You are on page 1of 385

Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 1

Kosmos Mini-woordenboek
Italiaans I Nederlands
Nederlands I Italiaans
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 2

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten


Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 3

Italiaans I Nederlands
Nederlands I Italiaans
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 4

Kosmos reisgidsen: de wereld aan je voeten


www.kosmosreisgidsen.nl
www.kosmosreisgidsen.be
www.boekenwereld.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-
tronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever.

Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch


de maker noch de uitgever stelt zich aansprakelijk voor eventuele
schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledighe-
den in deze uitgave.

13e druk, 2004


Eerder verschenen als Wolters Mini-woordenboek

Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht


ISBN 978 90 215 3116 8
D/2004/0108/032
NUR 507
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 5

Inhoud Indice

Voorwoord 7

Italiaans/Nederlands
Italiano/Olandese

Inleiding 11
Uitspraak 12
Woordenboek 15
Culinaire woordenlijst 148
Italiaanse werkwoorden 167
Italiaanse afkortingen 185
Telwoorden 187
Tijd 188
Enkele nuttige zinnen 189

Nederlands/Italiaans
Olandese/Italiano

Introduzione 197
Guida alla pronuncia 198
Dizionario 203
Lessico gastronomico 362
Verbi olandesi 372
Abbreviazioni olandesi 377
Numeri 380
L'ora 381
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 6

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten


Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 7

Voorwoord

Kosmos Mini-woordenboeken bevatten


ruim 10.000 begrippen met hun uitspraak
in twee talen.
Zij zijn compact en bieden een uitstekende
moderne basiswoordenschat.
Kosmos Mini-woordenboeken zijn ook bij-
zonder handzaam en kunnen gemakkelijk
mee op reis.

Zowel na het gedeelte Italiaans/Nederlands


als na het gedeelte Nederlands/Italiaans
treft u in dit woordenboek praktische
aanvullingen aan zoals:
een woordenlijst van culinaire begrippen;
vooral handig in een restaurant bij het
lezen van de menukaart;
informatie over tijdsaanduiding,
telwoorden, de dagen van de week,
onregelmatige werkwoorden, veelgebruik-
te afkortingen en een lijst met nuttige
uitdrukkingen en zinnen;
aanwijzingen over de uitspraak.

Redactie Kosmos Mini-woordenboeken


Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 8

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten


Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 9

Italiaans/Nederlands
Italiano/Olandese
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 10

Afkortingen

adj bijvoeglijk naamwoord mpl mannelijk meervoud


adv bijwoord nt onzijdig
art lidwoord num telwoord
c 'de'-woord pl meervoud
conj voegwoord pref voorvoegsel
f vrouwelijk prep voorzetsel
fpl vrouwelijk meervoud pron voornaamwoord
m mannelijk v werkwoord
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 11

11

Inleiding

Het woordenboek is zodanig opgezet, dat het zoveel mogelijk beant-


woordt aan de eisen van de praktijk. Onnodige taalkundige aandui-
dingen zijn achterwege gelaten. De volgorde van de woorden is
strikt alfabetisch, ook als het samengestelde woorden betreft. Als
enige uitzondering op deze regel zijn enkele idiomatische uitdruk-
kingen opgenomen als een afzonderlijk artikel, waarbij het meest
toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de alfa-
betische rangschikking.
Wanneer bij een grondwoord nog daarvan afgeleide samenstellin-
gen en uitdrukkingen zijn gegeven, staan ook deze in alfabetische
volgorde. Achter elk grondwoord vindt u, wanneer van toepassing,
de woordsoort. Wanneer bij hetzelfde grondwoord meerdere woord-
soorten behoren, zijn de vertalingen telkens naar de woordsoort
gegroepeerd.

Onregelmatige meervoudsvormen van zelfstandige naamwoorden


staan tussen haakjes vermeld na de woordsoort.

Wanneer in onregelmatige meervoudsvormen of in afgeleide samen-


stellingen en uitdrukkingen het teken ~ wordt gebruikt, duidt dit
een herhaling aan van het grondwoord als geheel.

Een sterretje (*) voor een werkwoord geeft aan dat dit werkwoord
onregelmatig is. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van
onregelmatige werkwoorden raadplegen.
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 12

12

Uitspraak

Hieronder vindt u een overzicht van de uitspraak van Italiaanse let-


ters en klanken. Uiteraard zijn de klanken zoals die in twee ver-
schillende talen voorkomen nooit helemaal dezelfde, maar als u
onze aanwijzingen volgt zult u zich zonder veel moeite verstaan-
baar kunnen maken.
Letters die hieronder niet beschreven zijn, worden min of meer op
gelijke wijze uitgesproken als in het Nederlands.

Medeklinkers
b altijd zacht, als in nabij
c/cc voor e of i als tsj in tsjirpen; anders als k in kat
ch als k in kaas
g/gg voor e of i als de g in het Engelse gentleman, anders als
de g in goal
gh als de g in goal
gl als lj in miljoen
gn als nj in oranje
h wordt niet uitgesproken
qu als k in kat gevolgd door een korte zachte oe-klank
r wordt vr in de mond uitgesproken, met het puntje van de
tong
s tussen twee klinkers als z in zee; anders scherp als in samen
sc voor e en i als sj in sjofel; anders als sc in scooter
v als de w in waar
z/zz na een beklemtoonde medeklinker vaak als dz; anders als ts

Klinkers
e vaak als e in best; aan het eind van een woord als ee in zee,
maar korter
i als ie, maar korter
u als oe in goed, maar korter
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 13

13

Tweeklanken
Een tweeklank bestaat uit twee klinkers, waarvan er n sterk is
(beklemtoond) en de andere zwak (niet beklemtoond) en die samen
als n klinker worden uitgesproken, zoals ei in het Nederlands.
In het Italiaans worden de klinkers a, e, o als sterk en de klinkers i
en u als zwak beschouwd. Twee opeenvolgende sterke klinkers wor-
den ieder afzonderlijk uitgesproken. Als een sterke en zwakke klin-
ker naast elkaar staan, wordt in de hierdoor verkregen tweeklank de
sterke klinker met meer nadruk uitgesproken.

Klemtoon
Woorden die eindigen op een klinker, krijgen meestal de klemtoon
op de voorlaatste lettergreep. Als er een accent op de slotklinker
staat, krijgt deze de klemtoon, bijvoorbeeld citt of caff. In uit-
zonderlijke gevallen kan de klemtoon ook liggen op de derde of de
vierde lettergreep vanaf het einde van het woord gerekend.
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 14

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten


Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 15

15 accensione

A abilitare v in staat stellen


abisso m afgrond c
abitabile adj bewoonbaar
abitante m inwoner c; bewoner
a prep op; aan c
abbagliante adj verblindend abitare v wonen; bewonen
abbagliare v verblinden abitazione f woning c; huis nt
abbaiare v blaffen abito m japon c; kostuum nt;
abbandonare v *verlaten abiti kleding c; ~ da sera
abbassare v *neerlaten avondkleding c; ~ femminile
abbastanza adv genoeg; tame- jurk c, japon c
lijk, vrij, nogal abituale adj gebruikelijk,
abbattere v *neerslaan, vellen; gewoonlijk
ontmoedigen abitualmente adv gewoonlijk
abbattuto adj neerslachtig abituare v wennen; abituato
abbigliamento sportivo sport- gewoon, gewend
kleding c abitudine f gewoonte c; gebruik
abbigliare v aankleden nt; routine c
abbonamento m abonnement abolire v afschaffen
nt; abonnementskaart c aborto m miskraam c; abortus c
abbonato m abonnee c abuso m misbruik nt
abbondante adj overvloedig accademia f academie c; ~ di
abbondanza f heleboel c, over- belle arti kunstacademie c
vloed c *accadere v zich *voordoen,
abbottonare v knopen *voorkomen
abbozzare v schetsen accampare v kamperen
abbracciare v omhelzen accanto adv naast
abbraccio m omhelzing c accappatoio m badjas c
abbreviazione f afkorting c accelerare v versnellen
abbronzato adj gebruind accelerato m stoptrein c
abbronzatura f gebruinde huid acceleratore m gaspedaal nt
c *accendere v *aansteken; aan-
aberrazione f afwijking c zetten, inschakelen
abete m dennenboom c, den c accendino m aansteker c
abile adj bekwaam; vaardig, accennare v wenken; ~ a een
vakkundig toespeling maken op
abilit f bekwaamheid c; ver- accensione f ontsteking c; con-
mogen nt; vaardigheid c tact nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 16

accento 16 addirsi

accento m accent nt; nadruk c *accrescersi v *toenemen


accerchiare v omringen, *inslui- accudire a v passen op
ten accumulatore m accu c
accertare v zich vergewissen accurato adj nauwkeurig; dege-
van lijk
accessibile adj toegankelijk accusa f aanklacht c
accesso m toegang c accusare v beschuldigen; aan-
accessori mpl toebehoren pl, klagen
accessoires pl accusato m verdachte c
accessorio adj bijkomstig acero m esdoorn c
accettare v aanvaarden, *aan- aceto m azijn c
nemen acido m zuur nt
acchiappare v *vangen acne f acne c
acciaio m staal nt; ~ inossidabi- acqua f water nt; ~ corrente
le roestvrij staal stromend water; ~ dentifricia
accidentato adj hobbelig mondspoeling c; ~ di mare
acciuga f ansjovis c zeewater nt; ~ di seltz spuit-
acclamare v juichen water nt, sodawater nt; ~
*accludere v *bijsluiten dolce zoet water; ~ ghiacciata
accoglienza f onthaal nt, wel- ijswater nt; ~ minerale mine-
kom nt raalwater nt; ~ ossigenata m
*accogliere v verwelkomen; waterstofperoxide nt; ~ pota-
accepteren bile drinkwater nt
accomodamento m regeling c acquaforte f ets c
accompagnare v begeleiden, acquazzone m bui c, stortbui c
vergezellen; *brengen acquerello m waterverf c; aqua-
acconciatura f kapsel c rel c
acconsentire v instemmen acquisizione f acquisitie c
accontentato adj voldaan acquistare v aanschaffen
acconto m aanbetaling c acquisto m koop c
accordare v verlenen; gunnen; acuto adj acuut, scherp
accordarsi v het eens *zijn adattare v aanpassen
accordo m akkoord nt, overeen- adatto adj geschikt; juist
komst c; instemming c; trans- addestramento m training c
actie c; d'accordo! in orde! addestrare v trainen
*accorgersi di v merken addio m afscheid nt
*accorrere v *toelopen *addirsi v goed *staan; geschikt
accreditare v crediteren *zijn
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 17

additare 17 affrettarsi

additare v *wijzen fascinerend, prachtig, char-


addizionare v optellen mant
addizionatrice f rekenmachine affascinare v boeien
c affastellare v bundelen
addizione f optelling c affaticato adj moe, vermoeid
addolcitore m wasverzachter c affatto adv helemaal
addomesticare v temmen; affermare v verklaren
addomesticato tam affermativo adj bevestigend
addormentato adj in slaap afferrare v *grijpen; snappen
adequato adj adequaat, toerei- affettato adj geaffecteerd
kend; gepast affetto m genegenheid c
adempiere v bereiken affettuoso adj lief, aanhanke-
adempimento m prestatie c lijk
adesso adv nu affezionato a gehecht aan
adiacente adj naburig affezione f aandoening c,
adolescente m tiener c kwaal c
adoperare v gebruiken affidare v toevertrouwen
adorabile adj lief affilare v *slijpen
adottare v adopteren, *aanne- affilato adj scherp
men; ontlenen affinch conj opdat
adulto adj volwassen; m vol- affisso m aanplakbiljet nt
wassene c affittacamere m hospes c; f
aerare v luchten hospita c
aerazione f luchtverversing c affittare v verhuren; huren
aereo m vliegtuig nt; toestel nt; affitto m huur c; *dare in ~
~ a reazione straalvliegtuig nt verhuren; *prendere in ~
aerodromo m vliegveld nt huren
aeroplano m vliegtuig nt *affliggersi v treuren
aeroporto m luchthaven c afflitto adj droevig
affabile adj vriendelijk afflizione f leed nt; bedroefd-
affacciarsi v zich vertonen heid c
affamato adj hongerig affogare v *verdrinken; affo-
affare m aangelegenheid c; garsi v *verdrinken
koopje nt; affaire c; affari affollato adj druk, overvol
zaken pl; *fare affari con affondare v *zinken
zaken *doen met; per affari affrancare v frankeren
voor zaken affrancatura f frankering c
affascinante adj betoverend, affrettarsi v zich haasten
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 18

affrontare 18 alimento

affrontare v aanpakken,trotse- agricolo adj agrarisch, land-


ren bouw
Africa f Afrika; Africa del Sud agricoltura f landbouw c
Zuid-Afrika agro adj zuur
africano adj Afrikaans; m aguzzo adj scherp
Afrikaan c aids m aids c
agenda f agenda c aiola f bloemperk nt
agente m agent c; vertegen- airone m reiger c
woordiger c; ~ di viaggio reis- aiutante m helper c
agent c; ~ immobiliare make- aiutare v *helpen
laar c aiuto m hulp c; steun c
agenzia f agentschap nt, verte- ala f vleugel c
genwoordiging c; ~ viaggi alba f ochtendschemering c
reisbureau nt albergatore m herbergier c
agevolazione f faciliteit c albergo m hotel nt
aggeggio m technisch snufje albero m boom c; mast c; ~ a
aggettivo m bijvoeglijk naam- camme nokkenas c; ~ a gomi-
woord ti krukas c
aggiudicare v toekennen albicocca f abrikoos c
*aggiungere v toevoegen; bij- album m album nt; ~ da diseg-
vullen no schetsboek nt; ~ per ritagli
aggiunta f toevoeging c; in ~ a plakboek nt
behalve alce f/m eland c
aggiustamento m schikking c alcool m alcohol c; ~ metilico
aggredire v aanranden brandspiritus c
aggressivo adj agressief alcolico adj alcoholisch
agiato adj bemiddeld alcuno adj enig; alcuni adj
agibile adj begaanbaar enige; pron sommige
agile adj lenig alfabeto m alfabet nt
agio m gemak nt algebra f algebra c
agire v *optreden, handelen; Algeria f Algerije
opereren algerino adj Algerijns; m
agitare v schudden Algerijn c
agitazione f drukte c, onrust c aliante m zweefvliegtuig nt
aglio m knoflook nt/c alimentari mpl kruidenierswa-
agnello m lam nt; lamsvlees nt ren pl, levensmiddelen pl
ago m naald c alimento m voedsel nt; alimenti
agosto augustus alimentatie c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 19

allacciare 19 ambiguo

allacciare v vastmaken, bevesti- alquanto adv vrij, tamelijk;


gen enigszins
allargare v verwijden; uitbrei- alt! halt!
den; ontplooien altalena f schommel c; wip c
allarmante adj griezelig altare m altaar nt
allarmare v alarmeren alternativa f alternatief nt
allarme m alarm nt; ~ d'incen- alternato adj afwisselend
dio brandalarm nt altezza f hoogte c
allattare v zogen altezzoso adj hooghartig
alleanza f bondgenootschap nt altitudine f hoogte c
alleato m bondgenoot c; Alleati alto adj hoog; groot; luid
Geallieerden pl altoparlante m luidspreker c
allegare v *insluiten altopiano m (pl altipiani) hoog-
allegato m bijlage c vlakte c
allegria f pret c altrettanto adv evenveel
allegro adj vrolijk, blij; leuk altrimenti adv anders
allenatore m trainer c altro adj ander; l'un l'altro
allergia f allergie c elkaar; l'uno o l'altro een van
allevare v *grootbrengen; fok- beide; tra l' altro onder ande-
ken re; un ~ een ander; nog een
allibrare v boeken d'altronde trouwens
allievo m leerling c altrove adv elders
allodola f leeuwerik c altura f verhoging c
alloggiare v *onderbrengen, alveare m bijenkorf c
herbergen alzare v optillen; alzarsi
alloggio m logies nt, onderdak *opstaan
nt; flat c; ~ e colazione logies amabile adj zacht
en ontbijt amaca f hangmat c
allontanare v verwijderen; amante m minnaar c; f matres-
allontanarsi zich verwijderen; se c
*afwijken amare v *houden van, *liefheb-
allora adv toen; da ~ sindsdien ben
allungare v verlengen; aanlen- amaro adj bitter
gen amato adj bemind
almanacco m almanak c ambasciata f ambassade c
almeno adv tenminste, min- ambasciatore m ambassadeur c
stens ambiente m milieu nt
alpinismo m bergsport c ambiguo adj dubbelzinnig
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 20

ambizioso 20 andare

ambizioso adj ambitieus, eer- ammobiliato ongemeubileerd


zuchtig ammollare v weken
ambra f barnsteen nt ammoniaca f ammonia c
ambulante adj rondreizend ammonire v waarschuwen
ambulanza f ziekenauto c, ammontare m som c
ambulance c ammontare a *bedragen
America f Amerika; ~ Latina ammorbidente m wasverzach-
Latijns-Amerika ter c
Americano adj Amerikaans; m ammorbidire v verzachten
Amerikaan c ammortizzatore m schokbreker
ametista f amethist c c
amianto m asbest nt ammucchiare v opstapelen
amica f vriendin c ammuffito adj beschimmeld
amichevole adj amicaal, vriend- ammutinamento m muiterij c
schappelijk amnistia f amnestie c
amicizia f vriendschap c amo m vishaak c; pescare con
amico m vriend c l'amo hengelen
amido m stijfsel nt amore m liefde c; schat c, liefje
ammaccare v kneuzen nt, lieveling c
ammaccatura f deuk c amoretto m affaire c
ammaestrare v dresseren ampio adj omvangrijk, ruim
ammainare v *strijken (van ampliamento m uitbreiding c
vlag, zeil) ampliare v uitbreiden
ammalato adj ziek amuleto m amulet c
ammazzare v *ombrengen analfabeta m analfabeet c
*ammettere v *toelaten; *toe- analisi f analyse c
geven analista m analist c
amministrare v leiden analizzare v ontleden, analyse-
amministrativo adj bestuurlijk, ren
administratief analogo adj dergelijk
amministrazione f beheer nt, ananas m ananas c
administratie c; bestuur nt anarchia f anarchie c
ammiraglio m admiraal c anatomia f anatomie c
ammirare v bewonderen anche adv ook, eveneens; zelfs
ammirazione f bewondering c ancora1 adv nog; weer; nog wat;
ammissione f toegang c, toela- ~ una volta nog eens
ting c ancora2 f anker nt
ammobiliare v meubileren; non *andare v *gaan; ~ a prendere
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 21

andata 21 antipasto

halen, afhalen; ~ a carponi ren


*kruipen; ~ in macchina *rij- annuale adj jaarlijks
den; *andarsene *weggaan, annuario m jaarboek nt
*heengaan annuire v knikken
andata f gang c, het gaan annullamento m annulering c
andatura f loop c; gang c annullare v annuleren
andirivieni m drukte c annunziare v bekend maken,
anello m ring c; ~ di fidanza- aankondigen
mento verlovingsring c; ~ per annunzio m aankondiging c; ~
stantuffo zuigerring c pubblicitario reclamespot c
anemia bloedarmoede c anonimo adj anoniem
anestesia f verdoving c anormale adj abnormaal
anestetico m pijnstillend mid- ansia f zorg c
del ansiet f bezorgdheid c, zorg c
angelo m engel c ansimare v hijgen
angolo m hoek c ansioso adj verlangend, onge-
angora f mohair nt duldig
anguilla f aal c, paling c d'anteguerra vooroorlogs
anguria f watermeloen c antenato m voorvader c
angusto adj smal; eng antenna f antenne c
anima f ziel c; wezen nt anteriore adj vroeger
animale m dier nt; beest nt; ~ anteriormente adv voorheen
da preda roofdier nt; ~ antibiotico m antibioticum nt
domestico huisdier nt anticaglia f antiquiteit c
animato adj druk antichit fpl oudheden pl;
animo m gemoed nt; bedoeling Antichit f Oudheid c
c; dapperheid c anticipare v *voorzien
anitra f eend c anticipatamente adv vooruit
*annettere v annexeren; bij- anticipo m voorschot nt; in ~
voegen van tevoren
anniversario m verjaardag c; antico adj oud; antiek, ouder-
jubileum nt wets; oeroud; voormalig
anno m jaar nt; all'anno jaar- anticoncezionale m voorbe-
lijks; ~ bisestile schrikkeljaar hoedmiddel nt
nt; ~ nuovo nieuwjaar anticongelante m antivries c
annodare v knopen antifurto auto m autoalarm nt
annoiare v ergeren; vervelen antipasto m hors d'oeuvre,
annotare v *opschrijven, note- voorgerecht nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 22

antipatia 22 appunto

antipatia f afkeer c, antipathie c appendice f blindedarm c


antipatico adj vervelend, naar appendicite f blindedarmont-
antiquario m antiquair c steking c
antiquato adj verouderd, appetito m trek c, eetlust c
ouderwets appetitoso adj smakelijk
antisettico m antiseptisch mid- appezzamento m perceel nt
del appiccicare v kleven
antologia f bloemlezing c appiccicaticcio adj kleverig
anzi adv veeleer, integendeel applaudire v klappen
anziano adj oud, bejaard applauso m applaus nt
ape f bij c applicare v toepassen; gebrui-
aperitivo m aperitief nt/c; bor- ken; applicarsi *gelden
rel c applicazione f toepassing c
aperto adj open; all'aperto bui- appoggiare v ondersteunen;
ten appoggiarsi leunen
apertura f opening c apposta adv opzettelijk
apice m toppunt nt *apprendere v leren; *verne-
appagamento m bevrediging c men
apparato m toestel nt; praal c apprezzamento m waardering
apparecchio m toestel nt, appa- c; schatting c
raat nt apprezzare v waarderen, op
apparente adj schijnbaar prijs stellen
apparentemente adv blijkbaar approfittare v profiteren
apparenze f voorkomen nt; appropriato adj geschikt, pas-
schijn c send, gepast
*apparire v *verschijnen approssimativamente adv
apparizione f verschijning c ongeveer
appartamento m flat c; suite c; approssimativo adj bij benade-
etage c, appartement nt bloc- ring
co di appartamenti flatge- approvare v goedkeuren;
bouw nt instemmen met
*appartenere v toebehoren approvazione f goedkeuring c;
appassionato adj hartstochte- instemming c
lijk; enthousiast appuntamento m afspraak c
appello m beroep nt; roep c appuntare v vastspelden
appena adv nauwelijks; pas; appuntito adj spits
non ~ zodra appunto m aantekening c; bloc-
*appendere v *ophangen co per appunti blocnote c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 23

apribottiglie 23 arresto

apribottiglie m flesopener c argentino adj Argentijns; m


aprile april Argentijn c
*aprire v openen; opendraaien argento m zilver nt; d'argento
apriscatole m blikopener c zilveren
aquila f arend c argilla f klei c
Arabia Saudita Saoedi-Arabi argine m dam c; oever c, kade c
arabo adj Arabisch; m Arabier c argomentare v argumenteren
arachide f pinda c argomento m argument nt;
aragosta f kreeft c onderwerp nt
aragostina f steurgarnaal c aria f lucht c; wijs c; ad ~ con-
arancia f sinaasappel c dizionata airconditioning; a
arancione adj oranje tenuta d'aria luchtdicht;
arare v ploegen *aver l'aria *eruitzien; condi-
aratro m ploeg c zionamento dell'aria lucht-
arazzo m wandkleed nt verversing c
arbitrario adj willekeurig arido adj dor
arbitro m scheidsrechter c arieggiare v luchten
arbusto m struik c aringa f haring c
arcata f gewelf nt; galerij c arioso adj luchtig
arcato adj boogvormig aritmetica f rekenkunde c
archeologia f oudheidkunde c, arma f (pl armi) wapen nt
archeologie c armadio m kast c; kleerkast c
archeologo m archeoloog c armare v bewapenen
architetto m architect c armatore m reder c
architettura f bouwkunde c, armonia f harmonie c
architectuur c arnese m gereedschap nt; cas-
archivio m archief nt setta degli arnesi gereed-
arcivescovo m aartsbisschop c schapskist c
arco m boog c aroma m aroma nt
arcobaleno m regenboog c arpa f harp c
*ardere v branden; gloeien arrabbiato adj kwaad
ardesia f lei nt arrampicare v *stijgen
ardore m gloed c arrangiarsi con zich *behelpen
area f oppervlakte c; streek c met
arena f arena c arredare v inrichten
argenteria f zilverwerk nt *arrendersi v zich *overgeven
argentiere m zilversmid c arrestare v arresteren
Argentina f Argentini arresto m aanhouding c, arres-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 24

arretrato 24 assalire

tatie c ascia f bijl c


arretrato adj achterstallig asciugacapelli m haardroger c
arricciacapelli m krultang c asciugamano m handdoek c,
arricciare v krullen badhanddoek c
arrischiare v wagen asciugare v drogen; afvegen,
arrivare v *aankomen afdrogen
arrivederci! dag! asciugatore m wasdroger c
arrivo m aankomst c; komst c; asciutto adj droog
in ~ verwacht ascoltare v luisteren
arrogante adj verwaand ascoltatore m luisteraar c
arrossire v blozen asfalto m asfalt nt
arrostire v roosteren Asia f Azi
arrotondato adj afgerond asiatico adj Aziatisch; m Aziaat
arrugginito adj roestig c
arte f kunst c; arte e mestieri asilo m tehuis nt, asiel nt; ~ inf-
kunstnijverheid c; belle arti antile kleuterschool c
schone kunsten; opera d'arte asino m ezel c
kunstwerk nt asma f astma nt
arteria f slagader c; hoofdstraat asola f knoopsgat nt
c asparago m asperge c
articolazione f gewricht nt aspettare v wachten, afwach-
articolo m lidwoord nt; artikel ten; wachten op; verwachten
nt; articoli da toeletta toilet- aspettativa f verwachting c
benodigdheden pl aspetto m uiterlijk nt, voorko-
artificiale adj kunstmatig men nt; aanblik c; aspect nt;
artificio m list c di bell'aspetto knap
artigianato m handwerk nt aspirapolvere m stofzuiger c;
artiglio m klauw c pulire con l'aspirapolvere
artista m kunstenaar c; f kun- stofzuigen
stenares c aspirare v inademen; streven; ~
artistico adj artistiek, kunstzin- a beogen
nig aspirazione f zuiging c; streven
*ascendere v *beklimmen nt
ascensione f stijging c aspirina f aspirine c
ascensore m lift c aspro adj ruw
ascesa f opkomst c; stijging c; assaggiare v proeven
beklimming c assai adv erg, zeer
ascesso m abces nt *assalire v *aanvallen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 25

assassinare 25 attacco

assassinare v vermoorden assomigliare a *lijken op


assassinio m moord c assonnato adj slaperig
assassino m moordenaar c assortimento m assortiment nt,
asse m as c; f plank c sortering c
assedio m belegering c assortire v sorteren; rangschik-
assegnare v *toewijzen; ~ a ken
*opdragen aan assortito adj gevarieerd
assegno m toelage c; cheque c; *assumere v *aannemen; in
~ postale girobetaalkaart c; ~ dienst *nemen
turistico reischeque c; libretto assurdo adj absurd, ongerijmd
di assegni chequeboekje nt asta f veiling c
assemblea f bijeenkomst c, ver- astemio m geheelonthouder c
gadering c *astenersi da zich *onthouden
assennato adj bezonnen van
assente adj afwezig astore m havik c
assenza f afwezigheid c astratto adj abstract
asserire v beweren astronomia f sterrenkunde c
assetato adj dorstig astuccio m etui nt; ~ di toeletta
assicurare v verzekeren; assicur- toilettas c; ~ per tabacco
arsi v bemachtigen tabakszak c
assicurazione f assurantie c, astuto adj listig
verzekering c; ~ sulla vita astuzia f list c
levensverzekering c; ~ viaggi ateo m athest c
reisverzekering c Atlantico m Atlantische Oceaan
assieme adv samen atleta m atleet c
assistente m assistent c atletica f atletiek c
assistenza f bijstand c atmosfera f atmosfeer c; sfeer c,
*assistere v *bijstaan, *helpen; stemming c
~ a bijwonen atomico adj atoom-, atomisch
associare v associren; associar- atomizzatore m sproeier c
si v zich *aansluiten bij atomo m atoom nt
associato adj aangesloten atrio m hal c
associazione f vereniging c; atroce adj gruwelijk
genootschap nt attaccapanni m kapstok c;
assolutamente adv absoluut kleerhanger c
assoluto adj absoluut; volsla- attaccare v aanhechten, hech-
gen ten, vastmaken; *aanvallen
assoluzione f vrijspraak c attacco m aanval c; ~ cardiaco
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 26

atteggiamento 26 automobilismo

hartaanval c attrice f actrice c, toneelspeel-


atteggiamento m houding c ster c
attempato adj oud attrito m wrijving c
*attendere v afwachten, wach- attuale adj tegenwoordig; actu-
ten, ~ a zorgen voor eel
attento adj oplettend; voor- attualmente adv thans
zichtig; *stare ~ *uitkijken attuare v verwezenlijken
attenzione f aandacht c; notitie audace adj moedig
c; *fare ~ letten op, opletten, audacia f dapperheid c; durf c
oppassen; prestare ~ a letten auditorio m aula c
op, aandacht besteden aan augurare v wensen
atterrare v *neerslaan; landen aula f aula c
attestato m certificaat nt aumentare v vermeerderen;
attillato adj nauw verhogen
attimo m moment nt aumento m verhoging c, toena-
attinenza f verband nt me c; opslag c; loonsverho-
attitudine f talent nt, aanleg c; ging c
houding c aureo adj gouden
attivit f activiteit c; arbeid c aurora f dageraad c; zonsop-
attivo adj actief gang c
atto m daad c; bedrijf nt, akte c Australia f Australi
attore m acteur c, toneelspeler australiano adj Australisch; m
c Australir c
attorno adv omheen; ~ a rond- Austria f Oostenrijk
om austriaco adj Oostenrijks; m
attraccare v aanleggen Oostenrijker c
attraente adj aantrekkelijk autentico adj oorspronkelijk,
*attrarre v *aantrekken authentiek, echt
attrattiva f attractie c autista m chauffeur c
attraversare v *oversteken; autobus m (pl ~) bus c
*gaan door autocarro m vrachtwagen c
attraverso prep over; door autogoverno m zelfbestuur nt
attrazione f aantrekking c; automatico adj automatisch
bekoring c automazione f automatisering
attrezzatura f uitrusting c c
attrezzo m werktuig nt; attrezzi automobile f auto c; ~ club
da pesca vistuig nt automobielclub c
attribuire a v *toeschrijven aan automobilismo m automobilis-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 27

automobilista 27 azzurro

me nt avventato adj overhaast


automobilista m automobilist c avventore m clint c
autonoleggio m autoverhuur c avventura f avontuur nt
autonomo adj autonoom, zelf- avverbio m bijwoord nt
standig avversario m tegenstander c
autore m auteur c, schrijver c avversione f tegenzin c, hekel c
autorit f gezag nt; fpl autoritei- avversit f ongeluk nt
ten pl, overheid c avverso adj afkerig
autoritario adj autoritair avvertimento m waarschuwing
autorizzare v een vergunning c
verlenen avvertire v waarschuwen;
autorizzazione f machtiging c, *gewaarworden
permissie c avviatore m startmotor c
autostello m motel nt avvicinare v naderen
autostoppista m lifter c; *fare avvisare v waarschuwen
l'autostop liften avviso m aankondiging c,
autostrada f snelweg c; auto- bekendmaking c; annonce c,
weg c advertentie c
autunno m najaar nt, herfst c avvitare v schroeven
avanti adv voorwaarts; vooruit; avvocato m advocaat c
~ dritto rechtdoor *avvolgere v *winden; inpak-
avantieri adv eergisteren ken
avanzamento m vooruitgang c avvolgibile m rolgordijn nt
avanzare v *voorschieten; vor- avvoltoio m gier c
deren, *vooruitgaan azienda f bedrijf nt
avanzo m restant nt azione f handeling c; actie c;
avaria f motorpech c aandeel nt
avaro adj gierig azoto m stikstof c
avena f haver c azzardo m gok c
*avere v *hebben azzurro adj hemelsblauw
avido adj hebzuchtig
aviogetto m straalvliegtuig nt
avorio m ivoor nt
avvelenare v vergiftigen
avvenente adj knap
avvenimento m gebeurtenis c
avvenire m toekomst c
*avvenire v gebeuren
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 28

28 bariletto

B ballo m dans c; bal nt


balzare v *springen
bambina f meisje nt
bambinaia f kinderjuffrouw c;
babbo m pappa c babysitter c
babordo m bakboord nt bambino m kind nt
baby-pullman m reiswieg c bambola f pop c
bacca f bes c bamb m bamboe nt
baccano m herrie c banana f banaan c
bacheca f vitrine c banca f bank c
baciare v kussen bancarella f kraam c
bacino m kom c; dok nt; bek- banchetto m banket nt
ken nt banchina f perron nt
bacio m zoen c, kus c banco m bank c; toonbank c;
badare a verzorgen, zorgen balie c; kraam c; rif nt; ~ di
voor; letten op; *geven om scuola schoolbank c
badia f abdij c bancomat m geldautomaat c
baffi mpl snor c banconota f bankbiljet nt
bagagliaio m bagagewagen c; banda f bende c; orkest nt
bagageruimte c; kofferruimte bandiera f vlag c
c bandito m bandiet c
bagaglio m bagage c; ~ a mano bar m bar c; caf nt, kroeg c
handbagage c baracca f schuur c; kraam c
bagliore m scherp licht baratro m kloof c
bagnarsi v baden barattare v ruilen
bagnato adj nat barattolo m bus c, trommel c
bagno m bad nt; ~ turco Turks barba f baard c
bad; costume da ~ badpak nt; barbabietola f beetwortel c,
cuffia da ~ badmuts c;, *fare biet c
il ~ een bad *nemen barbiere m kapper c
baia f baai c barbone m vagebond c
balbettare v stamelen barca f boot c; ~ a remi roei-
balconata f balkon nt boot c; ~ a vela zeilboot c
balcone m balkon nt barchetta f bootje nt
balena f walvis c barcollante adj wankel
baleno m flits c bar-emporio m drogisterij c
ballare v dansen barile m ton c, vat nt
balletto m ballet nt bariletto m vaatje nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 29

barista 29 biasimare

barista m barman c; f barjuf- Belgio m Belgi


frouw c bellezza f schoonheid c
baritono m bariton c bellino adj mooi
barocco adj barok bello adj mooi
barometro m barometer c bench conj ofschoon, alhoe-
barra f stang c wel
barriera f slagboom c; barrire benda f band c
c; ~ di sicurezza vangrail c bendare v *verbinden
basamento m carter nt bene adv goed; va bene! in
basare v baseren orde!, goed!
base f basis c *benedire v zegenen
baseball m honkbal nt benedizione f zegen c
basette fpl bakkebaarden pl beneficiario m begunstigde c
basilica f basiliek c beneficio m baat c
basso adj laag; diep; klein; m benessere m welzijn nt
bas c benevolenza f welwillendheid c
bassopiano m laagland nt benevolo adj vriendelijk
bastante adj voldoende benvenuto adj welkom
bastardo m bastaard c benzina f benzine c
bastare v voldoende *zijn *bere v *drinken
bastone m stok c; ~ da passeg- berretto m pet c, muts c; baret
gio wandelstok c; bastoni da c
sci skistokken pl bersaglio m schietschijf c; mik-
battaglia f slag c punt nt; doel nt
battello m schip nt bestemmia f vloek c
battere v *verslaan; ~ le mani bestemmiare v vloeken
applaudisseren bestia f beest nt
batteria f batterij c bestiame m vee nt
batterio m bacterie c betulla f berk c
battesimo m doop c, doopsel nt bevanda f drank c; bevanda
battezzare v dopen alcolica sterkedrank
baule m kist c; koffer c biancheria f linnengoed nt; lin-
becco m bek c, snavel c; tuit c; gerie c; ~ da letto bedden-
bok c goed nt; ~ personale onder-
beffare v foppen goed nt
beige adj beige bianco adj wit; blank
belga adj (pl belgi) Belgisch; m biasimare v de schuld *geven
Belg c aan
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 30

biasimo 30 borsa

biasimo m verwijt nt bistecca f biefstuk c


bibbia f bijbel c bivio m tweesprong c
bibita f drank c; ~ analcolica bizzarro adj raar, vreemd
frisdrank c; ~ energetica bloccare v blokkeren
smartdrink c blu adj blauw
biblioteca f bibliotheek c blusa f blouse c
bicchiere m glas nt; beker c boa f boei c
bicicletta f rijwiel nt, fiets c bocca f mond c; bek c
biforcarsi v zich splitsen boccale m beker c
biglietteria f kassa c; ~ automa- boccaporto m patrijspoort c
tica kaartenautomaat c bocchino m sigarettenpijpje nt
biglietto m notitie c; kaartje nt; bocciare v zakken
~ da visita visitekaartje nt; ~ bocciolo m knop c
gratuito vrijkaart c boccone m hap c
bigodino m krulspeld c body warmer m bodywarmer c
bilancia f weegschaal c boia m (pl ~) beul c
bilancio m budget nt; balans c Bolivia f Bolivi
bile f gal c boliviano adj Boliviaans; m
biliardo m biljart nt Boliviaan c
bilingue adj tweetalig bolla f bel c; blaar c, blaas c
bimbetto m kleuter c bollettino meteorologico weer-
bimbo m peuter c bericht nt
binario m spoor nt bollire v koken
binocolo m verrekijker c; veld- bollitore m ketel c
kijker c; toneelkijker c bomba f bom c
biologia f biologie c bombardare v bombarderen
bionda f blondine c bordello m bordeel nt
biondo adj blond bordo m kant c; rand c; a ~ aan
birbante m schelm c boord
birichinata f kattenkwaad nt borghese adj burgerlijk; m bur-
birra f pils nt, bier nt ger c
birreria f brouwerij c borsa1 f handtas c; ~ da ghiac-
bisaccia f broodzak c cio koeltas c; ~ dell'acqua
biscottino m koekje nt calda warmwaterkruik c; ~
biscotto m biscuit nt per la spesa boodschappentas
bisognare v nodig *hebben c
bisogno m behoefte c; nood c; borsa2 f beurs c; ~ di studio stu-
*aver ~ di behoeven diebeurs c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 31

borsa 31 budella

borsa3 f beurs c; effectenbeurs beknopt; tra ~ binnenkort


c; ~ valori effectenbeurs c brevetto m patent nt, octrooi
borsellino m beurs c, porte- nt
monnee c brezza f bries c
borsetta f handtas c, tas c briciola f kruimel c
boschetto m bosje nt bridge m bridge nt
bosco m bos nt brillante adj briljant, schitte-
boscoso adj bebost rend, helder
botanica f plantkunde c brillantina f haarcrme c
botola f luik nt brillare v *schijnen
botte f vat nt, ton c brindisi m toast c
bottega f winkel c britannico adj Brits
botteghino m plaatskaartenbu- britanno m Brit c
reau nt brivido m rilling c
bottiglia f fles c brocca f kruik c, kan c
bottone m knoop c bronchite f bronchitis c
boutique m boetiek c brontolare v grommen; moppe-
boy-scout m padvinder c ren
a braccetto gearmd bronzeo adj bronzen
braccialetto m armband c bronzo m brons nt
braccio1 m (pl le braccia) arm c bruciare v verbranden; aan-
braccio2 m (pl bracci) leuning c, branden
zijrivier c bruciatura f brandwond c
brachetta f gulp c brughiera f heide c
braciola f karbonade c bruna f brunette c
bramare v verlangen naar bruno adj bruin
bramosia f verlangen nt brutale adj beestachtig, ruw
branchia f kieuw c brutto adj lelijk; ernstig, erg
branda f veldbed nt buca f kuil c; ~ delle lettere
brano m passage c brievenbus c
branzino m baars c bucato adj lek; m wasgoed nt,
Brasile m Brazili was c
brasiliano adj Braziliaans; m bucatura f lekke band, banden-
Braziliaan c pech c
bravo adj bekwaam; goed buccia f schil c
breccia f bres c buco m gat nt; ~ della serratura
bretelle fpl bretels pl sleutelgat nt
breve adj kort; summier, budella fpl ingewanden pl
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 32

bue 32

bue m os c
buff m buffet nt
buffo adj leuk
C
buffonata f farce c
buio adj duister; m duisternis c cabaret m nachtclub c; cabaret
bulbo m bol c; bloembol c; peer nt
c cabina f hokje nt, cabine c;
Bulgaria f Bulgarije kajuit c; kleedhokje nt; ~ di
bulgaro adj Bulgaars; m Bulgaar coperta dekhut c; ~ telefonica
c telefooncel c
bullone m bout c caccia f jacht c
buongustaio m fijnproever c cacciare v vragen; *verjagen; ~
buono adj goed; zoet; lekker; m di frodo stropen
bon c; ~ per un soggiorno cacciatore m jager c
gratis in albergo m hotelbon cacciavite m schroevendraaier c
c cachemire m kasjmier nt
burocrazia f bureaucratie c cadavere m lijk nt
burrasca f storm c *cadere v *vallen; *far ~ *laten
burro m boter c vallen
bussare v kloppen caduta f val c
bussola f kompas nt caff m koffie c, espresso c;
busta f envelop c; hoes c kroeg c
busto m buste c; korset nt caffeina f coffene c
buttare v gooien; da ~ weg- cagna f teef c
werp calamit f onheil nt
calare v *strijken
calce f kalk c
calcestruzzo m beton nt
calcio m trap c; voetbal nt; cal-
cium nt; ~ d'inizio aftrap c; ~
di rigore strafschop c; *pren-
dere a calci schoppen
calcolare v berekenen
calcolo m berekening c; calcolo
biliare galsteen c; *fare i cal-
coli rekenen
caldo adj heet, warm; m hitte c
calendario m kalender c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 33

callista 33 cancello

callista m pedicure c cameriera f meid c; kamermeis-


callo m eelt nt, likdoorn c je nt; serveerster c
calma f kalmte c cameriere m bediende c; ober c,
calmare v kalmeren; calmarsi kelner c
bedaren camerino m kleedkamer c
calmo adj kalm; rustig camicia f hemd nt, overhemd
calore m warmte c nt; ~ da notte nachtjapon c
caloria f calorie c camino m schoorsteen c
calunnia f laster c camionetta f bestelauto c
calvinismo m calvinisme nt cammello m kameel c
calvo adj kaal cammeo m camee c
calza f sok c; kous c; calze elas- camminare v *lopen; stappen;
tiche steunkousen pl *trekken
calzamaglia f panty c, maillot c campagna f platteland nt; cam-
calzatura f schoeisel nt pagne c
calzolaio m schoenmaker c campana f klok c
calzoleria f schoenwinkel c campanello m bel c, deurbel c
calzoncini mpl korte broek; campanile m kerktoren c
gymnastiekbroek c campeggiatore m kampeerder c
calzoni mpl broek c; ~ da sci campeggio m camping c; kam-
skibroek c peerterrein nt
cambiamento m wijziging c camper m camper c
cambiare v veranderen; wijzi- campione m kampioen c; mon-
gen; wisselen, omwisselen; ster nt
overstappen; ~ marcia schake- campo m akker c, veld nt; kamp
len; cambiarsi zich verkleden nt; ~ di gioco speelterrein nt;
cambio m verandering c; ruil c; ~ di golf golfbaan c; ~ di
wisselgeld nt; ~ di velocit grano korenveld nt; ~ di ten-
versnellingsbak c; corso del ~ nis tennisbaan c
wisselkoers c; *dare il ~ aflos- camposanto m kerkhof nt
sen Canad m Canada
camera f vertrek nt, kamer c; ~ canadese adj Canadees; m
a un letto eenpersoonskamer Canadees c
c; ~ blindata kluis c; ~ da canale m kanaal nt; gracht c,
letto slaapkamer c; ~ d'aria singel c
binnenband c; ~ degli ospiti canapa f hennep c
logeerkamer c; ~ dei bambini canarino m kanarie c
kinderkamer c cancello m hek nt; poort c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 34

cancro 34 caratterizzare

cancro m kanker c capitale m kapitaal nt; f hoofd-


candela f kaars c; ~ d'accensio- stad c; adj hoofd-
ne bougie c capitalismo m kapitalisme nt
candelabro m kandelaber c capitano m kapitein c
candidato m gegadigde c; kan- capitare v *voorkomen
didaat c capitolazione f capitulatie c
cane m hond c; ~ guida gelei- capitolo m hoofdstuk nt
dehond c capo m kop c; chef c, opper-
canguro m kangoeroe c hoofd nt; kaap c; ~ di stato
canile m kennel c, hondenhok staatshoofd nt
nt capocameriere m matre d'h-
canna f riet nt; ~ da pesca hen- tel
gel c capocuoco m chef-kok c
cannella f kaneel c capogiro m duizeligheid c
cannone m kanon nt capolavoro m meesterwerk nt
canoa f kano c capomastro m voorman c
canottiera f topje nt capostazione m stationschef c
cantante m zanger c; f zangeres capoverso m alinea c
c *capovolgere v omkeren
cantare v *zingen cappella f kapel c
canticchiare v neurin cappellano m kapelaan c
cantina f kelder c; wijnkelder c cappello m hoed c
cantiniere m wijnkelner c cappotto m mantel c; ~ di pel-
canto m zang c liccia bontjas c
canzonare v bespotten cappuccio m kap c
canzone f lied nt; ~ popolare capra f geit c
volkslied nt capretto m geitenleer nt
caos m chaos c capriccio m gril c, bevlieging c
caotico adj chaotisch capsula f capsule c
capace adj in staat; capabel, caraffa f karaf c
kundig, bekwaam caramella f toffee c; snoepje nt
capacit f capaciteit c; gave c carato m karaat nt
capanna f hut c carattere m karakter nt
caparbio adj hardnekkig caratteristica f kenmerk nt,
capello m haar nt; fissatore per eigenschap c
capelli haarversteviger c caratteristico adj kenmerkend,
capigliatura f kapsel nt karakteristiek
capire v *begrijpen caratterizzare v kenmerken
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 35

carbone 35 caserma

carbone m kolen pl; ~ di legno imballaggio pakpapier nt; ~


houtskool c da lettere schrijfpapier nt; ~
carburatore m carburateur c da macchina schrijfmachine-
carcere m gevangenis c papier nt; ~ da pareti behang
carceriere m cipier c nt; ~ di credito creditcard; ~
carciofo m artisjok c d'identit identiteitskaart c; ~
cardinale m kardinaal c; adj igienica closetpapier nt, toilet-
kardinaal papier nt; ~ nautica zeekaart
cardine m scharnier nt c; ~ stradale wegenkaart c; ~
cardo m distel c verde groene kaart; ~ vetrata
carenza f tekort nt schuurpapier nt; di ~ papieren
caricare v *laden; *opwinden cartella f aktetas c; schooltas c
carico m lading c, vracht c; cartello indicatore m wegwijzer
belasting c, last c c
carillon m carillon nt cartellone m affiche nt
carino adj aardig; knap cartilagine f kraakbeen nt
carit f liefdadigheid c cartoleria f kantoorboekhandel
carnagione f teint c c; schrijfbehoeften pl
carne f vlees nt cartolina f briefkaart c; ~ illu-
carnevale m carnaval nt strata ansichtkaart c, prent-
caro adj lief; prijzig, duur; m briefkaart c
lieveling c cartoncino m kaart c
carota f peen c, wortel c cartone m karton nt; ~ animato
carovana f caravan c tekenfilm c; di ~ kartonnen
carpa f karper c cartuccia f patroon c
carriera f loopbaan c, carrire c casa f huis nt; thuis nt; a ~ naar
carriola f kruiwagen c huis; thuis; ~ di campagna
carro m kar c, wagen c landhuis nt; ~ di riposo rust-
carrozza f koets c; rijtuig nt huis nt; ~ galleggiante woon-
carrozzeria f carrosserie c boot c; ~ padronale heren-
carrozzina f kinderwagen c huis nt; in ~ thuis
carrozzone m woonwagen c casalinga f huisvrouw c
carrucola f katrol c casalingo adj eigengemaakt
carta f papier nt; kaart c; menu- cascata f waterval c
kaart c; ~ assorbente vloeipa- cascina f boerderij c
pier nt; ~ carbone carbonpa- casco m helm c
pier nt; ~ chip f chipcard c; ~ caseggiato m flatgebouw nt
da gioco speelkaart c; ~ da caserma f kazerne c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 36

casin 36 celebrazione

casin m casino nt caucci m rubber nt


caso m toeval nt; geval nt; ~ di causa f oorzaak c; zaak c;
emergenza spoedgeval nt; in geding nt; a ~ di ten gevolge
~ di in geval van; in ogni ~ in van; wegens, vanwege
elk geval; per ~ toevallig causare v veroorzaken
cassa f kassa c; ~ di risparmio cautela f voorzichtigheid c
spaarbank c; ~ mobile contai- cauto adj bedachtzaam
ner c cauzione f waarborg c, pand nt;
cassaforte f brandkast c, kluis c borgsom c
casseruola f steelpan c cava f steengroeve c
cassetta postale v brievenbus c cavalcare v *paardrijden
cassetto m la c, lade c cavaliere m ridder c
cassettone m ladekast c cavalla f merrie c
cassiera f caissire c cavallerizzo m ruiter c
cassiere m kassier c cavalletta f sprinkhaan c
castagna f kastanje c cavallino m pony c
castano adj kastanjebruin cavallo m paard nt; ~ da corsa
castello m slot nt, kasteel nt renpaard nt; ~ vapore paar-
casto adj kuis, rein denkracht c
castoro m bever c cavatappi m kurkentrekker c
catacomba f catacombe c caverna f hol nt, grot c
catalogo m catalogus c caviale m kaviaar c
catarro m catarre c caviglia f enkel c
catastrofe f catastrofe c cavit f holte c
categoria f categorie c cavo m kabel c
categorico adj uitdrukkelijk cavolfiore m bloemkool c
catena f keten c, ketting c; ~ di cavolini mpl spruitjes pl
montagne bergketen c cavolo m kool c
catino m bekken nt cd m cd c
catrame m teer c/nt ceco adj Tsjechisch; m Tsjech c
cattedra f kansel c Repubblica Ceca f Tsjechi
cattedrale f kathedraal c cedere v *toegeven
cattivo adj slecht; ondeugend, cedola f coupon c
stout cedro m limoen c
cattolico adj rooms-katholiek, ceffone m klap c
katholiek celare v verstoppen
cattura f vangst c celebrare v vieren
catturare v *vangen celebrazione f viering c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 37

celebre 37 chiazzato

celebre adj beroemd ter c


celebrit f roem c certamente adv zeker
celibato m celibaat nt certezza f zekerheid c
celibe adj ongetrouwd; m vrij- certificato m attest nt, getuig-
gezel c schrift nt; ~ di sanit gezond-
cella f cel c heidsattest nt
cellofan m cellofaan nt certo adj zeker; bepaald
cellulare m draagbare telefoon cervello m hersenen pl
c cervo m hert nt
cemento m cement nt cespuglio m struik c
cena f avondeten nt cessare v *aflopen; staken,
cenere f as c *ophouden met
cenno m wenk c cestino m prullenmand c
censura f censuur c ceto m rang c
centigrado adj celsius cetriolo m komkommer c
centimetro m centimeter c chalet m chalet nt
cento num honderd champagne m champagne c
centrale adj centraal; ~ elettrica che pron die, dat; wat; conj dat;
elektriciteitscentrale c als, dan
centralinista f telefoniste c chi pron wie; a ~ wie
centralino m telefooncentrale c chiacchierare v kletsen
centralizzare v centraliseren chiacchierata f geklets nt
centro m centrum nt; middel- chiacchierone m babbelkous c
punt nt; ~ commerciale win- chiamare v *roepen; noemen;
kelcentrum nt; ~ della citt chiamarsi *heten
stadscentrum nt; ~ di ricre- chiamata f telefoongesprek nt;
azione recreatiecentrum nt; ~ ~ locale lokaal gesprek
sanitario consultatiebureau nt chiarificare v verduidelijken
ceppo m blok nt; houtblok nt chiarire v ophelderen, verklaren
cera f was c chiaro adj helder; licht; duide-
ceramica f aardewerk nt, cera- lijk; ~ di luna maanlicht nt
miek c chiasso m rumoer nt, kabaal nt
cerbiatto m reekalf nt chiave f sleutel c; ~ di casa
cercare v *zoeken; *opzoeken huissleutel c; ~ fissa schroef-
cerchio m cirkel c, kring c sleutel c
cerchione m velg c chiavistello m grendel c
cerimonia f ceremonie c chiazza f spat c
cerotto m pleister c, hechtpleis- chiazzato adj gespikkeld
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 38

chiedere 38 cioccolatino

*chiedere v *verzoeken; *vra- diepvriesproducten


gen; *chiedersi zich *afvragen cicatrice f litteken nt
chierico m geestelijke c ciclista m wielrijder c, fietser c
chiesa f kerk c ciclo m kringloop c, cyclus c;
chiglia f kiel c fiets c, rijwiel nt
chilo m kilo nt cicogna f ooievaar c
chilometraggio m kilometertal cieco adj blind
nt cielo m hemel c
chilometro m kilometer c cifra f cijfer nt
chimica f scheikunde c, chemie ciglio m (pl le ciglia) wimper c
c cigno m zwaan c
chimico adj scheikundig, che- cigolare v kraken
misch Cile m Chili
chinarsi v zich bukken cileno adj Chileens; m Chileen
chinino m kinine c c
chiocciola di mare f alikruik c ciliegia f kers c
chiodo m spijker c cilindro m cilinder c
chiosco m kiosk c cima f top c; spits c; in ~ a
chirurgo m chirurg c bovenop
chitarra f gitaar c cimice f kever c, wandluis c
*chiudere v *sluiten; dicht- cimitero m kerkhof nt, begraaf-
draaien; ~ a chiave op slot plaats c
*doen; *opsluiten Cina f China
chiunque pron wie dan ook, wie cinegiornale m filmjournaal nt
ook; iedereen cinema m bioscoop c
chiusa f sluis c cinematografo m bioscoop c
chiuso adj toe, dicht, gesloten cinepresa f filmcamera c, cam-
chiusura lampo f ritssluiting c corder c
ci pron ons cinese adj Chinees; m Chinees
ciabatta f slof c c
cialda f wafel c *cingere v omcirkelen
ciancia f babbeltje nt cinghia f riem c; ~ del ventila-
ciao! dag!, hallo! tore ventilatorriem c
ciarlare v babbelen cinquanta num vijftig
ciarlata f praatje nt cinque num vijf
ciarlatano m charlatan c ci pron dat, dit
ciascuno adj ieder cioccolata f chocola c
cibo m voedsel nt; ~ surgelato cioccolatino m bonbon c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 39

cioccolato 39 colazione

cioccolato m chocolademelk c classificare v indelen, rang-


cio adv namelijk schikken; sorteren
ciottolo m kiezel c clausola f clausule c
cipolla f ui c clava f knots c
cipollina f bieslook nt clavicembalo m klavecimbel c
cipria f gezichtspoeder nt/c; piu- clavicola f sleutelbeen nt
mino da ~ poederdons c clemenza f clementie c
circa adv circa, ongeveer; prep cliente m clint c, klant c
betreffende clima m klimaat nt
circo m circus nt clinica f kliniek c
circolazione f omloop c, circu- cloro m chloor nt
latie c; ~ del sangue bloed- coagulare v stollen
somloop c cocaina f cocane c
circolo m kring c; club c, soci- cocciuto adj hardnekkig
teit c; ~ nautico zeilclub c cocco m lieveling c
circondare v *omgeven, omrin- coccodrillo m krokodil c
gen coda f staart c; rij c; file c; *fare
circonvallazione f ringweg c la ~ in de rij *staan
circostante adj omliggend codardo m lafaard c
circostanza f omstandigheid c codice m code c; ~ postale
cistifellea f galblaas c postcode c
cistite f blaasontsteking c coerenza f samenhang c
citare v citeren, aanhalen cofano m motorkap c
citazione f melding c, citaat nt; *cogliere v plukken; betrappen
dagvaarding c cognac m cognac c
citt f stad c cognata f schoonzuster c
cittadinanza f stadsmensen pl; cognato m zwager c
staatsburgerschap nt cognome m achternaam c; ~ da
cittadino m burger c nubile meisjesnaam c
civico adj burger- coincidenza f aansluiting c, ver-
civile adj burger-, civiel binding c
civilizzato adj beschaafd *coincidere v *samenvallen
civilt f beschaving c *coinvolgere v impliceren;
clacson m claxon c coinvolto betrokken
classe c klas c, klasse c; rang c, colapasta m vergiet nt
graad c; ~ turistica toeristen- colazione f middageten nt;
klasse c prima ~ ontbijt nt; seconda ~
classico adj klassiek lunch c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 40

colla 40 commediante

colla f lijm c colorito adj kleurrijk


collaborazione f samenwerking colpa f schuld c
c colpetto m klop c
collana f kralensnoer nt, hals- colpevole adj schuldig; dichia-
ketting c rare ~ schuldig *bevinden
collare m halsband c colpire v *slaan; *treffen; *toe-
collega m/f collega c slaan; *betreffen
collegare v *verbinden, *aan- colpo m klop c, klap c, slag c;
sluiten beroerte c; ~ di sole zonne-
collegio m instelling voor steek c
hoger onderwijs; school c coltello m mes nt
collera f toom c, drift c coltivare v bebouwen; kweken,
collettivo adj collectief verbouwen
colletto m boord nt/c, kraag c; colto adj beschaafd
bottoncino per ~ boorden- coltura f beschaving c
knoopje nt coma m coma nt
collettore m collectant c comandante m bevelhebber c;
collezione f collectie c, verza- gezagvoerder c
meling c; ~ d'arte kunstverza- comandare v *bevelen
meling c comando m bevel nt; leider-
collezionista m verzamelaar c schap nt
collina f heuvel c combattere v *vechten, *strij-
collinoso adj heuvelachtig den; *bestrijden
collisione f botsing c; aanvaring combattimento m gevecht nt;
c strijd c
collo m hals c combinare v combineren
collocare v plaatsen combinazione f combinatie c
colmo adj vol; m toppunt nt combustibile m brandstof c
Colombia f Colombia come adv zoals, als; hoe; ~ pure
colombiano adj Colombiaans; eveneens; evenals; ~ se alsof
m Colombiaan c comico adj komisch, grappig; m
colonia f kolonie c; ~ di vacan- komiek c, conferencier c
ze vakantiekamp nt cominciare v *beginnen
colonna f pilaar c, zuil c; kolom comitato m comit nt, commis-
c; kolonne c sie c
colonnello m kolonel c commedia f blijspel nt, kome-
colore m verf c; kleur c; di ~ die c; ~ musicale musical c
gekleurd commediante m toneelspeler c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 41

commemorazione 41 compositore

commemorazione f herdenking compatto adj compact


c compensare v compenseren,
commentare v aanmerken vergoeden
commento m commentaar nt; compensazione f compensatie c
noot c compera f aankoop c
commerciale adj handels-, com- competente adj deskundig;
mercieel bevoegd
commerciante m handelaar c competere v wedijveren
commerciare v *handeldrijven competizione f wedstrijd c
commercio m koophandel c, compiacente adj bereid
handel c; ~ al minuto klein- compiere v *volbrengen;
handel c *begaan; uitvoeren
commessa f verkoopster c compilare v samenstellen;
commesso m verkoper c; ~ opstellen; invullen
d'ufficio kantoorbediende c compitare v spellen
commestibile adj eetbaar compito m taak c
*commettere v plegen compleanno m verjaardag c
commissione f boodschap c; complesso adj ingewikkeld; m
commissie c complex nt
commovente adj aandoenlijk completamente adv helemaal,
commozione f ontroering c; ~ geheel
cerebrale hersenschudding c completare v voltooien, afma-
*commuovere v ontroeren ken; invullen
com m (pl ~) commode c completo adj geheel, volledig,
comodit f comfort nt compleet, volslagen
comodo adj geschikt; geriefe- complicato adj gecompliceerd,
lijk, comfortabel; m gemak nt ingewikkeld
compagnia f gezelschap nt; complice m medeplichtige c
maatschappij c complimentare v gelukwensen
compagno m metgezel c; part- complimento m compliment nt
ner c; kameraad c; ~ di classe complotto m complot nt
klasgenoot c componimento m opstel nt
*comparire v *verschijnen *comporre v samenstellen
compassione f medegevoel nt; comportamento m gedrag nt
provare ~ per medelijden comportare v *inhouden; com-
*hebben met portarsi zich *gedragen; com-
compatire v beklagen portarsi male zich *misdragen
compatriota m landgenoot c compositore m componist c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 42

composizione 42 conferenza

composizione f samenstelling c; concernere v *betreffen


compositie c concerto m concert nt
composto adj kalm concessione f concessie c, tege-
comprare v *kopen moetkoming c
compratore m koper c concetto m begrip nt
*comprendere v *inhouden, concezione f begrip nt
bevatten, omvatten; opvat- conchiglia f zeeschelp c, schelp
ten, *begrijpen c
comprensione f begrip nt concime m mest c
comprensivo adj uitgebreid; conciso adj beknopt
begrijpend *concludere v voltooien; de
compreso adj inclusief gevolgtrekking maken
compromesso m compromis nt conclusione f gevolgtrekking c,
computare v uitrekenen conclusie c, slot nt
computer m computer c concordanza f overeenstem-
comune adj gemeenschappe- ming c
lijk; gewoon concorrente m concurrent c
comunicare v meedelen, mede- concorrenza f concurrentie c
delen concorso m samenloop c, con-
comunicato m communiqu nt cours nt, examen nt
comunicazione f mededeling c; concreto adj concreet
communicatie c concupiscenza f wellust c
comunione f gemeente c condanna f veroordeling c
comunismo m communisme nt condannare v veroordelen
comunista m communist c condannato m veroordeelde c
comunit f gemeenschap c condire v kruiden, aanmaken
comunit di stati indipenden- condito adj gekruid
ti f Gemenebest van *condividere v delen
Onafhankelijke Staten (GOS) condizionale adj voorwaardelijk
comunque adv in elk geval, hoe condizione f voorwaarde c
dan ook; overigens, toch condotta f gedrag nt
con prep met; per *condurre v leiden, voeren;
*concedere v inwilligen besturen
concentrare v concentreren conduttore m conducteur c
concentrazione f concentratie c confederazione f unie c, bond c
concepimento m conceptie c conferenza f lezing c; conferen-
concepire v opvatten; zich tie c; ~ stampa persconferen-
voorstellen tie c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 43

conferma 43 conserve

conferma f bevestiging c congresso m bijeenkomst c,


confermare v bevestigen congres nt
confessare v biechten coniglio m konijn nt
confessione f bekentenis c; coniugi mpl echtpaar nt
biecht c connessione f verband nt
confezionare v vervaardigen *connettere v *verbinden;
confezionato adj confectie- inschakelen
confidente adj gerust connotati mpl signalement nt
confidenziale adj vertrouwelijk; conoscenza f kennis c; bekende
familiaar c
confine m grens c *conoscere v kennen
confiscare v beslag leggen op conquista f verovering c
conflitto m conflict nt conquistare v veroveren
*confondere v verwarren conquistatore m veroveraar c
in conformit con ingevolge consapevole adj bewust
confortevole adj gezellig, gerie- conscio adj bewust
felijk consegna f levering c, bezor-
conforto m gerief nt ging c
confronto m vergelijking c; consegnare v bezorgen; toever-
confrontatie c trouwen
confusione f verwarring c, wan- conseguentemente adv bijge-
orde c volg
confuso adj verward conseguenza f gevolg nt, con-
congedare v *wegzenden, *ont- sequentie c; uitkomst c; in ~
slaan di vanwege, wegens
congedo m verlof nt conseguibile adj bereikbaar
congelarsi v *bevriezen conseguire v behalen
congelato adj bevroren consenso m instemming c; toe-
congelatore m diepvrieskast c stemming c
congettura f gissing c consentire v toestemmen
congetturare v gissen conservare v bewaren
congiunto adj gezamenlijk; ver- conservatore adj behoudend,
want conservatief
congiura f samenzwering c conservatorio m conservatori-
congratularsi v feliciteren um nt
congratulazione f felicitatie c conserve fpl conserven pl;
congregazione f orde c, congre- *mettere in conserva inma-
gatie c; gemeente c ken
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 44

considerare 44 contralto

considerare v beschouwen; contattare v zich in verbinding


achten; *overwegen stellen met
considerato prep gezien contatto m contact nt, aanra-
considerazione f overweging c king c
considerevole adj flink, aan- conte m graaf c
zienlijk contea f graafschap nt
consigliare v *aanraden, advise- contemporaneo adj eigentijds;
ren hedendaags; m tijdgenoot c
consigliere m raadsman c; *contenere v bevatten; omvat-
raadslid nt ten; *inhouden
consiglio m bestuur nt; advies contento adj tevreden; blij
nt, raad c contenuto m inhoud c
consistere in v *bestaan uit contessa f gravin c
consolare v troosten contiguo adj aangrenzend
consolato m consulaat nt continentale adj continentaal
consolazione f troost c continente m vasteland nt; con-
console m consul c tinent nt, werelddeel nt
consorte f echtgenote c continuamente adv aldoor,
costante adj aanhoudend steeds
constatare v constateren continuare v voortzetten, ver-
consueto adj gewoon volgen; *doorgaan, *blijven
consulto m consult nt continuazione f vervolg nt
consultare v raadplegen continuo adj voortdurend,
consultazione f raadpleging c onafgebroken
consultorio m consultatiebu- conto m rekening c; nota c; ~
reau nt bancario bankrekening c; per
*consumare v verbruiken ~ di in naam van; *rendere ~
consumato adj versleten di verantwoorden
consumatore m verbruiker c, contorno m omtrek c; bijge-
consument c recht (groenten) nt
contadino m boer c contrabbandare v smokkelen
contagioso adj aanstekelijk, contracettivi mpl voorbehoed-
besmettelijk middel nt
contaminazione f vervuiling c *contraddire v *tegenspreken
contanti mpl contanten pl, con- contraddittorio adj tegenstrij-
tant geld dig
contare v tellen; ~ su vertrou- contraffatto adj onecht
wen op contralto m alt c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 45

contrario 45 correggere

contrario adj tegengesteld; m coordinare v cordineren


tegendeel nt; al ~ integendeel coordinazione f cordinatie c
*contrarre v *oplopen coperchio m deksel nt
contrasto m tegenstelling c, coperta f deken c; sprei c; dek
contrast nt nt
contratto m contract nt; ~ di copertina f omslag c/nt
affitto huurcontract nt coperto adj bedekt
contravvenzione f bon c copertone m band c
contribuire v *bijdragen copia f afschrift nt, kopie c;
contributo m bijdrage c doorslag c; exemplaar nt; ~
contribuzione f bijdrage c fotostatica fotokopie c
contro prep tegen; contra copiare v kopiren
controllare v controleren coppa f beker c
controllo m controle c; ~ passa- coppia f paar nt
porti paspoortcontrole c copriletto m sprei c
controllore m conducteur c *coprire v bedekken
controversia f geschil nt coraggio m lef nt, moed c
controverso adj controversieel, coraggioso adj moedig; flink,
omstreden dapper, stoutmoedig
contusione f kneuzing c corallo m koraal c
conveniente adj passend; corazza f harnas nt
gemakkelijk corda f koord nt, touw nt; snaar
*convenire v schikken, passen c
convento m klooster nt; non- cordiale adj hartelijk
nenklooster nt cordicella f snoer nt
conversazione f gesprek nt cordoglio m verdriet nt
convertire v bekeren; omreke- cornacchia f kraai c
nen; verzilveren cornice f lijst c
*convincere v overtuigen corno1 m (pl le corna) hoorn c
convinzione f overtuiging c corno2 m (pl i corni) hoorn c
convitto m internaat nt coro m koor nt
convulsione f kramp c corona f kroon c
cooperante adj gewillig coronare v bekronen
cooperativa f coperatie c corpo m lijf nt, lichaam nt
cooperativo adj coperatief corpulento adj corpulent
cooperatore adj bereidwillig corredo m uitrusting c
cooperazione f medewerking c, *correggere v corrigeren, ver-
samenwerking c beteren
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 46

corrente 46 cozza

corrente adj gangbaar, huidig; f sluiting c


stroom c, stroming c; con la ~ corvo m raaf c
stroomafwaarts; contro ~ cosa f ding nt; che ~ wat;
stroomopwaarts; ~ alternata qualunque ~ wat dan ook
wisselstroom c; ~ continua coscia f dij c
gelijkstroom c; ~ d'aria tocht coscienza f bewustzijn nt;
c; *mettere al ~ inlichten geweten nt
*correre v rennen; *hardrijden coscritto m dienstplichtige c
correttezza f juistheid c cos adv zo; even; ~ che zodat;
corretto adj correct, juist, goed e ~ via enzovoort
correzione f correctie c cosiddetto adj zogenaamd
corrida f stierengevecht nt cosmetici mpl cosmetica pl,
corridoio m gang c schoonheidsmiddelen pl
corriera f bus c cospirare v *samenzweren
corrispondente m correspon- costa f kust c
dent c; verslaggever c costante adj constant
corrispondenza f briefwisseling costare v kosten
c, correspondentie c costernato adj overstuur
*corrispondere v *overeenko- costituire v vestigen; vormen
men; corresponderen costituzione f grondwet c
*corrompere v *omkopen costo m kosten pl; prijs c
corrotto adj corrupt; boosaar- costola f rib c
dig costoletta f karbonade c
corruzione f omkoping c costoso adj kostbaar
corsa f rit c; race c; ~ di cavalli *costringere v *dwingen, nood-
harddraverij c zaken
corsia f rijstrook c costruire v bouwen
corso m loop c; cursus c; pro- costruzione f constructie c,
menade c; ~ accelerato spoed- bouw c
cursus c; ~ del cambio koers c, costume m gewoonte c; ~ da
wisselkoers c bagno zwembroek c, zwem-
corte f hof nt pak nt; ~ nazionale nationale
corteccia f bast c klederdracht; costumi mpl
corteo m stoet c zeden pl
cortese adj beleefd, hoffelijk cotoletta f kotelet c
cortile m erf nt; ~ di ricreazione cotone m katoen nt/c; di ~
speelplaats c katoenen
corto adj kort; ~ circuito kort- cozza f mossel c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 47

cozzare 47 cucchiaino

cozzare v botsen crimine m misdaad c


crampo m kramp c crisi f crisis c
cranio m schedel c cristallino adj kristallen
cratere m krater c cristallo m kristal nt
cravatta f das c; ~ a farfalla cristiano adj christelijk; m
strikje nt christen c
cravattino m vlinderdasje nt Cristo m Christus
creare v creren, *scheppen critica f kritiek c
creatura f schepsel nt criticare v bekritiseren
credenza f kast c critico adj kritisch; kritiek, zorg-
credere v geloven; *denken wekkend; m criticus c
credibile adj geloofwaardig croccante adj krokant, knappe-
credito m krediet nt rig
creditore m schuldeiser c croce f kruis nt
credulo adj goedgelovig crocevia m knooppunt nt, krui-
crema f crme c; ~ da barba sing c
scheercrme c; ~ di bellezza crociata f kruistocht c
gezichtscrme c; ~ idratante crocicchio m kruispunt nt
vochtinbrengende crme; ~ crociera f boottocht c, cruise c
per la notte nachtcrme c; ~ *crocifiggere v kruisigen
per la pelle huidcrme c; ~ crocifissione f kruisiging c
per le mani handcrme c crocifisso m kruisbeeld nt
cremare v cremeren crollare v *bezwijken, instorten
cremazione f crematie c cromo m chroom nt
cremisino adj vuurrood cronico adj chronisch
cremoso adj romig cronologico adj chronologisch
crepa f kloof c crosta f korst c
crepuscolo m schemering c, crostaceo m schaaldier nt
avondschemering c crostino m toast c
*crescere v groeien crudele adj wreed
crescione m waterkers c crudo adj rauw
crescita f groei c cruscotto m dashboard nt
cresta f bergrug c Cuba f Cuba
creta f krijt nt cubano adj Cubaans; m Cubaan
cricco m krik c c
criminale adj crimineel, misda- cubo m kubus c, blokje nt
dig; m misdadiger c cuccetta f kooi c; couchette c
criminalit f criminaliteit c cucchiaino m theelepel c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 48

cucchiaio 48 custodire

cucchiaio m lepel c, eetlepel c; ~ gierig


da minestra soeplepel c curry m kerrie c
cucina f keuken c; fornuis nt; ~ curva f bocht c; kromming c
a gas gasfornuis nt curvare v *buigen; curvato
cucinare v koken; ~ alla griglia krom
roosteren curvatura f kromming c
cucire v naaien curvo adj krom, gebogen
cucitura f naad c; senza ~ naad- cuscinetto m kussentje nt
loos cuscino m kussen nt; ~ elettrico
cuculo m koekoek c elektrisch kussen
cugina f nicht c custode m bewaker c; suppoost
cugino m neef c c; concirge c
cui pron van wie; waarvan; aan custodia f hoede c
wie; waaraan custodire v bewaken
culla f wieg c; bakermat c
culmine m hoogtepunt nt
culto m eredienst c
cultura f cultuur c
cumulo m stapel c
cuneo m wig c
cunetta f goot c
cuoco m kok c
cuore m hart nt
cupidigia f hebzucht c
cupo adj somber
cupola f koepel c
cura f verzorging c; kuur c;
*aver ~ di zorgen voor; ~ di
bellezza schoonheidsbehan-
deling c
curapipe m pijpenstoker c
curare v verplegen; *genezen; ~
le unghie manicuren
curato adj net
curiosit f nieuwsgierigheid c;
bezienswaardigheid c, rariteit
c
curioso adj benieuwd, nieuws-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 49

49 deludere

D decenza f fatsoen nt
*decidere v beslissen, *besluiten
decimo num tiende
decisione f beslissing c, besluit
da prep uit, van; bij; met nt
ingang van, vanaf; sedert; deciso adj vastberaden
door decollare v starten
dabbasso adv beneden; naar decollo m start c
beneden decrepito adj bouwvallig
dacch adv sinds *decrescere v *afnemen
dado m moer c; dobbelsteen c dedicare v toewijden; wijden
daltonico adj kleurenblind *dedurre v afleiden
danese adj Deens; m Deen c deferenza f eerbied c
Danimarca f Denemarken deficienza f gebrek nt, tekortko-
danneggiare v beschadigen ming c
danno m schade c deficit m tekort nt
dannoso adj nadelig definire v *omschrijven, defi-
dappertutto adv overal niren
*dare v *geven definitivo adj definitief
data f datum c definizione f bepaling c, defini-
dato m gegeven nt tie c
dattero m dadel c deformato adj misvormd
dattilografa f typiste c deforme adj mismaakt
dattilografare v tikken, typen degno di waard
dattiloscritto adj getypt delegato m gedelegeerde c
davanti prep voor delegazione f delegatie c,
davanzale m vensterbank c afvaardiging c
davvero adv echt deliberare v beraadslagen
dazio m accijns c, invoerrecht deliberazione f overleg nt
nt delicato adj fijn; teder; delicaat,
dea f godin c voorzichtig
debito m schuld c, debet nt delinquente m delinquent c
debole adj zwak; flauw delizia f verrukking c, genot nt
debolezza f zwakheid c deliziare v in verrukking *bren-
decaffeinizzato adj coffenevrij gen
deceduto adj gestorven delizioso adj heerlijk
decente adj fatsoenlijk, behoor- delucidare v toelichten
lijk *deludere v teleurstellen;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 50

delusione 50 diabete

*tegenvallen desiderabile adj wenselijk;


delusione f teleurstelling c begeerlijk
democratico adj democratisch desiderare v wensen, verlan-
democrazia f democratie c gen; begeren
demolire v slopen desiderio m wens c, begeerte c,
demolizione f afbraak c verlangen nt; zin c
denaro m geld nt desideroso adj verlangend
denominazione f benaming c designare v *aanwijzen; aan-
denso adj dicht stellen
dente m tand c desistere v *opgeven
dentiera f kunstgebit nt destarsi v ontwaken
dentifricio m tandpasta c/nt destinare v bestemmen
dentista m tandarts c destinatario m geadresseerde c
dentro adv binnen, vanbinnen; destinazione f bestemming c
prep in, binnen destino m noodlot nt, lot nt
denutrizione f ondervoeding c destro adj rechts; rechter;
deodorante m deodorant c behendig
deperibile adj aan bederf detenuto m gedetineerde c
onderhevig detenzione f hechtenis c
depositare v storten, depone- detergente m wasmiddel nt
ren determinare v bepalen
deposito m statiegeld nt; determinazione f vaststelling c;
opslagplaats c, pakhuis nt; ~ vastbeslotenheid c
bagagli bagagedepot nt detersivo m waspoeder nt
depressione f neerslachtigheid detestare v een hekel *hebben
c; depressie c; teruggang c aan
depresso adj neerslachtig dettagliante m detaillist c,
deprimente adj triest kleinhandelaar c
*deprimere v deprimeren dettagliato adj gedetailleerd
deputato m afgevaardigde c; dettaglio m detail nt
kamerlid nt dettare v dicteren
derisione f spot c dettato m dictaat nt; dictee nt
derivare v aftakken; ~ da deviare v *afwijken
*voortkomen uit deviazione f omleiding c, weg-
*descrivere v *beschrijven omlegging c
descrizione f beschrijving c di prep van
deserto adj verlaten; m woes- diabete m diabetes c, suiker-
tijn c ziekte c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 51

diabetico 51 dimostrazione

diabetico m suikerzieke c, dia- c; pleidooi nt


beticus c difetto m defect nt
diagnosi f diagnose c difettoso adj defect; gebrekkig
diagnosticare v een diagnose differente adj verschillend
stellen differenza f verschil nt
diagonale adj diagonaal; f dia- differire v verschillen, variren;
gonaal c uitstellen
diagramma m grafiek c; schema difficile adj moeilijk
nt difficolt f moeilijkheid c
dialetto m dialect nt diffidare di v wantrouwen
diamante m diamant c *diffondere v verspreiden
diapositiva f dia c diffusione f verspreiding c
diario m dagboek nt difterite f difterie c
diarrea f diarree c diga f dijk c
diavolo m duivel c digeribile adj verteerbaar
dibattere v discussiren digerire v verteren
dibattito m debat nt digestione f spijsvertering c
dicembre december dignit f waardigheid c; rang c
diceria f gerucht nt dignitoso adj waardig
dichiarare v verklaren; *aange- dilazione f uitstel nt
ven dilettevole adj heerlijk
dichiarazione f verklaring c; diletto adj dierbaar; m genot nt,
aangifte c genoegen nt
diciannove num negentien diligente adj ijverig
diciannovesimo num negen- diligenza f ijver c
tiende diluire v verdunnen
diciassette num zeventien diluito adj slap
diciassettesimo num zeventien- dimagrire v vermageren
de dimensione f omvang c, afme-
diciottesimo num achttiende ting c
diciotto num achttien dimenticare v *vergeten
didietro m achterwerk nt *dimettersi v ontslag *nemen
dieci num tien dimezzare v halveren
dieta f dieet nt diminuire v verminderen
dietro prep achter diminuzione f vermindering c
*difendere v verdedigen dimissioni fpl ontslagneming c
difensore m voorvechter c dimostrare v aantonen
difesa f verdediging c; defensie dimostrazione f betoging c,
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 52

dinamo 52 disinfettante

demonstratie c; *fare una ~ disabitato adj onbewoond


demonstreren, betogen disadatto adj ongeschikt
dinamo f dynamo c disapprovare v afkeuren
dinanzi a voor disastro m ramp c
dintorni mpl omgeving c disastroso adj rampzalig
dio m (pl dei) god c discendente m afstammeling c
dipendente adj afhankelijk discendenza f afstamming c
dipendenza f bijgebouw nt discernimento m gezond ver-
*dipendere da *afhangen van stand
diploma m diploma nt discesa f afdaling c; in ~ naar
diplomarsi v een diploma beha- beneden
len disciplina f discipline c
diplomatico m diplomaat c disco m schijf c
*dire v *zeggen; *voler ~ discorso m rede c, toespraak c;
bedoelen conversatie c
direttamente adv direct discussione f discussie c,
direttiva f richtlijn c bespreking c
diretto adj rechtstreeks, direct; *discutere v debatteren, discus-
~ a op weg naar siren, *bespreken; twisten
direttore m directeur c; ~ di disdegno m minachting c
scuola schoolhoofd nt; ~ d'or- *disdire v *afzeggen
chestra dirigent c disegnare v tekenen
direzione f richting c; directie disegno m tekening c; motief
c; bestuur nt; indicatore di ~ nt, patroon nt; ontwerp nt;
richtingaanwijzer c puntina da ~ punaise c
dirigente m leider c disertare v deserteren
*dirigere v richten, leiden; *disfare v losmaken; uitpakken
*wijzen; regisseren; dirigeren; disgelarsi v dooien, ontdooien
beheren disgelo m dooi c
diritto adj rechtopstaand; m *disgiungere v ontkoppelen
recht nt; ~ amministrativo disgrazia f ongeluk nt; ongena-
bestuursrecht nt; ~ civile bur- de c
gerlijk recht; ~ commerciale disgraziatamente adv helaas
handelsrecht nt; ~ elettorale disgustoso adj weerzinwek-
kiesrecht nt; ~ penale straf- kend, walgelijk
recht nt; sempre ~ rechtdoor disimparare v afleren
dirottare v kapen disinfettante m ontsmettings-
dirottatore m kaper c middel nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 53

disinfettare 53 divertimento

disinfettare v ontsmetten *dissuadere v *afraden


disinserire v uitschakelen distante adj ver, afgelegen
disinteressato adj onzelfzuchtig distanza f afstand c
disinvoltura f ongedwongen- *distinguere v onderscheid
heid c maken, *onderscheiden
disoccupato adj werkeloos distinto adj verschillend; afzon-
disoccupazione f werkeloosheid derlijk; voornaam
c distinzione f onderscheid nt
disonesto adj oneerlijk *distogliere v afwenden
disonore m schande c distorsione f verstuiking c
disordinato adj slordig distretto m district nt
disordine m rommel c, warboel distribuire v uitdelen; *uitgeven
c, wanorde c distributore m agent c; stroom-
disossare v uitbenen verdeler c; ~ automatico auto-
dispari adj oneven maat c; ~ di benzina benzine-
dispensa f provisiekast c station nt
dispensare v *ontheffen distribuzione f verdeling c;
disperare v wanhopen indeling c
disperato adj wanhopig; hope- *distruggere v vernietigen, ver-
loos nielen
disperazione f wanhoop c distruzione f vernietiging c
dispiacere m verdriet nt disturbare v storen, verstoren;
*dispiacere v spijten disturbarsi moeite *doen
disponibile adj voorhanden, disturbo m storing c
beschikbaar; extra ditale m vingerhoed c
*disporre di v beschikken over dito m (pl le dita) vinger c;
dispositivo m apparaat nt ~ del piede teen c
disposizione f beschikking c ditta f firma c; zaak c
disprezzare v verachten dittatore m dictator c
disprezzo m verachting c divano m bank c
disputa f woordenwisseling c, *divenire v *worden
onenigheid c diventare v *worden
disputare v redetwisten; betwis- diversione f afleiding c
ten diverso adj verschillend; diversi
dissenteria f dysenterie c ettelijk
dissentire v van mening ver- divertente adj grappig, verma-
schillen kelijk, amusant, leuk
dissimile adj verschillend divertimento m pret c, plezier
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 54

divertire 54 drapperia

nt, vermaak nt tiche huishouden nt


divertire v vermaken, amuseren domicilio m woonplaats c
*dividere v delen dominante adj vooraanstaand
divieto m verbod nt; ~ di sor- dominare v beheersen; heersen
passo inhalen verboden; ~ di dominazione f overheersing c
sosta verboden te parkeren dominio m heerschappij c
divino adj goddelijk donare v *schenken
divisa estera buitenlands geld donatore m donateur c
divisione f scheiding c, deling donazione f schenking c, gift c
c; bureau nt dondolare v schommelen,
divisorio m tussenschot nt zwaaien
divorziare v *scheiden donna f vrouw c
divorzio m echtscheiding c dono m cadeau nt
dizionario m woordenboek nt dopo prep na; achter; ~ che
doccia f douche c nadat
docente m docent c doppio adj dubbel
documento m document nt dorato adj verguld
dodicesimo num twaalfde dormire v *slapen
dodici num twaalf dormitorio m slaapzaal c
dogana f douane c dorso m rug c
doganiere m douanebeambte c dose f dosis c
doglie fpl ween pl dotato adj begaafd
dolce adj zoet; lief; teer, m koek dottore m doctor c; dokter c
c, cake c; dessert nt, toetje nt dove adv waar; conj waar
dolciumi mpl snoep nt, snoep- dovere m plicht c
goed nt *dovere v *moeten; te danken
*dolere v pijn *doen *hebben aan, verschuldigd
dolore m pijn c; smart c, leed nt *zijn, schuldig *zijn
doloroso adj smartelijk, pijnlijk dovunque adj waar dan ook;
domanda f vraag c; verzoek nt; conj waar ook
navraag c dovuto adj verschuldigd
domandare v *vragen; *navra- dozzina f dozijn nt
gen drago m draak c
domani adv morgen dramma m drama nt
domenica f zondag c drammatico adj dramatisch
domestica f meid c drammaturgo m toneelschrij-
domestico adj huiselijk; m ver c
bediende c; faccende domes- drapperia f stoffen pl
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 55

drenare 55

drenare v afwateren
dritto adj recht
drogheria f kruidenierswinkel c
E
droghiere m kruidenier c
dubbio m twijfel c; *mettere in e conj en
~ betwijfelen ebano m ebbenhout nt
dubbioso adj twijfelachtig ebbene! welnu!
dubitare v twijfelen; ~ di ebraico m Hebreeuws nt
betwijfelen ebreo m jood c
duca m (pl duchi) hertog c eccedenza f overschot nt
duchessa f hertogin c eccedere v *overschrijden
due num twee; tutti e ~ beide eccellente adj uitstekend
duna f duin nt *eccellere v *uitblinken
dunque conj dus; dan eccentrico adj excentriek
duomo m dom c eccessivo adj buitensporig
durante prep gedurende, tijdens eccesso m exces nt; ~ di velo-
durare v duren cit snelheidsovertreding c
durata f duur c eccetera enzovoort
duraturo adj duurzaam, blij- eccetto prep uitgezonderd
vend eccezionale adj uitzonderlijk
durevole adj duurzaam eccezione f uitzondering c
duro adj taai, hard eccitante adj spannend
eccitare v *opwinden
eccitazione f opwinding c
ecco alstublieft; adv hier is
eclissi f verduistering c
eco m/f weerklank c, echo c
economia f economie c
economico adj economisch;
goedkoop, voordelig, zuinig
economista m econoom c
economizzare v sparen
Ecuador m Ecuador
ecuadoriano m Ecuadoriaan c
eczema m eczeem nt
edera f klimop c
edicola f krantenkiosk c, boe-
kenstalletje nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 56

edificare 56 enciclopedia

edificare v opbouwen element nt


edificio m gebouw nt elencare v noteren
editore m uitgever c elenco m lijst c; ~ telefonico
edizione f uitgave c, editie c; ~ telefoonboek nt, telefoongids
del mattino ochtendeditie c c
educare v opvoeden; *groot- elettricista m elektricien c
brengen elettricit f elektriciteit c
educazione f opvoeding c; elettrico adj elektrisch
onderwijs nt elettronico adj elektronisch
effervescenza f prik c elevare v verhogen; *verheffen;
effettivamente adv feitelijk; elevato hoog; verheven
inderdaad elevazione f heuvel c
effetto m effect nt; effetti per- elezione f verkiezing c
sonali bezittingen pl elica f schroef c, propeller c
effettuare v uitvoeren, eliminare v elimineren
*teweegbrengen; presteren ella pron zij (derde persoon enkel-
efficace adj doeltreffend, effec- voud)
tief elogio m lof c
efficiente adj efficint, doelma- emancipazione f emancipatie c
tig emblema m embleem nt
Egitto m Egypte emergenza f noodgeval nt
egiziano adj Egyptisch; m *emergere v aan het licht
Egyptenaar c *komen, *bovenkomen; uit-
egli pron hij; ~ stesso zelf munten
egocentrico adj egocentrisch *emettere v uiten
egoismo m egosme nt emicrania f migraine c
egoista adj egostisch emigrante m emigrant c
egoistico adj zelfzuchtig emigrare v emigreren
elaborare v uitwerken emigrazione f emigratie c
elasticit f rek c eminente adj eminent, voor-
elastico adj elastisch; m elastiek aanstaand
nt emissione f uitgifte c; uitzen-
elefante m olifant c ding c
elegante adj chic, elegant emorragia f bloeding c
eleganza f elegantie c emorroidi fpl aambeien pl
*eleggere v *verkiezen emozione f emotie c
elementare adj elementair emporio m warenhuis nt
elemento m bestanddeel nt, enciclopedia f encyclopedie c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 57

energia 57 esempio

energia f energie c; kracht c; ~ ereditario adj erfelijk


nucleaire kernenergie c erica f heide c
energico adj energiek *erigere v oprichten
enigma m raadsel nt ernia f breuk c, hernia c
enorme adj enorm, reusachtig eroe m held c
ente m wezen nt; maatschappij errare v *rondzwerven, dwalen;
c zich vergissen
entrambi adj beide erroneo adj fout, verkeerd
entrare v *binnengaan, *betre- errore m fout c, vergissing c
den erudito m geleerde c
entrata f ingang c; entree c; eruzione f huiduitslag c
entrate fpl inkomen nt esagerare v *overdrijven
entro prep over esalare v uitademen
entusiasmo m enthousiasme nt esame m examen nt; test c
entusiastico adj enthousiast esaminare v *onderzoeken
epico adj episch esantema m uitslag c
epidemia f epidemie c esattamente adv precies
epilessia f epilepsie c esatto adj nauwkeurig, precies,
epilogo m epiloog c exact; goed, juist
episodio m episode c esaurire v uitputten; esaurito
epoca f tijdperk nt uitverkocht; esausto overver-
eppure conj toch, echter moeid, overspannen
equatore m evenaar c esca f aas nt
equilibrio m evenwicht nt esclamare v *uitroepen
equipaggiamento m uitrusting esclamazione f uitroep c
c; ~ subacqueo m duikuitrus- *escludere v *uitsluiten
ting c esclusivamente adv uitsluitend
equipaggiare v uitrusten esclusivo adj exclusief
equipaggio m bemanning c escogitare v beramen
equitazione f paardensport c escoriazione f schaafwond c
equivalente adj equivalent, escrescenza f gezwel nt
gelijkwaardig escursione f excursie c
equivoco adj onduidelijk esecutivo adj uitvoerend
equo adj billijk esecuzione f terechtstelling c
erba f gras nt; kruid nt eseguire v uitvoeren, verrich-
erbaccia f onkruid nt ten
eredit f erfenis c esempio m voorbeeld nt; per ~
ereditare v erven bijvoorbeeld
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 58

esemplare 58 esteso

esemplare m exemplaar nt, spe- esplosione f explosie c


cimen nt esplosivo adj explosief; m
esentare v vrijstellen springstof c
esente adj vrijgesteld; ~ da *esporre v tentoonstellen, ver-
tassa belastingvrij tonen
esenzione f vrijstelling c esportare v uitvoeren, exporte-
esercitare v oefenen; uitoefe- ren
nen esportazione f export c, uitvoer
esercito m leger nt c
esercizio m oefening c; thema esposimetro m belichtingsme-
nt ter c
esibire v vertonen; tentoonstel- esposizione f tentoonstelling c;
len belichting c
esigente adj kieskeurig espressione f uitdrukking c
esigenza f eis c; vereiste c espresso adj expresse-
*esigere v eisen; vereisen *esprimere v uiten, uitdrukken
esiguo adj gering essa pron ze; ~ stessa zelf
esilio m ballingschap c essenza f essentie c
esistenza f bestaan nt essenziale adj essentieel
*esistere v *bestaan essenzialmente adv vooral
esitare v aarzelen essere m wezen nt; ~ umano
esito m uitslag c; einde nt menselijk wezen
esonerare da *ontheffen van *essere v *zijn
esotico adj exotisch essi pron ze; ~ stessi zelf
*espandere v uitbreiden essiccatoio m centrifuge c
*espellere v *uitwijzen est m oosten nt
esperienza f ervaring c estasi f extase c
esperimento m experiment nt estate f zomer c; piena ~ mid-
esperto adj ervaren; bekwaam, zomer c
vakkundig; m vakman c, *estendere v verlengen; uit-
expert c spreiden
espirare v uitademen esteriore adj uiterlijk; m uiter-
esplicazione f uitleg c lijk nt
esplicito adj expliciet; uitdruk- esterno adj uiterlijk; m buiten-
kelijk, vastomlijnd kant c
*esplodere v ontploffen all'estero in het buitenland;
esplorare v *onderzoeken; ver- naar het buitenland
kennen esteso adj wijd
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 59

estinguere 59 evoluzione

*estinguere v doven lijk


estintore m brandblusapparaat evitare v *vermijden; *ontwij-
nt ken
*estorcere v *afdwingen evoluzione f evolutie c
estorsione f afpersing c
estradare v uitleveren
estraneo adj vreemd; m vreem-
de c
*estrarre v *uittrekken; *trek-
ken
estremit f einde nt
estremo adj hoogst, extreem,
uiterst; m uiterste nt
estuario m riviermonding c
esuberante adj uitbundig
esule m balling c
et f leeftijd c
etere m ether c
eternit f eeuwigheid c
eterno adj eeuwig
eterosessuale adj heteroseksu-
eel
etichetta f etiket nt
etichettare v etiketteren
Etiopia f Ethiopi
etiopico adj Ethiopisch; m
Ethiopir c
eurocheque m eurocheque c
Europa f Europa
europeo adj Europees; m
Europeaan c
evacuare v evacueren
evaporare v verdampen
evasione f ontsnapping c
evento m gebeurtenis c
eventuale adj eventueel
evidente adj duidelijk
evidentemente adv klaarblijke-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 60

60 fascista

F falsificazione f vervalsing c
falso adj onwaar; vals
fama f roem c; naam c; di ~
mondiale wereldberoemd
fa adv geleden fame f honger c
fabbrica f fabriek c famigerato adj berucht
fabbricante m fabrikant c famiglia f gezin nt; familie c
fabbricare v construeren; fabri- familiare adj vertrouwd
ceren famoso adj beroemd
fabbricazione f opbouw c; ver- fanale m koplamp c; ~ antineb-
vaardiging c bia mistlamp c; fanalino pos-
fabbro m smid c teriore achterlicht nt
faccenda f zaak c, aangelegen- fanatico adj fanatiek
heid c; faccende di casa huis- fanciulla f jong meisje
houden nt fanciullo m knaap c
facchino m kruier c fanfara f fanfarekorps nt
faccia f gezicht nt; in ~ a prep fango m modder c
tegenover fangoso adj modderig
facciata f gevel c; voorkant c fantasia f fantasie c
facile adj gemakkelijk fantasma m geest c, spook nt
facilit f gemak nt fantastico adj fantastisch
facilone adj ontspannen fante m boer c
facolt f bekwaamheid c; facul- fanteria f infanterie c
teit c fantino m jockey c
facoltativo adj facultatief *fare v *doen; maken; *laten
faggio m beuk c farfalla f vlinder c
fagiano m fazant c farina f bloem c, meel nt
fagiolo m boon c farmacia f apotheek c; drogisterij
fagotto m bundel c; fagot c c
falcone m valk c farmacista m apotheker c
falegname m timmerman c farmaco m geneesmiddel nt
fallace adj onwaar farmacologia f farmacologie c
fallimento m fiasco nt, faillisse- faro m vuurtoren c; koplamp c
ment nt farsa f klucht c
fallire v falen fasciatura f verband nt
fallito adj failliet, bankroet fascino m charme c
fallo m abuis nt fascismo m fascisme nt
falsificare v vervalsen fascista m fascist c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 61

fascistico 61 festa

fascistico adj fascistisch felice adj gelukkig


fase f fase c; stadium nt felicissimo adj opgetogen
fastidioso adj lastig felicit f geluk nt
fata f fee c felicitarsi con feliciteren, geluk-
fatale adj fataal, noodlottig wensen
fatica f inspanning c felicitazione f gelukwens c
faticare v zwoegen feltro m vilt nt
faticoso adj vermoeiend femmina f wijfje nt; meisje nt
fato m lot nt femminile adj vrouwelijk
fatto m feit nt *fendere v *splijten
fattore m factor c; boer c fenicottero m flamingo c
fattoressa f boerin c fenomeno m verschijnsel nt
fattoria f boerderij c ferie fpl vakantie c; in ~ met
fattorino m piccolo c vakantie
fattura f rekening c, factuur c ferire v verwonden, bezeren;
fatturare v factureren kwetsen
fauci fpl muil c ferita f verwonding c, wond c
favola f fabel c ferito adj gewond
favore m gunst c; a ~ di ten fermaglio m sluiting c; ~ per
behoeve van; per ~ alstublieft capelli haarspeld c
favorevole adj gunstig fermarsi v stoppen
favorire v begunstigen fermata f halte c
favorito adj lievelings-; m lieve- fermentare v gisten
ling c, favoriet c fermo adj standvastig; ~ posta
fax m fax c poste restante
fazzoletto m zakdoek c; ~ di feroce adj woest, wild
carta papieren zakdoek ferramenta fpl ijzerwaren pl
febbraio februari ferriera f hoogovens pl
febbre f koorts c; ~ del fieno ferro m ijzer nt; di ~ ijzeren; ~
hooikoorts c da stiro strijkijzer nt; ~ di
febbricitante adj koortsig cavallo hoefijzer nt; rottame di
fecondo adj vruchtbaar ~ schroot nt
fede f geloof nt; trouwring c ferrovia f spoorweg c, spoorbaan
fedele adj trouw c
federa f kussensloop c/nt fertile adj vruchtbaar
federale adj federaal fessura f barst c, kier c; gleuf c
federazione f federatie c festa f feestdag c; feest nt; fuif c,
fegato m lever c feestje nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 62

festival 62 fisica

festival m festival nt filmare v filmen


festivo adj feestelijk filo m draad c, garen nt
fetta f snee c filobus m trolleybus c
feudale adj feodaal filosofie f wijsbegeerte c, filosofie
fiaba f sprookje nt c
fiacco adj zwak filosofo m wijsgeer c, filosoof c
fiamma f vlam c filtrare v zeven
fiammifero m lucifer c filtro m filter nt; percolator c; ~
fianco m heup c dell'aria luchtfilter nt; ~ dell'o-
fiato m lucht c lio oliefilter nt
fibbia f gesp c finale adj uiteindelijk, laatst
fibra f vezel c finalmente adv tenslotte, uitein-
fico m vijg c delijk, eindelijk
fidanzamento m verloving c finanze fpl financin pl
fidanzata f verloofde c finanziare v financieren
fidanzato adj verloofd; m ver- finanziario adj financieel
loofde c finanziatore m investeerder c
fidarsi v vertrouwen finch conj tot, totdat; ~ non tot
fidato adj betrouwbaar; non ~ fine f einde nt; m doel nt; fine-
onbetrouwbaar settimana weekend nt
fiducia f vertrouwen nt finestra f raam nt
fieno m hooi nt *fingere v *doen alsof
fiera f beurs c; kermis c finire v beindigen; *aflopen;
fierezza f trots c finito af; voorbij; op
fiero adj trots finlandese adj Fins; m Fin c
figlia f dochter c Finlandia f Finland
figliastro m stiefkind nt fino adj fijn; dun
figliata f nest nt fino a prep tot, tot aan
figlio m zoon c finora adv tot nu toe, tot zover
figliolo m zoon c; jongen c finzione f fictie c, verzinsel nt
figura f figuur c; beeld nt fioraio m bloemist c
figurarsi v zich *indenken; zich fiore m bloem c
verbeelden fiorente adj welvarend
fila f rij c firma f handtekening
filare v *spinnen firmare v tekenen
filippino adj Filippijns; m fischiare v *fluiten
Filippijn c fischio m fluitje nt
film m (pl ~) film c fisica f fysica c, natuurkunde c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 63

fisico 63 fortuna

fisico adj fysiek; m natuurkundi- nt; ~ tinta basiscrme c


ge c fonetico adj fonetisch
fisiologia f fysiologie c fontana f fontein c
fissare v staren; regelen fonte f bron c; oorsprong c
fisso adj vast foratura f lekke band, banden-
fitta f steek c pech c
fiume m rivier c forbici fpl schaar c; forbicine per
flacone m flacon c le unghie nagelschaar c
flagello m plaag c forca f galg c
flanella f flanel nt forchetta f vork c
flauto m fluit c forcina f haarspeld c
flessibile adj soepel, buigbaar, foresta f woud nt, bos nt
rekbaar forestiero m vreemdeling c
floscio adj slap forfora f roos c
flotta f vloot c forma f vorm c; gestalte c; con-
fluente adj vloeiend ditie c
fluido adj vloeibaar; m vloeistof c formaggio m kaas c
flusso m vloed c formale adj formeel
foca f rob c, zeehond c formalit f formaliteit c
foce f monding c formare v vormen
focolare m haard c formato m formaat nt
fodera f voering c formazione f vorming c
foglia f blad nt formica f mier c
foglio m blad nt; ~ di registrazio- formidabile adj geweldig
ne inschrijvingsformulier nt formula f formule c
fogna f riool nt formulario m formulier nt
folklore m folklore c fornace f oven c
folla f menigte c fornello m fornuis nt; ~ a gas
folle adj krankzinnig, gek gasstel nt; ~ a spirito spiritus-
folletto m elf c brander c
fondamentale adj fundamenteel, fornire v leveren, bezorgen
wezenlijk fornitura f levering c
fondamento m grondslag c forno m oven c
fondare v oprichten; fondato forse adv misschien, wellicht
gegrond forte f adj sterk; hard; m fort nt
fondazione f stichting c fortezza f vesting c
*fondere v *smelten fortuito adj toevallig
fondo m bodem c; fondi fonds fortuna f lot nt; geluk nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 64

fortunato 64 fruttuoso

fortunato adj gelukkig frattura f breuk c


foruncolo m steenpuist c fratturare v *breken
forza f kracht c; macht c; geweld frazione f fractie c; gehucht nt
nt; ~ di volont wilskracht c; ~ freccia f pijl c; richtingaanwijzer
motrice drijfkracht c; forze c
militari krijgsmacht c; per ~ freddino adj kil
noodgedwongen freddo adj koud; m kou c
forzare v *dwingen, forceren freno m rem c; ~ a mano hand-
foschia f nevel c, waas nt rem c; ~ a pedale voetrem c
fosco adj heiig frequentare v *omgaan met
fossato m sloot c; gracht c frequente adj veelvuldig, fre-
fosso m greppel c quent
foto f foto c; ~ per passaporto frequentemente adv dikwijls
pasfoto c frequenza f frequentie c;
fotografare v fotograferen opkomst c
fotografia f fotografie c; foto c fresco adj vers; koel, fris
fotografo m fotograaf c fretta f spoed c, haast c; in ~
fra prep tussen; onder, temidden haastig
van frettoloso adj haastig
fragile adj broos, breekbaar *friggere v *bakken, *braden
fragola f aardbei c frigorifero m koelkast c, ijskast c
*fraintendere v *misverstaan fringuello m vink c
frammento m fragment nt frittata f omelet nt
francese adj Frans; m Fransman frizione f koppeling c
c frode f fraude c, bedrog nt
Francia f Frankrijk fronte f voorhoofd nt; di ~ a
franco adj openhartig; ~ di voor; tegenover; *far ~ a het
dazio belastingvrij; ~ di porto hoofd *bieden aan
franco frontiera f grens c; landsgrens c
francobollo m postzegel c frontone m geveltop c
frangia f franje c frullatore m mixer c
frapp m milkshake frumento m graan nt; tarwe c
frase f zin c; uitdrukking c frusta f zweep c
fratello m broer c; broeder c frutta f fruit nt
fraternit f broederschap c frutteto m boomgaard c
frattanto adv intussen, onder- fruttivendolo m groenteboer c
tussen frutto m vrucht c
nel frattempo ondertussen fruttuoso adj winstgevend
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 65

fucile 65

fucile m geweer nt
fuga f vlucht c; lekkage c
fuggire v vluchten, ontvluch-
G
ten
fuggitivo m ontsnapte gevan- gabbia f kooi c; ~ da imballag-
gene gio krat nt
fulvo adj lichtbruin gabbiano m meeuw c; zee-
fumare v roken meeuw c
fumatore m roker c; comparti- gabinetto m toilet nt; kabinet
mento per fumatori coup nt; ~ per signore damestoilet
voor rokers nt; ~ per signori herentoilet
fumo m rook c nt
funerale m begrafenis c gaiezza f vrolijkheid c
fungo m paddestoel c; ~ man- gaio adj opgewekt
gereccio champignon c galleggiante m vlotter c
funzionamento m werking c galleggiare v *drijven
funzionare v functioneren, galleria f tunnel c; galerij c; ~
werken d'arte kunstgalerie c
funzionario m ambtenaar c gallina f kip c, hen c
funzione f functie c; ambt nt gallo m haan c
fuoco m vuur nt; brandpunt nt galoppo m galop c
fuori adv uit; buiten; al di ~ gamba f been nt
naar buiten; ~ di buiten gamberetto m garnaal c
furbo adj sluw gambero m garnaal c
furfante m boef c gambo m steel c
furgone m bestelauto c ganasce fpl wielklem c
furibondo adj razend gancio m klerenhaak c
furioso adj woedend gara f wedstrijd c; wedloop c
furore m razernij c garante m borg c
furto m beroving c, diefstal c garantire v garanderen
fusibile m zekering c garanzia f garantie c
fusione f fusie c gargarizzare v gorgelen
futile adj nietig garza f gaas nt
futuro m toekomst c; adj toe- gas m gas nt; ~ di scarico uit-
komstig laatgassen pl
gastrico adj maag-
gatto m kat c
gazza f ekster c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 66

gelare 66 giglio

gelare v *vriezen gesticolare v gebaren


gelatina f gelei c gestione f beheer nt
gelato m ijs nt; ijsje nt gesto m gebaar nt
gelo m vorst c gettare v gooien, *werpen
gelosia f jaloezie c getto m straal c
geloso adj jaloers gettone m munt c, fiche c
gemelli mpl tweeling c; man- ghiacciaio m gletsjer c
chetknopen pl ghiaccio m ijs nt
gemere v kreunen ghiaia f kiezel c, grind nt
gemma f edelsteen c; kleinood ghianda f eikel c
nt ghiandola f klier c
generale adj algemeen; globaal; ghignare v grijnzen
m generaal c; in ~ in het alge- ghiottoneria f lekkernij c
meen ghiribizzo m gril c
generalmente adv gewoonlijk ghisa f gietijzer nt
generare v verwekken gi adv reeds, al; vroeger
generatore m generator c giacca f colbert c, vest nt; ~ e
generazione f generatie c calzoni broekpak nt; ~ sporti-
genere m slag nt, soort c/nt; va sportjasje nt, blazer c
geslacht nt giacch conj aangezien
genero m schoonzoon c giacchetta f jasje nt; ~ sportiva
generosit f edelmoedigheid c sportjasje nt
generoso adj royaal, mild giaccone m vest nt
gengiva f tandvlees nt giacimento m afzetting c
genio m genie nt giada f jade nt/c
genitale adj geslachtelijk giallo adj geel
genitori mpl ouders pl Giappone m Japan
gennaio januari giapponese adj Japans; m
gente f mensen pl Japanner c
gentile adj goedhartig; aardig giara f pot c
genuino adj echt giardiniere m tuinman c
geografia f aardrijkskunde c giardino m tuin c; ~ d'infanzia
geologia f geologie c kleuterschool c; ~ pubblico
geometria f meetkunde c plantsoen nt; ~ zoologico die-
gerarchia f hirarchie c rentuin c
Germania f Duitsland gigante m reus c
germe m kiem c; bacil c gigantesco adj reusachtig
gesso m gips nt giglio m lelie c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 67

ginecologo 67 giusto

ginecologo m gynaecoloog c, giovane adj jong; m jongen c; ~


vrouwenarts c esploratore padvinder c; ~
ginnasta m gymnast c esploratrice padvindster c
ginnastica f gymnastiek c giovanile adj jeugdig
ginocchio m (pl le ginocchia) giovanotto m jongeman c
knie c giovare v baten
giocare v spelen gioved m donderdag c
giocatore m speler c giovent f jeugd c
giocattolo m speelgoed nt giovinezza f jeugd c
gioco m spel nt; carta da ~ girare v omdraaien; endosse-
speelkaart c; ~ della dama ren; ~ intorno a passeren
damspel nt; ~ delle bocce giro m draai c; excursie c;
kegelspel nt omweg c; ~ d'affari omzet c
giogo m juk nt gita f uitstapje nt; ~ turistica
gioia f vreugde c; gioie fpl rondreis c
juwelen gi adv beneden, onderaan,
gioielliere m juwelier c neer; omver; ~ da van; in ~
gioiello m juweel nt; gioielli neer, omlaag
mpl bijouterie c giudicare v beoordelen; oorde-
gioioso adj vrolijk len
Giordania f Jordani giudice m rechter c
giordano adj Jordaans; m giudizio m oordeel nt, beoorde-
Jordanir c ling c
giornalaio m krantenverkoper c giugno juni
giornale m krant c; tijdschrift giunco m riet nt; bies c
nt; ~ del mattino ochtendblad *giungere v *aankomen
nt giungla f oerwoud nt, jungle c
giornaliero adj dagelijks giuoco m spel nt
giornalismo m journalistiek c giuramento m eed c
giornalista m journalist c giurare v *zweren
giornata f dag c giuria f jury c
giorno m dag c; al ~ per dag; di giuridico adj juridisch
~ overdag; ~ feriale weekdag giurista m jurist c
c; ~ lavorativo werkdag c; giustamente adv terecht
quindicina di giorni veertien giustificare v rechtvaardigen
dagen; un ~ eens; un ~ o l'al- giustizia f gerechtigheid c,
tro eens rechtvaardigheid c; recht nt
giostra f draaimolen c giusto adj rechtvaardig, billijk;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 68

glaciale 68 grazia

juist; terecht di in staat *zijn om


glaciale adj ijskoud graduale adj geleidelijk
gli art de; pron hem gradualmente adv langzamer-
globale adj totaal hand
globo m wereldbol c, aardbol c graffetta f nietje nt
gloria f glorie c, roem c graffiare v krabben
glossario m woordenlijst c graffio m schram c
goccia f druppel c grafico adj grafisch; m grafiek c
godere v *genieten van grammatica f grammatica c
godimento m genot nt grammaticale adj grammaticaal
goffo adj onhandig grammo m gram nt
gola f keel c; ravijn nt, berg- granaio m schuur c
kloof c Gran Bretagna f Groot-
golf m golf nt; campo di ~ golf- Brittanni, Engeland
baan c granchio m krab c
golfo m golf c grande adj groot
goloso adj gulzig grandezza f grootte c
gomito m elleboog c grandine f hagel c
gomma f gom c; ~ da masticare grandioso adj groots
kauwgom c/nt; ~ per cancella- granello m korrel c
re vlakgom c/nt, gom c/nt graniglia f gruis nt
gommapiuma f schuimrubber granito m graniet nt
nt grano m koren nt
gondola f gondel c granturco m mas c; pan-
gonfiabile adj opblaasbaar nocchia di ~ f maskolf c
gonfiare v *opblazen; *zwellen grasso adj dik; gezet, vet; m vet
gonfiore m zwelling c nt
gonna f rok c grassottello adj mollig
gotta f jicht c grata f rooster nt
governante f huishoudster c gratis adj gratis
governare v regeren; sturen gratitudine f dankbaarheid c
governatore m gouverneur c grato adj erkentelijk
governo m bewind nt, regering grattacielo m wolkenkrabber c
c, bestuur nt grattugia f rasp c
gradevole adj aangenaam, pret- gratuito adj kosteloos, gratis
tig grave adj ernstig
gradire v lusten, *mogen gravit f zwaartekracht c
grado m graad c; *essere in ~ grazia f gratie c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 69

grazie 69 gustoso

grazie dank u guardarsi zich hoeden


grazioso adj bevallig guardaroba m klerenkast c, gar-
Grecia f Griekenland derobe c
greco adj (pl greci) Grieks; m guardia f oppasser c; ~ del
Griek c corpo lijfwacht c; ~ forestale
gregge m kudde c boswachter c
grembiule m schort c guardiano m bewaker c,
gremito adj afgeladen opzichter c
gridare v schreeuwen; *roepen guarigione f genezing c, herstel
grido m schreeuw c; roep c nt
grigio adj grauw, grijs guarire v *genezen; zich her-
griglia f grill c stellen
grigliata f barbecue c guastare v *bederven; guastarsi
grilletto m trekker c *stukgaan
grillo m krekel c guasto adj stuk, kapot; m
grinza f plooi c panne c
grossa f gros nt guerra f oorlog c; ~ mondiale
grossista m grossier c wereldoorlog c
grosso adj dik gufo m uil c
grossolano adj grof guglia f spits c
grotta f grot c guida f leiding c; gids c; paten-
gru f hijskraan c te di ~ rijbewijs nt
grullo adj mal guidare v leiden, begeleiden;
grumo m klont c *rijden
grumoso adj klonterig guinzaglio m lijn c, riem c
gruppo m groep c guscio m dop c; ~ di noce
guadagnare v verdienen; *win- notendop c
nen gustare v *genieten van
guadagno m winst c gusto, m smaak c; animo c
guadare v waden gustoso adj lekker
guado m doorwaadbare plaats c
guaio m last c
guancia f wang c
guanciale m kussen nt, hoofd-
kussen nt
guanto m handschoen c
guardare v *kijken; *kijken
naar, *aankijken, *bekijken;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 70

70

H I
hamburger m hamburger c icona f icoon c
hobby m hobby c idea f idee c/nt; ~ luminosa
hockey m hockey nt inval c
hostess f stewardess c ideale adj ideaal; m ideaal nt
identico adj identiek
identificare v identificeren
identificazione f identificatie c
identit f identiteit c
idillio m romance c
idioma m idioom nt
idiomatico adj idiomatisch
idiota adj idioot; m gek c, idioot
c
idolo m idool nt, afgod c
idoneo adj passend
idraulico m loodgieter c
idrogeno m waterstof c
ieri adv gisteren
igiene f hygine c
igienico adj hyginisch
ignorante adj onwetend
ignorare v negeren
ignoto adj onbekend
il art (f la; pl i, gli, le) de, het
illecito adj onbevoegd
illegale adj onwettig, illegaal
illeggibile adj onleesbaar
illimitato adj onbeperkt
illuminare v verlichten
illuminazione f verlichting c
illusione f illusie c
illustrare v illustreren
illustrazione f illustratie c; plaat
c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 71

illustre 71 impianto

illustre adj befaamd immigrazione f immigratie c


imballaggio m verpakking c imminente adj naderend
imballare v inpakken immobile m pand nt
imbarazzante adj pijnlijk; onbe- immodesto adj onbescheiden
grijpelijk immondizia f afval nt
imbarazzare v in verwarring immunit f immuniteit c
brengen; imbarazzato verle- immunizzare v immuun maken
gen, gegeneerd impalcatura f steigers pl
imbarcare v instappen; imbar- imparare v leren; ~ a memoria
carsi inschepen uit het hoofd leren
imbarco m inscheping c imparziale adj onpartijdig
imbiancare v witten impasticciare v verknoeien
imboscata f hinderlaag c impasto m beslag nt
imbrogliare v oplichten impaurito adj angstig, bang
imbroglio m wirwar c, warboel c impaziente adj ongeduldig
imbronciato adj boos impeccabile adj foutloos
imbuto m trechter c impedimento m beletsel nt
imitare v namaken, nabootsen, impedire v beletten, verhinde-
imiteren ren; belemmeren
imitazione f namaak c, imitatie impegnare v verpanden;
c impegnarsi zich *verbinden
immacolato adj vlekkeloos impegno m verplichting c,
immagazzinare v *opslaan afspraak c
immaginare v zich voorstellen; imperatore m keizer c
zich verbeelden imperatrice f keizerin c
immaginario adj denkbeeldig imperfetto adj onvolmaakt
immaginazione f fantasie c, ver- imperfezione f fout c
beelding c imperiale adj keizerlijk; rijks-
immagine f beeld nt; ~ riflessa impermeabile adj waterdicht;
spiegelbeeld nt m regenjas c
immangiabile adj oneetbaar impero m keizerrijk nt; rijk nt
immediatamente adv meteen, impersonale adj onpersoonlijk
onmiddellijk impertinente adj brutaal, onbe-
immediato adj onmiddellijk schaamd
immenso adj onmetelijk, gewel- impertinenza f onbeschaamd-
dig heid c
immigrante m immigrant c impetuoso adj heftig
immigrare v immigreren impianto m installatie c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 72

impiegare 72 incarico

impiegare v tewerkstellen; impressionare v imponeren,


*doorbrengen indruk maken op
impiegato m beambte c, impressione f indruk c
employ c imprigionamento m gevangen-
impiego m betrekking c; schap c
tewerkstelling c; domanda imprigionare v gevangenzetten
d'impiego f sollicitatie c improbabile adj onwaarschijn-
implicare v impliceren lijk
imponente adj indrukwekkend, improprio adj ongepast
groots improvvisamente adv opeens
impopolare adj impopulair, improvvisare v improviseren
onbemind improvviso adj plotseling
*imporre v opleggen; gelasten; impudente adj onbeschaamd
*imporsi zich *doen gelden impugnare v *grijpen
importante adj belangrijk; impugnatura f handvat nt
gewichtig impulsivo adj impulsief
importanza f belang nt; *avere impulso m impuls c; drang c
~ van belang *zijn in prep in
importare v invoeren, importe- inabilitato adj gehandicapt
ren inabitabile adj onbewoonbaar
importatore m importeur c inaccessibile adj ontoegankelijk
importazione f import c, invoer inaccettabile adj onaanvaard-
c baar
importunare v storen, hinderen inadatto adj ongepast
impossibile adj onmogelijk inadeguato adj onvoldoende
imposta1 f luik nt inamidare v *stijven
imposta2 f belasting c; ~ sul inaspettato adj onverwacht
reddito inkomstenbelasting c inatteso adj onvoorzien
impostare v posten inaugurare v openen, inluiden
impostazione f aanpak c incantare v betoveren
impotente adj machteloos; incantevole adj betoverend
impotent incanto m betovering c, beko-
impotenza f impotentie c ring c
impraticabile adj onbegaanbaar incapace adj onbekwaam
imprenditore m aannemer c incaricare v belasten; incaricarsi
impresa f onderneming c di op zich *nemen; incaricato
impressionante adj indrukwek- di belast met
kend; frappant incarico m opdracht c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 73

incassare 73 indice

incassare v innen incondizionato adj onvoor-


incauto adj onverstandig waardelijk
incendio m brand c inconscio adj bewusteloos
incenso m wierook c inconsueto adj ongebruikelijk
incerto adj onzeker incontrare v *tegenkomen, ont-
inchiesta f enqute c, onder- moeten
zoek nt incontro m ontmoeting c
inchinare v *buigen inconveniente adj ongelegen;
inchiostro m inkt c m ongerief nt
inciampare v struikelen incoraggiare v aanmoedigen
incidentale adj toevallig, ter- incoronare v kronen
loops incosciente adj onbewust
incidente m ongeluk nt, onge- incredibile adj ongelofelijk
val nt; incident nt; ~ aereo incremento m verhoging c
vliegramp c increscioso adj onaangenaam
*incidere v graveren increspare v kreuken
incinta adj in verwachting, incrinarsi v barsten
zwanger incrocio m kruising c
incisione f snee c; gravure c incurabile adj ongeneeslijk
incisore m graveur c indaffarato adj druk
incitare v aansporen indagare v *onderzoeken;
inclinare v hellen; inclinato informatie *inwinnen
scheef, afhellend indagine f navraag c; onder-
inclinazione f helling c; neiging zoek nt
c indecente adj onfatsoenlijk
*includere v meetellen, *inslui- indefinito adj onbepaald
ten; incluso adj inbegrepen indemoniato adj bezeten
incollare v plakken indennit f schadevergoeding c
incolto adj woest, braak, onbe- indesiderabile adj ongewenst
bouwd; ongeschoold India f India
incolume adj heelhuids indiano adj Indiaans; m
incombustibile adj brandvrij; Indiaan c
vuurvast indicare v *aanwijzen; aandui-
incompetente adj onbekwaam; den, *opgeven
onbevoegd indicazione f aanwijzing c;
incompleto adj onvolledig, instructie c
incompleet indice m wijsvinger c; register
inconcepibile adj ondenkbaar nt, index c; inhoudsopgave c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 74

indietro 74 informale

indietro adv achteraan; terug; raria mijnbouw c


all'indietro achteruit industriale adj industrieel
indifeso adj onbeschermd inefficace adj ondoeltreffend
indifferente adj onverschillig ineguale adj ongelijk
indigeno m inboorling c inesatto adj onnauwkeurig
indigestione f indigestie c inesperto adj onervaren
indignazione f verontwaardi- inesplicabile adj onverklaarbaar
ging c inestimabile adj onschatbaar
indipendente adj onafhanke- inevitabile adj onvermijdelijk
lijk, zelfstandig infastidire v irriteren; vervelen
indipendenza f onafhankelijk- infatti conj eigenlijk, in feite
heid c infedele adj ontrouw
indiretto adj indirect infelice adj ongelukkig
indirizzare v adresseren inferiore adj lager, onderst;
indirizzo m adres nt minderwaardig, inferieur
indispensabile adj onontbeer- infermeria f ziekenzaal c
lijk infermiera f zuster c, verpleeg-
indisposto adj onwel ster c
individuale adj individueel inferno m hel c
individuo m individu nt inferriata f hek nt
indiziato m verdachte c infettare v besmetten, *aanste-
indizio m teken nt ken
indole f aard c infezione f infectie c
indolenzito adj pijnlijk, zeer infiammabile adj ontvlambaar
indolore adj pijnloos infiammarsi v *ontsteken
Indonesia f Indonesi infiammazione f ontsteking c
indonesiano adj Indonesisch; m infierire v razen, woeden
Indonesir c infilare v *rijgen
indossare v *aantrekken; *aan- infine adv eindelijk
hebben infinito adj oneindig; m onbe-
indossatrice f mannequin c paalde wijs
indovinare v *raden inflazione f inflatie c
indovinello m raadsel nt influente adj invloedrijk
indubbiamente adv ongetwij- influenza f invloed c; griep c
feld influenzare v benvloeden
indugio m oponthoud nt influire v benvloeden
*indurre a *doen informale adj informeel, onge-
industria f industrie c; ~ mine- dwongen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 75

informare 75 insegnante

informare v informeren; infor- iniziale adj begin-; eerst; f voor-


marsi informeren, *navragen letter c; *apporre le iniziali
informazione f informatie c paraferen
infornare v *bakken iniziare v *aanvangen, *begin-
infrangibile adj onbreekbaar nen
infrarosso adj infrarood iniziativa f initiatief nt
infreddolito adj rillerig inizio m begin nt
infrequente adj zeldzaam innalzare v opbouwen
infruttuoso adj mislukt innamorato adj verliefd
ingannare v *bedriegen innanzi adv vooruit; eerder; ~ a
inganno m bedrog nt; droom- voor
beeld nt innato adj aangeboren
ingegnere m ingenieur c inno m gezang nt; ~ nazionale
ingente adj reusachtig volkslied nt
ingenuo adj simpel, naef innocente adj onschuldig
Inghilterra f Engeland innocenza f onschuld c
inghiottire v slikken innocuo adj onschadelijk
inginocchiarsi v knielen inoculare v inenten
ingiustizia f onrecht nt inoculazione f inenting c
ingiusto adj onrechtvaardig, inoltrare v *nazenden
onbillijk inoltre adv voorts, bovendien;
inglese adj Engels; m eveneens
Engelsman c inondazione f overstroming c
ingoiare v inslikken inopportuno adj misplaatst
ingorgo m verkeersopstopping inquieto adj onrustig, onbe-
c; flessenhals c haaglijk
ingrandimento m vergroting c inquietudine f rusteloosheid c
ingrandire v vergroten inquilino m huurder c; kamer-
ingrato adj ondankbaar bewoner c
ingrediente m ingredint nt, inquinamento m verontreini-
bestanddeel nt ging c
ingresso m toegang c; binnen- inquisitivo adj nieuwsgierig
komst c; optreden nt; entree c insalata f sla c
ingrosso m groothandel c insano adj krankzinnig
inguine m lies c insegnamento m onderwijs nt;
iniettare v *inspuiten leer c
iniezione f injectie insegnante m onderwijzer c,
ininterrotto adj doorlopend leraar c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 76

insegnare 76 internazionale

insegnare v leren, *onderwij- insuperato adj onovertroffen


zen insurrezione f opstand c
inseguire v *najagen intagliare v kerven, *houtsnij-
insenatura f inham c, kreek c den
insensato adj zinloos; nietszeg- intanto adv inmiddels
gend intatto adj heel, intact
insensibile adj ongevoelig intelletto m intellect nt
inserire v invoegen intellettuale adj intellectueel
insetticida m insecticide c intelligente adj intelligent;
insettifugo m insectenwerend knap, pienter
middel nt intelligenza f intelligentie c;
insetto m insect nt verstand nt
insieme adv samen; gezamen- *intendere v menen; van plan
lijk; bijeen *zijn, bedoelen
insignificante adj onbelangrijk; intenditore m kenner c
onbeduidend; onopvallend intensit f hevigheid c
insipido adj smakeloos intenso adj intens, hevig
insistere v *aanhouden, *aan- intento m plan nt
dringen intenzionale adj opzettelijk
insoddisfacente adj onbevredi- intenzione f bedoeling c
gend interamente adv helemaal
insolente adj onbeschaamd, interessamento m belangstel-
onbeschoft ling c
insolenza f onbeschaamdheid c interessante adj interessant
insolito adj ongewoon interessare v interesseren; inte-
insomma adv kortom ressato adj betrokken; belang-
insonne adj slapeloos stellend
insonnia f slapeloosheid c interesse m rente c; interesse c;
insonorizzato adj geluiddicht belang nt
insopportabile adj ondraaglijk interferenza f inmenging c
instabile adj labiel interferire v tussenbeide
installare v installeren *komen
installazione f installatie c interim m tussentijd c
insuccesso m mislukking c interiora fpl ingewanden pl
insufficiente adj onvoldoende interiore m binnenkant c
insultante adj beledigend intermediario m tussenpersoon
insultare v beledigen c; *fare da ~ bemiddelen
insulto m belediging c internazionale adj internatio-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 77

interno 77 invidiare

naal *intravvedere v even *zien


interno adj inwendig, intern, intricato adj ingewikkeld
binnenst; binnenlands; m intrigo m complot nt
binnenkant c; all'interno van- *introdurre v inleiden; invoe-
binnen ren
intero adj geheel, heel introduzione f inleiding c
interpretare v vertolken intromettersi in v zich bemoei-
interprete m tolk c en met
interrogare v *ondervragen intuire v aanvoelen
interrogativo adj vragend inumidire v bevochtigen
interrogatorio m verhoor nt inutile adj nutteloos; vergeefs
interrogazione f verhoor nt inutilmente adv vergeefs
*interrompere v *onderbreken; *invadere v *binnenvallen
*interrompersi pauzeren invalido adj invalide; m invali-
interruttore m schakelaar c de c
interruzione f onderbreking c invano adv tevergeefs
intersezione f kruispunt nt invasione f invasie c
interurbana f interlokaal invece di adv in plaats van
gesprek inveire v *schelden
intervallo m tussenpoos c; inventare v *uitvinden; *verzin-
pauze c; rust c nen
*intervenire v *ingrijpen inventario m inventaris c
intervista f interview nt, vraag- inventivo adj vindingrijk
gesprek nt inventore m uitvinder c
intestino m darm c; darmen invenzione f uitvinding c
intimit f privacy c, privleven inverno m winter c
nt inverso adj omgekeerd
intimo adj intiem; knus invertire v omdraaien
intirizzito adj verstijfd investigare v *onderzoeken
intollerabile adj onuitstaanbaar investigatore m detective c
intonarsi con passen bij investigazione f onderzoek nt
intorno adj rondom; ~ a om, investimento m geldbelegging
rond c, investering c
intorpidito adj gevoelloos investire v beleggen, investeren
intossicazione alimentare f inviare v versturen
voedselvergiftiging c inviato m gezant c
*intraprendere v *ondernemen invidia f afgunst c
*intrattenere v *onderhouden invidiare v misgunnen, benij-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 78

invidioso 78 istituto

den irrilevante adj nietsbetekenend


invidioso adj afgunstig irrisorio adj belachelijk
invio m verzending c irritabile adj prikkelbaar
invisibile adj onzichtbaar irritare v prikkelen, irriteren
invitare v uitnodigen, inviteren irruzione f inval c
invito m uitnodiging c *iscrivere v *inschrijven; per
invocare v *inroepen iscritto schriftelijk
involontario adj onopzettelijk iscrizione f inscriptie c
inzuppare v doorweken Islanda f IJsland
io pron ik; ~ stesso zelf islandese adj IJslands; m
iodio m jodium nt IJslander c
ipocrisia f huichelarij c isola f eiland nt
ipocrita m huichelaar c; adj isolamento m isolement nt; iso-
huichelachtig, hypocriet, latie c
schijnheilig isolare v isoleren
ipoteca f hypotheek c isolato adj gesoleerd; m hui-
ipotesi f veronderstelling c zenblok nt
ippodromo m renbaan c isolatore m isolator c
ippoglosso m heilbot c Isole Filippine fpl Filippijnen pl
ira f woede c ispessire v verdikken
iracheno adj Iraaks; m Irakees c ispettore m inspecteur c;
Iran m Iran opzichter c
iraniano adj Iraans; m Iranir c ispezionare v inspecteren
Iraq m Irak ispezione f inspectie c
irascibile adj driftig ispirare v bezielen
irato adj kwaad Israele m Isral
Irlanda f Ierland israeliano adj Isralisch; m
irlandese adj Iers; m Ier c Isralir c
ironia f ironie c issare v *hijsen
ironico adj ironisch istantanea f kiekje nt, moment-
irragionevole adj onredelijk opname c
irreale adj onwerkelijk istante m ogenblik nt, tel c;
irregolare adj onregelmatig; poosje nt; all'istante ogen-
oneffen blikkelijk
irreparabile adj onherstelbaar isterico adj hysterisch
irrequieto adj ongedurig istinto m instinct nt
irrestringibile adj krimpvrij istituire v instellen; stichten
irrevocabile adj onherroepelijk istituto m instituut nt; inrich-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 79

istituzione 79

ting c
istituzione f instelling c
istmo m landengte c
K
istruire v onderrichten; oplei-
den kaki m kaki nt
istruttivo adj leerzaam Kenia m Kenia
istruttore m leraar c
istruzione f onderwijs nt; vor-
ming; istruzioni per l'uso
gebruiksaanwijzing c
Italia f Itali
italiano adj Italiaans; m Italiaan
c
itinerario m reisplan nt, reisrou-
te c
itterizia f geelzucht c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 80

80 lavaggio

L lampo m bliksem c
lampone m framboos c
lana f wol c; di ~ wollen; ~ da
rammendo stopgaren nt
la art de, het art lancia f speer c
la pron haar lanciare v *werpen, gooien; lan-
l adv daar; al di ~ verder; al di ceren, inzetten
~ di voorbij; di ~ daarheen lancio m worp c
labbro m (pl le labbra) lip c; landa f veen nt, heide c
pomata per le labbra f lip- lanterna f lantaarn c; ~ vento
penboter c stormlamp c
labirinto m doolhof nt lanugine f dons nt
laboratorio m laboratorium nt; lapide f grafsteen c
~ linguistico talenpracticum lardo m spek nt
nt larghezza f breedte c
laborioso adj vlijtig largo adj breed; *farsi ~ *drin-
lacca f lak c; ~ per capelli haar- gen
lak c laringite f keelontsteking c
laccio m veter c lasca f blankvoren c
lacrima f traan c lasciare v *verlaten; *achterla-
ladro m dief c ten; *laten
laggi adv ginds lassativo m laxeermiddel nt
lagnanza f klacht c lass adv daarboven
lagnarsi v klagen lastricare v plaveien
lago m meer nt lateralmente adv opzij
laguna f lagune c laterizio m steen c
lama f lemmet nt; ~ di rasoio latino americano adj Latijns-
scheermesje nt Amerikaans
lamentevole adj erbarmelijk latitudine f breedtegraad c
lamiera f plaat c lato m kant c, zijde c
lamina f plaat c latrare v blaffen
lampada f lamp c; ~ da tavolo latta f blik nt
leeslamp c; ~ flash flitslampje lattaio m melkboer c
nt; ~ portatile zaklantaarn c latte m melk c
lampadina f gloeilamp c; ~ tas- latteria f zuivelwinkel c
cabile zaklantaarn c lattuga f sla c
lampante adj vanzelfsprekend lavabile adj wasbaar
lampione m lantaarnpaal c lavaggio m was c; inalterabile
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 81

lavagna 81 leva

al ~ wasecht legge f wet c; recht nt


lavagna f schoolbord nt leggenda f legende c; onder-
lavanderia f wasserij c; ~ auto- schrift nt
matica wasserette c *leggere v *lezen
lavandino m wastafel c; was- leggero adj licht
bekken nt leggibile adj leesbaar
lavare v *wassen; ~ i piatti leggio m lessenaar c
afwassen legittimazione f legitimatie c
lavastoviglie f afwasmachine c legittimo adj wettig
lavatrice f wasmachine c legname m timmerhout nt
lavello m gootsteen c legno m hout nt; di ~ houten
lavorare v werken; ~ all'unci- Lei pron u; ~ stesso zelf
netto haken; ~ a maglia brei- lei pron zij
en; ~ sodo zwoegen; ~ troppo lente f lens c; ~ d'ingrandimen-
zich overwerken to vergrootglas nt; lenti a con-
lavoratore m arbeider c tatto rigide/morbide fpl
lavoro m werk nt; arbeid c; kar- harde/zachte contactlenzen pl
wei nt; baan c; datore di ~ lento adj traag, langzaam
werkgever c; lavori domestici lenza f vislijn c
mpl huishouden nt; ~ fatto a lenzuolo m laken nt
mano handwerk nt; ~ manu- leone m leeuw c
ale handenarbeid c lepre f haas c
Le pron u lesione f letsel nt, blessure c
le pron haar letale adj dodelijk
leader m aanvoerder c letamaio m mesthoop c
leale adj getrouw, loyaal letame m mest c
lebbra f lepra c lettera f letter c; brief c; carta
leccare v likken da lettere f briefpapier nt; ~
leccornia f delicatessen pl di credito kredietbrief c; ~ di
lega f verbond nt, bond c raccomandazione aanbeve-
legale adj wettig, wettelijk; pro- lingsbrief c
curatore ~ raadsman c letterario adj letterkundig, lite-
legalizzazione f legalisatie c rair
legame m verbinding c letteratura f literatuur c
legare v *binden; ~ insieme letto m bed nt; letti gemelli mpl
*samenbinden lits-jumeaux nt; lettino da
legato m erfenis c campeggio m stretcher c
legazione f legatie c leva f hefboom c, hendel c; ~
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 82

levare 82 livello

del cambio versnellingspook c limitare v beperken


levare v *wegnemen limite m grens c; limiet c; ~ di
levata f lichting c velocit snelheidsbeperking c
levatrice f vroedvrouw c limonata f limonade c
levigato adj effen limone m citroen c
levriere m hazewind c limpido adj helder
lezione f les c, college nt lindo adj keurig
li pron (f le) hen linea f lijn c; ~ aerea lucht-
l adj daar vaartmaatschappij c; ~ di
libanese adj Libanees; m navigazione scheepvaartlijn
Libanees c c; ~ principale hoofdlijn c
Libano m Libanon lineetta f gedachtestreepje nt;
libbra f pond nt koppelteken nt
liberale adj royaal; liberaal lingua f tong c; taal c; ~ mater-
liberare v verlossen na moedertaal c
liberazione f bevrijding c; ver- linguaggio m taal c
lossing c lino m linnen nt
Liberia f Liberia liquido adj vloeibaar
liberiano adj Liberiaans; m liquido per lenti a contatto m
Liberiaan c contactlensvloeistof c
libero adj vrij liquirizia f drop c
libert f vrijheid c liquore m likeur c; spaccio di
libraio m boekhandelaar c liquori m slijterij c
libreria f boekwinkel c, boek- lisca f graat c
handel c liscio adj glad
libro m boek nt; ~ dei reclami liso adj versleten
klachtenboek nt; ~ di cucina lista f strook c; lijst c; ~ dei vini
kookboek nt; ~ in brossura wijnkaart c; listino prezzi m
pocketboek nt prijslijst c
licenza f vergunning c, licentie lite f ruzie c
c litigare v twisten, ruzie maken
licenziare v *ontslaan litigio m twist c
lieto adj ingenomen, verheugd litorale m zeekust c
lieve adj licht litro m liter c
lievito m gist c livella f waterpas c
lilla adj lichtpaars livellare v nivelleren
lima f vijl c; limetta per le un- livello m peil nt, niveau nt; ~ di
ghie f nagelvijl c vita levensstandaard c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 83

livido 83 lutto

livido m blauwe plek posizione stadslicht nt; ~ late-


lo pron hem rale zijlicht nt; ~ posteriore
locale adj lokaal, plaatselijk achterlicht nt; luci di arresto
localit f plek c, plaats c fpl remlichten pl
localizzare v plaatsen lucentezza f glans c
locanda f herberg c, wegrestau- lucidare v poetsen
rant nt lucido adj blinkend; glanzend
locazione f pacht c; *dare in ~ luglio juli
verpachten lui pron hem; hij
locomotiva f locomotief c lumaca f slak c
locomotrice f locomotief c lume m licht nt; lamp c
lodare v *prijzen luminoso adj lichtgevend
lode f lof c luna f maan c; ~ di miele huwe-
loggione m galerij c lijksreis c, wittebroodsweken
logica f logica c pl
logico adj logisch luned m maandag c
logorare v *verslijten lunghezza f lengte c; ~ d'onda
lombaggine f spit nt golflengte c
longitudine f lengtegraad c lungo adj lang; langdurig; prep
lontano adj afgelegen, ver langs; di gran lunga verreweg;
loquace adj spraakzaam per il ~ in de lengte
lordo adj bruto lungofiume m rivieroever c
loro adj hun; pron hen luogo m plaats c; *aver ~
lotta f strijd c, gevecht nt; wor- *plaatshebben; in nessun ~
steling c nergens; ~ di nascita geboor-
lottare v *vechten, *strijden; teplaats c; ~ di riunione tref-
worstelen punt nt; ~ di villeggiatura
lotteria f loterij c vakantieoord nt
lozione f lotion c; ~ dopo lupo m wolf c
barba aftershave luppolo m hop c
lubrificante m smeerolie c lusso m luxe c
lubrificare v smeren, olin lussuoso adj luxueus
lubrificazione f smering c lutto m rouw c
lucchetto m hangslot nt
luccio m snoek c
luce f licht nt; ~ del giorno
daglicht nt; ~ del sole zonne-
schijn c, zonlicht nt; ~ di
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 84

84 malevolo

M maglietta f hemd nt, T-shirt nt


maglio m houten hamer c
maglione m trui c, pullover c,
sweater c
ma conj maar magnete m magneet c
macchia f spat c, vlek c; smet c magnetico adj magnetisch
macchiare v vlekken magnetofono m bandrecorder c
macchina f machine c; auto c; ~ magnifico adj prachtig, schitte-
da cucire naaimachine c; ~ da rend
scrivere schrijfmachine c; ~ magro adj mager
fotografica fototoestel nt; ~ mai adv ooit, nooit; non... ~
sportiva f sportwagen c nooit
macchinario m machinerie c maiale m varken nt
macchiolina f spat c maiuscola f hoofdletter c
macellaio m slager c malacca f rotan nt
macinare v *malen malagevole adj ruw
macinino m molen c malaria f malaria c
madre f moeder c malato adj ziek
madreperla f paarlemoer nt malattia f ziekte c; ~ venerea
maestro m meester c; school- geslachtsziekte c
meester c male m onheil nt, kwaad nt;
magari was het maar mogelijk! ziekte c; mal d'aria luchtziek-
magazzinaggio m opslag c te c; mal di denti tandpijn c;
magazzino m bergplaats c, mal di gola keelpijn c; mal di
magazijn nt; grande ~ waren- mare zeeziekte c; mal di pan-
huis nt; *tenere in ~ in voor- cia buikpijn c; mal di schiena
raad *hebben rugpijn c; mal di stomaco
maggio mei maagpijn c; mal di testa
maggioranza f meerderheid c hoofdpijn c; mal d'orecchi
maggiore adj groter, grootst; oorpijn c
oudst, ouder; m majoor c *maledire v vervloeken
maggiorenne adj meerderjarig malese adj Maleisisch; m
magia f toverkunst c, magie c Maleis nt
magico adj tover- Malesia f Maleisi
magistrato m magistraat c malessere m kater c, ongesteld-
maglia f schakel c; maas c; heid c
hemd nt malevolo adj hatelijk, boosaar-
maglieria f tricotgoederen pl dig
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 85

malfermo 85 marina

malfermo adj onvast manifestare v betuigen


malfido adj onbetrouwbaar manifestazione f uiting c
malgrado prep ondanks mano f hand c; fatto a ~ met
maligno adj kwaadaardig de hand gemaakt
malinconia f weemoed c manopola f knop c
malinconico adj treurig manoscritto m manuscript nt
malinteso m misverstand nt mansueto adj mak
malizia f kwaad nt mantella f cape c
malizioso adj ondeugend mantello m mantel c
malsano adj ongezond *mantenere v handhaven;
malsicuro adj onveilig bewaren
malvagio adj slecht, kwaad mantenimento m onderhoud
mamma f mama c nt
mammifero m zoogdier nt manuale adj hand-; m hand-
mammut m mammoet c boek nt, leerboek nt; ~ di con-
mancante adj ontbrekend versazione taalgids c
mancanza f gemis nt, gebrek nt manutenzione f onderhoud nt
mancare v missen; *ontbreken; manzo m rundvlees nt
*tekortschieten mappa f landkaart c
mancia f fooi c marca f merk nt
manciata f handvol c marcare v aankruisen; scoren
mancino adj linkshandig marchio m brandmerk nt; ~ di
mandare v sturen fabbrica handelsmerk nt
mandarino m mandarijn c marcia f mars c; *far ~ indietro
mandato m mandaat nt *achteruitrijden
mandorla f amandel c marciapiede m trottoir nt;
maneggevole adj handig stoep c
maneggiabile adj hanteerbaar marciare v marcheren
maneggiare v hanteren marcio adj rot
manette fpl handboeien pl mare m zee c; riva del ~ kust c
mangiare v *eten; m eten nt marea f getij nt; alta ~ hoogwa-
mangiatoia f kribbe c ter; bassa ~ laagwater, eb c
mania f rage c margarina f margarine c
manica f mouw c; La Manica margine m rand c; kantlijn c,
het Kanaal marge c; ~ della strada weg-
manico m steel c kant c
manicure f manicure c marina f marine c; zeegezicht
maniera f manier c nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 86

marinaio 86 medico

marinaio m matroos c, zeeman materiale adj stoffelijk, mate-


c rieel; m materiaal nt
marito m echtgenoot c, man c matita f potlood nt; ~ per gli
marittimo adj maritiem occhi wenkbrauwpotlood c
marmellata f marmelade c, jam matrice f controlestrook c
c matrigna f stiefmoeder c
marmo m marmer nt matrimoniale adj echtelijk
marocchino adj Marokkaans; m matrimonio m huwelijk nt;
Marokkaan c echt c; bruiloft c
Marocco m Marokko mattina f morgen c
marted m dinsdag c mattino m ochtend c
martello m hamer c matto adj krankzinnig
martire m/f martelaar c mattone m baksteen c
marzo maart mattonella f tegel c
mascalzone m schoft c mattutino adj vroeg
mascella f kaak c maturit f rijpheid c
maschera f masker nt; ouvreuse maturo adj rijp
c; ~ di bellezza schoonheids- mausoleo m mausoleum nt
masker nt mazza f knuppel c; ~ da golf
maschile adj mannelijk golfclub c
maschio m man c; adj manne- mazzo m bos c, boeket nt
lijk me pron me
massa f hoop c, omvang c, meccanico adj mechanisch; m
massa c monteur c
massaggiare v masseren meccanismo m mechanisme nt
massaggiatore m masseur c medaglia f medaille c
massaggio m massage c; ~ fac- medesimo adj zelfde
ciale gezichtsmassage c media f gemiddelde nt; in ~
massiccio adj massief gemiddeld
massimo adj grootst; al ~ hoog- mediante prep door middel van
stens mediatore m bemiddelaar c;
masso m rotsblok nt makelaar c
masticare v kauwen medicamento m geneesmiddel
matematica f wiskunde c nt
matematico adj wiskundig medicina f geneeskunde c
materasso m matras c medico adj geneeskundig,
materia f stof c, materie c; ~ medisch; m dokter c, arts c; ~
prima grondstof c generico huisarts c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 87

medicone 87 mese

medicone m kwakzalver c mentire v *liegen


medievale adj middeleeuws mento m kin c
medio adj midden-; gemiddeld mentre conj terwijl
mediocre adj middelmatig menu m menukaart c
medioevo m Middeleeuwen pl menzionare v vermelden
meditare v mediteren menzione f vermelding c
Mediterraneo m Middellandse menzogna f leugen c
Zee meraviglia f verbazing c; won-
medusa f kwal c der nt
meglio adv beter; het beste meravigliarsi v zich verbazen
mela f appel c meraviglioso adj prachtig, ver-
melanzana f aubergine c rukkelijk
melma f drek c mercante m handelaar c, koop-
melodia f melodie c man c; ~ di vini wijnkoper c
melodioso adj melodieus mercanteggiare v *afdingen
melodramma m melodrama nt mercanzie f koopwaar c
melone m meloen c mercato m markt c; a buon ~
membrana f tussenschot nt, goedkoop; ~ nero zwarte
vlies nt markt
membro1 m (pl le membra) merce f handelswaar c; merci
ledemaat c waren pl, goederen pl
membro2 m (pl i membri) lid merceria f garen- en bandwin-
nt; qualit di ~ lidmaatschap kel
nt mercoled m woensdag c
memorabile adj gedenkwaardig mercurio m kwik nt
memoria f geheugen nt; herin- meridionale adj zuidelijk
nering c; a ~ uit het hoofd meritare v verdienen
mnage m huishouden nt merito m verdienste c
mendicante m bedelaar c merlano m wijting c
mendicare v bedelen merletto m kant nt
meno adv minder; min; a ~ che merlo m merel c
tenzij; *fare a ~ di missen merluzzo m kabeljauw c; schel-
mensa f kantine c vis c
mensile adj maandelijks meschino adj gemeen; bekrom-
menta f munt c; ~ piperita pen
pepermunt c mescolare v mengen; roeren;
mentale adj geestelijk schudden
mente f geest c mese m maand c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 88

messa 88 miracolo

messa f mis c miglio m (pl le miglia) mijl c


messaggero m bode c miglioramento m verbetering c
messaggio m bericht nt migliorare v verbeteren
messicano adj Mexicaans; m migliore adj beter; superieur
Mexicaan c mignolo m pink c
Messico m Mexico milionario m miljonair c
mestiere m ambacht nt, vak nt; milione m miljoen nt
werk nt militare adj militair; m militair
mesto adj verdrietig c
mestruazione f menstruatie c mille num duizend
met f helft c; a ~ half minaccia f dreigement nt,
metallico adj metalen bedreiging c
metallo m metaal nt minacciare v dreigen, bedreigen
meticoloso adj secuur minaccioso adj dreigend
metodico adj methodisch minatore m mijnwerker c
metodo m aanpak c, methode c minerale m mineraal nt; delf-
metrico adj metrisch stof c, erts nt
metro m meter c; ~ a nastro minestra f soep c
centimeter c miniatura f miniatuur c
metropolitana f metro c; onder- miniera f mijn c, groeve c; ~
grondse c d'oro goudmijn c
*mettere v zetten; stoppen; ~ minimo adj geringst, minst,
in imbarazzo in verlegenheid kleinst; m minimum nt
*brengen ministero m ministerie nt
mezzanino m entresol c ministro m minister c; primo ~
mezzanotte f middernacht c premier c
mezzo adj half; middelst; m minoranza f minderheid c
midden nt; middel nt; in ~ a minore adj kleiner; jonger
middenin; onder minorenne adj minderjarig; m
mezzogiorno m middag c minderjarige c
mi pron me minuscolo adj minuscuul
miccia f lont c minuto adj minuscuul; m
micia f poes c minuut c
microfono m microfoon c minuzioso adj grondig
micromotore m bromfiets c mio adj (f mia; pl miei, mie)
microonde m magnetron c mijn
midollo m merg nt miope adj bijziend
miele m honing c miracolo m wonder nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 89

miracoloso 89 montare

miracoloso adj wonderbaarlijk ogni ~ hoe dan ook; in nes-


mirare a v mikken op; nastre- sun ~ zeker niet; geenszins; in
ven ogni ~ hoe dan ook; nello
mirino m zoeker c stesso ~ evenzo
miscuglio m mengsel nt moglie f echtgenote c
miserabile adj ellendig molare m kies c
miserie f narigheid c, ellende c molesto adj lastig
misericordia f genade c molla f veer c
misericordioso adj barmhartig molleggio m vering c
misero adj beroerd; armoedig molo m pier c; kade c
missione f opdracht c; missie c moltiplicare v vermenigvuldi-
misterioso adj mysterieus, gen
geheimzinnig moltiplicazione f vermenigvul-
mistero m mysterie nt diging c
misto adj gemengd; gemleerd molto adj veel; adv zeer, heel;
misura f maat c; maatregel c; veel
fatto su ~ op maat gemaakt momentaneo adj kortstondig
misurare v *meten momento m ogenblik nt; a
misuratore m meter c momenti meteen
mite adj zacht monaca f non c
mitigare v verlichten monaco m monnik c
mito m mythe c monarca m vorst c
mobile adj beweeglijk, mobiel; monarchie f monarchie c
roerend monastero m klooster nt
mobilia f meubilair nt mondiale adj wereldomvattend
moda f mode c; alla ~ modieus; mondo m wereld c
fuori ~ ouderwets monello m deugniet c
modellare v modelleren moneta f geldstuk nt, muntstuk
modello m model nt nt, munt c; ~ spicciola klein-
moderato adj gematigd, matig geld nt
moderno adj modern monetario adj monetair
modestia f bescheidenheid c monologo m monoloog c
modesto adj bescheiden monopolio m monopolie nt
modifica f verandering c monotono adj eentonig, verve-
modificare v wijzigen, verande- lend
ren montagna f berg c
modista f modiste c montagnoso adj bergachtig
modo m wijze c, manier c; ad montare v *bestijgen; instap-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 90

montatura 90 mutande

pen; in elkaar zetten, monte- motore m motor c


ren motorino m brommer c
montatura f montuur nt motoscafo m motorboot c
monte m berg c motto m devies nt, leus c
montone m schapenvlees nt mountainbike f mountainbike c
monumento m gedenkteken nt, movente m motief nt
monument nt; ~ commemo- movimento m beweging c
rativo gedenkteken nt mozione f motie c
mora f moerbei c; braam c mucchio m stapel c, hoop c
morale adj zedelijk, moreel; f muffa f schimmel c
moraal c; m stemming c muffole fpl wanten pl
moralit f moraliteit c mugghiare v loeien
morbido adj zacht mugnaio m molenaar c
morbillo m mazelen pl mulino a vento m windmolen c
*mordere v *bijten mulo m muildier nt, muilezel c
morfina f morfine c multa f boete c
*morire v *overlijden, *sterven municipale adj gemeentelijk
mormorare v fluisteren municipalit f gemeentebestuur
morsa f klem c nt
morsetto m klemschroef c municipio m stadhuis nt
morso m beet c munifico adj gul
mortale adj dodelijk; sterfelijk *muovere v *bewegen
morte f dood c murare v metselen
morto adj dood muratore m metselaar c
mosaico m mozaek nt muro m muur c
mosca f vlieg c muschio m mos nt
moschea f moskee c muscolo m spier c
mossa f zet c; stap c muscoloso adj gespierd
mostra f expositie c; *mettere museo m museum nt; ~ delle
in ~ vertonen; ~ d'arte kunst- cere wassenbeeldenmuseum
tentoonstelling c nt
mostrare v tonen; mostrarsi musica f muziek c
*blijken musicale adj muzikaal
motivo m aanleiding c; a ~ di musicista m musicus c
vanwege muso m snuit c
moto m beweging c mutamento m verandering c
motocicletta f motorfiets c mutande fpl onderbroek c; slip
motonave f motorschip nt c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 91

mutandine 91

mutandine fpl onderbroek c;


~ da bagno zwembroek c
mutare v veranderen
N
muto adj stom; sprakeloos
mutuo adj onderling nafta f stookolie c
nano m dwerg c
narciso m narcis c
narcosi f narcose c
narcotico m narcoticum nt, ver-
dovend middel
narice f neusgat nt
*nascere v geboren *worden
nascita f geboorte c
*nascondere v *verbergen
naso m neus c
nastro m lint nt; band c;
~ adesivo plakband nt
Natale m Kerstmis
natica f bil c
nativo adj inheems
nato adj geboren
natura f natuur c
naturale adj natuurlijk
naturalmente adv uiteraard,
natuurlijk
nausea f misselijkheid c
nauseante adj misselijk
nauseato adj misselijk
navale adj marine-; cantiere ~
m scheepswerf c
nave f schip nt; vaartuig nt;
~ da guerra oorlogsschip nt;
~ di linea lijnboot c
navigabile adj bevaarbaar
navigare v *varen; ~ su *beva-
ren
navigazione f scheepvaart c;
navigatie c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 92

nazionale 92 nocivo

nazionale adj nationaal; volks- zelfs niet


nazionalit f nationaliteit c nero adj zwart
nazionalizzare v nationaliseren nervo m zenuw c
nazione f natie c nervoso adj nerveus, zenuw-
ne pron ervan; over hem achtig
n... n noch... noch nessuno adj geen; pron geen,
neanche adv niet eens; conj ook niemand
niet nettare v schoonmaken
nebbia f mist c netto adj netto
nebbioso adj mistig, wazig neutrale adj neutraal
necessario adj nodig, noodza- neutro adj onzijdig
kelijk neve f sneeuw c; ~ fangosa
necessit f noodzaak c; behoef- smeltsneeuw nt
te c nevicare v sneeuwen
necroscopia f autopsie c nevoso adj besneeuwd
negare v ontkennen; *onthou- nevralgia f zenuwpijn c
den nevrosi f neurose c
negativa f negatief nt nichelio m nikkel nt
negativo adj negatief; ontken- nicotina f nicotine c
nend nido m nest nt; crche c
negligente adj nalatig niente pron niets
negligenza f verwaarlozing c Nigeria f Nigeria
negoziante m koopman c; win- nigeriano adj Nigeriaans; m
kelier c; ~ di stoffe manufac- Nigeriaan c
turier c nipote m kleinzoon c; neef c; f
negoziare v onderhandelen kleindochter c; nicht c
negozio m winkel c; ~ di ferra- nipotina f kleindochter c
menta handel in ijzerwaren; nipotino m kleinzoon c
~ di fiori bloemenwinkel c; ~ no nee
di giocattoli speelgoedwinkel nobile adj adellijk; edel
c nobilt f adel c
negro m neger c nocca f knokkel c
nemico m vijand c nocciola f hazelnoot c
nemmeno adv niet eens; conj nocciolo m pit c; kern c
ook niet noce f noot c; walnoot c; ~ di
neon m neon nt cocco kokosnoot c; ~ moscata
neonato m zuigeling c nootmuskaat c
neppure adv niet eens; conj nocivo adj schadelijk
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 93

nodo 93 nuocere

nodo m knoop c; brok nt; ~ Norvegia f Noorwegen


scorsoio lus c nostalgia f heimwee nt
noi pron we; ~ stessi zelf nostro adj ons
noia f ergernis c; last c nota f memorandum nt
noioso adj vervelend, saai; hin- notaio m notaris c
derlijk notare v constateren; opmer-
noleggiare v huren ken
a nolo te huur notevole adj aanmerkelijk,
nome m naam c; voornaam c; opmerkelijk
zelfstandig naamwoord; a ~ notificare v mededelen
di namens; ~ di battesimo notizia f bericht nt; notizie fpl
voornaam c nieuws nt, journaal nt
nomignolo m bijnaam c notiziario m nieuwsberichten pl
nomina f benoeming c, nomi- noto adj bekend
natie c notte f nacht c; di ~ 's nachts
nominale adj nominaal notturno adj nachtelijk; locale
nominare v noemen; benoe- ~ m nachtclub c
men novanta num negentig
non niet; ~... mai nimmer; ~... nove num negen
pi niet meer novembre november
nonch conj alsook novit nieuws nt
noncurante adj achteloos nozione f begrip nt, notie c;
nonna f oma c, grootmoeder c denkbeeld nt
nonno m opa c, grootvader c; nubifragio m wolkbreuk c
nonni mpl grootouders pl nuca f nek c
nono num negende nucleare adj kern-, nucleair
nonostante prep ongeacht, nucleo m kern c
ondanks nudo adj naakt, bloot; m naakt
nord m noorden nt; polo Nord nt
m noordpool c nulla m niks
nord-est m noordoosten nt nullo adj ongeldig, nietig
nordico adj noordelijk numerale m telwoord nt
nord-ovest m noordwesten nt numero m getal nt; cijfer nt,
norma f norm c, maatstaf c; di nummer nt; aantal nt; ~ di
~ in de regel targa kenteken nt; ~ di emer-
normale adj normaal; stan- genza m alarmnummer nt
daard-, gewoon numeroso adj talrijk
norvegese adj Noors; m Noor c *nuocere v schaden
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 94

nuotare 94

nuotare v *zwemmen
nuotatore m zwemmer c
nuoto m zwemsport c; ~ a far-
O
falla vlinderslag c; ~ a rana
schoolslag c o conj of; ~... o hetzij... hetzij,
nuovamente adv opnieuw of... of
Nuova Zelanda f Nieuw- oasi f oase c
Zeeland obbligare v verplichten
nuovo adj nieuw; di ~ obbligatorio adj verplicht
opnieuw; ~ fiammante splin- obbligazione f obligatie c
ternieuw obbligo m verplichting c
nutriente adj voedzaam obeso adj dik, gezet
nutrire v voeden obiettare v *tegenwerpen
nuvola f wolk c; nuvole bewol- obiettivo m doel nt
king c obiezione f bezwaar nt, tegen-
nuvoloso adj betrokken, werping c; *fare ~ a bezwaar
bewolkt *hebben tegen
obliquo adj schuin
oblungo adj langwerpig
oca f gans c
occasionalmente adv nu en dan
occasione f gelegenheid c, kans
c; d'occasione tweedehands
occhiali mpl bril c; ~ da sole zon-
nebril c; ~ di protezione duik-
bril c
occhiata f blik c, kijkje nt; *dare
un'occhiata een blik *werpen
occhio m oog nt; ~ di pernice
eksteroog nt; *tenere d'occhio
letten op
occidentale adj westers; westelijk
occidente m west c
*occorrere v hoeven
occupante m bewoner c
occupare v bezetten, *innemen;
occuparsi di zich *bezighouden
met, verzorgen, passen op, zor-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 95

occupazione 95 operetta

gen voor; occupato adj bezig; zonnebrandolie c; ~ da tavola


bezet sla-olie c; ~ d'oliva olijfolie c; ~
occupazione f bezetting c; werk per capelli haarolie c
nt oliva f olijf c
oceano m oceaan c; Oceano olmo m iep c
Pacifico Stille Oceaan oltraggio m gewelddaad c
oculista m oogarts c oltre prep voorbij; meer dan; ~ a
odiare v haten behalve
odio m haat c oltremarino adj overzees
odorare v *ruiken oltrepassare v inhalen
odore m geur c omaggio m hulde c
*offendere v krenken, beledi- ombelico m navel c
gen, kwetsen ombra f schaduw c
offensiva f offensief nt ombreggiato adj schaduwrijk
offensivo adj offensief; aan- ombrellino m parasol c
stootgevend ombrello m paraplu c
offerta f aanbieding c, aanbod ombretto m oogschaduw c
nt *omettere v *weglaten; *over-
offesa f belediging c slaan
officina f werkplaats c; ~ del gas omosessuale adj homoseksueel
gasfabriek c onda f golf c
*offrire v *aanbieden ondulare v krullen
offuscato adj vaag ondulato adj golvend
oggettivo adj objectief onest f eerlijkheid c
oggetto m voorwerp nt; object onesto adj eerlijk; rechtschapen
nt; oggetti smarriti gevonden onice f onyx nt
voorwerpen onnipotente adj almachtig
oggi adv vandaag onorare v eren
oggigiorno adj tegenwoordig onorario m honorarium nt
ogni adj elk onore m eer c
ogniqualvolta conj wanneer ook onorevole adj eervol, eerzaam
ognuno pron ieder, iedereen opaco adj mat, dof
Olanda f Holland opale m opaal c
olandese adj Nederlands, opera f opera c
Hollands; m Nederlander c, operaio m arbeider c
Hollander c operare v opereren
oleoso adj olieachtig operazione f operatie c
olio m olie c; ~ abbronzante operetta f operette c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 96

opinione 96 orologio

opinione f mening c orecchio f oor nt


*opporsi v zich verzetten; ~ a orecchioni mpl bof c
bezwaar *hebben tegen orefice m goudsmid c
opportunit f kans c, gelegen- orfano m wees c
heid c organico adj organisch
opportuno adj gunstig organismo m organisme nt
opposizione f oppositie c organizzare v organiseren; rege-
opposto adj tegengesteld len
*opprimere v beklemmen; ver- organizzazione f organisatie c
drukken organo m orgaan nt; orgel nt;
oppure conj ofwel organetto di Barberia m draai-
opuscolo m brochure c orgel nt
ora f uur nt; adv nu; d'ora orgoglio m trots c
innanzi voortaan; ~ di arrivo orgoglioso adj hoogmoedig
aankomsttijd c; ~ di partenza orientale adj oost-, oostelijk;
vertrektijd c; ~ di punta spits- oosters
uur nt; ore di visita bezoek- orientarsi v zich orinteren
uren pl; ore d'ufficio kantoor- oriente m oost c; oosten nt
uren pl; quarto d'ora kwartier originale adj origineel
nt originariamente adj aanvanke-
orale adj mondeling lijk
oramai adv inmiddels; nu; toen origine f oorsprong c; origine c
orario m dienstregeling c; roos- origliare v afluisteren
ter nt; ~ di apertura openings- orizzontale adj horizontaal
tijden pl; ~ di ricevimento orizzonte m kim c, horizon c
spreekuur nt; ~ estivo zomer- orlo m rand c; zoom c; ~ del
tijd c marciapiede stoeprand c
orchestra f orkest nt orlon m orlon nt
ordinare v rangschikken; bestel- ornamentale adj ornamenteel
len ornamento m versiering c, ver-
ordinario adj gewoon; ordinair siersel nt
ordinato adj net oro m goud nt; ~ laminato blad-
ordinazione f bestelling c; goud nt
modulo di ~ bestelformulier nt orologiaio m horlogemaker c
ordine m orde c; volgorde c; orologio m horloge nt; klok c;
bevel nt, opdracht c; in ~ in cinturino da ~ horlogebandje
orde; *mettere in ~ ordenen nt; ~ da polso polshorloge nt;
orecchino m oorbel c ~ da tasca zakhorloge nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 97

orrendo 97 ozioso

orrendo adj afschuwelijk ostello m herberg c; ~ della


orribile adj vreselijk, afschuwe- giovent jeugdherberg c
lijk ostia f wafel c
orrore m afschuw c ostile adj vijandig
orso m beer c ostinato adj koppig, hardnek-
orticoltura f tuinbouw c kig
orto m moestuin c ostrica f oester c
ortodosso adj orthodox ostruire v versperren, blokke-
ortografia f spelling c ren
orzo m gerst c ottanta num tachtig
osare v wagen, durven ottavo num achtste
osceno adj obsceen *ottenere v *krijgen, *verkrij-
oscurit f duister nt, duisternis c gen; *verwerven
oscuro adj donker; duister, ottenibile adj verkrijgbaar
obscuur ottico m opticien c
ospedale m hospitaal nt, zieken- ottimismo m optimisme nt
huis nt ottimista m optimist c
ospitale adj gastvrij ottimistico adj optimistisch
ospitalit f gastvrijheid c ottimo adj voortreffelijk, eerste-
ospitare v *ontvangen rangs, uitstekend; best
ospite f gastvrouw c, gastheer c; otto num acht
m log c, gast c; camera degli ottobre oktober
ospiti logeerkamer c ottoname m koperwerk nt
ospizio m gesticht nt, tehuis nt ottone m messing nt; koper nt,
osservare v observeren, *waar- geelkoper nt
nemen; *gadeslaan, *bekijken; otturazione f vulling c
opmerken ottuso adj bot; traag, suf
osservatorio m observatorium nt ovale adj ovaal
osservazione f observatie c, ovatta f watten pl
waarneming c; opmerking c ovest m westen nt
ossessione f obsessie c ovunque adv overal
ossia conj te weten; liever gezegd ovvio adj duidelijk
ossigeno m zuurstof c ozioso adj werkeloos
osso m (pl le ossa) been nt, bot
nt
ostacolare v hinderen
ostacolo m hindernis c
ostaggio m gijzelaar c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 98

98 pantaloni

P palazzo m paleis nt; herenhuis


nt
palco m stellage c, toneel nt;
gewei nt
pacchetto m pakje nt palestra f gymnastiekzaal c
pacco m pakket nt, pak nt palla f bal c
pace f vrede c pallido adj bleek; dof, mat
pachistano adj Pakistaans; m pallina f knikker c
Pakistaan c pallino m stokpaardje nt
pacifico adj vreedzaam palloncino m ballon c
pacifismo m pacifisme nt pallone m voetbal c
pacifista m pacifist c; adj paci- pallottola f kogel c
fistisch palma f palm c; handpalm c
padella f koekenpan c palo m paal c
padiglione m paviljoen nt palpabile adj tastbaar
padre m vader c; pater c palpare v betasten
padrino m peetvader c palpebra f ooglid nt
padrona f meesteres c palpitazione f hartklopping c
padrone m baas c; ~ di casa palude f moeras nt
huisbaas c paludoso adj moerassig
paesaggio m landschap nt pancia f buik c
paese m land nt; ~ nativo panciotto m vest nt
geboorteland nt pane m brood nt; ~ integrale
Paesi Bassi mpl Nederland volkorenbrood nt
paga f loon nt panetteria f bakkerij c
pagamento m betaling c panettiere m bakker c
pagare v betalen; *far ~ bereke- panfilo m jacht nt
nen; ~ a rate afbetalen; ~ col panico m paniek c
bancomat pinnen pagato in paniere m mand c
anticipo vooruitbetaald panino m broodje nt
paggio m piccolo c panna f room c
pagina f pagina c, bladzijde c pannello m paneel nt; rivesti-
paglia f stro nt mento a pannelli m lambrise-
pagliaccio m clown c ring c
pagnotta f brood nt panno m doek c
paio m (pl le paia) paar nt pannolino m luier c; ~ igienico
Pakistan m Pakistan maandverband nt
pala f schop c pantaloni m broek c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 99

pantofola 99 passare

pantofola f pantoffel c parrocchia f parochie c


Papa m paus c parrucca f pruik c
pap m papa c parrucchiere m kapper c
papavero m papaver c parsimonioso adj zuinig, spaar-
pappagallo m papegaai c zaam
parabrezza m voorruit c parte f gedeelte nt, deel nt; par-
parafango m spatbord nt tij c; a ~ apart; dall'altra ~
paragonare v *vergelijken aan de overkant; da ~ opzij,
paragone m vergelijking c terzijde; in ~ deels, gedeelte-
paragrafo m paragraaf c lijk; una ~ iets
paralitico adj lam partecipante m deelnemer c
paralizzare v verlammen partecipare v *deelnemen
parallela f parallel c partenza f vertrek nt
parallelo adj evenwijdig, paral- particolare adj speciaal, bijzon-
lel der; m bijzonderheid c; in ~
paralume m lampenkap c in het bijzonder
parata f parade c, optocht c particolareggiato adj uitvoerig
paraurti m bumper c particolarmente adv in het bij-
parcheggio m parkeerplaats c zonder
parchimetro m parkeermeter c partire v *vertrekken; a ~ da
parco m park nt; ~ nazionale vanaf
natuurreservaat nt; ~ dei partita f partij c; wedstrijd c;
divertimenti m pretpark ~ di calcio voetbalwedstrijd c;
parecchi adj verscheidene ~ di pugilato bokswedstrijd c
pareggiare v egaliseren; gelijk- partito m partij c
maken parto m bevalling c
parente m familielid nt, ver- parziale adj gedeeltelijk; partij-
wante c dig
parere m opvatting c, opinie c pascolare v grazen
*parere v *schijnen pascolo m weiland nt
parete f wand c Pasqua f Pasen
pari adj even passaggio m doorgang c, door-
parlamentare adj parlementair reis c; gangpad nt; ~ a livello
parlamento m parlement nt overweg c; ~ pedonale over-
parlare v *spreken, praten steekplaats c, zebrapad nt
parola f woord nt; spraak c; passante m voorbijganger c
~ d'ordine wachtwoord nt passaporto m paspoort nt
parrocchetto m parkiet c passare v passeren; slagen;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 100

passerella 100 pellegrinaggio

*aangeven; ~ accanto passe- waarde c


ren pattuglia f patrouille c
passerella f loopplank c pattugliare v patrouilleren
passatempo m amusement nt; pattumiera f vuilnisbak c
liefhebberij c paura f angst c; *aver ~ bang
passato adj voorbij; m verleden *zijn
nt pausa f pauze c
passeggero m passagier c pavimentare v bestraten
passeggiare v wandelen pavimento m vloer c; plaveisel
passeggiata f wandeling c nt
passera di mare f schol c pavoncella f kieviet c
passero m mus c pavone m pauw c
passione f hartstocht c, passie c paziente adj geduldig; m
passivo adj passief patint c
passo m schrede c, stap c, pas c; pazienza f geduld nt
loop c; bergpas c; fragment nt; pazzia f waanzin c, krankzin-
*stare al ~ con *bijhouden nigheid c
pasta f deeg nt; pasta c pazzo adj gek, waanzinnig,
pasticca f tablet nt krankzinnig; m krankzinnige
pasticceria f gebak nt; banket- c
bakkerij c, snoepwinkel c peccato m zonde c; peccato!
pasticciare v *bederven jammer!
pasticciere m banketbakker c pecora f schaap nt
pasticcio m warboel c pedaggio m tol c
pasto m maaltijd c, maal nt; ~ pedale m pedaal nt/c
surgelato m diepvriesmaaltijd pedata f schop c
c pedicure m pedicure c
pastore m herder c; dominee c, pedina f pion c
predikant c pedone m voetganger c
patata f aardappel c; patatine peggio adv erger; ergst
fritte fpl frites pl peggiore adj slechter
patria f vaderland nt pelle f vel nt, huid c; leer nt; di
patrigno m stiefvader c ~ lederen, leren; ~ di cinghia-
patriota m patriot c le varkensleer nt; ~ di vacca
patrocinatore m voorstander c koeienhuid c; ~ di vitello
pattinare v schaatsen kalfsleer nt; ~ d'oca kippenvel
pattino m schaats c nt; ~ scamosciata sude nt/c
patto m overeenkomst c; voor- pellegrinaggio m bedevaart c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 101

pellegrino 101 perla

pellegrino m pelgrim c pentola f pot c; pan c; ~ a pres-


pellicano m pelikaan c sione snelkookpan c
pelliccia f pels c; bont nt penuria f schaarste c
pellicciaio m bontwerker c pepe m peper c
pellicola f film c; ~ a colori per prep naar; voor; van, uit;
kleurenfilm c maal
peloso adj harig pera f peer c
peltro m tin nt percento m procent nt
pena f moeite c; straf c; ~ di percentuale f percentage nt
morte doodstraf c; *valer la ~ percepire v bemerken, voelen
de moeite waard *zijn percettibile adj merkbaar
penalit f boete c percezione f gewaarwording c
pendente adj hellend perch adv waarom; conj omdat
pendere v *hangen; glooien perci conj daarom
pendio m helling c *percorrere v afleggen; *gaan
pendolare m forens c door
penetrare v *doordringen *percuotere v stampen
penetrazione f inzicht nt perdente adj lek
penicillina f penicilline c *perdere v *verliezen; kwijtra-
penisola f schiereiland nt ken
penna f veer c; pen c; ~ a sfera perdita f verlies nt
ballpoint c; ~ stilografica vul- perdonare v *vergeven
pen c perdono m vergiffenis c; gena-
pennarello m viltstift c de c
pennello m kwast c; penseel nt; perfetto adj volmaakt; feilloos,
~ da barba scheerkwast c volkomen
penoso adj pijnlijk perfezione f perfectie c, vol-
pensare v *denken maaktheid c
pensatore m denker c perfido adj gemeen
pensiero m gedachte c perforare v doorboren
pensieroso adj nadenkend pericolo m gevaar nt; nood c
pensionante m kostganger c pericoloso adj gevaarlijk
pensionato adj gepensioneerd periodico adj periodiek; m tijd-
pensione f pension nt; pen- schrift nt
sioen nt; ~ completa kost en periodo m periode c
inwoning, volpension perire v *omkomen
Pentecoste f Pinksteren perito m deskundige c
pentimento m berouw nt perla f parel c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 102

perlina 102 piano

perlina f kraal c hengelen


perlustrare v *doorzoeken pescatore m visser c
permanente adj permanent; f pesce m vis c; ~ persico baars c
permanent c pescecane m haai c
permesso m toestemming c; pescheria f viswinkel c
verlof nt; vergunning c; pesciolino m witvis c
*avere il ~ di *mogen; ~ di peso m gewicht nt; last c
lavoro werkvergunning c; ~ di pessimismo m pessimisme nt
pesca visakte c; ~ di soggior- pessimista m pessimist c
no verblijfsvergunning c pessimistico adj pessimistisch
*permettere v veroorloven, pessimo adj slechtst
*toestaan; *essere permesso pestare v stampen
*mogen petalo m bloemblad nt
pernice f patrijs c petizione f petitie c
per conj doch; maar, echter petroliera f tankschip nt
perorare v pleiten petrolio m petroleum c; olie c
perpendicolare adj loodrecht pettegolare v roddelen
perquisire v fouilleren pettegolezzo m geroddel nt
perseguire v nastreven; vervol- pettinare v kammen
gen pettine m kam c
perseverare v *volhouden pettirosso m roodborstje nt
persiana f blind nt, jaloezie c petto m borst c
persistere v *volhouden pezzetto m stukje nt; brok nt,
persona f persoon c; per ~ per snipper c
persoon pezzo m stuk nt; in due pezzi
personaggio m persoonlijkheid tweedelig; ~ di ricambio reser-
c; personage nt veonderdeel nt
personale adj persoonlijk; m piacere m plezier nt; con ~
staf c, personeel nt graag
personalit f persoonlijkheid c *piacere v *bevallen
perspicace adj slim piacevole adj aangenaam, fijn,
*persuadere v overreden, over- prettig
halen piacevolissimo adj verrukkelijk
pesante adj zwaar piaga f zere plek
pesare v *wegen pianeta m planeet c
pesca1 f perzik c *piangere v huilen
pesca2 f visserij c pianista m pianist c
pescare v vissen; ~ con l'amo piano adj vlak, effen, egaal,
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 103

pianoforte 103 pittoresco

gelijk; m etage c, verdieping c; edelsteen c; ~ sepolcrale graf-


plan nt; primo ~ voorgrond c steen c
pianoforte m piano c; ~ a coda pietrina f vuursteen c
vleugel c pigiama m pyjama c
pianta f plant c; plattegrond c pigliare v pakken
piantagione f plantage c pigro adj lui
piantare v planten pila f stapel c
pianterreno m begane grond pilastro m pilaar c, zuil c
pianura f vlakte c pillola f pil c; ~ del giorno
piattino m schoteltje nt dopo f morning-afterpil c;
piatto adj plat; m bord nt, scho- ~ ecstacy f xtc-pil c
tel c, schaal c pilota m loods c; piloot c
piazza f plein nt; ~ del mercato ping-pong m tafeltennis nt
marktplein nt pinguedine f dikte c
piccante adj pikant, heet pinguino m pingun c
gekruid pinze fpl tang c
picchiare v *slaan pinzette fpl pincet c
piccino m baby c pio adj vroom
piccione m duif c pioggerella f motregen c
piccolo adj klein pioggia f regen c
piccone m houweel nt piombo m lood nt
picnic m picknick c; *fare un ~ pioniere m pionier c
picknicken *piovere v regenen
pidocchio m luis c piovoso adj regenachtig
piede m voet c; poot c; a piedi pipa f pijp c
te voet; in piedi overeind; ~ pirata m piraat c
di porco breekijzer nt piroscafo m stoomboot c
piega f vouw c piscina f zwembad nt
piegare v *vouwen; *opvouwen pisello m erwt c
pieghevole adj soepel, buig- pisolino m dutje nt
zaam pista f renbaan c; piste c; ~ da
pieno adj vol; *fare il ~ opvul- corsa renbaan c; ~ di bocce
len; ~ zeppo stampvol kegelbaan c; ~ di decollo
piet f medelijden nt startbaan c; ~ di pattinaggio
pietanza f gerecht nt ijsbaan c; kunstijsbaan c
pietra f steen c; di ~ stenen; ~ pistola f pistool nt
miliare mijlpaal c; ~ pomice pittore m schilder c
puimsteen nt; ~ preziosa pittoresco adj pittoresk, schil-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 104

pittura 104 popolare

derachtig poliziotto m politieagent c


pittura f schilderij nt; ~ ad olio polizza f polis c; ~ di assicura-
olieverfschilderij nt zione verzekeringspolis c
pitturare v schilderen pollame m gevogelte nt
pi adj meer; prep plus; il ~ pollice m duim c
meest; per lo ~ meestal; ~... pollivendolo m poelier c
pi hoe... hoe; ~ in l di ver- pollo m kip c
der dan; tutt'al ~ hooguit polmone m long c
piuttosto adv liever, eerder; polmonite f longontsteking c
nogal, tamelijk Polonia f Polen
pizzicare v *knijpen polpaccio m kuit c
planetario m planetarium nt polposo adj zacht
plasmare v boetseren polsino m manchet c
plastica f plastic nt polso m polsslag c, pols c
plastico adj plastic poltrona f fauteuil c, leunstoel
platino m platina nt c; ~ d'orchestra stalles pl
plurale m meervoud nt polvere stof nt; poeder nt/c; ~
pneumatico adj pneumatisch; da sparo kruit nt; ~ dentifri-
m band c; ~ di ricambio reser- cia tandpoeder nt/c
veband c polveroso adj stoffig
poco adj weinig; m beetje nt; pomeriggio m middag c,
press'a ~ omstreeks; tra ~ namiddag c; oggi nel ~ van-
weldra middag
poderoso adj machtig pomodoro m tomaat c
poema m gedicht nt; ~ epico pompa f pomp c; ~ ad acqua
epos nt waterpomp c; ~ di benzina
poesia f dichtkunst c benzinepomp c
poeta m dichter c pompare v pompen
poi adv dan; nadien, later pompelmo m pompelmoes c
poich conj aangezien; want pompieri mpl brandweer c
polacco adj Pools; m Pool c ponderare v overleggen
polio f polio c ponte m brug c; ~ di coperta
poliomielite f kinderverlam- bovendek nt; ~ levatoio
ming c ophaalbrug c; ~ sospeso
polipo m octopus c hangbrug c
politica f politiek c; beleid nt pontefice m paus c
politico adj politiek popolano adj volks
polizia f politie c popolare adj volks-; populair;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 105

popolazione 105 pozzanghera

danza ~ volksdans c Portogallo m Portugal


popolazione f bevolking c portoghese Portugees; m
popolo m volk nt Portugees c
popoloso adj dichtbevolkt portuale m havenarbeider c
porcellana f porselein nt porzione f portie c
porcellino m big c; ~ d'India posare v leggen; zetten
cavia c posate fpl bestek nt
porco m (pl porci) zwijn nt positiva f positief nt, afdruk c
porcospino m stekelvarken nt positivo adj positief
*porgere v *aangeven posizione f positie c; ligging c
porporino adj paars *possedere v *bezitten
*porre v plaatsen; stellen possedimenti mpl eigendom nt
porta f deur c; ~ girevole possesso m bezit nt
draaideur c; ~ scorrevole possibile adj mogelijk
schuifdeur c possibilit f mogelijkheid c
portabagagli m bagagerek nt; posta f post c; inzet c; ~ aerea
bagagenet nt luchtpost c; ~ elettronica f
portacarte m aktetas c e-mail
portacenere m asbak c posteggiare v parkeren
portacipria m poederdoos c posteggio m taxistandplaats c
portafoglio m portefeuille c poster m poster c
portafortuna m amulet c posteriore adj achterst; later
portalampada m fitting c postino m postbode c
portare v *meebrengen, *bren- posto m plaats c; zitplaats c; in
gen; halen; *dragen; portar qualche ~ ergens; *mettere a
via *meenemen ~ *opbergen; ~ di polizia poli-
portasigarette m sigarettenko- tiebureau nt; ~ di pronto soc-
ker c corso eerstehulppost; ~ libero
portata f gang c; bereik nt vacature c
portatile adj draagbaar potabile adj drinkbaar
portatore m drager c potente adj machtig
portauovo m eierdopje nt potenza f macht c; kracht c;
portico m zuilengang c mogendheid c; vermogen nt
portiere m portier c; doelman c potere m macht c; vermogen nt
portinaio m concirge c; portier *potere v *kunnen; *mogen
c povero adj arm
porto m haven c; ~ di mare povert f armoede c
zeehaven c pozzanghera f plas c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 106

pozzo 106 presentare

pozzo m bron c, put c; ~ di pe- lievelings-


trolio oliebron c prefisso m voorvoegsel nt; net-
pranzare v *eten; warm *eten nummer nt
pranzo m middageten nt, pregare v *verzoeken; *bidden
warme maaltijd; lunch c; ~ a preghiera f gebed nt
prezzo fisso vast menu pregiudizio m vooroordeel nt
pratica f praktijk c preliminare adj inleidend, voor-
praticamente adv vrijwel lopig
praticare v beoefenen prematuro adj voorbarig
pratico adj praktisch premeditato adj opzettelijk
prato m wei c; grasveld nt, premere v drukken
gazon nt premio m prijs c; premie c; ~ di
precario adj hachelijk consolazione troostprijs c
precauzione f voorzorg c, voor- premura f spoed c
zorgsmaatregel c premuroso adj zorgzaam
precedente adj verleden, vroe- *prendere v *nemen; pakken;
ger, voorgaand *innemen; halen
precedentemente adv eerder prenotare v *bespreken, reser-
precedenza f voorrang c; priori- veren, boeken
teit c prenotazione f reservering c,
precedere v *voorafgaan bespreking c
precipitare v neerstorten; preci- preoccuparsi v zich ongerust
pitarsi snellen maken; ~ di zich bekomme-
precipitazione f regenbui c; ren om
neerslag c preoccupato adj bezorgd, onge-
precipizio m afgrond c rust
precisamente adv precies preoccupazione f bezorgdheid
precisare v preciseren c; zorg c
precisione f nauwkeurigheid c preparare v klaarmaken, voor-
preciso adj precies, nauwkeurig bereiden; bereiden; preparato
predecessore m voorganger c bereid
predicare v preken preparazione f voorbereiding c
*predire v voorspellen preposizione f voorzetsel nt
preferenza f voorkeur c presa f houvast nt; inneming c
preferibile adj te verkiezen, de presbiterio m pastorie c
voorkeur verdienend a prescindere da afgezien van
preferire v de voorkeur *geven *prescrivere v *voorschrijven
aan, liever *hebben; preferito presentare v *bieden, *aanbie-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 107

presente 107 priorit

den; introduceren, voorstel- preventivo adj preventief; m


len; presentarsi v zich aan- begroting c
melden; *optreden previo adj voorgaand
presente adj aanwezig; m previsione f voorspelling c
heden nt prezioso adj waardevol, kost-
presenza f tegenwoordigheid c, baar; dierbaar
aanwezigheid c prezzare v prijzen
preservazione f bewaring c prezzemolo m peterselie c
preside m rector c, directeur c prezzo m prijs c; calo di ~ prijs-
presidente m voorzitter c; pre- daling c; ~ d'acquisto koop-
sident c prijs c; ~ del biglietto tarief
pressante adj urgent nt; ~ del coperto couvertprijs
pressione f druk c; ~ atmosferi- c
ca luchtdruk c; ~ dell'olio prigione m gevangenis c
oliedruk c; ~ gomme banden- prigioniero m gevangene c; *far
spanning c; ~ sanguigna ~ *gevangennemen; ~ di
bloeddruk c guerra krijgsgevangene c
presso prep bij prima adv eerst; tevoren, van
prestare v lenen, uitlenen tevoren; ~ che voordat; ~ di
prestazione f prestatie c voor
prestigiatore m goochelaar c primario adj primair
prestigio m prestige nt primato m record nt
prestito m lening c; *prendere primavera f voorjaar nt, lente c
in ~ lenen primitivo adj primitief
presto adv gauw, spoedig, wel- primo num eerst, hoogst,
dra hoofd-
*presumere v veronderstellen principale adj voornaamst,
presumibile adj vermoedelijk hoofd-
presuntuoso adj verwaand, principalmente adv hoofdzake-
arrogant, overmoedig lijk
prete m priester c principe m prins c
*pretendere v voorwenden principessa f prinses c
pretesa f voorwendsel nt; aan- principiante m beginneling c,
spraak c beginner c
pretesto m voorwendsel nt principio m aanvang c; beginsel
*prevedere v voorspellen; ver- nt, principe nt; al ~ aanvanke-
wachten lijk
*prevenire v *voorkomen priorit f voorrang c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 108

privare di 108 proprietario

privare di *ontnemen profumo m geur c; parfum nt


privato adj particulier, priv progettare v plannen; *ontwer-
privazione f ontbering c pen
privilegiare v bevoorrechten progetto m plan nt; project nt
privilegio m voorrecht nt programma m programma nt
probabile adj vermoedelijk, progredire v vorderen
waarschijnlijk progressista adj vooruitstre-
probabilmente adv waarschijn- vend, progressief
lijk progressivo adj toenemend
problema m vraagstuk nt, pro- progresso m vooruitgang c
bleem nt proibire v *verbieden; proibito
procedere v *voortgaan; te passare verboden toegang
werk *gaan proibitivo adj onoverkomelijk
procedimento m procedure c; proiettore m schijnwerper c
proces nt prolunga f verlengsnoer nt
processione f processie c prolungamento m verlenging c
processo m rechtszaak c, proces promessa f belofte c; gelofte c
nt; procd nt *promettere v beloven
proclamare v afkondigen promontorio m landtong c
procurare v verschaffen promozione f promotie c
prodigo adj kwistig; vrijgevig *promuovere v bevorderen
prodotto m product nt; pronome m voornaamwoord nt
opbrengst c pronto adj gereed, klaar;
*produrre v produceren prompt
produttore m producent c pronuncia f uitspraak c
produzione f productie c; ~ in pronunciare v *uitspreken
serie massaproductie c propaganda f propaganda c
profano m leek c propenso adj genegen
professare v *belijden *proporre v voorstellen
professionale adj beroeps- proporzionale adj evenredig
professione f vak nt, beroep nt proporzione f proportie c
professore m leraar c; hoogle- proposito m bedoeling c; a ~
raar c, professor c tussen twee haakjes
professoressa f lerares c proposta f voorstel nt
profeta m profeet c propriet f bezit nt; eigendom
profitto m winst c; voordeel nt nt; eigenschap c; landgoed nt
profondit f diepte c proprietario m eigenaar c,
profondo adj diep; diepzinnig bezitter c; huisbaas c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 109

proprio 109 punta

proprio adj eigen *provvedere v verschaffen; ~ di


propulsare v *aandrijven *voorzien van
prosaico adj nuchter provvedimento m voorziening
prosciugare v droogleggen c
prosciutto m ham c provvisioni fpl voorraad c
proseguire v *voortgaan, *door- provvisorio adj voorlopig
gaan provvista f voorraad c
prosperit f voorspoed c, wel- prudente adj behoedzaam
vaart c prudere v jeuken
prospettiva f perspectief nt; prurito m kriebel c, jeuk c
vooruitzicht nt, verwachting c psichiatra m psychiater c
prospetto m prospectus c psichico adj psychisch
prossimamente adj spoedig psicoanalista m psychoanalyti-
prossimit f nabijheid c cus c
prossimo adj volgend psicologia f psychologie c
prostituta f prostituee c psicologico adj psychologisch
protagonista m hoofdpersoon c psicologo m psycholoog c
*proteggere v beschermen pubblicare v publiceren, *uitge-
proteina f eiwit nt ven
protesta f protest nt pubblicazione f publicatie c
protestante adj protestants pubblicit f reclame c
protestare v protesteren pubblico adj publiek, openbaar;
protezione f bescherming c m publiek nt
protuberanza f bult c pudore m schaamte c
prova f proef c; bewijs nt; repe- pugno m vuist c; vuistslag c;
titie c; *fare le prove repete- sferrare pugni stompen
ren; in ~ op zicht pulcino m kuiken nt
provare v beproeven, proberen; pulire v reinigen; ~ a secco che-
*bewijzen; *ervaren, *onder- misch reinigen
vinden; passen pulito adj schoon
provenienza f herkomst c pulitura f reiniging c
*provenire da v afkomstig *zijn pulizia f schoonmaak c
uit; *voortspruiten uit pulpito m preekstoel c
proverbio m spreekwoord nt pulsante m drukknop c
provincia f provincie c; gewest *pungere v *steken, prikken
nt punire v straffen
provinciale adj provinciaal punizione f straf c
provocare v aanrichten punta f punt c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 110

puntare su 110

puntare su v richten op
punteggio m stand c
punto m punt nt; punt c; steek
Q
c, hechting c; ~ decisivo keer-
punt nt; ~ di congelamento qua adv hier
vriespunt nt; ~ di partenza quadrato adj vierkant; m kwa-
uitgangspunt nt; ~ di riferi- draat nt, vierkant nt
mento baken nt; ~ di vista quadrettato adj geruit
standpunt nt, zienswijze c; ~ quadretto m ruit c
e virgola puntkomma c; ~ quadro m afbeelding c; kader
interrogativo vraagteken nt nt; ~ di distribuzione schakel-
puntuale adj stipt, punctueel bord nt
puntura f steek c, prik c quaglia f kwartel c
purch conj mits qualche adj enkele
pure adv/conj ook, tevens qualcosa pron iets
puro adj zuiver; puur qualcuno pron iemand
purosangue adj volbloed quale pron welk
pus m etter c qualifica f bevoegdheid c
pustoletta f puistje nt qualificato adj gediplomeerd;
puttana f hoer c non ~ ongeschoold
puzzare v *stinken qualit f kwaliteit c; di prima ~
puzzle m legpuzzel c prima, eersteklas
puzzolente adj stinkend qualora conj als, indien
qualsiasi adj wat dan ook; welk
ook
quando adv wanneer; conj
toen, wanneer
quantit f hoeveelheid c; aantal
nt; boel c
quanto adj hoeveel
quantunque conj ofschoon
quaranta num veertig
quarantena f quarantaine c
quartiere m wijk c; ~ generale
hoofdkwartier nt; ~ povero
achterbuurt c
quarto num vierde; m kwart nt
quasi adv haast, bijna
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 111

quattordicesimo 111

quattordicesimo num veertien-


de
quattordici num veertien
R
quattro num vier
quello1 pron die; dat; quelli die; rabarbaro m rabarber c
~ che wat rabbia f boosheid c, woede c;
quello2 adj die, dat; quei adj die hondsdolheid c
quercia f eik c rabbioso adj kwaad
questione f kwestie c; vraag c rabbrividire v rillen
questo adj deze; dit; questi raccapricciante adj griezelig
deze raccapriccio m afgrijzen nt
qui adv hier racchetta f racket nt
quiete f stilte c *raccogliere v oprapen; oog-
quieto adj stil sten, verzamelen; *raccoglier-
quindi conj daarom si *bijeenkomen
quindicesimo num vijftiende raccoglitore di vetro m glasbak
quindici num vijftien c
quinto num vijfde raccolta f oogst c; ~ di docu-
quota f quota c menti dossier nt
quotidiano adj dagelijks; alle- raccolto m oogst c
daags; m dagblad nt raccomandare v *aanprijzen,
*aanbevelen; aantekenen
raccomandata f aangetekende
brief
raccomandazione f aanbeveling
c
raccontare v vertellen
racconto m verhaal nt, vertel-
ling c; ~ a fumetti stripver-
haal nt
raccorciare v verkorten; bij-
knippen
*radere v zich *scheren
radiatore m radiator c
radicale adj radicaal
radice f wortel c
radio f radio c
radiografare v doorlichten
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 112

radiografia 112 ravanello

radiografia f rntgenfoto c ramoscello m twijg c


raduno m bijeenkomst c rampa f glooiing c
radura f open plaats rana f kikker c
rafano m mierikswortel c rancido adj ranzig
raffermo adj oudbakken randello m knuppel c
raffica f windstoot c, windvlaag rapida f stroomversnelling c
c rapidit f vaart c
raffigurare v voorstellen rapido adj vlug; snel
raffineria f raffinaderij c; ~ di rapina f roof c, diefstal c, over-
petrolio olieraffinaderij c val c
raffreddore m verkoudheid c; rappezzare v verstellen
*prendere un ~ kouvatten rapporti sicuri v veilig vrijen
ragazza f meisje nt rapporto m rapport nt; verhou-
ragazzino m joch nt ding c, omgang c
ragazzo m joch nt, jongen c rappresentante m vertegen-
raggio m straal c; spaak c woordiger c
*raggiungere v bereiken rappresentanza f vertegen-
raggiungibile adj haalbaar woordiging c
ragguaglio m inlichting c rappresentare v vertegenwoor-
ragionamento m redenering c digen
ragionare v redeneren rappresentativo adj representa-
ragione f verstand nt, rede c; tief
reden c, beweegreden c; rappresentazione f voorstelling
*avere ~ gelijk *hebben c; ~ di marionette poppenkast
ragionevole adj redelijk; billijk, c; ~ teatrale toneelstuk nt
verstandig raramente adv zelden
ragnatela f spinnenweb nt raro adj zeldzaam
ragno m spin c raschiare v schrappen
raion m kunstzijde c raso m satijn nt
rallegrare v opvrolijken rasoio m scheerapparaat nt
rallentare v afremmen, vertra- raspare v raspen
gen rassegna f overzicht nt
rame m koper nt; roodkoper nt rassomiglianza f gelijkenis c
rammendare v herstellen, stop- rastrello m (pl ~n) hark c
pen rata f afbetaling c
rammentare v herinneren aan; ratto m rat c
rammentarsi zich herinneren rauco adj hees
ramo m tak c ravanello m radijs c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 113

razione 113 rendere

razione f rantsoen nt regalo m geschenk nt


razza f ras nt regata f regatta c
razziale adj rassen- *reggersi v zich *vasthouden
razzo m raket c reggicalze m jarretelgordel c
re m (pl ~) koning c reggipetto m beha c
reale adj werkelijk, feitelijk, reggiseno m beha c
eigenlijk, echt; koninklijk regia f regie c
realizzabile adj uitvoerbaar, regime m bewind nt, regime nt
haalbaar regina f koningin c
realizzare v tot stand *brengen; regionale adj plaatselijk
beseffen regione f streek c; gebied nt
realt f werkelijkheid c; in ~ regista m regisseur c
feitelijk; eigenlijk registrare v aantekenen,
reato m overtreding c *inschrijven
reazione f reactie c registrazione f registratie c;
recapitare v afleveren register nt, post c; opname c
recare v *brengen; veroorzaken; regnare v regeren
recarsi zich *begeven regno m rijk nt, koninkrijk nt;
recensione f bespreking c regering c
recente adj recent; di ~ kortge- regola f regel c
leden regolamentazione f regeling c
recentemente adv onlangs, regolamento m reglement nt,
laatst voorschrift nt
recessione f teruggang c regolare adj regelmatig; v rege-
recinto m omheining c len; afstellen
recipiente m reservoir nt, vat nt relativo adj relatief; betrekkelijk
reciproco adj wederzijds relazione f relatie c; betrekking
recital m recital nt c; verslag nt; in ~ a ten aan-
recitare v toneelspelen zien van
reclamare v opeisen religione f godsdienst c
recluta f rekruut c religioso adj godsdienstig
redattore m redacteur c reliquia f relikwie c
reddito m inkomen nt; redditi relitto m wrak nt
inkomsten pl remare v roeien
*redigere v opstellen remo m roeiriem c; peddel c
*redimere v verlossen remoto adj ver, afgelegen
refe m garen nt *rendere v terugbetalen; lonen;
referenza f referentie c ~ conto di verantwoorden; ~
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 114

rene 114 ricerca

omaggio huldigen; *rendersi rete f net nt; netwerk nt; doel-


conto *inzien punt nt, doel nt; ~ da pesca
rene m nier c visnet nt; ~ stradale wegen-
renna f rendier nt net nt
reparto m afdeling c reticella f haarnetje nt
repellente adj afstotelijk retina f netvlies nt
repertorio m repertoire nt rettangolare adj rechthoekig
*reprimere v onderdrukken rettangolo m rechthoek c
repubblica f republiek c rettifica f verbetering c
repubblicano adj republikeins rettile m reptiel nt
reputare v menen retto adj recht; m endeldarm c
reputazione f reputatie c reumatismo m reumatiek c
resa f overgave c revisionare v *herzien, revise-
residente adj woonachtig; m ren
inwoner c revisione f herziening c
residenza f woonplaats c revocare v *herroepen
residuo m rest c rialzo m stijging c
resina f hars nt/c riassunto m samenvatting c
resistenza f verzet nt; sterkte c ribassare v verlagen
resistere v *weerstaan ribasso m korting c
resoconto m verslag nt ribellione opstand c, oproer nt
*respingere v *verwerpen ribes m bes c
respirare v ademen ributtante adj eng, weerzinwek-
respiratore m snorkel c kend
respirazione f ademhaling c ricamare v borduren
respiro m adem c ricambio m vulling c
responsabile adj verantwoorde- ricamo m borduurwerk nt
lijk; aansprakelijk ricaricatore di pile m batterijop-
responsabilit f verantwoorde- lader c
lijkheid c; aansprakelijkheid c ricattare v chanteren
restare v *overblijven ricatto m chantage c
restauro m herstel nt ricchezza f rijkdom c, fortuin nt
restio adj onwillig riccio m egel c; ~ di mare zee-
resto m rest c; overblijfsel nt egel c
*restringersi v *krimpen; strak- ricciolo m krul c; golf c
ker *worden ricciuto adj krullend
restrizione f beperking c, re- ricco adj rijk
strictie c ricerca f onderzoek nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 115

ricetta 115 rigoroso

ricetta f recept nt ridacchiare v giechelen, grinni-


ricevere v *krijgen, *ontvangen ken
ricevimento m ontvangst c *ridere v *lachen
ricevitore m telefoonhoorn c ridicolizzare v bespotten
ricevuta f kwitantie c, reu nt; ridicolo adj bespottelijk, bela-
bewijs nt chelijk
richiamare v *terugroepen ridondante adj overbodig
richiamo m terugroeping c; ver- ridotto m foyer c
lokking c; verwijzing c *ridurre v reduceren, verlagen
richiedere v *verzoeken; verei- riduzione f reductie c, korting c
sen rieducazione f revalidatie c
richiesta f verzoek nt; aanvraag riempire v vullen
c rientrare v terugkeren in; *val-
richiesto adj vereist len onder
riciclare v recyclen riferimento m verwijzing c
ricominciare v hervatten riferire v melden, rapporteren
ricompensa f beloning c rifiutare v weigeren; *afwijzen
ricompensare v belonen rifiuto m weigering c; rifiuti
riconciliazione f verzoening c rommel c, afval nt
riconoscente adj dankbaar riflessione f beraad nt
*riconoscere v herkennen; riflesso m weerkaatsing c
erkennen; bekennen riflettere1 v (pp riflesso) weer-
riconoscimento m erkenning c kaatsen
ricordare v *onthouden; riflettere2 v (pp riflettuto)
*bedenken; *far ~ herinne- *nadenken
ren; ricordarsi zich herinne- riflettore m schijnwerper c;
ren reflector c
ricordo m nagedachtenis c, her- riforma f reformatie c
innering c; souvenir nt, aan- rifornimento m aanvoer c
denken nt rifugiarsi v zijn toevlucht zoe-
*ricorrere v zich herhalen; in ken
beroep *gaan; ~ a zich wen- rifugio m schuilplaats c;
den tot beschutting c
ricostruire v weer opbouwen; riga f regel c; liniaal c
reconstrueren rigettare v afkeuren; braken
ricreazione f recreatie c rigido adj stijf; guur; streng
ricuperare v *terugvinden rigirarsi v zich omdraaien
ricusare v *ontzeggen rigoroso adj streng
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 116

riguardare 116 riposo

riguardare v *aangaan, *betref- rimprovero m verwijt nt


fen; per quanto riguarda rimunerare v vergoeden
betreffende, aangaande, wat rimunerativo adj rendabel
betreft; riguardante betreffen- rimunerazione f vergoeding c
de rincasare v naar huis *gaan
riguardo m respect nt, conside- *rinchiudere v *insluiten
ratie c; ~ a betreffende; rinfrescare v verfrissen
omtrent, met betrekking tot rinfresco m verfrissing c
riguardoso adj attent ringhiera f trapleuning c, leu-
rilassamento m ontspanning c ning c
rilassarsi v zich ontspannen ringraziare v bedanken, danken
rilevante adj gewichtig rinnovare v verlengen; vernieu-
rilevare v bemerken; ophalen; wen
*overnemen rinoceronte m neushoorn c
rilievo m relif nt; belang nt rinomanza f faam c
rima f rijm nt rinorragia f neusbloeding c
rimandare v uitstellen; ~ a *ver- rintracciare v opsporen
wijzen naar rinviare v terugsturen; uitstel-
rimanente adj overig, overblij- len, opschorten
vend rinvio m uitstel nt
rimanenza f restant nt riordinare v opruimen
*rimanere v *blijven riparare v beschutten; repare-
rimborsare v vergoeden, terug- ren, herstellen
betalen riparazione f reparatie c
rimborso m terugbetaling c riparo m beschutting c; scherm
rimedio m geneesmiddel nt; nt
middel nt ripartire v verdelen
rimessa f storting c; garage c; riparto m afdeling c
*mettere in ~ stallen ripensare v *overdenken
*rimettere v overmaken ripetere v herhalen
rimorchiare v slepen ripetizione f herhaling c
rimorchiatore m sleepboot c ripetutamente v telkens
rimorchio m aanhangwagen c ripido adj steil
*rimpiangere v betreuren; mis- ripieno adj gevuld; m vulling c
sen riportare v *terugbrengen
rimpianto m spijt c riposante adj rustig
rimproverare v *verwijten, riposarsi v uitrusten, rusten
berispen; beschuldigen riposo m rust c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 117

riprendere 117 riuscire

*riprendere v hervatten rispettare v respecteren


ripresa f ronde c rispettivo adj respectievelijk
ripristino m herstel nt rispetto m respect nt, ontzag nt
*riprodurre v reproduceren rispettoso adj eerbiedig
riproduzione f reproductie c risplendere v *blinken
riprovare v berispen *rispondere v antwoorden; ~ a
ripugnante adj weerzinwek- beantwoorden
kend risposta f antwoord nt; in ~ als
ripugnanza f afkeer c antwoord; senza ~ onbeant-
risarcimento m schadeloosstel- woord
ling c ristorante m restaurant nt; ~
risata f gelach nt self-service zelfbedieningsres-
riscaldamento m verwarming c taurant nt
riscaldatore m kachel c risultare v resulteren; *blijken
riscatto m losgeld nt risultato m resultaat nt; gevolg
rischiare v wagen nt
rischio m risico nt risvolto m revers c
rischioso adj gewaagd, riskant ritardare v vertragen
*riscuotere v incasseren, *hef- ritardo m vertraging c; in ~ te
fen laat
risentirsi v kwalijk *nemen *ritenere v *vinden
riserva f reserve c; voorraad c; ritirare v *terugtrekken; *opne-
voorbehoud nt; di ~ reserve-; men
~ di selvaggina wildpark nt ritmo m ritme nt
riservare v reserveren, *bespre- ritornare v terugkeren, *terug-
ken komen
riservato adj gereserveerd; dis- ritorno m terugkeer c; terugweg
creet c; andata e ~ retour
riso1 m lach c ritratto m portret nt
riso2 m rijst c ritrovare v *herwinnen, *terug-
risoluto adj vastbesloten, reso- vinden
luut ritto adj overeind
*risolvere v oplossen riunione f vergadering c, bij-
risparmi mpl spaargeld nt eenkomst c
risparmiare v sparen riunire v herenigen; *bijeen-
rispedire v *terugzenden brengen; samenvoegen
rispettabile adj eerzaam, *riuscire v slagen; halen; riusci-
respectabel to succesvol
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 118

riva 118 rubinetto

riva f oever c; ~ del mare kust c rombo2 m griet c


rivale m rivaal c romeno adj Roemeens; m
rivaleggiare v rivaliseren Roemeen c
rivalit f rivaliteit c *rompere v *breken
*rivedere v *nakijken rompicapo m puzzel c
rivelare v onthullen rondine f zwaluw c
rivelazione f onthulling c rosa f roos c; adj roze
rivendicare v vorderen rosario m rozenkrans c
rivendicazione f eis c rosolaccio m klaproos c
rivenditore m wederverkoper c rospo m pad c
rivista f blad nt, tijdschrift nt; rossetto m lippenstift c; rouge
revue c; ~ mensile maandblad c/nt
nt rosso adj rood
*rivolgersi a *aanspreken rosticceria f grillroom c
rivolgimento m omkeer c rotabile f rijbaan c
rivolta f oproer nt, opstand c rotolare v rollen
rivoltante adj stuitend rotolo m rol c
rivoltarsi v in opstand *komen rotonda f rotonde c
rivoltella f revolver c rotondo adj rond
rivoluzionario adj revolutionair rotta f route c; koers c
rivoluzione f revolutie c; rotto adj kapot
omwenteling c rottura f breuk c
roba f spullen pl rotula f knieschijf c
robaccia f rommel c roulette f roulette c
robusto adj fors, stevig, krach- roulotte f kampeerwagen c
tig rovesciare v morsen, omgooi-
roccaforte f burcht c en; *omverwerpen; binnen-
rocchetto m spoel c stebuiten keren; rovesciarsi
roccia f rots c *omslaan
roccioso adj rotsachtig rovescio m keerzijde c; tegen-
roco adj schor slag c; alla rovescia andersom;
Romania f Roemeni binnenstebuiten
romantico adj romantisch rovina f ondergang c; rovine
romanziere m romanschrijver c rune c
romanzo m roman c; ~ a pun- rovinare v runeren
tate feuilleton nt; ~ poliziesco rozzo adj grof
detectiveroman c rubare v *stelen; beroven
rombo1 m geraas nt rubinetto m kraan c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 119

rubino 119

rubino m robijn c
rubrica f rubriek c
ruga f rimpel c
S
ruggine f roest nt
ruggire v brullen sabato m zaterdag c
ruggito m gebrul nt sabbia f zand nt
rugiada f dauw c sabbioso adj zanderig
rumore m lawaai nt; geluid nt saccarina f sacharine c
rumoroso adj lawaaierig sacchetto m papieren zak; bui-
ruota f wiel nt; ~ di ricambio del c
reservewiel nt sacco m zak c; ~ a polo slaap-
rurale adj plattelands- zak c
ruscello m beek c sacerdote m priester c
russare v snurken sacrificare v opofferen
Russia f Rusland sacrificio m offer nt
russo adj Russisch; m Rus c sacrilegio m heiligschennis c
rustico adj rustiek sacro adj heilig
ruvido adj oneffen safari in jeep m jeep-safari c
saggezza f wijsheid c
saggiare v testen
saggio adj wijs; m essay nt
sagrestano m koster c
sala f zaal c; ~ da ballo dans-
zaal c; ~ da banchetto ban-
ketzaal c; ~ da concerti con-
certzaal c; ~ da pranzo eetzaal
c, eetkamer c; ~ d'aspetto
wachtkamer c; ~ da t
tearoom c; ~ di esposizione
toonzaal c; ~ di lettura lees-
zaal c; ~ per fumatori rookka-
mer c
salariato m werknemer c
salario m salaris nt
salassare v *uitzuigen
salato adj zout
saldare v lassen, solderen;
aflossen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 120

saldatore 120 scadenza

saldatore m soldeerbout c santuario m heiligdom nt,


saldatura f las c schrijn c
saldo adj vast; m saldo nt; saldi *sapere v smaken; *weten;
mpl uitverkoop c *kunnen
sale m zout nt; sali da bagno sapone m zeep c; ~ da barba
mpl badzout nt scheerzeep c; ~ in polvere
saliera f zoutvaatje nt zeeppoeder nt
salire v omhooggaan, *opstij- sapore m smaak c
gen; *stijgen, *oplopen saporito adj smakelijk
saliva f speeksel nt sardina f sardine c
salmone m zalm c sarta f naaister c
salone m salon c; ~ di bellezza sarto m kleermaker c
schoonheidssalon c sasso m steen c
salotto m salon c, woonkamer satellite m satelliet c
c; salottino di prova paska- saudita adj Saoedi-Arabisch
mer c sauna f sauna c
salsa f saus c sbadigliare v gapen, geeuwen
salsiccia f worst c sbagliarsi v zich vergissen
saltare v *springen sbagliato, adj verkeerd, fout;
saltellare v huppelen misplaatst
saltello m sprong c sbaglio m vergissing c, fout c
salto m sprong c sbalordire v verbazen
salubre adj gezond sbarcare v aan land *gaan, van
salutare v groeten boord *gaan, ontschepen
salute f gezondheid c sbarra f stang c; tralie c; reling
saluto m groet c c
salvare v redden sbattere v *dichtslaan; kloppen
salvataggio m redding c; cintu- sbiadire v *verschieten
ra di ~ f reddingsgordel c sbottonare v losknopen
salvatore m redder c sbucciare v schillen c
salvo prep behalve scaccato adj geblokt
sanatorio m sanatorium nt scacchi mpl schaakspel nt
sandalo m sandaal c scacchiera f dambord nt;
sangue m bloed nt schaakbord nt
sanguinare v bloeden scacciare v *verdrijven
sanitario adj sanitair scacco! schaak!
sano adj gezond scadente adj slecht
santo adj heilig; m heilige c scadenza f afloop c; vervaldag c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 121

scadere 121 schivo

*scadere v *verstrijken scarsezza f gebrek nt


scaduto adj vervallen scarso adj schaars; gering
scaffale m plank c scartare v afdanken
scala trap c; ladder c; schaal c; scassinare v *inbreken
~ di sicurezza brandtrap c; ~ scassinatore m inbreker c
mobile roltrap c; ~ musicale scatola f doos c; ~ di colori
toonladder c verfdoos c; ~ di fiammiferi
scaldare v verwarmen; lucifersdoosje nt
scaldacqua ad immersione scatolone m kartonnen doos
dompelaar c scavare v *delven, *graven
scalfire v krassen scavo m opgraving c
scalfittura f kras c scegliere v *kiezen; *uitkiezen
scalino m trede c scellerato adj slecht
scalo m kade c scelta f keuze c; keus c
scalpello m beitel c scelto adj uitgelezen
scalpore m ophef c scena f scne c; toneel nt
scambiare v uitwisselen, ruilen scenario m omgeving c
scambio m ruil c; wissel c *scendere v dalen; uitstappen
scandalo m schandaal nt; aan- scheggia f splinter c, schilfer c
stoot c scheggiare v *afbreken
Scandinavia f Scandinavi scheletro m skelet nt, geraamte
scandinavo adj Scandinavisch; nt
m Scandinavir c schema m schema nt; figuur c
scappamento m uitlaat c; uit- schermo m scherm nt
laatpijp c scherno m hoorn c
scappare v ontsnappen; ont- scherzare v grappen maken
glippen scherzo m mop c, grap c; lol c
scarabeo m kever c schiaccianoci m notenkraker c
scaricare v lossen, *uitladen schiacciare v fijnstampen;
scarlatto adj vuurrood indrukken; overweldigen
scarpa f schoen c; lucido per schiaffeggiare v *slaan
scarpe schoensmeer c; scarpe schiaffo m klap c
da ginnastica gymschoenen schiarimento m toelichting c
pl; scarpe da tennis tennis- schiavo m slaaf c
schoenen pl; stringa per scar- schioccare v kraken
pe schoenveter c schiocco m gekraak nt
scarrozzata f autorit c schiuma f schuim nt
scarsamente adv nauwelijks schivo adj schuw
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 122

schizzare 122 scortese

schizzare v spatten; schetsen scolorirsi v verkleuren


schizzo m schets c scommessa f weddenschap c
sci m ski c; scarponi da ~ ski- *scommettere v wedden
schoenen pl; ~ d'acqua water- scomodit f ongemak nt
ski c scomodo adj ongemakkelijk
sciacquare v spoelen *scomparire v *verdwijnen
sciacquata f spoeling c scompartimento m coup c; ~
sciagura f onheil nt per fumatori rookcoup c
scialle m sjaal c, omslagdoek c scomparto m vak nt
sciare v skin *sconfiggere v *verslaan
sciarpa f das c sconfinato adj grenzeloos
sciatore m skir c sconfitta f nederlaag c
sciatto adj slordig sconosciuto adj onbekend
scientifico adj wetenschappelijk sconsiderato adj onbezonnen
scienza f wetenschap c scontentare v ontstemmen
scienziato m geleerde c scontento adj ontevreden
scimmia f aap c sconto m korting c, reductie c;
scintilla f vonk c tasso di ~ disconto nt
scintillante adj fonkelend scontrarsi v botsen
scintillare v glanzen scontro m aanrijding c, botsing
sciocchezza f geklets nt, onzin c c
sciocco adj dwaas; m dwaas c scooter m scooter c
sciogliere v *ontbinden; oplos- scopa f bezem c
sen scopare v vegen
scioperare v staken scoperta f ontdekking c
sciopero m staking c scopo m doel nt; allo ~ di om
sciroppo m stroop c, siroop c te
scivolare v *glijden, *uitglijden; scoppiare v *barsten
slippen scoppio m uitbarsting c
scivolo m glijbaan c scoprire v blootleggen; ontdek-
scodella f soepbord nt ken
scogliera f klip c *scorgere v *gewaarworden
scoglio m rots c *scorrere v vloeien, stromen
scoiattolo m eekhoorn c scorretto adj onjuist
scolara f schoolmeisje nt scorso adj vorig, afgelopen
scolaro m schooljongen c; leer- scorta f escorte nt; voorraad c
ling c scortare v escorteren
scolo m afvoer c scortese adj onvriendelijk,
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 123

scossa 123 seguire

onbeleefd secchio m emmer c


scossa f schok c secolo m eeuw c
Scozia f Schotland secondario adj secundair,
scozzese adj Schots; m Schot c ondergeschikt, bijkomstig
scriminatura f scheiding c secondo1 num tweede
scritto m geschrift nt secondo2 prep volgens, overeen-
scrittoio m bureau nt, schrijfta- komstig
fel c secondo3 m seconde c
scrittore m schrijver c sedano m selderij c
scrittura f handschrift nt sedativo m kalmerend middel
scrivania f bureau nt sede f zetel c
scrivano m klerk c sedere m zitvlak nt
*scrivere v *schrijven *sedere v *zitten; *sedersi
scrupoloso adj zorgvuldig *gaan zitten
sculacciata f pak slaag sedia f stoel c; ~ a rotelle rol-
scultore m beeldhouwer c stoel c; ~ a sdraio ligstoel c
scultura f beeldhouwwerk nt; ~ sedicesimo num zestiende
in legno houtsnijwerk nt sedici num zestien
scuola f school c; marinare la ~ sedimento m bezinksel nt
spijbelen; ~ di equitazione *sedurre v verleiden
manege c; ~ media middelba- seduta f zitting c
re school sega f zaag c
*scuotere v schokken segatura f zaagsel nt
scuro adj obscuur seggio m zetel c
scusa f excuus nt, verontschul- segheria f houtzagerij c
diging c segmento m stuk nt
scusare v verontschuldigen, segnalare v seinen; *aangeven
excuseren; scusa! neem me segnale m sein nt, signaal nt; ~
niet kwalijk! di soccorso noodsein nt
sdolcinatura f smartlap c segnare v aanstrepen, merken
sdraiarsi v *gaan liggen segno m teken nt; merkteken
sdrucciolevole adj glad nt
se conj indien, als; of; se... o segretaria f secretaresse c
of... of segretario m secretaris c
s pron zichzelf segreto adj geheim; m geheim
sebbene conj hoewel nt
seccatore m zeurpiet c seguente adj volgend
seccatura f last c seguire v volgen; in seguito
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 124

seguitare 124 servizio

vervolgens, naderhand nt
seguitare v *voortgaan met sentenza f vonnis nt
sei num zes sentiero m pad nt, voetpad nt
selezionare v selecteren; sele- sentimentale adj sentimenteel
zionato adj select sentimento m gevoel nt
selezione f selectie c; keus c sentire v voelen; aanhoren
self-service m zelfbediening c senza prep zonder; senz'altro
sella f zadel nt beslist
selvaggina f wild nt separare v *scheiden
selvaggio adj woest, wild separatamente adv afzonderlijk
selvatico adj wild sepoltura f begrafenis c
semaforo m stoplicht nt seppellimento m teraardebe-
sembrare v lijken, *schijnen stelling c
seme m pit c seppellire v *begraven; *bedel-
semenza f zaad nt ven
semi- half sequenza f reeks c
semicerchio m halve cirkel sequestrare v vorderen, beslag
seminare v zaaien leggen op
seminterrato m souterrain nt sera f avond c
semplice adj eenvoudig serbatoio m reservoir nt, tank
semplicemente adv gewoon- c; ~ di benzina benzinetank c
weg; eenvoudig sereno adj helder
sempre adv altijd; ~ diritto serie f (pl ~) reeks c, serie c
rechtuit seriet f ernst c
senape f mosterd c serio adj serieus, ernstig
senato m senaat c sermone m preek c
senatore m senator c serpeggiante adj kronkelig
senile adj seniel serpente m slang c
seno m borst c serra f broeikas c, kas c
sensato adj nuchter serrare v aanhalen, *aantrek-
sensazionale adj sensationeel, ken
opzienbarend serratura f slot nt
sensazione f gevoel nt; gewaar- servire v bedienen
wording c; sensatie c servitore m bediende c
sensibile adj gevoelig servizievole adj voorkomend,
sensibilit f gevoeligheid c hulpvaardig
senso m zintuig nt; zin c; rede servizio m bediening c; dienst
c; ~ unico eenrichtingsverkeer c; bedieningsgeld nt; ~ da
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 125

servo 125 significativo

tavola eetservies nt; ~ da t sfortuna f pech c, tegenslag c


theeservies nt; ~ in camera sfortunato adj ongelukkig;
bediening op de kamer; ~ sfortunatamente adv onge-
postale posterijen pl lukkigerwijs
servo m bediende c sforzarsi v pogen
sessanta num zestig sforzo m inspanning c; span-
sessione f zitting c ning c
sesso m geslacht nt; seks c sfrontato adj vrijpostig
sessuale adj seksueel sfruttare v uitbuiten
sessualit f seksualiteit c sfuggire v *ontgaan
sesto num zesde sfumatura f nuance c
seta f zijde c; di ~ zijden sgangherato adj gammel
setacciare v zeven sgarbato adj onaardig
setaccio m zeef c sgocciolamento m lek nt
sete f dorst c sgombrare v ontruimen
settanta num zeventig sgombro m makreel c
sette num zeven sgomentare v schrik *aanjagen
settembre september sgradevole adj onaangenaam,
settentrionale adj noordelijk naar, akelig
settentrione m noord c sguardo m blik c
setticemia f bloedvergiftiging c shampoo m shampoo c
settico adj septisch si pron zich
settimana f week c sia... sia zowel... als
settimanale adj wekelijks siamese adj Siamees
settimo num zevende siccit f droogte c
settore m gebied nt siccome conj omdat
severo adj streng, strikt, ernstig sicurezza f veiligheid c; cintura
sezione f departement nt; sectie di ~ veiligheidsgordel c
c sicuro adj veilig; zeker
sfacciato adj brutaal siepe f heg c
sfavorevole adj ongunstig siero m serum nt
sfera f bol c; sfeer c sifone m sifon c
sfida f uitdaging c sigaretta f sigaret c
sfidare v uitdagen sigaro m sigaar c
sfilacciarsi v rafelen sigillo m zegel nt
sfiorare v scheren over; ter- significare v betekenen
loops aanroeren significativo adj veelbeteke-
sfondo m achtergrond c nend
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 126

significato 126 smoking

significato m betekenis c sirena f sirene c; zeemeermin c


signora f dame c; vrouw des Siria f Syri
huizes; mevrouw siriano adj Syrisch; m Syrir c
signore m heer c; meneer, siringa f spuit c
mijnheer sistema m stelsel nt, systeem nt;
signorina f juffrouw c ~ di raffreddamento koelsys-
silenzio m stilte c teem nt; ~ lubrificante smeer-
silenzioso adj zwijgend, stil systeem nt
sillaba f lettergreep c sistemare v afhandelen; siste-
simbolo m symbool nt marsi zich vestigen
simile adj gelijk; dergelijk; over- sistematico adj systematisch
eenkomstig sistemazione f accommodatie c
simpatia f sympathie c sito m plaats c
simpatico adj aardig, sympa- situato adj gelegen
thiek situazione f situatie c; positie c,
simulare v huichelen betrekking c
simultaneo adj gelijktijdig; skeelers mpl skeelers pl
simultaneamente adv tegelij- slacciare v losmaken, loskno-
kertijd pen
sinagoga f synagoge c slegare v losmaken; slegato los
sincero adj oprecht slip mpl slip c
sindacato m vakbond c slitta f slee c, slede c; ar c
sindaco m burgemeester c slittare v *glijden
sinfonia f symfonie c slogan m slagzin c
singhiozzo m hik c slogato adj ontwricht
singolare adj zonderling; m smacchiatore m vlekkenwater
enkelvoud nt nt, reinigingsmiddel nt
singolarit f eigenaardigheid c smaltare v emailleren
singolo adj afzonderlijk, enkel; smalto m email nt; ~ per un-
m enkeling c ghie nagellak c
sinistro adj links; onheilspel- smarrire v *verliezen; kwijtra-
lend; a sinistra links ken; smarrito weg; verdwaald
sino a prep tot aan, tot smemorato adj vergeetachtig
sinonimo m synoniem nt smeraldo m smaragd nt
sintetico adj synthetisch *smettere v *ophouden, stop-
sintomo m symptoom nt pen, *uitscheiden
sintonizzare v afstemmen smisurato adj oneindig
sipario m doek nt smoking m smoking c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 127

smorfia 127 sonno

smorfia f grijns c soglia f drempel c


smorto adj flets sogliola f tong c
smussato adj bot sognare v dromen
snello adj slank sogno m droom c
sobborgo m voorstad c; buiten- solamente adv maar
wijk c solco m groef c
sobrio adj nuchter soldato m soldaat c
soccombere v *bezwijken sole m zon c
soccorso m steun c, hulp c; soleggiato adj zonnig
equipaggiamento di pronto ~ solenne adj plechtig
verbandkist c; pronto ~ eerste solere v gewoon *zijn
hulp solido adj degelijk, solide, ste-
sociale adj maatschappelijk, vig; m vaste stof
sociaal solitario adj eenzaam
socialismo m socialisme nt solito adj gewoon, gebruikelijk,
socialista adj socialistisch; m alledaags
socialist c solitudine f eenzaamheid c
societ f samenleving c; vereni- sollecito adj onmiddellijk
ging c; onderneming c, maat- solleticare v kietelen
schappij c sollevare v optillen; ter sprake
socio m lid nt; compagnon c, *brengen
partner c, vennoot c sollievo m verademing c, ver-
*soddisfare v bevredigen; sod- lichting c
disfatto adj tevreden solo adj enig; adv slechts,
soddisfazione f voldoening c alleen
sof m sofa c soltanto adv alleen, slechts
sofferenza f lijden nt solubile adj oplosbaar
soffiare v *blazen soluzione f oplossing c
soffione m paardenbloem c somiglianza f gelijkenis c
soffitta f zolder c somma f bedrag nt, som c; ~
soffitto m plafond nt globale ronde som
soffocare v stikken sommario m resum nt
*soffrire v *lijden somministrare v toedienen
soggetto m onderwerp nt; sog- sommo adj bovenst
getto a onderhevig aan sommossa f rel c
soggiornare v logeren sonare v bespelen
soggiorno m verblijf nt; zitka- sonnifero m slaappil c
mer c, huiskamer c sonno m slaap c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 128

sonoro 128 spaccare

sonoro adj gehorig sospettare v *verdenken


sopportare v *verdragen; mee- sospetto adj verdacht; m wan-
maken, doormaken trouwen nt, argwaan c, ver-
sopra prep boven; over, adv denking c
boven; al di ~ over; di ~ sospettoso adj argwanend, ach-
boven terdochtig
soprabito m jas c; overjas c sostanza f substantie c
sopracciglio m wenkbrauw c sostanziale adj aanzienlijk
*sopraffare v onthutsen sostare v stoppen
soprappeso m overwicht nt sostegno m steun c
soprattutto adv vooral, voorna- *sostenere v ondersteunen,
melijk steunen
sopravvivenza f overleving c sostituire v *vervangen
*sopravvivere v overleven sostituto m plaatsvervanger c;
soprintendenza f controle c vervanging c
*soprintendere v toezicht sottaceti mpl zoetzuur nt, pick-
*houden op les pl
sordido adj smerig sotterraneo adj ondergronds
sordo adj doof sottile adj dun; subtiel
sorella f zuster c, zus c sotto prep onder, beneden; adv
sorgente f bron c beneden
sorgere v *opgaan; *oprijzen, sottolineare v onderstrepen;
*ontstaan benadrukken
sorpassare v *voorbijgaan *sottomettere v *onderwerpen
sorprendente adj verbazend *sottoporre v *onderwerpen;
*sorprendere v verrassen voorleggen
sorpresa f verbazing c, verras- sottoscritto m ondergetekende
sing c c
*sorridere v glimlachen *sottoscrivere v ondertekenen
sorriso m glimlach c sottosopra ondersteboven
sorsetto m slokje nt sottotitolo m ondertitel c
sorte f lot nt sottovalutare v onderschatten
sorteggio m trekking c sottoveste f onderrok c
sorveglianza f toezicht nt *sottrarre v *aftrekken
sorvegliare v surveilleren sovrano m vorst c; heerser c
sospendere v *opheffen, schor- sovvenzione f subsidie c
sen sozzo adj smerig
sospensione f ophanging c spaccare v *breken; hakken
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 129

spada 129 spettro

spada f zwaard n specialit f specialiteit c


Spagna f Spanje specializzarsi v zich specialise-
spagnolo adj Spaans; m ren
Spanjaard c specialmente adv vooral
spago m touw nt, snoer nt specie f (pl ~) soort c/nt
spalancare v ver openen specifico adj specifiek
spalla f schouder c speculare v speculeren
*spandere v morsen spedire v *verzenden, verstu-
sparare v *schieten ren, *zenden; verschepen
*spargere v strooien; *vergie- spedizione f zending c; expedi-
ten, morsen; verspreiden tie c
sparire v *verdwijnen *spegnere v blussen; *uitdoen,
sparo m schot nt uitschakelen
sparpagliare v verspreiden spelonca f spelonk c
spaventare v *doen schrikken; *spendere v *uitgeven, beste-
spaventarsi *schrikken; spa- den
ventato bang spendereccio adj verkwistend
spaventevole adj verschrikke- spensierato adj onbezorgd
lijk, angstwekkend speranza f hoop c
spavento m schrik c speranzoso adj hoopvol
spaventoso adj ontzettend sperare v hopen
spaziare v spatiren spergiuro m meineed c
spazio m ruimte c, tussenruim- sperimentare v experimente-
te c ren; beleven
spazioso adj ruim spesa f uitgave c; *fare la ~
spazzare v afvegen winkelen; spese pl onkosten,
spazzatura f rommel c, vuilnis kosten pl; spese di viaggio
nt reiskosten pl
spazzola f borstel c; ~ per spesso adj dik; adv vaak, dik-
capelli haarborstel c; ~ per wijls
vestiti kleerborstel c; spazzoli- spessore m dikte c
no da denti tandenborstel c; spettacolo m schouwspel nt,
spazzolino per le unghie voorstelling c; aanblik c; ~ di
nagelborstel c variet floorshow c, varit-
spazzolare v borstelen; poetsen voorstelling c
specchio m spiegel c spettatore m kijker c, toeschou-
speciale adj bijzonder, speciaal wer c
specialista m specialist c spettro m spook nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 130

spezie 130 stabilire

spezie fpl kruiden spogliatoio m garderobe c


spezzare v *breken; *onderbre- spoglio adj kaal
ken sponda f kust c
spia f spion c sporco adj vuil, smerig
spiacente adj bedroefd *sporgere v *uitsteken; *voor-
spiacevole adj onplezierig uitsteken
spiaggia f strand nt; ~ per sport m sport c; ~ invernale
nudisti naaktstrand nt wintersport c; ~ velico zeil-
spianata f promenade c sport c
spianato adj effen sportivo m sportman c
spiare v gluren sposa f bruid c
spicciarsi v *opschieten sposalizio m huwelijk nt
spiccioli mpl kleingeld nt sposare v huwen; sposarsi
spiedo m spit nt trouwen
spiegabile adj verklaarbaar sposo m bruidegom c
spiegare v ontvouwen; uitleg- spostamento m verwijdering c
gen spostare v verplaatsen, verwij-
spiegazione f verklaring c deren
spietato adj harteloos sprecare v verspillen
spilla f broche c spreco m verspilling c
spillo m speld c; ~ di sicurezza spruzzatore m spuitbus c
veiligheidsspeld c spugna f spons c; badstof c
spina f doorn c; stekker c; ~ di spumante adj mousserend
pesce visgraat c; ~ dorsale spumare v schuimen
ruggengraat c spuntato adj stomp
spinaci mpl spinazie c spuntino m snack c
*spingere v duwen; *schuiven sputare v spuwen
spinta f duw c sputo m spuug nt
spirare v *vervallen squadra f ploeg c; equipe c; elf-
spirito m geest c; humor c tal nt
spiritoso adj geestig, humoris- squadriglia f eskader nt
tisch squama f schub c
spirituale adj geestelijk squattrinato adj platzak
splendido adj prachtig; luister- squisito adj voortreffelijk, lek-
rijk ker
splendore m schittering c; stabile adj vast, stabiel, besten-
pracht c dig; m pand nt
spogliarsi v zich uitkleden stabilire v vestigen; vaststellen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 131

staccare 131 stizza

staccare v losmaken stazionario adj stilstaand


stadio m stadion nt; fase c stazione f station nt; ~ balne-
staffa f stijgbeugel c are badplaats c; ~ centrale
stagione f jaargetijde nt, sei- centraalstation; ~ di servizio
zoen nt; alta ~ hoogseizoen benzinestation nt; ~ termale
nt; bassa ~ naseizoen nt; fuori geneeskrachtige bron
~ buiten het seizoen stecca f roede c; spalk c; slof c
stagno m tin nt; vijver c steccato m hek nt
stagnola f zilverpapier nt stella f ster c
stalla f stal c stendardo m vaandel nt
stamani adv vanmorgen *stendere v spreiden
stampa f pers c; prent c; stam- stenografia f stenografie c
pe drukwerk nt stenografo m stenograaf c
stampare v drukken sterile adj steriel
stampella f kruk c sterilizzare v steriliseren
stancare v vermoeien stesso adj zelfde
stanco adj vermoeid, moe steward m steward c
stanotte adv vannacht stile m stijl c
stantio adj benauwd stima f achting c; *fare la ~
stantuffo m zuiger c; asta dello taxeren
~ zuigerstang c stimare v achten
stanza f kamer c; ~ da bagno stimolante m stimulerend mid-
badkamer c del
stappare v ontkurken stimolare v stimuleren, aanspo-
*stare v *blijven; lasciar ~ ren
*afblijven; *star disteso *lig- stimolo m prikkel c
gen; ~ attento a letten op; ~ stipendio m loon nt
in guardia *uitkijken; ~ in stipulare v bepalen
piedi *staan stipulazione f bepaling c
starnutire v niezen stirare v *strijken, persen; non
stasera adv vanavond si stira zelfstrijkend; senza
statale adj staats- stiratura no-iron; stiratura
statistica f statistiek c permanente plooihoudend
Stati Uniti mpl Verenigde stitichezza f obstipatie c, con-
Staten stipatie c
stato m staat c; toestand c; ~ di stiva f ruim nt
emergenza noodtoestand c stivale m laars c
statua f standbeeld nt stizza f boosheid c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 132

stoffa 132 stupido

stoffa f stof c stravagante adj extravagant


stola f stola c strega f heks c
stolto adj mal stregare v beheksen
stomachevole adj walgelijk stretta f greep c; ~ di mano
stomaco m maag c; bruciore di handdruk c
~ maagzuur nt strettamente adv vast
*storcere v verdraaien; verstui- stretto adj nauw; krap, strak
ken, verzwikken stria f streep c
stordito adj duizelig striato adj gestreept
storia f geschiedenis c; verhaal strillare v schreeuwen, gillen
nt; ~ d'amore liefdesgeschie- strillo m gil c
denis c; ~ dell'arte kunstge- *stringere v strakker maken
schiedenis c striscia f strook c
storico adj geschiedkundig, his- strisciare v *kruipen
torisch; m geschiedkundige c strofa f couplet nt
stornello m spreeuw c strofinare v *wrijven, schrob-
storta f ruk c ben; vegen
storto adj krom strozzare v wurgen
stoviglie fpl aardewerk nt; strumento m gereedschap nt;
canovaccio per ~ theedoek c instrument nt; ~ musicale
strabico adj scheel muziekinstrument nt
straccio m vod nt struttura f structuur c
strada f straat c, weg c; rijweg c; struzzo m struisvogel c
a mezza ~ halverwege; ~ a stucco m pleister nt
pedaggio tolweg c; ~ ferrata studente m student c
spoorbaan c; ~ in riparazione studentessa f studente c
werk in uitvoering; ~ maestra studiare v studeren
hoofdweg c studio m studie c; studeerkamer
strangolare v wurgen c
straniero adj buitenlands; m stufa f kachel c; ~ a gas gaska-
buitenlander c, vreemdeling c chel c
strano adj vreemd; raar, eigen- stufo di adj beu
aardig, zonderling stuoia f mat c
straordinario adj buitengewoon *stupefare v verbazen
strappare v scheuren stupendo adj prachtig
strappo m scheur c stupidaggini fpl onzin c *dire ~
strato m laag c kletsen
strattone m ruk c stupido adj dom; dwaas
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 133

stupire 133 supporre

stupire v verwonderen, verba- sufficiente adj voldoende,


zen genoeg
stupore m verbazing c, verwon- suffragio m stemrecht nt, kies-
dering c recht nt
stuzzicadenti m tandenstoker c suggerimento m voorstel nt
stuzzicare v *aansporen; plagen suggerire v voorstellen
stuzzichino m borrelhapje nt sughero m kurk c
su prep op; boven; omtrent, sugo m jus c
over; adv op; naar boven; in ~ suicidio m zelfmoord c
naar boven, omhoog sunto m samenvatting c
subacqueo adj onder water suo adj (f sua; pl suoi, sue) zijn;
subalterno adj ondergeschikt haar; Suo adj uw
subire v *ondergaan suocera f schoonmoeder c
subito adv meteen, dadelijk, suocero m schoonvader c; suo-
onmiddellijk ceri schoonouders pl
subordinato adj ondergeschikt suola f zool c
suburbano adj van de voorstad suolo m grond c
*succedere v opvolgen; gebeu- suonare v *klinken; bellen; ~ il
ren clacson claxonneren
successione f volgorde c suono m geluid nt; klank c
successivo adj eerstvolgend, superare v *overtreffen
volgend superbo adj prachtig
successo m succes nt; hit c superficiale adj oppervlakkig
succhiare v *zuigen superficie f oppervlakte c
succo m sap nt; ~ di frutta superfluo adj onnodig, overbo-
vruchtensap nt dig
succoso adj sappig superiore adj hoger, bovenst
succursale f filiaal nt superlativo adj overtreffend; m
sud m zuid c, zuiden nt; polo superlatief c
Sud m zuidpool c supermercato m supermarkt c
sudare v zweten superstizione f bijgeloof nt
suddito m onderdaan c supplementare adj extra, bijko-
sud-est m zuidoosten nt mend
sudicio adj vies; vuil, onrein, supplemento m supplement nt;
bevuild toeslag c
sudiciume m vuil nt supplicare v smeken
sudore m zweet nt *supporre v *aannemen, veron-
sud-ovest m zuidwesten nt derstellen; vermoeden; sup-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 134

supposta 134

posto che aangenomen dat


supposta f zetpil c
suscitare v opwekken
T
susina f pruim c
sussidio m toelage c tabaccaio m sigarenwinkelier c
sussistenza f kost c tabaccheria f tabakswinkel c,
sussurro m gefluister nt sigarenwinkel c
suturare v hechten tabacco m tabak c; ~ da pipa
svago m ontspanning c pijptabak c
svalutare v devalueren tabella f tabel c; ~ di conversio-
svalutazione f devaluatie c ne omrekentabel c
svantaggio nt nadeel nt tab m taboe nt
svedese adj Zweeds; m Zweed c taccagno adj gierig
sveglia f wekker c tacchino m kalkoen c
svegliare v wekken; svegliarsi tacco m hak c
wakker *worden taccuino m notitieboek nt
sveglio adj wakker; pienter, *tacere v *zwijgen; *far ~ tot
knap, snugger zwijgen *brengen
svelare v openbaren, onthullen tachimetro m snelheidsmeter c
svelto adj vlug tagliacarte m briefopener c
svendita f opruiming c tagliando m bon c
*svenire v *flauwvallen tagliare v *snijden; afknippen,
sventolare v zwaaien *afsnijden, knippen
Svezia f Zweden taglio m snijwond c
sviluppare v ontwikkelen tailandese adj Thais; m
sviluppo m ontwikkeling c Thailander c
svista f misstap c, vergissing c Tailandia f Thailand
svitare v losschroeven talco m talkpoeder nt/c; ~ per
Svizzera f Zwitserland piedi voetpoeder nt/c
svizzero adj Zwitsers; m Zwitser tale adj zulk
c talento m gave c, talent nt; di ~
*svolgere v *afwinden; ont- begaafd
plooien talloncino m controlestrook c
svolta f bocht c tallone m hiel c
swahili m Swahili nt talmente adv dermate
taluni pron enige
talvolta adv soms
tamburo m trommel c; ~ del
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 135

tampone 135 temerario

freno remtrommel c tavoletta f bord nt


tampone m tampon c tazza f kopje nt; kroes c; tazzi-
tana f hol nt na da t theekopje nt
tanga m tanga c te pron je
tangibile adj tastbaar t m thee c
tanto adv evenzeer; di ~ in teatro m schouwburg c, theater
tanto nu en dan; ogni ~ af en nt; toneel nt; ~ dell'opera
toe opera c; ~ di variet varit-
tappa f etappe c theater nt
tappeto m vloerkleed nt, tapijt tecnica f techniek c
nt; kleedje nt tecnico adj technisch; m tech-
tappezzare v bekleden nicus c
tappezzeria f gobelin c tecnologia f technologie c
tappo m stop c tedesco adj Duits; m Duitser c
tardi adv laat tegame m pan c
tardivo adj laat tegola f dakpan c
tardo adj laat; traag teiera f theepot c
targa automobilistica f num- telaio m chassis nt
merbord nt telecomando m afstandsbedie-
tariffa f tarief nt; ~ del par- ning c
cheggio parkeertarief nt; ~ telefonare v opbellen, telefone-
doganale accijns c; ~ nottur- ren
na nachttarief nt telefonata f telefoontje nt
tarma f mot c telefonino m draagbare tele-
tartaruga f schildpad c foon
tasca f zak c telefonista f telefoniste c
tassa f belasting c; ~ sugli affari telefono m telefoon c; ~ inter-
omzetbelasting c no toestel nt
tassabile adj belastbaar telegrafare v telegraferen
tassametro m taximeter c telegramma m telegram nt
tassare v belasten telemetro m afstandsmeter c
tass m taxi c teleobbiettivo m telelens c
tassista m taxichauffeur c telepatia f telepathie c
tattica f tactiek c televisione f televisie c
tatto m tastzin c televisore m televisietoestel nt
taverna f caf nt; herberg c telex m telex c
tavola f tafel c; ~ calda snack- tema m thema nt
bar c, cafetaria c temerario adj gedurfd
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 136

temere 136 testa

temere v vrezen teorico adj theoretisch


temperamatite m puntenslijper terapia f therapie c
c tergicristallo m ruitenwisser c
temperatura f temperatuur c; ~ terminare v eindigen; *ophou-
ambientale kamertempera- den met
tuur c termine m termijn c; einde nt,
temperino m zakmes nt slot nt; eindpunt nt; term c
tempesta f storm c termometro m thermometer c
tempestoso adj stormachtig termos m thermosfles c
tempia f slaap c termostato m thermostaat c
tempio m tempel c terra f aarde c; land nt; grond c;
tempo m tijd c; weer nt; in ~ op a ~ aan land; omver
tijd; ~ libero vrije tijd terraferma f vasteland nt
temporale m onweer nt terraglie fpl aardewerk nt
temporalesco adj onweerachtig terrazza f terras nt
temporaneo adj tijdelijk terremoto m aardbeving c
tenace adj vasthoudend terreno m bodem c; terrein nt
tenaglie fpl nijptang c terribile adj vreselijk; afschuwe-
tenda f gordijn nt; tent c; ~ di lijk, verschrikkelijk
riparo zonnescherm nt territorio m gebied nt
tendenza f tendens c terrore m angst c
*tendere v rekken; neigen; ten- terrorismo m terrorisme nt; ter-
dente adj geneigd; ~ a neigen reur c
tot, de neiging *hebben terrorista m terrorist c
tendine m pees c terzo num derde
*tenere v *houden; *vasthou- tesi f stelling c
den teso adj gespannen
tenero adj mals tesoriere m penningmeester c
tennis m tennis nt; campo da ~ tesoro m schat c; Tesoro m
m tennisbaan c; ~ da tavolo schatkist c
tafeltennis nt tessere v *weven
tensione f spanning c tesserino del bancomat m giro-
tentare v trachten, proberen; pasje nt; pinpasje nt
*aantrekken tessitore m wever c
tentativo m poging c tessuto m weefsel nt; textiel
tentazione f verleiding c c/nt
teologia f theologie c testa f hoofd nt; in ~ a voor; ~
teoria f theorie c cilindro m cilinderkop c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 137

testamento 137 torturare

testamento m testament nt toccare v aanraken; raken


testardo adj eigenwijs, koppig tocco m aanraking c
testimone m getuige c; ~ ocula- *togliere v *wegnemen, *afne-
re ooggetuige c men
testimoniare v getuigen toeletta f toilettafel c; toilet nt
testo m tekst c tollerabile adj draaglijk
tetro adj somber tollerare v dulden
tetto m dak nt; ~ di paglia stro- tomba f graf nt
dak nt tonico m tonicum nt; ~ per
ti pron jou; je capelli haartonic c
tiepido adj lauw tonnellata f ton c
tifoidea f tyfus c tonno m tonijn c
tifoso m fan c; supporter c tono m toon c
tiglio m linde c tonsille fpl amandelen
tigre f tijger c tonsillite f amandelontsteking c
timbro m stempel c; klank c topo m muis c
timidezza f verlegenheid c torace m borstkas c
timido adj bedeesd, verlegen *torcere v draaien, *winden
timo m tijm c torcia f fakkel c
timone m roer nt tordo m lijster c
timoniere m stuurman c tormenta f sneeuwstorm c
timore m vrees c tormentare v kwellen
timpano m trommelvlies nt tormento m kwelling c
*tingere v verven tornante m bocht c
tinta f tint c; a ~ solida kleur- tornare v *teruggaan
echt torneo m toernooi nt
tintoria f stomerij c toro m stier c
tintura f kleurstof c, verf c torre f toren c
tipico adj typisch, kenmerkend torrone m noga c
tipo m type nt; vent c, kerel c torsione f draai c
tiranno m tiran c torsolo m klokhuis nt
tirare v *trekken; *waaien; ~ di torta f taart c
scherma schermen torto m onrecht nt; *avere ~
tiratura f oplage c ongelijk *hebben; *fare un ~
tiro m gooi c; streek c onrecht *aandoen
titolo m titel c; kop c; titoli mpl tortuoso adj verdraaid
effecten tortura f marteling c
tizio m vent c torturare v martelen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 138

tosse 138 trattamento

tosse f hoest c middel


tossico adj vergiftig tranquillit f rust c
tossire v hoesten tranquillizzare v geruststellen
totale adj totaal; m geheel nt; tranquillo adj rustig; stil,
totaal nt bedaard
totalitario adj totalitair transatlantico adj transatlan-
totalizzatore m totalisator c tisch
totalmente adv volkomen transazione f transactie c
toupet m haarstukje nt transizione f overgang c
tovaglia f tafellaken nt trapanare v boren
tovagliolo m servet nt; ~ di trapano m boor c
carta papieren servet trapassare v *overlijden
tra prep tussen; temidden van trappola f val c
traccia f spoor nt *trarre v *trekken
tradimento m verraad nt trascinare v slepen
tradire v *verraden; verklappen *trascorrere v *voorbijgaan
traditore m verrader c trascurare v verwaarlozen; over
tradizionale adj traditioneel het hoofd *zien; trascurato
tradizione f traditie c adj slordig
*tradurre v vertalen trasferire v *overbrengen
traduttore m vertaler c trasformare v veranderen
traduzione f vertaling c trasformatore m transformator
traffico m verkeer nt c
tragedia f tragedie c; treurspel trasgredire v *overtreden
nt trasgressore m indringer c
traghetto m veerboot c traslocare v verhuizen
tragico adj tragisch trasloco m verhuizing c
traguardo m eindstreep c; doel *trasmettere v *uitzenden
nt trasmettitore m zender c
trainare v slepen trasmissione f uitzending c
tralasciare v *nalaten trasparente adj doorzichtig
tram m tram c; sneltram c traspirare v transpireren
trama f handeling c traspirazione f transpiratie c
trambusto m drukte c, herrie c trasportare v transporteren
tramezzino m boterham c trasporto m transport nt, ver-
tramonto m zonsondergang c voer nt
tranne prep behalve tratta f wissel c
tranquillante m kalmerend trattamento m behandeling c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 139

trattare 139 tubo

trattare v behandelen; ~ con te trib f stam c


maken *hebben met tribuna f tribune c
trattativa f onderhandeling c tribunale m rechtbank c,
trattato m verhandeling c; ver- gerecht nt
drag nt trifoglio m klaver c
*trattenere v *weerhouden; triglia f mul c
*inhouden; *trattenersi *ver- trimestrale adj driemaandelijks
blijven trimestre m kwartaal nt
tratto m streep c; gelaatstrek c, trinciato m shag c
trek c; ~ del carattere karak- trionfante adj triomfantelijk
tertrek c trionfare v zegevieren
trattore m tractor c trionfo m triomf c
trave f balk c triste adj bedroefd
traversa f zijstraat c tristezza f bedroefdheid c,
traversata f overtocht c droefheid c
travestimento m vermomming tritare v fijnmalen, fijnhakken
c triviale adj ordinair
travestirsi v zich vermommen tromba f trompet c
tre num drie; ~ quarti driekwart troncare v *afsluiten
tredicesimo num dertiende tronco m stam c
tredici num dertien trono m troon c
tremare v rillen, beven, bibbe- tropicale adj tropisch
ren tropici mpl tropen pl
tremendo adj verschrikkelijk troppo adv te
trementina f terpentijn c trota f forel c
treno m trein c; ~ ad alta velo- trovare v *vinden
cit hogesnelheidstrein c; ~ trovata f inval c
direttissimo sneltrein c; ~ trucco m make-up c; foefje nt,
diretto doorgaande trein c; ~ kunstje nt
locale stoptrein c; ~ merci truffa f zwendelarij c
goederentrein c; ~ notturno truffare v oplichten
nachttrein c; ~ passeggeri truffatore m oplichter c
personentrein c truppe fpl troepen pl
trenta num dertig tu pron je; ~ stesso zelf
trentesimo num dertigste tubatura f leiding c
triangolare adj driehoekig tubercolosi f tuberculose c
triangolo m driehoek c tubetto m tube c
tribordo m stuurboord nt tubo m pijp c, buis c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 140

tuffare 140

tuffare v *duiken
tulipano m tulp c
tumore m gezwel nt, tumor c
U
tumulto m verwarring c
tunica f tuniek c ubbidiente adj gehoorzaam
Tunisia f Tunesi ubbidienza f gehoorzaamheid c
tunisino adj Tunesisch; m ubbidire v gehoorzamen
Tunesir c ubicazione f ligging c
tuo adj (f tua; pl tuoi, tue) ubriaco adj dronken
jouw uccello m vogel c; ~ marino
tuonare v donderen zeevogel c
tuono m donder c *uccidere v doden
tuorlo m eierdooier c udibile adj hoorbaar
turbare v verstoren udienza f publiek nt
turbina f turbine c *udire v horen
turbolento adj baldadig udito m gehoor nt
Turchia f Turkije uditore m toehoorder c
turco adj Turks; m Turk c ufficiale adj officieel; m officier
turismo m toerisme nt c
turista m toerist c ufficio m bureau nt, kantoor nt;
turno m beurt c ~ cambio wisselkantoor nt; ~
tuta f overall c di collocamento arbeidsbu-
tutela f voogdij c reau nt; ~ informazioni infor-
tutore m voogd c matiebureau nt, inlichtingen-
tuttavia adv evenwel, niette- kantoor nt; ~ oggetti smarriti
min bureau voor gevonden voor-
tutto adj al; heel; pron alles; in werpen; ~ postale postkan-
~ in totaal; ~ compreso alles toor nt; ~ ricevimento recep-
inbegrepen tie c; ~ turistico verkeersbu-
tuttora adv nog steeds reau nt
tweed m tweed nt ufficioso adj officieus
uguaglianza f gelijkheid c
uguagliare v evenaren
uguale adj gelijk; eender;
ugualmente adv even, eender
ulcera f zweer c; ~ gastrica
maagzweer c
ulteriore adj nader
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 141

ultimamente 141 utensile

ultimamente adv de laatste tijd universo m heelal nt


ultimo adj laatst uno num een; pron men
ultravioletto adj ultraviolet unto adj vettig
umanit f mensheid c untuoso adj vettig
umano adj menselijk uomo m (pl uomini) mens c;
umidit f vochtigheid c, vocht man c; ~ d'affari zakenman c;
nt ~ di stato staatsman c; ~ poli-
umido adj vochtig tico politicus
umile adj nederig uovo m (pl le uova) ei nt; uova
umore m bui c, humeur nt, di pesce kuit c, viskuit c
stemming c; di buon ~ goed- uragano m orkaan c
gestemd, opgeruimd urbano adj stedelijk
un art (uno; f una) een art urgente adj dringend
unanime adj unaniem; gelijkge- urgenza f urgentie c
zind urina f urine c
uncino m haak c urlare v gillen, schreeuwen
undicesimo num elfde urlo m kreet c
undici num elf urtante adj schokkend
ungherese adj Hongaars; m urtare v bonzen, *stoten
Hongaar c urto m stoot c, bons c; zet c
Ungheria f Hongarije uruguaiano adj Uruguayaans;
unghia f nagel c m Uruguayaan c
unguento m zalf c Uruguay m Uruguay
unicamente adv uitsluitend usabile adj bruikbaar
unico adj enig; uniek usanza f gebruik nt
uniforme adj uniform; f uni- usare v gebruiken; usato versle-
form nt/c ten
unilaterale adj eenzijdig usciere m suppoost c; deur-
unione f vereniging c waarder c
unire v verenigen; *samenbren- uscio m deur c
gen, *verbinden; unirsi a zich *uscire v *uitgaan
voegen bij uscita f uitgang c; uitrit c; ~ di
unit f eenheid c; ~ monetaria sicurezza nooduitgang c
munteenheid c usignolo m nachtegaal c
unito adj verenigd uso m gebruik nt; fuori ~ bui-
universale adj universeel, ten werking
wereldomvattend; veelzijdig usuale adj gebruikelijk
universit f universiteit c utensile m werktuig nt;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 142

utente 142

gebruiksvoorwerp nt
utente m gebruiker c
utero m baarmoeder c
V
utile adj bruikbaar, nuttig
utilit f nut nt vacante adj onbezet, vacant
utilizzare v benutten, gebrui- vacanza f vakantie c; ~ last-
ken; exploiteren minute last-minute reis c
uva f druiven pl; ~ di corinto vacca f koe c
krent c; ~ spina kruisbes c vaccinare v inenten
uvetta f rozijn c vaccinazione f inenting c
vacillante adj gammel; oneven-
wichtig
vacillare v wankelen
vagabondaggio m landloperij c
vagabondare v *zwerven,
*rondtrekken
vagabondo m landloper c
vagare v *zwerven
vaglia m overschrijving c; ~
postale postwissel c
vagliare v zeven
vago adj vaag
vagone m rijtuig nt, wagon c; ~
letto slaapwagen c; ~ ristoran-
te restauratiewagen c
vaiolo m pokken pl
valanga f lawine c
*valere v waard *zijn
valido adj geldig
valigia f koffer c
valle f dal nt, vallei c
valletto m bediende c
valore m waarde c; senza ~
waardeloos; valori mpl kost-
baarheden pl
valoroso adj dapper
valuta f valuta c
valutare v schatten
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 143

valutazione 143 venti

valutazione f schatting c vegetariano m vegetarir c


valvola f ventiel nt; ~ dell'aria vegetazione f plantengroei c
choke c veicolo m voertuig nt
valzer m wals c vela f zeil nt; ~ di trinchetto
vanga f spade c fok c
vangelo m evangelie nt veleno m vergif nt
vaniglia f vanille c velenoso adj giftig
vanit f ijdelheid c velivolo m vliegtuig nt
vano adj ijdel; m plaats c velluto m fluweel nt; ~ a coste
vantaggio m voordeel nt; baat ribfluweel nt
c; voorsprong c velo m sluier c
vantaggioso adj voordelig veloce adj snel, vlug
vantarsi v opscheppen velocit f snelheid c; tempo nt;
vapore m stoom c, damp c versnelling c; limite di ~
vaporizzatore m verstuiver c maximumsnelheid; ~ di cro-
vari adj allerlei ciera kruissnelheid c
variabile adj veranderlijk vena f ader c; ~ varicosa
variare v afwisselen spatader c
variazione f afwisseling c vendemmia f wijnoogst c
varicella f waterpokken pl vendere v *verkopen; ~ al
variet f verscheidenheid c minuto in het klein *verko-
varo m tewaterlating c pen
vascello m schip nt vendetta f wraak c
vasellame m vaatwerk nt vendibile adj verkoopbaar
vasellina f vaseline c vendita f verkoop c; in ~ te
vaso m vaas c; schaal c; ~ san- koop; ~ al minuto detailhan-
guigno bloedvat nt del c
vassoio m dienblad nt venerabile adj eerbiedwaardig
vasto adj uitgestrekt; veelom- venerare v *aanbidden
vattend, uitgebreid, wijd venerd m vrijdag c
vecchiaia f ouderdom c venezolano adj Venezolaans; m
vecchio adj oud Venezolaan c
*vedere v *zien; *far ~ *laten Venezuela m Venezuela
zien *venire v *komen; *far ~ *laten
vedova f weduwe c halen
vedovo m weduwnaar c ventaglio m waaier c
veduta f gezicht nt ventesimo num twintigste
veemente adj fel, hevig venti num twintig
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 144

ventilare 144 vicinato

ventilare v ventileren vespa f wesp c


ventilatore m ventilator c vestaglia f neglig nt; kamerjas
ventilazione f ventilatie c c
vento m wind c veste f jurk c; gewaad nt
ventoso adj winderig vestibolo m hal c
venuta f komst c vestire v aankleden; *dragen
veramente adv werkelijk vestiti mpl kleren pl; vestito da
veranda f veranda c donna japon c, jurk c; vestito
verbale adj mondeling; m da uomo m kostuum nt
notulen pl veterinario m veearts c, dieren-
verbo m werkwoord nt arts c
verde adj groen vetrina f etalage c
verdetto m uitspraak c vetro m glas nt; ruit c; di ~ gla-
verdura f groente c zen; ~ colorato gebrandschil-
vergine f maagd c derd glas
vergogna f schaamte c; *aver ~ vetta f top c
zich schamen; vergogna! vezzeggiare v knuffelen
foei! vi pron jullie; je
vergognoso adj beschaamd via1 f weg c; ~ d'acqua vaarwa-
verificare v controleren, verifi- ter nt; ~ principale hoofd-
ren straat c; ~ selciata straatweg c
verit f waarheid c via2 adv weg; prep via
veritiero adj waarheidsgetrouw viadotto m viaduct c/nt
verme m worm v viaggiare v reizen
vernice f vernis nt/c viaggiatore nt reiziger c
verniciare v lakken, verven viaggio m reis c; ~ d'affari
vero adj waar; werkelijk zakenreis c; ~ di ritorno terug-
versamento m storting c reis c
versare v *inschenken, *schen- viale m laan c
ken, *gieten; storten vibrare v trillen
versione f versie c vibrazione f vibratie c
verso1 prep naar; jegens vicario m predikant c
verso2 m vers nt vicenda f wisselvalligheid c;
verticale adj verticaal voorval nt
vertigine f duizeling c; duizelig- vicepresidente m vice-president
heid c c
vescica f blaas c vicinanza f buurt c
vescovo m bisschop c vicinato m buurt c
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 145

vicino 145 voi

vicino adj nabij, nabijzijnd, visibile adj zichtbaar


dichtbij; m buur c, buurman visibilit f zicht nt
c; ~ a bij; naast visione f visie
vicolo m steeg c; ~ cieco dood- visita c bezoek nt; ~ medica
lopende weg onderzoek nt
video m beeldscherm nt visitare v *bezoeken
vietato adj verboden; ~ ai visitatore m bezoeker c
pedoni verboden voor voet- viso m gezicht nt
gangers; ~ fumare verboden visone nt nerts nt
te roken; ~ l'ingresso verbo- vista f zicht nt; uitzicht nt
den toegang visto m visum nt
vigilante adj waakzaam vistoso adj opvallend
vigna f wijngaard c vita f leven nt; taille c, middel
vigore m uithoudingsvermogen nt
nt vitale adj essentieel
vile adj laf vitamina f vitamine c
villa f villa c vite f schroef c; wijnstok c
villaggio nt dorp nt; bungalow- vitello m kalf nt; kalfsvlees nt
park nt vittima f slachtoffer nt; dupe c
villino nt buitenhuis nt vitto m kost c; ~ e alloggio kost
*vincere v *overwinnen; *win- en inwoning, volpension
nen vittoria f overwinning c
vincita f winst c vivace adj bedrijvig, levendig;
vincitore nt winnaar c bont
vino m wijn c vivaio m boomkwekerij c
violazione f schending c vivente adj levend
violentare v verkrachten *vivere v leven
violento adj gewelddadig, hevig vivido adj levendig
violenza f geweld nt vivo adj in leven, levend
violetta f viooltje nt viziare v verwennen
violetto adj violet vizio m ondeugd c
violino m viool c vocabolario m vocabulaire nt;
virgola f komma c woordenschat c
virgolette fpl aanhalingstekens vocale adj vocaal; f klinker c
pl voce f stem c; ad alta ~ hardop
virt f deugd c voglia f zin c; *aver ~ di zin
virtuoso adj braaf *hebben in
viscido adj glibberig voi pron jullie; ~ stessi zelf
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 146

volante 146

volante m stuurwiel nt
volare v *vliegen
volentieri adv gaarne, graag
Z
*volere v *willen; *voler bene
*houden van zaffiro m saffier nt
volgare adj grof, vulgair zaino m rugzak c, knapzak c
*volgere v omkeren, keren zampa f poot c
volo m vlucht c; ~ charter char- zampillo m straal c
tervlucht c; ~ di ritorno zanzara f muskiet c, mug c
retourvlucht c; ~ notturno zanzariera f muskietennet,
nachtvlucht c muggengaas nt
volont f wil c zappa f schop c
volontario adj vrijwillig; m vrij- zattera f vlot nt
williger c zebra f zebra c
volpe f vos c zelante adj vlijtig, ijverig
volt m volt c zelo m vlijt c, ijver c
volta f maal c, keer c; gewelf nt; zenit m zenit nt
ancora una ~ nogmaals; due zenzero m gember c
volte tweemaal; qualche ~ zero m nul c
soms; una ~ eenmaal, eens zia f tante c
voltaggio m voltage c/nt zigomo m jukbeen nt
voltare v draaien, keren; omke- zigzagare v kronkelen
ren zinco m zink nt
volume m volume nt; deel nt zingaro m zigeuner c
voluminoso adj omvangrijk, lij- zio m oom c
vig zitella f oude vrijster
vomitare v *overgeven zitto adj zwijgzaam
vostro adj jullie zoccolo m klomp c; hoef c
votare v stemmen zodiaco m dierenriem c
votazione f stemming c zona f zone c; gebied nt; ~ di
voto m stem c; cijfer nt parcheggio parkeerzone c; ~
vulcano m vulkaan c industriale industriegebied
vulnerabile adj kwetsbaar nt
vuotare v ledigen zoologia f zologie c
vuoto adj leeg; hol; m vacum zoom m zoomlens c
nt zoppicante adj mank
zoppicare v hinken
zoppo adj kreupel
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 147

zuccherare 147

zuccherare v zoet maken


zucchero m suiker c; zolletta di
~ f suikerklontje nt
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 148

148

Culinaire woordenlijst

Spijzen citroen en kappertjes


al, all', alla op de manier van
ala vleugel
albicocca abrikoos
abbacchio jong geroosterd lam alice ansjovis
~ alla cacciatora gesmoorde allodola leeuwerik
stukken lamsvlees met knof- alloro laurierblad
look, rozemarijn, witte wijn, anguilla paling
ansjovisboter en Spaanse ~ alla veneziana met tonijn
pepers en citroensaus gesmoord
(all')abruzzese met rode papri- anguria watermeloen
ka's en soms ham anice anijs
acciughe ansjovis animelle (di vitello) (kalfs)zwe-
~ al limone verse ansjovis in zerik
een sausje van olie, citroen, anitra eend
paneermeel en marjolein ~ selvatica wilde eend
(all')aceto (met) azijn annegato vlees met witte wijn
acetosella zuring en marsala (zoete dessertwijn)
acquacotta soep van brood en antipasto hors d'oeuvre
groenten, soms gegarneerd ~ di mare met schaal- en
met eieren en kaas schelpdieren
affettato koud vlees ~ a scelta naar keuze
affumicato gerookt arachide pinda
agliata azijnsaus met knoflook aragosta doornkreeft
aglio knoflook arancia sinaasappel
agnello lamsvlees aringa haring
agnolotti soort ravioli gevuld arista gebraden varkensrug
met groenten, gehakt, knof- (aan het spit of in de oven)
look en tuinkruiden met knoflook, rozemarijn,
(all')agro met olie en citroen kruidnagelen en citroensap
agrodolce zoetzure saus van arrosto gebraden
gebrande suiker, azijn, meel arsella mossel
met eventueel rozijnen, asiago ontroomde kaas van
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 149

149

smeuge tot stevige consisten- geroosterde stukjes vlees met


tie, mild van smaak wanneer tuinkruiden
vers bollito 1) gekookt 2) vlees- of
asparago asperge visstoofschotel
assortito gemengd (alla) bolognese met een saus
astaco kreeft van tomaten, gehakt of ham
attorta amandelgebak en kaas
avellana hazelnoot (alla) brace op houtskool ge-
babbaluci slakken met olijfolie, roosterd
tomaten en uien braciola di maiale varkenskote-
baccal stokvis let
~ alla fiorentina door meel bracioletta dun stukje vlees
gehaald en in olie gebakken ~ a scottadito op houtskool
~ alla vicentina in melk gepo- geroosterd
cheerd met uien, knoflook, braciolone alla napoletana
peterselie, ansjovis en kaneel gepaneerde runderlap met
(con) bagna cauda saus van knoflook, peterselie, ham en
boter, olijfolie, knoflook en krenten; opgerold, snel
fijngehakte ansjovis, waarin gebakken en daarna gestoofd
rauwe groenten en brood branzino zeebaars
gedoopt worden brasato gestoofd
barbabietola biet broccoletti strascinati broccoli
basilico basilicum gebakken in reuzel met knof-
beccaccia houtsnip look
Bel Paese milde roomkaas brodetto vissoep met uien en
ben cotto goed doorbakken tomatenpulp
(alla) besciamella (met) becha- brodo bouillon
melsaus ~ vegetale groentebouillon
bigoli in salsa soort dikke spa- bruschetta dikke snee boeren-
ghetti met een saus van brood met knoflook in olie
ansjovis of sardientjes gebakken
biscotto biscuit, koekje budino puddinkje
bistecca biefstuk bue rundvlees
~ di manzo runderbiefstuk burrida sterk gekruide stoof-
~ (alla) pizzaiola met toma- schotel van vis met tuinkrui-
ten, knoflook en basilicum den
~ di vitello kalfsoester burro boter
bocconcini aan een vleespen ~ maggiordomo met citroen-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 150

150

sap en peterselie ~ alla laziale met vlees en


busecca dikke soep van pens uien gevuld en in de oven
en groenten toebereid met een tomaten-
cacciagione wild saus
(alla) cacciatora op jagersma- ~ alla napoletana met ham
nier; meestal met champig- en kaas gevuld, geserveerd
nons, tuinkruiden, sjalotten, met een gekruide tomaten-
wijn, tomaten, reepjes ham saus
en tong cannolo soort opgerolde pan-
cacciucco sterk gekruide vis- nenkoek, gevuld met gezoete
soep, gewoonlijk bereid met verse kaas, die soms met
uien, groene paprika's, knof- noga, gekonfijte vruchten of
look en rode wijn; gegarneerd banketbakkersroom ver-
met gebakken, met knoflook mengd is
ingewreven dobbelsteentjes capitone zeepaling
brood capocollo gerookte en gezouten
caciocavallo stevige, enigszins varkensworst
zoete kaas van koe- of scha- caponata gerecht van aubergi-
penmelk nes, paprika's, tomaten, knof-
calamaretto kleine pijlinktvis look en tuinkruiden; meestal
calamaro pijlinktvis koud opgediend
caldo warm cappelletti kleine ravioli,
calzone soort dichtgevouwen gevuld met vlees, kaas, krui-
pizza, gevuld met ham, kaas den en eieren
en tuinkruiden, in de oven cappero kappertje
gebakken cappon magro salade van vis
(alla) campagnola met groen- en gekookte groenten
ten, vooral uien en tomaten cappone kapoen
canederlo balletje van ham, capretto jonge geit
worst en paneermeel ~ ripieno al forno met krui-
cannella kaneel den gevuld en in de oven
cannelloni soort deegkroket, gebakken
gevuld met vlees, kaas of caprino zachte geitenkaas
groenten in witte roomsaus ~ romano stevige geitenkaas
~ alla Barbaroux gevuld met capriolo ree
fijngesneden ham, kalfsvlees, caramellato met gebrande sui-
geraspte kaas en met een ker
witte saus overgoten (alla) carbonara (deegwaren
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 151

151

met) een saus van eieren, cece grauwe erwt


kaas, reepjes ham en olijfolie cena avondeten
carbonata 1 ) geroosterde var- cerfoglio kervel
kenskarbonade 2) in rode cervello hersenen
wijn gestoofde runderragout cervo hert
carciofo artisjok cetriolino augurk
~ alla romana gevulde arti- cetriolo komkommer
sjok, snel gebakken in olie chiodo di garofano kruidnagel
met knoflook en witte wijn ciambella klein rond broodje
carciofino kleine artisjok cicoria cichorei, soort andijvie
cardo kardoen (eetbaar distel- ciliegia kers
gewas) cima koud gevuld kalfsvlees
carne vlees ~ alla genovese met eieren,
~ a carrargiu aan het spit ge- worst en champignons
roosterd gevuld
carota wortel cinghiale wild zwijn
carpa, carpione karper cioccolata chocolade
(della) casa specialiteit van het cipolla ui
huis cipollina zilveruitje
(alla) casalinga zelfgemaakt ciuppin vissoep
cassata Napolitaans ijs met cocomero watermeloen
gekonfijte vruchtjes coda di bue ossenstaart
~ (alla) siciliana gebak met colazione ontbijt
gezoete verse kaas, chocolade composta compote
en gekonfijte vruchten coniglio konijn
(in) casseruola in gietijzeren ~ all'agro in rode wijn met
pan gebraden citroensap gestoofd
castagnaccio taart van tamme contorno garnituur (groenten)
kastanjepuree, pijnboonzaad- copata honingwafeltje met
jes, rozijnen en noten noten
castagna tamme kastanje coppa soort worst
caviale kaviaar corda gebakken of gestoofde
cavolfiore bloemkool lamspens in een tomatensaus
cavolino di Bruxelles spruitje met doperwten
cavolo kool cornetto croissant
cazzoeula stoofschotel van var- cornetti slabonen
kensvlees, worst en kool, cosce di rana kikkerbilletjes
soms met witte wijn coscia poot, bout
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 152

152

cosciotto hout cremino l) verse kaas 2) ijs


costata entrecote crescione waterkers
~ alla fiorentina runderrib die crespolino met spinazie gevul-
boven een vuurtje van olijf- de pannenkoek in kaassaus
hout wordt geroosterd en ver- crocchetta kroket, gehaktballe-
volgens opgediend met tje
citroensap en peterselie crostaceo schaaldier
~ alla pizzaiola gestoofd in crostata soort pastei
een tomatensaus met knof- crostini geroosterde dobbel-
look marjolein, peterselie en steentjes brood
mozzarella ~ in brodo bouillon met ge-
~ al prosciutto met ham, roosterde dobbelsteentjes
kaas, truffels; gepaneerd en brood
gebakken ~ alla provatura aan een
costoletta kalfs- of varkensko- vleespen geregen toastjes
telet afgewisseld met stukjes pro-
~ alla bolognese gepaneerd vatura (kaas)
en gegarneerd met een plakje crostino alla napoletana klein
ham, kaas en tomatensaus toastje met in boter gebakken
~ alla milanese gepaneerd ansjovis en gesmolten kaas
~ alla parmigiana gepaneerd; crudo rauw
in de oven gebakken met culatello gezouten varkens-
Parmezaanse kaas worst
~ alla valdostana met ham en cuore hart
fontina (kaas) ~ di sedano selderieknol
~ alla viennese wienerschnit- cuscusu di Trapani vissoep met
zel griesmeel
cotechino gekruide varkens- dattero dadel
worst in dikke plakken gesne- datteri di mare mosselen
den en warm opgediend dentice tandbrasem
cotto gekookt, gebakken (alla) diavola gewoonlijk ge-
~ a puntino net gaar roosterd met veel peper en
cozza mossel Spaanse pepers
cozze alla marinara in witte diverso verschillende, gemeng-
wijn gekookt met peterselie de
en knoflook dolce zoet
crauti zuurkool dolci snoepjes, gebakjes
crema 1) vla 2) soep (alla) Doria met komkommer
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 153

153

dragoncello dragon kruiden en vaak spinazie


fagiano fazant focaccia 1) soort olijfoliekoekje
fagiolino sperzieboon met gebakken uitjes of kaas
fagiolo boon 2) ronde cake
faraona parelhoen ~ di vitello kalfspasteitje
farcito gevuld fondo di carciofo artisjokbo-
farsumagru runder- of kalfsrol- dem
lade, gevuld met worst, fonduta kaasfondue met eier-
eieren, kaas, peterselie en dooiers, witte wijn, melk en
uien; gestoofd met tomaten truffels; meestal met rijst of
fatto in casa zelfgemaakt, van met gebakken dobbelsteentjes
het huis brood
fava tuinboon fontina zachte romige kaas,
favata gerecht met bonen, voornamelijk gebruikt voor
spek, worstjes en tuinkruiden bereidingen van gerechten
fegatelli di maiale alla fiorenti- formaggio kaas
na aan een vleespen geroos- (al) forno in de oven gebakken
terde stukjes varkenslever met fra diavolo met pikante toma-
laurierbladeren en dobbel- tensaus
steentjes gebakken brood fragola aardbei
fegato lever ~ di bosco bosaardbei
~ alla veneziana gebakken frattaglie eetbaar afval
kalfslever met uien fregula soep met meelballetjes
(ai) ferri geroosterd bereid met saffraan en gries-
fesa ronde schijf van kalfs- meel
schenkel fresco vers
~ in gelatina in gelei frittata omelet
fettina plakje ~ semplice naturel
fettuccine pasta, meestal met frittatina di patate aardappel-
tomaten- of champignonsaus omelet
opgediend frittella soort beignet, vaak met
~ verdi groene ham en kaas gevuld
fico vijg fritto 1) gebraden 2) frituur
filetto filet ~ alla milanese gepaneerd
finocchio venkel ~ misto gevarieerde frituur
~ in salsa bianca met witte ~ alla napoletana frituur van
saus vis, groenten en kaas
(alla) fiorentina met olie, tuin- ~ alla romana zwezerik, arti-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 154

154

sjokken en bloemkool grasso machtig, vet


~ di verdura frituur van (alla) graticola geroosterd
groenten gratinata gegratineerd
frutta fruit grattugiato geraspt
~ candita gekonfijt (alla) griglia geroosterd
~ cotta compote grissino soepstengel
frutti di mare schaal- en gruviera gruyre, Italiaanse
schelpdieren gruyre (versie van de
fungo paddestoel Zwitserse)
galantina tartufata truffels in guazzetto ragout met knof-
gelei look, rozemarijn, tomaten en
gallina kip Spaanse pepers
gallinaccio l) cantharel 2) hout- incasciata gerecht van verschil-
snip lende lagen deeg, hardge-
gallinella waterhoen kookte eieren, geraspte kaas
gallo cedrone korhoen en vleesnat
gamberetto grijze garnaal indivia soort andijvie
gambero rivierkreeft insalata salade, sla
garofolato gestoofd rundvlees ~ all'americana met mayonai-
met kruidnagelen se en garnalen
(in) gelatina (in) gelei, aspic ~ russa huzarensla
gelato ijs, roomijs ~ verde groene
~ tartufo met chocolade ~ di verdura cotta met
(alla) genovese met basilicum gekookte groenten
en andere tuinkruiden, pijn- involtino blinde vink
boomzaadjes, knoflook en lampone framboos
olie lampreda lamprei
ghiacciato gekoeld lardo spek
ginepro jeneverbes lasagne verschillende lagen
girello schenkel brede pasta, waartussen toma-
gnocchi meelballetje ten, gehakt, overgoten met
gorgonzola een van de bekend- witte saus bestrooid met
ste blauwgeaderde kazen, pit- geraspte kaas en in de oven
tig van smaak gebakken
grana droge, harde kaas; wordt latte alla portoghese karamel-
ook wel parmigiano (-reggiano) vla
genoemd lattuga kropsla
granchio krab lauro laurierblad
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 155

155

(alla) laziale met uien mosselen en kokkels


legume peulvruchten marinato gemarineerd
lenticchia linze maritozzo broodje
lepre haas marmellata jam
~ al lardo con funghi met ~ d'arance marmelade
spek en champignons marrone tamme kastanje
~ in salm hazenpeper mascarpone zachte roomkleuri-
leprotto jong haasje ge kaas; vaak als nagerecht
lesso 1) gekookt 2) gekookt(e) geserveerd
vis of vlees medaglione ronde kalfs- of
limone citroen rundvleesfilet
lingua tong (vlees) mela appel
linguine platte pasta ~ cotogna kweepeer
lista dei vini wijnkaart melanzane aubergine
lodigiano stevige, gele kaas, ~ parmigiana met tomaten,
vooral gebruikt om te raspen Parmezaanse kaas en kruiden;
lombata lendestuk warm geserveerd
luganega varkensworst ~ ripiene gevuld met ansjovis,
lumaca slak olijven, paneermeel en toma-
lupo di mare zeebaars ten; vervolgens gegratineerd
maccheroni macaroni melone meloen
macedonia di frutta vruchtens- ~ con prosciutto di Parma
la met rauwe ham
maggiorana marjolein menta munt
magro mager meringa schuimgebak
maiale varkensvlees merlano wijting
~ al latte in melk gekookt merluzzo kabeljauw
~ ubriaco in rode wijn messicani opgerolde kalfslapjes
gestoofd met een vulling van vlees,
maionese mayonaise kaas of tuinkruiden
mandarino mandarijntje midollo merg
mandorla amandel miele honing
manzo rundvlees (alla) milanese gepaneerd
~ arrosto ripieno rollade millefoglie tompoes
~ lesso gekookt minestra soep
~ salato cornedbeef ~ in brodo bouillon met noe-
alla marinara met een saus van dels of rijst en kippenlevertjes
tomaten, olijven, knoflook, ~ di funghi gebonden cham-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 156

156

pignonsoep olive agrodolci olijven in azijn


minestrone dikke groentesoep met suiker
~ alla genovese met spinazie, olive ripiene met vlees, kaas of
basilicum en macaroni Spaanse pepers gevulde olij-
~ verde met sperziebonen en ven
tuinkruiden ombrina ombervis (soort zee-
mirtillo bosbes baars)
misto gemengd orata zonnevis
mitilo mossel origano marjolein
(alla) montanara met eetbare osso been, bot
wortelgewassen ~ buco kalfsschenkel in wijn
montone schapenvlees en tomaten gestoofd en opge-
mora braam diend met rijst
mortadella soort worst ostrica oester
mostarda saus van mosterd, ovalina kleine mozzarella van
azijn en aroma buffelmelk
~ di frutta gekonfijte vruch- ovolo eierzwam
ten in zoetzure siroop (alla) paesana met spek, aard-
mozzarella zachte jonge kaas appelen, wortelen, pompoen
van buffelmelk met enigszins en andere wortelgewassen
zoete smaak (Zuid-Itali, pagliarino vrij zachte kaas uit
elders van koemelk) Pimonte
(alla) napoletana met kaas, palomba houtduif
tomaten en tuinkruiden pan di Genova amandelgebak
nasello wijting pan di Spagna moskovisch
naturale zonder iets erin gebak
navone knolraap pan tostato toast, geroosterd
nocciola hazelnoot brood
noce noot pancetta spek, bacon
~ di cocco kokosnoot pandolce soort koek met
~ moscata nootmuskaat gedroogde vruchten en pijn-
nostrano inheems, uit eigen boomzaadjes
tuin pane brood
oca gans ~ casareccio zelfgebakken
olio olie ~ scuro bruin
~ d'arachide slaolie ~ di segale roggebrood
~ d'oliva olijfolie panettone cake met rozijnen
~ di semi lijnolie en gekonfijte vruchten
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 157

157

panforte di Siena gekruide pasticcio 1) pat 2) soort pasta;


honingkoek met noten en lijkt op lasagne
gekonfijte vruchten (afkom- pastina kleine pasta in verschil-
stig uit Siena) lende vormen, meestal in
pangrattato paneermeel, soep
broodkruim pasto maal
panicielli d'uva passula druiven patate aardappel
in citroenblaadjes gewikkeld, ~ fritte frites
vervolgens in de oven gebak- ~ lesse gekookte
ken ~ novelle nieuwe
panino broodje ~ in padella gesauteerde
~ imbottito sandwich ~ rosolate gebakken
panna room ~ saltate in plakjes gesneden
~ montata slagroom en in olie of boter gebakken
panzarotti driehoekig broodje, patatina kleine nieuwe aardap-
gevuld met varkensvlees, pel
eieren, kaas, ansjovis en pecorino verzamelnaam voor
tomaten; gebakken opge- stevige schapenkaas
diend pepato gepeperd
pappardelle lange brede pasta pepe peper
~ con la lepre met haas peperonata stoofschotel van
(alla) parmigiana met groene paprika's, tomaten en
Parmezaanse kaas uien
parmigiano(-reggiano) peperone rode of groene papri-
Parmezaanse kaas ka
passatelli pasta gemaakt van ~ arrostito gebakken
eieren, geraspte Parmezaanse ~ ripieno gevuld, meestal met
kaas, paneermeel en noot- rijst en gehakt
muskaat pera peer
passato puree pernice patrijs
~ di verdura groentesoep, pesca perzik
meestal met gebakken dob- pescatrice zeeduivel
belsteentjes brood pesce vis
pasta meelspijs, traditioneel ~ spada zwaardvis
Italiaans voorgerecht pesto saus van knoflook, tuin-
~ asciutta met saus en gerasp- kruiden en kaas
te kaas ~ alla genovese met pijn-
pasticcino taart, gebakje boomzaadjes, kaas, basilicum,
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 158

158

knoflook en marjolein; geser- polpettone grote gehaktbal van


veerd bij minestrone of bij gekruid rund- of kalfsvlees
meelgerechten polpo inktvis
petto borst ~ in purgatorio snel gebakken
(a) piacere naar keuze in olie en met tomaten,
piatto gang, gerecht, schotel peterselie, knoflook en papri-
~ del giorno van de dag ka's opgediend
~ principale hoofdschotel (salsa di) pommarola tomaten-
primo ~ voorgerecht saus,die bij meelspijzen geser-
piccante pikant, gekruid veerd wordt
piccata dun kalfslapje pomodoro tomaat
~ al marsala met marsalawijn pompelmo grapefruit
piccione duif popone meloen
piede poot porchetta gebraden speenvar-
(alla) piemontese met rijst en ken
truffels porcino eekhoorntjesbrood
pinoli pijnboomzaadjes porro prei
pinoccate amandeltaart met pranzo middagmaal, avond-
pijnboomzaadjes eten
pisello doperwt prezzemolo peterselie
pistacchio pistache prezzo prijs
piviere pluvier ~ fisso vaste prijs
pizzetta kleine pizza prima colazione ontbijt
polenta dikke pap of koek van primizie voorjaarsgroenten
masmeel of griesmeel profiterole alla cioccolata
~ pasticciata in plakken roomsoes met chocoladegla-
gesneden polenta, opgediend zuur
met vleesnat, champignons, prosciutto ham
witte saus, boter en kaas ~ affumicato gerookte ham
~ e uccelli kleine aan 't spit ~ di cinghiale gerookt wild
geroosterde vogels, opgediend zwijn
met polenta ~ di Parma rauwe ham
pollame gevogelte provatura zachte, milde, enigs-
pollo kip zins zoete kaas van buffel-
~ alla diavola met peper en melk
mosterd geroosterd provolone witte stevige kaas
~ novello piepkuiken prugna pruim
polpetta di carne gehaktbal ~ secca gedroogde pruim
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 159

159

punta di asparago aspergepunt rognone niertje


pur di patate aardappelpuree (alla) romana met groenten,
quaglia kwartel vooral uien, munt en soms
rabarbaro rabarber ansjovis
rafano mierikswortel, ramenas rombo tarbot
rag ragout rosmarino rozemarijn
ragusano stevige, enigszins rotolo blinde vink
zoete kaas salame salami
rapa raap salato gezouten
ravanello radijs sale zout
raviggiolo wrongel van geiten- salmone zalm
of schapenmelk salsa saus
razza rog salsiccia worst
ribes bes saltimbocca opgerold kalfslap-
~ nero zwarte bes je, gegarneerd met een plak
~ rosso aalbes ham en salie en opgediend
riccio di mare zee-egel met een saus van witte wijn
ricotta verse kaas van schapen- en kruiden
of koemelk ~ alla romana snel in olie of
~ romana stevige kaas boter gebakken
rigaglie eetbaar afval van gevo- (al) sangue rood (van vlees)
gelte sarda sardien
rigatoni soort brede pasta sardina sardientje
ripieno gevuld sardo stevige, pikante schapen-
risi e bisi rijst en doperwten, kaas
gekookt in kippenbouillon sart in de oven gebakken rijst
met droge sherry; opgediend met tomaten, vlees, kippenaf-
met geraspte Parmezaanse val en champignons
kaas scalogno sjalot
riso rijst scaloppa, scaloppina kalfsoes-
~ in bianco witte rijst ter
risotto rijst met boter, witte ~ alla florentina met spinazie
wijn, saffraan en bouillon en witte saus
(brodo) ristretto bouillon scamorza lijkt op mozzarella,
robiola zachte, vette schapen- maar is steviger en pittiger
kaas met zoete smaak van smaak
robiolina geiten- of schapen- scampi grote garnalen
kaas scapece gebakken vis op witte
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 160

160

azijn met saffraan Parmezaanse kaas


(allo) sciroppo met siroop ~ alla carbonara met kaas,
scorfano vis uit het spek en eieren
Middellandse-Zeegebied ~ con le vongole met een
scorzonera schorseneer saus van kokkels of mosselen,
sedano selderij tomaten, knoflook en
selvaggina wild Spaanse pepers
senape mosterd spalla schouder
seppia inktvis specialit specialiteit
servizio bediening spezzatino ragout van stukjes
~ (non) compreso (exclusief) vis of gevogelte
inclusief bediening ~ di pollo in wijn gestoofde
sfogliatella soort soes met stukjes kip
room of vruchtenjamvulling spiedino aan een vleespen ge-
sgombro makreel roosterde stukken vlees
silvano chocoladetaart of ~ di mare aan het spit geroos-
schuimpje terde vis, schaal- en schelp-
soffritto gesauteerd dieren
sogliola tong (vis) (allo) spiedo aan 't spit
~ arrosto in olijfolie in de spigola zeebaars
oven gebakken met tuinkrui- spinacio spinazie
den en witte wijn spugnola morielje
~ dorata gepaneerd en gebak- spumone ijs met slagroom of
ken stijfgeklopte eiwitten
~ ai ferri geroosterd (di) stagione van het seizoen
~ alla mugnaia in boter stellette stervormige pasta
gebakken, met citroensap en stinco schenkel
peterselie stoccafisso stokvis
soppressata 1) worst 2) hoofd- storione steur
kaas met groene amandelen stracciatella bouillon van gries-
sottaceti groenten in het zuur meel of broodkruim, met
sott'aceto in het zuur eieren en geraspte kaas
spaghetti spaghetti stracchino romige kaas uit
~ aglio e olio met olijfolie en Lombardije
knoflook stracotto ragout
~ all'amatriciana met toma- strascinati pasta met een saus
tensaus, spek of varkensvlees, van stukjes worst, losgeklopte
uien, knoflook en eieren en kaas
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 161

161

stufato 1) gestoofd 2) stoof- tortino hartige taart met kaas,


schotel van rundvlees en eieren en groenten
witte wijn, tomaten, wortelen ~ di carciofi met gebakken
en selderij artisjokken en geklopte eieren
succu tunnu saffraansoep met (alla) toscana met tomaten, sel-
balletjes van griesmeel derij en tuinkruiden
(carne di) suino varkensvlees tostato geroosterd
suppl rijstkroketten met moz- totano weekdier
zarella en vleesnat tramezzino klein belegd brood-
suprema di pollo in gelatina je
kippenborstvlees in gelei trenette soort pasta
susina pruim triglia zeehaan
tacchino kalkoen trippa alla fiorentina gestoofde
tagliatelle lange platte pasta pens en rundergehakt in een
tagliolini vermicelli tomatensaus met marjolein
taleggio zachte kaas, lijkt op en Parmezaanse kaas
stracchino trippa alla milanese gestoofde
tarocco bloedsinaasappel pens met uien, prei, wortelen,
tartaruga schildpad tomaten, bonen, salie en
tartina boterham nootmuskaat
tartufo truffel trippa alla romana pens in
tartufi di mare soort mosselen zoetzure saus met kaas
(al) tegame gesauteerd tritato gehakt
(alla) teglia gebakken trota forel
testa di vitello hoofdkaas van ~ alle mandorle in de oven
kalf met room en kruiden gebak-
timo tijm ken, vervolgens bestrooid met
tinca zeelt amandelen
tonnato in tonijnsaus ~ di ruscello rivierforel
tonno tonijn tutto compreso alles inbegre-
topinambur aardpeer pen
tordo lijster uccelletti, uccelli kleine, meest-
torrone noga al aan het spit geroosterde,
torta taart, vlaai vogeltjes
tortelli kleine beignets ~ in umido gestoofd
tortellini gevulde ringvormige uovo ei
pasta ~ affogato nel vino in wijn
tortiglione amandelgebak gepocheerd
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 162

162

~ al burro spiegelei ~ fredda koude soep


~ in camicia gepocheerd ~ inglese moskovisch gebak,
~ alla coque zachtgekookt in rum gedrenkt en gegar-
~ alla fiorentina gebakken en neerd met gekonfijte room
op spinazie opgediend ~ alla pavese bouillon met
~ (al) forno in de oven gebak- gepocheerde eieren, gebakken
ken dobbelsteentjes brood en kaas
~ fritto gebakken ~ di vongole met mosselen
~ ripieno gekruid en witte wijn
~ sodo hardgekookt
~ strapazzato roerei
uva druif
~ spina kruisbes
vaniglia vanille
vario gemengd
(alla) veneziana met uien of
sjalotten, witte wijn en munt-
blaadjes
verdura bladgroenten
verza groene kool
vitello kalfsvlees
~ all'uccelletto in blokjes
gesneden kalfsvlees, gaarge-
stoofd in wijn
vongola kleine mosselsoort
zaba(gl)ione toetje van eier-
dooiers, suiker en marsala-
wijn
zampone varkenspoot, gevuld
met gehakt, in plakken opge-
diend
zeppola beignet
zimino visnat, visbouillon
zucca kalebas
zucchero suiker
zucchino courgette, eierpom-
poen
zuppa soep
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 163

163

Dranken ~ chiara licht


~ scura donker
~ alla spina getapt
caff koffie
~ corretto zwarte koffie met
abboccato lichtgezoet een scheut grappa of likeur
acqua water ~ freddo ijskoffie
~ fredda ijswater ~ macchiato koffie met
~ gasata spuitwater scheutje warme melk
acquavite brandewijn ~ nero zwarte koffie
Aleatico rode dessertwijn ~ ristretto klein kopje zwarte,
bereid uit muskadeldruiven zeer sterke koffie
amabile enigszins zoet caffellatte koffie met melk
Americano bekendste aperitief Campania de omgeving van
gemaakt van vermouth, Napels is vooral bekend om
Campari, angostura, sodawa- haar rode en witte wijnen,
ter en citroenschil zoals Capri, Falerno en
aperitivo aperitief Lacrima Christi
aranciata orangeade Campari rood, bitter smakend
asciutto droog aperitief
Asti Spumante bekende, mous- cappuccino koffie met opge-
serende witte wijn uit klopte melk, soms bestrooid
Pimonte met cacao
Aurum sinaasappellikeur caraffa karaf
Barbaresco rode wijn uit Castelli Romani witte wijn uit
Pimonte, lijkt op Barolo, de streek ten zuidwesten van
maar is lichter en iets droger Rome
Barbera volle rode wijn uit Centerbe groene kruidenlikeur
Pimonte en Lombardije; met met hoog alcoholgehalte
verfijnd bouquet Cerasella kersenlikeur
Bardolino rode wijn uit de Certosino gele of groene krui-
omgeving van het Gardameer denlikeur
Barolo rode wijn uit Pimonte; Chianti verzamelnaam voor de
te vergelijken met de wijnen bekende rode of witte tafel-
uit het Rhne-dal wijnen uit Toscane, gebotteld
bibita frisdrank met prik in het traditionele mandflesje
birra bier (Jia Veo); verschilt in kwali-
~ di barile van het vat teit naar gelang de wijngaard
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 164

164

Chiaretto een van de bekendste geserveerd


roswijnen uit de omgeving grappa druivenbrandewijn
van het Gardameer; kwalita- Grignolino rode, volle wijn uit
tief het beste wanneer jong Pimonte, met verfijnd bou-
Cortese droge witte wijn uit quet; vaak hoog alcoholge-
Pimonte; beperkte productie halte
dolce zoet (van dessertwijn) Lacrima Christi bekende wijn
Emilia-Romagna het gebied van de heuvels van de
rondom Bologna produceert Vesuvius (Campani); meestal
voornamelijk rode wijn, zoals wit, maar ook rood en ros
de Sangiovese en de mousse- Lago di Caldaro goede, lichte
rende en enigszins bittere rode wijn uit Zuid-Tirol
Lambrusco Lagrein rosato ros uit de
Est! Est! Est! witte, enigszins streek rond Bolzano in Zuid-
zoete wijn uit het gebied ten Tirol
noorden van Rome Lambrusco frisse, licht mousse-
Etna rode, witte en roswijn uit rende rode wijn uit Emilia-
de heuvels van de Etna Romagna
Falerno vermaarde witte of latte melk
rode droge wijn uit Campani ~ al cacao chocolademelk
Fernet-Branca merknaam voor Lazio Latium; het gebied ten
een bittere brandewijn, zuiden van Rome produceert
gedronken als digestief voornamelijk witte wijn,
fiasco mandfles zoals Est!, Est!, Est!, Castelli
frapp milkshake Romani en Frascati
Frascati witte, f droge f limonata limonade
enigszins zoete wijn uit Lombardia Lombardije; het
Latium gebied rondom Milaan brengt
Freisa rode wijn uit Pimonte; verschillende wijnen voort,
drie variteiten: vol en droog zoals de rode Bonarda, Inferno,
(secco), enigszins zoet (abboc- Spanna en Valtellina; de ros-
cato) of licht mousserend wijn Chiaretto en de witte
(frizzante) Lugana
frizzante licht mousserend Lugana witte droge wijn uit de
Gattinara rode volle wijn uit omgeving van het Gardameer
Pimonte (Lombardije)
granatina, granita limonade- Marsala befaamde rode dessert-
siroop of koffie op geplet ijs wijn uit Sicili
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 165

165

Martini merknaam voor rode of zijn dessertwijnen, vooral de


witte vermouth rode Marsala; Etna is een
Millefiori likeur uit kruiden en goede witte wijn
alpenbloemen sidro cider
Moscato, Moscatello verzamel- Silvestro kruiden- en muntli-
naam voor een zestal dessert- keur
wijnen, bereid uit muskadel- Soave witte droge wijn uit de
druiven streek ten westen van Verona;
Orvieto witte, lichte wijn uit de kwalitatief het beste wanneer
streek ten noorden van Rome jong
Piemonte Pimonte; de noord- spremuta kwast
westelijke streek levert kwali- spumante mousserend
teitswijnen en is beroemd om Stock uit wijn gedistilleerde
zijn mousserende wijn Asti brandewijn
Spumante; enkele rode wijnen Strega sterke kruidenlikeur
uit dit gebied zijn Barbaresco, succo sap
Barbera, Barolo, Dolcetto, t thee
Freisa, Gattinara, Grignolino en ~ al latte met melk
Nebbiolo; Cortese is een goede ~ al limone met citroen
witte wijn Terlano bekende witte wijn uit
Porto port(wijn) Zuid-Tirol
Puglia Apuli, de zuidoostelijke Toscana Toscane; de omgeving
punt van Itali produceert de van Florence is vooral bekend
grootste hoeveelheid wijn, om haar Chianti, een rode,
voornamelijk tafel-, maar ook soms witte tafelwijn, meestal
dessertwijn in een mandfles gebotteld;
Punt e Ms merknaam voor Aleatico en Vin Santo zijn de
vermouth beste dessertwijnen uit de
Sangiovese rode wijn uit streek
Emilia-Romagna Traminer witte wijn uit Zuid-
Santa Giustina rode wijn uit Tirol, gebied dat de druif en
Zuid-Tirol de naam leverde aan de
Santa Maddalena rode wijn uit beroemde witte wijnen uit de
Zuid-Tirol, licht van kleur en Elzas: Traminer en
nogal fruitig Gewrztraminer
sciroppo limonadesiroop Trentino-Alto Adige het
secco droog Alpengebied produceert rode
Sicilia Sicili staat bekend om wijnen, zoals Lago di Caldaro,
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 166

166

Santa Giustina, Santa


Maddalena; Terlano en
Traminer zijn goede witte wij-
nen; Lagrein rosato, een ros
en Vin Santo, een goede des-
sertwijn
Valpolicella rode, droge en lich-
te wijn uit de omgeving van
Verona
Valtellina rode, volle wijn uit
het grensgebied met
Zwitserland
Vecchia Romagna brandewijn
uit wijn gedistilleerd
Veneto het noordoosten van
Itali produceert kwaliteits-
wijnen, zoals de rode
Amarone, Bardolino, Merlot,
Pinot Nero, Valpolicella of de
witte Pinot Grigio en Soave;
Recioto is een rode mousse-
rende wijn
Vin Santo, Vinsanto goede des-
sertwijn, die voornamelijk in
Toscane, maar ook in Trento
en Zuid-Tirol geproduceerd
wordt
vino wijn
~ aperto open wijn
~ bianco witte
~ del paese uit de streek,
landwijn
~ rosatello, rosato ros
~ rosso rode
Xeres sherry
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 167

167

Italiaanse werkwoorden
De regelmatige vervoegingen in het Italiaans vormen drie groepen,
die bestaan uit een aantal werkwoorden die dezelfde uitgangen heb-
ben: -are, -ere en -ire. De groep met -ire bevat enkele werkwoorden
die in het enkelvoud en in de 3e persoon meervoud van de tegen-
woordige tijd veranderingen ondergaan door toevoeging van -isc
(bij voorbeeld: fiorire, (io) fiorisco). De werkwoorden die niet ver-
voegd kunnen worden volgens onderstaand voorbeeld worden als
onregelmatig beschouwd (zie de lijst van onregelmatige werkwoor-
den). Let er wel op dat bepaalde werkwoorden, zelfs al volgen zij de
vervoegingsregels van hun groep, kleine veranderingen in de schrijf-
wijze ondergaan, bijvoorbeeld: mangiare, manger; cominciare, comin-
cer; navigare, navigher. Het persoonlijk voornaamwoord wordt in
het algemeen niet gebruikt, daar de uitgang van het werkwoord dit
voldoende duidelijk aangeeft.

1e groep 2e groep 3e groep

Onbepaalde amare temere vestire


wijs (houden van) (vrezen) (zich kleden)

Tegenwoor- (io) am o tem o vest o


dige tijd (tu) am i tem i vest i
(lei/lui) am a tem e vest e
(noi) am iamo tem iamo vest iamo
(voi) am ate tem ete vest ite
(loro) am ano tem ono vest ono

Onvoltooid (io) am avo tem evo vest ivo


verleden tijd (tu) am avi tem evi vest ivi
(lei/lui) am ava tem eva vest iva
(noi) am avamo tem evamo vest ivamo
(voi) am avate tem evate vest ivate
(loro) am avano tem evano vest ivano
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 168

168

Voltooid (io) am ai tem ei vest ii


verleden tijd (tu) am asti tem esti vest isti
(lei/lui) am tem vest
(loro) am ammo tem emmo vest immo
(voi) am aste tem este vest iste
(essi) am arono tem erono vest irono

Toekomende (io) am er tem er vest ir


tijd (tu) am erai tem erai vest irai
(egli) am er tem er vest ir
(noi) am eremo tem eremo vest iremo
(voi) am erete tem erete vest irete
(essi) am eranno tem eranno vest iranno

Voorwaardelijke (io) am erei tem erei vest irei


wijs (tu) am eresti tem eresti vest iresti
(egli) am erebbe tem erebbe vest irebbe
(noi) am eremmo tem eremmo vest iremmo
(voi) am ereste tem ereste vest ireste
(essi) am erebbero tem erebbero vest irebbero

Aanvoegende (io) am i tem a vest a


wijs (tu) am i tem a vest a
(egli) am i tem a vest a
(noi) am iamo tem iamo vest iamo
(voi) am iate tem iate vest iate
(essi) am ino tem ano vest ano

Onvoltooid (tegenw.) am ando tem endo vest endo


deelwoord
Voltooid (verleden) am ato tem uto vest ito
deelwoord
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 169

169

Hulpwerkwoorden

avere (hebben) essere (zijn)


Tegenwoordige Verleden Tegenwoordige Verleden
tijd tijd tijd tijd
(io) ho avevo sono ero
(tu) hai avevi sei eri
(egli) ha aveva era
(noi) abbiamo avevamo siamo eravamo
(voi) avete avevate siete eravate
(essi) hanno avevano sono erano

Toekomende Voorwaardelijke Toekomende Voorwaardelijke


tijd tijd tijd tijd
(io) avr avrei sar sarei
(tu) avrai avresti sarai saresti
(egli) avr avrebbe sar sarebbe
(noi) avremo avremmo saremo saremmo
(voi) avrete avreste sarete sareste
(essi) avranno avrebbero saranno sarebbero

Aanv. wijs, Voltooid Aanv. wijs, Voltooid


tegenw. tijd tegenw. tijd tegenw. tijd tegenw. tijd
(io) abbia ho avuto sia sono stato
(tu) abbia hai avuto sia sei stato
(egli) abbia ha avuto sia stato
(noi) abbiamo abbiamo avuto siamo siamo stati
(voi) abbiate avete avuto siate siete stati
(essi) abbiano hanno avuto siano sono stati

Voltooid verleden tijd Voltooid verleden tijd


(io) ebbi fui
(tu) avesti fosti
(egli) ebbe fu
(noi) avemmo fummo
(voi) aveste foste
(essi) ebbero furono
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 170

170

Onregelmatige werkwoorden

Hieronder volgt een lijst van veelgebruikte Italiaanse werkwoorden


met hun wijze van vervoegen.
a) geeft de tegenwoordige tijd aan, b) de voltooid verleden tijd, c)
de toekomende tijd, d) de voorwaardelijke wijs, en e) het deel-
woord. Sommige werkwoorden worden als onregelmatig
beschouwd, hoewel alleen het voltooid deelwoord onregelmatig is.
De andere hebben een soortgelijke uitgang als de regelmatige werk-
woorden, behalve wanneer zij in de tegenwoordige tijd vervoegd
worden. De werkwoorden met een voorvoegsel, zoals ac-, am-, ap-,
as-, at-, av,-, co-, com-, con-, cor-, de-, di-, dis-, -e, es-, im-, in-, inter-,
intra-, ot-, per-, pro-, re-, ri-, sopra-, sup-, tra(t)-, enz. worden op
dezelfde manier vervoegd als het werkwoord zonder voorvoegsel.

accendere a) accendo; b) accesi; c) accender; d) accenderei;


aansteken e) acceso

accludere a) accludo; b) acclusi; c) accluder; d) accluderei;


insluiten e) accluso

accorgersi a) mi accorgo, ti accorgi, si accorge, accorgiamo,


merken vi accorgete, si accorgono; b) mi accorsi;
c) mi accorger; d) mi accorgerei: e) accorto

addurre a) adduco; b) addussi; c) addurr; d) addurrei;


beweren, e) addotto
teweegbrengen

affliggere a) affliggo; b) afllissi; c) affligger; d) affliggerei;


bedroeven, e) afflitto
neerdrukken

alludere a) alludo; b) allusi; c) alluder; d) alluderei;


zinspelen op e) alluso

andare a) vado, vai, va, andiamo, andate, vanno; b) andai;


gaan c) andr; d) andrei; e) andato
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 171

171

annettere a) annetto; b) annettei; c) annetter;


toevoegen d) annetterei; e) annesso

apparire a) appaio, apparisci, appare, appariamo,


verschijnen apparite, appaiono; b) apparsi; c) apparir;
d) apparirei; e) apparso

appendere a) appendo; b) appesi; c) appender;


hangen d) appenderei; e) appeso

aprire a) apro; b) aprii; c) aprir; d) aprirei; e) aperto


openen

ardere a) ardo; b) arsi; c) arder; d) arderei; e) arso


verbranden

assistere a) assisto; b) assistei; c) assister; d) assisterei;


bijstaan e) assistito

assolvere a) assolvo; b) assolsi; c) assolver; d) assolverei;


vrijspreken e) assolto

assumere a) assumo; b) assunsi c) assumer; d) assumerei;


aanvaarden e) assunto

avere a) ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno; b) ebbi;


hebben c) avr; d) avrei; e) avuto

bere a) bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevono;


drinken b) bevvi; c) berr d) berrei; e) bevuto

cadere a) cado; b) caddi; c) cadr; d) cadrei; e) caduto


vallen

capire a) capisco, capisci, capisce, capiamo, capite,


begrijpen capiscono; b) capi; c) capir; d) capirei; e) capito
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 172

172

chiedere a) chiedo; b) chiesi; c) chieder; d) chiederei;


vragen e) chiesto

chiudere a) chiudo; b) chiusi; c) chiuder; d) chiuderei;


sluiten e) chiuso

cingere a) cingo; b) cinsi; c) cinger; d) cingerei; e) cinto


omringen

cogliere a) colgo, cogli, coglie, cogliamo, cogliete, colgono;


plukken b) colsi; c) coglier; d) coglierei; e) colto

compiere a) compio, compi, compie, compiamo,


volbrengen compiete, compiono; b) compiei; c) compier;
d) compierei; e) compiuto

comprimere a) comprimo; b) compressi; c) comprimer;


bedwingen, d) comprimerei; e) compresso
samendrukken

concludere chiudere
besluiten,
beindigen

condurre a) conduco; b) condussi; c) condurr; d) condurrei;


besturen, e) condotto
leiden

connettere a) connetto; b) connessi; c) connetter;


samenvoegen d) connetterei; e) connesso

conoscere a) conosco; b) conobbi; c) conoscer d) conoscerei;


kennen e) conosciuto

coprire a) copro; b) coprii c) coprir; d) coprirei e) coperto


bedekken
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 173

173

correre a) corro; b) corsi; c) correr; d) correrei; e) corso


rennen

costruire capire
bouwen

crescere a) cresco; b) crebbi; c) crescer; d) crescerei;


groeien e) cresciuto

cucire a) cucio, cuci, cuce, cuciamo, cucite, cuciono;


naaien b) cucii; c) cucir; d) cucirei; e) cucito

cuocere a) cuocio, cuoci, cuoce, cuociamo, cuocete,


koken cuociono; b) cossi; c) cuocer;
d) cuocerei; e) cotto

dare a) do, dai, d, diamo, date, danno; b) diedi;


geven c) dar; d) darci; e) dato

decidere a) decido; b) decisi; c) decider; d) deciderei;


beslissen e) deciso

dedurre condurre
aftrekken

deludere alludere
teleurstellen

deprimere comprimere
neerdrukken

difendere a) difendo; b) difesi; c) difender; d) difenderei;


verdedigen e) difeso

dipendere appendere
afhangen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 174

174

dipingere a) dipingo; b) dipinsi; c) dipinger; d) dipingerei;


verven e) dipinto

dire a) dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono; b) dissi;


zeggen c) dir; d) direi; e) detto

dirigere a) dirigo; b) diressi; c) diriger; d) dirigerei;


leiden e) diretto

discutere a) discuto; b) discussi; c) discuter; d) discuterei;


bespreken e) discusso

dissuadere a) dissuado; b) dissuasi; c) dissuader;


ontraden d) dissuaderei; e) dissuaso

distinguere a) distinguo; b) distinsi; c) distinguer;


onderscheiden d) distinguerei; e) distinto

dividere a) divido; b) divisi; c) divider; d) dividerei;


verdelen e) diviso

dolere a) dolgo, duoli, duole, dogliamo, dolete, dolgono;


betreuren, b) dolsi; c) dorr; d) dorrei; e) doluto
pijn hebben

dovere a) devo, devi, deve, dobbiamo, dovete,


moeten debbono (devono); b) dovetti; c) dovr; d) dovrei;
e) dovuto

eccellere a) eccello; b) eccelsi; c) ecceller; d) eccellerei;


uitmunten e) eccelso

emergere a) emergo; b) emersi; c) emerger; d) emergerei;


bovendrijven, e) emerso
overheersen

erigere a) erigo; b) eressi; c) eriger; d) erigerei; e) eretto


oprichten
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 175

175

escludere alludere
uitsluiten

esigere a) esigo; b) esigei; c) esiger; d) esigerei; e) esatto


eisen
esistere a) esisto; b) esistei; c) esister; d) esisterei; e) esistito
bestaan, leven

espellere a) espello; b) espulsi; c) espeller; d) espellerei;


verbannen e) espulso

esplodere a) esplodo; b) esplosi; c) esploder; d) esploderei;


ontploffen e) esploso

esprimere comprimere
uitdrukken
essere a) sono, sei, , siamo, siete, sono; b) fui; c) sar;
zijn d) sarei; e) stato

estinguere distinguere
uitdoven
fare a) faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno; b) feci;
doen c) far d) farei; e) fatto

fendere a) fendo; b) fendei; c) fender; d) fenderei; e) fesso


splijten

ferire capire
wonden

figgere a) figgo; b) fissi; c) figger; d) figgerei; e) fitto


vastmaken

fingere a) fingo; b) finsi; c) finger; d) fingerei; e) finto


veinzen

flettere a) fletto; b) flettei; c) fletter; d) fletterei; e) flesso


buigen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 176

176

fondere a) fondo; b) fusi; c) fonder; d) fonderei; e) fuso


smelten

frangere a) frango; b) fransi; c) franger; d) frangerei;


breken e) franto

friggere affliggere
braden

giacere a) giaccio, giaci, giace, giaciamo, giacete, giacciono;


liggen b) giacqui; c) giacer;
d) giacerei; e) giaciuto

giungere a) giungo; b) giunsi; c) giunger; d) giungerei;


komen e) giunto

immergere a) immergo; b) immersi; c) immerger;


duiken, d) immergerei; e) immerso
natmaken

incidere a) incido; b) incisi; c) incider; d) inciderei;


boekstaven, e) inciso
graveren

includere alludere
insluiten,
omvatten

indurre condurre
leiden tot

introdurre condurre
inleiden,
invoegen

invadere a) invado; b) invasi; c) invader; d) invaderei;


bezetten e) invaso
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 177

177

leggere a) leggo; b) lessi, c) legger; d) leggerei, e) letto


lezen

mettere a) metto; b) misi; c) metter; d) metterei; e) messo


zetten

mordere a) mordo; b) morsi; c) morder; d) morderei,


bijten e) morso

morire a) muoio, muori, muore, moriamo, morite,


sterven muoiono; b) morii; c) morir; d) morirei; e) morto

muovere mordere; e) mosso


bewegen

nascere conoscere; e) nato


geboren worden

nascondere mordere; e) nascosto


verbergen

nuocere a) nuoccio, nuoci, nuoce, nociamo, nocete,


benadelen nuociono; b) nocqui; c) nocer;
d) nocerei e) nuociuto

nutrire capire
voeden

offendere a) offendo; b) offesi; c) offender; d) offenderei;


beledigen e) offeso

offrire a) offro; b) offrii; c) offrir; d) offrirei; e) offerto


aanbieden

opprimere comprimere
onderdrukken
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 178

178

parere a) paio, pari, pare, pariamo, parete, paiono,


schijnen b) parvi; c) parr; d) parrei; e) parso

percuotere a) percuoto; b) percossi; c) percuoter;


slaan d) percuoterei; e) percosso

perdere a) perdo; b) persi; c) perder; d) perderei; e) perso


verliezen

persuadere dissuadere
overtuigen

piacere a) piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete,


bevallen; piacciono; b) piacqui; c) piacer; d) piacerei;
graag hebben e) piaciuto

piangere a) piango; b) piansi; c) pianger; d) piangerei;


huilen e) pianto

piovere a) piove; b) piovve; c) piover; d) pioverebbe;


regenen e) piovuto

porgere leggere; e) porto


aanbieden,
overhandigen

porre a) pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono;


neerzetten b) posi; c)porr; d) porrei; e) posto

potere a) posso, puoi, pu, possiamo, potete, possono;


kunnen b) potei; c) potr; d) potrei; e) potuto

prendere a) prendo; b) presi; c) prender; d) prenderei;


nemen e) preso

presumere assumere
vermoeden
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 179

179

produrre condurre
voortbrengen

proteggere a) proteggo; b) protessi; c) protegger;


beschermen d) proteggerei; e) protetto

pungere a) pungo; b) punsi; c) punger; d) pungerei;


steken e) punto

radere a) rado; b) rasi; c) rader; d) raderei; e) raso


scheren

redigere a) redigo; b) redassi; c) rediger; d) redigerei;


opstellen, e) redatto
uitgeven

redimere a) redimo; b) redensi; c) redimer; d) redimerei;


aflossen, e) redento
vrijkopen

reggere leggere
verdragen

rendere prendere
teruggeven

reprimere comprimere
onderdrukken

retrocedere a) retrocedo; b) retrocedei; c) retroceder;


terugtrekken d) retrocederei; e) retroceduto

ridere prendere
lachen

ridurre condurre
verminderen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 180

180

rimanere a) rimango, rimani, rimane, rimaniamo,


blijven rimanete, rimangono; b) rimasi; c) rimarr;
d) rimarrei; e) rimasto
riprodurre condurre
reproduceren

risolvere assolvere
oplossen

rispondere a) rispondo; b) risposi; c) risponder;


antwoorden d) risponderei; e) risposto

rompere a) rompo; b) ruppi; c) romper; d) romperei;


breken e) rotto

salire a) salgo, sali, sale, saliamo, salite, salgono;


stijgen b) salii; c) salir; d) salirei; e) salito

sapere a) so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno; b) sepp;


weren c) sapr; d) saprei; e) saputo

scegliere a) scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete,


kiezen scelgono; b) scelsi; c) sceglier; d) sceglierei;
e) scelto

scendere a) scendo; b) scesi; c) scender; d) scendereci;


naar beneden e) sceso
gaan

sciogliere cogliere
ontbinden,
oplossen

scomparire apparire
verdwijnen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 181

181

scoprire coprire
blootleggen,
ontdekken

scorgere a) scorgo; b) scorsi; c) scorger; d) scorgerei;


waarnemen, e) scorto
bemerken

scrivere leggere
schrijven

scuotere percuotere
schudden

sedere a) siedo, siedi, siede, sediamo, sedete, siedono;


zitten b) sedei; c) seder; d) sederei; e) seduto,

sedurre condurre
verleiden

smettere mettere
ophouden

soffrire offrire
lijden

solere a) soglio, suoli, suole, sogliamo, solete, sogliono;


gewoon zijn b) solei; c) -; d) -; e) solito

sorrimergere immergere
onderdompelen,
verzwelgen

sopprimere comprimere
opheffen,
afschaffen
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 182

182

sorgere leggere; e) sorto


geraken tot,
opstaan

sospendere appendere
ophangen

spandere a) spando; b) spansi; c) spander; d) spanderei;


verspreiden e) spanto

spargere a) spargo; b) sparsi; c) sparger; d) spargerei;


verspreiden, e) sparso
strooien

spegnere a) spengo, spegni, spegne, spegniamo,


uitdoven spegnete, spengono; b) spensi; c) spegner;
d) spegnerei; e) spento

spendere a) spendo; b) spesi; c) spender; d) spenderei;


uitgeven e) speso

spingere a) spingo; b) spinsi; c) spinger; d) spingerei;


duwen e) spinto

stare a) sto, stai, sta, stiamo, state, stanno; b) stetti;


blijven c) star; d) starei; e) stato

stendere tendere
uitspreiden

stringere a) stringo; b) strinsi; c) stringer; d) stringerei;


drukken, e) stretto
dwingen

struggere a) struggo; b) strussi; c) strugger; d) struggerei;


smelten, e) strutto
verteren
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 183

183

succedere a) succedo; b) successi; c) succeder;


gebeuren, d) succederei; e) successo
opvolgen

tacere a) taccio, taci, tace, tacciamo, tacete, tacciono;


zwijgen b) tacqui; c) tacer; d) tacerei; e) taciuto

tendere a) tendo; b) tesi; c) tender; d) tenderei; e) teso


strekken

tenere a) tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono;


houden b) tenni; c) terr; d) terrei; e) tenuto

tingere a) tingo; b) tinsi; c) tinger; d) tingerei; e) tinto


verven

togliere cogliere
wegnemen

torcere a) torco; b) torsi, c) torcer, d) torcerei; e) torto


wringen

tradurre condurre
vertalen

trarre a) traggo, trai, trae, traiamo, traete, traggono;


trekken b) trassi; c) trarr; d) trarrei; e) tratto

uccidere a) uccido; b) uccisi; c) uccider; d) ucciderei;


doden e) ucciso

udire a) odo, odi, ode, udiamo, udite, odono, b) udii;


horen, c) udir; d) udirei; e) udito
luisteren

uscire a) esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono;


uitgaan b) uscii, c) uscir; d) uscirei; e) uscito
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 184

184

valere a) valgo, vali, vale, valiamo, valete, valgono;


gelden b) valsi; c) varr; d) varrei; e) valuto (valso)

vedere a) vedo; b) vidi; c) vedr; d) vedrei; e) visto


zien

venire a) vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono;


komen b) venni; c) verr; d) verrei; e) venuto

vincere a) vinco; b) vinsi; c) vincer; d) vincerei; e) vinto


overwinnen

vivere a) vivo; b) vissi; c) vivr; d) vivrei;


leven e) vissuto (vivuto)

volere a) voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono;


willen b) volli (volsi); c) vorr; d) vorrei; e) voluto

volgere a) volgo; b) volsi; c) volger; d) volgerei; e) volto


omdraaien
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 185

185

Italiaanse afkortingen
ab. abitanti inwoners
abb. abbonamento abonnement
a.C. avanti Cristo v. Chr.
A.C.I. Automobile Club Italiano Italiaanse Automobielclub
A.D. anno Domini n. Chr.
A.G.I.P.Azienda Generale Italiana Nationale Italiaanse
Petroli aardoliemaatschappij
all. allegato bijlage
A.N.A.S. Azienda Nazionale Italiaanse rijkswegendienst
Autonoma della Strada
A.N.S.A. Azienda Nazionale Stampa Italiaans nieuwsagentschap
Associata
Avv. Avvocato advocaat
C.A.I. Club Alpino Italiano Italiaanse alpinistenvereniging
cat. categoria categorie
Cav. Cavaliere ridder (adellijke titel)
C.C.I. Camera di Commercio internationale kamer van
Internazionale koophandel
cfr. confronto vergelijk
C.I.T. Compagnia Italiana Turismo Italiaanse vereniging voor
vreemdelingenverkeer
c.m. corrente mese van deze maand, dezer
Com. Comune in provincia di gemeente in de provincie
in Prov.
C.O.N.I. Comitato Olimpico Italiaans Olympisch Comit
Nazionale Italiano
C.P. casella postale postbus
C.so Corso belangrijke straat
c.c. conto corrente rekening-courant
d.C. dopo Cristo n. Chr.
dott. dottore dokter, arts, drs.
dott.ssa dottoressa vrouwelijke arts, dra.
dozz. dozzina dozijn
ecc. eccetera enz.
Ed. editore uitgever
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 186

186

EE Escursionisti Esteri nummerplaat voor tijdelijk in


Itali woonachtige
buitenlanders
Fed. federale federaal
F. S. Ferrovie dello Stato Italiaanse spoorwegen
I.C.E. Istituto Italiano per il Italiaans instituut voor de
Commercio Estero handel met het buitenland
I. V. A. Imposta sul Valore Aggiunto btw
L., Lit. Lira italiana lire
C.E. Comunit Europea Europese Unie
mod. modulo formulier
n/, ns. nostro ons, van ons
p. pagina bladzijde
P.T. Poste & Telecomunicazioni PTT
P.za piazza plein
racc. raccomandata aangetekend (stuk)
R.A.I. Radio Audizioni Italiane Italiaanse radio- en
televisieomroep
Rep. Repubblica republiek
Rev. Reverendo Eerwaarde
S. Santo Heilige
S.E. Sua Eccellenza Zijne/Hare Excellentie
sec. secolo eeuw
Sig. Signor mijnheer
Sig.na Signorina mejuffrouw
Sig.a Signora mevrouw
S.p.A. Societ per Azioni nv
S.r.l. Societ a responsabilit maatschappij met beperkte
limitata aansprakelijkheid
S.S. Sua Santit Zijne Heiligheid
T.C.I. Touring Club Italiano Italiaanse Touringclub
v/, vs. vostro uw, uwe
V.le Viale avenue, boulevard
v.p. vedi pagina zie blz.
v.r. vedi retro z.o.z.
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 187

187

Telwoorden
Hoofdtelwoorden Rangtelwoorden
0 zero l primo
1 uno 2 secondo
2 due 3 terzo
3 tre 4 quarto
4 quattro 5 quinto
5 cinque 6 sesto
6 sei 7 settimo
7 sette 8 ottavo
8 otto 9 nono
9 nove 10 decimo
10 dieci 11 undicesimo
11 undici l2 dodicesimo
12 dodici 13 tredicesimo
13 tredici 14 quattordicesimo
14 quattordici 15 quindicesimo
15 quindici 16 sedicesimo
16 sedici 17 diciassettesimo
17 diciassette 18 diciottesimo
18 diciotto 19 diciannovesimo
19 diciannove 20 ventesimo
20 venti 21 ventunesimo
21 ventuno 22 ventiduesimo
22 ventidue 23 ventitreesimo
28 ventotto 24 ventiquattresimo
30 trenta 30 trentesimo
31 trentuno 31 trentunesimo
32 trentadue 32 trentaduesimo
40 quaranta 33 trentatreesimo
50 cinquanta 40 quarantesimo
60 sessanta 50 cinquantesimo
70 settanta 60 sessantesimo
80 ottanta 70 settantesimo
90 novanta 80 ottantesimo
100 cento 90 novantesimo
101 centuno 100 centesimo
230 duecentotrenta 101 centunesimo
1000 mille 102 centoduesimo
1001 milleuno 230 duecentotrentesimo
2000 duemila 1.000 millesimo
1.000.000 un milione 1.001 milleunesimo
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 188

188

Tijd

due meno cinque una una e cinque

duo meno dieci una e dieci

due meno un una e un


quarto quarto

due meno
una e venti
venti

due meno venti-


una e mezzo una e venticinque
cinque

's Morgens, 's middags en 's avonds worden vertaald met: del matti-
no, del pomeriggio en di sera.

otto del mattino 8 uur 's morgens


due del pomeriggio 2 uur 's middags
otto di sera 8 uur 's avonds

Dagen van de week


domenica zondag
luned maandag
marted dinsdag
mercoled woensdag
gioved donderdag
venerd vrijdag
sabato zaterdag
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 189

189

Enkele nuttige Alcune espressioni


zinnen utili
Alstublieft. (verzoek) Per favore.
Hartelijk dank. Mille grazie.
Niets te danken. Prego.
Goedemorgen. Buongiorno (di mattina).
Goedemiddag. Buongiorno (di pomeriggio).
Goedenavond. Buona sera.
Goedenacht. Buona notte.
Tot ziens. Arrivederci.
Tot straks. A pi tardi.
Waar is/Waar zijn...? Dov'/Dove sono...?
Hoe heet dit? Come si chiama questo?
Wat betekent dat? Cosa significa?
Spreekt u Engels? Parla inglese?
Spreekt u Duits? Parla tedesco?
Spreekt u Frans? Parla francese?
Spreekt u Spaans? Parla spagnolo?
Spreekt u Italiaans? Parla italiano?
Kunt u wat langzamer spreken, Pu parlare pi adagio, per
alstublieft? piacere?
Ik begrijp het niet. Non capisco.
Mag ik... hebben? Posso avere...?
Kunt u mij... tonen? Pu indicarmi...?
Kunt u mij zeggen...? Pu dirmi...?
Kunt u me helpen? Pu aiutarmi, per piacere?
Ik wil graag... Vorrei...
Wij willen graag... Vorremmo...
Geeft u me... alstublieft Per favore, mi dia...
Brengt u me... alstublieft Per favore, mi porti...
Ik heb honger. Ho fame.
Ik heb dorst. Ho sete.
Ik ben verdwaald. Mi sono perso.
Vlug! Si affretti!
Er is/Er zijn... C'/Ci sono...
Er is geen/Er zijn geen... Non c'/Non ci sono...
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 190

190

Aankomst L'arrivo
Uw paspoort, alstublieft. Il passaporto, per favore.
Hebt u iets aan te geven? Ha qualcosa da dichiarare?
Nee, helemaal niets. No, non ho nulla.
Kunt u me met mijn bagage Pu prendere le mie valige,
helpen, alstublieft? per favore?
Waar is de bus naar het centrum? Dov' l'autobus per il
centro della citt, per favore?
Hierlangs, alstublieft. Da questa parte, per piacere.
Waar kan ik een taxi krijgen? Dove posso trovare un taxi?
Wat kost het naar...? Quanto costa la corsa per...?
Breng me naar dit adres, Mi porti a questo indirizzo, per
alstublieft. favore.
Ik heb haast. Ho fretta.

Hotel L'albergo
Mijn naam is... Mi chiamo...
Hebt u gereserveerd? Ha fatto la prenotazione?
Ik wil graag een kamer met bad. Vorrei una camera con bagno.
Hoeveel kost het per nacht? Qual il prezzo per una notte?
Mag ik de kamer zien? Posso vedere la camera?
Wat is mijn kamernummer? Qual il numero della mia
camera?
Er is geen warm water. Non c' acqua calda.
Mag ik de directeur spreken, Posso vedere il direttore,
alstublieft? per piacere?
Heeft er iemand voor mij gebeld? Mi ha telefonato qualcuno?
Is er post voor mij? C' posta per me?
Mag ik de rekening, alstublieft? Posso avere il conto, per favore?

Uit eten Al ristorante


Hebt u een dagmenu? Avete un men a prezzo fisso?
Mag ik de menukaart zien? Posso vedere il men?
Kunt u ons een asbak brengen, Possiamo avere un portacenere,
alstublieft? per favore?
Waar is het toilet? Dove il bagno, per favore?
Ik wil graag een voorgerecht. Vorrei degli antipasti.
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 191

191

Hebt u soep? Ha un brodo?


Ik wil graag vis. Vorrei del pesce.
Wat voor vis hebt u? Che pesce ha?
Ik wil graag een biefstuk. Vorrei una bistecca.
Wat voor groenten hebt u? Che verdure ha?
Niets meer, dank u. Nient'altro. Grazie.
Wat wilt u drinken? Cosa desidera bere?
Een pils, alstublieft. Mi dia una birra, per piacere.
Ik wil graag een fles wijn. Vorrei una bottiglia di vino.
Mag ik de rekening, alstublieft? Posso avere il conto, per piacere?
Is de bediening inbegrepen? compreso il servizio?
Dank u, het was een uitstekende Grazie. Abbiamo mangiato
maaltijd. molto bene.

Reizen In viaggio
Waar is het station? Dove si trova la stazione,
per favore?
Waar is het loket? Dove si trova ]o sportello
dei biglietti, per favore?
Ik wil graag een kaartje naar... Vorrei un biglietto per...
Eerste of tweede klas? Di prima o di seconda classe?
Eerste klas, alstublieft. Di prima classe, per piacere.
Enkele reis of retour? Andata o andata e ritorno?
Moet ik overstappen? Devo cambiare treno?
Van welk perron vertrekt de Da che binario parte il
trein naar...? treno per...?
Waar is het dichtstbijzijnde Dov' la pi vicina stazione alla
metrostation? metropolitana?
Waar is het busstation? Dov' la stazione degli autobus,
per piacere?
Hoe laat vertrekt de eerste Quando parte il primo autobus
bus naar...? per...?
Wilt u me bij de volgende Mi faccia scendere alla prossima
halte laten uitstappen? fermata, per piacere.

Ontspanning Gli svaghi


Wat draait er in de bioscoop? Cosa danno al cinema?
Hoe laat begint de film? A che ora incomincia il film?
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 192

192

Zijn er nog plaatsen vrij voor Ci sono ancora posti liberi per
vanavond? questa sera?
Waar kunnen we gaan dansen? Dove possiamo andare a ballare?

Ontmoetingen Incontri
Dag mevrouw/juffrouw/mijnheer. Buongiorno.
Hoe maakt u het? Come sta?
Uitstekend, dank u. En u? Molto bene. Grazie. E Lei?
Mag ik u... voorstellen? Posso presentar Le...?
Mijn naam is... Mi chiamo...
Prettig kennis met u te maken. Sono molto lieto di fare
conoscenza.
Hoelang bent u al hier? Da quanto tempo qui?
Het was mij een genoegen. Sono lieto di aver fatto
conoscenza.
Stoort het u als ik rook? Le disturba se fumo?
Hebt u een vuurtje, alstublieft? Mi fa accendere, per piacere?
Mag ik u iets te drinken Posso offrirLe da bere?
aanbieden?
Mag ik u vanavond voor het Posso invitarLa a cena questa
eten uitnodigen? sera?
Waar spreken we af? Dove possiamo incontrarci?

Winkels en diensten Negozi, grandi magazzini e altro


Waar is de dichtstbijzijnde bank? Dov' la banca pi vicina,
per favore?
Waar kan ik reischeques Dove posso incassare dei
inwisselen? travellers' cheque?
Kunt u me wat kleingeld geven, Potrebbe darmi della moneta
alstublieft? spicciola, per favore?
Waar is de dichtstbijzijnde Dov' la pi vicina farmacia?
apotheek?
Hoe kom ik daar? Come ci si pu arrivare?
Is het te lopen? Ci si pu andare anche a piedi?
Kunt u mij helpen, alstublieft? Pu aiutarmi, per piacere?
Hoeveel kost dit? En dat? Quanto costa questo? E quello?
Het is niet precies wat ik zoek. Non quello che volevo.
Dit/deze bevalt me. Questo mi piace.
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 193

193

Kunt u mij iets tegen Pu consigliarmi qualcosa per


zonnebrand aanbevelen? una scottatura di sole?
Knippen, alstublieft. Vorrei farmi tagliare i capelli,
per favore.
De weg vragen Indicazioni stradali
Kunt u mij op de kaart Pu indicarmi sulla cartina
aanwijzen waar ik ben? dove mi trovo?
U bent op de verkeerde weg. sulla strada sbagliata.
Rij/Ga rechtuit. Continui diritto.
Het is aan de linkerkant/ A sinistra/a destra.
aan de rechterkant.

Spoedgevallen Urgenze
Roep vlug een dokter. Chiami subito un medico.
Roep een ambulance. Chiami un'ambulanza.
Roep de politie, alstublieft. Per piacere, chiami la polizia.
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 194

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten


Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 195

Nederlands/Italiaans
Olandese/Italiano
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 196

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten


Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 197

197

Introduzione

Questo dizionario stato compilato in modo da rispondere quanto


meglio possibile a necessit di ordine pratico. Sono state volontaria-
mente omesse informazioni linguistiche ritenute non indispensabili.
Le voci sono collocate in ordine alfabetico, siano esse costituite da
una parola sola, o da pi parole separate o no tra loro da una lineet-
ta. Come unica eccezione a questa regola, i verbi riflessivi sono stati
collocati come voci principali nella posizione alfabetica corrispon-
dente al verbo, per es. zich afvragen si trova sotto a. Quando ad una
voce susseguono accezioni varie come espressioni e locuzioni parti-
colari, esse sono egualmente classificate in ordine alfabetico.
Ogni vocabolo seguito dalla categoria grammaticale (nome, verbo,
aggettivo, ecc.). Quando un vocabolo rappresenta pi di una catego-
ria, le varie traduzioni sono raggruppate dopo le rispettive categorie.
Data la complessit di costruzione del plurale dei nomi olandesi, ne
sono state date le forme in uso nella lingua corrente.
La tilde (~) usata per rappresentare una voce ogni qualvolta essa si
ripeta, in forme plurali o in accezioni varie.
Nei plurali di parole lunghe, scritta per intero solo la parte che
cambia mentre quella che rimane immutata rappresentata da una
lineetta.

Voce: beker (pl ~s) Plurale: bekers


kind (pl ~eren) kinderen
leslokaal (pl -kalen) leslokalen

Un verbo irregolare segnalato da un asterisco (*) posto davanti. Per


dettagli, ci si pu riferire all'elenco dei verbi irregolari.
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 198

198

Abbreviazioni

adj aggettivo mpl maschile plurale


adv avverbio nt neutro
art articolo num numerale
c genere comune pl plurale
conj congiunzione pref prefisso
f femminile prep preposizione
fpl femminile plurale pron pronome
m maschile v verbo
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 199

199

Guida della pronuncia

Ogni lemma di questa parte del dizionario accompagnato da una


trascrizione fonetica che ne indica la pronuncia e che si deve legge-
re come l'italiano. Diamo spiegazioni (sotto) solo per le lettere e i
simboli ambigui o particolarmente difficili, da comprendere.
Le lineette indicano le divisioni fra le sillabe, che sono stampate in
corsivo quando si devono pronunciare accentuate.
Certo, i suoni delle due lingue non coincidono mai perfettamente,
ma seguendo alla lettera le nostre indicazioni, potrete pronunciare
le parole straniere in modo da farvi comprendere. Per facilitarvi il
compito, talvolta le nostre trascrizioni semplificano leggermente il
sistema fonetico della lingua pur riflettendo le differenze di suono
essenziali.

Consonanti
ch come una h fortemente aspirata nel fondo della bocca; -isch
si pronuncia come -is
g come kh (vedi sotto), ma spesso con vibrazione delle corde
vocali; in parole come 'etage', 'neglig' il suono dolce della g
toscana; come g in giro, ma senza far sentire la d che
compone all'inizio tale suono
h come c nella pronuncia toscana di casa (hasa); espirate
udibilmente, come se aveste appena fatto una corsa
j l'i consonantica
ng come in lungo, ma senza pronunciare la g finale
s sempre sonora, come in rosa, mai come in si
v ha il suono di f ma dolce, piatto, ottenuto premendo il
labbro inferiore contro i denti della mascella superiore
w come v in vero
z ha sempre suono dolce, como in zelo

1) Nella lingua corrente, non si pronuncia generalmente la n finale


dei verbi e sostantivi plurali.
2) Gli stranieri raramente percepiscono la differenza tra v e w
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 200

200

Vocali
La variet dei segni e dei suoni di vocali meritano particolare atten-
zione. Il suono di una vocale pu essere breve (aperto) come in
'zon' o lungo (chiuso) come in zoon/zonen. Una sillaba aperta
quando termina in vocale e chiusa quando il suo ultimo suono
una consonante. Quando una parola che termina in consonante
preceduta da vocale doppia (kaas, beek) si altera assumendo desi-
nenze o suffissi, la vocale si scrive semplice se la sillaba diventa
aperta.

e aperta come e in bella; chiusa come e in sera


i un suono brevissimo tra la i in villa e la e di ecco
o aperta come in porta; chiusa come o in caso
u se aperta un suono neutro, come la vocale di fuoco nei
dialetti settentrionali (foech); se chiusa come i in mille, ma
pronunciata arrotondando le labbra
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 201

Dittonghi
ij/ei come in lei
oe come u in monumento
ie come i in villa
au, auw, come au
ou, ouw
ui come in francese fauteuil
eu come in francese feu
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 202

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten


Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 203

203 aankruisen

A aangelegenheid c (pl -heden)


affare m, faccenda f
aangenaam adj gradevole, piace-
vole
aal c (pl alen) anguilla f aangesloten adj associato
aambeien pl emorroidi fpl *aangeven v segnalare; dichiara-
aan prep a re; *porgere, passare
aanbetaling c (pl ~en) acconto aangezien conj poich
m aangifte c (pl ~n) dichiarazione
*aanbevelen v raccomandare f
aanbeveling c (pl ~en) racco- aangrenzend adj contiguo
mandazione f aanhalen v serrare; citare
aanbevelingsbrief c (pl -brie- aanhalingstekens pl virgolette
ven) lettera di raccomanda- fpl
zione f aanhangwagen c (pl ~s) rimor-
*aanbidden v venerare chio m
*aanbieden v *offrire; presenta- aanhankelijk adj affettuoso
re *aanhebben v indossare
aanbieding c (pl ~en) offerta f aanhechten v attaccare
aanblik c spettacolo m; aspetto aanhoren v sentire
m *aanhouden v insistere; aanhou-
aanbod nt offerta f dend costante
aanbranden v bruciare aanhouding c (pl ~en) arresto m
aandacht c attenzione f; ~ *aankijken v guardare
besteden aan prestare atten- aanklacht c (pl ~en) accusa f
zione a aanklagen v accusare
aandeel nt (pl -delen) azione f aankleden v abbigliare, vestire;
aandenken nt (pl ~s) ricordo m zich ~ vestirsi
aandoening c (pl ~en) affezio- *aankomen v arrivare
ne f aankomst c arrivo m
aandoenlijk adj commovente aankomsttijd c (pl ~en) ora di
*aandrijven v propulsare arrivo
*aandringen v insistere aankondigen v annunziare
aanduiden v indicare aankondiging c (pl ~en) avviso
*aangaan v riguardare m, annunzio m
aangaande prep per quanto aankoop c (pl -kopen) compera
riguarda f
aangeboren adj innato aankruisen v marcare
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 204

aanleg 204 aanzien

aanleg c attitudine f aanstekelijk adj contagioso


aanleggen v attraccare *aansteken v *accendere; infet-
aanleiding c (pl ~en) motivo m tare
aanlengen v allungare aansteker c (pl ~s) accendino m
zich aanmelden v presentarsi aanstellen v designare
aanmerkelijk adj notevole aanstoot c scandalo m
aanmerken v commentare aanstootgevend adj offensivo
aanmoedigen v incoraggiare aanstrepen v segnare
*aannemen v accettare; *assu- aantal nt (pl ~len) quantit f;
mere, *supporre; adottare; numero m
aangenomen dat supposto aantekenen v registrare; racco-
che mandare
aannemer c (pl ~s) imprendito- aantekening c (pl ~en) appunto
re m m
aanpak c metodo m, imposta- aantonen v dimostrare
zione f aantrekkelijk adj attraente
aanpassen v adattare *aantrekken v *attrarre; tentare;
aanplakbiljet nt (pl ~ten) affis- indossare; serrare
so m aantrekking c attrazione f
*aanprijzen v raccomandare aanvaarden v accettare
*aanraden v consigliare aanval c (pl ~len) attacco m
aanraken v toccare *aanvallen v *assalire; attaccare
aanraking c (pl ~en) tocco m; aanvang c principio m
contatto m *aanvangen v iniziare
aanranden v aggredire aanvankelijk adv originariamen-
aanrichten v provocare te, al principio
aanrijding c (pl ~en) scontro m aanvaring c (pl ~en) collisione f
aanschaffen v acquistare aanvoer c rifornimento m
*aansluiten v collegare aanvoerder c (pl ~s) leader m
aansluiting c (pl ~en) coinci- aanvraag c (pl -vragen) richiesta
denza f f
aansporen v incitare; stimolare aanwezig adj presente
aanspraak c (pl -spraken) prete- aanwezigheid c presenza f
sa f *aanwijzen v indicare; designare
aansprakelijk adj responsabile aanwijzing c (pl ~en) indicazio-
aansprakelijkheid c responsabi- ne f
lit f aanzetten v *accendere
*aanspreken v *rivolgersi a aanzien nt aspetto m; considera-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 205

aanzienlijk 205 actie

zione f; ten ~ van in relazione accent nt (pl ~en) accento m


a accepteren v *accogliere
aanzienlijk adj considerevole, accessoires pl accessori mpl
sostanziale accijns c (pl -accijnzen) dazio m,
aap c (pl apen) scimmia f tariffa doganale f
aard c indole f accommodatie c sistemazione f
aardappel c (pl ~s, ~en) patata f accu c (pl ~'s) accumulatore m
aardbei c (pl ~en) fragola f acht num otto
aardbeving c (pl ~en) terremo- achteloos adj noncurante
to m achten v stimare; considerare
aardbol c globo m achter prep dietro; dopo
aarde c terra f achteraan adv indietro
aardewerk nt terraglie fpl, cera- achterbuurt c (pl ~en) quartiere
mica f, stoviglie fpl povero m
aardig adj simpatico; carino, achterdochtig adj sospettoso
gentile achtergrond c (pl ~en) sfondo m
aardrijkskunde c geografia f achterkant c (pl ~en) parte
aartsbisschop c (pl ~pen) arci- posteriore f
vescovo m *achterlaten v lasciare
aarzelen v esitare achterlicht nt (pl ~en) luce
aas nt esca f posteriore f, fanalino posterio-
abces nt (pl ~sen) ascesso m re n
abdij c (pl ~en) badia f achternaam c (pl -namen)
abnormaal adj anormale cognome m
abonnee c (pl ~s) abbonato m achterstallig adj arretrato
abonnement nt (pl ~en) abbo- achteruit adv all'indietro
namento m *achteruitrijden v *far marcia
abonnementskaart c (pl ~en) indietro
abbonamento m achterwerk nt (pl ~en) didietro
abortus c (pl ~sen) aborto m m
abrikoos c (pl -kozen) albicocca achting c stima f
f achtste num ottavo
absoluut adj assoluto; adv asso- achttien num diciotto
lutamente achttiende num diciottesimo
abstract adj astratto acne c acne f
absurd adj assurdo acquisitie c (pl ~s) acquisizione f
abuis nt (pl abuizen) fallo m acteur c (pl ~s) attore m
academie c (pl ~s) accademia f actie c (pl ~s) azione f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 206

actief 206 afleveren

actief adj attivo *afdingen v mercanteggiare


activiteit c (pl ~en) attivit f afdrogen v asciugare
actrice c (pl ~s) attrice f afdruk c (pl ~ken) stampa f
actueel adj attuale *afdwingen v *estorcere
acuut adj acuto affaire c (pl ~s) affare m; amo-
adel c nobilt f retto m
adellijk adj nobile affiche nt (pl ~s) cartellone m
adem c respiro m afgeladen adj gremito
ademen v respirare afgelegen adj distante, lontano,
ademhaling c respirazione f remoto
adequaat adj adeguato afgelopen adj scorso
ader c (pl ~s, ~en) vena f afgerond adj arrotondato
administratie c (pl ~s) ammini- afgevaardigde c (pl ~n) deputa-
strazione f to m
administratief adj amministra- afgezien van a prescindere da
tivo afgod c (pl ~en) idolo m
admiraal c (pl ~s) ammiraglio afgrijzen nt raccapriccio m
m afgrond c (pl ~en) precipizio m,
adopteren v adottare abisso m
adres nt (pl ~sen) indirizzo m afgunst c invidia f
adresseren v indirizzare afgunstig adj invidioso
advertentie c (pl ~s) avviso m afhalen v *andare a prendere
advies nt (pl adviezen) consi- afhandelen v sistemare
glio m *afhangen van *dipendere da
adviseren v consigliare afhankelijk adj dipendente
advocaat c (pl -caten) avvocato afhellend adj inclinato
m afkeer c ripugnanza f; antipatia f
af adv finito; ~ en toe ogni afkerig adj avverso
tanto afkeuren v disapprovare; rigetta-
afbeelding c (pl ~en) quadro m re
afbetalen v pagare a rate afknippen v tagliare
afbetaling c (pl ~en) rata f afkondigen v proclamare
*afblijven v lasciar *stare afkorting c (pl ~en) abbreviazio-
afbraak c demolizione f ne f
*afbreken v scheggiare afleiden v *dedurre
afdaling c (pl ~en) discesa f afleiding c diversione f
afdanken v scartare afleren v disimparare
afdeling c (pl ~en) reparto m afleveren v recapitare
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 207

afloop 207 aids

afloop c scadenza f aftekenen v ritrarre


*aflopen v cessare; finire aftershave lozione dopobarba
aflossen v *dare il cambio; sal- aftrap c calcio d'inizio
dare *aftrekken v *sottrarre
afluisteren v origliare afvaardiging c (pl ~en) delega-
afmaken v completare zione f
afmeting c (pl ~en) dimensione afval nt immondizia f, rifiuti
f mpl
*afnemen v *decrescere; afvegen v spazzare, asciugare
*togliere afvoer c scolo m
afpersing c (pl ~en) estorsione f zich *afvragen v *chiedersi
*afraden v *dissuadere afwachten v aspettare
afremmen v rallentare afwasmachine c lavastoviglie f
Afrika Africa f afwassen v lavare i piatti
Afrikaan c (pl -kanen) africano afwateren v drenare
m afwenden v *distogliere
Afrikaans adj africano afwezig adj assente
afschaffen v abolire afwezigheid c assenza f
afscheid nt addio m *afwijken v deviare
afschrift nt (pl ~en) copia f afwijking c (pl ~en) aberrazione
afschuw c orrore m f
afschuwelijk adj orribile, terri- *afwijzen v rifiutare
bile; orrendo afwisselen v variare; afwisse-
*afsluiten v *chiudere lend alternato
*afsnijden v tagliare afwisseling c variazione f
afspraak c (pl -spraken) appun- *afzeggen v *disdire
tamento m; impegno m afzetting c (pl ~en) giacimento
afstammeling c (pl ~en) discen- m
dente m afzonderlijk adj singolo; distin-
afstamming c discendenza f to; adv separatamente
afstand c (pl ~en) distanza f agenda c (pl ~'s) agenda f
afstandsbediening c teleco- agent c (pl ~en) agente m;
mando m distributore m
afstandsmeter c (pl ~s) teleme- agentschap nt (pl ~pen) agenzia
tro m f
afstellen v regolare agrarisch adj agricolo
afstemmen v sintonizzare agressief adj agressivo
afstotelijk adj repellente aids c aids m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 208

airconditioned 208 analist

airconditioned adj aria condi- als conj se; qualora; che, come
zionata alsof conj come se; *doen ~ *fin-
akelig adj sgradevole gere
akker c (pl ~s) campo m alstublieft ecco; per favore
akkoord nt (pl ~en) accordo m alt c (pl ~en) contralto m
akte c (pl ~n, ~s) atto m altaar nt (pl altaren) altare m
aktetas c (pl ~sen) cartella f, alternatief nt (pl -tieven) alter-
portacarte m nativa f
al adj tutto; adv gi altijd adv sempre
alarm nt allarme m amandel c (pl ~en, ~s) mandorla
alarmeren v allarmare f; amandelen tonsille fpl
alarmnummer nt numero di amandelontsteking c (pl ~en)
emergenza m tonsillite f
album nt (pl ~s) album m ambacht nt (pl ~en) mestiere m
alcohol c alcool m ambassade c (pl ~s) ambasciata f
alcoholisch adj alcolico ambassadeur c (pl ~s) ambascia-
aldoor adv continuamente tore m
alfabet nt alfabeto m ambitieus adj ambizioso
algebra c algebra f ambt nt (pl ~en) funzione f
algemeen adj generale; in het ~ ambtenaar c (pl -naren) funzio-
in generale nario m
Algerije Algeria f ambulance c (pl ~s) ambulanza f
Algerijn c (pl ~en) algerino m Amerika America f
Algerijns adj algerino Amerikaan c (pl -kanen) ameri-
alhoewel conj bench cano m
alikruik c (pl ~en) chiocciola di Amerikaans adj americano
mare f amethist c (pl ~en) ametista f
alimentatie c alimenti mpl amicaal adj amichevole
alinea c (pl ~'s) capoverso m ammonia c ammoniaca f
alledaags adj solito; quotidiano amnestie c amnistia f
alleen adv soltanto; solo amulet c (pl ~ten) portafortuna
allemaal num tutti m, amuleto m
allergie c (pl ~n) allergia f amusant adj divertente
allerlei adj vari; ogni sorta di amusement nt passatempo m
alles pron tutto amuseren v divertire
almachtig adj onnipotente analfabeet c (pl -beten) analfa-
almanak c (pl ~ken) almanacco beta m
m analist c (pl ~en) analista m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 209

analyse 209 Argentini

analyse c (pl ~n, ~s) analisi f antwoorden v *rispondere


analyseren v analizzare apart adv a parte
analyticus c (pl -ci) psicoanali- aperitief nt (pl -tieven) aperitivo
sta m m
ananas c (pl ~sen) ananas m apotheek c (pl -theken) farmacia
anarchie c anarchia f f
anatomie c anatomia f apotheker c (pl ~s) farmacista m
ander adj altro; onder andere apparaat nt (pl -raten) apparec-
tra l'altro chio m; dispositivo m
anders adv altrimenti appartement nt (pl ~en) appar-
andersom adv alla rovescia tamento m
angst c (pl ~en) paura f; terrore appel c (pl ~s) mela f
m applaudisseren v applaudire
angstig adj impaurito applaus nt applauso m
angstwekkend adj spaventevo- april aprile m
le aquarel c (pl ~len) acquerello m
animo c interesse m ar c (pl ~ren) slitta f
anker nt (pl ~s) ancora f Arabier c (pl ~en) arabo m
annexeren v *annettere Arabisch adj arabo
annonce c (pl ~s) avviso m arbeid c lavoro m, attivit f
annuleren v annullare arbeidbesparend adj che rispar-
annulering c (pl ~en) annulla- mia lavoro
mento m arbeider c (pl ~s) operaio m,
anoniem adj anonimo lavoratore m
ansichtkaart c (pl ~en) cartoli- arbeidsbureau nt (pl ~s) ufficio
na illustrata f di collocamento m
ansjovis c (pl ~sen) acciuga f archeologie c archeologia f
antenne c (pl ~s) antenna f archeoloog c (pl -logen) archeo-
antibioticum nt (pl -ca) antibio- logo m
tico m archief nt (pl -chieven) archivio
antiek adj antico m
antipathie c antipatia f architect c (pl ~en) architetto m
antiquair c (pl ~s) antiquario m architectuur c architettura f
antiquiteit c (pl ~en) anticaglia arena c (pl ~'s) arena f
f arend c (pl ~en) aquila f
antivries c anticongelante m Argentijn c (pl ~en) argentino m
antwoord nt (pl ~en) risposta f; Argentijns adj argentino
als ~ in risposta Argentini Argentina f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 210

argument 210 autorit

argument nt (pl ~en) argomen- Atlantische Oceaan Atlantico m


to m atleet c (pl -leten) atleta m
argumenteren v argomentare atletiek c atletica f
argwaan c sospetto m atmosfeer c atmosfera f
argwanend adj sospettoso atomisch adj atomico
arm1 adj povero atoom nt (pl atomen) atomo
arm2 c (pl ~en) braccio m m; atoom- atomico
armband c (pl ~en) braccialetto attent adj premuroso
m attest nt (pl ~en) certificato m
armoede c povert f attractie c (pl ~s) attrattiva f
armoedig adj misero aubergine c (pl ~s) melanzana f
aroma nt aroma m augustus agosto m
arrestatie c (pl ~s) arresto m aula c (pl ~'s) auditorio m
arresteren v arrestare Australi Australia f
arrogant adj presuntuoso Australir c (pl ~s) australiano
artikel nt (pl ~en, ~s) articolo m m
artisjok c (pl ~ken) carciofo m Australisch adj australiano
artistiek adj artistico auteur c (pl ~s) autore m
arts c (pl ~en) medico m authentiek adj autentico
as1 c (pl ~sen) asse m auto c (pl ~'s) macchina f;
as2 c cenere f automobile f
asbak c (pl ~ken) portacenere autoalarm nt antifurto auto m
m automaat c (pl -maten) distri-
asbest nt amianto m butore automatico m
asfalt nt asfalto m automatisch adj automatico
asiel nt asilo m automatisering c automazione
aspect nt (pl ~en) aspetto m f
asperge c (pl ~s) asparago m automobielclub c (pl ~s) auto-
aspirine c aspirina f mobile club m
assistent c (pl ~en) assistente automobilisme nt automobilis-
m/f mo m
associren v associare automobilist c (pl ~en) auto-
assortiment nt (pl ~en) assorti- mobilista m/v
mento m autonoom adj autonomo
assurantie c (pl ~s, -tin) assi- autopsie c autopsia f
curazione f *autorijden v guidare in auto-
astma nt asma f mobile
athest c (pl ~en) ateo m autorit c (pl ~ten) scarrozzata f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 211

autoritair 211

autoritair adj autoritario


autoriteiten pl autorit fpl
autoverhuur c autonoleggio m
B
autoweg c (pl ~en) autostrada f
avond c (pl ~en) sera f baai c (pl ~en) baia f
avondeten nt cena f baan c (pl banen) lavoro m
avondkleding c abito da sera m baard c (pl ~en) barba f
avondschemering c crepuscolo baarmoeder c utero m
m baars c (pl baarzen) branzino m,
avontuur nt (pl -turen) avven- pesce persico m
tura f baas c (pl bazen) padrone m
Aziaat c (pl Aziaten) asiatico m baat c beneficio m; vantaggio m
Aziatisch adj asiatico babbelen v ciarlare
Azi Asia f babbelkous c (pl ~en) chiacchie-
azijn c aceto m rone m
babbeltje nt (pl ~s) chiacchierata
f
baby c (pl ~'s) piccino m
babysitter c (pl ~s) bambinaia f
bacil c (pl ~len) germe m
bacterie c (pl -rin) batterio m
bad nt (pl ~en) bagno m; een ~
*nemen *fare il bagno
baden v bagnarsi
badhanddoek c (pl ~en) asciuga-
mano m
badjas c (pl ~sen) accappatoio m
badkamer c (pl ~s) stanza da
bagno f
badmuts c (pl ~en) cuffia da
bagno f
badpak nt (pl ~ken) costume da
bagno m
badplaats c (pl ~en) stazione
balneare f
badstof c spugna f
badzout nt sali da bagno mpl
bagage c bagaglio m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 212

bagagedepot 212 basis

bagagedepot nt (pl ~s) deposito bandenspanning c pressione


bagagli m gomme f
bagagenet nt (pl ~ten) portaba- bandenpech c foratura f, bucatu-
gagli m ra f
bagagerek nt (pl ~ken) portaba- bandiet c (pl ~en) bandito m
gagli m bandrecorder c (pl ~s) magne-
bagageruimte c (pl ~n, ~s) baga- tofono m
gliaio m bang adj spaventato, impaurito;
bagagewagen c (pl ~s) carrello ~ *zijn *aver paura
m bank c (pl ~en) banca f; banco m
bakboord nt babordo m bankbiljet nt (pl ~ten) bancono-
baken nt (pl ~s) punto di riferi- ta f
mento banket nt (pl ~ten) banchetto m
bakermat c culla f banketbakker c (pl ~s) pasticcie-
bakkebaarden pl basette fpl re m
*bakken v infornare; *arrostire banketbakkerij c (pl ~en) pastic-
bakker c (pl ~s) panettiere m ceria f
bakkerij c (pl ~en) panetteria f banketzaal c (pl -zalen) sala da
baksteen c (pl -stenen) mattone banchetto f
m bankrekening c (pl ~en) conto
bal1 c (pl ~len) palla f bancario m
bal2 nt (pl ~s) ballo m bankroet adj fallito
balans c (pl ~en) bilancio m bar c (pl ~s) bar m
baldadig adj turbolento barbecue c grigliata f
balie c (pl ~s) banco m bariton c (pl ~s) baritono m
balk c (pl ~en) trave f barjuffrouw c (pl ~en) barista f
balkon nt (pl ~s) balcone m; bal- barman c (pl ~nen) barista m
conata f barmhartig adj misericordioso
ballet nt (pl ~ten) balletto m barnsteen c/nt ambra f
balling c (pl ~en) esule m barok adj barocco
ballingschap c esilio m barometer c (pl ~s) barometro nt
ballon c (pl ~s) palloncino m barrire c (pl ~s) barriera f
ballpoint c (pl ~s) penna a sfera f barst c (pl ~en) fessura f
bamboe nt bamb m *barsten v incrinarsi, scoppiare
banaan c (pl bananen) banana f bas c (pl ~sen) basso m
band c (pl ~en) nastro m; benda baseren v basare
f; copertone m, pneumatico m; basiliek f (pl ~en) basilica f
lekke ~ bucatura f, foratura f basis c (pl bases) base f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 213

basiscrme 213 begeleiden

basiscrme (pl ~s) fondo tinta f bedrag nt (pl ~en) somma f


bast c (pl ~en) corteccia f *bedragen v ammontare a
bastaard c (pl ~en, ~s) bastardo bedreigen v minacciare
m bedreiging c (pl ~en) minaccia f
baten v giovare *bedriegen v ingannare
batterij c (pl ~en) batteria f bedrijf nt (pl bedrijven) azienda
batterijoplader c ricaricatore di f; impianto m; atto m
pile m bedrijvig adj vivace
beambte c (pl ~n) impiegato m bedroefd adj triste, spiacente
beantwoorden v *rispondere a bedroefdheid c tristezza f; affli-
bebost adj boscoso zione f
bebouwen v coltivare bedrog nt inganno m; frode f
bed nt (pl ~den) letto m beindigen v finire
bedaard adj tranquillo beek c (pl beken) ruscello m
bedachtzaam adj cauto beeld nt (pl ~en) figura f, imma-
bedanken v ringraziare gine f
bedaren v calmarsi beeldhouwer c (pl ~s) scultore m
beddengoed nt biancheria da beeldhouwwerk nt (pl ~en) scul-
letto tura f
bedeesd adj timido beeldscherm nt (pl ~en) video m
bedekken v *coprire been1 nt (pl benen) gamba f
bedelaar c (pl ~s) mendicante m been2 nt (pl beenderen, benen)
bedelen v mendicare osso m
*bedelven v seppellire beer c (pl beren) orso m
*bedenken v ricordare beest nt (pl ~en) animale m
*bederven v guastare; pasticciare beestachtig adj brutale
bedevaart c (pl ~en) pellegrinag- beet c (pl beten) morso m
gio m beetje nt poco m
bediende c (pl ~n, ~s) domestico *beetnemen v afferrare
m, servitore m; cameriere m, beetwortel c (pl ~s, ~en) barba-
valletto m; servo m bietola f
bedienen v servire befaamd adj illustre
bediening c servizio m begaafd adj di talento, dotato
bedieningsgeld nt servizio m *begaan v compiere
bedoelen v *voler dire; *intende- begaanbaar adj agibile
re begeerlijk adj desiderabile
bedoeling c (pl ~en) proposito begeerte c (pl ~n) desiderio m
m, intenzione f begeleiden v accompagnare; gui-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 214

begeren 214 beklagen

dare beheksen v stregare


begeren v desiderare zich *behelpen met arrangiarsi
begin nt inizio m; begin- iniziale con
beginneling c (pl ~en) princi- behendig adj destro
piante m beheren v *gestire
*beginnen v cominciare, iniziare behoedzaam adj prudente
beginner c (pl ~s) principiante m behoefte c (pl ~n) necessit f,
beginsel nt (pl ~en, ~s) principio bisogno m
m behoeven v *aver bisogno di;
begraafplaats c (pl ~en) cimitero ten behoeve van a favore di
m behoorlijk adj decente
begrafenis c (pl ~sen) sepoltura behoren v *appartenere a; richie-
f; funerale m dere
*begraven v seppellire behoudend adj conservatore
*begrijpen v *comprendere, beide adj entrambi; tutti e due;
*capire; begrijpend adj com- een van ~ l'uno o l'altro; geen
prensivo van ~ n l'uno n l'altro
begrip nt (pl ~pen) nozione f; beige adj beige
concetto m, concezione f; com- benvloeden v influire; influen-
prensione f zare
begroeid adj coperto di fogliame beitel c (pl ~s) scalpello m
begroting c (pl ~en) preventivo bejaard adj attempato; anziano
m bek c (pl ~ken) bocca f; becco m
begunstigde c (pl ~n) beneficia- bekend adj noto
rio m bekende c (pl ~n) conoscenza f
begunstigen v favorire bekendmaken v annunziare
beha c (pl ~'s) reggiseno m, reg- bekendmaking c (pl ~en) avviso
gipetto m m
behalen v conseguire bekennen v *riconoscere
behalve prep tranne, salvo; in bekentenis c (pl ~sen) confessio-
aggiunta a, oltre a ne f
behandelen v trattare beker c (pl ~s) boccale m; bic-
behandeling c (pl ~en) tratta- chiere m; coppa f
mento m bekeren v convertire
behang nt carta da parati f *bekijken v osservare, guardare
beheer nt gestione f; ammini- bekken nt (pl ~s) catino m; baci-
strazione f no m
beheersen v dominare beklagen v compatire
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 215

bekleden 215 benauwd

bekleden v tappezzare belegering c (pl ~en) assedio m


beklemmen v *opprimere beleggen v investire
*beklimmen v *ascendere belegging c (pl ~en) investimen-
beklimming c (pl ~en) ascesa f to m
beknopt adj conciso; breve beleid nt politica f
zich bekommeren om preoccu- belemmeren v impedire
parsi di beletsel nt (pl ~s, ~en) impedi-
bekoring c (pl ~en) attrazione f, mento m
incanto in beletten v impedire
bekritiseren v criticare beleven v sperimentare
bekrompen adj meschino Belg c (pl ~en) belga m/f
bekronen v coronare Belgi Belgio m
bekwaam adj abile, capace; Belgisch adj belga
esperto belichting c esposizione
bekwaamheid c (pl -heden) abi- belichtingsmeter c (pl ~s) esposi-
lit f metro m
bel c (pl ~len) campanello m; *belijden v professare
bolla f bellen v suonare
belachelijk adj ridicolo, irrisorio belofte c (pl ~n) promessa f
belang nt (pl ~en) interesse m; belonen v ricompensare
rilievo m, importanza f; van ~ beloning c (pl ~en) ricompensa f
*zijn *avere importanza beloven v *promettere
belangrijk adj importante bemachtigen v assicurarsi
belangstellend adj interessato bemanning c (pl ~en) equipaggio
belangstelling c interessamento m
m bemerken v rilevare; percepire
belastbaar adj tassabile bemiddelaar c (pl ~s) mediatore
belasten v incaricare; tassare; m
belast met incaricato di bemiddeld adj agiato
belasting c (pl ~en) carico m; bemiddelen v *fare da interme-
tassa f; imposta f diario
belastingvrij adj franco di dazio; bemind adj amato
esente da tassa zich bemoeien met v intromet-
beledigen v insultare; *offende- tersi
re; beledigend offensivo benadrukken v sottolineare
belediging c (pl ~en) insulto m; benaming c (pl ~en) denomina-
offesa f zione f
beleefd adj cortese benauwd adj asfissiante
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 216

bende 216 beschaving

bende c (pl ~n, ~s) banda f bereikbaar adj conseguibile


beneden prep sotto; adv sotto, bereiken v *raggiungere; adem-
gi; dabbasso; naar ~ in disce- piere
sa, dabbasso berekenen v calcolare; *far paga-
benieuwd adj curioso re
benijden v invidiare berekening c (pl ~en) calcolo m
benoemen v nominare berg c (pl ~en) montagna f;
benoeming c (pl ~en) nomina f monte m
benutten v utilizzare bergachtig adj montagnoso
benzine c benzina f bergketen c (pl ~s) catena di
benzinepomp c (pl ~en) pompa montagne f
di benzina f; pompa di alimen- bergkloof c (pl -kloven) gola f
tazione f bergpas c (pl ~sen) passo m
benzinestation nt (pl ~s) distri- bergplaats c (pl ~en) magazzino
butore di benzina m; stazione m
di servizio f bergrug c (pl ~gen) cresta f
benzinetank c (pl ~s) serbatoio bergsport c alpinismo m
di benzina m bericht nt (pl ~en) messaggio m;
beoefenen v praticare notizia f
beogen v aspirare a berispen v rimproverare
beoordelen v giudicare berk c (pl ~en) betulla f
beoordeling c (pl ~en) giudizio beroemd adj famoso
m beroep nt (pl ~en) professione f;
bepaald adj determinato; certo appello m; beroeps~ professio-
bepalen v determinare; stipulare nale
bepaling c (pl ~en) stipulazione beroerd adj misero
f; definizione f beroerte c (pl ~n, ~s) colpo m
beperken v limitare berouw nt pentimento m
beperking c (pl ~en) restrizione f beroven v rubare
beproeven v provare beroving c (pl ~en) furto m
beraad nt riflessione f berucht adj famigerato
beraadslagen v deliberare bes c (pl ~sen) bacca f; ribes m;
beramen v escogitare zwarte ~ ribes nero
bereid adj preparato, compia- beschaafd adj civilizzato; colto
cente beschaamd adj vergognoso
bereiden v preparare beschadigen v danneggiare
bereidwillig adj cooperatore beschaving c (pl ~en) civilt f;
bereik nt portata f cultura f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 217

bescheiden 217 betoging

bescheiden adj modesto *bestaan v *esistere; ~ uit consi-


bescheidenheid c modestia f stere in
beschermen v *proteggere bestanddeel nt (pl -delen) ingre-
bescherming c protezione f diente m; elemento m
beschikbaar adj disponibile besteden v *spendere
beschikken over *disporre di bestek nt (pl ~ken) posate fpl
beschikking c disposizione f bestelauto c (pl ~'s) furgone m;
beschimmeld adj ammuffito camionetta f
beschouwen v considerare bestelformulier nt (pl ~en)
*beschrijven v *descrivere modulo di ordinazione m
beschrijving c (pl ~en) descrizio- bestellen v ordinare
ne f bestelling c (pl ~en) ordinazione
beschuldigen v accusare; rimpro- f
verare bestemmen v destinare
beschutten v riparare bestemming c (pl ~en) destina-
beschutting c rifugio m, riparo m zione f
beseffen v realizzare bestendig adj stabile
beslag nt impasto m; beslag leg- *bestijgen v montare
gen op sequestrare, confiscare bestraten v pavimentare
beslissen v *decidere *bestrijden v combattere
beslissing c (pl ~en) decisione f besturen v *condurre
beslist adv senz'altro bestuur nt (pl besturen) direzio-
besluit nt (pl ~en) decisione f ne f; consiglio m, amministra-
*besluiten v *decidere zione f; governo m
besmettelijk adj contagioso bestuurlijk adj amministrativo
besmetten v infettare bestuursrecht nt diritto ammini-
besneeuwd adj nevoso strativo
bespelen v suonare betalen v pagare
bespottelijk adj ridicolo betaling c (pl ~en) pagamento m
bespotten v ridicolizzare; canzo- betasten v palpare
nare betekenen v significare
*bespreken v riservare, prenota- betekenis c (pl ~sen) significato
re; *discutere m
bespreking c (pl ~en) prenota- beter adj migliore
zione f; recensione f; discussio- beteugelen v frenare
ne f betogen v *fare una dimostrazio-
best adj ottimo ne
bestaan nt esistenza f betoging c (pl ~en) dimostrazio-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 218

beton 218 beweegreden

ne f *bevaren v navigare su
beton nt calcestruzzo m bevatten v *contenere; *com-
betoveren v incantare; betove- prendere
rend adj incantevole, affasci- bevel nt (pl ~en) ordine m,
nante comando m
betovering c (pl ~en) incanto m *bevelen v comandare
betrappen v *cogliere bevelhebber c (pl ~s) coman-
*betreden v entrare dante m
betreffen v concernere; riguarda- beven v tremare
re, colpire; wat betreft per bever c (pl ~s) castoro m
quanto riguarda bevestigen v confermare; allac-
betreffende prep per quanto ciare; bevestigend adj afferma-
riguarda, riguardo a, circa, tivo
riguardante bevestiging c (pl ~en) conferma
betrekkelijk adj relativo f
*betrekken v *coinvolgere, zich *bevinden v trovarsi
impegnare; *ottenere bevlieging c (pl ~en) capriccio m
betrekking c (pl ~en) impiego m, bevochtigen v inumidire
situazione f; relazione f; met ~ bevoegd adj competente
tot riguardo a bevoegdheid c (pl -heden) qua-
betreuren v *rimpiangere lifica f
betrokken adj nuvoloso, coper- bevolking c popolazione f
to; interessato, coinvolto bevorderen v *promuovere
betrouwbaar adj fidato bevredigen v *soddisfare
betuigen v manifestare bevrediging c (pl ~en) appaga-
betwijfelen v dubitare di, *met- mento m
tere in dubbio *bevriezen v congelarsi
betwisten v disputare bevrijding c liberazione f
beu adj stufo di bevuild adj sudicio
beuk c (pl ~en) faggio m bewaken v custodire
beul c (pl ~en) boia m bewaker c (pl ~s) guardiano m;
beurs c (pl beurzen) borsellino custode m
m; borsa f; fiera f bewapenen v armare
beurt c (pl ~en) turno m bewaren v conservare; *mante-
bevaarbaar adj navigabile nere
*bevallen v *piacere bewaring c tutela f
bevallig adj grazioso beweeglijk adj mobile
bevalling c (pl ~en) parto m beweegreden c (pl ~en) ragione
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 219

bewegen 219 bijeenkomst

f *bezoeken v visitare
*bewegen v *muovere bezoeker c (pl ~s) visitatore m
beweging c (pl ~en) movimento bezoekuren pl orario di visita
m; moto m bezonnen adj assennato
beweren v asserire bezorgd adj preoccupato
bewijs nt (pl bewijzen) prova f; bezorgdheid c preoccupazione f,
ricevuta f ansiet f
*bewijzen v provare bezorgen v consegnare; fornire
bewind nt regime m, governo m bezorging c consegna f
bewolking c nuvole fpl bezwaar nt (pl bezwaren) obie-
bewolkt adj nuvoloso zione f; ~ *hebben tegen v
bewonderen v ammirare *opporsi a; *fare obiezione a
bewondering c ammirazione f *bezwijken v crollare; soccombe-
bewonen v abitare re
bewoner c (pl ~s) abitante m; bibberen v tremare
occupante m bibliotheek c (pl -theken) biblio-
bewoonbaar adj abitabile teca f
bewust adj conscio, consapevole *bidden v pregare
bewusteloos adj inconscio biecht c (pl ~en) confessione f
bewustzijn nt concienza f biechten v confessare
bezem c (pl ~s) scopa f *bieden v presentare
bezeren v ferire biefstuk c (pl ~ken) bistecca f
bezet adj occupato bier nt (pl ~en) birra f
bezetten v occupare bies c (pl biezen) giunco m
bezetting c (pl ~en) occupazione bieslook nt erba cipollina f
f biet c (pl ~en) barbabietola f
bezielen v ispirare big c (pl ~gen) porcellino m
bezienswaardigheid c bij1 prep vicino a, da, presso
(pl -heden) curiosit f bij2 c (pl ~en) ape f
bezig adj occupato bijbel c (pl ~s) bibbia f
zich *bezighouden met occupar- bijbetekenis c (pl ~sen) significa-
si di to secondario m
bezinksel nt (pl ~s) sedimento m bijdrage c (pl ~n) contributo m
bezit nt propriet f; possesso m bijeen adv insieme
*bezitten v *possedere *bijeenbrengen v riunire
bezitter c (pl ~s) proprietario m *bijeenkomen v radunarsi
bezittingen pl effetti personali bijeenkomst c (pl ~en) riunione
bezoek nt (pl ~en) visita f f; raduno m; assemblea f, con-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 220

bijenkorf 220 blank

gresso m vole
bijenkorf c (pl -korven) alveare *binden v legare
m binnen prep dentro, dentro a; adv
bijgebouw nt (pl ~en) dipenden- dentro, in casa; naar ~ verso
za f i'interno, van ~ all'interno,
bijgeloof nt superstizione f dentro
bijgevolg adv conseguentemente binnenband c (pl ~en) camera
*bijhouden v *stare al passo con d'aria f
bijknippen v raccorciare *binnengaan v entrare
bijkomend adj supplementare binnenkant c interiore m, inter-
bijkomstig adj accessorio; secon- no m
dario *binnenkomen v entrare
bijl c (pl ~en) ascia f binnenkomst c ingresso m
bijlage c (pl ~n) allegato m binnenkort adj tra breve
bijna adv quasi binnenlands adv interno
bijnaam c (pl -namen) nomigno- binnenste interno; binnenste-
lo m buiten adj alla rovescia
bijouterie c gioielli mpl *binnenvallen v *invadere
*bijsluiten v *accludere biologie c biologia f
*bijstaan v *assistere bioscoop c (pl -scopen) cinema-
bijstand c assistenza f tografo m; cinema m
*bijten v *mordere biscuit nt (pl ~s) biscotto m
bijvoegen v *aggiungere bisschop c (pl ~pen) vescovo m
bijvoeglijk naamwoord nt agget- bitter adj amaro
tivo m blaar c (pl blaren) bolla f
bijvoorbeeld adv per esempio blaas c (pl blazen) vescica f,
bijvullen v aggiungere bolla f
bijwonen v *assistere a blaasontsteking c (pl ~en) cistite
bijwoord nt (pl ~en) avverbio m f
bijziend adj miope blad1 nt (pl ~eren, blaren) foglia
bijzonder adj particolare, specia- f
le; in het ~ in particolare, par- blad2 nt (pl ~en) foglio m; rivista
ticolarmente f
bijzonderheid c (pl -heden) par- bladgoud nt oro laminato
ticolare m bladzijde c (pl ~n) pagina f
bil c (pl ~len) natica f blaffen v abbaiare; latrare
biljart nt biliardo m blanco adj in bianco
billijk adj equo, giusto, ragione- blank adj bianco
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 221

blankvoren 221 boekenstalletje

blankvoren c (pl ~s) lasca f bloedvergiftiging c setticemia f


blauw adj blu bloem1 c farina f
*blazen v soffiare bloem2 c (pl ~en) fiore m
blazer c (pl ~s) giacca sportiva f bloemblad nt (pl ~en) petalo m
bleek adj pallido bloembol c (pl ~len) bulbo m
bleken v sbiancare, candeggiare bloemenwinkel c (pl ~s) fioreria
blessure c (pl ~s) lesione f f
blij adj contento; allegro bloemist c (pl ~en) fioraio m
blijkbaar adv apparentemente bloemkool c (pl -kolen) cavolfio-
*blijken v mostrarsi; risultare re m
blijspel nt (pl ~en) commedia f bloemlezing c (pl ~en) antologia
*blijven v *rimanere, *stare; con- f
tinuare; blijvend duraturo bloemperk nt (pl ~en) aiola f
blik nt (pl ~ken) latta f; sguardo blok nt (pl ~ken) ceppo m;
m; occhiata f; een ~ *werpen blokje nt cubo m
*dare un'occhiata blokkeren v ostruire, bloccare
blikopener c (pl ~s) apriscatole m blond adj biondo
bliksem c lampo m blondine c (pl ~s) bionda f
blind1 nt (pl ~en) persiana f bloot adj nudo
blind2 adj cieco blootleggen v *scoprire
blindedarm c (pl ~en) appendice blootstelling c (pl ~en) privazio-
f ni fpl
blindedarmontsteking c blouse c (pl ~s) blusa f
(pl ~en) appendicite f blozen v arrossire
*blinken v risplendere; blinkend blussen v *spegnere
lucido bocht c (pl ~en) svolta f, curva f;
blocnote c (pl ~s) blocco per tornante m
appunti m bode c (pl ~n, ~s) messaggero m
bloed nt sangue m bodem c (pl ~s) fondo m; terre-
bloedarmoede c anemia f no m
bloeddruk c pressione sanguigna bodywarmer c body warmer m
f boef c (pl boeven) furfante m
bloeden v sanguinare boei c (pl ~en) boa f
bloeding c (pl ~en) emorragia f boeien v affascinare
bloedsomloop c circolazione del boek nt (pl ~en) libro m
sangue f boeken v allibrare; prenotare
bloedvat nt (pl ~en) vaso sangui- boekenstalletje nt (pl ~s) edicola
gno m f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 222

boeket 222 boren

boeket nt (pl ~ten) mazzo m nt pelliccia f


boekhandel c (pl ~s) libreria f bontjas c (pl ~sen) cappotto di
boekhandelaar c (pl -laren) pelliccia m
libraio m bontwerker c (pl ~s) pellicciaio
boekwinkel c (pl ~s) libreria f m
boel c quantit f bonzen v urtare
boer c (pl ~en) fattore m; conta- boodschap c (pl ~pen) commis-
dino m; fante m sione f
boerderij c (pl ~en) fattoria f; boodschappentas c (pl ~sen)
cascina f borsa per la spesa f
boerin c (pl ~nen) fattoressa f boog c (pl bogen) arco m
boete c (pl ~n, ~s) penalit f, boogvormig adj arcato
multa f boom c (pl bomen) albero m
boetiek c (pl ~s) boutique m boomgaard c (pl ~en) frutteto m
boetseren v plasmare boomkwekerij c (pl ~en) vivaio
bof c orecchioni mpl m
bok c (pl ~ken) becco m boon c (pl bonen) fagiolo m
boksen v *fare del pugilato boor c (pl boren) trapano m
bokswedstrijd c (pl ~en) partita boord (pl ~en) colletto m; aan
di pugilato f boord a bordo; van boord
bol c (pl ~len) bulbo m; sfera f *gaan sbarcare
Boliviaan c (pl -vianen) bolivia- boordenknoopje nt (pl ~s) bot-
no m toncino per colletto m
Boliviaans adj boliviano boos adj imbronciato
Bolivi Bolivia f boosaardig adj malevolo, corrot-
bom c (pl ~men) bomba f to
bombarderen v bombardare boosheid c rabbia f, stizza f
bon c (pl ~nen) tagliando m; boot c (pl boten) barca f
contravvenzione f; buono m bootje nt (pl ~s) barchetta f
bonbon c (pl ~s) cioccolatino m boottocht c (pl ~en) crociera f
bond c (pl ~en) lega f, confede- bord nt (pl ~en) piatto m; tavo-
razione f letta f
bondgenoot c (pl -noten) alleato bordeel nt (pl -delen) bordello
m m
bondgenootschap nt (pl ~pen) borduren v ricamare
alleanza f borduurwerk nt (pl ~en) ricamo
bons c (pl bonzen) urto m m
bont adj vivace, pieno di colore; boren v trapanare
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 223

borg 223 breekijzer

borg c (pl ~en) garante m bowling c bowling m


borgsom c (pl ~men) cauzione f braaf adj onesto, integro, buono
borrel c (pl ~s) aperitivo m braak adj incolto
borrelhapje nt (pl ~s) stuzzichi- braam c (pl bramen) mora f
no m *braden v *friggere; *cuocere
borst c (pl ~en) petto m; seno m arrosto
borstel c (pl ~s) spazzola f braken v vomitare
borstelen v spazzolare brand c (pl ~en) incendio m
borstkas c (pl ~sen) torace m brandalarm nt allarme d'incen-
bos nt (pl ~sen) foresta f, bosco dio m
m; c mazzo m brandblusapparaat nt
bosje nt (pl ~s) boschetto m (pl -raten) estintore m
boswachter c (pl ~s) guardia branden v *ardere
forestale f brandkast c (pl ~en) cassaforte f
bot1 adj smussato, spontato brandmerk nt (pl ~en) marchio
bot2 nt (pl ~ten) osso m m
boter c burro m brandpunt nt (pl ~en) fuoco m
boterham c (pl ~men) tramezzi- brandspiritus c alcool metilico
no m brandstof c (pl ~fen) combusti-
botsen v cozzare; scontrarsi bile m
botsing c (pl ~en) collisione f, brandtrap c (pl ~pen) scala di
scontro m sicurezza f
bougie c (pl ~s) candela d'accen- brandvrij adj incombustibile
sione f brandweer c pompieri mpl
bout c (pl ~en) bullone m brandwond c (pl ~en) bruciatura
bouw c costruzione f f
bouwen v costruire brasem c (pl ~s) abramide m
bouwkunde c architettura f Braziliaan c (pl -lianen) brasilia-
bouwvallig adj decrepito no m
boven prep su, sopra; adv sopra; Braziliaans adj brasiliano
di sopra; naar ~ in su, verso Brazili Brasile m
l'alto; su breed adj largo
bovendek nt ponte di coperta m breedte c (pl ~n, ~s) larghezza f
bovendien adv inoltre breedtegraad c (pl -graden) lati-
bovenkant c (pl ~en) lato supe- tudine f
riore m, parte superiore f breekbaar adj fragile
bovenop prep in cima a breekijzer nt (pl ~s) piede di
bovenste adj superiore, sommo porco m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 224

breien 224 buiten

breien v lavorare a maglia bromfiets c (pl ~en) motorino m


*breken v *rompere; spaccarsi, brommer c (pl ~s) motorino m
spaccare; fratturare bron c (pl ~nen) pozzo m; sor-
*brengen v portare; accompa- gente f; geneeskrachtige ~ sta-
gnare zione termale f
bres c (pl ~sen) breccia f bronchitis c bronchite f
bretels pl bretelle fpl brons nt bronzo m
breuk c (pl ~en) frattura f; ernia bronzen adj bronzeo
f brood nt (pl broden) pane m;
bridge nt bridge m pagnotta f
brief c (pl brieven) lettera f; aan- broodje nt (pl ~s) panino m
getekende ~ raccomandata f broos adj fragile
briefkaart c (pl ~en) cartolina f brouwen v *fare la birra
briefopener c (pl ~s) tagliacarte brouwerij c (pl ~en) birreria f
m brug c (pl ~gen) ponte m
briefpapier nt carta da lettere f bruid c (pl ~en) sposa f
briefwisseling c corrispondenza bruidegom c (pl ~s) sposo m
f bruikbaar adj usabile; utile
bries c brezza f bruiloft c (pl ~en) matrimonio m
brievenbus c (pl ~sen) cassetta bruin adj bruno
postale f, buca delle lettere f brullen v ruggire
bril c (pl ~len) occhiali mpl brunette c (pl ~s) bruna f
briljant adj brillante brutaal adj sfacciato, imperti-
Brit c (pl ~ten) britanno m nente
Brits adj britannico bruto adj lordo
broche c (pl ~s) spilla f budget nt (pl ~ten, ~s) bilancio
brochure c (pl ~s) opuscolo m m
broeder c (pl ~s) fratello m buffet nt (pl ~ten) buffet m
broederschap c fraternit f bui c (pl ~en) acquazzone m;
broeikas c (pl ~sen) serra f umore m
broek c (pl ~en) pantaloni mpl, buidel c (pl ~s) sacchetto m
calzoni mpl; korte ~ calzoncini buigbaar adj flessibile
mpl *buigen v curvare; inchinare
broekpak nt (pl ~ken) giacca e buigzaam adj pieghevole
calzoni m buik c (pl ~en) pancia f
broer c (pl ~s) fratello m buikpijn c mal di pancia m
brok nt (pl ~ken) pezzetto m; buis c (pl buizen) tubo m
nodo m buiten prep fuori di; adv fuori;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 225

buitengewoon 225 buurt

all'aperto; naar ~ al di fuori barattolo m


buitengewoon adj straordina- buste c (pl ~s, ~n) busto m
rio buur c (pl buren) vicino m
buitenhuis nt (pl -huizen) casa buurman c vicino m
di campagna f buurt c (pl ~en) vicinato m,
buitenkant c (pl ~en) esterno m vicinanza f
in het buitenland all'estero
buitenlander c (pl ~s) straniero
m
buitenlands adj straniero
buitensporig adj eccessivo
buitenwijk c (pl ~en) sobborgo
m
zich bukken v chinarsi
Bulgaar c (pl -garen) bulgaro m
Bulgaars adj bulgaro
Bulgarije Bulgaria f
buit c (pl ~en) bottino m
bumper c (pl ~s) paraurti m
bundel c (pl ~s) fagotto m
bundelen v affastellare
bungalowpark nt villaggio;
parco bungalow m
burcht c (pl ~en) roccaforte f
bureau nt (pl ~s) divisione f,
ufficio m; scrittoio m, scriva-
nia f; ~ voor gevonden
voorwerpen ufficio oggetti
smarriti m
bureaucratie c burocrazia f
burgemeester c (pl ~s) sindaco
m
burger c (pl ~s) cittadino m;
borghese m; burger- adj civi-
le, civico
burgerlijk adj borghese; ~ recht
diritto civile m
bus c (pl ~sen) autobus m;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 226

226 charlatan

C catacombe c (pl ~n) catacomba f


catalogus c catalogo m
catarre c catarro m
catastrofe c (pl ~s) catastrofe f
cabaret nt (pl ~s) cabaret m categorie c (pl ~n) categoria f
cabine c (pl ~s) cabina f cavia c (pl ~'s) porcellino d'India
cadeau nt (pl ~s) dono m m
caf nt (pl ~s) bar m; taverna f cd c cd m
cafetaria c (pl ~'s) tavola calda f cel c (pl ~len) cella f
caissire c (pl ~s) cassiera f celibaat nt celibato m
cake c (pl ~s) dolce m cellofaan nt cellofan m
calcium nt calcio m celsius adj centigrado
calorie c (pl ~n) caloria f cement nt cement m
calvinisme nt calvinismo m censuur c censura f
camcorder c cinepresa f centimeter c (pl ~s) centimetro m;
camee c (pl ~n) cammeo m metro a nastro m
campagne c (pl ~s) campagna f centraal adj centrale; ~station sta-
camper c camper m zione centrale f; centrale
camping c (pl ~s) campeggio m verwarming c riscaldamento
Canada Canada m centrale m
Canadees adj canadese centraliseren v centralizzare
capabel adj capace centrifuge c (pl ~s) centrifuga f
capaciteit c (pl ~en) capacit f centrum nt (pl centra) centro m
cape c (pl ~s) mantella f ceramiek c ceramica f
capitulatie c (pl ~s) capitolazione ceremonie c (pl -nin, ~s) cerimo-
f nia f
capsule c (pl ~s) capsula f certificaat nt (pl -caten) attestato
caravan c (pl ~s) carovana f m
carbonpapier nt carta carbone f chalet nt (pl ~s) chalet m
carburateur c (pl ~s) carburatore champagne c (pl ~s) champagne
m m
carillon nt (pl ~s) carillon m champignon c (pl ~s) fungo man-
carnaval nt carnevale m gereccio m
carrire c (pl ~s) carriera f chantage c ricatto m
carrosserie c (pl ~n) carrozzeria chanteren v ricattare
f chaos c caos m
carter nt basamento m chaotisch adj caotico
casino nt (pl ~'s) casino m charlatan c (pl ~s) ciarlatano m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 227

charmant 227 combineren

charmant adj affascinante circulatie c circolazione f


charme c (pl ~s) fascino m circus nt (pl ~sen) circo m
chartervlucht c (pl ~en) volo cirkel c (pl ~s) cerchio m
charter m citaat nt (pl citaten) citazione f
chassis nt (pl ~) telaio m citeren v citare
chauffeur c (pl ~s) autista m citroen c (pl ~en) limone m
chef c (pl ~s) capo m civiel adj civile
chef-kok c (pl ~s) capocuoco m clausule c (pl ~s) clausola f
chemie c chimica f claxon c (pl ~s) clacson m
chemisch adj chimico claxonneren v suonare il clacson
cheque c (pl ~s) assegno m clementie c clemenza f
chequeboekje nt (pl ~s) libretto clint c (pl ~en) avventore m,
di assegni m cliente m
chic adj elegante closetpapier nt carta igienica f
Chileen c (pl -lenen) cileno m clown c (pl ~s) pagliaccio m
Chileens adj cileno club c (pl ~s) circolo m
Chili Cile m cocane c cocaina f
China Cina f cocktail c (pl ~s) cocktail m
Chinees adj cinese code c (pl ~s) codice m
chipcard c carta chip f coffene c caffeina f
chirurg c (pl ~en) chirurgo m coffenevrij adj decaffeinato
chloor nt cloro m cognac c cognac m
chocola c cioccolata f coiffure c (pl ~s) acconciatura f
chocolademelk c cioccolato m colbert c (pl ~s) giacca f
choke c valvola dell'aria f collectant c (pl ~en) collettore m
christelijk adj cristiano collecteren v *fare una colletta
christen c (pl ~en) cristiano m collectie c (pl ~s) collezione f
Christus Cristo m collectief adj collettivo
chronisch adj cronico collega c (pl ~'s) collega m
chronologisch adj cronologico college nt (pl ~s) lezione f
chroom nt cromo m Colombia Colombia f
cijfer nt (pl ~s) cifra f; numero m; Colombiaan c (pl -bianen)
voto m colombiano m
cilinder c (pl ~s) cilindro m Colombiaans adj colombiano
cilinderkop c (pl ~pen) testa coma nt coma m
cilindro f combinatie c (pl ~s) combinazio-
cipier c (pl ~s) carceriere m ne f
circa adv circa combineren v combinare
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 228

comfort 228 consulaat

comfort nt comodit f concentreren v concentrare


comfortabel adj comodo conceptie c concepimento m
comit nt (pl ~s) comitato m concert nt (pl ~en) concerto m
commentaar nt (pl -taren) com- concertzaal c (pl -zalen) sala da
mento m concerti f
commercieel adj commerciale concessie c (pl ~s) concessione f
commissie c (pl ~s) commissione concirge c (pl ~s) portinaio m;
f; comitato m custode m
commode c (pl ~s) com m conclusie c (pl ~s) conclusione f
commune c (pl ~s) comune f concreet adj concreto
communicatie c comunicazione concurrent c (pl ~en) concorren-
f te m
communiqu nt (pl ~s) comuni- concurrentie c concorrenza f
cato m conditie c (pl ~s) forma f
communisme nt comunismo m conducteur c (pl ~s) conduttore
communist c (pl ~en) comunista m; controllore m
m conferencier c (pl ~s) comico m
compact adj compatto conferentie c (pl ~s) conferenza f
compagnon c (pl ~s) socio m conflict nt (pl ~en) conflitto m
compensatie c (pl ~s) compensa- congregatie c (pl ~s) congrega-
zione f zione f
compenseren v compensare congres nt (pl ~sen) congresso m
compleet adj completo consequentie c (pl ~s) conse-
complex nt (pl ~en) complesso guenza f
m conservatief adj conservatore
compliment nt (pl ~en) compli- conservatorium nt (pl -ria) con-
mento m servatorio m
complot nt (pl ~ten) complotto conserven pl conserve fpl
m, intrigo m consideratie c riguardo m
componist (pl ~en) compositore constant adj costante
m constateren v notare, constatare;
compositie c (pl ~s) composizio- costatare
ne f constipatie c stitichezza f
compromis nt (pl ~sen) compro- constructie c (pl ~s) costruzione f
messo m construeren v fabbricare
computer c computer m consul c (pl ~s) console m
concentratie c (pl ~s) concentra- consulaat nt (pl -laten) consolato
zione f m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 229

consult 229 cyclus

consult nt (pl ~en) consulenza f za f


consultatiebureau nt (pl ~s) con- corresponderen v *corrispondere
sultorio m corrigeren v *correggere
consument c (pl ~en) consuma- corrupt adj corrotto
tore m cosmetica pl cosmetici mpl
contact nt (pl ~en) contatto m; couchette c (pl ~s) cuccetta f
accensione f coup c (pl ~s) scompartimento
contactlensvloeistof c liquido m; ~ voor rokers scomparti-
per lenti a contatto m mento per fumatori m
contactlenzen pl lenti a contatto couplet nt (pl ~ten) strofa f
fpl; harde ~ rigide ~, zachte ~ coupon c (pl ~s) cedola f
morbide ~ crawl c stile libero m
container c (pl ~s) contenitore m crche c (pl ~s) asilo nido m
contanten pl spiccioli mpl creditcard c carta di credito f
continent nt (pl ~en) continente crediteren v accreditare
m creren v creare
continentaal adj continentale crematie c (pl ~s) cremazione f
contra prep contro crme c (pl ~s) crema f; vochtin-
contract nt (pl ~en) contratto m brengende ~ crema idratante f
contrast nt (pl ~en) contrasto m cremeren v cremare
controle c (pl ~s) controllo m; cricket nt cricket m
soprintendenza f criminaliteit c criminalit f
controleren v controllare, verifi- crimineel adj criminale
care crisis c (pl -ses) crisi f
controlestrook c talloncino m, criticus c (pl -ci) critico m
matrice f cruise c (pl ~s) crociera f
controversieel adj controverso Cuba Cuba f
conversatie c (pl ~s) discorso m Cubaan c (pl -banen) cubano m
coperatie c (pl ~s) cooperativa f Cubaans adj cubano
coperatief adj cooperativo cultuur c (pl -turen) cultura f
cordinatie c coordinazione f cursiefschrift nt caratteri corsivi
cordineren v coordinare mpl
corpulent adj corpulento cursus c (pl ~sen) corso m
correct adj corretto cyclus c (pl -cl, ~sen) ciclo m
correctie c (pl ~s) correzione f
correspondent c (pl ~en) corri-
spondente m
correspondentie c corrisponden-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 230

230 deken

D danken v ringraziare; dank u


grazie; te ~ *hebben aan
*dovere
dans c (pl ~en) ballo m
daad c (pl daden) atto m dansen v ballare
daar adv l danszaal c (pl -zalen) sala da
daarheen adv di l ballo f
daarom conj quindi dapper adj coraggioso, valoroso
dadel c (pl ~s) dattero m dapperheid c audacia f
dadelijk adv subito darm c (pl ~en) intestino m
dag c (pl ~en) giorno m; dag! das c (pl ~sen) cravatta f; sciar-
ciao!; arrivederci!; per ~ al pa f
giorno dashboard nt cruscotto m
dagblad nt (pl ~en) quotidiano dat pron che; quello; conj che
m datum c (pl data) data f
dagboek nt (pl ~en) diario m dauw c rugiada f
dagelijks adj giornaliere, quoti- de art il, la, lo
diano debat nt (pl ~ten) dibattito m
dageraad c aurora f debatteren v *discutere
daglicht nt luce del giorno f debet nt debito m
dagvaarding c (pl ~en) citazio- december dicembre m
ne f deeg nt pasta f
dak nt (pl ~en) tetto m deel nt (pl delen) parte f; volu-
dakpan c (pl ~nen) tegola f me m
dal nt (pl ~en) valle f *deelnemen v partecipare
dalen v *scendere deelnemer c (pl ~s) partecipan-
dam c (pl ~men) argine m te m
dambord nt (pl ~en) scacchiera deels adv in parte
f Deen c (pl Denen) danese m
dame c (pl ~s) signora f Deens adj danese
damestoilet nt (pl ~ten) gabi- defect1 adj difettoso
netto per signore m defect2 nt (pl ~en) difetto m
damp c (pl ~en) vapore m defensie c difesa f
damspel nt gioco della dama m definiren v definire
dan adv poi, dunque; cos che; definitie c (pl ~s) definizione f
nu en ~ occasionalmente degelijk adj accurato; solido
dankbaar adj riconoscente dek nt coperta f
dankbaarheid c gratitudine f deken c (pl ~s) coperta f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 231

dekhut 231 diagnose

dekhut c (pl ~ten) cabina di deprimeren v *deprimere


coperta f derde num terzo
deksel nt (pl ~s) coperchio m dergelijk adj simile; analogo
dekzeil nt (pl ~en) tela cerata f dermate adv talmente
delegatie c (pl ~s) delegazione f dertien num tredici
delen v *dividere; *condividere dertiende num tredicesimo
delfstof c (pl ~fen) minerale m dertig num trenta
delicaat adj delicato dertigste num trentesimo
delicatessen pl leccornia f deserteren v disertare
delicatessenwinkel c (pl ~s) deskundig adj competente
negozio di specialit gastro- deskundige c (pl ~n) perito m
nomiche m dessert nt (pl ~s) dolce m
deling c (pl ~en) divisione f detail nt (pl ~s) dettaglio m
delinquent c (pl ~en) delin- detailhandel c vendita al minu-
quente m to f
*delven v scavare detaillist c (pl ~en) dettagliante
democratie c (pl ~n) democra- m
zia f detective c (pl ~s) investigatore
democratisch adj democratico m
demonstratie c (pl ~s) dimo- detectiveroman c (pl ~s)
strazione f romanzo poliziesco m
demonstreren v *fare una deugd c (pl ~en) virt f
dimostrazione deugniet c (pl ~en) monello m
den c (pl ~nen) abete m deuk c (pl ~en) ammaccatura f
Denemarken Danimarca f deur c (pl ~en) porta f
denkbeeld nt (pl ~en) nozione deurbel c (pl ~len) campanello
f m
denkbeeldig adj immaginario deurwaarder c (pl ~s) usciere m
*denken v pensare; credere; devaluatie c (pl ~s) svalutazio-
~ aan pensare a ne f
denker c (pl ~s) pensatore m devalueren v svalutare
dennenboom c (pl -bomen) devies nt (pl deviezen) motto
abete m m
deodorant c deodorante m deze pron questo; questi
departement nt (pl ~en) sezio- dia c (pl ~'s) diapositiva f
ne f diabetes c diabete m
deponeren v depositare diabeticus c (pl -ci) diabetico m
depressie c (pl ~s) depressione f diagnose c (pl ~n, ~s) diagnosi
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 232

diagonaal 232 discussie

f; een ~ stellen diagnosticare lato m


diagonaal1 adj diagonale diepzinnig adj profondo
diagonaal2 c (pl -nalen) diago- dier nt (pl ~en) animale m
nale f dierbaar adj diletto; prezioso
dialect nt (pl ~en) dialetto dierenarts c (pl ~en) veterinario
diamant c (pl ~en) diamante m m
diarree c diarrea f dierenriem c zodiaco m
dicht adj denso; chiuso dierentuin c (pl ~en) giardino
dichtbevolkt adj molto popola- zoologico m
to diesel c diesel m
dichtbij adj vicino difterie c difterite f
dichtdraaien v *chiudere dij c (pl ~en) coscia f
dichter c (pl ~s) poeta m dijk c (pl ~en) diga f
dichtkunst c poesia f dik adj obeso; spesso; grasso,
*dichtslaan f sbattere grosso
dictaat nt (pl -taten) dettato m dikte c (pl ~n, ~s) spessore m;
dictator c (pl ~s) dittatore m pinguedine f
dictee nt (pl ~s) dettato m dikwijls adv frequentemente,
dicteren v dettare spesso
die pron quello; quei; quello; ding nt (pl ~en) cosa f
quelli; che dinsdag c marted m
dieet nt dieta f diploma nt (pl ~'s) diploma m;
dief c (pl dieven) ladro m een ~ behalen diplomarsi
diefstal c (pl ~len) rapina f, diplomaat c (pl -maten) diplo-
furto m matico m
dienblad nt (pl ~en) vassoio m direct adj diretto; adv diretta-
dienen v servire mente
dienst c (pl ~en) servizio m; in directeur c (pl ~en, ~s) direttore
~ *nemen v *assumere m; preside m
dienstplichtige c (pl ~n) coscrit- directie c (pl ~s) direzione f
to m dirigent c (pl ~en) direttore
dienstregeling c (pl ~en) orario d'orchestra m
m dirigeren v *dirigere
diep adj profondo; basso discipline c disciplina f
diepte c (pl ~n, ~s) profondit f disconto nt (pl ~'s) tasso di
diepvrieskast c (pl ~en) conge- sconto m
latore m discreet adj riservato
diepvriesmaaltijd c pasto surge- discussie c (pl ~s) discussione f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 233

discussiren 233 dosis

discussiren v dibattere; *discu- dons nt lanugine f; donzen


tere dekbed trapunta di piume f
distel c (pl ~s) cardo m dood adj morto; c morte f
district nt (pl ~en) distretto m doodstraf c pena di morte f
dit pron questo doof adj sordo
divan c (pl ~s) divano m dooi c disgelo m
docent c (pl ~en) docente m dooien v disgelarsi
doch conj per dooier c (pl ~s) tuorlo m
dochter c (pl ~s) figlia f doolhof nt (pl -hoven) labirinto
doctor c (pl ~en, ~s) dottore m m
document nt (pl ~en) docu- doop c battesimo m
mento m doopsel nt battesimo m
dodelijk adj letale, mortale door prep attraverso; da
doden v *uccidere doorboren v perforare
doek c (pl ~en) panno m; nt *doorbrengen v trascorrere
sipario m doordat conj perch
doel nt (pl ~en) obiettivo m, *doordringen v penetrare
intento m, fine m; traguardo *doorgaan v continuare; prose-
m, scopo m, bersaglio m; rete guire
f doorgang c (pl ~en) passaggio
doelman c (pl ~nen) portiere m m
doelmatig adj efficiente doorlichten v radiografare
doelpunt nt (pl ~en) rete f doorlopend adj ininterrotto
doeltreffend adj efficace doormaken v sopportare
*doen v *fare; *indurre a doorn c (pl ~en, ~s) spina f
dof adj opaco, pallido doorreis c passaggio m
dokter c (pl ~s) dottore m, doorslag c (pl ~en) copia f
medico m doorweken v inzuppare
dom1 adj stupido doorzichtig adj trasparente
dom2 c duomo m *doorzoeken v perlustrare
dominee c (pl ~s) pastore m doos c (pl dozen) scatola f
dompelaar c (pl ~s) scaldacqua dop c (pl ~pen) guscio m
ad immersione m dopen v battezzare
donateur c (pl ~s) donatore m dor adj arido
donder c tuono m dorp nt (pl ~en) villaggio m
donderdag c gioved m dorst c sete f
donderen v tuonare dorstig adj assetato
donker adj oscuro dosis c (pl doses) dose f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 234

dossier 234 duidelijk

dossier nt (pl ~s) raccolta di driekwart adj tre quarti


documenti f driemaandelijks adj trimestrale
douane c dogana f drift c collera f
douanebeambte c (pl ~n) doga- driftig adj irascibile
niere m drijfkracht c forza motrice f
douche c (pl ~s) doccia f *drijven v galleggiare
doven v *estinguere *dringen v *farsi largo; drin-
dozijn nt (pl ~en) dozzina f gend urgente
draad c (pl draden) filo m drinkbaar adj potabile
draagbaar adj portatile *drinken v *bere
draaglijk adj tollerabile drinkwater nt acqua potabile f
draai c (pl ~en) giro m; torsione droefheid c tristezza f
f droevig adj afflitto
draaideur c (pl ~en) porta gire- drogen v asciugare
vole f drogisterij c (pl ~en) farmacia f;
draaien v voltare; *torcere; *far drogheria f
girare dromen v sognare
draaimolen c (pl ~s) giostra f dronken adj ubriaco
draaiorgel nt (pl ~s) organetto droog adj asciutto
di Barberia m droogleggen v prosciugare
draak c (pl draken) drago m droogte c siccit f
*dragen v portare; vestire droom c (pl dromen) sogno m
drager c (pl ~s) portatore m droombeeld nt (pl ~en) ingan-
drama nt (pl ~'s) dramma m no m
dramatisch adj drammatico drop c liquirizia f
drang c impulso m druiven pl uva f
drank c (pl ~en) bibita f, bevan- druk adj indaffarato; affollato,
da f; sterke~ bevande alcoli- animato; c pressione f
che fpl drukken v premere; stampare
dreigement nt (pl ~en) minac- drukknop c (pl ~pen) pulsante
cia f m
dreigen v minacciare drukte c andirivieni m; tranbu-
drek c melma f sto m, agitazione f
drempel c (pl ~s) soglia f drukwerk nt stampa f
dresseren v ammaestrare druppel c (pl ~s) goccia f
drie num tre dubbel adj doppio
driehoek c (pl ~en) triangolo m dubbelzinnig adj ambiguo
driehoekig adj triangolare duidelijk adj chiaro; ovvio, evi-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 235

duif 235 dysenterie

dente *dwingen v forzare; *costringe-


duif c (pl duiven) piccione m re
duikbril c (pl ~len) occhiali di dynamo c (pl ~'s) dinamo f
protezione mpl dysenterie c dissenteria f
*duiken v tuffare
duikuitrusting c equipaggia-
mento subacqueo m
duim c (pl ~en) pollice m
duin nt (pl ~en) duna f
duister adj buio; oscuro; nt
oscurit f
duisternis c oscurit f; buio m
Duits adj tedesco
Duitser c (pl ~s) tedesco m
Duitsland Germania f
duivel c (pl ~s) diavolo m
duizelig adj stordito
duizeligheid c vertigine f, capo-
giro m
duizeling c (pl ~en) vertigine f
duizend num mille
duiden v tollerare
dun adj sottile; fino
dupe c (pl ~s) vittima f
duren v durare
durf c audacia f
durven v osare
dus conj dunque
dutje nt (pl ~s) pisolino m
duur adj caro; c durata f
duurzaam adj durevole, duratu-
ro
duw c (pl ~en) spinta f
duwen v *spingere
dwaas1 adj sciocco, stupido
dwaas2 c (pl dwazen) sciocco m
dwalen v errare
dwerg c (pl ~en) nano m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 236

236 eerzuchtig

E un atto f
eend c (pl ~en) anitra f
eender adj uguale; adv ugual-
mente
eb c bassa marea f eenheid c (pl -heden) unit f
ebbenhout nt ebano m eenmaal adv una volta
echo c (pl ~'s) eco f eenpersoonskamer c (pl ~s)
echt adj genuino, autentico, camera a un letto f
reale; adv davvero; c matrimo- eenrichtingsverkeer nt senso
nio m unico m
echtelijk adj matrimoniale eens adv una volta; un giorno,
echter conj eppure, per un giorno o l'altro; het ~
echtgenoot c (pl -noten) mari- *zijn accordarsi
to m eentonig adj monotono
echtgenote c (pl ~n) moglie f eenvoudig adj semplice; adv
echtpaar nt (pl -paren) coniugi semplicemente
mpl eenzaam adj solitario
echtscheiding c (pl ~en) divor- eenzijdig adj unilaterale
zio m eer c onore m
economie c economia f eerbied c deferenza f
economisch adj economico eerbiedig adj rispettoso
econoom c (pl -nomen) econo- eerbiedwaardig adj venerabile
mista m eerder adv precedentemente;
Ecuador Ecuador m piuttosto
Ecuadoraan c (pl -ranen) ecua- eergevoel nt sentimento dell'o-
doriano m nore
eczeem nt eczema m eergisteren adv avant'ieri
edel adj nobile eerlijk adj onesto
edelmoedigheid c generosit f eerlijkheid c onest f
edelsteen c (pl -stenen) gemma eerst adj primo; primo, iniziale;
f, pietra preziosa f adv prima
editie c (pl ~s) edizione f eersteklas adj di prima qualit
eed c (pl eden) giuramento m eersterangs adj ottimo
eekhoorn c (pl ~s) scoiattolo m eerstvolgend adj successivo
eelt nt callo m eervol adj onorevole
een1 art un eerzaam adj rispettabile; onore-
een2 num uno vole
eenakter (pl ~s) commedia in eerzuchtig adj ambizioso
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 237

eetbaar 237 elektriciteitscentrale

eetbaar adj commestibile eigenaardigheid c (pl -heden)


eetkamer c (pl ~s) sala da pran- singolarit f
zo f eigendom nt (pl ~men) pro-
eetlepel c (pl ~s) cucchiaio m priet f; possedimenti mpl
eetlust c appetito m eigengemaakt adj casalingo
eetservies nt (pl -viezen) servi- eigenlijk adj reale; adv infatti,
zio da tavola m in realt
eetzaal c (pl -zalen) sala da eigenschap c (pl ~pen) pro-
pranzo f priet f, caratteristica f
eeuw c (pl ~en) secolo m eigentijds adj contemporaneo
eeuwig adj eterno eigenwijs adj testardo
eeuwigheid c eternit f eik c (pl ~en) quercia f
effect nt (pl ~en) effetto m; eikel c (pl ~s) ghianda f
effecten titoli mpl eiland nt (pl ~en) isola f
effectenbeurs c (pl -beurzen) einde nt fine f, termine m;
borsa f, borsa valori f estremit f, esito m
effectief adj efficace eindelijk adv finalmente
effen adj spianato; levigato, eindigen v terminare
piano eindpunt nt (pl ~en) termine m
efficint adj efficiente eindstreep c (pl -strepen) tra-
egaal adj piano guardo m
egaliseren v pareggiare eis c (pl ~en) esigenza f, riven-
egel c (pl ~s) riccio m dicazione f
egocentrisch adj egocentrico eisen v *esigere
egosme nt egoismo m eiwit nt (pl ~ten) proteina f
egostisch adj egoista ekster c (pl ~s) gazza f
Egypte Egitto m eksteroog nt (pl -ogen) occhio
Egyptenaar c (pl -naren) egizia- di pernice m
no m eland c (pl ~en) alce f
Egyptisch adj egiziano elastiek nt (pl ~en) elastico m
ei nt (pl ~eren) uovo m elastisch adj elastico
eierdooier c (pl ~s) tuorlo m elders adv altrove
eierdopje nt (pl ~s) portauovo elegant adj elegante
m elegantie c eleganza f
eigen adj proprio elektricien c (pl ~s) elettricista
eigenaar c (pl ~s, -naren) pro- m
prietario m elektriciteit c elettricit f
eigenaardig adj strano elektriciteitscentrale c centrale
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 238

elektrisch 238 eredienst

elettrica energiek adj energico


elektrisch adj elettrico eng adj angusto; ributtante
elektronisch adj elettronico engel c (pl ~en) angelo m
element nt (pl ~en) elemento Engeland Inghilterra f; Gran
m Bretagna f
elementair adj elementare Engels adj inglese
elf1 num undici Engelsman c (pl Engelsen)
elf2 c (pl ~en) folletto m inglese m
elfde num undicesimo enig adj unico, solo; pron alcu-
elftal nt (pl ~len) squadra f no; enige pron taluni
elimineren v eliminare enigszins adv alquanto
elk adj ogni enkel1 adj singolo; enkele pron
elkaar pron l'un l'altro qualche
elleboog c (pl -bogen) gomito enkel2 c (pl ~s) caviglia f
m enkeling c (pl ~en) singolo m
ellende c miseria f enkelvoud nt singolare m
ellendig adj miserabile enorm adj enorme
e-mail c posta elettronica f enqute c (pl ~s) inchiesta f
email nt smalto m enthousiasme nt entusiasmo m
emailleren v smaltare enthousiast adj entusiastico;
emancipatie c emancipazione f appassionato
embargo nt embargo m entree c entrata f; ingresso m
embleem nt (pl -blemen) entresol c (pl ~s) mezzanino m
emblema m envelop c (pl ~pen) busta f
emigrant c (pl ~en) emigrante enzovoort e cos via, eccetera
m epidemie c (pl ~n) epidemia f
emigratie c emigrazione f epilepsie c epilessia f
emigreren v emigrare epiloog c (pl -logen) epilogo m
eminent adj eminente episch adj epico
emmer (pl ~s) secchio m episode c (pl ~n, ~s) episodio
emotie c (pl ~s) emozione f m
employ c (pl ~s) impiegato m epos nt (pl epen, ~sen) poema
en conj e epico m
encyclopedie c (pl ~n) enciclo- equipe c (pl ~s) squadra f
pedia f equivalent adj equivalente
endeldarm c (pl ~en) retto m er adv l; pron ne
endosseren v girare erbarmelijk adj lamentevole
energie c energia f eredienst c (pl ~en) culto m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 239

eren 239 excentriek

eren v onorare Ethiopi Etiopia f


erf nt (pl erven) cortile m Ethiopir c (pl ~s) etiope m
erfelijk adj ereditario Ethiopisch adj etiope
erfenis c (pl ~sen) eredit f; etiket nt (pl ~ten) etichetta f
legato m etiketteren v etichettare
erg adj brutto; adv assai; erger etmaal nt (pl -malen) venti-
peggio; ergst peggio quattr'ore fpl
ergens adv in qualche posto ets c (pl ~en) acquaforte f
ergeren v annoiare ettelijk adj diversi
ergernis c noia f etter c pus m
erkennen v *riconoscere etui nt (pl ~s) astuccio m
erkenning c (pl ~en) riconosci- eurocheque c eurocheque m
mento m Europa Europa f
erkentelijk adj grato Europeaan c (pl -anen) europeo
ernst c seriet f m
ernstig adj serio; grave, brutto, Europees adj europeo
severo evacueren v evacuare
erts nt (pl ~en) minerale m evangelie nt (pl -lin, ~s) van-
*ervaren v provare; ervaren adj gelo m
esperto even adj pari; adv ugualmente,
ervaring c (pl ~en) esperienza f cos
erven v ereditare evenaar c equatore m
erwt c (pl ~en) pisello m evenals conj come pure
escorte nt (pl ~s) scorta f evenaren v uguagliare
escorteren v scortare eveneens adv come pure, inol-
esdoorn c (pl ~s) acero m tre, anche
eskader nt (pl ~s) squadriglia f evenredig adj proporzionale
espresso c caff m eventueel adj eventuale
essay nt (pl ~s) saggio m evenveel adv altrettanto
essentie c essenza f evenwel adv tuttavia
essentieel adj vitale, essenziale evenwicht nt equilibrio m
etage c (pl ~s) piano m; appar- evenwijdig adj parallelo
tamento m evenzeer adv tanto
etalage c (pl ~s) vetrina f evenzo adv nello stesso modo
etappe c (pl ~n, ~s) tappa f evolutie c (pl ~s) evoluzione f
eten nt mangiare m exact adj esatto
*eten v mangiare; pranzare examen nt (pl ~s) esame m
ether c etere m excentriek adj eccentrico
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 240

exces 240

exces nt (pl ~sen) eccesso m


exclusief adj esclusivo
excursie c (pl ~s) giro m, escur-
F
sione f
excuseren v scusare faam c rinomanza f
excuus nt (pl excuses) scusa f fabel c (pl ~s, ~en) favola f
exemplaar nt (pl -plaren) esem- fabriceren v fabbricare
plare m; copia f fabriek c (pl ~en) fabbrica f
exotisch adj esotico fabrikant c (pl ~en) fabbricante
expeditie c (pl ~s) spedizione f m
experiment nt (pl ~en) esperi- faciliteit c (pl ~en) agevolazio-
mento m ne f
experimenteren v sperimentare factor c (pl ~en) fattore m
expert c (pl ~s) esperto m factureren v fatturare
expliciet adj esplicito factuur c (pl -turen) fattura f
exploiteren v utilizzare facultatief adj facoltativo
explosie c (pl ~s) esplosione f faculteit c (pl ~en) facolt f
explosief adj esplosivo failliet adj fallito
export c esportazione f fakkel c (pl ~s) torcia f
exporteren v esportare falen f fallire
expositie c (pl ~s) mostra f familiaar adj confidenziale
expresse- per espresso familie c (pl ~s) famiglia f
extase c estasi f familielid nt (pl -leden) parente
extra adj supplementare; dispo- m
nibile fan c (pl ~s) tifoso m
extravagant adj stravagante fanatiek adj fanatico
extreem adj estremo fanfarekorps nt (pl ~en) fanfara
ezel c (pl ~s) asino m f
fantasie c (pl ~n) fantasia f,
immaginazione f
fantastisch adj fantastico
farce c (pl ~n) buffonata f
farmacologie c farmacologia f
fascinerend adj affascinante
fascisme nt fascismo m
fascist c (pl ~en) fascista m
fascistisch adj fascistico
fase c (pl ~s, ~n) stadio m, fase
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 241

fataal 241 flauwvallen

f fijn adj piacevole; fino; delicato


fataal adj fatale fijnhakken v tritare
fatsoen nt decenza f *fijnmalen v tritare
fatsoenlijk adj decente fijnproever c (pl ~s) buongu-
fauteuil c (pl ~s) poltrona f staio m
favoriet c (pl ~en) favorito m fijnstampen v schiacciare
fax c fax m file c coda f
fazant c (pl ~en) fagiano m filiaal nt (pl -ialen) succursale f
februari febbraio m Filippijn c (pl ~en) filippino m
federaal adj federale Filippijnen pl Isole Filippine fpl
federatie c (pl ~s) federazione f Filippijns adj filippino
fee c (pl ~n) fata f film c (pl ~s) film m; pellicola f
feest nt (pl ~en) festa f filmcamera c (pl ~'s) cinepresa f
feestdag c (pl ~en) festa f filmen v filmare
feestelijk adj festivo filmjournaal nt cinegiornale m
feestje nt (pl ~s) festa f filosofie c (pl ~n) filosofia f
feilloos adj perfetto filosoof c (pl -sofen) filosofo m
feit nt (pl ~en) fatto m; in feite filter nt (pl ~s) filtro m
infatti Fin c (pl ~nen) finlandese m
feitelijk adj reale; adv effettiva- financieel adj finanziario
mente, in realt financin pl finanze fpl
fel adj veemente financieren v finanziare
felicitatie c (pl ~s) congratula- Finland Finlandia f
zione f Fins adj finlandese
feliciteren v congratularsi; feli- firma c (pl ~'s) ditta f
citarsi con fitting c (pl ~en) armatura f
feodaal adj feudale fjord c (pl ~en) fiordo m
festival nt (pl ~s) festival m flacon c (pl ~s) flacone m
feuilleton nt (pl ~s) romanzo a flamingo c (pl ~'s) fenicottero
puntate m m
fiasco nt (pl ~'s) fallimento m flanel nt flanella f
fiche c (pl ~s) gettone m flat c (pl ~s) appartamento m;
fictie c (pl ~s) finzione f alloggio m
fiets c (pl ~en) ciclo m, biciclet- flatgebouw nt (pl ~en) caseg-
ta f giato m; blocco di apparta-
fietser c (pl ~s) ciclista m menti m
figuur c (pl -guren) figura f; flauw adj debole
schema m *flauwvallen v *svenire
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 242

fles 242 Fransman

fles c (pl ~sen) bottiglia f formule c (pl ~s) formula f


flesopener c (pl ~s) apribotti- formulier nt (pl ~en) formula-
glie m rio m
flessenhals c ingorgo m fornuis nt (pl -nuizen) fornello
flets adj smorto m, cucina f
flink adj considerevole; corag- fors adj robusto
gioso fort nt (pl ~en) forte m
flits c (pl ~en) baleno m fortuin nt (pl ~en) ricchezza f
flitslampje nt (pl ~s) lampada foto c (pl ~'s) fotografia f, foto f
flash f fotograaf c (pl -grafen) foto-
floorshow c (pl ~s) spettacolo grafo m
di variet m fotograferen v fotografare
fluisteren v mormorare fotografie c fotografia f
fluit c (pl ~en) flauto m fotokopie c (pl ~n) fotocopia f
*fluiten v fischiare fototoestel nt (pl ~len) macchi-
fluitje nt (pl ~s) fischio m na fotografica f
fluweel nt velluto m fotowinkel c (pl ~s) negozio di
foefje nt (pl ~s) trucco m articoli fotografici m
foei! vergogna! fouilleren v perquisire
fok c (pl ~ken) vela di trinchet- fout1 adj erroneo, sbagliato
to f fout2 c (pl ~en) sbaglio m, erro-
fokken v allevare re m, imperfezione f
folklore c folklore m foutloos adj impeccabile
fonds nt (pl ~en) fondi mpl foyer c (pl ~s) foyer m
fonetisch adj fonetico fractie c (pl ~s) frazione f
fonkelend adj scintillante fragment nt (pl ~en) frammen-
fontein c (pl ~en) fontana f to m; passo m
fooi c (pl ~en) mancia f framboos c (pl -bozen) lampo-
foppen v beffare ne m
forceren v forzare franco adj franco di porto,
forel c (pl -len) trota f porto franco
forens c (pl ~en, forenzen) pen- franje c (pl ~s) frangia f
dolare m frankeren v affrancare
formaat nt (pl -maten) formato frankering c (pl ~en) affranca-
m tura f
formaliteit c (pl ~en) formalit Frankrijk Francia f
f Frans adj francese
formeel adj formale Fransman c (pl Fransen) france-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 243

frappant 243

se m
frappant adj impressionante
fraude c (pl ~s) frode f
G
frequent adj frequente
frequentie c (pl ~s) frequenza f *gaan v *andare; ~ door attra-
fris adj fresco versare
frisdrank c bibita analcolica f gaarne adv volentieri
frites pl patatine fritte fpl gaas nt garza f
fruit nt frutta f *gadeslaan v osservare
fuif c (pl fuiven) festa f gal c bile f
functie c (pl ~s) funzione f galblaas c (pl -blazen) cistifel-
functioneren v funzionare lea f
fundamenteel adj fondamenta- galerij c (pl ~en) arcata f; log-
le gione m, galleria f
fusie c (pl ~s) fusione f galg c (pl ~en) forca f
fysica c fisica f galop c galoppo m
fysiek adj fisico galsteen c (pl -stenen) calcolo
fysiologie c fisiologia f biliare m
gammel adj sgangerato, vacil-
lante
gang c (pl ~en) corridoio m;
andatura f; portata f
gangbaar adj corrente
gangpad nt (pl ~en) passaggio
m
gans c (pl ganzen) oca f
gapen v sbadigliare
garage c (pl ~s) rimessa f
garanderen v garantire
garantie c (pl ~s) garanzia f
garderobe c (pl ~s) guardaroba
m, spogliatoio m
garen nt (p ~s) refe m, filo m;
garen- en bandwinkel merce-
ria f
garnaal c (pl -nalen) gambero
m, gamberetto m
gas nt (pl ~sen) gas m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 244

gasfabriek 244 gedicht

gasfabriek c (pl ~en) officina geboorteplaats c luogo di


del gas f nascita m
gasfornuis nt (pl -nuizen) cuci- geboren adj nato
na a gas f gebouw nt (pl ~en) edificio m
gaskachel c (pl ~s) stufa a gas f gebrek (pl ~en) deficienza f,
gaspedaal nt (pl -dalen) accele- mancanza f; scarsezza f
ratore m gebrekkig adj difettoso
gasstel nt (pl ~len) fornello a gebruik nt (pl ~en) uso m,
gas m usanza f; abitudine f
gast c (pl ~en) ospite m gebruikelijk adj usuale; abitua-
gastheer c (pl -heren) ospite m le, solito
gastvrij adj ospitale gebruiken v usare; utilizzare;
gastvrijheid c ospitalit f applicare
gastvrouw c (pl ~en) ospite f gebruiker c (pl ~s) utente m
gat nt (pl ~en) buco m gebruiksaanwijzing c (pl ~en)
gauw adv presto istruzioni per l'uso fpl
gave c (pl ~n) talento m, capa- gebruiksvoorwerp nt (pl ~en)
cit f utensile m
gazon nt (pl ~s) prato m gebruind adj abbronzato
geadresseerde c (pl ~n) desti- gebrul nt ruggito m
natario m gecompliceerd adj complicato
geaffecteerd adj affettato gedachte c (pl ~n) pensiero m
Geallieerden pl Alleati mpl gedachtestreepje nt (pl ~s)
gearmd adv a braccetto lineetta f
gebaar nt (pl gebaren) gesto m gedeelte nt (pl ~n, ~s) parte f
gebak nt pasticceria f gedeeltelijk adj parziale; adv in
gebaren v gesticolare parte
gebed nt (pl ~en) preghiera f gedelegeerde c (pl ~n) delega-
gebergte nt montagna f to m
gebeuren v *succedere gedenkteken nt (pl ~s) monu-
gebeurtenis c (pl ~sen) evento mento commemorativo m;
m monumento m
gebied nt (pl ~en) regione f; gedenkwaardig adj memorabi-
zona f, settore m, territorio m le
geblokt adj scacchi gedetailleerd adj dettagliato
gebogen adj curvo gedetineerde c (pl ~n) detenu-
geboorte c (pl ~n) nascita f to m
geboorteland nt paese natio m gedicht nt (pl ~en) poema m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 245

geding 245 geleidelijk

geding nt (pl ~en) causa f gehoor nt udito m


gediplomeerd adj qualificato gehoorzaam adj ubbidiente
gedrag nt condotta f, compor- gehoorzaamheid c ubbidienza f
tamento m gehoorzamen v ubbidire
zich *gedragen comportarsi gehorig adj sonoro
geduld nt pazienza f gehucht nt (pl ~en) frazione f
geduldig adj paziente genteresseerd adj interessato
gedurende prep durante gesoleerd adj isolato
gedurfd adj temerario geit c (pl ~en) capra f
geel adj giallo geitenleer nt capretto m
geelkoper nt ottone m gek1 adj pazzo, folle
geelzucht c itterizia f gek2 c (pl ~ken) idiota m
gemailleerd adj smaltato geklets nt chiacchierata f;
geen adj nessuno sciocchezza f
geenszins adv in nessun modo gekleurd adj di colore
geest c (pl ~en) spirito m, gekraak nt schiocco m
mente f; fantasma m gekruid adj condito
geestelijk adj spirituale, menta- gelaatstrek c (pl ~ken) tratto m
le gelach nt risata f
geestelijke c (pl ~n) chierico m geld nt denaro m; buitenlands
geestig adj spiritoso ~ divisa estera f; contant ~
geeuwen v sbadigliare contanti mpl; geldautomaat c
gefluister nt sussurro m bancomat m
gegadigde c (pl ~n) candidato geldbelegging c (pl ~en) inve-
m stimento m
gegeneerd adj imbarazzato *gelden v valere
gegeven nt (pl ~s) dato m geldig adj valido
gegrond adj fondato geldstuk nt (pl ~ken) moneta f
gehandicapt adj disabilitato geleden fa; kort~ di recente
geheel adj intero, completo; geleerde c (pl ~n) erudito m,
adv completamente; nt totale scienziato m
m gelegen adj situato
geheelonthouder c (pl ~s) aste- gelegenheid c (pl -heden) occa-
mio m sione f; opportunit f
geheim1 adj segreto gelei c (pl ~en) gelatina f
geheim2 nt (pl ~en) segreto m geleidehond c (pl ~en) cane
geheimzinnig adj misterioso guida m
geheugen nt memoria f geleidelijk adj graduale
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 246

gelijk 246 gepast

gelijk adj uguale, simile; piano; gemeentebestuur nt municipa-


~ *hebben *avere ragione; lit f
~ maken pareggiare gemeentelijk adj municipale
gelijkenis c (pl ~sen) somiglian- gemleerd adj misto
za f, rassomiglianza f gemengd adj misto
gelijkgezind adj unanime gemiddeld adj medio; adv in
gelijkheid c uguaglianza f media
gelijkstroom c corrente conti- gemiddelde nt (pl ~n) media f
nua f gemis nt mancanza f
gelijktijdig adj simultaneo genade c misericordia f; perdo-
gelijkwaardig adj equivalente no m
gelofte c (pl ~n) promessa f geneeskunde c medicina f
geloof nt fede f geneeskundig adj medico
geloofwaardig adj credibile geneesmiddel nt (pl ~en) medi-
geloven v credere camento m; rimedio m, far-
geluid nt (pl ~en) suono m; maco m
rumore m genegen adj propenso
geluiddicht adj desonorizzato genegenheid c affetto m
geluk nt felicit f; successo m, geneigd adj tendente
fortuna f generaal c (pl ~s) generale m
gelukkig adj felice; fortunato generatie c (pl ~s) generazione
gelukwens c (pl ~en) felicita- f
zione f generator c (pl ~en, ~s) genera-
gelukwensen v felicitarsi con, tore m
complimentare *genezen v guarire; curare
gemak nt comodo m; facilit f; genezing c (pl ~en) guarigione
agio m f
gemakkelijk adj facile; conve- genie nt (pl ~n) genio m
niente *genieten van godere, gustare
gematigd adj moderato genoeg adv abbastanza; suffi-
gember c zenzero m ciente
gemeen adj perfido, meschino genoegen nt (pl ~s) diletto m
gemeenschap c (pl ~pen) genootschap nt (pl ~pen) asso-
comunit f ciazione f
gemeenschappelijk adj comune genot nt delizia f; diletto m;
gemeente c (pl ~n, ~s) comu- godimento m
nione f, congregazione f; geologie c geologia f
comune, municipio m gepast adj adeguato,
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 247

gepensioneerd 247 gevarieerd

appropriato geslachtsziekte c (pl ~n, ~s)


gepensioneerd adj pensionato malattia venerea f
geraamte nt (pl ~n, ~s) schele- gesloten adj chiuso
tro m gesp c (pl ~en) fibbia f
geraas nt rombo m gespannen adj teso
gerecht nt (pl ~en) pietanza f; gespierd adj muscoloso
tribunale m gespikkeld adj chiazzato
gerechtigheid c giustizia f gesprek nt (pl ~ken) conversa-
gereed adj pronto zione f; interlokaal ~ interur-
gereedschap nt (pl ~pen) arne- bana f; lokaal ~ chiamata
se m; strumento m locale f
gereedschapskist c (pl ~en) cas- gestalte c (pl ~n, ~s) forma f
setta degli arnesi f gesticht nt (pl ~en) ospizio m
geregeld adj regolato gestorven adj deceduto
gereserveerd adj riservato gestreept adj striato
gerief nt conforto m getal nt (pl ~len) numero m
geriefelijk adj confortevole, getij nt (pl ~en) marea
comodo getrouw adj leale
gering adj esiguo; scarso; getuige c (pl ~n) testimone m
geringste minimo getuigen v testimoniare
geroddel nt pettegolezzo m getuigschrift nt (pl ~en) certifi-
gerst c orzo m cato m
gerucht nt (pl ~en) diceria f getypt adj dattiloscritto
geruit adj quadrettato geur c (pl ~en) odore m; profu-
gerust adj confidente mo m
geruststellen v tranquillizzare gevaar nt (pl -varen) pericolo
gescheiden adj separato m
geschenk nt (pl ~en) regalo m gevaarlijk adj pericoloso
geschiedenis c storia f geval nt (pl ~len) caso m; in elk
geschiedkundig adj storico geval ~ comunque, in ogni
geschiedkundige c (pl ~n) sto- caso; in ~ van in caso di
rico m gevangene c (pl ~n) prigionie-
geschikt adj comodo, adatto, ro m
appropriato gevangenis c (pl ~sen) prigione
geschil nt (pl ~len) controversia f; carcere m
f gevangenschap c imprigiona-
geslacht nt (pl ~en) sesso m; mento m
genere m gevarieerd adj assortito
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 248

gevecht 248 gezondheidsattest

gevecht nt (pl ~en) combatti- tante


mento m, lotta f gewillig adj cooperante
gevel c (pl ~s) facciata f gewond adj ferito
geveltop c (pl ~pen) frontone gewoon adj normale, ordina-
m rio; comune; solito, consueto;
*geven v *dare; ~ om badare a abituato; ~ *zijn *essere abi-
gevoel nt sensazione f tuato a; *solere
gevoelig adj sensibile gewoonlijk adj abituale; adv
gevoelloos adj intorpidito generalmente, abitualmente
gevogelte nt pollame m gewoonte c (pl ~n, ~s) abitudi-
gevolg nt (pl ~en) conseguenza ne f; costume m
f; risultato m; ten gevolge gewoonweg adv semplicemen-
van a causa di te
gevolgtrekking c (pl ~en) con- gewricht nt (pl ~en) articolazio-
clusione f ne f
gevorderd adj avanzato gezag nt autorit f
gevuld adj ripieno gezagvoerder c (pl ~s) coman-
gewaad nt (pl gewaden) veste f dante m
gewaagd adj rischioso gezamenlijk adj comune
gewaarwording c (pl ~en) per- gezang nt (pl ~en) inno m
cezione f; sensazione f gezant c (pl ~en) inviato m
gewapend adj armato gezellig adj confortevole
geweer nt (pl geweren) fucile gezelschap nt (pl ~pen) compa-
m gnia f
gewei nt (pl ~en) palco m gezet adj grasso; obeso
geweld nt violenza f; forza f gezicht nt (pl ~en) faccia f;
gewelddaad c (pl -daden) veduta f
oltraggio m gezichtscrme c (pl ~s) crema
gewelddadig adj violento di bellezza f
geweldig adj formidabile; gezichtsmassage c (pl ~s) mas-
immenso saggio facciale m
gewelf nt (pl gewelven) arcata gezichtspoeder nt/c (pl ~s)
f, volta f cipria f
gewend adj abituato gezien prep considerato
gewest nt (pl ~en) provincia f gezin nt (pl ~nen) famiglia f
geweten nt coscienza f gezond adj sano; salubre
gewicht nt (pl ~en) peso m gezondheid c salute f
gewichtig adj rilevante; impor- gezondheidsattest nt (pl ~en)
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 249

gezwel 249 golf

certificato di sanit m glibberig adj viscido


gezwel nt (pl ~len) tumore m, glijbaan c (pl -banen) scivolo m
escrescenza f *glijden v scivolare, slittare
gids c (pl ~en) guida f glimlach c sorriso m
giechelen v ridacchiare glimlachen v *sorridere
gier c (pl ~en) avvoltoio m glimp c visione fugace f
gierig adj avaro; taccagno globaal adj generale
*gieten v versare gloed c ardore m
gietijzer nt ghisa f gloeien v *ardere
gift c (pl ~en) donazione f gloeilamp c (pl ~en) lampadina
giftig adj velenoso f
gijzelaar c (pl ~s) ostaggio m glooien v pendere
gil c (pl ~len) strillo m glooiing c (pl ~en) rampa f
gillen v urlare, strillare glorie c gloria f
ginds adv laggi gluren v spiare
gips nt gesso m gobelin c (pl ~s) tappezzeria f
girobetaalkaart c assegno god c (pl ~en) dio m
postale m goddelijk adj divino
giropasje nt tesserino del ban- godin c (pl ~nen) dea f
comat m godsdienst c (pl ~en) religione
gissen v congetturare f
gissing c (pl ~en) congettura f godsdienstig adj religioso
gist c lievito m goed adj buono; corretto, esat-
gisten v fermentare to; adv bene; goed! va bene!
gisteren adv ieri goederen pl merci fpl
gitaar c (pl -taren) chitarra f goederentrein c (pl ~en) treno
glad adj sdrucciolevole; liscio merci m
glans c lucentezza f goedgelovig adj credulo
glanzen v scintillare; glanzend goedgestemd adj di buon
lucido umore
glas nt (pl glazen) vetro m; bic- goedhartig adj gentile
chiere m; gebrandschilderd ~ goedkeuren v approvare
vetro colorato m goedkeuring c (pl ~en) appro-
glasbak c raccoglitore di vetro vazione f
m goedkoop adj a buon mercato;
glazen adj di vetro economico
gletsjer c (pl ~s) ghiacciaio m gok c azzardo m
gleuf c (pl gleuven) fessura f golf1 c (pl golven) ricciolo m,
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 250

golf 250 griep

onda f; golfo m graat c (pl graten) lisca f


golf2 nt golf m gracht c (pl ~en) canale m; fos-
golfbaan c (pl -banen) campo sato m
di golf m graf nt (pl graven) tomba f
golfclub c (pl ~s) club di golf m grafiek c (pl ~en) grafico m;
golflengte c (pl ~n, ~s) lun- diagramma m
ghezza d'onda f grafisch adj grafico
golvend adj ondulato grafsteen c (pl -stenen) pietra
gom c/nt (pl ~men) gomma per sepolcrale f, lapide f
cancellare f gram nt (pl ~men) grammo m
gondel c (pl ~s) gondola f grammatica c grammatica f
goochelaar c (pl ~s) prestigiato- grammaticaal adj grammaticale
re m graniet nt granito m
gooi c (pl ~en) tiro m grap c (pl ~pen) scherzo m
gooien v gettare, buttare; lan- grappig adj divertente, comico
ciare gras nt erba f
goot c (pl goten) cunetta f grasspriet c (pl ~en) filo d'erba
gootsteen c (pl -stenen) lavello m
m grasveld nt (pl ~en) prato m
gordijn nt (pl ~en) tenda f gratie c grazia f
gorgelen v gargarizzare gratis adv gratuito, gratis
goud nt oro m grauw adj grigio
gouden adj aureo *graven v scavare
goudmijn c (pl ~en) miniera graveren v *incidere
d'oro f graveur c (pl ~s) incisore m
goudsmid c (pl -smeden) orefi- gravin c (pl ~nen) contessa f
ce m gravure c (pl ~s, ~n) incisione f
gouverneur c (pl ~s) governato- grazen v pascolare
re m greep c (pl grepen) stretta f
graad c (pl graden) grado m; grendel c (pl ~s) chiavistello m
classe f grens c (pl grenzen) frontiera f,
graaf c (pl graven) conte m confine m; limite m
graafschap nt (pl ~pen) contea grenzeloos adj sconfinato
f greppel c (pl ~s) fosso m
graag adv con piacere, volen- Griek c (pl ~en) greco m
tieri Griekenland Grecia f
graan nt (pl granen) frumento Grieks adj greco
m griep c influenza f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 251

griet 251 gynaecoloog

griet c (pl ~en) rombo m *grootbrengen v educare, alle-


griezelig adj allarmante, racca- vare
pricciante Groot-Brittanni Gran Bretagna
grijns c smorfia f f
grijnzen v ghignare groothandel c ingrosso m
*grijpen v afferrare, impugnare grootmoeder c (pl ~s) nonna f
grijs adj grigio grootouders pl nonni mpl
gril c (pl ~len) ghiribizzo m, groots adj imponente, grandio-
capriccio m so
grill c (pl ~s) griglia f grootte c (pl ~n, ~s) grandezza
grillroom c (pl ~s) rosticceria f f
grind nt ghiaia f grootvader c (pl ~s) nonno m
grinniken v ridacchiare gros nt (pl ~sen) grossa f
groef c (pl groeven) solco m grossier c (pl ~s) grossista m
groei c crescita f grot c (pl ~ten) caverna f; grot-
groeien v *crescere ta f
groen adj verde gruis nt graniglia f
groente c (pl ~n, ~s) verdura f gruwelijk adj atroce
groenteboer c (pl ~en) frutti- gul adj munifico
vendolo m gulp c (pl ~en) brachetta f
groep c (pl ~en) gruppo m gulzig adj goloso
groet c (pl ~en) saluto m gunnen v accordare
groeten v salutare gunst c (pl ~en) favore m
groeve c (pl ~n) miniera f gunstig adj favorevole
grof adj rozzo, volgare, grosso- guur adj rigido
lano gymnast c (pl ~en) ginnasta
grommen v brontolare m/f
grond c terra f; suolo m; bega- gymnastiek c ginnastica f
ne ~ pianterreno m gymnastiekbroek c (pl ~en) cal-
grondig adj minuzioso zoncini mpl
grondslag c (pl ~en) fonda- gymnastiekzaal c (pl -zalen)
mento m palestra f
grondstof c (pl ~fen) materia gymschoenen pl scarpe da gin-
prima f nastica fpl
grondwet c (pl ~ten) costitu- gynaecoloog c (pl -logen) gine-
zione f cologo m
groot adj grande; alto; grootst
maggiore; groter maggiore
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 252

252 handel

H hak c (pl ~ken) tacco m


haken v lavorare all'uncinetto
hakken v spaccare
hal c (pl ~len) atrio m, vestibo-
haai c (pl ~en) pescecane m lo m
haak c (pl haken) uncino m; halen v *andare a prendere,
tussen twee haakjes a propo- portare; *riuscire; *prendere;
sito *laten ~ *far venire
haalbaar adj raggiungibile, rea- half adj mezzo; semi-; adv a
lizzabile met
haan c (pl hanen) gallo m hallo! ciao!
haar1 nt (pl haren) capello m hals c (pl halzen) collo m
haar2 pron suo; le; la halsband c (pl ~en) collare m
haarborstel c (pl ~s) spazzola halsketting c (pl ~en) collana f
per capelli f halt! alt!
haarcrme c (pl ~s) brillantina f halte c (pl ~n, ~s) fermata f
haard c (pl ~en) focolare m halveren v dimezzare
haardroger c (pl ~s) asciugaca- halverwege adv a mezza strada
pelli m ham c (pl ~men) prosciutto m
haarlak c (pl ~ken) lacca per hamburger c hamburger m
capelli f hamer c (pl ~s) martello m;
haarnetje nt (pl ~s) reticella f houten ~ maglio m
haarolie c olio per capelli m hand c (pl ~en) mano f; hand-
haarspeld c (pl ~en) forcina f; manuale; met de ~ gemaakt
fermaglio per capelli m fatto a mano
haarstukje nt (pl ~s) toupet m handbagage c bagaglio a mano
haartonic c tonico per capelli m m
haarversteviger c fissatore per handboeien pl manette fpl
capelli m handboek nt (pl ~en) manuale
haas c (pl hazen) lepre f m
haast1 adv quasi handcrme c (pl ~s) crema per
haast2 c fretta f le mani f
zich haasten affrettarsi handdoek c (pl ~en) asciuga-
haastig adj frettoloso; adv in mano m
fretta handdruk c stretta di mano f
haat c odio m handel c commercio m; *~drij-
hachelijk adj precario ven commerciare; handels-
hagel c grandine f commerciale
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 253

handelaar 253 hebzuchtig

handelaar c (pl ~s, -laren) com- hanteren v maneggiare


merciante m; mercante m hap c (pl ~pen) boccone m
handelen v agire hard adj duro; forte
handeling c (pl ~en) azione f; harddraverij c (pl ~en) corsa di
trama f cavalli f
handelsmerk nt (pl ~en) mar- hardnekkig adj caparbio, osti-
chio di fabbrica m nato, cocciuto
handelsrecht nt diritto com- hardop adv ad alta voce
merciale m harig adj peloso
handelswaar c merce f haring c (pl ~en) aringa f
handenarbeid c lavoro manua- hark c (pl ~en) rastrello m
le m harmonie c armonia f
handhaven v *mantenere harnas nt (pl ~sen) corazza f
handig adj maneggevole harp c (pl ~en) arpa f
handkoffertje nt (pl ~s) valiget- hars nt/c resina f
ta a mano f hart nt (pl ~en) cuore m
handpalm c (pl ~en) palma f hartaanval c (pl ~len) attacco
handrem c (pl ~men) freno a cardiaco m
mano m hartelijk adj cordiale
handschoen c (pl ~en) guanto harteloos adj spietato
m hartklopping c (pl ~en) palpita-
handschrift nt (pl ~en) scrittura zione f
f hartstocht c passione f
handtas c (pl ~sen) borsetta f, hartstochtelijk adj appassionato
borsa f hatelijk adj malevolo
handtekening v (pl ~en) firma f haten v odiare
handvat nt (pl ~ten) impugna- haven c (pl ~s) porto m
tura f havenarbeider c (pl ~s) portua-
handvol c manciata f le m
handwerk nt lavoro fatto a haver c avena f
mano m, artigianato m havik c (pl ~en) astore m
hangbrug c (pl ~gen) ponte hazelnoot c (pl -noten) noccio-
sospeso m la f
*hangen v pendere hazewind c (pl ~en) levriere m
hangmat c (pl ~ten) amaca f *hebben v *avere
hangslot nt (pl ~en) lucchetto Hebreeuws nt ebraico m
m hebzucht c cupidigia f
hanteerbaar adj maneggiabile hebzuchtig adj avido
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 254

hechten 254 herder

hechten v attaccare; suturare cancello m; inferriata f


hechtenis c detenzione f hekel c avversione f; een ~
hechting c (pl ~en) punto m *hebben aan detestare
hechtpleister c (pl ~s) cerotto m heks c (pl ~en) strega f
heden nt presente m hel c inferno m
hedendaags adj contempora- helaas adv disgraziatamente
neo held c (pl ~en) eroe m
heel adj tutto, intero; intatto; helder adj chiaro; sereno; bril-
adv molto lante
heelal nt universo m heleboel c abbondanza f
heelhuids adj incolume helemaal adv interamente,
*heengaan v *andarsene completamente; affatto
heer c (pl heren) signore m helft c (pl ~en) met f
heerlijk adj delizioso; dilettevo- hellen v inclinare
le helling c (pl ~en) pendio m;
heerschappij c (pl ~en) domi- inclinazione f
nio m helm c (pl ~en) casco m
heersen v dominare *helpen v aiutare; *assistere
heerser c (pl ~s) sovrano m helper c (pl ~s) aiutante m
hees adj rauco hem pron gli, lo
heet adj caldo; heet gekruid hemd nt (pl ~en) camicia f;
adj piccante maglia f; maglietta f
hefboom c (pl -bomen) leva f hemel c (pl ~s, ~en) cielo m
*heffen v *riscuotere hen1 pron loro; li
heftig adj impetuoso hen2 c (pl ~nen) gallina f
heg c (pl ~gen) siepe f hendel c (pl ~s) leva f
heide c (pl ~n) landa f; bru- hengel c (pl ~s) canna da pesca
ghiera f; erica f f
heiig adj fosco hengelen v pescare con l' amo
heilbot c (pl ~ten) ippoglosso hennep c canapa f
m herberg c (pl ~en) ostello m,
heilig adj santo, sacro taverna f, locanda f
heiligdom nt (pl ~men) santua- herbergen v alloggiare
rio m herbergier c (pl ~s) albergatore
heilige c (pl ~n) santo m m
heiligschennis c sacrilegio m herdenking c (pl ~en) comme-
heimwee nt nostalgia f morazione f
hek nt (pl ~ken) steccato m; herder c (pl ~s) pastore m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 255

herenhuis 255 hoefijzer

herenhuis nt (pl -huizen) palaz- heup c (pl ~en) fianco m


zo m, casa padronale f heuvel c (pl ~s) collina f; eleva-
herenigen v riunire zione f
herentoilet nt (pl ~ten) gabi- heuvelachtig adj collinoso
netto per signori m heuveltop c (pl ~pen) vetta f
herfst c autunno m hevig adj violento, intenso;
herhalen v ripetere veemente
herhaling c (pl ~en) ripetizione hiel c (pl ~en) tallone m
f hier adv qui
herinneren v *far ricordare; zich hirarchie c (pl ~n) gerarchia f
~ ricordarsi hi-fi alta fedelt m
herinnering c (pl ~en) memoria hij pron egli
f; ricordo m hijgen v ansimare
herkennen v *riconoscere *hijsen v issare
herkomst c provenienza f hijskraan c (pl -kranen) gru f
hernia c ernia f hik c singhiozzo m
herrie c baccano m; trambusto hinderen v ostacolare; importu-
m nare
*herroepen v revocare hinderlaag c (pl -lagen) imbo-
hersenen pl cervello m scata f
hersenschudding c (pl ~en) hinderlijk adj noioso
commozione cerebrale f hindernis c (pl ~sen) ostacolo
herstel nt restauro m; guarigio- m
ne f; ripristino m hinken v zoppicare
herstellen v riparare, rammen- historisch adj storico
dare; zich ~ guarire hit c (pl ~s) successo m
hert nt (pl ~en) cervo m hitte c caldo m
hertog c (pl ~en) duca m hobbelig adj accidentato
hertogin c (pl ~nen) duchessa f hobby c (pl ~'s) hobby m
hervatten v *riprendere, rico- hockey nt hockey m
minciare hoe adv come; ~... hoe pi...
*herzien v revisionare pi; ~ dan ook in ogni modo,
herziening c (pl ~en) revisione comunque; ad ogni modo
f hoed c (pl ~en) cappello m
*heten v chiamarsi hoede c custodia f
heteroseksueel adj eterosessua- zich hoeden v guardarsi
le hoef c (pl hoeven) zoccolo m
hetzij... hetzij o... o hoefijzer nt (pl ~s) ferro di
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 256

hoek 256 hoogte

cavallo m hoofd nt (pl ~en) testa f; het ~


hoek c (pl ~en) angolo m *bieden aan *far fronte a;
hoer c (pl ~en) puttana f hoofd- principale, primo;
hoes c (pl hoezen) busta f capitale; over het ~ *zien tra-
hoest c tosse f scurare; uit het ~ leren impa-
hoesten v tossire rare a memoria
hoeveel pron quanto hoofdkussen nt (pl ~s) guancia-
hoeveelheid c (pl -heden) le m
quantit f hoofdkwartier nt (pl ~en) quar-
hoeven v *occorrere tiere generale m
hoewel conj sebbene hoofdleiding c (pl ~en) linea
hof nt (pl hoven) corte f elettrica principale f
hoffelijk adj cortese hoofdletter c (pl ~s) maiuscola
hogesnelheidstrein c treno ad f
alta velocit m hoofdlijn c (pl ~en) linea prin-
hokje nt (pl ~s) cabina f cipale f
hol1 nt (pl ~en) tana f; caverna f hoofdonderwijzer c (pl ~s) pre-
hol2 adj vuoto side m
Holland Olanda f hoofdpijn c mal di testa m
Hollander c (pl ~s) olandese m hoofdstad c (pl -steden) capita-
Hollands adj olandese le f
holte c (pl ~s, ~n) cavit f hoofdstraat c (pl -straten) via
homoseksueel adj omosessuale principale f, arteria f
hond c (pl ~en) cane m hoofdweg c (pl ~en) strada
hondenhok nt (pl ~ken) canile principale f, strada maestra f;
m via maestra f
honderd num cento hoofdzakelijk adv principal-
hondsdolheid c rabbia f mente
Hongaar c (pl -garen) unghere- hoog adj alto; hoger superiore;
se m hoogst primo, estremo
Hongaars adj ungherese hooghartig adj altezzoso
Hongarije Ungheria f hoogleraar v (pl -leraren, ~s)
honger c fame f professore m
hongerig adj affamato hoogmoedig adj orgoglioso
honing c miele m hoogovens pl ferriera f
honkbal nt baseball m hoogseizoen nt altastagione f
honorarium nt (pl -ria) onora- hoogstens adv al massimo
rio m hoogte c (pl ~n, ~s) altezza f;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 257

hoogtepunt 257 huishoudster

altitudine f houding c (pl ~en) atteggia-


hoogtepunt nt (pl ~en) culmi- mento m; attitudine f
ne m hout nt legno m
hooguit adv tutt'al pi houtblok nt (pl ~ken) ceppo m
hoogvlakte c (pl ~n,~s) altopia- houten adj di legno
no m houtskool c carbone di legno m
hooi nt fieno m *houtsnijden v intagliare
hooikoorts c febbre del fieno f houtsnijwerk nt scultura in
hoon c scherno m legno f
hoop1 c (pl hopen) mucchio m, houtzagerij c (pl ~en) segheria
massa f f
hoop2 c speranza f houvast nt presa f
hoopvol adj speranzoso houweel nt (pl -welen) piccone
hoorbaar adj udibile m
hoorn c (pl ~en, ~s) corno m huichelaar c (pl ~s) ipocrita m
hop c luppolo m huichelachtig adj ipocrita
hopeloos adj disperato huichelarij c ipocrisia f
hopen v sperare huichelen v simulare
horen v *udire huid c (pl ~en) pelle f
horizon c orizzonte m huidcrme c (pl ~s) crema per
horizontaal adj orizzontale la pelle f
horloge nt (pl ~s) orologio m huidig adj corrente
horlogebandje nt (pl ~s) cintu- huiduitslag c eruzione f
rino da orologio m huilen v *piangere
horlogemaker c (pl ~s) orolo- huis nt (pl huizen) casa f; abita-
giaio m zione f; naar ~ a casa
hors d'oeuvre c (pl ~s) anti- huisarts c (pl ~en) medico
pasto m generico m
hospes c (pl ~sen) affittacamere huisbaas c (pl -bazen) padrone
m di casa m, proprietario m
hospita c (pl ~'s) affittacamere f huisdier nt (pl ~en) animale
hospitaal nt (pl -talen) ospedale domestico m
m huiselijk adj domestico
hotel nt (pl ~s) albergo m; ~bon huishouden nt (pl ~s) mnage
c buono per un soggiorno m; lavori domestici mpl, fac-
gratis in albergo m cende domestiche fpl, faccen-
*houden v *tenere; ~ van de di casa fpl
amare; *voler bene huishoudster c (pl ~s) gover-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 258

huiskamer 258 hysterisch

nante f hyginisch adj igienico


huiskamer c (pl ~s) soggiorno hypocriet adj ipocrita
m hypotheek c (pl -teken) mutuo
huisonderwijzer c (pl ~s) pre- m
cettore m hysterisch adj isterico f
huissleutel c (pl ~s) chiave di
casa f
huisvrouw c (pl ~en) casalinga
f
huizenblok nt (pl ~ken) isolato
m
hulde c omaggio m
huldigen v *rendere omaggio
hulp c aiuto m; soccorso m;
eerste ~ pronto soccorso m;
eerstehulppost posto di pron-
to soccorso m
hulpvaardig adj servizievole
humeur nt (pl ~en) umore m
humor c spirito m
humoristisch adj spiritoso
hun pron loro
huppelen v saltellare
huren v noleggiare, affittare;
*prendere in affitto
hut c (pl ~ten) capanna f
huur c (pl huren) affitto m; te ~
a nolo
huurcontract nt (pl ~en) con-
tratto di affitto m
huurder c (pl ~s) inquilino m
huurkoop c vendita a rate f
huwelijk nt (pl ~en) sposalizio
m, matrimonio m
huwelijksreis c (pl -reizen) luna
di miele f
huwen v sposare
hygine c igiene f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 259

259 inbegrepen

I IJslands adj islandese


ijswater nt acqua ghiacciata f
ijver c zelo m; diligenza f
ijverig adj zelante; diligente
icoon c (pl iconen) icona f ijzer nt ferro m
ideaal1 adj ideale ijzerdraad nt filo di ferro m
ideaal2 nt (pl idealen) ideale m ijzeren adj di ferro
idee nt/c (pl ~n) idea f ijzerwaren pl ferramenta fpl
identiek adj identico ik pron io
identificatie c identificazione f illegaal adj illegale
identificeren v identificare illusie c (pl ~s) illusione f
identiteit c identit f illustratie c (pl ~s) illustrazione
identiteitskaart c (pl ~en) carta f
d'identit f illustreren v illustrare
idiomatisch adj idiomatico imitatie c (pl ~s) imitazione f
idioom nt (pl idiomen) idioma imiteren v imitare
m immigrant c (pl ~en) immigran-
idioot1 adj idiota te m
idioot2 c (pl idioten) idiota m immigratie c immigrazione f
idool nt (pl idolen) idolo m immigreren v immigrare
ieder pron ciascuno; ognuno immuniteit c immunit f
iedereen pron ognuno; chiun- impliceren v implicare, *coin-
que volgere
iemand pron qualcuno imponeren v impressionare
iep c (pl ~en) olmo m impopulair adj impopolare
Ier c (pl ~en) irlandese m import c importazione f
Ierland Irlanda f importeren v importare
Iers adj irlandese importeur c (pl ~s) importatore
iets pron qualcosa; una parte m
ijdel adj vano impotent adj impotente
ijs nt ghiaccio m; gelato m impotentie c impotenza f
ijsbaan c (pl -banen) pista di improviseren v improvvisare
pattinaggio f impuls c (pl ~en) impulso m
ijsje nt (pl ~s) gelato m impulsief adj impulsivo
ijskast c (pl ~en) frigorifero m in prep in; dentro
ijskoud adj glaciale inademen v aspirare
IJsland Islanda f inbegrepen adj incluso; alles ~
IJslander c (pl ~s) islandese m tutto compreso
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 260

inboorling 260 inhouden

inboorling c (pl ~en) indigeno ineens adv improvvisamente;


m in una volta
*inbreken v scassinare inenten v vaccinare, inoculare
inbreker c (pl ~s) scassinatore inenting c (pl ~en) vaccinazio-
m ne f, inoculazione f
incasseren v *riscuotere infanterie c fanteria f
incident nt (pl ~en) incidente m infectie c (pl ~s) infezione f
inclusief adv compreso inferieur adj inferiore
incompleet adj incompleto inflatie c inflazione f
indelen v classificare informatie c (pl ~s) informazio-
zich *indenken figurarsi ne f; ~ *inwinnen v indagare
inderdaad adv effettivamente informatiebureau nt (pl ~s)
index c (pl ~en) indice m ufficio informazioni m
India India f informeel adj informale
Indiaan c (pl Indianen) indiano informeren v informarsi; infor-
m mare
Indiaans adj indiano infrarood adj infrarosso
indien conj qualora, se *ingaan v entrare in; entrare in
indigestie c indigestione f vigore
indirect adj indiretto ingang c (pl ~en) entrata f; met
individu nt (pl ~en, ~'s) indivi- ~ van da
duo m ingenieur c (pl ~s) ingegnere m
individueel adj individuale ingenomen adj lieto
Indonesi Indonesia f ingevolge prep in conformit
Indonesir c (pl ~s) indonesia- con
no m ingewanden pl budella fpl,
Indonesisch adj indonesiano intestini mpl, interiora fpl
indringer c (pl ~s) trasgressore ingewikkeld adj complicato;
m intricato, complesso
indruk c (pl ~ken) impressione ingredint nt (pl ~en) ingre-
f; ~ maken op impressionare diente m
indrukken v schiacciare *ingrijpen v *intervenire
indrukwekkend adj impressio- inhalen v oltrepassare; ~ verbo-
nante, imponente den divieto di sorpasso m
industrie c (pl ~n) industria f inham c (pl ~men) insenatura f
industrieel adj industriale inheems adj nativo
industriegebied nt (pl ~en) inhoud c contenuto m
zona industriale f *inhouden v *comprendere;
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 261

inhoudsopgave 261 instrument

comportare; *contenere, *trat- inschepen v imbarcarsi


tenere inscheping c imbarco m
inhoudsopgave c (pl ~n) indice *inschrijven v *iscrivere, regi-
m strare
initiatief nt (pl -tieven) iniziati- inschrijvingsformulier nt
va f (pl ~en) foglio di registrazio-
injectie c (pl ~s) iniezione f ne m
inkomen nt (pl ~s) reddito m; inscriptie c (pl ~s) iscrizione f
entrate fpl insect nt (pl ~en) insetto m
inkomsten pl redditi mpl insecticide c (pl ~n) insetticida
inkomstenbelasting c imposta m
sul reddito f inslikken v ingoiare
inkt c inchiostro m *insluiten v *rinchiudere; accer-
inleiden v *introdurre; inlei- chiare; *includere; allegare
dend preliminare inspanning c (pl ~en) fatica f,
inleiding c (pl ~en) introduzio- sforzo m
ne f inspecteren v ispezionare
inlichten v *mettere al corrente inspecteur c (pl ~s) ispettore m
inlichting c (pl ~en) ragguaglio inspectie c (pl ~s) ispezione f
m *inspuiten v iniettare
inlichtingenkantoor nt installatie c (pl ~s) installazione
(pl -toren) ufficio informazio- f
ni m installeren v installare
inmaken v *mettere in conserva instappen v montare; imbarca-
inmenging c (pl ~en) interfe- re
renza f instellen v istituire
inmiddels adv intanto instelling c (pl ~en) istituzione
*innemen v occupare; *prende- f
re instemmen v acconsentire; ~
inneming c presa f met approvare
innen v incassare instemming c approvazione f,
inpakken v *avvolgere; imballa- accordo m, consenso m
re instinct nt (pl ~en) istinto m
inrichten v arredare instituut nt (pl -tuten) istituto
inrichting c (pl ~en) istituto m m
inschakelen v *accendere; *con- instorten v crollare
nettere instructie c (pl ~s) indicazione f
*inschenken v versare instrument nt (pl ~en) stru-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 262

intact 262 ivoor

mento m invoer c importazione f


intact adj intatto invoeren v *introdurre; importa-
integendeel al contrario re
intellect nt intelletto m invoerrecht nt (pl ~en) dazio m
intellectueel adj intellettuale invullen v completare; compilare
intelligent adj intelligente inwendig adj interno
intelligentie c intelligenza f inwilligen v *concedere
intens adj intenso inwoner c (pl ~s) abitante m;
interessant adj interessante residente m
interesse c interesse m inzet c (pl ~ten) posta f
interesseren v interessare inzetten v lanciare
intermezzo nt (pl ~'s) intermez- inzicht nt (pl ~en) intendimento,
zo m comprensione f
intern adj interno *inzien v *rendersi conto
internaat nt (pl -naten) convitto Iraaks adj iracheno
m Iraans adj iraniano
internationaal adj internaziona- Irak Iraq m
le Irakees c (pl -kezen) iracheno m
interview nt (pl ~s) intervista f Iran Iran m
intiem adj intimo Iranir c (pl ~s) iraniano m
introduceren v presentare ironie c ironia f
intussen adv frattanto ironisch adj ironico
inval c (pl ~len) idea luminosa f, irriteren v infastidire, irritare
trovata f; irruzione f isolatie c isolamento m
invalide1 adj invalido isolator c (pl ~en, ~s) isolatore m
invalide2 c (pl ~n) invalido m isolement nt isolamento m
invasie c (pl ~s) invasione f isoleren v isolare
inventaris c (pl ~sen) inventario Isral Israele m
m Isralir c (pl ~s) israeliano m
investeerder c (pl ~s) finanziato- Isralisch adj israeliano
re m Italiaan c (pl -lianen) italiano m
investeren v investire Italiaans adj italiano
investering c (pl ~en) investi- Itali ltalia f
mento m ivoor nt avorio m
inviteren v invitare
invloed c (pl ~en) influenza f
invloedrijk adj influente
invoegen v inserire
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 263

263 juni

J jeugd c giovent f
jeugdherberg c (pl ~en) ostello
della giovent m
jeugdig adj giovanile
ja s jeuk c prurito m
jaar nt (pl jaren) anno m jeuken v prudere
jaarboek nt (pl ~en) annuario jicht c gotta f
m joch nt ragazzino m, ragazzo m
jaargetijde nt (pl ~n) stagione f jockey c (pl ~s) fantino m
jaarlijks adj annuale; adv all'an- jodium nt iodio m
no jong adj giovane; jonger mino-
jacht1 c caccia f re
jacht2 nt (pl ~en) panfilo m jongen c (pl ~s) ragazzo m, gio-
jachthuis nt (pl -huizen) padi- vane m
glione da caccia m jood c (pl joden) ebreo m
jade nt/c giada f joods adj ebraico
jagen v cacciare Jordaans adj giordano
jager c (pl ~s) cacciatore m Jordani Giordania f
jaloers adj geloso Jordanir c (pl ~s) giordano m
jaloezie c (pl ~n) gelosia f; jou pron ti
persiana f journaal nt notizie fpl
jam c marmellata f journalist c (pl ~en) giornalista
jammer! peccato! m/f
januari gennaio m journalistiek c giornalismo m
Japan Giappone m jouw pron tuo
Japanner c (pl ~s) giapponese jubileum nt (pl ~s, -lea) anni-
m versario m
Japans adj giapponese juichen v acclamare
japon c (pl ~nen) abito femmi- juist adj giusto, corretto, esatto;
nile m; vestito da donna m adatto
jarretelgordel c (pl ~s) reggical- juistheid c correttezza f
ze m juk nt (pl ~ken) giogo m
jas c (pl ~sen) soprabito m jukbeen nt (pl ~deren, -benen)
jasje nt (pl ~s) giacchetta f zigomo m
je pron tu; ti; vi juli luglio m
jeans pl jeans mpl jullie pron voi; vi; vostro; vostri
jeep-safari c safari in jeep m jungle c giungla f
jegens prep verso juni giugno m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 264

juridisch 264

juridisch adj giuridico


jurist c (pl ~en) giurista m
jurk c (pl ~en) veste f, abito
K
femminile m, vestito da
donna m kaak c (pl kaken) mascella f
jury c (pl ~'s) giuria f kaal adj calvo; spoglio
jus c sugo m kaap c (pl kapen) capo m
juweel nt (pl -welen) gioiello m kaars c (pl ~en) candela f
juwelier c (pl ~s) gioielliere kaart c (pl ~en) carta f; carton-
cino m; groene ~ carta verde
kaartenautomaat c (pl -maten)
biglietteria automatica f
kaartje nt (pl ~s) biglietto m
kaas c (pl kazen) formaggio m
kabaal nt chiasso m
kabel c (pl ~s) cavo m
kabeljauw c (pl ~en) merluzzo
m
kabinet nt (pl ~ten) gabinetto
m
kachel c (pl ~s) riscaldatore m;
stufa f
kade c (pl ~n) molo m; argine
m; scalo m,
kader nt (pl ~s) quadro m
kajuit c (pl ~en) cabina f
kaki nt kaki m
kalender c (pl ~s) calendario m
kalf nt (pl kalveren) vitello m
kalfsleer nt pelle di vitello f
kalfsvlees nt vitello m
kalk c calce f
kalkoen c (pl ~en) tacchino m
kalm adj calmo; composto
kalmeren v calmare
kam c (pl ~men) pettine m
kameel c (pl kamelen) cammel-
lo m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 265

kamer 265 karbonade

kamer c (pl ~s) stanza f; camera occasione f


f kansel c (pl ~s) cattedra f
kameraad c (pl -raden) compa- kant1 c (pl ~en) lato m; bordo
gno m m; aan de andere ~ van
kamerbewoner c (pl ~s) inqui- dall'altra parte di
lino m kant2 nt merletto m
kamerjas c (pl ~sen) vestaglia f kantine c (pl ~s) mensa f
kamerlid nt (pl -leden) deputa- kantlijn c (pl ~en) margine m
to m kantoor nt (pl -toren) ufficio m
kamermeisje nt (pl ~s) camerie- kantoorbediende c (pl ~n, ~s)
ra f commesso d'ufficio m
kamertemperatuur c tempera- kantoorboekhandel c (pl ~s)
tura ambientale f cartoleria f
kammen v pettinare kantooruren pl ore d'ufficio fpl
kamp nt (pl ~en) campo m kap c (pl ~pen) cappuccio m
kampeerder c (pl ~s) campeg- kapel c (pl ~len) cappella f
giatore m kapelaan c (pl ~s) cappellano m
kampeerterrein nt (pl ~en) kapen v dirottare
campeggio m kaper c (pl ~s) dirottatore m
kampeerwagen c (pl ~s) roulot- kapitaal nt capitale m
te f kapitalisme nt capitalismo m
kamperen v accamparsi kapitein c (pl ~s) capitano m
kampioen c (pl ~en) campione kapot adj rotto; guasto
m kapper c (pl ~s) barbiere m;
kan c (pl ~nen) brocca f parrucchiere m
kanaal nt (pl kanalen) canale kapsel nt (pl ~s) capigliatura f
m; het Kanaal la Manica kapstok c (pl ~ken) attaccapan-
kanarie c (pl ~s) canarino m ni m
kandelaber c (pl ~s) candelabro kar c (pl ~ren) carro m
m karaat nt carato m
kandidaat c (pl -daten) candi- karaf c (pl ~fen) caraffa f
dato m karakter nt (pl ~s) carattere m
kaneel c cannella f karakteristiek adj caratteristico
kangoeroe c (pl ~s) canguro m karaktertrek c (pl ~ken) tratto
kanker c cancro m del carattere m
kano c (pl ~'s) canoa f karamel c (pl ~s, ~len) caramel-
kanon nt (pl ~nen) cannone m la f
kans c (pl ~en) opportunit f; karbonade c (pl ~s) costoletta f,
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 266

kardinaal 266 kerrie

braciola f decisivo m
kardinaal1 c (pl -nalen) cardina- keerzijde c (pl ~n) rovescio m
le m kegelbaan c (pl -banen) pista
kardinaal2 adj cardinale dei birilli f
karper c (pl ~s) carpa f kegelspel nt gioco dei birilli m
karton nt cartone m keizer c (pl ~s) imperatore m
kartonnen adj di cartone; ~ keizerin c (pl ~nen) imperatrice
doos scatolone m f
karwei nt (pl ~en) lavoro m keizerlijk adj imperiale
kas c (pl ~sen) serra f keizerrijk nt (pl ~en) impero m
kasjmier nt cachemire m kelder c (pl ~s) cantina f
kassa c (pl ~'s) cassa f; bigliette- kelner c (pl ~s) cameriere m
ria f kenmerk nt (pl ~en) caratteri-
kassier c (pl ~s) cassiere m stica f
kast c (pl ~en) armadio m, cre- kenmerken v caratterizzare;
denza f kenmerkend tipico, caratteri-
kastanje c (pl ~s) castagna f stico
kastanjebruin adj castano kennel c (pl ~s) canile m
kasteel nt (pl -telen) castello m kennen v *conoscere
kat c (pl ~ten) gatto m kenner c (pl ~s) intenditore m
kathedraal c (pl -dralen) catte- kennis1 c conoscenza f
drale f kennis2 c (pl ~sen) conoscenza f
katholiek adj cattolico kenteken nt (pl ~s) numero di
katoen nt/c cotone m targa m
katoenen adj di cotone Kenia Kenia m
katrol c (pl ~len) carrucola f kerel c (pl ~s) tipo m
kattenkwaad nt birichinata f keren v *volgere, voltare
kauwen v masticare kerk c (pl ~en) chiesa f
kauwgom c/nt gomma da kerkhof nt (pl -hoven) cimitero
masticare f m, camposanto m
kaviaar c caviale m kerktoren c (pl ~s) campanile
kazerne c (pl ~s, ~n) caserma f m
keel c (pl kelen) gola f kermis c (pl ~sen) fiera f
keelontsteking c (pl ~en) larin- kern c (pl ~en) nucleo m; noc-
gite f ciolo m; kern- nucleare
keelpijn c mal di gola m kernenergie c energia nucleare
keer c (pl keren) volta f f
keerpunt nt (pl ~en) punto kerrie c curry m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 267

kers 267 klasse

kers c (pl ~en) ciliegia f m


Kerstmis Natale m kim c orizzonte m
kerven v intagliare kin c (pl ~nen) mento m
ketel c (pl ~s) bollitore m kind nt (pl ~eren) bambino m
keten c (pl ~s, ~en) catena f kinderjuffrouw c (pl ~en) bam-
ketting c (pl ~en) catena f binaia f
keuken c (pl ~s) cucina f kinderkamer c (pl ~s) camera
keurig adj lindo dei bambini f
keus c (keuzen) scelta f, selezio- kinderverlamming c poliomieli-
ne f te f
keuze c (pl ~n) scelta f kinderwagen c (pl ~s) carrozzi-
kever c (pl ~s) scarabeo m; na f
cimice f kinine c chinino m
kiekje nt (pl ~s) istantanea f kiosk c (pl ~en) chiosco m
kiel c (pl ~en) chiglia f kip c (pl ~pen) gallina f; pollo
kiem c (pl ~en) germe m m
kier c (pl ~en) fessura f kippenvel nt pelle d'oca f
kies c (pl kiezen) molare m kist c (pl ~en) baule m
kiesdistrict nt (pl ~en) circoscri- klaar adj pronto
zione elettorale f klaarblijkelijk adv evidente-
kieskeurig adj esigente mente
kiesrecht nt diritto elettorale m, klaarmaken v preparare
suffragio m klacht c (pl ~en) lagnanza f
kietelen v solleticare klachtenboek nt (pl ~en) libro
kieuw c (pl ~en) branchia f dei reclami m
kieviet c (pl ~en) pavoncella f klagen v lagnarsi
kiezel c (pl ~s) ciottolo m; klank c (pl ~en) suono m; tim-
ghiaia f bro m
*kiezen v *scegliere klant c (pl ~en) cliente m
*kijken v guardare klap c (pl ~pen) colpo m; ceffo-
kijker c (pl ~s) spettatore m ne m, schiaffo m
kijkje nt (pl ~s) occhiata f klappen v applaudire
kikker c (pl ~s) rana f klaproos c (pl -rozen) rosolac-
kil adj freddino cio m
kilo nt (pl ~'s) chilo m klas c (pl ~sen) classe f
kilometer c (pl ~s) chilometro klasgenoot c (pl -noten) com-
m pagno di classe m
kilometertal nt chilometraggio klasse c (pl ~n) classe f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 268

klassiek 268 klop

klassiek adj classico klerenkast c (pl ~en) guardaro-


klauw c (pl ~en) artiglio m ba m
klavecimbel c (pl ~s) clavicem- klerk c (pl ~en) scrivano m
balo m kletsen v chiacchierare; *dire
klaver c (pl ~s) trifoglio m stupidaggini
zich kleden v abbigliarsi kleur c (pl ~en) colore m
kleding c abiti mpl kleurecht adj a tinta solida
kleedhokje nt (pl ~s) cabina f kleurenblind adj daltonico
kleedje nt (pl ~s) tappeto m kleurenfilm c (pl ~s) pellicola a
kleedkamer c (pl ~s) camerino colori f
m kleurrijk adj colorato
kleerborstel c (pl ~s) spazzola kleurstof c (pl ~fen) tintura f
per vestiti f kleuter c (pl ~s) bimbetto m
kleerhanger c (pl ~s) attacca- kleuterschool c (pl -scholen)
panni m asilo infantile m
kleerkast c (pl ~en) armadio m kleven v appiccicare
kleermaker c (pl ~s) sarto m kleverig adj appiccicaticcio
klei c argilla f klier c (pl ~en) ghiandola f
klein adj piccolo; basso; kleiner klimaat nt (pl -maten) clima m
minore; kleinst minimo *klimmen v arrampicarsi
kleindochter c (pl ~s) nipotina klimop c edera f
f, nipote f kliniek c (pl ~en) clinica f
kleingeld nt spiccioli mpl, *klinken v suonare
moneta spicciola f klinker c (pl ~s) vocale f
kleinhandel c commercio al klip c (pl ~pen) scogliera f
minuto m klok c (pl ~ken) orologio m;
kleinhandelaar c (pl -laren, ~s) campana f
dettagliante m klokhuis nt (pl -huizen) torsolo
kleinood nt (pl -noden) gemma m
f klomp c (pl ~en) zoccolo m
kleinzoon c (pl -zonen) nipoti- klont c (pl ~en) grumo m
no m, nipote m klonterig adj grumoso
klem c (pl ~men) morsa f kloof c (pl kloven) crepa f;
klemschroef c (pl -schroeven) baratro m
morsetto m klooster nt (pl ~s) monastero
kleren pl vestiti mpl m; convento m
klerenhaak c (pl -haken) gancio klop c (pl ~pen) colpo m, col-
m petto m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 269

kloppen 269 komkommer

kloppen v bussare; sbattere knus adj intimo


klucht c (pl ~en) farsa f koe c (pl koeien) vacca f
kluis c (pl kluizen) cassaforte f, koeienhuid c (pl ~en) pelle di
camera blindata f vacca f
knaap c (pl knapen) fanciullo koek c (pl ~en) dolce m
m koekenpan c (pl ~nen) padella f
knap adj sveglio, intelligente; koekje nt (pl ~s) biscottino m
carino, avvenente, di koekoek c (pl ~en) cuculo m
bell'aspetto koel adj fresco
knapperig adj croccante koelkast c (pl ~en) frigorifero m
knapzak c (pl ~ken) zaino m koelsysteem nt (pl -temen)
kneuzen v ammaccare sistema di raffreddamento m
kneuzing c (pl ~en) contusione koeltas c (pl ~sen) borsa da
f ghiaccio f
knie c (pl ~n) ginocchio m koepel c (pl ~s) cupola f
knielen v inginocchiarsi koers c (pl ~en) corso del cam-
knieschijf c (pl -schijven) rotula bio m; rotta f
f koets c (pl ~en) carrozza f
*knijpen v pizzicare koffer c (pl ~s) valigia f; baule
knik c cenno con la testa m m
knikken v annuire kofferruimte c bagagliaio m
knikker c (pl ~s) pallina f koffie c caff m
knippen v tagliare kogel c (pl ~s) pallottola f
knoflook nt/c aglio m kok c (pl ~s) cuoco m
knokkel c (pl ~s) nocca f koken v cucinare; bollire
knoop c (pl knopen) bottone kokosnoot c (pl -noten) noce di
m; nodo m cocco f
knooppunt nt (pl ~en) crocevia kolen pl carbone m
m kolom c (pl ~men) colonna f
knoopsgat nt (pl ~en) asola f kolonel c (pl ~s) colonnello m
knop c (pl ~pen) nocciolo m; kolonie c (pl ~s, -nin) colonia f
manopola f kolonne c (pl ~s) colonna f
knopen v abbottonare; annoda- kom c (pl ~men) bacino m
re komedie c (pl ~s) commedia f
knots c (pl ~en) clava f *komen v *venire
knuffelen v vezzeggiare komiek c (pl ~en) comica f
knuppel c (pl ~s) mazza f; ran- komisch adj comico
dello m komkommer c (pl ~s) cetriolo m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 270

komma 270 kraam

komma c (pl ~'s) virgola f koppelteken nt (pl ~s) lineetta f


kompas nt (pl ~sen) bussola f koppig adj ostinato, testardo
komst c venuta f; arrivo m koraal c (pl -ralen) corallo m
konijn nt (pl ~en) coniglio m koren nt grano m
koning c (pl ~en) re m korenveld nt (pl ~en) campo di
koningin c (pl ~nen) regina f grano m
koninklijk adj reale korrel c (pl ~s) granello m
koninkrijk nt (pl ~en) regno m korset nt (pl ~ten) busto m
kooi c (pl ~en) gabbia f; cuccet- korst c (pl ~en) crosta f
ta f kort adj breve, corto
kookboek nt (pl ~en) libro di korting c (pl ~en) sconto m,
cucina m ribasso m, riduzione f
kool c (pl kolen) cavolo m kortsluiting c corto circuito m
koop c acquisto m; te ~ in ven- kortstondig adj momentaneo
dita kost c vitto m; sussistenza f; ~
koophandel c commercio m en inwoning vitto e alloggio
koopje nt (pl ~s) affare m m, pensione completa f
koopman c (pl kooplieden) kostbaar adj prezioso, costoso
negoziante m, mercante m kostbaarheden pl valori mpl
koopprijs c (pl -prijzen) prezzo kosteloos adj gratuito
d'acquisto m kosten v costare; pl costo m,
koopwaar c mercanzia f spese fpl
koor nt (pl koren) coro m koster c (pl ~s) sagrestano m
koord nt (pl ~en) corda f kostganger c (pl ~s) pensionan-
koorts c febbre f te m
koortsig adj febbricitante kostuum nt (pl ~s) vestito da
kop c (pl ~pen) capo m; titolo uomo m
m kotelet c (pl ~ten) cotoletta f
*kopen v comprare kou c freddo m; ~vatten *pren-
koper1 nt ottone m; rame m dere un raffreddore
koper2 c (pl ~s) compratore m koud adj freddo
koperwerk nt ottoname m kous c (pl ~en) calza f
kopie c (pl ~n) copia f kraag c (pl kragen) colletto m
kopiren v copiare kraai c (pl ~en) cornacchia f
kopje nt (pl ~s) tazza f kraakbeen nt cartilagine f
koplamp c (pl ~en) faro m, kraal c (pl kralen) perlina f
fanale m kraam c (pl kramen) banco m,
koppeling c frizione f bancarella f; baracca f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 271

kraan 271 kruidenierswinkel

kraan c (pl kranen) rubinetto m kreupel adj zoppo


krab c (pl ~ben) granchio m kribbe c (pl ~n) mangiatoia f
krabben v graffiare kriebel c (pl ~s) prurito m
kracht c (pl ~en) forza f; poten- *krijgen v *ottenere; ricevere
za f, energia f krijgsgevangene c (pl ~n) pri-
krachtig adj robusto gioniero di guerra m
kraken v cigolare, schioccare krijgsmacht c (pl ~en) forze
kralensnoer nt (pl ~en) collana militari fpl
f krijt nt creta f
kramp c (pl ~en) crampo m; krik c (pl ~ken) cricco m
convulsione f *krimpen v *restringersi
krankzinnig adj insano; pazzo, krimpvrij adj irrestringibile
folle, matto kring c (pl ~en) cerchio m, cir-
krankzinnige c (pl ~n) pazzo m colo m
krankzinnigheid c pazzia f kringloop c (pl -lopen) ciclo m
krant c (pl ~en) giornale m kristal nt (pl ~len) cristallo m
krantenkiosk c (pl ~en) edicola kristallen adj cristallino
f kritiek adj critico; c critica f
krantenverkoper c (pl ~s) gior- kritisch adj critico
nalaio m kroeg c (pl ~en) caff m; bar m
krap adj stretto kroes c (pl kroezen) tazza f
kras c (pl ~sen) scalfittura f krokant adj croccante
krassen v scalfire krokodil c (pl ~len) coccodrillo
krat nt (pl ~ten) gabbia da m
imballaggio f krom adj storto; curvo, curvato
krater c (pl ~s) cratere m kromming c (pl ~en) curva f,
krediet nt (pl ~en) credito m curvatura f
kredietbrief c (pl -brieven) let- kronen v incoronare
tera di credito f kronkelen v zigzagare
kreeft c (pl ~en) aragosta f kronkelig adj serpeggiante
kreek c (pl kreken) insenatura f kroon c (pl kronen) corona f
kreet c (pl kreten) urlo m kruid nt (pl ~en) erba f; kruiden
krekel c (pl ~s) grillo m spezie fpl; v condire
krenken v *offendere kruidenier c (pl ~s) droghiere m
krent c (pl ~en) uva di Corinto kruidenierswaren pl alimentari
f mpl
kreuken v increspare kruidenierswinkel c (pl ~s) dro-
kreunen v gemere gheria f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 272

kruier 272 kuur

kruier c (pl ~s) facchino m kunsten belle arti fpl


kruik c (pl ~en) brocca f kunstacademie c (pl ~s) accade-
kruimel c (pl ~s) briciola f mia di belle arti f
*kruipen v strisciare, *andare a kunstenaar c (pl ~s) artista m
carponi kunstenares c (pl ~sen) artista f
kruis nt (pl ~en) croce f kunstgalerij c (pl ~en) galleria
kruisbeeld nt (pl ~en) crocifisso d'arte f
m kunstgebit nt (pl ~ten) dentiera
kruisbes c (pl ~sen) uva spina f
kruisigen v *crocifiggere kunstgeschiedenis c storia del-
kruisiging c (pl ~en) crocifissio- l'arte f
ne f kunstijsbaan c (pl -banen) pista
kruising c (pl ~en) crocevia m, di pattinaggio f
incrocio m kunstje nt (pl ~s) trucco m
kruispunt nt (pl ~en) crocicchio kunstmatig adj artificiale
m, intersezione f kunstnijverheid c arti e mestieri
kruissnelheid c velocit di cro- pl
ciera f kunsttentoonstelling c (pl ~en)
kruistocht c (pl ~en) crociata f mostra d'arte f
kruit nt polvere da sparo f kunstverzameling c (pl ~en)
kruiwagen c (pl ~s) carriola f collezione d'arte f
kruk c (pl ~ken) stampella f kunstwerk nt (pl ~en) opera
krukas c albero a gomti m d'arte f
krul c (pl ~len) ricciolo m kunstzijde c raion m
krullen v arricciare, ondulare kunstzinnig adj artistico
krulspeld c (pl ~en) bigodino m kurk c (pl ~en) sughero m
krultang c (pl ~en) arricciaca- kurkentrekker c (pl ~s) cavatap-
pelli m pi m
kubus c (pl ~sen) cubo m kus c (pl ~sen) bacio m
kudde c (pl ~n, ~s) gregge m kussen1 v baciare
kuiken nt (pl ~s) pulcino m kussen2 nt (pl ~s) cuscino m;
kuil c (pl ~en) buca f guanciale m; kussentje nt
kuis adj casto cuscinetto m
kuit1 c uova di pesce fpl kussensloop c/nt (pl -slopen)
kuit2 c (pl ~en) polpaccio m federa f
kundig adj capace kust c (pl ~en) costa f, sponda
*kunnen v *potere, *sapere f; riva del mare f
kunst c (pl ~en) arte f; schone kuur c (pl kuren) cura f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 273

kwaad 273

kwaad1 adj irato, arrabbiato;


rabbioso; malvagio
kwaad2 nt (pl kwaden) male m;
L
malizia f
kwaadaardig maligno la c (pl ~den) cassetto m
kwaal c (pl kwalen) affezione f laag1 adj basso; lager adj infe-
kwadraat nt (pl -draten) qua- riore
drato m laag2 c (pl lagen) strato m
kwakzalver c (pl ~s) medicone laagland nt bassopiano m
m laan c (pl lanen) viale m
kwal c (pl ~len) medusa f laars c (pl laarzen) stivale m
kwalijk *nemen risentirsi per; laat adj tardivo; laatst adj ulti-
neem me niet kwalijk! scusa! mo; finale; adv recentemente;
kwaliteit c (pl ~en) qualit f later adv poi; te ~ in ritardo
kwart nt (pl ~en) quarto m labiel adj instabile
kwartaal nt (pl -talen) trimestre laboratorium nt (pl -ria) labora-
m torio m
kwartel c (pl ~s) quaglia f lach c riso m
kwartier nt quarto d'ora m *lachen v *ridere
kwast c (pl ~en) pennello m ladder c (pl ~s) scala f
kweken v coltivare lade c (pl ~n) cassetto m
kwellen v tormentare *laden v caricare
kwelling c (pl ~en) tormento m ladekast c (pl ~en) cassettone
kwestie c (pl ~s) questione f m
kwetsbaar adj vulnerabile lading c (pl ~en) carico m
kwetsen v ferire; *offendere laf adj vile
kwijtraken v *perdere; smarrire lafaard c (pl ~s) codardo m
kwik nt mercurio m lagune c (pl ~s) laguna f
kwistig adj prodigo lak c (pl ~ken) lacca f
kwitantie c (pl ~s) ricevuta f laken nt (pl ~s) lenzuolo m
lakken v verniciare
lam1 adj paralitico
lam2 nt (pl ~meren) agnello m
lambrisering c rivestimento a
pannelli m
lamp c (pl ~en) lampada f
lampenkap c (pl ~pen) paralu-
me m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 274

lamsvlees 274 legalisatie

lamsvlees nt agnello m guaio m, seccatura f, noia f


lanceren v lanciare last-minute reis c vacanza last-
land nt (pl ~en) paese m; terra minute f
f; aan ~ a terra; aan ~ *gaan laster c calunnia f
sbarcare lastig adj molesto, fastidioso
landbouw c agricoltura f; land- *laten v lasciare; *fare
bouw- agricolo Latijns-Amerika America Latina
landen v atterrare Latijns-Amerikaans adj latino
landengte c (pl ~n, ~s) istmo m americano
landgenoot c (pl -noten) com- lauw adj tiepido
patriota m lawaai nt rumore m
landgoed nt (pl ~eren) pro- lawaaierig adj rumoroso
priet f lawine c (pl ~s, ~n) valanga f
landhuis nt (pl -huizen) casa di laxeermiddel nt (pl ~en) lassati-
campagna f vo m
landkaart c (pl ~en) mappa f ledemaat c (pl -maten) mem-
landloper c (pl ~s) vagabondo bro m
m lederen adj di pelle
landloperij c vagabondaggio m ledigen v vuotare
landschap nt (pl ~pen) paesag- leed nt afflizione f, dolore m
gio m leeftijd c (pl ~en) et f
landsgrens c (pl -grenzen) fron- leeg adj vuoto
tiera f leek c (pl leken) profano m
landtong c (pl ~en) promonto- leer1 c insegnamento m
rio m leer2 nt pelle f
lang adj lungo leerboek nt (pl ~en) manuale m
langdurig adj lungo leerling c (pl ~en) scolaro m;
langs prep lungo allievo m
langwerpig adj oblungo leerzaam adj istruttivo
langzaam adj lento leesbaar adj leggibile
langzamerhand adv gradual- leeslamp c (pl ~en) lampada da
mente tavolo f
lantaarn c (pl ~s) lanterna f leeszaal c (pl -zalen) sala di let-
lantaarnpaal c (pl -palen) lam- tura f
pione m leeuw c (pl ~en) leone m
las c (pl ~sen) saldatura f leeuwerik c (pl ~en) allodola f
lassen v saldare lef nt coraggio m
last c (pl ~en) carico m; peso m; legalisatie c legalizzazione f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 275

legatie 275 levering

legatie c (pl ~s) legazione f lerares c (pl ~sen) professoressa


leger nt (pl ~s) esercito m f
leggen v posare leren1 v insegnare; imparare
legitimatie c legittimazione f leren2 adj di pelle
legpuzzel c (pl ~s) puzzle m les c (pl ~sen) lezione f
lei nt ardesia f leslokaal nt (pl -kalen) aula f
leiden v *dirigere, amministra- lessenaar c (pl ~s) leggio m
re; guidare, *condurre letsel nt (pl ~s) lesione f
leider c (pl ~s) dirigente m letten op prestare attenzione a,
leiderschap nt comando m *stare attento a; *tenere d'oc-
leiding1 c guida f chio, badare a, *fare attenzio-
leiding2 c (pl ~en) tubatura f ne
lek1 adj perdente; bucato letter c (pl ~s) lettera f
lek2 nt (pl ~ken) perdita lettergreep c (pl -grepen) silla-
d'acqua f ba f
lekker adj buono; gustoso, letterkundig adj letterario
squisito leugen c (pl ~s) menzogna m
lekkernij c (pl ~en) ghiottone- leuk adj divertente; buffo, alle-
ria f gro
lelie c (pl ~s) giglio m leunen v appoggiarsi
lelijk adj brutto leuning c (pl ~en) braccio m;
lemmet nt (pl ~en) lama f ringhiera f
lenen v prestare; *prendere in leunstoel c (pl ~en) poltrona f
prestito leus c (pl leuzen) motto m
lengte c (pl ~n, ~s) lunghezza f; leven1 v *vivere; levend viven-
in de ~ per il lungo te; vivo
lengtegraad c (pl -graden) lon- leven2 nt (pl ~s) vita f; in ~ vivo
gitudine f levendig adj vivace; vivido
lenig adj agile levensmiddelen pl alimentari
lening c (pl ~en) prestito m mpl
lens c (pl lenzen) lente f levensstandaard c livello di
lente c (pl ~s) primavera f vita m
lepel c (pl ~s) cucchiaio m; cuc- levensverzekering c (pl ~en)
chiaiata f assicurazione sulla vita
lepra c lebbra f lever c (pl ~s) fegato m
leraar c (pl leraren, ~s) profes- leveren v fornire
sore m, insegnante m; istrut- levering c (pl ~en) consegna f,
tore m fornitura f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 276

lezen 276 linde

*lezen v *leggere lieveling c ( ~en) caro m, amore


lezing c (pl ~en) conferenza f m; favorito m, cocco m; lieve-
Libanees1 adj libanese lings- preferito, favorito
Libanees2 c (pl -nezen) libanese liever adv piuttosto; ~ *hebben
m preferire
Libanon Libano m lift c (pl ~en) ascensore m
liberaal adj liberale liften v *fare l'autostop
Liberia Liberia f lifter c (pl ~s) autostoppista m
Liberiaan c (pl -rianen) liberia- *liggen v *star disteso; *gaan ~
no m sdraiarsi
Liberiaans adj liberiano ligging c posizione f; ubicazio-
licentie c (pl ~s) licenza f ne f
lichaam nt (pl lichamen) corpo ligstoel c (pl ~en) sedia a sdraio
m f
licht1 adj chiaro; leggero lijden nt sofferenza f
licht2 nt (pl ~en) luce f *lijden v *soffrire
lichtbruin adj fulvo lijf nt (pl lijven) corpo m
lichtgevend adj luminoso lijfwacht c (pl ~en) guardia del
lichting c (pl ~en) levata f corpo f
lichtpaars adj lilla lijk nt (pl ~en) cadavere m
lid nt (pl leden) membro m; *lijken v sembrare; ~ op asso-
socio m migliare a
lidmaatschap nt qualit di lijm c colla f
membro f lijn c (pl ~en) linea f; guinzaglio
lidwoord nt (pl ~en) articolo m m
lied nt (pl ~eren) canzone f lijnboot c (pl -boten) nave di
lief adj caro; dolce; affettuoso, linea f
adorabile lijst c (pl ~en) elenco m; corni-
liefdadigheid c carit f ce f
liefde c (pl ~s) amore m lijster c (pl ~s) tordo m
liefdesgeschiedenis c (pl ~sen) lijvig adj voluminoso
storia d'amore f likdoorn c (pl ~s) callo m
*liefhebben v amare likeur c (pl ~en) liquore m
liefhebberij c (pl ~en) passa- likken v leccare
tempo m limiet c (pl ~en) limite m
liefje nt (pl ~s) amore m limoen c (pl ~en) cedro m
*liegen v mentire limonade c (pl ~s) limonata f
lies c (pl liezen) inguine m linde c (pl ~n) tiglio m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 277

lingerie 277 luchthaven

lingerie c biancheria f lont c (pl ~en) miccia f


liniaal c (pl -alen) riga f lood nt piombo m
links adj sinistro; a sinistra loodgieter c (pl ~s) idraulico m
linkshandig adj mancino loodrecht adj perpendicolare
linnen nt lino m loods c (pl ~en) pilota m
linnengoed nt biancheria f loon nt (pl lonen) stipendio m;
lint nt (pl ~en) nastro m paga f
lip c (pl ~pen) labbro m loonsverhoging c (pl ~en)
lippenboter c pomata per le aumento m
labbra f loop c corso m; passo m, anda-
lippenstift c rossetto m tura f
list c (pl ~en) astuzia f, artificio loopbaan c (pl -banen) carriera
m f
listig adj astuto loopplank c (pl ~en) passerella f
liter c (pl ~s) litro m *lopen v camminare
literair adj letterario los adj slegato
literatuur c letteratura f losgeld nt (pl ~en) riscatto m
lits-jumeaux nt letti gemelli losknopen v sbottonare; slac-
mpl ciare
litteken nt (pl ~s) cicatrice f losmaken v slacciare, *disfare,
locomotief c (pl -tieven) loco- staccare; slegare
motrice f, locomotiva f losschroeven v svitare
loeien v mugghiare lossen v scaricare
lof c lode f, elogio m lot1 nt fortuna f, destino m,
loge c (pl ~'s) ospite m sorte f, fato m
logeerkamer c (pl ~s) camera lot2 nt (pl ~en) sorte f
degli ospiti f loterij c (pl ~en) lotteria f
logeren v soggiornare lotion c (pl ~s) lozione f
logica c logica f loyaal adj leale
logies nt alloggio m; ~ en ont- lucht c aria f; fiato m
bijt alloggio e colazione luchtdicht adj a tenuta d'aria
logisch adj logico luchtdruk c pressione atmosfe-
lokaal adj locale rica f
lol c scherzo m luchten v arieggiare, aerare
lonen v *rendere luchtfilter nt (pl ~s) filtro dell'a-
long c (pl ~en) polmone m ria m
longontsteking c (pl ~en) pol- luchthaven c (pl ~s) aeroporto
monite f m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 278

luchtig 278

luchtig adj arioso


luchtpost c posta aerea f
luchtvaartmaatschappij c
M
(pl ~en) linea aerea f
luchtverversing c condiziona- maag c (pl magen) stomaco m;
mento dell'aria m, aerazione f maag- gastrico
luchtziekte c mal d'aria m maagd c (pl ~en) vergine f
lucifer c (pl ~s) fiammifero m maagpijn c mal di stomaco m
lucifersdoosje nt (pl ~s) scatola maagzuur nt bruciore di stoma-
di fiammiferi f co m
lui adj pigro maagzweer c (pl -zweren) ulce-
luid adj alto ra gastrica f
luidspreker c (pl ~s) altoparlan- maal1 nt (pl malen) pasto m
te m maal2 c (pl malen) volta f
luier c (pl ~s) pannolino m maal3 prep per
luik nt (pl ~en) botola f; impo- maaltijd c (pl ~en) pasto m;
sta f warme ~ pranzo m
luis c (pl luizen) pidocchio m maan c (pl manen) luna f
luisteraar c (pl ~s) ascoltatore maand c (pl ~en) mese m
m maandag c luned m
luisteren v ascoltare maandblad nt (pl ~en) rivista
luisterrijk adj splendido mensile f
lukken v *riuscire maandelijks adj mensile
lunch c (pl ~es) seconda cola- maandverband nt assorbente m
zione f; pranzo m maanlicht nt chiaro di luna m
lus c (pl ~sen) nodo scorsoio m maar conj ma; per; adv sola-
lusten v gradire mente
luxe c lusso m maart marzo m
luxueus adj lussuoso maas c (pl mazen) maglia f
maat c (pl maten) misura f;
extra grote ~ taglia fuori
misura; op ~ gemaakt fatto
su misura
maatregel c (pl ~en, ~s) prov-
vedimento n
maatschappelijk adj sociale
maatschappij c (pl ~en) compa-
gnia f; societ f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 279

maatstaf 279 maritiem

maatstaf c (pl -staven) norma Maleisisch adj malese


machine c (pl ~s) macchina f *malen v macinare
machinerie c macchinario m mals adj tenero
macht c (pl ~en) potere m; mammoet c (pl ~en, ~s) mam-
forza f, potenza f mut m
machteloos adj impotente man c (pl ~nen) uomo m; mari-
machtig adj potente, poderoso to m
machtiging c (pl ~en) autoriz- manchet c (pl ~ten) polsino m
zazione f manchetknopen pl gemelli mpl
magazijn nt (pl ~en) magazzino mand c (pl ~en) paniere m
m mandaat nt (pl -daten) manda-
mager adj magro to m
magie c magia f mandarijn c (pl ~en) mandari-
magistraat c (pl -straten) magi- no m
strato m manege c (pl ~s) scuola di
magneet c (pl -neten) magnete equitazione f
m manicure c (pl ~s) manicure f
magnetisch adj magnetico manicuren v curare le unghie
magnetron c microonde m manier c (pl ~en) maniera f;
maillot c (pl ~s) calzamaglia f modo m; manieren maniere
mas c granturco m fpl
maskolf c (pl -kolven) mank adj zoppicante
pannocchia di granturco f mannelijk adj maschio; maschi-
matre d'htel capocameriere m le
matresse c (pl ~s, ~n) amante f mannequin c (pl ~s) indossatri-
majoor c (pl ~s) maggiore m ce f
mak adj mansueto mantel c (pl ~s) cappotto m,
makelaar c (pl ~s) mediatore m, mantello m
agente immobiliare m manufacturier c (pl ~s) nego-
maken v *fare; te ~ *hebben ziante di stoffe m
met trattare con manuscript nt (pl ~en) mano-
make-up c trucco m scritto m
makreel c (pl -relen) sgombro marcheren v marciare
m margarine c margarina f
mal adj stolto, grullo marge c (pl ~s) margine m
malaria c malaria f marine c marina f; marine-
Maleis nt malese m navale
Maleisi Malesia f maritiem adj marittimo
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 280

markt 280 meesterwerk

markt c (pl ~en) mercato m; mausoleo m


zwarte ~ mercato nero m mazelen pl morbillo m
marktplein nt (pl ~en) piazza me pron me; mi
del mercato f mechanisch adj meccanico
marmelade c (pl ~s, ~n) mar- mechanisme nt (pl ~n) mecca-
mellata f nismo m
marmer nt marmo m medaille c (pl ~s) medaglia f
Marokkaan c (pl -kanen) mededelen v notificare, comu-
marocchino m nicare
Marokkaans adj marocchino mededeling c (pl ~en) comuni-
Marokko Marocco m cazione f
mars c (pl ~en) marcia f medegevoel nt compassione f
martelaar c (pl ~s, -laren) mar- medelijden nt piet f; ~ *heb-
tire m ben met provare compassione
martelen v torturare per
marteling c (pl ~en) tortura f medeplichtige c (pl ~n) compli-
mascara c mascara m ce m
masker nt (pl ~s) maschera f medewerking c cooperazione f
massa c (pl ~'s) massa f medisch adj medico
massage c (pl ~s) massaggio m mediteren v meditare
massaproductie c produzione *meebrengen v portare
in serie f meedelen v comunicare
masseren v massaggiare meel nt farina f
masseur c (pl ~s) massaggiatore meemaken v sopportare
m *meenemen v portar via
massief adj massiccio meer1 adj pi; ~ dan oltre; niet
mast c (pl ~en) albero m ~ non pi
mat1 adj pallido, opaco meer2 nt (pl meren) lago m
mat2 c (pl ~ten) stuoia f meerderheid c maggioranza f;
materiaal nt (pl -rialen) mate- maggior parte
riale m meerderjarig adj maggiorenne
materie c (pl -rin, ~s) materia f meervoud nt (pl ~en) plurale m
materieel adj materiale meest adj il pi
matig adj moderato meestal adv per lo pi
matras c (pl ~sen) materasso m meester c (pl ~s) maestro m
matroos c (pl matrozen) mari- meesteres c (pl ~sen) padrona f
naio m meesterwerk nt (pl ~en) capo-
mausoleum nt (pl ~s, -lea) lavoro m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 281

meetellen 281 Mexico

meetellen v *includere merel c (pl ~s) merlo m


meetkunde c geometria f merg nt midollo m
meeuw c (pl ~en) gabbiano m merk nt (pl ~en) marca f
mei maggio m merkbaar adj percettibile
meid c (pl ~en) domestica f, merken v *accorgersi di; segna-
cameriera f re
meineed c (pl -eden) spergiuro merkteken nt (pl ~s) segno m
m merrie c (pl ~s) cavalla f
meisje nt (pl ~s) ragazza f mes nt (pl ~sen) coltello m
meisjesnaam c (pl -namen) messing nt ottone m
cognome da nubile m mest c letame m, concime m
melden v riferire mesthoop c (pl -hopen) leta-
melding c (pl ~en) citazione f maio m
melk c latte m met prep con
melkboer c (pl ~en) lattaio m metaal nt (pl metalen) metallo
melodie c (pl ~n) melodia f m
melodieus adj melodioso metalen adj metallico
melodrama nt (pl ~'s) melo- meteen adv subito, immediata-
dramma m mente; a momenti
meloen c (pl ~en) melone m *meten v misurare
memorandum nt (pl -randa) meter c (pl ~s) metro m; misu-
nota f ratore m
men pron uno metgezel c (pl ~len) compagno
meneer signore m m
menen v reputare; *intendere methode c (pl ~n, ~s) metodo
mengen v mescolare m
mengsel nt (pl ~s) miscuglio m methodisch adj metodico
menigte c (pl ~n, ~s) folla f metrisch adj metrico
mening c (pl ~en) opinione f; metro c (pl ~'s) metropolitana f
van ~ verschillen dissentire metselaar c (pl ~s) muratore m
mens c (pl ~en) uomo m; men- metselen v murare
sen gente f meubilair nt mobilia f
menselijk adj umano; ~ wezen meubileren v ammobiliare
essere umano m mevrouw signora f
mensheid c umanit f Mexicaan c (pl -canen) messica-
menstruatie c mestruazione f no m
menukaart c (pl ~en) menu m, Mexicaans adj messicano
carta f Mexico Messico m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 282

microfoon 282 minuscuul

microfoon c (pl ~s) microfono mijnbouw c industria mineraria


m f
middag c (pl ~en) pomeriggio mijnheer signore m
m; mezzogiorno m mijnwerker c (pl ~s) minatore
middageten nt colazione f; m
pranzo m mikken op v mirare a
middel1 nt (pl ~en) mezzo m; mikpunt nt (pl ~en) bersaglio m
rimedio m; antiseptisch ~ mild adj generoso
antisettico m; insectenwe- milieu nt (pl ~s) ambiente m
rend ~ insettifugo m; kalme- militair1 adj militare
rend ~ tranquillante m, seda- militair2 c (pl ~en) militare m
tivo m; pijnstillend ~ anesteti- miljoen nt milione m
co m; stimulerend ~ stimo- miljonair c (pl ~s) milionario m
lante m; verdovend ~ narcoti- min prep meno
co m minachting c disdegno m
middel2 nt (pl ~s) vita f minder adv meno
Middeleeuwen pl medioevo m minderheid c (pl -heden) mino-
middeleeuws adj medievale ranza f
Middellandse Zee minderjarig adj minorenne
Mediterraneo m minderjarige c (pl ~n) mino-
middelmatig adj mediocre renne m
middelpunt nt (pl ~en) centro minderwaardig adj inferiore
m mineraal nt (pl -ralen) minerale
middelste adj mezzo m
midden nt mezzo m; midden- mineraalwater nt acqua mine-
medio; ~in in mezzo a; te~ rale f
van fra; tra miniatuur c (pl -turen) miniatu-
middernacht c mezzanotte f ra f
midzomer c piena estate minimum nt (pl -ma) minimo
mier c (pl ~en) formica f m
mierikswortel c (pl ~s) rafano minister c (pl ~s) ministro m
m ministerie nt (pl ~s) ministero
migraine c emicrania f m
mijl c (pl ~en) miglio m minnaar c (pl ~s) amante m
mijlpaal c (pl -palen) pietra minst adj minimo
miliare f minstens adv almeno
mijn1 pron mio minuscuul adj minuscolo,
mijn2 c (pl ~en) miniera f minuto
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 283

minuut 283 moment

minuut c (pl minuten) minuto modder c fango m


m modderig adj fangoso
mis c (pl ~sen) messa f mode c (pl ~s) moda f
misbruik nt abuso m model nt (pl ~len) modello m
misdaad c (pl -daden) crimine modelleren v modellare
m modern adj moderno
misdadig adj criminale modieus adj alla moda
misdadiger c (pl ~s) criminale modiste c (pl ~s) modista m/f
m moe adj stanco; affaticato
zich *misdragen v comportarsi moed c coraggio m
male moeder c (pl ~s) madre f
misgunnen v invidiare moedertaal c lingua materna f
miskraam c (pl -kramen) aborto moedig adj audace, coraggioso
m moeilijk adj difficile
mislukking c (pl ~en) insucces- moeilijkheid c (pl -heden) diffi-
so m colt f
mislukt adj infruttuoso moeite c (pl ~n) pena f; de ~
mismaakt adj deforme waard *zijn *valer la pena; ~
misplaatst adj sbagliato, inop- *doen disturbarsi
portuno moer c (pl ~en) dado m
misschien adv forse moeras nt (pl ~sen) palude f
misselijk adj nauseato; nau- moerassig adj paludoso
seante moerbei c (pl ~en) mora f
misselijkheid c nausea f moestuin c (pl ~en) orto m
missen v mancare; *rimpiange- *moeten v *dovere
re; *fare a meno di mogelijk adj possibile
misstap c (pl ~pen) svista f mogelijkheid c (pl -heden) pos-
mist c nebbia f sibilit f
mistig adj nebbioso *mogen v *essere permesso;
mistlamp c (pl ~en) fanale anti- *potere; gradire
nebbia m mogendheid c (pl -heden)
*misverstaan v *fraintendere potenza f
misverstand nt (pl ~en) malin- mohair nt angora f
teso m molen c (pl ~s) macinino m;
misvormd adj deformato mulino a vento m
mits conj purch molenaar c (pl ~s) mugnaio m
mixer c (pl ~s) frullatore m mollig adj grassottello
mobiel adj mobile moment nt (pl ~en) attimo m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 284

momentopname 284 museum

momentopname c (pl ~n) moskee c (pl ~n) moschea f


istantanea f mossel c (pl ~s, ~en) cozza f
monarchie c (pl ~n) monar- mosterd c senape f
chia f mot c (pl ~ten) tarma f
mond c (pl ~en) bocca f motel nt (pl ~s) autostello m
mondeling adj orale, verbale motie c (pl ~s) mozione f
monding c (pl ~en) foce f motief nt (pl motieven)
mondspoeling c acqua dentifri- movente m; disegno m
cia f motor c (pl ~en, ~s) motore m
monetair adj monetario motorboot c (pl -boten) moto-
monnik c (pl ~en) monaco m scafo m
monoloog c (pl -logen) mono- motorfiets c (pl ~en) motoci-
logo m cletta f
monopolie nt (pl ~s) monopo- motorkap c (pl ~pen) cofano m
lio m motorpech c avaria f
monster nt (pl ~s) campione m motorschip nt (pl -schepen)
monteren v montare motonave f
monteur c (pl ~s) meccanico m motregen c pioggerella f
montuur nt (pl -turen) monta- mountainbike c mountainbike f
tura f mousserend adj spumante
monument nt (pl ~en) monu- mouw c (pl ~en) manica f
mento m mozaek nt (pl ~en) mosaico m
mooi adj bello; bellino mug c (pl ~gen) zanzara f
moord c (pl ~en) assassinio m muil c (pl ~en) fauci fpl
moordenaar c (pl ~s) assassino muildier nt (pl ~en) mulo m
m muilezel c (pl ~s) mulo m
mop c (pl ~pen) scherzo m muis c (pl muizen) topo m
mopperen v brontolare muiterij c (pl ~en) ammutina-
moraal c morale f mento m
moraliteit c moralit f mul c triglia f
moreel adj morale munt c (pl ~en) moneta f; get-
morfine c morfina f tone m; menta f
morgen1 adv domani munteenheid c (pl -heden)
morgen2 c (pl ~s) mattina f unit monetaria f
morning-afterpil c pillola del muntstuk nt (pl ~ken) moneta f
giorno dopo f mus c (pl ~sen) passero m
morsen v *spandere museum nt (pl ~s, -sea) museo
mos nt (pl ~sen) muschio m m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 285

musical 285

musical c (pl ~s) commedia


musicale f
musicus c (pl -ci) musicista m
N
muskiet c (pl ~en) zanzara f
muskietennet nt (pl ~ten) zan- na prep dopo
zariera f naad c (pl naden) cucitura f
muts c (pl ~en) berretto m naadloos adj senza cucitura
muur c (pl muren) muro m naaien v cucire
muziek c musica f naaimachine c (pl ~s) macchina
muziekinstrument nt (pl ~en) da cucire f
strumento musicale m naaister c (pl ~s) sarta f
muzikaal adj musicale naakt adj nudo
mysterie nt (pl ~s) mistero m naaktstrand nt (pl ~en) spiag-
mysterieus adj misterioso gia per nudisti f
mythe c (pl ~n) mito m naald c (pl ~en) ago m
naam c (pl namen) nome m;
fama f; in ~ van per conto di
naar1 prep verso; per
naar2 adj antipatico, sgradevole
naast prep vicino a
nabij adj vicino
nabijheid c prossimit f
nabijzijnd adj vicino
nabootsen v imitare
naburig adj adiacente
nacht c (pl ~en) notte f;
's nachts di notte
nachtclub c (pl ~s) locale not-
turno m, cabaret m
nachtcrme c (pl ~s) crema per
la notte f
nachtegaal c (pl -galen) usigno-
lo m
nachtelijk adj notturno
nachtjapon c (pl ~nen) camicia
da notte f
nachttarief nt (pl -rieven) tarif-
fa notturna f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 286

nachttrein 286 nederlaag

nachttrein c (pl ~en) treno not- narcoticum nt (pl -ca) narcotico


turno m m
nachtvlucht c (pl ~en) volo not- narigheid c (pl -heden) miseria
turno m f
nadat conj dopo che naseizoen nt bassa stagione f
nadeel nt (pl -delen) svantaggio nastreven v mirare a, persegui-
m re
nadelig adj dannoso nat adj bagnato
*nadenken v *riflettere; natie c (pl ~s) nazione f
nadenkend pensieroso nationaal adj nazionale; natio-
nader adj ulteriore nale klederdracht costume
naderen v avvicinare nazionale m
naderhand adv in seguito nationaliseren v nazionalizzare
nadien adv poi nationaliteit c (pl ~en) naziona-
nadruk c accento m lit f
nagedachtenis c ricordo m natuur c natura f
nagel c (pl ~s) unghia f natuurkunde c fisica f
nagelborstel c (pl ~s) spazzoli- natuurkundige c (pl ~n) fisico
no per le unghie m m
nagellak c smalto per unghie m natuurlijk adj naturale; adv
nagelschaar c (pl -scharen) for- naturalmente
bicine per le unghie fpl natuurreservaat nt (pl -vaten)
nagelvijl c (pl ~en) limetta per parco nazionale m
le unghie f nauw adj stretto; attillato
naef adj ingenuo nauwelijks adv appena; scarsa-
najaar nt autunno m mente
*najagen v inseguire nauwkeurig adj accurato; preci-
*nakijken v *rivedere so, esatto
*nalaten v tralasciare navel c (pl ~s) ombelico m
nalatig adj negligente navigatie c navigazione f
namaak c imitazione f navraag c indagine f; domanda
namaken v imitare f
namelijk adv cio *navragen v domandare, infor-
namens adv a nome di marsi
namiddag c (pl ~en) pomerig- *nazenden v inoltrare
gio m nederig adj umile
narcis c (pl ~sen) narciso m nederlaag c (pl -lagen) sconfit-
narcose c narcosi f ta f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 287

Nederland 287 Nieuw-Zeeland

Nederland Paesi Bassi mpl net1 adj ordinato, curato


Nederlander c (pl ~s) olandese net2 nt (pl ~ten) rete f
m netnummer nt (pl ~s) prefisso
Nederlands adj olandese m
nee no netto adj netto
neef c (pl neven) cugino m; netvlies nt (pl -vliezen) retina f
nipote m netwerk nt (pl ~en) rete f
neer adv gi; in gi neurin v canticchiare
*neerlaten v abbassare neurose c (pl ~n, ~s) nevrosi f
*neerslaan v atterrare neus c (pl neuzen) naso m
neerslachtig adj abbattuto, neusbloeding c (pl ~en) rinor-
depresso ragia f
neerslachtigheid c depressione neusgat nt (pl ~en) narice f
f neushoorn c (pl ~s) rinoceronte
neerslag c precipitazione f m
neerstorten v precipitare neutraal adj neutrale
negatief adj negativo nevel c (pl ~s, ~en) foschia f
negen num nove nicht c (pl ~en) cugina f; nipote
negende num nono f
negentien num diciannove nicotine c nicotina f
negentiende num diciannovesi- niemand pron nessuno
mo nier c (pl ~en) rene m
negentig num novanta niet adv non
negeren v ignorare nietig adj futile; nullo
neglig nt (pl ~s) vestaglia f nietje nt (pl ~s) graffetta f
neigen v *tendere; ~ tot v *ten- niets pron niente
dere a nietsbetekenend adj irrilevante
neiging c (pl ~en) inclinazione nietszeggend adj insensato
f; de ~ *hebben *tendere a niettemin adv tuttavia
nek c (pl ~ken) nuca f nieuw adj nuovo
*nemen v *prendere; op zich ~ nieuwjaar anno nuovo
incaricarsi di nieuws nt novit f; notizie fpl
neon nt neon m nieuwsberichten pl notiziario
nergens adv in nessun luogo m
nerts nt (pl ~en) visone m nieuwsgierig adj curioso,
nerveus adj nervoso inquisitivo
nest nt (pl ~en) nido m; figliata nieuwsgierigheid c curiosit f
f Nieuw-Zeeland Nuova Zelanda
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 288

niezen 288 nu

f noodtoestand c stato di emer-


niezen v starnutire genza m
Nigeria Nigeria f nooduitgang c (pl ~en) uscita
Nigeriaan c (pl -rianen) nigeria- di sicurezza f
no m noodzaak c necessit f
Nigeriaans adj nigeriano noodzakelijk adj necessario
nijptang c (pl ~en) tenaglie fpl noodzaken v *costringere
nikkel nt nichelio m nooit adv non... mai
niks pron nulla Noor c (pl Noren) norvegese m
nimmer adv non... mai noord c settentrione m
niveau nt (pl ~s) livello m noordelijk adj nordico, setten-
nivelleren v livellare trionale
noch... noch n... n noorden nt nord m
nodig adj necessario; ~ *heb- noordoosten nt nord-est m
ben bisognare noordpool c polo Nord m
noemen v chiamare; nominare noordwesten nt nord-ovest m
nog adv ancora; ~ eens ancora Noors adj norvegese
una volta Noorwegen Norvegia f
noga c torrone m noot c (pl noten) noce f; com-
nogal adv abbastanza, piuttosto mento m
nogmaals adv ancora una volta nootmuskaat c noce moscata f
no-iron adj senza stiratura norm c (pl ~en) norma f
nokkenas c (pl ~sen) albero a normaal adj normale
camme m nota c (pl ~'s) conto m
nominaal adj nominale notaris c (pl ~sen) notaio m
nominatie c (pl ~s) nomina f notendop c (pl ~pen) guscio di
non c (pl ~nen) monaca f noce m
nonnenklooster nt (pl ~s) con- notenkraker c (pl ~s) schiaccia-
vento m noci m
nood c (pl noden) pericolo m; noteren v annotare; elencare
bisogno m notie c nozione f
noodgedwongen adv per forza notitie c (pl ~s) bigletto m
noodgeval nt (pl ~len) emer- notitieboek nt (pl ~en) taccui-
genza f no m
noodlot nt destino m notulen pl verbale m
noodlottig adj fatale nou adv ora
noodsein nt (pl ~en) segnale di november novembre
soccorso m nu adv ora; ~ en dan di tanto
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 289

nuance 289

in tanto; tot ~ toe finora


nuance c (pl ~s, ~n) sfumatura f
nuchter adj sobrio; sensato,
O
prosaico
nucleair adj nucleare oase c (pl ~n, ~s) oasi f
nul c (pl ~len) zero m ober c (pl ~s) cameriere m
nummer nt (pl ~s) numero m object nt (pl ~en) oggetto m
nummerbord nt (pl ~en) targa objectief adj oggettivo
automobilistica f obligatie c (pl ~s) obbligazione
nut nt utilit f f
nutteloos adj inutile obsceen adj osceno
nuttig adj utile obscuur adj oscuro; scuro
observatie c (pl ~s) osservazio-
ne f
observatorium nt (pl -ria) osser-
vatorio m
observeren v osservare
obsessie c (pl ~s) ossessione f
obstipatie c stitichezza f
oceaan c (pl oceanen) oceano
m
ochtend c (pl ~en) mattino m
ochtendblad nt (pl ~en) giorna-
le del mattino m
ochtendeditie c (pl ~s) edizione
del mattino f
ochtendschemering c alba f
octopus c (pl ~sen) polipo m
octrooi nt (pl ~en) brevetto m
oefenen v esercitare
oefening c (pl ~en) esercizio m
oeroud adj antico
oerwoud nt (pl ~en) giungla f
oester c (pl ~s) ostrica f
oever c (pl ~s) argine m; riva f
of conj o; se; ~... of o... o; se... o
offensief1 adj offensivo
offensief2 nt (pl -sieven) offen-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 290

offer 290 omvang

siva f *omgeven v circondare


offer nt (pl ~s) sacrificio m omgeving c dintorni mpl; sce-
officieel adj ufficiale nario m
officier c (pl ~en, ~s) ufficiale m omheen adv attorno
officieus adj ufficioso omheining c (pl ~en) recinto m
ofschoon conj bench, quan- omhelzen v abbracciare
tunque omhelzing c (pl ~en) abbraccio
ogenblik nt (pl ~ken) momento m
m, istante m omhoog adv in su; ~ *gaan
ogenblikkelijk adv all'istante *salire
oktober ottobre m omkeer c rivolgimento m
olie c olio m; petrolio m omkeren v *capovolgere, *vol-
olieachtig adj oleoso gere, voltare
oliebron c (pl ~nen) pozzo di *omkomen v perire
petrolio m *omkopen v *corrompere
oliedruk c pressione dell'olio f omkoping c (pl ~en) corruzione
oliefilter nt (pl ~s) filtro dell'o- f
lio m omlaag adv in gi
olin v lubrificare omleiding c (pl ~en) deviazione
olieraffinaderij c (pl ~en) raffi- f
neria di petrolio f omliggend adj circostante
olieverfschilderij nt (pl ~en) omloop c circolazione f
pittura ad olio f omrekenen v convertire
olifant c (pl ~en) elefante m omrekentabel c (pl ~len) tabel-
olijf c (pl olijven) oliva f la di conversione f
olijfolie c olio d'oliva m omringen v circondare, accer-
om prep intorno a; ~ te allo chiare
scopo di *omschrijven v definire
oma c (pl ~'s) nonna f omslag c/nt (pl ~en) copertina f
*ombrengen v ammazzare omslagdoek c (pl ~en) scialle m
omcirkelen v *cingere omstandigheid c (pl -heden)
omdat conj perch; siccome circostanza f
omdraaien v girare; invertire; omstreden adj controverso
zich ~ rigirarsi omstreeks adv press'a poco
omelet nt (pl ~ten) frittata f omtrek c (pl ~ken) contorno m
*omgaan met v frequentare omtrent prop su, riguardo a
omgang c rapporto m omvang c massa f, dimensione
omgekeerd adj inverso f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 291

omvangrijk 291 onderdaan

omvangrijk adj voluminoso; onbepaalde wijs infinito m


ampio onbeperkt adj illimitato
omvatten v *comprendere, onbeschaamd adj impudente,
*contenere impertinente, insolente
omver adv a terra, gi onbeschaamdheid c imperti-
omweg c (pl ~en) giro m nenza f, insolenza f
omwenteling c (pl ~en) rivolu- onbescheiden adj immodesto
zione f onbeschermd adj indifeso
omwisselen v cambiare onbeschoft adj insolente
omzet c (pl ~ten) giro d'affari onbetrouwbaar adj malfido,
m non fidato
omzetbelasting c tassa sugli onbevoegd adj incompetente;
affari f illecito
onaangenaam adj increscioso, onbevredigend adj insoddisfa-
sgradevole cente
onaanvaardbaar adj inaccetta- onbewoonbaar adj inabitabile
bile onbewoond adj disabitato
onaardig adj sgarbato onbewust adj incosciente
onafgebroken adj continuo onbezet adj vacante
onafhankelijk adj indipendente onbezonnen adj sconsiderato
onafhankelijkheid c indipen- onbezorgd adj spensierato
denza f onbillijk adj ingiusto
onbeantwoord adj senza rispo- onbreekbaar adj infrangibile
sta ondankbaar adj ingrato
onbebouwd adj incolto ondanks prep malgrado, nono-
onbeduidend adj insignificante stante
onbegaanbaar adj impraticabi- ondenkbaar adj inconcepibile
le onder prep sotto; in mezzo a,
onbegrijpelijk adj imbarazzante fra
onbehaaglijk adj inquieto onderaan adv gi
onbekend adj sconosciuto, *onderbreken v *interrompere
ignoto onderbreking c (pl ~en) inter-
onbekwaam adj incapace, ruzione f
incompetente *onderbrengen v alloggiare
onbelangrijk adj insignificante onderbroek c (pl ~en) mutan-
onbeleefd adj scortese dine fpl, mutande fpl
onbemind adj impopolare onderdaan c (pl -danen) suddi-
onbepaald adj indefinito; to m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 292

onderdak 292 onervaren

onderdak nt alloggio m onderstrepen v sottolineare


onderdeel nt (pl -delen) pezzo ondertekenen v *sottoscrivere
m ondertitel c (pl ~s) sottotitolo
onderdrukken v *reprimere m
*ondergaan v subire ondertussen adv nel frattempo,
ondergang c rovina f frattanto
ondergeschikt adj subalterno; *ondervinden v provare
secondario, subordinato ondervoeding c denutrizione f
ondergetekende c (pl ~n) sot- *ondervragen v interrogare
toscritto m onderwerp nt (pl ~en) soggetto
ondergoed nt biancheria perso- m; argomento m
nale f *onderwerpen v *sottomettere
ondergronds adj sotterraneo onderwijs nt insegnamento m;
ondergrondse c metropolitana educazione f, istruzione f
f *onderwijzen v insegnare
onderhandelen v negoziare onderwijzer c (pl ~s) insegnan-
onderhandeling c (pl ~en) trat- te m
tativa f onderzoek nt (pl ~en) investi-
onderhevig aan soggetto a; aan gazione f, inchiesta f; visita
bederf onderhevig deperibile medica, indagine f; ricerca f
onderhoud nt mantenimento *onderzoeken v indagare, inve-
m; manutenzione f stigare, esaminare; esplorare
*onderhouden v *intrattenere ondeugend adj cattivo, mali-
onderling adj mutuo zioso
*ondernemen v *intraprendere ondiep adj poco profondo
onderneming c (pl ~en) impre- ondoeltreffend adj inefficace
sa f; societ f ondraaglijk adj insopportabile
onderrichten v istruire onduidelijk adj equivoco
onderrok c (pl ~ken) sottoveste onecht adj contraffatto
f het oneens *zijn non *essere
onderschatten v sottovalutare d'accordo
onderscheid nt distinzione f; ~ oneerlijk adj disonesto
maken *distinguere oneetbaar adj immangiabile
*onderscheiden v *distinguere oneffen adj ruvido, irregolare
onderste adj inferiore oneindig adj infinito; smisurato
ondersteboven adv sottosopra onenigheid c (pl -heden) dispu-
ondersteunen v *sostenere, ta f
appoggiare onervaren adj inesperto
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 293

oneven 293 onplezierig

oneven adj dispari ongetwijfeld adv indubbiamen-


onevenwichtig adj vacillante te
onfatsoenlijk adj indecente ongeval nt (pl ~len) incidente
ongeacht prep nonostante m
ongebruikelijk adj inconsueto ongeveer adv circa, approssi-
ongeduldig adj impaziente; mativamente
ansioso ongevoelig adj insensibile
ongedurig adj irrequieto ongewenst adj indesiderabile
ongedwongen adj informale ongewoon adj insolito
ongedwongenheid c disinvol- ongezond adj malsano
tura f ongunstig adj sfavorevole
ongeldig adj nullo onhandig adj goffo
ongelegen adj inconveniente onheil nt calamit f, sciagura f;
ongelijk adj ineguale; ~ *heb- male m
ben *avere torto onheilspellend adj sinistro
ongelofelijk adj incredibile onherroepelijk adj irrevocabile
ongeluk nt (pl ~ken) incidente onherstelbaar adj irreparabile
m; avversit f onjuist adj scoretto
ongelukkig adj infelice; sfortu- onkosten pl spese fpl
nato onkruid nt erbaccia f
ongelukkigerwijs adv sfortuna- onlangs adv recentemente
tamente onleesbaar adj illeggibile
ongemak nt (pl ~ken) scomo- onmetelijk adj immenso
dit f onmiddellijk adj immediato,
ongemakkelijk adj scomodo sollecito; adv immediatamen-
ongemeubileerd adj non te, subito
ammobiliato onmogelijk adj impossibile
ongeneeslijk adj incurabile onnauwkeurig adj inesatto
ongepast adj inadatto; impro- onnodig adj superfluo
prio onontbeerlijk adj indispensabi-
ongerief nt inconveniente m le
ongerijmd adj assurdo onopvallend adj insignificante
ongerust adj preoccupato; zich onopzettelijk adj involontario
~ maken preoccuparsi onoverkomelijk adj proibitivo
ongeschikt adj disadatto onovertroffen adj insuperato
ongeschoold adj incolto; non onpartijdig adj imparziale
qualificato onpersoonlijk adj impersonale
ongetrouwd adj celibe onplezierig adj spiacevole
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 294

onrecht 294 ontvluchten

onrecht nt ingiustizia f; torto ontmoeten v incontrare


m; ~ *aandoen *fare un torto ontmoeting c (pl ~en) incontro
onrechtvaardig adj ingiusto m
onredelijk adj irragionevole *ontnemen v privare di
onregelmatig adj irregolare ontoegankelijk adj inaccessibile
onrein adj sudicio ontploffen v *esplodere
onrust c agitazione f ontplooien v allargare
onrustig adj inquieto ontroeren v *commuovere
ons pron nostro; ci ontroering c commozione f
onschadelijk adj innocuo ontrouw adj infedele
onschatbaar adj inestimabile ontruimen v sgombrare
onschuld c innocenza f ontschepen v sbarcare
onschuldig adj innocente *ontslaan v congedare, licen-
ontbijt nt prima colazione f ziare
*ontbinden v *sciogliere ontslag *nemen v *dimettersi
*ontbreken v mancare ontslagneming c dimissioni fpl
ontdekken v *scoprire ontsmetten v disinfettare
ontdekking c (pl ~en) scoperta ontsmettingsmiddel nt (pl ~en)
f disinfettante m
ontdooien v disgelarsi ontsnappen v scappare
ontevreden adj scontento ontsnapping c (pl ~en) evasio-
*ontgaan v sfuggire ne f
ontglippen v scappare ontspannen adj disteso, rilassa-
onthaal nt accoglienza f to
*ontheffen v dispensare; ~ van zich ontspannen rilassarsi
esonerare da ontspanning c rilassamento m;
*onthouden v ricordare; nega- svago m
re; zich ~ van *astenersi da ontstaan v *sorgere
onthullen v rivelare *ontsteken v infiammarsi
onthulling c (pl ~en) rivelazio- ontsteking c (pl ~en) accensio-
ne f ne f; bobina di accensione f;
onthutsen v *sopraffare infiammazione f
ontkennen v negare; ontken- ontstemmen v scontentare
nend negativo *ontvangen v ricevere; ospitare
ontkoppelen v *disgiungere ontvangst c (pl ~en) ricevimen-
ontkurken v stappare to m
ontleden v analizzare ontvlambaar adj infiammabile
ontlenen v adottare ontvluchten v fuggire
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 295

ontvouwen 295 oosten

ontvouwen v spiegare onwetend adj ignorante


ontwaken v destarsi onwettig adj illegale
ontwerp nt (pl ~en) disegno m onwillig adj restio
*ontwerpen v progettare onyx nt onice f
*ontwijken v evitare onzeker adj incerto
ontwikkelen v sviluppare onzelfzuchtig adj disinteressato
ontwikkeling c (pl ~en) svilup- onzichtbaar adj invisibile
po m onzijdig adj neutro
ontwricht adj slogato onzin c sciocchezza f, stupidag-
ontzag nt rispetto m gini fpl
*ontzeggen v ricusare oog nt (pl ogen) occhio m
ontzettend adj spaventoso oogarts c (pl ~en) oculista m
onuitstaanbaar adj intollerabile ooggetuige c (pl ~n) testimone
onvast adj malfermo oculare m
onveilig adj malsicuro ooglid nt (pl -leden) palpebra f
onverdiend adj non meritato oogschaduw c ombretto m
onverklaarbaar adj inesplicabi- oogst c (pl ~en) raccolto m;
le raccolta f
onvermijdelijk adj inevitabile ooievaar c (pl ~s) cicogna f
onverschillig adj indifferente ooit adv mai
onverstandig adj irragionevole ook adv anche; pure
onverwacht adj inaspettato oom c (pl ~s) zio m
onvoldoende adj insufficiente; oor nt (pl oren) orecchio f
inadeguato oorbel c (pl ~len) orecchino m
onvolledig adj incompleto oordeel nt (pl -delen) giudizio
onvolmaakt adj imperfetto m
onvoorwaardelijk adj incondi- oordelen v giudicare
zionato oorlog c (pl ~en) guerra f
onvoorzien adj inatteso oorlogsschip nt (pl -schepen)
onvriendelijk adj scortese, poco nave da guerra f
gentile oorpijn c mal d'orecchi m
onwaar adj falso, fallace oorsprong c (pl ~en) origine f
onwaarschijnlijk adj improbabi- oorspronkelijk adj autentico
le oorzaak c (pl -zaken) causa f
onweer nt temporale m oost c oriente m; oost- orienta-
onweerachtig adj temporalesco le
onwel adj indisposto oostelijk adj orientale
onwerkelijk adj irreale oosten nt est m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 296

Oostenrijk 296 oponthoud

Oostenrijk Austria f opgeruimd adj di buon umore


Oostenrijker c (pl ~s) austriaco opgetogen adj felicissimo
m *opgeven v indicare; desistere
Oostenrijks adj austriaco opgewekt adj gaio
oosters adj orientale opgraving c (pl ~en) scavo m
op prep su; a; adv su; finito ophaalbrug c (pl ~gen) ponte
opa c (pl ~'s) nonno m levatoio m
opaal c (pl opalen) opale m ophalen v rilevare
opbellen v telefonare *ophangen v *appendere
*opbergen v *mettere a posto ophanging c sospensione f
opblaasbaar adj gonfiabile ophef c scalpore m
*opblazen v gonfiare *opheffen v *sospendere
opbouw c fabbricazione f ophelderen v chiarire
opbouwen v innalzare; edifica- *ophouden v *smettere
re opinie c (pl ~s) parere in
opbrengst c (pl ~en) prodotto opkomst c ascesa f; frequenza f
m oplage c (pl ~n) tiratura f
opdat conj affinch opleiden v istruire
opdracht c (pl ~en) ordine m; opletten v *fare attenzione;
incarico m oplettend attento
*opdragen aan v assegnare a oplichten v imbrogliare, truffa-
opeens adv improvvisamente re
opeisen v reclamare oplichter c (pl ~s) truffatore m
open adj aperto *oplopen v *salire; *contrarre
openbaar adj pubblico oplosbaar adj solubile
openbaren v svelare oplossen v *sciogliere; *scio-
opendraaien v *aprire gliersi; *risolvere
openen v *aprire oplossing c (pl ~en) soluzione f
openhartig adj franco opmerkelijk adj notevole
opening c (pl ~en) apertura f opmerken v notare, osservare
openingstijden pl orario di opmerking c (pl ~en) osserva-
apertura m zione f
opera c (pl ~'s) opera f; teatro opname c (pl ~n) registrazione
dell'opera m f; sequenza f
operatie c (pl ~s) operazione f *opnemen v ritirare
opereren v operare; agire opnieuw adv di nuovo
operette c (pl ~s) operetta f opofferen v sacrificare
*opgaan v *sorgere oponthoud nt indugio m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 297

oppassen 297 orgaan

oppassen v *fare attenzione optillen v alzare, sollevare


oppasser c (pl ~s) guardia f optimisme nt ottimismo m
opperhoofd nt (pl ~en) capo m optimist c (pl ~en) ottimista m
oppervlakkig adj superficiale optimistisch adj ottimistico
oppervlakte c (pl ~n, ~s) super- optocht c (pl ~en) parata f
ficie f; area f optreden nt (pl ~s) condotta v;
oppositie c (pl ~s) opposizione intervento m
f *optreden v agire; presentarsi
oprapen v *raccogliere *opvallen v *farsi notare;
oprecht adj sincero opvallend vistoso
oprichten v fondare; *erigere opvatten v concepire, *com-
*oprijzen v *sorgere prendere
oproer nt rivolta f, ribellione f opvatting c (pl ~en) parere m
opruimen v riordinare opvoeden v educare
opruiming c svendita f opvoeding c educazione f
opscheppen v vantarsi opvolgen v *succedere
*opschieten v spicciarsi *opvouwen v piegare
opschorten v rinviare opvrolijken v rallegrare
*opschrijven v annotare opvullen v *fare il pieno
*opslaan v immagazzinare *opwinden v caricare; eccitare
opslag1 c magazzinaggio m opwinding c eccitazione f
opslag2 c aumento m opzettelijk adj premeditato,
opslagplaats c (pl ~en) deposi- intenzionale; apposta
to m opzicht nt (pl ~en) rispetto in
*opsluiten v *chiudere a chiave opzichter c (pl ~s) ispettore m;
opsporen v rintracciare guardiano m
*opstaan v alzarsi opzienbarend adj sensazionale
opstand c (pl ~en) insurrezione opzij adv da parte; lateralmente
f, ribellione f, rivolta f; in ~ *opzoeken v cercare
*komen rivoltarsi oranje adj arancione
opstapelen v accumulare orde1 c ordine m; in ~ in ordi-
opstel nt (pl ~len) componi- ne; in orde! d'accordo!, va
mento m bene!
opstellen v *redigere, compilare orde2 c (pl ~n, ~s) congregazio-
*opstijgen v *salire ne f
optellen v addizionare ordenen v *mettere in ordine
optelling c (pl ~en) addizione f ordinair adj ordinario, triviale
opticien c (pl ~s) ottico m orgaan nt (pl organen) organo
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 298

organisatie 298 overlijden

m overblijfsel nt (pl ~s, ~en) resto


organisatie c (pl ~s) organizza- m
zione f *overblijven v restare
organisch adj organico overbodig adj superfluo; ridon-
organiseren v organizzare dante
orgel nt (pl ~s) organo m *overbrengen v trasferire
zich orinteren v orientarsi overdag adv di giorno
origine c origine *overdenken v ripensare
origineel adj originale *overdrijven v esagerare
orkaan c (pl orkanen) uragano *overeenkomen v *corrispon-
m dere
orkest nt (pl ~en) orchestra f; overeenkomst c (pl ~en) accor-
banda f do m
orlon nt orlon m overeenkomstig adj simile; prep
ornamenteel adj ornamentale secondo
orthodox adj ortodosso overeenstemming c concordan-
os c (pl ~sen) bue m za f
oud adj vecchio; antico; anzia- overeind adv in piedi; ritto
no; oudst maggiore overgang c (pl ~en) transizione
oudbakken adj raffermo f
ouderdom c vecchiaia f overgave c resa f
ouders pl genitori mpl *overgeven v vomitare; zich
ouderwets adj antiquato, anti- *overgeven *arrendersi
co; fuori moda overhaast adj avventato
oudheden pl antichit fpl overhalen v *persuadere
oudheid c Antichit f overheersing c dominazione f
oudheidkunde c archeologia f overheid c (pl -heden) autorit
ouverture c (pl ~s, ~n) ouvertu- fpl
re f overhemd nt (pl ~en) camicia f
ouvreuse c (pl ~s) maschera f overig adj rimanente
ovaal adj ovale overigens adv comunque
oven c (pl ~s) forno m; fornace overjas c (pl ~sen) soprabito m
f aan de overkant dall'altra parte
over prep su; sopra; attraverso; overleg nt deliberazione f
entro; adv al di sopra overleggen v ponderare
overal adv ovunque; dappertut- overleven v *sopravvivere
to overleving c sopravvivenza f
overall c (pl ~s) tuta f *overlijden v trapassare, *mori-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 299

overmaken 299 overzicht

re troppo
overmaken v *rimettere overwicht nt soprappeso m
overmoedig adj presuntuoso *overwinnen v *vincere
*overnemen v rilevare overwinning c (pl ~en) vittoria
overreden v *persuadere f
overschot nt (pl ~ten) ecceden- overzees adj oltremarino
za f overzicht nt (pl ~en) rassegna f
*overschrijden v eccedere
overschrijving c (pl ~en) vaglia
m
*overslaan v *omettere
overspannen adj esausto
overstappen v cambiare
oversteekplaats c (pl ~en) pas-
saggio pedonale m
*oversteken v attraversare
overstroming c (pl ~en) inon-
dazione f
overstuur adj costernato
overtocht c (pl ~en) traversata f
*overtreden v trasgredire
overtreding c (pl ~en) reato m
*overtreffen v superare
overtuigen v *convincere
overtuiging c (pl ~en) convin-
zione f
overval c (pl ~len) rapina f
oververmoeid adj esausto
overvloed c abbondanza f
overvloedig adj abbondante
overvol adj affollato
overweg c (pl ~en) passaggio a
livello m
*overwegen v considerare
overweging c (pl ~en) conside-
razione f
overweldigen v schiacciare
zich overwerken v lavorare
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 300

300 parkeermeter

P pakpapier nt carta da imballag-


gio f
paleis nt (pl paleizen) palazzo
m
paal c (pl palen) palo m paling c (pl ~en) anguilla f
paar nt (pl paren) paio m; cop- palm c (pl ~en) palma f
pia f pan c (pl ~nen) tegame m
paard nt (pl ~en) cavallo m pand nt (pl ~en) cauzione f;
paardenbloem c (pl ~en) soffio- immobile m, stabile m
ne m pandjesbaas c (pl -bazen) pre-
paardenkracht c cavallo vapore statore su pegno m
m paneel nt (pl panelen) pannello
paardensport c equitazione f m
*paardrijden v cavalcare paniek c panico m
paarlemoer nt madreperla f panne c guasto m
paars adj porporino pantoffel c (pl ~s) pantofola f
pacht c (pl ~en) locazione f panty c (pl ~'s) calzamaglia f
pacifisme nt pacifismo m papa c (pl ~'s) pap m
pacifist c (pl ~en) pacifista m papaver c (pl ~s) papavero m
pacifistisch adj pacifista papegaai c (pl ~en) pappagallo
pad1 nt (pl ~en) sentiero m m
pad2 c (pl ~den) rospo m papier nt (pl ~en) carta f
paddestoel c (pl ~en) fungo m papieren adj di carta; ~ servet
padvinder c (pl ~s) boyscout m, tovagliolo di carta m; ~ zak
giovane esploratore m sacchetto m; ~ zakdoek fazzo-
padvindster c (pl ~s) giovane letto di carta m
esploratrice f parade c (pl ~s) parata f
pagina c (pl ~'s) pagina f paraferen v *apporre le iniziali
pak nt (pl ~ken) pacco m paragraaf c (pl -grafen) para-
pakhuis nt (pl -huizen) deposi- grafo m
to m parallel adj parallelo
Pakistaan c (pl -stanen) pachi- paraplu c (pl ~'s) ombrello m
stano m parasol c (pl ~s) ombrellino m
Pakistaans adj pachistano pardon scusi!
Pakistan Pakistan m parel c (pl ~s, ~en) perla f
pakje nt (pl ~s) pacchetto m parfum nt (pl ~s) profumo m
pakken v *prendere park nt (pl ~en) parco m
pakket nt (pl ~ten) pacco m parkeermeter c (pl ~s) parchi-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 301

parkeerplaats 301 peil

metro m accudire a
parkeerplaats c (pl ~en) par- passeren v passare; girare intor-
cheggio m no a, passare accanto
parkeertarief nt (pl -tarieven) passie c passione f
tariffa del parcheggio f passief adj passivo
parkeerzone c (pl ~s) zona di pasta c (pl ~'s) pasta f
parcheggio f pastorie c (pl ~n) presbiterio
parkeren v posteggiare m
parkiet c (pl ~en) parrocchetto patent nt (pl ~en) brevetto m
m pater c (pl ~s) padre m
parlement nt (pl ~en) parla- patint c (pl ~en) paziente m
mento m patrijs c (pl patrijzen) pernice f
parlementair adj parlamentare patrijspoort c (pl ~en) bocca-
parochie c (pl ~s) parrocchia f porto m
particulier adj privato patriot c (pl ~ten) patriota m
partij c (pl ~en) partito m; parte patroon nt (pl patronen) dise-
f; partita f gno m; c cartuccia f
partijdig adj parziale patrouille c (pl ~s) pattuglia f
partner c (pl ~s) compagno m; patrouilleren v pattugliare
socio m paus c (pl ~en) papa m
pas1 c (pl ~sen) passo m pauw c (pl ~en) pavone m
pas2 adv appena pauze c (pl ~s) pausa f; inter-
Pasen Pasqua vallo m
pasfoto c (pl ~'s) foto per pas- pauzeren v *interrompersi
saporto f paviljoen nt (pl ~en, ~s) padi-
paskamer c (pl ~s) salottino di glione m
prova m pech c sfortuna f
paspoort nt (pl ~en) passaporto pedaal nt/c (pl pedalen) pedale
m m
paspoortcontrole c controllo peddel c (pl ~s) remo m
passaporti m pedicure c (pl ~s) pedicure m,
passage c (pl ~s) brano m callista m
passagier c (pl ~s) passeggero peen c (pl penen) carota f
m peer c (pl peren) pera f; bulbo
passen v provare; *convenire; ~ m
bij intonarsi con; passend pees c (pl pezen) tendine m
appropriato; conveniente, peetvader c (pl ~s) padrino m
idoneo; ~ op occuparsi di; peil nt (pl ~en) livello m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 302

pelgrim 302 pincet

pelgrim c (pl ~s) pellegrino m persoonlijkheid c (pl -heden)


pelikaan c (pl -kanen) pellicano personalit f
m perspectief nt (pl -tieven) pro-
pels c (pl pelzen) pelliccia f spettiva f
pen c (pl ~nen) penna f perzik c (pl ~en) pesca f
penicilline c penicillina f pessimisme nt pessimismo m
penningmeester c (pl ~s) tesorie- pessimist c (pl ~en) pessimista m
re m pessimistisch adj pessimistico
penseel nt (pl -selen) pennello m pet c (pl ~ten) berretto m
pensioen nt (pl ~en) pensione f peterselie c prezzemolo m
pension nt (pl ~s) pensione f; petitie c (pl ~s) petizione f
vol~ pensione completa f, petroleum c petrolio m
vitto e alloggio peuter c (pl ~s) bimbo m
peper c pepe m pianist c (pl ~en) pianista m
pepermunt c menta piperita f piano c (pl ~'s) pianoforte m
per prep con piccolo c (pl ~'s) paggio m, fatto-
perceel nt (pl -celen) appezza- rino d'albergo m
mento m pickles pl sottaceti mpl
percentage nt (pl ~s) percentua- picknick c (pl ~s) picnic m
le f picknicken v *fare un picnic
percolator c (pl ~s) filtro m pienter adj intelligente, sveglio
perfectie c perfezione f pier c (pl ~en) molo m
periode c (pl ~s, ~n) periodo m pijl c (pl ~en) freccia f
periodiek adj periodico pijn c (pl ~en) dolore m; ~ *doen
permanent adj permanente; c *dolere
permanente f pijnlijk adj indolenzito, penoso;
permissie c autorizzazione f imbarazzante
perron nt (pl ~s) banchina f pijnloos adj indolore
pers c stampa f pijp c (pl ~en) pipa f; tubo m
persconferentie c (pl ~s) confe- pijpenstoker c (pl ~s) curapipe m
renza stampa pijptabak c tabacco da pipa
persen v spingere pikant adj piccante
personeel nt personale m pil c (pl ~len) pillola f
personentrein c (pl ~en) treno pilaar c (pl pilaren) pilastro m,
passeggeri m colonna f
persoon c (pl -sonen) persona f; piloot c (pl piloten) pilota m
per ~ per persona pils nt birra f
persoonlijk adj personale pincet c (pl ~ten) pinzetta f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 303

pinda 303 ploeg

pinda c (pl ~'s) arachide f re


pingun c (pl ~s) pinguino m planeet c (pl -neten) pianeta m
pink c (pl ~en) mignolo m planetarium nt (pl ~s, -ria) pla-
Pinksteren Pentecoste f netario m
pinnen v pagare col bancomat m plank c (pl ~en) asse f; scaffale m
pinpasje nt tesserino del banco- plannen v progettare
mat m plant c (pl ~en) pianta f
pion c (pl ~nen) pedina f plantage c (pl ~s) piantagione f
pionier c (pl ~s) pioniere m planten v piantare
piraat c (pl piraten) pirata m plantengroei c vegetazione f
piste c (pl ~s) pista f plantkunde c botanica f
pistool nt (pl pistolen) pistola f plantsoen nt (pl ~en) giardino
pit c (pl ~ten) nocciolo m, seme pubblico m
m plas c (pl ~sen) pozzanghera f
pittoresk adj pittoresco plastic adj plastico
plaag c (pl plagen) flagello m plat adj piatto
plaat c (pl platen) lamiera f, platina nt platino m
lamina f; illustrazione f plattegrond c (pl ~en) pianta f
plaats c (pl ~en) posto m; luogo platteland nt campagna f; plat-
m, localit f, sito m; vano m; in telands- rurale
~ van invece di platzak adj squattrinato
plaatselijk adj locale; regionale plaveien v lastricare
plaatsen v collocare, *porre; plaveisel nt pavimento m
localizzare plechtig adj solenne
*plaatshebben v *aver luogo plegen v *commettere
plaatskaartenbureau nt (pl ~s) pleidooi nt (pl ~en) difesa f
botteghino m plein nt (pl ~en) piazza f
plaatsvervanger c (pl ~s) sostitu- pleister1 c (pl ~s) cerotto m
to m pleister2 nt stucco m
plafond nt (pl ~s) soffitto m pleiten v perorare
plagen v stuzzicare plek c (pl ~ken) localit f;
plakband nt nastro gommato m, blauwe ~ livido m; zere ~
nastro adesivo m piaga f
plakboek nt (pl ~en) album per plezier nt piacere m; divertimen-
ritagli m to m
plakken v incollare plicht c (pl ~en) dovere m
plan nt (pl ~nen) progetto m; ploeg1 c (pl ~en) aratro m
piano m; van ~ *zijn *intende- ploeg2 c (pl ~en) squadra f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 304

ploegen 304 posterijen

ploegen v arare pompelmo m


plooi c (pl ~en) grinza f pompen v pompare
plooihoudend adj stiratura per- pond nt libbra f
manente pony c (pl ~'s) cavallino m
plotseling adj improvviso Pool c (pl Polen) polacco m
plukken v *cogliere Pools adj polacco
plus prep pi poort c (pl ~en) cancello m
pneumatisch adj pneumatico poosje nt istante m
pocketboek nt (pl ~en) tascabile poot c (pl poten) piede m;
m, libro in brossura m zampa f
poeder nt/c (pl ~s) polvere f pop c (pl ~pen) bambola f
poederdons c (pl -donzen) piu- popmuziek c musica pop f
mino da cipria m poppenkast c rappresentazione
poederdoos c (pl -dozen) porta- di marionette f
cipria m populair adj popolare
poelier c (pl ~s) pollivendolo m porselein nt porcellana f
poes c (pl poezen) micia f portefeuille c (pl ~s) portafoglio
poetsen v spazzolare; lucidare m
pogen v sforzarsi portemonnee c (pl ~s) borsellino
poging c (pl ~en) tentativo m m
pokken pl vaiolo m portie c (pl ~s) porzione f
Polen Polonia f portier c (pl ~s) portinaio m, por-
polio c polio f tiere m
polis c (pl ~sen) polizza f portret nt (pl ~ten) ritratto m
politicus c (pl -ci) uomo politico Portugal Portogallo m
m Portugees adj portoghese
politie c polizia f positie c (pl ~s) posizione f;
politieagent c (pl ~en) poliziotto situazione f
m positief adj positivo
politiebureau nt (pl ~s) posto di post1 c posta f
polizia m post2 c (pl ~en) registrazione f
politiek adj politico; politica f postbode c (pl ~s, ~n) postino m
pols c (pl ~ en) polso m postcode c (pl ~s) codice postale
polshorloge v (pl ~ s) orologio m
da polso m posten v impostare
polsslag c battito del polso m poster c (pl ~s) poster m
pomp c (pl ~en) pompa f poste restante fermo posta m
pompelmoes c (pl -moezen) posterijen pl servizio postale m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 305

postkantoor 305 proces

postkantoor nt (pl -toren) ufficio pretpark nt parco dei diverti-


postale m menti m
postwissel c (pl ~s) vaglia posta- prettig adj gradevole, piacevole
le m preventief adj preventivo
postzegel c (pl ~s) francobollo m priester c (pl ~s) prete m
postzegelautomaat c (pl - prijs c (pl prijzen) prezzo m;
maten) distributore automati- costo m; premio m; op ~ stel-
co di francobolli len apprezzare
pot c (pl ~ten) pentola f; giara f prijsdaling c (pl ~en) calo di
potlood nt (pl -loden) matita f prezzo m
praatje nt (pl ~s) ciarlata f prijslijst c (pl ~en) listino prezzi
pracht c splendore m m
prachtig adj splendido, stupen- prijzen v prezzare
do, meraviglioso; magnifico, *prijzen v lodare
superbo prijzig adj caro
praktijk c (pl ~en) pratica f prik1 c (pl ~ken) puntura f
praktisch adj pratico prik2 c effervescenza f
praten v parlare prikkel c (pl ~s) stimolo m
precies adj preciso, esatto; adv prikkelbaar adj irritabile
precisamente; esattamente prikkelen v irritare
predikant c (pl ~en) pastore m, prikken v *pungere
vicario m prima adj di prima qualit
preek c (pl preken) sermone m primair adj primario
preekstoel c (pl ~en) pulpito m principe nt (pl ~s) principio m
preken v predicare prins c (pl ~en) principe m
premie c (pl ~s) premio m prinses c (pl ~sen) principessa f
premier c (pl ~s) primo ministro prioriteit c (pl ~en) precedenza f
m privacy c intimit f
prent c (pl ~en) stampa f priv adj privato
prentbriefkaart c (pl ~en) carto- privleven nt intimit f
lina illustrata f proberen v tentare; provare
president c (pl ~en) presidente probleem nt (pl -blemen) proble-
m ma m
prestatie c (pl ~s) adempimento procd nt (pl ~s) processo m
m; prestazione f procedure c (pl ~s) procedimen-
presteren v effettuare to m
prestige nt prestigio m procent nt (pl ~en) percento m
pret c divertimento m; allegria f proces nt (pl ~sen) procedimen-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 306

processie 306 pyjama

to m; processo m gna secca f


processie c (pl ~s) processione f prullenmand c (pl ~en) cestino
producent c (pl ~en) produtto- m
re m psychiater c (pl ~s) psichiatra m
produceren v *produrre psychisch adj psichico
product nt (pl ~en) prodotto m psychologie c psicologia f
productie c (pl ~s) produzione f psychologisch adj psicologico
proef c (pl proeven) prova f psycholoog c (pl -logen) psico-
proeven v assaggiare logo m
profeet c (pl -feten) profeta m publiceren v pubblicare
professor c (pl ~en, ~s) profes- publiek adj pubblico; nt udien-
sore m za f, pubblico m
profiteren v approfittare publicatie c (pl ~s) pubblicazio-
programma nt (pl ~'s) program- ne f
ma m puimsteen nt pietrapomice f
progressief adj progressista puistje nt (pl ~s) pustola f
project nt (pl ~en) progetto m pullover c (pl ~s) maglione m
promenade c (pl ~s) spianata f, punaise c (pl ~s) puntina da
corso m disegno f
promotie c (pl ~s) promozione punctueel adj puntuale
f punt nt (pl ~en) punto m; c
prompt adj pronto punta f
propaganda c propaganda f puntenslijper c (pl ~s) tempera-
propeller c (pl ~s) elica f matite m
proportie c (pl ~s) proporzione puntkomma c punto e virgola
f m
prospectus c (pl ~sen) prospet- put c (pl ~ten) pozzo m
to m puur adj puro
prostituee c (pl ~s) prostituta f puzzel c (pl ~s) rompicapo m
protest nt (pl ~en) protesta f pyjama c (pl ~'s) pigiama m
protestants adj protestante
protesteren v protestare
provinciaal adj provinciale
provincie c (pl ~s) provincia f
provisiekast c (pl ~en) dispensa
f
pruik c (pl ~en) parrucca f
pruim c (pl ~en) susina f; pru-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 307

307

Q R
quarantaine c quarantena f raad1 c consiglio m
quiz c quiz m raad2 c (pl raden) consiglio m
quota c (pl ~s) quota f raadplegen v consultare
raadpleging c (pl ~en) consul-
tazione f
raadsel nt (pl ~s, ~en) indovi-
nello m, enigma m
raadslid nt (pl -leden) consiglie-
re m
raadsman c (pl -lieden) consi-
gliere m; procuratore legale m
raaf c (pl raven) corvo m
raam nt (pl ramen) finestra f
raar adj strano, bizzarro
rabarber c rabarbaro m
race c (pl ~s) corsa f
racket nt (pl ~s) racchetta f
*raden v indovinare
radiator c (pl ~s, ~en) radiatore
m
radicaal adj radicale
radijs c (pl radijzen) ravanello
m
radio c (pl ~'s) radio f
rafelen v sfilacciarsi
raffinaderij c (pl ~en) raffineria
f
rage c (pl ~s) mania f
raken v toccare
raket c (pl ~ten) razzo m
ramp c (pl ~en) disastro m
rampzalig adj disastroso
rand c (pl ~en) margine m,
bordo m; orlo m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 308

rang 308 reductie

rang c (pl ~en) ceto m; classe f rechtopstaand adj diritto


rangschikken v ordinare; assor- rechts adj destro
tire, classificare rechtschapen adj onesto
rantsoen nt (pl ~en) razione f rechtstreeks adj diretto
ranzig adj rancido rechtszaak c (pl -zaken) proces-
rapport nt (pl ~en) rapporto m so m
rapporteren v riferire rechtuit adv sempre diritto
rariteit c (pl ~en) curiosit f rechtvaardig adj giusto
ras nt (pl ~sen) razza f; rassen- rechtvaardigheid c giustizia f
razziale recital nt (pl ~s) recital m
rasp c (pl ~en) grattugia f reclame c pubblicit f
raspen v raspare reclamespot c (pl ~s) annunzio
rat c (pl ~ten) ratto m pubblicitario m
rauw adj crudo record c (pl ~s) primato m
ravijn nt (pl ~en) gola f recreatie c ricreazione f
razen v infierire recreatiecentrum nt (pl -tra)
razend adj furibondo centro di ricreazione m
razernij c furore m rector c (pl ~en, ~s) preside m
reactie c (pl ~s) reazione f reu nt (pl ~'s) ricevuta f
reageren v reagire recyclen v riciclare
recent adj recente redacteur (pl ~en, ~s) redattore
recept nt (pl ~en) ricetta f m
receptie c (pl ~s) ufficio ricevi- redden v salvare
mento m redder c (pl ~s) salvatore m
receptioniste c (pl ~s) capo uffi- redding c (pl ~en) salvataggio
cio ricevimento m m
recht1 nt (pl ~en) diritto m, reddingsgordel (pl ~s) cintura
legge f, giustizia f di salvataggio f
recht2 adj dritto rede1 c ragione f; senso m
rechtbank c (pl ~en) tribunale rede2 c (pl ~s) discorso m
m redelijk adj ragionevole
rechtdoor adv avanti dritto, reden c (pl ~en) ragione f
sempre diritto redeneren v ragionare
rechter1 adj destro reder c (pl ~s) armatore m
rechter2 c giudice m redetwisten v disputare
rechthoek c (pl ~en) rettangolo reduceren v *ridurre
m reductie c (pl ~s) riduzione f,
rechthoekig adj rettangolare sconto m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 309

reeds 309 relikwie

reeds adv gi rein adj casto


reekalf nt (pl -kalveren) cerbiat- reinigen v pulire; chemisch ~
to m pulire a secco
reeks c (pl ~en) serie f reiniging c pulitura f
referentie c (pl ~s) referenza f reinigingsmiddel nt (pl ~en)
reflector c (pl ~s, ~en) riflettore smacchiatore m
m reis c (pl reizen) viaggio m
reformatie c riforma f reisagent c (pl ~en) agente di
regatta c (pl ~'s) regata f viaggio m
regel c (pl ~s) riga f; regola f; in reisbureau nt (pl ~s) agenzia
de ~ di norma viaggi f
regelen v organizzare; fissare; reischeque c (pl ~s) assegno
regolare turistico m
regeling c (pl ~en) accomoda- reiskosten pl spese di viaggio
mento m; regolamentazione f fpl
regelmatig adj regolare reisplan nt (pl ~nen) itinerario
regen c pioggia f m
regenachtig adj piovoso reisroute c (pl ~s, ~n) itinerario
regenboog c (pl -bogen) arco- m
baleno m reisverzekering c assicurazione
regenbui c (pl ~en) precipita- viaggi f
zione f reiswieg c (pl ~en) baby pull-
regenen v *piovere man m
regenjas c (pl ~sen) impermea- reizen v viaggiare
bile m reiziger c (pl ~s) viaggiatore m
regeren v governare, regnare rek c elasticit f
regering c (pl ~en) governo m; rekbaar adj flessibile
regno m rekenen v *fare i calcoli
regie c (pl ~n, ~s) regia f rekening c (pl ~en) conto m;
regime nt (pl ~s) regime m fattura f
regisseren v *dirigere rekenkunde c aritmetica f
regisseur c (pl ~s) regista m rekken v *tendere
register nt (pl ~s) registrazione rekruut c (pl rekruten) recluta f
f; indice m rel c (pl ~len) sommossa f
registratie c registrazione f relatie c (pl ~s) relazione f
reglement nt (pl ~en) regola- relatief adj relativo
mento m relif nt (pl ~s) rilievo m
reiger c (pl ~s) airone m relikwie c (pl ~n) reliquia f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 310

reling 310 ribfluweel

reling c (pl ~en) sbarra f ricambio f


rem c (pl ~men) freno m reservoir nt (pl ~s) serbatoio m;
remlichten pl luci di arresto f recipiente m
remtrommel c (pl ~s) tamburo resoluut adj risoluto
del freno m respect nt rispetto m; riguardo
renbaan c (pl -banen) ippodro- m
mo m; pista f; pista da corsa f respectabel adj rispettabile
rendabel adj rimunerativo respecteren v rispettare
rendier nt (pl ~en) renna f respectievelijk adj rispettivo
rennen v *correre rest c (pl ~en) resto m; residuo
renpaard nt (pl ~en) cavallo da m
corsa m restant nt (pl ~en) avanzo m;
rente c (pl ~n, ~s) interesse m rimanenza f
reparatie c (pl ~s) riparazione f restaurant nt (pl ~s) ristorante
repareren v riparare m
repertoire nt (pl ~s) repertorio restauratiewagen c (pl ~s)
m vagone ristorante m
repeteren v *fare le prove restrictie c (pl ~s) restrizione f
repetitie c (pl ~s) prova f resultaat nt (pl -taten) risultato
representatief adj rappresenta- m
tivo resulteren v risultare
reproduceren v *riprodurre resum nt (pl ~s) sommario m
reproductie c (pl ~s) riprodu- retour andata e ritorno m
zione f retourvlucht c (pl ~en) volo di
reptiel nt (pl ~en) rettile m ritorno m
republiek c (pl ~en) repubblica reumatiek c reumatismo m
f reus c (pl reuzen) gigante m
republikeins adj repubblicano reusachtig adj enorme; gigante-
reputatie c reputazione f sco, ingente
reserve c (pl ~s) riserva f; reser- revalidatie c rieducazione f
ve- di riserva revers c (pl ~) risvolta f
reserveband c (pl ~en) pneu- reviseren v revisionare
matico di ricambio m revolutie c (pl ~s) rivoluzione f
reserveren v riservare; prenota- revolutionair adj rivoluzionario
re revolver c (pl ~s) rivoltella f
reservering c (pl ~en) prenota- revue c (pl ~s) rivista f
zione f rib c (pl ~ben) costola f
reservewiel nt (pl ~en) ruota di ribfluweel nt velluto a coste m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 311

richten 311 roestig

richten v *dirigere; ~ op punta- ringweg c (pl ~en) circonvalla-


re su zione f
richting c (pl ~en) direzione f riool nt (pl riolen) fogna f
richtingaanwijzer c (pl ~s) indi- risico nt (pl ~'s) rischio m
catore di direzione m, freccia riskant adj rischioso
f rit c (pl ~ten) corsa f
richtlijn c (pl ~en) direttiva f ritme nt (pl ~n) ritmo m
ridder c (pl ~s) cavaliere m ritssluiting c (pl ~en) chiusura
riem c (pl ~en) cinghia f; guin- lampo f
zaglio m rivaal c (pl rivalen) rivale m
riet nt giunco m; canna f rivaliseren v rivaleggiare
rif nt (pl ~fen) banco m rivaliteit c rivalit f
rij c (pl ~en) fila f; coda f; in de rivier c (pl ~en) fiume m
~ *staan *fare la coda riviermonding c (pl ~en) estua-
rijbaan c (pl -banen) rotabile f rio m
rijbewijs nt patente di guida f rivieroever c (pl ~s) lungofiume
*rijden v guidare; *andare in m
macchina rob c (pl ~ben) foca f
*rijgen v infilare robijn c (pl ~en) rubino m
rijk1 adj ricco roddelen v pettegolare
rijk2 nt (pl ~en) regno m, impe- roede c (pl ~n) stecca f
ro m; rijks- imperiale roeiboot c (pl -boten) barca a
rijkdom c (pl ~men) ricchezza f remi f
rijm nt (pl ~en) rima f roeien v remare
rijp adj maturo roeiriem c (pl ~en) remo m
rijpheid c maturit f roem c gloria f; celebrit f,
rijst c riso m fama f
rijstrook c (pl -stroken) corsia f Roemeen c (pl -menen)
rijtuig nt (pl ~en) carrozza f; Romeno m
vagone m Roemeens adj romeno
rijweg c strada f Roemeni Romania f
rijwiel nt (pl ~en) bicicletta f; roep c appello m, grido m
ciclo m *roepen v chiamare; gridare
rillen v rabbrividire; tremare roer nt timone m
rillerig adj infreddolito roeren v mescolare
rilling c (pl ~en) brivido m roerend adj mobile
rimpel c (pl ~s) ruga f roest nt ruggine f
ring c (pl ~en) anello m roestig adj arrugginito
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 312

rok 312 ruilen

rok c (pl ~ken) gonna f rook c fumo m


roken v fumare rookcoup c (pl ~s) scomparti-
roker c (pl ~s) fumatore m mento per fumatori m
rol c (pl ~len) rotolo m rookkamer c sala per fumatori f
rolgordijn nt (pl ~en) avvolgibi- room c panna f
le m roomkleurig adj color crema
rollen v rotolare rooms-katholiek adj cattolico
rolstoel c (pl ~en) sedia a rotel- roos1 c (pl rozen) rosa f
le f roos2 c forfora f
roltrap c (pl ~pen) scalamobile rooster nt (pl ~s) grata f; orario
f m
roman c (pl ~s) romanzo m roosteren v cucinare alla gri-
romance c (pl ~s, ~n) idillio m glia, arrostire
romanschrijver c (pl ~s) roman- rot adj marcio
ziere m rotan nt malacca f
romantisch adj romantico rotonde c (pl ~s) rotonda f
romig adj cremoso rots c (pl ~en) roccia f; scoglio
rommel c disordine m; rifiuti m
mpl; robaccia f, spazzatura f rotsachtig adj roccioso
rond adj rotondo; prep intorno rotsblok nt (pl ~ken) masso m
a rouge c/nt rossetto m
ronde c (pl ~n, ~s) ripresa f roulette c roulette f
rondom adv intorno; prep attor- route c (pl ~s) rotta f
no a routine c abitudine f
rondreis c (pl -reizen) gita turi- rouw c lutto m
stica f royaal adj generoso; liberale
rondreizend adj ambulante roze adj rosa
*rondtrekken v vagabondare rozenkrans c (pl ~en) rosario m
*rondzwerven v errare rozijn c (pl ~en) uvetta f
rntgenfoto c (pl ~'s) radiogra- rubber nt caucci m
fia f rubriek c (pl ~en) rubrica f
rood adj rosso rug c (pl ~gen) dorso m
roodborstje nt (pl ~s) pettirosso ruggengraat c spina dorsale f
m rugpijn c mal di schiena m
roodkoper nt rame m rugzak c (pl ~ken) zaino m
roof c rapina f *ruiken v odorare
roofdier nt (pl ~en) animale da ruil c cambio m
preda m ruilen v scambiare; barattare
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 313

ruim 313

ruim1 adj ampio, spazioso


ruim2 nt (pl ~en) stiva f
ruimte c spazio m
S
rune c (pl ~s) rovine fpl
runeren v rovinare saai adj noioso
ruit c (pl -en) quadretto m; sacharine c saccarina f
vetro m saffier nt zaffiro m
ruitenwisser c (pl ~s) tergicri- salaris nt (pl ~sen) stipendio m,
stallo m salario m
ruiter c (pl ~s) cavallerizzo m saldo nt (pl ~'s, saldi) saldo m
ruk c (pl ~ken) strattone m, salon c (pl ~s) salotto m, salone
storta f m
rumoer nt chiasso m samen adv insieme
rundvlees nt manzo m *samenbinden v legare insieme
Rus c (pl ~sen) russo m *samenbrengen v unire
Rusland Russia f samenhang c coerenza f
Russisch adj russo samenleving c (pl ~en) societ f
rust c riposo m; tranquillit f; samenloop c concorso m
intervallo m samenstellen v *comporre,
rusteloosheid c inquietudine f compilare
rusten v riposarsi samenstelling c (pl ~en) com-
rusthuis nt (pl -huizen) casa di posizione f
riposo f *samenvallen v *coincidere
rustiek adj rustico samenvatting c (pl ~en) rias-
rustig adj tranquillo, calmo; sunto m, sunto m
riposante samenvoegen v riunire
ruw adj malagevole, aspro samenwerking c cooperazione f
ruzie c (pl ~s) lite f; ~ maken *samenzweren v cospirare
litigare samenzwering c (pl ~en) con-
giura f
sanatorium nt (pl ~s, -ria) sana-
torio m
sandaal c (pl -dalen) sandalo m
sanitair adj sanitario
Saoedi-Arabi Arabia Saudita f
Saoedi-Arabisch adj saudita
sap nt (pl ~pen) succo m
sappig adj succoso
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 314

sardine 314 scheidsrechter

sardine c (pl ~s) sardina f m


satelliet c (pl ~en) satellite m schakelbord nt quadro di distri-
satijn nt raso m buzione m
sauna c (pl ~'s) sauna f schakelen v cambiare marcia
saus c (pl sauzen) salsa f zich schamen *aver vergogna
Scandinavi Scandinavia f schandaal nt (pl -dalen) scan-
Scandinavir c (pl ~s) scandina- dalo m
vo m schande c disonore m
Scandinavisch adj scandinavo schapenvlees nt montone m
scne c (pl ~s) scena f scharnier nt (pl ~en) cardine m
schaafwond c (pl ~en) escoria- schat c (pl ~ten) tesoro m;
zione f amore m
schaak! scacco! schatkist c tesoro m
schaakbord nt (pl ~en) scac- schatten v valutare
chiera f schatting c (pl ~en) valutazione
schaakspel nt scacchi mpl f; apprezzamento m
schaal c (pl schalen) piatto m; schedel c (pl ~s) cranio m
vaso m; scala f scheef adj inclinato
schaaldier nt (pl ~en) crostaceo scheel adj strabico
m scheepswerf c (pl -werven)
schaamte c vergogna f cantiere navale m
schaap nt (pl schapen) pecora f scheepvaart c navigazione f
schaar c (pl scharen) forbici fpl scheepvaartlijn c (pl ~en) linea
schaars adj scarso di navigazione f
schaarste c penuria f scheerapparaat nt (pl -raten)
schaats c (pl ~en) pattino m rasoio m, rasoio elettrico m
schaatsen v pattinare scheercrme c (pl ~s) crema da
schade c danno m barba f
schadelijk adj nocivo scheerkwast c (pl ~en) pennel-
schadeloosstelling c (pl ~en) lo da barba m
*risarcimento m scheermesje nt (pl ~s) lama di
schaden v *nuocere rasoio f
schadevergoeding c (pl ~en) scheerzeep c sapone da barba
indennit f m
schaduw c (pl ~en) ombra f *scheiden v separare; divorziare
schaduwrijk adj ombreggiato scheiding c (pl ~en) divisione f;
schakel c (pl ~s) maglia f scriminatura f
schakelaar c (pl ~s) interruttore scheidsrechter c (pl ~s) arbitro
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 315

scheikunde 315 schol

m schijnwerper c (pl ~s) proietto-


scheikunde c chimica f re m, riflettore m
scheikundig adj chimico schikken v *convenire
*schelden v inveire schikking c (pl ~en) aggiusta-
schelm c (pl ~en) birbante m mento m
schelp c (pl ~en) conchiglia f schil c (pl ~len) buccia f
schelvis c merluzzo m schilder c (pl ~s) pittore m
schema nt (pl ~'s, ~ta) diagram- schilderachtig adj pittoresco
ma m; schema m schilderen v pitturare
schemering c crepuscolo m schilderij nt (pl ~en) pittura f
schending c (pl ~en) violazione schildpad c (pl ~den) tartaruga
f f
*schenken v versare; donare schilfer c (pl ~s) scheggia f
schenking c (pl ~en) donazione schillen c sbucciare
f schimmel c (pl ~s) muffa f
*scheppen v creare schip nt (pl schepen) nave f;
schepsel nt (pl ~s) creatura f battello m, vascello m
zich *scheren *radere schitterend adj brillante,
scherm nt (pl ~en) riparo m; magnifico
schermo m schittering c (pl ~en) splendore
schermen v tirare di scherma m
scherp adj affilato; aguzzo schoeisel nt calzatura f
schets c (pl ~en) schizzo m schoen c (pl ~en) scarpa f
schetsboek nt (pl ~en) album schoenmaker c (pl ~s) calzolaio
da disegno m m
schetsen v abbozzare schoensmeer c lucido per scar-
scheur c (pl ~en) strappo m pe m
scheuren v strappare schoenveter c (pl ~s) stringa
schiereiland nt penisola f per scarpe f
*schieten v sparare schoenwinkel c (pl ~s) calzole-
schietschijf c (pl -schijven) ber- ria f
saglio m schoft c (pl ~en) mascalzone m
schijf c (pl schijven) disco m schok c (pl ~ken) scossa f
schijn c apparenza f schokbreker c (pl ~s) ammortiz-
schijnbaar adj apparente zatore m
*schijnen v sembrare, *parere; schokken v *scuotere
brillare schol c (pl ~len) passera di
schijnheilig adj ipocrita mare f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 316

schommel 316 schrijven

schommel c (pl ~s) altalena f ro m


schommelen v dondolare, don- schoonzuster c (pl ~s) cognata
dolarsi f
school c (pl scholen) scuola f; schoorsteen c (pl -stenen)
collegio m; middelbare ~ camino m
scuola superiore schop c (pl ~pen) pedata f;
schoolbank c (pl ~en) banco di zappa f, pala f
scuola schoppen v *prendere a calci
schoolbord nt (pl ~en) lavagna schor adj roco
f schorsen v *sospendere
schoolhoofd nt (pl ~en) diretto- schort c (pl ~en) grembiule m
re di scuola m Schot c (pl ~ten) scozzese m
schooljongen c (pl ~s) scolaro schot nt (pl ~en) sparo m
m schotel c (pl ~s) piatto m; scho-
schoolmeester c (pl ~s) maestro teltje nt piattino m
m Schotland Scozia f
schoolmeisje nt (pl ~s) scolara f Schots adj scozzese
schoolslag c nuoto a rana m schouder c (pl ~s) spalla f
schooltas c (pl ~sen) cartella f schouwburg c (pl ~en) teatro m
schoon adj pulito schouwspel nt (pl ~en) spetta-
schoonheid c (pl -heden) bel- colo m
lezza f schram c (pl ~men) graffio m
schoonheidsbehandeling c schrappen v raschiare
(pl ~en) cura di bellezza f schrede c (pl ~n) passo m
schoonheidsmasker nt (pl ~s) schreeuw c (pl ~en) grido m
maschera di bellezza f schreeuwen v strillare, gridare,
schoonheidsmiddelen pl urlare
cosmetici mpl schriftelijk adj per iscritto
schoonheidssalon c (pl ~s) salo- schrijfbehoeften pl cartoleria f
ne di bellezza m schrijfblok nt (pl ~ken) blocco
schoonmaak c pulizia f da scrivere m
schoonmaken v pulire schrijfmachine c (pl ~s) macchi-
schoonmoeder c (pl ~s) suocera na da scrivere f
f schrijfpapier nt carta da lettere
schoonouders pl suoceri mpl f
schoonvader c (pl ~s) suocero schrijftafel c (pl ~s) scrittoio m
m schrijn c (pl ~en) santuario m
schoonzoon c (pl -zonen) gene- *schrijven v *scrivere
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 317

schrijver 317 Siamees

schrijver c (pl ~s) autore m, scooter c (pl ~s) scooter m


scrittore m scoren v marcare
schrik c spavento m; *aanjagen seconde c (pl ~n) secondo m
sgomentare secretaresse c (pl ~s, ~n) segre-
schrikkeljaar nt anno bisestile taria f
m secretaris c (pl ~sen) segretario
*schrikken v spaventarsi; m
*doen ~ spaventare sectie c (pl ~s) sezione f
schrobben v strofinare secundair adj secondario
schroef c (pl schroeven) vite f; secuur adj meticoloso
elica f sedert prep da
schroefsleutel c (pl ~s) chiave sein nt (pl ~en) segnale m
fissa f seinen v segnalare
schroevendraaier c (pl ~s) cac- seizoen nt (pl ~en) stagione f;
ciavite m buiten het ~ fuori stagione
schroeven v avvitare seksualiteit c sessualit f
schroot nt rottame di ferro m seksueel adj sessuale
schub c (pl ~ben) squama f selderij c sedano m
schudden v agitare; mescolare select adj selezionato
schuifdeur c (pl ~en) porta selecteren v selezionare
scorrevole f selectie c selezione f
schuilplaats c (pl ~en) rifugio m senaat c senato m
schuim nt schiuma f senator c (pl ~en) senatore m
schuimen v spumare seniel adj senile
schuimrubber nt gommapiuma sensatie c (pl ~s) sensazione f
f sensationeel adj sensazionale
schuin adj obliquo sentimenteel adj sentimentale
*schuiven v *spingere september settembre m
schuld1 c colpa f; de ~ *geven septisch adj settico
aan biasimare serie c (pl ~s) serie f
schuld2 c (pl ~en) debito m serieus adj serio
schuldeiser c (pl ~s) creditore m serum nt (pl ~s, sera) siero m
schuldig adj colpevole; ~ *zijn serveerster c (pl ~s) cameriera f
*dovere servet nt (pl ~ten) tovagliolo m
schuur c (pl schuren) granaio sfeer c atmosfera f; sfera f
m; baracca f shag c trinciato m
schuurpapier nt carta vetrata f shampoo c shampoo m
schuw adj schivo Siamees adj siamese
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 318

sifon 318 slede

sifon c (pl ~s) sifone m slaaf c (pl slaven) schiavo m


sigaar c (pl sigaren) sigaro m *slaan v picchiare; colpire;
sigarenwinkel c (pl ~s) tabac- schiaffeggiare
cheria f slaap1 c sonno m; in ~ addor-
sigarenwinkelier c (pl ~s) mentato
tabaccaio m slaap2 c (pl slapen) tempia f
sigaret c (pl ~ten) sigaretta f slaapkamer c (pl ~s) camera da
sigarettenkoker c (pl ~s) porta- letto f
sigarette m slaappil c (pl ~len) sonnifero m
sigarettenpijpje nt (pl ~s) boc- slaapwagen c (pl ~s) vagone
chino m letto m
signaal nt (pl -nalen) segnale m slaapzaal c (pl -zalen) dormito-
signalement nt (pl ~en) conno- rio m
tati mpl slaapzak c (pl ~ken) sacco a
simpel adj ingenuo pelo m
sinaasappel c (pl ~en, ~s) aran- slachtoffer nt (pl ~s) vittima f
cia f slag1 c colpo m; battaglia f
sinds conj dacch slag2 nt genere m
sindsdien adv da allora slagader c (pl ~s) arteria f
singel c (pl ~s) canale m slagboom c (pl -bomen) barrie-
sirene c (pl ~s) sirena f ra f
siroop c sciroppo m slagen v *riuscire; passare
situatie c (pl ~s) situazione f slager c (pl ~s) macellaio m
sjaal c (pl ~s) scialle m slagzin c (pl ~nen) slogan m
skeelers pl skeelers, pattini a slak c (pl ~ken) lumaca f
rotelle mpl slang c (pl ~en) serpente m
skelet nt (pl ~ten) scheletro m slank adj snello
ski c (pl ~'s) sci m slaolie c olio da tavola m
skibroek c (pl ~en) calzoni da slap adj floscio; diluito
sci mpl slapeloos adj insonne
skin v sciare slapeloosheid c insonnia f
skir c (pl ~s) sciatore m *slapen v dormire
skilift c (pl ~en) teleferica per slaperig adj assonnato
sciatori f slecht adj cattivo; scadente;
skischoenen pl scarponi da sci scellerato, malvagio; slechter
mpl peggiore; slechtst pessimo
skistokken pl bastoni da sci mpl slechts adv solo, soltanto
sla c lattuga f; insalata f slede c (pl ~n) slitta f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 319

slee 319 snelheid

slee c (pl ~n) slitta f smakelijk adj saporito; appeti-


sleepboot c (pl -boten) rimor- toso
chiatore m smakeloos adj insipido
slepen v trascinare, trainare; smaken v *sapere
rimorchiare smal adj angusto
sleutel c (pl ~s) chiave f smaragd nt smeraldo m
sleutelbeen nt (pl ~deren, smart c (pl ~en) dolore m
-benen) clavicola f smartdrink c bibita energetica f
sleutelgat nt (pl ~en) buco smartlap c (pl ~pen) sdolcina-
della serratura m tura f
*slijpen v affilare smeerolie c lubrificante m
slijterij c (pl ~en) spaccio di smeersysteem nt sistema lubri-
liquori m ficante m
slikken v inghiottire smeken v supplicare
slim adj perspicace *smelten v *fondere
slip c (pl ~s) slip mpl; mutande smeltsneeuw nt neve fangosa f
fpl smeren v lubrificare
slippen v scivolare smerig adj sozzo; sporco, sordi-
slof c (pl ~fen) ciabatta f; stecca do
f smering c lubrificazione f
slokje nt (pl ~s) sorsetto m smet c (pl ~ten) macchia f
sloot c (pl sloten) fossato m smid c (pl smeden) fabbro m
slopen v demolire smoking c (pl ~s) smoking m
slordig adj disordinato; sciatto, smokkelen v contrabbandare
trascurato snaar c (pl snaren) corda f
slot1 nt (pl ~en) serratura f; snack c (pl ~s) spuntino m
castello m; op ~ *doen *chiu- snackbar c (pl ~s) tavola calda f
dere a chiave snappen v afferrare
slot2 nt termine m, conclusione snavel c becco m
f snee c (pl ~n) incisione f; fetta
sluier c (pl ~s) velo m f
sluipschutter c (pl ~s) franco sneeuw c neve f
tiratore m sneeuwen v nevicare
sluis c (pl sluizen) chiusa f sneeuwstorm c (pl ~en) tor-
*sluiten v *chiudere menta f
sluiting c (pl ~en) fermaglio m snel adj veloce, rapido
sluw adj furbo snelheid c (pl -heden) velocit
smaak c (pl smaken) gusto m f; maximum~ limite di velo-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 320

snelheidsbeperking 320 Spanjaard

cit soeplepel c cucchiaio da mine-


snelheidsbeperking c limite di stra m
velocit m sofa c sof m
snelheidsmeter c tachimetro m sok c (pl ~ken) calza f
snelheidsovertreding c eccesso soldaat c (pl -daten) soldato m
di velocit m soldeerbout c (pl ~en) saldato-
snelkookpan c (pl ~nen) pento- re m
la a pressione f solderen v saldare
snellen v precipitarsi solide adj solido
sneltram c tram m sollicitatie c domanda d'impie-
sneltrein c (pl ~en) treno diret- go f
tissimo m solliciteren v inoltrare una
snelweg c (pl ~en) autostrada f domanda d'impiego
*snijden v tagliare som c (pl ~men) somma f;
snijwond c (pl ~en) taglio m ammontare m; ronde ~
snipper c (pl ~s) pezzetto m somma globale
snoek c (pl ~en) luccio m somber adj cupo, tetro
snoep nt dolciumi mpl sommige pron alcuni
snoepgoed nt dolciumi mpl soms adv qualche volta
snoepje nt (pl ~s) caramella f soort c/nt (pl ~en) specie f,
snoepwinkel c (pl ~s) pasticce- genere m
ria f sorry! scusate!
snoer nt (pl ~en) cordicella f, sorteren v assortire, classificare
spago m; cordone elettrico m sortering c (pl ~en) assortimen-
snor c (pl ~ren) baffi mpl to m
snorkel c (pl ~s) respiratore m souterrain nt (pl ~s) seminter-
snugger adj sveglio rato m
snuit c (pl ~en) muso m souvenir nt (pl ~s) ricordo m
snurken v russare spaak c (pl spaken) raggio m
sociaal adj sociale Spaans adj spagnolo
socialisme nt socialismo m spaarbank c (pl ~en) cassa di
socialist c (pl ~en) socialista m risparmio f
socialistisch adj socialista spaargeld nt risparmi mpl
sociteit c (pl ~en) circolo m spaarzaam adj parsimonioso
sodawater nt acqua di seltz f spade c (pl ~n) vanga f
soep c (pl ~en) minestra f spalk c (pl ~en) stecca f
soepbord nt (pl ~en) scodella f Spanjaard c (pl ~en) spagnolo
soepel adj flessibile, pieghevole m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 321

Spanje 321 spoed

Spanje Spagna f spel1 nt (pl ~en) gioco m


spannend adj eccitante spel2 nt (pl ~len) gioco m
spanning c (pl ~en) tensione f; speld c (pl ~en) spillo m
sforzo m spelen v giocare
sparen v risparmiare; econo- speler c (pl ~s) giocatore m
mizzare spellen v compitare
spat c (pl ~ten) macchia f, spelling c ortografia f
chiazza f, macchiolina f spelonk c (pl ~en) spelonca f
spatader c (pl ~s, ~en) vena spiegel c (pl ~s) specchio m
varicosa f spiegelbeeld nt (pl ~en) imma-
spatbord nt (pl ~en) parafango gine riflessa f
m spier c (pl ~en) muscolo m
spatiren v spaziare spijbelen v marinare la scuola
spatten v schizzare spijker c chiodo m
speciaal adj speciale; particola- spijkerbroek c (pl ~en) jeans
re mpl
zich specialiseren v specializzar- spijsvertering c digestione f
si spijt c rimpianto m
specialist c (pl ~en) specialista spin c (pl ~nen) ragno m
m spinazie c spinaci mpl
specialiteit c (pl ~en) specialit *spinnen v filare
f spinnenweb nt (pl ~ben) ragna-
specifiek adj specifico tela f
specimen nt (pl ~s) esemplare spion c (pl ~nen) spia f
m spiritusbrander c (pl ~s) fornel-
speculeren v speculare lo a spirito m
speeksel nt saliva f spit1 nt (pl ~ten) spiedo m
speelgoed nt giocattolo m spit2 nt lombaggine f
speelgoedwinkel c (pl ~s) spits1 adj appuntito
negozio di giocattoli m spits2 c (pl ~en) cima f; guglia f
speelkaart c (pl ~en) carta da spitsuur nt (pl -uren) ora di
gioco f punta f
speelplaats c (pl ~en) cortile di *splijten v *fendere
ricreazione m splinter c (pl ~s) scheggia f
speelterrein nt (pl ~en) campo splinternieuw adj nuovo fiam-
di gioco m mante
speer c (pl speren) lancia f zich splitsen v biforcarsi
spek nt lardo m spoed c premura f, fretta f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 322

spoedcursus 322 stadhuis

spoedcursus c (pl ~sen) corso coperta f


accelerato m spreiden v *stendere
spoedgeval nt (pl ~len) caso di *spreken v parlare
emergenza m *springen v saltare; balzare
spoedig adv presto, prossima- springstof c (pl ~fen) esplosivo
mente m
spoel c (pl ~en) rocchetto m sprinkhaan c (pl -hanen) caval-
spoelen v sciacquare letta f
spoeling c (pl ~en) sciacquata f sproeier c (pl ~s) atomizzatore
spons c (pl sponzen) spugna f m
spook nt (pl spoken) spettro m, sprong c (pl ~en) salto m; sal-
fantasma m tello m
spoor nt (pl sporen) traccia f; sprookje nt (pl ~s) fiaba f
binario m spruitjes pl cavolini mpl
spoorbaan c (pl -banen) ferro- spuit c (pl ~en) siringa f
via f; strada ferrata f spuitbus c (pl ~sen) spruzzatore
spoorweg c (pl ~en) ferrovia f m
sport c sport m spuitwater nt acqua di seltz f
sportjasje nt (pl ~s) giacchetta spuug nt sputo m
sportiva, giacca sportiva f spuwen v sputare
sportkleding c abbigliamento staal nt acciaio m; roestvrij ~
sportivo m acciaio inossidabile
sportman c (pl ~en) sportivo m *staan v *stare in piedi; goed ~
sportwagen c (pl ~s) macchina *addirsi
sportiva f staart c (pl ~en) coda f
spot c derisione f staat c (pl staten) stato m; in ~
spraak c parola f; ter sprake capace; in ~ stellen abilitare;
*brengen sollevare in ~ *zijn om *essere in grado
spraakzaam adj loquace di; staats- statale
sprakeloos adj muto staatsburgerschap nt cittadi-
spreekkamer c (pl ~s) consulto- nanza f
rio m staatshoofd nt (pl ~en) capo di
spreekuur nt (pl -uren) orario stato m
di ricevimento m staatsman c (pl -lieden) uomo
spreekwoord nt (pl ~en) pro- di stato m
verbio m stabiel adj stabile
spreeuw c (pl ~en) stornello m stad c (pl steden) citt f
sprei c (pl ~en) copriletto m, stadhuis nt (pl -huizen) muni-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 323

stadion 323 stenen

cipio m stationschef c (pl ~s) caposta-


stadion nt (pl ~s) stadio m zione m
stadium nt (pl stadia) fase f statistiek c (pl ~en) statistica f
stadscentrum nt (pl -tra) centro stedelijk adj urbano
della citt m steeds adv continuamente
stadslicht nt (pl ~en) luce di steeg c (pl stegen) vicolo m
posizione f steek c (pl steken) punto m,
stadsmensen pl cittadinanza f fitta f; puntura f
staf c personale m steel c (pl stelen) gambo m;
staken v scioperare; cessare manico m
staking c (pl ~en) sciopero m steelpan c (pl ~nen) casseruola
stal c (pl ~len) stalla f f
stallen v *mettere in rimessa steen c (pl stenen) sasso m, pie-
stalles pl poltrona d'orchestra f tra f; laterizio m
stam c (pl ~men) tronco m; steengroeve c (pl ~n) cava f
trib f steenpuist c (pl ~en) foruncolo
stamelen v balbettare m
stampen v pestare, *percuotere steigers pl impalcatura f
stampvol adj pieno zeppo steil adj ripido
stand c punteggio m; tot ~ stekelvarken nt (pl ~s) porco-
*brengen realizzare spino m
standbeeld nt (pl ~en) statua f *steken v *pungere
standpunt nt (pl ~en) punto di stekker c (pl ~s) spina f
vista m stel nt (pl ~len) assieme m
standvastig adj fermo *stelen v rubare
stang c (pl ~en) barra f, sbarra f stellen v *porre
stap c (pl ~pen) passo m; mossa stelling c (pl ~en) tesi f
f stelsel nt (pl ~s) sistema m
stapel c (pl ~s) pila f, cumulo stem c (pl ~men) voce f; voto
m, mucchio m m
stappen v camminare stemmen v votare
staren v fissare stemming1 c umore nt; atmosfe-
start c decollo m ra f; morale m
startbaan c pista di decollo f stemming2 c (pl ~en) votazione
starten v decollare f
startmotor c avviatore m stempel c (pl ~s) timbro m
statiegeld nt deposito m stemrecht nt suffragio m
station nt (pl ~s) stazione f stenen adj di pietra
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 324

stenograaf 324 stoomboot

stenograaf c (pl -grafen) steno- *stijven v inamidare


grafo m stikken v soffocare
stenografie c stenografia f stikstof c azoto m
ster c (pl ~ren) stella f stil adj silenzioso; quieto; tran-
sterfelijk adj mortale quillo
steriel adj sterile Stille Oceaan Oceano Pacifico m
steriliseren v sterilizzare stilstaand adj stazionario
sterk adj forte; sterkedrank stilte c (pl ~s) silenzio m; quiete f
bevande alcoliche fpl stimuleren v stimolare
sterkte c resistenza f *stinken v puzzare; stinkend
sterrenkunde c astronomia f puzzolente
*sterven v *morire stipt adj puntuale
steun c soccorso m, sostegno m; stoel c (pl ~en) sedia f
aiuto m stoep c (pl ~en) marciapiede m
steunen v *sostenere stoeprand c (pl ~en) orlo del
steunkousen pl calze elastiche marciapiede m
fpl stoet c (pl ~en) corteo m
steurgarnaal c (pl -nalen) arago- stof1 nt polvere f
stina f stof2 c (pl ~fen) stoffa f; materia
stevig adj robusto, solido f; stoffen drapperia f; vaste ~
steward c (pl ~s) steward m solido m
stewardess c hostess f stoffelijk adj materiale
stichten v istituire stoffig adj polveroso
stichting c (pl ~en) fondazione f stofzuigen v pulire con l'aspira-
stiefkind nt (pl ~eren) figliastro polvere
m stofzuiger c (pl ~s) aspirapolvere
stiefmoeder c (pl ~s) matrigna f f
stiefvader c (pl ~s) patrigno m stok c (pl ~ken) bastone m
stier c (pl ~en) toro m stokpaardje nt (pl ~s) pallino m
stierengevecht nt (pl ~en) corri- stola c (pl ~'s) stola f
da f stollen v coagulare
stijf adj rigido stom adj muto
stijfsel nt amido m stomerij c (pl ~en) tintoria f
stijgbeugel c (pl ~s) staffa f stomp adj spuntato
*stijgen v *salire; arrampicare stompen v sferrare pugni
stijging c rialzo m; ascesa f, stookolie c nafta f
ascensione f stoom c vapore m
stijl c (pl ~en) stile m stoomboot c (pl -boten) piro-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 325

stoot 325 stroop

scafo m *stringere
stoot c (pl stoten) urto m straks adv fra poco
stop c (pl ~pen) tappo m strand nt (pl ~en) spiaggia f
stopgaren nt lana da rammendo streek c (pl streken) regione f;
f area f; tiro m
stoplicht nt (pl ~en) semaforo m streep c (pl strepen) tratto m;
stoppen v *smettere, fermarsi; striscia f, stria f
*mettere; rammendare streng adj rigido, severo; rigoro-
stoptrein c (pl ~en) accelerato m, so
treno locale m stretcher c (pl ~s) lettino da
storen v importunare; disturbare campeggio m
storing c (pl ~en) disturbo m streven v aspirare
storm c (pl ~en) tempesta f; bur- strijd c combattimento m, lotta f
rasca f *strijden v combattere; lottare
stormachtig adj tempestoso strijdkrachten pl forze armate fpl
stormlamp c (pl ~en) lanterna *strijken v stirare; ammainare,
vento f calare
stortbui c (pl ~en) acquazzone m strijkijzer nt (pl ~s) ferro da stiro
storten v versare; depositare m
storting c (pl ~en) rimessa f, ver- strikje nt (pl ~s) farfallino m
samento m strikt adj severo
*stoten v urtare stripverhaal nt (pl -halen) rac-
stout adj cattivo conto a fumetti m
stoutmoedig adj coraggioso stro nt paglia f
straal c (pl stralen) zampillo m, strodak nt (pl ~en) tetto di
getto m; raggio m paglia m
straalvliegtuig nt (pl ~en) aereo stromen v *scorrere
a reazione, aviogetto m stroming c (pl ~en) corrente f
straat c (pl straten) strada f strook c (pl stroken) striscia f
straatweg c (pl ~en) via selciata stroom c (pl stromen) corrente f
f stroomafwaarts adj con la cor-
straf c (pl ~fen) punizione f, rente
pena f stroomopwaarts adv contro cor-
straffen v punire rente
strafrecht nt diritto penale m stroomverdeler c distributore m
strafschop c (pl ~pen) calcio di stroomversnelling c (pl ~en)
rigore m rapida f
strak adj stretto; strakker maken stroop c sciroppo m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 326

stropen 326 systematisch

stropen v cacciare di frodo summier adj breve


structuur c (pl -turen) struttura f superieur adj migliore
struik c (pl ~en) cespuglio m, superlatief c (pl -tieven) super-
arbusto m lativo m
struikelen v inciampare supermarkt c (pl ~en) super-
struisvogel c (pl ~s) struzzo m mercato m
studeerkamer c studio m supplement nt (pl ~en) supple-
student c (pl ~en) studente m mento m
studente c (pl ~s) studentessa f suppoost c (pl ~en) custode m,
studeren v studiare usciere m
studie c (pl ~s) studio m supporter c (pl ~s) tifoso m
studiebeurs c (pl -beurzen) borsa surfplank c (pl ~en) acquapla-
di studio f no m
stuitend adj rivoltante surveilleren v sorvegliare
stuk1 adj guasto; ~ *gaan rom- Swahili nt swahili m
persi sweater c (pl ~s) maglione m
stuk2 nt (pl ~ken) pezzo m; seg- symbool nt (pl -bolen) simbolo
mento m m
sturen v mandare; governare symfonie c (pl ~n) sinfonia f
stuurboord nt tribordo m sympathie c (pl ~n) simpatia f
stuurkolom c piantone di guida sympathiek adj simpatico
m symptoom nt (pl -tomen) sinto-
stuurman c (pl -lieden, -lui) mo m
timoniere m synagoge c (pl ~s) sinagoga f
stuurwiel nt volante m synoniem nt (pl ~n) sinonimo
subsidie c (pl ~s) sovvenzione f m
substantie c (pl ~s) sostanza f synthetisch adj sintetico
subtiel adj sottile Syri Siria f
succes nt (pl ~sen) successo m Syrir c (pl ~s) siriano m
succesvol adj riuscito Syrisch adj siriano
sude nt/c pelle scamosciata f systeem nt (pl -temen) sistema
suf adj ottuso m
suiker c zucchero m systematisch adj sistematico
suikerklontje nt (pl ~s) zolletta
di zucchero f
suikerzieke c (pl ~n) diabetico m
suikerziekte c diabete m
suite c (pl ~s) appartamento m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 327

327 technologie

T tandarts c (pl ~en) dentista m


tandenborstel c (pl ~s) spazzo-
lino da denti m
tandenstoker c (pl ~s) stuzzica-
taai adj duro denti m
taak c (pl taken) compito m tandpasta c/nt (pl ~'s) dentifri-
taal c (pl talen) lingua f; lin- cio m
guaggio m tandpijn c mal di denti m
taalgids c (pl ~en) manuale di tandpoeder nt/c polvere denti-
conversazione m fricia f
taart c (pl ~en) torta f tandvlees nt gengiva f
tabak c tabacco m tang c (pl ~en) pinze fpl
tabakswinkel c (pl ~s) tabac- tanga c tanga m
cheria f tank c (pl ~s) serbatoio m
tabakszak c (pl ~ken) astuccio tankschip nt (pl -schepen)
per tabacco m petroliera f
tabel c (pl ~len) tabella f tante c (pl ~s) zia f
tablet nt (pl ~ten) pastiglia f tapijt nt (pl ~en) tappeto m
taboe nt (pl ~s) tab m tarief nt (pl tarieven) tariffa f;
tachtig num ottanta prezzo del biglietto m
tactiek c (pl ~en) tattica f tarwe c frumento m
tafel c (pl ~s) tavola f tas c (pl ~sen) borsetta f
tafellaken nt (pl ~s) tovaglia f tastbaar adj palpabile; tangibile
tafeltennis nt pingpong m, ten- tastzin c tatto m
nis da tavolo m taxeren v *fare la stima
taille c (pl ~s) vita f taxi c (pl ~'s) tass m
tak c (pl ~ken) ramo m taxichauffeur c (pl ~s) tassista
talenpracticum nt (pl -tica) m
laboratorio linguistico m taximeter c tassametro m
talent nt (pl ~en) attitudine f, taxistandplaats c (pl ~en)
talento m posteggio di auto pubbliche
talkpoeder nt/c talco m m
talrijk adj numeroso te adv troppo
tam adj addomesticato tearoom c (pl ~s) sala da t f
tamelijk adv piuttosto, abba- technicus c (pl -ci) tecnico m
stanza, alquanto techniek c (pl ~en) tecnica f
tampon c (pl ~s) tampone m technisch adj tecnico
tand c (pl ~en) dente m technologie c tecnologia f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 328

teder 328 telepathie

teder adj delicato teken nt (pl ~s, ~en) segno m;


teef c (pl teven) cagna f indizio m
teen c (pl tenen) dito del piede tekenen v disegnare; filmare
m tekenfilm c (pl ~s) cartone ani-
teer adj dolce; c/nt catrame m mato m
tegel c (pl ~s) mattonella f tekening c (pl ~en) disegno m
tegelijk adv nello stesso tempo; tekort nt (pl ~en) carenza f;
alla volta deficit m; *~schieten mancare
tegelijkertijd adv simultanea- tekortkoming c (pl ~en) defi-
mente cienza f
tegemoetkoming c (pl ~en) tekst c (pl ~en) testo m
concessione f tel c (pl ~len) istante m
tegen prep contro telefoneren v telefonare
tegendeel nt contrario m telefoniste c (pl ~n, ~s) centra-
tegengesteld adj contrario, linista f, telefonista f
opposto telefoon c (pl ~s) telefono m;
*tegenkomen v incontrare draagbare ~ telefonino m,
tegenover prep di fronte a, in cellulare m
faccia a telefoonboek nt (pl ~en) elen-
tegenslag c (pl ~en) sfortuna f; co telefonico m
rovescio m telefooncel c (pl ~len) cabina
*tegenspreken v *contraddire telefonica f
tegenstander c (pl ~s) avversa- telefooncentrale c (pl ~s) cen-
rio m tralino m
tegenstelling c (pl ~en) contra- telefoongesprek nt (pl ~ken)
sto m chiamata f
tegenstrijdig adj contradditto- telefoongids c (pl ~en) elenco
rio telefonico m
*tegenvallen v *deludere telefoonhoorn c (pl ~s) ricevi-
*tegenwerpen v obiettare tore m
tegenwerping c (pl ~en) obie- telefoontje nt (pl ~s) telefonata
zione f f
tegenwoordig adj attuale telegraferen v telegrafare
tegenwoordigheid c presenza f telegram nt (pl ~men) tele-
tegenzin c avversione f gramma m
tehuis nt (pl tehuizen) ospizio telelens c (pl -lenzen) teleobiet-
m; asilo m tivo m
teint c carnagione f telepathie c telepatia f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 329

teleurstellen 329 tevoren

teleurstellen v *deludere terloops adj incidentale


teleurstelling c (pl ~en) delu- term c (pl ~en) termine m
sione f termijn c (pl ~en) termine m
televisie c televisione f terpentijn c trementina f
televisietoestel nt (pl ~len) terras nt (pl ~sen) terrazza f
televisore m terrein nt (pl ~en) terreno m
telex c telex m terreur c terrorismo m
telkens adv ripetutamente terrorisme nt terrorismo m
tellen v contare terrorist c (pl ~en) terrorista m
telwoord nt (pl ~en) numerale terug adv indietro
m terugbetalen v rimborsare;
temmen v addomesticare *rendere
tempel c (pl ~s) tempio m terugbetaling c (pl ~en) rim-
temperatuur c (pl -turen) tem- borso m
peratura f *terugbrengen v riportare
tempo nt velocit f *teruggaan v tornare
tendens c (pl -denzen) tenden- teruggang c depressione f,
za f recessione f
tenminste adv almeno terugkeer c ritorno m
tennis nt tennis m terugkeren v ritornare
tennisbaan c (pl -banen) *terugkomen v ritornare
campo da tennis m terugreis c viaggio di ritorno
tennisschoenen pl scarpe da *terugroepen v richiamare
tennis fpl terugsturen v rinviare
tenslotte adv finalmente *terugtrekken v ritirare
tent c tenda f *terugvinden v recuperare
tentdoek nt tela di canapa f terugweg c ritorno m
tentoonstellen v *esporre; esibi- *terugzenden v rispedire
re terwijl conj mentre
tentoonstelling c (pl ~en) espo- terzijde adv da parte
sizione f test c (pl ~s) esame m
tenzij conj a meno che testament nt (pl ~en) testa-
teraardebestelling c (pl ~en) mento m
seppellimento m testen v saggiare
terecht adj giusto; adv giusta- tevens adv pure
mente tevergeefs adv invano
terechtstelling c (pl ~en) esecu- tevoren adv prima; van ~ in
zione f anticipo, prima
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 330

tevreden 330 toegeven

tevreden adj soddisfatto, con- tiende num decimo


tento tiener c (pl ~s) adolescente m
tewaterlating c varo m tijd c (pl ~en) tempo m; de
*teweegbrengen v effettuare laatste ~ ultimamente; op ~
tewerkstellen v impiegare in tempo; vrije ~ tempo libe-
tewerkstelling c (pl ~en) impie- ro
go m tijdbesparend adj che fa rispar-
textiel c/nt tessuto m miare tempo
Thailand Tailandia f tijdelijk adj temporaneo
Thailander c (pl ~s) tailandese tijdens prep durante
m tijdgenoot c (pl -noten) con-
Thais adj tailandese temporaneo m
thans adv adesso tijdperk nt (pl ~en) epoca f
theater nt (pl ~s) teatro m tijdschrift nt (pl ~en) rivista f,
thee c t m periodico m, giornale m
theedoek c (pl ~en) canovaccio tijger c (pl ~s) tigre f
per stoviglie m tijm c timo m
theekopje nt (pl ~s) tazzina da tikken v dattilografare
t f timmerhout nt legname m
theelepel c (pl ~s) cucchiaino timmerman c (pl -lieden, -lui)
m falegname m
theepot c (pl ~ten) teiera f tin nt stagno m, peltro m
theeservies nt (pl -viezen) ser- tiran c (pl ~nen) tiranno m
vizio da t m titel c (pl ~s) titolo m
thema nt (pl ~'s) tema m; eser- toast c (pl ~s) crostino m; brin-
cizio m disi m
theologie c teologia f toch adv comunque; conj eppu-
theoretisch adj teorico re
theorie c (pl ~n) teoria f tocht c corrente d'aria f
therapie c (pl ~n) terapia f toe adj chiuso
thermometer c (pl ~s) termo- toebehoren v *appartenere; nt
metro m accessori mpl
thermosfles c (pl ~sen) termos toedienen v somministrare
m toegang c ammissione f,
thermostaat c (pl -staten) ter- ingresso m, accesso m
mostato m toegankelijk adj accessibile
thuis adv a casa, in casa *toegeven v *ammettere; cede-
tien num dieci re
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 331

toehoorder 331 toneelkijker

toehoorder c (pl ~s) uditore m m


toekennen v aggiudicare toestemmen v consentire
toekomst c futuro m toestemming c permesso m;
toekomstig adj futuro consenso m
toelage c (pl ~n) assegno m, toetje nt (pl ~s) dolce m
sussidio m toeval nt caso m
*toelaten v *ammettere toevallig adj fortuito, inciden-
toelating c (pl ~en) ammissio- tale; adv per caso
ne f toevertrouwen v affidare, con-
toelichten v delucidare segnare
toelichting c (pl ~en) schiari- toevoegen v *aggiungere
mento m toevoeging c (pl ~en) aggiunta
toen conj quando; adv allora f
toename c aumento m toewijden v dedicare
*toenemen v *accrescersi; toe- *toewijzen v assegnare
nemend progressivo toezicht nt sorveglianza f; ~
toenmalig adj di allora *houden op *soprintendere
toepassen v applicare toffee c (pl ~s) caramella f
toepassing c (pl ~en) applica- toilet nt (pl ~ten) gabinetto m;
zione f toeletta f
toereikend adj adeguato toiletbenodigdheden pl articoli
toerisme nt turismo m da toeletta mpl
toerist c (pl ~en) turista m/f toiletpapier nt carta igienica f
toeristenklasse c classe turistica toilettafel c (pl ~s) toeletta f
f toilettas c (pl ~sen) astuccio di
toernooi nt (pl ~en) torneo m toeletta m
toeschouwer c (pl ~s) spettato- tol c pedaggio m
re m tolk c (pl ~en) interprete m
*toeschrijven aan v attribuire a tolken v *fare da interprete
*toeslaan v colpire tolweg c (pl ~en) strada a
toeslag c (pl ~en) supplemento pedaggio f
m tomaat c (pl tomaten) pomo-
toespraak c (pl -spraken) doro m
discorso m ton c (pl ~nen) barile m, botte
*toestaan v *permettere f; tonnellata f
toestand c (pl ~en) stato m toneel nt teatro m; scena f
toestel nt (pl ~len) apparecchio toneelkijker c (pl ~s) binocolo
m; aereo m; telefono interno m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 332

toneelschrijver 332 trek

toneelschrijver c (pl ~s) dram- toverkunst c magia f


maturgo m traag adj ottuso; lento
toneelspeelster c (pl ~s) attrice traan c (pl tranen) lacrima f
f trachten v tentare
toneelspelen v recitare tractor c (pl ~en, ~s) trattore m
toneelspeler c (pl ~s) attore m; traditie c (pl ~s) tradizione f
commediante m traditioneel adj tradizionale
toneelstuk nt (pl ~ken) rappre- tragedie c (pl ~s) tragedia f
sentazione teatrale f tragisch adj tragico
tonen v mostrare trainen v addestrare
tong c (pl ~en) lingua f; soglio- trainer c (pl ~s) allenatore m
la f training c addestramento m
tonicum nt (pl -ca, ~s) tonico m tralie c (pl ~s) sbarra f
tonijn c (pl ~en) tonno m tram c (pl ~s) tram m
toon c (pl tonen) tono m transactie c (pl ~s) accordo m,
toonbank c (pl ~en) banco m transazione f
toonladder c (pl ~s) scala musi- transatlantisch adj transatlanti-
cale f co
toonzaal c (pl -zalen) sala di transformator c (pl ~en, ~s) tra-
esposizione f sformatore m
toorn c collera f transpiratie c traspirazione f
top c (pl ~pen) vetta f; cima f transpireren v traspirare
topje nt canottiera f transport nt (pl ~en) trasporto
toppunt nt (pl ~en) colmo m; m
apice m transporteren v trasportare
toren c (pl ~s) torre f trap c (pl ~pen) scala f; calcio
tot prep fino a, finch; conj fin- m
ch non; ~ aan fino a; ~ trapleuning c (pl ~en) ringhiera
zover finora f
totaal1 adj totale, globale trappen v tirare calci
totaal2 nt (pl totalen) totale m; trechter c (pl ~s) imbuto m
in ~ in tutto trede c (pl ~n) scalino m
totalisator c (pl ~s) totalizzato- *treffen v colpire
re m trefpunt nt (pl ~en) luogo di
totalitair adj totalitario riunione m
totdat conj finch trein c (pl ~en) treno m; door-
touw nt (pl ~en) spago m, gaande ~ treno diretto m
corda f trek1 c (pl ~ken) tratto m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 333

trek 333 tweemaal

trek2 c appetito m Tsjechisch adj ceco


*trekken v tirare; *estrarre; tube c (pl ~s) tubetto m
camminare tuberculose c tubercolosi f
trekker c (pl ~s) grilletto m tuin c (pl ~en) giardino m
trekking c (pl ~en) sorteggio m tuinbouw c orticoltura f
treuren v *affliggersi tuinman c giardiniere m
treurig adj malinconico tuit c (pl ~en) becco m
treurspel nt (pl ~en) tragedia f tulp c (pl ~en) tulipano m
tribune c (pl ~s) tribuna f tumor c (pl ~en, ~s) tumore m
tricotgoederen pl maglieria f Tunesi Tunisia f
triest adj deprimente Tunesir c (pl ~s) tunisino m
trillen v vibrare Tunesisch adj tunisino
triomf c (pl ~en) trionfo m tunnel c (pl ~s) galleria f
triomfantelijk adj trionfante turbine c (pl ~s) turbina f
troepen pl truppe fpl Turk c (pl ~en) turco m
trolleybus c (pl ~sen) filobus m Turkije Turchia f
trommel c (pl ~s) barattolo m; Turks adj turco; ~ bad bagno
tamburo m turco m
trommelvlies nt (pl -vliezen) tussen prep tra; fra
timpano m tussenbeide *komen v interfe-
trompet c (pl ~ten) tromba f rire
troon c (pl tronen) trono m tussenpersoon c (pl -sonen)
troost c consolazione f intermediario m
troosten v consolare tussenpoos c (pl -pozen) inter-
troostprijs c (pl -prijzen) pre- vallo m
mio di consolazione m tussenruimte c spazio m
tropen pl tropici mpl tussenschot nt (pl ~ten) diviso-
tropisch adj tropicale rio m; membrana f
trots adj fiero; c fierezza f tussentijd c interim m
trottoir nt (pl ~s) marciapiede twaalf num dodici
m twaalfde num dodicesimo
trouw adj fedele twee num due
trouwen v sposarsi tweed nt tweed m
trouwens adv d'altronde tweede num secondo
trouwring c (pl ~en) fede f tweedehands adj d'occasione
trui c (pl ~en) maglione m tweedelig adj in due pezzi
Tsjech c (pl ~en) ceco m tweeling c (pl ~en) gemelli mpl
Tsjechi Repubblica Ceca f tweemaal adv due volte
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 334

tweesprong 334

tweesprong c (pl ~en) bivio m


tweetalig adj bilingue
twijfel c (pl ~s) dubbio m
U
twijfelachtig adj dubbioso
twijfelen v dubitare u pron Lei; Le
twijg c (pl ~en) ramoscello m ui cipolla f
twintig num venti uil c (pl ~en) gufo m
twintigste num ventesimo uit prep da; per; adv fuori
twist c (pl ~en) litigio m uitademen v espirare, esalare
twisten v litigare, *discutere uitbarsting c (pl ~en) scoppio
tyfus c tifo m m
type nt (pl ~n, ~s) tipo m uitbenen v disossare
typen v dattilografare *uitblinken v *eccellere
typisch adj tipico uitbreiden v allargare, amplia-
typiste c (pl ~s, ~n) dattilografa re, *espandere
f uitbreiding c (pl ~en) amplia-
mento m
uitbuiten v sfruttare
uitbundig adj esuberante
uitdagen v sfidare
uitdaging c (pl ~en) sfida f
uitdelen v distribuire
*uitdoen v *spegnere
uitdrukkelijk adj esplicito, cate-
gorico
uitdrukken v *esprimere
uitdrukking c (pl ~en) espres-
sione f; frase f
uiteindelijk adj finale; adv final-
mente
uiten v *esprimere; *emettere
uiteraard adv naturalmente
uiterlijk adj esterno, esteriore;
nt esteriore m; aspetto m
uiterst adj estremo
uiterste nt (pl ~n) estremo m
*uitgaan v *uscire
uitgang c uscita f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 335

uitgangspunt 335 uitverkocht

uitgangspunt nt (pl ~en) punto nare; *spegnere


di partenza m uitnodigen v invitare
uitgave c (pl ~n) spesa f; edi- uitnodiging c (pl ~en) invito m
zione f uitoefenen v esercitare
uitgebreid adj comprensivo, uitpakken v *disfare
vasto uitputten v esaurire
uitgelezen adj scelto uitrekenen v calcolare
uitgestrekt adj vasto uitrit c (pl ~ten) uscita f
*uitgeven v *spendere; pubbli- uitroep c (pl ~en) esclamazione
care, distribuire f
uitgever c (pl ~s) editore m *uitroepen v esclamare
uitgezonderd prep eccetto uitrusten v riposarsi; equipag-
uitgifte c (pl ~n) emissione f giare
*uitglijden v scivolare uitrusting c (pl ~en) equipag-
uithoudingsvermogen nt resi- giamento m; attrezzatura f,
stenza f corredo m
uiting c (pl ~en) manifestazio- uitschakelen v *spegnere; disin-
ne f serire
*uitkiezen v *scegliere *uitscheiden v *smettere
*uitkijken v *stare in guardia, *uitschelden v ingiuriare
*stare attento uitslag c (pl ~en) esito m; esan-
zich uitkleden v spogliarsi tema m
*uitkomen v sbocciare; avverar- *uitsluiten v *escludere
si; *fare comodo; *venire a uitsluitend adv esclusivamente,
costare; ~ op *dare su unicamente
uitkomst c conseguenza f uitspraak c (pl -spraken) pro-
uitlaat c (pl -laten) scappamen- nuncia f; verdetto m
to m uitspreiden v *estendere
uitlaatgassen pl gas di scarico *uitspreken v pronunciare
m uitstapje nt (pl ~s) gita f
uitlaatpijp c (pl ~en) scappa- uitstappen v *scendere
mento m uitstekend adj ottimo, eccellen-
*uitladen v scaricare te
uitleg c spiegazione f uitstel nt rinvio m; dilazione f
uitleggen v spiegare uitstellen v differire, rimanda-
uitlenen v prestare re; rinviare
uitleveren v estradare *uittrekken v *estrarre
uitmaken v importare; determi- uitverkocht adj esaurito
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 336

uitverkoop 336 uw

uitverkoop c saldi mpl Uruquayaan c uruguaiano m


*uitvinden v inventare Uruquayaans adj uruguaiano
uitvinder c (pl ~s) inventore m uur nt (pl uren) ora f; om... ~
uitvinding c (pl ~en) invenzio- alle...; uur- alli ora
ne f uw pron Suo
uitvoer c esportazione f
uitvoerbaar adj realizzabile
uitvoeren v eseguire; effettuare,
compiere; esportare
uitvoerend adj esecutivo; uit-
voerende macht potere esecu-
tivo
uitvoerig adj particolareggiato
uitwerken v elaborare
*uitwijzen v *espellere
uitwisselen v scambiare
*uitzenden v *trasmettere
uitzending c (pl ~en) emissione
f, trasmissione f
uitzicht nt (pl ~en) vista f
uitzondering c (pl ~en) eccezio-
ne f
uitzonderlijk adj eccezionale
*uitzuigen v salassare
ultraviolet adj ultravioletto
unaniem adj unanime
unie c (pl ~s) confederazione f
uniek adj unico
uniform1 adj uniforme
uniform2 nt/c (pl ~en) uniforme
f
universeel adj universale
universiteit c (pl ~en) univer-
sit f
urgent adj pressante
urgentie c urgenza f
urine c urina f
Uruguay Uruguay m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 337

337 vasteland

V vals adj falso


valuta c (pl ~'s) valuta f
van prep di; da; gi da; per
vanaf prep da, a partire da
vaag adj vago; offuscato vanavond adv stasera
vaak adv spesso vandaag adv oggi
vaandel nt (pl ~s) stendardo m *vangen v acchiappare; cattu-
vaardig adj abile rare
vaardigheid c (pl -heden) abi- vangrail c (pl ~s) barriera di
lit f sicurezza f
vaart c rapidit f vangst c (pl ~en) cattura f
vaartuig nt (pl ~en) nave f vanille c vaniglia f
vaarwater nt via d'acqua f vanmiddag adv oggi nel pome-
vaas c (pl vazen) vaso m riggio
vaatje nt (pl ~s) bariletto m vanmorgen adv stamani
vaatwerk nt vasellame m vannacht adv stanotte
vacant adj vacante vanwege prep a causa di, a
vacature c posto vacante m motivo di, in conseguenza di
vacum nt vuoto m vanzelfsprekend adj evidente,
vader c (pl ~s) padre m indubbio
vaderland nt patria f *varen v navigare
vagebond c (pl ~en) barbone m variren v differire
vak nt (pl ~ken) professione f, varittheater nt (pl ~s) teatro
mestiere m; scomparto m di variet m
vakantie c (pl ~s) ferie fpl, varitvoorstelling c (pl ~en)
vacanza f; met ~ in ferie spettacolo di variet m
vakantiekamp nt (pl ~en) colo- varken nt (pl ~s) maiale m
nia di vacanze f varkensleer nt pelle di cinghia-
vakantieoord nt (pl ~en) luogo le f
di villeggiatura m varkensvlees nt carne di maiale
vakbond c (pl ~en) sindacato m f
vakkundig adj esperto; abile vaseline c vasellina f
vakman c (pl -lieden) esperto m vast adj fisso, saldo; stabile; adv
val1 c caduta f strettamente; ~ menu pranzo
val2 c (pl ~len) trappola f a prezzo fisso m
valk c (pl ~en) falcone m vastberaden adj deciso
vallei c (pl ~en) valle f vastbesloten adj risoluto
*vallen v *cadere vasteland nt terraferma f; con-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 338

vasthouden 338 verantwoorden

tinente m veiling c asta f


*vasthouden v *tenere; zich ~ vel nt pelle f
*reggersi veld nt (pl ~en) campo m
vastmaken v allacciare; attacca- veldbed nt (pl ~den) branda f
re veldkijker c binocolo m
vastomlijnd adj esplicito velg c (pl ~en) cerchione m
vastspelden v appuntare Venezolaan c (pl -lanen) vene-
vaststellen v stabilire zolano m
vat nt (pl ~en) botte f, barile m; Venezolaans adj venezolano
recipiente m Venezuela Venezuela m
*vechten v lottare; combattere vennoot c (pl -noten) socio m
vee nt bestiame m vensterbank c (pl ~en) davan-
veearts c (pl ~en) veterinario m zale m
veel adj molto, molti; adv vent c tizion, m tipo m
molto ventiel nt (pl ~en) valvola f
veelbetekenend adj significati- ventilatie c (pl ~s) ventilazione
vo f
veelomvattend adj vasto ventilator c (pl ~s, ~en) ventila-
veelvuldig adj frequente tore m
veelzijdig adj universale ventilatorriem c (pl ~en) cin-
veen nt landa f ghia del ventilatore f
veer c penna f; molla f ventileren v ventilare
veerboot c (pl -boten) traghet- ver adj lontano; remoto,
to m distante
veertien num quattordici; ~ verachten v disprezzare
dagen quindicina di giorni f verachting c disprezzo m
veertiende num quattordicesi- verademing c sollievo m
mo veranda c (pl ~'s) veranda f
veertig num quaranta veranderen v cambiare; modifi-
vegen v scopare; strofinare care, trasformare
vegetarir c (pl ~s) vegetariano verandering c (pl ~en) cambio
m m; modifica f; mutamento m
veilig adj sicuro veranderlijk adj variabile
veiligheid c sicurezza f verantwoordelijk adj responsa-
veiligheidsgordel c cintura di bile
sicurezza f verantwoordelijkheid c
veiligheidsspeld c (pl ~en) spil- (pl -heden) responsabilit f
lo di sicurezza m verantwoorden v *rendere
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 339

verband 339 verduidelijken

conto di l'ingresso; ~ voor voetgan-


verband nt (pl ~en) connessio- gers vietato ai pedoni
ne f, attinenza f; fasciatura f verbond nt (pl ~en) lega f
verbandkist c (pl ~en) equipag- verbouwen v coltivare
giamento di pronto soccorso verbranden v bruciare
m verbruiken v consumare
verbazen v sbalordire, *stupefa- verbruiker c (pl ~s) consumato-
re, stupire; zich ~ meravigliar- re m
si verdacht adj sospetto
verbazing c sorpresa f, stupore verdachte c (pl ~n) indiziato m;
m, meraviglia f accusato m
zich verbeelden v figurarsi, verdampen v evaporare
immaginare verdedigen v *difendere
verbeelding c immaginazione f verdediging c difesa f
*verbergen v *nascondere verdelen v ripartire
verbeteren v migliorare; *cor- *verdenken v sospettare
reggere verdenking c (pl ~en) sospetto
verbetering c (pl ~en) migliora- m
mento m; rettifica f verder adj pi lontano; adv al
*verbieden v proibire di l; ~ dan pi in l di
*verbinden v collegare, *con- verdienen v guadagnare; meri-
nettere, unire; bendare; zich ~ tare
impegnarsi verdienste c (pl ~n) merito m;
verbinding c (pl ~en) legame verdiensten pl guadagni mpl
m; coincidenza f; zich in ~ verdieping c (pl ~en) piano m
stellen met contattare verdikken v ispessire
verblijf nt (pl -blijven) soggior- verdoving c (pl ~en) anestesia f
no m verdraaien v *storcere
verblijfsvergunning c (pl ~en) verdrag nt (pl ~en) trattato m
permesso di soggiorno m *verdragen v sopportare
*verblijven v *trattenersi verdriet nt cordoglio m, dispia-
verblinden v abbagliare; ver- cere m
blindend abbagliante verdrietig adj mesto
verbod nt (pl ~en) divieto m *verdrijven v scacciare
verboden adj vietato; ~ te *verdrinken v affogare; affogar-
parkeren divieto di sosta; ~ te si
roken vietato fumare; ~ toe- verdrukken v *opprimere
gang proibito passare, vietato verduidelijken v chiarificare
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 340

verduistering 340 verkeer

verduistering c (pl ~en) eclissi f vergissing c (pl ~en) svista f;


verdunnen v diluire errore m, sbaglio m
verdwaald adj smarrito vergoeden v compensare, rim-
*verdwijnen v sparire borsare; rimunerare
vereisen v *richiedere, *esigere; vergoeding c (pl ~en) rimune-
vereist richiesto razione f
vereiste c (pl ~n) esigenza f vergrootglas nt lente d'ingran-
Verenigde Staten Stati Uniti dimento f
mpl vergroten v ingrandire
verenigen v unire vergroting c (pl ~en) ingrandi-
vereniging c (pl ~en) associa- mento m
zione f; unione f, societ f verguld adj dorato
verf c (pl verven) colore m; tin- vergunning c (pl ~en) licenza f,
tura f permesso m; een ~ verlenen
verfdoos c (pl -dozen) scatola autorizzare
di colori f verhaal nt (pl -halen) racconto
verfrissen v rinfrescare m; storia f
verfrissing c (pl ~en) rinfresco verhandeling c (pl ~en) trattato
m m
vergadering c (pl ~en) assem- verheugd adj lieto
blea f; riunione f verhinderen v impedire
vergeefs adj inutile verhogen v aumentare
vergeetachtig adj smemorato verhoging c (pl ~en) altura f,
*vergelijken v paragonare aumento m, incremento m
vergelijking c (pl ~en) parago- verhoor nt (pl -horen) m inter-
ne m rogazione f, interrogatorio m
*vergeten v dimenticare verhouding c (pl ~en) rapporto
*vergeven v perdonare m
zich vergewissen van v accer- verhuizen v traslocare
tarsi di, accertare verhuizing c (pl ~en) trasloco m
vergezellen v accompagnare verhuren v affittare; *dare in
vergiet nt (pl ~en) colapasta m affitto
vergif nt veleno m verifiren v verificare
vergiffenis c perdono m vering c molleggio m
vergiftig adj tossico verjaardag c (pl ~en) com-
vergiftigen v avvelenare pleanno m; anniversario m
zich vergissen v sbagliarsi; erra- *verjagen v cacciare
re verkeer nt traffico m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 341

verkeerd 341 vermakelijk

verkeerd adj sbagliato, erroneo passato m


verkeersbureau nt (pl ~s) uffi- verlegen adj timido; imbarazza-
cio turistico m to
verkeersopstopping c (pl ~en) verlegenheid c timidezza f; in ~
ingorgo m *brengen *mettere in imba-
verkennen v esplorare razzo
*verkiezen v *eleggere verleiden v *sedurre
verkiezing c (pl ~en) elezione f verleiding c (pl ~en) tentazione
verklaarbaar adj spiegabile f
verklappen v tradire verlenen v accordare
verklaren v affermare, dichiara- verlengen v allungare; *esten-
re; chiarire dere; rinnovare
verklaring c (pl ~en) dichiara- verlenging c (pl ~en) prolunga-
zione f; spiegazione f mento m
zich verkleden v cambiarsi verlengsnoer nt (pl ~en) pro-
verkleuren v scolorirsi lunga f
verknoeien v impasticciare verlichten v illuminare; mitiga-
verkoop c vendita f re
verkoopbaar adj vendibile verlichting c illuminazione f;
verkoopster c (pl ~s) commessa sollievo m
f verliefd adj innamorato
*verkopen v vendere; in het verlies nt (pl -liezen) perdita f
klein ~ vendere al minuto *verliezen v smarrire, *perdere
verkoper c (pl ~s) commesso m verlof nt (pl -loven) congedo
verkorten v raccorciare m; permesso m
verkoudheid c raffreddore m verloofd adj fidanzato
verkrachten v violentare verloofde c (pl ~n) fidanzato
verkrijgbaar adj ottenibile m; fidanzata f
*verkrijgen v *ottenere verlossen v liberare; *redimere
verlagen v ribassare, *ridurre verlossing c (pl ~en) liberazio-
verlammen v paralizzare ne f
verlangen1 v desiderare; ~ naar verloving c (pl ~en) fidanza-
bramare mento m
verlangen2 nt (pl ~s) desiderio verlovingsring c (pl ~en) anello
m; bramosia f di fidanzamento m
verlaten adj deserto vermaak nt divertimento m
*verlaten v lasciare vermageren v dimagrire
verleden adj precedente; nt vermakelijk adj divertente
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 342

vermaken 342 verrukking

vermaken v divertire ne f
vermeerderen v aumentare veroordeelde c (pl ~n) condan-
vermelden v menzionare nato m
vermelding c (pl ~en) menzio- veroordelen v condannare
ne f veroordeling c (pl ~en) con-
vermenigvuldigen v moltiplica- danna f
re veroorloven v *permettere
vermenigvuldiging c (pl ~en) veroorzaken v causare
moltiplicazione f verouderd adj antiquato
*vermijden v evitare veroveraar c conquistatore m
verminderen v diminuire veroveren v conquistare
vermindering c (pl ~en) dimi- verovering c (pl ~en) conquista
nuzione f f
vermiste c (pl ~n) persona verpachten v *dare in locazione
scomparsa f verpakking c (pl ~en) imballag-
vermoedelijk adj presumibile, gio m
probabile verpanden v impegnare
vermoeden v *supporre verplaatsen v spostare
vermoeien v stancare verpleegster c (pl ~s) infermie-
vermogen nt (pl ~s) abilit f, ra f
potere m; potenza f verplegen v curare
zich vermommen travestirsi verplicht adj obbligatorio; ~
vermomming c travestimento *zijn om *essere obbligato a
m verplichten v obbligare
vermoorden v assassinare verplichting c (pl ~en) impegno
vernielen v *distruggere m
vernietigen v *distruggere verraad nt tradimento m
vernietiging c distruzione f *verraden v tradire
vernieuwen v rinnovare verrader c (pl ~s) traditore m
vernis nt/c vernice f verrassen v *sorprendere
veronderstellen v *presumere, verrassing c (pl ~en) sorpresa f
*supporre verrekijker c (pl ~s) binocolo m
verontreiniging c (pl ~en) verreweg adv di granlunga
inquinamento m verrichten v eseguire
verontschuldigen v scusare verrukkelijk adj piacevolissimo,
verontschuldiging c (pl ~en) meraviglioso
scusa f verrukking c (pl ~en) delizia f;
verontwaardiging c indignazio- in ~ *brengen deliziare
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 343

vers 343 vertegenwoordiging

vers1 adj fresco versnellen v accelerare


vers2 nt (pl verzen) verso m versnelling c (pl ~en) velocit f
verschaffen v procurare, *prov- versnellingsbak c (pl ~ken)
vedere cambio di velocit m
verscheidene num parecchi versnellingspook c leva del
verscheidenheid c (pl -heden) cambio f
variet f versperren v ostruire
verschepen v spedire verspillen v sprecare
*verschieten v sbiadire verspilling c spreco m
*verschijnen v *apparire verspreiden v sparpagliare,
verschijning c (pl ~en) appari- *diffondere
zione f *verstaan v *intendere
verschijnsel nt (pl ~en, ~s) verstand nt intelligenza f;
fenomeno m ragione f; gezond ~ discerni-
verschil nt (pl ~len) differenza f mento m
verschillen v differire verstandig adj ragionevole
verschillend adj dissimile, diffe- verstellen v rappezzare
rente; distinto verstijfd adj intirizzito
verschrikkelijk adj tremendo; verstoppen v celare
spaventevole, terribile verstoren v disturbare; turbare
verschuldigd adj dovuto; ~ *verstrijken v *scadere
*zijn *dovere verstuiken v *storcere
versie c (pl ~s) versione f verstuiking c (pl ~en) distorsio-
versiering c (pl ~en) ornamen- ne f
to m verstuiver c (pl ~s) vaporizzato-
versiersel nt (pl ~s,~en) orna- re m
mento m versturen v spedire, inviare
*verslaan v *sconfiggere, batte- vertalen v *tradurre
re vertaler c (pl ~s) traduttore m
verslag nt (pl ~en) relazione f, vertaling c (pl ~en) traduzione
resoconto m f
verslaggever c (pl ~s) corri- verteerbaar adj digeribile
spondente m vertegenwoordigen v rappre-
zich *verslapen v dormire trop- sentare
po vertegenwoordiger c (pl ~s)
versleten adj usato, consuma- agente m, rappresentante m
to, liso vertegenwoordiging c (pl ~en)
*verslijten v logorare rappresentanza f; agenzia f
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 344

vertellen 344 verzachten

vertellen v raccontare verwaand adj presuntuoso,


vertelling c (pl ~en) racconto m arrogante
verteren v digerire verwaarlozen v trascurare
verticaal adj verticale verwaarlozing c negligenza f
vertolken v interpretare verwachten v aspettare; *preve-
vertonen v esibire; *mettere in dere
mostra, *esporre verwachting c (pl ~en) aspetta-
vertragen v ritardare, rallentare tiva f; prospettiva f; in ~
vertraging c (pl ~en) ritardo m incinta
vertrek1 nt partenza f verwant adj congiunto
vertrek2 nt (pl ~ken) camera f verwante c (pl ~n) parente m/f
*vertrekken v partire verward adj confuso
vertrektijd c ora di partenza f verwarmen v scaldare
vertrouwd adj familiare verwarming c riscaldamento m
vertrouwelijk adj confidenziale verwarren v *confondere
vertrouwen nt fiducia f; v fidar- verwarring c confusione f;
si; ~ op contare su tumulto m; in ~ *brengen
vervaardigen v confezionare imbarazzare
vervaldag c scadenza f verwekken v generare
vervallen adj scaduto verwelkomen v *accogliere
*vervallen v spirare verwennen v viziare
vervalsen v falsificare *verwerpen v *respingere
vervalsing c (pl ~en) falsifica- *verwerven v *ottenere
zione f verwezenlijken v attuare
*vervangen v sostituire verwijden v allargare
vervanging c sostituto m verwijderen v spostare
vervelen v annoiare; infastidire verwijdering c spostamento m
vervelend adj monotono, noio- verwijt nt (pl ~en) rimprovero
so; antipatico m; biasimo m
verven v verniciare; *tingere *verwijten v rimproverare
vervloeken v *maledire *verwijzen naar v rimandare a
vervoer nt trasporto m verwijzing c (pl ~en) riferimen-
vervolg nt (pl ~en) continua- to m
zione f verwonden v ferire
vervolgen v continuare; perse- verwonderen v stupire
guire verwondering c stupore m
vervolgens adv in seguito verwonding c (pl ~en) ferita f
vervuiling c contaminazione f verzachten v ammorbidire
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 345

verzamelaar 345 visgraat

verzamelaar c (pl ~s) collezio- viaduct c/nt (pl ~en) viadotto m


nista m vibratie c (pl ~s) vibrazione f
verzamelen v *raccogliere vice-president c (pl ~en) vice-
verzameling c (pl ~en) collezio- presidente m
ne f vier num quattro
verzekeren v assicurare vierde num quarto
verzekering c (pl ~en) assicura- vieren v celebrare
zione f viering c (pl ~en) celebrazione f
verzekeringspolis c (pl ~sen) vierkant adj quadrato; nt qua-
polizza di assicurazione f drato m
*verzenden v spedire vies adj sudicio
verzending c invio m vijand c (pl ~en) nemico m
verzet nt resistenza f vijandig adj ostile
zich verzetten v *opporsi vijf num cinque
verzilveren v convertire vijfde num quinto
*verzinnen v inventare vijftien num quindici
verzinsel nt (pl ~s) finzione f vijftiende num quindicesimo
verzoek nt (pl ~en) domanda f, vijftig num cinquanta
richiesta f vijg c (pl ~en) fico m
*verzoeken v *richiedere, pre- vijl c (pl ~en) lima f
gare, *chiedere vijver c (pl ~s) stagno m
verzoening c (pl ~en) riconci- villa c (pl ~'s) villa f
liazione f vilt nt feltro m
verzorgen v occuparsi di; bada- viltstift c pennarello m
re a *vinden v trovare; *ritenere
verzorging c cura f vindingrijk adj inventivo
verzwikken v *storcere vinger c (pl ~s) dito m
vest nt (pl ~en) giaccone m; vingerafdruk c (pl ~ken)
panciotto m, giacca f impronta digitale f
vestigen v stabilire; zich ~ siste- vingerhoed c (pl ~en) ditale m
marsi vink c (pl ~en) fringuello m
vesting c (pl ~en) fortezza f violet adj violetto
vet1 adj grasso viool c (pl violen) violino m
vet2 nt (pl ~ten) grasso m viooltje nt (pl ~s) violetta f
veter c (pl ~s) laccio m vis c (pl ~sen) pesce m
vettig adj unto, untuoso visakte c (pl ~n, ~s) permesso
vezel c (pl ~s) fibra f di pesca m
via prep via visgraat c (pl -graten) spina di
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 346

vishaak 346 voeren

pesce f vlijt c zelo m


vishaak c (pl -haken) amo m vlijtig adj laborioso; zelante
visie c visione f vlinder c (pl ~s) farfalla f
visite c visita f vlinderdasje nt (pl ~s) cravattino
visitekaartje nt biglietto da visita m
m vlinderslag c nuoto a farfalla m
viskuit c uova di pesce fpl vloed c flusso m
vislijn c (pl ~en) lenza f vloeibaar adj liquido, fluido
visnet nt (pl ~ten) rete da pesca f vloeien v *scorrere; vloeiend
vissen v pescare fluente
visser c (pl ~s) pescatore m vloeipapier nt carta assorbente f
visserij c pesca f vloeistof c (pl ~fen) fluido m
vistuig nt attrezzi da pesca mpl vloek c (pl ~en) bestemmia f
visum nt (pl visa) visto m vloeken v bestemmiare
viswinkel c (pl ~s) pescheria f vloer c (pl ~en) pavimento m
vitamine c (pl ~n, ~s) vitamina f vloerkleed nt (pl -kleden) tappe-
vitrine c (pl ~s) bacheca f to m
vlag c (pl ~gen) bandiera f vloot c (pl vloten) flotta f
vlak adj piano vlot nt (pl ~ten) zattera f
vlakgom c/nt (pl ~men) gomma vlotter c (pl ~s) galleggiante m
per cancellare f vlucht c (pl ~en) volo m
vlakte c (pl ~n, ~s) pianura f vluchten v fuggire
vlam c (pl ~men) fiamma f vlug adj rapido, svelto, veloce;
vlees nt carne f adv presto
vlek c (pl ~ken) macchia f vocaal adj vocale
vlekkeloos adj immacolato vocabulaire nt vocabolario m
vlekken v macchiare vocht nt umidit f
vlekkenwater nt smacchiatore m vochtig adj umido
vleugel c (pl ~s) ala f; pianoforte vochtigheid c umidit f
a coda m vod nt (pl ~den) straccio m
vlieg c (pl ~en) mosca f voeden v nutrire
*vliegen v volare voedsel nt cibo m
vliegramp c (pl ~en) incidente voedselvergiftiging c intossica-
aereo m zione alimentare f
vliegtuig nt (pl ~en) velivolo m, voedzaam adj nutriente
aeroplano m, aereo m zich voegen bij v unirsi a
vliegveld nt (pl ~en) aeroporto voelen v sentire; percepire
m voeren v *condurre
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 347

voering 347 voordeel

voering c (pl ~en) fodera f volledig adj completo


voertuig nt (pl ~en) veicolo m volmaakt adj perfetto
voet c (pl ~en) piede m; te ~ a volmaaktheid c perfezione f
piedi volslagen adj assoluto, completo
voetbal nt calcio m volt c volt m
voetbalwedstrijd c (pl ~en) par- voltage c/nt (pl ~s) voltaggio m
tita di calcio f voltooien v completare
voetganger c (pl ~s) pedone m volume nt (pl ~n, ~s) volume m
voetpad nt (pl ~en) sentiero m volwassen adj adulto
voetpoeder nt/c talco per piedi volwassene c (pl ~n) adulto m
m vonk c (pl ~en) scintilla f
voetrem c freno a pedale m vonnis nt (pl ~sen) sentenza f
vogel c (pl ~s) uccello m voogd c (pl ~en) tutore m
vol adj pieno; colmo voogdij c tutela f
volbloed adj purosangue voor prep davanti; in testa a, di
*volbrengen v compiere fronte a; prima di; per
voldaan adj accontentato vooraanstaand adj dominante,
voldoende adj abbastanza, suffi- eminente
ciente; ~ *zijn bastare *voorafgaan v precedere
voldoening c soddisfazione f vooral adv essenzialmente, spe-
volgen v seguire; volgend suc- cialmente, soprattutto
cessivo, prossimo, seguente voorbarig adj prematuro
volgens prep secondo voorbeeld nt (pl ~en) esempio m
volgorde c ordine m, successio- voorbehoedmiddel nt (pl ~en)
ne f anticoncezionale m, contracet-
*volhouden v perseverare; persi- tivi mpl
stere voorbehoud nt riserva f
volk nt (pl ~en, ~eren) popolo voorbereiden v preparare
m; volks- nazionale; popolare; voorbereiding c (pl ~en) prepa-
popolano razione f
volkomen adj perfetto; adv voorbij adj passato, finito; prep
totalmente al di l di, oltre
volkorenbrood nt pane integrale *voorbijgaan v *trascorrere, sor-
m passare
volksdans c (pl ~en) danza voorbijganger c (pl ~s) passante
popolare f m
volkslied nt (pl ~eren) canzone voordat conj prima che
popolare f; inno nazionale m voordeel nt (pl -delen) vantag-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 348

voordelig 348 voortreffelijk

gio m; profitto m vooroorlogs adj d'anteguerra


voordelig adj vantaggioso; eco- voorraad c (pl -raden) scorta f,
nomico riserva f, provvista f; provvi-
zich *voordoen v *accadere sioni fpl
voorgaand adj previo, prece- voorrang c priorit f; preceden-
dente za f
voorganger c (pl ~s) predeces- voorrecht nt (pl ~en) privilegio
sore m m
voorgerecht nt antipasto m voorruit c (pl ~en) parabrezza
voorgrond c primo piano m m
voorhanden adj disponibile *voorschieten v avanzare
voorheen adv anteriormente voorschot nt (pl ~ten) anticipo
voorhoofd nt (pl ~en) fronte f m
voorjaar nt primavera f voorschrift nt (pl ~en) regola-
voorkant c facciata f mento m
voorkeur c preferenza f; de ~ *voorschrijven v *prescrivere
*geven aan preferire voorspellen v *predire, *preve-
voorkomen1 nt aspetto m, dere
apparenza f voorspelling c (pl ~en) previsio-
*voorkomen2 v capitare, *acca- ne f
dere voorspoed c prosperit f
*voorkomen3 v *prevenire voorsprong c vantaggio m
voorkomend adj servizievole voorstad c (pl -steden) sobbor-
voorletter c (pl ~s) iniziale f go m
voorlopig adj provvisorio; pre- voorstander c patrocinatore m
liminare voorstel nt (pl ~len) proposta f;
voormalig adj antico suggerimento m
voorman c (pl ~nen) capoma- voorstellen v *proporre, sugge-
stro m rire; presentare; raffigurare;
voornaam1 adj distinto; voor- zich ~ concepire, immaginare
naamste adj principale voorstelling c (pl ~en) rappre-
voornaam2 c (pl -namen) nome sentazione f, spettacolo m
m, nome di battesimo m voortaan adv d'ora innanzi
voornaamwoord nt (pl ~en) voortduren v continuare;
pronome m voortdurend continuo
voornamelijk adv soprattutto *voortgaan v proseguire; pro-
vooroordeel nt (pl -delen) pre- cedere
giudizio m voortreffelijk adj ottimo; squi-
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 349

voorts 349 vreemdeling

sito m
voorts adv inoltre voorzorg c (pl ~en) precauzio-
voortzetten v continuare ne f
vooruit adv avanti, in avanti; voorzorgsmaatregel c (pl ~en)
anticipatamente precauzione f
vooruitbetaald adj pagato in vorderen v avanzare, progredi-
anticipo re; sequestrare, rivendicare
*vooruitgaan v avanzare vorig adj scorso
vooruitgang c progresso m, vork c (pl ~en) forchetta f
avanzamento m vorm c (pl ~en) forma f
vooruitstrevend adj progressi- vormen v formare
sta vorming c istruzione f
vooruitzicht nt (pl ~en) pro- vorst1 c (pl ~en) monarca m,
spettiva f sovrano m
voorvader c (pl ~s, ~en) ante- vorst2 c gelo m
nato m vos c (pl ~sen) volpe f
voorvechter c (pl s) difensore m vouw c (pl ~en) piega f
voorvoegsel nt (pl ~s) prefisso *vouwen v piegare
m vraag c (pl vragen) questione f;
voorwaarde c (pl ~n) condizio- domanda f
ne f vraaggesprek nt (pl ~ken)
voorwaardelijk adj condiziona- intervista f
le vraagstuk nt (pl ~ken) proble-
voorwaarts adv avanti ma m
voorwenden v *pretendere vraagteken nt (pl ~s) punto
voorwendsel nt (pl ~s, ~en) interrogativo m
pretesto m, pretesa f vracht c (pl ~en) carico m
voorwerp nt (pl ~en) oggetto vrachtwagen c (pl ~s) autocar-
m; gevonden voorwerpen ro m
oggetti smarriti *vragen v domandare; *chiede-
voorzetsel nt (pl ~s) preposizio- re; vragend interrogativo
ne f vrede c pace f
voorzichtig adj attento; delica- vreedzaam adj pacifico
to vreemd adj strano; bizzarro;
voorzichtigheid c cautela f estraneo
*voorzien v anticipare; ~ van vreemde c (pl ~n) estraneo m
*provvedere di vreemdeling c (pl ~en) forestie-
voorzitter c (pl ~s) presidente ro m; straniero m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 350

vrees 350 vuurvast

vrees c timore m vrolijk adj allegro, gioioso


vreselijk adj terribile; orribile vrolijkheid c gaiezza f
vreugde c (pl ~n) gioia f vroom adj pio
vrezen v temere vrouw c (pl ~en) donna f;
vriend c amico m moglie f
vriendelijk adj affabile; benevo- vrouwelijk adj femminile
lo vrouwenarts c (pl ~en) gineco-
vriendin c (pl ~nen) amica f logo m
vriendschap c (pl ~pen) amici- vrucht c (pl ~en) frutto m
zia f vruchtbaar adj fertile
vriendschappelijk adj amiche- vruchtensap nt (pl ~pen) succo
vole di frutta m
vriespunt nt punto di congela- vuil adj sudicio, sporco; nt sudi-
mento m ciume m
*vriezen v gelare vuilnis nt spazzatura f
vrij adj libero; adv alquanto, vuilnisbak c (pl ~ken) pattu-
abbastanza miera f
vrijdag c venerd m vuist c (pl ~en) pugno m
vrijen, veilig rapporti sicuri vuistslag c (pl ~en) pugno m
vrijgevig adj prodigo vulgair adj volgare
vrijgezel c (pl ~len) celibe m vulkaan c (pl -kanen) vulcano
vrijheid c (pl -heden) libert f m
vrijkaart c (pl ~en) biglietto vullen v riempire
gratuito m vulling c (pl ~en) ripieno m;
vrijpostig adj sfrontato ricambio m; otturazione f
vrijspraak c assoluzione f vulpen c (pl ~nen) penna stilo-
vrijstellen v esentare grafica f
vrijstelling c (pl ~en) esenzione vuur nt (pl vuren) fuoco m
f vuurrood adj scarlatto, cremisi-
vrijwel adv praticamente no
vrijwillig adj volontario vuursteen c (pl -stenen) pietri-
vrijwilliger c (pl ~s) volontario na f
m vuurtoren c (pl ~s) faro m
vroedvrouw c (pl ~en) levatrice vuurvast adj incombustibile
f
vroeg adj mattutino
vroeger adj anteriore, prece-
dente; adv gi
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 351

351 wanorde

W wachtlijst c (pl ~en) lista di atte-


sa f
wachtwoord nt (pl ~en) parola
d'ordine f
*waaien v tirare waden v guadare
waaier c (pl ~s) ventaglio m wafel c (pl ~s) cialda f, ostia f
waakzaam adj vigilante wagen1 c (pl ~s) carro m
waanzin c pazzia f wagen2 v osare, arrischiare,
waanzinnig adj pazzo rischiare
waar1 adj vero wagon c (pl ~s) vagone m
waar2 adv dove; conj dove; ~ dan wakker adj sveglio; ~ *worden
ook dovunque; ~ ook dovun- svegliarsi
que walgelijk adj stomachevole,
waarborg c (pl ~en) cauzione f disgustoso
waard adj degno di; ~ *zijn walnoot c (pl -noten) noce f
*valere wals c (pl ~en) valzer m
waarde c (pl ~n) valore m walvis c (pl ~sen) balena f
waardeloos adj senza valore wand c (pl ~en) parete f
waarderen v apprezzare wandelaar c (pl ~s) camminato-
waardering c apprezzamento m re m
waardevol adj prezioso wandelen v passeggiare
waardig adj dignitoso wandeling c (pl ~en) passeggiata
waarheid c (pl -heden) verit f f
waarheidsgetrouw adj veritiero wandelstok c (pl ~ken) bastone
*waarnemen v osservare da passeggio m
waarneming c (pl ~en) osserva- wandkleed nt (pl -kleden) arazzo
zione f m
waarom adv perch wandluis c (pl -luizen) cimice f
waarschijnlijk adj probabile; adv wang c (pl ~en) guancia f
probabilmente wanhoop c disperazione f
waarschuwen v avvisare; ammo- wanhopen v disperare
nire wanhopig adj disperato
waarschuwing c (pl ~en) avverti- wankel adj barcollante
mento m wankelen v vacillare
waas nt foschia f wanneer adv quando; conj quan-
wachten v aspettare do; ~ ook ogniqualvolta
wachtkamer c (pl ~s) sala wanorde c confusione f, disordi-
d'aspetto f ne m
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 352

want 352 ween

want conj poich bidente m


wanten pl muffole fpl wat pron che cosa; quello che;
wantrouwen nt sospetto m; v adv che; ~ dan ook qualsiasi;
diffidare di qualunque cosa
wapen nt (pl ~s, ~en) arma f water nt acqua f; hoog~ alta
warboel c imbroglio m, pastic- marea; laag~ bassa marea; stro-
cio m, disordine m mend ~ acqua corrente; zoet ~
waren pl merci fpl acqua dolce
warenhuis nt (pl -huizen) gran- waterdicht adj impermeabile
de magazzino m waterkers c crescione m
warm adj caldo; ~ *eten pranza- watermeloen c (pl ~en) anguria f
re waterpas c (pl ~sen) livella f
warmte c calore m waterpokken pl varicella f
warmwaterkruik c (pl ~en) waterpomp c (pl ~en) pompa ad
borsa dell'acqua calda f acqua f
was1 c bucato m, lavaggio m waterski c (pl ~'s) sci d'acqua m
was2 c cera f waterstof c idrogeno m
wasbaar adj lavabile waterstofperoxide nt acqua ossi-
wasbekken nt (pl ~s) lavandino genata m
m waterval c (pl ~len) cascata f
wasdroger c asciugatore m waterverf c acquerello m
wasecht adj inalterabile al lavag- watt c watt m
gio watten pl ovatta f
wasgoed nt bucato m wazig adj nebbioso
wasmachine c (pl ~s) lavatrice f we pron noi
wasmiddel nt (pl ~en) detergen- wedden v *scommettere
te m weddenschap c (pl ~pen) scom-
waspoeder nt (pl ~s) detersivo messa f
m wederverkoper c (pl ~s) rivendi-
*wassen v lavare tore m
wassenbeeldenmuseum nt wederzijds adj reciproco
(pl ~s, -musea) museo delle wedijveren v competere
cere m wedloop c (pl -lopen) gara f
wasserette c (pl ~s) lavanderia wedstrijd c (pl ~en) gara f, com-
automatica f petizione f; partita f
wasserij c (pl ~en) lavanderia f weduwe c (pl ~n) vedova f
wastafel c (pl ~s) lavandino m weduwnaar c (pl ~s) vedovo m
wasverzachter c (pl ~s) ammor- ween pl doglie fpl
Italiaans 05-11-2003 15:02 Page 353

weefsel 353 wereld

weefsel nt (pl ~s) tessuto m wegrestaurant nt (pl ~s) locan-


weegschaal c (pl -schalen) bilan- da f
cia f wegwerp- da buttare
week c (pl weken) settimana f wegwijzer c (pl ~s) cartello indi-
weekdag c (pl ~en) giorno feria- catore m
le m *wegzenden v congedare
weekend nt (pl ~s) fine settima- wei c (pl ~den) prato m
na m weigeren v rifiutare
weemoed c malinconia f weigering c (pl ~en) rifiuto m
weer1 nt tempo m weiland nt (pl ~en) pascolo m
weer2 adv ancora weinig adj poco; pochi
weerbericht nt (pl ~en) bolletti- wekelijks adj settimanale
no meteorologico m weken v ammollare
*weerhouden v *trattenere wekken v svegliare
weerkaatsen v *riflettere wekker c (pl ~s) sveglia f
weerkaatsing c riflesso m weldra adv tra poco, presto
weerklank c eco m welk pron quale; ~ ook qualsiasi
weerzinwekkend adj ributtante, welkom adj benvenuto; nt acco-
ripugnante, disgustoso glienza f
wees c (pl wezen) orfano m wellicht adv forse
weg1 adv via; smarrito wellust c (pl ~en) concupiscenza
weg2 c (pl ~en) via f; strada f; f
doodlopende ~ vicolo cieco m; welnu! ebbene!
op ~ naar diretto a welvaart c prosperit f
*wegen v pesare welvarend adj fiorente
wegenkaart c (pl ~en) carta stra- welwillendheid c benevolenza f
dale f wel