You are on page 1of 49

HTAN ENA KINHMA TON

npoxpouxv of,rtoponxv ourn rn


qropo.,ro Kivnpo rng 1ng Mopriou rou '35.
O orxog nro.v er,vo crnorprperrn
rxroropio. Kovun Kor rnv enovoo rou
oorro fec,rpyiourou B'omv Eoo.Kor
n onoruxio rou enoneuoeKCrrro o.
No.nrcrv pr.lgn pvn eninroon; ixeg,
xoroixeg, er<reoerg Kor e[rorpoEn orn
oxnpn ef,n orepo on pro ropoyltvn
lSxpovn uepioo rng erepngEnvrxng
Anpoxporiog.
Kr evo.orpcneulro nou Bo no.popeiver o.n
Ku Kc.rpero exBeperttrpevo xor
povonoporof,,rox vo exxocrnrereniof,oug
oompeg rng xpog.
<Ev ovpon rng nlroxporiog ev
pnopouv vo yivovror oytiveg xopw rng...
rxroropiog...>,eixe ypoqer 20 pepegnprv
crnrnv exnoon rou Krvngorog oe
opOporou oro <EBvog>o fepyrog
flo.novpeou.
H nro uu}n on8ero: Orov o orporg n
rpnpo rou yoiver on rougorporvegev
ovpou rng npoxporiog n rng otornpio.g
rou Bvougn ev f,epo u o.o,pvo ervo
gnopei vo emoclpeoer.KoBe yeyovg
oro xcr crpconoxon Kor UCrnv

Kivnpoyrornvopooiileum enoxn nou ropopotizsto.r.Onog palg


Kcu vo. 'xoDVro. upoyporo, to notttxo,
nepi rou ovuBrou. enrxcrpnporo civor

fqepero poorflr poov onBpo.


BAf f EAH' I]ANA| OIIOYAOX

3ptr,llilftil
o nAP'o^troN KINHMATIEE: AITIAKAI
EMOYAIOE TOTEKAI META ENINTOEEIE
ToK(vr;po ,.f0U0t,
rqt Bevr(6og
rou'35 ...ro(yro
rov roLBevr(etrLrr;
Kot0t rrporoYov10T6v noporo[q.
..o
rogor,, orqvlorop(o 0rnpooor(eq
rou
'_r!!
i"i :jt41."i,

.;"*.**4
:'lu*it;l
ilfuouE
To npovouworqpwo:
Hronqlrrnooflvero
vozruovrcrs pro emr<eEoioyro ug veoreprorrKn(modernizing), Eopeigeivor
onpeprves<Ilopo-onperooerg>, crf,,rolrorrxoipe rroirepcrovonrulpvo ro nvepo
Oulrn8nxopeevq on LoErpo pyo rou TnSoDvrexvrcrrngouveinong.Tn ouoyrxnroug
Bovriprp Iug OurovoE- vrv: <O neuoiBnon non u oucrprizouv or iror pro
Aprorepropg- pro norrxn oo0vero>,riro rng rroirepn rornyopio, ornv onoio qvnxcr n
prrpoooDpcls nou xur<ogpnoero1920Kcrlornv onooron rou eKouyxpovrolro rou eupurepou
orroio o rrflepog rng encrvooroongrc,rvpuooeixr,tv KorvovrKoDouvou.ronvepevor xqro xqvvo
rfrovepxeror ornv xpnxn nou eixe noorcrepo on greeu8epnreo,\oyio, emrxouv tov
ooKnoer yro rnv reooyio Kol rnv nolrxn poon exouyxpovrop rou noleroxou ouornporog,
rov epyorrxrilv ouvrxqrov orn on. ouvrei.vtog orn perormon rou uonrKo Nevrpou
A overzpooreouv rnv uopolroiroon rrou o.pougon ug unpoooroxg oLryopxrxeg olrcreg
$ lJ
/ | npLog xpnorlrouoinoco Avrv (xopig
rooroovo peivoulre upooxonpevor oro
orn Ueooio crouxn rof,n.
H rpirn xornyopio (nou xopor<rnpizerqr on ro
ouotnp ef,,erxuxoxnpo nou o irog przoonoouop oro reooyrxrng npypo1rpo,
npouoSerer),yrq vo ovoEepBoupeornv runo"\oyio. o.\,crxor ornv nourxn rng npof,n), oo xor n
roD rrpovouvroropovro. Evg roroprxo gorvopvou rroprn (ro eypevo.<nponroprcvcr>xrvnporo) ev
nou, onoonnore, poprupei rnv qren enoupyio 8o pog onooxonoouv,ycoxrilpou, e.
rov nonerqxv Seopv exnpoonnons Kol ro To Kivnpo. rou '35, oro ouoio eivor ogreprolrevoro
onoio, enern xopoxrnpizer rnv roroprxn onpeprvo reDXoSrov <Ioroprr<citv>, uopouorozerug
fipcrypctuKoLnro oro xpouxo poptp1roro. Lng rroruuieg exeivegrrou rcrpoKlvouv vcr ro evrof,oqre
$ orrvrxng Alrepl<ng, xer r<oroypopeiornv epeuvcr orn etepn uro nqvo ruuoloyrxn xotnyopio.
pe rov rorlcrvtx(pronunciamento = XulrEotvoUe rous errrogepeuvnrg(n. n.x. O.
<roxnpuf,n>)rexvrxo po. Bepepn, Or enelrooergrou orporo ornv e),nvrxn
To npovouvroropwo, ro orporroux xivnpo, eivor, nonrr<n1916-1936, A0nvq 1977,a.290-2gl), o
ov nopopcivouporo ycvrxrepooproprou, n KUproSgopog tou, n Envrxn Erporr,tur<n
cvrlouwcrypflmn ooyn rou xq0eorrog Ue rn Opyovoorg(EEO) rou 1982-BS, xopoxrnpizeror
xpnon (n rnv quern xpnong) orporrotuxng iog. H opxrxo ou ro esprit de corps, rn oopfteroKn rns
eUeovron evgouvo1rou (ronov. junta) on voorporrio,Uro Kor <rproof,icr rng nrov vo
of,,roporrxoug,o onoiog eite ooxei o irog rnv f,exoBo.pioerro orpor ou of,rcllrcrrxoug xopig
exreeouxn ef,ouoio eire eyxeropoo Ino emonpn orporrouxn gpEoon>.
xupvnon ou pn orporrotuxog,ou o irog xer o erepo tunooyrx xopoxrnproux rng
ropioer, onoreei ro ovoyxoio euoxouBorou ' lTl
I' EEOnrov o cKouyxpovronxE
IIpovouvlolopevro. t
J. xopKrnposrt'-rvorxt.rvLng,n groof,,io.
eooeplseivor or Lunooyrxg Kornyopres rng non vo Beoerrppcrornv notpctvio nou
m
LoDloroprKouourogorvolrvoulou oKouoov or notrxoi oro oripo rr.lv of,,rolrorrxv,
,
L Korcrypclqovrcrrornv errxn rroypoEio qo xor n roxnpuypevn upBeon rng vo
(r. yro nopoer11ro: E. Luttwak, Coup d, Etat: rpoorcneuoerro xoOeorgrng oooieurng
Practical Handbook, Cambridge, Mass., 1979). nporporiog.
Eivor, nprov, ro orpououxo KrvnUc[o exeivo uou Erxor, or ouoior rerxo.pervov onnoiooror. Evo
ueprypoqovrortlg oryopxrxo,ro eo1rvonou evroooerKot ro (KoDyxpovroux>
npovouvroroUevroKor' ef,oxnv,uou xopoxrnpizouv our xivnpcr o' evq ou ro uoo oulrnr1roro tou
rnv uporolrnxovrxn xorvrrtviorotv xropv rng lpovouvroropevro, rng norrxng oo8everogrou
Aorrvrxng Apeprrng xcuo ro 19o orvq, qIo xor veoenvrxou nporou iou. Mrog ooOverognou,
mg Arpprxng Kcu rng Aoicrgxoro rn verepn, rn nog eixver n lKovorrorrurxn etoupyio rov
Uercr- orrorKroKpoTrKn uepioo. npoxporrxv Seopv xotq ro reeurqiorropro
Tng eurepngrunooyrxngxornyopiog rou orvo, goiveror u ovnr<eruov oug roug
orpcruouKov xrvnlronov, nou rc[oypogercu os n rns roropros.

iDaiav Maryxong
oyou

e ro KivnUo rou 1935,flou nrov n reDroiovonnoyxpouon


evrzerr<v - ovuevrzerxv,exxoOopizeruro orporgxor o xpouxg
pnxovropgon rougevrzerrougKol rous npoxporrxog.Eror ovoiyero
ppogyro rnv uorvp8oron(25/lI/1935) Kor yro rnv xoroioOnonorn
rxroropio (4/ B/ 7936).
Eprpcovo pe tov Xn. rvoporo,<ug tprorxroroprKes Kor ug Erooor}rreg
rooergug xol.repynoovor AyyorflpoKropeg,nou eixov opxioervo
npooovoroizowol rrpogrnv errovoeoporou leorpyioDKol rnv emon
rnoropiogr (i,, flg EErooopeornv 4n Auyoorou,OeUen,o. 9).
Ero porcovAyyorvupog ournv rnv xoreuOuvonoulrEorveixor o E.
Exoupog(. qpBpo@oiouOrxovoUin).Orooregrns lKroropios,Korc)
ou tnv enipoon rov eoororlKv xo8eorrov rou Xil,rep Kor rolJ
Mouooivr,noov -pe ef,oipeon roug nlroxpouKousrns oooiLeurng(rou
flonovoorooiou.x.) Kol rousKoUtrrouvlorr-S . ol trlovopxlKoi. optopvot
evrzerxoi(o floornpog, or uoornprxoi) xor peprxoi exnpoornorrou
xeEoloiou.
<Mro pepo ypoeer o Et. Xopogng,on rougnpr,xoyc,rvrorg rou Krvnporog
rou '35, oug "IoroprxegAvolrvnoerg"rou- npBe oro ypoEeiorou orpornyorl
OBr,lvoiouo... MnooooKngKor rou nprervevo ouvepyooBeipe Kovun
xor Merof,o yro rnv enronrxroropiog>.
Tn rxroropio,ef,oLtrou,nporeiveroS (tron) o fepyrog Btroxogrng
<KoBnpeprvng>: <...To eypoqJopevnpo o erv,peto rog exoyogxor
pero rnv 6nv Mopriou. To eyporyolrevpero rnv 6nv Iouviou Kor rnv
orrerpov. To eypoqropevpero ro xivnpo (rou '35) xor pero rnv
xorooronvrou: Arxroropiov...Arxroropiow (23,231 1935).
Kor oe opOporng 27ng/3/35 uponororuuverorn yvororn <Oeorpio nepi...
yrpou>.lpoEer o Btroxog:<...Aev xr,rpeiouznrnorgnepi tou ov eivot
xo.vn xoxv vo xqer xcveig rov uo. Tov xnrer opo eivor ovoyxn,
opo xeryoyyporvov...O og ornvooBevei.Exer BevrzeropVxer
yoyyporvov.flpuer vo erooxOeiergNoooNopeiov,ro ouoio 0o eyeror
Arxroropio... Kor exei vo uuoorei eyxeipnorvooopov:Axpornproopv
rr'rvEeuBeprvrou...>.
To Kivnpo rng lng Mopriou 1935...iloD ovorfe ro ppo yro rnv exrponn,
upoovoyyeerororo Euorng 26ng/2/35rou <Przoonoorn),rrou yp{<per:
<Alreoogxivuvogrng expnf,,ngorporlorlKo-(poorouxo xrvnporog.
Anoxounnxn enroronovtrEooioto ovrepouofircoUorrxou (...)
Epyozpeveoel.. uuepooilroero qolpi xor ng eLeu8epieg oou!>.
Kor oro xeipevonou oxoouBeionoxcrtrnrerortro ro oevopro:<...ornepi
rov orpotnyv floornpov of,roporrxoi pe tnv olreoov emoxrpooiov rou
Bevrzou(...) o uoiopxogKorof,ngKcrro ouvroyporopxngXopoEng
(...). Oo onorpouv nprov ersrnv xoronqrrvrou NouoroBlrou(...) xor
rou orou,rov ouoiov 0o qnooreiouvef,ouropevovergKpnrnv xor
Ocoooov ix nv...>.
Auro oxprg eyrvov.
Apo<og pero rnv xurooronto... npoovoyye0evrog Krvnporog,
oxoouBovn xnpufi,nrou orporrorrKovpoupe ro vpo 8O', or
exreeoerg,n r<oOoipeonrrrrvxorqtxoo8evrorvxor n ouopoxpuvon r,rv
rt'rvnporporv on ro orpor xor on lov xpotrx pnxovrop.

Nixog Baptdpnaong

5
. :
t:l::,.:aa :.,.
:...:a.:',t
.:::::,rt,a)ja,:
;,|li :i
' ' t
"ljtl'

. ,.. ..':!l',,

.;gril',,'
'; 't:,*|;l:

ilAP'0IION
OryoKo>vor

M p:m{xxrlffiaNa.rqr:
{y{.}X-{g,xexsxrl
mxmvs*qrffiq cronnrcrvprogorovnrnro 1985-xor poi.roro yro
oyoproopxor oe rpetrogrov <nporporrxv>.
mrx*x*:exqiSetymuqnma*ffimprxmp**CIw\r
w& Apeon ouvnerorou xr,tpropooe o <xpcun> Oo
xffi Kiw*1"*ffi
MKffi9.$*pwebwma*v #tr ilx{S$ffixffi
r3&mffi$l&nrqv oruv uoeprxegenrxerpnoergperof, roug,
pe npro nrOqvprc'tuo<orov Oupno>(nog ei-
re xopoKrnprouxo o Kov.LnS), crvxr vourepo.
An orporronxn onoEn, xolrio. ou ug o neu-
n ef,ouoio. Oq eixcrv pvo upoxurper oe upcirn qro.- pegev Ocrunepeixeroo ouvtprnuxn ore vo
Urro-
on uo ovtinoo <xporn>, urogoxprg ro 1g16- pei vn npoef,oEn8ein ovrolrn rapxerorc)v erl-
17:ro evq ornv llqoro. Eoq(xor rnv Hnerpo) u- xerpnocorv.
n rov eeyxo t<,lv ovuevrzelrr<v xqr ro o.o Eror oruv,ro oxero rou Krvnporog ev nrcrv
ong Neg Xcipeg (Moxeovin, Oporn, Avcuo),rr< ouvroyn yro oUon xorcrnqrnrng ef,ouoiog,crl,o
Aryoio xor Kpnrn) uu rov ),eyxo rr,rv <Anpoxpo- oDvroyn yro rrcrporeropvoepEuro nepo. ynnp-
nxv>, non rcovevrzerxcivxo.r yevrxrepo xqv ooore egor o.egnpono8eoergyr, our,
rov onov tou oooil,eurou noneulrorog(ooxrog uorg8croqre.
or,rv,ouorcrotu<o nporpcurxv nenor8noecov).
Aev opr<ouoe,orq, our yro vo urroKDqrer xo- mv upof,,n, eoro, ev egoppornKe ro
pig ovrioroon Kor orpc[oxuoio ro xporog rov crrr- oxro. O Xrogeueuoeornv Kpnrn, or
evrzerndlv.Kr ov ax1rn erpeqrovnpoyporr rrorcr ouvopres ornv Kevrprr<nxor uur<n Mo-
enio oor oxeiqoov to Kivnpcr, nrov ouourtogo- xeovio opcrvnoovxor prg ong 2 Mopri-
oo4rn. Oo erxvov n n llooro Eqo Bcluo- ou npooxpnoe xcrBuorepnpvooro Kivnpo
0 f. Kov49 epouoe (Uexprg eoxorcrtv>.
Aroore,ro 1917povo Uovo ro ' Xpo Xrporo, oqruopcropowog rnv
ouvopreI pe n ouvrpurrtKn unepouio rov uvcqreotvrng Avrcrvr Avctorxn Mo.xeovio Kcrrrn Opuxn. Ore pog
ouvepytir4rou eixe ef,ooEoi.ioer tnv unoroyn mg lloorog Eo- qur xrvn8nKs rrpos Oeoocrovixn.Avri yro rov
(Ooroyporprxri og xor rnv enovvoonrou xporougun rnv xup- Oupnon oro rov Aro.xpovo,ro Uerono pOn-
ApleioEPTA.E.- vnon Bevz.Lou, uou ornpixBnr<e opxrxo oe f,veg xe oro Erpulrvo.Axoou8noeoe xo Uepegn Kcr-
AplefoIl. yxeg. llopporo opeon xor poouxn f,,vn enep- roppeuon rou Krvnlrcuog, ncrpo.rnv npooxpnon
IIouin) rng Kpnrng, rng Ecrlrou,rng Xiou Kor rng oou.
H pozrxn oixn oulrlrero>ci
Meto. rnv enrorpcteuon tprriv nrxrv ornv flcr-
orq Ecrqnou onoqrcroroe n r<upvnonToo.-
opn oug 3 Mopriou, o BevrzeogouoEov8nxe xo-
poxrnprouxo tr <n enovooroolg, n onoio opxrxtjg
eixe xopoxrnpo xoSo.prigorporrr,ruxv,perooi,e-
ror ergyevtxnv oyxpouorv rov uo nortrxv x-
opov rng xpog>. Me croyro, n pozrxn oixn
ouplreroxn peroppEroveevq orpououx upof rxo-
:.-i frnUo oe epEro tepo.
Ontogornv Ionoviu, ror xor.ornv Ecroro uo
crvriroo orporneo.nrqv ouoroouxo roovo1rooe
er<oyrxnuvolrn xcrr, yevrxrepo, oe oixn uno-
ornprf,,n.Morpozovrovnon ef,ioourn ef,opevn
orpcurouxv egepercbv mg xcbpcrg.Or qrnqoEpor
xor onqoi rous Uerclrperrovrcrv
ui.ov oe uoeproreg.
Eyr,nrneivqr ro Moprrc rou 1985n pozrr<nupo-
oeuone8eovtvxor o.uug o neupg.Ernv
Avororxn MqKeoviq Kor rn Opcrxn npoonOov
ouBpgnro uo neprooreporon roug 5.000 nou
Ulopouoe vo ef,ouioeron ug ouo8nxeg rou ro '
ffi
,ilfl Xpo Erporou. Xrnv Kprnn xor errr<ooro Xovro pcr-
zeurnKclvxrroegvonor,nou upoooxooovu
8q r<ovqvonqon ornv flcroro Eoo.
ABpo npooeuon e8ei,ovrv nopornpnBnxe
Kor ornv llooro Etrcrq,nopoi.ncr Us rn Uepr-
xn eurorporeuon.Kr ourn oxpn, unpo to volnx
rng evu1roKor rov tuurxo unoxperoux xcrpo.xrnpo
'*,u*'t

rns, ev rEepeterr<uon eurl.exuxn orpcto- Trxc/mwNtffi#{rffi


$3ffin{xrmq
{ffir3ffi&axq*N**e*w
X**p*bxc
Ynon KouUcrr<vouorbv. Onog onperver xopo-
rrnprouxo o aoEvng, or egepor <uEiorovro r<o- ms*VeffiKmpemp{ysffisp*" r$ &ffiffiffi,
&*exffi
orivropru avooyo U0 ro epovnlrctro roug uprv o- *?3wx',m{ffi
,i vmvffi\iebw*sxpffi
{rwaxrycxsw
noorcrovornpopoprKoorn Oeooo.ovixn,yro
vo npooOn0ovoto prconotou Xrpulrvo.'
H yerrlypoErxn xor xorvovxn roipeon
Anopoirnrn rpon8eon evg elrEuiou no1rou pn eopo, eixoor xpvro petcrrougBor<ovrxogflo-
ivor n uvqrrruo xo8e teupcrgvo.ornprx8ei oe r- ),e1roug.Eroug ornpopolnxoug rng oroBpoug f,e-
xg rng ooEoeigleproxes, qrt uS ouoieg xor vo o- nporzero norrq rng nou eeeDycrvyro ro UercD-
vrei roug ovoyxoioug ov8purvoug xor oougn- no rou Xrpulrvo peoo.oe x[rcr evSouoxropoovo-
pous.Ernv loucrvio,or uo <zritveg>,ur,tgovopcrorn- oyo pe er<eivorou 1940.Or oxnvg eivor nop1ror-
KoVlpoeKuryov xr pvo o.uooroBpnrougnopoyo- eg. Mvo nou or qrovroporKpcrrouvEtoroypoqriegrou
vros Kor romKSnporoouiegug npreg pepesrou Too).opn, ovri rou Merof. Avri0ero, ou rn Mo-
rpof,rxounporog, ocrxol on rn eo1rvnovti- xeovio.pvo orn Oeoooovixn rpnoen xup-
oroon ueproxv ucrrgn xpo u,tv Bqoxov xcrr n Ko- vnon Tooapn vq xover enrorporeuon.Kor tre o-
roovio..Emv Eoo rou 1935nrov ef,opxng Eove- KoUn xpnorponoinoeemexuxq pLrg ro 16% urlr
p xor prom uporoypoppevo u o eptpurogn- etpepoxuou ncrpouoroornKov.'
e1rog8n or<oouSouoe moro. rnv toroprKn roxopr- Oporn nn pero roug Boxovrr<ougllo1roug,n
ouxn ypoppn gerof,u lloorog Eloog xor Nov ovriBeon perof,, llol,orog Eocrgxqr Nov Xo-
Xr,pv (pe pvn ovopSoyporpiornv Huerpo). pcbveixe onor<puoro..c,l8einov ro 1916-17pe to
Aur oxprg upoenero oxto rou Krvnpo- xorproproDSoe o qvriuoo <r<porn>Kcn rov eU-
rog. To ellreoiooe novnyuprxo n eortopeprxn e- gro nepoperof,,uroug. Mvo n Avrovr eixe rre
Eoppoyn rou: Avororr<nMoKeovio.,Opoxn, Kpn- epuoioer rnv xr1ro.r<r,:on Kol rnv noporoon rou.
m, tqpog, Xiog, Aoogupooxpnoov oro Kivnpcr Ao.ouvexiornKr Ueon popEn, ogo ro l9l7-20
uepinou nur1roto,xcopigxolrio of,royn nvripo- n floqrq Eocriooe rn <evrze..rxn rupowio>
on. (fro ro vnorq roxer xcuef,oxnvu cruoreo- oro npoc'ruoriog rng Kpnrrxng XrrtpoEuonngr<or
oov oogcrLeigneproxg,ur rnv xouryn po.l,roro. yevrxo orpcur<ouxvpovootv ol rnv Kpnrn (r.x.
rou Erou.)To eurecric,roe errions n ouOpprnn yro rnv orlrornpn xqrooron rng oroong om Ac4rio).
oixn ouppetoxn Kor on ug o ueupg.Ev or Merq ro L922,n yecoypoErxnovriOeonof,uv8nxe
Kpnrrxoi ovunopovooov vq Kovouv orron ornv oxpn ueproorepo,oro trrrponou ouvnrnte nn
Iloorq E),oq yro vcr rnv Kcr0urorqEouv n llo- Ue rn ve r<orvrovrxnovriOeon perof,,ynyevrilv xcrr
oro Ecronrov xor ourn rorlrn vo ei<orpcneoer rlpooquyov. O yxog tr,tv upoogyr,tveyxorooroOn-
xqto rov Ner,lvXropdv yrcl vo trg xcucrxrnoer eure- KCous NeegXpeg.Eup<ptr-rvo Uernv ouoypoqn rou )
or voKo:vror

Irpondregoe 1928,ro 61% rou ouvouovotroyooeerrxcrorn


pripo
rqg Mcrxeovicrxor rn Opo.xn,nou or npo<puyeg ono-
A0fvoq,xorf rq reouoov nLov rnv ueroqrnEio rou envrxo
rfpxero
rou rn8uopo (ov non ev ouvunoLovrorouv ol
KuriporogUerovorrues).
(OolroyporprxriEror, o ucrp'oiyov elrEurogrcD 19850o nrov -
ApleioEPTA.E.- xr pvo n}epog petof, llo),orog Eoogror
N-
ApleioIl. c,rvXr,pcilv,oq xor ne1rogpernf,u ynyevv
xor
noui[)lpooeuvov. flpoEuyeg
nrov xupic.lgor xrroege-
0eovreguou nopouoroornKcvoro 'Epo Erporou,
yrcl vcr uoepnoouv.AvriBerq, or npooguyrxoi ou-
vorxropoi ypo ol ro oouxo. xvrpo rng llo.orog
E.Locrgev eixov rroro uvqrrnto. Avunepoour-
oror 8qxor oe ex8prr<neproov, npoEepov
er<oo orxo ornv r<uepvnrrxnxqrooron Kt orov
qvuevrzerx xo, uou eixe rorpo ro ovOnpo
<No xcnyoulrerous ouvolKlopog!>.Tov iro qxoro-
oxero pororop evovriov nov npooEyorvonornotoe
Kctrn Kornyopio uou ouoyyOnxeorq orpotorxeio Kor pvo ou rnv fr<epvixo, nou crnq0ovouoe o
evqvriov xrvnlrorrv rou 'E<ilporogXrporo:u <e- lhxqoo, yiveror oUeo)Sxorovonr u xor' ef,oxnv
f,rroov EnvegnoiregxcrrnpoEuyeg>(oov vo. o aeponoprr<go1rcrpro1rg opoxrov ovuupoo-
Unv nocv r<orouroi ELnveg uoireg). Ileue uro npc'troEovnopoptnro rn exqerio rou
To egEuronoepm mre1ro 1930 (npw qxoouBnoouv oeg, peyolurepeg).
Aev 0o crpKouoovpog ourcryro vo perooyei e- Ernv Eao, or npror oeponoprxoi o1ropropoi
vo oreeoEopoorporrroux npof,rrnnpcr oe on- olro.xc,rvev eyrvov ro 1940on roug Itotrog, oo
Brv epEuro tepo. Xperozrov, eurueov, o.pr<e- ro 1935 ou xuepvnrrxo creponovo.orn pcrpo
roi uporoyrovrorg(envqror xor ovvupor) vo ro- Kor oug Eeppeg.Tnv xqronnf,,n nou npor<oeocrv,
Korexovror on rnv ueuoi8non u eixov ma ef,,o- ouorutver oxeur<n erouoinon uou yol,e n 7n
vrnBei ro neprSpro erpnvrr<ngouvnopf,ng xor o- Mepopxio <xqrul rns ctxopoKrnpiorou royoyng
u orreUerveog pvn rf,oogn rerr<ncrvoperpnon rcovovuuootv oeponpr,tv,or onoior, iog eeiv pn n-
pexpr onoef,vroong. oov Enveg, o.ouorxqro rov ogoxrov nn8u-
oprirv...>.Ef,o),ou,xol n Kooo opopiorme
ro rn nluoupyio rng Euxoloyiog ourng noi- ou xuepvnrrxu uoio. Moovu or verpoi uoi-
zouv xorquux po uourxoi Evor pe rr- reg on roug o1rnproUousouroug ouvo),rxq ev
oirepo oulrorx opog. Ernv Ionovio., r- roug30, ivouv oogon upyeuon ro u
f,,eupooov
roro ponorf,en ootpoviorou ouvrnpnu- elree vo oxolouBnoer ov [opcrreivovtcrv or e-
rou nonrxo XooK.Lo Eotl,o prgue- xOponpof,ieg.H xupvnon Tooopn eixe one-
we Uepesnprv ou ro upof,,rr<unpo.Ernv Ecrq oer oil ug 3 Mopriou vo npolrn0eurei
xr ol,o op-
eixe crvooyegouverreresn oypro ooqrovrxn on- oprouxo un rn frouyxoooio (nou ev npo-
nerpo xoro rou Bevrzouro 1933r<orn ncrporerv- ov vo xpnorlronornSouv). An
rnv n),eupo roDS,r
pevn uopelruron rng rr<oouxngexxoSo.prongrng.
noio rov rrvnporrv Unopouoov r<orouro vo op-
Au rnv neupn rc,tvovuevrzerxritv,ef,oou,ncr- opioouv oe ovrinorvo <og
ro.gnopoioug lerg
pepeve evepy xor ovef,,rl6cuo on ro 1922ro oVoS
rov UovopxrKv>, uog roecriroverov nnBu-
rng ov8poluoSuoio.g tr,rvEf,r. Ee rroregouv8nxeg,e- opo n npoxporrr<n Neoo.io
po1rcrg.
vog e1r<purog ue1rogupootpeperennougxr p- Mvo cror, Lellxo, onoxro vn1roo xopoxLnpropg
vo rf,oo ou rnv cvooEoLero, uIo xor rnv eu- <oxeuxq
ovoilroxro> yro ro Kirmlrcr rou 198b.<Avoi-
xorpicr er<ir<nong
xor ovrerirnong, roo oe rrpooo-
UcrKro)Uovo oe oyr<pronU rnv oveuovo.nnrnqr-
urxn oo xo: oe pozrr<n xipor<o. poroxDoicruou pnopooe npoyporr vcr upoxooer,
oS evoDoUoyevrxeulrvngepgurcrgouppo.f,,ng.

ffix xNgrci:xm*
ffipsm&pKe*ms*.,mep,w1ie*
ffigxexffiw 'HMEIO'EI'
'Sew**yxvuclt
trxrlw ffin?ffim&w 'o *54& ffirxxeq_$1. lpnyopiou oEvn, H E,\og perof,u uo neoiv. A8nvo,
1955.TUogB, o. 342 uroo.
lxaNffimuq,
{!mn&& lffi3$ wmetffiffiffimwec 2. On.n.
3. B. frown f. MevKou, To xivnuo Tou l9BS. ABnvo.
1965,oo. U3-184. I
;'i

t-
+r:t
I

Xxnporizerorxuepvnon npro8unoupyS (10/3)' onnerpcr crloroKrous ogroJuorrKous lou


<<nporpouxngevrnrog>pe ooEoviogevqvriov rou Bevrzeou orpro, orrcroDerou floornpo' o
eurxegongrov Eeu0proBevrzeo orn eoEpo KnEroing (6/6)' X. Ocot'-rpingcxier ro epyo rou
(16/1)' ortg eroyegpe nerorynErx unoyporperor envoroupxrx <Erooyoyn orn @roooEin>'o Erp.
o EBvug Euvoouropgnoipver orJUlpovoeyyunoeog (24/9)' Muprnnguopouorozertn
eotppouerorpngio(5/3). tperorn ELnvrxn XrpoLrt'.rrrxn <ooxoope ro xpuoo Uouo))Kor o
ouoruyxnver xivnpo rou lloornpcr Opyovroorg(EXO) xor n M. Kcrpoyoronglo <Euvroyporopxn
(6/3)' o flovoyng Tocrl,o.png npoxporrxn Apuvo ol ronr<rv>.

'"-.:,,,
,*.' ..;.:,""'
Ynoypoqerorro oDpgovo Boxovrxng veog exoyu<gvpog uou nopoBerer orpcrroKcrroro oro^o evovrrcv rov
Euvewnong perof,,rng Eoog,mg n xupvnonfI. Tooopncivor evrzel.rxrivcrf,roporrxv (Orr.)' o
frouyxoooiog, rng Poulrovicrgr<or uolrevng flpog m errzerxn It-rowng Euxourpngexicr ro
rng Toupxiog(9/2)' xoropyovrolro noporof,n (Mopr.) o Af,,ovpog <Eqruorov rou florovog) Kor o
npovgro rt-rvof,rt-rlrorrxrirvrng Zoipng enovexyerorllpepog mg lrowng Piroog mv nornrrxn ouoyn
<Aprmg>mg ueprou1917-19'o ngoxporio.g(19/10)' petootrgoro rou pe riro <Tpoxtp>.

' t t t , "
. .i.r,":.:
ronoergornv A0nvo (13/1) xcrr rxroroprxn uon (15, 23,27/3)' xctnyopopevor yro ro KivnUo
orn Oeoooovir<n(24/2) unp rou opxizcr n ixn rurv KrvnUcluov lo[rKoi: epnpnv or E. Bevrztrog,
xnrt-rtooootto feu-rpyiou' of,,rorlrotrxv:rou ouvrcryUoropxnEr. N. lll,oornpcrg, f. Mopng, I.
exnverorxivnpo. evrzerxv Eopoqn, rorvovrrouvroyporopxtirv Kovoupog,fI. Apyupnouog,K.
of,rc'lporrr<tirvro onoio xorooreror Xp. Toryovtc xor I. ELcqrovoKou, Torv Bevrzeog,lI. Mooxoirng
opor,-rgorrg povoegrou oLporonou oxoy<irvXp. TprowoEuin xqr I. (npooroypoEos),TzovoKoKns
orporonecouvo Lnv flporeDouocl Toryovre, rrov uno.\oxoyriv Xp. (ovuouvroypctcrpxnge.o.) xo.r
(1,/3)' ovuevrzel.rx ouonrnpro Mopoou,I. Exouounxqr I. rropvregor l. Ko(tovropng, A.
ornv ABnvo (2/3)'to xivnpo Mooyapn, K00SKor rou flonovqorooiou, O. EoEong,E.
ef,,ouverororn Bpero EAoo orrorporououvrcryporo.pxn^. Elon lovorog, A. Muovog,B.
(3/3)' upooxropovoro Kivnpo. or (18,/3)'ooxovror moergornv Koponovoyrrng, N. Apocrp x.o.
EpoupgMuunvng, Eolrou xor Xiou xupvnon ou orooxroug (23/4)' exreovtqror flouoog xor
(6/3)' n oyyrxn xupvnon qvuevrzerxoguup rng Korlrnong(24/4)' ro rxoornprooc
enionpo roooerororo ncupLng er<teong rov uporotirov rou pvnpern ouEcronrou xorurxqzer
vp4rng xupvnong xor evovriov Krvnporog(18-31/3)'er<iero"r n oe Bcrvororous roeeyovresoro
rcovxrvngornitv of,rolrorrxv (7/3). onEoon rou Erpororxeiouyrcr roug ef,oneprrBevrze..o xor llootnpo
n <Ko8npeprvn>oe xpro crp8porou Eopotpn,Torycrvre(31/3)' roeror xor enr0ocrcoxroreguorvg
exLnLngf. Boxouznrei lnv n Boul.n xor xcnopyeirorn fepouoio orous ulornouE:ornv ouoio
emxnpuf,,n xor Bovotoon rou (1,/4)' yiveror nporo xcrSoipeon <orxpoonizet>rov ovuoorrx
Bevrzou(7/ 3)' to xivnpo rov ofiro)Uorrxv uou Loov pepog nonrx xoUo (5/5)' vBegexoyg
xoropperorn Bpero EIoo (10- oro KjvnUo rng lng Mopriou' orn ng onoiegKepizero xuepvnrrxg
l1l3)' o Bevrzeog xoroqreyer oro rcrpxerorng roffiooiog ouvoomopgToonpn - Kovn
ef,oreprr (lI/ 3)' ou),myerg Ko0oipeons,ouyxevrpctlrvonnBog (9/6)' npqfu<rnpo crr rov
notrxv rng evrzerxng ovuevrzcrxtiv xoOupizerxor Kovun nou ovorpuer rnv
noporof,,ng'o nyrng rng r<oroorong ooxnpoveioe opogrtlv xrvnporrtiv xupvnonTooopnKor KnpDooer
rou Krvnporog, otpornyg Kovng, of,rolrorrxv (2/ 4)' atn to orporuottx vpo (10/10)' oe
enrorperper 8pro1rcuLng on rn Oeoooovixn exreeitcrro npoqnEropo ro ...97,8o/o rou oo
BperoEAAqo(12/3). crpxizouv xrvnporiog rov povotov rou orporo qrngizer urp rns euovourou
pozrKesouoorporeiegevrzerr<v rov Eeppv, eniopxog Boovng qorllo (3/ l1)' AvpeogEpnerpirog,
of,,rc,rlrotrxriv(L2/3)' o f. Boxog (5/4)' rr<ozovrcrrornv oiSouoo rng <Yqnxolrrvog>.feripyrog EeEpng,
o rnv <Ko0npeprvn> lporcivcr oxong Xc'rpoguoxngor <MuBrorpnpo>.

11
OTIrp,qTIoTIKoI

O orpqrq
Kqtu ev eie
o BevlEfloq
TouOANoy BEppvu
xo0np-rrnflotrrnxnEIoropiogoto llovenrorfproA0nvc6v
xor npocpou oro E,\nvrx lpulrqfupcnqiKnc
xor E(orcprxnq f1orrrrng
t f,t't,qVEni

roxpron rov ouvoJporoJvrou 1985 oe uotrxoug xororpcu,perocrovrogrov oe crurvopnopyovrr:on


orporl(,ttrxogev Bq gr,ttrze xctoouro xclpoKTnpcr
eni),exrr,:v,ovef,,oprntonornpvn ou tnv nonrxn.
rng ovriBeong perof,u ri,tv rorpprovotrrocov
rrou eu-
llcrp' o nou ro Kivnpo ro eixov ouLloer opxr-
8vovrov yro ro xivnpo. lleproorepo xpnorlrn 0o
xo evrzerxoiuourr<oinopoyovregc,tguponutr-
rucv n roxpron ovolreoooug roEopegxornyopieg
x perpo evqvriov rng r<uepvnongrotv oixcjv, n e-
rov orpc[lcrlxcitvnou ovotrrix8nxovoe crur.Xe ye_
vepyos oupperoxn roug o' cruruepropiornxe rerxq
vIKCSypoUUFS. unnpxcr rpergrrorcgxornyopicg:
orov BevrzeoNo.roe peprxogou rougorevogrou
A) H olrocLnou euorf,,evov eurepeovropo
pioug. Or ueproorepornou upoonoBnoov vu xo-
Kcu ou onoreeiroqrr noorogouorporoug,or
teu0uvouvroEopegororlouKes olrcreg, eire oyvon-
olotol rrioroucl, nog o flLoornpog, u n qnooro_
Bnxov on roug crf,rcopotrr<oug eire crnorpcrnxrnxov
n rou of,rctlrorrxo ev reeiotveUe rnv evepy u-
Lrovolrous oe rogopo ornro rng opyovoong.
nnpeoio rou. Or orpotnyoi fpnyoprng xcrr flo-H evruucoonrou Bevrzeouu or npoxporrxoi
noog,peln xcrror uo rng <E8vrxng Alruvog>,cr-
of,rorlrorrxoi ef,,oxoouBouocrv
vcreivcrrogoorcolrevor
vnKov o' oornv rnv xornyopio. oro nourxo oxrr roD, ruov xonog uopoxnpevn
B) Or of,rolpotrr<oiuou eixov onorcrx0ei,eire pe
ro 1935.H tpuyn rou ornv Kpnrn, Doropo on ou-
rnv urc,tonrou flyxoou ro 1926,uc,tgo Zpog
yKpouon rou Ue rnv xupvnon Too-,pnorn
xctr o Koroefng, eire percrrnv crunerpo.rou llcr-
Boun, ev eixe euupqer vo oxnporioer xo8opn
ornpo ro 1933, rcog o Enong, o Ar.peongr<or o
erKovctrov veov Klvnoeov uocr oro orpnreupo.
Korlrnong, r<or or onoior xrvn8nxov qorxo. on
flcrp' o uou uo.roi oppoxoi rou, notgo orporn-
rnv eurOqricrrous vcr errrorpetyouvoug rof,ergrou
yg O8clvoiog. pioxovrov ox1rn <,evcvepycio,,
orpflou n rou vcrDrrKo. Or of,rrolrouxoi ouroi ouo-
oro orpor, exeivoguou rexrr<oo rnv opxnyeio
reouoov ro qorx flDpnvo rng <ntrror<porrKns
rng opyovoons rov veov of,,roporrxrbv ntov o enne-
Alruvog>. H peyon upoonroon roug orov flo-
ng rou OBr,rvcriou,ouvroytrroro.pxngXregovog Eo-
ornpo Kol n ovurropovnoiorougvo pooouv,rous e_
pEnS.AwiSero pe ,u nr8crvvoxeqrrov o Bevr-
{pepovouwopo oe roEctviope rnv EEO. zog,ovopeoo orcrpen rng EEO xor rous orroro-
I) H EEO (Envrxn Erpour,:ur<nOpyovotorg),
xroug ev uunpxe oo xorv onpeio o.u rn yevr-
nou rpu8nxe ro 1982on onoEoirougrng Xxongr<repnemSupicrrous vcr ovorpeqouv rnv xuepvn-
Euei,nir,tv xor groof,ooevo ovopopEoer ro
on rov oixv. Mercrf, rr,rv of,,rolrour<vrnou
lloornpo Kcu rov ouoEoirr,rv rng Xxong Eueni-
ov rng EEO, uunpxe ro xoopo prog yevrcrg.Anop-
M ffir9*3r*crx
*{xxKxg:amxaxr*$ * pyffiv*}ffqx&pa;ffatNcc pognUevosou rnv upBeon rou vo emoerUern
$q$.
#F3{3 {3rxWex'#&3q g"!m onBero
x'ruqXx*rlrxq ffia.xmrxN*Se*w" rov orpclrrortxcbvpro. roxupn exreeouxn
ef,ouoio,uou 0o npoeroipozernv Ecrqyro pe-
fficxqyxxqm y*"}wffiwqffipxffiry*
{$'x{:exffi x#u {yp{s&r.g ovuxg reOveigovoUsrpnoels,o Bevrzogun-
OoEeoBeorou rov ovrcryovrop ovopeoo oe urro-
n8pevoug oulrpoxoug.
@wtr\d/M@,qsdqdd{@sri

Onfuopevor
orporr6reg oe
pdUornqA0fvog
r4v1qMopriou
1935
(Ooroyporprxri
" .a;.
i il,rlii ApyefoEPTA.E.-
ApxeioIl. tloufq)

"'
L'jt
. t ':r,,:

H ipuon rng EEO pnopei vq rono0ernBei oLrg


3fircNvwyxq
Tarxymwx#q
#K&*S#*
sp{*{{dexr;<'#
opxegnepinou rou 1932,rov o Bevrzogerrf,eue
rnv onern orpourrtur<veuep.croeotv evqvtiov tctv ffivxffi$pd$${3
KffisVvffi[m$]ffiye3ffi{}
{:ruvxpov#r"
owruocovrou qlxo Kpporog. Me rnv opyvcoon exffr*r*gx*xxn<*e*
K{itx# ffi#{$p*xxKffiq
s$}q {3pgmwe**rmq
ou ro orporny O0ovoio nnpovolrou <Etpourr:uxou
Euvopou>,n net0opxio oro orpor eixe roocr-
euOei.Nor of,rotpouxoi, nr.lgor uuooxcryoiD<o-
vong ror Kooxng, ov Kcu evrzerxoi onexOo- 1925ev eixe upoypcnonorn8ei xolrio onpovuxn cr-
vovrov rov rpuo pe rov onoio or notrxoi ilpoorcl- yopo urov.
reg oneroocrvro ennyyelrorrxnOog rov of,ro- O frowng Toryoweg, opxnyg rng rcrf,ng rou
UctrlKov,petooovrogroug oe ( rrportoptovous). 1920, nrcrv o nprilrog oxoygnou punOnxe ornv
Or crnEotor rng Exongquoreooovrroirepn ro- EXO. To 1929ef,,cooe evo orpcrrlonx eyxerpiro
f,n poo oro orporeupclKor [eprqpovoocrvroDSo- pe neproorepegof,roerg o.n onoronuore cro
vrorpougroug <ef,,eEpotv>n <ex rou orporeDlro- rou eioug.Enpxeto yro vo xpolro Aoyrxng, Vu-
rog>.AnLotvov u n ovef,oprnoio rou orporo ou xooyiog, Korvcovrooyiogxcrr Brooyiog, nou eixe
rnv notrtrxn ouoreooeqorx orxo roug. ro xcrpoKrnproux vcr ueprexer no ),iyo Oporcr
orpouonrxoevroEpovrog.O Toryovregopxrze ro
W
' 1 & LrS
\ - opxg
- rou 1932.o unooxoyENrxAoog riope rnv nopornpnon u o orporosruov ro rrlo
'%
Xr<ovong,opxnyg rng rof,ng tou 1982,ou- onouoio oxoeioyro rn nlroxpnrio xor oDvexue,
P vovrnOnxe pe rov uuooxoy lepyro Ko- yovrog tr ro epyo nou eixe ovore0ei oroug crf,rr.l-
otnouo yrcl vo ouznrnoouv rnv ipuon pouxog nrov xr pvo n orpourrmxn exuoieuon,
f ,
M UroSopyovtoongou voug,o.nEo[ougtng qo xo.r n perooon rov e0vrr<c,tvrcrvrxcbv.O
ExongEueniov. H ovoyxn proErrorogopyovo- Toryovreg yrve nptuuo rou oyxpovou crf,rr,llrorr-
ong ornprzrov orouEo.xouSougyoug:1) |Iopq Kou KcunrBovroroo Oeopnrrxgrns opycrvoong.
novcryrcl no.polrovn orov iro oBp en' o.protov. Or rpurgnrov xupir,tgevrzerxoirng rof,,ngrou
Ooro pn rng to.f,ngrou Ig22 inav ro 1982o.xo- 1922t<st oro Kcrroororrneixov xoSopioer u pel.n
pn unooxoyoi.XLo8po our enovpxovrcrv orcl or- 8o puopooov vo eivor pvo nporporrr<oi rorre-
rnporo rou 1919xor Secopouoov cruopoirnrn rnv o- por of,roporrxoi pexpr rou o0po rou oxoyou. To
loorporcuon rtov of,,rotpo.rrKurvnou cixov nopopei- vq eivor evo petrogougouog rng Xxongev ovq-
ver ons evoueguvc4rergneprootepoon ro xo- (peporovpnro, o.a,ornv ilpoyLroTrxrnro,onore-
vovrxq prcr.2) Or of,,rc'tlxurxoi, lou oto uope0v ouoeupouOeonyro tnv erooxnornv EEO rig ro
eixov ovo.ntuf,erno}urxn poon xor ouvencirgn no- 1933.To opxrr<xoroororrr ev npoLeneopxn-
pouororousoro orpor upoxoooerxoyvr,tp.ieg, e- y r<orrn Beon rou npopou ovotrolrovovex ne-
rrpenevq clloorporeDrouv.H nolrxn proooo- puporng ro pn rng Opyovcoong. Euveprooerg yi-
f,io, uuoornprzov,eixe rxooerro orpor r<o.rrov ei- vovrcrv onorennore evo pogxprve u nrqv ovo-
xs Kovereio rorv grof,r,rvuottrxv. B) Au ro yxo.io. H xol.opn, pr.ig,opn rng EEO ev pnpe-
)
13
Irp,trtclrIKoI

oe vo rnv rpoorcueuoel on ug ou8orpeoiegrov (pr_


ofi,covnou unovpeuoov Tnv opxrxn enoyyeio
rous yrcr evo oornpo.npoxporrxns oupperoxns.
To 1933,o Kooxng, rou euvoouopro eupre-
pn oupUroxn,nprervevo pnv ri8evror or nonr-
xeg uenor8noersrov of;rr,tlrouxv r^lgnponBeon
erooxng.H uerorynEiotov periv rng EEO oulr-
eovnor xor ro opBpo nepi <eyvoolrevngnpoxpo-
uKorruog> nopo.xrbpnoern Beon roD oro <ovef,op_
rnrrog notrxrilv uenor8noer,tv>.Ar<ooOnoe pro
oulrpoxicr ovolreoo oe of,rctpouxogroEopeuxng
KopporrKng npoeuong, nou vr,tvqv ug uvolrerg
rous yr vo. upooBnoouv ro enoyyetrlrouKq oup(pe-
povro roug. To znrnpo ntv npooyoryveixe neioer

M <&m6xmrcpffiT*6{p1 A,pN**arxxx {ffimm}


&i{xffiTp*!ruxtrx
exrlergxrffi*qSrl&immp*x{d}\r
m*mK{i}w # Ke*vxpe
rip{3ffi
Y{*ltffi
mq rem x tr{Jw{e} acmq&
$.,xx peloTfi
p t*TnTq

npoooprvo ro pn mg EEO u or noumeg ou- H EtO qvrnox8nxe oro noornprx xivnpo tou
yxpooerg ev ef,uunperooov roug orxoug roug. 1933.Or oeEoiTorycrvre,pozi pe oougevrze-
Eror, troror vor of,rc.llrorrxoiuou eixov Uev Uro o- rxoE of,,rolrorrxog, unyporyov vo upotrr<oo
ooEn ro nepi peroppu8pioer'tv,ocrpro nooo- nou r<otqiKozernv alterpo. Aev eivcrr oorpegov
nrov evovriov rou lloornpo errxo, eivcrr pcoge-
Eeorepn em0qrio vo ouv peprxoEon roug op-
xorrepoug vo qloxopoug eyvctv exroi pe ev8ou- oro u ro pn mg EEO emOupouoovvo quo}.o-
orcrop.O pnvog rou peuog,ooroo, ev r<potnoe yei o orporgon ro eiog exeivo rcovof,,rr,rporrrv
nou.To @epoucrpro rou 1938,iyo lprv qu ro xi- uou eurxeipnoov vo pororoouv rnv ovomyn e-
vnUo rou lloornpo., or opxnyoi uov rof,eov 1g20, f,,ouoicrgon rov Tooopn. O orpornyg Ko4rnong
1921 Km 1922 ouvqvrnBnxqv yro vcl ouznrnoouv eixe ueioer rre roug ouvroyporopxeg ropeon,
Lnv npooBnxn plos lopoypogou oro xoroorolrx, Enon xur Mnzrnr vq oouv ppog. O rc4reong
nou onortooe on ro pel.n vo xovror ro qro- eixe errovoUooreillpiyxrncrg rng npoxporiog, c-
r<pcurr<noireupo ovef,crprnro cru ug xol4rouxg f,,ouiog rou ovrovou evrotpepovrSTouyro rnv errr-
Ir4 Pqyi49,
on rng xor o Euong popn, yro rn ouvexn ovoln-
orporrdreg mmoi nporrUnorsrou. To oix Kppo. eixe nn ovq-
or4vxupdpv4orl,yvr,tpioer tn nlroxporio, qtro peprroi on roug o- f,n rou ornv uol,rrrxn. Kaveig nn toug of,rrrllrorr-
noug ourogev nrov onEouog rng Exong.To o-
xorr4v nooug rou oro orpor nporipnoov vo rornpnoouv
uoruxnpvo xivnpo tou lloornpo eixe euor<ou-
xoromo{ rou ug rprooorrxg nenorOnoelsroDSr<o.reyxorer-
rou'35 Urcvrnv EEO. O opxnygrng rof,ng tou 1921,oxo-
xrvriporog Bo rnv ourof,,n 40 of,x'rporrxv uou Seotpn8nr<ov
(Oarr.AplefoEPT- yg Ketoog. nrov o nptbrognou onoxpnoe. lJrrorrroroupperoxng.An rn onypn exeivn g rnv
ApleioIl. Iloui4) expnf,n rou Krvnporog rou Mopriou 198b,or of,xo-
pouxoi quroi ev crroqJovvcr ouvorUotouvcvovliov
rng xupvnong. Mero rn oogovrxn onnerpo
r<ororou Bevrzou,upooxpnocrvorn <Anpoxpo-
uxn Apuvo> -rov r<proovrcryr.ivrornrng EEO- xor
errovoUoornKovoopxcrouxo on roug ev evepyeio o.-
f,rullroLrxouE <or rqoLrKoi)).
To 1934,o unoupygrotv Xrporroruxv Kov.Lng
ovoxivnoe ro Oporng peto.ppOpronsroD uEroro-
lrevou ouornpqrog npocryoyv ornv euernpiq rou
orpcrrorJ.Eroug of,,rotporrr<og
nou oqv ppog oro
xivnpo rou 1916eixe uopoxc,tpnSeiorgovroporn e-
vo noolrorrx erolrnvo orn oerpo rng opxorrnrog
roug.Eror, exeivoruou eixqv npor4rnoerrre vo no-
' d , l s "i s
To
'h$i

prrnreg nou ovo.Iolrove, ev<ilrourxpovo epEovr-


ze rov eoDrroDoov opxny rng opyovoong. (Tn ou-
vnBero rou Toryovre vo noipver xr,pig ef,ouororn-
on npr,noou),iegoxoloBnoe opyrepo xqr o Eo.-
pqQns, o onoios pe rn oerpo.rou oEnve vo ewonoei
n nrov euxerpong).Oxl.npo ro 1994,ro frepro-
orepo peLn tng EXO emOnKov oe evrorrKn
oLporoynonveo-rvpev.
H <nlroxporrxn Apuvo> pooero 1gB2oov e-
vog prtrog ouorpororvof,,rolrouxv xor nrKro-
pvov noucitv nou uioreuqv u n npoxporio -
rlperrevo rornpnSeipe roBe Ouoiq.O npdtrogup-
epg rng, Nex. lpnyoprong, mov orexogrou
Krvqrorog rns Oeooo^ovir<ngro 1916ror opyre-
po, ornv nepioo rng npor<poriog,eyrve ypouoro-
orng. Mercr ro xivnpo rou lloornpcr Kor rnv crr-
rrerpo evovriov tou Bevrzou,o xopor<rnpqsrns
<npoxporrxng Apuvog> oi,of,e xo.r ou pr.\og e-
yKplov rrorrv nou nrov, eyrve xvrpo uponoyov-
crgr<orouvrolrour<ngpoornprrnrcrg.Or tof,,ergrng
:r*awffi#r fluKvooov Ue rnv eiooo onotoxrov rou xrvnlrorog
rou 1933 Kor n Uerovopcroiorng oe <flovenvro
popeivoDv ornv A8nvo, uuooxeiornxov o8poo- npoxpotrr<n Apuvo> eixe oxon vo unoypnlrpioer
yn<aon roug verepogroug. H EXO oupEotvooe rnv nove8vrr<n o.nnxnon rng Kctl onUooio.
vo xoropyn8ei to ritpo rcovexo pnvv, croene- To Moro rou 1934, rnv npoepio rng opyovoong o-
voe o np<ilnv oorqpcov o.pxrorpornyog rov
lrve vo nopolreiver o Seopgrns rpocryoyng <eu,
ovpoyo8io>.H EEO ev eixe upotpovgvq xooer eLnvrxdrv uvoper,rv rng Mrxpog Aoiog, Avoor.
rinore qn ug o),oygnou nprerve o Kovung, o- Ilonoog. O flono.krg, o oroios KorBoeoS Uop-
(pourcr noorrepopn rng eixov onoqrotnol o- rDpcrsKcnnyopiogevovriov uov Ef,,r,npr,toerre
Iro xevrporqg
n rn Exon Eueniotv ro 1g20. O royporcrpxng ro oorrKnopevrou -prcl cvepycrorou Tove- A0fvog, KorTo
A-l\n4rog Mnoupapog ovriSero, pogrng <EOvr- xove pronr ornv qvuevrzerxn uoporof,n. O zn- en0v00T0TtK
KnSAUuvoS) rou 1916,znprrovrovorr uS Uerop- Aog rou yrq rnv upooomon rou oooieurouxoBe- Kiv4po rou1935
pu0piocrg xor opxroe v(r opyovu.)ver ro IlpooorrlK otrilrog 0eolpnBnxe vo eiog unepovonnproong (0oroyporplxri
xivnlro rou evovriov rng r<upvnong. O frovvng yro rn poon rou [prv wb ro Ig22. ApleioEPTA.E.-
Toryovreg npterve a1rorogouvepyooio Ue rov To onoouyxpoupevooup(ppovrcrrov ro.- Apyeio Il.
Mnoupopo, ocror neprooteporof,rotlrorrxoi, pe- qropeuxv oporovnpoixozov ro xoos rrou Iloui4)
ro.[,ourv xo.r or KooKnS Kor Erovong, onp- or<oo8noe.Koro rnv eKpnEn rou
prqrovrnv nproon. H req rng ouvotlrooiog,oul,g Krvnporog. or ovrinocg opo-
Kr lrovo euern KlvuveDe n npooyoryn rou eg trov ouvc,rporvon-
Muoupopo, ev opeoe oe xqvvov o.overcg o- oef,ouerep8nxqv
[ rov Toryovre lou oretrrov notg nrov Uro eu- oqnvowcrs ro ueio
KOIproYlct vo o.noppotpnoerrnv opyovc'tonIoD. eeBepo orov
fedpyro Kov- i,
o Oepouoprorou 1934,o Toryovregnprer- n, o onoios ;i
ve rnv lpoolloinon LouKcrrooTctllKou, oore Kqrorerero ,;
vo eltltperrcrcrrKot n pnon ovtirept_rvo- eYxerpnpo
f,rorlrorrr<v.llopo rnv crpxrxn avripoon e- pe oxerrKn l
vovriov rng uptoong ourng,n ougoon ur- euxoiq, I
o8ern8nxe erg opog rng oporoyverosTnSopyovo- rrpoeTor-
ons. Eror o Toryol'regpnoe rov Eoporpn,pe rov o- u0zow0s
uoiov proxrov o.nnprv o errcr(pn.Al ro onpeio ro ppo
ouro n opyovr':on uopcrieror oro oroxeio eKeivo
rrouUe rnv ipuon rng eixe rqx8ei vo uoepnoer. 1,".'l'ilW
O Kooxng uoponovrrov n o Toryovreg otpn- Soon rns J
ve ouxvq ounpoEpnrn rnv EEO yro uS poorn- povclpxl0s. I i
-kw
ixnrov xrvqporttirv
.,,,"H oroorpororxefo.
Anro uprorepd
or4vnp6r4oerpd
o ouvroyporripl4g (penorrxo),or
Ir. Ioporpqg
ovilouvroyporpxeqXp.Totytivreg
xorL lreqovfxog,
ololoyoi
Xp.Tprovrorpuiqq (Hvtopevor
xorl. Toryovreg Ooropen'dprep)
KrxHvtArrEr:
Tore K,qtMEre...

rxroropin rou Kovi,n eixe ror tq qvriororxo xor


ev uooig ovolrevpevo onoreoporo.,uou ev n-
rov nopo ro npoivro prog ovouong voOeiog:oe
ouvoo 1.527.714 Vnrpcov n povopxio oe
1.49I.992 (97,BBo/o)Kcrr n npoxporio 32.454
(2,L2%). Eror, ucrpouorcroSnxovn rpn(proov
386.388fleprooorpcrorolro on ,u oug re],eurcrieg
oroLnregexoyegrou 1933.Me rov rpuo our cr-
yvon0nxe o.ozovrxon nnoxn u,tv npoxporrx6v,
n onoicr,opEotvope ootpneigeveif,erg,nrqv rr-
oirepo onlrovuxn. Kor nr'tgnrov Euorx, or nyeTeg
t
rorv npoxpour<v xolrporov ev ovoyvproov ro
onoreoporou npoEnEioporog, ro onoio tooroo
ooe orov fepyro B'ro npoxnpo rng euovou
IOU.
Iloro nrov 1rogro xqrouux exeivo yeyovgnou
oeoe oxrpooicrug opgKor rous Seopogrou
uErorolrevou npoxporrr<oxo0eorrog Ueoo oro
1935;floro nrqv ro nourx er<eivooxuopo uou o-
vorf,e rov crox rou Arou nqvcl oro npoxpcurr<
orxopnpo rng euoxng, ozovtog ro oe emxivu-
vcs KcuoKoLerveg orpotog;
H qnvrnon eivo.rqun: Agoppn orqOnxero Ki-
vnUo rns lng Mopriou 1935,ro re}euroio uvoprr<
eyxeipnpo rng evrzerxng uo"porof,,ngvo enov-
8er ornv ef,ouoio,ovorpuovrogrnv xupvnon rou

rqe{w#rx*-s
n'&*c*r<s
x* *$mwu(cffirreex
xc*wnrgxexAiuo, Eopeig xor opyvoon rou Krvnlrorog
lloror nrov or gopeig xor exppoorSrou orpouo-
we $n*peu{.re:r
xcpwsmq&x"16:mrcpmx{mq, uxo Krvnporog mg 1ng Mopriou; florog nrov o r-
tralw{*mmtr$qmffip{:}q
x'$'}q
&xp*t{psrifiq Ovc'rvvoug r<o.ro xprog ouvrovrorng rng ouvong
xivnong; o nrov or oorxoi rpopeigrou ovorf,rorr-
xou Krvnporog, or uo uonrr<oorpouorrKesopycr-
voerg, rrou olryKporn8nxqv pe ug unoeif,ergrng
Aoixou Kpporog Kol rov npr,lSunoupy llovoyn nyeoiog rov @rtrel,eOepotv xoro ro 1933, xpovro
Tooopn. rou exni,8nKe Kol n onnerpn oogoviog xoro
To rppo rr,rvOree8epov,rrou ipuoe o E.],eu- rou Eeu0epiouBevrzou(Iouvrog). Evo yeyovg
OprogBevzog, przeug rxegrng Eoogot nou euorf,e onlrovux pIo orn ro1rpqrclonrr.lv e-
to 1910pexpr uS opxgrng excretiogrou '30, pe pr- rroyv roD nyern rng uoporof,ng,oOvrog rov oe
xpo oro roeipporo. Ero rppo rng neprou uvoprxcgqAoKor oxpoieEonoqooerg.
crurngnrov rrou n ev yo ncporo.f,,npo1roynoe
rnv reeurqio.plzooroouKn rng olrEronrnon rrpog r o ev lyo opyovr,roergnrov n <EAn-
ro Aoix Kppo, n onoio pr,rgoneruxe,xor o ruog vrNn Xrpouonrrn Opyovoorg>(EXO) an
UlnKe oro pou rou r<uxvq, oupno.poopovro.g vcous ev evepyeio of,,roporrxogxor n
orn pSopo Kor ornv xqrouon roug Beopogxcrrrn (^nUoKporrKn Apuvo> ge nprorpououx
nlroxporicr.Eror, er<eivouou eueicoxero evrze- xcrpKrnpo.n onoio qnoreovrovon o-
rx orpououx xivnpo. vo onoTperyerxoprv rng nroxtoug uoornprxougof,rolrorrxoug,xcrSgr<or
ntrrorporiog,ouvn erg o.pogrng nlrorporiog. on evrzerxougnopoyovteg.Ilpotropxrxg orxog
Mio ef,eLrfi,nnou o lepyrog flonovpou eixe e- rng EEO rrov oE'evgn npnEn rxroropiog ex
uronpover npo<pnrrxo.pe opOporou ornv egnpepicr Uepougrou ler'rpyiou Kovun xor xxr.lv npo-
<E8vog> rng gns @epouopiou1935, ypqeovro.s: oxeilrevc,lvoe ourv xor oE'erpou n onolro.xpuvon
<Ev ovpou rng Anpoxporiog ev pnopouv vo yi- <ouoieurcovxqr ovixovov of,,rotlrouxv> .l,r,tvrov
volvrcrroyrirvegxoprv rng... rxroropiog!Ev ovporr noporof,,ecovon ro orporeulro. Ern ioro rcovrpu-
rng npoxporiog, eivor uvoroi xcrr Beluroi oycilveg uxv pev rng opyovcoongf,exr.tprzovro. ovporo
povov xoprv TnS^npoKpori0g...). rou Er6Eovou Xopgn Kol rov oeEv Xprot-

18
Aprorepti,o
Kov4q e[eplerol
r4gorxlog rousrnv
fl. lrooxeip,
ro Oepp. rou'35
(0oroypogrxri
ApleioEPT A.E.-
Apyeio Il. Iloui4).
Ae[rti,pporotv
qpoxporrxdrv
xoreorpo;rpdvo ond
rouqnrorog orov
Kovn

Enovoororeg
ouvewoovrolpe
ofporo"Mopgu
ondro Auxop4rr,
Uerouqxlvqporieg
rouIrtiounou
elerxoroneoel
oroOqpo
(0or.IL floui4)

dmUll-,moi *,,i**n,,i**,',,r*****r*#ffi

ouou xor Iov'rn Toryowe. H <npoxporrxn #mncmffmp*{yffi


r*ff {rr6}#weipffir*xq
Kffi*ffir"{f?syxt
Apuvo>eixe neprootepouezogorxoug.or nyLeg
rng eneicoxovrnv enovo rous oro orpoteulro.E-
ffieJ$-?pei*19:was
xmq &r?gi{3x<pffiy*ffiq
cx-xm x* ffiss,
mxeEong eixqv re8ei U rnv rrrnro.rou rrpoe- s"3x{3w* ff3e${s'nKeffi$}*8
ffiTs}K{3s
{}ei K*wsr$tffiy&q
pouxor enir4rou npopouovriororxo, o Avooro-
orog floloJ\og Kor o Erurovg fovorog, evo o
ov8pt-rnog rou Ktvouot ouotqorrxoro vnpoLo on
ro nopooxnvro ntcrv o ouroef,prorosorn loiq, 2. H xoBrepcoonrng opxng n oug voueg
Nrxoog flLoornpog. uvcrlrergBo yivovrnv exroi ereivor pvo nou 0o
Or uo opyovcboergouyxr,rveBnxov ouvroUo pe npoxervrcrvErrxo oro xoOeototg.
nporoouiorou orevo ouvepyorn rou BevrzouA- 3. H peroppu0pron rou uoleuporog xcrr,rog,.
$ovpou 7vvo., xor pnroro ylcr rov r<orepo 4. H exoyn rou flpopou rng npor<pcuiog
ouvrovroUo rov evepyerv opio8nxe rprlreng eur- opcoo ou Loq xor xr eppeooou ro
rponn onoreopevnon tougA. Zswo, Xr. Eopo- Korvooro.
en eK Uepougrng EXO, Kol rov ouorporo noiopxo floro trrcog
nrov ro oxro rov orpcrrnyrxcrtvxrvn-
Av. Korolefn on rn <Anpoxporrxn Apuvo>. oeov rov evrzerxt'tvKol oe rrorc oOpeEoppo-
Eov 8q nBeevo xoroypo.qerxoveig ro oorxte- ornxe; O nptoropxrxg orxog rrov xrvnpnrrv nrov
po oirro rng opyovroongrou Krvnporog, ev xerno- n xotonEn rou orou, o ouoiog 0o neexornrv
po vo ro ovozrunoel ouE rorxooieg crnolroxpuv- npos rn Oeooo.ovir<nKol rnv KooLq, uou or
ong nol,v evrzerxv of,rcolrouxdv cruug evo- Epoupegrougpioxovrov un evrzerxnenrppon.
ueguvolrerg,rroirepo pero rnv r<ctooronrou Tourxpovo, Bq (eilovoororooov> n Kpnrn xor ro
Krvnporogtng 6ng Mopriou 1988. vnolo rou Aryoiou, or xororxot rc,tvoloicov nrov cr-
To onpovuxrepo. onpeio rou npoypolrpotog, rporrpvg evrzerxoi.Or prr<pngeperogr<rvn-
rrouelxcrvxoroorpoer or evrzerxoixcrruou 0o e- rorornoers rclv orporrouxv povor,tv rng npc,tre-
<poppozovcrpoogpero rnv xoronqrn rng ef,,ou- ouoos crlooKorrooqv orov crvrrrreptorrcroprow u-
oros,ruov; vopeov rou ovunq),ou, upoxe4rvou vo. ef,eOero
1. H exxoSopton rou orpcrrcupcuos KcrrLt,-rv orogon ro NouoroBpo. fJger<rourou, n yevrx-
oopororvooqroeicrg on ougroug oorrr<og. repn ourn orpcrrotuxn pcrornpronoinon cruene
)
19
&;\e
TOIE K.qt META...
KTxHvTATIEI:

#%

et
w

# s ffiwwr * * rxe*ffi
fi{ffi*sqi$ ffiw ylffiW:uw
f3effi $*xxp * neuoqv ro
w rs*ffinx*
{ffi sqstax *xefugxm{"}
:ln :r"?q pv*ermq npc,li rns 2oS
r<**ff3c*
Mcrpriou on ro fle-
Ne:l*ffixqc*x#pffi {rrffiw mwex,xa&xprumn
nmf?*x6xxtcltt popo. H xoronqm rou
orou, oupqovo Ue ro
oxero, 0q erve ro ov8npo
yro rnv Krvnrolornon rov orpotrorl
ornv lolnrxn neprootepounoxpnon rng xuep-
xv povoov otnv A0nvq Kot orn Bperct
vnong Tooopn xor ryrepootnv noepu<novcr-
Eoo.Ernv npr,neouoo,pcog,n ef,eyeponxore-
prpnon. Ernv ovriBern uepinroon, oe er<eivnn-
yrorng ovtrevrzerxngouvBeong
ottrn o1roc,rg,
on uou n xuepvnon 0o upcreovriotoon, Bo tr,rv neproorepr,rvpovot^lv KCrln lctpucron rou
oxnpouzrov npoor,rptvn xuepvnon otn Oeooo- XprorououTorycrvreKol rou EtqrovouEctpogn
ovir<n, n onoio orn ouvxercrBcrxoro.lo.pove rnv oro llpruno Toypo Euzvi.ly xo.Bgxot rou loov-
ASnvo xcrt routxpovcrrnv ef,ouoio. vn Toryovre orn Exon Eueuitovxcueorn cvorlo-
Ouorcrour<upnpo, ooroo, ovxutyeFe rnv reeoporrxn.
enroyn rou npootiuou nou 0n nyoDvrclvrng errr-
xeipnong. O A-L[ovpog O8rrlvoiog, orov ouoio o o erepo cr8ogrrrtv xrvnpouv ronpo-
Bevrzeognprervernv opxnyio, crpvn8nxe' o Nr- xOnxe rcrvo orog,ovri vcr r<orqueoet
xoogllcrornpo.gIerne oro ef,oreprxxor o Be- orn Bpero Eott, r<oreu0uvBnxeotn
vrzogeixe onor<eioerrnv nrOcrvrnrovo qvcrcr- EoucrLngKpntng. Veyovosnou orloyon-
er o irog rnv opxnyio yto euvnrougyoug. reDoerov Bcvtzeo.onoiog oLn ouvcxeto
Exnrrlon rou Krvnpctog retcrf,ero oro vo neoeroUeoosnpog rn Oeo-
To Kivnpo exnOnxe,upciro, oto orovr,pig ocrovixn.Ern Bpercrtroq, trrog,n ef,,eyepon
ro pnu mS lng Mcrpriou.Or enovoorqteseqooov xrvnBnxe Ue opyouspuBlroug,ctv Kol n nerovrn-
xqrqov ro nro of,,rpoxo utroiq rou orouro e- ro rc'rvof,K,rlrorrKvnrqv evrzerxngnpoeuong.
qroiooov UC KoDorUctKcll ftupopclxtNctxo.t one- Qg cx rourou ro Kivnlro cixe orotuxct olnv rpt^rln
rou'35.Avrrpevl(erxof
2 Mopriou ro4oreg
or4Boo.rorpfog
peopofropo
rouE.Bevr(eou
xpepoopevo per6r4vxorooro{
ornvoryv4, rouKrvfporog
(npx.Aeoxnq
oreeuoepov)

f " 4
\.1 t

Exroxropdrpu
prilro
xorro
ApyefoEPTA.E."

Kor nlo Kpi- Wwffi*pxwxxw* ffimffi*qVtrKffivqtxqff$mwm x*qx


o4rn Eoon rou
xOr n UprrtrOOu-
Wxwmpmx*q, * a{,ffiTw.\JffiNvwxr ffi!{$K#ffise'*
ffig}sq
io rov xrvnoei,tv ei- KffiwW"Wffiy.ffi
wffis*wx mp*q xffi ffitr{{:tiffir}*w*sqsx
xe nepre8er oprorrxo
ornv xuepvnrrrn ncrpotof,n.
To lpro prpo nou unpe n r<u-
epvnon pero rnv exnroonrou Krvn_ trcro,enern or norr<go.pxegev rou eixov e_
Ucrrognrov n xnpuf,n rou orpclrlorrr<ouvpou ror n l[peryer rnv ef,oocrnro Mnpivuzr. O EA. Bevr_
ovooronrr,tv xuprreprrtvop0pov rou Xuvroyporog. zelog nopoxoo8noeug ef,eif,erg on rnv Kprun,
Xug 3 Mopriou xqeoepe npoeprx rorcrypooro xopls vcl pnopei vo nopeper ouoloouKcr,Kcrl ro
ni,o rpergrooerg(rc,tverv 1990,19g2xor 1938)o_ pou rng 11ngMopriou eyxcueerrpe rnv Eoo
no rn Erepeo Eocr,tnv fleouwnoo, rn Oeo- pe evropeoooroBp ro. nooxporopevoAoexo_
ooio, ug Kuxoeg Kol ro Eurovnoq. Ern ouve_ vnoo, Kcrrornvrn Necruonxor rerx npooprop
xeio oxnpuve rn oroon rng, pxroe rov krrvyn ro llopior.
Metofo unoupy oveu xoproEuoxiou xqr rouoge_ <Ouoi torg nwngvorgr>
rnoerov fepyro Kovun ornv nyeoio rov xuep_ Tr ouvn ornv oro eooreprxnourx oKnvr-
vnrrxv uv1reovpe to oOprou ovuorpotnyou. Ko opeoog pero rnv
xorcrppeuonrou Krvnpctog;
Eror, n xupvnon, exovrcrsorn roOeonrng xpvo llpriro upro nopornpn8nxe
evo pnypcr oro Uero_
xor oveon, opyovotoernv ovrefri8eon rng Kcuuore_ rro rov ovuevrzerxv pe
rnv ncrpoirnon rou L
po on xouoreg cny4roxieg UrKpnSeperogpe Merof,o ou rnv xupvnon oug 18 Mopriou. O
rougxwnpcnieg r<oroEepevo Oeoerrnv xorcroroon Meruf,og eixe uporeiverpio
oerpooxnpv Uerpov
ur tov nnpn eeyxrng. erg opog rov Kwnporlv, evciteixe znrnoer oxpn
To Kivqro eixe xoro.ppeoeroprouxa xor opero_ Kor rnv onopoKprJvon
rou Kovu.l,n, o.unporo nou
rnro. O Nrxooglloornpo.g,o guorxg opxnyg onoppiEBnrov.
O Kovungon rnv ueupnrou o_
mg ef,eyepong,ev eixe xoroEpervq xqreei ornv nopoxpuve ou tnv nyeoio rotv evur,tvuvolreov
)

2l
nrong ox).npv prpov. Terro unepioxuoov or
perprono8eigKor ro orpororxeio xoroir<ooeroug
KornyopoulrevoDgoe rorcrn oe prrprcpeg uorvg.
O Er. EopoEngr<oror oeEoi Toryovre rororxo-
o8nxov oe rorq, yrcr vcr ovo.qrepSoulre orous nrc
yvoorog. Xro Kivnpo, eoir,rg,eixov nctperpepog
ror oor of,,roipouxoi, or onoior opyrepo ropo.-
porroov onpovux po oro notrxo upoyporo rng
xdpcrg,nog o Euprning Mnoxrptzng, o Nono.L6-
rov Zpog, o nlrnrprog lUoppg x.a.

ng 23 Aupl.iou, ro eKrcrKrootpororxeio pe
npepo rov DrrovcruopxoA-L. XcrxeMapiou
roroir<ooe epnUnv oe Sqvoro Kcrrrous ro-
urrog opxnyog rou Krvnporos, rov E.
Bevrzel.oKol rov NrKqolloornoo. ABo-
Snrcrv n ouoox0nxov or A"L. flqflovoo[ooiou,
I. Kogovrpng, O. XoEol\nS, A-1' MuJtov9, A.
Aapupxng, Er. Iovorg x.o.
Anlroro xaBoipeon rcov xrrnlrotrv
Miq on trg nro peovgxor euoveiroregorryUes
xr pvo rou Krvnporog rou '35, o.Llo oxnpng
rng neprourou Meoonopou,nrnv n nporo xo-
Snipeon rov Kqrqrxoo8vrorvof,rorlrouxv. Eror,
of,rolrorrxoi rng eperogevgEopotpn, rov oe}-
Ev Toryovre, rou I. Eregovrou, rou Xp. Tpro-
0 Kov49,vroEu)\in x.cr., onynBnKcl rn 2o Aupriou
ro 1935, perdr4v
ornv ll.}'oreio floponnyporov Kcrr xoSorp8nxov
enrxpfr4of rou
nopouoicrnov <oyovoruopvov uoudlv>, or o-
xoriyonptv
noior pe rnv ovoxn rou orporou eprzcrvKor ooxn-
ouroovox4pu;10ei
ovrpooregUovouocrv.To or<nvrxrroDeornoero or<npovu-
ApleioEPT evrzerxxporog npoxcrleoe rnv oyovoxrnon rot
(Ooroyporprxti
A.E.- Apleiol'1.flouiq) ug opyieg ovupooerg xr pvo rorv evrzerxv,
qo. Kor rocbv onov rou Aoixou K1rporog.
Xug 5 Anpriou exreo8nr<e, orepo qu ouvonu-
Yp*xqKw$B6i.cg#q ffiffiHffi $ xe{Km{&sxmwffiw,
e{ffi
&sffK xeErorxooiegoro xroxro orpcuorxeio,pe [poe-
*nssfu
*s *#rx$m&*sx* W&$ffisxw{{trxs?Kffiw. ffiwws&*ffimqpo ro ouvroyporopxn I. Tton, o eniopxogEr.
Kffi*mmffi{pxmpwq" eqffiffivffiK,ewBovng, vng on rous errcrvoororeErng ovorot-
ffiptr&$m&r"
rng Moxeoviog, ev iyo opyorepo,oug 24 Anpr-
iou er<reeoBnrcrv-pe onEoon tou xtoxtou
orpororxeiou uu rov unoorpornyo Aepouopiog
reooeprs evrzerr<ougovuorpornyoug, roug A. Pnuu- Kr or orpornyoi Av. llcrnoogxor Mrr.
OBovqio, Eu8. Torgrx-Ln, K. xor O. Movro, ro- Korlrnong, uopo tnv npoono0ero nou r<nrq.Luv
pizovrcrgoug 8oergrougrogA. Ko8evrm, A. IIe- perproroOeig ovuevrzerxoi vc ouorponei n exr-
rpim, Xp. flovoyrorxo xor A-,.Ilonyo. eon roug.
Eug 18 Mopriou opxroe n ixn rov Krvnpc[rov Ag onpeurl8ei u n qrroruxio tou Krvnporog rou
nou eixqv ounq8ei ornv A8nvo, n onoio rnpxe- 1935eixe uo),o.ugopvnrrxg enrnrtboergyro ro
oe 13 pepeg.H nol.urxn nyeoio rou Krvnpctog, - nourxo upoyporo rou lnou. pe nptirn xor xupt-
nog crvcrgepolreKol frro ncrvo, eixe rogyer rng repn rnv evopf,n rrov rorxoorv yro rnv uorvop-
onryngxor oro opogeixe noeroroug1roug Br,ron rng povopxiog xor rourxpovo tnv oprouxn o-
rorv o.f,rolrorrr<v.To orpororxeio,pe npepo rov oxnpoon rou xeqroLoiourng eurepngEnvr-
unoorpornyoK. Muoxnouo, x8nxe uroergr- rng Aooicurng A npoxporio g.
oo on roug oxnponupnvrr<ogovuevrzerr<oug Tr onyrvov or rrpc)Toyovroteg tou Krvngotog;
nou znloocrv lnv eoxorn lt-rv norvtilv oo r<oron Orog nrov nvolrevpevo, no opvnrrxeg nrov or
rous UerpronoBeig,nou ouvornvov rnv onoguyn e- eururoerg rng onoruxiog rou Krvnporos Kqr orn
H ro0oipeoq
rou
ouvroyporfp;14
Irdqovou Ioprpq
(Hvrrlpevol
Ooropendprep)

zornxor ororopopio rr,tv oorxv rrporcryovrororv


yffiN K*wrx&Jffi*q
ffix mpe*xxery{e.}wffiK{tq
rou. Or ueprooreporou rougr<o0orpeBevreg of,,ro-
ponxog, nepvvrog ou to xopivr rctv oxrlroorov &N*x&pcxpmx,#ffw pe*f$*,sffi#* tryr}w
#$:$.${wqst<ffi
xor rf,ecovpero ro Mopuo tou 1gBS,ropolrou- Kmxmxnmmma{mp#*q g.rffiKffi$T#mffi$jrxeq
ocv orn oDvexelo r<orounxpo oro uotrxo
efrefr!f;elq
lpcrypcrro rng x6pog roo xqro rn ropr<erorou B'
llayxoopiou llo}1rou oo xor oug eupevegexo-
erieg.Xuveucirg,of,,izervo ovogep8eieoro Kol ouvo_ Kol orov Aqro Euorpouo. Xug exoyegrou Eenrep_
nuxo n nopeio rov rto yvroordtvon quroc. piou 1951exexSnxeoul,eurngrng trA, onore
xor oEOnxeeeOepog. To exoyorxeio,pog, o_
XreEovogEcrpoEngnpooxcipnoe orov E- Kupoo rnv er<oynrou, nog Kcurov o.Lov ef,opr-
AE rov Anpiro rou 1943xor qvoern orov Kor Euorrolrvc,tvoueurv.Er<xBnr<e xqr
orpotrouxn opxnyio rou xo8, ).n rn rop- ncri.r oueurngrng EAA ro @epouoprorou 1g56
Kerorng E8vrrng Awioroong. fJg exup- xcrr noplrerve ps rnv rrrnro ourn og ro gqvot
ooros rou EAAE nnpe ppogoug roox- rou, cru rpoxoio uoruxnpcr,ro Moro rou 1g57.
VerSroD Arovou (Morog 1944)xor rng Kozprog O Nonoov Ztpag ropolrcuroer<or exeivog
(Xem. 1944)xor ro No1rprorou lrg44\xupvn- onlroivovro pIo rcno rn rcrpxercrrng Egvrxng A-
on feopyiou flouovpou ro oneverlre ro ogpo vrioroong, rpovrogro Eenteppro rou 1941,po.zi
rou urroorpornyou.Tnv uepioo 1946_1951 eKroni_ Ue rov Kolrrmv llupopyou rnv opyovoon E_
o0nxe ornv Ixopio, om EprEo, orn Mor<pvnoo trE, n ouoiq eixe og enirrpo o.pxnyro orporny
)
23
Nrxqo lloornpo, ef,prororte orn loio. i-
yo opyrepo,rov lo),ro roD7942,ipuoe ug <EBvr-
t<g,Opoeg Envov Avroprv> (EOEA), lou n-
rqv ouoroouxq o ovro.puxgorporgrou EEE. Or
uvopergrou EEE-EOEA ref,nyoyovuu rnv n-
yeoio rou oprerg emxerpnoergevqvriov rov hov
Kcnrurv feppovtilv' cuiong oulrlrereixov oLnv ovori-
vof,n rng yEupog rou fopyonrclpou rn vxrcr rng
25ngrpog tnv 26n Noeppiou L942,ae ouvepyooio
pe povoeg rou EAAE uu rov Apn BeJ\ouxrm.
To Mcrpuorou 1945crnoorporeOnKe eKouorct,[po-
Kerpevouvo. ovolnx0ei ornv evepy nourxn, yr'
our crLrooreipuoe ro xevrpoef,,r<EBvrx Kp-
Uo), ro ouoio oug exoygrou 1946efi,e].ef,e20 ou-
eureg,ev o irog ex}x0nr<eou}eurng Ioovvi-
vov. Kornrv Bnreuoeornv r<upvnonrou Anpn-
tpiou Mof,ipou (1947)c.lguloupyg cveu xoproEu-
crxiour<orunoupygAnporog Tof,ng, ev, pero
rnv ntro. rou xpporg rou ous exoyegrou 1950,
npooxrilpnoe oro r<pporr,tv @r).eeOepoyxpnpo-
rizovrog uroupyg nlrooiov Epyrrrv (1950-1951)
ornv xupvnon rou EoEor.Ln Bevrze.Lou.Eug e-
upevegeroyg,o Zpngev xoraqrepevq ex..e-
yei oueurng,oure xor ouoopBnxe qu rcr Kol-
vq. llBove ornv A8nvo ro 1957.

r oeEoi Toryovre euorf,,ov xqr ouroi


onlrovux pl,o oro xorourvo xpvro. O
Ionvvng, percrtnv xoro}nEn rng tro-
og o.uug uvopergrou Af,ovo, rEuye
orn Mon Avqro}n xqr 0eoerov eour
rou un ug roroygrng ef,prorngenvrxng ru-
pvnong Toouepo. To r<ooxoiprrou 1942eue-
orpeqe rpuqo. ornv Eoo.xor opyovrooernv q-
vrrotctoloKn opyovoon <Mio.g614>,n onoio.ove-
uruf,e noneupnpo.on.Xug 14 Iovouopiou1943,
or rtcrrxgopxg r<oroxngnpoouo8noov vcr rov
oucrouvoro xpnogyer rou. O Toryovreg np-
ue ovrioroon xqr xoro.rnv ovrooyn nupoo- (
ropv oxoriilBnxe. O Xprorouog Toryovreg
rEuyexo.rourgorn Mon Avoton. To 1942,cLlg
rorr<nrngrou Iepo Axou, oepepog orrs en-
!
xerpnoergrou operoorpprKcvlKou pernou Kol rou
Aryoiou (1943).Mero rnv oue}euSporcnrng E-
oog xpnlrouoe orporrorlxg rorxnrng Apxue-
oyoug(1944-45),o.pxnygrng Erporrouxng Auo-
orong c'rexovnoou(1945-47)xcrr orpnuc,xrxg
rorxnrng Euoiog (1947-48).Mero rnv oroorpo-
reio rou, o.pSpoypo<pnoe oe epnpepieg r<ornepro-
rxo xor tnv rprerio 1950-1953rcre}eoe yevrxg
Xmpexryrxqm*xrXe*ptr$*q pxmfr{
emAgffi$$,
xatugxrmreu8uvrng rou EBvrxou Ipuporog PoroEoviog.
Ilopperve oyr.lvrzpevogoug enof,,ergrng npo-
ffTp"xw x*&pNd
Kqxr*xx*t{e,s,e*ffieffiffi, Ktr${rxm orog zcongog to Sovor rou, ro 1970orn foio,
ffi**ffirx{ffi&&*ffi
{Sxraxem
Kmp"xpxm}nou eixe ouroef,,oproBei ef,oliog rng o.lprrovng
rxroropiog rou 1967.
O ouvroyporpxng Euprning Mroxrprzng ro
24
0rorporoixegnoulx(ouvorrg23Anplioueprip4v rougE.Bcvl(eo,
Nrx.Iloorlipo
x..Ilopdvreg
xor4yopopevoreivoror:Atr.l-lonovoorooiou,
f. Korpovrpqg,
Oep.Iorpong,
B.Koponovoyrdrqg, A.Aopnpoxqg x.f.
Ilpdepog
rouorpororxeiou(oropioov)frav o unovpriusxoq Ae{.Ioxcopiou
(Hvopevor
Otrlropendprep)
*%
v@

#*
,tS.i

1941ipuoe rnv ovrtorootoxn opyovc,ton<llpopn-


{3,s2ryre'r,**,ay.rzq
&ffi" Xxwr;** * 3-:!* * iii:'r*i: i i,i.i}
*li
Oeug>,n onoio oveuruf,enoorcrpoon orov rolreo
ou}oyng ouppnrov nnpo<poprv.To 1942re- #*. m*\r*:{* T,{}vi\ffir;rsx*p*t'ri:,i:iit$. *t:-l$r:
euye ornv Aiyuuro, ou uou [eorptirero 1943. rf".''..
xt;:x#,**\e"{i *t.,..s1r';:: i{: i**i
Apxrxo poornpronornOnxeoro xtrpo ouyNpornong
rov ovro.prtKv uvcrlreovmg EKKA LreenlKe(po-
ng ro ouvroyporopxn Anp. tlropp. Kornrv upo-
oxpnoe oro EAM Nqr rereeoelpoppcneog rcov orepcrcllo pio novexpneni8eon provcrr,tvrou E-
Xrporrc'nrxvornv IIEEA ro 1944.To 1946 ouve- AAE evovriov tov 5/42. H o).orpovicrrou tUoppou
npBn xcrr ef,opio8nKeoTnv Ixcrpio xor percr oro onoreeoepio ot ug peovrepegoeiegrng E-
yenovrx vnoi, @oupvor.Eug 9 Mcrpriou 1947 pe- Ovrxng Avrioroong.
Onxcvcxpogoro u-rporr rou. Ooxnpvovros,oSNoroypo<pei oxpoBrycjg, eror
O npnrprog tUoppgunnpf,e eniong picr crnuE yro ro crlpoopevcryupiopcto rng IoropiogKcll n ro-
nyeuKesUopeegrng EBvrxng Avrioroong (1941- peicrrou orporoiNn urrovcruo.pxouA. XoNeo.pi-
1944)xor eneoe Opo rttv ep<purcovrevf,eov.I- ou, o onoiog ro 1935xoroixcroerov E,\.. Bevrzeo
purng,pcrzipe rov lepyro Koprn xcrrooug, Kcrl rov N. lloornpcr epnpnv oe 0ovcto. excref,r
tng opyovotong<EBvrxn xcrrKotvttvrr<nAvcryewn- xpovrcrclpyorepo,rov Oxrpro tou 1951,opxioOn-
on> (EKKA), npoxpnoe orn ouyxprnon ovroprr- xe unoupygEBvxng Apuvog ornv xuepvnon rou
rriv opocovxor rereoeopxnyg tots S/42 Ets, npnv <Oovcnotorvirn>Nrxooou lloornoo.
vrnyporog.oorpovnBnr<e rov Aupiro rou 1944u- I

25
i.lr'lili,.
ru,1
:,.;,1,

Eeu8epros ErEavog ledlpyrog XprorouoS


Bevrzog Eapogng Kovng Toryweg
(1864-1936) fi890-1957) (1579-1936) (1897-1970)
To KivnFo rou 1935 unnp{e Erpornyq, yewnpevos or(t ETpqrrrrrK6q xot notrtx6g, :TporrrrrKoq, yewnpvoq
To KKvarov 6oun rou TpiKo^d, K Trv nyer(ilv rou yewnFvos orov llpouoo orn Pougoviu. Eytve
Uey6^ou noruxo. A6yr,r KrvnFdroq rou 1935. METo Eupurovioq. MereixG (rrnv oveunooxoy6q ro 1916'
nllxioq o Bevl(og rnv onoluxio rou Krvhpnrog Kpnrrxn Enovdorqon rou ouFFereixe orov A'
ouvqrooe vo reori ouvelfi<p0n xor 1897, orous MoKeovIxoq nqyKouro nEuo, ornv
EnrKe(pohq tou Krvfi porog, rqrolxoornxc oe roro. Ay(vES, orouq Bo^xovIxoq exorporeio rnq Pooioq rot
npoyUo nou onoorinore Apvnorernxe ro 1936t llo^pouq ror orn orn ;rrxpoottrrtx6
ueiroe rnv nloovdtnro al ouve^lirpgn E6l on6 l.uxpoororrxn exorporeio. To eKorporcid. Me ro B(IOF
nrruxaos. To Kivnpo rng rn rxroropic M6ToE6 Kol 1923 eq,e^yn ouEUTnS Tou dvrrouvroyFqrPxn
lnq Mopriou nrqv oxnFo cKToniornxe grn Anuvot xdr nYnenK Tou Frxpo nfpe p6pog oro Kivn;ro rou
npoerorycoy6vo, ev eixe nou rr 6pelve gxpr xol ro EOvrKo Anpoxporrxo 1935, ouFpetcxovr(rq Fd(i
^oiK peropo -ore xov 194O, ev To diTnF Tou vo KpForoq nou rx0nxe HE Tov oe^(p Tou, oxoY
orrq r{erg rou ouvAou rov noepoer oro Mrono rnq unp rnq onopxpuvong lr6wn Tolyvre' ornv
evrqafuK(i|v. Ev6 |'|(Fn Kor A qviqq oneppigen. An rnq oorGioq. ArerAeoe Envrxri tTpdrl!TlKh
or yor rnq xivnonq lirov To 1941 Krvnen|( YId rnv unoupyS oe Kuepvnoetq opyvoon. KdrotKdornha
Kcro(povdrq npooxn;ronxoi, opyvoon owtorqotoxo Ko(Povrpn Kol oe ro6ro orn Aixn rulv
ooo n xuovnon KrvnF(|roq, ouven(Pon dn MrxooKnouou, evdr Enqvoorqrdrv KoI Far Tn
Too^pn ev ixe npOc|'n rouq lro^og xot r^eiornxe KrvnonKe vovriov rns xopriynon opvnoriog 6(Puye
vo enovo<ppel orrq (Puoxg Apt||(D. rnroropiog lloyxdou' rnv orn Pou;rovio. KoratdYn
npoErKonnFqrrKai rn Ilpooxrilpnoe oro EAM ro gnoio vTpe Tov otn Aeyerrrvo rt,rv E6vrv Kol
yovopxio. O Bevr(oq 1943 xor yve opxnyg rou Ayouoro rou 1926. Eytvc no^6unoe ornv Arotonio ro
opxrKdrq qvrpooc rq npoq E^AE,_nhpe Fp_oq_or|s unoupyg rrv ITporIrrlKdrv 194O. llrov ovouos Fe
ro xp6vo exfioonq rou rooK{rerq rnq Ko(pr('s orrq xuepvtioIq Tod^6pn rrq e^eOepeq yo^rK6q
Krviporoq, o p6Onxe Kor rou Arvou Kqr FT6 Tn xor 6nor{e ono(pocrortx6 uvpslg xor rotxnrhq rou
npo rereAeop6vrrlv r6uon rou E^AE pAo ornv onoruxid Tou (lapo ^xour {.|942-45}.
yeyovrov. H onoruxio rou eKroniornKa orn Anuvo Kot Krvfigoroq rnq lnq Mqpriou EnovnA0e oro orpor To
KrvhForos ||)oe oir rn Monp6vnoo. Ynfpqe ex 1935, nop6 rrg oPxrxg 1944, unnperrilvroq orn M'
6peroFo oro qvrrevr(eIK rorv nyerdrv rnq EAA Kol oFgrrq^ovtecrerq rou. Avoroh Fe ro oOF rou
crporneo rol oiynoe cEeyn ou^eurftS rnq ro Mer roro o Kovnq ouvroyporpxn. Arereoe
ornv enovoeop TnS 1956, tKordronKs oc orriprqe rnv En6voo rou 6reuouvrirq rou EIP (195o-
ooreiqq fior orn Tpoxoio arrxnFo ro 1957' retopyiou B , oxn;rrroe 53) Kol no^treTnK Fc ro
rxroropio rnq 4nS ornv noporoxti, xupvnon otrq 1O KFFo rrlv <DIeeuOprov.
Ayoorou, xrunnpfvoq on6 duroKivnro OKToOpiou rou 1935 Kol n6eovc oro ^ovivo ro
nou onyooe Apcpln.rvq enov6gepe rn ooleio. r9?o,
oxiqq. n6eove qn ovcronfi
K(tprS Tnv 1n
Oepouopiou rou 1936.

26
Nrxoog XepEiwvei llovayng Mrung
fIoompog Oi.h,m Too-l,pnS Korlrnong
(1883-1953) Ouorepou (1867-1936) (1878-1935)
Erporr<orrxg xor norrrxq, no^rrrKS Ksl Irporrorlxq, ycwnpevoq
yewnpvoq ornv Kopiroo.
(1878-1944) npr*tunoupyg rng E46oq ornv Auqroxio. >,nodoE
Ayy^oq rnoprnq, orn :,xo^fi Yno{roporrxdrv
E^oe FpoS orous tl 932"35). f ewfrenKe oro
Bor(dvrKoq noUouq x(|l npeoeurhq rnq Ayyioq KHpr Kop|v0i(rq on ornv Aonvo Kor orn Exon
oTn FrKpqorTrKn ornv Aftvc .{ur6 Tnv yovais prxpu0rorrKhq Enrre^drv orn fo^^id. E^de
nepioo rou Krvfiptrroq rou
exorporeio, evdl nyriOnxe n(|TuYrYnq nou UCpoS orov A' nqyKooFro
rng enovoor6oeoq rou 1935. tnooos oro yxuru$rd0nrcv ornv n^po, orous Boxovrxoq
1922.To 1933 nynenre Ko^6yro lrov, Tpivrn xor neonvvlroo nepi ro 175O. nogous Kor ('rn
npd{,rKonnForoq Koro rnq Kpnplr( Kqr Unnfte oro In(|oe voHrK ornv prnpoororrxn eKorporrio.
xuepvfioeroq Too^pn rn^(,)UorrK odrFo ro 19OO. Aoftvon to l*r6ttynev, rn HTov [6^oq rns
- YnnpTnoe ornv MnovyKl(,
nou eixe oxnporrorei per ^ellpiq Kr Yo npior. Enqvdororrxng Enrrponnq
rn viKn rou ^oixo rnv Avriq AUnUn||, Tn Ynnp4e etuipsroq voprKq ro 1922" Arera^eoe
Kpporoq. MTd Tnv :gro xor rnv Aonvq x<rrq Kur xn$t ro EnyVe^Fo unorEueuvrns TnS >,xonq
dnoruxid rou KrunForq rou ro rornFo 1933-39. O rou rnnypou ornv Aonv(r Eue^niurv xor erprooe ;rxpr
Ouorepou roxnK
euye orn |-o^^io Kqr on Uxpr ro 191O, onT To (|OU Tou
Exi, ouvepyo(FEUos trc eopxftq vovriov rrov opxi4er n no^rrrRn rou unoorporriyou. Mer rnv
Tov E, Bcvrq6^o, xrvnporrrirv xor unoornpr{e xdprepo. An ro 1915 Kor onoruxio rou Krvn;rorog
niloeroipooe "o Kivnpq rou ooevop Tnv Kuepvnon pxpl rn orrvpn rns ouvcAnrp0n xor
1935. O n^(roYfpoq nie(e Toqpn, nop Tnv nptr)ounoupyioq rou xororxornxe oe e(rvdro.
rov Bevr(6^o v(| enrrqxver exeprKn oron nou rnpoo rTceoe unoupyg orrg po(i pe rov orporny
rrq q,a^iqrq, nroreovroq on6vovri rng n M. Bperovio. r(upvriorq rou A. nono^o. flor6oo n
ornv eKo^n enrruxiq. Boorx6 onFeio rprhq fovupnn Tou onoiou eKT6eon r(|)v ll(|noq Kdr
!

I
! Mer6n ;ruorrr6 orn Eer<r
pero6 Trv o
unfip{e orevq <piog. KorFnon ev nrov oe xopr6
rov lovoupro rou'35 ge xuepvfiotrov hruv n llovrprnK rnv xpn ro nepifl Tt,ron rxoroAoynpevnn
I 6pvnsn rnq E ooq v(r
F oKon Tnv eiooo ornv Enupirrrvog Apnpou, Aivtr, Koe6S or eKTeeoovreq Ev
EAA66o, oAA exrei dqnon r(')v Kqr r 1924 ro6xonxe rov eixov ouoroorrxh
elcvoyr6ornxe on6 rov Toxoxpouoiorv rou fovopn {rrnv opxnyiq rou oupgToxh oro Veyovotd,
Bevr(o vo cnrorprlrer. ngorou xpouq. Mrr rnv Aoino Kgporog. Ynrip{e nAnv iooq rns FTqorpoeris
Mer Tnv dnoruxio rou onoruxio rou KrvnHoroq o oorAgprov ||)S npoq ro Touq oro evr(e^rKo
Krvgorog rororx6ornre Ouorepou nieo Tnv no^rrarqK, npoq orn orpqrneo. H eKT6ori
eoriunv oe O6vqro xor xupvnon vo onogyri rlq ougnepreop, 6vrrpoq, TouC oxeri(ovrov xupiorq ;re
norp{rc srnv E d ro Oovorrxg roro6ixeg - nrrrq ouvenriq, ouvrnpnrrxq xor rn ou;r;reroxh Touq orn
1944. Arer6eoe |(or yrv Fe rnv ongoon ondAuro npoonopvoq orn AiKn rrv 6 ro 1922n x<rro
npreunoupyg ro 1945 xcr rnq 3onq Mqpriou. vourpTnro Kor rov Tnv onoiov o pev llonoAog
ro 1951.52 enrKe(p(rfq rns xorvooueurrop. trn unnp{e gprupoq
EnEK, AnTUxe orrq eK^oyS lopKaro rnq Kdrnvopios, o c Korunons
rou 1 952 ;re ovrinoo rov npo0unoupyioq rou 96^o9 rng Enovoororrxf g
nonyo Kor ne(tve rov E6onoor ro fiivnpd rnq lnq Enrrponftq.
enpevo xpvo. Mupriou 1935. n6eov orrq
16 Moi6u rou 1936 iyo
nprv ono Tnv Knpuin Tnq
rxroropinq Mr(|q6.

27
Avopv4orrf
goroyporpio
rou
Kovq(peoov)
xotouvepyor6v
rou,upeoogperf
r4vrurooroli
rouKrvriporog
(0oroyporprxri
AplefoEPTA.E.-
ApyeioIl.
flouiq)

TOKINHMATHI
lnsMAPTIW:
AITIA
ruI
28
EIIITOIEII
TouOANATHnH,reNronoyloy
xo0nlmri flotrrrurf g Em<;rripnE
flqweiou I lcwenrornpiou

d
u nol,egueupgunnpfe e o{
vo crnro polrorrxrepcrKor uro p<poprcroe noi,r-
uKeSefllrrroocrEycyovrorns ouyxpovngroLopicrg
tou tnou; Qg ouvnerorou, ol perpronoBeigrng o-
vuevueLrxng ncrpcnof, eog [epr80)pro[orn8nxov
xcrprv rc'tv qroclxrov. H ouvoNou8n orover
npof,rxonnpouxn euovevOpvronror,letogrre ex-
rlrc)rou oorro. Kcrrn onoruxiq rou vo euoupyn-
oer os Dnepovo Nolrporcrtvpu8prorng rou xorvoou-
Aeuuxouuoteulrorog- xnpotnoe yro 40 xpo-
vlo orov ruo pio rcrporerogvn, roro Ko.rovOcl-
vouoo petcr ro 1946,xpion noteroNng voprlronoi-
nong. H ovoSppovon,nopnncr,rou evooou-
xou xoopou, clpxrKope ug rcirf,erg, ug ixeg, ng
xoroixeg Kor uS eKrsoerg evrzerxv rropcryo
vrrov, evexpev(vn Un oro Kivnpo, Kcll orn ouve-
xro Ur rnv onoruxio. rou nourxo ouornlrorog vo
0 unoupydq
ponv: <Eoeig0o nooorqv s6 rrou epeigrpo pr- Irpononxtirv
roxerprorei Kcll vcr enrqLet evov xorvcr orrosKr
oKLroore,epeig exei nou eiore eoeig xnr n Eog l-edpyrog
oulrroop,onynoe ypcrpprxo ornv xotoppeuon
EoS>!)... Kovqg xoro
rou nlroxporrxouuolrepcnog(oxpn xor otn o-
Tloror oyor. prrlg.onynoov rov rno o' ournv orpor4ygA.
or^euUevnpopen rou) xcrr rnv eyxo8ipuon rng l-lporooyyeog
rnv reeurcriocrrpornpnpeoonoeprxnouyxpouon
peraf,rr<ngrxrcnopiog.An rnv rrolrvn rng lng (elrfrou)
xor ng onynBnre o <enovoornrngrou Oeproou>
Mapriou, rriong, pe rn oDornponxn <crnoxaBcrp- enr0eoporiv
o' crurv ro potrronx euioyo rng no.Luropcrxng
on)) rou KpclrtKouUnxcvlopou Kor rov evnotvu- povo
ororopopiogrou; frcr vcl clflovrnSoug pog, ro e-
vopeiDvou xq0e evrzeLrxororxeio, popooyn- Tt0(l)p0KroUevov
pornpclrcrouro -ncpcrnonpog rn ouvonuxn o-
Snxe n eyxa8ipuon rou crvrtevuerxouKporoug, flgnopopoveg
vcrEopooro yeyovronou eixov nponyn8ei ro ope-
ro onoio pe pmpg nopo.oyeg peref,eLixOnxepe- T0U(flp0UvoY-
oug flponyoupevoxpvro-. ovoyNoio civor n oD-
ronoeprxo oe xpcnog rng ef,rcrg.(Og upog rouro YeOdvrog"
vropn [opouoicron rou nouu<ouuqroiouxor ri-
8o eeyou ro xivnpo rou 1935<ver>rov 1reoo- rou '35
Krvfporog
uo^e[rrK noporeropvo svooouK epqu],ro prerov UfloS rng enoxng,rroirepne rc,rvrepyoorvpeoo
oroug xnougrng evrzerxngnopcuofing...Err-
nro yvcoorepErorng l0eriog rou'40: Ouorqouxcr,
KOrepo:
ro perelrqurur xporog rng Aef,,rogev unnpf,e no-
H encrvoogrou E. Bevrz"Louornv evepyno-
pcro peprxglrerooxnUorlopg oourepropropg
urxn ro 1928 eixe ovoif,er Uro 3Opnvn nepioo,
xor olo repuvon- rou ovuevrzerxoxpnroug
nou 8cl Urropouovo xcrpoKrnproreiroornpcr<por-
rou uorepou Meoonoe1rounou upoxn8nxe qn
uopvng xupropxiog> rou Bevrzeropou:Eivo.r ro
rnv qnoruxio rou Krvn1rcrogrng 1ng Mopriou, orot
roornpo yro ro onoio o ncrvrouvopogBevrzelog
Kor cM yro rnv cruoruxio ourn xorcrunxgunnpf,,e
xo.ponrnpiornKc crrrrov rro.irepo ypotrrlrororou,
o pAogrou KKE, eEoov Ertror<ol4rouvrorng pun-
E. ErcEvou, ov xr <cvuevrzemg>rovros (o-
pevogof,rcopclur<g <cooe>),Kol o <Przoonoorng>
Oevrzerr<g>.Outoonnoree eivor n nepioogou-
npooieuoe,rcr oxro rou eyxerpnporogo ppeg
ro nou 0o ovolrcrzopeonpepo (nrrro Kipct>Ncrr
nprv on rnv xpnf,n rou). Teog,e, <volrrponorn- )
Onxe>orpn neproorepo,ov qur nrov uvorov
(!), n rpootpuyn oro no yro rnv eniuon nom-
?4pxzwprpwmsecffi &x&x* {3;i3#'#*s
{ $irr*{yK*}$J"{*sS*
xv rogopv. (Xopoxrnprorrxn ev flpoKr.lltfvo)
rng voorponiognou eixe Kuprcrpxnoer,n oucrvrnon
y,*\*wxmew q{#,m.*wwa;
mpexx*r*q" {T*# ffilp#${ffi
ll}**tNs
uou ecooerxcrzlrevogevrzerxgogrolronKos ffiffi#Y,{1\!
em*zwwe x## KruffiF{:*q
oe oorgpovoorporoinn, ilou rov prnoe u 8o
yrvorcrvn xopcr oe nepinroon enuuxiog Tov Ktvn-

29
Arrlq Ker EnrnrcxEr>

Te0opoxropdvo
tiy4lropnpoornou xcrpoKrnprzerqrorr rnv pooeyyron rou Kpn-
m4Bou{, rqv14 trxou nyrn Ue rov (or<pn crlrtpronroulrevoevo-
Mopriou 1935 xopporrxo) opxny rov oir<v, Toc-Lpn. Xrnv
(Ooroypogrxri nepioo ourn, o Bevrzogr<overnoers yro rnv
ApleioEPTA.E.- ovoyr<n npoerorlrooiog rng ororcrpo.xrngevooou-
ApleioIl. xng evooyng, non rng ovou rou oixou
Ilouiq)Kpporogornv ef,ouoio',evo ouxvo ef,etppozernv r-
xqvouoinon rou yro rnv n ouvoleuxn oroon rou
Tooopn. (H ouoio orcron,eoirog,rvrze o Kpn-
oyo rns rroyKoopros on<ovolnxng rpiong rrou, Ue-
uxg nyrng, ev unon<oveerqrrvrpng n
rq ro 1930,enexrq8nxe Kor npos rnv Eoo.
poxnrrxrnrog)'. Xopoxrnproux oroorerou xi-
Tnv otpoppn yro rnv crvqzolupoon rr,tv uoBv e-
Ucrrogrng neproueivor uotg rov or evrzerxng
rrroeevo nol,r oupoo: o euitponog rou orporo-
upoeuongnyreg flqficvo.orooiou r<orKogovr-
rxeiou rng <ir<ngrov ef,,r>uou rre nponxBn oe
png -Eoouprvor rnv nourr<n nepr8oprouoinon
erooyyeorou A.fI.'Tnv otio, n orKovoUrKnKor
roug ou rnv npooyyron Kor opon evo.),),oyn
t<olorvrxn xpion nou ouvcuroernv xupvnon Be,
ornv ef,ouoio tr,tv o roroprxv r<olrlrorov- xorn-
vrzeour<or ooe oroug olr<ogrnv e),uio rng
ypnoov rov BevrzeoyrcrcruropxrKnoulrueprtpopo
unpoug xctioxuong roug.
vovu rc,lv oueurv rou, o irog o Tooopng u-
flopono pr,rg,xcrroro prpo nou n xpion o-
nepoouio8nr<erov upco8unoupyxor rn npoxpou-
0orve, of,uvovrov or emBeoergxoro rou Bevrzeou
xtnrq rou. xqr on rougupnv ouvepyoregrou: Toug evrzer-
H uepioog pog ourn rou <plog> ev puo-
xng upoeuongKoEovropn xqr llquqvoorooiou,
pooe vo rcrpxoeruo.Ilpciltov, yrori ro opo-
nou nBeqvo.,oore vo enoEe),n0ovxcrrqn rnv
o rou rxoopou,ov eixov npoxcrrpoorovnoer,ev
npooEuyrxn uoopor<eroxorcr rng rupvnong
eixqv ue8over. ev eixov xov orpoEnoer. Aerepov,
rov Orleeu8epotvy<'rrou e..nvoroupxrKou ouU-
qrilvouEriog.'Ag onperoOeie emnpoOero.uoign
Tm <rnxNxm
rcffiipxmx
Kllq me$*,&pr* Smffi*gmffi crvuno8ero rou KoEovropn touoxrorov r<oro tou
Bevrzel,ouenneivero ro.r ou rov rpno Ue rov o-
piexmmp*w&eays"l
xlxwwffimmffi ffx ffi&mrx<w
rNcxffirnnoio ro 1928o KpnrrxS nyerng eixe f,,ovouoperou
K{x'xxqvsmxrspffixq'eK{*q ffiuvKpostq Lov Eupurovo ouvepyorn rou rnv nyeoio rng qrc-
eOepng roporo.f,,ng,croxor nn rnv rerxn op-
vnon rou vo tov upocoOnoer ro 1929ornv llpoepio
0 Kov4q roupertir4vxoroorof
(mo[eoov)xororentreeig rou
(Ooroyporprx
Krv{poroq ApleioEPTA.E.- AplefoIl. floutrin)

.1."'".*-

" " i

i'i
Anro exroxro
oro orporeupo). H ovripoon rcuvKoEovropn xor pdrpo or4v
llonovoorooiou (uog Kor rou Zortovou), rou cr- A0rivo. Egmnor,
vrenE0noov u noov or orxor rou tocottt<oue- nroT0i oTov
rypou, unnpf,e of,rorn: ouvunypoqrovU rov Kov4, 6{o on
fi ' l Tooopn evo xeipevo, oto ouoio o Bevrzog xo- ro flovenorfpto
por<rnprzrovog o peycrlurepogxivuvog Yro rn (Ooroypurprx
iP'
npoxporio! (Dniverorpr,rgniog o ehypg torrgou- ApleioEPT A.E.-
rg ev unnpf,e rroirepcrelnuxng. Meocrorn ivn ApleioIl.
rcov yeyovrcovrou Meoono1roueixe nproupyn-
Ilouin)
rng npoxporiog. Anoreopokov crurvuunpf,e,
oro erepopro rng reeurcricrgevrzerxngrerpo- 8ei vog crypoEogr<nvvogpe rox Kor Yro ug o
rcu<gonoonopcrypgvo
eriog, o evonopctcrf, nourxg orr<oyvereg, oug ouoieErxoornxe o r-
eivor evrovrorosKor vcrqrtoverxctuoreoro enineo nog: evoncrporof,roxg revef,ergnrov ovexteg p-
vo oo ncrpetrrevov(orKoyeveroKg> uuo8eoerg.E-
rov of,urnrov crvteyxnoec,rvKqr tov nporov
npooomxv peorv... pneuon eorcoxot ouyKuproKn.pe rov rotoprx o-
oroug cryveguo-
vrincro eBpouern rolroptpr,-r1rvn
rcr vo ovupooel ornv xcrtcroroon ourn Kor porof,roxn ouveinon, eBeopeiroquootooio xot q-
npor<er1rvouvcr crilorperyerrn roppon qn- vtrlreronizero on ro exoyrr<oUo oov troro. O
Eov npos ro prxpo evrzerrngnpoleuong irog o Korpovropngcrvoyvprocrn ouvunoypoen
x1r1roro,o nyrng rc'rv@reeuOpov eue- rou xe4rvouoqv tqxuK o0og,oro ouoio outl-
ef,eLregrcl toKTrKn.n onoio Kor Uercrcl- oe rq ror' ourv qtuxn ouoreoporo,ro rxcr rou
ro enpxeuo vo per prlrnrg otov tno pos: npo- pozi pe rov Zouoqvo Kol rou llouqvotooiou
ono8noe ucrpeBovrooywctgvcl crvcrBeppoverro (8,39%r<or5,89%ovriororxo) oug er<oyeg roD1932.
rxootrxo outrrooKcn vo crvctzooyovnolrnv ilct- Ynnpfi,ee n oxettxn crurnouoruxiq tov evrze-
porof,,rorn ouveinon (xor r' ourng rnv noon), oyevv nyerv xor n ouvoxou0n cruvcrtrrioroug )
xoroyyovrog nopono roug Aoixog -uou g
rre ev eixov ovcryvopioerrnv oooieutn- og u- ffixmpg:,txxx
ffi ffiswa**ffiexq v{:x3$-6}K$3**t$*ex
ryrex
rrovopeuresrng npoxporiog. Tourxpovo e, eu-
vnoern oorcronprog xovrog<npoNporrxv>o- Srrry**w ffirxq ffiKr*#Wq*qffi# *ffiffiffi ffi\dffiff#$3p$*w{$
f,ropouxv, roug onoiougEpuoe pe Nrvuvooyio Kffi fr$ ncmw a;gx$$er
cx#r{v'x n*rxx pe 13
e,l:w $-*68 f${}wx*q
yr rnv npoouuxn povopxrxng rotrrvp8roong.
(Kor ot-rvourn 8o ouvenoyLovyro tnv toopponio

31
Arrlq KArEnrnro>eu

vo uoif,ouv xupicrpxo po oe pio xuepvnrrxn ou-


pnpof,n pe rov TooLopn, o xuprrepogiorogyog
rrou roDSf,ovoonynoe nioo orn evrzerxn xoui-
o. Tnv enogevn rcovexoycivrou 1982,uou roo
rnv eixqv rxcroerxo.r n).nrnprooer,n evrzerxn
noporof,n nopopcpizerroDS(orKoycvclcrKous)) Ko-
ynegrng Kol, yro nprn Eopo orepo on 10xp-
vro. f,ovocpupovizr-ror
ouonerpolrvnun ro rpuorN
nvcrn rng yro vo ovultcltunioerottg not_rrrxcExor
pe nerorynErxouotnpo exoyegrou lgBB rov o-
vuevrzerop.Me ug exoyegoutegrolroptpOn-
xe, 1rog,vcrteroro notrr< ueio lou n vonn
ouyKpouonrou 1935-exncoonnopof,uoporou o-
vozconupolrevourxcropou-vo rouo8ereiror neov
crnuro.poo orn uvolnxn rcov upoyporrrtv. lloro
ructv ro oorxo xopoKrnptorrxn rou vou crurono-

xBq{fKrBfv{*q#a.69ff$ fyBtwWfK*M
&&#wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
fKtppri{$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x*!sfeq
Kx$*r4s4p4*sq
K{$wf ffmewewf
cqf ffew&wfwf
f&$wwseas

0 Ilovoyrig
Toopnq,tuxou teiou;
opxnyqrouAoixo Llptn qu' clro eoprlopevo re8vegxipcr nov
xur opxv rng 10edogrou '30, n orxovoluxn xpion rcrr
Kpporog
npto0unoupydg
14v n xorvr,rvrxn vroon eixov evepyofiolnosl rnv IIe-
1qMopriou1935 pioo ournv (1931-'33)pio uvolnxn repuvonrov
nopelrouxv rcrr rroirepo r.tv roroorcrur<citvu-
vororruov rou xporoug,unepevioxuongrng exree-
ouKnScf,ouoiogKor ouoloorrKngonopppnongon
rnv Nupvnon rng votrroBeuxngeuoupyiog.B-
oro, o Bevrzeogev eixe xoropBoervo npooOn-
oer Fe ouvrcryUcrrlKes peroppu8gioergug oxeuxg
crvunqrergrou oo ro nBel,e, otoroo pr.lgxolrio
cqrpr8oioev uunpxe u eixe f,exrvnoerrrlo n rro-
peio npog rn Beoprr<nunepouyxvrpcoonef,ouorv.
Aoore o KpnrrNgnyrnEev ouxpunreuS oxe-
rrxg upo8oergroD yro rnv nepinrolon enovou
rou ornv npoOuuoupyio. E[,o].ou n olKovo]uKn
Kpron, n KolvcJvrKncrvctrctpoxn,rcr uopoooroxcr
ouvrnpnrrxo ovrovcrxqotrxcrrng envrxng crou-
xng rnf,ng, nou eixe enrnpoBeroorepn8ei [tct ctuo
rov Kuplo reotroyrxrng yo (rn Meyon Io),
roge n ouvrnprulKonoinon rou Bevrzeou',or
ouroi or uopoyovreg eixov onynoel orov ef,onr-
op rou envrxoucrour<oxpcnougp' vo rpopo-
xur< volnx onootnoro yro rnv xorooron rng
KolvovlKns oppronrnongu.Evcil piog Beropnrrxoo
gog rng xorvr,tvrxngourng opEronrnong 8cr e-
rperre vo onynoer ornv rrpooeyylon rov uo oou-
xv roporof,eog rcrenrzvrcrepEuronoeprxoev-
ouKro roDS,ro ovcrzooyovryrevoopoorou rxo-
opou Kor xupirogn o8ro.olroroicruomorio roug
Aprmepo, xriopoq
orous pdu0us,
rqv14Mopriou
1935(Hvorpevor
Ooropenprep).
Ae{r6,o ynpordq
oTpoTnYdq
Avomorog
flonoog, tiore
oplrorptirqyog
ornMrKpooio,
KorriTnrfpxeru
r4gix4grou
(Anpirog1935).
Erreeorqxe14
Mey64 Tertipr4
24Anpriou

rovov ouvqrov yrcr tn xoOepro vo quoexOei rnv h*exxx*meapm


&clt?*xcpmviffiq
x*"$ffiewxq*ffims.l
rropooonrou onootooiouquro orcrxpro rng o-
ng. Mrog xcrr nrov ovcuov vo. nroreu8ei rrcJgcrD-
e trmXNKtrrr* vq*m es{ffmvlms tr*Jsrmps
t 8o expno4roiloreiro povo evovriov rou Korvovl- xse"r'S34 *&Nr\{ffi&iw
s{x x"}*,1trxm
m&rc*&q:Sep
rou opErontnoio.r<orxr xqr rou notrxo ovri-
IIooD'...

ror, orr rnv enolrvn xrogrng percourxng r<porei ooxnpcour<o,o<poo unoupyg Erporrc'tu-
ovuno.pcr8eongoug exoyegrou 1933 xor rriv Kovtrng, exrg on ug ouer),nrrr<gyro rn
pe orxo rnv nnpn xo8uurof,n rou clrl- npoxporio nciloergrou, enuuyxovel rn Un cr-
noou xqr rn povoui,non rou ncrvrovo- Uvnoreuonrulv orporrouKov ltou peroxovoro xi-
pou xpo.roug,oro eo<oreprxrng xo8eprog vnpo rou ll}'oornpo, rn uopevn peroOeon800e-
noporof,ngxupropxov or<poiegroergKor orcroerg vrze.rxv qfi,ropouKv, rnv unepqrnEron on tn
nou onyov ornv r<opEcoon rns f,uvong: Tnv e- Boun rou vpou 5979rng 5.1.1934,uou ooe oto
rropvn xrog rr,tv exoyv crutv, o orpornyos unoupyrx oulroro ro (crvef,eeyxroon ro
Ill,oornpog eurxerpeivo elruoioer pe npof,rxun- EulroroEurxporeiog) rr<oitolrocrnoorporeuong
po rnv ncrpooonrng ef,ouoiogoroug vrxnrg ovu- ro8e of,ropouKou ou ouo eixe rcue8eieupevg
evrzerxoug,o e irog o BevrzogoEo olrgrp- rpog ro Kivnpo, ev rorupuovrzeKol rnv npOe-
pnor yrcr Liyo, ev uuoornpizer pev o.o.npo- on rou vo.perooerrnv enernpio. (Koro.pyvrog
ono.BeieK rcJVuorpcovvo. r<oqerrov upof,rxo- ro upov1ncruou o Bevrzogeixe cboeron ro
nnlrorio Eio rou. Xrn ouvxero:ous 11 Moiou 1933 1917oroug <olruvireg>of,,ropouxogxor rroitepo
o Metof,g unooLer orn BoDn nproon norvr- ro 10Unvo rng uoopouxng opxorrnrog). ev o-
xng iof,ng rou Bevrz.Louyro nBrxn ouroupyio rou uoreooee xur rn ryrepoonpovuxn exnl,o-
-
oro xivnpo lloornpo.. O Tooopng ronver on rou ouuveporog orocrf,iogn r<oroBeoncr-
pev enioqro tnv evovritoonrou o' ournv rnv nupo- n rnv qvuevrzerxn xupvnon ro Mopuo rou
otrxn evepyerct,o.o rcrurxpovo opooyei xor 1934 evg or<ovoougexoyrxou ouornpcuog
rnv ouvolrio rcu vo eyf,ertoug ou}eurgrou (14 rroDpe ad hoc rexvnrn roppgcoonrr,tv exoyr-
on roug onoioDsouvuiloypoq)oDvTnv [proon no- xv nepr<peperdtv (ovopoornKouornUo rns (Urrcr-
ponopnng)'. Xug 6.6.1933yiveror ef,ooun xo- xooonoinong>)r<crve qvqrn n uoxeporvee-
reu8uvpevn ou uqrno Kevrpcr o.nuerpo xoro f,orpeuxo rnv enovexoyn evg peyo),ou ppoug
mg zorngrou Bevrzoo.Telog, n orocrf,,io eur- rorv evrze.,rxcirv
xorvooueuuxv.

33
f-
Arrlq KerEnrnrorErr

d-*tM

,fstr';,
-;: 1i
i

Torfrpqroond
oqoipeg ev uucrpxerEuorxo xolricr c4r<proionog n xo- xripnon rou) unepouyNevrpoux Beoprr no.ioro
ouroxfv4ro
mo rcroroon nou ouvoxouOoetele vo nprou1rynBei, uou 0o xovernv Eoq rxovn vo ovrrlrerouioer o-
onoioeneporue
o npoxoeoe pro oBurorn ovnouxicr, rroirepcroroug noreeoporu<oug BueLl,egnou eenev rpxovrctl
Bevr(eog
xord nn EopuopvouEof,roporrxog. Or ouoior, nopo ug oro reBvegneio. Erxogyto rov onoio nrqv orro-
r4vonnerpoouxvo xr rouronpegenrrf,ergrous Kcuro Un rou-
eoropevog vo xpnorpolornoer onoronnote poo
oogoviogrou, roonUo npovpra uou nBeovvo upooonioouvn,- Kol vcronoexOeionorqnnoreBuoio.''.fhoreuoupe,
rqg 649louviouerxvqv ou xolou crrroeooropevorvo uopepnoi- ooroo, nr,rgo r<progyogrou (ennvoororrxou) r<u-
1933(MouoeioooDvrlg nopepouxegponesoToorporeupcrrou veo- Kvelou ooporog rou Kpnrrxo nyern pioxerol ornv
lmoprxrig
MvtiUnqnoyous oor<ppovoKovn. AoEog
e, xolrio onpooqoprnrcr rou nonrxo epyoeiou nou rre
EA.Bevr(eou)c4rEroLioev eivor uvqrn u evogon toug youg rBereyro vo uonornoertoug orxougrou rns orty-
uou o Bevrzogovoenpooourxo rnv nyeoio rou png: O xqxrexvo euovoouyxonpevogpero ug e-
oroorctKouxrvnporog rou '35 unnpf,e n oyc,tvio rou xoyegroD 1932evrzero1rg ev eixe orernv op-
yrcr ourvo1rn(r<orevex1revopn eeyf,,4rnorepo. pn oure rn ouvoxn ore rnv uer8opxio nou 8o eue-
on xonoreg repyooieg)evepyerorcDvqopuolrovov rpenovorov roroprxnyeTnrnv oveon tov xerproptiv
npoxporrxv of,r,tporrxv. ALo xor n o0ro enr- nou xperozrcrvxol nOee...
Ou1riorou vcLrogopqrboerro (crvoyxoio xqro rnv e- lho ouyxexprlrvo,picr crnug croergoug onoieg
ornpixBnr<eoro ren rou 1932n euovevouoinonrng
cvrzerxngu<rporof,ng nLov n rrpoonuKn peLori-
ffi xqcxa{ffix*xv: trxffiw{x#[$Vx{ffi
ffinrM{*v*q vnong oro 1934 rou Bevrzou ornv llpoepio rng
qrorporiog (xopn xupirrlgorn oro8epn evrze-.r-
p*xx*x
*5wvx{wffixmpxa:nq, r$q #${f*e*}Ccq xa*a-* 1ffiffitr, xn neroEnqio orn fepouoio., ro pei.n rng ouoiog
ffiewmixexx$:$$.si" #r$vffiKrt ${ffi
ffimtrpx*{x Uereixov oro exer<roprxopo). H ouvovrinrgn
Vrcl rnv npoorruKn ournv, cooroo,8prze rooyo
xourpv,crpornv irq rn petoxivnon, nou or oeg
nyeuKes rrpooorrrKorruesrou evzeropou Oero_
pouocw onol,oyn roug nn rnv ooEUKrrKneurp-
pon rou eOvopxn,o irog o Bevrzeogouveepe
ropnproregouvrcrypuKegpetoppu8pioerg, nou
8o peterpenov rov envrx xorvooueutropoe
orovei upoeprKouxopoKrnpo ouornlro! Everxtr-
rn, ol,otoLe.rng AngKoLooroonscivor n nopoxo-
ro Korvn qvoxoivoon ov rr,tv ouvoomopvrrtve-
vrzerr<vnyeuiv, nou npooreBnr<eotrg egnpe-
piegrng 22.9.1934xor xoro rnv oloiu: <O x. Bevr-
zel,ogonnvrnoe u 0q exerovq re8n n Drroqrn-
Erorngrou, o' opgeoev ov Oo unoornpizero
ourn npypcrrrKog uno rou x. llolcloorooiou, ru
eixe rovioer ooqg u, ecrv ef,el,yero0o ef,,re
royyelpo... rovizr,tv u Bo nvoyr<ozerovcr rropor-
rnBn, eov Uercrrog vog enoycrgev oveBeropeiroro
ouvrylro, erg tpnov cilote vo crvoyvopro8n erg rov
Envo.Ilpepov tng npor<poriogro rxoir,rlro
rou ero ro onoiov xero Alreprxovgupepog...O
x. llonovoorqoiou perrdtvenrooev,u Bo erpngr-
ze rov K. Bevrzov,oo nro orogu 0o rov e-
ner8evo.gn znrnon torotnv enxtqorv totv txor-
olrcrrovrou flpopou>.
Enern, e, ror eixov ro upoyporo, o evrzer-
KoSouvcronolrgxuogopooe qrr rnv nprn orry-
pn to onppo rng enovorouongrou. Kor qv ourn
eixe g ro 1935onorpouei, our oEeierorxpro oro
u n xoro rou BevrzeouooEovrxn ouuerpo, n
urro rnv enppon rng vir<n rng evrzerxngnoporo-
f,ngoug ovounpolrouxg exoygrng Oeoooovi-
KnSKcnor orpoieg exnoergrcovef,,rpeprorvrng F*rx6:melrxxKr3
pxx'Kfwrlwmq
qvnevrze.^,rxng
xe:# ffi&wC**ffimu
&.a\r
xupvnongeixov ovozooyovnoer
rnv nopcrroroxnouveinon xqr, ouvoxou8o,ei- fiTpom&pimxffiq&nlp*x{pc*x*ffiq
Sx"rp*x*xx.lpye*
xov onouvopoer r<oOeuvnrrxn rqorrqouxn ni- pxv$i{3L,q
xmN&nxwfix $"!fficwx(wffixucffi
s,.w$}xffi&m
vnon (rroirepq rou flonovqorooiou).

opo, p04, rnv rumxn rornpnon tou e-


vrzerxo ouvoonropo, ouoroouxo ou- aurv nrov roreBerpvorvo ronpoyporeurov rnv
rg ev quoLeooeoe KqUroncpinroon enovexoyn rou Zoipn (rnv ouoicrr<oroo0og -xor
ro nerOopxnpevonotrtrx pyovo nou n- Drro rov opo rng onoupong rou ex-,oyrxo volro_
8eeo nyerns rou yrcr rnv uonoinon rr,tv oxeiou, emBupooov)l'.fro rov Bevrzo,pr,tg,o
peroppuBlnouxdv xqr ouyKevrporrKcjv orxotv rou. Kuprogpog cruouponsrng unoqmtprrnrcrs rou Kor
AvriSeropororo, orougxuougrou uuoor<epio reuxuvons rns erroveKoyngrou Zoipn nrcrv n
ouyKpouonovolreooorov BevrzoKr rouso),troug er ppougrou TocropnrrpoooltKn eyyunon yro
evrzerxognopoyovreg(nyeuxeg npooormxrn- orrcryopeuonorous unoupyogrou vo enui8evrcrr xo-
reg,oo xor ouogxorvooueuuxoug). H xupro- to. rou npor<pour<ononepotog.eolrevoue
repn e exntroon rng oyr<pouongoutng evrouize- ncogpio rroro eyynon ex ppoug rou npoepou
rol orn rogopenxn xpnon uoD Bq nBeLov vcr Ko- rng r<upvnong8o ouvenoyrovrnv olreon ef,oo
vouv rou Kolvou roug utrou, non rng nerolyn- on' outnv rou opo eunrBepevouxoro rng npo-
tpiognou rBerovornv xoln ouveeuonBoung Kponos unoupyouXrporrourv Kovn, o Bevr-
xor fepouoiog, n onoio rous errerpenevo.enrLf,ouv zog0o ourpeueetor rnv enrounrou re.treuroi-
llpepo rng npoxporiog: fro toug evrzerxog, ou Korq rou evrzerxo rpnporog rou o<iporogrrrtv
n quern npoBnongrou Bevrzouornv llpoepio of,,rcopouxv.Me rov rpno e ourV Oo rcunpou-
orrooKorrouoer<upio.pxoorov ef,,ovoyxoop rng ru- oe rnv epfllorooDvn IoDS KOr rnV enrppon novct
epvnongvo ouooper rov ono.poexroer<oyrx roug,xou ef,orpeur<oonpovux oov.roupoyporeu-
vopo rng <pnoxooouoinong>xor un rov po ux no npoKeqrevouvo emoer o' or<npn
)
Arrlq Ker Enrnro:Er:

'W
Itr
ld'
Anopipooq rou
(ryouq rn evrzerxn noporof,,n, crl,crxcrr yevrxrepo.,ug
Bevr(eouxorrou oerguou eueicoxe.
rurpoB.Ixou Av progo Tooopng orrepprqreourv oNprg
onro roNxri rov po rng nproong rou <preeBepou nyern, n
nofo ypopprjgcrpvnrrxn otoon rou oqreieror-uroreoupe oxpcr-
uRex"otn crvrcr oro u, npo o.r ro Eo rng ovripoong
Nfno4, perro ro:v orcrl,l,crKrov rns noporo.f,ng rou, ovrenq8n
Kiv4porou1935 nog o BevrzeoEev eixe uro opErovonioo rou ro
(loroprxri
Aplefu, evrzerop.To. oulrEepovro,or ovunEerg Kor ol
MouoeionporeporrnregroDSr<pepov.Eroug xnoug rng
Mnevfxq)(ooreovunooroxolrponxng) evrzerxngnopo-
rof,ng eixe ntq ovonrux0ei pro ouveinon <oueu-
ttxng povtprruos))' , ltou eKove tn ouvlpulrxn
nLerovrnrq rov xorvooueuuxv vo evroEpo-
vror xupiopxo yro rnv enover<oyn roug (opo, npr,r-
ropxrxcr, yro rnv cruouponrou exoyrxo vopo-
oxeiou rrou ptropouoevo rn uoxepover).
ev unopxer, nroreuoupe,nro xpouyoq exn-
oron rng onoouvBeongrng evrzerxng uo.po.ro-

ffir 3*:xwx
ffiei?xrqcl ffisws{*qq*w&
$ ffie*iu g:a:vxexw
{:lryr* ltx
rya
xffiw ffiffi{31f{Fcn3ffivx'r
c{3#q K{[3llK{3w{3wr3{:}mr*K{{3
ffiffi{$p*{$ V{:*{t:f3f*!ffiVx"a
xq}e$#Kr#yKi{x*J
w3rffiei

f,,ng,rng onouvolrcoongrou croreBpuou-nyern rrcrYY^ucrrrKoJv evooeov or ofrolol, un exovros cr-


rns Kor rng xupropxnons rou rrveDpcrrogrng ou- voyxn olreong oirng qnqou, epgovizovrov vo.
euroxpcticrgon ug ouv8nxeg enovexoyngrou A. Unv Krvouvror xor on crlreoonpoorourx oupqre-
Zoipn ornv llpoepio rng npoxporio.g. Ev o pov. H en4renpvn,IroS,upoerorlrcroiotou ou
npr,:BunoupygTooopng eixe, ucogeicry.e,o- xelprolrou,ro yeyovgnt.rEourggoivercrr vo opyo-
noppirperrougpougtoug Bevrzetrou,10evrzerxoi vOnxe on roug eurxeEong rov xorvooueuu-
yepouorooresnpooeeepcv orov npor0unoupyrnv x<irv opoorv rov @reeuOprov orn Boun Kor rn
(euopxn yrcl rnv enovexoyn rou Zoipn) En<po fepouoicr, Eogotrn xo.r lovot ovriororxo, xor o-
roug,un ro pvo po rng peroongrou exoyrxou npn ro u oug 19.10.1934, nppo.rng upoeprxng
vpou' (prog xor ro onopoexroexoyrxvolroox- exoyng,uup rou Zoipn Enproqv xqr oorevr-
ro eixe ev rorperof, yiver vpog rou xporoug).Be- zerxoi xorvooueuunoi, ev UoSoenver rnv eo-
o.ro, eixe xoroLnBei euqrenpvn Epovrio or xrorn opqroiq: H n evpyeroef,gpooern vo
(10) vo enr-.eyouvperof,,rov yepouoroorvrov e- roro"f,,n,to vo ouoxenop uvolrecov, ro vo nve-
0 Bev(eogpeouvepyfregroun6vomonolxri
oxrirpog ondrqv Kdooorq prio
nouTouqperdrpepe
yrovororpyouv
ornvlroio_(loroplxi
AO4elu,
MouoeioMnev6xq)
ry ilh'b

.,@.4.,|,
';rl1,i,;
0 E.Bevr(eog
oopornoeovrovcrroug evrzerxoug o.f,,roporrxoug xor4 o(uygrou
: oD orous pougrng eicrvrnv upoono8ero <oe- Eevo (oro
Fctros) rov xorvooueunxcitv Kol rnv ncrpooon xevrpo)
rov orpc[torlxrirv opo otrg exrxnrrxeg rcrOoergonoprp(ovror oe
rou Kovn. To n oxev cruurcroyxpovo nopofo rqg
rrpos rnv ef,qcwon rng (onoorooiosr rov ypou- nobxporopev49
orclorov o Bevrzeogopxroe vo upoeroqtozer to Ktioou.(loroprxd
ilveuporcryro vclepgul,ro oyxpouon,r,unon).rj- Aplefo,Mouueio
ver nog, lrSovroro, rre nnpe rnv opronxn crn- Mnevxq)
QOOn[pooo]mKns ouuueroxngrou oro Ilpoerorucl-
zpevo xivnpcr. Me our, notgnpoovcrppo1re, n-
Beer<ortnv ouoevrzeouoinontou orpoto vo o-
norp{-qjel K0t rnv opun rorvoptouevurv oLpclTl0jLtKuv
vo Fnv crenoetvcrexncoOei onpoocrvorhornKol
ef,o ou roug nourxougorxougrou, oAo Kor vcr
rornpnoer rnv eprloroouvn roug, re}'euroio no
rrou rou orrepeveVtclvcl eurnBeif,ovn orougx"
rroDgrnSnoprof,ngrou...
Xorpig, oruv, vcr [opclyvoprzoulre rnv ryuxoo-

rzg*ffi*K#q#:'Kxvmpmx*q
* ffi*zax&t*ffi*q
V4* wffixmsffimffiq"x

ru
x{zv {*r*'.yiKn
*{.j,*rt*tr
\$* xrxxffiffimffi*x
wffi& f;*wm {*rw1{]$$}*xffi{ffi
x.*s

po, oe rerxn ovcruonro xorv oupEpov covrc,tv ymn enipoon rng evovriov rou ooEovrxngon-
evrzerxcivxorvooueutrxv,rnv xupiopxn uro nrpog...xoprs vo unoo8pizoupernv opyn rrouror,)
oueuroxporicr goo oroug xuougrng evrzer- upoxoooen rcrrorvrzpevnqroqf,icrrolv ef,-
rng uopcnof,ng.To yeyovg,ooore, uog o Bevr- rpeUrorvrng ovuevrzehxng uoporcrf,,ng', ...xr4ig
zeog,goovu prg pcr8ercr rexrorvpevo npo- vcl rropoyvopizoupe rn onpooicr rou xnOopo qruxo-
oqvotoiornxe1rsvrrpog rnv recrrng cqreongono- oyrxou ropoyovro nou o roroprxSfp. q(pvnS e-
xnpufi,ngrcovo ennev tou lovqro xor Eoqrou- rlronpove (u non n ngororerng rroouyxpo-
n, qqrerxo ev rnv onotpnoe(ior,igxor yro oio rou BevrzouuupoornBnr<ecrnroug rolrop-
vo pn yrver ovq ro nqvenvro yvcoorn n crnouvcr- Etopvougpero.ro 1931xorvrrtvrxoorxovolnxog-
Uoon rou Ueoo orous xnougrng ncrporof,ngrou), pous rrou ev rou enrpeuovpro reeuroicr[pooeo-
eivcrrnepo yro npo ouoxqunux. po npos ro eOvog)"...lhoreuoutrre,otoroo,nog o
An rnv on peprcreivor qnuro.oiyoupo xor xprog nopcryovTcts roD cltclvcrororrxcNuxverouo-
ro exoupenn uno.rvrx8ei- u n l.n puOpron u- oUorogrou Kpnrrxou nytn unnpf,e no,\.urxgxor
)
37
Atrlq.Kel EntnrotElt

errxo.evouo.porof,roxg.O Bevrzeogeixe nol,Lg


Eopgouyr<pouoreixqr ouprooreipe rov crvue-
vrzerop.Me ro evrzeropo Eopgouyxpo-
ornr<e.To 1924KaLro 1934.Tn uprn, pn rcr8ro-
vros orpcmouxo epeioporo, rrq8e evo xopror<e-
neroroxor quyeoro ef,,alreprx. Tn erepnxpn-
orlrouoinoerq uq. H upoorpuyno' outo eyrve,-
oro, yro vo puopoer vq enroer ro Seoprx
uqioro uou Seopooe ovoyxoio yro uS ncptoro-
oerg.Ao"tourxpovo nrov, xoro xuuoro rpuo, ou-
rooxong. Ynonove rn roSeonrou yrct emo}n
oro rpnpo ereivo rou e..nvrxo}qou ou eixe po-
8er vo Ber'rpeiorovei r<rnpn rou, rou ouoiou eixe ou-
vnSioer vq xqreu8vet rnv rotttxn oulrueprEopo
Kor roDouoiou uuoouveinro opvrrov rnv uoLurxn
evnrr<ioonxor xerpoqrrnon'u. To ov rpcrol ovrl-
xerlrevrxo xpror orxor tou npof,,rr<ounporogrou
'35, or q),or evrzerroi nyreg, op8nxov oro
orpororxeio qn rnv ovuevrzerxn xupvnon
qur exer vo. r<overpvo pe rn ouveinon ouoyr-
h
rng eu0vng uou eixe nproupynBei rn peoonoe-
prxn nepioo"...

'HMEICIEEIX
1. B. Bopou, fI. Tooopng, o. 183.
2. Ero i6ro, o. 192.
3. H oxenxn ge to Bpo oypeuon tou Tooopn oug
23.1.1931onpove rn petool,n rns oroons rou .K., rnv
oprotrxn on p6poug rou eyrotolerqm tng <nonrxng pn H
0 unovoop1og
rrpooKoUUorovD, nog eytov tre. t
4. Bi.. rroirepo Ig. Avoorooroou, O Bevrzog xtrr ro
Ae{ovpoqe.trnvoroupxrx opErovo Eriog rou 1930 oto (Mt.^,ernUoro yolro rou pe rnv (notruexorolrlruproxo) xo E-Levo, o
IoxeAopiou,
nou ypo on rov BevrzIo xor rnv enoxn rou), o. 309-426.Me Bevrz6trogEoiveror rriSonovrnoe: <flotr 8o h8eo vo
roug mv ropnpn ourn xivnon ef,oreprxng notrxng xor tnv
ixooe pnopooo vo rou onovtnoo OXb.
nomxognopoirnon on ug of,,roerg onozngioong yro ug xolrveg 6. Xopoxrnpronxo ovoEpoupe pvo noig ev to Irvu1ro
opl4yoqrou neprouoieg tr,iv npoogyr,rv, o Bevrzog uEiotoro Ueyoo eixe xoropynoer ug rorxnrrxg exronioerg, o N. 514 rou 1931
nonrx xorog orov npootpuyrx xopo.
KrutiUoroq, S enovrpepe,ev o N.5595 rou 1932 repuve trg
5. ts eprnon rou veopo ouLeurn rou fL flouxpovin, ov
neprmoryf(eror opporrrneg rorv oxertxv enuponv npooiog ooeoleios,
n ouvrnpmKonoinon rou trrsm ro 1920 oEeieto xor oro
onro peq
rou oug onoieg ore r<ov ovunpoorrineero n rxoouKn opxn.
Irparorxeiou Eniong rre evroxBnKe xor n unnpeoio nopoxoo8norIg
xor tpoxetirlrorogrtrv norrv.
7. XopoKLnptoux tou nveolrotog outo eivot to nopoKo.rol
oxIro, nou xove o ouvtoyporoyog xoBnymng
Iloluxpovrong (Al ro1tou E. Bevrzou...,o. 107 en.) Yro
ug nporervlreveg ouvroypouxg peroppuSlrioerg tou
Bevrzou. (AloiUovo x. Ilpepe ov ourn n (ouvtoypotrxn)
rxrotopio noer oe o-1,oxpro exrg on to rxo oog>.
* Koro rov KomEpn 6e (H volro8eoio rov opopov, o. 76)
- i ,
<ro ooruvoprx Kporos... oEopo uotr euptepo xx.\o on
roug KolrpoDvrorg rou Meoono1rou. A(popo re.]lxo o ro
.Lo>.
8. B"L.Bopou, oro iIo, o. 336.
9. Onog emohpove Kcir o KoBny. BepUnS(Ol fiopeUooers...
a. 277, 237 e., 259 er.) rperg rouoxrorov perof, roug
roxpn6g xornyopieg orpotrouxv ouvn.Leuoov oto xivnpo
roD'35: o) Or no-\oronpoxporrxoi olruviteg nou
evroEpovro vo onorpqrouv rnv notrrvpBoon tns
povopxros Kor pozr rns rnv ovcrrpoln lov [povourov
(l0unvo x.u.), nou eixov xoroxtnoer Ue tn ouuFeroxh roDS
oro xivnlro rng Oeoooovixns ro 1916. ) Anorporor
Iro oorivr "BexuT0(eyogBevr(eou
rou nofou Kot0 noiop1oq,
xorf ro
ro{irroug undrq Poor4 Ndnoq
(loroprxri
Apleio,MouocioMnevrixq)

npooorrrKou (. rolrovrnouog, O evrzerotrrg rng


ovpBoong...).
13. An ug 11.10.1934o BevrzogeyxcrrviooeUto oelpo
opSpov oro onoio, oqroxornyyere rnv xorvorovrlrxn
nopc[of,n yro rcr rxoouxcr yeyovrcrrng neproou 1915-,17,
upoovnyyere u o ronog pioxercrr rrotrrv (erg ros
nopopovcrs... rpquioo unopclyUoD,,.
14. Everxuxn rng crroof,ioguurng eivor n evovriroon
peyoi.ou pepoug eutjvup<rtvovuevtzerxov ornv onoupon
rou exoyrxo vopou rng <ploxocr6onoinong> nou
efllxerpnoe -nrorS oto <ouproop> o Tooopns ]rercr
rnv exoyn rou Zorpn. O I. Pong Fororo npoeeryeutog
n peroBovctro qrnpn rou Tooopn Bo mov ovriororxn p,
ournv roD Poincar6, yro rov onoiov eixe ernoBei ntog <ytr
rns vollrUoepoouvns rou, rinore ev npooerpepeornv
norpio rou>. O irog o Tocropngeixe nopoex8ei rnv
avovrioon rtrtv rpit'tv roD otnv no}rnxn rou.
15. Eypoqe xopoKrnplorrKo o orpvng: <H oyxpouorg xolo
toro rou Mopriou 1935 ev nro ouyNpouorg reriv. ev nro
Kov ouyKpoDorspercrf,rctv uo nrepyrov rou oonxo
xopou, rns oDvrnpnKils KCrrtrrg npooeuuxng, rou n
xoBe nrepuf eveEovizero cogrrepiepyov xpopo ouvrnpnuxov
r<or npooeunxcbv. Hro n reeuroicLexpnf,tg rng
ngororerooug rroouyxpcroiogrou E. Bevrzou,xpnf,rg
rnv onoiov ev upoexoeoe n nvnouxio ro ro ouvotrov n ro
rov KooUov nou rov nxoouBer,o'n trvnouxio rcrrov
irov rov eourv rou. Avnouxicr nou expovooyeiro on ro And14ix4r4g
1931, rov or npa,rroreveif,ergonoruxiog rou oxeiou Lou flpdTqS oIfoS
:..1;;
,...'.si1' lepr ovoouyKpornosos rng EooSroD eixov oeorpeoel ro TovKrvnI0Tt6v.
.rll oloBnUo ouroxuprctpxiog.H ovnouxio rr nro uvorv vcr
" ,l l , ; Andro oprorep o
onoBcrvn xt-rpigvo npooEspn xcr axpn Uevolo erg rnv
ouvT0Yu0Tfpxnq
....'. k.*";; E o o .h r o n o r r i c rt l o Dt o v l t o p c o u p rf t S o r D x t t q
Ir. Ioporp4gpe
'
"3_ ooeooerg... H crvnouxlo rou Bevrzeounro n ovnouxlo rng
florflK,
o
; i
uoong peyooEuiog>...
16. O K. Zo[oovog (Avotrrvnoetgex rng toroprxng rorptLtving 0vTrouvr0Yu0-
noyxcrrxoi n noornprxoi nou eixirv onolroxpuvBei ot ro Kolorovrivou - Bevueou, t. 1, a. 74) eypqrs Konoro ncDSro TfpxnqXp.
orpomuUo ro 1926 n ro 1933 ovrlorotxcr r<ory) Neor K.O. ouxvo npvnBn rog eeu8epicrgerg roug ovnnnoug roug, Toryfvreg
ofu,rlronxoi, onqroror rng Exong Euenicovrns ostpos novrore e (o ouyyporpeogunoypotrrpizer)erg roug onoog Korp0ros o
rou 1920,pen rng E.X.O. (Envrxn Erpotouxn rou, ru ouenore enerperyeerg aurog vo exouv riov 0vTrouvr0Yu0-
Opyovtoorg)nou ev eixcw vc npooonioouv cnoprxo YVoUnv... Tfpxnql.
npovpro, oActrnv rexvoxporrxn ropBpoon rou orpcto 17. flo uS oBles roroprKsgpizeg rng ouoytxng euBvng Ireqovoxog
on nopoyovuxeg (n.x. Kovun) nopepooetg (. xor . to epyo pog O evrzeropgrng ovpBoong.
XloroKn, llorlKeS Oueeg).
I oreu0uvUevoS
1 0 .X o p o x r n p r o t t x r n g c r v r i A n r ; r nosu t n Sc i v o r r o y c y o v go r r or orpoToiKn
o Bevueog oe rrconxegouznrnoerg expuornpeero mog
pxpr Kol orn povopxtxn nohvpBoon Bo nrtrv npBulroc
vo ouyKoroveoer,ov our Bo opxooe orn crorrxn
noporof,n yrcr vo ouvcrrvorrvo rou exxc,tpnBovor exrcxreg
txcivrg cf,ouorrgnou Scupooconopclirnrosylo rnv
ovrlUernron rng xptorprntos rov orrypv (.
flotruxpovron, Ar ror..., o. 40 KCrl101. lto rnv euxeperoUs
rnv onoio o Bvrza\og urrsro.ooug yevrxeg reooyrxg
xoreuovoergos npoKrlKoS oxonog . ro pyo pog, O
Bevrzeropgrng ovpBoong).
I l . A n o x o u n r L x r n g r o B c o n go u r n gc i v c r rr o r r n
npopvnpoveuBeioo xorvn ovoxoivoon tcov evrzerxv
nyerv reerrtveUe rnv orloorporpn: <Ag ouvo.roBov8no x.
Tooopng rnv oBurornv euBvnv nou Bo rpepn cv
ofloppiqJn rnv ouvcvvnol npog enovextroynv rou x.
Zoipn>.
12. Xro n.\oioro prog ong Uernspog, xoroeifotrre pe ug
xoron\cg l.l{"lpnoclgnog our nou xopoxrnprzc rn
evrzerxn nopotof,n UeToro 1920 nrav picr ocrEng
empouvon rou puBpo ovoveoong roD rrorrrKorns
H NnONHI lyrxvplA

H Cnflaoro

CuucilocKKqr
rnRHUqrq os ruov uorpolo vcrouufreoerue r0 Kprorucreporn-
Ucrro rrou nporo.ei n rqooeuon rng roopponiog
ToU KON'TANTTNOy IBO,{OnOYAOY r<,lveyyunoer,rvrng erpnvngtou 1919-1920'non
xoOnlmtf llcvemornpiou A0nvcbv rou xo8eonirog oro onoio eixe o E.Leu0progBevr-
zogSeperoerrn vo ef,,coreprxn uotrxn rng
xripog -xoro rnv Dorqorn reeuonrou ou rnv e-
f,ouoio, perof,,1928-1932.H ouvopoynon rou e.A.-
ef,,oreprxn no}rrrr<n r<pion ornv Etruq, n ouoio xopu- .Lnvoiro.rxooulrEcivou, n elcrvcrouoeryf,n rorv <pr-
Evero.rro rog 1935,oDvneoeUe lrro o8ro.rolrn rxcirvoxoeov Ue rn lqtrl,iq xo.r rn M. Bperovicr,
oro ueio rng reOvogzc^lns.Av upoypou, rxvn- n elcvrrpooyyron pe rn frouyxoocrioxor n o-
qrn0ei n uopeio rpos ro eurepo floyxopro fI- voryn eopcilvqrLiog xor oporoiog epnroroovng
epo, n oEernpio rng Bo.evronrorei croEcrgoro Ue rnv Toupxio eixov ef,,utpcler evcrnypo enor-
xpovrx our otcrro.H uepioog petof,,urr,rv uo xoolrnrrxv 4repv euorpvnou evroooovrov oto
flol.1rr,rvenrxonrer o er<oeries-roD '20, orn euprepo ir<ruo rng eupcono.ixngrooppouiog xnr
ropr<erorng onoiog enrirooovxor, nepi ro. ren ouvonrovrov pe rn enoupyiurou vou ouoTnUrog
rng, evrox8nKov or eniegyro rn poxpa rorn- op8ooyrrng opyovtoongoro noioro rng Korvoviog
pnon rou xoBeorrogrng erpnvng,Kol roD '30, ou- trov E0vv. Oopeogrou nveporogororoof,,io.g nou
re xor rctppeuoov ovr<xnro.H porpoio Eopo eixe eonoer, noporr<o,oro rn rng er<neriog
rpos Ulcrveo.noyropro oppof,n rcnepvetorxpo- rou '20, eixe oxpn o Envo.guproSunoupygn-
vrxcr crxprgoro peoo mg erepngexoeriog,ro oncroreiv8eppo r<orour ro Ex6ro Mnprv yro rn
1935.Koro rnv nprn goon rng, nopo rnv oovo nproupyio rng EvorpvngEupciung.
xor neproorepornn emopuvon rng reOvog H ovoorpoEn nopeio rrou, orn ouvxao, onporo-
woong, n npooor<io rng o.noxoroornongxilrorog rnoe n re8vng orr<ovolnr<nxpion, eixe rvrourors
erpnvng Kcrrouvepycroicrgev eixe er.LeiEer. H q- rpEer evopig roug roxoug rou ornv ovoznrnon
vouon evrororguo.lxn euiSeon xoro rng ABuo- prog npo8erng eyynong rng ovef,oprnoiog xor rng
onvio.g xor n porpoio ouvopio rng Korvroviog rov eotprxngoxeporrnrog rng envrxng emxporerog.
E8vv vo ovrrUcronioerrnv npxnon onporoo- O IlavoynS ToopnS, pe uuoupy Ef,roreprxcirv
Lov ou ro 1935, rnv unororooroon rov xqvvov rov nlrntpro MErUo, eixov oulrlreprorei rn qrpo-
rng re8vogvolrrlrrnroEo.nrnv npor<uxn rng c,r- vrio. ourn Ue rous Bor<ovrougolroyougroDS,ou-
png iog' or npof,rxonnpourg evpyeresrng xrr- vunoypoEovros lrs rn lrouyxoo.Loio., rn Poulrovio
epu<ngleppoviog 8o unoypoppioouv, orcreupevo Kol rnv Toupxio, oug 9 @epouopiou1934,ro rerpo-
xpvro, rnv rponn npos plo nvonEeur<rn,uvopr- pepgEupEc.lvoBo.Lr<ovrxngEuvewonoeog. H ouo-
r<n ovolrrpnon oe uoyr<oproxipoxo. To qro0n- xn pog rng Bouyopiog, pvng <ovo8eopnrrr<ng>
pcrrq cvnouxio.g ror oeorornrog, nou eixov exn- uvolrng ornv neproxn, eixe ouoorepnoer rn rno>
o8ei on ro upro nn xpvro rng exoeriog,Bo poru<n ourn upof,,n on ro. neover<rngororng up-
unoxqrqoro.Bovqn rnv oioOnon rng peizovog o- ruung noulrepogoulrEc^rviogrou Aoxpvo, evr-
nerng evg vou o4rornpo noe1rou. oxovrog,rellr<o, ovri vq ueproreier,ug xevrpEu-
Ero peroixluo rcrv o ourv ueprr,rv n enirq- yeg evoneprEeperoreg rooerg.Koro pro trpopgn
on ornv EIoo rng eooneprxngnourxng ooro.Ser- ouyxupio, n errovcrorcruKnoxprg cvoropoxn ornv
Eqepol
nouenrorporeTnKuv
olq 3 Mopriou
rou1g3byrorqvxoroorof
rouKrv{poroc,
ro4drvouv
evovriov
rurvenovooror6v

H xe&pm,#T*'3&iwsn&grmplwxxxceiav
xxsffixxx${erbw
ffi&1yiT&*
Yffii{{3v&s}v, emmT}&mJe*{p, Kn
TAW*pr}wr3 trTm&txexmxmp*tr
Kfficx&w $*m*js

ornv ef,,ooEoronrng Errxng oupnopooroonsrov


Kpcrrovrns [eproxns xotpigvo Becopouvovoyxaio vo
rous flpoogepouv ro ovrioto rng ootpercrg rrou e_
rrzruouoctv. Kcr0g epeeoovoror ootporepo
vo xoroerxrei, or Ayyor rOuvovtegev onoxo_
vrov neov vo empeprorei n emppon ourn pe on
xpo, r<upictgpcrroto ctvrcryovlorlKn onevovri roug
- orros n hqio... Hrov, r<oroouverrero,
Eovepu n
A0nvq 0o xoovrqv eEef,ngvo emef,,erperof,
Aovivou xor Ppng. Evcrrogevctpirepcr,oug 28 Oe-
pouo.piou1934,xorq rn oor<eqmrotv nourr<v
Eoo,tnv crvorf,nrou 198b,cooernv euxcrrpiovo
opxnyov, xer<eropvc,tv rov Bupv, o Bevrzogei-
exnofei n oneyyun perof, rov qxqvrKv
xe eppeiver ef,oxotrou8nrrxo.ornv opxn rng rorn_
etcripcrrvevryerevexpevngKorpooKorrrKnsnopep-
pnong ions onoroong ctrrvovrloug Meyoegu_
oongrpirotv,lpoEovg rng Bouyopios-oro eoore-
volrerg.Me rov rpno our -nioreue-Oonrov Kor po_
prKo rng. Exrore pog, rroirepoon ro eupevo-
vo uvor vo Unv elrn),or<ei n xpo oe ovrcryovr-
ros, ulo ro Kpcrrosrng to.po.npoeureivotongrou
oUorJSrrou 0o rnv nopoupov,xropigneov vcl urrcrp_
reOvogxiporog Kor rns roEorvlrevngroipeong
xer n ovoyKn n ro xivnrpo, oe pio euprepn noe-
rng Eupnng oe o euputepo ovroyr,tvrotrxo pror-
pmn oyxpouon. Oo evtrreveevrororgotn Oeon
uo, rov uuxv ouppoxcovxor rou too-yeppovrxou
ourn qv xqouvrov vo cruoEov0eiex veou tqv eixe
o.$ovo,ro rerpr4repgour oxnlro Ocrx,\ovrorei ooo-
opxioer vo roypogero.rn roipeon rng Eupnng o-e
po xor, rerxcr,8o ro.ppoyeiovenovp8roro.
o crvrrlroxpevoorporueo - rov npoxporrxv
Kcn rov ooxnpouxdlv uvolreov;
EOIOU n eflrKIuevnxoroppeuontou ouorn_
Ev, upoyporr, exruiooovrovoro eor,treprxrng
Ucnogrng uougepougevoneprgeperor<ng xpog
polrotrxo notrtrxq yeyovro, Kuoeopouwcw
oneyyngo.noorepooernv Ei,oq o-
oro reBvn xpo ef,eif,ergr<orouuxngonpooiog -
u evo urrooyiorUo ef,roreprr peropo,
oro neio rng noUoriog, cr,\oKor rov nonrxttv
noro on mSovn eyyunon nrov uvor vo
qvoznrn8ei un ug veeg re0veig ouvOnr<eg; rev. Or El,nveg, npo ou rnv enovoBepnonrou
Hrov ef,,r,treprnoupooovorol,rolro, xoouvrcrv vo crrrcl-
oulrotegUern vso reOvnnpoypotrxrnro or r1re-
vrnoouv Kctr oe Uto o.n, rrpopEn regvn up_
peig routroxrorov eopeoergnou eixe ouvolrooyn-
r<),non. Oo no.ppevovornv o rou xolooueuu-
oer o Eeu0prog BevrzeloEKcrr,v vor, ntov opoye
olrou n Bo orpeqrowov [pog ro ouropxrx npruno
erropKers yro vo rooEoLioouvro zcouxo,.xupiogro
nou rervevcruro8rnBei,oovcrr<oreuprepo,ornv
oUDvuKooupEpovro mg xpog; flpoyporr, n evtrp_
Euprn; llopo rnv evroon rng nonrxng xpiong r<or
pvron rng upooyyrons Ir rnv ftoLio xqr rns ovo-
rnv rrieon rov r<ovovrr<vlpoqrorr,tv, or uvolrerg
Oeppovongrov nopoooroxv Errxv oxoec,tvpe
ovrioroong ornv ooxLnpcouxn upxnon goivo_
rnv Ayyio, n ouoio eixe enteuxBei ro 1928,npo-
wov crKoUnro 1935,roxupg.Or nopoppnoergn or o_
oqepTcrvnn no i.ryrepo yro vcr otoreeoer ro
vclzrunoersuot olOouoov[pog uS uoerguou nprer-
o8po orn ro1rpEoonrng envrxngoroongone-
ve ro gooroux oornpo xor ro uopcrycoycr rou ev _
vcvu orrs Meyoeguvoperg. Or Bperovoi, ev ryer pee
vo epouv orpogovonruf,,ngorov envrxo
prog n0ovng nn noeprxng ovolrrpnong,rpno_
xpo. Xro perpo, pororo, rrou r<or,opxnv oDoxeu-
vrov eEef,,ngornv ovqzilrnon oro8epv eperopourtv
zorov o nomxoieooyrxgpe ro ruotlrorrnupo-
oro veupoyrx xripo rng Meooyeiou. Onrogpr,lgei- ocrvororo1rorr rn Erouuxn xcueBuvon xor,
xe oupei g rre, onre xcrr onEeuyovxoOe4re- rcruroxpovo,
on rnv xorvooueurrxnrng uopooon.
pn uoLnrxn eolreuon orov nrrerpoux eupc,ruoix
Oo.ouonn8ei n opvnrrxn oDllrrroon ouyr<uprcivxor
xpo, ev pe},e,ore xor pero ro 1985,vo rpo, oEolrcucovrclv KoUUrrKvnyeorv pe rn roryeu-
o(prpouvpro oqrour<n eyynon rng eorprxngo_ on, uil ro
Kpcrrosevgctpou petovu<oupeoholrou,
Kpororrucrsrng Eoogexowcrseuiyvcoon rns KD_ rns ovoyKclouKns
ouoxertong uourxoieooyrxng
propxrKns rrctpouoiosrous ornv euprepnyerrlrro],rrr_
xor rncolrorrrngemtroyns, ore vq torognoerre-
rn zcbvnrng ovororxng Meooyeiou, upooeuov rxq n EIoo
oro r<o8eorgrng rxroropiog. I

4I
H EnDTPOOH TOY |ECIPNOYB.

KINHMA
TO
TOY1935ru
HIIMINOPOffiH
THIMONAPXI,U uopcrpvo n euriof,n rng ef,ouoiogpe lo to poo
TouIoANNH I. KoruonoYnov
xoOnyrrfr rng Iotopfcg tov NecotpttvXp6vov, xcr pe enevurnrn popEn rou norteporog.
Tpfpo Iotopiog xor ApycrotroyioEtou AflO Eivo.r yvcroro rcr yeyovro tou evveopnvou outou'
yvcooroi eivor xor or nopnyovreg nou upoxoeoov
ra yeyovro, yv<rroroev uoltroig eivor xur ro xivn-
rpcr xcrr or eurrrilf;ergotDv eveuqxnocrv oe outq.
Tq ororxeiq uou xoulre orn ro8eon po.g,on eui-
onpeg rporrr<Srrnyeg, q.\o xor crn ug poptupieg
xpovrr<n nepioog ou ro Mopuo rou 1935 eog ro rov irov rov [p0)rctyovrorv, enrtpnouvug ef,ng
Noeppro rou irou roug cnoteei onpavur oro0' rouroroerg: o) u or evrzerxoi of,,rr^ipauxoirou
p ornv uomr<n roropio rng El,oag: tre reppo- Erporo Kctl ro Nouru<ounou opyovtoocrvKor eKre-
riornxe pra nopnrerolrvn nepioog evrovov nolt- "Leoovro Kivnpo rng 1ng Moptiou ovpevovrnv rro-
ur<6v ouyrpooeov rlou eixe opxioer eixoor xpvra trxn xotruryn tou qn rous (QUorKouS)) nYeregrns
vr.lpirepo Kol rrou anoxn8nxe E8vrxg rxoopg, evrze.l.rxngroporo.f,,eo4,rio4 ou rov floornpo
yrcr vo eyxorvroo8ei pro vo uepioog oxpn evro- Kcrrrov Bevrzo') u roo o lloompog ooxor
vrepov nol.mxv ouyxpooerov, ol,.Lo pe oo o Bevrztrogev ef,,euoynoqvou rnv er<n.trtoon
uour<o xor reooyrr<o xivnrpo r<or.roqropenxg rou Krvnlrorog' y) u roo or evrze.\rxoioo xol or
enrrf,,ergexeivrov rou E8vrxo rxoopo. H ne- ovuevrzelrr<oiro BepnoovKor ro ovrrUernoov
pioog ovorf,e pe ro Kivnpo rov evrzerxv of,,ro- og picr on ug ouvnSergevpyeregcf,rcolrorrxrirvtcov
pouxv, rnv 1n Mopriou, nou eixe og roxnpuyg- evn.l,crvuvolreorv,upooxerlrvov oe nourxeg no-
vo orxo vo onorpEer tnv no..rvpBroonrng po- porof,erg') u n upoorooio rou qqoi}'eurounor-
vopxiag oro nporono tou rnu'ttou oor.,mloop- reDpcnognrov npoxnpcr rov evrzetrrxv yrcr rnv
yiou B, r<rxleroe Ue tnv euqvoo rou reeutqiou erovo rous ornv efouoio, ou rnv onoio eixcv o-
rnv 25n Noeppiou. Or uporayrrtvrotegrou Krvnpo- uoporpuvBei ro rng oir<ngerupnyopicrgr<qrore-
r-og,utogxcrr or ovtiuooi Loug, pixrnxov otn o- po on uo}cr xpvro.uopr4rovng ornv ef,ouoio xor
yKpouon Ue rnv neuoiSnon rros ouvexrzov rnv flcl- cuoxerouxns vopns rng' e) u or ur8qvtrtrese-
oro rapoxn' ev eyvprzov ore qoore nrv uovou rou feorpyiou B, xttpig ro Kivnlro rou
uvoLvo yvt,rpizouvtr n ouyxpouon rous oum n- Mnpriou ror ro ouvqxou8o Kivnpo rcu leopyiou
rqv n reeuroicrperof, o uoporaf,,eorv,uS onoies Kovn rov Orrpro rou irou roug, noov eo-
ev rxprvov onpovtrxg reol'oyrxeg rotpopg, xrores, yro ro yo u ro Kppo rov Ao.ir<dlvrou
064p0, 25
Noepppiou 1935.
0 F.Kov49
nupoferorov
fetipyroB'ro
xefpevorou
royy6poroq npog
rovE4vlxriori.
Avfpeo6 rouqo A.
Ilonyoq.Ae{rdo
Ir. Mepxop4q
(A0fvo, EOvrxr5
lmoprxriMouoeio

H onopipoo4 rou
Ilovoyn Too.l\opn nou xuepvooe, ev eixe - eoprc)v rou MeoouoepouKqr exuovnoer oxeuxg feopyiou B, on6
yous vo emrf,er rnv ooyn rou noue1rorog.or) pereglre rous ruvveg rng er[ornlrovrr<ngeovro- r4v orpdxororou
n o fepyrog B', poovu ev eixe noponnOei rov oyiog.H eypevnrorvn 1wpn, n onoio evnpe- xoropoprxo
rr<orr,rlrorotv
rou oro Opvorng EIaog r<orev ei- poveror yro troro Selroroou rn aixrpoun roro- "En"onlv
xe rrcrDoer vo eurrxerrnv enovotou, ev reBe- proypoqio, nou r<orepyeirorro rclv emEui.ir,rv npoptr{rorou
re epeioporo orn xpo rxovq vq ornpifouv xivnon rov egnpepiarv,xer ouEerg nou ouoxivouv on Ootrfpou,nou
yro rnv ol,oyn rou uoLreuporog pe npof,n e0vo- oures rts romoroerg KcrrrTouovono.poyovroron r- rov lepipevovo
ouveeoecog n pe npoqrnerolrq. z) u ro nivqro oroprrogxor npooroypoEoug,or onoior ev oxo- Kovqg xol t1
hrov el,nvrxn eor,neprxn unOeon, no4 o ro ou8ovug evro),grng K).erog,oi.o eivqr orpo- xupepv4o{rou
xrvnlrcro on ro Lg22KaLef,ng,xcrr tr or peyoeg teulrvoroug rof,ergrou olxropo. o onoiog reiver (Aotivo,Eovtx
uvolrergrng euoxng ouEuyov vo avolnx8ov, eire vo ef,,crp0oerro oornlro of,rirv nou eixe cpxioer vo loroplxtiMouoefo)
oUeoog eire eppoog, rrrgro npof,rxnnpo rou nlnoupyeirol Kcn orn xdlpo. Xe ouvuoo1rpe rov
Orcopiou. n) u o Bevrzlog, povou npooiotg KopUorropooro uovemornplo Kor ro oxeuxrolr nou
ev xqve euxorpio vo eK(ppozerrnv ovri8eon rou xouv euroer or ouoolrnrrxeg er<rpouegrng Kor-
rrpos rnv ooyn rou uoneporos rroDeurioxov vovrKng Av0pouooyiog, o }oixrolrS ornv roropro-
oorrroi KKorornv Etroo,Uro rn r<oroppeu- ypcrEio ext urovopeuoer eurxivuvo rn uvqrrnrq
on roD Krvnporog rou Mopriou Kor rnv onorroprrn eeyxou rou nopoypevou roroproypoErr<oupyou.
oIIo uS evoneguvolrerg oov of,,rctporrxdtvxqrn- Exer erl,eiEer n xerueproproreipoouxo n etreOe-
yopn0nxav u evxovrov oro Kivnpo, euproxrov pn Kor oxolrporrorn rrorptrxn rqrrqoiq xor o-
oe erroq]npe rov fepyro rq xorvv gir.lv,pe oro- w' ourng ro).repyeiror n eypevn <rLronopou-
n vo ronpoyporeuOei rnv eK UepougTou Kcll rot) oioon>, eeyxpevnxupiog on pro cabal Eeppe-
Kpporog rrov Oreeu8provonooxn rng ncrl,r- vov oS npooeuur<v,nou punoiver ro neproov
vopSoe<ogrng ooreugevngnlrorporiog pe rov )
po vo ovqoer o lepyrog B vo onoveilrer crpvn-
orio oroug nonrr<ogKot rous orporxour<ognou e- ffiwxuwNwq
&xrxx{3ffiwx'mxe rxe\r&sr}
vexovrov oro Kivnpo Kot vo errovoqpel ro E- x'&eJfwpyfele*ffi' sv &KkrWwm\{xsv
w0ypq rou 1911.
rs Kivnp
Or rouroroergourg,<,toroo,ev eivor quoe- s&*wmwnqsffixxc,bw Kffi!x& x{{wn&xm
xmu"*
Kmw$u.lffim
rreg exrg evg nepropropvour<r<ouroroprxv,
rrou exouv ooxon8ei oonpo pe ug unyeg nnpo-

43
iiog e ro unoupyeio u'tv Ef,c,rreprrv, rqv ev o-
roEopouoeyro uS oDvrctypcluKegeKrponesornv
E.Lcrq,enern ug Ber'tpooeoDU{pures pe ro np-
oro io rng xpog, erxvevn uo<popeiYrctrnv e-
xerryn rou Bevrztrou on rnv uo}rtrr<n zon rng
EooS'o Bevrzogruov o tpepyyuogouUpoxos
rou A fkryr<oopiou flol.pou, ev o fepyrog B'nrav
peoggrog uvooreicrguou eixe uporooer ooopo
rn Bperovicrxor rn fqio r<cuorov iro ue1ro.

'#l/
;;]*:,-"rrywi#,\
Kotn rn ropxero rou Krvnpotog rou Moptiou, n
perovrxn xuepvnon opvnBnxe rot ueroerot tn
yorr<nxuepvnon -vo uo.pcroxerneponovo.ornv
eInvrrn xuepvnon, n ouoio ro eixe zrunoer Yrct
vo xpnorUolornSouv evo.vtiov rov vourtxtJv povo-
ov nou eixov xqroqer or xrvnporieg of,,ro4rorrxoi
rou Nquuno. H xoro.ppeuonrou xrvnlrcuog qrroo-
f,e rn perovrxn nuepvnon ou rnv uuoxpeoon vct
ovrouor<pr8eioro critnpo rng xuepvnoeog prog qi-
Lng xpog, nog n EoS,ucognioreueo Bperovg
npeoeurngotnv A0nvo. Too e n perovrr<nxu-
pvnon oo xol o Ouorepouuioreuov, rqv ovo-
xrvn8nxe to nouerox, euOgpeto rnv xnroppeuon
roD KrvnUcrog,no4 ev rnov gpvr1royro rov fep-
0 l-e6pyrog B'xor
o lroowtlg rov rev xcrr rn oul,troyrxn pvnpn pe qroro uou yrc vo enorpqter ornv Etroq, yrod 0o ornprztov
Mero[6q,nopoyer o eopg rov quo.ieurov xor ovenvrorc'tv oug yxegrr,rv oorrxv of,rorlrorrxv.
nopvrog rou Seponvrrrlvrou KopUclrlolroxot tou o.ixropou.
rori;1ou Iloou, O roroproypoErrg o.ixro1rg8e..er tov e.Lnvrx o 8pog rou 1935,t zrunUctrctnou orrctoxo-
ovrotiooouv Aouoov Lovnotux r<oporng xtipog rnov
o ovroBev xor qBroro <npoxporrr<>,no-
xorf
lerporfr[o n owiSeto rrpog rn povopxio, oo xo.r olrorpo eu- o) n rxn tov xric,rvnepinou of,xoporrxv
rnv6vop[n rt^rvevut-rvuvolret-rvnou eixov olloLo-
yrcr uS KcrtoKorpoDSouvroYUctTrKes eKrpo-
eoproopo oro 0uvv x8ei euern evxowov oro Kivnpo,, ) n e-
Ilovo0qvoixdueg. Or ovonerxregnurgBoerg, or onoiegpe rnv
novoog rou lerlpyiou xoturv nporpnEioporog h
Irro(0olr. euovonqrn xouv upoo.Loerrnv roxu curoner- pe onEoon rng EBvoouve.Leuoerog rol y) o xivuvog
Aqp.frfyxoytrouxrov opxtiv, onynoov cv npoxerlrvt-r otnv ovo.zh-
- E.A.r.A.) vou r<rvnporog, ournv rn Eopo ou tprooor.Lrxog
rnon <evxc'lv) yro rrg ouvroyporrxSeKrponss Kor
of,,rc,:porrxoug, nou rrporrpouoctvvcl novctqepouvtov
ug noneror<govorpong oe xroug exrg rou
fedrpyro pe upcrf,rr<unlroyro vo rov e.A,eyxouv.O
<oou>,oug peyo.eg uvolrergrng erroxnsKor oroDg
Bevrztrogxor perproucr8norelxn rov (Dl}'eeu8e-
<npcrr<ropg> rous orn xcilpo.Ex rou onoreoporog,
pc,rveuvoooovrn ouvewnon ue rov fepyro, ct-
ncrn on ug qrrxg oxoergnou oventuf,e o e-
ovoo1roveo qorrogvn ooreoer,xr og
nove0v oorroglepyrog B'pe ro Bperavnpe- Eo
opxnyg rox qor^ogpvov oo og nyepvogov
oeurn ornv Eqq Eiwvei Ouotepou (Sidney
rrov E}nvrov, vo uopaoxer crpvnorio oe ougoor
Waterlow), onyn8nxe n oir<rponnroroproYpct-
eixov xornyopnBei no4 evxovrovoro Kivnpo extog
<pinornv oiloqn u <nioo> o.uro Kivnpo rou Mop-
rou Bevrzelou, Kctr vct enovcrEper ro Evroypo rou
riou xor rnv r<oroppeuonrou, xo8g xor nu rn ou-
1911.O fecilpyrog,poovuev eolreurov, Eorv-
voxou8n qvuxivnon tou nottetoxou, euproxrov
rcrv vo ouoxerqrroug poug rou Bevrzeou,npo-
n perovrxn xupvnon' o.l,rDore, nrov <ovolrevo-
xerlrvou vo ef,ooEo..Lioerrnv eupeicronooxn rou
n
Uevo) UovopxouUevn Bperovio vo. euvoei rnv ro-
orn xpo Kcrrvct onotpyerrnv xnclrovio Louon
LrvpBoon rng povcrpxios ornv Eoo. rougoottppoveg of,tolrcrtrKous.
Ernv upcryporrxrnro, n perovrr<nxuepvnon, r-
Trg ouvewonoergourgreppcuo<rvor oorEpo-
veg crf,r<oponxoi,or ouoior pe emxeqrcr..ng rov le-
h{ ffipcxwwnlem r<al3e*p\r*?erm *vxN.lpx&s x*w ${mv&*,xf$xr pyro Kovun, uolor evrzehx of,roporrx r<or
on roug npotepyoreg rng ovupooeog xoro tou Kr-
K{3*X$&Jqffimmnffi*cppsvq K&l *Kp*k{sncp*iTnrn vnpomg rou Mopriou, ovrpeqrovoug 10 Oxropiou
xmvr'lewm ssi.i fea*pyfmu* ffi' rnv xuepvnon rou llovoyn Too).ctpn, ruoqv
rnv EBvoouveuon,xornpynoqv to ooieurouo-
.l,ireulro r<orproov m ref,oyroynnpoqrngioparog
Hnorvrip0too4
rnv 3n Noeppiou rou irougroug,yro vcroroecrv- Euovepxpevogo fepyrog no.polrproerov Kov- pertiro xfvq;ro
8ei o ogyro rn popEn rou nonepotog.To xivn- un on rnv ef,ouoio,npog ovor<otpron rou Bevr- rou'35eivor
po rou Or<ropiou xorBlye rov Bevrzo,rov le- z).ou, rng percrvrr<ngxuepvnoerrtgror peyolou yeyovr5g. 0
pyro xor rn perovrxn xuepvnon yro rous youg ppoug rng xorvng yv1rng, oq ev onverlre o- fedpyrog B'
rou ef,nynSnrcrv nn. llopcr rnrcr,n perovrxn xu- pvnorio. oroug of,rolrotrr<ogrc.ivevu}tov uvolrerrrv ropf(el
ro dyo
pvnon eoneuoevcrouvepyooreipe toug npof,,rxo- rrou eixov onorox0ei, yro vo Unv euovogep8ouvoro rou0privou or4v
nnpflieg, yro ro yo u ro npof,rxnnpcr rorv n- orporeupo..H lopol,erEn outn oEerrcv ornv errr- evopxr{pro
orogpv<,rvof,,rrolrorrxvexn8nxe iyeg pepeg Bqrio rou leopyiou vo onoEyer, Koro rnv opxrxn ouvepioo4 r4gl-'
pero rnv evopf,n tng lorxng emBeoeogevovriov Kor Kpiorpn goon rng ooreingrou, rprypog otrg - Avo0etop4rrxfg
rng Ar0ronios Kt rn ouvoxouBnxpion oug ox- vones uvolrerg qn rnv errovoo rrrtv ouoromov. Bourjg (6
oels rns Iroiog pe rn Bperovio r<orrn loiq, or o- Hrov pro ef,nynon uou Eoivovrov v' o.noxovror Mopriou 1936).
noieg eornprzov rnv Kolotviq rov E0vv. nooi, er<rgguorxo rc,rvriov rr,rv evroEepolre- Aroxpivovror oro
H onern nol,pou orn Meoyero xpi8nxe uotg vov Kor puorxo rou Bevrzetrou.o orroios, oS nyerng oplorepfrou
ev eutpeneorn perovrxn r<upvnontnv nor- rns nrrnpevng loporcrf,,etogq),o xqr coge8vrxg n- poortuf o
urn ouoorcroeotgou tnv upcrf,,rxounlrorrxn ruep- yerng, eyvprze u eonporve yro. ro nporo io o cr- lpar0unoupyrig
vnon rng EooS,o' ovuOrrogeteoeuor- uoxeropgprog noporof,,ngon ug upooooergrng Kovorovrfvog
uKn orevns ouvepyooiog.|ro rov iro yo ryri8nxe oug vou}eg uvolrerg. lld.oi oulrpepizovrov roug Aepepr(fq xor
goug rou Bevrzouyro ro povrou uoneulro- niooe{rf o
nr,rgnrov onopoirnrn n uopouoio rou leopyiou ornv
ros ornv EIoq, ol,cr eoxroror noov roreOerlre-
r6oyogtloAog
Eoo,uopo ug uoxepeigouv8nxegun trg onoi-
(A0r{vu,
EOvrxri
eg exoeiro vo emorpeqrer.To vBo onoreeo1rorou vor vo nopoex8ov ro oEotrporo.n ug uopoeirperg
loroprx
npoEntpiopcuogrng 3ng Noelrpiou ev ef,unf,,e roDSornv ooxnon rng ef,ouoiogn ornv emir,tf,n yro
Mouoeio)
xovvov, enern e8eopeiro ovolrev1revo:nrov ro o- tnv xororrnon rng, onotpeyovrcrsv' ovurpioouv ro
nopoirnro tpoouxng yro rov lepyro, xr,tpig vo erex8gupor,ruorng rxroropios rrou r<opcroxei
onlroiver crDr,rros n i,oir<n erqrnyopio un ouvOn- uioor cruro8e ouvroyporrxn er<rponn. T
reg eeu8epicrgBo ouorve crvoyrcrouxo xoro rng
ooreuo1rvng nporporiog, ov nEOn un, qrrv n
yevrKn uorpopicryro rcr xrvnporo Kqr uS ouwoypcr-
h{ emmvm&*q x*u ffee*py*uxK' Sev $ejw&r,*syffis
uxeg exrpongon ro 1988,rov o floompog eixe ene e$ivx1trTffi
x{"&}w
s!{,c}&isxKcbxr
smuKrwmgxmxoq
npoonoSnoerxulpiscrrrruxio vo poLoroerro olorc- yxm&nKxffiKffipiff
K&c&xrymffi*xe
eopo rr,tv yevrxv eroyv nou eixqv oer rnv
mtr,1mffie[Jmvx&l
nerorynEiooro Kppo rotv oixv.
l , t q f q f i 4 , I L to o l 4 \r'" { I1 t f
-L rX,1*r
{4r I r(tr {r\t x 1r
eyno{
d/r c cqp F*flrouootnoYotxoNotr'ttlH
npooroypotpou-cpcuv'rn
I

in //
, - |
I
n I"orror-uxnuevocvrzerxorpouoTrKKi-
4L{vt-rl
;
t rnv 1n Mapriou1935,ouvOn-
vnu, rIoDf,,ouooe
1/ k'f*1"'**'-/
/'v rns
rngunrvp,oons
4 ;{,1,"r{ql ::*i:::Hi:";'i?:r*-
w SYY:'
e),nvrrng povopxiog.
o ou toug orevrepougouvepyoregrou ferop-
yiou B', o Enpog Mopxezirmg xor o flovoyrdltng
f { ,/ Ilmrvng. erronpovov rn orevn oxon ovolrcoo
norvp-
xorrnrurxooinrng
"{f,ry,*?*, x_*r,k,,'iry{_{, ""fJl*;rou'35
O Mopxezivng yporyeu <eivqr oxoovo. u-
noornprx8ei n xorpigro npof,,rxnnporou 1935,0q
euovnpxeron oor.Leiqornv E.\cro>.'
O llrurveng ucrpotnpnoe euiong u <ro Kivnpo
rng 1ngMopriou 1935eixe upoyporr evreiverrnv xi-
vnorv unep rng norvop0oeog).'
O lepyrog Exopog, eni uol'\q xpvro uonr-
',/,rrr,.^,;n xg ouvroxtng cr8nvoir<veEnpepitov,nog xor
exrng rng oyygtlvng eEnpepiog <Athens
; ,q Daily Posil, unoornprf,eu <uoauporlno,no-
, li trr<o. xo.r pn, nuoxcrqroveu lioco on roug
7*:n rtporepyoresrou Krvnpnrog mg 1ng Mopriou 1935
' ' pror<rcrv n oyyrxn nonrxn ue rKovoDsnpol<ro-
4.,'
pes mS Intelligence Service, pe otxo vo reur<o-
uvOeipro. o0ro ovunpoxpotrxn rolrn oto Erpo-
r xor vo xqoer ro ooEn npoxpctrx xopoxrhpcr
t i rou, riote vo Unv propei vq oro8ei oocrpepuro
,1-" 4

y14/
P'.'-JA tllrl& ,r',\'i.' ,r",' orcrpeovuxcroxrotngoyylrrngno.LurxnsYrq
rnv s[ovc{poporou oorro>."
Becrro,o Exopog ev onoxounrer rrs rnYcg
rou yro vo uuoornpif,erug Boerg rou. Eivo.rpogo-
rou '35 exnvercrroe
ynoyporpeq rotv xrvqpon6y f,,roonpeicoro u to Kivnpcr
ondflg guoxdgflpono,bnouguoxiorqxov pro orrypn lou or oxoergrou feolpyiou xouvouo-
peror4v onoru;1io '35. r<otooro8ei unpiog pe rn Bperovio n oloio' rov
rou Krufporogrou
Aloxpivovrut
ol unoyporp6g rov N.fp4yoprrfq, upooer og rov <Bcroro'
lng Eoog>.
'35 qovn-
A. Koupre4 x.. (ApleioN. Koupren) To evrzerxorpotroux Kivnpo rou
xe on rnv nptirn otrypn vo eivo.rorroUovorpcvo o-
xr pvo o.u rn e[,ro oo ror on uvoperg rng
Aprorcpog.
To KKE r<ornyyere<ro evrze.,ouoornprx

Tl nf,qee *ftil:Hi;tu":Ttr*#
ous ypqrues rr,rv r<upicrpxovrof,eov. o Bevrzog

T p erqv IKR +;:,t:l#i,tffil;ir::T


OTN E zv, rou oo r<ortov tpovropr'tv nou onooxipooov
xor noeEov toug tpooiotegr<rvnporieg...Kor npo-

nof,ruKn -*ffri"1*rTnft
0 Kov4q pe
rougenlreeig rou,
oronpoofu0 rou
flomxo
Fpoqeiou. (0or.
AplefoEPT A.E.-
ApxeioII. tloui4)

pouv ev orOpio,oure yrcr rnv xupvnon ore yro


ug f,,veguunpeoieg. qcPx&mryr:wwxmqx
e{xe&xnpms'nus,*
emrtrxsmn
Eug 26 @epouopiou1985,o <przoouoorng>n- m&{.r
sm*Kmffiurxxe
re Kiv!-|pex&}wmvtqsftlxciev,
Uooreuo euroron nou ouexqlunre u rnv 1n ffi{yeqg,xvo$T,,{{*pq
Mopriou 0q exnovrov evrzerx xivnlro uu
mpxwmxJX&
sl<&naffic*ffiei
rnv nyeoio rotv Bdxou, KoJ\,roln ror Xolnqn.'
O ouvroyporopxngErEovogtqpa(png<eixe npo-
eronornoerrov Bevrzo u ev puopooe vo ue- 0ouoov vo nlnoupynoouv ro rx rous ouppcrxrKo
rxer> ro Kivnpo rou '85, oq (rerKo nerBopxn- orporueo.
oe> ornv ono(poonrou Kpnro nourxo.6 To rooroipr rou 1916,o npiyxrnog Avpeng, o-
Eto rel.n rou 1933, o XopoEng unnperooe arg eEgrou oor}rq Kr,tvorovrivou,rprooeoro Aov-
orpotrc,nrxgoxou8ogoro llopior, rov o frou- ir,'o,oe pro upoouo.Berovo r<orooryooer ug pero-
yxoooog ouvroyporopxng Nevworrg, rov [po-
vrKes ovnouxieg yro Eroyeppovrr upooovoror_
erouoinoe:<Mqrorcroveigl Tn qror<porio ev Bo opo rng enionpng Eoog.Olrrogev uruxe no-
rn ooere ourn rn tpopo.Or Ayyor Bo oo.goreiouv o npoyporo.
rov lepyro. Auregug nUepegnrqv e o oorrog
O Bperovg pv4rog uEunoupygrov Ef,atrepr-
pog Aef,ovpog Kor Kou epoBo.,yrcui no4
f,,eperg xv, Ipog Xpwrou1x, Bo noer orov oe-
ouveolroruopozi rou>.' g ro Kr,lvorovrivou: <Tr plopope vo neprlrvou-
To 1916,or Ayyoyo,Loreixov xooBeipe ro o- pe rov ooirooq oog eivcrrn oegn rou Kzep;>
or}rq Kovorovrivo, yrori opveiro vo roxBei oro To iro ex8prx r<ipo ouvovrnoe o Avpog r<or
ueup rous, orn ro.pxerorou A lloyxoopiou flo-
oro flopior.'
pou. Tre eixov uuoornpif,er xor enroerrov
Qgef,prorog,o fepyrog B eyr<cuooro0nxe yro -
EeuBeproBevrzo.A),q ro 19Bbrprvov u Bo vo roornpo oro Bouroupeou, vrog uovtpepvog
rlqv npooqoprepo vo otnprxrov oro ovuevrze- pe tn Poupovcrnpryxinrooo Ero.er.ev o.pynoe
rr<orporneo xor otov fepyro B', nou oglncio opos vo ovunE0ei u 8o npenevo ouor<oroorn-
oo ouornporrxq eixe onor<orqornoerug roro.- oer uS oxeoersrou Ue ro perovrr oorilx oixo,
poypevesoxeosrsrng ornoyeverosrou p.srn peto_ pe rov onoio eixe ror ouyyevrx eop.
vrKn nYeoro. <Ar onouoiqr rou (fepyrou) ou ro Bouxoupe-
Hn ornv hoio. r<upropxooeo Mouoo.Livr xor orlov eyrvovro ouxvorepor xor or rclrovoi rou ergro
orn leppovio o Xir.l,ep. Or AyyoyoLor npoouo- ovivov elolrovov n}ov xopor<mpo povrprn-
)
H BPET,qNIKHIIOZTTTTXH
0 Ayyog Isp
np6opns
IivrveiOim
0uorepdou

rog. Or gior tou er<eieunBvovro. O Booreg


Iepyrog o 5og rxrnepog rov ouveno8noev pe
Urcv oropyrKnv cryonnv,n onoio.peltre vo rou pei-
ver ovooic'trogpexpr roug.Euxvroro ers ro no-
trou rou Mno.rryxc4r o Booreg fepyrog nto Ke-
x.LnpevogKo.l euproKev0lS rous xnougrng oYo-
finlrevns onroyeveiogrou Ayyou Booreorgpiov o-
venrEnr<rovr<orSeppnv oyonnv, oS ov ovnKev
xor o irog ergournv. Ar yvop4rio.r outoi xot n ou-

xmwKmw&**#3sx
ffi ryri3m&*is Ks* rffiKp**Krtrpeq
mu{raiw*mffi
#iffivqq*ffi Nwmp#c*exan
ffi$v ffnv rxcxffi
i6xs ffipexexwm
me,r&3w{e}\fffi
xnq w*vffipx$sxq" $3p$*trm$1

pnoBero rmr onoiov evuvee,eixov rogouoreeopo x oppn. An rre ovoyeror Kot n orpoen AWioS
vcrperooouvreeicog ro oroOnpororng cryyrrng ror fol,icrg vovu rou Bevrz..ou."
Aung xor rov [eplooorepov eK rc,tv Ayyov enr- Ee euroronrou rpos rov Al\. Zotwa (12.3.1936),
onlrov vovu rng Etrnvrxng Auvooreicrg>. o ef,prorogBevrzog0edrpnoeotgo.nopnirntooror-
To Aexppro rou 1934,n perovrxn nyeoio op- xeio rng envrxngef,,oreprxngnotrxng tn rorn-
ycrvcooevo enionpo rof,ir rou leopyiou B' oug pnon rns grLiog pe tnv Ito.triq."
Ivieg, uou upooxn8me uu <rou ovuoorecog To Kivnpo tou '35 nrcrvro xr<verooopo rou E.
opouOucAtvyxrov>. Bevrz.\ou,ioog xor rou evrzeropou,xrpiogxcn
Koro rnv enrotpoqrnrou flepcroeon ro llopr Eor- r6)v orpcnlorrKov rlou oulrlrereixcrv o' our.
vr rng Aryuurou, nou rov unoxrnxov pe rrlrg Ern rcrpxerorou B lloyr<oogiou lloe1rouor qu-
oorro.' rcrKrorroD '35 Bo <rxoorouv>' oo Ocrouvepyo-
'35 eixe ovoif,er to orov pe rougAqyougyro vo unnpetnoouv ro ouU-
To evrzerx Kivnpcr tou
ppo yro rnv enrorpoEnrou otnv Eoo. poxrN oycirvo(Toryweg, Kourooyrownouog,
Eulrgr,rvope ro Bperov upeoeutn Ouorepoou, tUoppSx.tr.), ev npr<eroiBo r<ororoyouvoug ro-
yrcr rnv un,}rvpOoon rng povopxio.g eixcrv oqro.- f,ergrou tr^AE, nvrucroopevotevrovcrorn perovr-
er uo crrroqoororrKoiucrpoyovreg: Eroof,,io xn enrppon (XopEnS, Mnoxrprzng, Ilonoorolro-
<H
roug orpornyoKovn>KctI(o norprouopg>rou ung x.o.).
Eeu0epiouBevrzou<tou onoiou n reeuroio.e-
vepyero) nprv vo neBoverntov <vo ouveyeipertoug EHMEIOEEI'
1. En. B. MopKezivn, Xxpovn flomxn Ioropio tng EooS,
onoogrou unp rou Booro>.'o
rog. A. flonupos. 1994.oe.6
Ev ro Kivnpo rou Mopriou proxrov oe tnpn 2. II.N. Ihmv6trn, fepyrog B, Erertn rou Briou, 1951,
e6r6n,ro perovrr<noe1nr< <PreEepeiv> ABnvor. oe. 77
xcLrro yo.rxxoropo1nx <Bepvrv> oyrupo- 3. f.K. tKoupo, Or 42 flpoBunoupyoi, 1922-1981,envrxn
noqv orcrvepo rou @onpou. eupoex6oxn, 1985,oe. 189.
<O r<orou}ougrorv eixe oupol,rr<vxopqKrnpo. 4. To KKE, enionlro xeipevo, rpog 4, Xulxpovn Enoxn, 1975,
renove rnv oulrnopoorctolv rov o tpiov Me- o.o. 158-162.
5. lp. ^oevn, H EoSpetof,u o notregtrv 1923-1940,rpos
yolc.lv uvc4rerovnpos rnv vprpov xupvnorv>
2, oe^. 317.
rou flovoyn Toocpn.
6. MoproD XopoEn, O orpornyg Eoporpngnug rov 1rutlproo,
Taurxpovo, o BperovgnpeoeurngEep Eivrvei Koorovrrng, 1990,oe. 18.
Ouorep.\ouemor<qrnxetov uptoOuuoupy r<orex- 7. Xr. Eopcrgng, Ioroprxeg Avolrvnoerg' K. Kotyog,
noroetnv nnpn oulrnopooroonrng xupvnong flo-LrvBpoon xor rxrotopio, ODrpoKnS,1976, oe. 70.
rou [pog ourv, uou exEpo.o0nxepnro, oe r<uep- 8. Avopvnoetg rng oor^norog Mopios, ex. <AEo> I.M.
vnrrr< ovqKorvoBevro onoio <eixev eyr<pr8einpon- XKoziKn, ABnvor, 1951,o.o. 299-300.
9. fL llrnrv6n, fepyrog B, a.a.74-78.
youlrvoguu rou Bperovounpoecog>."
10. Public Record Office, C.^B2L/I912'(D. Orxovolrin,
Euprporvope rov KoLLryo.,<ou ro 1928riog> o Eoo ovolreoo oe o xoUous,Opeeos, 1990,oe^. 391.
Bevrzogeixe xcrpof,erpro uonrxn iong qriog 11. f. Bopos, flovoyns Tooopng 1867-1936,oe.436.
rpos rrs AyylJo, fqio xqr ho}'iq, o.noEeyovro.g 12. K. Ko^^r!u, Ilcrrvp8oon Kor ^rKroropio, oe^. 79
ror rnv onor<erourn upoeon oto oyyoyo.Ltrr- 13. lp. oEvn, H E^oS perof,u uo floUtrv,rp. 2, oe^. 471.
,-E*','^"TQApm
AnouNultoloyrrngra Oeoooovixn1994.
Erunvou En. Tova, eK f,ot)
Mopr<ownr1.,
Kypoy a., O Taitpytog Kovng, 177919g6,
otpaucouxo xot nontxo npooiou Enwxn Efrtxeptxn llottun Mouping, A0nvo 1954.
iou tou, an ro 1B9Zpxpt to 1957, (Tunoypo<peiovE. I. Zpnocr),A0nvo
A8nvo 1958. 1955.
Mnrasar r.,
To rynootntxv rou npe.pAytov, t1t
Aprrpouoyrrol n., ArNaplarol r., , enr1r.O. Bpovcrg,A8nvo 1960.
Anopvnpove1taro" 2 rp., A8nvo 1920 Ilrig gmoape omv 4n Auyorntoo,
1977. rcroyog,2nex.,ASnvcr1924.
MuoNnNo>:
r.,
To Kivnpa tov 7g?1,lrnwixog, Agnvo
Bppolrru;e., ManarNor u., (1965).
A enepaoeq rcu o4nto omv H <InAuyowrou, Ikbg xot nti
enwxn noAnxn 191G. L996.Ef,ovrog, MnponHuAx H.,
enen&t n txraropia rcv I. Metafa,
ABnvo 1977. H A' Anpox.pano, A8nvcr.
A8nvo 1947.
Bowor r., flataror a.,
Ilavayng O enwxog otgtos
Toapng, A8nvo xat n npog nepov
1955. npona[noEunrcq
aoNul r., 7921.7W, ABnvcr1945
HEMagpemfw flulrazornoy r.,
noLpav 1!23-194,0, I\i1m an mv
2 r1r.,Ir<opog,ABnvo naw1futnwrcv
1974. l&?5, A0nvo 1950.
EaroaNrHr a., ffrlNonHr n.,
HenayyeMamg Icxopia mg
avamg gateptg
enavdoraong, I{KE notytt<hgmg
xat aouoltg oto E aM,1929-tW,
peoonepo, A8nvo 1948.
Oelrro,A0nvo 1976 laitpytog B', ABnvcr
Zaoyrnr, a., 1951.
Avapvnoe4 evg Eapaonr1.,
awnpta(1983 - Iotoprcai
It744) Br).ronoeiov avapvnoeq, A0nvo
rng Eoriog,A8nvo 1952.
(x.x.) ErpoaNonovnol
Kampnnonoyno>; t.,
T., Ilavayng Toaffipng,
19361945,Evag 1867-1W, ABnvo
anooytoltog, 1955.
A0nvq 1945 Brnrr,pss.,
Konronoynor
r., Exiles inthe Agean,
Ilatv1fronn, Aovivo 1938.
rcmtopiq nAepog Kor,ropour-os
.r.,
1Wl5-1941,O Greece and the
Bperavuog Brith Connectio4
nalrtyowagornv Of,qpn 1977.
E d&
Brronoeiovrng
Warpnr,ow s.,
<<TheDecline and
Eoriog,A0nvo (1985)
FalI of Grrek
Htxmtopiarcu
Democtacy, Lg&3-
IVIemfd xot o
19ffi>>,PoIitical
nAepogtou'4O,
Bovrog, Quarterly, r. Ilf,
(ApXeio
N.Koupre4)1947,2-3.

49
oToQr%G
a Ayanrua <Ioroptra> lror<puvon rcov erxvr,tv KoI xr oS upog ouovrop tt>v Eoov or Buzovrrvoi ev
Inv KcrroorpoQnrous. crneenov ornv unoooon rov ov.
yro rnv of,renorvn npoonoBero oog rng ) Mio on ug npreg ouvneregrou ro- fJqrcouvtov xonog, yroti r-oug xovov
royporog rou ovrog rou | (726 U.X.) n- ouppoxous, ovri vo eivor exBpoi roug (ux.
rixoong tcov Iotoprr<drv, Bo nBeo vo e-
Tov Kor n xotootpogn Louoyopotog tou Pti.rooug).Eneto. pozi pe ro xplorlovlopo
nronpovt'r uo oBn ornv erKovoYpoQn-
Xprorou. nou ntov tonoBetnpevo flovol o- rcooov oroug ooug ourog Lo Ypoppo-
on rou ofrooyrotou reuxous optB. 9,
n rnv eiooo rou ouroxpotopuro ovo- ro Kor rov notrop. frori ro ofioorofio
rns 16ne Aereppiou 1999 pe Bepo tnv
Exovolroxicr. XUS oeieg 28 ror 29 xor xrpou. To yeyovg our npoxoeoe no- ouro o ouyyporpeog;
oro flpotlno lng Etxovolroxiog to voll- g ropcrxg. EnoxoouBnoe n oxnpn
r4rr,rpio rov urrEpoofilotv tou oyopo- Me er<ripnon
oporcr rtou ovtrororxov oto ovro f'
rog. Or unepoonrotgoutoi nLov ot nptirror B. Xapoopnnouog
Iooupo Kol orov Kcovorovrivo E' onore-
Uoprupegtng erxovotrcttpios(...) ABnvo
ouv volnopctrxeg xorg ottv ouro-
xporpt'rv. To v1lopo nou <nopouoto- e) Koro rn ropxero rng ooreiog rou
zer ro noprpero> rou eovtog I Ioopou Kt'-rv/voutou E. n 1of,n otpeqorov rrc- fru mv Aiywa
prootepo Koro rov povo.xv xor ryre-
eivor ornv npoypotrKrnro Konn LouAe-
po xoro rcoverxvcov(...) To 1996 rorehBn,
ovtiou (695-698), . MIB, III, oe. 179-
or) H ef,eyepon ornv Avcuon, rou Ocolro poco orexv<tlv cruoorcinnoer,tv n rootpe-
184xor nrv. XII xot out fiou (orlelKovl-
LouEoou t82l pe 823). xoro rou outo- oeov, npoouoBero ovcrr<npuf,ng rou
zrl) rov Kcovorovrivo E' eivor ete o e-
pupooBtunog rou ooiou Class I [. xporopo Mrxon tou B. exrE orr Kot- Nouniou og nprng uporeuouoog. H e-
DOC III, 1, o. 299-300,opt8. (1o) x.e., vovrxn eixe xor Bpnoxeuuxn xpolo. tu- Enpepio oog eixe tre noper f,exo8opn
yxexprpvo. Bcovrogvo fiopel Ue ro uc- Bon uncp rng Atyrvog Kol rns rotoptKns
xpovrxng xonng: 741-7511 eire o onr-
pog rou ro o, rox0nxc urlep rns crKovo- onBerog.
oBruuog tou ooiou Class II (.
orpios (...) flopofi,org,oro ev8eto yro rov Konoi-
DOC I[, 1, oe. 300-301,oprB. 2a. 1
z) TeoS.nop'tt or crxovoltoxol cxooov oTpro rnS 7ng Iovouoptou. to Ypoqopcvo
K.e., xpov. Koilns: 751-755),xongxor or
xor ev xorpBooov vo enroouv to Kol r.o nopoctnpevo ouvtnpouv tn
uo rou Kt'-rvolovtivou E pcv. nou onfl-
oxro toug. fieruxov ptog pro eU]rcon oyxuon ypr,i on to Oepo our. Ero
xovizouv, ooroo, tov flotcpo roD. rov
vixn. Ev eylve n ovoornrrlon rcov err- xpovotryro (o. 33). nou npooecperol yro
Aeovro f', ncogEoivercrr xoBopo xor o-
n rnv enrypoqn: LEONPAMYL. vorv, ev eyrve ro iro pe trg yunreg ovo-rnv entornnon rng zong rou Kuepvn-
fiopoorooels (oyohroro). H ovororr<n rn, ovoyporgerol oro 1B2B:(Epxerol oro
exxnoio ev onoexBnxe to oyolrorcr Nonro>. Kopio on ovoEopo! H Ai-
Me exripnon
t-rgrpno xgpoongrng Bpnoxeunxng ou- yrvo ovoecptot pvo oto lB31 oov vct
ftpxo Nrxooou
vcinong. Kou fiou loxr:Cr Uexpl onucpo. on Lo gpn cncxLoons TrtS(ovrenovo-
Nolloponx MouoeioA0nvtiv
oroong> (sic).
Me rr1rn, Euiong oro onpeicolro rou r<. Moryxou-
Etxo
Awvrog Muozrpyrvrrng n (o. 4): <...ov ev Erove o Kuepvnrng
Me oEoppn rn Eelro-
Krr<ig oro Nonro>. flg enoyeror pero on' ou-
ro o ouoyropg rou ovoyvotn; Ero
rooyio rou neprorxorng 16-12-1999,Bo
xuepvn-
nBco vo tovioo pcprxeg ox1rn flopope- ln rc Buzavtto Ncrunro prooe, oro Nounro
oc! H pnnog xr: Ernv ogeot'ts cfioUevn
rpous roD znrnuoros rns erKovouoxlos.
o) H ovunopoBcon cuovopoxtrv xot o-
(...)tro reuxoguou n- ocio. o cnrpenrng-ouvrovtoLns K.
nov rng erxovolctpiog eixe f,exrvnoer rov oEreporlrvooro Buzovtro, rovizovror BopropnoonS ypoecr: <t-ov eqtooc
on rov 4o p.X. ordlvo. ro oxrepo onpeio tou uzovtrvo xopou. ornv Aiyrvo...>. Av xr enoyoyn, touo-
) Koro pio Be<opio,o Atov o I' o Ioou- nargor oonoxieg, or ooEovieg.Au- xrotov oyxuon! (...) Me i'iyo yro, ev
pog nBee vo cnroet Tnv fipooeYYlon ro upner vo to ef,nynooupe oorzpevor Drropxer ote pro tpr,ttoypopio rng Kono-
xprouovciv, rouoir,rv xo.r pouoou1rovov. oto nOn rng enoxng. Ao ouro ev eivor rorprorng enoxng tng Aiyrvog. rng [pui-
fliorcue u pe rnv nonrrn rou KoLort'-lv n ouoio rou uzovrrvo notropou (...) rng npcoteouoogrng verepng Eoog.
erxv<,rvBo. pnopooe euxorepo vo u- (...) O ouyypoEeos rou <Avuupoyou> u- flg enoyeror xor nor o ouoyropg
nooul,oer n xot vo oqrolrottJoerroug r- norrlro rnv er<nououxn poon rou Bu- tou ovoYvornt
ouoioug xor roug trroropeBovous rns ouro- zovriou, rov exnotrog rolv oorxv *eT' rruns
rporopios (...) otirv.lpoget: (O xprotlovlopg ntov ro Mxong Mourootoog
y) Avriororxn xivnon clKovopoxiog rro- poov unorcryng ornv eniyero oor-.eio, Alvrvo
pouoroornxe Kor orn utrxn Eupnn. pe ovrooypo tnv "euoupovto"). Evvo-
Xuyrexp4rvo, o enioxonog Mooooicrg, ei non tt ot Buzovtloi xpnorponot- AIIANTHEH
oro rn rou 6ou orvo, cooeewon vo ooov rov xprouovtop yrr vo unoou-
onolroxpuvBov Kol vo KoLoorpogouv ol oouv roug ooug, pe ovro.oypo rnv flpoyporr n <E> pe enoverng1rvo n-
erxvegcrn'egug exxnoieg. Tnv upc- (evrE crooyt'-ryrxtiv,opo ovnopxtn xoro Uooreuporo unootnprfe rnv roLoplxn o-
ro o.) <enoupovrcr>ooreio! Aur eivor nBero u n Aiytvo ntov n npotn npt'-t-
fn ourn enror<ipooe r<or o llonog lpn-
yprog o A, pvo pcogog npos tnv oro- nopouoinon tng roropiog. Me tov er<xpr- rcouoo rou cnvtxo KpotoDS.

50