You are on page 1of 12

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia

Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah

UNIT BUKU TEKS:
ANALISIS & PENILAIAN
9

DISEDIAKAN OLEH

NAMA NO. MATRIK

KUMPULAN :
PENSYARAH :
Tarikh Serahan :

KPF4023 Siri Pembelajaran Aktif
Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah

Semester 2 Sesi 2016/2017

vi. v. anda dapat: i.5 Analisis buku teks: komponen paparan/ penyajian 6 9. iii. Menerangkan komponen analisis & penilaian buku teks ii. Kandungan Halaman 9. 5 9.2 Komponen analisis & penilaian buku teks.3 Analisis buku teks: komponen isi kandungan. Menganalisis komponen grafik buku teks.4 Analisis buku teks: komponen kesesuaian bahasa. Menganalisis komponen isi kandungan buku teks KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah iv. 4 9. Menganalisis komponen kesesuaian bahasa buku teks. Menganalisis komponen paparan/ penyajian isi kandungan buku teks. Menilai buku teks yang digunakan dalam pengajaran.7 Analisis dan penilaian buku teks: kajian 8 1 . 2 9.6 Analisis buku teks: komponen grafik 7 9.1 Pemetaan ringkasan kandungan. 3 9. UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian Sinopsis Hasil Pembelajaran Selepas melengkapkan aktiviti ini.

1 Pemetaan Ringkasan Kandungan KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah 2 . UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian 9.

Bahasa iii. Isi KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah Kandungan ii. ______________ Komponen Keterangan Contoh i. Isi Kandungan iv. _______________ Bahasa iii. Komponen Analisis & Penilaian Buku Teks i. 3 . iv. UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian 2. ii.

ilustrasi. c) Contoh & kes Ketepatan d) Gambar.3 Analisis Buku Teks: Komponen Isi Kandungan Komponen Aspek Penerangan Contoh i. Terkini b) Contoh & kes c) Gambar. grafik e) Istilah f) Simbol & ikon g) Rujukan KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah a) Perkembangan ilmu iii. ilustrasi. UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian 9. Keupayaan mendorong c) Berusaha d) Berdaya saing e) Sensitiviti 4 . grafik a) Ingin tahu b) Mencari maklumat iv. a) Keluasan Kesesuaian kandungan b) Kedalaman a) Konsep & definisi b) Data & fakta ii.

UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian 9. Komunikatif b) Interaktif a) Konsistensi vi. Perkembangan Pelajar b) Emosi KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah a) Tata bahasa iv.4 Analisis Buku Teks: Komponen Kesesuaian Bahasa Komponen Aspek Penerangan Contoh a) Ketepatan struktur i. Kaedah bahasa b) Ejaan a) Kefahaman v. Istilah & ikon b) Kefahaman 5 . Logik b) Ayat berkesan c) Kebakuan istilah a) Motivasi ii. Interaktif b) Pemikiran kritis a) Intelektual iii.

a) Interaktif Penglibatan pelajar b) Berpusat pelajar iv. a) Konsistensi Teknik paparan paparan b) Urutan konsep ii. Pertautan bab Koheren 6 . a) Memotivasikan Sokongan pelajar paparan b) Ringkasan awal c) Penilaian/ujian d) Kata kunci KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah e) Glosari f) Indeks g) Rujukan iii.5 Analisis Buku Teks: Komponen Paparan/ Penyajian Komponen Aspek Penerangan Contoh i. UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian 9.

Penyusunan b) Dimensi mendatar a) Ilustrasi ii.6 Analisis Buku Teks: Komponen Grafik Komponen Aspek Penerangan Contoh a) Dimensi menegak i. Kesesuaian b) Umur/ fizikal a) Jenis grafik v. Bermakna b) Hasil KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah a) Mental iv. UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian 9. Menarik b) Warna c) Letakan a) Manfaat iii. Rangsangan b) Emosi 7 . Variasi b) Teknik grafik a) Minda vi.

KANDUNGAN DENGAN TAHAP 2. 7. diagram dan ilustrasi. Ketepatan contoh. Kelengkapan isi kandungan. 3. 6. UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian 9. Ketepatan penulisan mengikut daftar ejaan. 5. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: C. KESESUAIAN ISI 1. Kemutakhiran daftar ejaan.7 Analisis Dan Penilaian Buku Teks: Kajian Subjek : _______________________________________________ Kelas: ______________ Penulis : ____________________________________________________________________ Penerbit:_____________________________________ Tempat Terbit:___________________ Tahun Diterbitkan : _________________ ARAHAN Tandakan (  ) pada skor: 1: Lemah 2: Sederhana 3: Baik 4: Cemerlang KOMPONEN PERKARA SKOR ULASAN 1 2 3 4 (halaman & justifikasi) A. Kemutakhiran contoh. kes. peraturan dan kes sebenar. Ketepatan konsep. gambar. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah B. ketepatan dan konsistensi istilah dan simbol. Kesesuaian kandungan dengan KANDUNGAN perkembangan ilmu dan teknologi. ilustrasi. 9. KEMUTAKHIRAN 8. Kedalaman isi kandungan. 10. Keluasan isi kandungan. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: 8 . definisi dan KANDUNGAN fakta. gambar. KETEPATAN ISI 4.

Menumbuhkan kepekaan TERHADAP NILAI terhadap nilai-nilai tempatan (ikut TEMPATAN subjek). Rumusan dan cadangan penambahbaikan: G. 24. KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah 18. FOKUS 16. Menggunakan contoh.Keutuhan makna yang terdapat dalam bab/ sub bab/ topik. TEKNIK 20. definisi dan fakta. Sesuai dengan keadaan dan PELAJAR situasi lingkungan sosiobudaya pelajar. 17. Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai gagasan/ wawasan negara. Sesuai dengan perkembangan DENGAN dan kemampuan pelajar. Ketertiban konsep. KEHIDUPAN 12. 13. 15. Bersifat konstekstual. 19. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: 9 . Bab dan sub bab di paparkan PENYAJIAN secara konsistensi dan sistematik KANDUNGAN 21. Keseimbangan di antara bab dan sub bab. Kesinambungan di antara bab/ sub bab/ topik. Memperkembangkan daya kreativiti. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: E.Mengembangkan daya kritikal. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: F. KEPEKAAN 14. gambar dan kes tempatan (Malaysia). 22. Mendorong perasaan ingin tahu KANDUNGAN pelajar. UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian D. 23. 25. Mengembangkan kemahiran hidup. KESESUAIAN 11.

Ada bibliografi/ rujukan terkini. etnik dll). Rumusan dan cadangan penambahbaikan: I. 38. Ada rumusan pada setiap topik/ bab. Pembelajaran kendiri. 35. Sumber maklumat terkini: teks. Mencipta komunikasi interaktif. Adil & demokrasi (tidak bias lokasi. latihan dan contoh soalan diberi pada setiap bab. KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah data. 40. Ada carta/ peta minda/ Advance organizer pada awal bab. Berpusatkan kepada pelajar. gambar. jadual. 39. Definisi istilah dinyatakan. Menekankan aspek keselamatan (bagi subjek amali/ praktik). 37. 10 . 30. Bervariasi. KELENGKAPAN 33. Ada kata pengantar. nama. gender. Tugasan. Ada lampiran (bagi perkara yang berkaitan. 31. 41. UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian H. tarikh & sumber internet. 32. Terdapat Indeks. diagram. PAPARAN 26. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Sila lampirkan salinan dari mana-mana halaman buku teks (yang berkenaan) sebagai bahan-bahan bukti. DOKUMENTASI 34. 29. 28. KANDUNGAN PEMBELAJARAN 27. 36. Mengembangkan kemahiran proses.

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah 11 . 5. analisiskan kesesuaian komponen grafik yang terdapat di dalamnya. analisiskan kesesuaian komponen bahasa yang terkandung di dalamnya. 4. 3. UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian Latihan Esei 1. Merujuk buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda. analisiskan kesesuaian komponen isi kandungannya. Berdasarkan borang penilaian buku teks. buatkan satu penilaian terhadap buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda. Merujuk buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda. 2. analisiskan kesesuaian komponen paparan/ penyajian isi kandungannya. Merujuk buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda. Merujuk buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda.