You are on page 1of 53

TRNG I HC CNG NGH GTVT

KHOA CNG NGH THNG TIN


----------------------------------------

BO CO THC TP DOANH NGHIP

NGNH: H THNG THNG TIN

TI: TM HIU V XY DNG WEBSITE


BN QUN O NAM TRN NN TNG
WORDPRESS

Cn b hng dn: Phm Th Thanh Thy

Ging vin nh gi: Quang Hng


Sinh vin: Lu c Huy
M sinh vin: 65DCHT23925
Lp: 65DCHT23
H Ni, thng 08 nm 2017

MC LC

LI CM N............................................................................................................6
LI M U...........................................................................................................7
CHNG 1: GII THIU CHUNG........................................................................8
1.1. Gii Thiu V Vin Cng Ngh Thng Tin V Truyn Thng CDIT............8
1.1.1 Gii thiu:.................................................................................................8
1.1.2 Thnh tu.................................................................................................9
1.1.3 S mnh v tm nhn.............................................................................12
1.1.4 C s vt cht, i ng gio vin v dch v h tr...............................12
1.1.5 M hnh t chc.....................................................................................15
1.2 Gii Thiu Ti.........................................................................................17
1.2.1 Tn ti...............................................................................................17
1.2.2 Chc nng.............................................................................................17
1.2.3 Yu cu trang Web................................................................................17
CHNG 2: TNG QUAN V WORDPRESS...................................................18
2.1 WordPress l g?...........................................................................................18
2.3 Nhng u im v nhc im ca WordPress............................................19
2.3.1 u im..................................................................................................19
2.3.2 Nhc im............................................................................................19
CHNG 3: CI T V NGHIN CU CC TNH NNG TRONG
WORDPRESS.........................................................................................................20
3.1 Ci t WordPress trn Localhost.................................................................20
3.2 Nghin cu cc tnh nng WordPress............................................................25
CHNG 4: CI T V S DNG CC TNH NNG TRONG
WORDPRESS.........................................................................................................27
4.1 Hng dn s dng Bi vit.........................................................................27
4.2 Hng dn s dng Trang............................................................................28
4.3 Hng dn ci t v s dng Plugins.........................................................30
4.3.1 Plugin Woocommerce...........................................................................30
4.3.2 Plugin Visual Composer.........................................................................33
4.4 Hng dn ci t Theme v s dng Widget............................................35
4.5 To thanh Menu...........................................................................................38
CHNG 5: XY DNG GIAO DIN WEB......................................................40
5.1 Thit k giao din Web.................................................................................40
5.2 To Header v Menu....................................................................................41
5.3 Phn thn Content........................................................................................41
5.3.1 Baner......................................................................................................41
5.3.2 Hin th sn phm ln Content...............................................................42
5.4 Footer v cc thnh phn khc.....................................................................43
CHNG 6: DEMO GIAO DIN WEBSITE BN QUN O NAM................44
6.1 Giao din trang ch Website.........................................................................44
6.2 Phn Header v Menu chnh........................................................................45
6.3 Phn SideBar...............................................................................................45
6.4 Phn thn Website........................................................................................46
6.5 Phn Footer..................................................................................................46
6.6 Giao din Gi hng......................................................................................47
6.7 Giao din Thanh ton...................................................................................48
CHNG 7: KT QU T C V HNG PHT TRIN.....................49
7.1 Nhng im chng trnh lm c............................................................49
7.1.1 i vi ngi s dng, chng trnh a ra c.............................49
7.1.1 i vi ngi qun tr............................................................................49
7.2 Nhng im cha lm c v hng gii quyt........................................49
7.3 Hng pht trin ca chng trnh..............................................................49
TI LIU THAM KHO.......................................................................................50
DANH MC HNH

Hnh 1.1 M hnh t chc Cng ty..........................................................................15


Hnh 1.2 Vin Cng Ngh Thng Tin V Truyn Thng CDIT nm
trong khun vin trng Hc Vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng................16
Hnh 1.3 Khng gian lm vic ti Vin...................................................................16
Hnh 3.1 Giao din ng dng Xampp.....................................................................20
Hnh 3.2 Giao din phpMyAdmin...........................................................................21
Hnh 3.3 To Database............................................................................................21
Hnh 3.4 Bng chn ngn ng WordPress...............................................................22
Hnh 3.5 Ca s nhc nh ci t WordPress..........................................................23
Hnh 3.6 Nhp thng tin Database WordPress........................................................23
Hnh 3.7 Xc nhn thng tin Database WordPress..................................................24
Hnh 3.8 Ca s ng nhp vo WordPress............................................................24
Hnh 3.9 Giao din WordPress................................................................................26
Hnh 4.1 Vit bi mi..............................................................................................27
Hnh 4.2 Thm trang................................................................................................29
Hnh 4.3 Ci Plugin...........................................................................................30
Hnh 4.4 Thm sn phm.........................................................................................31
Hnh 4.5 Thit lp danh mc sn phm...................................................................32
Hnh 4.6 Thit lp nh sn phm............................................................................32
Hnh 4.7 Giao din sa trang..................................................................................33
Hnh 4.8 Ty chnh hng trong trang......................................................................34
Hnh 4.9 Cc chc nng trong trang......................................................................34
Hnh 4.10 Ci t theme..........................................................................................35
Hnh 4.11 Cc giao din ci................................................................................36
Hnh 4.12 Tnh nng Widget trong Wordpress........................................................37
Hnh 4.13 a Widget vo Sidebar.........................................................................37
Hnh 4.14 To thanh menu......................................................................................38
Hnh 4.15 Thm mi menu.....................................................................................38
Hnh 4.16 Ty chnh menu......................................................................................39
Hnh 4.17 Qun l menu..........................................................................................39
Hnh 5.1 M hnh thit k giao din........................................................................40
Hnh 5.2 Upload logo.............................................................................................41
Hnh 5.3 Chn Slider...............................................................................................41
Hnh 5.4 Hin th sn phm ln trang......................................................................42
Hnh 5.5 Chnh sa CSS..........................................................................................43
Hnh 6.1 Giao din Web bn qun o nam..............................................................44
Hnh 6.2 Giao din header v menu........................................................................45
Hnh 6.3 Giao din Sidebar.....................................................................................45
Hnh 6.4 Giao din Content Website......................................................................46
Hnh 6.5 Giao din Footer.......................................................................................46
Hnh 6.6 Giao din gi hng....................................................................................47
Hnh 6.7 Giao din thanh ton.................................................................................48
Bo Co Thc Tp

LI CM N

Trong qu trnh thc tp ti Vin cng ngh Thng tin v Truyn thng CDiT,
em nhn c rt nhiu s chia s v kin thc b ch t cc thy c. Em mun
gi nhng li cm n v bit n chn thnh nht ca mnh ti tt c nhng ngi
h tr, gip em v kin thc v tinh thn trong qu trnh thc tp ca mnh.
Trc ht em xin chn thnh cm n Thy Quang Hng , Ging vin
Khoa Cng Ngh Thng tin, Trng i Hc Cng Ngh Giao Thng Vn Ti,
ngi trc tip hng dn, nhn xt, gip em trong sut qu trnh thc hin
ti.
Em xin chn thnh cm n C Phm Th Thanh Thy Vin cng ngh Thng
tin v Truyn thng CDiT, ngi trc tip hng dn, chia s kinh nghim kin
thc vi em trong qu trnh em thc tp ti Vin.
Xin chn thnh cm n ban gim hiu nh trng, cc thy c trong Khoa
Cng Ngh Thng tin v cc phng ban nh trng to iu kin tt nht cho
em cng nh cc bn khc trong sut thi gian hc tp v lm tt nghip.
Cui cng em xin chn thnh cm n ti Vin cng ngh Thng tin v Truyn
thng CDiT, ban lnh o Vin v cc phng ban to iu kin cho chng em
thc tp ti Vin.
Em rt mong nhn c kin ng gp ca thy c gio v cc bn em
c thm kinh nghim v tip tc hon thin ti.
Em xin chn thnh cm n!
Sinh vin thc hin: Lu c Huy

6
Bo Co Thc Tp

LI M U

X hi pht trin v nhiu mt, km theo l s pht trin mnh m v


cng ngh thng tin.Mng Internet l mt trong nhng sn phm ht sc ln lao v
v ngy cng tr nn mt cng c khng th thiu, l nn tng chnh cho s truyn
ti, trao i thng tin trn ton cu. V th, nhu cu mua bn trc tuyn trn
internet ngy cng ph bin, vic xy dng Website l nhu cu khng cn xa l vi
mi c nhn v tp th. C rt nhiu cch xy dng Website c s dng h
thng m ngun m nh Wordpress .Wordpress vi giao din trc quan d s
dng, d p ng c nhu cu c bn ca c nhn hay tp th c ngi
thit k, s dng phn hi tch cc. Do em xy dng mt Website bn qun
o nam da trn nn tng ny.
Mc d c gng n lc hon thin ti, nhng bn cnh khng
th trnh khi nhng thiu xt. Mong c nhn c kin ca cc thy c v
cc bn em hon thin ti tt hn.

7
Bo Co Thc Tp

CHNG 1: GII THIU CHUNG

1.1. Gii Thiu V Vin Cng Ngh Thng Tin V Truyn Thng CDIT
1.1.1 Gii thiu:
Vin Cng Ngh Thng Tin v Truyn Thng CDiT, trc y l
Trung tm Cng Ngh Thng Tin CDIT, c Tng gim c
Tng Cng ty Bu Chnh Vin Thng Vit Nam( VNPT) k quyt
nh thnh lp s 636/Q-TCCB_L ngy 22 thnags 03 nm
1999, trn c s sp xp li hai n v thnh vin ca cc n v
trc thuc Hc Vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng:
Trung tm Nghin cu Pht trin Phn mm thuc Vin
KHKT Bu in
Trung tm o to Pht trin Phn mm thuc Trung tm
o to BCVT1 (c)
T 01/01/2012, ph hp vi xu th pht trin mi ca VNPT v
Hc vin CNBCVT, Trung tm Cng ngh Thng tin c i tn
thnh Vin cng ngh Thng tin v Truyn thng CDIT (Quyt
nh s 1973/Q-VNPT-TCCB k ngy 07 thng 11 nm 2011
ca Tng gim c Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam).
T 01/7/2014, thc hin cc quyt nh: 888/Q-TTg ngy
10/06/2014 ca Th tng Chnh ph v vic Ph duyt n ti
c cu Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam VNPT giai on
2014 2015 v 878/Q-BTTTT ngy 27/06/2014 ca B trng
B Thng tin v Truyn thng v vic Chuyn Hc vin Cng
ngh Bu chnh Vin thng t Tp on Bu chnh Vin thng
Vit Nam v trc thuc B Thng tin v Truyn thng qun l,
cng vi cc n v trc thuc Hc vin, CDIT c chuyn v
thuc B Thng tin v Truyn thng.

8
Bo Co Thc Tp

1.1.2 Thnh tu
Gii thng Sng to Khoa hc K thut Vit Nam (VIFOTEC)
Nm 2000, Gii Ba Gii thng Sng to KHKT VIFOTEC
cho H thng My ch Dch v a phng tin MUCOS ca
B Khoa hc Cng ngh Mi trng v Lin hip cc Hi
Khoa hc K thut Vit Nam
Nm 2000, Gii Khuyn Khch Gii thng Sng to KHKT
VIFOTEC cho H thng Cung cp dch v Th thoi Th
thng tin Bu in ca B Khoa hc Cng ngh Mi trng
v Lin hip cc Hi Khoa hc K thut Vit Nam;
Nm 2000, Gii Nh Gii thng Sng to KHKT VIFOTEC
cho H thng Tnh cc v Chm sc khch hng BCSS ca
B Khoa hc Cng ngh Mi trng v Lin hip cc Hi
Khoa hc K thut Vit Nam;
Nm 2002, Gii Nh Gii thng Sng to KHKT VIFOTEC
cho H thng Nhn tin ngn qua mng thng tin di ng
SMSC ca B Khoa hc Cng ngh Mi trng v Lin
hip cc Hi Khoa hc K thut Vit Nam;
Nm 2002, Gii Ba Gii thng Sng to KHKT VIFOTEC
cho H thng Thng tin Gio Dc ca B Khoa hc Cng
ngh Mi trng v Lin hip cc Hi Khoa hc K thut
Vit Nam.
Nm 2007, Gii Khuyn khch - Gii thng Sng to KHKT
VIFOTEC dnh cho lnh vc Cng ngh thng tin choPhn
mm phc v Qun l, iu hnh v doanh thc cc dch v
chuyn tin da trn qui nh nghip v mi.
Cc sn phm c hp chun quc gia
Nm 1999, H thng My ch thng tin a phng tin
MUCOS-1.
Nm 2000, Phn mm tnh cc v in ha n cho Bu in
cp tnh, thnh.
Nm 2001, Gi phn mm gii php mng Intranet/ISP
COSA/ISP.
Nm 2001, Phn mm qun l mng ngoi vi CABMAN/GIS.
Nm 2004, H thng nhn tin ngn SMSC.
Nm 2004, My in thoi t ng loi c nh.
Nm 2006, Phn mm h thng chuyn mch mm.
9
Bo Co Thc Tp

Cc sn phm c bo h quyn tc gi
Nm 1999, Xy dng cu trc h thng phn mm iu khin
v khai thc tng i in t s dung lng 1000 n 4000 s
(dng VINEX).
Nm 2002, H thng Thng tin Gio dc.
Nm 2002, H thng Tnh cc v Chm sc khch hng.
Nm 2002, H thng Nhn tin ngn SMSC.
Nm 2002, H thng tch hp dch v lin mng
INFOGATE.
Nm 2003, H thng Qun l mng ngoi vi.
Nm 2003, H thng My ch a phng tin MUCOS1.
Nm 2003, H thng cng thanh ton INFOGATE.
Nm 2003, H thng My ch a phng tin MUCOS2.
Nm 2003, H thng Bu chn trc tuyn.
Nm 2006, Siu giao thc bo hiu trong h thng Softswich-
CDIT IBUS.
Nm 2006, Cu trc h thng Softswich-CDIT.
Nm 2006, H thng nhn tin a phng tin MMSC.
Cc sn phm ng k c quyn nhn hiu hng ha
Nm 2003, MUCOS-SMSC
Nm 2004, INFOGATE-PORTAL.
Nm 2004, CMiSE BILLING
Nm 2004, MUCOS Edunet
Nm 2004, CMiSE CABMAN
Sn phm ot Cp CNTT
Nm 2002, Cp vng gii php Cng ngh thng tin cho H
thng Nhn tin ngn qua mng thng tin di ng.
Nm 2002, Cp vng sn phm thng mi in t cho H
thng Tch hp Dch v Lin mng INFOGATE.
Nm 2003, Cp vng sn phm phn mm xut khu cho H
thng Qun l mng Vin thng NMS.
Nm 2003, Cp Bc sn phm thng mi in t cho H
thng Thanh ton cc ph in thoi qua h thng ATM.
Nm 2003, Cp ng sn phm trin khai cp Ngnh cho H
thng My ch thng tin a phng tin.

10
Bo Co Thc Tp

Cc danh hiu thi ua v gii thng


Nm 1999, C n v c s dn u phong tro thi ua ca
Tng cng ty Bu chnh Vin thng Vit Nam.
Nm 2000, C n v c s dn u phong tro thi ua ca
Tng cng ty Bu chnh Vin thng Vit Nam.
Nm 2001, C thi ua ca Chnh ph.
Nm 2001, Bng khen ca ng y Khi Kinh t Trung ng.
Bng khen ca Th tng Chnh ph v thnh tch giai on
1999-2001.
Nm 2002, 2003 C thi ua ca Chnh ph.
Nm 2002, Gii thng sao cho Gim c Trung tm Cng
ngh Thng tin, mt trong 10 gng mt tr tiu biu ton quc
nm 2002.
Nm 2003, n v Top Ten ICT INDEX do Hi tin hc Vit
nam t chc bnh chn.
Nm 2003, Gii thng Sao vng t Vit dnh cho sn phm
Infogate.
Nm 2003, C n v dn u phong tro thi ua ca Cng
on Bu in Vit Nam.
Nm 2004, Bng khen ca Cng on Bu in Vit Nam.
Nm 2005, C n v c s dn u phong tro thi ua ca
Tng cng ty Bu chnh Vin thng Vit Nam.
Nm 2005, Bng khen ca Cng on Bu in Vit Nam.
Nm 2006, C n v c s dn u phong tro thi ua ca Tp
on Bu chnh Vin thng Vit Nam.
Nm 2006, Bng khen ca Cng on Bu in Vit Nam.
Nm 2007, C n v c s dn u phong tro thi ua ca B
Thng tin v Truyn thng.
Nm 2007, C n v c s dn u phong tro thi ua ca
Cng on Bu in Vit Nam.
Nm 2008, Bng khen ca Chnh ph giai on 2006-2008; C
thi ua ca Chnh ph.
Nm 2009, Hun chng Lao ng hng Nh.
Nm 2010, C thi ua ca Tp on Bu chnh Vin thng Vit
Nam.
Nm 2011, C thi ua ca B Thng tin v Truyn thng.
Nm 2012, C thi ua ca B Thng tin v Truyn thng.
Nm 2014, Hun chng Lao ng hng Nht.
11
Bo Co Thc Tp

1.1.3 S mnh v tm nhn


S Mnh
S mnh ca chng ti l nghin cu, ng dng cc thnh tu
khoa hc cng ngh vo cc sn phm, dch v v chng trnh
o to nhm gp phn thc y s pht trin ca t nc.
Tm Nhn
Mc tiu ca chng ti l tr thnh T chc Khoa hc cng
ngh hng u Vit Nam thc hin gn kt cht ch gia
Nghin cu pht trin, o to v Chuyn giao cng ngh:
C nhng sn phm, dch v v chng trnh o to cht
lng c s dng rng ri
C i ng chuyn gia ng cp quc t v giu kinh nghim
thc t
C nn tng vng chc v lun n u cc tin b v khoa hc
cng ngh
C uy tn i vi gii lm KHCN v o to trong nc
C mi quan h rng ri vi cc i tc quc t.
1.1.4 Lnh vc hot dng
1.1.4.1 Nghin cu khoa hc cng ngh
Lnh vc ICT
Nghin cu xy dng cc d bo (ngn, trung v di hn),
chin lc pht trin khoa hc v cng ngh ICT
Nghin cu cc gii php pht trin v ng dng cng ngh
ICT mi, dch v mi trn h tng ICT
Nghin cu quy hoch t chc mng, ti u mng, gii php
nng cao cht lng mng li v dch v
Nghin cu ch th pht trin cc sn phm cng ngh ICT
Lnh vc a phng tin
a phng tin l cng ngh kt hp cc loi hnh phng tin
m thanh, hnh nh, video, tng tc, di ng, trong cc sn
phm dch v phc v i sng con ngi. Cng ngh a
phng tin c ng dng trong rt nhiu lnh vc khc nhau
nh game, gii tr, truyn thng, gio dc, y t, c bit
nhng ngnh i hi cao v tnh sng to.
Cc thnh tu nghin cu trong lnh vc ny c CDiT ng
dng trc tip vo ngnh o to Cng ngh a phng tin,
Truyn thng a phng tin v mt s ngnh hc khc ca
Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng.

12
Bo Co Thc Tp

Lnh vc An ninh v An ton thng tin


Cng vi s pht trin bng n ca Internet, an ton thng tin l
mt vn nng hi ca x hi. Trong sut qu trnh hnh
thnh v pht trin, CDiT lun ch trng an ton thng tin nh
mt mi nhn chin lc.
Nh bm st thc t mng li vin thng v mng doanh
nghip cng vi nn tng tri thc vng chc, cc gii php an
ton thng tin ca CDiT c xy dng bi bn v c cc
Tp on, cc cng ty ln nh VNPT t hng, s dng v nh
gi cao c bit l cc gii php An ton thng tin cho mng
IP/NGN.
Hot ng nghin cu v An ton thng tin l nn tng rt quan
trng CDiT tham gia trin khai ngnh o to bc i hc v
An ton thng tin ca Hc vin cng ngh Bu chnh vin
thng, trng i hc u tin Vit Nam trin khai ngnh o
to ny.
1.4.1.2 o to v Bi dng nhn lc
CDiT Training Center: i ng cn b qun l v ging vin giu
kinh nghim nghin cu chuyn su v o to bc i hc nhng
ngnh hc HOT nht Vit Nam nh An ton thng tin, Cng ngh
a phng tin, Truyn thng a phng tin l nn tng gip cho
cc kha hc ngn hn ca chng ti trnh c s hi ht v mang
tnh thng mi. Vi cc chng trnh o to kt hp hi ha gia l
thuyt v thc t vi c s vt cht hin i, cc kha hc ca chng
ti khng ch gip cc bn thnh tho chuyn mn m cn gip cc
bn khm ph nng lc bn thn v thay i cuc sng.
Cht lng o to:
Cht lng o to ca chng ti c khng nh bng
nhng hot ng o to thc t trong v ngoi nc vi nhiu
i tng doanh nghip v c nhn khc nhau.
Trong nc, chng ti t chc o to rt nhiu kha hc
ngn hn ti mt s n v nh: Tp on Bu chnh vin thng
VNPT, cc VNPT Tnh/ Thnh ph, Cng ty Ti chnh bu
in, Bo Nhn Dn,
Mi kha o to l tm huyt ca tt c i ng ging vin
v nhng ngi qun l o to c c nhng sn phm
o to cht lng nht, xy dng c s tin tng i vi cc
doanh nghip, cc bn hc vin.

13
Bo Co Thc Tp

i ng ging vin: Ging vin l ngi chp cnh v nng cho


c m v am m ca cc hc vin. Ti CDIT chng ti t ho vi
i ng ging vin chuyn mn cao, t nhiu gii thng v danh
hiu quc t cng nh trong nc. Vi kinh nghim ti luyn
trng thnh t cc cng ty ln ti Vit Nam cng kh nng s phm,
cc ging vin lun nhit tnh v tm huyt vi ngh c c
nhng sn phm o to cht lng nht.
C s vt cht: Phng c thong mt, sch s, c trang b cc thit
b my mc hin i nh my tnh, my chiu v cc cng c phc v
tt cho vic hc.

14
Bo Co Thc Tp

1.1.5 M hnh t chc

Hnh 1.1 M hnh t chc Cng ty


Ban Lnh o Vin
Phng Tng hp
Phng Hp tc v Chuyn giao cng ngh
Phng Nghin cu pht trin H tng v An ton thng tin
Phng Nghin cu pht trin ng dng a phng tin
Phng Nghin cu pht trin Dch v

Vin Cng Ngh Thng Tin V Truyn Thng CDiT

a ch: Tng 3 nh A1, Hc vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng,


Km 10, ng Nguyn Tri, H ng, H Ni
Website: www.cdit.com.vn
Email: webmaster@cdit.com.vn
S in thoi: (84-4)3574 2856
Fax: (84-4)3574-2857

15
Bo Co Thc Tp

Hnh 1.2 Vin Cng Ngh Thng Tin V Truyn Thng CDIT nm
trong khun vin trng Hc Vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng

Hnh 1.3 Khng gian lm vic ti Vin

16
Bo Co Thc Tp

1.2 Gii Thiu Ti


1.2.1 Tn ti
Xy dng Website bn qun o nam da trn nn tng
Wordpress
1.2.2 Chc nng
y l Website bn v gii thiu sn phm ca ca hng, cng
ty n ngi tiu dng vi cc chi tit mt hng v gi c chnh
xc. C cc chc nng sau:
Cho php cp nht thng tin mi nht ln trang ch
Hin th cc sn phm theo cc danh mc
Hin th sn phm khch hng chn trong n hng
Chc nng gi hng: xa,thm hng,..
Hin th cc sn phm khch hng xem
Chc nng khch hng gp , nh gi cho nhng sn
phm
Qun l, x l n t hng.
Chc nng gii thiu, tuyn dng hin c ti ca hng
Cung cp chc nng tm kim. Vi nhu cu ca ngi s
dng khi truy cp vo trang web l tm kim cc cc sn
phm h mong mun.
L nhng ngi c nhu cu xem v tm hiu thng tin. H
mong mun c c thng tin cn thit t h thng. V th
trang web phi thon mn cc chc nng tng th. Nhng g
nhiu hn, ci tin mi cho php cc ng dng chy nhanh hn.
1.2.3 Yu cu trang Web
Hin th cc danh sch mt hng khch hng xem v la
chn
Khch hng xem thng tin tin tc mi nht, khuyn mi trn
trang Web
Sau khi khch hng chn v t hng trc tip th phi hin n
hng khch hng c th nhp thng ttin mua hng v xem
ha n mua hng

17
Bo Co Thc Tp

CHNG 2: TNG QUAN V WORDPRESS

2.1 WordPress l g?
WordPress l mt phn mm ngun m (Open Source Software) c
vit bng ngn ng lp trnh website PHP (Hypertext Preprocessor) v s
dng h qun tr c s d liu MySQL
WordPress c ra mt ln u tin vo ngy 27/5/2003 bi tc gi Matt
Mullenweg v Mike Little. Hin nay WordPress c s hu v pht
trin bi cng ty Automattic c tr s ti San Francisco, California thuc
hp chng quc Hoa K.
WordPress l mt m ngun m bng ngn ng PHP h tr to blog
c nhn, v n c rt nhiu ngi s dng ng h v tnh d s dng,
nhiu tnh nng hu ch. Qua thi gian, s lng ngi s dng tng ln,
cc cng tc vin l nhng lp trnh vin cng tham gia ng o pht
trin m ngun WordPress c thm nhng tnh nng tuyt vi.
Tnh ti thi im hin ti th version mi nht ca WordPress l Version
4.8 c th downloap WordPress ti trang ch ca n. S dng WordPress
bn s c cm gic nh ang s dng mt phn mm trn my tnh bi c
nhiu tnh nng rt chuyn nghip nh setup, t ti v ci t cc Plugin
trn Internet, h thng thng bo t ng.
V cho n thi im vit bi ny l 2015, WordPress c xem nh
l mt h qun tr ni dung (CMS Content Management System) vt
tri h tr ngi dng to ra nhiu th loi website khc nhau
nh blog, website tin tc/tp ch, gii thiu doanh nghip, bn hng
thng mi in t, thm ch vi cc loi website c phc tp cao nh
t phng khch sn, thu xe, ng d n bt ng sn,
Nhng nh th khng c ngha l WordPress ch thch hp vi cc d n
nh, m hin nay c ti khong 25% website trong danh sch 100
website ln nht th gii s dng m ngun WordPress. V d nh trang
tp ch TechCrunch, Mashable, CNN, BBC America, Variety, Sony Music,
MTV News, Bata, Quartz,rt nhiu khng th k ht c.
Trong th gii cng ngh hin nay th vic to mt trang web v qun l
trang web n gin hn bao gi ht vi WordPress. C th ni ngay
c nhng ngi khng am hiu v Code v cng ngh cng c th xy
dng, qun l, s l cc vn ca website thng qua phn
mm WordPress.

18
Bo Co Thc Tp

2.2 Nhng thnh tu ca Wordpress


Trn th gii, c khong 25 bi vit c ng ln cc website s dng
WordPress mi giy.
S lng website lm bng WordPress chim 23% tng s lng website trn
th gii
Trong 100% cc website s dng m ngun CMS, WordPress chim 60%
M ngun WordPress hin c khong 785 lp trnh vin cng hp tc pht
trin
M ngun WordPress c hn 3 triu lt dowloap mi giy, tng s lt
downloap hin ti ca WordPress l khong 500,000,000 ln.
C khong 72,000,000 website ang s dng m ngun Wordpress.
C hn 80 chng trnh hp mt v WordPress c t chc vo nm 2014.
M ngun WordPress hin ang c khong 785 lp trnh vin cng hp tc
pht trin.
Ch tnh cc giao din (hay cn gi l Theme) min ph trn th vin
WordPress.org th c hn 2.700 themes khc nhau.
H tr SEO kh tt. Tuy khng th ni l hon chnh nhng cng rt tt
vi dn k s lun lun lng nghe kin ngi dng v cp nht nhng
tnh nng nhm nng cao kh nng v SEO.
2.3. Nhng u im v nhc im ca WordPress
2.3.1 u im
D s dng v qun l
Nhiu gi giao din, plugin h tr c sn
Cng ng h tr ng o
D pht trin cho lp trnh vin
H tr nhiu ngn ng
C th lm nhiu loi Website
Nh v hao tn t ti nguyn my ch
D dng ty bin nu c kin thc v PHP, HTML,CSS
2.3.2 Nhc im
Nhiu khi nim kh hiu nu mi bt u
Mun ty bin Web phi c kin thc lp trnh Web cn bn nht
Cc Theme p a phn phi tr ph v Plugin cng vy
Nu l Developer, bn s hi mt mi v cc hm c sn c Wordpress bi
qu nhiu

19
Bo Co Thc Tp

CHNG 3: CI T V NGHIN CU CC TNH NNG


TRONG WORDPRESS

3.1 Ci t WordPress trn Localhost


ci t v s dng c WordPress ta phi ci Xampp v khi ng
Localhost.
Sau khi ci t thnh cng Xampp, bn cn bt bng iu khin ca Xampp
trong th mc C:/xampp, m file xampp-panel.exe hoc ng dng tn l
XAMPP Control Panel trn mn hnh Destop
Bn s thy hai ng dng Apache v MySQL c nt Start, l du
hiu bo 2 ng dng ny cha c khi ng, hy n vo nt Start ca
tng ng dng khi ng Webserver Apache v MySQL Server ln th
mi chy c localhost.
Nu c hai ng dng chuyn sang mu xanh v c ch Stop nh hnh di
l khi ng thnh cng.

20
Bo Co Thc Tp

Hnh 3.1 Giao din ng dng Xampp

21
Bo Co Thc Tp

Sau khi khi ng xong ta truy cp theo i ch:


http://localhost:phpmyadmin/ to c s d liu
to c Database, nhn chut vo menu Databases nh Hnh 1. Sau
phn Create databsae, bn nhp tn Database cn to vo Database name
nh mnh to y tn Database l one, phn Collation bn hy chn
l utf8mb4_vietnamese_ci ri n nt Create k bn nh Hnh 2.
Sau khi to xong nhn bn menu tay tri, nu n xut hin tn database va
to l thnh cng. Vy by gi, chng ta tm c mt databse vi thng tin
nh sau:
Host: localhost
Database user: root
Database password: trng
Database name: one

Hnh 3.2 Giao din phpMyAdmin

Hnh 3.3 To Database

22
Bo Co Thc Tp

Tip sau ta ti phin bn mi nht ca m ngun WordPress ti a ch


https://wordpress.org v gii nn
Copy ton b file v th mc trong wordpress va gii nn vo th mc
C:/xampp/ htdocs/
Truy cp vo website vi ng dn http://localhost/one khi c bt
Xampp.
Lc ny, n hin ra bng chn ngn ng cn ci t cho WordPress, chn
l English v n Continue.

Hnh 3.4 Bng chn ngn ng WordPress

23
Bo Co Thc Tp

bc tip theo, n nhc nh l cha tin hnh i file wp-config-


sample.php thnh wp-config.php v khai bo thng tin database vo . n
Lets Go n t lm vic .

Hnh 3.5 Ca s nhc nh ci t WordPress

V by gi l nhp thng tin database.

Hnh 3.6 Nhp thng tin Database WordPress

24
Bo Co Thc Tp

Khi nhp xong thng tin database, n nt Submit lm bc k tip. Nu


bc k tip n hin ra nh hnh di th ngha l nhp thng tin database
chnh xc, n nt Run the install bt u ci t.
bc ci t ny, ta thit lp cc thng tin quan trng cho website nh
Tn ca website, tn ti khon admin cng mt khu,Nhp n nt Install
WordPress.

Hnh 3.7 Xc nhn thng tin Database WordPress

Hin ch Success! ci t thnh cng, click vo nt Login ng nhp vo


bng qun tr WordPress.

Hnh 3.8 Ca s ng nhp vo WordPress

25
Bo Co Thc Tp

3.2 Nghin cu cc tnh nng WordPress


Bng Tin: Khu vc ny l tp hp cc cng c lin quan ti vic theo
di thng k ca Website v cp nht cc phin bn Theme,
Plugin,Wordpress n c 2 phn nh sau:
Trang Ch : Khu vc theo di cc tin trnh ca WordPress,
cng nh cc bo co chi tit v cc bnh lun
Cp nht: Ni bn vo cp nht cc phin bn mi nht ca
Theme.Plugin,Wordpressbn ang s dng.Mi khi c bn
mi nht n s hin thng bo cho bn thy.
Bi vit: y l phn quan trng bn ang bi vit v qun l n
Tt c bi vit
Bi vit mi
Chuyn mc
Th
Th Vin: Phn ny qun l cc file media ang c trn Website nhng
thng thng ch cha nh
Trang: Ch ny khng khc g phn Bi vit nhng n khng c
Chuyn mc v Th. Cng dng bn ng cc trang ni dung c
yu t chung v khng c phn loi.
Tt c trang
Thm trang mi
Bnh lun: Ni bn c th qun l cc bnh lun
Giao din: y l mt phn rt quan trng, ni ny bn qun l v
chnh sa nhng lin quan n giao din Website.
Giao din: Ni bn qun l, ci t, xa cc Theme bn ang
c
Ty chnh: Ch bn c th ty bin giao din nh: di mu
sc, mu ch, banner,..
Widgets: Ni bn qun l v s dng cc Widgets
Menu: Ni bn qun l v chnh sa menu hin c trong
Theme
Theme Options: y l phn kh quan trng lin quan ti
code.
Plugins: Nh mt tnh nng trong Wordpress
ci t: Ni qun l cc Plugin hin c
Thm mi Plugins
Bin tp: Ni bn c th can thip vo phn code ca tng
Plugin, khng nn sa nu khng hiu n.

26
Bo Co Thc Tp

Ci t: y l phn s dng nhiu, a phn cc Plugin bn ci vo


th n xut hin thm menu trong phn ny. Phn Ci t l tp hp
cc cng c lin quan n vic cu hnh, thit lp website Wordpress.
Tng quan: Ni cu hnh chung ca Wordpress, bn c th
thit lp tn website, mi gi v mt s tnh nng khc.
Vit: Ni bn ci cc thit lp lin quan n vic ng
bi vit.
c: Ni bn thit lp lin quan n vic hin th, xem bi
vit trn website vi t cc l khch
ng dn tnh: Thit lp ng dn tnh cho website, tc
l bn c th a link bi vit ca bn t dng ng sang
dng tnh
Th vin: Thit lp ty chn lin quan n vic lu tr cc
file media trong Th vin

Hnh 3.9 Giao din WordPress

27
Bo Co Thc Tp

CHNG4: CI T V S DNG CC TNH NNG TRONG


WORDPRESS

4.1 Hng dn s dng Bi vit


ng bi vit vo trang Wordpress, bn truy cp vo Bi vit ->
Vit bi mi vit bi.
Son tho bi vit: Bn c th g tiu bi vit v ni dung
bi vit theo bn v m khung son tho nu bn mun thao
thc vi nhiu tnh nng hn.
a bi vit vo Chuyn mc ph hp: Bn ct phi
mc Categories -> Add New Ctegories to mt chuyn mc
mi v chn chuyn mc to. Phn Th pha di l mt
chc nng phn loi bi vit.
Chn nh tiu biu: y l nh i din cho bi vit ny, n s
hin th trang ch, trang chuyn mc v cc trang c tr ra
kt qu vi nh i din v tiu i km.
ng bi vit, khi ng ln website xong, bn truy cp ra trang
ch website s thy bi vit va ng
sa bi vit, ta cng vo Bi vit -> Tt c bi vit, n nt Chnh
sa sa bi vit cn sa.

Hnh 4.1 Vit bi mi

28
Bo Co Thc Tp

4.2 Hng dn s dng Trang


Mt trang trong WordPress l mt tnh nng trong WordPress to
ra cc trang c lp hoc cha con ging nh th mc cha v th mc
con, nhng n hin th nh mt bi vit c lp khng c cc th Tag
hay cc bi vit lin quan.
Khi vo Trang -> Thm trang mi th chng khc g phn Vit bi
mi
Nhp thng tin Trang: tn trang, m t, thuc tnh ( trang con, trang
m), nh tiu biu.
Sau chn ng bi vit hon thnh to Trang
Mun sa Trang, ta cng vo Trang-> Tt c trang, n Chnh sa
sa Trang cn sa
Nu ng bi vit theo dng trang m trang con th link s c ni
trc tip vo trang gc, v d trang m l Gii Thiu , trang con
l Gii Thiu Cng Ty th link ca
trang l http://localhost:81/one/gioi-thieu/gioi-thieu-cong-ty/
Nh ti Web bn qun o nam bao gm cc Trang: Trang Ch,
Gii Thiu, Tuyn Dng, Lin H,...

29
Bo Co Thc Tp

Hnh 4.2 Thm trang

30
Bo Co Thc Tp

4.3 Hng dn ci t v s dng Plugins


u tin vo Plugins -> Ci Mi
Tip theo bn nhp tn Plugins m mun ci t v nhn Tm kim
Sau mt lot cc Plugin hin ra, vic cn li ch Instal Now Plugin
Kch hot Plugin sau khi ci, thng th Plugin sau khi kch hot s hin
th ngay trn thanh menu dc bn tri, mt s Plugin chng s trong phn
Ci t, vic cn li ch vic ty chn chng sao cho hp l.

Hnh 4.3 Ci Plugin

4.3.1 Plugin Woocommerce


Gii Thiu: Woocommerce l mt plugin min ph c s dng
to mt trang thng mi in t c nh tt nht hin nay trong
WordPress. N cng nh bao plugin khc l b sung chc nng vo
website nhng n s b sung gn nh ton din cc chc nng m
mt trang bn hng n gin cn c.
Woocommerce s c cc chc nng chnh nh:

31
Bo Co Thc Tp

To sn phm vi nh dng thng thng, sn phm c thuc


tnh
H tr mt s hnh thc thanh ton online nh PayPal, Credit
Card, CoD, Cash v s cng nhiu hn khi ci thm plugin h
tr cho ring n.
H tr t tnh thu sn phm hoc thu theo n hng.
Trang qun l n hng chuyn nghip, lc n hng thng
qua tng trng thi.
H tr template hin th ring c th t cu hnh li template
hin th phn shop v sn phm, ci ny rt c li cho lp trnh
vin.
C sn nhiu theme v extension (plugin m rng) bin
thnh trang shop chuyn nghip.
V hng t cc chc nng hay ho khc na
Thm Sn phm n gin:
thm mt sn phm bn vo Sn phm -> Thm sn phm
i y n s ging nh trang thm bi vit, nhng n s c
nhiu chc nng ring thm mt sn phm.
Phn tiu v ni dung chng ta s nhp n nh tiu sn
phm v ni dung m t chi tit ca sn phm.
Ngay bn di n l phn D liu sn phm, y bn hy
chn l Sn phm n gin. bn di khung l cc phn
bn nhp thng tin sn phm nh gi c, m sn phm, qun l
kho hng,
Nhng hin ti, bn ch nn thit lp sn phm phn
Chung m thi.

Hnh 4.4 Thm sn phm

Thit lp Danh mc, T kha sn phm:


32
Bo Co Thc Tp

Tip tc bn nhn qua bn tay phi ca trang thm sn phm s


thy phn thit lp danh mc sn phm, nhn chung n ging
ht chc nng Category (Chuyn mc) trong bi vit. Nu cha
c bn c th thm mi mt danh mc v chn n.
T kha sn phm l cc t kha m bn cho l c lin quan
n sn phm.

Hnh 4.5 Thit lp danh mc sn phm


nh sn phm: Mi sn phm nn c mt nh sn phm, hay cn gi
l nh i din
Th vin hnh nh sn phm: Ngay bn di phn nh sn phm l
phn th vin hnh nh sn phm, y l danh sch nhiu hnh nh
m bn mun n hin th theo di dng slide (trnh din nh) trong
trang sn phm.

Hnh 4.6 Thit lp nh sn phm

33
Bo Co Thc Tp

4.3.2 Plugin Visual Composer


Visual Composer l plugin WordPress cho php cc trang c xy
dng bng cch s dng mt giao din ko-th. N cung cp cho
ngi dng kh nng b tr trang web mt cch d dng, v n mang
li cho cc nh pht trin c hi thm vo cc gi tr cho theme
WordPress ca h
Visual Composer i km vi:
Trnh son tho kt hp front-end v back-end cho WordPress
Trn 40 phn t ni dung sn c v hn 200 add-ons (phn ph
tr), c thit k nng trang web ca bn ln mt tm cao
mi.
Th vin template cho php ngi dng WordPress truy xut
hng trm b cc cht lng cao.
Trnh xy dng giao din (Skin builder) cho php thay i
nhanh chng giao din trc quan ca theme.
Grid builder (Trnh xy dng b cc li) nng cao cho cc
tp tin a phng tin, bi vit, portfolio v cc kiu bi vit
tu bin (custom post type).
Sau khi ci t xong plugin ny th khi bn to mt trang mi s
thy nt chuyn i gia ch c in v ch mi ca
plugin Visual Composer.

Hnh 4.7 Giao din sa trang

34
Bo Co Thc Tp

Ty chnh hng( Rows): thm mt hng th bn ch cn click vo tab


mu vng gc trn cng bn phi, hng s t ng v thnh cc ct
theo cch b tr ca bn.

Hnh 4.8 Ty chnh hng trong trang


Cc yu t ca Trang: Bc tip theo bn thm tnh nng ca trang
l bn n vo nt Add element. C rt nhiu ty chn thm cc hp
vn bn, tiu , nt chia s mng x hi, hnh nh, b su tp
Sau khi ty chn xong, n Save Changes lu li

Hnh 4.9 Cc chc nng trong trang

35
Bo Co Thc Tp

4.4 Hng dn ci t Theme v s dng Widget.


u tin vo Giao din -> Giao din, sau g tn Theme c sn trong
th vin ca Wordpress tm
Sau danh sch cc cc theme s c tm ln, bn c th xem Demo
ca Theme c th xem chi tit v theme.Nu thch hp th n Instal
Now ci t
Sau n Activate kch hot. By gi bn ra ngoi xem s thy giao
din c thay i sang theme va ci.
Hin nay, a phn cc theme u c xy dng mt khu vc ty chn
ring m bn c th thy n trong Giao din sau khi ci hoc cng c th
n nm ngay bn ngoi menu bn tri. Nh mnh s dng y l Theme
Porto, n hin ngay bn menu tri ca ca s.

Hnh 4.10 Ci t theme

36
Bo Co Thc Tp

Bn thit lp theo cch ty chn


Cch thm Widget: L mt tnh nng khng th thiu trn mi Theme, n
l nhng blog ni dung h tr sn, bn ch cn ko n vo v tr sidebar
trn theme.Mc d Wordpress s c sn mt vi Widget, sau khi ci
theme th n s cho thm mt vi Widget na c lin quan.
s dng Wiget bn vo Giao din -> Widget, bn thy ct bn tri
bao gm danh sch nhng Widget bn c th s dng v bn phi l cc
sidebar trong Theme

Hnh 4.11 Cc giao din ci

37
Bo Co Thc Tp

Tnh nng Widget trong WordPress


Side bar thng gi ct bn phi hoc bn tri ca web, n cng
c gi l v tr bn chn Widget vo

Hnh 4.12 Tnh nng Widget trong Wordpress


a Widget vo sidebar, bn click vo Widget cn a v r
chut qua sidebar v Widget xut hin bn ngoi giao din

Hnh 4.13 a Widget vo Sidebar

38
Bo Co Thc Tp

4.5 To thanh Menu


u tin truy cp vo Giao din -> Menu

Hnh 4.14 To thanh menu


Tnh nng qun l Menu trong WordPress
To Menu mi
Hy n vo Create a new menu pha trn to mt Menu mi
By gi bn c mt Menu mi ri nhng cha c g bn trong
c, nhn sang bn tri v bn s thy n hin th mt s mc
nh Trang, Bi vit, Chuyn mc,.. chnh l phn i tng
thm vo

Hnh 4.15 Thm mi menu

39
Bo Co Thc Tp

By gi bn c mt Menu mi ri nhng cha c g bn trong


c, nhn sang bn tri v bn s thy n hin th mt s mc
nh Trang, Bi vit, Chuyn mc,.. chnh l phn i tng
thm vo
Tip theo l phn Ty chnh Menu( v tr h tr t Menu), n
c th t bt c v tr c nh no m trong Theme c h tr
ty theo ngi thit k.

Hnh 4.16 Ty chnh menu


Qun l Menu Location
Sau khi to ra mt s Menu, bn c th qun l chng

Hnh 4.17 Qun l menu

40
Bo Co Thc Tp

CHNG 5: XY DNG GIAO DIN WEB

5.1 Thit k giao din Web


Ta tin hnh thit k giao din Web nh hnh di. y l m hnh
cc mc cn ci chnh sa ci t chnh ca theme Porto.

Hnh 5.1 M hnh thit k giao din

41
Bo Co Thc Tp

5.2 To Header v Menu


Sau khi to c Menu nh hng dn mc 5 Chng4, phn
cn li l mu sc phng ch v nn ta chnh sa trong Giao din
->Theme options-> Skins
Mu nn Header cng tng t nh Menu, v tin hnh Upload logo
ln Header trong Logo, Icons.

Hnh 5.2 Upload logo


5.3 Phn thn Content
5.3.1 Baner
Sau khi ci t thnh cng Slide revolution, ta click vo n trn menu
tri, mt ca s c hin ra. y, cho php ta slider ty theo
mun ca ngi thit k.
Nh hnh di, ta to mt slide c to ra v kch thc c
cn chnh ph hp vi v tr baner vi tn [rev_slider
alias="home"]
Sau ta copy on tn trn vo Trang ch ni cha banner,sau khi
thc hin xong slider s xut hin ngoi giao din chnh.

Hnh 5.3 Chn Slider

42
Bo Co Thc Tp

5.3.2 Hin th sn phm ln Content


Hin th sn phm ln Trang ch
u tin ta truy cp vo Trang -> Tt c trang-> Trang ch,
click Chnh sa sa Trang ch. Lc ny, ta chn du
cng trong phn ni dung ca Trang (mt tnh nng ca
Visual Composer gii thiu trn)
Sau , ta r chut xung di chn mt trong cc icon c
tn di y:
Recent products: Hin th nhng sn phm gn y
Products: Hin th nhiu sn phm
Product Category: Hin th theo danh mc sn phm
Sale Products: Hin th cc sn phm ang gim gi
Cui cng, bn nh n Cp nht lu li Trang sau khi
c thay i

Hnh 5.4 Hin th sn phm ln trang


Hin th Sn phm theo tn Danh mc sn phm c to trn
thanh Menu chnh.
S dng Widget c sn trong Theme nh l:
Content Bottom Widget1
Content Bottom Widget2
Content Bottom Widget3

43
Bo Co Thc Tp

5.4 Footer v cc thnh phn khc


Phn Footer ta s dng ch yu cc Widget c sn trong Theme bao gm
cc Widget l:
Footer Widget 1
Footer Widget 2
Footer Widget 3
Footer Widget 4
Footer Widget Bottom
Cch a Widget,Menu, ... ta cng c cp Chng 4: Cch S
Dng V Nghin Cu Cc Tnh Nng Trong Wordpress.
Ngoi ra, khi ta c nhu cu chnh sa mt s thuc tnh CSS ca Theme
th ta nn copy on code m ta xc nh c vo trong phn Giao
din -> Theme Options -> Skins -> Custom CSS ri lu li, khng nn
chnh sa trc tip trong phn CSS ca Theme.

Hnh 5.5 Chnh sa CSS

44
Bo Co Thc Tp

CHNG 6: DEMO GIAO DIN WEBSITE BN QUN O


NAM

6.1 Giao din trang ch Website

Hnh 6.1 Giao din Web bn qun o nam

45
Bo Co Thc Tp

6.2 Phn Header v Menu chnh


Header l phn trn cng ca trang Web c cha logo Fashion
Menu l phn mu xanh m di Header v cha cc chuyn mc ca
trang Web.

Hnh 6.2 Giao din header v menu


6.3 Phn SideBar
Sidebar l phn cc danh mc nm dc bn tri ca trang Web.

Hnh 6.3 Giao din Sidebar

46
Bo Co Thc Tp

6.4 Phn thn Website


Ni cha cc sn phm ca Web, cho php khch hng xem chi tit

Hnh 6.4 Giao din Content Website


6.5 Phn Footer.

Hnh 6.5 Giao din Footer

47
Bo Co Thc Tp

6.6 Giao din Gi hng


Khch hng c th thm , xa cc sn phm ca mnh la chn ti
ca s ny.Gip khch hng kim sot s tin cn b ra cho n hng
ca mnh

Hnh 6.6 Giao din gi hng

48
Bo Co Thc Tp

6.7 Giao din Thanh ton

Hnh 6.7 Giao din thanh ton

49
Bo Co Thc Tp

CHNG 7: KT QU T C V HNG PHT TRIN

7.1 Nhng im chng trnh lm c


7.1.1 i vi ngi s dng, chng trnh a ra c
Cc tm kim, tra cu sn phm vi cc mc khc nhau gip khch hng
d dng s dng
Xem chi tit thng tin sn phm, thng tin v ca hng
To n v kim tra t hng cho khch hng
Giao din sn phm, gi hng, thanh ton d dng s dng, khch hng
click chut vo c th hiu ngay c
7.1.1 i vi ngi qun tr
D dng xem thng tin cc mc cn qun l nh: Sn phm, Bi vit,
Bnh lun, nh gi,
C th nhanh chng thay i, cp nht d liu
Thng k s lt gh thm web theo ngy,nm
7.2 Nhng im cha lm c v hng gii quyt
Load trang hi lu do nhiu nh cn ti u ha
Cha c mc cho khch hng ng k
7.3 Hng pht trin ca chng trnh
Hng pht trin ca Website l tin n mt thng mi in t vi y
cc chc nng thanh ton tin qua mng.
Mc d c gng hon chnh cc yu cu nhng bi bo co cn rt
nhiu thiu xt mong nhn c s ch bo v hng dn ca cc thy c
gip xem xt, b sung cc vn phc v xy dng Website em c
th hon chnh hn. Em xin chn thnh cm n.

50
Bo Co Thc Tp

TI LIU THAM KHO

1. Hng dn ci t Wordpress v thit lp


https://thachpham.com/wordpress/wordpress-tutorials/cai-wordpress-
localhost-xampp.html
https://www.youtube.com/watch?v=GXvB4HZi6ZM
2. Dowloap Worpress
https://wordpress.org/download/
3. Hng dn s dng Plugin:
https://thachpham.com/wordpress/wordpress-tutorials/cach-dung-
mot-plugin-tieu-bieu.html
4. Hng dn s dng cc chc nng chnh Wordpress
https://thachpham.com/wordpress/wordpress-tutorials/cac-chuc-nang-
chinh.html

51
Bo Co Thc Tp

kin nh gi ca ngi hng dn ti n v :....
....
....
.... ..
...
im s: im ch: ..

H Ni, ngy 06 thng 08 nm 2017


Cn b hng dn nh gi
(K v ghi r h tn)

52
Bo Co Thc Tp

kin nh gi ca gio vin :....
....
....
.... ..
...

im s: im ch: ..

H Ni, ngy 06 thng 08 nm 2017


Gio vin nh gi
(K v ghi r h tn)

53