You are on page 1of 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 (KSSR ) 2014
BM4

Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan
Tema : 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut jenis- EMK : Pendidikan Alam Sekitar
1 Aktiviti bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang Strategi Pdp : KB - Menjana idea
kekeluargaan perkataan, frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat KBT : KP - Interpersonal

02.01.2014 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang EMK : Pendidikan Alam Sekitar
1 hingga dan ayat daripada pelbagai sumber dengan mengandungi perkataan berimbuhan apitan Strategi Pdp : KB - Menghubungkaitkan
03.01.2014 Unit : sebutan yang betul. daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang KBT : KP - Verbal-Linguistik
1 Berkhemah di betul.
Laman Idaman 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis EMK : Pendidikan Alam Sekitar
dan ayat secara mekanis dengan betul dan dengan betul dan kemas Strategi Pdp : KB - Menghubungkaitkan
06.01.2014 kemas. KBT : BCB - Bacaan Intensif
2 hingga
10.01.2014 Buku Teks : 5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am EMK : Nilai Murni - Kasih Sayang
muka surat kata dengan betul mengikut konteks. konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul Strategi Pdp : KB - Mengkategorikan
2-6 mengikut konteks KBT : Kontekstual - Menghubungkaitkan

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama EMK : Pendidikan Alam Sekitar
tunjuk dengan betul mengikut konteks. Strategi Pdp : KB - Menghubungkaitkan
KBT : BCB - Bacaan Intensif

Tema : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi EMK : Nilai Murni - Kerajinan
1 Aktiviti respons terhadap sesuatu arahan, soalan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan Strategi Pdp : KB - Mengecam
kekeluargaan dan pesanan yang didengar dengan betul. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang KBT : Kontekstual - Menghubungkaitkan
betul.
13.01.2014 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan EMK : Nilai Murni - Hemah Tinggi
3 hingga dengan lancar, sebutan yang jelas dan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku Strategi Pdp : KB - Menghubungkaitkan
17.01.2014 Unit : intonasi yang betul. terhadap arahan berdasarkan ayat perintah KBT : KP - Interpersonal
2 Seronoknya dengan betul.
Membaca 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam EMK : Nilai Murni - Kerajinan & Kerjasama
dan ayat secara mekanis dengan betul dan bentuk tulisan berangkai dengan betul dan Strategi Pdp : KB - Mengecam
kemas. kemas. KBT : KP - Visual ruang

Buku Teks : 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang EMK : Nilai Murni - Kerajinan
muka surat dalam lagu melalui nyanyian secara didik mengandungi nilai dan pengajaran secara Strategi Pdp : KB - Menjana idea
7-12 hibur. berpandu dan disampaikan melalui nyanyian KBT : KP - Muzik
secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am EMK : Nilai Murni - Kerajinan
kata dengan betul mengikut konteks. konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul Strategi Pdp : KB - Menjana idea
mengikut konteks KBT : Kontekstual - Menghubungkaitkan

Muka surat1 dari 16

6 Mendengar.2 Mendengar. mengecam. memahami.2. dan menyebut jenis- Muka surat2 dari 16 . dan menyebut 1.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.

frasa 3.2 Mendengar. 20.02. tunjuk dengan betul mengikut konteks. soalan respons terhadap soalan tanpa kata tanya Strategi Pdp : KB .2014 Unit : bahan untuk memberi respons dengan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan KBT : KP .Kasih sayang & Baik hati Keluarga dan ayat dengan betul.1. memahami dan memberikan EMK : Ilmu .3.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4. 5.4.Menjana idea KBT : Kontekstual .Mendengar dengan cekap Buku Teks : 4.Kerajinan 6 hingga tersurat dan tersirat daripada pelbagai mengenal pasti idea utama dan idea sampingan Strategi Pdp : KB .Mengenal pasti 24.2.4.Sejarah 1 Aktiviti respons terhadap sesuatu arahan.Membuat gambaran mental kekeluargaan dan pesanan yang didengar dengan betul.01.3 Mendengar.Menghubungkaitkan Tema : 1. susunan idea yang tepat semasa bercerita KBT : KP .1 Memahami dan menggunakan golongan 5.Mejana idea 22-26 hibur.Bacaan 3 Melancong jelas dan intonasi yang betul degan 3.2 Mendengar.4 Menulis imlak dengan tepat.1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk EMK : Nilai murni .01.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas EMK : Ilmu .Menghubungkaitkan Kesihatan dan dan pesanan yang didengar dengan betul.6 memahami. 5. Sihat 3. berpandu dan disampaikan melalui nyanyian KBT : KP .02.Kinestetik dengan betul. sebutan yang jelas dan ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek Strategi Pdp : KB .Bacaan Intensif 5 hingga 31. memahami 1. secara lisan dengan betul KBT : KP .dan 1.Verbal-Linguistik secara didik hibur.Sejarah muka surat menggunakan bahasa badan secara kreatif sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta Strategi Pdp : KB . KBT : BCB .Menghubungkaitkan 27.Verbal-linguistik Kebersihan 03.3. Strategi Pdp : KB .01.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang EMK : Nilai murni .Menjana idea KBT : Kontekstual .4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.3.2.Menyusun urutan 13-18 semasa bercerita secara didik hibur.2014 2.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi EMK : Ilmu . EMK : Ilmu .2014 Unit : intonasi yang betul.2014 bercapah dengan betul.Mengecam KBT : BCB .Sejarah kata dengan betul mengikut konteks.3. memahami danmemberikan menyebut jenis.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.Muzik secara didik hibur. dengan tepat.Meramal 4 Amalan Hidup betul.Pendidikan Kesihatan 2 Amalan respons terhadap sesuatu arahan.2014 2.Menganalisis 07. berdasarkan soalan yang bertumpu dan Strategi Pdp : KB . memahami dan memberi 1.1 Menulis perkataan berimbuhan pinjaman EMK : Ilmu .3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama EMK : Nilai murni . 3.01.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman EMK : Nilai murni .Kebersihan fizikal & mental muka surat dalam lagu melalui nyanyian secara didik mengandungi nilai dan pengajaran secara Strategi Pdp : KB .3 mengecam. secara mekanis dengan lancar.2014 Buku Teks : 4.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan EMK : Ilmu . sebutan yang KBT : PM . tak hidup dengan betul mengikut konteks Strategi Pdp : KB . soalan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku Strategi Pdp : KB . terhadap arahan berdasarkan ayat perintah KBT : KP . dan dan memberi menyebut 1.Kebersihan fizikal & mental kata dengan betul mengikut konteks.Sejarah 4 hingga dengan lancar.Pendidikan Kesihatan dengan ejaan yang tepat secara imlak Strategi Pdp : KB .3 Membina dan menulis perkataan.1.1 Mendengar.Mengalami Muka surat3 dari 16 .1 Memahami dan menggunakan golongan 5.

9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan 3. menjelaskan idea Sihat 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada EMK : Nilai murni .Menyusun mengikut urutan 33-38 sumber. betul mengikut urutan.Mengitlak ditonton atau dibaca dengan betul.Menjana idea 27-32 KBT : Kontekstual .4. dan dan memberi menyebut 1.Mengecam 21.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2. urutan untuk membuat carta daripada pelbagai Strategi Pdp : KB .Mencatat nota 3.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.4. EMK : Nilai murni .Kebersihan fizikal & mental 2 Amalan respons terhadap sesuatu arahan.Membuat urutan 14.3 Membina dan menulis perkataan. KBT : Kontekstual .Bacaan Intensif 6 Pendidikan betul.3.Mengaplikasi Tema : 1.Kebersihan fizikal & mental dan ayat dengan betul.2014 Unit : bahan untuk memberi respons dengan KBT : Konstruktivisme .9. Strategi Pdp : KB .Berdikari 7 hingga tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk menjana idea dengan betul Strategi Pdp : KB .1 Memahami dan menggunakan golongan 3.2.3 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.Menaakul 24.2014 Buku Teks : 3.02.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai EMK : Nilai murni .4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif EMK : Nilai murni .Kebersihan fizikal & mental 8 hingga dan ayat daripada pelbagai sumber dengan mengandungi perkataan berimbuhan apitan Strategi Pdp : KB .Kebersihan fizikal & mental muka surat kata dengan betul mengikut konteks. memahami 1.3 Membaca dan memahami ayat yang EMK : Nilai murni .3 mengecam.02. jenis karangan dengan betul.6 memahami.Membuat urutan Kesihatan dan dan pesanan yang didengar dengan betul. Kesihatan 2. 2. memahami danmemberikan menyebut jenis.Menghubungkaitkan Kesihatan dan daripada pelbagai sumber dalam situasi yang gramatis dalam situasi formal dan tidak KBT : KP .1.dan 1.2014 Unit : sebutan yang betul.4 Bertutur. pancangan keterangan dengan betul mengikut Strategi Pdp : KB .Menghubungkaitkan 9 hingga betul. yang didengar.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera EMK : Sains dan teknologi sastera dan bukan sastera yang didengar. Strategi Pdp : KB .6 Memahami dan menggunakan kata hubung EMK : Nilai murni . ditonton atau dibaca dengan Strategi Pdp : KB .1.02.2014 bahan untuk memberi respons dengan pelbagai bahan untuk membuat penilaian KBT : Konstruktivisme . daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang KBT : BCB .Mengaplikasi Buku Teks : 5.4.02.2.Mengaplikasi Kebersihan 10.Kebersihan fizikal & mental dengan betul mengikut konteks.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada EMK : Ilmu .3 Membaca dan memahami maklumat yang EMK : Ilmu .Pendidikan Kesihatan tersurat dan tersirat daripada pelbagai tersurat dan tersirat dengan tepat daripada Strategi Pdp : KB .Menganalisis KBT : Kontekstual .02. jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis KBT : BCB -Bacaan Intensif Muka surat4 dari 16 .2 Membaca dan memahami perkataan.Interpersonal Kebersihan formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila 17.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut EMK : Sains dan teknologi muka surat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Menganalisis konteks KBT : Kontekstual . frasa 2. KBT : BCB .Pendidikan Kesihatan 2 Amalan permintaan tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan menggunakan ayat Strategi Pdp : KB .5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.2 Mendengar.5.02. soalan respons dengan menyampaikan pesanan yang Strategi Pdp : KB .Memindahkan 5. dengan betul 28.2014 bertatasusila. frasa 5.menerangkan dan 5 Bersih dan betul. berbual dan menyatakan 1.2014 2.

memahami dan menaakul 2.Rasional kata dengan betul mengikut konteks.3.6 Berbual 1.Rasional 10 hingga untuk memindahkan maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Strategi Pdp : KB .1 Membaca dan memahami maklumat yang EMK : Nilai murni . memahami dan menaakul 2.5. KBT : KP .Mengenal pasti Selamat daripada pelbagai sumber dalam situasi tanya dengan betul dalam situasi formal dan KBT : Konstruktivisme .2 Bertutur.Memadankan KBT : Kontekstual . 1.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan EMK : Nilai murni .4.4.5 Membaca. tentang dan menyebut sesuatu perkara jenis- menggunakan EMK : Nilai murni . dengan persekitaran 10.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.4 Menulis imlak dengan tepat.Menghubungkaitkan 7 Sentiasa Awasi betul.4 Mendengar.5.2 Mendengar.3 Membina dan menulis perkataan.Verbal-Linguistik 5.2.Menghubungkaitkan Tema : 1. serta memahami maksud sajak tersebut. KBT : Konstruktivisme . Diri 3.Menaakul 14.Mengecam baca yang tepat secara imlak KBT : BCB .Keberanian kata penguat dengan betul mengikut konteks Strategi Pdp : KB . jenis karangan dengan betul.2014 bertatasusila.Membuat urutan KBT : Kontektual .Mengecam 42-46 KBT : BCB . tak hidup dengan betul mengikut konteks Strategi Pdp : KB .1.Keberanian 3 Sentiasa permintaan tentang sesuatu perkara kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak Strategi Pdp : KB .Rasional muka surat intonasi yang betul menggunakan bahasa intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur Strategi Pdp : KB .Mengembangkan idea formal dan tidak formal secara tidak formal secara bertatasusila.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan EMK : Nilai murni .6 Memahami dan menggunakan kata hubung EMK : Nilai murni .4.Menghubungkaitkan Selamat daripada pelbagai sumber dalam situasi formal secara bertatasusila.Mengaplikasi Muka surat5 dari 16 .Mendengar aktif Buku Teks : 5.03.Menganalisis konteks KBT : Kontekstual . berbual dan menyebut dan menyatakan 1. Payung 3.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai EMK : Pendidikan Alam Sekitar sebelum Hujan dan ayat dengan betul.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan EMK : Nilai murni .03.Interpersonal formal dan tidak formal secara 03.Menghubungkaitkan 47-52 yang indah secara didik hibur.2 Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan EMK : Sains dan teknologi berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda Strategi Pdp : KB .Bacaan Intensif 8 Sediakan betul. KBT : KP .2014 Unit : terdapat dalam pelbagai bahan dengan dengan betul KBT : BCB .2014 bertatasusila.4 Bertutur.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.Semangat bermasyarakat 11 hingga untuk memindahkan maklumat yang yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Strategi Pdp : KB .2 Membaca. memahami dan menaakul maklumat EMK : Nilai murni . berbual dan menyatakan 1.1. 2.Menganalisis 07.03.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas EMK : Nilai murni .4. frasa 3.2014 Unit : terdapat dalam pelbagai bahan dengan dengan betul. 2. mengecam. 3.Memindahkan maklumat Buku Teks : 4.Bacaan Intensif 5.1.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan 4.Rasional 3 Sentiasa permintaan tentang sesuatu perkara kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama Strategi Pdp : KB . pancangan keterangan dengan betul mengikut Strategi Pdp : KB .03.Keberanian muka surat kata dengan betul mengikut konteks.5 Membaca. Strategi Pdp : KB . memahami.

04.Memindahkan CPP1 hingga 30.7 Memahami dan menggunakan kata bantu.03.03.03.Interpersonal formal dan tidak formal secara tidak formal secara bertatasusila.2014 menggunakan bahasa yang santun.Menaakul 23.Menganalisis 62-66 hibur.Menjana idea 07. tentang dan menyebut sesuatu perkara jenis- menggunakan EMK : Nilai murni .Verbal-Linguistik Tema : 1.Menghubungkaitkan Selamat daripada pelbagai sumber dalam situasi tanya dengan betul dalam situasi formal dan KBT : KP . memahami. secara bertatasusila sebeum Kena 3.4 Mendengar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1. memahami dan menaakul bahan EMK : Nilai murni .6. sebutan yang jelas dan intonasi yang Strategi Pdp : KB . 1.1.Keberanian tentang sesuatu perkara dengan prosa untuk memindahkan maklumat kepada Strategi Pdp : KB .4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai EMK : Keusahawanan Masyarakat dan ayat dengan betul.Menghubungkaitkan Penyayang menggunakan sebutan yang jelas dan betul menggunakan ayat yang mengandungi KBT : KP .1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang EMK : Nilai murni . kata EMK : Nilai murni .Semangat bermasyarakat kata dengan betul mengikut konteks.Membuat gambaran mental 04.Menjana idea 53-57 jelas serta menggunakan bahasa yang santun.2014 2.5.Interpersonal 9 Beringat betul.Verbal-Linguistik 10 Program Khidmat 3.Menyesuaikan mengikut konteks KBT : KP . 17.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4. frasa 3.2014 Buku Teks : 4.Menghubungkaitkan mengikut konteks KBT : KP . perintah dan kata pemeri dengan betul Strategi Pdp : KB . berfikir secara kreatif KBT : KP .1.5.Memindahkan maklumat 5.2 Bertutur. memahami dan menaakul 1.3 Mendengar.2014 KBT : Kontekstual .03.7 Memahami dan menggunakan kata bantu.Muzik hibur. dipersembahkan melalui nyanyian secara didik KBT : KP .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2. berbentuk surat.Semangat bermasyarakat muka surat dalam lagu melalui nyanyian secara didik mengandungi nilai dan pengajaran yang Strategi Pdp : KB .6.Keberanian muka surat kata dengan betul mengikut konteks.Keberanian perintah dan kata pemeri dengan betul Strategi Pdp : KB . KBT : Kontekstual .2 Menulis untuk menyampaikan maklumat EMK : Nilai murni .6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 2.2014 Unit : terdapat dalam pelbagai bahan dengan badan yang sesuai dalam situasi tidak formal KBT : KP . wacana 31.Kasih Sayang 13 hingga bukan sastera yang sesuai bagi memupuk sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya Strategi Pdp : KB . bentuk puisi dengan betul.2014 Unit : minat membaca.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan EMK : Nilai murni .Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.1 Memahami dan menggunakan golongan 3.2014 Buku Teks : 5.1.Verbal-Linguistik intonasi yang betul. 2. 5.4.4.6 Berbual 1.2. berbual dan menyebut dan menyatakan 1. Strategi Pdp : KB .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan EMK : Pendidikan Alam Sekitar 4 Masyarakat perkara semula dengan tepat tepat.2014 bertatasusila.3.3 Membina dan menulis perkataan.04.Keberanian 3 Sentiasa permintaan tentang sesuatu perkara kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama Strategi Pdp : KB .3 Membaca. mengecam.Memindahkan maklumat 14 hingga 11.03.Menghubungkaitkan 21. kata EMK : Nilai murni . laporan dan cerita dengan Strategi Pdp : KB .Kinestetik Muka surat6 dari 16 .5 Membaca.04. jenis karangan dengan betul.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu EMK : Peraturan Sosiobudaya 12 hingga untuk memindahkan maklumat yang perkara dengan menggunakan kata dan bahasa Strategi Pdp : KB . KBT : Kontekstual .

6 Mendengar.2014 4.5 Mendengar.2.2 Membaca dan memahami perkataan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.Membuat gambaran mental 25.Verbal-Linguistik 21.2 Menceritakan dan menyebut sesuatu perkara jenis- yang dilihat dan EMK : Nilai murni .6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.Kasih sayang pembentukan kata yang sesuai dalam –an.05.04.Bacaan Tema : 1.Memindahkan maklumat Buku Teks : 5.Kebersihan fizikal & mental muka surat kata dengan betul mengikut konteks.1.04. yang mengandungi wacana. bahasa badan yang sesuai semasa bercerita KBT : KP . jelas serta menggunakan bahasa yang santun.04.Menilai 18.04. Strategi Pdp : KB . 1.Mengaplikasikan 5. Strategi Pdp : KB . –i. KBT : BCB .Kasih sayang muka surat tentang sesuatu perkara dengan betul dengan menggunakan idea utama dan Strategi Pdp : KB .2.Menghubungkaitkan Penyayang sumber dengan tepat secara bertatasusila. idea sampingan serta menegaskan kesantunan KBT : Konstruktivisme . 2.Bacaan Intensif 11 Khidmat Rakan Sebaya 3.Verbal-Linguistik intonasi yang betul. baharu 5.2014 2. KBT : Kontekstual . perintah dan kata pemeri dengan betul Strategi Pdp : KB .Menghubungkaitkan KBT : PM .6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1. frasa 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran EMK : Nilai murni . 14. secara bertatasusila KBT : KP . dansesuatu menceritakan menyebut 1.6.Kebersihan fizikal & mental 15 hingga bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni Strategi Pdp : KB . Muka surat7 dari 16 .Menjana idea menggunakan bahasa yang santun.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4. daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang KBT : BCB .6.Verbal-Linguistik 12 Skuad Prihatin secara didik hibur. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan KBT : Kontekstual .1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang EMK : Nilai murni .2014 sebutan yang betul.Bacaan Intensif 17 hingga betul.Menjana idea 73-78 menggunakan bahasa yang santun.menyampaikan idea berbahasa.Kerjasama 4 Masyarakat perkara semula dengan tepat yang ditonton dengan tepat. memahami.Menghubungkaitkan 28.3 Membaca dan memahami ayat yang EMK : Pendidikan Alam Sekitar dan ayat daripada pelbagai sumber dengan mengandungi perkataan berimbuhan apitan Strategi Pdp : KB .Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.2. laporan dan cerita dengan Strategi Pdp : KB .Kerjasama dengan betul mengikut konteks.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat EMK : Peraturan Sosiobudaya tentang sesuatu perkara dengan berbentuk surat.04.7 Memahami dan menggunakan kata bantu.Kerjasama 4 Masyarakat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara Strategi Pdp : KB . sebutan yang Strategi Pdp : KB .2014 Buku Teks : 3.2 Mengujarkan idea yang tepat menggunakan EMK : Nilai murni .6.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif EMK : Nilai murni .1 Memahami dan menggunakan golongan 5. kata EMK : Nilai murni .2 Bercerita 1. 03.5.2014 Unit : minat membaca.Menjana idea pelbagai situasi dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.2014 Unit : semasa bercerita secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan 5.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang EMK : Nilai murni .Menganalisis 67-72 mengikut konteks KBT : Konstruktivisme .Mengaplikasi pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. -kan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan EMK : Nilai murni .Menjana idea Penyayang menggunakan sebutan yang jelas dan jelasdan intonasi yang betul menggunakan ayat KBT : KP . imbuhan apitan pada kata kerja.2.danmengecam.Kebersihan fizikal & mental 16 hingga menggunakan bahasa badan secara kreatif bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta Strategi Pdp : KB .

lancar.3. sebutan yang KBT : BCB . kata nama dan kata adjektif serta imbuhan KBT : Konstruktivisme .2 Menyampaikan maklumatdan menyebut tentang jenis- sesuatu EMK : Patriotisme 5 Kenali Warisan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai perkara daripada media cetak dalam bentuk Strategi Pdp : KB .Mengaplikasikan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. imbuhan apitan pada kata kerja.Mengenal pasti 09.6. secara bertatasusila KBT : KP . imbuhan dan struktur ayat.Menjana idea 87-92 yang indah secara didik hibur.Verbal-Linguistik 12.Bacaan Intensif 14 Serupa tetapi jelas dan intonasi yang betul Berbeza 3.8.4.05. Strategi Pdp : KB .6 Berbicara mengecam.Semangat bermasyarakat pembentukan kata yang sesuai dalam –an.2 Membina dan memahami sajak secara terkawal EMK : Peraturan Sosiobudaya muka surat intonasi yang betul menggunakan bahasa dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan Strategi Pdp : KB . untuk dan menyebut menyampaikan maklumat 1.1 Menghasilkan rangka pendahuluan.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran EMK : Patriotisme muka surat pembentukan kata yang sesuai dalam –an.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2. –i. 1. intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. imbuhan apitan pada kata kerja. Strategi Pdp : KB .Menganalisis kata. -kan. memahami.05. 05. -kan.Mengembangkan idea pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.6.2014 Unit : intonasi yang betul. penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.Mengecam pelbagai situasi dengan betul. KBT : KP .4 Melafazkan dan memahami puisi dengan 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang KBT : PM .1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi EMK : Peraturan Sosiobudaya 18 hingga dengan lancar.Bacaan Intensif Buku Teks : 4.2 Memahami dan menggunakan 5.Menganalisis KBT : Kontekstual .2.Bacaan 13 Irama Malaysia betul.Mensentesis Bangsa sumber dengan tepat secara bertatasusila.05.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang EMK : Peraturan Sosiobudaya 5 Kenali Warisan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara Strategi Pdp : KB .8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 3. secara mekanis dengan lancar. tanda baca.Menganalisis 82-86 pelbagai situasi dengan betul.2. Muka surat8 dari 16 . –i.2014 2.2. KBT : BCB .2 Memahami dan menggunakan 5. Tema : 1.2014 Unit : intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek Strategi Pdp : KB .Mengitlak Bangsa sumber dengan tepat secara bertatasusila.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.Memindahkan Buku Teks : 5.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1. pengumuman dengan menggunakan ayat yang KBT : PM .Mengenal pasti 16.2 Mendengar. 1. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan KBT : Konstruktivisme . sebutan yang jelas dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan Strategi Pdp : KB . daripada aspek ejaan.6 Mendengar.05.7.Main peranan gramatis secara bertatasusila.2014 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran EMK : Nilai murni .2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi EMK : Keusahawanan 19 hingga dengan lancar.Verbal-Linguistik 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan EMK : Peraturan Sosiobudaya dengan betul.3. isi dan EMK : Patriotisme pelbagai genre dengan betul. Strategi Pdp : KB . penggunaan Strategi Pdp : KB . 3.

Mengumpul dan mengelas 04.1 Mendengar. urutan untuk membuat carta daripada pelbagai Strategi Pdp : KB .Menjana idea Penternakan dan pesanan yang didengar dengan betul. yang didengar.Mengakses gramatis secara bertatasusila 19.2 Mendengar.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera EMK : Peraturan Sosiobudaya muka surat sastera dan bukan sastera yang didengar.06. terhadap arahan berdasarkan ayat perintah KBT : Konstruktivisme .9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan 3.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.Bacaan Intensif 16 Kemajuan betul.2014 2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk EMK : Ilmu .Meramal 21 hingga 27.06.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada EMK : Pendidikan Alam Sekitar 22 hingga tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk menjana idea dengan betul Strategi Pdp : KB . sumber dengan menggunakan ayat yang KBT : PAK .2014 KBT : KMD .05.2014 5.6 Mendengar.Menjana idea 26.7. jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis KBT : Konstruktivisme .2. dan menyebut mengemukakan pendapat 1.5.Mensentesis Bangsa sumber secara bertatasusila. imaginatif dan deskriptif dengan betul.05.7.01.2014 Unit : bahan untuk memberi respons dengan KBT : BCB . dengan tepat.Memindahkan Buku Teks : 5.3 Mendengar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut EMK : Keusahawanan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.05.2014 Buku Teks : 3.Mengembangkan idea 22.Menyusun urutan sumber.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan EMK : Peraturan Sosiobudaya CPT hingga kata dengan betul mengikut konteks.Menaakul 93-98 ditonton atau dibaca dengan betul. pelbagai situasi. Pertanian 3.11.Mengenal pasti 102-106 pelbagai situasi dengan betul.9.7 Berbincang mengecam.Bacaan Intensif Tema : 1.2 Memahami dan menggunakan 5.05. KBT : BCB .dan 1. memahami dan memberikan EMK : Keusahawanan 6 Pertanian dan respons terhadap sesuatu arahan. KBT : Kontekstual . Kreatif 3.Menganalisis 23.2015 KBT : BCB .1.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1. ditonton atau dibaca dengan Strategi Pdp : KB .Menjana idea 20.Meramal 15 Unik dan betul. soalan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku Strategi Pdp : KB .2014 Unit : bahan untuk memberi respons dengan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan KBT : KMD .dan 1.3.Bacaan Intensif Muka surat9 dari 16 .2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk EMK : Kreativiti dan Inovasi pelbagai genre dengan betul. 16. kata penguat dengan betul mengikut konteks Strategi Pdp : KB .2 Berbincang memahami.Pertanian muka surat pembentukan kata yang sesuai dalam bentuk yang telah mantap dengan betul dalam Strategi Pdp : KB .1 Membaca dan memahami maklumat untuk EMK : Kreativiti dan Inovasi 20 hingga tersurat dan tersirat daripada pelbagai mengenal pasti idea utama dan idea sampingan Strategi Pdp : KB .4.Menghubungkaitkan dengan betul.2014 2. Strategi Pdp : KB .4.2. dan menyebut mengemukakan jenis- pendapat EMK : Peraturan Sosiobudaya 5 Kenali Warisan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai Strategi Pdp : KB . memahami dan memberi 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.

yang didengar.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan EMK : Kreativiti dan Inovasi dalam pelbagai situasi.06. jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis KBT : Kontekstual .Mengitlak Penternakan terdapat dalam pelbagai bahan dengan dengan betul. secara lisan dengan betul KBT : KP .Bacaan Intensif Tema : 2.Mensentesis 07.2014 Buku Teks : 3. dan pengajaran dengan bahasa badan yang KBT : KP .Menjana idea 107-112 kreatif melalui lakonan secara didik hibur.Mengumpul dan mengelas pelbagai situasi KBT : BCB . ditonton atau dibaca dengan Strategi Pdp : KB .3.Bacaan Intensif betul. dan dan memberi menyebut 1.07.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk EMK : Sains dan teknologi pelbagai genre dengan betul.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada EMK : Keusahawanan muka surat menggunakan bahasa badan dengan bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai Strategi Pdp : KB . memahami dan menaakul 2.2 Mendengar.Menghubungkaitkan 5.Interpersonal 23. memahami 1. peluasan subjek dan predikat yang betul dalam Strategi Pdp : KB .Bacaan Intensif Muka surat10 dari 16 . EMK : Sains dan teknologi 6 Pertanian dan respons terhadap sesuatu arahan.4.2014 bercapah dengan betul. KBT : BCB . dengan betul Penternakan 3.06.Menghubungkaitkan 17 Perkembangan betul.Menganalisis pelbagai situasi KBT : BCB .3 Membaca dan memahami maklumat yang EMK : Keusahawanan 23 hingga tersurat dan tersirat daripada pelbagai tersurat dan tersirat dengan tepat daripada Strategi Pdp : KB .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3. berdasarkan soalan yang bertumpu dan Strategi Pdp : KB .4 Bertutur.2014 Unit : daripada pelbagai sumber dalam situasi yang gramatis dalam situasi formal dan tidak KBT : KP .Perbincangan Buku Teks : 4.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.06.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera EMK : Kreativiti dan Inovasi muka surat sastera dan bukan sastera yang didengar.Menghubungkaitkan Penternakan dan pesanan yang didengar dengan betul.5.7.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.dan 1. Strategi Pdp : KB .Verbal-Linguistik sesuai melalui lakonan secara didik hibur. berbual dan menyatakan 1.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan EMK : Keusahawanan dalam pelbagai situasi.9.Menjana idea KBT : BCB .Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1. soalan respons terhadap soalan tanpa kata tanya Strategi Pdp : KB .3 Membina dan menulis jawapan pemahaman EMK : Pendidikan Alam Sekitar dan ayat dengan betul.Menilai 27. frasa 3. imaginatif dan deskriptif dengan betul.2014 2.3.2014 Unit : bahan untuk memberi respons dengan pelbagai bahan untuk membuat penilaian KBT : Konstruktivisme . 30.Interpersonal 18 Hasil Serba formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila Guna 3.Bacaan Mentalis 25 hingga 11. KBT : BCB . memahami danmemberikan menyebut jenis. peluasan subjek dan predikat yang betul dalam Strategi Pdp : KB .3.3.3.3 mengecam.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.Mengitlak 113-118 ditonton atau dibaca dengan betul.2 Mendengar.5 Membaca.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.2.1 Membaca dan memahami maklumat yang EMK : Keusahawanan 6 Pertanian dan untuk memindahkan maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Strategi Pdp : KB . 5.4.07.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan 3.6 memahami.3 Membina dan menulis perkataan.06.2014 1.Menghubungkaitkan 04.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada EMK : Keusahawanan 24 hingga permintaan tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan menggunakan ayat Strategi Pdp : KB .

5 Membaca.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.2 Bertutur. Strategi Pdp : KB .Mengecam KBT : Kontekstual . KBT : KP .Verbal-Linguistik formal dan tidak formal secara 14.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan EMK : Nilai Murni . KBT : KP .3.6. frasa 3.Mencatat nota Buku Teks : 4. memahami dan menaakul maklumat EMK : Nilai murni .Bacaan Imbasan 5. memahami dan menaakul bahan EMK : Nilai Murni .Mensentesis 18. pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca.Hemah Tinggi 27 hingga untuk memindahkan maklumat yang prosa untuk memindahkan maklumat kepada Strategi Pdp : KB .2 Mendengar. yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai EMK : Nillai murni .Mengecam 122-126 KBT : BCB .Interpersonal formal dan tidak formal secara tidak formal secara bertatasusila.6 Berbual 1.5.Hormat menghormati dalam pelbagai situasi.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat EMK : Patriotisme tentang sesuatu perkara dengan berbentuk surat. jelas serta menggunakan bahasa yang santun.3 Membaca.3. 1.Hemah Tinggi muka surat menggunakan bahasa badan dengan intonasi yang betul dan jelas.Mensentesis 25.07. pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. mengecam. Strategi Pdp : KB .4. Strategi Pdp : KB .Hormat menghormati muka surat kata dengan betul mengikut konteks.5. 21. Negara 3. memahami dan menaakul 2. Amalan Kita 3.Menjana idea Malaysia daripada pelbagai sumber dalam situasi tanya dengan betul dalam situasi formal dan KBT : KP .3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan EMK : Patriotisme 7 Potret permintaan tentang sesuatu perkara kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama Strategi Pdp : KB . kata penguat dengan betul mengikut konteks Strategi Pdp : KB .Kerjasama 7 Potret permintaan tentang sesuatu perkara kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak Strategi Pdp : KB .3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.memindahkan Muka surat11 dari 16 . berbual dan menyatakan 1.5 Membaca.Mengaplikasi Tema : 1.Membuat urutan 127-132 kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.4 Bertutur.07.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.Menjana idea menggunakan bahasa yang santun.3 Membina dan menulis perkataan.Verbal-Linguistik 5.2014 2.Menjana idea KBT : Konstruktivisme -Mengembangkan idea Buku Teks : 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.Hormat menghormati dan ayat dengan betul. memahami dan menaakul 2.1 Memahami dan menggunakan golongan 5. berbual dan menyebut dan menyatakan 1.Memindahkan maklumat 20 Cinta akan betul.1.4 Mendengar. KBT : Kontekstual .Menjana idea Malaysia daripada pelbagai sumber dalam situasi formal secara bertatasusila.2014 Unit : terdapat dalam pelbagai bahan dengan dengan betul KBT : Kontekstual .4.07.Menganalisis KBT : Kontekstual .2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat EMK : Nilai murni .2014 Unit : terdapat dalam pelbagai bahan dengan bentuk puisi dengan betul.2014 2.07. tentang dan menyebut sesuatu perkara jenis- menggunakan EMK : Nilai murni . memahami.2.kasih Sayang 26 hingga untuk memindahkan maklumat yang yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Strategi Pdp : KB . dan bahasa badan Strategi Pdp : KB .3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan EMK : Nilai murni . laporan dan cerita dengan Strategi Pdp : KB . jenis karangan dengan betul. KBT : BCB .Mengalami 19 Pekerti Mulia betul.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat EMK : Patriotisme dalam pelbagai situasi.

tunjuk dengan betul mengikut konteks.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan EMK : Patriotisme 28 hingga bukan sastera yang sesuai bagi memupuk sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya Strategi Pdp : KB .Bacaan Imbasan 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan EMK : Ilmu .08. 1.Bacaan Imbasan 22 Sumber Pendapatan 3.2.Menyusun urutan sumber.Menghubungkaitkan intonasi yang betul. Strategi Pdp : KB .08. EMK : Pendidikan Alam Sekitar 7 Potret permintaan tentang sesuatu perkara perkara dengan menggunakan kata dan bahasa Strategi Pdp : KB .2 Mencatat maklumat yang betul mengikut EMK : Keusahawanan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Menganalisis 133-138 kata. mengecam.1.Menjana idea 01.Mengecam KBT : Kontekstual .2 Membaca dan memahami pelbagai bahan EMK : Nilai murni . 07.4 Mendengar. berbual dan menyebut dan menyatakan 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.Bacaan Intensif 21 Negaraku Gemilang 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang Strategi Pdp : KB .1.3 Membaca dan memahami ayat yang EMK : Patriotisme dan ayat daripada pelbagai sumber dengan mengandungi perkataan berimbuhan apitan Strategi Pdp : KB .8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 3. KBT : BCB .4.2014 2.2.2014 Unit : minat membaca.Menjana idea 142-146 KBT : Kontekstual .6. berfikir secara kreatif KBT : BCB .1 Memahami dan menggunakan golongan 5.Mencatat nota Buku Teks : 5. daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang KBT : BCB .2 Membaca dan memahami perkataan.2014 sebutan yang betul.2 Memahami dan menggunakan 5.2 Bertutur.2014 Unit : minat membaca. Strategi Pdp : KB . imbuhan dan struktur ayat.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.Bacaan Intensif 29 hingga betul. dan menyebut permintaan tentang sesuatujenis.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.Menjana idea Malaysia daripada pelbagai sumber dalam situasi badan yang sesuai dalam situasi tidak formal KBT : KP .Membanding dan membeza Berwawasan menggunakan sebutan yang jelas dan betul menggunakan ayat yang mengandungi KBT : Kontekstual . frasa 2. KBT : BCB .2014 2. KBT : BCB .6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2. Strategi Pdp : KB .4 Mendengar.08.Mengecam pelbagai situasi dengan betul.08. dengan betul mengikut konteks.07. daripada aspek ejaan.Mengecam 14.Membuat rujukan Muka surat12 dari 16 .5.Mengaplikasi Tema : 1.Ekonomi 8 Ekonomi perkara semula dengan tepat tepat. penggunaan Strategi Pdp : KB .2 Memahami dan menggunakan kata ganda EMK : Keusahawanan pembentukan kata yang sesuai dalam separa dengan betul dalam pelbagai situasi. urutan untuk membuat carta daripada pelbagai Strategi Pdp : KB .Mengecam 04.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama EMK : Keusahawanan muka surat kata dengan betul mengikut konteks.8. tanda baca. memahami.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan EMK : Patriotisme muka surat dengan betul.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif EMK : Patriotisme kata dengan betul mengikut konteks.Kerajinan 30 hingga bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni Strategi Pdp : KB . KBT : BCB .2. wacana 11.2014 Buku Teks : 3.6 Menyatakan 1.08.Menghubungkaitkan 5.5.Verbal-Linguistik formal dan tidak formal secara secara bertatasusila 30.

3.2014 minat membaca. jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis KBT : Konstruktivisme .Berdikari 8 Ekonomi tentang sesuatu perkara daripada pelbagai tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara Strategi Pdp : KB . perintah dan kata pemeri dengan betul Strategi Pdp : KB .2 Mendengar.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi EMK : Kreativiti dan Inovasi 33 hingga dengan lancar.Menaakul 25.Perbincangan 01.2014 Unit : intonasi yang betul.7 Memahami dan menggunakan kata bantu.Berdikari kata dengan betul mengikut konteks.2014 Buku Teks : 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan 3.5 Mendengar.Bacaan Imbasan Muka surat13 dari 16 . Wang 3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang EMK : Nilai murni .Bacaan 23 Pengusaha jelas dan intonasi yang betul Berwawasan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat EMK : Nilai murni .Menjana idea 08. ditonton atau dibaca dengan Strategi Pdp : KB . 18. secara mekanis dengan lancar. idea sampingan serta menegaskan kesantunan KBT : Konstruktivisme .08.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2. lancar. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.2014 menggunakan bahasa yang santun.Menilai dan menaksir 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.5.Menggunakan imaginasi 32 hingga dan kreativiti 28.Menjana idea 147-152 menggunakan bahasa yang santun.08. KBT : KP.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi EMK : Keusahawanan 31 hingga dengan lancar.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat EMK : Keusahawanan tentang sesuatu perkara dengan berbentuk surat.Mengecam 21.Mengitlak 153-157 ditonton atau dibaca dengan betul.6 Menceritakan 1.Menghubungkaitkan KBT : Konstruktivisme .2014 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.3.2014 Unit : intonasi yang betul.09.1.Mengecam mengikut konteks KBT : BCB . sebutan yang Strategi Pdp : KB .6.Kerajinan dalam pelbagai situasi.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.1 Memahami dan menggunakan golongan 5. sebutan yang jelas dan ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek Strategi Pdp : KB .2 Bercerita 1.danmengecam. sebutan yang jelas dan intonasi yang KBT : BCB .09.6.08. sebutan yang jelas dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan Strategi Pdp : KB . pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.09. Strategi Pdp : KB .2.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.Interpersonal 34 hingga 12. kata EMK : Nilai murni . sebutan yang KBT : PM . secara bertatasusila KBT : BCB . yang mengandungi wacana.6.Mengembangkan idea berbahasa.2014 2. berfikir secara kreatif KBT : KMD .3.2014 Buku Teks : 3. yang didengar.Mengembangkan idea Tema : 1.Kasih sayang bukan sastera yang sesuai bagi memupuk sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya Strategi Pdp : KB .Kerajinan 8 Ekonomi perkara semula dengan tepat yang ditonton dengan tepat.Menjana idea Berwawasan menggunakan sebutan yang jelas dan jelasdan intonasi yang betul menggunakan ayat KBT : KP .08.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi muka surat tentang sesuatu perkara dengan betul dengan menggunakan idea utama dan Strategi Pdp : KB .Bacaan Luncuran 24 Mengurus betul.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan EMK : Nilai murni .6.09. laporan dan cerita dengan Strategi Pdp : KB .1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi muka surat sastera dan bukan sastera yang didengar.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5. dan menyebut sesuatu perkara jenis- yang dilihat dan EMK : Nilai murni . dansesuatu menceritakan menyebut 1.Verbal-Linguistik intonasi yang betul. memahami.9.Menjana idea Berwawasan sumber dengan tepat secara bertatasusila. jelas serta menggunakan bahasa yang santun.Mengecam 05.

6 Berbicara mengecam.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3. isi dan EMK : Kreativiti dan Inovasi pelbagai genre dengan betul. 1.Mensentesis Rakyat Bertuah sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.09.2 Mendengar. sebutan yang jelas dan ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek Strategi Pdp : KB .Menjana idea KBT : Kontekstual . sebutan yang KBT : PM .6.1 Menghasilkan rangka pendahuluan. –i. -kan.2.2014 Unit : bahan untuk memberi respons dengan pelbagai bahan untuk membuat penilaian KBT : Konstruktivisme .Kesyukuran pembentukan kata yang sesuai dalam –an. pancangan keterangan dengan betul mengikut Strategi Pdp : KB . secara bertatasusila KBT : KP .Mengembangkan idea 26 Lestarikan betul. KBT : Kontekstual .Sains 37 hingga tersurat dan tersirat daripada pelbagai tersurat dan tersirat dengan tepat daripada Strategi Pdp : KB . secara mekanis dengan lancar.Memindah Tema : 1.10.2 Menyampaikan maklumatdan menyebut tentang jenis- sesuatu EMK : Pendidikan Alam Sekitar 9 Bumi Indah tentang sesuatu perkara daripada pelbagai perkara daripada media cetak dalam bentuk Strategi Pdp : KB .3 Membaca dan memahami maklumat yang EMK : Ilmu .Menjana idea 162-166 menggunakan bahasa yang santun.2014 Buku Teks : 3.10. memahami. Strategi Pdp : KB .Memindah Buku Teks : 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran EMK : Nilai murni .2 Memahami dan menggunakan 5.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.09. pengumuman dengan menggunakan ayat yang KBT : KP . laporan dan cerita dengan Strategi Pdp : KB .1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang EMK : Pendidikan Alam Sekitar 9 Bumi Indah tentang sesuatu perkara daripada pelbagai tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara Strategi Pdp : KB .Verbal-Linguistik gramatis secara bertatasusila.Mengecam 26.6.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.Menghubungkaitkan Rakyat Bertuah sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Mendengar. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan KBT : BCB .Kesyukuran 35 hingga dengan lancar.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2. dengan betul dengan persekitaran Alam Kita 3.Membuat Inferens 10.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat EMK : Patriotisme muka surat tentang sesuatu perkara dengan berbentuk surat. untuk dan menyebut menyampaikan maklumat 1. 22.Mengaplikasikan Muka surat14 dari 16 .1.4.Menjana idea 29.2014 2. KBT : Kontekstual .7.2014 pelbagai situasi dengan betul. Strategi Pdp : KB .Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi EMK : Nilai murni . imbuhan apitan pada kata kerja.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.Interpersonal 06.6 Memahami dan menggunakan kata hubung EMK : Kreativiti dan Inovasi kata dengan betul mengikut konteks. jelas serta menggunakan bahasa yang santun.Mengaplikasi 5. Strategi Pdp : KB .Bacaan Intensif 36 hingga pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.Bacaan 25 Manusia dan jelas dan intonasi yang betul Alam Sekitar 5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda EMK : Pendidikan Alam Sekitar muka surat pembentukan kata yang sesuai dalam separa dengan betul dalam pelbagai situasi.2.2 Memahami dan menggunakan 5. 03.10.Memahami konteks KBT : Konstruktivisme .2014 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.Mengecam 167-172 pelbagai situasi dengan betul.09.2014 Unit : intonasi yang betul.

2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk EMK : Kreativiti dan Inovasi pelbagai genre dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang EMK : Ilmu .2014 Unit : terdapat dalam pelbagai bahan dengan dengan betul. memahami dan menaakul 2.Mengaplikasikan Muka surat15 dari 16 .Meramal Teknologi 20.10.7 Berbincang mengecam.2.Menaakul 17.Mengecam 180-184 KBT : Konstruktivisme .5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.7.2 Membaca.5.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk EMK : Peraturan Sosiobudaya muka surat pembentukan kata yang sesuai dalam bentuk yang telah mantap dengan betul dalam Strategi Pdp : KB .6 Memahami dan menggunakan kata hubung EMK : Sains dan teknologi pancangan keterangan dengan betul mengikut Strategi Pdp : KB .1.2 Berbincang memahami.2014 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.5.Mensentesis Sains dan sumber dengan tepat secara bertatasusila. KBT : BCB . Sekitar 3.2014 2.Bacaan Intensif 28 Sains dalam betul. KBT : Kontekstual .6 Mendengar.Membuat urutan sumber.Sains 38 hingga untuk memindahkan maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Strategi Pdp : KB .Sains 10 Meneroka tentang sesuatu perkara daripada pelbagai tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara Strategi Pdp : KB . Strategi Pdp : KB . dan menyebut mengemukakan jenis- pendapat EMK : Pendidikan Alam Sekitar 9 Bumi Indah tentang sesuatu perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai Strategi Pdp : KB .Menganalisis konteks KBT : Konstruktivisme .5 Membaca. Kehidupan 3.Sains 39 hingga untuk memindahkan maklumat yang yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Strategi Pdp : KB .Menjana idea 24.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.dan 1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan EMK : Nilai murni . imaginatif dan deskriptif dengan betul.2014 Unit : terdapat dalam pelbagai bahan dengan dengan betul KBT : BCB .Mengecam 173-176 pelbagai situasi dengan betul. dan menyebut mengemukakan pendapat 1.Menjana idea KBT : BCB .5 Membaca. memahami dan menaakul 2. secara bertatasusila KBT : KMD .Bacaan Intensif 27 Sayangi Alam betul. kata penguat dengan betul mengikut konteks Strategi Pdp : KB .1 Membaca dan memahami maklumat yang EMK : Ilmu. sumber dengan menggunakan ayat yang KBT : BCB .1.dan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.10.10.2 Memahami dan menggunakan 5.Memindahkan maklumat Buku Teks : 5. pelbagai situasi.10.5.Merumus Rakyat Bertuah sumber secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami dan menaakul maklumat EMK : Ilmu .2.Semangat bermasyarakat muka surat kata dengan betul mengikut konteks. KBT : BCB .Perbincangan gramatis secara bertatasusila 13. urutan untuk membuat carta daripada pelbagai Strategi Pdp : KB .Menghubungkaitkan 5.Menulis perenggan Buku Teks : 5.2 Mendengar.6.Bacaan Imbasan Tema : 1.

11.5 Membaca.Merumus 10.2014 Buku Teks : 4.memindah 29 Teknologi betul.2014 Unit : terdapat dalam pelbagai bahan dengan bentuk puisi dengan betul.9. sumber dengan menggunakan ayat yang KBT : BCB .2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk EMK : Ilmu .6 Mendengar.10.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan EMK : Sains dan teknologi muka surat dalam pelbagai situasi.Interpersonal sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2014 ditonton atau dibaca dengan betul.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada EMK : Kreativiti dan Inovasi muka surat menggunakan bahasa badan dengan bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai Strategi Pdp : KB . Semakin 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan EMK : Nilai murni .2 Berbicara 1.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat EMK : Pendidikan Alam Sekitar 10 Meneroka tentang sesuatu perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai Strategi Pdp : KB .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat 1.3 Membaca.2 Menyampaikan maklumatdan menyebut tentang jenis- sesuatu EMK : Kreativiti dan Inovasi 10 Meneroka tentang sesuatu perkara daripada pelbagai perkara daripada media cetak dalam bentuk Strategi Pdp : KB . dan pengajaran dengan bahasa badan yang KBT : KP .2014 2.Membuat Inferens 07. imaginatif dan deskriptif dengan betul. KBT : Konstruktivisme .11. memahami.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera EMK : Kreativiti dan Inovasi sastera dan bukan sastera yang didengar.2014 2. 27.Membanding dan membeza Sains dan sumber secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.3. jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis KBT : Konstruktivisme .Perbincangan Teknologi gramatis secara bertatasusila 03.2014 Unit : minat membaca.7. Dirancang dan disediakan oleh : Disemak dan disahkan oleh : Muka surat16 dari 16 . ditonton atau dibaca dengan Strategi Pdp : KB .7. yang didengar.6 Mendengar.Perbankan Canggih pelbagai genre dengan betul.Perbincangan Buku Teks : 5. untuk dan menyebut menyampaikan maklumat 1.Minggu Tarikh Tema / Unit Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Catatan Tema : 1. KBT : Kontekstual .Mengecam Sains dan sumber dengan tepat secara bertatasusila.Mereka cipta 31.Kasih sayang 41 hingga bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni Strategi Pdp : KB .Interpersonal Teknologi gramatis secara bertatasusila. mengecam. pengumuman dengan menggunakan ayat yang KBT : KP .6.Menganalisis 185-188 pelbagai situasi KBT : Konstruktivisme .Mengembangkan idea 30 Bijak Mencipta dengan persekitaran 3.10.5.Mengembangkan idea Tema : 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5. Strategi Pdp : KB .Menjana idea KBT : BCB .2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.11. memahami dan menaakul 2.11.Menilai 42 hingga 14.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3. memahami dan menaakul bahan EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi 40 hingga untuk memindahkan maklumat yang prosa untuk memindahkan maklumat kepada Strategi Pdp : KB .9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan 3.Menghubungkaitkan 1889-192 kreatif melalui lakonan secara didik hibur. peluasan subjek dan predikat yang betul dalam Strategi Pdp : KB . 1.6.