You are on page 1of 9

School: Grade Level: II

GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Maam MARIANNE MANALO PUHI Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: JUNE 19-23, 2017 (WEEK 3) Quarter: 1ST QUARTER

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


I. LAYUNIN
A. Pamantayang naipamamalas ang pag-unawa naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng kinabibilangang
Pangnilalaman sa kahalagahan ng kinabibilangang komunidad komunidad
kinabibilangang komunidad
B. Pamantayan sa malikhaing malikhaing nakapagpapahayag/ nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng malikhaing nakapagpapahayag/ nakapagsasalarawan ng kahalagahan
Pagganap nakapagpapahayag/ kinabibilangang komunidad ng kinabibilangang komunidad
nakapagsasalarawan ng
kahalagahan ng
kinabibilangang komunidad
C. Mga Kasanayan sa Nailalarawan ang sariling Nailalarawan ang sariling komunidad gamit ang mga simbolo sa Nasasabi ang pagkakapareho at pagkakaiba ng sariling komunidad sa
Pagkatuto. komunidad gamit ang mga payak na mapa mga kaklase
Isulat ang code ng bawat simbolo sa payak na mapa AP2KOM-Id-e-7 AP2KOM-Ii-9
kasanayan AP2KOM-Id-e-7 Nasasabi ang pagkakapareho at pagkakaiba ng sariling komunidad Layunin:
Layunin: sa mga kaklase Natutukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga komunidad.
Nailalarawan ang kabuuan ng AP2KOM-Ii-9
kinabibilangang komunidad Layunin:
Nailalarawan ang kabuuan ng kinabibilangang komunidad
Natutukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga komunidad.
II. NILALAMAN Paksang Aralin Paksang Aralin: ARALIN 1.3 Larawan ng Aking Komunidad Paksang Aralin : ARALIN 1.3 Larawan ng Aking Komunidad
ARALIN 1.3 Larawan ng Aking
Komunidad
III. KAGAMITANG PANTURO Kto12 C.G 2016 p.38,42 Kto12 C.G 2016 p.38,42 Kto12 C. 2016 G p.38,42 Kto12 C.G 2016 p.38,42 Kto12 C.G 2016 p.38,42
A.Sanggunian
1.Mga pahina sa Gabay ng 9-11 9-11 9-11 9-11 9-11
Guro
26-30 26-30 26-30
2.Mga pahina sa Kagamitang
26-30 26-30
Pang Mag-aaral

3.Mga pahina sa Teksbuk

4. Karagdagang Kagamitan mula


sa portal ng Learning Resource

A. Iba pang Kagamitang Laptap Laptap Laptap Laptap Laptap


Panturo manila paper, pentel pen, manila paper, pentel pen, bond manila paper, pentel pen, bond paper, manila paper, pentel pen, bond manila paper, pentel pen, bond
bond paper, sand table, paper, sand table, picture map, sand table, picture map, Modyul 1, paper, sand table, picture map, paper, sand table, picture map,
picture map, Modyul 1, Aralin Modyul 1, Aralin 1.3 Aralin 1.3 Modyul 1, Aralin 1.3 Modyul 1, Aralin 1.3
1.3
IV.PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa A.Panimula: Itanong: Itanong: Itanong: Itanong:
nakaraangaralin at / o 1. Ituro ang awit: 1.Bilang pagganyak: Ano ang bumubuo sa iyong Ano ang bumubuo sa iyong Ano ang bumubuo sa iyong
pagsisimula ng bagong Ako, Ikaw, Tayo ay Isang Muling awitin ang komunidad?Ano-ano ang katangiang komunidad? Ano-ano ang komunidad?Ano-ano ang papel
aralin Komunidad Ako, Ikaw, Tayo ay Isang taglay ng iyong komunidad na maaari katangiang taglay ng iyong ,gawain at tungkulin ng mga
(Himig: Its I, You, We) Komunidad mong maipagmalaki bilang isang bata? komunidad na maaari mong ito?
Ako, ako, akoy isang (Himig: Its I, You, We) maipagmalaki bilang isang bata? Ano ang dapat isagawa ng
komunidad (2x) 2. Muling pag-usapan ang Ano ang dapat isapuso upang iyong pamilya upang
Akoy isang komunidad. nilalaman ng awit. mapahalagahan mo ang mga mapahalagahan ang inyong
Sumayaw-sayaw at umindak- 3. Itanong sa mga kung ano ang magagandang katangiang taglay ng tungkulin sa komunidad na
indak paglalarawan nila sa kanilang iyong komunidad? inyong kinabibilangan?
Sumayaw-sayaw katulad ng komunidad.
dagat 4. Iugnay ang pinag-usapan
Sumayaw-sayaw at umindak- tungkol sa aralin.
indak Original File Submitted and
Sumayaw-sayaw katulad ng Formatted by DepEd Club
dagat Member - visit depedclub.com
(Ulitin ang awit. Palitan ang for more
ako, ng ikaw at tayo)
2. Pag-usapan ang nilalaman
ng awit.
3. Tumawag ng ilang mag-
aaral na makapaglalarawan sa
kanilang kinabibilangang
komunidad. Ipagamit ang mga
larawan ng mga bumubuo ng
komunidad sa nakaraang
aralin sa paglalarawan.
4. Pag-usapan ang
paglalarawang ginawa ng mga
bata
5. Iugnay sa aralin.
B. Paghahabi sa layunin Ipasagot ang mga tanong na Ipasagot ang mga tanong na Ano ang dapat mong isaisip upang Itala ang limang katangian na Ano ang dapat mong isagawa
ng aralin nasa Alamin Mo ng Modyul 1. nasa Alamin Mo ng Modyul 1. 3 mapaunlad ang mga katangiang taglay taglay ng iyong komunidad. upang magampanan ang iyong
3 Paano mo ilalarawan ang ng iyong komunidad? tungkulin sa iyong komunidad?
Paano mo ilalarawan ang kabuuan ng kinabibilangan 1. 2.
kabuuan ng kinabibilangan mong komunidad?
mong komunidad?
3. 4.
5.
C.Pag-uugnay ng mga Bakit mahalaga na malaman Ipabasa muli ang pahina 27-28 Ipabasa muli ang pahina 27-28 sa LM Ipabasa muli ang pahina 27-28 sa Ipabasa muli ang pahina 27-28
halimbawa sa bagong aralin ang kabuuan ng kinabi- sa LM LM sa LM
bilangan mong komunidad?
D.Pagtalakay ng bagong Basahin at bigkasin ang tula. 1. Ano-ano ang bumubuo sa 1. Ano ang dapat mong isaisip upang Itanong: Itanong:
konsepto at paglalahad ng Larawan ng Aking Komunidad iyong komunidad? mapaunlad ang mga katangiang taglay Sagutin ang mga sumusunod na 1. Saan matatagpuan ang
bagong kasanayan #1 Komunidad koy nasa tabing 2. Bilang isang bata, paano mo ng iyong komunidad? tanong: komunidad na inilarawan sa
dagat mailalarawan ang iyong 2. Bilang isang bata, paano mo 1. Saan matatagpuan ang tula?
Maraming turistang ditoy komunidad? Ipaliwanag ang maipapakita ang iyong pagmamahal sa komunidad na inilarawan sa tula? 2. Ano-ano ang bawat
naghahangad sagot. iyong komunidad upang higit na 2. Ano-ano ang bawat bumubuo sa bumubuo sa komunidad na
Magandang dalampasigan na 3. Ano-ano ang katangian ng mapaunlad ang mga magagandang komunidad na inilarawan sa tula? inilarawan sa tula?
nanghihikayat mga tao sa iyong komunidad? katangian nito? Ilarawan ang sagot. 3. Sa kanyang paglalarawan, ano 3. Sa kanyang paglalarawan,
Na damhin ang hanging Isa-isahin ito sa pamamagitan 3. Paano mo mapapahalagahan ang ang mga katangian ng kanyang ano ang mga katangian ng
malamig sa balat. ng pagsagot sa ibaba. mga taong namumuno sa iyong komunidad? Ipaliwanag ang sagot. kanyang komunidad?
komunidad ? 4. Kung ikaw, ang tatanungin, Ipaliwanag ang sagot.
Isulat sa loob ng kahon ang mga paano mo ilalarawan ang iyong 4. Kung ikaw, ang tatanungin,
katangiang taglay ng iyong komunidad. komunidad? paano mo ilalarawan ang iyong
komunidad?
.

paaralan
Sa aming tahanan malapit ang pamilihan sambahan

paaralan
kung saan nag-aaral
maraming
kabataan
sa dakong silangan nandon pook
sentrong
panahana
pangkalus
ang libangan
ugan
n

sambahan
na siyang dalanginan ng mga
mamamayan.
Sa gawing kanluran, may
sentrong
pangkalusugan
may doktor at narses na
nagtutulungan
upang mapanatiling maayos
ang
kalusugan
nang lahat ng taong ditoy
nananahan.

Sagutin:
1. Saan matatagpuan ang
komunidad na inilarawan sa
tula?
2. Ano-ano ang bawat
bumubuo sa komunidad na
inilarawan sa tula?
3. Sa kanyang paglalarawan,
ano ang mga katangian ng
kanyang komunidad?
Ipaliwanag ang sagot.
4. Kung ikaw, ang tatanungin,
paano mo ilalarawan ang
iyong komunidad?
D.Pagtalakay ng bagong Isagawa: Isagawa: Isagawa: Isagawa: Isagawa:
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Sumulat sa papel ng isang Sumulat sa papel ng isang Sumulat sa papel ng isang Isagawa ang sumusunod. Isagawa ang sumusunod.
pangungusap tungkol sa iyong pangungusap tungkol sa iyong 1. Iguhit sa papel ang mga
pangungusap tungkol sa iyong komunidad. komunidad. 1. Iguhit sa papel ang lugar ng bagay at estruktura na makikita
komunidad. kinaroroonan ng iyong komunidad. sa iyong komunidad.
2. Ibahagi sa kamag-aralang 2. Ibahagi sa kamag-aral ang
iginuhit na komunidad. iginuhit na komunidad.
3. Paghambingin. 3. Paghambingin.
4. Tukuyin ang pagkakapareho o 4. Tukuyin ang mga bagay at
pagkakaiba ng inyong komunidad. estruktura na may
pagkakatulad at pagkakaiba sa
mga kamag-aral.
E.Paglinang sa kabihasaan Isagawa: Isagawa: Isagawa: Isulat ang pagkakapareho ng iyong Sagutan ang mga sumusunod
( Leads to Formative Ipabasa muli sa mga bata ang Gamit ang vertivcal cuved list , Gamit ang semantic webbing , isulat komunidad sa iba pang komunidad. na mga tanong:
Assessment ) pahina tungkol sa komunidad isulat sa kahon ang mga ang katangian ng iyong komunidad na 1.Kung nalalaman mo ang
at pagkatapos ay pasagutan bumubuo sa iyong komunidad . alam mo. tungkulin mo sa iyong
ang mga tanong na inihanda komunidad, ,ano ang magiging
ng guro sa talakayan. paaralan bunga nito sa iyong pag-aaral?
Sagutin ang mga sumusunod 2.Bakit hindi natin dapat
na tanong: ipagwalang bahala ang ating
Sagutin: pamilihan mga tungkulin sa lugar kung
1. Ano ang iyong nakikita sa Katangian ng saan tayo nakatira?
larawan ng komunidad? sambahan Aking 3. Bakit dapat nating mahalin
2. Saan maaaring Komunidad ang ating komunidad?
matatagpuan ang isang Ipaliwanag ang iyong sagot.
komunidad? pook libangan 4.Paano mo masasabi na ang
3. Ano-ano ang bumubuo sa inyong pamilya ay may
isang komunidad? pagpapahalaga sa mga
sentrong
4. Ganito rin ba ang makikita pangkalusugan tungkulin ,gawain at papel sa
sa iyong komunidad? inyong komunidad?
5. Magkakapareho ba ang panahanan
mga komunidad? Paano sila
nagkakapareho o nagkakaiba?
6. Ano ang kahulugan ng
komunidad

F.Paglalapat ng aralin sa pang Gawain A: Pumili ng isang bumubuo sa Gamit ang mga kasagutan sa Isulat sa loob ng bawat kahon ang Gumawa ng poster na
araw-araw na buhay Hayaang ilarawan nila ang komunidad at banggitin ang semantic webbing sa itaas ,sumulat ng mga pangngusap na nagsasabi ng nagpapakita ng kaibahan ng
iginuhit na komunidad. Ipaskil katangian nito. anim na pangungusap na nagsasabi ng pagkakatulad at pagkakaiba ng iyong komunidad sa iba pang
ang ginawa ng mga bata. katangian ng iyong komunidad iyong komunidad sa iba pang komunidad.
Ipasagot ang sumusunod na 1.______________________________ komunidad.
tanong. _________________.
- Ano-ano ang bumubuo sa 2.______________________________
bawat komunidad na iginuhit ______.
ninyo? 3.______________________________ ng tatlong pangungusap na
- Sino-sino sa inyo ang ___. nagsasabi ng
magkakapareho ang iginuhit? 4.______________________________ kahalagahan ng pagt
- Sino-sino ang naiba? _________________. utulungan at pakikipagkapwa sa
5.______________________________ paglutas ng mga probma sa
______. komunidad.
6.______________________________ 1._________________
___.

___

________________
______.

2.___________________________

_________.

3.___________________________

_________.

2. Naging maaliwalas at malamig


ang paligid sa komunidadAAAAA
dahil sa mga punong itinanim ng
mga babae at lalaking iskawt.
3. Mabilis ang daloy ng trapiko
dahil sa pagtutulungan ng mga
pulis.
4. Maayos ang kinalabasan ng
ginawang entablado para sa
programang gaganapin sa
komunidad.
5. Naramdaman ang na pangkat
ang klase. Bubuuin ng bawat
pangkat ang puzzle na ibibigay ng
guro. Pagkatapos, tutukuyin nila
kung sino ang taong nagbibigay ng
serbisyo at ano ang serbisyong
ibinibigay nila.AAnyong -lupa
Anyong -lupa
nyong -lupa

G.Paglalahat ng Aralin Ating Tandaan: Muling basahin ang Ating Basahin ang Ating Tandaan sa pahina Basahin ang Ating Tandaan sa Basahin ang Ating Tandaan sa
Tandaan sa pahina 30 30 pahina 30 pahina 30
Ang kabuuan ng kinabibilangang Ang kabuuan ng kinabibilangang Ang kabuuan ng kinabibilangang Ang kabuuan ng
Ang kabuuan ng komunidad ay mailalarawan komunidad ay mailalarawan ayon sa komunidad ay mailalarawan ayon kinabibilangang komunidad ay
kinabibilangang komunidad ay ayon sa kapaligiran ng kapaligiran ng kinaroroonan nito. May sa kapaligiran ng kinaroroonan mailalarawan ayon sa
mailalarawan ayon sa kinaroroonan nito. May pagkakatulad at pagkakaiba ang mga nito. May pagkakatulad at kapaligiran ng kinaroroonan
kapaligiran ng kinaroroonan pagkakatulad at pagkakaiba ang komunidad sa kapaligirang pisikal at sa pagkakaiba ang mga komunidad sa nito. May pagkakatulad at
nito. May pagkakatulad at mga komunidad sa kapaligirang mga bumubuo nito. kapaligirang pisikal at sa mga pagkakaiba ang mga
pagkakaiba ang mga pisikal at sa mga bumubuo nito. bumubuo nito. komunidad sa kapaligirang
komunidad sa kapaligirang pisikal at sa mga bumubuo
pisikal at sa mga bumubuo nito.
nito.
H.Pagtataya ng Aralin

1. Bumuo ng larawang mapa Kopyahin ang talahanayan sa 1.Ano-ano ang mga bumubuo sa Mag-isip ng limang parirala kung 1. Bumuo ng larawang mapa ng
ng iyong komunidad sa isang ibaba at itala dito ang mga komunidad? ano ang katangiang dapat taglayin iyong komunidad sa isang
papel. bumubuo sa iyong komunidad. 2. Ano angkatangian ng mga ng isang batang tulad mo kung papel.
2. Gamitin ang mga iginuhit na Sa katapat nito ay ang mga sumusunod: ikaw ay naninirahan sa isang 2. Gamitin ang mga iginuhit na
larawan sa Gawin Mo. katangian na maaaring komunidad na maraming larawan sa Gawin Mo.
maglarawan dito. naninirahan o dili kayay sa isang
Rubrics Bumub Papel/ komunidad na kakaunti ang Rubrics
3 pts Nailarawan nang tama uo sa Gawain naninirahan. Isulat ito sa loob ng 3 pts Nailarawan nang tama
ang kabuuan ng Aking / kahon. ang kabuuan ng
kinabibilangang komunidad sa Komuni Tungkul kinabibilangang komunidad sa
maikhaing paraan dad in maikhaing paraan
2 pts Nailarawan nang tama 1 2 pts Nailarawan nang tama
ang kabuuan ng 2. ang kabuuan ng
kinabibilangang komunidad 3. kinabibilangang komunidad
subalit may kakulangan sa 4. subalit may kakulangan sa
paraang ginamit 5. paraang ginamit
6.

(halimbawa ay hindi (halimbawa ay hindi nakulayan;


nakulayan; hindi malinis ang hindi malinis ang pagkakagawa)
pagkakagawa) 1 pt Nailarawan ang
1 pt Nailarawan ang kinabibilangang komunidad
kinabibilangang komunidad subalit hindi naipakita ang mga
subalit hindi naipakita ang bumubuo at ang kinaroroonan
mga bumubuo at ang nito.
kinaroroonan nito.
I.Karagdagang Gawain para sa Takdang Aralin Takdang Aralin Takdang Aralin Takdang Aralin Takdang Aralin
takdang- aralin at remediation Magsaliksik ng kuwento Sumulat ng isang bumubuo sa Pagdalahin ang mga bata ng mga Magdala ng larawan na Magdala ng larawan na
tungkol sa sa iyong iyong komunidad at itala ang magasin at larawan na nagpapakita ng nagpapakita ng mga pagkakatulad nagpapakita ng mga
komunidad. Ikuwento kung katangian nito. larawan ng sariling komunidad. ng iyong komunidad sa iba pang pagkakaiba ng iyong
ano ang magagandang komunidad. Ibabahagi sa klase komunidad sa iba pang
katangian ng iyong bukas. komunidad. Ibabahagi sa klase
komunidad. bukas.

IV. MGA TALA


V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mga mag-
aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aara na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba
remedial? Bilang ng
mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation.
E. Alin sa mga
istratehiyang
pagtuturo ang
nakatulong ng lubos
?Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang
aking naranasan
na solusyon sa tulong
ng aking punong guro
at suberbisor?

G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa
ko guro?