TEPASIMOY KAKAAMANH

NEOEAAHNIKOY KPATOYI
B'EKAOIH

EOI m AOMHS TOY

EKAOIEIZ TOY EIKOZTOY HPQTOY

TEP. S. KAKAAMANH

EH! THE AOMHZ TOY NEOEAAHNIKOY KPATOYZ
('O e6viafj.6<; TCOV TcptoTtov (X€T€7tavaoTaTixa>v 4v 'EXXdSi ovtov OTTO

QUI POUSSE A LA CONTRADICTION, POUSSE AU PROGRES H. PIRENNE

B EKAOEH

EK86a£i(; TOV) EiKoaiou IIpcoTou

i T) jjLSptXY) Y) 6XlXY) XpTJOljXOTtOtTJOYJ TOU 7T<Xp6vTO<; (AOVOV X<XT(SmV

£YYP«<POU aSeta? TOU auYYP«9e«- "OXa ra avrtruTta ^epovrai L

A' 'EKSoat) : Fep. KaK>.a(j.dvTi<; 1986 B''EK5oari : Eic66a£i<; TOU Encoaiou Flpcotou I. NiKoXoTtouXoq & SIA E.E. MaupomxaXii 15, 10679 A8fjva TtiA.. 3607876 - 3639336 : A.

EII ATftTH
(A) To KEIHEVO nov ctKoXooGei eypd(pr| ato Jipwio SEKOTIHEPO tou TtapeXGovioi; Noeuppiou, yid vd SrmoateuOfj &q apGpo. Fid tr|v EK5oor| TOU oe Pipxto, 6d (iTtopouoe p^paia vd 5£x6fj (iid JtepaiTepw eits^epyaaia, Jtpayna Ttou EUKoXa eTteSexeto T|'i5ia TOU f) GenaTiKr). "Av E7tpoTi|iy|aane vd TO eKScoawne dvaXXoiwTo — nXf|v EVOI; eXaxioTou dpiGnou enouoicoStov XejtTOnepEiwv — TtpoKpivovTei; TTJV 6ivanXTip(0(iaTiKf> TtpooGear) tf\c, (iiKpfji; touTtig Eiaayaiyfji;, OUTO 6<peiXeTai ae aTtXouc; Xoyoui; taKTiKfj?: eneiSri ato KEIJIEVO yivetai yid TcpcbtT) (popd TtpooroxGeia EnioTruioviKfji; rtpooeyyvari^ tbpi7tpopXT||idTa)v (Kai yid ^EpiKd ndXioTa cm' OUTU oxi OTOV |i6vo), TO pipXio 6' aKoXou6t|or| TO «£X>Lr|viK6 TOU 7t£7tpconEvo»: Od KaTap>.T|9f| irpooTtdGeia vd jtspdar) <X7rapaTiipr|TO KttTd -fie, OIKEIEI; n£968oui; Kai TpoTtoui;, dXXd 6d jtpoKaX£or| TI<; dvayKaiEi; EKEIVEI; avTiSpdoEiq jtou 6d KaTaaT-qoouv TT|V ETtavEKSoarj TOU KOWIOTE, av 6^1 7iA.r|pECTEpT| ano ajtoxj/sax; i8EO»v, TtpaKTiK&C, TouXdxiaTov XuoiTEXEOTEpr). TOUTO auvEpr) Kai J^E TO dXXa \ia.c, ptpXia (bg Tmpa Kai OUVEJICOI; yid \i&c, TO Jipayjia E^EI TOV xapaKTfjpa Tfj<; (puoiKOTT|TOi;. 'Ajto TT|V i8ia TTJV jcpopXTjuaTiKf) TOU KEIHEVOU
aXXcOOTE JtpOKUTCTEl, OTl f) TETOIO U(pf| T(OV TtpayHOTCOV 8EV TCttUEl Vd

£^r| TT)V £UE^Tiyr|TT| EccoTEpiKTJ Tr|q aiTioKpaTiKf) dvayKaioTr|Ta. AESOJIEVOU Xoiitov OTI oi aGXoi TTJC; dpxaiai; ' EXXa8oc; r) uito TT|V 6vo(jaaia TTJ<; 7t£paiT£peo EKTaor|<; TOU KEIJIEVOU 0d aia9r|Td tic, 7ti6avoTr|T£<; EKSooiii; TOU To KEifiEvo doxoXEiTai pfepaia HE Jtpdy(iata sXXT]viKd. ' E7t£i5r| Td TtpdynaTa auTd slvai TpsxovTa Kai oxi «icrropiK£i; dva8i(pr|aEi5»,

ETIETOI OTI f) orinaoia tf\c, 6£naTiKf)(; TOU KEIHEVOU (ia<; E 7toA.i> naKpuTEpa. "Av EXfeyajiE u>c, tic, Ttapu<p£<; Tfj< 5i£6vou<; TtoXiTiKfji;, SEV 9d f|Tav TtoXix; 6 Xoyoc;. AIOTI f\ EXXdSa slvai TO Ttpc&To Kpdto<; TOU KOODOO nov f|p0£ OE jtoXiTiKT) E^dpTT|OT| aito aktec, 5uvdn£ic; diro Tii; i8i£c; Tig EOCOTEPIKEI; TpoTtfci; TT|<; EUptoTtaiKfji; toTOpiaq Kai 6^1 dno 8ia8iKaoie(; dTtoiKioKpaTiKE?. Kai TOUTO ouvspri, SIOTI oi E^EyspGEVTEc; (iiropEoav vd dyvo^oouv TII; OTIOIEI; dTiocpdaen; TWV «n£ydXwv 8uvdn£cov» OTUOX; E^scppdCovTO TOTE Sid Tfji; «'l£paq Sumaaxiag». ETT|V dp^TJ TOU TO £XXT]viKo Kivrijia dTio tic, TOTE SuvdjiEii; 8fiv TO fi^EyXE, nr|8E Tfji; Pwaciai; Ttou TO El^E TtpoETOijidoEi aiwvEq Ttpiv. To rcoid OTCO Ti<; TOTE «|j£ydX.£q 8uvdn£i<;» 6d KaTrjuGuve TO Kivrma TOUTO, SEV Elvai jiovo TO KaG' EauTO OVTIKEIHEVO Tfjq vEOEXXriviKfii; TtoXiTiKf|(; ioTopiai;, dXXd Kai TO KOT' E^OXTIV TETOIO Tfjq dvTioToixou EupwTtaiKfjq. 'EvvooujjE 8r|>.aSf| ns/pi Kai TMV fmsprov [lac,, d^ou f) «ioTopiKfi 8iEu6eTT|or|» Tfjc; 'EXXd8o<; ETtfi^GE TEXiKwq (ifeaft) TWV TOU P' TtayKO0(iiou TtoXEHOu. i ioTopiKoi noid^Ei vd nvt|oiKaKouv yid TTJV EXsuGepia KOIVCOVIKCOV 8i£pyaoi<5v nov TcpooEcpEpE oTouq EupwitaiKoui; Xaoui; TO £X.X.T|viK6 Kivrina, d(pou ouoiaoTiKd SiEXuoE TTIV «'l£pd lum^aXia»a). Kdvouv 8r|Xa8fi TTJV dvaTtoSEiKTr) UTtoGsari, OTI HE TT|V apyr) dXXd TcpooEKTiKf) TtoXiTiKf) twv EUptoTcaiKfflv avaKToSouXicov, TTI6avov f) EupwTtr) vd KaTwpGwvs nidv TtoXiTioTiKf] EviaioTr|Ta OTOV orinEpivo Koajio, dvaXoyr) \i' EKEIVTIV nou OXETIKSC; ETCETUXE f\| auTOKpaTopia OTOUI; dpxaioug Kaipoui;. Kai O|KO<;: Ttapd
tic, EflTtElpiEi; TOUTED, f) EuptOTtr) HETaTtO^EHtKfii; (IE TOUi; UIIEpEGvi-

KOUI; 6pyavio|iouq TWV EupwTraiKwv KOIVOTI^TWV £H7tf)KE EK VEOU OE Hid TtEpioSo «'l£pa<; Zun(iaxia?». AUTO d^atc, nob TtapaTT|poufi£ ETti noXXsg SEKOETIEI; T(bpa vd (if)v SiaGETt), Eivai (iid «6£copia zita.(pf\c,» HE Ti<; aXXsi; x&pEi; TOIJ KOC^OU Kai iSiaiTEpa (IE TII; Tpsig nEooyEiaKEC, XKIPE? ' EXXdSa, FiouyKooXaBia Kai ToupKia. Oi TPEIC; TOUTEI; Eivai iao8uvd|iou ioTOpiKfji; armaaiai; yid TT|V EupwTcr), d(pou Tii; EyyuTioEii; TMV ETtiTEuxGsiocov XUOECOV TOU 8i(puoOi; TtpoBXi](iaTO<; HETO^U Bpav8snpoupyou Kai MEOoysiou, TTOU aTtETEXEOE TOV a^ova TC£pi(popa<; Tfj<; ioTopiai; TWV 8uo TEXEUTOICOV aiwvcov. AUTO Ttou (ioid^Ei vd |rf|v E^OUV oi Tpsii; ai)T£<; x&pE? Eivai ioTopia. 'H ioTopia TTJI; *EXM5o^ SEV Eivai jiovo

ayvcoarri OTOUC, ariiiepivouc, v£o£XXr|V£i; (Ttpayna ano noXXEC, anoVI/EIC, ai)Tovor|To), dXXd Eivai TOOO SiEGvaic, ayvcoaTt), MOTE EKjrXVjaoeTai Kavsii; vd pXeitT] a£ itoXu oo|3apd KUTO td dXXa Epya TTJV ' EXXdSa auyKaTapi6|K)U|i£vr| HETQ^I) TUV inTtEpiaXiaTiKcov xwpwv TOU KOO(iouPl ' AKpipcoi;, ojicoc,, EJt£i8f| f| ' EXXdSa eivai TO KaGapcbTEpo Ttpo'iov TTJC, SiTtXwuaTiKfji; loTopiai; Tfji; EupconTji;, 6d ETIPETCE f) ioTopia TTH; vd yivt) dTrpoKaTaX^jiTa)^ yvwaTf) Kai vd TsGfj U TIKO ndGrma os 6X.EC, Tiq o%oXE<; TroXiTiKfflv ETtioTrmrov TOU Kai psoa OTOV 18iov TOV %&po (leXETrn; TTJI; ioTopia?, sva<; JTOU naGaivEi n&q «dv£pr]KE»> TO SUTIKO Tjafjua TOO dp%aiou po)(iaiKOU Koa(iou — Xiyo-noXi) f) ar|H£pivr| SUTIKT) Eupcbnt) — X^pi? va KaTavofjat) 7tt6<; «KaT£pt|K£» TO aXXo, TOU ojtoiou aunpoXiKO unoXfiinjia Eivai f) oTiHEpivf) 'EXXd8a, TtdvTa f) yvmar) TOU 6d JtapanEvr) d5iaKpipwTt| Kai dTEA-^i;. «'Avepr|K£» Kai «KaT£priK£» Eivai pfepaia XE^EIC, axrinaTiKEi;. AWTO Ttou EXEI KavEic, arj|i£pa Ttpo 6(p6a>-nd)v, Eivai OTI r\5 ujtooTaar) TOU dpxatou xpioTiaviKou Koajiou dKoXou6r|a£ TT|V 7rapdXXt|Xri TtopEia e^EXt^ri^ nou EI^E mxvTa, |i£ (iidv napdXX.r|XTi fejiiori^ avTiaTOi^ia (lETaTOTtiorn; Tfj<; noXiTiKfj^ iaxuoi; rcpoc, Boppa v Aev Eivai pfepaia f) oiKEia Geari sSw, yid vd SEI^COUE rtooo QUTOauvepr) TOUTT) f| E^EXi^r), Ttapd Td EVIOTE avTiGsTuq a, i5iaiTEpa as v|iuxpo7:oX£(iiKou? Kaipouq^. Ilwc, Td%a dvayva)pi^o(j£ TTJV auTo5uva(ar| E^EXi^ri TWV oacov noXiTiaTiKcBv aTOi/Eicov ETrfjps f) EupcbTtT) OTTO ciXXoui; jtoXiTio^ouc; Kai d(i(piapr|ToujaE KCXTI dvdXoyo TWV oacov OTOIXEICOV Ttfjpav aAAoi dito TOV EuptoTtaiKo, — KaiToi cpuaiKd aTf|v TtspiTrTCoar) TtpoKEiTai rtspi TE/voXoyiKcov Kai 671 JioXmaTiKcov aToiXEicov; "Av oi TtoXiTiKEc; km<3Tr\\i£C, Kai i5iaiT£pa f) 'laTOpia Ei^av TT)V £^r)yr|TIKTIV 7tXr|p6TT|Ta — Kai auvE7tco<; TTJV 7rpop>i£7mKT|v Suva^r) — Ttou E7:i5t(i)KETai EvioTE vd TOUI; dvayvcopii^ETai, TOTE pfepaia f| Suvajir] OTOV Koajio af||i£pa ETtpETtE vd Eivai r\. Oi OEI<; TOU yiau SEV sivai, 8sv Eivai Ttpocpavtoc, TauToarijiE^ (IE Trjv d8uva|aia 7tpopX£\)/£co<; EK HEPOU^-TCOV £7riaTT|Hcov auTcov OTI SEV 6d UTtopouaE vd sivai dmac, TT)V wSriyouaav. ' H TtspiTrTcoari KaTavoi^OECOI; TOU 60co|aaviKou xcopou Kai iSiaiTEpa TTJI; 'EXXd8oi;, JTOU ()7tfjp^£ TO TtpcoTo KpdToi; a7to TOV x^po auTov nou uTtri/Gr)

8
OTT)v «A6ar)», Elvai f) rtXsov 'H ioTopia Tfjc. Eupa>rcr|<; xpeiaCsTai oiyoupa \iia veav Jtpoonr\.Kr\\ Ttoiov Pa6|i6 oputc, Eivai VOT^TO Kan TETOIO, TipoKsiHEVOU yid HEPIKEC; adv Tf|v ' EXXdSa x<&p£?; " Ac. SOU^E n&c, JtupouoidCOVTOI oncost) oTJ|i£pa Td oxETiKd HE Tr|v ' EXXdSa TcpdynaTa drco TOUC. ouyypacpEii; Ttou GETOUV TOUTO TO ETtiTayna TTJC VEO.C, npooTtTtKfjg

«"ETOI (npoKEiTai yid TOIX; HETQ TTJV EK0p6vior| TOU "O9(ovo<; Xpovouc;) enEpi|ivr|a£ (iid auncpcovia (IETQ^U Pcoaaiai; icai SUTIKWV Auvdnfiwv, WOTE f) ' EX.X.d8a vd |if)v KaTavTrjat] Eva £^dpTr|(ia if\q Pwooiai;, dXXd vd KaTaaTaGfj an' auTf| 6va dv£^dpTT|To KpaToi;. 'H Ejiippof) Tf|<; (iEoaicoviKfii; Auorji; ETCI Tfjc ' EXXdSoi;, KOT' dpxT)v ano TOUC; yaXXouq Kai TOUC KOTOXavoix; cpEouSdpXECj Kai fev ouvEXfiia drco Tf|v PEVETIKT) KupiapXia, (mo Tiq ouvGfJKEf; TOU 19ou ai. £9£copf|6T|K£ d8ia(i(piopf|TT)TT) Kai ESrmioupyriae and TO VEO paoiXsio Eva ou8£T£po KpdTO^ (Pufferstaat), TO OTCOIOV 6d TcpooEcpEpE (iidv dvdax£or| Tfjc; pcooaiKfji; 600 Kai Tfji; ToupKiKfjq ETtippofjc ETCI TWV Kai TTJC MsaoyEiou (Levante)8'. "Ortcoi; pXETtouE, OTO KOnndTt TOUTO ounpaivEi \iia fevaXXayr) SiapEpaicboscov. STT|V jtpo)Tr| TcpOTaar) yivETai X6yo<; «SuTiK(5v AuvdnEO)v»- OTT|V 8£UT£pr) oi 8uvd|i£i<; TOUTE<; E^acpaviaGfj: r\a EyivE «Pufferstaat» (lETa^u Prooaiai; Kai ToupKiac; HE Tic SUTIKEI; AuvdnEic. dTtXouv SiaiTTiTf). AUTO o\uoc, rcou 8iaoq)aXiC£i TO sSdcpio TOUTO Etvai f) fi8r| u(pioTa(i£VT| 8i(iEXf|i; yid Tf|v ' EXXd8a &c, supcorcaiKou KpaTOug i8£oXoyia: f) (lovint) dvTiGEor) 7tpo<; Tf|v ysiToviKii TT|I; %&>pa, ir\v ToupKia, Kai TT|V ujtocnaari TOU dcyTiKou EV ' EXXaSi KpdToui; cbq OUVETCEIO TWV Si£pyaai(Bv TOU EUpwTtatKou AiacpcoTianou. Eivai pfepaia TtoXXd Td orineia TCOU 6d UrcopouoE vd av(,r\Tr\ar\g sv EKTdoei. H.X. f) dvacpsponEVTi «aun(pa>via» Ssv Eivai Ttpocpavwc; aXXt) and TOV KpifiaiKO jtoXsuo, yeyovoi; rcou KaGioTd KOTO KUITOIOV Tporto 7tpopXrmaTiKf| TT|V dvacpspGEicja Ercippor] ti\c, jiEoaicoviKfiq Auor|<; ferci TTJCJ ' EXXaSoc;. "ErcsiTa, SEV Eivai Ttpocpavscj av TOUTT| f) «ETcippor)» Eivai ETcapKf|c opoq yid nidv TpExouoa iSsoXoyia TTJCJ ' EXXdSocj (bq auyxpovou EUpcoTcaiKou KpdToui;. AEV Eivai TC.X. (pavEpo w<; Ttoiov paG^o 6d f)oav

Ev8£x6|i£V£c; ditavtiiOEic; TOU ar)(i£pivou LX- £Tci tf\c, Ouyyapia?, Xoycp Tfjc; HEoaiwviKfji; TOU iaTOpiai;, r\; TT)<; ' EXXdSoc; EJU Tf|<; ormEpivfji; IlEpciac £TC£i8fi 6 Msyai; ' AX£i;av8poi; aTT|v dpxaioTT|Ta E^EOTpaTEuos n&xpi TO "YoTEpa, auTr) r\U itou HTCOPEI vd 0Ea>pr|6fj cbc; «Auor]», Eivai HOVO r\i «Tc6X.r|-nouCTETo». 'H BEVETIO cog 8idaTaor| EIVCU KCTI TO dvaJtoojidaTox; SEHEVO (IE TOV — 6 6110101; dTtoTEXfii Tr|v paoiKCOTEpfj TT|<; ouvioTcboa — Kai TtoXu Xiyo KOTI TO «dTuoK>.£iaTiKco<; £upa)7taiK6», oJtax; ETUHEVEI f) KaTO7iivr| iaTopioypa<pia. AEV EXOHE TTEpiTtTcocri TCOU vd EvcbOriKE 6Xr| f) EupwTtri fevavTiov jiiai; Kai uovr|<; 8uva|ir|(;, OTCWI; ouvspri TOUTO Tc3 1508 (IE TT|V Liga TOU Cambrai, £^aipoun£vcov TCOV OTaupotpopicov TCOU Eivai aKpipcoq Eva Ka9' 6Xa OHOIO (paivoHEvo. ' EKTO<; TOUTOU, f) BEVETIO cbi; TtoXmcmKoi; 6pyavia|i6<;, jiovo E^ 'AvaToXcov 7tpo<; Auandi; f|Tav SUVUTOV vd H£Tapipd£r| Kai GXI dvTiOETCog. TOIJTT| Xoutov r\» dno TT)V HEoaicoviKf) ioTopia 8fev rfvai KOTI Td d8ia|i(piopriTT|TO yid TO auvoXo TOU £XXt|vianou Kai OETEI icoXXd iaTopioypa<piKfj<; (puosax; TcpopXi^ixaTa. Kupicoq OJIGX; SEV dpKEi yid TTIV ar|(i£pivf| KaTav6r|ar| TWV EXXr|viKc&v TtpaynaTcov. STO KEIHEVO TOUTO, dvayKao(i£voi v' diroipuyconE u<; ;, uioGETouHE TT|V 8idcTa0r) TOU TtpaynaTiKcoi; «'EXXdSa» ^d 6 EXXrivioHoi; ujtfjp^E KaTavEHT|n£vo(; Kai «Auar|<;». Kai auTf| KaTavonf) unfip^E «Ka0' u\)/o<;» Kai oxi «KaT' £KTaat|», OTKOC, d?caiTr)aav oi xP£ie? Via TO KaTOJtivo KpdTo<;. TOUTT) f) (lETaTporcT) TOU «Ka9' u\)/o(;» OTO «KOT' £KTaor|» Eivai dKpipwi; TauTO0r|nr| HE Tr\v Kpiat| TCOU xapaKTr)pi^£i Tr|v ' EXXdSa cb<; Kp<rto<;. Fid KOVEVO aXXo KpdToi; TOU KOCHOU f) Evvoia TTJg KpioEcoc; 8£V slvai TauToarmr) [ik Trjv 'i8ia TOU TTJV UTCoaTaor), OTICOI; TOUTO ounpaivsi yid TO feXXriviKo KpdToi;. Kai KaOoXou Pspaia dvaina. ME TT|V ' EXXd8a £Tt£Subx6T| vd KaTaoKsuaa9fj Eva KpdTo<; |i£ uXiKd TCOU 8fev unfjpxav. TIOTI, yid vd (pKiaaOfj «'EXXd5a», ETCpETcs Tcpot; TOUTO vd uicdpxouv oi «"EXXr|V£<;», TO TcXda|ia 5t|XaSf| nou EpXsTcav oi (piXEXEuOspoi icrcopiKoi TOU TCEpaa\\evo\) aicova atii; dpxaio£XXT|viK£<; 0Tcou8E<; TOUI;. ' H ETci Suo xl^-id8E<; xpovia 9pr|0KEUTiKr) unap^ri TOU EXXrivianou, |iid Kai TOUTT) auvETCTiyETo anEOEi; TtoXmKEc; 0TniaoioXoyTJa£i<;, ETCPETCE vd dnaX£i(p9fj. Kai (lai^i HE auTT|v pfepaia Td dTCOTEXsaHaTa TCOU TcapiiyayE:

10
OTI oi «"EXXr]V£(;» SEV fjaav TITIOTE aXXo and eva 7tXfj0o<; XaoTtJTtov, Ha0rm£vcov and rr\v ap%f\; ioTopiKfjc; TCOV 0uv£iST|or|<; vd crrd 7to?iU£0viKd Kpair) nov e5r||iioi)pyr|ae f| 6pT|OK£ia Kai (ie (jovo «£0viKo ](apaKTr|piaTiK6» tr|v 9eXr|ar| TOUC; va JIETEXOUV a' Eva ipono TroXiTiaTiKfjc; £ton<; JTOU el%£ pdar| TOU Tf|v £XXr)viKf| JtaiSsia — dp^aia Kai KatOTtivrj. Tidt va 8i£u0£TT|6ei TOUTO
TO £1605 T£OV «'EX^T)VQ)V» TtOU fipXETte HTCpOOTOl tr|5 f) Ttpd^T) Tfi<;

eupwjtaiKfii; noXiTiKfji;, £XpEida0T]Ke eva (aEyaXo (ispoi; TOUQ vd EyKataajrapouv dvd Tf|v ucprj^io Kai TO uTtoXoino v' dnoTEXEcr) STtcoq-onax; 6va oujxpoXiKO KpotTog. To KpdTo<; TOUTO aTf|v dp/fi «ujtE07£To 7toXXd»CT' — Kai TOUTO Eivai jioXXanXwi; dXr|0£ia — , aTf|v npafyc\; dvayKaaTiKd TaiiTi00T]K£ (IE Tf|V EVVOia Tfj? HOVIHOU KOIVCOVIKT)<; KpiaTj^. ' O £>t)LT|VlK6<;

£(i(p>3Xio<; noXe^oc, TWV itpwTcov ^ETd TO '21 /povwv — TOO onoiou
Hid ETttOTTmOVlKf) Ep|iriV£ta E7tlX£lpOU(i£ vd 8wOCl)(a£ OTO K£l(I£VO TtOU

aKoXou0£i — SEV Eivai KOTI TIOU 'inaye EKTOTE Kai HE^PI tmv f)|iEpc&v Hac;. Eivai \iia ouvE/iaOEicra dSiaKOTtax; KatdcTaar) £7ti KOIVWVIKOU
ETtlTTESoU, f| OTTOta a7lET£A.£OE KttittTTOTEXEtTOV dnOKXElOTlKO (popstt

rf\c, Kpior|<; TOU v£O£XXr|viKoC KpaToug. Mid Kpiar) nou apjao^Ei vd
TT|V dj

' H Kpiari \iiac, 67ioiaa8r)7roT£ "X.&>pa<; anotEXe.1 8i£0v£5 Ttpona. AIOTI and tic, KPIOEI^ TCOV £7ti HEpoui; /copcov TtpoEp^ETai f| TtoXiTiKt) Kpior| Ttov Kaipwv [lac,. 'AKounE pfepaia a^jjEpa TtEpi «d<poKXi0|icov», av o^uac, Kavsii; fi0£Xs dvaCTiT^OEi XoyiKd ou(i7i£pdanaTa Ttdvco cTr)v Evvoia ai)Tf| Eivai pfepaio TICOI; 0d KUTEXr)y£ OTTIV 6XiKf| a.[ir\-^avia. Sr||iaivEi Td/a OUTO (iid KaTacrcaari £ipt|VT|(;, TauToar||jr| ps KdJtoio siSoc; iaTopiKfji; aTaTiKOTr)Ta(;, OTIOU auToi Jtou ^ouv KaXd 6d ^ouv KaXuTEpa KI' auToi JTOU 7t£0aivouv armEpa and tr\v nelva SEV 0d EXOUV TO 8iKaico(ia vd 8i£K8iKt|ooi)v Td TtaiSid TOUI; vd sTtipicooouv; Kai ar)|iaiv£i autoi; 6 «d(po7rXia|K>c;» nspiopiano TWV dTomKtov OTtXcov i^ovo i\o d(po7:Xian6; Toao TO Eva, ojiax;, oao Kai TO aXXo Eivai XoyiKcoq dSuvaTa, yiaTi f) 8iaTr|pr|OT| TCOV 6rtX.cov OE jtEpinTcoari TtpaynaTiKfji; ouppd0d auvETtaydyr) dvayKaia TT)V %pr\Gr\v TCOV TtoXEjiiKcov SuvaTOTrjTcov. Kavsvac; Pspaia SEV QsXr\ TpiTo TtayKoo^iio nohepo — Kai

11
) TtEpioooTspo auToi nob EXOUV of|H£pa OTU xspia TOUC; Td m>pr|viKd onXa —, TrpopXETtETai Sfe itoXi) auvTojaa aXXEt; x&P E ?> onutc, TI.Xf| Kiva, vd SiEK8iKr|oouv TOV poXo pmc, TpiTt)<; JiupT|viKfj<; 8uva|arn; OTOV KOOHO. "A<; 8ouns OHWC; Tig mGavoTTiTEc; fevoq 7tupr|viKou TtoXfcHou bno Td ormEpivd 8£Son£va. AUTO<; noi) EXEI TO XiywTspo au|x(pEpov vd £7uSiwKr| Evav
TETOIOV It6X£(XO ElVttl f[ ZoplETlKT) "Ev(OOT|. MfiTa TOV "Evwat) UTtEOTTI |i' af)TOV UTtfjp^aV «7tpopX£\(/£l(;» OTl f \.

VIKT) KaTaoTpotpr) (7ipayna TCOU dXT)6EUEi) Kai 6d xpEiaoOfj «TouXdXICFTOV 100 xpovia yid vd auv£X6r|». Hap' 6X' ai)Td, CTTIV'iSia TT|V SfiKaETia TOU noXsnou, f) Lop. "Evuar) sSei^E Tttbq TITIOTE 8fev ExaoE drco Tf|v ar||iaoia TT|<; tb<; |i£ydXri<; Suva^irii; Kai ^dXiOTa, SEKO xpovia dpyoTEpa, EOTEiXE TOV TtpwTov avGpUTto OTO SidoTrma. ' H X£(iiKf| dvopGwar) Tf|c; Sop. ' EVWOEOX; EyivE a<p' 7tpoypd(inaTa pot|6Eia(; Kai 8dv£ia, OUTE Kai nso OXEOEWV HE aXX£<; i&ptc,. AUTO nou npETtEi iSiaitEpa vd ar)HEico6fj Eivai OTI r\i dvopOwori TOU OTpaTiwTiKou tonfea OTTIV lop. "Evcoar) ouvspdSiaE JIE tf\v dvopOwari Tfj<; EV yEVEi OIKOVOg, HE niav EVTUTicoaiaKi^ avo8o TOU ETunsSou (,K>r\<; Kai iSicoi; Tfjg . Fupu atd 1970, TOGO OTOV TOHEO Tflq 7toXEniKfi<; Ttapaooov Kai EKEIVOV TUV KOIVCOVIKQV napoxfiiv ETIESEI^E TETOIOV JIE EKEIVTIV TWV 'Hv. FloXiTEimv, MOTE apxios vd (paivETai dvayKaia f| SiaSiKaoia TWV OUVOHI^IWV yid TOV I vd OT)H£iu6f), OTI KaTa Tig dpxfeg TOU v|/uxpou aiTT)ndTwv TTJ<; dvayKaioTr|T6(; TOU euro f)Tav OTI, Xoyw TWV TIOXEHIKCOV Sanavwv, 6' dvayKa^oTav r\| Vd UJtOKU\|/T| ETti KOIVWVIKOU ETtlTCESoU Kttl vd
XEU9£p07tOlf|OT| TO KaOEOTQg TT|q». 'H OKEV|/T| aUTf|

yid TOV SUTIKO KOOJIO, dcpou f) 8iKf| TOU jtoXEniKf) Ttapaywyf) Kai TI EV yfevEi piojirixavia TOU EIXE dvdyKT) vd oTripii^ETai os dnoiKiaKEI; OXEOEK; E^apTf|O£coi; [it noXXsi; X^pEg tou TpiTou KOOHOU, Ttpayna nov ar||iaiv£i OTI (iid EVTaoT) TWV E^OTtXionwv Od ouvETtayoTav dvayKaia Kai jiid au^r|or) TWV dvTi6EOE(ov auTwv TWV x w pwv Ha^i TOU. ' H Sop. "Ev(oor| Xoinov 8fev EXEI vd KspSiori uXiKwg TITIOTE and Evav TpiTOV TtoXsHov dcpou Eivai KaG' 6Xa auTdpKrig. Afev fe^£Td^o|i£ i8£oXoyiKfj<; cpuoEWc; «u7to6£0£i(;» («E7t£KTaTiKr|, 6X0-

12
icA.rip(OTiKr| iS£oA.oyia» K^TI.), yiati aura slvai Ttpdynata Jtou SEV (iJtopouv v' drco8£ix9ouv. Fid tr|v EuptbnT] jtdvta f] Pcooaia Onfip^e «erci9£TiKr| Suvanr|», &>crr6oo SEV yvtopi^onE emQeaev:, ii\c, Pcoaoiac; EvavTiov if\q Eup6itT|g, £v<3, dvTi9£Ta, yvcopiCone OPKETE^ TETOIE^ TTJC; Eupa>7rr|<; svavriov Tfj<; Pcoaaicu;. To oXoyKav TOUTO toO «p(ooaiKou ETtEKTaTio^ou" (iTtopEi vd £^T|yT|9fj iatopiKd and SCo Xoyouc;: jrpffiTov, oti f) {(^TUEpiaXiaTiicwi; aun7t£pi(pEpon£VT| EupcbTtT) TWV 7t£paa|i£V(ov aiwvcov EpXsTtE v' avTiHETomt^T) cpuaiKd opia tfji; ETCEKTaaEwg tr|<; aid ouvopa tfji; taapiKfji; EJtiKpdTEiai; ('O9. AUTOKpatopia, FlEpoia, Kiva, ' Acpyavicrrdv, BaXKdvia K'kn.), Kai, 8ei)T£pov, 8ioTi f) UTtap^r) fevog «E^a)T£piKou Kiv8uvou» f)tav Eva aJtoTEXeanatiKo (IEOOV yid tr|v 8iaTfjpr|ori Tfjq EacoTEpiKfji; E^ouciai;
TCOV EUptOTtaiKWV KpaTfflvl'.

Touta ouvojtTiKcog <ac, 7tpo<; tic, UVTIKEIHEVIKE? 7rpoujto9EOEi(; «TOU vd 9£Xr|» f] (iia TCOV nEydXcov Suvd|i£wv svav " Ac; SOUJIE tcbpa Tf|v aXKr\: jtpcoToui; TTOU dv£<pdvr| f) avayicaioTTn; 7t£pi (iiac; X.£(incfji; Evvoiai; «AUOECOCJ», fjTav OTOIX; XoyiaTECj TOU a ujtoupyEiou oiKovomKwv. To EXXEinjia TOU KpaTiKoC TtpoiJTtoXoyionoO Tflc; ' Aji£pitcfj<; T(3 1945 avrip^ETO OE 280 5iO£KaTO(i(iupia 8oXXdpm, 5r|X. OTO jtEVTomMaio TWV feooSov TOU iSiou xpovou, EVCB f) dvspyta fjyyii^E opia itou ETtEpaXav VEEC; SianoptptboEii; Tfji; TtoXiTiKfj? 6 '. Td -%pr\naT:a ama, rcou 5iaTE9r|Kav OTT)V SidpKEia TOU ax; 5dvEia Kai OXiKO, f|Tav irpocpavwi; d5uvaTo vd siojtpadno Tf|V oiKovoniKd KaTEOTpa|i(iEvr| Eupcbrcr), Tfjq onoiai; TO roXEniKO nEXrma f)Tav f| 5iaTT|pT|or| TOU Ka9£OTWTocj Tt|(;, 5£5o(i£vou OTI oi EupcorcaiKoi Xaoi (IETO Ti^ oujKpopEi; TTOU u7tEOTr|oav apxioav vd 7tpopX.T|naTi^a)VTai SiatpopETiKd yid TT|V (puot| TOU KaiiiTaXioTiKou ouoTT^(iaTO<; Kai v' dva^T|TOUv aXXEi; '. To 7rp6BXr||aa OUVETOOCJ yid TT)V n£TartoA.£niKf| «Auot|» f|Tav uipfji;: yid HEV TT|V ' A\iepiKr\, jiEaa o' sva TtXEyjia dvo)p9co(iEvtov £Upo)7taiK(3v OIKOVOHIWV v' au^rjoT| TI? E^aywysi; Tfji; OTTEPEXouor|<; jrapaycoyfjc; Tri? irpog PEXTIOOTI TOU TtpouTtoXoyianou Tr)?, Kai, yid Tf|v Eupduiri, vd £iravo5T|yr|ar| KOTO TOU<; TiapaSooiaKou^ Tpojtoucj Tout; Xaoix; ariq KdXjtEi;. 'O 9aunaTO7toi6i; 7ru9o<; ii\c, MEoayEiou TtpooEcpEps TO djrapaiTT|To jrXaioio TOU «KivS6vou», Ttou 9d ETtETpETtE Tov ouv5uaono TCOV 8uo TtpopXtmaTtov: 0Ti^ 15.5.47

13
E\l/T|<pia6r|KE TO «86yna Tpounav» yid TT|V ' EXA,d8a Kai ToupKta, £V<55 OE XiyarcEpo and eva nfjva (5.6.47) 6 OTparriyoc; MtipaaX dvEKoivcovE oe \6yo TOU OTO Ilav/nio TOU Xdp(3apvT TO yvooTO «ax£8io». ' AJIO TO 8uo TOUTO «7tpoypdnnaTa» TO OTtouSaioTEpo f|Tav TO TtpwTo, 8ioTi £or|naiv£ TT|V aX.Xayf| dno dit6\t/£(o 8iKaiou Trig aito Tfj<; EJtoxfji; TOU Jtpoe5pou Movpos TtoXtTiKfji;, TtEpi nf| dva)ii^Ecog EKTO? TTJI; r|7tEipoula'. To E^ atpop\if\c, ' EXXd6o? Kai ToupKia^ «ntKpo» dX,X' tfjs duspiKaviKfjq £^coTEpiKfi5 TtoXiTiKfji; f|Tav
(IE TT|V 'i5pUOT| TOU NATO, TO OTtOlOV ETOl dT

TpoTtov Tivd «EyyuT|aT|» yict TU xpTm<na TOU axESiou MdpoaX, dvayKaoTiKd Ea-qnaivE £KX(bpr|or| EVOI; ^Epou^ Tfji; 7toA.iTiKfj<; aiac, TWV EUpcojtaiKrov KpaTffiv oTrjv 'AnspiKf| — 6Ecopr|TiKd. 'Sic, yvcoaTov, r\ A^piicr] EixE yid (lEpiKa xpovia Tr|v OTtXiKTiv urtEpoXT) EvavTi Tfji; Sop. ' EVWOECOI; (ie TT|V dToniKf) P6|i(3a, TT|V OTtoiav o\ia>c, SEV HTCopouos vd xpT|otnojtotiiaT| — £§a> pfepaia TTJ<; «XoyiKfj<;» TCOV «0uaTt|(idTO>v» Kai oxt yid «i Xarov» TIOU oi dnEpiKavoi EXOUV KaXsi; Kai na'k'iCec, vd — , SIOTI f) Sop. "Eva)OT| £lx£ Touq oTpaTooi; TTJC; TOV 'iSiov auTOV Kaipo OTT|V Eupamri Kai oxi OTO pcoaaiKO £8a(po<;. EQC; TCOIOV Pa6(i6 9d n^opouoE vd E!XE f) vd E^TI f)
T) TT|V SuVaTOTTlTQ aXX(OV noXtTlKWV KOI IGTOplKCOV ETClXo-

^ — n. X- f*id vfea Kai 'i5ia £7ta(pf| HE dXXou<; Xaouq TOU KOOJIOU — , orinaaia EXEI OTI JIE TO ElSoi; TOUTO TWV TtoXiTiKffiv EitiXoywv dvEXapE vd aTr|pii;r| Kai Tig 7taXr|£<; OXEOEI^ Tfji; EupwTtrn; [is. TOV TpiTO KOOJIO, TCOU f|oav cxEOEn; £KH£TaXX£uar)<; Kai Piai;, dyvoouoEi; oiavSfjjtoTE loTopiKT) npooKTiKii. ' A(pou 6 «7toXiTiKO<; cpop£a<;» TOU
H£TanoX£(ilKoO «7tpCOTOU KOOjiOU" TJTttV OUaiaOTlKtt TO NATO, §T|X.

Evai; noX-EniKOi; opyavioi^oi; — TOU ox£5iou MdpoaX ovTtoq OIKOVOorinaaiai; (lETpou yid Tf|v iaxupo7toir)OT| QUTOU TOU opyavi— , ipavEpo Eivai OTI oi CJXEOEK; rtpoi; TOV |iri «dTXavTiKo 9d £>.dpaivav Tii; 6^UTEp£<; 5uvaT£<; (iop(p£5 7toXiTiKf|<; Piag. TOUTO orinaivEi tr\v Katd TO SUVUTOV £K|iT|5£viar| TWV KOTO TOTIOUI; KoivtoviKoiv 8o(icov, diro Tiq OTTOIEI; f|Tav SUVOTOV vd TtpoKuyouv oi d7raiTfioEa)i; niaq aXXriq TtoXiTiKfji; 8iax£ipTiOTii; TWV . ' H TCEpiTtTtoor) Tfjc; ' EXXdSoi; EWOI TO TUJtiKortEpo napd-

14
Sfiiyua oXwv TWV xwpwv TOU KOOUOU. AEV OU£T|TOI>H£ (puaiKa eSw yid EiSiKfji; (puoEWi; dKour| uqucrrdiiEva jiETa^i) TWV 6£wpr|TiKwv if\c, iciTopiai; TtpopXrinaTa, OHOX; TI.X. KOTO Ttoaov Kai n&c, TO OXE§IO MdpaaXfeSiEUKoXuvef\Eif|v Ttpocsyyior) jiETa^u dvaToXiKfjCj Kai 5uuKfj<; EupwTirn;, SIOTI crro £pwTr||ia ai>To dnavTr|aan£ fj5r] HE TOV TpoTto (xai;. Sr|(iaoia EXEI on TO ox£8io MdpaaX SEV EJtEcpEpE TO 7tpoo5oKcbnEva and Tf|v ' A|i£ptKT| otykXri^, rtpayna Ttou TTJV dvdyKaoE vd TEGfj UTCEP nidi; KOTO TO SDVUTOV OUVTOHO EVOTTOITIconaiKfji; oiKovo|iia<; (EOK), TTPOKEIHEVOU vd undp^T|
OTT|V E7tlpdpUVar| TWV OTpaTlWTlKWV E^65O)V.

Oi TtoXuiKoi TOUTOI cii)v5uaonoi TiXaioicbvovTai pEpaia ^is TT|V ri TOVX; i5soXoyia: JipoKEiTai yid Tf|v «pionT]xaviKf) KOIvo)via» (dXXwi; TTU<; «dvoiKTf)^» £Trovo(aa^o|iEvri<; £7ti KoivwvioXoyiKou £7ii7rE8ou), ir\c, bnoiac, KUpiwTEpoq OEWPTITIKO^ EKTtpoarojioq OTf)v 'AHEPIKT) Eivai 6 ioTopiKOi; Kai KoivcovioXoyog W. W. Rostow, OTTIV SE Eupcbnr) HETO^U aXXcov oi Aron Kai Jouvenel. STT|V Koivcovia auTT) KaTt|yopouvTai 5idcpopoi TtpoaSiopiciioi, oncoq it.x«Koivcovia Tfji; TExvo8o(ifj<;» (Galbraith), TOU «TEXVOTPOVIKOU (Technotronischen) aifflvoi;» (Brzezinski) KXir. 0£O>pT]TiK6 nXaioio TWV EpHTiVEiwv auTwv Tfjc; «pionT|xaviKfj<; Koivcovia<;» Elvai 6 <;, OTIOU 8id ir\c. Taima£w<; £7tiaTr|noKai KowwviKfic; npooSou a'ipovTai oi KOIVWVIKEC; dvTi0£OEii;, r\a cpfiuyEi dno TO KficpdXaxo Kai
OTOUi; TEXVOKpdTEi; (ElSlKEUHEVOUi; E7tlOTf|HOVE(;,

T., oi OTCOIOI uTtoxpeouvTai vd ^spouv KaXd Tf|v rove, Kai vd Kdvouv TtoXXfiv yunvaoTiKT| Kai OTtop) Kai tovc, aoepouq (8iavooun£vou<; Kai EV yfevEi napaywyoui; iSewv). ' H avTiOEOT] LiEta^i) FvwaEwq Kai 'E^ouoiai; cup' EVOI;, 'Ayvoiai; Kai npaKTiKf|<; 'Epyamaq dcp' ETEPOU XUVETOI 8id TtavToq, SIOTI 6 p6Xo<; TOU cpiXoooq>ou, onwi; Ka0wpioTr|K£ TOUTOI; OTT|V TaXXiKT) ' E7ravdaTaot| Tt-X-' 8 ', itaipvEi TO TtpayjiaTiKO TOU v6r|(xa Kai XsiToupyia, f|youv EKEIVO TOU TtaiSaywyou, 6 O7ioio<; 6d jipooavaToXtori KaTa Tic; VEEI; ysvEsq Kai Od Ti<; EvowiiaTwoTi CTO ZuaTrma dv£u KaTd TOV Rostow, OTTIV Koivwvia auTt| TO ouaiw8E<; SEV slvai nKiov oi KXaooiKEi; EVVOIEI; JlEpi i8iOKTT|oia(; t| nf) TWV IIEOWV TtapaycoyfjCj K\n., dXXd «6 £X£yxo<; TOU aTpaTou, Tfjcj doTuvoniac;, tr\c, SIKOIOouvr|i; Kai TWV (ifeawv Ha^iKfji; 7tXT)po(p6priOT|<;»lE'.

15
'Arco <XTc6\)/e(oc, <piXooo<piac, Tfjc, 'laTopiac,, r\» dvTioToiXEi OTOV «aTXavTiKov aiwva», 6 OTIOIOC, — ou|i(pwva (IE TOV iaTopiKO Ttou EiaTjyayE TOV opo TW 1950, TOV O. Halecki — TtpoKEuai TEXiKd v' dvTiKaTaoTf|ar| TOV «£UpwTiaiK6v aiwva», KOTO tov'iSiov Xoyo Ttou 6 TeXeuTaTog auToc, dvTiKaT£aTT|os TOV «(iE0oy£iaKdv aiwva» lOT '. Fid TOV EV X6ya> iaTopiKo, f] MEOOyEioc, Eivai "KoXrcoc, TOU ' ATXavTiKoU"'^, TOU oTtoiou f] «UTtoK£inEvr| TtdvTa OTr|v EupwTtr) ibc, Ttpoc, TO iao^uyio TWV 8uo ' d a u j ^ p i p d a T c o v KOCT^KOV' Eupd)Ttr|(; Kai
E ai>Tf| T(OV «VOTi(OV 0UVOpO)V» TT]5 Eupd>Ttr|C,

Kai TWV «ypan(iwv dc(paX£ia<;» (bpiojiEVWv EupwTtai'Kwv KpaTwv16'. AUTQ wi; itpoc, TT^V «0£wpia 8o(ifji;» TOU nETaTtoXEjiiKou «dTXavTIKOU KOOHOU». 'Q<; Ttpoc, TT)V Ttpd^r), 6|iw<;, yvwpi^ojiE OTI 6 Kdanog TOUTOI; — Kai EiSiKd TO supwitaiKo Tjafllna TOU — SEV Eivai auToSuva|ioc, w<; Ttpo^ TTJV Ttapaywy^ TWV dya0wv TOU, OU'TE w<; Ttpoc, TTJV ioTopiKTi TOU 6idaTacr|. Fid vd uTtdp^r), 8riXa5TJ, E/EI dvdyKT) wpiojiEvcov To\3XdxioTov %wpwv Ttou SEV UTtdyovTai OTO TtoXiTiajid TOU. Elvai ETtior)<; YVWOTO OTI 6 SUTIKOC; KOG\IOC, uTtEpE/Ei TOU dvaToXIKOU we Ttpd^ TTJV Ttapaycoyr) dyaOwv. ZTOV dvaToXiKO KOOHO 8sv ujidpxouv Tt./. auTOKivT|Ta itou vd TpE/ouv 260 xiXi6|i£Tpa TT|V w'pa, OUTE (iTtopsi v' dXXd^r) Kav£i<; auTOKivr|To Kd0£ Tpia xpdvia. AEV E^ETd^ojiE Pspaia Ti Eivai KaXuTspo (5? Ttpoc Tic, auvOfJKEC, Tfj^ dv0pwitivr|i; £wfjc,. ZT|(iaoia E/EI STI 6 ^IEV dvaToXiKoq itapdyEi 6,Ti TtapdyEi ndvoi; TOU, EVW TT^V Ttapaywyt) TWV yiKwv dyaOwv TOU SUTIKOU TTJV TtXripwvouv TO EKaTOnjaupia dv6pwTtwv TOU Tphou Kdojiou Ttou TtsGaivouv Ka0r)n£pivd dnd TTJV TtEiva fj ^ouv |idXi<; OTO opia Trj<; ETtipiworn;. Kai Ttpoc, TOV KOOJIOV TOUTOV 6 SUTIKOC. KOCHOC; oCSEnia fiTto\)/T| fj Ofiwpia Eitatpfji; EXEI. E^psi ndvo O'TI TOU xpeiaC £Tal Y la TT1V SIKTJ TOU ETtipiwor). 'ISiaiTEpa UTtd Tig ouv6fjK£Q Tfjq pionT)xaviKf|(; Koivwviac,. Elvai auvETtwi; <pav£po Ttoidi; OTIO TOUI; Suo arj(i£pa Eivai i)Ttoxp£wn£voc, vd OETT) TO 5iXr|nna mat; dtoniKf)!; KOTOOTpo^fii; fern TOU TcXavT)Tr| tac, TtpoiiitoGEar) Tfjc, 8iKfj(; TOU undp^EWi;. Movo Ttou fiSw TO TtpdynaTa EVEXOUV nidv avTicpaor]: 600 Ttio itoXu SEV UTtopsi 6 SUTIKO; KOOJIO? vd TtapaiTT)6fj dito Tiq ditaiTrjoEK; TWV E^OTtXia|iwv, TOGO mo TtoXu au^dvEi TT|V dvTi0£ari TOU Ttpoi; Tig UTIO
?, dq)OU (XKPIPWC. TtaVW OE TOUTTl TT|V

SsAsrioidco srl 5U:xiiiioodii fiUxidoioj Sgirl Uosdas^s Aliio
BAOdX91QBl Alii SBlAO^BJtXBAB 'f)31(JB t fl 5Ul ACOSDSXo ACOI UOUlOli

-od30o3Y3^icb BIT! 3D liony AUi AnoocpsdXoiiq B0 IBM aoriooji noijdi
noi ACpdcoX ACOI 5BJoUldB^3AB BlBrlllAlJl Bl AnODnXoiAS B0 3113

:BAU oag AnoAjBrluo AcosrlBAagdsun OAorl ong ACOI 5coio30BJi OAid -3TIU.D 01 own «5U.Alidig 5i3/l\3:xoBig» 10 '5noi AcpjiliQAnD ACOI uocoii ^A Ano/hBii B0 A3g lOBy Bd 53iAcpAi33i 10 no ScoiABii ooAsrlogsy -5 5aoi Bt/l 53CJrl9cJ SsjiirloiB 3D UYBCJBisrl BI BA IBM BdroX
-3AB BlOltO 3D BIDBlDoAdS BSlAUdaU OOg U^BAllBAB
t

533iuBcjrlnD ong srl OABXI IBAJS norlooji aoi SoiBdx odsiodjurl 01 iBJi BdsrIUo Ugfj,, •SUinodBml SUsiiAUdnii 535iU0oiiB 3D ^(bB iBiAcoYX9dwl31^ D0 SsdroX 53A3rl/.aiii3AB 10 nod)B 'SoiBrlU
1B1B1D10BM B0 AmtlDl^ltO^S ACOI UOB1QB1B31 U OOO1 'SnOliOXD 5(JOJl

itB B0 !)Bl3^d3A3 SlpiiAudni: !>lii UoLidX U ODO 'OD ?>co3/l\33io 5noK9di SnojiiiiYOii 5noi BIBM Unri30
ABlU B0 A3g 'llDCOAg,, 'CJOJ AlllD 5c03^fllKBAB BtfDlgBCjodll Ol 3glg3

B0 Biouo U 'no-^-^B !j3 'SUAlidis UDBIDBIBM BIJAJ -5Ui 5U>iiii'YOii SsXoidsii 5ii UolidliiBig BA noAsrlisjiodu 'Aco ACOI dsiin iBi30iiBig B0 «Uony» U BIABII IBJI AwdcoX AmdpcbBig ACOI
«5BlDUldB^3AB» BlBrlLlAlJl Bl U^ldUlDOltCJ BA UA3t1c03dXo]in 1BA13

B0 533ili0AnD !>33iidoiDi bsonoXsdi 5ii oucj UocoAg,, 't)°3 ^ BIABU 5roii3An3 -noUa^oDi noMiris'YOK noi LiitodiBAB Udscbius B0 (norloosi noiidi noi AcpX.U.ii ACOI UoUiokoigi srl isrlBAngooi BXiiDBiono noil)
LlDCOlltldSE B1O131 BIT) 3D 5U^CO^BdBK 5UJ11T|3^O1I 5Ul 5O1DO3I O5I1A

-sglirl 91 :AoiBAngB IBAJS oinoi ScoXniDny 'SUcbodioBiBji SUsiiAUdnii SBirt Ll^nd)OliB 5odu 'ACOI 5U.DBioBiB3i 5Ui Uoroii^scj 5odu AcodcoX
ACOI 5l3OllllBliB 5]1D 1B13Q31BJIBAB AUtl BA UOCOAg,, 'CJOJ U 3D(lodOEt1 B0 AB 'BtlUlffldS Ol B1BCJ3CJ 1B1BAA3J 'SsdCOX UDn3yYB13T<3l3 OUCJ

MID SLoliidB^s 5lptim(ou 5Ui LDIYB^DB^S AUi B^^ iBiAcondgi0B3iX,3 BA iBis^BisdX nou (5coii nouidsit srlnogi B0) Acogo03rl ACO^^B ACOI IB* AC01C01D30BM ACpsiirloAniDB ACOI i0OYY» 9>ii/,OYO3gi 5ro 3g nodsis t d>B 'UiU.AB'Yii noi AcoXoidsii AcoAsrloid^ IKS SBiXdBidnsi
5llD 513ABM UOCpgAS A3g AB U0O1DB6OUB BA IS

-Udnu 5BA3 no '5UY13J1B 5Ui BIOAAS AUi A3rl A9i BiX 5UYi3itB noD3rl» !>Ui Brlli9A 91 AnoXs A3g BMioad) jo 'ACOYiio ACOI UXco/.BdB3id3itn U

91

17

aveu TWV drtoitov wg Ivvoia 8ev LiTtopEi vd uitdp^ri — Kai TOUTO 9d OT|LiaivT| TtpdyiiaTi iiid KaTdoTaor| Eipr|vT|<; —, E'UE 6d E^OUV aTtXwq TO v6r)Lia TTJC; dvapoX.fi(; TOU Tphou TtayKooLiiou TEOA.ELIOU. ' H TtpcoTT] dito Tig 5uo TOUTED EKSoxe^ ouv£itdy£Tai Pspaia Kai Kanoiov oitaX&nepo puOiio rtapayoyfiq OTO TtXaioux TOU SUTIKOU KOOLIOU. 'EmKpaTEi f) aTro\|/T|, OTi ot uyT)Xoi pu0iioi Ttapaycoyfji; OKOTIO EXOUV vd KOTaoTiicouv Tf|v Tcapay(oyf| KOTO TO 8uvaTov auTO8uvaLiT|, OTO TtXaioid EiSiKd Tfji; Eupd)TtT|i;. Elvai iiid VOLIILIT) anoyr\i io%upd 0£Li£Xi(OLievr|, EKTOI; cmo Tf|v itpd^r), OTf|v KXaooiKr) dpXT) TOU eupcoTtaiKou AiaepcoTiotiou, Ttepi Tfj<; «e^ouoiai; TOU dv0p(i)Ttou ETti TTJ<; 4>uoT|5». AUTO OLIOX; TCOU aKOLia 5fev E^EI SiEpEuVT|9f| EitapKWi; eivai OTI f) dpXT) auTr|, oao O(OOTT| KI' av slvai, Eivai Hid 9iXoao(piKr| dpxf| KXiLiaToXoyiKdiq TtpooSicopiOLiEVTi Kai ouVETtSi; oxeTiKf)<; iaxuoi;. HepouLie f|8r| OTI TouXdxioTov aTTO TO 1897 6 E. Demolins OTO pipXio TOU «A quoi tient la superiorite des AngloSaxons?» — TO OTtotov LieTa(ppdo6T|Ke oe 6Xe^ TII; yXwooei; TOO KOOLIOU, EKTOI; ait' TO sXXriviKd ^UOIKO, Kai TCOU eTtai^e EVUV tiEydXo poXo oTit; TtvEULiaTiKEi; SiEpyaoisc; Tfjq Eyyui; ' AvaToXfji;^ —, d7i£8£iKvue OTI TO euayyeXiKO pt|T6 «ev iSpwTi TOU TtpoocoTtou aou» £va LiEyaXuTEpo TC8io etpapLioyfji; OTiq Popeisi; EUptoTcaiKEi; q. STU popEia EupeonaiKd K^iLiaTa, f) Epyaoia fiTav UTto%p£<Bvd UTtoKaTaaTf|or| O,TI f) Ouor) 8fev itap£ix£, 8t|X. EitpETtE «6 av9po)ito<; vd KttTaKTf|OT| TTIV OUOT]» Sid TTJI; Epyaoiai;. To KOTaXapaivoLiE TOUTO dKOLir) Kai LIE Ttoit|TiK£<; ouyKpioEii;. Fid TOV "EXioT, 6 ' AitpiA.T|(; Eivai «6 nfjva<; 6 OKXrip6(;», TCOU E^avayKd^Ei TI<; piCe? vd ^£Tr£Tax0ouv dTto TO x^Lia LIE TcoXXf|v irpooTcd9£ia, yiaTi OTOV dpEpaiov TOUTOV Lifjva f| Ttaycovid Kdnoiai; VUXTOI; LlTtopEl vd ot|LiaivT| TOV 0dvaTO. "AK'koc, OLKO^ Eivai 6 'ATCpiXriq yid TOV £oXa>Li6. Elvai 6 avfeyvoiaaTOi; Kai tpeK'kbc, Lifivai; Troi) oXtoq (puoiKd KI' dpiaoTa OTTIVEI LIE TOV EpcoTa x°po. Oi 8uo TOUTED TUOITITIKEI; ouvaio9f|OEi<; Tfj<; <&var\<; slvai TauT6or|Li£c; Lie 8uo 8id(popei; cpiXooo(piK£5 ouvavTiXfj\|/£i5 yi' quTfiv Kai yid TOV avQpiano. Fid TOV Evav TtoiT|Tf| SEV Eivai 8uvaT6v EILIT) f| «E^ouoia» TOU dvOpwTtou Eici Tfji; Ouoriq vd 6§T)yfj OTT|V £X£u9Epia. Fid TOV SXXov Eivai Tti9avov fj UTto5ouX(oar| OTTJV <I>uaT| vd (p£pvr| TO iSio dicoTeXeoLia. 'H SeuTept) TOUTTI dvTiXr|\)/T| iu6av6v vd Eivai aKaTdXTiTtTT) OTOV ' EOKILIWO, OTOV OTtoiov Tti9avov vd Eivai dKotir) dKOTdXriTtTO yiaTi ot dv9p(OTtoi

18
£a>ypa(pi£ouv TOV Xdpo HE naupa xptbuaTa, EVCQ yi* OUTOV filvai dva^(piaprJTT|TO STI auTog SY.EI %p&na &anpo. To '(Sio 6nwc dKaTavdr|Tr| Gdf^TavyidTdvd'vGpamoToO 'larmEpivoO n.%. fj £7ti5i(D^r| TOO ' EOKIUCOOU, n' svav Tpono Jtou Gd TOV (ov6(ia^£ ' EnioTfJnr| f) aXXa>c. mix;, vd GfiXfjori vd KaTacrrr|ar| Tiq ouvGfJKEi; TOU 'Ior)H£pivou OTOV Bopsiov n6A.o. 'H i8EoXoyia Tfjc, ' ETtioTrinrn; Kai Tfji; TEXVIKTJI;, f| i8£oXoyia Tfjq «'AvaitTu^Ecoqw EV aAAoic. Xoyoii;, SEV HOUEI vd EY.T) Uta dvTKpuoiKT) djt6X.T)^r|, nidv cm6Xr|!;r| KOTO TWV TtpounoGEOEWv (puoiKfjq ETtipicoaric. TOU dvGpcbTtou, Jtou 7tapaTT|poun£ cnou? Kaipoui; Hag vd £K(ppd^ETai JIE Td oiKoXoytKa KivrJuaTa. KivfinaTa ps(3aia 6i£6vou<; noXiTiKfj^, d<pou arj|i£pa TO KEcpdXaio 5fe TOU adv TETOIO and Tf|v EKHETdXXEUori TWV n6 Tf|v 8iaKpaTiKf| EKHETaXXEuar). jroiov paGjio HJtopEi fj EuptoTtri vd KaTaaTtj auTdpKr|<; HE TT)V TEXvoXoytai;, slvai Eva 7tp6pA.r||ia OTO onoio Kavdc. at|H£pa SEV urtopEi vd dTcavTfjcrri (IE oiyoupid, nid Kai Elvai TtpopXrina TOU (liXXovTog. Elvai OHMC, ducptpoXo av noTE f) TEY.VOA.OyiKf| dvdJtTU^T) Gd KOTacpspT) vd (pKid^r) nid (puoiKfj (iTtavdva. Kai T) icpaKTiKT) KaGrmEpivr) Cnap^T] TOU dvGpwnou, oao TOUTOI; Gd Jiapa(iEVT| aTr|v yvtooTfj |ia<; pioXoyiKT| nopcpf) TOU, 6d auvo\(/i^£Tai OY,I OT' auTOKivr|TO dXXd OTr|v (inavdva. 'H O6or|, nf| £7tTip£a^on£vr| dno TT|V (piXoaocpia TOU EupwnaiKou Aia<pamanou, SEV Jiausi vd 7tpopdXX.r| Ti£ 8ianapTUpi£<; TT)q yid Tiq i)7t£paiai66o^Ei; Kai d(puaiKEI; TOUTED TtpooSoKiEi; TTJI; dvGpwrcivTii; UTtap^riQ. EEPOUHE ar|H£pa OTI f) aC^r|OT| TOU 8io^£i5iou TOU avGpaKoi; OTTJV dTnooepatpa (IE Tf|V pionrixaviKi5! dvdTtTU^r), £q>£p£ |iid TtTdxrri TT|? yEviKTJi; GEpjioKpaoiai;
TOU 7lXavfJTT|.

Elvai oncoi; novo oi ouv6fjK£<; TTJI; Ttapaycoyfji; TOU SUTIKOU K6anou, oi bnolec, KaGioTouv TO TIO^ITIKO TtpopXrma TWV Kaipmv na<; &Kpax; TtEpiTCEJiXEyjiEVo, f) UTtdpxouv Kai aXXou ElSoui; opoi nou OUVTEX.OUV OE TouTrjV Tf|v JtEpiTiXoK'n; ' Qq Ttoiov Pa6n6 X.%. (iTtopsi Kavdc, vd 67to6EOT| syKupri Tr)v JtXt|po<p6pr|ar| EK nfepoui; TWV
ElSlKOJV £1tlOTr|HffiV &C, ItpOC, TTJV KOlV(OVlKr| Kai TtoXlTlOTlKf) KOTd-

TWV 8ia<p6p<ov %o>p&v TOU Koafxou; ' Yrcapxouv cbg yvwoTov
OE ofac, ll? EUpOOTtaiKE^ XWpE? Kttl OTT|V ' AjiEplK^, 7COU

Ei8iK£uovTai OTd jtpopXr]|iaTa Tdiv aXXeov x^P^v TOU

19 MTtopouv dpay£ TO dnoTEXsanaTa TWV EPEUVWV Touq va T£9ouv yvw^wv Tfjc; TtoXmKfji; EVEpyEiai;; 'E5w rrpETCEi va 8iaTr|pf|cvn xavei^ aoBapfe? £7tiq>uXd*;Ei<; toi> dicoppEouv dno TO £|fj<; epwTTma: TCOIO Elvat TfiXiKd TO KpiTrjpio (ie TO oitoio urcopEi KOVEII; vd £X£y!;r| av oi ETCiaTfinEQ OUTE? TtpoBXeTtouv awaTd f| Xa9£H£va; STII; ioTopiKEi; EnioTfjueq EXO^G JiX,f)6oq «6E(opi(ov» Jtoi) ditETEXeaav Ttpoi; OTiynfiv TO nETpo Tfjq noXiTiKfjq Ttpd^rii; Kai wajtESEixGiloav" EV auvEXEia «X.a6£HEV£?» fl (laKpud dno TTIV «(p6oT|» TCOV jcpayndTcov. Iloi6<; TI.X. ai]|i£pa (iJtopEi vd ETUXEIprjor| TT|V KaTavoT|aT| TWV Bui^avTivtov TtpayndTWv |i£ Tiq d7to\|/£ii; TOU Ki* 6^0)5: oi 6£copi£<; ameq aTCETEXEoav TO 0uv£i8TiOT|i; Kai TO HETpo, OUVETIKK;, (iiaq ioTopiKf)q vd IXWHE Kparipia, av TO drtoT£A.£a|iaTa auTfji; Tfj<; ioTOpiKf)<; fjp6r|oav r\v dno (XETayEVEOTEpEi; KttTavofiO£i<;. X.x- £X£l doxoXT)0f) vd unaydyt| a' EVOV aitioKpaTiKo OUOXETia(i6 Tf|v 7toX.iTiKf|v oniKpuvar| Tfjc; Eupwjtrn; HE T-qv 8idXuoti Tfjq AuTOKpaTopia?; Fid Tr|v (lEXfiTT) TWV fiXXwv x^pwv, aTig £i>pcojtaiK£<; y&ptc, TWV nEornv, (jTidpxouv ESpEg, IvoTiToDTa, iSpujiaTa Kai 7toXi)i; itou aa^o'ke.ltai. 'EyyuravTai o\iu>q auTd 6Xa TT|V TWV ounTtEpaojidTwv; — M7topoO(i£ dvETticpuXaKTa vd jtou(ie «6xi» Kai vd TO dJioSei^mnE novoippaaTiKW?: SIOTI aTig TWV aXXwv jtoXiTionmv Kai vooTponicov {)7tdpxouv auvopa. Oi TtoXiTioniKEi; ciancboEii;, Sitcoq sivai yvcoaTd, yivovTal HE E^aipETiKd TtoXunXoKEi; i0TopiK£<; SiEpyaoiEi;, Ttou SEV Eivai SUVUTOV v* dvarcapaxGouv spyaaTripiaKwc; yid vd KaTavor)Gouv. Se oXsi; Tiq n£ydX£<; TtpoiTeuouoE? TWV dvETCTuynEvcov xwpwv UTtdpxouv ps|3aia SIOVOOUHEVOI arco TI^ KOTO Tonoui; x^p£?, oi
&JIOIOI KaXUTTTOUV TT|V TtpOOTtdGEia TOUTT) KaTaVOI^OEWi; aXX(OV TtoXl-

Tiajiwv. Movo itou into tic, ouvGfjKE? Sonfji; nov ounBaivouv ai)Td Kai arco TOV Tporto ETtiXoyfji; TWV 8iavooi>n£V(ov TOUTWV, 8sv nrropounE vd TCOUHE on cpGdvovTai TOUTOI oi aKOJtoi. 'O TpOTtoc; EiciXoyfig TWV SiavooonEvwv drto ^EVE? X®p£<; Kai TO oxeTllca KpiTTipia SEV £^£pXOVTOI TWV dnaiTTJoEWv TOU «ouoTf|naTo^», ETOI WOTE Kai f\ocpopd TWV 8iavoou|iEV(ov TOUTWV vd \ii\v ETtKpEpri aia9r|T£^ HETOpoXEq crroix; TtapaSESonEvoui; Tponoug aKE\|/T)(; Kai icpoonTiKwv. TOTE 0d uTtfjpXE f) OWOTTI 7tXripo(p6pr|OTi, S^X. f] dvTiK£i(i£ViKwg

«Uony» U 'ArodcoX 5noiroi DID* AWI DiotUpdit pi srl is^igDsJrtno A3g no^90DX noai UJHII^OH pirl AnoowcbdorlDig «53}dod>odUYir» 10 aod>p 'no IDAJS AroinD Ao>go03rl AWI Drlos^sioup bUsniJiDdii 5Ui iits ox •••^AnoABJi BA Aaodoiirl A3g OY_YP 3io:m apcbp '5wrlo AnoAp> DA OYYP ix '5noi AmlD^d3AaD 5^0^91 DIDJI Ami Alii mi «53}D3dUiia 533iuoarl» 10 iBiAodnidBrlBig ooou iBAjg -5oiBtl30 sioiilignojo \U3 BrlD3Y3ioaiB odnjt/,3 Sm
DA3 Aaod36OUD DA «53ldo6odllYJI» ]0 AaOAd3d)DlDJt 3101i3g(JO '5

-doiiSAD 5LiA3rlD(OA/.3 DA3rlaoX.Liodii DI IDAIS vumoodv. DAsrlnoioii -orliolidX DI SsioD SsioDjngDig 5uo wn Srorlo Ugisug^ •«Amio3dUiiq ATO3tiiDarl» Ami von «AroidocbodU.Yii» AWI roosrl U0Uiod5i DA SDIACOI -U^ 'SUXoASAao 5UjiDiAX3iAa£) Aro^odi Uolii30o}a AUio -oua 01 (5DgAB/.Biiodii sioitUgoDjo Drlojsii AOID DiAOAiDfjrlno DI Sodii 13030UAB AS) SoiBrlUioaD aojiung noi
AC01D/.d3AnO U/IU3T(X3 UinOl U>tllBTl/.DdlI H , '!>D}/ldttO113^ 5U.JlllDd3l

5oirl DrirlayDjiodii «ojniDrla3AK» 01 UDpn33ioDiD3i D0 DI 3rl '(Aco^9d AWAsrlidJisjiAao U/MIYDAIJ AUio IDIDIDTAQO ACOI o ao6o oiaoi AUJI/.DAD ^IDM) A(03D30ounodii I
5UA3rl/,13g3gOlID 'AWUWDOdji ACOJUrlc -OX13 U.D3dn3^3 AUlD U0D33ldD D0 DrIUlOaO Ol

•noigi aoi Uoli/.dpiD> srl AnorlDAagooj 'SUrlog SUxiiDiiiYOii 5UoaoX 5Ui bodpd, 5}3 AnoAdnonsx 5m{)id>iD Ugisus 'Ssjoiio 10 ' Saontodi 53iAoXdpiiq 5noi oup 5nog903rl U.DUi30o]n DA isjjsdjj •Aa)3Dpd)OM» U/t\U^ UIDCTD AUi pi/. oUnXAs AUi sono^sioiip p0 <ioii DrlXgdu — 5oioi3i 5m U^dpuq DA piA 5oiDriUiDao noi SsXdp 5ii U0X3goup DA SodrnX 5p.ir1 5oA3ririooADig o isjidp A3g 'SoiDrlUiDao aoxnng noi AmjniiYOit oii9di AOI srl 'UgD-yUv 'SUAaiis SUsin^oii 5Ui
DDOOXdplln UgU Alii 13AD^aDli3 5Ul Ddl3D AUi 3rl BlOHO U '(D31(5UDUl

U :53droX «!>3A3rlX,niJt3Ap Url» 5u 3rl noi 5i3D3Xo SUD DtlUionD owning 01 i3K3ig noii Snoystnjt 5no^nDd> 5nod3imrliDid3i 5noi OV.TJ SDAS iDi3*Did{j mgg c 'UdiinD DA isdourl A3g 'ArosDltdisXDig AmjtiiiYoit bnouodi SsiAoXdpun 5noi inoigi 5noi oup 'Smrlo '9inv 'SoiDrlUiDnD noi DIDID^II pi Digi^ DID Dosrl U0DDdd)3i3 DA iDji UoUX-dnoiis^ DA 3DQodojtrl UoU9ADig SsdmX U Ap^ 'Am3Dpd)oup U/hU^ Uiomo AUi pl^ UD30pKnodu UiUiiDdDiip

21
£7EiXoyfj<; £inf| vd £YK TOU? Tig «7ip6-5uTiK£c;» f|y£ai£<; Kai «Elites» Jtou f) 18ta EJUX.EYEI, TJYOUV TOV £|i<puA.io 7t6X,£Ho! Xwpii; TtpoojrdOeia cpuoiKd \\nopei vd <pavTao9fj KOVEII; TO HEY£9o<; TCOV «8iappo<Sv» Jtou Eva ETOI SonrmEVO «auarr)na TtXt|po(popia>v» dvaYKaoTiKd EVEXEI. ITapd Td TtpaKTiKd TOUTa SfiSonEva, napd Tf|'v EUTtEipia TOU BlETvd^K:P) Kai TTJV 7tp6o(paTTi E^o5o TWV HD A an' TT|V UNESCO^, EvaXXaKTiKT^ TOKTIKT^ 8fev novd^Et titi TOO TtapdvToi; SUVOTT^ TtXaiaia TTJI; 7roXmicfj<; TOU «8uTiKoi) KOOHOU». Kai f) SuvaTOTt]Ta (itdi; fiXXrig TaKTiKfji; SEV armaivEi pe(3aia TITIOTE aXXo napd Tf|v ujtap^T) nvai; 7tpaYnaTiKf}<; 7tpoujr69£or|(; jid TI? aun^tovtEi; TWV ' H TtEpijiTwar) Tfj<; ' EXXd8og dvai dpTicoTEpo TtapdSfiiYna KUTUTOJV SiaxEipioEOiv TTJ<; SisGvooi; jtoXiTiKfiq TWV Kaipffiv \iaq,.

E OTI f) 'EXXd8a Eivai dpacO-EUToi; At|noKpaTia. AEV Eivai GH&X; YV(OCTTO toifei; Elvai oi auv9f)K£<; TOU AiE9vou<; AiKaiou nou bmar\^K>c, £TpO7to7toirj9r|Kav yid vd aunpaivT) auTO TO KpaYna. "ETOI, drco EVO TEXVT|TS<; KaTaoKsuaajiEvo KpdToi; Ttoi) E8r|nioupYr|9T| fe^ dpxfi<;, Ttapouoid^ETai of|H£pa dx; «ai)TOKUpiapxov» Ttou XEITOUPYEI oncoi; Kai TdXXa KpdTr| (i£oa auv9fiK£i; Tfjq «£9viKfj<; Kupiapxia<;». TOUTO Eivai Eva TO Kai dvai Ka9' 6XoKXr|piav nXaanaTiKO. Elvai ETtioT)<; HE Tr|v Suv9riKT| TOU AovSivou Tfji; 24/1 1/1863, ^E TTJV onoiav TiapEXO)pf|0T|Kav TO ' EjruavT]aa 0Tr|v ' EX.Xd5a, OTTO ap9po 2 «Neutralite Perpetuelle» TWV vr|aiwv auTcovK5'. I,r\[i£pa crrd VTjaa UTidpxouv E^apTf)(iaTa TOU NATO. Kai ndXi SEV Eivai HE itoiE^ TpojcoTtoirioEii; djto dJcovi/Eox; Ai£9vou? AiKaiou uitdpxouv auTd EKEI. ' Arto TO Suo TuniKd TOUTU JtapaSEiYnaTa Eivai (pavspo OTI f) 'EXXd8a foe, KpotToc; Eivai «KpdTo<;-£vvoia», -^pr\a-tiKr\<; 5r|X.a8fi Kai oxi JtpaYnaTiKfjc; aQac, atr\v §i£9vfj noXiTiKTi. ' H Ar)|iOKpaTia npo(J7to9ETEi aiwTtripcBi; svav (bpiojiEvo VE0T|(;» ano TO 1821 &c, orj^pa. Kai (aovo TO EXdxiatov TOU XpoviKou Sia0Tr|naTo<; n£Ta6iKaTopiKd, OTO ojtoio TtapaTTipsiTai f) Tpfexouoa KpioT) TWV TioXiTEiaKwv 9£a(i6Jv, Eivai dy£u8T|<; an6b£i£,r\l SEV (XTtOpOUJIE Vd 7tpOU7to9£O(l)(l£ OTTiv ' EXXttStt TOU «£9vocruv9£aT|». 'H Kpiar) Ttov TtoXiTEiaKwv

22
Ps(3aia and \iiav TcpcoTocpavfj KOIVCOVIKTI Kpiat), Kpiar| TtaiSsiai; Kai Kpiar) dvOptoTtivwv axsascov, TCOU Elvai dncpipoXo fiv Eyvwpias TCOTE 6 £XXr|viK6<; x&P°S OTO icapeXOov. COTE oi £XXt|V£(; SEV £i>p£9T)Kav TOOO dypdn(iaToi Kai d8a£i<; 600 tcopa. TOUTO EXOUV ti<; £^yf|OEi(; ttov. ' H ' EXXdSa Ttapouaid^si to HOva8iKO xap«KTT|piaTiK6 an' 6Xa id KpatT) TOU KOOJIOU, 6ti £7tp£7t£ v' dnoTEXEoGfi &c, Kpdto? dno OitoXeiHuaTa autoKpatopioiv. To auTovoTito 8r|Xa8r| uXiKO TOU «Xaou» dno TO oitoiov dicoTEXouvTai TU KpdTT) OTT|V ' EXA.d8a 8sv U7tf)pxe. STT|V dpxri odv KpdToi; «07tooxoTav TtoXXd», OJHOI; £i8an£ v' dvayvcopi^ouv OKOUTI T(bpa oi EupwJtaioi iaTopiKoi. npayjiaTi, oi jzvr\t(; 8iavooun£va>v TOU TtapfiXGovTOi; Elxav EVOV f)paKX£io &6X.O vd ETCITEXEOOUV: vd Ppouv Eva (popfea Ojrdp^Ewq TOU VEOU KpdToui;, Hid Kai oi XaoTTiTE^ Ttou KdGs (popd EK^EivovTav oTd auvopa TOU KpdToug KOVEVO «Koiv(oviaq» 8fiv drtoTEXouaav. ' H ' EXXdSa &q KpdToi; 8fev pouoE vd 67tax6fi OE Kannia 07:6 TI<; yvwaTE^ KaTrjyopiEi; «s6vwv». AEV f|tav «7toX.iTioniKO E9voi;» (Kulturnation), Evvoia TOO «£XA.T|vicJnou» aTtoTEXouoE (iidv TroXXa7tXoTr|Ta OTIKWV EK8ox«v TCOU SEV UTtopouoov vd UTcaxQouv a' Evav (popEa. AEV f|Tav «yXcoaoiK6v S9voi;» (Sprachnation), yiaTi 6 EXXriviaHoq (be, TtoXiTiaTiKTi KaTTjyopia £KaXXiEpyii9T|KE Kai OE aX.A,£i; yXwaaEi; EKTOI; alto TT)V EXA.TJVIK11, Xwpi? tboTooo f) I8ionop(pia auTT| vd XapaKTT|pi^T| TO OTCOKEIHEVO Tt|c; &c, nr| "EXA.T|va. AUTO IOXUEI (ifixpi of)(i£pa OTf|v P6p£ia ' EAAdSa. AEV f|Tav ETTEITU oOTE Kai £9voi; HE (popsa TT|V 9pr|OK£ia, OTttoi; 7tapouaido9r|Kav dpyoTEpa Td TtpdynaTa OTO pipXio TOUTO yiaTi Kai it&c,), yiaTi 6 ' AvaToXfj^ drcoTEX-ouoE Hid 7toXuot|HavTTi SidoTact) 7toX.uouv9ETou<; x^pouq TCOV H£ oo YEiaKflv XaoT^TCov. 'H SidaTaar) TTJQ 'Op9o5o£ia<; f|Tav UKOXPEWHEVTI vd HE TO 'laXdn, GXI H°v° °^6 T11V ToupKOKpaTia, dXXd 7ta>.T|6TEpa — OTCCO^ 7tpoa7ta9ouH£ vd SEI^WHE OTO PiP^io TIOU TT)V U7toxp£(ov£ TtoXXanXwi; oTr|v i8£oXoyiKT| Kai ouv8iaXXayr|, Kai oxi OTT|V HovoXi0iKOTT|Ta Ttou TTJI; ETtfipaXav 65 TtpoowrcEio oi dvdyKEi; TOU KaTomvou KpdToui;. ToOTO OHCOI; crinaivEi OTI KI' auTf) UTtfjpxE KOTO Hid EK8oxwv Kai auTOTEXsiai; Kai OE ai)Tf|v aKpipw? SyKEuai r\U £TC£8£i!;£ — oariv HtopEOE. " AKpox; xapaKTT|picmKf| EV T

23
H£V(p Elvai Kai T| Tponfi TOO £XXT|viKOU dXcpapfJTou KOTO jtEpioxEc; Kai auHpHBOEiq: OTT|V Kcov/TtoXT) oi TiaTpiapxiKEc; ujcoypacpEc; rtaipvouv n\r\p£iq dpapiKouc; xaPaKTTIPE<;, oi>86X(o<; 8ia<p£povT£i; OTT|V HOpcpT) Kai HEyaXorcpETiEia dico Ti<; oouXTaviK£<; ToOxpE?, £vq> o£ aXXfi? jtEpioxE? f| ypacpf) yivETai Xiyo t| jtoXu KupiXXiKT|.' H TIKTI f|y£oia TOW rcaXaiaiv YEVEWV £?%£ Xoinov TOUTO Td AEV TJTOV EUKoXo TO Epyo TT|<;, 600 KI* av TJTOV Eva Epyo auyKpioT|, urn Kai SEV unfipXE KOVEVO Kpdtog oTig dpx£<; TOU 19ou ai. 7toi> ETtpEJtE vd <pKiao9fj HE TO 8£5oH£va TOUTO. ' EJIOHEVO f|Tav vd TTJI; SiacpEuyouv and y£VT|d os yEVTjd Td y£viKa>T£pa vo^naTa TTJI; ^. 'H £i)p(OTtaiKT| TtoXiTiKf) TOU TtEpaoHEvou aiwva 8fev KaXOTEpTj TCKTIKT) HE tf|v 8rmioupyia TTJI; ' iTaXiai; an' O,TI £Tf|pT|OE HE tf)V ' EXXd8a. "Av Td dTtoTEXfeoHaTa ujrfjp^av 8iacpopETiKd, TOOTO 6(p£i/.£Tai OTO STI OTTIV 'lTa>.ia U7tf|p^£ aCid TIOU £XEi7tE dTt' TT|V ' EX/,d8a: f| sGviKfi auv£i8T|aT|. 'O EOvionoi; odv 9iXoao(pia OTT|V EupoJiaiKT) ioTopia dvanTuooETai OTT|V 'l ' H £A,A,T|viKfi 5iavoT|OT| Tfiv TtEpaoHEVwv YSVEWV dycovio9T(K£ OTTJV ' EX,Xd5a vd ppfj dKpipwi; KUTI dvaXoyo. ' H SidoTaoT) Koivcovia^ Kai KpdToui; (niag «Koiva>viai;» nou 8fiv unfjpXE Kai EVO^ «KpdTou<;» Ttou EnpETtE 67two8ii7ioTE vd UTtdp^T)), oi yfitoypacpiKEi; TOU £XA.T|viaHOU Kai noXXd aXXa a'iTia SEV TTJI; E)t£Tp£V|/av ' QOTOOO SEV KOTdcpspE Xiya. "EcpKia^E jupmTa-itpwTa Hid yXw Hid TTpooTtdOEia noi) H£oa OTic; ouv6f|KEq TCOU TEXouoE iotopiKd Kai TtoXiTiKd 6 feXXriviKog %wpo<; 9d HeTapaX6Tav OTO «yXtoaoiK6». KaTdcpEpE §T|Xa8T| ax; Eva Pa9no Tii; XOOTTITEI; Ttoi) ouvEppEav Kd0E (popd OTd ouvopa TOU SiapKccii; 8T|Hioupyoun£Vou KpdToui; vd Tiq KaTaoTT|OT| Sprachnation. 'H EXXEiyri OHWI; TOU «E9viKou cpop£a», TOU itpdynaToq dr\\. TCOU EVI/UXVE vd Ppf), tr\v £Ht£p8EV(/£ OTOV SidXoyo HE ta TOTE voniCoHEva TTJI; EupcoTtaiKfjc; £7tiOTf|HT|q vd KatacpEpri vd 6p6(baT| o' auTd Hiav i |. ripooTtd9T|OE o£ HEydXo Pa9no vd ouvTovio9f) HE TO pEunaTa Tfji; EupcojtaiKfji; 7tv£UHaTiKf|g Cwii?> nou T11V tapaKoXou9ouo£ HaXioTa EVIOTE TOOO KOVTO, WOTE oi Eupamaioi v' dvapwTioivTai — TCEpi Td H£oa TCEpinou TOU TtEpaoHEvou aiwva — «TI 9d yivT|» OTT|V ' EXXdSa HE t6v dpiOno TWV HEta^paCoHEvcov ^EVoyXwoocov Epywv! Md OTOV Tcu9H£va 8X(ov To6Twv Tffiv itpoo7ta0£iwv UTCTIPXE H1" Tpurca: OTI f) fiOpwTcaiKTi noXuiKfi KaTdupEpE TtoXu vtopiq vd E^OU-

24
TT|V KupiapxoCaa i8£oXoyia, bnatc, E^EcppdCsTo atari and TT|V ' EKKXr|oia. Iloiei; fcnfjp^av oi Siepyaoieq Kai oi dvayKaioTT|T£<; jtoi) STtepaXav tf|v 'EKKXr|oia ax; Kupiapxouaa i8£oXoyiKf| Sidotaari TOU eXXr|ViKou x<i>pou, 9d i6fi 6 dvayvc!>aTT|<; ato Kei(ievo (Kat elvat TtpwiT) <popd nou yivETai Jtpoo7id0£ia £pnr|V£ia<; OUTCOV TCOV 7tpay|idt(ov). Me TO «auTOK£(paA.o» f| ' EXXd8a ditoKTOuos Tf|v 'EKKA.T)oia Kai eyivotav ETOI Evaq aOtoSuvanoq iu 6pyavta(jo<; EJII TWV BaXKaviov aid y,epia TMV SUTIKWV SuvdnEWv, f| taCtiar) 6|i(o<; ' EKKXrioiai; Kai Kpdtoui; E5T|nioupyouoE aXXa KoivcoviKfj? (pfiCEax; itpopXi^naTa crrov EXX.T|vtK6 x^P0- T" onota djtoppo(pouoav Kd0£ TtpooTtdOeia f\o ifjg Siavotiorii;. Owq 6d
(ITtOpOUOE Vd X£lTOUpyf|OTl f) ' EKKA.T|0ia HE TO 0E(ia T(OV «0pT)OK£U-

TIKCOV dnooToA.eiv» ETTI 7tapa§£iynaTi, TaoTianEvri oCaa us TO KpdTOI; Ttou fJTav nid KaOapwi; SutiKflq itpoE^sOaEcoi; HETOHOOXEUOTI; Td Ta TOUTU £TaA.ai7ia>pT|aav TO KOWWVIKO a&fia TTJI; ' EK&c, Ti^ dpXE? TOU EiKOOToO aiwva, onou JIE TT|V vsa Jt£pio5o TOO yXwaaiKou, TOU *Puxdpii, TO daufipaTov ctXWt UJIOXPEWTIKO odv KXriaiai; Kai KpaTouq 68r|yEi OE 8idoTaar) \IE Td ». ' H apoT) -co\)tr\c, Tfj<; 8idaTaor|<; 0d SEOHEUOTI TOU KpdTouq &c, npoq 6pio(iEVEg apno8ioTr)T£<; Tfjq ' EKKXriotai; Kai 0d EXWHE ETOI TT|V 8idta^ri TOU 1911. 'H 8vdTa^r| auTT) Ev8ia<p£p£Tai pepaia yid TO «EJI(OT|HO KE(HEVO» TWV rpaepcov (8r()i. TO KpdTOi; 8fiv (XTtopEi vd TtpoTin^ari fl vd Etor|yT|0fi Eva aXXo KEIHEVO), TOUTO ojicoq tooSuvansi Kai ne 6H(i£or| KaTOXupwaT) TTJI; yXwaaaq, depot) usaa OTT|V auvaXXr|X.ia 'EKK^r)aiaq Kai KpaTouc; TO KpaTog 0d urcoxpewOf} Eyyur)TiKd vd oio0£TTJori Kai tf|v yXfiooa auTou TOU KEIHEVOU, TJTOI TT|V Ka0apEUouoa. ripcbTTi (popd auq nepsi; na? rtapaTT|p£iTai £avd (iid 5idaTaoT| 'EKKXriaiai; Kai KpdTouq, onou aX^.r| yXfflooa 6d 8iap<xCT| KOVEII; OTO SuvTayjia KI' aXXr| OTiq FpacpEi;, nd OTO KOIVCOVIKO TOUTO Qk\ia 9d £7cav£X9(one. ITapd Td TspdaTia TOUTO JtpopXrinaTa TOU £XXr|viKoO xwpou, f) feXXr|viKf| 8iav6r|or| TOU 7tap£X96vTO(; OVTE^E, 600 niropouas, &q TO 1930 JiepiTtou. 'AjtoSsi^ri yi* UUTO Eivai i^ 'EyKUKX.ojiai8£ia TOU «riupaou», TCOU Eivai (iia, av oxi'drto Tii; KaXuTEpeg TOU Koajiou, TTJI; Eupd)7ir|(; 07tcoo8ii7toTe Kai Ttou SEV 6itdpx£i OTinEpa £p£Uvr|TiKr| fepyaoia as ^EVEI; yXwaaEi; em EXXtiviKfflv 7tpay|idTCOv nou v' dyvoii

25
TO spyo ai)T6. "Evav TfiXEUTaiov orcaono TouTTig tr\c, dvTOxfjq EXO^IE HETanoXsniKd HE TT|v «XpioTiaviKT| Kai °H0iKT| 'EyKUKXo7taiS£ia» — 600 cuco^r) unfjpxav OTU navEJtiOTTJuia HEpiKoi av0pconoi nou dv£Tpd(pT)aav (lEoa OTO KXijia TCOV naXaidiv ypamidTcov... Ma 6Xa TOUTO U7tf|pi;av Kpiai|iT|c, OT)naoiac Ttpdy^aTa yid TOV £XXT|viK6 /topo, yiaTi TEXiKC&c. EKEIVO Jiou eSfiixvav TJTOV OTI auToc, avTE^E- AUTO noi) Kupicoc; itpo£KU\|/£ an' TTJV 'E>.Xd5a a><; EnitEipia
Tfji; dv0pC07tOTT|TO5 T)TaV OTl EKTOi; OTCO Tig dTtOlKlOKpaTlKSq (IE06-

Soui; TOTE novo 5iao(paXi^£Tai f) Kupiapxia OE md x^pa, OTOV X£ipaycoyT|0fj (f) «Ka7t£Xa)9fi», cbq 0d EXsyanE CTT|V auyxpovT] Ar\\ioTiKf|) f) EVTOTtia iSsoXoyia. Kai TrpoEKUxys TOUTT) f) suTtEipia an' rf\v ' EXXaSa, yiaTi amr\, orccoc. Ana\ie, TJTOV f) TtpcbTT) xwpa TOU Ttou 67if|x0T) CTE TtoXiTiKt) E^dpTT|(TTi ano TT|V AuoT) x ; n£06Sou<;. Ilapd TT|V ujtaycoyf) Tfjg ' EKKX.T|aiac, OTO itapd TO TEpdcma KOIVCOVIKTJI; (puoEco^ itpopXTJuaTa nov dva(pEpa|iE Kai TO dnncoSfii; TOU KOIVCOVIKOU E JtdvTa dva(paivoTav KIXTI jtou EJIEHEVE vd uirdpXT). 'H svvoia o «'EXXdi;» f|Tav EKEIVT) jtou HETO TTJV 'ApxaioTT|Ta fe8T|nioi>pyT|a£ TT|V SidoTaoT) «'AvaToXfji;-Au<TT|(;», EVCO OTCX ouyxpova 5E8o(i£va EJtpEJtE vd UTtaxOfj OTT|V AUOT). 'E^T)yoO|i£ CTTO pipXio TOUTO yid TIOIOIX; Xoyouq f|Tav dvayKaonEVT) f| £XXa6iKT) 'EKKA.T|oia vd ujtax0fj CTTO KpdTog — KCXTI Ttoi) KavEvai; SEV £0i^e &q Ttbpa. AUTTJ ojicoi; f) ' EKKXT|aia, d^o aXXou stSoui; dvayKai6TT)T£C, — Ttou 7cdA.i vd 8iaTT|pf|aT| TOV xap aKTT ipa TTI? 'Op0o5oyid TOV x&po TCOV BaXKavicov. Md ETOUTO f|Tav auTO irou spya^E Kd0£ ^opd TO «KdTi aXXo». BaaiKd ETtpoKEito yid TOV T£Tpaycovia(K> TOU KUKXou, 6 oiroio^ cnt£8£ix0T) HE (iidv EjiitEipia Tidvco dreo 150 Xpovia aTf|v Ttpd^T). 'EX.Xd8a djio anoyeaic, Ai£0vouc. AIKOIOU aTcoxupcb0T|KE £7tioT||ia OTOV x^po TTJI; AuaT|c;. "OXa Td EKKpEiif) TtpopXTjuaTa Xoinov ETCPETTE vd Xu0ouv. KaTEcpOaoav oi 'AjigpiKavoi HE Td 8oXXdpid Touq, id TOUI; jrpoi; TOUI; £XXT|V£<; TtoXiTiKoix; TOU Kaipou(8£v TO TO Tipayna) Kai (IE TTJV TETapTTj y,op8r\u £H7tv£6a0T|K£ vd 7tpoo0EOT| 6 MavcbXriq XUOTT|<; OTO HTIOU^OUKI, uoTEp' die" HEydXT) TOU napa\iovf\V ' AjaEpiKr). To ^JCOU^OUKI 0d vd (iJtfj ETOI oTd oaXovia, 6 «xaodjtiKoi;» vd neTovojiaoOfj OE

26
«aupToiKi» (TO (jTtou^ouKia |i£aq> TOU 7taXr)oO KaXanaTiavou EKavav
TT|V E(poS6 TOUi;) Kai TO pEUJteTlKO Vd U7tOKaTaaTT)Or| 65 «6VT8XVT|

(iouaiKf|» TOUI; oSupjioug Kai Td noipoXoyia TCOV fi£T£(i(puX.iaKa>v £KKa9apio£a)v. AIOTI o'ka Kai nsxpi to 1967 9d SIEKIVOUVTO £uvof|Tcog OTOV drcorixo TOU KXifiaTo^ TOU £}iqnAiou — Tfj<; n£yaXuT£pr|<; nou 7tapouoido9r|K£ JTOTE aTT|v £XA.r|viKf| iaTopia1"'. Elvai vd dvTiXr|(p9fj Kavsic; n&c, oi £KKa9apiasi5 aTr| KpdTt|crav ndvco ano 20 xpovia jiETd Tf|v fJTTa TOU jroX£|iou. To Ttpayjia 6(1(05 KOTavTa djtXo av OKE(p9fj KOVEII;, OTI 8sv f|Tav 6 KivSuvoq EnavaXf|\(/£(o5 EVOI; KivfJuaTOi; OTTJV ' EXXdSa HETU dito Eva fj8r| f|TTT)H£VO Kivrma, TTJV dnEXaori 7tXr|9uamaKwv cruvoXwv Kai Ti<; 8iE9veii; ouv0fjK£g jtou Kd0£ a\Ko Ttapd KOTI TETOIO EHETpETtav. AUTO TioO ETtpETrE vd £7UT£Ux6f) fJTav vd d7:aXEi(p9fj f)
«7toX.lTlOTlKf| t5taiT£pOTT|<;» TOU £A.Xr|VlKOU XCtpaKTflpO^, TtOU £Jt£-

paXE f) EVTa^T) Tfj<; 'EXXdSoi; OTT)V «Auar|». OuoiaaTiKd Sr|L oi EKKa9apioEig 8EV f|aav KOTO dvuTidpKTWv KOHHOUVIOTWV, dXXd KOTO Tfjg EA.X.T|viKf)<; TtaiSEia^. "OXEi; oi np&r\v 7toA.TO7toir|H£V£<; H&CEC; TWV «dy(oviaTd)v» t| 67t(oo8f)7toTE «npoo5£UTiKrov» Jtoi) dTtEHEivav Ecrcpd(pr|Kav OTOV «xwpo TOU Pip>aou», 6 67:0101; dKpipwi; \ie TO (i£Tpa TWV HE068(ov \iiac, Ka9apd dTtoiKiaKfji; yi&pac, £vad)naTft)6r|K£ OTOV ai r\) ai)Tf| 8iapK£t &c, af|(i£pa. 8fev f|Tav 57toio<; SEV UTCEypa^E «5r|X(boEi<;» f) ETiaipvE nspoi; OE auAAaA.r|TT|pia. «Kon(iouvioTf|<;» fJTav 6 ankoc, Ka9r|yr|Tr|<; TOU Funvaaiou, av aTt£(pdoi^£ vd ypd\|/r| (aid «FpannaTIKT|» TTJI; feXXriviKfii; y'k&aaaq, amoc, noi) 9d ToX^ouaE vd 8ia|iapTUpT)9fj yid TT|V £IOPOA.T| TOU pEHTCETlKOU (SfiSoHEVOU OTl 6A.O T&XXa

f|oav «dvTdpTiKa», (iid Kai Tu^aivE vd Td Tpayou8ouoav Ttpiv Kai oi avToipTEc; jia^i HE Td aXdpiKd Touq), auTOi; nov 9d TUXOIVE yid «EXXr|viK6TT|Ta» Kai o%i yid «£9viKO(ppoouvTi». «£XX.r|viK6TT|Ta» Kai «£9viKO(ppoouvr|» fjoav 5uo SiaqjopETiKd KaTd Tf|v ETtoxr) OUTT) TWV 8KKa9apio£(ov. Mfeaa TtXf|pr| £XXEi\|/T| «E9viKf|(; ouv£i5T|ar|(;», TIOU drcoTEXEi TO TOU £XXt|viKou x^pou yid TOUI; Xoyooi; nou rcpoa8, f|Tav etJKoXo vd aTt|9ouv «E6viKEi; KupEpvf)a£i(;» TCOU 9d TOUTO TO spyo KOTO Tfjq «£XXr|viK6Tr|Taq». IlapdXrjoav oi SiaSiKaoiEg Kai as JtoXu jieyaXuTEpo Pa6^6 OTOUI; Tfji; 'EKKXr)0ia<;. "Av 8fev CrcfjpxE T|

27
Kai TOUTO Pefiaia ano tic, avTaXAayeg nVpGuanwv, and tr\v aunpaTiKOTT|Ta auvopwv 8ia(p6p<ov jrEpiox&v eni t&v BaA-Kaviwv K>.jt. — Tfjs 5iaTiipT|OT|<; Tfj<; TtoXmcrriKfii; naviSocj TOO pa^KaviKou xcbpou, f| SiaSiKacria Sidppwarii; Tfjc; «£X>.r|viK6TT|Tai;» Kai £7ti5ia>J;r| Tfjt; «6HOioy£V£ia<;» TOU feXXaSiKoC xwpou 6d eixe Ttpoxwp^ciEi jtoXOi Pa9utepa an' 600 f]ST| neiaTtoXeniKd UTtdp^Ei. "On auto Sev auvfepri OTO 7tapEA.96v OTOV OTIOIOV Pa6|i6 yivetai arjiaepa (iuidpxouv 6<; yvcoOTOV «Ka6i5p6|aaTa» tfji; npcoTeuowari?, tcov onoiwv OKortoq elvai vd «E7tinop(pebvouv» td OdpoaXa HE '!OVEOKO Kai td Zayopoxwpva (is TOV MTTPEXT), EKTOI; and TOIX; aXXoix; Xoyoix; ouvsTEXeoE Kai 6 OEOHOI; tfjc; BaoiXeiaq, f| OTtota iatopiKd fpav vnoXoyoq 65 npoQ 6pion£ve<; EyYU^ceiq yid TOV EA.X.T|viK6 xfipo Evavti yettovtKwv Xcopmv. XapaKTt|pi<jTiKfi elvai f) ntpima>ar\q EiSiKfj? 8ianaptupiaq TOU MooooMvi |i£ JtpooxT|na TO TtEpiaTaTiKO TOO OTpatriyou Tellini OTr|v KepKUpa, onou (iET£(p£p6T|Kav [iiKpaaidTE^ npoatpuyE? HETU TO '22. ITTIV AfiUKaSa £7tior|<; ar\[iepa SEV uicdpXEi Hid 7ipoTonf| TOU I.. ZanK£X.iou, UTtdpXEi onax; Tfjg KXEapETTii; AirtA.a-MaXdnou!... Mid TtpoxEipt) d7t68Ei^T| oXtov TOUTCOV filvai f) E^fjq dJiXfj: "OXsg 01 «£6viK£q H£pinv£<;» Kai (ppovTiSEi; TOU 7iap£>.66vTo<; syivav EV OVOHOTI TOU «£X>.T|vi0nou», if\c, «'E\\a&ac,», TOU «XpioTiavia|iou» KA.it. "OXfii; ofiax; oi HETO TOV TtoXEno Kai Ttpiv TTJV AiKTaTopia y£vr|E<; sna9av TO Wya ypajiHaTtKd OTOIXEIO ir\c, yXwooaq TWV TO novaSiKWi; urtdpxov 5i5aKTiKO EyxEipiSio ifj? ' ApxaiaQ ' viKfji; TOO T^apT^dvou. 'OpGdTaTO pfepaia dno ErtioTrinoviKfji; d;t6VI/EOX; EyxEipiSio dXXd Kai aKpcoi; dn£6o5o. "Av ^UToOo fiXA.T| FpannaTiKi^ Tfjq yXcbooaq SEV EU'PIOKE KI ' OU'TE Cjtf|px£ (Si; TO 1970. Kannia dito tic, «E6viK£<; Kup£pvT^a£i<;» TOO GOVTOI; 5fiv jutopoCoE vd EJUTp£\|/T) tf|v £K8ooTi TETOKOV Kai fiovov f) XOUVTO — nou Ttpocpavwc; SEV Elxe ISsa dito Tic; yt|TEq TOUTED aunpdo£ii; KOTO TOU £>.X.T|vicJHOu— KOTacpEpE Kai ElSav TO (pwcj (XEpiKEi; FpaHHaTiKEc; Kai aX\a BoV|9f|naTa tr\c, £A.A.r)viKf|c; yXwoaaq. Kai QXI |iovo ai>To, dXXd dvu7to\|/iacTr| 7tpox(bpr|OE Kai OE ysvvaioTEpa pf|naTa, oncoi; JT.X- f) |i£Tdcppaar| TOU ETUnoA.oyiKOU AE^IKOU TOU X6<pnav nov OficopEiTai TiayKoaniax; dno Td KaXutEpa OTO El6oc; TOU. IIio jtoXXd JcpdynaTO yid vd TtEor), SEV EXpEid^ovTO... "OTi auTd TO TtpdyjiaTa Kai QXI oi «Koiv(ovioXoyiK£c;» dvaA.uo£iCj Kai oi «H£X£T£<;» 7tpoa8iopi^ouv tic, KOIVOJVIKECJ Kai TTO^ITIKEC, SiaSi-

28
OTr|v ' EXMSa, cutoSfiiKvUEi TO et,r\q TtEpioTOTiKo, not) KaTdvEva «KoivcovioXoyiKO S£8on£vo» OTOV £AAr|viK6 x&po: oi TOpaTTiprjosic; OUTEC; Ttdvco OTIC; JtoTimoTiKEc; feju8icb!;£i<; TCOV sXXr)VIKCOV TtpayndTcov |iac; cb9r|O£ OTOV dvuTtOTtTo XP OVO Tou 1975 vd «7tpocpr|TEUoa)n£» (TOUTO ormaivEi OTI UTtiip^anE rcpcoToi Kai jiovaSiKoi Ttou jtpofiiSanE TETOIO Jtpayna) TO EJIEPXOHEVO fev ' EXXdSi VEO «yXcooaiK6» TWV fmspSv nac;1""'. To ysyovoi; OTI oi «jtpo(pt|T£i£c;» oi)5£ KQTO KEpaiav daTOXT|oav, or)naiv£i OTI f) pdarj Ttou TOTE TO TrpdynaTa KI' OUTT) TIOU fj8r| itEpiypdcponE feSw Eivai
f) (iOVr) TtOU £p(IT|VEIJEl TO «KOlV(OVlKa OU(iJtT(b(iaTa» TOU VEO£XXt|VIKOU XO>P OU -

Oi 8ia8iKaoiE(; TOUTED ^ETaTtoXEniKfji; «£^uyiavoT|(;» TOU EX.XriVIKOU x^pou Kai f) i)jt' auTEc; &c, TtpouJto0£C£i<; EVTU^II TOU aTf|v «AuaT)» £ix«v odv auveTiEia Tf|v oXoKXrjpwor) TOU KpdTou? Kai Koivcoviai;, TO onotov dicoTEXouoE TtdvTa KaTdoTacri OTOV £>.X.r|viK6 x&po. ' H ESpaiwoT) TOU KpaTiKou viojiou £7ti TWV ujtoXEinndTtov dXT)T£ia<; TTJI; KaToxfii;, oi voOEiEi; Kai TO OTT|oinaTa TCOV nETOKaToxiKtov KupEpvrjoEWVEcpEpav Eva EiSoi; KOIVGWKTJC; dpaiwarn;, 8r|X. dvdyKaaav Tig 8id(pop£<; «XaoTr|T£i;» TTJI; £XA.r|viKf)i; fejtiKpdTEiaq vd ou(i7tTUx9ouv fev fe XWpi<; KavEvoi; £'i8ou<; fejtiKoivwvia HETO^U TCOV, Kai 6 «Xa6i;» vd n£TapA.r|9fj ofe «v(/r|(poXa6», 6 67toio<;, oupojiEvoq HE OOTUvo|iiK£i; SiaTd^Eiq oTic; KaXrcEQ (QUTO IOXUEI nfexpi TtapsixE TO 7rp6oxr||ia TTJI; Kup£pvr|TiKfjc; piTpiva<;. ' H pfepaia f) oxoXiKr) Jtou OUTE KOVEVU poXo ETtai^E OUTE Kavfevav nai^si —, U7tax0Eioa OTOV KpaTiKo opyaviono Kai feX£yx6|i£vr| (nfexpi autf| TT|V OTiy|if|) (ife TOV dniGdvou TtpOEXEuoEcoi; Kai KaTaoKEufji; «EK8oTT|», 8r|X. nfe TOV xwpocpuXaKa, Sfev ETE^OUOE UTTO Sico^r) OTO paG^o rtou Sfev JtapfjyE iSEEi;. ' I5s£<; TtdEi vd Ttfj TO «6XiKO» feKEivo TIOU 9d UTtopouoE vd Eveoori Tic; «XaoTT|Tecj» afe md jtpopXT||iaTiKT| 8iatpop£TiKr) aTto TO KEVO irou ETtpETtE vd ujtdpxr) jiETa^u «KupEpvT|OT|<;» Kai «Aaou». FiaTi dKpipcoi; TO slSocj Tfjc; EKXoyiKfjt; XEiTOUpyiac; aTf|v ' EXXdSa EIXE POOIKTI rcpouTt60Eorj TOU TO KEVO HETO^U «Aaou» Kai EKdaTOTE KupEpvT]aT|Cj. TOUTO TO KaTaXapaivojiE cocj fe^fjcj: oi^nEpa svag vd 7rdpr| TT|V oTi^Xr) (iiac; fe(pr|H£pi5o<; Kai vd Kpivr) TOUCJ Kai TO TtdvTa — ujtdpxouv 8fe TETOIECJ TtEpiJiTcbosicj — oitcoi; TOU dpeoEi. ' AjroTEXEOjia 8fev 9d cpfepr). AIOTI f) KaTavoTjOT) TCOV

29
Ypa<po|iEV(ov TOU ounpaivei kni UTOHIKOU EninfiSou. ' O dvayvcboTric, TOU 6d SEI^TI TO ap9po OTOV 8inXavo TOU, OUTOC, 9d KaTaXdpt| TO SIKO TOU, 9d ouncpcovnar) JIE TOV Tpono TOU, 9d SiacpcovTiOT) r\' dpKEo9fi vd KOUVIIOTI TO KEcpdXi TOU, KI* and 'KEI Kai n£pa r\| 9d H£TapXr|9fi OE KacpsvoKoupsvTa. 'O dp9poypd(poc. 8£v EniKoivcovfj HE TOUC, 8uo aOTOuc, dvGpcbnouc. HEOCO Kdnoicov i8Ecov, oi onoiEC, 6d (inopouoav vd TOUI; cpEpouv OE ounnTcoar| dvTiXrivj/Ewc, Kai E FiaTi (Jid iSsa SEV Eivai JIOTE iSfea av 8fev XEiToupyfj HEOCO nia<; OTaar|<; Jiou Eivai KOIVT) a' sva ouvoXo dv9pcb7ta)v. Oi i8EE5 oupyouvTai an' TTJV npaynaTiKOTtiTa Kai 8fev dTtoTEXouv vor|TiKd eupfmaTa auTou nou Ti<; ypdcpsi. Oapdya) mdv iSEa ormaivsi Kavco vot|TC&5 KaTaX-TiTiTf) (aid irpouTtdpxouoa KOTdoTaaT) o' Eva 7tXf|9o(;
dv9pci)JtCOV, TtpOKElHEVOU Vd TOUq 68t|yT|OCO OE KOJtOia OUyK£Kpl(l£VT|

"ETOI mxpfjx0T|oav TtdvTa oi iSsEi; Kai ETOI 'sSpaoav. STT|V , Xoyco Tfjg «7toXu£9viKfji;» TT|<; KotvcoviKfj^ ouv0£OT)C,, 8fev uv KataoTdoEii; KOIVEC; OE nsydXEi; naCfi? dvGpcoTtcov, SIOTI f) nia<; «£0v6TT|Ta<;» SEV Eivai f) KOTdoTaori Tf^<; ak\r\<;. TOUTO Pspaia 8fev Eivai dTtoKA-EioTiKo xapaKTTjpioTiKO ir\c, 'EXXdSoi; — KaiToi pspaia o' amr\i OTOV uitaTO Pa9no, Ka9' o KpaToc; E^ UTtoX£inndTcov auTOKpatopicov — dXXd OE 6Xa axfiSov Td KpaTT| TOU KOOHOU Kai iSiaiTspa o' EKEWU Tfjq HEOT|<; 'AvaToXfi<;, nou slvai E^ 6pionou 6 TUO TtoXusGviKOi; y_&po<; TOU Koojiou. Ki' sSco Eivai nou cpaivETai f) Kpiai|iOTT|Ta TOU poXou Tfj? «X£ipaycbyT}OT|(;» Tfj<; iSsoXoyiai; Kai Tfi<; TtaiSEiac,. 'O poXoi; Tfji; jtaiSEiag, cbc, yvcooTov, Eivai TI<; (iEpiKCOT£pE<; iSEEC, TOU dv9pcbJtou r\V KOIVCOVIKCOV ondScov vd Ti<; 68riyf|or) (6St|yc5vTac, Kai TOV dv9pa)7to) OTi<; YEVIKCOTEPEC, i8££<; EVOI; KOIVWVIKOU ouvoXou Kai EV oTi<; iSfeEi;fevoc,noXiTio^ou. ' H Kupiap^ia OUVETTCOC, o' Eva E^aatpaXi^ETai av (inopfi KavEi? vd KaT£u9uvr| Trjv i8soXoyia TTJV OE \|/uxoXoyia TC&V (la^cov (ofmspa TO npayfia Eivai EUKoXo (IE Td (i£oa nai^iKfJQ £VT||iEpa)or)i; KXn.) Kai dvaxamTauToxpova TTJV TtaiSEia. "Ooo mo TtoXu dvujrapKTT| Ka9if) TtaiSfiia nou dnoTsXEt EVCOTIKO TCOV dv9ptbncov f\v cpopfea, TOOO nio noXu sniKpaTEi r\) Sidanaor) Kai TOOO nio dnoTEXEOnaTiKcoTEpri Ka9ioTaTai f| y^eipaya)^r]\iEvr\. SE uno E^dpTT|or| ouv£nco<; X^P 8 ? (^ £^dpTT|OT| pEpaia Ka9' EauTT) SEV Eivat KOKTI (iid Kai oi ndvTEC, ouvs^apTcovTai, KUKTI slvai f|

30
£XXEi\|/T| TtpooTtTiKfji; u' auTT|) 6 poXoq TCOV «£0viKwv Kup£pvr|a£wv» Eivai £% opiauou dvT£0viKoc; Kai TETOIOC; dKpipwi; UTtflp^E 6 poXog TWV TtpwTtov uETaTtoXEuikwv Kupepvrjaetov T^I; ' EXXdSoq. Suv^Oeoq arjuEpa yid T<X rcpdyuaTa OUTO umxpxEi rcXr|0wpa «KoivwvioXoyiKcov dvaXua£Wv» Kai awpsia «U£XETCOV», i:Xf|v CXVEU oriuaaiaq, 8iOTi Td TtpdyuaTa Elvai anXa: TO (ppEvdpiana Tfjq Ttai8fiia5 Elvat sva Ka0apw<; aoTuvoniKfji; Sispyaoiai; Epyo, TO oitoiov EK (pOaEtoi; 8fev Eivai TtoXuitXoKO. ' O UEV ptpXioJtwXr|<; 8£v 0d 8ia0EOT| TO pipXto (f) £K8oTiKrj dvapxia, TO TiXfjOoi; TMV xiXid8a»v n£Ta<ppdo£Wv Kai «TiTX(ov» Kai f) £XA.£i\|/r| fevoq ETticninou KaTaXoyou EKSOOECOV, 6nu>c, EXouv oXa Td TtporiyuEva Kpatr\, OKOJIOUV vd KaXO\|/ouv TO Epyo TOCTO TOU pipXto7t(bXr|, TOU ojtoiou TO EJtdyyEXua ujrdyETai OTd «£X£U0£pa E7cayyEXnaTa» OTIOX; rt./. TOU (papnaKOTtotou — nouXavE Kai oi 8uo!...), 6 8£ Ka0T)yt|Tr|i; av 8i8d^T| 0d
KOpU(pf) TOU 'OXUHTCOU.

"ETCTI dKpipraq XfiiToupyouv TO TtpdyuaTa Kai OTO £Tcijt£8o TWV KouudTWv. Td KouuaTa 8sv Eivai dTtoTEXEauaTa KOIVCOVIKWV 8i£pyaaicov yid vd ouyKpoTouvTai died TOUQ 67ta8ou<; TOU<; UEOW i5£wv Kai JtpoypanndTwv. Eivai OTr|T£g KaTaoTdoEii; (TO dvEpoKOTEpdouaTa TWV TtpoSiKTaTopiKwv KupEpvi^aEwv, uovov, Eivai £7tapKf|c; d7t68£i^T|), 6 8fe «Xao<;» 8id TOU doTUvouou UTtoxpfiouTai vd 8taXs!;r| sva. To TtpopXrma auvETtfflc; Eivai TCOIO nitopEi o' auTT| TTJV 81081Kaoia vd «dvTa7toKpi0fi» OTO erciKpaTouv «£KXoyiKO auoTT)ua». Fi' auTO Kai jiovo Td ouv0T|uaTa Eivai Sia<pop£TiKd, Td «7tpoypduuaTa» 6Xwv TCOV feXXriviKcov KonudTwv Eivai Td 18ia: «ArmoKpaTia», «EooiaXiou6(;», «KoivwviKi^ AiKaioo\5vT|», «'AvditTU^ri», «nai8£ia» KXit. AOTO Eivai dKpipox; TO «KEVO» rcoO eina\ie Ttporiyoun^vwi;. Ti0£Tai Tcbpa eva aXXo Tcp6pXr|ua OTOV Tpono OUTOV ?f\c, XeiToupyiai;. "Av 7:.%. EVOI; TtpwOuTcoupyoi; TpsXXaOfj Kai 8iaTd^r| TOV oTpaTo vd TtETd^T) Ti<; djiEpiKaviKEi; pdoEi^ OTTIV 0dXacaa, TI yiveTai; 'E8to Td rcpdynaTa XEiTOUpyouv dXXoicoi; HEOCp Tfji;... 7toXue0via<;. ' O KpaTiKO? \ir\^ama\idq SEV £7tav5pwv£Tai arc' TO KounaTa, an' TOU<; orcaSoix; TWV KOHUOTWV, dXXd drco 8ia8iKaai£<;. AEV rcpETCEi vd J;£xvau£ OTI dpxf| TWV KpaTiKwv jcpayuaTwv f|Tav f| UETaKaToxiKf) dXrjTEia TCOV SwaiXoycov, TWV XaOpeuTtopwv KXK. AuToi Ps(3aia SEV Elxav TtoXiTiKfi ouv£i8T|Cjr|, unsSEi^av ouw? Tf|V xPn°^OTT!Ta T*l? TETOIU? KOTO-

31
aTaor|<; T(OV. 'O KpaTiKoc; 6pyavio|ao<; ETtavSpcovETai UE jtpoocorca KOT' ouoiav djtoXmKd, HE uovo KpiTi^pio Tr|v «60viKOTT|Ta» JTOU EXOUV (5i]X. TT)V EAATjviKfi e0viKOTT|Ta). Kai pdoei auTfjc; KioXac; TipocoOouvTai. To SsuTEpo O&OK&SEI; rcpdyua sivai TO nXf\Qoq. Oi ur| EVVOOUVTEI; Kai SiafxapTupouEvot yid Trjv ypacpEiOKpana 8ianapTupovTai. 'H ypatpEiOKparia SEV ^Ttopei va imdpJ;r| ), SIOTI OKortoi; Tt|<; slvai vd Tr|pf| TO Kupspvr|TiK6 spyo dvs^ap0Ta0£po, Sr|X. vd TO TtapaXut). AUTO oTrjv Gecopiai; ovo^ETai «£7tau£t]TiKr| noXn\.Kr\». M' ai)Tiiv, reoi) oTTipi^ETai dKpipffig OTT|V ypatpeioKpaTia, EXsyxETai TO KupEpvrjTiKO KUK^wna Toao EK TCOV avco npoc, TO KUTW (f| KupfepVT)ot) SEV (iJtopEi vd «8iaTd^T|» rcoXXd), oao Kai EK TWV KOTCO npoi; Td Ttdva) (OUTE 6 «Xa6i;» (iJtopEt vd npaynaTOJtoirjar) rcoXXd). Kai ETti
7tA.£OV EXEl TO 7tX£OVEKTT)Ha VO HT|V (pTOlT] KUVEi^...

Z)TT|V ypacpEioKpaTia ai)TT| npEJtEi vd ouvuitoXoyiaOouv Kai oi (ir| TuitiKd SitopianEvot, onco? n.%. Srmoaioypdtpoi, «£JtiT£XiKd» EKfioTiKd KUKXwuaTa, ujtap^ovTa aKpipfflq X.6y(p Tfj<; jcoXiTiKfji; Kai oxi tfJ5 EKSoTiKfji; Ttov 8paaTTipioTr|Toq, KXn. Td KOT' E^oxr|v KOTOOTpo<psia Tfji; icoXiTiOTiKfji; 8onfj<; Etvai Pepata TO FlavETtiaT^nia, Tffiv ojtoiwv ajtoK^EiaTtKOi; CTKOTIOI; Elvai 6 E^Eyxoi; TWV TTOX.ITIKWV KOHHOTOV. Oi unoKoiKECj axsoEiq SiSaoKOVTCov Kai SiSaaKOfiEvcov EK(ppd£ovTai OTr|v EacoTEpiKfi 9uaioyvconia TWV Ktipitov, f) oitoia
OKplpdJi; ElVttl TO TtpOlOV Tfjq V(/UXOXoyiKf|(; E7tl9£TlKOTT|TO(; TCOV

8i8aaKOH£vcov cbc; Jtpoi; TT|V 8i8aKTtKr) 8paoTT]pi6 TOUI;. 'fie, Geanoi drtOTEXouv Td «7tXaiaia» Tfji; £Jtiar)|iou TiKfj? TtoXiTiKfji;, f) OTtoia ETCI SEV HJiopfit vd aXXoico? Ttapd uovov KOT' dvTiaTOixiav Jtpoi; amit TtoO ^spouv vd SiSdoKouv ot Ka6r|yr|T£(; OTU Oav/jiia. Oi SiaSiKaoiEi; e^iXoyfji; TWV rcapanEVOuv Pfipaia Ka9' 6XoKXr|piav ayvcooTEi; (f) «ouuu£ToxTi» TCOV dviSscov (poiTr)Tcov e^i)7tr)p£TEi TOUI; dpxfj0Ev OKOJCOUI; TCOV Flav/nicov TUOU jtpoEiTtanE), TE^OIJUEVEI; (isacp «£itiTpO7icov», dyvc!)OTCOV yeviKcoTEpov KpiTTjpicov, rTEpi TCOV 6jtoicov f) au£rJTr|ar) 6d E^PXETO KOTO iioXu TCOV TtXaioicov TOU TtapovToi;. FlaXatoTEpa, as KOT' E^OXTIV «E6viKfj<; ormaaia<;» TtavEmaTrmtaKsg a^oXkCj, onac, f\, T6 TIOOOOTOV TCOV yr|y£vco<; 5iopio0EVTCov Ka0T|yr)Tcov, SrjX. TCOV nrj EXOVTCOV KOIUEI TO «5oKTOpd» TOU<; OTT|V dXXoSaTtrj, Elvat Ci1Tr|ua av ^EJtEpvouoe TO 5% (EX.. 0. Zr\ar\: «'O "Ay. Fpriy. 6

32
FIaXana<;», 1985, OE. 58 — Kaitoi pfepaia dSiKax; KpiveTai arco KOUC; TO yEyovoq, Sum oi &v9pco7ioi auToi, EV avTiGsoEi npbc, Td TTJ<; orinepov, etyav v' dvTiHETCorcioouv a'k'kt.q, KaTaoTdosic; Kai ETtpETtE vd EXOUV Kdrcoiav ETtacpf) HE Tf|v SUTIKT) GEoXoyia). Zrinepa oi \ir\? KdvEi TO StSaKTOpiKO TOU<; OTT|V ctk\o8anr\i OTO SdKTuXa: E^aipEOEiq yid vd ETripspaiouv TOV Kavova OTI f\ EXXd8a E^EI HEV Ilav/nia, 5ev Eivai ojiox; EIC, Qiar\v KpdToi; vd TO EJIOV8pa)OT|. Fid Tfiv 7tX.£iovoTr|Ta E^ ai)Twv — dJT£<pdv9T| jtpocKpdTax; f) EtpTinEpiSa «Ka6T)|iEpivT|» — , Eivai ^Ttma av (iTropouv vd Qe(£>pr\9oOv «n£Tpi(oi; KOTOXOI tf\c, nr|TpiKfjq TWV f| TiapaTripTiOTi, (aid Kai ^Epo^E OTI KI' Eva<; UTt^Kooc; tfj? HitopEi vd pdXr| of|H£pa i)irov|/r|(pi6TT|Ta POUA.EUTOV) Kai vd TI TtEpiitou Eivai f) 8onf) TOU £>.XT)VIKOO KpaToix;, oi o\uoc, TCOV aiticov TTH; (p9dvouv 710X11 ^aKpuTEpa aTf|v 'loTopia. S' auTE<; dKpipcoi; 7tpoo7ta9oun£ vd pi^cojiE oXiYOV (pwg sSco. "Av TEXiKcoi; 6X.a TOUTO HETarcoXEniKak; KaTCOp9(i)9t|oav, Eivai SIOTI r\ EKK>.T|aia Tfj^ ' EXXdSog, nio9dYKtova (TIYOUV [it SIOTO^EK; KOIVOU TtowiKoC 5iKaiou) «%eipay(oyr\\ikvr[», d7t£T£A.£a£ TOV (popfea TWV HETa7toX£|iiKcov TouTcov E7UY.£ipiia£(i)v. To auv9T||ia f|Tav «'EXXr|voxpiaTiavi0n6<;», 8r|A.a8f| — (iid Kai 6 «feXXr|vian6(;» TiXaiata TOU CUYKEKPIHEVOU KpdTouq fJTav KOTI Td fej; dopioTo — TE^iKd «XpioTiavia(i6(;», TsXiKd f| ' or^nEpa SIEKSIKEI TOV «(popsa TOU "E9vou<;» xcopig vd JTOOO 9avdainr| Eivai TOUTT| f) OU^EU^T). Ka96>.ou £KJtXr|KTiK6 ETOI Ttou OTTIV TfiXEUTaia Jtpoa7id9Eia dvaTtapaYWYfl? tfl? «e9viKfJ? iSfioXoYia<;» (ie TOV «VEO|iap^ion6», ETOUTT) dvfeXapE TOV poXo TTJI; «5iavooun£vr|<; 6(id8a<;». Kai Ka96Xou Tuxaio, pfepaia, OTI TO GEoXoYiKd TipdYnaTa (ioid^Ei vd ecpuyav afinEpa arco TOUC; 9£oX6you<; Kai Touq 7tajtd8£<;, KaTaXfiyovTai; OTd TtEpioSiKd «Kou>iToupa<;», depot) otd itXaioia TOU «"E9voui;» enpEne ai)Td vd yivouv f) «dvTi7ioE 8£8O(I£VT| «OUH7toXlT£UOT|» TOV «Aia(pCOTlO(l6»...

d 6Xa TOUTO GETOUV TO Hp6pXr||ia icspi TOU £iSou<; Tfji; 'EXXd8o<; cbi; KpdTouc; Tfj<; EOK. 'Yitapxei Tdxa aXXo KpdToq TTJI; EOK, nou vd (aitaivouv oi TrandSei; OTO KoivopouXia Kai vd youv Kupepv^oEii;; 0d a^i^E £8co vd stye Kavsii; di:dvTT|or|,

e
53iA9dXodxnrl srl noioA noxiioiuodns noi SsdwX so «A(03oUAd3{)ax AroxuoiYBiooQ" 5<03£>nd§i0n:x/,3 5Ui UDBioxng U-^iin SUxiiiYou 5noA03ig 5a>3/t\9iiio oitn — wrlrlox UgU AfflAdsdjOX 01 'OYY» oj_ -o0do< SidcoX rnrloAoxio ^ Urlnx »A isdoiiri bcorlo TX 'SU 5Ui U/.o)/.»Q}3 Alii «3ocod 3t0n5i » 'pxiisdocbnig Uri»x »A Lirl 5oo/_9Y bnoYyoit oun 'nMiond) ID^ '(^"StloAnX \L 3tlo5}gd3>i» noi ogsiiiiis 010 AnoX,U '«»>nioi^diorl» •••»rl30 Aoyo 01 somoaodnu '5911039 SoMiiasYnojjoAlox SorlirloA 5nA3 A»iU n0 Uinn aod>r> 'SodsiDidy. 5Li SUXoAn SliMi/loYosgi 5Ui mos AoXdnan '5noumd0An SidroX pji Ssrlog noi 53i»Yiou 5ii 91:0 ADIDQO

5oi»rlo»X QOI nrliio0ip{) 01 :l »i pian UgU noit oinn 53iaoi oiin U no 3rlnA3T 5UoiA3gUrl>i3 SUMiiouiYoai »d» TDM f)U>tiooa)Y/l 5Ui loinoi ni oitn jo ndnii U^» IDAJS A3g aoir 'aoiyfjifj noi U>iiinrl30 ADIOQO «norloo>i no3A» noi 01 A3g '«o>uao{OY/l» AQA A9i nU 5»rl «53i3iU6odii» 53D130 -Uddodu 5ii srlnAOMS AOModX »>i3gA3 odii U/Ui)/U)Ano AUi mL »i3Mdp IIOAJS ADondsi: noii »iA9dX n/Liy ni ' 010 Uoli/ldnoiisY »A iniisModii Aotwii ninx U 'AroiBd>i 5»iUi9Aio>t bUxjniicodns 3Ui 5oy3rl 5m noi fnsorosdXoun !>u Sodii bm
10A IBM U0ldXOH101Ap
sA

303dOlitl

IDX bDiAoyosg} bUxiicodU^xo^o 5oipdx - yUg — oj 5oi»dx bra ngny^H, U ndmi 00911 WID>J -oAdnoiin0(odij AOI srl SniindxorlUy 5Ui 5odg39du 9 U0o»diorl 13X3 AOI nUyiond noi AOI aoit OAorl 'bnis^ioDjj iii3 IDX AniU niouo isAsrlndnu noi Uriog U ngp^yg , AUi^ -niA9dX oun »A3rioit10nd AnoXdpiin bsdroX AIO Anirl Anjjnys 5eoi»6oodn noi 5t3DU0ioii3 -Ud0» 5ii 5odn UXoAp Smyun ^^V «»}3xoUd0 UrlUo)ii3» A3g 5mxn»r1A»iAno) noi 9>iig AOI 5oind^ 01 pox 5Ui odroX AOI 3X13 DioU^xxg^ U '

34
HovoTtcoXfja£i<; TTJC, E^ouoiac. and 6£^id Ko^naTa f\o f|Tav vd EUTtXaKfj <Ttic, 5ia5iKaoi£C. TOU poXou TOU. Eup£6r|K£ ETCH (IE KOTtoio «Ttpoypanna» rrou TOU E7tpo(if|0£U£ aUTO<; 6 poXoq, xcopig 6|icoc. Kai mav dvTi<TTOixr| ISsoXoyia yid Tic. siSiKEc; EXXriviKEC, ouvOfJKEC. XfiiToupyiac. TOU. 'ISEoXoyia TOU ujtf)p^£ 6 ysviKfjc, XP1!0510? "dycbvac; yid TT|V Ar)noKpaTia» — EV TcpoKEijiEvcp dito TOV «dycova KaTd tr\c, XouvTai;» —, HEVO<; HE Td dvEKTd dreo yEviKWTEpT)^ TtoXiTiKfji; TPITOKOCJUIKCI ouv9f|HOTa TtEpi "feOviKfji; dv£^apTTiaiac», Kara'k'kr\X(ocl auv5uac|i£va HE tic, ysviKEt; dpxE<; Tfjg yuxoXoyiai; TWV na^wv. Td rtpdynaTa yi' auTo 9d dKoXouOouoav (iidv KOI' dvdyKr|v dvTiaTpo(pr] (i£Tpr|or|: TITIOTE dTto Td E^ayy£X96vTa SEV 9d unopouaE vd TtpayfiaTOTcoiTJar), Si(5Ti, |i£aa aTiq dJtaiTTJaEn; Tf|c, TpiTOKoaniKfjg Pupivai;, 9d EKaTEpa^E TO KpdTO^ OTOV «Xao». 0d ETTETPETCE TJTOI Tf|v dvappixr|ar| aTii; KpaTiKEC. E^ouaiEg Jipoowrccov Kai (7Tpo)^dta)v d7rpoa8iopiaTou XatKfji; Tcpo£X.£uoE(Oi; (f) EVVOIO TOU «aycMcrtfj» Ka9iaTa rtEpiTTd aXA.a Kpur)pia), Td oitoia cog TETOIU — JIE (piXo5o^i£i; «dv66ou» Kai apa OTEpr|(iEva dvTiaTdoewv Kai paxoKOKKaXiai; — 0d Ka0ioTouoav TOV KpaTiKO urixaviajio KOT' dvdyKT|v urtoxsipto TCOV «6nd8cov E^ouaia?», 6T)X. TCOV copyavconEvcov crufitpEpovTcov. KpdTOi; Kai KOIVCOVIKCOI; copyavconEva oujicpepovTa KaTEOTT|aav EJti TCOV t)H£pcov \iaq TtpdynaTa iooSuvana Kai dXXT|X.o£X£yx6nEvaK9'. 'H EocoTEpiKf) a, 8r|Xa5f| EKEivr) nou 5fev ujtopdXX.ETai drco TOV i8idovTfji; 'EXXd8o<; oTiq 8iE9vEi<; OXEOEK;, djtoTE>iEi oTa9sp6 Tf|<; 'EXXaSoc. TCOV f)n£pcov nag, oJtcoi; Kai 6 Tporroc. XprjaEcoi; TTJI; AiKaioauvr|c. — \ar\; rtpocpavcoi; emar\^ov \iico\) — yid Tf)v ETtiXuoT) KOIVCOVIKCOV Ji Ka96Xou EKTTXTIKTIKO ETOI, TO Konjia EXEV TcTiSia ouvOrJuaTa cog KupEpvr|OT| TTOU EIXE cbc; dvTi7toXiT£i)aT|, OTtcog Emar\<; TtpcoTocpavrjq, jtXf|v EuX6yco<; EpfiriVEUonEVTi dito T<X Ttapa^dvco, Kai r\a £X.X£i\|/T| rcpoocoTtcov Ttou avTijiETCOTti^Ei OTOIX; KoXrtouc, TOU. Mid EXX£i\)/r|, f) OTtoia, JtEpav tfj^ dvTavaKXdaEcbi; TT)I; ETti TOU 9Eanou if\q OpOESpiai;, TO KOT' E^OXT|V TtpopXrma TIOU 0£T£i Elvai TO ir\c, iKavoTT)Tog auTo5ioiKrja£CO<; TCOV " EXXr|vcov EVTOC. (iiag EVCOHEVTH; EupcoTtr|i;. To TtoXiTiKO Ttpoypanna TOU napovTog KO|iaToc, slvai KOT' ouaiav TO itpoypaujxa Kai oi E^ayyEXiEq Tf)<; itpoSiKTaTOpiKfjq 'ApioTspai;, Tfji; OTtoiai; uio0£TT|a£ Kai TOV TtoXiTiKo-KoivcoviKO

35
TT|V «y£VT|d TOU 15%» (X£ TOU<; TCOIT|T£<; TT|<; TWV X«H£V(OV

EUKaipiwv... 'H itaXaid 6|Kt><; 'ApiaTepd fJTav KOT' dvdyKT|v Eva «dvTian£piKaviKfj<; TtoXmKf)<; dvEKtwv 6p(a>v». To Kupspvwv dvf|yay£ TOV «dvTian£piKavia(i6» as £Ttiar||io TcoXmKfj EVTOC; TWV TtXatoioov Tfjc; SUUKTIC; avunayiac,. "Av P^pata feSw Ti9£Tai Eva TtpopXrma, ai)T6 Eivai rtEpi T<Bv dvTiKEi|i£viKW<; XEiToupyouvTwv SESo^evcDV [iiac, TETOICK; TtoXiTiKfji;: Elvai f| dvTi5v)TiKf| \|/i>xocn3v9£ar| TOU VEOfiXXriviKou opyavionou t) f| «(ptXEXXt|viKfi» ^oXiTiKr| tfjq EvavTi ir\c, ' EXXd8o<;; ZTO paaiKO TOUTO 9sna 9d ETtpsitE vd pfeBaia Kdnoia * AXXayr), EV O\|/EI TWV HEXX.OVTIKWV OXEOEWV ' EXXd8oi; Kai AOorn;, aXXd f) ' AXXayf) npoi; KCXTI TETOIO 7ipou7iE9£T£ Tfiv dXXayf) Suo dXXwv TipayndTcov: Tf)v dnaXXayf| duo Toug ifipaTtoTfj<; yXwooac; KI' an' TOU<; pipXioTtwXEi;. ZTOU<; Suo auToui; TO Kupspvcov KOfifia, 6/1 novo dXXayf| SEV EKOUE — Ka96Xou pEpaia EUKoXt|, EiSiKd OTOUI; TOUEII; auTOUi;, cmo oiavSfJTtoTE Kupfepvr|ar| — , dXXd, jcXrjpax; SEOJIIO TWV vor|(idTWv Jtou EJIEOWPEUOE ETCI TWV TO^EWV auTwv f| TtaXaid ' ApioTEpd Kai wg i8£oXoyiKf| auviaTa) Touq, EKaXXi£pyr|a£ KupioXfiKTiKd TO xdoc;^. vd Tcpoo6Ear| KOVEIC;, TCOCTO Tcpoxwpr|a£ f| OE TOUTT|V Tr|v Tportr) Trji; JtapaXuTiKfji; SiaSiKaaiai; TOU 'O oSoaTpwTfjpaq Eivai pfepaia TO «yXwoaiKo». Ot rtoXiTIKOI Jiou TtaXaioTEpa EpXETtav «VEE<; EKKivf|CEi(;» HE TT|V «EVTa^r|», or)|i£pa ^r|ToDv «E7ciTpoJt£<;» yid TT|V «yXwaaa», yaxvouv 8fj6£v vd «KaTaXoyrioouv £i)9uv£i;» fj, T£Xo<; rtdvTwv, (XEOW TOU «yX(oaatKou» vd TtapanEivouv OTTIV ETticpdvEia TOU v(/r|(po0T|piKou opi^ovToc;... «Ar|noTiKiaT£<;» jtdXi EKTtaiSEUTiKoi, 7tiKpa|i£voi 'iowi; TCOU SEV Eywav dKaSrinaiKoi, |if| ^EpovTai; Jiou vd «^saTtdaouv» Kai £r|TWVTO? £^iX£wa£i<; yid TOV TpoTto TCOU aic9dvovTai |i£oa TOUC; TCI rtpdynaTa (TEXIKWCJ OTIC; iSsoXoyiKEc; «TOTto9ETiia£i<;» jtai^ouv Kai Xoyoi dvaTpotpfjc; KOTO Tf|v 7tai8iKT| f)XiKia Eva oopapo poXo), auviOTOUV «KpaTiK<x n£Tpa» yid TOV Tpoito itou oi VEOEXXr|V£c; TTJC; af|H£pov 9d HTcopEoouv vd auvSudaouv TO Tpta ypdnnaTa «y», «a» Kai «u» aTf|v KOTO TO SUVOTOV (puaiKfj TOU<; EKtpopd... Kai oi «E^iX£wa£i<;» pfepaia 8ev Elvai SUVOTOV vd TtpospxwvTai rcapd drco TT|V «dv£TcdpKEia» Tfjc; «jtaXaiac; Ka6apEuouor|c;»... — Eva Ttpayjia aXXwoTE Ttou ditT|ax6Xr|a£ Kt' EHUI; OTO Ttpoava(p£p9£v pipXio nac;...

36 To rtpopXrma ojiox; Eivai: oi «ounpouX£uovT£<;» TIOIO spyo Td%a EXouv vd £TtiS£i!;ouv Ttpoc; TOU? «ounpouX£uon£vou<;» itEpav and dp6pa oTi<; £(pr)(i£pi5£i;; AEV Elvai Ttapd£,£vo TIOU TtpcoToaTaTouv oi «£8p£c; AoyoT£/via<;» OTi<; EndX^Eii; TOO «yX<BaoiKou», 8r|X. oi ESpsi; TTJI; Ka9' EOUTO SrHiooioypacpiKfji; SpaoTr)pioTr|Toc; Kai TWV «KpiTIKWV OT)HElO)HdT(OV» TTJC; «OK£V(/T]C; TfflV TlOir|TCQV», TJTOl oi fiSpEq tf\C,

TiapaitoXiTiKfji; SpaoTT|pi6Tr]To<; OTOV xwpo tf\c, i Md 6Xa TOUTa Pfipaia KdnoiEi; pa6uT£p£c; KOIVCOVIKEI; Kai IOTOKaTaycayfji; aiTisi; E^OUV, Ttou SEV 9d 5uaKoX£u6fj 6 dvayvwoTr|<; vd dv£upt| OTO KEIJIEVO Ttou dKoXoi)0£i. Kai OTO OTIHEIO TOUTO Eivai 'ioui; Ttou TO (iiKpo TOUTO TtovT||ia cpiXo5o^£i vd Ttpoo^Epr) (iidv £iSo7toir|cr|: av 6Xa TOUTO Etvai dKO(ir| 8uvaTd, SEV 9d Ttapa|i£ivouv TEToia Kai OTO HEXXov dcpou f\» TOU feXXriviKou /wpou 9d Xdprj KOT' dvdyKtiv VEEI; ^optpEi;. "Ooo Ttbpa yid TOIH; «yXcoaao6£T£<;», (iid KI' auToi SEV ^fepouv Ttw^ 9d «ouoouv» Tf)V yXwooa ait' TO «yXcoooiKO», 9d Touq TIOUHE EHEII; Ttoao dnXa ^TropEi vd Xu9f| 8id TtavToi; TO «yXcoooiK6 Ttp6pXr)|ia: (IE TO vd pydXou^E TTJV Xfe^r) «auy6» OTO AriHoy^cpiona! "Oaoi TO 9EXouv «d>6v», Eva... oiKOTt£8o, 6001 TO GfeXouv «auyo», dXXo KI' 6001 TO 9£Xouv «dpyo», Eva TpiTo. 'Yrtdpxsi oiyoupa Hid HEpiSa ' EXXi^vcov Ttou SEV Touq TtEipd^Ei TO «dpyo», yiaTi SEV yXcoaoiKd dvTavaKXaoTiKd — KI' auTii Elvai Kai f) piSa ' EXXrjvwv. I' auTouq'ioax;, OTICOI; Kai OTfjvToupKia, E Kai f) XP!1OT1 TOU XUTIVIKOU dXcpapf|Tou v' dTtoTEXEor| TtpaynaTiKf| SiEUKoXuovri. 'YTtdpxouv o^(oc, KI' aXX£<; £XXr|vio|iou yid TIQ OTtoisi; TO «c66v-dpy6» dTtoTEXEi KaTdcpopt) TtapapiaoT] KdGE £vvoia<; «dv6pcoTtiv(ov 8iKai(ondT(ov» Kai (idXioTa EVTO<; TfJ5 EUpaiTtaiKfii; TtEpioxfii;. ^£ y eivai pspaia TU%aio — onax;
E^T|yOU(iE OTO KEljiEVO - TtOU oi «8T1HOTIKIOTIKE(;» TtpWTopouXlE?,

TtpoEpxovTai KOT' E^OXT|V dno TTJV popsia ' EXXdSa. KaTavooujiE (puoiKd TO Ttp6pXt)na, nd SEV Eivai TOUTO — Td TtEipd^aTa JJE Trjv yXwooa 8t|Xa8f| — Ttou uTtopEi vd Xuar) TO EXXTJVIKO TtpopXri^a OTO auvoXo TOU. ME TO... «Armo\(/TJ(pio|ia» Td TtpdyjiaTa TaKTOTtoiouvTai aTtXa. Kai Ttpo<; ocpfiXoi; (puoiKd TOU ' EXXr|vio(iou, SIOTI Ttpocpavan; OUTO<; (id? EvSiatpEpEi KI' oxi f\a JIE TOUI; «yXwoaoX6you<;» TT|<;. KdTi TETOIO SEV 6d Eivai HOVO TaKTOTtoiT|OT| Tfj<; ' EXXd8o<; cb^

37
Ttpoc; TT|V EupcoTtri, d'X/ux — Kai Kupicoq — Kai Tfji; Eupcbitri^ cog TT|V ' EXXd8a.

(B)
«IIavayia [too! TOV Aaifiov //ac 0. ZTO TtpcoTO LiEpoi; TOU KEILIEVOU Ttou aKoXouGei, TtpoaroxGouLiE ' dpxf|v vd SEI^COLIE TTJV paaiKf| ioTopiKf) 5iaoTpa)|idTcoar| TOU £XXr|viaLiou TOU TcapsXGovToi;. AUTO icou and TO a/oXEio LidGaLie — Ttspi TWV Xoyoov Ttou KdTtoiEi; (popfei; 5fev LiTtopsaav oi ToupKoi vd «E^icrXaLit0ouv» TOUC; "EXXrivE^ — Eivai OTI «Bp£0r)Kav OTT|V ' Av5piavoi)7toXTi» 8uo «u7tEpyr|poi» ToupKoi, Ttou ep£paici)oav OTOUI; KaTOTtivoix; SouXTavouc; Td TtpovoLiia TOU McodLiEG itpog TOV TEwdSvo. AUTO pfepaia Eivai TtapaLiuGia, Ttpoocpufj Icax; aTtOKui]LiaTa LLia<; Kupiap^ouarn; iSeoXoyia^ Ttou SEV KaTdcpepE vd OUVTOvioOfi LIE Ta ioTopiKd vornittTa TCOV vECOTEpcov aicbvaiv. Tov 'EXXr]viaLio ioTopiKa TOV §ieTr|pria£ dcp' EVO^ LIEV TO yEyovoi; OTI Kaia'iva
(LLlKp6) TLlflLia TOU LiTtOpEOE VO EVOCOLLaTCoGfj OTli; lOTOplKEq Kttl

TtoXiTioTiKsq 8vaSiKaa(£<; Tf)<; BEVETIKTJI; ArnioKpaTiai; Kai acp' ETEpou f] TtoXiTiKf) 5paaTT]pi6Tr|Ta if\c, Pwaova? LIE tr\v 'O0. AUTOKpaTopia. "Eva aXXo E7tiar|(; GEjia Ttou dvaTtTuoasTai — KaGwi; VOLUi^OLiE yid TtpcoTr) (popd — sivai TO GELIO ' EXXrivioLiou Kai 'laXdii. AEV Eivai yvwaTo av f) KaTd Kaipoug |i£TapXr|Tfi EIKOVO Ttou EI^E 6 supwTtaiKoq KOOLIOI; yid TO 'laXciLi (6X. n.y_. TO TtpmTO K£<pdXaio OTO auXXoyiKO epyo: J. Schacht-C. E. Bosworth, «Das Vermachtnis des Islams», 1983, TOLI. 1, asX. 23-81) d)8r|yr|a£ TeXiKd os LU<X KaTav6r)ar|
TOU ioXa|IlKOU KOOLIOU TtOU vd dvTlOTOl/fi O£ Llld OT|Ll£plvf| TO)V

TtpayLidTcov KaTdaTaar|. AIKO Liag 0£ita sSco Eivai vd E^r|yr|0(OLiE, TIWI; ouvEpr) Kai 6 «£XXr|viaLi6q», EKTtpoacoTtouLiEvoi; JtdvTa dno LIEIOVOTr|T£(; Ttou itiXouaav EXXrjviKd Kai ppiGK6|i£V£<; afe TtoXi) UTtEpTEpa TtXrjGuaLiiaKd Kai dXXoTpia auvoXa, KaTcopGcoaE &c, orJLiEpa vd ETtipiuoT) Kai LidXioTa «dX6pr|To<;». ' H dTtdvTr|ar| noi) 8ivoLiE sivai OTI 6 «kXXr|viaLi6(;» cbi; ai>aTr||ia iSswv Kai KoaiioGECOpia 8fiv f|Tav UTt60£ar| TCOVfeXXr|vo<pcbvcov(iovo, dXXd E^ dpxfji; (lid «8i£6viOTiKf|» iSsoXoyia, f) oTtoia dyKdXia^E 6XoKXr)pov TOV KOO)IO TTJ^ MEOOyEiou (Bu^dvTio, Auor) Kai LIEOTI ' AvaToXf)) Kai TOU oitoiou OUIOTE-

38
A.OUOE TOV TtoA-iTioTiKo (pop£a. FIpooTtaOounE SriXaSf) KaXuTspa uidv iSfia Jtou EKcppdaajie Kai OE aAAo Ttp6o<paTo BiBXio na<;, Ttspi Tfji; «dpxaia<; £AAr|viKfic;» Katayuyfji; TOO 'IoA.au, Kai PUOEI TOUTOU vd £!;T|yiiaa>u£ (bpionEva q>aivon£va Tfjc; kXXr|viKfjq ioTopiag. STT|V Sianopqxoori TOU OEOUOU T<BV KOIVOTTITWV ir.xEitai^av dvan(piopf|TT|Ta poXo TO E0i|iiKd jtA.aioia TWV Ei:oiKTioE(ov KOTO Toug «aKOT£ivou<; aiwv£<;», DHOX; TT^V 5ianop<p(ocjTJ TWV rtpETtEi vd TT\V dvayvwpiawnE JIEOW TOU 8ioTi rcpoi; OUTO E8iv£ TOV dyrova ujtdp^Eax; TOU TO Bu^dvTio Kai Jtp6<; auTO ETtpETtE v" aTtoKTi^oT) (iidv JtapaXA.t|Xia KOIVWVIKTJI; Sonfji; ax; dvTiaTaoT). BdoEi auTfji; TTJI; OTtTiKfji; £^T|y£iTai a"n£oa f) GPTJOKEUTiKf) dvoxf) TOU 'loXdja npoc, aXXs<; 6pr|aK£UTiK£c; HEIOVOTTITEI; (yiaTi ST))L. auTo «Eypd(pT| OTO Kopdvi» — (be, yvwaTov TO 'IoA.au £>)? 0pr|OKEia SEV E^EI avdyKt) duo isparuooToXoui;, 5i6Tt KaWmTEi TO Epyo TOU<; dKptpwi; (IE TT|V iSfioXoyiKT) TOU dv£^i9pr|OKEia) Kai i5iaiTEpa Ttpoi; lie, xptotiaviKEi; Tfjq |J£OT|<; 'AvaToXflq, oi OTIOIEI; 9d Xpt|oin£uoouv ioTopiKd odv «8iaouv8EO£ii;», jrpoK£i(i£Vou vd (iT|v 8iaKO7ifj f) ioTopiKf) ouvEXEia Tfji; dvaToXiKfji; MEaoydou 5id Tfji; 'O6. AuTOKpaTopiaq Kai vd «Sa>ar)» TEX.IKW<; 6 Maxi^isO TO «npovonia» OTOV TtoTpiapxr) TEwdSio. ©E^OUHE vd TtoujiE SEV TOU TO «E8(oa£», aXXd Td nfjpE. Kai TO TtfjpE ioTopiKd, airovsc; Ttpiv TtEor) f| "Av Pspaia TO 'laXdfi Elvai (iid «dpxaiO£XXr|viKfi» TOTE Kai f| 'O6. AuTOKpaTopia SEV Elvai rrapd OUVEXEIO TOU Bu^avtiou. ETOV TtapovTa aiwva EniXrioav oi iaTopiKoi ytd «Bu^dvTio HETO TO Bu^dvTio», £v(B 8£v £X,Ei\(/av TtaXaioTEpEc; anoyeic, Ttou SiEKpivav Tf|v oujicpuf) (puot| 'EXXr|vionou 'AvaToXfji;, OTUOX; TT.X. TOU E.-M. Roeth, 6 orcoiog dvEKaXuTtTE Tig KaTapoXEi; TTJI; £XXr)viKfi<; (piXooo(piaq OTi<; aiyurtTiaKEi; KaTOKOnpsg, f] TOU J. Braun, 6 ojtoiot;
dTtEKOTEOTTlOE TT)V £XXt|VlKf) T£XVT| OTf|V dolOTlK'n TT|i; KaTay(Oyf|.

KOVTO o' auToix; TtpsTtEi Pfipava vd irpoa9£O(0(i£ Kai TOV J.-P. Fallmerayer, TOV UEyaXuTEpo "ioco<; (piX£XXr)va itou U7r"rjp^£ TTOTE. AUTO TCOU siSs TOTE 6 Fallmerayer OTVI; TtpooTtd9£t£<; Tfjc; P(oooia<;, fJTav OTIfflSriyouaavOE nia SidoTaot) ' EXXr|vionou Kai ' OTT|V SidKpiori «'EXX.dSo<;-' Aoia<;», r\a HE Td TOTE Tfji; EUpwrtaiKfji; ioTopiai; 9d wSriyouoE otr|v KaTaoTpocpf) EVOI; ioTopiKou |it|xavio(iou aiwvwv OTOV x™P° TT)? voTioavaToXiKfji;

39
MEOoysiou. Kai SEV eXd0£V|/£. «' AcpfiaTE, TtaprjyyfiXXE TOTE OTO EUpamaiKd dvaKTopouXia, TOV 'nsyaXov da0evfj' <rtr|v TUXTJ TOU Kai 0d iSfiTE Ttcfx; (iTtopEi TtoXi) ouvTojia va dvapp(bat)». Mr\n(oq ai)TO SEV fJTav f) yvcbur) Kai (iia? (aepiSai; ' EXXiivtov; "AXXd 6 Fallmerayer doxoXEuai KUpicoc; HE TOV HE KOT' ouoiav £XXr|vion6, ev<S oi aXX£<; dit6v|/£i<; aTtoTEXouv ouoia«£TtavaTOTto0£TT|OT|» TOU Ei8ou<; EKEIVOU Tfj<; «' EXXd8o(;» Ttou
f| EUptOTtaiKT) ETtlCJTllHTl T(OV TtEpaOHEVWV aitOVWV, 8t|X. TT(V «'E>.Xd8a» JCOU 7tpOU7t£0£T£ TO SlKO TT|5 «7tEplOTaTlKO TTJi; (plXoOO-

(piai;». 'An' ai)Tf|v TT|V «'EXXd5a» (b<; TO paoiXfiia TTJI; TpaitE^OUVTOI; £H(piXox(op£i Eva KEVO 1500 xpovwv TtspiTtou. 'H «'EXXd5a» Pspaia auTT| £7ta\|/E TtoXi) vwpii; va UTtdpxt| yid TOIN; «"EXXT)V£?» — KI' &q, arJHEpa yid TOU<; crmEpivouc; dKOna SEV UTtdpXEi, JtapaHEpvConEvwv TCOV Xoycov itou Tr|V ETttpdXXouv cb<; iSEOXoyta —, dcpou Eauv£xia0T|K£ uito aXXfig nop(p£? TtaiSfiiai;. npoaTta0OU(a£ XoiJIOV KUTtCOi; TllO OUV0ETIKCI OTO KfiinEVO VO l8oUH£ TtCOQ

£OuvExio0T|KE auTt) f) «'Apxaia 'EXXd8a» Kai 6 TtoXiTiano<; Ttou auTr| Ttp^yayE OTOUI; x^pouq ri\c, MEOTJI; h£yo\i£vr\c, 'AvaToXfii;, Sr^X. vd TtapaKoXou0iiacone Tf|v icTopiKT| auvuTtap^r) TCOV Koajicov Ttoi) £Sr)nioupyr|aE. ' O EXXr)vian6i; ETOI aTi^ OECOPTJOEK; UUTEI; SEV napouoid^ETai odv KUTI TO HovoSiaertaTO (sva «£0vo<;» ' EXXi^vcov, Tiou (iiXdEi Tr|v sXXr|viKf| yXcoooa Kai auvTt|p£i TOV «£XXr|viK6 TtoXiTIO(IO» r\V UTtEpaani^Ei dito KdTtoio EiSoi; «pappdpcov»), dXXd odv noXXaitXfi ioTopiKf) 8ia|i6p<pcooT| Kara ouvoXa, dvdXoya HE Ti<; ouv0f|K£<; auvuTtap^T|(; TCOV KOOJICOV dnoppofji; TTJI; EXXT|viKf)(; dpxaioI;. Td fiXXriviKd EKTOI; dit' Touq pu^avTivoi)<; auTOKpdTopEi;, TO Kt" 6 'AptKEvva^. Ki' OTI Td fj^EpE KoXuTspa, SEV x w PEi d(i(ptpoXia, ormaoia ojicoi; EXEI OTI -pTav UTIOXPECOHEVOI; vd TO Jjspr)
KOTO TOV ISlOV TpOTIO TtOU f)TaV l)TtOXpECO(I£Va VO TO HtXoUV Kai TO

sXXr|viKd ouvoXa Tfji; (j£ooy£iaKfj<; TtEpioxfji;. AUTO 6Xa Ttpocpavcoi;, yid vd dv£pEUviiocon£ TO «uXiKo» and TO OTtovo EitpETtE vd aTtoTEXsoOfi f) ouyxpovT) ' EXXdSa cbi; KpdTOi; — Tipayna Ttou 5ia5panaTi^£i Kai TOV Kupiapxo poXo OTT|V tr\c, —, dXXd Kai yid vd iSoujiE itcoc; EyKa0i8pu0r|K£ Td KpdToq. To 0£na Ttoi) 0d Ttapa^£V£\|/r| itoXi) OE TOUTO TO io Elvai TO 0£|Kt TOU «ncoan£0aviKou aToixeiou». AEUE KOI XE^E ia yid Tr|v «£XXr|viKf| ' E;tavdoTaar|», (id ai)TO TCOU SEV 0EXou|iE

40
vd XEUE slvai on ai>Tf| ^EKIVTIOE and Evav ncoa|i£9av6. Kdrcoia auia cpuoiKd £X£i TOUTO. To £rJTr|na TOUTO TOU «|icoan£9aviKou OTOIXEIOU» GETEI Suo TtpopXfJuaTa: TtpwTov ti£V yiau TO XE^E. X' auTO f) dicdvTT)ofj |ia<; TtpEitei vd Eivai xropi? uTtovooujiEva: SIOTI 'EXXd8a (iidv 'EKKXr|aia !;£xcopioTf| arco TO KpaTo<;. vd ^EPCOUE av TO KpaToi;, dvE^apT^Tox; HE itoio K6(i|ia UTtopsi |i6vo TOO, X w Pi? tpopfea TT|V 'EKKXtjoia Kai TO «"E6vo<;», vd Ppfj evav ouvToviano npoi; TOV auyxpovo KOO(.IO, f| ^r\nu>c, 9d TtpETtsi vd TtpoKuvyouv, DXI |i6vo yid Tf|v ' EXXdSa dXXd Kai yid TOV ysviKcbTEpov x^po Tfj<; civaToXiKfjq MEOoyEioi), VEOU siSoui; TtpopXrinaTionoi. MsydXri f| drcopia TOU Kopafj, f| TOOT) O7tou8f| v' avaKr)pux6fj f) «6p968o^O(; matic,» feniKpaTouoa 9pt|aK£ia TOU KpdToui;, d|i£aco<; HoXii; f| 'ErcavdoTaori (i£T£(p£p9r| Eiti ri£X/oiaKou feSdcpoui; (BX. «AidXoyoi; 8£UT£po<; rtEpi TCOV sXX. aun9Ep6vTcov», 1827, asX. 58). 'Aitopia pfepaia jiEydXr) |i£aa aTa TOTE 8£8o|a£va TTJI; 'EK'ka&oc,, TO OTtoia dvayKa^ouv Kai Tov'i8iov TOV Kopafj, Ttap' 6Xov TO opa^ia Tfji; «dpxaiai; 'EXXd8o<;», vd |i£TaaTfj OE oitaSo TTJI; . "Oxi Ojicoi; Kai aTiopia SuaE^rjyriTTi JIE TO ooa XEJIE fe EXEI OTI EKTOC; OTCO Tig TtoXiTiKE^ Kai ioTopiKEi; Epnr|V£ua8i(; TCOV TtpayndTcov auTcov, f| 'EKKXr|aia dTCETfiXEOE TOV «(pop£a TOU "E0vouq» Kai 7ipoa£(p£p£ OTOV iSfioXoyiKO TOJIEO auTO Ttou KOT' ouaiav E^EITIE aTf|v pdar|: Tr|v npocpaari TTJI; «KoivcoviKfj(; auvoxfj<;». Aonr]|iEvr| auvETtcbc; E^ dpxfji; f) £XXr|viKf| «KOivtovia» cog Koivcovia (iu9cov, ETtojaEvo f|Tav |i£TapXr|9fj oXoKXripri OE Koivcovia nu9oXoyiKii, Koivcovia «0au(idTcov» Kai v|/i9upia|icov, Koivcovia TOU «Eivai KaX6g»-«£ivai KaKog» £Ti£i8f| Kdrtoiog dXXog TO EUTE, Hid Koivcovia TCOV «dXXT|XonEydA.cov». AEV Eivai Tuxaia fj Ttpoooxii Ttou SIVEI 6 TtoiviKog KcbSiKag OTTJV «TtpooTaoia TCOV ou|ipdXcov». dXXoicog vd E^r|yri9fj f| TtEpurtcoori TOU iKaXKWTa, TOU Mt|TpoTtouXou, TOU SiKE^iavou — yid v' dva(pEp0oO|i£ OTTJV TpExouoa TtEpioSo — Kai TOOCOV ciXXcov OTO Ttap£X96v; ncog yivETai Kai f) «Koivcovia» auTOui; «SEV TOUC; KaTaXapaiv£i», dcpou (i£o % dno TT^V iSia Pyaivouv; Kai TO vd Pyfj evac, SKaXKcbTag HEO' dno (iid TEToia Koivcovia Eivai Ttpay|iaTiKO<; d9Xoc;. Mid Koivcovia Tfji; dvTi^OOTTITOI;, TCOV dyovcov ouv9r|Kcov, TOU TtavTOEiSouq TtoXsnou, TOU oiKovojiiKou dTtoKX-Eiajiou, Tfjg SiapKoug uTtov6|i£uor|g, (iid KOIvcovia TOU «itaTta» Kai TOU «xcopocpuXaKa». Md KI* av Kavfevag Ttap'

ong — AmiprlrloM ACOI mliigidlaioDdg (laii/iycm U. U0LiAi5i »0 01 oiaoi so nosj^ -"jiorlndsi oia^wigs^n »A3 i^nri *>^g OTj-SoiQidx '«npU^)isg i »-«!)OA03» :5U.3ui -3dod>mg 5(03ond) wuojjsdj IDAIS A(oix>riA.»di: AMI Scorlo 5orl£>iY»3dd3i:q O, •UrliA9rlndioii 5aoi U^niMipAD IpulioAmg laXioioiiAn moupsi ins i3i30oiinodai qoii »TUndu — ndoAao m -idx" AOI sADyad) qoai Ssironndio lo^nji 10 IBAJS — •y AOI oAi^ iT)3i 3rlno0Lirla0 »A m/l — «noYn»]j QOI noi ninrlrlg BID mnfjsg 'nrlojin 3Agynd) AOI ngp^^g, AUij -3AB03U A»ig — 53iom»dio loinrimd 10 wdocb nirl An^Y?* A91 AO^L 'DisgoAnD IpuroiiDdio srl i3AinA{) A3g 5oi6»nii3 o a DA30aoij j«aoi»diD aoi LiidoU U» -coAmioidX SlixiyoinAn 5Ui Uidoi/, Udsiayn/lsrl U IDAJS qoii ' 01 IBM «noud»j\ Ali5j» Alii isAiwrlUo 5orloiY3/./lnqg «53>iiA03» 5u srl SsidoU !>33iiia3>ioUd0 Ssyn/lsrl 5u souqnis noli aorlD93i aoi nioli^MJig c LiA9rl U. IBAJS no U0*3>iD HA isusdu -AnoA»* 5Lii »g nog UolioAnnoM srl Ugi BA isiisdai nioUYMMg t u _ 'Uysi io ndod)»ig ni I»M "SisonyioAD 53>nAcoAio:x» 5n '«53id(030» 3 A»irl 5mu3Aao iniAo^nisdX »\ winy •Aw0D3iOAi>id)35i oioooon odsiayDlsrl 01 srl OID odroX OMiAUy^s AOI A»^io()3i3rl i»>i Aeogsiiins AMI Aroyo UA»d)oi(odi£ nirl 3D AnoU/lLigq) '— Acorlog A(03iiiiod>i
IBM ACOXIACOAIOM ACOMlAll^Y^ AQ?1 «O>lllDDrll31Og» »A3 _!>!

»IOKO U —
13X3 Scorl

UiU/Hi0»x aoi niyirlg Uinchogdii »irl aorl i3/t\ c itn LiinT) Lirl/liiD A!II mXs in>i) AOOADJI 01 noi: 5Ui 5noiiYO>i 5qoi 53AorlLigi3 AnoXdnu^, 'niQn ^g Ano/.Ugo Alti aou ni -»Y^{3 Aliio srlm'jisgoim n0 aou loinn bisrls m»(j3{) sionrlis ASV •UAsrlDi^DADD^s ndao/.iD AnoXs Alii Aoi»A»0 nisrl n^og ALti 0.0)5 A^ ioA3rl»03it 30 inx wirl 'ro ni niADii 'nit){)3{) nuio^oitn m 5odit 5 u _ -ndiDliXdo Lixuxidji aoi «i^oi()» 01 5cp^)id3i]o 5coiio '«»rl3Y9{)» iniis^nx 5U.1 Lioliiinuw la Aiodsii 11031 rags oiiy s -5ioi/,o\o0arl »}Aa)Aio3i Alai mg^Alii nU «lad{)a» isysioMn aoi LiDroiuidsit la ' -»i»3i ni i»3i »irl :aoi AOIIADAS 0113^9^ orlUoius AOI 13X3 3191 '11931 Iad36»ii03i i»3i Aroioa0 Ao)A»0iif» ACTI nrllarlii 01 U^SIAD »iaio ^o

42

T(opa — Kai HEaa OTO 1810 9d E^avsnioOfj KdOfi 8uvaTOTT|Ta KOIVCDviKfji; 8ia8iKaaia<; TCOU 0d \inopovae vd (p£pr| TOIX; «xpicmavou<;» a' ai)TO nob ae ^evEq, yXwaoEi; XfeyETai Volksgemeinschaft. 'O 'loucmviavo<; EIY.E psBaia TO 5iKaia>na vd EvSiaiTdTai OTf|v «OiKoun£vr|» TOU, yiaTi aKpiBcoi; SEV fi^spe rtou TEXEUOVOUV TO ouvopa TUV «7tiaTcov». Mid «OiKoun£VT)» oncoq jiETa^u 0£a/viKT|c;, AapiooT)<; Kai TpiKaXcov Eivai o^_f\[ia o^uuwpo Kai dv6£XXT)viKo. Kupiax; 8fi ioTopiKwi; TtpoBXrmaTcBSEi;. 'H 'i5ia f) &c, Tcbpa 'laTopia sivai r\ E^OXT|V dTtoSEi^T). Md TOUTO TO oxfj(ia, av ujtfjp^s icTopiKdic; &c, nov vd ppfj Kavfiii; Td «oovopa rf\c, 'EXXd5o(;», orjuspa 8£v i)7tdpx£i TiitoTE Jtoi) vd UTiopfj vd TOU 8cbor| Tr|v 67toia8r|TtoTE vo(iinoTT|Ta. To vd Eivai Kaveii; «xpioTiavo5 6p668oJ;o<;» OTT|V 'EXXd8a ;:piv dKont) y£WT|0fj, slvai nEoaiwviKoi; rtpcoToyoviajioi; Ttou KaTapysi oiav8fjjcoT£ Evvoia auvTayjiaTiKfji; Td^Tiq. 'H '£KKXrioia TtpETtei vd 8ouX£i|/r|, OTTWQ Kdvouv Kai 01 fiXXEc; 'EKKXriaisg, vd ^avaKdjiT) TOU<; arinEpivoiic; "EXXt]V£(; xPl<3Tiavoui;. AEV Ttpsnei vd TTJC; KaKoipavouv 6Xa TOUTO, yiaTi TsXiKWi; Eivai 6 (jdvoc; KXd8oq TOU feXXt|viKou ATJUOOIOU nou 8fev £Kavs TIOTE TOU dnspyia... To dXXo 0£na HE TO «n(oa|ie6aviK6 OTOIXEIO» Eivai (puaswi; TEXviKfj?. £E ETtoxE? (b? yvwoTov OTa0£pfji; i8eoXoyiai; — onox; n.%. OTOV (isoaiwva — Td BipXia ypdcpovTai dJKoXa Kai yi' auTo Eivai «XQVTpd». TiaTi, dKpiBwi;, £jt£i8r| f) iSsoXoyia dvai aTaGfipii, TO BipXia OKOTCO EXOUV v' dvaitapdyouv TI<; i8££c;, tic, r\&r\; Kai ^avaypann£VE<;, Kai f| 7tp6o6Ear| «\)/uni9i(ov» £8co KI' EKEV dpKEi yid vd xapaKTT|piaouv TO «£pyo» (05 «8rmioupyiKO». Oi noXXfei; pfepaia unoormEiwoEi^ Kai TO TUTTIKO Ocpot; Eivai ai)Tovor)Ta o' OUTO TO elboc, Pipxicov, nou eivai ETOI «auoTt|p(B5 Ei:iaTTmoviKd». 'H EJIOXTJ na? Eivai E7tioT|<; (iid ETtoxr) OTa6£pfi<; i8EoXoyiaq, Ka6' 6 ataoinr\c,, Kai auvEJtc&i; E^ opicnou ExOpiKf) itpoi; pipXia nou TtapEKXivouv TOU «Kavovoi;». SE ETIOXEC; avriGeTa iSsoXoyiKrav HETapoXcov Td PipXia Pyaivouv KUT' dvdyKT|v «dxa(ivd». To «Discours» TOU KapTEoiou X.x- Hid «aTaXiTaa» jipayna Eivai. noi£<; iSsEc; vd dvanapdyTi 6 KapTsaioi;, d<pou Eivai oXs^ 8iK£i; TOU, Kai OE noiov vd Jtapa7r£n\|/r|; TOU «Discours» OUTE (b<; Jipoq Tf|v EKTaor) oOTE cbc; Jtpo? 0d niropouoE vd napapXT]6fj ^E ric, «E^r|yiicTEi(; tf\c, BipXou» X.x- TOU Kaipou TOU. To'iSio TT.X- Kai Td i8EoXoyiKfji; Sonfjq (Kai QXI n£6o8oXoyia(; oncoc; TO «KE(pdXaio») Epya tfjg

-<pimd3K 5ii 53ian t o 5»}dco30 Snirl Smsoids odisrl ^IDS IDS — 5a)0liAa3 -!:>9SiiDrlU0Di1 SDAS 13X3 5miio noi 5mda>30 5Ui «5a>3oids odi3ri» 13X3 A3g p^Yp 'i3i30mg aoaj «osi"^q osidi3iirl3» 01 IIIQD 4 rt UosgAno DA aoAsrlissodu '«Dida>30» Uoliiou DA SOAS -rlcosdXouq IDAJS '5oAoYOinXdn U !>O/.OYOIA(OAIOX 5»A3 ti3t 'mnjjsg •9)iii»rlli0x)Tl ADAS »U iDi3n3doX,»uio x»Jii/loyo§o03t1 aoii -^Ug 9i(jn
l3» AlllD AnO/,fl3d)101103l WA !)3A3rlDI)3lA»AlCI 53^O 1DAJ3 1T)31

Alti Uian 13X3 A3§ SsrlUioi^s ^syyio 5ii ^D ntrlrln^ •O1O131 5m U0Xt3goii» 4 A ladoitrl u'o oAorl IDAJS AOinn ( U OA10UYV. '^9PY »do6LiinAio0 30 js/lligg aoi nsrloi AOID «nidi3iir(3» U. IDS «53i3AD6odii» jo no isds^ IIDI/. 'U^dpuq »A isdoiirl
53T(»d>013I3 IDS OlliOKQ O13I ll'O 1DA13 OSllDl1U0Drl ADAS »l/l «5Dld

-isurls 5Ui 9siY()» ox 'DiXaoU UsusXo IDS iidoX DAS 'ifjayorl DAS oiiD OAorl DY^D 'Ano^dpwa DA «DiUiosiiDi1/lDdu» Alii ^UD LsApAD AnoXs A3g '«U.rlLiiDiii3» 5odo o U.0Uis3YOidas DA isdourl AOIOKO
A91D 13^31 A3 5D3t1ol 5OA9l1 O 1DA13 (JOlt 'DS11D11U0DJAJ DX '" DS1A3/U Dl 3l1 DlADli D1D{)3{) (prlODagAQO A3 '5D}d(030 Spi

Aoiwdi A9i AoigiiA9i oup isiunsodu aou «oidUnds» 91 IDS
!)OSld31(I)D3 9 1DA13 ll^l3g9Mp PY^D '5l3^13gOlip 3l1 AQOllDAagODl A3g

pi A91DOTAA 5q) psiiDrlU.0Dj^ pij •59SiiDi1U.0Di1 n\ou IDAJ3 59190 Soiiodi o, •Soinrt/.Ddi: noi U^isgoiip UsuUdco30
AUl Dl/. AOTIDSADAD AW1 'ACTlsXlOlO 9l10ldp AOlUllDdDliD

A91D 3rlao0Xidliio DA 53iAao0DiiDodii 'srloAps 5(0(jidsp oiny '!i
5(0 3A(01D{)3{)lU3 Dl D0 nOU DlDD/,d3^31I3 IDS DAO3d3

U isXdpun A3g aochp 'UoUioiiorlioUdX pi DA siisdus p0 A3g '013X1010
513ADS 3X}3 D0 noil '^Ug llO(013i}d31i ALllD 1D^ "ACOpXlOlD 13DD{) «5UsilS13gOUp» iXO IDS U031 DA 3K3dl£3 D0 «5ro3DD() 5UsilUd(030» \U3

«noi3Xioio gosiAD03rlDrorl» aoi Dil30 91 Ddy,.
A(OA3TloldO) DldllllSSl IDS DlsXlOlO Dl U/tV3dlODlDS DA 3X}3 OliOSO 5O1OK9 O '—A(01ADoUlDlDDADli3 Affll «50)3Drod30a3Y3Kp» «Dlg3Xo» Dl ACOdlD IDS 5(01O^^p ^>Ol[lL\t.^3M) — J £ t (JO1 «LlDDlD

Alii PIDS Soils-^oi: 5oiyn6Tl3 SoiAodXodsorl SDAS no 5liDiii3 srlodsw '"SUA^sds Di3Xioio» AaoXdpun A3g
— U0Ul3Y3l1 IDS 13X3 A3g »dD 'U031 13X3 A3g QOcbp 'O1QD »TiS0 9^ •«O13XlOlD 9S1A

-D03T)»a)t1» 01 bodii 5ro 53sU0Ano «5ssnUda)30» 10^30 Si

44 OEK; sivai Td «TUO TroXXd oToi%£ia», nob (irtopei vd Ppfj Kav£i<; vd Tt|v Eviaxuouv. AUTO o^coc; Ka^Hid avTiKEijiEviKOTriTa SEV Ttapfe^Ei, yiaTi |i£ Td 'iSia aToi/Eia, dvdXoya (IE tic, iaTopiKec; KaTavorjaeic; TCOV, HTtopouv vd iaxuaouv aXXec, SEcapiE^^P'. AUTO otd Ma9r||iaTiKd SEV Eivai SUVOTOV. ' EjtauJ;r|oeii; jiovov (XTtopouv vd SE/SoDv Kai 6%i ) 8ia5iKaaia<;. Fi' aiJTo, aKpipffiQ, yid Evav na6r|(iaTiK6, TO vd ) vd pdXr) jiid iSsa OTO and reavTou «KXEIOTO» Kai «Te0copaKia)iEvo» atoiaa nia<; na9r||iaTiKfji; 9£e»pia<;, elvai TO aKpov acoiov TTJC; dvOptoJtivrn; TtvEUHOTiKfji; Srmioupyiai;, TO OTTOIOV TtpaKTiKd 6Sr|yEi OTrjv dvaKdXuyr] VECOV |ia9r|naTiKWv KOOHWV. "O7ico<; EarinEiwaa^E, ne TO «E|i7tEipiKO i)XiKO» nnop£i vd SouXeuETai ETI' ajreipov f] dvajiapaycoyf) |iia<; iSeoXoyia^ aTd ^Epia TWV «Ei5iKwv», OTiou HE «i)7tocr)(i£icbaEi(;» £7ti «6noormEitbaecov», «7iapa7to)iTtoJv» KXn. vd «io/upO7toioDvTai» oi iSsei; Kai vd dnocpEuyovTai oi VEEI;. FIpocpavEi; elvai, OTI 6ao Td iSfioXoyiKd TtXaiaia ETtiTpeitouv iaTopiKd if\v £cpapnoyf| TTJ^ «(i£966oi)», SEV aujaipEpei oi «7tr|y£<;» KOI Td «aToixeta» vd KUKXotpopouv ai)Toi)oia. Kai aXXoTE JXEV E^aipavidXXoTE 5s ouSETiOTE KUKXocpopouv, MOTE vd 7tapan£vouv OTOUI; OCTODI; Xiyoui; Td exouv — nov euvor|T(o<; Eivai ndvTa oi — Kai vd rcpoacpepovTai OE «epnr|V£i£(;» dveu 8uva, ai)(i(pwva HE tic, dvayKaiOTr|T£(; dva7tapaywyf|(; Tfji; TtdXi, as E^aipETiKd aopapec; onutc, aijTr) ToO SIKOU [lac, «(aa)a|4E9aviKou oToiXEioi)» cpovTai TEXsiw!;. Elvai oiivETtttn; cpavEpo OTI 6 auvSuaafjoc; TWV «aToiX£icov» \iac, yid TO TrpoK£in£vo 0E)ia 5fcv f^Tav SuvaTov vd oTripixQfj OTO 7tXfj9o<;, dXXd OTT)v KaTdXXr|X6Tr]Td TOUI; tbi; Tipoi; ir\v ditoSEiKTiKf) «KX£iaTOTr)Ta» Tfjq 9E(opiai;. To vd ^pr\(smOTiowocsa^e JT.X. (paivo^eviKd «aToixeia», onux; X.y_. if\v auxvoTr|Ta XPioTiaviKuv 6vo(idTCov, SEV 9aTav oopapo, SIOTI KOITI TETOIO 7tpou7to9£T£i Kai SEV dnoSEiKvuEi KOivwvioXoyiKd SESojaEva. To v' dvap(OTr|9oun£ cp£p' EiTtEiv av 6 * Ayoc; MouxoupSdprn; — 6 daTUvoHog TOU ' A X f j Flaaaa — HE TO EXXr)viKWTaTO ovojaa «'Ayoi;» f|Tav xP laTlav o? fl H(oaH£9av6<;, 0d f)Tav dnopia XoyiKtoi; iao8i)vanr| ^E TO av 6 ' A X f j Flaoaai; f)Tav OVT&X; na)a|i£9av6<; £7t£i5r| £7roXe(ir|a£ KOTO ToD SouXTavou, i\ TTJV djiopia TCOV TtpcoTwv %pianav&v, n&c, f\iav Suvatov 6 FIXdTcova^ vd eivai Toao HsydXoi; (piX6ao(po<; d(poD SEV f|Tav xpiOTiavoi;!... "Eva

45 Ttou 6' d^ioXoyriori 6 dvayvcboTT|<; atfiv oiKEiav 6ear| TOU K£i|ievou Kai nov SEV Tipercei vd ^E^viETai eivai, OTI oi (icoaneGaviKoi 7iXr|6uo|ioi, jtou e^eaTpateuaav OTT)V rieX/VT|oo ^E TCI opXcocpiKd Kai jrou fe!;e8ubx0r|oav EV CUVE/EICX cmo EKEV an' TOUC;'iSiouc; TOU<; ToupKOUC;, SEV feyupioav aiii; EOTIEC; TOU<; (a(pou OUTE f\a ayvwoTT) r|iav OUTE tct fi0ri) dXXci EjiEivav OTTIV urcoXoiTtr) ' EXXdSa "HiiEipo KXn.) Kai cutETEXEaav TOV r:Xr|6uoniaK6 cpopsa TOU ToD ' AXfj Ilaaaa. " Av TO KpdiToc; ai)To 8ev EI^E TT|V (icoanE0aviKf| onoioyEVEia, 8ev G&Tav SUVOTOV OE EXd/icTE^ 8eKaETi£5 v' a7toKTr)ar| TETOIOV Pa6n6 £i)vo|iia<; Kai auvo^fji;, WOTE vd KaTa ifji; DuXrit;. Td 6v6|iaTa, |i£aa OT<X TtXaiaia Tfj dvoxfj<; Tioi) EnepaXs r\) ouvunap^r) TCOV 5uo GpriaKEiSv Kai TWV XEJITCOV GPTIOKEUTIKWV dTtoxpwaEWv, dnoTEXouv TtapaTiEioTiKov TtapdyovTa yid ir\v E^ayuyfi ounTCEpaaj^dTcov. Td Ei)dpt6|xa eiq «oyXou» ovopaTa (Td onova OUVOVTOUHE OE 6Xa Td £7tt7tE8a tf\c, KoivwviKfjq jia<; £wfj?) SEV Td OEWPOUHE ToupKiKd, OUTE Kai TtoXXd dXXa (bv OUK EOTI dpiOnoq, onax; TO MTtaipaKTaprn; TI./. 7to() Od ' rtfj «or|jiaio(p6poi;» (OTO (iTtaipaKi). KaTacpEuyojiE (be; EK TOUTOU OE upianEva iaTopiKd 8E8on£va yid TOUI; «KaTd cpuoiv XataKou<;» TWV Ba^Kavicov (6 -^apaK^pia^dc, slvai TOU "EjKt'kc, Kai cpavEpcbvEi pfepaia yeviKWTEpou eiSoix; TtapaaTdosii; if\c, EUpcoTtaiKfji; TtoXiTiKfji; yi' auTov TOV xfipo), oi onoioi dJto^ExaajiEvoi OTO «0ipET» rf\c, Eupwrcru;, Tf|v dvaToXiKt) n^EUpd TTJI; ' A8piaTiKf)i;(BX. n.%. M. D. Lambert: «Ketzerei im Mittelalter», Miinchen 1981, OE>L. 212) EKpdTTioav Td Ttio Pa6id vofmaTa Tfj<; EUpcoTcaiKfji; iaTopiai; Kai TCOV orcoicov TT)V KaTdoTaot) f\| EpEuva dyKonaxdEt vd KaTaXdpr). "Av KOTI cpiXoSo^fj vd ouvsiocpepr) TOUTO TO KEi)IEVO KpOC, TT|V KaTEu6uVOT| ttUTI^, TOUTO ElVOl TtCOi; Td

TipdynaTa auTd 8fcv dvr|Kouv cb<; EpEUva OTO napsXGov, dXXd Eivai Td KX£i8id yid Tf|v KaTav6r|ar| noXXwv OsudTwv TTJC; JtpootpaTTi^ noXiTiKfji; ioTOpiai; Kai TTJC; orniepivfii;. "Av Xdpt| KavEiq urt' oyr\ cbnoXoyt|nevr|v EmcpuXaKTiKOTriTa nou auvavTa Kavsii; OE E^ExovTa spya TOU aiuvo^ na^ feni TWV jtpayndTcov auTtov (PX. F. Braudel: «La Mediterranee etc.», 6r| EK8., TOJI. 2, osX. 112), TOTE rtiOavov Td ypaipoOTO pipXio TOUTO v' djtoTEXouv Kdrtoiav (aiKpf) ouvEioipopd yid KaTavorjOTi TCOV O^ETIKCOV KaTaoTdoEWv. KOVTU o' auTd pspaia — Kai dvayKaoTiKd — Kai (i£piK£<;

46 dvEpEUvrjaEic, Tfjc, «u£ydXr|c, °I8£ac,», d(poO dTtfjp^E f) KupicbTEpr) 8idoTaar| TOO feXXriviKoO KpdTouc, TOO TtapsXOdvToc, aicovoc,. AEV ^Epous av UTtdpxT) Kdrcoia <XXXr| Epurjvsia, OTO TtXaiaia Tfjc, rtoXiTiKfjc, iaTopiac,, Trjc, «H£ydXr|c, °I5£ac,» Kai VOUI^OUE OTI r) £p|ir|V£ia noO 8ivo|i£ EVSXEI dpKouvTwc, TOV xapaKTTJpa Tfjq «6pyaviKfjc, KXEi0TOTT|Toc,». Elvai cpavEpo ncog die, E^riysiTai SrijiioupyrmEvri rj «HEydXr| 'I5£a» EXpEia^oTav 6va EOWTEPIKO KOIVGMKO dvTtpapo iXiyy^ov ir\c,, Kai TOUTO CiTcfjp^E TO «yX(oaoiKd». 'H icrropiKoic, Kpiaijir) TCEpioSot; Tfjq «\*.tyakr\q 'I5£ac,» EIVOI yid tr\v 5i£6vfj
TIKT) |i£Td TO EuV£8plO TOO BEpoXlVOU, 6TttV 5r|X. Kai

«(i£ydXr| 'I8£a» 6d paXOfj vd SiaXOor) TT^V AuaTpoouyypiKr) MovapXia. 'H 5EUT£pr| tomr\» Eivai jcoXu dvau£(iiyn£vr| ^E TT|V VEWTEpr) TtEpioSo TOU «navoXapiouou». Eivai GVVETI&C, (pavEpr) r^ arjuaoia Tfjc. Cirap^rii; TTJI; £XXr|viKfji; «|i£ydXr|<; 'IS£ac.» Kai fiKpox; £U£^rjyr|Tr| f) dvTiaToixti o^uvar) ToO «yXo)aaiKou» TOV 'iSiov auTov Kaipo. "ETOI ppiaKouv Kai (j5pia|i£V£c, noXiTiKEi; djioTinrjoEii; yi' auTO Eva uaXXov aTaOEpo nETpo EXsyxou. 'O KaGriyriT^i; 'Eji. KcovoTavTivi8r|i; OTO (5paio pipXio TOU yid TO «Euayy£XiKd» ('A6fjvai, 1976), EVW |3aaiK<x SEXETUI Kai ETtipEpaiwvEi Tiq OEOEK; TOU SiKoO na<; (he, npoc, TT|V KOIVWVIKT^ Kai 7toXiTiKr| orinaoia TOU «yXcoooiKou» OTT^V 'EXXdSa, (he, npoc, TTJV TfiXiKt) E^rjyT|or| T<BV «Euayy£XiKO)v» uioOETEi TT^V yvcooTT) 6£or| ToO Kop8dTou (nou Eivai Kai r| n<3vT| fiXXwoTE — TT|V 'iSia, ^IE Kdnoiav ETticpuXa^r] Tacoc,, uio6£TEi Kai f) «'!OT. TOU feXX. "E6voui;») n£pi «8aKTi5Xou» auyKEKpiuEvwv jipoocbncov Kai 6(id8cov. Ziyoupa auToi uTrdpxouv Kai unopoOv v' dvEup£0oOv and itoXXE? nepiEi; afe Kd0E TtoXiTiKO Kd0£ i&pac,. 'H Eiri (IEHOVWUEVCOV 6(ico<; SfiSojifivcov Tfji; iaTOpiai; £p(ir|V£ia TWV yEyovoTcov ETtiTEivEi (idXXov Tii; Ttapd ouotaoTiKd £p(ir|V£UEi. Nd noO|i£ OTI 6 pwoooyaXXiKr] oTpaTiuTiKr] auv0rJKr| TOO 1892 |i7top£i vd £p(ir|vEuor) TrXrjpQx; Td «Euayy£XiKd» TOU 1901, Eivai yEvvaia d7tXo7toir|cyr|. "H8r) 8ud xpovia Ttpiv Td «Euayy£XiK<x» V) Fspnavia EXEI E^accpaXiaEi TT)V KaTaoKEur^ TWV oi8r|po8pd(icov TTJ<; Bay8dTr|<; Kai d;t6 TOO 1897 ujtdpXEi oujiipcovia UETa^u Kd'i^Ep Kai Tadpou yid TTJV SIOTTJprjar) TOO Status Quo TCOV BaXKaviwv, ETtEiSf) aKpipfiq oi 8paoTT|pidTt|T£c, Tfjq Pcoaaiai; auTf) ir\v EJIOXTI HETOTOTti^ovTai OTT)V "Ajtco 'AvaToXrj, firrou 0d viKr)0f( Xiyo HETO dno TOUI; 'IdTtwvEi;, Kai

47 iGJi; TOV Kaipo auTov 8£v UTtdpxei f\) dvTi9£OT| JTOU 9d Ep|iT]V£U£ ETiapKok; TtoXiTiKa Ti^v dvdXr|i(/r| auyKEKpijifevcov Ttpanov. 'H 'AyyXia aXXcoaTE TT^V Eitoxt) OUTI}, nov TO Kupiaytspo Tt|c; Eivai vd H^V Pyfj i*j Aucrrpid CJTI^V 'ASpiaTiKT^, SEV 9d v* d(pT^or| vd UJt£paKaXixp9fj i^ TtoXiTiKi^ snippoii TTJI; Eiti Tfj<; 'EXXd8oi; dno Ka(i^idv dXXt) %d)pa Kai ouyKEKpiHsvax; djto TTJV FEpHavia, f\a co^ ioTopiKt) SidaTaori dnoTsXoOaE TOV Kupi(bTEpd TT|i; dvTircaXo. AUTU Kai JtoXXEC, aXXEg XETITOHEPEIEI; Tfji; SinXcoliaTiKfjc, iaTopiai; TOU KaipoO SEV ETtiTpsnouv TT^V EiiKoXr) «KaTavo(iTi Eu9ovr|<;» yid TO «Euayy£XiKd». To 7tp6pXr|(ia HE TO «yXwooiKO» 8£v Eivai vd TO iSoOjiE adv uTtdGEari «5aKTi5Xcov» Kai (dvuTtdpKTwv E^ fiXXou) «£u9uva>v», dXXd tic, TOV pu9niaTiKov JtapdyovTa and EOWTEpiKfji; KOivwviKfji; d7t6v|/E(i)<; Tfji; ioTopiKfji; aT]naaiaq Tfji; feXXriviKfjc, «HEydXr)<; 'I5Eai;», i^ 67toia dnoTEXoOoE nidv dvayKaioTr)Ta yid TTJV EupcojtaiKii EV yEVEi TioXiTiKtj. 'O TioXEnoc, TOU '97 Kai i^ 8pdor) Tfjg «'E9viKfji; 'ETaip£ia<;» ESsi^av dpKETd KaXd n&c, f\| 'I8£a», (lEoa OE md nu9°^°YlK:il Koivcovia, Koivcovia «ai))ipdXa)v» Kai «£9viK(5v Hvr)(iwv», HrcopoOcys vd n£TapXT|6fj OE dvE^EXsyKTov TtapdyovTa Tfj5 8i£9vouc, 7toXiTiKfj<;. Oi «dvaSiopyavcbo£i5» jaETd TOV jtoX£ja.o TOU '97, (puotKEi; ^ETCX dno K&Qe. I^TTO yid oXsc, Tiq /wpE^, 9d £(pspvav Kai «dva8iopydvcoor)» OTOLK; iSEoXoyiKotn; TOHEII; Jtpo(pavwi;, 8r|X. Kai ndXi 9d Ka9iaToOaav TT)V «(i£ydXr| 'I5£a» drcpoaSioPICTOV napdyovTa dito (irjva OE \if\va Kai dTto xpovo OE y_povo. To '1810 TtpEJtEi vd i8ou(XE Kai OTO vOv «yXa>ooiKo». ©a fJTav 8iaKiv8uv£DH£vo vd 6£Xr|acoHE vd dvayvopiowjaE «8aKTt)Xoi)(;» OTOUI; SriHOTiKioTEC, Ka9t|yr|T£i; nov Pyaivouv vd «8i8d^ouv» TOIJI; "EXXr)v£i; Kai oi '18101 ypdtpouv HE Xd9r]. Oi Xoyoi Eivai dXXou E'iSou^ a'iTia. 'H 'EXXd8a vno va TPE/OVTO ioTopiKd 8£8o|i£va vd EVTay^fj TtoXiTiKd oTf|v EOK, 8r|X. OE (iid 8ia8iKaaia 6XoKXf)pcoar|<; HE aKpcoi; XEJITEI; KI' Ei)aia6t|T£C, 81081Kaoi£<; Kai HE anEipa EHtoSia. Mid «doTiKf|» Td^r) OTTJV x^pa ai)Tf|, XpT]oiHOJioiEi \iia Hu9iKr| Koivcovia, Xtopig SOHEI;, x^pi? ouvdpTt|ar|, Kai HE (pXdHTtoupo Tr|v «£9viKf| oHoioy£VEia» nov KaTaaKEud^Ei HEOW Tfj<; iSEoXoyiaq TTJI; 'Op9o8o^ia(; ^r)Td£i «dvdjrru!;r)», «8dvsia», «Jtapox£(;». AUTO 6Xa OE nidv EOK, f) oitoia OIJTE KOV EyKaiviaoE dKona TUJtiKd Tfiv «6XoKXiip(oaT)» TTI^ npoc, NOTOV Kai T:OU 9' dpyr)at| aKonri jtoXi) vd Ppfj sva TtoXiTiKO iao^uyio neTa^u TOU EVTOI;

48
TWV itXaiaiwv ii}c, vxpiaTanevou irpopXiiiiaToc; «Boppa-NoTou». Iloia XOITTOV HJTOpei vd Eivai f) «Xuar|»; Flpoepavwi; f) ysviKf) 7ioXmaTiKf| | (Sr|X. r\| TOU «£7iavaaTaTiKou /apaKTf]po<;» TIOU f) «dvonoioy£V£ia» \iiac, TEToiag «doTiKfj(;» td^rn; EVTog TWV TtXaialwv Tf|g EOK) Kai eTtavE^ayuyT) iSv xpr)ndtT(ov, aid (isipo noi) atJto elvat Suvaiov ((i£ya (ifepo^ TOUC; KaxavaXioKei TO sXX. nt)7dvr|na), neaw TWV E^aywywv. KCIT' ouaiav 5sv U(pioTavTai suOCvei; yid TO vuv «y>.(oaoiK6», oiXXd novo KaTavor|ar| KataaTdaecov. 'AvaXoycog TtpsTCEi vd KctTavor|6fj Kai r\a TOU naXaiou «yXcooaiKoi)» &c, iipoc, Tf]v «|i£yaXr| 'I6ea». EKOTCIJIO elvai vd 7ipooTE0fi, OTI KQTU TO SsuTEpo utao Tofj 19ou at., nod Kupicoc; 0' d)taiTr|0fi TO jtoXuiKo vorma Tfjq «ji£ydXt|(; 'I8ea(;», r\a Ssv unopEi v' dvaTiTU^r) jaidv TtoXuiKri «npoaTaaia<;» TWV /plcmaviKuv n\r\Qv<y^S>v TWV BaXKaviwv, SIOTI Eva TETOIO cruvOrina SEV 6d st^s OETIKEI; v|/uxoXoyiK£(; ETtiitTcbaEii; CFTOIX; |icoa(i£6aviKou(; jcXr|0uonoi)5 TTJI; Mfearii; 'AvaToXfjg, OTCOU Kupiwg ai v' dvaTiTU^r) TTJV ETtippori TTJI;. 'O TipwGimoupyot; E8r|Xwv8 OTI r\a Eivai «doiaTiKri Kai 671 Eupw7wpa»^ Y \U Ttspi T<X TeXr| TOU 'iSiou aiwva Kai dp/eg TOU ioSoq TWV «Ei)ayyE>UKwv») 0d E/r) 7t£piaaoTEpou<; iawa|ie0avot><; UTITIKOOUI; an' O,TI 6 SouXTavoi;^8'. Elvai Jtpocpavrii; auvETtwc; fi ar||iaaia TOU vd EVEpyfi Eiti TUV BaXKaviwv Ttiaw dno (lid /wpa, f) oitoia 0d 8i£0ETE nidv avTioToi^T) «ia7upd» TrXfjv KaTaXXr|Xw<; sXEy/onEVTi iSsoXoyia. Kai f) /wpa aiiTri 8sv UTtopouae vd Eivai cpuaiKd aXXr) an' TT)V ' EXXd8a.

(H
tr\c, (piJaswi; TOU pipXiou [iac,, 8ev 0d aa|i£ v' a7io(pi>ywn£ TO TEXIKO spwTrina: ureopei Td/a r\a Tfj<; v£O£XXr|viKfj(; ioTopiag, n£oa aTf|v dva^r|Toun£vr) ioTopia |iiac; KoivoTr)Ta<; Xawv, vd E^EXi^Ofj KUTO sva dvaXXoiwTO TtoXiTiKwv EitiXoywv; To EpwTrma pfepaia TOUTO Eivai arniaaiag, 8iOTi f) y£viKWT£pr| TOU 8iaTunwor) 0d (XTtopouoE vd Eivai f) E^TJI;: av f\ EXXdSa Kai f) ToupKia, nov TTOTE 8sv eTiayav v' djtoTEXouv Tig ouoiw8EOT£p£q SiaoTaaEic; Tfjg EUpWTra'iKfig IOTO-

49
\U KaTav£n6|i£V£<; OE eva EiSoi; TtoXmKwv ascov aav ilc r\&r\, Jtoist; eivou oi «£yyur|a£ic;» Ttou napedno ciTcoyeox; «0uaTr||aaTo<;» oiov Oepari, TOV "Apa|3a, tov Kai TOV AativanepiKdvo; To kpcoTrina TOUTO Ttou napaaid r|Sr| EV dp/rj Sev 9d unopouae pfepaia vd 8i£pEuvT)6fi TtapaTtEpa otd TtXaiaxa TOU ^iKpot) ToxJtot) nov^aioc,, toO onoiou r\a Elvai oiXXa vd OTHIEIWOTI: oti oao f) «E9voyE5uo toi)TO)v xrop2>v 6d ETUTorxuvetai dno tic, 5ia5iKaoi£i; XoKXf|pcoar|(; — r\» 0115 Stio amec, Eivai d|i(pi(3oXo av 'i^r\v dpxiaEt''0'^ — , TOGO dTE^Ea<p6pr|Te<; 9' dnoSeiKvtJcovTai oi TtapaSoaiaKE^ |a£9o5oi KOIVCOVIKWV Kai iroXiTiKffiv 5ia/Eipr|CJE(av o' CU>T£<;. 'H ' EXXdSoc; yid Triv e^aycoyf) yeviKUTEpwv TtoXiiiKwv rr\c, arinEpov EyKEixai OE TOUTO: on av)TT) (mf|p!;£ TO TtpaJTo ToD KOOJIOU Ttoi) unr\y&r\ a^aipa TTJC; EUpconaiKfji; Enippofji;, (it) E^OVTCK; dKoXou9r|OEi pidv avTiaTOfxt) nopEia EOCOTEPIKWV £E,£W^ECov. STU 200 auTd ^povia, r\ EXXdSa Eivai «E£>p<b7ir]» Kai «jif| Ei)pcbjrri», «'EXXaSa» Kai «|af) 'EXXdSa», «BaXKdvia» Kai «Hf) BaXKdvia» (yEwnoXiTiKax; r\O TWV BaXKaviwv SEV nspiXan(5dvEi tf|v 'EXXd5a), 8T)Xa5ri it'kiK&c, TITIOTE. 'O paaiKoq Xoyoq yi' ai)To f)Tav OTI, r\a OTpaTT|yiKf) armaaia nou E!^E Kai E^EI 6feXXriviKoc;i&poc, yvd TTIV unoXoinri EupcoitT), f)Tav Kai Eivai, TOOO aKo EacoTepiKfn; eXXtiviKfji; dnov/Ecog 600 Kai dnb EupmnaiKfji;, avajiEHiynevoq HE TiapaaTdosii; \i\ac, nu9oXoyiKfi5 noXiTiKfi^. "Av dvaKaXu(p9fj |iid nei^ova ornaaaia TTJI; ' EXXd8o<; yid TTJV EupcoioTopia, daipaXok; 9d f|aav aXXoi oi 6pio|xoi itou 9d (xnopoOaE vd 8war| Kavsii; yid TTJV auy^povri ' EXXdSa. OoXu TtiOavov Xourov vd EKipdXXETai (iid pi^iKwi; VEOU siSoui; TtpooTiTiKf) — npoojTTiKfi Troi) vd OTrjpi^ETai oTa cpuaiKd Kai ioTopiKd 8£8o|i£va — wq npoi; TO auvoXo TWV usaoysiaKcov TtpopXrindTwv. npooimKf) TIOU v' dnopfi £7t' (bcpeXEia TTJI; Eupwitrii;, if\c, 'EXXdSoi;, ir\c, ToupKiai; Kai Tf|<;... yXcbaariq, d(pou ai)Tfi UTCO Td TPE/OVTO noXiTioTiKd SsSoir\c, <xv9pa)jroTriTO<; dnoTEXEi |aia dno Tiq TtoXuTi^oTEpEi; KXrjpoTT\C, Kai f) 8iaTr|priafi ir\c, sivai (>7t69EOTi TOW Koajiou oXou. ' O Ttjt; voTioavaToXiKfjq Eupwnriq (iTtopEi dKOjiri vd 7tpoa<p£pr| Ttdpa TtoXXd OTT)V EupcoTcaiKf) 6XoKXf|po)OT). Fleo^ 9d [inopouoav vd TO KaTaXd|Jouv auTo Kai nspiKoi d^ioXujtr|Toi av9p(onoi OTOV TOTTO

50
HO? — aiJToi Ttoi) TuSavov TIOTE Toug 8sv KOTdXapav on ta eXXr|viKa Eivai f) yXcoaaa-cpopEai; £vo<; jroXiTiajiou nou axfiv sitoxii nag EXEI yivsi nayKoamoi; icai nov av Tr|v nd0r| KOVEIC; Eivai adv vd TauToxpova 5uo ME if|v EXjriSa OTI TO KEifievo Jtou <xKoXou0£i 9d auvtsivr) 'iawc; atr)v KdTav6r|or| JJEPIKUV TETOICOV npayndtcov, TO 7tapa5i8on£ OTr]v SrmoaioTrjTa. "OTTOX; e'i;ta|iE, TOUTO EypdcpT) yid vd SrmoaieuOfj we; dp6po, Ttpayjia Jtoi) ar||iaiv£i, OTI voni|i07toi£iTai KavEii; vd dvajiEvr) Kdjtoia au^f|Tr]at] yid TO dvTiaToixa GE^aTa. Zfe ^id TETOIO OUVEJTCO^ TtpsJiEi v' d(pr|vr| Tf|v 5uvaTOTr|Ta vd niX^aouv Kai oi TITOI Eviaxou v' dTtocpEuyr) tf]v n\r\pr\| Kai vd £7n8i(bJ;r] TOV SidXoyo. Td TtpdynaTa ojaox; auTot Sfev Eyivav HE TO KEIJIEVO TOUTO. 'H n£Taypacpf| TOD OE pipXio, EKTOI; and TOUC; X6you<;, 0d npooEKpouE Kai OE TOUTO: OTI f|'i8ia TOD f| 9d TO HETspaXs c' Eva TtoXuaEXiSo oi>yypan|ia, xpr|aino 'iocoi; otTto «9iXoXoyiKfi(;» dTcoxi/ECoq dXXd noi) SEV 6d npooE0ET£
T17TOTE CTr]V dp/lKT) TtpoGEOr) TOU K£l|i£VOU, T] OTtOlO fjTOV (tlt^SiC, Vtt

auvTEXfiari OE Kdnoiotx; 7ipopXrinaTia|aoi)(; Kai KaTtoist; OKEvj/Eig. 'fiq TETOIO Xoiitov TO OETo|i£ aTf|v Kpior) TOU dvayvcoaTri. 0d f|Tav Xd9o<; vd TO KttTaXdpri Kavsit; cog sva KEIHEVO iaTopiKwv ditoTinriaEcov. Td Tfjq ioTopiai; tsXiKax; 5sv djtOTifiaivTai, onax; SEV ditoTifiKai TO (paivo^Evo TTJ^ ^K>f\c, Ka6' EauTfii;. "Oaoi £vr|pyT|oav Kai ditKic, £vr|pyr|aav OTOUI; ^cbpoui; nov naq dTtaaxoXoOv E8w, £viipyrjaav 6X01 drto TT)V anoyr\; ocooTd. Kai svr|pyT|oav acooTd, t]v 'i8ia dvTiXr|v|/ri ?i£pi tr\c, 'O0a)naviKfi<; 'H ioTopia pfepaia 0d SEI^TI av auTt) f) dvTiXti\|/r] f)Tav awaTri, <S<; TOTE o\ia>c, 8£v slvai daipaXcoc; Kav£i<; Kai /povou da^oXounEvo^ ^IE Tfiv d7copr)TiKf| TWV rtaXaiwv HdTtov. " Av Ka;tou Xa0£V|/r|, dacpaXwi; 0d undp^ouv oi yvcooTiKoi TTOU 0d TOV 6iop0a>aoDv. To pipXio TOUTO £ypd(pr| HE Tt)v Jt£7toi6ricr|, OTI Elvai SUVOTOV vd (iEivri KavEii; OTU jtXaiaia Tfji; AUOECOI; /wpi? vd uio0£TT|crr| KOT' dvdyKT]v Kai 6\£c, riq OEOEH; Tfji; «Aua£Co<;». Kai TOUTO pfepata ETtEiSf) f) TtoXiTtKr) £7tiTf|8EuaT| SEV Eivai KOT' ouaiav Ttapd SiaxEipTior] TOU TMV TCEpaoHEvwv y£VE(5v. ' H £vvoi,a ifj<; AUOECOI; KaTr)yopia<; E/EI 7roXX£<; SiaoTdaEii; — VOTIEC;,

51
(jtoi) KapTEpouoav tic, yovi|io7roiec; aiTisg TCOV arc' tig VOTIEC; yid vd £K5r|Xw6ouv Kai TCOU SEV £K8r|?uB9r|Kav Ttpiv auTEi dvaToXiKEc; Kai SUTIKEC;. liyoupa 6 UTiepnetpoc; Toviojiog TTJ<; /aXdei TT|V aunnsTpia TOU auvoXou. Ou8ei<; cpuaiKd djacpipaXXei OTI 6 npoe8po<; TWV HITA TI.X. e/ei Tspdoxia Bu6ijvr| yia xriv 5vatr|pr|aT| evog TioXmanou noi) eupfJKe eioijiov Kai CTTOV onoiov o'iSiot; aunneTE/SI. Ma Kai 6 \a\Kpbc, nposSpoi; KOIVOTTITOC; £v6<; 'xcopioD tfi<; KecpaXXwviag r\; X./., 6 onoioi; eOeneXieoae ai)i6v TOV TtoXiiia^o, jioi) 6KpdTr|0e TO vorind TOD Kai TO pdpo^ TOD aiwvst; Kai Ttoi) TCI KOTaXapaivsi 5X' aiiTd Ttoi) XE^E E5co, daxE'ox; av 5ev |i7topf| va TO ' 7cf|, SEV Eivai (idTaio va/r] KI' auTOi; TOV anXoiKO TOU Xoyo... To ypd\|/i(io EVOI; pipXiou 5fev eivai f|0iKfji;, OTiwi; Kai TO ucpoi; aXXwcTE SEV Eivai Ttapd uit60£ar| d^iOTtpETtEiat; TOU auyypa(pEa. To ypdyino Eivai (iT Kai r\) TtoXiTiKr) eivai eKetvri JTOU KdvEi TTJV va noid^r) |i£ tf\v jtpot|youn£vr|. Eivai avdyKr) oXcov TUV Xawv Kai TOU ^EyaXou TtXfjOoui;, nou f]p6av feSw OTOV KOOJIO 6/1 yia da/oXoDvTai JXE if\v «5iav6t|cr|», dXXct yia va ^r|aouv — vd TtaiSid, vd niouv Kai vd %op£\\iovv... Ki' EJtEiSr) ai)To Eivai TOU<;, 6 «auvTT|pr|Tio|a6(;» eivai f| HOVT| v6(ii|ir) pdcrr| TTJI; TtoXiTiKfji;. 'O oi)VTr]pr|Tia(i6(; TtdXi adv TETOIOC; Eivai TO 7:16 Ttpayna Ttoi) tnapxei OTOV SiE^dyeTai dito TtpooSsuTiKOIX; dvGpwTioui; Kai TO Ttio nsydXo EyKXrina Ttoi) SiEVEpyeiTai, OTQV dno auvTr)pr|TiKOV)(;. FiaTi dKp ETai Kdnoia aTiy|ii^, dno Tf)v 'i8ia Tr|v svvoia aXXayfjc; aTrjv 'loTopia, Jtou SEV KaTo/upwvEi nid Td (puoiKd 5iKaiw(iaTa TWV Xawv. "OXa ToOTa Eivai 5£5o|i£va yi' ai)Tov no\) ypd(p£i Kai (iEaa OE TOUTa E/EI vd SoKindar] Td 5pia Tfjg SIKTJI; TOU avTo^fji;. TOUTT) fi aaKriar) yia Evav ouyypatpsa, iSiaiTEpa as knoy_ec, «OTa6£pfj<; i5EoXoyia<;» — Kai r\| [iaq, E'ITCUHE, Eivai nid TEToia Enoxr] — SEV Eivai KaOoXou EUKO^O Ttpayfia. Eivai Hid dcKr|0r| rtou TOV Xuyi^Ei KdGe ^epa VD^iKd, nou TOV SiaandEi JTVEU^aTiKd dno TT^V SiapKfj TtpoanETpr|(Tri TWV ypacpoiaevwv TOU, SvavTi TTJ<; dXriGEiac; nou 9d dnoKaXu\|/r| r| icnopia OTi^ ouvEiSrioEK; TWV ETIEP/OHEVWV yia tr\v TipayiiaTiKOTriTa TOO Kaipou TOU, TIOU

52
TOV imovousuei EV TEXEI umxp^iaKd. Eivai uid KaTdoTaor) a/sSov auucpufic; UE rr\v auyypaipiKr) da^oXia, HE Trjv OTtoiav oi TtEpiaaoTspoi auyypacpEic; £iy.av v' dvTiTtaX£X|/oi)v ( pX. TI.Y,. A. Adler: «Herder und die deutsche Aufklarung", Wien 1968, asX. 22-23). To uovo'iaox; UEVEI adv OTf|pi^r| OTO a^apo TOUTO Epyo Eivai, vd TtapouaidTd TtpdyuaTa TOOO novoar||iavTa, cSoTE TEXIKOK; Kavsi<; vd ur|v UTtopfj vd Kauri SiaepopsTiKd. Kai TETOIU sivai aKpiBcoi; Td TtpdyuaTa TtoiJ uac; dTtaa'xoXoCv feSw, TtpaKTiKd Kai uXiKwc; anTa... Ka66Xou Bfepaia 8ev onuaivEi OTI us 6Xa ToDta XUVETOI TO 7tp6pXr|ua, Ttspi TOU Ttcoq uTtopoDv vd E^OUV d^ioTtpETtsia Td aToua OTOV Eivai crtpaTtaTaapiauevoi oi Xaoi. npooTta6r|oauE dnXwi; vd ut)v aTtoKpuycous Ti 9d £Tti9uuoi>0au£ vd 'i%r\' 6i(/Ei TOD 6 dvayvwaTriq SiaBd^ovTai; TO pipXio TOUTO. " Av sv TOUTOK; uEpiKoi dvGpwTtoi aia6av9ouv ir\v avdyKr] ufeaa TOUI; vd SiauapTUpr|6ouv 8iapd^ovTai; Tic; aEMSEc; (ia<;, 9d 9sXau£ vd TOUC; TtapaKaXsacouE, Ttpiv TO Kdvouv, vd Ouur|6ouv TouXd/iaTov TI^V auupoXr) EVOC; UEaocpou — TOO G. W. Leibniz: «"Otav Td TipdyuaTa itapouaiddvTKpatiKd, Eivai TdTE TIOIJ r) AoyiKr) uac; nd£i EVU Bfjua uaKpuTEpa». 'A9fjvai, 'ATtpiXioc; 1986 TEP. I. KAKAAMANHS

103

a.
a) BX. J. Bowie: «Geschichte Europas», 1985, aeX. 666. P) "ETOI K.X. CTO \iiac, 5XXr|<; ontiKfjc; KOI oi>m<58£<; niKpd pipXio «L'Islam Contemporain» otf|v cmpd « Que sais-je?», ortou f\ EXldSa (pepETai tfj<; « td^eox;" i|jji£piaXiaTiKT| Suva^t] HE Ti<; aXXei; nEydXei; 5uvd|j£i<; Tfi<; (asX. 66). y) BX. jr.*. W. Keller: «Ost minus West egal Null», Knaur 1960. 5) BX. J. Bowie, E.O., TtpoX. otf|v yEpn. EKSoor), asX. 6. E) E.a., OEX. 626. at) BX. a(iT66i osX. 625. QBX. Jt.x- H. H. Nolle: «Dieeine Welt»(Abriss der Geschichte des internationalen Systems), 1982, OEX. 122-3. t|) AEV Etvai Pefiaia r) oiKEia 8Eari £&&, yia vd £KTa9fi Kaveii; OE EOCOTEPIKEC; auyKpiTiK£<; dvaXuaeii; TWV atmEpivcov iSsoXoyiffiv «' AvatoXfi<;» Kai «AUOTI?», oitrai; Kai ato TtXfjOoi; JcapavorjaEwv noi) f) rtpoiotopia TOUI; EVEXEI, tap' 5Xov OTI oi Ttapavoi^oEii; atf|v Bscapia Elvai auio itoi) ditoKaXEiTai itoXejioi; OTTIV itpd^T). OaXaioTEpa f| EdpaiTtTi, ^Eoa ato KXi^ia TSv Sucffiv TTJI; iSEoXoyiKSv SiEpyaaiSv (Aia(p(OTia|i6i; KXn.), f|iav (puaixo vd EXT) SuaKoXi£<; E^oiKeiwoerai; HE Tf|v evvoia Tfli; «afcTapxiKOTTiTO<;» toiv KaSEaTwiajv Tfj; 'AvaToXfjg, id 6nota, tbi; EiSiKfj^ oTinaaiai; cpaivonEva SrmoKpaTiKdttiTo^ — KatavoounEva uovo HEOO OTIO if|v 18ia TOU^ tr|V ISEoXoyia — 8fiv Elvai KaGoXou TauToarma (IE Tf)v EVVOIO Tfji; TtoXiiiKfi^ dvEXEuOspiai;. Fi* aCto dKpipffii; n£aa ard TtXaiaia TT^? EupionaiKfii; lotoptai;, 6a£<; cpopsi; E869T]K£ f| euKaipia OTOU<; ptoaoiKoui; Xaof)^ (aXXo TtapdSsiyna SEV E^OUE) yid «ditEXEu9Ep(oor|» Kai «6r||joKpaTia», Tfjv ditEppiyav Kai iroX£(itioav yid tf|v SiairiptioTi tfji; 8iKfi<; TMV «dvEX£u9£pia<;». Kara napdSo^ov tporto, nf| 8uvd|j£vov pfepaia v' d7roTinTi9fi HE TtoXitiKE? novo EKTIHI^CTEK;, f) naXaid Ptoocia r&v «8ouXo7tapoiKiov» Kai tSv «KoXXrjy<ov» 8i£T£9r| ujtEp Tfj; KaTapyrjaEWi; Tfli; SouXEia? OTOV djiEpiKaviKO EjKpuXio ii6X£|io. ' Art6 TT|v id^T) ttov GECOPTITIKMV TOUTCOV EptoTrmdTwv, TtpEJtEi cpuaiKd vd E^aiKaveii; Td EJtiKaipra^ TpE/ovia ?t£pi «itoXtoviKoD», «Ta£xooXopaKia<;» KXn., TO npopXrina TTJI; dvatoXiKi^i; Evpatm]^ HETU TOV TioXEno ditoTEXEt d8tdcjtaoTov auvdpTT|OT| HE tr|v dvatoXiKfi MEaoyEto. ' H n£Ta7toX£HiKf|

104
ifli; dvaToXiKfi; EupG>7iT|c; itpoEKuye eix; Hid dvayKaaTiKf| XuaTj tfji; SuTiKO-EupoTtaiKfjc; TtoXiTiKfii; EVUVTI TTJC; Pmaaiac 8101 toO jtoXEHou. 'O XtiXep uTtfjp^e jipocpavax; eva EupamaiKfji; (puaeio? 7ip6pXr|Ha — TI naXXov Eva jtpdpXrma TTJ? ev EUpEig ivvoiqt jipoiioXEHiKflc; AUOTIC; — Kai oxi Eva TtpopXrina y£pH<xviK6. "laox;, a, f| KaTEatpanjiEvri drco TOV Jipavtov noXEHO Tep^avia, IXEI TTJV EXa HE TO itpopXtiixa TOUTO. 'A<pou. TO aopiETiKO KaOEOTci)^ EV Ttdar) SEV KaTO)p6(b8ti HE TOV itoXEHO vd KUTaXuSfj, f| 5i)TiKr| EuptbJtri et^E vd i HETO^U dvaToXiKf|; Eupo)7tT|<; Kai MECOYEIOU. ' AvayKatJTiKd TipotinTiaE Tr|v TEXEUTaia, SIOTI aJtoKOHHEVTi Hid EOpffljrri duo tii; iaTopiKEi; HEaoyEiaKEi; TT)<; OXEOEH; Elvai TI T6 d8iav6T)To. OUTE Kai itpaKTiKui; aXXraoTE f)Tav 8uvaTr| Hid TETOia dnoKOTtr) HETO euro Trjv iniuEpiaXioTiKri SpaoTT|pi6TT|Ta Tfiv TsXEUTaitov aicbvcov aToui; x^poui; Tfj<; Eyyix; ' AvaToXfig. KovTd a' ai)Td, unfip^av Kai EvSoEftpcoitaiKfji; armaoiac; jtoXiTiKoi Xoyoi yid Tr|v H£aoy£iaKf|v TOUTT|V E^iXoyri, 6£8o(i£vou OTI HE TOV ai<pvi8iov BdvaTO TOU Todpou Tfj^ BouXyapiai; Bdpi5o<; oi itpojtoXEniKEi; pXEyEii; TOU EXXriviKoD EncpuXiou jtoX£nou aXXa^av npoojtTiKii, Hia SE aJtopipaoT) Tflv aun|iaxiKSv OTpaTEUHdTcov OTTIV MEaoyeio 6d £ofjnaiVE i EVO? %<apov km TOVJ OKOIOU f\i jtoXiTiKf) Etx£ Kai fmiaEox; airavoi;. 6) BX. H-H. Nolle, E.d., afiX. 116. i) BX. W. Besson: « Von Roosevelt bis Kennedy», 1964, asX. 128-9. 10) To 86yna TOUTO ETT|pr|6TiKE Ka6' 5Xr) ax£86v TTJV 8idpKEia TOU 19ou aiwvo<;. ' Aito TII; 50 (popfei; JtoCi oi ' Hv. HoXiTEiEi; EOTEiXav oTpaTodi; EKT6? T&V ouvopoiv TOUI; KOTO TT|V SiapKEia ai)Tou ToD aifiva oi 43 f)aav yid TI'IV AOTIVIKTI "AjjEpiKri (BX. P. Noack: « Die manipulierte Revolutions, Miinchen 1978, OEX. 196). IP) BX. n.x. A. Haig: « Geisterschiff U.S.A.», a£X. 1-426. "H8ii 8uo xpovia Ttpo Tf); "XapTac; TOU 'ATXavTiKou», T$ 1939, unfjp^av pipXia oTf|v 'An£piKf| Ttou mXouaav it£pi «popEioaTXavTiKTJ5 EVCOOEIO<;» HE paar| T6 vy) XapaKTripioTiKfii; dvacpspoHE HcpiKO EvSEiicciKd OTOIXEIO: f| £TT|oia EHtopiKr| aC^riaT) atic, H.IT.A. KaTd T6 8idaTTiHa 1952-1962 U7tfjpi;£ KOTO HEOOV opo 2,5%, EvS OTf|v SUTIKTI EupunTi 4,5%, duo SE ToD 1957 OTU Kpdtti Tf)<; EOK 5,5%. METO^U Tffiv ETMV 1948-1960 TO TtoooaTo TO>V 'Hvo)H£vcov IloXiTEiSv CTTO 8i£8vE(; EHTtopio EKEGE &no 48% afe 27%, OTO "1810 SE xpoviKo SidoTtiHa, Evffi oi E^aycoyEi; TSv piOHnxaviKSv XmPSv dvf)X6ov KOTO 140%, UUTEI; TWV ' Hv. IloXiTEIWV a6^r|6r|Kav HOVO KUTO 50%. T<5v SuTiKo-EUptojra'iKffiv Ha^-iOTa xft>P»v ai)^8r)K<xv KaTd 190%, EVOJ TT)? SUT. TEpHCiviai; Kai 'lajtoivia; KOTO 300%. ' YTtoXoyi^ETOI OTI KOTO TO 1962, H^ ti^ oiKovoHiice^ auTEi; ETtutToiaEi^ Kai TT|V OUTOHOITO7toiT]OT| Tfj^ napayoyfji;, EHEVOV oTf|v 'AHEPIKT) 1,5 EKaT. fiv9pcojtoi £Tr)oico<; avEpyoi, EvS fjST) ETti TtpoESpou KEVEVTU EVO<; HiKpoi; TiXTiOopiano^ tfj? Td^fitoi; TOU 2% apxio£ vd SErapfjTai EJti8unr|Td5 105 icivT|Tpo napay(oyii<;. A&TU pEpaia 6Xa EXdxiota auvTEXoDoav yid TTIV £vSuvdH«oaTi TOU SoXXapiou, H^ T6 dnoiov ETtpEitE

105
vd «OTr|pix9ouv» oi OiKovouiEc; noXXSv Kpatfiv UETanoXfiuiKSc;. 18) BX. yid TO OEUU TOUTO TOU KXaaatKOU qnXoaoipou EII; J. Habermas: «Naturrecht und Revolution»et? «Theorieund Praxis», 5r\ 1984,aeX. 95. 'H «dXr|6£ia» yid *6v <ptX6ao(po etvai KOIVOWKOK; §£5ouivr| Kai SIKO TOU Ipyo ttvai vd Tf|v Kd|^r| yEviKWTBpa KaTaXriittri. IE) «The stages of economic growth», y£pu. £K8. 1960, orsX. 11. IOT) «Das europaische Jahrtausend», Salzburg 1966, <J£X. 40. iQ "Apa E!; "iaou KOI r\. ©dXaaaa, SIOTI ai>Tr| sivai KoXrco? TOU «KoXnou», ToiSio Kai 6 ivSiKO? COKEOVOI;, Ka9' OTI Elvai TtposKTaari TOU ' ATXavTIKOU, EV TEXEI SE 6X6icXr|pT) f) 'YSpoyEio^. 'E86i Pefiaia &EV 7ipooKa8oun£ vd SEI^WHE Tf|v iuTtEpiaXiaTiKi1! cpuar) Tfiv TtpaytidTiov 65 TETOKX, dXXd (.icaa OTO JtXaiaia TOU O,TI SEXo^E v' dnoSEt^fflUE OTU 7t£pi8wpia tfl? MiKpfji; TOUTTII; Etaac;, 8r|X. 65 dnoTEXEaiaa EXXgiyEOx; fiXXcov TtpayjidTcov Kai ouyKEKpinEva Tfji; taiopiKf); TipooTtTiKfji; Tfjg «pu>nr|xaviKfi<;» fl «dTXavTtKf)5 KOIVOJvia;» |i£ Tig aXXEi; itEpiox^? ToD KOOHOU. 'iig ISfioXoyiKd nXaioia Tfli; nETaitoXs(iiKf); Koivtovia? Tfflv KaniTaXiCTTiK&v x^P^v oi OEtopiEg TOUTED SEV eivai ditoppiJtTEEi;, 8e5on£vou OTI TtpoaitaOouv vd aTT|pix6oOv OTi<; KaTapXr|6EioEi; UETaitoXE\IIK&C, TtpoojtdSEiE^ TOU KajiiTaXioTiKou KOOHOU dupXOvaEwi; TSv (iBTa^i) K£(paXaiou Kai 'Epyacria<; (it-x- TO KpdToc; SEV d<piiv£i TTJV ' OT6v KajtiTaXioTT^, dXXd TI^V cpopoXoyEi — («(pdpo<; un£pa5ia<;» — Mehrwertsteuer —, 6 6jtoioi; EV ' EXXd8i HETa(ppda8r|K£ 7toir|TiKd «7tpooTiOE(iEVTii; &£ia£») Kai Tfjv EitEvSiJEi as aXXou E"i8oui; KOIVCOVIKE? napoxEc;, uyEia KXrc.. Oi TO^EI? tfiv Epya^ojiEvtov EV yfevEi Kai aTd Suo auoTrinaTa TOU KOOHOU ^05 aKoXouGrioe TOUC; auToix; puQuoix; OTOTiaTiKfi<; dvajtTO^EOx; |i£Ta7toX£niKS<;, uiuoXoyi^onEvtii; 7t£pijtou yupo) OTO 1970 aTd 190 EKOT. dv9pcb7Kov(|3X. TT.X. H. Schulze: «Strategie der Gegenprophetie», Akadcmie Verlag 1976, OEX. 41). IT|) ' H UTtoypdnniari SIKI^ nag. " Av ETOI di;uo^aTiKd nitopouv vd xapaKTTjpiaSouv oi 8uo TOUTOI Koajjoi, TOTE Pepaio ar|naiv£i OTI SEV 6jtdpx£i 7tpoo7iTiKT| auvundp^EMi; HETU^U TOJV. "OTKOI; o\i<ac, BEXrjaanE vd S£i5fnE(pX. TO Pipxio na<; «'H 'AvaToXiKri MEOoyEiog &<; EupioitaiKi5! 'loiopia, 'ASfivai 1984) oi 5uo TOUTOI KOOHOI SEV Onfip^av drtXSi; au^irXripconaTiKoi TiEpi^ tr\$ MEOoyEiou KOTO TOUI; vecoTEpoug aifive;, dXXd Kai and TT|V dpxai6TT|Ta eixav nidv KaiairXiioaouaa KOivf|v KOTaymyii, onrai; Jipoo7ta8oune vd SiEUKpiviiaionE KaXuTEpa OTO KEIHEVO nou dKoXouOEt. 18) BX. «Europa, Grenzen und Gliederung seiner Geschichte», 1957, osX. 63-65. Oi TtpoypaunauKEi; ctpxEi; TWV TtpayndTcov auTfflv, jtpoToD vd dnoTeXEaSouv OE SEcopiEi; onox; Tic; dvaq>£pou£ ESS, EKnovouvTat oTdTSia TO xpovia toD
U. npOKElUEVOU 6 ZTaXlV VO KlVT|TO7lOir|Cir| TOV Xa6 TOU, 67taVE<pepE C5Tr|V

i TMV Pcboacov TOU<; 6panaTiouou<; TOU uovaxoO <DiX68£ou, dvdSeuaE iSsoXoyiKd Tr|v «JtiaTr| Jipoi; Tf|v jtaTpi6a» TOU TtaXaiou riavaXapianou Kai dvayKda8r|K£ vd «auyKaTapfj 6Xiyov» &<; Ttpoc; TT|V 'EKKXr|oia. IlpdynaTi 6 TOTE IlaTptdpxi?, dvanvriaOEii; jtpd 700 dKpipffiq ETfflv, OTE 6 'AXe^avSpoi;

106
aToui; miyow; Tfj<; Xiuvrji; Ilainoui; 80o oTaupocpopiEi; KaTd ff\<;... 6p9oS6!;ou ntaTEax; — rr|v oour|8iKf| TOU 1240 Kai TTJV XiSouaviKi1! TOO 1242 — , ti<; KdaoEi; Tfji; ' EKKXr|tria<; ytd Ti^ dvdyKEi; T<OV pwoaiKwv (dvEXapE udXioTa 6 18105 TT|V xPrm"T08oTTl<JTt T"u aaiuaToi; OTpaTOU nou rJTavlaax; TO jtio 7toXu£^o8o, itXf|v duax; tipepe TO ovoua TOU EUOEPOU<; Kupidpxou — TO «T£9<opaKiaueva ' AXE^av8po; Ni£(paKU»), Td £i>X6yr|aE Kai TO E9ECTE oTrjv SidOEOT) TOU iTaXiv Ttpo? dvTiuETtbjtior) TSv «SuTiKfflv oTaupo(popcov» TOU 1942... E660? ox; dv£(pdvT| OTT|V Mooxa f) 9E(opia Tfj; «TpiTT|i; P(buii5», dUEOCOi; OTf|v O&daiyKTtov fipxiOE vd EKitovfJTai f| 9Etopia tf\c, «TpiTr|<; pmuai'Kfj^ AUTOKPOTOpia;». STic 30/9/1940 f) EiprmEpiSa «News Week>» TOO W. A. Harrimans Eypaps: «'O npOESpo^ Kai f| Kupia PoOapEXT Ev8ia((i£povTai KOT' E!;OXT|V yid Trjv Ka9oXiKi1! iSfea niai; nayKoauiou EVCOOEUC;, dXXd pEpaia 6 dpxr|y6<; TOU Kpdtoui; SEV 9d ou^r|TT)ar| 8rmooia Eva TETOIO 9Eua». "Apa XoiTtov TO TEXEUTUIO aCiTO f|Tav
8ouX£ld TWV 9£(flpT|TlK<flV Kai TfiV 8iaVOOUH£V(OV. "OvTCOi; T6v ' lOUVIO TOU 1941 TO

7CEpio8iKO "Current History» Onfip^E mo ouyKEKpinEvo: «T6 KEVTpo if\<^ <3<; T(bpa TtayKoauiou Td^Efl)? OTf|v Euptiutri KOTaXuETai. Kavfeva EOvoi; Tfji; Eupii>;ir|<;, r|7tEipa>TiKTi<; f| nrj, SEV 6d nnop£OT| vd dvaXdpr) Tf|v f|y£oia yid |Jid SiapKfj 7rayKoti|iia Td^r|. A6Tf| r\a tf^? Ebp&mqc, UTCOXPEWVEI Tt|v ' AuEpiKf^, E^TE v' dvaXdpr) Tt|v rjvEoia ff\q EJiEpxousvrii; Enoxfji; E!TE v' dvTin£TO)T[ior| Evav VEOV UEaaiwva dnpopXEnTou 8iapK£ia^. ' H ' AyyXia 9d UTtdp^T) TO Kupico? Ouua dno TOUTOV TOV noXEuo... Kai TO uovo not) ujtopouv vd EOxwvTai oi "AyyXai Elvai vd aioaouv EauToCi; cb? EOvoi;. AEV Od 8ia9£Touv TtXEOv TO ^(oi'Kd dno9£naTa, yid vd f|yti9o<3v TOU KOOHOU OE uid VEO ETtoxri. ' H uovaSiKf| £iprjvr| yid Tf|v 6itoiav Kai Hovo EvSiacpEpouaCTE Eivai uid Pax Americana, OKpipw? KOTd TTJV "iSia EVVOIU itoi) fcrtfip^E KditoTE uid Pax Romana Kai uid Pax Britannica»... Oi iSEEi; ai)TEi;, KOITOI £K7tovii9ritjav SVEU ouuuEToxfi<; Tfjc; HEydXr|<; ud^i; TOU dnEpiKaviKou Xaou, Eou^TiTViOriKav TtoXu dito T(<; f|yETiK£c; td^Ei^ Kai 6 HpoESpo<; "ATXdi STI^PEVOOV KaT£pt|KE dpyoTEpa UE TO ouvOr|ua TOU «p(ouaiiKoO aiffivo<;» oti^ EKXoyE? TOD 1952. AUTOI; itoi) dvEXapE TI"|V dpxitEKT6viar( TCOV ysviKflv dpxwv TfJ5 v£a<; Oecopiac; UEaa oTd"i8ia TO xpovia TOU ^oXEuou, unfjp^E 6 E^EXCOV duEpiKavoi; 8T|uooioypd(poi; Kai ouyypacpEai; Walter Lippmann. ME TTJV TEXvoXoyiKr| dvantu^ri, EXEyE 6 Lippmann, 6 OTXavTiKoi; Kai Eipr|viK6? (OKEOVO^ UET£pXii9r|aav OE XIUVE?, oi 6noiei; TtXEOv SEV KUTOXupwvouv TT|V dc(pdXEia Tfflv HFIA. STT|V 'AuEpiKt) SEV OTtouEVEi (&; EvaXXaKTiKf) Xuar) Einf| novov rj KXaooiKii dpxi1! Tfji; TOKTiKfli; Tr^ TtaXaidi; Ptbur)?, 8r|X. f| KUpiapxia £ti Tfi; «dvriHEpav 6x9r|5». 'H 'A(j£piKf| OTIEXPEOUTO, oituc; aKpipeoi; f| naXaid P(bur|, vd £7ti Ttov dvTiTtEpav aKTrnv-Tfj^ popEiai; 'A<ppiKf)^, Tfflv dTXavTiKfiv Tfji; EuptoTtrii; Kai daiaTiKWV dKTfflv TOO EiprjviKoO. ' flc, itpoi; Tr|v dnoTEXEauaTiKOTr|Ta auTfji; Tfji; TOKTiKfj? 6 Lippmann KUTapEuyEi OE ioropiKd TtapaSEiyuaTa. ' H ' AyyXia £KUpidpxr|a£ EJti if\t; dvriKpuvfji; oxOrji; tfj? ' OXXavSiai;, IT\C, ' lanavia; Kai — u' EVOV 7t6X£uo EKUTOV ETMV — Tij<; TaXXia^. 'O KdpoXoi;

107
tffc £our|8iai; Erti Tflg evavti aK\r\c, Tfji; dvaToXiKfte 9aXdaar|c;, npayna noO TOV cbSt|Yr|OE <JE JioXEHO ne TTJV Pcooaia. XapaKTrjpiaTiKd EV itpoKeinevo) Elvai 6ti np6 TOU TeXoug TOU JioXEHOU 6 Lippmann npospXEJiE mdv avaXoyri e^EXt^Ti. ' Eni too 7rap6vTo<;, EXsyE, f) Pojaaia Elvai Eiatpoi; Tfjc; ' AnEpiKfji;, HETO TOV rt6XE|ao ;, 8iav f| FEpnavia Kai T) 'lancovia 8d EXOUV r)TTT|6t|, HE Tf|v oTpaTr|YiKf| f| " AnEpiKr| 6d E!XE v' avrinETwrtiaT) TT|V ( VCOOEOJ^, 8E8on£VOU OTI f\» pa>n<x'iKr| SEV 8d f|tav itapd (Jid dvaXoyri ir\c, jiaXaifi^ ini KOXTUOJV Kat ioOnfflv: ETII rf|£ popEiou SaXdoatii; \it tf\v Nop|3r|Yia Kai 'AyyXia, TO TippaXTdp nfe TT^V ' loTiovta, TT|V MEOOYEIO HE TT|V ' iTaXia, ' EXXdSa, Toopicia, TO £OUE^ HE Tt<; popEioaeppiKaviKEi; OKTEI; Kai EV TEXEI TOV rtepaiKO KoXito ^IE Tii; O^SE^ Kai TO vt|md TOU. STT|V npd^ri f) vea auTr) aTpaTr)YiKf| £TE9r|K£ dnEaioi; ^IETO TOV JtoXEno HE TO SOYHU Tpou^iav KOI, Xtyo HETO duo Tf|v 2uv6T)KT) TSv Bpu^EXXmv, ETCIOTPE(povTai; &ni> Eva Ta^iSi TOU OTT)V ' A^EpiKTi, 6 7tp<o0unoupY6^ TOU BsXYiou P. H. Spaak EioTJYaYE TOV opo «dTXavTiKfi KOIVOTT|I;» OTO EOpO)7tT|<;. 'H KoivuviKoitoiriori T&V i5e&v aimov, STiXaSr) f| Sid if[<; 8id8ooii<; TOU<; atic, eupEiE^ na^Eg, aunpaivEi jtdvo)-KdTto OTiglSiEi; SEKOETIEI; 7toi> Xapaivouv TII; EHE^EpYaaiEi; TOUI; odv OEtopiEi; Kai OTOUI; Kaipoui; na<; E^EI Tf|V Hopq>fi Ttov EjtiaiiHtov aKa8r|)aaiKa)v oxoXfiv. Ot TtoXiTioTiKEi; {8iaiTEp6TT|T£i; SEV elvai pspaia KdTi TO diuoXuTro? ETtiGunriTO yid TT|V VEU «dTXavTiKri KOIVOTTITO" Kai f| 8onr| Tfji; "dTXavTiKfii; Koiv(ovia<;», onux; EtSanE nporiYOUHEVtoi; vd TT|V opi^T) 6 Rostow, SEV KaGioTa KOT' dvdYKTjv d7tapaiTT|TEi; HEPIKEI; OUVT^SEIEI; TWV naXaifiv TpoTtcov oKEV|/ri<;, Smog Tt.x- 6 SidXoYoi; Kai 6 SiaXEKTiKoi; Tpomx; tf\c, dXrj6Eia<;. ITOV TOUEO tfj? SEUptiTiKiii; epEUvr|i; 6 0^61; EXEI uio6£Tt)OEi fj8r| Tf|v dpxr| OTV T6 TtpopXriHa ETtaYOHEVox; OTO kmts'bynara r&v ETtiatTmffiv (oT6v TO^EO (piXooo(pia<; af)To 8r|Xot STI Cnap^T) SEV arinaivEi dit68£ii;T| uTtdp^Eco? dXXd bnoSEv^tl ToD TpoTiou KaTaaKEuf)<; — PX. ETtiorii; T6 pipXio nai; «'H ' AvaToXiKT) MEOOYEIO(;» KXn., OEX. 39), EvS f| dvaXuTiKf| XEYOHEVT) ipiXoooipia JIB TI<; enpa6uva£i? TT)I; ETti Tite (piXooocpia^ Tfj<; Y^o>oor|<;, tSiaiTEpmi; Sid TOU N. Chomsky, ditESEi^E OTI oi UTidp^Eic; TWV Koiveoviffiv SEV OTT|pi£ovTai OTOV «AOYO» Kai TT|V «' IoTopia», dXXd at dpxEYOVouq nuGoui; n& 7t£pipXfi(iaTa ovEipou, OE jif| SXXoyE^ VUXIKE? SiaodoEig TWV XaSv. KUITOI Pe(3aia afiTd dnoTEXouv OUVEXEIEI; TtaXaioTepcov jipaYndT<ov(pX. TO itapaitdvco PipXio \utc,, a£X. 21),unt^p^av JtdvTto^ iKavd Yid vd auYKpoTT^aouv TI$ TtpouitoGEOEii; TUV VECOV XoyoTEXViKSv EKKIVTJOEWV. "HSri Tffl 1958 6 dHEpiKavoi; ai)YYpa<pEai; P. Drucker OT6 pipXio TOO «The Landmarks of Tomorrow" xpr|oinojtoiEi t6v opo «HETaauYXpovo<; Koanoi;», EVKJS oi d|iEpiKavoi KpiTiKoi Tfi<; XoYOTEXviag I. Howe Kai H. Levin HE Tf|v Evvoia auTT| TOU "HETaouYXpov00" dasouv Hid KOTO paOoi; KpniKr| ETti TOU umipxovToc; Co? «ouYXPovou». Oi veoi KaXXiTExvEi;, OKUC, oi Ginsberg, Cage, Kerouac K.&.,

U '5noipd}l aoi Scos^dpuq D3dod> psidiASs AOI IDS nortoos noAidsrfUo goi DiUi
UlSa3<t>OllBAp ADlrt 13^31OUp UlQD UX.CoX.ndDU U Ugl3U3 '5(orfo '5od3t1

pi puy, •(•«•¥* AfOiptlUAis AcosuoXds AMI UoiucoisrliiAp — DinrlU^cjodu 5(03on<b 5Usm-<ou IDS Uon^ DA isscoigius Scosooy 5Ui odcpX AGIO — DiorlUioao
DSIACOAIOS Dd3t1Uo Oflg BIO IDS SUtlog DlXlOlOllAD 13glgQOdU OO91OCO DlOUp U —

(dsiaoiurfos) Acoiprfoiao «AmA3rloiu3so» IDS 5Usiond)odsirf 5Ui U^niupAp UAsrlo
-DICjsd, If 110 'X'U 5(OJIO 'AroiUlOllUJOSO AO>A3l1oA3rlDAp 5w3Ofld) SUY'/D A(OA3TlOl£

-3-<{)DdDM) SU^dojiQ SUAiurodgAD 5Ui SrosoasrioAoiK) Sisosgoitnodii 5Ui IDS Smtfo
13X3A^ 'D0DXp A3t1 13/.pdDU UX.O)X.DdDH LlSlXo^OAXSl l,lSltl3-<01iD13rl U 110 50AOX3X:

01 pup DiDjjscJ iDiisioaiotlirloA SUoraAX 5UsiAor(Uioiii3 5Ui pios Usinds H ,
'"AO^rlDldg AOSllOgS3 3O3^

-3i3up — SoiAXsioXo^ SUinoi «3UJ3pouijsod» 5Ui 5ogji3 pio iDisXpiiQ rtoaj oriUd -pioignrl — «nogp,j goi orloAp pj_» osg_ oidjurlao goi orlUdpioignrl pi '^3sXsx
Apl IDS lAp}J -"AplO 5Ul D13lUQ Alll pllp llASTloUgaUlIp Alll IDS AH)3gl AMI

Didoaioitodu AUi pup Uidod>rt3, DIADIJ AUi 'Dgp^-^g, A^IO :5coiAO,
9 — SplflD DSlgl3 — pSlg!3 IDS D13SDUd0 U lOlU 'AtOlpllXDdlJ AMI AC01QD

Uo30piiaodn Usidoioi ^i IDS iDissoidj) 'noAsrlogsgndoii 301 Usuids UsiA3
D03l1 '5DlAo^03gl «3UJ3pOUlJSOJ» 5Ul OdlOOXplO plO lip 1D1130A A30OS1Q

•5nod)pdXoidoioi0ar( Snogjs Qosigis Apo 3rtQO0oDiADd> 5<joi DA 3rloodourl AJDIOAJV. AOI IDS OIO^I^DJ Api Apo SsAortUiolu? 5no^pX.3rl 5noj. -SUixnAX ^iXoidsai 5m I3i3-<soiip Digi U ijoai pipo 30 ^ign-^Ug 'AnoioiiorliiloA Alii noil 5i3opioDig 53si0nt1 5iio UXnd>DiDs DA i3U3dn — <ouj3poui)sod (JIOABS np) uouipuo.-) BI» noi otYf)1^) 010 i3<bpd/. — 5Ui Di30U^p Alii U^isgoiip .A pij •SoiAroAios 5U"^9 3ioul,igoDio o0grl AOI 3i1 UrlDAngoo; '^DIACOAIOS SliAsrddsssXnD 5oirl Uooiopig Usi0nrt AUi is^sioiip UrlUioiiis U Digi U UIQD U/hoiio AUi pup IDS D130UYP AUi isX^ios no U§]3gojip _A Saoupdi 13X3 A3g UomAX. UsiAot1UioiiJ3 U no isAiorlUoiii^ 'Uurodng AUio 53ino 533gj 5ii 3ocog3ig aoai pJBjoXT sio5uBjj-UB3f 5od)oop^id> 5oi(^pj o, 'AnoX3A3 IOIQD (JOB AmisXioio AmsiXo^dsuq ACOI IDS ACOIA -WAios Ami A(i)0riT( ArosiXdp Ami UomsAOAD AUio AnoXdpun ScwoliAAsXDAp 5010131 ioitl isiUipiDAag 10 uDrtXpdii iioU '5oiX.o^oAX3i 5Ui AroiAmAios ACOI 5co3o -UAA3X.DAD Di30piiood3i Usu30 plrl ADO U0oidUisodoX DA isdoiirl oisXioio psi0nrl pio SUi pdocboAD AUi 5pdn 5cp SDIACOAIOS <ouj3pouiisod» •Didi3iiTl3 UsiADSidsrip 5codD0ns pirl '5oiUiod>^3gp !>Ui DIACOAIOS pirl 'A
Odl3AO IDS SUlpSUDlUodH nOUO DIACOAIOS Dili 'ACOADlgAJ. ACOI DIACOAIOS DO130O

-3-^oiip «Didoioi» AUi pup UA3t1XD-<-<Uup AUi DIACOAIOS Ugcosgi 5m «QOADSid3r(p noA3TlDX noi SogOApiis H ,» n01 prlUd9ioi0ni1-oiriisog pio "I O, '3'^of l"^1 Junoj 'loi|g ACOI Didoiioimdu piD^DU Alii 5Ui Sooumooduss 5noiDa3\3i 3i1 IDS 5S61 91 °ido psiAodX oiDicisysi ^rl Doao0^3dDii Scpsuoidp
1DAJ3 UlIlD 11O AflOSOldfJ 'J3IP9UJ "\S UESSE(-| qBlJJ 9 ScOUO '«5UXOU3 5UA

-odXXao» SUi losuids lo-y^v. •5Usid)DdAro5 SUsiADSidsrlp 5Ui prloiAoioosdJi^s OA3rlUdU*p Apio U^U-^DIDS OA piX, '3rido^YnW ^P1 !DJl 3MOSZj3ijM AOI srl Uiicodag AUio i35)Xdp AOioup 01 '«noAd3iAori» QOI DioiD^ii pi psusn*op Anosoidcj

80T

109
KpiTiKf) KUTCC Tou «A6you» — 6 OTtoiog dTtOTEXEt TO SeSonEvo l*i&g JtoXiTioTiKfjg dycoyfig Tf|g Kowcoviag — OKOJIEI vd 8iaxcopiot| TI^V i5xa avtr\a arco Tig 5iaSiKaai£g Jtapaycoyf|g. KOTO Ttoaov airtd 6Xa unopouv vd ari(iaivouv (iidv i5£oXoyiKf|v ' Avayevvt]OT| aid TiXataia TOU SUTIKOU KOOLIOU, elvai Pspaia Eva E^aipETiKd aui^TTiavLio EpcbTT|Lm. £uvr|9eog oi noXmoTXKEg' Avay£vvT)O£ig SEV Elvai novoyEVEig KaTaatdOEII; aid itXaioia EVOI; TtoXiTianou KOI itpoujtoGETouv KUTIOIO yovinoTtoio «dXX6tpio» OTOIXEIO, oitioi; Kai OT6v pioXoyiKov KOOHO. Td 8«6 ^EydXa pEU|jaTa Jtoi) \iac, Eivai yviooTd oid jtXaiaia tfj<; EupoiTtaiKtii; ioiopia? — Tf\i; ' Avay£vvr|or|5 Kai TOU Ounavionou — ETOI napf\if)-r\aav. ' H HEV ' AvayEwriar| dno Ka6apd HEaoyEiOKEi; 8io8iKaoiE^, oi OIIOIEI; EVEIXOIV noXXEi; noXuiOTiKE; 8iaoTdoEii;(3X. TO (iipXio no? «' H dvaToXvKf| M£ooyEto<; ax; EupcoiraiiKfi ioTopia», a£X. 191 K.E.), 6 SE OCuaviono^ dno KdmoiEc; jtapdXXriXE^ SiaSiKaovEi; OTTIV TtEpioxt| Tfj<; avaToXiKf|i; Eupcbitrig, SrjX. drto Tf|v «ouyKXiar)» EKEI TOOV 860 KOOHCOV. Ilpiv dTto Tf|v MEiapp09nior|, f\a £lx£ sva JtoXu HEyaXOTepo itooooT6 SpaoTripioTtiToi; aToix; %<apovc, OUTOIX; djto oao HETU. Kai cog yvcooTov, KaOtoi; £7tavaXanpdvo|j£ Kai OTO KEIHEVO, f| TtoXrtiKf| ff\c, 'Op6o8o^ia<; f)Tav vd H£Ta8i8r| Tf|v 7ioXiTioTiKf| ouoia TT|<; OTO £0viKd SESonfeva Tfiv Xafiv, atii; yXeoaoEi; TOU^ Kai OTO SIKO TOU<; £9ina npoor|p|joo(i£vri — nid Kptb'inTi EUTtEipia Tfj<; dvaToXiKfji; 'EKKXr|oiai; Jiou upof|XeE and ir\v ITUKVTI EnoiKTiori aXapiKcov (puXcov OE noXXfci; pu^avTivE^ nEpioxEi; KOTO TOV 7cp(bi|4ov nEcaiiova. TOUTT) f) TOKTIKTI Tti<; dvaToXiKfii; "EKKXrioiai; 5i£Tr|pr|aE Kai ESuvdniooE 6X£<; Tig «£9viK£g» ouvTETaynEVEi; Ttov Xatov Tfjg popEiavaToXiKfjg EOpcbnri);, Tig oitoiEg 9d ppf) ETOIHE; (bg npouJto9EO-£ig f) EUp(onai'Kr| M£Tapp69(iior| nou 9d ^EKiviior| dno Tig xcopsg auTEg. ' AKOIIT) Kai ebg TO LiEydXa KaXXiTE/viKa pEOnata TOU airavog nag OTOV EUpcoTcaiKo x<opo, f\g Spdor) djto T6v x<i>pov TOUTOV TOU «dXXoTpiou» OTOVXEIOU — 8r)X. TOO OTOIXEIOU Ttou EVEXEI Kai mdv aXXr)v EoXmoTiKf|V SidoTaari — 9d JtapanEivr) npoE^dpxouoa. AEV EXOUIJE rcapd vd 6u|iTi9ounE TO 6vonaTa Ttov Archipenko, Gabo, Pevsner, Kandinsky, TOU M. Chagall. ZTIIV Toug ZTpapivoKU, XaTaaToupidv Kai LooTdKopug, OTOV x°P° Ta TOU NTiayKiXEq), OTOV KivrmaToypd(po TOV Pudowkin Kai Eisenstein, dpxiT£KTOviKf| Toug BXaSi^iiipoxp, TdTXiv, So^TtoXicocp, AavTOipaKU Kai noXXd fiXXa. Oi cpuoioXoyiKEg TOUTEI; noXuiaTiKEg SpdaEtg, TO «KUKXoipopiaKO ouaTtma» TCOV TioXmancov 8riXa8^ OTOV x^P° T*l<; Eupamrig, EXEiToupyrioav and TTIV dpxaioTTiTa cog TOV SsuTEpov 7tayKOO|jio n6X£|jo. ' H MEaoyEiog £7ta\(<E Evcopig vd XfiiToupyfj Kai HETO TOV itdXEno EnayE Kai fj dvaToXiKTi Eupcimr|. "Eva dvdXoyo UTtoTEXeona TCOV jiporiyouiiEvcov yid TTIV TtvEunaTiKT) dvayEvvtioT) TOU «jtaXaiou Koaiiou», nioov aicova IIETO TOV TioXEno, f) 'An£piKf| SEV EcpEpE. Kai SEV 9d iiTtopouoE "locog vd (pEpti, yiaTi f) 'An£piKf| Elvai noXuioTiKo CrtoauvoXo Tfig EupoiTirig, yiaTi SEV jtEpvExei Ka^md noXiTiOTiKT) 8idoTaor| itoi) vd \ir\v Etvai Ti. OCTE Kai nJt6pEOE vd cppovTiaT| vd KaTamaoTfj HE jtpopXiinaTa TOU

110
xcopou — cud Kai TOUTOI; uovoi; aTtEHElvE 65 uid Suvduti «7toXmOTiKii 5iaaOv6£or|» aTf|v Auor| — , HE jrpopXrjuaTa Jtou to; jtoXiTiKE? Kai IOTOPIKEI; £Ki5i(b^Ei<; dvTioToixouaav at aXXou<; Kaipoui;, itpopXi^jiaTa noil f| dpxil TOD; dvdyETai OTO luvESpio Tfj<; Bi£WT|<; (!), 7ui8ava><; TtpopXrjuaTa eacpaXnevcov KaTavoiio£(ov Kai 6;tcoa8Vi7toTE dvavTicnoixa TCOV ar)ji£piv5v SESoiiEvcov. ME 6Xa TOUTO fj 'AuEpiKn, SEV daxoXfj6r|KE, reap' 6Xov TTOU Kai OTf]v dpxaia ptonaiiKn, AuTOKpaTopia TO rrpopXliuaTd ir\(, pptoKOVTavCTTTIV'AvaToXr)... AEV <XCT)(oXfj9r)KE vd 8ia|iop(pcbCTr| nidvTSia yv(!>nr| yid Td 7tpopXr||jaTa TMV Xacov Toiv VECOV TTJ^ «£8a(pcov», <xpK£a6£iaa vd HETapdXrj okEC, TI<; KaTaoTaoEii; TOU itap£X66vToc; TOUI; CTE EyyuiioEi^rtoXuiKo-oTpaTicoTiKfiviooppoiticov! ' AXXd, pEpaia, Eva Ka9£OT<iii; «npocTaoia<;» TCOV «niKptov Xatov», /copi^ KUVEVOV ifiEoXoyiKo TEXoi;, Eivai
EKEIVO TtOl) E/El OV\ilfEpOV vd KaXXlEpyfj E^' OTtElpOV Tl^ £CT(OT£plKE<;

Eii; TCOV Xacov Jtou TO EJtipdXXouv cdv TETOIO. AUTO Eivai O,TI rrpoacpEpEi TEXiKd or|HEpa f] *An£piKr| OTOUI; aXXoui; Xaoui;, OTOU? «mKpou; Xaoui;». MEVEI Xoiirov vd nEpinEvconE vd iSounE T! VEO E/EI vd itpoacpEpri itpo? Tf|v KaTEuGuvCTT) TOUTCOV TCOV TtpopXr|n<xTcov 6 «Postmodernismus» (fid TO GEHO TOU «(i£TaouyXpovou» TOUTOU KivrinaToi; EvSiacpepovTa OTOIXEIO ppiaKEi KOVEII; cTf|v ouXXoyr| SoKiiiicov: A. Huyssen — K.-R. Scherpe (Hsg): «Postmoderne» (Zeichen eines kulturellen Wandels), Rowohlt 1986). K) BX. A. Merad: « L'Islam Contemporain», |jv. £., oeX. 35-36. KU) npoKEiTai yi' ai>To Ttou arf\v yXcoaoa ifjs TtoXiTiKfji; OECopiai; ovond^ETai « Strukturelle Gewalt» Kai TOU oicoiou f) XElToupyia Eivai vd oTpEipETai KOTO Tf|<; uitapxouoT|5 TtoXiTiaTiKfji; Sonfji; dXXoicbvovTai; Tit; KOWCOVIKEI; npourtoGEOEii; TT)<;, 8r|X. ouciaCTTiKd KOTO Tfji; TtpaynaTiKfji; 8iav6t|or|(; K<x0£ /mpai;. KP) BX. it./, H-H. Nolle, uv. £.,CTEX.124. Ky) £r|UEicoTEOv OTI oi HOA unfip^av dito TO !8puTiKd ii£Xr| Tfli; UNESCO Kai f) ISpuTiKii TTH; SiaKiipu^r) T<3 1946 yiopTda9r|KE adv u£ya EmTEuyna Tfli; duEpiKaviKfji; SiitXconaTiai;. OaivETai, 6nco?, STI diro Tr)v dpxt) TO TtpdyjiaTa Eitfipav XaGEUEVo Spojio — Ka6cd; r| itpd^r] drtESEi^E — , BEcopcovTai; Tr|v'i8puari TOUTOU TOU opyavianou TauTOCTtmn |i£ Ti<; icpoypanuaTiKEg 8iaKr|pu^Eig TOU SIEUTOU dnEpiKaviKou FIpaKTopEiou EiSfjaEcov K. Cooper, 6 onotoi; Tc5 1942 pipXio(«Barries Down») Kai Eiar|y£iTO TTJV civEu £U7to8icov SiaKivT|or| TCOV djiepiKavcov SrmoCTioypdcpcov TtavTou OTOV KOCTUO. Auo xP°via dpyoTEpa 6 y£pouoiaaTf|i; Tom ConoHy Ttapouoia^E nidv Eiar|yr|ar| OTO KoyKpECTCTo, rtou lytvE TEXiKd SEKTII, Kai auu(pcova HE Tf|v oitoiav oi auv6f|K£<; yid Eva itayKoouio « Free flow of Information)) ETtpETtE vd Eivai Eva dito Td dnETd0ETa TtXr) Tfji; dnEpiKaviKfjg iroXE|iiKf)i; 8patJTr|pi6Tr)TO(;. ' H nETaicoXeniKri 6|a<o<; npdijn, cpaiVETOI TUOC, SiETUrtCooE Ti<; civTippr)CT£i<; Tr|<; yid 6X' UUTU. TOUTO TO « Free Flow» PEpaia T| ' EXXdSa TO aia9dv6r|K£ OCTO tcaujjid aXXr) xo>paCTTOVKOCTHO dnTO, Ttou CTUV tot? fiXXoii; auvETtrixSr) Kai Tf|v KUpioXEKTiKr] 7toXToitoir|CTr| toD xcbpou itoO OTii; uepE; uai; napaTr|pounE. K8) BX. L. Leontiades: «Die neutralitat Griechenlands wahrend des Weltkri-

Ill
eges», EI<; « Zeitschrift filr auslandisches offentliches Recht und V61kerrecht», t6u. 11, No. 1/2, 1930, OEX. 127 K.E. 'H ooSETEpoTtn; auTT| Pepaia TponoTtoiiiOriKE Xiyo dpyoTEpa, SIOTI r\| pi<ooT| TCOV tdiE 'EXXrjvtov JioXmKcov kQeiapr|OE arcapaSEKTov TOUTOV TOV Su'iauo TOU £XXr|viKou ESdcpoui;. ' O TpiKOU7ir|<;, HE TT|v POT^EIO TOO Gladstone (PX. JT.X. 'Eu. I. POUKOUVO: «AijrXionaTiKf| 'loTopia (19oi; aicbv)», 'A9f|vai 1975, osX. 102), KaidcpEpE Eva dito EKEWU td «u£Ta!;u vuKTa<; Kai f|U£pai;», id TOCO yovi^a Kai itpoocpuf) OTOV tXXriviKO x&po: TTJV «fmi-oi>5£TEpoTTiTa». ' Aito Ta 7 vr)aid, novo f\a Kai oi Octroi 6d E^Evav 8iT|V£Kw<; oOSETEpa, HE Tf|V £yyi)T|ari TOU bXXr|Viicou KpdTot^. AE5on£vou b\i<ac, STI TO EXXtiviico KpdTo; &c, «nX<xaua 8iKaioi)» oi)8£itoTE 9d fJTav CE GEOT) v' dvTaitoKpi9fi OE TETOIOU EiSoDi; uitoxpEcooEii;, Kai r\; ai)TT| jiap£pido9r| JtXiipioi; OTOV itptoTo jtayKoouio n6XE^lo: ai cuianaxiKai SuvduEi? 7tpOE^(b<pXr|oav OTI f) 'EXXaSa «SEV 9d urtopouoE vd 'EXI dvTippriari vd (piXo^£vr|9fi yid Xiyo 6 OTpaToi; TTJ<; cunudxoo xibpac; Trig ^Eppia? OTT|V K£pKupa» Kai dvEKoivtoaav auTf) TT|V d7c6(pact| toix; OTT|V EXX. Kup£pvr|OT| nEpiKEi; (i£p£<; dpyoTEpa, dip' OTOU fj5r| djt£pipdc9r| 6 oTpaToi;. Oi EyyuiicEii; ai>T£<; o65£T£poTr|Tai; icoi) dveXapE TtaXaid r) ' EXXdSa E^EitXripfflGrioav TOGO nmiKct, (5aT£ vd ppouv TTJV jiXr|pr| auvoyiaii TOUQ ax ETlK " M^ T(* To^ ttp(i)Tou noXEUou OTOV Xoyo TOO Mitptdv: «8oi)X£id Tf|5 'EXXdSoi; Eivai vd SianapTUpeTai Kai 8iKn, (jai; Eivai vd \ir\v dnavTan£». AESOHEVOU ouvEJtax; OTI f] KUTdaTaari f||jiou8£TEp6Tr|Toi; KaTEOTri d(p' feauTfic; otviaxupl, £v<3 SEV 7tpo£Kuv(fav OTO ^ETa^i) oi)v9f|KE(; noil vd itpopXEitouv Tr|V apot) Tfji; oi)5ET£poTr|Toi; OE nEpiitTioari itoXEnois £itior||jo)i;, EJIETOI OTI OE Kaipo £ipiivT|5 f) itEpijtTcoan, yid Td ETCTdvT|oa Eivai f] npopX£jton£vr| Ono Tfji; oov9riKr|(; TOU AovSivou TOU 1863. KE) Kai Tfji; onoiai; pEpaia aKOur] oi «Koiva)vioXoyouvT£<; ioTopio8i(p£<;» nag \)/dxvouv «v' dvaKaXuv)/ouv» TO a'iTia OTII; «KOIVOMKE<; ouv9fjK£Q» Xtbpou, Jtapd TI<; £KKa9apio£ii; ToC METU^S Kai TO jiEydXo itpoitoXEniKo outoSriniai;. Md Ttooo «Kow(ovioXoyiKd» (>jifjp^av TOUTO TO a'tTia duoSEiKvuEi rj HETEJtEiTa ouuji£pi(popd Tfiv TOTE «£TcavaoTaToJv», irou SiKaia oi dv9pconoi GEXouv «<vd n£9dvouv OTO "£<a\iata TOUC». AEV i;Epo\>|j£, av TO TtpdynaTa EPXOVTOV SiacpoPETIKO, fiv 9d £n,Toua£ 6 AEVIV «a8Eia ditopKba£(oi;» an' TOV Todpo, (boToao 9aTav jtpayuaTiKO aSiKo oi 5iKoi pac, EitavaaTcnxc; vd TrcGdvouv TiuwprinEvoi yid KUTI Jtou SEV EcpTai^av, JTOU dKO(ia SEV ^Epouv vd ito&v yid TIOIOV Xoyo ^EOTIKO)9riKav, Jioioi; TOU^ SpaXE vd TO KOHOUV Kai yiaTi. 'AXXd 6 £XXr)viK6<; EucpuXioi; noXEjaoi; EV T(3 yiyvEaOai TOU, EKTOI; cijto 115 SiE8v£ic; EJiiTiTtboEii; nou EIXE f\a TOU, £(p£p£ KI Eva KaXo OTOV Tono: KUTd(p£p£ v* djiaXXd^r] TT)V 'EXXd8a an' TO Kouvoimia. ^PdxvovTai; (JE T" a£poJiXava TOU^ oi 'EyyXE^oi yid Kpu(iu£voui; dvTdpTEi; OTO pouvd, covonaoav tr)v ETtixEipTiori «KaTa7to/t£ur|or| tfj^ £Xovooia(;» Kai KUTdipEpav OVTWI; v' dTtaXXd^ouv TOVfeXXriviKox*Jpo EKTOI; an' TOU<; dvTdpTEi; KI' ait' TO EitipXapfj EVTOHO! KOT) TOUTO ouvEpri HE TO Pipxio na? «' AvdXuor| tfji; VEOEXXriviKfji; daTiKfj? ISeoXoyiai; (d7t6 TO 1880 &c, OT)H£pa)». XTO pipXio auTo EpEuvorrai yid rtpajTr)

112
<popd f] jtoXiTiKf) Kai KOIVCOVIKTI aTjuacria TOU «yXa>aaiKou npopXi^naTO^" iotopiKd Kai (6<; 7tpou7id8£aTi Tffc HETaiuoXE^iKfjc; iSEoXoyiai;, fjyouv EKEIVT)? TOU «Xamanou» (noirjuaTa Kai TpayouSia). ' H onoia, ox; EK (puosox; &XoKXt|pamKf| iSsoXoyia (SESojjEvou OTI UTtdpxouv itoXXoi «XaiKianoi» aiov £XXr|viK6 Xoycp Tfjc; TtoXXaitXfji; £8viKfj<; auv6£a£<b<; TOU), f|Tav Kai Elvai TO Kupio jtoXiTiKfji; itpd^rn;. To pipXio auTo ESpaaE 071105 T° EpyaXEvo TIOU slvm itporapia(i£vo yid ouyK£Kpi|a6VT| -£pr\aT]: oi VEEI; "TIOITITIKEI; yEvtiEi;», oi OTCOIEI; aSrinovouoav vci ^EaKXapioBouv out' TOY 5Eipax9fi C u y o T°u EecpEpri Kai TTI<; «yEVT)a(; TOU '30», ETtf)pav TO pi(3Xio ai)TO Kai TO EKUHOV cpXanitoupo Tfiv SiEKSiKi^aetbv TOUI; (8r|X. TTJI; «OU^IHETOXTJ<;» TOUI; OTT|V «E^ouoia»). T6 Pipxio EywE a£Xi8a Jtpo? OEXiSa Kai rcapdypacpog rtpoi; Ttapdypacpo ap6pa OE TtEpioSiKa KI' E(pr|HEpi8£i;, £Tpo(po86TT|OE 7toXiTiKa ouv6T)(iaTa, £K7tonJi£<; OTf|v Tr|X£6paorj Kai SiaXE^Eii;. ' H £7[i6Ear| KaTd TOU «Xa'iKianou» &c, ETtiarmTi? iSEoXoyiai; ETCOHEVO f|Tav vci (pEpr) KXovicno Tfji; «jiop(pfj<;» nou SKOXETEUOTOV auTf| itpoc; «TO KdT(o», 8r|X. OT6 «EVTEXVO Tpayou8i». 'AjioTEX£a|ja: 6 yva)OTo<; JtoXEjioi; HETU^U «£Tatp£ia)v» Kai «5ioK<ov», 6 6710105 dvdyKaae &c, Kai TtEpiXapf) oXoKXr^pcov KEcpaXaitov ctTto TO pipXio OTCI Sidipopa EVTUTIO noXEniKfji;. OiKoSev VOEITOI OTI oXa TOUTU Etxav Ti? ETtiTtTcboEii; TOUI; OTOV x^po SiavooOnEvrii; ' ApioTEpai; TTJI; «v£oop», d<pou f\| «£6viKf|» iSfioXoyia OTTIV 'EXXdSa dvayKaOTIKO JtapriyETO KOTO Eva TtoaooTO oxi niKpoTEpo TOU 11-12% drto TOV OTI f) 8id daTuvoniKflv 8iaTayndTcov rtpoaayeoyf) OTII; auviaTa nid KaTdcpopr) Ttapaptaar] Kd9£ Evvoiai; ArmoKpaTiai; Kai «dv6pa>niva>v 8iKai(0)jdTa)v». ZTTIV ' EXXdSa slvai TO HETpo UVEU TOU oitoiou SEV VOOUVTOI EKXoy £<;... Kr|) ' O «nap^iO(joi;» Eivai f| x£ipoT£pr| nopcpr) iSEoXoyiKfii; unoTEXEia? yid TtoXXE? x^pE? TOU Koa(jou. ' Acpou 6 «oiKovo|aiK6i; 7tapdyo>v» KaOopi^Ei TO «£rtoiKo86nrina», ETtETai rtax; av undp^ouv «5dv£ia» Kai OIKOVOHIKE? EvioxuaEig — auTd ETOVI^E f] «NEU Ar|noKpaTia» yid Tf|v «£VTa^r|» — Kai TO KoivioviKd 8d 8iop6eo6ouv. STf|v «8£0)pia» auTt| OTtipi^ovTai Kai TO «7tpoypdjipor|6Eia<;» TSv dvETtTuynEvcov x&>p5v Jtpoi; CTtavdnTUKTEi; xtopEi;, POOEI Tfiv onoitov jtpotT7ta6ouv v' dva8£pndvouv TTJV dyopaoTiKTi 86vanri Tfiv xtap&v aCTffiv yia TO iaoiJCyio TOU SIKOU TCOV E^aycoyiKou En^opiou. (BX. it.x- G-K. Kindermann (Hsg): «Grundelemente der Weltpolitik», 1986, asX. 250 Kai D. Owen: «Human Rights» y£pn- £K8. 1980, a£X. 1 13). "OTI Pspaia abta TO TtpdynaTa Ka^iia OXEOT) SEV EXOUV HE TOV |jap!;iO|a6 (6 OTtotoi; Ti<; dpx£? TOU cbi; «Koono6Eeopia» TI<; dvTXEt dno Tf|v ' HOiKf| Kai oxi drto TT|V OiKovonia), Od Ppfl 6 dvayvcboTtii; dvaXuTiKd)TEpa OTO K£i|J£VO.

K8) KaTd itapd^Evo Tpono, oi TtpocipaTEi; TpojjOKpaTiKEi; EVEpyEiEi; £H7tpr|tjnou TMV doTuvojiiKSv oxTinaTov ouvEJtEoav HE Ti^ E^ayyEXOEiOEi;
Tfji; KUpEpVTlTlKfi^ ItoXlTlKfi^ &C, TtpOi; Tf|V 7lXr|pO(p6pTlOT| TOO TUItOU...

X) MEya pEpaia 8d I^TOV TO Xd6o<; TMV 6o(ov 8d rjBsXav vd jtapE

113
TOUI; OKOitoO? ToO pipXiou TOUTOU. To BiBXio ^ai; SEV £7ii£r|T£i Kavsvav «8idXoyo» Kai CTUVEitffii; f\d TOO <JE TPEXOUOEC; TtoXuiKEi; KOTaaTdaEic; EXOUV TO v6t|na tfj? «7ipaKTtKfj<; £<papnoyf|<;» ETC! TCSV 6"a(ov £7ti8ia>K£i vd dvaXOor|. 'H TtapaTrj pr)ar| auTr} KXEI dnXou"? Epnr]v£UTiKoiX Xoyou?: Td BiBXio TOOTO dirooKo7t£l £15 TI^V Ep|jrjv£UOT| jtpayndTtov TtayKoivtoi; yvtooTtov. 'YcpioTUTai finaw; drtd ditd\)»£<oc; EJtioTrinoviKffc nEBoSoXoyia^ \iia niKpr) Siatpopa: Eivai fiXXo TO vd «vo|jiCrj» KOVEU;, Kai fiXXo Td vd (jnopfj vd dTtoSfii^T) EniaTrmoviKd aiJTd nou ' AjioSEtKVUEiv £jricTr|noviKd» OEXEI vd icfl vd dnavTS aitioXoyiKd, TTIV HSia TI^V auXXoyumKr) nou oioSETEt, yid TO Kd6£ Epcbrrma TtoO 6d TOU T£8fj. nid KOTO) 6d £7tavEX9(onE dvaXuTiKd OTT)V XEETOHEPEIU Toi3TT|. Td ypapdna<; SEV duooKoitoOv ord vd «dn(piaBT)TT)CJOuv» TIHOTE d/ud TO vuv uiidpU. IKOJTOUV 6niac, dnXS^ vd TO Crtaydyouv oTiiv Eviaia £K£ivr|v 8E(bpr|ar|, KOV 6 auyypatpEai; ta>v ypa^nSv aCTfflv SX EI TT1V oir)ar| vd TtioTEOr), STI XEIJTEI 6Xoax£p(5? dnd TOV 7tpoBXr||iaTi0nd ToO £XXr|viKoO i<bpo\>. Kai ^JIEITO — Ttp^itEi vd ^oOne Kai TOUTO — Cjtdpxouv BiBXia TtoC dnoXoyoOvrai EVOVTI Tffiv auyxpdvtov TOUI;- urrdp^ouv Kai SXXa Jtoi) KOT' dvdyKT|v SEV jinopEi vd Td EvSiaTO Ttpdyna. Md Td 6ena Snioc; TOUTO yi' autoCii; nou KUTaXapaivouv Ti i<i&ta\| UUTT^), SEV nitopEi vd Etvai 6E(ja (jifi^ yiaTi slvai TO KSio TO OE^O TTJI; 'lOTOpiai;. pEpata 6 Xdyoc; Tf|^ «'AXXayf|?» Kai nEydXe? oi avTupdoEii; TOU, 6mac, yid TO Kd8E Ti (lEydXo. 'AcpoO f^ EXntSa dnoTEXEi TT)V navTOTivii (jotpa TOO dvOpwJtou, Ttoidi; EIV' UUTOC; TIOU SEV OEXEI TI^V 'AXXayrj; 'H 'AXXayr) dnoTsXEt v6|jo 6Xtov T&V Koivmviuv TOU Kdanou, 67ioi£i; KI' fiv Elv' auTEi;, SidTi auTi^ SEV Eivai Jtapd r| (jETapoXrl Ttpdi; gva OTdSio Sldcpopo TOO vOv CitdpxovTO^. Oi KOWCOvi£<; yid vd ETtipicioouv, gXEyEV 6 oTpaTtiydc; NTS FKtbXX, fyovv dvayKT) dn' Tiiv 7CETtoi6r|ar| 6n «7cpoxtopoOv». 'AXXayr^ (iTtopEi vd arinaivT) ditd 'EjtavdaTaori ^EXpi TT)V ditXfj TtpoEKXoyiKr) dyyEXia itpoiSpou KowdTtiToi; xiopiou. Elvai yid 6XE<; TII; KOIVWVIEI; arJUEpa SUVUTT] (Jid "AXXayr) Kai yiaTi; XE Ti EV (jnopEi auyKEKpijaEvto^ vd cuvioTOTai aCTtj; BaaiXiaoa -f\aCTTU;dTtoneipE^ 'AXXayfl^! 'H iaTopia rt\c, SEV Eivai TteoTE fiXXo Ttapd f^ SiapKr]? dnortEipa yid TT)V « ' AXXayrj». Kai 6nco<;: TOOO £5d> HE TOV BEVI^EXO Jt-X-: Sao Kai CTTT^V ToupKia JJE TO Kivr|na Ttov vEOTOiipKcov, uitfjp^av KivrJHUTa 'AXXaySv, x<°Pk SJKOI; vd KarapGibaouv oi x<5pE<; auTEi; vd PEXTICOOOUV a£ KOTI TT^V GEOT] TOUC; OTO SiESvEi; ai5<JTr|na. EiSiKd OTT^V paoiXicaa 'EXXdSa, f^ oEipd T&V KivrmdTwv 'AXXayfiv ditoTEXEt naGriHaTiKov n£y£6oi;. Ka6' gva^ rtoO 8d Pyfj OTIIV 'E^ouaia, Pyaiv£i rtdvTa |4£ TI^V Ttpo8£or| TTJ^ 'AXXayf|(;. TOUTO ditd uTtdp^Eox; VEO£XXr|viKoO KpdToui;. To cpaivdnEvo TOUTO, 6ito><; 8d 5Ei);(0|aE, d(p£iX£Tai dKpipoi^ OTT)V dvTiKEinEviKii gXXEiyr) ouv6r|K<ov yid TI^V dTtoiaSrjjtoTE 'AXXayri. 'ISoii TO SHEOOV EpwTrma: jircopEi 'AXXayii OE nid xebpa vd ETtiTEUxfifl |J£ |Jdvr|v TI^V TtptoTopouXia TTJI; fjyEoiai;; Eivai KXflpoi; TWV xuprav |i£ (jaKpEid 8r|TEia OTO KOivraviKO-noXiTiKd vd TtiaTEUouv OE mdv TETOIUV dnX6TT|Ta TOJV

114
' AXXayei; 6^<oi; EK TOJV «Svco», Sr|X. JJE |i6vr|v Tf|v JtportopouXia iffiv TtoXiTiKiov — Kai iSiaiTEpa oiii; xwpEi; 6rtou fj noXmKii OndpXEi OE EyyEvfj SidoiaaT) HE Ttiv Koivojvia — OUTE 8uvaT£<; Etvai OUTE uitfjp^av ITOTE. AUTO Ttou dvond^ciai «i5pinavoTi TO>V auv9r|K6iv» yid nidv 'AXXayfj, SEV Eivai TIJTOTE SXXo drco TT|V auHHETOxrj TfJQ jtvEunaTtKfji; fjy£aia<; nia<; x<opai; o^ Hid SiaSiKaoia ' AXXayfjc;, i^ 6itoia 'AXXayii JIEOIO aCifj; EKCppd^Etai. 'H Siacpopd nEia^O nidi; "AXXayfji; — T^I; 67toia<; dspato KOIVIOVIKII £K(ppaar| Eivai i^ 'Enavdaioori — Kai £vo<; Flpa^iKO7ii^|iaTO<; Eivai dKpi(JS^, 611 dno TO SEUTEPO XEI^EI i^ OUHHETOXII Tfji; fj KdTtoiai; jtvEUnaiiKfji; i^y£aia<;. LE X^PE? ouvETtSi; itoO dno Siacpopoui; X6you<; EupiaKoviai CTE nidv ndvi^Ti KOTdoTaon itoXmoTiKfji; Kpiorji;, 5T]X. OE x^pEi; yiiapic, itoXinTaOroTTiTa oitox; i^ 'EXXdSa, i^ dnrfrtEipa 6j[Oiaa8^noT£ 'AXXayfji; Kat' dvdyKTiv Ttpa^iKOTtrinaiiicii 8io8iKaoia. Fi* oOto dKpipaii; OTI^V 'EXXd8a — ditoTEXouaa TO TUJtiK(!)T£po napd8Eiyna KpdToui; HE 6XiKro<; dvOnapKTT) oiovSrjjioTE TtVEujaaTiK^v EviaidTr|Ta — r^ Kd6E E^ayyEXia 'AXXayfji; Eivai TtdvTO tauTdatinri HE TO auv6r|na EI[TE Tfjg «dvavEtoatii;» EITE tfji; SriHioopyia<; Kditoiou «KOHnaTiicoO <popEa». FIpoKEiTai yi' auto Jtou dvaKaXuitTEi icavEii; (5<; «7toXiTiKi^ iatopia» TOU VEioTEpou KpdToui;, dXXd Kupiwi; orJHEpa OTT|V TpExouaa £K(ppaar| Taiv UTtapxovTcov KOHHUTIKMV 6pyavion<ov. ' H TtaXaid AE^IO, napd Tr)v HETa8iKTOptKr| H£Tovonao(a TOO Ko^jiaTiKoO Tr|<; ifopia, npoacpEpEi dxpipffl^ TT^V iSia i§£oXoyia Ttou EI^E Kai naXr)d, 8r|X. toO «doTtKoO (j)iXEXEu8£pianoO». MjiopoCjie Tdx<J aOTT) ti^v EVVOIO vd TT)V dnoSd)o(0(.ie HE aCTO rcoC OTO 8iE6vEi; jtoXuiKO XE^iXdyio Eivai yvtoaTO (Ac; Liberalismus; 'O AiH7t£paXia|K)i;, Sjicoi;, cTdv x^P° T fl? E0p«bnt)5 TtoO y£WT)6T|K£ ouyK£Kpi|j£vo OTdSio iatopiKfji; SiaSiKaaiai;, np6<; TI^V 6rtoiav 6 'EXXdSoi; Kai TOJV BaXKavirav yEviKoitEpa jtapanEVEi KaOoXiKfix; ^EVO?. 'O AiHTtEpaXionoi; OTTJV Ei5po>Tcr| rtporiyEiTai Tfji; SiaSiKaciai; axr]HaTia(ioO TOU "EOvoug, Jtp6^ OXTIHUTIOHOV TOU dnotou KOIVOVIKO ouvteXEi. LTI^V 'EXXd8a 16 "EOvoi; uTtfjp^E E^ apxTj? 8£So|jEvo Kai TtporiyoiinEvo (65 iSEoXoyia JtdoT|<; fiXXr|i;. KaSdXou auvEitwi; SEV Eivai cpavspo TI 6 XinJt£paXiandi; HTtopEi vd dvriTtpoao)jtEUEi OE nidv yi<apa E^tipTrmEvou KEcpaXaiou, x<°Pk ytiyEVEii; KaitiTaXiaTiKEg SiaSiKaoiEi; Kai dpa x^Pk Kpuripia nEpi TOU EiSoui; Kai Tfji; Jipoicrropiai; TWV «Ka7tiTaXiaTc6v». To itpopXrina SrjX. TOO XinJt£paXia|4oO Eivai TfJ5 «iSi(OTiKfji; np<OTopouXiai;» TOO «KartiTaXiaTfj», dXXd fj EV
yEVEl KOIVWVIKTJ TOU XElTOUpyia (&C, ItpOi; TO OUVOXo TSV 8£8OHEVO)V OUv6T|KttlV TOO

EXXriviKoO xwpou. EiSiKO xapaKTtipiaTiKO rf\c, AE^iSi; Eivai, 6Ti Ttpoi; TO ouvoXo Tfflv auv6T|Kcov TOUTWV ouSfinia 6£(opia TCOT^ KOTtopGwOE vd 8ianop<po>ar|. FISi; (iitopEi E)ti napa8£iynaTi jiid AE^IO aTT|v 'EXXd8a vd Eivai auvTT|pr|TiKr) Kai TauToxpova 6p6o8o!;r); "EvvoouHE Pspaia E8S vd TtounE TO JtpdynaTO HE T* 6vond TOUI; Kai ouvEnSi; vd Hiiv TauTiacoHE 'OpOoSo^iaKai 'EXXt|viaHO—TO XpriaiHO TOUTO TEXVOOHO, ittiyf| Tfj^ aiowou KaKonoipia<; Tfj; 'EXXdSog. 'Op9o8o^ia orinaivEi 'AvaToXii Kai oxi Auarv Mid dp968o^r| auvEJtrai; AE^IU SEV |UJtop£i napd vd Eivai AE^IU «6p9o8d^(ov 'EXXi^v(ov», SriXaSr) pa9uTOTa dvTop96-

115
TT|I;, 7rpayp,a TtoO TroXXaTtXfii; £8£i!;e (6g uoXuiKi^ (85 Tcopa. 'ApKEi vd 9i>nr)9fj KOVEU; tr\v TtpdacpaTri 'lEprovuHiKr} TtoXiTucrj, TtoO SEV f^Tav itapd f\| 8uvaTr) TtoXiTiKt) Tfj; AE^IOI; EV 'EXXdSi. Kai nax; yivETai oi «8uTiKOTpa<p£i<;» EKTtpdawnoi TT]<; A£i;iai; vd 9r)T£i5ouv CTOV KOVT Kai TaOTdxpova vd EKOTaaid^wvTai HE TO PU^OVTIVO TOU^ Ttap£X9dv; Floid etvai i^ auyKEKpiH^vt] 8ECOpia itou Ttpoa£<psp£ i^ As^id <4? rcpdc; TO £l5o<; ToOTO TWV dVTKpdoEtov; 'AvTKpdOEig EVTOI; Tfiv dJioiwv ppiaKETai KOT' ioTopiKi^ dvayKaidTr|Ta Kai fipa x M Pk Ti1v 8i)vatoTT|TaCTuv£i8TiTf(;ErtiyvoKJEtoq TWV. TtpOKUTtToov dno TO yEyovoi; 6n OTI^V 'EXXdSa itpouJtfjp|E TO "E8vo<; naar\c, fiXXr|^ i8eoXoyia<;, f\a 9d HJtopoOaE vd KOTaaTrjar) ir\v ' EXXdSa EOpconaiicd KpdToi; — ifyouv OTO XEKTIKO ti(iv6r\]ia TOO «eXXr|voxpicrTiavianoO». 'O 6notoi;, EITE CndpXEi OTO Xs^iXoyio EtTE 5xi, And rr\v KOWWVIKT^ 7ipaynaTiK(5TtiTa Tfiv VEOEXXrjvuv SEV Eivai SUVOTOV vd E^aXEi<p9fj. «'EXXrivoxpiOTiaviandi;», I'JTOI «6p9<58o^oi; EXXr)vion6^», arijiaivEi Tr|v TtoXtTiKfig 8i(pufj C7t6oTaor| Tf]<; "EXXd8o<; jiETa^d « ' AvaioXfj<;» Kai «AOar|i;», EVTOI; Tfiv TtXaiauov 8\uoc, Tfli; «AOar|5». 'O £XXr|vian6(; ndvoi; d^oTEXei (iid 7tayK6a|iia tOTOpiKi^ KOTriyopia, r^ 6itoia 7t£piXanpdV£i Kai TOUI; feXXaStTEi; "EXXr|V£<;, evfi oi 18101 ?7tp£7tE vd dvuTtpoao)^EUOUV TI^V taTopiKT) Siandp<pcotJT) TOU £XXr|vianoO (ito(p Tfj<; dvaToXiK^i; 8pr|aKeia?, 8r|Xa8r) TOO pu^avTivionoO. TOUTO dnoTEXouoE (xid EK Tfiv i5v oOK fivEU dvayKaioTr|Ta Tfji; sOpaiTtaiKfli; n£aoy£iaKf|g itoXutKfji; TOO nap£X8<5vTO5 atfivoi;, dXXd Kai |jidv TEpdoTia dvTi(paar| yid TO auvoXo TOO EXXaSiojioO. 'O pulJavTivian6<; 9' dTuoTEXouoe ETOI ma 8ir]vgKfj dvartapaywyi^ Xprjainr]<; EXXaSiKfji; ISfioXoyia^, f\a 9d 7tEpieXdnp TCJCO TO Tufjua TWV 6acov SHEIVOV 8ifoTOpiKd "EXXr|V£<; (Kai TO Tjifjua TOUTO 9d ouppiKV(i)8fj dnEXnioTiKd EVTOI; Tfiv KpaTiKfiv dpiwv, 6ao Kai fiv, X6yw Tfl^ ECpraitaiKfji; TOU 8idaTaor|i;, 9d dv£|i£V£ KavEii; TO dpKipfiq dvTi9£to), 600 Kai EKEIVO Tfiv oarnv Ojif|p!;av n<3vo 6p9d8o^oi xpmTiavoi, TtoO aTi<; XfiiToupyiE^ TOO EitiarJHoi) KpdToix; dpydTEpa d7toKXEioTiKfi(; 9d ETtiKpaTiicti (pX. OTO TEXoi; ToO dKoXou9oOvTOi; KEIH^VOU). ' H xpt|oin6Tr|Ta auvETtfii; TOU oiouSrjrtoTE rtoXiTiKoO TOU rtap£X9dvToi; EV^KEITO OTOV Pa8no itoO |i£ TI^V armaia 8uTiKOEi8fiv ouv9r|(jdTiov urcopoOoE vd auvTTiprjor| EVTOTCICOI; TI^V iSEoXoyia TOO Bu^avTtvianoO Kai Tfj^ 'Op8o8o^iai;, OTCOK; djtaiTOUOE rl TEXEOT] tfji; auyK£Kpin£vr|<; ioTopiKfjq TtpaKTtKfji;. To auTo pipaia iaxOsi H£xpi orJHEpa. ME EXXaSiKd ouvEJtfii; Kpnrjpia auvETCEia OTrjv TtoXiTEia TOO oiouSrJTtoTE £XXr|va TtoXtTiKoO T^TOV dSiivaTO vd pp£9fj Kai eivai v* ditopr) KUVEI?, yiaTi noXXoi £XXr|V£5 jtaXaioi TtoXiTiKoi KataipEOyouv OTt^v ouyypacpii «djtonvr|novEUndTWV» Kai «auvevTEU£E(I>V» TtEpiTfjg FIoXiTEiai; T(OV. noidorniaoia rt.x. HitopEi vd£xi, TdTiH^opEiEK tfiv OoTEpwv vd 'rcflj £va<; £XXriva<; rtoXitiKOi; yid TO «£9viKO 9£na» Tf]<; KuTtpou; TOTE HOVO 6d HTtopoOoE vd «8i£UKpivia9fj» TO 9£na Tf|<; Kurcpou, fiv unopoOOE 6 onoioi; rtoXitiKOi; aio9dv£Tai OrcoxpEton^voi; vd rtfj Kdti yi' auTO v ' dTtoSfi^Ti, yid rcoiov Xoyo to KujtpiaKO SEV 9d HtopoCoE vd £xi Miav SiacpopETiKtl E^Xi^T), rtapd TII; 6itoiEi; noXiTiKEi; SiaxeiprjoEii; TOU oiouSrjrcoTE £XXr|voi; JtoXuiKoO.

116
'AXXd TO OEHU UUTO 8£v Elvai p£Baia Ka06Xou Eva aTEvfjc JtoXniKfjc £nB£XE{ac 0£Ha, STKOC dvTtXanPdvETai 6 Kd9s noXniKdc TT^V SIKTJ TOU dvTioToi^T) rtoXiTEia. 'H AEijid OTO aOvoX6 TT|C dvTa7U£Kpi6r| Kai E^UTtT|p£Tr|O£ TO ouvoXo auyKEKpiHEvtov (oTOpiKtov dvayKatoTr)T<ov TOU TtapsXedvToc. 'H \ie\£ft\c y£ViKf|c 'loTbpiac drtoTEXfii ETtapKf] amoXoyia, 6Tt<t>c Kai 7tXrjpT| EpnT|V£ia, Tfjc TtoXiTiKfjc Tfjc A£J;iac. Oi rtoXuiKoi, fiXXoxiTE, SEV SriHioupyouv 'loTopia' ditXcoc TT)V UTtr)p£ToCv. 'AK<5(ja KI' STOV — 6?t(oc OTI^V TtEpiitTcooti Tfjc; nX£iov6TT|Toc TWV EXXrjvcov jtoXiTiKfflv —TOUTO yivETai x^Pk TT)V dvTiaToixri auv£i8iiaiaKr) ECKpiVEia... "Av Ti8£Tai 2va TupdBXtiHa HE TT)V EXXr|viKr^ AE^id, TOUTO SEV E{VOI TOU jtap£X66vTOi;- Eivai KOTO Jtdoov OUTT) HiiopEt vd E^otKEicoOfj HE T6 Ev8Ex6n£VO Hiac HETapoXfjc TWV auvOtiKSvCTTII;auy^povEC 8t£9v£i<;CTXEOEII;,fjyouv vd Tic ouv£i8r)T07toii^ar]. 'Eni TWV BE^dTCOv aOTfiv TIJTOTE SEV yvrapi^OHE d7t6 TT^V Afield TOU TtapdvToc, OUTE Kai Kdnoiav vu^r| npoBXrmaTiKfjc duo TI^V Siavdtiarj TT|I;. 'And T6 SXXo, Td KupEpvfiv flSr) K6nna, adv VEO K6nna nou 0£Xr|a£ vd (pavfj, 6d dvE^EVE KOVEIC, fiti (Ac JtpWTO ?pyo TOU 0d dvEyviopi^E Tdv TtoXniKdv £KauyXpoviano TOJV VEOEXXt^vrav, 5r|Xa5ii TT)V Cn^ppacri TOU KXaaoiKoO o^rJuaToc «A£^idc-'ApioT£pac» tou uitEpaXE r^ dvTi<paoT| TOU "EXXrivoxpioTiavianoO" Kai Ttou EtTtaHE OE noiouc Xdyouc (AcpEiXETO. ToCTO, BEpaio, fiv uiio9£aeon£ STI 6 DooiaXiOHOC El^E Kai OTI^V 'EXXdSa KdTtoiouc dvTiaToixouc npoc TT^V ECpmnri Spouc vd EK7tXr|po>or|. Kdircoc £TOI uito0£aan£ TO jipdynaTa Ttpiv dv£X0r| OTT)V E^ouoia (PX. T6 pipXto HOC «N£OEXXr|vion6c Kai IOT. ouax£Tio£tc» OEX. 81-82 Kai 96-97). 'O EOpeoTca'iKoc IoataXion6c SEV uitdyETai (puoiKd a£ Eviata 6£(opT|TiKd KpiTTJpia, ETtEiSr^ SEV OrcdyETai OE dvTiaToi^a Kai 6 sOpianaiiKdc Konnouvl°H<5c. ' O ZooiaXictidc TOO EuptojiaiKou Boppa Cuto TI^V OKavSivauiKii SianopcpcooTJ TOU dnoTEXEi (iidv SidOTaar) TOU TtapdvToc K6a|jou JtEpav T&V uitapx<5vT(ov 8uo aucTr|ndT(ov Kai TOO 67toiou oi 8ianop<pcba£ic EXOUV SHEOEC Kai pa0uTOT£C ETciJtTcbaEic yid TO ouvoXo TCOV ECpcojiaiKcov KpaTmv. TOUTO e(pdvr|K£ rtpoo(pdTcoc OTT^V TCEpiJtTcoori TTJC Aavico; — (iiac Kpiainri)TaTr|c ioTopiKd y.a>pa<; HETO^U ZKOVSwautac Kai rlJtEipcoTiKfjc Eupamr|c —, ir\c, 6itoiac r) dTtoiaSrJTtoTE dva0£(bpr(aT| TtoXiTiKfjc (6? rtpoc Tt)v yEiTovd TT|C x<i)pa EouT|8ia 9d sl^e pa9uTOTEC ETtiJiTcbaEic Eni TOU auvdXou Tf|c CitoXomou Eupomr|c. ' O ZooiaXiaHoc Tfjc SUTIKTJC ECptbrtTic 8iaq>£p£i dito TOV LooiaXiano TOU EupcairaiKou Boppa KOTO TO n^TP° KOU dnoTEXEl Hid TtoXiTiKr) TOKTIKT^ yid TOV EupojraiKov Kupitoc NOTO, TtpoKEiHEvou v' dvTtH£TO)Ttio6fj i^ HETaTtoXEHiKi^ fivoSoc a' auTov Tfiv KOHH OUVIOTIK ^ V KOHHaTtov Kai A o'UHH£TOXT1 TOUC OE nepiK'Et; KupEpvrjOEic EupcoTtaiKoiv KpaTtov, 6n(oc t-X- OTT^V TaXXia Kai 'iTaXia. 'O iTaXiKoc noXioTO KoHHO^v"1^?, H& £rt£^£ipyaon4vTi dno Tdv A. Gramsci 0£(opia TCOU 0d Xdpr| dpydTEpa TOV itoXiTiKd XapaKTfjpa-ToO «iaTopiKou ouHpiBaanou, urtfjp^E 6 TtoXiTiKuc KivSuvtoSEOTEpoc KOTO TT)V ETiiKpaToOoa Td^r| itpayndTiov, 8idTi i^ fivoSoc TOU OTI^V E^ouaia 9d urtESsiKVUE TOV SP^HO Kai Jtpoc Td dXXa KOH- KOHH aT <i (PaXXiac, 'loTtaviac), TtpSyna Ttou 9d iooSuvanoCoE — dKpipco^ E^ aiTiac TOU «ioTopiKoO aunPipaanou» — HE KaTdpyT|OT] TOU Cndp^ovTOC SirtoXiKou ouOTTJHaToc SuvdHECflv.

117
ToOta tv dXiyoii;, rcpoKEiHEVou vii d|ioXoyiiaconE TOV p<5Xo toOfeXXrjviKoOaomaXionou. 'H i8ionop<pia EV rtpuTou; TOU feXX. oooiaXtonoO elvai 611 toOioi; 8£v EXEI npo'iaTopia. Mid fiXXti «i8io(iopq>ia» Eivai 6ti, EVCO Td urtoXoina KO\I. KOHiuaTa (letaitoXeniKfii; K6ya> Tt\c, ounn£TOxfl<; TMV OTT)V 'AvTioTaari £7tai^av Evav dvayKUOTIKO p6Xo yid TT\ Srimoupyia TCOV jjETaJtoXEjuKcov Kupepvi^OEtov, TO eXXr|VIKO K.K. £T48riKE EKTOi; N6noo. 'H HEtd TT^V 8iKTaTopia vomnojcoitioi^ TOU o08iva npdpXrina 86eTE |3£|ktia itEpi dpvriTiKoO Ertr|peacnoO ToO 67toiou8i^itoTE Ku|3epvtiTiKoO £pyou. Ta SeSon^va auTd i^aav EKEIVO rtoO Od Jipoa£8i8av OTOV £XX. aooiaXiono TOV xapaKTfjpa Tfjg «£8viKf](; arinacia<;» itoXiTiKfji;, iioTEp' dm} Ti^v (pGopd TOO (puoiKoO <fopta tr\<;, 5t]X. Tf|i; AE^iSi; Kai TTJI; <puoiKf|5 EXXEivi/etoi; TCOV VjyETiKSv otEXexcov Trig. Kai SEV ?XEI KavEi; yid vd TO SiaitiaTtooTi, napd yd ) TU; auyKEKpinEVE^ aunitEpupopE^ TTJ; TuoXuiKfji; TOU KOT* dpx^v Tr)v 6vonaoia Tfj^ BouXfji; (&; «E8viicfJ5 Kai dvTiJtapETd6r| e&? djtXSi; £vo SXXo KO^ICX EVOVTI Tfli; A
(5'7to TI1V ^wTEpiKi^ jioXiTiKi^ (TUTtiKffl? tpoi; KaXuv|/r| ouv8rindT(Bv, dXX' dKiv60vtov (65 EireanE, Tf}<; ' ApxaTEpai;). rioid 6\ita<; E^

JloXlTlK^ HE Hid X^P" |IElOVOTrJT{OV, £K TfflV 6jtOlO)V ^dXlOTO SUO

dv£yvo)pio|JEVEi; <iTi<; 8i£6v£i<; axioEig; TOUTO otmaivEi, STI T^ 'EXXd8a OUTE TI^V ?vvoia Tf|<; «EocoTEpiKt]i; Kupiapxta?" SEV ?x£l <*? tcpdto? 8£8on£vr|v, dtpoO, OTOV Pa0|j6 rtou oi (i£iov6Tr|TEi; dnoSEiKvuovTai «Kiv8uvEi3ouoE<;» (rupayna KaSdXou SOoKoXo OE nid HEyaXotSEUTiKi^ cdv TI^V 'EXXdSa x^po, 6nou oi «auv<onooi£i; KOTO TOU £XXtivia|iOO» ditoTEXouv TtpounoSEOEic; Tfli; EitiKpaTo6ari<; EGVOKEVTpiKfji; iSEoXoyia^ — ^xot16 dpKETd t^Toia napa8£iynaTa, dnou Td dvTiOToixa Pipxia ditETEXEoav «£K8oTiKoui; 0pid|ipou(;»...), r^ dvdm^T) ^vtov KpaTGv EJIUKOXouOet aOTondTcoi;. 'E^cotEpiKT) TtoXiTiKr^ HE }iid xwp" rto|J ^X£l S"0 ppapEia N6nK£X Koi dKpipwi;, dKpiprag 8uo PpapEia AEVIV, SrjX. pia xo>pa-nXdona TOU AiESvoOi; AiKaiou; Td CTOIXEIO TOUTU, Siacpopi^ovTU oOoi(o8w<; TT^V 'EXXdSa dno TOV CutdXoiitov KOOJIOV EOprajtaiicfiv KpaTuv, E)tonEvo Elvai vd KaOopi^ouv iSia^6vTox; Kai TOV feXXriviKd aoaiaXian(5, iSiaiTEpa <!><; itpoi; Tii; EitiitTtooEi^ TOU OTOU? Sidcpopoug x^P0"? T fl? KoivtoviKfji; ^oifj^. 'H 'EXXdSa dig Etna^E I^TUV TO «EyyuT)TiK6 CT|H£io» TOU ECpuTEpou HECoyEiaKoO x^pou, 6 drcoioc; drtETEXsoE TI^V «ypanni^ da(paXEia<;» Hifi^ i6pio[i£vtii; TtoXiTiKfli;, 6rt(o<; £i8a|J£ v' dvayvupi^ouv oi (jEydXoi ioTopiKoi Tmv KaipSv no?. 'AXXd arJHEpa i^ SiEOvTi^ oTpaTtiyiKTJ, St^X. r} OTpaTT)yiKi^ Kai Tfflv 6uo auoTrmdTiov, sivai i^ XEyoH^vr) «6XiKi^ OTpaTr|yiKi^» (Globalstrategie) Kai i^ 671010, Ei5iKd OTOV x™P° T'1(5 ECp(bTcr|<;, Ev8iap£pETai yid TO ouvoXo Kai 6/1 n£novfO(i£V(Oi; yid Tt^v KupiapxiKi^ 8i£K8iKT)OTi Eni auyKEKpiH£V(ov x^P^v- "AXXa^E H^TTCOI; 6 00010X10(165 TT)V ormaoia tfl? 'EXXdSoi; <&<; £^aipEar|<; drto TOOTOV TOV Kavdva; Kai i^ StapKoOoa TETOIO or|naoia Tfji; 'EXXd8o<;, Ttoppto d^Exouaa TOO vd Ka6opi£r) EiSiKOjTEpE^ oxEa£ll» HETO^U Tflv 8i3o auaTrmdTcov, SEV jtauEi v' drtoTeXfj 8va TcpdpXtma — ouvaydnsvo died Td dvaXXoitoTa KoivcoviKd 8E8o|i£va TT|I; 'EXXdSo? — HEOO oTig T8ie? TII;

118
TOO SUTIKOVJ Md oi «d8uvaiu£g» TOUTEg SEV Citfjp^av dvaiTiEg. ' A<poO TO KupEpvwv KOHIKI <6g vtog <pop£ag Tfjg iSiag TtaXaiag «£9viKfjg» TtoXuiKfjg dvfjX9£ OTT|V sgouaia, 67tp£it£ vd SEI^TI 6n fJTav IKOVO yidToOTo TO £pyo. ' AitapaiTr|TO npog TOUTO fJTav v' djtoKTrjar) Tf|v TauTOTr|Ta TOU KomjaTog «KpaTrjnaTog». 'E<p* oaov Td npopXrj£!;a>T£piKfjg TtoXiTiKfjg (jjtopoCcav vd Xdpouv TOV xapaKTfjpa TOW EOWTEKOIVCDVIKOJV EKTOVOKJEWV, OugEli; 9d EIXE dVT{ppr)CT| yid TT)V |4(XKpOT|n6-

pEuor) TOU napovTog K6nnaToi; OTtiv E^ouota. Td cuv9rjjiaTa auTd T^TOV pEpaia Td ^<o oi pda£ig» K\K. TOUTO a£ Hid OIKOVOHIU Jtou OT6 ysyovoi; Ttov pdoEcov (daxETCog p^paia Sv TO 9dvouv OTIIV KaTavdXioor|, dTioppo(pou|j£va drto TOV KpaTiKO 0 itpoi; 8iaTrjpr|aTi mag dvaXXoidbToi) £6viKfjg i8£oXoyiag) Kai HE TO OUTOJtoXiTiK(bg 8£8on£vo, 6Ti Kam.ua Kup£pvr|ar] SEV Eivai dpno8ia v' drcoipa1 yid KdTi TETOIO, depot UTIO TO TpE^ov Ka9EoTiog TOW 8iE9vSv C/EOEWV aCTEg SEV Eivai aav,£T£g HE SXXEg pdaeig TOO TtXavriTT), ortrag TC.X. Tfjg Koupag. KavoVIKO, £va KOHM a It°1-' 6d 8iE9ET£ oi^HEpa jiid Sscopia E7ta<pfjg TOU EXXriviKoO x^pou HE TOV ouyxpovo KOOHO, TO unoupysio JgraTEpiKoiv HE TT^V d^io6prjvr|TT|, TI^V KupioXsKTiKd yid KXdnnaTa SiTtXonaTia TOU 9d ETtpETtE ditpoaxr|HaTiaT(i>g vd TO dva9Eor| OTig dpno8ioTT|TEg Kdnoiou dXXoSaJtou TtoXiTiKoO... Oi dvTivo(jiEg TouTEg dvayKOOTiKd 9d urcoxpEuvav TO KupEpvrav K(5|Jna OTT)V EyKa9i8puar| TOJV iSEoXoyiKwv EKEIVIOV HTixaviontov Kai |jE968a)v, TOJV avTartoKpivoHEvrav aTig ditanrjaEig 8iaTT|pT|aE(og TOU OTT^V E^ouoia i6g Evog «fiXXou K6nnaTog». MrixaviOUKPV nou TEXiKd KavEig SEV TtpotSt) Tig TEXiKEg cruvEJtEiEg. AEV Eivai Tuxaio, 6Ti KOTO TO TEXEUTaia xpovia fj £XXr|viKr} Kowovia |j£T£pX^9r) OE Kowcovia TCOV vapK(i>TiK(ov. Td vapKtoTiKd Eivai HETpa jtoXiTiKfiv SiaxEipr^oEwv. "Av 6xi Pf.paia dito tr\v i^yEoia TOU Jtap6vTog KojinaTog, dTtcooSrljtoTE dito TT^V (jsydXri HaCa TUV TtoXiTiKfig EVEpywv auvEpyaTcov TOU, itou HdXXov Eivai dSiivaTo vd aK£ip6ouv SiacpopETiKd... ndooug Tdxa And auToug JXEyxEi i^ r^yEaia TOO JtapdvTog Kdn^aTog; "Ooo Tcbpa yid TO 7tp6pXr|na TOU oooiaXioTiKou odXou (odXog, P^paia, fiv OKE(p9fj KavEig 6Ti oXiycov jaoXig xpovuv SEV fiKouyE KavEig napd yid «£0viKoippoaOv£g», «£a|jopouXydpoug» KXit. oi SE Ha9r|T£g SrtpETtE v' dKouvE OE Kd9E «£9viKr^ yiopTi^» Td dvTiKojiHOuvioTiKd 9oupia TOJV KaBriyriTSv Toug), TtpdKEuai Jtpoipavibg itspi TOKTiKfjg \ii\g TUV «E9viK(bv» KOIVIOVIK&V TtXamicov: 6 adXog auiog CKOJIO £xsi vd (o9fj TOV KOOHO itpog TO «'ApicT£pd» (TOUTO TrporiyouHEVwg TO £KOVE 1^ «E9vxKo<ppocOvt)» Tfjg As^iag) — , x'OPov oiyoupa «£XXtivoxpioTiaviK6v», d(poO OUTE Kai OTI^V dvaToXiKr) Eupcbrtri HTtopEi vd ucpioTUTai ETuarJHrag doTiKov K6\ma... 'Ev dvTi9£C£i Jipog TT^V UTt6Xoi7tr| EOpuTcri, oi oxEOEig 'ApiaTEpSg Kai SooiaXianoO EV 'EXXdSi TtapaHEvouv TtdvTOTE oTa TtooooTd Tfjg e9viKfjg dnoipaioTT|Tag... To 7tp<5pXr|na TOU ooaiaXioTiKou TOUTOU odXou Eva Kupirog ESEI^E: 6Ti TO EKXoyiKov yiyv£o9ai EV 'EXXdSi oujjpaivEi eptinr|V itdarig iSEoXoyiag Kai TO EKXoyiKO dnoTEXEOna EgaipouHEvou Pspaia TOU x<bpou Tf(g 'ApiaTEpSg, pdciEi fevog

119
Hovinou x<i>pou fiXXrov KOIVCOVIKWV jtpoapdoEiov — Ttov 6atov undpEOE f\) iaTopiKr} E^EXi^rj if|5 'EXXdSoc; vd Srmioupyrjcrri. Fi' aCid Kai 6 aoaiaXianog attiv 'EXXdSa — Jtipav and topiajiEVEi; «Ka8dpo£i<;», oi drcotEi; S^iax; ditoTEXouaav fiXXou £'i8ou<; y£viKtoT£p£<; dvayKai6TT|T£<; — SEV £up£9r|K£ |j£ KOT'

oCoiav xpEtooEK; KoivtoviKtov npopXr|naTtO|jtov. Kai dpKoOv Suo novo rtapaSEiyHOTa, Ito|J undyovTai otd ouaia>S£aT£pa: To 9£na Ttov ax^cscov °EKKXr|aia<; Kai Kpdioix; — 0£|ja Tauioormo HE TI^V uitap^r| Tfji; 'EX.Xd8oi; c6i; Kpaiou? Kai m\yf\; rtavTO£i5oO<; 1^5 KOKoSainoviag —, yid 6noio8^rtoTE Kdnna nov 9d T ditaa^oXoOoE EpitpayndtdK; i^ ETtiXuoTJ TOU, oOSETtoiE 8' dTioTEXoOaE GEJIO (JepiadTtOlpdOEtOV Kai TtoXlTlKWV £KH£TaXX.£>5o£<OV. TOUTO IJJtfjp^E TO JtptflTO (i>C,

ToO KupspvcovTOi; KOHHOTOI;. 'Yitfjp^E Tcopa i^ d7tapaiTT|Tr| xpoviKi] ETidpKEia Kai TO £i5oi; EKEIVO TMV dvayKaiov iSEoXoyiKcov TouXdxiaTov dXXayfiv, jtoO 6d £Ka9ioT(ov T^V E^ayysXia JcpaynaTiKOTtiTa; ME TOV OPTIOKEUTIKO ydjio oi EJtavTpEuovTO «£V(bmov TOU ©EOU», 6 ditoioi; ©Eog, &<; yvwoTdv, SEV HE KaTOXDpoKJEig Epyaoiag, napoxii aTEyt|c; Kai EJti5ondTiov, KOIVMVIKEI; 7[£pi9aX>)/£ii; KXit. Mi TOV itoXuiKo 6nwi; yd|jo oi SvOpwjioi KavTpEoovTai «Evd)Jiiov TOU KpdTou^», yid TO 6itoiov 6Xa TO TtapaTtdvw dicoTEXoOv auvTaynaTIKEI; urtoxpEwoEig Jipoc; TOUI; TtoXiTEg TOU. ' YTtfjp^av icporiyounEvox; 6X' auTd EK TOU KupEpvfivToi; KOHHUTOI; Kai n£oa OTO EXdxioTov TOO xpovou itou TO «n£Tpo»; MnopoOjiE auvE7tS<; vd TtoCjiE OTI TO Kupepvwv EXpr|Oij»oitoir|O£ dTiXtoi; md napa5£8oji£vr| KpaTiKi^ voTponia, npoc, KOnnaTiKfiv (aovo ouvGrindTeov. Fi' aCTO dKpipffii;, \a-f\v l%ovta<; Kannidv i8EoXoyia EV 6v6|4aTi Tfj^ dnoiai; 6d nETE^aXE ri<; E^ayyeXiEi; TOUCTEJtpd^r|, TOV iSiov Kaipo Tioii EiofjyE Tdv noXiTiKo ydjjo SiEpEpaitovE TaiHoxpovox; 5id TOU unoupyou O'TI «fj Kup£pvr|ar| SEV itpdKEuai vd SiEUKoXuvr) Tiqv xaXapmar) TMV 'OpOoSo^ia^ Kai FEVOUI;, Jtou C(pupr|XaTrj0r|Kav OE Kpioi^Ei; £0viKd i;» (BX. F. Mt|XioO-0. MiKpoOTtJiKou: «£TIIV U7tr|p£oia TOU "E6voui;», S.E., OEX. 53). 0d r^Tav o<pdXna vd (AniXoucE E8S KOVEii; rtEpi «itoXuiKou £Xiynou». np6K£iTai drtXot n£pi Tfiv dvTi<pdo£<ov ditouoiai; -ci\t; 67ioia8rjitoTE tSsoXoyiai; yid TO ouyKEKpinEvo Eyx£ipr|na. Kai cpuaiKd TO (jEipo dnETU^E. «'An£TuxE» SHOK; Etvai XE^T| icapa7tXavT|TiKrj: r^ KOIVIOVIKI^ ditoTUxia TOU HETpou u^fjp^E (aid i8£oXoyiKrl ETtiTUx'i — EOTCO Kai dxpEiaoTt^ — ytd Tr)v 'EKKXr|oia, i"! 6itoia KaGiOTd 8id navTOi; tocoi; dSuvaTr| TIIV 6jioiaSii7toT£ ou^TTicr) TtEpi TOIV ox^oEtov ' EKKXr|oiag Kai Kpcrroui;. Floiog n?top£i TOU XoiTtou vd ia%vpia()f\, STI OTO «1 Oov H£Xo<; Tf^<; EOK» r^ 'EKKXr|oia 8sv drtoTEXEi TOV <pop£a TOU "E9vou<;; "£TOI Xotrt6v 6 SiKaiuKO^ EKtJuyxpovionoi; Tfj; 'EXXdSoi; 161; ECpwitaiKou KpaToug 9d ouvioTUTai OE 6,Ti ouviaTUTo: ot OXECEII; TWV rtoXnSv t5i; npoi; TO KpdTo^ Kai HETa^O TOW 6d puOni^fflvTai 81' EVO<; AiKaiou Ttou 8ianop(ptb9riK£ dKpipfi^ duo TI^V ioTopiKr) SidaTaarj 'EKKXr|aia^ Kai KpdToui;, EVW i^ KOWUVIKII uTtdoTaar) Ttov i8iiov dTd^cov 9d auvioTUTai dTto TO Sv auTd EpajtTio6r|(jav «xpifTiavoi 6p9dSo^oi". "Hyouv KOTO EitiaTrinoviKi^v 8iaTuntoar|: TO KpdTO^ 9d XEiToupyfj Kai atd E^fji;, 6roo<; Kai aT6 nap£X96v — KOTO pt^iKr)v SidaTOari Koivtoviai; Kai

120
q. Midi SidoTaaT) nou dnET^Xeae dvEKaSev Kai TOV itio dacpaXfj urixavia^io auTonpoaTaaiai; TCOV yT|y£V{Bv Sonfiv: 6itoio<; fjOeXe vd Kpivr| SITE TO £va BITE TO fiXXo, aOTO|idTax; EupuJKdTOv aTO neTa^C TOUI; KEVO!... To fiXXo Kai aopapcoTEpo napd8£iyna Etvai, CTT6 (JEV TOUEU Tfjc; TtoXiTiKfji; dytoyfji; 6 «dyo)va<; yid Tr|V ArijioKpaT{a» — £V(pCTTT^Vouaia UJtdpxov TO KupEpvSv K<5n|ia neoio TWV itopa6e8onEva)v KpaTiKoiv SiaiKaoiSv T^TOV CutoxpEcoHEVO vd 7tpoa5£x9fj 6Xou<; TOUI; (iTixavionou^, HT^SE EKEIVOV Tfji; XOUVTUI; E^aipoun^vcov — OTdv 8E ysviKcoTEpov xwpo 7tai5Eiai; i^ Sid ToC yXaxjatKoG KaTdXri^t) a' £vav «jtoXiTia|i6 TOO naTioO». Aid TOO yXcoaaiKoO £7tiSia>K£Tcu vd KaTapyti9fj jiXrjprai; TO pipXio dTto TI^V dyoy'l ToO VEO£XXt|voi; Kai dvT ! auTou vd sioaxOfj ^ (pcoToypacpia (E<prin£pi8£i;, TriXedpaoT)). AUTO Ttou OEXOJJE vd orinEiaKJanE Eivai r^ dvTiipaoTi Tfflv TipayndTcov Kai dxi 1^ armaoia TOU^ Ka8 ' EUUTI^. ©d EVOHI^E KavEii; 6ti aCTd 6Xa Elvai TeXiKfix; cOncpcova ^£ nidv cpiXoooqiia 6jt(opoXaxaviKfl<; dvaitTUi;, Jtou 6d (jitopoOoe f\a HE TOUI; SfiSonEvou^ TTI<; (jrixavioiaoui; v* £VT6<; TT^I; EOK, Sv itapaXX^Xioi; 5sv S^XETIE Tiiv Enipioori Kai fiXXoiv «ax£5itov dvanTU^Etog", Sn<ac, «pio(iTixaviKf|(;» KXn. 'H \i6vr\, TUOU EJtipdXXouv TOUTED oi dvTKpdoeii;, SEV elvai novo 6 Pa9no<; KOTO TOV 6itolov PpiaKETai TO napov Kdnna Ka6T]Xcon£vo OTU iSsoXoyiKd 7rapa8E5on£va, dXXd Kai 6 Paflnoi; nou PpiaKETai SECHIO Tmv Ka6iEp(OH£V(ov 6|id8cov aunq>£p6vTcov rtou Kupiapxouv TtaTpO7tapa86TO)i; TOOfeXXriviKOUx«>pou. KaTd ndoov 6Xa auTa Hitopouv vd ot^naivouv TT!V KOIVOMKT) EKEivti r^pEnia Ttou 6d diraiToOcav oi npoajtd9£i£(; Tfl^ Snoiai; « ' AXXayf|i;», Eivai KdTi nou 8£v xpeidl^ETai EiSiKr) CU^TJKOVEvai; SidXoyoi;, ica(ania 8iaKivT|OT| iSerav. LTI^V EiticpdvEia XajjitOKondEi pEpata Kanoia 8<5ari «7tXoupaXionoO», 8e8o(i£VTi(; Sjuo^ TTJ^ KoivraviKfji; 8idO7iaari<; jtou EJtupEpEi fj 8pdar| TMV- uJtapx<5vT(ov iSeoXoyiKmv (irixavianffiv, 6 «7iXoupaXianoi;» dJtoTeXfii OTpaTTiyiKi^ SidaTaati Eviaxuoti^ tSv TEXEUTauov. *I8ou nid Jt£pij[Tcoar|: noTe T6 PipXio SEV ECp£9r|K£ uito jtpoypannaTiKov 8i(oyn6, 6ao JIETO TI^V SiKTUTOpia |i£ TT)v «viKT) Tfj? At|noKpaTia<;» Kai TOU «aoaiaXianou». To napd^EVO Eivai STI EC(pufl Kara Td fiXXa fiTojia, EV^ dito TO 8va HEpoi; TtapaSexovTOi TO TtXfjpEi; KOKKdXa»na — Kai (jdXiaTa auvtaynaTiKfi^ KOTCOXUPCOHEVO — Tfji; «£XXt|voxpioTiaviKfj<;» jia^ iSEoXoyiai;, dnd T6 fiXXo jioid^ei vd KUTacpdoKouv yid TT)V ) «7tXoupaXianoO». Elvai 8r|Xa8^ odv vd XEyajiE 6ti TI^V £noif\v TtiaTofe sSviKoqipoaOvTii; XEiToupyouoE T^ AritioKpaTia, ETteiSii OTO JtspiJtTEpa ETOOXOUVTO Kai TO gVTUTia Tfj; 'AplOTEpSi;. "OTWOc; T6TE TO "StlHOKpOTlKO"

aOTO tiETpd ditEOK67t£i OTI^V Eviaxuori Tfflv TiapaKpaTiKoiv HTixavianffiv Kai TOU XacpisSiOHoO, fTai, vojii^O|ie, Kai oi^HEpa 6 «7tXoupaXiano^» 8sv dnooKOJtEi EtjiT^ OTI^V ouXXoyt^ dpouXov KOHHOTIKCOV 6na8(5v EK T&V KOTO) («Ta£5 SuvaTdTrjTei; » OT6 K<5nna, rjyouv iaon^SioaTi gvavTi TTJI; eaaiKOHHOTiKfjc; lEpapxlai;) Kai, duo ToiJTTiv TT)V «Ka9 ' iiXTiv» auXXoyr^ TOW 6na8uv, Evioxuori 6Xwv TWV fiXXoiv nt)xavionmv TOO itapeX9(5vToi;.

121
Efc 7tp6o(paTo 8tiHoai£und TOU 6 N. Arjuou (BX. «OiK. T<xx.», 13/3/86, OEX. 32) 6iaBEBaioi STI «Td PipXia KUKXo<popoOv £X£u6£pa» — SvapEpaicoati jtoO 8d f^Tav dSid<popr| P^paia, fiv 8£v ETUXOIVE vd TT^V Kdvri Eva? 6J;uS£pKr)<; 7tapaTr|pr|Tr)<; Tfflv KowtoviKfflv not; itpayndT(ov. Kai KUpiax; vd TI^V auax£Tiar| n£ tov «7tXoupaXiCTnd». To v<5t](ia TOU «nXoupaXionou», EiSiKdCTTdvx&po *°0 pipXiou, ji6vo And rf\v dvdXuori JtpaynaTiK(Bv 8£Son£veov nitopEi vd pp£i TI^V 5iEUKpivr|CTrj TOU. ££ KaGEOTona 6XoKXr|po)TiKwv iSEoXoyidiv SEV djicoaSrJTtoTE novi(iffl<; d7tapaiTr|Toi oi KUTdXoyoi XoyoKpiaiai;, nap' 6Xov jtoO aOToi TtdvTa vmdpxouv. nfi<; Tdxa HitopoOnE vd E^riyi^ato^E TT^V Oirap^r) 8uo n6vo na9r|naTiK&v pipXioJtcoXEiwv OTI^V 'ABr^va — Kai TOOTO ETII SEKOETIEI; SEKUETIMV — n^ TT^V unap^r) 500 TOuXdxiatov «EK8oTffiv» OTT)V rtspiox^ jtp(OT£uoOari<; OTOV unoXoiTiov x<opo tfj? y£viKfj<; «KouXTOupai;»; 'YitdpXEi itpfOTEUouaa 5 EKat. OTOV K6ano, itoii vd rcapouoid^ri TETOIOV ouvSEtiri aTd EKSoTiKd TTI^ jtpdyHOTa; Ilooo Tuxai« Eivai f\» KUKXocpopia pipXtov (ife TI^ aOv9£ar| aCTrj; ZTO Flav/mo anaTaXvffivTai (puaiKd oi (5p£<; TSv (poiTT|Tc6v \it TO vd 8i8doKtovrai itEpi «8iKaid)naTO(; i8iOKTT)a(a<;», u?tdpx£i 6(1(01; §va «8iicaio TMV EK8oTfiv»; tt&c, HiXa^iE JtEpi EXEuSEpric; KUKXotpopiai; pipXiov, STUV 6 HEV «EK86TT|(;» XEiToupysi OTI^V i8ia PUOT] HE Tdv navdpr| (f\) Siacpopd sivai STI oi TEXEUTOIOI SEV xP'm«to5otoOvTai dno TO KpdToi;), £V(3 SEV CitdpXEi £va? EniatiHOi; KOTdXoyoi; 6Xa>v Tfflv EicSdaEiov, 6jtto<; EXOUV ^^a Ta KpdTr) TOO K6anou, 6nou, fiv «SEV 8uHatai» 6 pipXio7t(bXr|<; fj fiv «SEV ^Epr|» TO pipXio jtou TOU ^r|TavE, (iitopEi 6 TSioc; 6 dvayvmaTrji; vd v|/d^r| vd Td ppfj; AOTd dpayE Tuxala Elvai; Iloid Elvai r^ KaTOxupiooT) TOO dvayvcboTTi SVOVTI Tfji; «nvr(nr|(;» fj tfji; 9EXr|ar|<; TOU pipXiort(bXr|; AuTd 6Xa SEV ?xouv v(^ Kdvouv HE TT^V 8iaKivr|ar| TOU pipXiou; auyypatpEii; EX EI XPTHjaT°5oTria£i TO KpdToc; vd EKScixjouv oi 18101 Td pipXia FIOTIxP1|JaTo8oT£t «£KS6T£i;» Kai6x l auyypacpElc;; 'An' TI^V dndvTT|ar| o' auTd TO EptoTi^aTa jtpoKunTEi TO fiv «KUKXocpopouv EXEu6Epa» TO pipXia. 'EjttKpaTEi Pfipaia TO KaXSi; ouoKEuaoHEVo oX(5yKav STI «oi "EXXr|VE<; SEV 8iapdCouv». "Vno tic, £XXr|viK£<; pipXiaKEi; auvefiKE^ Elvat KUT' dpxrlv np6pXr)na, fiv OE 6jtoio8rJ7tOTE (i£poq TOU Kdajjou 8d Sidpa^av jt£pioa6TEpoi, cSoTdoo Td Kupufl; EpcbTT|na SEV Elvai fiv Siapd^ouv oi "EXXr|VE<; dXXd Tteoi; TtouXiSvTai Td PipXia. Flfii; SiKaioXoyEiTai r^ T6or| JtXr|6c!)pa EKSoTiKSv OIKCOV, nSx; SiKaioXoyouvTai TO SioEKaTomiOpia jioO KUKXo(popoOv OTOV x&po TOU pipXiou H' £va KOWO «7toO SEV 8iapd£ei»; Iliac, yivETai Kai ^EKIVOOVTOI; KOVEII; duo ruXaoife (p6dv£i CTE Xiya XP<5via vd yivr| EKSdTrji; EcprmEpiSo^; Tl&c^ yivETai Kai (6piCT(i£va pipXia (Kupleoi; «XoyoT£xvia^») Eyyi(^ouv doTpovoniK<i uv)»r| TtcoXtjascov; Hapd TI^V dvunap^ia aToixEiwv (CTT)V 'EXXdSa JIOT^ SEV uitdpxouv OTOIXEXU yid (pXfiyovTa OEHUTO), TO dnoia 6d HJtopouoav vd 6Sr|yrjaouv afe Hid dKpipfl T&V itpayndT<ov dvTiXr)V|/Ti, OTOix6ni)5Ei<; Xoyionoi £7ti TUV itapExojiEViovCTTOIXEIIOVEivat Uavoi yid TI^V auvaycoyi^ Kditottov vormdTiov. Oi 35.000 ToCXdxioTov KUKXo(popouvT££ TuXoi pipXicovCTTT^veXXtiviKi^ dyopd, H^ ?va oujKptova \it Td arjHEpivd S£5oneva HEOOV 6pov Kdotoug 200.000 8px. yid T6v

1DAJ3 QOO'OSZ !° SCOIAJ? Ay,. 'AOAjrlOgSg AOJSllOgS? ATO1 513A3SQ 9Mp

bsonosddoup '5i3030ojin 5?siiUdo>30 IDAJS o-<9 5(orfp piny '('Uf* — SoiDrt^OA (i3Ap jorloiDXiAorl — «O*DS» 01 loiou '«oi^{jid, 9^ns» 01 Aao^pjJDig JOIOM) 5i30irl0Dd,Dig DiDjJ3{j 5?sii30ou(i 3tl 'OOO'OSZ 5iio wdcU -ylig 'Qorlon0U^u 001 %t~Z P1D <"dO^ Aao5j/.o^oim Snoi nd^riUo IDS OOO'OE ADrtos3 5aoi 0113:13 'Ano5 -pjjDig (\ou Q00'£ P1^ ADoU^irl :AD3iU00)ii^3{)3 DiorlX-pdi: pi sioijig,, '«5aoiaD % up
5O1O1XD3( DO3I1 1DAJ3 AUrl pA 31DDt1(J)l'<D31DdDlI pA 131I3dli Odl3d3(t) DA3ADM 3r1nOM3"<{) DriD . 131 OOS 1O"<9 , l31 10"<9 1DAJ3 Dgp-<^g _ AUlD AdO^pjJDlg 1OO9»

J3K 3X53 noi odiDS 910 filiApdoO O, 'A(i°5Pf)Dl8 ^3A^X"<3., !° AS 91 P o^-^p 1DAJ3 5corto 9iny 'DIACOAIOJI ADO A^Xdp .ID* isXdpiia A3g uoig 'n
001 DlA(OA105t 1DA13 A3g DJACOA1OJI ^OHAlr^3 ^l DlDj)3g t«135p^D19 A3§ OO1I» QOA1OJ1

!>OA5 (bo3i1 IOWA}/. AOiprlUdX ATOI AWIQD UoliAisiDig ^i ID* odroi ioi3A)A Sroy •^^^nd)Dlg AU*i/lo^odod> UA3rl30iiounodii DIAPM AUi srl 5torl9 Scoidaji '«Aro3iU0A(io Amoao^Digi" Aco^yp ID* Uoroiurlao IJL ^iilodgAao Alii 3rt JDS Stoin^sg j5ogid3rlUd)3 5Ui9g3t3 UAJ/, DA IDS 3ioD-<ix ouip UoJiAissJ DA isdoiirf Dgp-^yg, A^IIO no '1D113^U53 5ro{)idsp ioig.. •••«noAd3 aosiA03»
-31AOO 5m{jldsp 1DAJ3 UOD1S3113 OO1 ^SllDrlUdl3XlU3 \Ji llOlg '[llO3-<31AnO AO1CID A91 plDS ADSU00plODYUDYX01I 53^^3ldOS aoi !)3Sl/.0-<Odod) 10 110 3tlDAlDd31irl(10

DA 5o0p-^ ADI^I p0 'x 001 noinyi)d)33i 5Uiogs3oyn/.3rl ItAjA DA Uop0* 'S ArorlXndg Arogpi^iX x SrosoiiAixnig oisdiodX. A(0i30oig 'SIOD^M oup 'U Ay,. •••ioi3/.pi:n 5Ui9idUioDdg ^isuogsj 1,1 Aoioit9 A9io '5Usu 5Ui odmX 13A3^ A? AGIO Smug 'DlAO^pdDlI SDioDilUo «5ljsiioirl0nd» oirio ,1/113^310^ Di3dod>g i ^i '«!>oiDrl(pYsnji nosnogs3» 13A3/. A3 noi SoioDrlUo !>yi3iiA -(OAIOS 5j.il 5liA3rtog3g 'uoig 'aojY{ji^ 301 osrloi AOI pi/, lips 3Tlno0oidoii pA srfno
1DA13 DA Ddmi 5(0 5q)AD011i) AOTyill A(01A30d3(t)DAp AO)gDl"(lX 5£ A0)l

A^I 3rlo)d35 DA DiO{J3{) 3rl0odoiirt A3g '5noipd^ rioi 5orlUotii3 isXdpii^i A3g aoihy, 'DiA9dX ong U aoirfpA^ 30 nyou 91 «5oyiii» 30ps 9 '(5rou srinogi p0) i3Xdpuo 91510 5?) «AmiocoAADAp 9Aios» OA3T1 -OAa0n3ios 91 ?rt '5(o0[iAci3 !ogoo3 DIO^IIS ADO 3rtmoUd(030 pi pA DI^ID DiortUdX pi odmi isijsdu 'uys inosiiiyoii 30 'oiorlrlos pio «iOA3rlmaisig» IDAIS Atoo9 — A(od3i(o/.i^9 nyou n^Dwrt IDISAJ/. UrfoADios ^i DiD()3{) niocio AUij -DidfirfrloiDS?
Qt7 AfloXlOlOllAp ADA30DS A91O D1D{)3{( SlOlip '«A(01OgS3 00£»
A5X

05D13rl

nA3rl

-prlsADiDs 3rfa)o^d(030 pi DA isusdii 5jg pipo 03 PX iD2°53 P1 1O1S1 5° AaooradUx^ pA 5jd(oX 5noi DJY{)I{) pi piA SUiogs? U03d(j AD '5i3X(ii^>3 5noinD3 A<jod(030 PA i3ii3dii A(oipt1/.DdM AMI 5^<bri SJisoiAXsiAno ilii (b/lpy '5oiDrl(iiDno QosDid -ocbopias 301 5i3do<b IDAIS A3g fiou Aodijrf 91 pins 'IOIQD uoig 'A(OioDd(t>Di3rl 3ino A(03d)Dd/./.ao 3130 Dgo^j DiD(J3{) AnoXdpufi A3y 'doi^fjifj noi odroX A9io i^tlXodg Didtirlrloiossoig QZ noiiidsii "<Ug 'f'-\s UosXo a PA srfnodoiirf 'Srosixpiitss piooooii pi Aaoop^^DiAp DAOABS pins , 3(ioi psig AaoXg 53ipgs3 jo up cioA3rlog3y juituuiuij\g A(Oidnrlt1oiDS3oig i_ 5aoiops Apooii OSI^OAOO DAJ ?o AgoXioioiiAp 'ADA30DS

ZZl

123
i;, TC^TE pfepaia TtpEJiEi 6 Ka6£va<; vd SiaOETT) jiEpiitou 84.000 SpxTovxpovov yid pipXia, 5r)X. 7000 Spx- itEpiitou TOV nfjva, fJToi vd dyopdi^ri 10-15 PipXia nr|viaia><;. 'AniOava itpdyimTa Kai oOSoXox; aunpaSi^ovTa HE jtaXaioTEpEg OTaTiOTiKEg 8ia(p6p(ov «EiSiKiov» jtEpioSiK&v Kai itpooraTtwv, auiiqxova LIE Tic; 67toi£g fivo) TOO 76% TWV ' EXXrjvwv SEV Siapd^Ei JIOTE, TO TtoXC 2,5% LioXu; EVO pipXio TOV jjfjva Kai 0,23% laox; TtEpioaoTEpa. "Ooo mo uyriXog 8s imoTEOfj 6 dpi6ii6<; Trav auv£i8r|Tw<; Siapa^ovTwv and TIC; 250.000 T<OV «7tEXaT(bv» TOO PipXiou (auvr^OaK; TOV CnoXoyi^ouv OT-II; 40-50.000), TOCO |iiKpoT£pr| itpsnEi vd OitoT£8fj T^ dyopaaTiKr) TOUC; SpaoTTipiOTr|Ta, SIOTI aCToi E/OUV Kditoiav i5£a c^ETiKd HE TO jtpdy(jaTa Kai TTJV JtoioTT|Ta TOU pipXioo. "Av 8s Kai TtaXi E^ auTffiv JIOOUE 3.000 TOUCJ dvitac, TOO KOOHOO TOO PipXiou, T(3T£ auToi aTraviox; dyopdfjouv EXXr|ViKd yiaTi Siapd^ouv ^Eva. Td voO^Epa Xoinov auTd TtEpi «dvayv(ocTc6v» Kajinid jtpaynaTiKOTr|Ta SEV E^OUV, dTtoTEXouvTa dnXto; I'IPEHIOTIKEI; KaTaoTdCEII; yid (Apian^va npdynaTa itovi jtpEitEi v' d7tooio)7tri6oOv. 'O x°P01; T^lv 6io£KaTOnmipiwv SpaxuSv OTO x<"P° T°0 pipXioo 5iv nitopEi vd 8iKaioXoyr|6fj |j£ TO vounEpa aCTd Kai cpavEpcbvEi 8uo itpdynaTa: itpfiTov JIEV STI 6 dpl0^6l; TUV 6ocov 9£Xouv vd Siapdaouv Eivai noXO HEyaXoTEpoc; TWV 6ouv auvrjemcj ipEpovTai jtwi; 5iapd^ouv. ITO yEyovog aOTO ctripi^ETai 6 p6Xo<; TOO TtXaaiE OTliv 'EXXd5a Kai TCOV «ypa(p£i<ov», JIECCO TMV 6noitov £<p9aoav OTO AiydXEO) Kai fiXXa JtpdcTEia TO Epya HEpiKfiv dKaSrinaiKrav ^ac;, EOTCO Kai (>7t6 TT|V pipXioSeTiKii TTJCJ (pouvtaviEpai;. "Ooo tiEydXoi; 6ntoi; KI* flv uTtoTEOfj 6 <ipi8|K><; TUV 6jicoo8rjjioTE dyopa^ovTcov PipXia OTTJV ' EXXd8a, Sev dpKEi yid vd E^riyrjari TOV TpEXXo x°P° T™v SioeKOTOHnupitov. AIJTOI; yivETai KaTavor|To<; [jovo ano TO SEUTEPOV: STI 6 ojiou8aioTEpo<; jt£XdTT|<; TOO eXXriviKoO £K5oTiKoO Elvai TO EXXr)viKo KpdToi;. AEV CndpXEi JiEputTioar] EOU 6 «XuXXoyoc; Xtbv-'EK8oTa>v» 8' dvoi^r) TO oT6|ia TOD vd niXr)ar) yid TO pipXio Kai SEV 9d 8ia|japTi)pr|0fj yid TT^V «d5pdv£ia TOU KpdTou<;», yid TI^V «£XX£iV|/r| BipXio8r|KoJv», yid TT)V «dw>nap^ia Kov8uXi(»v», yid TT^V «pr\| EK84OEOW» Kai (jupia fiXXa. TIUTI o\iu>c, 6X' aOTd; FiaTi nptrtEi vd £7C£npaivr| TO KpdToi; c' £vav x<*po «i8iO)TiKfjg jtptoTopouXiac;»; AUTO 6Xa itpoKUJiTouv cdv «ouv8iKaXicTiKE<; 8iaiiapTupi£i;», SIOTI jtpdynoTi TO KpdTO<; EitEjjpaivEi Kai oi £KSoT£<; 64Xouv vd EnEnpaivri mo JioXu, 8r)X. 6X0 Kai Jtio TtoXu vd Itaipvouv. Kai yid ntv ToOc; X.&POVC, TOO «VEOEXXtiviKoO 7toXiTionoO» (8r|X. yid T6 ipoXKXop) Cutdpxoov Enicrma KpaTiKd KovSuXia, yid TO\J<; fiXXoug xwpour; Sjnoc; <5xi> SIOTI SEV slvai OTpaTriyiKtog SUVUTOV. A<5yo) TtoXiTiKffiv dvayKaioTTJTtov, SXr) fj EKSoTIKI^ 5paoTr)pi6TTiTa TtpEJtEi KaTd Kdnoiov Tpdjto v' dXXoiOtopi^Ti |K>vi|KO<; itpog T' 'ApioTEpd. AEV nJiopEi <3no)(; TO KpdTog vd E^onXiori Tig SrmoTiKEg pipXio6f|KE<; T(ov x^piSv TOO 'OXCuitou it.7. JJE PipXia «7ipoo5EUTiKfjg KouXTOupac;», SIOTI CmapxEi ^ dvayKaioTT|Ta Tfjg «£XXr|VOXpioTiaviKfj(;» pupivag... MEpiKe*; Sid TMV «BipXio6r|Keov» unopEi vd EionpaxSfj 6 T^ipog Tffiv SiaEKaTojidito TO KpdTog Kai TOOTO yivETai Kupiax; p&aia TSv pipXio6riKwv TMV Ilav/|U(ov fj fiXXrav dvaXdyiov «Ka9i8pundT<ov» T&V (jEydXtov )i6XEiov,

124
CJECOC ETCH EUpioKouar|c fiXXouc Tpdrtouc; EK5r)Xco<J6(o?. METO^U aiJTSv TC.X- slvat Td 8o>p£dv iapti, <popoXoyiK£c drcaXXayEC, xPIM^oS^TTiari ^KOEOECOV Kai, Kupuoc, i^ XPtmaT°8<5Tr|or| T<OV rcoXmcmKfiv dpyaviancov rcou dvajuapdyouv |jidv c5piaH£vr| pipXiaKi} KouXioupa, firtioc; TC.X. Td OEOTpa. "Eva £pyo TOU MrcpEXT TC.X. rcoC 6' drtoT£XEar| «£7tiTuxia», 9d Ejri(p£pT) TIIV rtd>Xr|ari TOU oEvapiou KUTU EKOTOVTdSEC xi^idSsc, <5rceoc dKpipcoc yivETai Kai JIE Tic rccoXtjoEic SioKiov |i£Td dTto Kdrtoio yTiTCESiaKd \ix.o\>\i. STI^V 7t£pinT(ooTi aCTi^ T6 pipXio TtouXifetai tic ouHTtXripconTiKO TOO Eior|Tr|piou Kai SEV urtdyETai OTI^V OTOTIOTIKI^ TOU «8iapd^Ei-Ssv 8tapd^£i», SIOTI Elvai oiyoupo 8Ti 6 dyopaoTr^c SEV TO Siapd^Ei dcpoO «£t8£» TO Spyo. StmEKoOECix; ol^io Eivai STI TO KpdToc neaa aTic 8ia8iKaaiE(; UUTEC oCSEJtoTE xP1^aT°8oTEi auyypacpEii;. ME TOV Svav Tp6no fj HE TOV fiXXov \i6vo £KS<5T£C, oi 6jtoioi ETOI ppiaKouv EuXoyo SiapKSg vd yKpivid^ouv Kai vd drtaiToOv. 'H Kup^pvr|ar) TOO rcapdvTOc KOHHOTOC, 8%i ndvo SEV EcpEpE TI^V napaHiKpii dXXayi} OToOc x<*>pou; OUTOUC, dXXd, HE cpopEa TO «K6nna», TI^V «'AXXayT^» Kai TOV «2oaiaXia|i6», oi EKSOTIKEC SpaoTTipioTTiTEi; oipio^vcov «6jia8(5v» SXapav TT)V nopcpi^ dniSdveov EpyoXapifiv, Ka6r)Xo)vovTai; KUpioXEKTIKU TO pipXio Kai q>£pvovTa<; TOV x^po 100 xp<5via Kioto... 'Ait6 TIIV KaTavorjori TMV EKSoTiKSv rcpayndTcov, Xoindv, E^dyETai TO OUHTCEpac|ja rtEpi T^<; £X£08Epr|c fj nil KUKXoipopiac tSv pipXirav Kai <5xi drto TO flv HTtopfj KavEii; vd Tuitcbvri TO KEi^Evd TOU. TUTC(OTIKT^ djiaydpEUOT) SEV HTCopEi TExviKd vd CTtdp^r). KovTd OE TOUTU pipaia itpoaTiSETai Kai 6 p<5Xoc Tfjc «KpiTiKfjc», rcou ditoTEXEt 9EH£Xi65r| ouvtOTtoaa Tfj<; 6\r\t; KOTdoTaoric. B^paia OTr|v ' EXXdSa SEV urtdpxfii KpuiKi^ Kai SEV gx£l Kavsi? rcapd v ' dvaTp£i;r| CTTI^V «KpiTiKr)» jiidi; 50£Tia; TC.X-, yid vd TO SiarcioTcbori. Nd i8fj 8r|XaS^ T( TI^V &nr\a%6Xt]a£ Kai Ttioc. Xi^HEpa pXsrtoHE oiKovoiioXdyou^ vd Kpivouv pipXia cpiXoaocpiac, XoyoTExvE^ Kai TCOIT)TEC vd £xouv yvebjiil yid PipXia MaStmatiKfliv Kai 3>uaiKfjc, KpuiKoi SEdTpou vd Kpivouv pipXia pioXoyiac Kai rcupr)viKf|c Xt]H£icic K.O.K. AuTd pEpaia 6Xa yiari SEV CndpXEi KPITIKT) iSEfflv Kai 8idXoyoc. AUTO rtoO voEiTOt (6c KpiTiKi^ aTi^v ' EXXdSa — HE SE8o(iEvr|v (puaiKd TtdvTa TI^V dvacpEp6Eiaa KUTdaTaaT] EK8oTiKSv TtpayHdTtov, OTI^V 6rtoiav EVTdoaETai — Elvai 6 drco dKOTOvdriTE^ Kai (juaTtipicbSEig SiEpyaaiEi; XPIOHEVOC (6<; «KpiTiK6c» ?va pipXio Kai vd XET) TT]V yvd>ni TOU. "£TOI EPHTJVEUETOI Kai i^ ErtavdXim/ti XEKTIKUV HOVTEXCOV, itou ppiaKEi KUVEII; OE 6Xa TO KEi^Eva KpiTiKfjc: «£pyo papiivouoai; ar)nacjiac», «?pyo O(paipiKc5», «pipXio 8i£ia8uTiK6», «8iopaTIKO pipXio» KXrc. EuCTTrmaTiKi^ KpiTiKi^CTTr^v'EXXdSa — E^aipoujiEvrav Hide ^ 8uo TC£piJtTO)0£(i)v, Srtrac TOU IToXiTri, TOU FIoXiTr|, TOU fanntar\. — O<STE Ortfjp^E OUTE Eivai SuvaTov vd Crcdp^r). AidTi SEV Crcdpxouv Td rtpopXrlnaTa. "Evag rcou 8d i5r] \iiav dpxaia TpayioSia TC.X. OE Hid EOpfonaiKii HEyaXounoXr) Kai TI^V dvTioToixtl napaaTaai^ TI^I; SSra, 9d KaTaXdpr) dH^oeoc Ti<; itpourtoOEaEi? tr\c, EVTortiou KpiTiicfjc. AUTO nof> KUT ' oCaiav rtapanEVEi fiyvocTO Eivai i^ Sia<popd rcou CrtdpxEi H eTa ^ ^voc KEIHEVOU rcou unoptl vd ypdyr) KavEi; Siapd^ovTac; fipSpa EyKUKXorcaiSEiSv Kai XriHH«Ta XE^IKCOV Kai TT|C Eitinox9r)c;

125
yv(i>ar|<; TtoO dnaiTEi f) £7iioTr|HOViKrV SiaitpayndTEuari EVOI; GEHCITOI;. Tiati 8uoiuxS(; Td TtpopXrJHaTa Tfl<; ETtiaTrJHiK S^ouv Toi5TT)v TI^V (JT^ SVETTI iSidiriTO: vd HT}V ETtiH£pi£tovTai. "Av Kav£va<; SEV KOT^XI OTJuepa ToCXdxioTov ipeii; EitiaTTiHoviicoOc; /cbpoui; Kai OE 6pyaviKT^ dXXr|Xouxia usta^O Tav, 6£topr|TiK(o<; Elvai d8CvaTo vd EitE^epyaoefj Kpmicd TO 6Tcoio5rj;toT£ TtpripXrina. ITI^V 'EXXd8a TIOU 6 8iKT|y(5poc; OUY/EETOI nt T6v «VOHIKO», 6 Xoyiati^i; |i£ TOV «na6rinaTiK6» Kai 6 JtairSi; HE TOV «0EoX6YO», slvai noXC cpuaiKO vd EKOTaatd^ouv td KetHEva JtoO ypd<povTai HE 68tiYoC<; pr|Tcov Kai yvconiKSv. Kai Xfec;: nSx; yivEtai Td^a v* dnoKTT^OTi KOVEU; nidv T^TOIOV yvtbor) Tfj? dpxaiai; EXXriviKfji; rpaHHUTEia^, (5oT£ v' dvaipEpr) <JE Kd6s TOU (ppdar) Kdnoio PT|TO dpxaiou, OE Kditoiav fiXXii Eva fiXXo XUTIVOU Kai a£ Kdnoiav Tpiir| Kdnoiou fiXXou Tfjg ECptoitaiKfji; fj TtayKdaniag Tpamia^Eiau;. Ki' dvapwTifeai: Eivai SUVUTII Hid T^TOIO EII; pd9o^ d(ponoicoar| EVO<; Tdoo ditEpdvTou K6onou yvo>o£0)v; — Eivat P^paia, SIOTI at^v EupdiTtti TO XE^iKd pr|Tfiv Kai yvwHiKwv dTto TI^V AoyoTEXvia, TI^V IloXiTiK^, KXit. noui 8i?tXa duo TOUC; 68r)yoOi; KaXfji; ou|aji£pi(pop6<;. Kai (jdXioTa XE^tKoypaKOTaxcopriHEva (X.x- yid TTIV X^l «Ar)noKpaTia», «n6X£noi;» KXrt.), (SaTE HE Tt^v poi^SEia TETOKOV £pycov vd jinopfl; vd ypd\t»T)<; M^ «fenPpi9£ia» yid 67101081^TTOTE 6sna. T^TOIOC; Eivai 6 Tpditoi; KptTiKfli; aTi^v 'EXXdSa OTT)V KaXOiEpTi JtEpiTtTojari. ZTii; fiXXE? itEpiitTWOEii; TO «KpiTiK6CTTi(.tEi(i)na»yid KdTtoio pipXio Elvai ?va V|A)x°^°YlKO «of|na» (SEHeXiton^vo dKpipSi; ETti toO 8e8oH£vou 6Tt Td pipXia SEV KUKXoq)opoOv EX£i36Epa), TtoO HE q>pda£ic;-ci)v6^naTa aKonEi vd 68Tiyrjcr| 8va (6pian£vo «KOWO» OTOV TtdyKO TOO nur|n£vou pipXioTtcbXT). Fid vd XEiToupyoOv 6|«o<; STOI TO itp'ayHaTa, Elvai dKpipwi; dvayKT) vd Cndpxi 6 «7tXoupaXionoc;» TOU pipXiou TtoO HE ditXoOoTEpa Xdyia 8d nrtopoiiaanE v ' drtoKaXEdvapxia. ME TO vd Ttapouoid^ETaiCTTOVx<opo TOU PipXiou Kd8s KapuSiSi; KapCSi, HE TO vd Pyd^r) 6,Ti 9£X£i Kai vd irviyri TO «KOIVO» JJE ThXoix;, Elvai T^ ditoTEXEaHaTiKtbTEpti H^OoSoi; rtvi^inaTOi; Tfiv pipxtcov Kai TOIV iSefiv. To TtaparcaiSi TtoO 6d TtpooXricpetl, yid vd Kdvri TO 8£XrJnaTa a' Sva pipXtoTttoXEto, 6d Hd8r| TO voTJHUTa Kai Td KaTatoTtia Kai 8d yivr) HE TT^V CEipd TOU «EK8dTri(;». AuToi SE Eivai TO x^'poTEpo El8o<; EHTtopcov OTOV x^po TOU pipXiou TtoO KOTOOTp£(p£l £V yEVEl TO £K8oTlKO KOKXcOH"! yiaTi ElvUl 8iaT£6£lH£VO<; yid TO Kd6£ Tl,

vd «dv£X0ri». aia Kai 6 Oito fiXXei; «TtpoOTto6£OEi<;» ysv^HEVoi; EKSoTT)^, i8ia OTOV x™P° Tfl? "TtpopXriHUTi^OHEVTn; 'ApiaT£pa?». 'EitiKpaTEi f) 8E(opia STI 6 «6pyaoHO(;» Kai r^ (paaapia OTOV y,&po TOOTOV, STIOU KOTO Kavdva 6 £K8oTr|i; Eivai Kai 8iavoouH£voi;, OKOTIO OTOV x&P° T2|V' i8E<ov Tf]g Eivai TO TpiTOKOOHiKO H"VT£Xo, TO TtXrjpox; EvooiHaTcoH^vo OTi? ETtiorin£<; KpaTIKEI; XEiTOUpyiEi;, T&V iK8oTiKfflv EV 'EXXdSi npayHdTcov. 'H EKSoTiKr) 8paoTT|pioTr|Ta dTtoTEXEi TtdvTa «ouHTtoXiT£uar|». Eivai 6\uac, SiaTtioTcon^vo STI r^ TtoXiTIKOX; EKippa^OH^vr) 'ApioTEpd £x£l TtoXiTiKO aunipepov and H'd 8paoTT|pi6TriTa
6lt(0i; TT|V E^UTtOVOEl 1^ £V EOpElO EVVOIO "TtpopXtlHaTl^dHEVT) 'AplOTEpd»;

126
PipXia TOO Map!;, TOO "EyKEXi; Kai AEVIV KUKXocpopouv a£ jioXXaicXsi; CTTO EjjJtdpio. AUTO itoC SEV KUKXotpopoOv slvai TOU KapoXiSii, TOO BEpvapSdKTj, TOU AEnJtsari (KUITOI Pf.(5aia toOio^, EJtripEaanEvog dito tdv K. Xdnaouv, jtEpiypdcpsi n<5vo mdv STO^TI tflji; datiKfJi; Koivwviai;, itpoKEiHEVou vd dvTniepa0Ear| a' aCTi}v Eva yEcopyiKO dpiaTOKpatiKo iSEfiSEi;, x M Pk va T11V E^riyfl), TOU ZanneXioo, TO£> ' Av5p£d5r|, TOO SoKKoXr) KaiflXXtov.AOtd id pipXia SEV KUKXoipopouv K I * OIJTE nitopEi vd td Ppfj KovEii; fiv td ^TIT^CT) Kai EVOVTIOV TOU Epyou aCiwv oipEcpEiai i^ 8pacrtr|pi6Tr|Ta ifj<; «jtpopXrnxaTi^6jiEvr|i; 'ApioiEpdi;», SpaaTTipiotTiTa Jtou E^uTtripETEi dTtXffii; TI^V Ka6i(Jr]ar) trj^ j 8o|jfi<; <i>c, itpoiiitoGEc^ TTII;. AOxd 6Xa E/EI vd rd oKE<p6fj KUVEI? TEXounsva HEOO ati; EJt OEII; TO>V itoXiTioiiKrov eiuin^irav. 'H Eiuin^ia tfjc; TtpcoTTn; yEVEag Bou6po)Tou Kai Tupiai;, i^ TTJI; SEOTEPTI^ ^ta!;C AtyuTtTou Kai AOotpiag, Tfj<; tpiiTu; (jEia^O Ai6ionia<; KI' AuotpaXiai; Kai i^ TETdptri ^a(pviKd jiapouoid^Eiai ^IE SEXtio TaOTOT>iTO<; toO daiuvoiaiKoO 1^1^0105 TpiKdXtov v' daKfl «EK8oTiKi^ 8paoTtipidtriTa» aij^v 'A6>iva. FlEpi noidi; EXEuOepiai; SiaKivr^oEox; tSv Pipxirov IJiXd^iE, itEpi itoicov 8iKai(ondT(ov «itvEi)|jaTiKfji; i8iOKTtiaia(;» Kai TtEpi noicov «dv9p(07tivo)v 8iKai(0|adTiov» TEXiKd; Nd td 8iEK8iKi^ari itoioi; arco itoiov Kai I^EOCO TIVOI;; Ti an' 6X' add «aXXa^E» TO KupEpvwv KOHHU; Kai fiv SEV vd EitiXri(p6fi aCifiv tSv icpayndxcov, dno rtoO dviXEi TO SiKaiiona yid v ' aXXa; 'YitayopEUETai 6^0)1; Ttpdy^aTi drto Kditoiav dvayKuioTT|Ta TOOTTI f\v jtpayndTwv; AEV 6d uTtopoOoE v' dXXd^T] f\a TOU<; TO TipooxtjuaTa, fiv 6^1 TO itEpiEx^nEvo TOUI;; AEV 6d jiJtopoOoE Tdxa 6Xr| i^ ^ 8paaTr|pi6Tr|Ta vd auyKEVTpwOfj OE 4-5 TO TtoXu copapoCi; EKSOTIKOUI; s Kai 8X01 oi unoXoiitoi — ntd Kai «dyaitoOv» TOV «Kdano TOO pipXioo» — vd TO 8ia6£Touv \JL ' £va 10%; Td «ouyypa(piKd 8iKai(b(aaTa» TO E^OUV KaSopioEi oi £XXr|V£(; £KSoT£<; OE 15% irti Tfji; ovonaoTiKfii; TOU Pipxiou rtpo xpovwv duvrinoVEUTIOV. Oi 18101 6no)i; yid vd oiaOEoouv EVO pipXio ditauoOv 45% Xoya) TOU )tXri6(opianoO. Fid Totic; ouyypa<p£i5 SEV U7tdpx£i JiXr|6copiaji6c;; noioi Elvai oi itou puGni^oiiv aOTd TO npayjaaTa; riocoi dTt' TOUI; pipXionioXEi; EXOUV Fu^vaoiou KOTO tl? aTOTioTiKEi; TOO KpdToui;; KaGdXou pEpaia SEV armaivEi OTI av ouyKEVTpwSfj r^ EKSoTiKii Jtapaytoy^ OE aopapoOi; OIKOU<; nETapdXXeTai auTOndTwi; OE KUTI f\| TWV , OTI 6<x KUKXocpopoOv rtio noXXd, itio Xiya fj dXXtig (puaEtoi; pipXia. i 6\uac, 6ti 0d dpOfj f\) EKEIVTI pia, f\a SiKaiax; uTtopdXXEi TO EpioTrma JiEpi TOU EiSoui; Tfji; 'EXXdSoi; (65 KpdToui; Tfji; Eijp(onaiKfj<; KOIVOTt|TO<; KpaTfflv. Kai orinaivEi dKO|jti OTI 9d 7tpoKuyr| Kai ntd dvTiK£in£viKO>T£pr| KaTdcjTaori yid dXa TOUTU TO rtpdyjiaTa. 'YTidp^ouv p^paia oi «Ei5iKoi» ToC5 pipXiou TTOU TtapE/ouv OTatiOTiKEi; Kai (JEXETE; yid TI^V EJticpavEia. To npopXrina SEV Eivai TO Ti ypdcpETai — KOVOVIKO TITCOTE dXXo And HETacppdaEii; (aCTO yivETai 5r|Xa5ii) SEV (jTtopEi vd ypdcpETai HECU aTig auvSfJKEc; aOTEi; — , dXXd

127
to TI uitopEi vd ypdq>£Tai. Kai yiaTi Tdxa uid dvaitpoaapuoyf| TCOV EKSOTIKCOV npayudTcov vd HT)V Xdpr| uit' 6yr\i TOV £XXr)viauo Tfji; SiaanopSi;; Mrjitcoc; 8ev Eivai itEpiaadTEpoi oi «E!;CO» dito TOUI; «u£aa»; Fid noiov X6yo 6d itpiitEi TO KVEUUOTIKOX; fiGXio «K£VTpo» vd 8iox£T£ur| Jtpoi; Tf|v Siaaitopd Kai oxi f\d itpoi; Td KEVTpo; Fid itoiov Xoyo 6 dypduuaToi; u£TacppaaTr|<; TCOV 'AGrjvcov itp£ii£i vd UETacppdfJrj TO oitoia uETacppdi^Ei Epya Tfji; EupojiaiKfji; tucoKouXToOpai; Kai vd \ii\v KOVT) auTiiv TTJV 8ouX£id 6 £XXr)va<; Tfji; Siaa^opai;, 6 67toiO(; ToCXd^ioTov 2)[Ei TO aiyoopo itpooov OTI 5ia6ET£i KaXiJTEpa TI^V aiaGricri Tfji; !;EVT|(; yXuaoai;; ME TT|V Ar|uoTiKt} ortioi; KaTdvTT|C£ SEV TiGETai 6£ua £XXr)viKrov OUTE dito TT^V uid uEpid oi)T£ and if\v aXXr|. Fiati r^ oOyxpovr) itoir)crr|, r} 67toia SEV diiaiTEi Tdco Tf|v ypanuaTiKT) KaXXiEpyEia onax; aXXoTE, dXXd uovo TT)V KaXXtTE^viKTl EuaiaGtiaia, vd 5iaTr|pfjTai <4^ EniTii5Euar| TOO KEVTpou, £v<3 Eivai yvtooTO STI Kai 6 £XXr)via\idc, Tfji; 8iaanopa<; 6d uitopoOoE vd ErtiSEi^T] EcpauiXXEi; itoir|TiKEi; ETCITEU^EII;; "Av ptpaia f| 'EXXdSa £lx£ Trjv TtiOavoTtiTa vd pydXt) OTO uEXXov gaTO) KI' £va KXdana TOO itoir|TiKoO u£y£0o»<; TOO 'EXuTTj K.%., i6xe P^paia fj XEiioupyia TTJI; rtoir|ar|(; 9fiitp£it£ vd SiaqiuXaxQti- Md icoXO itEpioaoTEpo dn' 6'Xoui; typouv oi itEpi ToO Koajioo Tfjg jtoit|ar|5 OTI KUTI TETOIO SEV TtpoKEuai vd auupfj Kai TtoXu KaXOTEpa pEpaia oi TOO yXcoaoiKoO tEpoKrjpuKEi;. EEpouv SrjXaSr^ STI oi itpoaSoK(E<; TOUI; £OT£(p6r|oav uno EitiTUxia^. To n6vo taw? nov SEV ££pouv Eivai STI KI ' SXXEc; XUOEII;, itpoKEiuEvou vd KaXocpGfj aToi/EKoSSi; TO TEpdoTio Tfji; 5pacrtripidTr|Tai; TCOV, nou -£top\£,Ei Tf|v 'EXXdSa dito TI<; xfflpEi; rcoC v ' dvfJKrj... STTJV FECouETpia TOU £XXr|via^oO TOO FlaXaua, E^ fiXXou, TO Maximum Kat Td Minimum ditOTEXouv ouuitXripconaTiKE? HETO^U TOV KaTaaTdOEI<;. AUTO TtoO E/EI orinaoia Etvat fj Kivriar]. IfjuEpa uitopoOv TO a^oXiKd TtpoypduuaTa vd EKnovoCvTai dito EitupoitEi; oou(pcova ue Tiq «£6viKEi;» dvdyKEi;, TiitoTE 6uco<; SEV EuitoSi^Ei vd Ep^oivTai Td ua8r||4aTiKd pipXia Eiti itapaSEiyuaTi KUT' EuBsiav nETa(ppaau£va dito Tr)v 'Au£piKf| yid TO oxoXsta, O'TOV Eivai rj8r| Eig TO TETpdycovov ditoSsSEiynEvo STI SEV uitdp^Ei TO SiSaKTiKo auyypacpiKo SuvajjiKo itou 9d nitopouaE vd ditaXXd^r) id oxoXiKd EyxEipiSia Tfji; svSriuiKfji; d6XiOTr|TOi;. To «yXcooaiKo» E5r|uioupyr|aE TII; itpoi)ito6to£ig yid vd uitopfj vd yivr| TO 1810 Kai OE aXXoui; TOUEI^. FiaTi, p^paia, fiv Td iSiaiTEpa OTCI Ma6r)uaTiKd KooTii^ouv 5.000 Spx. fl. ifipa Kai xp£'d^covTai fiXXa Toaa Td 'EXXr]viKd, TO itpocpavEi; KOIVCOVIKO dvTiKpucua Eivai itEpiaodTEpsi; ditEpyisi;, itEpiaaoTEpoi auvSiKaXiauoi, UEyaXuT£pr| KoivcoviKfj dvaTapaxfj, «fivo5og» TOU cpoiTi]TiKou KivfJuaToi; Kai EV T^XEI xatpiESiauo?... «'AXXayrl» TO KupEpvcov Kdu|ja cqispE OTOUI; xtopoui; auToui;, uovo dXXayfj Eiti TO xsipio"AvTiopOoXoyicuoi; Eivai EV yivEi TO ipaivduEvo vd urjv 6£Xr| KOVEVUI; vd SExOfj TI^ auvfenEiEi; TCOV EitiSicb^Ewv TOU Kai Citdpxouv f(Sr| oi dvGptonoi itou «EXOUV gToiuov TOV dvTiXoyo npoi; 6Xa ToOTa: Eivai aKpipffi; oi EIOTEUOVTEI; OTI oi uitdpxouaEi; KaTacTdoEii; ditoTEXoOv Tig itpouitoGEasii; Tfjg SiKfji; TCOV iiitap£r|i;. Eivai EJti ItapaSEiyuaTi oi dpudSioi TCOV EXXrjviKcov £j;aycoy(ov, 6'Tav SEV SsiXiouv

128
vd 8r|Xci>vouv O"TI oi "EXXrivsg pyaivovTac; aTd E^cotEpiKo «dyopd£ouv Eupconaucd jtpoWvTa, Xfpi? vd &POUV fiTi Etvai eXXnviKfji; KaTaaKEufjg" Kai Eivai Kai oi dvEpEuvrjTEc; Tfji; «£XXr|viK6Tr|Tai;» HE T6 niKpooKdnio TOO sXXaSiaHoO. OuaiaOTIKO SEV itpoKEiTai yid 8ia<pop£TiK£i; KaTnyopiEi; dv6pi!>jteov. Eivai EV £vi oi jif\; vd 8£x6oOv 6"Ti f| 'EXXd8a TO Tpatvo Tfji; pionr|XaviKrte dva7rrui;£(o<; TO EXaaE 6pioTiKd, d(poO SEV nitdpEOE vd ETtipipaaSfj s08ug HeTa TOV rtdXEno a' auTd. Kai fiv SXXEi; Eupwna'iKEi; 7t£piox&; TCOU JIETUXOV KdTi T^TOIO, 67tu? Tt.x- rj yaXXiKr) BpETdvr|, Ttapd ir\v TtXrjpr) TOU; dvdJtTu^l xapOKTripi^ovTai tic, itpopXr)HOTIKE^, CTuyKpivd|J£VE; HE TT)V dvdnTui;r| 6XoKXrjpou Tfj<; x^po? t(°v, TIOIOI Elvat oi Xdyoi TCOU auvr)yopoOv yid Tig aioioSo^tE? Tfji; £XXr|viKfj<; dvartTU^EWi;, (i£otp HdXiaTa TOU «yX<oaoiKoO»; TOUTEI; oi iaxupoyvo)|jo(njv£<; P^paia dnaiToOv mdv «EXXa8tKdTT|Ta», (lid supEia fiVvoia «*OpOo8o^ia5», (Jtdv uit6nvr|ar| 8r|X. 6'n f\» SEV vomjiortoiEiTai rcXrjpax; duo EXXaSiKflg dTtdyEwg... Kai TOUTO 6Xa TtpouJto0£Touv (Jid SiapKfj noup(4O\5pa ytd TT)V TtoXiTiOTiKf) Kpiori TOU VEO£XXr|viO)joO OTr)v £Tta<prj TOU HE Tf)v SUTIKT) KouXTOupa. "Av TO<3Tr| Tr)v cpiXoXoyta (aOTo P^paia Ka06Xou SEV or|(4aivEi STI SEV ucpioTUTat Hid Kpior|) fjOEXE KO.VEIC, vd TT)V ujiaydyri OE ETtioTrmoviKoui; xapaKTr|pia|Joui;, T6TE 9d ETtpEjtE vd rr)v urtaydyri at aCTO jtoC (ivondo6r| «jtpcoTO£6viaH6(;» (PX. TI.X. G. Barraclough: «An Introduction to Contemporary History», y£p(i- M ET - 1967, OEX. 171 K.E.) KOI ToO 6Ttoiou fj TtpoE^dpxouoa iSEoXoyiKi^ f.K(ppaar\i dxptpSi; r| KpiTiKr) TWV yr|yevSv TtoXiTtoTiKoiv 5o(jfflv OTr)v £ita(prj Toug H^ Tr)v SuTiKr) KouXTO<5pa. Eivai f) <piXoXoyia T<OV d(ppiKaviKtov Xaeov Kai T<OV Xacov TTJI; 'Aaiai; KOTO TO T£Xr| TOU itEpaOHEVOU aieova. 3/rrJv 'EXXdSa dnoTEXEt ^tdv (i6vinr| KaTdaraari, itpouitoSETOuora Hid "EKKXnaia die, «q>op£a TOO "E8vou<;», yid TT)V TtoXmatiKr) (piiXa^T) Tf]<; 6itoiag HJtopoOv CTto SESOHEVEI; o~uv6f(K£<; vd yivtovTai oi KaTdXXr|XE5 SiaSr|XdK>£ii;. AEV Eivai Tuxato STI TO iSia npoowTta fj oi KUKXoi OTa6Epw; OTT^V dv£p£uvr|ar| TOO £XXr)viaHoO Eivai noXXEi; <pop£g Kai j HaiKfjvE? Tco5oa(paipiKtov aconaTEiiov. 'H armaaia TOU EXXrivianou OTOV pa0Ho tou HtopEi vd HETaTpaitfj ce Sia5rjXtoor|... To 8i'icTopiK(o<; dXuaiTEXEi; TWV TtpayndTOiv TOUTIOV, fJToi f\l 8r|Hioupyia Hiag doTiKfji; Td^Etoi; \tiaai auTiov dvaXdyou Ttpdi; Ti<; EupconaiKEg TtoO 9d HTtopoCOE vd EIXE JtpayHaTOTtoirjoEi cpuoioXoyiKd TT]V 8iaTUHitavi^6H£vr| arJHEpa ], dcpEiXETOi dnXoOcTOTa OTO yEyovog Sri 6 EXXnvion^i; SEV H^opEt v' dito £XXa8iKfjg H<>VO dir6\|»E<o?, EpfJHr|v TOU EXXrivianoO Tfj<; 8iao7topa;. "Oa£g tpopEi; gXapE TOUTO$ OTO Ttap£X96v iXXaSiKE? £Kippdo£i<;, JT.X. HE TO «yXioaaiK6», fiXXEi; T<)OE; rtapEOupE CTf|V 8ivr| TOU Kai TOV £XXt|viaH6 Tfjg Siacitopai;. To 1810 IOXUEI Kai we, Tig H^PE|! Ma?: EuOOg tic, 6 «£XXr|viaHdi;» XEOE TO ytd dKona Hl" <fopd dvTiKEiHEVO HEXETng Siavooun^vaiv KUKXcov 'EXXdSog, dHEorog <JvaSeuTT]K£ aTfjv 9£cr) TOU Kai 6 EXXnvianog Tfjg Siaonopag (pX. T. Mr|Xiou-©. MiKpouTCiKou, HV. £., OEX. 49-50). Tijv auvd(p£ia TOU feXXaSiKOu EXXrjviaHou HE TOV EXXnviano Tfjg Siaartopag KaXiiTEpa d;t6 KdOs Ti fiXXo f) SiTtXtoHOTiKf) 8paoTr|pi6Tr|Ta TOU

129
EXXr|Vio|K>0 Tf)<; SiaoTtopSc; Kara TI^V SidpKEia TCOV 80o TtayKoanicov rtoXEncov Kai iStaiTEpa TOU TtpcoTou. Oi auv6fJK£<; («dToviKd», «dXXay£(;» KXrt.) c6pinaaav dpKouvTcocj, vojii£o|j£, CO'OTE vd SE^Ofj x^pk £K7iXTii;r| 6 feXXaSiKocj tXXrivianocj Tr)v 7tpaynaTiK6TT]Ta TOO TtpoaSiopianou TOU... 'H itoXrtieniKi^ Siacpopd KEVtpou Kai SiaoTtopacj OTU; n£p£<; nou; ETtayE vd UTtdpxtl- OuSsnia auyKpior] ucpiaTOTai HE TT|V ETtoxil ToC MioTpio>Tr|. AUTO TCOU rjSfiXE 6 « ' EXXT|voxpicmavia|i6i;» Kai f\... «YXcoacjoXoyia» atic; n£p£i; |Ja<; SywE TtpaynaTiKOTrii;! MEVEI Titd vd dvTiXr|(p6oOv oi «dni)vd(iEvoi» TOU «KEVTpou», OTI 5ev £xouv nXsov iSEoXoyiKi^ pdor| vd ;taT^oouv. Kai vd Jidyouv vd «£7[i(iEVOuv El>.TiNIKA»... 'OfcXXriviKO^"HXio<; Kai id EXXrjviKd dKpoyidXia Eivai ci^nEpa nid nayKocnia i)7t<58£ari. Oi dpxaioi EXXr|V£i; paoiXr|d8£5 Kai oi pui^avtwoi aCTOKpatopEi; nai; Eixav wcf\v KOTOX^ ton; 6X6KXripov TOV (jEooyEiaKov y^iapov. Kai (jnopEaav vd SiaX£!;oi>v Ta KaXutEpa HEpT) OTOV x&pov aCtov, yid vd EyKaTaataGoOv. ToOxo UTtfjp^E EitiXoyii Tfj^ 'latopiai;. T6oo 6nco<; i^ dp^aia 'lotopia, 600 Kai ^ Pu^avtwii, drtoiEXouv tfji; ysviKfji; 'loiopiac; TWV Kaipiov (jo; Kai i5iaiT£pa TTJ<; . ' H nEpi^iva auvEJtax; SiaTTipiicEwi; TOO £XXr|ViKoO "HXioo Eivai nid Kupicoi; EupwTtaiKTJ. 'O £XXr|viK6<; "HXioi; ditoTEXst VI/UXIKI^V itpouno6£or| TWV v£(OT£po)v EupioTtaiKcov YEVECOV, d(poO o[ jtaXr|6T£p£<; 8EV TOV rj^spav, Kai i^ 8iaTr)pr|arj TOU SEV EitiTpETtETai vd EitacpEOfj atoCi; oirnEpivoui; KOTOIKOUI; TOO xo>P°u. Tflv 6noicov oi KOIVWVIKEI; auvSfJKE^ Eivai dKpipS^ T£TOIE<;, vd \af\v ^Tiopouv vd TOV SiacpuXd^ouv. Nd 8ia(puXd^ouv Ti oi E^aypiconevoi 67ta8oi TTJI; "'AvdjtTU^IC" — TTJI; «'AvdETu5T)<;» jjiaq 5£KaETia<; 8r]Xa8t^, Sao diraiTouv oi dvdyKEi; Tfji; npoaomiKfj^ TCOV ^cofj^ — Kai oi doiyaoToi TOU EXXaSiKou /rapou; Nd SiacpuXd^ouv Ti oi naivon£VE<; TOUTEI; TOU xi^idpiKou, Ttou KaTaaTp£(pouv TT^V GdXaooa yid vd ipKid^ouv awXfjvEi;; 'H 'EXXd8a 8sv XPEIO^ETOI T?iv itapaytoyii SXXrav dyaGSv, yiaTi g/Ei TO 8uo Ox|/iaTO yid TT^V pioXoyiKii auv0rJKr| TOU dvOpdmou: "HXio Kai ©dXaooa. Tid Ttoiov X6yo TtpEitEi vd Jiapdyr) Kai 1s} ' EXXdSa (&; elvai arj|j£pa Kai (6<; KpctToq ECpioita'iKO 6,Ti Ttapdyouv Kai oi fiXXE^ EupcoitaiKEi; x&pec,; AEV (jjtopoOv auTd vd EiodyravTav gvavTi <I>o>T6<; Kai 'HXiou; Fid itoiov Xoyo ev TEXEt rtpEHEi vd CxpicrtaTai KavEii; TOUI; dvaitTU^idpxEi;; Fid Ttoiov Xoyo SEV KUTapyouvTai dK6nt| Td TEXtovEia; Md OE TOUTO TO EpuiTTJuaTa Eivai Kupiwi; i^ Ei3pcI>Jir| rtoO itpEJtEi vd 86ar) Tic; dnavTrjOEK;. Xa) 'O Kopafj<; oicj TtoXuiKii SidaTaar) Eivai P^paia utiSeviKfli; Td^Ecoi; EV auyKpiasi p£ auTr) Ttou Eivai c5<; cpiXoXoyiKr). Fi* aCTO Tti6avov Eivai Kai fiKpax; d^ioitoi^oinri TtEpiitTftjori n£oo OTT^v iSEoXoyiKr) OKOTOnixXri Tfjc; oTJ(i£pov. 'H TtEpi «KauKicov» dvTiXr^vEi^ TOU TOV cpEpouv OE dvTi8£ari JJE TOV KaTtoSknpia Kai aTi^v i)io9£Tr|OT| Tfjc; «d|a£aou Ttapoxflc; SuvTdynaToc;», Evffl dito TI^V SXXr| ^Epid itapayyEXXEi OTOUI; ETtavacTaTTmEVOuCj «"EXXtiv£c;» vd HT)V OKOTUVOUV TOUC; "KaXouc; ToupKoucj», dXXd vd TOU<; GEwpouv laouc, TCOV (mo TI^V «OK^7tT| TOO N6nou». AUTO paoiKd SEV E^EP/ETOI TCOV a/ESicov TOU Pt^ya Kai vorinaTiKco^ TtpoEKTEivonEvo orjuaivEi, dvTi vd SioiKfj 6 SouXTSvoi; vd SIOIKTJ 6 riaTpidpxi<;.

130
Tfjv pcoCTCTiKf| itoXiTiKf) 6 Kopaffc Tr|v pXEitEi eXXr|viKf| itoXiTiKr) Kai 6y_i 110X1Tucr) Tfji; 'Op9o8o|iag. Xp) XapaKTTipicrtiKd Eivai EV itpoKEXLi£v{p TO Xdyia TOU ppETavvoC dpxaioXoyou R. G. Coolingwood: <-'H ELiitEipia LIOU LIE 8i8ai;£ ittoi; TIHOTE SEV ppfjKa, EKTOI; tacoi; duo ditavTfjaEii; OE rcporiyooLiEvcoi; TE9EVTO EpcoTrjiiaTa. "CHav Kav£vai; Kdvr| dvaoKacpEi; Kai X£EI «9d iSoOLiE Ti LiitopEi vd Elvai ai>T6», TOTE TiitoTE ditoXoTtoi; SEV Lia9aivei. AOTO itou KUVEII; Lia9aiv£i E^apTdTai drto auTO Ttou PpioKEl, dXXd dito auTO nou KavEii; *|raXVTl vd ppfj. EuvEirSi; KoC 9^TEi auyKEKpiLiEVEi; EpmTt^oEii; JtaipvEl Kai auyKEKpiiiEVEi; ditavTrjoEn;, '£vac, SXXo^ TtoC OETEI dXXoicbTiKE^ EpcoTrjaEii; 9d rtdpt| dXXoitoTiKE^ dTtavTr|C£ii; KI ' £vac; TpiToi; nov 9ETEI Liu9(b8Et<; Epanrjaeu; 9d Jtdpri KOI Lii)9(i)8£i5 ditavTrjoEi^". To 1810 rtpayna pspata ta%ii£i Kai yid TO «VTOKouii£VTa» EVOI; ioTopiKoO. ZUVEIIWI; Kai OTII; ETtioTfinE; aCTE^ aiJTo nov EvSiaipEpsi Eivai r) 9£<opia Kai 6y\a «OTOIX£ia» aOiTd Ka6' samd. Kai £85 T^ «E|j7t£ipia» Ttai^Ei Svav 7tapdXXr|Xo poXo LIE TOV TCOV Ma9r|LiaTiK(ov, LIOVOV OTI Sev LiitopEi vd ir\v dyvorjar) KOVEU; EK TWV irpoTEpojv dntac, OTO Ma9r|LiaTiKd. Xy) BX. E. PouKouva, LIV. £., asX. 124. X8) BX. JT.X. V. Valentin: «Deutschlands Aussenpolitik 1890-1918», 1921, ofiX. 75. XE) 'npiOLiEvoi ouyypaipEii; KI ' aCTtiv dKOLir| Tr)v y£v£ar| TOO KajtiTaXiOLioO aTr)v Eupd)Jtr| SEV TT^V xpovoXoyoOv dito Kditoio itEpioTOTiKo Tfj<; EV oTEvfj Evvoia ECpmitaiKfji; ioTopia^, dXXd PPIOKOUV Xoyoui; vd TT)V Toito0EToOv oTr)v nt<aar\ Ktov/itdXEOx; (PX. A. Dauphin-Meunier: « L'Eglise en face du capitalisme», y£pn. HET. 1958, oEX. 10). XOT) 'H «£9voySvEor|» oXrnv Tfflv paXKaviKffiv KpaTcov itapaKoXou9£i KOT' dvdyKr|V Tr]v 8ia8iKaaia StaXua£to<; tfl? 'O9. AuTOKpaTopiai; Kai SiapKEt itdvw duo EKUTO xpovia. '£1^ yvcoaTov, OUTT) dpyJijEi LIE TO feXXriviKo '21 Kai TEXEICOVEI TO 1916, OTOV 6 «A(5p£v<; Tfji; 'Apapiai;» it£i9r| TOV a£pi(pr| XouoEtv OTI 9d yivr| «AuTOKpdTopa<; TWV ' Apdpo>v», Sv EnavaaTOTrjari KOTO TOJV ToOpKcov, £v<3 HEVTE Xpdvia LiETd 6 BEVi^EXoi; n£i9£i £^ 'iaou TOU<; "EXXr|V£i;, 6n LiitopoOv vd yivouv K I ' aCToi... AijTOKpdTop£<;, SETOVTOI; £TOI Eva TUHIKO T^piia OTI^V 8ta8iKaaia aia oiiTE K I ' 6 XouoEtv Td KatdipEpE: TOV dvTipaoiXEa yui(5 TOU 9d TOV oi TdXXoi 4 xp^via LIETO, svep 6 'iSioi; 9d itapaiTr|9fj T(5 1925, OTOV 6 "iLiitv ZaoOvT 9d itdpr) Tr)v M^KKO. Ka9' 8Xr| TI^V SidpKEia Ttov 100 auTtov 7p6v(ov r^ «E9viKii ouv£i8T]or|» TCOV paXKaviKfiv KpaTcov TEXst EV TCO yiyv£o9at. ' Eveij O'LIM^ Td dXXa paXKaviKd KpdTr| £i)prj KOV LiETaitoXELiiKd fiXXoix; <pop£i<; Tfji; «£9vtKf|? TCOV 6XoKXripcoor|i;», OTfiv 'EXXdSa ToOXd/iOTov EpEuvdTai dKOLin. ME TO <«Xdpapa» TOU '21, itpSyna itou itpocpavtoi; ar|Liaiv£i ireoi; Kd9s aXXo itapd E^EI 6XoKXr|pco9fj. 'H tiitap^ti 4^ fiXXou «£9viKcov itpopXr|LidTO)v» LIETU^O 'EXXdSo^ KOI ToupKiai; TO EitipEpaicovEi. 'H «2§ayr|» Tfji; «£9viKfj<; ouv£i8r|OTi(;» itpo dvaXdycov itpopXr|LidTeov Kai fj KOT' oCoiav 8taKivr|arj TOU<; Eitt Kup£pvr|TiKoO £7tiit£8ou, Eivai dKpipSi; TO xapaKTrjpiaTiKo TOO iv TCO yiyvEaOai E9voLiopcpiaLioO.

•«Uolig}3Ano U nyoai oiii ODOI '5Uo(odtiY.:xoY.9 ^l^1 10131113^011^ 5oinn ayoii oiai ODQ.,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful