You are on page 1of 206

TAMAMI ZML

SORU BANKASI SERS


VOCABULARY

1 PHRASAL VERBS
I PREPOSITIONS

Suat GRCAN
Rdvan GRBZ

REM
Y A Y IN C IL IK
YDS Tamam zml Soru Bankas Serisi-1
Vocabulary / Phrasal Verbs / Prepositions

Suat GRCAN - Rdvan GRBZ

ISBN: 978-605-4775-02-6

rem Yaynclk
Bu kitabn her trl yayn hakk rem Yaynclk'a aittir. Yaynevinin izni olmadan, eitim ve tantm amal ksmi alntlar hari
olmak zere hibir ekilde kitabn tm veya bir ksm yaynlanamaz ve oaltlamaz.

Kapak Tasarm
REM YAYINCILIK

Dizgi & Mizanpaj


REM YAYINCILIK

Bask & Cilt


BRC Basm
(0.312) 384 44 54

YAYIN VE DAITIM
REM AKADEM ETM HZ. SAN. TC. LTD. T.
Yeni Ziraat Mahallesi 659. Sokak No:14/A
Dkap/ANKARA
Tel: (0.312) 342 42 43
Fax: (0.312) 342 42 13
w w w .rem yayincillk.com .tr
e-mail: letisim@lremyayincilik.com.tr
NSZ
Bildiiniz zere. Yabanc Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esaslan Hakknda Ynetmelik, 04 01 2013 tarihli
ve 2 85 18 sayl Resmi G azetede yaym lanarak KPDS - D S - KPSS ngilizce snavlar yerine Y D S ad altnda tek
bir snav yaplm as planlanmtr. Yaplan ilk snav olan 7 Nisan 2013 Y D S snavnda da grld zere O ku
d u u n u A n la m a v e K e lim e B ilg isin in nemi daha nceki snavlara nazaran ciddi oranda artt. Bu nedenle YDS
hazrlk srecinde G ram er konular ve soru tiplerine dair stratejileri bilmenin yan sra bu srece paralel olarak bol
bol Okum a ve Kelime almas yapm ak da kanlmaz hale geldi. Gemi snavlar analiz edildiinde snavlarda
hem kelime, edat ve Phrasal Verb sorularnda hem de okuma paralar, paragraf tam am lam a gibi snavdaki dier
soru tiplerinde belli bir kelime dngs olduu aktr. Bu nedenle YD S 'ye hazrlanrken asgari dzeyde bilmeniz
gereken nemli kelimeler, Phrasal Verbler ve yaygn kullanlan edatlar vardr. Y D S z m l Soru B a n k a s
serimizin ilki olan "V O C A B U LA R Y / P H R A S A L V E R B S / P R E P O S IT IO N S isimli bu yaynm z hazrlam am zdaki
ana am a da budur.

Y D S ye hazrlk srecinde doru kaynaklar tespit edip, kelime alm anz tm srece yaym alsnz. Kelime
leri listeler halinde deil, birlikte kullanldklar yaplar, edatlar, baka kelimeler ile birlikte renm enizde fayda var
dr. Y D S de dil bilgisi sorularna kadar olan blmde genellikle 4 kelime sorusu ve 2 Phrasal V erb sorusu ile kar
larsnz. Bu 4 adet kelime sorusunun dalm 1 sfat sorusu, 1 fiil sorusu, 1 isim sorusu ve 1 zarf sorusu eklin
dedir. Dier bir deyile, her bir kelime tr iin birer soru sorulmaktadr. Bu 4 sorunun devam nda ise genellikle 2
adet Phrasal V erb sorusu greceksiniz. Kelime sorularn zerken ounlukla soru kkn anlyorum, seenek
lerdeki kelimeleri de biliyorum ancak doru yanta ulaamyorum yorumlar yapan adaylarn says yadsnam aya-
cak kadar oktur. Bu sorular zerken neyin neyi nitelediini, sorulan kelimenin soru kkndeki balantlarn bil
m ek gibi belli stratejilerden faydalanm ak gerekir, rnein, sfatlar isimleri niteledii iin, sfat sorularnda soru k
kndeki isim nem kazanm aktadr. Seeneklerdeki sfatlar tek tek deerlendirmek yerine, soru kknde bu sfat
larn niteledii ismi tespit edip "sfat + isim" eklinde ikili dizilimler oluturup anlam deerlendirmesi yapm ak doru
yanta ulam anz kolaylatracaktr. Baka bir rnei ise zarflar iin verebiliriz. Zarflar genellikle fiilleri niteleyebilir,
sfatlar ya da baka zarflar da derecelendirebilir. Bu bak asyla, zarf sorularnda soru kkndeki fiiller, sfatlar
ya da baka zarflar dorudan nem kazanr. Seeneklerdeki zarf soru kkndeki fiil, sfat ya da niteledii baka
bir zarf ile birlikte deerlendirmek daha anlaml eviriler yapm anz salayabilir. Ayrca kelime sorularnda, zellik
le sfat, isim ve fiil sorularnda, boluk ncesindeki ya da devam ndaki edatlar da ipucu olabilir.

E dat sorular ise dil bilgisi sorular ile kark olarak hem G ram er sorular blmnde hem de Cloze Test ieri
sinde karnza kacaktr. Edat sorularnda zam an zam an baz kalplar (at issue, in p rin cip ie , a cc e s s to, v b.)
zam an zam an da cmlenin anlam n tam am layacak for, ab o u t, v b . gibi duruma uygun edatlar test edilir. Edat
kalplarnn test edildii sorularda doru yanta ulamak ancak bu kalplar daha nceden herhangi bir yerde duy
mak ya da grm ekle mmkn olabilir. Aksi halde bu tr bir soruda doru yanta ulam ak olduka zorlaacaktr.
Yukardaki edat kalplarndan a t is s u e kullanmn rnek verecek olursak, bu kullanmda is s u e isminin nn
de neden a t edatnn kullanldnn mantkl bir aklam asn yapm ak zordur, bu tr yaplar kalp halinde
renm ek gerekir. Dier bir deyile, her yap iin mantkl bir aklam a yapm ak mmkn deildir. Bu nedenle bu ka-
lpsal yaplara aina olm anz iin okuma ya da dinleme yaparken edat kullanmlarna dikkat etm enizde fayda var
dr. Belli fiiller, sfatlar, isimler ile kullanlan edatlar yukarda akladm z gruba rnek tekil etmektedir. P repo-
s itio n s & P hrasal V erb s in the P ock e t" isimli yaynm zda bulabileceiniz bu yaplar snav ncesinde birka
kez gzden geirm enizde fayda vardr.

Y D S z m l S oru B a n k as " serimizin ilki olan V O C A B U L A R Y / P H R A S A L V E R B S / P R E P O S IT IO N S


isimli kitabm zda toplamda 2 16 sorudan ve 1080 kelimeden oluan 9 Kelime Testi, 96 soru ve 4 80 Phrasal
V erbden oluan 4 Phrasal V erb Testi ve 144 sorudan oluan 6 edat testi mevcuttur. Yaynm z piyasadaki riier
soru bankalarndan farkl klan en nemli zellik tm sorularn detavl zmlerinin de sunulm asdr. zm ler
yaplrken cmlenin evirisi m utlaka yaplm tr ve eldiriciler ile ilgili tm detaylar da verilmitir. Bu nedenle, test
leri zdkten sonra zmleri analiz ederken sadece doru yant deil, eldirici olan seeneklerdeki kelime,
Phrasal V erb ve dier yaplarn da kullanmlarn renm enizde fayda vardr.
Bu yaynmzn yan sra Kelim e, Edat, Phrasal V erb s konular iin YDS s zl " olarak nitelendirebile
ceimiz Exam D ictionary", Exam W ords in the P o ck e t , ve P repositions & P hrasal V erbs in the P o ck e t
isimli yaynlarmzdan da faydalanabilirsiniz. Okuduunu anlama ve Kelime bilginizi gelitirme konusunda ise
YDS Readers" isimli yaynmzdan ve kelime renme konusunda Trkiyenin en kapsaml sistemi olan
w w w .P A S S A G E W O R K .com sitemizden faydalanabilirsiniz.

Ayrca, YDS'ye genel olarak hazrlk srecinde Suat G R C A N & R dvan G R B Z Y aklam ile YDS
SIN A V S TR A TE JLE R " isimli yaynmz ya da bu yaynmzn konu anlatmlarnn ve tm testlerinin detayl
zmlerini eitim videolar olarak bulabileceiniz w w w .U ZA K TA N Y D S .com sitemizden faydalanabilirsiniz.

English Exam C e n te rda ve w w w .U ZA K TA N Y D S .com sitemizde birlikte snava hazrlandm z tm adayla


ra teekkr eder, kitabmzdaki sorular sayesinde snavda da birok kelime. Phrasal Verb ve edat sorusu yakala
yabilmeniz dileiyle tm adaylara iyi almalar dileriz.

Suat G R C A N & R dvan G R B Z

ngilizce retm eni olma yolunda zerimde ok fazla em ei olan ve meslek hayatm da rnek aldm
Tahm az Dil Okullar" kurucusu Haan TA H M A Z hocama teekkr eder, sayglarm sunarm.

S uat G R C A N

niversite snavna hi aklmda yokken Yabanc Dil alanndan hazrlanm am a vesile olan, yol gstericilii sa
yesinde ok kstl imknlara sahip olsam da snav baaryla gememde ve ngilizce retmeni olup bugnlere
gelmemde zerimde yadsnamayacak kadar byk bir emei ve hakk olan saygdeer hocam enol Y IL M A Z a
gnlden teekkr eder, sayglarm sunarm.

R dvan G R B Z
Y D S S O R U T P L E R , S O R U A D E T L E R V E N E R L E N C E V A P L A M A S R E L E R

1. Kelime Bilgisi 6 10
2. Gramer Bilgisi
3. Cloze Tests
I Z10 Z ' I Z 15
12
4. Cmle Tamamlama T _ 1 0 _______ L
______ 15'
5. Ingilizce-Trke eviri 3 3'
6. Trke-lngilzce eviri
3 1 3
7. Paragraf Tamamlama ! 4 1 8
8. Btnl Bozan Cmle | 5 i 8
9. Karlkl Konumalar " 5 "1 8'
' " 1
10. Yakn Anlaml Cmleler j 4 1 8 i
11. Okuma Paralar 20 ! 60
Toplam l 80 f 150* 1

YABANCI DL SINAVI EDEERLKLER


3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayl Resm Gazete yaymlanan 6114 sayl lme, Seme ve Yerletirme Merkezi
Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun'un 7 inci maddesinin altnc fkrasnda; Bakanlk tarafndan
farkl zamanlarda yaplan sralama veya seviye tespit snavlarnn edeerlii, her bir snav sonucunun geerlilik
sresi ile Bakanln yapt yabanc dil snavlarnn uluslararas yabanc dil snavlaryla edeerlii, ilgili uzman
raporlarna dayal olarak, Ynetim Kurulu karar ile belirlenir.* hkm gerei; Merkezimiz tarafndan oluturulan
Yabanc Dil Snavlar Edeerlik alma Grubu" raporu ve bu rapora temel tekil eden analizler sonucu Yabanc
Dil Snavlar Edeertikleri" yeniden dzenlenmitir. 23 Temmuz 2013 tarih Yabanc Dil Snavlar Edeerlikleri
aadaki gibidir.

Edeer Kabul Edilen IELTS Snavlar


IELTS YDS

9 100 j
8,5 95
8 90
7,5 85
7 80
6,5 75
6 70
5.5 65
5 60

4.5 55
4 50

3,5 45

3 40 J
Edeer Kabul Edilen TOEFL Snavlar

TO E FL IBT YDS

120 100 89 74
119 99 88 73
118 98 87 72,5
117 97,5 86 72
116 97 85 71
115 96 84 70
114 95 83 69
113 94 82 68
112 93 81 67.5
111 92,5 80 67
110 92 79 66
109 91 78 65
108 90 77 64
107 89 76 63
106 88 75 62,5
105 87,5 74 62
104 87 73 61
103 86 72 60
102 85 71 59
101 84 70 58
100 83 69 57,5
99 82,5 68 57
98 82 67 56
97 81 66 55
96 80 65 54
95 79 64 53
94 78 63 52,5
93 77,5 62 52
92 77 61 51
91 76 60 50
90 75
NDEKLER

VOCABULARY
Vocabulary Test-1....................................................................................................................................................................... 3
Vocabulary Test-1 zm leri..................................................................................................................................................4
Vocabulary Test-2....................................................................................................................................................................... 12
Vocabulary Test-2 zm leri..................................................................................................................................................15
Vocabulary Test-3....................................................................................................................................................................... 23
Vocabulary Test-3 zm leri................................................................................................................................................. 26
Vocabulary Test-4....................................................................................................................................................................... 34
Vocabulary Test-4 zm leri................................................................................................................................................. 37
Vocabulary Test-5....................................................................................................................................................................... 45
Vocabulary Test-5 zm leri................................................................................................................................................. 48
Vocabulary Test-6.......................................................................................................................................................................56
Vocabulary Test-6 zm leri................................................................................................................................................. 59
Vocabulary Test-7.......................................................................................................................................................................67
Vocabulary Test-7 zm leri................................................................................................................................................. 70
Vocabulary Test-8.......................................................................................................................................................................78
Vocabulary Test-8 zm leri................................................................................................................................................. 81
Vocabulary Test-9.......................................................................................................................................................................89
Vocabulary Test-9 zm leri................................................................................................................................................. 92

PHRASAL VERBS
Phrasal Verbs T e s t-1 ................................................................................................................................................................100
Phrasal Verbs Test-1 zm leri........................................................................................................................................... 103
Phrasal Verbs T e s t-2 ................................................................................................................................................................111
Phrasal Verbs Test-2 zm leri........................................................................................................................................... 114
Phrasal Verbs T e s t-3 ............................................................................................................................................................... 122
Phrasal Verbs Test-3 zm leri...........................................................................................................................................125
Phrasal Verbs T e s t-4 ............................................................................................................................................................... 133
Phrasal Verbs Test-4 zm leri...........................................................................................................................................136

PREPOSITIONS
Prepositions T e st-1 .................................................................................................................................................................. 144
Prepositions Test-1 zm le ri.............................................................................................................................................147
Prepositions T e st-2 .................................................................................................................................................................. 153
Prepositions Test-2 zm leri.............................................................................................................................................156
Prepositions T e st-3 .................................................................................................................................................................. 162
Prepositions Test-3 zm leri.............................................................................................................................................165
Prepositions T e st-4 .................................................................................................................................................................. 171
Prepositions Test-4 zm leri.............................................................................................................................................174
Prepositions T est-5...................................................................................................................................................................179
Prepositions Test-5 zm leri.............................................................................................................................................182
Prepositions T e st-6 ...................................................................................................................................................................188
Prepositions Test-6 zm leri............................................................................................................................................. 191
5. These novels Illustrate the author's for the
1. - 25. sorularda, cmlede bo braklan yerlere
struggles of young people and the proper
uygun den szck ya da ifadeyi bulunuz.
help that should be given.

1. Today, after a decade of isolation and a A) deceit B) obligation


devastating war, Iraq faces the daunting of
C) alteration D) disturbance
reconstructing its economy.
E)concern
A) task B) jeopardy
C) effort D) failure
E) achievement

6. The US governm ent dem ands exem ptions


from a w orldwide ban on the use of methyl
2. The m alaria parasite is a m uch more and brom ide, a pesticide that dam ages the ozone
devious opponent than we ever imagined. layer.

A) preferable B) relative A) responsive B) eager

C) reliable D) indefinite C) indefinite D) susceptible

E) dangerous E) major

Had this 70m-long asteroid entered the | 7. By septic shock Is meant a disseminated
Earth's atmosphere, It could have a large bacterial infection.
city. A) consequently B) superficially
A) reconciled B) inflated C) widely D) selectively
C ) captured D) destroyed E) sufficiently
E) erupted

4. In the past 30 years, our knowledge of the Since the 1951 takeover of Tibet by China,
ancient Maya civilization has Increased a Tibetans have occasionally, but
a result of the decipherment of a newly unsuccessfully, against their Chinese
discovered script. masters.
A) significantly B) alternatively A) settled B) bargained

C) suspiciously D) persuasively C ) allied D) proposed

E) conditionally E) revolted
13. In an aircraft, the cabin lights are dimmed
9. Unless you use yo u r co m p u ter , you cant
during take-off and landing to help passengers
expect it to function well. to themselves to darkness in the event of
A) surely B) particularly an emergency.

C) recently D) properly A) modify B) accustom

E) soundly C) resume D) associate


E) relate

14. A fair proportion of the w orkforce now work


10. Fossilized bones are fragile and can easily be
from their homes, a that has been made
damaged by to the air.
possible by computers.
A) exposure B) compression
A) disturbance B) destination
C) resistance D) appearance
C) circumstance D) support
E) restoration
E) denial

11. The treatment of medial epicondylitis is | 15. At present, interest rates are com paratively -
conservative and involves rest. lets hope they remain that way.

A) radical B) apparent A) frequent B)uneasy

C) previous D) initial C) consecutive D) comprehensive

E) responsive E) steady

12. The Vikings gave the whole of Europe a hard 16. In the life sciences, biologists need to be
time, their close neighbours across the m ore aw are o f the betw een science and
Baltic. technology.
A) especially B) previously A) approach B) departure
C) consecutively D) considerably C) complexity D) extremity
E) pitifully
E ) gaP
17. Heart disease, stroke and lung cancer 21. In spite of the w idespread effects of
constitute 35 per cent of all deaths in the US. C hristianity on the A nglo-Saxo ns, they clung
to many of the superstitions and customs
A) together B) readily
from their pagan past.
C) exactly D) fairly A) hardly B) firmly
E) well
C) rapidly D) fairly

E) urgently

18. For the inform ation system s to w ork properly,


you need to the technology to suit the
situation. 22. Norm al dietary iron intake cannot usually
fo r iron loss from chronic bleeding.
A) convince B) adjust
A) compensate B) account
C) reduce D) sustain
C) request D) ensure
E) explain
E)exchange

19. S atellite television transm ission now m akes it


fo r us to w atch events as they unfold in 23. Volcanoes are built by the of their own
othe r countries. eruptive products, w hich are lava, ash flows,
airborne ash and dust.
A) worldwide B) substantial
A) accumulation B) destruction
C ) aware D) commonplace
C) explosion D) instability
E) liable
E) growth

20. C op p e r is replacing alum inium In the m etal


interconnections on som e chips to Improve . 24. According to kinetic theory, the absolute
tem perature o f a gas is directly to the
A) creativity B) credibility average kinetic energy o f the m olecules.
C ) sustainability D) conductivity A) experimental B) fundamental
E) respectability C) negligible D) proportional

E) exceptional

3
VO CABULARY

A Soru kknde genel olarak Soyutlanm a ve ykc bir savala geen on yln ardndan bugn Irak
zorlu bir olan ekonom isini yeniden yaplandrm ak ile kar karyadr. anlam vardr. Bo
braklan ksm tamamlayacak kelimenin sorulduu bu soruda seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve
bu kelimeler.

A) task : grev, i
B) jeopardy : tehlike, risk
C) effort : gayret, aba
D) failure . baarszlk
E) achievement : baar, muvaffakiyet

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A
seeneindeki grev, i" anlamna gelen task" kelimesidir. Bu nedenle doru yant A seeneidir.

E Soru kkndeki cmlede genel olarak stm a paraziti, hayal e ttiim izden ok daha ve
deikendir anlam vardr. Bo braklan ksm tamamlayacak kelimenin sorulduu bu soruda
seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) preferable : tercih edilebilir


B) relative : greceli
C) reliable : gvenilir; bel balanlan
D) indefinite : belirsiz, kesin olmayan; sonsuz
E) dangerous : tehlikeli

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki tehlikeli anlamna gelen dangerous kelimesidir. Bu nedenle doru yant E seeneidir.

D Soru kknde devrik If Clause Type III yaps verilmitir ve bu cmlede Bu 70 m etre uzunluundaki
gkta Dnyann atm osferine girm i olsayd, byk bir ehri ...-edebilirdi eklinde bir anlam
vardr. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve bu kelimeler,

A) reconcile ; uzlatrmak, aralarn bulmak


B) inflate : iirmek (havayla); artrmak (fiyat, vb.)
C) capture : yakalamak; ele geirmek, tutsak etmek
D) destroye : yok etm ek, im ha etm ek
E) erupt : patlamak, pskrmek (yanarda, vb.); patlak vermek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki "yok etm ek" anlamna gelen d estroy kelimesidir. Bu nedenle doru yant D
seeneidir.
4. A Bu soruda anlam olarak Son 30 yl inde, yeni bulunan yazl belgelerin sayesinde Maya
m edeniyeti ile ilgili bilgilerin - arttndan bahsedilmektedir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi
zarftr ve bu kelimeler.

A) significantly : nem li derecede


B) alternatively : baka ekilde
C) suspiciously : pheli durumda
D) persuasively : ikna edici ekilde
E) conditionally : artl olarak

anlamna gelmektedir. Cmledeki bolua en uygun kelime A seeneindeki nem li ekilde anlamna
gelen significantly kelimesidir. Bu nedenle doru yant A seeneidir.

5. E Bu soruda anlam olarak Bu rom anlar, yazarn gen insanlarn m cadelesine ve onlara yaplm as
gereken yardm a olan ...-sini yanstm aktadr ifadesi yer almaktadr. Seeneklerdeki kelimeler isimdir
ve bu kelimeler,

A) deceit : aldatma, hile


B) obligation : zorunluluk, ykmllk
C) alteration : deitirme, deiiklik
D) disturbance : rahatszlk, kargaa
E) concern : ilgi, kayg

anlamna gelmektedir. Concern kelimesi anlam olarak cmleye uygun olmasnn yannda ayrca
boluktan sonra gelen for" edat ile birlikte sk olarak karmza kar. Concern for som ethlng
dizilimi bir eye olan ilgi" eklinde evrilebilir. Buna gre, concern" kelimesinin verildii E seenei
doru yanttr.

6. A Soru kknde Am erikan hkm eti, ozon tabakasna zarar veren bir bcek ilac olan metil
brom rn kullanm zerindeki dnya genelindeki yasaktan m uafiyet talep ediyor" eklinde
anlama sahip bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi sfattr ve bu kelimeler;

A) responsive : beklenen ynde hzlca olan; duyarl; hevesli


B) eager : istekli, hevesli, can atan
C) indefinite : snrsz, sonsuz; belirsiz, kesin olmayan
D) susceptible : kolay etkilenen, hassas, duyarl
E) major : esas, ana, byk

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A
seeneindeki beklenen ynde hzlca olan" anlamna gelen responsive kelimesidir. Burada
derhal m uaf olm ay talep ediyor eklinde yorum yapmak da mmkndr. Bu nedenle doru yant A
seeneidir.
C Cmlede genel olarak Septik ok kavramyla yaylm bakteriyel enfeksiyon kastedilm ektedir.'
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu
kelimeler,

A) consequently : sonu olarak


B) superficially : yzeysel olarak
C) widely : geni apta
D) selectively : seici ekilde
E) sufficiently : yeterli ekilde

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade w idely kelimesidir. Bu nedenle
doru yant C seeneidir.

E Soru kknde anlamca inin 1951 ylnda Tibeti devralm asndan bu yana, Tibetlilerin ara sra,
ancak baarsz olarak, inli yneticilerine kars ettiklerinden bahsedilmektedir. Soru kknde
verilen "against edat ipucu olarak kullanlp seeneklerde kendinden sonra against edatn alabilen
bir fiil aranmaldr. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve bu kelimeler;

A) settle : yerlemek, karar klmak, dzene koymak


B) bargain : mzakere etmek, pazarlk etmek, anlamaya varmak
C) ally : birlemek, mttefik oluturmak
D) propose : nermek, teklif sunmak
E) revolt : isyan etmek, bakaldrm ak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda hem anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan
hem de against edatn devamna alabilen fiil E seeneindeki isyan e tm ek anlamna gelen
revolt kelimesidir. Bu nedenle doru yant E seeneidir.

D Bu soruda cmlenin ilk ksmnda kullanm ak anlamna gelen use fiilini nitelemesi gereken bir zarf
sorulmutur. Cmlede anlam olarak Bilgisayarnz kullanm adka, onun dzgn bir ekilde
alm asn bekleyem ezsiniz ifadesi yer almaktadr. Seeneklerdeki kelimeler,

A) surely : kesinlikle, emin bir ekilde


B) particularly : zellikle; olduka
C) recently : son zamanlarda
D) properly : dzgn bir ekilde
E) soundly : salam bir ekilde

anlamna gelmektedir. Seeneklerdeki kelimeleri cmledeki bolua getirerek incelediimizde en uygun


kelimenin D seeneindeki properly zarf olduunu gryoruz. Buna gre, doru yant D seeneidir.
10. A Soru kknde anlam olarak Fosillem i kem iklerin hassas olduklarndan ve havaya ...-tan kolayca
za rar grebileceklerinden bahsedilmektedir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) exposure : m aruz kalma; m aruz brakm a,


B) compression : sktrma, basn
C) resistance : diren, rezistans
D) appearance : grnm, d grn
E) restoration : onarm, restorasyon, normal haline geri getirme

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A
seeneindeki m aruz kalm a" anlamna gelen exposure kelimesidir. Ayrca, boluun devamndaki
to" edat da nemli bir ipucudur. Seeneklerdeki kelimelerden devamna to edatn alarak
kullanlabilenler A seeneindeki exposure (exposure to something) ve C seeneindeki resistance
(resistance to something) kelimeleridir. Bu iki kelimeden cmleyi anlamca tamamlayan exposure"
olduu iin doru cevap A seeneidir.

11. D Cmlede genel olarak Medial epikondilHin tedavisi ok ar deildir ve dinlenm e gerektirir
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu
kelimeler,

A) radical : radikal
B) apparent : grnr, aikr, ak
C) previous : nceki, eski
D) initial : ilk, bataki, balang
E) responsive : duyarl, hassas; abuk tepki veren

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade D seeneindeki Initlal" kelimesidir
Doru yant D seeneidir.

12. A Cmlede genel olarak Vikingler, Baltk etrafndaki yakn kom ular olm ak zere A vrupann
tm ne zor anlar yaatm lardr" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) especially : zellikle
B) previously : eskiden, nceleri
C) consecutively : ard ardna, pe pee, birbirini izleyerek
D) considerably : olduka, nemli derecede
E) pitifully : zc ekilde, ne yazk ki

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki zellikle


anlamna gelen e specially kelimesidir. Buna gre, doru yant A seeneidir.
13. B Soru kknde Bir hava tatnda, kalk ve ni srasnda yolculara acil bir durumda kendilerini
karanla ...-a yardmc olmak in kabin klan kapatlr. anlamna gelen bir cmle verilmitir.
Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve bu kelimeler.

A) modify : deitirmek; nitelemek (dilbilgisi)


B) accustom : altrmak
C) resume : yeniden balamak; geri almak
D) associate : likilendirmek
E) relate . . .arasnda balant kurmak, anlatmak, nakletmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki altrmak anlamna gelen accustom kelimesidir. Ayrca, soru kknde geen "... Jo
darkness ... dizilimindeki to edat "bir eyi bir eye altrmak anlamna sahip olan "accustom
something $o something dizilimindeki to edatdr. Bir baka deyile, accustom fiilinin devamnda
-e/-a anlam veren to edatnn kullanmn ok sk grrz. Bu nedenle doru yant B seeneidir.

14. C Soruda anlam olarak gcnn (nsanlarn) kayda deer bir ksmnn evlerinden alt ve
bunun bilgisayarlar sayesinde mmkn klnan bir olduu ifadesi verilmitir. Seeneklerdeki tm
kelimeler isimdir ve bu kelimeler.

A) disturbance : rahatszlk
B) destination : gidilecek yer, var; hedef
C) clrcumstance : durum
D) support : destek
E) denial : inkr; yalanlama

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki clrcumstance kelimesidir. Buna gre doru yant C seeneidir.

15. E Kelime bilgisinin test edildii ikinci soruda, cmlede u anda faiz oranlar gemie kyasla ...-tir;
umanz k hep bu ekilde kalr anlam vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) frequent : sk
B) uneasy : huzursuz
C) consecutive : ard ardna
D) comprehensive : geni, kapsaml
E) steady : sabit

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki steady


kelimesidir. Anlamca faizlerin sabit kalmasndan, deimemesinden bahsedilmektedir. Bu nedenle
doru yant E seeneidir.
16. E Soru kknde anlam olarak "Hayat bilimlerinde, biyologlarn bilim ve teknoloji arasndaki ...-un
daha fazla farknda olmalar gerektiinden" bahsedilmektedir. Seeneklerdeki kelimelerin hepa simdir
ve bu kelimeler,

A) approach : yaklam, yaklam tarz; yol, giri


B) departure : kalk, hareket etme; deiiklik; vazgeme
C) complexity : karmaklk, apraklk
0) extremity : u, snr
E) gap : boluk, aralk, uurum

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki "boluk, uurum" anlamna gelen "gap" kelimesidir. Ayrca, boluktan sonra verilen
between edat ile "gap isminin kullanm da olduka sk grlr. Bu nedenle doru cevap E
seeneidir.

17. A Cmlede genel olarak "Kalp rahatszl, fel ve akcier kanseri Amerikadaki lmlerin yzde
35lnl oluturur" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler
zarftr ve bu kelimeler.

A) together : birlikte
B) readily : hazr ekilde
C) exactly : tam olarak
D) fairly : olduka
E) well : iyi ekilde

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade A seeneinde geen together
kelimesidir.

18. B Cmlede genel olarak Bilgi sistemlerinin dzgn almas iin mevcut duruma gre teknolojiyi
gerekmektedir" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler fiildir
ve bu kelimeler,

A) convince : ikna etmek


B) adjust : ayarlamak, dzenlemek
C) reduce . azaltmak
D) sustain : srdrmek, ayakta tutmak
E) explain : aklamak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade B seeneindeki "adjust


kelimesidir. Bu nedenle doru yant B seeneidir.
19. O Soru kkndeki cmlede Uydu televizyonu yayn olaylar dier lkelerde ortaya ktklarnda
zlemeyi blzler in - hale getirdi anlam vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) worldwide : dnya apnda


B) substantial : byk, kayda deer; salam, dayankl; doyurucu, tatmin edici
C) aware : farknda, haberdar
D) commonplace : sradan, baya, olaan
E) liable : sorumlu, mesul; eilimli

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade D seeneindeki commonplace


kelimesidir. Bu nedenle doru yant D seeneidir.

20. D Soru kknde anlam olarak Baz iplerdeki metal balantlarda ...- artrmak iin alminyumun
yerini bakr alyor" eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu
kelimeler,

A) creativity : yaratclk
B) credibility : gvenilirlik, kredibilite, inanlrlk
C) sustainability : srdrlebilirlik; sreklilik
D) conductivity : iletkenlik, geirgenlik
E) respectability : saygnlk, itibar

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki iletkenlik anlamna gelen conductivity kelimesidir. Bu nedenle doru cevap D
seeneidir.

21. B Cmlede genel olarak "Hrlstlyanln Anglo-Saksonlar zerindeki etkisine ramen, onlar
gemilerinden gelen geleneklerine ve batl nanlarna baldrlar" eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki tm kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) hardly : neredeyse hi. nadiren; zar zor


B) firmly : skca, sk skya
C) rapidly : hzl ekilde
D) fairly : olduka; adil ekilde
E) urgently : acilen

anlamna gelmektedir. Bu kelimeler iinde, cmleyi anlamca en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki firTnly" kelimesidir. Bu nedenle doru yant B seeneidir.
22. A Cmlede genel olarak "Normal beslenmeyle alman demir, kronik kanamadan kaynaklanan kan
kaybn ...-mez eklinde tamamlanmas gereken bir ifade sorulmutur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir
ve bu kelimeler,

A) compensate (for) : (bir zarar) karlamak; telafi etmek, tazmin etmek - (make up for)
B) account (for) : anlatmak, aklamak; oluturmak
C) request : rica etmek
D) ensure : salamak, temin etmek; garanti etmek
E) exchange : deiim yapmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki telafi etmek, (bir
zarar) karlamak anlamna gelen compensate kelimesidir. Ayrca, boluktan sonra verilen for
edat da bu sorunun zm iin nemli bir ipucudur. Compensate fiili ounlukla devamna "for
edatn alarak compensate for something eklinde kullanlr. Bu fiil make up for something" yaps
ile ayn anlama sahiptir. B seeneindeki "account fiili de devamna for" alarak account for
something eklinde kullanlr, ancak anlam olarak compensate" fiili cmleyi uygun ekilde
tamamlad iin doru yant A seeneidir.

23. A Soru kknde Volkanlar lav, kl aklar, havadan gelen kl ve tozlar gibi kendi patlamalarnn
sonular olan eylerin ...-siyle oluurlar" anlamna gelen bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki
kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) accumulation : birikme, birikinti


B) destruction : ykm, yok etme
C) explosion : patlama
D) instability : istikrarszlk, kararszlk; dayankszlk
E) growth : byme

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A
seeneindeki birikme" anlamna gelen accumulation" kelimesidir. Bu nedenle doru seenek A
seeneidir.

24. D Soru kknde anlam olarak Kinetik teorisine gre, bir gazn mutlak scakl molekllerin ortalama
kinetik enerjisi ile dorudan ...-dr eklinde bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi
sfattr ve bu kelimeler,

A) experimental : deneysel
B) fundamental : esas, temel
C) negligible : nemsemeye demez, nemsiz
D) proportional : orantl
E) exceptional : olaanst, ok iyi, mstesna, istisnai

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki orantl" anlamna gelen proportionai" kelimesidir. Ayrca, bu kelimenin "... ile
orantl anlamnda proportionai to something eklinde kullanldn bilmek de sorunun zmn
kolaylatracaktr. Boluun devamndaki to edat ile proprotional kelimesi bu dizilim iinde birlikte
ok sk kullanlr. Bu nedenle doru cevap D seeneidir.
VOCABULARY

5. Due to its geographical position, historical


1 - 2 5 . sorularda, cmlede bo braklan yerlere heritage, and strategic importance, Strasbourg
uygun den szck ya da ifadeyi bulunuz.
was chosen as a seat for various European
institutions.
1. In their to overcome the anti-social effects
of modern architecture, architects have A) familiar B) rich
directed their attention to more informal C) fluent D) elective
settlements.
E)subsequent
A) avoidance B) condition
C) attempt D) involvement
E) development

6. By the start of the 1990s, popular music had


become globalized, with seventy per cent
of all production resting in the hands of just
five companies.
2. Despite its small population and
remoteness, Australia occupies a powerful A) possibly B) rarely
position in global science in general and life C) negligently D) significantly
science in particular.
E) respectively
A) ultimate B) sizeable
C) relative D) extensive
E) recurrent Ki

7. Throughout history, many in engineering


and science have come about as the result of
3. In the opinion of most scientists, engineering the development of weapons.
does not offer universally acceptable A) applications B) resolutions
solutions.
C) representations D) innovations
A) randomly B) previously
E) amplifications
C) necessarily D) excessively
E) extremely

4. For people who have a family history of a 8. The goal of the Neuroscience Research
genetic disorder but no symptoms, a predictive Programme is to our understanding of the
test can help a persons risk for developing neuronal systems involved in a variety of
the disorder in the future. neurological disorders.

A) sustain B) remove A) rank B) relate

C) determine D) arouse C) implicate D) increase

E) represent E) interact
9. The Arawak Indians were the first to inhabit I 13. As the automotive sector continues to It*
Grenada, but they were all massacred by operations, It creates even more jobs and
the belligerent Carib Indians. opportunities in the communities where It
does business.
A) fairly B) previously
A) settle B) extract
C) eventually D) principally
C) expand D) contract
E) rarely
E)reduce

14. European companies are stepping up their


10. The Gulf, the Indian Ocean and the South
investment In the Libyan gas sector, as the
China Sea are increasingly seen as potential
Libyan government is increasingly to
trouble zones that could energy supplies
from the Middle East to Asia. welcome them.
A) tentative B) essential
A) Increase B) disrupt
C) obvious D) similar
C) consume D) involve
E)expand E)keen

15. A team of scientists at the California Institute


11. Cloud seeding, a technique which attempts to
of Technology has developed a lensless
make precipitation by dispersing silver iodide
microscope which Is the size of a coin and
particles Into clouds, remains because it is
can quickly and cheaply scan blood for
quite difficult to prove whether It actually
tumour cells and parasites.
works.
A) features B) variations
A) valuable B) confidential
C) maladies D) samples
C) essential D) fascinating
E) assessments
E) controversial

12. Because saliva offers some natural protection 16. If the Achilles tendon, which Is the thickest
against tooth , less saliva can lead to more and most powerful tendon In the body, is cut,
cavities. the use of that leg for running or Jumping Is
lost ; it can no longer perform these
A) treatment B) surgery actions.
C) care D) growth A) permanently B) fairly
E)decay C) scarcely D) initially

E) partially

13
SUAT G R C A N 8Z R ID V A N G RB Z

17. A lack o f skills or of higher education are 21. Since many people are unaware of the miseries
Issues that many South Africans from of poverty and hunger, it is easy for them
making a decent living. to feel contented.
A) painfully B) barely
C) complain C) violently D) offensively

18. poor after World War II, Crete is now 22. Their Prime Minister has been able to act
thriving from tourism. more aggressively in the past year because
he has his power within the government.
A) Necessarily B) Adequately
A) recommended B) reduced
C) Accurately D) Tentatively
C ) compelled D) consolidated
E) Desperately
E) impaired

19. The cells of all living organisms have the -


to harvest energy from the breakdown of I 23. The book is surprisingly lucid and manages
organic fuel molecules. to make the controversial field of evolutionary
psychology to the average intelligent
A) amount B) clarity reader.
C) performance 0 ) reliance A) susceptible B) conducive
E) ability C) available D) indulgent
E) exclusive

20. In the past decade, technology has become 24. In 1994, seven countries signed an accord,
to freeze human embryos and then successfully agreeing to guidelines designed to m inimize
transplant them into host m others, thereby the of salm on farm ing on wild fish in the
giving som e young wom en the option of north Atlantic.
postponing childbirth.
A) relevance B) establishment
A) appropriate B) negligible
C) impact D) perception
C) potential 0 ) degraded
E) improvement
E) available
VOCABULARY

1. C Soru kknde anlam olarak Modern mimarinin antl-sosyal etkileriyle ba etme ...-lertnde, mimarlar
lgilerini daha gayri resmi kurululara ynelttiler eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki
kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) avoidance . kanma, saknma, ekinme


B) condition : art, koul; hal, durum
C) attempt : giriim, teebbs, deneme
D) involvement : ilgi, iliki; katlm, dahil olma
E) development : gelime; genileme

anlamna gelmektedir. Soru kkndeki cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki
giriim anlamna gelen attempt kelimesidir. Bu nedenle doru cevap C seeneidir.

2. C Soru kknde Kk nfusuna, uzaklna ramen, Avustralya genel anlamda kresel bilimde
ve zellikle de sosyal bilimde gl bir konumdadr anlam vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr
ve bu kelimeler,

A) ultimate : son, nihai; esas, temel; en byk, en yksek


B) sizeable : byk, iri
C) relative : greceli, dierlerine oranla, izafi
D) extensive : kapsaml, geni
E) recurrent : tekrarlayan, yineleyen; nkseden

anlamna gelmektedir. Boluun devamndaki uzaklk" anlamna gelen remoteness" kelimesini


niteleyebilecek en uygun sfat "greceli anlamyla relative sfat olduu iin C seenei doru yanttr.

3. C Soru kknde ou bilim adamna gre, mhendislik evrensel olarak kabul edilen zmler
sunmak durumunda deildir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki
kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) randomly : rastgele
B) previously : nceden, eskiden
C) necessarily : illa k, muhakkak
D) excessively : ar olarak
E) extremely : ar derecede

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki "illa ki anlamna gelen necessarily kelimesidir. Ayrca, "necessarily" zarfnn
"not olumsuzluk yaps ile birlikte kullanmna (not necessarily) ska rastlarz. Bu soruda da boluun
ncesinde not olumsuzluk yapnn olmas nemli bir ipucudur. Buna gre doru yant C seeneidir.
4. C Soru kknde genel olarak Aile gemiinde bir genetik rahatszlk olan ancak semptom
gstermeyen insanlar iin, bir n test kiide gelecekte bu bozukluun oluma riskini ...-ye
yardmc olabilir" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir
ve bu kelimeler.

A) sustain : srdrmek, ayakta tutmak


B) remove : ortadan kaldrmak; -e tamak
C) determine : belirlemek
D) arouse : uyandrmak; canlandrmak; harekete geirmek
E) represent : temsil etmek, gstermek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki belirlemek" anlamna gelen determine" kelimesidir. Buna gre doru yant C
seeneidir.

5. B Soru kknde genel olarak Strazburg, corafi konumu, tarihsel miras ve stratejik nemi
sayesinde eitli Avrupa kurulular in bir m erkez olarak seildi" eklinde tamamlanmas gereken
bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) familiar : aina, tandk


B) rich : zengin
C) fluent : akc
D) elective : istee bal, semeli
E) subsequent : ard ardna gelen, ardk, sonraki

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki zengin" anlamna gelen rich" kelimesidir. Buna gre doru yant B seeneidir.

6. D Soru kknde 1990larn bana gelindiinde, pop m zik kresellem iti ve btn
prodksiyonlarn % 70i sadece be irketin elindeydi anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler
zarftr ve bu kelimeler,

A) possibly : muhtemelen, belki


B) rarely : nadiren, seyrek olarak
C) negligently : ihmalkrca
D) significantly : nemli derecede, olduka, kayda deer oranda
E) respectively : srasyla

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade, pop mziin kresellemesinin ne
derecede olduunu anlatan D seeneindeki significantly kelimesidir. Bu nedenle doru yant D
seeneidir.
A) application : uygulama, tatbik; bavuru
B) resolution : kararllk; zm, netlik, znrlk
C) representation : gsterim; temsil
D) innovation : yenilik
E) amplification : ykseltme; byltme; artrma (voltaj, enerji veya akm gibi eylerde)

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki yenilik" anlamna gelen Innovatton kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.

Soru kknde genel olarak Slnlrblllm Aratrma Program'nn amac, eitli sinirsel bozukluklarda
dahili olan sinir sistemleri ile lgili bilgimizi ...-tr." eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) rank : dizilmek; srada olmak


B) relate : anlatmak; balant kurmak, ilikilendirmek
C) implicate : (birini) (olumsuz bir eye) bulatrmak; kapsamak, iine almak
D) increase : artrmak
E) interact : etkilemek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki artrmak" anlamna gelen increase" kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.

Soru kknde genel olarak Grenadaya ilk yerleenler Arawak Yerlileriydi, ama onlarn hepsi
sava Karaylb Yerlileri tarafndan katledildi" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) fairly : olduka; adil ekilde, hakszlk yapmadan


B) previously : eskiden, nceleri
C) eventually
D) principally : balca, esasen
E) rarely . nadiren, seyrek olarak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki sonunda anlamna gelen eventually" kelimesidir. Buna gre doru yant C
seeneidir.
10. B Soru kknde genel olarak Krfez, Hint Okyanusu ve Gney in Denizi giderek daha ok
Ortadoudan Asyaya enerji kaynaklarna ...-bilecek potansiyel problemli blgeler olarak
grlyorlar" eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) increase : artrmak, artmak


B) disrupt : -e zarar vermek; -1 bozmak, engellemek, aksatmak
C) consume : tketmek, kullanmak
D) involve : iermek, gerektirmek, istemek
E) expand : geniletmek; genilemek; bytmek; bymek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime -e zarar verm ek anlamyla
kullanabileceimiz B seeneindeki dlsrupt kelimesidir. Bu nedenle doru yant B seeneidir.

11. E Soru kknde Bulutlara gm iyodr serperek ya oluturmaya alan bir teknik olan bulut
tohumlama ...-dr, nk gerekten ie yarayp yaramadn kantlamak olduka zordur eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler.

A) valuable : deerli
B) confidential : gizli
C) essential : gerekli
D) fascinating : byleyici
E) controversial : elikili, tartmal

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki tartmal anlamna gelen controversial" kelimesidir. Boluktan sonraki ksmda
geen ve kantlanmas olduka zor anlam veren t is difficult to prove ifadesi doru kelime ile
ilgili ipucu oluturmaktadr. Buna gre doru yant E seeneidir.

12. E Soru kknde genel olarak Tkrk, di ...-sine kar doal koruma salad in daha az tkrk
daha fazla re sebep olabilir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki
kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) treatment : tedavi; muamele, tutum; uygulama, ilem


B) surgery : ameliyat; cerrahi, cerrahlk
C) care : bakm; zen, dikkat
D) growth : byme, gelime
E) decay : rme

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki rk, rme anlam veren decay kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.
13. C Soru kknde genel olarak Otomotiv sektr, faaliyetlerini ...-ye devam ederken i yapt
blgelerde daha fazla i ve olanak yaratr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade nr.evcuttur
Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) settle : yerlemek; oturtmak; yattrmak; kararlatrmak; zmek


B) extract : kartmak; syletmek, itiraf ettirmek
C) expand : geniletm ek, bytmek; genilemek, bymek
D) contract : kasmak; kaslmak, bzlmek; (hastalk) kapmak; anlamak
E) reduce : azaltmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki geniletm ek, bytm ek anlamna gelen expand" kelimesidir. Buna gre doru
yant C seeneidir.

14. E Soru kknde Avrupa irketleri Libya gaz sektrne yatrmlarm artryorlar, nk Libya
hkm eti onlara kucak amak iin " anlam vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler.

A) tentative : kesin olmayan, deiebilir


B) essential : asl, esas, gerekli
C) obvious : ak, belli
D) similar : benzer
E) keen : ok hevesli, -e dkn, -e merakl

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade E seeneindeki ok hevesli


anlam veren keen kelimesidir. Keen sfat ounlukla keen on som ething eklindeki dizilim
iinde karmza kar, ancak bu soruda devamna on" edatn almam ve yaln bir sfat olarak
kullanlmtr. Boluktan sonraki to welcome" yaps ise infinitive yapsdr ve sfatlardan sonra
genelde fiil gelecekse to VO eklinde gelir. Burada dikkat edilecek en nemli ey, boluktan sonra on
edat yok diye keen sfatn elememektir. Keen sfat bu ekilde devamna to V 0 yaps alarak da
kullanlabilir. Buna gre keen kelimesinin verildii E seenei doru yanttr.

15. D Soru kknde genel olarak Kaliforniya Teknoloji Kurumundakl bir aratrma ekibi para
byklnde olan, hzl ve ucuz bir ekilde tmr hcreleri ve parazitler in kan ...-lerlnl tarayan
lensslz bir m ikroskop retti eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki
kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) feature : zellik
B) variation : deiim, eitlilik, varyasyon
C) malady : hastalk
D) sam ple : rnek, numune
E) assessment : deerlendirme; lm

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
O seeneindeki rnek, numune" anlamna gelen sample kelimesidir. Buna gre doru yant O
seeneidir.
16 A Soru kknde genel olarak Eer vcuttaki en kaln ve en kuvvetli tendon olanalltendonu
koparsa o b a c a n koma ve zplama zellii kaybolur; bu eylem leri artkyapamaz" eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) permanently : srekli olarak, kalc bir ekilde


B) fairly olduka: adilce
C) scarcely neredeyse hi; zar zor, glkle
D) initially ' balangta
E) partially ksmen

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki "srekli olarak, kalc olarak" anlamna gelen permanently kelimesidir. Buna gre
doru yant A seeneidir.

17. A Soru kknde genel olarak Beceri ya da yksek renim eksiklii ou Gney Afrikaly adam gibi
bir hayat srmekten ...-yan hususlardr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) prevent : alkoymak; engellemek


B) promote : ilerletmek; terfi ettirmek; gelitirmek
C) complain : ikyet etmek
D) offer : teklif etmek; sunmak
E) help : yardm etmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki alkoymak anlamna gelen prevent kelimesidir. Ayrca, boluktan sonraki ksmda
geen from edat prevent fiilinin devamnda sk kullanlan bir edat olduundan doru yant iin
nemli bir ipucudur. Buna gre doru yant A seeneidir.

. E Soru kknde genel olarak II. Dnya Sava'ndan sonra fakir olan Girit, bugn turizm
sayesinde geliiyor" anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) necessarily : muhakkak, illaki, ister istemez


B) adequately : yeterli bir ekilde
C) accurately : doru bir ekilde
D) tentatively geici olarak; net, kesin olmayan
E) desperately : ar derecede, umutsuzca, aresizce

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki desperately1


kelimesidir. Bu nedenle doru yant E seeneidir.
19. E Soru kknde genel olarak Btn canl organizmalarn hcrelerinin, organik yakt molekllerinin
paralanm asndan enerji retme ...-leri vardr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur
Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) amount : miktar
B) clarity : aklk; anlalrlk; berraklk
C) performance : gsteri, temsil; alma (mzik); yerine getirme; randman, performans
D) reliance : bel balama; gven, itimat
E) ability : beceri, yetenek, kabiliyet; kapasite; vasf, zellik

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki yetenek, beceri anlamna gelen abillty kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.

20. E Soru kknde genel olarak Son on ylda, insan embriyolarn dondurup sonra onlar baarl bir
ekilde konak annelere aktaracak, bylece baz gen kadnlara ocuk sahibi olm ay erteleme
frsat verecek teknoloji hale geldi eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler.

A) appropriate : uygun, yerinde


B) negligible : nemsiz
C) potential : olas, muhtemel, potansiyel
D) degraded : deeri drlm
E) available : mevcut, var, ulalabilir, elde edilebilir

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki m evcut, ulalabilir anlamna gelen available kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.

21. E Soru kknde genel olarak ou kii fakirlik ve aln skntlarndan habersiz olduundan dolay
rahat hissetm ek onlar iin kolaydr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) painfully : ac vererek, ac verici ekilde


B) barely : zar zor; neredeyse hi
C) violently : iddetle, zorla; iddetli bir ekilde
D) offensively : saldrganca, zarar verecek ekilde
E) usually : genellikle

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki genellikle anlamna gelen usually" kelimesidir. Buna gre doru yant E seeneidir.
22 D Soru kknde Babakan, hkmet indeki ktidarn. ...-d. iin son bir yld.r daha giriken
davranabiliyor eklinde bir anlam vardr. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve bu kelimeler,

A) recommend . tavsiye etmek, nermek


B) reduce . azaltmak
C) compel : zorlamak, mecbur etmek
D) consolidate : salamlatrmak
E) impair : bozmak, zayflatmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki salamlatrmak" anlamna gelen consolidate kelimesidir. Bu nedenle doru
seenek D seeneidir.

23. C Soru kknde Kitap olduka anlalr ve tartmal bir alan olan evrim psikolojisini ortalama
z a k iy a sahip okur in ---- klmay baaryor' ifadesi yer almaktadr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr
ve bu kelimeler.

A) susceptible : kolay etkilenen, hassas, krlgan


B) conducive : yardmc, olanak salayan
C) available : ulalabilir, elde edilebilir, mevcut
D) indulgent : dkn; yz veren, msamahakr
E) exclusive . zel, sekin

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki ulalabilir anlamna gelen available" kelimesidir. Available kelimesini bu cmle
iin anlalabilir eklinde de yorumlayabiliriz. Ayrca, boluun ncesindeki make" fiili ile boluun
devamndaki to" edat bo braklan yerde kullanlacak sfatn available sfat olacana dair nemli
ipulardr, nk ngilizcede make something available to somebody" eklinde bir eyi birisi iin
ulalabilir klmak anlam veren bir dizilim vardr. Buna gre doru cevap C seeneidir.

24. C Soru kknde 1994 ylnda, yedi lke somon yetitiriciliinin kuzey Atlantikteki yaban balklar
zerindeki ...-sini azaltmak in hazrlanan artlan kabul eden bir antlamay imzaladlar" anlam
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) relevance : uygunluk, iliki


B) establishment : kurma; tespit etme; iletme, messese
C) impact : etki
D)perception : alglama, fark etme, sezme
E) improvement : ilerleme, gelime, dzelme

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki etki" anlamna gelen impact kelimesidir. Ayrca, soru kknde boluktan sonraki
ksmda geen on (zerinde) edat nemli bir ipucudur. Bu edat "etki anlamna gelen impact"
isminin devamr\da etkinin ne zerinde olduunu gstermek iin kullanlr. mpact kelimesi gibi
etki anlamna gelen Influence ve effect" kelimelerinin de devamnda "on" edatn sklkla grrz.
Bu nedenle doru yant C seeneidir.
VOCABULARY

, consumer-spending in France Is strong,


1 .- 2 5 . sorularda, cm lede bo braklan yerlere
but could soon be weakened by rising
uygun den szck ya da ifadeyi bulunuz.
unemployment.
1. This table Is certainly a rare example of 18th A) Eventually B) Inevitably
century furniture, and the carving on the legs
C) Currently D) Conclusively
was at that time.
E) Recently
A) occasional B) distinguished
C) competitive D) subjective
E) prevalent

6. North Korea is to abandon its nuclear


programme without specific security
2. Its worth remembering that his of the guarantees from America and promises of
downward trends In output over recent years lots of aid.
Is not the only one.
A) sincere B) nasty
A) interpretation B) departure
C) boastful D) unlikely
C) compliance D) discretion
E) provisional
E) intention

7. In years when nut and berry crops are poor,


3. Africa's deserts are spreading owing to jj birds may be forced to their territories and
cycles of drought together with overfarming search for food elsewhere.
and overgrazing.
A) locate B) reach
A) influentially B) successfully
C)abandon D) reserve
C) fundamentally D) continuously
E) exclude
E) conveniently

4. Most examples of hormone deficiency states


8. Deafness and falling eyesight are among the
can be to glandular destruction, caused,
of old age.
among other things, by surgery or infection.
A) measures B) infirmities
A) attributed B) stimulated
C) objections D) pursuits
C) increased D) induced
E) controversies
E) located
9. The richer countries make it possible for drug 13. Controlled diet studies that saturated fat
companies to provide products that are in increases cholesterol levels.
the poorer regions.
A) prescribed B) confirmed
A) exceptional B) sensible
C) disturbed D) regretted
C) decent D) affordable
E)deduced
E) patient

10. The laws concerning the breeding of animals 14. A strong exists between a countrys
for research could turn out to be to the of wealth and the freedom afforded its citizens.
medical research.
A) coincidence B) correlation
A) admission B) detriment
C) consideration D) determination
C) exclusion D) preference
E) interpretation
E) cohesion

11. His efforts to the threat of global warming 15. W ouldnt it be wonderful if science and
with new forms of energy have been much scientists were taken more in the political
appreciated. process?
A) excuse B) counter A) sullenly B) seriously
C) pursue D) uphold C) satisfactorily D) ingeniously
E) deliver E) pretentiously

12. Though it Is fashionable to denounce 16. Only a few foods supply amounts of
negative campaigning, every political expert vitamin D, notably those derived from animals.
knows it can be effective.
A) decisive B) significant
A) defiantly B) suitably
C) compulsive D) previous
C) extremely D) sensitively
E) alien
E) lately

24
17. In 1968, Bermuda, which used to be a British 21. Language learning can in interesting ways
colony, was a new constitution and across different societies and cultural
autonomy except for foreign relations, defence settings.
and internal security.
A) divide B) distract
A) leased B) exploited
C) vary D) tend
C) appropriated D) granted
E) dismay
E) abolished

18. In the largely closed economies of the Gulf,


private as well as public funds have - turned 22. Anthony Powell, the contemporary British
to real estate and equity markets, fuelling a novelist, shows in his writing great familiarity
dangerous speculative boom. with the work of Proust while avoiding much
direct to him.
A) unlikely B) nominally
A) interest B) dependence
C) rapidly D) still
C) quotation D) reference
E) tightly
E) obsession

19. Marine biodiversity ensures that ecosystems


recover relatively quickly after an accidental
or natural . 23. A combination of factors made the 1984
A) disturbance B) hesitation accident in a storage tank at a Union Carbide
^ plant in India almost .
C) encouragement D) dedication
A) crucial B) inevitable
E) spectacle
C) vulnerable D) bearable
E) permanent

20. Some evidence suggests that weight training


can raise HDL if undertaken regularly, but
frequent and sustained aerobic activity may
be more in lowering LDL and raising HDL. 24. The amount of alcoholic drinks a person can
A) tentative B) irrelevant consume safely is Individual, depending
on genetics, health condition, sex, body
C) factual D) effective composition, age, and family history.
E) protective A) violently B) worthily
C) offensively D) highly
E) loudly

25
1. E Soru kkndeki cmlede Bu masa 18. yzyl mobilyaclnn ender bir rneidir ve bacaklarndaki
oyma o dnemde ...-di eklinde bir anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi sfattr ve bu
kelimeler,

A) occasional : ara sra olan, bazen olan.


B) distinguished : tannan, bilinen, saylan, sekin
C) competitive : yarmac, rekabeti
D) subjective : kiisel, znel, yanl
E) prevalent : yaygn, baskn

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki prevalent kelimesidir. Bu nedenle doru seenek E seeneidir.

2. A Soru kkndeki cmlede Onun son senelerde retimdeki aa ynl trendlerle ilgili ...-sinin tek
olmadn unutmamak gerekir eklinde bir anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir
ve bu kelimeler,

A) interpretation : deerlendirme, yorum


B) departure : ayrlma, hareket etme
C) compliance : uyum iinde olma
D) discretion : gizlilik
E) intention : niyet

anlamna gelmektedir. Seeneklerdeki kelimeleri cmledeki bolua getirerek incelediimizde en uygun


kelimenin A seeneindeki interpretation olduunu syleyebiliriz. Buna gre doru yant A seeneidir.

3. D Soru kknde "An ileme ve an otlatmayla birlikte kuraklk dngs yznden Afrikann lleri
- yaylyor anlamna sahip bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi zarftr ve bu kelimeler,

A) influentially : etkileyici bir ekilde


B) successfully : baarl bir biimde
C) fundamentally : esas itibariyle
D) continuously : srekli olarak
E) conveniently : uygun olarak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki srekli olarak anlamna gelen continuously" kelimesidir. Bu nedenle doru yant
D seeneidir.
4. A Cmlede genel olarak Hormon yetersizliinin ou rnei, dier etkenlerin yan sra am eliyat ya
da enfeksiyonun yol at hormon bezleri tahribat ile ...-ilir" eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) attribute : ile ilikilendirmek, -e balamak


B) stimulate : tevik etmek, uyarmak (duyu, vb.)
C) increase : artrmak
D) induce : sebep olmak, tetiklemek
E) locate : yerletirmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki attribute


kelimesidir. Ayrca, boluun devamndaki to edat doru cevap iin nemli bir ipucudur, nk
attribute fiili attribute something to som ething eklinde to edatn ieren bir dizilim oluturur ve
bir eyi bir eyle ilikilendirm ek anlam verir. Buna gre doru yant A seeneidir.

5. C Soru kknde , Fransada alm gc yksek ancak ksa sre iinde artan isizlikle
zayflayabilir" eklinde bir anlam mevcuttur. Cmlede bo braklan ksm tamamlayacak en uygun
ifadeyi bulmak iin seenekleri incelediimizde karlatmz zarflar,

A) Eventually : sonunda, nihayet


B) Inevitably : kanlmaz surette
C) Currently : u sralar, imdilerde
D) Conclusively : kesin olarak; ikna edici bir ekilde
E) Recently . son zamanlarda, yaknlarda

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda n uygun ekilde tamamlayan zarf C seeneindeki


im dilerde anlamna gelen currently zarfdr. D seeneindeki recently zarf Trke olarak uygun
gibi grnse de ounlukla have/has V3 (Present Perfect) ile kullanlr. Soru kkndeki cmle
Present Sim ple (is) yapda olduu iin D seenei doru olmaz. Buna gre, doru cevap C seeneidir.

6. D Soru kknde Kuzey Korenin, Amerikann belli gvenlik garantileri olmadan ve byk miktarda
yardm sz alm adan nkleer almalarndan vazgemesi ...-dir eklinde bir anlam mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimelerin hepsi sfattr ve bu kelimeler,

A) sincere : iten, samimi


B) nasty : kt, irkin; ahlaksz
C) boastful : bbrlenen, kendini beenmi
D) unlikely : olas olmayan
E) provisional : geici; nihai olmayan, kesin olmayan

anlamna gelmektedir. Cmlenin anlamna en uygun kelime D seeneindeki olas olmayan anlam
veren unlikely sfatdr. Bu sfat cmleye yerletirdiimizde olas deildir" eklinde
yorumlayabiliriz. Buna gre doru yant D seeneidir.
7. C Som kknde Fndk ve dut rnlerinin az olduu yllarda, kular blgelerini ve baka yerlerde
yiyecek aramak zorunda kalabilirler eklinde bir anlam vardr. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir
ve bu kelimeler,

A) locate : yerletirmek
B) reach : ulamak
C) abandon : terk etmek
D) reserve : ayr(t)mak,
E) exclude : hari tutmak, darda brakmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki terk etm ek anlamna gelen abandon kelimesidir. Bu nedenle doru cevap C
seeneidir.

8. B Cmlede genel olarak Sarlk ve grme bozukluu yallk ...-lar arasndadr" eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) measure : nlem; lm
B) infirmity : hastalk, bozukluk, gszlk
C) objection : itiraz
D) pursuit : takip, kovalama; ilgi alan, megale
E) controversy : eliki

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade B seeneindeki infirmity


kelimesidir. Doru yant B seeneidir.

9. A Cmlede genel olarak Zengin lkeler, ila irketlerinin fakir blgelerde rnleri salamalarn
mmkn klyorlarlar eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki
kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) exceptional : ender bulunan, nadir; fevkalade, olaanst


B) sensible : akll, mantkl
C) decent : uygun; mantkl; adam gibi
D) affordable : ekonomik olarak uygun
E) patient : sabrl

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade A seeneindeki ender bulunan
anlamna gelen exceptional kelimesidir. Fakir lkelerde ender bulunan ilalarn zengin lkelerde
ulalabilir olduu eklinde bir yorum da yapabiliriz. Buna gre, doru yant A seeneidir.
10 B Soru kkndeki cmlede "Havvanlarm
. . . . . . r n ,.l.r m * '" * " II. lgiliy a sala rn tbbi

A) admission kabul, giri


B) detriment . zarar, hasar, ziyan
C) exclusion hari tutma
D) preference : tercih
E) cohesion : btnlk, yapma

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade B seeneindeki detriment"


kelimesidir. Ayrca, boluun nndeki "to the dizilimi ile boluun devamndaki o f edat araya
gelecek 'detriment ismi ile bir kalp oluturmaktadr. ngilizcede to the detriment o f eklinde bir
Kalp vardr ve bu kalp *...-nn zararna eklinde evrilebilir. Bu cmlede de yeni yasalarn tbbi
aratrmalarn zararna olabilecei" anlam vardr. Buna gre, doru yant B seeneidir.

11. B Soru kknde Onun yeni enejl formlaryla kresel snma tehdidine gayretleri olduka takdirle
karland bahsedilmektedir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve bu kelimeler.

A) excuse . affetmek, mazur grmek


B) counter : kar koymak, karlk vermek
C) pursue : takip etmek, kovalamak, izlemek
D) uphold : yukar kaldrma; tutmak; onaylamak, tasdik etmek
E) deliver : teslim etmek, brakmak, vermek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki kar koymak anlamna gelen "counter kelimesidir. Bu nedenle doru cevap B
seeneidir.

12. C Cmlede genel olarak Negatif kampanyay ktlemek moda olsa da, her siyaset uzman bu tr bir
kampanyann etkili olabileceini bilir" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) defiantly . cretkr ekilde, kstaha


B) suitably : uygun ekilde
C) extremely : olduka, ar derecede
D) sensitively : hassas ekilde
E) lately : son zamanlarda

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade C seeneindeki


zarfdr. Bu nedenle doru yant C seeneidir.

29
13. B Cmlede genel olarak Kontroll beslenme almalar doymu yan kolesterol seviyesini
artrdn ...-di eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler fiildir
ve bu kelimeler.

A) prescribe : reete yazmak


B) confirm : dorulamak, onaylamak
C) disturb : rahatsz etmek, huzurunu karmak; bozmak, altst etmek
D) regret : piman olmak
E) deduce : karmda bulunmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime "dorulamak anlamna gelen
confim kelimesidir. Bu nedenle doru yant B seeneidir.

14. B Soru kknde "Bir lkenin zenginlii ve vatandalarna salad zgrlk arasnda gl bir
vardr anlamna gelen bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isim halinde verilmitir ve
bu kelimeler;

A) coincidence : rastlant, tesadf


B) correlation : korelsyon, bant, iliki,
C) consideration : dnce, sayg; nem; gz nne alma; neden, faktr
D) determination : kararllk, azim
E) interpretation : yorum, aklama; szl evirme; deerlendirme

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki korelsyon, bant, iliki anlamna gelen correlation kelimesidir. Ayrca, soru
kknde geen between edat taraflar arasndaki bir bantdan bahseden correlation ismi ile
yaygn olarak kullanlr. Bu nedenle doru seenek B seeneidir.

15. B Soru kknde "Bilim ve bilim adamlar siyasi srete daha fazla alnsalar harika olmaz myd?
eklinde bir soru cmlesi verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi zarftr ve bu kelimeler,

A) sullenly : somurtarak, ask yzle


B) seriously : ciddi olarak
C) satisfactorily : tatmin edici ekilde
D) ingeniously : ustalkla, akllca
E) pretentiously : gsterile, iddial bir ekilde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
seriously zarfdr. Ancak, burada kullanlan seriously zarf boluun ncesindeki take fiili ile
balantldr. ngilizcede take something seriously eklinde bir dizilim vardr ve bu dizilim bir eyi
ciddiye almak anlamna gelir. Buna gre, take something seriously dizilimini tamamlayan
seriously zarfnn verildii B seenei doru yanttr.
16. B C m lede genel olarak Sadece birka gda, zellikle de hayvanlardan elde edilenler, miktarda 0
vitamini salar eklinde tamamlanmas gereken bir ifade sorulmutur Seeneklerdeki kelimeler sfattr
ve bu kelimeler.

A) decisive : belirleyici; kesin, kati


B) significant : nemli, kayda deer
C) compulsive : zorlayc; zorunlu; komplsif
D) previous : nceki, eski
E) alien : yabanc, uzayl

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B seeneindeki nemli, kayda
deer anlamna gelen significant kelimesidir. Bu nedenle doru yant B seeneidir.

17 . D Cmlede genel olarak 1968de, eskiden bir ngiliz kolonisi olan Bermudaya yeni bir anayasa ve
d ilikiler, savunma ve i gvenlik dnda zerklik ...-ildi" eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki tm kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) lease : kiraya vermek


B) expoit : smrmek; (bir eyden) faydalanmak; (bir eyi) kendi yararna kullanmak
C) appropriate : uygun hale getirmek; kendine mal etmek
D) grant : vermek, bahetmek
E) abolish : yrrlkten kaldrmak

anlamna gelmektedirler. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki "grant fiilidir.
Bu nedenle doru yant D seeneidir.

18. C Soru kkndeki cmlede Krfez blgesinin byk oranda kapal ekonomilerinde, kamu fonlarnn
yan sra zel fonlar da gayrimenkule ve hisse senetlerine yneldi ki bu da tehlikeli bir
speklatif art krkledi" anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) unlikely : kesin olmayan ekilde (zarf); olas olmayan (sfat)


B) nominally : ismen; sembolik olarak, nemsiz ekilde
C) rapidly : hzla, sratle
D) still : hala
E) tightly : skca

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki rapidly"


kelimesidir. Bu nedenle doru yant C seeneidir.

31
19. A Soru kknde anlam olarak Denizlerdeki biyolojik eitlilik, ekosistemlerln kazara olan ya da doal
bir ...-nn ardndan nispeten hzl bir ekilde eski haline dnmesini salamaktadr" eklinde bir
anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) disturbance : bozulma, bozukluk, rahatszlk, huzursuzluk, karklk


B) hesitation : tereddt, duraksama
C) encouragement : cesaret verme, tevik etme
D) dedication : adama, ithaf
E) spectacle : grlecek ey, dehetli manzara; manzara

anlamna gelmektedir. Soru kkndeki cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki
bozulma" anlamna gelen disturbance kelimesidir. Bu nedenle doru cevap A seeneidir.

20. D Soru kknde anlam olarak Baz bulgular, arlk almann dzenli olarak yaplrsa iyi kolesterol
(HDL) ykseltebileceini, ama sk ve srekli aerobik aktivitesinln kt kolesterol (LDL) drp
iyi kolesterol (HDL) ykseltmede daha olabileceini gsterm ektedir eklinde bir cmle
verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi sfattr ve bu kelimeler,

A) tentative ; kesin olmayan, farazi; ekingen ve kararsz


B) irrelevant : konu d, alakasz
C) factual : geree dayanan
D) effective : etkili
E) protective : koruyucu

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki etkili anlamna gelen effectlve" kelimesidir. Bu nedenle doru cevap D seeneidir.

21. E Soru kknde anlam olarak Dil renimi, farkl toplum lar ve kltrel oluum lar arasnda ilgi ekici
ekillerde ...-eblllr eklinde bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve bu
kelimeler,

A) divide ; blmek, taksim etmek; blnmek


B) distract : dikkatini datmak
C) vary : eitlilik/farkllk gstermek; deimek
D) tend : eilimli olmak; -e yol amak
E) dismay : dehete drmek, perian etmek; yldrmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki farkllk gstermek anlamna gelen vary kelimesidir. Bu nedenle doru cevap C
seeneidir.
D Soru kknde ada ngiliz yazan Anthony Powell yazsnda, ona dorudan yapmaktan
saknsa da Proustun eserine byk benzerlik gstermektedir anlamna gelen bir cmle verilmitir
Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) interest : ilgi; hisse; kar; kr; faiz


B) dependence : ballk; gven; bamllk
C) quotation : alnt; aktarma
D) reference : gnderme, sz etme, bahsetme; bavurma; havale etme
E) obsession : taknt. saplant

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki -e gnderme; -den bahsetme anlamna gelen reference" kelimesidir Ayrca,
reference kelimesi genelde devamna to edat alarak reference to something eklinde kullanlr
Boluun devamnda to edatnn olmas bu bakmdan nemli bir ipucudur. Dier seeneklerdeki
kelimelerden interest" ismi in" edat ile (interest in); "dependence" ismi on edat ile (dependence
on); quotation ismi from edat ile (quotation from); ve obsession" ismi with" edat ile
(obsession with) kullanlr. Buna gre, doru yant ...-ya gnderme yapma anlamnda iken devamna
to edatn alarak kullanlan reference" kelimesinin verildii D seeneidir.

B Soru kknde Birok faktr, Hindistan'daki bir Birleik Karpit santralindeki bir depolama
tankndaki 1984 kazasn neredeyse hale getirdi eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) crucial : nemli, hayati


B) inevitable : kanlmaz
C) vulnerable : hassas, krlgan; kolay etkilenir, tehlikeye ak
D) bearable : katlanlabilir, tahamml edilebilir
E) permanent : srekli, kalc

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki kanlmaz anlamna gelen inevitable kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.

. D Soru kknde genel olarak Bir kiinin gvenle tketebilecei alkoll iecek miktar genlere, salk
koullarna, cinsiyete, vcut yapsna, yana ve aile gemiine bal olarak kiiye zgdr
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) violently : iddetli olarak


B) worthily : yarar biimde, uygun ekilde
C) offensively : saldrgan ekilde
D) highly : olduka, ok fazla, son derece, yksek miktarda
E) loudly ; yksek sesle

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki olduka" anlamna gelen highly" kelimesidir. Buna gre doru yant D seeneidir
VOCABULARY

Good leadership is about tackling big


1. -2 5 . soru lard a, c m led e bo b raklan yerlere challenges, and the first and most important
uygun den szck ya da ifadeyi b u lunuz. step in this process is recognizing which
should take precedence over the others.
1. The genetic fingerprinting technique, which
was developed in the UK and is now used as A) obsessions B) debates
a of legal Identification, determines the C) emissions D) candidates
pattern of certain parts of the genetic material
DNA that is unique to each individual. E) issues
A) benefit B) structure
C) sufficiency D) combination
E) means

6. Some frozen areas of Greenland have always


melted each summer, but recent research has
shown that the extent of snowmelt in Greenland
2. Because of the time needed to develop increased between 1992 and 2005.
expertise, scientists tend to continue working A) vaguely B) roughly
in a single area for a length of time,
perhaps even throughout their lives. C) scarcely D) drastically
A) substantial B) thorough E) marginally
C) moderate D) qualitative
E) comprehensive

7. Roasting some green vegetables makes them


as acidic as carbonated drinks, and to
3. Despite a preoccupation with body image and dental erosion.
weight loss, the prevalence of obesity in the
A) maintains B) enables
US continues to rise
C) prevents D) contributes
A) collectively B) adequately
E) converts
C) randomly D) respectively
E) dramatically

4. In the advertising industry, it is a maxim that a 8. Both Saudi Arabia and China know that it Is in
message needs to be often In order to be their interest to cooperate economically
both understood and appreciated. and increase trade between them.
A) repeated B) engaged A) notable B) precious
C) negotiated D) involved C) mutual D) responsible
E) settled E) implicit

34
9. Few Arab governments have any legal - to 13. Many cell phones now have the same -
monitor arms trade. personal computers.
A) interpretation B) framework A) functionality B) ambition
C) judgement D) adoption C)care D) worry
E) obsession E) attentiveness

10. For the past 40 years, the view about the 14. Bacteria are truly remarkable in terms of their
form ation of our universe has been that it adaptations to extreme environments and their
began about 14 billion years ago in a cosmic abilities to survive in parts of Earth that are
fireball Known as the Big Bang." to other forms of life.
A) complete B) common A) distasteful B) cordial
C) profound D) bearable C) inhospitable D) persuasive
E) vulnerable E) discreet

11. Genetic techniques are used in medicine to 15. Most multiple-sclerosls patients suffer
and treat inherited human disorders; for weakness and visual problems, and they
example, knowledge of a family history of become more disabled.
cancer may indicate a hereditary tendency to
develop this affliction and help to find the A) hardly B) progressively
right cure. C) absolutely D) solely
A) communicate B) remedy E) plausibly
C) diagnose D) contract
E) induce

16. The pattern of world affairs is veiy complicated,


12. Losing a loved one is always painful, but for and by no means everything that happens can
m ost people tim e heals the wounds. be to the Influence of the super-powers.
A) densely B) excessively B) entitled
A) attributed
C) eventually D) casually C) declared D) sustained
E) cautiously E) resolved
17. The auroras are caused by the of solar 21. Biochemical engineers are key players in the
winds with gases In the Earths atmosphere. great biomedical - that lie ahead including
the preparation of an HIV vaccine.
A) intersection B) completion
A) challenges B) consultancies
C) interaction D) perception
C) components D) ingredients
E) distraction
E) options

18. The quartet's rendering of Mozart Is good,


but I have mixed feeling about the Schubert
collection.
22 . In the case of opera, the benefits of being able
A) exceptionally B) sensitively to experience the whole production from the
com fort of your armchair are very .
C) preferably D) impulsively
A) subtle B) demonstrative
E) impartially
C) deliberate D) excessive
! E) attractive

19. India has dozens of half-com pleted w ater


projects, not to mention a , centuries-old
infrastructure of forgotten local w ater-supply
systems. 23. The idea of changing CO 2 into petrol was
certainly an attractive one, but it was soon
A) perishable B) stable
A) repeated B) discredited
C) vast D) predominant
C) deceived D) implied
E) sensitive
E) inferred

20. The Chinese governm ent has Morocco a


6.4 million USD loan for the construction of 24. It is indeed a beautiful vase but Its value is
three dams to supply drinking water to the obviously Impaired by this - in the handle.
country's rural areas.
A) diversion B) attribute
A) invested B) allocated
C) distinction D) preservation
C) estimated D) ranged
E) defect
E) ventured

36
VOCABULARY

1. E Soru kknde ngilterede gelitirilen ve u anda yasal kimlik belirleme olarak kullanlan
genetik parmak izi teknii, her bireye has olan DNA genetik maddesinin baz ksmlarnn biimlerini
belirler" anlamna gelen bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) benefit : yarar, fayda, kazan


B) structure : yap, doku
C) sufficiency : yeterlilik, yeterli olma
D) combination : birleme, birleim, kombinasyon
E) means : ara, vasta, yntem

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki ara anlamna gelen means kelimesidir. Cmlede ad geen tekniin klmilk
belirleme arac/yntemi olarak kullanld anlatlmaktadr. Buna gre doru yant E seeneidir.

2. A Soru kknde genel olarak Uzmanlamay salamak iin ihtiya duyulan zamandan dolay, bilim
adamlar uzun bir zaman boyunca, belki de hayatlar boyunca tek bir alanda almaya devam
ederler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu
kelimeler,

A) substantlal : olduka
B) thorough : tam, esasl, btn; kapsaml
C) moderate : lml, ll
D) qualitative : niteliksel
E) comprehensive : kapsaml

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A
seeneindeki "olduka" anlamna gelen substantlal" kelimesidir. Buna gre doru yant A seeneidir.

3. E Soru kknde genel olarak Beden imaj ve kilo verme kaygsna ramen, Amerika'daki obezlte
yaygnl artmaya devam ediyor" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) collectively : toplu olarak, mterek olarak


B) adequately : yeterli, laykyla
C) randomly : rastgele
D) respectively : srasyla
E) dramatically : arpc biimde, ciddi oranda

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki arpc biimde, ciddi oranda" anlamna gelen dramatlcally" kelimesidir. Buna gre
doru yant E seeneidir.
4. A Soru kknde genel olarak "Reklam endstrisinde, bir mesajn hem anlalmas hem de
beenilmesi iin sk sk ...-ilm esi gerekir ifadesi bir zdeyitir" eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) repeat : tekrar etmek


B) engage : megul etmek; ie almak, tutmak
C) negotiate : mzakere etmek, grmek; ciro etmek; (engel) amak
D) involve : -e kartrmak; gerektirmek, istemek; iermek
E) settle : -e yerlemek; yerletirmek; yatmak; zmek, halletmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki "tekrar etm ek anlamna gelen repeat" kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.

5. E Soru kknde genel olarak iyi liderlik byk skntlarla ba edebilm ektir ve bu sreteki ilk ve en
nemli adm hangi ...-nin dierlerinden daha nce geldiinin farkna varm aktr anlamna gelen bir
cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) obsession : saplant
B) debate : tartma
C) emission : emisyon, salnm, yayma
D) candidate : aday
E) issue : mesele, sorun

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki mesele, sorun anlamna gelen issue kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.

6. D Soru kknde Grnlandn baz donmu blgeleri her yaz srekli erimektedir, ancak son
aratrmalar gsterdi ki Grnlanddaki erime miktar 1992 ve 2005 yllar arasnda artt eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) vaguely : belirsizce
B) roughly : aa yukar, kabaca
C) scarcely : hemen hemen hi; zar zor
D) drastically : byk lde, fark edilir ekilde, olduka
E) marginally : ok az; sra d ekilde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki byk lde, fark edilir ekilde anlamna gelen drastically" kelimesidir. Buna
gre doru yant D seeneidir.
7. D Soru Kknde genel olarak Baz yeil sebzeleri kzartmak onlar gazl iecekler kadar asitli hale
getirir ve dilerin anmasna " eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur Seer aklerdeki
kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) maintain : srdrmek; savunmak, iddia etmek


B) enable : mmkn klmak
C) prevent (from) : nlemek, engellemek
D) contribute (to) : -e neden olmak; -e katkda bulunmak
E) convert (to/into) . -e deitirmek, -e evirmek; -e gemek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki -e neden olmak anlamna gelen contribute kelimesidir. Ayrca, boluktan sonra
gelen to edat da nemli bir ipucudur. Seeneklerdeki kelimeler arasnda devamna to edat alarak
kullanlabilen kelimeler contribute ve convert kelimeleridir. Bu iki kelimeden convert anlam olarak
cmleye uygun olmad iin geriye sadece contribute fiili kalr. Buna gre doru yant D seeneidir.

8. C Soru kknde genel olarak "Hem Suudi Arabistan hem de in, ekonomik ibirlii yapmann ve
aralarndaki ticareti artrmann onlarn karna olduunu biliyorlar eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) notable : dikkate deer; tannm; belli


B) precious : deerli, kymetli; fazla nazik
C) mutual : ortak; karlkl
D) responsible : sorumlu, mesul, gvenilir
E) implicit : ima edilen, dolayl olarak anlalan; tam, kesin

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki ortak, karlkl anlamna gelen mutual kelimesidir. Ayrca, ngilizcede mutual
interest eklinde ortak kar anlamna gelen bir kullanm da sz konusudur. Buna gre doru yant C
seeneidir.

9. B Soru kknde genel olarak ok az Arap hkmeti silah ticaretini zlemek in yasa ...-e sahiptir.
anlamna gelen bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) interpretation : yorum, deerlendirme


B) fram ework : sistem, yap, iskelet
C) judgement : yarglama; karar, hkm
D) adoption : benimseme, kabul etme; evlat edinme
E) obsession : saplant

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki sistem, yap anlamna gelen framework kelimesidir. Bu kelime ncesinde geen
legal kelimesi ile birlikte kullanlp yasa sistemi veya yasal yap anlamn vermektedir. Buna gre
doru yant B seeneidir.
10. B Soru kknde Son 40 yldr evrenimizin oluumuyla ilgili gr, onun yaklak 14 milyar yl
Ance Byk Patlama olarak bilinen kozmik bir ate topuyla ortaya ktdr eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) complete : tam. eksiksiz


B) common . ortak; yaygn
C) profound : derin
D) bearable : katlanlabilir
E) vulnerable : hassas, -e kar korunmasz, kolay etkilenir

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki ortak; yaygn anlamna gelen common" kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.

11. C Soru kknde genel olarak Tpta, kaltmsal hastalklar ve tedavi etmek iin genetik teknikler
kullanlr; rnein bir ailenin kanser yks ile lgili bilgi bu hastal ortaya karacak genetik
yatknl aret edebilir ve doru tedaviyi bulmaya yardmc olabilir eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) communicate : (hastal) bulatrmak; bildirmek, (vvith) ile haberlemek


B) remedy : aresini bulmak, dzeltmek
C) diagnose : tanlamak, tehis etmek
D) contract : (hastalk) kapmak; szleme yapmak; kasmak, daralmak, bzmek
E) induce : neden olmak, tetiklemek; ikna etmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasndan ilk bakta B seeneindeki "remedy" ve C seeneindeki


dlagnose fiilleri n plana kmaktadr. Ancak, soru kknde boluktan sonra zaten treat (tedavi
etmek) fiili ile tedavi anlam verilmitir. Dolaysyla ayn anlama gelen remedy" bo braklan ksma
gelmez. Bu durumda boluu tamamlayan en uygun kelime tedaviden nceki aama olan tehis
koyma; tanlama aamasn anlatan diagnose fiilidir ve doru yant C seeneidir.

12. C Som kknde genel olarak Sevdiin birini kaybetmek her zaman ac verir, ama ou insan in
zaman yaralan iyiletirir" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki
kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) densely : youn olarak


B) excessively : ar derecede
C) eventually : er ge, nihayet, sonunda
D) casually : gnlk, resmi olmayan (giysi); rastgele
E) cautiously : ihtiyatl olarak, dikkatlice

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki er ge, sonunda anlamna gelen eventually zarfdr. Buna gre doru yant C
seeneidir.
A Soru kknde genel olarak u anda bir ok cep telefonu bilgisayarlar ile ayn ...-e sahiptir
anlamna gelen bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler.

A) functionality : ilevsellik, fonksiyonellik


B) ambition : hrs, arzu, istek, elde etme tutkusu
C) care : bakm, dert, kayg, dikkat, zen
D) worry : merak; kayg, tasa, endie
E) attentiveness : dikkatli olma, dikkat etme

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A
seeneindeki ilevsellik anlamna gelen functionaiity" kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.

C Soru kknde Bakteriler, olaand ortamlara adapte olabilmeleri ve yeryznn dier canllar
iin ksmlarnda yaayabilme zellikleri bakmndan gerekten olaanstdrler eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler.

A) distasteful : tatsz, hoa gitmeyen; itici, iren


B) cordial : samimi, iten, yrekten, candan
C) inhospitable : yaanmas zor (yer, iklim, vb.); konuksever olmayan
D) persuasive : ikna edici
E) discreet : tedbirli; az sk

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki yaanmas zor anlamna gelen inhospitable kelimesidir. Buna gre doru yant C
seeneidir.

. B Soru kknde genel olarak ou MS hastas gszlk ve grme problemleri yaar ve daha
ok sorunlu hale gelir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler
zarftr ve bu kelimeler,

A) hardly : neredeyse hi; zar zor


B) progressively : giderek
C) absolutely : tamamen; kesinlikle; mutlaka
D) solely : yalnzca; ancak
E) plausibly : akla yatkn ekilde, mantklca

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki giderek anlamna gelen progressively kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.
16. A Som kknde genel olarak "Dnya ilikilerinin yaps ok karm aktr ve m eydana gelen her ey
hibir ekilde sper glerin etkisine ...-m az eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) attribute -e balamak, ile illkilendirm ek; -e yormak; -e mal etmek; -e atf


B) entitle hak vermek; unvan vermek; yetki vermek; ad vermek
C) declare duyurmak
D) sustain ayakta tutmak, yaamasn salamak; devam ettirmek, srdrmek
E) resolve karar vermek; zmek, halletmek; karar vermek; zmek (kimya)

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki -e balamak; ile llkilendirm ek anlamna gelen attribute" kelimesidir. Ayrca, bir
eyi bir eyle ilikilendirm ek anlamn verirken attribute som ething to som ething dizilimi yaygn
olarak kullanlr. Bu yzden, boluktan sonraki to edat pasif olarak ekimlenmi attribute" (can be
attributed) fiilinin kullanm iin nemli bir ipucudur. Aslnda, B seeneindeki entitle fiili de devamna
"to" edatn alarak kullanlabilir ama be entitled to som ething" dizilimi bir ey iin hak sahibi olm a"
anlam verir. Bu anlam da soru kkndeki cmle ile uyumlu deildir. Buna gre, cmleyi en uygun ekilde
tamamlayan attribute fiilinin verildii A seenei doru yanttr.

17. C Soruda anlam olarak Geceleri gkyznde grlen renkli ve hareketli klar (aurora) atm osferdeki
gazlarla rzgrlarn ...-inden m eydana gelir" bahsedilmektedir. Seeneklerdeki tm kelimeler isimdir
ve bu kelimler,

A) intersection : kesime
B) competion : tamamlanma
C) Interaction : etkileim
D) perception : alglama
E) distraction : dikkatini datma

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki interaction kelimesidir. Ayrca, bu fiilin interact with som ething" (bir eyle
etkilemek) dizilimi iinde devamna ounlukla w ith edat alarak kullanldn bilirsek boluun
devamndaki with edatn da ipucu olarak kullanp interact fiiline ulaabiliriz. Buna gre, doru yant
C seeneidir.

18. l Soru kkndeki cmlede M ozartn drtlk yorum u .... iyi, ama ben S chubertin eserleri hakknda
kararszm eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) exceptionally : ar derecede, olaanst


B) sensitively : duygulu/hassas bir ekilde
C) preferably : tercihen
D) impulsively : dnmeden, birdenbire
E) impartially : tarafszca, nyarg olmadan

anlamna gelmektedir. Anlam olarak uygun olan kelime yi (good) sfatnn derecesini artran
exceptionally" zarfdr. Buna gre, doru yant A seeneidir.
19. C Soru kknde Hindistanda, daha ...-u hari, dzinelerce yanm kalm su projesi var peklinde bir
anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi sfattr ve bu kelimeler,

A) perishable : kolay bozulur, dayanksz (gda malzemesi); lml, fani


B) stable : salam, sabit, dengeli, kararl
C) vast : ok, birok
D) predominant : hakim, ar basan
E) sensitive : hassas, duyarl; duygulu, alngan

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki "birok" anlamna gelen miktar sfat olan "vast" kelimesidir. Bu nedenle doru yant C
seeneidir.

20. B Soru kknde in hkmeti Fasa lkenin krsal kesimlerine ime suyu temin etmek amacyla
barajn yapm iin 6,4 milyon dolar " eklinde bir anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimelerin
hepsi fiildir ve bu kelimeler,

A) invest : yatrm yapmak


B) allocate : tahsis etmek, pay ayrmak
C) estimate : tahmin etmek, hesaplamak
D) range : deiiklik gstermek, sralamak
E) venture . risk almak

anlamna gelmektedir. Cmlenin tamamlayacak en uygun kelime B seeneinde tahsis etmek


anlamna gelen allocate" fiilidir. Bu nedenle doru yant B seeneidir.

21. A Cmlede genel olarak Biyokimya mhendisleri, HIV asnn hazrlanmasn da kapsayan
nmzdeki byk kimyasal ...-da nemli rol sahibidirler" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) challenge : zorluk, sknt; zor i


B) consultancy : danma
C) component : bileke, para
D) ingredient : ierik; etken, unsur; malzeme
E) option : seenek, opsiyon

anlamn vermektedir. HIV asn hazrlama i" bir zoiuk olarak alglanabileceinden cmleyi en
uygun ekilde tamamlayan kelime zor ; zorluk anlam veren challenge" ismidir. Buna gre, doru
yant A seeneidir.
SUAT G RC AN R ID V A N G RB Z


22. E Soru kkndeki cmlede "Sz konusu opera olduunda, rahat koltuunuzdan eserin tamamn
zleyebilmenin avantaj ok ...-dir eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi
sfattr ve bu kelimeler.

A) subtle ' ince, hafif, hemen gze arpmayan, gizli ^


B) demonstrative : gsteren, belli eden
C) deliberate : kastl, bilerek yaplan
D) excessive : ar
E) attractive : ekici, etkileyici

anlamna gelmektedir. Seeneklerdeki kelimeleri cmledeki bolua getirerek incelediimizde, cmleyi


en uygun ekilde tamamlayan kelimenin E seeneinde olduunu grmekteyiz. Doru yant E
seeneidir.

23. B Soru kkndeki cmle Karbondioksiti petrole dntrme fikri kesinlikle etkileyici bir fikirdi, ama
ok gemeden eklinde bir anlama sahiptir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve bu kelimeler.

A) repeat : tekrar etmek, yinelemek


B) discredit : itibardan drmek, gzden drmek, hretini yok etmek
C) deceive : aldatmak, kandrmak
D) imply : ima etmek; iermek, beraberinde getirmek
E) infer . anlamak, sonu karmak, tahminde bulunmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki discredit" kelimesidir. Cmle pasif (was discredited) olduu iin bu fiili gzden
dmek" eklinde evirebiliriz. Buna gre, doru yant B seeneidir.

24. E Soru kknde "O gerekten gzel bir vazo ancak kulpundaki bu yznden deeri ak eklide
azalyor bahsedilmektedir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isim halinde verilmitir ve bu kelimeler;

A) diversion : ynn deitirme, sapma


B) attribute : zellik, nitelik
C) distinction . fark; stnlk (hizmet,vb. He had served with distinction.")
D) preservation : saklama, koruma, muhafaza
E) defect : kusur, arza, hata, noksanlk

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki "kusur" anlamna gelen defect" kelimesidir. Bu nedenle doru cevap E seeneidir.
VOCABULARY

1 . - 25. sorularda, cmlede bo braklan yerlere What are some of the things that differentially
uy g u n den szck ya da ifadeyi bulunuz. affect siblings and help their success or
failure?
1. H igh-energy cosm ic rays, which are m o re __ A) pursue B) recognize
in space than on Mars or Earth, could deliver
dangerously high radiation doses. C) recreate D) determine

A) impressive B) compulsive E) reinstate

C) fragile D) innovative
E) prevalent

6. The theory is interesting enough, but is It -

2. pharmaceutical firms are wary of devoting A) solvable B) expressive


money to new antibiotics whose sales can be C) intensive D) coherent
limited by the development of resistance
in the target microbes. E) resistant

A) accurately B) adequately
C) severely D) complacently
E) confidently

In England, the general publics of medical


advice from the government stems from the
fact that, In the past, such information has
3. prescription drugs, used to treat anxiety and often proved vastly inaccurate.
to sleep, can cause both psychological A) approval B) inadequacy
and physical dependence.
C) mistrust D) distraction
A) persuade B) confide
E) preference
C) induce D) seduce
E) resume

Latin American countries on average export


This new anthology of poetry, edited by Brian only about 10 per cent of their products to
Johnson, is not only a judicious selection of other Latin American countries but 20 per
the best poems but also a major work of
cent of them to the US.
serious .
A) almost B) fairly
A) decision B) edition
C) respectively D) initially
C) disturbance D) enthusiasm
E) extensively
E) scholarship

45
9. The European Commission is opposed to any 13. Certain nations have the use of prenatal
change in current banking practices. diagnostic techniques to select the sex of an
unborn child; but, bribery and human
A) reluctant B) emotional Ingenuity have made it easy for prospective
C) relentless D) crucial parents to by-pass the statute.

E) resentful A) removed B) outlawed


C) explored D) sustained
E) retained

10. The Suns gravitational pull on the moon is 14. At times during the last Ice Age the North
more than twice that by the Earth. Atlantic therm ohaline circulation was
w eaker than it is today.
A) attempted B) undertaken
A) pleasantly B) rarely
C) magnified D) replaced
C) considerably D) directly
E) exerted
E) fully

11. By protecting the global community from | 15. The of lactose intolerance varies widely
infection before it strikes, one can save among ethnic groups, indicating that the trait
millions of lives. is genetically determined.
A) precisely B) crucially A) conversion B) prevalence
C) potentially D) preferably C) recession D) notice
E) forcefully E) supply

12. In the 1990s the Belgian government v 16. Much of our knowledge of the lives of the
involved in numerous scandals that ancient Romans has been derived from the
contaminated it with a reputation for excavations at Pompeii and nearby
incompetence and Herculaneum.
A) participation B) despair A) pretentious B) daily
C) corruption D) dislike C) complete D) convenient
E) certainty

46
17. The Allied bombing campaign against 21. Roman numerals are expressed by letters of
Germany in World War II exacted terrible the alphabet and are used today except for
damage on the countrys factories, formality or variety.
transportation network, population, and
very limited fuel-production capacity. A) courteously B) arguably

A) already B) solely C) consecutively D) equivalently

C) immediately D) inadequately E) rarely

E) rightly

18. Scientists suggest that huge amounts of 22. Although the red flames of lithium and
greenhouse gases will be into the strontium appear similar, the light from each
atmosphere if rising temperatures cause the can be separated by means of a prism into
Arctic permafrost to melt. different colours.

A) produced B) accelerated A) excessively B) distinctly

C) disrupted D) released C) conventionally D) properly

E) joined E) familiarly

19. Health risks from pesticide exposure are


| 23. When taken in doses of more than 10 times
probably small for healthy adults, but children,
the recommended daily , vitamins A and D
the elderly, and people with compromised
are toxic.
Immune systems may be to some types of
pesticide poisoning. A) maintenance B) exposure
A) hostile B) substantial C) application 0 ) advice
C) severe D) reversible E) allowance
E) vulnerable

24. Ever since the remains of ancient states


20. Foreshadowing is an established literary and cities were first discovered, the collapse
that adds layers of meaning to events or details of their civilizations has been a focus of
in films and literary works. debate and inquiry.

A) reference B) indication A) consistent B) implicit

C) device D) deception C) vulnerable D) competent

E) appreciation E) impressive
1. E Soru kknde Uzayda, Marsta ya da Dnyadaklnden daha olan yksek enerji kozmik nlar
tehlikeli oranda yksek radyasyon saabilirler" eklinde bir anlam mevcuttur. Seeneklerdeki
kelimelerin hepsi sfattr ve bu kelimeler.

A) impressive : etkileyici
B) compulsive : zorunlu, zorlayc; komplsif, zorgulu (ruh bilim)
C) fragile : kolay krlr, hassas, narin
D) innovative : yeniliki
E) prevalent : yaygn, ok rastlanan, hakim olan

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki yaygn anlamna gelen prevalent kelimesidir. Bu nedenle doru cevap E seeneidir.

2. C Soru kkndeki cmlede la firm alar, hedef m ikroplarn diren gelitirm esiyle satlar
snrlanabilecek yeni antibiyotiklere para yatrm a konusunda tem kinliler eklinde bir anlam
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi zarftr ve bu kelimeler.

A) accurately : doru olarak; kusursuzca


B) adequately : laykyla, yeterli biimde
C) severely : ciddi ekilde
D) complacently : rehavet iinde
E) confidently : gvenle, gvenli bir ekilde

anlamna gelmektedir. Cmlenin anlamna en uygun kelime C seeneinde ciddi ekilde anlamna
gelen severely sfatdr. Bu nedenle doru yant C seeneidir.

3. C Cmlede genel olarak A nksiyete tedavisi iin ve uykuyu iin kullanlan reeteli ilalar
psikolojik ve fiziksel bam lla yol aar eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) persuade : ikna etmek


B) confide : -e gvenmek, -e srrn vermek
C) induce : balatm ak, neden olm ak, indklem ek
D) seduce : tahrik etmek
E) resume : geri dnmek; tekrar balatmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki Induce fiilidir.
Cmlede verilen bolua induce fiilini getirdiimizde elde edeceimiz ...Induc e s leep dizilimini
uykuyu balatm ak/uykuyu tetiklem ek eklinde evirebiliriz. Bu nedenle doru yant C seeneidir.
4. E Cmlede genel olarak "B ria n Jo h n s o n tarafndan d z en lem esi ya p lan bu yen i iir a n to lo jisi s a d e c e
en yi iirlerin g z e l bir se im i d e il ay rca ciddi ...-nin byk bir e s e rid ir" eklinde tamamlanmam
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) decision : karar
B) edition : bask, yayn
C) disturbance : rahatszlk
D) enthusiasm : coku, heves
E) scholarship : derin bilgi, engin bilgi

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade E seeneindeki derin bilgi
anlamna gelen "scholarship" kelimesidir. Bu nedenle doru yant E seeneidir.

5, D Soru kkndeki cmlede Kardeleri farkl ekilde etkileyen ve onlarn baarlarn ya da


baarszlklarn ...-e yardm eden baz eyler nelerdir?" eklinde bir soru sorulmutur.
Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) pursue . kovalamak, peinden komak


B) recognize : tanmak
C) recreate : yeniden yaratmak, canlandrmak
D) determine : belirlemek, karar vermek
E) reinstate : eski haline getirmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki determine"


kelimesidir. Bu nedenle doru yant D seeneidir.

6. D Soru kknde Teori yeterince lgi ekici, ama m? eklinde bir soru verilmitir. Seeneklerdeki
kelimelerin hepsi sfattr ve bu kelimeler,

A) solvable : eriyebilir, zlebilir


B) expressive : anlaml, manal; tesir edici, etkileyici
C) intensive ; iddetli, youn
D) coherent : uyumlu, tutarl, mantkl, kolay anlalr; yapkan
E) resistant : direnli, dayankl

anlamna gelmektedir. Soru kknde kullanlan but balac ncesindeki Interesting sfat ile
eliecek bir sfatn kullanmn gerekli klmaktadr. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun
ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki mantkl, uyumlu anlamna gelen coherent
kelimesidir. Bu nedenle doru cevap D seeneidir.
H C
SUAT G R C A N 6Z R ID V A N G R B Z

Cmlede genel olarak Ingilterede toplumun hkmet tarafndan yaplan salk nerilerine olan ...-I
gemite bu tr bilgilerin srekli yanl verilmesinden kaynaklanmaktadr eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) approval : onay
B) inadequacy : yetersizlik
C) mistrust : gvensizlik
D) distraction . kartma; eldirme
E) preference : tercih

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki mlatrust"


kelimesidir. Bu nedenle doru yant C seeneidir.

\ Soru kkndeki cmlede Latin Amerika lkeleri rnlerinin sadece ortalama yaklak %10'unu
dier Latin Amerika lkelerine hra etmektedirler, ama %20sini Amerikaya ihra etmektedirler"
anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) almost : neredeyse, hemen hemen


B) fairly : yeterli; olduka
C) respectively : srasyla
D) initially : balangta
E) extensively : geni lde

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki almost zarfdr.
Bu nedenle doru yant A seeneidir.

9. D Cmlede genel olarak Avrupa komisyonu u anki banka uygulamalarnda herhangi bir
deiiklie kar kmaktadr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) reluctant : gnlsz
B) emotional : duygusal
C) relentless : amansz, acmasz
D) crucial : nemli
E) resentful : krc, zc

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki "cruclal sfatdr.
Bu nedenle doru yant D seeneidir.
10. E Soru kknde Gnein Ay zerindeki ekim etkisi Onyann ...-d ekimin iki katndan fazladr
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve bu
kelimeler,

A) attempt : denemek, giriimde bulunmak, teebbs etmek


B) undertake : zerine almak, stlenmek; girimek
C) magnify : bytmek, abartmak
D) replace : yenilemek, yenisiyle deitirmek
E) exert : uygulamak, kullanmak, sarf etmek (g)

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki "(g) uygulamak anlamna gelen exert" kelimesidir. Bu nedenle doru cevap E
seeneidir.

11. C Cmlede genel olarak Enfeksiyon yaylmadan nce, kresel toplumu enfeksiyondan koruyarak
milyonlarca hayat kurtarabiliriz" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade sorulmutur.
Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) precisely : kesin olarak


B) crucially : nemli ekilde
C) potentially : potansiyel olarak, imkan dahilinde
D) preferably : tercihen
E) forcefully : g kullanarak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki potansiyel


olarak anlamna gelen ve bir "olaslktan" bahseden potentially kelimesidir. Bu nedenle doru yant
C seeneidir.

12 . C Cmlede genel olarak 1990larda Belika hkmeti ona kt bir yetersizlik ve hreti kazandran
bir ok skandala kart eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki tm
kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) participation : katlm
B) despair : aresizlik, umutsuzluk
C) corruption : yolsuzluk, bozulma
D) dislike : holanmama
E) certainty : kesinlik, kati olma

anlamlarna gelmektedirler. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki corruption


kelimesidir. Bir ynetimin ktye gittiini gsterirken yaygn kullanlan sfatlardan biri corruption
sfatdr. Bu nedenle doru yant C seeneidir.
Soru kkndeki cmlede Baz lkeler, domam bir ocuun cinsiyetini semek iin doum
ncesi tehis tekniklerini ...-dlar, ancak rvet ve insann yaratcl mstakbel anne-babalarn
yasaya taklmamalarm kolaylatryor eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimeler fiildir
ve bu kelimeler,

A) remove : karmak; uzaklatrmak


B) outlaw : yasaklamak, yasad ilan etmek
C) explore : aratrmak, incelemek; kefetmek
D) sustain : srdrmek; ayakta tutmak, kmesine engel olmak
E) retain : alkoymak; kaybetmemek, srdrmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B seeneindeki outlaw kelimesidir.
Bu nedenle doru yant B seeneidir.

14. C Soru kknde anlam olarak Son Buzul ann baz dnem lerinde Kuzey Atlantik term ohalin
dngs bugn olduundan daha dkt" eklinde bir ifade verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin
hepsi zarftr ve bu kelimeler,

A) pleasantly : ho bir ekilde


B) rarely : nadiren, seyrek olarak
C) considerably : ok, epeyce, olduka
D) directly : hemen, dorudan
E) fully : tamamen, tamamyla

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
w eaker than kyas yapsn derecelendiren ve ok, olduka, epeyce anlamna sahip olan C
seeneindeki considerably" zarfdr. Bu nedenle doru cevap C seeneidir.

15. B Soru kknde Laktoz intoleransm n ...- etnik gruplar ierisinde byk oranda eitlilik
gsterm ektedir ki bu, zelliin genetik olarak belirlendiini iaret e der eklinde bir anlam
verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) conversion : dntrme, deitirme


B) prevalence : yaygnlk, prevalans
C) recession ; geri ekilme, durgunluk
D) notice : ilan, duyuru; ikaz, uyar
E) supply : kaynak; besleme; miktar

anlamna gelmektedir. Soru kkndeki cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B seeneindeki
yaygnlk anlamna gelen prevalence kelimesidir. Bu nedenle doru cevap B seeneidir.
16. B Soru Kknde anlam olarak Eski Romallarn hayatlar ile ilgili bilgimizin o$u Pompeideki ve
Herculaneum yaknlarndaki kazlardan elde edilmitir eklinde bir cmle verilmitir Seeneklerdeki
kelimelerin hepsi sfattr ve bu kelimeler,

A) pretentious : gsterii; yksekten atp tutan


B) daily : gnlk
C) complete : tam, eksiksiz
D) convenient : uygun, elverili, rahat, kullanlabilir
E) extensive : kapsaml, geni, byk

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki gnlk anlamna gelen daily" kelimesidir. Bu nedenle doru cevap B seeneidir.

i 7. A Som kknde kinci Dnya Savanda Mttefik Devletlerin Almanyaya kar bombardman lkenin
fabrikalarndaki, ulam andaki ve ok snrl olan yakt retim kapasitesindeki korkun zarar
artrd anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) already : zaten, oktan


B) solely : yalnzca, sadece; tek bana
C) immediately : hemen, derhal, dorudan doruya
D) inadequately : yetersiz derecede
E) rightly : hakl olarak, doru olarak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki already zarfdr.
Bu nedenle doru yant A seeneidir.

18. D Soru kknde Bilim adamlar, artan scaklklarn kuzey kutbundaki donmu toprak tabakasnn
erimesine sebep olmas durumunda bol miktarda sera etkisi yaratan gazn atmosfere ...-can
ileri srmektedirler" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler
fiildir ve bu kelimeler,

A) produce : retmek
B) accelerate : hzlandrmak
C) disrupt : bozmak, rahatsz etmek
D) release : yaymak, salmak; serbest brakmak
E) join ; katlmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki yaymak, salmak anlamna gelen release kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.
19. E Soru kknde genel olarak Zirai ilalara m aruz kalmaktan kaynaklanan salk problemleri salkl
yetikinler iin nem siz olabilir; ancak ocuklar, yallar ve baklk sistemi zayflam insanlar,
baz zirai ila zehirlenmelerine kar olabilir" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler.

A) hostile : dmanca
B) substantial : byk; tatmin edici; doyurucu; nemli
C) severe : ciddi
D) reversible : ters evrilebilir
E) vulnerable : hassas, kolay etkilenen

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki hassas, krlgan, kolay etkilenen" anlamna gelen vulnerable" kelimesidir. Ayrca,
boluktan sonra gelen to" edat da nemli bir ipucudur. Vulnerable sfat ounlukla devamnda to
edat alarak kullanlr. Buna gre doru yant E seeneidir.

20. C Soru kknde genel olarak nceden ima etme, film lerde ve edebi eserlerde geen olaylara anlam
ykleyen yerlemi bir edebi ...-dir" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) reference : gnderme, havale etme; bahsetme; referans


B) indication : gsterge, iaret; bildirme, anlatma
C) device : yntem; ara
D) deception : aldatma, hile
E) appreciation : takdir, beenme; kymet art

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki yntem anlamna gelen device kelimesidir. Cmlede geen literary device
ifadesi edebi yntem " eklinde evrilebilir. Buna gre doru yant C seeneidir.

21. E Soru kknde Roma rakamlar alfabenin harfleri ile ifade edilir ve form aliteyle eitlilik dnda
kullanlr anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) courteously : nazike
B) arguably : tartarak, tartlr ekilde
C) consecutively : arka arkaya, art arda, ardk olarak.
D) equivalently . edeer eklinde, edeer olarak
E) rarely : nadiren, ok seyrek, ender

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki rarely zarfdr.
Bu nedenle doru yant E seeneidir.
22. B Soru kknde genel olarak Lityum ve stronsiyumun krmz alevleri benzer olsa da her birinden
gelen k prizm a araclyla farkl renklere ayrlabilir eklinde tamamlanmas gereken bir ,iade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) excessively : ar derecede, ar olarak


B) distinctly : aka, ayrt edecek ekilde
C) conventionally : geleneksel olarak, konvansiyonel olarak
D) properly : dzgn bir ekilde
E) familiarly : samimi bir ekilde, dosta

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki aka, ayrt edecek ekilde anlamna gelen distinctly kelimesidir. Buna gre
doru yant B seeneidir.

Soru kknde genel olarak Tavsiye edilen gnlk ...-n 10 katndan fazla dozda alndnda A ve D
vitam inleri zarar verirler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki
kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) maintenance : bakm, koruma; nafaka, idare


B) exposure : maruz kalma; maruz brakma
C) application : uygulama; bavuru
D) advice : tavsiye
E) allowance : istihkak, alnmasna izin verilen miktar; izin; denek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki istihkak, miktar anlam veren allowance kelimesidir. D seeneindeki advice
(tavsiye) kelimesi en zorlayc eldiricidir ancak soru kkndeki cmlede boluun nnde zaten
recom m ended (tavsiye edilen) kelimesi verildii iin advice" isminin kullanlmas doru olmaz,
nk tavsiye edilen gnlk tavsiye" doru bir anlatm olmayacaktr. Buna gre doru yant E
seeneidir.

24. E Soru kknde genel olarak Eski lke ve ehirlerin kalntlarnn ilk kez kefedilmesinden beri
onlarn medeniyetlerinin k bir tartma ve aratrma konusu olmutur eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) consistent : tutarl, birbirine uygun


B) implicit : ima edilen; imal; tam. kesin
C) vulnerable : savunmasz, korunmasz, hassas, zayf
D) competent : yeterli, ehil; yetenekli
E) Impressive : etkileyici

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki etkileyici anlamna gelen impressive kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.
VOCABULARY

5. Consum ers in the G ulf countries have


1. - 25. so ru la rd a , c m le d e bo b ra k la n y e rle re
higher real purchasing power because of
uyg u n d e n s z c k ya da ifa d ey i b u lu n u z.
sustained low inflation.

1. Twenty-five per cent of excess nitrogen from A) inclusively B) pensively


overfertilization of fields into the oceans C) considerably D) faintly
via rivers.
E) bilaterally
A) brings B) carries
C) swims D) expels
E) flows

6. Studies of the negative effects of plastic on


the human body show that the plastic products
2. When healthy, the lining of the m outh (oral we use every day with our horm one
mucosa) reddish pink, and the gums, which fit systems.
around the teeth, are paler pink. A) restrict B) associate
A) protectively B) attractively j C) dismay D) unite
C) rarely D) abruptly E) interfere
E) randomly

In the Philippines, with its numerous scandals


7. In 1996, two team s of archaeologists found
and continuing power struggle, the public is
w hat appear to be the remains of very -
frustrated, and econom ic - is in jeopardy. |
m usical instrum ents at Neanderthal sites.
A) progress B) decline
A) sensitive B) reluctant
C) recession D) depression
C) relentless D) simple
E) failure
E) confident

4. Most experts agree that developing a 100%


safe m ethod of contraception is as - as
producing a car design that is guaranteed to 8. The of potassium in the human body is
have no defects. dram atically dem onstrated when too much or
too little of it is secreted.
A) autonomous B) useful
A) comparison B) attribution
C) loyal D) respective
C) significance D) marginality
E) unlikely
E) demand
9. Cities in China are growing fast as millions of 13 The of sunlight Into electricity is possible
people to urban areas. through the use of solar panels.
A) gather B) migrate A) inversion B) conversion
C) occupy D) issue C) refinement D) rotation
E) increase E) compression

10. In Decem ber 1831, at the age of 22, Darwin 14. No achievement can please Islamic extremists
began a round-the-world sea voyage that more than a break with what they as the
Influenced his thinking. Christian West.
A) obscurely B) legitimately A) exclude B) confirm
C) hopefully D) respectfully C) abolish D) view
E) profoundly E) establish

11. Organized youth camps provide young people 15. Cars, coal-generated electric power, and even
with not only different forms of outdoor but cement factories affect the environment,
also training in co-operation, initiative, and causing many serious problems that threaten
resourcefulness. animal and plant life.
A) sustenance B) irresponsibility A) adversely B) commercially
C) permanence D) relevance C) conscientiously D) privately
E) recreation E) adequately

12. With the Soviet Union in decline in 1990, the 16. The brain coordinates our speech ability so
United States em erged as the superpower. that it makes all the sounds.
A) excessive B) accurate A) competitive B) confident
C) sole 0 ) initial C) degenerate D) appropriate
E) adequate E) impetuous

57
17. Pathologists have found that different tissues, 21. Although m ost scientists agree that our
bodily substances, and foreign objects (such planet will continue to warm, they disagree
as bullets) X-rays In varying amounts. over how the w arm ing will proceed.
A) diagnose B) respond A) hideously B) suitably
C) determine D) exhale C) profoundly D) rapidly
E)absorb E) decadently

18. In Central Africa, the rains are abundant in 22. Through the ages, drugs have been
the southern regions, but they are reduced to enorm ously in relieving suffering and in
a single very short period in the central zone preventing and treating diseases.
and disappear almost com pletely in the
extreme north. A) current B) persistent

A) reluctantly B) appropriately C) beneficial D) excessive

C) scarcely D) solely E) profound

E) relatively

| 23. Each species has the capacity to produce


m ore offspring than will to maturity.
19. Skin has a rich blood supply that delivers
oxygen to all its . A) conform B) present
A) symptoms B) shifts C) recognize D)suggest
C) nutrients 0 ) layers E) survive
E) supplements

24. A small percentage of people have new or


20. Human childhood is a period of complex recurring of pain that feel like gallbladder
development during which a helpless infant attacks even though they have no gallbladder.
becomes an adolescent. A) episodes B) removals
A) remarkable B) redundant C) deficits D) responses
C) progressive D) contemporary E) trials
E) relevant
VOCABULARY

E Soru kknde Tarlalarn ar gbrelenmesinden ortaya kan fazla nitrojenin yzde yirmi bei
nehirler yoluyla okyanuslara ...-ar eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur
Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) bring : getirmek
B) carry : tamak
C) swim : yzmek
D) expel : kovmak, uzaklatrmak
E) flow : akmak, karmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki akmak anlamna gelen flow" fiilidir. Baz arkadalarmz bu soruda carry" fiilini
semi olabilirler, ancak carry fiili tamak anlamna gelen geili bir fiildir. Yani, etken bir dizilim
iindeyse devamna nesne alr. Ayrca, seeneklerdeki bring ve expel fiilleri de etken bir dizilim
iinde devamlarna nesne isteyen fiillerdir. Boluktan sonra nesne olmad iin bu fiil doru olamaz.
Buna gre doru yant nesne almayan yani geisiz bir fiil olan flow fiilinin verildii E seeneidir.

2. A Soru kknde genel olarak Salklyken, az mukozas koyu pembedir ve dilerin etrafnda duran
di eti ak pembedir" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur Seeneklerdeki kelimeler
zarftr ve bu kelimeler,

A) protectively : koruyucu ekilde


B) attractively ; gzel biimde, ekici ekilde
C) rarely ; nadiren, neredeyse hi
D) abruptly : aniden
E) randomly ; rastgele

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki koruyucu ekilde anlamna gelen protectively" zarfdr. Buna gre doru yant A
seeneidir.

3. A Soru kknde genel olarak Filipinlerde saysz skandal ve devam eden iktidar mcadelesiyle
birlikte halk kzgn ve ekonomik tehlikede" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) progress : ilerleme, gelime


B) decline : azalma, d, k
C) recession : geri ekilme; durgunluk
D) depression : depresyon, knt; kriz, durgunluk
E) failure ; baarszlk

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki ilerleme, gelime" anlamna gelen progress" kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.
4. E Soru kknde genel olarak ou uzman, gebelii nleyecek %100 gvenli bir yntem
gelitirmenin hi kusuru olmayaca garanti edilen bir araba modeli retmek kadar olduu
konusunda hemfikir" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler
sfattr ve bu kelimeler.

A) autonomous : zerk, otonom


B) useful : faydal
C) loyal : sadk
D) respective : kendi, ahsi, her biri kendisinin olan
E) unlikely : olaslk d, muhtemel olmayan

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki olaslk d anlamna gelen unllkely kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.

5. C Soru kknde genel olarak Krfez lkelerindeki tketiciler sregelen dk enflasyon sayesinde
daha yksek satn alm gcne sahiptir anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu
kelimeler.

A) inclusively : her eyi kapsayarak


B) pensively : dnceli bir ekilde
C) considerably : kayda deer miktarda, epeyce,
D) faintly : hafife
E) bilaterally : ift tarafl olarak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki considerably"


zarfdr. Devamndaki sfatn derecesini artran bu zarfn verildii C seenei de doru yanttr.

6. E Soru kknde Plastiin insan vcudu zerindeki negatif etkileri ile ilgili almalar her gn
kullandmz plastik rnlerin hormon sistemlerimiz- ...-nu gstermektedir eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) restrict : snrlandrmak.
B) associate : ilikilendirmek
C) dismay : dehete drmek
D) unite : birletirmek
E) interfere : -I bozmak, -i engellemek, -e mdahale etmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki "-I bozmak, -i engellemek, -e mdahale etmek" anlamna gelen interfere fiilidir. Bu
fiil devamnda genel olarak with ya da in edatn alarak kullanlr. Bu yzden boluun devamndaki
with edat bizi doru yanta ulatrabilecek nemli bir ipucudur. Buna gre doru yant E seeneidir.
7. D Soru kknde genel olarak 1996da, ki arkeolog ekibi lkel nsanlarn (Neanderthal) yaad
blgelerde ok mzik enstrman kalntlar olduu anlalan eyler buldu eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) sensitive duyarl, hassas; ili, alngan, duygusal


C) relentless : devaml, aralksz; acmasz, amansz
B) reluctant . isteksiz
D) slmple : basit
E) confident : kendinden emin, inanan

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki basit" anlamna gelen slmple" kelimesidir. Buna gre doru yant D seeneidir

0 c Soru kknde genel olarak ok fazlas ya da ok az vcuttan atldnda potasyumun nsan


vcudundaki ...-i ciddi oranda anlalyor" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) comparison : kyas, karlatrma, mukayese


B) attribution : atfetme, dayandrma; zellik, nitelik
C) significance : nem
D) marginality : marjinallik; kenarda olma
E) demand : talep

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki nem anlamna gelen significance kelimesidir. Buna gre doru yant C
seeneidir.

9. b Soru kknde genel olarak Milyonlarca insan ehirlere ...-tti iin indeki ehirler hzla
bymektedir" eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) gather : toplanmak, bir araya gelmek


B) migrate : g etmek
C) occupy : igal etmek, megul etmek, kaplamak
D) issue : vermek; yaynlamak; bildirmek
E) Increase : artmak, ykselmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fade B seeneindeki mlgrate


kelimesidir. Bu soruda boluun devamndaki ynelme" anlam veren to edat da bizi mlgrate
fiiline ynlendirecek nemli bir ipucudur. Gn ynn anlatrken mlgrate fiilinden sonra to
edatnn kullanmn sklkla grrz. Bu nedenle doru yant B seeneidir.
10. E Soru kknde genel olarak Aralk 1831de, 22 yanda olan Darwin btn dnyay dolaca bir
deniz seyahatine balad ki bu onun fikirlerini etkiledi eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) obscurely : belirsizce; kark bir biimde


B) legitimately : meru biimde, yasalara uygun olarak
C) hopefully : mitle; inallah
D) respectfully : saygl biimde
E) profoundly : derinden; ok, son derece

anlamna gelmektedir. Anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki
"derinden; ok" anlamna gelen profoundly zarfdr. Buna gre doru yant E seeneidir.

11. E Soru kknde genel olarak "Dzenlenen genlik kamplar sadece farkl trde doa ...-si deil ayn
zamanda ibirlii, giriim ve beceriklilik eitimi de sunar" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) sustenance : gda; ayakta tutma; besleyici madde


B) irresponsibility : sorumsuzluk
C) permanence : kalclk, devamllk, sreklilik
D) relevance : ilgi; iliki; uygunluk
E) recreation : aktivite, elencelik

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki aktivite anlamna gelen recreation" kelimesidir. Buna gre doru yant E seeneidir.

12. C Soru kknde 1990da Sovyetler Birlii'nin kmesiyle birlikte Amerika sper g olarak
kald" anlam vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) excessive : ar, fazla


B) accurate : doru
C) sole : tek
D) initial : ilk
E) adequate : yeterli

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki
tek anlam veren sole sfatdr. Buna gre doru yant C seeneidir.
13. B Soru kknde genel olarak Gne panellerinin kullanm araclyla gne n elektrie
mmkndr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve
bu kelimeler,

A) inversion : ters evirme, ters dnme


B) conversion : dntrme, deitirme
C) refinement : artma, rafine etme
D) rotation : devir; rotasyon
E) compression : sktrma, basn

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki dntrme anlamna gelen conversion kelimesidir. Ayrca, boluun sonrasnda
verilen Into edat da deiimin neye doru olduunu yani deiimin sonunda ortaya kacak eyi
gstermek iin conversion isminin devamnda sk kullanlan bir edattr. Buna gre doru yant B
seeneidir.

14 . D Soru kknde genel olarak Hibir baar ar slamclar Hristiyan Bat olarak ...-dkleri le bir
atmadan daha fazla memnun edemez" eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimeler fiildir
ve bu kelimeler,

A) exclude : hari brakmak


B) confirm : onaylamak
C) abolish : yrrlkten kaldrmak
D) view : grmek
E) establish : kurmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki view kelimesidir.
Bu soruda boluun devamndaki ... olarak anlam veren as yaps da view kelimesini dier
kelimelerden ayran nemli bir ipucudur. Know ... as, see ... as, regard ... as, view ... as gibi
dizilimler ... olarak grmek anlamnda ska kullanlr. Bu nedenle doru yant D seeneidir.

15. A Soru kknde genel olarak Arabalar, kmrle retilen elektrik enerjisi ve hatta imento fabrikalar
evreyi etkiliyor, hayvan ve bitki yaamn tehdit eden birok ciddi probleme neden oluyor"
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) adversely : olumsuz biimde, kt ekilde


B) commercially : ticari olarak
C) conscientiously : vicdanna dayanarak, vicdanen; dikkatle
D) privately : zel olarak
E) adequately : yeteri kadar; laykyla

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki olumsuz biimde" anlamna gelen adversely kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.
16. O Som Kknde genel olarak Beyin, btn sesleri retebilecek ekilde konuma becerimizi
koordine eder eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve
bu kelimeler.

A) competitive : rekabet edebilen, rekabete dayanan


B) confident : kendinden emin; inanan
C) degenerate ; yoz, yozlam, bozulmu
D) appropriate : uygun
E) impetuous : aceleci; dnmeden yaplan; abuk, hzl

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki uygun anlamna gelen appropriate kelimesidir. Buna gre dom yant D
seeneidir.

17. E Som kknde genel olarak Patologlar, farkl dokularn, vcutsal maddelerin ve yabanc nesnelerin,
rnein kurunun, x-nlann farkl oranlarda ...-diinl buldular" eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) diagnose ; tanlamak, tehis etmek


B) respond ; cevap vermek, (to) - e tepki gstermek
C) determine : belirlemek; tespit etmek, saptamak
D) exhale : nefes vermek; karmak (egzoz, duman vb.)
E) absorb : emmek, iine ekmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki fnmek, ine ekm ek anlamna gelen absorb kelimesidir. Buna gre dom yant E
seeneidir.

18. E Som kknde genel olarak Orta Afrikada, yam urlar gney blgelerde boldur, ancak orta
kesimlerde ok ksa sreli tek bir dnemle snrldr ve tam kuzeyde neredeyse tamamen yok olur
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) reluctantly : gnlszce, isteksizce


B) appropriately : uygun biimde
C) scarcely : neredeyse hi
D) solely : yalnzca
E) relatively : nispeten

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki nispeten anlamna gelen ve Orta Afrika'nn gneyini, ortas ve kuzeyi ile kyaslayan
relatlvely kelimesidir. Buna gre dom yant E seeneidir.
A) symptom : belirti
B) shift : deiim
C) nutrient : besin, gda
D) layer : katman, tabaka
E) supplement : ilave, ek, destekleyici madde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki katman, tabaka" anlamna gelen layer" kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.

20. A Soru kknde genel olarak insann ocukluu, aciz bir bebein ergen hale geldii karmak bir
geliim dnem idir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler
sfattr ve bu kelimeler,

A) remarkable : olaanst, kayda deer


B) redundant : gerekenden fazla olan, fazlalk; iinden karlan
C) progressive : ilerleyen, ilerici
D) contemporary : ada
E) relevant : (to) -ile ilgili; konuyla ilgili, yerinde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki olaanst, olduka" anlamna gelen remarkable sfatdr. Buna gre doru yant
A seeneidir.

21 . D Soru kknde genel olarak ou bilim adam gezegenimizin snmaya devam edecei konusunda
hem fikir olsa da snmann ne kadar olaca konusunda ayn fikirde deiller eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) hideously : korkun ekilde


B) suitably : uygun ekilde
C) profoundly : derinden, son derece
D) rapidly : hzl, sratli
E) decadently : km ekilde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki hzla, sratle" anlamna gelen rapidly kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.
22. C Soru kknde genel olarak Yllardr, ilalar ary azaltm akta ve hastalklar nlem ede ve tedavi
etm ede ok olm utur anlam vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler.

A) current : gncel, bugnk, geerli


B) persistent : srarl, inat, devaml
C) beneficial : faydal, yararl
D) excessive : ar
E) profound : derin

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki faydal anlam
veren beneflcial sfatdr. Buna gre doru yant C seeneidir.

23. E Soru kknde Her tr, olgunlua ulaacak kadar ...-caklardan daha fazla yavru retm e
kapasitesine sahiptir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler
fiildir ve bu kelimeler,

A) conform : (to) -e uymak, -e uygun davranmak


B) present : var olmak
C) recognize : tanmak, farkna varmak
D) suggest : (fikir) ileri srmek, teklif etmek
E) survive : hayatta kalmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki hayatta kalm ak anlamna gelen survive fiilidir. Buna gre doru yant E seeneidir.

24. A Soru kknde genel olarak insanlarn kk bir blm, safra keseleri olm am asna ramen, safra
kesesi ars gibi yeni veya kronik an ...-leri yaar eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) episode : nbet, kriz, olay, olgu


B) remova 1 : karma, nakil
C) deficit : eksik, noksan, ak
D) response : tepki
E) trial : deneme

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki tp dilinde nbet, kriz, atak" anlam veren episode kelimesidir. Buna gre doru
yant A seeneidir.
VOCABULARY

Einstein's theory of relativity gives predictions


1 - 25. sorularda, cm lede bo braklan yerlere
that differ very little from the older theories of
uygun den szck ya da ifadeyi bulunuz
Galileo and Newton In all everyday
situations.
The rise of lay education during the medieval
Intellectual revival was an important A) identically B) flexibly
development in the history of Western
C) nearly D) usefully
Europe.
A) anxiously B) enormously E) externally

C) independently D) evenly
E) abnormally

To the peoples of the ancient world, the Psychologists say that there Is a genetic
characteristic of civilization such as to willpower, but that upbringing may also
government, literature, science, and art were have an effect.
necessarily products of city life. A) attachment B) component
A) remains B) influences C) description D) reaction
C) declarations D) commodities E) selection
E) manifestations

3. Classifying Is a fundamental cognitive Generally considered to be the greatest


process that refers to the sorting of objects, composer of the 20th century, Igor
events, living things, and phenomena into Stravlngskys long life continents, cultures
clusters according to their characteristics. and eras.
A) additional B) relative A) fetched B) reversed
C) common D) ultimate C) spanned D) magnified
E)necessary E) acquired

4. Marie Elizabeth Zakrzewska is a German-born


American physician who founded the New
England Hospital for Women and Children 8. With a bit of adaptation, - - technology could
and greatly to the acceptance of women as help us to eventually establish a colony on
medical professionals. Mars.

A) pertained B) attributed A) explicit B) impartial

C) owed D) contributed C) reserved D) current

E) applied E) supplementary

67
9. As a migraine develops, pain - w orsens and 13. Researchers attending the World Water Forum
chemicals from the brain stems cause in Kyoto last year argued that collecting and
spasms in the brains blood vessels. using water more would lessen the need
for m ore dams.
A) recklessly B) progressively
A) efficiently B) plentifully
C) productively D) confidentially
C) wastefully D) remarkably
E) synthetically
E) speedily

14. For the control of the deadly brain disease in


10. Pain is a highly subjective that no two cows (B S E ), surveillance is being stepped up
people experience in exactly the same way. in Canada, but the US claims to be testing
A) regulation B) sensation enough cattle already to - the risk.

C) reinforcement D) coincidence A) assert B) assess

E) inquiry C) consult D) exceed


E) discourage

11. It seems strange to us now that m iners and W hen considering eyes colour in birds, it is
others em ployed in dangerous work should im portant to make a - between the eye
not have demanded the provision of w attle, w hich is the coloured skin around the
headgear. eye, and the iris colour.

A) forceful B) obstructive A) consideration B) contribution

C) relentless D) protective C) replacement D) distinction

E) intensive E) significance

12. Am erica's subsidies to its cotton farm ers 16. Many researchers now focus on poverty and
have long been a noteworthy exam ple of the poor education as explanations for
harm that rich countries' subsidies on the m ortality.
poor.
A) probable B) intense
A) enforce B) provide C) preventive D) occasional
C) exceed D) inflict E) excess
E) employ
17. M any people w ho get cancer sores get them 21. Most of the world's fishing grounds are -
, perhaps one or m ore tim es a year. being depleted by over-fishing.
A) entirely B) sensitively A) favourably B) inadequately
C) painfully D) repeatedly C) fairly Dj inevitably
E) scarcely E) properly

18. Apparently there is a significant between 22 . Competition is generally regarded as an


activity in a specific area o f the brain and ingredient in the search for efficiency and
individual differences in temperament. innovation.
A) association B) revelation A) irrepressible B) impulsive
C) combination D) indication C) improbable D) indispensable
E) reference E) arrogant

19. By the 2 " century A.D., peace and order once 23. The Maastricht Treaty, w hich laid down the
m ore in Rom e's outlying provinces. rules for euro membership, says that
A) delivered B)exceeded governments may not have budget of
more than 3% of their GDP.
C) prevailed D) restrained
A) deficits B) restrictions
E) resisted
C) rates 0 ) allocations
E) assets

20. It Is hoped that these projects will lead to a


better understanding of typhoons and
improve short-term weather forecasting. 24. Until the sixteenth century, when the first
A) defensive international postal agreem ent was , there
B) excessive
was no postal system as we know it today.
C) comprehensive D) regrettable
A) assigned B) maintained
E) forceful
C) enacted O) seized
E) conducted

69
VOCABULARY

1. B Soru kknde genel olarak O rtaadaki entelektel uyan esnasnda orta snfa ynelik eitimin
artmas Bat Avrupa tarihinde nem li bir gelim eydi eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) anxiously : endieli bir ekilde


B) enormously : ar derecede, ok byk, olduka
C) independently . bamsz olarak
D) evenly : eit ekilde
E) abnormally : anormal, olaand bir ekilde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki o lduka anlamna gelen ve devamndaki sfat derecelendiren enorm ously
zarfdr. Buna gre doru yant B seeneidir.

2. E Soru kknde genel olarak Eski dnyann insanlarna gre, ynetim , edebiyat, bilim ve sanat gibi
m edeniyetin karakteristik ...- ehir yaam nn olm azsa olm az sonularyd eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) remain : kalnt
B) influence : etki; nfuz
C) declaration : ilan, duyuru
D) commodity : ticaret mal, meta, mlk
E) manifestation : belirti, gsterge

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki belirti, gsterge anlamna gelen m anifestation kelimesidir. Dier bir deyile
ynetimin, edebiyatn, sanatn varl m edeniyetin varl iin bir belirtidir anlam ortaya
kmaktadr. Buna gre doru yant E seeneidir.

3. C Soru kknde genel olarak Snflandrm a nesnelerin, olaylarn, canllarn ve olgularn


zelliklerine gre gruplara ayrlmasna karlk gelen tem el bir bilisel ilem dir anlam vardr.
Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) additional : ek, ilave


B) relative : izafi, greceli
C) common : ortak; yaygn
D) ultimate : son, nihai; esas, temel; en byk
E) necessary : gerekli, lzumlu

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade C seeneindeki ortak" anlam
veren common" sfatdr. Buna gre doru yant C seeneidir.

70
4. D Soru kknde genel olarak Malre Elizabeth Zakrzewska, New England (Kuzeydou Amerika) Kadn
ve ocuk Hastanesinl kuran ve kadnlarn tp grevlisi olarak kabul grmesine byk oranda ...-
an Almanya doumlu Amerikal bir doktordur eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimeler
fiildir ve bu kelimeler,

A) pertain : -ile ilgili olmak


B) attribute : (bir nedene) balamak; -e yormak; -e mal etmek; -e atfetmek
C) owe : borlu olmak
D) contribute : -e katkda bulunmak
E) apply : -e bavurmak, -e mracaat etmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki contribute"


kelimesidir. Seeneklerdeki fiillerin hepsi devamlarna "to edatn alabilirler. Bu yzden, bu soruda
boluktan sonra verilen to" edat bizi dorudan sonuca gtrecek bir ipucu olmaktan kmtr.
Belirleyici olan bu soru iin tamamen anlam olacaktr. Buna gre, soru kkndeki cmlede verilen
boluu uygun ekilde tamamlayan ve -e katkda bulunmak" anlamna gelen contribute fiilinin
verildii D seenei doru yanttr.

5. C Soru kknde genel olarak Einsteinn izafiyet teorisi btn olaan durumlarda Galileonun ve
Newtonun daha eski teorilerinden ok az farkllk gsteren ngrler sunmaktadr eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) identically : ayn biimde


B) flexibly : esnek biimde
C) nearly : neredeyse, hemen hemen
D) usefully ; yararl biimde
E) externally : dtan, dardan

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki neredeyse anlamna gelen nearly" zarfdr. Buna gre doru yant C seeneidir.

6. B Soru kknde genel olarak Psikologlar, irade gcnn genetik bir ...-I olduunu ama
yetitirilmenin de bir etkisi olabileceini sylyorlar eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) attachment ; ek, balant; sevgi ba


B) component ; bileen, unsur, e
C) description ; tanm, tasvir
D) reaction : tepki, reaksiyon
E) selection ; seme, ayrma; seleksiyon

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki bileen" anlamna gelen component" kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.
7. C Soruda genel olarak Genellikle 20. yzyln en iyi bestecisi olarak dnlen Igor Stravlngskynln
uzun sren hayat, ktalar, kltrleri ve alan eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki
kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) fetch : alp getirmek


B) reverse : tersine evirmek
C) span : kapsamak, belli bir dnemi yaamak
D) magnify : bytmek
E) acquire : elde etmek, kazanmak; edinmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime kapsamak anlamna gelen
span fiilidir. Buna gre, doru yant C seeneidir.

D Soruda genel olarak teknoloji biraz adaptasyon ile sonunda Marsta bir koloni kurmamza
yardmc olabilir anlam vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) explicit : ak
B) impartial : tarafsz, yansz
C) reserved : ekingen, iine kapank; sakldr; ayrlm, az sk
D) current : mevcut, imdiki
E) supplementary : ek olan, ek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki mevcut,


imdiki anlam veren current kelimesidir. Buna gre doru yant D seeneidir.

9. B Soru kknde genel olarak Migren oluurken, ar ktleir ve beyin sapndan gelen kimyasallar
beynin kan damarlarnda spazmlara sebep olur eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) recklessly : dikkatsiz, aldrsz bir ekilde


B) progressively : aamal ekilde, giderek
C) productively : verimli bir ekilde
D) confidentially : gizli bir biimde
E) synthetically : suni olarak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki aamal ekilde, giderek anlamna gelen progressively kelimesidir. Buna gre
doru yant B seeneidir.
10. B Soru kkndeki cmlede genel olarak Ar, hi kimsenin tam olarak ayn ekilde hissetmedii
kiisel bir ...-dur" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir
ve bu kelimeler,

A) regulation : dzenleme, kural


B) sensation : duygu, his
C) reinforcement : takviye, destek, kuvvetlendirme
D) coincidence : rastlant, tesadf
E) inquiry : sorgu, soruturma, aratrma

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki duygu, his anlamna gelen sensation" kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.

11. D Soruda anlam olarak Madencilerin ve dier tehlikeli ilerde alanlarn balk teminini talep
etm em i olmalar bize imdi tuhaf geliyor" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Boluktan sonra bir isim verilmitir ve bu ismi niteleyecek en uygun sfat bulmamz istenmitir.
Seeneklerdeki kelimeler,

A) forceful : gl, etkili, kuvvetli


B) obstructive : engelleyici; zorluk karan
C) relentless : acmasz; merhametsiz; durmak bilmeyen, devaml
D) protective : koruyucu
E) intensive : youn, iddetli

anlamna gelmektedir. Cmlenin anlamna en uygun kelime D seeneindeki koruyucu" anlamna


gelen protective" kelimesidir ve koruyucu balk" ifadesi cmlede anlam btnln salamaktadr.
Bu nedenle doru yant D seeneidir.

12 . D Soruda anlam olarak, Amerikann pamuk iftilerine salad devlet destei, zengin lkelerin
devlet desteklerinin fakirlere zarara nemli bir rnektir ifadesi yer almaktadr. Seeneklerdeki
kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) enforce : uygulamak, tatbik etrtek


B) provide : salamak, temin etmek
C) exceed : amak, gemek
D) Inflict : (birini kt bir eye) uratmak, (bir eye) (zarar/sknt) vermek
E) employ : kullanmak; istihdam etmek, ie almak

anlamna gelmektedir. Soru kkndeki boluktan sonra kullanlan on edat doru yant iin nemli bir
ipucudur. D seeneindeki inflict" fiili bir eyi zarara uratmak anlam verirken inflict hanm/pain
on som ething" diziliminde devamna on" edatn alarak kullanlr. Bu soruda harm ismini niteleyen
bir sfat cmlecii iinde boluk verilmitir. Verilen boluu anlamca en uygun ekilde tamamlayan kelime
harm ismi ile birlikte kullanlp zarar vermek anlam reten "inflict fiilidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.
13. A Soru kkndeki cmlede Geen yl Kyotodaki Dnya Su Forum una katlan aratrmaclar suyu
daha kullanmann daha fazla baraja olan htiyac azaltacan leri srdler eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi zarftr ve bu kelimeler.

A) efficiently : etkili biimde, israf etmeden;


B) plentifully . fazlasyla, bol bol
C) wastefully : savurganca
D) remarkably : dikkat ekecek derecede
E) speedly : hzla

anlamna gelmektedir. Cmlenin anlamna en uygun kelime A seeneinde israf etm eden anlamnda
kullanlan "efficiently zarfdr. Bu nedenle doru yant A seeneidir.

14. B Soru kkndeki cmlede neklerdeki lmcl beyin hastalnn (BSE) kontrol edilmesi iin
Kanada'da gzetim artrlyor ancak Amerika riski - iin zaten yeteri kadar inei test ettiini iddia
ediyor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve
bu kelimeler,

A) assert : iddia etmek


B) assess : deerlendirmek; lmek
C) consult : danmak
D) exceed : amak
E) discourage : caydrmak, cesaretini krmak

anlamna gelmektedir. Seeneklerdeki kelimeleri cmledeki bolua getirerek incelediimizde en uygun


kelime deerlendirmek anlamna gelen assess fiilidir. Buna gre, doru yant B seeneidir.

15. D Soru kknde Kulardaki gz rengini deerlendirirken, gz evresindeki renkli deri le gz bebei
rengi arasnda bir yapmak nem lidir eklinde anlama sahip bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki
kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) consideration : nezaket, sayg, dnce; dikkat, nem; neden, faktr


B) contribution : katk; yaz, makale
C) replacement : yenisiyle deitirme, yenileme; yerini alan ey
D) distinction : ayrm, fark
E) significance : anlam; nem

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki ayrm anlamna gelen distinction kelimesidir. Bu nedenle doru yant D
seeneidir.
16. E Cmlede genel olarak ou aratrmac imdi lmlerin aklamalar olarak kt eitim ve
fakirlie younlayor" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki
kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) probable : muhtemel, olas


B) intense : youn
C) preventive : nleyici
D) occasional : nadir, arada bir olan, duruma bal olarak meydana gelen
E) excess : ar

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki excess" sfatdr.
Bu nedenle doru yant E seeneidir.

17 . D Cmlede genel olarak Kanser acs olan ou kii bu acy yaar, belki ylda bir ya da daha ok
kez eklinde tamamlanmas gereken bir ifade sorulmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu
kelimeler,

A) entirely : tamamen
B) sensitively : hassas ekilde
C) painfully : acl biimde
D) repeatedly : tekrar tekrar, arka arkaya, defalarca
E) scarcely : nadiren, neredeyse hi

anlamna gelmektedir. Boluktan sonra eylemin ka kez tekrarladna dair bilgi verildii iin bolua en
uygun kelime tekrar tekrar eklinde evirebileceimiz repeatedly zarfdr. Buna gre doru yant D
seeneidir.

18. A Soru kkndeki cmlede genel olarak Grne baklrsa, beynin belli bir blgesindeki faaliyet ile
m iza ynnden bireysel farkllklar arasnda nemli bir bulunmaktadr eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) association : balant, iliki


B) revelation : aa kma
C) combination : birleme
D) indication : gsterge
E) reference : referans

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki iliki anlamna
gelen association kelimesidir. Ayrca, boluun devamndaki between edat da bizi association
ismine ynlendirecek nemli bir ipucudur, nk taraflar arndaki ilikiyi anlatrken association
isminin devamnda between ... and ... dizilimini ska grrz. Bu nedenle doru yant A seeneidir.
19. C Cmlede genel olarak MS 2. yzyla gelmeden, bar ve huzur bir kez daha Romann tm
beldelerine ...-mutu" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki
kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) deliver . teslim etmek; datmak


B) exceed . amak, gemek
C) prevail : egemen olmak; yaylmak
D) restrain : snrlamak, kstlamak
E) resist : kar koymak, direnmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki egemen olmak"
anlamna gelen "prevall kelimesidir. Bu nedenle doru yant C seeneidir.

20. C Soru kknde anlam olarak Bu projelerin, tayfunlar daha iyi anlamamz salayacaklar ve ksa
sreli hava tahminini gelitirecekleri umuluyor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi sfattr ve bu kelimeler,

A) defensive : koruyucu, savunmac, savunmaya dayal


B) excessive : fazla, ar
C) comprehensive : kapsaml, etrafl, ok amal, geni
D) regrettable : zc, acnacak
E) forceful : gl, kuvvetli

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki kapsaml, etrafl anlamna gelen comprehensive sfatdr. Bu nedenle doru
cevap C seeneidir.

21. D Soruda anlam olarak Dnyadaki balklk kaynaklarnn ou ar avlanma sonucunda yok
oluyor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi
zarftr ve bu kelimeler,

A) favourably : olumlu biimde; istenilen ekilde


B) inadequately : yetersizce
C) fairly : yeterli; olduka; adilce
D) inevitably : kanlmaz olarak
E) properly ; laykyla, doru biimde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki inevitably zarfdr. Buna gre doru yant D seeneidir.
22. D Soru kknde Rekabet genel olarak verimlilik ve yenilik araynda bir unsur olarak grlr"
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr Seeneklerdeki kelimelerin hepsi sfat bu
kelimeler,

A) irrepressible : bastrlamayan, frenlenemeyen, engellenemeyen


B) impulsive : zorlayc, itici; dnmeden hareket eden; istemsiz
C) improbable : olaan d, olanaksz
D) indispensable : vazgeilmez, zorunlu
E) arrogant : kibirli, gururlu, ukala, kendini beenmi

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki vazgeilmez anlamna gelen indispensable" sfatdr. Bu nedenle doru yant D
seeneidir.

23. A Cmlede genel olarak Avrupa yeliinin artlann belirleyen Maastricht Anlamas devletlerin
Gayrisafi Milli Hslalarnn yzde nden daha fazla bte veremeyeceklerini syler eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) deficit : (bte, hesap, vb.nde) ak, zarar; eksiklik; dezavantaj


B) restriction : snrlama, kstlama
C) rate : oran
D) allocation : tahsisat; denek; paylatrma
E) asset : deerli bir nitelik, erdem; deerli mal, varlk; deer

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki ak anlamna


gelen deficit" ismidir. Bu kelime boluun ncesindeki budget" ismi ile birlikte kullanldnda bte
a" anlamna gelen budget deficit isim beini oluturur. Buna gre, doru yant A seeneidir.

24. C Soru kkndeki cmlede ilk uluslar aras posta anlamasnn ...-ildii 16. yUzyla kadar, bugn
bildiim iz ekliyle bir posta sistemi yoktu" eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimeler
fiildir ve bu kelimeler,

A) assign : tahsis etmek, ayrmak; atamak


B) maintain : srdrmek, devam ettirmek; iddia etmek
C) enact : yasalatrmak, yrrle koymak
D) seize : tutmak, yakalamak; el koymak, zapt etmek
E) conduct : yrtmek, ynetmek, idare etmek; (elektrik, akm vb. iin) iletmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki enact"


kelimesidir. Cmlede ilk posta anlamasnn vasalastrldfl 16. yzyla kadar ... anlam
kartlabilir. Bu nedenle doru yant C seeneidir.

77
VOCABULARY

5. In some parts of Western Europe, - in


1. - 25. sorularda, cmlede bo braklan yerlere France, Denmark and Sweden, cohabitation
uygun den szck ya da ifadeyi bulunuz. has become almost as common as marriage.

1. The exact form of the brain's activity when we A) completely B) deceptively


gamble, resembles that which is seen C) notably D) voluntarily
during drug addiction.
E) relatively
A) closely B) suitably
C) sensitively D) exactly
E) mainly

6. China and India serve as m odels for Africa


because their experiences hold lessons for
2. The of wasting in people with AIDS is developing countries on how to m anage
sim ilar to that seen In people who die from econom ic and political transform ation.
starvation. A) deceitful B) persuasive
A) degree B) solution C) accessible D) irregular
C) cure D) reversal E) gradual
E) relief

7. Soccers many creative possibilities in


3. Queen M arys attempts to restore Catholicism part from Its being played on such a large
to England during her reign (1553-1558) field.
resulted in turm oil and much bloodshed.
A) entail B) consist
A) internal B) reasonable
C) conclude D) claim
C) stable D) arrogant
E) derive
E) versatile

In the 1940s, com puter pioneer Konrad Zuse 8. The greatest to the spread of nuclear
began to that the universe m ight be nothing technology and nuclear power reactors to
but a giant com puter continually executing developing countries is that it will increase
formal rules to com pute Its own evolution. the risks of nuclear weapons proliferation.
A) denounce B) pressurize A) obligation B) contribution

C) empower D) evade C) solution D) condition


E) speculate E) objection

78
9. How ever incredible we may now find it, 13. The army psychologists initiated treatment,
engineers did not welcome the idea of a and so he soon regained his confidence as a
general purpose microchip. soldier.
A) instantly B) urgently A) promptly B) vaguely
C) crudely D) scarcely C) obviously D) reluctantly
E) reliably E) imminently

10. Dam age to the liver is the main health for 14. Many people with a regular exercise programme
long-term heavy drinkers. accept minor injuries and soreness as an
A) consideration B) conclusion almost component of their programme.

C) attentiveness D) examination A) irrelevant B) available

E) regulation C) inevitable D) expansive

i
E) irreversible

| 15. The process of economic and social reforms


1 1 . In existentialism , it is argued that people are that began in the 1990s in some developing
responsible for, and the judge of, their countries has had a profound on the
actions. functioning and adjustm ent of their labour
A) expansive B) sole markets.
A) dismissal B) recovery
C) previous D) irresistible
C) impact D) recognition
E) prevalent
E) distrust

16. For the worlds automotive Industry, this year's


12. The continents their existence to Earths Dubai Motor Show is a rare opportunity to
long history of plate-tectonic activity. serious business with wealthy customers in
the Middle East.
A)endanger B) result
A) lift B) purchase
C) proceed D) compile
C) relate D) conduct
E) owe
E) satisfy
17. The growing closeness between China and 21. The endlessly flat landscape and thousands
the G ulf nations has not gone unnoticed in of m iles of w ell-m aintained cycle tracks make
the rest of the world, m ost in the US. cycling an popular activity in the
Netherlands.
A) similarly B) vaguely
A) additionally B) effectively
C) relatively D) equally
C) ultimately D) extremely
E) notably
E) accurately

18. By the 14th century, the Holy Roman Empire 22. The study of the genetic causes of mental
was little more than a federation of the disorders involves the statistical analysis of
German princes who elected the Holy Roman the frequency of a particular disorders
emperor. am ong individuals who share related genes,
such as siblings and twins.
A) negotiable B) current
A) occurrence B) falsehood
C) prescriptive D) loose
C) disturbance D) ignorance
E) recurrent
E) negligence

19. Europe's deep-ocean margin, stretching from 23. During the 1970s, the W est African state of
the Arctic to the Mediterranean and to the Nigers econom y flourished from uranium
Black Sea, contains an of biological production, but when uranium prices fell in
energy and mineral resources. I the 1980s, its period of prosperity ended.

A) extension B) influence A) unpredictable B) various

C) abundance D) element C) brief D) excessive

E) assumption E) successive

24. Traditionally, medicine has taken a paternalistic


stance towards patients, with the all-knowing
20. All organisms have some capacity to adapt to physician - wisdom from on high, but that is
environmental changes, but the extent of this becoming increasingly unacceptable.
adaptive capacity greatly.
A) informing B) withdrawing
A) executes B) varies
C) requesting D) providing
C) discards D) abolishes
E) commenting
E) merges
1- A banzam ektAH ?1" yna(1'0 ,,m idakl tam le y i biim i uy u tu ru cu bam llnda
kelimeler zrtb r ve bu kelimeie,56 ' 8mam'anmas' O"*" >* 'e MunmaKlad.T Seenekle,M , ,

A) closely : yakndan
B) suitably : uygun ekilde
C) sensitively : hassas ekilde
D) exactly : tam olarak
E) mainly . balca

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki "closely" zarfdr.
D seeneinde venlen exactly" zarf, gl bir eld.ricidir ve birok kiiyi yan.ltm. olabilir. Fakat
exactly" zarf ile resemble fiilini nitelemek anlamca doru olmaz. Benzedik ifade ederken pekitire
olarak exactly" zarfn resemble fiili ile deil ancak the same" yapsnn nnde exactly the
same" eklinde kullanabiliriz. nk tam olarak benzemek ifadesi doru bir ifade deildir. Onun
yerine tpa tp ayn ifadesini kullanmak daha doru olur. Bu yzden benzemek anlamna gelen
resemble fiilini exactly zarf ile nitelemek yerine "closely zarf ile nitelemek daha doru olur. Buna
gre doru yant A seeneidir.

2. A Cmlede genel olarak AIDSII hastalann zayflama ...-si alktan len hastalannkine benzerdir"
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade sorulmutur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler.

A) degree : derece
B) solution : zm; znrlk; zelti
C) cure : tedavi
D) reversal : tersine dnme; geri dnme
E) relief : rahatlama; dindirme; ferahlama

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki derece


anlamna gelen degree kelimesidir. Bu nedenle doru yant A seeneidir.

3 A Cmlede genel olarak "Tahtta kald sre ierisinde Kralie Mary'nln Katoliklii yeniden Ingiltereye
getirme abalan karkla ve ok kan dklmesine yol at" eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki tm kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) internal i
B) reasonable : mantkl, uygun
C) stable : sabit
D) arrogant ; kendini beenmi
E) versatile : ok ynl

anlamlarna gelmektedirler. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki Intemal


kelimesidir. Bu nedenle doru yant A seeneidir.

81
4. E Soru kknde anlam olarak 1940l yllarda bilgisayar ncs Konrad Zuse kinatn, kendi evrimini
hesaplamak iin srekli olarak resmi kurallar uygulayan dev bir bilgisayardan baka bir ey
olmadn ...-e balad eklinde bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin hepsi fiildir ve bu
kelimeler,

A) denounce : ifa etmek, aa vurmak; sulamak; ele vermek, ihbar etmek


B) pressurize : basklamak
C) empower : yetkilenirmek
D) evade : -den kurtulmak, -den kanmak
E) speculate : (teori) ileri srmek; (kuramsal olarak) dnm ek, kurgulamak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki (teori) ileri srmek; (kuramsal olarak) dnm ek, kurgulam ak anlamna gelen
speculate kelimesidir. Bu nedenle doru cevap E seeneidir.

5. C Soru kkndeki cmlede Bat A vrupann baz blgelerinde, Fransa, Danim arka ve svete,
birlikte yaamak hemen hemen evlilik kadar yaygn hale gelm itir anlam mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) completely : tamamen, btnyle


B) deceptively : yanltc ekilde
C) notably : zellikle
D) voluntarily ; isteyerek, gnll olarak
E) relatively : greceli olarak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki notably zarfdr.
Belli bir eyi ya da eleri n plana karmak iin kullanlan bir ka zarftan (especially, particularly, in
particular, etc.) biri olan notably zarfnn verildii C seenei doru yanttr.

6. E Soru kkndeki cmlede in ve Hindistan Afrika iin m odel oluturm aktadrlar nk onlarn
yaadklar, ekonomik ve siyasi transform asyonu nasl gerekletirecekleri ile ilgili olarak
gelimekte olan lkeler iin dersler ieriyor anlam vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu
kelimeler,

A) deceitful : aldatc, hilekr


B) persuasive ; ikna edici
C) accessible : ulalabilir
D) irregular : dzensiz
E) gradual : kademeli, tedrici, basamakl, aamal, yava

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki kademeli,


aam al kelimesidir. Bu nedenle doru yant E seeneidir.
7. E Soru kknde Futb olun birok yaratc olasl ksmen byle byk bir alanda oynanyor
olm asndan ...-yor eklinde bir anlam verilmitir Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler

A) entail : gerektirmek; kapsamak


B) consist : (of) -den olumak; (in) -e dayanmak, -e bal olmak
C) conclude : sonulandrmak; bir karara varmak; karmda bulunmak
D) claim : iddia etmek; hak talep etmek
E) derive : (from ) -den trem ek, -den ortaya kmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime boluktan sonraki from " edat ile
de uyumlu olan E seeneindeki derive kelimesidir. Bu nedenle doru yant E seeneidir.

g. E Soru kknde genel olarak Nkleer santral reaktrlerinin ve nkleer teknolojinin gelim ekte olan
lkelere yaylm asna en nemli bunun nkleer silahlarn yaylmas riskini artracadr' eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) obligation : ykmllk, zorunluluk


B) contribution : katk, tazminat
C) solution : zm; zelti
D) condition : durum, art, koul
E) objection : itiraz noktas, itiraz, kar k

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E


seeneindeki itiraz noktas anlamna gelen objection" kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.

g, A Soru kknde anlam olarak Biz onu imdi ne kadar inanlmaz bulsak da m hendisler genel am al
m ikrolp fikrini sevm em ilerdi eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimelerin hepsi zarftr ve bu kelimeler,

A) instantly : hem en
B) urgently : aceleyle, ivedilikle, acil olarak; srarla
C) crudely : kabaca; ham olarak
D) scarcely : neredeyse hi; zar zor
E) reliably : gvenilir ekilde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A
seeneindeki hem en" anlamna gelen instantly kelimesidir. Bu nedenle doru cevap A seeneidir.
10. A Soru kknde genel olarak Karacierin za rar grm esi uzun sre ar alkol ala n lar iin en ok
grlen salk ...-d lr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler
isimdir ve bu kelimeler,

A) consideration : bedel; zerinde dnm e; nem ; neden, faktr; dnce


B) conclusion : sonu
C) attentiveness : dikkatlilik
D) examination : snav
E) regulation : dzenleme; kural; kontrol

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki bedel" anlam veren c onsid ratio n kelimesidir. Soru kkndeki cmleyi genel
olarak uzun sreli ar alkol tketim inin salk asndan gze arpan bedeli karacier
ra hatszldr eklinde de deerlendirebiliriz. B seeneindeki conclusion" ismi iyi bir eldiricidir ve
birok arkadamz bu seenee ynelmi olabilirler. Ancak, c o n clu s io n ismi genel olarak karm da
bulunarak ya da deerlendirm e yaparak varlan son u anlam verir. Bu yzden, alkol almann
sonucunu anlatrken conclusion kelimesi kullanlmaz. Buna gre doru yant A seeneidir.

11. B Soru kknde V a ro lu u lu k la insanlarn e ylem lerinden sorum lu olduu ve eylem lerinin
yarglayclar olduu iddia ed ilir anlam vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) expansive : engin, geni, samimi, iten


B) sole ; tek
C) previous : nceki, evvelki
D) irresistible ; kar konulamaz
E) prevalent : yaygn

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelim B seeneindeki "tek; yaln z
anlam veren s ole kelimesidir. Buna gre s o le kelimesinin verildii B seenei doru yanttr.

12. E Soru kkndeki cmlede genel olarak "Ktalar, varlklarn yeryznn uzun tektonik tabaka faaliyeti
tarihine ...-durlar" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir
ve bu kelimeler,

A) endanger : tehlikeye atmak


B) result : sonu vermek, sonulanmak
C) proceed : ilerlemek
D) compile : derlemek
E) owe : -e borlu olmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki "-e borlu olm ak anlamna gelen ow e kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.
13. A Soru kknde anlam olarak Orduda grev psikologlar tedaviyi bav /e bylece aeker
olarak gvenini ksa srede geri kazand" eklinde bir ifade verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin
hepsi zarftr ve bu kelimeler,

A) promptly : gecikmeden, hemen, vaktinde


B) vaguely : belli belirsiz
C) obviously : apak, besbelli, aka
D) reluctantly : istemeyerek, gnlszce
E) imminently : yaknda, yakn zamanda

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
gecikmeden, hemen anlamna sahip olan A seeneindeki promptly" kelimesidir. Bu nedenle doru
cevap A seeneidir.

14. C Soru kknde genel olarak "Dzenli bir egzersiz program olan birok kii kk sakatlklar vs
arlar programlarnn neredeyse bir unsuru olarak kabul eder" eklinde tamamlanmas gereken
bir ifade vardr. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) irrelevant : ilgisiz, alakasz


B) available : mevcut, var, elde edilebilir
C) inevitable : kanlmaz
D) expansive : engin, geni, genileyen; samimi, iten
E) irreversible : ters evrilemez, geri dndrlemez; eski haline getirilemez

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki kanlmaz anlamna gelen inevitable" kelimesidir. Buna gre doru yant C
seeneidir.

1 5. C Soru kknde genel olarak Baz gelimekte olan lkelerde 1990larda balayan ekonomik ve
sosyal reform srecinin o lkelerin i piyasalarnn lemesi ve ayarlanmas zerinde derin bir
si oldu" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu
kelimeler,

A) dismissal ; ihra; iten karma; kovma


B) recovery ; iyileme; telafi; eski haline dn
C) impact : etki, tesir
D)
D) recognition ; tanma; tannma; kabul, onay; farknda olma
recognition
E) distrust ; gvensizlik

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki etki anlamna gelen mpact" kelimesidir. Cmlede boluktan sonra verilen on"
edat da nemli bir ipucudur, nk impact" kelimesi etkinin ne zerine olduunu anlatrken effecT ve
influence" kelimeleri gibi genelde devamna on edatn alarak kullanlr. Buna gre doru yant C
seeneidir.
16. O Soru kknde genel olarak Dnya otom otiv sanayisi iin bu ylki Dubai M otor ov O rtadoudaki
zengin m teriler ile ciddi i/ticaret iin ender bir frsattr eklinde bir anlam verilmitir.
Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) lift : kaldrmak, ykseltmek


B) purchase . satn almak
C) relate : ilikilendirmek; anlatmak, ifade etmek
D) conduct : yrtmek, ynetm ek, idare etm ek
E) satisfy : honut etmek, tatmin etmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade D seeneindeki conduct


kelimesidir. Bu kelime devamndaki business kelimesi ile birlikte conduct business with ...
eklinde kullanldnda ... ile i y a p m a k ;... ile ticaret yapm ak anlam verir. Ayn anlam do
business with ... dizilimi ile de verebiliriz. Boluun devamndaki w ith edat szleri devamlarna
genelde w ith edat alan C seeneindeki relate ve E seeneindeki satisfy fiillerine ynlendirmi
olabilir ancak bu fiiller cmleyi anlamca tamamlayabilecek fiiller deildirler. Buna gre doru yant D
seeneidir.

17. E Soru kknde anlam olarak in ve Krfez lkeleri arasndaki artan yaknlam a dnyann geri
kalannda fark edilmedi deil, - A m erikada eklinde bir ifade verilmitir. Seeneklerdeki kelimelerin
hepsi zarftr ve bu kelimeler,

A) similarly ; benzer ekilde, ayn ekilde


B) vaguely ; belli belirsiz, hayal meyal, belirsiz bir ekilde
C) relatively : nispeten, dierlerine gre; her ey gz nnde tutulursa
D) equally ; eit olarak
E) notably : zellikle

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
Amerikay" dnyann dier lkelerinden ayrp n plana karan ve zellikle anlamna sahip olan E
seeneindeki notably kelimesidir. Buna gre, belli bir eyi ya da eleri n plana karmak iin
kullanlan bir ka zarftan (especially, particularly, in particular, ete.) biri olan notably zarfnn
verildii E seenei doru yanttr.

18. D Soru kknde 14. yzyla gelindiinde Kutsal Rom a m paratorluu, Kutsal Rom a im paratorunu
seen Alman prenslerinin - federasyonundan ok az daha iyi durum dayd anlam vardr.
Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) negotiable : grlebilir; ciro edilebilir; devredilebilir; satlabilir


B) current : bugnk, gncel, yrrlkte olan
C) prescriptive ; sk kurallar koyan
D) loose : gevek, sk olm ayan, zayf
E) recurrent ; tekrarlayan, yineleyen; nkseden

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki gevek anlam
veren loose sfatdr. Buna gre loose kelimesinin verildii D seenei doru yanttr.
19. C Soru kknde genel olarak Kuzey Kutbundan Akdeniz ve Karadenize uzanan Avrupa'nn derin
okyanus kys biyolojik enerji ve mineral kaynaklar erm ektedir' eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler.

A) extension : uzatma, yayma


B) influence : etki
C) abundance : ok, bol miktarda; bolluk
D) element : e, unsur, eleman, para
E) assumption : varsaym

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki bol m iktarda anlamna gelen abundance kelimesidir. Bu kelime, abundance of
... eklinde kullanldnda bir eyin okluunu anlatr. Bu soruda da biyolojik enerji ve m ineral
kaynaklarnn okluunu anlatmak iin kullanlmtr. Buna gre doru yant C seeneidir.

20. B Soru kknde Btn organizm alarn evresel deiikliklere uyum salam ak iin belli bir
kapasiteleri vardr, fakat bu uyum kapasitesi byk oranda ...-ir eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) execute : idam etmek; uygulamak, yerine getirmek


B) vary : eitlilik gsterm ek; deim ek
C) discard : atmak, skartaya karmak
D) abolish : feshetmek; kaldrmak, iptal etmek
E) merge : birlemek, birletirmek; iine karp kaybolmak

anlamna gelmektedir. Seeneklerde cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B seeneindeki


eitlilik gsterm ek anlamna gelen vary kelimesidir. Buna gre doru yant B seeneidir.

21. D Soru kknde genel olarak Usuz bucaksz dz arazi ve binlerce m illik iyi korunm u bisiklet yollan
H ollan dada bisiklet srm eyi popler bir aktivite yapm aktadr eklinde tamamlanmas gereken
bir ifade mevcuttur Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) additionally : ek olarak, ayrca


B) effectively ; etkili ekilde
C) ultimately ; sonunda
D) extrem ely : ar derecede, olduka
E) accurately : doru ekilde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki ar derecede, olduka anlamna gelen extrem ely zarfdr. Buna gre doru
yant D seeneidir.
SUAT

22. A Soru kknde Akl hastalklarnn genetik nedenlerinin incelenm esi, kardeler ya da kizler gibi ayn
genleri paylaan bireyler arasnda belli bir hastaln sklnn istatistiksel analizini kapsar
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler.

A) occurence : ortaya km a, m eydana gelm e


B) falsehood : yalan, yalanclk; yanllk
C) disturbance : rahatszlk; kargaa
D) ignorance ; cehalet, bilgisizlik
E) negligence ; ihmalkrlk

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki ortaya km a anlam veren occurence kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.

23. C Soru kknde 1970lerde Bat Afrika devleti N ijerin ekonom isi uranyum retim i sayesinde
byd, ancak 1980lerde uranyum fiyatlar dnce N ijerin sren refah sona erd i eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) unpredictable : tahmin edilemeyen, ngrlemeyen


B) various ; eitli
C) brief : ksa
D) excessive ; ar, fazla
E) successive : pe pee, ard ardna

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade C seeneindeki ksa anlam
veren b rie f kelimesidir. Bu soruda baarl sfatnn uygun olacan dnen arkadalarmz iin E
seeneindeki successive kelimesi iyi bir eldirici olmutur. Fakat bu kelime baarl anlamna
gelmez, yani baarl anlamna gelen asl kelime olan successful kelimesi ile kartrlmamaldr.
Buna gre 10 yllk sreci deerlendirirken ksa anlamna gelen b r ie f kelimesinin verildii C
seenei doru yanttr.

24. D Soru kknde genel olarak Her eyi bilen doktor bilgiyi tepeden ...-d iin gem iten bugne tp
hastalarna kar ataerkil bir duru sergilem itir, fakat bu giderek kabul grm yor eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) inform ; bilgilendirmek
B) withdraw ; geri ekmek
C) request ; rica etmek
D) provide : salam ak, temin etm ek
E) comment : yorumlamak, yorum yapmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki salam ak anlamna gelen provide kelimesidir. Bu soruda inform fiili iyi bir
eldiricidir, fakat boluun devamndaki w isdom " (bilgi) kelimesi zaten bilgi verm ek anlamna gelen
inform kelimesinin anlamnda vardr. Bir baka deyile Inform w isdom eklinde bir dizilim
oluturulamaz. Buna gre doru yant D seeneidir.
VOCABULARY

5. For those obsessed with punctuality, new


1 . - 2 5 . s o ru la rd a , c m led e bo braklan yerlere generation clocks, which tune Into the nearest
uygun d en s zc k ya da ifadeyi bulunuz.
official time transmitter to keep time , have
been developed.
Whereas In the past, some Aslan countries
were driven by Ideology, today, economics A) sensibly B) accurately
has become their driving force. C) adequately 0 ) irreversibly
A) respectively B) unequally E) inevitably
C) likely D) entirely
E) favourably

6. The body loses large amounts of iron when


2. Most scientists agree that the human history red blood cells are lost through bleeding, and
of North America began when the early of this causes a of iron.
modern Native Americans made their way
A) deficiency B) display
across a land bridge that once connected
north-eastern Asia to North America. C) failure D) supplement
A) inhabitants B) ancestors E) recurrence
C) colleagues D) counterparts
E) descendants

7. The worlds forests provide many benefits,


such as prevention of soil erosion, as well as
During the seventeenth and eighteenth
commercially important timber.
centuries, there was a common view that
elegant speech was a mark of social prestige A) severe B) dependent
in that it w as of having come from a good
C) extinct D) desperate
family.
E) valuable
A) possessive B) perceptive

C) indicative D) inclusive

E) extensive

Although China has, In recent years, made


notable advances, particularly in
4. When tw o or m ore atom s , they form a m anufacturing, agriculture will long
m olecule. fundamental to the economy.

A) depart B) eradicate A) produce B) differ

C) combine D) correlate C) extend D) remain

E) withdraw E) resist
The econom ies of m ost oil-producing nations 13. In cancer care, Britain still com pares w itt
in the Middle East rely on exporting oil, other sim ilar countries in five-year survival
Just as the econom y o f th e W est, particularly rates a fter diagnosis.
that of the United States, depends on
petroleum imports. A) vainly B) unfavourably

A) reluctantly B) prosperously C) unreservedly D) consciously

C) brutally D) previously E) infrequently

E) heavily

10. Microorganism s are of value to the E arths 14. For m any years, B ritains National Health
ecology, disintegrating anim al and plant S ervice has provided a basic standard o f -
at low cost.
remains and turning them into sim pler
substances. A) reversal B) symptom
A) consecutive B) disputable C) expenditure D) expectancy
C) controversial D) resistant E) care
E) incalculable

11. Schools are one of the m ost im portant 15. Since most immunosuppressive drugs work
socialization on which peer groups and by dampening the entire immune system, they
teachers have a m ajor Impact. leave the patient to short-term problems
A) degrees B) rules like infections.
A) reliable B) detrimental
C) customs D) agents
E)advances C) indifferent D) susceptible
E) deficient

16. To achieve and fitness, a person needs to


12. Patients diagnosed with identical cancers and
given sim ilar therapies of radiation and exercise only 30 m inutes three tim es a week.
chem otherapy often - very differently. A) maintain B) determine
A) correspond B) approach C) include D) demonstrate
C) identify D) respond E) train
E) emerge
17. The a ve rag e life e xp e c tan cy has increased 21. In S panish literature, a /a d lv in o is the
In m o s t d e v e lo p ed countries, especially in the recasting of a secular w ork as a religious
United S tates. w ork, or m ore , a tre atm ent of a s ecular
them e in religious term s throug h the use of
A) severely B) appropriately
allegory, sym bolism , and m etaphor.
C) defectively D) accurately
A) externally B) respectively
E) dramatically
C) primarily D) decisively

E) generally

18. S om e te m p e ra te e nvironm ents have m ild


w inters w ith ab u n d a n t , com bined w ith 22. The central governm ent has c alled fo r tighter
extre m e ly dry sum m ers. regulations on coastal d e velopm ent and Is
launching an to rem ove illegal beach
A) heat B) harvest homes and hotels.
C) rainfall D) supply A) observation B) initiative
E) growth C) investment D) entitlement
E) attachment

19 . The transm ission o f black-and-w hite television 23. The lead from exhaust fum es enters the
im ages becam e technically in the UK at the atmosphere, mostly as simple lead compounds,
end o f the 1920s. which are poisonous to children's nervous
A) representative B) corrupt systems.
A) developing B) domestic
C) reluctant D) feasible
E) instrumental C) exclusive D) increasing
E) repeating

24. Expressionist artists in painting, sculpture,


20. W hen the euro w as on 1 January 1999, it
and literature to distort or exaggerate
was the first tim e since the Roman Empire
natural appearance in order to create a
that E urope had a single currency.
reflection o f the inner world.
A) ensured B) discovered A) pretended B) expected
C) stamped D) accelerated C) persuaded D) tended
E) launched E) offered

91
VOCABULARY

Soru kknde genel olarak Gemite baz Asya lkeleri ideoloji ile ynetilirken, bugn onlarn
idare gc ekonomi oldu eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki
kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) respectively : srasyla
B) unequally : eit olmayan bir ekilde
C) likely : muhtemelen
D) entirely : btnyle, tamamyla
E) favourably : tercihen; onaylayarak; honut ekilde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki btnyle, tam am yla anlamna gelen entirely zarfdr. Buna gre doru yant D
seeneidir.

2. B Soru kknde genel olarak ou bilim adam, gnm z Yerli Am erikallarnn eski ...-larnn
eskiden Kuzeydou Asya ile Kuzey Am erikay balayan karasal kprden getiklerinde Kuzey
Am erikann insanlk tarihinin balad konusunda hem fikirdir eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) inhabitant ; (bir yerde) oturan kimse, sakin


B) ancestor : ata, cet
C) colleague ; meslekta
D) counterpart : mevkida; karlk; suret; emsal; muadil
E) descendant ; torun, (birinin) soyundan gelen kimse

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki ata anlamna gelen ancestor kelimesidir. Buna gre doru yant B seeneidir.

3. C Soru kknde genel olarak 17. ve 18. yzyllarda, iyi bir aileden gelindiinin ...-si olmas
bakmndan nazik konumann sosyal prestij iareti olduu eklinde ortak bir inan vard
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) possessive : sahiplik gsteren; paylamak istemeyen


B) perceptive : anlayl; sezgili; kavrayl
C) Indicative : gsterge; iaret
D) inclusive : kapsaml
E) extensive : yaygn

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C
seeneindeki gsterge anlamna gelen indlcative kelimesidir. Buna gre doru yant C seeneidir.
4. C Soru kknde iki ya da daha fazla atom ...-tlinde bir molekl oluturur" eklinde tamamlanmad
gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) depart : ayrlmak, gitmek; hareket etmek


B) eradicate : kknden skp atmak; yok etmek
C) com bine : birlemek; birletirmek
D) correlate : ilikilendirmek; karlkl ilikisi olmak
E) withdraw : geri ekmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki birlem ek anlamna gelen com bine kelimesidir. Buna gre doru yant C
seeneidir.

5. B Soru kknde genel olarak Dakiklik saplants olanlar in zaman tutm ak iin en yakn resmi
zam an dilim ine gre ayarlama yapan yeni jenerasyon saatler gelitirildi eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) sensibly : makul bir ekilde, akll, mantkl bir ekilde


B) accurately : doru bir ekilde
C) adequately : yeterli bir ekilde
D) irreversibly : deitirilemeyecek bir ekilde
E) inevitably : kanlmaz ekilde

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki doru olarak anlamna gelen accurately kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.

6. A Soru kknde genel olarak Kanama nedeniyle alyuvarlar yok olduunda vcut bol miktarda dem ir
kaybeder, ve bu da dem ir ...- e neden olur1 anlamna gelen bir cmle verilmitir. Seeneklerdeki
kelimelerin hepsi isimdir ve bu kelimeler,

A) deficiency : eksiklik
B) display ; gsterme, ekran
C) failure ; baarszlk
D) supplement : ekleme, ilave yapma
E) recurrence : tekrar etme, tekerrr etme

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A
seeneindeki eksiklik anlamna gelen deficlency kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.
7. E Soru kknde Dnyadaki ormanlar ticari adan nemli olan keresteye ek olarak toprak erozyonunun
nlenm esi gibi birok fayda salar eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) severe : ciddi, sert, kat


B) dependent : -e baml; -e mecbur; muhta
C) extinct : soyu tkenmi
D) desperate : umutsuz, aresiz
E) valuable : deerli

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki deerli anlamna gelen valuable sfatdr. Buna gre doru yant E seeneidir.

8. D Soru kknde genel olarak Her ne kadar in son yllarda zellikle retim alannda kayda deer
ilerlem eler kaydetse de tarm uzun sre boyunca ekonom inin tem eli olarak ...-c a k eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) produce : retmek
B) differ : (from) -den farkl olmak
C) extend : uzatmak
D) remain : kalmak, durm ak
E) resist : (to) -e diren gstermek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki kalmak, olduu gibi durm ak anlamna gelen rem ain fiilidir. Buna gre doru yant
D seeneidir.

9. E Soruda genel olarak Nasl Batnn ekonom isi, zellikle de Am erikam nki, petrol ithalatna
dayalysa O rtadouda petrol reten devletlerin ounun ekonom isi de petrol ihra etm eye
dayaldr anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler.

A) reluctantly : gnlsz, isteksiz bir ekilde


B) prosperously : zengin bir ekilde
C) brutally : zalim bir ekilde, vahice
D) previously : eskiden, nceden, evvelce
E) heavily ; arlkl olarak, byk oranda, ounlukla

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki heavily zarfdr.
Bu nedenle doru yant E seeneidir.
10. E Soru kknde Mikroorganizmalar Yeryznn ekolojisi iin deerlidir, hayvan ve bitki
kalntlarn ayrtrrlar ve onlar daha kk maddelere dntrrler eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) consecutive : arka arkaya gelen, ardl


B) disputable : inkr mmkn, kukulu, tartlabilir
C) controversial : tartmal
D) resistant : (to) -e direnli
E) incalculable : hesaplanamayacak kadar, hesaplanamayan, hesapsz

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki hesaplanamayacak kadar" anlamna gelen incalculable sfatdr. Buna gre doru
yant E seeneidir.

11. D Soru kknde genel olarak Okullar, akran gruplarnn ve retmenlerin byk bir etkisinin olduu
sosyallem enin en nemli ...-terinden biridir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) degree : derece
B) rule : kural
C) custom : gelenek, det
D) agent : faktr; etmen
E) advance : ilerleme, gelime

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki faktr; etm en anlamna gelen agent kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.

12. D Soru kknde genel olarak Ayn kanser tans konan ve benzer radyasyon ve kemoterapi tedavileri
verilen hastalar genelde ok farkl ekilde ...-irler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) correspond : uygun gelmek, tekabl etmek


B) approach : yaklamak
C) identify : tanmlamak
D) respond ; cevap vermek, tepki vermek
E) emerge : ortaya kmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki cevap vermek, tepki verm ek anlamna gelen respond kelimesidir. Buna gre
doru yant D seeneidir.
13. B Soru kknde genel olarak K anser tedavisinde, Ingiltere tan sonras be yl hayatta kalma
oranlarnda hala dier benzer lkelerden durum dadr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) vainly : bouna, bo yere


B) unfavourably : olum suz biim de; istenm eyen ekilde
C) unreservedly : ekinmeden, aka; artsz olarak
D) consciously : bilinli olarak, bilerek
E) infrequently : nadiren

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki szck anlam olum suz biim de olan unfavourably kelimesidir. Ancak, bu
kelimeyi szck anlamyla yani olum suz biim de eklinde evirmeyip normalde bir kalp olarak
kullanlan dizilimin bir paras olarak yorumlamak daa doru olacaktr. ngilizcede com pare
favourably w ith ve com pare unfavourably w ith eklinde iki kelime dizisinin kullanm sz
konusudur. Bunlardan ilki olan com pare favourably w ith yaps ...-dan daha iyi anlam verir ve
better than yapsna yakndr. kinci dizilimimiz olan com pare unfavourably w ith ise ...-dan daha
kt" anlam verir ve w orse tha n yapsna yakn anlam tar. Bu soruda Ingiltere ve dier lkeler bir
adan kyaslanm ve Ingiltere'nin daha kt olduu belirtilmek istenmitir. Bir eyin daha kt olduunu
anlatrken com pare unfavourably w ith dizilimi kullanld iin bu soruda bo braklan ksma
unfavourably" zarf getirilmelidir. Buna gre doru yant B seeneidir.

14. E Soru kknde genel olarak Uzun yllardr, Ingilterenin Ulusal Salk Hizm eti dk m aliyetle temel
standartta sunm aktadr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki
kelimeler isimdir ve bu kelimeler,

A) reversal : tersine evirme, geri dn


B) symptom ; semptom, bulgu, belirti; iaret
C) expenditure : masraf, harcama
D) expectancy ; mit, umut; beklenti
E) care : bakm; lgi; kayg; zen

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki bakm " anlam veren care" kelimesidir. Buna gre doru yant E seeneidir.

15. D Soru kknde genel olarak ou Im m unosupreslf (bakl bastran) ila btn baklk sistemini
bastrarak etki ettii in, hastay enfeksiyon gibi ksa vadeli problem lere kar brakrlar"
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler,

A) reliable : gvenilir; bel balanlan


B) detrimental : zarai
C) indifferent : kaytsz, ilgisiz
D) susceptlble : savunm asz, tehlikeye ak
E) deficient : eksik; zayf; verimsiz

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki savunmasz anlamna gelen susceptlble" kelimesidir. Susceptible, vulnerable"
ve sensltlve gibi benzer anlaml sfatlarn genelde devamlarna bu soruda da olduu gibi to edat
aldklarn ve snavlarda ok test edildiklerini de belirtmemiz gerekir. Buna gre doru yant D seeneidir.
16. A Soru kknde genel olarak Formda kalmay baarmak ve in, bir kii haftada kez yarm saat
egzersiz yapm al eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) maintain : devam ettirmek, srdrmek, korumak; iddia etmek, ileri srmek


B) determine : belirlemek, tespit etmek
C) include : iermek, dahil etmek
D) demonstrate : gstermek
E) train : eitmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan ifade A seeneindeki maintain" fiilidir.
Bu kelimenin ayrca ileri srmek, iddia etmek, savunmak anlam da mevcuttur. Srdrmek; devam
ettirm ek anlamnda da maintain good health; maintain fltness; ete." gibi kullanlmaktadr. Buna gre
devam ettirm ek anlamyla cmleyi tamamlayan maintain fiilinin verildii A seenei doru yanttr.

17. E Soru kknde genel olarak Ortalama yaam sresi ou gelimi lkede, zellikle Am erika'da
artt anlam mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu kelimeler,

A) severely : iddetle, ciddi olarak


B) appropriately : uygun bir ekilde
C) defectively : kusurlu, anormal bir ekilde
D) accurately : doru bir ekilde, doru olarak
E) dram atically : arpc bir biimde, byk oranda

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki byk oranda,
nem li derecede anlam veren dram atically zarfdr. ngilizcede genellikle increase, decrease"
gibi art ve azalma ifade eden fiiller ile significantly, dramatically, considerably, drastically,
rem arkably, substantially, etc. gibi zarflar kullanlmaktadr. A seeneindeki severely zarf bu
soruda en iyi eldiricidir. Ancak bu zarf genellikle olumsuz bir eyin ya da durumun (yaralanma, zarar,
vb.) derecesini gsterirken kullanlr. Soru kknde olumsuz bir durumun derecesi deil bir art
oranndan bahsedildii iin doru yant dram atically zarfnn verildii E seeneidir.

18. C Soru kknde genel olarak Baz lman blgelerin klar lk bol ...-l, bunun yannda yazlar art
k uraktr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler isimdir ve bu
kelimeler,

A) heat : scaklk
B) harvest : hasat
C) rainfall : ya; yam ur; ya miktar
D) supply : kaynak; arz
E) growth : byme

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki ya anlamna gelen rainfaU kelimesidir. Buna gre doru yant C seeneidir.
19. O Soru kknde genel olarak Slyah-beyaz televizyon grntlerinin letilm esi 1920lerln sonunda
Ingilterede teknik olarak hale geld i eklinde tamamlanmas gereken bir ifade mevcuttur.
Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler.

A) representative : temsil eden, temsilci


B) corrupt : kt, hatal, bozuk
C) reluctant : isteksiz, gnlsz
D) feaslble : m m kn, olanakl
E) Instrumental : etkili, yararl

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki mm kn, olanakl" anlamna gelen feaslble kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.

20. E Soru kknde genel olarak 1999 ylnda 1 O cakta Euro ...-ldnde Avrupa, Roma
m paratorluundan beri ilk kez tek para birim ine geti" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler,

A) ensure : salamak, garanti vermek


B) discover : kefetmek, bulmak
C) stamp . damgalamak
D) accelerate : hzlanmak; hzlandrmak
E) launch : piyasaya srmek; balatm ak; (roket, vb.) frlatm ak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E


seeneindeki piyasaya srm ek anlamna gelen launch fiilidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.

Soru kknde genel olarak Ispanyol edebiyatnda, a la d lv ln o dnyevi bir eserin dini bir eser olarak
yeniden yorumlanmasdr, ya da daha , alegori, sem bol ve m etafor kullanarak dnyevi bir
temay dini bakmdan lem ektir eklinde bir anlam verilmitir. Seeneklerdeki kelimeler zarftr ve bu
kelimeler,

A) externally : dardan
B) respectively : srasyla
C) primarily : aslnda, esasen; ncelikle
D) decisively : kesin olarak; kararl biimde; belirleyici ekilde
E) generally : genel olarak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki generally


zarfdr Buna gre genel olarak anlam veren generally zarfnn verildii E seenei doru yanttr.
A) observation : gzlem
B) initiative : giriim; ilk adm
C) investment : yatrm
D) entitlement : yetkilendirme
E) attachment : ek, balant

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki giriim anlamna gelen initiatlve kelimesidir. Bu sorudaki launching an initlatlve
dizilimi ayrca lk adm atyor eklinde de deerlendirebiliriz. Buna gre doru yant B seeneidir.

23. A Soru kknde Egzoz gazlarndan kan kurun atmosfere karr, ounlukla da ocuklarn
sinir sistemleri iin zehirleyici olan yaln kurun bileenleri olarak" eklinde tamamlanmas gereken
bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler sfattr ve bu kelimeler.

A) developing : gelimekte olan


B) domestic : evcil, ev ii; yurt ii; hizmet ii
C) exclusive : zel, sekin
D) Increasing : giderek artan
E) repeating : tekrarlayan

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki gelimekte olan anlamna gelen developlng sfatdr. Buna gre doru yant A
seeneidir.

24. D Soru kknde Resim, heykel ve edebiyattaki ekspresyonist sanatlar i dnyann bir yansmasn
oluturm ak in doal grnty arptma ya da abartma ...-diler eklinde tamamlanmas gereken
bir ifade mevcuttur. Seeneklerdeki kelimeler fiildir ve bu kelimeler.

A) pretend : gibi yapmak


B) expect : ummak, beklemek
C) persuade : ikna etmek
D) tend ... eiliminde olmak, ...-ya ynelmek, meyletmek
E) offer : teklif etmek; sunmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki eiliminde olmak anlamna gelen tend fiilidir. Tend fiilinin devamnda to VO
kullanldn da hatrlarsak doru yant D seeneidir.
PHRASAL VERBS

5. Patients seeking to scars have several


1 - 2 5 . s o ru la rd a , c m le d e bo b ra k la n y e rle re options depending on the depth of the scar.
u yg u n d e n s zc k ya da ifad ey i b u lu n u z.
A) look out for B) make do with
1. Pakistan - the Indus and its tributaries for C) get rid of D) turn down
almost half of its irrigation supplies.
E) throw up
A) turns back B) waits for
C) takes to D) pulls up
E) relies on

6. PTSD sufferers often feel em otionally numb


and the people closest to them.
2. As Egypt its biggest irrigation project, the A) put up with B) cut off from
Pharaohs' dream of spreading their kingdoms
into the desert is coming true. C) make up to D) come up with
A) puts off B) embarks on I E) run out of

C) breaks up D) tries on
E) shows up

7. The article that Martin Luther King's


fundamentalist views were foreign to his liberal
3. Apparently the drop in farm incomes had allies.
nothing to the introduction of modern
farming methods. A) holds up B) deals with

A) close down B) make out C) pulls through D) points out

C) sort out D) force out E) writes out

E) do with

4. Most of our exposure to organic mercury - 8. Some readers o f this novel may feeling
eating oily fish such as tuna. that the plot structure Is not well-organized.
A) plays up B) turns into A) fall through B) end up
C) comes from D) finds out C) get away with D) make up
E) puts up with E) get off

100
In C h in a s la r g e st p sy c h ia tric facility there Is a
s e rio u s lack o f r e so u rc e s but the staff try hard 13 . This particular herbicide se e m s to be
to th is In their treatm en t o f the patients. environm ental-friendly, and they plan to ~
its e ffect on b road -leaved plants.
A) come up with B) go in for
A) cope with B) hold up
C) put up with D) set out for
C) run through D) try out
E) make up for
E) break into

10 . J e a n C h r6 tien a fte r m o re th an ten y e a r s a s


C a n a d a 's p rim e m in ister.
14 . T he m oon m ap s are in co m plete but It Is h .
A) steps down B) makes out that the 2008 lu nar orblter w ill th e g a p s fo r

C) runs out D) holds up


A) make up B) fill in
E) points out
C) lay out D)put over

1 1 . By one account, the team the desired


compound in just three days. | 15. Patients want to believe that their physicians
them as people, not just as patients.
A) drove through B) turned over
A) put up with B) care about
C) came up with D) put up with
C) take after D) look into
E) made up for
E) pull through

16. Iron must be in the reduced or ferrous form


12. The government's nuclear adviser that so for absorption to .
far no radioactive contamination has been
found outside the test site. A) come across B) make do

A) points out B) puts out C) turn on D) take place

C) sets up D) takes over E) get across

E) gets in

101
1 7 . N o r m a l d i e t a r y ir o n I n t a k e c a n n o t u s u a l l y 2 1 . In R o m a n t i m e s t h e t h e a t r e a t M ile t u s w a s
ir o n l o s s r e s u l t i n g fr o m c h r o n i c b le e d in g . s e a t in g 1 ,5 0 0 p e o p le .
A) withdraw from B) result in A) prepared to B) capable of
C) take over D) compensate for C ) made into D) replaced by
E) clear up E) released from

18. One cannot help but admire the way he has 22. They telepho ned from the library to say that
the fact that he'll never again take part in they had found the book I w as looking for, but
com petition skiing. it to be th e w rong edition.
A) replaced with B) agreed to A) put over B) showed up
C) pulled through D) made do with C) made out D) turned out
E) faced up to E) cam e up

23. S olar heating ne ve r - in the US b e cause of


| the c o s t and lim ited w in te r su n lig h t in m ost
19. In the opinion of som e leading econom ists,
j areas.
Germ any as a w hole has certainly not been -
over the past decade. j; A) caught on B) played up
A) taking on B) doing well C) turned over D) waited on
C) coping with D) piling up E) looked back
E) holding out

24. Th e a m o u n t o f fis h c a u g h t did n o t th e


m a ss ive in cre a se In v e s s e l to n n ag e and
20 . I c an't believe th a t the tre as u re r really has fis h in g e ffort.
w ith all the club 's fund s.
A) pull through B) m ake do with
A) turned over B) cut off
C ) keep pace with D) com e across
C) made out D) run off
E ) break out of
E) put up

102
PHRASAL VERBS

1. E Soru kknde P a k is ta n , su la m a k a y n a k la rn n n e r e d e y s e y a rs in In d u s N ehri v e o n u n k o lla rn a


...-d r " eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr Seeneklerde deyimsel fiiller venlmtr
ve bu fiiller,

A) turn back : geri dnmek, geri evirmek


B) wait for : beklemek
C) take to : bir yere gitmek; bir eye balamak; holanmak; dkn olmak
D) pull up : skmek; yukar ekmek; ileri gitmek
E) re ly o n : -e b el b a la m a k ; -e b a l o lm a k ; -e g v e n m e k

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki -e b el b a la m a k anlamnda kullanacamz re ly o n fiilidir. Bu nedenle doru yant E
seeneidir.

2. B Soru kknde M sr k e n d is in in e n b y k s u la m a p r o je s in e ...-d i in , F ir a v u n la n n k r alltk lan n


l n i k s m la n n a y a y m a h a y a lle ri g e r e k le iy o r " eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) put off : vazgeirmek; bandan savmak; ertelemek


B) embark on : -e girimek, -e balamak
C) break up : bozumak; ayrlmak; datmak
D) try on : prova etmek, giyip denemek
E) show up : kagelmek; gstermek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki -e balamak" anlamna gelen embark on fiilidir. Bu nedenle doru yant B
seeneidir.

E Soru kkndeki cmlede Grne baklrsa, taia gelirlerindeki dn modem tarm


metotlarnn uygulanmasyla hibir ...-si yoktu eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) close down : kapatmak, kapanmak; tasfiye etmek


B) make out ; anlamak; zmek; ortaya karmak; ayrt etmek
C) sort out : snflandrmak, kategorilere ayrmak; zmek
D) force out : zorla elde etmek
E) do with : ile ba etmek; -i yapmak

anlamna gelmektedir. Seenekleri tek balarna sahip olduklar yukarda yazdmz anlamlan ile
deerlendirirsek bu sorunun bir doru yant yoktur diyebiliriz, nk yukarda verilen anlamlaryla
seeneklerdeki fiillerin hibiri soru kkndeki cmleyi uygun ekilde tamamlamamaktadr. yleyse, bu
soruda bize sorulan ey seeneklerdeki fiillerin tek balarna verdikleri anlam deil boluun ncesindeki
have nothing to" dizilimi ile bir btn oluturacak fiilin hangi fiil olduudur. Bu dizilimi tamamlayacak fiH
E seeneinde verilen do with" yapsdr. Bu yap boluun ncesindeki have nothing to dizilimi He
bir kalp oluturarak have nothing to do with" eklinde kullanlr ve ... ile ilgisi/balants olmamak"
anlam verir. Aslnda, ngilizcede "... ile ilgisi/balants olmak anlam veren have (nothing /
something I little I a lot, etc.) to do with dizilimi sklkla kullanlr. Buna gre, doru yant E seeneidir

103
i C
SUAT G R C A N R ID V A N G R B Z

Soru kkndeki cmlede O rganik c v a alim im izin (m aru z kalm am zn ) b y k b l m to n b a l g ib i


y a l balk y em e k te n ...-r eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) play up : zerinde durmak, vurgulamak; sergilemek


B) turn into : -e dnmek; -e dntrmek
C) c o m e fro m : -den k a y n a k la n m a k , -den g e lm e k
D) find out : renmek, kefetmek, bulmak, ortaya karmak
E) put up with : -e tahamml etmek, -e katlanmak

anlamna gelmektedir. C seeneinde verilen -den k a y n a k la n m a k " anlamna gelen c o m e fr o m fiili


seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiildir. Buna gre, doru yant C
seeneidir.

: Soru kkndeki cmlede genel olarak "Yara zleri-... isteyen hastalar yara izinin derinliine bal
olarak birok seenee sahiptirler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) look out for : bakmak; -e dikkat etmek; -i ummak


B) make do with : ile yetinmek
C ) get rid of : -den kurtulmak
D) turn down : reddetmek, geri evirmek; sesini ksmak (radyo, TV, vb.)
E) throw up : kusmak; aceleyle ina etmek; (toz, vb.) kaldrmak;

anlamna gelmektedir. C seeneinde verilen -den kurtulmak anlamna gelen get rid o f fiili
seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiildir. Buna gre, doru yant C
seeneidir.

B Soru kkndeki cmlede PTSD hastalar genelde duygusal adan cansz ve onlara en yakn olan
nsanlardan ...-dklann hissederler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) put up with . katlanmak, tolerans gstermek


B) cut off from : -den kopmak; -den soyutlanmak, -den ayrlmak
C) make up to gzne girmeye almak; yaranmak
D) come up with : (plan, zm, fikir, vb.) retmek, dnmek, bulmak, sunmak
E) run out of : bitmek, tkenmek

anlamna gelmektedir. B seeneinde verilen "-den soyutlanm ak anlamna gelen "cut off from " fiili
seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiildir. Buna gre, doru yant B
seeneidir.
7. D Soru kknde Makale, Martin Luther Klngln ar tutucu grlerinin onun liberal mttefiklerine
yabanc olduunu ...-yor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) hold up : geciktirmek, ertelemek; yukar kaldrmak; desteklemek


B) deal with : stesinden gelmek; - ile uramak; ile ilgili olmak
C) pull through : iyilemek, bir hastal yenmek
D) point out : vurgulamak; iaret etmek; -e dikkat ekmek,
E) write out : yazya dkmek; kopyasn karmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki vurgulam ak; iaret etmek" anlamnda kullanlan point out fiilidir. Bu nedenle
doru yant D seeneidir.

B Soru kknde Bu rom ann baz okuyucular konu rgsnn iyi organize edilem edii hissine ...-
bilirler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir
ve bu fiiller,

A) fall through : (plan, hayal, vb.) suya dmek, baarsz olmak


B) end up : sonunda ... olmak; neticelenmek; bitirmek
C) get away with : yanma kar kalmak; alp kamak; paay kurtarmak
D) make up : oluturmak; uydurmak; telafi etmek; barmak
E) get off : aratan inmek; yola kmak, ayrlmak; kurtulmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi anlam olarak en iyi tamamlayan fiil B seeneindeki end up fiilidir.
Cmlede oluacak "end up feeling ... dizilimini sonunda ... hissine kaplm ak ya da sonunda ..
olduunu dnm ek" eklinde evirebiliriz. Buna gre doru yant B seeneidir.

9. E Soru kknde inin en byk psikiyatri tesisinde ciddi anlamda kaynak eksiklii var, ancak
orada alanlar hastalarn tedavisi konusunda bu eksiklii iin ok aba harcyorlar eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) come up with : (zm, are, plan, vb.) bulmak, retmek


B) go in for . -e katlmak, yer almak; -e merakl olmak
C) put up with : katlanmak, tahamml etmek
D) set out for : yola kmak; balamak
E) make up for : -i telafi etmek, -i karlamak; (eksik ksm) tamamlamak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki telafi etm ek anlamnda kullanlan make up for fiilidir. Bu nedenle doru yant E
seeneidir.
10. A Soru kkndeki cmlede Jean Chrtien on yll akn Kanada babakanlndan sonra eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) step down : istifa etmek; grevden ayrlm ak


B) make out : anlamak; zmek; ortaya karmak; ayrt etmek
C) run out : bitirmek, tketmek
D) hold up : geciktirmek, ertelemek; yukar kaldrmak; desteklemek
E) point out : iaret etmek, belirtmek; vurgulamak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A
seeneindeki stifa etm ek anlamnda kullanlan step dow n fiilidir. Bu nedenle doru yant A
seeneidir.

11. C Soru kkndeki cmlede Birinin anlattna gre, takm sadece 3 gnde istenilen bileii
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu
fiiller.

A) drive through ... iinden gemek


B) turn over : alt st etmek, devirmek; teslim etmek; devretmek; ciro yapmak
C) come up with : (plan, zm, fikir, vb.) retm ek, dnm ek, bulm ak, sunm ak
D) put up with : -e tolerans gstermek, -e katlanmak
E) make up for : -i telafi etmek, -i karlamak; (eksik ksm) tamamlamak

anlamna gelmektedir. C seeneinde verilen retm ek, bulm ak anlamna gelen com e up w ith
yaps seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan yapdr. Buna gre,
doru yant C seeneidir.

12. A Soru kkndeki cmlede Hkmetin nkleer danm an, bugne kadar test blgesi dnda hibir
radyoaktif kirlenmenin bulunm adn eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) point out : -i vurgulam ak; -i iaret etm ek, -i belirtm ek; -e dikkati ekm ek
B) put out : sndrmek (ate), kzdrmak; retmek, karmak;
C) set up : kurmak; bir araya getirmek; (faaliyet, vb.) balatmak
D) take over : stlenmek, devralmak
E) get in : ieri girmek; gelmek, varmak; binmek (tat); seilmek

anlamna gelmektedir. A seeneinde verilen -i vurgulam ak; -i iaret etm ek anlamna gelen polnt
out yaps seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan yapdr. Buna gre,
doru yant A seeneidir.
13. D Soru Kknde anlam olarak Bu bitki lacnn evreye zararl olm ad g r l y o r ve geni yaprakl
b itk ile r ze rind e ilacn etkisini ...-I p lan lyorlar eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) cope with : -ile baa kmak, -nn stesinden gelmek


B) hold up : geciktirmek, ertelemek; yukar kaldrmak; desteklemek
C) run through : hzlca gzden geirmek; (bir eyi) abuk tketmek; israf etmek; iinden gemek
D) try out : denem ek; deneyip bakm ak
E) break into : -e zorla girmek

anlam na gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki d e n em e k anlamna gelen try ou t kelimesidir. Bu nedenle doru cevap D
seeneidir.

14. B Soru kknde anlam olarak Ay haritalar yarm kalm tr am a 2008 y lndaki ay incelem esin in bizim
iin boluklar ...-ca m it e diliyor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) m ake up : oluturmak; uydurmak; telafi etmek; barmak


B) fill in : doldurm ak
C) lay out : dzenlemek; yerletirmek; taslan karmak
D) put over : anlatmak, aklamak; yana yatmak (gemi)
E) work out : hesaplamak; anlamak; baaryla bitirmek; zmek; egzersiz yapmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki doldurm ak anlamna gelen fiil in kelimesidir. Bu nedenle doru cevap B seeneidir.

15. B Cmlede genel olarak Hastalar, hekim lerinin onlarla sadece hasta olarak deil, nsan olarak da ...-
lne nanm ak isterler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel
fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) put up with : katlanmak,tolerans gstermek, tahamml etmek


B) care a bout : ile ilgilenm ek; -e bakm ak
C) take after : benzemek
D) look into : aratrmak
E) pull through : iyilemek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiil le ilgilenm ek anlamna gelen B
seeneindeki are about fiilidir. Bu nedenle doru yant B seeneidir.
16. D Cmlede genel olarak Em ilim in iin dem irin indirgenm i ya da ferruz form da olm as gerekir"
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu
fiiller,

A) come across : karlamak, rastlamak


B) make do : yetinmek, kanaat etmek, idare etmek
C) tum on : amak; heyecanlandrmak
O) take place : gereklem ek, m eydana gelm ek
E) get across : karya gemek; sinirlendirmek; iletiim kurmak; bir eyi aktarmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiil gereklem ek, m eydana gelm ek
anlamna gelen take place fiilidir. Bu nedenle doru yant D seeneidir.

Cmlede genel olarak Normal beslenm eyle alnan dem ir kronik kanam adan kaynakl dem ir kaybn
genellikle ...<mez eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel
fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) withdraw from : -den geri ek(il)mek


B) result in : -e neden olmak; -e yol amak; ile sonulanmak
C) take over : stlenmek, devralmak
D) com pensate for : -i telafi etm ek, -i karlam ak
E) clear up : temizlemek; problemi zmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiil D seeneindeki - telafi etm ek
anlamna gelen com pensate for fiilidir. Bu nedenle doru yant D seeneidir.

18. E Cmlede genel olarak Onun bir daha asla kayak yarna katlam ayaca gerei tarzna hayran
olmamak elde deil eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel
fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) replace with . ile yer deitirmek


B) agree to : -e katlmak; -i kabul etmek
C) pull through : iyilemek
D) make do with ; ile idare etmek, ile yetinmek
E) face up to : ile yzlemek, -i kabul etm ek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiil le yzlem ek; -I kabul etm ek"
anlamna gelen E seeneindeki face up to fiilidir. Bu nedenle doru yant E seeneidir.
19. B Soru kknde Baz nde gelen ekonomistlere gre, Almanya genel anlamda son on yldr ...-
m lyor" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir
ve bu fiiller,

A) take on : bir ie balamak; (sorumluluk, vb.) stlenmek; (kargo, yk, vb.) almak
B) do well : iyi gitmek, baarl olmak
C) cope with : (bir eyin) stesinden gelmek, (bir eyi) alt etmek; zmek
D) pile up : birik(tir)mek
E) hold out : ayak diremek, uzatmak; bir zorlua gs germek, dayanmak;

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki iyi gitmek, baarl olm ak anlamna gelen do well fiilidir. Bu nedenle doru cevap B
seeneidir.

20. D Soru kknde anlamca Veznedarn gerekten kulbn btn parasn ...-a inanam yorum eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) turn over : alt st etmek, devirmek; teslim etmek; devretmek; ciro yapmak
B) cut off : kesmek, balanty koparmak; miras brakmamak
C) make out : anlamak; zmek; ortaya karmak; ayrt etmek
D) run off : kam ak
E) put up : istiflemek; misafir etmek; ykseltmek

anlamna gelmektedir. Ancak bu soruda asl dikkat edilmesi gereken boluun devamndaki w ith
edatdr. Bu edat seeneklerdeki fiiller ile bir btn olarak dnlmelidir. Seeneklere bakldnda
w ith ile beraber yaygn olarak kullanlan put up ilk olarak dikkat ekmektedir. Fakat put up w ith
fiili genellikle -e taham ml etmek; -e katlanm ak eklinde evrilir ve bu anlam soru kkndeki cmleye
uygun deildir. Dier seenekleri deerlendirecek olursak, devamna with edatn alabilecek ve
verecei anlamla soru kkndeki boluu tamamlayacak fiil D seeneindeki "run off" fiilidir. Bu fiil run
off with" eklinde kullanldnda ...-y alp kamak" anlam verir ve bu anlam cmlenin btnln
salamaktadr. Bu nedenle doru seenek D seeneidir.

21. B Soru kkndeki cmlede Roma zamannda M iletteki tiyatro 1500 kii oturma idi eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde bir fiil ya da sfat ile birlikte bir edat
kullanlarak oluturulan dizilimler verilmitir ve bu dizilimler,

A) be prepared to : -e hazrlkl
B) be capable of ... kapasitesine s a h ip ;... yapabilen
C) be made into : -e dntrlm
D) be replaced by : ile deitirilmi
E) be released from : -den salnm; -aen yaylan

anlamna gelmektedir. Soru kknde boluun ncesinde "was" fiili olduu iin seeneklere bu fiilin yaln
hali olan "be" fiilini ekleyerek deerlendirme yapalm. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan yap B
seeneindeki "... kapasitesine sahip" anlamna gelen "capable o f yapsdr. Bu nedenle doru yant
B seeneidir.
22. D Cmlede genel olarak Ktphaneden aradm kitab bulduklarn sylem ek in aradlar, fakat
onun yanl bask olduu eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) put over : aktarmak; mesaj vermek


B) show up : belirmek, kagelmek
C) make out : anlamak; zmek; ortaya karmak; ayrt etmek
D) turn out : ortaya kmak; belli olmak; katlmak; retmek; (k, vb.) sndrmek;
geri evirmek
E) come up : kagelmek; meydana kmak; (makale, yaz, vb bir eyde) gemek; yaklamak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime O seeneindeki ortaya km ak"
anlamna gelen turn out kelimesidir. Ayrca, boluktan sonra to be yapsnn verilmi olmas da
turn out fiili iin nemli bir ipucudur, nk turn out fiili devamna bir fiil alacaksa o fiili to VO
eklinde alr. Dier seeneklerdeki fiillerden hemen sonra bir to VO kullanmna sk rastlanmaz. Bu
nedenle doru yant D seeneidir.

23. A Cmlede Gne yla snma, maliyetinden ve ou blgedeki k vakti gneinin snrl
olmasndan dolay Am erikada hi ...-m edi eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) catch on : gndeme gelmek; popler olmak; dikkati zerinde toplam ak


B) play up : yaramazlk yapmak; -in zerinde durmak; -i vurgulamak
C) turn over . alt st etmek, devirmek; teslim etmek; devretmek; ciro yapmak
D) wait on : (birine) hizmet etmek; refakat etmek
E) look back : gemii dnmek, geriye bakmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiil A seeneindeki gndem e gelmek,
popler olmak anlamna gelen catch on fiilidir ve gne kullanlarak snm ann hi
gndeme gelmediinden bahsedilmektedir. Bu nedenle doru yant A seeneidir.

24. C Soru kknde Yakalanan balk miktar, gemi tonajnda ve balk tutarken harcanan abada
meydana gelen byk art deildi eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) pull through : iyilemek


B) make do with : ile yetinmek, ile idare etmek
C) keep pace with : ile paralel olmak; -e ayak uydurmak, ile ayn hzla gitmek
D) come across : rastlamak, tesadf etmek, ile karlamak
E) break out of : -den kamak; yarp kmak, paralayp kmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki ile paralel olmak; -e ayak uydurmak anlamna gelen keep pace w ith kelimesidir.
Bu nedenle doru cevap C seeneidir.
PHRASAL VERBS

5. T h e c o rre c t tim e to sta rt a b a b y on so lid fo o d


1. - 25. sorularda, cm lede bo braklan yerlere
Its n e e d s an d r e a d in e s s .
uygun den szck ya da ifadeyi bulunuz.
A) builds up B) depends on
1. T h e re h a s b e e n I n c r e a s in g p r e s s u r e In the U S
C) cares for D) puts forward
to th e a m o u n t o f fu n d in g a llo c a te d to
fo re ig n aid , an d in ste a d , u s e th e fu n d s to E) slows down
im p ro v e th e d o m e s t ic ec o n o m y .

A) make up for B) point out to

C) keep up with D) cut down on

E) take up with

6. Recent findings answer key questions about


how tumour cells residence In other parts
of the body.
A) cut down B) pull up

C) slow down D) wait for


2. A mystery virus has more than 90 per cent
of some bird species in India. E) take up
A) found out B) broken through
C) turned up D) wiped out
E) put off

7. When a tissue is injured, a rapid chain of


events the production of fibrin, a stringy,
insoluble mass of protein fibers that forms a
3. The report emphasizes that, due to serious clot from liquid blood.
acidification in the coastal waters, many
marine organisms have . A) holds up B) makes up

A) died out B) taken off C) breaks down D) leads to

C) used up D) run down E) puts out

E)ended up

4. The worst fires firemen have to are those 8. The trouble with golf as a hobby is that it
that emit stifling smoke and noxious gases. too much of ones time.
A) take over B) put over A) turns over B) looks for

C) fill out D) cope with C) gives up D) puts out

E) pull through E) takes up


The Council of E u ro p e , th e continents oldest 13. The m ovem ent o f electrons within
political organization, was in 1949 to electrom agnetic w aves - som e of the w aves
defend, among other things, human rights and energy, affecting the properties of the wave
the rule of law. and how it travels.
A) set up B) pulled through A) tells off B) puts in
C) set aside D) put up C) finds out D) uses up
E) made out E )goes around

10. Cells convert energy from one form to 14. Several research groups have been racing to
another and use that energy to various how to regenerate hair cells.
activities, ranging from m echanical work to
A) figure out B) go for
chemical synthesis.
C) connect with D) set up
A) turn off B) use up
E) make up
C) take in D) carry out
E) pick up

15. An im portant aspect of the application o f


11. Kosrae is the smallest o f the four island states
that the Federated States of M icronesia m athem atics is that different w ays o f making
(FSM), the largest and m ost populous political | m athem atical sense o f everyday q u e s tio n s __
I different answ ers.
entity that emerged after World W ar II.
A )ke ep up B) bring over
A) keep away B) tie up with
C) lead to D) show off
C) make up D) set down
E) find out
E) take on

12. In recent years, carbon dioxide (CO 2), a 16. W hen som eone chokes on food, it Is because
naturally occurring greenhouse gas, has been the food has slipped into the air passage and
breathing.
as a result of activities such as the
burning of fossil fuels and deforestation. A) given in B) kept on
A) setting out B) building up C) set out D) switched off
C) going out D) coming in E) cut off
E) reaching up
17 . T h e v itam in p o rtio n o f a c o e n z y m e a llo w s a 2 1 . T h e EU r e c o g n iz e s that p r o g r e s s o n hu m an
c h e m ic a l re a c tio n to , w h ile th e re m ain in g rig h ts a ro u n d th e w o rld th e c o o p e r a tio n
p o rtio n o f th e c o e n z y m e b in d s to th e e n z ym e. an d c o lla b o ra tio n o f m an y g r o u p s an d
In d ivid u als.
A) put on B) get off
A) gets into B) makes up
C) catch up D) take place
C) takes off D) depends on
E) settle down
E) puts off

18. If adenosine triphosphate (ATP) supply does


not demand, muscle contraction ceases. 22. The term geography the English language
A) make up for B) keep up with in the 16th century from Latin and ultimately
Greek, at the time when European navigators
C) account for D) run out of were beginning to explore Africa and the New
World.
E) give up
A) broke into B) turned out
C) carried away D) went on
E) came into

19 . A wise vegetarian does not solely the


products made of textured vegetable protein,
but leam s to use a variety of whole foods
instead. 23. If this business goes on in such an awful way,
it will hundreds of unemployed.
A) set out B) take along
A) do without B) hang around with
C) draw up D) rely on
C) end up with D) go up against
E) make for
E) make out for

20. As a fam ily we are used to moving from one


part o f the country to another, and we usually 24. In the resort areas of Greece, travel agents
pretty quickly in each new home. offer a wide range of excursions on
A) run through B) move round airconditioned coaches qualified guides.

C) turn down D) come through A) accompanied by B) put up with

E) settle down C) adapted to D) designed for

E) turned into

113
PHRASAL VERBS

Soru kknde Am erikada, d yardmlara ayrlan fon m iktarn ve bunun yerine fonlar i
ekonomiyi dzeltmek zere kullanmak iin artan bir bask var" eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) make up for : -i telafi etmek, -i karlamak; (eksik ksm) tamamlamak


B) point out : -e dikkat ekmek, -i iaret etmek
C) keep up with : -e yetimek, -den geri kalmamak, -e ayak uydurmak
O) cut down on : azaltmak
E) take up with : -ile megul olmak; -ile arkada olmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiil D seeneindeki "azaltm ak anlamna
gelen cut down on" fiilidir. Bu nedenle doru yant D seeneidir.

2. D Soru kknde Gizemli bir virs Hindistandaki baz ku trlerinin % 90ndan fazlasn eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) find out . bulmak, kefetmek, an la m a k


B) break through : atlm yapmak, hamle yapmak; yarp gemek
C) turn up : ortaya kmak; kefetmek, artrmak; sesini amak
D) wipe out : kkn kazmak, yok etmek
E) put off : ertelemek; vazgeirmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki yok etm ek anlamna gelen wipe out" kelimesidir. Bu nedenle doru cevap D
seeneidir.

Soru kknde Rapor, ky sularndaki ciddi asitlem eden dolay ou deniz canlsnn ...-duunu
vurgulamaktadr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel
fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) die out : yok olmak, lmek, ortadan kalkmak


B) take off : havalanmak; taklit etmek; baarl olmak; birdenbire kp gitmek; (elbise, vb.) karmak
C) use up : tketmek, bitirmek
D) run down : yorulmak; eletirmek; ezmek, inemek (ara ile)
E) end up : sonunda ... olmak; ... olup kmak; ...-y boylamak; neticelenmek; son bulmak;

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki yok olm ak anlamna gelen "dle out kelimesidir. Bu nedenle doru cevap A
seeneidir.
A) take over : stlenmek, devralmak
B) put over : anlatmak, aklamak
C) fill out : doldurmak
D) cope with : baa kmak
E) pull through : iyilemek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime baa kmak" anlamna gelen
cope with" kelimesidir. Bu nedenle doru yant D seeneidir.

5. B Soru kknde Bir bebei kat gdaya balatmann doru zaman bebein htiyalarna ve hazr
olmasna ...-dr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller
verilmitir ve bu fiiller,

A) build up : glendirmek; birikmek; artrmak; ykseltmek


B) depend on : -e bal olmak
C) care for : -e bakmak, ile ilgilenmek
D) put forward ; nermek; ileri srmek
E) slow down : yavala(t)mak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime -e bal olm ak anlamna gelen
depend on kelimesidir. Bu nedenle doru yant B seeneidir.

E Soru kknde Son bulgular, tmr hcrelerinin vcudun baka ksmlann nasl ...-ne dair nemli
sorulan yantlamaktadr" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) cut down : azaltmak


B) pull up : skmek; yukar ekmek; ileri gitmek
C) slow down : yavala(t)mak
D) wait for : beklemek
E) take up : (yer, zaman, vb.) kaplamak; (hobi, spor, vb.) yapmaya balamak; -i grmek

anlamna gelmektedir. Bu fiillerden E seeneindeki (yer, zaman, vb.) kaplamak anlamna gelen
take up" fiili boluun devamndaki yer" anlamna gelen residence" kelimesiyle birlikte
dnldnde yani take up residence dizilimiyle yer kaplamak anlam verir. Bu ifadeyi soru
kkndeki cmleye uyarlarsak, tmrlerin vcudun baka yerlerini kaplamas hakknda bir bilginin
verildiini syleyebiliriz. Buna gre doru yant E seeneidir.
7. D Soru kknde Bir doku zedelendiinde, hzl gelien bir olaylar zinciri sv kandan pht oluturan
lifli, znm ez protein fiberleri kmesi olan fibrinin oluumuna eklinde tamamlanmas gereken
bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) hold up : geciktirmek, ertelemek, yukar kaldrmak; desteklemek


B) make up ; oluturmak; uydurmak; telafi etmek; barmak
C) break down : parala(n)mak; boz(ul)mak; (ruhsal, psikolojik, vb. adan) yklmak
0 ) lead to : -e yol amak, -e sebep olmak
E) put out ; sndrmek; sinirlendirmek; yaymak, karmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki -e yol am ak


anlamna gelen lead to kelimesidir. Bu nedenle doru yant D seeneidir.

E Soru kknde Hobi olarak golf ile uramaktaki sknt kiinin ok fazla zam ann ...-sidir eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) turn over : alt st etmek, devirmek; teslim etmek; devretmek; ciro yapmak
B) look for ; aramak
C) give up ; brakmak, vazgemek
D) put out : sndrmek; sinirlendirmek; yaymak, karmak
E) take up : (yer, zaman, vb.) kaplamak; (hobi, spor, vb.) yapm aya balam ak; -i grm ek

anlamlarna gelmektedirler. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki take up"
fiilidir ve bu cmlede boluun devamndaki tim e kelimesi ile birlikte zam an a lm ak anlamndadr. Bu
nedenle doru yant E seeneidir.

9. A Soru kknde Ktann en eski siyasi kurumu olan Avrupa Meclisi 1949da, baka eylerle birlikte,
yasalar ve insan haklarn korumak iin ...-Idu eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) set up : kurmak; bir araya getirmek; (faaliyet,vb.) balatm ak


B) pull through : iyilemek
C) set aside : ayrmak, kenara atmak
D) put up : istiflemek; misafir etmek; ykseltmek
E) make out : anlamak; zmek; ortaya karmak; ayrtetmek

anlamlarna gelmektedirler. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan fiil A seeneindeki set up fiilidir ve
kurm ak anlamnda kullanlmtr. Bu nedenle doru yant A seeneidir.
10. D Soru kknde Hcreler enerjiyi bir form dan dierine dntrr ve o enerjiyi, m ekanik iten
kim yasal senteze dein eitli aktiviteleri iin kullanr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) turn off : kapatmak; yoldan sapmak; irendirmek, ekici bulmamak


B) use up : kullanp bitirmek; tketmek
C) take in : almak (gda, vb); daraltmak (elbise, vb); aldatmak
D) carry out : gerekletirm ek, yerine getirm ek; yrtm ek, devam ettirm ek
E) pick up : toplamak; (birini) almak; tekrar balamak; renmek; ykselmek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki


gerekletirm ek, yrtm ek anlamna gelen carry out" fiilidir. Bu nedenle doru yant D seeneidir.

11. c Soru kknde Kosrae, kinci Dnya S avann ardndan ortaya kan en byk ve en nfuslu
siyasi oluum olan Birleik M ikronezya Devletlerini ...-an drt ada devletinden en kk olan dr
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu
fiiller,

A) keep away : uzak durmak; uzak tutmak


B) tie up with : -ile balant kurmak; -ile ortaklk kurmak
C) make up : -i oluturm ak; uydurm ak; telafi etm ek; barm ak
D) set down : yerletirmek; oturtmak; yazya dkmek; ...olarak grmek; -e balamak
E) take on : bir ie balamak; (sorumluluk, vb.) stlenmek; (kargo, yk, vb.) almak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime C seeneindeki -I oluturm ak


anlamna gelen m ake up kelimesidir. Bu nedenle doru yant C seeneidir.

12. Soru kknde Son yllarda, fosil yaktlarn yanm as ve orm anlarn yok edilm esi gibi eylem lerin
sonucunda doal olarak m eydana gelen bir sera gaz olan karbondioksit ...-r eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) set out : yola kmak; balamak


B) build up : art(r)m ak; birikm ek; ykseltm ek; glendirm ek
C) go out ; dar kmak (elenmek amal)
D) come in : girmek, varmak; belli bir srada olmak (yarmalarda)
E) reach up : -e ulamak, -e erimek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime B
seeneindeki a rtm ak anlamna gelen build up kelimesidir. Bu nedenle doru cevap B seeneidir.
13. D Soru kknde "Elektronlarn elektromanyetik dalgalar ierisindeki hareketi, dalgann enerjisinin bir
ksmn ...-r, k bu, dalgann zelliklerini ve dalgann nasl yaylacan etkiler eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller.

A) tell off : azarlamak, paylamak


B) put in ; ieri koymak; arz etmek
C) find out : kefetmek, renmek
D) use up : tketmek, kullanp bitirmek
E) go around : (hastalk) herkese bulamak; herkese yetmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
O seeneindeki kullanp bitirmek; tketmek" anlamna gelen use up kelimesidir. Bu nedenle
doru cevap 0 seeneidir.

Som kknde "Birka aratrma grubu sa hcrelerini nasl yenileyeceklerini iin almaktadrlar
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu
fiiller,

A) figure out : bulmak, anlamak, zmek


B) go for : -i semek; -i tercih etmek, -den holanmak
C) connect with ; ile balamak
D) set up : kurmak; bir araya getirmek; (faaliyet, vb.) balatmak
E) make up : oluturmak; uydurmak; telafi etmek; barmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki bulmak, anlamak, zm ek anlamna gelen "figre out kelimesidir. Buna gre
doru yant A seeneidir.

15. C Soru kknde Matematik uygulamasnn nemli bir yan, sradan sorular farkl m atem atiksel
yaklam yntemleriyle zmenin farkl cevaplar ...-sidir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) keep up : devam etmek


B) bring over : aktarmak; ikna etmek, kandrmak; evirmek
C) lead to : -e sebep olmak, -e yol amak, -i dourmak
D) show off : gsteri yapmak
E) find out : bulmak, kefetmek, ortaya karmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki -e yol amak, -e sebep olm ak anlamna gelen lead to kelimesidir. Buna gre
doru yant C seeneidir.
E Soru kknde Birisi yem ek yerken boulduunda, bunun sebebi yiyecein hava yoluna kap
s olunum u ...-d lr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller
verilmitir ve bu fiiller.

A) give in : teslim olmak; raz olmak; kabul etmek


B) keep on : devam etmek
C) set out : yola kmak; balamak
D) switch off (bir cihaz) kapatmak
E) cut off : kesmek, tkamak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
kesmek, tkamak" anlam veren E seeneindeki cut off" kelimesidir. Bu nedenle doru cevap E
seeneidir.

D Soru kknde Koenzimfn geri kalan ksm enzime balyken, vitamin ksm kimyasal bir
reaksiyonun ...-sna olanak tanr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyim sel fiiller verilmitir ve bu fiiller.

A) put on : giymek; kilo almak


B) get off : aratan inmek; yola kmak, ayrlmak; kurtulmak
C) catch up : erimek, yakalamak
D) take place : olumak, meydana gelmek, olmak, gereklemek
E) settle down : sakinlemek, uslanmak; (bir yere, vb.) almak, yerlemek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki olumak, meydana gelmek anlamna gelen take place" kelimesidir. Bu nedenle
doru cevap D seeneidir.

I. B Soru kknde Eer ATP miktar, taleple ...-mazsa, kas kaslmas durur eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) make up for : -i telafi etmek, -i karlamak; (eksik ksm) tamamlamak


B) keep up with : ayn seviyede olmak
C) account for : -i oluturmak; -i aklamak
D) run out of : bitmek, tkenmek
E) give up : brakmak; terk etmek; vazgemek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki ayn eviyede olmak" anlamna gelen "keep up with" kelimesidir. Buna gre don
yant B seeneidir.
19. D Soru kknde Akll bir vejetaryen sadece dokulu sebze proteinlerinden yaplm rnlere
...-m az, ayrca bunun yerine birok tam yiyecei kullanm ay da renir eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) set out : balamak; yola kmak


B) take along ; yanna almak, beraberinde gtrmek
C) draw up ; hazrlamak, dzenlemek; yapmak
D) rely on : -e bal olm ak; -e bel balam ak; -e gvenm ek
E) make for ; -e doru gitmek; -e ynelmek; -e neden olmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki -e bal olmak; -e gvenmek; -e bel balam ak anlamna gelen rely o n kelimesidir.
Buna gre doru yant D seeneidir.

20. E Soru kknde Aile olarak lkenin bir yerinden dierine tanm aya alknz ve g e nelde her yeni
eve olduka hzl bir ekilde ...-rz eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) run through : hzlca gzden geirmek; (bir eyi) abuk tketmek; israf etmek; iinden gemek
B) move round : etrafnda dnmek
C) turn down ; reddetmek, geri evirmek; ksmak (ses); kvrmak, bkmek
D) come through : (zor bir durumda) hayatta kalmak; beklentiyi yerine getirmek
E) settle down : (in) -e alm ak; (to) kendini bir ie verm ek; yerlem ek;
uslanm ak, sakinlem ek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
"in edat ile takip ettiinde alm ak anlam veren E seeneindeki settle do w n kelimesidir. Soru
kknde boluktan sonraki In each new hom e ifadesindeki in edat settle do w n ifadesini
tamamlamak iin kullanlmtr. Bu nedenle doru cevap E seeneidir.

21. D Soru kknde Avrupa Birlii, tm dnyadaki insan haklar konusundaki ilerlem enin birok grubun
ve bireylerin katlm ve ibirliine ...-nu biliyor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) get into : -e girmek; giymek; binmek; -e almak


B) make up ; oluturmak; uydurmak; telafi etmek; barmak
C) take off : havalanmak; taklit etmek; baarl olmak; birdenbire kp gitmek; (elbise, vb.) karmak
D) depend on : -e bal olmak
E) put off : ertelemek; karmak (elbise); vazgeirmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki -e bal olm ak anlamna gelen depend on kelimesidir. Bu nedenle doru cevap D
seeneidir.
22. E Soru kknde C o r a f y a terim i n g iliz c e y e 16 .y z y ld a A v ru p a l d e n iz c ile rin A frik a v e Y e n i
D n y a y k e f e t m e y e b a la d s r a d a L a tin c e d e n v e e n n ih a y e tte Y u n a n c a d a n ...-d i" ysklnrte
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fuller.

A) break into : -e zorla girmek; -e aniden balamak


B) turn out : ortaya kmak; belli olmak; katlmak; retmek; (k, vb ) sndrmek; geri evirmek
C) carry away : alp gtrmek, srklemek
D) go on : devam etmek
E) come into

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki -e girmek anlamna gelen come into kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.

23. C Soru kknde "Eer bu i byle kt giderse, yzlerce kiinin isiz kalmasyla ...-cak" eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) do without : -siz yapmak; -siz yaamak


B) hang around with : babo gezmek
C) end up with : ile sonulanmak
D) go up against : -e kar olmak
E) make out for : anlamak, kefetmek, kestirmek, farketmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki ile sonulanm ak anlamna gelen "end up with kelimesidir. Buna gre doru yant
C seeneidir.

24. A Soru kknde Y unanistann tatil blgelerinde seyahat acenteleri m terilerine klimal
otobslerde, kalifiye rehberler geni yelpazede geziler sunm aktadr eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) accompanied by : -mn eliinde; ile beraber


B) put up with : -e katlanmak, -i ekmek, -e tahamml etmek
C) adapted to . -e adapte olmak, ayarlamak, uymak
D) designed for ... iin tasarlanan
E) turned into : -e dnm

anlamna gelmektedir. Aslnda boluun verildii ksmda bir ksaltma yaplmtr ve normalde "... coaches
(w hich are) qualified guides" eklinde olan dizilimde "which are" atlmtr. Seeneklerde de V3
eklinde ekimlenmi pasif yap ksaltmalarn grmekteyiz. Bu ksaltmalar iinde cmleyi en uygun ekilde
tamamlayan dizilim A seeneindeki ... eliinde anlam veren accom panied by dizilimidir. Bu
nedenle doru yant A seeneidir.
5. The body resists starvation by its own
'i 25 so ru la rd a , c m le d e bo b ra klan y erlere
tissues and using them as a source of
u y g u n d en s zc k ya da ifad eyi b u lunuz.
calories-much like burning the furniture to
keep the house warm.
1. For decades, scientists have theorized that
much of the universe is nearly undetectable A) getting off B) breaking down
dark m atter and dark energy. C) carrying out D) following up
A) made up of B) taken over by E) making for
C) lost in D) held on
E) broken away from

6. Billions of useful bacteria colonize our guts,


but because antibiotics are lethal to a whole
range of microbes, drugs taken for a chest
2. Exploring the human genome for clues to infection, for example, friendly bacteria
human evolution and migration is something too.
of a battlefield, and the ground rules of this
new science are still being . A) wipe out B) sort out

A) worked at B) worked out C) build up D) take back

C) worked through D) worked back E) move in

E) worked for

7. Eye doctors once high fluid pressure in


the eye to diagnose glaucoma, but now a six-
The SOS (Space Observatories in School) year study has indicated that glaucom a can
programme was to make young people be diagnosed earlier by also measuring
m ore aware of opportunities to study the damage to the optic nerve.
fundamental sciences, especially those
related to the universe. A) gave up B) relied on

A) thought over B) built in C) thought up D) put forward

C) made up D) set up E) looked through

E) found out

4. Ever since the sixteenth century, when Central 8. Laboratories can a variety of tests that help
America first appeared on European maps, doctors assess disorders of the liver and
schemes have been to build canals there. other organs.

A) set off B) put forward A) find out B) put down

C) run down D) taken up C) keep on D) look into

E) sent off E) carry out


9. In narrative poem s, characters often certain 13. The m ajor c om ponen t of m ost g a lls to n * is
ideas or heroic qualities w hich the poet i cholesterol, though som e are of calcium
w ishe s to celebrate. salts.
A) head towards B) stand for A) swept away B) kept away
C) show up D) carry out C) broken down D) looked after
E) try on E) made up

10. C hildren can diffe re nt roles, w ork through 14. A Japanese inform ation technologies
c onflicts, and attem pt v arious m ethods of com pany has produced an am azing m irror
com m unication, all under the pretence of that enables custom ers to clothes that
Play. shops dont have in stock.
A) go along with B) give up A) hold onto B) put out
C ) get in D) try out C) try on D) count on
E) fall back on E) draw out

11. A c co rd ing to the W orld Bank's latest figures 15. The sun electrom agnetic radiation that
from 2005, o f 196 countries around the w orld, ranges from infrared to u ltra vio le t
131 food Im ports to feed the ir citizens.
A) throws into B) gives off
A) keep up B) rely on
C) breaks down D) brings up
C) drop out D) bring about
E) makes up for
E) run out

16. The geological history of the Grand Canyon


12. Few people know that m any research projects region to be a lot m ore com plex than
are solely by the EU. previously thought when scientists exam ined
the area in m ore detail.
A) settled down B) put up with
A) put off B) gave up
C) written up D) set out
C) brought about D) turned out
E) carried out
E) set out

123
SUAT GCmCAN

21 M ore than 35 0,0 00 p e o p le In th e UK (25,0 0 0 o f


17 . M ost s p a c e ro ck ets plu n g e into the o c e a n s o r them ch ild ren ) su ffe r fro m T y p e I d ia b e t e s , an
b ec o m e s p a c e litter w hen th ey are a u to -im m u n e c on d itio n that is b y a v a rie ty
com pletely. o f larg ely unknow n g e n e tic a n d en v iro n m en tal
A) taken up B) fallen out fa c to rs.

O) made up A) taken part in B) brought about


C) given out
C) cut down on D) done away with
E)used up
E) got over

18. Artificial sweeteners permit people to their


sugar and energy intake, yet still enjoy the
delicious sweet tastes of their favourite foods
and beverages. 22. There are digest magazines that gather
articles and even books from a variety of
A)get over B) keep down
sources and condense them for us so that w
C) lose out 0 ) put into can easily new developments.
E)use up A) get along with B) look up to
C) keep up with D) make away with
E) take over from

19. Some studies have suggested that women


who take more than a year to conceive, even
those who having babies naturally have a
greater than normal risk of giving birth
p rem aturely o r needing a caesarean section.
23. Youve got a long journey ahead of you so
A) give in B) make out
you ought to early in the morning.
C) put off D)end up
A) turn up B) go by
E) keep off
C) make out D ) break through

E) set out

20. Short-term memory records the information in


front of us right now, though a portion of this
seems to evaporate soon afterward; the 24. Historically, the development of capitalism
remainder a process in the brain called
has several phases, following the period
consolidation, which makes It permanent. of feudal organization of society.
A) goes through B) gives off
A) taken after B) called in
C) gets away with D) puts off
C) brought forward D) gone through
E) comes up with
E) turned down
PHRASAL VERBS

1. A Soru kknde Onlarca yldr, bilim adamlar kainatn ounun neredeyse algianamayan karanlk
madde ve karanlk ener]i-.......-tuunu dnmektedir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller.

A) be made up of : -den olumak


B) be taken over by . ... tarafndan devralnmak;... tarafndan kontrol altna alnmak
C) be lost in ...-da kaybolmak
D) be held on : bekletilmek; devam ettirilmek
E) be broken away from : -den kap kurtulmak; -den kopmak

anlamna gelmektedir. Soru kknde boluun ncesinde is" yardmc fiili olduu iin seeneklere bu
fiilin yaln hali olan "be fiilini ekleyerek deerlendirme yapalm. Seenekler arasnda anlam olarak
cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki -den olumak anlamna gelen be
made up o f' kelimesidir. Buna gre doru yant A seeneidir.

2. B Soru kknde insanlarn geliimi ve glerine dair ipular bulmak iin insan geninin incelenmesi
ok zor bir itir ve bu yeni bilimin temel kurallar daha ...-yor eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) work at : (bir ey) iin emek harcamak, aba gstermek


B) work out : akla kavuturmak; hesaplamak; (problemi, vb.) zmek; (plan, vb.) retmek
C) work through . (bir konuyu, vb.) etraflca ele almak
D) work back : (eski ie) geri dnmek
E) work for ; (bir yerde, vb.) almak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki akla kavuturmak, zmek, belirlemek anlamna gelen "work out kelimesidir.
Bu cmle iin work out a rule dizilimini bir kural belirlemek eklinde yorumlamak uygun olacaktr.
Buna gre doru yant B seeneidir.

3. D Soru kknde SOS program, genlerin temel bilimleri, zellikle evrenle lgili olanlan, alma
frsatlarnn daha fazla farknda olmalarn salamak iin ...-du eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) think over : tekrar dnmek


B) build in . dhil etmek, gmme olarak yerletirmek; dhili
C) make up ; oluturmak; uydurmak; telafi etmek; barmak
D) set up ; kurmak; bir araya getirmek; (faaliyet, vb.) balatmak
E) find out ; bulmak, kefetmek; ortaya karmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki kurmak anlamna gelen set up" kelimesidir. Buna gre doru yant D seeneidir.
4. B Soru kknde Orta Am erikann Avrupa haritalannda ilk ortaya kt 16. yzyldan beri orada
kanal yapm a planlan ...ilm ltir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller.

A) set off ; yola kmak


B) put forward : nerm ek, ortaya atmak, ileri srmek
C) run down ; (arabayla, vb.) ezmek; ktlemek; (stok, vb.) azaltmak; bulmak; eletirmek
D) take up ; (yer, zaman, vb.) kaplamak; (hobi, spor, vb.) yapmaya balamak; -i grmek
E) send off : yollamak, gndermek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki nerm ek, ortaya atmak, ileri srm ek anlamna gelen "put forw ard kelimesidir.
Buna gre doru yant B seeneidir.

5. B Soru kknde "Vcut kendi dokularn ...-rak ve onlar kalori kayna olarak kullanarak - aynen evi
scak tutm ak iin m obilyalar yakm ak gibi - ala diren gsterir eklinde tamamlanmas gereken
bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) get off . (araba, vb.) inmek; birini cezadan kurtarmak


B) break down : parala(n)m ak; boz(ui)mak; (ruhsal, psikolojik, vb. adan) yklm ak
C) carry out : gerekletirmek, yapmak, yerine getirmek; yrtmek
D) follow down ; takip etmek
E) make for : -e doru gitmek; -e ynelmek; -e neden olmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki paralam ak anlamna gelen break dow n kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.

Soru kknde Barsaklarmzda milyarlarca faydal bakteri yaar, ama antibiyotikler her tr
m ikrop iin lm cl olduundan, rnein bir gs enfeksiyonu iin alnan ilalar yararl
bakterileri de ...-r eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel
fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) w ipe out : yok etmek, ortadan kaldrmak


B) sort out : zmlemek; kategorize etmek
C) build up : glendirmek; birikmek; artrmak; ykseltmek
D) take back . geri almak, geri gtrmek
E) move in : -e tanmak, ieri girmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki yok etm ek anlamna gelen wipe out kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.
7. B Soru kknde G z doktorlar bir zam anlar glokom hastaln te lh is etmek in yksek sv
basncna ...-m lard, ancak imdi alt yllk bir alm a glokom hastalnn gz sinirinde
m eydana gelen hasarn lm yle daha erken tam lanabileceini gsterdi eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) give up . brakmak, terk etmek, vazgemek


B) rely on : -e bel balam ak; -e m ecbur olmak; -e gvenm ek, -e itim at etm ek
C) think up : tasarlamak; uydurmak; yaratmak; kafa yormak
D) put forward : nermek; ileri srmek; ortaya atmak
E) look through ; gzden geirmek

anlam na gelm ektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki -e bel balamak anlamna gelen rely on kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.

8. E Soru kknde Laboratuarlar, doktorlara cier ve dier hastalklarn deerlendirilmesinde yardmc


olacak birok test ...-bilirler* eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) find out : bulmak, kefetmek; ortaya karmak


B) put down : yazya dkmek; (isyan, vb.) bastrmak; azaltmak; (aratan, vb.) indirmek
C) keep on : devam etmek
D) look into : -i aratrmak, -i soruturmak
E) carry out : yapmak; yrmek; yerine getirmek, uygulamak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki yapmak; yerine getirmek; uygulamak" anlamna gelen carry out" kelimesidir. Buna
gre doru yant E seeneidir.

9. B Soru kknde y k iirde karakterler, genelde airin n plana karm ak stedii baz fikirler ve
kahram anm s nitelikleri ...-r" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) head towards ; -e ynelmek


B) stand fo r : -i sim gelem ek; -i savunm ak
C) show up : kagelmek, ortaya kmak
D) carry out : yerine getirmek; uygulamak, tatbik etmek; yapmak
E) try on : (elbise, vb.) denemek; teebbs etmek, kalkmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki - simgelemek anlamna gelen stand for kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.

127
10. D Soru kknde ocuklar, hepsi oyun ad altnda, farkl rolleri ...-ebilirler, karklklar zebilirler
ve eitli iletiim m etotlar denerler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) go along with ; ile beraber gitmek; -e raz olmak


B) give up : brakmak, terk etmek, vazgemek
C) get in ; varmak, gelmek; (araba, vb.) binmek
D) try out ; denem ek, deneyip olup olm adna bakmak
E) fall back on : (gvenilecek bir eye) bavurmak; yedekteki bir eyi kullanmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki "denemek" anlamna gelen try out" kelimesidir. Bu cmlede try out dlfferent roles
dizilimini farkl rollere girip km ak" eklinde de yorumlayabiliriz. Buna gre doru yant D seeneidir

11. B Soru kknde Dnya Bankasnn 2005 ylna ait en son rakam larna gre, dnyadaki 196 lkeden
131i vatandalarn beslemek iin gda ithalatlarna ...-m drm dalar eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) keep up : devam etmek, yksek tutmak, ayn seviyede kalmak


B) rely on : -e bel balamak; -e m ecbur olmak; -e gvenm ek, -e itim at etm ek
C) drop out : (yelikten) ayrlmak; okula devam etmemek
D) bring about ; -e neden olmak
E) run out : tketmek; tkenmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki -e bel balam ak" anlamna gelen rely on" kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.

12. E Soru kknde ok az kii, birok aratrma projesinin sadece Avrupa Birlii tarafndan ...-ldn
biliyor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir
ve bu fiiller,

A) settle down : -e yerlemek; sakinlemek, durulmak


B) put up with : -e tolerans gstermek; -e tahamml etmek; -e katlanmak
C) write up : yazya dkmek; gncellemek; detaylaryla anlatmak
D) set out : yola kmak; -e balamak; dzenlemek
E) carry out : -I yrtmek, -I dare etmek; -I uygulamak; yapmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki -I yrtmek, -I dare etmek" anlamna gelen carry out kelimesidir. Buna gre doru
yant E seeneidir.
13. E Soru kknde Bazlar kalsiyum tuzlarn-....... -sa da, ou safra tann ana bileeni kolesteroldr*'
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu
fuller,

A) be swept away : silip sprmek


B) be kept away : uzak durmak
C) be broken down : bozmak; paralamak; (ruhen, psikolojik, vb.) yklmak
D) be looked after : -e bakmak, -ile ilgilenmek; -e gz kulak olmak
E) be m ade up (of) : -den olumak; -den m eydana gelm ek

anlamna gelmektedir. Soru kknde boluun ncesinde are yardmc fiili olduu iin seeneklere bu
fiilin yaln hali olan be fiilini ekleyerek deerlendirme yapalm. Ayrca, boluun devamndaki o f edat
da doru yant iin nemli bir ipucudur. Hem boluun ncesindeki are yardmc fiilini hem de boluun
devamndaki o f edatn iine alarak seeneklerdeki yaplar deerlendirdiimizde -den olum ak"
anlam vererek cmleyi en uygun ekilde tamamlayan yapnn E seeneindeki (be) m ade up (of)
yaps olduunu syleyebiliriz. Bu yap be made up o f eklinde pasif olarak kullanlr ve -den
olum ak" anlamyla be com posed of; be com prised o f yaplarna edeerdir. Bu nedenle doru
yant E seeneidir.

14. C Soru kknde Bir Japon bilgi teknolojisi irketi stokta olm ayan elbiseleri m terilerin ...-sini
salayan artc bir ayna retti eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) hold onto ; tutmaya almak


B) put out : sndrmek
C) try on : (elbise, vb.) denem ek
D) count on : gvenmek; bel balamak
E) draw out ; uzatmak; ekip karmak; konuturmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki denem ek" anlamna gelen try on fiilidir. Buna gre doru yant C seeneidir.

15. B Soru kknde G ne kzltttesinden tut ultraviyole kadar eitlik gsteren elektrom anyetik
radyasyon ...-r eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller
verilmitir ve bu fiiller,

A) throw into . atmak, frlatmak


B) give off : yaym ak; aa karm ak
C) break down ; paralamak; bozmak; (ruhsal, psikolojik, vb.) yklmak
D) bring up ; yetitirmek; bahsetmek; kusmak; (cihaz, vb.) amak;
E) make up for ; -i telafi etmek, -i karlamak; (eksik ksm) tamamlamak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki yaym ak" anlamna gelen give o f f kelimesidir. Buna gre doru yant B seeneidir

129
16. D Soru kknde Bilim adamlar blgeyi daha detayl incelediklerinde, Byk Kanyon blgesinin
jeolojik tarihinin nceleri dnldnden daha kompleks olduu ...-ti eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller.

A) put off : ertelemek; karmak (giysi); vazgeirmek


B) give up : vazgemek; pes etmek; brakmak
C) bring about : neden olmak, meydana getirmek
D) turn out : ortaya kmak; belli olmak; katlmak; retmek; (k, vb.) sndrmek; geri evirmek
E) set out : yola kmak; balamak; aklamak; dzenlemek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki ortaya km ak anlamna gelen "tum out fiilidir. Ayrca, seeneklerde devamna
soru kknde olduu gibi to VO" (to be) alabilen tek kelime de tu m out kelimesidir. Kald ki bu kelime
devamna bir fiil alacaksa byk olaslkla to VO eklinde alr. Buna gre doru yant D seeneidir.

Soru kknde ou uzay roketi, tam am en ...-ildikten sonra ya okyanuslara d er ya da uzay p


olur eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve
bu fiiller,

A) take up (yer, zaman, vb.) kaplamak; (hobi, spor, vb.) yapmaya balamak; -i grmek
B) fall out bozumak, kavga etmek; sradan kmak (askeri)
C) give out gndermek, duyurmak, yaynlamak
D) make up oluturmak; uydurmak; telafi etmek; barmak
E) use up kullanp bitirmek; tketm ek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki tketm ek, kullanp bitirm ek anlamna gelen use up kelimesidir. Ancak, daha doru
bir eviri iin, pasif halde verilen be used up dizilimi bu cmlede ilevini tam am lam ak; grevini
bitirm ek; ...-dan gereken fayday salam ak eklinde yorumlanmaldr. Buna gre doru yant E
seeneidir.

18. B Soru kknde Suni tatlandrclar insanlarn eker ve enerji alm larn ...-lanna, an ca k y in e de
sevdikleri yiyecek ve ieceklerin leziz tatl tatlarn alm alarna olanak salar" eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) get over : iyilemek; -den kurtulmak; unutup gitmek


B) keep down :kontrol altnda tutm ak; belli bir seviyenin altnda tutm ak
C) lose out : zarara uramak; yenilmek, kaybetmek
D) put into : -e bir ey katmak; -e para yatrmak
E) use up : kullanp bitirmek; tketmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tam am layan kelime
B seeneindeki kontrol altnda tutm ak anlamna gelen keep d ow n kelimesidir. Buna gre doru
yant B seeneidir.
19. D Soru kknde Baz aratrm alar, gebe kalmalar bir yldan fazla sren kadnlarn, hatta doal
yoldan bebek sahibi ...-larn bile erken doum veya sezaryenle doum yapm a riskinin normalden
daha fazla olduunu gsteriyor" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) give in : teslim olmak, raz olmak, kabul etmek


B) make out : (ne olduunu) kestirmek, karmak; anlamak; zmek
C) put off : ertelemek; vazgeirmek; (elbise, vb.) karmak
D) end up : sonunda ... olmak; neticelenmek; bitirmek
E) keep off . -i uzak tutmak, -den uzak kalmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki sonunda ... olm ak anlamna gelen end up" kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.

20. A Soru kknde Ksa vadeli hafza nm zdeki bilgiyi hemen kaydeder ancak, bunun bir ksm ksa
sre sonra uup gider; geriye kalan ksm beyinde onu glendiren ve konsolidasyon diye
adlandrlan bir sre-..." eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) go through : -den gemek; -nn iinden gemek


B) give off ; salmak, yaymak; aa karmak
C) get away with : yanna kr kalmak; paay kurtarmak; (bir eyi) alp kamak
D) put off : ertelemek; vazgeirmek; giysi karmak
E) come up with : (plan, zm, fikir, vb.) retmek, dnmek, bulmak, sunmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki -den gem ek anlamna gelen go through kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.

21. B Soru kknde ngiltere'de 350.000den fazla kii byk oranda bilinmeyen eitli genetik ve
evresel faktrlerin ...-duu otoim m n bir hastalk olan Tip 1 diyabet hastasdr eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller.

A) take part in ; -e katlmak, -e itirak etmek


B) bring about : -e neden olmak; -i m eydana getirmek
C) cut down on ; -i azaltmak
D) do away with . -i ortadan kaldrmak, -i yok etmek
E) get over : iyilemek; -den kurtulmak; unutup gitmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki -e neden olm ak anlamna gelen bring about kelimesidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.
22. C Soru kknde eitli kaynaklardan m akaleler ve hatta kitaplar derleyen ve onlar biz kolayca yeni
gelim elere ...-bilelim diye ksaltan zet dergiler var eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) get along with : ile iyi geinmek, ile anlamak


B) look up to : -e sayg gstermek; -e hayran olmak, -i rnek almak
C) keep up with : -e ayak uydurmak, -den geri kalmamak
D) make away with : -i alp gtrmek, yrtmek
E) take over from : ynetimi ele geirmek, -nin yerine gemek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki -e ayak uydurm ak anlamna gelen keep up w ith kelimesidir. Buna gre doru
yant C seeneidir.

23. E Soru kknde nnde uzun bir yolculuk var, bu yzden sabah erkenden ...-m alsn eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) turn up : ortaya kmak; kefetmek, artrmak; sesini amak


B) go by : nnden geip gitmek
C) make out : anlamak, zmlemek
D) break through : atlm yapmak, hamle yapmak; yarp gemek
E) set out : yola kmak; balamak; aklamak; dzenlem ek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki yola km ak anlamna gelen set out kelimesidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.

24. D Soru kknde Gemiten bu yana, kapitalizmin geliimi feodal toplum dnem ini takiben birka
a am a-....... -m itir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel
fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) take after : -e benzemek; gibi davranmak


B) call in : armak; iadesini istemek; tedavlden kaldrmak
C) bring forward : ileri srmek, arz etmek; ileri bir tarihe almak
D) go through : -den/iinden gemek
E) turn down : sesini ksmak; reddetmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki -den gem ek anlamna gelen go through kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.
PHRASAL VERBS

5. His c o m m e n ts a v e ry liv e ly d e b a te on the


1. - 25. sorularda, cm lede bo braklan yerlere
o rigin o f o c e a n c ru s t.
uygun den szck ya da ifadeyi bulunuz.
A) put up with B) fell into
1. Located in Central Europe, Germany is of C) handed over D) gave rise to
the North German Plain, the Central German
Uplands, and the Southern German E) figured out
Highlands.
A) spread out B) brought together
C) held out D) made up
E) taken down

6. Since total sleeping time is likely to decrease


with age, older people may find going to bed
later or earlier helpful.
A) getting up B) making out
2. After World War II, the United States began to
Britains role as the leading foreign player C) breaking down D) keeping off
in Iranian politics.
E) taking away
A) take over B) hold up
C) put off D) keep out
E) look after

7. Because chemistry all materials, it Is a


subject of enormous Importance.
A) makes up B) looks up
3. Often thought of as the smallest unit of living C) runs over D) deals with
organisms, a cell Is of many even smaller
parts, each with its own function. E) turns out

A) broken down B) made up

C) run out D) taken after

E) turned up

8. This recent scientific breakthrough exposes


every genetic mutation acquired by cancer
patients over their lifetimes that eventually
4. A sardine monitoring system was in order caused healthy cells in their bodies to
to prevent over-fishing. tumours.

A) found out B) set up A) turn into B) break up

C) put in D) taken place C) go over D) wear out

E) made over E)pass up

133
9. The existing shortage of prlm ary-care doctors 13. The Spanish Civil W ar w hen the Spanish
in the US leads to a shortage of health care army in Morocco, led by General Francisco
that c annot be with insurance of any kind. Franco, rose up against the dem ocratically
elected Republican governm ent.
A) wiped out B) taken over
A) broke out B) fell off
C) made up for D) put off
C) came along D) turned on
E) kept out
E) blew up

10. Sterilization in hospitals is done in an 14. The world m ore than 2 billion tons of
autoclave that subjects the items to moist garbage every year, and trash heaps are
heat under pressure, with a drying tim e of 15 rapidly growing in crowded countries like
to 30 minutes to prevent condensation from China and India.
on the surgical instrum ents. A) breaks down B) throws away
A) building up B) keeping off C) winds up D) puts off
C) making out D) moving off E) drives into
E) setting out

11. Roughly one in a thousand of the three billion 15. Writing objectively m eans that personal
DNA letters that the human genom e differs ^ feelings are not the w riting.
between any two given individuals. A) worked up B) called off
A) break into B) give in C) put out D) brought into
C )ke ep up D) make up E) taken over
E) put on

12. After the first book on chess was printed in 16. European Union foreign m inisters have urged
England in 1475, the game a more modern the Serb authorities to the tw o fugitives by
form in Europe, especially after the rules of the end of March.
the gam e w ere changed.
A) set out B) tidy up
A) set off B) paid back
C) step down D) take off
C) took on D) came across
E) turn over
E) ruled out

134
17. G eo lo g y , th e s cie n ce o f th e E arth, is several 21. A lth o u g h m ild s y m p to m s s u ch as social
b ra n c h e s in c lu d in g m in e ra lo g y , petro lo g y , w ith d ra w a l m a y p e rsis t, p a re n ts w ith m in o r
s tra tig ra p h y , p a la e o n to lo g y an d te c to n ics . p s yc h o lo g ica l p ro b le m s m a y w a n t to
child re n .
A ) divided into B) designed for
A ) pass out B) sign off
C ) troubled by D) brought upon
C ) take off D ) com e into
E ) settled into
E) bring up

18. It ta k es g re a t c o u rag e fo r a d o p te d child re n to


th e ir b io lo g ica l pa ren ts, as th e y do not 22. M o s t p eople w o u ld be by th e id ea o f a
k n o w th e real re as on w h y th e y w ere g iven up. c o m p u te r th a t con ta in s livin g brain c ells.
A ) run up B) confess to A) made over B) turned down
C ) search for D) put back C) found out D) played down
E ) look out E) put off

19. S om e historians believe th a t hum an d estiny is 23. Their aim m ust be to the b a rriers that
m ostly s haped by th e e fforts o f people to h inder the free flo w o f inform ation betw een
c lim a te change, m igration , disease, etc. em ployees, system s and devices.
A) cope with B) hand in A) run up B) close up
C ) go over D) make up C) pull through D) break down
E) lay down E) turn down

20. As people m ature and gain experience in a 24. M uam m ar G adaffi, the Libyan leader, has
variety o f s ituatio ns, they learn strategies fo r decided to the 22-m em ber Arab League in
their em otions. response to its inefficiency in dealing with the
crises in the M iddle East.
A) sending out B) clearing out
A) put up with B) pull out of
C ) going off D) dealing with
C) be concerned about D) get away with
E) stepping down
E) fall in with
PHRASAL VERBS

1. D Soru kknde "Orta Avrupada yer alan Almanya, Kuzey Almanya Ovas'ndan, Orta Almanya ve
Gney Alm anyadan ...-tadr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) be spread out : yaylmak


B) be brought together : bir araya getirmek
C) be held out : -e dayanmak, katlanmak
D) be made up (of) : -den olumak
E) be taken down . not almak
anlamna gelmektedir. Soru kknde boluun ncesinde "Is yardmc fiili olduu iin seeneklere bu
fiilin yaln hali olan be" fiilini ekleyerek deerlendirme yapalm. Ayrca, boluun devamndaki o f edat
da doru yant iin nemli bir ipucudur. Hem boluun ncesindeki "is" yardmc fiilini hem de boluun
devamndaki o f edatn iine alarak seeneklerdeki yaplar deerlendirdiimizde -den olum ak
anlam vererek cmleyi en uygun ekilde tamamlayan yapnn D seeneindeki (be) made up (of)"
yaps olduunu syleyebiliriz. Bu yap "be made up o f eklinde pasif olarak kullanlr ve -den
olumak anlamyla be composed of; be comprlsed o f yaplarna edeerdir. Buna gre, doru
yant D seeneidir.

2. A Soru kknde ikinci Dnya Savandan sonra Amerika, Ingilterenin ran siyasetindeki baskn d
g roln ...-di eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller
verilmitir ve bu fiiller,

A) take over : devralmak; stlenmek


B) hold up : geciktirmek, engellemek
C) put off : ertelemek; vazgeirmek, cesaretini krmak; elbiseyi karmak
D) keep out : dnda brakmak
E) look after : ile ilgilenmek, -e bakmak
anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime A seeneindeki devralm ak"
anlamna gelen take ver fiilidir. Buna gre, doru yant A seeneidir.

3. B Soru kknde Genellikle canl organizmalarn en kk birimi olarak dnlen hcre her biri
kendine zg fonksiyona sahip daha kk paralardan ...-tadr eklinde tamamlanmas gereken
bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) be broken down : bozulmak; paralanmak; (ruhen veya psikolojik olarak) yklmak


B) be made up (of) : -den olumak
C) be run out : bitmek, tkenmek
D) be taken after : -e ekmek, -e benzemek
E) be turned up : ortaya kmak; kefetmek, artrmak; sesini amak
anlamna gelmektedir. Soru kknde boluun ncesinde "Is yardmc fiili olduu iin seeneklere bu
fiilin yaln hali olan be fiilini ekleyerek deerlendirme yapalm. Ayrca, boluun devamndaki o f edat
da doru yant iin nemli bir ipucudur. Hem boluun ncesindeki Is yardmc fiilini hem de boluun
devamndaki o f edatn iine alarak seeneklerdeki yaplar deerlendirdiimizde -den olumak
anlam vererek cmleyi en uygun ekilde tamamlayan yapnn D seeneindeki "(be) made up (of)"
yaps olduunu syleyebiliriz. Bu yap "be made up o f eklinde pasif olarak kullanlr ve -den
olumak anlamyla be composed of; be comprlsed o f yaplarna edeerdir. Buna gre, doru
yant B seeneidir.
4. B Soru Kknde Ar avlanmay nlemek iin bir sardalye gzlem sistemi ...-utdu" eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fuller verilmitir ve bu fiiller

A) find out : renmek; bulmak, kefetmek


B) set up : kurmak
C) put in : ieri girmek; ieri sokmak
D) take place : meydana gelmek; gereklemek
E) make over : yenilemek; devretmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki kurmak" anlamna gelen set up" fiilidir. Buna gre doru yant B seeneidir

5. D Soru kknde Onun yorumlar, okyanus kabuunun kkeni hakknda ok canl bir tartma*..."
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu
fiiller,

A) put up with -e katlanmak; -e tahamml etmek; -e tolerans gstermek


B) fall into -e dmek
C) hand over devretmek, teslim etmek
D) give rise to -e yol amak, -e sebep olmak
E) figure out -i anlamak, -i zmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki -e sebep olm ak anlamna gelen "give rise to" kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.

6. A Soru kknde Yala birlikte, toplam uyuma sresinin azalmas muhtemel olduu iin yallar daha
ge yatmay ya da daha erken ...-y yararl bulabilirler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) get up : uyanmak, yataktan kalkmak


B) make out : fark etmek; kestirmek; sezinlemek; anlamak
C) break down : bozulmak; paralamak; (ruhen veya psikolojik olarak) yklmak
D) keep off : -i yaklatrmamak, -i uzak tutmak
E) take away ; (birini) (bir yere) gtrmek; paket yapp gtrmek; ortadan kaldrmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki uyanmak; yataktan kalkmak anlamna gelen get up" fiilidir. Buna gre doru yant
A seeneidir.
Soru kknde Kimya, tm m addeler ...-dii iin ok nem li bir alandr" eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) make up : oluturmak, meydana getirmek; uydurmak, sallamak


B) look up : (szlk, vb.) -i aramak
C) run over : ezmek; tekrarlamak, ksaca zetlemek; (sre, vb.) amak
D) deal with : -ile ilgilenm ek, ele almak; ile baa km ak; (problem , vb.) zm ek
E) turn out : ortaya kmak; belli olmak; katlmak; retmek; (k, vb.) sndrmek; geri evirmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tam am layan kelime
D seeneindeki He lgilenm ek, -i ele alm ak anlamna gelen deal w ith kelimesidir. Buna gre doru
yant D seeneidir.

Soru kknde Bu son bilim sel baar, kanser hastalarnn nihayetinde vcu tla rn d a ki salkl
hcreleri tm rler-....... -en hayatlar boyunca edindikleri btn genetik m utasyonlar aa
karyor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller
verilmitir ve bu fiiller.

A) turn into : -e dntrm ek; -e dnm ek


B) break up : dalmak; datmak; bozumak; ayrlmak
C) go over : -i incelemek; -i kontrol etmek; -i tekrar gzden geirmek
D) wear out : eskitmek, ypratmak
E) pass up : reddetmek; (frsat, vb.) karmak; yararlanmamak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tam am layan kelime
A seeneindeki -e dntrm ek anlamna gelen turn into kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.

9. C Soru kknde A m erikadaki m evcut ilk yardm doktoru eksiklii h ib ir s igo rta ile ...-ile m ey e ce k
salk hizm eti eksikliine yol ayor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) wipe out : yok etmek; ldrmek; kkn kazmak


B) take over : stlenmek, devralmak
C) m ake up for : -i telafi etm ek, -i karlam ak; (eksik ksm ) ta m am la m ak
D) put off : ertelemek; vazgeirmek; elbiseyi karmak
E) keep out : dnda kalmak; darda brakmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tam am layan kelime
C seeneindeki -I telafi e tm ek anlamna gelen m ake up fo r kelimesidir. Buna gre doru yant C
seeneidir.
10. A Soru kknde Hastanelerdeki sterilizasyon, am eliyat aletlerinin zerinde buulanm a ...-sini
nlem ek iin 15 ila 30 dakika arasnda kuruma sresiyle aletleri basn altnda nemli sya maruz
brakan bir otoklavda yaplr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) build up : olumak, birikmek; glendirmek; artrmak; ykseltm ek


B) keep off : -den uzak durmak
C) make out : fark etmek; kestirmek; sezinlemek; anlamak
D) move off : hareket etmek; (otobs, vb.) yola kmak
E) set out : yola kmak; balamak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki olumak, birikm ek anlamna gelen build up kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.

11. D Soru kknde nsan genom unu ...-an m ilyar DNA kodunun yaklak binde biri her iki kii
arasnda farkllk gsterir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) break into : zorla girmek; (meslek ya da ie) baaryla girmek; -e aniden balamak
B) give in : pes etmek; teslim olmak
C) keep up : devam ettirmek, srdrmek
D) m ake up : oluturm ak; m eydana getirmek; uydurmak, sallamak
E) put on : kilo almak; giyinmek; reete etmek; (ay, kahve, vb.) koymak; sahneye koymak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki oluturm ak anlamna gelen make up kelimesidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.

12. C Soru kknde 1475 ylnda satran zerine ilk kitap yaynlandktan sonra oyun A vrupada,
zellikle oyunun kurallar deitikten sonra, daha modern bir biim ...-d. eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller.

A) setoff : yola kmak; balatmak; kzdrmak; patlatmak


B) pay back : geri demek; almak
C) take on : edinmek; stlenmek; bir ie balamak; (sorumluluk, vb.) stlenmek;
(kargo, yk, vb.) alm ak
D) come across : -e rastlamak, ile karlamak
E) rule out : nlemek; olmayacan sylemek, hari brakmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki edinm ek anlamnda kullanabileceimiz take on kelimesidir. Aslnda, bu cmlede
taka on fiilini boluun devamndaki a modern form bei ile birlikte dnmemiz gerekmektedir.
Bu dizilimi take on a m odern form eklinde dnrsek modern bir biim edinmek, m odem bir
biim kazanmak" ya da modern bir biime brnmek" eklinde evirebiliriz. Buna gre doru yant C
seeneidir.
13. A Soru kknde Fasta Ispanya ordusu General Francisco Franco nderliinde dem okratik olarak
seilm i Cum huriyeti hkmete kar ktnda ispanya Sava ...-di" eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) break out : patlak vermek, aniden ortaya kmak


B) fall off ; azalmak, dmek, ayrmak, geri ekmek
C) come along ; ilerlemek; ile birlikte ortaya kmak
D) turn on : amak; balatmak; heyecanlandrmak;
E) blow up : iirmek, havaya uurmak; patlatmak; kplere binmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki patlak verm ek anlamna gelen break out kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.

14. B Soru kknde Dnya her yl 2 milyar tondan daha fazla p ...-yor ve p ynlar in ve
Hindistan gibi kalabalk lkelerde hzl bir ekilde artyor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) break down . bozulmak; paralamak; (ruhsal veya psikolojik) yklmak


B) throw away : (p, vb.) atmak, frlatp atmak; -den kurtulmak
C) wind up : bitmek; sonulandrmak; heyecanlandrmak
D) put off : ertelemek; vazgeirmek; (elbise, vb.) karmak
E) drive into : ekile vurarak akmak; girmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
B seeneindeki (p, vb.) atmak anlamnda kullanabileceimiz throw aw ay kelimesidir. Buna gre
doru yant B seeneidir.

15. D Soru kknde Tarafsz yazmak, kiisel duygularn yazya ...-lmad anlamna gelir eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) be worked up : gelitirmek; krklemek, kamlamak


B) be called off : iptal etmek
C) be put out : sndrmek
D) be brought into : -e kartrmak, -e sokmak
E) be taken over : devralmak, stlenmek

anlamna gelmektedir. Soru kknde boluun ncesinde are yardmc fiili olduu iin seeneklere bu
fiilin yaln hali olan be" fiilini ekleyerek deerlendirme yapalm. Seenekler arasnda anlam olarak
cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime D seeneindeki -e kartrmak, -e sokmak" anlamna
gelen bring into kelimesidir. Bu dizilim aslnda bring something into somethlng (bir eyi bir eye
kartrmak) eklinde kullanlr ancak bu soruda edilgen (pasif) yap kullanld iin bring fiilinin
ardndan nesne gelmemitir. Buna gre doru yant D seeneidir.
16. E Soru kknde Avrupa Birlii dileri bakanlar, Srp yetkilileri iki kanun kaan Mart sonuna
kadar ...-lerl iin zorlad eklinde tamamlanmas gereken bir itade bulunmaktadr Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) set out : yola kmak; balamak


B) tidy up : derleyip toparlamak
C) step down : istifa etmek, grevden ayrlmak
D) take off : (uak, vb.) havalanmak; elbiseyi karmak
E) tu rn o v e r : teslim etmek; devretmek; altst etmek; ciro yapmak

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E seeneindeki teslim etmek"
anlamnda kullanacamz "turn ver fiilidir. Buna gre, doru yant E seeneidir.

17. A Soru kknde Jeoloji, yani yer bilimi, maden bilimi (mineralogy), kaya bilimi (petrology), katman
bilimi (stratigraphy), fosil bilimi (palaeontology) ve tektonik bilimini (tectonics) ieren birka
bran-... eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller
verilmitir ve bu fiiller.

A) be divided into : -e ayrlmak, -e blnmek


B) be designed for ...iin tasarlanm
C) be troubled by ...tarafndan skntya drlm; -dan dolay sorunlu
D) be brought upon ...sebep olmak, gelitirmek, -e deinmek
E) be settled into : -e yerlemek

anlamna gelmektedir. Soru kknde boluun ncesinde is" yardmc fiili olduu iin seeneklere bu
fiilin yaln hali olan ube" fiilini ekleyerek deerlendirme yapalm. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan
kelime A seeneindeki -e ayrlmak anlamnda kullanlan "dlvided into" dizilimidir. Bu dizilim aslnda
"dlvide something into something" (bir eyi bir eye ayrmak/blmek) eklinde kullanlr ancak bu
soruda edilgen (pasif) yap kullanld iin dlvide" fiilinin ardndan nesne gelmemitir. Buna gre, doru
yant A seeneidir.

18. C Soru kknde "Terk edilmelerinin gerek sebebini bilmedikleri iin evlat edinilen ocuklann
biyolojik ebeveynlerini ...-lar byk cesaret ster eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) run up : -y artrmak, -y oaltmak; abucak yapmak


B) confess to ; -e itiraf etmek; -a gnah kartmak
C) search for ; -i aramak
D) put back : eski yerine koymak; eski haline getirmek
E) look out : -e dikkat etmek; -den dar bakmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
C seeneindeki "-y aramak" anlamna gelen search for fiilidir. Buna gre doru yant C seeneidir.
19. A Soru kknde Baz tarihiler insanolunun kaderini ounlukla insanlarn iklim deiiklii, g,
hastalk, vs. abalarnn ekillendirdiine inanyor eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) cope with : -ile baa kmak, -nn stesinden gelmek


B) hand in : vermek, teslim etmek
C) go over ; tekrar etmek, gzden geirmek
D) make up : oluturmak; meydana getirmek; uydurmak, sallamak; telafi etmek
E) lay down : belirlemek; tanmlamak; (kanun) koymak; brakmak

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
A seeneindeki -le baa km ak anlamna gelen cope with" kelimesidir. Buna gre doru yant A
seeneidir.

20. D Soru kknde insanlar olgunlatka ve eitli alanlarda tecrbe kazandka, duygular
konusunda stratejiler renirler eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) send out : gndermek, datmak


B) clear out ; toplayp atmak; svmak
C) go off ; yaymak; patlamak; almamak; bozulmak
D) deal with : -ile baa kmak; -ile ilgilenmek,
E) step down ; istifa etmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime
D seeneindeki -ile baa kmak anlamna gelen deal w ith fiilidir. Buna gre doru yant D
seeneidir.

21. E Soru kknde "Sosyal adan iine kapanma gibi orta dereceli sem ptom lar kalc olabilse de,
kk psikolojik problemleri olan ebeveynler ocuklarn isteyebilirler eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) pass out : baylmak, kendinden gemek


B) sign off : bitirmek
C) take off : havalanmak; taklit etmek; baarl olmak; birdenbire kp gitmek; (elbise, vb.) karmak
D) come into : -e girmek; mirasa konmak
E) bring up : bytmek; yetitirmek; deinmek; gndeme getirmek

anlamna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime E
seeneindeki "bytmek; yetitirmek anlamna gelen bring up" fiilidir. Buna gre doru yant E
seeneidir.
22. E Soru kknde Canl beyin hcrelerine sahip olan bir bilgisayar fikri ou kiiye ...-rdl" eklinde
tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller.

A) make over : yenilemek; zerine yapmak, zerine geirmek


B) turn down ; reddetmek; sesini ksmak
C) find out : kefetmek, bulmak
D) play down : nemsememek, hafifsemek; (olay, vb.) yattrmak
E) put off : itici gelm ek; itmek; vazgeirm ek; cesaretini krm ak; ertelem ek

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan kelime tmek; tici gelm ek" anlamnda
kullanacamz put o f f fiilidir. Buna gre, doru yant E seeneidir.

23. D Soru kknde O nlarn am ac iiler, sistem ve cihazlar arasndaki serbest bilgi akn engelleyen
bariyerleri olm aldr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerde
deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) run up : abucak yapmak; hemen tamamlamak; bir arta neden olmak


B) close up : kapatmak, kilitlemek; krlar azaltmak
C) pull through : iyilemek
D) break down : paralam ak, krmak; bozulmak; (ruhen veya psikolojik) yklm ak
E) turn down : reddetmek; sesini ksmak

anlamlarna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan
kelime D seeneindeki paralam ak anlamna gelen break dow n fiilidir. Bu cmlede break down"
fiilini ortadan kaldrm ak eklinde yorumlarsak bariyerleri ortadan kaldrm ak ifadesiyle cmlenin
anlam btnln daha doru ekilde tamamlam oluruz. Buna gre doru yant E seeneidir.

24. B Soru kknde Libya Lideri Muammer Kaddafi Orta Doudakl krizlerle ba etmedeki yetersizliinden
dolay 22 yeli Arap Ligi-........-a karar verdi eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerde deyimsel fiiller verilmitir ve bu fiiller,

A) put up with : katlanmak, tahamml etmek


B) pull out of : -den ayrlmak, -den dar kmak
C) be concerned about : ile ilgili olmak, ... hakknda endieli olmak
D) get away with : yanna kr kalmak; cezasn grmemek; alp kamak
E) fall in with : ile uyumlu olmak, uyumak; kabul etmek, benimsemek; rastlamak

anlamlarna gelmektedir. Seenekler arasnda anlam olarak cmleyi en uygun ekilde tamamlayan
kelime B seeneindeki -den ayrlm ak anlamna gelen pull out o f fiilidir. Buna gre doru yant B
seeneidir.
PREPOSITIONS

5. Dwindling oil re se r v e s an d c o n c e r n s e xh au st
1 - 25. sorularda, cmlede bo braklan yerlere em issio n s h av e heigh tened the s e a rc h m ore
uygun den szck ya da ifadeyi bulunuz. s u sta in a b le s o u r c e s .
A) into / with B) through / into
1. T he so ftw a re h a s been d e s ig n e d to help
d e te c tiv e s s o lv e co m p lex c a s e s prom p ting C) about/ at D) over/ for
them to exp lo re lin es en q u iry o th er than E) for / by
the o b v io u s o n e s .
A) through/to B )by/of
C) from / into D) over / with
E) in to /fo r

The World Commission on Dams found that,


average, large dams exceed their budget
56%.
2. R ecent findings have suggested that, in A )o f/ up B) in / off
ancient times too, man was capable
causing rapid and decisive changes tt C) for / under D) by / from
genetic make-up of staple crops. E) on / by
A) in / for B) to /o f
C ) o f / in D) from ! over

E) with / into

A great effort is presently being made to


document the complex relationships the
m alaria parasite, mosquitoes and people.
3. its vast forests, Myanmar was thought to
possess the largest number of tigers India. A) through B) for
A) For / with B) In / for C) between D) over
C) A t/ to D) With/after E) across
E) Through / by

4. Though the most important factors in pricing


decisions are production costs and the level Low-dose aspirin is often recommended -
demand, broader company objectives must patients risk of heart attack.
also be taken consideration.
A) towards / off B) to / at
A) in / out of B) of/into C) by / to D) with / for
C) with / for D) between / by E) in / from
E) on / under
recent months Latin America has witnessed 13. What is really issue is the political structure
a growing popular revolt globalization and which Soviet communism was erected.
the free market.
A) at / on B) for / from
A) Through / towards B) In / against
C) to / through D) by / in
C) Over / for D) Within /on
E) over / with
E) Along / of

10. Although we can learn something about 14. Provincial governments play a big role in the
ourselves introspection and self-perception, lives of Canadians, prim ary responsibility
we can probably learn more about ourselves health, education and welfare.
by comparing ourselves other people. A) through / over B) at / about
A) in / towards B) by / at C) from / to D) by / of
C) through / with D) for / to
E) with / for
E) under / from

11. The Gulf countries have achieved substantial 15. Each of these mini antennas is capable
progress regional integration the past absorbing energy short-wavelength
20 years. electromagnetic radiation.

A) through / of B) into / with A) of /from B) to / off

C) fo r/ on D )o v e r/ by C) for / out of D) in / with

E) towards / over E) at / through

12. The analysis of a story Its central conflict 16. The strategy for dealing a fire in a tunnel
Is likely to be especially fruitful, for It rapidly used to be the train to continue until It had
takes us to w hat is truly issue in the story. left the tunnel.

A) by / over B) from / with A) from / through B) at / by

C) through / at D) with / about C) to / with D) over / to

E) towards / above E) with / for


17. Last January, "Hygens", a space probe built 21. The diagnosis of Down syndrome can often
by the European Space Agency, landed be made birth, and screening Is generally
Titan, Saturn's largest moon, and began to recommended pregnant women over age
deliver Its data waiting scientists. 35.
A) above / from B) in / with A) before / for B) at / with

C) on / to D) off/about C) over / on D) through / to

E)to / by E) for / in

18. Such Information is not being used in


engineering applications - present, but it is
22. Pain in the ball of the foot is usually caused
much importance to the food and beverage
damage to the nerves the toes.
industry.
A) from / at B) by / between
A) at / of B) in / with
C) with / of D) after / in
C) by / to D) on / about
E) at / from
E) from / for

19. When listening to the heart a stethoscope,


one does not hear the opening the valves 23. The Republicans In America are in danger
because this is a relatively slow-developing destroying their reputation m anaging the
process that makes no noise. economy.
A) from / in B) with / of A) by / in B)about / over
C) over/ to D) through / about C) of / for D) at / through
E) at / for E )fo r / by

20. A physical examination or an ECG may reveal


little, if anything, abnormal, - and even
24. It is financially unsound to put a product -
attacks of angina.
the market first testing it.
A) before / into B) after / off
A) for / through B) into / by
C) between / during D) through / over
C) at / after D) to / over
E) from / behind
E) on / without

146
PREPOSITIONS

1. B Soru kkndeki ilk boluun devamnda V lng (prom ptin g) verilmitir ve kendisinden sonra Ving
aldnda -erek; -a rak anlam veren b y edat birinci boluu uygun ekilde tamamlamaktadr kinci
ksmda ise genelde bir arada kullanlan bir dizilimin iindeki edat sorulmutur Bu dizilim " lin e s of
e n q u ir y dizilimidir. S o ru tu ru la c a k /in c e le n e c e k e y " anlam veren bu dizilim o f ' edat ile
oluturulduu iin ikinci bolukta o f edat kullanlmaldr Anlam olarak ise ya zlm n , a k
ip u la rn d a n z iy a d e s o r u tu r u lm a s g e re k e n no ktalar o rtaya k a rarak d ed ek tiflerin k a rk
va k a la r z m e le rin d e ya rd m c o lm a s iin ta sa rla n d n d a n " bahsedilmektedir Buna gre ub y " ve
o f edatlarnn bir arada verildii B seenei doru yanttr.

2. C lk ksmda ncesindeki capable sfat ile birlikte kullanlan o f edat sorulmutur. Doru kullanm
capable o f eklindedir ve ...-y yapabilir anlam vermektedir. kinci bolukta ise art, azalma
veya deiimin nerede olduunu anlatrken kullandmz "in" edat sorulmaktadr. Boluun
nndeki change kelimesi ok nemli bir ipucudur. "Deiim anlamna gelen bu kelimeden sonra
eer deiimin nerede olduunu anlatyorsak "in edatnn getirileceini syleyebiliriz. Ayn ekilde.
art ya da azalma bildiren rise, fail, decrease, Increase, ete. gibi kelimelerin ardndan da in
edat yaygn ekilde kullanlr. Anlam olarak ise cmlede son zamanlarda yaplan aratrmalar, eski
zamanlarda da, insanolunun temel gdalarn genetik yapsnda hzl deiiklikler olusturabildifllni
ortaya koydu ifadesi verilmitir. Buna gre, cmleyi tamamlayan o f ve "n edatlarnn birlikte
verildii C seenei doru yanttr.

3. D Bu soruda her iki boluun verildii ksmda da bizi belli bir edatn kullanmna ynlendirecek net bir ipucu
yoktur. Bu durumda seeneklerde verilen edatlar bo braklan ksmlara getirip ortaya kacak anlam ve
yapya gre deerlendirme yapmalyz. Soru kkndeki cmlede boluklar kardmzda genel olarak
Engin orm anlar-..., Myanmarn Hindistan-... en ok sayda kaplana sahip olduu
dnlyordu. eklinde bir anlam vardr. Seenekleri incelersek, bo braklan ksmlar anlam ve
yapca en uygun ekilde tamamlayan edatlar D seeneinde bir arada verilmitir. D seeneindeki
with yaps ... ile" anlamyla aitlik anlam verebilen bir edattr, rnein, People with this diease
are ... cmlesinde with edat "bu hastala sahip olan insanlar anlam vermektedir. Soru
kkndeki birinci bolua getirilecek with edat engin ormanlarn Myanmara ait olduunu ifade
etmektedir. After edat ise Hindistann ardndan anlamn elde etmemize yardmc olmaktadr. Soru
kkndeki cmlede verilen boluklar srasyla with ve "after edatlar ile doldurduumuzda Engin
ormanlaryla. Myanmarn Hindistann ardndan en ok sayda kaplana sahip olduu
dnlyordu. eklinde doru bir anlam elde ederiz. Bu durumda "with ve after edatlarnn
birlikte verildii D seenei doru yanttr.
SUAT GRCAN

X -W , hzlandracak nemli bir ipucu bulunmaktadr.


B Bu soruda ikinci boluun verld. ksmda djkkafe a)mak) ve ..take som ethlng jnto
ngilizcede take somethlng lnto ^ J J jkjncj verj|(Jj , k(S(m(ja
account" (bir ey, hesaba atmak) e k M , - r f a d e v a dj2|imjndekj w edatl sorulmutur
pasif yap, oluturulmu ve t a k e something ln ^ co k(smmdg ,.jn to ,. edgt| verj(djj
Seeneklerin ikinci ksmlar incelendiinde sadece o see y -.mow|li ,
iin B seeneinin doru yan olduunu syleyebiliriz. lk boluun n l d * ksrnd. da
olan "talebin m lMananlamn " o r edat.n, kullanarak l.v.1 o* . ,
Aslnda "top Oran" anlam,na gelen ngilizcede "on d.mand" eklinde b,r kullanim da yard Faka,
bu cmlede "on d.mand" kullanm, uygun anlam btnc salamad,,ndan E s e e n in ,n k
ksmndaki "on" edat, bu cmle in doru olamaz. Bu durumda cmley, uygun ,ek,lde tamamlayan o f
ve "nto edatlarnn birlikte verildii B seenei doru yanttr.

5. D Bu soruda ilk boluktan nce verilen c o n c e r n ismi ve ikinci boluktan hemen nce kullanlan s e a r c h "
ismi ile beraber kullanlan edatlar sorulmaktadr. "C o n c e r n " ismi "b ir e y h a k k n d a k i e n d i e "
anlamnda devamnda v e r , " fo r ve "a b o u t" edatlar, ile kullanlr. S e a r c h ismi ise b ir e y l e lgili
a r a y anlamnda devamna " f o r " edatn alr. Buna gre seenekleri incelediimizde, ilk ksmnda
" v e r , ikinci ksmnda ise fo r edatnn verildii D seenei bu sorunun doru yant olmaldr.

6. E Bu soruda ilk boluktan sonra verilen average ismi ve ikinci boluktan hemen sonra kullanlan miktar
ifadesi (56%) ile uyumlu olan edatlar sorulmaktadr. Average ismi ortalama olarak anlam verirken
nnde on edat ile kullanlr. Bir eydeki art, d veya deiimin orann gstermek iin ise
genelde by edat kullanlr. Buna gre "byk barajlarn btelerini ortalama ne kadar atklarn
anlatan soru kkndeki cmlede bo braklan birinci ksma on, ikinci ksma ise miktar/oran
gstermek iin by edat getirilmelidir. Seenekleri incelediimizde, ilk ksmnda on, ikinci ksmnda
ise by edatnn verildii E seenei doru yanttr.

7. C Soru kkndeki relation kelimesi ve devamndaki and yaps bu sorunun nemli ipulardr. Soru
kkndeki cmlede stma paraziti, sinekler ve insanlar arasndaki iliki anlamn vermek iin
"between edat kullanlmaldr. Between ... and ... dizilimi snavlarda oka test edilen biri dizilimdir
ve genelde bilindii zere sadece iki taraf arasndaki bir durumu deil ikiden fazla taraf arasndaki
durumlar anlatmak iin de kullanlabilir. Bu soruda da stma paraziti, sinekler ve insanlar eklinde
taraf sz konusudur ve and verilmi sadece between edat sorulmutur. Buna gre between
edatnn verildii C seenei doru yanttr.

8. B Birinci boluun verildii ksmda pasif olarak ekimlenmi "is recommended dizilimini gryoruz.
Boluun devamnda ise tavsiyenin kim e ynelik olduunu aklayan patients ismi verilmitir.
Aktif bir cmlede "birine bir eyi tavsiye etmek anlamnda recommend something to som ebody
eklinde bir dizilim kullanlr. Bu dizilim pasif hale getirildiinde be recommended to som ebody
eklinde olur ve aradaki "somethlng nesnesi zne pozisyonuna getikten sonra "to edat dorudan
fiilden sonra gelir. Soru kknde de pasif haldeki is recommended dizilimin ardndan tavsiyenin kime
yakldn qstermek iin -e; -a" anlamyla ynelme bildiren "to edat kullanlmaldr. kinci boluun
hemen ardndan gelen risk" kelimesi ise "isim olarak kullanldnda nne "at edatrn alarak at
rs eklinde kullanlr ve ... riski tayan anlam verir. Buna gre birinci boluk iin "to, ikinci boluk
n ise at edatlarnn birlikte verildii B seenei doru yanttr.
9. B lk bolukta kullanacamz edat months ismi ile birlikte kullanlabilecek bir edat olmaldr Seeneklere
baknca "months isminin nne getirilebilecek birka yap olduunu grrz Bunlar Over, "Within
ve n edatlardr. Ancak, sorunun ikinci ksmnda kullanacamz edat boluun nndeki isyan
anlamna gelen revolt" ismiyle beraber kullanlan bir edat olmaldr. Revolt isminin ardndan
kullanabileceimiz edatlar at (bir eye isyan) ve against (bir eye kar isyan) olmak zere iki
tanedir. Seeneklerin ikinci ksmlar incelendiinde sadece against verildiini grmekteyiz Buna gre,
ilk tarafnda in kincisinde ise against" edatlarnn verildii B seenei doru yanttr.

10. C Bu soruda doru yanta ulamamz kolaylatran en nemli ipucu ikinci boluun ncesinde verilen
compare fiilidir. Bildiimiz gibi, compare fiili bir eyi baka bir eyle karlatrmak anlamnda
compare something with/to something dizilimi eklinde w ith ya da to edatlar ile beraber
kullanlr. Bu bilgi nda seenekler incelendiinde ikinci ksmlarnda bu edatlar barndran C ve D
seenekleri hari dier seenekleri eleyebiliriz. Soru kkn dikkatle okuduumuzda, ilk ksmda
kendimizi tanmamz salayacak yntemlerden bahsedildiini anlamaktayz. Buna gre iin
anlamnda kullanlan for deil, yoluyla; araclyla; ...-y kullanarak anlamnda kullanlan
through ve by edatlar n plana kmaktadr. By edatnn verildii B seeneinin ikinci ksmndaki
at edat doru olmad iin B seenei elenir. Bu durumda iebak ve z algy kullanarak veya
iebak ve z alg araclyla anlam verirken birinci bolukta through" edat ve ikinci bolukta da
com pare fiili ile birlikte kullanlan w ith edatlarnn bir arada verildii C seenei doru yanttr.

11. E. Soru kknde verilen ikinci boluun devamndaki the past 20 years" ifadesi bu sorunun zmn
kolaylatran en nemli ipucudur. The last ve the past yaplar zaman ifadeleri ile birlikte the last
20 days; the past two weeks eklinde kullanldklarnda nlerine for; in; during; over; within
edatlarndan biri getirilir. Yani, for the past ten days; over the last 3 weeks; etc. gibi dizilimler
oluturulur. Bu bilgiye gre ikinci bolua yukarda saydmz for; in; during; over; within
edatlarndan biri getirilmelidir. Seeneklerin ikinci ksmlarn incelediimizde sadece E seeneinde bu
edatlardan biri olan over edatn gryoruz. E seeneinin ilk ksmnda ise -e doru anlam veren
towards bulunmaktadr. Bu edat, blgesel btnle doru nemli derecede ilerleme anlamyla
birinci boluun verildii ksmda anlam btnln salamaktadr. Buna gre, genel olarak krfez
lkelerinin son 20 yl askn bir sredir blgesel btnle doflru nemli derecede ilerleme
kaydettikleri anlam veren soru kkndeki cmlenin boluklarn tamamlayan edatlar E seeneindeki
towards ve over edatlardr ve doru yant E seeneidir.

12. C Soruda anlam olarak bir hikyenin iindeki atmalar yoluyla (yardmyla) analizinin yaplmasnn
bizi direkt olarak hikyedeki konunun neyle ilgili olduuna gtreceinden ve bunun muhtemelen
daha verimli olacandan bahsedilmektedir. Throuoh its central conflict ifadesindeki alt izili edat
araclyla, yardm yla anlamna gelmektedir ve ilk boluu anlam olarak tamamlamaktadr. kinci
bolua uygun den edat ise at issue dizilimini tamamlayan at" edatdr. At issue dizilimi
gndemde olan; ilenen; zerinde allan; tartlan; vb. (the point being discussed) anlamn
vermektedir. Buna gre birinci boluk iin through ikinci boluk iin at" edatlarnn bir arada verildii
C seenei doru yanttr.
13. A Bu soruda issue" isminin hemen nne hangi edat aldn bilmemiz zm kolaylatracaktr.
"ssue kelimesi nne at edatn alarak at issue (tartlan, gndem de olan, zerinde
konuulan) eklinde kullanlr. Buradan yola karsak ilk boluk iin "at edatnn verildii A seeneinin
doru yant olduunu syleyebiliriz. Ayrca, cmledeki "erect fiili (kurmak, dikmek; ina etm ek)
anlamnda kullanlm olup soru kk dikkatlice okunduunda "Sovyet kom nizminin zerine ina
edildii sistemin ne olduunun halen tartld anlam verildiini grmekteyiz. Buna gre, ikinci
boluk iin "... zerine anlamna gelen on" edatnn, birinci boluk iin de at ssue dizilimini
tamamlayan a t edatnn verildii A seenei doru yanttr.

14. E Bu soruda, ikinci boluktan nce verilen responsibility" isminin devamna hangi edat aldn bilmek
bizi doru yanta ulatrmak iin yeterli olacaktr. Bir eyin sorum luluu" anlamnda responsibility"
ismi devamna for" edatn alarak kullanlr, rnein, responsibility" isminin The m anagem ent
should have the re s p o n s ib ility fo r taking necessary precautions not to get into trouble any more."
cmlesindeki kullanmyla soru kkndeki kullanm ayndr. E seeneinin dier ksmnda verilen with"
edat ise boluun devamndaki salk, eitim ve refah konularnda ana sorum luluun eyalet
hkm etlerine ait olduunu gstermektedir. W ith edatnn aitlik / sahiplik bildiren bir anlam
olduunu people with this disease are ... rneinden de syleyebiliriz. Bu rnein evirisi bu
hastala sahip olan in sa n la r... eklinde yaplabilir. Buna gre doru yant boluklar uygun ekilde
tamamlayan with" ve for edatlarnn birlikte verildii E seeneidir.

15. A Bu soruda bizi doru yanta ulatracak olan yap ilk boluktan hemen nce kullanlan capable sfatdr.
Bildiimiz gibi "capable" (muktedir, yetenekli) sfat bir ey de yetenekli/m uktedir anlamnda
kendisinden sonra o f edat alarak kullanlr. Seenekler incelendiinde, sadece A seeneinin ilk
ksmnda o f edatnn verildiini grmekteyiz. kinci ksmda kullanlan from edat ise boluktan nce
verilen absorb (emmek, iine almak) fiilinden kaynaklanmtr. Absorb som ething from
som ething dizilimi bir evden bir ey almak/ekmek" anlamna gelmektedir ve ikinci bolua
getirilecek from" edat bu dizilimin bir paras olarak dnlmelidir. Buna gre ilk ksmnda " o f , ikinci
ksmnda ise "from edatlarnn verildii A seenei doru yanttr.

16. E Bu soruda bizi doru yanta ulatracak olan yap ilk boluktan hemen nce kullanlan deal fiilidir.
Bildiimiz gibi deal fiili -nn stesinden gelm ek anlamnda kendisinden sonra w ith edat alarak
kullanlr. Seenekler incelendiinde, sadece E seeneinin ilk ksmnda with" edatnn verildiini
grmekteyiz. E seeneinin ikinci ksmnda verilen "for edat ise for + Object To V0" yapsnn
gerei olarak kullanlmtr. Bu yapya rnek olarak It is necessary for you to pass the exam
cmlesindeki kullanm verebiliriz. Buna gre ilk ksmnda with , ikinci ksmnda ise fo r edatlarnn
verildii E seenei doru yanttr.

17. C Bu soruda bizi doru yanta ulatracak ipular ilk boluktan nce kullanlan land" fiili ve ikinci
boluktan nce kullanlan "deliver fiilidir. Land fiili inmek" anlamna gelir ve "bir yzeye inm ek
anlam verirken land on something eklinde devamnda on edat ile birlikte kullanlr. Deliver" fiili
ise datmak, teslim etm ek anlamna gelir ve bir eyi birine/bir yere teslim etm ek anlamnda
deliver something to somebody eklinde kullanlr. Bu dizilimde bir ynelm e anlam olduu iin to
edat kullanlmaktadr. Buna gre, "on ve to edatlarnn birlikte verildii C seenei doru yanttr.
18. A Bu soruda doru yanta ulamamz salayacak olan ipular ilk boluktan sonra verilen present %m
ve ikinci boluktan sonra verilen importance ismidir. Hatrlayacanz gibi, ngilizcede u anda;
gnm zde anlam veren at present" eklinde bir yap mevcuttur. Birinci bolua bu bilgiden yola
karsak at edat getirilmelidir. kinci bolukta ise sahiplik anlam veren be of + noun yaps
kullanlmtr ve o f edat sorulmaktadr, rnein, This question is of im portance. cmlesindeki Is
of Importance dizilimi neme sahiptir veya nemlidir eklinde evrilebilir. Soru kknde verilen
it is of much Importance ... dizilimi de ok nemlidir eklinde bir anlam verir. Buna gre, birinci
boluk iin at, ikinci boluk iin ise o f edatlarnn birlikte verildii A seenei doru yanttr.

19. B lk boluun verildii ksmda kalbi dinleme eyleminin steteskop ile yapld anlam verilmek
istenmektedir. Bu ekilde bir aletle bir ii yapmak" anlam verirken with" edat kullanlmaldr. Bazen
araclyla, yardm yla anlam veren through edat da bu anlamda w ith gibi kullanlmaktadr
ancak through edatnn verildii D seeneinin ikinci ksmndaki about" edat cmleye uygun
olmad iin D seenei doru olamaz. kinci boluun verildii ksmda, nndeki isim ile devamndaki
isim arasnda aitlik ilikisi kuran o f edat kullanlmaldr. kinci boluun verildii ksmda
kapakklarn alp kapanmas" anlam sz konusudur ve bu anlam tamamlayacak edat -nn
anlam veren o f edatdr. Bu nedenle doru yant B seeneidir.

20. C Cmlede genel olarak fiziksel muayene ya da EKG aslnda, kalp spazm krizleri ve bile
anormal olan ok az eyi gsterebilir anlam mevcuttur. Kalp spazm krizleri ifadesi ile uyumlu
olan iki edatn birden sorulduu bu doruda hangi edatlar kullanacamz bulmak iin seenekleri
incelersek, A seeneinin ilk tarafndaki before edatnn kriz ncesinde ve B seeneinin ilk
tarafndaki after edatnn kriz sonrasnda anlamyla uygun olabileceklerini syleyebiliriz. Ancak, bu
iki seenein ikinci ksmlarndaki edatlar kriz kelimesi ile birlikte anlaml bir btn oluturamadklar
iin A ve B seenekleri elenebilir. D ve E seeneklerinin her iki ksmndaki edatlar da kriz" kelimesi ile
birlikte anlaml bir btn oluturamazlar. Bu durumda, geriye kalan tek seenek, ... arasnda anlam
veren between edat ile "... esnasnda anlam veren "during edatnn birlikte verildii C
seeneidir. Krizler arasnda ve hatta krizler esnasnda" anlam cmleye uygun olduu iin doru
yant C seeneidir.

21. A Soru kkndeki ilk boluktan nce verilen birth ismi seeneklerin ilk ksmlarndaki before edat ile
before birth eklinde doumdan nce" anlamyla, after edat ile after birth eklinde
doumdan sonra anlamyla ve a t edat ile at birth eklinde doutan anlamyla kullanlabilir.
Bu nedenle ncelikle ikinci bolua bakmak doru yanta ulamay kolaylatracaktr. kinci boluktaki
yap be recom m ended for / to som ebody eklinde kullanlmaldr. Ancak, ikinci ksmnda to
edatnn verildii D seeneinin ilk ksmndaki through edat birinci boluk iin uygun olmadndan O
seenei elenmelidir. Buna gre, ikinci ksmnda for edatnn verildii A seenei ilk boluk iin de
uygun olan edatlardan birini, before edatn ierdii iin bu sorunun doru yant A seenei olmaldr
A seeneindeki edatlar boluklara yerletirdiimizde doumdan nce ve hamile kadnlar in
tavsiye edilir anlamlarna ularz.
22. B Birinci boluktan nce is usually caused eklinde edilgen (pasif) bir yap kullanlmtr. Ediloen
yaplarda eylemin ne va da kim tarafndan vapldn anlatrken bv" edat kullanlr. Birinci boluun
verildii ksmda ayak parmaklar ile ayan geri kalannn birletii yerdeki (the ball of the foot)
arya genelde ... hasar neden olur" eklinde bir anlam vardr ve birinci boluktan sonraki ksmda
arya sebep olan ey ifade edilmitir. Bu durumda pasif yapnn ardndan eylemin ne ya da kim
tarafndan yapld anlatlyorsa by edat kullanlacandan birinci bolua by edat getirilmelidir.
kinci bolukta ise "ayak parmaklan arasnda anlamn vermek iin between edat kullanlmaktadr.
Buna gre, by ve between" edatlarnn birlikte verildii B seenei doru yanttr.

23. C Soru kknde, bizi doru yanta ulatracak nemli ipular vardr. Birinci boluktan hemen nce verilen
n danger dizilimi "bir eyle ilgili tehlikeyi anlatrken aslnda n danger of eklinde kullanlr ve bu
yzden birinci bolua getirilecek edat " o f olmaldr. kinci boluktan hemen nce verilen reputatlon
(hret, n) ismi ise hretin ne ile ilgili olduunu anlatrken devamna for edatn alr. Ayrca, bir eyle
nl olmak anlamnda "be famaous for ve be known for" yaplarn da sayabiliriz. Buna gre o f ve
for edatlarnn birlikte verildii C seenei doru yanttr.

24. E lk boluun verildii ksmda bir eyi piyasaya srmek" anlam veren put Into / on the m arket
dizilimindeki Into veya on" edat sorulmaktadr. Seenekler incelendiinde, B seeneinin ilk
ksmnda "into ve E seeneinin ilk ksmnda on" edatlarnn verildiini gryoruz. Bu edatlarn her
ikisi de birinci boluk iin uygundur. B ve E seeneklerinin ikinci ksmlarndaki by" ve "without
edatlar da gramer olarak soru kkndeki cmleye uygundur. Bu durumda anlamsal bir deerlendirme
yapmak gerekir. B seeneinin ikinci tarafndaki by edat devamndaki Vlng yaps ile birlikte
kullanldnda "-erek; -arak anlam verir. Ancak, ikinci bolua by" edatn getirip cmleyi
deerlendirdiimizde "lk olarak test ederek bir rn piyasaya srmek finansal olarak
mantkszdr anlam ortaya kar ki bu doru olmaz. Mantksz olan ey rn test ederek piyasaya
srmek deil, tam tersine test etmeden piyasaya srmektir. Bu durumda ikinci bolua uygun olan edat E
seeneinin ikinci ksmndaki "...-meden; ...-sz" anlam veren without" edatdr. Bu yzden doru
yant "on" ve "without" edatlarnn birlikte verildii E seeneidir.
PREPOSITIONS

1 . The mountain peaks Qamlihem$in attract 5. Most companies would prefer to concentrate
mountaineers all over the world. domestic rather than foreign markets
because of their greater familiarity their
A) between / of B) upon / for
own environments.
C)above / across D) near / beyond A) in I of B) on / with
E) around / from C) over / by D) at I from
E) for / to

For decades presidents have been coming


It is estimated that sulphur pollution costs
plans to deal with the fact that one day the
China nearly 45 billion dollars each year
world will run its key source of energy: oil.
lost productivity, health care and damage -
A) up with / out of B) out of / up against forests and crops.
C) down to / away from D) up for / through A) from I at B) in / to
E) over to / into C) under / of D) over I through
E) by I for

Philosophers have debated the relation One of the great advances astronomy
thought and emotions at least two the past decade has been the discovery of
millennia. planets outside our solar system.
A) from / over B) over / in A) of / over B) through / at
C) between / for D) in / by C) in I to D) for / by
E) through / to E) with I for

Severity of autism ranges those who are


mute and have no functional behaviour Exploration of the Arctic began with the search
individuals with high IQ scores. the Northwest Passage as a short cut
the Far East.
A) into / among B) in / about
A) for / to B) in I in
C) between / of D) through / for
C) by / for D) on / with
E) from I to
E) from I of

153
13 an xiety, d e p re s s io n is the m o st co m m o n
R o g e r R e v e lle s c alcu latio n s abo ut what p syc h ia tric d iso rd e r an d ty p ic a lly b e g in s
h ap p en s to the carbo n dioxide re leased the 2 0 s, 3 0 s o r 4 0 s.
the burning o f fo ssil fu e ls w ere co rrect -
sh o w in g that m uch o f it w ould en d up in the A) In /through B) Over/ during
se a . C ) A fte r /in D) Through/ b y
A) from / with B) by / in E) By / for
C) to / by D) in / for

E) through / about

14 . M o reover, its o w n s t a t u t e s , th e EU it s e lf is
10. Bleeding after oral surgery can usually be o b lig e d to c o n s u lt th e tra d e u n io n s a
stopped keeping steady pressure the n u m b er o f to p ic s.
surgical site for the first hour.
A) under/ on B) with / at
A) for / to B) in / to
C) from / for D) on / against
C) with / up D )b y / on
E) to / over
E) from / of

15. After the collapse of the Soviet Union and the


11. As regards breast changes, our definition -
opening of formerly closed borders, traders
normal" varies age and experience. Georgia and Armenia, crossed over the borders
A) o f/ with B) for /from Turkey to make a living.

C) at/over D) in / for A) at / with B) of / about

E) with / by C) from / to D) between / back


E) on / towards

12. An intracerebral haemorrhage begins abruptly 16. Economists take pride the sophisticated
a headache, followed signs of steadily statistical techniques which they rely to
increasing neurologic losses. analyze phenomena such as growth rates,
A) at/through B) from/in inflation, unemployment, trade and fiscal
practices.
C) after / on D) in / up
A) at / for B) about / from
E) with / by
C )o ve r/ by D) out of / through
E) in / on

154
17. Much can be learned from a study two 21. Scientists have studied the health statu of
Medicare bills that are currently working their native people in the South Pacific decades,
way Congress. and have noted the explosion of diet-related
disease the area.
A) in / at B) for / into
A) for / in B) throughout / over
C) to / over D) of / through
C) through / about D) by / off
E) from / for
E) o f/ at

18. An Indian drug company has offered to supply


an anti-AIDS drug sufferers in developing 22 . Archaeological records show evidence
countries less than one-twentieth of the local plants being used as medicine ancient
standard cost in the West. Egyptian and Stone Age times.
A) in / to B) at / over A) about / at B) of / in
C) with / for D) to / at C) with / by D) from / for
E) on / with E) on / to

19. The main attention at the World Economic 23. The Weddell seal can swim under the ice
Forum, when it was not focused China, depth of 500 metres more than an hour
centred on Africas remarkable economic without coming up for air.
growth the past couple of years.
A) to / between B) in / during
A) in / with B) on / over
C) at / for D) on / through
C) of / towards D) by / at
E) with / about
E) from / through

24. In February 1996, a meeting in Bermuda,


international partners in the Human Genome
Project agreed to formalize the conditions of
20. People who travel airlines all have stories data access, including release of the sequence
how bad the experience is when things go Into public databases 24 hours.
wrong.
A) at I within B) from / in
A) with / for B) in / of
C) in / by D) during / to
C) on / about D) at / over
E) on / through
E) through / to
PREPOSITIONS

1. E Soru kknde verilen birinci boluk devamndaki amlhemin ismi ile uyumlu olan bir edat ile
tamamlanmaldr. "amlhemin" isminin bir yer ismi olduu dnlrse taraflar arasndaki bir sevi
anlatrken kullanlan A seeneindeki "... arasnda anlamna gelen between edat, B seeneindeki
"... stne anlamna gelen upon edat ve C seeneindeki ... zerinde anlam veren above
edat doru olamaz. Bu edat boluun devamndaki yer ifadesi olan aml hem in ismi ile uyumlu
deillerdir, bu yzden A, B ve C seenekleri elenebilir. D seeneindeki near edat am lhem in ile
kullanlrsa amlhemin yaknlarnda anlam, E seeneindeki around edat ise am lhem in
ile kullanlrsa amlhemin civarnda anlam verir. Bu iki edat da birinci boluk iin uygundur. Bu
durumda ikinci boluun verildii ksm deerlendirmeliyiz. kinci boluktan sonra all over the w orld
ifadesi verilmitir. Bu ifade ile D seeneinin ikinci ksmndaki "...-nn tesinde anlam veren beyond
edat anlaml bir btn oluturamad iin D seenei de elenebilir. E seeneinin ikinci ksmndaki
den anlam veren "from edat ise from all over the world" ifadesiyle dnyann her yanndan
anlam vermektedir ve boluun nndeki daclarn (mountaineers) nereden geldiini gstermektedir.
Bo braklan ksmlar tamamlandktan sonra cmle genel hatlaryla amlhemin etrafndaki da
zirveleri dnyann her verinden daclarn ilgisini ekmektedir anlam mevcuttur. Bu anlam
tamamlayan "around ve from edatlarnn verildii E seenei doru yanttr.

2. A Bu sorudaki edatlar boluklarn nnde verilen come ve run fiillerine bal olarak kullanlan
edatlardr ve nlerindeki fiil ile birlikte o fiilin anlamn deitirerek bir phrasal verb" olutururlar. Birinci
boluun verildii ksmda bakanlarn onlarca yldr bir takm planlar rettii anlam mevcuttur. Bu
ifadede retmek anlamn come fiilini kullanarak oluturacamz come up w ith yapsyla
verebiliriz. kinci boluun verildii ksmda ise bir gn dnyann petrolnn bitecei anlam
mevcuttur. Bu ifadede bitmek anlamn "run fiilini kullanarak oluturacamz run out o f yapsyla
verebiliriz. Bu durumda birinci bolukta up with, ikinci bolukta ise "out o f yaplarnn verildii A
seenei doru yanttr.

3. C Soru kkndeki birinci boluun hemen nndeki iliki" anlamna gelen relation kelimesi ve birinci
boluun devamndaki thought and emotion dizilimindeki and" yaps birinci bolua hangi yapy
getireceimize dair nemli ipulardr. Relation" kelimesi taraflar arasndaki ilikiyi" anlatr ve
arasnda anlam veren between edat ile sk olarak kullanlr. Eer iki taraf sz konusu ise
between ... and ..." dizilimi kullanlr. Bu bilgilerden yola karsak birinci bolua between edat
getirilmelidir. Birinci bolua between edat getirildiinde dnceler le duygular arasndaki liki"
anlam ortaya kar. kinci boluun verildii ksmdaki ipucu ise boluktan sonra gelen two m illennia
zaman ifadesidir. C seeneinin ikinci ksmndaki for edat bir zaman ifadesi ile kullanldnda "...
boyunca; ...-dr anlam verir ve for at ieastwo millennia zaman ifadesi iki bin yldr anlamyla
cmleyi tamamlamaktadr. Cmlede genel olarak filozoflar en az iki bin yldr dnceler ve
duygular arasndaki ilikiyi tartmaktadrlar" anlam mevcuttur. Cmledeki boluklar doru ekilde
tamamlayan between" ve for" edatlarnn verildii C seenei doru yanttr.
4. E Soru kkndeki cmle dikkatle okunduunda bo braklan ksmlarda hangi edatlar kullanacamz
anlamamz kolaylatran range fiilini grmekteyiz. "Range ve vary gibi fiiller eitliliin boyutlarm
gstermek iin from ... to ... dizilimi ile sk olarak kullanlrlar. Soru kkndeki cmlede de "otizmin
derecesinin nasl eitlilik gsterdii ifade edilmektedir ve bo braklan ksmlar E seeneinde verilen
from ve to edatlar ile doldurulmaldr. Buna gre doru yant E seeneidir.

5. B Bu soruda bizi doru yanta ulatracak ipular ilk boluktan nce verilen concentrate fiili ile ikinci
boluktan nce verilen familiarity ismidir. Bileceiniz zere odaklanmak, konsantre olmak
anlamna gelen concentrate" fiili devamnda on" edat alarak, ainalk anlamna gelen familiarity
ismi ise devamnda ounlukla with" veya to edatlar ile kullanlabilir. Seenekler incelendiinde
on ve w ith edatlarnn bir arada verildii B seeneinin dor yant olduunu grmekteyiz.

6. B Bu soruda bizi doru yanta ulatracak en nemli ipucu ikinci boluktan nce verilen damage" ismidir.
Bir eye verilen zarar anlatrken bir eye ifadesindeki ynelme anlamndan dolay to" edat
kullanlr ve damage to something eklinde bir dizilim oluturulur. Buna gre, seeneklerin ikinci ksm
incelenirse sadece B seeneinin ikinci ksmnda to" edatn grmekteyiz. B seeneinin ilk ksmnda
verilen "in" edat ise bu soruda "... bakmndan anlamnda kullanlmtr ve slfr kirliliinin in'e
maliyetinin hangi bakmlardan olduunu anlatmaktadr. They differ in size. (O n la r e b a t b a k m n d a n
fa rk ld rla r.) rnek cmlesinde de grdmz gibi in edatnn ... bakmndan anlamyla kullanm
da mmkndr. Buna gre, to" ve in edatlarnn birlikte verildii B seenei doru yanttr.

7. A Bu soruda doru yanta ulamamz salayacak ipular ilk boluktan nce verilen advance ismi ve
ikinci boluktan sonra verilen the past decade zaman ifadesidir. Birinci boluun verildii ksmn
deerlendirilmesi ile balayacak olursak, hatrlayacanz zere at, azalma veya deiimin nerede
olduunu gstermek iin in edat kullanlr. Birinci boluun nndeki ilerleme anlamna gelen
advance" isimi ilerlemenin nerede olduu ifadesi ile devam ettii iin ardna in edatn almaldr.
Ancak A seeneinin ikinci ksmnda verilen to edat soru kkndeki ikinci bolua uygun deildir.
kinci boluun verildii ksmdaki the past decade zaman ifadesi ile ilgili deerlendirmemizde ise
unu hatrlamalyz: The last ve the past yaplar zaman ifadeleri ile birlikte the last 20 days; the
past two weeks eklinde kullanldklarnda nlerine for; In; during; over; within edatlarndan biri
getirilir. Yani, for the past ten days; over the last 3 weeks; etc." gibi dizilimler oluturulur. Bu bilgiye
gre ikinci bolua yukarda saydmz for; in; during; over; within edatlarndan biri getirilmelidir ve
seeneklerin ikinci ksmlarn incelediimizde sadece A seeneinin ikinci ksmndaki over ve E
seeneinin ikinci ksmndaki for edatlarnn doru olabileceini gryoruz. Bu durumda ilk ksm her
ne kadar ok doru gibi grnse de C seenei ikinci ksmndan elenir. E seeneinin ilk ksmndaki
w ith edatnn ise soru kkndeki birinci boluu uygun bir anlamla tamamlamas mmkn deildir.
Buna gre, geriye sadece A seenei kalmaktadr. A seeneinin ilk ksmnda -nn anlamyla aitlik
ilikisi kuran o f edat vardr ve bu edat astronominin byk lerlemelerinden biri anlamyla soru
kkndeki birinci boluu doru bir ekilde tamamlayabilmektedir. A seeneinin ikinci ksmndaki over
edat da ikinci boluk iin yukarda anlattmz kullanm dolaysyla uygun olduundan bu sorunun doru
yant A seeneidir.
8. A Bu soruda bizi doru yanta ulatracak ipular ilk boluktan nce kullanlan search ismi ve ikinci
boluktan nce kullanlan short cut ifadesidir. Search ismi bir eyin aratrmas anlam vermek
iin search for something eklinde kullanlr. Dier yandan, short cut ifadesi ise "bir yere ksa
yol anlamnda "ynelme" bildiren "to edat ile devam eder. Buna gre, for ve "to edatlarnn
birlikte verildii A seenei doru yanttr.

9. B Bu soruda doru yanta ulamamz salayacak olan ipular ilk boluktan nce verilen V 3 eklinde
ekimlenmi ve pasif "which is released yapsnn ksaltlm hali olan "released fiili ve ikinci
boluktan sonra verilen Ving eklinde kullanlm olan showing fiilidir. Birinci boluun ncesinde bir
pasif yap olduunu anladktan sonra released" fiilinin devamna pasif yaplarla kullanlan ve eylemin
kim ya da ne tarafndan yapldn anlatan by edat ya da release" fiili ile anlatlan salnmn
nereden olduunu" gstermek iin from edat getirilebilir. Ancak, birinci ksmnda from edatnn
verildii A seeneinin ikinci ksmndaki "with edat soru kkndeki cmle ile btnlk salamad iin
A seenei doru olamaz. Buna gre, ilk ksmnda "by edat verilen B seenei ikinci ksmndaki "in
edat bakmndan anlamyla soru kkndeki cmleyi tamamlayabildii iin doru yant B seenei
olmaldr.

10. D Soru kkndeki ilk boluktan nce verilen can be stopped yaps pasiftir ve pasif yaplarn devamnda
eylemin kim ya da ne tarafndan yapldn anlatan by edat sk olarak kullanlr. Birinci bolukta
kullanlacak "by edat iin devamnda Ving olduu iin ayrca "-erek anlam veren by Ving dizilimini
tamamlad yorumu da yaplabilir. Her iki deerlendirme de by edatn iaret ettiinden birinci boluk
iin doru sonuca ulatrabilir. kinci bolukta ise boluun nndeki pressure" ismi ile birlikte kullanlan
ve ... zerine anlam veren on edat doru kullanmdr. Buna gre, "by" ve on" edatlarnn birlikte
verildii D seenei doru yanttr.

11. A Soru kkndeki ilk bolua getirilecek edat boluun nndeki definition (tanm) ismi ile boluun
devamndaki normal (olaan) kelimesini birbirine balayacak bir edat olmaldr. Bu iki taraf birbirine
balayacak en uygun edat -nin anlamyla aitlik ifade eden o f edatdr nk "normal olann tanm
ifadesini o f edat ile verebiliriz. Ayrca, genel bir kullanm olan definition of something (bir eyin
tanm) dizilimi de " o f edat ile oluturulur. Seeneklerin birinci ksmlar incelendiinde, sadece A
seeneinde o f edatnn verildiini gryoruz. A seeneinin ikinci ksmndaki w ith edat da soru
kkndeki ikinci boluk iin uygundur. kinci bolukta with edat ile kullanldnda varies with
ifadesi oluturulur ve bu ifade soru kknde ya ve deneyimle deiir anlam verir. Buna gre, " o f
ve "with edatlarnn birlikte verildii A seenei doru yanttr.

12. E Soru kkndeki cmlede, birinci boluun verildii ksmda ba arsyla balar anlam vermek iin
with edat kullanlmaldr. kinci boluun verildii ksmda ise which is followed pasif yapsnn
ksaltmas olan V3 eklinde ekimlenmi followed fiilinin ardndan eylemi yapan iaret etmek iin
by kullanlmaldr. Buna gre, doru yant with ve by" edatlarnn birlikte verildii E seeneidir.
13. C Bu soruda ikinci boluktan faydalanarak doru yanta ulamak daha kolay olacaktr. Yirmili, otuzlu
yalarda anlamn vermek iin kullanlmas gereken doru edat in edatdr (n his 20s; n the 40;
ete.). Buna gre, ikinci ksmnda n edat verilen C seenei n plana kmaktadr. C seeneinin ilk
ksmnda verilen after" edat anksiveteden sonra anlam verecektir. Soru kkndeki cmleyi after
ve n" edatlar doru ekilde tamamlad iin doru yant bu edatlarn birlikte verildii C seenei
olmaldr.

14. A Soru kkndeki ilk boluun verildii ksmda "kendi yasalarna gre anlam verilmek istenmektedir ve
ngilizcede bu tr bir anlam vermek iin under edat kullanlr, rnein bir anlamann artlarna
gre derken under the terms of a treaty ifadesi kullanlr. Bu soruda da "kendi yasalarna gre
ifadesini vermek iin birinci bolukta kullanacamz edat "under" edat olmaldr. kinci bolukta ise bir
konuda danma anlamn tamamlayacak edat consult fiiline bal olarak kullanlacak on edatdr
Buna gre, under ve on" edatlarnn birlikte verildii A seenei doru yanttr.

15. C Soru kkndeki ilk bolukta "Grcistan ve Ermenistan'dan gelen tccarlar" anlamn vermek iin
from" edat kullanlmaldr. kinci bolukta ise hayatlarn kazanmak in snr geip Trkiyece
giderler" anlam verilmitir. Bu ksmda Trkiyeye eklinde bir ynelme" anlam sz konusu olduu
iin to" edat uygun kullanmdr. Buna gre, from ve to edatlarnn birlikte verildii C seenei
doru yanttr.

16. E Bu soruda doru yanta ulamamz salayacak en nemli ipucu ilk boluun ncesindeki take pride"
dizilimidir. Bu dizilim genel olarak take pride jn something (...-dan gurur duymak) eklinde in"
edat ile kullanlr. Bu yzden ilk boluu in edat ile doldurmalyz. Seenekler incelendiinde sadece
E seeneinin ilk ksmnda in edatnn verildiini gryoruz. E seeneinin ikinci ksmnda verilen on
edat ise ikinci boluun devamndaki which ile yaplm sfat cmleciinin iindeki rely fiiline bal
olarak kullanlacaktr. Bildiiniz zere bir eye gvenmek; bir eye bel balamak anlam veren rely
on" ya da rely upon eklinde kullanmlar vardr. Buna gre, in" ve on" edatlarnn birlikte verildii E
seenei doru yanttr.

17. D Soru kkndeki birinci boluun verildii ksmda, herhangi bir konuyla ilgili alma ya da incelemeden
bahsederken study" kelimesinin ardndan hangi edat kullanacamz sorulmaktadr. Study kelimesi
devamna of", in ve into edatlarndan herhangi birini alarak bir eyle ilgili incelemeyi anlatabilir. Bu
bilgiyle seeneklerin birinci ksmlarn incelersek, A seeneindeki in edat ile D seeneindeki o f
edat n plana kmaktadr. Bu noktada ikinci boluu incelersek, yasa tasarlarnn u anda
Meclisten gemekte olduu" anlam ortaya kar. A ve D seeneklerinin ikinci ksmlarn
deerlendirdiimizde, A seeneinin ikinci tarafndaki at edat bir noktada durmay anlatr. Yasa
tasarlar mecliste durmaz, meclisten geerler" mant ile at edatn eleyip, bir yerden gemek
anlam veren D seeneinin ikinci ksmndaki through" edatn tercih etmeliyiz. Bu durumda o f ve
through edatlarnn birlikte verildii D seenei doru yanttr.
18. D Soru kkndeki cmle dikkatle okunduunda bo braklan ilk ksmda hangi edatlar kullanacamz
anlamamz kolaylatran supply" fiilini ve ikinci ksmda ise boluktan sonra gelen cost ismini
grmekteyiz. Normalde supply fiili provide fiili gibi supply somebody with something ya da
supply something |o somebody eklinde kullanlr. Soru kknde supply fiilinin anlattmz
kullanmlarndan kincisi geeiidir, boluktan sonra eylemin kime ynelik olduu verilmitir. Sufferers"
(hastalar) ismi alc konumundadr yani ila onlara verilecektir. Dolaysyla bir ynelme sz konusu
olduu iin to sufferers ifadesi doru kullanm olacaktr. Bu bilgi bizi ilk boluk iin to edatnn
verildii D seeneine ynlendirmektedir. D seeneinin ikinci ksmnda verilen at edat ise
devamndaki cost ismine bal olarak kullanlacaktr. Bir eyin maliyetini anlatrken "... fiyatla/cretle
anlamna gelen at...cost (at a low cost, etc.) yaps kullanlabilir. Buna gre, ilk tarafta to ikinci
tarafta ise at edatlarnn verildii D seenei doru yanttr.

19. B Bu soruda bizi doru yanta ulatracak yaplar ilk boluktan nce verilen focus fiili ile ikinci boluktan
sonra verilen the past couple of years" zaman ifadesidir. Hatrlayacanz gibi focus fiili ...-ya
odaklanmak anlamnda devamna "on edatn alr. kinci boluktan sonra verilen the past couple of
years" zaman ifadesi ile ilgili deerlendirmemizde ise unu hatrlamalyz: The last ve the past
yaplar zaman ifadeleri ile birlikte the last 20 days; the past two weeks eklinde kullanldklarnda
nlerine for; in; during; over; within edatlarndan biri getirilir. Yani, for the past ten days; over the
last 3 weeks; etc." gibi dizilimler oluturulur. Bu bilgiye gre ikinci bolua yukarda saydmz for; in;
during; over; within edatlarndan biri getirilmelidir ve seeneklerin ikinci ksmlarn incelediimizde
sadece B seeneinin ikinci ksmndaki over edatnn doru olabileceini gryoruz. Buna gre ilk
tarafta on edat ile ikinci tarafta "over edatlarnn verildii B seenei doru yanttr.

20. C lk boluktan hemen sonra gelen alrllne ismi bir hat ifade ettii iin ncesine, hat veya bir yzeye
yaknlk anlatrken kullandmz on" edat getirilmelidir. Seeneklerin ilk ksmnda on edat
arandnda sadece C seeneinde olduunu grmekteyiz. C seeneinin ikinci tarafndaki about
edat ise ncesindeki stories ismine bal olarak kullanlarak stories a b o u t... eklindeki dizilimle
"... ile ilgili hikye" anlam vermektedir. Buna gre, on ve about edatlarnn verildii C seenei
doru yanttr.

21. A lk boluktan hemen sonra gelen decades ismi bir sre ifadesidir ve birinci ksmdaki eylemin ne
kadar sredir yapld hakknda bilgi vermektedir. Bu ekilde, bir eylemin ne kadar sredir yapldna
dair bilgi verirken zaman fadelerinin nne ounlukla for (for years; for two weeks; etc.) edat
getirilir. Ancak, B seeneinin ilk ksmndaki throughout edatnn kullanm da yanl deildir. Dier
seeneklerin ilk ksmlarndaki yaplar decades zaman ifadesi ile birlikte kullanlp sre ifade etmek iin
kullanlamazlar. Soru kkndeki ikinci boluun verildii ksm incelendiinde ise "blgedeki yemek
kaynakl hastalk patlamas" anlam vermek iin the area" isminin nne bir yerde bulunma
anlam vermek iin kullanlan n edatnn getirilmesi gerektiini syleyebiliriz. Buna gre, for ve n
edatlarnn verildii A seenei doru yanttr.
22. B Bu soruda bizi doru yanta ulatracak ipular ilk boluktan nce kullanlan evidence" sm ve kna
boluktan sonra kullanlan a n c ie n t... tim es ifadesidir. Evidence ismi -nn kant, -nn bulgusu
anlamnda kullanldnda evidence o f ... ya da evidence for ... eklinde kullanlr Dier yandan,
ancient ...tim es ifadesi ise nne in" edatn alarak n a n c ie n t... tim es" eklinde kullanlr Buna
gre, o f ve in" edatlarnn verildii B seenei doru yanttr.

23. C Bu soruda doru yanta ulamamz salayacak olan ipular ilk boluktan sonra verilen a d e p th o f 500
m etres ifadesi ile ikinci boluktan sonra verilen more than an hour dizilimidir. "Derinlik" ve
ykseklik bildirirken bir noktaya gnderme yapld iin bu tr ifadeler a t edat ile kullanlrlar. kinci
boluktan sonra gelen more than an hour ifadesi ise bir zaman aral olduu iin zaman ifadelen ile
kullanldnda ...boyunca anlamna gelen for edat ikinci boluk iin en uygun yapdr. Buna gre,
ilk ksmnda at ikinci ksmnda ise for edatlarnn verildii C seenei doru yanttr.

24. A Soru kkndeki ilk boluktan sonra gelen meeting ismi, ncesine genelde at edatn alarak kullanlr.
Birinci ksmda Bermudadaki bir toplantda anlam sz konusudur ve bu anlam tamamlayan edat
at edatdr. Buna gre, ilk ksmnda at edatnn verildii A seeneine ynelmeliyiz. A seeneinin
ikinci ksmndaki within edat ikinci boluktan hemen sonra gelen 24 hours ifadesi ile birlikte
kullanldnda 24 saat iinde anlam verecektir. Bu anlam da soru kkndeki cmleye uygun olduu
iin, ilk ksmnda at ikinci ksmnda ise within edatlarnn verildii A seenei bu sorunun doru
yantdr.
PREPOSITIONS

1. People who wish to improve their athletic 5. Two factors that contribute the Eastern
perform ance need to be aware that it can be Sierras wildflower diversity are its local
achieved physical conditioning combined habitat diversity and the fact that it Is the
high energy food intakes. meeting point three floristic regions.
A) by / with B) with / for A) over / from B) for / in

C) in / by D) through / to C) into / at D) on / about

E) of / into E) to / for

2 . Alm ost 2 million people die tuberculosis 6. the same tim e as m odem hum ans pushed
(TB) each year, mostly in developing countries into Europe, som e of the sam e group that had
lacking access fast, accurate testing paused the Middle East spread east into
technology. Central Asia.

A) from / at B) about / with A) Of / for B) About / in

C) of / to D) by / in C) With / at D) During / to

E) with / through E) On / through

3. 1992 and 1998, total lung cancer deaths in 7. Tibetan monks, who are experts m editation,
rid them selves of negativity augm enting
the United States declined 1.6% per year, but
the brains gamma w aves, w hich can be
alm ost all o f this decline was due to a
m easured in a lab.
decrease 2.7% annually for men.
A) of / from B) on / about
A) During / in B) Through / at
C) Over / about D) Among / under C) for / through D) in / by
E) at I towards
E) Between / of

4. People with an avoidant personality are


oversensitive rejection, and they have a 8. One can see a glance why small children
strong desire affection and acceptance. are immediately attracted these noisy,
colourful toys.
A) with / in B) to / for
A) at / to B) in / by
C) about / over D) through / with
C) with / for D) by / with
E) for / about
E) o f/ to
Foreign policy Is composed of the goals sought, 13. Gregor Mendel probably chose to study
values set, decisions made and actions taken garden peas because he was fam iliar with
states and the national governments acting them his rural upbringing; they were easy
their behalf. to grow, and they came many readily
distinguishable varieties.
A) by / on B) about / for
A) from / in B) at / for
C) at / from D) over / between
C) with / on D) in / by
E) in / among
E) on / over

14. Sunspots, a barometer solar activity in


10. A priori knowledge Western philosophy is
general, seem to have been unusually
knowledge that is independent all particular
numerous the last century.
experiences, as opposed to a posteriori
knowledge, which derives from experience A )fo r / at B) of / over
alone.
C) within / by D) for / about
A) at / for B) in / of
E) above / from
C) through / by D) beside / towards
E) with / from

11. Despite the official ban demonstrations, 15. We need to worry the effects of fossil-fuel
2008 has seen Egyptians take to the streets carbon dioxide the atmosphere.
massive numbers on several occasions.
A) onto / below B)on / by
A)about / by B) for / with
C) for / at D) about / in
C )o v e r/ at D) of / through
E) towards / on
E) on / in

12. According to the generally accepted plate- 16. Theres a broad range of opinions the
tectonics theory, scientists believe that biological consequences of being exposed -
Earths surface Is broken a number of the contaminated environment near
shifting plates, which average 50 miles in Chernobyl.
thickness. A) fo r/o f B) in / with
A) up / above B) at / for C) on / to D) about / at
C) down / beyond D) into / about E) through / from
E) of / below

163
17. In biofeedback, biological responses are 21. Psychological studies show that Belgian and
measured electronic instruments, and the French workers place greater importance
status of those responses Is immediately personal independence than do workers
available the person being tested. many other countries.

A) with / at B) by / to A) in / of B) on / in

C) in / about D) from / on C)about / by D) to / for

E) through / with E) of / within

18. Perhaps the most crucial factor patient 22. Ancient Pompeii, destroyed in A.D. 79 an
non compliance is poor verbal communication eruption of Vesuvius, lay buried rock and
the practitioner and the patient. ash until the I S * century.

A )fo r / by B) of / among A) by / under B) at / for

C) about / of D) in / between C) with / below D) in / on

E) to / for E) through / over

23. an average of five credit cards per person,


19. Lung cancer is the most common cause of the people in the United States buy more
death cancer both men and women. credit than the people in any other country in
A) about / with B) from / in the world.
A) By / from B) Fo r/ of
C) with / for D) in / over
C) To/w ith D) With /on
E) through / about
E) At / by

24. The Bush Administration's restoration of


20. While dialysis is an option people suffering diplomatic relations with Libya - more than
from kidney disease, no similar treatment is a quarter of a century of often violent
available for people severe liver disease. confrontation is largely the result of several
years painstaking and mostly secret
A) in / without B) with / at
diplomacy.
C) for / with D) of / within
A )fo r/ by B) in / over
E) over/ on
C) after / of D) through / through
E) at / with

164
PREPOSITIONS
M

1. A Bu soruda bizi doru yanta ulatracak ipular hem birinci hem de ikinci boluktan nce verilen
yaplardr. Birinci boluktan nce kullanlan p a s if ekimlenmi " c a n be a c h ie v e d " yaps ilk
ipucumuzdur. Bildiiniz gibi, p a s if yaplarn ardndan eylemin kim ya da ne tarafndan yapldn
anlatmak iin b y edat kullanlr. Birinci boluun devamnda verilen " p h y s ic a l c o n d itio n in g " isim
bei a c h ie v e " eylemini gerekletiren ey olduu iin ilk bolukta " b y " edatnn kullanm uygun
olacaktr. kinci boluktan hemen nce verilen ve aslnda "w h ic h is c o m b in e d " eklindeki p a s if s fa t
c m le c i in in K sa ltm a s olan V 3 ekimli c o m b in e d fiili ikinci boluk iin en enmli ipucudur.
C o m b in e fiili b ir e y i b ir e y le b irle tirm e k " anlamnda genelde w ith edat ile birlikte c o m b in e
so m e th in g w ith s o m e t h in g eklinde kullanlr. Pasif dizilim olduunda c o m b in e " fiilinin nesnesi
aradan kar ve yap b e c o m b in e d w ith so m e th in g ekline dnr. kinci boluun verildii ksmda
da pasif bir ksaltma sz konusu olduu iin V 3 eklindeki c o m b in e d fiilinin ardndan w ith edat
getirilmelidir. Bu bilgi nda ilk ksmnda b y edatnn ve ikinci ksmnda "w ith " edatnn verildii A
seenei doru yanttr.

2. C Bu soruda doru yanta ulamamz salayacak olan ipular ilk boluktan nce verilen die fiili ile ikinci
boluktan nce verilen access ismidir. Die fiili bir eyden lmek" anlamnda devamna o f ya da
from" edatlarn alarak kullanlr. Bu durumda ilk tarafnda from" edat olan A seenei ile yine ilk
tarafnda " o f edat olan C seenei doru olabilir. Ancak, access" ismi bir eye eriim" anlamnda
kendisinden sonra to edatn alarak access to something" eklinde kullanld iin ikinci ksmnda
to" edat olan C seenei bu sorunun doru yantdr.

3. E Soru kkndeki ilk boluun verildii ksmda "and ile birbirine balanm iki tarih (1992 ve 1998)
verilmitir. Bo braklan ksma getirilecek edat, 1992 ve 1998 arasnda" anlam vermek iin
kullanacamz between" edatdr. ngilizcede "between...and... eklinde kullanlan yaygn bir dizilim
sz konusudur ve birinci boluun verildii ksmda bu dizilimin birinci taraf (between) sorulmaktadr.
kinci bolu ise aslnda ok dikkat edilmesi gereken bir kullanmdr. kinci boluun hemen nnde verilen
"decrease isminin devamnda azalma, artma veya deiimin nerede olduunu gsterirken tercih
ettiimiz in" edatnn kullanmn sklkla grrz. Bu yzden baz arkadalarmz ikinci ksmnda in"
edatnn verildii A seeneini iaretlemi olabilirler. Ancak, ikinci boluun devamnda azalmann
nerede olduu deil azalmann miktar verilmitir. Artma, azalma veya deiimin miktarm
anlatrken by ya da o f edatlar kullanlr. Seeneklerin ikinci ksmnda by edat verilmemitir. Bu
durumda yzde iki nokta yedlUk anlam vermek iin o f edat kullanlmaldr. Buna gre, doru yant
between ve o f edatlarnn verildii E seeneidir.
Soru kkndeki birinci ipucumuz ilk boluktan nce verilen ar hassas anlamndaki oversensitive"
sfatdr. Bu sfat bir eve kars ar hassas anlam vermek iin ardna to edat alarak kullanlr.
Buna gre, ilk ksmnda "to edat olan B seenei n plana kmaktadr. Soru kkndeki ikinci
boluktan nce verilen desire ismi de bir ey Icin duyulan arzu/istek anlam verir ve genelde
devamna for edatn alarak kullanlr. Bu nedenle, ilk tarafnda to edat, ikinci tarafnda ise for
edatnn verildii B seenei doru yanttr.

Bu soruda bizi doru yanta ulatracak en nemli ipucu ilk boluktan nce kullanlan contribute fiilidir.
Contribute fiili bir eye katkda bulunmak; bir eye sebep olmak anlam verir ve devamna to
edatn alarak kullanlr. Bu bilgi nda ilk ksmnda to edatnn verildii E seenei n plana
kmaktadr. E seeneinin ikin ksmnda verilen "for edat ise meetlng point for three floristic
regions dizilimi iinde "... Icin buluma noktas anlamyla cmleyi tamamlamaktadr. Bu durumda ilk
ksmnda to" edat, ikin tarafnda ise "for edatnn verildii E seenei doru yanttr.

Bu soruda doru yanta ulamamz salayacak olan ipular ilk boluktan sonra verilen the same tim e
ifadesi ile ikinci boluktan sonra verilen the Mlddle East isim beidir. Normalde "ayn
anda/zam anda anlam verirken at the same tim e eklinde kullandmz bir dizilim vardr ancak
seeneklerin ilk ksmnda bu yapy tamamlayacak at edat verilmemitir. Seeneklerin ilk taraflarnda
verilen yaplar incelediimizde aa yukar; yaklak olarak anlam tayan B seeneindeki
"about zarfnn en uygun anlam verdiini grmekteyiz. Birinci boluun verildii ksm about zarf ile
birlikte dndmzde Yaklak olarak modem insanlarn Avrupa'ya akn ettikleri ayn
zam anlarda. ..." eklinde bir anlam ortaya kar. Ayrca, ikinci boluktan sonra verilen the Middle East"
ifadesi ise ncesindeki durmak anlamna gelen pause fiili birlikte dnldnde Orta Douda
durdular" anlamn ancak nne alaca "n" edat ile verebilir. Buna gre ilk bolukta about ve ikinci
bolukta in edatlarnn verildii B seenei doru yanttr.

Soru kkndeki ilk bolukta "... konusunda uzman" anlam vermek iin expert" isminin ardndan in"
edat kullanlmaldr. kinci bolukta ise -erek/arak" anlam vermek iin by + Ving" yapsnn bir
paras olan by" edat kullanlmas gerekir. Buna gre, doru yant ilk ksmnda in" edat ile ikinci
tarafnda by" edatnn verildii D seeneidir.

Soru kknde ilk boluun ardndan getirilen a glance isim bei aslnda ngilizcede bir bakta
anlam vermek iin kullanlan at a glance" ifadesinin bir parasdr. Bu durumda birinci bolua dizilime
uygun olarak at edat getirilmelidir. kinci boluun nnde ise pasif halde kullanlan are attracted
yapsn gryoruz. Bir evden etkilenmek" anlam verirken kullandmz bu dizilim ngilizcede "be
attracted to something eklinde to edat ile oluturulur. Buna gre, doru yant ilk ksmnda a t
edat ile ikinci tarafnda to edatnn verildii A seeneidir.
9. A lk boluktan hemen nce gelen "actlons taken" dizilimi doru yant iin nemli bir ipucudur Bu
dizilimde p a s if yapdaki bir sfa t c m lec i i k saltm as sz konusudur. Dizilimin normal hali aslnda
a c tio n s (w hlch are) taken eklindedir. Bildiiniz gibi, p a sif yaplarn ardndan eylemin kim ya da
ne tarafndan yapldn anlatmak iin b y " edat kullanlr. Birinci boluun devamnda da eylemi
yapanlar (s ta te s an d natlon al g o v e rn m e n ts) verildii iin o boluktan b y edatnn kullanm uygundur
kinci ksmda ise -nn a d n a anlam veren on b eh a lf of* yapsna bal olarak kullanlan o n edat
sorulmaktadr. Buna gre, b y ve o n edatlarnn verildii A seenei doru yanttr

10 . B lk boluktan hemen sonra gelen W estern P h ilo so p h y " ismini seeneklerin ilk taraflarndaki edatlarla
birlikte deerlendirdiimizde en uygun kullanmn in " edat olduunu syleyebiliriz. "W e ste rn
P h ilo s o p h y isim beinin nnde in edatn kullandmzda B at f e ls e f e s in d e anlam ortaya
kmaktadr ve bu anlam soru kkndeki cmleye uygundur. kinci ksmda ise btn zel
d e n e y im le rd en b a m s z 1 anlam vermek iin in d e p e n d e n t sfatnn ardndan hangi edatn
getirilecei sorulmaktadr. Bu sfat "b ir e y d e n b a m s z anlam verirken Trke asndan her ne
kadar fro m edat daha uygun gibi grnse de " o f edat ile birlikte "in d e p e n d e n t o f s o m e th in g
eklinde kullanlr. Buna gre " in ve " o f ' edatlarnn birlikte verildii B seenei doru yanttr.

11. E Bu sorunun zmn kolaylatracak en nemli ipucu birinci boluktan hemen nce verilen ban"
ismidir. Ban" ismi yasak anlamna gelmektedir ve bir ey zerine uygulanan yasak" anlam
verirken bu simin devamna on edatn ekleyerek oluturduumuz ban on something dizilimini
kullanrz. Seeneklerin ilk taraflar incelendiinde sadece E seeneinin ilk ksmnda "on edatnn
verildiini gryoruz. E seeneinin ikinci tarafnda verilen in" edat da ikinci boluun devamndaki
"massive numbers" isim beinin nne geldiinde "sayca ok; ok sayda anlam veren in
massive numbers ifadesini oluturur ki bu ifade de som kkndeki cmleyi uygun ekilde
tamamlamaktadr. Ayrca, in edatnn bu soruda olduu gibi"... bakmndan" anlamyla "in size, in
shape, etc. gibi baka dizilimler iinde de kullanlabileceini belirtelim. Buna gre, ilk ksmnda on
edat, ikinci ksmnda ise in edatnn verildii E seenei doru yanttr.

12. D Soru kkndeki birinci boluktan hemen nce "is broken" pasif yaps nemli bir ipucudur. Break fiili
ile oluturulan baz dizilimler mevcuttur. Seeneklerin birinci taraflar incelendiinde break fiili birlikte
kullanlabilecek edatlar "up; down" ve into edatlardr. Break u something" dizilimi bitirmek;
blmek; paralamak; ayrlmak anlam verir. Break down" ise bozulmak; ruhen yklmak;
paralamak anlam verir. "Break fiilinin devamnda bu iki edatttan ("up" ve down) biri varken pasif
hale getirilirse artk devamna nesne almaz. Ancak, soru kknde birinci boluun devamnda a
number of shifting plates eklinde bir isim bei gryoruz. Bu durumda "up ve "down edatlar
birinci boluk iin uygun deildir diyebiliriz. "Break fiili ile uyumlu geriye kalan tek edat D seeneindeki
"Into edatdr. Bu edat "break something into something (bireyi bireye blmek/ayrmak) dizilimi
iinde "break fiili ile kullanlr. Pasif hale getirildiinde "be broken into something dizilimi ortaya kar
ki bu dizilim de birinci boluk iin hem gramer hem de anlamca uygundur. Soru kkndeki birinci bolua
"Into edatn yerletirdiimizde Yerkabuunun ok sayda hareketli paraya blnd anlamn
veririz. Ayrca, "into edatnn "change something into something; turn something into something;
convert something into something; develop into something; evolve into something; etc.
dizilimlerinde olduu gibi deiim, dnm anlam veren bir edat olduunu hatrlamakta da fayda
vardr. D seeneinin ikinci tarafndaki "about yaps ise yaklak 50 mil anlam vererek cmleyi
tamamlamaktadr. Bu nedenle doru yant D seeneidir.
13. A Soru kkndeki ilk boluun verildii ksmda genel olarak Gregor Mendel bahe bezelyelerini
aratrmay seti nk krsal kesimde yetimesi-... onlara ainayd anlam mevcuttur. Bu anlam
en iyi tamamlayan edat -den anlam veren from edatdr ve ainaln kaynann ne olduunu
krsal kesimde yetimesinden" ifadesiyle gstermektedir. kinci ksmda ise bireyin eitliliini
gstermek iin kullanlan come in a variety of something (rnek: Stars come n a v a rle ty of sizes.
- eitli byklkte yldzlar vardr.) dizilimi come n varieties" eklinde kullanlm ve in" edat
sorulmutur. Buna gre, ilk boluk iin "from" edat ve ikinci boluk iin n" edatnn birlikte verildii A
seenei doru yanttr.

14. B Cmlede ikinci boluk doru yanta ulamak iin nemli bir ipucu vermektedir. kinci boluktan sonra
verilen "the last century" zaman ifadesi ile ilgili deerlendirmemizde ise unu hatrlamalyz: The last"
ve the past yaplar zaman ifadeleri ile birlikte the last 20 days; the past two weeks eklinde
kullanldklarnda nlerine for; in; during; over, within edatlarndan biri getirilir. Yani, for the past
ten days; over the last 3 weeks; etc. gibi dizilimler oluturulur. Bu bilgiye gre ikinci bolua yukarda
saydmz for; in; during; over; within edatlarndan biri getirilmelidir ve seeneklerin ikinci ksmlarn
incelediimizde sadece B seeneinin ikinci ksmndaki over edatnn doru olabileceini gryoruz.
lk bolukta ise iki ismi aitlik anlamyla birletiren ve -nin, -nn" anlam veren o f edat doru
kullanmdr. Bu nedenle doru yant B seeneidir.

15. D Soru kkndeki ilk boluktan nceki worry fiili genelde ardna about edatn alarak kullanlr ve
hakknda endie etm ek anlam verir. kinci bolukta ise atmosferde anlam vermek iin n edat
kullanlmaldr. Buna gre, doru yant about ve in edatlarnn birlikte verildii D seeneidir.

16. C Soru kkndeki ilk ksmda boluun nndeki opinion ismi nemli bir ipucudur. Bir konu hakknda
fikir anlam vermek iin opinion ismi devamnda genelde on edatn alarak opinion on
something" eklinde kullanlr. kinci ksmda ise -e maruz kalm anlam veren be exposed to
something" dizilimindeki to edat sorulmaktadr. Buna gre, doru yant on ve to edatlarnn
birlikte verildii C seeneidir.

17. B Soru kkndeki ilk boluktan nce pasif ekimli are measured yaps verilmitir. Birinci boluktan
sonra da eylemi yapan ey (eiectronic Instruments) belirtilmitir. Pasif yaplardan sonra eylemin kim
va da ne tarafndan vapldn gsterirken bv edat kullanrz. Seeneklerin ilk taraflar incelendiinde
sadece B seeneinin ilk ksmnda by edatnn olmas B seeneini n plana karmaktadr. B
seeneinin ikinci tarafndaki to edat da ikinci boluun hemen nndeki available sfat ile birlikte
kullanlan bir edattr. Available to ... yaps ... iin ulalabilir anlam verir. Bu durumda, by ve
to edatlarnn birlikte verildii B seenei doru yanttr.
r^ZO M L SltU BANKASI

18 . D Soru kkndeki ilk boluktan nce verilen "c ru cia l fa c to r ifadesi b irs e v deki nem li fakt r anlam
verirken devamna in edatn alr. Ayrca, key fa c to r", "p rim ary ro le , "th e k e y ", vb. ifadeler de yine
devamlarna genelde " in edatn alarak kullanlr. kinci bolukta ise, bo braklan ksma getirilecek edat
p ra tis y e n v e h a s t a a ra s n d a anlam vermek iin kullanacamz "b e tw e e n " edatdr. ngilizcede
b e tw e e n ...a n d ... eklinde kullanlan yaygn bir dizilim sz konusudur ve ikinci boluun venldii
ksmda bu dizilimin birinci taraf (between) sorulmaktadr. Buna gre, ilk tarafnda in " edat, ikinci
tarafnda ise b e tw e e n edatnn verildii D seenei doru yanttr.

19. B Soru kkndeki ilk ksmda "kanserden dolay lm anlam vermek iin from edat kullanlmaldr.
kinci ksmda ise hem erkeklerde hem de bayanlarda anlam vermek iin n edat doru
kullanmdr. Bu nedenle doru yant bu iki edatn birlikte verildii B seeneidir.

20. C Soru kknde genel olarak Diyaliz, bbrek hastalndan muzdarip insanlar bir seenekken,
benzer hibir tedavi ciddi cier hastal insanlar iin mevcut deildir." eklinde Trkeye
evirebileceimiz bir cmle verilmitir. Bu cmlede verilen boluklar uygun ekilde tamamlayacak edatlar
ise birinci boluk iin for ve ikinci boluk iin with edatlardr. Birinci bolukta insanlar iin
anlamn vermek iin "for edat kullanlmaldr ki ayn kullanm soru kknde cmlenin devamndaki
available for people ifadesinde sz konusudur. Bu ifade birinci boluk iin nemli bir ipucudur. kinci
bolukta ise sahiplik anlam veren ve who have" yapsnn ksaltmas olan with edat
sorulmaktadr. With" edat sahiplik bildirmek iin kullanlr, rnein, the book with answer key
(cevap anahtar olan kitap); the boy with this knowledge (bu bilgiye sahip olan ocuk), ete."
dizilimlerinde de with edat sahiplik bildirmektedir. Som kkndeki ikinci bolua with edatn
getirdiimizde bu hastala sahip olan insanlar / bu hastala yakalanm olanlar anlamn elde
ederiz. Buna gre, verilen boluklar uygun ekilde tamamlayan for ve with edatlarnn birlikte
verildii C seenei doru yanttr.

21. B Soru kkndeki ilk ksmda place importance on something" dizilimindeki on edat sorulmutur.
Place fiili yerine bu dizilimde put fiili de kullanlabilmektedir. Bu dizilim iinde kullandmz
importance kelimesinden baka kelimeler de vardr: put pressure on something; put emphasis on
something; etc.". Bu tr dizilimlerde hem put" hem de place" fiili kullanlabilir. kinci bolua
getirilecek edat ise baka lkelerdeki alanlar" anlamn tamamlayacak edattr. Baka lkelerde
ifadesiyle bulunma ifade ederken many other countries" isim beinin nne in edat getirilmelidir.
Buna gre ilk tarafnda on", ikinci tarafnda n" edatlarnn verildii B seenei doru yanttr.

169
22. A Soru kkndeki ilk boluk pasif sfat cmlecii ksaltmas olan ve V3 eklinde ekimlenmi
destroyed fiiline bal olarak dnlmelidir. Normal kullanm "... which was destroyed ...
eklindedir bu yap "destroyed eklinde V3 ile ksaltlmtr. Pasif bir yapnn ardndan bir eylemin ne
ya da kim tarafndan yapldn gsterirken by" edat getirilir. Birinci boluun devamndaki an
eruption of Vesuvius ifadesi destroy eylemini yapan ey olduu iin bo braklan ksmda mutlaka
by edat kullanlmaldr. kinci bolukta ise boluun nndeki lie buried (gml kalmak) ifadesi
nemli bir ipucudur. Gm kelimesi bir eyin altnda olmaktan bahseder. Boluun devamnda da
neyin altnda gml olduunu gsteren rock and ash ifadesi verilmitir. Bu durumda, kayalarn ve
kllerin altnda anlamn verirken ikinci bolukta under edatnn kullanlmas mantkl olandr. Buna
gre ilk tarafta by", ikinci tarafta ise "under edatlarnn verildii A seenei doru yanttr.

23. D Soru kkndeki cmlede genel olarak Kii bana ortalama be kredi kartyla, Am erikadaki insanlar
dnyadaki dier btn lkelerdeki insanlardan daha fazla krediyje alveri yapyor eklinde bir
anlam vardr. Birinci boluun verildii ksm tamamlayacak en uygun edat yukardaki ... be kredi
kartyla evirisinden de anlalaca zere with edatdr. Soru kkndeki ikinci bolua hangi edatn
getirileceini ise ikinci boluktan sonraki credit ismi belirlemektedir. Krediyle anlam vermek iin
ngilizcede on credit deyimi kullanlr, bu yzden ikinci boluu on" edat ile tamamlamalyz. Buna
gre ilk boluk iin with, ikinci boluk iin on" edatlarnn verildii D seenei doru yanttr.

24. C Seeneklerin ilk tarafndaki edatlar incelenirse soru kkndeki ilk bolua, boluun devamndaki more
than a quarter of a century of violent confrontation zaman ifadesine bal olarak ya "... boyunca"
anlam veren A seeneindeki for edat, B seeneindeki in edat ya da C seeneindeki -den
sonra anlam veren after edat getirilmelidir. kinci bolua getirilecek edat incelerken, sorunun kendi
iinde bir kopya verdiini de syleyebiliriz. Soru kkndeki cmlede geen "... a century o f violent
confrontation (...-hk iddetli atma) ifadesinde verilen o f edatnn kullanm ile ikinci boluu
several years of painstaking and mostly secret diplomacy (birka yllk zenli ve ounlukla da
gizli diplomasi) eklinde dolduracak olan o f edatnn kullanm ayndr. Bu durumda ikinci bolukta
mutlaka o f edat kullanlacaktr ve ikinci ksmnda o f' edatnn verildii C seenei n plana
kmaktadr. C seeneinin ilk tarafndaki after edat da birinci boluu uygun ekilde tamamlayabildii
iin after ve o f edatlarnn birlikte verildii C seenei doru yanttr.
PREPOSITIONS

1. The objective a proper diet is to achieve 5. Some types of microscopic organisms, called
and maintain a desirable body composition hyperthermophilic bacteria, can survive
and a large capacity physical and mental extremely high temperatures, sometimes even
work. .... 100C.
A) through / through B) on I within A) under I for B) on I with
C) at / across D) of I for C) in I by D) at / above
E) after / between E) within I as

2. To protect whales and dolphins the coast 6. Insects that live in colonies, such as ants,
of Hawaii, a court in California has temporarily bees, wasps, and termites, have long fascinated
banned the US navy from using powerful everyone, naturalists artists.
sonar equipment a military exercise in the
area. A) among / with B) about / between

A) at / over B) in / on C) in / of D) between I above

C) before / through D) off / during E) from / to

E) within I with

7. A gene giving humans a preference sweet


3. As it had in World War I, Argentina proclaimed
foods was recently identified researchers.
neutrality the outbreak of World War II, but
In the losing phase it declared war the Axis A) over / among B) on / with
powers.
C) to / at D) for / by
A) over I after B) for / with
E) into / within
C) at / on D) about / through
E) from / above

8. Scientists estimate that an individual bone


4. Today, spam mail constitutes more than 90 has a one three per cent lifetime risk of
per cent all e-mall traffic all the world. fracture, based on data a variety of species.
A) with / through B) to I across A) by / of B) for / on
C) at / around D) by / within C) to / from D) from / over

E) of / over E) of / about
9. The great m ajority o f osteoporotic hip 13. Com pared with the United States after 9/11,
fractures in the US occur in adults 50 and India has reacted - the Mum bai attacks
result from m inimal m oderate trauma, restraint.
usually a fall from standing height or less.
A) over / from B) for / in
A) of / between B) at / through
C) by / to D) to / with
C) towards / up to D) over / to
E) a t / over
E) by / out of

10. In the late 1950s and early 1960s, 85,000 baby 14. The Houston Caribbean Festival brings a feast
teeth w ere collected children in the music and colour the streets of
Midwestern US as part o f a study of a possible downtown Houston each year.
link the testing of atomic bombs and human
A) on / by B) at / over
health.
C) of / to D) above / off
A) around / beside B) with / from
E) to / within
C) inside / throughout D) from / between

E) under/am ong

15. Mount Kilimanjaro in Tanzania, the highest


11. Evidence clearly shows there is a preventive
mountain - Africa, rises 5,895 m etres - sea
effect - aspirin and other anti-inflammatory
level.
drugs colorectal cancer.
A) over / at B) across / into
A) after / with B) on / to
C) at / through D) below / to
C) of / on D) without / by
E) in / above
E) between / beside

16. some cancers, the best therapy is a


12. W e humans, like all warm-blooded animals,
combination surgery, radiation, and
can keep our core body temperatures pretty
chemotherapy.
constant regardless the physical conditions
In the world us. A) With / through B) About / in
A) to / through B) with / for C) For / of D) At / within
C) about / inside D) on / over E) On / to
E) of / around

172
17. The m odern era of Shakespeare scholarship 21. The most useful geotherm al resources are Y
has been marked - an enorm ous am ount of water and steam trapped in subsurface
investigation - the authorship, text, and formations or reservoirs and having
chronology of his plays. tem peratures ranging 80 350*
centigrade.
A) from / at B) by / into
A) from / to B) between / of
C) down / over D) out / of
C) among / at D) within / over
E) in / for
E) under / off

18. Hom er - the Byzantines was sim ultaneously


a literary m odel, an instructional textbook, 22. The changes of energy in nuclear reactions
and a guide personal morality and wisdom. are enormous com parison those in
chemical reactions.
A) into / within B) through / around
A) above / over B) in / for
C) down / before D) after / above
C) beyond / to D) by / with
E )fo r / to
E) of / after

19. From the m id-fifteenth century , Lisbon


23. the fourteenth century, som e architects
began to em erge as a significant m arket
broadened their studies light and began to
slavery.
explore the science of optics.
A) up / about B) away / in
A) Over / over B) During / of
C) out / round D )on / of
C) Through / throughout D) At / in
E) o v er/ at
E) Among / under

20. Since prehistoric tim es, man has recognized


24. Following the recent death of a form er Miss
the Influence heredity and has applied Its
Argentina due to complications arising
principles the im provem ent of cultivated
plastic surgery, questions are being raised
crops and dom estic anim als.
the risks of such cosmetic procedures.
A) with / off B) by / under
A) from / about B) in / to
C) on / from D) of / to
C) through / for D) on / with
E) at / within
E) for / over
1. D Soru kknde verilen birinci bolukta, boluun nndeki "the objective isim bei ile boluun
ardndaki a proper dlet" isim bei arasnda sahiplik" ilikisi kuracak -nin; -nn anlam veren o f
edat kullanlmaldr. " O f edatn kullanarak oluturacamz the objective of a proper dlet dizilimini
Trkeye dzgn bir diyetin a m a c ..." eklinde evirebiliriz. kinci bolukta kullanlacak edat
bulmamz salayacak ipucu ise ikinci boluun nndeki capacity" ismidir. Bir ey iin kapasite"
ifadesini ngilizce ifade ederken capacity for som ethlng dizilimi kullanlr. Bu bilgiye gre ikinci
bolukta for" edat kullanlmaldr. Doru yant ise ilk ksmnda "of , ikinci ksmnda "for edatnn
verildii D seeneidir.

2. D lk boluktan hemen sonraki ky; sahil anlam veren coast ismi hat ifade eder. Bir baka deyile
"ky" ya da "sahil" denince aklmza bir hat gelir. ngilizcede de bir hat ya da yzeye yaknlk anlatrken
o n edat kullanlr, rnein, bir yzey olarak deerlendireceimiz m asa" ismi ile on the table
(masada), ya da bir hat olarak deerlendireceimiz telefon" ismi ile on the phone" (telefonda)
dizilimleri oluturulabilir. Bir hat ya da yzeyden uzakl anlatrken ise o f f edat kullanlr, rnein, bir
hatt kesmek anlamnda "switch off", bir hat zerinde hareket eden bir aratan inmeyi anlatmak iin
get o f f , bir kynn aklarnda anlam vermek iin off the coast" kullanlr. Ya da, bir yzeyden
uzakl anlatmak iin The cat jum ped off the table." (K e d i m a s a d a n a tla d .) rneindeki gibi yine
off" edat kullanlr. Seeneklerin ilk tarafnda zaten on" edat hi verilmemitir. O f f edat ise sadece
D seeneinin ilk ksmnda verilmitir. Bu durumda D seeneine ncelik vermeliyiz. Soru kkndeki
birinci bolua off" edatn yerletirdiimizde Hawaii kysnn aklarndaki balinalar ve yunuslar
korum ak i in ,..." anlam ortaya kar ki bu anlam da soru kk ile uyumludur. D seeneinin ikinci
ksmnda verilen during edat ikinci bolua getirildiinde ise blgedeki bir askeri operasyon
esnasnda anlamn elde ederiz. Bu anlam da yine soru kkne uygundur. Buna gre, o ff ve
during edatlarnn birlikte verildii D seenei doru yanttr.

3. C Soru kkndeki birinci bolukta sorulan edat iin ipucu boluun hemen ardndan gelen the outbreak
of W orld War l" ifadesidir. Bu dizilimdeki outbreak" kelimesi balama, patlak verm e anlamna gelir
ve bir ey ortaya ktnda anlam verirken at the outbreak of som ething" eklinde "at" edat le
kullanlr. kinci bolukta kullanacamz edat ise boluun nndeki declare w ar dizilimine bal olarak
kullanlacaktr. Bir eye sava amak I sava ilan etmek" anlam verirken on edatnn bulunduu
declare w ar on som ethlng" dizilimi kullanlr. Buna gre, at" ve on edatlarnn bir arada verildii C
seenei doru yanttr.

4. E Soru kknde verilen birinci bolukta, boluun nndeki "more than 90 per ent" isim bei le boluun
ardndaki "ali e-mail trafflc" isim bei arasnda sahiplik ilikisi kuracak -nin; -nn anlam veren
" o f edat kullanlmaldr. Of" edatn kullanarak oluturacamz "m ore than 90 per cent fif ali e-m ail
trafflc dizilimini Trkeye btn e-mail trafiinin yzde doksanndan fa z la s ..." eklinde evirebiliriz.
kinci bolukta kullanlacak edat ise tm dnyada" anlam veren "ali ver the w orld" dizilimindeki
"ver edatdr Buna gre, o f ve ver edatlarnn birlikte verildii E seenei doru yanttr.
5. D Soru kkndeki ilk boluun verildii ksmda y k s e k sc a k lk la r d a anlam vermek iin boluun
devamndaki t e m p e r a tu r e ismine bal olarak, bu ifade bir noktay iaret ettii iin, at edat
kullanlmaldr (at h ig h t e m p e r a tu r e s ; a t a lo w te m p e ra tu re ; etc.). Ilk ksmnda a t" edat verilen tek
seenek D seeneidir. D seeneinin ikinci tarafnda verilen a b o v e edat soru kkndeki ikinci
bolua yerletirildiinde 10 0 d e r e c e nin z e rin d e anlam verir. Bu ifade de soru kkndeki cmle ile
uyumludur. Buna gre doru yant, " a t " ve a b o v e " edatlarnn verildii D seenei doru yanttr.

6. E Soru kknde genel hatlaryla b c e k le r, d o a b ilim c ile rin d e n tu tu n s a n a t la r a k a d a r h e r k e s i


b y le m i t ir eklinde yorumlayabileceimiz bir ifade bulunmaktadr. Bir e itlili i gstermek iin
kullandmz ...-d a n ...-y a " ifadesinin ngilizcedeki karl fro m ... to ..." dizilimidir. Seenekler
incelendiinde, bu ikilinin birlikte verildii E seeneinin doru yant olduunu syleyebiliriz.

7. D Soru kknde verilen birinci bolukta kullanlacak edat boluun hemen nndeki p r e f e r e n c e ismi ile
balantl olacaktr. B ir e y e n c e lik t a n m a k ; b ir e y i te rc ih e tm e k ; te rc ih in i b ir e y d e n y a n a
k u lla n m a k " anlam vermek iin ngilizcede kullanlan dizilimlerden biri de p r e f e r e n c e fo r s o m e t h in g
dizilimidir. Birinci boluk p r e f e r e n c e isminden hemen sonra verildii iin orada kullanlacak edat
yukarda anlattmz dizilime uygun olarak fo r edat olmaldr. kinci ksmda ise boluktan nceki
" w a s I d e n tifie d eklindeki p a s if yapya bal olarak eylemi kimin yaptn anlatrken b y edat
kullanlmaldr. Buna gre ilk taraf iin f o r , ikinci boluk iin ise b y edatlarnn verildii D seenei
doru yanttr.

8. C Soru kkndeki ilk ksmda yzde bir ila aras anlam vermek iin to edatn kullanarak
oluturacamz one to three per ent dizilimi kullanlmaldr. Belirtilen iki savnn da dahil olduu
aral anlatrken to edatnn kullanmn sklkla grebiliriz, rnein, "be ila on renci ifadesini
ngilizcede flve to ten students eklinde kullanrz. Seeneklerin ilk ksmlar incelendiinde sadece C
seeneinde to edatnn verildiini gryoruz. C seeneinin ikinci tarafndaki "from edat da soru
kkndeki ikinci boluk iin uygundur. kinci boluun verildii ksmda ise "eitli trlerden edinilen
bilgi" anlam sz konusudur ve kayna iaret etmek iin from edatnn kullanm doru olacaktr.
Buna gre, "to" ve from edatlarnn birlikte verildii C seenei doru yanttr.

9. D Soru kkndeki cmlede birinci boluktan sonra verilen 50 rakamsal deeri ya" ifade etmek iin
kullanlmtr ve boluun ncesindeki adults" isminin ya hakknda bilgi vermektedir. Adults ... 60
dizilimini tamamlayabilecek edat seeneklerin ilk ksmnda aradmzda, E seeneindeki by" edat
dnda dier seeneklerin ilk ksmlarnda verilen edatlarn hepsinin, farkl anlamlar olsa da, bu tr bir
dizilimde kullanlabilecek edatlar olduunu gryoruz. A seeneindeki of* edat adults of 50" dizilimi
iinde 50llk yetikinler", B seeneindeki "at edat adults at 50 dizilimi iinde 50 yandaki
yetikinler", C seeneindeki towards edat adults towards 50" dizilimi iinde 50 yana
merdiven dayam yetikinler" ve D seeneindeki above" edat adults above 50" dizilimi iinde
50 yan stndeki yetikinler", anlam verir. Bu durumda belirleyici ikinci boluk olacaktr. kinci
boluun verildii ksmda travmalarn iddeti" hakknda bilgi verilmektedir. M in im al... moderate
traum a" ifadesi kk ... orta dereceli travma" eklinde evrilebilir. Bu eviriden de anladmz zere
travmalarn iddet aral anlatlmak istenmektedir ve ngilizcede bir aral anlatrken to" edat kullanlr.
Kk lig orta dereceli travm a anlamn verecek edat "to edat olduu ikinci tarafnda "to" edatnn
verildii O seenei n plana kar. D seeneinin ilk ksmndaki "above edat da 50 yan stndeki
yetikinler" anlamyla cmleyi uygun ekilde tamamlamaktadr. Buna gre, ilk ksmnda above ve
ikinci ksmnda "to edatnn verildii D seenei doru yanttr.
SUAT GU

10. D Soru kkndeki ilk ksmda ... ocuklardan 85.000 st dii alnd... anlam vermek iin "from edat
kullanlmaldr. kinci ksmda ise boluun nndeki link ismine ve boluktan sonraki and yapsna
uygun olarak ... ve ... arasndaki balant anlam vermek iin bo braklan ksmda between edat
kullanlmaldr. Bu soruda da karmza kan between ... and ... dizilimi snavlarda sk sk test
edilmektedir. Buna gre, birinci boluu tamamlayan from edat ile ikinci boluu tamamlayan
between edatnn birlikte verildii C seenei doru yanttr.

11. C Soru kkndeki cmlede ilk boluktan nce verilen effect" ismi ile boluktan sonraki aspirin and
other anti-inflammatory drugs ifadesi arasnda ...-nn etkisi eklinde bir aitlik ba kurabiliriz. Bu
ba kuracak edat -nn anlam veren o f edatdr. kinci bolukta ise bu etkinin ne zerine olacan
gsterirken effect, impact, influence, etc. gibi etki" anlamna gelen kelimelerin devamnda ok sk
kullanlan on edat tercih edilmelidir. Cmlede genel olarak aspirin ve dier antienflam atuar (iltihap
skc) ilalarn kolon kanseri zerinde nleyici etkileri var anlam mevcuttur. Bu anlam
tamamlayan ilk boluk iin o f , ikinci boluk iin ise on edatlardr ve bu edatlarn birlikte verildii C
seenei doru yanttr.

12. E Birinci boluktan hemen nce verilen regardless yapsnn o f edatyla beraber kullanlan bir yap
olduunu hatrlamak bu sorunun zm iin yeterli olacaktr. Regardless of som ething yaps -e
bakmadan, -i hesaba katmadan, -e dikkat etmeden anlamlar veren bir yapdr. Bu yapnn e deeri
ise irrespective o f' yapsdr. kinci bolukta ise evremizdeki dnya anlamn the world around
us" eklinde around edatn kullanarak veririz. Buna gre ilk tarafta o f ikinci tarafta around
edatlarnn verildii E seenei doru yanttr.

13. D Soru kknde ilk boluktan nce verilen react fiili -e tepki gstermek" anlamnda devamnda to
edatyla beraber kullanlan bir fiildir. Ayrca, react fiili w ith edatyla kullanldnda da ... ile
tepkimeye girm ek anlamnda Kimya literatrnde kullanlan bir yapdr. Bu soruda -e tepki verm ek
anlam sz konusu olduu iin "to edat doru tercih olacaktr. Seeneklerde sadece D seeneinin ilk
tarafnda to edat verilmitir. D seeneinin ikinci tarafnda verilen w ith edat ise with restraint"
eklinde kullanlan ve kontroll olarak anlam veren bir yapnn parasdr. Buna gre doru yant
"to ve w ith edatlarnn birlikte verildii D seeneidir.

14. C Birinci boluktan hemen nce verilen a feast (ziyafet) isim bei ile birinci boluktan hemen sonra verilen
music and colour ifadesini -nin; -nn anlam veren o f edatyla balayarak mzik ve renk ziyafeti
anlam verebiliriz. kinci bolua gelecek edat ise soru kknde kullanlan bring fiili belirlemektedir.
Brlng" fiili bir eyi bir yere getirmek anlamyla kullanld iin bir yere anlamn ynelm e ifade
eden -e; -a ekini karlayan to edat ile veririz. Buna gre ikinci bolukta eylemin kime ya da neye
ynelik olduunu gsteren "to edat kullanlmaldr. To edat ikinci bolukta kullanldnda "Houston
kasabasnn sokaklarna eklinde bir anlamla soru kkndeki cmleyi tamamlayacaktr. Buna gre, ilk
bolukta o f ikinci bolukta to edatlarnn verildii C seenei doru yanttr.

15. E Soru kkndeki ilk boluun verildii ksmda Afrikadaki en yksek da eklinde bir anlam verilmek
istenmektedir. Afrikada derken kullanlmas gereken edat n edatdr ve bu edat E seeneinin ilk
ksmnda verilmitir. E seeneinin ikinci ksmnda verilen above edat ise -nn stnde anlamna
sahiptir. Bu edat ikinci boluktan sonraki sea levei ifadesiyle birletirirsek ortaya kacak olan above
sea level dizilimi deniz seviyesinin stnde anlamn verir. Buna gre, doru yant E seeneidir.
16. C Birinci boluktan sonra baz kanserler anlamna gelen "some cancers ifadesi verilmitir Bu ifadeyi
cmleye balayacak en uygun anlam baz kanser trleri i in ... anlamdr ve anlam vermek iin
kullanacamz edat da for edatdr. kinci boluun verildii ksmda ise ameliyat, radyasyon ve
kem oteraplnin kom binasyonu anlam sz konusudur. Bu anlam verirken boluun ncesindeki isim
ile sonrasndaki isimleri -nin; nn anlamyla birbirine balayacak o f' edat kullanlmaldr Buna gre,
for ve o f edatnn birlikte verildii C seenei doru yanttr.

17. B Birinci boluun ncesinde verilen has been marked dizilimi pasif (edilgen) bir dizilimdir ve pasif
yaplarn ardndan eylemin kim ya da ne tarafndan yapldn anlatrken by edat kullanlr. Birinci
boluun devamndaki isim bei eylemi m ark eylemini gerekletiren ey olduu iin birinci bolukta
pasif yapdan sonra by edat kullanlmaldr. kinci bolukta kullanacamz edat belirleyecek faktr ise
ikinci boluun ncesinde verilen aratrma, soruturm a anlamna gelen investigation kelimesidir.
Aratrm a, incelem e ve soruturm a ifadeleri (investigation, inquiry, research, etc.) aratrmann
neyle ilgili olduunu anlatrken devamlarna ounlukla into edatn alrlar. Zaman zaman in ve on"
edatlarnn kullanldn grsek de en ok Into edat tercih edilir. Bu durumda ikinci boluk iin
investigation isminden sonra aklmza gelecek ilk edat olan into edat olacaktr. Buna gre ilk
boluk iin by ve ikinci boluk iin into edatlarnn bir arada verildii B seenei doru yanttr.

18. E Cmlenin znesi aslnda sadece Homer" ismidir ve zne ile fiil arasna "... the Byzantines dizilimi
getirilmitir. Cmleyi okuduumuzda, Homerosun BizanslIlar iin ne ifade ettiinin" anlatldn
gryoruz. Birinci boluu anlamca en uygun ekilde tamamlayacak edat "BizanslIlar iin ... anlam
verecek for edatdr. For the Byzantines dizilimi aslnda cmlenin en banda ya da en sonunda da
verilebilirdi, ancak soruyu biraz zorlatrmak iin cmle arasnda verilmitir. kinci tarafta ise guide ...
personal m orality and w isdom ifadesinde yine Homerosdan bahsedilerek kiisel ahlakn ve akln
bir rehberdir anlam verilmektedir. kinci boluun ncesindeki guide kelimesi genellikle devamna
for veya to" edatlarn alr. Bir eye rehberlik yapmak; bir eyin re h b e ri;... iin rehber eklinde
anlamlar olabilir. Seeneklerin ikinci ksmlarn incelersek sadece E seeneinin ikinci ksmnda to
edatnn verildiini gryoruz. A guide to som ething dizilimini ...-nn rehberi; ...-ya ulatracak
rehber anlamyla yorumlayabiliriz. Bu gre, boluklar uygun ekilde tamamlayan for ve to edatnn
birlikte verildii E seenei doru yanttr.

19. D Birinci boluun ncesinde bir zaman ifadesi mevcuttur ve bu ifade from ile balamaktadr. From
edat zaman ifade ederken genellikle From ... to I till I u n til... eklinde ...-den ...-e kadar anlamyla
ve from ... on / onward I onwards eklinde ...-den itibaren anlamyla kullanlr. Bu bilgiyle seenekler
analiz edersek from edatyla uygun bir zaman dizilimi oluturabilecek edat sadece D seeneindeki
on edatdr. O n edatn birinci bolua yerletirdiimizde 15. Yzyln ortalarndan itibaren
anlam ortaya kar. D seeneinin ikinci tarafndaki o f edat ise ikinci boluun iki tarafndaki isim
beklerini -nin; -nn anlamyla birbirine balamaktadr. kinci boluun verildii ksmdaki a significant
m arket of slavery dizilimini nemli bir kle pazar eklinde yorumlayabiliriz. Buna gre, boluklar
uygun ekilde tamamlayan on ve o f edatlarnn bir arada verildii D seenei doru yanttr.
Birinci boluktan hemen nce verilen influence (etki) kelimesi zerine etki anlamndaysa
devamnda on" edatn, ...-nin etkisi" anlamndaysa devamnda o f edatn alr. Bu soruda
kaltmn etkisi anlam sz konusu olduu iin birinci bolukta o f edat kullanlmaldr. Seeneklerin
ilk taraflar incelendiinde sadece D seeneinde o f edatn gryoruz. 0 seeneinin ikinci ksmndaki
to edat da ikinci boluk iin uygundur, nk ikinci boluun ncesinde geen apply (uygulamak)
fiili bir eyi bir eye uygulamak" anlamnda apply something to something" dizilimi eklinde
kullanlr. Dolaysyla ikinci boluk iin D seeneinin ikinci tarafndaki to edat doru olur. Buna gre,
ilk tarafnda o f edat, ikinci tarafta ise to edatnn verildii D seenei doru yanttr.

Boluklara hangi edatlarn geleceini belirleyecek en nemli ipucu birinci boluktan hemen nce verilen
range" (eitlilik/deiiklik gstermek) fiilidir. Range ve Vary fiilleri range/vary from ... to ...
dizilimi iinde kullanldklarnda ...-dan ...-a deiiklik / eitlilik gstermek" anlam verirler. Bu
soruda da boluklarn verildii ksm incelersek 80 Cden 350 Cye kadar eitlilik gsterir"
anlamna ularz. Buna gre, eitliliin araln gsterirken ilk bolukta from, ikinci bolukta ise to
edatlarn kullanmalyz ve bu edatlarn birlikte verildii A seenei doru yanttr.

Boluklara hangi edatlarn getirileceini belirleyecek yap boluklarn arasnda verilmi olan
comparison kelimesidir. Bu kelimeyi in comparison with veya by comparison with yaplar
iinde kullanlp ...-ya kyasla anlam verebiliriz. Bu soruda da bu dizilimlerden herhangi biri soru
kkndeki cmleyi anlamca tamamlayacaktr. Soru kkndeki cmlede genel olarak Nkleer
reaksiyonlardaki enerji deiiklikleri kimyasal reaksivondakilere kyasla ok byktr. anlam
vardr. Bu bilgiyle seenekleri incelersek, by comparison with dizilimini oluturacak by ve with
edatlarnn birlikte verildii D seenei doru yanttr.

Birinci boluktan sonra 14. Yzyl zaman ifadesi verilmitir ve bu zaman ifadesi ile kullanlacak bir edat
sorulmaktadr. Seeneklerin ilk ksmlarn incelersek, A seeneindeki ... boyunca anlam veren
ver edat ile B seeneindeki ... esnasnda;... sresince anlam veren during edatnn doru
olabileceini syleyebiliriz. Dier seeneklerin ilk ksmlarndaki edatlar boluun devamndaki the
fourteenth century zaman ifadesi ile uygun bir btn oluturmazlar. A seeneinin ikinci ksmnda
verilen ver edat soru kkndeki ikinci bolua uygun olmad iin A seenei elenir ve geriye
sadece B seenei kalr. B seeneinin ikinci ksmndaki o f edat ikinci boluun nndeki studies
ismi ile ikinci boluktan sonra gelen light ismini birbirine balar ve kla lgili almalar anlam
veren studies of light dizilimini oluturarak soru kkndeki cmleyi uygun ekilde tamamlar. Bu
nedenle doru yant, during ve o f edatlarnn birlikte verildii B seeneidir.

Soru kkndeki ilk boluktan hemen nce verilen arise fiili -den kaynaklanmak; -den ortaya
kmak anlamnda devamna from edatn alarak kullanlr. Bu bilgiyle seenekler incelersek, A
seeneinin ilk tarafnda arise fiilini tamamlayacak from edatnn verildiini grrz. A seeneinin
ikinci tarafnda verilen about edat ise ortaya atlan sorularn ne hakknda olduunu aklamak
in kullanlacaktr. Buna gre doru yant, soru kkndeki cmleyi tamamlayan from ve about
edatlarnn bir arada verildii A seeneidir.
PREPOSITIONS

1. An understanding of the link inflammation On entering a traditional Japanese home, you


and cancer requires knowing how the body should take your slippers and leave them
reacts invaders. the door.
A) with / through B) between / to A) away I before B) out / at
C) to / for D) by I from C) up I through D) over I by
E) in / over E) off / in front of

2. stress or heavy exercise, the normal heart


can increase its cardiac output up to fivefold,
and 20 or 30 litres of blood can be pumped 6. A Marine Protected Area is an area of the ocean
minute. that is protected law in order to preserve
areas high biological importance.
A) On / in B) In I within
A) over I for
C) By / at D) During / per
C) to / at D)by / of
E) From / to
E) within I off

3. Swine flu is diagnosed clinically by means of


the typical symptoms and the patients history 7. In feudal Japan, the za were any the
association people known to have the mercantile or craft associations that flourished
disease. - - 1 1 0 0 and 1590.
A) for I around B) from / of A) in / up to B) at I through
C) through / by D) on / in C) of I between D) over I before
E) of / with E) under / from

The people of rural Anatolia, who begin their


preparations for winter as early as in May and The Cirrus SR20 was an attractive plane
June, continue right the end of October people interested in learning to fly, and it
the collection, first, of firewood and then the could also serve effectively as an air taxi -
preparation of foodstuffs. short-haul routes.

A) by / over B) at / for A) between / over B) to / at

C) in I to D) to / with C) towards / in D) among I under

E) after / about E) for I on

179
9. The official Lincoln Heritage Trail passes 13. The 2010 Nobel Prize chemistry was
west-central and southern Illinois about awarded three chemists all studying carbon
1,100 miles, visiting many of the major sites in compounds.
Abraham Lincolns life along the way.
A) of / among B) about / from
A) down / beneath B) by / below
C) on / for D) in / by
C) through / for D) into / upon
E) for / to
E) along / at

10. In addition to Its preoccupation - the legacy 14. The exosphere, which is the uppermost layer
of neorealism, Italian cinema also shifted of the atmosphere, Is an ill-defined zone
Internationalism during the 1970s. beginning somewhere - the thermosphere,
and fading off - the vacuum of space.
A) with / towards B) to / over
A) above / into B) about / by
C) fo r/a t D )o f/in
C) between / from D) on / away
E)about / by
E )under/ between

11. The food Industry Is vulnerable to the charge | 15. The separation of people categories Is one
that it contributes to mortality - actively of the most important ways In which one group
seeking to increase consumption of unhealthy asserts and maintains its dominance -
foods - which profits depend. another.
A) at / for B)by / on A) from / by B) into / over
C) against / into D) with / from C) to / with D) on / through
E) in / at E) at / for

12. In the future, there will probably be so many 16. Experts and officials believe that an outbreak
people with the power to send signals .... epidemic diseases or severe climatic
space that It will not be possible to control conditions could have an adverse impact
communication galaxies. the Anatolian wild sheep population.
A) within / over B) upon / through A) in / of B) over / through
C) into / between D) along / for C) of / on D) by / Into
E) in / by E) from / at

180
17. According to the hygiene hypothesis, living In 21. the suggestions I've listened to, this v
an environment that Is too clean deprives the the most outrageous.
Imm une system the necessary exposure
bacteria and germs which can serve to A) From all B) Of a
strengthen It. C) All of D) All
A) for / through B) into / from E) Over all
C) of / to D) with / on
E) over/ at

22. The ballet presents a dramatic vision -


ability of the human spirit to triumph -
suffering.
18. Niche figures, carved stone, are a distinctive
feature a great many medieval churches. A) in / under B) through / from

A) in / of B) through / over C) with / out of D) from / through

C) into / for D) out of / onto E) of / over

E) with / for

23. Those emigrants who return are finding that


even - good Jobs they are less - In
19. Many famous people, including Charles their homeland than they expected.
Dickens and Marie Curie, had childhoods
blighted - financial disasters ranging
debt to the collapse of family businesses.
I A) with / at
C) through / for
B) in / by
D)under / In
A) in / at B) with / in E) on / over
C) by / from D) for / through
E) through / of

24. The period which Margaret Mee painted


the Amazon flora coincided the time when
the Amazon rain forest was being destroyed.
20. Japan spends a huge amount on its fire
service but return has extraordinary low A) on / from B) In / at
rates of damage fire. C) at / on 0 ) during / with
A) out of / over B) on / through E) for / by
C) for / over D) by / for
E) In / from

181
PREPOSITIONS

1. B Soru kkndeki ilk ksmda boluktan nce verilen link kelimesi balant; iliki" anlamna gelir ve iki
sev arasnda olan bir durumu iaret eder. Boluktan sonra verilen and yapsn da dnerek birinci
bolukta between edatn kullanarak between ... and ..." dizilimini tamamlamalyz. kinci boluktan
hemen nce verilen react" fiili ise -e tepki vermek" anlamnda devamna to edatn alarak kullanlr.
Eer, react fiili Kimya literatrnde olan ...le tepkimeye girmek anlamndaysa devamna w ith
alr. Seeneklerin ikinci taraflarn incelersek, zaten with edatnn hibir seenein ikinci ksmnda
verilmediini gryoruz. kinci taraf iin to edat ise sadece B seeneinin ikinci tarafnda verilmitir. B
seeneinin ilk tarafndaki between edat da soru kkndeki and yaps ile birlikte cmleyi uygun
ekilde tamamlayan between ... and ..." dizilimini oluturduu iin doru yant B seeneidir.

2. D Soru kkndeki cmlede ikinci boluktan hemen sonra verilen minute isminden yola kmak zm
kolaylatracaktr. Seeneklerin ikinci tarafndaki edatlar ile ikinci boluktan sonra verilen m inute
kelimesi eletirildiinde tek doru kombinasyon, genelde zaman ifadeleri ile kullanlp her anlam
veren D seeneindeki per edat ile yaplacak ve dakikada anlam veren per m inute
kombinasyonudur. A seeneinin ikinci ksmnda verilen in" edat ve B seeneinin ikinci ksmnda
verilen within edat da aslnda devamlarna minute kelimesini alarak kullanlabilirler, ancak ya in a
m inute dizilimindeki gibi a" belirteci ile birlikte ya da in minutes" dizilimindeki gibi oul
ekimlenmi minutes kelimesi ile kullanlrlar. Sadece minute" kelimesi bu iki edat ile bir dizlim
oluturmaz. Sadece D seeneinin ikinci tarafndaki per" edat tekil haldeki minute kelimesi ile
birlikte kullanlr ve per minute dizilimini oluturur. D seeneinin ilk tarafndaki during edat ise
birinci boluktan sonraki stress or heavy exercise ifadesiyle uyumlu olup stres ve youn egzersiz
esnasnda anlam ile cmleyi tamamlamaktadr. Buna gre doru yant during ve per" edatlarnn
birlikte verildii D seeneidir.

3. E Bu soruda bizi doru yanta ulatracak en nemli ipucu ikinci boluktan hemen nce verilen association
kelimesidir. Bu kelime ... ile ilikili anlam veren ve devamnda with edat ile kullanlan bir kelimedir.
Bu bilgiye gre seeneklerin ikinci tarafnda with edatn aramalyz. kinci tarafta sadece E
seeneinde with edat verilmitir. E seeneinin ilk tarafnda ise -nn anlamna gelen o f edat
vardr ve bu edat soru kknde ... ilikisinin yks... eklinde bir anlamla cmleyi tamamlamaktadr.
Buna gre, birinci tarafta o f , ikinci tarafta ise with edatlarnn verildii E seenei doru yanttr.

4. D Soru kknde genel olarak taradaki Anadolu halknn Mays ve Haziran gibi k hazrlklarn
balatp Ekim sonuna kadar devam ettirdiinden ve hazrlklarn nce yakacaklarn toplanmas ve
sonra da yiyeceklerin hazrlanmas le srdrldnden bahsedilmitir. Buna gre, birinci boluk
iin, Ekim sonuna kadar anlamn verirken kullanacamz ve -e kadar anlam veren to edat
uygun olacaktr. Seenekler incelendiinde sadece D seeneinin ilk tarafnda to edatnn verildiini
gryoruz. D seeneinin ikinci ksmnda verilen w ith edat soru kkndeki ikinci boluk iin uygundur.
Hazrlklarn ... ile devam ettii anlamn ... ile" anlam veren with" edat elde edebiliriz. Buna gre,
to ve with" edatlarnn birlikte verildii D seenei doru yanttr.
5. E Bu soruda bizi doru yanta ulatracak en nemli ipucu birinci boluktan hemen nce verilen take"
fiilidir. Bu ksmda take fiiline bir edat eklenerek oluturulacak bir "phrasal verb sorulmaktadr
Cmlede genel olarak Geleneksel bir Japon evine girdiinizde, terliklerinizi ve kapnn
brakmanz gerekir" anlam vardr. Birinci boluu tamamlayacak ifade bir giysiyi kartmak
ifadesidir ve bu ifadeyi "take off dizilimi ile verebiliriz. Bu durumda birinci bolukta ofP edat kullanlmaldr
Seenekler incelendiinde sadece E seeneinin ilk ksmnda off edatnn verildiini gryoruz. E
seeneinin ikinci ksmndaki in front o f edat dizilimi soru kkndeki ikinci bolua getirildiinde
"kapnn nne anlam verecektir. Bu anlam da cmleyi uygun ekilde tamamlamaktadr. Buna gre
cmleyi tamamlayan off ve in front o f edatlarnn birlikte verildii E seenei doru yanttr.

6. D Doru yant iin en nemli ipucu birinci boluktan nceki pasif (edilgen) dizilimdir. Boluun ncesindeki
edilgen is protected dizilimi eer devamnda eylemin kim ya da ne tarafndan yapld anlatlyorsa
by edat ile devam etmelidir. Soru kkndeki cmlede de birinci boluun ardndan eylemi yapan ey
(law) verildii iin by edat doru kullanm olacaktr. Birinci ksmda genel olarak yasa tarafndan
(yasayla) korunur anlam ortaya kmaktadr. Seeneklerin ilk taraflar incelendiinde sadece D
seeneinin ilk ksmnda by edatnn verildiini gryoruz. D seeneinin ikinci ksmnda verilen o f
edat da soru kkndeki ikinci boluk iin uygun olan edattr, ikinci boluun verildii ksmda "biyolojik
nemi fazla olan blgeler" anlam verilmek istenmektedir. ki ismi birbirine balarken aralarnda aitlik
ba kuran "-nin: -nn anlamna sahip o f' edat yksek biyolojik neme sahip blgeler" anlam
verirken kullanacamz edattr. Birinci boluktan yola karak kolay ekilde cevaplanabilecek bu soruda
by" ve o f edatlarnn birlikte verildii D seenei doru yanttr.

7. C Soru kkndeki doru yant iin en nemli ipucu ikinci boluktan sonra iki tarihi balamak iin kullanlan
and balacdr. ngilizcede iki taraf birbirine balamak ve ...ile ... arasnda" anlam vermek iin ok
sk kullanlan between ... and ... yapsn hatrlayarak soru kkndeki ikinci bolua between
edatnn gelmesi gerektiini syleyebiliriz. Seenekleri incelersek, C seeneinin ikinci tarafnda soru
kknn ikinci ksmn uygun ekilde tamamlayan "between edatnn verildiini grmekteyiz. C
seeneinin ilk tarafnda verilen o f edat ise miktar ifadesi olan any yaps ile beraber kullanlarak -
nn herhangi biri anlamn vermektedir. Miktar yaplar bir grubun belli bir ksmn ifade ederken
genelde o f edat ile beraber kullanlrlar. Buna mek olarak, most of the students, any of the boys,
some of the books, etc. ifadelerini gsterebiliriz. Buna gre soru kkndeki boluklar en uygun ekilde
dolduran o f ve between edatlarnn bir arada verildii C seenei doru yanttr.

8. E Soru kkndeki cmlede genel olarak SRRUS SR20, umay renmeye hevesli insanlar ekici
bir uakt ve ayrca ksa mesafeli hatlar-... hava taksisi olarak etkin bir hizmet de verebiliyordu
anlam verilmitir. Bu cmledeki ilk boluu insanlar iin ekici ifadesi eklinde tamamlayabiliriz. Soru
kkndeki attractive sfatndan yola karsak bu anlam "to", towards" ve for edatlar ile
verebiliriz, nk attractive sfat "attractive to ..., "attractive towards ...." ve attractive for ...
eklinde kullanlabilir. Bu durumda ilk tarafnda to edat verilen B seenei, "towards edat verilen C
seenei ve "for edat verilen E seenei doru olabilir. kinci bolua uygun olan edat bulmak iin
ipucu ise boluun devamndaki route ismidir. Bu kelime "hat, rota, yol, gzergah, vb. ekilde
evrilebilir ve bir hat veya zemin zerinde olmak anlam verirken "on edatn kullandmz
hatrlarsak (on the road, on the internet, online, etc.) ikinci tarafnda on edat verilen E seenei n
plana kar. Buna gre, soru kkn uygun ekilde tamamlayan for" ve on edatlarn bir arada veren
E seenei doru yanttr.
9. C Birinci boluk iin en nemli ipucu boluktan nce gelen pass" fiilidir. "Pass" fiili seeneklerin ilk
tarafnda verilen edatlarn hepsi ile kullanlr ancak bu edatlarn her biri ile verecei anlam farkldr. A
seeneinin ilk tarafndaki down" edat ile kullanldnda pass down dizilimi ...-ya aktarm ak
anlam verir. B seeneinin ilk tarafndaki by" edat ile oluturulacak pass by" dizilimi ...-nn
yanndan/nnden gemek anlamna sahiptir. C seeneinin ilk tarafndaki through" edat ile
oluturulacak pass through" dizilimi ...-nn iinden gemek anlam verir. O seeneinin ilk
tarafndaki into edat ile oluturulacak pass into dizilimi ...-nn iine girm ek anlamna sahiptir. E
seeneinin ilk tarafndaki along edat ile oluturulacak pass along dizilimi ...-ya aktarmak"
anlam verir. Bu ifadelerden pass down ve pass along dizilimleri birinci boluktan sonra gelen ifade
bir yer ifadesi (west-central and southern Illinois) olduu iin anlamca birinci boluu
tamamlamadklar iin down" edatnn bulunduu A ve along edatnn verildii E seenei doru
olamaz. Dier seeneklerin ilk taraflar birinci boluk iin uygun ifadelerdir. Bu durumda ikinci bolua
getirilecek edat bulmamz gerekir. Soru kkndeki ikinci boluktan hemen sonra gelen 1,100 miles
ifadesi bizi doru yanta gtrecek en nemli ipucu olacaktr ngilizcede belli bir sre veya mesafe
boyunca (fo r 200 kilometres, for a year, etc.) anlam vermek iin for edat kullanlr. B seeneinin
ikinci tarafndaki below ve D seeneinin ikinci tarafndaki upon edat about 1,100 m iles ifadesi
ile birlikte kullanlabilecek edatlar deillerdir. Cmlede genel olarak Resmiyetteki Lincoln Heritage
Trail (tarihi nemi olan yerleri birbirine balayan yol) Abraham Lincolnun hayatndaki nemli
ehirlere urayarak yaklak 1,100 mil boyunca gney ve merkez-bat lllinoisden gem ektedir."
eklinde bir anlam mevcuttur. Bu bilgilere gre, ilk boluk iin through, ikinci boluk iin for
edatlarnn verildii C seenei doru yant olmaldr.

10. A Soru kkndeki cmlede genel olarak neorealizmin miras megul olmasna ek olarak, talyan
sinemas ayrca 1970'lerde enternasyonalizm-... ynelmitir" anlam verilmitir. Doru yanta
ulamak iin gerekli olan ifadeler her iki boluun da hemen ncesindeki yaplardr. Birinci boluun
hemen ncesindeki preoccupation ismi devamna ounlukla w ith edatn alarak kullanlr. Ayrca,
bu yap bazen be preoccupied with eklinde de karmza kar ve k a fa s ... ile m egul anlam
verir. Bu durumda birinci bolukta "with edat kullanlacaktr. kinci boluun hemen ncesindeki shift
fiili de "ynelmek, gemek anlamnda olduu iin doru anlam veren towards edat en doru
seimdir. Buna gre doru yant, with ve towards edatlarnn bir arada verildii A seeneidir.

11. B Doru yanta ulamak iin en nemli ipucu ikinci boluktan sonraki ksmdr. kinci boluktan hemen
sonra which" yaps ile bir sfat cmlecii" oluturulmutur ve which" yapsnn nne bir gelecek
edatn ne olaca sorulmaktadr. YDS Snav Stratejileri kitabmzn 1. cildindeki gramer konularnda
Adjective Clause konusunda da grebileceiniz zere which/whom/whose yaplarnn ncesine
gelen edatlar, nitelenen isme ya da Adjective Clause iindeki bir isim, fiil ya da sfata ait olabilir. Bu
bilgiyle boluun devam analiz edildiinde -e bal anlamna gelen depend fiili gze arpmaktadr
ve bu fiil on ya da upon" edatlar ile birlikte kullanlr. Bu edatlardan herhangi biri yap gerei which"
yapsnn ncesinde kullanlacaktr. Seeneklerde, ikinci boluk iin bu iki edattan sadece B seeneinde
"on edat verilmitir. lk bolukta sorulan yap ise by + Vlng" yapsdr. Birinci boluktan hemen sonra
verilen actively zarfn, zarflar birok yere gelebilir diyerek grmezden gelirsek Vlng (seeking)
yapsnn bolukla balantsn anlayabiliriz. By + Vlng yaps -erek/-arak anlam verir ve cmlede
salksz yiyeceklerin tketimini aktif bir ekilde artrmaya alarak anlam mevcuttur. Buna gre,
birinci boluk iin by" ve ikinci boluk iin on edatnn verildii B seenei doru yanttr.
12. C Genelde hacimsel ifadeler ile n veya into" edatlarn kullandmz hatrlarsak, birinci boluktan
hemen sonra verilen space (uzay) kelimesi de hacimsel bir ifade olduu iin uzayda veya "uzaya'*
anlam vermek iin genelde ncesinde n veya nto" edatlarn alarak kullanlr Bu bilgiyle yola
ktmzda C seeneinin ilk tarafndaki nto" ve E seeneinin ilk tarafndaki "n" edatlar doru
olabilecek yaplardr. kinci boluktan hemen nce verilen communication (iletiim) ifadesi ise
"taraflar arasnda olan bir ey" olduu iin "between" edat ile devam etmesi daha mantkldr Buna
gre, ilk boluk iin into" ve ikinci boluk iin "between" edatlarnn verildii C seenei doru yanttr

13. E Birinci boluun verildii ksmda "Nobel Kimya dl anlam verilmek istenmitir. Bu tr ifadeler
ngilizcede "for" edat kullanlarak verilir (Nobel Prize for chemistry). Bu durumda birinci boluk iin for
edat kullanlmaldr. kinci boluun ncesindeki was awarded pasif yaps ise dikkat edilmesi gereken
bir yapdr. Genelde pasif yaplarn ardndan eylemi yapan eyi anlatrken by" edatnn getirildiini
dnp cmleyi hi irdelemeden ikinci boluk iin "by" edatnn verildii D seeneini iaretleyenlerin
bu soruda yanldn gryoruz. Boluun devamnda verilen "three chemists ifadesinin dl
verenler deil alanlar olduunu dndmzde eylemi yapan iaret eden "by" edatnn doru yant
olmadn syleyebiliriz. Boluun ncesinde verilen pasif haldeki "award" fiilinin iki nesne alan ve
birine bir dl verm ek anlamna geldiini dnrsek bir eyi birine vermek" anlamnda iki nesne
alan fiillerin genelde give something to somebody kalbnda olduu gibi to edat ile kullanldn
hatrlayarak ikinci boluk iin kimyacya verildi..." anlamn salayan "to edatnn doru olacan
syleyebiliriz. Bu durumda ilk boluk iin for", ikinci boluk iin ise "to" edatlarnn bir arada verildii E
seenei doru yanttr.

14. A Bu soruda en nemli ipucu cmledeki en st katman anlamna gelen the uppermost layer
ifadesidir. Egzosferin tanmland bu cmlede egzosferin nerede balayp nerede bittiini ifade ederken
en st katman olduunu dikkate alrsak birinci boluktan sonra verilen termosferin stnde olacafl
sonucuna varabiliriz. Zaten seeneklerin ilk tarafnda verilen edatlardan yer bildirirken thermosfer
kelimesi ile kullanlabilecekler A seeneindeki "above" ve E seeneindeki under" edatlardr. C
seeneindeki between" edatn kullanabilmek iin en az iki taraf veya oul bir isim olmaldr,
boluktan sonra sadece tekil olarak termosfer" olduu iin "between kullanlamaz. Cmlede verilen
"the uppermost layer ifadesinden dolay da "under edatn kullanamayacamz iin sadece A
seeneindeki above edat kalmaktadr. A seeneinin ikinci tarafnda verilen "into edat ise
boluun devamnda verilen space ismi ile uyumludur, nk bu testin 12. sorusunda da belirttiimiz
zere, uzay hacimsel bir eydir ve hacimsel ifadelerle "in ve "Into edatlarnn kullanm olduka
yaygndr. Buna gre, ilk tarafnda "above", ikinci tarafnda ise "into" edatlarnn verildii A seenei
doru yanttr.

15. B Birinci boluk iin en nemli ipucu boluktan nceki "ayrlma" anlamna gelen seperation kelimesi ile
boluktan sonraki categorles ifadesidir. Genel olarak "insanlarn kategorilere ayrlmasn" ifade
ederken kategorilerg" anlamn into edat ile verebiliriz. Ayrca, yine into edat oluturulan
8eperate something nto groups/categories" dizilimi de "bir eyi gruplara/kategorilere ayrmak
anlam vermektedir. kinci bolukta ise boluktan nceki "baskn olma anlamna gelen "dominance
kelimesi nemli bir ipucudur ve bir grubun dier grup zerinde olan stnl anlamn vermek iin
"ver" edat kullanlmaldr. Bu nedenle into I ver kilisinin verildii B seenei doru yanttr.
16. C Soru kkndeki cmlede genel olarak Uzmanlar ve yetkililer salgn hastalklar ya da ciddi klimsel
koullar-... ortaya knn Anadoludaki yaban koyunu poplasyonu - negatif etkisi olabileceine
inanyorlar anlam verilmektedir. Birinci boluk iin -nin/-nn anlam veren ve iki taraf arasnda aitlik
ba kuran o f edat doru anlam btnln salamaktadr. kinci boluun ncesindeki etki
anlamna gelen im pact kelimesi ve etki anlamna gelen influence, effect, etc. gibi dier kelimeler
etkinin ne zerine olduunu anlatrken devamlarna on edatn alrlar. Bu durumda ikinci bolua
... zerinde anlam vermek iin on" edat getirilmelidir. Buna gre, o f ve on edatlarnn birlikte
verildii C seenei doru yanttr.

17. C Soru kkndeki cmlede genel olarak Hijyen hipotezine gre, ar tem iz bir ortam da yaam ak
baklk sistemini, onu glendirebilecek bakteri ve mikroplar-... m aruz kalmak-... yoksun
brakr anlam mevcuttur. Birinci boluktan nceki -den yoksun brakm ak anlam veren deprive
fiili devamna o f edatn alr. kinci boluktan nceki -e maruz brakma, -e m aruz kalm a anlam
veren exposure ismi ise devamna "to edatn alr. Buna gre, ilk boluk iin o f , ikinci boluk iin
ise to edatlarnn birlikte verildii C seenei doru yanttr.

18. A Birinci boluun verildii ksmda aslnda bir pasif sfat cmlecii ksaltmas vardr. Cmle esasnda
Niche figures, which are carved - stone, are ..." eklindedir ve which are ksm atlarak bir
ksaltma yaplmtr. Ksaltmann yapld bu ksmda da Taa ilenen ni fig rle ri... anlam sz
konusudur. Bu ifadedeki "taa ifadesini bir yer ve ynelme ifadesi olarak dnrsek birinci bolukta
kullanabileceimiz edatlar A seeneindeki in" ve C seeneindeki into" edatlardr. Zaten, carve
(oymak; ilemek; kazmak; vb.) fiili de ounlukla devamna islemenin nereye yapldn anlatrken bu
iki edattan birini alr. Fakat, oyarak bir eyden bir ey yapm ak anlamnda carve som ething out of I
from I of som ething dizilimleri de kullanlr ve bu yzden ilk tarafnda out o f 1 edatnn verildii D
seeneine de dikkat etmek gerekir. Bu durumda, soru kkndeki ikinci bolukta kullanacamz edat
belirleyici olacaktr. kinci boluk iin -nin/-nm anlam veren ve iki taraf arasnda aitlik ba kuran o f
edat doru anlam btnln salamaktadr. kinci boluun verildii ksmda genel olarak birok
ortaa kilisesinin belirgin bir zellii anlam vardr. kinci boluu of edat ile tamamladmz iin,
ikinci ksmnda of edatnn verildii A seenei n plana kmaktadr. lk tarafndaki "in edat da birinci
boluk iin uygun bir yap olduu iin doru yant A seeneidir.

19. C Bu soruda ikinci boluktan yola kmak zmde kolaylk salayacaktr. kinci boluun ncesindeki
range (eitlilik/farkllk gstermek) fiili genelde "eitliliin araln gstermek iin devamna "from ...
to ... dizilimini alr ve ...-dan ...-ya" anlam verir, ikinci boluun devamnda zaten to edat verilmitir.
Bu durumda ikinci boluun olduu yere from edat getirilmelidir. Seenekler incelendiinde, sadece C
seeneinin ikinci ksmnda from" edatnn verildiini gryoruz. C seeneinin ilk ksmnda verilen
by edat da birinci boluk iin uygundur. Birinci boluun verildii ksmda aslnda pasif bir sfat
cm lecii ksaltmas vardr. Dizilim znde "... had childhoods which w ere blighted ... eklindedir.
Bu dizilimden which w ere ksm atlarak pasif yap ksaltmas yaplmtr. Pasif yaplardan sonra
eylemi yapan eyi anlatrken by" edat kullanldn hatrlarsak burada "onlarn ocukluklarn harap
eden eyi anlatrken ilk bolua da by edatn getireceimizi syleyebiliriz. Cmlede anlam olarak
Charles Dickens ve Marie Curie gibi birok nl kiinin bor iinde olm aktan tutun ailelerinin
dalm asna kadar birok finansal skntyla harap olan bir ocukluk yaadklarndan
bahsedilmektedir. Buna gre, boluklar uygun ekilde tamamlayan by ve from " edatlarnn birlikte
verildii C seenei doru yanttr.

20. E Soru kkndeki birinci boluun verildii ksmda aslnda bir edat beini tamamlamamz istenmektedir.
ngilizcede karlk olarak" diye evirebileceimiz in re tu rn " eklinde bir edat bei vardr ve bu bek
kalp olarak kullanlr. Bu yzden birinci bolua "in" edat getirilmelidir. kinci ksm en uygun eklide
tamamlayan edat ise "yangndan kaynaklanan zarar anlamn vermek iin kullanacamz from fire"
tamamlayan from" edatdr. Buna gre, doru yant in ve from " edatlarnn birlikte verildii E
seeneidir.
21. B Soru kknde "the most outrageous eklinde bir superlative yap vardr "Superlative' yaplar en az
eden oluan bir grup ierisinde yaplan kyaslamal anlatr. Soru kknde kyaslam ann hangi gnjp
iinde yapldn ararsak, neriler ierisinden bir deerlendirilme yapldn ve bu ksmn da cmle
bana alndn gryoruz. Superlative yaplar bir grup iindeki kyaslamay anlatt iin bir grubu
iaret ederken ska kullandmz o f , in" ya da among edatlarnn olduu cmlelerde "superlative'
yaplar da sk olarak grrz. Bu bilgiyle seenekleri incelediimizde. B seeneindeki of ali" yapsnn
cmleyi uygun ekilde tamamladn syleyebiliriz. Bo braklan ksma of ali yapsn getirdiimizde
dinlediim tm nerilerin ... ya da dinlediim tm neriler iinde ... anlamn elde ederiz ve bu
anlam superlative" kullanm iin gerekli grup ifadesini salamaktadr. Buna gre doru yant B
seeneidir.

22. E Soru kkndeki ilk bolukta kullanacamz edat boluun her iki tarafndaki ifadeleri aitlik bayla
birbirine balayan ve -nn/-nin anlamna sahip olan o f edatdr. O f edatn kullandmzda,
cmlede genel olarak Bale, insan ruhunun ... yeteneinin arpc bir grntsn sunar eklinde
bir anlam ortaya kar. kinci boluk iin ipucumuz ise boluun nndeki trium ph kelimesidir
Trium ph kelimesi zafer" anlamna gelir ve "bir eye kar kazanlan zaferi ifade ederken
devamna ounlukla ver edatn alr. Bu soruda da triumph ver suffering" ifadesi acya kar
kazanlan zafer (baar) anlam vermektedir. Cmlede genel olarak da Bale, insan ruhunun acya
kars zafer elde edebilm e yeteneinin arpc bir grntsn sunar eklinde bir anlam ortaya
kmaktadr. Buna gre, bu anlam tamamlayan o f ve ver edatlarnn birlikte verildii E seenei
doru yanttr.

23. A Bu soruda, ikinci boluun verildii ksmda karmza kan ve rahat iinde, huzurlu anlamn veren
at ease edat beini bilmek zme ulamak iin yeterlidir. Ease kelimesi genellikle with ease ya
da at ease eklinde kullanlr. Bu ifadeler anlamca farkllk gsterirler. With ease ifadesi kolaylkla
anlam, at ease ifadesi ise huzur iinde, rahat anlam vermektedir. Seeneklerin ikinci ksm
incelendiinde, sadece A seeneinin ikinci ksmnda at edatnn verildiini gryoruz. A seeneinin
ilk ksmndaki w ith edat ise even with good jobs" dizilimi iinde sahiplik anlatmaktadr ve iyi
ilere sahip olsalar bile eklinde evrilebilir. Cmlede genel olarak Geri gelen gm enler iyi ilere
sahip olsalar bile kendi memleketlerinde beklediklerinden daha az rahattalar anlam vardr. Buna
gre, A seeneindeki "w ith ve at" edatlar cmledeki boluklar uygun ekilde tamamladklar iin
doru yant A seeneidir.

24. D Bu soruda, ilk boluun verildii ksmda which" ile yaplan bir sfat cmlecii vardr ve boluun
ncesindeki the period zaman ifadesi nitelenmektedir. Sfat cmlecii "Margaret Mee painted the
Amazon flora" ksmdr ve bu ksm tam bir cmlecik olduu iin which yapsnn nne nitelenen
ifadeye uygun bir edat getirilmelidir. Nitelenen the period zaman ifadesi ile uyumlu olabilecek edatlar
seeneklerin ilk ksmnda ararsak, B seeneinin ilk tarafndaki in. D seeneinin ilk tarafndaki
"during ve E seeneinin ilk tarafndaki for edatlarnn uygun olabileceini gryoruz. Buna gre. A
ve C seenekleri daha ilk taraftan elenirler. Soru kkndeki ikinci boluun verildii ksm inceleyecek
olursak, belirleyici ipucunun coincide fiili olacan syleyebiliriz. Bu fiil with edat ile coincide with
som ething eklinde kullanlr ve "... ile ayn zamana denk gelmek anlam verir. Bu bilgiyle yola
ktmzda, ikinci tarafnda with edat olan D seeneine gideriz. D seeneinin ilk tarafndaki
during edat da during the period eklinde kullanlabilecei iin during which" kullanm doru
olacaktr. Bu iki edat yerletirdikten sonra soru kknde Margaret Meenin Amazon bitki rtsn
resmettii dnem Amazon yam ur ormanlarnn yok edilmesi ile ayn zamana denk gelir anlam
ortaya kar. Buna gre, doru yant D seeneidir.
PREPOSITIONS

1 . providing luxury on every imaginable level, 5. His criticism of the ancient Greeks Is largely
a five-star hotel should also have the ability to their reluctance to back up theories with
take you by surprise. experiments.
A) With a view to B) In excess of A) on account of B) in case of
C) Consequent on D) In need of C) according to D) in spite of

E) In addition to E) compared wit

2. Ancient Peruvian textiles have survived in an 6. No pharaoh is more famous than Tutankhamun
excellent state of preservation the dry but, his fame, very little is actually known
conditions of much of the country. about him.

A) with regard to B) in comparison with A) even if B) in case of

C) in case of D) owing to C) in excess of D) in order to

E) in opposition to E) despite

populating both the inner and outer Silicon-on-insulator technology, which has
surfaces of the human body, microbes abound helped improve chip performance considerably,
in the soil, the seas, and the air. has become cheaper and easier to adopt,
a technology called Smart Cut.
A) According to B) As to
A) apart from B) as regards
C) In contrast to D) In addition to
C) according to D) thanks to
E) In order to
E) with respect to

being a personal relationship between two Unified field theory in physics is the theory
people, marriage is one of societys most that attempts to explain the four fundamental
important and basic institutions. forces, which are strong nuclear, weak nuclear,
A) Instead of B) In addition to electromagnetic and gravity, a single unified
force.
C) Because of D) In opposition to
A) so as to B)ahead of
E) In case of
C) in terms of D) with a view t<
E) on behalf of
9. M any b a s ic Is s u e s , the relatio n sh ip
13. Eating d iso rd ers, an orexia n ervo sa, are
b etw een g ra v ity an d quan tu m p h y sic s , rem ain
u n so lv e d . particularly com m on In ad o lescen ts.

A) except for A) allowing for B) in case of


B) despite
C)such as C) despite D) such as
D) in case of
E) regarding
E) instead of

10. Roentgen, which Is the unit of radiation 14. The treatment is usually rest administration
exposure, is defined the number of ions of an NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory
produced in one cubic centimetre of air by the drug).
radiation.
A) according to B) along with
A) in view of B) as well as
C) as regards D) other than
C) due to D) in terms of
E) with reference to
E) on behalf of

11. The capacity of the Kidneys to alter their 15. the eminent Victorian biologist Thomas
excretion of sodium, changes in sodium Huxley, the great sea fisheries were
intake, is enormous. inexhaustible.
A) apart from B) in addition to A) In accord with B) In view of
C) with reference to D) in response to C) With regard to D) According to
E) so far as E) In the case of

12. Many severe hormone resistance syndromes 16. the growth In e-mail and fax transmissions,
are inherited defects In membrane many communications are still best handled
receptors. by face-to-face or voice-to-voice contact

A) in terms of B) in case of A) Contrary to B) In spite of

C) due to D) in view of C) By means of D) Since

E) in place of E) As regards

189
17. Certain reactions, catalytic methanation, 21. The theory posits that Earth's climate changes
appear to stop before they are complete. cyclic variations in the way it orbits the
sun.
A) instead of B) such as
A) in place of B) in case of
C) in place of D) in case of
C) so as to D) in view of
E) with reference to
E) as a result of

18. The trend of increasing carbon dioxide in the


atmosphere is documented by the examination 22. regulate the life of a society, general and
of air bubbles trapped in glacial ice - by legal rules are set down in written form by the
direct measurements of the atmosphere. highest legislative authority of a country.

A) as well as B) unless A) Due to B) In order to

C) because of D) also C) With reference to D) Contrary to

E) whereas E) With regard to

19. Childrens appetites begin to diminish around Despite the passage of a decade since its
one year, - the slowing of growth. opening, the Maritime Museum in Istanbul
remains undeservedly little-known today a
A) regardless of B) in spite of lack of publicity.
C) in case of D) consistent with A) instead of B) in spite of
E) except for C) contrary to D) as to
E) owing to

20. providing energy, proteins provide the raw 24. A laptop maker recently released a model that
materials for building the bodys tissues and lets users change the processor, graphics
regulating its many activities. card and other parts by just removing one
A) According to B) As regards panel, spending hours disassembling the
computer.
C) Despite D) In addition to
A) due to B) on behalf of
E) Contrary to
C) instead of D) with regard to
E) in order to

190
PREPOSITIONS

1. E Soru kkndeki cmlede Dnlebilecek her seviyede lks bir ortam salamas-... be yldzl bir
otelin sizi artma becerisi de olmaldr anlam vardr. Soru kk ierisindeki also zarf de; da
veya ayrca eklinde evirebileceimiz ekleme yapldn iaret eden bir zarftr. Bu zarftan yola
karak ncelikle ekleme ifade eden bir dizilim varsa o incelenmelidir Seeneklerdeki dizilimler,

A) with a view to ... amacyla; -ile ilgili olarak


B) in excess of : -nn ars, -den fazla
C) consequent on : sonucunda
D) in need of : -nn ihtiyacnda; -e ihtiya duyan
E) in addition to : -nn yan sra; -e ilaveten

anlamna gelmektedir. Soru kkndeki cmleyi en iyi ekilde tamamlayan yap E seeneindeki ekleme
bildiren ve "-nn yan sra" eklinde evirebileceimiz in addition to" edatdr. Buna gre doru yant E
seeneidir.

2. D Soru kkndeki cmlede Antik dnem Peru dokumalar lkenin oundaki kuru hava koullan
mkemmel bir korunmu durumda gnmze kalmtr1 bahsedilmektedir. Seeneklerdeki dizilimler.

A) with regard to : ile ilgili olarak


B) in comparison with ; ile karlatrldnda
C) in case of ... durumunda
D) owing to ... sayesinde; -nn yznden
E) in opposition to ; -nn aksine

anlamna gelmektedir. Owing to, due to, etc. gibi yaplar genellikle -nn yznden, -den dolay
anlamlaryla bilinir, ancak olumlu bir anlam verecekleri zaman ... sayesinde eklinde Trkeye
evrilmeleri daha doru olur. Bu soruda da D seeneindeki owing to yaps ... sayesinde"
anlamyla cmleyi tamamlamaktadr. Buna gre D seenei doru yanttr.

3. D Soru kkndeki cmlede Mikroplar, nsan vcudunun hem i hem de d yzeylerinde yaamalan-
... toprakta, denizlerde ve havada da bolca bulunurlar eklinde bir anlam verilmitir. Bu cmlede
mikroplarn yaadklar yerlerin sralandn gryoruz ve ekleme ifade edecek bir yapnn cmleyi
uygun ekilde tamamlayacan syleyebiliriz. Seeneklerdeki dizilimler,

A) according to ; -e gre
B) as to ... hakknda; ile ilgili
C) in contrast to ; -nn aksine
D) In addition to : -nn yan sra; -e ilaveten
E) in order to : -mek iin

anlamna gelmektedir. E seeneindeki in order to" yaps devamna Vo alarak kullanlr. Soru
kknde boluktan sonra Vlng olduu iin bu seenek zaten elenecektir. Buna gre, anlamca soru
kkn tamamlayan ve ekleme bildiren in addition to" edatnn verildii D seenei doru yanttr.
t RIDVAN GRBZ

B Soru kkndeki cmlede genel olarak "Evlilik, ki insan arasndaki kiisel bir iliki olmas-...
toplumun en nemli ve .emel kurumlanndan biridir eklinde .amamlanmas, gereken b,r Kade
bulunmaktadr. Seeneklerdeki dizilimler,

A) instead of : -nn yerine


B) in addition to : -nn yan sra; -e ilaveten
C) because of . -den dolay
D) in opposition to : -nn tersine, -nn aksine
E) in case of ... durumunda;... halinde

anlamna gelmektedir. Seeneklerdeki bu edatlar kar.latrldmda soru kkndeki cmleyi en gzel


ekilde tamamlayan edat in addition to edatdr. Buna gre, "evliliin hem kiisel hem de
toplumsal olduunu anlatrken ekleme bildirmek iin kullanacamz in addition to edatnn
verildii B seenei doru yanttr.

5. A Soru kkndeki cmlede Onun eski Yunanllarla ilgili eletirisi byk oranda onlarn, teorileri
deneylerle destekleme konusunda isteksizlikleri-...... -dr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Seeneklerdeki dizilimler,

A) on account of ... yznden, -den dolay


B) in case of ... durumunda
C) according to : -e gre
D) in spite of : -e ramen
E) compared with : ile kyaslandnda

anlamna gelmektedir. Soru kkndeki cmleyi anlamca tamamlayan yap ... yznden; -den dolay"
anlamna sahip olan on account of edatdr. Ayrca, boluun hemen ncesinde verilen largely" zarf
da doru yant iin nemli bir ipucudur. Sebep bildiren yaplarla birlikte largely, partly ve n part
zarflarnn kullanmn ska grrz. Bu yaplar sebep ifade eden yaplarla birlikte dnrsek byk
oranda ...-dan dolay veya ksmen ...-dan dolay eklinde eviriler yapabiliriz. Buna gre, hem
cmleye anlamca uygun olan hem de boluktan nceki largely zarf ile sk kullanlan sebep
yaplarndan biri olan on account of edatnn verildii A seenei doru yanttr.

6. E Soru kkndeki cmlede boluun verildii yer sorunun zmnde nemli yer tutmaktadr. Boluk iki
virgl arasnda ve bir isim beinin (his fame) ncesinde verilmitir. Dolaysyla bo braklan ksmda
devamna isim alabilen bir yap yani edat (preposition) getirilmelidir. Bu bak asyla seenekleri
incelersek, A seeneindeki even i f yaps bir balatr ve bu yzden kendisinden sonra bir cmlecik
almas gerekir. D seeneindeki In order to yaps ise kendisinden sonra V0" almas gereken bir
yapdr. Bolua getirilecek yapnn ardnda sadece bir isim bei olduu iin de bu iki yap ilk etapta
elenebilir. Geriye kalan seenekteki yaplar kendilerinden sonra isim alabilecek edatlardr. Ancak bu
noktada anlam farkllklar devreye girmektedir. B seeneindeki In case of edat "... durumunda", C
seeneindeki In excess of edat -den fazla ve E seeneindeki despite" edat "-e ramen"
anlam verir. Bu yaplar ayr ayr bo braklan ksma yerletirip cmlenin anlamn incelersek uygun
anlam btnl salayan yapnn devamndaki his fame isim beiyle birletiinde nne ramen
anlamn veren despite edat olduunu syleyebiliriz. Ayrca, cmlenin devamndaki actually zarf
da nemli bir ipucudur. Ztlk yaplarnn bulunduu cmlelerde actually, Indeed, In fact, nevertheless,
nonetheless ve stili zarflar ile olduka sk karlarz. Bu cmlede de boluktan sonraki ksmda
actually zarfnn olmas ztlk anlam tayan despite edatnn doru yant olmasn destekleyen
nemli bir ipucudur. Buna gre doru yant E seeneidir

192
7. D Soru kkndeki cmlede "ip performansn kayda deer oranda artrmaya yardmc olan silikonlu
yaltm teknolojisi Smart Cut diye adlandrlan bir teknoloji... daha ucuz ve uygulanmas kolay
hale geldi eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki dizilimler.

A) apart from : -den baka;... bir yana


B) as regards : ile ilgili olarak;... konusunda; -e gelince
C) according to ; -e gre; -e uygun olarak
D) thanks to : -nn sayesinde; -nn yznden
E) with respect to ; -e gelince; ile ilgili olarak

anlamna gelmektedir. Bu yaplar iinde soru kkndeki cmleyi en gzel ekilde tamamlayan yap -nn
sayesinde anlamna gelen thanks to edatdr. Buna gre doru yant D seeneidir.

8. C Soru kkndeki cmlede "Fizikteki birleik alan kuram, tek bir birleik kuvvet-..., drt temel
kuvveti, ki bu kuvvetler gl nkleer, zayf nkleer, elektromanyetik ve yer ekimi kuvvetleridir,
aklamaya alan teoridir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Boluun
devamnda "a single unified force eklinde bir isim bei verildii iin bo braklan ksmda bir edat
kullanlmaldr. Seeneklerdeki dizilimler,

A) so as to : -mek iin (devamna VO alarak kullanlr)


B) ahead of : -nin nnde, -nin ilerisinde
C) in terms of : -nn asndan; -e gre
D) with a view to : -mek amacyla, -mek iin (devamna Ving" alarak kullanlr)
E) on behalf of : -nn adna

anlamna gelmektedir. A ve D seeneklerindeki yaplarn devamna dorudan bir isim bei


getiremeyeceimiz iin bu iki seenek elenir. Dier seenekteki yaplar edattr ve devamlarna
dorudan bir isim gelebilir. Soru kkndeki cmle ile birlikte deerlendirildiklerinde, bu yaplardan soru
kkndeki cmleyi en gzel ekilde tamamlayan -nn asndan anlamna gelen in terms o f
edatdr. Buna gre doru yant C seeneidir.

0. C Soru kkndeki cmleyi okuduumuzda, iki virgl arasnda verilen the relationship between gravity
and quantum physics (yer ekimi ve kuantum fizii arasndaki iliki) ifadesinin boluun
ncesindeki many basic issues (birok temel konu) ifadesine rnek olarak verildiini syleyebiliriz.
Bu nedenle bo braklan yere rneklendirme ifade eden bir yap getirilmelidir. Seenekleri
incelediimizde btn yaplarn edat (preposition) olduunu ve gramer olarak bo braklan ksma
uygun olduklarn syleyebiliriz. A seeneindeki except for edat -nn dnda, -den baka anlam
verir ve darda brakma; hari tutma ifade eder. B seeneindeki despite edat -e ramen
anlamna gelir ve ztlk ifade eder. D seeneindeki "in case of edat ...halinde, ...durumunda
anlam verir. E seeneindeki instead o f edat ise -nn yerine" anlam tar ve tercih ifade eder.
Bu edatlarn hibiri rnek vermek" iin kullanlmaz. C seeneindeki "...gibi anlam veren such as
yaps ise ncesindeki sme rnek vermek iin kullanlan bir edattr. Buna gre, soru kkndeki cmleyi
anlamca en uygun ekilde tamamlayan such as yapsnn verildii C seenei doru yanttr.
10 . O Soru kkndeki cmlede R a d y a s y o n u y g u la m a b irim i o la n r n t g e n , b ir s a n t im e t r e k p h a v a d a
r a d y a s y o n u n r e t ti i iy o n la r n s a y s - ... t a n m la n r eklinde tamamlanmas gereken bir ifade
bulunmaktadr. Boluktan nce is d e f i n e d (ta n m la n r ) ifadesi verilmitir ve bu tanmlamann neye
gre yapld boluktan sonra aklanmaktadr. Bu iki taraf arasnda gei salayacak en uygun ifadeyi
seeneklerde aradmzda A seeneinde -d e n d o la y anlamna gelen in v i e w o r edatnn
verildiini grmekteyiz ve bu yap soru kkndeki cmleyi anlamca tamamlamaz. B seeneindeki -n n
y a n s r a " anlamna sahip olan ve ekleme bildiren a s w e ll a s yaps da soru kkndeki cmleye
anlamca uygun deildir. C seeneindeki -d e n d o la y anlamna gelen d u e t o yaps da A
seeneindeki In v i e w o f yaps gibi soru kkndeki cmleyi tamamlayabilecek bir anlama sahip
deildir. E seeneinde verilen o n b e h a lf o r yaps da -n n a d n a anlamna sahip olup imdiye kadar
anlattmz dier seenekler gibi soru kkndeki cmleyi anlamca tamamlamaz. Geriye kalan tek yap
...b a k m n d a n , .. .a s n d a n , -e g r e anlamlarna sahip olan In t e r m s o f yapsdr. Soru kkndeki
cmleyi anlamca uygun ekilde tamamlayp tanmlamann neye gre yapldn anlatan bu edatn
verildii D seenei doru yanttr.

Soru kknde genel olarak Sodyum alm ndaki deiiklikler-... bbreklerin sodyum boaltm larn
deitirm e kapasitesi byktr eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerdeki yaplar,

A) apart from : -den baka


B) in addition to : -e ilaveten
C) with reference to : ile ilgili; -e istinaden
D) in response to : -e bal olarak; -e cevaben; -e karlk olarak
E) so far as : -d kadaryla

anlamna gelmektedir. Bu yaplar arasnda cmleyi anlamca en uygun ekilde tamamlayan yap D
seeneindeki in response to dizilimidir. Buna gre doru yant D seeneidir.

12. C Soru kkndeki cmlede B irok ciddi horm on direnci sendrom u za r alc la rndak i kaltm sal
k u su rla r-....... -d r eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki yaplar,

A) in terms of ; -nn bakmndan


B) in case of : -nn durumunda
C) du e to : -nn y znden, - den dolay
D) in view of ... grnde; -i gz nnde tutarak
E) in place of ; -nn yerine
13. D Soru kkndeki cmleyi okuduumuzda, iki virgl arasnda verilen "anorexia nervosa (anoreksi)
ifadesinin boluun ncesindeki eating disorders (yeme bozukluklar) ifadesine rnek olarak
verildiini syleyebiliriz. Bu nedenle bo braklan yere rneklendirme ifade eden bir yap getirilmelidir
Seenekleri incelediimizde btn yaplarn "edat (preposition) olduunu ve gramer olarak bo
braklan ksma uygun olduklarn syleyebiliriz. A seeneindeki allowing for yaps -i gz nnde
bulundurarak anlam verir. B seeneindeki in case o f edat ...halinde, ...durumunda anlam
verir. C seeneindeki despite edat -e ramen anlamna gelir ve ztlk" ifade eder. E
seeneindeki regarding edat ise ile ilgili; ...hakknda" anlam tar. Bu yaplarn hibiri rnek
verm ek iin kullanlmaz. D seeneindeki "...gibi anlam veren "such as yaps ise ncesindeki isme
rnek vermek iin kullanlan bir edattr. Buna gre, soru kkndeki cmleyi anlamca en uygun ekilde
tamamlayan such as yapsnn verildii D seenei doru yanttr ve soru kkndeki cmlede
Anoreksi gibi yeme bozukluktan zellikle ergenlik anda olanlarda yaygndr eklinde bir anlam
ortaya kmaktadr.

14. B Soru kkndeki cmlede genel olarak Tedavi, genelde bir NSAID (steroid yapda olmayan iltihap
ilac) uygulanmas-... dinlenm edir eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerdeki yaplar,

A) according to : -e gre
B) along with : -e paralel, -e bal
C) as regards : ile ilgili, -e gelince
D) other than : -den baka
E) with reference to : ile ilgili; -e istinaden

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan dizilim tedavinin bir ilacn alnmas ile
birlikte dinlenmeyi kapsadn anlatrken kullanacamz ekleme bildiren ve ile birlikte anlamna
gelen "along w ith dizilimidir. Buna gre doru yant B seeneidir.

15. D Soru kkndeki cmlede genel olarak Viktoria dneminin nl biyologu Thomas Huxley-... byk
deniz balk yataklar snrszd (tkenmezdi) eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerdeki yaplar,

A) in accord with ile uyumlu olarak; ile paralel olarak


B) in view of ... grnde, -i gz nnde tutarak
C) with regard to -e gelince; ile ilgili
D) according to -e gre
E) in the case of sz konusu ... olunca; -e gelince

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan edat soru kkndeki kiinin fikrini belirtmek
iin kullanlacak -e gre anlam veren according to yapsdr. Bu nedenle doru yant D seeneidir.
RIDVAN GRBZ

,6 B Soru KOI cm,ede "E-m ail . fak s e,lerindeki a r .,,- .. V'
y ze ve k o n u la ra k yaplm aktad r" eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr.
Seeneklerdeki yaplar.

A) contrary to . -nn aksine


B) in splte of
C) by means of ... yoluyla;... vastasyla
0) since : -den beri
E) as regards : -e gelince, ...konusunda

anlamna gelmektedir. Cmleyi anlamca en uygun ekilde tamamlayan edat B seeneindeki "-e ramen
anlamna gelen "n splte of" edatdr. Cmlede verilmek istenen beklenti le sonu arasndaki ztl
(e-mail ve faks trafii artmasna ramen iletiimin ounun yz yze ve konuularak salanmas)
salayan n spite o f edatnn verildii B seenei buna gre doru yanttr.

17. B Soru kkndeki cmleyi okuduumuzda, iki virgl arasnda verilen catalytic methanatlon" (katalizle
metan retimi) ifadesinin boluun ncesindeki Certain reactions (baz reaksiyonlar) ifadesine
rnek olarak verildiini syleyebiliriz Bu nedenle bo braklan yere rneklendirme ifade eden bir yap
getirilmelidir. Seenekleri incelediimizde btn yaplarn edat" (preposition) olduunu ve gramer olarak
bo braklan ksma uygun olduklarn syleyebiliriz. A seeneindeki instead o f edat ile C seeneindeki
In place o f edat ayn anlam ve kullanma sahiptir ve -nn yerine" anlam verirler. D seeneindeki
In case o f edat ...halinde, ...durumunda" anlam verir. E seeneindeki with reference to" edat
ise le lgili; -e istinaden anlam tar. Bu yaplarn hibiri "rnek vermek iin kullanlmaz. B
seeneindeki ...gibi anlam veren such as" yaps ise ncesindeki isme rnek vermek iin kullanlan
bir edattr. Buna gre, soru kkndeki cmleyi anlamca en uygun ekilde tamamlayan such as
yapsnn verildii B seenei doru yanttr ve soru kkndeki cmlede Katalizle metan retimi gibi
baz reaksiyonlarn tamamlanmadan nce durduklar grlr eklinde bir anlam ortaya kmaktadr.

A Soru kkndeki cmlede Atmosferdeki karbondioksitin art trendi atmosferdeki dorudan


lmler-... buzullardaki buzlarda skm hava kabarcklarnn ncelenmesi ile belgelendiriliyor
eklinde tamamlanmas gereken bir ifade verilmitir. Soru kkndeki cmlede, boluktan hemen sonra
"by" edat ile balayan ksmda karbondioksit artn deerlendirmek iin kullanlan bir teknik ifade
edilmitir. Ayn ekilde boluun ncesinde de yine by" edat kullanlarak bir baka deerlendirme
teknii verilmitir. Bu ekilde boluktan hemen sonra verilen bir edat, ayn ekilde boluun ncesinde bir
yerlerde de verildiyse ok byk olaslkla orada bir ekleme" sz konusudur ve bu kullanma en uygun
yap -nn yan sra" anlamna gelen as well as" edatdr. Bu soruda da as well as edat kullanlan
teknikleri birbirine balayarak bir teknlflln yannda baka bir tekniin de kullanld anlamn
vermektedir. Buna gre as well as" edatnn verildii A seenei bu sorunun doru yant olmaldr.
Dier seenekleri de ksaca deerlendirelim. B seeneindeki unless yaps ile E seeneindeki
"whereas yaps balatr ve iki cmlecii birbirlerine balarlar. Boluktan sonra bir cmlecik olmad
n unless" ve whereas balalar bu soru iin doru cevap olamazlar. C seeneinde verilen
because o f edat -den dolay anlamna sahiptir ve sebep ifade eder. D seeneindeki "also
yaps ise ayn zamanda" anlamna gelen bir ekleme zarfdr ve bazen cmle banda kullanmna
rastlasak da genelde yardmc fiilden sonra ana fiilden nce kullanlr. Yani, cmle iinde belirti yerlerde
kullanlr, her yere gelmez. Buna gre, doru yant yukarda da belirttiimiz zere "as well as yapsnn
verildii A seeneidir.
19. D Soru kkndeki cmlede ocuklarn itah bymelerinin yavalamas-... bir ya civarnda
azalmaya balar eklinde tamamlanmas gereken bir ifade bulunmaktadr. Seeneklerdeki yaplar

A) regardless of : -e baklmakszn; -i dnmeden


B) in splte of ; -e ramen
C) in case of ... durumunda; ... sz konusu olursa
D) consistent with : ile balantl olarak; le uyumlu; ile tutarl
E) except for ... hari; -nn dnda

anlamna gelmektedir. Cmleyi en uygun ekilde tamamlayan dizilim cmleye eklendiinde


yavalamaya bal olarak eklinde evirebileceimiz consistent with" dizilimidir Bu nedenle doru
yant D seeneidir.

20. D Soru kkndeki cmlede Enerji salamalar-... proteinler vcut dokularn oluturmak ve vcudun
birok faaliyetini dzenlemek iin ham maddeleri de salarlar eklinde tamamlanmas gereken bir
ifade verilmitir. Seeneklerdeki yaplar.

A) according to : -e gre
B) as regards ; -e gelince. ... konusunda
C) despite : -e ramen
D) in addition to : -nn yan sra, -e ilaveten
E) contrary to : -nn aksine

anlamna gelmektedir. Cmledeki anlamdan proteinlerin enerji salamak ve ham madde salamak
eklinde iki farkl fonksiyonu olduu sonucuna ulaabiliriz. Bu iki fonksiyonu bir cmlede ifade ederken
ekleme yapan bir yapya ihtiyacmz vardr. Bu bak asyla seenekleri incelersek, -nn yan sra"
anlamna sahip olan ve soru kkndeki cmleyi enerji salamann van sra, proteinler ... iin ham
maddeleri de salarlar eklinde en gzel ekilde tamamlayan 0 seeneindeki in addition to yaps
doru yanttr diyebiliriz. Bu tr bir ekleme bildirmek iin kullanlabilecek dier yaplarn as well as",
apart from ve "besides olabileceini de hatrlatalm.

21. E Soru kkndeki cmlede "Teori, dnyann gne yrngesindeki dngse! deiimler-... dnyann
kliminin deitiini ileri srmektedir eklinde bir anlam mevcuttur. Seeneklerdeki yaplar.

A) in place of : -nn yerine


B) in case of ... durumunda; ... sz konusu olursa
C) so as to : -mek iin (devamnda VO alarak kullanlr)
D) in view of ... grnde; -i gz nnde tutarak
E) as a result of : -nn sonucunda, -nn sonucu olarak

anlamna gelmektedir. A ve B seeneklerindeki yaplar anlamca soru kkndeki cmleyi


tamamlayabilecek yaplar deiller. C seeneinde verilen "so as to yaps ise In order to Vo ve to
Vo yaplar gibi ama bildirmek zere kullanlr ve -mek iin anlamndadr. Bu yap kendisinden
sonra mutlaka Vo almaldr. Ancak soru kknde boluktan sonra Vo" kullanm sz konusu deildir.
Geriye kalan iki seenekten D seeneindeki "in view o f' yaps ounlukla sebep'' ifade ederken bir
ey gz nnde bulundurulduu iin" eklinde bir anlam verir. Bu soruda bir ey gz nnde
bulundurulduu iin bir deiimlerin meydana geldiini syleyemeyiz. Dorudan bir iklimdeki deiikliin
sebebi ifade edilmektedir. Bu yzden, dorudan bir sebep'' ifade ederken -nn sonuncunda; -nn
sonucu olarak" anlamyla as a result o f edat doru tercih olacaktr. Buna gre, sebep bildirerek soo
kkndeki cmleyi anlamca tamamlayan as a result o f edatnn verildii E seenei doru yanttr
22. B Bu soruda bizi doru yanta ulatracak en ak ipucu boluktan hemen sonra verilen regulate fiilidir.
Bu fiil Vo" eklinde kullanlmtr. Seeneklerdeki due to (-den dolay; -nn sayesinde); with
reference to (ile ilgili; -e istinaden); "contrary to (-nn aksine); ve "with regard to (-e gelince;
...bakmndan) yaplar edattr (preposition) ve bir edattan sonra fiil gelecekse VO eklinde deil
Vlng eklinde getirilir. Dolaysyla yukarda saydmz edatlardan sonra fiilin regulate eklinde yani
V0 olarak getirilemeyeceini syleyebiliriz. Bu durumda geriye kalan tek seenek kendisinden sonra V0
alp -mek iin anlamyla ama" bildiren in order to yapsdr ve bu yapnn verildii B seenei
doru yanttr. Ayn ekilde so as to V0 veya "to V0 yaplarnn da kullanlabileceini de hatrlatalm.

23. E Soru kkndeki cmlede Alndan beri on yl gemesine ramen, stanbul'daki Deniz Mzesi
tantm yetersiz olduu-... bugn hak etmedii ekilde az bilinmektedir" eklinde tamamlanmas
gereken bir ifade mevcuttur. Soru kkndeki bu ifadede bir neden-sonu ilikisi vardr ve
seeneklerde bu anlam verebilecek bir yap aramalyz. Seenekleri incelersek, sadece E seeneindeki
-den dolay anlam veren owing to edatnn soru kkndeki ifadeyi anlamca tamamlayabileceini
grmekteyiz. Dier seeneklerdeki instead o f (-nn yerine), in spite o f (-e ramen), contrary to
(-nn aksine) ve as to (ile ilgili; -e gelince) edatlar anlamca soru kkyle rtmeyen yaplardr.
Buna gre doru yant E seeneidir.

24. C Soru kkndeki cmlede Bir dizst bilgisayar reticisi, bilgisayar skp ayrm ak iin saatler
harcama-... sadece bir paneli kaldrarak ilemciyi, grafik kartlarn ve dier paralar deitirm eyi
mmkn klan bir model gelitirdi anlam mevcuttur. Seeneklerdeki yaplar,

A) due to : -nn yznden, -den dolay


B) on behalf of ; -nn adna
C) instead of : -nn yerine
D) with regard to : -e gelince;... bakmndan
E) in order to : -mek iin (devamna VO alarak kullanlr)

anlamna gelmektedir. Bu yaplar arasnda E seeneindeki in order to yaps devamnda dorudan


VO almas gerektii ve boluktan sonra Ving olduu iin doru yant olamaz. Dier seeneklerdeki
edatlar anlamca analiz edildiinde -nn yerine anlam veren instead o f edatnn cmlede anlamca
btnl saladn syleyebiliriz. Bu nedenle doru yant C seeneidir.
"Yaynlarm z Gvencem izdir

P a s s a g e Wor k
j "ngilizce Snavlarda Baar iin"

/ YDS'de ihtiyacnz olacak en nemli kelimeler, edatlar, phrasal verbler...


216 sorudan ve 1080 kelimeden oluan 9 Kelime testi,
/ 96 sorudan ve 480 Phrasal Verbden oluan 4 Phrasal Verb testi,
144 sorudan oluan 6 edat testi

Bu testleri zmeden snava girmeyin...

lHPMI AKADEM ETMHZ. SAN. TC. LTD. Tt


Yeni Ziraat Mahallesi 659. Sokak No:14/A
Dkap/ANKARA
Tel: (0.312) 342 42 43
Faks: (0.312) 342 42 13
e-mail: iletisim@iremyayincilik.com.tr
www.lremyayincilik.com.tr