You are on page 1of 2

Ibang alarma o takot ang hatid ng lindol. Kaya nitong makasakit, makasira, at makamatay.

Simula noong Abril 4 nang magkalindol ng 5.4 sa Batangas, nagtala na ang awtoridad ng mahigit 1,000 na pagyanig kaya pinapayuhan ang publiko na maging alerto sa ganitong pangyayari.

Mga dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng lindol

Bago ang lindol

– Dapat may fire extinguisher, flashlights, battery-powered radio, ekstrang batteries, at first aid kit sa bahay

– Dapat may alam sa first-aid

– Dapat alam kung paano papatayin ang kuryente, tubig, at gas

– Magkakaroon ng plano kung saan magtatagpo ang miyembro ng pamilya habang o pagkatapos ng lindol

– Huwag maglagay ng mabigat na bagay sa estante dahil malalaglag ito kapag lumilindol

– Dapat naka-secure o naka-angkla ang inyong furniture, cupboards, appliances sa dingding

– Dapat alamin ang earthquake plan sa bahay, opisina o paaralan. Mabuting sumali rin sa earthquake drill

Habang may lindol

– Kalma lang. Kung nasa loob, manatiling nasa loob. Kung nasa labas, manatiling nasa labas

– Kung nasa loob, iwasang dumikit o lumapit sa mga salamin o mahihinang pundasyon ng gusali. Iwasan din ang pintuan, makakabuting gumapang papunta sa ilalim ng matitibay o mabibigat na muebles o lamesa

– Iwasang gumamit ng elevator dahil posibleng ma-stuck lang kayo rito

– Kung kayo ay nasa sasakyan, siguraduhing malayo sa mataas na gusali at manatili lamang sa loob ng sasakyan.

Pagkatapos ng lindol

– itsek ang katawan kung may sugat o ang ibang kasamang pamilya. Lapatan agad ng lunas

– itsek din ang linya ng tubig, gas, at kuryente at agad itong ipaayos

– makinig sa radyo

– umiwas sa may lamat nang salamin o may sirang pader dala ng lindol

– umiwas malapit sa dagat. Posibleng magkaroon ng tsunami matapos ng malakas na lindol

– sumunod sa emergency plan na isinasagawa ng awtorisadong tao mula sa opisina, mall, o paaralan

– asahan ang aftershocks