You are on page 1of 5

Planificarea carierei

Clasele IX-XII

Competenţe generale: Construirea planului de carieră pentru tranziţia la piaţa muncii.

Valori şi atitudini:
 Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional
 Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera
 Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare

Teme 9 10 11 12
Clasa
Planificarea şi dezvoltarea carierei
Cariera: definire (accepţiune tradiţională şi modernă), factorii care influenţează alegerea x
carierei
Explorarea site-ului www.go.ise.ro x x x x
Planul de carieră după finalizarea învăţământului obligatoriu: obiective, resurse, obstacole, x
acţiuni
Ciclul superior al liceului: avantajele / dezavantajele continuării studiilor, posibilităţi de x
admitere, finalizare
Continuarea traseului educaţional sau inserţia profesională: consecinţe, avantaje, limite. x
Resurse pentru îndeplinirea obiectivelor propuse
Planul pentru carieră după finalizarea primului an al ciclului superior al liceului: actualizare x
Portofoliul personal şi planul pentru carieră după finalizarea ciclului superior al liceului: x
completare, detaliere. Integrarea şi armonizarea priorităţilor şi obiectivelor (educaţionale,
profesionale, familiale) în vederea obţinerii succesului
Sistemul de învăţământ post-obligatoriu: şcoli postliceale, învăţământ universitar de x
scurtă / lungă durată, educaţia adulţilor. Tipuri de instituţii, specificul educaţiei, niveluri,
condiţii de acces, finalizare, echivalarea diplomelor la nivel european
Piaţa muncii
Caracteristici şi tendinţe ale pieţei muncii la nivel local, naţional, european: indicatori x
statistici. Meserii uzate moral şi meserii actuale. Munca la negru, economia informală,
munca în străinătate, angajarea cu carte de muncă – beneficii şi consecinţe
Pregătirea pentru angajare: portofoliul personal, aspecte juridice ale muncii: Codul Muncii - x
atribuţii şi responsabilităţi ale angajatorului şi salariatului
Dinamica pieţei muncii: cererea şi oferta de muncă. Selecţia şi recrutarea forţei de muncă x
Şomaj şi protecţie socială. Formare şi reconversie profesională în condiţiile pierderii locului x
de muncă
Integrarea europeană şi globalizarea – efectele asupra mobilităţii forţei de muncă, cererii şi x
ofertei pe piaţa muncii
Marketing personal
CV, scrisoarea de intenţie, interviul de angajare – cerinţe formale, standarde europene x
Documente EUROPASS: CV european, paşaportul lingvistic, suplimentul la diplomă, x
certificatul de calificare, EUROPASS mobilitate - conţinut, caracteristici, utilitate, modalităţi
de obţinere şi completare
CV, scrisoare de intenţie, participarea la interviu, documente Europass: standarde x
europene, condiţii elaborare pentru diferite situaţii educaţionale sau de muncă, necesitate
şi importanţă în context european
Planificarea carierei
SAM

Unitatea de competenţă nivel I şi II (clasele IX-XI SAM):
Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei
Teme 9 10 11
Clasa An c
Factori implicaţi în obţinerea performanţei profesionale
Dezvoltarea carierei: plan de acţiune pentru reuşita inserţiei socio-profesionale x
Potenţial de schimbare profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda x
socială
Opţiuni şi stragtegii privind traseul personal de educaţie şi formare profesională
Oferta educaţională: programe şcolare, de calificare, de conversie profesională x
Obiective realiste: obiective corelate cu posibilităţile proprii, cu necesităţile socio- x
economice
Marketing personal: modalităţi de prezentare, de redactare a unui Curriculum Vitae (CV), x
a unei scrisori de intenţie, comunicare asertivă, interviu
Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace x
Obiective pe termen scurt: 1 an x
Obiective pe termen mediu: 2-3 ani x
Lumea profesiilor
Surse formale: Agenţii de Ocupare a Forţei de Muncă, ziare, reviste, consilierul şcolar x
Surse informale: reţeaua personală (colegi, prieteni), mass-media x
Caracteristicile profesiilor: cerinţele minime pentru profesie descrise în Clasificarea x
Ocupaţiilor din România
Oportunităţi pentru dezvoltarea carierei: oferta locurilor de muncă în concordanţă cu x
posibilităţile şi aspiraţiile proprii

Planificarea carierei
Licee tehnologice

Unitatea de competenţă nivel III (clasele XI-XII licee tehnologice): Dezvoltarea
carierei profesionale

Teme 11 12
Clasa
Factori implicaţi în obţinerea performanţei profesionale
Nivel de pregătire: studii, competenţe profesionale, abilităţi sociale, aspiraţii x
profesionale
Cerinţele locului de muncă: fişa postului, fişa angajatului, reglementări, condiţii x
specifice angajatorului
Portofoliu personal: rezultate la testări, premii, diplome, certificate, Curriculum Vitae x
(CV), autoevaluare, produse reprezentative pentru locul de muncă, recomandări
Interviu: atitudine, postură, prezentare, limbaj verbal şi nonverbal, ţinută x
Aprecierea rezultatului: comentariu cu privire la performanţa personală, completarea x
portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut
Opţiuni şi stragtegii privind traseul personal de educaţie şi formare
profesională
Obiective: calificări, competenţe, aptitudini necesare unei calificări, spirit de x
iniţiativă
Surse şi oportunităţi de formare: centre de formare profesională, programe de x
formare continuă la locul de muncă, programe de scurtă durată, cursuri serale,
consultanţă de specialitate, învăţământ la distanţă / frecvenţă redusă, conferinţe,
studiu individual, învăţare continuă, voluntariat
Instruire continuă pentru dezvoltarea carierei profesionale
Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale, a evoluţiei x
calificărilor la nivel naţional şi european, consultarea unor persoane specializate
(psihologi, consilieri ai carierei profesionale), consultarea unor agenţii de recrutare de
personal
CONSILIEREA CARIEREI este un serviciu social care iniţiază o abordare globală a individului,
sub toate aspectele semnificative ale vieţii şi rolurilor asumate în şcoală, profesie, viaţă socială
sau comunitară, familie, timp liber (Jigău, 2003).

GLOSAR DE TERMENI
(preluare şi adaptare din Codul Etic, ISE, 2003)

Aptitudini şi atitudini profesionale
Aptitudinile profesionale sunt acele însuşiri fizice şi psihice relativ stabile ale unei
persoane care condiţionează randamentul într-o profesie. Acestea sunt componente
dobândite ale personalităţii dezvoltându-se prin exersarea în activitate. Sunt factori
importanţi în alegerea unei cariere / profesii, de aceea, consilierilor carierei le revine
sarcina de a ajuta pe tineri să ajungă la o imagine realistă în ceea ce priveşte aptitudinile
personale. În actul reorientării persoanei în carieră importante sunt deprinderile
transferabile (componente ale aptitudinilor profesionale) care ajută persoana în noua
muncă prin transferul vechilor deprinderi. Aptitudinile se împart în aptitudinea generală
sau inteligenţa generală care ajută persoana să se descurce în orice situaţie, şi aptitudini
specifice (fluiditate verbală, memoria, reprezentarea spaţială, dexteritatea manuală) care
condiţionează reuşita în anumite categorii de activităţi.
Atitudinea profesională este o dispoziţie sau orientare generală a persoanei spre
activitate sau complexul de idei, motive şi cunoştinţe despre o anumită profesie care
condiţionează modul de raportare a individului la o anumită profesie. Atitudinile sunt
bipolare, pot fi pozitive sau negative, favorabile sau nefavorabile. În funcţie de imaginea
pe care o are subiectul despre anumite profesii va demonstra atitudini pozitive sau
negative pentru acestea. Reuşita profesională este condiţionată de existenţa unor
atitudini pozitive.

Aria curriculară consiliere şi orientare
Componentă a Planului de învăţământ, introdusă în Curriculum-ul naţional din România
începând cu anul 1998 pentru a oferi un program de educaţie pentru carieră elevilor din
toate nivelurile de învăţământ. Se urmăreşte prin această arie curriculară pregătirea
elevilor pentru o bună integrare socială şi profesională, dezvoltarea personală a acestora
în consens cu interesele, aspiraţiile şi capacităţile proprii. Obiectivele educaţionale sunt:
autocunoaşterea elevilor, informarea cu privire la oportunităţile de dezvoltare a carierei
personale, dobândirea tehnicilor de muncă intelectuală, a tehnicilor de găsire a unui loc
de muncă, rezolvarea problemelor de comunicare între elevi etc.

Carieră profesională
Cariera profesională reprezintă parcursul profesional format din ocupaţii succesive
asumate de un individ în termenii aceleiaşi ocupaţii de bază. Pregătirea pentru carieră se
face obligatoriu pe căi formale (şcolarizare, formare continuă), dar şi informale (studiu
individual, experienţă de muncă în alt domeniu sau pe altă poziţie ierarhică). Conceptul cu
semnificaţie pentru zona profesională trebuie delimitat de cel peiorativ din expresia “a
face carieră”.

Consilierul carierei
Persoana calificată (prin studii superioare speciale) care asistă clienţii în managementul
propriei cariere: oferă informaţii, acordă consultanţă, consiliere, orientare, evaluare şi
sprijin pentru construirea şi dezvoltarea planului personalizat pentru carieră, prin activităţi
de autocunoaştere, dezvoltare şi diversificare a strategiilor de învăţare, dezvoltarea
abilităţilor de a face faţă tranziţiei de la mediul educaţional la piaţa muncii, autoevaluare şi
luarea deciziilor, conştientizarea şanselor şi oportunităţilor de (re)integrare socio-
profesională, instruire şi formare continuă sau complementară.
Consilierul carierei îşi poate desfăşura activitatea în domeniul educaţional: a) la nivel
preuniversitar (cabinete de asistenţă psihopedagogică / cabinete OSP); b) la nivel
universitar (cabinetele de informare şi consiliere din universităţi), în cadrul oficiilor de forţă
de muncă şi şomaj (consilier pentru îndrumare şi orientarea profesională), în instituţii
private sau alte instituţii de stat de profil.
Grupurile ţintă vizate prin acest proces includ: elevi, studenţi, tineri, adulţi / şomeri,
persoane defavorizate socio-cultural, persoane cu deficienţe etc. şi care întâmpină
dificultăţi în luarea şi punerea în practică a deciziilor cu privire la opţiunile de viitor şi
integrarea socio-profesională.

Ocupaţie; funcţie; meserie; profesie
Ocupaţia este o activitate socialmente utilă care-i aduce beneficii sau constituie o sursă
de existenţă pentru persoana care o exercită. Ocupaţia se exprimă prin funcţie sau
meseria exercitată de o anumită persoană activă. Calificarea într-o ocupaţie se realizează
(în general) la locul de muncă. Ocupaţiile pot fi clasificate pe baza unor criterii, precum:
domeniul de activitate, nivelul de pregătire profesională, complexitatea sarcinilor de
îndeplinit şi au ca elemente specifice: uneltele, instrumentele utilizate, spaţiul de lucru,
durata muncii, condiţiile de salarizare.
Funcţia semnifică o activitate exercitată într-o anumită ierarhie funcţională (de conducere
sau execuţie).
Meseria reprezintă ansamblul de cunoştinţe şi deprinderi de activitate dobândite prin
procesul de educaţie (iniţială sau continuă) şi formare practică, necesare exercitării
anumitor servicii şi activităţi.
Profesia reprezintă specializarea obţinută prin studii (în general de niveluri mai înalte).
Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări,
prestigiu social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare şi de
identificare a unor modele de viaţă.

Piaţa muncii
Piaţa muncii este „spaţiul” în care se dezvoltă raporturi între oferta şi cererea de muncă,
se stabilesc condiţiile de angajare şi salarizare ale persoanelor apte de muncă, se
realizează schimburi de informaţii cu privire la cererea şi oferta de forţă de muncă şi se
evidenţiază oportunităţile profesionale pentru persoanele care doresc să găsească un loc
de muncă sau să îl schimbe pe cel existent. Piaţa muncii impune adaptarea structurilor de
formare profesională iniţială şi continuă la cerinţe angajatorilor, precum şi dezvoltarea
resurselor umane prin policalificare şi recalificare.

Planificarea şi dezvoltarea carierei
Planificarea carierei este procesul de identificare a paşilor care trebuie parcurşi pentru
dezvoltarea carierei şi presupune stabilirea obiectivelor, acţiunilor care vor fi realizate,
resurselor necesare (umane, financiare), termenelor, responsabilităţilor, rezultatelor
concrete aşteptate, eliminarea obstacolelor. În cadrul unui program de consilierea
carierei planificarea se desfăşoară după etapele de autocunoaştere şi explorare
ocupaţională, educaţională.
Planificarea carierei include aspecte ce ţin strict de locul de muncă, dar şi activităţile
de timp liber, viaţă personală etc. În vederea realizării unei planificări a carierei este
necesară o privire în perspectivă, care să puncteze aspecte precum: scopul în viaţă,
imaginea de sine, tipul de muncă dorit, relaţiile cu ceilalţi, tipul de locuinţă dorită,
realizările globale de pe parcursul vieţii.
Dezvoltarea carierei este un proces de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate
de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, aflate în succesiune
cronologică şi presupune medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale, în
beneficiul individului. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici,
educaţionali, fizici, economici care combinaţi influenţează natura şi importanţa muncii pe
parcursul întregii vieţi a unei persoane.

Bibliografie minimală obligatorie în limba română:

Bîrzea, C. et alii. (coord.) Dezvoltarea educaţiei permanente în România. Bucureşti, Editura
Alternative, 1998.
Jigău Mihai. Consilierea carierei. Bucureşti, Editura Sigma, 2001.
Nireşteanu, A; Ardelean, M. Personalitate şi profesie. Târgu Mureş, University Press, 2001.
Tomşa, Gh. Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi. Bucureşti, Casa de editură şi presă
Viaţa Românească, 1999 Tomşa, G. Consilierea şi orientarea în şcoală. Bucureşti, Casa de
Editură şi Presă Românească, 1999.
Tomşa, G. Consilierea şi dezvoltarea carierei la elevi. Bucureşti, Casa de Editură şi Presă
Românească, 1999
Consiliere educaţională. Adriana Băban (coord.). Cluj Napoca, Imprimeria Ardealul, 2001.
Consiliere şi orientare şcolară. Dan Butnaru (coord.). Iaşi, Editura Spiru Haret, 1999.
Consilier - Managementul resurselor umane. Liviu Hăhăianu (coord.). Bucureşti, Editura
Rentrop & Straton, 2000.
Orientarea şcolară şi profesională a tinerilor rezidenţi în zone defavorizate socio-economic
cultural. Bucureşti, ISE, CNROP, 2001.

Resurse suplimentare:

http://www.bacp.co.uk (British Association for Counselling and Psychotheray – BACP)
http://www.ccacc.ca (Canadian Counselling Association - CCA)
http://www.counseling.org (American Counseling Association - ACA)
http://www.nbcc.org (National Board for Certified Counselors – NBCC
http://www.iaevg.org (International Association for Educational and Vocational Guidance
IAEVG)