ΚΚαι η νέα αδειοδότηση θα καταρρεύσει, μαζί με το φράγμα στη Μεσοχώρα

Σε νέες περιπέτειες βάζει η κυβέρνηση τον Αχελώο και τη Μεσοχώρα

Την Τετάρτη 2/8/2017, ο αναπληρωτής υπουργός
Η κυβέρνηση, δια του κ. Φάμελλου, προσπάθησε για μια
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Φάμελλος ανακοίνωσε, με
ακόμη φορά να πείσει ότι πρόκειται για ένα αυτόνομο -
τυμπανοκρουσίες, την υπογραφή της απόφασης έγκρισης
καιμάλιστα «πράσινο»- ενεργειακό έργο, ότι δεν
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του ΥΗΕ στη Μεσοχώρα. Στο
υποστηρίζει την εκτροπή του Αχελώου και ότι στα νέα
σκηνικό που στήθηκε, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης
σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής των
ανακοίνωσης, πρωταγωνιστικό ρόλο -αν και σε
ποταμών δεν θα υπάρχει αναφορά στην εκτροπή. Το
παραλλαγμένους ρόλους- είχαν οι εκπρόσωποι του μπλοκ,
ίδιο επιχείρησε και ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ,
που για δεκαετίες ολόκληρες στήριξε το υπερφίαλο και
πιστεύοντας ίσως ότι έχουμε τόσο κοντή μνήμη, ώστε να
καταστροφικό αφήγημα της εκτροπής του Αχελώου, ο
μη θυμόμαστε τα προπαγανδιστικά της φυλλάδια με
πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκης και ο περιφερειάρχης
τίτλο «ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» και
Θεσσαλίας κ. Αγοραστός. Το ρόλο του εκφραστή της
επεξήγηση «Η εκτροπή του Αχελώου είναι έργο
συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας είχε αναλάβει να παίξει ο
τεράστιας σημασίας στην εθνική οικονομία».
δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας και αυτόν του εγγυητή της
μεταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι από τους βουλευτές του
στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Δε είμαστε δύσπιστοι σε αυτές τις διαβεβαιώσεις, μόνο
επειδή είναι λόγια του αέρα ή επειδή το περιεχόμενο
Το ότι, πέντε μέρες μετά, η απόφαση δεν είχε αναρτηθεί των νέων σχεδίων διαχείρισης δεν είναι διασφαλισμένο,
στη «Διαύγεια» είναι χαρακτηριστικό δείγμα της ούτε επειδή τα περιεχόμενα των σχεδίων διαχείρισης
πρεμούρας της κυβέρνησης να επισημοποιήσει την μπορούν εύκολα να αλλάξουν από μια άλλη κυβέρνηση.
«προσαρμογή» σε ένα ακόμη κορυφαίο περιβαλλοντικό - Είμαστε εξαιρετικά δύσπιστοι, επειδή η κυβέρνηση
κοινωνικό ζήτημα, όπως το έχει, ήδη, κάνει και με την αρνείται να κάνει το αυτονόητο, προκειμένου να πείσει
επένδυση του χρυσού στη Χαλκιδική, προλαβαίνοντας ότι έχει βγάλει από το μυαλό της την ιδέα της εκτροπής:
κάποιου είδους «ατύχημα». Δείχνει, ακόμη, το πόσο να ανακοινώσει και να δρομολογήσει, τουλάχιστον, το
ευάλωτη και επιρρεπής είναι, απέναντι στις πιέσεις του γκρέμισμα του μισο-φτιαγμένου φράγματος της Συκιάς
μπλοκ της εκτροπής, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί και και την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής. Άλλωστε, η
ενταθεί τους τελευταίους μήνες. περίφημη συναίνεση, που προσπάθησε να εμφανίσει ο
κ. Φάμελλος, αποδείχτηκε ετοιμόρροπη κατά τη
Επίπλαστη συναίνεση και … στο βάθος εκτροπή διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όταν ο κ. Αγοραστός
έκανε απολύτως σαφές ότι το «μπλοκ της εκτροπής»
δεν έχει παραιτηθεί από τις επιδιώξεις του και ότι δεν
Το πιο σοβαρό ζήτημα, όμως, είναι ότι με τη συγκεκριμένη αποδέχεται τη συγκεκριμένη τροποποίηση των σχεδίων
περιβαλλοντική αδειοδότηση ανοίγει ο δρόμος για να διαχείρισης.
ξαναρχίσουν τα έργα στον άνω ρου του Αχελώου, με πρώτα
και «καλύτερα» το φράγμα στη Μεσοχώρα, την τεχνητή
λίμνη (ταμιευτήρα) που θα δημιουργηθεί και το Το επιχείρημα ότι υλοποιείται το ΥΗΕ στη Μεσοχώρα
υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ). Κι αυτά τα έργα είναι που θα επειδή έχει κατασκευαστεί, διανθισμένο με τα
φέρουν και τα επόμενα (φράγμα και ταμιευτήρας στη αστήρικτα περί «πράσινης» ενέργειας και με την
Συκιά, λειτουργία της σήραγγας εκτροπής προς το επίκληση της απώλειας εσόδων της ημι-
Θεσσαλικό κάμπο). Γιατί τα έργα αυτά είναι αναπόσπαστα ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ, έχει αποδομηθεί πλήρως.
συνδεδεμένα μεταξύ τους και συναποτελούν το συνολικό Θυμίζουμε ότι ο κ. Φάμελλος, στην πρόσφατη συνάντησή
έργο της εκτροπής του Αχελώου. Ας το πούμε λίγο του με το Δίκτυο «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS», δήλωσε
διαφορετικά αυτήν τη φορά: αν η εκτροπή υλοποιείται με ότι, αν συζητούσαμε από μηδενική βάση, θα ήταν
επιμέρους βήματα, τα πρώτα και τα πιο κρίσιμα είναι τα αντίθετος στην κατασκευή του φράγματος. Θυμίζουμε,
φράγματα και οι ταμιευτήρες στη Μεσοχώρα και στη ακόμη, σε όσους επικαλούνται την παλιότερη στάση
Συκιά. Αν υπάρχουν αυτά, η μεταφορά του νερού, μέσω της τους κατά της εκτροπής, ότι η εναντίωση στο έργο της
κατασκευασμένης σήραγγας εκτροπής, θα είναι ένα απλό εκτροπής στηρίχθηκε -κατά μεγάλο μέρος- στις
παιχνιδάκι. Αντίστροφα: αν κάποιος θέλει να ακυρώσει επιπτώσεις από την κατασκευή των φραγμάτων και των
οριστικά την εκτροπή, «ξεχνά» τα φράγματα στη αντίστοιχων ταμιευτήρων. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι
Μεσοχώρα και στη Συκιά και τη σήραγγα εκτροπής. Τόσο -ακόμη και χωρίς την εκτροπή- η κατασκευή και
απλά. λειτουργία νέων φραγμάτων στον άνω ρου του Αχελώου
είναι επιλογή που δεν υπάρχει στην ατζέντα των τεχνικού συμβούλου), προβλέπονται αποζημιώσεις
κινημάτων. Ας μην προσπαθούν, λοιπόν, να μετριάσουν τις σεπεριπτώσεις ζημιών εξ αιτίας εδαφικής αστάθειας,
επιπτώσεις, πολύ δε περισσότερο να ωραιοποιήσουν την Με αυτά τα δεδομένα και με αόριστες υποσχέσεις για
κατάσταση και να παρουσιάσουν οφέλη, εκεί που δεν την εκπόνηση ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου με ευθύνη
υπάρχουν. του Δήμου και της Περιφέρειας, δύσκολα θα βρεθούν
πρόθυμοι στη Μεσοχώρα, για την υποστήριξη του έργου.
Πρόθυμοι δεν υπάρχουν στη Μεσοχώρα,
ούτε αλλού στο κίνημα Πολύ πιο δύσκολα θα βρεθούν θιασώτες του
ερμαφρόδιτου σχεδίου της κυβέρνησης στο ευρύτερο
Η «φρεσκαρισμένη» επιχειρηματολογία της κυβέρνησης κίνημα κατά των έργων στον άνω ρου του Αχελώου. Οι
και της ΔΕΗ, πέρα από το ξεπέρασμα των μεγάλων νομικών δηλώσεις για τη διασφάλιση ευρείας συναίνεσης στη
εμποδίων του παρελθόντος, αποσκοπεί και σε κάτι πιο Θεσσαλία, στη Μεσοχώρα και στην Αιτωλοακαρνανία
κρίσιμο: τη διάσπαση του κινήματος, με ιδιαίτερη στόχευση αποδεικνύονται πομφόλυγες. Ο αγώνας για την
τη διεύρυνση των όποιων ερεισμάτων υποστήριξης του υπεράσπιση του Αχελώου και της Μεσοχώρας δεν
έργου υπάρχουν στη Μεσοχώρα και στις γύρω περιοχές. περιορίζεται στα όρια αυτής της μικρής κοινότητας.
Αυτόν το στόχο εξυπηρετούσε η υποσχεσιολογία ότι: πρώτα Από την αρχή αυτής της περιπέτειας, έχει αποκτήσει
θα γίνει η μετεγκατάσταση των κατακλυζομένων και μετά η ευρύτερα χαρακτηριστικά, στα οποία τα τελευταία
έμφραξη, η μετεγκατάστση θα γίνει σε έκταση όμορη του χρόνια προστίθεται η έγνοια για την υπεράσπιση του
υφιστάμενου οικισμού, εκτός από τις αποζημιώσεις θα νερού σαν κοινού αγαθού και για την αντιμετώπιση των
δοθούν νέες κατοικίες με έξοδα της ΔΕΗ, θα διασφαλιστεί προσπαθειών ιδιοποίησης και διαχείρισής τους από το
η ευστάθεια του μη κατακλυζόμενου τμήματος της μεγάλο κεφάλαιο. Γι αυτό και θα συνεχιστεί, χωρίς
Μεσοχώρας και θα μπορούν να αποζημιωθούν και κάτοικοι ταλαντεύσεις, σε πείσμα όσων πιστεύουν ότι θα
του μη κατακλυζόμενου τμήματος, αν θέλουν να ξεμπερδέψουν εύκολα.
παραχωρήσουν τις ιδιοκτησίες τους.
Άμεσο στόχο αποτελεί η ακύρωση της απόφασης
Δεν πέρασε παρά ελάχιστο διάστημα και άρχισαν τα «ναι έγκρισης περιβαλλοντικών και αυτό θα επιδιωχθεί να
μεν αλλά». Γίνεται πλέον, λόγος για μετεγκατάσταση των γίνει με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Το Δίκτυο «Μεσοχώρα -
μόνιμων κατοίκων του κατακλυζόμενου τμήματος, για Αχελώος SOS» καλεί σε μαζική συμμετοχή στις
επιδότηση ενοικίου (αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στη Μεσοχώρα,
μετεγκατάσταση), προτείνεται ακατάλληλη περιοχή για απ’ όπου θα σταλεί ένα πρώτο, ηχηρό μήνυμα
μετεγκατάσταση (Βαρκό), αναιρείται η υπόσχεση για αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση και σε όσους της
παραχώρηση κατοικιών (θα υπάρχουν μόνο υπηρεσίες κάνουν «πλάτες» στο συγκεκριμένο ζήτημα.

7/8/2017

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ο ρους του Αχελώου
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ της εκτροπής
ΝΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΤΕΙ το φράγµα στη Μεσοχώρα