You are on page 1of 3

PERJANJIAN PENYEDIAAN MAKANAN

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT)

PERJANJIAN ini dibuat pada 01 JANUARI 2014 di antara IKHLAS KASTURI
RESOURCES (No.Syarikat: KT0294164-D) beralamat : KG. PENGKALAN
NANGKA,16200 TUMPAT,KELANTAN ( kemudian daripada ini disebut “ Penyedia
Makanan” ) sebagai Pihak Pertama, dengan GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN
TUMPAT, HAJI CHE MOHD. SHAMSHUDIN BIN YUSOFF sebagai Pihak Kedua.

Perjanjian ini memateri persetujuan-persetujuan seperti berikut :

1. Pihak Pertama berjanji akan menyediakan makanan RMT kepada murid-murid
berkuatkuasa daripada 03 JANUARI 2014 SEHINGGA 20 NOVEMBER 2014.

2. Pihak Pertama dengan bersetuju menyediakan makanan dengan kadar RM2.50
bagi seorang murid sehari.

3. Pihak Pertama bersetuju menuntut bayaran daripada Pihak Kedua setiap bulan.
Pihak Kedua bersetuju membuat bayaran pertama sebaik sahaja mendapat
peruntukan daripada Jabatan Pendidikan Negeri.

4. Semua peralatan Rancangan Makanan Tambahan disediakan oleh Pihak
Pertama.

5. Keselamatan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan adalah di bawah
tanggungjawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atas
sebarang kerosakan dan kecurian peralatan dan bahan-bahan tersebut atau
kemalangan akibat daripada penggunanya.
6. Bahan-bahan mentah yang diperoleh hendaklah disimpan di tempat yang terjamin
kebersihan dan keselamatannya.

Jika berlaku keracunan disebabkan oleh kecuaian pihak pertama. 14. 13.pihak kedua berhak menamatkan perjanjian.00 pagi untuk murid sidang pagi. 17. 15. 7. Kuantiti dan kualiti makanan hendaklah seperti yang terdapat dalam buku panduan RMT. 10. Pihak Pertama bersetuju tidak akan mengambil semula makanan RMT yang berlebihan pada berkenaan kecuali setelah diarah oleh pihak kedua. kedua-dua pihak yang diberi kuasa untuk tujuan ini menurunkan tandatangan masing- masing pada tarikh yang mula-mula disebut di atas. PADA masa menyaksikan persetujuan-persetujuan dan peruntukan-peruntukan tersebut di atas. Pihak Kedua berhak menamatkan perjanjian ini sekiranya Pihak Pertama melanggar mana-mana syarat perjanjian dengan memberi satu bulan notis. Pihak Pertama akan mengagihkan makanan kepada murid-murid dengan dipantau oleh guru-guru bertugas. Pihak Pertama bersetuju tidak akan menukar mana-mana menu kecuali setelah mendapat kebenaran bertulis daripada Pihak Kedua. Makanan untuk murid sidang pagi hendaklah disediakan pada pagi berkenaan dan makanan bagi murid sidang petang hendaklah disediakan waktu tengah hari. . 11. 16. tempat hiding dan bekas-bekas makan hendaklah sentiasa bersih. Makanan hendaklah disediakan pada waktu yang sesuai agar ianya dapat dihidangkan tepat pada 7. dijaga dan diutamakan seperti yang terdapat dalam buku Garis Panduan Kantin Sekolah dan Akta Makanan 1983. Pihak Pertama dan pembantu-pembantunya mestilah mendapat suntikan TY2 daripada Jabatan Kesihatan. 12. 18. Kebersihan tempat memasak serta peralatan. Kuantiti bahan-bahan yang digunakan hendaklah mengikut sukatan seperti yang ditetapkan dalam Buku Panduan Menu RMT yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 8. 9. Pihak Pertama dan pembantu-pembantunya hendaklah dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga kebersihan diri dan pakaiannya.

..Kelantan..KELANTAN Bagi pihak Kerajaan Malaysia Bagi pihak: Ikhlas Kasturi Resources Dihadapan : Dihadapan : ……………………………………... pembelian bahan mentah diuruskan oleh pihak Kontrator dan bayaran dibuat mengikut kadar makanan sedia bermasak. Ditandatangani oleh : …………………………… Nama : CHE MOHD. ..SHAMSHUDIN Nama : ROSHAYATI BT YACOB BIN YUSOFF No.Ditandatangani oleh :………………….KP : 730718-03-5654 Jawatan: Guru Besar Jawatan : Pengusaha RMT Sekolah Kebangsaan Tumpat 16200 TUMPAT... Tarikh: Catatan: Syarat-syarat perjanjian di atas boleh diubah suai dikurangkan dan ditambah jika perlu. * Bagi kontrak upah memasak sahaja. 16200 Tumpat. ………………………………………… Tandatangan dan Cop AZHAR BIN MOHD YUSOFF Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Tumpat.KP: 611006-03-5259 No. Bagi kontrak makanan sedia bermasak.