You are on page 1of 10

Predvajci si vyhradzuje prvo kedykovek upravi cenu ktorhokovek tovaru na strnkach internetovho obchodu www.fler.

cz/mia-kimak,
ktor prevdzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzahuje na kpne zmluvy uzatvoren pred zmenou ceny a to ani v prpade, e ete nedolo k
vyexpedovaniu, dodaniu a prevzatiu tovaru objednanho pred touto zmenou.

Cena zobrazen pri kadom tovare internetovho obchodu prevdzkovanho predajcom je konen, je to cena, ktor za tovar zaplat kupujci.
Predajca nie je platcom DPH. Tto cena nezaha cenu za prepravu tovaru. Vetky akcie platia do vypredania zsob.

V prpade, e predvajci nedodr svoje povinnosti uveden v platnch prvnych predpisoch Slovenskej republiky alebo ttov Eurpskych
spoloenstiev alebo v tchto obchodnch a reklamanch podmienkach, me si kupujci uplatni svoje prvo voi predvajcemu

prostrednctvom prslunho sdu.

Objednvka kupujceho, ktor zaslal predajcovi formou vyplnenho formulru na strnke internetovho obchodu www.fler.cz/mia-kimak, je
nvrhom kpnej zmluvy. Nsledne kupujci obdr do svojej e-mailovej schrnky automaticky odoslan oznmenie o prijat objednvky do
elektronickho systmu internetovho obchodu prevdzkovanho predvajcim. Do e-mailovej schrnky kupujceho mu by nsledne

odoslan alie informcie ohadom jeho objednvky. Toto potvrdenie doruenia objednvky nie je akceptovanm nvrhu na uzavretie kpnej
zmluvy.

Kupujci nsledne obdr na svoju e-mailov adresu informciu od predvajceho, i bola objednvka kupujceho akceptovan.

Kpna zmluva je uzavret doruenm akceptcie objednvky v elektronickej forme.

Uzatvorenm kpnej zmluvy kupujci potvrdzuje, e sa oboznmil s tmito obchodnmi podmienkami, vrtane reklamanch podmienok. Na

tieto obchodn podmienky a reklaman poriadok je kupujci dostatonm spsobom upozornen poas samotnho uskutonenia objed nvky
a m monos sa s nimi zoznmi.

Predvajci si vyhradzuje prvo zrui objednvku alebo jej as pred uzavretm kpnej zmluvy v tchto prpadoch: materil na vrobu tovaru sa
u nevyrba alebo nedodva alebo sa vraznm spsobom zmenila cena dodvanho materilu. V prpade, e tto situcia nastane, predvajci

bude okamite kontaktova kupujceho za elom dohody o alom postupe. V prpade, e kupujci zaplatil u as alebo cel sumu kpnej
ceny, bude mu tto iastka preveden sp na jeho et a k uzavretiu kpnej zmluvy nedjde.

Predvajci sa zavzuje doda kupujcemu tovar vyhovujci vetkm predpisom platnm na zem Slovenskej a eskej republiky v mnostve a
cene uvedenej v objednvke potvrdenej akceptovanm objednvky. Tovar mus predajca zabali tak, aby nedolo k jeho pokodeniu poas

prepravy.

Ak je obal zsielky dodanej potou alebo prepravcom mechanicky pokoden, prosme, aby ste zsielku neprevzali a aby ste reklamciu
postpili priamo prepravcovi alebo na pote (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Slovensk pota, a.s.).

Predvajci nezodpoved za kodu spsoben prepravnou spolonosou, oneskoren dodanie na zklade nesprvne vyplnench kontaktnch

dajov alebo oneskoren dodanie tovaru zaprinen prepravnou spolonosou.

Predajca je povinn po uzavret kpnej zmluvy, najneskr vak spolu s dodanm tovaru, poskytn kupujcemu potvrdenie o uzavret kpnej
zmluvy (naprklad e-mailom alebo psomne ako sas zsielky). Sasou potvrdenia mus by aj formulr na odstpenie od kpnej zmluvy.
Zrove je predajca povinn najneskr spolu s tovarom doda v psomnej alebo elektronickej forme vetky doklady potrebn na prevzatie a
pouvanie tovaru a alie doklady v znen platnch prvnych predpisov Slovenskej a eskej republiky (nvody v slovenskom jazyku, zrun

list, dodac list, daov doklad...)


Kupujci sa zavzuje tovar prevzia a zaplati sumu (kpnu cenu- cena za tovar dohodnut v kpnej zmluve medzi predvajcim a kupujcim a
uveden v akceptcii objednvky) platn v de uskutonenia objednvky, v dohodnutej lehote splatnosti, vrtane ceny za prepravu a doruenie
tovaru. Svojim podpisom je kupujci povinn potvrdi v dodacom liste prevzatie tovaru (me s i o podpis nm poverenej osoby). Kupujci m

monos zaplati platobnou kartou na strnke internetovho obchodu alebo bezhotovostnm prevodom kpnej ceny na bankov et
predajcu. V prpade platby kartou alebo bezhotovostnm prevodom na et predajcu sa za de platby povauje de, v ktor bola na et
predajcu pripsan kpna cena.

Kupujci m prvo na dodanie tovaru, ktor si objednal v mnostve, kvalite, termne a mieste, ktor vyplvaj z dohody uzavretej medzi

zmluvnmi stranami.

V ostatnch prpadoch (platba kartou a platba na et) akme na pripsanie kpnej ceny na et predvajceho. Nsledne objednan tovar
potvrden akceptciou objednvky o najskr vyexpedujeme (v lehote 1-2 dni od prijatia kpnej ceny na et predajcu). Objednvky
expedujeme prostrednctvom sluby Zsielkova, v rmci ktorej vyuvame sluby kurirskej spolonosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

alebo odoslanie objednvky na vdajn miesto.

Ak sa predvajci a kupujci v kpnej zmluve nedohodli inak, predvajci je povinn odosla kujcemu objednan tovar bezodkladne, najneskr
do 30 dn odo da uzavretia kpnej zmluvy. Ak predvajci nedod tovar v tejto lehote, kupujci m prvo odstpi od zmluvy. Predvajci je
povinn kupujcemu vrti kpnu cenu v lehote 14 dn od doruenia odstpenia od kpnej zmluvy na bankov et kupujceho alebo inou
formou, na ktorej sa predvajci a kupujci dohodn. Predvajci je oprvnen vyzva kupujceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutm lehoty

na dodanie tovaru uvedenej v kpnej zmluve. Kupujci je povinn prevzia tovar na mieste uvedenom v kpnej zmluve. Kupujci je povinn
prevzia tovar pred vypranm lehoty stanovenej kpnou zmluvou.

Tovar sa povauje za dodan a prevzat v okamihu doruenia tovaru kupujcemu. Poas prevzatia tovaru je kupujci alebo osoba, ktor
splnomocnil na prevzatie tovaru, povinn podpsa protokol o zaplaten kpnej ceny a odovzdan tovaru predvajcemu alebo zamestnancovi

prepravnej spolonosti (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Zsielkova s.r.o.). Prevzatm tovaru na dohodnutom mieste prechdza vlastncke
prvo na tovar na kupujceho.

Zodpovednos za nebezpeenstvo vzniku kody a vznik kody na tovare prechdza na kupujceho, ke kupujci alebo osoba, ktor splnomocnil
na prevzatie tovaru, tovar prevezme od predvajceho alebo jeho zstupcu, poverenho dorui tovar alebo v ase ke predvajci umon

kupujcemu narba s tovarom, ale kupujci tovar neprevezme.

Ak by bolo nevyhnutn dodanie tovaru opakova z dvodu neprevzatia tovaru kupujcim alebo z dvodu, e kupujci neodstpil od kpnej
zmluvy a neprevezme si tovar ani po 7 doch od uplynutia dtumu stanovenom v kpnej zmluve, m predvajci nrok na uplatnenie nhrady
za kodu, ktor mu vznikla vo vke skutonch nkladov na doruenie tovaru kupujcemu.

Ak kupujci neuhrad predvajcemu kpnu cenu vyplvajcu z kpnej zmluvy v lehote 15 dn od vzvy predvajceho na prevzatie tovaru,
kpna zmluva uzavret medzi predvajcim a kupujcim sa ru, zmluvn stany si vrtia alebo nahradia vetky prijat plnenia a predvajci
zskava prvo vone disponova s tovarom, ktor si kupujci objednal pred zruenm kpnej zmluvy.

2.4 Kupujci m prvo skontrolova zsielku hne po doruen v prtomnosti predvajceho alebo jeho zstupcu, poverenho na prepravu a
doruenie tovaru. Ak je zisten vada na tovare a/alebo ak zsielka nie je kompletn, je predvajci alebo jeho zstupca, poveren na prepravu a

doruenie tovaru povinn umoni kupujcemu vyhotovi zznam o rozsahu a charaktere vady tovaru, ktorho sprvnos potvrd predvajci
alebo jeho zstupca, poveren na prepravu a doruenie tovaru (alej len "zstupca). Tento zznam bude doruen predvajcemu a kupujci
me odmietnu prevzia dodan tovar, priom nklady za prepravu tovaru predvajcemu hrad predvajci.
Tovar a doklad o kpe tovaru (faktru) je potrebn zasla doporuene na spiaton adresu predajcu do 14 dn od odoslania iadosti na
odstpenie od kpnej zmluvy. Prosme zabali tovar tak, aby bol chrnen pred pokodenm.
Kupujci je povinn vrti tovar nezneisten, nepokoden a v stave a hodnote v akej mu bol dodan. Tovar nesmie by opran a nosen. V

prpade nesplnenia tchto podmienok nemus predvajci uplatni nrok na vrtenie peaz. Spsob vrtenia peanej sumy vypln kupujci v
prslunom formulri Odstpenie od kpnej zmluvy uzavretej na diaku (tento formulr obdr kupujci spolu so zsielkou, v prpade jeho straty
mu ho predajca poskytne na vyiadanie a to bezodkladne cez vntorn potu na strnke www.fler.cz).

Do eskej rebubliky odosielame objednvky cez Zsielkovu s.r.o. za 3,5 eura na odbern miesto a za 4 eur na adresu.

Na predvan tovar, pokia nie je uveden inak, je poskytovan zkonn zrun doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktra, ktor
sli zrove ako dodac list a zrun list. Zrun doba zana plyn odo da prevzatia tovaru (odo da prevzatia osobne v sdle firmy
alebo prevzatia zsielky na pote alebo od prepravcu).

V prpade, e tovar pri prevzat kupujcim nie je v zhode s kpnou zmluvou (alej len "rozpor s kpnou zmluvou"), m kupujci prvo na to,
aby predvajci bezplatne a bez zbytonho odkladu vec uviedol do stavu odpovedajceho kpnej zmluve, a to poda poiadavky
kupujceho bu vmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takto postup mon, me kupujci poadova primeran zavu z ceny veci
alebo od zmluvy odstpi. To neplat, ak kupujci pred prevzatm veci o rozpore s kpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kpnou zmluvou
sm spsobil. Rozpor s kpnou zmluvou, ktor sa prejav v priebehu iestich mesiacov odo da prevzatia veci, sa povauje za rozpor

existujci u pri jeho prevzat, ak to neodporuje povahe veci alebo pokia sa nepreuke opak.

7.1 Ak predajca neme splni svoje povinnosti, ktor vyplvaj z kpnej zmluvy z dvodu vypredania zsob tovaru, nedostupnosti tovaru
alebo ak vrobca, dovozca alebo dodvate tovaru dohodnutho v kpnej zmluve preruil vrobu alebo vykonal zmeny zvan do tej miery,
ktor znemonili realizciu splnenia povinnosti predajcu vyplvajcich z kpnej zmluvy alebo z dvodov vyej moci alebo ak ani pri

vynaloen vetkho silia, ktor mono od neho poadova nie je schopn doda tovar zkaznkovi v lehote urenej tmito obchodnmi a
reklamanmi podmienkami alebo v cene, ktor je uveden v objednvke, predajca je povinn o tejto skutonosti ihne informova
kupujceho a zrove je povinn ponknu kupujcemu nhradn plnenie alebo monos pre kupujceho odstpi od kpnej zmluvy
(stornova objednvku). V prpade ak kupujci odstpi od kpnej zmluvy z dvodov horeuvedench v lnku 7.1 tchto obchodnch a

reklamanch podmienok, je predajca povinn vrti kupujcemu u zaplaten zlohu za tovar dohodnut v kpnej zmluve v lehote 14 dn
od oznmenia o odstpen od zmluvy prevodom na et uren kupujcim.
Kupujci je oprvnen odstpi od kpnej zmluvy bez udania dvodu v slade s ust.7 a nsledne zkona .102/2014 Z.z.o ochrane
spotrebitea pri predaji na diaku (alej ZOOSPPN) v lehote 14 dn od prevzatia tovaru, respektve odo da uzavretia zmluvy o poskytnut

sluby alebo zmluvy o poskytovan elektronickho obsahu nedodvanho na hmotnom nosii, ak predajca riadne a vas splnil informan
povinnosti poda ust.3 ZOOSPPN.
Kupujci m prvo v rmci tejto lehoty po prevzat tovar rozbali a odska rovnakm spsobom ako je zvykom pri nkupe v klasickom
kamennom obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy vlastnost a funknosti tovaru.
Lehota na odstpenie od zmluvy zana plyn v de, ke kupujci alebo nm uren tretia osoba.

Kupujci me odstpi od kpnej zmluvy, ktorej predmetom je kpa tovaru aj pred zaatm plynutia lehoty na odstpenie od zmluvy.

7.2 Odstpenie od zmluvy mus kupujci urobi psomnou formou, alebo v podobe zpisu na inom trvanlivom nosii alebo pomocou
formulra, ktor obdr spolu so zsielkou alebo mu ho predajca zale bezodkladne na vyiadanie cez vntorn potu na internetovej strnke
www.fler.cz. Lehota na odstpenie od zmluvy sa povauje za zachovan, ak oznmenie o odstpen od zmluvy bolo odoslan predvajcemu

najneskr v posledn de lehoty poda ustanovenia 7 ods.1 ZOOSNPPN.


7.3 Odstpenie od kpnej zmluvy poda predchdzajceho bodu tchto obchodnch a reklamanch podmienok mus obsahova informcie
poadovan vo formulri odstpenia od kpnej zmluvy tchto obchodnch a reklamanch podmienok (kde sa nchdza je uveden v bode
7.2), hlavne identifikciu kupujceho, slo a dtum objednvky, presn pecifikciu tovaru, spsob, akm m predvajci vrti u prijat

plnenie, hlavne slo tu a/alebo potov adresu kupujceho.


Ak kupujci odstpi od kpnej zmluvy, zru sa od zaiatku aj kad doplnkov zmluva svisiaca s kpnou zmluvou, od ktorej kupujci
odstpil. Nie je mon od kupujceho poadova iadne nklady alebo in platby v svislosti so zruenm doplnkovej zmluvy okrem hrady
nkladov a platieb uvedench v ustanoven 9 ods.3, ust.10 ods.3 a 5 ZOOSPPN a ceny za slubu, ak je predmetom zmlvy poskytnutie

sluby a dolo k plnmu poskytnutiu sluby.


Kupujci je povinn bez zbytonho odkladu, najneskr vak v lehote do 14 dn odo da odstpenia od kpnej zmluvy, zasla tovar sp na
adresu sdla prevdzkovatea alebo ho odovzda predajcovi alebo osobe poverenej predvajcim na prevzatie tovaru. Lehota poda prvej
vety tohto odstavca tchto obchodnch a reklamanch podmienok sa povauje za zachovan, ak bol tovar odovzdan na prepravu

najneskr v posledn de lehoty.


Kupujci je povinn dorui predvajcemu tovar kompletn, vrtane kompletnej dokumentcie, nepokoden, poda monosti v
originlnom obale (nie je podienkou) a nepouvan.
Predajca odpora tovar poisti, predajca nepreber zsielky na dobierku.
Predajca je povinn bez zbytonho odkladu, najneskr vak do 14 dn odo da doruenia oznmenia o odstpen od zmluvy vrti

kupujcemu vetky platby, ktor od neho prijal na zklade kpnej zmluvy alebo v svislosti s ou, vrtane nkladov na dopravu, dodanie a
potovn a inch nkladov a poplatkov. Predajca nie je povinn vrti kupujcemu platby poda tohto bodu tchto obchodnch a
reklamanch podmienok predtm, ako mu je doruen tovar alebo km kupujci nepreuke zaslanie tovaru sp predajcovi, iba ak by
predajca navrhol, e si tovar vyzdvihne osobne alebo prostrednctvom osoby, ktor na tento el poveril.

Kupujci zna nklady na vrtenie tovaru predvajcemu alebo osobe poverenej predajcom na prevzatie tovaru, to neplat ak predajca
shlasil, e ich bude zna sm alebo ak si nesplnil povinnos poda 3 ods.1 psmeno i) ZOOSPPN.
Kupujci zodpoved len za znenie hodnoty tovaru, ktor vzniklo v dsledku takho zaobchdzania s tovarom, ktor je nad rmec
zaobchdzania potrebnho na zistenie vlastnost a funknosti tovaru. Kupujci nezodpoved za znenie hodnoty tovaru, ak si predajca

nesplnil informan povinnos o prve spotrebitea odstpi od zmluvy poda 3 ods.1 psmeno h) ZOOSPPN.
Predajca je povinn vrti kupujcemu kpnu cenu za tovar rovnakm spsobom, ak pouil kupujci pri svojej platbe, pokia sa s
kupujcim nedohodne na inom spsobe vrtenia platieb a to tak, aby kupujcemu v tejto svislosti neboli tovan alie poplatky.
Ak je kpna zmluva uzatvoren pomocou prostriedkov komunikcie na diaku (v internetovom obchode), m spotrebite prvo odstpi od

zmluvy do 14 dn od prevzatia tovaru. V takomto prpade spotrebite kontaktuje predvajceho cez vntorn potu na internetovej strnke
www.fler.cz a najlepie psomne uvedie, e odstupuje od zmluvy s uvedenm sla faktry, dtumu nkupu a sla tu na vrtenie peaz.
Odstpenie od zmluvy mus by doruen najneskr posledn de 14 dovej lehoty. V osobitnch prpadoch me by s prihliadnutm na
okolnosti preden lehota vrtenia, nie vak dlhie ako 30 dn od doruenia.
Toto ustanovenie zkona vak nemono chpa ako monos bezplatnho zapoiania tovaru. Spotrebite v prpade vyuitia prva na

odstpenie od zmluvy do 14 dn od prevzatia plnenia, mus dodvateovi vyda vetko, o na zklade kpnej zmluvy zskal. Ak to u nie je
dobre mon (napr. v medziobdob bol tovar znien alebo spotrebovan), mus spotrebite poskytn pean nhradu ako protihodnotu
toho, o u neme by vydan.
Ku kpnej cene, ktor m by kupujcemu vrten, me predvajci naviac zapota svoje skutone vynaloen nklady spojen s

vrtenm tovaru (nklady na prepravu a pod).


9) Reklaman poriadok
Kupujci bol pouen predvajcim o svojich prvach, na ktor m nrok na zklade ust.622 Obianskeho zkonnka a prvach, na ktor
m nrok na zklade ust.623 Obianskeho zkonnka v nasledujcom odstavci 10.1 (ust.622) a 10.2 (ust.623) a to tak, e predvajci

umiestnil tieto obchodn a reklaman podmienky na podstrnku internetovho obchodu, ktor prevdzkuje a kupujci si ich mohol
preta pred tm, ako odoslal objednvku. Rovnako bol pouen o vykonvan zrunch oprv v slade s ust. 18 ods. 1 zkona .
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitea a o zmene zkona Slovenskej nrodnej rady .372/1990 Zb. o priestupkoch v znen neskorch
predpisov (alej len Zkon) pred uzavretm kpnej zmluvy umiestnenm tohto textu na podstrnku internetovho obchodu s nzvom

Obchodn podmienky, ktor prevdzkuje a kupujci si ich mohol preta predtm, ako odoslal objednvku.
9.1 Predvajci je povinn bezplatne, vas, riadne a bezodkladne odstrni tie vady tovaru, ktor je mon odstrni. Kupujci me
namiesto odstrnenia vady poadova vmenu tovaru. Ak sa vada tka sasti tovaru, kupujci m prvo poadova vmenu sasti.
Predvajci me tovar s vadou vymeni za tovar bez vady, ak s tm kupujci shlas.

9.2 Ak nie je mon vadu odstrni, kupujci m prvo na vmenu tovaru alebo m prvo na odstpenie od kpnej zmluvy. To ist plat, ak
sa vada na tovare vyskytuje opakovane alebo tovar nie je mon pouva v dsledku vieho potu vd.
V prpade neodstrnitenej vady m kupujci prvo na primeran zavu z ceny tovaru, ak sa rozhodne tovar ponecha.
9.3 Predvajci zodpoved za vady tovaru v zmysle platnch predpisov SR a kupujci je povinn uplatni reklamciu u predajcu. Na
vybavovanie reklamci sa vzahuje platn reklaman poriadok predvajceho, to znamen lnok 10 na podstrnke Obchodn podmienky

na strnke internetovho obchodu prevdzkovanho predajcom.


Reklamcia sa vzahuje len na preukzaten chyby tovaru spsoben vrobcom, dodvateom alebo predvajcim, ktor boli zisten ihne
po dodvke tovaru alebo poas jeho pouvania a tento tovar bol zakpen u predajcu a vzahuje sa na zruka.
Kupujci v prpade reklamcie zasiela tovar na adresu firmy predajcu spolu s vyplnenm formulrom na uplatnenie reklamcie, ktor u

predajca pole bezodkladne na zklade vyiadania cez vntorn potu na strnke www.fler.cz a zrove mu bol odoslan cez vntorn potu
na internetovej strnke na www.fler.cz s akceptciou objednvky. Reklamovan tovar nie je mon odosla na dobierku, predajca ho
nepreberie. Kupujci je povinn v Oznmen o uplatnen reklamcie uvies pravdivo vetky poadovan informcie, presne opsa rozsah a
charakter vd tovaru a ktor zo svojich prv vyplvajcich z ust. 622 a 623 Obianskeho zkonnka si uplatuje.

Reklaman konanie zana dom, kedy s splnen vetky nasledujce podmienky: 1. doruenie Oznmenia o uplatnen reklamcie
predvajcemu. 2. doruenie reklamovanho tovaru predvajcemu alebo urenej osobe.
9.4 Kupujci od predvajceho alebo poverenej osoby dostane potvrdenie o uplatnen reklamcie tovaru, psomne alebo cez vntorn
potu na strnke www.fler.cz, v ktorom s presne uveden reklamovan vady a potvrdenie taktie obsahuje pouenie spotrebitea o jeho

prvach vyplvajcich z bodu 10.1. tchto obchodnch a reklamanch podmienok (ust. 622 Obianskeho zkonnka) a prvach
vyplvajcich z bodu 10.2 (ust. 623 Obianskeho zkonnka). Potvrdenie o uplatnen reklamcie je predajca povinn dorui kupujcemu
bezodkladne, najneskr spolu s dokladom o vybaven reklamcie.
Predvajci alebo nm poveren osoba je na zklade informcie, ktor zo svojich prv si kupujci nrokuje uplatni v zmysle ust.622 a
ust.623 Obianskeho zkonnka povinn uri spsob vybavenia reklamcie poda ust.2 psmeno m) Zkona hne alebo do troch dn od

zaatia reklamanho konania a v odvodnench prpadoch najneskr do 30 dn od zaatia reklamanho konania. Vybavenie reklamcie
predvajci vybav o najskr, ak je mon ihne, najneskr vak do 30 dn odo da uplatnenia reklamcie. Ak ani po uplynut tejto doby nie
je reklamcia vybaven, kupujci m prvo odstpi od zmluvy alebo m prvo vmeny tovaru za nov.
Ak kupujci uplatuje reklamciu vrobku v lehote kratej ako 12 mesiacov od uzavretia kpnej zmluvy, me predvajci zamietnu

reklamciu na zklade vyjadrenia znalca alebo stanoviska akreditovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby alebo stanoviska urenej
osoby (alej "odborn posdenie tovaru"). Predvajci od kupujceho neme vymha uhradenie nkladov na odborn posdenie tovaru
ani in nklady svisiace s odbornm posdenm tovaru.
Kupujci nem prvo na uplatnenie si prva na reklmaciu na vady tovaru, na ktor bol v ase uzatvorenia kpnej zmluvy predvajcim
upozornen a/alebo o ktorch vedel.
Predvajci si vyhradzuje prvo nahradi tovar s vadou za in tovar bez vady a rovnakmi alebo lepmi technickmi vlastnosami, pokia s

tm kupujci shlas.
Reklamciu nie je mon uplatni, pokia:
1. Kupujci neuplatnil svoje prvo na reklamciu do konca zrunej doby tovaru.
2. Ak vada na tovare bola spsoben pouvanm tovaru v podmienkach, ktor intenzitou, vlhkosou, mechanickmi a chemickmi

vlastnosami nezodpovedaj prirodzenmu prostredi tovaru.


3. Ak mechanick pokodenie tovaru spsobil kupujci.
4. Ak vada na tovare vznikla neodbornm zsahom, pokodenm vodou, ohom, statickm alebo atmosferickm elektrickm vbojom alebo
pokodenm chemickou ltkou.

5. Ak vada na tovare bola spsoben nadmernm zaaovanm alebo pouvanm v rozpore s podmienkami uvedenmi v dokumentcii
alebo v eobecnmi zsadami obvyklho pouvania tovaru.
6. Ak vada na tovare vznikla v dsledku neodbornho zaobchdzania, obsluhy alebo zanedbanou starostlivosou o tovar.
7. Ak vadu na tovare spsobila neoprvnen osoba.
8. Reklamcia sa rovnako nevzahuje na ben opotrebovanie tovaru, na pokodenie tovaru, ktor vzniklo nedodranm nvodov a

odporan na pouvanie a oetrovanie produktov, mechanickm pokodenm vrobku, nesprvnym zaobchdzanm, neautorizovanm
zsahom do vrobku alebo psobenm ivelnej pohromy.

Ak nie je zsielka kompletn alebo ak m tovar oividn vadu, ktor mohla by zisten kupujcim kontrolou po doruen tovaru a ktor
neoznmil zstupcovi predajcu v slade s bodom 2.4 tchto reklamanch a obchodnch podmienok, tak reklamcia bude kupujcemu

uznan len v prpade, e preuke, e reklamovan vady tovaru existovali u v ase, ke kupujci tovar prevzal.
Predvajci je povinn vybavi reklamciu a ukoni reklaman konanie jednm z nasledujcich spsobov:
1. odovzdanm opravenho tovaru
2. vyplatenm primeranej zavy z ceny tovaru

3. vrtenm kpnej ceny tovaru


4. psomnou vzvou, aby si kupujci prevzal uren plnenie
5. vmenou tovaru
6. zdvodnenm zamietnutm reklamcie tovaru
Predajca je povinn vyda psomn doklad o spsobe vybavenia reklamcie a najneskr do 30 dn od iadosti kupujceho o uplatnenie

reklamcie kupujcemu tento doklad dorui (osobne alebo zaslanm v psomnej forme). O vsledku vybavenia reklamcie predajca
informuje kupujceho bezodkladne telefonicky alebo e-mailom a nsledne mu bude zaslan doklad o vybaven reklamcie-e-mailom alebo
spolu s tovarom.
Zrun doba je 24 mesiacov odo da doruenia a prevzatia tovaru, ak nie je v konkrtnych prpadoch stanoven in zrun doba. (Zrun

doba sa predluje o dobu poas ktorej nemohol kupujci pouva tovar kvli zrunej oprave tovaru. Ak je tovar vymenen za nov,
kupujci dostane doklad o vmene tovaru, reklamcia tovaru sa nsledne odvja od tejto novej kpnej zmluvy. Na takto vymenen tovar sa
vzahuje zrun doba, ktor sa pota odo da prevzatia tohto vymenenho tovaru.
V prpade, e je mon vadu tovaru odstrni, sa me kupujci rozhodn, i m predajca vadu tovaru odstrni alebo mu tovar vymen.

Reklamcie je mon uplatni len na vady, ktor s uveden v Oznmen o uplatnen reklamcie a v potvrden o uplatnen reklamcie v
slade s bodom 10.4 tchto reklamanch a obchodnch podmienok.
Za viac krt opakovan odstrniten vadu sa povauje vskyt jednej odstrnitenej vady viac ako dva krt a za v poet rznych
odstrnitench vd sa povauje vskyt viac ako troch rznych odstrnitench vd sasne.
Kupujci m prvo na uplatnenie reklamcie vady tovaru raz (nevzahuje sa na vadu rovnakho druhu, ale na konkrtnu vadu, kvli ktorej
tovar reklamuje) bez ohadu na vsledok reklamcie.

Ustanovenia l.10 tchto reklamanch a obchodnch podmienok neplatia pre subjekty nespajce definciu spotrebitea poda ust.2
psm. a) Zkona.
Ak spotrebite nie je spokojn so spsobom, ktorm predajca vybavil jeho reklamciu alebo ak si mysl, e predajca poruil jeho prva, me
sa obrti na predajcu a iada ho o npravu. Ak predajca na tto iados neodpovie do 30 dn odo da jej odoslania alebo iados zamietne,

spotrebite m prvo poda nvrh na zaatie alternatvneho rieenia svojho sporu poda ustanovenia 12 zkona .391/2015 Z.z. o
alternatvnom rieen spotrebiteskch sporov a o zmene a doplnen niektorch zkonov. Subjekt zodpovedn za alternatvne rieenie
spotrebiteskch sporov s predajcom (kontaktn informcie na predajcu obsahuje faktra) je Slovensk obchodn inpekcia, Prievozsk 32,
827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo in prslun oprvnen prvnick osoba zapsan v zozname subjektov alternatvneho rieenia

sporov vedenom Ministerstvom hospodrstva Slovenskej republiky (zoznam sa nachdza na strnke www.mhsr.sk, spotrebite m prvo
voby, na ktor z uvedench subjektov alternatvneho rieenia spotrebiteskch sporov sa obrti).
Spotrebite me rovnako na podanie nvrhu na alternatvne rieenie danho sporu vyui platformu pre rieenie sporov on-line, ktor je
dostupn na webovej strnke http://ec.europa.eu/consumers/odr .
Poda Predpisu . 102/2014 Z.z. Zkon o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru alebo poskytovan sluieb na zklade zmluvy uzatvorenej na

diaku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevdzkovch priestorov predvajceho a o zmene a doplnen niektorch zkonov je metr
odstrihnut v objednanom mnostve povaovan za vrobok zhotoven na mieru a preto nie je mon bezdvodn vrtenie.
10) OCHRANA OSOBNCH DAJOV
10.1 Ak je kupujci fyzickou osobou, je povinn oznmi predajcovi v objednvke svoje meno a priezvisko, adresu trvalho bydliska, slo

telefnu a e-mailov adresu. Ak je kupujci prvnickou osobou, tak je povin oznmi predvajcemu v objednvke svoje obchodn meno,
adresu sdla, IO, slo telefnu a e-mailov adresu.
10.2 Kupujci bol oboznmen s tm, e predajca ako prevdzkujci internetovho obchodu v zmysle ust. 10 ods. 3 psm. b) zkona
.122/2013 Z.z.o ochrane osobnch dajov a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov (alej "ZOOU") bude v

procese uzatvrania kpnej zmluvy spracva osobn daje kupujceho bez jeho shlasu ako dotknutej osoby v rmci predzmluvnch
vzahov a toto spracovanie osobnch dajov kupujceho je nevyhnutn na vytvorenie a plnenie kpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujci
ako jedna zo zmluvnch strn.
Predajca vyhlasuje, e v slade s ust.6 ods.2 psmeno c) ZOOU bude zskava osobn daje vhradne na el uveden v tchto obchodnch

a reklamanch podmienkach. Predajca vyhlasuje, e v prpade potreby osobnch dajov na ely in ako s uveden v tchto obchodnch a
reklamanch podmienkach bude tieto osobn daje zskava vdy zvl, na zklade shlasu kupujceho a zrove zabezpe, aby sa tieto
osobn daje spracovvali a pouvali vlune spsobom, ktor zodpoved elom, za ktormi boli zhromaden a tieto osobn daje
nebud zlen s osobnmi dajmi, ktor boli zskan za elom plnenia kpnej zmluvy.
Shlas predajcovi udeuje kupujci poda bodu 11.3 na dobu urit, pokia nie s splnen ely spracovania osobnch dajov kupujceho.

Predajca po splnen elu spracovania zabezpe bezodkladne likvidciu osobnch dajov kupujceho. Shlas so spracovanm osobnch
dajov me kupujci odvola kedykovek psomnou formou. Shlas zanikne v lehote jednho mesiaca od doruenia odvolania shlasu
kupujcim predvajcemu.
Kupujci bude pred odoslanm objednvky vyzvan, aby kliknutm na polko a jeho zakrtntm pred odoslanm ojednvky potvrdil, e

predvajci mu dostatonm a zrozumitenm spsobom oznmil:


1. Svoje identifikan daje v slade s bodom 11.1 tchto obchodnch a reklamanch podmienok.
2. Identifikan daje tretej strany (spolonos, ktor doru objednan tovar kupujcemu)
3. el spracvania osobnch dajov, ktorm je uzavretie kpnej zmluvy medzi predajcom a kupujcim.
4. e osobn daje kupujceho bud spracovvan v rozsahu meno a priezvisko, adresa tvrvalho ydliska, telefnne slo a e-mail, ak je
kupujci fyzick osoba a ak je prvnicka osoba, tak v rozsahu obchodn meno, adresa sdla, IO, slo telefnu a e-mailov adresa.
5. e poadovan osobn daje je kupujci povinn poskytn.

Predajca vyhlasuje, e osobn daje bude spracovva v slade s dobrmi mravmi a bude kona spsobom, ktor neodporuje ZOOU a ani
inm veobecne zvznm prvnym predpisom a ani ich neude obchdza. Predajca vyhlasuje, e shlas dotknutej osoby si nebude
vynucova a ani podmieova hrozbou odmietnutia zmluvnho vzahu, sluby, tovaru alebo povinnosti predvajcemu ustanovenej.
Kupujci m prvo na zklade psomnej iadosti od predvajceho vyadova

a. potvrdenie i s osobn daje o jeho osobe spracvan


b. el spracvania osobnch dajov
c. zrozumiten informcie o spracvan svojich osobnch dajov v informanom systme a o ich stave v rozsahu:
-identifikan daje predvajceho a zstupcu predvajceho, pokia bol vymenovan

-identifikan daje sprostredkovatea. To neplat, ak predvajci pri zskan osobnch dajov nepostupuje poda 8 ZOOU.
d. zrozumiten a presn informcie o zdroji, z ktorho zskal jeho osobn daje na spracovanie
e. odpis jeho osobnch dajov, ktor s predmetom spracvania
f. doplujce informcie, ktor s s ohadom na vetky okolnosti a podmienky spracvania osobnch dajov potrebn pre kupujceho na
zaruenie jeho prv a prvom chrnench zujmov a to v nasledujcom rozsahu:

- pouenie o dobrovonosti alebo povinnosti poskytn poadovan osobn daje, ak predvajci zskava osobn daje kupujceho na
zkalde shlasu kupujceho poda 11 ZOOU, predajca oznmi aj as platnosti shlasu a povinos kupujceho poskytn osobn daje
vyplva z priamo vykonatenho a prvne zvznho aktu EU, medzinrodnej zmluvy, ktorou je Slovensk repulika viazan alebo zkona,
predvajci oznmi kupujcemu prvny zklad, ktor mu tto povinnos uklad a upovedom ho o nsledkoch odmietnutia poskytn

osobn daje
- informcie o tretch stranch, ak sa predpoklad alebo je zrejm, e im bud osobn daje poskytnut
- okruh prjemcov- ak sa predpoklad alebo je zrejm, e im bud osobn daje sprstupnen
- formu zverejnenia, ak maj by osobn daje zverejnen

- tretie krajiny, ak sa predpoklad alebo je zrejm, e sa do tchto krajm uskuton prenos osobnch dajov
7. opravu jeho nesprvnych, neaktulnych alebo neplnych osobnch dajov, ktor s predmetom spracvania
8. likvidciu jeho osobnch dajov, ak bol splnen el ich spracvania a pokia s predmetom spracvania osobn doklady obsahujce
osobn daje, tak me poiada o ich vrtenie
9. likvidciu jeho osobnch dajov, ktor s predmetom spracvania, ak dolo k porueniu ZOOU alebo inho platnho prvneho predpisu

SR.
Kupujci na zklade psomnej iadosti m prvo u predvajceho namieta voi
1. spracvaniu jeho osobnch dajov, o ktorch predpoklad, e s alebo bud spracvan na ely priameho marketingu bez jeho shlasu
a poiada o ich zlikvidovanie

2. vyuvaniu osobnch dajov uvedench v 10 ods.3 psmena d) na ely priameho marketingu v potovom styku alebo
3. poskytovaniu osobnch dajov v 10 ods.3 psmena d) na ely priameho marketingu

Kupujci na zklade psomnej iadosti m prvo u predvajceho vznies nmietku voi spracvaniu osobnch dajov v prpadoch poda 10
ods.3 psmeno a,e,f alebo g ZOOU vyslovenm oprvnench dvodov alebo predloenm dkazov o neoprvnenom zasahovan do jeho prv a
prvom chrnench zujmov, ktor s alebo mu by v konkrtnom prpade takmto spracvanm osobnch dajov pokoden, ak tomu
nebrnia zkonn dvody a preuke sa, e nmietka kupujceho je oprvnen, predajca je povinn osobn daje, voi ktorm spracvaniu
kupujci namietal bez zbytonho odkladu blokova a zlikvidova hne ako to dovolia okolnosti.

Kupujci na zklade psomnej iadosti alebo osobne m prvo u predajcu namieta a nepodrobi sa rozhodnutiu predajcu, ktor by pre neho

malo prvne inky alebo vznamn dosah. Ak sa tak rozhodnutie vyd, vlune na zklade konov automatizovanho spracvania jeho
osobnch dajov.
Kupujci m prvo iada predvajceho o preskmanie rozhodnutia, ktor bolo vydan metdou odlinou od automatiozvanej formy
spracvania priom predajca je povinn tejto iadosti kupujceho vyhovie a to tak, e rozhodjcu lohu pri preskman rozhodnutia bude

ma oprvnen osoba, o spsobe preskmania a vsledku zistenia predvajci informuje kupujceho v lehote najneskr do 30 dn
(psomne).

Kupujci nem toto prvo len v prpade, ak to ustanovuje osobitn zkon, v ktorom s upraven opatrenia na zabezpeenia oprvnench
zujmov kupujceho alebo ak v rmci predzmluvnch vzahov alebo poas existencie zmluvnch vzahov predvajci vydal rozhodnutie,
ktorm vyhovel poiadavke kupujceho alebo ak predvajci na zklade zlmluvy prijal in primeran opatrenia na zabezpeenie
oprvnench zujmov kupujceho.

Ak kupujci uplatn svoje prvo psomne a z obsahu jeho iadosti vyplva, e uplatuje svoje prvo, iados sa povauje za podan poda
tohto zkona. iados je mon poda podan elektronickou potou, naprklad cez vntorn potu na internetovej strnke www.fler.cz.

Kupujci pri podozren, e jeho osobn daje sa neoprvnene spracvaj me poda oznmenie o tomto podozren radu na ochranu

osobnch dajov. Ak kupujci nie je spsobil na prvne kony v plnom rozsahu, jeho prva me uplatni zkonn zstupca.

Predvajci je povinn psomne vybavi iados kupujceho poda lnku 11 tchto obchodnch a reklamanch podmienok alebo vyhovie
poiadavkm kupujceho poda ZOOU a psomne ho informova najneskr do 30 dn od prijatia iadosti alebo poiadavky.

Obmedzenie prv kupujceho poda 28 ods.2 ZOOU predvajci bezodkladne psomne oznmi dotknutej osobe a radu na ochranu
osobnch dajov.

Predvajci tmto oznamuje kupujcemu, e v slade s ust.15 ods.1 psm.e) bod 3 a bod 4 ZOOU pri spracvan osobnch dajov
kupujceho sa predpoklad, e osobn daje kupujceho bud poskytnut a sprstupnen nsledovnm tretm stranm, respektve okruhu
prjemncov:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technick 7, 821 04 Bratislava, IO: 35834498, Zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava

1, Oddiel: Sro, Vloka slo: 26367/B

Zsielkova s.r.o., Kopianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IO: 48136999, Zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vloka slo 105158/B

Kima

Vyhradzujeme si prvo na zmenu a pravu tchto obchodnch a reklamanch podmienok.


Obchodn podmienky s platn od 10.8.2017 a do odvolania.