123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
APARE DE LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 1995
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Anatol
BASARAB:
“DACÃ
AI RÃMAS
FÃRÃ NICI UN BAN,
CAUTÃ
SÃPTÃMÂNAL CULTURAL, SOCIAL-POLITIC ªI ECONOMIC
PRIN BUZUNARELE
ÎN LIMBA ROMÂNÃ HAINELOR
Anul 22. Nr. 31 (1.115) Vineri, 11 august 2017 Difuzare prin abonament DE IARNÔ.

Caleidoscop informativ Jubileu
DIN ISTORIA UNEI SÃRBÃTORI
La 7 august 1940 s-au împlinit 77 de ani de la
?
TOT MAI FERMECÃTOARE
ªI MAI SEDUCÃTOARE
formarea regiunii Cernãuþi în componenþa RSS
Ucrainene. Amintim cã regiunea a fost formatã din
teritorii ale Bucovinei istorice, Vechiului Regat ºi
fostului judeþ Hotin al Basarabiei în rezultatul
odiosului Pact Ribbentrop-Molotov.
Festivitãþile au avut loc chiar în Sala Sinodalã în
L a 7 august, îndrãgita interpretã
Sofia Rotaru a împlinit 70 de
ani. Artista a ales sã sãrbãtoreascã
moartea soþului sãu, Anatoli Evdo-
kimenko, artista ºi-a sãrbãtorit ziua de
naºtere doar în sânul familiei.
care s-a votat Unirea de la 1918. evenimentul, alãturi de fecior ºi nepoþi, „Privighetoarea din Bucovina” are în
PROBLEME MAI IMPORTANTE într-o zonã turisticã de lux din nordul repertoriu peste 400 de cântece care au
Dacã tot nu pot rezolva problemele din þarã ºi insulei italiene Sardinia. încântat generaþii de admiratori. În cei
din teritorii, deputaþii ucraineni se apucã de probleme Sofia Rotaru s-a nãscut într-o peste 40 de ani de activitate scenicã
mai majore. Bunãoarã, un ales al poporului în Rada familie cu ºase copii în satul Marºinþi, imaginea artistei este absolut ferme-
Supremã (român, de alfel) l-a rugat pe ºeful regiunea Cernãuþi. A absolvit Institutul cãtoare. A devenit „Artistã a poporului” în
securitãþii statului sã-i interzicã Preºedintelui de Arte „Gavriil Muzicescu” din Ucraina ºi în Republica Moldova. În 1986
Moldovei Igor Dodon intrarea în Ucraina. Chiºinãu la începutul anilor 70. Dupã i-a fost conferit titlul de „Artist al Poporului”
Deputatul ºtie ce vrea, doar a absolvit Institutul lansarea primului album, a devenit în URSS. În anul 2000 a fost desemnatã
pedagogic “T. ªevcenko” din Tiraspol. una dintre cele mai cunoscute artiste „Cântãreaþa secolului XX” în Rusia.
din URSS. Vacanþa Sofiei Rotaru, alãturi de fiul,
AU RÃMAS FÃRÃ CONDUCTÃ Cu prilejul zilei da naºtere a nora ºi nepoþii sãi, a continuat. În acest
În regiunea Cernãuþi, lângã Novodnestrovsk, a interpretei a fost organizatã o an, familia vedetei a ajuns cu un avion
fost reþinut un camion încãrcat cu niºte canistre petrecere, la care au participat colegi privat pe Corsica – una dintre cele 26
mari de plastic goale. În timpul cercetãrilor s-a de breaslã, dar ºi foºti oficiali de regiuni ale Franþei, situatã pe o
stabilit cã peste graniþa ucraineano-moldoveneascã guvernamentali din mai multe state, insulã omonimã, în Marea Mediteranã.
a fost construitã o conductã lungã de 300 de metri care au venit în Italia sã-i doreascã Corsica este numitã, de cãtre francezi,
prin care urma sã treacã spirt de contrabandã. artistei „La mulþi ani”. În ajun, drept „insula frumuseþii”, fiind
Acum contrabandiºtii au rãmas fãrã conductã, Sofia Rotaru ºi-a marcat ziua apreciatã ºi pentru calitatea de
iar amatorii de bãuturã fãrã spirt. de naºtere printr-un  concert cea mai muntoasã insulã din
MAI GREU DECÂT PE FRONT aniversar organizat la Baku. Mediteranã.
Anul acesta la oficiile de forþã de muncã din Pe scenã au ieºit artiºti din În pauzele dintre cãlãtoriile pe
regiunea Cernãuþi s-au adresat 881 de combatanþi diferite generaþii, care au mare, nepoata artistei se retrage
întorºi de la OAT, dar numai 105 persoane au fost interpretat melodii cântate de-a de grup, unde participã la mici
angajate. Pe unii nu-i aranjeazã salariile, alþii nu-s lungul anilor de Sofia Rotaru. ºedinþe foto, rezultatele cãreia le
buni de nimic. Doar 24% au studii superioare, 30% Acum cinci ani, Sofia împãrtãºeºte pe pagina sa de
– studii medii speciale, restul – ºcoala medie. Rotaru ºi-a sãrbãtorit ziua de Instagram, unde se bucurã de
Pentru majoritatea eroilor viaþa paºnicã este mult naºtere la Toscana, deºi în aprecierea a peste 25 de mii de
mai grea decât cea de pe front. mod tradiþional artista preferã internauþi. Fotografi, în aceste
sã marcheze la vila din Ialta. momente, sunt fie fratele sãu, fie
NU SE LASà ATRAªI CU NIMIC Potrivit unei tradiþii, în aceastã mama – cea care o însoþeºte la
Deºi profesiile muncitoreºti sunt bine plãtite în zi, artista cocea pateuri cu fiecare eveniment de modã unde
regiunea Cernãuþi, deficitul de braþe de muncã nu care îi servea pe toþi admi- este invitatã sã participe. Cu o
scade. Angajatorii oferã salarii de 13,5 mii de grivne ratorii care veneau s-o felicite. astfel de geneticã, Sofia junioara
pentru frezori, peste 11,5 mii de grivne pentru sudorii Sofia Rotaru nu preferã sãr- promite sã atingã culmi înalte din
electrici ºi lãcãtuºi, însã aceºtia nu se prea grãbesc bãtori zgomotoase. Dupã industria modei.
sã ocupe locurile de muncã vacante.
Cei mai calificaþi apucã drumul strãinãtãþii, unde Rabdã, omule, ºi taci!
sunt plãtiþi mult mai bine ºi în valutã.
ªAPTE DE LA ACEEAªI MAMÃ
ªapte copii minori din aceeaºi familie au fost STRANIERII VIN ªI PLEACÃ...
O
aduºi la centrul de plasament din Cernãuþi. Copiii ºtire de ultimã orã: salariul ºefului Agenþiei de nu a renunþat la cea polonã, deºi legile Ucrainei nu prevãd
erau plini de pãduchi, se scãrpinau pânã la sânge, stat a drumurilor auto “Ukravtodor” Slavomir dubla cetãþenie. În fine, polonezul s-a aranjat bine, ceea
o fetiþã chiar a trebuit sã fie spitalizatã. Bieþii copii Novak a fost majorat cu 900% faþã de suma la care s-a ce nu se poate spune ºi despre drumurile pe care s-a
au fost culeºi de pe stradã noaptea de patrulele de convenit atunci când a fost angajat. Ministerul ucrainean angajat sã le repare ºi sã le întreþinã.
poliþie ºi duºi la centrul de plasament. al infrastructurii explicã din ce consã aceastã majorare: De la Maidan încoace conducerea de vârf a þãrii
Dupã ce au fost spãlaþi ºi hrãniþi, copiii au început 300% adaos la salariul funcþiei; 300% pentru munca de adunat la troacã zeci de veniþi de pe aiurea – din
sã scânceascã dupã mama lor. mare rãspundere ºi încã 300% sub formã de premii. Georgia, Þãrile Baltice, Polonia ºi chiar din SUA, care
ÎN UCRAINA NU E CA ÎN SUA Aºa cã în prezent salariul lui întrece 700 de mii de grivne! “ºi-au fãcut treaba” cum au putut ºi s-au împrãºtiat
Numai într-o singurã lun㠖 iulie în Ucraina au Presa ucraineanã aminteºte cã pânã la numirea sa care ºi încotro. Lor le-au fost încredinþate poziþii-cheie
fost înregistrate 7 cazuri de aplicare a forþei fizice în aceastã funcþie Novak a fost ministru al transporturilor în economia þãrii, care o duce tot mai prost ºi mai prost.
împotriva jurnaliºtilor. Uniunea Naþionalã a în Polonia, cu un salariu modest de 3.000 de dolari. În ªi poate n-ar fi de nasul nostru sã-i atingem, dacã
Jurnaliºtior din Ucraina menþioneazã c㠓într-o þarã noiembrie 2013 el a fost nevoit sã demisioneze dupã ar fi plãtiþi din buzunarul oligarhatului. Dar salariile lor
atât de mare, ca SUA, de la începutul anului au ce s-a descoperit cã în declaraþia sa de avere “a uitat” grase sunt plãtite din sudoarea celor mulþi ºi sãraci,
avut loc doar 11 asemenea cazuri”. sã includã un ceasornic de mânã Ulisse Nardin în valoare care pentru câþiva zloþi se spetesc vara pe plantaþiile de
Þara-i micã, dar isprãvile sunt mari. Cum sã nu de 5,5 mii de dolari. Într-un interviu la radiodifuziunea cãpºuni din aceeaºi Polonie, de exemplu.
te mândreºti cu ele?! polonã el s-a lãudat cã are cetãþenie ucraineanã, dar (T. A.).
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
LA IZVOARE
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Înaintaºii noºtri
Octavian VORONCA,
membru al Prezidiului Societãþii pentru Cultura Româneascã
„Mihai Eminescu” în regiunea Cernãuþi

OCTAVIAN NANDRIª – ILUSTRU OM DE ªTIINÞà ÎN CULTURA ROMÂNÃ
(30 de ani de la moarte)
N u existã localitate în nordul
Bucovinei care sã nu fi avut
scriitori, profesori, învãþãtori, artiºti,
Cernãuþi. Licenþa în
filologie românã ºi-a
luat-o la profesorul
Paris ºi Lyon. S-a
consacrat studiilor ºi
cercetãrilor în do-
european. Fãrã discuþie, meritã ca cele
mai bune lucrãri ºtiinþifice ºi pedagogice
ale lui Octavian Nandriº sã fie reeditate
ziariºti, ingineri, agricultori, clerici, Alecu Popovici, iar cea meniile istoriei limbii, ºi traduse în limba românã, mai ales
medici, funcþionari etc. În aceastã în filologie francezã la foneticii, gramaticii lucrarea „La parler de Mahala (pho-
privinþã s-a remarcat în mod deosebit profesorul Ilie Bacin- istorice, morfologiei, netique et morphologie)”, lucrare ce
comuna Mahala – strãveche vatrã schi. A urmat cursuri de lexicologiei. Distins reflectã graiul mãhãlean ºi care a fost
româneascã din stânga Prutului, care a specializare la Institutul savant de talie euro- publicatã în 1952. În afarã de acest
dat spiritualitãþii româneºti o serie de Foneticã Experi- peanã, Octavian Nan- studiu, savantul Octavian Nandriº este
întreagã de oameni de seamã. Printre mentalã a ªcolii de driº a lãsat studii ºi o personalitate exemplarã pentru
ei îl putem numi ºi pe Octavian Nandriº, Înalte Studii Practice documentate de fone- tineretul nostru de azi, inclusiv pentru
profesor universitar, lingvist ºi filolog, din Paris, iar doctoratul ticã ºi lexicologie copiii din comuna Mahala, prin iubirea
cunoscut nu numai în Bucovina, ci ºi în ºi l-a luat la Sorbona cu românã ºi romanicã, de þarã ºi neam, prin slujirea adevãrului
Europa. o lucrare în care trata a adus contribuþii ºi valorilor naþionale româneºti.
Octavian Nandriº a vãzut lumina zilei diftongurile, triftongurile esenþiale la cerce- În prezent în comuna Mahala se
în comuna Mahala din fostul judeþ ºi cadriftongurile (lu- tarea elementului au- organizeazã diverse acþiuni de come-
Cernãuþi, la 14 aprilie 1914. Pãrinþii sãi crare principalã), pre- tohton în limba ro- morare ºi culturale pentru cinstirea
au fost Vasile (învãþãtor) ºi Elena cum ºi cu o tezã privind mânã. S-a stins din personalitãþilor, care au proslãvit plaiul
Nandriº. Clasele primare le-a absolvit în stilistica cântecului popular românesc viaþã la 13 august 1987 la Strasbourg. natal. Eu aº propune ca la o sesiune a
comuna natalã, iar cele liceale le-a (în 1948). A debutat cu eseuri literare în Despre el s-a ascris ca despre un mare Consiliului local Mahala deputaþii sã
obþinut la Cernãuþi. În perioada 1930- revista „Suceava” în 1938. S-a stabilit avant lingvist, care ocupã un loc de prima adopte o hotãrâre prin care cãminul
1935 a studiat în cadrul Facultãþii de cu traiul în Franþa ºi a devenit cola- mãrime în cultura românã, ca despre un cultural din comunã sã poarte numele
Litere ºi Filozofie a Universitãþii din borator permanent al multor publicaþii din mare savant în spaþiul românesc ºi cel ilustrului savant Octavian Nandriº.

Aventura fotografiei
Doina BOJESCU
DOAMNA MAIOREASÃ,
SAU JEANNE D’ARC DE LA ZALIªCIKI
Î n prezent, frumosul palat din
Zaliºciki este trist ºi pustiu ºi are
nevoie de restaurare. Se zice cã aici au
cãlãtorie prin Galiþia ºi Bucovina. ªi, A ieºit, a apucat sabia unui soldat, a urcat cãlare pe
respectiv, sã viziteze ºi orãºelul cal ºi a pornit în întâmpinrea trupelor ruseºti. Austriecii,
Zaliºciki. El a plãtit bani grei unei vãzând aceastã femeie curajoascã, s-au oprit din
trãit cândva conþi ºi baroni. Înuºi împãratul cameriste a împãratului de la Viena, retragere ºi, urmându-i exemplul, i-au alungat pe ruº
austriac s-a simþit în aceºti pereþi ca care ºtia locaþia exactã a obiectelor din Zaliºciki. Auzind despre acest act de curaj,
acasã. Acest palat vechi, cu un parc în una dintre camerele preferate din împãratul austriac a decorat-o pe Stella cu un ordin,
minunat de pomi bãtrâni, aduºi odinioarã palatul împãratului. ªi astfel evreul a la Viena. Aceastã doamnã neînfricatã a repetat fapta
de peste hotare ºi sãdiþi aici cu multã recurs la un ºiretlic. El a amenajat la curajosaei Jeanne d’Arc, care i-a alungat pe englezi
dragoste, are o istorie foarte interesantã. conacul sãu o camerã identicã cu de lângã Orlean. Presa austriacã ºi polonã de atunci
Conacul cu douã etaje a vãzut multe la timpul sãu. În cea din palat. În timpul cãlãtoriei împãratului prin a scris mult despre Stella, numind-o Jeanne d’Arc de
epoca sovieticã el era o simplã casã de odihnã, apoi a Bucovina, Brunicki s-a strãduit ca acesta sã doarmã la Zaliºciki.
fost transformat în spital. În prezent este proprietate neapãrat o noapte la conacul sãu. Majestatea Sa a Un alt fapt interesant este cã în timpul asedierii
privatã a oligarhului Dmitri Firtaº, pe care acesta a rãmâs atât de încântat de camera-surprizã, simþindu- oraºului Zaliºciki, un general rus a prãdat conacul, când
cumpãrat-o la licitaþie în anul 2011. Care va fi soarta se ca acasã, încât, revenind la Viena, i-a dat lui Isaac stãpânii nu erau acasã. Stella Turnau a fãcut tot
acestei clãdiri mai departe nu ºtim. Pânã în prezent Brunstein titlul de baron, dar cu condiþia ca el sã treacã posibilul sã afle cine este hoþul ºi unde stã. A aflat, s-a
aici nu s-a fãcut nici o lucrare de restaurare. Palatul la catolicism. Evreul a acceptat. Isaac Brunstein a dus la el ºi ºi-a luat lucrurile furate acasã. Dupã rãzboi,
în orãºelul Zaliºciki de pe malul Nistrului, cu parcul adoptat catolicismul, devenind Ignacy Brunicki. Stella a rãmas la Zaliºciki, fiindcã n-a acceptat sã se
sãu pitoresc, este un obiectiv dintre cele mai bogate Urmãtorul proprietar al palatului a fost Bruniþki- mute cu traiul la soþul ei, în Austria. Soþul ei a trãit ºi
în zestrea dendrologicã a regiunii Ternopil. Turnau. Contele austriac August Turnau a fost militar a murit acolo, ea – a rãmas aici. A plecat din viaþã pe
Parcul se extinde pe 5 hectare, fiind numit de în armata austriacã. Soþia sa – celebra Stella von moºia sa din satul Bedrykivþi, unde a fost îngropatã în
localnici “parcul conacului”, ºi este unul dintre cele Turnau a avut mai multe porecle. Unul dintre ele – cripta familiei. Astãzi aceste morminte nu mai existã.
mai vechi din zonã. Aici exstã peste 40 de specii de doamna Mayorov (doamna maioreasã), alta – Jeanne În timpul puterii sovietice au fost distruse definitiv. Au
arbori ºi arbuºti. Printre relicte se numãrã Ghingko d’Arc de la Zaliºciki. De ce dna Mayorov? Pentru cã rãmas doar niºte pereþi ai unei capele.
(lumea îi zice “copacul banilor”. Cine va purta o frunzuliþã era cãsãtoritã cu un maior din armata austriaca, care Stella Turnau a fost o femeie îndrãzneaþã, care ºi-a
din el, va deveni bogat) ºi Sophora japonezã. Parcul apoi a avansat la gradul de colonel. Porecla “doamna iubit nespus de mult oraºul ºi conacul, înconjurat ºi
Brunicki-Turnau este asociat cu numele foºtilor Mayorov” a rãmas în istorie. Stella era o femeie foarte astãzi de liniºte ºi pace, aºa cum ºi-a dorit stãpâna.
proprietari ai orãºelului Zaliºciki ºi ai împrejurimilor elegantã. Purta cele mai bune ºi mai moderne Când te plimbi prin vechiul parc, ai senzaþia cã doamna
sale. Familia Brunicki-Turnau stãpânea majoritatea costume, rochii ºi pãlãrii. Colecþiona mobilã de lux ºi Stella a rãmas aici pe vecie ºi te urmãreºte de undeva,
terenurilor din zona Zaliºciki. Istoria parcului începe obiecte din porþelan. Avea ºi o colecþie bogatã de dintr-un geam întredeschis de vânt, cu privire blândã,
de la sfârºitul sec. XVIII. Iar la începutul sec. XIX aici ceasuri. Avea un caracter puternic ºi curajos. Aceastã sau îþi ºopteºe ceva prin vuietul Nistrului calm, curgând
s-a construit palatul cu coloane care s-au pãstrat pânã femeie s-a distins în anii pe lângã parc. Veniþi ºi sezizaþi
în ziua de azi. Vestit în dinastia Brunicki, evreul Ignacy primului rãzboi mondial. aceastã liniºte încãrcatã de
Brunicki (ori Isaac Brunstein) a fost cel care în 1808 a Nu o datã oraºul Zaliºciki istorie, îmbibatã de nobleþe ºi
pus bazele parcului ºi palatului. s-a aflat pe linia frontului ºi a patriotism, fiindcã porþile cona-
Dar prin ce s-a fãcut cunoscut Ignacy Brunicki în fost ocupat de mai multe ori – cului sunt întotdeauna deschise
istorie? Toatã viaþa el a visat sã aibã un titlu nobil ºi când de austrieci, când de ruºi. pentru toatã lumea. Plimbaþi-vã
toate drepturile pe care le aveau pe atunci nobilii poloni A suferit distrugeri mai. Într-o prin acest parc minunat, scãldaþi-
ºi austrieci. Adicã dreptul la vot ºi la un post înalt. Bani zi, când trupele austriece se vã în apa rãcoritoare a Nistrului,
avea destui, dar pentru cã era evreu nu putea fi admis retrãgeau ºi trupele ruseºti cu o puzderie de peºtiºori
în funcþii înalte. El a fãcut tot posibilul ca sã obþinã un atacau, Doamna Mayorov, care argintii, pentru a sesiza, fie ºi
titlu de nobleþe ºi sã-ºi realizeze visul. Odatã, Bruniþki urmãrea luptele prin geamul pentru câteva clipe, viaþa
a aflat cã împãratul austriac intenþioneazã sã facã o palatului, n-a mai putut rãbda. frumoasei doamne Mayorov.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
 CONCORDIA 11 august 2017
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TVU-1 MIERCURI, 16 AUGUST animate. 7.30. Noutãþi ma-
LUNI, 14 AUGUST 6.40., 8.20., 17.35. Desene tinale. 8.50., 15.30., 16.40.,
6.40., 8.20., 17.35. Desene animate. 7.30. Noutãþi ma- 19.20., 19.55., 0.35., 22.50., Litera legii
animate. 7.30. Noutãþi ma- tinale. 8.50., 16.40., 19.20., 23.30. Documentare. 9.30.
tinale. 8.50., 15.35., 16.40.,
19.20., 19.55., 21.50.,
19.55., 22.50. Documen-
tare. 9.25. Anunþul zilei.
T/s “Grand Hotel”. 11.15. T/s
“Epoca demnitãþii”. 13.00.,
Zoia FEDYK,
22.50. Documentare. 9.30. 9.30. T/s “Grand Hotel”. 15.00., 18.30., 21.00., 1.10. ºef interimar de secþie
Concert de muzicã sim- 11.15. T/s “Epoca dem- Noutãþi. 13.15., 23.00. la Direcþia teritorialã principalã de justiþie
fonicã. 11.20. T/s “Epoca nitãþii”. 13.00., 15.00., Scheme. 14.05. T/s “Linia
demnitãþii”. 13.00., 15.00., 18.30., 21.00., 1.10. Noutãþi. în regiunea Cernãuþi
apãrãrii”. 17.15. Cine e
18.30., 21.00. Noutãþi.
13.15., 23.00. Prima pa-
ginã. 14.05. T/s “Linia apã-
13.15., 23.00. Banii noºtri.
14.05., 2.05. T/s “Linia
apãrãrii”. 15.20. Luminã.
stãpân în casã. 18.45.,
21.30. Jocuri universale.
19.00. Noutãþi din culturã.
MODUL DE RECALCULARE
rãrii”. 18.00., 2.05. Fe-
reastrã spre America.
18.45., 21.30. Jocuri uni-
17.15. Vreau sã fiu. 18.45.,
21.30. Jocuri universale.
19.00. Noutãþi din culturã.
20.30. Borhes. 21.50. Jo-
curile voinicilor.
SÂMBÃTÃ, 19 AUGUST
A PENSIILOR DEJA STABILITE
versale. 19.00., 1.50. Nou-
tãþi din culturã. 20.30.
Septembrie. 23.30. Clubul
20.30. Ancheta. Info. 21.50.
T/s “Inima oceanului”. 22.40.
Megalot. 23.30. Clubul bãr-
6.35., 7.20., 9.30. Desene
animate. 8.10., 8.55.,
23.30., 0.35. Documentare.
P e data de 2 iulie Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei a adoptat modificãri la
ordinea recalculãrii pensiilor stabilite mai înainte datoritã majorãrii
salariului mediu în Ucraina, din care au fost plãtite cotizaþii în fondurile de asigurare
bãrbaþilor. baþilor. 10.20. Cine e stãpân în
MARÞI, 15 AUGUST JOI, 17 AUGUST casã? 10.40. Vreau sã fiu. socialã. Astfel, coeficientul salariului mediu din care au fost plãtite cotizaþiile în
6.40., 8.20., 17.35. Desene 6.40., 8.20., 17.35. Desene 11.20. Muzicã folk. 12.25. T/s fondurile de asigurare socialã nu poate fi mai mic de 20%. Ca ºi mai înainte,
animate. 7.30. Noutãþi ma- animate. 7.30. Noutãþi ma- “Inima oceanului”. 16.45. sunt recalculate pensiile care au fost stabilite pânã la data de 31 decembrie a
tinale. 8.50., 16.40., 19.20., tinale. 8.50., 16.40., 19.20., Jocurile voinicilor. 17.30.
19.55., 22.50. Documen- 19.55. Documentare. 9.30. anului precedent anului pentru care se face recalcularea.
Concert de muzicã sim-
tare. 9.25. Anunþul zilei. T/s “Grand Hotel”. 11.15. T/s fonicã. 18.50. F.a. “Jane Vor fi recalculate pensiile stabilite conform Legii Ucrainei privind asigurarea
9.30. T/s “Grand Hotel”. “Epoca demnitãþii”. 13.00., Eyre”. 21.00. Noutãþi. 21.30. generalã de stat cu pensii, Legii Ucrainei privind activitatea ºtiinþificã ºi tehnico-
12.05. T/s “Epoca dem- 15.00., 18.30., 21.00., 1.10. Istoria desecretizatã. 22.20. ºtiinþificã, Legii Ucrainei privind statutul ºi protecþia socialã a persoanelor afectate
nitãþii”. 13.00., 15.00., Noutãþi. 13.15., 23.00. Cartea.ua. 22.45. Megalot.
18.30., 21.00., 1.10. Noutãþi. Ancheta. Info. 14.05., 2.05. de catastrofa de la Cernobyl, Legii Ucrainei privind asigurarea cu pensii a
DUMINICÃ, 20 AUGUST
13.15., 23.00. Septembrie. T/s “Linia apãrãrii”. 15.20. 6.30. Anunþul zilei. 6.35., persoanelor eliberate din serviciu militar etc.
14.05., 2.05. Teleserialul Amurguri. Destine. 17.15. 7.20. Desene animate. Coeficientul majorãrii indicelui salariului mediu în Ucraina, din care au fost
“Linia apãrãrii”. 15.20. ªcoala Marie Poppins. 8.10., 8.55., 14.00., 21.30.,
Muzicã folk. 17.15. Cine e 18.45., 21.30. Jocuri uni-
plãtite cotizaþiile de asigurare ºi data recalculãrii pensiilor vor fi stabilite anual
22.00., 0.25., 0.35. Docu- de cãtre CM al Ucrainei în limita bugetului Fondului de Pensii al Ucrainei.
stãpân în casã. 18.45., versale. 19.00. Noutãþi din mentare. 9.30. F.a. “Jane
21.30. Jocuri universale. culturã. 20.30. Scheme. Eyre”. 11.50., 1.30. Stagiuni
19.00., 1.50. Noutãþi din 21.50. T/s “Inima ocea-
culturã. 20.30. Banii noºtri. nului”. 23.30. Clubul
teatrale. 12.20. Istorii de
artã. 12.20. Muzicã folk.
Mapamond
21.50. Tele-serialul “Inima bãrbaþilor. 14.20. T/s “Grand Hotel”.

ACTRIÞA OLIVIA
oceanului”. 23.30. Clubul VINERI, 18 AUGUST 20.30. Prima paginã. 21.00.
bãrbaþilor. 6.35., 8.45., 17.35. Desene Noutãþi. 23.00. Cartea.ua.
11.45. Schimb de soþii.
DE HAVILLAND LA 101 ANI
CANAL “1+1” “Un secol mãreþ. Roxo-
LUNI, 14 AUGUST 13.00., 14.00., 15.00., lana”. 20.15. Liga umorului.
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 20.15., 21.15., 22.10. T/s 23.10. Faceþi sã râdã
19.30. TSN. 6.45., 7.10., “Spitalul central”. 16.00. T/s comicul. 1.05. Kievul în fapt

L
8.10. Dejunul cu “1+1”. “Un secol mãreþ. Roxo- de searã. 3.10. Duminica cu a 1 august Olivia de Havilland, una
9.10. Patru nunþi. 10.45. lana”. 23.10., 1.00. F.a. Cartierul.
“Caysi Anthony”. 4.45. dintre ultimele actriþe în viaþã din
Schimb de soþii. 12.00. F.a. SÂMBÃTÃ, 19 AUGUST
“O altã femeie”. 15.50. T/s Desene animate 7.05., 19.30. TSN. 8.05. Perioada de Aur a Hollywoodului, a
“Un secol mãreþ. Roxo- JOI, 17 AUGUST Banii. 9.25., 10.25. Ghi- împlinit 101 ani. Ea este cunoscutã mai
lana”. 20.15., 21.15., 22.10. 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., ceºte cutiuþa. 11.25., 23.10. ales pentru rolul Melanie pe care l-a
T/s “Spitalul central”. 23.10., 19.30. TSN. 6.45., 7.10., Viaþa mondenã. 12.25. F.a.
8.10. Dejunul cu “1+1”. interpretat în filmul ”Pe aripile vântului”
1.20. F.a. “Pe creastã”. “Soacrã, soacrã poamã
MARÞI, 15 AUGUST 9.10. Patru nunþi. 10.35., acrã”. 16.25., 21.10. Car- (Gone with the Wind). Actriþa a mai jucat
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 11.50. Schimb de soþii. tierul de Searã. 18.30., în filme precum ”It’s Love I’m After” (1937),
19.30. TSN. 6.45., 7.10., 13.10., 14.10., 15.10., 0.10. Faceþi sã râdã co- “Elisabeta si Essex” (The Private Lives of
8.10. Dejunul cu “1+1”. 20.15., 21.15., 22.10. T/s micul. 20.15. Senzaþii
9.10. Patru nunþi. 10.35., “Spitalul central”. 16.00. T/s ucrainene. 2.00. Kievul în Elizabeth and Essex, (1939) ºi “În viaþa
11.50. Schimb de soþii. “Un secol mãreþ. Roxo- fapt de searã. noastr㔠(In This Our Life, 1942). În anul
13.05., 14.05., 15.05., lana”. 23.10., 1.10. F.a. DUMINICÃ, 20 AUGUST 1964, Olivia de Havilland a înlocuit-o pe
20.15., 21.15., 22.10. T/s “Martha, Marcy May, Mar- 6.10. TSN. 7.05. Senzaþii Crawford în thrillerul “Secretul veriºoarei Charlotte” (Hush… Hush, Sweet Charlotte),
“Spitalul central”. 16.05. T/s lene”. 5.00. Desene ani- ucrainene. 8.00., 2.05. Iatã
“Un secol mãreþ. Roxo- mate. ce pot ai noºtri. 9.00. Loto. dupã ce actriþa a renunþat la proiect, pretinzând cã este bolnav㠖 un subiect ce
lana”. 23.10., 1.10. F.a. VINERI, 18 AUGUST 9.40. Desene animate. 9.50. va fi explorat în ”Feud”. Olivia de Havilland a câºtigat douã premii Oscar la categoria
“Visuri periculoase”. 5.05. 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., Faceþi sã râdã comicul. ”cea mai bunã actriþã în rol principal”, pentru apariþiile sale în filmele ”To Each His
Desene animate. 19.30. TSN. 6.45., 7.10., 10.50., 12.00., 13.15., 14.15.,
8.10. Dejunul cu “1+1”. Own” (1946) ºi ”The Heiress” (1949). Actriþa s-a stabilit în Paris în anii 1950, unde
MIERCURI, 16 AUGUST 15.15. Lumea vãzutã ºi
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 9.10. Patru nunþi. 10.35., nevãzutã. 16.30. Liga umo- locuieºte ºi în prezent, ºi a avut apariþii publice rare de la retragerea ei din actorie.
19.30. TSN. 6.45., 7.10., 11.50. Schimb de soþii. rului. 19.30., 5.15. TSN- Avocaþii actriþei au spus cã FX Networks ºi Ryan Murphy Productions nu au
8.10. Dejunul cu “1+1”. 13.05., 14.05., 15.05. T/s Sãptãmâna. 21.00. F.a. “ªi consultat-o pe artistã în realizarea serialului ºi cã ea este singura persoanã în
9.10. Patru nunþi. 10.30., “Spitalul central”. 16.05. T/s totuºi vei fi al meu”. viaþã care este reprezentatã în cele opt episoade.
INTER 6.20., 13.30., 22.40. “Au 9.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. Olivia de Havilland a fost interpretatã de Catherine Zeta-Jones în ”Feud”, în
LUNI, 14 AUGUST anchetat...” cu L. Kanevski. 7.10., 8.10. Dimineaþa cu sezonul care prezintã confruntarea din culise între douã dintre cele mai cunoscute
6.00. Desene animate. 7.00., 8.00., 9.00., 12.00., “Inter”. 9.20., 10.10. Hai sã staruri de cinema, Joan Crawford ºi Bette Davis, roluri jucate de Susan Sarandon
6.20., 13.30., 22.40. “Au 17.40. Noutãþi. 7.10., 8.10. ne cãsãtorim. 11.00., 12.25. ºi Jessica Lange. Serialul prezintã în special conflictul pe care cele douã staruri
anchetat...” cu L. Kanevski. Dimineaþa cu “Inter”. 9.20., T/s “Zaharicalele Orien-
l-au avut în timpul filmãrilor pentru “Ce s-a întâmplat cu Baby Jane/ What Ever
7.00., 8.00., 9.00., 12.00., 10.10. Hai sã ne cãsãtorim. tului”. 16.45. Probe ma-
17.40. Noutãþi. 7.10., 8.10. 11.00., 12.25., 20.40. T/s teriale. 18.00. Îl priveºte pe Happened to Baby Jane?”, în anul 1962.
Dimineaþa cu “Inter”. 9.20., “Zaharicalele Orientului”. fiecare. 20.00., 2.30., 5.45. Criticii de film au apreciat serialul, spunând cã reprezintã un candidat puternic
12.25. T/s “Secta”. 15.15. 16.45. Probe materiale. Amãnunte. 20.40. T/s “Soþia pentru nominalizãrile la premiul Emmy. 
Aºteaptã-mã. 18.00., 19.00., 18.00., 19.00., 4.25. Îl pri- generalului”. 0.35. F.a. “ªi
4.30. Îl priveºte pe fiecare. veºte pe fiecare. 20.00., viaþã, ºi lacrimi, ºi iubire”. Reprezentanþi ai FX Networks ºi ai lui Ryan Murphy nu au rãspuns încã la
20.00., 5.15. Amãnunte. 5.10. Amãnunte. 0.25. T/s 3.10. Documentar. 4.00. solicitarea Reuters pentru a oferi câte un punct de vedere.
20.40. T/s “Zaharicalele “Preafrumoasa Serafima”. Aºteaptã-mã. Într-un interviu acordat în luna aprilie pentru The Hollywood Reporter, Ryan
Orientului”. 0.25. T/s “Prea- 3.10. Un proiect reuºit. 3.50. SÂMBÃTÃ, 19 AUGUST Murphy a spus cã nu a contactat-o pe Olivia de Havilland în realizarea serialului,
frumoasa Serafima”. 3.20. Sã gãtim împreunã. 6.25. Desene animate.
Un proiect reuºit. 3.45. Sã JOI, 17 AUGUST 7.20. F.a. “Rândunelele pentru c㠔nu a vrut sã fie nepoliticos cu ea”, cerându-i sã îi spunã dacã anumite
gãtim împreunã. 6.00. Desene animate. cerului”. 10.00., 2.50. Docu- întâmplãri au fost reale ºi rugând-o sã îi spunã ce pãrere are despre anumite
MARÞI, 15 AUGUST 6.20., 13.30., 22.40. “Au mentar despre Andrei Miro- detalii ale conflictului.
6.00. Desene animate. anchetat...” cu L. Kanevski. nov. 11.00., 12.50., 15.15., În plângere, avocaþii actriþei au criticat faptul cã în serial Olivia de Havilland,
6.20., 13.30., 22.40. “Au 7.00., 8.00., 9.00., 12.00., 20.30., 3.40., 5.00. F.a. “Trei
anchetat...” cu L. Kanevski. 17.40. Noutãþi. 7.10., 8.10. plus doi”. 19.00. T/s “O saltea interpretatã de Catherine Zeta-Jones, apare acordând un interviu despre care ei
7.00., 8.00., 9.00., 12.00., Dimineaþa cu “Inter”. 9.20., pentru un bãrbat sin- spun cã nu a avut loc în realitate, deºi producãtorii serialului vor ca publicul sã
17.40. Noutãþi. 7.10., 8.10. 10.10. Hai sã ne cãsãtorim. guratic”. 20.00. Amãnunte. creadã cã acesta a fost real.
Dimineaþa cu “Inter”. 9.20., 11.00., 12.25., 20.40. T/s 23.20. F.a. “De-a Baba-
Plângerea mai aratã cã Olivia de Havilland a fost reprezentatã drept o
10.10. Hai sã ne cãsãtorim. “Zaharicalele Orientului”. Oarba”. 1.00. “Lista con-
11.00., 12.25., 20.40. T/s 16.45. Probe materiale. tactelor”. ”bârfitoare demnã de mil㔠în serial, avocaþii actriþei argumentând cã îi este
“Zaharicalele Orientului”. 18.00., 19.00., 4.30. Îl pri- DUMINICÃ, 20 AUGUST afectat㠔reputaþia profesionalã pentru integritate, onestitate, generozitate,
16.45. Probe materiale. veºte pe fiecare. 20.00., 8.00. Un proiect reuºit. 9.00. sacrificiu de sine ºi demnitate”.
18.00., 19.00., 4.25. Îl 5.15. Amãnunte. 0.25. T/s Sã gãtim împreunã. 10.00., Reprezentanþii actriþei solicitã un proces cu juriu pentru a stabili daunele de
priveºte pe fiecare. 20.00., “Preafrumoasa Serafima”. 11.00. Capul ºi Pajura.
5.10. Amãnunte. 0.25. T/s 3.10. Un proiect reuºit. 3.50. 12.00., 20.30., 23.40. F.a. naturã emoþionalã ºi financiarã aduse artistei.
“Preafrumoasa Serafima”. Sã gãtim împreunã. “Numele”. 14.10. F.a. “Dra- ”Feud” este al treilea serial de antologie regizat de Ryan Murphy pentru
3.10. Un proiect reuºit. 3.50. VINERI, 18 AUGUST goste dupã orar”. 16.00. T/s reþeaua de televiziune FX, dup㠔American Horror Story” ºi “American Crime
Sã gãtim împreunã. 6.00. Desene animate. “Împrejurãri individuale”.
6.20., 13.30. “Au anchetat...” 20.00., 3.20., 1.30. F.a. Story”. Serialul va prezenta diferite confruntãri cunoscute. 
MIERCURI, 16 AUGUST
6.00. Desene animate. cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., “Cannibal: Ascensiune”.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
11 august 2017 CONCORDIA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Ž
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
BUCOVINA tãþi. 7.25., 12.30., 13.50. Desene animate. 8.00. leta. 14.30. Confluenþe. 15.00., 2.15., 5.30. Rãsunã Realitãþi. 19.30. Intrare în
LUNI, 14 AUGUST Desene animate. 8.00. Co- Vreau sã fiu. 8.20., 15.00., 15.00., 1.40., 4.10. Rãsunã muzica. 15.20. Farmacia bisericã. 20.45. Basmul de
6.00., 15.30. Lãcaºurile ºul cu idei minunate. 8.15., 20.30., 1.40., 2.30., 05.00. muzica. 15.15. Oraºul meu. verde. 15.30. “1001 de cãlã- searã. 21.00. Realitãþi.
sfinte ale Bucovinei. 6.30., 15.00., 1.40., 5.00. Rãsunã Rãsunã muzica. 8.55., 15.30. Coºul cu idei mi- torii”. 16.20. Vreau sã fiu. 23.45. Eroii. 0.40. Clubul
9.30., 13.20., 3.10. Teritoriul muzica. 8.55., 15.25. Far- 15.25. Farmacia verde. nunate. 15.45. Culinãrie de 16.40. Þara talentelor. femeilor. 1.30. Paleta. 4.30.
muzici. 7.00., 10.00., 13.00., macia verde. 9.00., 12.00., 9.00., 12.00., 14.00., 23.30., la Andrei. 16.20. Noutãþi (în 17.05. Accente. 17.45., Timpul schimbãrilor.
16.00., 22.00. Noutãþi. 7.25., 23.00., 0.10. Documentare. 0.05. Documentare. 10.25., limba românã). 16.35. Þara 22.30. Viaþa, aºa cum este DUMINICÃ, 20 AUGUST
12.30., 13.50. Desene ani- 10.25. Adevãruri veºnice (în 5.30. Memorie. 10.55., 22.30. talentelor. 17.00. Micii buco- ea. 18.00., 21.00. Studioul 6.00. Lãcaºurile sfinte ale
mate. 8.00., 4.10. Emisiune limba românã). 10.50., Viaþa, aºa cum este ea. vineni. 17.30., 5.30. Opinie. A-3. 19.30. Opinie. 20.00. Bucovinei. 6.30., 13.00.,
de divertisment. 8.55., 16.20. Noutãþi (în limba 11.10. Face-control. 14.00. 18.00., 21.00. Studioul A-3. Lumea verde. 20.45. Bas- 3.00. Teritoriul muzicii.
15.25. Farmacia verde. românã). 11.05. Pe valurile Podiumul vieþii ei. 15.20. 19.30. Memorie. 20.00. mul de searã. 22.45. 7.05., 15.00., 20.30., 0.10.
9.00., 12.00., 22.50., 00.10. muzicii. 11.30., 17.00., 2.10. “La mijloc”. 15.30. Meri- Cum adicã? 20.45. Basmul Temerarii. 23.00., 5.30. 1.10. Rãsunã muzica. 7.30.,
Documentare. 10.25. Bunã Micii bucovineni. 14.00. diane TV. 16.20. Urecheaþi de searã. 22.30. Viaþa, aºa Guvernul în direct cu cetã- 15.25. Desene animate.
dimineaþa, Bucovina! 11.25., Schiþe istorice. 14.30. Lu- cu coada scurtã. 16.35. cum este ea. 22.45. Te- þenii. 2.40. Lecþii pentru 8.00. Vreau sã fiu. 8.20.
5.30. Sport-drive. 14.00., mea verde. 15.15. Tainele Þara talentelor. 17.00. Micii merarii. 23.45. Cãlãtorii TV. pãrinþi. Farmacia verde. 8.30.,
2.10. Podiumul vieþii ei. oraºului meu. 15.30. Lecþii bucovineni. 17.30. Off-line. 2.10. Paleta. 2.40. Ritmul SÂMBÃTÃ, 19 AUGUST 12.00., 18.40., 0.40. Paleta.
15.30., 4.40. Singur sieºi pentru pãrinþi. 16.35. Þara 18.00., 21.00. Studioul A-3. afacerilor. 4.30. “La noi în 6.00., 20.00. Gânduri des- 9.00., 22.00. Rezonanþa.
gospodar. 16.20. Vreau sã talentelor. 17.00. Diver- 19.30. Paleta. 20.00. Lu- Bucovina” (în limba româ- pre lucruri sacre. 6.30., 10.00. Bunã dimineaþa,
fiu. 16.40. Þara talentelor. tisment pentru tineret. 17.30., mea verde. 20.45. Basmul nã). 13.00., 0.10., 3.00. Teritoriul Bucovinã! 11.20. Face-con-
17.05., 20.20. Paleta. 17.45., 5.30. Accente. 18.00., 21.00. de searã. 22.45. Temerarii. VINERI, 18 AUGUST muzicii. 7.05., 9.00. 15.00., trol. 12.00. Lumea verde.
20.30. Sport-taime. 18.00., Studioul A-3. 19.30. Po- 23.45. Cãlãtorii TV. 2.10. 6.05., 10.25. Lãcaºurile 4.00. Rãsunã muzica. 7.30., 12.30. Agenda cazacului.
21.00. Studioul de searã (în diumul vieþii ei. 20.45. Bas- Istorii scrise pe nisip. 3.40. sfinte ale Bucovinei. 6.30., 15.25. Desene animate. 13.30. Clubul femeilor.
limba românã). 19.30. Ac- mul de searã. 21.00. Ivan Mykolaiciuk. 9.30., 13.20., 1.40., 3.10. 8.00. Culinãrie de la Andrei. 14.05. Cântecul ucrainean.
cente. 20.00. 1001 de cãlã- Studioul de searã. 22.25. JOI, 17 AUGUST Teritoriul muzicii. 7.00., 8.20. Farmacia verde. 8.30. 16.00. Mini-mix. 17.00. Ac-
torii. 20.45. Basmul de Viaþa, aºa cum este ea. 6.05., 3.40. Gânduri despre 10.00., 13.00., 16.00. Nou- La noi în Bucovina (în limba cente. 17.30., 21.35. Viaþa,
searã. 22.30. Viaþa, aºa 22.40. Temerarii. 2.10. Pa- lucruri sacre. 6.30., 9.30., tãþi. 7.25., 12.30., 13.50. românã). 9.30. Opinie. aºa cum este ea. 17.45.
cum este ea. 22.45. Teme- leta. 2.40. Timpul schim- 13.20., 3.10. Teritoriul mu- Desene animate. 8.00. Di- 10.00., 20.00. Paleta. 10.30. Emisiune de divertisment.
rarii. 23.45. Iatã ce s-a bãrilor. zicii. 7.00. Dimineaþa TV. vertisment pentru tineret. Þara talentelor. 11.00. Mini- 18.40. Paleta. 19.30.
întâmplat. MIERCURI, 16 AUGUST 9.00., 12.00., 14.00., 23.00., 8.30. Adevãruri veºnice (în mix. 12.00. Lumea verde. Realitãþi. 20.30. Temerarii.
MARÞI, 15 AUGUST 6.00., 16.20. Lãcaºurile 0.10., 5.00. Documentare. limba românã). 9.00., 12.30. istorii adevãrate. 20.45. Basmul de searã.
6.00., 3.40. Gânduri despre sfinte ale Bucovinei. 6.30., 10.25. La noi în Bucovina 12.00., 23.30., 00.10. 13.30., 3.30. Apãrãtorul þãrii. 21.00., 23.00., 2.00., 5.00.
lucruri sacre. 6.30., 9.30., 9.30., 13.20., 3.10. Teritoriul (în limba românã). 10.50. Documentare. 11.00. Of- 14.05. Cântecul ucrainean. Documentare. 23.45., 2.45.
13.20., 3.10. Teritoriul mu- muzici. 7.00., 10.00., 13.00., Noutãþi (în limba românã). line. 11.30. Pe valurile mu- 16.00. Faice-control. 16.30. Eroii. 0.40. Ritmul aface-
zicii. 7.00., 10.00., 13.00., 16.00., 22.00. Noutãþi. 11.05. Lumea verde. 11.30. zicii. (în limba românã). Cum adicã? 17.30., 22.00. rilor. 1.30. Istorii adevãrate.
16.00., 19.00., 22.00. Nou- 7.25., 12.30., 20.30., 13.50. Þara talentelor. 14.00. Pa- 14.00. Cântecul ucrainean. Rezonanþa. 18.30., 21.00. 3.30. Energomania.

TVR-1 13.00., 16.00., 18.30. Per- vieþuiri. 16.00. ªtiri. 17.30., 5.50. Drum bun! 23.00. Ora Profesioniºtii. 1.00. Politicã curs la moralã. 24.00. An-
LUNI, 14 AUGUST fect imperfect. 13.00. Aici, 5.30. Secrete de rãzboi. de ºtiri. 4.10. Adevãruri ºi delicateþuri. 4.10. Tezaur chetele comisarului Anto-
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. acum. 14.00., 17.00., 18.30., 19.35., 2.50., 3.45. despre trecut! 4.40. Ora folcloric. nescu. 1.35. Creativ. 1.35.
9.45., 11.45., 12.30. Tele- 20.00., 2.00. Telejurnal. Pulsul zilei. 20.00. La pas regelui. 5.30. Vreau sã fiu SÂMBÃTÃ, 19 AUGUST Exclusiv în România.
shopping. 10.00., 11.00., 14.55., 23.55., 1.50. Vor- prin Sinaia. 21.00., 24.00., sãnãtos. 7.00. Vreau sã fiu sãnãtos. DUMINICÃ, 20 AUGUST
13.00., 16.00., 18.30. Per- beºte corect! 15.00., 16.05. 1.00. România 9. 22.30., VINERI, 18 AUGUST 8.00. Vestigii ºi patrimoniu. 7.00. Teleenciclopedia. 8.10.,
fect imperfect. 12.00. Des- Maghiara de pe unu. 16.00. 5.50. Banii tãi. 23.00. Ora 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 8.30. Descãlecaþi în Car- 4.10. Universul credinþei.
cãlecaþi în Carpaþi. 13.00. ªtiri. 17.30., 5.30. Secrete de ºtiri. 1.30. Zona@. 9.45., 11.45., 12.30. Tele- paþi. 9.00. Oameni ca noi. 9.30., 3.45. Pro Patria.
Aici, acum. 14.00., 17.00., de rãzboi. 18.30., 19.35., JOI, 17 AUGUST shopping. 10.00., 11.00., 9.30., 3.55. M.A.I. aproape 10.00. În grãdina Danei.
20.00., 2.00. Telejurnal. 2.50., 3.45. Pulsul zilei. 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 13.00., 16.00., 18.30. Per- de tine. 10.00. Zona@. 10.35., 12.00. Viaþa satului.
14.55., 23.55. Vorbeºte 21.00., 22.00., 24.00., 0.45. 9.45., 11.45., 12.30. Tele- fect imperfect. 12.00. Drum 10.30., 0.35. Dincolo de 11.50. Minutul de agri-
corect! 15.00., 16.05. Ma- România 9. 22.30. An- shopping. 10.00., 11.00., bun! 12.45. Discover Ro- hartã. 11.00. Cooltura. culturã. 13.00., 5.30. Tezaur
ghiara de pe unu. 16.00. chetele comisarului Anto- 13.00., 16.00., 18.30. Per- mânia. 13.00. Aici, acum. 12.10. Festivalul Inimilor. folcloric. 14.00., 20.00.,
ªtiri. 17.30., 5.30. Secrete nescu. 23.00. Ora de ºtiri. fect imperfect. 12.00. Banii 14.00., 17.00., 20.00., 2.35. 14.00., 20.00., 2.10. 2.00. Telejurnal. 14.30.,
de rãzboi. 18.30., 19.35., 1.30. Izolaþi în România. tãi. 13.00. Aici, acum. 14.00., Telejurnal. 14.55., 2.50., Telejurnal. 14.30., 3.30., 1.30. Ultima ediþie. 15.00.,
2.50., 3.45. Pulsul zilei. MIERCURI, 16 AUGUST 17.00., 20.00., 2.00. Tele- 23.55. Vorbeºte corect! 6.60. Adevãruri despre tre- 23.00. Politicã ºi delica-
20.00. La pas prin Sinaia. 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. jurnal. 14.55., 23.55., 2.50. 15.00. Fãrã etichetã. 16.00. cut. 15.00. Ora regelui. teþuri. 16.00., 24.00. Arheo-
21.00., 21.45., 24.00., 1.00. 9.45., 11.45., 12.30. Tele- Vorbeºte corect! 15.00., ªtiri. 16.05. Euro polis. 16.00. Memorialul Durerii. logia crimei. 17.00. Dosar
România 9. 22.30., 5.50. shopping. 10.00., 11.00., 16.05. Akzente. 16.00. ªtiri. 17.30., 4.10. Cooltura. 17.00., 1.30. Creativ. 17.30., România. 18.00. Lozul cel
Izolaþi în România. 23.00. 13.00., 16.00., 18.30. Per- 17.30. Lozul cel mare. 18.30., 2.50., 3.45. Pulsul 3.50. La un pas de Ro- mare. 18.40. Înainte ºi
Ora de ºtiri. 1.30. La un pas fect imperfect. 12.00., 4.10. 18.00. M.A.I. aproape de zilei. 20.00. La pas prin mânia. 18.00., 1.35. Exclu- dupã. 19.00., 24.00., 5.35.
de România. Eu, consumatorul. 13.00. tine. 18.30., 19.35., 2.50., Sinaia. 21.00., 5.00. Docu- siv în România. 18.50. Poveste dupã poveste.
MARÞI, 15 AUGUST Aici, acum. 14.00., 17.00., 3.45. Pulsul zilei. 20.00. La mentare. 22.00. Descã- Teleenciclopedia. 19.45. 21.10. Festivalul Inimilor.
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 20.00., 2.00. Telejurnal. pas prin Sinaia. 21.00., lecaþi în Carpaþi. 22.30., Vorbeºte corect. 21.00., 23.00. Garantat 100%. 1.00.
9.45., 11.45., 12.30. Tele- 14.55., 23.55. Vorbeºte 22.00., 24.00., 1.00. Ro- 5.55. Eu, consumatorul. 0.35. Dosar România. 22.00. Adevãruri despre trecut.
shopping. 10.00., 11.00., corect! 15.00., 16.05. Con- mânia 9. 22.30., 1.30., 23.00. Ora de ºtiri. 24.00. Profesioniºtii. 23.00. Re- 2.50. Vorbeºte corect!

TVR-2 MARÞI, 15 AUGUST prinþesei Ok-Nyeo”. 10.50. Poate nu ºtiai. 13.00., Femei de 10, bãrbaþi de 10. Moldovei. 17.30., 18.50. E
LUNI, 14 AUGUST 7.00., 12.00., 22.10. Docu- T/s “Aripi de mãtase”. 19.00., 3.30. Telejurnal. 15.30., 17.30. 5 minute de vremea ta! 19.50. Sinaia, la
7.00., 11.50., 22.10. Docu- mentare. 8.00., 1.40. Între 11.30. Teleshopping. 11.50. 13.40. Cultura minoritãþilor. istorie. 15.45. Vânãtorul de pas în 60 de secunde.
mentare. 8.00., 0.40. Între cer ºi mare. 8.30. România Documentar. 12.50., 15.40., 14.10., 2.10. Femei de 10, eclipse. 15.50., 23.50. T/s 20.10., 21.10. O datã-n
cer ºi mare. 8.30., 1.10. Turisticã. 9.00., 17.40. T/s 22.50., 1.30., 3.20., 4.20. bãrbaþi de 10. 15.30., 5.20. “Mutant X”. 16.40., 2.40. Ieri. viaþã. 22.10. F.a “Furtuna
România turisticã. 9.00., “Destinul prinþesei Ok- Poate nu ºtiai. 13.00., 5 minute de istorie. 15.45. Azi. Mâine. 18.50. E vremea secolului”. 23.40. F.a. “Mas-
17.40. T/s “Destinul prin- Nyeo”. 10.10. Universul 19.00., 3.30. Telejurnal. Vânãtorul de eclipse. ta! 19.50. Sinaia, la pas în cul necruþãtor”.
þesei Ok-Nyeo”. 10.10., credinþei. 12.50., 15.40., 13.40. Cultura minoritãþilor. 15.50., 23.50. T/s “Mutant 60 de secunde. 20.10. F.a. DUMINICÃ, 20 AUGUST
10.50. T/s “Aripi de mãtase”. 3.20. Poate nu ºtiai. 13.00., 14.10., 2.10. Femei de 10, X”. 16.40. De-ale lu-Miticã. “Omul din spatele uºii”. 7.00., 11.40. 5 minute de
11.30. Teleshopping. 12.50., 19.00., 3.30. Telejurnal. bãrbaþi de 10. 15.40., 18.50. E vremea ta! 19.50. 22.00. Gala umorului. 23.00., istorie. 7.10., 18.00. T/s
15.40., 22.50., 3.20. 4.20. 13.40. Cultura minoritãþilor. 22.45., 1.50., 5.20. 5 minute Sinaia, la pas de 60 de 3.30. T/s “CSI: Crime ºi “Legea lui Doyle”. 8.00.
Poate nu ºtiai. 13.00., 14.10., 3.00. Femei de 10, de istorie. 15.45. Vânãtorul secunde. 21.10. F.a. “În- investigaþii”. 0.40. F.a. “Sã Desene animate. 9.00.,
19.00., 3.30. Telejurnal. bãrbaþi de 10. 15.30., 5.20. de eclipse. 15.50., 0.40. T/s toarcerea lui Snow River”. înceapã distracþia”. 5.20. Ferma. 10.00. Pescar
13.40. Cultura minoritãþilor. 5 minute de istorie. 15.45. “Mutant X”. 16.40. Destine 23.00., 3.30. T/s “CSI: SÂMBÃTÃ, 19 AUGUST hoinar. 10.30., 13.30., 4.30.
14.10., 2.10. Femei de 10, Vânãtorul de eclipse. ca-n filme. 18.50. E vremea Crime ºi investigaþii”. 0.40. 7.00. 5 minute de istorie. Naturã ºi aventurã. 11.00.
bãrbaþi de 10. 15.30., 22.20., 15.50., 23.50. T/s “Mutant ta! 19.50. Sinaia, la pas în Între cer ºi mare. 1.10. 7.10., 18.00. T/s “Legea lui T/s “Fram”. 11.50. Vânã-
5.20. 5 minute de istorie. X”. 16.40., 5.00. Mãrie Mã- 60 de secunde. 21.10. România turisticã. Doyle”. 8.00. Desene torul de eclipse. 12.00. Azi
15.45. Vânãtorul de eclip- rioarã. 18.50. E vremea ta! Telecinemateca. 23.45., VINERI, 18 AUGUST animate. 9.00., 5.00. T/s despre mâine. 12.30. Doar
se. 15.50., 23.50. T/s “Mu- 19.50. Sinaia, la pas în 60 3.30. T/s “CSI: Crime ºi 7.00., 11.50., 22.10. Docu- “Lassie”. 10.00., 3.30. Mic sã gustaþi. 13.00. Naturã ºi
tant X”. 16.40., 22.10., 4.30. de secunde. 20.00. T/s investigaþii”. mentare. 8.00. T/s. “Ochii dejun cu un campion. sãnãtate. 13.40. F.a.
Gala umorului. 18.50. E “Ochii care nu se vãd”. JOI, 17 AUGUST care nu se vãd. 9.00., 17.40. 10.50. 5 minute de istorie. “Archer”. 15.30., 0.40. Due-
vremea ta! 19.50. Sinaia, la 21.35. Azi despre mâine. 7.00., 11.50., 22.10. Docu- T/s “Destinul prinþesei Ok- 11.00. T/s “Fram”. 11.50. lul pianelor. 17.00., 5.00. D-
pas în 60 de secunde. 22.00. D-ale lu-Miticã. mentare. 8.00., 20.00. T/s Nyeo”. 10.10., 10.50. T/s Vânãtorul de eclipse. 12.00., ale lu-Miticã. 18.50. E vre-
20.00. T/s “Poveste imo- 23.00., 4.10. T/s “CSI: Cri- “Ochii care nu se vãd”. “Aripi de mãtase”. 11.30. 17.00., 6.00. Euromaxx. mea ta! 19.00. Telejurnal.
ralã”. 21.10. Teatrul Naþio- me ºi investigaþii”. 9.00., 17.40. T/s “Destinul Teleshopping. 12.50., 15.40., 12.30. Doar sã gustaþi. 19.50. Sinaia, la pas în 60
nal de Televiziune. Euro- MIERCURI, 16 AUGUST prinþesei Ok-Nyeo”. 10.10., 21.50., 23.50., 4.20. Poate 13.00. Cap Compas. de secunde. 20.10. F.a.
maxx. 23.00., 3.30. T/s “CSI: 7.00. Între cer ºi mare. 7.30. 10.50. T/s “Aripi de mãtase”. nu ºtiai. 13.00., 19.00., 3.40. 13.10., 2.15. F.a. “Cãlãtoria “Cãlugãriþe pe fugã”. 21.50.
Crime ºi investigaþii”. 1.40. T/s “Ochii care nu se vãd”. 11.30. Teleshopping. 12.50., Telejurnal. 13.40. Cultura tatãlui”. 15.00., 1.10. Gala Poate nu ºtiai. 22.10., 3.00.
Naturã ºi aventurã. 9.00., 17.40. T/s “Destinul 15.40., 22.50., 3.20., 4.20. minoritãþilor. 14.10., 2.10. umorului. 16.00. Gustul Filmul de artã. 2.00. Teatrul.

CONCORDIA – ziar al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina Colegiul de redacþie aduce la
FONDATORI: Ministerul Culturii al Ucrainei; Întreprinderea colectiv㠓Redacþia ziarului minoritãþii naþionale cunoºtinþa tuturor cã rãspun-
româneºti din Ucraina Concordia”. derea pentru veridicitatea fap-
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: ̳í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Óêðà¿íè; Êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî “Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ðóìóíñüêî¿ telor ºi datelor publicate în ziar
íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè Óêðà¿íè Êîíêîðä³ÿ”. o poartã autorul materialului.
Redactor-ºef: Doina STARIC Punctul nostru de vedere nu
concordia.ziar@gmail.com întotdeauna poate sã coincidã
Adresa redacþiei: str. O. Kobyleanska, 13 (et. 2), Cernãuþi–58000, Ucraina. Tel./fax: (0038-0372) 52-50-34. cu punctul de vedere al semna-
Cont bancar: Êîä 21434406 ×Ô "Ïðèâàòáàíê", ð/ð 26002051607984, ì. ×åðí³âö³, ÌÔÎ 356282. tarului, deoarece vom respecta
Apare sãptãmânal. INDICE 33914. Certificatul înregistrãrii de stat: Seria KB, nr. 19246-9046 ÏÐ. Tiraj: 1.000. principiul democratic al plura-
Imprimare: IP Kliuciuk S.M. CUI 2272500317 Cernãuþi, str. Zavodska, 37. lismului de opinii.