You are on page 1of 9

A.

Kitab Suci Kung Fu Tse dan Tao
Pada setiap agama (ajaran) pasti memiliki Kitab Suci yang menjadi pedoman bagi
ajarannya demikin juga bagi agama Kung fu Tse dan Tao. Kitab suci Konfu Tse terbagi pada dua
bagian yang masing-masing mempunya bagiannya lagi.
1. Kitab Suci Kung Fu Tse

3. Wu Ching (kitab suci yang lima).  Sau shu (kitab yang empat): Yang termasuk kelompok kedua itu ialah: 1. 4. Berisikan rangkaian diagram berdasarkan garis-garis penuh dan garis-garis putus. masih sangat banyak kitab yang harus . lima klassik: Yang termasuk lima klassik itu ialah: 1. Shu Ching. yakni: pusat keselarasan. Yang berisikan upacara-upacara kultus berserta upacara-upacara di dalam istana. yang bermakna: catatan musim semi dan musim rontok. meliputi masa dua ribu tahun sebelum masehi. terdiri dari 20 bab. yang dimaksudkan untuk keperluan ramalan (Horoscope). cucu kung fu tze. Kitab suci Tao  Dai Sang Lao Jun Zhen Jing ( Kitab Suci Maha Dewa Dai Sang Lao Cin )  Er Lang Shen Zhen Jing ( Kitab Suci Dewa Er Lang Shen )  Fu Tek Zhen Shen Zhen Jing ( Kitab Suci Dewa Fu Tek Chen Shen ) Kitab-kitab di atas hanya sebagian kecil dari ribuan kitab yang ada dalam Agama TAO. Berisikan lebih 300 kumpulan nyanyian beserta sajak-sajak pujaan. yang bermakna: kitab kebaktian. maka ada klassik yang keenam. Konon disusun oleh tzu szu. Lhi Chi. Konon disusun oleh cucu kung fu tze yang bernama tzu szu. Kitab itu sumber terutama mengenai kehidupan kung fu tze. bagi mereka yang ingin lebih mendalami Agama TAO. Meng Tze. 3. maka kumpulan essai- essai pendek yang berisikan kemestian kebaktian anak itu adalah untuk dihafalkan oleh para pelajar. Yang berisikan kronologi tentang peristiwa purbakala. 5. Juga berisikan sikap kung fu tze dalam berbagai peristiwa. 4. peristiwa istana adapt-istiadat. Chung Yung. Chun Chiu. Literature dibarat memanggilkannya dengan: Men Cius. yakni: kitab Meng tze (372-289 SM). Lun Yu. 2. yang bermakna: kitab perubahan. yakni: kitab kebaktian anak di dalam system pendidikan dari Kung fu tze. Berisikan dasar hukum susila. 2. Ta Hsueh. berbentuk soal jawab dengan para murid atau tokoh-tokoh lainnya. yang berisikan pembahasan-pembahasan Kung Fu Tze. Berisikan catatan kronologis terhadap peristiwa-peristiwa dalam wilayah Lu semenjak tahun 722 SM sampai tahun 481 SM. pada masa pemerintahan dan kekuasaan Chun Chiu yang merupakan pecahan dari dinasti Chou. Disamping lima klassik diatas itu. yakni pelajaran terbesar. I Ching. yang bermakna: kitab sajak. 2. Mencerminkan kepercayaan keagamaan yang mula- mula di Tiongkok. Shih Ching. Sedikit banyaknya mengandung nilai bagi ahli sejarah disebabkan tidak ada sumber lainnya. seorang tokoh penafsir terhadap ajaran kung fu tze. bernama Hsio Ching. Kebanyakannya adalah anekdot-anekdot singkat dari kung fu tze. yang bermakna: kitab sejarah. sebuah karya dalam bidang etika dan politika yang merupakan perluasan pembahasan sebuah bab di dalam Li Chi.

dipelajari. satu melahirkan dua(daya nigatifdan positif/Yin danYang). hal ini dapat terlihat dalam kitab Tiong Yong/Cung Yung (Tengah sempurna) pada bab I terdapat konsep keimanan terhadap tuhan yang maha Esa. kitab-kitab yang menjelaskan tentang teori-teori penulisan HU Lambang yang diyakini bermuatan kegaiban tertentu. diantaranya adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang ritual-ritual keagamaan Agama TAO. Oleh karena Thien adalah sesuatu yang absolut. Tao tak dapat dilihat di dengar atau di pegang. yang mutlak dan yang tidak dijadikan maka segala sesuatu yang berada dalam alam semesta ini berejalan menurut hukum-hukumnya.jin). Tao melahirkan satu (hukum dasar/Li). dua melahirkan tiga(langit. yang tidak dijadikan dan mempunyai nilai- nilai theistik sebagai kata-kata ketuhanan yang maha Esa dalam Taoisme. Seetiap manusia harus berusaha berusaha untuk mengelolah batinya dan memperbaiki sifat-sifatnya agar berjalan selarras dengan Hien Li. dan sebagainya. Semua yang ada di dunia ini bergantung pada Tao untuk hidup. B. tiga semua semua bentuk kehidupan (ban but). Menurut Taoisme Tao adalah pangkal dari segala sesuatu dalam dunia ini.  Ajaran ketuhanan Tao Tao di sini diartikan sebagai sesuatu yang absolut. Pengaturan yang hukum-hukum tersebut disebut Thien Li atau kebenaran yang berasal dari Thien. kitab-kitab tentang teori latihan Qi dan Semedi. Tao tidak berbentuk tetapi berada dimana-mana.bumi mahkluq/Thian te. Ajran Ketuhanan  Ajaran ketuhanan Kung FU Tse Tuhan yang maha Esa dalam Konfunisme dikenal dengan sebutan Thien/Thian. . Ajaran Ketuhanan dan Moral Kong fu Tse dan Tao 1.

dan dengan tidak akan melancangi dan mendahului segala sesuatu akan timbul kelangsungan. . saudara bungsu dengan saudara sulung. kedua adalah hidup sederhana. Dengan welas asih akan timbul keberanian dengan hidup sederhana akan timbul perluasan. Ritual agama Kung Fu Tse dan Tao Pola dan sistem ritual Kung Fu Tse meliputi pemujaan terhadap sesuatu yang mengandung kekuatan sakral (mana/fecth) yang meliputi: a. ketiga adalah tidak akan melancangi dan mendahului segala sesuatu. Pemujaan teerhadap langit dilaksanakan setiap tahun setiap tanggal 22 Desember. sutera. C. Siapa yang telah merealisasikan kebenaran Tao maka ia akan selamanya melaksanakan Wu Wei (No action). isteri ddengan suami. 2) Shu. pertama adalah welas asih. Pemujaan Arwah Nenek Moyang Menurut ajaran Kung Fu Tse bahwa penghormatan terhadap ibu bapak merupakan suatu sumber susila yang sangat tinggi sebab mereka merupakan penyebab adanya manusia secara menyeluruh.pengertian dan kearrifan  Sin : kejujuran. Untuk itu nabi Lo Cu bersabda sebagai berikut: Aku memiliki tiga mustika yang selamanya aku bina. 2. yaitu Hsiao terhadap pihak kedua. anggurr dan asap pembakarannya naik ke atas dan disertai bunyi-bunyian. Dan itulah upacara keagamaan yang tertua di dunia. Pemujaan terhadap langit Pemujaan resmi terhadap penguasa yang maha agung di langit langsung diselenggarakan oleh penguasa langsung di bumi atas nama seluruh rakyat oleh kaisar-kaisar tiongkokdari abad ke abad secara turun-temurrun.sopan santun. Sedangkan dalam Taoisme memiliki kelembutan bagaikan air namun Tao mempunyai kekuatan. dan hubungan rakyat dengan raja. Pihak pertama pada lima jenis hubungan itu berkewajiban hidmat dan takzi. Disamping pemujaan terhadap langit aada pula pemujaan terhadap bumi tapi dalam hal ini lebih sederhana dengan sajian yang terrdirri dari sapi muda. Oleh karena itu pokok-pokok ajarannya yang trdapat dalam sebuah bunga rampai berisikan prinsip-prinsip budi pekerti pemerintahan yang baik dan horrmat pada masyarakat.rasa susila dan buddi pekerti  Ti/Ce : kebijaksanaan. Pihak atasan dalam mengimbangi Hsiao itu memikul kewajiban untuk welas asih dan adil. yaitu timbal balik dari pihak atasan terhadap pihak bawahan dalam lima jenis hubungan sosial itu. yang tidak mementingkan diri sendiri.pokok ajaran itu berazakan dua aspek: 1) Hsiao. hubungan anak dengan orang tua. Kewajiban anak terrhadap orang tua merupakan azaz bagi kemanusiaan. b. Shu itu berpangkal pada azaz pikiran Kung Fu Tse yang berbunyi “ Apa yang kamu tidak ingin lakukan orang lain terrhadapmu jangan lakukan terhadap orang lain. kariawan drengan majikan. Ajaran Moral Kung Fu Tse dan Tao Kung Fu Tse sering dikategorikan sebagai ajaran yang menitik tekankan terhadap nilai- nilai moral. rasa untuk dapat dipercaya.  Jin/Ren : cinta kasih yang uneversal. kepercayaan.  Gi/I : kebenaran atau buddi luhur  Le/Li : kesusilaan. yaitu masalah hubungan dalam kehidupan manusiawi. Kung Fu Tse merumuskan dalam lima jenis hubungan. Pada kung fu tse kita akan mengenal istilah Ngo Siang/ Wu Chang (Lima kebajikan atau lima sifat mulia) yakni.

S. Ada yang menanyakan nasib dan jodoh mereka. Tetapi pada bulan-bulan tertentu Tao Se . M. ikan untuk hewan laut. Drs.Tao Se itu tidak ada di klenteng karena mencari obat- obatan di hutan atau di pegunungan. M.A. yaitu babi untuk hewan darat.S Marrga Singih 1995. maka diletakkan di atas meja sembahyang.Tao Se (Guru-guru Tao) untuk meminta bantuan atau pertolongan. Bahri Ghazali. c.G. 1988. antara lain: apel. dan ayam untuk hewan udara. Sedangkan dalam Taoisme mengenal istilah Sam Seng Dan Persembahan Pada Dewa. jamur. Jakarta: Yayasan Balai kitab Tridarma Indonesia Dr. Hasbullah Bakry.Tao Se tidak berada di tempat. pear. honigro Jr.Tao Se tersebut sebagai tanda terima kasih. Kung fu Tse Dan Tao merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian dan kesadaran privasi dalam berinteraksi dengan kehidupan dan alam semesta karena dilihat dalam konsep keberimanannya kedua ajaran tersebut sama-sama bertumpu pada sesuatu gerak yang tidak digerakkan.Jakarta: Wijaya . Di mana menurut pandangan masyarakat waktu itu Sam Seng mewakili 3 jenis hewan di dunia. Dalam pencarian obat ini dibutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. 1994. terutama sekali dalam bentuk penganugrahan gelar bansawan kepadanaya. Jadi cukup dengan buah-buahan saja. Ada juga yang datang membawa persembahan kepada Dewa. 1985. Masyarakat yang tertolong kemudian membawa oleh-oleh untuk Tao Se . Agar hubungan suatu keurrga dengan arwah nenek moyang-nya tetap terjalin perlu ddiadakan selamatan dengan sesaji pada waktu-waktu tertentu. Untuk itu para Tao Se membuat Sam Seng supaya masyarakat atau orang-orang yang datang dari jauh tidak kecewa karena Tao Se nya tidak berada di tempat. Ilmu Pebandingan Agama. Demikianlah persembahan ini berlangsung secara turun-menurun sampai sekarangpun masih ada.H. Dalam Tao. Dari sinilah timbulnya kebiasaan mempersembahkan sesuatu kepada Dewa. dan ada juga untuk penyembuhan penyakit-penyakit serta meminta obat-obatan. Studi Agama-agama Dunia jakarta: Pedoman Ilmu Jaya D. A. Pada jaman dahulu sudah banyak orang-orang yang datang ke klenteng mencari Tao Se . Trridarma Suatu Pengantar. anggur. Pemujaan terhadab Kung Fu Fse dilakukan oleh para kaisarr ddan keturrunannya. seperti ginseng. bukan bersifat korban tebusan tetapi berlambang santap bersama.H. Kesimpulan Dari pemaparan di atas saya bisa menarik realitas yang bisa di suguhkan secara sederhana bahwa. E. Karena Tao Se . dll. K. Ilmu Agama. sehingga timbullah persembahan Sam Seng. Daftar Bacaan Drs. Sam Seng tidak digunakan sebagai persembahan kepada Dewa. dan lain-lainnya. Pemberian persembahan kepada Dewa ini kemudian menimbulkan persaingan di antara masyarakat itu sendiri. Demikianlah cerita asal usul adanya Sam Seng dan persembahan pada Dewa. jeruk. Yang penting adalah buah- buahan yang segar dan tidak berduri serta serasi dipandang mata. Jakarta: BPK Gunung Mulia Prof.

M. Namun demikian. Masyrakat China telah menjadikan ajaran ini sebagai kepercayaan dan tokoh Conficius telah disembah sebagai salah satu dewa penting dalam masyarakat China. dan ketaatan kepada ibu bapa. Ajaran Confunisme diasaskan oleh Confucius yang lahir pada sekitar 551 S. . Secara umumnya ajaran ini menekankan prinsip moral yang tinggi seperti perkemanusiaan. iaitu Confucianisme dan Taoisme.Sumbangan Berikut merupakan sumbangan Tamadun China yang memberi impak yang besar terhadap dunia dan ilmu/ajarannya masih diamalkan sehingga ke hari ini. beliau telah meletakkan jawatan dan telah mengembara untuk menyebarkan ideanya kepada penduduk China. Untuk mencapai ketinggian moral ini.Tamadun China . Prinsip moral ini juga harus dipertegaskan kepada semua lapisan masyarakat. seseprang itu haruslah mendapat pendidikan. di negeri Lu (di Shantung). Ajaran Confucius Tamadun China merupakan tempat kemunculan ajaran utama di dunia. Beliau pernah menjadi pegawai kerajaan negeri Lu. kesusilaan.

Oleh sebab itu Lao Tze tidak menyetujui bahawa manusia boleh mengubah sesuatu ke arah kebaikan. Setiap tindakan akan ditentukan oleh Tao. Lao Tze Taoisme pula muncul agak lewat berbanding dengan ajaran Confuicianisme. Seperti Confucius.M. Beliau juga pernah bekerja di negeri Chou. Kertas . Lao Tze juga telah mengembara ke luar untuk menyebar pengaruhnya. maka. Beliau telah menghasilkan buku yang bertajuk "Tao Te Ching" yang mengandungi idea falsafah Taoisme.. Beliau lahir di negeri Chu pada sekitar tahun 604 S. Jika manusia bertindak. Pengasas kepada ajaran ini ialah Lao Tze. Dasar ajaran ini lebih menumpukan konsep Tao yang bermaksud jalan. Taoisme ini pada asalnya berbentuk falsafah tetapi kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama. Keadaan ini dirujuk oleh Tao sebagai tidak mengambil sebarang tindakan. perkara ini adalah bertentangan dengan prinsip wu-wei dan akan merosakkan dunia. Oleh sebab itu manusia tidak harus bertindak terhadap apa-apa yang berlku.

Setelah campuran tersebut dibiar supaya air menguap. Oleh itu.muncullah suatu pemikiran dari seorang pegawai istana yang bernama T’sai Lun untuk membuat alternatif media tulisan. Kertas Pertama di Dunia Sumber-sumber sejarah rasmi banyak menyebutkan bahawa abad kedua masihi sebagai masa di mana kertas pertama di buat di Cina oleh T’sai Lun. T’sai Lun berfikir jika beliau membuatnya dengan cara yang sama seperti membuat pakaian. Kompas . tepatnya sekitar tahun 105 M. Akhirnya dia dapat mencipta kertas dengan mencampur bubur dari serat-serat batang ganja dan serat-serat batang murbei. mudah diangkat dan dapat ditulis. terbentuklah sebuah kertas pertama yang ringan. orang cina menulis atas tablet-tablet kayu yangamat berat untuk diangkat. Sebelum masa T’sai Lun. kemudian bahan itu di endapkan hingga bercampur dan serat-serat tersebut membuat jalinan yang saling mengikat dengan sendirinya. iaitu menjalin beratus-ratus benang. ia tidak akan menjadi praktikal dan tentunya akan membawa kos pembuatan yang tinggi.

Antara kurun pertama dengan kurun ke-6. yang pada mulanya untuk digunakan di kapal. Sebernanya. tujuan utama penciptaan tersebut adalah untuk keagamaan sahaja.220SM) sifat-sifat magnet sudah diketahui di negara China. Kompas itu diperbuat daripada kayu dan sebatang sudu magnet. . Semasa dinasti Han (206SM . Berdasarkan ilmu pengetahuan ini. orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan (induced magnetism). dan menjelang kurun ke-8 dan ke-9. ilmu pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) dikuasai. orang Cina telah menghasilkan kompas. Kompas Pertama di Dunia Kompas yang pertama juga dicipta oleh penduduk China.