FEPAIIMOY KAKAAMANH

EIH THE AOMffi TOY NEOEAAHNIKOY KPATOYS

I

EKAOZEII TOY EIKQZTOY nPQTOY

148

ANTI EIIIAOrOY
« ' H xaXXi^pyeia TT)<; laTopixTJt; em<7T^|jiY]<; elvtxi, Tp6?rov Ttva,ff<puy(A6[ieTpove^euyevta[jtoO» (in. ZAMnEAIOE: .("AofiaTa A>i(jioTixa», 1852, ereX. 7)

T6 (3i|3Xio TOUTO uTtyjp^e [AiaCTTOiY_ei<o8Y)<;avepeuvYjOY] TTJ<; evvota? TOU e6vou<;CTTYJVCTUYxexptjievY)TtepiTCTcoCTY) TYJ<; 'EXXaSo?. 'AvepeuvYjarj TtpaxTixY) xal 6y_i 6ecopY)TiXY). Baaet TY)? evvoia<; TOU ISvouc; StexwYjOY) 6X6xXY)pY) YJ vetoTepY) toTopta a7r6 Y£v£ae<«>? TYJ^ xe«paXaioxpaTia<; xal evTsu6ev xai, Ttapa Tl^ TcoXueOvixe^ 8iafAop9toaeii; [ASTIX TOV SeuTepov 7taYx6ff(ito 7r6Xe(j.o, Sev Ttauei v ' aTCOTeXYj TtavTa iva srcixaipo 6e(ia xal v ' dbrauxoXYJ. ' 0 SUTIXO? x6o(xo<;, 6 OTTOIOI; xpaTei UTto oiovel alpeCTYj TYJV evvoia auTY) EVTOI; TYJC; eupwitaiixYJi; Trepioy^YJ?, 6yi o|A<o<; xal EXTOI; auTYJ?, pXsTrei TOV aoaiaXiaf/,6 UTcoxuTCTOvTa Ttpo TYJ? eiu rcaYxoojxiou ETtiTteSou avaTTTu^Yji; TCOV s6via[iwv, ev(3 6 aoaiaXtffjxoi; rcpoTeivei eauTov (0? [jiovaStxYj SuvaTOTYjTa ava7TTu^Y)<; xal or>vepYa<na<; TCOV eOvciv (PX. n.%. «Sozialismus und Nationen», Dietz Verlag 1976, oeX. 175 Y) «Le mouvement revolutionaire contemporain et le nationalisme», Ed. du Progres 1975, oeX. 5). 'Qc; (iia xaT* s^o^rjv eiStXY) TreptTTTcooYj «e0voui;», OsXYjaafxe va SiepeuvY^owfie TYJV TtepiTCTCoaY) TOU CTUYXPOVOU veoeXXYjvixou. 'AfxeTaxivYjTov xaTY)YOpYj(ia TOU «£6voup> auTOu UTTYJp5ev O,TI 6 0. Bauer OTII; apj(e? TOU alcova ^icnc, sOsTev toi; TtpcoTYjv aTtaYopeuTixYj apy_Y) oiouSYjiroTe opiajiou TYJJ; evvota^ TOU I6vou<;: rb avaXXotoTov TOU «e6vixou ^apaxTY)po<;». Fia TOU? "EXXYjvs? ave^YjTY^OYJ axpipcoi; auTd. "Evac; avaXXoicoToi; «xapaxTY^pa(;)) dtTto TYJC; apxatoTYJTO? [xsxpi TCOV Yjfxepoiv jjia?, 6 OTCOLO? YjTav SuvaTov va Xa^rj oXa Ta SuvaTa 7tepte)(6jji.eva, T6ao fia. tic, avaYxei; TTJ? e^coTepixYji; (SieOvoui;)
TtoXLTtXY)?, OCTO — Xal XUplCO? — Yl" T7)v 8teu6eT7)CTY) TOU SCTfOTeplXOU

xoivtovixou 7rpopXY^(AaTo<;. T6v xapaxTYjpa auT6v, ev avTtOeoei Ttpo? T6v ZafiTteXiov, 6 OTTOIOI; OeTei xa6' eauTO TO epa)TY)(j.a Ttepl TYJ<; veoeXXYj-

149
VIXYJI; EoTopioYpacpia? xai pXe:rei TO 7ip6(3XYj[j,a TYJI; toTopiac; OTO Trapov («"AayLa.ra. Ar)[XOTtxa» xX:r., aeX. 20), 6 IlaTrappYjYOTrouXoi; svaTtoOSTSI OTO 7tapeX6ov xai «avaoa)v6eTei» TYJV VEOEXXYJVIXY) laTopia arc6 TYJV ETtoxY) TOU IlepixXYJ. '0 Za(A7reXio<; dbtoppiTTTEi TO 7tp6(3XY]|ia TOU OaXX(Z£pau£p, Si6Ti Oetopei TTJV TtvEUfiaTixYj xai o^t TYJV laTopixv) TOU EXXrjvto[j.ou Ttou TETOiav SEV Ej^Ei. 'O riaTcappifjY^TrouXoi; OTOV OaXXfjiEpausp. '0 OaXXfxspauEp xai 6 Za[/.7t£Xto<; SEV s^ouv Stacpopa to<; rcp6<; TO axoTtoufisvov. Kal 01 Suo GlXouv TYJV TYJI; 60w(iavixrji; auToxpaToptai;. '0 (XEV •taXXjj.EpauEp va ETCIOT^CTY) TVJV Ttpooo^Ti TTJ? EuptoTtrji; aTrjv TT)<; — xai oyi OTYJV SiaXuarj, OTTOX; auT7) ECTXETTTETO —, TtpocraaOEi va unoSEi^rj [xs TOV Tp6?ro TOU svav xivSuvo. STTJV "iSia auTT) ETCO^TJ Ksptrcou, oi &Yvaxrc'ot vEosXXTjve? slvai «eXXY]vixu^ ojiiXouvTEi; oXaPOI». Kal 6 OaXX(i£pauEp, (JLYJ a>v ZajiTtsXioi;, rrpoCTTtaOEi va E7ri|3EPaicoar) TO rtpaY(Aa, UTtoSsixvuovTai; ETOI TOV TroXiTixov xivSuvo fia. TT)V EupcoTTY). '0 ZafiTtsXioc; UTroSstxvuEi repot; TOUI; Eupa)7taiou<; TYJV [iEaoi TOU EXXyjviafAou 6pYavix6TY)Ta TYJI; ' AvaToXrji; — Tcpa.f[i.a. (Jspaia TTOU YJ SEV YjTav as 6£aYj va xaTaXapr) — xai TTOU Yvtop^Ofis T'I auTO EOTjfxaivE. "Axpa>i; x*paxTYjptdTix6 EV TrpoxstjiEvw slvat, rz&c, IpXETtE (Asaa a' auTYjv TYJV TtpoaSoxia TYJV XUOTJ TOU Y^WOOIXOU ^Y]TYj(iaTOi;. Fia TOV ZafXTrsXtov TO Y^waatxo SEV slvai uTtoOsaY) «xa6apioTaiv)) xai YXwoaoX6Y<ov, «dXXa (XEXXEi xuptwi; va Xapyj TYJV SiaXuoiv EXEI OTCOU GEXEI aTto^aotaOY) TYJ? iCTTopixtoTaTYjc; "AvaToXYjc; Y) sijxap(a.£VY)» ("AajxaTa xXTt., gsX. 371). *A<; TtpooE^tofXE TYJV uTCEp TOUTYJV £(i9ao~») svbc, sXXYjvixGi; PIOUVTOI; TYJV EaTopixYjv CTUVO^TJ :raiou, TOU OTTOIOU TO pi^Xio apxi^si JJ.E TYJV SVEU TlXou? TpaYix6TYjTa, «7tX£ioTa rtaa^ouoa xai jXEYHTTa avE^ofAEVY))), EVOI; <uva TI»: «TYJ<; EoToptxcoTaTYji; 'AvaToXY)?)). Aia TOU EXXYjviafxou aiYoupa, aXXa Yla ^oi6v Ta^a «iaTopixo)TaTYj»; '0 ITaTtappYjYiTrouXoi;, AVTI6sTa, ETri^YJTEl TO «26vO?» d£ (Ala TTEpioSo TY]? V£(»)TEpY)£; lOTOpia? TtOU Y)

svvoia TOU «26voui;-xpdToui;» ffTYjv EupaiTrYj SiavuEi TO uTaSio TYJC; TEXixYj? 8ia(x6p9coaTQ(; TYJ?. To TtpwTOv ^s^aia TtavTOi; loToptxou slvai va s^axpiptiaY) xaXa, oao Y'veTaii TOU? tCTToptxoix; opou? TOU xatpou TOU. ETvat OUVETTW? ^avspYj Y) Siacpopa Ttpoi; TOUI; Suo iSXXoui;. Fia TOV xa0opia(i6 auTou TOU «E0voup>, SEV aTraiTEiTai 9uaixa Trapa Y) aruXY) aTroSfii^Y) TYJ? «EaTopixY)<; sv6TYjTo<;». 'H 'ExxXYjota, jiEoa CTTYJV SiaxpovixYjv auTYjv «£v6TY)Ta», 6a jiTtopEaYj va Ttspiopio-Y) TYJV 'laTopta

150
<TTO TspaoTio 7toXiTix6 Xd6o<; TOU Kwv/vou TOU IlaXaioXiyou, 6 OTtoio?, avTi va TtapaxwpVjaY) TOV sXXYjviajAO co? «£7tl taoi? Spoi?» 8iaoT«07j TTJ? v£a? AuToxpaTopia?, xaOco? Ixavs 6 18io? 6 Ma>a|jie6 [AE TOV rsvvaSio, ETteXe^E 7tpdi;ei? a(A<pi(36Xou «auToxpaTopixou (AEyaXE£OU», xal va (AETapaXy) Ivav voOsujAEvo pu£avTivia[AO OE iSsoXoyta. FiaTl Ps^aia T6 BU^OCVTIO OIJTE ITOTE (j.6vo sXX7)vix6 UITTJP^E (uTtyjp^e am\&c, 6 ouvTyjprjTYji; xal YJ xaT* avaYXTjv ixcppaair] jjua<; eXXyjvtx7}i; 7tai8eia<;), oOTe aixiyw? 6p66So^o. Xtopli; TYJV CTTI^PI^ TOU eirl (AT) eXX>)vixwv Xac5v 6a ^JTav aSuvaTO va auvTYjpiga>) IvavTt TOU ' oiavS-^TtoTE Ivvoia XpiaTiaviajAou, svtp X W ?U T°1-11; Nop[AavSou<; slvai TtXeov T) Pspaiov OTI 6X6xX7)pyj YJ avaToXixofxeooYEtaxT) Trsptoxvj 6a e£iaXa(At£eTo opidTixwi; [Aeato T7J<; xaTO> 'iTaXia? x (Aiav obrotjnr) 01 STaupO9OpiE<; lawoav T&V (iEaoyEiaxov Oi "Apape? aTceTuxav <TTI? TtpaJTEi; aTt67CEipEi; xaTaxTTjen)? TTJI; Kwv/7c6Xew<;, aXXa y) u7r66EO-7j TOU XpiCTTiavi<T|Aou SEV eTtat^ETO (A6vov EXSI. KaTa TOU? xp°v°u? av68ou TOU *IaXa[A, y) Kwv/TtoXyj TjTav 6 (Eva? OTuXo? TOU XptaTiaviOjAou. 'O aXXo?, T^?t8ia? axpips? O7)(Aaffia? y'« T7)v (Aeaoyeiaxy) TcspioxiQ, vjTav TJ XOCTW 'IraXia xai SixeXia, TTOU ExaTaxTTQ6r)xav daro TOU? "Apa^E? Xiyo (AETIX TTJV 'lortavia. ©a Eatb^sTO r) Kcov/TcoXyj, av 6Xr) TJ Mso6Y£to? eiTEipTECTTIX-xep ta T<«>v 'Apa^wv; 'H apafhxY) aTrwSYjay) OCTT' TTJV Msaoysio auvspTr] (Aeotp TWV NopjAavSoiv xal TCOV 2Taupo<poptoiv xal QXI arro T6 Bu^avTio. OE Sraupo9opi£?, Ttapa ra ETtixpaTouvTa, SEV xaTEOTpeipav aXXa IStoaav ^COTJ OTO Bu^avTio, rb OTCOIOV, Xoyw TOU xoivou «E^(OTeptxou ExOpoun, Eupyjxs Tp67tov lOTopixyj? ffuvEpyaoia? [AE T6 "laXafA, COCTTCOU (Aeaco TOU xpaTou? TV}? Nixaia? va xaTaaT^OT) TOU? Totjpxou? EOOJTEpixY) TcXfiov TOU opyavtajAou TOU xal fAsacp TOU (AuaTixtojAOu va pprj (Aiav TauT6T7jTa dbrsvavTi TOU?. AEV aTtaiTouvTai iStatTEpE? VTpu^yjOEi?: ol yaXa^iE? yuaXtvs? xavTPei? f^6 T0 (Aaupo OTTJV (AECTITJ slvai «OToXt8i» TWV yuvaixwv 6X75? TTJ? avaToXixrj? apaJJtxTj? xal JATJ. AUTE? apxyjOev 8ev yjaav Tcapa «9uXaXTa», Ttou uxoTto Eixav va ((TtpoaTaTEiJ'ouv)) am' TO yaXat^io JA«TI Toiv Popsiwv... TOUTO? 6 y£vix6? «avTi8uTi(j(A6?» wcpEXyjae TtpaxTixa xal 6EwprjTtxa TO Bu^avTio xal ErttfATjxuvs TTJV EoTopixT) ijTcapJ;?) TOU xaTa TsaaapE? TTEptTtou atGvE?. ' Apxst (A6vov vaCTXE^OTJxavsi?, ri avTtTtpoatoTtEUE r) xaTOirivY) laXafAixrj 'AvaToXvj OCTCO TOU? tStou? ax6[Aa TOU? Xpovou? TOU "louaTiviavou: §Tav ISioi^E a7co TVJV ETCtxpaTsia TOU TOU?

151
sXXYjvsi; ao<pou<;, TOUTOI xaTEipuyav CTTTJV auXyj TOO Ttspcnr) rja Xoo-p6r) xal 6 "louaTiviavoi; avayxaaOTjxe ETCTI va TOUI; SexO*} (BX. Tc.^. J. H. Krause: «Die Byzantiner des Mittelaltersn etc., Leipzig (Nachdruck) 1974, asX. 293). Meora as TOUTTJV TTJV TrXaaTT) tSEoXoyia TOU KsXXTjvixou Bu£avTiou», TJ EXXaSixv) (cMsyaXY) 'ISsan 0a a7toppo9T)07) xaOe spyo TTJ? Stavdirjo-Tji;. KaiToi TO T£XO<; TTJ<; «MEyaXyj<; i;)) Ssv slvat TO '22, OTTCJC; xax&t; vo^eTai (T6TE mjji(3aivEi r) 8[eu6sT7jO7)» ToO «£6vtxou» xpaTou<;), aXXa T6 1878 (TOTE ai £va iaTopixi £(i7r68io (AETa^u sXXaSixoO xsVrpou xal Koov/7roX7)<;, y) BouXyapia), YJ SpaoY) TYJ? (o? TOU^ (iaXxavixoix; 6a TrapafiEivv) Ttpocpavoi? a[ieicoTY) cii; Trpoi; TTJV SisOvyj xal v) fisyaXir) xpr)ai(ji6TY)Ta TYJ? 7rpo<; TTJV xaTEuOuvdrj TWV «£vSos6vixoiv» oxoTifiv, SirjX. T'Jjv TrXTjpyj TaOTtav) 'ExxXr)aia<; xal KpaToui;. KaTa TTOCTOV jiEcra as TOUTO TO tSsoXoytxo TrXaiaio xal Tic; (3aXxaauv6y]xei; TTJC; TtpayfiaTixiTTjTai; (SioixirjTixy) auTOvojita, xoivoTTJTEC;, apjjiaTfoXixt xXTt.) (jL7r6p£Os va XeiTOupyiQaTj 8,Ti Trpoo-ccpEps 7) 'EXXaSa (i<; xpaTiXT) ETn^avEta, aTroSsixvuEt y) tSia yj xal TcoXiTtxrj toTopia (J.EXP1 T WV Y)(Aspoiv jj.a<;. Ta rtaXai6T£pa SuvTayjiaTa (TuyxaTEXsyov jaETa^u TWV ruoXiTixwv eyxXir](jiaTcov xal TYJV «Tcaps|j.7t68iaiv TWV sxXoyEwv aTTo TYJ? aax^eretoc; TWV exXoytxGv auTwv SixaicofidtTcov)) (^X. TT-X. E. 'AicooToXoTrouXou x.a.: «T6 FIoXiTtx6v "EyxX7)(xa», 'ASyjvai 1978, a£X. 37). AsSoixEvou OTI xaTa Xoyixvjv a7u6X7)c;7] [XTtopEi xav£i<; va TrapEjjiTToStoT) 6 "tSiot; lauTov a7t6 TOU va i^TJ^toiQ, TEXixaic; r) Ivvoia TOU MitoXiTixou syxXigjiaToc;)) auvwij;i^STOCTTYJVaTtox1}) obio TIC; ExXoyst;! *H vooTpoTtia auTT), TCOU 7tpoi)7roOETEI (SEJiaia TTJV iSsoXoyixv) ouv67)XY) T^C; «e6vtxT)(; Ev6T»)TO<;» (Ssv Tuv^aia 7j T6ao <Juxv7) £^i^Xrja7) TWV voy)(j.6vtov TroXmxtov (za<; yia TETOIO...), SiaTYjpsiTai [lEv^pt Ttov 7)(jLEpt«)v (j,a<;' av oyi 8ia TIXOU xaTavayxaCTjiou, a<pou auTo<; SEV 6' aTtoTsXouas (j.eTpov «7tpoOTaoia?» TOU SuvTayjxaToc;, JJ.E aoTuvofjiiXEi; xal aXXr)? tpuoEax; IH^ECTEI; SioixyjTixEi; SiaTa^En;, EVIOTE 8£, oXtyov 7rp6 TCOV ExXoytov, xal TYJV aTTEiXyj, "[ocot;, Tcspl adbroxXEiafAOU 1x716 TOJV xpaTtxwv a^ico-

'0 Tp6:ro(; TOUTOI; XeiToupyiai; TOU Koivo|3ouXiou EV 'EXXaSi SuvaToc;, SI^TI jj.ETai;u TOU EXXrjvixou Koivo(3ouXtou xal T<OV avTioToij(wv EupcoTtai'xtov uTtyjp^E YJ E^Yj^^Sia^opa: svej) 6 xotvojiouXeu-

152
Tix6<; 0£a[i6<;CTTYJVEuptoiTY) 7tpou7TY)p^e TYJ<; evvoiai; TOU «Xaou» (|3X. TT-X. R. Kirk: «Lebendiges Politisches Erbe» (Freiheitliches Gedankengut von Burke bis Santayana 1790-1958), Zurich 1959, aeX. 158 x.e.), ffTYjv 'EXXaSa 6 «Xao<;» 7ipou7tYJpi;£ TOU Koivo|3ouXiou. 'Eva> <7TY)v EupcoTtY) 01 IVVOIEI; TOU «Xaou» xai TOU «i6voui;» av£xaXu<p0Y)aav (Aeaa) |zia<; CTuyxsxpijiEVYji; iaTopixYJi; SiaSixaaiai;, TYJ<; bnolmc, xupiot; 9opea<; UTTYJP^E YJ iaTopixYj Siaxpicir) "ExxXyjaiac; xai KpaToui;, aTrjv 'EXXaSa 6 «Xa6<;» Sia TTJ;; ap/TjOev kmSiaty^sio^ ((OpyjoxeuTixTJ!; 6[ioio(j.op9ia<;» eTeOyj TcpouTtoOeay) xa0e (icXXifji; TroXirixTJ; SiaStxaaiai;. «Aao<;» 8s 9)Tav •/) 'ExxXyjaia. To Ttou wS^yiriffs TOUTY) yj anoSeixvusTai Si' aTcXTJc; ouYxptaeax; [is aXXe? Y EtTOVtx ^ v) BouXyapia xat Y) FtouYxoaXapta. "OXa TouTa eyops va Ta axe96ou[i£ TeXoujxeva [ze TYJV u7t6aTa(j7) TTJI; 'EXXaSo^ wi; xpaToui; TOU SUTIXOU xoa(j.ou. Meaa OTOV xoa(j.o auT6v, UTr6 Ti<; SeSofilvei; TOUTED xotvcovixsi; auv6rjx£<;, vj TrpayfiaTixY) xpiTJt[i6T7)<; TYJ<; 'EXXaSo^ OUVETTOCTOUTO <TTO fArjSEV. 'H 'Af/.Eptx'J) SEV avTil/ETfamias fie ivav SXXov Tp6:ro TOC (jieTaTcoXEjiixa 7rpo|3X^[j.aTa TT]<; MsaoyEiou. 'EOscopYjaE arcXwi; TO TrapeXOov aav Iva avaXXoitoTo 8s8o[XEVO. Kai TOUTO Ps^ata SEV slvai &O-XETO [JLE TOV ysvixwTEpov xai XapaxT^pa TTJ<; afiEpixaviXYji; TtoXiTixrji;. Fia TTJV 'Afispixy) YJ svvoia TYJI; EXeuBsptai;, TOU aT6[xou, TYJI; la6TY)To<;, TOU TrpoacoTrou xX?t. oXtov SCTOV aTtoTsXouv TOUI; tpopeu; TY^I; ^oXiTtxY)<; laTopiai; TOU uTtoXoiTtou SUTIXOU x6<T|jLou, aTTOTEXouv auvTayfJiaTtxa SsSofxeva, e^ ap/YJi; SsSojisva iSEoXoyixa TtXaiaia, Ta OTtoia Ssv EX^YJTOUV TYJV
TTpOatOTtlXYJV (JouXYJOY], aXXa TY)V <TU!i[0.6pCp<iXJY) TOU aTOflOU TTpOi; aUTa.

Oi EvvoiEi; TY)? EXEU0Epia^, TOU aTO[j.ou xXrc. SEV EupsSYjaav CTTY)V ' AjXEptxYj, aXXa ETsOYjaav E^ ap/Yji; co<; auvTay[iaTtxa SsSofxIva yia TOV aywva TYJI; avE^apTYjaiai;. Kai Tcp6<; Ta EXTOTE TrapEfisivav avaXXotcoTa 86onoia ouSsti; a(X£pixav6<; a^ipaXXsi. TOUTY) YJ

Ssv EJ^EI (i.6vo ETTI^TWCTEII; uic, itpoi; Tot EacoTspixa xoivwvixa 'i8ia<; TY]? ' AjjispiXYJi;, STTOX; 7t.}^. TYJV [AETajroXEfiixYj [XETaTOTUIOY) TYJI; TroXiTixY^i; aYjjxo'aiai; TOU ajispixavixou NOTOU rcpoi; TO (3op£ioSuTixo T[XY](j.a, aXXa xai w<; 7rp6t; TYJV "iSia TY)V E^toTEpixY) TroXiTIXY). ' H ' AfispiXY] SEV ^YJTEI 7Tp6aa)7ta OT'I? xaTa TOTCOUI; x&pec,, aXXa, (xe TYJV afXETaxivYjTY) TTioTYj OTi? apxE? TY)<;, (x6vo «auvspyaT£(;». TOUTO Ps^aiaCTYjfiaivsijjuaxaT* ouaiav TroXiTixYjv aTco^svcooY) ETCI jxaxpoxpoviou ETriTTsSou. FiaTi oi «auv£pyaT£<;» auToi Ssv slvat EV TtoXXou; EIJIYJ

153
LStOTeXeii; EXTrpoatoTtr^oeic; (xal (3a0UTaTa avTiSuTLXol CTTTJV aTa<TY) TOUI; «<; as CTJ^EIO E^co^pEviofxou), ol OTTOUH (Jaaixa Ef TTJV TtpayjiaTixT) ETtacpT) [A£ TtpoacoTra xal (ie TTJV TtoXiTixTj xaTaoTaen) ^. ® a [**? SoOT) YJ suxatpia va TO SiaTuaTcoacoj/ECTTTJVTrspt' EXXaSoc; co^ TTJV ETtia/jfjirj CTujjwiEpt/popa x6[j.[iaTo<;. 'AvaXoyxj Ttpoi; TYJV LSeoXoYtxTj SojiY) uTf/jp^eCTTYJV'EXXaSa xal rj XsiToupyia TCOV xofAfiaTcov. KaTa TTJV TroXiTiXTjv 6scopiav, TJ Ivvoia «x6[a.(0.a» aTTOT^XstTai dtTto Tpta aToixeia: TOU^ OTtaSoui;, T6v apyjrjyo xal TOV [iETa^u auTcov SEOJJIO, TTJV Siav6T)OTj TOU x6(ijjiaTO(;, SrjX. TTJV xoji(/.aTi.xT] LvTsX^iyxEVTaia. To TpiTO auT6 OTOI^EIO, Xoyco TOU eviaiou iSsoXoytxou TrXataiou EVTOI; TOU OTTOIOU Tjirav u7to^peco[XEva va xwTjOouv TOC x6[X[iaTa, Ssv TjTav SuvaT^v va uTrap^Tj, 1x900 Ta ysvtxcoTEpa TtXaiata TT]<; «E6vixTJ(; TauTOTTjTO(;» ETrpETTE va JtapafiEivouv CTTa6Epa. Ta x6(i(J.aTa ETOI UTTJV ' EXXaSa aTTOTsXouvTai fiovo OCTTO apXTjyoix; xal , TOU TpiTou aToi^siou OVTO? a8ta90po7rotrJTOu EVTOI; Trj<; 6(zotTOU «Xaou», TauToaT)[jLou JXE TO «!6voi;», fzs xupiav cruvicrTcoaav EXSIVTJV TTJ<; «6pT)<TXEUTixTj<; xoiv6TT)TO<;». AEV slvai Tu^aio &TI xavEva TCoXiTixo xojifxa EV ' EXXaSi SEV eyrei tcrropia, OUTE STI, 8Tav ol apxTjyol TCOV xo(A[a.aTcov SiaTsXeaouv TrXeiovsi; TETpasTiec; 7rpco6uTroupyoi, avaxTjpuatrovTat «eOvapj(ei;»-.- «'E6vapy_ec;» aXX' coi; km TO TrXsiaTov «7tpoSdTe(;»! AIOTI axpi(3co<; Sev u<ptaTaTai [xia xetPa9eTr)" (a,evTj aTTO TTJV ysvixcoTEpT) ISsoXoyia Siav6T)aT), TJ OTrota 6a TjTav U7r6XoyTj — OTTOX; TOUTO slvai TJ ^uaixT) Ta^T) Tcpay[j.aTa)v xal T6t8to TO voTj[j.a TTJ<; 'laTOpiai; xa66Xou — yia TIC, r:pa^£i<; TCOV TtoXiTtxcov. '0 xa6e TroXiTixo^ slvai ETOI Ttpoacoiuxa uicoXoyoi; xal xpivsTai TjSirj EV oaco ^TJ! To Tcpo(3XT]jj.a TTJC; aXV]6eiai;CTTTJVluTOpia, STjXaS-y)
TTJ; 8tapXOU<; Xal OuSsTTOTE TTEpaTOUfiEVT)!; EpEUVTj? TtEpl TCOV

TCOV iCTTOpixtov TrpoocoTccov (xaTa (XEL^ova SE Xoyov, OTI Ta Ircl TTJ<; TToXtTtxa TrpoacoTra TroXXsi; ^opsi; O^TE xav ap[i6Sia sivai va ; \Sisc, TCOV TI<; rcpa^Eii; xal OTI TTJV Eu6uvyj yt. * auTe? eY_et TJ xal 6yi rj ISta T) TtoXtTixT) TjyEdia [ua<; ^topa?), Xoyto TCOV yEvixtoTepcov GpTjdXEUTtxcov TcapaCTTaCTecov, STTCOI; E^TjyoufXE as aXXrj 6eaTj TCIO xaTco, TtapajilvEt EV 'EXXaSi xaOoXixcot; ayvcoffTO. '0 tSeoXoytxoc; x^P0? oXcov TCOV xo^.[AaTcov uTrspxaXijTrreTai ITOI ATCO TTJV 'ExxXyjata, TJ OTroia Evspyst co<; «£yyuTjTTj<;» TCOV LSsoXoyixcov TTOU 6a xivv)6ouv Ta x6[i[iaTa. To Spyo TTJ<; filvai xaGapcoi;

154
XOCTfllXY) SpaOTYJpldTYJTa CTTOV X&P° TYJ<; TtoXlTlXYJi;, 8iaX£lpt£o[Jl.EVY)<;

EVICTS av£u 7ipoax'*)!A*TWV xal XeTtTOTara ^YjTVpaTa e^caTeptxTJ? TtoXiTIXYJI; — &pa xa6opt£ouaY)c; xal ra opia TYJ<; eTcioi^fxou xp<XT«a)<; ?roXiTIXYJI; — , O7tco<; TT.X. ITTYJV Trpdo^aTY) TtspiTtTcoCTY) auvavTY^asa)? TOU MTrapi. 'ExEi 7) 'ExxXYjaia ETtavEtrraTrjaE ei; airiaq jxia<; IxGetTYj^ jzaxeSovtxtov e[x6vwv, Ttveouaa ra (iupta 8aa xara T^<; yeveTeipai; TOU 'louoTivtavou. rioi6<; ofxtoi; (j.a<; Xeyei, 8n. sva?, XIVOUJAEVOI; xal ^piqaitwv ra Si)ttoxpaTixa 7rept6(i)pta TCOV euptorcaixoiv xoivwvtcov — SyjXaSr] Ttou aTroreXouv xoivwvtxei; xaTaxT^aeic;, xai 6j(i (3iTpive?, xal TTOIJ ol iravrsi; elvai uj va aepaoOouv, etre apXTjyol xparoiv etre TOU Bartxavou — xal S7u8ia>xovrac; va aTtoSsi^T] frjv «s6vixyj» vooTpoTrta xal xparixv) 8padT7)pi6TTjra T^<; EXXaSixTJ^ 'ExxXyjotac;, HE a9op(/,7) TYJV EX0EOY] aurr) 8sv r6 7reTU)(e; Kal Trota slvat ra TTEpiOcopia TTOU acp^vsi Y) 'ExxXirjoia (JLE TYJV
T)<; aUTY)CTTTJVETTiaTjfXir] XpaTlXY) TtoXlTtXY) y ta
T*

^ta

"Eroi Xoirc6v xa66Xou Ttapa^svo 8sv slvat TCOU Y) ETTtorjiiY] xparixT) TtoXiTtxT) yia r6 tSio 0E(J.a TtepiwpiaOrjXE a7tX&i<; va Ttapa-nr)prjorj, OTL «YJ tSia SEV a[i<pia(3Y)TT)<J£ TTOTS rrjv auvTay^aTixv) 8o[XYj TTJI; yeirovo^ ^eopai;)). ' H sxeppacnr) slvai x<xp«XTrjptaTiX7j TTJI; CJTEVYJI; vofjuXIOTIXTJI; voorpoTttai;. Bspaiax;, TrpopXyjjjia avaSiara^sax; TOU x^P00 TWV BaXxavitov uirap/Ei xal TiBsTat oiya-crtya, 600 atya TrpoxcapEt xal Y) avaTTTU^rj TTJ? auyxpovyji; TEXvoXoyia<; xal vauTrYjyixrji;. 7cp6pX-yj[xa HauvTayfjtaTixTJi; 8onrj?» uTtapxsi. yia oXs<; T'K; auvSlovTai. [xe TOV x^po TOUTOV, xal axpipoii;: (iovo TJ avay(oyv) TOU TrpopXrjjiaTOi; a' auTo TO rtXaioto 6a (XTropoutiE va T6 apv)... 'AXXa Pe^aia axoTtoi; (ia<; SEV slvai va au^Y)Trja(<)(j.£ Tcipa TtapaTTEpa yi ' auTa. ©EXvjaafiE va TtapaTTjprjacjfiE aTcXaii;, nS>$ YJ iroXtTixyj TYJ<; ' ExxXYjota?
ETTl EVOi; 6£[iaTO<; (jlTCOpEl Va xaOYjXtOOY) TYJV ETUCYJfXY) TloXlTlXYJ TOU

KpaTout;. Elvai avoYjata va XE(J.S OTI 6 «£XXY)voxpiaTiaviff[j,6^)) Elvai uTtoOEUYj TOU TtapeXOovTOi;' stvat [Ata xaTaaTaaYj TtavTa avayxaffTtxY) xal icapouaa yia TOV EXXYjvixo X&po Xoyto TYJI; "iSia? TOU TTJ<; xpaTtXY)? Be^aia — 0a [x^opoutrs va uTcoTovOopuoYj xavElt; — , av SEV IXYJ YJ ' EXXaSa TYJV TtoXiTixYj yvtoaYj TWV 7tpopXY)fj.aT(ov TY]I;, TYJV lxouv aXXoi xal apa SEV ucptaTaTat X6yoi; TWV OTTOICJV avYjcruxiwv. To 7tp6pXY)(xa ; SEV TiOeTat f/.6vo ETOI. "OTav [Aia x^pa SEV [wropEi va oa)VTovtu6YJ TYJV ouata TWV TtpopXYjfjiaTtov TYJ<; xal va E^supYj Tt?

155
TroXiTixe? [iE068ou<;, T£TE elvat uTtoxpswjxevT] va vo[xiCrj 6ri [ Ta XUCTYJ [X£ Ta OTtXa. Fia v ' ayopa<nrj ofi&x; xavsu; 87tXa — ISiaiTspa aiqjAepa Ttou [xe TTJV avaTUTu^Tj TTJI; TEXvoXoyta;; Iva TtoXsfxixo aepoTtXavo XOOTI^EI, 7tepio-a6Tepo cm' 6,ri 6X6xX7jpoc; 6 TrpouTroXoyiajxos T7)<; 'EXXaSoc; — , j£peiat|eT<xi Saveia. "OTTOIOC; Savsi^ETai elvat UTCOva TcX^ptovyj r6xou<; xai yia va 7rXy)pa)CT7) TOU<; TOXOUI; elvai ' avepaayj TOU<; 96pou<;. "Orav 8(iw<; 01 96poi avepaivouv, XtyoaTeuei TO 4"°!^^ xa' T° Ya^a *•<*&£ rcpwt. "Orav oi 96pot SivtovTai to? TOXOI, Ssv ytvovrai £7tev8uaet<; ae TtapaytoYixoui; rofAsti;, 7^ OT&V otxoSofiixo Tojxea, (xe aTtOTsXeajxa v ' ave|3atvouv ra voixia, v ' ave(3aivir) YJ avepyta, xal yia v ' avTifieTWTriaO^ 7) avepyia, v ' avsp^ 6 7rXT)6wpia[x6(;, 6 OTTOIO^ [xs TTJV aeipa TOU ave|3a^ei ra TtaTtouTaia, r6 <jjio[ju xal TO yaXa... "OTav 6X* auTa avepouv, SuaxoXeueTai T6 jxa^efxa Tciv ipoptov, SyjjxioupYeiTai xotvcavixv) acrra6eia xai Tapa^ei;, xai elvai axpipaii; T6TS TTOU 7) xt>>P« X avet °)Tl ev6[jii^e TTOX; (XTtopoOas va xepSiaT) (ie Ta oTrXa. ' H TtoXmxT) iaTopta TT^I; ' EXXaSo? elvai TJ atj'euSeoTepT) aTc68ei^7) TOUTWV Ttiiv 0eci)p7)(xaT(>)v. Kai oXa TouTa [JLE T6 SeSojxevo, OTI 7) 'EXXaSa ff^(xepa elvai [Ata x^P* eupwTraix^... OuSsii; ^uoixa a[Acpe|3aXe TTOTE, STL oi TroXiTixoi exouv TOU<; «eiSixou<;» xai TOU<; «au[j.pouXou(;» TWV. TO>J<; EIXE xt' 6 Bevt£eXo<; OTO irapeXOov, OTTW? xai oXs<; oi xupspv^aei.!; TOU x6ofxou. ' H rcoXiTixT) 6(xto<; lxet 8o(i7j pioXoyixou 9atvo(a,£vou, OTTCJ^ eva? (juxpoopyaviofxdi;, xai SEV [XTtopeT va CTE «Et8ix6T7)Te<;». 'Evexe1 TOV TtapayovTa TT^C; aTrpooSiopii;, 57tto(; xai 7) tSia TJ ^toT^. "OTTCOI; TT^V ^wr) [XTropEt va TTJV JXEXETOUV «ei8ix6T7)Te?» aXXa [x6vo 7) auvoXT] yvcooT) (ATiopei va TTJV xaTavoTjoT] xai va TTJV EpjXTjveueTT) xaOs ^opa, ITOI axpipto<; xai TYJV TroXiTtxv) 8sv (xrcopouv va TTJV xaTsuOuvouv oi «ei8ixoi» aXXa TJ auvoXTj [iiai; xwpa<;, TTOU xa0E ^opa £X(ppa£sTai fie TYJV xojXfxaTixr) IvTEXXiyxEvToia, axpipco? SrjX. 8ta TOU TrpayjiaTo^ Ttou SEV uTrapxsi OTTJV ' EXXaSa, a^ou TO TrXaiaio TYJ<; «£0vtxr]<; l8eoXoyia<;)) npinei va JJLEVTJ TrXaaT^ xai E^efXTrsScofiEvo. 0eXo|j.e jiVjitco^ Sva TrapaSsiyfjia; — "Eypavpav xai TI SEV Sypa^av oi «elSixoi» TOU Ttepaajievou aic5va, OTav apxiaav va i TO. 7tpopXV]jj.aTa TWV ^aXxaviov, yia TOUI; BXaxoui;, TOU<; TOUI; 'AppaviT6(3Xaxout;, TOUI; KouTo6(3Xaxou<;, TOU<; SapaxaTaavaioui; xXu. — oXcov TJ xaTaytoyi^, xaTa Ta ETUTayfxaTa TTJ<; «E0vixrj<;)) ioTopioypa^iai;, avayofXEvvj OTYJV apxaia 'EXXaSa! Ti TsXixco? [xaOajxE xai ^spofXE T6 aiyoupo yi' auTou<;; Kai xaTa Ti

156
TTJV TcoXtTtxT) TY)<; I8ia.c, TTjc, ' EXXaSo?; '0 AsXir)Yiavv»)<; o-rov 8ta8po(j.o CTTO auvESpto TOU BspoXtvou EJAEIVE, OTTJV a'tOouaa SEV [iTtYJxE... Kal 6p6co<;. Ai6ri ETnjys ^ «onj|j.(3ouXou<;» xal «Et8ixou<;» <re f«a STCOYJ) TCOU aT7)v Eupam?) ot ESsE? sfyav Tipo TtoXXou [a.£Ta(3X7)07J as xoivtovixsi; SiaSixaffte? xal Ta TipopX-qptaTa T^C; TtoXiTixij? apxiaav v ' a^oxToOv TOV xapa^^P* T^? oiovei e7tiaT^(A7)(;. AUTO TTOU EY_EI o~»)(ia(Tia slvai OTI TOC TipaYfAaTa yia (J.ai; TtapajAEvouv TravTa TaiSia. ' H 'EXXaSa 'iyti E^WTspixa 7rpo|3X^[xaTa (napa^svo 6a ^Tav av SEV EI/E)' auTo 6[iu>c, TTOU SEV Si.a6eTei aav X^P* e^v«t xarcoia 6E(opta, Ttou 6a [juropouas v ' avTircpoTEivirj yt" auTa. IIapa[j.evo[j.£ TtavTa O^TO ininsSo TWV «s6vixtov Sixai6)v», SyjXaSY) <TE XOCTI TTOI> ouSfili; UTto^pEOUTai va TEXtxak; iiTt' S^. Mlaa a' auTa [XTropouv plpata TravTa Ta wTEptx^? 7ioXiTix^<; va ppiaxouv TOU<; Tp6:rou<; TOJV, 6fico<; xal v ' aTtoTsXouv ^opsti; xpaTix&v SiExStx^astov, a^ou y) SEV 8ia0£TEi xaTioiav EaToptxTJi; xal 8^1 tS£oXoyiX7)<; (j.6vo XEiToupyixoTTjTO? CTXE^. '0 8iavoou[j,£vo<; OTYJV 'EXXaSa, a<pou (j.6vo ESEoXoyixa Elvat xp^ffl(JLO<;) elvat <puatxo va ixi T^v Ttpoo-irjyopta TOU «xouXTouptapY)» (yta T6v OTTOIOV p^ata Ta 7cpay(iaTa ouSEfjiiat; (XETa(3oXyji; TJ E^£Xt^£o>i; Elvat ETitSEXTa!). '0 7rpay[J.aTixo<; SJAGX; Stavoou[xta<; x^pai;, 8V]Xa8Y) 6 taToptxa XEtToupywv StavooujiEvo?, SEV oxe(IYl !*£ TYJV «8tav67)07)», Ta «ypa[a.(j.aTa» xal T'I<; KTE^VEI;)), aXXa fjts TOV Svjjioaio 7tpou7roXoyto(/.6 TYJ<; j(copa<;! Elvat TEXtxa auTo? TTOU E7rE^£pya^6(jt£vo<; TtpopX^ptaTa — xal yta TOUTO ps^ata TrpsTtEt va Z,ipv] rl cx£<pTOVTai xal aXXot Ttavto a' auTa — UTcoSEtxvust Xuasti; xal E^otxovofist TOV 87)(j.6CTto TtpouTtoXoytofxo xal Tl<; aTpaTttoTixsi; Saitave?. HE ^topEi; TCOU •/) TETOta StavoTjarj TsXst UTTO Stw^T) xal av SEV xaTa>p6a>07J v' aTCO[j.ovw07) xotvcovtxa 0a a<popio0^ ETCtayjjjia, drcax; o'T'J TOU KaJ^avTaxy), slvat ETc6(j.Evo r) E^WTEptxy) TcoXtTtxTj va ) [it TTJV ayopa OTtXwv... Elvat axpox; xapaxTY)ptoTtx6' (j.EXsxavsl<; orcoiaSi^TCOTE EXXr)vtxy) «toTopta TWV VEWTEP&JV XP°" vwv», ijTot TY)v laTOpia xaTaax£UY)<; TOU vEOsXXTjvixou xpaTOUi;, slvat SuvaTov va 7tXy]po9op7)9^ Ta rcavTa EXTOI; ATTO sva: 7tois<; SiaStxaatsc; T^I; StsOvou^ TtoXtTtxiji; xal TV)? uTtoXoiTtou toToptai; u7tay6pEUoav svSsY_6|j.EV£<; XUCTEK; £Tcl ouyxEXpijisvov TcpopX7)(j.aT(ov. AEITCEI Ps^ata rj 6r)TEta as avaXoya TtpayjjiaTa, yj OTcota, xal av ax6(iT) uTtapxv) T) StaSsoY) v ' dbTOXTY]0YJ, xa66Xou eiixoXo TcpaxTtxa 8sv slvat (jtsaa O-TYIV xXetdTo[ita? «£6vix7)(;» tSsoXoytai;. FtaTt, av rcajiE xal OE dcXXoui;

157
xal iStaiTEpa a* EXEIVOV TOU Aixatou, TCOU aTcaiTEi xdbcoiav tcjTopta? xal taTopia? TYJ? OiXoaotpia?, 6a TcapaTYjpYjaconE axpi(3co? T& tSto 9aiv6fi£vo: yvtocJEi?, OyjaaupiofiaTa Opavtou xal aTcouScov, TYJV EuauvEtSYjTYj toco? |Aa0YjT£ia TYJ? «[j.ET£XTcai8Eucn)?», (ia 05(1 voYj[iaTa. ' H oucria TCOV TcpayjjtaTCOv TEXixa Siatpeuy61- Fi ' auTo axpi^G? 8X0 TO Atxato o-TYjv ' EXXaSa avayETat TsXixa OTOV «vo[io6ETir)», 6 OTTOIO? ETCTI XsiToupysi co? elSo? MCOUOECO?, JJ.E fjuivo xptT^pio TTJV u7toxEi[j.EvixiQ TOU xpicnrj TCOU ETciSicoxEt TtpaxTixa va xpaT^ov) TTJV LSeoXoyix'}) UTtap^T) TOU xpaTou?. "Av yia TOV EupcoTtaiov vof/.ojj.aO'Jj uTcapxi1) >J 6v)T£ia aTYjv lOTOpia TCOV voY)(iaTCov — auTrj TCOU E8v)[j.ioijpyirjO£ vj axoXaaTixT) 91X0<ro(pia TOU [AEffatcova — , yia TOV iXX/jva <juva8EX96 TOU, 6 OTCOIO? avaX6you EjiTCEipia?, Ta vo^jxaTa 6a elvai xaT ' avayxYjv HTcpoCTtoTcixTji; xaTav67jCT7j?». "OTi X.^. T^ «8ixaico[jia auToSiaOsCTECO?» SEV TexjzaipETai xaT* avayxYjv aTc6 TYJV «Xa'ixY) xuptapxian, OTCCO? TOUTO a7cavTaTai CTT'I? Oscopis? TOU Vittoria 9.6., SEV Elvai 6s(ia (AeTEXTcai.8euTix^<; fiaO^TEuaT)?, aXXa 6s(j.a [xeToj(>j? a* ivav aXXov TcoXiTtap.6. TTJ? [IETOX^ SigXaSy) EXEIVT)? TCOU sTcexsip^6-») v ' dbcoxTYjOYJ, aXXa Y) axajjuj'ta TTJ? OpTjoxEUTixrj? ISEoXoyiai; SEV TO ETCETps^E. Ta TcpayjjiaTa auTa Sev Ta XEJIE £[J.Et?, aXXa o^oXoyouvTat crra ETctcnf)(ji6TEpa TCOV XEi(a.Eveov TOU EXXrjvixou xpaTOU?. "ETat TC.^. T) EidTjyyjTtxT) ExOeavj TOU UTCoupyou SixaioouvYj? TOU '75 yta T6 UTcap^ov SuvTay(j.a, Tcpo? SixaioXoytav TTJ? «Tcap" yj(itv aaTaOsia? ETCI T6aa? (xal Evvosi an6 UTrap^eco? vEosXXrjvixou xpaTou?), ava9Epsi TCOV SXXcov CTTO E8a9. 7 xal Tcepl ((ELoSucrEco? TTJI; vofioBsTixyji; E ei? Ta? saxaTa? XETCTOfXEpEia? TCOV v6(Acov». "OTCCO? SrjXaSr) 6 [xa07)T7]? TCOU SEV ejiaOe TO [ia6Y](jt.a xaXa xal iJ;sXXi^Et Y) 6 [ia6Y)fj.aTtx6? TCOU SEV 5epsi va XUOTT) T6 TCp6pXr)[xa xal jiTcepSEUETai cm? Tcpa^ei?, STOI xal 6
VO(jlo6£TY)? Y) ol CTU^YJTOUVTEi; T^V VO(J.O, EJ^OVTa? XaTIX VOUV XOCTCOIO i;£VO

TCPOTUTCO aXXa jiY) SuvajXEvoi va [JLTCOUV aT6 voYjjxa TOU xal OTYJV ouciia, ccslaStJouv si? Ta? XETCTO(A£pEta?» (TYJV StxTaTopia ^spaia ouSsl? TYJV YjOsXE auvEiSYjTa), (is aTCOT£XE<T[Aa TYJV xaTa Tcpa^iv avtoxupoT'')TI't T&v v6(j.cov xal TYJV avuTcap^ta xotvcovixco? XEiToupyouvTO? Stxatou. SUVETCCO? 6 «XaT* OtXOVOpttaV)) Tp6TCO? OtTCOVOfiY]? TYJ? StXatOtJUVYj? OTYJV

'EXXaSa Tcapa(j.£v£i EX TCOV TcpayjiaTcov [ita avayxata xaTaerraaYj, OTYjpt^ETat SE auTo? co? [AE6oSo<; TcavTa CTTI? «Tct6 TcoXXs? 7cXY)po<popts?» yia xaOs uuyxExpifisvYj TCEPITCTCOOYJ. Ou86Xco? CIUVETCCO? EXTcXYjxTtxd, OTI 6 i|;eo8o[iapTupa? <JTY)V "EXXaSa xaTavTYjas Iva ETcayysXfxa E^ taou

158
a£io7iperce<; (*£ SXa TaXXa... To ZuveSpio TY)<; BievvYji; GsXrjoe va avaSiaTa^Yj TOV x*PTyl Tri? Eupa>7rYj<; (iaaei, TWV avayxaiv TYJ<; s^eXi^Tji; TOU xa7riTaXtojj.oO Sta TYJ<; evvota<; TOU "E6vou<;: 6yi TO Territorium TOU TraXaiou <peou8apj(Y) eva KpaToq, aXXa «2va "E6vo<; — eva KpaTO<;» YJTav rj vea ap^Y) tou avTa;roxpiv6TavCTTY^VavaYXYj T&V Steupufjievwv aYoptov. Kal Yla v(* E7nT(j}(ouv Ta ETtiOujiYjTa TCOV auvopa, 6Xa Ta xpaTYj avETps^av OT6 7rapEX66v, avExaXuiJ;av «7tpoYovixa [i£Y TTJTS? xal (((XEyaXsi; "ISsei;)). 'H laTOpia ojxax; TOU<; j(pr)CTt[/.£UE at xaTt aXXo xai Sev Ttspttopt^dTav jiovo a' auTa. STYJV toToptxr) TOUTTTJV c5pa xal YJ SYjfxioupYia TOU EXXTjvixou xpaTou<;. 'AXXa tS& SEV SiaSixaaiai; TOU 26vou<; — xavsvai; Rousseau, xaveva^ Herder, xavsva tdTopixo Se8o(j.£vo TTOU TOUI; TraprjYaYs, xavsva SyjXaSrj xa7tiTaXi<TTtx6v TEXot;. "ETCTI, evcj) OTTJV EupcjTrrj TO «IOvoi;» TrpoExu^e ffav taToptxYj StaSixaffia cpiXEXeuOspiajiou xal ISetov, ESai TtpOExuij^E axpi|3ax; aav aKOTsXeajia (ieoaiwvt<j[xou (xaTa TYJV OpYjerxeuTtxYjv OYjfAaoia TOU opou)
Xal ETCTl EXsiTOUpYYjOE. ' H TTVEUfXaTlXY) EvdTYji; TOU eXXYjViafAOU (J.STE-

[iop<pa>6Y) <TE itTTopixYjv evoTYjTa, SYjXaSYj at Ttpayna TIOU ouSereoTE yi*
TOV £XXY)Vl(T[i6 UTCYJp^E, Xal Yj ETClSlCd^Y) [XE Xa6s TpOTtO TY)? 6pY)CTX£UTlXYj£

6[ioio[jiop9ia<;, 0a xaTeCTTpe(pE xa6£ fyvo^ TroXiTiOTixYJt; i8iojjiop(pia<; — TTOU YjTav SuvaTOV va Tcaparteix^Yj as xarcoio ElSoi; ev8£)(6[XEVYj(; avojxoiOYEVEta;; — xal rcaaav 7ti6av6TYjTa UTiap^eto? ISswv. "OTav npo 150 xal TtXsov ETOJV 01 jjiouCTOupYol TY)? ' ETCTavY^aou avEXafAJJavav va Scoaouv [iouoixYjv UTCOOTaaYjCTTOveo xpaTixo [Z.6p9to(jia TYJC; ' EXXaSoi;, YJ TcpooTcaOsta TOUI; e^avY) oav ave7ttTp£7tTO<; (£x67ujiO eivai va 6u(j.Yj0ou[ie, OTI YJ 'EXXaSa InpeTre va «e6vixov u[xvo» aTt' T<X 'ETtTavYjaa — xal oj^i X.)(. OCTTO TYJV ' Kal (JLETOC TOV U[xvo ETrpeTiE pl^aia va e7raxoXou6iQCTY) Y] aevwffYj)), YJ o^oia 6a ETrpoaTropi^e TYJV ' EXXaSa (TTYJV otpatpa TYJI; SUTIXYJI; effiippoYJi;. Ta 7rpaY[xaTa auTa evei^av apxeTYjv 7toXu7iXox6TYjTa, YJ OTrota OTIV rot<; aXXot? e8Y)|>uoupYY)<Te TYJV evTUTrwoYj, OTI YJ aYY^-wtr) TroXiTtxY) CTTOC 'ETTTavYjua uTtYJp^e i<xaTa7rie<TT.ixYp>. 'TTTYjp^e [iev xaTaTtieaTixYj, aXXa Tdao (lovov, oao E^pEta^eTO WCTTE ol ETtTavYjaioi va [iYjv e)(ouv Trapa TO atTYj(a.a TYJI; «evoiaY)p>. TOUTO ^uatxa auvspYj TeXo? TYJ<; i^\iy.rjc, TrpoaTaaia?. Ta 'ETTTavYjaa Yjaav

159
ua.noiy.ia. TOU ETsjjipuxTop), TETOIEI; SE nepio^sc; Tjaav copitrfievei; TCOU aTcoTsXoOaav Tf/.TJ[Aa TOU supcoTuaixou Aixaiou. ' H TroXiTix1/) OTJVETTCO? TTJI; 'AYY^-I*? ETU TCOV 'ETrravrjcrcov SEV 6a jiTtopouffs va slvai TSToia, COSTS va xaOicrra Tipo|3XTj[juxTtXT) TTJV o^saTj TTJI; [is TTJV u7r6Xoi7nrj EuptoTCT). Kupicoi; 01 FaXXoi, aXXa xal ol *AYY^°I) eCTE(3aci9y)<iav xal 7tpoo7ra0Yjoav va 7rpoaY«Y° uv T f) v XOIVCOVIXTJ £COTJ TCOV 'E^Tav^acov. MTTOPEI plpaia EVICTS OTTJVCTXSTIXTJpi^XiOYpa^ia Ta CTU[j.pouXia TCOV SVETCOV SUYSVCOV va x«P<*XT7)pi£covTai co? ((SiE^OapfASVT) ffiviopian — xal [/.aXicrra <JT<X 'ETrTavYjaa coi; «Pack of Scampsn (pX. A. 'AvSpEaSou: « ' H SVCOCTK; TT]C, 'ETTTav^oou xal YJ Sioixyjaii; rye, TrpodTaaiai;)), 1907, osX. 25) —, aXXa TJ o^uTrjTa aurcov TCOV ^apaxTTjpiojjicov 9avspcovsi axpi|3co(; Troiav Sua^Epsia ESvjjxioupYoOoE CTTTJV aYY^lx'') SIOIXTJOYJ T)
TtpOYJYfiEVY) TTOXlTlXY) VOYjaT) TY]<; E6uVOUa>)i; Ta^£CO<; TCOV VTjOlCOV. XOIVCOVIXT) ^COT) TCOV ' ETtTaV^OCOV T^TaV 7IIO 7rp07)Y(J.EV7) (X7r6 ' H O,Tl

wpici(a,Evcov supcoTraixcov j^coptov xal acr^aXcoi; ot "AYYXot 6a SXa^av «(jiY)vu(iaTa» IXTCO TO slSo^ TCOV 7tpoco67)[AEVcov 8y)(ioxpaTtxcov stov co<; 7rp6^ TOIK; Sixoui; TOUI; Gsafiou^. OE ffuvOsasi? k\u (ZajiTcsXiou, XICOTY), BXavTyj xXit.), (jiTropei [JLEV va -Jjaav avaYxais? Y la TOUI; axoTtoui; T^? J? (Sao TTIO avE7tTUY(J.Evo sji^avi^Tav TO T(A7)jj.a TOU nou xaTsi/av, TOOO TTIO 8ia7tpaY(jiaT£uai|Zo 9a (XTtopoudE va slvai Y l « T'Jjv «EVCO<TTJ»), CTYJV Ttpa^Yj TtavTcoi; Ssv Ttausi va 9av£pcovir), TOV Pa0(j.6 TYJ<; EXsuOspOTUTtiai; rcou sTtixpaToutrs enl aff^kwjrf., xaTOX>)? xal TTOU Ssv vJTav rrapa TJ ExSoTixv; TtapaSooT) TTJI; B.everia;. T6 ET [iovixo ETUTTESo aXXcoCTTs Trod T5YYtoav °' auYYP<x<pE<; auTEi; — xal i TspaCTTOVToptsa T^t; ' Icrropiai;, Ttou TtpouTroOsTEi T'/jv avaTCTU^Y) TOU TroXiTixou ai(76i)T7)piou — ^avspcovsi T& [iEYsOoi; TTJ^ Ttpo'iOTOpia? TCOV
£7U<JTT][J,COV, SrtCOi; aUTE? EXaXXlEpYOUVTO T6TE EXEt. T6 Xa00? \lk TOt

' ETTTavYjo-a — SIOTI, UTC^P^E ovTco<; sva [itxpi Xa0o? — apyJ^Ei fix1 ^P^ aXXa [XETa TTJV «£vco(7ir]»: avrl 8r)X. va Evta^uOoOv Ta ptoXia xal Ta puxvToXivaCTTOU<;^copoui; TYJI; jjtsi^ovoi; 'AvaToXvji;, £xaTapY^6v)xav xal avT 1 auTcov sTCsxpaTTjaav 01 Ttini^et; xal Ta ToujjjTEpXExia, ^ap' 8Xov STI auTa SEV ijaav YJ (xouaixr) EjiTrsipia oXoxX^pou TOU EXXy)via[ji,ou. Fia 8ia9Opou<; TJTOI XOYOU<; EOEcop^Oyjxs, OTI 6 x&PO(^ T 'AvaToXTji; 0X0 xal TTIO rcoXu IrrpsTTE va ^EfiaxpiivY) dtTto TTJV TOU opYavixoTVjTa JXE TTJV EupcoTtT)... Ta «aTjpiEia» TTJ<; TEToia<; uTtTjp^av 9avspa arco TT)V ETCC^T) axofXTj TOU «s9vixou

160
vi(i.vou»: YJ (iouoixY) TOU MavT^apou yi* OWT&V sOewpYjOYjxs ti^pi? TOC «<JxpavTa» TOU £XXY)viCT[j.ou xal 6 TaXafotwpoi; (iaaiXiac; "O6tov &pX toe va ETtatTYj TYJV YvwfAYj TWV 8<.«.<p6pu>v nouaixwv ' Axa8Y)[xiwv TYJI; Eupa>7TY]<;, Ttpoxsijilvou v ' dbuaXXayY) TWV fiawv TOU xaTsX6yt£av 01 ETU TYJI; YjxcetpwTixYJi; xwpa? «[iouaixoxpiTixol» TOU xaipou TOU...). £Yj(i£pa YJ (louCTixY) TraiSsia xal uitoaTaaYj TYJI; ' EXXaSo? — VOOUJAEVYJ? pl^aia TtavTOTE co<; x^P"? EUpwTra'ixYJi; — TTEpiopt^ETai OTa TpayouSia Ttou axousi xavsl<; orb paSid^wvo... ©a ETCpETtE, yevixcoTspa, va EX6w[ie oe E7ta9Y) (J.E T6v vEioTepo 7toXiTto(j,6 TYJI; STHOT^JIYJI; xal TYJ<; TEXVIXTJI;, yta va avaxaXu^GY) 6 Pa6jx6<; EyxaTaXEi^sw? TOU vsosXXYjvo;; Sta (XEOOU TYJ<; EoTopiai;. Na avaxaXucpOY), (xsaa OTO auyxpovo SiafAEpiajia xal TO auTOXtvY)T68po(xo, YJ 7tpoax6XXYjOYj rupoi; TY)V «7tapaSo<TYj» xal 6 ptojzavTtafj.6^ TOU 7tapeX66vTO<; TCOLIX TcpopXY)(/.aTa SYjfjiioupyouv xal TouTa Ta «[itxpo7rpay[j.aTa)) va T<X TtpopaXcofiE voYjfjiaTtxwi; TTOOO OTTO SuaxoXY) aTcopaivsi YJ opyavwoY) TYJC auyxpovrji; ^WYJ<;... Kal av OeXajis 7tapEX66v, T6TE pE^ata TTPETTEI va TtajxE OT'K; apXE? TYJ? auyxpovYji; IOTOptai; (ia<; — STav ot £EVE<; Suvd[i£i<; [xs SuvTayjxaTa Ttto TtpoYjyfXEva IXTCO Ta Sixa TOU? (jiEpixec; elxav au^spov yi' auTo) TrpooTtaOYjaav va (3oY)6Y)aouv TO veo xpaToi;, 8Tav 6 KaTtoStoTpta? xal 6 "06a>v EOswpY)6Yjaav «8ixTaTope<;» xal <J9£TEpicrrE<; TWV «£XEU0£piwv TOU Xaou», OTav TsXixa 01 TrpoaeuxEi; TOU MaxpuytavvY) ETCioxia^ouv TV)V vo[iO[AaO£ia TOU von Maurer... AEV TtpoxsiTai xaT* ouoiav yia TtpaypiaTa Sia9OpETixa, OCTO xal av YJ ETtixpaTouaa LSsoXoyta E/et X6you<; va 8iaaTp£9Y) TIC, EK; TWV. Ti? 8iaaTp£9£i, axpipwi;, eTtEiSY) yvwpi^si TYJV OCVTITWV CTY)[Aaoia, SrjX. OTI ouSsnoTE T) "iSia (3p£6y]xs as GECTYJ va TI? xaTaXa(3Y] xal va -tic, EX[XETaXXsu6Y). ' H Bauapia slvai o,Tt stvat OYjf/Epa [is TOV «8£OT:oTiCT[j.6)) TOU TtaTspa TOU "06wva' Y) 'EXXa8a slvai O,TL slvai (J.E fie, «8Y)(xoxpaTix£(; ap£T£?» TOU Maxpuyidvvrj... ' A90U TO xaT ' E^OXYJV 0E[ia TOU |3i.pXtou [la; YJTav YJ XsiToupyia TYJ<; TCOXITIXY]I; O-TYJV ' EXXaSa, ETtpsTtE v ' ava9Ep6oujjLS xaT* avayxYjv CTTOC xofijiaTa. Kal ava9Ep6^xa[j.£ XiywTspo CTTO xojxfia TYJI; ta?, xaG ' 6 yvwcrrYJc; 7cpo'iCTTopta<; xal XsiToupyia?, xal TtEptaCTOTepo CTTO xupspvwv x6(Xjj.a, ytaTl axpipw? Elvai rb x6[i(ia TTOU sl/E CTU(X9Epov xal fjLTropouae va STriStco^Y] TIC, ouCTtwSsii; aXXaysi;. AUTE? 8s aTroxXeiCTTixa xal [iovovCTTYJVEupEUY) xaTtoia? ICTTOPLXY)<; •^pr^ai TOU auyxpovou sXXaStxou

161
Fia TV)v Ae£ia, TCOU OUTE sy_si aTroSei^si OUTE [ATtopei ETU TOU TtapovTO? va aTto8ei!;y) OTI Sev etvai vj TtaXaia Ae£ia, 8ev xpeid^ETai va 'Ttvj xavsl? TtoXXa. Elvai TO x6ji[J.a Ttou Efye au(A<pepov va elvat 6 cpopea? TVJ? TtavToeiSou? UTtavaTtTuJ[v)<;, (xia xal vjTav x6ja(xa «e6vixyj<; u<prj<;», xal Ttou vj exXoytxT) TOU ISeoXoyia vjTav TauToo-yjfAV) TV)? Siapxou<; U7ropd6(j.tat\c, TOU sTctTTESou £<orj<;. T HTav T^ x6[j.jj,a Ttou sY/nae jxeTaTroXefxixa T7)v ' EXXaSa STICO? IYJV e/Ttoe, SirjXaST) TO x6f/.(ia TWV axouTtiStfiv, xal Ttou aTteTU)(e as oXa Ta ETtiTtsSa T7J<; E^WTEpixv)!; TtoXtTtxrji;. T HTav TO xdfifxa Ttoij xaT(X9epe r) ' EXXaSa va Elvai TO (xovo xpaTOi; OTOV x6a(xo Xtopl? rpafipiaToxtpwTia ffTa OTttTta. "Oxi P^paia Si6Tt r) ypartTTj ETtixowwvia (ATtopouo-e va elvai xaTi TO OTJVY)6E<; (xeTa^u XaoTi^Ttov «' EXX-^vwvn, Ttou Si7)X6av 6X7) TOU<; TTJV iCTTOpia xXEiajisvEi; ev sauTati;. Kal TT)V 9uatoXoytxY) avaTtTU^T) TV)? Taxu8pO[iix7)i; ETtixotvcovia?, ofiax;, Ttou 0a yjTav ETt6[iev7) (al TYJV avaTiTu^rj Ttov cwyxpovcov [xeyaXtov TtoXewv xal TVJV TpE^ouca opyavcoav) TYJ? ^tor]?, y) Ae^ia TYJV o'Ta[a.aTY)ffE (ie TOUI; ((Oupcopout;)). AUTOU, as TETOIE;; (i£06Soui;, eaTrjpi^e TVJV «s!;ouCTta» TVJ<; v) Ae^ta xal TI? IxajiE vooTpoTtta xal xaOscTtoc; oXoxXvjpou TOU xpaTixou ;ji,vjxaviCT[xou. KaOoXou auvETtw? Ttapa^svo SEV elvai OTI (jwcopsi v) Siarayv; evot; UTtoupyou Tt.jj. va «xoXXv^av)» ajieTao~T6v... Oupwpo (SvjX. orb «exTeXeoTix6v T[AV)(ia» TVJ<; UTtvjpeTtou e"iTta;xe paaei Ttoicov «vo(iOTeXeia)v» TeXei oiovel avE^dpTVJTO), OUTE xal OTI oi [/.io6ol xal Ta eaoSa TWV «6upwpc5v)) TcSv SrjfioCTitov uTtvjpsaicov UTt£p|3aivouv evioTe xaTa TtoXu xal Ta eaoSa TcovtSitov T&iv uTtoupywv xal oTtooSvjTtoTE Ttov Ttpo'ioTajiEvwv TOU<;. Tl&i; (jtTtopouv va iff/uaouv oi SiaTa^Eii; TCOV 8is6vtov aujxpdoEtov Ttspi eTtixoivwviwv OTVJV ' EXXaSa, OTav 6 Taj(uSp6fjio<; «TtETav] Ta ypd[i(xaTa xaTw aTt' TVJV xsvTpixv) s'LooSo)) xal TVJV aXXvj jj.£pa TO Ttpwt vj xaSapiaTpia 6a (iTtopouae dbt6 Xd6o? vj aXXo TI va TOC «(xa^euv)» u>c, «^apTia» ffTov axouTtiSoTevexe TVJI;; AuTa, ofitoi;, OUTE aTtoTeXsafiaTa xaxofxoipiai; ouTe Tu^aia UTt^p^av. FiaTi, OTav TO yevixo eTtiTteSo ^covji; xaTepaivvj, OTav SEV ej(vj xavelc; Ttou va TtETa^rj Ta axouTtiSia TOU xal oi xa6rj[Aepive<; Ttpoaamixsi; a^iasic, SuaxoXeuouv, oi TtdvTei; (SpiffxovTai 8iapxcio<; yia Ta TtdvTa Ivoxoi. ' H EVO^V) auTV) TeXixoii; atpeTai, av, (xso-fo TOU «xaT' oixovojj.iav» TpoTtou TV)? 'AvaToXv]?, SvjXaSv) Sia TOU ^wpo^uXaxa («xaT' olxovofiiav)), e'lTtajie, Ttaei va Ttv] va ?epvj xavel? 8ao TO SuvaTov Ttio TtoXXa yia xdOe ouyxexpifievv) TtepiTtTcoarj), (iTtopouae xaveva? va

162
«£0vixa» xal «8sovTco<;»... To viaxo xao?i °' EX7rai8euTtx£<; [AETappu0[j,i<TEi£; xa0e Ssxa xpovi Stain? aaY] (XETa^u TCOV yevscov xal EV TsXei 6 EV ysvsi xoivcovix6<; xspfAaTiafxoc;) — auTa oXa UTTTjp^av aTpaTYjyixE<; imSi&^sic, rye, Ae^ia;;. "Av Ta TtpayjiaTa sXa^av aXXsi; 6vo(j.acriE<;, TOUTO o9£iXETai <TTO y£yov6<;,
OTt (X9OO [J.E TY)V XaTO/V) Xal TOV £ji9uXtO ETTESLfO^Y) Va [XY)V UTtapXTf] ETrl

iSsoXoyixou ETriTrsSou avTiTToXiTEUCTV), £[A£i.vav xaT* avayxYjv

2-3

avOptoTcoi (TTYjv AE^KX 7Tou avIXapav TOV poXo Ttov «7rveu[j.aTixcov TOU "E6vou^». Ma d^pou TtptoTa E^7)C79aXiiTav JXE 8ia9opoui; ; TVJV avuTtap^ia avTiXoyou... 'H £XX7)vi>d) AE^IIX xaTa TOUTO IXTTO aXX£? AE^IEC; TYJI; EupcoTTT)^, OTT&X; TOU Opavxo TT./.: 6
ETT^pE TY)V X^P*
Tou

O-UVTpt[A[AaTa Xal T7)V ^Xta^E XaTl" Y)

j As^ia TYJV ETryjpE am/TptfAjxaTa xal TYJV Exavs TtoXTO.
tOTEplXY)^ 7toXlTlXY](;, Y) (AETaTToXEfXtXY) As^tlX EVa Xal

7tp6pXYi(a.a EI/E va avTi^eTtjTctaYj, TTOU YJ 't8ta aXXcoaTE E8Y)(xtoupE: TO xuTiptaxo EV cruv8uac(i.t3 [zk TOV EvajrofAEivavTa EXXYjvicyfxo TYJ? Toupxiai; (Kcov/TroXY)). Kal uTa 8uo (XTTETUJJE olxTpwScoi;. To xuTrptaxo SEV slvai Ttp6pXY)(/a xstpifffxciv [Aia<; xupEpvYjOEtoi; YJ cipiajXEvcov xaxaiv OTpaTYjytJiiv, aXXa Ttp6[3XY]fia (J.I.S? auyxExpi(j.EVYj<; (XETaTroXEjjitXY)<; TtoXiTIXYJI;. Kal auTY) TYJV Sis^yjyayE xaT1 aTroxXstoTixoTYjTa YJ AE^KX. ' QaToao yia Ta 0E(xaTa auTa Y) AE^KX Ijei axojjLYj yvobjiYj, OTTGO^ xal yia TO (tyXaxjffixo)) TTOU YjtSta fiSTaSixaTopixa EiaY^yayE... *Av EX7) 'I ^ev ^X7! aXXa^si <o<; Ttpoi; Ti? EV ysvsi TraXaisi; vooTpo:rtE<; TYJ<; Y) vuv Ae£ia, dcTtoSsixvuETai ATTO TYJV 9uoioyvtofita TYJ<; ExXoytxYji; TYJ<; CTUfiTTEp^opai;. *Av yia TOV 'ApiOTOTsXYj 6 avGpwTroi; YJTav K^COOV 7toXtTix6v», yia TYJV As^ta YjTav «^toov ExXoyix6v»' aXXa (j.6vo J^toov. Zwov TTOU SEV a^i^E 8uo Ttayxaxia CTYJV 686 KopaYJ, TTOU SEV a^i^E 8u6 SsvSpa OTOui; Sp6jjiou<;, OTttoi; sxavs YJ Trapouaa KupspvYjaYj, TTOU OITO TTIO TtoXu aypajAjjiaTOi;, xaxo[ioipY)<; xal sacoTEpixa e^aOXiwfXEVoi; supiY)voxpi<JTiavixwT£pa» |ji7ropoO(T£ va ij;Y)9i^Y]. EE oXa , aujxjxaxov YJ AE^IIX EixE T^JV ^aOuTaTYj a8ia9opia TOU vEoeXXYjvoi; — xal ISiaiTEpa TCOV aypoTixwv TtEpioxwv — , TYJV uTropaXXofievY) auo TYJV 0pYj(jx£UTixY) aytoyY) TOU «a<; T6 PPYJ IXTC' TOV 0£6», Tcou as aXXYj OECTYJ TC£piypai[ia[i£. "OXa TouTa, ojxax;, slvat "tacoi; £x9paff£i<; ETTIEIXEII;. ME TO JJ.EVOC; TYJ<; TraXaiai; vooTpoiciai; IXEI xaTaj3pco[j.etJ;£i YJ AE^IIX oXYj TYJV IXXYjvixYj ur:ai6po. AEV UTtapxEi TTETpa yta TTETpa xal TOIXOI; yia itou va [XY^v slvai TtpcoToyova XspcofXEvoi;

163
vtxa y_P<«>u.aTa TCOV ouv6ir][jtaTO)v TY)?. Kal u.aXto-Ta, Ssafjua TYJ<; aiwvtai; vooTpoTTta? TYJ<; xat u,y) Ey_ovTa<; xavsvo? eiSouc, ava<rxs<let? — ev AVTIOetJEt 7tpo<; T7)v SVTCO^ «XaixYjv asu.v6TT)Ta» CTTO CTYJU.EIO TOUTO TOU xuSepvwvToi; x6u.u,aTo<; —, ou86Xa><; 6ppa>8st Ttpo TOU va fjteTaSaXr) Ta 0-qu.aTa oStxTJi; xuxXoqsopiac; <TE bcXoYtxa 7tava> xal va xaTa<TTp£<pir) Tit; oStxet; x«pa5£K; M-s \ntofiic,, Ttpoi; Sa6uTaTir)v Trspi^povTjaYj xat auT7J<; axoiXT) TYJI; ^toYj<; TOU sxXoYixou TY)? ^toou. TOUTTJ rj rcpwTocpavTji; UTTOTI(xrjarj TTJI; voy)jj.offuvy)(; TWV orraStov TKJ?, SEV ayj[jtatv£t Tayjx Tt £}(£i SeSoJXEVO Y I > auTou<; vj As^ta xal TIOU dTY]pt^ETat;... To Y EVtx ''> TE P o TrpoSXTjfjta TTOU Tt0£Tat (AE TTjv EXXrjvtXY) AE^KX, Etvai TO nStq fjtTropEt va Pptaxv) OTTjptYfxaTa iva TETOIO aStaqjopOTtotYjTo xofjtfxa |j.EoaCTTaTiXatata TTJC; Ysvtxa>T£pTj(; TroXtTtxiji;. ' YTToSsTOfjtE, OTI TO xaT' E^OX^V TtoXiTtxo TCpoSXvjjjta EVTO^ TCOV TrXatotojv TTJ? Elvat TO TrpdpXrjfxa TOJV «A£^ttov». Kal SEV )(p£ta^£Tat va ptxa orl? OtXtTTTrivE? •/) dTYjv NtxapaYOua, a^ou Stxi^ (ia<; As^ta. *Av UTro6E<Jto(j.£ OTt T6 xu(3spvciiv xofjtfjta E TtotrjtJE OTTjv apy_T) svav TtpouTiapxovTa avTtafXEptxavtfffjto Psfiaia TTOU 6a TO EVETtXsxE xaT 1 avaYxrjv EV auvs^Eta, a^ou aTTEtpaxTov TOV TOfjtsa TYJI; ISEoXoYtac;), 6 avTta(i£ptxavta[x6; auTO? EpYO TYJ<; AE^tai; 8sv rJTav; Hpoi; TVI TO rradT) Ouata avaXXotcoTOV TOU Toaou «EXXy)voxpt(JTiavtO(xou» xat TY)? «7rapa8oay)(;», av (jfy) Y ta T^v xaXXtspYEia TOU avTiSuTtafiou ax; TOU «T£Xixou» 8ia7cpaYH.aT£UTtxou UTOiXEtou Ty)<; AE^tai;; To npdpXrjfjta elvat iCTToptXY)? StaaTaffEox; xal 8y_t TtoXtTtxTj^. Ot As^tEi; arl? HUTTO avaTTTU^tv)) X^pet; e/ouv TTJV CTUVEISTjarj auXXoYtov, a^ou OTTjpt^ovTatCTTYJV«8ta7rpaYptaT£U(ir)» (jtiai; avaXXotatTou xotvtovtxTji; SOJXTJI;, xal Etvat «u7raxouei;» xal «EU7t£i6Et?» [xovo xaTa TO (XETpo TTOU rj otaS^TTOTE TToXtTtxT) 6a Toui; xaTo^upuvr) Ta xo(jt(jtaTtxa oujx^spovTa. ™Av auTO Sev YtvETat, 01 AE^IEJ; SEV E%OUV avaaToXs? xal T^ TCIO Tipoa^aTO TrapaSsiY^a etvat TJ TrEpiTTTcoCTTj TTJI; 8tx7J<; [xa<; jie TOV ajxepixavo Tipeapu. '0 npeuput; jxtat; SuvajXYji;, (Jtiot;; SuvajjtTji; 8te6vou<;, 8ev ey_et TO 8txata)jjta va E rrjv noXtTtxY] TVJ<; ^cipa? TOU — xaXv) TJ xaxy) — Y ta T^V YevtxaiTeP''l Tteptox'') TTJt; x<«>Pa<;CTTYJVOTtotav pptaxsTat. Fta TT)V eXXiQvix1/) Ae^ta elvat TrpcoTtOTcot; Trpocopiafjtsvot; Y'* T^lv xaToy^upcoarj Ttov Sixaiv TV)<; TTpoJTa xojjtu,aTixtov oTjfjtcpepdvTcov. "OTav ETT' auTou uTrap^v) xal y) Trapau.txp'J) a(A9t|3oXia, TOTE xal T) AE^ta xavevav Ev8otaa(x6 SEV e^si uic,

164
itp6 TYJV sniScifyr) TY]<; auToauvetS^aeax; TYJC;: rcauei va Oewpyj TOV TtpEafiu Ttpeapu, pt6vov exTrpdawTto TOU «HFIATou» xal 9eXei va xaPa~ XT7)pia6r) «ave7ti6u[jnr)TO<;». "Oy_i TO TtepiaTaTixo jxe TOV afxeptxavo Tcpea|3u xa6' eauT& exet ff»)(ji«a£a, TCOU (xjtopet va e/y) TtoXXaTiXei; epjiTjveiec;' avjjAaaia 2/ei 7t<o<; TO exprjaifiOTcotYjae rj Ae^ta, yia va Sei^T) TO UTtdoTptofia TOU pa6uTaTou avTiSuTiopiou TYJI;. To va eTTixaX^Tat 7) Ae^ia TiTXoui; «e6vix7J(; ave^apT [xixa, elvai XOCTI TTOU TeXtxa Sev TT)V xoXaxeuei <i? tpo^ TTJV TTJI; eTttvoia. FiaTi elvai aav va Xsir), STI ayvoet TYJV yevixY) laTopta xal TI<; SieGvei? OTjyxupiei; TCOU TTJV ETtepaXav ETT'I [itirov a^sSov atwva CTTVJV TcoXiTtxv) !^a)Y) TOU TOTtou. "OTt, SyjXaS^, aSuvaTei va TCpoaSioptcnrj TO OTtyjxa TOU 7rapeX66vTo<; TYJI; |j,eaa ae [itav xaTavoouua tCTTOpixrj auTOauve£87)ff7j. * Av auT6 T& xavirj, elvai ytaTl 8iaxaTS}(eTai OCTIO TTJV afzeTa6eTY) TTlOTYj TT)? OT6v TToXtTtXO U7ToplpatI[Jl.6 TOU ^<«>P°U, OT7)V aVUTTap^ia

7roXtTix9j<; auXXoyiCTTix^i;, TTOU TeXtxa auvoiJ'i^sTai OTO «6 dbtoOavwv 8e8ixai<i)Tai». TOUTO T6 OpirjaxeuTix^c; TtpoeXeuaew? a^ xaT* ouatav OTI OTTJV 'EXXaSa 8ev uTrap^ei O^TE EuOui; <i<; eva<; 7roXiTix6<; Trepaay) ra e(38ofA^vTa, yiveTat Y)<;)), (T^eSov «ayioc;», OTrcooSiQTTOTe 8e avajj.apTT)To^ yia 6X0 TOU TO TtapeXOov xal 8ev eTUTpeTteTai, elvai ayeveta xal IXXen)/ir) ae(3ao-(zou (!!!) v ' aaxoXiJTat xaveli; (xe TO TtapeXGov xal TO ^pyo TOU. T6 TtapeXGdv TOU ETOI Sev eivat Y) a.uyxexpi(j.evY) TtoXiTixr) xal laTopixTj j TTOU elvai yia 8Xou<; XOLVT^, TTOU 6<psiXet va au^TjTrJTai aTa (3ipXia TJ? xal laTopia? yta jxiav xaTavdyjo-y) TOU xowtovixou TrapdvToc;. To 7rapsX6dv TOU elvat Stxo TOU rcou 6a TO TcapT) O-TOV Ta^o xal taax; v ' acpvjcnr) 6 "t8to<; xaTt dm' auTO ae xa^ota «aTcojjtv>)(jioveuaXXe? aTcoXoyriTtxTJi; 9uae«? ypa9£<;, TCOU 6' avaXy)cp6ouv Pe^aia Ttpooxoptva (xa^i TOU, yta va efjttpavtaGouv jjteTa (j.eptxe<; SexaeTie? (TTa (J,aarj(jteva Xoyta xaTcota? U7roayj(a.eta)a7)<; [iia<; vea<; tdffTOptai; TOU e0vou^» y) va Tcpoaxo(j,ta6ouv wi; «aTotxeta» yia xartoia SiexSixrjoYj, oTtcoc; UTYJV TcepiTtTwayj TOU ajjtepixavou Tcpeapu. To laTopixo rcXaioio XeiToupyia? TYJ<; Ae^tai; xal TO iSeoXoyixd TTJ^ 7t£p[ypa(j.(jta, e8a>aa[ie tfe aXXe? 6ecrei<; TOU pt^Xtou auTOU. 'ESw OeXr^aafjie va auyxecpaXaia)CTWfie aicXwi; T6 rcpaxTixov [J.£po<;, yiaTi, rcapa rl? Siaj/op^waeli; TYJ<; arj[jiepivy](; 7roXtTtxr]i; SOJJIYJ? TOU xdfffxou, eivat auTO TTOU (Z.EVEI arco TYJV Ae^ia xal w^ TcpooTCTixv) pteXXovTo? — av TCOTC Tcaprj TTJV e^ouaia (j.£ TYJV urcap)(ouaa ouvGeorj TYJC; cii; xd(A(a.a. FIpoxeiTai SYjXaSy) yia eva

165
aptot; eXXr)vix6. AUCTUY_CO<; Y) eXXyjvixY) Ae^iaTO (ji6vo Ttou ey_ei va 7tpoa<pepY) xal &c, jxeXXov elvai axptS&ii; TO TtapeXOov TYJ?, Ttpayfia TTOU TroXu xaXa [ATtopei va SiaTucrroiaY) xavei<;, av TUY_Y) xal 8pe0YJ ae xarcoia «evTrj(/.epwo7)» ex fjiepoui; TOU U7iapxovTo<; xofipiaTixou TYJ? cpopea eTtl 6e[J.aT<ov SieOvoui; TtoXtTixYJi;. *AvTixo(i[jiouviff[j.6<;, OCVTI3oSieTio-(i6i;, xivSuvoXoyia xal TcX^pyj? aoa^eia ETU T^C; o-yjfiao-iai; Ttov SieOvtov 7tpoSXi)(xaT6iv — slvat O,TI TtpoacpEpsi YJ Ae^ia 7rp6? «evrj(iepwair)» TWV OTraSwv TTJ?. IToXu TciSavov, BeBaia, auTa va aTtaiTouv T^ ISeoXoyixo U7r6Ba0po xal T] TroXiTixv) «7tat8eia» TOU exXoyixou TTJI; aa>[iaTO<;, eSai Sjjiox; Ti6eTat xal TO (xei^ov epwTYjfia: ae X^Pe? OUYXEY_u(iEV7)<; EoTopixTJ? SyjjjuoupYiai; xal aaa^oui; xoivwvwdj*; Sofj,^, TTOU BpiaxovTat Stapxwi; CTTO aTaSio T^^ «ava7tTU^E&)<;», VO(AIJJ.OTCOIEI TO dcTcoTsXEOfia TTJV avaXyjtJ/Tj TYJ? e^ouaiai;, 8Tav auro ffTrjpiCTTOC Tti6 oTCiaOoSpofAixa xal dcfi6pcp<i>Ta OTptojiaTa TWV xaTa *Av eTctjjieivajjie xartco^ 7tepi(ra6Tepo JJLS TO xuBepvwv x6(i[j.a, elvai YiaTl sl^e oXei; TI? TcpouTcoGeaen;, wore va xaTavoij xaT* avaYXYjv xaTa Tpoicov Sia^opo Ta TrpoSX^jxaTa TOU eXXaSixou )(t>)pou. Aev TtpsTtei va 6 apY_T)Y°? oo~o xal TtoXXa r)YeTtxa °"feXe)C») TOU i;, ej^ouv eva npoaov TOU 6?roiou 6Xoa/epw? crrepeiTai 7) Ae^ia (TtX^v TOU x. KapafiavXyj!): T'Jjv efXTteipia TOU Aev 6a au^7)T^CTW[ji.e Ttpocpavaic; eSoi TYJV Sia^opa TCOU uTtap^ei T^t; evvotai; auTYJ?, TTOU elvai oTepTjaT) xal 7rpooSox>) £WY)<; TauToj(pova, (Aia eTTwSuvTj Tcopeia eacoTepixYJi; BicuaTji; xaTa TO euaYY£^tx° pT)f6 «a7rapv7jaa(T6a) eauTovn (xajxfxia vsa epiTteipia Sev (iTtopei va TrpoaXTT)6rj xavel? av Sev XuTpwOij arc' TO aTUY^ir)[ia va (ASVT) OTTOIO<; vofxi^ei 8Tt elvai — TOUT?) elvai xal •/) evvoia TOU ap/aiou «YEVOIO...»), TCOU Ttapexei TO xpiTigpio (ytaTl elvai •/) t8ta TO xpiT^pio) fia. TY)V vrj9aXi6T7)Ta TT)<; xpiayji; xal TYJV euxpiveia TWV voyjfiaTtov, ESitoi; <JTOV /wpo TT)<; TcoXiTixTji;, arto TYJV (([jteTexTcaiSeuo"/))) TCJV 2-3 ITCOV, ifyouv T6 xoivai^ xaXoufxevov «e5wTepixaxi», axopr) xi' av auTO oxoTtrjTai ££... «a7raXwv 6vu%cov», TUOU elvai xaTrjYQpia TY]?... «lXX7)vo/piCTTiavixT)i;» vooTpOTriai;... IloXXa oTeXexY) auvercoii; TOU xuSepvwvroi; x6(A(j.aTO^ el/av ri? 7tpouTco6eoei<; xaTavorjaecot; TOU opOaii; vooujxevou eOvixou aujxcpepovTot;. Tou OTCOIOU BeBaia jj.(a Siao-Taair] elvai •/) e^wTepixY) TtoXiTixT) (TO 7tpaY(J.a SyjXaSv) TTOU ouSlrcoTe eTrexeipYjae Y) Ae^ta Y taT ' §ev piTtopouae), aXXa 6xi YJ [i6vYj. Kal iSiwc; UTTO T6 flapoi; TOU eowTepixou

166
7tpo(3XY)(iaTo<;. 'T7r6 TO (3apo<; TOU TtpopXrjfAaTOi; auTou TO xou,(ia XOVTEUEI va xaTa7tovTt<j07J, yt^plc, $i$a.ia.v' artoxXeiETai, OTI E^EI (xepixa ax6u.r) TtspiOcopia va TO avTtfzeTeoTucnr). Elvat cpavspo, OTI U.E orcoiaS^TcoTE TtEpav Tvji; Ae^tac; TtoXiTixT] aXXay^, TO TcpopXTjfxa auTo 0a TJTav TO TrptoTO ruotj 0 * avacpaivdTav, SIOTI 0a auveatopEUE <JTO Ttapov 8X0 TOU TO u.ey£0o<; xal Trpo'iaTopia xal 0a ^aiv6Tav <rav npo(3Xr)(j.a TtoXiTixTJc; TT]I; aXXYj? xopepv^aEW^. IIoXu TrsptaooTepo TTOU JAS TY)v evTa^y) OTTJV EOK, OTTIOC; EfyafJie TYJV Euxaipia va TtapaTTjpTjawjj.e eSai xal svSexa nepi^ou xpovia, 0a e|3yaivav OTTJV eTrtcpavEia oXa Ta aaOpa TEXTOvTQ(AaTa TOU TcoXu^povou xpaTtxou [j.irj)(avi(T[Aou TTJI; As^ia<;. '0 7ToXuTiu,o<; x«!A£vo<; xp6voi;, xal lautc, (xoipaToi;, UTTYJP^E TJ
EXTtalSEUTIXT) TtoXlTIXY) TYji; 7tpa>T7]<; TSTpaETta?, T7)<; O7TOta<; Ol TtpO-

apxe? — 0a evojii^s xavsli; — ppiaxovTai xaTa ypa[i[ia a' sva ^uXXaSto UTTO TOV TiTXo «T6 exTtaiSsuTixo EAA TOU 1963 (6a a^i^s va ytvrj 0e(ia 8i8axTopix9)<; 8iaTpip-!)<; — yia va xaTaXaptofie 87)X. rl xavsi xal (r-Jjfispa — 6 Tp67to<; TTOU r) 'ApiCTTepa TOTE avaTTapyjye oXy) TVJV ISsoXoyia T^<; Asi;i.a<; uav Sixe? TTJI; «0eaei?», UTEO T6v xivSuvo evo<; aexTtaiSeuTixou NATO», Ttou ^YJTOUOE KTYJV aTovia TTJ? E0vix7J<; (Tuvei8ir]a-if)<; xal TYJV Sirjfjiioupyia TOU 'eupwTratou av9pco7tou' xaTto ATTO TV)V xuptapxta TOU a[xepixavixou lu,7iepiaXi<TU,ou xal TTJV ^affiOTixy) £T:i0£Ttx6T7)Ta TYJ<; MTtovn — oeX. 10-11. FV auTo v] HatSeta ETrpeTtE v' avaTTTu^T) evTova «T6 7rveuu.a TO E0NIKO» (uTtoy. TOU x£i[A£vou) (i£ aSiao-TraaTTj auvExeia ATT' TYJV ap/ata 'EXXaSa co^ ar)(J.epa!!! — auT. asX. 9-10). Kal cpuaixa, T& XEtpoTspo Toiv oXcov xapxtvo)u.a, TO KyXtooCTixd)). TeXixio<;, eo<; Trp&c; Ta yEvixwTspa ETTiTayfj-aTa, TrpercEi va rb 7rap(O(jie artd^aaT) (j.ta xal xaX1^: 6 EXXy)via(i6<; aTroxXsieTai va aT£pY)07) TTJI; yXwaoai; TOU, 67tco<; xi" av spOouv Ta TrpayjiaTa xt" O,TI xi' av OTJ^PTJ. "H £XX7)vtX7) yXc5oaa ETTEpaaE cppiXTOU^ [XEOaia)vtt7j/ou^ CTTYJV lOTOpia TT)<; aXXa. (O 8iaTY)piQ0r)X£. ' Apxsi va Trpoal^irj xavslt; TraXaiei; aytoypa^iXEi; OTTOU ol ayioypacpoi OUTE Ta ovoj/aTa TCOV ayicov SEV yj^epav va ypa^ouv crtoaTa. 'DaTdao r) yXwaaa 8t£TYjp^0r). Kal Sia 8iaTay[xaTO<; va xavElt; va TYJV aTtayopeuay], TtaXi auTT) 0a ^avaefiTcaivs JJ.E TYJV E7riaTT)(j.T) xal TexvoXoyia a* auTouc; Ttou TYJV (xiXavs, Ta EXXiQvixa arroTEXouv TTJV 0E[i£Xt<o8EffTEpy) 8ia<TTaa7) TOU ouvoXou Eupamatxou TtoXiTicrfxou. Kal va TJOsXav X.^. olCTvju.£ptvol"AyyXoi va xaTapyiQdouv 8ia StaTayjiaTOi; TTJV yXcoooa TOU<;, 8sv 6a TO xaTcop-

167
Owvav 8i6fi TTJV (itXave ot ' A9ptxavol xai ot aaianxol Xaot. TO «yXa>a<nx6» 7rapa[j.EV£i Travra Iva 7toXtTtX7J<; OT)fj.a<ri xai, OTCCOC; £)(ei (ra9<<i<; SEI!;EI ^ tafopia TOU, T& TUO Suaoieovo cr/)fj.a8i yia TY)V xu|3epvr)cr/] Ttou 7J6eXe ETrtojjuaOYJ TYJV xotvcovtxifj TOU OYjfiaaia. ZTOV EoodTEpixo TOfila, TOU «yXa>a<jixou» TtavTa (iupia ETtovTatCTTOV8e fevixcoTepov, dTii; trfciaeu; eXXrjviCTfiou xai AUOT)^, YJ xpiav) TWV y''lYev^v xotvcovixtov Soficov (xe TY)V evTa^T)CTTTJVEOK Sev 6a ^rav xaTi TTOU 6a eTTEpapuve auTYjv TYJV (T/eiTT), acpou 6a TJrav UTtoXoyov yi ' IXUTO TO EtSo;; TTJI; syxtoptou ISsoXoyiac;, r) TtpotrrtaGEia OJJLWC; yXtoaaixou apiou, X6yti> TOU jiaTatou TOU TtpayfjtaToi;, 6a E(/.EVS ci<; slS po90pia? — av -^Syj SEV E/EI au^T)... FiaTi axptpoi<;, av o/t OTOUI; Trspl TTjv yXtooaav Trap' Y)fi.iv Tuppa^ovTE?, stvai ysvixtoTEpa yvtoaTi, OTI oi yXoioaei; (jidvo <TE £TcV)pea<j(JLOu^ loTopixaiv SiaSixaatwv UTTEIXOUV xai o/i CTTII; ETciStcb^Et? «SiaTay(iaTwv». AUTO rtou XefXE «vsa EXX7jvixa» SEV Etvat TITTOTE aXXo Ttapa Y) TrXaaTtxoTYjTa Ttou aTTEXTyjffE T) ap/aia yXwaaa JJIEOCO TTJ^ TtoXuESvtxYJi; cruv0ECTir)(; xai TYJ<; TroXiTix TOU |3u£avTivoO xpaTou<;. ' H TtoXusOvixv) tTuvGea1/) TOU ETtspaXe T6v iSico(J.aTior(x6 ci<; xaT ' avayxrjv yXcooatxo xaGEOTtoi;, sv<3 Y)
ETrtCTT)[Jiy) TTOXlTlXT) TOU XpaTOU^, UTTOXpECOjJLEVT) OUaa V * aVTl^LETajTrt^Y]

TOU^ yuptoGsv aXXoyXtocjcjoui; Xaoui; xai xpaTY), 7tpou7CE6ET£ xai ETTEJiaXe TTJV xaXXtspyEta xai yvwcry) aXXcov yXcoaooiv tJTa avwTEpa ETtiTtsSa TTJC; SioixYjarji; xat TYJ<; Stav67)ay)i;. 01 StaStxaoisi; auTEi; (J.E TYJV EXXy)vi.x7) yXuaua xaTEOTTjaav yEyovoi; aico TYJV inoj^i ax6(xa TOU M. 'AXs^avSpou. Kal v) apxaia (iev yXanraa ETOI. SEV |j.TropouaE va SiaTT)pyjOr) avaXXottoTY), Ta sXXrjvtxa o[i<o<; oav 6fj.tXoufj.Evrj aTrsxTYjaav fxtav TuXaaTtx6TrjTa — auTrjv STjXaSv) TTOU E)(£i rj aTjfJ.EptV7j yXoiaoa — , TCOU stvat ^rjTTjfia av aXX£<; yXwatTE^ StaGsTouv. To (TTraotfio TOU aTtapsfj.^aTOU, Ta «Trou» xat «TCO)I;» xai TtoXXa aXXa ypafiftaTixa sxa^iav TYJV 9pa(T7) EuXtyiCTTYj xai TTJ? TcpoaeStotjav aTrstpta sx^paaTtxwv SuvaTOTT^T6>v. T6 ysyovot; auTO, 0aufj.aato JJ.EV aXX" aauvetSyjTO (it; taToptxr) StaStxaoia <TE TtoXXou^, to6v)OE xaTa Ta vstoTEpaCTTOCTUvOrjfiaT&V XoyoTE)(vi.xoiv xuptax; xuxXtov — yta TOU<; OTCOIOUI; 7) EUfAoptpta TYJ? E^wTEptxYJi; ofyrj^ apXEt — TOU «va ypa^wtis OTTCOI; fj.iXoujjt£», SYjXaSv) CTTO auv6yj(j.a TYJI; ysvixYJ^ aypafj-fiaTwouvYji;. To ouv6T)fj.a auTO, E7rpayfAaTO7toir)6ir)XE xat CTTTJV EupaiTTT), fj.7) OVTEI; Et? Oeav) EV vto v ' avTi.XTj96ouv, &TI EXEI ETtpdxstTO Ttspl ev6<; ttJTOptxou cpatvofiEvou, aXXwv aiTttov xai o/t yXa>aaixtov, TTOU ETcgStcoxE va xaTapyvjavj Ta

168
XaTivixa co? yXoiaaa OPYJCTXEUTIXYJC; xupiapyjai; xal va Ta o"/) [iE TIC; «6fJuXou[a,£V£c;» yXcoauEc; TWV EupwTra'ixGJv sOvwv. OJJLOX; EupcoTtaixoi; Xao? aypa^Et OTTOX; [xiXEin, oOTs xal TO gxajiE TTOTE, SIOTI, otTrXouCTTaTa, oXsc; 01 uuyy_povE<; EupcoTtaixsc; yXaiooEi; slvai yXaJCTCTEc; iCTTopixsc;, jie x^idScov /povcov ypa^fiaTixY) IdTopia rtou Sev fjucopouv va ayvo^oouv. 'IStto[Z.aTa xal TroXuyXcdaaisi; uirap^ouvCTEoXa Ta Eupwrtai'xa xpaTYj, ol ecpyjjxsptSsi; Ofiax; ypa^ovraiCTE|iia yX&CTCTa Ttou TT)V ^EpojiE SITE CTav FepjAavixa, etTs trav 'AyyXtxa, E^TE CTOCV FaXXixa y) 'loTtavixa. Styoupa SEV 0a uTtTjp/E yaXXot; YJ fiyyXoc; axa8y)(iaix6i; TTOU SEV 6a avaTptxta^E, av axouys 9.5., OTI 6a7rpe7t£ va
7CpOCTap[J.6ffYJ TY)V yXoJCTCTa TOU CTT6 CTTOfiaTlXO iSltOfJia TOU £yYJ3&>[AOU TTJi;

((France d'Outre Mer» TJ TOU ((Commonwealth)), TrpoxEifisvou va «a7tXoTroiTjCTTj)) Ta TTpayjiaTa, va «a\>a<pifyi» TI<; TroXiTiCTTixs^CT/ECTEK;xal v ' «au5iQCTrj» Tic; s^aytoysc;!... ' H ajAoipia iCTTopixrjc; auvEtSyjCTTjc; ETTETPE^E xal CTE (xtav SXXr) 8oi;affia va ETCLTEIVYJ TO Trspl TO «yX(i)aatx6» xojj,9ou^ioCTTTJVVEojTEprj ' EXXaSa (TO Ssfia pl^aia am\£>$ T° 6iyo(i,e, XwpU va slvai SuvaTov va TO E7TEi;EpyaCT0ou(j.E TrspiCTCTOTspo eSai. BX. yi' auT6CTTYJVTTPOCTEY,?) P' ExS. TOU uEpl TOU «yXa)<TCTixou» ava9spOEVTOC; pi|3Xiou fxac;): 8Tt ETTEiSv) v) vscoTspY] 'EXXaSa cat; xpaTot; sicpETtE
V ' <X7tOXTY)CTir) «£0Vlx6 UjJIVO)) IX7T ' Ta ' ETTTaVYjCTa —CTU(A9O)Va(J.E Ta OCTa

aveXuCTa(j.£ YjSr) —-, TJ TaXairccopYj ETtTavTjffiaxY] 8iav6YjCTYj sTauTiffOrjxE JJ.E TYJV SYJJXOTIXYJ yXtoCTaa (a<; 7rpoCT£t;to(ji.E T6 CT<jv0Y)jj.a «£7tTavYjCTiaxYj CTXoXr^))). '0 £XXY)vtCTfj.6<; TWV ETtTavYjCTWv, 9uaioXoyixa ava7tTUCTa6[J.EVOC; EVT6<; TYJC; EUpcoTcaixYJc; iCTToptac;, sl/s xavovixa 8ex0Tj auT6 TTOU 6 AavTYjc; xal Y) tSia YJ iCTTOpia, YJ 96075 TOOV Y) TYJV 6(ziXou(A£vrj yXwaaa yta TYJV TCOIYJCTYJ xal TYJV Xoyta yta TYJV SiavoYjCTYj, x^pU Pe^ata ;x' atrr6 va ax£90Y) OTI SiETtpaTTE TO a(j.dpTYj(jLa xaTToiac; ((SiyXcoCTCTta?)). Fi' auT6 xal ol ETTTavYJoiot uTTEpa[AuvOrjxav TYJC; yXwCTCTYjc; TWV SYJJAOTIXCOV TpayouSiwv xal ^TYjtrav TYJV xaXXiEpyeta TTJC; yXwoffac; TOU «Xaou», CTE [iia TTEptoSo TCOU CTTYJV ' EXXaSa UTCYJpY_av [JLOVOV iSicojiara, aXXa xavsii; TOU<; TCOTE SEV SiavoYj0YJXE — OUTE xi' 6 tStoc; 6 SoXwfAOi; — va ypaipouv TTE^O Xoyo «OTTW? (jLiXouffav». ' ATTO TOU apxat^ovToc; Buy. TOU BouXydpEcoc; (J.£xpi xal TOU ZTT. ZajjiTtEXiou, 6 OTTOIOC; a7r£S£tc;E ETUCTTYJI/OVIXIX yia TTOIOUC; X6youc; OUTE xav va E7tty_etp'')0Y) ETtETpETtsTO EioaytoyY) TYJC; AYJ^OTIXYJC;CTTIXstSr) TOU TTE^OU Xoyou (px. [JLV. E. CTsX. 472 X.E.), STCWC; xal TroXu apyoTspa, ETTTavYjCTioi; sypa^E «AYJ[XOTIX^». Fta TOV ZafiTrsXio EiSixa —

169
TOO OTTOIOU Y) yX&CTCa aTIOTEXst [XVT)[i£lOV TtOlTQTlXYJi; VEOEXXlfJVlXrji;

ypa9?j<;, xal axpip&i; yi' auTo — eTtevo^Or) 7) (xofx^rj TOU «aoa<pou<;», TOU «Sat8aXc«>8ou<;», TYJ<; «7t£pi7cs7tX£y{Z£v/)<; xal ofxi^XcoSout; yXuCTCTrjp) xXTr. Kal TO yXtoao-ix6 auv£)(t0E... ' Avrl XOITTOV ol 81x01 |j.a<; xara xaipou<; yXcoaaoOEpaTTEUTEi; xal yXooaaovoaoxojxoi va xaTaouv va TiBsaEuaouv ra «TTOIJ» xal ra MTTOJI;)) — [j.6pia <x9avTaaTou a^tai; SiTtXa OCTTO rl? xXaoaixE^ avTcovu[Ai£<; xal ra ETtipp^fAaTa —, OTTCO<; xal TOU<; [Auptou^ aXXou<; TtXaarLxou!; Orjaaupoui; TTOU v) VEOEXXvjvtxY) StaGsTEi, va Ta xaraCTTTQaouv YpafJ.[J.aTix&i^ xaravoy]T<x xal opOoYpa^ixw? 6p6a, aaxoXoOvrat [AS «SiQ[ioaxo7t^(JE^» xal «§T)[ioai.oYpa<pix£<; avaXuasi^n, xara^oSsuovTai; TOV Srjfioaio TtpoOTuoXoYitJfAo, Y1* v* tSouv «7tto<; Ppioxovrai)) ol VEEC; fsvr^sc, (T/ETixa [JLE TTJV yXoiaaa TOU<; xal napE^ovTa^ TsXEiw^ rcXaaTE? Eix6v£<; as Stroui; 6a va TO [j,a6ouv. 0a ^Tav 6|X(o^ E^X^i; spY°v va (J.T:opoua£ va xal va xaTavor)6^ luTopixa, OTI ot VEEI; YEVlrlE(;, avE^apTiQTtoi; oO ETriTTsSou, ^Epouv Ta IXX^vixa TroXu xaXuTEpa am' O,TI oi — Trapa Tl<; £7rtt7y)(XE<; «EX7tai8£UTOC££;» 7toXiTiXE<;, TTJV avuTrap^Ca XE^IXIOV (auvtovujicov, avTiGsTtov xX?r.) xal aXXwv poy)6y)[j.aTcov (itoaa EuvTaxTixa trf, vsoEXXyjvixYJi; UTrap/ouv EXTOC; TOU T^apT^avou;). Kal TOUTO axpi(ia)<; o9EtX£Tai aT6 Spyo faiv aTTtxioTaiv TOU TTEpaapiEvou aicova, TIOU (X7t6p£aav va xafiapioouv TYJV 9uaiOYvto|jiia TTJC; 'EXXrjvix^i;, va TTJV xaTao-T^aouv opyavo TWV (xopcpw^Evtov xal £7ua7)[zr) xpaTixT) yXtoaoa. "Eva «Sondage» [XETa^u TCOV TraiStwv Toiv 7t6X£<ov — axofir) xal auTtov TTOU aTa airiTia Ttov axouvE aXXs<; — xal TCOV TtaXaioTEpwv rrji; u:ra£6pou 0a iJTav ixavo va fjiai; TY)v cpuoTr] Toiv 7rpaY[AaTwv, TI? (xaTatortovtE? xal TO
XpaTlXO E^oSo T6JV Siacpopwv E(TTEp1Q|jl£Va>V XOLVCOVtoXoYlXIji; Xal IC7TO-

PIXYJ? 9avTacia<; £Tctx£i.pVea)v- 'Ev T£XE^ a^fxspa 6 opiajxo? TOU [Aop9W[jL£vou slvat auTO<; nou YP*9el T'')v xa6ap£uouaa (Sv)X. TY)V 6[iiXou(ji£vr)) [X£ XaOir), EVW 6 6pw[/.6(; TOU a[xop9a>Tou Eivai auT6<; TTOU Ypa9£i aXavGaoTa TYJV «Ay)(iOTtx^». AEV Eivai Tu/aio, OTL 6Xot ol «xa6ap£uouatavoi», aTTi.xtCTT£<; xal [xi^, lxouv aT* x£'M-£va TOUI; oYpa9tx(iv Xa6tov. ' H [i6p9a>o"X)CTTOCEXXirjvixa Eivai xal o^t avTtCTTpo9co? avaXoY>) TYJ^ Siapxoui; XP^OEWI; Xs^txou... Ta Xa6v]CTTYJVxa0ap£uouaa ar:oT£Xouv xaTaaracT] £YY£V^i) a > auT6 SE EyxEiTat xal TO laEyaXEio Tr)<; £XXir]vi.X7J?. 'Op6oYpa9ixa Xa67) IXEI ax6[j.r] xal TO SuvTay^a, STTCOI; TT./-CTTOap6po 16, § 7, TCOU ypa9£i

170
«a7TOCpOlTOUVTCi>V» aVTl «a7TO<pOlTtbvTtOV». OTl 7) EXTtaiSeUTlXY] TToXlTlXT) TTJ? 7IpCOT7)<; TETpaETia?,

6sip£t ouCTicoScot; TtoXu respiaaoTepo TroXiTixa TO xufjspvcov xo(/;j.a, Trap* O,TI 6 7rXyj6copia|i6i; xai Ta [AETpa XiTOTTjTai;. FiaTi fj,£aa a" auTTjv EjAEivav avaXXoicoT£<; 01 E7UxpaToua£<; iSsoXoyixsi; Sopic,, SyjXaSr) 01 auv0rjx£<; TOU TtoXiTixou Eao^uyiou (iETa^u As^ia^-'AptCTT£pa<;, orrtoi; xai y) (TX£irj «£XXT)vo}(pi(TTiavio-[j.oO)) xal 'ExxXv)aia^ [i£ TI<; Suo. ME TYJV TToXiTixrj auTrj 0X01 ot TtaXatol (iYj/aviujjioi £jji£ivav av£Tta90i xal EviaxuOirjxav. ' AnoSsi^ sivai, OTI TO xu^spveov xofijza SEV xaTa9£ps va aTraXXayr] <XTT ' TO va £/•/) aav avTmoXiTEuaT) TTJV tSia TraXaia xal a8ia90p07roiy)TY) AE^KX. ' AXXa [JLE avaXXoitoTY) TTJ Touaa iSsoXoyia xal av£7ia9£i; fie; xpaTix£<; So(j.£<; — TroX TIOU (TTrjv UTrap/ouoa TtpoiaTOpia TOU; 7cpo<TT£6r]X£ xal TJ SiatTTaav) TOU «Xaou» — 6 oioaS^TroTE xofAfxaTiapioi; a^rj[iaTia|j,6i; Eivai U7ro)(p£<ova UTCOXU^T) apya 15 auvTOfia Trpo ffjc, As^iat; rrou cruvoXixt5<; Ta S'/jfjiaivouv Ofxtoi; oXa TouTa TroXiTixrjv TtpooSo xaTa T<X xpovia; "Av SEV arjfAaivouv, 7tpoo"/)(XEiouv COOTOOO (j.iav ETtixivSuvY) rroXiTixT) xal xoivcovixT] TTEpiTrXoxY) yta TO auvoXo TOU sXXY)vixou /topou. Oi TtEpav rrjC, A££I£<; xal rye, 'ApiaTEpai; 7roXiTiX£<; ojjiaSEi; SEV slvai 01 a(j.^av£<; 6jiaS£<; TOU rcaXaiou «K£VTpou», SEV Ei/av TVI aXXo va <\>Yi<piGO\tv. 'ATroTsXouv XOIVCOVIXE;; auTo0 OEI? auToSuvajjiiac; (ASTa TYJV AixTaTopia, TTOU SEV [iTtopouv axpiTa va ^avayupioouvCTTOTraXaio «£XXr)voxpi(TTiavix6)) CT/^fxa AE5ia<;-'ApitTTEpa^ U7t6 TI;; suXoyiE^ TOU ExaaTOTE apxiETTiaxoTiou 'AOrjvciiv. 'H 'EXXaSa SEV SiaGsTEi [j.iav opyavixoii; UTrap^ouaa aaTixr) Ta^T], WUTE va UTtoTEOvj SuvaTY) r) Xsiroupyia EVO^ aucrTigfiaTOi; «£6vixrj<; EVOTTJTOI;)), OTTOX; (TTY)V ysiTova X^P01 "iTaXia, ETT'I [xaxpoxpoviou (SatTECot;, OUTE 6[iw^ xal xajxpiia iSsoXoyixT) XEipacpETrjcnr), COGTE va XsiToupyi^orj avaXoyto^ Eva Sixo[A^iaTix6 ax^(ia ^ TroXiTixrj jxovov xal o^i «E9vixr)» iSsoXoyia. Mia E7tava90pa TCOV TrpayjiaTcovCTTI<;xaTaaTaasK; xal yvtoaTEi; jzai; ji£66Sou<; TOU TraXaiou «£XXr)voxpicrTiavicr[j.ou» (yia TTOIOV Xoyo 6a (ATTOpouaav va aXXa^ouv aE [iEOoSoi, orav auToi; SEV [iTiopet v ' j aav TrspiExoasvo;), acKpaXtoi; SEV Oa^E OXOTTO sifjiY] va [xai; SEI^T), ara TiXaiaia rff, ysvixcoTEpr);; TtoXiTixrjt; TCOV xaipcov (j.a<;, xara Ttoiov Tporco, ax6[nr) xal EVTOI; Trj^ EupcoTraixrji; TrEpio/TJi;, (XTTopouv va (i£Ta(3aXXcovTai ai...

171
Hap' 6Xov TTOU Ta urtapxovTa xpaTixa TrXaiaia xal cx^fxaTa TOU EXXaSixou x<«>Pou £XOUV Tra^Ei rcpo TtoXXou va s^apxouv xal va avTiCTTOixoGv CTT^ TpExouaEi; laTopixst; Sia(j,opcpa>o-£t<; — •») 8o(i7) TOU KpaTou? O-TVJV 'EXXaSa TrapajjlvEi avaXXoieoTT) arto TOU 1844 [iexP1 TCOV Yj|ji£pc5v (J.a<; —, OUTE xal TtpaxTixa ETrsxEtpiQae xdmoiav TporroTO xu^Epvaiv xofxfia co<; Ttpoi; TOV ExauyxpoviafAO Sojiixaiv TOU KpdtTOUi;. "Eva SaafiopiioTO xpaTOi; irpoi; xaXutj'T) T^? saa)TEptx^<; 9opo8ia9uyvj<;. Fta TTOIOV Xoyo uTrapxouv ax6(jnf) Ta TEXstovsia; "Oao stxa^e. TOV [j.u9o TTJ? «ava7TTu^7)i;», TOC TeXcovsta ^ovTav — uTtoTtGETai — tpo<; TtpoaTaoia -crjc, evT07Tta<; ' Acpou TsXtxaii; i] avaTTTU^T) SEV £7t£T£ux6ir) ([la. i)Tav SuvaTOv;) xt' CT^fAEpa 7) 'EXXaSa SEV xaTao-XEua^si. OUTE TrjXEOpao-En;, OUTE AUTOXIVY)Ta, O^TE Pa7iTO[a.Yjxav^?; OUTE TltxaTT, OUTE ITXuvT^pia HiaTtiov, OIJTE EV ylvsi xa(i(xia TfixvoXoyia EXEI, yi« TTOIOV Xoyo TtpETtEi va TiXYjptovTj 8ao-(j.ou^ OTTOIOI; T' ayopa^si. arc' TO E^wTspixo; To nXuvTrjpto xal T) TyjXEipauyj Ssv Etvai £t8yj TtoXuTEXsta^ o-igi/Epa, aXXa [AEffa 7tpa>TY)<; avayxTji; xal IpyaXEta EXTroXiTiajxou. Fia ?cot6v Xoyo TrpETtst va TtXTjptovY) SacTfxoui; 6 VEOEXXrjva^ OTYJV TrpotJTcaOEia TOU va EXTroXiTiaOY) 6 "tSioi; JJLE Stxa TOU [xsoa; Fia TTOIOV Xoyo aoTuvofXEUETai TO slaoSr^a
TOU EXXvjVa TtoXlTY) [XEaCd TWV TEXcOV£t<x)V, OTaV TO XpaTOi; SEV TOU TCpOO9£pYj TlTtOTE — OTTtO^ 6a EtXE UTTOXpEWOY) — OTYJV AvayXT) EXTtoXl-

Tiaj/ou TOU xal SEV TOU Ttapsx'i') xav Ta aToixe^wST) yta rl? yptitc, TYJC; 0uyxpovr)i; ^(»7)<;; STOUI; xpo v o u ? T & v «a£i[ZV7jaTa)v Y)JO,COV xpi'(IT'avwv auToxpaT6pa)v» [ATcopouoE v " aXXaC'') xavsli; Ttouxa^.t<To xa6s XpicTouyevva xal AajXTtpV)- o-^fispa TtpeTTEt v ' aXXa^r) xa0E [lEpa yiaTt UTtapxEt xauoaspio. MTtopsi jiia yuvaixa [J.E olxoysvEia v ' avTaTroxpiOyj aTl<; avayxEi; TT)<; auyxpovTji; ^(dyc, xal va «Tpexv; aTrjv TtrjyiQ»; IToia Trrjy^; Tl Eivai 5|j.o)i; TsXixoSt; Ta TsXcovsta xal 7toi6<; 6 poXoi; TOU<;; '0 IOTOpixoi; X6yo? Ttov TsXiovsioiv y^Tav va TcpoaTaTEucrouv xaTa TYJV avaTCTu^rj T^? XE^aXatoxpaTia? jxia v) (optojxEVEi; Ta^Eii; Trapayooywv CTE eva xpaTOt;, arto TTJV 9OpoXoyta TCOV OTTOICOV EauvTYjpEtTO TO "iSto TO KpaToi;. KaT 1 ouaiav rcpoxEtTai yia TYJV aoTixv) Ta^rj, TTJV OTroiav Ta TTO slx<xv va TcpooTaTEiJjouv a7t6 TOV avTaywvtfffj.6 Ttov Ta^swv aXXwv xwpwv. IIoXu as TOUTO OUVETEXEOE T6 ysyovoj;, OTI Y) 'AyyXia, TrpwTrj ifj.7rspiaXi.aToa) Suvafxr) TOU 7TEpao[j,Evou alwva xal TauToxpova TtptdTr) OE Pio(j.r)xavixr) TtapaytoyTJ, a^ou slx£ TTJV ETuXuoEax; TWV TtpopXrjjxaTWv Tr]<; yEtopyixYji; TTJI; Ttapa-

172
ycoyrji; [XE TOO Tcpo'iovTa aXXcov j£copcov, xupiax; T7)<;.XaTivixYJ<; '
£'Xe T V £ u XSP ela TO" sXEuOspou xa6opia(Aou TCOV TIJACOV Ttov vixcov TT)<; TTpoiovTcov, coffTE xaT ' ouuiav Ta TsXcovEia va TVJ<; db

TtpaxTixcoc; a^pTjaTa. TOUTO, 8|juo(;, dmoTeXouCTs svav xivSuvo yia TIC, ck (JpaSuTEpo pu6[i6 <xv armies cot; acmxEi;
Eupt07T7)<;.

'EXXaSa, co^ yvojCTTdv, axptp«o<; oi Ta^Eti; UTtsp TCOV
GsTat OTl TtpETCEl VOC UTtap^OUV TEXfcdVEia, ElVai aUTEi; TtOU a7CO(jLU-

Ta 8r)[x6(jia EffoSa xai Ta s^wTEptxa Savsta, X10?'? TOTE TOU<; va ^opo. Elvai SiqXaSTj oi TIX^EII; [IE TT)V (/.EyaXuTspyj 9opo8ia"ESai axpip&i^ auvioTaTai Y) «[j.ixpY))) aXX* ouffiw8r)i; Siacpopa: EVW oi aaTixE<; Ta^Ei? TYJI; Eup&>7CT)<; EV Tf) 8r)^.ioupyia TCOV EIYJXV avayxr) va TtXvjpuvouv oixsio6sXco<; 9opo or6 xpaTO?, E^EiSyj Traprjyav xai E/pEia^ovTav TO xpaTO? yia T'yjv xaTOXUpcooY) auTou Ttou -rcapTJyav («Sixaia>tia aTOfjux^c; i8ioxTY)aia!;»), TJ aaTixY) Ta^vj O-TYJV 'EXXaSa, X<opi<; rl<; avTio-ToixEi; xotvcovixlt;, iaTopixsi; xai iSsoXoyixst; SiaSixaai£<;, auvETtwi; ^EXpEfxatTTifi, £)(p£ia£6Tav T6 xpaTO? yia va [j.y)v TtXyjpcov/) 96poui; xai va EUEpyETYJTai Siapxoi; EV 6v6(j.aTi TTJI; «avaTtTu^T)<;». Kai T6 IXXrjvoxpiaTiavixi xpaTo<; a" auTov TOV p6Xo TOU saTpE96Tav npo? TYJI; ISiai; r?j<; Cw^? (sTrixoivtovU.?, Ta^iSia, xa6y)(j.Epiv£<; xXre.), [XETapaXXovTac; Ta TeXwvEia as 9opoXoyixou<; [Aij^aviyia TIC, mo a^sciE? ^&>i'xe<; avayxsi;, TTpoxsifXEvou va xaXu^>) TTJV 90po8ia9uy») xai va E^supi] aTotXEitoSojc; 7topou<;. OUTS XOITIOV xai Tcpo<; TOV TOjisa TOUTOV TO xu(3£pvcov xofjifxa £9EpE xaTroia PEXTICOITY]. Elvai yvwaTO, OTI aTrjv ETto^T) TCOV TToXusOvixcov, 1x900 7) Trapaycoyv) ETtaiJ/E va TSATJTOCI OTa «£6vixa» 7rXaio-ia xai TipayjiaTOTroisiTai as EXEiva TOU i TYJ^ Eviaio7coiy)fjiEVK]i;CTTYJVTCEPITTTCOCTT) TYJI; EOK Oixoi;, Ta TsXcovsia s^ avTixsifAsvou xaTavTouv <itv£U vo^jxaTOi;, ouo-iaa 8s TO ap6po 95 Tr\c, SuvG^xr)^ T^C; EOK Ta xaTapysi. "AvTi TO xpaTot; a7to Ti^ Trapo/Ei; TCOV 8ie0vcov Tajxsicov va xaTaxpaTY) yia TOV sauTO TOU (va 9opoXoyrj) TO 8iaTi6E(j.£vo yia TYJV xai XOIVCOVIXE<; axoTUfAOTrjTEi; xai xafxjiia O^EOTJ JO.E Trapaycoyi^), 9opoXoyEi T<X "iSia T<X xP^aTa ^o" SiSovTai yia va xaTavaXco9ouv!... npo(3XETC£Tai 9uaixa xai rj 'EXXaSa as (jiEpixa %p6vux. va TTEpao-y) CTT^ xaOsffTCo? rr^c, £X£U0Epi)<; oixovojiiai;, aXXa TroXXoi EXXrjvoxpicrTiavixoi oicovoi SEV TtEiOouv yia T6 aTipoaxoTtTOv TCOV TcpayfxaTcov. ' H «aaTixrj»

173
pE^aia TTjv EOK, aXXa [AS TTJV EXrciSa TtavTa [jua<; 7t£pi6Sou ((jjiETapaTixfiiv o"ra8ia)v» Sta TYJ<; As^ia?. Ft' auTO xi6Xa^, rcapa TYJV EiaoSo CTTJV EOK, PXETCEI. xavsli; TtavTou SiayjJTY) TTJV avTiSpaayj TYJ<;... «£XX7)voNIKH2». 'Ax6(j.Tj xal v) eiCTayaiY'J) TOU «YXa>CTaixou» (XE TTJV uio0£Tr)<y/) TYJ? AY)[xoTixyji; EX (lepout; TTJI; SEV elvai Haye-tvi (^e oXa ToxiTa. "E/ouoa OTjvsiSrjo-/) TOU ET TY)? }(apaxTTJpa EVT^I; TTJ<; EOK r) IXXYjvixT) «a(JTixY)» Ta^r) xai TtavTa [xe TTJV TCpocrSoxia 7rpaY|J.aTO7toi^OEW<; Ttov apxixwv rye, EXrttSwv, axpipdii; E^ aiTia<; TTJ? Six^i; TTJ<; 8o[xvj<; E^XETTE TO «YXwa(n.x6)) £TU£pj(6(JLEVO. Msaa Xoi7r6v <TTY)V TtaTpOTrapaSoTT) £XXY)voY,piffTiavixY) XOUTOTTOvvjptaCTXE^OTJXETtcix; 0a (XTCOpouCTE va xp7)Oi(iO7r6n]O7) Ta aT TOU «YX(oaaixou» jia. TOU<; Stxout; TT]<; E aiTt£<; Y^a [jtta PEXTICXTTJ TWV TtpaYHaTiov urcap/ouv. rito<; slvai X.}(. SuvaTOV va £Y,wjxe 3>I1 A xai TEXwvEta rauTO/pova; ' 0 4>IIA — TTOU [X£T£9pao67)X£ ETot aTto Ta ' AYY^ txa xa' FaXXixa (Taxe sur la valeur ajoutee) — slvai Eva aoaiaXifJTtxo EX [iEpou<; TOU aaTixou KpaTOUi; jieTpo xai slvai 96poi; £?ii TOU 7tpoi'6vTo<;, ?5YOUV 9<ipo^ ETri TTJ<; UTrepa^iai; Ttou SIXsi va EidTtpaTTY) 6 xarciTaXiaT^. To KpaTo^ S^XaSv) Ssv TOV acpi^vei va aauSoT^, OUTE o(j.a>i; xai TOV Ttspiopt^Et xa66Xou. * Av 7) alSicoTixr] npo)TopouX(a» TOU xaTUTaXidTyj TOV w0y] va 6sXTj va
XEpSLOT) (XVTi A 100A, TO XplXTOi; TOU TO STttTpETrSt, UTtO TY)V TCpOliTCO^, OTl a' aUTYj TTJV TCEptTTTWOTQ, 6a TrXYjpUOT) TtEplffOOTEpOV

i;, srci rcXsov 8e rcpsTCEt va Xa(3r) urt ' O^T) xai TO arcouSaioTspo YeYov°l? (^ou aTTOTsXEi TYJV oucjia TOU 9iXsXEu6epou aoTtxou xpaToui;): OTI 6 SiruXa xaTUTaXurrrji;, s/ovTai; xi* auTO? TOV tSiov Pa6;x6 £Xeu0Epiai; POUXTJCTEWI;, [iiropsi va xaTaaxsua^rj TO "iSto Tcpotov xai va apxyjTat va XEpSi^Y) [x6vo 2A. ' OTTOTE Ps^aia UTrapXEi xtvSuvoi; 6 aXXo<; xaTriTaXioTYji; va xp£WXO7TTjOY). Fta va XEITOUPYOUV 6[ia><; auTEi; ol a^aXiOTiXEc; SixXsiSs? TOU OTJCTTYjjjiaTO?, slvai aTcapaiTTjTO YJ Oixovo|j.ia va Eivai TTpaYfAari EXEU0£p7), X*0?^ aYOpavopLi£<;, oSiaTa^Ei^n, TeXwvEia xai xpaTixyj xaXu^T) TYJ? ISitoTiXYJ^ ETUjCEiprjaEax;. Ta TcpaYHaTa Ps^aia auTa SEV Eivai 7rpo9avtoi; ^TjTrjjiaTa Oixovo(j.ia<; — xai 6p0oi<; SEV TCEpiXafxpdvovTai crra olxovonoXoYixa auYYP«H.iJ.aTa — , [Aia xai o-T7)p(^ovTaiCTTTJVayjjxaaia TYJ?... EXsuOEprji; pouXyj(jYj<; (TJYOUV OTii; wpaiE? £9eupeCT£i? TOU BoXTaipou (i£ TOV MOVTEOXIE...). STYJV 'EXXaSa, ETceiSrj TOC Ostopoufie (6? TEToia xai sv aTtopia TCEpi T^?

174
tpuasox; TOU ouyxpovou xaTriTaXiajxou — TauToar)(Aou [is T& aSecmoTOv xspSo<;! —, slvai SuvaTOv v' axouoY) xavslc; ric, mb arciOavsi; E yia TOV Of!A: «slvai cpopo<; TTOU [i£<; TOV E7upaXXouv», «§EV (xaaTE)), «SEV [a.a<; slvai a7tapaiTY)To<;» xXn.!!! Kal p£|3ata arco TYJV 8i£0vGJ<; TratiiyvwarTYj toe; 7tp6<; TYJV tSsoXoyixr) TYJC; auyxpoTYjaYj 'ApiaTEpa jiai;, OTI sivai xal «96poi; avTtXa'ixot;))! Tl&c, ojiax; [iTtopsi va slvai T£Toio<;, acpou TsXixaii; Sev elvai EtfXY) TtapaxpaTYjtJYj ev6(; TOU xuxXoqjopouvTO<; xpYjfxaTOi; aruo TYJV TrapaytoyYj yia TYJV 7roXiTtxYJ<; (TraiSeta, uyieia xXTt.); KaX6 6a YJTav — fua xal I 01 ' ApiOTep£<; e^ouv as avtoTepo f5a6[/6 auveiSTjTOTioiYj(i£V£<; TII; SiaSixacU? TOU xaiuTaXiCTTixou auffTYjpiaTot; — va jj.7ropouoE va ^£9uyYj oXiyov Y) SIXY} \LOLC, ATTO TI<; avafAv^ffEi? TWV Yjpcoix&iv xaTcop0to(j.aTtov TCOV (Jouvaiv xal va xaTaXa^Yj OTI 6 ffuyxpovo? xo<J[xo<; (E^ ttrou xal YJ Sop. "EvojcY)) EJ^EI ^£9uy£i xaTa TroXu aTto Ta TtaXaia auv0rj(iaTa TOU Map^ xal TOU Asviv, Ta oTtoia Yjaav a7tX&><; [iia ap/Y) yia TYJV aoaiaXiCTTixoTioiYjfTY) TYJI; 7tapaycoyYJ<;, Y] onoia (rujj.|3aivei aY)[X£pa Sis6vca<; (J.E 9opsa TYJV avaTTTu^rj TYJ<; TE^voXoyia^. To ISsoXoyixo paXaauwfia TYJI; EXXYjvixYJ; ' ApiaTEpai; SXEI xal (xiav aXXY) «6XXYj) auvE7t£ia, Ttou IXaxiaTa poYjOei (J^fAspa ysvixwTEpa TYJV TY]<; EipYjvYji;: OTI xaXuTTTei TYJV EyysvYJ a8uva(a.ia UTtap^sax; LSsoXoyiai; crrov x^po TY]<; As^iat;, (xs aTCOTEXsafxa va st^aoTE TO [xovo xpaTOi; (J.E avTiTToXiTEUOYj [xia As^ia, YJ OTroia (/.E xavsva IXTCO T<X OUVTYJpYjTixa xofijxaTa TYJ? Eupa>7tY)<; SEV (XTtopsi va avTidToixYjOYj. AEV TrperrEi ^E^aia va XYJCTJXOVYJ xavsi<;, OTI ol tSioi lUTOpixol opoi (jtETaTtoXEfxixait;, TTOU E7rE(3aXav TYJV AE^HX ETtl [xiCTov (TxsSov aiaiva <TTYJV 'EXXaSa, sivai SXEIVOI TTOU ISsaav TO KKE EXTOC; v6(iou xal auvETsXsaavCTTYJViSeoXoyixiQ TOU (jTaCTi[a,oTYjTa, OTav Ta aXXa KKE eflpioxav TOV ^uaioXoyixo Tp6?To UTrap^ewi; TWV [xsaa aTa TrXaiaia TOJV SUTIXWV SYjjioxpaTitov. TYJV iSsoXoyixr) auTY) ejiTtsipia SEV TYJV IXEI YJ SIXYJ [Jiac; ' ApiaTEpa, OUTS xi' auTYj CTuvayeTai auTO(JiaT(«)<; a^o TYJV (AETaSixTaTopixY) .vojxifioj TOU KKE. "Orc<o; YJ As^ia TrapajiEvsi TtavTa xpewfXEVY) va (j,a<; j, STI SEV stvai 6 EX9paaTrj(; TYJC; (j.£Ta7toXE[j.ixa)i; SYjjjiioupyYjEV ' EXXaSi «x£9aXaioxpaTixY]i;» Ta^Yji; — xaT' avayxYjv ayvoouCTYJI; otavS^TroTE XOIVWVIXYJ (XETa|3oXrj —, ETOI xal YJ 'ApiaTEpa TrpsTtEi va [ia^ aTCoSEi^Yj, OTI ISsoXoyixaii; SEV ppiaxETai UTYJV STtoxYJ TOU «[iavicpE(jTOU», TrpayjAa Ttou sniOYjt; Ttapayvaipi^si xa0s XOIVCOVIXYJ E^EXi^Yj. ME Ta auv6yj[j.aTa «l^a) aTto TO NATO» xal «YJ EOK TCOV

175
[iovoTtcoXtcovM, Sev [ATtopst va \j.y.c, aTtoSst^Yj XIXTI TETOIO Y) "ApiaTspa. ©sXst 9uatxa JJLE xa6s Tp67ro TYJV aTtXYj avaXoytxY), SYjXaSYj va xaTaaTYJ 6 ouataaTtxcx; puOjjuaTYji; TCOV TtpayjiaTtov, TtpsTtEt 6{xco<; TtpOYjyou;jtEvco<; va aTto8sti;Y) ° T I elvai iSsoXoyixtoi; TtpoacpopY) va 7rpocr8sx6YJ TOU<; xavov£<; TYJ<; atJTtxYJi; E^EXt^Yj^CTTYJVaYj(ji£ptVY^ TOU^ [xop9Yj, y£yovo<; TTOU xaOoXou suxoXo SEV Etvat. AtoTt dbtaiTet SiavoyjOY), TYJV oTtotav YJ "AptaTspa SEV EV^'- 'H «XY^6Y)» xai TOC aXXa iruvS^jxaTa yta TOV TtoXiTIXCO^ UTtavaTtTuxTov TOTto (j.a^ SEV stvai Ta Ev8Eixvu6[X£va yta sva
XO[X[Xa TtOU ^YJTEl TYJV aUTOaUVElSYJTOTrOlYjaY^ TOU.

Kavovixa xavsva x6;xjj.a Ttou OaOsXs va xapaxTYjpt^ETai, TtoXiTix6 Ssv [XTtopEi va ETtixaXiJTat «XTj6Yj TOU TtapsX66vTo<;». Xtopii; TO TtapsXGov TWV xofifxaTtov Ssv UTtap^si. yi" auTa iSfioXoyixo xai xotvtovixo Ttapov, yiaTt SEV UTtapxsi xpiTYjpio xai [xsTpo xpiaEto^. «A^6Y]» yia TTJV As^ia aY](jiaiv£i va [AYJV yvcopi^co[/.E TI auTYj Exavs, ytaTi TO sxavE xai rl auvETtcoi; sxcppa^Ei, YJ av E^YJ xai Ttcoi; TYJV SuvaTOTYjTa avavEtodYji; xai ou jj.ECTa aTa oira Xsysi., xai yta TYJV ' ApiaTEpa va (JIYJV [XTtopEva avTtXYj(p6oO[j.£, OTI auTY) TtXsov SEV sx9pa^£t TYJV «£pyaTia», OTtcoi; £v6[J.tC£ "TO TtapEXOov, aXXa supsa <TTpco[/.aTa «TtpooS£UTtxcov» aaTtov, StoTt [/6vov TETota xaTECTXEuaaGYjuav [jt£TaTtoXE(Atxco£; CTTYJV 'EXXaSa. ' H TtapaSo/Yj ojicoi; TYJI; TtpayfxaTtxoTYjTot; SEV slvat suxoXo Ttpayjxa, OTav xavsi.; SEV SiaOsTYj TYJV SuvaTdTYjTa ISsoXoytx^i; Ttpoaap[ioyYji; a' auTY^v. K t ' auTYjv TYJV SuvaTOTYjTa OUTE YJ As^ta ETti TOU TtapovTO? TYJV E/EI., OUTE YJ ' ApioTEpa. AuTotdcot; stvat 6,Tt OaTtpETtE va SEI^YJ ETt£ty6vTto(; TO xu^spvoiv x6[j.[jLa. FtaTt, av YJ As^ta TYJV Et^E, TOTE 6a E^XETTE TO au^Epov TYJ<;, 8/tCTTYJV«avTt7toXtT£uaYj», aXXaCTTOva co6Y^aYj TO xu^Epvoiv xofifxa otro ElvatCTTYJVs^ouata OTYJV (jiETapoXYj TWV XstToupytcov TOU KpaToui;, Ttpayjia Ttou YJ "tSta TIOTE SEV GaTav as SECTYJ va xavYj. AUTO (ilpata 6a TYJV IXPEWVE JJLE [xta tSeoXoyta aaTixou TOU «KEVTpou», Ttou ETtpsTts va E^EUpYj, aXXa Ttou 9a TY)V acpavTaoTa EVTO? TCOV TtXatatcov TYJ^ UTtoXotTtou EupcoTtYji;, OTav 6a 5avapx<STav OTYJV E^outrta. "OTtco*; ETttaYjc; xai yta TO KKE — av TtaXt TYJV sf/E —, OTt TO Ttp6(3XYjjxa SEV slvat ((EXXYjvoxp xai aTtXY) avaXoytxY) (Ttoij slvat apya YJ auvToiia YJ ifyautari TYJ? yfiaTtxvji; EXTpOTtYJi;), aXXa YJ TtpayjjtaTtxY; syxaGiSpucrYj xai XEtToupyta TCOV Gsojjtcov TOU aaTtxou xpaToui;, Ttou 6a ptETspaXs TYJV aTtXYj avaXoytxYjCTESVTOX; sva xpiO^t^o yt* auTo SESOJJIEVO. "0)(t «Ta [jtovoTtcbXia» xai «ot TtoXuE6vtx£<;» cav avsu TtEpiEjdbjjtEvou ouv6Y)jjtaTa, aXXa Ttco<;

176
TWV TroXusOvtxwv 6a (/.TTOpouoE va f/.ETapXY)0YJ xotvwvtxa Y) <puay) TCOV eXXYjvtxwv [lovoTrwXtwv — auTO 6a ETtpsTtE va Etvat TO TrpopXvjfjia yia T& KKE. TYJV cpucv) auTY) TYJV ^spet. <I>avTa£eTai [AYprwi; OTI 6* OKpiqarouv «va TOU<; T<X 7tapY)» JJ.E TYJV aTrXYJ avaXoytxY) xal ^ts dvaXXotWTE<; TI? So(j.£? TOU KpaToui;; Ta TtpopXYjjxaTa ojjuoi; auTa yta va £X9paa6ouv ae LSsoXoyta, 6(xoXoyoO|jiE SVTW^ OTI SEV Etvat suxoXo Ttpayjjia. To Trpo^upii ETCTI TYJI; Ae^ia?, SYjXaSY) 01 E/OVTEI; T7)v xX£9Tap[jiaTwXixYiv avTtXYnl'Y) xaTOXYJi;CTTO«acrTix6 E8ioxTY)<Tia<;, (XTropsT TravTa va EpfAYjvEUY) TO 8Xov xoivtovixi ytyvstrOai Sta TOU «6 0£O<; £8wx£v, 6 0£0<; acp£iX£v»... B£|3aiwi; SEV yvwpi^ofiE (I8ou Sva wpaTo 6E[J.a £psuvY)i; yia TYJV apioTep'/) StavoYjaYj) TOU? v6(xou(; TWV TTEptoucHaxwv sv ' EXXaSi (lETapoXwv. Kal w? Trpoi; (/.EV TOU<;
E7UXEtpY)[J.aTt£<; (XTTOpOUfXE Va TTOUJiE, OTt a<JTOl TTEptTTOU OU(TTpE90VTat

OTTW<; ot cpaaioXoi OTY)V xaTtrapoXa, uTrap/ouv ojjiwi; (Baatjiot Xoyot va OTI Trepl Tov «EXXY)voxptaTtavia[ji6» TOC TtpayfjiaTa slvat
AsSofXEVOU OTt (JteTa^U TWV TtpWTWV [i£XY)(JiaTWV [JIE TO

'21 YjTav Y) xaTapyY)CTY) TtTXwv, Y)Tot va aTtoxXEtaOYJ E^ opiajjtou 6 sXXY)viff(a.6? TY)? AuoTpta<; TT-X. Y) TWV 'E7rTavY)<rwv xal w<; fj.6vY) aap^ouaa TO UpaTEto, Etvat TtoXu TTtGavo OTt CTTY)V OTEVWI; eptoxY) xal TTJ? TWV «[iVY)[iwv» TOU '21 ot TtEptouatax£<; xaTaaTaast? Trapouuta^ouv xaTroiav (AEt^o Msaa a' auTY)v Xot7r6v 6a ETTPETTE va Et^E Y)8Yj avEpEUVYjG^ xal YJ poTYjTa TOU HEXXYjvoxpiCTTtavtajiou)) w? tSEoXoytxY) £X9pa<TY) [ia<;, WCTTE va xaTacrTYj TEXjiapTov xaTa Ttoaov auTT) Elvat EI? Olatv va duvTOvto-6YJ ^po? TO voYjfjta TWV ouvTay[J.aTtxwv Trepl IStoxTYjutai; StaTaTTOU (XETaStxTaTOptxa avayxao6Y)XE va EtoayayY). 'Ev
TU

TraaYj

tSsE? TOU Map£ xal TOU "EvyxsX? — jita xal

ev 'EXXaSt JtapE[j.etvav 6XoirxeP''J? ayvwaTSi; xal aYj[a.epa aTTOTsXouv [jtaXXov Epyo TWV tuToptxwv xal TWV 9tXoao9wv — , 6a (XTtopouae TouXaY) IXXYJVIXY] ' AptaTEpOC VOC ETTlSlW^Y) VOt £[x(ia0UVY) aTY)V TpE/OUOa

TOU xaTUTaXtCTTixou xoojjiou xat, (i£aa OT<X [xeytaTa UEptOwpta TTOU auTY) a9Y)v£i yta TYJV aoataXtdTtXY] TpoTtY) TYJ?, va aaxY)aY) OVTW? [ita xaTTOta 9tXoXatxY) TroXtTtxY) <TTY)V Ttpa^Y) xal 8y>i ara. auvGiQfjtaTa. ' AVTI Tt-X- va XEYJ, OTt 6 OI1A stvat «avTtXatx6?», xaXuTEpa 6a YJTav XEY) (rtpoi; rcpooTaata TOU «Xaou»), OTI YJ 90poXoytXY] 8ta9uyY) ;x' auTOV TrpETTEt va xoXa^ETat w? Ttotvtxo aStxYjfia (SY)X. JAE 9uXaxY) wi; xXoTtv)' 6xi xaTa TOU «AY)jxoaiou», aXX' w? Trpoc; aTOfjtov 8:rw? TOU xotvou

177
StappiqxTY)), a<pou 6 OI1A TtpoTtXvjptdVETat aTto T&V xaTavaXcoTY) xai Etvat Gytafi TOU tStou Ttpot; TO KpaTo<; (iEa(}> TOU TtapaYWYoO. AUTO Tcaet va Ttvj KCptXepYaTtxY) TtoXiTtxYp> — a^ioTtoiYjcnr) TO>V Euxaipiciv JJ.E
T/jV XaTav67)CTY] TWV VOYjjiaTCOV. Kal aXOfllf), OCV [ITrOpOUae 7) ' AplCTTEpa

[LO.C, v* avTiXr)967) OTI «6 Xaop> Sev imapxsi ji6vo OTYJV "EXXaSa (ortou xaTaTtivsi (i6vo «ouv6iQ(j.aTa») aXXa xai OTI^ x^Pe^ T^? EupwTtTf)?, OTYJV ' AfispiXY) ?) Tr)v ' laTtcovia, xaTavowvTac; TYJV (lETapoXr) T^<; swoiai; TY)<; <«xaTix?j<; l8ioxTT)ffia(;» Ttou ETtE^aXav 01 aXXoi Xaot, 6a [XTtopoudE va aitaiTTQav) va TYJV xavr) TtpaY[J.aTtx6Tr)Ta xai aT7)v 'EXXaSa, TtavTOTE jj.E(ia (TTa «a<JTixa SeSojisva)), aTtaiTwvTa<; Ta laoSa TWV IXXIVIQTWV va TtpoxurtTouv avaYxaoTtxaii; xai va UTtaxSouv [ie xaTaXXrjXov OUVTSXECTTT)CTTOVOI1A. "Qyi SrjXaSv) 6 EVTt(xo^ EXXy]voxpiaTi.av6(; xaTOxo<; axiv^Toiv (i8iwTY)i; aXXa [/vj E^atpoufjiEvwv auvTaYjiaTixoii; xai TWV «vo(Xixtov TtpoacoTttovn) va Ta xpaT^ xXsiafjisva ETtsiST) slvai «8txa» TOU, Yia va fxr)v [XTt^ at aXXyjv epopoXoYtxY] |3a6p.i8a, (xs aTtoTEXsajjia TYJV xpio-yj OTEYT]!;, "fyjv au^Tjar) TJOV svoudcov xai TTJV ETtevSucT) TOU eiaaYOjisvou auvaXXaYpiaTOi; ue TOIX°U<;- ' 0;xiXou|jiE TY)V OTIYJA'') auTY) [JIE «(jiap5io(ji6 TY)? Ttpa^Y)(;» xai oyi TOU «[iap^i(j[jiou», SYjXaSrj Ttspi TWV «epYaT<iiv» TOU BsXYiou xai TYJ<; FEpfzaviat;, ol OTtoioi, oaoi Sp^ovTai ^ [iTtopouv va SXOouv, EVW 6a jjiTtopouaav va eTcevSuoouv Ta xP^aTa TOU<; a£ eTtiXEipir)(jiaTixou(; T0[m<;, SiaTTjpwvTa^ TYJV ETtiXEipYjaiaxv] ETta^r) JJ.E T'I<; X"PEl? s^Tjoav xai Tovc!>vovTa<; ETOI TYJV eatoTEpixy) aYOpa, va Ta ETtevSuaouv ae TOIXOUC;, SIOTI TO TtpopXrjfia Ttou uv, Ttapa TOUI; TOVOUJ; [ATTETOV, Eivai TO TupopXT)[ia TVJ<; Kai TOUTO, SIOTI 7) Si? ZeotTca, ETWV 87 xai aeutapOsvo^, «Six£i;» TTJI; TPEII; TtoXuxaToixiEi; EX Stapxout; xXyjpoSoffia? aTto TO 1821 xai (JTEvwi; TtiaTYj o-Ta sXXy)voxpi.CTTiavixa Ttepi|3aXXovTa, apXEiTai [JLOVO OTYJV (xia, fia. v ' aTto^EUY'y) TY)V s^opsia, xai Suo Ti? a9Y)V£i va EpsiTtcovouv, ExovTa<; fee, TOC^EI «Ta(jia» OTYJV " EuXajiTtia (iETa TOV 6avaT6 TTJ?, ETtEiSr) TYJV Epo^OyjOE OTY)V ^OOT^ TV)<; aTt' TOU<; «xaxou<; EpaaTEp)!... AuTa ESw- aTTjv EupwTtvj ofjuoi; oi avuTtavTpoi TtXrjpwvouv Ttspiaa^TEpa jia. (ftipovc, aTt' oaa Ttatpvouv aT&
8t? ZtotTCia SEV TtpOOE^EpE TtTtOTE [O.E TY)V £(or)
7to^>

XEpt. 'H

aXXoui; xai CJTO KpaTo^: OUTE TtatSia OUTE xdatoio TtvEUjj.aTtx6 Ta Suo Ttou aTtoTEXouv TV)V (3aav) TTJ? ^(OYJ<;. KaTa TCOIOV XotTtov TpoTto «T<X EX TTJI; tStoxTrjaiai; StxattofjiaTa SEV SuvavTat va aoxaivTat sic, TOU YEVIXOU au^spovTOi;))CTTYJVTtsptTtTwat^-T>)<;; Be|3atw<; YJ «8i?

178
Z&>tToa» SEV TtepiXajipavsTaiCTTOU?Ttivaxs? TtspiEXOfiEvtov Ttov §pytov TOU Mapi; xal TOU "EvyxsX?, SI^TI SEV aTtoTsXst svvoiav acmxY). i Evvoia sXXYjvoxpiaTiavixY) xal I8w Elvai TTOU oijfxipcova JAE Ta TOC xaTa T6Ttou? xo[i|j.ouviaTixa x6jX[xaTa oqssiXouv va avaXuouv T'I? ETtiT6Tti£? auvOrjxE? xal va [iSTapaXouv TYJV SiSa Zeofrraa arto Ttpay(ia as svvoia. AuTa pE^aia oXa, av auC/)Ta(j.E yia TOV «Xa6». 'OXiy/j aaxoXta Ttspl Ta? svvoiai; SEV 0a Ixavs xax6 OTTJV 'ApiOTspa. ^rspl «EpyaTix% Tai;£a><;» aTTjv 'EXXaSa, Ivw (AE oXiyvjv tl rye, cpuaEto? xal EoToptai; TOU Ka7riTaXta(xou suxoXa xavsli; OTI sv "EXXaSi slvai SuvaTov va (j.iXS[A£ JJLOVO Trspl £iXa)T<ov». 'Eav TOU? ((stXtoTE?)) TTOU YJ 'ApioTEpa «EpyaT£c;» xal Ssv TOU? «9^vEt va auvEi8Y)TO7roir)6ouv va TOU? xavy) spyaTE?, T6TS, (O.E pasTf) TravTOTE Ta E
SsSofiEVa, ETtpETCE Yj "l8l« VOC TsOlj UTCEp TWV ^EVtOV ETtEvSutJECdV CTTVJV

'EXXaSa, TrapaStSovTa? TTJV KspyaTixy) 8uva(irj»CTTOK^EVO KE<paXaio» xal pya^ovTa? r»)v a7to TYJV sEXajTEia TOU EXXrjvo^piaTiaviafxou, TCOU SEV Elvai Evvoia xaTUTaXio-Tixrj. Flou 6 EpyaTTj? yivsTat avTixsifxevo [AEi^ovo? ExpiETaXXsuCTy)?: OTav s/rj aTcsvavTi TOU Svav iCTTOptxw? SpaivTa xaTtiTaXto-Tr) xal SircXa TOU TOV Fspnavo, FaXXo rj ' AjXEptxavo EpyaTyj, TJ OTav TEXy] UTCO T^V avsu iCTTOptxtov Trpou7to6£a£(ov xal dcpa xaTUTaXumxrj? auvsiSigaEto? EVTOTCIOV Epyo86Tr), s/ovTa? aTtsvavTt TOU TOV EXXrjvoY^pioTtavo)(copo9uXaxa xal TYJV [xayxoupa TOU TraTca; Ti 6a (ifi? IXsyEv EV TcpoxEtfXEvto 6 Mapi;; AIOTI EITTE in' auTou... 'Eav YJ ' ApioTEpa asl^e avaXudED) T'I? HEXXYJVIXE? auvGyjxE?)), TOTE 6a syvcopi^a[i£ Ttpo TtoXXou, OTI OTTJV ' EXXaSa xpEia^6[ia0T£ Ey/wpio)? Suo fiovo Ta^Ei?: [iia [XEydXyj Ta^r) Euysvaiv aypoToiv xal j/ia (itxpoTsprj yXwaao(Aa6wv Syjjiooiov intaXX^Xcov, xaTapyouvTE? Ttpoacoptvw? aTto Ta Xs^txa TYJV XE^TJ «EpyaTTj?», EW? OTOU 8Y)(J.ioupyVJoa>jj.E Tt? TtpouTto0£asi? va sX0ouv ^EVE? ETtEvSuosi? (TTYJV ' EXXaSa yia va Ttpoxu^Y) auTY) w? Evvoia. 'OTtoTE 6a TYjv 5<xvaypa9a(jL£ <JTa Xs^txa JXE TYJV E SiTtXa, 7tou Twpa aTEpou^ao-T£ X6yw Twpa TO Ttp6pXY)(ia: av sva? SXXYjva? ayopaaYj sva? ij;uy£io (TTYJV FaXXta Tt./., otpEiXsi va TtXYjpcoen) xavovtxa T6v OFIA (i£ TOV oTtoiov T6 KpaTO? ETttpapuvEt TOV yaXXo xaTaaxEuaaTY^. Fia Ttoiov Xoyo TtpETtEi va TtXYjpwaY) xal Sa<j[xo yia TO "1810 Ttpoiov o-ri IXXYjvixo xpaTo?; TI SYjXaSYj qsopoXoysT sv TtpoxsifiEvto T6 xpaTO?; 'YTtapY_£i

179
plpaia TO Xey6[Aevo «Hors Taxew, eTteiSyj Ta xpaTTj TTOU Trapayouv T& tSio TTpo'iov ifyouv 8ia(popou<; auvTeXeoTe? <popoXoyia? TTJ<; U7iepai;ia<; yt ' auT6, STjXaST) STTEiSr] ol aoTixei; TOC^EH; OTTJV EuptoTnq Sev l^ouv axofATj TrXTjptot; Evo7Toi7]07J xal SiaTTjpouv ax6fArj TI<; Sidupope? laTopix7J<; xal aXXTjc; <puaeto? iStojAOpcpis? TOU?. ' H ' EXXaSa, a<pou Sev Ttapayei T6 npo'tov, ETTETai Ttclx; SEV [iTTopei va e^7! xa^ xavevavCTUVTEXECTT'?)yi* auTo. Fia TTOIOV X6yo Xoi^ov TO «Hors Taxe» va TtTjyaiVT) UTrep TOU KpaTou<; xal &%i UTrep TOU ^Twv^oO pioiraXaiaT^ TTOU TO ayopa^si; *Av TO KpaTOi; fwtopouas v ' avTijiETCoTciorif) T6 7tp6pXr)fia T^<; ^opoSia^uyrjt; TWV cptovaaxouvTwv yta T'/JV KavaTTTu^T))), xavovixa 8Xa Ta piojjiTjxavtxa Ttpo'CovTa ETtpETtE va TtouXitovTai ipOyjviTepa <JTT)V 'EXXaSa xaTa TO «Hors Taxe». To E(i7ropix6 Sou^ovio TWV dcpxaiwv 'AOirjvaiwv 6a sfys a.a<pa.\S><; avaxaXui|;ei Ttotav ayjjxaoia 0a eIj(E auT6 yia r6 E(iit6pi6 TOU?, av [XTtopouaav TC.^. va [leTaTtouXavs IOTW xal (Ae TO TpiTov TOU «Hors Taxe»... AUTOC 6Xa elvai (Bepata TtpopXYjfiaTa Exauyxpoviajiou TOU KpaTOU<;, SrjXaST) 7ipo(3X7)(j.aTa 'I8eoXoyia<;. Kal elvai TJOUOVO? cn)n.aaia<;, yiaTi TO [AeyioTov elvai TO 7tp6pX7)(Aa TT^<; 'ISeoXoyiai; xa6' eauTYj?. "AXXa yeiTovixa [LO.C, xpaTY), OTTW? TT-X- T) BouXyapia, a^ou [AE T^V Sva Tp6:co 7) TOV dfXXov uTTTj^OTjaav ae eva dbto Ta ouoT7)[j.aTa TOU x6d[jiou (xa<;, TO 8ex67)xav xal 7ipocr7ra67)aav (ieaa o' auTi va Trave ?ci6 icspa EXEI wou 7)oav. 'E(AeT<; StaXe^ajxe T-Jjv AU<JTJ (xal TTJV SiaXe^ajxe, 6 eXX7]vio[i6<; Sev elvat auTO TTOU Ttapouoia^ei 7) «e6vix^» ISeoXoyia), AXXa TOUTTJV TTJV uTtaywyT) TTJV evvooOfxe (Aeoto TTJI; xupiapXoijaTji; tSeoXoyiai; u>c, «u7tov6[Aeu(T7)», Spa <i<; fijAuva, w<; avTt8uTia(A6 xal EV TeXet wi; avTiajj-eptxaviofAO. 'TTrapxei (Ae TOUTTJV T/JV avTivojAia eXrciSa oiauS^TTOTe TtpoxoTTTJi;; To xupspvoiv x6(A[Aa e8e67)xe CTTOV va TTT] [AsptXE? aX7]0EiE<; OTOUI; veoeXX7]ve(; crav veo x6(A(Aa TTOU TjTav. *AX7^6ei£<; TTOU xal av T'I<; (AaOaivav, UTT& TTJV Trapouaa TtoXiTtxTj SiaTa^T) TOU x6a(Aou, TITCOTE aTroXuT&x; SEV 6a Tjaav ae OeaTj va xa[iouv. '0 Naaep n.%. TI sxajAs;... Na TTTJ ETTI TrapaSeiyjAaTi, ecrrto xal EjAjAeawi;, OTI xavlva? SEV ij^Ei SixaicojAa ev ' EXXaSi va SiexSixTj TJ va a:raiT7J ev 6v6[AaTi TOU oiouS^TtoTe, ytaTl vj EaTopixTj xaTaaxeurj TTJ? ' EXXaSo? (AeTajiaXXet TTJV oTtotavSTjTTOTE TeToiav StexSixTjCTTj [AejAova)(Aevwv ojAaSwv ae uirovoja-euaT) TOU eXXTjviajAou. Kal va 7cpox<<)pTjaT) OTO

180
ysvvaio (3vjna TCOU 0a eXuve TO jisyaXuTEpo 7tp6pXy)(jia TT)<; ' EXXa8o<; — TOV sxauyxpovtajAo T°u KpaToui;: va TtapaSaxTT) TtX^pto? TYJV eXXyjvwcY) Olxovojiia aTO £evo KecpaXaio! TOUTO axpip«<; 0a vJTav Y) ouoitoSy)<; TrpouTtdOeav) yia [Aiav e^toTepix1/) TroXiTixY) (AEyaXou peXyjvexoGi;. X<opl<; KpaTO? eacoTspixa, rl e^coTspixr) TtoXtrtx^ va xav»] xavsii;; TO Trapov x6(i(j,a Spxios IXTCO exei TTOU apxi^ouv 6X01 01 uT dbr6 TYJV aavafidp^axTir) TCOV 8o(xaiv». Mey1* Xd6o<; xai [iaraiov (xe avaXXoitoTY) T7)v iSeoXoyia. Movov 8T<xv aXXa^ouv ot ISeei; aXXa^ouv xai 01 Sofxet;, YtaT'i x l > av ax6(j.a aXXa^ouv xara XOCTTOIOV fiayixo rpdrco ot 8o[Ae<; (Sev uTrap^et OTYJV laropia ^apa8eiYjJ.a X^P*? no^ ^l waXXayJ) TTJ<; paaY)i;» va iipspe ((aXXayv) TOO eTroixoSo^fiaToi;))), ecp" oaov oi iSeei; Ttapajj-evouv a;j,eTa|3Xir)Tsc;, ^avayivovTai. Ao[ie<; xai 'IScoXoyia elvat TToaa oufXfieTapXTjTa, xai TrpOTjyeiTai rcavra •») "ISeoXoyia. 'ATtdSet^7) Y l * a^T° e^vai 6X6xX7)p7) •/) eupwTtai'xy] ttrropia. Ttepl TOU avTL0eTou elvai 6X6xXir)p7j TJ pu^avrtviQ: 01 SOJJL^I; arb otXXa^av ATTO e7toix^aei<;, aXXa^av a7t6 xaraxriQasK;, SiaXuGvjxav arc' ti<; STaupo9opiei; xX;t., aXXdt, eTteiSr) 7) ISeoXoyia ejieve avaXXotcoTT), oi SojiEi; xara TYJV ysvix^ TOUC; cpuoT) ^avayivovrav. Kal eva<; ejj.(xeao<; aXXa a7roTsX£(j(j.aTix6? rpoTroi; aXXayTjc; ?)rav axpi|3w<; YJ «7rapa8oay)» OTO i;£vo Ke9aXato. Aev 0a aTtavT^atofjie ra>paCTTOUI;«uyieito<;» oxsTrTojievoui;, Ttoo ^epo^e TI axeTiTOVTai, aXXa 6a 9spa)[j.e Iva anXo TcapaSEiy[jia: sio~7rpaTTO(j.e rl? eiCT9ope<; TWV auToxiv^rwv xai TWV avraXXaxTixwv, TO xuptobrepo ofiwi; «avTaXXaxTixo» TOUI; OUTS xav TO eiCTaytojjie. Kal auTo etvai •») ao^aXumxT) xaXu^v) T^^ Tpo^aiai; xuxXocpopiai;. EEaayofiE [iev TO Tpo^aio xaOeaTax;, TCOU elvat co<; ouvoXo Ttpoiov eLaaycoyvji;, 1x900 ejiei? Sev avaTtTu^ajxe laTopixa oOTe TO sI8o<; OIJTE TO Ttpoiov, a9^vo[ie ojjiwi; r/jv ao9aXiaTixy) SiaSixaota yt ' auTo va ilaa aTYjv 9ptxT^) Su<jjxop9ia TOU eXXy]vtxoO Sixaiou. S7]Xa8y) TO etSoi; TWV av6p(o7uva>v axEaswv TO Ttpoiov OE ayaOo, epjiato jxtai; ey^topiou rcoXiTiaTtx^i; T6 Trpoiov, va TO (j.eTa|3aX7) OE TrspaiTEpco auvTeXeoTT)

Aev evvooujie Pe^aia auTo TCOU yiveTai, TO va UTtapj^ouv £eve<; TCifft) aTu6 IXXT)vixa 6v6(iaTa. 'EvvooO|j,e OTI 0a ?T:peTre va aTrayopEuOyj PYJTWI; as eXXigvixei; a<J9aXi,CTTtxe<; im%eipy)atic, Y) olaSTQTcoTs TY]Ta, to<; JAY) StaOeTOuawv, X6yco TTJ$ UTcapj(oucr/ xai LSEoXoyiai;, Tl<; TupouTtoOsaEii; xaTavoYjcrea)? TTJI;

181
|3aa7)? TV)? auYXP0^*)? ^a)^?- Kal va ava6£ato(j.£ air ' suOeia? TTJV aa(paXiaTixY) xaXu4») as £EVE? ETaipeie?, Ttov OTTOICOV rcXeov sTUffTjfjuo? 7] au[A7tepi<popa as [Aia ^EVT; x40?* ^sv XPet<*££Tal tty rcspixstpaXaia TOU JTEpixXsou? Y'a va EXEYX^, Sidn 6a £X£YX°Tav S(j.Eaa dbro Tl?t8iE? Tl? 87]fJ.oxpaTixE? SiaSixaais? Ttov SuTixtov xoivawtov. 'AXXa YI* TOUTO pl^aia xpeia^ETai Yv<>)ciy) auTtov TCOV StaSixaoitov — TY)V oTtoiav rcoXXa a7to Ta Y)YETtx* °"re^eX'') TO" xu^spviovTo? xopijiaTO? EXOUV ^Sv) — xal xaOE aXXo rcapa r) avTiX7]iJ;r), 8Tt auTa 8Xa laoSuvajiouv JXE UTCOVO^EUCTT) TOU «EXX7)voxpi.o"naviCTfAou» xal Ttov «7taTpttov». To ajiEao xspSo? JXTTO xaTt TETOIO 6a T^Tav (xia avaYxaffTixv) psXTitoav), saTto xal xaTa ), TOU SixaiouCTTY)V'EXXaSa, TTOLVIXOU xal aemxou, TYJ? XstToupTOU OTTOIOU — Tiepav Ttov Satov E^Y^afJ-e eSto co? npo? TTJV Sofiiq TOU — ISsav Xa(xj3avet xavsl? ETrioxETCTdfiEvo? xal [JLOVOV TO ECTtoTsptxo TOU SixauTixou XTipiou T^? 68ou StoxpaTou?... MTtopsi Y) ExSixaar) Tpoxaitov aTUXY)(J.aTcov va CTU|j.patv7) ETrl TroXusTou? Pacsto?, OTav TO auToxivTjTo aTj[XEpa slvai TO xupitoTepo IpYaXEto TYJ? xa67)(XEpivTJ? ^toy]?; T6 tSio 6a ^Tcopouas va fivri ak oXou? TOU? TOfxei? xal ISiaiTEpa a* EXEIVOU? TY]? TtatSeia? xal TTJ? ISsoXoYta?, xaT* E^OXYJV SE OTOV «Xtopo TOU pipxiou». ©a pXsTrafAE ETOI 5a9vlx«> °T' o exo-UYXPtmff!Jl'6? to? xpaTou? SEV eY*stTat CTTy)v f16 ^ txa l^0"; ^sact «ava7tTU^Yj)) —
] SXtOV TtOV EXTO? EuptOTtYj? TEXVOXOYIXCO? UTTavaTtTUXTtOV — ,

aXXa (jTrjv acru^Y)TrjTt TtapaSoo-rj TTJ? OTtota? tOTopixYj? y^>rjoiii.6rfi-r6c, (jia? OTOU? «ETaipou?» [ia?, a^y^vovTa? TOU? 6ea[xou? TCOV va Spaaouv 6ffo Ttio EXEuGspa YIV°T*V OTOV OTaTix6 [j.a? x^po. 'E?tl TsXou? auTO 6a YjTav xal T) sfiTrsipia [iia? laToptxr]? EvaXXaxTixYJ? Xuarj?, uaTep" Suo axe86v atcovs? «<i[j.uv/)?», «eXXrjvoxpiaTiavia(xou» xal laToa r) latoTEpixy) xaTaaTao"/) (iia? x^P"1; TtpoaStSsi T6 xupo? OTYJV E^coTsptxT) TToXiTixi^, slvai a^tcojjia Ttou SEV 'AXXa TO sacoTEptxo TtoXiTtxo Ttp6pXv)(j.a SEV Trspav arto TO auv6-x;(a.a TYJ? «E6vix^? a AUTO Ojxto? TO auvO-xjfia SEV eivai TrapaYtoYOv 6X6xXv)pY)? TTJ? uTroXoun)? TTOU xaT* ouaiav TO avaipei ETrl 200 xpo^'a Ttopa aTYjv Kal EV TsXsi SixatouTai r) 'EXXaSa va 7tpo[3aXXY) Iva TETOIO 'TTtopaXXETat auro a:r6 TV)V laTopixr] xaTaaxsuV) TV)? co? xpaTou?; T-ijv xpeta^ojiaaTs EV TsXsi auTTj TTJV «avE5apTYjaLa» xal itpo? TI; Fia va [iTtopouv va sxptaaouv tato? aveTtoTEpa ol frffcvei^ 8o[jie? st?

182
TOU VEoeXX-qvixou av6p<o7toouv6Xou; FiaTi auTa Ta |Y_OUV (Ala xaT ' avayxTjv — OT'K; eXXyjvixei; TtavTa auv67)xe<; — xoivwvtxrj uTTOTpomg. AUTO Ttou Ssv iy_ei ax6(A7) ciTO vsoEXX7)vix6 (xa? Xe^tX6yio 8i£uxpivia67J, slvai, OTI ol £x<ppaaEi<;-auv0Tq|iaTa TCOU TrotoujJiE — «As!;id», «KevTpo», «'ApiaTepa» xXrc. — etvai xoivwvixou xal 8v_i TtoXiTixou Tcepiexo(J.evou. 'Ev<J5 T i)7t6Xoi7TTf) EuptoTti) dbtoTsXouv TtoXiTixoui; opyaviafxau? (6a acojjte eu6u<;, Tl auT6 ff>)(jtaivet), OTTJV 'EXXaSa aTtoTeXoOv ojiaSst; yia T7)v sTtiXuoT) TOU xoivb>vixou 7tpo3Xig(/.aToi; (TO OTtotov cooT6ao xa66Xou xoivtovixi 8ev elvai aXXa xaT* e^o^v ^iQTTjfia taTopHoj<; TIX^?). *Av OT^)V Fepfiavia TT-X- xu^epva 6 KwX avTl TOU FaXXia 6 MiTTepav avTl TOU Ziaxap xal OTTJV ' AvyXta ol <ruvT7)pY)Tixol <XVTI TWV epyaTixfiv vj avTiaTpd^coi;, auTO xa66Xou Sev orjfiatvst STI T^ 7tapap.ixp6 ^ XeiToupyia Trj<; Ayj[xoxpaTia<; xaT* eXa^iOTov Ta (8ia TWV aywvwv xal TWV TWV) xexTY][ieva SixaiwfiaTa TWV Xawv. ^avTa^ETai [AiQ7rw<; xavei?, STI OT^JV Bauapia, STteiS^j exXlyeTai (iovi(jiw<; 6 «axpo8e5'o?» ^Tpaoui;, uTtapxei XtywTep1/) ArjjxoxpaTta aTt' O,TI OTYJV FaXXia, TYJV 'Ajxeptx'}] ^ T7)v 'EXpeTta; Toij? ^apaxTTjpiafjioiSi; TWV Ta x6(i(jiaTaCTTTJVEupwTrn) Ttafpvouv, SY_I a:t6 T6 eI8o<; TT^C, xoivwvix^i; TWV TtoXiTixiji; — TJ ak yevix^<; ypa(i(JiE<; elvai yta SXatSia xal SeSonevT) — , aXXa a7i6 TO elSoi; T^<; e^wTepix^<; xal 8ie6vou<; TtoXiTix^t; Ttou uTtoaTirjpi^ouv. Kal T) e^wTepixY) (j.ev TcoXiTixr) elvai SuvaTov va STriSpa STrl TWV sawTepixwv 7tpopXiQ(iaTwv, 6/i ojxwi; xaTa TOV iSjieoov TpoTto — IvvooOfxe TtavTa OTI^ TCoXiTixw? ioY_upe<; o^fxepa X&pe? — ^ou 6* (ATcopouoe va u7 (*Av rt-x- 6a 9xiaxvwvTai ^ 6xl TteptaaiTepa oTrXa, auTO 8ev < TOCTO OTI 01 tSiot 01 EUpwtiaixol Xaol 6a 7tiea6ouv, oao OTI 6a au£r)07J ^ avexei* TOU TpiTou x<S<T|AOu). Kupio STjXaS-}) 7teptex6(xevo T^<; TcoXiToaj? TWV eupwTca'ixwv xojAjjiaTwv, a7r6 TO ortoio avTXouv xal TO v<57)fjia TOU?, slvat r) auvoXixyj icoXiTtXYj Siapiop^wff-/) TOU uuyxpovou x6a(xou. 'Q<; «:roXiTix6v x<i[i(j.a» ITOI xapaxTTjpt^eTai eva<; xoivwvtxo? 6pyavia(ji6<; Ttou T:OISI tOTOpia (xal o^t av 6a paXn) X.v_. ^avapta OTOU<; 8p6(Aoui;...). 'EXXaSa, avTi6eTa, TCOU rj ISeoXoyixTj 8o(iT) TOU KpaTou<; TtapaavaXXoiwTT), ol TtoXiTixe? «au<jaw(jiaTwaeii;» UTrayopetiovTai arco XOIVWVIXTJI; ^tiaew? eTtiTay(xaTa xal fieaw auTwv XsiToupyouv exXoyixd. 'E^ o& xal 6 [iiya<; p6Xo<; TWV «7tpoExXoyixwv intoo^eaewv» arco TYJV £710/7) TOU KWXETTYJ. ME TTJV aXXayT) (iia?

183
aeto? CTTl? euptoTca'ixe? x&pe?, ouSsfjua TrpoxuTrrei ajAcpipoXta Ttspl TOU (3a6fjiou XsiTOUpYia? TTJ? AyjfjioxpaTia? xai Ttov xoivtovixto? xaTearY)(/.eveov 6ea[Atov o-T-qv ' EXXaSa r) aXXayyj jjua? xu[3epvqceto<; slvai Ttavra TtpooSoxia Sie^euCTjj.evtov uTuoo-j(eaetov xoivamxtov Trapo/iov. Eure daro TVJV «7rpo7)You[j.evY) Ku(3epvr)O-ir)», etre, ax6[i7), arco TOU? «7taXyjou(; UTtoupYOU<;» TTJ<; tSiai; Kupepv7)(T»)(;. STTJV SiaXexrixT) aurv) roiv TrpaynaTtdv (i^ TOUI; «X<XT' oixovo(i[av» ; TIJ<; xa6' >)(J.a<; ' AvaroX^?, aXXa xuptax; [AS rr)v eXixrixy) IxavowpiCTjxevtov (XTOfioov, xarwpOtove oe ixavo (3a6[i& Y) AE^IOC va TOC (•PY1^^ t£pa». Aev jjiTtopoOfie Sfico^ va TroDjjLe TO tSto, va O7)|AsioI>aco[ze TovtSiov Pa6[i6 eTriTu^ta^ a' aur6, xal (jie r6 xupepvGv x6fi.[Aa. Kal Y ta va 9Epw(AS eva e^TjY'/jTixo 7tapa8etYp.a: et7ta(xs 7rpoirjYou(j.ev(d^, Ttoia yjaav ra axoTroujjieva T^<; Ae£ia<; (AE r6 «YXwa(iix6». FevvaTai TO ep&)TY)[j.a: to? Ttoiov Pa6jjio 6a (XKOpoOae va UTto^topTQaT) T) Ae£ia \ik TYJV YXtoaaa; To «YXtoaaix6» ^Tav TtavTa eva «e0vixfii(;» (popTiajxevo 7rp6pX7)(jia xal Y) Ae^ia ryrav k-niarjc, eva «e6vixo» x6(Xjxa. OuSercoTe apa 6a (iTropoOae va x«P«>tTY)pi(T6vj w? (iTjTpaXoia?! To oXov auveTttot; 7tp6pX7)(ia YJ Ae^ia 6a T& eXuve Sia T^? KU^X^? A7)fj.OTixiji:;», OTTOTE xal «evSoTixi})» 6a (pepOTav, xal TYJV UTrap^ouaa TtoXiTtaTixTj 8ojj.y) 6a eSiaTTjpouoe Y'« TOUI; YSvixtoTEpou? axoTroui; TYJI;. «'Y^TjXy) AT)(AOTIXTJ» (6 opo<; avi^xei OTOV a7ro6av6vTa xa6Y)YV)T7) "Ito. QeoSwpaxoTtouXov xal exaXXiepY^OTjxe to? Y^-waaa OT^ AOXIJAIO a7t6 TTJV Y2^1* TO" «*Ap3(e£ou») elvai T] ITCI TO 8Y)(xoTiXfOTepov TtapaXXaYV) TTJ? aaoTiXTJ? AYJJJIOTIX^?» TOU FetopYioo XaT^iSaxirj, YJYOUV T^? xa6o(j.tXou[i.evir)? uno Ttov (iop(pto[xevfov aoTtov Ttov (jieYaXtov xivTptov. AUTT) Y) Y\&aaa. Pejiata TTpouTtoOeTEt 57tTaiaTov Yvtoar) TYJ? xaSapeuouay)? xal T^? ap^ata? xal Sev (Aitopei va xpr)ai[Ao:rotr)6^ dtTro avOptoTtou? TCOU SEV ^epouv YP*!^" [iaTa (Tt.x- «^ xupEpv7)ai» TYJ? «xupepv^OEto?» xal 6^1 TTJ? «xu[3EpvY)ff7)?», 15 «YJ xuplpv7)oi?» aXXa KTYJV xupepv7)ai»). T6 SXov SvjXaSr) 5Tp6pX>)(jia YJ As^ia 9a TO av^Y£ oe TtpdpXTjfia tepaTtxou OTuX, ortoTe xal «8TjjjioTixiaTpta» 6a yjTav xal TYJV avaTtapaYtoY^) TTJ? E^ouoia? 6a SCTUVE/I^E. Fi' auTe? 8(/.co? T'I? TtoXu XsTTTE? StaxEtp^aet?, xp£'*£eTal eva [j.ivi(jLOU[j. avOptoTttov e^oxto? XETtTaurOiQTtov, StTrXtofxaTixtov xal xaXXiepYT)[AEvtov. T|TOIOU? [iepixou? el/e OTO 7tapsX66v Y] Ae£ia, TTOU (ATtopouaav va Ttat^ouv T&V p6Xo Ttov SiSaxtov. Kal o()Tto Ttto? «svETa9iaoEv» 6 x. PaXXv)? T-!)V KaOapeuouaa! Baoixto? SijXaST) 6a e7tp6xeiTO Trepl evo? ppux6Xaxo?, TOU OTTOIOU Ta xoivtovtxa aTcoTeXeajiaTa 0a

184
va TiEpaaT) TrevTYjxovTaeTia yta va ^avouv... ZTOC OejjtaTa auTa TO xupepvcov xoLiLia 8sv xaTcopGcoas va £Tu8£i!;Y) avaXoyov StaXexTtXT) SetvoTYjTa. riapsSwaE T& «yXa)aatxo» CITOU? xoLtrttouTEp! Kal «xoLi7ttouTEp» XEyovTst; Ssv SVVOOULIE rU (JL7lXav^ aXXa TOU^ avOpaiTtoui; TEOU Tt<; XEtpt^ovTat. 'ETtEiSy) ot avOptorrot auTol slvat a7tapaiTY)T£<; TtpOEXTaasic; Tt5v LtrjxavyjLiaTwv, Lircopet xavsli; LIE T7)v Xe^7) va u7coS-»)Xot a[a.<p6TEpa. Asv vo^Tat y) Ivvota «rpaxTEp» Tr.^. /tapU xaitotov va xa6eTat CTTO Ttfiovt... Be(3ata T6 xu(3epvwv xojjtLia SEV va xupepv^cr/j «xaT' otxovo[j.iav», aXXa va ETTELtpv) ouat8ofjt7) TOU KpaTou<;, Trpiyna TTOU ta^upaii; E7rEX£tpy)CTE ti<; Tcbpa, X^P^ 8(AW? va TO Tteru/v) TrpaxTtxa. ' H aX^Osta TtpsTrEt va XeyETat syxatpwi; yta va e^rj a^ta. ' H «8uaavaax£T7)cnr)» TtoXXwv LIE TO xu^spvaiv xoLiLia SEV Trpoep^STat, OTTOX; SoXtcoi; u7coaT7]pi^eTai, IXTTO TY)V
OtXOVOLUXT] TCoXtTtXY) Xat TOC «(0.£Tpa XtTOTY)TOi;». Ilota KLlETpa Xtr6-

TYJTOI;)); AEV aSEta^ouv TOE Prisunic LIE TY)V auTTjv ou^voTTjTa TTOU &8Eta£av <7r6 7rapeX66v; AEV slvat ysjiaTOi ot 8p6(xot (XTTO Ta^spvei; xat «vTtaxo» 7rou Etvat TtavTa cptaxa; AEV xuxXo^opouv oXot LIE TOYTA, FIAT, rf «Liyj}(avE(;»; Aev TrpoxstTai auvETtw? Tcspl XtTOTr)To<;, Ttapa rJ)v SUULIEVTJ 8t£9vrj ouyxupta, aXXa ruspt aXXou cpatvoLtEvou E^atpETtx^i; opa ELi^avtdGsvTO^ sv 'EXXaSt. rip6x£tTat, OTt (Jta^l LIE TOV XoyaptaaLio T^^ AEH xat TOU vspou aTa ^eTat Taj(u8pOLitxto<; xal •/) apLioSia et8oTuoiy)oi] T^C; l^opstai;. Kt' auTo axpt(3w<; slvat TCOU Evo/Xst, 8t6Tt ot IXXTjvsi; Ssv ELiaOav TCOTE TOU<; va TcXrjpajvouv <p6po (sTceiST) SrjXaSr) yta xaTtotoui; ysvtxuTEpoui; X6you<; E/pEia^ETo OTO TtapEXOov rcota rl? 9opo8ta9uy^...), TOU<; ?)Tav SE aStavoiriTo xaTt TETOIO LIE TTJV xXaaatx'}) TtapatiTaay) TCOU EXXyjvtxou xpaTOUi;. To yeyovcx; XOITCOV STI oXot ot 7cptov)v ou86Xa><; aTCOTsXouvTei; TTJV LtEtovoTrjTa TWV sXXigvojv, yupt^ouv Twpa LIE -etc, etSoTtot^OEt? TTJI; E9op£tai; OTYJV TOETtT) — auTo Elvat axptjitoi; Ttou EVO^XEI a<pavTa<TTa xal T6 aia6avovTat aav «a7tcoX£ia [/aTOi;»! 'AXXa pE|3ata ouSsl^ cpopo9uya^ LiTtopet TTOTE va t rj «8u(rap£CTX£ta» TOU Ttpoep^ETat am ' TO xapTaxt TTJI; E^opsta^. 0a XETJ TravTa STI TtpoEpXETat dbro TTJV xaxrj otxovoLttxrj TcoXtTtxrj, arc' TYJV xaxv) StaxEipTjdT) TOU xp^LiaToi;, aru' Tti; tJTcaTaXEi; TUV urcoupywv xat Ttov «r)Li£TEpcov». Kat ETU TYJ^ TaxTtx9)<; auTYji; TtavTEi; ot cpopoqjucpaSe;; 6a slvat <ju(/9covot ave^apTigTcoi; xoLtLiaTOt;, STTCJI;, ETCtayji;, Ssv TcpETtst OTI oXot ot 9opO9uya8si; TOU xoa(jtou slvat rravTa

185
«<pTcoxoi»... Kai eSco 6[ia><; JJ.E oXiyrjv xaXv) SeXrjcrY), [iTtopet xaveii; va Ppyj TYJV xoiveovixy) aXVjOeia. "EvavTi TCOV TtaxuXcov exaTOfj,|j.uptcov TTOU SyjXtovouv co<; 9opoXoyY]Teo eia6S7)(xa rcoXiTixol TTJ<; TtaXaiai; cppoupa<; TTJI; As^tai;, ol uTtoupyol TOU xepepvcovTo<; x6fj.fj.aTot; fj,6vov <ty<.yia. E^OUV va £7u8ei£ouv. 01 «7]fj,eTepoi» TYJI; TraXaiai; As^iai; ETU raiv avaXoycov TrpaYfJtaTtov UTtTJp^av SpuoxoXaTTTE^, Evfi ot «Y)fj,eTEpoi» TOU xu^EpVWVTOI; x6fJ.fiaTO<;, oao xal va xXstj;ouv, axptptot; ETTEiSrj slvai «Xatxoi», TtavTa [xepfj.^YXEt; 6a (J.EVOUV. TOUTO SEV slvai aa)(ETO (J.E Ta scps^i;: av oXa Ta TcapaTTavw ^Tjoav TrXsov TOU SEOVTOC; coq «xaxr) TcoXtTixrj)) xal v] 7tpoa7ta0Eia ST)(j,ioupyia<; uTTOTUTrwSoui; xpaTout; UTTO TOU xu[3epvtovTO<; x6(X[j.aTO(; TtapEvo^Gyj -i] Sev [XTtopeae va Stayvtoo-S^, stvai axptpfiii; SIOTI UTt^p^av Sia^EipiQaEK; av6p&>7tcov Xa'ixcov (J.E SiacpavEi? 7rpo6ECT£i<;. AIOTI, Trap' oXov STL OTIX xupepv>)Ti,xa immSa. TOU x6(j.[j.aTO<; 017tpo6easu; T^Tav eiixoXo va StayvtoaSouv, ffuv8uaa[j,£V£? [J.E TY)V yEvixtoTspir) XOIVWVIXYJ TcoXtTixi^, ISiaiTEpaCTTOVTOfjla T^<; Ttai8£ta<; xai TVJI; LSeoXoyia<;, ISivav eva TtoXu aa;(T](J.o a7toTeX£o-[j,a. ' Axpip(io<; 8i6Tt 6 TO(j.ea<; TOUTOC; £xaxoTca6irjCTECTTIXX^P l « T&v «£t8txoiv». ME TO «yXa>aai.x6» Y] yXoio-ffa ETra^E o-^sS^v va ypacpsTai, EVCO TO XOCTTO? aTto TYJV ayXcoaatxY) (j.ETappu0(j,iaT)» urt^p^E TTpayjAaTi Iva TspaaTio xal IXCTUVETO E^oSo. Mia EO9aX[j,EV7) xoivcjvi.xv) TtoXiTtx^, 7) OTTOia xaTtOTE avayxaaTixa 6' avaipsO^ xal 6a TtpoaTeOij CTTIX «[J.EIOV» TTJ<; 8X7)<; TroXtTtx^i;. Etvai Pe^ata 2va TepaoTio «(j.uoTi^pto», nGi/:, T) 'EXXaSa iayupi^STOLi. Ttax; E^EI «piofj,7)xavia» TjXEXTpovixtov aEpoTtXavtov, ev<i3 Sev Pya^ei OUTS ypaqjo. Kal axpiptoi; 8u6 ^opst; «(j.uo-Tigpio», av cxE90ou[XE OTI rj \j.a.c, slvat arco rlc, (J.Y) 6(j,iXou(j.EVEi; OTOV xo<j(j,o. "ETOt, (xai; CTTYJV ap^r) yia olxovofxiaCTTIXruX^XTpa TCOV ypa^OfAYj^avfaiv (TIX TEXtxoii; SEV xaTapyiQ0if)xav, aXXa £[j.TCY)xav aXXa a/pyjaTa 7rpay(j.aTa: TO 0au;j,aaTix6, T6 SoXXapio, TO «%» xal TO «auv»). METOC [xa:; slTtav yta Ta aTeXE^)) xal YJ ' Apio-Tepa y.S.c, opfj.yjvEtpE va xa;j,tojj.E «avaxcox?) rcpo TYJI; E^eXt^Etoi;))! TsXixtoi; 0(j,co<; rj yXcoaaa TI stvai, TO aX^apYjTO v) ot XE^EII;; "OTav 0a (XTtyj xat r) ToupxiaCTTYJVEOK, Xei; yia Ta Toupxtxa TeXe^; Kal OTav vj EOK TTOU E/EI XaTivixo aX9apif)TO, SEV 0a ^pEia^ETat [j.£Ta<ppaaTY)<; art? Bpu^eX(j.ai; aTEXvyj XaTtvixa ypafJ.jJ.Eva Ta TeXe^, TTOU EyxeiTat yj oixovofj.ia av yj SaxTuXoypa9O^ TOC avTiypa9TjCTEsXXTjvixYj r) XaTivixv) ypa90(j.Yjj(avrj; Ata0av6fj.aaTE auTV) TTJV OTty|j.7j TOV Map^CTTOVTa9o TOU va exv) yupiaei aTt' TO aXXo TtXeupo... Mjcopouv ofitai; auTa cot; SixaioXoyie^ va aTYjpi^ouv TO v6r)fj.a

186
fxiai; exTtai8EUTix7J<; [X£Tappu0[XiCTY)<;, TCOU 0a ECTUVTOVI^E xaTECo.; TTJV 'EXXaSa Tip6<; TO cnivoXo TWV avjLiEpivcov u7roY_pEwaea>v TT)<; eo<; y_eopa?; TsXixw?, «TEY,voXoyixto<;» E^ETa^dfxsvo TO Ttpayfxa, 1x900 TrpsTtsi va TcapaxoXouO^CTtoLtE rrjv ((E^EXi^T))), TO TtpopXyjjxa SEV slvai «A7)(XOTtXY)» $1 «Ka0apeuouCTa». Mia yX&CTCTa y_p£ia£6(xaCTT£ (TYJV KaOapsuouaa) aXXa as Suo xo[X[xaTia: s;va va TO [xaOaivouv oi TroXXoi — xai va TO |xa0aivouv xaXa, yta va SouXsuouv xai xaXa — xai T&XXo va T6 CTUVE^I![ouv oi XiytoTEpoi. KouTiaav Spa XiywTepo TOC aY_oXixa ^ipXia (XE TO IXTOVIXO; 0a Pps6^ ^s^aia xajroTS TTOOO xoaTiaav 6XE<; auTE<; oi «;j.£Tappu6(j.iaei<;» r^c, yXcoaoai; xai TO TeXixo E$aY6LiEvo 6a aiyoupa CTTO TtaO^Tixo T>J<; iroXiTixvji; TOU xu(3epv<ovTO(; auTov TOV TO[xea Tr\c, xoivwvtx^<; TroXirixTJi; xai aXXou^ TTOU auvSsovTai (x' auTov Y_p£ia^ETai xaTtoiou aXXou s'lSou;; sucputa xai SEV apxouv oi «cnrou8Ei;» xai oi ((ETciLiop^wCTeK;)). FiaTi ev TsXsi rcpETrei va TTOUJXE xai TOUTO: TO |xovaSixo IlavETCKTT^fxio TTOU (3ya£st 6 (XvOpwTtoc; aryjv £COTQ TOU sivai (xovo sva" sivai TO Ilav/[xio TUOU Pya^si <TTO CTTTITI TOU CTTTJV yjXixia daro 5 EW^ 10 ETCOV. *Av a' auTO T6 Ilav/(xio ETUTUYJI), TOTE xai xa66Xou ypa(X|xaTa va (XYjv (xaOvj Elvai T^Syj «7rTuy_iou)£O(;»- av a7toTU}(Y), oaa TtTU)(ia xai va TtapT] 6a 7tapa[XEV7) Sia piou aSayj? ^ a^sSov aSaify;, TtavTwi; SEV 6a xaTa^sprj va ^£9uy7) aurou TCOU oi Fspjxavoi artoxaXouv «Fachidiot»... ME TYJV «£7ri<rrT)[xoo-uv7)» TTOU apxios va (xoc? xaTaTpuyjrj xai LIE Ta xoivaivixa aTroTsXEOLiaTa Ttou E8if)Liioupyy)CTECTTOVTOTTO (xa<;, "laax; Sjxwi; xaiCTTOCTtXaiaia TTJI; yEvixwTEpiji; TroXiTixrji;, axdrcijio sivai va Tovio0ouv fxspixa TETOia TtpayfxaTa. Fia Tit; xotvwvixiov aT6)((ov Siaxeip^oen; aTtaiTEiTai xaTroiou aXXou s'iSoui; Ttovijpia T] 8taiCT6T)O7j xai
6}(l £TUCTTY)[XOVIXY) SE^IWCTUVT). Tv)V TtOVYjpia aUTY) SsV SlsSeCTS T6

xu^spvaiv xdfxfxa sii; ETtapx^ pa6[xo — yia va [xyjv TtoOfxs xaOoXou —, SidTi ETc^vSpwas TOV xpaTixo [XYjxaviajxo Sia TCpoawrcwv aviSscov T^<; xoivawxrj<; Trpay(xaTix6TrjTo<; T^<; 'EXXaSoi;, E/dvTtov Ttapsi XOCTCOIO
O-UVTOLIO ((^apTl))CTTOE^tOTEptXO, jXETa TO iStWTlXO Fu(XVaCTl6 TOUc; S$5>,

xai avETcavopOtoTax;CTT£pYj[xevwvTtapaerraCTEtov Trspi T^? ^uo-scoi; T^<; EXXTf)vix>)t; Hxoivtoviai;)) xai TOU l:XXyjvixou «Xaou». Fi' auTou<; 6 EXXrjvixoi; Xao<; ELi^avi^Ei ajxeTaxXiQTcoi; TOV yjxpaxTYJpa ayEXv)^, xaT* avayxy)v STCTI ETtiSiSofXEvoi OTTJV ayeXooxoicia UTTO jxop^rjv HXOIVWVIXWV avaXuostov)) xai aXXcov E(xppi0Eic5v, xai avaXoyax; d^TjpvjjXEVwi; svspyouvTEi;. AUTO'I 2j(ouv ^P 0 o^GaXLiaiv ivav «(xapa^iap7)» Xa6, TrXrjv appit^oi OVTEI;, slvai 6XoCT}(£poi(; avixavoi va xaTaXafJouv ytaTi

187
xal va eiCTxwp^aouv IOTCO xai (iio6 •/i\ioarl> O-TYJV XOIVOMXTJ TtpayfxaTtToO vEosXXiQvixoO x^P00- Tvfopi^ojjLe |3£(3aia: av 6eXyji; va TtoXuTtfia OpirjaxeuTixa pi(3Xia, T6re xaXo elvai va jJaXv)? yta 9uXaxa svav 9otTY)TY) TYJI; poTavix^i;, 6nu>c, xal av 61X7)1; va 9uXa£r)e; TtoXuTtfxa laTptxa (3t(3Xia, TtaXt TtpETtEt va 8iaXe^r)<; evav 9OtTr)T7) iij? OeoXoyia?. "Oao Xtytorepo ^epei xaveva? nepl TYJI; 9uosto<; TTJI; sxTeXou[xevTji; an' aurov evToXyjt;, T6ao xaXuTspa auTY) exreXeiTai. 'TiroOeT0[ie 6[iw<; OTI TO xupepvwv x6[ifia ISoxiE aT6v xoafiax-x) auTov 7tpay[xaTi.xe<; E^ouate? xt' 1x900 xapaXXrjaav TYJV yxaji^Xa, OVT£<; TOU EXXyjvtxou EtSoui; tTtrraoia?, T^C; Tpa|37)^av ETOI Ta Ttou aXXo <r' auTYjv Sev (JIEVEI Trapa v* apxifJTj T^ xXwTaCSi... Kal TOTE, 3s|3aia, E^TE Tpapisi xavel? TO oxotv' "? TO fspfia — xaT' avayxvjv — stTE yxpEjxi^ETai. Oi yxapirjXopiQTOpEi; auTOt, EvSssii; OVTEI; xoiveovix^t; E[X7tEipia<;, uTTOxuTtTouv sOxoXa aTYjv (xaEOTpta T&V TraTpoTtapaS6T(ov ojiaStov xpouCTEcoi; TWV xotvwvixtov oD[j.9ep6vT(i)v xal STjjnoupyouv SVIOTE xaTaaTaoEi? aTcepiypaTCTEi;, 1x900 SEV (iTcopouv Ttta va Tic; sXey^ouv. H.X. '/j TtaXaia Ae£ia elxs TYJV oo9ia va yvcopt^v), STI lav ETtcoXoOvTO yi^ix avTlTUTra svcx; TroXtTixoO 7^ lOTOpixou |3i(3Xiou 9a vjTav yi' auTYjv xaXo. * A9' Ev6c; (XEV ytaTl xtXioi elvai TrspiTtou 01 EV ' EXXaSi vo^(xove<;, 1x9" eTspou Ss yiaTl slxs aufj/pspov va EVTjfiEpaivT) TY)V 81x7^ TT)<; auvTexvta. 'AXXa xal TtEpi(ja6TEpa sav TtouXi&vTav, TraXi TITTOTE SEV 6a (Tuvepaive yiaTl 01 SXXoi Sev 6a Yjoav as Oiavj va TO xaTaXapouv! 'Ev itpoxei(jiev<}) SujXaST) 7) TtaXata Ae^ia, yvwpt^ouoa TO eISo<; TYJC; EXTtaiSsuTixyji; TTJI; TroXiTixi)*;, SEV Elxe Xdyoui; va JXTJV Trape^'') (iiav sm<fa.aTj EXEuOspOTUTtiat;. Ta TtpaypiaTa [is TOU<; yxafjnrjXopyjTopet;, 8(j.&)i;, Ttou Syivav uTioxeipioi T&iv ExSoTtx&iv xuxXoi(xaTa>v, 9aivgTai va axoXouOouv fiXXyjv TaxTix^j xal TtoXu xaxvj Xoytxv) •>) (iaXXov avota. "ESai, 8Tt(o<; ^Sy) ava9Epa(j.E, Sev xpivojj.£ x6(i(jLaTa aXXa xaTaaTadeK; Ttou ouveTtayovTai Ti xoxxaXtjgza T^<; iSfioXoyiat;. Kal TOUTO sxet TtoXu EupuTEpEi; auv£Tt£i£<;. "A9* Ev6<; (i£v TO xupepvaiv x6(X|j.a £Tot ETtiSitoxEi TtavTa TYJV «'AXXayf)» (is (j.6virj TTJV si^ayyEXia «(j.ETpwv», 1x9' ETEpou SE ETtiTpEitst aT'/jv Afi^ia va Ttspiopt^T) Tit; tSsoXoyixei; TTJ<; xpswosn; <rr6 KVEOI av0po)Ttoi», «VEO aTifxa», EV ylvEi YJTOI OTTJV |3ioXoyia! Kal Ttp09avto<; (JTYJV avTiTtoXiTEUOTrj ETtl Ttov «(ji£Tpcov». 'AXXa tb Ttp6pXrju:a yta TTJV A£<^ta TtapajxEvst TtavTa, 8xt TO «vsot av6pwTtot», oiiSs xav «VESI; tSEE?», aXXa KxaTtotei; t8s£(;». "OitoTE xal va Ttapi) TYJV s^ouma s^ata T^<; TtsptTtTwaEax; MavtXoitoi^OE&x;), SEV

188
pouv Ta TtpayfJtaTa va £avayupiaouv EXEI Ttou $)Tav, ytaTl auTa TtpouTtoOETOUV «(3u£avTtv6v auTOxpaTopan, Yjyouv (JafftXta (Tcopa oixovof/.^aafiE Ta TtpayjxaTa [ZE TOV x. KapajjtavXvj xai TOV x. EapT^ETaxr), "taco? 8s Ta otxovof/.Y)ffa>(ZE axojjta xai [AS TOV x. FlaTtavSpEou, av Sev sTciSito^T) aXXe? GEOEI?" [AETa OJACO^;...). Se xa6s TtEptTtTtoar) TtavT(o<; elvat aTtoXuTfo? SuvaTov oi «veot av0p<o7tot» va s^ouv t8ea<; TtafATtaXaiac;. T<j3 1977 Et^dtfie TTJV euxatpia va OsocoiiE Eva (j.EyaXir)i; xoivovwdj^ aYjfjiaata<; Trpd^Xigfjia — TO TOJV xpiTrjpLtov Ttou avoiyEt xaveii; («Tuvepy£io auToxiv7]TO)v» trTVjv 'EXXaSa. ITspi T^? Eu6uvy)i; SvjXaSvj TOU «[AY)xavtxou» w<; Tipoi; TTJV Sta TOU «jxT)xav'1llAaTO?>> HETa<pspo(j.svv)v xaOe TTpwt e (lEyaXEi; ouvETrEtEi; xai yta TY)V otxovojxia ie xpaTixo 2XEy/o 9a (XTropouas va XuOvj, xaOtEpcoas YJ Trapouffa xup£pvY)(Tirj). "Eyivs yi' auTO TVJCTTJ OT'Jjv BouXv) — OOTO TOV x. ZiySrj, av Ev6u(j.ou(j.ai xaXa — xai 6 T6TE U7toupy6<; Piofivjxaviai;, VEO<; av6pa>7co<; vuv xai vEWTaToi; TOTE (<r%£Sbv ou[X(j.a67)Te<; U7r7jp^a[jieCTTOIlav/jiio), aTTTjvTrjas OTI. yt' auT6 «SEV [XTtopEt va yivv) TITCOTE, SIOTI 6 x&P°? auTO<; UTtayETai OT^V Tojisa TY]<; ISicoTixTJt; TrpwTopouXia?)). KaiTOi XOITTOV vEWTaTOi; 6 T6TE u7TOupy6<;, xai jxaXiaTa Pio(j.v)xavia<; — 7tpay[jia TTOU aTj^aivet OTI sv yevei avTiX7)4''»i TOU x6(Ji[iaT6<; TOU Ttepl TYJI; axaTtiTaXi6pyavcooeco<;» TY)I; CTijyxpovy)? ^oj^i; — a7ty)VT7)ae Si' tSetov TT)<; AuTa jjiecjoupavouCTYji; TYJ<; <ptXoao9ta? TT)<; «ava7TTu^e<o?». 'AXXa KavaTTTU^vj)) ;XE TETOIOU etSou<; XOLVWVIXYJV ^iXoao^ia, Ti aXXo [iTropet va ayjfxaivY) Trapa «8aveta», «8aveia», «Saveta»;... To Tcp6pXyj(j,a ouveTuG<; TWV ESscov yia TY)V Ae^ia, xaTtoifov av fi^1 «vewv» Ttou elvat SuoxoXo, TrapajiEVEi TtavTa ETteiyov, <5aTe va xaTaXap^jjie ev TeXei fie Troiav aTc6 Tt? Ae^tEi; TOU (TTjfispivou x6a(/ou [XTtopei va avTtaTotx^YJ... Kavovixa TJ Ae^ia 6a ETtpETte va EuxeTai va Ttapafxeivirj TO xu^epvajv x6(j.(Aa oao TO SuvaTov Ttepioo-OTepoCTTTJVE£OUaia, (xi^Ttax; xal PpT) rj t8ia xaitoiav euxatpta ISeoXoytxTJi; avavecoaYji;. "OTtaii; ETctCTTji; xai TO TeXeuTato TOUTO TtpsTtEt TtapauTa va (ip?) rp6no va aTco8uva(j.ti)<TY) TOV safjio TCOV yxa[jtr)Xopy)T6pcov, TOU<; OTtotoui; Y) Ae^ta, Ttapa tic, «e(xppt6et?» <TTtou8e<; TWV xai Ta «vToxTopa», TOU? e/ei ISeoXoyixtoi; xaTteXtofjievou? (auTa etvat Ta «(iUOT^pta» TOU eXXyjvoxptCTTtavio"[Aou Ttou auToi elvai aSuvaTO va xaTaXa^ouv, (xta xal oi tStot SEV elvat TITIOTE aXXo Ttapa «fjtap$i<TTixa>p> 8iaaTpEpX(Ojj.Evot aTt6 xopcprji; EO>? 6vuxojv. 'H TeXeuTata TaxTtxrj

189
TOUI; atic, Ttp6a<pa.re<; SYjfxoTixe? exXoy£<; — TCOU ouSoXtoi; a[j,9ipaXXofj,e 8ri TYJV avexaXuiJ'av xaTa tli; ayeXoaxoTttxei; TWV ( Oerei <JXXY)<; 9ua£w<; a7topiE<;: ol 7ip6a9<xTe<; avaTivai;ei<; e^opetwv X./. YJTav spyo «a<TTixo5v» xuxXwv TOU xXaaaixou |j,a<; eXXy)voxpiaTiavio(ji.ou TYJ<; Ae^ia? TQ «e7ciaTy)[j.ovtxr) auXXr)iJ;i) 7rpo(3oxaTaia<;» TWV YxafxrjXopifjTopwv yia TYJV 8^0ev «7tpoa>6Y)cn)» T^? xupepvrjrix^^ TioXirtxTJi; TOU «x6[i(j.aTo<;», -^youv xari TTOU ev reXet Sev ^jrav aaxsTO (xs TYJV Sixi^ TOU<; otxovo(xix7) xaTaaraair); '0 «auTapxta(x6?» TOU apXTjyou TOU xupepVWVTOI; x6(j.(xaTO<; elvai dtTroXuTco^ xaTavoy]To<;, [jiia xal ^epei 6 18ioc, (j.e TVI «uXtx6» E/et va xavr] o-T6 xopijia, [Jia xal ol dbropiEi; TOUTEI; stvai kniarjC, OejxiTEt; CTTYJV Icrxvy) ETTOX^ jxai;, STTOU IXEto «avTiaTaar)^» «T' ayyEta ysv^xav OujitaTa xi' v) xoTrpisi; Xi(3avD>... KaT* ouciav slvat arcopie^ TTOU jiaXXov EvSia^spouv TOU<; wETatpoupj jj,ai;, Trapa T^V IS TTJV 'EXXaSaxa6' sauT^v. ' H aTaffifxoTifjTa TYJC; ISEoXoyiai; aTa xp^v TTOU Tcspaaav, xal TCOU YJ s^yTjuiQ TTJ? o^stXsTai OTI<; SofjitXEi; 9151; TOU xu^epvaivTO? x6(ji(xaTo<; TTOU Sev [ATropsoE va xal [Aiav aXXrjv oo|3apa)Tepir) TroXtTixrjv ETUTTTaxn) yia TO x6[i[j.a: OTI SEV (iTropeae va TrpooSfoSv) CJTOV OTepoujjtevov eXXyjvixov (TooiaXtafJio TYJV TroXtTtxrj Stao-Taar), 7] OTroia 6a TOV w? ouviCTTwaa OTOV EupwTcatxov TETOIOV, TTOU aTtoTEXst TTJV (xo [AETa^u T&iv [xr)SEVi.xcov ixXXov SuvaTOTi^Tajv (s^aipoujjiEvou TOU eupwxo[Afj.ouvicja.ou) TTJi; ayjjjiEptv^i; EuptoTrvji;. KaTt TETOIO aTroTEXsi Pe^aia iva s^dxwi; TcepLTrETrXEy^svo 7tp6pX7)[j.a, TOOO IXTTO TYJV TroXiTixTj Sofxyj TOU xoofxou (Jta<; OCTO xal aTto Tl<; IcTOptxEi; 8ta[j.opcpa><J£i.<; TTJI; ISia^ TYJI; EupcdTCYji;, (i£ TYJV TtEptTTTwaTj o^Lo>^ T7J? «voTiou» TtEpircou TYJV licpY) Toiv aXuTcov upopXYjjjiaTwv TOU ap^aiou FlavTWi;, T6ao ot eJouYjSol aoataXiOTE^ oao xat 6 x. H. Frahm, slvat siq 6scriv va yvwpt^ouv OTI YJ KaxpoSs^ian iSsoXoyia TOU ETpaou^ — TtoXiTixtoi; £p(Ar)veuo(X£VY) a7i6 TYJV fj.eTa7roXEjj.ixY) avoSo TOU Movaxou [XETO:
TY)V XaTaOTpO9Y) TOU BspoXlVOU — Eival TtoXu XOVTUTEpaCTTOVStXO TOU<;

ooaiaXio[j,6 art" O,TI 6 aoaiaXtafj,6<; TOU xupepvcovTo^ x6(j,;j,aTo<; fj.e TO ...(XOVOTOVixo. At6Ti Y) xowwvtxY) dYjjj,aaia wpia[j.evcov TCpayjiaTtdv SEV TOU<; Etvai ayvaxiTYj, reap' 8Xov rtou Sev e9otTY)aav as sXXYjvixo aXoXsio... Ta xpiTVjpia auTa Ssv TrpeTret va x avwvTal ^P 0 T ^ v o96aX(j,oiv, SIOTI aTtoTeXouv TOC ouoiwSYj yta TYJV laToptxYj evTa^Y) TOU sXXYjvixou «o-o<naXi<T(j.ou». Kal 6a YjTav xpt[j.a TO xu^epvcov x6(i(j.a va

190
[ZV)V ETUfAElVT) <TT7)V E^EUpECTYj EaTOplXtoV SuvaTOTYJTCOV yia TO [AsXXoV TOU

TOTTOU, xaTa7tovTi£6[i£vo (JTTJV SIVY) TOU [SsoXoyixou «7cXoupaXio(xoO)) T&V yxafi/jXoBirjToptov xal T&V «xXa8ixcov» TWV cpiXoXdywv TUV EXXrjvixwv FufAvaCTiaiv! "OTi (j.6vov 7) tuaTopod) xaTsu6uv(T7)» xal 8}(i xarcoio «7tp<5ypa^[J.a» yj «xoa(j.o6swpia» [ajtopsi va Seocrx) v6r)(xa crrov sXXrjvixov aooiaXtffjio, TEXjxaipeTat a7t6 TO aTrXouv ysyovoi;, STI y) XE^T) «docriaXtSEV d7)(jiaivst TITCOTE, av SEV TY)V ava9epY) xal SEV TTJV xavEli; CTE auyxEXpifj.£VE<; uuvS^xei;. 'Q<; yEvtxo auvOTjiia elvai xaTt «TCEpav TOU xaTUTaXitrpioO xal TOU xofxfj.ouvtajjiou)), sva<; «Tpiro<; Spopioi;)), d>c, auyxsxpif/Evo TrspiE^ofxevo Ofxax; TipoxsiTai TtEpl «apa3txou», «de9pixavtxou», «iaXa(itxou», «xouBavixou», ruptoigv «v^iXiavoun, «XIVE£IXOU», «Stp(/avixou)>, «yiouyxoaXaBixou» (TTOU (/£ xaVEvav aXXov SEV (ioia^Ei Xoyco T^? EaToptx% EStatTEpoTTjTa? TYJI; FiouyxoaXaStai;), «a[yuTTTiaxou» (NaaEpixou) «ooaiaXio(iou» xXTT. 'Ax6[a//) xal [isaa o~Tl<; uTcoSiatpsaEtt; auT£<;, av Ssv ava^spOYJ xavEit; siSixa as auyxsxptjXEVEi; j(SpE?, [/E rU iStaiTEpsi; iruvOYJxEi; TWV i?j xa6s ftta, slvai aSuvaro va Ttpoasyyiar) TTEPLTCOU TO v6r)[j,a xarcotou auT&v TCOV «aootaXta(ji.c5v». '0 EXXrjvtxo? oooiaXiajiOi;, xal va OsXy), rtaXi SEV va TcpoaOeoT) xaTtoia ITU reXsov «a7r6xpwo"/i» <TTI<; yjSir] UTtapTOU «CToaiaXi,CT[jLou» (BX. TO BtBXio (j.a<; «NeoeX. xal lax. aua%£c;))), Xoyw TWV laTopixwv SsSofisvcov T^ 'EXXaSoc;. Msvst XoiTtov va Bp^ xarcoiav (doTopixy) xaT£u6uvaY]» svT6<; TYJI; EupwTra'ix^ rrEptoX^?, arco TY)v OTtotav 6oc Ttopi<j6yj TO voTQfia TOU, aXXa TTOU xa66Xou suxoXo SEV sivai. "Oj(i (i6vov SIOTI 7rapajj.£V£i aoufifjiETpoi; 6 p6Xo<; TYJI;
"AplOTEpa^ EVTO? TY)<; UTTOXOITTOU Eup(ii)Trif)<;, AXXa ETTSlSTJ 7rpOUTC00£TEl

xal TO0OV [AEysOoi; ESsoXoyix^i; 7tpospyaa£a<;, OOCTTE va slvat 7rX£ov r) OTI auTr) SEV 6a [ATtopouaE va Trpoxu^^ Et^ ^e (x6vrjv TTJV OE 2va aXXou elSoui; oXtxrjv laTOpixrj TrpoSXYjj/aTud) TOU auvoXou v£OEXXir]vtxou ^wpou. STYJV iruyxExptpLEVY] TCEpiTtTtoaig |J.a<;, slvat xaTi TETOIO ayzSov TauToarjfAO [xs TO tSto TO auvSyjfxa trf, EipiQvrji;, TIOU avayxaCTTixa TJ oTtotaSv^TroTE svvota ao(jiaXt(j(a,ou «7t£pav» TWV UTrap/ovToiv ouaTV)[j,aTcov Elvat UTtov_p£W[j,£vTj v" Ttov TrpwTfov TTJ<; TTpoypafAfiaTixaiv vjTav v) suxatpia TWV apxixcov cruv6y)[xaTa)v yia [xia £i<; Ba6o<; ava6£Cdp7)CTr) TYJ<; ETuxpaTouaTji; iSsoXoyiai; — xal TOUTO 6a yjTav [JLE T6v Ixauyxpovtdfxo TOU KpaTou<; — , av auTT)

191
cruXXir)<p6?j &C, Ivvoia TTJC; EXTtaiSeuTixyji; TCoXiTixYJi; TTJI; 7tpwT-)f)<; TETpasTia<;. Kal TO TtpwTO TTOU 6a Inpent va SEixGrj, Elvai axpiBw?, TCW<; rj CTTaai[/.6T7)Ta xal TO TtXaaTO jxiat; ISsoXoyiai; (/ETOC TO '21 xaTEtTT^aav oXixwi; aSuvaTY) TYJV d^aipETHO) avaywyr; TOU vosXXrjvoi;, Ttoao iSyvwaTT) TcapsfAEive T) yijf}\(5f] ISewv w<; xoivwvixrj XEiToupyixoTTjTa xal TTWI; TeXixa 6 vsOEXXrjvai; xaTavTy)OE OCTTO TOUTYJV TYJV iSeoXoyia ov BaGuTaTa aSia^opo yia Ta TravTa (auTO slvai, ax6(ia, TO uuvTyjprjTixo TVJC; «T(x5ewi;» OTrjv "EXXaSa), UTTO TYJV TtpoiiTroOEUV) OTI 6a jxTtop^ va Tpwi()... MTtopouv opiwi; auTa va SiaTTipirjOoOv ETT ' aTreipov, xal av 6yi OTTJV (j.£[zovw(JievT() TtspiTTTwaYj T7J<; ' EXXaSoi;, aav (iia SiacTadT) IOTOTtpoorcTix^i;; To TrpoBXvjfia TTJ? Tpsxouaat; ' I(TTopia<; slvai va ri? auToauveiSrjTOTcoi^cjEi^ TWV Xawv, TIOU ji" auTsi; SEV (iTtopouv TITTOTE va xafxouv Ta OTrXixa ai>OT^|j.aTa xal 01 TrupauXixe^ 'H TpojxoxpaTia TWV TtoXswv, rj axp-^aTEUO"/) TWV 8iE0vwv ETTixoivwvtai;, Ta vapxwTixa ETrl SisOvoGi; ETTiTTESou — sivai Ta ETrl TWV 7)(j.Epwv (a.a<; uTtoxaTaaTaTa TWV jj.Eaaiwvixwv (xaaTiywv T^<; rcavouxXai; xal TV)? Xsitpai;, TTOU [iTCOpouv Eiprjvixa va Gspi^ouv ffudT^(AaTa xi' <xv0pw7tou<;. 'H «'AXXayy)» OTTJV 'EXXaSa 6a (JiTropoOtJE va elvai vj suxaipia (iia? iSsoXoyixyji; (ieTaT67TioT)i; oXiyov Trspa aTto TO sISoi; TWV (i£Ta7i:oXE(j.ixwv ETriXoywv yi' auTi^, si;aipwvTa<; TYJV ETCTI aTTO T6 cruvoXo TWV voooyovwv rcapay6vTwv TWV xaipwv. Kal oXa TOUTa slvai TrpayfAaTa aTtXa xal oyi xaTaaTaaEii; TtoXiTixvji; [iaEdTpiai; ^ TtEpiTTETrXEyjjiEvwv KxoivwvioXoyixwv exTi(r^a£wv». 0a vJTav jjiia suxaipia va xaTapy/jG^ 6 (xOGoi; T^<; «ava7m>J;ir)<;» xal TWV sxBiaaTixwv SrjXaSy) TWV 7tpay(j,aTwv TTOU ETCITEIVOUV TY)V auy^uar) ToO
TWV (JlETaTtoXEjJllXWV TtoXlTlXWV ETrl T^? 'EXXaSoi; ETtlppOWV,

trtlc, OTTOIEI; xaT* oiiaiav avayETai xal TO oXov xoivwvixo TTJ? Ttp6BXv)(i.a. 0a ^Tav (xia £uxaipia va [AaOaivafXE, OTI TO rrpoBXrj^a rff, TWV «u7to avaTrrui;iv» /wpwv slvai (Aia iE, opiajj-ou ] TcpoaTcaOsia. "Oy_i yiaTl SEV (ircopouv va Trapayouv, aXXa Ti TOC TtpoiovTa T^? BiojjiTjxavix^i; TcapaywyYJ? TWV SEV (/.rcopouv TCOTE va xaTaoToOv avTaywviaTixa. Kal TOUTO SIOTI, EVCO auTEi; avTiXajiBavovTai TO 7rp6BXr)(ia T^I; Ttapaywyvji; wi; Ttp6BXr)(ia Ts/voXoyia?, ETCEVSUOEWV, ETtiSoT^aewv xXjT., TO 7tp68Xy)(jia OTY)V ouaia TOU TrapafiEvsi eva TtpoBXirjjj.a iSswv rtou auTe<; Sev SiaGsTouv. 'A9ou 6 av6pw7to<; Sia TWV (iirjxavwv e^oixov6(jnf)a£ T6v avGpo'iTrivo (io/Go xal TOV TtoXXanXaaiaas, o^fxspa [ie TYJV avaTTTu^yj TTJ<; YjXEXTpovix^i; xaTwpOwaE va E^OI-

192
xai TO fxspoi; TTJ<; avOpcoTuvrji; StavoTjTixvjt; EVEpysiai; Ttou
[JITtOpOUCTE VIX Xto8lXO7IOl7]6YJ. 'H 697) TTJ<; av6pW7UV7)<; OXE^VJi; ElVal

StTTY). ETvai auTT) TTOU uTiEtXEi as (ATjxavixou^ xav6vs<; xai slvai as oXoui; xoivr), xai sivai xai EXEIVYJ TTOU EX^YJTEI TO TrpoacoTtov. STYJV ] uTrayETai n.%. 6 7toX/a|i6<; TtoXXcov xai [AEyaXtov api6|j.cov OTYJV Iva T:oiT)[Aa if) Eva 6e&)py)(jia. ' H TEpaffTta avaTTTU^T) Sia TTJI; Y]XEXTpovix^i; TYJ<; auTO[xaTO7rof»)(j.EV7)i; OXE^TI?, >) oTTota aav TEToia [XTTOpEt va avaTtTuatJETai EpiQjnnv TOU av6pa)7rou xaTa Sixs? T>)<; VO(XOTEXEIE?, ETtofXEvo slvat va ETtrjpEa^v) 6X6xX7)pv) TTJV avOpwrcLVT) CTXE^T), a^ou artoTsXEt [iepoi; TV);;. Na ETryjpEa^y) STOI TYJV aia07)Ttxy) uTrap^yj TOU av6p<i)7rou, TTJV o"uvaiCT07i;j.aTi.x'iQ TOU ETracp^, TYJV OTTTIXI^ TOU Euaia6i)ota xai TrpoaSsxTixoTiQTa, EV TeXsi Ss oXoxXTjpy) TY)V uTtap^ TOU. Ta SeXixa a/^j/aTa TTOU BXsTrsi xaveti; CTTTJV Tif)X£6paarj 7t./., 8sv slvat itapa o^r)[iaTiff[xoi TTJI; YewfAETpix^t; ToruoXoyia? xo|ji7TtouTEp. AUTOC fj,e TYJV TE^VIXY) (jiTtaivouv avsTraiCTTTJV xa0T)(i£ptv/) ^wr) xai Siajiop^wvouv TO auvoXo TCOV aiffOrjTIXCOV 7tpoaXa[j.8avouawv [ziai; STCOX^<;. "AvCTTTJV'Avayevv/iaT) TT.J(., <TTY)v Su^avTivr) ^ apaBtxv) APXITEXTOVIX^, 6 apxtTEXTovat; YJcrxoXsiTO xai (J.E T7)v Siafiop^coav) TOU locoTepixou ^copou, ^ apxtTEXTOvtxT] TOU TrapaSiSsi TOV eatoTEpixov /copo to<; TTETTEpatifjiEVov oyxo xai TJ sacoTEptxr) TOU SiafXOp^tooT) £Tca9i£Tai 0TY)v aTOfziXT) TtpcoToBouXia TOU av0pco7tou. Kai auTY) BsBaia ETtiTuy/avETai [xs xdbroiav avTiaTotx1) ccyjXsxTpovtxY) alcr0irjTtxr)» TOU 9COTia[AOu, 1x901) fj.' auTovxuptcoi; yivETai. Flcot; |i7TOpei v' avTa7roxpi07) crrl; TOUTED [Ata SioTE^via (pcoTiCTTixiov X./., a8i.a9opo va ETtevSuoT) a' auTTjv TO xpaTo<;, OTav TO aio6r)Tix6 TrpoTUTio TOU xaTaaxeuaoTr) TrapafzevEi. a(ji,ETa0£Tco<; TO xavT^XL TYJI; ExxXirjatai;; Asv STTETat BEBata OTI xt' auTO Ssv E^EI [Jitav aXX^v aia07jTtx^, o/t 8[xco<; auTYj TTOU UTTOVOSI Y) Evvota TY)^ KavTaYcovttTTtxoTrjTai;)). HE TOUTO axptScoi; — OTYJV EXXsupY) S^XaS")) TCOV xaTaXXv^Xcov tSscov, TIOU sv TEXst elvat TtpotovTa [xtai; auyxExpiiJiEVTji; 7toXtTt(j[j.txYJ<; aYcoy^<; — eyxEtTat TO EV YEVEI Ttp6BXr][ji.a TCapaycoy^<; TtoXXcov «EV ava7rTu5£i» X10?^- Mvjv fjuropcovTa<; E^ atTtai; TOU E"tSou? T?J<; yyjysvou? iSsoXoytai; va LSouv TO OT'Jjv apx^ TOU, Oscopouv TTJV Trapaycoyv) co<; 7rp68X7)(ia cov, ETTEvSuascov xal uXixcov, [AE obroTEXEafAa Ta Ttpo'iovTa TOUI; va Eivai axpiBcoTEpa aTto O,TI Ta avTiaToixa (JTYJV Si£6vvj ayopa. vouv eraiCTTYJV«7roi6TYjTa», OTO «uXixo» xai TI? cops.;

193
SirjXaS'?) era TrpaypiaTa TTOU xotrri^ouv xai xa6icTOuv T<X TrpoiovTa TOU<; [xv] avTaycoviaTixa. Aev elvai Tuxaio, on X^Pe? no^ PpiaxovTai ok TtpayjAaTixv) avaicTu^y), STIOK; TT.X. 7] "IvSia xai TJ Kiva, TrpooTtaBouv va ^eTrspaaouv rl<; 8ua(j.op9ie<; TTJC; 7rapaya>yrj<; TCOV crxoTteuovTac; OTY)V auTapxeia evT^i; TWV xpartxGv TOUI; X«T' opicov, EVW X^P e< » ff^v T:')v 'EXXdeSa, X00?'? >'XVO' U7roSo(/.^(;, evroTtt^ouv T& 7tp6pXy)jxa T^<; TtapaywY'J? Ttov (JT''1V «avraya)vtaTix6TV)Ta». ' H orroia (3£paia sv reXei Ttpaxrixa oir)jj.atvei (xovtjio «X£pi.» <TT6v xparixo 7rpoiJ7roXoyiCT[ji.6... Mia xai OTTwaS^TroTe ppiax6[j.a(JTE nib xovra OTTJV EupwTiy), 8ev 6arav avayxr) va avarps^tofxe UTO^I; XP°VOU<; T^v «xptoTtavwv yjfxcov auroxparopcovw, Ttpoxetjj.svou v ' avTtXr)90oujj.e xdbrto? TYJV airjfjiaota TOUTWV Twv TrpayfxaTwv, [ia xai a' aura axojia TCOU (jtTropei xave(<;, X00?'? L(TTOptxe<; 7rapa7ro[XTte<;, va iSr) Tpsx<^VTW<; ar^v TrjXeopatJir). IlpoffeXQVTai; xaveii; TYJV (a,eao7roX£[juxr) ISeoXoytaCTTOVKwyjfxaToypa^o, T& ©earpo xai TO TpayouSi, euxoXtoTaTa (XTtopsi va 18^ ?r6ao a7r6[xaxpY) YJ ' EXXaSa dbro T6 xXifxa auTr];; TY)<; ETTOXYJI;. ' ATTO TYJV aycovta cpuaixv) xaTa<TTpO9^, TTOU £i8e a ' auTOv TYJV apx^] TOU TeXou<; even; < U T6oo IXOOTIOE ere aicove<;, avOptoTtoui; xat aijxa, <%7t6 T& voyjfxa T^? UTtap^iax^? 91X0009^?, r) 'EXXaSa Sev Tr^pe ta. ST^V Kivy)[AaToypa90 xai TO ©EaTpo (TrXvjv capiajxevtov ex Taiv auv^Ocov aveu or)(J.acriai; e|atpeaea>v yia TOV IXXvjvixo x&po), xupiapxet TO jj.eX6 TOU «xoivwvtxou SpajjiaToi;)) (8r)X. rj ETTOXV) TOU B. Ouyxco) xai OTIX TpayouSta TTOU lyivav «£7tiTuxi£i;» OIJTS xav ( Siaxpiv/) xavsli; av UTrijp^e SixTaTopia MeTa^a, xaTox (e^aipeaei Pe(3aia TTJ? BefXTto TTOU elvai (iia aXXyj neplmtoat}) . 2av va TtpoxeiTai yia TpayouSia e^coTtxyji; VT^CTOU TOU ' ATXavTixou xai 6yi yia TTJV x^pa t^s T« (JteyaXuTepa EaToptxa 7Vpo(3XiQfiaTa TOU x6tr(j.ou. "OXa TtXeovTaCTTOVx<«Jpo rye, xa6oXtx^<; dbrouaiai; xai pi6vo yupoo OTOC 1950, ev 6<l/ei TOU cxeSiou MapaaX, TreriETai oXo^a^va 6 Zaxapia? [J.e TTJV CTTTJV (xecryj (6v6(iaTa SiavorjTixa xai e^eupY)(ieva, aaxeTa TYJV eXXr)vtxTj ovofxaToXoyixv) 7rpay(j.aTix6Tif)Ta), Ttou 6a TYJV X'/jvoxpidTiavixa («jxe 7rar:a xai (J.E xou(A7rapo») xai 0a T'Jjv xavv) euTuxi<J(J.sv»), uxaptovovTa? TY)<; «lva TraiSaxi ff ' iva "ETOI piaaTixa (xsTa9ep[ievo rb ^euyoi; CTTO Siajiepiajia, eTtofxevo va xavouv O,TI TOU<; xaTrviaii) a' auTo, uTtoSeixvuovTai; T/JV SiioTopixr)

13

194
] TOU voYjLiaTo? TYJ? iXXrjvixYJg «i8ioxTY)aia?» daro TYJV eTro/Y) TOU FlETpou (uiEYj-MaupofjuxaXY), 6 orroio? Y^OsXe «va T(j5 7tapaxcopY)acoaiv TYJV EOpoiav, "iva ^YJOYJ ai;i07tpE7rco?»... TOUTYJ Y) (3iaia sSsi^E ETCTI xal TOV (3a9(x6 a7ro!;EvcoffY)? xal eXXeupY)? ETTixoivtovia? TCOU SIETTEI Tl? veoeXXY]vixs? XOIVCOVIE? TCOV LieyaXouTtoXECOV, 69EiXo[ievY) auv TOI<; aXXoii; (|3X. xaTWTEpto) xal OTY)V eXXeiiJ/Yj loTopixY)<; svoTYjTai; TOU sXXYjvixou ^wpou Ttov vstoTEpcov aitovcav. FswaTai uuveTtwi; TO Trpo^XYjoia LIE TOUTa T<X SeSojxsva, av TO sXXYjvix6 auv6Yj[xa TYJ<; «ava7tTU^Yjg» SEV I^YJ xal (xsaaCTTYJVtSia TYJV suptoTraixY) TtEpto^Y) TY)V evvoia TYJC; avTaytoviOTixY);; aTraiTYjCTYjg, OTttoi; E)(EI EV yEvsi CTTYJV O-XE<JYJ «ave7rTuy(X£vou» xal KUTIO ava7rTU^Y)» XOCTJXOU. Mia a7iaiTTOU ayvoEi TI? OTJv0YJxei; TY]? Tey_voXoyixYJi; avaTTTU^Y)?, Tt? IOTOauv0YJXEi; TOU xaTtiTaXiafxou TOU TcapeXOovTog, xal TTOU avayxa^Ei avaTtTuyLievE? y&pzc, va SouXeuouv axpi|3(o? ay^sSov oao xal Trpiv, Siapxco? avaTtTuaaovTa? VEE? jj.£068ou<; xal Siapxco? (3a0aivovTa? TO )(aa[jia (jieTa^u lauTcov xal TWV U7r6 avaTTTU^Y) ^wpoiv. "Eva
71OU Y) SlEUpUVCTY^ TOU SXo Xal TtEplOpl^El Tl? SuvaTOTYjTE?

Ttov TeXEUTaia>v. '0 xaTiiTaXiaLio? ETcpETTE plpaia va £X[ieTaXXEU0Yj Tt? Trp&TE? uXs? aXXeov YJTTEipwv, yia vaj^ouLie a^Lispa TiavTou auToxiVYjTa (jTYjv ' AtppixY) xal rcavTOu YjXEXTpiOfio CJTO xoCTfjio. ' AXXa Tl slvat
200 XpO vta EXj/ETaXXEUOYj? (XlS? YjTTElpOU — Y) EuptOTTYj Stv E^EiaOYjXe TCOV SlXCOV TY)? TtptOTCOV uXtOV — , TtOlO ^'X'0 f^710?6' va aVTlTCpOUtOTCEUY)

auTY) co? Trpo? Tl? SuvaTOTYjTe? TYJ?CTYJLIEPIVY]?TE^voXoyia? xal TTCO? aXXoico? 0a EtyjxjjiE aYjjAEpa TtavTou [iYj^ave? OTOV xoa(io; FIco? aXXoico? 0a LiTuopouaafjiE va EXWJJIE aY^Liepa TYJV ETTICTTY^LIY) aav sva Scopo TOU 0eou Ttpo? TYJV avOpcoTTOTYjTa; AuTa co? Trpo? auTa ce TITTOTE SEV LIEICOVOUV TY)V ocopEia TCOV yevofjiEvcov acpaXfxaTtov xal xaxcov urtoXoyiaoicov, TTOU Y) xaOe LoTopixY) SiaSixaaia s/ei xal Ttou oXosva "iaco? yivovTai. "E/ouv auTa o[jico? (iia ETrEiyouaa CTYjLiaaia co? Ttpo? E(ia?, TOU? UTTO aicoviav
LlETa^U TCOV TEXVoXoyiXa aVETtTUyfXEVCOV.

TOUTYJ Y) aTtaiTY)CTYj TYJ? EV ' EXXaSi avaTTTU^Yj? TCOV oacov Tiapaysi Y) EuptoTTYj xal TTOU UTrap^ouv coaToao oXa sSw, iaoSuvajj.Ei ouoiaaTixa [ie aTrcoXsia auTou TTOU TrpayLiaTi 0a (jirtopouae — oao ax6[iY) UTrapxei xaipo? — Y) 'EXXaSav' avaTtTu^Y). 'Eav 6 ToupiaLio? aTtoTuyxavY) CITYJV ' EXXaSa xal (Jisxpi o-Yjfjiepa TITCOTE aXXo a7t6 eva Ttevixpo auvaXXaypia SEV eScooe, elvai axpipco? yiaTl Y) avaTtTU^Yj TOU ToupiarLiou

195
T6<JE<; ISsEt; xal elvai TOGO SuaxoXYj, 800 rcspiTcou xal xaOs avaTCTu^Yj. SYjjjiEpa 6 Toupio-[i6<; SY_EI TYJV Ivvoia TOU TcoXmernxou xal TtaiSeuTixou OTOIXEIOU yia TOV ToupidTa' CTTOV TojAsa TOUTOV YJ OTjyXpovYj 'EXXaSa SEV l/ei va TOU Tcpoa<pepYj rcoXXa (yia va [AYJV TCOUJAE TITTOTE). 'H 'larcavia xal YJ 'iTaXia X6you x*Ptv SEV OYjfAaivouv (iovo <pat xal Y^Xio. ' ArcoTEXouv (uav TtEpiY^yYjor) OTYJV loTopia TYJ<; EuptoTTY)?, TTOU xa6s ywvia, xa6e XTtpio xal xaOs TtETpa slvai o^oXsia Ttou StSaaxouv. Ewai 6X6xXYjpE? %5>f>£c,-yLwaely., evOa 6 ToupioTa? SEV ^YJ (is TO yapyaXYjTO TY)? yXa>ooa<; <TTYJV aTtXYj SiaoTaOY) TOU ^wou. ZYJ TauT6Xpova xaTi dtXXo TCOU TOV SiSaoxst, TCOU T6 aTtoXajjiBavEt aav Ttpoo^opa xal TTOU TOV xavEt va axETtTETai OTI Ttpercei va ^avaTtaYj yia va 18?) xaXuTEpa, [j.ia xal oao xi" av 'SYJ SuoxoXa Y) [jiaTia TOU Oayyi^Y) TYJV &xpY). FiaTi SEV UTtdpxEi EV TEXsi axpY) OTOV xwpo TYJI; 'loTOpia?. EE
Xa6e TTEplTCTWOY], Y) IXTCoXaBY) 8SV 6(X TOV wOYJOYJ TTOTE VOtCTXECpOY),OTl Ta

XpYjjxaTa TCOU '^wSeuas Yjoav TtoXXa, rcapa TO EvSEXojxsvo pYj(j.ay[ji.a X.^. TTOU (/.TTOpei va TtaOYj a7r6 TYJV XYjdTEia TOU E^UTOU apio~TOxpaTiajj.ou TWV idTtavwv. ' H ' IcTravia Trapafisvet TcavTa (iia IXTCO Tl<; apiaToxpaTtxo)TEpe<; X"Pe? TO'-' x6a[/ou xal avTiSpa [i£ TOV Tp6?ro TYJ<; OT'II; Sid^opsi; xaTaaTacreic; TOU auyy_povou xoo[j.ou. "Eva? apioToxpaTio(j.6(;
TCOU BplOXEl TY)V EX^paaY^ TOU, Ot(JLa OTa TCOlY^fiaTa Xal Tl^ aVEpEUVY^OEli;

OTYJV [isXayxoXia TYJ^ [AOUOIXYJI; TTJ? YjTcsipou, OTYJV aTco TOU<; apaBst; — xaOoix; TcapiaTavei 6 FxoyiaCTTO(iouffsio TYJC; PovTa — Taupojxaxia xal CTTOC aXoya. IlouSeva aXXou "lato^ ol xaTpoujxaSst; Tfaiv aX6yo>v Sev sxouv Tcdva>CTTYJV[iUTY] TOU? xap^ia, (jia xal TcouOsva aXXou "lacoi; SEV urcapXEi T6ao SxSYjXYj YJ ayaTCY) yi' auTa Ta t^oia. '0 apuJTOxpaTiajioi; EX^YJTEI TtavTa TYJV avTiTrapaBeoYj [AE TO ^uarixo OTOIXEIO, SYjXaSYj [JLE TOV 6avaTo, xal rctOavov TOUTEI; ol xaTaBoXs? va eTcsSpaaav xal OT&V 81x6 fiat; ItJTravo AopsvT^o MaBiXYj... STYJV OXtopsvTia xal TYJV Sieva, ETCIOYJC;, TYJV EixsXia YJ TYJV BsvETia, xaTaXaBaivEi xavel? &TI X&TI (J.Eya CTEvsTEXsaOYjffTou?x^poui; auToui;, TTOU slvai avayxYj rcaaa va [laOYj av Ssv TO £epYj. Kal (jiTcoptovTai; (xdXioTa va SiaxpivY) TYJV ETciSitoaYj TYJ<; xavTaSa? OTY)V XsBavTivixY) apaBo-iapaYjXivYj SiaaTaaYj TOU ToXsSou, (jiTcopsi, TcapaxoXouOwvTai; TYJV cpiXoaocpia TYJ? sx^patiYji; OTOC Tcp6<TW7ra TWV suayysXiaTtov TOU 0£OTox67touXou, va xaraXaBYj stixoXa TCW? auTO? SXEI xal TI e^£9pao-£, 6xi yta TYJV TEXVYJ xal TYJV dXXa yia TYJV t8ia TYJV e^EXi^Yj TOU SUTIXOU TcvsufjiaTO? xa06Xou. 'Ev TeXei 01 avOpwrcoi jjisffa aTa TcvsufiaTixa psujiaTa Ttov

196
xaipoiv xivo&Vrai OTTCOI; 01 aTtopoi TWV SevSpoov <TTOV aepa, (Jaaei TWV iSicov xavovtov (jwaTTjpiou xal 6au[iaTO?. Kal ax6[ATj — fiia xal oXa TouTa «Toupio[j.op> elvai —, va 189) TC£!>$ Ta xexXifxeva eTtiTieSa TTJ<; * Ayia-Socpia<; arco «avayxT) TOU 7rXTjpa>[j.aTO<;», 1x900 TJ exxXTjaia auTTj TjTav vao? xal xaoTpo TauTo^pova (\ik TTJV etaoSo TWV Toupxwv exet xaTe9uye 6 Xa6<;), (j.eTa(3aXXovTai as excppaoTj euyevsiai; yia Ta yepa[zaTa TOU [ioue^ivY] OTYJV «xa[i7iaviXe» -rff, Se^iXXia \j.t T^V «aXXov }(piaTiavia|ji6», yia va xaTaX^ouv ST^oxpaTixY) aTCaiTTjOT) yia TOV xa9eva [Aeato TTJ^ 'Afieptx^i; CTT^ [xovTepvo XTipto exOEOewv TOU [iouoeiou T^I; Opavx9OupT7)<;. *Av (AaXtOTa 6 TouptaTai; ae xaTtoto xapva^aXi T^^ BeveTtai; jATropeov) Trepa ait' TYJV yiopTT) va Staxpivv) TTJV •^0eXir](jLevY) oxoToSivv) TOU ETOifioGavaTOU, TOTE 6a ex>) tSet Trapa TroXXa. ' H BeveTia dye. TOUTO TOrcpovofjuo:va ^ 6xi TOV OavaTo TTJ? (ia TYJV OTjvei8r)(ry) TOU Gavdhrou TYJI;. Kai' auTYjv TT)V xavei xapva^aXt, [j.68a xal xa6n)(iepiv7) Ix^paov) T^I; ^0)^1;. Elvai r)CTU(XTCepi9opaevo<; x6o[j.ou TUOU Sev [XTropei Ttia v ' avTtxpuayj TO TtpootoTto, TTOU Sev 6eXei TYJV TrpayfxaTixoTTjTa (auTO 9aiveTai TroXu xal OTY)V peveTixv) J^oypa91x7) TIOV TeXeuTaiwv tiTaStwv TTJ<; FaXiijvoTaTT^), yiaTl ^epei naii; TOU elvai aSuvaro va TtpoaapfioaOTJ a" auTT) xal Ttcix; TJ auyf) TOU veou x6a(j.ou ffrjjj.a(vei yi' auTOv TOV avayxaoTixo OavaTO. TOUTO ol (ieveTol TO yj^epav xal J/YJV jj.TropaivTa(; va e7T[Xe|ouv TOV OavaTo TOU<;, euprjxav evav [iovifAov Tpdrco a^ouaia;; IXTTO TV)V ^OJY) £&vTe^, TO Siapxe? xapvaP<xXi xal TTJV 7Tpay(a.aTtx6T7jTa TT]<; jjiaaxa?. ' 0 BeveToc; 8ev Tria va IXT) TauT6TY)Ta, yiaTl Sev [XTropei v ' avayvwpicnrj TO
TOU CTT^V XaOpe^TV) TYJ? iOTOpla?...

"OXa TOUTa elvai XOITCOV «Toupia(a.6<;», aXXa avaXoye? lOTOpixsi; OTJVexTixoTi]Te<; 6 eXXaSixo; x«po? &sv £Xet v" ^poa9epir). Kal exei ax6jjnrj TTOU 6 ^EVOI; 6a el^s xaTi va uicoiJ'i.aoOTJ, av 05^1 va ESTj, STTOX; n.%. CTTOC ercTavYjoa, o£ aTtaiT^oen; TOU «eXXY]voxpi<TTiavia(Aou» xaTa9epav va (iY)v TO (XTtop^ TtpaxTixa. Ta VYJOIIXTOU 'loviou ^piaxovTai jj.eTa^u TOJV aTtoxofifieva a7r& 6aXaaay)<; xal yia va TTOCY) xaveli; a^:6 TYJV AeuxaSa <TTY)v Ke9aXXtovia n.%. 6a y^peiaaOr] va Ta^iSe^ Sexa wpe? jxe TO Xe&>9opeio (3<; TYJV 'A6iQva, va SiavuxTepeuair) exei xal [j.eTa va xp £t " affSyj (itXXe? T6oe<; dot' TVJV 'A6Vjva xaTa TOV "iSiov Tpoiro &c, TTJV KE9aXX(ovid. * H yia TTJV Kepxupa n.%., evw (XE (xia OTjyxpovTj axaTo 9a 1,5 TO TtoXu <Spa, fie TO auToxivTjTo [xeaw ' HyoujxeviTaai; 8! 'ISiaiTepa TJ AeuxaSa, 6 TCIO avTi:rpoaw-

197
TteuTixo? exTtp6<j«Tcoc; TTJ? ETtTavTjaiaxTJ? laTopia? IXTE& TTJV STCOX^) TWV (7Taupo<popiaiv X6yco TTJ? yEiTviaaeax; TT)? (j.e TTJV TjiceiptoTixTj X^P1*' xafijiia vauTixT) Ttp6<j|3aaT) Sev sfyei (ie Ta SXXa vTjaia. rip69ao7) (3e|3aia T) yeiTviao-/), TCOU 6a T]Tav euXoyo(pavJ)<; av Sev eTityaive T) eOvixT) laTopioypa^ia va e7u|iepai<ovT) TT)V Ayvota TTJ? eXXTjvtXTj? iaTopiai; OTY)V yeiTviaay) auTT) (xal TCWI; iSXXcdffTe va TYJV I^yj, aq)ou ot TtavTei; ejxaOav va TriaTeuouv OT&V «eXXY)via(i6» xal 83^1 OTOUI; 7toXXou<; eXXTjvtdfioui;;) xal va xavYj aT6<ptou<; avSTjyauixoui; TrXirjOuopiouf;... axapvave?, ft6vo xal ^6vo eTteiSv) Sev yvcopii^et va epfjiTjveiJCTT) TVJV «Tpa^ijTY)Ta» u.epixc5v j(<opitov TOU fieaa VTJOIOU laTopixa. Tl&c, elvai 8uvaT6v, SJJLCX;, r) «axpvaVIXY) TpaxuT7)Ta» va uuvSua^eTai [Ae ^topta TCOIJ ouSercoTe el)(«v eTtaqyf) (JT6 rcapeX66v (Ae r6v 2^a> xdafio xal Sj^i (/,e TTJV rcoXTj T) £XXa xovTiva rcpoi; TT)V "Axapvavia «jiTtpooTiva» x^pia; TlSx; jxTtopouv va ep(XT)veuOouv laTOptxa auTa Ta ^atvdfieva, exT^i; ipuaixa Ttapa toi; 7tp69ao~Tj yia TO 8T)0ev Tu^aio xaBeaTcii; TWV 8po(ioXoyio)v, 8T)X. TTJV ouveiSirjTT) opyavtxy) a7co<njv6ea7) \u&$ lOTOptXTJi; 6X6TT)Tai;; TETOIOU et8ou<; XOUTOTCOVTJpiei; e^et va npoatpipri T) 'EXXaSa OTOV TouptoTa, 6 OTCOIO? xal yia Ta Xtya dtXXa UTcoXeififiaTa jjivTjjietwv TCOIJ 6a ouvavTYjaT) (iTcpooTa TOU 8a Ppe6T] Tcp6 TOU xep(xaTia(iou TTJ<; laTopixTJi; yvaxruji; utc, TcXTjpo^ipTjaTjc;, TcpoTou TcepaaT) dTTjv paOuTaTTj aioTopixdTTjTa T<OV j^wpitov xal TWV Tc6Xe<«)v TOU eawTepixou TTJ? ^topa*;. Mia Tcpd^eipTj aTc68ei^T) elvai STI, ev(j3 CTTO uSpaytoyeto TTJ? KapaXXa? T:.^. UTtapxei iniar^^t) xpaTixT) eTciypa^T) TCCO<; TciOavov auT6 va xTioOujxe arco TOU? yevouaTe? <TTOV 13ov ai., erra eTcioT)(jia ^ev6yXco(T(ja IvTUTca TOU EOT ypwpeTai TCW? TiS^Tioe 6 SouXeifiav 6 (xeyaXortpeTCT)? T6v 16ov (BX. No 7 — April 1984 der Publikationsabteilung von der griechischen Zentrale fiir Fremdenverkehr). 'E^aipeaei oXiytov (iovaaTTjpiwv, Ta aj^avia TTJI; Fpapia?)) xal Ta «Aeppevaxia» Sev (iTcopouv Pepaia va ev8ia<pepouv T6v ToupioTa, yiaTi Sev TtaiSaytoyouvTat ol £evoi OTa a^oXeia TOU? (j.e aSieuxpivtCTTTj? aT)(xaoia? jxuOou? TWV «e6vixa>v» toTOpitov TWV aXXcov. 'ExTO? Ttia av elvai ei8ix6? xal ^epTj 9-e., 8Ti 6 KoXoxoTpwvTj? eTcoXe(jiouae apXT)6ev yia va 9x11x^7) 81x6 TOU xpaTo?, 07r6Te 9uoixa dacoxTa yi' auTov xal ^exwpKJTTj aTjjiaoia T^> paOo? TTJ? ^uXaxTj? TCOU T6v pi^ave ev o-uve/etqc <JT& MTtoupT^i... Fia TT^V avaxaXui^T) xaTcoiwv i^vtov eXXT)vi<T[iou, xpenx^efai 6 £evo? ETciaxeTCTTj? va elvai 7rpoi'8eacf(jievo? xal va eTciaxe96TJ (jie ei8ix6 fxdm eiSixou? Tdrcou?, STCW? y) Kepxupa, Ta EpeiTria Toiv T^ajjtiwv CTTa Fiavveva, TJ P68o?, xaT ! E^OXTJV TJ Toupxia

198
xal LiepixE? y£tTovixe<; «AvaToXixep> x&PES- 'H <n)LtepwJ) 'EXXASa TCOV yjpwtov xal TOU EepaTeiou T& [i6vo TTOU 6a TOU TtpoacpepTj elvai Liepixa Liouaeia LIE APX<XIK> ATTO T« OTtoia aTrXwi; 6a |3e(iaico67J, &TI 8vTco<; xarcou eSto Apxi^ei 7) SIXTJ TOU laTopia. "Arco exei xal Trepa yia
T7)V OUVEXeia LITtOpEl V<X TtOCT) <JTO AovSlVO, OT6 Hapldl T) OTO (AOUOSIO

TTJI; IlepY*!Jiou aT6 BspoXivo, 8;tou [iTcopei v ' avaxaXutj''/) <rrl<; irXaxei; apxaitov BapuXuvttov xal XeTTaitov (JiexP1 xa' AvaYXu^si; TtapaTOU KapaYXi6^r)l "E^co a7t6 TO LIOUOEIO OTTJV 'EXXaSa 6a T6v xapTspT] TO loTopixo epa)Tly)LiaTix6, 6 XiyS^ «epaoT7j<;», TO oaT^ixi xal 6 ...SfoxpaTTji; 6 ao<p6i; va TTEpi^epT) JAE Ta x&P ia Ta uTrep^apla ae^ouaXixa TOU 8pyava ava TI^ xapT-TtooTaX TCOV TtepiTrrepcov... KaTtoio oXiyov ouvaXXaYfA* (ilpaia auTa 8Xa, (xrcopouv va XOLLIOOUV. "Oxi tpuoixa Yt« T l tt' auTa Sev slvai TOUpiaLid?, xaiToi 6X01 01 Xaol avs^aipsTto? 2xouv AvaXoYa, AXXa yiotrl Lteaa <TE (Aia ISeoXoyia eXXy]voxpiariavuofc A(j.iivT]^, STCOU 6 ToupiaTai; xal ISiaiTspa 6 euptoTratoi; slvai OTaupocp6po<; irou spxETai Li6vo va «7tapy)» (TI, ev riXei;), elvai £7t6[xevo va TOV xaOioTouv TauTdaTjLiov TOU SoXXapiou TJ TOU [iapxou. Aev elvai Tuxato, OTI 6 ToupictLi6<; aTyjv ' EXXaSa jjiETE^paaOT) Lie TO «yiv6Lia<TTe yxapo6via». 'ISeoXoyixtoi; 3Xe7c6(j.evo, TOUTO LieTapipA^ei aT6v psTouvTa TTJV auvEiSirjaif] TOU TrpayLiaTixou u7C7)pETY), T6 UT J^opLiTraXixi TOU «aLia or' Apeciir), xupio<;» xal EV TeXei TYJV FiarC, auTOc; yia Iva Li^va, yiveTai uwujpiTK)? TOU ToupioTa, eT aeppipei' 6 Toupi<TTa<; OLIWC; Sev elvai 8ix6<; TOU u7nr)pET7)<; Lie TO va xA6eTai TOU<; u7r6Xoi7rou<; IvSexa Liyjvec; OT^V xXstooupa TOU ypa9Siou T) OT6 epyooTaaio, TtpoxsiLievou va (pxiatrv) T6 ^uyeio 15 TYJV T7]XE6pa<r»] Ttou xpi'j'JifJiOTCoiEi 6 aXXo?, X w pU v« TY)V IXT) 9xiaaei; ' H avaTtTU^r) TOU ToupiffLiou, STjXaST) •/) avaTCTU^T] Exeiv/) TTOU 6a [iTTopouoe va TOV paXrj ae ouoiaaTixo auvTeXetJTV) TTJ<; Ttapaytoyy)? w<; tj;u elvai xaT* e^oxv)v 6ejj.a iSeoXoyia? xal xa66Xou aauvSeTo Lie UTc6Xoi7C7) xoivcavixi) xaTaoTao1/] TOU EXXyjvixou x&>poi>- Mia xal EtrcaLie T) a^yxpovrj ' EXXaSa SEV elvai OUTB 'iTaXia, OUTE 'loTtavia, OUTE Toupxia (TtpeTcei ev TeXei xSiroTe v* apxtacoLie va (juXoujxe Tti6 TtpayLiaTixa yiaTY)v yeiTovix^ Lia<;xwpa), tt> (xovo TCOU 0a LiTtopouae v' ere' coipeXeia TOU Toupiotiou Elvai auTO TCOU TJSy) 6 vsoeXXTjv xaTexet xal TTOU Lie TTJV auyxpovrj opyavcoarj TTJ? ^COTJC; <rrl? LieyaXouTroXeii; Teivei va aTtoXsoy): TYJV 7roioT>)Ta T^<; «9iXo^ev(a;» xal TY)V Ttpooxap^f^fa T^? eTra^TJi; (xe TOV ^EVO. AUTO elvai xXigpovo-

199
(J.IXYJ xaraCTTacr/) yta TOU<; "EXXvjvEi; xal slvai auTo Ttou xaT1 ouatav OTYJV Xs^v) «£EVE» T&V apxatwv. AIOTI elvai 6 [j.6vo<; rp6noc, TCOV TtXYj0ua[«axa>v auvoX&w TYJ<; avaToXixo-jj.£aoysiaxYJi; TtoXusOvtai;. TOUTYJ Y) TtoXuTtjiYj ISioTYjTa TEIVEI aiya-atya va X«0YJ xal va y£vix£u0YJ aav aujxTtTtojia (j,£aa OTYJV ayptdTYjTa Tc5v (jiEyaXou7t6X£wv. ' H iXXsiij/Y) ETTixotvtoviaq xal TO xXeiatfio TWV IXXYjvixcov SEV npeTCEt xoivcovtoXoyixtoi; va Tairrt^eTai (J.E Ta TWV avTiaToixwv EUpWTcaiixtov. STII; supaiTtaixEi; ] [iovwoY] slvat aTTOTEXEafxa auvsi8Y)TYJ<; avaTTTu^Yji; TOU xal iSXXcuv IdTOpixwv SiaSixaatwv, YJ 8s xotvtovixoTYjc; SiaTYjpstTat as aXXa ETtiTtsSa, OTTOX; TI.X. aTov OE(3aa(ji6 TOU TtooXYjTou OTO xaTadTY](j.a, OTYJV 7rpo0ujiia TOU yxapaoviou Y) (JTYJV TrpoaoxY) yia TOV 8i7tXav6v co^ as UYJ^SIO evo^<;. ETYJV ' EXXaSa Ta avTtOToi/a auTa 9aiv6[j.eva slvai dbroTEXsafAa ETTIOETIXOTYJTOI; xal aypioTYjTOi;, xar* oiiaiav aSta^opta yta TOV aXXov, Ttou aTcoppset aTto TO ETrtTuXaaTov TYJI; tSsoXoyta?. 'Acpou xaveva? SEV TYJV xaTaXapatvet xal oXot TYJV ixptaTavrai, xaO* sva<; 0e<opet UTratTtov y t ' auTYjv TOV aXXov xal 8Xot l plpata T^V «Xa6»! ' AxdfAY) xalCTEEx8YjXa>(jEt<; aujAjjtEToxtxoTYjTO?, Toao s/Et xaXXtEpyV)(ret Sttcrropixa YJ EXXY)vop068o^7) ayooyY] xal TtatSsta, 87t(o<; 7t.y_. <TTa (iTrou^ouxta, xaO' sva? xaT* ouaiav uTrap/Et (xdvoi; xal [iTcopst (jts TO icapafjuxpo va 8iaTrXY)XTttT0Y) [XE T^V aXXov — rrpaypta pe^ata Ttou aTtoSiSeTat ysvixoi^ xal aoptuTtoi;CTTOV«y_apaXTYJpa»... "Oao Ta aufXTtTcbfiaTa TOUTa EVTEtvovTat xal YJ JlouyxXtXY) <JUfATt£pi9opa xaTapyst tic, aXXsi; apETEi; TOU vEOEXX^voi; Ttou TtpOEt7taj/£ — ol OTtoi£<; (J.OVO UTto xa0£OT(og E0vtXY)<; ((TtoXujAop^tai;)) slvat SuvaTOv va XEtToupyY^aouv —, SEV slvat ^avspo rtoii; (jtTtopst Staxpovtxa va Ttpoxui^Y) svat; TouptdfAOi; Ttot6TY)Ta<;, xartota «Ttapay&)yY)» xal KavaTtTU^Yj)) SYjXaSv) TOU sXXaStxou ^wpou — xaTtota opyavtxY) TOU (Ttou va TY)V v_pEta^ci)VTat xal ol EUpwTcatot)CTTOVUTtoXoiTto Ttatxo X^>P°- Ma TtpETtst "tawi; v ' aSEtaoY) YJ 'A07^va; 0a [XTtopouaE v' avapcoTY)0YJ xavEt?. — "O)(t plpata axpijicoi;. HavTcot; yta [ita opyavtxY) EVTa^Yj TYJI; ' EXXa8o<;CTTYJVEupwTtY), 0a YJTav avayxY) va yupioY) YJ "AvT^ouXtvaCTTO/toptd TYJ<; xal v ' a(rxoXY)0Y) (is tic, TtaTpoTcapaSoTEi; uytstvEi; EpyaatE?, av Ss Xst^ouv xal fjisptxa sxaTOfifxupia aTt* TYJV "AOiQva, auTa 0a [iTtopouaav avETa v ' avaTtXYjptoOouv TtEpio8ixw<; obio Ta ExaTO[ji(xupta TWV avspyov TYJ<; EupcoTtYji;, TOU TCEVIY_POU onjvaXXaTOOV auvuTtoXoyt^OjjtEvou Iv avayxyj ffTa SavEta TOJV Eupco-

200
iraixtov rafxeiov. ©a TtpoexuTtre oVrax; (jua UTrepoxr) xaTaaTaoyj, TTOU 6a [AETEfJaXs TYJV 'AOiQva irpaYfAaTi as TtpcoTEUouaa TTJ<; EuptoTrvjc;, IvavTi TTJI; OTroia^ TO ITapiai xal TO AovSTvo 0a oixpioOoav. Mia via PwjjiT), (Jtia [AEYaXoYpa9ia TOU u7iepoY_ou exsivou xXi[/.aTO<; TCOU Trspiypacpei 6 Pot8ir)<;CTTTJV«laTop(a svo<; axuXou» <TTT)V ' Epfiou^oXiij JAE TOUI; iTaXou? 9uyaSE(; xal aro oitoio TjtSia ocpsiXEi TO svSo^o TtapeXOov TTJ?... M^ittoi; WTO TroaooTO TWV ^EVWV SEV o^EtXETai 6 xoojiOTtoXtTiajjio? xal TJ I^covTavia TCOV euptoTraixtiiv (j.EY«Xou7r6XE(ov; Kal Tl aXXo crir)jjiatvEi xoajjioTtoXiTiajAOi;; Koa(AO7toXiTta(j.6<; SEV slvat va uTrap/ouv ^evot a' iva T67to, aXXa va ^atvwvTai OTOV 8p6[io... Ma 6Xa TouTa TrpEirei va Ttpoxu^ouv oav iftiss, Trplv fvpiar} TJ... exei Ttou ^)Tav Ttpo TOU axeSiou MapoaX. 'Ev avavTta -J) ujtapxouaa ISsoXoYia TT)<; «ava7tTU^7)(;» 6a uitatOpo (xe TOIJJIEVTO xal aXoujitvio xal 6a TYJV ToupiaTixa. Elvai TroXu SuaxoXo va xaTavorjOyj, OTI 6 ToupiuTai; TTJ<; 07)[iepiv^i; pio(iyjxavix^i; 7r6Xn)<; SEV aTtaiTsi aTtapaiT^TWi; «Disco» OTO Y_copi6, aXXa auvSscr/) JJLE TTJV aTtXyj (J.optp'J) TTJI; ^COYJI;, ETrava^opa OTYJV 9uatx6Tir)Ta. Atapxe<; T:avy)YUpi TO xaXoxaipt OTOC STJJAOTIXOI X°P°' xa' Ta TpaYOuSta, ol TUTU£E<; xal Ta ISou Ttoia elvat Ta (ieaa avaTTTU^EW? Y la ^ vav foupi<j(A6 fia^oiv. T6 Evoixia^ojievo 8w(j.aTio (iTtopsi (jilaa va IXTJ TtapXE xal 6Ep[j.o<n<pa>vo, am' l^to O(AW<; TtpETTEi va olpsTat TYJV TrapaSoorj, TO TOTTEIO xal TTJV 9Uffi.oYv<i)(Aia TOU EXXrjvtxoO xaTa T67toui; aTtiTtoO (PX. TT./. 0. Maull: "Griechisches Mittelmeergebiet", Breslau 1922, usX. 61-65, 8:rou xal TtoXXT) TtaXaioTsprj OXETIXTJ pipXioYpa^ia). F^TtESa, OTaSia xal «a6XrjTiCT(x6<;» OTa x w P t a sl\>eu. eOsXopXaxEta, Y taT ' ° eXXrjvat; a6XrjTy)<;. Tl &XXo slvai TO s6vix6 (j.a<; au(i|3oXo Ttapa TOU TtpaYfAaToi;; 'H 9ouaTaveXXa xal TO Taapou^i slvai axpipai? 6 ifiaTiajioi;TCOUa<py)vei Ta rcoSia EXEuOspa va Tps/ouv a.no xop^ouXa ae POUVO xi' aTCO paxT) ae pa^ouXa. Tl va TYJV xavwjjiE TYJV aXXy) «YU[iva<TTIXYJ»; «'A6Xy)Tta[ji6i;)) xal «YT)7tsSa» slvat taw? xotvwvixcoi; a?:apaiT U TepaTtoSsii; pisYaXouTtoXen; (xa? UTIO TO 7cX£Y(A« T wv TtoXiTixwv Siaxstp^aewv, aXXa avapjioaTa np<iju.a.ra. npoc, TYJV 9psaxa8a xal vam6Tir)Ta T^<; sXXTjvtxTj? u?:ai6pou... Opsaxa copaia 9pouTa je[iS.ra. yjXio, ^Orjva aspoTtopixa slatTTjpia Y ta va (A^opTJ vapXETai 6 ToupiaTa? xal Ssxa [isps? TOV xe'fAwva, ^oupvaSei; xal vTaouXia, xal oX' auTa Soffjxsva u.s EUTcpeTtsia xal Niveau, aXXa xal

201
9UCTtxY)v EXsu0£piaCTTOU?(uxpou? -/uipoDi:,, elvai Ta (isoa Ttou 6a (j.eTa(iJaXouv TOV sXXYjvixo x&P° ae u^YjXYj if^X1*7) TtpouTt66£o-»] TYJ? (3to[AYjxaVIXYJ? TtapaYWYYJ? crra TtXaio-ia TYJ? EuptdTtYj?. 'YTtapxst xaXuTepYj aTt68sii;Y) YI« TYJV «9iXoao9ia TYJ? avaTtTui;Y)?» arc' TYJV xaTavTta TYJ? 'OXufATtiaxYJ? 1x9' 8Tou EYIVE xpaTixYj; Fia Ttoiov X6yo 6a xaTavTYjaouv xaXuTepa ol EX7ti^6(ji£VE(; (AEXXovTixs? HEXXTJVIXEC; E7cixetPT)<JEii;»; Ma j YJ 91X0009^ TYJ^ HavaTrTU^Yj?», TCOIJ TOCTO ETupavvYjas TOV TOTCO, TO VOYJIAIX TYJI; npinsi va xaTaXYj^Y) UTTOSECTTJ Suo TYJ<; Stav6YjaYj<;, Y) TYJ<; opOw? VOOUJJ.EVYJ? 8Y)[j,oaioYpa9iai;, xal TYJ<; ^opEia?. 'Yrtapxouv axojjtY) a7r6Yovoi TWV «aY<i)viaTwv TOU '21» xal auXixol TOU "OGwvo?, TCOU O^TS xal oltSiot £spouv Tl S/ouv, TCOTE va xaTa9epouv va pYa^ouv auTE? ol OIXOYEVEIEI; 2vav 5vav Tts^oYpoKpo, 5vav (iouaixo. Fia TTOIOV X6yo Xoi7t6v va v; Tl s!8ou<; oixoYEVEiaxo Sixaio slvat auTO TCOU TOU? ETCITPETTEI ax6(XYj va ixouv! Kal av T6 xpaTo? SEV (XTropYJ va ETC£jji|3Yj a' auTa, n&c, Tix^a (ATTOpEi va eniyL^t] xat va XEtTOupYYjCTYj a' auTa Ttou avaYpa9ouv OTIC; OY)(jLai£<; TOU? 01 «avaTCTU^tapX£?)>; "AXXa YJ £9opEta SEV TCPETTEI va iyy] avaoToXE? xal TtpETCEi va «ruv£pYaoOYJ [/.£ TYJV aaTuvo(i(a, 1x9 * EVO? (JIEV 8t<$Ti (JLE TYJV IvTa^Yj OTYJV EOK 8ia TOU dtpOpou 17, Ttap. 1 YJ ISioxTYjata eppuOfiioOYj xara TOV aooiaXiCTTIXOV Tp6Ttov TYJ? uTtoXotTcou Eup<i)7CYj? («Das Eigentum Verpflichtetn), 1x9' ETEpou 8s SIOTI Tta? 6 8uCTavaX6YW? xaTE/wv, TouXaxiorov EV ' AOyjvai?, SEOV va 6£o>pY)0YJ ava8po(j.ixa icotvixw? uTcoXoYo?, 0:900 YJ
'AOYJVa Ttp6 120 ET(OV YJTaV POCTX6TOTCO?... M£ TYJV TteplTCTWaYJ TYJ? 'A6Y)Va? £yO\lS TtXYJpY) ICTXU TWV aYj(J.aiVO(Jl,£V(OV TOU xXaCTOtXOU pYjTOU

TOU Proudhon: «'Eav 6 T:XOUTO? TcpoV^pXETo ex TYJ? EpYaata?, T6TE 01 Tci6 TcXouaioi STtpETTE va elvai 01 epYaTE?)). Tl 8(j.(o? va xaTavoY)0Yj aTto TYJV <TYj(j.a<ita Ttov XsTCTOTaTtov TOUTWV ouvTaYfAaTixcov puGjxiaEWv xal
TT&i? V * aVTaTCOXpl6Yj TtpO? TYJV iXVaYXaiOTYjTa TOU? Y) OTtOtaSYJTCOTE

xu(3£pvY)cnr), (j.£CTa CTTa TtXaEaia TWV SteOvwv uTtoxpEwastov TYJ?, oTav YJ IStoxTYjffta EV 'EXXaSi <o? svvoia 6ecopYJTai axofAYj TauToo'Yjjj.Yj TOJV TOU «o"o'iou» xal T&iv «6uattov» TWV «E )), uTto SE TOV opov «£XXYjvixY) vauTtXtan TauTi^ofXE Ta ( XoTispLxa xal TI? (Japxe? TOU "21 — Ttou xal TtaXt aXXot Ta Scoaavs ((3X. osX. 67) — (A£ TO YjXexTpovixo Tt£Tp£Xaio96po; Kt' 1x900 auTO 8ev T6
9X11XXVEI 6 «E90TtXlOTYJ?», TtCO? T6 EXEl, (i£CTW TtOttoV SiaSlXaCTltOV TO

aTtoxTa; ME avaXXoicoTa T<X LSeoXoYtxa TtXsYfxaTa slvai ETtofisvo Ta

202
a7)Liaiv6Li£va TCOV auvTayLiaTixcov puG^uaecov, TTOU co<; laTOpixei; slvai aSuvaTo va xaravoTjOouv Lieaa UTYJV ISeoXoytxv) OTaatfj.6'ApuTTEpat; Ttou ey^ei JXEIVEICTTTJVETtoyj) TOU XOLILIOUVIOTIXOU LiavicpeaTou (icap' STI TtapiaTaTai <m<; So^oXoyiei; yia avaXoywaq), va xaTaX^youv ev "EXXaSi ^ va xaTaX^ouv CTTO avTiBeTo aTroTeXeoLia auTou TTOU ETtiSiwxouv —CTTYJV^ia evavTl TOU xpaTou? xal Tl<; {36[j.pE<; co<; cruvETrets^ axpipoii; T^<; sOvix^i; [xai; ESsoXoyta?... Kavovtxa Ta UTroupyeia otxovojjuxoiv xal 8v)jj.oaiai; Ta^eoi; STrpETTE va (Tuy^wvsuOouv E^ <xp)(rj<; xal va TYjpouv EiStxY) auvEpyaata jxe TOUI; (('UXiaTpoui;. FtaTt |3e(3ata TOC TrpayjxaTa ET,OUV xal xarcoiav [lETa9uotX7] XEiToupyixoTigTa: Sev jj.7rop£i xaveli; va TtXouTt^T) KVOLIGW; xal va ^Y) aTT]v SiapXTJ aLiapTta aTtLitopTjTi. STO TeXoi; 6 TETOIOI; ((TrXouTO?)) xaTavTa TOU<; xaTo^oui; TOU eawTEpixa EpsiTTta, i^uj(aa6EV£l<; xa0opi<T07) Ei8ix6<; ^opoXoytxo^ auvTsXEcrrfy;... ST6v TOLisa TCOV tSscov xal TYJC; ava(x6p9<<)(TV)<; TCOV ISEoXoyixoiv (/.u6tov, TO xupepvtov x6[ALia ^xaae TroXuTiLioTaTov xpovo. 'E^yyEiXe «jieTpa» EXEI TTOU ETtpETtE va E^ayyetXr) ISsEi; taTopixou, xoivwvixou xal TtoXtTtxou exauyxpoviCTfJioG. 'QaTocjo ol EXX7)vixE<; «XaoT7]T£<;» ISet^av cii; CTE OTJLIEIO GauLiaajjiou u>c, TTOIO Pa6[i6 EXTILIOUV TY)V euatoGyjata TOU xpaTOUi; EvavTl TOU TroXiTY) xal 71600 npoOujjiei; co^ EX TOUTOU 6a ^aav va u7to<jT>)pii;oi>v TIC, SiaSixaaisi; supuTEptov xal ouoicoStov aXXaytov. Tl<; OTtoiEt; TtpETTEi TrapauTa va apy_tO7) TO xupepvcov xdLiLia, SfvovTa? xaT* avayxr)v eTat TtEpis/dfXEVo aTto TTJV Ttpa^y) xal 6y_i, arc6 TTJV Oecopia OTOV aTepouLievo TrpoiaTopia<; EXXir)vix6 uotriaXiaLio xal [X£Ta|3aXXovTai; TOV ae TtoXtTixv) 8taCTTa<T7) TOU sXXrjvixou ^wpou, EVTa^tLii]CTTOysvixwTepo TrXaiato TroXiTtxwv ouffxeTKJLtcov TOU xaipou (xai;. 'ISou XOITTOV TTOIO TrpETCEt va slvai TO auv67)jj.a xal r) (j.£XXovTixrj Ttpa^ TOU EXXTfjvixou oooiaXiaLiou, Ttou 6a xaXuipi1} TOV dbroXsaGEVTa xaipo: «avapa6Lna7) TYJ? ESeoXoyta<;»! Miat; ISeoXoyia? Ttou ^TjTaEi va xpaTTjOvj OTOV ffr)(xeptv6 XOCTLIO JJLE TTJV ((GsoXoyta Ttov TraTepcov» TOU F ' (xeTa XpiaT^v aEtovoi;. Tl ojxcoi; •Jj^epe 6 "Aytoi; 'IcoavvTji; 6 XpuoooTOLiot; a:r6 TospvoLiTtiX; * H OeoXoyta — xal TOUTO ppiaxeTai e$ opiffLiouCTTY)Vouaia TYJI; — Sev
VOJXlfXOTTOlEt T7)V UTTap^ TTJ^, Et(J,T) OTOV Pa6(i6 TTOU LlTtOpEl Va OUfXTCO-

xal

%a£ou<;. Kal stvai iS& TTOU JJ.E TT)V poigGeia TCOV i^u/taTpwv npinzi va

p£u6YJ [ie TYJV ExaffTOTE Tpey_ouaa £toiq. Ilotoi; aTto TOU<; «xaTa

203
EVEpyoix; exTtpoacoTtou? TOU ' Ayiou 'laxxvvv) elvai as Bsaii) va T-qv 0£oXoyia TOU [AE ra TrpopX^aTa TYJ<; OTjfAeptv^t; £&>?)<;; Kan TETOIO 0a TrpoiiTteOsTe auvSecr/), xa-r' apx'qv, JAE TYJV Earopia TWV ISeoiv TWV SiappsuaavTGjv IXTOTE aiwvwv. ' ATCO TYJV [iia 8;xw<; [ispia, 7] IXXaSixiq (jia<; UpoxpaTia ETuxaXsirai TY)V «oxXapia» yl* T"'lv aTrtiXsia foO TWV vEOTEptov aicovwv, Et? Toui; OT:OIOU<; ETiOsvTO ot (3a<j£i<; u x6ff(jiou xai ^oo^i;, £v<3 ATTO TY)V aXXv], TtaXi Mxara 6siav
X«ptV», StExSlXEl TY)V (iECTW TOU « * AyiOU Ilv£U(J.aTO<;» (XTtoXUTY) 7TVEU-

(xaTixr) s^ouaia ETU TOU cuv6Xou TOU £XXr)vio[j.ou, ETTI 6X6xXy)p7j<; T^<; 6EoXoyta<; TOU XpiaTiavio[j.ou, opt^Ei TIX nXatota TT)<; E^wTEpiXTJc; itoXtTtx^? TOU e7rio^(Aou xpaTOUi; xal uaXTti^Ei TcoXEjxtxs? £7tiaTpaT£>jtiei<;... IIwi; 6a (ATcopouoav va xapa^TTjpiaGouv 5X* auTa; Elvai SuvaT^v va dtSuvaTYJ va JJI^Y) OTO vorjfAa TYJ<; OsoXoyix^i; Tcpa^7)<; TOU UTroXoiicou XpiCTTiaviafiou, TOV OTTOIOV 6EO)pei 005 ((EXTTTtocnrp), ax; «T£XvoXoyixr) XoyoxpaTian xXn., xal rauToxpovco^ X00?'1? xavsvav xptT^pio, SyjXaSyj xavsva aTtoSsixTixo OTOIXEIO vojxijj.6Tir)Ta(;, va StExStx?) T^V j avTiTtpoaamsuffY) TOU 7rvEU(j.aTo<; TWV TtaTcpcov xal TYJC; Ttapa8o<rir](; TOU XpioTiaviofiou; Ma TI aXXo Elvai 6 SUTIXOI; XptaTtavi<T(j.6<; WTO ouvoXo TOU, Et(x^ «s9T)p(j,oa(jLEV7j SEoXoyta)) (AST' aicoSEt^Etov mvic, xal •») TtEtpafxaTix1}) cpuaix'fy 'ATto Trapa^Oopa yXwoayji; xal EVVOIWV, X«paxT7)pi^STaiCTUVT^OCOI;6 8uTix6? TtoXiTiajjioc; co? «T£XVIXO<;». Kal 5[AW(;' u7tYJpi;av 7toXtTio[Aol OTTJV itjTopta, OTCWC, 6 apx<x!o<; alyurtTiaxoi;, £XX7)vix6<;, XIVE^IXO? x.a., oi OTTOIOI IStoaav xoXoaataia spya ETciTeu^Ewv. 'H Tsxvixig, Tiapa T6v apxi.x6 axo7t6 T>)<; irf, jji E7tiaTY)[icov psXTtwdEWi; TYJ<; t^to^i; TOU avBptoTcou — TOUTO Siex^pu^s TtpoypafifjiaTtxa xal 6 Aai'jiicvtT?, ISpuovTa? TT)V 'Axa8r)(jiia
*ETClOTT)(Jlc5v TOU BspoXtVOU — , Elvai Ttap£7r6(XEVO TOU SuTtXOU TtoXtTt-

. AUTO TTOU x«potXTT)pi^Ei TOV TcoXtTtdfxo auTov sTvai, OTI TcpoxwaT7)v SiEpEuvrjaT) T^? 8o[iY)<; TYJ<; uXirji;. "OTi SvjXaSY) t7T6v TOjxsa TOUTOV [iS? aTTEXaXui^E npayj/aTixa TYJV XsiToupyia TOU OaujiaTot; UTOV
XOdfJlO, OTI XaT£0-Tir)(JE aTtoSElXT-}) TYJV UTtap^T) TOU ©SOU OTY)V XstTOUp-

yia TOU x6<j[iou. rtwi; 6a xaTaXa^atvE eva<;fivOptoTroi;rcpo 200 ETWV TT-X. Ttapa (i? Oaujia, av TOU Xsyajxs OTI (XTtopsi va fxiX^air) xal va TOV axouaouv OTTJV ' AjXEpix^; To ElSo? ofiwi; TOUTO T^<; ©EoXoyia? Y) EXXaSix^j 'OpOoSo^ia OUTS TO yvwpi^Et ci<; toToptxyj piaxrYj, xal TO arcoppiTTTEI. Kal XejjiE (Js^'ata «EXXaSix^», ytaTl 8uaTux<<J<; [iovo efi£t<; etjiaaTE xal 7tap£X06v. *H pcooaixv) *Op6o8o^ia slvat xal Bu^avrio,

204
8jjuo<; va e^avTXyJTai a' auT6. Sav icrroptxo (ji6p9fO(ia y) Pwaoia elvai |j.ia auvOeTy) xaTaoTaan), TtoXu Ttepav TOU Bu^avTiou, aeic; euptoTtaixe?, (3i>£avTive<;, aoiaTixe? xal l To TcpopXrjfia Ttov a^effetov 'ExxXyjaiai; xal KpaToui; OTTTJV 'EXXaSa Ssv elvai Ttp6pXyj[Aa TYJ<; exxXy)aia<TTixyj<; Ttepiouaiai;, dXXa 7cp6pXrjjx« X«T' s^o^rjv LSeoXoyiai;. FtaTi, xal av ax6(j.yj uT STI (XE (xta xarcota Sakularisation f) exxXyjoiaCTTixy) TtEpiouaia av 6 ISsoXoYixd? TYJI; pdXoi; 7tapa(j.eivr) avE7ta9Oi;, TraXi OE Xiya a 6a J;ava7roxT7]6rj. "AXXcoaTe rj 'ExxX^ata e^et IffToptxa T6 la T^JV XTV^CTT) Tteptouotai;. Eu6u<; to? 6 Xpi<mavi(T(jt6? avEYvwpio07j sTrienjfjiy) OprjaxEia TOU ap^aiou pwfia'ixou KpaTou?, 6\ec, 01 7tEpiouaiE<; TWV EtSwXoXaTpixwv vawv — TTOU avrjxavCTTOUI;@eou<; xal 6)(i <JTOU<; avOptoTroui; — TcgpiTJX6av a' auT^v. "AXXd, orufx^tova (JLE Tt? StaTa^eii; TOU 'louoTivtavou, TtEptrjXOav a' auTYjv to? XOCTJAIXOU xal Sy_i OeoxpaTixou opyaviffjiou, Sv)X. y'a Tl<; avayxe? TOU oa)v6Xou Ttov av6pt>>Tctov, TOU HTtXrjptbfJiaTOi;)), [AE T6 OTCOIOV TOTE rj apxata "ExxXyjoia ETauTit^ETO. AsSofisvou XoiTtiv OTI T) eXXrjvixTj 'ExxXrjaia TtEpitopioOr) OE iSeoXoYix^i; [i6vo <puoeax; Spyov tTTa TcXaiaia TOU vsou xpaToui;, SrjXaST] e^eTpaTTT) TOU OXOTCOU TTJ?, TCOU TjTav T) (iepi(/.va yia TYJV xoivtovixV) Tcp6o8o, (iTtopei va Te6^ Oefia Trepiouoiai; TTJ? 'ExxXyjoiai; xal Ttov IXXrjvixtov MovaoTrjpiwv. Mwopei o^jxepa va TeOr) T6 epwTTjfia — xal va dTcavTrjOyj eTcioYji; — , av 6 6^0X61; TTOU Sivei 6 TCTto^o;; TTIOT^I; elvai dTcoTsXeo[xa TcecptoTiojievirji; TTICTTTJI; xal 0pr)ffxeuTix6TY)Tai; vj eia^opa a(ia6eia<;, Gp-yjoxoXyj^iai; xal xoivtovtxou 3iaa[Aou. "OTctoi; ETtCaTji; xal /) jAeydXTj Soapea TOU UTcepTtXouaiou av eivai auveneia euXa|3eia?, Y) ocTtXtoi; eL8ixY)<; xoivtovix^? arjfjiaCTtai; eTri)(eipT)jjiaTix^j ETtEvSuaTj... TeXixcii; TO Ttp6pXr)(Aa TYJ<; ExxXyjoiaaTixyjc; TCEptouaia? slvai eva rtp6pXr)(J.a TtXaaT6. Msoa UTli; oruvOrjxEi; TOU xpaTixou «xaioapo7taTtiCT(iou» Sev ey_el (jrj(jt.aoia Ttoi6<; 6a 2^yj TYJV Ttepiouaia — yj 'ExxXyjaia yj TO KpaTo?. OUTE xal (XTtopEi TO KpaTo? va Trapy) oXyj TYJV Ttspiouaia Tyjc; eXXyjvixyji; 'OpOoSo^tai;, Ttpay(ia Ttou avayvtopi^ETai eTti(T^(jiW(; <JTO SuvTayjia (ap6p. 18, Trap. 8). To Trpo|3Xy)(j.a TTOU aTtaiTeT piia aXXayy) TOU poXou T^I; 'ExxXyjuiai; arrjv 'EXXdSa, elvai TtpopXyjjia EXsyxou Ttov Stapxcov eooStov TTJ<;, SIOTI elvai axpipto? TouTa Ta EX GpyjtrxoXyji^iai; iaoSa TCOU aTtOTeXouv TOV Ttupy^va UTrdp^etoi; aSEfiiTtov Ttepiouaiwv xal TOVCT^yj(jiaTi(j^.6ev auve^eia [iia ave^EXeyxTou «d<JTixyj(;))

205
v) OTtoia, xivoufisvTj (jieua OTO Trapa^evo elSoi; avrupaaewv TTOU SIETTOUV [A£Ta7roX£[j,ixa TTJV 'EXXaSa crra TrXaiaia TTJC; Auaecoi;, uij/wvsi Ex(}iaOTixa TOC [iTtaipaxia TTJC; «ava7ETui;T)<;» xal TOJV aXXwv SiExSiXTjasaw TTJ<; EU; (3apo? xax' ouaiav TOO eXXirjvixou auv6Xou xal Travroi; [xeXXovToc; TTJ<; x<«>pa<;. Asv evvooOfiE ^e^aia va xaravT^oy) TJ 'ExxX^aia «7rpo|3XY][iartx'Jj e7cixetp7)ar)», SLOTL, SgSofievou TOU xoivwvixou TY]<; poXou, [j.e avaXXoicoTT) TY)V eTtixparouaa iSeoXoyfa, 6a xaravTi^aif) rj 7tpo3Xirj[/.aTixarrspT) 8Xwv. Aev 0eXo[a.e (xia cpTW)^' 0eXo[j.e (iia a^iOTrpeTcoiii; SUTJJJI.Spouaa 'ExxXrjaia, OTTCOI; elvai 6 naTpiap/v)? Mda^ai;, 6 Haitai;, 6 ; T7)^ KavTeppoupytai; xat ot (j,toa[i£6avoi 'I[ia[ATf)8£<;. 5jj.wi; xotvcovixoi<; eXeYX(^!JLeva Ta eooSa TTJC; 'ExxXrjiriac; Si' xoivcovixou, TJyouv TtaiSeunxou epyou. 0£Xo[j.e euTropia yia TTJV "ExxXy)aia, aXXa 6^1 So^oXoyie^CTTTJVBouXi^ 9eXojji.s evepyov xoivtovix6 xal 6/1 TroXirtxo p6Xo. *Av TJ tSia vofii^y) on e^ei «xoa(j.o'iCTOpixep) a^o<TToX£<;, a? ^povrtayj va (3pyj ra e^oSa 81' LSicov iSpuovrai; pio(j.7)xavi£<; Trpo^uXaxrixoiv xal auvepya£o[/ev7] [AS v, &TCUIC, xal r6 Barixavo — xa6a>i; TOUTO iay\>pK,si:a.t. YJ TtpoirayavSa (ytarl ojxox; o^jxepa;), TTOU Evo/XEiTai aTto TOV TtXouTo TOU Bafixavou, ETtEiSv) auTOi; [ATropEi va SiartOsTai yia
T^jV EXaTTCOOT) TTJ^ TTEtVaC; (TTOV x6(T(iO X«l VOC TOO TTpOCTTCOpi^rj ETOl (J.KXV TplTOXO(7(J.tX1) TtoXlTlXT^. AuTO 7TOU 6£XOjJ.£ IXTtO TT)V IXXaSlXY) *Ex-

xX>)oia slvai XIVYJOYJ ISs&v xal oj(i iSEoXoyixa TE/vaojiaTa np6<; 0710^1(3a<T[i6v TY)<; oufiTtauT)!; voyjfjioauvY]^. 'YTcapXEi 7rou6sva CTTOV nou TO uTtoupyeio HaiSEiai; slvai XTiajxevo Ttavto as ia xal (pspsi TOV TiTXo wuTroupyeto TratSEia? xal 6py)o-x£U(jiaTwv»; Iloiwv «6pY)<jxeu(j.aTcov»; 'Tirap^ouv rcoXXa «6pT)ffXEU[iaTa» OTYJV ' EXXaSa, STav Y) tSia TJ ' ExxXrjaia opyavcovyj SiaSrjXwaEti; xal xaXvj as oaiXXaXyjTTjpia, yta va [J.TJV Tta^ouv va ypa^ouv ot 7ioXt.Tix£<; TauTOTYjTEi; T6 «xpiOTiavo<; 6p068o£;o<;»; SrjfxaivEi auro avE^iGprjcxsia yia TOU<; eXXyjvEi; TroXiTSi;; Kal Tt uYjfjiaoia syst. ri ypa^ouv ol TauT6T7)T£i; utc, Ttp6<; TO OpvjaxsuTixo <7uvata6y)[Aa TOU xa6' sv6i;; FiaTl xoTtTETai yi" auTO TOOO TtoXu 7) "ExxXTjaia xal T'I aijfxaivei xaTi TETOIO yia TTJV tSia TTJV UTc6oTaCTT) TOU xpaTou?; FIoiEi; etvai ol aopyavixs? aSuva[AiE<;» TTOU £7u|3aXXouv o-TTjv 'ExxXTjoia va xaTa^euyTj as TSTOIE;; (/EOoSoui;; "Av YJTav oiyoupTj yia TO jroijjtavTopixd TTJC; sfpyo, yia rcoi6v Xoyo va XP eta ~ TTJV |3orj0Eia TOU 3(toP09'J^axa; Kal rraii; [ATtopsi va SEI/VT), OTI auTTj TTJV Porj6£ia; 'AXXa TOUTTJ TJ vooTpoTria TOU <«pap-

206
) TOU Te^a?)), TCOU OeXsi va «OTa[MtapTj» ra yeXASia TOU [i6Xii; TCOU 6a YevvTjOouv, e^ei xaTcoist; loTopixsi; amst;. * Av TJ sXXaSixTj 6p6o8o£ia iyive ISeoXoyta xai fisTETpaTCT] OE «eXXTjvoxpioTiavio[i.6», TOUTO otpsiXerai, Tcspav TWV oowv avacp£pafi£, xai OTTJV OTO [Aera^u ETCixpaTTjaaaa dcTcaiSeuoia TWV vsosXXTJvcjv, TTJV oTcotav YJ 'ExxXirjaia — Ta? (cap/txai; aiTta?)) — ouSetcoTE iTteysiprias va (leiwCTT) 81* Epyou, aXXa (x6vov Sia TOU (iaCTTiyiou (xa6a>c; ^sxivTjoav ra 7rp(XY(J'aTa OTa ^Xaiffia TOU (xixpou xpaToui;), -jjyouv 8ia TOU TIXOU (!!!) «xaT7)x>)Ttxou». *Av 0X01 01 "EXXrjvei; yjoav apx^Oe avol xai Y) tSia aTteTEXei TOV «90pea TOU sOvoui?)), Skv Oa/e X6you<; yia 6X' auTa. Oi FaXXoi, ineiSy] slvai xaOoXixoi, [XTropouv va elvai xai OTO Inaxpov avTixX-qpixoi, XWPU auT° va Oewp^Tat a[a.apTY)[xa w<; 7tp6<; TO KpaTOi;. 'ESai 7) SIXTQ [j.a<; 'ExxXvjaia BsXsi va ETtipaXXy) TOV xXrjpixaXiOj/6 ETCia^pito^ (xeaw TOU KpaToui;... *Ai; dXE^O^ T) tSta, TI oXa auTa av)[j.aivouv. ' H dcTioxpuiJ;'/) T^? IffTOpix^i; 7tpaY(J.aTi.x6TirjTO(;, 05(1 jJ.6vov Sev co^eXvjaE TT)V 'ExxXrjaia (xai Ttok; va TY)V co9£X^air); cocpsXei rtoTS 7) aXXa OUTE xai OTO jAEXXpv 7cp6xsiTai va TTJV wtpeXyjOY). L TrapauTa v " avaYvwpioT) 001; (/sXXovTtxo TT)<; Ipyo TTJV :tv£U(j.aTtXT) XP'Of taVIXT) E^Ulf'tOOT) TOU EyXaTeXElJifiEVOU «7COI(1VLOU» TTJi; jiE TTJV

SiSaaxaXia TTJ<; loTopixTJi; axpijisiat;. *Av a" spiai; eTCExpaTTjaE 6 Xaixias oXsi; Tit; ExcpavaEii; TT]^ ^toTJ<;, av axoujxE axaTa^auoTa TTJV «Xao<;» xi* EXEI Ttou SEV TcpETtsi TJ TTOU xaTaXa(3aivo[iE STI xa6ap6v i^nan^fno, %(>>pic, va Ttsipa^wjiaoTE, sivat Y taT>t OTOU^ TtavTE^ u9£p7TEi rb auv6Tj[j.a TOU «7tspiouoiou Xaou»... "AXXa 6 Xaoi; SEV slvai OUTE xaX6<; OUTE xaxo^. Elvai eva 9uotx6 OTOI/EIO, TCOU SVEXEI — OTrw<; 6Xa Ta cpuotxa uToiXEia — OTOV aTtoXuTO paOfio TO xaXo xai TO xaxo. AUTO TCOU svSia^EpEi slvai 7tot6 ETttxpaTEi xai U7t6 Ttoisi; ouvOTJxE^. JlpETCEi v ' acpT)ff(0[iE Tit; «E0vixet;» xai «eXXTjvoxptciTiavixE<;» TtapaioOTjast^: 6 Xa6i; [/.a? pptoxETat ^a[j.T)Xa ETCiTiESa |3appap6TTjTa<;, TCOU SEV 9aivwvTai TcavTa OTO * H |3ia, T) (xvTjOtxaxia, TJ avTsxSixTjOT), TJ aTcaTTj, TJ avsuOuvoTTji;, TJ avevTijji6Tyji; xai TJ 8ia(3oXT], xaTtxvTTjoe va slvat T<X Tra6y) TCOU utpaivouv TTJV xa6y)jji£pivTj ^COTJ TWV xafATjXwv xoivcdvixoiv oTpwpiaTtov. AuTa ^Epotia av TcpooTsSouv Stvouv a0poio(xa TTJV ajjiopcpcooia, OUVETCOJI; xai VIXE? OTIX KTceSta Ttov jia/aiv)) EVIOTE, aXXa xavlva xowaivixo aTcoTEXsojia. * Av TJ 'ExxXTjota Ssv s^avs xi' auTTj TTJV EoToptXT) ouvsiSTjoTj TOU TcaXaiou oO TTJ<; p6Xou, Tci6av6v, Tcapa TO

207
crtoix£iou», va [iTtopooae va TOV Ttpoffap[*6aYj aTt<; auvOYJxsi; EVO<; fiixpou xal TtETt£pao-(j.svou xpaTou?. Aev stjiacTTE Ttta OTYJV auToxpaToptxYj ETtoxY) (TYJV OVTCOI; and auTYj TYJV aTtoiJ;Y) fXEyaXEtcoo'Y)), oTtou 6 SsaTtoTYji; dor' TO MTtepaTt TtYjyaivE va Trot(xavYjCTTYJVKartrtaSoxta xt' auTO? air' TYJV AaoSixataCTTYJVNauTtaxTO. 'Trro TO ETttOsTov «"EXXY)VEi;» (YJyouv (/£ Tl? TauT6TYjTE<;!) x«6Yjxav 01 TrapapiETpoi xat ETtYJXOs xaOoXtxY) aouvEvvoYjata... 'H 'ExxXYjaia, av 8ev E^YJ xarcota TrvsufiaTtxY) £COY) va CTTOUI; (xop9Ci)ja.evou<;, Su; xaTaTrtaoTY) TouXax^Tov jj,e TYJV j TYJ<; ^X1^1? xaTaoTaoYjc; TWV Xaixwv oTpajfAaTcov, TTOU sivat T6 (Jaaixo TYJ<; Epyo xat TrpoopiCTjioi;. Mia ^xavaXuTtxY) [isXETYj TWV «Xa'ixcov TpayouSttov» Ttou Ttpoopt^ovTai yta Ta TtoXu xot(J.Y]Xa xotvtovtxa CTTpw(aaTa, etvat txavYj va (ia? Set^Yj TYJV cpuaYj TCOV aiff9Yj(jiaTtov fjtsa' T<X OTroia svSiaiTaTat 6 «Xa6<;». Ki' av SEV EXYJ OUTS yia TOUI; ptopcp(O[A£VOU(; oflTE yta TOV «Xao», T6TE TI IXEI xat ytaTt vax7! fl 'ExxXYjaia; Twpa (xe TO yXcoaatx6, TYJV 9uaYj TWV TtpayjjtaTwv Y) 'ExxXYjcrta TY^V xaTaXa^E. KaTaXaps SYjXaSYj Tta><; yta va 9ouvTco<rouv Ta xXapta (YJ «Arj(xoTtxYj») 6a7tp£7r£ va pi^Yj vepoCTTYJVpf^a (TYJV «Ka6apEuouaa»). Tt Exa(AE yt' auTo; "E(3yaXs (jtYjncot; sva xaXo XpYjoTtxo XE^tx6, jita rpajjtjjtaTixYj, xaTt; KaTt TETOIO 6a (XTropouas va T6 xavYj YJ 'ExxXYjcrta, (0,ta xat YJ 'AxaSYjjjtia (j.a<; slvai [J.6vov yta «(A£yaXoTtvoan Ipya. Bya^st ^ipaia Twpa TYJV (dlaTpoXoyta)) TOU Migne —
TtOU iTtpETCE VOt E^E PyaXst Ttp6 100 ETCOV, av SSV TYJV E[J.7t6Sl^£ TO...

«aXa6Y)To» xal Tcp6<; cepa<j(j.6 TOuXaxtoTov Ttpoc; T6v av6pcl)7ttvo (jioxOo auTou Ttou TYJV exa[jt£ — aXXa TtoXu 9opou[xs6a (jtYjTttoi; xt' auTO (is TYJV 0Yj[iEpivYj xaTatTTao-Yj TWV 'EXXY^vcov SEV stvai Ttapa Ipyo... «[i£yaX6Ttvoow, SYjXaSYj aTto Exstva Ttou axoTtouv artXtoi; va xaToxupwvouv TcXato~ta s^ouoitov xal 8xt TOCTO va Ttpoo^Epouv. "OXa TouTa, Ttou elvat aiyoupa aTtapatTYjTa, 6a YjTav xal TtsiaTtxa, av SiTtXa UTtYjpxs sva — xt' 5yi Eva aXXa TtoXXa — xp y l aTtxo XE^IXO, (j.ta ypa[j.(iaTixY), 2va? 9(oTEtvo<; «6SYjy6i; 6p6oypa9iap>, Iva TtpaxTtxo Xs^txo oXtov TCOV pY)(/.aTtov (avw(xaXt>)v xat ojjtaXtov) JXE TOU<; Paatxoui; TUTCOUC; xXTt. MsyaXa Xs^txa TYJ? sXXYjvixYji; urtapxouv (Jspaia, aXXa eSco [j.tXou(is yta... «TtovYjpie?». To xpaTO? jiTtopEi va SiSaaxs 8,Tt yXaiaaa YjOEXs" YJ "ExxXYjata efys TYJV StxY^ TYJ? yXaiffCTa TCOV XEifXEvcov. ' AXXa pE^ata yta va Ta xavYj auTa — xat EVVOOUJJIE aTto xpovta xt" oxt Tcopa E^ atTtai; TOUTOU TOU yXcotratxou — 6aTtp£Tt£ YJ "iSta va (AYjv xpet«^£Tat TO xpaTo<; yta Tl? TauT6TY)T£?. IIp6x£tTat CTT' aXYjOsia ytoi ^auXov xuxXo... Se

208
TeTOiEi; Ttpa^eii; Sfiwc; 0a xaTeXYjye YJ 'ExxXrjo-ia aTto TtaXyja, av xal YJ "iSia Sev ely_e TYJV yv«[XYj yia TOV «Xao» TTOU Ssv o^oXoyei, aXXa TTOU eOxoXa (xicopei va ESYj xavel? aric, exxXY)aie<; [xe Xiyyjv Trpoffoy^... Kal ax; 7rp6<; TOC UTtdXoiTta, e/ofie 9uaixa TYJV Siapxyj eyxecpaXoTrXuo-Y) [ie TYJV [XuOoXoyta TCOV «vafiaTcov» TTJI; «laTopia?» xal TTJV oi)vej(9j TrapaTCOfiTCT) OTO TTpOTUTtOV TY)^ «7tXy]pOU? U7TOTay?)<;)): OT7JV «ayiOpeiTlXY)

axeij/ir)»! 'AXXa TOUTTJ TJ xoivcovixr) StaaTpocpy] TTOU TuXaaapeTai ci<; «ayiopeiTixv) axe^now, elvai copa va aTafiaT^mrj, yiaTl xafxjxia Gyiat\v IXT) (J-e TT)V xoivwvixy) UTtouTaov) TT)<; 'ExxXrjata?, rrjC, OTtoiai; epyo elvai va Xuvvj xotvwvixYJi; 9uae<xx; 7rpo(3Xrj[zaTa. "Oaoi mx.fcS.8sc, ^ouv ((UTtoTayjievoi OTOV Xpi<jTO» va Ttave va TOV (JpoOv OTO "Ayio "Opo<; xal o%i OTTJV Ty)Xe6paa7). TeXixtoi;, u7to6eTO(jis, YJ ' EXXaSa slvai TJ ( Xtopa, OTTOU ol TtaTtaSei; exajxav TYJV TYjXeopao-ir) xa.cpsvi. 01 T e^ouv TO XYjpuyjxa OTrjv exxXYjata' Ttowc, TOU^ elrre TTCO^ [XTtopouv — xal TOU<; ETUTpeTrsTai — va ((cpiXooo^ouvn (xs TOV Tpono TOU CTTYJV TrjXedpaaY); 'TTrapxsi, vo(xi^O[j.E, apxeTa (xsya IOTOpix6 X"°? [AETa^ xYjpuyfjtaToi; xal «8iaXexTixYJ<;». ' 0 poXo^ TOU XYjpuYfiaToi; rjTav axpi(3ai(; va xaTapyrjaYj TYJV «8iaXexTixrj» TTJ? ayopa?. Ti [xapxa «8y)[/oxpaTixYj<; vooTpOTria?)) elvai auTYj TCOU eTrava^epouv jAepixol Siavooufievoi TtajraSei; o~Trjv TYjXe6paoYj; Ti rcaei va TTY] ffuvej(w<; KUTtoTay^, u7roTayYj» as JJ.KX xoivtovia TCOU [ipiaxeTai TtoXiTixoii; aTa o-Tcapyava; Kal TI elvai TeXixco?, xoivwvioXoyixwt; e£eTa£o(j.evYj, TOUTYJ YJ 7tepi<pYjjj.Yj ((UTTOTayY))) OTOV yepovTa OT6 "Ayiov "Opoi;; TiitoTe TtepiaaoTepo Sev elvai Ttapa YJ (xe9o8o<; 8Xtov Ttov 6XoxXYjpa>TIXWV ouaTY)(ji.aTa)v, lepaTixwv xal JAY}, TTOU alo6avovTai 7ct!><; e^ouv xaTtoiav «a7coaToXYj va exTeXeaouv. IlpoYjyeiTai 8e YJ avaTcru^Yj TYJI; CTTYJV ' AvaToXy], Si6Ti eSai TtpoYjyY^OYjxav 01 TETOIOU etSou? opyavwaen;. Me TOV "iSiov axpipaii; Tpdito «ex7tai8eue)) 6 SouXTavoi; TOU^ yeviToapouc;CTTYJV'AvaToXta xal axpi|3toi; xaTa TOV ISiov, av xal oyi r6ao IvTaTixa, exTtaiSeuovTai 01 aTpaTiwTe<; oXwv Ttov aTpaTwv TOU xoafiou. 'H oYjjiaoia Y) aywyY) TYJI; «TcXYjpou<; uTtoTayYji;)) elvai v " aTto^evwOY) 6 av6pco7toi; eauTou, ax6[XY) xal (j.e rtpa^en; TCOU ^aivovTai avio6ppoTte<; YJ TpeXXei;, WOTE va xaTaaTYJ a^ioTroiY^CTijxoi;, «va 8o6Y) 7tXY)pto<;», yia puav iSea YJ yia xaTtoio «TeXo<;». STO TeXo? ^e^aia ITOI errepxeTai «YJ TcpoowTrtxY) awTYjpian, TO ata0Y)[xa TYJI; a9oaiw(jYj£; xal TOU Y)pa)ia[iou... Kal auTa piev yia TO "Ayio "Opo? elvai xaXa' TI 8(xto<; va xajxouv [ie TO xauaaepio; FiaTl Ij(ouv |3e(3aia va xajiouv

209
auT6. Mia xal f) "ExxX-qata Sev (A7t6pe<je va TCTJ OT-^JV rcaXTja EPE va XTiay) XO'TCCOI; avOpeoTctvoTgpT) T-fjv 'A67jva (xal n&c, 8(A<o<; va TO IXeye, acpou efye axtvifjTa xal rj6eXe «avTtTcapo)(7)»;) xal [ieaa OTO y_ao<; auTTji; TYJ<; 716X7)5 8X01 xaTavTYjaav veupamxoi, ep^ovTat Ttopa oi iepco(ievoi [/,a<; OT'Jjv TyjXe6paay) xal u.e T<X Ipya TOU<; Trepl «"Op0o86i;ou ^"u^oOepa7teiai;» StexStxouv T6v poXo TWV 'FuxtaTpoov! Maxpua pepaia OTO ^6vTO oXtov auTwv Tcpercei va Xau,7tupi^i) fi^pavTy) TJ (xeTa^uaix^j TTJI; «U7tOTaY>)?»-.. "Av Tcopa OeXyjaTj xavsl? va s^axptpcioirj xfiTctoi; TtpaxTixtoTepa TO ({(jieTa^uoixi v6Yj(j.a» TOU ' EXX-y)vio(Aou xal TTJ<; 'OpOoSo^ia<;, arc' OTCOU ^erreTayovTai 5X' auTa, TO 7tt6 TriOavo slvat va ppeBvj Ttp6 TTJI; eipwveiai;, 8Ti ptoTaet yia iva T6ao 7tpO9avs<; xal euxptveaTaTO TtpayfAa! Kal yia va pcaTayj, Ps^ata, TrpsTtei pilcra TOU «X<XTI va TOU XeiTC7)», &ifi 100%..., va (j.y)v xXYjOTjxs arro T^JV Moipa (!) va «|3ia>cr>)» evT6<; TOU xaTcote? <i[i6XuvTe(; TtejiTrTouaiei;, TTOU rrpovofAiaxa PIWVOUV xaTtotoi aXXoi... Kal yt' auTO «8kv Ta xaTaXapatvei» 6X' auTa! 'AXXa CTTa «appT)Ta» xal TOE «fieTa<puaixa» Sev laT7)pt}(67)xav 0X01 ol xoivcovixol ^aoiajxol xal 8X01 ol oXoxXyjptoTia^ol «a7tOCTTOX7)i;» OTYJV laTopta; ZTT^V «cpuXi^», OTO «ai<ovio Tuveu(xa», OTO «(zova8ix6» xal TO «aveTcavaXTJTCTOM Sev aTY)pi^0T)xe 6 IlavaXapiojAd?, 6 navyepjjtavi<j|j.6(;, 6 riavToupaviau.6<;, 6 Sia)vta(i6? xal 6 navt,'a7r«viau.6i; (Sao oi taTtwvei; el^av 6Xov T^V ivStxo Ttpo TOU rcoXefiou, TTOU TOUI; «T6v laTetXe 6 0eo<;»); Aev UTT^P^E TCOTE oXoxXirjpamxy) ISeoXoyta, TTOU va (XTJV anrjpixal avepjXTjveuTa aroi^eia. TOU «7rpoopio(j.ou», )v iCTTOpta» xal OTO >ji;». Ilou aXXou va aTrjpi^Oouv; Kal oao xal av ol «( I;)) TCOV TrapaTtavai xiv»)(j.aTcov eTtiSe/ovTai TcXy)9wpav taTopixcov epfi.T)veitov, yia TTJV afxeTa^uaixoTTjTa)) TOU «eXXyjvtcru,ou» UTOC TrXatota TOU Tcepttopifffxevou xpaTouc; xa[i(J.ta aXXyj ep[xr)veta Sev (iTtopsi va 8067;, vo(xt^o(j.e, aTro exeivTjv Trj<; xoivwvix^t; Xa6poxetpia<;. Elvai TroXu xaTaVOTJTO, 6Tt 0X01 ou.co<; OeXouv va ^T)aouv... *Av TouXaj(taTOv sf/e xarcoiav EciTOptXTj ETripepaitoar) TOUTTJ y) TauTiar) 'OpGoSo^ta^ xal 'EXXr)vtff[i.ou, Ta TcpayjiaTa 0a u,7ropouaav va clvat co<; eva |3a6(i6 au£y]TY)<n[xa. Ma eTouTT) TJ TauTttiT) aujx(3aivei — av oa»(j.paivyj — aTro TOV 7ov at. xal rcepa. MeyaXuTepyj Sev elvat rj rrpoiCTTopta rroXXcov eupwTra'ixtov Xacov; 'Ercl TOIOUTCOV OJAOX; Oej/aTcov Sev jXTtopouv va v ol EepaTtxol xuxXot. 0a ptTropouaav o[Acoi; oi xoajitxot rjc, 'Op6o8o?ta; va xaTa^uyouv as TOUTOV TOV 7tpopX7)(j.a-

14

210
Tiojj.6, 8r]X. <JTOV TtpopXrjuaTiafjto TTJC; 7cpay[iaTix6TT)TO(;, av (iEvwi; [iTtopouaav Xiyo v ' avaOswpTjaouv rl<; TtpoawTttxsi; TWV <ptXo<ro<pixE<; ExSoxE?- Se 7rp6a<paTo S^jioaieujia TOU <TTO «Byj(ia» TTJ? 19 *OxT. 1986, 6 x. X. Ftavvapai; xaTaXVjyet CT> ^va spwTYjj.'.a: «*Av ej(ei SIXYJO 6 MaJ; BsfiTCEp, STI 6 xaTttTaXiajio? elvai Tcpo'iov (jttai; 6pia|j.£VY)<; 6soXoy£a<;, [AS evStaqjEpst va epeuvi^aa) Ttota (J-op^Y] T^? oixovofnai; 6a (iTcopouoe va TtpoxuiJ'ei — ECTTW xal aav avTiaTacn) OT&V SteOvoTtonr)jjievo Ttta xaTaTTiTaXiajzo — <XTt6 (iia OeoXoyia r6ao pi^ixa Sia^ope TT)V xaXpivixiQ, oao •/] 6p068o^7)». Kal w? irp6<; (jiev TOV avTTjCTT) e^ei 806^ a:t6 xaip6, aXXore 6X6reXa apvvjTixyj xai SXXoTS avTtaToixoOua o' aur6 TTOIJ ot Fepfiavol ar^v yXaieraa TOU<; sxcppat^ouv |j.e TO «Jaein» (fie jieYaXuTepr) oTcwaS^TCOTe TYJV ifjupacr/) OTO Seurepo auvOenxo). Fia r6 aXXo oxeXoi; TOU epwTTQjAaTO?, 6(i<o<;, OTOV j3a6(A6 TCOU Sev TauTiI^ei xaveii; Ta 8<jo audTTQfiaTa yi« Xoyoui; OUVTOjiia<;, exo[ie 7tapdt8etY!Jla: TOV aoaiaXiaTixov xoapio. *H auToi 8ev elvai 6p668o^oi; Styoupa Ttapajievei ndivTa TO eptoTii)[jia, elSixa yta [xa<;, av 6a jXTtopouae xal TI va upoo^sprj OTTJV ay)(Aepiv}j EupwTTT] (evvooupie afi^OTepov TWV Konfessionen) 7) eXXaSixy) 6p6o8o^ta, aXXa (xia xi* auT1/) 8kv Ttaust v ' avTQXY) sv yevei OTyjv 'OpOoSo^ta xal ol EaTopixol 8poi TWV xaipaiv 8^v (ia<; STTiTpeTrouv va 6eac>>[iE yevixwTEpa T^ eptoTTjjxa, 6a to(o<; ^pyjaifAWTepo va Qeacojj.e T6 t8to eptoTTjfxa yta TOV ' EXXr)(TTOU (xa<; avi^xet aTTOxXetdTixa) xt 83^1 yi' auTT). Bo7)9wvTai; ETOI xal TVJV 'ExxXYjoia va Pprj TOV a<oaT6 TYJI; 8p6[io xal (is TO SeSojievo Pe|3aia, STI [j.e TTJV EOK 01 aXXot eTaipot (ia<; l^aXav TO «0ver Draven, evw efjieti; pi^afie TVJV... «87Tto0ev». AUTWV xal aXXcov avaXoywv 9a (iTtopouoav va eTTiXYj^Oouv ot XOOJJLIXOI 8tavoT)TS<; TT^I; 'OpOoSo^iai; [la?, Sao elvat xaipoi;. "E/ofie pl^aia TravTa TO 8ixata>(j.a va 6eTO)(ie wi; epcoTrjfia Tli; 7rpo<ja)7rtxE<; [ia<; xaTavoTQasit; TWV TtpopXy)(jLaTwv (slvai 6 optajxoi; TTJI; AyjfxoxpaTiai; auT6<;), aXXa T) «'0p6o8o^ta» slvai (Aia evvoia «TCEpt£5(o(jiEvou», Ev(5 6 «'EXX7)vto[i6(;)) slvai Iva iaToptx6 SsSofJLEVO, TTOU TtapafXEVEl E7U TWV Y]JJLEpWV (jLa? ax6(iY) OCTtTO. 'TTCapXOUV

X6yoi va TtioTsusTat, STI at Tcspl TYJV "ExxXif)<j(a xoa[itxE<; TtoXu auvTojjia 6' ap^iaouv va auaTtEtpwvwvTat xat, E<p' offov TO Oejxa a^eaewv *ExxXir)<Tta<;-KpaTou<; 8ev SECTEK; aXXa [JLE xupEpvrjTtxoui; T) tSta •») 'ExxXY)<jta 6a Sta^wpiaOYJ ATTO TYJV xu(3spvY)TixY) ) xal (XE paoYj TYJV "tSta TYJV (Jts^pt Twpa a7roTUXY)(iEVYj E

211
xuptto? 8e fie T& «YX&)ffoix6», 6a xaTaXiQ^n) as «xovxop8aTou» [jte TOU? xXaaaixou? xoivcovtxou? 9opet? TYJ? Ae£ta?, TO OTtoTov o~rr)v ouata 6a TTJV xaTaaTrjair) UTiepxpaTO?. Elvai, etirajAe, e£6xw? SuaxoXo TO Oejia ev 'EXXaSt faiv axeoetov "ExxXrjata? xai KpaTou?, 8t6Tt Y) "ExxXYjata elvat 6 «9opeu? TOU I0vou?», TJTOI, x u pU auTTjv 8^v (XTtopei va XetToupY^oT) 7) BouXiQ. Fta TOUTO axpip&i?, T6 Ocjjia rfiiv iSeoXoYixwv SiepYaai&v 7rp6? auTT) TT)V xaTeuOuvaYj, TJTKV a7t6 Tot mo Xe^ra xal OuaiaoTtxa TOUTO 6S7rpeTce v ' obtoTeXear) Ocfjia euptoTtaiXYJ? (Aepiaipou xaT ' ouaiav 8^v 7rp6xetTai Trapa fia. Tr)v xaTa Tp6:rov TOV 8£ovTa xat aXir)67J — 7rpoiJ7to6eTovTa Ps^ata xal jua TT)? "tSta? TTJ? EupwTTT)? (i? Ttpo? T6 mjvoXo Ttov xwpwv TT)? MeaoYeiou — [ASTaYY"") T^? itpaYfAaTtxr]? auvetSrjoeto? TCOU OTEpouvTat ot "EXXyjve? Ttept TOU eauTou TWV... * Apx?)<; ^uaixa aico TO OefieXiwSe? YSYOV^?' ^Tl a7to TV ^7COX'') T0'-' 7roXe(i.ou, [Aeo<i) TWV Etxovojjtaxtcov (ouataoTTtxaTt? etx6ve? TJ JAS eupeta Svvota vTjCTtwTixv) "EXXaSa Tl? aw^et) xal (i^XP1 TO 1^53 YJ sXXrjvtxrj taTOpta elvat eva Siapxe? ^uYtojjta TWV Suo (Jaaixaiv 9iioetov TOU eXXT)viCTfiou, TTJ? vyjotwTtxrj? xal TYJ? Yjueipamxrji;. Me TYJV TtTtoayj TYJ? Kcov/7r6Xeto? ot Suo TOUTS;; <puaet? StacntwvTai xal •/) (jtev VYJOICOTIXTJ Tiepvaet uTto 8ia9Optxr)v 7roXXa7tX6TrjTa ci? taTopud) auvetSTjoTj OTOV
X«OpO TTJ? EuptOTTT)?, eVO) 7) YjTteipWTlXY) CT ' £X6tVOV TT)? PtOOOta?. T6

TOUTO TOU eXXyjvicrnou 9atveTat ax6[ia xal <rrr)v ISta TTJV (JITJ ) 6vo(j.aata TOU "EXXrjvo?: Pa>(jtrj6? xal Fpatxo?. Ot apxaiot pwjjtaiot etSwXoXaTpe?, XOYIO TYJ?CTTevYj?ouva9eta? * EXXTjviajjtou xal XptdTiavtafiou — TCOU YewYPa9tx&? or^v axe^Tj TOU? rjaav TauTOCTYjjjta, 1x900 6 ' EXXrjvidfAo? YjTav TJ xouXTOupa oXoxXTjpTj? TTJ? avaToXixrj? MeooYetou — wv6(ia^av TOU? Xpicrrtavou? OTYJV PwfxYj «rpatxou?» xal evvoouaav Pe(3ata xaTt TO vr)<it(<>Ttx6 xal v6Tto, 1x900 dbr6 TYJV "iTaXta tStoptevy) rj 'EXXaSa elvat OTtwaSyjTroTe ouvSeSeptevrj (Jte SaXaaaa. Ot etScoXoXaTpe? TTJ? Ktov/TtoXew?, O(JL&>?, Troij rjoav Ttapa TtoXXol av JJITJ y) TtXetovdTTj? OTrjv ETCOXTJ ToO M. Kwv/vou (TtpaY^ta TCOU avaYxaae T^V tStov TOV auToxpaTopa va (J.YJV paTtTtoOyj Ttapa <TTO TeXo? TOU), civopta^av TOU? XpiaTiavou? TOU BuI^avTtou «P(0(jtaiou?». FtaTt Yi* auTou? 6 XptaTiavta|ji6? YjTav U7r60eo7j TCOU IXTCO TYJV Ptofirj TOU? Kal evvoouoav ^e^ata XOCTI T6 Tj7retp&)Ttx6, SeSojjtevou STI

212
TYJV Kcov/TcoXY) iScofievYj Tj pco[AaiXYj auToxpaTopia YJTav xup£to? BaXxavia. TTapa T& yeyovo? STI YJ «e9voYeve<TY)» pieTa T6 '21 coSYjYyjae TYJV e9eupYj[AaTix6TY)Ta TOU veoeXXYjvo? OTOV fe^S.ro'v (jiuoTTjpio xai x«ipefia[j.o «yeta aou, Spe 7taTpi8a» (!), 6 8ixaa[i.6? TYJ? Sev YjTav SuvaTov va e5aXei<p07J. XapaxTTjpicmx6 elvai STI 01 Toupxoi, OTJvexioTe? T7J? tuTopia? T7J? avaToXixTJ? Meooyeiou, pouv TVI? Suo TOUTS? ovofxairte?, Tt? 87)Xa>Tixe? TTJ? SaOijTaTTj? l qjtiarj? TOU eXXT)vi(j(j.ou. Fta JJLSV TOU? "EXXrjve? TTJ? Ttepioxr]? Ktov/ 7t6Xeto?, STjXaSv) TOV eXXyjviofio TTJ? Sopeiou xal SaXxavixrj? ' EXXaSa?, TOU? OTTOIOU? Oewpouv xaToixou? TOU TraXaiou Bui^avTiou, e^ouv TTJV TOU Pto(ji7)ou (Pouji), evw yia TOV 7rXr)6ua(i6 TY]? VOTIOU 'EXXaSa? xpTjaijiOTtoiouv T&V 8po «rtouvav». T6 7rp6SXrj[ia TCOV axeoecov 'ExxXyjoia? xal KpaTou? elvai (xia dbro TI? SuvaTe? ^x^pacret? TYJ? icrropixTJ? TrpoSXrjjiaTixoTTjTa? TYJ? OTjaepivrj? 'EXXaSo?. "AXXs? elvai: avaxafjuj;'') TTi? Olxovojxia?, TtpoaeXxuarj ^ivtov 'ErcevSuoecov, dtvTaYCOviaTix6TrjTa TTJ? riapaYcoYTJ?, 'Ao^aXeia, ITaiSeia, 7toi6TYjTa Zcoyj?, ava(J.6p9coa7) TOU e^iTixou SuaTT)[iaTo? xX?r. "OXa TOUTa elvai ot 8ia(pope? ex9covvjaei? TOU LSiou TcpoSXrjfiaTo?. T6ao xoXoaoiaiov TOUTO TO Trp6SX7)jia, Sev elvat SuvaT^v va Xu6rj a7to xa(i[j.ta xuSepvYjcnr) xal dbro xaveva elSo? TroXiTixyj?. Aev elvai 7rp6pXyjjxa TauT6ffTj(j.o TYJ? «e6vix7J? — opo? Ttou 7tpou:to6eTei Pe^aia TO ai6vo?», SYjXaSY) TTJV aicoTTYjpY) a7to8o3(Yj oXcov TCOV TtapaTtavco co? xaTaciTaaecov — , OUTe TOU «25w 01 (3acrei?». FiaTi, av YJ ' EXXaSa icrropixa e^xiaaBYjxe fia. va ^X7) Paaei?, T^Te TIX TrapaTcavco auv6Y][AaTa ae TirtOTe Sev (XTropouv v ' aXXa^ouv TYJV U^YJ TCOV itpaY(iaTcov. T6 ^TYj(j.a TYJ? EipY)vYj? arj^epa Sev elvai UTrdOetTYj aTtpaYfJ-aTOTroiYjTcov auv6Y)(xaTcov, aXXa, OT^V Pa0[i6 Ttou TtpaYfAaTi T6 Ttp6pXYj(xa TOUTO aTtaaxoXei, ouveiSYjTOTcoirjaeco? xaTaaTauecov xal euxpiveia? ISecov. STOV aicova TOU aTO(xixou 6Xe0pou, xaT ' avaYXYjv 01 iSee? [/.evouv jia. TYJV avOpcoTtivYj e7ri(3ico(irj. Fi' auTO axpipco? etSajie CJTO ^1^X10 TOUTO TO eXXYjvixo T:p6pXY)(a.a OTO cjuvoXo TOU aav TtpopXYjfjia iSsoXoyia? xal S^i SiaxeipYjaeco? TYJ? ecrcoTeplXYJ? TtoXlTlXYJ? — 7TCO? aTCO TO (TUV0Y)jJ.a TYJ? «e0VlXYJ? aVE^apTYJCia?))

0a TcepaacofAE ae exeivo TYJ? ((avajjiop^coaeco? TCOV 8o[Acov»... Sav TETOIO TO eXXYjvixo 7rp6(3XY)[jia Sev 0a fiTtopouere tuco? va avTifieTcoTucrOrj yjuiplc, TYJV ouaiaoTixY] poY)9eia xal du^jjieToxYj TY]? UTroXoiTtou EupcoTCYj?.

213
FtaTt Sev elvai aTtXoii; 7rp6pXy)jia T&V iSecov — itou O^TCX; y) aXXto? ffTTjv ' EXXaSa Sev uTtap^ouv —, aXXa 7tp6[3Xy)[ia [Ae068ou Ttov ISe&v. Fi* auTo etirafie STI 6 X^P°^ To" P'pXiou xal Tyj<; TraiSeiai; fevMSti; elvai 6 TtpwTOi;, STTOU OarrpeTre va TtpoffxaXeawfis Tit; «^lve<; ejrevSu». Elvai 6 X&P0<? 7tou OiSnpeire v ' aTroTeXeaif) (x^oov pitai; xal a7coTeXeo[j.aTix7J(; ESeoXoyiai; fia. TO o^jvoXo TWV TOU (ieCToyeiaxou y_c!>pou, 8iaxivou(xev»j(; [Aeaa aito xal U7reu0uvou<; ^opeii; — aTrXoui; exTeXecrrei; xal ouSefxia lyovrec, (ie aTto^acreK; — xal itXi^pax; e^atpoufjievTji; a7t6 TYJV «i8i6>Tixy) TtpoTopouXian TOU... OTtwpoTrwXeiou xal Ta SeSojxsva TOU «:rXoupaXi<j(xou». To va ETrevSueTai. xaT* eXax'OTOTaTOUi; U7roXoYio-(j.ou<; TO TTOCTOV TWV 300 exaT. yepixavixoiv (iapxwv OTYJV (3iofjLY]xavia (opa «|3tpXiou») OTTJV "EXXaSa xal jie eTTjaiav a<i^7)O7) 1,5 Sic, Spaxfiwv — TOUTa 8Xa 6ewp7)Tixc5<; (xoipa^6[Aeva ^u 500 exSoTwv, TtpaxTixw? fisTa^u TWV jxiaiov (S/OVTCOV pi£ei <popoXoytxv)v Sijxapa. aTa 10 exaT. xaT 1 ITOI; TWV TtepiCTaoTEptov) xaT 1 ouoiav 8k (xeTa^u TOU 1/20 auTcov — ai)(j.atvei Suo Ttva: 13 6n yj oyj|j.epivT) ' EXXaSa elvai sii; BSCTIV va PY*^7! ^vav ITXaTuva [XTjviaico<; aXXa Yia xaTroioui; X6You? 8^v TtpeTrei — TipaYtxa oTtwoSrjTroTe avYjOtxo, [Aia xai ol nXaTwvei; ev8ia9lpouv oXrjv TTJV av0pa)7r6TV)Ta —, YJ OTI oi a%iaeic, TWV TtoXiTixwv e^apTrjoewv elvai TETOIEI;, WOTS, av irpoxu^ouv ti? ouvetSrjTei; xotvwvtxoTtoiTjaeii; oi TeppopioTixei; TaxTtxe? TOU et8ou<; TTJ<; «aCTTtxTJ(;)) Ta^rji; aTrjv 'EXXaSa xal jAeTa(3Xr)0ouv ak xujxa vcdjxevTj? TpofxoxpaTiai;, rj ' EXXaSa 6a xaTavTr}<nr) YJ Teprj X^P* T*te (AeffOYetaxTji; Trepioxyji; xal TTJI; Eupdmrji;. '0 aEif OTO<; FewpYioi; HaTtavSpeou el^e oxe90rj we; UTroupYO? ITaiSetai;, xaTa noi6v Tpdrto 0a jjuropouoe va xaTaoTTJ YVfoaTT) rj eXXrjvixT) XoYOTexvia OTO e^wTepixo xal axe<p07]xe Ttpot; TOUTO va SiaOeuv] xovSuXia TOU xpaTixou TipouTroXoYio-fjioO (BX. A. 'AvSpeaSou: «AtaTl xal TC&C, TtpETrei va StaSoOrj TJ veoeXXrjvixy) XoYOTey_via art* e^a)Tepix6v», 'A6rjvai 1931). "Av Ta [iu0wSr) auTa Ttooa TYJ<; arjpiepov (j.sTE9epovTO CTT6 e^toTepix6 YI« fyjv xaXXiepYeta TYJI; veoeXXrjvixyji; XoYOTe/viai; xal pie TO SeSojievo OTI ol eupcoTtatoi T) ol ajxepixavol elvat xaXuTepa as 0sarj v ' avaxaXuiJ/ouv xal va a£i07roiy]aouv TOU^ (isTa^u TWV eXXi^vwv XoYOTey_v£<;, Sev 0a etxajjiE (xiav aveu TrpoyjYOUfisvou irpopoXr) TY]<; 'EXXaSoi; OTO e^a)Tepix6, (AS Tcpocpavrj Ta OTJvaXXaY(J.aTtxa xal aXXa ), xal xupicoi; (Ala oXcoi; fixoTtyj SieuOeTyjayj TOU satoTepixou xoivco-

214
vixou 7tpo(JXifj[AaTO<;, TO OTTOIOV T^STJ [is Ta vapxwTixa xal 8Xa TaXXa xivEtTai (jte TOV pu6|j.o xiovoaTi|3a8o<;; 'A(pou TO pi(3Xio OTYJV 'EXXaSa e va Ttait^Y) TOV OTroiovSiQTTOTe pdXo, (a7r68et^7) slvat OTI 8ia<p7)[J.iaav Efjt7t6p£U(j.a: (cayopa^ETE '^1^X10' xal 6^1 (JwtXou T£IV» X.x-), yia Ttotov Xoyo ETCEvSuovTai Ta aaTpovojxtxa auTa Troaa ak jua xa66Xou xoivtovixwc; "0 «Y_aipO(; TOU evTUTtoun <rr))v 'EXXaSa elvai 6 xtoTepo<;, TTOU •») XeiToupyta TOU xpaToui;, evw uTtap^si, UTtoxaOioTaTai x; «xaT ' olxovofiiavn OCTTO T'Jjv XeiToupyia TWV OfiaStov topyava)au(j.<pep6vTO)v, S7)X. OTIOU T6 xpaTo? aXXa uTtoypa^ei OT'K; oa)(j.paTOU xal aXXa evepysi orTrjv Ttpa^r). Tuitoi; elvai 01 e^TjjieptSeq xal Ta TtepioSixa, TUTTO<; slvat xal TO pipXio. Ms Tl TroaoaTo Sfxcoi; xal itSx; SouXsuei 6 ijnXixaT^YJ^ T^<; fsir ovia<;, TCOU TtouXaet oXov T&V &XXov TUTCO 7tX7)v pi(3Xicov; Ta TroaoaTa TWV TTTW^V auTcov pioicaXaiaToiv l^ouv xaOopiaOyj xaTw TOU 10% (TrspiTtou orb 8%), Trapa Tl<; TspaaTisi; obtwXeisi; KOU [xitopouv va e^ouv airo TTJV (puaTj TOU SVTUTCOU. lloioi; Ta xa6opia7) STOI; — npo<pav&<; TO «revixo ripaxTopsio», TTOIJ eysi TOU Ta «£uYXpoT7J[xaTa» TOJV e^TjixspiScov xal TYJV «"Evcjtn] SuvTaxToivn. 'AXXa 6 (p^w^^ °"sv (^Kopsi va E^T) SjXEaT) ETraepr) TtpaxTixa [is TO «ripaxTopeio», Si6Ti tic, E^TjfAepiSsi; rl? 7tapaXa(J.pavsi [XEOXO «ev8ta(iEaou s9irj[Ji.£piSo7td)XYj», 6 OTTOIOI; 6a xa0opiar) TI xal 7tots<; 6a TOU a<p7joy] xal aTYjv xpiuY) TJ eXso<; TOU OTTOIOU 6 <|uXucaT^7fc aTtoxXsiaTixw? UTt6xeiTai. AEV ucpiOTaTai OUVETTO)? xajijiia EuOuvYj to<; Ttpoi; T6 «npaxTopeio», SIOTI u^ioTaTai T) EVOXIXT) OXEOTJ [ASTa^u <J;iXixaT^T) xal «EvSia(isaou». '0 iJ/iXixar^i; SEV Elvai 6 «EXeu6spo<; yeX[iaTia<;» TTOU jiTcopEi 6 tSioc; va xaOoptav) Tl E(j.7i6p£U(jia 6a 'Ex X6y<ov «7rXoupaXi(T(j.ou» slvat i)7toxpeoi(iEvo<; va TtapTj oXst; TI? xal ETtiairji; 8XE<; uTto/pEWTixa va avapT^ov)! (Baaixa 8n)X. yia TOU<; TiTXoui; TWV ap6pwv, E£ ou xal TO xa^EfJta ?rp6 TWV
TTEplTtTSpWV, OTtOU Ol SCpir)[X£pl8£(; XpEfAOVTai EV stSst 7CETOETWV TOU

[iTtavtou). 'E:Tiov)<; 6 4"^ixaT^(; Eivai UTroxpEWjXEVoi; va TrapTj (XEXpt xal TO TsXsuTaio «x6(iix<;)) xal va T6 lyy ak OEOY) aEjAtpavyj)). «Kupiaxy) apyiaw Sev uTcapxei yia TOV (J;iXtxaT^, 8t6Ti TtpsTrsi xal TTJV Kupiax1/) va oiQxwO^ Ttpcot, yia va TtapaXapv) aTt' TOV «£cpY)(A£pi8o7iwXir)» (av SEV T6 xavT), T6TE 6 TEXeuTato? (XTtopei va [iyjv TOU Tray) [xia pSofxaSa, 07c6T£ TOU u7tovo(ji£UEt T^jv XEtToupyia TOU [Aayal^iou. ' E^TjpLEptSsi;, Ttnyapa,

215
xXrt. auTa ouvVjOtoi; Ttavs oXa (Jia^i)- HoXXa plpaia xai rcspiypatpixtoTEpa 6a (jmopouoE va ypaijnr) xavslc; ETC ' auTtov, aXXa (lac; IvSiacpepEi va iSoujie EV auvTOfjua Tl yivETai EV auyxptaet (IE TOV SXXov «£VTU7rou», TO (3t(3Xio. * Arco T&V tf^XixaT^YJ yLac, evSiaqjEpsi va
O: aUTOc; UTtOJ^pSOUTai Va E^UTCYJPETYJ TTJV «EV7][J.Ep6)CTY)»

TOU xoivou (acooTcx pipata), 8j(i 5fj.a><; oav £X£u0epo<; ETraYYEXfiaTiat;, aXXa «xaT* olxovo(xiav» JJ.ECT<{) T^C; SixTaTopiat; EVOI;... «7tpaxTopoi;». *A<; eX6wjji£ Ttopa OTO ^1^X10: *Av Ivac; a\)ffpa.<fia.c, Tray) 6 tSiot; TO ptpXio TOU a' Iva pipXioTtoaXsto (aitXtiic; pipXiorcwXEio, YJYOUV «tJ;iXtxaT^iStxon TOU pi(3Xiou), 6 pipXioTccoXyji; 6' aTcaiTyjayj TouXaxiffrov 3540%. *Av 6 auYYP«<pEa<; SEV auYxaTaTsOT), 6 pipXioTctoXirjc; Ssv TtaCpvsi TO pipXio! AUTOI; SirjXaSr) SEV UTroxpsouTat as xa(X[iia EV7][i£pa>(J7) TOU xoivou, slvai «xaTaoTTj(j.aTapXT)i;» X10?'? ^XEYX° &$ ^po? TOUTO. ©a ^Tav XaGoc; va uTcsOETE xavsic;, OTCOX; T^STJ ava<p£pa(j.E, on 6 TcX lxst va KKVTJ (XE TTJV Tijj.7) TOU pipXiou. Tick Tout; xat «TcXrj6copia(j.6c; TcoaoaToiv)). Iloiot; Ttopa xa6opt^Ei auTsc; TIC; ((TrXTjOtopKTTixEc; aui;Yja£ii;» EIC; Papoc; TOU xaTavaXtoTou xai xupieoc; TOU (TuyYpa^ea; npo9avto<; 6... «SuXXoYo<;»: Svac; x°v8pe[jL7ropac; n.%. [XETai;u Ttov pipXiorctoXtov xai EV uuvEvvoi^aEi JJ.ETIX TOU «SuXX6You» ^Ei aav «EXEu0£po<; ETtaYYE^^aTiac;)), auvTaY(J.aTtxto<; xaTto)(uc;!, va (j.ETaTp£t(''»l T6 (xaya^i TOU ae «Super Market)) avaypa<povTa<; aexTtTioenr) 50%», TT)V orcoiav pepaia [jjropeT va rcpoo^EO"/) erci TYJC; TcpoYjyoufiEVYjc; TtjA^i; TOU ptpXtou avspa^ovTac; TYJV. Oi urriXoiTuoi — Ta Tcpay(jiaTa ytvovTat EV Ta^ei, a^ou 7rp6xsiTai Ttspi o^fiStou — CTTueuSouv TtapauTa «v' avaTcpooapjJ.6(jouv» Tic; Ti(ie<;, yia v * aTCO9uyouv TOV «a6£[xiTo ouvay(ovia[j.6» TTJC; «9iX£Xsu6eptoc;» XEtToupyouo~y]<; ayopac;! STO 2pyo plpaia s^ouv oufi^spov va Stoaouv TYJV uTroaTVjpt^ig TOUC; (lEpixa [jieyaXa ptpXioTttoXsia, Ta orcota 8ev aaxoXouvTat (xe ex86arEic;. Kal TO «xoiv6» JXEV TcXTjpwvsi, noib$ ojjitoc; TTOU ypdwpsi aTto^aCTt^Ei va ExStoaT) (xovo? TOU xaTi [J.E ^b xaOEOTtoc; auTO Ttov «ex7CTto(TEfov)) xai U7t6 TO Tpex°v TUTroypa^ixo XOCTTOC;; RTE XOITTOV TtpETTEi va «EVTax6^» aTr)v «EVTat;Y)» xaTtoiou exSoTrj — (i6vo yia va ex8o67J xai 8^1 <puaixa yia va xspStOT] —, Y) va attoTcrjor). Kai OUTW TtSc; EV ' EXXaSt lx°(jlsv T° ei;TJ(; Tcapa8oi;ov TOU ITapaxeXerou: l^ope ptpXia xai SiOExaTOfAjjiupta, Xtopic; va extofjiE o-uyypa9eit;! Na TCOUJXE OTI TCX SiffExaTojijiupia auTa SiaxtvouvTai (Asao) Ttov 10, 20, •/) [Aa^ijxoujj. 50 TTOU ypa<pouv EV "EXXaSi; — Mck TOTE Ssv OSTtpETrs va cru^7)Ta[j.E rcspl ostxTjStov TOU

216
aXXa (i6vo Tcepl eXX^vcov ffuyypa'P^v! "Orav Xejxe Pe^aia evvooujjie aurout; TCOU 6Vra><; yp*9ouv *a' ttyi 6aou<; <XTca£ i\c, ep&>Tixe<; aTtoyoujTeuaeK; rli; veoTT)T6c; TOJV ae <mv_out; xal ev auveY_eia Si(opio0rjxav OTTJV AEH, SiaTTjpouVrei; xdbcoia «aTT)XTj» 15 KCTUvepyaffia)) ok XoyoTe^vixo TC£pio8ix6, OTCOX; xi' 6rav Xefie «sx86TY)<;» 8^v evvoou(j.e T& «Xtavo7rouXi» T^<; (fjLovyj^ Ttou [ATtopei va SexOv) «cru[J.7ri£O7)» urto ra TtapaTtavco SeSojieva xal TTJV e^ opiafxou ave^oSif) «cpiXoSoi;ia» xoO xal Tvji; (J.6v7)<; OVTCOI; TCOU xuxXo9opst ci<; «(3i(3Xto» ei<; TTJV TtsptTcrspiaxY)<; 9uaioYvw(iia<; TcpoOrjXT) TWV |3tpXioTccoXet(ov) OUTE TOV 2x°VTa exSwoei Tcp6 TcevTTjxovTaeTia? ae ((xarcotEi; (j.eTa9paasi<;» TOC «"ATtavTan TOU AEVIV, TOU ToXoT6y) xal TOU MrraX^ax xal SXTOTS apxou(xevou <rri? Sia TcXaaieSwv veou e£a>9uXXou avaTUTrtoaet<;, aXXa TOV exSiSovTa xal 10 veou? eXXy)vixouc; — TJTOI eyxcopiai; TcapaytoYT)^ — TrrXou? eTYjaidx;, aXXouc; TtXrjv «7tot7)(j.aTCi>v)} xal «8oxi[iiwv». 'AXXa 8ev U7tapY_ouv, StoTi aTtXouCTTaTa Sev uTtapxouv onvYpa9ei<;... ©a [jiTcopouae Pe^ata va TeOyj TO ep(oTY)jj.a, Tl yweTai ev 7tpoxet(ieOTOV 4XXov x6afio. SxoTti? (J.a<; eSto YJTav va 8ei^<j>[a.e topiofilva «8ta TOU |3i(3Xiou», TCOU Sev e^ouv 6(j,6)<; o^earj jxe «T6 'OTcoiaS^TtOTe ait^Kpiot] 0a (j.a<; eTtaipve aeXiSe? TtoXXei; a 0a rjTav 0e(ia evo? aXXou (SipXiou) aTto Ttapa TroXXou<; Xoyou? aXXa xal ynxfl 0a eTtpeTce v ' ava9ep07J xavel? xaTtax; iaTopixa>Tepa xal avaXuTtxtoTepa aTa «xa0* Yj(ia<;». 'Qc, Ttpcx; TYJV 8o(j.rj TOU TUTCOU, 8ie0vt5i; a^fiepa, 0a (iTtopouae va Tcpoa0eay) xavel;; OTI 9uCTioYvw[iixto5 xaOopi^eTai ATCO TTJV ^VTOVTJ exSoTixT) 8paoTY)pi6TT)Ta TT)V UTcopaXXo(ieVT)V aTco TTJV (ieTa TOV Tr6Xe(io «TtXoupaXiOTixT)v aaa9eia» TOU BTU TcaYxoojAiou eTciTteSou «oofftaXitT(xou», STCOX; ava^epa^e ijSTj. *O «TcXoupaXio-fji6i;» auTO<;, XiywTepoCTTTJVEupwTtT], 8Ttou e^et o-a9rj 6pia aT:6 TTJV XeiToupyia TOJV xojifjiaTOiv, xal Tcepioo-6Tepo OTOV uTu6XoiTtov x6o-(io [xe TTJV xo(j.(jiaTixT) xal TroXiTtxrj aaTaOeia TCOU TOV yjxpaxTTjpi^ei, xtvetTat (apa xal Tcpoypa^aTixait; TcepiXa^avei uic, «ex9paoT)») a' eva eupuTaTO 9aa[ia I8ecov aTc6 TTJV «Ttpoo8euTix;?j Ae^ian c3<; TTJV «o~uvTTjprjTixT) ' ApiOTepa». ' H SVTUTCTJ ex9paar) TOU 8ia TteptoSixoiv SieOvoik; «S(.axXa8coae6i><;» xal TcoXuTeXou? ; xal 8o(ATj(j.eva)v wi; Tcp6<; TO Tcepiex<i(Aevo eTcl «TcoXXaTcXwv v» Ttov xaXou(xev&)v «eTtiOTTj[iwv TOU av0pwTcou» (eva (i.epo<;

217
q, eva xaX7J<; rtXi)po<popia<;, gva aXXo xotvawoXoytx?j<; yia TTJV auyxExpi|AevY) x&>pa, ^uxoXoyia? TWV [ia£aiv ((i68a) xXrc.). *Av axa avatpepOevTa icoaa TOU «x<»>pou TOU |3i|5Xiou» <ju[ATtepiXa|3&>fze xal Ta TOU TieptoSixou TUTCOU sv yevet (8iaxtvou[/.evou auv^Oioi; arto «eratpei£<;» 'EXX^vaiv jjte ^SVYJV u7r7)xo6Ty)Ta), T6re aura EYY'£°UV aoTpovo(Aixa (xeyeSrj as OTtoiaS^rcoTE ^svr] (J.ovdeSa xal va (/.eTprjGouv. ('Q<; (AY; yv^CTiov uTToauvoXov aXXa uTrocuvoXov TO[JI^<; TOU ysvixou aoTpovofiixou wauvoXou avacpopai;)), TrpeTrei va 6EwpiQcraj[j.e TO [i£TpT)TOtc; xaTa^aXXo[jtevov xal yia Ta auYypa(ji(AaTa rr^c, axofjnr) eu^^fxax; dcTtoxaXoujievT);; «8(opeav TtatSsiac;)) (3, 5 81^ xaT* STOI;). STOV X"POV TOUTOV ex0^12 f^1* Y) TtsptiTTWcnr), OTCOU 6 xpaTixoc; «7rape[j.paTta[i6<;» ytveTat TrX^pwt; copyavajjisvcov auf^upepovToav. *Av TsXixco? TJ «8wpeav Ttai8eta» ev ' EXXaSi xaT^vTrjas va elvai YJ axpi.(3ioTepTjCTTOVxoofxo, TOUTO <ru[j.paivet axpt|3oi<;, SIOTI auTr) (ji£TEpX7)6y) ue avTtxet[Aevo wpyavwfxevtov exSoTixtov au^epovTwv. ME TOC «(TUYYP*(AfJ-aTa" Ttopa au[j,paivet O,TI cruvepatvE ^plv [is Ta ax0^114* «por)6Tg[ji.aTa» (pX. TO pi|3Xto [ia<; «'AvaXuCTir) TYJ<; vsoeX. iSeoXoyiai;)), asX. 164), (/I [JIOVTJV TYJV Sta^opa, OTL, avTi 01 exSoTEi; va Ta Traipvouv aTt" TOU<; cpotTYjTei; [ZEfiovcofiEvwc;, Ta Traipvouv [XETprjToic; arco TOV xpaTixo TrpouTuoXoYi<T[x6. To 7cp6(3Xrj[Aa Tciiv ouYYPa[A(ia'c'wv plpata [xovovCTEfiiav TCEpiTCTtixry) (iTcopei va Xu6r): av ot xaOyjYTQTSi; xaTaXa^ouv, OTI slvai 8r)(i6cri,oi. uTtaXXrjXoi xal f CTTa ot TtXeov axpijJoTcXYjpw^Evoi wi; Tcp6<; TO sI8o<; TTJI; «uTC7jpEOiai;». ToijTO Ssv sxei "X^07) H^ ixavoTT)Te<; xXrc., aXXa ^E TO «£^aYO[jisvov)> TOU TeXixou aOpoiajxaTOi;. "EXOJJ.E TtatSsia' Y^wtrr) o(ia)i; fi' auTT) Ssv ex0!1'5- 'Avs^apT^Tax; CSUVETCWI; TCOV aiTttov, ot (Jtt(r6ol TWV xa67)YY]Tcov CTUYxptvojAsvoi [JLE TO aTcoTEXeCT[j.a slvat ot u^vjXoTepot TOU IXXrjvtxou Ay)(iocrtou. To YSYOV^ ETttSEXETat xaOapaii; (j.a67)(iaTtxr)v avaTtapaoTaCTTj: oTavCTE[ita TuapEvOsar) — TTOU ev TipoxEtfievw XsyETai «eXXYjvtx7j TcatSeiaw — U7rapx>) TO TrXrjv [iTcpooTa, TOTE Ta evTO? T»J<; rrapevOeCTewi; (xeyaXuTEpa xaT ' daroXuTov TtfiYj (jteyeOy) (TCOU aacpaXaii; UTtapxouv) elvat Ta xaT* ouotav exovTa TTJV (xtxpoTepy) a^ta... "Oxi (iovov 01 SSpsi; 6a [Arcopouaav va eXeu6epw6ouv aTco TO «CTuyypa[X(j.a», aXXa xal 01 tSis? ot E^eTaCTEti; 6a [iTtopouaav va Ste^aywvTat (Pa6[jtoXoyouvTat) a7ro e^coTcaveTctCTTrjfAtaxet; ETUTpoTuec;, TCOV xaSTjyrjTtov — SVTCOV 8Y)|a.oCTi(ov uTraXXr^Xaiv — apxou^evwv arcXaii;CTTT)Vauyxsxpt(JtEVTrji; uXyjt; StSaaxaXta (>) OTCota ETCTI 6a (iTropouCTE xat va sXeyxeTat). 'H 8T)(xtoupyta TtavTax; ptpXto6irjxc5v (JIE TouXaxto-Tov 4-5 jjtETacppa-

218
OjisvaCTOYYP«M'H-a"ra(xo" utapxouv fEfoia fia. oXouc; TOU<; SiSaaxopisvoui; xXaSou? sv ' EXXaSi — axop) xal Y^ ' <XUTOU<; TYJI; KvsosXXYjvtxYJc; XoYOT£Xviat;»...) xal YJ sXsuOspa XP^ffr) TWV aTto T(>u<; 9oiTY)Te<; noXu XiYWTspa 6a XOOTI^E arc' O,TI XOOTI^EI Twpa xa6s XP°VO Y) «8wpsav TtaiSEian). STOV X"P° T°2 ^tpXtou 6 (X£Ta7roXs(ii.x6i; «aoaiaXt(jTtx6<; TrXoupaXtO(JLO(;» ETTEJJaXs TOV EXSOTT) TTJi; «7Cpo(3Xy)[iaTl,^6[A£V7)<; 'Apl<7T£pa<;»,

TOU OTTOIOU Y) SpaaTYjpioTTji; aTtoTsXsi TO TrXataio TOU TrapaTuavt) ?rspioSixou TUTTOU. BEJBata ol IxSoTEc; auTol xa0£ aXXo Ttapa afjiEUT) OXECT/) [XE TO pt|3Xto [ATtopouv va EXOUV (PX. IT.X. E. Franzel: «Gesch. des deutschen Volkesn, osX. 880), aXXa OTYJV [XEV EupwTrr) auTO? 6 X^P°? ^ev xaTEffTT) SuvaTov — SEV TjTav SuvaTov — v * a7roppo<prj<TY] TYJV xXaaatxYj auT6x6ova Siavdrjav), EV(j3 OTII; KUTIO avaTTTU^iv)) X&PEI;, EtetSy) TVJV TtapafjLEptffs — TCpaYfi* suxoXo SESofisvyji; TT]<; TtoXiTiXTJi; xpiffY)<; TTOU X«paxT7jpi^£i (Aovificoi; auTe? Tl<; X^Pe? — [AETEpXVjOy) 6 ISioc, as ^opsa itspaiTspto xoivtovtxrji; aaTaOEiac;. ElSixa OTTJV 'EXXaSa v) 8paaTYjpt6TTji; aUTWV T(OV ^EVOJV SXSOTIXWV otxWV TOU «7tXoUpaXlO(JlOU» (XTTOTEXEl

psx6p. Kal TrpoacjTTixa (xsv ouSsjiia avTipprjav) EXOJAE JJ.E TTJV 8paaTrjpi6auT^v. AE[J.S, avTiOETa, auTY) va sxSTjXtoOT) EvapY&i; xal va arcopj xal 8Xa Ta 8iaTt6£[iEva xs^aXata, X^pk 6(j.a><; TO «Ev8ia(A£aov» TOU sXXrjva «sx86TY)», TOU OTTOIOU 6 p6Xo<;, AxpipSi; wi; «sv8ia[A£aou» xal OsXovTac; E^TS (XT), slvai va Trapajiopcptovr) T'/JV TrpaYfiaTixY) ExaaTOTE Tcv£U(j.aTtxYj ^uoioYvcofiia TYJ? xwpa? as 6aou<; UTtoxpsouvTai va TYJV i-Epouv. AUTO aav Ta^Y) jjiia<; OTpaTYjYixYJc;, STCWI; E OTa rcXaiaia TYJ<; ElaaYWYY]<; TOUTOU TOU PI^XIOU, Ssv Traust va [xaxpoxpovtwi; as paaixY) uxeo'yl «vco(xaXia? [AS TI? xaTa pE? (TotSto Y'VETai OTYJV XaT. 'AjispixYj, TYJV 'A^pixY) YJ TOV apapixo x6ajxo), a^ou TsXtxaii; oXYj auTY) Y) ExSoTixY) SpaaTYjpioTYjTa as aTtXYjv U7r66saY) «L8£oXoYixY]i; xupiapxia<;». Kal ^EVOUI; sxSoTEt; TTOU Ssv slvai aiaOYjTwi; Sia^opoi dbro TOU? 6[AoXoYou<; auvspYaTEt; TWV eSSt... Kal aTo aTjpiEio TOUTO YJ ' EXXaSa 6a (j,7copoua£ va xpTjatjiEUffT) cat; T6 xupicoTEpo EoTopixo Tr OYjfiaivojJiEvwv TOU cpaivofxsvou: aTro Yeveaetl>? T°^ xpaTouc; Y) i pY)aY) iSEoXoYixYjt; xuptapxta?, E^TE [xsaw TYJI; xXiapYJi; xouXTOiipai; TWV OavapiwTwv stTE Paast TWV aXXwv aiTiwv TCOU E^YjYYjaafjtE OTO (3i(iXio TOUTO, ouSsTTOTs sita^E (px. xal 2. ZafxrcsXiou, (O.V. E., asX. 6). Ou8£TTOTE ojxwi; xaTwpOwas auTY) va OTE^OYJ xal u:r6 STttTUXiai;. 'A9* £v6i;

219
|j.sv yiaTl auTO elvai <puoei aSuvaTov, 1x9 * ETspou 8s — xal dxpijiii? yi' auTO — yiaTl ° auT6x6cov Siavooujievo? jxia? x&>pa? lyei TcavTa [AaxpoXpoviw? [AeyaXuTepe? laTopixTj? xal XOIVWVIXTJ? 9uaeco? eTtevSuaei? CFTTJV x^P" TOU aTCO oTcoiaS-^TcoTe «[AeTa9pa<nrj». 'Apxei Se Iva? TETOIO? laTto xal xdMk 100 XP0^"*- 'Evto eruveTcio? YJ aT)[iepivYj TIX^TJ v, SvjX. yj ouvevv6yjtj7) TCOV Xawv xal yj u7r66ecrTj TT)<; Elpyjvyj^, YJV Trapaxajxi];'') T7J? eyX10?'01' S'av6yjCTTj<; xa6e xt>>Pa<;! ti) TTJ<; oruoiac; (ATtopsi xal va xap7ro«popVj<jY) rj 6X7) TtpooTtaOeia, (JLE Ta eTpa xal xeipiojxouc;, ISico? OT'K; [itxpei; xtope<;, «TJ auveiTiXeov TOU Siavooujisvou coOsiTat el? TTJV EitavaoTaatv)) (^X. A. Toaxtova: «EiaaycoY7) sic, TOV veov *EXXY]via[Aov», 1973, oeX. 10). Kal 8aov jjiev np6xeiT«i yia (iia (xixprj X^P*! ^a |A7Topouae va elvai aSia^opo. *Av oficoi; T6CTuv6yj(iaauTO e7tavaXa[i.(3aveTai ano xaipou eii; xaipov aTco TOU? 8iavoou[ievou<; eupuTEpcov TtoXiTioTixtov /copcov, T6TE aa^aXwi; Ta TcpayjjLaTa 7rapou<na£ouv [jtiav ouattoSTj laTopiXT) avto(jiaXia. ElSixa 6 veosXXTjvixoi; X"P°?i ^Y<f> Tri? eTrixpaTTjaa TOOIJVTJ?CTTOV«j(copo TOU ^ipXtoun — xaX6 elvai va TO aTjfAeitoaouv 01 «7cpopX7)|jiaTi^6[Aevoi ex8oTei;» —, evcj! TCOTE Sev SieTsOTj IvavTi TOU eupcoTcaixou TcveujAaTOi; xal TcoXiTiajAou (1x9' evo? Xdyto TTJ<; TcapaXXTjXou EaTopia? JJ.E TTJV EuptoTCT) xal 019' STepou X6yto TTJ<; xaTa TfiTJjjiaTa UTcaywyTJi; TOU a* auTTjv), o^fiepa X10?'? Tcpoo^yjiJiaTa ?xel uloOeTTjoei (TxXTjpdTepe? ex9paaei(; xal 6 BoXTaipo? JJ.E TOV MOVTEOXIE XapaxTTjpi^ovTai aTcepi9paoTto? an; «aTcaTeti)vei;», «X(OTto8uTei;» xal «xa6ap[iaTa». Ki* aura 8xi aTCO <otouXTOupiap7)8e<;» TJ xuxXou? TWV TcoXiTixcov aTcoxwp7)T7jpicov, aXXa arco avOptoTcout; JJLE sTcietTTjfAOvixT) aytayT) xal auyxp6Trj(T7). Kal (laXioTa TETOIK, c5oTe va yvtopi^ouv TI TJ
eTCtaTTjjiT) TOU? XpWOTEt OTOV TCVeU(J.aTlx6v (iOxOo TTJ? EupCOTCY)?. 'AXXa

xal 2va SXXo 9aiv6(j.evo TtpeTcei va Ttpoae^ouv (JLE TTJV sSco 8paaTTjpi6TTjTa TOU? Ol ^EVOl Ex86TE? [AEOtil TOU «8iajXEOOU»: 8TI TJ «TCpO-8uTlXTJ»

8iav6yjaTj TCOU uTcapxei e8co — xal TCOU oe xaOe x<«>Pa uTtapxei — (xev "[aco? aXXa TtavTto? avIxaOev uTtapxouoa, xovTeuei va TtpaxTixa xa6e ETca9T) jxe TYJV eupwiraixT) xouXTOiipa. ' Q? yvuoTOv CTTOC 100 Mapxojv TC-X. (SipXta CTT^ e^wTepixo UTcayovTai £xpa>? elSixa
ETClOTTjfJlOVlXa (Jl^Xia, TOU CTUVT^OOU? ETClCTTTjfXOVlXOU pl^XlOU 8vT(i>?

xujxaivojjievou (iSTa^u 50-70 TO TcoXCi Mapxaiv. 'ESto OTTJV TIJJLTJ TCOV 100 Mapxcov xaTTjvTTjoe va TcouXiiovTai Ta ^ev6yXtooaa (JijiXia TCOU OT6 Sev UTcepjiaivouv xaTa JJL£OOV 8po Ta 25 Mapxa. Befiaia Tl?

220
8ia[Aop<pwaei<; auTe? aTa SieOvrj (3i(3XioTtwXeia aTov r6oio TtpoaapLto^oLievwv w? Ttpo<; TOUTO orra ev yevei eupu^wpa TtXaiaia TOU «|3i|3Xiou» OTYJV 'EXXaSa — TI? STtiTpeTtei YJ otxovoLtixrj eupwaTta TWV aXXoSaTtwv xupiw? TceXaTwv TOU?, TT)V oTtoiav 8(uo<; slvai aSuvarov va TrapaxoXouOiqar) /) avTOXV) jxia<; aaTixTJ<; oixoyeveia<; OT^JV ' EXXdcSa TCOU OeXei Ta TtaiSia TTJI; va T<X avaOpe^ eyyui; Liia<; eupwreaixr]? xouXToupa?. 0a [ia<; TCOUV (JefJaia TOC ev X6yci) pipXtoTrwXeia, 8n «8ev Pyatvouvn xXTt. "Efifii; Sev jjiai; ev8ia9epei av «|3yaivouv»' av Sev «pyaivouv», ac; TOC xajjiouv (XTrap va «pyaivouv». Su^rjTatie yia (iia xaTaaTaarj TTOU Ttpeirei va UTvapXT) xal wou Sev e^ei oxew) ^ T0 *v «Pyaivouv» r) 65^1 TO\. *Av Sev Pyaivouv a? SrjfitoupyrjOouv 2-3 oieyaXoi exSoTixol olxoi, 01 OTTOIOI auvepya^6[Aevoi fie ex8oTixou<; otxoui; TOU e^coTepixou, eiSixuv 6(AW<; ITTI TWV eXXyjvixoiv TrpaybiaTwv xal 8^1 STTCO? Twpa ytveTai fieoa aTa TtXaiata TOU «7iXoupaXia(/.oO», 0a (iTropeoouv va SiaTYjprjoouv X w pU yxpivia Ta ooa TtpayLiaTa Ttpeitei va SiaTrjpyjOouv (leffa ae (iia SieOvyj xoivtovia Xawv. Ti fiuOwSi) xuxXo9opouvTa Xe9Ta elvai apxeTa yia 6Xa auTa. Ta TtpayjiaTa ci<; u?rapxouv Ttopa Sev axoXouOouv ei(j.9j TTJV Xoyixrj TWV... eXXyjvixciiv TeXwveiwv xal TWV &XXtov TtpayfxaTcov TCOU irepiypa^aLie. Elvai TtoXXol 01 Tojiet? ^ou (J.e T6 «(j.eXo<;» Ta TrpayjiaTa Sev Ttave ooo <paivovTai xaXa... KOCTTOU 01 «6Xixe<; <ivTiLieTW7tiaei<;» TWV ((Sciences de l'hoinme» (eXXrjviaTi: TWV «yxa(jiyjXopy)T6pwv») TtiOavwi; XaGeuouv... 'Q<; 7rp6i; Ta ure6XoiTta apxoujiaoTe a7rXw<; va TroO(j,e, STI Ttepi^ TTJ? Eopp6vviQi; ureap^ouv 4-5 TO TroXu pipXioTrwXeia, e^ <5v TiJt 4 eirioTTj^ovixol exSoTixol olxoi xal TOC 2 [iaXiaTa SieOvyj, xal Trepii; TOU ITav/(jiiou TTJ<; Opavx^oupTrji;, 7) OTtoia elvai 6 SieOvyji; 6(i<paX6<; TOU pipXiou, uTrapxouv [ji6vov Tpia, (uxpa xal (Zxpax; Tarceiva errrjv (iop^iQ, e^ c5v LiaXiaTa TO eva ere aoxxaxi! 'AXXa TCOU 9£u a' auTot LiTtopei xavel<; va TrpofiTjOeuOyj O,TI ^rjTigair), oyi [i6vo yepjxavixo aXXa ATCO TTJV 8ie6vrj ayopa TOU ^ipxiou, xal va TtXrjpo9opY)6>) 6,Ti8i^7toTe TOV a7raaY_oXei (xe xarcoio ^ipXio. AidTi ouvVjOax; Sia TOU 8pou «pipXto7TcoXrj!;» ar& e^wTgpixo voeiTai fiv6pw7to<;, TCOU 6y_i xei OX^07! ^ T ^ PipXto xal (ATropei xi' 6 tStoi; va ypatprj, aXXa Fepfjiavia iSiwi; — TTOU SiaGlTei xal SiSaxTopixo ae iKxpw? OejjiaTa TTJ<; EffTopta<; TYJI; Te^vYji;, TYJ<; XoyoTev^viai;, TOU OeaTpou, TY]<; ^iXoao^ia? xXTt. xal elvai SuvaTov va au^Tyjavj yia Tl? TTIO arriOavei; epwTrjaeu; Ttou LtTtopei va TOU TeOouv yia eva TeXeiw? eiSixou Ttepiexojjievou pi^Xio. Kal av TBTOIOI elvai 01 «pipXioTtwXe<;»

221
(slvai 7teptTT6 va auJ^T^atotie yia TTJV eiucroqjiovixr) opycivcoaT] TWV exSoTixcov (ieya07)picov), elvai Ttpo<pave? STI 6 «EuXXoy6?» TOU? Sev TtepiXajxpavsi oOTg Trpwigv SieuOuvTS? «frrcap» (is «Sexy Shown, oCTE TtptoTjv Tupox6[xou?, oflTe TtpcoTjv ETtiXEipYjfxaTie? «avTaXXaxTixtov auToxivTQTCov» xai fiXXtov dbuOavcov ETrayyeXiAaTtov. IlavTto? TO rcap' TjfAiv TuapaTTjpoufievov (jiETa^u SJva, Fpapia? xai irap68cov, -fjyouv T0 X<xvi, slvai a7toxXeiaTix6 (ia<; Ttpov6[iio. 'AXXa e8oi yswaTai xai T& fiXXTj? 9uo-scoc; ouoitoSet; 7rp6pXY)pia: av 6 «xaT' oixovo[iiav» «xa6' Tjjiac; 'AvaToX^n elvai — etTE 8ia TOU EvSiafieaou Ms ntoXirj» TOU (J/iXixaT^ TTJ<; yeiToviai;, etTE aXXoTp67r(oc; Sia TOU «7rXoupaXiajxoO)) TWV 4*iXixaT^8t<)v TOU uTroXoiTtou aevTUTtou X6you» — TO arcoxXeioTixo T)(i<<)v EX ©ecu TrapaxtopyjOev 7tpov6[iiov, o~»j(jiaivei 8Ti elvai TpoTtoc; aicrdigaewi; TOU «Xaou» TTOU TtpeTrei TtavTa va «Xa(j,pavsTai ^v OUVSTTCO? TrpayiJiaTi YJ «eXeu0epia excppaoecoi; xai iSecovw OTOU? «yevixoic; Trapa8e8ey(jievou<; xav6vat; SieOvouc; 8ixaiou» (SpOp. 28, § 1, TrppX. ap6p. 14, § 1), yevvaTai T6 7rp6pXif)(i.a) :rw<; 8iaa<paXi£ETai >) avsu EfXTrXox^i; XeiToupyia TOU £p6pou 28 TOU EuvTay(j.aT6? (xa? ei? T6 SiTjvexsi;, xai iSta Co? Ttpo? Ti? 7tapaypa<pou? TOU 2 xai 3. Bs(3ata as TtepiTtTtoaT) avEXTCioTT)? ioTOpix^? SuaTpoTtia?, yvtopi^o(ie 6 «SuXXoyo?» Ti 6a xajjiY): 6aCTTteuoT)TtapauTa TOI sic, [ieTp7)Tov aTToOejiaTa TOU «Ta[xeiou» va Ta |xeTaTpe4l'»] ok SoXXapia YJ Xipe?. IToio 8(x<i>? 7tp6pXT)(j.a TOU SieOvouc; Sixaiou XuveTai eTdi; 0a ^JTav TcavTto? 7rapaXen|/»), av 8sv e<j7)(XEi(ova[jie, OTI auTe? Ti? tcxaT1 oixovojiiavn SuvaTOTTjTe? e7u<puXac;e«v T>)? ' EXXaSo? co? irpo? TI? SieOvei? ou[xpaasi? Ttou uTioypa^ei Ti? T^? Trapsoxov apx^Osv 01 uTtoXoiTtoi eTaipoi. KaTa TTJV uTtoypatpTjv TOU rcpoaOeTou TtptoTox6XXou OTYJV 2u[x(3a(rr) T^? PtojXT)? 6 iXXvjv avTi7rp6oto7ro? SieTUTtcoae TI? £T:icpuXac;ei? TOU co? :rp6? T6 ciipOp. 2 (Sixaicofia Ttapexofxevo ATTO T6 ap6p. 64 T^? SujxpaoT)?), au[X(pcova fxe TO OTtoTo v) EXTtaiSeuoy) evepyeiTai auix^tovco? rcpo? Ta? 6pyjaxeuTixa? xai cpiXoaocpixa? 7te7toi6iQaei? TCOV yovecov. ' H |x6vy) /copa Ttou «e7ico<peX^97]» TOU SixaicofxaTO? ^Tav yj ' EXXaSa: exeivo TO evoxXrjTixo <«piXoffocpixe?» 6a ei/e e9ap[xoyY) (TTY)V 'EXXaSa aoaifji9covco? Ttpo? Ta? a^STixa? SiaTai;ei? (;) TYJ? CCTCOTepixTJ? vo[xo6eaia?»! AuOcopei XOITTOV oi eyxpaTei? crra TTJ? f!>iXocjo9ia? eTaipoi |xa? aveTpec;av UTa o^ETixa /copia TCOV jxeyaXcov ^iXoao^cov, TOU FIXaTcova, TOU Hegel xal TOU KavT, OTIOU OVTCO? XeyeTai OTI rj ava7tTuc;T) TYJ? 9iXo<ro9ia? xavovit^ETai JXE «vo(j.o6eTixe? 8iaTai;ei?», xai

222
XeipoxpoTVjCTOuv TY)V ' EXXdSa yia fty «£VTO<;-£XT6<;» xal TtavTa «STU TOC auTa» 0£cnr] T»]S. 'H OECTTJ auTr) TOU «£VTO<;-£XT6<;» TYJ<; 'EXXaSoi; w<; 7rp6<; TTJV uTToXonry) SUTIXT) Eupa>7nr] SEV Eivai p£J3aia [jua 0£<T7) TTOU ar)f/.sid>v£Tai TipwTTj <popa fis TYJV <TU[i[3ao-y) TYJI; PW[AY)<;. ETvai [ua 6ecr»] t Tro'J £X£l "r')v opY avtx ^ Tlrl? aiTioXoyta- Mia 6e<T7) OJAWI; ev TCOU Sev uTtapj^si xal X6yo<; va ap6rj yt* auro, av ^rav va (JLTJV ETCTI [iia ax6[/.r) axi<; rjSrj UTvap^ouaei; aOepaTtsuTY) t ava)[iaXia... O (TTjjjieto TOUTO, 0a ETrpsire "taax; va TrepaTwawfis TTJV E TOU pi(3X(ou (jiai;, SyjXaSr) TYJV e^KTTOp-yjCTYj TTJI; Tiapa^svr)? v£O£XXr]vtxoij xparout;. MtXwvTai; xavsli; yta Sva, swat Suvarov va ) yia 6Xa ra 7rpay(jt.aTa TOU xocr^ou — apxEt [xovov va £(j.pa6uv»] OTO Iva TOUTO xaXa. To xa6£ rl [ATropEi va ytvy) xaroTTTpo TOU XOCTJAOU. Ftarl rj SOJJLT) TOU xa6£ TI TOU xdcjfxou [ia<; eivai a[A£(ja SEJJIEVY) [AE TTJV 'iSia T7)v So(j(.Y) TOU oTJ(j.7ravTo<;, TTOU aTraiTSi TOUTO TO Tt, yia va uTrapXT) <o<; iKptaTaTai. Kai av TOUTO £)(•/) La^u yta TOV cpuatxov XOCTJJ.O, OTTOU 6 poXoi; TOU Tu^afou sivai yia va Suvaf/wvrj TYJV EyxupoTTjTa TOU xavovoi;, CTTOV X"P° TTJC; lOTOpiai; xai LStaiTEpa TYJI; TtoXiTixTJt;, OTIOU, uTTOTiOsTai, £7Ti8i(oxsTai auvEiSTjTa va TTEptopi^ETai 7) XsiTOupyia TOU Tuxaiou, 6 xavovai; xaTavTa aysSbv arcapapaTOt;. "Apa, XOITTOV, £7nxEipaJvTa<; xavslt; va [AiXrjcnr) yia TO EXXrjvixo xpaToc; — OTTOK; a^fiEpa xal yia OTtoioSigTroTE xpaTO<; — , avayxaaTixa 6 ' avacpEpOrj as TrpayjjiaTa y£VixtoTEpa. ElSixa r) ' EXXaSa, TauTO(jT)[J.T] ouaa [XE TTJV avaToXixr) MECTOysio, Eivai axpi(3w<; 6 y&poc, TTOU syyuarai laTopixa TYJV opyavixvjv IvoTTjTa TYJ<; Eup&)7nfj<;. ' H Msffoyeioi;, avrjxouaa av£xa0£v CTTOIK; Xaoix;TCOUTTJV xaToixouv, UTrvjp^E ,Ivai; XOCTJZO^ EoTopixa auTOTEX^. ' H ia TTJ? auTrj ETpoTroTcoi^Gi] deep' rjc, ap^icE va uTrapxiQ TO rrpoT7)<; opyavixrj? svoTTjTat; -rf^c, EupwTTT)!;, OTCCOC; 6£X^aa[i£ va SEIaXXou, xai slvai OTjfjiEpa (XTTO TOUTTJV TYJV IvoTrjTa TTOU E^apTaTai xal TO Sixo TTJI; (XEXXov. ' H 'EXXaSa — TO axavSaXaiSEi; TOUTO «[iuCTTIXOB TTJI; VEWT£p7)<; iCTTOpiai; yia TO OTTOIOV xavsvac; SEV OIXsi va [AiX^ — slvai axpipwc; dcTro TVJV "iSia TTJ? TTJV cpucnrj TrpowpiafXEvrj va Trpo^EpYj auTYjv TT)v xaTsuGuvCT1/) T<x [xsyitTTa. To Osjia ofjiwi; sivai TTOKX Eivai Y) YJ 'EXXaSa... Eivai Taj^a -^ 'EXXaSa TT)<; KsOvix^i;)) iCTTopioypa; xal TWV (xsyaXoiSsaTixoiv TrapaiaO^CTEdw, r] ' EXXaSa TOJV (xiaOwTWV, Ttov ava^icov auvTa^scov xal TTJ<; Xo^iToupai;, rj [Aia svvoia TTOU

223
Ssv lyei Trpoxu^^t xal TrpETrsi va TrpoxuiJ;-/); ' H «'EXXa8a» eic; svvoia Eivai cpuCTixo va aTEpYJTai opiafxou xal jxaTaioTTOVOUV aSixcoc; oaoi TtapopfATjTixa YJ aXXcoc; TT&C; (aXXa rcavTwc; [AE ETUTCOV 7ipo0ECT£ti)v Tou<;) «(o07)(a.£voi)> 4"ixvouv v* Ppouv xal va TOV svav TOUTOV. 'H 'EXXaSa TsXixwi;, JXE 8X7)v TYJV avaToXixyj i, sivai sSa^ixaic; sva aTto Ta [ASYaXtjTEpa xpaTYj TOU x6a[iou xai, av 6^1 a^6 TIC; avaYxai6TrjTEc; TYJ<; — TTOU rj laTopixiQ TTJC; atpaaia TTJI; £7ti(3aXXEi va JXYJV E^TJ — , slvai a7r6 TIC; t8i£c; Tic; SiafioptpcioEic; TTJC; (jnvwTaupixy)c; EuptoTraixYJc; 7tapaY<oYY)c; TTOU 01 xaTaaTaoeic; TTJC; toe; (AEOOYEiaxTJc; TTEpioxTjc; 9a ^Epaoouv avaYxaaTixa aTto TO ETTiTcsSo TOJV
XsiVECdV <J£ EXEIVO TWV CTUYXEXplj/EVCOV VOT)(XaT6)V.

OuaiaoTixtk aT)(i£pa Ta YewTtoXiTixtit TtpojJX^fiaTa ToG SUTIXOU x6a[iou Elvai [x6vov 8uo xal 8/1 TJ MscdYEioc; (napa T6 XOOTOC; TOU 'ATXavTIXOU): Ta tTTsva TTJC; Malacca xal TTJC; Sunda TJ ToG Lombok. Fia Ta OTtoia TO ji6vo aTTjpiYfia TTOU SiaOsTei TJ AUOTJ (AETa TOV 7r6X£(j.o 'Ipav'Ipax, slvai T6 IlaxiaTav. 'AXXa TJ M£o6Y£ioc; Ssv Elvai Evvoia TTJC; 'IdTOpiac; oOTs TT^C; FEWYpacpiac; — xal slvai v " aTropTj xavelc; TCCOC; 2(J.Eiv£ ETtl TOCOUC; aioivEc; [Xia TEToia TcXav/j. FiaTl ETtaxpipsCTTspov itpoxEiTai YI* xaOapT) Evvoia TTJC; OuaixTjc; xal ouYX£xpi[i£va Y ta T^> «a£ixivT)Tov»: aTTEipoc; TtapaY^YT) laTopixoG IPYOU (O.E jjnrjSEv x6aToc; TtoXiTixTjc;

"Oircoc; EtTrafjic EV apxfl, TOUTO UTryjp^E Iva (3i|3X(o «[iET' 8(tov»... To p<xatx& XEI(J.EVO k^fa.<yt\v sva <xxpi(3oic; xpovo (Nocjx. 1985). ' H ara TO SiauTTjjxa MapTiou-' ArcpiXtou 1986 xai 6 EX X6Y«ov xpiBclc; aTtapaiTi)TO<; ETiiXoyoc; xaT^t T6 2/Pptou-'OxTt>j[}p£ou TOU tSiou ^p6vou.

224

H AHMIOYPFIA «E0NIKHE £YNEIAH£H£» KATA TO 1822
El/Jo Ttva>v #€ r/tifpcHv dvt(j)vr} TO t£rjs 6p-q<TKevriKOV
i "EXXrjV€S £J?A^> 0pr]0-K(VTtK(p KtVOVflCVOl

aPX*Jf Tr)S eiravao-Tda-f&s TroAAouy T£>V 0(XovTas /cat fir} QtXovTas. 'H Kvfiepvrjais Kol T) yepovaia rrjy rieAoTroj/f^o'ou, d<p' ov tcrv&Tr/drjcrav, anrj-yopevcrav rrjv fiaTTTiaiv toy tpyov °Xl 'r/)0a£/)f(7e&)y aAA' afay/cjjr. Mtr' oA/yoi/ r} ytpovtria. r)6e\r)(re va TJJV tTTirpefyr) toy tpyov <pi\av0p(oirlas, Sion iv /ue'cr^) roawv alp.aTO\va'i&v, as ?ray crvi/fros EAA^v dirf(TTpt<p€TOt fdecoprjarf TOV rpoirov TOVTOV a>y TOV p.ovov avvTf\to~TtK.ov ety TO va. KaTao-Trjo-g TOVS EAA^vay (^tXavdpanroTfpovs irpos TOVS oia Trjf 0€ias /3airTto~(ws avayevixap-tvovs Mtoa/i€Bavovs. 'Eire TK> tr/coTraj TOVTCO tTrpoTfive TTpos Tr/v Kvftfpvr](Tiv dp^ofjifvov TOV fj.atov va SiaTci^g Sta TOV eVi TOW (KKXrjaiacrTiKcav virovpyeiov TOVS dp^iepfif KOI Itpfis va ptnrTtfiuMTi TOVS 6t\ovTas, Trporjyovfj.(V7)s Trjs dfratTov/jifvrjs KUTrj^orfcos. 'O Tore eVi TWV (KK\r)inaa-TiKwv inrovpyos, eV/o-AcoTroy 'AvSpov<njs 'lucn'ifi, (j)iXdv0pa)7ros ws Kai TIS aAAoy, aTredf^dij n f v TOVS Xoyovs Si ovs tyeivtv TJ irpoTaais, aAAa fj.r/ (yKpivav va, Trpoo-(f)(pfTai TOiovTOTpoirtof ij fiaTTTKris, lyv(t)fjioSoTr]i7f va /SaTTTifavrai p.ovov ol evTos TOV ScoSfKaTOV erouy apfxvfs, aAAa Kai OVTOI o-vvaivf(Tti TO>V yovtcav' va BairTtfavTai Se Kai al viai yvvaiKfS ocrai TrpoypovvTO. 'AXAa TO fiovXevTIKOV, Trpos b cuoivoTTOtrjOr) r/ yvufjir) TOV inrovpyov, (irpoftaXe va St^eTai 1} rou \pio~Tov tKKXrjala atrav TOS TOVS /xeTa irtcrTecas xai e'/couo'tW Trpoatp^o avopas Kai yvvaiKas Trao-qs rjXiKias, d(f) ov

225

ypvvTO, o>y. av TJTOV 17 irio~Tt$ eVt Ttav atcpwv rSv Xeuv. Bfftaiov elvai OTI 7; ySoVrtcrty efrjTeiTO irapa TO>V McoajAedavcav elf airofyvyrjv T&V Beivav KOI o%i Kara avvei8r]o-iv' 8ev fTrpeire 8e p.r)Te 8ia iroXiTiKoiif Xoyoy? va yivwvrai SeKTol ol TOIOVTOI toy eTV\e' SIOTI, ovTes Kpv<j)ia>s Bavdo-ifioi e^dpol /cat TTJS Trio-Terns KOL Tijf tXevdepia? TU>V 'EXXyvow, edvvavTO, flo~)(a>povvTes els TIJV TroXiTiKtjv t] CTpaTiQ)TiKT)v vTTijpe<riav
TOV KpOTOVf Sta TOV Kaff VirOKplfflV

va

yev&oriv eTTiKivSwot' 7rapd8eiyp.a ol *EXX);j>fy 70 TTpo oXiyov o-vfi/3dv ev A.e2, OTTOU TroXXot at^/xaXwrot eftaiTTio-Or)(Tav'
» I * ? » tf\V » ^ '-V » / f » \X

3 v v J

a(p ov eio-fpaXav ei? TTJV TroXiv eKeivrjv oi vwo

TOV Me^/icrTracrai' /cat TOV Kpvo^vijv a.TTt7rTvo~av TO /3dwTio-fjLa /cat efidvrjcrav /cara TWV Xpio-Tiavcov trt fiaXXov wy /3iaa0tvT(s e£ ocruv erraa-^av va (^O/JLOcrcao-iv. At TrapaTrjprjarfif TOV vofMoreXfariKOv, <rvvCTOI Kal as xpHTTLaviKai /cat a>y TroXtriKai, virepi(T\vcrav fj.(Ta tKavijv Xoyofj.a)^lav avrov Kal TOV ySouXevTiKov, Kal IveKpldrj /cat tKavovitrdrj v dvayevvwvTai 8"id Trjs 0fias KoXv/jifiydpaf fj.oi'ov ol eWoy TOU ScaSfKarov eroyy irpoaep^ofjLfvot dpptve?, at 8e yvvaiKes Trdcrijy qXiKta?, dXX ovSel? p.rj (rvvaivovvTO>V Tcav
(ZI1YPUQNO2 TPIKOYUHilSTOPIA TOM. B, SEA. 238-240) TH2 EAAHN1KH2

KYPIQTEPA nAPOPAMATA
(A oTjjjtaivei «ex Ttov avto» xal K «ex TWV xaT<o» (AETpoujxEvo? 6 i avTt: va •
(TUV-ETTW? TTOU TO XU^EpVCdV XO(I,(J.a

17 34 » 39 40 46 48 50 54 107 108 118 » 119 121 124 »

3A 10K 3K 18A 14K 8K 2K 16K 7K 8K 5A 20K IK HA 7A 8K 7K

OTJ-VETKOI; TO x6[i[ia

dbtoTiji-aTai 'AtTTpaxav 8ia.ad.asic, TEXsuaiout;

TEXeuTaioui; Sev [iTiopEi va TtpotSy]

SEV Eivai

TOU FIoXlTTr)

£T)|ie(ti>ai;: STO (3if3Xio TOUTO EmSicdxerat va ypa^srai «a avOpwrcoc T aXXA «o av8p<iOTO? TtoG JSuoa TO (3i(3Xio». 'EnioT)? «7)^P" tou TO -jjiiepep), aXXa «eS£i Ttou etjiaoTEw. ' H e(iTtp60ET7] aiTtaTiXT^, Ttou tooSuva^xei [xe SOTIXT^, Sev ej^et pe^aia aXXov TpOTto va OT)jiet(o6^ dtTto TOV TOVO, OTCOX; xal TtoXXei; aXXst;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful