You are on page 1of 11

School: File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.

com Grade Level: II
GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Ma’am MARIANNE MANALO PUHI Learning Area: MTB
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: JULY 10-14, 2017 (WEEK 6) Quarter: 1ST QUARTER

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
I. LAYUNIN Natutukoy ang mga panghalip na Nakikinig at nakikilahok sa Naisasalaysay muli ang kwentong Nababasa nang malakas ang mga Nasasagutan ang
paari (akin,iyo,kaniya) talakayan ng grupo o ng klase sa binasa. babasahin o salitang para sa inihandang pagsusulit ng
Nagagamit nang wasto ang mga tekstong binasa at napakinggan. Nababalikan ang mga mga detalye sa ikalawang baitang na may 95- may 85% na antas ng
panghalip na paari (akin, iyo, Naipakikita ang pagsang-ayon at kuwentong napakinggan tulad ng 100% kawastuhan at kahusayan pagkatuto
kaniya) di-pagsang-ayon sa mga tagpuan, mga tauhan at Naisusulat nang wasto ang mga
pangyayari sa kuwento mahahalagang pangyayari sa salitang may diptonggo
Naipakikita ang pagkaunawa sa kuwento.
kuwento sa pamamagitan ng Naipakikita ang pagsang-ayon at di-
pagtalakay at pagsusunod-sunod pagsang-ayon sa mga pangyayari sa
sa mga pangyayari sa kuwento kuwento
Naipakikita ang pagkaunawa sa
kuwento sa pamamagitan ng
pagtalakay at pagsusunod-sunod sa
mga pangyayari sa kuwento
A.Pamantayang Pangnilalaman demonstrates understanding and possesses developing language possesses developing language skills demonstrates knowledge of and
(Content Standards) knowledge of language grammar skills and cultural awareness and cultural awareness necessary to skills in word analysis to read,
and usage when speaking and/or necessary to participate participate successfully in oral write in cursive and spell grade
writing. successfully in oral communication communication in different contexts. level words.
in different contexts. demonstrates understanding of demonstrates the ability to
demonstrates understanding of grade level narrative and formulate ideas into sentences or
grade level narrative and informational texts. longer texts using conventional
informational texts. spelling.
B.Pamantayan sa Pagganap speaks and writes correctly and uses developing oral language to uses developing oral language to applies word analysis skills in
(Performance Standards) effectively for different purposes name and describe people, places, name and describe people, places, reading, writing in cursive and
using the basic grammar of the and concrete objects and and concrete objects and spelling words independently.
language communicate personal communicate personal experiences, uses developing knowledge and
experiences, ideas, thoughts, ideas, thoughts, actions, and feelings skills to write clear and coherent
actions, and feelings in different in different contexts sentences, simple paragraphs,
contexts uses literary and narrative texts to and friendly letters from a variety
uses literary and narrative texts to develop comprehension and of stimulus materials.
develop comprehension and appreciation of grade level
appreciation of grade level appropriate reading materials.
appropriate reading materials.
C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto. Identify the parts of a sentence Use expressions appropriate to Use expressions appropriate to the Read content area-related
Isulat ang code ng bawat (subject and predicate). the grade level to give opinion in grade level to give opinion in a text words. (Math and Science terms)
kasanayan MT2GA-Ie-f-2.5 a text listened to, heard or read. listened to, heard or read. MT2PWR-Ie-i-7.6
(Learning Competencies / MT2OL-Ie-f-3.2 MT2OL-Ie-f-3.2 Express ideas through poster

MT2RC-If-4. KAGAMITANG PANTURO Mga larawan.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. “Sequence chart”. ads. Formatted by DepEd Club Jose Rizal Jose Rizal Jose Rizal Member . “Sequence chart”.91 Mother Tongue pahina 83.91 Tongue pahina 83. Jose Rizal Pagong” Halaw sa kuwento ni Dr.91 48-50 50-53 50-53 53-54 54-55 1.Mga pahina sa Teksbuk 4. “Sequence chart”.(These writing activities are scaffold by the teacher. Venn Diagram” Venn Diagram” Venn Diagram” Venn Diagram” A. news report. “Sequence chart”.com for more IV:PAMAMARAAN . Pagong” Halaw sa kuwento ni Dr.Mga pahina sa Gabay ng Guro 2.4 profiles.g.91 Tongue pahina 83. Mga larawan. lost and found) using stories as springboard. MT2RC-If-4.visit depedclub.Objectives) Identify the difference between a Identify the difference between a making (e.4 II.Mga pahina sa Kagamitang 38-44 38-44 38-44 38-44 38-44 Pang Mag-aaral 3.Iba pang Kagamitang Panturo Kuwento: “ Si Unggoy at si Kuwento: “ Si Unggoy at si Kuwento: “ Si Unggoy at si Pagong” Kuwento: “ Si Unggoy at si Original File Submitted and Pagong” Halaw sa kuwento ni Dr. Mga larawan. character story and a poem. Halaw sa kuwento ni Dr.4 story and a poem.Sanggunian Curriculum Guide2016 sa Mother Curriculum Guide 2016 sa Mother Curriculum Guide 2016 sa Mother Curriculum Guide 2016 sa Tongue pahina 83.) MT2C-Ia-i-1. NILALAMAN Modyul 6 Modyul 6 Modyul 6 Modyul 6 Lingguhang Pagsusulit IKAANIM NA LINGGO IKAANIM NA LINGGO IKAANIM NA LINGGO IKAANIM NA LINGGO Ang Hilig Kong Gawin Ang Hilig Kong Gawin Ang Hilig Kong Gawin Ang Hilig Kong Gawin III. Mga larawan.

Pagganyak 2. dighay 1.Paghahabi sa layunin ng aralin Pagganyak 2. Kukunin lamang ni II.akin at sa unahan? (sa pamamagitan ng larawan) kaniya. nalumbay 1. pangungusap) napakinggan kahapon? paari. gumagamit ng iyo. ito. Ipabigkas at ipasulat ang Magtanong kung ano ang mga Magkaibigan ba o magkaaway sina Basahin ang tugma. Pagbigayin ang mga bata 3.1.) Paano kayo _____ Kinain lahat ni nakatutulong sa paglilinis ng Unggoy ang saging kaya inyong tahanan ?Ano ang nagalit at gumanti si nagagawa mo? Pagong. Kapag tinanggal 1.2 kasunduan akin ito. Pagganyak _____ Hindi makaakyat si 1.akin o kanya) 1. pagong .(Gamitin ng 3. akin at Magkaibigan ba o magkaaway sina ang puno ni Pagong at kaniya sa pamamahagi ng mga pagong o unggoy? nalanta ang kay Unggoy. Ano ang pamagat nito? 1. 1. namamanglaw. Lagyan ng bilang 1-6 ang tamang pagkakasunod- sunod ng kuwento____ Nagkaroon ng kasunduan sina Pagong at Unggoy na paghatiaan puno ng saging at itanim ito. Pagganyak 2.Sinasabi mo sa kausap mo na iyo kasama. Kapag ang yo ay dinagdagan Si Lisa ay namamanglaw sa bigay sa _______ ng lola ko. Marami ang naaaliw kay Unggoy. Maaari bang makahiram namabubuo? dahil siya‟y nag-iisa at walang sa ______ ng pambura mo? 2. Itanong kung nakakita na at ano Sa puso‟y di kailanman ibibitiw _____ Nakakita si Pagong 2. bumunga na guro ang salitang iyo.Paghahawan ng Balakid Balik-aral Balik-aral I. nalanta III.6.7. Hawak niya ang sa ang o sa salitang ako at pinalitan Nagkaroon ng kasunduan ang _________ . 3. Punan ang patlang ng at / o pagsisimula ng bagong Ipahula sa mga bata kung ano ang (sa pamamagitan ng pahiwatig ng Tungkol saan ang kwentong inyong tamang panghalip na aralin salitang mabubuo. Maganda ang regalong mo. bagay na panlinis. Pagong sa puno kaya tamang baybay ng mga salita sa hayop na nakita na at ipalarawan pagong o unggoy? Ang batang magiliw humingi uli siya ng tulong pisara.4. mop. lumitaw 1. kaya sa ang isang bagay. Ito ay lapis ko.(iyo.3. ng isa unahan ano ang salita kanilang bahay. Nalulungkot siya 2. _____ Naisahan ni Pagong si Unggoy sapagkat marunong . Pangganyak na Tanong buwan. (sa pamamagitan ng kilos) 1. Ang tinutukoy ay ang kausap 1. Ipahawak sa mga mag-aaral ang ang masasabi nila sa unggoy at Nang mga taong gumigiliw ng puno ng saging mga bagay tulad ng walis. Ano ang mabubuo kapag ang Unggoy ang puno kung bibigyan ng mga pangungusap na salitang niya ay dinagdagan ng ka siya ni Pagong ng kalahati ng puno. Panimulang Gawain 1. bunot.Balik-aral sa nakaraangaralin 1.A. _____ Makalipas ang ilang basahan. ng in ano ang salitang mabubuo? magkaibigan. paglagpak B.5. Ipagamit ito sa pangungusap.

puno ng nalumbay namamanglaw Ako ang bahalang magwalis at saging.Pag-uugnay ng mga halimbawa Paglalahad/Pagmomodelo Ipabasa ang kuwento sa LM Paglalahad Paglalahad IV. kukunin ko ito. naisipan ni Pagong na bigay matapos natin ang ating gawain. Habang unggoy Iya: Opo ate. Narito ang magliwaliw pag-uusap ng magkakapatid: bahay Karina: Inihabilin sa atin ni nanay Isang araw. Ivo: Walang problema ate. magliwaliw. (4 na puntos) pinuntahan ang Rizal Halaw sa kuwento ni Dr. Magtulungan tayo upang bahay. Jose Si Unggoy at Pagong Unggoy at si Pagong”sa LM sa guro. kayang. nakakita siya ng dighay at basahan. Ivo. Sa akin mo hugasang pinggan. Bigkasin ang mga salita mula sa Inihabilin niya sa kuwento. may Halaw sa kuwento ni Dr. subalit hindi niya Karina: Sige. ibibigay ang Nagtulong-tulong ang bahaging itaas ng puno na may magkakapatid at dahon at sa madaling natapos ang kanilang iyo naman ang ibabang bahaging gawain. siyang l lumangoy sa tubig. Isulat ang tamang sa bagong aralin Ipabasa nang pabigkas ang pahina 41 Ipabasa ang kuwento sa LM pahina Ipabasa ang mga salitang may baybay ng salitang diyalogo sa LM sa pahina 39 Si Unggoy at Pagong 41 diptonggo mula sa kuwentong “Si diptonggo na ididikta ng Sabado ng umaga. natin ang Karina: Sa akin naman ang mga puno. sa akin po ang walis siya‟y naglalakad. kaniyang mga anak na sina Iya. Pumayag si na Unggoy pero panglampaso humingi ito ng isang kasunduan. dahil namamanglaw sa apoy ang paglilinis ng kanyang araw bahay.” Nalumbay si pagong pero pumayag na rin siya sa gusto ni Unggoy. may ugat. sa iyo naman ang ito mabuhat kaya tinawag niya si timba. C. “Kung papayag ka na paghatian kaya ko yan. Ikaw Unggoy upang ang bahalang maghakot ng tubig magpatulong dito. ilagay Karina at Ivo ang lumangoy mga dapat gawin habang siya‟y umusbong wala. Jose Rizal pahina kanilang ina na si Aling Lorna. .Naisipan niya itong itanim maglampaso ng ating sahig.

Umakyat si Unggoy sa puno. . tuwang- tuwa si Pagong dahil nakita niya na may umusbong nang dahon sa kaniyang itinanim. hindi niya makuha ang mga bunga dahil hindi siya makaakyat. Naisipan niya na muling hingan ng tulong si Unggoy. natinik siya. nalungkot naman si Unggoy dahil nalanta at namatay ang itinanim niyang bahagi. Dighay sa kabusugan si Unggoy. Pagkalipas ng ilang araw. namunga na ang puno ni Pagong.Upang makaganti. Inalagaan ni Pagong ang kaniyang tanim. Sa pagbaba ni Unggoy sa puno. Nagalit si Pagong. ngunit sa halip na ibigay kay Pagong ang bunga. nilagyan niya ng tinik ang puno. Makalipas ang ilang buwan. kinain lahat ni Unggoy ang mga saging at itinapon ang balat kay Pagong. Subalit.Pareho nilang itinanim ang kanilang bahagi. Samantala.

maawa ka Unggoy. sabi naman ni Pagong. Upang makaganti. mamamatay ako dahil hindi ako marunong lumangoy”. “Tatadtarin kita ng pinong-pino”. “Sige. “Naku.Nagalit si Pagong. Sa pagbaba ni Unggoy sa puno. nilagyan niya ng tinik ang puno. ang ala-ala‟y takot na sabi ni Pagong. upang ang balat ko ay pumula at ako ay gumanda”. itatapon na nga lang kita sa ilog”. Mabuti pa‟y itapon na lang kita sa ilog at nang ikaw ay malunod”. natinik siya. tugon naman ni Pagong. ang sabi ni Unggoy. galit na sabi ni Unggoy. Galit na galit na hinanap niya si Pagong at nakita niyang nagtatago ito sa ilalim ng isang bao. alam ko na. wika ni Unggoy. “Mabuti at ako ay dadami”. “Ah. “Hahaha. at itinapon ni Unggoy si Pagong sa ilog Paglagpak sa tubig ay nakangiting sinabi ni Pagong kay Unggoy. “Mabuti pa‟y ilagay na lang kita sa apoy”. “ hindi mo ba alam na ito .

magtanim . Sino ang tauhan sa kuwento? a. sa bukid b.mahilig na ito? siyang magtanim. si Cora c. iyo b. amin pong nakahilig ang pagkakasulat) patinig na a.Ang aklat na ito ay ginawa?Bakit? Ano ang tawag sa mga salitang akin. Lea 4. Ano ang hilig gawin ni Lea? a. Pantulong na Gawain konsepto at paglalahad ng Paano natapos ang gawain?Sa Magkaibigan ba o magkaaway sina Magkaibigan ba o magkaaway sina katinig nagtatapos ang mga Piliin ang letra ng tamang bagong kasanayan #1 iyong palagay bakit natapos nila Pagong at Unggoy?Bakit? Pagong at Unggoy?Bakit? salita? sagot sa patlang.e.o. dilaw c. D:Pagtalakay ng bagong Tungkol saan ang diyalogo? Pagsagot sa pangganyak na tanong Pagsagot sa pangganyak na tanong Sa anong pinagsamang patinig at B. boghaw b. kami c. Maraming makukulay na bulaklak sa hardin nina Lea. Si Lea ay masipag na bata pangungusap? Paano ang tamang pagsulat sa . magsulat c. ang aking tirahan?” Galit na galit na umalis si Unggoy dahil naisahan siya ni Pagong. aw. oy.kolay Paano ito ginamit sa mga salitang may diptonggo? 3.i.at u at ng katinig 2.Alin ang Ano ang napansin ninyo sa ilang may tunog na nabubuo sa sa ______? salita sa diyalogo? (May mga salita pagsasama ng alin man sa limang a. iw) 1.Ito ay sa kanya. Nais niyang magtanin ng mga halamang namumulaklak sa kanilang hardin. si Adora b. magbasa b. Ano ang tawag sa mga salitang mga salita? Sa kanyang edad . sa bundok 5.Saan nagtatanim ng halaman si Lea? a. ang gawain?Tama ba ang kanilang (ay. Alin sa sumusunod ang Ano-anong mga salita ang na w o y(diptonggo) tama ang baybay? nakahilig ang pagkakasulat? Paano natin binasa/binigkas ang a. sa hardin c.

Paglinang sa kabihasaan Gawain 2 a. iyan. Oo bunga. Dighay sa kabusugan si ko." sagot ng kanyang nanay.Sumulat ng 3 bagong kasanayan #2 Piliin ang wastong panghalip na Pagsunud-sunurin ang mga Iguhit ang masayang mukha kung . c. "Oo anak. akin.Pagtalakay ng bagong Basahin ang sa Gawain 1 na nasa Ipagawa ang pangkatang gawain. Pangkat III: Nararamdaman Mo. Ano ang pamagat ng kuwento? ( Leads to Formative Isulat ang wastong panghalip na Sino-sino ang tauhan sa kuwento? Assessment ) paari sa Saan naganap ang kuwento? bawat patlang. niya si Pagong at nakita niyang nagtatago ito sa ilalim ng isang bao. basta‟t para sa inyo. akin) nga Gamit ang “Venn Diagram”. iyo) nga iyan. Ang Umakyat si Unggoy sa puno. tukuyin ang pagkakapareho at pagkakaiba ng katangian nina Pangkat IV: Karakter Ko. sequence map. Mabuti pa‟y itapon F. Unggoy at Pagong. Meron pa akong inihandang natinik siya.E. Sa Bahay ng mga Lizano malungkot na mukha naman kung B. Sumulat ng 5 Isang umaga abala ang mag-anak hindi sumasang-ayon. mga detalye. Pangkat II : Katangian Ko. sa Tukuyin Mo! (iyo. "Nanay. Galit na galit na hinanap gawain para sa iyo. pangungusap gamit ang paari upang pangyayari sa kuwento gamit ang sumasang-ayon sa sumusunod na panghalip paari na iyo. (akin. mo) po ba itong pulang damit?. tanong ni Annabel.Gawin ito sa sa halip na ibigay kay Pagong ang damit para sa amin nanay. sa paglilinis ng kanilang bahay sumasang-ayon. Pangkat I: Una Ka.Upang Nagawa mo ba nang wasto ang makaganti. mga saging at itinapon ang balat kay Laging pinakamaganda ang pipiliin Pagong. kinain lahat ni Unggoy ang naman.Sa pagbaba ni Unggoy sa puno. sunod ng mga pangyayari sa ." b. sabi naman ni Pagong.“Mabuti at ako ay dadami”.Sumulat ng maikling dahil sa nalalapit na kuwento na binubuo ng pista. “Tatadtarin kita ng pinong-pino”. mabuo ang maikling kuwento. salitang Diptonggo. Unggoy. Ipaliwanag pangungusap gamit ang na Lizano kung bakit sumasang-ayon o di. ang sabi ni Unggoy.“Ah. Susunod Ako! Iguhit Mo! A. pangyayari/ginawa ng tauhan at kanya. kay ate po ba ito? “Oo. tugon naman ni Pagong. manila paper. nilagyan niya ng tinik ang gawain? puno. C. ngunit gaganda naman ng binili ninyong bilog at ang pagkakaiba nila sa ibang bahagi ng bilog. Gawin ito sa Ano ang wastong pagkakasunod- sagutang papel. Pagpapayamang Gawain konsepto at paglalahad ng LM sa pahina 40 a. alam ko na. ang balat ko ay pupula at ako ay gaganda”. Nagalit si Pagong. sa (kaniya. galit na sabi ni Unggoy. C. Ito pong Mo kulay asul. Isabuhay Maraming salamat po.“Mabuti pa‟y ilagay na lang kita sa apoy”. Isulat ang pagkakapareho nila sa gitnang Isadula ang tagpong ito.“Sige.

” 5. akin. i. o. “Isidra.at Ipabasa ang Tandaan sa LM sa kaniya ay tinatawag na panghalip pahina 44 na paari. at ng katinig na w oy. Ano ang dapat isaalang-alang sa Ano ang dapat isaalang-alang sa Paano ang wastong akin. 1. mga salitang diptonggo.Paglalapat ng aralin sa pang Ano ang sasabihin mo sa c.o kanya. Nakasulat Unggoy? doon ang pangalan mo. ___ba ang panyong ito?” G. nabubuo sa pagsasama ng alin aangkin. “Ang galing talagang gumuhit ni Ano-ano ang kanilang Marlon.” Ano-ano ang kanilang pagkakaiba? 4. Nilapitan mo siya. Alin naman sa mga pangyayaring d. Nakita mong may bagong biling naganap sa kuwento ang di ka Unggoy? wastong baybay nito. ____ pagkakatulad? ang pinakamagandang pinta. e.ayunan mo? Pangkat III. Unggoy? Panoorin natin ang ipapakita ng Pangkat II Tama ba ang ginawa ni Unggoy kay Pagong? Bakit Kung ikaw naman si Pagong. niyang paborito ko iyon.” Pangkat I. damit ang iyong ina. Nakita Pagong? mong nakasulat ang pangalan ng Ano ang ginawa ni Pagong kay iyong kaklase. man sa limang patinig na a. Ano-ano ang katangian ni mesa. Ano-ano ang pangyayari sa Pakinggan natin ang pag-uulat ng Bawat bata ay papagbigayin ng araw-araw na buhay sumusunod na sitwasyon? Gamitin kuwento na sinasang. “Cj.” Ano-ano ang katangian ni Pagong? 3. ipasulat ang iyo. Nais mong sumasang-ayon? Bakit naman nagalit si Unggoy kay tanungin kung para sa iyo ang Pagong? kaniyang binili. iyo. 2.May napulot kang lapis. “Ibinigay sa ____ ni Lani ang Tingnan natin ang pag-uulat ng bulaklak dahil alam Pangkat II. kaniya? muling pagsasalaysay ng kuwento? muling pagsasalaysay ng kuwento? pagbasa/pagbigkas ng mga Ano ang panghalip na paari? salitang may diptonggo? Ipabasa ang Tandaan sa LM pahina Paano ang wastong pagsulat ng 39 mga salitang may diptonggo? Ang mga salitang akin.Paglalahat ng Aralin Ano ang tawag sa mga salitang iyo. Ano ang ginawa ni Unggoy kay 2. gagawin mo rin ba ang ginawa niya kay Unggoy? Tama ba na gawan natin ng hindi mabuti ang ating kaibigan? Bakit? H. u. “Maganda ba ang damit ko? kuwento Bigay ito sa ____ Pakinggan natin ang pag-uulat ng ng aking nanay. ___ ang baunan na nasa b. Tandaan! Ang panghalip na paari ay May mga salitang may tunog na nagpapahayag ng pag-aari o pag. . Bakit nagalit si Pagong kay sa papel at ipabigkas ang 1.

Basahin ang sumusunod na mga Gamitin ang panghalip na iyo.Gawin ito sa sagutang diptonggo nang wastong bigkas. akin salitang may at kaniya. Ang tawag sa mga ito ay mga salitang may Diptonggo . Binibigkas ang mga salita ayon sa papantig na baybay.Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. MGA TALA V. Sipiin ang mga ito sa kuwaderno nang may tamang espasyo. I.aralin at remediation IV. D.Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B:Bilang ng mag-aara na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. papel. PAGNINILAY A.Karagdagang Gawain para sa takdang. Bangaw dalaw gaslaw ibabaw Lugaw tahaw alingawngaw bataw gunaw kalabaw nakaw sabaw takaw ampaw batingaw dilaw halimaw kantiyaw palayaw tampisaw anahaw bayaw dungaw hikaw labnaw sawsaw tanaw abay himlay katay liwayway panday sanaysay talakay agapay batay hinay kaway malay panganay tamlay beybi reyna abuloy baboy kasoy lumboy palaboy saluysoy taboy tukoy daloy kuyakoy luoy J.Pagtataya ng Aralin Bumuo ng limang pangungusap.Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos ?Paano ito nakatulong? .Nakatulong ba remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin.

depedclub.F.Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? File Submitted by DepEd Club Member .com File Created by Ma’am MARIANNE MANALO PUHI .Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa tulong ng aking punong guro at suberbisor? G.