KURSUS PENGURUSAN

ASET DAN STOR KERAJ AAN
PENGURUSAN ASET PENGURUSAN ASET
OLEH OLEH
Ba h a gia n Ka wa la n d a n Pem a n t a u a n
PERBENDAHARAAN MALAYSI A
1
KANDUNGAN SESI
ÏOBJ EKTI F
ÏDEFI NI SI ASET ÏDEFI NI SI ASET
ÏPENGURUSAN ASET UMUM
ÏJ ENI S-J ENI S ASET
ÏDEFI NI SI HARTA MODAL, I NVENTORI DAN BEKALAN PEJ ABAT ÏDEFI NI SI HARTA MODAL, I NVENTORI DAN BEKALAN PEJ ABAT
ÏPENDAFTARAN ASET
ÏPI NJ AMAN ASET
ÏPENGGUNAAN ASET ÏPENGGUNAAN ASET
ÏPENYI MPANAN
ÏPEMERI KSAAN
ÏPENYELENGGARAAN ÏPENYELENGGARAAN
ÏRUMUSAN
2
OBJ EKTI F SESI
Unt uk : Unt uk :
† Mener angk an t ent ang per at ur an ber k ai t an
Pengur usan Aset sel ar as dengan ak t a, ar ahan,
per at ur an dan panduan Kew angan semasa; p p g ;
† Membol ehk an peser t a k ur sus mel ak sanak an
t ugas mengi k ut per at ur an yang di t et apk an; t ugas mengi k ut per at ur an yang di t et apk an;
† Mengur angk an t egur an audi t mengenai
Pengur usan Aset dan St or Pengur usan Aset dan St or .
3
OO MOF MOF
DEFI NI SI ASET DEFI NI SI ASET
4
DEFI NI SI ASET KERAJ AAN
As et ber m a ks u d h a r t a ben d a
kep u n ya a n a t a u m ilika n a t a u d i kep u n ya a n a t a u m ilika n a t a u d i
ba wa h ka wa la n Ker a ja a n ya n g d ibeli
d en ga n wa n g ker a ja a n a t a u m ela lu i d en ga n wa n g ker a ja a n a t a u m ela lu i
s u m ba n ga n ya n g d it er im a a t a u h a r t a
ya n g d ir a m p a s / d ilu cu t h a k ya n g d ir a m p a s / d ilu cu t h a k.
5
JENIS-JENIS ASET KERAJAAN
gµµ gµµ TANAH & BANGUNAN/UTILITI
¬7÷w ¬7÷w HARTA MODAL
.B. .B. .B. .B.
<æ& <æ&&& INVENTORI INVENTORI <æ& <æ&&& INVENTORI INVENTORI
÷º ÷º´´ BEKALAN PEJABAT BEKALAN PEJABAT
×®´ ×®´×× BARANG STOR BARANG STOR
6
~~· ~~· KEHIDUPAN/BERNYAWA KEHIDUPAN/BERNYAWA
PENGURUSAN ASET
MULA AKHIR MULA AKHIR
P
T
E
N
HARTA
REKOD
Penggunaan Penyel enggaraan
St or
Bar ang
P
E
R
D
E
R
K
HARTA
MODAL &
INVENTORI
(Barang Tak Luak)
PEMERIKSAAN
Bar ang
Ter -
pakai
E
L
O
L
K
O
N
T
R
U
P
BARANGAN
Teri maan
(Rekod) Si mpanan
Kel uaran
( Rekod)
P
E
N
L
E
A
K
P
P
U
BARANGAN
STOR
(Barang Gunahabis)
( ) p
PENGIRAAN/ PEMERIKSAAN/
VERIFIKASI STOK
N
O
K
O
H
A
E
S
A
N
A
S
A
VERIFIKASI STOK
BEKALAN
Teri maan
Si mpanan
Kel uaran
K
A
N
STOK
7
A
N
A
N
A
N
PEJABAT
( Barang Gunahabis)
(St ok operasi )
STOK
OO MOF MOF
PEKELI LI NG/ SURAT PEKELI LI NG PEKELI LI NG/ SURAT PEKELI LI NG
8
SPP/PP/ BERKAI TAN PENGURUSAN ASET
BIL BIL. SPP/PP TAJUK
1. PP 2/80 Peraturan Mengenai Penggunaan,
Pengurusan dan Penyelenggaraan
Kenderaan Kerajaan Malaysia Kenderaan Kerajaan Malaysia.
2. PP 7/85 Kemalangan Yang Melibatkan Kenderaan
K j M l i Kerajaan Malaysia.
3. PP 3/90 Arahan Mengenai Tatacara Melaporkan
Kehilangan Dan Menyelenggara Urusan
Hapuskira Wang dan Barang-barang Awam.
4. PP 2/91 Penggunaan Borang-Borang Baru Bagi
Pengurusan Harta Modal Inventori dan
9
Pengurusan Harta Modal, Inventori dan
Bekalan Pejabat.
SPP/PP/ BERKAI TAN PENGURUSAN ASET
BIL BIL. SPP/PP TAJUK
5. SPA 2/1995 Pengurusan Penyelenggaraan – Pewujudan
Sistem Penyelenggaraan Yang Dirancang
6. PP 7/95 Garis Panduan Pelupusan Peralatan
Komputer
7. SPP 12/95 Penglibatan Pegawai Pengawal Dalam
Pengurusan Stor dan Aset Kerajaan di
Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun.
8. Arahan
Pentadbiran
19 Jun 1995
Pengwujudan Jawatankuasa Pengurusan
Aset Kerajaan Di peringkat
Kementerian/Jabatan.
10
SPP/PP/ BERKAI TAN PENGURUSAN ASET
BIL BIL. SPP/PP TAJUK
9. SPP 2/1997 Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang
Kerajaan
10. Arahan
Pentadbiran
7 Jan. 2002
Pengagihan Komputer Peribadi Terpakai Ke
Sekolah-sekolah
11. SPP 3/2002
P.U(B) 513
Peningkatan Amaun Pelupusan dan
Hapuskira Harta Benda Kerajaan Yang Boleh
Diluluskan Oleh Kementerian/Jabatan
12. AP Bab C-II
(314-326)
Kehilangan dan Hapuskira
13 P d P b d h T t
11
13. Panduan Perbendaharaan Tatacara
Pengurusan Stor – PP-TPS
PKP BERKAI TAN PENGURUSAN ASET
BIL BIL. PKP TAJUK
1. Tambahan 1
PKP Bil.
10/2000
Kontrak Perkhidmatan Memungut dan
Mencelup Atau Membeli Tayar Terpakai
10/2000
2. Tambahan 1
PKP Bil. 1 /2001
Perkhidmatan Membeli dan Memungut Sisa
Besi (Scrap)
3. PKP 1/2004 Perkhidmatan Pengendalian Lelongan Awam
Aset Kerajaan
12
OO MOF MOF
JENI S & DEFI NI SI ASET JENI S & DEFI NI SI ASET
13
J ENI S DAN DEFI NI SI ASET( PP2/ 91)
HARTA MODAL
7÷w..
I NVENTORI
Æ<&& 7÷w..
BARANG TAK LUAK BERNI LAI RM500
ATAU LEBI H SETI AP SATU PADA MASA
PEROLEHAN TI DAK TERMASUK
Æ<&&
BARANG TAK LUAK BERNI LAI TI DAK
MELEBI HI RM500 SETI AP SATU PADA
MASA PEROLEHAN t ermasuk perabut PEROLEHAN. TI DAK TERMASUK
PERABOT, PERMAI DANI , LANGSI R
TANPA MENGI RA KOS.
MASA PEROLEHAN t ermasuk perabut,
permaidani, langsir tanpa mengira kos)
BEKALAN PEJABAT BEKALAN PEJABAT
´
I TEM STOR
×׺®
´
BARANG LUAK/TAK LUAK
BERNI LAI RENDAH DAN TI DAK
EKONOMI DI KESAN.
×׺®
BARANG BELUM GUNA & PERLU DI SI MPAN
BAGI KEPERLUAN OPERASI ,
PENYELENGGARAAN DLL.
14
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN BI L. 2 / 19 9 1
KATEGORI
JENIS
KATEGORI
HARTA MODAL
HARTA MODAL
KENDERAAN
Lori, bas, kereta,motosikal,
Bot dll Bot dll.
LOJI /JENTERA OJ /J
BERAT
Jentolak, Jengkaut dll.
MESIN PERALATAN &
Komputer kamera mesin
15
MESIN, PERALATAN &
KELENGKAPAN PEJABAT
Komputer, kamera, mesin
penyalin, mesin taip dll.
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN BI L. 2 / 19 9 1
KATEGORI
JENIS
KATEGORI
INVENTORI
JENIS
INVENTORI
PERALATAN &
KELENGKAPAN PEJABAT
ALAT PENGIRA, KIPAS
ANGIN DLL
PERABOT PERMAIDANI &
KERUSI, MEJA DAN
16
PERABOT, PERMAIDANI &
LANGSIR
LANGSIR
OO MOF MOF
PENDAFTARAN ASET PENDAFTARAN ASET
17
PENDAFTARAN ASET
OBJ EKTI F:-
i. Memudahkan pengesanan dan pemantauan
ii. Membolehkan kondisi aset diketahui
iii. Memudahkan penyelenggaraan dan penggantian iii. Memudahkan penyelenggaraan dan penggantian
iv. Mengwujudkan pangkalan data yang lengkap, tepat
dan kemaskini
18
PENDAFTARAN ASET
PUNCA MAKLUMAT:-
(a) Pembelian Aset Baru
i. Pesanan Rasmi Kerajaan
ii. Nota Serahan
iii. Invois
iv. Dokumen Kontrak iv. Dokumen Kontrak
v. Kad jaminan
i M l P
19
vi. Manual Penggunaan
PENDAFTARAN ASET
PUNCA MAKLUMAT:-
(b) Penerimaan Aset Daripada Sumber
Lain
i. Salinan Daftar jika aset diterima secara
pindahan pindahan
ii. Surat kelulusan menerima hadiah
20
PENDAFTARAN ASET
J ENI S MAKLUMAT:-
i. No. Pendaftaran Aset
ii Kategori ii. Kategori
iii. Jenis
iv. Jenama dan Model
v. Jenis dan No. injin
vi. Harga Perolehan Asal
vii. No. Pesanan Kerajaan
21
j
PENDAFTARAN ASET
J ENI S MAKLUMAT:-
viii. Tarikh Pembelian/penerimaan
ix Nama dan alamat pembekal ix. Nama dan alamat pembekal
x. Lokasi/penempatan aset
xi. Pemeriksaan
xii. Pelupusan/Hapuskira
xiii. Nama, Jawatan dan Tandatangan
22
JENI S DAFTAR
Pekel i l i ng Per bendahar aan Pekel i l i ng Per bendahar aan
Bi l . 2 Tahun 1991
Penggunaan Bor ang-Bor ang
Bar u Bagi Pengur usan Har t a
Modal , I nvent or i dan Bek al an
Pej abat
23
OO MOF MOF
PP BI L. 2 / 19 9 1 PP BI L. 2 / 19 9 1
24
JENI S DAFTAR
(i)Daftar Harta Modal – Kew. 312
(ii)Butir-Butir Penyenggaraan Harta (ii)Butir Butir Penyenggaraan Harta
Modal – Kew. 312A
(iii)Daftar Inventori – Kew 313 (iii)Daftar Inventori – Kew. 313
(iv)Daftar Stok Bekalan Pejabat – 314
(v)Daftar Pergerakan Harta Modal &
Inventori – Kew. 315
25
DAFTAR HARTA MODAL KEW 312
KEM. / JAB. :Perbendaharaan
BAHAGIAN :Kawalan dan Pemantauan ( Bil Kad : 0021/04 ) BAHAGIAN :Kawalan dan Pemantauan ( Bil. Kad : 0021/04 )
BUTIR-BUTIR HARTA
BAHAGIAN A
Kategori : Mesin Peralatan, & Kelengkapan
P j b t
Kos dan Tarikh Dibeli / Diterima :RM2500/21/12/04
Jenis : Kamera Digital No. Pesanan Kerajaan : T122
Jenama dan Model : Sony Model DSC-W1 Pembekal : Jaya Abadi Bersatu Enterprise
J i d N E i N R j k F il KK/BKP/10/343 JLD 3 Jenis dan No. Engin : - No. Rujukan Fail : KK/BKP/10/343 JLD. 3
No. Casis / Siri Pembuat : - 2588471
No. Siri Pendaftaran : KK/BKP/2004/KD-3
Aksesori : 256 MB memory stick
Deluxe carrying bag
Rechargeable battery
T d t P i B t j b N H Ch T ikh 29 12 04 Tanda tangan Pegawai yang Bertanggungjawab: N Henry Chong Tarikh :29.12.04
PENEMPATAN
Lokasi
Pentadbiran

Tarikh 29 12 04 Tarikh 29.12.04
T/tangan
PEMERIKSAAN HARTA MODAL PELUPUSAN
Tarikh Tarikh :
26
Tarikh
T/tangan

Tarikh :
Rujukan :
Tandatangan :


Cont oh Daf t ar Har t a Modal (KEW 312)
( Mak l umat t i dak l engk ap dan t i ada pemer i k saan)
27
Cont oh Daf t ar Har t a Modal (KEW 312)
( Mak l umat t i dak l engk ap dan t i ada pemer i k saan)
28
Cont oh Daf t ar Har t a Modal (KEW 312)
( Daf t ar t i dak l engk ap dan t i dak di t andat angani ol eh pegaw ai yang
ber t anggungj aw ab)
29
Cont oh Daf t ar Har t a Modal (KEW 312)
( Daf t ar t i dak l engk ap dan t i dak di t andat angani ol eh pegaw ai )
30
KEW 312 A
BUTIR-BUTIR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
KEMENTERIAN / JABATAN : Perbendaharaan Malaysia
BAHAGIAN : Kawalan dan Pemantauan


Jenis, Jenama dan Model : Kamera Digital No. Siri Pendaftaran : KK/BK 10/343 JLD.3
Tarikh,
Servis /
Butir-butir Servis
Pembaikan
No.
Pesanan
Tempat Pembelian /
Servis / Pembaikan
Kos T/tangan
Pembaikan Kerajaan
/ No.
Inden
20.2.05 Bateri NP-F550 LO40345 Jaya Abadi Enterprise RM480.00
31/ bil k l l bihi h l h l
Cont oh But i r -But i r Penyenggar an Har t a Modal (KEW 312A)
( Mak l umat penyenggar aan t i dak l engk ap )
32
Cont oh Daf t ar Har t a Modal (KEW 312)
( But i r -but i r penyenggar aan t i dak l engk ap)
33
DAFTAR INVENTORI KEW 313
KEMENTERIAN /JABATAN P b d h M l i KEMENTERIAN /JABATAN : Perbendaharaan Malaysia
BAHAGIAN : Kawalan dan Pemantauan
Bil. Butiran Kuantiti No. Pesanan
Kerajaan
Tarikh
Dibeli
Kos
Seunit
No. Siri
Pendaf-
taran
Lokasi Pelupusan
Catatan Tanda/
tangan

1

Kabinet
Besi

5

568231

21.1.02

RM 220

KB/BKP/
0001/
/2/3/4/5

Unit
Penguru
san Aset
Rujukan


Tarikh
Nota : Borang ini hanya untuk mendaftar inventori
dan tidak boleh digunakan bagi transaksi keluar
34
/masuk inventori.
DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT KEW 314
KEMENTERIAN/JABATAN : Pebendaharaan Malaysia KEMENTERIAN/JABATAN : Pebendaharaan Malaysia
BAHAGIAN : Seksyen Bekalan
JENIS : Disket Komputer 3.5”
UNIT UKURAN : Kotak (1 dozen) Harga / Kos Seunit:…………..
Bil. No.
Pesanan
Diterima Daripada
/ Dikeluarkan
Kepada
Tarikh Kuantiti Penerima

Terimaan Keluaran Baki
Nama Tanda-
tangan tangan
1 456721 Bhg. Sistem
Maklumat

5.6.20

2

8

Zainal bin Abidin

35


Daftar tidak menyediakan maklumat mengenai harga belian / kos barang.
J ENI S DAFTAR
PI NJAMAN ASET PI NJAMAN ASET
36
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN
BI L. 2 / 19 9 1 BI L. 2 / 19 9 1
DAFTAR PERGERAKAN HARTA DAFTAR PERGERAKAN HARTA
MODAL DAN INVENTORI
Pinjaman
Penempatan Sementara
Pinjaman
Penempatan Sementara
37
DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
KEW315
Jenis : Overhead Projector
Jenama dan Model : Canon 45
No. Siri Pembuat: 1234
No. Siri Pendaftaran: BPPK 12

Pegawai Mengeluar
Bil N K tik Dik l k K tik Di l k
Catatan
Bil. Nama
Peminjam Tarikh
Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan
Dikeluar
kan
Jangka Di
pulangkan
Tanda-
tangan
Peminjam
Tanda-
tangan

Tarikh
Tanda-
tangan

Tarikh

1

Ismail Ibrahim

17.9.01

20.9. 0117.9.01
Daftar untuk pinjaman sementara dan bukan untuk tujuan pemindahan tetap
38
Daftar untuk pinjaman sementara dan bukan untuk tujuan pemindahan tetap.
OO MOF MOF
PENGGUNAAN ASET PENGGUNAAN ASET PENGGUNAAN ASET PENGGUNAAN ASET
39
PENGGUNAAN ASET PENGGUNAAN ASET
Objektif:-
(i)Mengurangkan pembaziran
(ii)Menjimatkan kos (ii)Menjimatkan kos
(iii)Mencapai jangka hayat
(iv)Mencegah penyalahgunaan
(v) Mengelakkan kehilangan (v) Mengelakkan kehilangan
40
PENGGUNAAN & PENGENDALI AN
ASET
Digunakan bagi tujuan rasmi sahaja. g g j j
Faktor-Faktor Diambilkira:-
(i) Aset digunakan bersesuaian dengan fungsi asasnya (i) Aset digunakan bersesuaian dengan fungsi asasnya.
(ii)Pengendalian peralatan ICT/berteknologi tinggi oleh
pegawai mahir dan berkelayakan. pegawai mahir dan berkelayakan.
(iii)Pegawai diberi tunjuk ajar/latihan.
(iv) Kerosakan aset hendaklah dilaporkan (iv) Kerosakan aset hendaklah dilaporkan.
41
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN
BI L. 2 TAHUN 1980
PERATURAN MENGENAI PERATURAN MENGENAI
PENGGUNAAN, PENGURUSAN
DAN PENYENGGARAAN DAN PENYENGGARAAN
KENDERAAN KERAJAAN
MALAYSI A MALAYSI A
42
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN
BI L. 2 / 19 9 0 - PERATURAN PENGGUNAAN, PENGURUSAN & PENYENGGARAAN
KENDERAAN KERAJAAN
Pendaftaran
Penerimaan
Pendaftaran
Penempatan
Pelupusan
/Hapuskira
KENDERAAN
Penggantian
Penggunaan
Keselamatan
Pemeriksaan
Perlantikan
Pegawai
Pengangkutan
Penyenggaraan &
Pembaikan
APAC 2004 43
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN
BI L 7 TAHUN 1985 BI L. 7 TAHUN 1985
KEMALANGAN YANG
MELI BATKAN KENDERAAN
KERAJAAN MALAYSI A
44
TANGGUNGJAWAB PEMANDU
Laporan Polis tempoh 24 jam dari tarikh
kemalangan
Laporan lisan kepada Ketua Jabatan
M i i B L K l Mengisi Borang Laporan Kemalangan
Am 362A
45
TANGGUNGJAWAB KETUA
JABATAN JABATAN
Mempastikan kenderaan rosak diperiksa
Laporan kecederaan mangsa
Mendapat nilaian harta benda yang rosak Mendapat nilaian harta benda yang rosak
Laporan Polis mengenai kemalangan Laporan Polis mengenai kemalangan
Sampai maklumat dalam tempoh 30 hari kepada Peg.
46
Undang-Undang Kementerian.
TI NDAKAN TATATERTI B TERHADAP
PEMANDU
a P d id k b j b a Pemandu t idak bert anggungj awab
membaiki apa-apa kerosakan.
a P d b l h did k di hk h t a Pemandu bol eh didakwa di mahkamah at as
kesal ahan j al anraya.
a Tindakan t at at ert ib bol eh diambil ke at as a Tindakan t at at ert ib bol eh diambil ke at as
pemandu berkenaan.
47
OO MOF MOF
PENYI MPANAN ASET PENYI MPANAN ASET PENYI MPANAN ASET PENYI MPANAN ASET
48
(i) Tempat penyimpanan mempunyai ciri-ciri
keselamatan keselamatan
(ii)Tempat yang sesuai mengikut ciri-ciri fizikal sesuatu
aset aset
- bilik hawa dingin
bilik k i - bilik kering
- tempat berbumbung
- kawasan lapang
49
OO MOF MOF
PEMERI KSAAN ASET PEMERI KSAAN ASET PEMERI KSAAN ASET PEMERI KSAAN ASET
50
Dilakukan ke atas:-
(a)Fizikal Aset
Untuk mengetahui kondisi dan prestasi aset Untuk mengetahui kondisi dan prestasi aset
(b)Rekod/Daftar
Aset mempunyai daftar/rekod
Daftar rekod sentiasa kemaskini Daftar rekod sentiasa kemaskini
Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya
dua (2) tahun sekali
51
dua (2) tahun sekali.
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL TAHUN 2004 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL TAHUN 2004
POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

BIL PERIHAL NO.
KAD
KTT. KAD KTT.
FIZIKAL
LEBIHAN KURANG KEADAAN
HARTA
MODAL
SYOR
Liminating
Dilupuskan
1. Machine royal
soverign

0125
0090
1
1
1
1
- ROSAK
p
dengan
segera

2.
Hydrometer
Analysis App
M0433
(1/2)
1 0
-
1 Tiada
ditemui
Syor
pelupusan y pp
(Chart)

( )
M0432(
2/2)
1 0 1
p p
3 Di it l IC T t PSA?M Hil t Sil 3. Digital IC Tester PSA?M
A012/M
012
(7/12)
Hilang satu
drpd 15 unit
mungkin
dipinjam ke
makmal lain
.Sila
pastikan kad
dipindah
bersama.
52


Tarikh……………. TANDATANGAN PEMERIKSA
: JAWATAN
OO MOF MOF
PENYELENGGARAAN ASET PENYELENGGARAAN ASET PENYELENGGARAAN ASET PENYELENGGARAAN ASET
53
Objektif:-
(i)Memastikan aset sentiasa dalam keadaan
berfungsi dan selamat .
(ii)Memelihara dan memanjangkan jangkahayat
aset.
(iii)Meningkatkan keupayaan fungsi aset.
i j i (iv)Menjamin keselamatan pengguna
(v)Memelihara imej Jabatan
54
SURAT PEKELI LI NG AM BI L. 2
TAHUN 1995
PENGURUSAN PENGURUSAN
PENYELENGGARAAN –
PENGWUJ UDAN SI STEM PENGWUJ UDAN SI STEM
PENYELENGGARAAN YANG
DI RANCANG DI RANCANG
55
SURAT PEKELI LI NG AM BI L. 2 / 19 9 5
PENGURUSAN PENYELENGGARAAN-PEWUJUDAN SI STEM
PENYELENGGARAAN YANG DI RANCANG PENYELENGGARAAN YANG DI RANCANG
JENIS PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan
P lih
Penyelenggaraan
Pemulihan
(Corrective Maintanance)
Pencegahan
(Preventive Maintanance)
56
TANGGUNGJAWAB KETUA
JABATAN JABATAN
Lantik Pegawai Kanan
Sedia daftar Penyelenggaraan Aset
Jadual Penyelenggaraan Jadual Penyelenggaraan
Pelan Operasi Penyelenggaraan Pelan Operasi Penyelenggaraan
Penilaian Program Penyelenggaraan
57
Penilaian Program Penyelenggaraan
OO MOF MOF
PEMANTAUAN PENGURUSAN
ASET
PEMANTAUAN PENGURUSAN
ASET ASET ASET
58
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN
BI L. 8 TAHUN 2004
PENUBUHAN JAWATANKUASA PENUBUHAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN KEWANGAN DAN
AKAUN DI AGENSI KERAJAAN AKAUN DI AGENSI KERAJAAN
PERSEKUTUAN
59
PP BI L. 8 TAHUN 20 0 4
PENUBUHAN J KPA
PENGURUSAN STOR DAN ASET – Pa r a 8
• Mengat ur pemer i k saan k e at as Daf t ar Har t a Modal
sek ur ang k ur angnya sek al i dal am masa 2 t ahun; sek ur ang-k ur angnya sek al i dal am masa 2 t ahun;
• Mel ant i k pegaw ai -pegaw ai bagi mel ak sanak an
ver i f i k asi st ok ;
• Mengi r a k adar penggunaan k esel ur uhan bar ang-
bar ang bagi set i ap st or sec ar a t ahunan;
M l k k t i d k l • Mel ak sanak an t i ndak an pel upusan sec ar a
ber t er usan;
• Mel ant i k J aw at ank uasa Penyi asat bagi k es-k es Mel ant i k J aw at ank uasa Penyi asat bagi k es k es
k ehi l angan sebel um t i ndak an hapusk i r a
di l ak sanak an;
M j dk J KPAK d d k t 3 b l
60
• Mew uj udk an J KPAK dan adak an mesyuar at 3 bul an
sek al i .
PP BI L. 8 TAHUN 20 0 4
PENUBUHAN J KPA
PENGURUSAN STOR DAN ASET
M k k t t /l /d t d t • Mengemuk ak an penyat a-penyat a/l apor an/dat a-dat a
k epada Per bendahar aan seper t i ber i k ut :-
(a) Si j i l Ver i f i k asi St ok t i ap-t i ap 6 bul an sek al i ; (a) Si j i l Ver i f i k asi St ok t i ap t i ap 6 bul an sek al i ;
(b) Si j i l Tahunan Pemer i k saan St ok /I nvent or i pada
aw al t ahun t i dak l ew at dar i bul an Mac ;
(c ) Lapor an Ver i f i k asi St ok t i dak l ew at dar i har i
t er ak hi r bul an ber i k ut nya;
(d) Kadar pusi ngan st ok pada ak hi r t ahun; (d) Kadar pusi ngan st ok pada ak hi r t ahun;
61
PP BI L. 8 TAHUN 20 0 4
PENUBUHAN J KPA
PENGURUSAN STOR DAN ASET
M k k t t /l /d t d t • Mengemuk ak an penyat a-penyat a/l apor an/dat a-dat a
k epada Per bendahar aan seper t i ber i k ut :-
(e) Mak l umat mengenai ni l ai har t a modal dan (e) Mak l umat mengenai ni l ai har t a modal dan
i nvent or i di k emuk ak an k epada Per bendahar aan
pada ak hi r Febr uar i ;
(f ) L S k T h P l d (f ) Lapor an Suk u Tahun Pel upusan; dan
(g) Lapor an Suk u Tahun Hapusk i r a.
(h) Mengemuk an Mi ni t Mesyuar at J KPAK (h) Mengemuk an Mi ni t Mesyuar at J KPAK
62
PP BI L. 8 TAHUN 20 0 4
PENUBUHAN J KPA
( i ) PENGURUSAN STOR DAN ASET ( La m p ir a n I I )
Senar ai semak an pengur usan aset & st or (unt uk di i si ol eh
SUB Kew angan/j aw at an ber samaannya) SUB Kew angan/j aw at an ber samaannya)
Perkara Tindakan telah
diambil
Catatan
Melaksanakan pemeriksaan secara
mengejut/ random ke atas daftar
aset bagi memastikan ketepatan
maklumat dan tiada sebarang
Ya Tidak
maklumat dan tiada sebarang
kekurangan
(a) Daftar Harta Modal
(b) Daftar Inventori ( )
(c) Kad Kawalan Stok
(d) Kad Petak
(e) Tindakan Pelupusan atau hapuskira
63
( ) p p
diambil ke atas stok barang-barang
usang tidak bergerak.
TANGGUNGJ AWAB DAN PENGLI BATAN PEGAWAI PENGAWAL /
KETUA J ABATAN DALAM PENGURUSAN ASET
• MENUBUHKAN J AWATANKUASA PENGURUSAN
ASET KEMENTERI AN ( J KPAK)
• ( Keputusan Mesyuarat Perbendaharaan dengan Pegawai Pengawal pada 12 April 1995 – Surat Perbendaharaan betarikh 19 Jun
1995 )
• Pengerusi –Pegawai Pengawal at au Ti mbal an;
M l t i k t i / i t t k l d • Mel ant i k uruset i a / pegawai aset unt uk menyel aras dengan
Jabat an/ Bahagi an/ Uni t t erl i bat dan mendapat kan makl umat
dan makl umbal as bagi t uj uan mesyuarat Jawat ankuasa. g j y
• Bermesyuarat sebanyak 4 kal i set ahun bagi membi ncang
i su/ masal ah Pengurusan Aset dan memberi syor bagi
mengat asi nya mengat asi nya.
• Mel aporkan kepada Kement eri an Kewangan / pi hak
berkuasa berkai t an keput usan yang di capai di mesyuarat -
64
p y g p y
mesyuarat yang di adakan.
J AWATANKUASA PENGURUSAN ASET KEMENTERI AN
( J KPAK)
PENGERUSI
Pegawai Pengawal/
Timbalan
URUSETIA/
Pegawai Aset Kementerian
AHLI AHLI AHLI AHLI AHLI
Ketua Jabatan/
Timbalan
AHLI
Ketua Jabatan/
Timbalan
AHLI
Ketua Jabatan/
Timbalan
AHLI
Ketua Jabatan/
Timbalan
65
Pegawai Aset Jbt.
Pegawai Aset Jbt. Pegawai Aset Jbt. Pegawai Aset Jbt.
OO MOF MOF
RUMUSAN RUMUSAN RUMUSAN RUMUSAN
66
PENGURUSAN ASET
RUMUSAN
PENGURUSAN REKOD & DAFTAR
• Menentukan Bahagian/Unit / Pegawai yang g / / g y g
bertanggungjawab terhadap menyedia dan
menyelenggara rekod/daftar; y gg ;
• Memastikan rekod/daftar aset disediakan
segera sebaik sahaja aset disah dan diperaku segera sebaik sahaja aset disah dan diperaku
diterima;
• Rekod diperiksa dan hasil/penemuan • Rekod diperiksa dan hasil/penemuan
pemeriksaan dilaporkan kepada Ketua Jabatan.
67
PENGURUSAN ASET
RUMUSAN
PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
• Memastikan penggunaan untuk tujuan sebenar; Memastikan penggunaan untuk tujuan sebenar;
• Tanggungjawab menyemak dan memperaku
kerja kerja penyelenggaraan yang dilakukan kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan
oleh kontraktor;
B ti b ti l d k di k d • Butir-butir penyelenggaraan dan kos di rekod
secara kemaskini termasuk untuk tujuan
b l j d l menganggar belanjawan dan pelupusan.
68
PENGURUSAN ASET
RUMUSAN
PELUPUSAN DAN HAPUSKI RA
• Mewujudkan urusetia bagi merancang dan
menyelaras dengan semua Bahagian/ Jabatan di
bawah Kementerian;
Urusetia berhubung / menyusul dengan pihak pihak • Urusetia berhubung / menyusul dengan pihak-pihak
terlibat bagi melicinkan tindakan dan proses;
PEMERI KSAAN ASET / VERI FI KASI STOK PEMERI KSAAN ASET / VERI FI KASI STOK
• Menyediakan rancangan dan jadual;
• Melantik pegawai mengikut jawatan; Melantik pegawai mengikut jawatan;
• Laksana secara berpasukan dan susun jadual
mengikut Bahagian / Unit.
69
• Memastikan semua Laporan/Penyata Pengurusan
Aset di kemukakan kepada Kementerian Kewangan.
LAMAN WEB PERBENDAHARAAN
http://www treasury gov my http://www treasury gov my http://www.treasury.gov.my http://www.treasury.gov.my
70
S EKI AN
TER I MA KAS I H
KEMENTER I AN KEW ANGAN
MALAY S I A
71
Tel : 03-88823699

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful