You are on page 1of 35

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA
CINA
TAHUN 4[Type a quote from the document or the summary of an
interesting point. You can position the text box anywhere in the
document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of
the pull quote text box.]
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA CINA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Cetakan Pertama 2013

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

i
i
1
2
2
2
3

1.0 13
2.0 16
3.0 18
4.0 21
5.0 22

23
24
25

i21

21
21 21


21
2006-2010

1996
1

1.

2.

3. 2500
4.

5.

6.7.

8.

9.
90
60

3


150

1204

60
2 3

5
85%

3030

7
1.


2.3.


4.

8
6 21

19945.
20116.7.
8.

99.


10


1
2345611
12

1.0
1.2 1.2.4

1.3.4
1.3
1.5.4
1.5

131.4 1.4.4


1.6.4
1.6
1.8.2
1.8141.7 1.7.101.7.11


15
2.0
2.3 2.3.4162.1 2.1.8

2.1.9


2.1.10
2.2 2.2.4


2.4 2.4.42.5.4
2.52.6 2.6.52.6.62.7 2.7.2


2.8 2.8.117
3.0
3.2 3.2.2
,
183.1 3.1.53.3 3.3.4

3.4 3.4.2


3.6 3.6.13.8 3.8.3
3.8.4

193.5 3.5.4
20
4.0
4.1 4.1.4


4.2 4.2.4

4.3 4.3.44.4 4.4.4


4.5 4.5.34.6

4.6.2

21
5.0
5.2 5.2.4
5.3 5.3.8

5.3.9

5.4 5.4.5


5.5 5.5.45.6 5.6.1


22

11 35
2 1

3 6 12 25

4 16
13 21
5 15
6 39 14 16

15 9
7 44
16 3

17 3

8 48 18 1

19 1

20 1
9 62
21 1
387

10 40

23
12 16

2 1 13 16

3 4 14 10

4 8 15 6

5 10 16 1

6 29 17 2

18 1
7 28
19 1

21 1
8 25
242

9 38

10 23

11 22

24

1 6
2
73
84
95
10


25