You are on page 1of 3

Aralin 1.

A. Panitikan: Ang Alegorya ng Yungib


Sanaysay mula sa Greece
Mula sa Allegory of the Cave ni Plato
Isinalin sa Filipino ni Willita A. Enrijo

B. Gramatika at Retorika: Mga Ekspresiyon sa Pagpapahayag


Sa Konsepto ng Pananaw

C. Uri ng Teksto: Naglalahad

Panimula

Ang sanaysay ay isang anyo ng sulating naglalahad na kung minsan ay may layuning makakuha
ng ano mang pagbabago, bagaman maaaring makalibang din. Ang pangunahing katangian ng
sanaysay ay ang pagsasalita mismo ng may akda sa akda.Ipinapahayag ng kumatha ang sariling
pangmalas,ang kaniyang pagkukuro,at damdamin.

Sa Aralin 1.2,inaasahan na maipapamalas mo ang iyong pag-unawa at pagpapahalaga sa


sanaysay na pinamagatang Alegorya ng Yungib na isinalin ni Willita A. Enrijo sa Filipino mula sa
NIMULA
sanaysay na isinulat ng Griyegong Pilosopo na si Plato,ang Allegory of the Cave.Bahagi rin ng
aralin ang pagtalakay sa mga ekspresiyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw na
makatutulong para sa malalim na pag-unawa sa paksang mais ipabatid ng babasahing sanaysay.

Bilang pangwakas na gawain sa aralin, inaasahang makagagawa ka ng isang photo essay na


magtatampok sa napapanahong isyu ng alinmang bansa sa Mediterranean. Ang photo essay ay
itataya sa sumusunod na pamantayan:a.) natatalakay ang isang kalagayang panlipunan, b.)
naipakikilala ang kultura ng bansa, c.) nailalahad ang pananaw o kaisipan, at d.) nakasusunod sa
balangkas ng isang sanaysay.

Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang masasagot mo nang may pag-unawa ang mga
pokus na tanong na: Paano makatutulong ang sanaysay na magkaroon ng kamalayaan sa kultura
at kaugalian ng isang bansa upang makabuo ng sariling pananaw? At paano mabisang
magagamit ang mga ekspresiyong nagpapahayag sa pagbibigay pananaw?
Yugto ng PagkatutoY

Narito ang mga gawaing makatutulong sa iyo upang masagot ang mga pokus na tanong na:
Paano makatutulong ang sanaysay na magkaroon ng kamalayan sa kultura at kaugalian ng isang
bansa upang makabuo ng sariling pananaw?At paano mabisang magagamit ang mga
ekspresiyong pagpapahayag sa pagbibigay ng pananaw? Gawin ang mga sumusunod upang
masagot ang mga tanong na ito.

GAWAIN 1: Tala-Kaalaman

Basahin ang ilang bahagi ng isang sanaysay. Ilahad ang pananaw/kaiisipang nalaman at tukuyin

kung saan maaaring matagpuan ito sa isang sanaysay. Gamitin ang talahanayan sa pagsagot.

Bahagi ng Sanaysay Anong Saang


pananaw/kaisipan ang Bahagi ito
nakapaloob? matatagpuan?
At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita Ang sangkatauhan ay Panimula
ko ang isang anyo kung gaano dapat mabatid o alipin na nakakulong sa
hindi mabatid ang tungkol sa ating kalikasan. isang malaking yungib
Pagmasdan! May mga taong naninirahan sa ,sila ay pinapalibutan
yungib na may bukas sa bunganga patungo sa ng kasinungalingan at
liwanang na umaabot sa kabuuan nito. Silay hindi nila Makita ang
naroroon mula pagkabata, at ang kanilang mga liwanag o ang
binti at leeg ay nakakadena kung kayat hindi katotohanan dahil sila
sila makagalaw, itoy hadlang sa pahkilos pati ayu nabubulag parin sa
sa kanilang mga ulo. kasinunglingan.
Mas mabuting maging mahirap ng dukhang Sinasabi dito na mas Gitnang Bahagi
panginoon. At matutuhang tiisin ang mga maganda ng maging
bagay kaysa isaisip ang kanilang ginagawa at mahirap nguinit nasa
mamuhay katulad ng kanilang gawi? marangal na
pamumuhay,kaysa sa
mga taong
tumatalimasa sa labis
na kayaman kung
kayat nakagagawa na
sila ng kasalanan.
Ito ang kabuuan ng alegorya, ang sabi ko; Ang mundo ay ang Wakas
maaari mong dagdagan mahal kong Glaucon sa bilangguan na
mga dating katuwiran. Ang bilangguan ay napapalibutan ng
mundo ng paningin, ang ilaw ng apoy ay ang rasyonal at politika at
araw. Hindi mo ako mamamali kung lahat ng nakakapunta
pagpapakahulugan mo na ang paglalakbay sa liwanag ay nakikita o
papataas ay maging panahon ng kaluluwa nababatid ang
patungo sa intelektuwal na mundo batay sa katotohanan.
mahina kong paniniwala.

GAWAIN 2: Pagtibayin ang Palagay

Batay sa larawan, dugtungan ang pahayag sa speech balloon ng iyong nabuong konsepto,o
pananaw gamit ang mga ekspresiyon ng pagpapahayag .

Sa aking pananaw,Pinipilit abutin ng tao sa larawan ang liwanag ngunit di nya ito
magawang makamtan.

Sa kabilang dako,Bagamat di nya ito maabot ay hindi parin sya nawawalan ng pag asa

Ayon sa, larawan lahat tayo ay may karapatang mag tamasa n gating kalayaan sa mabuting
paraan

Sang ayon sa,ako sa ipinapakita sa larawan na lahat tayo ay may karapatang maging Malaya o
may karapatan na magtamasa ng klaginhawaan.