You are on page 1of 1

DANH SCH THNG TIN PH HUYNH V HC SINH LP 1A5

*** THNG TIN GIO VIN *** THNG TIN BAN PH HUYNH
GVCN: MS. HONG HNH YN (0973 773 604) 1/ MR. NG TRN PHC (0903 405 838)
GVPCN: MS. M TH THANH HIN (0943 272 573) 2/ MS. NGUYN TH THU HUYN (0914 348 663)
3/ MS. TRN MINH TRANG (0972 559 983)
I/ THNG TIN PH HUYNH & HC SINH

THNG TIN CA B THNG TIN CA M


STT TN HC SINH NGY SINH GII TNH A CH
TN T EMAIL TN T EMAIL

1 NGUYN MINH ANH 16/09/2008 N NGUYN H LM 0932242888 HALAM82@GMAIL.COM GIP TH HNG 0948992511 MERRY43K@YAHOO.COM P7, K2 ,CT2, CHUNG C VIN BNG H NG , HN

2 PHM NGUYN ANH 11/12/2008 NAM PHM VN MINH 0913223328 PHAMVANMINH3558@GMAIL.COM NGUYN TH THU TRANG 0983223328 TRANG.OBIG@GMAIL.COM P905, NH 17T5, HONG O THY , HN

3 NGUYN TNG ANH 22/07/2008 NAM NGUYN PHC TUN 0913251091 DUCHOI2008@GMAIL.COM INH TH THU H 0962591673 S 8, NGCH 59, NG 43, PH CHA BC , HN

4 H ANH 2/8/2008 N MNH H 0904460708 DOMANHHA@GMAIL.COM PHNG TH HUYN 0989356631 PHUNGTHIHUYEN@GMAIL.COM 706 , S 8 PHP VN , T HIP , HONG LIT HONG MAI , HN

5 TRN MINH ANH 5/3/2008 N TRN VN MINH 0909528528 NGUYN THANH HNG 0947228899 HUONGNT_VTN@YAHOO.COM.VN 52/116 NHN HA , NHN CHNH, THANH XUN , HN

6 NG TRN NHT ANH 5/12/2008 NAM NG TRN PHC 0903405838 PHUCSAFI@YAHOO.COM L TH THANH HNG 0904460009 HUONGLT206@GMAIL.COM P2404, TA NH OCEAN BANK, 19 NGUYN TRI THANH XUN, HN

7 NGUYN B PHNG BC 9/12/2008 NAM NGUYN B DNG 0934609988 NGUYN TH THANH PHNG 0934909988 THANHPHUONGANTD@GMAIL.COM 40B DNG QuNG HM , CU GIY , H NI

8 PHM KIM CHI 26/10/2008 N PHM XUN HON 0913007372 TRN MINH TRANG 0972559983 CUXUHAO28983@YAHOO.COM NV1, KHU CHC NNG, TH TY M , P TY M , Q NAM T LIM , HN

9 NGUYN HUY DNG CH 23/02/2008 NAM NGUYN HUY DNG 0913524230 DUONGNH@YAHOO.COM LU M THU 0904315088 TLUUMY@YAHOO.COM B502 88 LNG H , NG A , H NI

10 KiU QUC T 24/12/2008 NAM KIU VIT KHNH 0972999122 KIEUVIETKUONG7@GMAIL.COM NGUYN TH THU HUYN 0914348663 KIEUVIETKUONG7@GMAIL.COM P806B , TA NH 17T1, CT2 TRUNG VAN , NAM T LIM , HN

11 BI KHNH DUY 28/102008 NAM 0913208336 BUIHQC@YAHOO.COM H NI

12 NGUYN HNG GIANG 18/11/2008 N NGUYN TIN N 0914052255 MAI TH KHUYN 0916087766 MAIKHUYEN76@GMAIL.COM T 2, CM B , NHN CHNH , THANH XUN , HN

13 NGUYN HI H 18/08/2008 N NGUYN HNG SN 0904838283 SONNH@SMATEC.COM.VN INH KIM CHI 0904226060 DINHKIMCHI@YAHOO.COM H NI

14 TRN MINH KHNH 27/03/2008 NAM TRN HNG SN 0985474838 SONTH@VIETTINBANK.VN NGUYN TH HNG 0983062181 HANGNT@GMAIL.COM 2A VNG THA V, KHNG TRUNG , THANH XUN , HN

15 NGUYN VN KHNH 13/01/2008 N NGUYN NHT HNG 0984040677 VANTH@VIETTEL.COM.VN THN TH HI VN 0984090979 HAIVAN.THAN@GMAIL.COM 20B NG 46 TRNG LM, C GIANG , LONG BIN , HN

16 NGUYN NAM KHNH 11/11/2008 NAM NGUYN DUY HOA 0982411986 NHUNGHOA7479@YAHOO.COM.VN PHM TH VN NHUNG 0972526896 NHUNGHOA7479@YAHOO.COM.VN SN 19, NG 2, NGUYN CHNH , TRUNG HA , CU GIY , HN

17 PHM GIA KHNH 12/11/2008 NAM PHM THANH TUN 0934575737 O TH S 0982858329 HAISUPV@GMAIL.COM 406 CT5B KT VN KH , H NG , HN

18 L ANH KHOA 14/02/2008 NAM L HONG 0983389689 LEHOANG1803@GMAIL.COM L HNG LOAN 0988638669 HUONGLOAN.LE@GMAIL.COM S 10 NGCH 25/7 NG 25 V NGC PHAN , HN

19 NGUYN MINH KHU 27/04/2008 N NGUYN XUN QUNH 0913341885 QUYNHVC6@GMAIL.COM P3 NH A9 TT HC VIN CHNH TR QUC GIA , TRUNG LIT, NG A, HN

20 NGUYN GIA LINH 9/11/2008 N NGUYN TUN NGC 0913315599 NGUYN TH KIM THANH 0913232199 NKTHANH168@GMAIL.COM 312B U C , TY H , HN

21 O NHT MAI 2/11/2008 N O B THIP 0913118998 DAOBATHIEP@GMAIL.COM KHUT TH OANH 0912678431 S 36 NGCH 93/20 HONG VN THI, KHNG TRUNG , THANH XUN, HN

22 PHAN HI PHONG 7/4/2008 NAM PHAN QUC THI 0904002122 V TH MINH NGC 0983111709 NGOCVM@GMAIL.COM S 12/112/97 NGC KHNH, GING V , BA NH , HN

23 V QUANG PHC 30/06/2008 NAM V C CNG 0914606282 VUDUCCUONG@SIE.SEIC.COM.VN LI KIM DUNG 0903222639 DUNG_LTT@BIDV.COM.VN NH S 3 , NG 71 LNG H , NG A , HN

24 GIANG NGC ANH PHNG 30/07/2008 N GIANG QUANG HNG 0913525354 GIANGQUANGHUNG@YAHOO.COM NGUYN NGC ANH 0902525354 HANOIMUA@YAHOO.COM S 24 NGCH 135/73/3 I CN , BA NH , HN

25 NGUYN D THO 19/03/2008 N NGUYN S THUYT 0913543977 SYTHUYET@GMAIL.COM NGUYN TH CHUNG THU 0912097173 DATHAO200828@YAHOO.COM.VN R1-12B-08 ROYAL CITY, 72 NGUYN TRI , THANH XUN , HN

26 NGUYN HOI THU TRANG 13/10/2008 N NGUYN HOI SN 0904882558 NGUYN ANH TH 0904655168 58A NGUYN NGC MAI, THANH XUN , HN

II/ QU BAN PH HUYNH & CC S KIN TRONG NM

1/ QU PH HUYNH NG : 1.000.000 /1 HC SINH / 1 HC K (C NM HC = 2.000.000/ 1 HC SINH)

NGY NI DUNG THU CHI S TIN GHI CH


29/08 THU QU K 1 T BAN PH HUYNH (1.000.000*26 BN HS) 26,000,000

TN QU 26,000,000

2/ CC S KIN TRONG NM
*** S KIN CA NH TRNG : *** PH HUYNH THEO DI :

THNG 09 L KHAI GING NM HC MI - L N HC SINH LP 1 THNG 09 L KHAI GING NM HC MI


THNG 09 L HI TRUNG THU THNG 09 L HI TRUNG THU
THNG 10 HI KHE PH NG THNG 10 NGY PH N VN
THNG 11 TUN L CHIU PHIM KHOA HC THNG 11 NGY NH GIO VN
THNG 11 THI TRNG NGUYN NH TUI CHO MNG NGY 20/11 THNG 01 TNG KT HC K 1
THNG 12 CHNG TRNH NOEN THNG 02 TT M LCH
THNG 01 S KT HC K 1 THNG 03 NGY QUC T PH N
THNG 03 HI CH XUN GY QU T THIN THNG 04 SINH HOT NGOI KHA HC TP THC T
THNG 04 SINH HOT NGOI KHA HC TP THC T THNG 05 B GING NM HC
THNG 05 THI HC BNG NGI SAO HN
THNG 05 B GING NM HC