ЛОТ 3.

2 НА АМ “СТРУМА”
ИЗТОЧНИ ВАРИАНТИ
Автомагистрала „Струма” (АМ „Струма“) е част от Трансевропейски коридор „Ориент/Източ-
но Средиземноморие“. в участъка София - Кулата - Солун и осигурява пряк маршрут през
България към Егейско море.
Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на Националната транспортна
инфраструктура в Европейската транспортна система. Тя предлага най-краткия маршрут за
връзка между плавателния път на река Дунав и Егейско море и има важна роля за връзка
между Румъния и България, респективно между Балтийско и Черно/Егейско море. Този
маршрут е най-натоварения път минаващ през България по направлението Север – Юг.
Участъкът също така свързва шест от най-големите градове в западната част на страната -
София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.
Проектът за подготовката на ЛОТ 3 на АМ „Струма“ е част от Оперативна програма „Транс-
порт“ 2007-2013 г. и заедно с изграждането на Лотове 1, 2 и 4 се финансира през предходния
програмен период. През месец юни 2013 г. е подписан договорът за безвъзмездна финансо-
ва помощ по проект № BG161PO004-2.0.01-0019 за подготовката на ЛОТ 3 от АМ „Струма“.
Автомагистрала „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част на
страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и
Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и
през природни забележителности като Кресненското дефиле.
СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ НА АМ СТРУМА:
Участък от км 290+500 до км 308+000
От п.в. Даскалово до с. Долна Диканя автомагистралата е построена и по нея се извършва
движение
Участък от км 308+000 до км 322+000 – ЛОТ 1
Неговото строителство е завършено и е въведен в експлоатация
Участък от км 322+000 до км 359+482.59 – ЛОТ 2
Участъкът е завършен и въведен в експлоатация
Участък от км 359+482.59 до км 423+500 – ЛОТ 3
ЛОТ 3.1 – Изготвен е технически проект и предстои строителство
ЛОТ 3.2 – Предмет на настоящата разработка
ЛОТ 3.3 – В процес на изграждане
Участък от км 423+500 до км 438+500 – ЛОТ 4
Завършено е строителството и е въведен в експлоатация.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ – ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ
Първите идеи как да се преодолее Кресна са от 1973 г., когато се проектира с къс тунел в
зоната.
В разработения идеен проект през 2013 год. за Лот 3, Лот 3.2 е проектиран с дълъг 15-ки-
лометров тунел под Кресна. След сигнала за опасност от страна на сеизмолози, геолози,
експерти по пътна безопасност, по пожарна безопасност, по тунелно строителство бяха
възложени нови разработки.
Обсъждани бяха варианти с западен обход на Кресна. Вариантите „син“ от 2014 и „червен“ от
2015, които са паралелни на река Струма, но срещнаха отпор от страна на еколозите. Така се
стигна до разработването на т.н. източния вариант. По него беше обявен конкурс за разширен
вариант и пространно жури оцени кандидатите. Избрана беше разработката където дясното
платно посока Гърция е по трасето на съществуващия път хпреминаващ през дефлето, а
лявото платно преминава източно от р. Струма. Двете платна правят обход на гр. Кресна.

ДЯСНО ПЛАТНО
Разработката предвижда рехабилитация и реконструкция с изграждане на допълнителни
съоръжения съобразно изискванията за запазване биологичното разнообразие в дефиле-
то на съществуващия път Е79, за да може да се използва само в посока „Кулата“.
Избраният вариант включва и изграждане на обходен път на град Кресна, който цели
извеждането на транзитния трафик извън града. Новият проект осигурява свързването на
магистралата с местния трафик посредством 2 пътни възела. Предвидено е изграждането
и на площадки за отдих и търговска дейност, които имат пряка връзка с града. Това озна-
чава, че достъпът до Кресна е осигурен от 3 места.
Проектът за изграждане на обходен път на град Кресна предвижда: ПЪТНИ ВРЪЗКИ
4 виадукта
2 тунела с дължина 358м и 230м Източния вариант Г 10.50 предвижда две самостоятелни пътни платна, всяко осигуряващо
движението в една посока.
ЛЯВО ПЛАТНО Това обуславя необходимост от напречни връзки между двете платна по съществуващи
пътища и устройване на пътни възли (или пътни връзки на две нива) на ляво платно
По нов терен в източна посока преди гр. Симитли, ляво от съществуващия път E79 и се Пътни връзки с Път II-19 “Симитли - Разлог”
развива успоредно на него, след което тръгва на югоизток, между кварталите на град Пътна връзка на път "Мечкул – Брежани"
Симитли – Ораново и Дълга махала. При път II-19 "Симитли – Предела – Гоце Делчев" се Пътна връзка на път "Мечкул – Ракитна"
устройва пътен възел за връзка на Автомагистралата с град Банско и обратно. Трасто му Пътна връзка на път "Стара Кресна – Ощава"
обхожда с.Полето, пресича пътя Полето – Брежани и в последствие преминава западно от Пътна връзка на път "Кресна – с.Влахи"
с. Мечкул, продължава на юг и източно от с.Стара Кресна и пресича пътя Стара Кресна –
Ощава, като минава с тунел под него. След това варианта се развива в югозападна посока ЕКОЛОГИЧНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРИЧИНИ ЗА ЕДНО ПЛАТНО ПРЕЗ
близо около съществуващия път за с.Влахи и се включва в Лот 3.3, който в момента се КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ И ЕДНО ПЛАТНО НА ИЗТОК ОТ НЕГО
изгражда. В участъците с по-големи надлъжни наклони е предвидена трета лента за дви-
жещите се в посока София. 1. По р. Влахинска и други дерета трасето се развива само в едно платно, тъй като добавяне-
Преминаването на източното платно се осъществява чрез поредица от тунели и виадукти, то на второ платно ще навлезе в защитена местност „Кресненското дефиле“, в която има
от които: категорична забрана за ново строителство. Поради това е избран разработен друг вари-
16 бр. виадукти - Най-голямата височина на виадукт е при река Влахинска – 111м, а най-го- ант с дълъг участък с надлъжен наклон от 6% при качване. Добавяне на второ платно за
лемият отвор е 302 м. спускане при този наклон е силно неблагоприятно и ще създаде предпоставки за ПТП.
6 бр. подлези и надлези 2. Наличие на още едно платно ще засегне значително типове природни местообитания,
5 тунела, от които 3 са с аварйна тръба, с размер еквивалентен на основната, с дължина предмет на опазване в защитена зона за местообитанията „Кресна-Илинденци“, включи-
около 1000 м, а другите 2 с дължина около 200 м. телно приоритетни такива, както и ще доведе до по-голямо въздействие върху растителни
и животински видове. Въздействието върху видовете птици, предмет на опазване в защи- 7. Изграждането на две платна на изток няма да освободи Кресненското дефиле от автомо-
тена зона „Кресна“ също ще се увеличи. Това се определя както от по-големия обхват на билния трафик.
въздействие по време на строителството на основното трасе, така и от необ-ходимостта 8. При земетръс автомагистралата се прекъсва, а при разделени платна, вероятността е
от изграждане на допълнителни обслужващи пътища. По време на експлоатацията се уве- много по-малка.
личава шумовото замърсяване, отделянето на по-голямо количество вредни емисии и
риска от смъртност от автомобилния трафик. ПРЕДИМСТВА НА ПРОЕКТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ:
3. Второ платно ще увеличи значително навлизането в защитени и урбанизирани територии Движението се извежда извън града
и като цяло ще изисква много допълнителни отчуждения. Повишаване на безопасността на движение
4. Разделените платна повишават безопасността на движение, липсата на насрещно движение Намаляване на замръсяването от газове и прахови частици (основни причинители на
избягва заслепяването от насрещни автомобили и намалява вероятността от катастрофи. заболявания и алергии)
5. Наличието на две платна заедно по нов терен изисква големи и сложни пътни възли с оси- Намаляване на шума
гуряване всички посоки, като връзка с околните населени места. Опазване на околната среда и дивия свят
Създава се резервен маршрут при затваряне на пътя в „Дефилето“
6. Поради много сложния терен, направата на две платна значително ще увеличи капитални- 3 места за достъп до магистралата от град Кресна
те вложения. Площадки за търговия и отдих, които са пряко свързани с града

ОБХОД НА КРЕСНА
M 1:10 000
Вл
ахи