You are on page 1of 7

SMK PADANG POLO, PULAU PINANG

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
SEJARAH KERTAS 1

Tingkatan 4
(1 jam)

Disediakan oleh : En.T.Kumaresan

Disemak oleh KP/PK :

Disahkan oleh :

_____________________________________________________________________________

Nama Pelajar:______________________________ Tingkatan 4:________________

Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak.

Kertas ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
1. Maklumat berikut berkaitan dengan manusia pada Zaman Neolitik.
 Kehidupan menetap
 Keupayaan menghasilkan bahan makanan melebihi
keperluan
Apakah kesan daripada keadaan tersebut?
A Wujudnya bandar B Wujudnya sistem barter
C Pengkhususan pekerjaan meluas D Peningkatan aktiviti perdagangan

2. Maklumat berikut menerangkan maksud tamadun yang berasal daripada bahasa Greek.
Civitas
Apakah maksud tersebut?
A Pembukaan bandar B Sistem pemerintahan
C Kemajuan ekonomi D Kehidupan berorganisasi

3. Apakah pandangan masyarakat Barat mengenai tamadun?
A Pembangunan lahiriah diperlukan B Perkembangan perundangan
C Pencapaian tatasusila D Penyatuan masyarakat

4. Apakah yang dimaksudkan dengan politisme?
A Menyembah satu tuhan B Menganggap raja sebagai tuhan
C Memuja roh dan semangat D Mempercayai lebih daripada satu tuhan

5. Maklumat berikut merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia.
Epik Gilgamesh

Apakah isi kandungan penting dalam epik tersebut?
A Pengembaraan B Jenis perubatan
C Taktik peperangan D Cara hidup masyarakat

1/6

Zaman kegemilangan di atas dikenali sebagai A Graeco-Roman B Pax Romana C Hellenistik D Gupta 10 Bagaimanakah seseorang dapat mencapai ketinggian moral menurut ajaran Confucius? . Rajah di bawah berkaitan amalan semasa Dinasti Shang. ikan. ketiga Masihi? A Artifak manik B Rangka perahu layar C Seni arca Amaravati D Gendang gangsa Dongson 13 Rajah di bawah merujuk kepada hubungan antara kerajaan awal di Asia Tenggara dengan China . dan warna Apakah peranan manik kepada masyarakat kerajaan awal di Asia Tenggara? I Hiasan II Senjata III Mata wang IV Keagamaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 12 Apakah data arkeologi yang menunjukkan kewujudan kerajaan Funan bermula semenjak abad . 6. dan kaca  Terdapat dalam pelbagai bentuk. A Menghafal buku Veda B Menerusi pendidikan C Mandapat bantuan kawan D Mengamalkan kehidupan sederhana 11 Jadual di bawah berkaitan dengan bukti arkeologi. Manik  Diperbuat daripada batu. anda mungkin seorang A helot B Praeotor C Pendeta D aristokrat 9.  Maharaja Augustus berjaya membawa keamanan dan keagungan empayar Rom. Antara berikut. Sebelum ini. tokoh yang manakah pengasas empayar dalam tamadun China? A Han Wu Ti B Han Fei Tzu C Shih Huang Ti D Siddharta Guatama 8. . Andaikan anda dilantik sebagai ahli Dewan Senat dalam sistem pemerintahan republik Rom. saiz. Senarai di bawah menunjukkan kestabilan politik dalam tamadun Rom. Sistem  30 hari sebulan  60 hari setahun Amalan menggunakan kalendar di atas diteruskan oleh masyarakat China untuk menjalankan aktiviti harian seperti I perburuan II perkahwinan III penternakan IV peperiksaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 7.  Keamanan yang wujud kekal selama 200 tahun. tulang. dan India? HUBUNGAN KERAJAAN AWAL China DI ASIA TENGGARA India 2/6 .

yang manakah merupakan pelabuhan kerajaan? .  Angkor X  Sukhotai  Sailendra Apakah X ? A Kerajaan agraria B Kerajaan maritim C Pusat perdagangan D Pelabuhan kerajaan 15 Apakah kesan pembinaan seni bina berikut? . Baray dibina semasa pemerintahan Raja Inderavarman I A Memajukan bidang pertanian B Memajukan kawasan yang diliputi hutan C Membekalkan sumber protein D Membolehkan aktiviti perikanan dijalankan 16 Apakah ciri-ciri kerajaan maritim? . . A Panduan kapal pedagang B Membekalkan hasil hutan C Benteng pertahanan musuh D Melindungi tiupan angin monsun 3/6 . A Bahasa yang digunakan dalam urusan rasmi B Bahasa yang dituturkan oleh golongan istana C Bahasa yang digunakan dalam upacara keagamaan D Bahasa yang dituturkan dalam urusan perdagangan 19 Penduduk kerajaan maritim mempunyai kepakaran dalam membina perahu dan kapal. Apakah . I Kedah Tua II Langkasuka II Langkasuka IV Kuala Selinsing A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 18 Apakah yang dimaksudkan dengan lingua franca? . IBerfungsi sebagai pelabuhan IITerletak di kawasan pedalaman IIIMenjalankan sistem tukar barang IV Berasaskan perdagangan dan kelauatan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 17 Antara berikut. Apakah bentuk hubungan dengan India? A Pendidikan B Diplomatik C Keagamaan Kebudayaan D 14 Rajah di bawah menunjukkan kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di Asia Tenggara. kesan daripada kemahiran ini? A Mampu belayar untuk berdagang ke kawasan yang jauh B Industri pembuatan perahu dan kapal berkembang pesat C Kerajaan maritim menghadapi masalah kepupusan hutan D Ramai penduduk menjadi tukang kayu berbanding pedagang 20 Apakah peranan Gunung Jerai terhadap perkembangan pelabuhan Kedah Tua? .

21 Andaikan anda seorang penduduk kerajaan agraria. Apakah barang yang anda perlukan daripada . A Nagarakertagama B Hikayat Seri Rama C Hikayat Malim Demam D Hikayat 1001 Malam 26 Jadual di bawah berkaitan peristiwa penting pada Zaman Jahiliah. Maklumat di bawah berkaitan ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah. Tarikh Peristiwa 300 m Empangan Maarib runtuh Apakah implikasi peristiwa di atas terhadap masyarakat jahiliah? A Kemusnahan kehidupan B Kemerosotan ekonomi perbandaran C Zaman kegelapan D Aktiviti pertanian menjadi tidak penting 27 Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Jahiliah? . . . Mengapakah mereka bertindak sedemikian? 4/6 .  Angkor Wat  Candi Borobudur Apakah fungsi candi di atas? I Rumah ibadat II Pusat pemerintahan raja II Kawasan perdagangan IV Tempat menyimpan abu jenazah raja A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 24 Maklumat di bawah merujuk kepada pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan. I Kepentingan lahiriah II Tidak mempunyai kitab suci III Tiada nabi atau rasul IV Kemerosotan perdagangan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 28. kumpulan anak raja manakah yang tidak layak dilantik menjadi Raja Srivijaya? . Pelbagai adat istiadat telah diadakan bagi mengukuhkan kedaulatan raja seperti istiadat pertabalan raja Apakah tujuan diadakan adat seperti di atas? A Mengelakkan bencana B Menjamin kestabilan negara C Mengawal keselamatan rakyat D Membezakan kedudukan raja daripada rakyat 25 Antara berikut. A Yuvaraja B Raja Putra C Raja Kumara D Pratiyuvaraja 23 Senarai di bawah menunjukkan candi terkenal di Asia Tenggara. Masyarakat Arab Jahiliah akan menanam bayi perempuan hidup-hidup sebaik sahaja dilahirkan. . hasil kesusasteraan tempatan yang manakah dipengaruhi epik Ramayana? . kerajaan maritim? A Kayu B Beras C Gajah D Tekstil 22 Antara berikut.

Peristiwa Pihak terlibat Peperangan al-Basus Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada peristiwa di atas? A Semangat assabiah yang B Tidak mempunyai ilmu pengetahuan melampau C Kawasan petempatan mereka D Mengamalkan perbuatan tidak bermoral berbeza 33. Mengapakah sebelum menjadi Rasul.w digelar al-Amin? A Kedudukan yang tinggi dan B kebijaksanaan mengurus perniagaan dihormati C Memiliki kewibawaan pemimpin D Perkataan dan perbuatan sentiasa dipercayai 5/6 . Senarai di bawah merujuk kepada pengikut satu agama. Mengapakah amalan Sistem Kabilah memberi kesan buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? A Masyarakat Arab menjadi mundur B Berlaku peperangan dalam kalangan masyarakat C Rampasan dan rompakan punca sumber ekonomi D Tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat luar 34. Apakah amalan yang menunjukkan nilai moral masyarakat Arab Jahiliah yang rendah? A Tidak menyembah Tuhan B Tiada ilmu pengetahuan C Mengamalkan riba dan zina D Memuja alam seperti pokok dan matahari 31.a. A Menjatuhkan maruah keluarga B Tidak dapat mewarisi harta pusaka C Dijadikan korban upacara penyembahan D Bimbang menjadi mangsa kekejaman lelaki 29.  Waraqah bin Naufal  Umaiyah bin Abi Salt Senarai di atas merupakan pengikut ajaran agama A Wathani B Hanif C Samawi D Animisme 32. Apakah bukti yang menunjukkan rendahnya taraf wanita dalam masyarakat Arab Jahiliah? I Tidak dapat mewarisi harta II Bayi perempuan ditanam hidup-hidup pusaka III Tidak dapat peluang pekerjaan IV Tiada hak untuk menjadi pemerintah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 30. Perkataan Maksud al-thaharah Bersih Mengapakah gelaran di atas diberi kepada Khadijah binti Khuwailid? A Bijak mengurus perniagaan B Sentiasa menjauhi segala maksiat C Berkahwin dengan Nabi D Berjaya dalam kerjaya Muhammad 35. Jadual di bawah merujuk kepada peristiwa yang berlaku pada Zaman Jahiliah. Jadual di bawah merujuk kepada gelaran yang diberi kepada Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad s.

w meminta orang Islam berhijrah ke Habsyah? A Menyebarkan Islam B Memenuhi jemputan C Mendapatkan perlindungan D Menjalankan aktiviti jual beli 40.w ke Taif untuk menyebarkan Islam? A Bilal bin Rabah B Zaid bin Harithah C Amir bin Fuhairah D Al-Arqam bin Abu Arqam SOALAN TAMAT 6/6 .  Bilal bin Rabah  Amir bin Fuhairah Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas? A Mendapat bantuan daripada nabi B Dicemuh dan dihina kerana memeluk islam C Memeluk Islam secara paksa D Seksaan yang teruk kerana memeluk Islam 39.a.a.a. Pernyataan di bawah berkaitan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s. Senarai di bawah merujuk kepada penganut awal agama Islam daripada golongan hamba. Antara berikut. tokoh yang manakah bersama-sama Nabi Muhammad s.a.36. Antara berikut. Apakah tujuan Nabi Muhammad s. Surah al-Alaq (Ayat 1-5) “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah” Apakah kepentingan surah di atas? A Berakhirnya Zaman Jahiliah B Pelantikan Nabi Muhammad s. tokoh yang manakah telah memeluk Islam pada peringkat awal? I Abu Lahab II Abdullah bin Jahsh III Zaid bin Harithah IV Khadijah binti Khuwailid A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 38.w sebagai Rasul C Menyeru masyarakat menghapuskan amalan Jahiliah D Pelantikan Nabi Muhammad s.w sebagai pemimpin Makkah 37.a.w.

A 17. A 39. C 36. A 16. B 4. A 27. A 29. D 34. A 7. C 37. B 26. B 33. C 40. B 20. A 35. D 31. B 32. A 12. D 28. C 15. A 3. C 10. D 14. B 5. KERTAS SOALAN TAMAT SKEMA JAWAPAN SEJARAH KERTAS 1 1. D 9. B 18. B 21. A 19. B SELAMAT MENANDA CIKGU-CIKGU!!! 7/6 . B 2. B 25. A 13. B 11. D 23. C 22. A 30. D 6. A 38. A 24. D 8.