KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Perniagaan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 5

Perniagaan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 5
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2015

Aras 4-8. 62604 Putrajaya. Bahagian Pembangunan Kurikulum.Terbitan 2015 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. fotokopi. Parcel E. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E9. Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN NO: 978-967-420-181-4 . ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. mekanik.

.

........................................... 15 Organisasi Kandungan.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................... 2 Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah......................................................................................................................................................................................................... 37 Panel Penggubal.............................................................................................................. 8 Elemen Merentas Kurikulum ....................... 18 Perincian Kandungan Sumber Perniagaan........................................................................................................................................................................................................... ix Pendahuluan............................................................................................................................................................ v Falsafah Pendidikan Kebangsaan.................. 4 Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................... vi Definisi Kurikulum Kebangsaan vii Kata Pengantar.......................................................................................................... 3 Fokus ............................................................................................................................................................... 7 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................ KANDUNGAN Rukun Negara........................................................................................................................ 1 Matlamat ....................................................................................................................................................................................................................... 20 Usaha Niaga.............................................................................. 2 Objektif ................................... 51 ...................................................................... 12 Pentaksiran Sekolah.....................................................................................................................................................................................................

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; dan
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

kemahiran. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. rohani. norma.” Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 [PU(A)531/97] vii . mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN 3(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. nilai.

.

KATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan menyatupadukan enam tunjang Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang Kerangka KSSM. tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. JALIL Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum ix . SARIAH BINTI ABD. Semoga pelaksanaan berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan sesuatu mata pelajaran serta membolehkan guru membuat Kebangsaan. dalam abad ke-21. Menerusinya murid dapat ditaksir secara yang terlibat dalam penggubalan KSSM. rohani. emosi dan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar jasmani sebagai mana tuntutan Falsafah Pendidikan kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah Kebangsaan. Kurikulum Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM. Usaha memasukkan Standard Prestasi dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi kurikulum telah mengubah landskap penggubalan Kurikulum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak Kebangsaan. kemahiran dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan dan nilai. mengintegrasikan pengetahuan. serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). setanding dengan standard antarabangsa. KSSM Penyatupaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan seimbang dan harmonis dari segi intelek. pengajaran dan berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek. pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan (SK). Dr. (KBSM) yang telah mula dilaksanakan pada tahun 1989. supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (Spi).

x .

kemahiran dan nilai pelbagai bidang teknologi bidang yang sama ke peringkat tertiari dan secara langsung serta perkembangan seimbang intelek. pembelajaran (p&p) MPEI dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berorientasikan amalan perusahaan. serta mengamalkan budaya profesional bagi menghadapi cabaran abad ke-21 seiring dengan perkembangan teknologi Pendekatan kurikulum standard MPEI Perniagaan mengambil dalam industri ke arah mencapai matlamat negara maju. badan profesional kebergantungan kepada kerajaan dan mampu bersaing di dan badan pensijilan kebangsaan dan antarabangsa. kira pemerhatian. berani. kritis. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 PENDAHULUAN tersebut membantu murid memupuk budaya keusahawanan serta mengukuhkan pembelajaran sambil melakukan dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Mata belajar melalui pengalaman. kreatif. mengurangkan kompetensi yang merujuk standard industri. Pengetahuan dan kemahiran asas murid dalam bidang pengurusan perniagaan juga boleh diperkembang Pembangunan kurikulum MPEI Perniagaan merupakan satu dan dipertingkatkan ditambah dengan pengamalan nilai-nilai inisiatif dalam usaha menyediakan modal insan yang murni seperti bersikap sabar. berakhlak mulia. Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) Perniagaan merupakan mata pelajaran elektif dalam kelompok Sastera Ikhtisas yang digubal MPEI Perniagaan yang baru diperkenalkan ini diharap dapat untuk murid Tingkatan 4 dan 5. Pengajaran MPEI badan pensijilan dan badan profesional untuk menyediakan Perniagaan dilakukan secara bersepadu merangkumi asas yang kukuh bagi murid melanjutkan pelajaran dalam pengetahuan. maklum balas dan pengalaman melalui proses p&p bagi membolehkan artikulasi ke peringkat pengajian MPEI Perniagaan tampil dengan fitur yang berasaskan standard tinggi dan memenuhi keperluan industri. rohani dan menguasai kompetensi standard industri. Amalan 1 . inovatif saing serta menyedari keagungan Tuhan. Pengajaran dan jasmani. peringkat global. tekun. berdaya menyeluruh. emosi. seimbang. tabah. MPEI memberi fokus kepada menyediakan murid sebagai modal insan yang menjadikan keperluan perubahan kurikulum dan pentaksiran berasaskan perniagaan sebagai satu kerjaya.

Membangun idea dan membina kesediaan murid untuk memulakan perniagaan. OBJEKTIF KSSM MPEI Perniagaan bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: 1. 4. murid dengan pengetahuan. berkeyakinan dan bersikap positif. kemahiran dan nilai dalam perniagaan ke arah menjadi pengguna bijak. Membina kemahiran menganalisis dan menilai perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. kefahaman dan minat murid dalam bidang perniagaan. masyarakat dan negara. Meningkatkan pengetahuan. 2. pekerja dan pengusaha yang kompeten. tingkah laku perniagaan yang beretika. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 MATLAMAT 5. beretika serta menjadi warganegara yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan diri. Membina kemahiran kebolehkerjaan dan kreativiti murid dalam bidang perniagaan. sikap positif dan nilai KSSM MPEI Perniagaan bermatlamat untuk menyediakan murni dalam menjalankan perniagaan. 3. Menerapkan kesedaran tanggungjawab sosial. 2 . keluarga.

Perkembangan berteraskan keagamaan. Kerohanian. serta Sains dan Teknologi. Kurikulum MPEI Perniagaan digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM. Kesepaduan ini bertujuan berasaskan enam tunjang. Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah 3 . berketerampilan. berfikir kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah1. iaitu Komunikasi. Keterampilan Diri. kreatif dan inovatif. Fizikal dan Estetika. berpengetahuan. Sikap membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni dan Nilai. Kemanusiaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang MENENGAH menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina pemikiran kritis.

Kemahiran Perakaunan MPEI Perniagaan merupakan satu mata pelajaran elektif di Kemahiran perakaunan penting untuk memastikan sekolah menengah atas yang berteraskan pengetahuan. Kemahiran mengurus. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 FOKUS 3. Kemahiran asas yang perlu ada ialah: merancang. bagi melahirkan murid yang berpotensi untuk memajukan diri dalam bidang perniagaan. keseluruhannya. keluarga. Murid juga perlu mengamalkan kepercayaan bahawa dengan 2. masyarakat dan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. kewangan perniagaan stabil dan mencukupi bagi kemahiran dan nilai dalam bidang perniagaan yang perlu murid menampung aktiviti perniagaan. negara. Kemahiran ini juga kuasai sebagai persediaan untuk menjadi ahli perniagaan yang perlu untuk mengelakkan seseorang usahawan ditipu berupaya membangunkan diri. Kemahiran Mengurus kemahiran turut diutamakan dalam kurikulum mata pelajaran ini. Kurikulum Standard MPEI Perniagaan menekankan ketelusan dan berhemah mampu menjadikan perniagaan maju pembentukan kemahiran kepimpinan dalam diri murid dan berjaya. kebenaran. beberapa 4. pelanggan. dengan mengintegrasikan sikap-sikap keusahawanan dalam setiap standard pembelajaran yang disenaraikan. mengendali dan menyediakan rancangan perniagaan adalah sangat penting bagi memastikan hala 1. pembekal dan Kurikulum ini juga menggalakkan pembinaan kreativiti. 4 . Di samping itu. Kemahiran Berkomunikasi tuju yang realistik boleh dilaksanakan. Kemahiran berkomunikasi dengan betul dan tepat dapat memudahkan pekerja. Kemahiran Kepimpinan berpegang teguh kepada prinsip kejujuran. menyusun atur perniagaan. cetusan masyarakat memahami hala tuju perniagaan secara idea serta kesediaan murid untuk memulakan satu perniagaan.

masyarakat lain. Kemahiran Abad ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai Pemikir Mereka berfikir secara kritikal. dan ini berkeyakinan. Mereka menggalas tanggungjawab PROFIL MURID PENERANGAN bersama serta menghormati dan menghargai sumbangan yang diberikan BerdayaTahan Mereka mampu menghadapi dan oleh setiap ahli pasukan. nilai dan tradisi individu dan pemerolehan kemahiran abad 21 dalam kalangan murid. Mereka menjana dalam kurikulum MPEI Perniagaan menyumbang kepada soalan dan bersifat terbuka kepada perspektif. Mereka berkeyakinan dan kreatif dalam menangani bidang pembelajaran yang baharu Jadual 1: Profil Murid Kerja Mereka boleh bekerjasama secara Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain. toleransi. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid fikiran. mampu untuk menangani ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam masalah yang kompleks dan membuat Jadual 1 supaya murid berupaya bersaing di peringkat global. dan empati menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik 5 . idea dan maklumat dengan yakin Berkomunikasi yang mempunyai Kemahiran Abad ke-21 dengan memberi dan kreatif secara lisan dan bertulis. kreatif dan inovatif. keputusan yang beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran dan diri Penguasaan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mereka sebagai murid. serta menggunakan pelbagai media dan fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan teknologi kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. mengatasi memperoleh kemahiran interpersonal cabaran dengan kebijaksanaan. Mereka mengatasi kesukaran. melalui aktiviti kolaboratif.

KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN Bersifat Mereka membangunkan rasa ingin tahu Penyayang Mereka menunjukkan empati. kepada masyarakat dan memastikan serta menunjukkan sifat berdikari dalam kelestarian alam sekitar pembelajaran. Mereka mempelajari keperluan dan perasaan orang lain. kumpulan dan komuniti. adil dan menghormati maruah individu. akibat tindakan serta keputusan mereka Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan membentuk pemahaman yang luas dan seimbang merentas pelbagai disiplin pengetahuan. sokongan dan rasa hormat terhadap negara Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur. Mereka meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. belas InginTahu semulajadi untuk meneroka strategi dan /Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap idea baharu. Mereka menikmati pengalaman pembelajaran sepanjang hayat secara berterusan Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang. Mereka memahami isu-isu etika / undang-undang berkaitan maklumat yang diperoleh 6 . Mereka bertanggungjawab atas tindakan. kemahiran yang diperlukan untuk Mereka komited untuk berkhidmat menjalankan inkuiri dan penyelidikan.

penyelesaian justifikasi Mencipta  Menghasilkan idea atau produk atau masalah dan projek. pengalaman. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai Jadual 2. kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam bagi menyelesaikan masalah. dan nilai dalam situasi tidak mengikut kelaziman. KBAT merangkumi kemahiran menterjemahkannya dalam p&p bagi meransang pemikiran berfikir kritis. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan. membuat keputusan.  Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan Menilai pengetahuan. KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti kemahiran. 7 . dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir kemahiran. berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. kreatif dan menaakul serta strategi berfikir. Mengaplikasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat  Mencerakinkan maklumat kepada pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. dan nilai serta memberi berbentuk menaakul. pembelajaran inkuiri. berinovasi kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat dan berupaya mencipta sesuatu. TAHAP Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk PENERANGAN PEMIKIRAN menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai  Menggunakan pengetahuan. bahagian kecil untuk memahami Menganalisis dengan lebih mendalam serta hubung Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan kait antara bahagian berkenaan berfokus untuk menyelesaikan masalah. sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan Jadual 2: Tahap Pemikiran Dalam KBAT bukti yang munasabah. Guru dan murid perlu menggunakan alat kaedah yang kreatif dan inovatif berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.

lebih yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. yakin dan tekun untuk mencapai standard pembelajaran yang Dalam kurikulum MPEI Perniagaan. 8 . pendapat. Pendekatan ini boleh murid melalui proses pembelajaran secara lebih mendalam. i. Strategi ini berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu. seperti modul. Murid menggunakan strategi berikut: boleh bertukar-tukar pendapat atau idea semasa dalam aktiviti p&p secara berkumpulan. Semua ahli kumpulan perlu Pembelajaran Kendiri menyumbang pengetahuan. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangka masa yang panjang. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembelajaran Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid oleh guru dalam proses p&p untuk memberi peluang kepada menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. berpusatkan murid dan murid. Strategi ini membolehkan murid Projek ditakrifkan sebagai tugasan. Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti iv. Akses Kendiri (Self-Access). murid beroleh pengetahuan dihasratkan. Pentaksiran Kendiri (Self-Assessment). Terarah Kendiri (Self-Directed). pembinaan atau siasatan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. dan kemahiran semasa proses menyediakan sesuatu projek. Pembelajaran Berasaskan Projek iii. Murid mampu mengakses bahan-bahan pembelajaran menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. laman sesawang. kemahiran dan Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu: menyelesaikan masalah secara bersama-sama. video interaktif dan dapat mentaksir pembelajaran sendiri. P&p dilaksanakan oleh guru dengan memberi tugasan kepada murid- MPEI Perniagaan akan menjadi lebih berkesan dengan murid dalam kumpulan-kumpulan yang telah dikenal pasti. bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. ii. Kadar Kendiri (Self-Paced).

murid perlu berbincang dengan rakan Dalam kurikulum MPEI Perniagaan. Pengetahuan dan kefahaman Kaedah menyelesaikan masalah merupakan satu kaedah terhadap sesuatu konsep adalah sangat penting bagi pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat memastikan sesuatu aktiviti yang hendak dilaksanakan itu menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. Murid perlu kenal pasti masalah. Pembelajaran berasaskan untuk mencari alternatif bagi mengatasi masalah tersebut. kecil. Guru inkuiri berlaku apabila murid mengkaji sesuatu masalah dari berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada pelbagai sudut dan mencari penyelesaian satu demi satu murid dalam proses menyelesaikan sesuatu masalah pada dengan memecahkan masalah kepada beberapa bahagian yang peringkat awal sesuatu projek. diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan Penyelesaian Masalah tahap penguasaan pembelajaran. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 Mereka juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap ini melibatkan murid membuat keputusan dalam menyelesaikan projek melalui pelbagai sumber maklumat yang relevan. 9 . contohnya dengan melayari internet melalui laman web penyelesaian. Sebagai contoh. Kaedah pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. murid ingin menyiapkan sesuatu projek dengan menggunakan bahan yang sukar diperoleh. Bagi Pembelajaran Berasaskan Inkuiri mengatasi masalah itu. Sesuatu kelemahan mudah dikesan Pembelajaran Masteri dan dibaiki jika timbul sesuatu masalah dalam melaksanakan Pembelajaran masteri adalah pendekatan pengajaran dan sesuatu projek. dilaksanakan dengan betul. cari kaedah dahulu. Melalui pendekatan ini murid yang diterima. masalah. Ini dialami sewaktu murid melaksanakan sesuatu projek atau beberapa sub-projek. Pengalaman ini membantu murid menangani pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam masalah dan memahami keperluan mencerakin setiap masalah sesuatu perkara yang dipelajari. Pelbagai sumber maklumat dapat Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan membantu murid untuk menguasai sesuatu perkara itu terlebih murid. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan yang terpilih akan dapat membantu murid menguasai menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan.

Murid boleh mendapatkan data. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat untuk mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. 10 . maklumat dan pengetahuan mengenai sesuatu perkara itu untuk membina pengetahuan atau konsep yang baharu. nilai dan pengalaman yang telah diperoleh dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran. Pembelajaran Melalui Penerokaan Pembelajaran melalui penerokaan membolehkan murid belajar berdasarkan pengalaman sedia ada. Penggunaan komputer dan akses internet merupakan alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran melalui penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah dan kajian masa hadapan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina pengetahuan sendiri atau konsep baharu secara aktif berdasarkan pengetahuan.

dan 8. kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri. dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut. 6. 5. 3. Merancang dan menjalankan penyiasatan. Menganalisis dan mentafsirkan data. alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global 2. penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan 1. Membangunkan dan menggunakan model. seperti dalam Rajah 2. Rajah 2 11 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 Pendekatan STEM (Science. Engineering and P&p STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan Mathematics) pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Menyoal dan mengenal pasti masalah. 4. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden. harian. 7. Technology. menilai dan berkomunikasi tentang maklumat tersebut. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasional. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian. Murid boleh bekerja secara berkumpulan atau secara individu mengikut Pendekatan STEM ialah p&p yang mengaplikasikan kemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM pengetahuan. Mendapatkan maklumat.

1. istilah dan laras membantu serta menyumbang kepada bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid pembelajaran yang lebih cekap dan berkesan. insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian. semasa dan masa hadapan. mata pelajaran. tatabahasa. Sains dan Teknologi  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. Bahasa 4. Elemen-elemen dalam EMK kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi adalah seperti berikut: amalan dalam kehidupan harian.  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam p&p 2. dalam kalangan murid. (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan kemahiran manipulatif tertentu). Nilai Murni Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses p&p selain yang ditetapkan  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata dalam standard kandungan. alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai alam. aspek  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat sebutan. menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar prinsip. Kelestarian Alam Sekitar merangkumi empat perkara iaitu: (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta. Elemen-elemen ini diterapkan pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal mengamalkannya. struktur ayat. 12 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3.  Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran. konsep yang berkaitan dengan dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui p&p semua sains dan teknologi).

7. Keusahawanan keselamatan). memacu idea ke pasaran. mampu menghadapi cabaran abad ke-21. membaiki dan mempraktikkan idea. mencerna dan menjana idea atau murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang atau gabungan idea yang ada.  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong ubah suaian. jujur. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan. amanah dan bertanggungjawab serta mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk sebagai rakyat Malaysia.  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi p&p. membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan 5. 6. dipelajari. Kreativiti Dan Inovasi 8. murid menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan untuk memastikan pembangunan modal insan yang kualiti pembelajaran. meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. Patriotisme murid. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi  Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan untuk mengumpul. 13 . dan  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan (iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang rajin.  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p pelajaran. kejujuran. aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.

dapat diaplikasikan secara berkesan dan bermakna. mengamalkan pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal kewangan secara bertanggungjawab. pengiraan faedah mudah dan faedah murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif kompaun. dengan mengaplikasi pengetahuan. kemahiran dan Pendedahan kepada pengurusan kewangan dalam nilai yang diperoleh melalui elemen Penggunaan dan kehidupan sebenar adalah penting bagi menyediakan Pengeluaran Lestari. 10. Kelestarian Global seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan secara eksplisit. Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk 14 .  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Pendidikan Kewangan  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang bijak. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 9. Kewarganegaraan Global dan murid dengan pengetahuan. negara dan global. kemahiran dan nilai yang Perpaduan.  Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat tempatan.  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam p&p secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan terhadap persekitaran dalam kehidupan harian melalui tajuk-tajuk lain merentas kurikulum.

formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan terdapat dua jenis pentaksiran yang dijalankan sepanjang sebenar murid. Bagi memenuhi keperluan MPEI. menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. guru perlu merancang. mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang p&p. mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang Pentaksiran secara holistik membolehkan murid dirancang. autentik dan setempat (localised). memeriksa. dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Pentaksiran dalam bentuk Dalam melaksanakan PS. Pentaksiran Berasaskan Projek pentadbir. merekod dan melapor tahap pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran. mentadbir. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 PENTAKSIRAN SEKOLAH berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). PS perlu dilaksanakan secara holistik pelaksanaannya iaitu: berdasarkan prinsip inklusif. Pentaksiran Berasaskan Standard Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh 2. membina pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses p&p. Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada Pentaksiran dalam mata pelajaran MPEI Perniagaan melibatkan pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses pengujian. Pentaksiran berasaskan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak psikomotor dan afektif. guru. semester atau tahun. ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran Pentaksiran Berasaskan Standard murid. atau item. pengukuran dan penilaian secara holistik. dihasratkan oleh kurikulum. 1. manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang akhir suatu unit pembelajaran. penggal. Standard penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar Prestasi bagi mata pelajaran ini dibina sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan 15 .

 Kebolehan mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk Jadual 3: Jadual Tahap Penguasaan dan menghasilkan sesuatu projek. psikomotor dan afektif.  Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri Setiap tahap penguasaan ditafsirkan secara generik yang secara sistematik. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan dibina bagi mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain p&p dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. bijaksana dan dengan teknik yang betul menggambarkan pencapaian murid secara holistik seperti serta yakin diri. menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.  Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan TAHAP TAFSIRAN sesuatu projek. Standard prestasi mengandungi enam tahap penguasaan yang disusun secara hieraki dari Tujuan pentaksiran adalah untuk mentaksir penguasaan murid Tahap Penguasaan 1 yang menunjukkan pencapaian terendah dalam aspek-aspek berikut: sehingga pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Rubrik prestasi 16 . Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan 3 dan kefahaman tentang kemahiran asas dalam perniagaan. Jadual 3.  Kenal dan faham terhadap teknologi dan ekonomi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. kognitif. 1 Murid mengingat pengetahuan asas dan kemahiran dalam MPEI Perniagaan. Standard prestasi dibina berdasarkan skala yang menunjukkan tahap penguasaan murid melalui proses p&p. Standard Prestasi Murid memahami dan dapat 2 menterjemahkan pengetahuan perniagaan Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untuk yang telah dipelajari. PENGUASAAN  Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara sistematik.

lisan dan laporan. antara seorang murid dengan seorang murid yang lain. sistematik. Keempat-empat cara penilaian ini boleh digunakan untuk Murid menilai setiap hasil kajian atau situasi menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh murid sama ada 5 baharu mengikut prosedur. secara teratur oleh murid. Sebaliknya. 6 perniagaan serta dapat menyampaikan penilaian hendaklah menekankan sama ada seseorang murid maklumat menggunakan komunikasi yang telah menguasai aspek yang dinilai atau belum. amalan. amali. Mereka juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek melalui pelbagai sumber maklumat yang relevan. dijalankan hendaklah mencakupi semua standard pembelajaran Murid mampu mencipta idea yang kreatif yang telah ditetapkan. murid beroleh pengetahuan dan kemahiran semasa proses menyediakan sesuatu projek. Penilaian yang dan positif. pengetahuan. Penilaian juga berkesan secara bertatasusila dan menjadi seharusnya tidak menekankan perbandingan pencapaian contoh secara tekal. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 Murid menganalisis hasil kajian dalam Penilaian Berasaskan Projek bagi mata pelajaran ini boleh 4 perniagaan mengikut prosedur yang betul dijalankan melalui pemerhatian. Guru boleh menilai tahap penguasaan dan pencapaian murid Pentaksiran Berasaskan Projek dari segi kemahiran. Dalam MPEI Perniagaan. tekal melalui proses kerja atau hasil kerja murid. Penilaian yang dijalankan tidak dan inovatif. perlakuan. 17 . serta nilai Pentaksiran Berasaskan Projek merujuk kepada penilaian untuk dan sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan projek yang tugasan. mempunyai keupayaan membuat keputusan dalam pengurusan seharusnya menekankan konsep lulus atau gagal. dan sistematik. pembinaan atau siasatan spesifik yang dilaksanakan mereka lakukan.

sebagai tanda tempoh bahawa sesuatu persekolahan perkara itu telah merangkumi dikuasai murid. Guru boleh standard pembelajaran dan standard prestasi yang perlu melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang dicapai oleh murid yang diterangkan seperti dalam jadual 4 dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai sebagai rujukan standard semasa p&p. kemahiran dan nilai. MPEI digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan. Jadual 4: Standard Kandungan. Kandungan MPEI Perniagaan diorganisasikan dalam bentuk tajuk seperti dalam Jadual 5. Pernyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria spesifik kriteria atau umum yang tentang indikator kualiti menunjukkan perkara yang pembelajaran dan tahap-tahap murid patut pencapaian yang prestasi yang ketahui dan boleh diukur bagi perlu murid boleh lakukan setiap standard pamerkan dalam suatu kandungan. Peruntukan jam ini juga termasuk masa untuk menjalankan kerja-kerja tugasan projek STANDARD STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI MPEI Perniagaan. aspek pengetahuan. Lajur ini mengandungi cadangan aktiviti dan nota. 18 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 ORGANISASI KANDUNGAN Dalam organisasi kandungan DSKP terdapat lajur Catatan. Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Mata pelajaran MPEI Perniagaan dirancang untuk diajar dalam tempoh minimum 96 jam setahun. Standard Pembelajaran.

Kurikulum Standard MPEI Perniagaan diorganisasikan dalam Murid didedahkan dengan semua aspek dan dua tajuk iaitu Sumber Perniagaan dan Usaha Niaga. Manakala bagi domain afektif. 19 . Usaha Niaga proses dalam persediaan memula. murid melaksanakan projek dengan mengikut prosedur kerja yang betul dan beretika. Kandungan setiap tajuk disusun mengikut aras kognitif iaitu daripada aras pemikiran yang mudah kepada yang sukar. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 Jadual 5: Kandungan Mata Pelajaran MPEI Perniagaan Penerangan tajuk MPEI Perniagaan tingkatan 5 dizahirkan Tingkatan 5 Mengikut Jam seperti dalam Jadual 6.0 45 TAJUK PENERANGAN Perniagaan Tingkatan 5 4. merancang dan mengendalikan perniagaan. fizikal dan teknologi. murid didedahkan kepada aspek nilai murni semasa melaksanakan aktiviti p&p. TINGKATAN TAJUK JAM Jadual 6: Kandungan MPEI Perniagaan Sumber 3. Bagi domain psikomotor.0 Usaha Niaga 51 Tajuk ini menjelaskan pelbagai jenis sumber Sumber yang perlu diketahui dan diberi perhatian JUMLAH 96 Perniagaan oleh murid. sumber manusia. pembiayaan dan kewangan.

(vi) Pemantapan budaya profesional. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 3. (vii) Menggalakkan kreativiti dan inovasi.0 SUMBER PERNIAGAAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN KANDUNGAN Murid boleh: 3. melibatkan proses merancang. 20 .2 Menjelaskan peranan pengurusan sumber manusia Peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. (viii) Pemberian insentif yang munasabah.1. (ix) Pemberhentian pekerja.1 Menyatakan definisi pengurusan sumber manusia Sumber dalam sesebuah perniagaan.1 Pengurusan 3. Manusia Nota: 3. memimpin dan mengawal dalam: (i) Keperluan pekerja. (iii) Prestasi pasukan. mengorganisasi. (iv) Latihan peningkatan kemahiran (v) Membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. perekrutan pekerja.1. kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. (ii) Membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran.

1. 21 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN KANDUNGAN Aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan ialah dengan menyediakan: 3. dalam pembangunan perniagaan yang mampan.3 Mengaplikasikan peranan pengurusan sumber manusia (i) Penempatan pekerja dan fasiliti dalam pembangunan perniagaan yang mampan. (iii) Berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. (iv) Berpengalaman dalam industri tertentu. (vi) Struktur organisasi Kemahiran kebolehkerjaan: (i) Kelayakan yang bersesuaian. (iv) Penghargaan dan hukuman. (ii) Berpengalaman.4 Menganalisis aspek pengelolaan sumber manusia (iii) Sistem penggajian.1. yang berkaitan. (ii) Standard prosedur operasi tugas 3. (v) Penyelesaian masalah. (v) Keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan/jabatan.

Membuat analisis terhadap penggajian berpandukan struktur organisasi yang kesesuaian kemahiran dengan jawatan dibina. Cadangan aktiviti: 3.1.  Kajian terhadap profil pekerja dalam sebuah organisasi keuntungan atau bukan keuntungan.1.  Membuat koleksi dokumen pengambilan pekerja yang digunakan dalam organisasi yang dipilih dan menganalisis untuk menghasilkan satu laporan. 22 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN KANDUNGAN 3. Menyenaraikan keperluan kemahiran dan kelulusan untuk jawatan 3.7 Mencadangkan idea baharu bagi satu sistem yang diiklankan.6 Mencipta satu struktur organisasi dalam sebuah  Murid mengumpul keratan akhbar tentang perniagaan.1. yang diiklankan serta gaji yang ditawarkan. iklan pekerjaan.5 Menilai hubungkait antara kemahiran kebolehkerjaan yang perlu dimiliki pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan.  Mengumpulkan keratan akhbar mengenai iklan jawatan kosong.

KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD PRESTASI TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 1 Menyatakan definisi pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. 23 . 6 Merangka struktur organisasi dan menghuraikan deskripsi tugas setiap jawatan dalam sebuah perniagaan. 5 Menilai kemahiran yang perlu dikuasai oleh individu dengan keperluan pengurusan sumber manusia bagi sesebuah perniagaan. 4 Menganalisis keperluan sumber manusia dari segi kepentingan dan kesannya kepada sesebuah perniagaan. 2 Menghuraikan peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan: 3 Mengaplikasikan peranan pengurusan sumber manusia yang berkesan untuk meningkatkan prestasi sesebuah perniagaan.

2.1 Menjelaskan tujuan mengurus sumber fizikal yang Sumber fizikal ialah: diperlukan dalam operasi sesuatu perniagaan. (v) Bahan mentah.2. 3. dan (ii) Penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Pengurusan sumber fizikal meliputi: (i) Perlindungan insurans dan keselamatan. (i) Bangunan dan kemudahan.2 Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi 3. (vi) Produk siap. (ii) Lesen perisian. 3. yang diperlukan dalam operasi sesuatu perniagaan. (iv) Stok.lukisan. (iii) Kemahiran dan pengalaman 24 .3 Menjelaskan tujuan mengurus sumber teknologi yang Sumber teknologi ialah: diperlukan dalam operasi sesuatu perniagaan (i) Harta intelek (reka bentuk. (ii) Kilang dan mesin. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh: Nota: 3.2 Menghuraikan prosedur mengurus sumber fizikal (iii) Peralatan TMK. muzik dan video).2.

2. 3. 3. internet atau media lain.6 Membandingkan kesan pengurusan sumber fizikal dan teknologi dalam mempertingkatkan kecekapan sesebuah organisasi perniagaan.5 Mengaplikasikan pengetahuan pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi dalam satu perniagaan yang mampan. 3.  Kenal pasti sumber fizikal dan teknologi daripada akhbar.2. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3. Perbandingan pengurusan sumber fizikal dan teknologi dalam sesebuah organisasi perniagaan.2.7 Membuat rumusan perkaitan di antara pengurusan sumber fizikal dan teknologi dalam Cadangan aktiviti: mempertingkatkan kecekapan sesebuah organisasi perniagaan. 25 .2.4 Menghuraikan prosedur mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesuatu perniagaan Pengurusan sumber teknologi ialah paten dan hak cipta terpelihara.

 Membuat perbandingan dari aspek pengurusan sumber fizikal dan teknologi di antara satu perniagaan berasaskan produk dengan perniagaan berasaskan perkhidmatan. 26 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN  Membuat kajian mengenai prosedur yang betul dalam mengurus sumber fizikal dan teknologi.

Mencadangkan idea baharu/kreatif dalam pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi untuk 6 meningkatkan daya saing sesebuah perniagaan. 4 Menganalisis maklumat sumber fizikal dan sumber teknologi yang ada untuk meningkatkan prestasi sesebuah perniagaan. 27 . 5 Menghubungkaitkan keupayaan sumber fizikal dan sumber teknologi yang ada untuk meningkatkan kecekapan sesebuah perniagaan. 3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi dalam sesebuah perniagaan. 2 Menjelaskan tujuan pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi sesebuah perniagaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Menyatakan tujuan pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi sesebuah perniagaan.

(iv) Pemfaktoran. atau gadaian/Ar-Rahnu. 3.3 Menyelesaikan keperluan pembiayaan bagi sesebuah perniagaan.2 Menghuraikan jenis pembiayaan dalaman dan luaran Skop sumber pembiayaan dalaman: yang sesuai untuk sesebuah perniagaan.3. 28 . (i) Simpanan peribadi.3.3. 3. dan (ii) Modal daripada keuntungan (rizab). KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh: 3.3. (iii) Pajakan. (vi) Overdraf. (i) Modal permulaan.1 Mengenal pasti sumber pembiayaan untuk sesebuah Perniagaan perniagaan. Skop sumber pembiayaan luaran: a) Jenis pembiayaan daripada bank/institusi kewangan: 3.3. Nota: 3.3 Sumber Pembiayaan 3.4 Membandingkan kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. (vii) Pinjaman perniagaan. (ii) Sewa beli.5 Menghuraikan prosedur mendapatkan sumber (v) Syer. 3. pembiayaan untuk sesebuah perniagaan.3.6 Membuat justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai digunakan untuk memulakan sesebuah perniagaan.

dan (iii) Geran penyelidikan dan pembangunan. Mengkaji keperluan pembiayaan yang perlu disediakan untuk sesebuah perniagaan. Membentang dan melaporkan hasil dapatan. Cadangan aktiviti: 1. Mengumpul maklumat tentang jenis sumber pembiayaan dari sumber pembiayaan luaran. Menghasilkan laporan secara grafik atau bertulis. 2. Membandingkan jenis sumber pembiayaan dengan keperluannya dalam sesebuah perniagaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN b) Agensi Kerajaan: (i) Bantuan modal. 29 . (ii) Jaminan kredit.

4 Menganalisis jenis pembiayaan yang sesuai untuk memulakan sesebuah perniagaan. 5 Menyediakan kertas cadangan bagi mendapatkan sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Menyatakan sumber pembiayaan dalaman dan luaran untuk sesebuah perniagaan. Menerangkan kekuatan dan kelemahan sumber pembiayaan dalaman dan luaran untuk sesebuah 2 perniagaan. 6 Menilai pembiayaan yang optimum diperlukan untuk mengoperasikan sesebuah perniagaan. 30 . Mengaplikasikan kaedah untuk mendapatkan sumber pembiayaan dalaman dan luaran untuk 3 sesebuah perniagaan.

3 Menghuraikan pihak-pihak yang berkepentingan (i) Belanjawan kos. (b) Aset semasa.1 Menjelaskan definisi penyata kewangan. kewangan: 3. Perniagaan Nota: (Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira) 3. (iii) Kos berubah. (c) Liabiliti semasa. (ii) Kos tetap.2 Mengenal pasti setiap butiran dalam penyata Butiran dalam penyata kewangan. (d) Liabiliti bukan semasa (e) Ekuiti pemilik 31 . (ii)Penyata Kunci Kira-Kira: (a) Aset bukan semasa. (d) Belanja-belanja lain.4. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh: 3. (i)Penyata pendapatan: (a) Hasil jualan (b) Kos Jualan (c) Hasil-hasil lain.4.4 Penyata Kewangan 3. kepada penyata kewangan sesebuah perniagaan.4.

(c) Jumlah hasil hanya cukup untuk menampung jumlah kos. (b) Meningkatkan jumlah keuntungan.4 Menganalisis kegunaan penyata kewangan terhadap Kegunaan Penyata Kewangan: operasi kewangan sesebuah perniagaan. (i) Penyata Pendapatan: (a) Mengukur prestasi perniagaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN (i)Titik Pulang Modal ialah: (a) Satu tahap kuantiti pengeluaran apabila jumlah hasil jualan sama dengan jumlah kos. 3. 32 . (b) Kuantiti pengeluaran tidak memberi sebarang untung atau rugi.4. (ii) Lembaran Imbangan (Kunci Kira-Kira): (a) Meningkatkan untung bersih (b) Penilaian perniagaan.

5 Mentafsir penyata kewangan menggunakan Nisbah Skop Nisbah Asas: Asas. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3. a) Analisis Nisbah Untung: Mengukur kadar untung/pulangan yang diperoleh: % untung tokokan % margin untung kasar % margin untung bersih % pulangan atas modal 33 .4.

mengendalikan stok: nisbah berdasarkan penyata kewangan yang diberi.6 Membuat justifikasi terhadap kedudukan kewangan pihak pengurusan sesebuah organisasi berdasarkan peratus nisbah. Pusing Ganti Stok Pusing Ganti Aset 34 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN b) Analisis Nisbah Kecairan: Mengukur kemampuan membayar hutang jangka pendek: nisbah semasa c) Analisis Nisbah Kecekapan Menentukan kecekapan 3.4.

 Membuat rumusan terhadap prestasi sesebuah perniagaan berdasarkan nisbah untung. nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Cadangan aktiviti:  Kajian kes: (i) Menganalisis maklumat berkaitan kos dan belanjawan sesebuah perniagaan.  Mengkaji setiap elemen penting dalam penyata kewangan. (ii) Mentafsir maklumat yang telah dikumpulkan dari kajian kes.  Mentafsir maklumat kewangan yang terdapat pada penyata kewangan. 35 .

Mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan terhadap operasi sesebuah perniagaan berpandukan 6 analisis nisbah asas. 3 Mengaplikasikan kemahiran mentafsir penyata kewangan dalam menilai prestasi sesebuah perniagaan 4 Menganalisis kegunaan tafsiran penyata kewangan kepada pihak yang berkepentingan. 2 Menghuraikan tujuan dan kegunaan penyata kewangan dalam sesebuah perniagaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Menyatakan definisi penyata kewangan. 36 . 5 Menilai prestasi sesebuah perniagaan berpandukan kepada penyata kewangan dan analisis nisbah asas.

37 . kekuatan Skop ciri-ciri keperibadian seorang diri dan kelebihan menjadi seorang usahawan. (ii) Kreatif dan inovatif. (xi) Semangat sepasukan. (x) Berani untuk gagal. (v) Berinisiatif dan bertanggungjawab. (xiii) Fleksibel. (xii) Berdikari. (ix) Kebolehan menentukan visi dan misi.1 Menjelaskan ciri-ciri keperibadian. (viii) Berfikiran positif untuk berjaya.1. (iv) Yakin diri dan optimistik.0 USAHA NIAGA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh: Nota: 4. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 4. (vi) Komitmen yang tinggi. usahawan: (i) Berani mengambil risiko.1 Persediaan Menjadi Usahawan 4. (iii) Tabah. (vii) Pandai mengambil peluang.

4. (ii) Fokus tenaga dan tumpuan. (iii) Perhubungan baik dengan pasangan.1. (vii) Bantuan profesional. (iii) Lokasi sesuai (iv) Stok. place. (v) Latihan. (iv) Keupayaan membina jenama. price. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Skop kekuatan diri: (i) Kemahiran pembangunan karektor diri. (v) Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. (vi) Pemasaran (4 P-product. promotion). 38 .2 Menghuraikan faktor penyumbang untuk Skop faktor penyumbang untuk memulakan memulakan perniagaan. perniagaan: (i) Modal. (ii) Kemahiran.

 Mengkaji petikan kes berkaitan seorang usahawan dan membentang faktor penyumbang kepada kejayaan perniagaannya. (i) Objektif peribadi. 39 .3 Menerangkan kelebihan berniaga sebagai Kelebihan menjalankan perniagaan: satu peluang kerjaya. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.1. Murid dapat merumus dan melaporkan hasil temu bual. (ii) Objektif perniagaan.  Menemu bual tokoh perniagaan atau usahawan tempatan untuk mengenal pasti ciri-ciri keusahawanan dan faktor penyumbang kepada perniagaan beliau. Cadangan aktiviti:  Melengkapkan borang inventori diri untuk mengenal pasti kecenderungan dan potensi diri. Murid dapat merumuskan kekuatan dan potensi diri masing- masing. (iii) Keberuntungan perniagaan.

KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN  Mengumpul maklumat berkaitan dengan persediaan diri bagi memulakan perniagaan daripada pelbagai sumber. membuat perbincangan kumpulan dan membentangkan hasil dapatan perbincangan. 40 .

4 Menganalisis satu profil usahawan berkaitan aspek persediaan untuk memulakan perniagaan. 6 Memberi justifikasi bagi memulakan perniagaan berdasarkan keadaan semasa. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD PRESTASI TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN Menyatakan ciri-ciri keperibadian. 41 . faktor penyumbang dan kelebihan menjadi seorang usahawan dengan keterangan mendalam. 2 Menghuraikan ciri-ciri keperibadian. kekuatan diri. kekuatan diri. kekuatan diri dan kelebihan menjadi usahawan sebagai persediaan yang perlu dilakukan sebelum memulakan perniagaan. 3 Menghubungkaitkan ciri-ciri peribadi. 5 Menilai kejayaan seseorang usahawan melalui aspek persediaannya memulakan perniagaan. faktor penyumbang dan kelebihan menjadi seorang 1 usahawan.

4 Menganalisis tanggungjawab yang perlu Usahawan bertanggungjawab untuk: dipatuhi oleh usahawan setelah memperoleh (i) Mempamerkan sijil. (v) Mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan.  Akta penubuhan (iii) Akta Syarikat 1965.2. (i) Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. sijil pendaftaran perniagaan. (ii) Mempamerkan papan tanda perniagaan.3 Menganalisis prosedur penubuhan setiap Skop penubuhan: pemilikan perniagaan sehingga memperoleh (i) Milikan Tunggal. 4.1 Mengenal pasti akta-akta berkaitan penubuhan Akta penubuhan perniagaan: Perniagaan: perniagaan. (iii) Nama dan nombor pendaftaran perniagaan tertera pada dokumen rasmi perniagaan.2. 42 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh: Nota: 4. (ii) Perkongsian. Sijil Pendaftaran Perniagaan.2 Persediaan Memulakan 4. (iii) Syarikat Berhad. 4.2. (iv) Memperbaharui sijil perniagaan.2 Melaporkan peraturan dan kesan yang 2012. (ii) Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 4. mempengaruhi persediaan memulakan perniagaan perniagaan berdasarkan akta-akta di atas.2.

6 Melakukan simulasi penyediaan dan (iv) Rekod kos operasi (kos selain penyimpanan dokumen perniagaan yang daripada kos pembelian).penyata perniagaan. 4. (ii) Rekod pembelian. 4.7 Menyediakan penyata aliran tunai yang mudah berasaskan dokumen perniagaan yang dirancang.2.5 Menyatakan dokumen perniagaan yang perlu Skop dokumen perniagaan: disimpan dengan lengkap dalam sesebuah (i) Rekod transaksi bank . 43 . (iii) Rekod jualan. (v) Rekod ambilan dan modal.2. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN (vi) Menamatkan pendaftaran perniagaan apabila perlu. bank.  Dokumen Perniagaan 4.2. dirancang.

44 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.8 Menyatakan definisi pemasaran dan jualan Skop aspek pemasaran dan jualan  Pemasaran dan Jualan 1. (d) Harga produk/perkhidmatan berbanding pesaing. (b) Ciri-ciri dan pakej sokongan perkhidmatan yang ditawarkan. (c) Diskaun. Produk/Perkhidmatan: 4. 2. Tempat dipasarkan: (a) Tempat dan cara produk/perkhidmatan ditawarkan.2.2. (b) Menjadikan produk/perkhidmatan lebih dekat dengan pelanggan berbanding produk/perkhidmatan pesaing. perkhidmatan. 3. Harga: (a) Pelanggan bersifat sensitif kepada harga produk/perkhidmatan.9 Menghuraikan persediaan untuk menjalankan (a) Ciri-ciri dan bentuk fizikal produk aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan yang ditawarkan. (b) Nilai produk/perkhidmatan kepada pembeli. (c) Harga produk atau perkhidmatan (d) Keistimewaan produk atau perkhidmatan berbanding produk pesaing.

45 .  Melaporkan langkah-langkah utama penubuhan sebuah perniagaan. Cadangan aktiviti:  Menganalisis akta-akta penubuhan perniagaan dan menyediakan rumusan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.Mengaplikasikan peraturan penubuhan perniagaan dalam mendaftar satu perniagaan.  Menyedia dan membentangkan rancangan pemasaran bagi suatu produk/perkhidmatan.  Simulasi . Promosi: (a) Tempat dan waktu yang sesuai promosi diadakan (b) Bentuk promosi yang sesuai untuk produk/perkhidmatan (c) Isu yang boleh dijangka untuk memulakan promosi (d) Kaedah promosi berbanding pesaing.

KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN  Pembelajaran Berasaskan Inkuiri: murid menyenaraikan aspek pemasaran yang dapat difikirkan.  Menyediakan unjuran 3 tahun penyata aliran tunai 46 .

Menghuraikan tanggungjawab pemilik mendaftarkan perniagaan. 2 ii. i. Menghubungkaitkan dapatan penyata pendapatan dan penyata kunci kira-kira dengan prestasi operasi 4 perniagaan yang disediakan. Mencadangkan penambahbaikan terhadap aspek-aspek pemasaran dan jualan dalam sesebuah perniagaan terkenal. ii. iii. ii. Menghasilkan senarai kesalahan yang sering dilakukan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. iii. iii. i. i. i. Mereka satu carta alir proses penubuhan syarikat. Mencadangkan penambahbaikan terhadap prestasi operasi perniagaan yang disediakan. iii. Menjelaskan kepentingan setiap dokumen perniagaan. Menganalisis kesalahan berkaitan penubuhan syarikat yang dialami oleh sebuah perniagaan. 5 ii. i. 47 . Membuat rumusan mengenai strategi pemasaran dan jualan untuk memulakan sesebuah perniagaan. Menyediakan laporan kajian berkaitan aspek-aspek perundangan dan peraturan. Menyenaraikan aspek-aspek pemasaran dan jualan. Mencerakinkan aspek-aspek pemasaran dan jualan dalam sesebuah perniagaan terkenal. iii. Mengenal pasti dokumen perniagaan dalam sesebuah perniagaan. Menyediakan unjuran penyata aliran tunai untuk 3 tahun ke hadapan. Menyatakan akta-akta yang terlibat dalam penubuhan perniagaan. Mengaplikasikan aspek-aspek pemasaran dan jualan dalam sesebuah perniagaan. Menggunakan semua dokumen perniagaan yang disediakan untuk menghasilkan satu penyata 3 pendapatan dan penyata kunci kira-kira. 1 ii. ii. pendokumentasian 6 serta pemasaran dan jualan sebelum memulakan perniagaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD PRESTASI TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN i.

3. Perniagaan Nota: 4. (ii) Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak. (iii) Menganggar keperluan sumber perniagaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh: 4.3.2 Menjelaskan kepentingan menyediakan Kepentingan menyediakan Rancangan rancangan perniagaan. (v) Menjangka risiko dan masalah yang mungkin timbul semasa melaksanakan projek perniagaan tersebut. (iv) Meyakinkan pihak pelabur/bank. 48 .1 Menyatakan definisi rancangan perniagaan. Perniagaan: (i) Memberi peluang kepada usahawan menilai projek yang dirancang dengan teliti.3 Merancang Pengendalian 4.

4. (iii) Latar belakang perniagaan. (v) Ledudukan tapak projek. (vi) Objektif projek (vii) Rancangan pentadbiran (viii) Rancangan operasi (ix) Rancangan pemasaran (x) Rancangan kewangan (xi) Penutup (xii) Lampiran (dokumen sokongan) Cadangan aktiviti:  Menyedia dan membentangkan rancangan perniagaan mengikut format yang ditentukan.4 Menyediakan satu rancangan perniagaan.  Menjalankan aktiviti jualan secara bergerai atau kiosk seperti yang dirancang dan menyediakan laporan aktiviti perniagaan tersebut berpandukan format yang ditentukan. Format rancangan perniagaan: (i) Pengenalan dan ringkasan eksekutif.3.3 Menghuraikan format rancangan perniagaan. (ii) Tujuan rancangan perniagaan/kertas kerja. 49 . (iv) Latar belakang ahli kongsi.3. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.

KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 STANDARD PRESTASI TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 1 Menyatakan definisi rancangan perniagaan. 3 Mengaplikasikan format rancangan perniagaan dalam sebuah perniagaan yang dipilih. 6 Membuat ramalan kejayaan projek perniagaan berdasarkan rancangan perniagaan yang dihasilkan. 5 Melengkapkan elemen dalam rancangan perniagaan berdasarkan format yang disediakan mengikut situasi tertentu. 4 Menganalisis satu dokumen rancangan perniagaan yang lengkap berdasarkan jenis perniagaan yang dipilih. 50 . 2 Menghuraikan kepentingan rancangan perniagaan.

Seri Kembangan. Klang. Md. Selangor 9. Jalan Foss. Zaitun binti Hussin SMK Perempuan Pudu. Khir Johari bin Mohd Ali Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 Panel Penggubal 1. Noryati binti Ahmad Universiti Teknologi Mara (UiTM)Shah Alam 4. Bandar Enstek 5. Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum 3. Prof. Kajang. Kopisan Baru. Haji Jalun SMK Idris Shah. Madya Dr. Zaini binti Jamil SMK Taman Jasmin 2. Mohd Solahuddin bin Harun SMK Seri Bintang Selatan. Pekan Meru. Normala binti Hashim Bahagian Pembangunan Kurikulum 2. Rosly bin Md. Kuala Lumpur 8. Abdul Rahman bin Haji Hamzah SMK Meru. Selangor 6. Lestari Perdana. Kuala Lumpur 10. Wan Hairulnisha binti Wan Hassan SMK Taman Desaminium. Hajah Zakiah bt. 31600 Gopeng. Perak 7. Selangor 51 . Taman Shamelin Perkasa.

Dr. A’azmi bin Shahri . Ketua Sektor Haji Naza Idris bin Saadon . Ketua Sektor Mohamed Zaki bin Abd. Shanmugam a/l Thangavelu Teknik. Ketua Sektor Dr. Ketua Sektor 52 . Ng Soo Boon . Timbalan Pengarah Penasihat Editorial Dr. Rusilawati binti Othman . Nor Aisyah binti Buang Universiti Kebangsaan Malaysia Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan T. Pengarah Shamsuri bin Sujak . Ketua Sektor Zaidah binti Mohd. Jalil . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 Turut Menyumbang Prof. Bandar Enstek Penasihat Dr. Sariah binti Abd. Ketua Sektor Mohd Faudzan bin Hamzah . Ketua Sektor Mohamad Salim bin Taufix Rashidi . Yusof . Ghani . Timbalan Pengarah Datin Dr. Ketua Sektor Hajah Chetrilah binti Othman .

KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 5 53 .