You are on page 1of 4
ЛОТ 3.2 НА АМ “СТРУМА” ИЗТОЧНИ ВАРИАНТИ
ЛОТ 3.2 НА АМ “СТРУМА” ИЗТОЧНИ ВАРИАНТИ
ЛОТ 3.2 НА АМ “СТРУМА” ИЗТОЧНИ ВАРИАНТИ
ЛОТ 3.2 НА АМ “СТРУМА” ИЗТОЧНИ ВАРИАНТИ
ЛОТ 3.2 НА АМ “СТРУМА” ИЗТОЧНИ ВАРИАНТИ
ЛОТ 3.2 НА АМ “СТРУМА” ИЗТОЧНИ ВАРИАНТИ

ЛОТ 3.2 НА АМ “СТРУМА”

ИЗТОЧНИ ВАРИАНТИ

ЛОТ 3.2 НА АМ “СТРУМА” ИЗТОЧНИ ВАРИАНТИ

Автомагистрала „Струма” (АМ „Струма“) е част от Трансевропейски коридор „Ориент/Източ- но Средиземноморие“. в участъка София - Кулата - Солун и осигурява пряк маршрут през България към Егейско море. Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на Националната транспортна инфраструктура в Европейската транспортна система. Тя предлага най-краткия маршрут за връзка между плавателния път на река Дунав и Егейско море и има важна роля за връзка между Румъния и България, респективно между Балтийско и Черно/Егейско море. Този маршрут е най-натоварения път минаващ през България по направлението Север – Юг. Участъкът също така свързва шест от най-големите градове в западната част на страната - София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана и Видин. Проектът за подготовката на ЛОТ 3 на АМ „Струма“ е част от Оперативна програма „Транс- порт“ 2007-2013 г. и заедно с изграждането на Лотове 1, 2 и 4 се финансира през предходния програмен период. През месец юни 2013 г. е подписан договорът за безвъзмездна финансо- ва помощ по проект № BG161PO004-2.0.01-0019 за подготовката на ЛОТ 3 от АМ „Струма“. Автомагистрала „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част на страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ НА АМ СТРУМА:

Участък от км 290+500 до км 308+000 От п.в. Даскалово до с. Долна Диканя автомагистралата е построена и по нея се извършва движение Участък от км 308+000 до км 322+000 – ЛОТ 1 Неговото строителство е завършено и е въведен в експлоатация Участък от км 322+000 до км 359+482.59 – ЛОТ 2 Участъкът е завършен и въведен в експлоатация Участък от км 359+482.59 до км 423+500 – ЛОТ 3 ЛОТ 3.1 – Изготвен е технически проект и предстои строителство ЛОТ 3.2 – Предмет на настоящата разработка ЛОТ 3.3 – В процес на изграждане Участък от км 423+500 до км 438+500 – ЛОТ 4 Завършено е строителството и е въведен в експлоатация.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ – ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ Първите идеи как да се преодолее Кресна са от 1973 г., когато се проектира с къс тунел в зоната. В разработения идеен проект през 2013 год. за Лот 3, Лот 3.2 е проектиран с дълъг 15-ки- лометров тунел под Кресна. След сигнала за опасност от страна на сеизмолози, геолози, експерти по пътна безопасност, по пожарна безопасност, по тунелно строителство бяха възложени нови разработки. Обсъждани бяха варианти с западен обход на Кресна. Вариантите „син“ от 2014 и „червен“ от 2015, които са паралелни на река Струма, но срещнаха отпор от страна на еколозите. Така се стигна до разработването на т.н. източния вариант. По него беше обявен конкурс за разширен вариант и пространно жури оцени кандидатите. Избрана беше разработката където дясното платно посока Гърция е по трасето на съществуващия път хпреминаващ през дефлето, а лявото платно преминава източно от р. Струма. Двете платна правят обход на гр. Кресна.

ДЯСНО ПЛАТНО Разработката предвижда рехабилитация и реконструкция с изграждане на допълнителни съоръжения съобразно изискванията за запазване биологичното разнообразие в дефиле- то на съществуващия път Е79, за да може да се използва само в посока „Кулата“. Избраният вариант включва и изграждане на обходен път на град Кресна, който цели извеждането на транзитния трафик извън града. Новият проект осигурява свързването на магистралата с местния трафик посредством 2 пътни възела. Предвидено е изграждането и на площадки за отдих и търговска дейност, които имат пряка връзка с града. Това озна- чава, че достъпът до Кресна е осигурен от 3 места.

града. Това озна - чава, че достъпът до Кресна е осигурен от 3 места.

Проектът за изграждане на обходен път на град Кресна предвижда:

4 виадукта

4

виадукта

2 тунела с дължина 358м и 230м

2

тунела с дължина 358м и 230м

ЛЯВО ПЛАТНО По нов терен в източна посока преди гр. Симитли, ляво от съществуващия път E79 и се развива успоредно на него, след което тръгва на югоизток, между кварталите на град Симитли – Ораново и Дълга махала. При път II-19 "Симитли – Предела – Гоце Делчев" се устройва пътен възел за връзка на Автомагистралата с град Банско и обратно. Трасто му обхожда с.Полето, пресича пътя Полето – Брежани и в последствие преминава западно от с. Мечкул, продължава на юг и източно от с.Стара Кресна и пресича пътя Стара Кресна – Ощава, като минава с тунел под него. След това варианта се развива в югозападна посока близо около съществуващия път за с.Влахи и се включва в Лот 3.3, който в момента се изгражда. В участъците с по-големи надлъжни наклони е предвидена трета лента за дви- жещите се в посока София.

Преминаването на източното платно се осъществява чрез поредица от тунели и виадукти, от които:

16 бр. виадукти - Най-голямата височина на виадукт е при река

16 бр. виадукти - Най-голямата височина на виадукт е при река Влахинска – 111м, а най-го- лемият отвор е 302 м.

6 бр. подлези и надлези

6

бр. подлези и надлези

тунела, от които 3 са с аварйна тръба, с размер еквивалентен на

тунела, от които 3 са с аварйна тръба, с размер еквивалентен на основната, с дължина около 1000 м, а другите 2 с дължина около 200 м.

5

ПЪТНИ ВРЪЗКИ Източния вариант Г 10.50 предвижда две самостоятелни пътни платна, Източния вариант Г 10.50 предвижда две самостоятелни пътни платна, всяко осигуряващо движението в една посока. Това обуславя необходимост от напречни връзки между двете платна по съществуващи пътища и устройване на пътни възли (или пътни връзки на две нива) на ляво платно

Пътни връзки с Път II-19 “Симитли - Разлог”на две нива) на ляво платно Пътна връзка на път "Мечкул –

Пътна връзка на път "Мечкул – Брежани"с Път II-19 “Симитли - Разлог” Пътна връзка на път "Мечкул –

Пътна връзка на път "Мечкул – Ракитна"на път "Мечкул – Брежани" Пътна връзка на път "Стара

Пътна връзка на път "Стара Кресна – Ощава"на път "Мечкул – Ракитна" Пътна връзка на път "Кресна –

Пътна връзка на път "Кресна – с.Влахи"на път "Стара Кресна – Ощава" ЕКОЛОГИЧНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И

ЕКОЛОГИЧНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРИЧИНИ ЗА ЕДНО ПЛАТНО ПРЕЗ КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ И ЕДНО ПЛАТНО НА ИЗТОК ОТ НЕГОна път "Кресна – с.Влахи" 1. По р. Влахинска и други дерета

1. По р. Влахинска и други дерета трасето се развива само в едно платно, тъй като добавяне- то на второ платно ще навлезе в защитена местност „Кресненското дефиле“, в която има категорична забрана за ново строителство. Поради това е избран разработен друг вари- ант с дълъг участък с надлъжен наклон от 6% при качване. Добавяне на второ платно за спускане при този наклон е силно неблагоприятно и ще създаде предпоставки за ПТП.

2. Наличие на още едно платно ще засегне значително типове природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона за местообитанията „Кресна-Илинденци“, включи- телно приоритетни такива, както и ще доведе до по-голямо въздействие върху растителни

както и ще доведе до по-голямо въздействие върху растителни

и животински видове. Въздействието върху видовете птици, предмет на опазване в защи- тена зона „Кресна“ също ще се увеличи. Това се определя както от по-големия обхват на въздействие по време на строителството на основното трасе, така и от необ-ходимостта от изграждане на допълнителни обслужващи пътища. По време на експлоатацията се уве- личава шумовото замърсяване, отделянето на по-голямо количество вредни емисии и риска от смъртност от автомобилния трафик.

3. Второ платно ще увеличи значително навлизането в защитени и урбанизирани територии и като цяло ще изисква много допълнителни отчуждения.

4. Разделените платна повишават безопасността на движение, липсата на насрещно движение избягва заслепяването от насрещни автомобили и намалява вероятността от катастрофи.

5. Наличието на две платна заедно по нов терен изисква големи и сложни пътни възли с оси- гуряване всички посоки, като връзка с околните населени места.

6. Поради много сложния терен, направата на две платна значително ще увеличи капитални- те вложения.

7. Изграждането на две платна на изток няма да освободи Кресненското дефиле от автомо- билния трафик. 8. При земетръс автомагистралата се прекъсва, а при разделени платна, вероятността е много по-малка.

вероятността е много по-малка. ПРЕДИМСТВА НА ПРОЕКТА ЗА

ПРЕДИМСТВА НА ПРОЕКТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ:

Движението се извежда извън градаПРОЕКТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ: Повишаване на безопасността на

Повишаване на безопасността на движениесе извежда извън града Намаляване на замръсяването от

Намаляване на замръсяването от газове и прахови частици (основни причинители на заболявания и алергии)на безопасността на движение Намаляване на шума Опазване на

Намаляване на шумана заболявания и алергии) Опазване на околната среда и

Опазване на околната среда и дивия святи алергии) Намаляване на шума Създава се резервен маршрут при

Създава се резервен маршрут при затваряне на пътя в „Дефилето“на околната среда и дивия свят 3 места за достъп до магистралата

3 места за достъп до магистралата от град Кресназатваряне на пътя в „Дефилето“ Площадки за търговия и отдих,

Площадки за търговия и отдих, които са пряко свързани с грададостъп до магистралата от град Кресна Влахи ОБХОД НА КРЕСНА M 1:10 000

Влахи ОБХОД НА КРЕСНА M 1:10 000
Влахи
ОБХОД НА КРЕСНА
M 1:10 000