You are on page 1of 57

ப யலா வா க!!!

ரா மா

ெவ : freetamilebooks.com

உ ைம-Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

உ ைம - ேய காம . எ லா ப கலா , ப ரலா .

�� லா க ம அ ைட பட - ெல சா -

guruleninn@gmail.com

This Book was produced using LaTeX + Pandoc

ெபா ளட க

ஆ ய ப . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. ஒ அ க . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ெதாட ப . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. ர த க . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3. ப ைச ற ஷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4. ழ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5. இதய . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6. ெதாடராேத . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

7. ஜமான கைத . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

8. மைல உ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9. அ ’பா ’ ெப . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

10. த . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

11. ேசாதைன ேம ேசாதைன . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

12. இ ைல, ஆமா , இ ைல . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

எ கைள ப - Free Tamil Ebooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4

ஆ ய ப
வைல ப : http://pinnokki.blogspot.in/

ன ச : ramg75@gmail.com

5

6 . ம த ச ெப எ ப க தமான ஒ . ஆ வ ைத ட ய க . க பய ள. எ கால எ ன நட எ ற ச ெப தா ேஜா ட ப க இ ெச ற . 2000-வ வ ட கவ ெதாைல கா ஒ பர பான “ெம க ட ” ெதாட . ஒ அ க . 1.

அைனவ மா ெகா ட ேவ கைத. அ த ற னா பா க ப டவ உ ைமயான ேதா ற ைத ேபா ேடா கா பா க . இ ெதாட . 10 வ ட க பா ததா . ல ற க 20 வ ட க ற க க ப . ைத பழ க ெப பா அ ப ற ப வ ேபா சா . அைத ம வ வமாக எ ப க . ெகா ைள. கலான ற கைள க யவ க எ ப ப ட தடய கைள ெச றா க ?. இ ெதாட ஒ பர பான ல கலான வழ கைள ப . ற ைத க உத யாக இ ற . ஒ நாடக பா ந க க ந ப ல கா பா க . ஆனா . என ெபய க மற ட . ெதாட ப அெம கா நைடெப ற ஒ ற (ெகாைல. ேகா . க பய கரமான. ேம யவ எைதயாவ ஒ ைற க தவ னா . எ தலா என ைன ேற . ெகாைல வழ க . மரணமைட தவ கைள எ காம . அதனா என யாபக இ அைன தகவ கைள . வ ப க ப ெகா ேற . கைட 5 ட க . அ த ச ட க ஒ ரபரா ட த க பட டா எ பைத யமாக க ற . ெகாைல ெச ய ப டவ உட ம ெகாைல உத ய ஆ த ெகாைல நட த ேநர ம அ த ேநர ற சா ட ப டவ அ த இட இ தா அ ல அவ தா அ த ெகாைலைய ெச ய ெசா னா எ பத கான ஞான வமான ஆதார . இ த மா வழ கைள க அெம கச ட க ல க ைமயான ைறகைள ப வ ற (இ ய ச ட க இ ப தா என ைன ேற ). றவா க த டைன அைட த உ . அ மா ெகா ளாம ற ெச தவ க பல . அ த 10 ட க . ப யலா . அ த ற ைத ேபா சா ம தடய ய ண க எ ப ப . த டைன வா ெகா தா க எ பைத க அ ைமயாக ள ய . வா க!!! 7 . றவா த வா . றவா ைய க தா க எ பைத ப வ பா க . எ கா டாக. ேநா ) ப த 10 ட க . ேபா சா வ பவ ைற ச ேதக ட லா வைக ேகா எ ைர க ேவ . ேபா மா ட ெச . இ த ஷய கைள ெத .

ஒ நா ேம ப க நகர ேபாவத காக. அத ெபா ல ேநர க வா வாத ஏ ப ட . ேபா சாரைண ஜா ைகைய கா ய . ஆனா யா இ த பா ைவ த ?. ப க காரரான ேட ைட. அைம யான வா ைக. கா ஏ . ஜா ேட இைட ேவ ர ைன இ த . காைர ஒ பவைர ெகா வ . ேபா சாரைண ேட இ த ற ைத ெச ய ைலெயன பணமா ய . அ ெபா த ப ததா . யா அவ எ ? ேபா சாரைண அ த பா பா ேதா டா க இ த ெவ ம ெபா கைள ைவ தயா க ப த ெத த . ேம . ஜா ெதா வசாய . 8 . ேம பல த காய க ட தைர ச ப பைத க அ யைட தா . ச த ேக ஓ வ த ஜா . ர த க ட உ ள ஒ ராம இ தவ க ஜா . 2. இ ைன டா ெச த … !!!…கா ெவ த ய . ெகாைலயா ேநா க . ம வமைன ேச த உ ஆப இ ைல.

ைக க த . ைகக காய எ இ ைல. அ இ த ேச . தடய ய ண க ந ஆரா பா ெசா ன “ஜாைன அெர ப க. பாக அவர வல கா வா வைர உ ள த ). ேதா டா காய ட ெச ட தா . ேவ வ லாம . ேட ைட ெகா ேட . வ ெசா ெசா டாக ர த . சைமயலைற ப க இ த வா ேப தைலைய சா தவா ட தா . எ ேனாட உட ல இ வள ள டா . உட வ ர த . ேட தலானைவ க ட த . இதைன ெதாட ேம ர ட க த க வரேவ. ெவ ட ப ட ஒ ஆ தைல மா த . இதைன ெதாட . “எ ைன ப க ேட க யா ெகா ல வ தா . எ மைன ெவ ேய ேபா தா . ஜா ெசா ன மா ேய வ ர த காய க ட ஒ ய . அ ேபா நா த த மா ப க ஓ ேபா எ பா ய எ ேட ” ேபா ைட வ மாக ேசாதைன ெச பல தடய கைள ேசக தா க . வாச . ேபா ேபா வ த . டேவ “அ த தா ” எ ற எ ச ைக க த .” 9 . ைட பா அ யைட தன . ஏ ர 30 ஆ ேத . நா க ஓ ய . அவ ட இ எ ைன கா பா க எ வளேவா ய ப ேன ஆனா அ யாம.” வ ேச த ேபா ஸா . பா கேவ ெகா ரமாக இ த . இ ைல ஒ நா ய காைல . எ க ல டா . த கா காக. னைற ேட . கதைவ ற த ஜா அ கா ெகா த . நா ேபா ட அவைர ப ஏ கா ேத ேக ச ைட ேபா டா . ேப ய ஜா . ப க அவ பா த . ர த பல இட க ெத த . ஜா . க வா இ கா வைர ெவ ட ப . 1984ஆ வ ட . ஒ க ட ல அவ க ய எ எ ைன தா க ஆர டா ” ”அவ உ கைள தா ேபா க த க ய ப களா?” ஆமா . அ ெபா ப க ேட எ ட ேபச ெசா ள வ தா . ஒ ெப ய ச ைட நட த தடய களாக. “எ ன நட த ?” “அ இர . ற ம வமைன 80 ைதய ேபாட ப ட எ றா எ த அள ெப ய காயமாக இ கேவ என க பைன ெச ெகா க (இ ெபா ஜா ைக பட ைத ம ப பா க . ஆனா இ இட ைன இ ேக வல ேதா ப ைட வைர ஒ ெப ய க ெவ . ஜா ைடய பா கா காக ல ேபா கார க ய க ப டா க .

க பாக அவ ைகக காய இ க ேவ . நா காவதாக. ேட ர த ெகா ச ட இ ைல. ஒ வ ந ைம தா க வ ேபா . அதனா . ஒ வைன க யா காய ப ேபா . அ ப அைச தா . ஜா ெசா ன ேபால. த ைன க யா றா .க ைய ஜா . அவ க பாக அைசவா . றாவதாக. இர டாவதாக. த ர த க ேமேல பட உ ள சா A மா உ ைட வ இ த எ பைத பா தா க . ேட இற த ற ைவ றா . ஆனா . ஜா . அ த நப ர த வ ேபா நட /ஓ ெகா றா எ ப உ . அ ப ஜா ெச தா . ஜா ைக க னா ஏ ப ட எ த காய இ ைல. ஐ தாவதாக. ேட ைக த ஜா ேஜாடைன ெச த க . வா ேப ட ேத தர த அளைவ ைவ . ஜா . தைர க ட த ேட ேழ ர த க . இத ல . ர த உட வ ேபா அ த நப ஓ ட ேலேய றா எ ப உ . எ ென ன தடய கைள ைவ ஜாைன றவா என ெசா னா க ? தலாவதாக. ஜா உட த காய ைத பா த டா ட க “அவ உட இ த காய ஒ ேந ேகா ைட. அவ ைக வ அவ ர த இ த . சா B-ல் உ ள ர த உ டா ய வா ேபா ற வ வ யமான . ர த க உ டா வ வ கைள ப ப த ண க . அவ ேட ட இ ல ஓ ெகா க ைல எ ெச தன . அத அ த ைன காய ப ெகா றா என க தன . அ ப இ லாம சா B மா இ தா . ச பவ நட த ற ேட ைள. ஜாேன. 10 . ச பவ இட ைத பா ைவ ட. இ த மா ேந ேகா ேபா ட ேபால காய இ கா . இத ல ஜா ெசா ன ெபா என தன . ந ைமய யாம . இட இ வல ேதா ப ைட வைர வைர த மா இ ற . இ த மா வ வ இ தா .இைத ைவ . அ த நப எ த ேவக நக றா என க கலா . த ைன தாேன அ ெகா றா . அைத ைவ . ஜா க றா என உண தன . ந ைகக த க ய . ஜாைன ேட தா க ைல என ெச தன .” ேம .

இ வள எத காக ெச தா ? பண ! அவ ெப ய பண ர ைன தா . ேட ைட. ர த கைற எ இ ைல. ேட . ஜாைன தா வத ேப. ேட ைட றா எ பைத உ ெச த . ஜா . இ த ேக . ஆனா . தா த த பாக ெச த த ைப எ வ ெகா பா . இ த ெகாைல. அவ ேட ைட ட பா . ஆறாவதாக. ஜா . க இைத ப ேபா . அ த க. ேட ர த கைறைய பா தா க . அவ ட உ ள ஒ ெஜ . எ பாராத த ண . ேட ைட க வத ல . 11 . நட த எ னெவ றா . ப க கார ேட தா ேம ைய ெகா ல ட ேபா டா என ெபா யாக . ஆனா . ர ட க த கைள தன தாேன அ . ெஜ க க ேபாவைத உ ெச த . ேட ைட றவா யாக ஆ டலா என ைன த ைள . இர ஆ த டைன. அ ஜா ைடய . அதனா . இ த ஆதார . த மைன ைய ெகா வத ல ைட இ ர பண ைத உபேயா க ைன தா . ேபசேவ ெமன வ . அவ எ ய வா நா வ . ெகா றா . த மைன த ய ெப ர ைனயாக இ த . ம அதைன ெதாட த நாடக . ர த ைத ஆரா ண க ம ற நட த இட ைத ஆரா ெச தடய ய ண க ெப ப வ தன . பா ெவ த . ஜ இ தைன ஆதார ேபா மானதாக இ த . ஒ ற ைத மைற க அவ இ ெனா ற ைத உபேயா க ைன த தவறாக ேபா ட .

ஆமா !! அ த 2 பா சயைன இ த . த இ த 2 பா கைள எ ெகா . சாரைண ஒ அ கா த . 12 . ேபா மா ட . ஆனா . எ ப இ சா ய ?. இற த சயைனடா தானா?. ேபா ட . இற பத எ என ப வ ம எ ெகா டதாக. ஆமா !! ேனா. மய ேழ தா . அவைர உடன யாக ம வமைன ேச பய லாம இற ேபானா . அ . உடன யாக. ைர ர ஏ ப ட ர ைன னா ஏ ப ட இய ைகயான மரண என வான . அவ எ ப உ ெகா டா ?. அ த ம ைத ேசா பா த ேபா . ெட லா னா . 3.ேபா மா ட சயைன எ ற ஷ தா இற காரணெமன க தன . த யலைற மய இற தா . ப ேசாதைன . இ நட 6 நா க க . எ மா ைர தயா ேலேய தவ இ றதா ?. இ த ெச ைய ப த ெட லா ஒ ச ேதக வ த . அெம கா வ இ த ல ச கண கான மா ைரக அைழ க ப ட . உ கா த . ஒ ேவைள. ெட லா ச ேதக உ யான . ேனா எ ற 40 வய ெப ம . இற பத எ மா ைர எ ெகா டா என ெத த . ேபா ட ேபானா . மைன ெட லா. அ த மா ைர தயா த வன உடன யாக தயா ைப ய . ப ைச ற ஷ ஜூ 1986 ஆ வ ட . சயைன ேச க ப த ெத த .

இ த வழ ெகா பவ க 3 ல ச டால கைள ப ெதாைகயாக அ த . கைடக ைட வ வார . மா 15. பல ய டால ம ள அ ள ம க ெப க ) 13 . வள ெதா ெச வ தா . ேனா கணவ ேம ய . அவ சாரைண ெச ய ப டா . த ச ேதக .000 பா க ேசாதைன ெச ய ப ட . இ ெபா அ த பண ெட லா ைட . ேவ யாைர ச ேதக ப வ ?. எ தாக. உ ைமய ேசாதைன (lie detector) அவ றம றவ என வான . அவ க இ வ ஒ வைர ஒ வ பா ெகா ட ட ைடயா . ம தயா இ த சயைன ேச க பட ைல. ெட லா?. ெட லா ேசாதைன ெச ய ப ட . 1 பா இற ேபான ேனா ட . ம க ெப க ச க . ெபய 1 ல ச டால இ ர ெச ய ப த . உல ேலேய அெம கா தா அ க அள ம க பைனயா ற . அ ெமா த 5 பா க சயைன இ ப உ ெச ய ப ட .B. ெட லா. உ க ெத . எ எ ற ம ேரா ேபால. ெட லா ட சா த அ த 2 பா கைள ெவ ேவ கைடக . உடன யாக. ம வ அ ம லாம . சாரைண ேவெற ெத ய ைல/ ைட க ைல. அவ க யாபார ெப ய அள பா க ப ட . இற த ேனா எ த ச ம த இ ைல. 2 பா ெட லா ட . ம க ைடேய ெப ய பய ைத ஏ ப ய இ த வழ F. இற ஒ ப எ இ ஒ ல ச டால தலாக ைட எ ப ேபா ற ஷர க காண ப ட . 1 பா இ ெனா கைட இ த . இ ர ைஸ ேசா த . ( ேன எ ன! இ த ர ைன னா ம க மா ைரகைள சா வத ேக பய ப ைல ஏ ப ட . அவ 20 வய மக .I ட ஒ பைட க ப ட .ெபா எ யா இ ைல. ெவ ேவ கால க வா யதாக னா .

த அ மாைவ ப ேபா ட ெசா ன . இ த வா ல . இத ைட . . ஷ க ப ைறய தக ப தா ”. சாரைண ேபா . இ தகவைல ேக ப ட F. ெட லாைவ. பல வ ட களாக ெகாைல ெச ய ட தா . இத காக. பா ஒ ெபா ைள. ெட லா. இற த இய ைக காரண களா என வானதா . அைத அைர க ைவ த ன ண ேபா ற ெபா ைள ைக ப னா க . அ ப ெய றா எ ன அ ? ப ேசாதைன . உ ைமய ப ேசாதைன உ ப னா க . ? ஆமா !! ெட லா அ த ேசாதைன ேதா யைட தா . அவ ைன தத மாறாக. அ த ப ைச ற. ப ைச ற க க இ தன. “ ெட லா. ேகா . ெட லா வழ இ வாறாக வ க ப ட . பா கைள ஒ ெபா எ றா க . ஆனா . மா ைரகைள ப ேசாதைன ெச த ஆ ட ஒ ைற க த . அ ! மா ைரக தடவ ப த சயைன . அ த ெபா ம . 2 ல ச 14 .B.I. ேநராக ெட லா ெச றா க . ெதா கைள த ப வத காக ைவ தைத பா தா க . “எ அ மா. ெட லாைவ ைக ெச ய உத யாக இ த . அவ எ பா த . த கணவைர ெகா ல சயைன எ ற ஷ ைத உபேயா றா . அ . கணவ இற த அத ல ைட 2ல ச டால ெகா த ெதா ைல ப தலா எ பதா . சயைன ப ைச ற கா . இ தகவைல ேக ப ட ெட லா மக .

ெகாைல ற காக இ ைல. (”அவ ம க ெப க அ த ப பண காக ெபா ெசா றா ” . 5. ஆதார க : 1. 1 ல ச டால தா ைட த . (இைத ெட லா கைட வா யைத. 2017 ஆ வ ட ெட லா பேரா வ தா .(” ஷ தா இற ததா . அவ ெச த தவ . உ ைமய ப ேசாதைன ெட லா ேதா . ஷ ைத ப ய தக கைள ப ேத ” . லக ஷ க ப ப த . இ ர பா ைகெய அவ ம ற ைகெய இ த யாச . சயைனைட அைர த தா ”. 90 வ ட ெஜ த டைன. 4. இற த ப தா என ெபா சயைன கல த மா ைரகைள கைடக ைவ டா . ெட லா. த கணவ இ த மா ஷ னா இற ததாக மா ற ைன தா . அ த தக க இ த ெட லா ைகேரைக. 15000 பா கைள ேசா த 5 பா ஷ இ த . பா ெபா ைள அைர த அேத ண . 2. ேகா ெட லா ற ைத ஒ ெகா ளேவ ைல. ெட லா. ெட லா ேபராைச ெப ந டமான . ஒ ஷய ைத ட மற ேட . இ த அள த ெசயலாக நட க வா ைல. அவ ேம ெகாைல வழ ெதாடர படலா . மக வா ல . 2017 ஆ வ ட . ெட லா. இ ெபா ெஜ இ ப . இ த வழ ற .ப லாக. அவ எ பா த மா ேனா இற த ற . கைட கார உ ெச தா ). ேம அவ அ த ம கைள 2 வார இைடெவ ெவ ேவ இட க வா றா . ெட லா) 6. அ 2 பா க . ம பா க ேப ப ண ப த கைள க ெப க மா ய . ெட லா ட இ த ந ப இ ைல. அதனா ஏமா றமைட த ெட லா. ம ெபா க மா ற க (சயைன கல த ) ெச த ற காக 90 வ ட த டைன. ெட லா) 3. ேபா ைச அ . அத ல ேம 1 ல ச டால ைட என ந னா . இ வள ஆதார க ேகா தர ப . ெட லா பேரா எ ற ைற ப ைற ெவ ேய வரலா . 15 . ேப ெசா ன மா ப ைச ற க க . ற எ ன ற காக??? 1983 ஆ வ ட FDA ைறேவ ய “Anti-Tampering Law” ப .

Medical Detectives . 2001 ஆ வ ட . ஆனா . ெவ ேவ கால க வா ய ஷ ற எ ற ச ேதக ப ைட . இ தவ . அைத ல கால இைடெவ க .இ வைர. இ நட தா . 3. த ேதா ட ெச க னா எதாவ பா ஏ ப மா. அ த 2 பா கைள . ெட லா ந ப ைரட எ பவ . ெட லா. 5. 2 பா ைல ைவ க ேவ ? எத காக 2 பா ைல ேபா சா ட தரேவ ? 2. ேம .I 1000 ப க க ெகா ட இ த வழ ைக ப ய ஆவண க . ெட லா இ த ம கைள கைட வா ேபா டேவ இ றா . த ைளக . அவ ெபா ெசா ல வா ற . அவர வா ல ைத. ேபா சா . 15000 டால ப பண ெப றா . 7. ெவ ேவ கைடக வா யதாக ப ெச றா க .ைரட வா ல . அ த ெபா கைள வா யத கான ஆதார எ ேபா ட இ ைல. F. 6. இ த யா ப வன ப பவ க . 4. ஆனா . ெட லா ஷ ெச கைள ப லக ப றா . என ெத ெகா ளேவ அ த தக கைள ப ததாக ெட லா ளா . ெட லா. வள ரா க . இ த வழ ல தவ க இ ற என க தன . அ க அள பண இ த வழ நடமா ற . ெட லா ஷ ைவ தா . ேனா வா ய பா இ த ல ச ேதக பட ய ைகேரைகக இ தைத க ெகா ள ைல. எ ப 2 பா .இதனா . 1. எத காக. அ த ைகேரைகக யா ைடய எ ேபா சாரா க க ைல. ஒ பர பான இ த ப ைவ எ . அ த 2 பா கைள எ ெபா வா ய எ யாபக இ ைல என றா . பா ெபா ைள வா யதாக ெசா ன கைட கார . 15000 பா க .B. இ த வழ ைர ய ேவ ெமன க ெப ய ம க ெப க ய றன. ெட லா. இ த வழ ல . 16 . இைணய தள க தகவ ேத ய ேபா ல யாசமான ஷய க ைட த . ஒேர கைட ஒேர ேநர வா யைத . இ த வழ ேச க ைல.

ச ட உ ைமய . 17 . த பாக ற சா ட ப டவ கைள கா பா அைம . இ த வழ ைக ம ப சாரைண ெச ய ேவ ெமென நடவ ைக எ வ ற . உ ைம ெட லா கட ம ேம அ த .

ஜா ட ேபா சாரைண ெச தேபா ”நா ெபா க வா வத காக 2 ம ேநர கைட ேபா ேத . அ ப ப ட ஒ வழ தா இ . ஜா வா ய ெபா க கைள பா . ைக ேபானா க . ஜா பய தப ேய. இ ஒ மர களட த அைம யான ரேதச . அவ க வாழ அைம யான இட ேதைவ ப ட . 18 . அெம கா ள ேபா ேல . அ ெபா தா அ த யாேரா மா ெகா ளா க என த . (இ ப வா வ சாரைண வழ கமான ஒ அ ச ) ேபா சா . ஒ ப எ வைத பா த ம க . ய தவ க இ . அதைன க க பல ைறைய ேச த வ ன க உத ேதைவ ப . ேம ணமாக இ தா . ஒ நா ம ய 2 ம யள . ஆனா 3 ம ேநர ேபாரா ட றேக ைய அைண க த . உட அ அவர ைக பா இ த . ைய அைண க ய ெச தேபா . அவ . வைத த . ஒ ேவைள அத ல ஏ ப கலா ”. உட மாக க யதா அ . 4. ள . ழ உண ேவக ெச ய ப ற கைள ேபா சா க ப லப . ப நட த ேநர . ேவைல ப காரணமாக. . றவா . எ வள கமாக ட டா . அ த ைரய . ேபா சா மைற கமாக சவா . அவ க அ ஒ இட வா க ட ெதாட ன . ேம தா என உ ெச ய ய ைல. அதனா ேபா லா இட ெபய தன . அ இ த த கைள அக ேபா இ த காய ஏ ப ட ” “ க அ ஷ ம சாரைண ேதைவ ப ற ”. ேராபனா (Propanol) என ப இரசாயன ெபா ளா இய . யைண பைட ன வ ேச ேபா . 1996 வ ட . கைள காயைவ க பய ப ைரய ஓ ெகா த . க ய ைல . ஜா அல அ ெகா அ வ தா . 90 சத த க த வா இ த ேகார ப . ஜா . கைட இ தைத உ ெச தன . ேம இ வ க ட வ ன க . ெபா ேபா காக ைர வள தா . ஆனா ட ெச ய ப ற க . ேம . “உ க க எ ன காய ?” “இ காைல.

ஆனா அவ எ ப இற தா ? ப னாலா? அ ல த ெகாைல ெச ெகா டாரா? எ ப க ப ?. ஜா ெசா ன ெபா ? . உட உ உ க வ த ர த ) இ த காரண கைள ைவ ேம இற த த ெகாைல ைல. எ த இட உ வான ? ஆர க உத ய ெபா எ ? ப தா அ ல ம தனா எ ப ப ட யா? ேபா சா இைத க க ய றா க . ஆரா த ேபா 2 ஷய கைள க தா . ைய அைண ப ம யாராவ தா அவ கைள ப . பலமாக தா க ப டதா . ேம உட எ ேபானதா உட பா காய க இ ததா என க க ய ைல.ஏ ப ேசாதைன ெச த .அ ப ெசா ல யா .. . அ ைரய . ேபா மா ட அ ைக இ த பர க இைவ ேம ர த கா ப ேமானா ைஸ காண பட ைல (அவ வைத ய ற அதாவ இற த ற தா ற ). அத ஒேர வா . இற த ேம தா என உ ெச ய ப ட . யைண பைட ன ஒ ேவைள ழாைய எ கலா ைலயா? இ கலா ! ஏென றா . அைத ஆரா த ேபா ஒ ஆ ச ய கா த . ச பவ நட த இட எைத மா ற/ெதாட டா எ ெற லா கவைல பட மா டா க . ஆமா ! ஜா ெசா ன ேபால ைரய ஓ ெகா க வா ைல. ேராபனா வா ழா . அவ கள ஒேர ேநா க . ெகாைல என ேபா ட ப ட . ஜா ெசா னப . ேப ட வய க இைண க பட ைல. ேம ழா ர த இ த . அ த ழா தடய ய ண ட அ க ப ட . அதனா அ உ வா க வா ைல. ேராபனா வா வா இய ைரய அ ல ேம கா இ த ேப ட இ ஏேதா ஒ தா காரண . 19 . ஆனா .எ . அவ க . ஜா ெசா ன ஜமா? அ ல யைண பைட ன அைத கழ டா களா?. காரண . (ேம கைட ைறயாக ைச உ ேபா கா ேறா ர த இ ற . ப க யமாக ெத யேவ ய . ேம எ ைப உபேயா . ைரய ட இைண க ைல.

அ ம ெறா . இ த 2 ஆதார கைள ைவ ஜா ெசா ன ெபா எ பைத தா க . அ த உ .(ேமேல உ ள பட க பாக இ ழா ஆ ேடஷ ஆன . ேழ த ழா ேமேல ற (பட வ ட ட ப ட இட ள ம ச ற ைய பா க ). ழா . எ ேபா . ஏ ப ேபா ழா இைண க ப தா அ த ப .ஏ ேசாதைன உ ெச த . ேபா ேல 250 ேலா ட ர மா ற ப ட . ஆனா ேம ேபா ேல ைட 20 . யா பா க படாம ெவ ைளயாக இ ) ழா இைண இட ஒ உேலாக ஒ த . அ ேபா ஏ ப ட அ க ெவ ப தா . ழாேயாட ைல. ைரயேரா இைண இட ஆ ேடஷ என ப ற ரசாயன மா ற க த . ழா ைரயேரா இைண க ைல. எ ன நட த ? ஜா . அ ழா ேமேல இ த ேரா பனா அளைவ ஒ ப ஒ ப . அ த உேலாக . இத ல அ த இட ஆர ற . அ ேம ர தெம பைத . இ ெட வன ேவைல பா தா . ேம த ட வரேவ ெமன ைன தா . அதாவ . ர த கைற. ேம . அவன ேவைல. ஜா இ த ன கைற.எ .

அவ ற க ப ட . இ த 2 ற க காக த டைன ெப றா . ெவ ேய இ த ேராபனா டைர . இதனா அ க அவ க ச ைட நட ற . மைன ைய தா ய (ெகாைல ெச தா என ஜூ க ந ப ம டன ) ம ய . அ ெபா ஏ ப ட ச ைட ஜா க காய ஏ ப ற . ைர வள காக அ க ெசல ெச றா . ைய . ழா ேம ப ற . ேம . அ த ச பவ நட த நா . ற ெவ ேய வ ேராபனா டைர ற றா . ெச த ற ைத மைற க ைன தா . ேம ைய ஜா தா க. வ வா ழா இைண ைப . வர மன ைல. ஜா றவா என ெச தன . அ ெபா ஏ ப ட அ க ெவ ப தா உேலாக உ . 21 . ேம . வா வாத . ஜா எ வளேவா ட . அ ய வள உத யா . அ த ச ைட ேம இற ேபா றா . ஜூ க . இதைன ப தாக மா ற ெச த ஜா .

ேபா சா வ ேச த ேபா . டா ேம யா ள ஒ நகர மா 40 த 50 ேப இ தா க . ஜா . ஆ ேர யா.30 ம என வான . அதனா ஏ ப ட அ க ர த இழ காரணமாக அவ இற றா . த ெப ேறாைர பா பத காக. 5. ஒ நா காைல மா 7 ம யள . இற ேபான வான . ேபா மா ட . ற நட த ேநர . இற த மா ய காைல 3 ம 7. ஜா . ேபா சா . எ ன அ த க ? வா க ! பா ேபா . 72 வயதான. இ ஒ யாசமான க ேபா சா உத ெச த . ட வ . ட நாைய அைழ ெகா ெவ ேய ெச றா . ட த ைன ப க ஊ அவ கா அைழ ெச ல மா? என ேக டா . அ ய ைண ட றவா அ த இட தா என த ஒ ெகாைல வழ இ . ற நட ேபா . த ேதா ட ட தா . ஒ ெப ய ஆ த தா க தா க ப . றவா க இைத சாதகமாக பய ப . இதய றவா கைள ேகா ேபா . றவா அ த இட தா என க ேவ . த யாக வ ெகா த . ர ெச ற ற அவ க ட கா ெந ைச உைறய ைவ த . எ ப டா ட க ஒ வ இற த ேநர ைத க பா க ? 22 . டா ேம யா. ட அத காக தயாரா ெகா ேபா . அ வ ெப பாலான ம க த க ைம கால ைத அைம யாக க பவ க . இய ைக எ ெகா ஒ அழகான இட . தா ேதா இட த மா (alibi) க ய வா க . வயதான ஒ வ .

அ த இட னா (luminol) ரவ ெத க ப ட . ஆனா எ த தமான ச ைட நட த அ ைல. அத காக “ேப ேம க ” எ ற இதய ைப ரா க ய க ெபா தா என ெசா னா . உட ெவ ப . தா க ப டத ற ெகாைலயா பண ைத கலா . ஒ வ இற த உட ர த ஓ ட பதா . த பண காணாம ேபா த . ெவ ற ெவ ப சமமாக மா . ஒ க ட . அ ப ைறய ய ேவக ஆ ஆ மா ப . ப க கார க மா 4 ம யள . . உட ெவ ப ைறய ஆர . ம த ர த ட கல ேபா ஒ த ைம ெகா ட . அ ள பட . அதனா . ேபா சா . (இ த னா எ ற ரசாயன ெபா . ேப ேம க எ ப ஒ 2 23 . இதய ேநா உ ளவ எ . ஆனா அ த ப க கா க நடமா வதா . அ த ர த கைற ஒ ய ேகாடா வ த . ர த கைற ஒ இட இ த . இற எ வள ேநர ஆன எ பைத ெத ெகா ளலா . ைறய பண ைத ைவ பழ க ைடயவ க . இ த ைற அ வள யமான ைடயா . அ ேபா மா ட ெச த டா ட . ேதா ட ைத ஆரா த ேபா . யா ெகா ற ? ஏ ெகா றா க ? அ த ப வா த வயதானவ க . இர ெவ ச லாத ேநர ஆரா த ேபா . க ய அள ர த இ தா டக க ய னா . நா க ைர ஓைச ேக டதாக . இ ப ெவ ப ைறய ய ேவக ைத ைவ . இ வள நட த ேபா அ ள பவ க எ தச த ேக க ைலயா? ேக ற . ஸ தா க ப ட ேகாடா யா என உ ெச தன . ர த ைத ந றாக ைட தா அ ல பல நா களா தா ட. சாதாரணமாக ேதா றம க ய ஒ இட னா ெத க ப ட ட அ ள ர த ைத எ ப எ கா ற பா க ). நா க ைர தைத ெப ய ஷயமாக எ ெகா ள ைலெய றா க .

அ காைல. றா அ காைல . ேபா மா ட ெச ய ப ட . இத ல இதய ராக பைத உ ெச .10.4. இற த அ காைல 5. மா 2 த 5 ேவா சார ைத இதய ெச . இ தகவ .46 . அ இதய ைப ப ய தகவ கைள ேச ைவ .54-இதய ட 100 ேம ேபான .34-இதய ற . அத ஆதார இ றதா? 24 . ஒ ட இைடெவ . ேப ேம க க இ ைட த தகவ இர . இ எ ேவகமாக நட றா எ பைத கா ற .5.05 .இ அகல ள க ய எல ரா க . இ 2 ம ேநர தாம தா அைன தகவ க அ ேபா . த ட ( அ வ தவ ) காைல 5 த 6 ம வைர எ இ க ? இர 10 ம காைல 6 ம வைர நா ெகா ேத . ேதா ப ைட அ ைவ ைத வா க . ட கால இைடெவ அ க ப எ த ப . அதனா உடன யாக அ க இ த தகவ கைள. இைத உட உ ேள. க றார ◌் அ காைல-4. இற மா 30 ம ேநர க . ேபா சா காைல ம 5-6 யா யா எ தா க எ பைத க ட ய ப டன . க ட உத ட ேசக தன .34 ட க . அேத ேநர . இ .

மா 6 ம யள அவ ச த ேக ட . டா ைல ம ேகாடா ைய எ ெச . ப ேசாதைன . ஆனா எ ன காரண னாேலா டா ைல ைட எ ெச றா . யா இ ைல எ பைத அ த ஜா . ஆனா அைத இர நா களாக காண ைல. ற . ெச ல ய றா . ற 7 ம யள ட வ . அ த ேநர நா ைர ச த ேக எ த . இ த ெகாைல வழ . அ காைல மா 3 ம யள எ ட கெர ேக டா . இ ைலேய . ஜாைன றவா என ேபா சா ேகா க த . உ க ட ேகாடா இ றதா? இ ற . ப ம ேகாடா ைய யா பா காத இட மைற றா . ஏ ? அ காைல மா 7 ம யள எ வ . நா த யாக வ பவ எ த ஆதார இ ைல. ேவ யா தாவ ச ேதக றதா? என ஜா ச ேதகமாக இ ற . அ ஜா . ட ைடய இ ைல. காைல 6 ம யள தா த ேபால கா பத காக. அ வள காைல எ இ வைர அவ வ த இ ைல. இத ல ேபா சா த ைன ச ேதக படமா டா க என ைன றா . அ மா அவ ேக ட இ ைல. நட த எ ன? எ த. ேப ேம க உத ெகா இற த ேநர ைத யமாக க ததா . ஜா ைக ெச ய ப டா . . ட த ேகாடா ைய எ ெகா . ஜா ைட ஆரா தேபா க ற டா ைல ைட த . டா ைல ைட ஆ /ஆஃ ல இற த ேதா ெச க இ பைத க தா க .ஏ ப ேசாதைன அ ைடய என ெத த . எ த த ைகேரைக அ ைல. ெகா ைளய ேநா . அைத சாதகமாக பய ப 25 . அவர ப .எ . பய ேபான ஜா . ேம . டா ைல ைட எ ெகா ெவ ேய வ ேபா . அ த ஊ ேபாக மா என ேக டா . ந ப ெவ ெச ேபா டைட பா ெகா ப ட ேக ெகா றா . ேம ேக மா றா . தன ந ப ன பைத பா ச ேதக ெகா சா க. ஜா . ேம . ேம (ஜா சேகாத . அவைன கா . ைஸ ேகாடா யா தா றா . 10 த வ தவ ) காைல 5 த 6 ம ஜா எ தா ? இர 11 ம அவ தா . ண ைத தா த பா ப ேபால ந றா .

இ 2 ம ேநர அவ தாம தா . ேப ேம க தகவ க அ ேபா . ேம அவ ெச த இர தவ க 1. 2. வா ேபா உத ய ேப ேம க .15 யள இற ட தைத பா த ேபால ந த . இற காரணமானவைன ச ட த உத யா த . 7. 26 . டா ைல ைட எ ெச ற .ஜா த பா .

ேம . ஒ நா இ வ ஏ ப ட வா வாத ைட ெவ ேய ய ேம . பா கா ெகா த கால எ த ர ட க த வர ைல. உட நக த ப ற . � க ெந க ப டதா மரண . ப மா ெக காைர அ ப ேய ெகாைலயா ெச க வா ைல ஏென றா அ ப ெச தா அ பா பவ 27 . ேபா ெச . ன ன கைள ேசக . ஜா ேம இைட ய ர ைன ஆர த . “உ னா எ மைன என ர ைன. � ேம ேப இ த ஈர . உ ர ற ேம . இ ைல வ த இ ெனா க த “ேபா சா உன ரேயாஜன இ ைல. கா ம ம ல. ஒ நா க ேம கா . உ பா கா அலார ெர ேகா 7805. ற பேவ இ ைல. அத காரணமானவ . ப மா ெக பா க க ப ட . அதனா கா அவ ெகா ல பட ைல � ேம . தன பா கா ேகா னா . கா இ ைல. ேபா மா ட ெத த தகவ க . உன ைளக நடவ ைக ட என ெத . உ ட இ க த லாதவ ” பய ேபான ேம . தன ஏ அ த மா க த வ த எ ெத ய ைல என ஜா ட னா . உட இ த ரா த ைம இதைன உ ெச த .” இ வள தகவ ஒ வ ெத ற எ ற . 6. ெதாடராேத ப த எ ப ெப ய க ட ைத ேபா ற . அ த மா ன ன தடய கைள அதனத இட ெபா றவா ைய க த ஒ வழ தா இ . கணவ ஜா ட . ேம காைர ப மா ெக ய ெகாைலயா தா . அவ ைக பட ம ர ட க த வ த . � ேம ேப ப க ப கமாக தவறாக ேபாட ப ள . அதனத இட ச யாக ெபா னா ைர கலா .இ த வய அ ப ஒ ைக பட யா எ ப ைட த எ அ . மரணமைட த ற . 48 வயதான ேம ஒ நா வ த க த .

ேம ம 5 இட க எ க ப ட ம மா க . ேபா ேடா ராெம என ப ற 2D ேபா டாைவ ைவ 3Dயாக மா ற ய ண க . அதனா . ேம வாச எ க ப ட ம . ேயா வா ந றாக இ ைல. இ ெபா ேபா ெத த இர தகவ க 1. ேம னைட ம இ ேபா ற த ம க காண ப ட . த பட ெத பவ தா ெகாைலயா (இ உ ெச ய பட ைல எ இ ேபாைத இவைன நா ச ேதக ப ேவா ). கா ரா த உ வ ழ டா எ பத காக ப ப நட ப ெத த . க ெத வாக ப வாக ைல. ஜாைன சா க ேவ ய ேநர வ டைத ேபா சா உண தன . ேம ைட ஆராய ச வார வா க ப ட . ேயா கா ராைவ ைலயான இட ெபா ததா அவ க ேவைல எ தான . காைல 6 ம வ த அவ வா ய நா ெக ம ேம. ேயாைவ ஆரா தா க . ேபா : கைட யாக உ க மைன ைய எ ெபா பா க ? 28 . ைநலா க காண ப ட ேபா ற அைம . நாைய க ேபா . அவ ற இ தைர ப க ப ட ைட அள கைள க ட தன . ெதா . காரண . ேம க காண ப ட காய அைடயாள ட ஒ ேபான . அேத இட உயர ைத அள க ஒ ைற அைத ைக பட எ ஆரா த அவன உயர 5 அ 6 அ ல என வான .ச ேதக ைத ஏ ப . ேம ெகா ல ப ட அவ வாச 2. ேம ேப ஒ த ம க கைள ஆரா த . ப மா ெக உ ேள ெச க வா ற . க ற ெஜ அ த ஒ வ ேம ச ேதக வ த . ைட ஆரா த ேபா . கைட த ேயா கா ராைவ ஆரா த . ேப த ம ட ஒ ேபான . கா பர ட . அ த உ வ ைத அைடயாள காண ேம க ட ய ெவ யைடய ைல. ேம . ெகாைலயா . ெகாைலயா 5 அ 6 அ ல உயரமானவ .

ேம ைய ெகா ற நா இ ைல. என ேம ய வா வாத . ஜா : இர 10 ம . சா த வைர. I don’t know“ ேபா எ இ றா ” ஜா எ ய ல க த கைள ஆரா த ேபா இேத மா யான வா ைத ரேயாக கைள க தன . அ த ைல ர ட க த வ தா . ேம ைளக அவ ட க பாசமாக இ ததாக அைனவ னா க . ேபா இதைன ந ப தயாராக ைல. இத எ ன ெசா க . இ த ஆதார கைள ைவ ஜாைன றவா என ேகா னா க . அவ என உறைவ க னா . ஜா : உ ைமைய ெசா ேற . அவ க ற ெஜ க க ப ட . “ஒேர வா ைத இர இட க ேவ ேவ ெபா ப ப எ த ப ள . ஜாைன ய தயாராக இ தா . ேம ைய ெகா ற நா தா . ெகா டா . எ கா டாக “she BREAK my relationship. நாைய க ேபா ைநலா க னா என க ேறா . நா அவள க ைத ேட . இவேளா ேச 5 ெப கைள ெகா ேற . ஜா உயர 5 அ 6 அ ல . ேம ட ச ைட ேபா . இேத ேபால ம ற இர க த க இ ற ” “ேந மைற வா ைதகைள எ மைற வா ைதகைள யாசமாக எ பழ க இ ற . இ ைல ேபா இ ெனா க த வ த . இ கைட க த காண ப ட . என த மக ேட . ேம ைய கா பா ேரா ேபால ெசய ப . அ “பாவ ஜாைன ச ேதக ப க . i have been following her” ேபா ற ேந மைற க கைள எ யவ எ மைற க கைள ”she isn’t there. ெகாைல ெச வ ந ல ேத வ ட என ” இ க த ைத ஆராய ண ட ெகா தன . நா ெக வா யத கான ர இ த . அ . ேம . ேபா : உ க மைன ெகா ல ப ட . i BROKE her neck”. எ ன நட த ? ஜா ேம மண வா ர ைன. அ ேகாபமைட ேம ைட ெவ ேய ேபா டா . அவ ட ந ல ெபய 29 . எ கா டாக”she is there. ைளக ெவ ேய ேபா தன . அவ இ வைர வ த க த கைள ஆரா தன அ ைக இ வா தா .

அதனா தா அ த ர ட க த கைள எ னா . இ த வழ தமான தடய ண க ஒ ைண ெசய ப ஜா ஆ த டைண ைட க உத யாக இ தா க . அ இர ஏ ப ட ச ைட . அ இ த ப மா ெக காைர . 30 . ப மா ெக உ ெச வ றா . உடைல வாச இ வ கா ஏ . ஜா ஆ ரமைட . ேம ேப அ ேபா தவ தலாக . ச ேதக ைத த க. அத ல மண வா ைக பா க படாம இ என ஜா ைன தா .வா கலா . அ இ த நாைய க ேபா ைநலா க ைற ைவ ேம க ைத ெந ெகாைல ெச றா . ப க கைள மா அ .

ேளா டா மாகாண . க ேவகமாக ஓ னா . 28 ைற ைரவ ேபா ற ைமயான ஒ ெபா னா தா க ப டதா மரணமைட ததாக ட ப த . ப மா ெக ெபா கைள வா . உ ேள ெச பா ேபா . ேம 31 . ேத ”எ றா அவ . 1 . ஜா . இ த க யா எ ற ைல . இற ட ப டவ . உடேன ேபா ேபா ெச தா . ேபா மா ட அ ைக . ேபா வ பா ேபா . ஓட எ த ெபா . நா ர ேவ ேடஷ வைர ேபாக . த வைர ெவ யா ஒ வைன அைழ ெச ல ேவ டா எ ற பா கா ண னா . 25 வய ம க த க க இைளஞ ெகா தா . ஜ னல ஒ வ ெகா பைத க அ யைட தா . சாரைண . ஜா உ ைமய ேசாதைன (lie detector test) ஒ ெகா ள ைல. ஜா 70 வயதான அ மா. அவ எ தா . அ த இட 1 . ர த உடேன ெச றா . அவைன அ ேக இற க ெசா னா .அவ ட த க வ ைய ேழ இற ய ஜா . அவ ேவ யா ைல.. வ ைய டா ெச . ர த ெவ ள இற ட ப ெத த . அ வைர அைம யாக வ தவ ஜா ட ச ைட ேபாட ஆர தா . த காைர ெந ேபா . ஜா ெசா னைத ேபா சா ந ப ம டன . அ யா ைல. ”நா அ வள ர ேபாக மா ேட . ச ஜாைன தா யவ . அவ பா ைவ மைற த ற பய ைறய ைல. 7. ஜா . த களா?” எ ற ர ேக னா . ”சா . அவ ைட க வாேனா எ ற பய . ஆனா வ ேல உ கைள இற ேற ” எ றா ஜா . “ச சா . வ த ைரவைர எ ஜாைன தா க ஆர தா . அவ ஏ வத . ஜா . எ ப அவ ைட க தா எ ஜா ய ைல. ஜமான கைத 1981 வ ட . 3 ேலா ட வ த ட . ெம ேரா ேலேய வ ைய னா . ச ெதாைல வ ெபா . ச ைட வ கேவ. எ ப க ச யாக ஜா ைட க க ?.ேம . ஜா பண ெந க இ பைத . அவைன வ ஏற ெசா னா . ேம . ேவைல வ வ . ேம சாரைண . 20 ட வ ைய ெவ ேவ ைச ெச ற ைட ேநா வ தா .

அவைன சாரைண ெச த ேபா . ேபா இ த ெகாைலயா ர த கைற. றவா கைள க ட வத 32 . ப மா ெக அ த ேநர தவ க ட சா த ேபா . ெகாைலயா ர த ப த. ேம வயைத ட ெபா ப தாம . ெகாைல நட த ேநர அவ அ த ஊ ேலேய இ ைல எ ப உ ெச ய ப ட .� 1981 வ ட .எ . ஜா ஒ வைன அைடயாள கா னா . இத ல .இற பத . உ ள ைக ப . இ ெனா . இ ேராத னா நட த ெகாைலயாக இ கலா என ச ேத தன . ல றவா க ைக பட கைள கா ய ேபா . 1984- 1987ஆ வ ட க . மா ப க ைக இ த. ஜா ைகேரைக ஒ ேபாக ைல.எ . இ ஜா ேம ச ேதக ைத அ க த . ஒ ேவைள ஜா ெசா ன கைத உ ைமயா? ஜா ெசா ன அைடயாள கைள ைவ ெகாைலயா உ வ வைரய ப ட . ஆ ைவ ெகாைல ெச பாேனா எ ற ச ேதக ஏ ப ட . ேபா இ த . ெகாைல ெச தவ யா ? அவ எ ப ஜா ைட க தா ? 10 வ ட க ற . அவ ேப இ ர எ க ப பைத க தன .. ஜா . க அ கமான வ ைறைய ைகயா றா .. அவ க ஜா அைடயாள கா ய ஒ வ ைக பட ைததா அவ க கா னா க . அ ஒ வ ேக ட உ ைமதா எ ேம . ேபா சா ைட த இர தடய க ஒ . ெகாைல ெச தவ .ஏ ெட வச ைல. ஆனா அைத க ய ைல. ஜா ர த ைல.ஏ ப ேசாதைன ஏ ப ட வள காரணமாக..

அ இர எதாவ ைழ ஓ எ பத காக எதாவ இ றதா எ ேத றா .ஏைவ எ . 1990ஆ வ ட . ற ஜா . ல க ள ெவ ச இ ததா .எ .எ . யா இ ைல என ைன தவ . ேம ைய கா பா கலா . யா ந ப யாத அள த ெசயலாக நட த இ த ச பவ ைத. ெச தா . ட எ ற ஒ வ . CODIS எ ற ெம ெபா உத னா ேபா சா றவா ைய க தன .எ . அ ஜா ட ேக . சாரைண . 10 வ ட க ட . றவா க . பா வ ஜாைன தா .எ . ட எ த ச ப த இ ைல என வான .ஏ பர கைள ேச ைவ ட ைத ெதாட ன . 2 நா க ற . ச த ேக எ த ேம ைய பா பய ேபா . ஜா வ த அேத ஊ இ தைத ேம ைய ெகா றைத ஒ ெகா டா . 33 .ஏ ட ெபா றதா என பா தா க . அெம க அரசா க CODIS (COmbined DNA Index System) என ப ற. டைர பா த உட பய ேபா ேபா ைச டாம .ஏ ட ெபா ய . ேபாைத மய க . ெவ ச இ லாம இ டாக இ த ேம ைழ றா . ேம ெகாைல வழ . ஜா . ஜா வ எ த ைரவரா ேம ைய தா ெகா த றா . ஏதாவ றவா .இ த ப ேசாதைனைய ேபா சா பய ப த ெதாட ன . ேபா எ க ப ட றவா ர த . ஜா . நட த எ ன? ட ேபாைத பழ க இ த . ேம சாரைண . அவைன ெச ற ட . அைத CODIS உத ட .

அ க ப ப உலக அ இ லாத ஒ அ பா . அைத ேபா சா த வதாக ெசா னா . ல நா க கட இ வ பா ேபா . பத ெகா . சா அ த ைஹ ெச ற ப ட . ஆ ல வ ேச ேபா சா இற ேபா தா .ப கடேலார இ அழ ய மைல ரேதச . ேம . மைல உ ைய பா . ஆகேவ. ப என ெச ய ப ட . சா ம அ ேகேய தா . கடைம காக ேபா மா ட ெச ய ப . தைல அ ப உடன மரண . சா அ இ ைல. ெச பா தேபா . மைல ெச கட அழைக ர க ேபா . ச ைற வ தவ 21 வய சா. ேம ம ஜா ைடய ந பரானா . மைல உ க ஃேபா யா மா ல இ ச . கணவ ட வா பவ . தவ இற ேபாவ அ க நட ர டவசமான ச பவ . 8. 500 அ ப ள சா ட த ெத த . த ேய இ த சா. அ க உயர ழ த ேபா . ப நட பத ைறய ேபா டா எ பதாக . கா ேபா . ப ஏ ப டத ய காரணமாக. 34 . வய மணமா . ேம ம ஜா த ப ன ட . ேம ஜா . இ த மா இற க அ த இட அ சயமான ஒ இ ைல. த கா ரா . உத ேத தகவ அ . ைற நா க அ அ க அள வ லா பய க ஒ ல . ச பவ நட த இட ேபா சா ேபா ேடா எ எ க ைல.

ேபா ட கா த தா . சா த ேய. ேக ச ேதக ைத ள ய . இ ச ேதக பட எ ன இ ற ? ( த ேபா ேடா . மக மரண . ேக . 2500 டால இ ர ெதாைகைய . உைட ேபான நக க ம உ ள ைக இ த காய க . ைஹ ெச ைப பா க ) 35 . வ ைம வா ய சா அ மா. க பா க . ேழ இ ேபா டாைவ பா த ேபா சா ச ேதக அ கமான . அவ மக ைக பட கைள அ ைவ தா . ேம . 2 வ ட க க . ேக ேம யர ைத ஏ ப ய .இ ர க ெப தராம இ த தா க .

சா கா க மட ய ைல இ ப . ேசா ம க வ வ இய . ஆனா . க ய ைல. ம ெறா காைல ைவ தவா எ பா பா க . ய ைன இ ைல எ பைத உண ற . (2வ ேபா ேடா . இர டா ேபா ேடா இ சா அ த ைல இ தா . யாராவ பா றா களா எ ேநா ட வ ேபால பா பைத பா க . இ த ேபா ேடா அ எ த பட கைள பா க . ஒ காைல . அ த ம ைத எ ெகா பவ . மன அ த இ லாதவ க அ தம ைத சா டா . ேபா மா ட ெசாத ய உ ேபா சா ெச த ஒேர ந ல ஷய . இர வ ட களாக இ த ர த ப ேசாதைன அ ப ப ட . ஜா . சா ர த ைத ேசக ைவ த தா . சா ேதாைள தவா இ க. அவ . இ தா சா உ ட இ த கைட த ண க . சா அ ப எ த ம ைத டா ட க தர ைல. (த வத ேநா ட த ) ஜா ைகக . ஜா . இர கா க ஒேர ேந ேகா இ ப (ப ள ைத எ பா ஒ வ . ஜா ன காைல பா க ) ம த கபாவைன. ர த மன அ த தா பா க ப டவ க தர ப ஒ ம இ த . 36 .ஜா ம சா) த ேபா ேடா பாக இ சா. இற பத இர ம ேநர பான தா . ஒ த க கல க ப ேபால இ பைத பா க . இ ஒ கேம. அ த ேபா ேடாைவ பா க . இர டா ேபா ேடா ேசா ேபா . ழ ப . அ இ த ம கல க ப கலா . ப ள ைத பா காம .

அ “ேபா ேடா எ த நா இ ைல. ச பவ நட த இட 360 ேகாண இ தப கைள தா . கா ரா வ ேய ேபா ேடா எ பைத ேபால. ேம ல ைத ஆரா த ேபா க ட ய ப டைவ சா இற பத . தடய ய ண க ப . ப இற தா இ த பா ெச ப யா மா? எ ேக டதாக னா . சாரைண ேபா . ேபா ேடா எ பவ ழ ெத த . ேம உயர அ ேவ. அ ெத த. யாராவ இ றா களா என ேம பா த ேபா இ த ேபா ேடா கைள எ றா . இர நா க 35000 டால இ ர எ க ப ற . ேம . ேம ஒ ெப ய ைட ேபா டா . ச பவ நட த ேபா நா அ த இட ேலேய இ ைல. 37 . இ ர ஏஜ ட சா த ேபா . அ த ேபா ேடாைவ எ தவ 5 அ 4 அ ல உயர இ பவ என ெச தன . ெவ மேன ெகா பா பைத ட. எ த ேபா ேடா லாவ நா இ ேறனா பா க ?” ஒ ேபா ேடாைவ பா த ேபா சா . இ த பா தார . ேம எ த அ த நா ேபா ேடா க இ ப . உயர ைத எ ப தாகர ேத ற ல க ட தன எ ேழ உ ள பட பா க .

� பா சா ைகெய ேபா தவ . ேம அைன 35000 டால பா எ தா . அத காக இ ர பண அ க ப த . � ஏ 35000 டால ?. அேத 35000 டால க தா . ேம இ த ப ஏ ப . ேம இைத ஒ ெதா மா ேய ெச வ றா . காரண ைகெய இ த எ ைழ. ேம . அதனாேலேய. � சா இற த இர டா நா . இ த மா ய ெதாைக எ றா ெப ய சாரைண நட தாம பண ைத த வா க . அவ க இ வ இ ஸூர ெச ய ப ட ெதாைக . 38 . � கட த கால க . ேம ப க கார . ேம த கணவ ம ேம ழ ைத ப இற த ெத யவ த . ஆரா த அ ேபா யாக ேபாட ப ட ைகெய என க க ப ட . 35000 டால ேக இ ர க ெப ெல ட அ னா . இ ஸூர க ெப . கைட யாக மா ய அ பா சா. � ைற.

ேம எத காக அ த ேபா ேடா கைள எ தா ? ைளயா ெஜ த ப ேகா ைபைய ைவ அழ பா ப ேபால. இ த வழ ய தடய ேம எ த ேபா ேடா க . இ ர க ெப க ம ெப டன 39 . ஜா . எ லா ச ! தன தாேன ய ைவ ெகா வ ேபால. ேம ஆ த டைன ைட த . ைற சாைல இற ேபானா . தா சா தனமாக ெச த ெகாைல அைடயாளமாக ைவ ெகா ள எ த ேபா ேடா க அைவ.

தா ச இ தய ேகாளா எ இ ைல. இர நா க .000 டால . மா டவ வ வ ைலேய!. இ தய ேகாளா தா மரண காரண என ட ப த . 2 40 . ஒ நா காைல. இர ழ ைதகைள வள பத ேபா மா? அ ஒ ெப ய ேசாக . 2000ஆம வ ட க ேமாசமாக இ த . அ ’பா ’ ெப ெட சா . 9. அ அர ய ைட த. டகா ரமான 32 வய இைளஞ . தா ச அகால மரண அைனவைர உ ட . அள அ கமாக இ தய த . தா ச வ ெந எ வ ேபா இ த . மைன . ெகா ச ேநர ேபா ேச டா . ற நட த அ ைவ ைச ெதா ஏ ப வ தா . எ ன ஆ அவ ? ம வ ேபா . யைண ேவைல பா த தா ச . தா ச அ மா இைத ந பேவ ய ைல. இ வள ேநா வா ப யா பா த ைல. தா ச இ ர ெதாைகயான 35. வ ைற தா ஒ ைவர ேநா ம சா ட உட ைல ேத னா . த யைண வ ேழ காயமைட தா . ெச த த ம சா ைச சா . ஓ எ க ேபானவ .

தா ச அ மா . 15 நா க . ேம ெகா சாரைண ெச ய ைல. இற தா ச அ ட ைல. பா காலாவ யா ட . அ த ஊ ஒ க த வ த . ஜா அ மா ச ேதக இ தா . 2 வார க . யமாக . தா மாறான இ தய தா காரண எ ெசா ல ப ட . 6 வ ட க ஜா த வ வ யா அவ ப . ேபா சா .ல ச டால இ ர ெச த தா ச . 41 . ச யா . ேபா மா ட . தவைணைய க ட மற ததா . அ த 2ஆ நா மரணமைட தா .

தா ச உட இ த 10 மட அ க எ ைள கா தா . கா ய ஆ ஸேல உட வ வத . அ ! . னா வாகன எ ெபா உைறயாம த க கல க ப ஆ ஃ எ ற ஒ ெபா . இ ர க ெப . இ வர உட எ த ஒ ஷ க ட ய பட ைல. ச ! ஜா . 2 வார இற ேபான தா ச எதாவ ச ப த இ றதா ?. மரண காரண எ உ ெச ய ப ட . இ வர இ த “கா ய ஆ ஸேல ” எ வ . ைத க ப ட ஜா உட ேதா எ க ப ெச ய ப ட ப ேசாதைன . தா ச ப ேசாதைன . தா ச ம ஜா ேபா மா ட க ட ய ப . இர கணவ க மரண த ெசயலான ஒ என ந ப ய ைல. ைன ப ேபா சா ேம ெகா ட சாரைண ெத த உ ைமக : தா ச ைத க ப ேநர . ெபா யாக இ த ச ேதக ைன ப ெத த . . இ த ஒ ைமைய த ர இ ெனா இ ற . 42 . த ெச ேபா ல ைற ெதாட ெகா . அதைன ச ெச த . எ ைள கா அளைவ ப ேசா ைக கண ய தவ ேந த . எ ைள கா இ த க க ப ட . 6 வ ட க ஜா மைன யாக இ தவ . எ ைள கா (Ethylene Glycol) எ ற ரசாயன ெபா காரண . ஆனா . அல ய ப த ப ட ஒ ஷய . உட . ப எ ய ெதாட ய . இ வ அரசா க ப இ தவ க . பா பண ைர ைட மா ேக றா . எ ைள கா எ ப .

கட வா ம பண ெசலவ ேவக . அத காரண . ஜாைன சாக க பய ப ய அேத “ஆ ஃ ”ைசேய உபேயா க ெச தா . ர டேம. ச ேதக ெகா .000 டால + மாதா ர ெப ஷ ெதாைக 750 டால . இ ெத யாம ேபான . சாரைண ெத யவ த இ ெனா . ஜா இற பத . உலகவ கட வா ேவக ைத கா அ கமான . ஷ ெபயைர றம றா .000 டால கடைன அைட க ேவ ய ப த தைத ெத தா . ேப ேமேனஜ . ஜா இற த . எ ைளகா ேபா ற ஒ ரசாயன உண கல தா . 43 . ரா க கா பக ெச . ல ற கல ப ேபால). இதைன ெதாட . இ ர பண 1. கடைன 2 வார க அைட பதாக உ ய தா . உ பவ ைவ ெத யாம இ மா? எ ைளகாைல. தா ச இற பத ல நா . அத ரசாயன நா ற ெத யாம ேபா . ஜா ெப ஷ ெதாைக ைட கா எ ப . த ந ப க ட .50. மண ெச யாமேல ேச வா த . இ யா. அ த கா பக உ ைமயாள . இ த வழ த உட . (ந ேரஷ கைட ேயா க ப ம ெண ைண . எ ைளகா கச ைவைய ேச க ெசா உ தர ட . எதாவ இ உண ட ேச ேபா . ெசலவ ேவக ைத ப ல றா . ட த ட 35. ேப வ . அரசா க . ைட ற . த 2ல ச டால பா தவைண க டாம இ றா . தா சைன மண ெச ெகா டா . ேவ வ லாம ேபான . தா ச இற பத 2 வார க . ைனகைள சாக க எ த ஷ ைத உபேயாக ப த ேவ எ ேக றா . தா ச இற பத ேம ச ேதகமைட ததாேலேய. தா சைன.

44 .இ வள ன ெபயைர ைவ ெகா ெச த றேமா க ெப ய . இர ஆ த டைன. . ெபய உலக க ெப ய க ப ய கா இட ைத த . அத ப .

உ ேள தா பா ேபா ப ெத த . எ அ பா ெகா அைற . ெகாைலகார . அத . சாரைண காக. ேம ைஸ ப க பா கா பாக அ ப ேவ . பா ச த ேக ட ” “பத படா க ! உ கைள . ப க அ ேட ” “ ைழ தவ . ேட எ யாராவ இ றா களா?. ெப ய க ஒ னா அ உைட உ ேள ைழ ப ெத த . ேட மக ஜா . “ஹேலா! எ ெபய ஜா . க ச தா . எ பா த ேபால ேட . க அைற உ ேள ட த . ைட வ மாக ஆரா த . அ பா உற அைற அ தச த வ த . ர ேபா ைச அ க . ேவ வ ைல ேபா ேபா ெச யேவ ய தா . இ இ ஓைச ந ேக ட பா ச த ஜா அ ேபானா . அைற கதைவ ற க பா தேபா . உ க அ பாைவ த ர ேவ யா உ க இ றா க ?” “எ த இ றா . க ’ந லவ க ?!’ ம ேம ஆஜராக யவராக இ ததா .” ேபா வ த ேபா எ லா த . ர ேநர . அ னா . அவ வ லாக ப தவ . அைற உ ேள ெச பா கலாமா? ஒ ேவைள. ட /ெகாைலகார அ ேக இ தா எ ன ெச வ ?. அவைன பா ச த ேக ட . தைல ட ப . யா ேவ மானா இ த ெகாைலைய ெச கலா . ஜா உைடக ேசக க ப ட . ேட ப த அைற ஜ ன க ணா ைய. அத ேபா ேபா ெச தா . எ ன ெச வ ?. ஹா உ கா பா ெகா தா . 10. த ேநர ெப த மைழ ைட இ த ம ைண ேசறா த . உ அைற ேட உற ெகா ேபா . அ த ேசாபா ஜா த ேம ெகா தா . இ ெபா அ த அைற இ றானா ? “ “ அ ெத ய ைல. 45 .

தைர ஜ ன இ த ர ைத கண ெகா டா . அ எ த மர . த மா இ த ஜ னைல உைட க. க ணா . ெவ ஒ வ வ இ த ெசயைல ெச பத சா ய க இ ைல. அ த . மா ஏ யத கான தைடய எ இ ைல. ஒ எ த ேபா ெஜ தவ க எ த ர ைத ட மட அ கமாக இ த . 46 . ஜ னைல உைட க உத ய க . அைற உ உைட க ப ற எ பதைன உ ெச தா க . தைர அைத எ க ேவ என ெச தா க . த மா வைர ஏ வத வச யாக இ ைல. தடய ய வ ன க உைட த க ணா வ வைம ைப ேணா வ ேய பா த ேபா . க எைடைய ப ேசா த . உைட த க ணா க அைற ெவ ற ட த . அ மைழ ெப த ஆனா ேச எ த ப ெத பட ைல. ெவ ற . க எைடைய . அ வள உயர எ வத ஒ வனா யா எ பைத உண தா க . ேம .

ர உ ைமயான பத ட இ ைல எ உ ெச தன . அவ க அ இ த உ ெச ய ப ட . ஆக. தைல பா த . அதனா ஏ ப ட ேகாப இ ெசயைல ெச ய காரணமாக இ ற . க ய ெவ ம ஒ த . இர 11 ம யள அவ த ைய ெகா வ ட உ ைம எ றா க . ேபா ேபா ெச த ேநர 11. ேட ைட ெகாைலெச தைத ஒ ெகா டா . க லா ஜ னைல உைட றா . அவைன ப க ெகா வ தா . வள த கடா மா … இ ைல இ ைல. காரண எ ன? ெந நா களாக தா ேக ெகா த ேபா மாட காைர வா க அ பா பண தராததா . ற ேபா ேபா ெச றா . ஜ ன வ ேய ெவ ேய ெச டா . சாரைண ஜா .20. மன ய ண க ட ஜா ேப ைச த ப ேசா த . ச த ேக ட ற . 47 . எ ன நட த ? ேட ய . ேம . ச பவ நட த இர . இ ெபா ச ேதக அ த ேநர இ த ஜா ேம ய . இ ச த ைத ேக ட ச த என த ைய ந ப ைவ . பா ேபா . ச ைட ெதாட ற . பா கா காக த ைய ப க அ ய ெபா . பா ேபா ெவ யான. பா யா ெகா . ப க சா த . உைடைய ப ேசா த . அவ ட ச ைட. அைற உ தா பா ேபா . அைற .

இ னா காத . எ ெகா த அ த ைட. ஆனா ைட 100 அ த . உட பல இட க க யா த ப மரணமைட தா . அவ எ க ப ற . ச பவ நட த அ ெவ இ த க ப ட . த மகைள. ைற இ ப ெத த . ைற . அவ னா மைன . 1991ஆ வ ட ஒ நா . ஜா ப காத ச ட தக க 48 . ஆனா இ த ேகா ைக ராக க ப ட . யா இ ைலயா? இ தா க . ஏமா ற . ஜாைன ந ப ைல. ேட சா பலாக மா த . அவ ைடய வழ ம சாரைண ஏ க படேவ ைல. த ட தராத இ த அ வலக ேம ஆ ர ெகா . ஜா ேக ெகா டா . ஜா ப இர ைடயா . அரசா க ப ேவைல. அ த ேநர க க ெச வா எ றா க . அவ ைர ரைல ஆர த ேபா இ ெத த . ேம இ த எ DNA இ . ஆனா . ேம வாகர ெச த அவ னா கணவ ட . த ேதா ட த ேத எ றா . ேம உட இ த க தட ப அைன இ ஒ வனா ஏ ப ட . சாரைண . யா அ த ஜா ? ேம . ேகா . னா ைட ெவ ேய வ த அவைர ெகா றா க . ஜா . தடய ய ண க ஜா ப மா ைய எ . ச ேதக 2 ேப . ஜா . ஜா . ழ ைதக உ ைமைய கா . ேம உட க க ப டத கான அைடயாள இ கேவ. தன ஒ க ப ட க ப க ைல. அ த ச ேதக . அ ேம அ ெச தா . இ த ர ட காக 6 மாத ைற த டைன அ ப 3 நா க தா தைலயா தா . அ த அ வலக ளவ கைள ெகா வதாக ர ட தா . சடலமாக. ! ைட எ தம ேம ைய ெகா ற ற காக ஜா ைக ெச ய ப டா . ச பவ நட த அ இர . இ . 11. அ த ப ைக உ ைமயான றவா ைடய எ . ஜா ேகாப வ தா க கமாக மா வா . ேசாதைன ேம ேசாதைன யா . உ ட இ ேபாேத. ஜ . தா ஏ அ ப க ேவ ? எ ேக டா . யைண பைட ன வ அைண த ேபா . ேக ட ேபா . ேம க தட ட ஒ டா க .ச த ப சா ய கைள ைவ ஜா 25 வ ட க காவ த டைன வழ க ப ட . 49 வயதான ேம . அவ ேதா . அைத ஜா ட ஒ பா க.

இ த ஆதார கைள எ ெகா . 12 வ ட க க நட த ஒ க . ெரௗ . அவ ைற வா ைகைய மா ய . ெத த தா இ . இ த வழ ைக 49 . ெரௗ . DNA ப ேசாதைன நட த ப ட . அைத ப ேபா . அ த ேநர . இ வர ேபா றா . ச பவ நட த இர . ெரௗ . ய ைர . உன காக ஆவ ட கா ெகா ேற . பா அவ 12. அ த க த ைத ஒ அ வா . அவ எ ெதா . அ 87 டால ெசல ெச . ெவ ேய இ றா . அ த எ இ DNAவை எ .30 ம வைர. ஒ க ட . அ . ச ! இ ெபா . . மக உத வ தா . ஜா ட . எ ெகா த ைட அைட த ற காைர இற .” எ எ அ னா . அ ஜா DNAவும். அ த வன ேம ெகா ட ய ைளவாக. “ேட ெரௗ . “ ரபரா க உத ”ஒ த னா வ ெதா வன ைற டா . வழ நட ேபா ஜா இதைன பா க ைல. ைற இ க ேவ யவ . ெரௗ ப க த எ ேபா .00 ம ள டதாக தா க . ேம இ த எ DNAவுடன் ச பா தா உ ைம ெத எ ைன தா . ேபா எ வள கவன ைறவாக த வழ ைக நட றா க எ ஆேவச ப டா . இ த க த . ர பா த ெகாைல ெச ெகா டா . ஆனா . எதாவ ேடனா எ பா ேத எ னா . ஜா வழ ச ம த ப ட 570 ப க சாரைண அ ேபான . இைதய ெரௗைன சா த ேபா . ெகாைல ெச த ெரௗ எ வான . ெரௗ DNAவை ேசா கேவ . என அ யாசமாக ப ட . 4 சா க வா ல இ த .12 வ ட களாக ைற ேவைல ெச பண ேச தா . அ ஒ சா . ஆனா நட த ? க த ைத ப த ட . ெரௗைன க ட க த ைத எ வேத. எ ன அ ? ஜா ெப ேறா க வ வ த ப . ேம உ ைமயாள களான . எ ன ேத க எ ேக டத . அவனா த . ேசாதைன . ேம த ஒ ேபாக ைல. இதைன ப த ஜா . அவள DNA எ க ப ட .இ ைல. கட த 12 வ ட களாக ெச த ற காக நா ைற இ ேற . இ த பர க எ லா அ த இ த . எ ற 100 அ த எைதேயா ேத ெகா தா .ெரௗ . அ . பா இ ததாக ெசா னா . த சாரைண கைள அரசா க ட ெப றா . அவ தா ேபா ேச டாேன! எ ன ெச வ ?. அவ வ லாகேவ மா இ தா . தா ந ர 1. ஜா ைற ெவ வ ந ைக தக த .

ப ம டா . DNAவை ப ேசா த . ெரௗ தா எ உ ெச ய ப ட . ெரௗ எத காக ேம ைய ெகா றா எ ப இ வைர ம மமாகேவ இ ற . இ த வழ யமாக கவ க ேவ ய . சா க ைற டன . எ ன காரண ? ெரௗ மக தா அவ எ பத எ ன ஆதார இ ற ? அதனா DNA ப ேசாதைன க ெச லா எ ந ன நா டாைமயாக மா ம டா . ெச யாத ற காக ைற இ த ஜா தைல ெச ய ப டா . ேசாதைன! ேசாதைன ேம ேசாதைன! கைட யாக. 50 . 15 வ ட களாக ேம பா கா பாக ைவ க ப த . றவா ஜா இ ைல. ைத க ப ட ெரௗ ேதா எ க ப . அ ய வள னா சா ய ப ட DNA ப ேசாதைன ம ஜா இைட டாத ேபாரா ட . 15 வ ட .

ஜா ம ெர பத காக. ஜாைன. யான உ ள கட ெச றா க . எ ன நட த ? எத காக ெகா றா ?. “ெர ைக 5 இட க ரா இ ற . அதனா எ ட இ த க யா அவைர தா ேன . ேபா சா உடேன ெர ைட கட ேத னா க . ஆனா . ைல இ த . ேம சாரைண அைழ க ப டா . அ ப .ஆனா . ஒ ேவைள. இ த தகவ ேபா சா ெத க ப ட . ஒ க ப கா பா ய . ெதாட ச ைட ேபா டதா ப க இ த இ க யா . இ ைல ைல. அ க னா தா க ப ட ேபா . ேம . த கா ெகா ேபா ஏ ப ட காய ேபால இ ற . அவ ேம அைனவ ச ேதக வ த . இய ைகயான மரண ைடயா ”. ெசா னா . கட த 15 ம ேநர களாக. றாவ மா ெகா ட . 2000 வ வ ட . ைல ேச 51 . ெர கட ெகா ேதா . அ ேபா . என ேவ வ ெத ய ைல. ய மா . அ த நகர இ த அைனவ ெகா ட ச ேதக ச என வான . இ ைல. “நா . அவ க பயண ெச த ேபா க த ெர இற ேபானா . ேபா க 15 ம ேநர க . ச கைள தப த ததா க ேசா தா . ய பட . பட ட . ெர இற த . அவர கா கைள க எ வளேவா ய ப ேன . அவ ெசா னைதேய . ஒேர ஒ ைல ேச தா பட இ த . அவைர தைல தா ேன ” என ேபா சாரைண ெசா னா . அ த நா 3ம ேநர ெதாட த சாரைண . நா பட பாக ைத தவா த ேத ”. நா ெகா ல ைல. அவ சா வாதாட வ த வ . ஜா ைக ெச ய ப டா . ெர உட த த . நா க எ பாராத வைக பட . நா க க . ஜா . நா த அைத எ க ய ேத . நட த ஒ ப . ெர கா க . ஆமா .அ ய ய . ஆனா க க ய ைல. ெர டா த க ய ைல. அதைன ேபா மா ட ெச த டா ட . “பட . நா க ய வைல மா ெகா ட . இதனா . தன ேவ எ ெசா எ ன வ தா . ெர . ஜா . ற ேபா எ ன நட த என ேக டேபா . ஒ ச ேதக ெகா டா . ஜா ெகாைல ெச பாேனா?. ஜாைன த நா ெதாட 5 ம ேநர சாரைண ெச தா க . தைல பல த காய ஏ ப ற . ஜா . ெர ட ேவைல பா வ தா . ெர ைட ெகா றதாக ஒ ெகா டா . 12. நா .

அவன I. அ இ த இ ழாயா அ ேத ” (பட அவ ய மா இ ழாேய இ க ைல என ற சாரைண ெத த ) ேம மனநல ம வ . ேபா . ஒ ற சா ட ப டவைர. ஜா ட நட த ப ட சாரைண ைறேய தவ என த ேபா டா . டா ட . தா ெர ைட ெகா ல ைல எ னா . அவ ெகாைல ெச தா என ைவ ெகா டா . அவ ைல ேச அ ய ைல எ ப ெத த . மா ெசா றா ?. ேபா : “ேபா மா ட ெர க யா த ப மரண அைட ததாக இ . ப ம ஜு க . ேம . ஜாைன ரபரா என வழ தன . அதாவ சராச ைறவான . அவைன ற ைத ஒ ெகா ள ெசா ர னா க . அ த3ம ேநர . ஜா இ த மா இ ச ட ப ெத ய லைல. ேபா மா ட அ ைகைய ந . அவ “நா ெகாைல ெச ய ைல” எ றா . ேபா . ற சா ட ப டவ . தாேன அ தா ?” ஜா : “ஆமா . சாரைண இ ெவ நட ெச யலா .Q 70. ஜாைன ப பா ைக . எ ன நட த என அ வைக ேபா சாரைண நட க ேவ . சாரைண எ ற ெபய ெகா த டா ச இ த க அவ ற ைத ஒ ெகா டா . 8 ம ேநர ேபா அவைன சாரைண ெச த ேயா ேட . உ ைமைய ெசா ” ஜா : “ஆமா நா தா ெகா ேற ” ேபா : “தைல ெப ய காய இ ற . இ த மா சாரைண பய ெச யாத ற ைத ஒ ெகா வ நட க ய என இ ெனா ேக இ அ ெகா டா க . எ ன இவ ேபா ட ஒ ெகா டா . (They expected a confession from him and not what happened there). இ எேதா ெப ய ழ ப இ ற . அெம க ற ய ச ட ப . மன நல ம வ ட அ ப ப ட . ேட ைப பா த டா ட அ அைட தா . அவைன கா பா ேபா . த 5 ம ேநர சாரைண அவ . அவ க பய ேபான ேட ெத த . 52 . அவ ேபா எ ன ெசா னா அதைன ஒ ெகா மன ைல அைட தா . ஆனா . காக. அவ ற ைத ஒ ெகா டா சாரைண வ என ேபா சா ெசா ன . ஏ இவ மா . இ ெபா இ ைல எ றா .அவ ட உ ைமைய மா ேக ட ேபா . ற ைத ஒ ெகா ள ேவ எ ற ேநா ேலேய சாரைண ெச த தவ . அவன யாபக ைவ ற ைற என க ட தன . அத ேபா சா . பா சாரைண நட ேபா . ஆனா .

எ லா ச . ைக இ த ரா . ஒ ரபரா த க படாம கா பா ற ப டா . ஆனா அ த ேபா மா ட ேபா . க னா உட ஏ ப ட காய தானா என உ ெச ய எ த ய எ காம ேமேலா டமாக ேபா ெகா ப அ ய ப ட . அைத கவ காத ய பட . ப ெப றவ இ ைல. ேம ேபா மா ட ெச த டா ட . தடய ய ப ெப ற மன நல ம வ க . உட ேம ேமா கலா . ெர உட இ த காய க . 53 . அைத எ ன ெச வ ? ெர உட த த ேபா . தடய ய . உடைல த இ னரா ஏ ப கலா . உட ஏ பட ய ெபா வான காய க என க தா க . அவ . ேம . உடைல த இ எ த பட ன இைத உ ெச தன . கட ப னா உ ழ பவ க . இத க உ ைணயாக இ த .

கலா சார . ச ப ய க கைள ப ய வர கைள த எ த ெதாட ளன . ச ப ய தக கைள த ெப வ எ ப ? ச பகாலமாக ப ேவ எ தாள க . அவரா எ த ஒ த தக ைத இலவசமாக ெபற யா . Kindle. அ வா உ வா க ப ட தக க Creative Commons எ உ ம ெவ ட ப . எனேவ த ப வாசக க ஆ ர கண ச ப ய த தக கைள இலவசமாகேவ ெப ெகா ள . ஒ ெவா வைல ப அத ெக ேற ஒ ல அ ம கைள ெப . இ த இ வைர வழ ள த தக க அைன PublicDomain-ல் உ ளன. Android Tablets ேபா றைவ இவ ெப ப வ றன. அைவ இல ய . நா அவ ைறெய லா ஒ றாக ேச த தக கைள உ வா க உ ேளா .com எ த தக கைள ெவ வத கான ஒ உ னத ேசைவ ஈ ப ள . EPUB. மா. யா ேவ மானா . ப வ க . அர ய . த ள தக க : த ச ப ய தக கெள லா நம தக களாக ைட க ெப வ ைல. எனேவ ெப பா ைமயான ம க த ேபா இதைன வா வ றன . ேவ மானா “All Rights Reserved” எ ள வைல ப கைள ெகா ஆ ய அவர ப கைள “Creative Commons” உ ம ெவ ட ேகா நா நம ேவ ேகாைள 54 . AZW3. ச ப ய தக க ஏ இ ைட க ெப வ ைல. அேத ேநர அ த தக கைள யா ேவ மானா . Nook. வ க ம தகவ ெதா ப ேபா ற ப ேவ தைல க அைம றன. ைளயா . ஆனா இைவ க பைழய தக க . ஆ ல ள தக க : ஆ ல ல ச கண கான தக க த ேபா ைட க ெப றன. த எ த வைல ப ேவ மானா ப கைள எ கலாமா? டா . இ வா ெவ வத ல அ த தக ைத எ ய ல ஆ ய கான உ ைமக ச ட யாக பா கா க ப றன. அவ ைற ேம ய க கைள ெகா நா ப டலா . எ கைள ப . அைவ PDF. எனேவ ஒ த வாசக ேம ய “ தக கைள ப க உத க கைள” வா ேபா . உண . ProjectMadurai. இலவசமாக வழ கலா . இ தைகய க க ம த ேபா 4000 த 6000 பா வைர ைற ளன. அ ப இ லாம “All Rights Reserved” எ உ ம இ ப கைள ந மா பய ப த யா .Free Tamil Ebooks தக கைள ப க உத க க : தக கைள ப பத ெக ேற ைக ேலேய ைவ ெகா ள ய பல க க த ேபா ச ைத வ டன. அதாவ “Cre- ative Commons” எ உ ம வ ப கைள ம ேம நா பய ப த . MOBI. ஒ வைல ப ஆ ய அவர ப கைள “யா ேவ மானா பய ப தலா ” எ தா ம ேம அதைன நா பய ப த . ைக பட கைல. ேபா ற வ வ க இ பதா .

PDF for 6” devices. ஏென . இ த ட ல பண ச பா பவ க யா ? யா ைல. PDF for desktop.com எ கவ ன ச அ ப .com இ த வைல தள தா வ வ வைம தக க காண ப . இ த வைல தள க க த னா வல களா ெசய ப ற ஒ வைல தள ஆ . ebook reader ஏ ெகா வ வைம அைம . அ வா ப ற க (download) ெச ய ப ட தக கைள யா ேவ மானா இலவசமாக வழ கலா . இ ட தா ப கைள எ ெகா ஆ ய /ப வ எ ன லாப ? ஆ ய /ப வ க இ ட ல எ த தமான ெதாைக ெபற ேபாவ ைல.ெத கலா . அவ ைறெய லா ஒ றாக ெதா ebook 55 . ஆனா நா க வாசக க ரம ைத ைற வ ண ஆ ய க த ய வைல ப கைள ஒ றாக இைண ஒ தக களாக உ வா ேவைலைய ெச ேறா . இ க ப க க களா? க ெச யேவ யெத லா த எ த ப வைல ப க ப கைள எ . ேம இ வா உ வா க ப ட தக க . வாசக க ைறய தக க ப பத ைட வாசக க ஆ ய க வைல ப கவ க ட அவ க ைடய பைட கைள ேத க ப கலா . AZW3. ேம அவர பைட க அைன அவ ைடய ெபய ேழ தா ெவ ட ப எ உ ைய நா அ க ேவ . அவ ைற LibreOffice/MS Office ேபா ற wordprocessor-ல் ேபா ஓ எ ய தகமாக மா எ க அ ப . உ ைமயாகேவ அவ கள பைட க ெப பா ைமயான ம கைள ெச றைட . அதாவ அவரவ க வைலதள இ த ப க அைன இலவசமாகேவ ைட க ெப றா . ஏ கனேவ அவ க எ ெவ ப கைள எ தா நா தகமாக ெவ ட ேபா ேறா . அவ க தாக இத ெக எ தஒ ப ைவ எ தர ேபாவ ைல. ஏ ற வ ண வ வைம ேவைலைய ெச ேறா . ேம அ வா உ வா க ப ட தக கைள “ தக கைள ப க உத க க ”. EPUB. ODT இ த வைலதள யா ேவ மானா தக கைள இலவசமாக ப ற க (download) ெச ெகா ளலா . FreeTamilE- books. அவ ைற இலவசமாக பயன க வழ வ ேம ஆ . இத ஒேர ேநா க எ னெவ த ைறய தக கைள உ வா வ . நா அவ கள பைட கைள எ இலவச தக களாக வழ வத நம அவ க அ ம ய தா . ெபா வாக ப கைள உ வா ேவா அவ கள ப க ைறய வாசக கைள ெச றைடய ேவ எ ற எ ண இ . அ வள தா ! ேம லப க க வ மா : ஒ ல ப வ க /எ தாள க அவ கள பைட கைள “Creative Commons” உ ம ெவ ட ேகா ன ச அ த த னா வல களா அ ப ப ட தக க உ ைமகைள தர ைத ப ேசா த ேசாதைனக அ ம வழ க ப ட தரமான தக கைள நம வைலதள ப ேவ ற ெச த ப ளவ க freetamilebooksteam@gmail.

badriseshadri.org/licenses/ க எ கைள வ கவ க ெதாட ெகா ளலா .com எ கவ அ ைவ க . த ேபா ம க ெப ய அள tablets ம ebook readers ேபா ற க கைள நா ெச வதா அவ கைள ெந வத இ ஒ ந ல வா பாக அைம . tablets with android.com எ வைலதள . அதாவ இ தைகய க க support ெச odt. ebub. நக எ பைத அ ம வைலதள க ஏேத த உ ளதா? உ ள .net எ வா ஒ எ தாள ட Creative Commons உ ம அவர பைட கைள ெவ மா வ ? இத வ மா ஒ ன சைல அ ப ேவ .facebook. http://creativecommons. blog. இ ேசக க ப தக க ப ேவ க க களான Desktop. கைட யாக அவ க உ க அ ம அ அ ன சைலfreetamilebooksteam@gmail. 1. இத ல உ கள ப க உலகள இ வாசக க க கைள ேநர யாக ெச றைட . nook. kaniyam 5. pdf. ப ேவ த தக கைள ெவ ேவ ைறக ேசக பத கான ஒ ய ட ஈ ப ேளா . ஓ எ தாள உ கள உ கள ேவ ேகாைள ம ப ச எ ன ெச வ ? அவ கைள அவ கள பைட கைள அ ப ேய ட ேவ .google. vinavu 2. வ த உ ள வைலதள க நக எ ப ைன அ ம றன. azw ேபா ற வ வைம தக க அைம . இ ைல நா க http://www. ேம யவா ஒ ன சைல உ க ெத த அைன எ தாள க அ அவ க ட அ ம ைய ெப க .in 3. iOS ேபா றவ ப வ ண அைம . ஒ ல அவ க ைடய 56 . mo- biles. தா அவ கைள “Creative Commons License”-ஐ அவ க ைடய வைலதள பய ப த ெசா க . இத காக நா க உ கள வைலதள ப கைள ெபற ேறா . maattru 4. e-mail : freetamilebooksteam@gmail.reader ேபா ற க க ப த மா த ேவைலைய இ த ட ெச ற .com/communities/108817760492177970948 ந . வ க உ கள வைல தள அ ைம [வைலதள ெபய ].ebook readers like kindl. ேம இைவ “Creative Commons” உ ம ம தா ெவ ட ப எ உ ைய அ ேறா .com/FreeTamilEbooks G +: https://plus. எனேவ உ கள வைலதள ப கைள ர ெய பத அவ ைற தக களாக மா வத உ கள அ ம ைய ேவ ேறா .ravidreams. இ வா உ வா க ப ட தக க க பாக ஆ யராக உ க ெபய ம உ கள வைலதள கவ இட ெப . த ேபா ப பத உபேயாக ப க களாக Mobiles ம ப ேவ ைக க க எ ைக அ க வ ள .FreeTamilEbooks.com FB : https://www.

youtube.com Facebook: https://www. ேய காம உ ைம . எ க ட ப . தக க எ வா அைமய ேவ ? ஒ ெவா வர வைல தள ைற தப ச கண ப க காண ப .com ன ச அ ப .uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101 https://learn.com Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.com/communities/108817760492177970948 இ ட ஈ ப ளவ க யா ? Shrinivasan tshrinivasan@gmail.org Arun arun@fsftn. அ ல வைல ப / இைணய தள க உ ள க ைரக ெதா க (url) இவ ைற freetamilebooksteam@gmail.org/choose/ 3.https://www.google. https://groups.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses உ க பான ேய காம உ ம ைத இ ேக ேத ெத கலா .http://bit. email : freetamilebooksteam@gmail. அைவ வைக ப த ப ேடா அ ல வைக ப த படாமேலா இ . த க ேவ யைவக யாைவ? இன .com/watch?v=Mu_OVA4qY8I 2.ெசா த ய தக தயா எ ண ட இ . எ ப உ வா ேறா ? .co. 1. பா ய ம வ ைற ேபா றவ ைற வைகயான ப க த க பட ேவ .wired. ைர உ வா ெவ ேவா .com/FreeTamilEbooks Google Plus: https://plus.facebook.com/ introduction-to-creative-commons-licenses/ http://www. எ கைள ெதாட ெகா வ எ ப ? க வ கவ க எ கைள ெதாட ெகா ளலா .canvas.google.த காெணா .com/watch?v=bXNBwGUDhRs இத உைர வ வ ஆ ல . க உ வா ட உதவலா .kaniyam.http://freetamilebooks. ெபய அ க உைர ஆ ய அ க உைர உ க பான ேய காம உ ம - text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ வ க .http: //www.com/about-the-project/ த காெணா .org/ உ க பைட கைள ெவ டலாேம உ க பைட கைள லாக இ ெவ டலா .youtube.org இர Supported by Free Software Foundation TamilNadu. பைட கைள யாவ ப உ ைம த ேய காம உ ம ப . உ க பைட கைள லாக மா ற வ தகவ கைள எ க அ ப .yavarkkum. http://creativecommons. Yavarukkum Software Foundation http://www.ly/create-ebook எ க ன ச இைண உதவலா .ஒ அ க http://www. ஆகேவ அவ கைள நா ெதா தர ெச ய டா .com/forum/#!forum/freetamilebooks ந ! 57 . அவ கைள அ ப ேய அ த த எ தாள கைள ேநா நம ய ைய ெதாடர ேவ . நா அவ ைறெய லா ஒ றாக ர ஒ ெபா வான தைல வைக ப தக களாக தயா கலா . அ வா வைக ப த ப தக கைள ப -I ப -II எ ட த த ேய ெகா கலா . ேம க டவ ைற பா த / ப த .