H erţa Gazeta de

13 august – Ziua lucrătorilor din
sfera medicinii veterinare
Vă transmitem cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătorii
profesionale.
Munca dumneavoastră este de o mare însemnătate, fiind
prețuită zilnic de locuitorii raionului.
Vă dorim sănătate, fericire și bunăstare în familiile dum-
neavoastră.

13 august – Ziua lucrătorilor din
construcții
Specialitatea de constructor o întâlnim astăzi în toate dome-
niile vieții noastre.
Constructorii din raion zilnic împodobesc satele noastre și
Săptămânal social-politic, cultural şi de informaţie VINERI orașul Herța cu case de locuit, diferite obiective sociale.
Apare de la 1 ianuarie 1993 11 august 2017 Vă urăm sănătate, stimați constructori, realizări în muncă
și toate cele bune!
Adresa redacţiei: 60500, or. Herţa, str. Gh. Asachi nr.18, tel. 2-11-90, e-mail: hertagazeta@rambler.ru Nr. 32 (1256)
V. IASTREMSCHI, C. TANAS,
Vineri, 11 august 2017, nr. 32 (1256). Adresa redacţiei: 60500, or. Herţa, str. Gh. Asachi nr.18, tel.: 2-11-90, e-mail: gazetadeherta@gmail.com, www.gazetadeherta.at.ua şeful Administraţiei preşedintele interimar al
Raionale de Stat Consiliului Raional

LA CONSILIUL REGIONAL CERNĂUȚI

Ion MUNTEAN: „Cu
PRIM-PLAN
Oamenii legii
„PLAIUL HERȚEI”, APLAUDAT ÎN UNGARIA trebuie să-și
eforturi comune Zilele trecute, cunoscuta formație „Plaiul Herței”,

vom învinge toate
condusă de Maestrul Ilie Crâșmaru, lucrător emerit al
culturii din Ucraina, a revenit dintr-un turneu în Unga-
coordoneze acțiunile
și să-și unească
ria. După cum ne-a informat dl Adrian Medvedi, șeful

greutățile și vom Secției raionale de cultură, naționalități și religie, care
s-a ocupat direct de chestiunile organizatorice, a însoțit

face Bucovina o
colectivul și ne-a oferit imagini din cadrul evoluării
artiștilor noștri, colectivul a participat la cea de a 28-a
ediție a Tradiționalului Festival Folcloric „Întâlniri Buco-
eforturile împotriva
regiune prosperă”
vinene” ce s-a desfășurat în orașul Bonyhad din Ungaria,
alături de formații din România, Polonia, Serbia și țara
gazdă. Anul acesta toți participanții au avut ca „temă pen-
criminalității
Această idee a fost accentuată de către dl Ion Muntean, șeful tru acasă” obiceiurile de nuntă din zona folclorică unde Șeful ad-interim al Procuraturii locale Storojineț, O.
puterii reprezentative a ținutului nostru, în cadrul solemnităților locuiesc, susținând și concerte în diferite localități din Melnyciuk, a ținut recent o consfătuire de coordonare cu
prilejuite de marcarea celei de a 77-a aniversări de la crearea apropierea orașului Bonyhard. conducătorii organelor de drept din raioanele Storojineț,
regiunii Cernăuți, ce au avut loc în ajunul jubileului, la 6 au- Dl Zbigniew Kowalski, președintele Festivalului, a ră- Hliboca, Herța și Noua Suliță, aflate sub jurisdicția Procu-
gust, în Sala de Marmoră a mas cu impresii pozitive de la evoluarea artiștilor herțeni,
Universității Naționale „Iu. exprimându-și dorința să-i vadă și în Polonia. raturii locale Storojineț.
Fedkovyci” din Cernăuți. La Vasile BÂCU În cadrul consfătuirii au fost examinate chestiu-
adunarea solemnă au par- nile privind lupta împotriva criminalității, cauzele și
ticipat delegații din partea circumstanțele săvârșirii infracțiunilor. S-a accentuat asu-
districtului Șwabia din Re- pra importanței coordonării acțiunilor organelor de drept,
publica Federală Germană orientate la profilaxia criminalității, apărarea persoanei,
în frunte cu Președintele societății și statului de infracțiuni, înlăturarea cauzelor și
Consiliului General de condițiilor care facilitează săvârșirea infracțiunilor.
deputați, dl Jürgen Reichert, În rezultatul discuțiilor s-a constatat că acțiunile orga-
și a departamentului Ma- nelor de drept nu corespund pe deplin cerințelor actuale.
yenne din Franța, condus
de vicepreședintele Consi- Se cer activizate eforturile oamenilor de drept în ceea ce
liului, dl Jerar Dujarie, sosiți privește asigurarea respectării legilor în domeniul ecolo-
în capitala Bucovinei pentru gic – prevenirea tăierii nesancționate a pădurii, extragerea
a marca împreună cea de a prundișului din albiile râurilor, contrabandei cu țigări.
20-a aniversare a semnării Acordului de parteneriat „Patru re-
giuni pentru Europa”. O. MELNYCIUK,
„Pe pământul bucovinean multilingvistic, multiconfesional, șeful ad-interim al Procuraturii locale Storojineț
umăr la umăr, în pace și bună înțelegere locuiesc de-a lungul
veacurilor reprezentanții multor naționalități. Sentimentul de
toleranță, înțelegere reciprocă și atitudine respectuoasă față de
obiceiurile și tradițiile populare sunt trăsături de caracter ce le
posedă în mare măsură locuitorii ținutului nostru minunat. La Кредитный Союз
ora actuală regiunea Cernăuți are un capital suficient pentru o
dinamică pozitivă, dezvoltare științifică, economică, turistică și
«Буковинский Альянс»
culturală. De aceea cred, cu eforturi comune vom învinge toa-
te greutățile și vom face Bucovina un spațiu al succesului”, a
ЧЕСТНЫЕ КРЕДИТЫ
menționat dl Ion Muntean, adresându-se către cei prezenți. (переплата до 27%) на выгодных условиях
Cu ocazia celei de a 20-a aniversări a Acordului de partene- г. Черновцы, ул. Заньковецкая, 15 (площадь филармонии)
riat amintit mai sus, dl Ion Muntean i-a menționat pe dl Jürgen
Reichert și Taras Kiyak, cunoscut savant lingvist din Cernăuți, Наш представитель в Герцаевском районе:
cu distincțiile de onoare „Pentru merite în fața Bucovinei”. ГЕОРГИЙ МУРАРУ: 098-399-38-18
Concetățenilor noștri care au contribuit în mod deosebit la dez-
voltarea regiunii noastre, dl Ion Muntean le-a oferit în dar cea-
sornice și diplome de onoare din partea Consiliului Regional.
REPERE SOCIALE unitățile militare, condițiile de angajare în armată pe bază
Serviciul de presă al Consiliului Regional Cernăuți de contract, af lând și răspunsurile din prima sursă ce țin
Șomerii au fost de asigurarea tehnico-materială a militarilor, protecția lor
socială, baza legislativă ce reglementează angajarea pe bază
MĂSURI DE informați despre
de contract.

INFORMARE serviciul militar pe Patronul s-a întâlnit
PROFILACTICĂ LA bază de contract cu potențialii
HORBOVA Serviciul în rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei întotde-
una a fost și rămâne o misiune nobilă pentru bărbații din orice
angajați
La data de 3 august 2017, pe teritoriul raionului Herța au fost țară. Având în vedere situația ce s-a creat în țara noastră, apă- Încă o încercare de a oferi un loc de muncă persoanelor în-
înregistrate 18 incendii – cu unul mai mult decât în perioada rarea Patriei, integrității și suveranității ei a devenit nu numai registrate cu statut de șomer a făcut Centrul raional de ocupare
respectivă a anului trecut, deși pagubele reprezintă anul acesta o o datorie constituțională, ci și onorifică a oricărui cetățean al a forței de muncă, organizând o întâlnire cu întreprinzătorul
sumă mai mică – 571 mii grivne, față de 894 mii din anul trecut. Ucrainei. Nicolae Cerbu, patronul Gospodăriei de fermieri „EKOMIASO-
Să nu uităm și de cele două vieți omenești pierdute în apa NIK”. Circa 25 de persoane care la ora actuală nu au un loc per-
râului Prut în luna iulie în zona localităților Mamornița Vama manent de muncă au aflat despre condițiile de muncă la între-
și Lunca. prinderea sa, mărimea salariului și profesiile solicitate în cadrul
Având în vedere această statistică îngrijorătoare, SR Herța a procesului de producție.
SDSU al Ucrai-
nei în regiu-
nea Cernăuți
a organizat
zilele trecute o
acțiune de in-
formare în sa-
tul Molnița ce
a cuprins mo-
mente teoretice În cadrul relațiilor de colaborare între Centrul raional
și practice pri- de ocupare a forței de muncă și Comisariatul militar raio-
vind scăldatul nal, la 9 august a fost organizat un seminar cu participarea
în locuri neper- persoanelor cu statut de șomer pentru a le oferi șansa spre Aflând informația necesară chiar de la patronul întreprinde-
mise, interzice- un loc stabil și prestigios de muncă – serviciul în rândurile rii, cei prezenți au reușit să se orienteze mai bine în activitatea de
rea focurilor în Forțelor Armate ale Ucrainei. Reprezentantul comisariatu- căutare a unui loc stabil de muncă.
zonele silvice și lui raional, Petro Ivanin, colegul dumnealui de la centrul re-
incendierea ierbii uscate și paielor de pe câmpuri. gional, locotenent-colonelul Iu. Mironeț și sergentul Brigă- T. PĂDURARU,
zii a 10-a din batalionul 108 (Ivano-Frankivsk), Ș. Karliciuk, specialist principal în chestiuni de ocupare a
(Cor. nostru) au prezentat informații detaliate privind locurile vacante în forței de muncă

INTERVIU ÎN AJUN DE SĂRBĂTOARE

MEDICINA VETERINARĂ VĂ STĂ ORICÂND LA DISPOZIȚIE
Dialog cu domnul Gheorghe MIHAI, șeful Serviciului raional al medicinii veterinare
- Domnule Gheorghe Mihai, vă rog să vă - Principalul e profi- lor necesare. Probleme în această direcție deocam-
prezentați cititorilor noștri. laxia bolilor, vaccinarea. dată nu avem.
- Sunt originar din localitatea Mogoșești. Am Anul curent s-a făcut - Totuși, care ar trebui să fie atitudinea oame-
absolvit Tehnicumul agricol din Chițmani și Uni- vaccinare la vite, cai, oi, nilor față de animalele întreținute?
versitatea Națională din Lviv, Facultatea medicină porci, păsări. - Fiecare gospodărie trebuie să respecte
veterinară. În această direcție condițiile prescrise de specialiștii noștri. Noi sun-
Cariera de muncă am început-o în calitate de me- probleme nu sunt, 50% tem gata să acordăm consultații în orice domeniu.
dic veterinar la Mihoreni, apoi la Mogoșești. De la 1 din animale au fost Mă adresez către toți locuitorii raionului să aducă
august 2016, după restructurarea serviciului nostru, deja vaccinate, până la vitele la vaccinare conform unui grafic stabilit ce a
am fost numit șef al instituției veterinare. sfârșitul anului vor fi fost publicat în gazeta raională.
- Domnule Gheorghe, ce reprezintă la ora actu- vaccinate animalele din - Ce le-ați dori subalternilor și colegilor cu
ală serviciul pe care-l conduceți? toate localitățile raionu- ocazia sărbătorii profesionale?
- În prezent în localitățile raionului își fac cu cin- lui. - Avem un colectiv monolit, care muncește cu
ste datoria 17 medici și felceri veterinari, care acti- - Ce probleme aveți multă conștiinciozitate.
vează în gospodării, în sectorul privat și întreprin- în serviciu la ora actu- Cu ocazia sărbătorii profesionale, le doresc tu-
deri. ală? turor sănătate și succese în activitatea profesională,
La dispoziția locuitorilor din raion sunt trei - Pe primul plan se află rabia. În ultimul timp deoarece de rezultatul muncii noastre depinde și bu-
puncte specializate la Herța, Mogoșești și Horbova. s-au ivit multe vulpi. Trei cazuri de rabie au fost în- năstarea întregului raion.
- Care sunt sarcinile cele mai principale în Ser- registrate în localitățile Culiceni, Ostrița, Țânteni. Interlocutor: Viorel GHIBA
viciul medicinii veterinare? Toate cazurile au fost soluționate prin luarea măsuri-
pagina 33_pagina 33.qxd 10.08.2017 16:26 Страница 1

2 vineri, 11 august 2017. Nr. 32 (1256) Gazeta de Herţa
SINCERE HOROSCOP
TELESĂPTĂMÂNA 14.08-20.08.2017
FELICITĂRI lUNI, 14.08.2017 MARŢI, 15.08.2017 MIERCURI, 16.08.2017 JOI, 17.08.2017 VINERI, 18.08.2017 SÂMBĂTĂ, 19.08.2017 DUMINICĂ, 20.08.2017 BERBECUL. Este o săptă-
mână a implicării în noi aso-
TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 cieri, semnarea de contracte,
În aceste zile minunate de Gustar își 6.40., 8.20., 17.35. Desene animate. 6.40., 8.20., 17.35. Desene animate. 6.40., 8.20., 17.35. Desene animate. 6.40., 8.20., 17.35. Desene animate. 6.35., 8.45., 17.35. Desene animate. 6.35., 7.20., 9.30. Desene animate. 6.30. Anunţul zilei. 6.35., 7.20. fiind preocupat de modul în
adună cele mai 7.30. Noutăţi matinale. 8.50., 15.35.,
16.40., 19.20., 19.55., 21.50., 22.50.
7.30. Noutăţi matinale. 8.50., 16.40.,
19.20., 19.55., 22.50. Documentare.
7.30. Noutăţi matinale. 8.50., 16.40.,
19.20., 19.55., 22.50. Documentare.
7.30. Noutăţi matinale. 8.50., 16.40.,
19.20., 19.55. Documentare. 9.30. T/s
7.30. Noutăţi matinale. 8.50., 15.30.,
16.40., 19.20., 19.55., 0.35., 22.50.,
8.10., 8.55., 23.30., 0.35. Docu- Desene animate. 8.10., 8.55.,
14.00., 21.30., 22.00., 0.25., 0.35.
care poți atrage mai rapid câș-
mentare. 10.20. Cine e stăpân în
frumoase flori Documentare. 9.30. Concert de 9.25. Anunţul zilei. 9.30. T/s “Grand 9.25. Anunţul zilei. 9.30. T/s “Grand “Grand Hotel”. 11.15. T/s “Epoca 23.30. Documentare. 9.30. T/s casă? 10.40. Vreau să fiu. 11.20. Documentare. 9.30. F.a. “Jane
tigul. Te poți confrunta totuși cu nemul-
țumiri care țin de zona actelor, docu-
în cununa vieții muzică simfonică. 11.20. T/s Hotel”. 12.05. T/s “Epoca demnită- Hotel”. 11.15. T/s “Epoca demnităţii”. demnităţii”. 13.00., 15.00., 18.30., “Grand Hotel”. 11.15. T/s “Epoca Muzică folk. 12.25. T/s “Inima ocea- Eyre”. 11.50., 1.30. Stagiuni teatra-
mente pe care riști să le rătăcești. La
21.00., 1.10. Noutăţi. 13.15., 23.00.
persoane stimate “Epoca demnităţii”. 13.00., 15.00.,
18.30., 21.00. Noutăţi. 13.15., 23.00.
ţii”. 13.00., 15.00., 18.30., 21.00.,
1.10. Noubrie. 14.05., 2.05. T/s “Linia
13.00., 15.00., 18.30., 21.00., 1.10.
Noutăţi. 13.15., 23.00. Banii noştri. Ancheta. Info. 14.05., 2.05. T/s “Linia
demnităţii”. 13.00., 15.00., 18.30.,
21.00., 1.10. Noutăţi. 13.15., 23.00.
nului”. 16.45. Jocurile voinicilor.
17.30. Concert de muzică simfonică.
le. 12.20. Istorii de artă. 12.20.
Muzică folk. 14.20. T/s “Grand sfârșitul săptămânii acordă mai multă
în raion: Prima pagină. 14.05. T/s “Linia apă- apărării”. 15.20. Muzică folk. 17.15. 14.05., 2.05. T/s “Linia apărării”. apărării”. 15.20. Amurguri. Destine. Scheme. 14.05. T/s “Linia apărării”. 18.50. F.a. “Jane Eyre”. 21.00. Hotel”. 20.30. Prima pagină. 21.00. atenție propriului organism. Este posi-
12 august – rării”. 18.00., 2.05. Fereastră spre Cine e stăpân în casă. 18.45., 21.30. 15.20. Lumină. 17.15. Vreau să fiu. 17.15. Şcoala Marie Poppins. 18.45., 17.15. Cine e stăpân în casă. 18.45., Noutăţi. 21.30. Istoria desecretizată. Noutăţi. 23.00. Cartea.ua. 23.30. bil să te confrunți cu probleme de sănă-
America. 18.45., 21.30. Jocuri uni- Jocuri universale. 19.00., 1.50. 18.45., 21.30. Jocuri universale. 21.30. Jocuri universale. 19.00. 21.30. Jocuri universale. 19.00. Jocurile voinicilor. tate, De aceea e necesar să te odih-
Maria MURARU, versale. 19.00., 1.50. Noutăţi din Noutăţi din cultură. 20.30. Banii 19.00. Noutăţi din cultură. 20.30. Noutăţi din cultură. 20.30. Scheme. Noutăţi din cultură. 20.30. Borhes.
22.20. Cartea.ua. 22.45. Megalot.
23.00. Borhes. CANALUL “1+1” neşti.
secretara Consi- cultură. 20.30. Septembrie. 23.30. noştri. 21.50. T/s “Inima oceanului”.
23.30. Clubul bărbaţilor.
Ancheta. Info. 21.50. T/s “Inima ocea- 21.50. T/s “Inima oceanului”. 23.30.
Clubul bărbaţilor.
21.50. Jocurile voinicilor.
CANALUL “1+1” 6.10. TSN. 7.05. Senzaţii ucraine- TAURUL. Te gândești foar-
Clubul bărbaţilor. CANALUL “1+1”
liului Sătesc Mi- CANALUL “1+1” CANALUL “1+1”
nului”. 22.40. Megalot. 23.30. Clubul
bărbaţilor. CANALUL “1+1” 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 19.30. TSN.
7.05., 19.30. TSN. 8.05. Banii. 9.25., ne. 8.00., 2.05. Iată ce pot ai noştri.
9.00. Loto. 9.40. Desene animate.
te serios să valorifici propriile
abilități, talentele native, să
horeni; 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 19.30. TSN. 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 19.30. TSN. CANALUL “1+1” 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 19.30. TSN. 6.45., 7.10., 8.10. Dejunul cu “1+1”.
10.25. Ghiceşte cutiuţa. 11.25., 23.10.
Viaţa mondenă. 12.25. F.a. “Clătitele 9.50. Faceţi să râdă comicul. atragi mai multe beneficii
14 august – Viorel ȘVABU, deputat în 6.45., 7.10., 8.10. Dejunul cu “1+1”.
9.10. Patru nunţi. 10.45. Schimb de
6.45., 7.10., 8.10. Dejunul cu “1+1”.
9.10. Patru nunţi. 10.35., 11.50.
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 19.30. TSN. 6.45., 7.10., 8.10. Dejunul cu “1+1”.
9.10. Patru nunţi. 10.35., 11.50.
9.10. Patru nunţi. 10.35., 11.50.
Schimb de soţii. 13.05., 14.05., 15.05.
soacrei”. 16.25., 21.10. Cartierul de 10.50., 12.00., 13.15., 14.15., 15.15.
financiare. Totuși, vei avea
6.45., 7.10., 8.10. Dejunul cu “1+1”. Lumea văzută şi nevăzută. 16.30.
Consiliul Raional; soţii. 12.00. F.a. “O altă femeie”. Schimb de soţii. 13.05., 14.05.,
9.10. Patru nunţi. 10.30., 11.45. Schimb de soţii. 13.10., 14.10., 15.10., T/s “Spitalul central”. 16.05. T/s “Un
Seară. 18.30., 0.10. Faceţi să râdă
Liga umorului. 19.30., 5.15. TSN-
ocazia să constați că lucrurile nu sunt
comicul. 20.15. Senzaţii ucrainene.
15 august – Aurica CURICHERU, 15.50. T/s “Un secol măreţ. Roxo- 15.05., 20.15., 21.15., 22.10. T/s
“Spitalul central”. 16.05. T/s “Un
Schimb de soţii. 13.00., 14.00., 15.00., 20.15., 21.15., 22.10. T/s “Spitalul cen-
tral”. 16.00. T/s “Un secol măreţ.
secol măreţ. Roxolana”. 20.15. Liga
2.00. Kievul în fapt de seară. Săptămâna. 21.00. F.a. “Şi totuşi
chiar așa de simple precum par. Ești
dornic să studiezi, să acumulezi noi
lana”. 20.15., 21.15., 22.10. T/s umorului. 23.10. Faceţi să râdă
deputat în Consiliul Raional. “Spitalul central”. 23.10., 1.20. F.a. secol măreţ. Roxolana”. 23.10.,
20.15., 21.15., 22.10. T/s “Spitalul
central”. 16.00. T/s “Un secol măreţ.
Roxolana”. 23.10., 1.10. F.a. “Martha, comicul. 1.05. Kievul în fapt de INTER
vei fi al meu”. 1.05. Viaţa monde-
nă. informații. La sfârșitul acestei săptă-
Primiți cele mai sincere felicitări, “Pe creastă”. 5.20. Desene animate 1.10. F.a. “Visuri periculoase”. 5.05.
Desene animate.
Roxolana”. 23.10., 1.00. F.a. “Acuza-
Marcy May, Marlene”. 5.00. Desene seară. 3.10. Duminica cu Cartierul. 6.25. Desene animate. 7.20. F.a.
“Rândunelele cereşti”. 10.00., 2.50.
INTER mâni ți-ar prinde bine să dai curs unor
animate.
urări de bine, sănătate și mult succes pe INTER
6.00. Desene animate. 6.20., 13.30., INTER
ţiile lui Caysi Anthony”. 4.45. Desene
INTER
INTER
6.00. Desene animate. 6.20., 13.30. Documentar despre Andrei Mironov.
8.00. Un proiect reuşit. 9.00. Să idei originale, să te concentrezi pe rea-
lizarea unui proiect care ar putea să-ți
tărâm profesional! 22.40. “Au anchetat...” cu L. 6.00. Desene animate. 6.20., 13.30.,
animate.
INTER
6.00. Desene animate. 6.20., 13.30., “Au anchetat...” cu L. Kanevski. 11.00., 12.50., 15.15., 20.30., 3.40.,
gătim împreună. 10.00., 11.00.
Capul şi Pajura. 12.00., 20.30., aducă beneficii. Atenție la relația cu
Administrația Raională de Stat Kanevski. 7.00., 8.00., 9.00., 12.00.,
17.40. Noutăţi. 7.10., 8.10. Dimi-
22.40. “Au anchetat...” cu L. Kane-
vski. 7.00., 8.00., 9.00., 12.00., 17.40.
6.00. Desene animate. 6.20., 13.30.,
22.40. “Au anchetat...” cu L.
Kanevski. 7.00., 8.00., 9.00., 12.00.,
7.00., 8.00., 9.00., 12.00., 17.40.
Noutăţi. 7.10., 8.10. Dimineaţa cu
5.00. F.a. “Trei plus doi”. 19.00. T/s
“Canapea pentru un bărbat singura-
23.40. F.a. “Numele”. 14.10. F.a. persoana iubită.
Consiliul Raional neaţa cu “Inter”. 9.20., 12.25. T/s Noutăţi. 7.10., 8.10. Dimineaţa cu 22.40. “Au anchetat...” cu L. Kane-
vski. 7.00., 8.00., 9.00., 12.00., 17.40.
17.40. Noutăţi. 7.10., 8.10. Dimineaţa “Inter”. 9.20., 10.10. Hai să ne căsă- tic”. 20.00. Amănunte. 23.20. F.a.
“Dragoste după orar”. 16.00. T/s
“Împrejurări individuale”. 20.00.,
GEMENII. Începi această
Gazeta de Herța “Secta”.15.15. Aşteaptă-mă. 18.00., “Inter”. 9.20., 10.10. Hai să ne căsă-
torim. 11.00., 12.25., 20.40. T/s Noutăţi. 7.10., 8.10. Dimineaţa cu
cu “Inter”. 9.20., 10.10. Hai să ne
căsătorim. 11.00., 12.25., 20.40. T/s
torim. 11.00., 12.25. T/s “Zaharicale”. “De-a baba-oarba”. 1.00. “Lista con-
3.20., 1.30. F.a. “Cannibal: Ascen-
săptămână cu multe idei, vi-
se, dorințe. Ești în vervă, plin
*** 19.00., 4.30. Îl priveşte pe fiecare.
20.00., 5.15. Amănunte. 20.40. T/s “Zaharicale”. 16.45. Probe materia- “Inter”. 9.20., 10.10. Hai să ne căsă-
“Zaharicale”. 16.45. Probe materiale.
16.45. Probe materiale. 18.00. Îl pri-
veşte pe fiecare. 20.00., 2.30., 5.45.
tactelor”.
TRK “BUCOVINA”
siunea”.
de energie, având acum oca-
Colectivul de conducere al Consiliu- “Zaharicale”. 0.25. T/s “Preafru- le. 18.00., 19.00., 4.25. Îl priveşte pe
fiecare. 20.00., 5.10. Amănunte.
torim. 11.00., 12.25., 20.40. T/s
“Zaharicale”. 16.45. Probe materiale.
18.00., 19.00., 4.30. Îl priveşte pe fie- Amănunte. 20.40. T/s “Soţia genera- 6.00., 20.00. Gânduri despre lucruri
6.00.
TRK “BUCOVINA”
Lăcaşurile sfinte ale zia să intri în posesia unor infor-
lui Raional trans- moasa Serafima”. 3.20. Un proiect
reuşit. 3.45. Să gătim împreună. 0.25. T/s “Preafrumoasa Serafima”. 18.00., 19.00., 4.25. Îl priveşte pe fie-
care. 20.00., 5.15. Amănunte. 0.25. T/s
“Preafrumoasa Serafima”. 3.10. Un
lului”. 0.35. F.a. “Şi viaţă, şi lacrimi,
şi iubire”. 3.10. Documentar. 4.00.
sacre. 6.30., 13.00., 0.10., 3.00. Bucovinei. 6.30., 13.00., 3.00. mații care ar putea să te ajute să rezolvi
Teritoriul muzicii. 7.05., 9.00. 15.00., unele probleme legate de casă, de pro-
mite cel mai sincer TRK “BUCOVINA” 3.10. Un proiect reuşit. 3.50. Să care. 20.00., 5.10. Amănunte. 0.25.
T/s “Preafrumoasa Serafima”. 3.10.
proiect reuşit. 3.50. Să gătim împreu- Aşteaptă-mă. 4.00. Răsună muzica. 7.30., 15.25.
Teritoriul muzicii. 7.05., 15.00.,
20.30., 0.10. 1.10. Răsună muzica. prietate. Cert este că ai de depășit unele
mesaj de felicitare 6.00., 15.30. Lăcaşurile sfinte ale
gătim împreună.
TRK “BUCOVINA” Un proiect reuşit. 3.50. Să gătim
nă.
TRK “BUCOVINA”
TRK “BUCOVINA” Desene animate. 8.00. Culinărie de la 7.30., 15.25. Desene animate. 8.00. obstacole legate de o colaborare şi re -
doamnei Lilia C. Bucovinei. 6.30., 9.30., 13.20., 3.10.
Teritoriul muzici. 7.00., 10.00.,
6.00., 3.40. Gânduri despre lucruri împreună. 6.05., 3.40. Gânduri despre lucruri
6.05., 10.25. Lăcaşurile sfinte ale
Bucovinei. 6.30., 9.30., 13.20., 1.40.,
Andrei. 8.20. Farmacia verde. 8.30.
La noi în Bucovina (în limba româ-
Vreau să fiu. 8.20. Farmacia verde. lația de cuplu. Este o săptămână în ca-
VIERU, lucrătoa- 13.00., 16.00., 22.00. Noutăţi. 7.25.,
sacre. 6.30., 9.30., 13.20., 3.10. Teri- TRK “BUCOVINA”
6.00., 16.20. Lăcaşurile sfinte ale
sacre. 6.30., 9.30., 13.20., 3.10. 3.10. Teritoriul muzicii. 7.00., 10.00., nă). 9.30. Opinie. 10.00., 20.00.
8.30., 12.00., 18.40., 0.40. Paleta.
9.00., 22.00. Rezonanţa. 10.00.
re te poți confrunta cu nemulțumiri în
toriul muzicii. 7.00., 10.00., 13.00., Teritoriul muzicii. 7.00. Dimineaţa TV. carieră, dar și în familie, relația cu rude-
re tehnică în secția 12.30., 13.50. Desene animate.
8.00., 4.10. Emisiune de divertis-
16.00., 19.00., 22.00. Noutăţi. 7.25., Bucovinei. 6.30., 9.30., 13.20., 3.10. 9.00., 12.00., 14.00., 23.00., 0.10., 5.00.
13.00., 16.00. Noutăţi. 7.25., 12.30.,
13.50. Desene animate. 8.00.
Paleta. 10.30. Ţara talentelor. 11.00. Bună dimineaţa, Bucovină! 11.20. le apropiate. Nu dispera, există rezol-
administrativă, ment. 8.55., 15.25. Farmacia verde.
12.30., 13.50. Desene animate. 8.00.
Coşul cu idei minunate. 8.15.,
Teritoriul muzici. 7.00., 10.00., 13.00., Documentare. 10.25. La noi în Divertisment pentru tineret. 8.30.
Mini-mix. 12.00. Lumea verde. 12.30.
istorii adevărate. 13.30., 3.30.
Face-control. 12.00. Lumea verde.
12.30. Agenda cazacului. 13.30.
vare pentru orice.
16.00., 22.00. Noutăţi. 7.25., 12.30.,
cu ocazia zilei de 9.00., 12.00., 22.50., 00.10. Docu-
15.00., 1.40., 5.00. Răsună muzica. 20.30., 13.50. Desene animate. 8.00.
Bucovina (în limba română). 10.50.
Noutăţi (în limba română). 11.05.
Adevăruri veşnice (în limba româ- Apărătorul ţării. 14.05. Cântecul Clubul femeilor. 14.05. Cântecul
RACUL. Eșecurile, pierde-
naștere ce și-a mar- mentare. 10.25. Bună dimineaţa,
8.55., 15.25. Farmacia verde. 9.00., Vreau să fiu. 8.20., 15.00., 20.30.,
nă). 9.00., 12.00., 23.30., 00.10. ucrainean. 16.00. Faice-control. ucrainean. 16.00. Mini-mix. 17.00.
rile, dezamăgirile te pot adu-
Bucovina! 11.25., 5.30. Sport-drive. Lumea verde. 11.30. Ţara talentelor. Documentare. 11.00. Of-line. 11.30.
16.30. Cum adică? 17.30., 22.00. ce într-o stare de apatie, de
cat-o la 2 august. 14.00., 2.10. Podiumul vieţii ei.
12.00., 23.00., 0.10. Documentare.
10.25. Adevăruri veşnice (în limba
1.40., 2.30., 05.00. Răsună muzica.
8.55., 15.25. Farmacia verde. 9.00.,
14.00. Paleta. 14.30. Confluenţe.
15.00., 1.40., 4.10. Răsună muzica.
Pe valurile muzicii. (în limba româ-
Rezonanţa. 18.30., 21.00. Realităţi.
Accente. 17.30., 21.35. Viaţa, aşa
cum este ea. 17.45. Emisiune de descurajare. Cert este că te
Vă dorim din suflet multă sănătate, 15.30., 4.40. Singur sieşi gospodar.
16.20. Vreau să fiu. 16.40. Ţara
română). 10.50., 16.20. Noutăţi (în 12.00., 14.00., 23.30., 0.05. Documen- 15.15. Oraşul meu. 15.30. Coşul cu
nă). 14.00. Cântecul ucrainean.
15.00., 2.15., 5.30. Răsună muzica.
19.30. Intrare în biserică. 20.45. divertisment. 18.40. Paleta. 19.30. afli în fața unei relații imposi-
bucurii și bunăstare în familie și împlini- talentelor. 17.05., 20.20. Paleta.
limba română). 11.05. Pe valurile
muzicii. 11.30., 17.00., 2.10. Micii
tare. 10.25., 5.30. Memorie. 10.55., idei minunate. 15.45. Culinărie de la 15.20. Farmacia verde. 15.30. “1001
Basmul de seară. 21.00. Realităţi. Realităţi. 20.30. Temerarii. 20.45. bile, te simți constrâns, pus în situația
22.30. Viaţa, aşa cum este ea. 11.10. 23.45. Eroii. 0.40. Clubul femeilor. Basmul de seară. 21.00., 23.00., de a face unele compromisuri. La sfâr-
rea tuturor planurilor de viitor! 17.45., 20.30. Sport-taime. 18.00.,
21.00. Studioul de seară (în limba
bucovineni. 14.00. Schiţe istorice. Face-control. 14.00. Podiumul vieţii
Andrei. 16.20. Noutăţi (în limba româ-
nă). 16.35. Ţara talentelor. 17.00. Micii
de călătorii”. 16.20. Vreau să fiu.
1.30. Paleta. 4.30. Timpul schimbări- 2.00., 5.00. Documentare. 23.45., șitul perioadei este posibil să te indis-
16.40. Ţara talentelor. 17.05.
*** română). 19.30. Accente. 20.00.
14.30. Lumea verde. 15.15. Tainele ei. 15.20. “La mijloc”. 15.30. Meri- bucovineni. 17.30., 5.30. Opinie. Accente. 17.45., 22.30. Viaţa, aşa
lor. 5.00. Formula succesului. 5.30. 2.45. Eroii. 0.40. Ritmul afacerilor. pună o vizită la rude. Este recomandat
oraşului meu. 15.30. Lecţii pentru
În aceste însorite zile de august își 1001 de călătorii. 20.45. Basmul de
părinţi. 16.35. Ţara talentelor. 17.00.
diane TV. 16.20. Urecheaţi cu coada
scurtă. 16.35. Ţara talentelor. 17.00.
18.00., 21.00. Studioul A-3. 19.30.
Memorie. 20.00. Cum adică? 20.45.
cum este ea. 18.00., 21.00. Studioul
Fabrica de idei. 5.45. Viaţa, aşa cum
este ea.
1.30. Istorii adevărate. 3.30.
Energomania. 4.30. “Destine femi-
să vizionezi un film bun, să citești, să te
sărbătoresc zilele de seară. 22.30. Viaţa, aşa cum este
Divertisment pentru tineret. 17.30., A-3. 19.30. Opinie. 20.00. Lumea bucuri de plimbări în natură.
Micii bucovineni. 17.30. Off-line. Basmul de seară. 22.30. Viaţa, aşa ICTV nine” (în limba română).
ea. 22.45. Temerarii. 23.45. Iată ce verde. 20.45. Basmul de seară. LEUL. Ai sentimentul că te
naștere doamnele s-a întâmplat. 3.40. Istorii adevăra-
5.30. Accente. 18.00., 21.00.
Studioul A-3. 19.30. Podiumul vieţii
18.00., 21.00. Studioul A-3. 19.30. cum este ea. 22.45. Temerarii. 23.45.
Călătorii TV. 2.10. Paleta. 2.40. Ritmul
22.45. Temerarii. 23.00., 5.30. 5.00 T/s “Secţia-44” (16+). 6.30 “Să ICTV
lupți cu morile de vânt și chiar
Mariana MIHAI, te.
ICTV
ei. 20.45. Basmul de seară. 21.00.
Paleta. 20.00. Lumea verde. 20.45.
Basmul de seară. 22.45. Temerarii. afacerilor. 4.30. “La noi în Bucovina”
Guvernul în direct cu cetăţenii. 2.40.
Lecţii pentru părinţi. 3.40. Paleta.
privească toţi!”. 7.25, 8.20 Program
distractiv. 9.20 Show-ul “Pentru
5.10 Fapte. 5.35, 2.25 T/s “Codul
Constantin”. 6.25 T/s “Secţia 44” acum ești uitat de „prieteni”.
împlinind vârsta 5.15 Teleserviciul “Căutarea”.
Studioul de seară. 22.25. Viaţa, aşa
cum este ea. 22.40. Temerarii. 2.10.
23.45. Călătorii TV. 2.10. Istorii scrise (în limba română).
4.30. Energomania. trei”. 12.45, 18.45, 21.05 Fapte. (16+). 10.10 F/a “Ninzia ameri- Ai mare grijă cui împărtășești
ideile tale, pentru că este posi-
de 35 de ani (13 5.20, 2.05, 4.55 “Să privească Paleta. 2.40. Timpul schimbărilor.
pe nisip. 3.40. Ivan Mykolaiciuk.
Moştenirea. 4.10. “Aceasta-i Buco-
ICTV
5.35 “Apărarea civilă”. 6.30
ICTV 13.00 F/a „Ninzia american”. 14.55 can”. 12.05, 13.00 F/a „Vânătoare
de șoareci”. 12.45, 18.45 Fapte. bil ca alții să le folosească, chiar împot-
F/a “48 de ore”. 16.50 F/a “Alte 48 de
august), și Marina toţi!”. 6.05 “Apărarea civilă”. 7.00,
4.35 Fapte. 7.45, 9.15, 19.20 “Nou-
4.10. Culinărie de la Andrei. 4.30.
vina mea”. 4.45. Fabrica de idei. “Dimineaţa în marele oraş”. 8.45,
5.35 “Apărarea civilă”. 6.30 “Dimi-
neaţa în marele oraş”. 8.45, 12.45, ore”.19.20 Noutăţi neobişnuite. 14.15 F/a “Trei zile pentru asasina- riva ta. Zilele de 9 și 10 iunie pot fi bene-
Adevăruri veşnice.
CRIGAN, împli- tăţi neobişnuite”. 8.45, 12.45, ICTV
ICTV 12.45, 15.45, 18.45, 21.10, 4.25 Fapte.
9.15, 19.20 “Noutăţi neobişnuite”.
18.45, 21.05 Fapte. 9.15, 19.20 20.05 F/a “Trei zile pentru asasinare” re”. 16.15 F/a “Luptă fără reguli”. fice pentru a ieși dintr-o situație neplă-
nind 37 de ani (14 15.45, 18.45, 21.00 Fapte. 10.10 5.30, 20.20 “Apărarea civilă”. 6.30
5.30, 10.05 “Apărarea civilă”. 6.30 “Noutăţi neobişnuite”. 9.50 “Insai- . 22.35 F/a “Luptă fără reguli”. 0.35 19.10 F/a “Fosta mea super soție”. cută. La sfârșitul acestei săptămâni te
“Dimineaţa în marele oraş”. 8.45, 9.55 “Frontul secret”. 10.55 F/a “48 21.05 Film artistic. 23.05 F/a
“Antizombi”. 11.10 F/a “Viteză mor- der”. 10.50 F/a „Alte 48 de ore”. F/a “Istoria unui vampir”. 2.25 T/s gândești cum să faci rost de mai mulți
august). tală” (16+). 13.55. F/a „Cu glontele
“Dimineaţa în marele oraş”. 8.45,
12.45, 18.45, 21.10,4.30 Fapte. 9.15,
12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 4.25 Fapte. de ore” (16+). 13.30, 16.10 T/s “Aripi
13.05, 16.10 T/s “Aripi străine” (16+). “Las-Wegas” (16+). 3.50 Provo- “Electra”. 0.55 T/s “Las-Vegas”
bani. Tot acum ai ocazia să închei un
străine”. 17.40, 21.25 T/s “Mai tari ca
Cu această fru- în frunte”. 16.10 F/a “Nereținuții-3”. 19.20 “Noutăţi neobişnuite”. 9.55
9.15, 19.20 “Noutăţi neobişnuite”.
11.05 F/a “Solgați de gheață”. 13.30, focul” (16+). 20.20 “Insaider”. 22.30
17.40 T/s “Mai tari ca focul”. 20.20 catorul. (16+).
CANALUL NOU
contract de muncă. Veștile bune de la
20.20 Mai mult decât adevărul.
moasă ocazie, colectivul Serviciului 21.25 T/s “Mai tari ca focul”. 22.30
“Mai mult decât adevărul”. 11.00
F/a „Afacere măreață”. 13.30 T/s 16.10 T/s “Aripi străine”. 17.45, 21.25 F/a „Arena” (18+). 0.35 F/a “8 mili-
“Antizombi”. 21.25 “Pentru trei”.
0.50 F/a “Istoria unui vampir”. 2.35
CANALUL NOU
3.00, 2.40 “Zona nopţii”. 5.39, 6.59 3.00 “Zona nopţii”. 6.05, 7.59
sfârșitul săptămânii parcă te obligă să
te bucuri de viață.
poștal Molnița le adresează cele mai fru- Film artistic. 0.35 T/s “Las-Vegas”. “Dansurile marionetelor”. 15.20, T/s “Mai tari ca focul” (16+). 20.20 metri”. 2.40, 4.45 “Să privească
toţi!”. 3.25 “Provocatorul”. 4.15
F/a „Arena” (18+). 4.40 Fapte. “Kid’s Time”. 5.40, 16.00, 17.40, “Kids’ Time”. 6.10 Desene anima-
FECIOARA. Ești dezorien-
moase cuvinte de felicitare, cu urări de 2.50 “Provocatorul”.
CANALUL NOU
16.10 T/s „Aripi străine”. 17.40, “Frontul secret”. 22.30 F/a “8 mili-
metri”. 2.40, 4.45 “Să privească Teleserviciul “Căutarea”. 4.20
CANALUL NOU
3.30, 2.40 Teleserviciul “Căutarea”.
19.10 Desene animate. 7.00 T/s “Sa- te. 8.00 F/a “Dinozaurul meu
domestic”. 10.00, 11.45, 13.10, tat în privința carierei. Nu ești
21.25 T/s “Mai tari ca focul” (16+).
bine și sănătate, bucurie și fericire, bu- 3.00 “Zona nopţii”. 5.00, 18.00 22.25 F/a “Soldați de gheață”. 0.30 toţi!”. 3.20 “Provocatorul”. 4.20 Stu-
Studioul Washington.
CANALUL NOU
3.35, 2.45 “Zona nopţii”. 5.50, 18.00
şaTanea”. 21.00 F/a “Amestecații”.
23.15 F/a “Pirania 3DD”. 1.00 F/a 15.00 Desene animate. 16.45 F/a prea sigur, dacă este bine să
năstare în familie și tot binele din lume. Alineatul. 5.55, 7.43 “Kids’ Time”. F/a „Comerț cu robi”. 2.05, 4.50 “Să dioul Washington.
4.45, 18.00 „Alineatul”. 5.35, 6.55
Alineatul. 6.43, 7.59 “Kid’s Time”. “Pirania 3D” (18+).
“Amestecații”. 19.00 F/a “Mame schimbi direcția tocmai acum.
6.00, 6.50 Desene animate. 7.45 F/a CANALUL NOU 6.45, 7.10 Desene animate. 8.00 foarte rele”. 21.00 F/a “Noi, fami- Poți primi oferte, posibil din stră-
La mulți ani! “Ce-și doresc femeile” (16+). 10.10
privească toţi!”. 2.40 “Provoca-
torul”. 4.20 Teleserviciul “Căuta- 4.45, 18.00 Alineatul. 5.35, 6.55
“Kid’s Time”. 5.40, 6.00 Desene ani-
“Kievul ziua şi noaptea”. 19.00
TVA
6.00, 7.45, 9.15, 18.30, 21.25, 23.25,
lia Miller”. 23.10 F/a “Sex-video” inătate, pentru a colabora sau pentru a
*** F/a “Soacra-monstru”. 12.00 F/a rea”. 4.25 Studioul Washington. “Kid’s Time”. 5.40, 6.00 Desene ani-
mate. 7.00 T/s “Fericiţi împreună”.
10.45 T/s „Frumoasa mea dădacă”.
Program distractiv. 21.00 F/a “Peste 3.25 “Revista presei”. 6.05, 7.50,
(18+). 1.10 F/a “Pirania 3DD” (18+) porni o nouă afacere. Se pare că luc-
La 13 august, doamna Mariana MIHAI “Declarația”. 14.30 T/s “Nu te naş-
te frumoasă”. 19.00 Program dis-
CANALUL NOU
3.10, 2.55 “Zona nopţii”. 4.45, 18.00
mate. 7.00 T/s „Fericiți împreună”.
10.45. T/s „Frumoasa mea dădacă”.
14.30 T/s “Nu te naşte frumoasă”.
bord”. 23.15 F/a “Pirania 3D” (18+).
1.00 F/a “Adolescenți cu probleme”.
9.20, 19.35, 21.30, 23.30, 3.30 Temele
TVA
6.00, 7.45, 9.15, 16.35, 21.25, 3.25
rurile nu sunt prea favorabile și nici nu
din s. Molnița își 19.00 Program distractiv. 21.00 F/a zilei. 6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 22.05 deții banii de care ai nevoie. La sfârșitul
tractive. 21.00 F/a „Capcană pentru Alineatul. 5.39, 6.55 “Kids’ Time”. 14.30 T/s “Nu te naşte frumoasă”. TVA “Revista presei”. 6.05, 7.50, 16.00,
“Doi: eu și umbra mea”. 23.00 Film Pronosticul timpului. 6.35, 8.20, acestei perioade te simți mult mai bine
va sărbători ziua de părinți”. 23.20 F/a „Arest la
domiciliu”. 1.30 F/a “Favoriții
5.40, 6.00 Desene animate. 7.00 T/s 19.00 Program distractiv. 21.00 Film
artistic. 1.00 F/a “Intelect artificial” .
6.00, 7.45, 9.15, 19.30, 21.25, 23.25
9.50, 17.20, 22.10, Pronosticul timpu-
21.30, 3.30 Temele săptămânii.
6.40, 8.25, 9.45, 17.15, 21.50, 3.45
în mediul tău fiind totuși necesar să te
“Fericiţi împreună”. 10.45 T/s artistic. 23.00 F/a “Tatăl de serviciu”. “Revista presei”. 6.05, 7.50, 9.20,
naștere, adăugându- Americii”. „Frumoasa mea dădacă”. 14.30 T/s 0.45 F/a “Arest la domiciu”. 2.50
TVA
19.35, 21.30, 23.30, 3.30 Temele
lui la staţiunile balneare. 6.40, 8.25,
Pronosticul timpului. 6.45, 8.30, organizezi mai bine.
6.00, 7.45, 9.20, 19.35, 21.30, 23.30,
și la buchetul vieții TVA “Nu te naşte frumoasă”. 19.00 Teleserviciul „Căutarea”.
3.30 Temele zilei. 6.25, 8.10, 9.45,
zilei. 6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 19.55,
9.55, 17.25, 19.55, 22.15 Horoscop.
6.45, 7.40, 8.30, 9.05, 13.55, 17.10,
9.50, 17.20, 21.55, 3.50 Pronosticul BALANŢA. În această săp-
tămână pot să apară unele
cea de-a 35-a fru- 6.00, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30, 3.30
Temele zilei. 6.20, 7.45, 9.45, 17.15,
Program distractiv. 21.00 F/a “Tatăl
de serviciu”. 22.45 F/a “Adolescenți
TVA
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30,
17.15, 19.55, 21.55, 23.55, 3.50
21.55, 23.55, 3.50 Pronosticul tim-
pului. 6.35, 8.20, 9.50, 17.20, 20.00, 21.20, 22.25, 4.20 Publicitate. 6.50,
timpului la staţiunile balneare.
6.50, 8.35, 9.55, 17.25, 22.00, 4.00 modificări legate de profesie,
moasă floare. 19.55, 21.55, 23.50, 3.50 Pronosti- cu probleme”. 0.15 F/a „Capcană 3.30 Temele zilei. 6.25, 8.10, 9.45,
Pronosticul timpului. 6.30, 8.15, 9.50,
17.20, 20.00, 22.00, 0.00, 3.55
22.00, 0.00, 3.55 Pronosticul timpu- 8.35, 16.15, 17.00, 19.30, 21.30, 5.50 Horoscop. 6.55, 7.40, 8.40, 13.55, poate chiar noi oportunități de
Despre basme. 7.10 Dimineaţa spe-
Soțul Radu, cul timpului. 6.25, 7.50, 9.50, 17.20,
20.00, 22.00, 23.55, 3.55 Pronos-
pentru părinți”.
TVA
17.15, 19.55, 21.55, 23.50, 3.50 Pro- Pronosticul timpului la staţiunile bal-
lui la staţiunile balneare. 6.40, 8.25,
9.55, 17.25, 20.05, 22.05, 0.05, 4.00 ranţelor. 12.00, 19.30, 0.15 “Doamna
16.55, 17.10, 21.20, 22.05, 4.05 progres. În partea a doua a aces-
nosticul timpului. 6.30, 8.15, 9.50, Publicitate. 7.00, 8.45, 16.15, tei săptămâni relația cu prietenii ar pu-
copiii Iaroslav, ticul timpului la staţiunile balneare. 6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 17.20, 20.00, 22.00, 23.55, 3.55
neare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05,
22.05, 0.05, 4.00 Horoscop. 6.40,
Horoscop. 6.45, 7.40, 8.30, 14.05, Dragoste”. 13.00, 15,30, 16.00,1.00 17.00, 5.55 Despre basme. 7.10 tea să fie o sursă de inspirație, poți să
Caterina, părinții 6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05, 22.05, 23.30, 3.30 Temele zilei. 6.25, 8.10, Pronosticul timpului la staţiunile bal- 7.40, 8.25, 9.15, 14.05, 15.55, 16.55, 15.55, 16.55, 17.10, 22.30, 4.05 Dispoziţia. 13.30 “Punctul de vede-
re”. 14.00 “Aşa scrie Biblia”. 14.30,
Dimineaţa speranţelor. 9.10 “Ieşire
ai astfel noi speranțe, o nouă viziune
0.00, 4.00 Horoscop. 6.35, 7.40, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55, 23.50, 3.50
și toate rudele apropiate îi doresc sărbă- 9.15, 14.05, 15.55, 16.55, 17.10, Pronosticul timpului. 6.30, 8.15,
neare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05,
22.05, 0.00, 4.00 Horoscop. 6.40,
17.10, 4.05 Publicitate. 6.45, 8.30, Publicitate. 6.50, 8.35, 14.20, 17.00,
21.10, 5.45 Despre basme. 7.10 2.00 F/a “Apropierea” 16.30 Politica.
există”. 12.00, 19.30, 0.00 “Doam-
na Dragoste”. 13.00, 22.10
despre viață. La sfârșitul perioadei ți-ar
toritei mulți ani și tot binele din lume, 23.25, 4.05 Publicitate. 6.40, 8.30, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 23.55, 3.55 7.40, 8.25, 9.15, 14.00, 15.55, 16.55,
14.30, 17.00, 21.10, 5.45 Despre
basme. 7.10 Dimineaţa speranţelor. Dimineaţa speranţelor. 9.00 16.55 “Despre legislaţie”. 22.30, 4.20 “Dispoziţia”. 14.00 “Aşa scrie
prinde bine ceva solitudine pentru a
putea să-ți sondezi cu sinceritate pro-
adresându-i următorul mesaj: 14.40, 17.00, 21.15, 5.45 Despre
basme. 7.10 Dimineaţa speranţe-
Pronosticul timpului la staţiunile
balneare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25,
17.10, 23.25, 4.05 Publicitate. 6.45, 8.50 Dispoziţia. 9.00, 14.10 “17 minu- “Investigaţie jurnalistică”. 12.00,
20.20, 0.05 “Doamna Dragoste”.
F/a “Frăția tigrului și dragonului” .
STB
Biblia”. 14.30, 2.00 F/a “Faceți cu
priul suflet.
totul altfel”(12+). 16.40 “Despre
La mulţi ani cu sănătate, lor. 8.00 “Ieşire există”. 9.00, 22.15 20.05, 22.05, 0.00, 4.00 Horoscop.
8.30, 14.50, 17.00, 21.15, 5.45
Despre basme. 7.10 Dimineaţa spe-
te de adevăr”. 12.00, 20.10, 0.05
“Doamna Dragoste”. 13.00, 16.00, 13.00, 16.00, 1.00, 5.00 Dispoziţia. 6.05 “Totul va fi bine!”. 8.05 legislaţie”. 20.30 “Politica”. SCORPIONUL. Ești preo-
Domnul să vă dea de toate, “Serviciul de căutare a deputaţi- 6.40, 7.40, 8.25, 9.15, 14.00, 15.55,
16.55, 17.10, 23.25, 4.05 Publicitate.
ranţelor. 8.50 Dispoziţia. 9.10, 14.05 1.00 Dispoziţia. 14.10 “Punctul de 14.10, 23.00 “17 minute de adevăr”. “Karaoke pe Maidan”. 9.00 “Totul va 21.00 “17 minute de adevăr”. cupat acum să te concentrezi
lor”. 12.00, 20.10, 0.05 “Doamna pe un proiect în care sunt
Poate-un strop de fericire, Dragoste”. 13.00, 16.00, 1.00 “Dis- 6.45, 8.30, 14.50, 17.00, 21.15, 5.45
“Despre legislaţie”. 12.00, 20.10,
0.05 “Doamna Dragoste”. 13.00,
vedere”. 15.00, 2.45 T/s “Veronica 15.00, 2.45 T/s “Veronica Mars”.
22.15 “Politica”. 4.10 “Anatomia cul-
fi gustos!”. 10.05 “Casa rămasă în
grija tatei”. 11.55 “Gravidă la 16 ani”.
22.10, 4.05 F/a “Asasinul”.
STB implicate fonduri, bani veniți
Mars”. 19.30, 21.25, 23.25 Revista
Poate unul de iubire, poziţia”. 14.10 “Politica”. 15.00, Despre basme. 7.10 Dimineaţa spe-
16.00, 22.10, 1.00 “Dispoziţia”. 14.10 presei. 22.10 “Investigaţie jurnalisti- turii”. 13.50 “Fiice-mame”. 14.45 F/a “Eu 5.05 “Totul va fi bine!”. 7.00 de la partenerul de afaceri. Te gândești
ranţelor. 8.50, 13.00, 14.10, 16.00,
Poate unul de noroc, 2.45 T/s “Veronica Mars”. 21.20
“Cafeneaua lingvistică”. 22.30, 1.00 “Dispoziţia”. 9.10, 14.05
“17 minute de adevăr”. 15.00, 2.45 că”. 22.30, 5.00 T/s “Dosarul Doil”. STB
8.40 F/a “Două maluri”. 10.45 F/a
sunt fericită”. 16.25 F/a “Mamă invo- “Casa rămasă în grija tatei”. 9.00 foarte serios la o nouă asociere, la posi-
luntară”. 19.00 F/a “Mirele”. 23.05
Poate toate la un loc! 5.00 T/s “Dosarul Doil”. “Cafeneaua lingvistică”. 12.00,
T/s “Veronica Mars”. 21.00 “Punctul
de vedere”. 22.10 “Politica”. 22.30,
4.10 “Anatomia culturii”.
STB “Viaţa personală a medicului F/a “Ivan Vasilievici îşi schimbă pro-
“Totul va fi gustos!”. 11.10 “Kara-
oke pe Maidan”. 12.05 “Vână-
bilitatea de a câștiga mai mulți bani. Se
pare totuși că, oricât de mult ai munci,
La mulț ani, scumpa noastră! STB
5.25, 16.00 “Totul va fi bine!”. 7.20
20.10, 0.05 “Doamna Dragoste”.
15.00, 2.45 T/s “Veronica Mars”.
5.00 T/s “Dosarul Doil”. 4.10 7.05, 16.00 “Totul va fi bine!”. 9.05 Selivanova”. 18.00, 22.00 Ferestre- fesia”. toarea”. 13.05 F/a “Ivan Vasilievici
nu prea ai parte de realizări financiare
noutăţi. 18.35 F/a “Eu sunt fericită”.
*** F-a „Ultimul vals”. 9.25 “Ucraina 21.20 “Despre legislaţie”. 22.10
“Anatomia culturii”.
STB
“Ucraina are talent-3”. 12.45, 0.50
“Istorii mistice-4” cu P. Kostiţyn. 20.20, 22.35 F/a “Mamă involuntară”.
CANALUL “UCRAINA”
7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Astăzi. 7.15,
îşi schimbă profesia”. 14.55 F/a
“Mirele”. 19.00 “Anchetează ex- notabile. Spre sfârșitul acestei săptă-
Astăzi, 11 august, domnul Mihail are talent-4”. 13.20 “Lupta extra- “Punctul de vedere”. 22.30, 5.00 T/s
“Dosarul Doil”. 6.55, 16.00 “Totul va fi bine!”. 8.50 13.35 “Lupta extrasenşilor. 23.30 “Anchetează extrasenşii”. 5.15 “Calea vedetelor”. 8.45, 15.20 trasenşii”. 22.50 “Mi-i incomod de mâni relația cu prietenii îți poate aduce
DULGHERU din s. senşilor”. 18.00, 22.00 Ferestre-
Noutăţi. 18.40, 0.15 “Anchetează STB „Totul va fi gustos”. 9.45 “Ucraina Apocalipsa”. 18.00, 22.00 Ferestre- CANALUL “UCRAINA” T/s “Între dragoste și ură”. 17.00, corpul meu”-3. unele beneficii, ai șansa de a primi sus-
noutăţi. 18.40 “Anchetează extra- 6.10, 12.50 T/s “Medicul de serviciu”. ținere financiară.
Lunca își sărbătorește extrasenşii”. 20.35, 22.35 “Casa 6.40, 16.00 “Totul va fi bine!”. 8.40 are talent-4”. 12.10, 1.4 5 “Istorii mis-
tice-4” cu P. Kostiţyn. 14.00 “Lupta senşii”. 20.40, 22.35 “Mi-i incomod 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
19.30 T/s “Bilet de călătorie” (12+).
21.00 F/a “Veșnica poveste”. 23.00
CANALUL “UCRAINA”
6.50 “Astăzi”. 7.20 Calea vedete- SĂGETĂTORUL. Poate că
“Ucraina are talent”-4. 12.50, 0.55
ziua de naștere, rămasă în grija tatei”.
CANALUL “UCRAINA” “Istorii mistice-4” cu P. Kostiţyn. extrasenşilor. Apocalipsa”. 18.00, de corpul meu”-3. 3.10 Astăzi. 7.15, 8.15 “Dimineaţa cu
Ucraina”. 9.15, 5.30 “Calea vedete-
“Mistică reală”. 2.35 T/s “Legea şi lor. 9.45 T/s “Bilet de călătorie”. ți-ai dorit atât de mult o nouă
onorându-și jubileul de 6.50, 7.15, 8.15 Dimineaţa cu 18.00, 22.00 Ferestre-noutăţi. 18.40, 22.00 Ferestre-noutăţi. 18.40 CANALUL “UCRAINA”
6.10, 12.50, 5.20 T/s “Medicul de ser- lor”. 10.50, 4.00 “Mistică reală”.
ordinea. Blocul special” (16+). 13.15 T/s “Sărutul destinului”.
16.50, 20.00 T/s “Dacă eu aș fi
relație de cuplu, încât acum ai
60 de ani. Ucraina. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 0.10 “Anchetează extrasenşii”. “Anchetează extrasenşii”. 20.35,
14.45, 15.30 T/s “Medicul femeilor”-
TVR-1 ocazia să observi că visul tău
22.35 “Dragă, noi ne omorâm copiii”. viciu”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, regină”. 19.00, 5.50 Evenimentele
20.35, 22.45 “Gravidă la 16 ani”. 7.00. Vreau să fiu sănătos. 8.00. chiar se împlinește. Este o săptămână
Cu această ocazie îl 19.00, 23.00, 1.30 Astăzi. 9.15, 3.35
“Calea vedetelor”. 11.00 T/s 23.15 “Fiicele-mame”. CANALUL “UCRAINA” 23.00, 2.40 Astăzi. 7.15, 8.15
“Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.30
2 (16+). 19.45 “Aici, Ucraina!”. 21.00,
0.00 T/s “Sărutul destinului”. 23.20
Vestigii şi patrimoniu. 8.30. săptămânii. 21.30 T/s „Fiice-
pe care o dedici muncii susținute. Spre
felicită călduros soția “Păpușele” (12+). 14.45, 15.30 T/s CANALUL “UCRAINA”
6.10, 12.50 T/s “Medicul de servi-
6.10, 12.50, 5.20 T/s “Medicul de ser-
viciu”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, “Calea vedetelor”. 10.50, 4.30 Reportaj special. 1.40 T/s “Legea şi
Descălecaţi în Carpaţi. 9.00. Oameni mame”. 1.10 “Mistică reală”. 3.30
T/s “Medicul de serviciu”.
sfârșitul perioadei este posibil să des-
ca noi. 9.30., 3.55. M.A.I. aproape de
Maricica, fiica Irina și “Va fi o zi senină” (12+). 19.45, 2.20
“Aici, Ucraina!”. 21.00 T/s “Între ciu”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Astăzi. 7.15, 8.15 “Mistică reală”. 14.45, 15.30 T/s ordinea. Blocul special” (16+).
tine. 10.00. Zona@. 10.30., 0.35. TVR-1
chizi subiectul pe teme legate de spiri-
TVR-1 tualitate, să-ți vină dintr-o dată cheful
nepoțica Cristina, care iubire și ură”(16+). 23.30 F/a 23.00, 3.50 Astăzi. 7.15, 8.15 “Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.30 “Medicul femeilor”-2. 19.45 “Aici,
Ucraina!”. 21.00 T/s “Între dragoste 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45., Dincolo de hartă. 11.00. Cooltura. 7.00. Teleenciclopedia. 8.10., 4.10.
Universul credinţei. 9.30., 3.45. să citești, să te interesezi și de alte do-
“Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15 “Calea “Calea vedetelor”. 10.50, 4.30
îi doresc sărbătoritului “Forțarea”. 5.20 T/s “Medicul de
vedetelor”. 10.50, 4.40 “Mistică “Mistică reală”. 14.45, 15.30 T/s și ură”. 23.30 T/s “Legea şi ordinea. 11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00., 12.10. Festivalul Inimilor. 14.00.,
20.00., 2.10. Telejurnal. 14.30., 3.30., Pro Patria. 10.00. În grădina Danei. menii, în afara celor legate de profesia
serviciu”.
multă-multă sănătate și mulți-mulți ani, TVR-1
reală”. 14.45, 15.30 T/s “Medicul “Medicul femeilor”-2 (16+). 19.45 Blocul special” (16+).
TVR-1
11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect
imperfect. 12.00. Drum bun! 12.45. 6.60. Adevăruri despre trecut. 15.00. 10.35., 12.00. Viaţa satului. 11.50. ta.
adresându-i următoarele rânduri: 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45.,
femeilor”-2. 19.45 “Aici, Ucraina!”. “Aici, Ucraina!”. 21.00 T/s “Între
Discover România. 13.00. Aici, Ora regelui. 16.00. Memorialul Minutul de agricultură. 13.00., CAPRICORNUL. Poţi avea
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45.,
21.00 T/s “Între dragoste și ură” dragoste și ură”. 23.30 T/s “Legea şi 5.30. Tezaur folcloric. 14.00., parte de noutăți la locul de
Flori frumoase aurite 11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00.,
11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect
(16+). 23.30 T/s “Legea şi ordinea. ordinea. Blocul special” (16+).
11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00., acum. 14.00., 17.00., 20.00., 2.35.
Telejurnal. 14.55., 2.50., 23.55.
Durerii. 17.00., 1.30. Creativ. 17.30.,
3.50. La un pas de România. 18.00.,
20.00., 2.00. Telejurnal. 14.30., muncă. Nu ești prea mulțumit
11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect
Să răsară-n drumul tău, imperfect. 12.00. Descălecaţi în
Blocul special”. 2.00 F/a “Forțarea”
(16+).
TVR-1
imperfect. 12.00. Banii tăi. 13.00. Aici, Vorbeşte corect! 15.00. Fără etiche- 1.35. Exclusiv în România. 18.50.
1.30. Ultima ediţie. 15.00., 23.00. de ceea ce se întâmplă în
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45., Politică şi delicateţuri. 16.00.,
Zile bune, fericite, Carpaţi. 13.00. Aici, acum. 14.00.,
TVR-1 11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00.,
acum. 14.00., 17.00., 20.00., 2.00. tă. 16.00. Ştiri. 16.05. Euro polis. Teleenciclopedia. 19.45. Vorbeşte
24.00. Arheologia crimei. 17.00.
colectivul de muncă. Zilele de 7 și 8
17.00., 20.00., 2.00. Telejurnal. 17.30., 4.10. Cooltura. 18.30., 2.50., corect. 21.00., 0.35. Dosar România. iunie nu sunt prea grozave, în privința
Să-ți dea Bunul Dumnezeu. 14.55., 23.55. Vorbeşte corect!
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45., 11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect
Telejurnal. 14.55., 23.55., 2.50.
Vorbeşte corect! 15.00., 16.05. 3.45. Pulsul zilei. 20.00. La pas prin 22.00. Profesioniştii. 23.00. Recurs la
Dosar România. 18.00. Lozul cel
relației de cuplu. dar ai astfel șansa de
La mulți ani, scumpul nostru! Pace și 15.00., 16.05. Maghiara de pe unu.
11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00.,
11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect
imperfect. 12.00., 4.10. Eu, consuma-
torul. 13.00. Aici, acum. 14.00., 17.00.,
Akzente. 16.00. Ştiri. 17.30. Lozul cel Sinaia. 21.00., 5.00. Documentare. morală. 24.00. Anchetele comisaru-
mare. 18.40. Înainte şi după.
19.00., 24.00., 5.35. Poveste după a descoperi o nouă relație. La sfârșitul
armonie, optimism și bunăstare! 16.00. Ştiri. 17.30., 5.30. Secrete de
război. 18.30., 19.35., 2.50., 3.45.
imperfect. 13.00. Aici, acum. 14.00., 20.00., 2.00. Telejurnal. 14.55., 23.55.
mare. 18.00. M.A.I. aproape de tine.
18.30., 19.35., 2.50., 3.45. Pulsul zilei.
22.00. Descălecaţi în Carpaţi. 22.30.,
5.55. Eu, consumatorul. 23.00. Ora
lui Antonescu. 1.35. Creativ. 1.35.
Exclusiv în România. 3.05. Vreau să
poveste. 21.10. Festivalul Inimilor. perioadei analizate ai șansa de a face o
*** Pulsul zilei. 20.00. La pas prin
17.00., 20.00., 2.00. Telejurnal. Vorbeşte corect! 15.00., 16.05. 23.00. Garantat 100%. 1.00. călătorie care îți poate revela unele ade-
20.00. La pas prin Sinaia. 21.00., de ştiri. 24.00. Profesioniştii. 1.00. fiu sănătos. 4.20., 5.35. Viaţa satului.
14.55., 23.55., 1.50. Vorbeşte corect! văruri.
La 14 august, doamna Maria Sinaia. 21.00., 21.45., 24.00., 1.00.
România 9. 22.30., 5.50. Izolaţi în
15.00., 16.05. Maghiara de pe unu.
Convieţuiri. 16.00. Ştiri. 17.30., 5.30.
Secrete de război. 18.30., 19.35.,
22.00., 24.00., 1.00. România 9. 22.30., Politică şi delicateţuri. 4.10. Tezaur MOLDOVA
Adevăruri despre trecut. 2.50.
Vorbeşte corect! 2.55. Recurs la VĂRSĂTORUL. Este destul
BORDIANU din România. 23.00. Ora de ştiri. 1.30.
16.00. Ştiri. 17.30., 5.30. Secrete de
război. 18.30., 19.35., 2.50., 3.45.
2.50., 3.45. Pulsul zilei. 20.00. La pas
1.30., 5.50. Drum bun! 23.00. Ora de
ştiri. 4.10. Adevăruri despre trecut!
folcloric. 5.50. În grădina Daniei.
MOLDOVA
6.05 Documentar. “Check-in”. 6.35,
23.30 Настоящее время. 7.00
morală. 4.15. Universul credinţei. de multă fierbere în planul
s. Târnauca își va La un pas de România. 4.10. Ultima
Pulsul zilei. 21.00., 22.00., 24.00.,
prin Sinaia. 21.00., 24.00., 1.00.
România 9. 22.30., 5.50. Banii tăi.
4.40. Ora regelui. 5.30. Vreau să fiu 6.05 Petalo romano. 6.35 Docu- “Creangă cu neamuri”. Secvenţe de
MOLDOVA
6.05 Documentar. “Check-in”.
amoros. Îți dorești o nouă re-
lație, ești îndrăgostit, dar se
marca onorabilul ediţie. 4.35. Profesioniştii.
MOLDOVA
0.45. România 9. 22.30. Anchetele
23.00. Ora de ştiri. 1.30. Zona@. 4.40.
sănătos.
MOLDOVA
mentar. “Euromaxx”. 7.00, 1.45
Bună dimineaţa! 8.45 Documentar.
la spectacolul de gală. 8.05 6.35, 23.25 Настоящее время. pare că sentimentele nu îți sunt
jubileu de 85 de 6.05 Rapsodia satului. 7.00, 1.45
comisarului Antonescu. 23.00. Ora
de ştiri. 1.30. Izolaţi în România.
Memorialul Durerii. 4 6.05 Світанок. 6.35 Tezaur. 7.00, “World stories”. 9.00 Ediţie specială.
Videoteca copiilor. 8.30 Domnului să
ne rugăm! Liturghia la “Schimbarea
7.15 Cuvintele Credinţei. 8.00,
împărtășite. Relația cu propriul copil
ani. Bună dimineaţa! 8.45, 22.15 Нас-
тоящее время. 9.10 Documentar.
4.10. Oameni ca noi. 4.40. Garantat
MOLDOVA
3 7.00, 1.45 Bună dimineaţa! 8.45,
1.45 Bună dimineaţa! 8.45, 22.15 Vocea Diasporei. Transmisiune în
direct. 10.00 Tezaur. 10.30 Ştiinţă şi
la Faţă a a Mântuitorului Iisus
1.50 Bună dimineaţa de week-end!
10.00 Ring Star. Concurs muzical.
poate fi și ea destul de tensionată
Настоящее время. 9.10 Docu-
Cu această oca- “Global 3000”. 9.40 “Diplomaţie pe
100%.
22.15 Настоящее время. 9.10 Dor. mentar. “La drum!”. 9.40 Maria Bieşu. inovare. 11.00 “Hai la hora mare”.
Hristos”. Transmisiune în direct. 11.00 Părinţi şi copii. 11.45 acum. Spre sfârșitul perioadei este re-
MOLDOVA 10.00 Magazinul copiilor. 10.30 comandat să acorzi mai multă atenție la
zie, cele mai fru- portativ”. Concert. 11.10 Aniver- 6.05 Cuvintele Credinţei. 7.00 Bună
Program muzical. 9.45 Europa în
concert. Tina Dico. 10.30 Natura în
Program muzical. 10.30, 5.35 RM. Program muzical. 12.00, 3.00
Documentar. “Euromaxx”. 10.55
Documentar. "Shift – viaţa în era
digitală". 12.00 Moldovenii de pre- relația de parteneriat. Tot acum poți
sări. Vitalie Rusu. 12.00, 0.50 Evan-
moase cuvinte de tai folcloric. 12.40 Abraziv. 13.00,
dimineaţa! 8.45, 22.15 Настоящее
время. 9.10 Magazin FIFA. 9.40
obiectiv. 11.10 “Un suflet pentru o
Dimensiunea Diplomatică. 11.00,
19.55 “Hai la hora mare”. Program
Destine de colecţie. 12.30, 5.30
Portrete în timp. 13.00, 21.00 ŞTIRI.
Casa mea. 11.25, 2.20 “Hora-horiţă” tutindeni. 12.30 Natura în obiectiv. avea ocazia să rezolvi ceva ne încă este
felicitare îi adre- 21.00 ŞTIRI. 13.15, 19.40, 3.30 Pur Documentar. “Arts 21”. 10.10 Te- păpuşă”. Spectacol. 12.00 Casa mea. muzical. 12.00 Abraziv. 12.20 13.15, 19.40, 3.30 Pur şi simplu (рус).
la 20 de ani de activitate. 13.00, 21.00
ŞTIRI. 13.15 Abraziv. 13.35
13.00, 21.00 ŞTIRI. 13.15 “O demi- nerezolvat în viața ta.
sează fiul Dumitru şi simplu (рус). 13.30, 17.45, 4.20 zaur. 10.25 Dincolo de cifre. 11.00 12.30 Focus Europa. 13.00, 21.00 Soundcheck. Emisiune cu muzică 13.30, 17.45, 4.20 Cine vine la noi? vorbă” cu Ilona Spătaru. 14.00 PEŞTII. Este destul de mul-
Cine vine la noi? Divertisment. ŞTIRI. 13.15, 19.40, 3.30 Pur şi simplu live. 13.00, 21.00 ŞTIRI. 13.15, 19.40, Divertisment. 14.45 Documentar. Festivalul-concurs “Ploaia de stele”. Rapsodia satului. 14.45 Tezaur. tă tensiune în relația cu
împreună cu soția Albina, strănepoții 14.40 “Vise în culori”. Program dis-
Rapsodia satului. 11.45 O seară în
familie. 13.00, 21.00 ŞTIRI. 13.15, (рус). 13.30, 17.45, 4.20 Cine vine la 3.30 Pur şi simplu (рус). 13.30, 17.45, “La drum!”. 15.15, 23.30 Art-club 15.45, 1.35 Aniversări. Claudia 15.20 Ansamblul de cântece şi partenerul de viață. Îți vine
Iulia și Sebastian, fiica Elena împreună tractiv pentru copii. 15.30 Fii tânăr! 19.40 Pur şi simplu (рус). 13.30, noi? Divertisment. 14.40 “Preşul”. 4.20 Cine vine la noi? Divertisment. (рус). 16.00 Ring Star. 17.00, 22.00 Partole. 16.30 “Seceta roşie”.
Premieră românească. 17.00, 23.15
dansuri “Fluieraş“. 17.00, 23.10
ŞTIRI (рус). 17.15 Cultura azi.
destul de greu să exprimi ce
16.30 Documentar. “Euromaxx”. Spectacol. 16.15 Documentar. 14.40 Documentar. “Check-in”. 15.10
cu soțul Anatolie, nepoata Ina și străne- 17.00, 22.00 ŞTIRI (рус). 17.15
17.45 Cine vine la noi? Divertis-
ment. 14.40 Documentar. “Global “World stories”. 16.30 Світанок. Erudit-cafe. 15.55 Părinţi şi copii.
ŞTIRI (рус). 17.15 Documentar.
“Check-in”. 19.00, 3.45 MESAGER. ŞTIRI (рус). 17.15 În ritm de dans. 18.00 La noi în sat. 18.35 RM.
anume te deranjează. Ai totuși
speranțe că vor veni și zile mai bune.
poata Maria, dorindu-i sănătate, bucurie Magazin FIFA. 19.00, 3.45 MESA- 3000”. 15.10 Magazinul copiilor. 17.00, 22.00 ŞTIRI (рус). 17.15 16.30 Petalo romano. 17.00, 22.00 19.55 Ediţie specială. Vocea Dias- 18.10 Erudit-cafe. 19.00, 3.55 MESA- Dimensiunea Diplomatică. 19.00,
Ziua de 7 iunie te poate pune în fața
de la cei dragi, pace și tihnă sufletească. GER. 19.55 Dincolo de cifre. 20.30
RM. Dimensiunea Diplomatică.
15.45 Săptămâna sportivă. 16.30
Unda Bugeacului. 17.00, 22.00 ŞTIRI
Documentar. “Global 3000”. 19.00,
3.45 MESAGER. 19.55 “Hai la hora
ŞTIRI (рус). 17.15 Documentar.
“Euromaxx”. 19.00, 3.45 MESAGER.
porei. 21.20 Educaţie pentru carieră.
21.45 Documentar. "Shift – viaţa în
GER. 19.40 O seară în familie. 21.20,
5.30 Destine de colecţie. 21.55
3.40 MESAGER. 19.40 Sound-
check. Emisiune cu muzică live. unei realități, nu prea plăcută, legată de
Când încă o petală din anii tăi frumoşi 21.20 Focus Europa. 21.45 Docu- (рус). 17.15 Dor. Program muzical. mare”. Program muzical. 21.20 Dor. 21.20 Portrete în timp. Mircea Guţu. era digitală". 22.15 Настоящее Ansamblul de dansuri populare 20.25 Documentar. “La drum!”. persoana iubită. Spre sfârșitul perioa-
S-a scuturat alene, vibrând armonios, mentar. “World stories”. 22.45 19.00 MESAGER. 19.55 Europa în Program muzical. 22.45 “Cu jăraticul 22.45 Alexandru Lozanciuc. 40 de ani время. 22.45 Fii tânăr! 0.00 Sound- “Stramoşeasca”. 23.55 “Cu jăraticul 21.20 Prin muzică în Europa. 0.00 dei analizate este recomandat să te
Săptămâna sportivă. 23.30 “Occi- pe buze”. Spectacol. 0.25 ARTelier. de activitate artistică. 23.45 S. check. Emisiune cu muzică live. 0.45 pe buze”. Spectacol. 4.30 A. S. Beckett. “Ultima bandă”. 1.05 detașezi și să încerci să asculți și păre-
Priveşte cu mândrie, gândind neîncetat dent Express”. Spectacol. 5.30
concert. Tina Dico. 21.20 “Hora
noastr-I din bătrâni”. Leonid 1.00 Cuvintele Credinţei. 5.30 Beckett. “Ultima bandă”. 1.00 Cultura A. Lozanciuc. 40 de ani de activitate Lozanciuc. 40 de ani de activitate Erudit-cafe. 4.15 O seară în fami- rile celor din jur.
La restul de petale ce nu s-au scuturat. Natura în obiectiv. Moşanu. 22.45-7.00 Revizie tehnică. Dincolo de cifre. azi. artistică. artistică. lie. 5.30 În ritm de dans.
La mulți ani, scumpa noastră!

Orarul de primire în audiență Adjunctul șefului Procuraturii locale Storojineț, Tymciuk Dmytro Volodymy-
rovyci - în fiecare zi de luni, de la 10.00 până la 13.00, de la 14.00 până la 17.00 - or.
Legislația în vigoare pentru semănarea
și creșterea macului și cânepei prevede tra-
Noua Suliță, str. 1 Mai, 4. gerea la răspundere atât administrativă, cât
a cetățenilor de către șeful, Orarul de muncă al colaboratorilor Procuraturii locale Storojineț este următorul:
începutul zilei de muncă: la 09.00,
și penală a vinovaților.
Astfel, în corespundere cu articolul 106-

primul adjunct și adjuncții
întrerupere la masă: de la 13.00 până la 14.00, 2 al Codului Ucrainei privind infracțiunile
încheierea zilei de muncă: la 18.15, administrative, pentru creșterea a o sută
vinerea: la 17.00. de plante de mac sau zece plante de cânepă
șefului Procuraturii locale În zilele de sărbătoare și odihnă, potrivit dispoziției procurorului raionului, în
scopul obținerii la timp a informației despre săvârșirea unor crime grave, deosebit de
amenda este de la 306 până la 1700 grivne,
cu confiscarea plantelor ce conțin substanțe
grave și despre cazurile de rezonanță, de obținerea informației operative se preocupă narcotice. Codul Penal al Ucrainei (artico-
Storojineț lucrătorii operativi ai Procuraturii raionului. lul 310, p.1) prevede amendă și mai mare –
de la 1700 și până la 8500 grivne sau arest pe
Șeful Procuraturii locale Storojineț, Ilica Dmytro Ivanovyci - în fiecare zi de șase luni, sau privare de libertate pe un ter-
luni, de la 10.00 până la 13.00; de la 14.00 până la 17.00. Tel. „liniei de urgență” (235)
21241, adresa electronică: st.rn.cv@gmail.com - or. Storojineț, str. Întâi Mai, 1; prima RĂSPUNDERE PENALĂ men de până la trei ani pentru creșterea de la o sută până la 500 plante de mac sau cânepă.
Pentru semănatul și creșterea macului sau cânepei în cantități mai mari și cu scopul
realizării nelegitime de către o persoană cu antecedente penale, sau pentru semănatul
PENTRU CULTIVAREA
zi de marți a lunii, de la 10.00 până la 13.00 - orășelul Hliboca, str. Aniversarea a 10-a
a Independenței Ucrainei, 17 a; a doua zi de marți a lunii, de la 10.00 până la 13.00 - or. și cultivarea macului și cânepei în cantități mari (500 și mai multe plante) legea prevede
Herța, str. Centrală, 24; a treia zi de marți a lunii, de la 10.00 până la 13.00 - or. Noua o pedeapsă cu privarea libertății de la trei și până la șapte ani.
Pentru păstrarea substanțelor narcotice fără scopul realizării lor, legea prevede o
Suliță, str. 1 Mai, 4.
Primul adjunct al șefului Procuraturii locale Storojineț, Melnyciuk Oleksandr
Ivanovyci - în fiecare zi de luni, de la 10.00 până la 13.00, de la 14.00 până la 17.00 -
MACULUI ȘI A CÂNEPEI
Atitudinea ucrainenilor față de mac este cauzată de o situație neunivocă – pe de
pedeapsă cu privarea libertății până la 3 ani. Dacă crima se repetă, vinovatul poate
primi până la 8 ani de închisoare. Pedeapsa mai mare – până la 12 ani de închisoare –
orășelul Hliboca, str. Aniversarea a 10-a a Independenței Ucrainei, 17 a. o parte el este o parte componentă a multor bucate tradiționale ucrainene, iar pe de se aplică, dacă vinovatul a realizat substanțele narcotice sau, pur și simplu, le-a dăruit.
Adjunctul șefului Procuraturii locale Storojineț, Bajanski Evhen Myroslavovyci altă parte, pentru semănatul macului se pedepsește prin lege. Straturile de mac nu au Deci, pentru alimentație puteți procura mac la unitățile comerciale, acesta fiind
- în fiecare zi de luni, de la 10.00 până la 13.00, de la 14.00 până la 17.00 - or. Herța, str. prezentat nici un pericol pe pământul nostru până nu a apărut fenomenul păgubitor cultivat de gospodării speciale.
Centrală, 24. pentru sănătate – narcomania. Procuratura locală Storojineț
Gazeta de Herţa vineri, 11 august 2017. Nr. 32 (1256) 3
ÑÓÏÓÒÍèêÎâ² êÀÍÀËè
­ ­­

ПОНЕДІЛОК, 14.08.17 ВІВТОРОК, 15.08.17 СЕРЕДА, 16.08.17 ЧЕТВЕР, 17.08.17 П’ЯТНИЦЯ, 18.08.17 СУБОТА, 19.08.17 НЕДІЛЯ, 20.08.17
МЕГА МЕГА МЕГА МЕГА МЕГА МЕГА МЕГА
06.00, 14.30, 00.30 Бандитська Одеса 06.00, 19.00 Бандитський Київ 07.20 06.00, 14.30 Бандитська Одеса 06.00, 19.00 Бандитський Київ 07.20 06.00, 14.30 Бандитська Одеса 06.00 Бандитський Київ 07.20, 06.00 Бандитська Одеса 07.20,
07.20 Україна: забута історія 08.10, 12.50 Скарб.UA 08.10, 12.50 Правила життя 07.20 Скарб.UA 08.10, 12.50 Правила Скарб.UA 08.10, 12.50 Правила життя 07.20 Скарб.UA 08.10, 12.50 Правила 18.20 Паралельний світ 09.10, 23.50 18.20 Паралельний світ 09.10 Містична
Правила життя 09.00 Правда життя 10.00 09.00 Правда життя 10.00 За межею ком- життя 09.00, 00.30 Правда життя 10.00, 09.00 Правда життя 10.00 Мистецтво життя 09.00 Правда життя 10.00
Містична Україна 10.00 Бойові сили Україна 10.00 Бойові сили 12.00, 21.00
За межею комфорту 10.50, 17.00 форту 10.50, 17.00 Мисливець та жертва 21.40 За межею комфорту 10.50, 17.00 виживання 10.50, 17.00 Мисливець та Мистецтво виживання 10.50, 17.00
11.50 Повернення додому 13.40 12.00, 21.00 Коди: державна зрада, шпи- Коди: державна зрада, шпигунство та
Мисливець та жертва 11.50 Повернення Мисливець та жертва 11.50 Флорида: жертва 11.50 Пустелі: життя на межі Мисливець та жертва 11.50 Пустелі:
Містична Україна 14.30 Бандитська 13.40 Містична Україна 14.30 гунство та заговори 14.40 Океан "Вет" заговори 14.40 Океан "Вет" 15.40
додому 13.40 Містична Україна 15.20, пори року 13.40, 03.40 Містична Україна життя на межі 13.40 Містична Україна
Одеса 15.20, 23.40 Бойові сили 16.10, Бандитська Одеса 15.20, 23.40 Бойові 15.40 Пустелі: життя на межі 03.00 Пустелі: життя на межі 23.50 Прихова
23.40 Бойові сили 16.10, 20.50 Скарби 15.20, 23.40 Бойові сили 16.10, 20.50 15.20, 23.40 Бойові сили 16.10, 20.50
20.50 Скарби власноруч 18.00, 22.40 сили 16.10, 20.50 Скарби власноруч реальність 03.00 Скарб.UA .
власноруч 18.00, 22.40 Диво-винаходи Скарби власноруч 18.00, 22.40 Диво- Скарби власноруч 18.00, 22.40 Диво- Таємниці кримінального світу .
Диво-винаходи 20.00 Полювання на 18.00, 22.40 Диво-винаходи 20.00 TET
19.00 Бандитський Київ 20.00 Академік винаходи 19.00 Бандитський Київ винаходи 19.00 Бандитський Київ TET
НЛО 21.40 Мистецтво виживання 00.30 Таємниці пірамід 21.40 За межею ком-
Корольов 21.40 Мистецтво виживання 20.00 Зворотній бік Місяця. 20.00 Прокляття скіфських курганів 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з
Підроблена історія 03.40 Брама часу . 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з
форту 00.30 Місто, яке зрадили 01.20 татом 06.50, 05.40 Корисні підказки
03.30 Теорія змови 05.00 Смарт-шоу TET 21.40 За межею комфорту 00.30
TET татом 06.50, 05.40 Корисні підказки
1377 спалених заживо 02.00 Майор
TET 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з Україна: забута історія 03.40 Наші. 07.10 Це наше-це твоє 07.20 Мультмікс
06.00 Байдиківка 06.30 Казка з "Вихор" 02.50 Чорна піхота 03.40 07.10 Це наше-це твоє 07.20 Мультмікс
я 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з татом 06.50 Корисні підказки 07.10 Це татом 06.50, 05.40 Корисні підказки TET 09.30 Х/ф "У ПОШУКАХ СКАРБІВ ТАМ-
Гордість України . 10.20 М/с "Дора і друзі. Пригоди в місті"
наше-це твоє 07.20 Мультмікс 10.30 Х/ф 07.10 Це наше-це твоє 07.20 Мультмікс 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з ПЛІЄРІВ 2" 11.10 Х/ф "КОКТЕЙЛЬ" 16+
татом 06.50, 05.40 Корисні підказки 07.10 TET 10.50 Х/ф "КУДЛАТИЙ СПЕЦНАЗ" 12.30
"БІЛОСНІЖКА" 11.40 Х/ф "ГЕНЗЕЛЬ І 10.30 Х/ф "КІТ У ЧОБОТЯХ" 11.40 Х/ф татом 06.50 Корисні підказки 07.10 Це 13.40 Х/ф "КУДЛАТИЙ СПЕЦНАЗ" 15.20
Це наше-це твоє 07.20 Мультмікс 10.30 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з
"ОСЛЯЧА ШКУРА" 12.50 Повне пере- Х/ф "КІТ У ЧОБОТЯХ" 13.40 Х/ф "У
Х/ф "ОСЛЯЧА ШКУРА" 11.40 Х/ф "ЗОРЯ- ҐРЕТЕЛЬ" 12.50 Повне перевтілення. наше-це твоє 07.20 Мультмікс 10.15 Танька і Володька 19.50 Одного разу
татом 06.50, 05.40 Корисні підказки
Дім за тиждень 13.50, 19.55 Одного разу втілення. Дім за тиждень 13.50, 19.55 Х/ф "КОКТЕЙЛЬ" 16+ 12.50 Повне ПОШУКАХ СКАРБІВ ТАМПЛІЄРІВ 2"
НІ ТАЛЯРИ" 12.50 Повне перевтілення. 07.10 Це наше-це твоє 07.20 Мультмікс під Полтавою 22.00 Казки У Кіно 23.00
під Полтавою 14.55 Одного разу в Одесі Одного разу під Полтавою 14.55 перевтілення. Дім за тиждень 13.50 15.20, 22.00 Казки У Кіно 18.00 Х/ф "БІБ-
Дім за тиждень 13.50, 19.55 Одного разу 10.30 Х/ф "СПЛЯЧА КРАСУНЯ" 11.40 Х/ф "ЗАПАЛЮВАННЯ" 16+ 01.00 Казки
15.20 Т/с "Домашній арешт" 15.55, 03.30 Одного разу в Одесі 15.20 Т/с Одного разу під Полтавою 14.55 ЛІОТЕКАР: ПОВЕРНЕННЯ ДО КОПА-
під Полтавою 14.55 Одного разу в Одесі Х/ф "БІЛОСНІЖКА" 12.50 Повне пере- У 02.05 ф "ГЕТЬМАНСЬКІ КЛЕЙНОДИ"
Віталька 17.50, 22.00, 02.40 Країна У "Домашній арешт" 15.55, 03.30 Одного разу в Одесі 15.20 Т/с "Дома-
15.20 Т/с "Домашній арешт" 15.55, 03.30 втілення. Дім за тиждень 13.50, 19.55 ЛЕНЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 16+ 19.50 03.35 Віталька
18.50 Казки У Кіно 20.55 Танька і Віталька 17.50, 22.00, 02.40 Країна У шній арешт" 15.55, 04.05 Віталька 17.50,
Віталька 17.50, 22.00, 02.40 Країна У 18.50 Одного разу під Полтавою 14.55 Одного разу під Полтавою 23.00 Х/ф ÒÎͲÑ
Володька 23.00 Панянка-селянка 00.00 18.50 Казки У Кіно 20.55 Танька і
Одного разу в Одесі 15.20 Т/с "Дома- 01.30 Країна У 18.50 Казки У Кіно 20.00
Казки У Кіно 20.55 Танька і Володька Т/с "Баффі - винищувачка вампірів" 16+ "ДУЖЕ СТРАШНЕ КІНО 3" 18+ 01.00
Володька 23.00 Панянка-селянка 00.00 06.05 Х/ф "ВЕСЕЛІ ХЛОПЦІ" 07.50
шній арешт" 15.55, 03.30 Віталька 17.50, Х/ф "БІБЛІОТЕКАР: ПОВЕРНЕННЯ ДО
23.00 Панянка-селянка 00.00 Т/с "Баффі 01.50 Казки У 05.40 Корисні підказки Одного разу в Одесі 03.25 Віталька .
Т/с "Баффі - винищувачка вампірів" КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 16+ "Натхнення" 09.50 Природа сьогодні
- винищувачка вампірів" 16+ 01.50 Казки 22.00, 02.40 Країна У 18.50 Казки У Кіно
ÒÎÍ²Ñ 16+ 01.50 Казки У . ÒÎÍ²Ñ 11.40 "Зимою і літом мандруємо сві-
20.55 Танька і Володька 23.00 Панянка- 22.00 Х/ф "ЗАПАЛЮВАННЯ" 16+ 00.00
ÒÎÍ²Ñ 06.00 "Жертви радянської естради.
ÒÎÍ²Ñ селянка 00.00 Т/с "Баффі - винищувач- Х/ф "ДУЖЕ СТРАШНЕ КІНО 3" 18+ 02.35 06.05 Х/ф "ВОЛГА - ВОЛГА" 09.50 том" 13.50 "Будьте здорові!" 14.15,
06.00, 15.40 "Жертви радянської 2 ч. Валерій Ободзинський" 07.00, 22.00,
06.00 "Тарапунька. Аншлаг довжи- ка вампірів" 16+ 01.50 Казки. Х/ф "ГЕТЬМАНСЬКІ КЛЕЙНОДИ" 05.40 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 04.40 "Модні історії з Оксаною
естради. 1 ч. Вадим Мулерман" 07.00, 04.55 DW-візерунок дня 07.10, 14.00,
ною в життя" 06.50, 22.00, 05.20 DW- ÒÎÍ²Ñ Корисні підказки . Поплавським 10.25 Життя в цифрі Новицькою" 15.30 "Соціальний статус"
14.05, 18.00 "Алло, лікарю!" 09.50 Життя 18.00 "Алло, лікарю!" 09.55 "Будьте здо-
візерунок дня 07.00, 14.00, 18.00 "Алло, 06.00 "Родіон Нахапетов: від ÒÎÍ²Ñ 16.15 "Зіркафест "Літні фантазії" 17.30
рові!" 10.50 "Модні історії з Оксаною 11.30 Завтра-сьогодні 13.50 "Іпостасі
в цифрі 10.50 Завтра-сьогодні 15.00 лікарю!" 09.45, 04.35 "Цивілізація
Новицькою" 15.00 "Соціальний статус" П'ятихаток до Голівуда" 06.50, 22.00, 05.50 "В'ячеслав Хурсенко. Політ спорту" 15.30 "Соціальний статус" Прощальний концерт Михайла По-
Євромакс 16.50 "Жертви радянської Incognita" 10.45 "Зимою і літом манд-
15.40, 20.10 Природа сьогодні 16.35, 05.20 DW-візерунок дня 07.00, 14.00, білого журавля" 06.50, 22.20, 05.30 DW- плавського "Юний орел" 19.15 "Шеф-
естради. 2 ч. Валерій Ободзинський" 16.05 Анатолій Демчук. Український
22.20 Супервідчуття 17.00, 22.55 руємо світом" 15.00 "Відлуння" 15.40, 18.00 "Алло, лікарю!" 09.50 "Ландшаф- візерунок дня 07.00, 14.00, 18.00 "Алло, кухар країни" з Михайлом По-
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Лайма 20.15 Природа сьогодні 16.35, 22.20 пересмішник 18.20 Андрій Демиденко.
Довідник дикої природи 19.00 В гостях тні ігри" 10.40 "Зимою і літом мандрує- лікарю!" 10.35, 04.40 "Модні історії з плавським 19.45 Ювілейний концерт
Вайкуле, 1 ч. 20.15 Природа сьогодні Супервідчуття 17.00, 22.50 Довідник мо світом" 15.00 "Соціальний статус" Нас вибрало час... 18.50 Концерт
у Дмитра Гордона. Лайма Вайкуле, 2 ч. Оксаною Новицькою" 11.00 "Будьте Андрія Демиденко "На відстані душі"
21.30 Українець Михайло Поплавський у 21.20, 04.25 "Відлуння" 01.10 "Ніч чор- дикої природи 19.00 В гостях у Дмитра 15.40, 20.05 Природа сьогодні 16.30, Володимира Гришка "Ти моя мелодія"
здорові!" 15.00, 05.00 "Відлуння" 15.35,
Варшаві 22.00, 04.50 DW-візерунок дня .10 "Ніч чорних краваток" 18+ 02.55
них краваток" 18+ 02.15 "Життя на Гордона. Леонід Парфьонов, 1 ч. 21.30, 22.25 Супервідчуття 17.00, 22.55 20.05 Природа сьогодні 16.35 20.50 Концерт Іво Бобула "Про любов"
22.15 Супервідчуття 22.50 Довідник "Життя на Вершині" 18+ 03.55 "Світські
Вершині" 18+ 03.50 "Світські хроніки" 04.50 Глобал - 3000 23.50 "Натхнення" Довідник дикої природи 19.00 В гостях 01.10 "Вихідний, після опівночі" 18+
Супервідчуття 17.00 Довідник дикої
дикої природи 01.10 "Ніч чорних крава- 04.15 "Кумири" 05.05 "Джаз-коло" . 01.15 "Ніч чорних краваток" 18+ 02.55 у Дмитра Гордона. Леонід Парфьонов, хроніки" 04.20 "Кумири" 04.30
природи 19.00 В гостях у Дмитра 02.20 "Ніч чорних краваток" 18+ 03.25
ток" 18+ 02.50 "Життя на Вершині" 18+ КАНАЛ “2+2” "Життя на Вершині" 18+ 04.00 "Світські 2 ч. 21.05 "Цивілізація Incognita" 21.30, "Ландшафтні ігри" 05.05 "Джаз-коло" .
Гордона. Лариса Кадочникова 21.10 "Життя на Вершині" 18+ 03.55 "Світські
03.55 "Світські хроніки" 04.20 "Кумири" 06.00 Мультфільми 08.00, 12.15 "Він, хроніки" 04.25 "Кумири" 05.30 "Джаз- 04.50 "Відлуння" 01.10 "Ніч чорних кра-
Концерт "Хіти Михайла Поплавського"
хроніки" 04.20 "Цивілізація Incognita"
КАНАЛ “2+2” INFORMEAZĂ SERVICIUL FISCAL
04.30 "Цивілізація Incognita" 05.05 Вона і телевізор" 10.00, 18.40 "ДжеДАІ" коло" . ваток" 18+ 02.20 "Життя на Вершині" 06.00 Мультфільми 08.00 "Бандерлоги"

ÎNREGISTRAREA
22.40 "Концерт Валерія Маренича "Я
10.30, 18.15 "Спецкор" 10.55, 19.05 КАНАЛ “2+2” 18+ 03.55 "Світські хроніки" 04.25 04.40 "Модні історії з Оксаною Нови-
"Джаз-коло" . повернувся" 01.10 "Ніч чорних крава- 09.10 "Він, Вона і телевізор" 13.00 Х/ф
"Бандерлоги" 11.15, 17.15, 23.25 я 06.00 Мультфільми 08.00, 12.15 "Він, "Модні історії з Оксаною Новицькою" цькою" 05.05 "Джаз-коло" .
КАНАЛ “2+2” ток" 18+ 02.55 "Життя на Вершині" 18+ "САМОВОЛКА" (16+) 15.05 Х/ф "ШАХ І
06.00 Мультфільми 08.00, 10.25 "Він,
Вона і телевізор" 10.00, 18.15 "Спецкор"
"Загублений світ" 13.05 Х/ф "У ПОШУ-
КАХ БУРШТИНОВОЇ КІМНАТИ" (16+)
Вона і телевізор" 10.00, 18.40 "ДжеДАІ"
10.30, 18.15 "Спецкор" 10.55, 19.05
05.30 "Джаз-коло.
КАНАЛ “2+2”
03.55 "Світські хроніки" 04.20 "Кумири"
04.30 "Ландшафтні ігри" 05.40 "Джаз-
КАНАЛ “2+2”
06.00 Мультфільми 08.00 "Загублений
МАТ" (16+) 16.55 Х/ф "ЧУЖИЙ" (16+)
19.20 6 тур ЧУ з футболу "Динамо" -
BONURILOR
FISCALE
15.15 Х/ф "ПОВСТАННЯ ПЛАНЕТИ 06.00 Мультфільми 08.00, 12.15 "Він,
11.30 Х/ф "ДЖЕК ГАНТЕР. В ПОШУКАХ "Бандерлоги" 11.15, 17.15, 23.20 коло" . світ" 12.00, 01.30 "Цілком таємно" 12.35
МАВП" (16+) 19.25, 20.25 Т/с "Ментівські "Сталь" 21.25 ПРОФУТБОЛ 23.15
"Загублений світ" 12.50 Х/ф "ДРАКОНИ Вона і телевізор" 10.00, 18.40 "ДжеДАІ"
СКАРБІВ УГАРІТА" (16+) 13.20 Х/ф війни. Одеса" (16+) 21.25 Х/ф "ВІЙНА КАНАЛ “2+2” Т/с "Зустрічна смуга" (16+) 16.20 Х/ф "Змішані єдиноборства. UFC." 01.45
"ДЖЕК ГАНТЕР. ПРОКЛЯТТЯ ГРОБНИЦІ БОГІВ" (16+) 00.25 "Територія обману"
І ПІДЗЕМЕЛЛЯ" 14.50 Х/ф "У ПОШУКАХ 10.30, 18.15 "Спецкор" 10.55, 19.05
06.00 Мультфільми 08.00, 12.15 "Він, Х/ф "КАМІННА ДУША" .20 "Облом.UA."
De când s-a trecut la aplicarea sistemu-
"НЕКЕРОВАНИЙ" 18.15 Х/ф "САМО-
ЕХНАТОНА" (16+) 15.15 Х/ф "ДЖЕК ГАН- 02.25 Х/ф "ЯРОСЛАВ МУДРИЙ" 03.40
СКАРБІВ НІБЕЛУНГІВ" (16+) 19.25, "Бандерлоги" 11.15, 17.15 "Загублений
Вона і телевізор" 10.00, 18.40 "ДжеДАІ"
lui de blocare a bonurilor fiscale au fost
ТЕР. НЕБЕСНА ЗІРКА" (16+) 17.15, 19.25 "Облом.UA." . 20.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса" світ" 13.30 Х/ф "НЕКЕРОВАНИЙ" 15.25
10.30, 18.15 "Спецкор" 10.55 "Бандер-
ВОЛКА" (16+) 20.20 Х/ф "ЗАРУЧНИК" ENTER-ô³ëüì
deja cazuri de suspendare a înregistrării
"Загублений світ" 18.40 "ДжеДАІ" 19.05 ENTER-ô³ëüì
(16+) 21.25 Х/ф "НЕКЕРОВАНИЙ" 00.20
Т/с "Одинак" (16+) 19.25, 20.25 Т/с
логи" 11.15, 17.15 "Загублений світ"
(16+) 22.30 Х/ф "УБИТИ БІЛЛА" (18+) 05.45, 07.40, 08.40, 09.30 Мультфі- bonurilor fiscale ale câtorva subiecți ai
"Бандерлоги" 20.25 Т/с "Ментівські 05.45, 07.40, 08.40, 09.30
Д/п "Помста природи" 02.20 Х/ф
"Ментівські війни. Одеса" (16+) 21.25
13.20 Х/ф "ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИ-
00.30 "Територія обману" 02.05 Х/ф льми 07.10 "Top Shop" 07.50 "Своя activității de antreprenoriat. Noul meca-
війни. Одеса" (16+) 21.25 Х/ф "ПОВСТАН- Мультфільми 07.10, 09.00 "Top Shop" "ЛЕГЕНДА ПРО КНЯГИНЮ ОЛЬГУ"
"Флойд Мейвезер та Конор МакГрегор.
ЗНАЧЕННЯ" (16+) 15.25 Т/с "Одинак"
"ЛІСОВА ПІСНЯ" 03.35 "Облом.UA." роль" 09.00 Телемагазин 10.35 "Лайма nism permite să fie analizată în mod au-
07.50, 23.20 "Моя правда" 10.35 03.25 "Облом.UA."
Перед двобоєм" 22.25 Трансляція
ENTER-ô³ëüì Вайкуле. Лайма - на латиській мові tomat prezența factorilor de risc și exclud
НЯ ПЛАНЕТИ МАВП" (16+) 23.25 Х/ф (16+) 19.05 Х/ф "12 РАУНДІВ" (16+) 21.10
"Новорічний жарт з..." 11.25 Х/ф "НЕПІД- ENTER-ô³ëüì
матчу Ліги Європи УЄФА. Плей-оф.
"щастя" 11.30 Х/с "Правдива історія orice fapt „de intervenție manuală” . Sis-
"ДИНОКРОК ПРОТИ ДИНОЗАВРАА" Х/ф "ШАХ І МАТ" (16+) 23.00 "Змішані 5.45, 07.40, 08.40, 09.30 Мульт-
СУДНИЙ" 13.05 Х/ф "БУДНІ КАРНОГО 05.45, 07.40, 08.40, 09.30 Мультфі-
Марітіму (Португалія) - Динамо (Київ)
про Червоні вітрила" 15.10 Х/с temul nu numai că descoperă încălcările
(18+) 01.10 "Територія обману" 02.10 Х/ф 00.25 "Територія обману" 02.25 Х/ф єдиноборства. UFC." 01.20 "Територія
РОЗШУКУ" 14.35, 19.40 Х/с "Комісар льми 07.10, 09.00 "Top Shop" 07.50,
фільми 07.10 "Top Shop" 07.50 "Своя
"Катерина 2. Повернення кохання"
potențiale, dar și face imposibilă întocmi-
"ЯРОСЛАВ МУДРИЙ" 03.20 "Облом.UA." "ЛЕГЕНДА ПРО КНЯГИНЮ ОЛЬГУ" обману" 02.20 "Нишпорки" 02.45 Х/ф
Рекс" 16.25 Х/ф "ОДРУЖЕННЯ БАЛЬЗА- 23.30 "Моя правда" 10.30 "Новорічний
роль" 09.00 Телемагазин 09.30 "Клара
22.00 "Попелюшка на прізвисько Бонд"
rea fără nici un motiv a creditului fiscal.
03.35 "Облом.UA." "МОСКАЛЬ-ЧАРІВНИК" 04.00 "Об-
ENTER-ô³ëüì
МІНОВА" 18.10 Х/ф "ДІЛОВІ ЛЮДИ" жарт з..." 11.25 Х/ф "ІДЕАЛЬНИЙ Лучко. Три зустрічі" 10.20 Х/ф "БОЖЕ-
22.55 Х/ф "СТРІЛЕЦЬ НЕПРИКАЯНИЙ"
Acest mecanism este legat de procesul
лом.UA."
05.45, 07.40, 08.40 Мультфільми 21.30, 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі" ЧОЛОВІК" 13.10 Х/ф "ЗА ВЛАСНИМ
ENTER-ô³ëüì
ВІЛЬНИЙ ДЕНЬ" 11.35 Х/ф "РОСІЙ- de despăgubire în mod automat a impo-
00.35 Х/ф "МОСКАЛЬ-ЧАРІВНИК" 02.05
07.10, 09.00 "Top Shop" 07.50 "Своя 00.10 "Сміхопанорама" 03.15 Кіноляпи БАЖАННЯМ" 14.30, 19.40 Х/с "Комісар
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 Мульт- ENTER-ô³ëüì
СЬКЕ ПОЛЕ" 13.20 Х/ф "ПОВЕРНЕННЯ zitului pe valoarea adăugată. Dacă statul
роль" 09.30 Х/ф "СМУГА ПЕРЕШКОД" 04.00 Саундтреки 04.55 Кінотрейлери .
Рекс" 16.20 Х/ф "ЧАС БАЖАНЬ" 18.15
фільми 07.10, 09.00 "Top Shop" 07.50, 05.45, 07.40, 08.40, 09.30 Мульт-
НЕМАЄ" 15.15 Х/ф "НА ВАС ЧЕКАЄ
Х/ф "ЮДЕНКРАЙС, АБО ВІЧНЕ КОЛЕ-
acceptă despăgubirea în mod automat a
11.10 Х/ф "УСПІХ" 12.45, 19.40 Х/с К-1 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ ВИПАДАЄ" 21.30
23.30 "Моя правда" 10.40 "Новорічний фільми 07.10 "Top Shop" 07.50 "Моя СО" 03.20 Кіноля 04.10 Саундтреки impozitului pe valoarea adăugată în baza
ГРОМАДЯНКА НИКАНОРОВА" 16.55
"Комісар Рекс" 14.35 Х/ф "ІДЕАЛЬНИЙ 05.10 "Рецепти щастя" 06.00 Х/с "Пригоди Шерлока Холмса" 00.20
жарт з..." 11.30 Х/ф "У ЧЕТВЕР І БІЛЬШЕ правда" 09.00 Телемагазин 10.35 04.55 Кінотрейлери . bonului fiscal, el trebuie să fie convins că
ЧОЛОВІК" 16.25 Х/ф "ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ" "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
"Сміхопанорама" 01.55 Х/с "Пуаро
НІКОЛИ" 13.20 Х/ф "БОЖЕВІЛЬНИЙ "Весняний жарт з..." 11.35 Х/ф "ЗА Х/ф "ПРИНЦЕСА ЦИРКУ" 19.40 Х/ф
К-1 impozitul respectiv este adevărat și nu
ДЕНЬ" 14.35 Х/ф "ОДРУЖЕННЯ БАЛЬ-
21.30, 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі" знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми"
Агати Кристі" 03.25 Кіноляпи 04.10
ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ" 13.05 Х/ф "ШУКАЙТЕ ЖІНКУ" 22.35 "Лайма
05.10 "Рецепти щастя" 06.00 fictiv.
ЗАМІНОВА" 16.20 Х/ф "СКРИНЬКА
23.20 "Моя правда" 00.10 10.00 "Файна Юкрайна" 10.30 "Розсміши
Саундтреки 04.55 Кінотрейлери .
"ЧАС БАЖАНЬ" 15.00 Х/ф "РОСІЙСЬКЕ Вайкуле. Лайма - на латиській мові "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи Lucrătorii Inspecției fiscale, fiind
МАРІЇ МЕДІЧІ" 18.05 Х/ф "БУДНІ КАРНО-
"Сміхопанорама" 03.15 Кіноляпи 04.05 коміка" 11.25, 19.00 "Орел і Решка" 12.25
К-1
ПОЛЕ" 16.35 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ "щастя" 23.30 Х/с "Правдива історія знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми" interesați în funcționarea stabilă a busi-
ГО РОЗШУКУ" 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
Саундтреки 04.50 Кінотрейлери
"Орел і Решка. Шопінг" 14.25, 20.00
05.10 "Рецепти щастя" 06.00
ВИПАДАЄ" 18.05 Х/ф "СКРИНЬКА
про Червоні вітрила" 03.00 Кіноляпи 09.30 Т/с "H2O: Просто додай води"
nessului cinstit, caută să-i ajute pe acești
21.30, 01.55 Х/с "Пригоди Шерлока
К-1
"Орел і Решка. На краю світу" 15.25,
"Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
МАРІЇ МЕДІЧІ" 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
03.55 Саундтреки 04.45 Кінотрейлери . 11.10 М/ф "Оллі та скарби піратів" 12.45
antreprenori la întocmirea documentelor
Холмса" 00.20 "Сміхопанорама" 03.35
05.10 "Рецепти щастя" 06.00
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2" 21.30, 02.00 Х/с "Пригоди Шерлока respective. La Inspecția fiscală unită din
знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми" Кіноляпи 04.15 Саундтреки 05.00 К-1 "Орел і Решка. Навколосвітня подо-
"Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+) 18.00 Холмса" 23.30 Х/ф "РОМАНС ПРО Noua Suliță au loc treninguri pentru con-
10.00 "Файна Юкрайна" 10.30 Кінотрейлери . рож" 23.00 Х/ф "БІЛЯВКА В ЕФІРІ" (16+)
знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми"
"Орел і Решка. Шопінг 2016" 22.00 "КВН
ЗАКОХАНИХ" 03.40 Кіноляпи 04.25 05.10 "Рецепти щастя" 06.00 "Спе- tribuabili în ceea ce privește soluționarea
на БІС" 00.45 Т/с "Ти - моє життя" 02.10 "Розсміши коміка" 11.25, 19.00 "Орел і К-1
Саундтреки 05.10 Кінотрейлери. ція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи знаєте 00.50 "Вечірній квартал" 02.25 ічне operativă a chestiunii de suspendare a în-
10.00, 16.20 "Файна Юкрайна" 10.30, "Нічне життя". Решка" 12.25 "Орел і Решка. Шопінг" 05.10 "Рецепти щастя" 06.00
К-1 ви, що..." 08.25 "Мультфільми" 10.20 життя" . registrării bonurilor fiscale.
01.15 "Розсміши коміка" 11.25, 19.00 EUROSPORT 14.25, 20.00 "Орел і Решка. На краю "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
05.10 "Рецепти щастя" 06.00 "Спе- М/ф "Оллі та скарби піратів" 12.00 Т/с EUROSPORT
"Орел і Решка" 12.25, 02.00 "Орел і 04.00, 11.45 Тележурнал WATTS світу" 15.25, 21.00 "Орел і Решка. знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми"

DOCUMENTELE
ція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи знаєте "H2O: Просто додай води" 13.35 "Орел 04.00, 08.00, 15.00 Велоспорт.
Решка. Шопінг" 14.25, 20.00 "Орел і 05.00, 12.00, 23.00, 02.30 Легка атлетика. Ювілейний 2" 16.20, 23.00 Т/с "Доктор 10.00 "Файна Юкрайна" 10.30 "Розс-
ви, що..." 08.25 "Мультфільми" 10.00, "Вуельта". 1-й етап 05.00 Снукер. China
Решка. На краю світу" 15.25, 21.00 "Орел Чемпіонат світу. Лондон. Огляд 06.30, Хаус" (16+) 18.00 "Орел і Решка. Шопінг міши коміка" 11.25, 19.00 "Орел і Решка" і Решка. Навколосвітня подорож" 00.00
16.20 "Файна Юкрайна" 10.30, 00.50
STATUTARE
19.00 Футбол. Тележурнал "ФІФА" 07.00 12.25 "Орел і Решка. Шопінг" 14.25, Championship. Четвертий день 07.00
і Решка. Ювілейний 2" 18.00 "Орел і 2016" 22.00 "КВН на БІС" 00.45 Т/с "Ти - Х/ф "ПРИКИНЬСЯ МОЇМ ХЛОПЦЕМ"
Велоспорт. Арктична гонка Норвегії. 4-й 20.00 "Орел і Решка. На краю світу" "Розсміши коміка" 11.25, 19.00 "Орел і Велоспорт. "Тур де л'Авенір". 2-й етап
Решка. Шопінг 2016" 22.00 Х/ф "ПРИ- моє життя" 02.10 "Нічне життя" . (16+) 01.45 "Нічне життя" .
етап 08.00, 01.30 Велоспорт. "Binckbank Решка" 12.25 "Орел і Решка. Шопінг" 09.00, 19.00, 02.30 Снукер. China
NECOORDONATE
НЦЕСА СПЕЦІЙ" 23.50 Х/ф "ЗАКОХАНІ EUROSPORT 15.25, 21.00 "Орел і Решка. Ювілейний
EUROSPORT
Tour". 7-й етап 09.30 Футбол. Чемпіонат 2" 16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+) 14.25, 20.00 "Орел і Решка. На краю Championship. 1/4 фіналу 12.00
НЕВРОТИКИ" 02.45 "Нічне життя" 04.00, 08.30 Велоспорт. "Джиро-
MLS. 24-й тур. "Торонто" - "Портленд світу" 15.25, 21.00 "Орел і Решка. 04.00, 08.00, 12.00 Велоспорт. "Тур
18.00 "Орел і Решка. Шопінг 2016" 22.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу.
– MOTIV PENTRU
EUROSPORT д'Італія". Огляд 05.00 Велоспорт.
Тімберс" 10.30 Футбол. Чемпіонат MLS. "КВН на БІС" 00.45 Т/с "Ти - моє життя" Ювілейний 2" 18.00 "Орел і Решка. де л'Авенір". 1-й етап 05.00 Снукер.
"Binckbank Tour". 7-й етап 06.30, 13.35, Німеччина. Суперпоул 12.30 Супер-
04.00, 12.00, 21.00 Велоспорт. 24-й тур. "Сіетл Саундерс" - "Спортінг 02.10 "Нічне життя" . Шопінг 2016" 22.00 "КВН на БІС" 23.00 China Championship. Третій день 07.00,
20.00, 22.45 Тележурнал WATTS 07.00, спорт. Етап чемпіонату світу. Німечч-
EXCLUDEREA DIN
Арктична гонка Норвегії. 4-й етап 05.00, Канзас-Сіті" 13.30, 00.35 Легка атлетика.
EUROSPORT "Вечірній квартал" 02.25 "Нічне життя". 17.15 Велоспорт. "Вуельта"-2016.
01.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 24-й тур. ина 13.15 Супербайк. Етап чемпіонату
08.00, 14.30 Легка атлетика. Чемпіонат Усейн Болт. Історія 14.30, 15.00
04.00, 08.00, 13.30 Велоспорт. "Тур EUROSPORT Огляд 09.00, 20.30, 02.30 Снукер. China
"Торонто" - "Портленд Тімберс" 09.30, світу. Німеччина. Перша гонка 14.00

REGISTRUL DE
світу. Лондон. Десятий день 06.30, 13.00, Олімпійські ігри. Тележурнал "Диво-
14.30, 23.00, 02.30 Снукер. China де Франс". Огляд 05.00 Снукер. China 04.00, 08.00, 18.00, 22.00 Велоспорт.
вижні моменти" 15.30 Олімпійські ігри. Championship. Четвертий день 13.30 Супербайк. Етап чемпіоту світу.
18.00, 00.15, 02.30 Велоспорт. "Binckbank
Championship. Перший день 12.30, Championship. Перший день 07.00, "Вуельта"-2016. Огляд 05.00 Снукер.
Tour". 7-й етап 09.30, 22.00 Футбол. Тележурнал "Всупереч прогнозам" Супербайк. Етап чемпіонату світу. Німеччина. Друга гонка 15.45, 18.45
Чемпіонат MLS. 24-й тур. "Сіетл 16.00 Олімпійські ігри. Тележурнал
"Технічна гонка" 16.30 Олімпійські ігри.
20.15 Велоспорт. "Вуельта"-2016.
Огляд 13.30, 00.30 Тележурнал "Історії
12.30 Велоспорт. "Джиро-д'Італія".
Огляд 09.00, 19.00, 23.00, 02.30 Снукер.
China Championship. Другий день
07.00, 12.30, 17.00 Велоспорт. "Тур де
Німеччина. Суперпоул 14.00, 01.15 Велоспорт. "Вуельта"-екстра
Велоспорт. "Вуельта". 2-й етап 21.15
16.00 STAT
Саундерс" - "Спортінг Канзас-Сіті" 10.30, China Championship. Другий день 12.00, Франс". Огляд 09.00, 19.00, 23.00, 02.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу.
17.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 24-й тур.
Тележурнал "On the line" 17.30 спортсменів" 17.30, 21.15 Легка атлети-
16.15 Футбол. Тележурнал "ФІФА" 14.30 Німеччина. Перша гонка 15.00, 00.15 Футбол. Чемпіонат Європи серед дів-
Inspecția fiscală unită Noua Suliță
Снукер. China Championship. Третій
"Торонто" - "Портленд Тімберс" 16.00
Олімпійські ігри. Тележурнал "On the ка. Чемпіонат світу. Лондон. Огляд
Футбол. Чемпіонат MLS. 24-й тур. чат (до 19 років). Фінал 23.45
atrage atenția asupra faptului că, potrivit
Велоспорт. "Тур де л'Авенір". 2-й етап
Легка атлетика. Усейн Болт. Історія 19.35,
records" 18.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 19.00 Легка атлетика. Усейн Болт.
"Сіетл Саундерс" - "Спортінг Канзас-
день 12.00 Тележурнал WATTS 13.30,
legii, instituțiile nonprofit, care nu și-au
Велоспорт. "Вуельта". Огляд дня 01.25
01.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу.
Огляд 19.30 Тележурнал "Найкраще з Історія 00.35 Футбол. Чемпіонат MLS.
Сіті" 15.45 Футбол: Чемпіонат MLS.
00.30 Футбол. Чемпіонат Європи серед 18.15, 20.15 Велоспорт. "Вуельта"-екс- pus în ordine documentele statutare până
кінного спорту" 20.00 Велоспорт. 24-й тур. "Сіетл Саундерс" - "Спортінг
Огляд 16.45, 20.45, 00.30, 01.30 Футбол.
дівчат (до 19 років). 1/2 фіналу 15.00, тра 18.30 Велоспорт. "Вуельта". 1-й Тележурнал "Історії спортсменів" 01.30
la 1 iulie 2017 și nu le-au prezentat la or-
Лондон. Огляд 23.00 Футбол. Чемпіонат "Вуельта"-2016. Огляд 21.00 Велоспорт. Канзас-Сіті" .
Чемпіонат Європи серед дівчат (до 19
20.45, 01.30 Велоспорт. "Тур де етап 22.45 Велоспорт. "Вуельта". Огляд Універсіада. Фехтування. Тайвань . ganul de control, ele sunt excluse din Re-
MLS. Огляд 23.30 Футбол. Тележурнал "Джиро-д'Італія". Огляд 22.00
НТН
років). 1/2 фіналу .
л'Авенір". 1-й етап .
дня 02.00 Тележурнал WATTS . НТН gistru.
"ФІФА" 00.00 Тележурнал WATTS . Велоспорт. "Тур де Франс". Огляд .
04.20, 03.45 "Легенди бандитської
НТН
НТН
НТН
04.15 "Правда життя. Професії" Temporar, până la 1 ianuarie 2018, nu
НТН НТН
Одеси" 05.05 Х/ф "ДОБРІ НАМІРИ"
04.35 Х/ф "ЗАХАР БЕРКУТ" 06.10
04.35 Х/ф "НЕВИЗНАЧЕНА ОСО- 04.45 Х/ф "МІЛЬЙОНИ ФЕРФАКСА" pot fi excluse din registru organizațiile
04.25 "Правда життя. Професії"
04.20 Х/ф "ОЧІКУЮЧИ ВАНТАЖ НА 05.05 Х/ф "САМОТНЯ ЖІНКА
06.25 Х/ф "КОХАНА ЖІНКА МЕХАНІКА
Х/ф "БЕЗ СТРОКУ ДАВНИНИ" 07.55,
БА" 06.10 Х/ф "ВАНТАЖ БЕЗ МАРКУ- 06.05 Х/ф "ВЕРСІЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРІ- religioase, față de care sunt obiecții la
РЕЙДІ ФУЧЖОУ БІЛЯ ПАГОДИ" 06.20 Т/с БАЖАЄ ПОЗНАЙОМИТИСЬ" 06.25 Х/ф
ГАВРИЛОВА" 07.55, 09.00, 19.30 Т/с
09.00, 19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
ВАННЯ" 07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагін 05.25 Х/ф "ЛЯЛЕЧКА" 07.55 Х/ф
НА" 07.40 Т/с "Життя, якого не було" documentele statutare. Excluderea din re-
"РАЗ НА РАЗ НЕ ВИПАДАЄ" 07.55, 09.00,
"Охоронець - 3" (16+) 09.30, 19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (16+) 08.30
(16+) 08.30 Ранковий "Свідок" 10.30,
та партнери" (16+) 08.30 Ранковий "ПОВЕРНЕННЯ "Святого Луки" 09.40
(16+) 10.55 Х/ф "ПЕРЕКЛАДАЧКА" 12.45
gistru a organizațiilor nonprofit din aces-
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (16+)
"Кулагін та партнери" (16+) 11.50 "Страх Ранковий "Свідок" 10.30, 17.25 Т/с 17.25 Т/с "Детективи" (16+) 12.00 "Страх
"Свідок" 10.25, 17.25 Т/с "Детективи" Х/ф "ЧОРНИЙ ПРИНЦ" 11.30, 03.15
Х/ф "НЕВИПРАВНИЙ БРЕХУН" 14.45
te motive se face în baza deciziei adoptate
08.30 Ранковий "Свідок" 10.30, 17.25 Т/с
у твоєму домі" 13.35, 15.05, 21.30 Т/с
"Детективи" (16+) 12.00 "Страх у твоєму
"Детективи" (16+) 12.00 "Страх у твоє- у твоєму домі" 13.45, 15.05, 21.30 Т/с
(16+) 12.00 "Страх у твоєму домі" 13.45, "Речовий доказ" 13.50 "Склад злочину" de organul de control.
"Легенди карного розшуку" 15.50
"Елементарно" (16+) 14.45, 19.00, 23.15, му домі" 13.45, 15.05, 21.30 Т/с 15.05, 21.30 Т/с "Елементарно" (16+) 15.30 "Переломні 80-ті" 17.20 "Речдок"
домі" 13.45, 15.05, 21.30 Т/с "Елемен- "Елементарно" (16+) 14.45, 19.00, 23.15,
02.45 "Свідок" 15.30 Т/с "Розвідники"
тарно" (16+) 14.45, 19.00, 23.15, 02.40 "Елементарно" (16+) 14.45, 19.00, 23.15, 02.30 "Свідок" 15.40 Т/с "Болота" (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 "Свідок" 15.40
19.00, 02.35 "Свідок" 19.30 Х/ф "ПЕРЕ-
"Склад злочину" 17.20 "Речдок" 19.00
A. PASCAR,
(16+) 23.45 Т/с "Криміналіст" (16+) 01.55 "Свідок" 15.40 Т/с "Болота" (16+) 23.45 02.30 "Свідок" 15.40 Т/с "Болота" (16+) 23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" (16+)
Т/с "Болота" (16+) 23.45 Т/с "Удар у від-
Т/с "13" (16+) 23.00 Х/ф "ДОБЕРМАН" șef ad-interim al Inspecției fiscale unite
КЛАДАЧКА" 21.20 Х/ф "НЕБЕЗПЕЧНИЙ
Т/с "Поліція Маямі" (16+) 03.15 Т/с "Криміналіст" (16+) 01.55 Т/с 23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" (16+) 01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+) 03.00 повідь - 4" (16+) 01.45 Т/с "Поліція (18+) 01.00 Х/ф "НЕБЕЗПЕЧНИЙ БАНГ- Noua Suliță
БАНГКОК" (16+) 23.15 Х/ф "ТРИ ГОДИ- КОК" (16+) 02.45 "Таємниці криміналь-
"Випадковий свідок" 03.20 "Речовий "Поліція Маямі" (16+) 03.10 01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+) 03.00 "Випадковий свідок" 03.15 "Речовий Маямі" (16+) 03.00 "Випадковий сві-
док" 03.05 "Речовий доказ" 03.35 НИ НА ВТЕЧУ" (16+) 00.50 Т/с "Поліція ного світу" 03.20 ипадковий свідок"
доказ" 03.50 "Легенди бандитської "Випадковий свідок" 03.20 "Речовий "Випадковий свідок" 03.15 "Речовий доказ" 03.45 "Легенди бандитської
Одеси" . доказ" . доказ. Одеси" . "Легенди бандитської Одеси" . Маямі" (16+) 03.05 "Випадковий свідок. 03.35 "Речовий доказ" . Colectivul Școlii medii Horbova
exprimă profunde condoleanţe fami-
liilor Balahura şi Calancea în legătură
cu stingerea din viaţă a celei care a
Державний акт на право влас- Дозвіл на вантажний транспорт
Redacția nu poartă răspunde- ності на земельну ділянку, серії ЯД № 1836 (Угорщина) виданий на ім’я
fost mamă şi soacră
GEORGETA.
re pentru VERIDICITATEA №074623, виданий 27. 11. 2008 на ім’я Боднараш Степана Олександровича Fie-i ţărâna uşoară și amintirea
TEXTELOR DE MICĂ Дробницької Юліани Іванівні вважа- вважати недійсним у зв’язку з втра- veșnică!
PUBLICITATE ȘI RECLAMĂ! ти недійсним у звязку з втратою. тою.

Продаю господарство (будинок Vând o juncă. Tel.: 068-45-42-907. Vând 4 ferestre de stejar cu două rânduri Vând purcei de rasă vietnameză.
газифікований) в центрі села Молниця. Тел.: (1,45x1,50) în s. Mihoreni. Tel.: 098-30-22-991. Tel.: 2-42-24, 067-845-81-80, 068-667-07-81.
050-38-76-883 (Лариса); 098-50-52-441 (Валя). Vând o gospodărie în or. Herța, str. Centrală
(mai jos de oficiul poștal) (11 ari, conductă de Vând o gospodărie în s. Movila (casă, 25 ari Vând un lot de pământ în or. Herța (20
Vând o gospodărie (casa e gazificată) în centrul gaz). Preț negociabil. Tel.: 050-75-87-213. pământ). Tel.: 068-49-64-016. ari, privatizat, rețea electrică, lumină, temelie
s. Molnița. Tel.: 050-38-76-883 (Larisa) pentru casă, sarai, garaj, beci, bucătărie de vară,
098-50-52-441 (Valentina). Vând un automobil „Ford Transit” (anul fântână). Tel.: 098-00-34-719, 050-91-91-949.
producerii 2008, capacitatea motorului 2,2 Die- Vând o gospodărie în or. Herța, str. Centra-
Curățim și adâncim fântâni. sel, conform documentelor 7 locuri). Preț negoci- lă, 30 (casă, pământ, mobilă folosită, butelie de Vând o juncă gestantă (8 luni).
Tel.: 068-28-07-301. abil. Tel.: 095-49-35-433, 097-93-61-618. gaz, aragaz). Tel.: 066-841-65-26, 050-023-58-93. Tel.: 096-65-70-815.
Vând fân (baloturi de lucernă). Preț - 50 Продаю 2-х комнатную квартиру в г. Vând un automobil „VAZ 2105” (anul pro-
grn./1. Tel.: 067-497-42-39. Герца, ул. Ломоносова, 14/1. ducerii 1986, capacitatea motorului 1,5 benzină). Vând o vacă în s. Hreațca.
Тел.: 098-22-81-202, 068-37-57-933. Tel.: 068-28-07-301. Tel.: 068-47-44-577.
Vând un loc de casă (25 ari) în s. Probotești.
Tel.: 096-75-86-818. Продаю квартиру в г. Герца, ул. Г. Аса- Продаю 3-х комнатную квартиру (под- Vând o casă în or. Herța, str. Sadova, 11 (lân-
ки,8. Тел.: 050-66-44-970. вальное помещение, гараж, участок огорода) в gă școala internat). Tel.: 068-66-52-171.
La Molnița este pus în vânzare un Продаю господарство в Vând un lot de pământ (12 ari, pri-
Продам земельный участок в г. Герца, ул.
г. Герца, ул. 30 Лет Победы. Тел.: 050-29-35-739.
Vând o căruță. Tel.: 097-96-13-605.
loc de casă (0,25 ha, privatizat, con- с. Годинівка, вул. Штефана vatizat, pentru construcție) în s. Molnița
Ореховая (15 соток). Тел.: 050-66-44-970. Продаю или сдам в аренду территорию с
ductă de gaz, rețea electrică), se află la (centru). Tel.: 066-509-64-23.
Великого (приватизовано, складскими помещениями. Тел.: 050-29-35-739. Vând o vacă de 4 viței în s. Târnauca. Preț
200 metri de șoseaua Cernăuți-Herța. газифіковано, дім, гараж, кри- Vând un lot de pământ (20 ari, priva-
Vând o gospodărie în s. Ștreanga (centrul convenabil. Tel.: 096-959-52-25; 099-492-04-81.
satului, lângă magazin), casă, grajd, fântână, Продаю лошадь. Тел.: 096-548-19-44.
Tel.: 3-33-75; 066-35-23-106. ниця, великий сарай, загаль- tizat, pentru construcție, în noul cartier bucătărie de vară, beci, pământ arabil (25 ari). Vând o iapă și căruță. Tel. 096-548-19-44.
на площа 35 соток, загорожено locativ) în or. Herța (șoseaua ce duce spre s. Preț negociabil. Tel.:095-51-39-708. Angajez o femeie (de la 50 de ani, fără
Проводим услуги по очистке нечи- Lunca). Tel.: 050-560-24-77. obligații) pentru îngrijirea unei bătrâne în vârstă Vând un tractor „IUMZ-6L”.
стот с хозяйств населения (1 вывоз - 4 т). повністю). Ціна договірна. Продаю земельну ділянку під de 70 de ani (24 ore pe zi) în s. Mogoșești. Salariu Tel.: 099-49-90-432.
Vând o vacă (culoarea neagră, bună de ținut) будівництво в м. Герца, вул. Ломоносова, 33
066-036-90-35, 068-086-77-68. Тел.: 050-10-31-658; 097-89-95-188. în Mihoreni. Tel.: 068-53-54-657; 096-81-91-401. Б. Ціна договірна. Тел.: 095-49-72-496.
– 3.000 grn. Tel.: 096-692-17-71, 097-948-98-94.
4 vineri, 11 august 2017. Nr. 32 (1256) Gazeta de Herţa

Î
VIAȚA ȘCOLII n perioada 24-30 iulie, membrii Asociației Cadrelor
Didactice de Etnie Română din Ucraina, regiunea
Herțenii au
EXPERIENȚĂ ȘI NOI IMPRESII ÎN Cernăuți, au participat la cursurile de perfecționare
la Suceava, organizate de Institutul ”Eudoxiu Hur-
muzachi” pentru românii de pretutindeni din
participat la un
PERIOADA VACANȚEI București. Am avut o deosebită ocazie să cunoaștem oameni
frumoși la chip și suflet: doamnele Tatiana Vântur, inspector
forum panucrainean
școlar, Zvetlana Preoteasa de la Institutul ”Eudoxiu Hur- Între 20-29 iulie anul curent, în orășelul Orșaneț, regiunea
muzachi”, domnul Hrișcă Bogdan Mihai, inspector în Cerkasy, a avut loc un forum al tineretului din raioanele de fron-
chestiuni de spiritualitate. Din partea Institutului ”Eudo- tieră din Ucraina, unde au participat peste 200 reprezentanți
xiu Hurmuzachi” au fost organizate și excursii la locurile din toată țara. Regiunea Cernăuți a fost prezentată de patru ra-
sfinte: mănăstirile Dragomirna, Humor, Probota, la mor- ioane: Storojineț, Vijnița, Kelmenți și Herța.
mântul lui Petru Rareș, Sf. Ioan cel Nou, Cetatea de Scaun.
Aceste zile au fost pline de farmec și credință, care ne-
au făcut încă odată să înțelegem justa valoare a lucrurilor
sfinte.
Aducem sincere mulțumiri președintelui ACDERU din
Cernăuți, doamnei Lilia Govornean, și domnului Nicolae
Brânzea, director general adjunct al Institutului ”Eudoxiu
Hurmuzachi” din București, pentru organizarea și petre-
cerea cursurilor, pentru diplomele și cadourile primite.
Tatiana PADURARU,
CIE Culiceni

Raionul nostru a fost prezentat de elevii Școlii medii Mi-
horeni, Andrei Airinei (clasa a IX-a) și Pavel Chiriac (clasa a
X-a), împreună cu profesorul de pregătire premilitară Gheorghe
Popa, metodist la Secția raională de învățământ, tineret și sport.
Cazarea participanților a avut loc într-o unitate militară de
tip modern.
Participanții au fost implicați direct în diferite exerciții mi-
ANUL JAPONIEI ÎN UCRAINA, MARCAT LA BIBLIOTECA DIN CULICENI litare. De asemenea au fost organizate excursii la mormintele lui
Taras Șevcenko și Bogdan Hmelnițki.
Reprezentanții raionului nostru - cei doi elevi și profesorul
O ţară plină de contraste, ce Ucraina, deschide în suf let o dorinţă cu genericul „Japonia - ţară plină de Gh. Popa, au fost menționați cu diplome de onoare. Felicitări!
îmbină ca nimeni alta, tehnologia de a af la cât mai multe despre aceas- contraste”. De asemenea am vizionat Viorel GHIBA
modernă cu tradiţiile seculare. Din tă ţară. Cu acest scop, în bibliotecă un video despre modul de viaţă a japo-
copilărie toţi eram fascinaţi de de- a fost amenajată o expoziţie de carte nezilor. Apoi, în zborul fanteziei, fie-
senele animate japoneze, de perso- „Japonia - ţara soarelui răsare”, la care care ne-am imaginat care locuri din CUVÂNT PREOȚESC
najele preferate. De asemenea îmi au fost prezentate cărţile scriitorilor Japonia dorim să le vizităm. Discuţia
amintesc vechile calendare de perete
cu muntele Fuji, ce are piscul aco-
japonezi. Ca expoziţia să fie mai de-
osebită am pregătit o mapă unde erau
noastră a luat sfârşit într-o atmosfe-
ră foarte amuzantă. Mă bucură mult
Numai pace ne dorim
perit de nori, pozele cu o „clasică” prezentate „Top 10 locuri pentru a fi faptul, că cititorii bibliotecii au simţul Numai pace ne dorim – De la drumul cuvântat.
japoneză îmbrăcată în kimono. Ja- vizitate în Japonia”, „40 de curiozități umorului. Și aceasta vom spune-o mereu, Fă-ne să trăim Evanghelia
ponia este o ţară miraculoasă, ce te despre Japonia” şi multe altele. Îm- Fericirea s-o dobândim, Înțelegând rostul Cuvântului,
lasă uimit cu peizajele ei. preună cu tinerii cititori ai Bibliotecii Tatiana ANDRUS, Numindu-ne fiii lui Dumnezeu. Să mai lăsăm din grija lumească,
Faptul că 2017 este anul Japoniei în săteşti am petrecut o oră de discuţii şefa Bibliotecii satului Culiceni Doamne al puterilor, fii cu noi, Pentru credința și pacea pământului.
Potolește răzbunarea Știm că multă putere ne dă Cuvântul
Cunoscută din pruncie, Și la toate vom chema
Fă să prețuim răbdarea, Salvarea lui Dumnezeu,
Ce aduce bucurie. Iar cu ea va fi dreptatea
Asociația Nord dintre cele mai bune trupe jazz ale momentului. Fă să prețuim răbdarea, Și pacea Fiului Său.
După concerte, noaptea e timpul pentru film, iar patru producții oferite de Festivalul Prin care ne ocrotești, Se aude sunet de toacă
Darabani, 8 august 2017 Internațional de Film Transilvania vor fi proiectate în aer liber: „Povestea iubirii”, „Planeta Pe- Dăruindu-ne iertarea Și lumina fulgerului vestitor,
trila”, „Goodnight, Mommy” și „(M)Ucenicul”. Pentru faptele lumești. Sunt semne ce ne vor pune-n fața
Comunicat de presă De când suntem pe pământ Dreptului judecător.
Pedalează la MTB Maratonul Nordului, la ZN17 Cu daruri ne-ai înzestrat, Mihail PĂDURARU,
Zilele Nordului 2017: Patru zile Înscrierile pentru ediția a VII-a a MTB Maratonul Nordului au intrat pe ultima sută de me-
tri. Startul se ia de la Pomârla, iar traseul e de dificultate medie și trece prin pădurile întinse de
Dar noi mult ne-am abătut preot

intense, o experiență fascinantă
lângă localitățile Pomârla și Hilișeu, în apropierea izvoarelor râului Jijia (la granița cu Ucraina),
traseul ajunge la biserica monument de la Hilișeu, iar finish-ul e tot la Pomârla. Cicliștii au de MERIDIANELE CUNOAȘTERII
ales între tura lungă de 51 km și cea scurtă de 31 km.

în locuri de poveste și concerte Reabilitarea Școlii Vechi este cauza ZN17 Ați știut că...?
Accesul la toate concertele de la Zilele Nordului este liber, iar organizatorii încurajează co- * Cea mai veche monedă atestată pe teritoriul românesc este
cu cei mai buni artiști de jazz, munitatea să susțină cu donații în bani sau în materiale de construcții lucrările de reparații
strict necesare la Școala Veche din Darabani.
Școala a fost construită în 1871 și este într-o stare avansată de degradare, fiind un pericol
drahma de argint, cu o greutate de 8 grame, emisă de polisul
(orașul) grecesc Histria în anul 480 î.e.n.
* În anul 1956, Compania franceză Lip produce primul cea-
funk, rock și electro din țară pentru sutele de elevi care studiază în clădire. Necesarul de materiale de construcții este pu-
blicat pe site-ul festivalului, iar suma necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparații este de
sornic cu baterie electrică, destinat comercializării.
* În anul 1959, pe suprafața Lunii ajunge primul obiect pro-
• Moonlight Breakfast, Coma, Taraf de Caliu sunt trei dintre trupele care 150.000 de lei. dus de către om – sonda sovietică Lunik II, care se prăbușește
Donațiile pot fi făcute în contul RO13 RNCB 0301 1477 1126 0001 (în lei) al Asociației Nord, pe Lună, iar sonda sovietică Lunik III aduce pe Pământ primele
cântă la Zilele Nordului între 17 și 20 august. deschis la Banca Comercială Română, Agenția Darabani. Donația recomandată este de 100 de fotografii înfățișând partea invizibilă a Lunii.
• Turiștii și localnicii sunt invitați să-și instaleze cortul în campingurile lei de persoană. * Cel mai secetos loc de pe Pământ este Africa. Precipitațiile
festivalului, să descopere Nordul prin tururi ghidate în fiecare zi și să ia par- Festivalul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, Primăriei Darabani, sunt aici de doar 0,7 % mm anual.
te la activități dintre cele mai variate: muzică, maraton de ciclism, ateliere, Primăriei Pomârla și Primăriei Hilișeu-Horia. Partener principal: Bergenbier. Promovat de: Ra- * Cuvântul „milion” a apărut în Italia în secolul al XIV-lea
conferințe, filme. dio Guerrilla, post care a propus line-up-ul ediției 2017. Sponsori: Betty Ice, Compania Transil- și însemna la început 10 butoiașe de aur. În presă cuvântul „mi-
vană de Tipar, Galaxy Design, Pirania, Sagrod și Symmetrica. lion” în sensul modern a apărut pentru prima oară în lucrarea
Aventura verii se apropie de start. Turiști din țară și străinătate sunt așteptați în 17-20 au- Mai multe informații găsiți pe www.zilelenordului.ro. italianului Luca Pacioli.
gust să descopere Nordul extrem al României la Zilele Nordului. Concerte susținute de formații * Înghețata din zăpadă și sucuri de fructe era cunoscută în
precum Moonlight Breakfast, Coma, Taraf de Caliu, The Kryptonite Sparks și JazzyBIT, tururi China cu trei mii de ani în urmă.
ghidate în Delta Prutului, Cetatea Doamnei, vechea capitală Siret, ateliere, filme în aer liber în * În Muzeul național din Turcia se află cea mai lungă scri-
miez de noapte, tenis, maraton de ciclism, toate sunt menite să-i facă pe locuitori și pe călători să soare din lume, trimisă în secolul al VI-lea de către șahul Persiei
aleagă județul Botoșani pentru petrecerea a patru zile de poveste la un astfel de festival. sultanului otoman. Scrisă pe pergament, ea are 7 metri lățime și
Zilele Nordului se desfășoară în cel mai nordic oraș din România, Darabani, în Poiana Te- nu mai puțin de 10 metri lungime.
ioasa și în curtea Conacului Balș, la amfiteatrul în aer liber din Pomârla și în alte localități din * Omul se poate întoarce înapoi, în ziua de ieri, trecând de pe
zonă. insula locotenentului Ratmanov din strâmtoarea Bering pe insula
Festivalul propune și o serie de întâlniri cu personalități din diverse domenii de activitate, Kruzenștern. Între aceste două insule trece granița unde încep zilele.
expoziții de fotografie, proiecții de filme la miez de noapte, maratoane de ciclism și multe altele. * Dacă tot aurul din mări și oceane ar fi captat, s-ar obține
În plus, opțiunile gastronomice sunt dintre cele mai variate, de la burgeri aduși de Street Food un lingou cu o greutate de 8 miliarde de tone.
Festival la mâncăruri tradiționale din zonă. * În Antarktida este atâta gheață, că s-ar putea acoperi tot
„Așteptăm câte 2.000 de participanți pe zi la această ediție de festival în Darabani și tot atâția globul pământesc cu un strat de 85 metri grosime.
în ziua de duminică la Pomârla. Dintre aceștia, estimăm că ne vom apropia de 1.000 de turiști * Merele sunt mai eficiente decât cafeaua pentru a te înviora
veniți în Nord special pentru ZN, după ce anul trecut au venit 5-600 de persoane. Cei mai mulți dimineața.
vin din Iași, Botoșani, Suceava și Cernăuți, dar crește în fiecare an și numărul celor veniți de la * Ouăle conțin aproape toate vitaminele. Singura care
Chișinău, din București sau din Cluj. Cei mai mulți stau pe la prietenii lor din Darabani și din lipsește este vitamina C.
zonă, în timp ce unii preferă campingurile festivalului. Pensiunile sunt de obicei pline în timpul Selectate de Octavian VORONCA
Zilelor Nordului, greu se mai găsesc la această oră locuri de cazare în regiune”, declară Ștefan Or. Cernăuți
Teișanu, președintele Asociației Nord.
Montează-ți cortul în Nord în 17-20 august
Intrarea la toate concertele festivalului e liberă, atât în Poiana Teioasa, cât și la Conacul Balș
și în amfiteatrul din Pomârla, iar pentru tururile ghidate taxa este modică, de numai 10 lei și
Prognoza meteo
asigură transportul dus-întors și ghidajul la obiectivele turistice. Pentru ca experiența festivalu-
lui să fie completă, pentru cei care vin din alte zone ale țării sunt disponibile cazări la pensiunile VINERI, 11 AUGUST Noaptea
din regiune și în cele două campinguri ale festivalului: din Darabani și din Pomârla. Max: 34˚C - Min: 18˚C În mare parte senin
Camparea costă 50 de lei de persoană, indiferent de numărul de nopți pe care le petrec În mare parte senin Minima nopții: 15°C
Maxima zilei: 34°C Vânt NV între 15 şi 25 km/h
turiștii la festival, și oferă acces la dușuri, la vestiare și la safety box, servicii de pază permanentă, Vânt SE între 10 şi 15 km/h
iluminat pe timp de noapte și loc de parcare păzit. MARŢI, 15 AUGUST
Noaptea
În fiecare zi au loc tururi ghidate: Cetatea Doamnei (Botoșani), Darabani, Delta Prutului În mare parte senin Max: 27˚C - Min: 14˚C
(Horodiștea), Vechile Capitale (Siret), iar la Pomârla participanții au ocazia să încerce o șezătoare Minima nopții: 18°C În mare parte senin
ca altădată. Înscrieri pentru Tururile Nordului se fac online pe site-ul www.zilelenordului.ro. Vânt SSE între 10 şi 15 km/h Maxima zilei: 27°C
Taxa modică pentru participarea la tururi este de 10 lei, locurile sunt limitate, iar înscrieri se SÂMBĂTĂ, 12 AUGUST Vânt NNV între 10 şi 15 km/h
fac aici: http://www.zilelenordului.ro/evenimente/tururi-nord/. Max: 34˚C - Min: 17˚C Noaptea
În plus, locuitorii și turiștii sunt așteptați la Întâlnirile Nordului, o încercare de a ne aminti În mare parte senin În mare parte senin
de adevăratele valori. Sunt invitate pe scenă personalități cu mari rezultate în domeniile lor, Maxima zilei: 34°C Minima nopții: 14°C
Vânt SE între 10 şi 15 km/h Vânt NNV între 10 şi 15 km/h
oameni ai Nordului, născuți în regiune și care au ajuns să scrie istorie în alte părți ale lumii. Noaptea
Printre cei care vor împărtăși din experiența lor de viață se numără campioana olimpică Doina MIERCURI, 16 AUGUST
În mare parte senin
Melinte, Mona Prisăcariu, lucrător comunitar cu experiență pe trei continente, tânărul actor Minima nopții: 17°C Max: 28˚C - Min: 16˚C
Theodor Șoptelea și Iulian Rotariu, singurul român care a alergat în patru deșerturi și a făcut Vânt SSE între 10 şi 15 km/h În mare parte senin
asta pentru binele semenilor săi. DUMINICĂ, 13 AUGUST Maxima zilei: 28°C
Max: 28˚C - Min: 16˚C Vânt N şi variabil
Programul Zilelor Nordului 2017 Parţial înnorat Noaptea
Deschiderea oficială a festivalului are loc joi, 17 august, la Conacul Balș din Darabani, în Maxima zilei: 28°C În mare parte senin
curtea boierească din fața conacului de secol XIX al lui Theodor Balș, întemeietorul târgului Da- Vânt NV între 15 şi 30 km/h Minima nopții: 15°C
Noaptea Vânt N şi variabil
rabanilor. Locul neconvențional, atmosfera creată de luminile ambientale și, mai ales, de muzica Parţial înnorat
artiștilor invitați, scriu în fiecare an povestea unei seri care nu va fi repede uitată. JOI, 17 AUGUST
Este posibil să se abată averse
În 2017, din balconul Conacului se aud în deschiderea festivalului acordurile de jazz, funk & sau o furtună cu fulgere Max: 29˚C - Min: 16˚C
soul ale trupei C.A.L.I. Quartet din Iași, câștigătorii trofeelor Sibiu Jazz Festival în 2014 și Jazz Minima nopții: 15°C Parţial înnorat
in the Park în 2016. Vânt NV între 15 şi 30 km/h Maxima zilei: 29°C
Vineri și sâmbătă cântă în Poiana Teioasa trupele Moonlight Breakfast, Coma, Taraf de Ca- LUNI, 14 AUGUST Vânt NNE şi variabil
liu, The Kryptonite Sparks, Sunet Fin, Trees Orchestra, Bulz Brotherz. Duminică sunt progra- Max: 27˚C - Min: 15˚C Noaptea
mate concerte JazzyBIT, Taraf de Caliu și The Kryptonite Sparks în amfiteatrul la aer liber din În mare parte senin Parţial înnorat
Pomârla și la Conacul Balș din Darabani, iar închiderea festivalului e marcată de JazzyBIT, una Maxima zilei: 27°C Minima nopții: 16°C
Vânt NNV între 15 şi 30 km/h Vânt NE şi variabil

®
“Gazeta de Herţa” săptămânal social, politic,cultural şi de “Герцаївська газета” соціально-політичний, культурний Materialele
Tiraj
Adresa redacţiei: Адреса редакції: м. Герца,
informaţie al raionului Herţa,Fondatori şi editori: Administraţia та інформаційний тижневик Герцаївського району. 60500, вул. «Г. Асакі», 18
Raională de Stat, Consiliul Raional, colectivul de redacţie. 60500 or. Herţa, Індекс: 30543 ЧЦ: 81 від 24.02.1994
cu semnul
Indice: 30543 CT nr. 59.
Redactor-şef Vasile BÂCU.
str. «Gh. Asachi», 18,
tel. 2-11-90
Засновники й видавці: Районна Держадміністрація,
Герцаївська районна рада і колектив газети
se publică pe principii
de reclamă
Друкарня ПП Ключук С.М.
м. Чернівці, вул. Заводська, 37В 3530