You are on page 1of 1

JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA

MEDIA ORANG AUDIO TEKS


BERGERAK
Poster
Suara Buku
Rakaman
Guru Muzik Majalah
video
Pelajar Lagu Risalah
Animasi
Orang ramai Bunyi- Modul
Filem
bunyian Surat
khabar

VISUAL OBJEK / MODEL YANG BOLEH


DISENTUH DAN DIPEGANG
OLEH PELAJAR
Diagram
Poster
Lukisan
Kartun
Grafik
Slaid
Transparensi
Foto/Gambar