You are on page 1of 324

Saab93

. Instrukcja Obstugi
In-car safety
W Twoim samochodzie znajduje siE;)broszura, In-car safety & QuickGuide
(Bezpieczer'lstwo w samochodzie i Przewodnik), zawierajqca miE;)dzy
innymi watne informacje na temat bezpieczer'lstwa.
Dopilnuj, aby broszura ta byla latwo dostE;)pnadla wszystkich os6b
w samochodzie.
Instrukcja Obslugi
Saab 9-3 M2006
Bezpieczenstwo 13
Zamki i alarm antywlamaniowy 47
Saab 9-3 Kabriolet 63
Przyrz(ldy i urz(ldzenia steruj(lce 85
Wyposazenie wnQtrza 133
Rozruch i jazda 161
PielQgnacja samochodu 219
Dane techniczne 287
Indeks 311

r--..,

© Saab Automobile AS 2005


Service Readiness, Saab Automobile AS, Trollhattan, Sweden
Printed in Sweden
/"",,-

W Instrukcji Obslugi zamieszczone zostaly Wraz z samochodem dostarczana j(


Wst~p wazne teksty ostrzegawcze, kt6rych nalezy ksiqzka gwarancyjno-serwisowa, kt6ra
Niniejsza instrukcja obslugi zawiera prak- zawsze przestrzegac: sluzy do rejestracji przeglqd6w technicz-
tyczne porady dotyczqce prowadzenia i nych samochodu i zawiera wazne infor-
obslugi Twojego Saaba.
Instrukcja Obslugi opisuje najwazniejsze
.&. UWAGA macje 0 obowiqzujqcych warunkach gwa-
rancji. ~
r6Znice pomiEildzy wersjami, nie zawiera Tekst ostrzegawczy pod haslem UWAGA Poniewaz zasadq Saab Automobile I est
jednak szczeg6lowych danych, dotyczq- przestrzega przed niebezpieczenstwem stale ulepszanie swych wyrob6w, zastrze-
cych specyfikacji poszczeg61nych modeli. odniesienia obrazen ciala, w razie nie- gamy sobie prawo do wprowadzania mody-
Niekt6re r6znice mogq r6wniez wynikac przestrzegania zalecen. fikacji i zmian specyfikacji w czasie pro-
z regulacji prawnych w poszczeg61nych dukcji bez wczesniejszego uprzedzenia.
krajach. * Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest
montowane we wszystkich samochodach
(moze to zalezec od wersji modelu, wersji
Tekst ostrzegawczy pod haslem WAtNE
silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji
przestrzega przed niebezpieczenstwem
lub wyposazenia dodatkowego).
uszkodzenia samochodu, w razie nie-
przestrzegania zalecen. Jesli maszjakies pytania dotyczqce
dzialania samochodu, wyposazenia,
Zaleca siEildokladne przeczytanie Instrukcji warunk6w gwarancji itp., autoryzowany
Obslugi przed pierwszqjazdq i przechowy- przedstawiciel handlowy Saaba z przyjem-
wanie jej w samochodzie. nosciq udzieli Ci niezbEildnych informacji.
Znalezienie poszczeg61nych informacji
ulatwiajq tablice, zamieszczone na piEilciu Z najlepszymi zyczeniami,
stronach informacyjnych (str. 3-8). Na Saab Automobile AB
poczqtku kazdego rozdzialu podany jest
spis tresci, a na koncu Instrukcji Obslugi
znajduje siEilalfabetyczny skorowidz. Saab Automobile AS nie ponosi zadnej o'~'
wiedzialnosci za uszkodzenia, kt6re mog"
powstac w wyniku uzycia cz~sci zamiennych,
cz~sci regenerowanych lub wyposazenia
dodatkowego nie zatwierdzonych do uzytku
przez Saab Automobile AS.
Zawarte w Instrukcji Obslugi specyfikacje, dane
konstrukcyjne oraz ilustracje nie Sq wiqZ2r-o.,
mogq ulec zmianom.
3
T,,~lica rozdzielcza Wskaznik poziomu paliwa 93
Pr~dkosciomierz 92
Wskaznlk cisnienia doladowania 93
Wskaznik temperatury silnika __ 92
Lampki ostrzegawcze i kontrolne_ 86
Obrotomierz 91 Zegar 101
Licznik kilometr6w i licznik przebiegu Profiler 96
dziennego 91 SID 96
Kierunkowskazy 108
Tempomat 181
Przeletcznik, swiatla
drogowe/mijania 105
Wymiana pi6r wycieraczek_ 239
Spryskiwacze/wycieraczki _ 110
Tylne swiatlo przeciwmgielne 107 Plyn spryskiwacza 240
Przednie swiatla przeciw-
mgielne 108
SWiatia drogowe/mijania _ 105
Wymiana zar6wek 241
Regulacja ustawienia
reflektor6w 106 Panel automatycznego
SWiatia pozycyjne 105 sterowania klimatyzacjet _ 119
SWiatia do jazdy dziennej _ 105 Panel r~cznego sterowania
klimatyzacjq 114
Piel~gnacja i obsluga
~ echniczna 284
Sterowanie ogrzewaniem
foteli 118
Sterowanie ogrzewaniem
145 foteli, ACC 127
Popielniczka
145 SWiatia awaryjne 109
Zapalniczka
4
~
Elementy zewnQtrzne Maksymalnie dopuszczalne Maska silnika L20
obciqzenie 288 Mycie komory silnika 281
Otwory do montazu bagaznika
Kabriolet 63 dachowego 207
Nadwozie 281 tadunek na dachu 207
Zaprawki lakiernicze ___ 281
Zabez;pieczenie SwiaUa przednie 43
antykorozyjne 282 Kierunkowskazy 108
Program przeglqd6w ___ 283 Wymiana zar6wek 241
Otwierany dach 140 Regulacja ustawienia
Mycie samochodu 279 reflektor6w 106
Woskowanie i polerowanie _ 281 Przefqcznik, swiaUa
drogowe/mijania 105
Przefqcznik, swiaUa gf6wne 105
Spryskiwacze reflektor6w _ 240
$wiaUa tylne 248
SwiaUa hamowania 248
Wymiana zar6wek 241 Zamek centralny 48
Przefqczniki swiatef 105 Zamek pokrywy bagaznika_ 52
Przyciski zamykania ___ 48
Blokada zabezpieczajqca
przed otwarciem drzwi przez
Bagaznik 148 dzieci 53
Oswietlenie 248
Skfadanie tylnych foteli __ 148
Otw6r bagazowy 149
Kofo zapasowe 151 Hamowanie 183
Opony 264 Rodzaj paliwa 32
Narz~dzia 151 Wskaznik poziomu paliwa 93
Cisnienie w oponach 301
Obr~cze k6f 298 Oszcz~dnajazda - 195
Zmiana kofa 270 Pokrywa wlewu paliwa __ 171
Kofo zapasowe 267 Tankowanie 171
Holowanie 210 Jazda zimq 197 /~,

Uchwyty holownicze ___ 210


Jazda z przyczepq 200
~
V, ,~trze Wewn~trzne lusterko wsteczne __ 139 Oswietlenie wn~trza, wymiana
Lusterko w oslonie zar6wek 255
przeciwslonecznej 144 Oswietlenie wn~trza, wtqczniki __ 143
Lusterka zewn~trzne 138 Otwierany dach 140

Pouuszka powietrzna __ 34 Poduszka powietrzna 34


Regulacja kierownicy___ 134 Foteliki dzieci~ce 26
Uktad kierowniczy 297 Pasy bezpieczenstwa___ 14
Pasy bezpieczenstwa,
obstuga 278
Blokada zabezpieczajqca
przed otwarciem drzwi
przez dzieci 53

Schowek w tablicy
rozdzielczej _ 146
Schowki 146

Automatyczna skrzynia
bieg6w_______ 175
Manualna skrzynia bieg6w _ 174
Zmiana bieg6w 174
Ty kanapa 148 Docieranie _ 174
Foteliki dZieci~ce 26 Jazda w mrozne/upalne dni _ 197
Pasy bezpieczenstwa 14 Parkowanie 190
---------
Uruchamianie silnika _ 164
Sktadanie tylnych foteli 148
Tapicerka, czyszczenie 279 Stacyjka _ 162
Rep.lJlacja ustawienia foteli 20 Hamulec r~czny _ 189
O~ wanie foteli_______ 118,
127
6

Komora silnika, Silnik, opis 221 Plyn chlodzqcy, sprawdzanie

silnik wolnossClCY * Wymiana oleju silnikowego


Olej silnikowy, uzupelnianie___
Gatunek oleju, lepkosc
226
226
291
poziomu/uzupelnianie_____
Jazda w upalne dni
Chlodnica_________
231
199
290
Dane techniczne, silnik 290 Wskaznik temperatury silnika __ 92
Watne informacje dotyczqce jazdy _ 167 ~
Numer identyfikacyjny
nadwoziaNIN 302 Uklad ABS 183
Kod koloru 302 Klocki hamulcowe____ 233
Numer silnika______ 302 Uklad hamulcowy 297
Napisy ostrzegawcze __ 10 Plyn hamulcowy 233
Numer skrzyni bieg6w__ 302

Kontrola emisji spalin __ 169 Wymiana bezpiecznik6w _ 257


Pasek nap~dowy____ 237 Bezpieczniki 257
Wykrywanie prostych usterek Przekazniki 262
(AlC, ACC) 284 Spis bezpiecznik6w 262
Alternator_______ 237
Swiece zaplonowe 294
Uklad zaplonowy____ 294

Przelqcznik spryski-
waczy/wycieraczek 110
Wspomaganie ukladu Uzupelnianie plynu ?40
kierowniczego 234
Dysze spryskiwaczy 40
Plyn, sprawdzanie
poziomu/uzupelnianie __ 234 Plyn spryskiwacza 240

Automatyczna skrzynia bieg6w __ 175 Akumulator________ 235


Manualna skrzynia bieg6w 174 Stan naladowania akumulatora r--')35
Skrzynia bieg6w, dane techniczne _ 296 Rozruch wspomagany
z dodatkowego akumulatora__ 214
Komora silnika, Silnik,.opis 221 ptyn chtodzqcy, sprawdzanie
Wymiana oleju silnikowego 226 poziomu/uzupetnianie 231
silnik benzynowy Olej silnikowy, uzupetnianie 226 Jazda w upalne dni 199
z turbodotadowaniem Gatunek oleju, lepkosc 291 Chtodnica __ ~______ 290
Dane techniczne, silnik 290 Wskaznik temperatury silnika __ 92
Wat.ne informacje dotyczqce jazdy _ 167

Numer identyfikacyjny Uktad ABS 183


nadwoziaNIN 302 Klocki hamulcowe 233
Kod koloru 302 Uktad hamulcowy 297
Numer silnika_____ 302 ptyn hamulcowy 233
Napisy ostrzegawcze __ 10
Numer skrzyni bieg6w__ 302

Wymiana bezpiecznik6w _ 257


Kontrola emisji spalin __ 169 Bezpieczniki 257
Paseknap~dowy 237 Przekazniki 262
Wykrywanie prostych Spis bezpiecznik6w .___ 262
usterek (AlC, ACC) 284
Alternator_______ 237
Wskaznik cisnienia
dotadowania_____ 93
Przetqcznik spryski-
Swiece zaptonowe 294 waczy/wycieraczek 110
Uktad zaptonowy____ 294 Uzupetnianie ptynu 240
Dysze spryskiwaczy 240
Olej silnikowy, sprawdzanie Ptyn spryskiwacza 240
poziomu 226

Automatyczna skrzynia bieg6w__ 175 Wspomaganie uktadu kierowniczego 234 Akumulator________ 235
Manualna skrzynia bieg6w 174 Ptyn, sprawdzanie Stan natadowania akumulatora 235
Skrzynia bieg6w, dane techniczne _ 296 poziomu/uzupetnianie 234 Rozruch wspomagany
z dodatkowego akumulatora__ 214
8

Komora silnika, Silnik, opis 224 Uklad chlodzenia, pojemnosc __ 290


Wymiana oleju silnikowego 227 Plyn chlodzqcy, sprawdzanie
silnik benzynowy V6 Olej silnikowy, uzupelnianie 226 poziomu/uzupelnianie_____ 231
Gatunek oleju, lepkosc 291 Jazda w upalne dni 199
Dane techniczne, silnik 290 Wskaznik temperatury silnika __ 92
Watne informacje dotyczqce jazdy _ 167
Wspomaganie ukladu
kierowniczego _ Uklad ABS 183
Plyn, sprawdzanie Klocki hamulcowe____ 233
poziomu/uzupelnianie __
Uklad hamulcowy 297
Plyn hamulcowy 233
Numer identyfikacyjny
nadwoziaNIN _
Kod koloru _
Numer silnika _
Napisy ostrzegawcze __ Wymiana bezpiecznika__ 257
Numer skrzyni bieg6w __ Bezpieczniki 257
Przekazniki 262
Spis bezpiecznik6w 262
Kontrola emisji spalin __
Paseknap~dowy _
Wykrywanie prostych
usterek (AlC, ACC) __ Przelqcznik spryskiwaczyl
Alternator _ wycieraczek______ 110
Wskaznik cisnienia Uzupelnianie plynu 239
doladowania 93 Dysze spryskiwaczy 240
Swiece zapfon-o-w-e-_-_-_-_-_- 294 Plyn spryskiwacza 240
Uklad zaplonowy 294

Automatyczna skrzynia bieg6w __ 175 Akumulator________ 235


Manualna skrzynia bieg6w 174 Stan naladowania akumulatora 235
Skrzynia bieg6w, dane techniczne _ 296 Rozruch wspomagany
z dodatkowego akumulatora__ 214
Komora silnika,
silnik wysokopf(~zny * Silnik, opis
Wymiana oleju silnikowego
Olej silnikowy, uzupetnianie
Gatunek oleju, lepkosc
221
226
226
291
Plyn chtodzqcy, sprawdzanie
poziomu/uzupetnianie
Jazda w upalne dni______
Chtodnica_________
231
199
290
Dane techniczne, silnik 290 Wskaznik temperatury silnika__ 92
Wat.ne informacje dotyczqce jazdy _ 167
Numer identyfikacyjny
nadwoziaNIN 302
Kod koloru 302 Uktad ABS 183
Numer silnika______ 302 Klocki hamulcowe____ 233
Napisy ostrzegawcze __ 10 Uktad hamulcowy 297
Numer skrzyni bieg6w__ 302 Plyn hamulcowy 233

Kontrola emisji spalin __ 169


Paseknap~dowy 237 Wymiana bezpiecznik6w _ 257
Wykrywanie prostych Bezpieczniki 257
usterek (AlC, ACC) 284 Przekazniki 262
Alternator_______ 237 Spis bezpiecznik6w 262

Olej silnikowy, sprawdzanie Przetqcznik spryskiwaczyl


poziomu 226 wycieraczek______ 110
Uzupetnianie plynu___ 240
Dysze spryskiwaczy 240
Plyn spryskiwacza 240

Manualna skrzynia bieg6w 174 Wspomaganie uktadu kierowniczego 234 Akumulator_________ 235
Skrzynia bieg6w, dane techniczne _ 296 Plyn, sprawdzanie Stan natadowania akumulatora 235
poziomu/uzupetnianie 234 Rozruch wspomagany
z dodatkowego akumulatora__ 214
Napisy ostrzegawcze

Wentylator chtodnicy:
Uwaga, wentylator chlodnicy moze
wlqczyc si~ samoczynnie, nawet
po wylqczeniu silnika.
••
Podgrzewacz
WylqcZ ogrzewacz
paliwowy *:
podczas tankowania.

Uktad klimatyzacji Ale:


Czynnik chlodniczy pod cisnieniem.
Nie wolno rozlqczac/demontowac zadnych przylqczy w ukladzie klimatyzacji
bez wczesniejszego opr6znienia go. Niewlasciwa obsluga moze spowodo-
wac obrazenia. Prace przy ukladzie klimatyzacji mogil bye wykonywane
wylilcznie przez przeszkolony personel. Wskaz6wki dotyczqce serwisu Sq
zawarte w informacjach dla stacji obslugi.
Uklad klimatyzacji odpowiada normie SAE J639.
Czynnik chlodniczy: 680 9 R134a.
Olej spr~zarki: PAG Oil SP-10 IUb.
Saab 4759106.

Akumulator:
Zakaz iskrzenia, uzywania otwartego ognia i palenia ~
Zawsze chronic oczy, gazy latwopalne mogq trwale uszkodzic wzrok
Kwas siarkowy moze spowodowac slepot~ i powazne oparzenia
~
W razie wypadku nalezy natychmiast przeplukac oczy wodq i zglosic si~ do lekarza Ptyn chtodzqcy:
Nie wolno przechylac, ani nie otwierac akumulatora
Uwaga, nie wolno otwierac, gdy
temperatura plynu chlodzqcego
ZAKAZ ISKRZENIA, UZYWANIA OTWARTEGO OGNIA I PALENIA jest wysoka!
UZYWAC OKULAROW OCHRONNYCH
PRZECHOWYWAC W MIEJSCU NIEDOSTE;PNYM DLA DZIECII
KWAS
PATRZ INSTRUKCJA OBStUGI
GAZ tATWOPALNY
.•....•.__
DrAnI.,...,.,.
h_.....
_
_ g~o~~:~~~;e~~I;ih~IIS
supported
~,.a onlybyaJack useveh clesupporl stands
===-_.ouv __
._AlIIOflI

.=~~-=:.~ --_ ...-.


_." _--
...,---_
.........•..•...•
---- ..

NIGDY NIE WOLNO instalowac fotelika ~E#


[--- 1*I~iEg:.
dziecificego na przednim fotelu, jezeli o 1'ttJ.Jackp!l1 No. 127&5778

samoch6djestwyposazonyw PODUSZKE;
POWIETRZNA pasazera. Zmiana k6/:
Istnieje ryzyko odniesienia POWAZNYCH,
a nawet SMIERTELNYCH obrazeri. Uzywac podnosnika wylqcznie do podanego
modelu. Maksymalnie dopuszczalne obciqzenie
podnosnika wynosi 1100 kg. Podnosnik nalezy
ustawiac wylqcznie na r6wnej, utwardzonej
nawierzchni. Nie wchodzic pod samoch6d
podniesiony na podnosniku, uzywac podp6rek.
W podniesionym samochodzie nie mogq
przebywac zadne osoby.

W razie potrzeby wymiany

nowej *,
zar6wki lampy kseno-
zaleca sifi kontakt
z autoryzowanq stacjq
obslugi Saaba.
Zakaz
Wycieraczki Temperatura

®
iskrzenia,
uzywania
otwartego
Zapiqc pasy
bezpie-
czenstwa ~D Reflektory
przednie \\/ szyby
przedniej -~-
.......-
p1ynu
chlodzqcego
~
Wentylator
chlodnicy

m ognia i palenia ~
,"V·,

I
Szczeg6lowe
informacje
znajdziesz
w Instrukcji
•••••
I'~
Poduszka
powietrzna
¢¢> Kierun-
kowskazy
Q
Spryskiwacze
szyby
przedniej E3
Brak
ladowania
akumulatora i1 Paliwo

Obslugi

Uzywac
Zakaz instalo-
wania na tym
fotelu fotelika
~D(]~ SwiaHa pozy-
cyjne \W Odmrazacz
(CD) Hamulec
gl6wny

W
okular6w dzieci~cego,
~ ochronnych skierowa-
nego tylem do
kierunku jazdy ~
SwiaHa awa-
ryjne
CUP Ogrzewanie
tylnej szyby
Poziom plynu
chlodzqcego

@
Prz~chowy-
wacw mreJscu
niedost~p-
~ I
•••
Elektryczne
podnosniki
szyb $D Przednie
swiaHa przeci-
wmgielne [41 Wentylator
kabiny
~ Cisnienieoleju
• silnikowego
nym dla dzieci

0$
Tylne swiaHo
(e)
&
Akumulator ~IBlokada tylnych przeciw-

-=-. zawiera kwas


siarkowy

Uwaga!
~ podnosnik6w
szyb
mgielne
Uklad ABS

fA
~
Ryzyko
powstania
latwopalnego
I!1zamek
t central ny,
zamykanre ~
TCS/ESP®

=
gazu Swiece

mzamek t centraln~,
Diijzarowe
•• (samochody
z srlnrkrem
otwreranre wysoko-
pr~znym)

_ Odblokowa-
niezamka
pokrywy
bagaznika
Bezpieczenstwo
Pasy bezpieczenstwa _ 14
Fotele 20
Zagf6wki______ 25
Bezpieczenstwo dzieci _ 26
Poduszka powietrzna _ 34

* Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest


montowane we wszystkich samochodach
(moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika,
specyfikacji dla danego rynku, opcji lub
wyposazenia dodatkowego).
14 Bezpieczenstwo

Pasy bezpieczenstwa Wszystkie siedzenia w samochodzie Sq


wyposazone w trzypunktowe pasy bezpie-
czeilstwa z automatycznymi zwijaczami .
.&. UWAGA Testy wykazaty, ze jazda na tylnych fote-
lach z nie zapi~tymi pasami jest r6wnie nie-
• Zapnij i wyreguluj pas bezpieczenstwa bezpieczna, jak na fotelach przednich.
przed jazdq, aby nie odrywac uwagi od Pami~taj, ze w niekt6rych krajach obo-
sytuacji na drodze. wiqzuje przepis nakazujqcy uzywanie
pas6w przez wszystkie osoby znajdujqce
• Wszyscy pasazerowie, znajdujqcy si~
w samochodzie, powinni zawsze si~ w samochodzie.
zapiqc pasy bezpieczenstwa. Bezpie-
czenstwo dzieci, zobacz str. 26.
Sygnalizacja niezapi~tych pas6w
bezpieczenstwa
• Sprawdz, czy zaczep pasa zostat pra-
widtowo zablokowany w zamku. Jesli kierowca nie zapiqt pasa bezpie- Sygna/izacja niezapifi!tych pas6w
czenstwa, to po wtqczeniu zaptonu na bezpieczeilstwa kierowcy
• Jezeli pasazerowie, podr6zujqcy na tablicy wskaznik6w wtqczy si~ kontrolka
tylnym siedzeniu, nie majq zapi~tych sygnalizacji niezapi~tych pas6w bezpie- Przypomnienie pokazuje si~ na wyswiet-
pas6w, zostanq oni w razie wypadku czenstwa. laczu SID w formie komunikatu:
rzuceni na oparcia przednich foteli.
Informacja przypominajqca 0 zapi~ciu Use your seatbelt.
W ten spos6b sity, dziatajqce na osoby,
pas6w bezpieczenstwa przez pasazera, (Zapnij pas bezpieczenstwa.)
kt6re siedzq z przodu oraz na ich pasy
jest wyswietlana na SID. Jesli pasy bezpieczenstwa nadal nie
bezpieczenstwa, ulegajq zwielokrotnie-
niu, co moze spowodowac obrazenia zostanq zapi~te, po kolejnych
ciata lub smierc wszystkich os6b, 30 sekundach rozlegnie si~ sygnat ostrze-
podr6zujqcych samochodem. ~ gawczY"ding-dong".
PASS. Komunikat widoczny na wyswietlaczu SID
mozna skasowac przyciskiem CLEAR,
Dotyczy kierowcy i ewentualnie znajdujqcym si~ na panelu przetqcznik6w
pasazera na przednim fotelu: Jesli pasy SID.
bezpieczenstwa nie zostanq zapi~te przed
rozpocz~ciem jazdy, to po przekroczeniu
pr~dkosci 25 km/godz. pojawi si~ dodat-
kowa informacja, przypominajqca 0 zapi~-
ciu pas6w,
Prawidtowa pozycja z zapi~tymi • Przef6z pas biodrowy tak, aby scisle przy-
pasami bezpieczenstwa legal do bioder i tak nisko, aby prawie
dotykaf ud. Pas barkowy powinien prze-
biegac po ramieniu mozliwie najblizej
szyi, lecz nie powinien jej ocierae.
&UWAGA
Sprawdz, czy pas nie jest skrlilcony lub
• Jesli podczas kolizji osoba podr6Zujqca czy nie ociera 0 ostre krawlildzie.
wysunie silil z pasa bezpieczenstwa, to • Pas nie powinien bye luzny. Naciqgnij
biodrowa CZlilSCpasa moze wciqc silil prawidlowo pas, zwracajqc uwaglil na
w brzuch i spowodowac obrazenia. jego napililcie, zwfaszcza, gdy nosisz
Dlatego, upewnij silil, ze biodrowa grubq odziez wierzchniq.
CZlilSCpasa jest odpowiednio Nie odchylaj zbytnio oparcia fotela. Pas
naciqg nililta. bezpieczenstwa jest tak zaprojektowany,
• Uzywanie tego samego pas a bezpie- ze chroni najlepiej, gdy siedzisz w nor-
czenstwa przez dw6ch pasazer6w malnej, wyprostowanej pozycji.
jednoczesnie jest niedopuszczalne. • Kazdy z pas6w bezpieczenstwa moze
W razie wypadku, pasazerowie zabezpieczac wyfqcznie jednq osoblil.
zostanq scisnililci, co moze spowodo- • Przez wililkszosc czasu uzywania pasa
wac obrazenia. bezpieczenstwa, blilben zwijacza
• Nigdy nie przekfadaj pasa ramienio- pozostaje zwolniony, umozliwiajqc
wego za plecy, ani nie zsuwaj go pasazerom swobodne poruszanie silil.
z barku i nie umieszczaj pod Zwijacz blokuje silil automatycznie, gdy
ramieniem. tasma pasa zostanie szarpnililta, podczas
silnego przechylenia silil samochodu,
gwaftownego hamowania lub w momen-
cie kolizji.
• Dzieci do 6 roku zycia wfqcznie zawsze
muszq podr6zowac w foteliku dziecilil-
cym. Saab zaleca korzystanie z fotelika
az do ukonczenia przez dziecko 10 lat.
• Dzieci, kt6re wyrosfy z fotelika dziecilil-
cego, powinny bye zapililte w standar-
dowe, trzypunktowe pasy bezpie-
czenstwa.
Aby odpiqc pas, nacisnij czerwony Prowadnica pasa bezpieczensfwa, prz6d,
przycisk w zamku pasa Sport Sedan i SportCombi

Przednie pasy bezpieczenstwa Pas barkowy powinien przebiegac po Prowadnica pasa


Spokojnie wyciqgnij pas, przef6Z go ramieniu mozliwie najblizej szyi, lecz nie bezpieczenstwa, Sport Sedan i
powinien jej ocierac.
w poprzek ciafa i wf6Z zaczep do zamka. SportCombi
Sprawdz, czy zaczep zostaf prawidfowo Aby odpiqc pas, nacisnij czerwony przycisk
w zamku pasa. Prowadnice przednich pas6w bezpie-
zablokowany w zamku.
czenstwa mozna ustawiac na r6Znej wyso-
Pas biodrowy powinien przylegac do Dolne punkty mocowania przednich pas6w
kosci. Nie dotyczy to Kabrioleta.
bioder. bezpieczenstwa znajdujq si~ przy fotelach i
podczas regulacji foteli przesuwajq si~ wraz Ustaw pas bezpieczenstwa mozliwie
Chwyc pas barkowy przy zamku i pociqgnij najwyzej. W przypadku os6b niskiego
w kierunku barku, aby napiqc pas biodrowy. znimi.
wzrostu mozna, z zachowaniem pefnego
Sprawdzanie dziafania pas6w bezpie-
bezpieczenstwa, obnizyc prowadnic~, aby
czenstwa, czyszczenie, itp., zobacz
tasma pasa nie dotykafa szyi.
str.278.
Aby ustawic prowadniclil pasa wyzej,
przesun jq w 96rlil do zqdanej wysokosci.
Aby obnizyc prowadniclil pasa, wcisnij przy-
cisk blokady i jednoczesnie przesun pro-
wadniclil w d61. Sprawdz, czy prowadnica
/
zostala zablokowana w nowym polozeniu.

Kobiety w ciClZy
Kobiety w ciqzy powinny zapinac pas bez-
pieczenstwa tak, aby nie powodowal ucisku
na brzuch. Pas biodrowy nalezy prze-
ciqgnqc mozliwie najnizej przy miednicy.
18 Bezpieczer'istwo
Napinacze pas6w Sport Sedan i SportCombi: Pasy bezpie- Kabriolet: Pasy bezpieczenstwa foteli
bezpieczenstwa czenstwa foteli przednich Sqwyposazone w przednich oraz tylnej kanapy Sq wyposa-
automatyczne napinacze i ograniczniki sil, zone w automatyczne napinacze i ogranicz-
Mechanizm uruchamia si~ w przypadku niki sil. Mechanizm uruchamia sit;! w przy-
silnego zderzenia czolowego lub kolizji padku silnego zderzenia czolowego, kolizji
&UWAGA bocznej. Napinacze pas6w bezpie- bocznej, najechania z tylu lub dachowania
czenstwa zadzialajq wylqcznie pod warun- samochodu. Napinacze pas6w bezpie-
Po kazdej kolizji pasy bezpieczenstwa,
kiem, ze pasy sqzapi~te. czenstwa foteli przednich zadzialajq
napinacze pas6w i wszystkie zwiqzane
Napinacze pas6w nie zadzialajq w przy- wylqcznie pod warunkiem, ze pasy Sq
z nimi zespoly mUSZq zostac sprawdzone
padku dachowania samochodu. zapit;!te.
przez stacj~ obslugi. Zaleca si~ kontakt
z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Napinacze pas6w ograniczajqruch ciala do Napinacze pas6w ograniczajq ruch ciala do
przodu napinajqc tasmt;! pasa. Ograniczniki przodu napinajqc tasmt;! pasa. Ograniczniki
Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani sil zmniejszajq nacisk na cialo luzujqc nieco
sil zmniejszajq nacisk na cialo luzujqc nieco
napraw pas6w bezpieczenstwa we napit;!cie tasmy pasa tak, aby w mozliwie
napit;!cie tasmy pasa tak, aby w mozliwie
wlasnym zakresie. Zaleca si~ kontakt najdelikatniejszy spos6b dopasowac
najdelikatniejszy spos6b dopasowac
z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. naciqg do ruchu ciala.
naciqg do ruchu ciala.
Pasy bezpieczenstwa, tylna
kanapa, Sport Sedan i
SportCombi
Pasy bezpieczenstwa, tylna kanapa,
Kabriolet, zobacz str. 77

LtUWAGA
• Sprawdi, czy przy sk+adaniu lub
rozk+adaniu oparcia tylnej kanapy pasy
nie zosta+y przytrzasni~te, zobacz
str. 148.

• Jesli musisz umiescic bagaz na jednym


z siedzen, zabezpiecz go starannie za
pomocq pasa bezpieczenstwa. Ogra- Sprawdi, czy zaczep zosta+ prawid+owo
niczy to ryzyko przemieszczenia si~ zablokowany w zamku.
bagazu i spowodowania obrazen Chwyc nast~pnie pas barkowy przy zamku
w razie nag+ego hamowania lub ewen- i pociqgnij w kierunku barku, aby naciqgnqc
tualnej kolizji. pas biodrowy. Pas biodrowy powinien przy-
legac do bioder.
• Zabezpiecz pas przed ostrymi kraw~- Pas barkowy powinien przebiegac po
dziami.
ramieniu mozliwie najblizej szyi, lecz nie
powinien jej ocierac.
• Sprawdi, czy uzywasz w+asciwego
zamka pasa. Zamki pas6w bezpie- Aby odpiqc pas, nacisnij czerwony przycisk
czenstwa lewego i srodkowego miejsca w zamku pasa.
na tylnych fotelach znajdujq si~ obok Sprawdzanie dzia+ania pas6w bezpie-
siebie. czenstwa, czyszczenie, itp., zobacz
str.278.
Wszystkie trzy miejsca na tylnej kanapie Sq
wyposazone w trzypunktowe pasy bezpie-
czenstwa z automatycznymi zwijaczami.
Spokojnie wyciqgnij pas, prze+6z go
w poprzek cia+a i w+6Z zaczep do zamka.
20 Bezpieczenstwo

Fotele Zaleca siEilwykonywanie regulacji ustawie-


nia fotela kierowcy w nastEilpujqcej kolej-
nosci:
&UWAGA 1 Wysokosc
2 Odlegtosc od kokpitu
Nie wolno regulowac ustawienia fotela
3 Pochylenie oparcia
kierowcy w czasie jazdy.
4 Wysokosc zagt6wka
Na koncu wyreguluj ustawienie kota kierow-
RQcznie regulowane fotele nicy, zobacz str. 134.
przednie
Aby zapewnic wygodnq pozycjEilw czasie Elektrycznie regulowane fotele
jazdy, mozesz regulowac nastEilpujqce usta- przednie*
wienia fotela: Zobacz str. 22.
Na ilustracji pokazano fotel kierowcy
• Wysokosc * w modelu Sport Sedan i SportCombi
Elektryczne ogrzewanie przednich
• Odleglosc od kokpitu foteli *
• Pochylenie oparcia Zobacz str. 118/ 127. Wysokosc*

I~dzwiowego
• Wysokosc zaglowka
*
Twardosc podparcia odcinka Do regulacji wysokosci fotela stuzy
dtwignia, znajdujqca siEilpo zewnEiltrznej
stronie fotela.
Aby podniesc fotel, pociqgnij kilkakrotnie
dtwigniEil. Nacisnij dtwigniEil kilkakrotnie,
aby fotel obnizyc.
Regulacja podparcia odcinka
Ili!diwiowego

Podparcie odcinka
I~dzwiowego *
Aby wyregulowae napi~cie podparcia
&UWAGA &UWAGA odcinka l~dZwiowego nalezy przekr~cie
pokr~Uo.
Po ustawieniu fotela, upewnij si~, czy fotel Podczas jazdy oparcie fotela powinno bye
zosta+ zablokowany w nowym po+ozeniu. ustawione pionowo, gdyz wtedy pas bez-
W przeciwnym razie, fotel moze przesunqe pieczenstwa, poduszka powietrzna i opar-
si~ w czasie jazdy i w razie ewentualnego cie zapewniajq najlepszq ochron~ w razie
wypadku przyczynie si~ do powstania gwa+townego hamowania lub ewentualnej
obrazen. kolizji, a w szczeg61nosci w razie uderze-
nia z ty+u.
Do regulacji odleg+osci fotela od kokpitu
s+uzy dZwignia, znajdujqca si~ z przodu Aby wyregulowae pochylenie oparcia fotela
fotela. nalezy przekr~cie pokr~Uo.
22 Bezpieczenstwo
Elektrycznie regulowane fotele
przednie *
&UWAGA
• Do regulacji ustawienia foteli zastoso-
wane silniki elektryczne 0 znacznej
mocy. Podczas regulacji fotela zacho-
waj ostroznosc, aby czegos nie uszko-
dzic lub nie zgniesc.
• PamiE;?taj,ze dzieci mogC\.ulec obraze-
niom w wyniku zabawy elektrycznie
regulowanymi fotelami.
• Dlatego tez, wychodzC\.c z samochodu,
zawsze wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby
zapobiec ewentualnym obrazeniom
os6b trzecich, spowodowanych
Regulacja wysokosci i Regulacja odleglosci od kokpitu
elektrycznie regulowanymi fotelami, np. pochylenia siedziska Do regulacji odleglosci od kokpitu sluzy
w wyniku zabawy dzieci. Elektrycznie Do regulacji wysokosci fotela sluzy tylna przedni przelC\.cznik.
regulowany fotel z funkcjC\.pamiE;?ci, CZE;?SCprzedniego przelC\.cznika.
zobacz str. 23. Do regulacji pochylenia siedziska fotela
sluzy przednia CZE;?SCprzedniego
Ze wzglE;?d6wbezpieczenstwa, elektryczna przelC\.cznika.
regulacja foteli dziala tylko przy wlC\.czonym
zaplonie (ON).
Aby ulatwic wsiadanie do samochodu,
polozenie obu foteli mozna regulowac, gdy
kt6rekolwiek z przednich drzwi sc\.otwarte.
Oba fotele mozna r6wniez regulowac przez
2 minuty po zamkniE;?ciuobu drzwi (dotyczy
to wylC\.cznie samochod6w bez funkcji
zabezpieczenia przed przyciE;?ciemdla pod-
nosnik6w szyb i otwieranego dachu).
Regulacja podparcia odcinka
I~diwiowego
Na ilustracji pokazano fotel kierowcy
w modelu Sport Sedan i SportCombi

Podparcie odcinka

..&. UWAGA
I~dzwiowego *
Aby wyregulowae napi~cie podparcia ..&. UWAGA
odcinka l~dZwiowego nalezy przekr~cie
pokr~tlo.
Podczas jazdy oparcie fotela powinno bye Odleglose od kokpitu elektrycznie regulo-
ustawione pionowo, gdyz wtedy pas bez- Kabriolet: Elektrycznie regulowany fotel wanego fotela kierowcy z funkcjq pami~ci
pieczenstwa, poduszka powietrzna i opar- kierowcy posiada podparcie odcinka mozna regulowae zawsze, niezaleznie od
cie zapewniajq najlepszq ochron~ w razie l~dZwiowego ustawiane za pomocqpompki tego, czy kt6res z przednich drzwi Sq
gwatlownego hamowania lub ewentualnej pneumatycznej. Przelqcznik znajduje si~ po otwarte, czy tez nie. Polozenie kluczyka
kolizji, a w szczeg61nosci w razie uderzenia zewn~trznej stronie fotela. w stacyjce r6wniez nie ma tu zadnego
z tylu. znaczenia.

Do regulacji pochylenia oparcia fotela sluzy


tylny przelqcznik.
Po wlqczeniu zaplonu dzialajq wszystkie Skfadanie oparcia fotela
ustawienia fotela. Po otwarciu drzwi, a
przed wlozeniem kluczyka do stacyjki, fotel
pasazera *
mozna regulowac przez 20 minut.
Funkcja pami~ci obejmuje r6wniez ustawie- .&.UWAGA
nia lusterek zewn~trznych.
Nikt nie powinien siedziec na tylnej kana-
Zapami~tywanie i wywotywanie pie za przednim fotelem pasazera, gdy
ustawien oparcie fotela jest zlozone do przodu.
Ustaw fotel i lusterka zewn~trzne.
Funkcja pami~ci nie obejmuje regulacji Dla ulatwienia przewozenia dlugich,
podparcia odcinka l~dZwiowego wqskich przedmiot6w oparcie fotela
kr~goslupa. pasazera mozna zlozyc do przodu.
2 Wcisnij i przytrzymaj przycisk M i r6wno- 1 Opusc zagl6wek w jego najnizsze Oparcie fotela pasatera skfada sifi! do
czesnie wcisnij jeden z przycisk6w przodu
polozenie.
pami~ci 1, 2 lub 3. Zapisanie ustawien 1 Diwignia do skladania oparcia do przodu
zostanie potwierdzone sygnalem dzwi~- 2 Przesun fotel do tylu, tak aby oparcie
kowym. mozna byte zlozyc calkowicie bez
zaczepiania 0 tablic~ rozdzielczq.
Aby wywolac zapami~tane ustawienia,
nacisnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk 3 Podnies dZwigni~ po zewn~trznej stro-
pami~ci. Poczekaj, az fotel i lusterka nie oparcia i zl6z je do przodu. Oparcie
ustawiq si~ w zapami~tanym polozeniu. zostaje zablokowane w calkowicie
Funkcja pami~ci obejmuje r6wniez ustawie- zlozonym polozeniu.
nia lusterek zewn~trznych.
Rozktadanie
W celu ulatwienia np. cofania, mozna zmie-
nic kqt pochylenia szyby lusterka zewn~trz- 1 Odblokuj oparcie za pomocq dZwigni,
nego po stronie pasazera, zobacz str. 138. znajdujqcej si~ po jego zewn~trznej
stronie.
2 Po rozlozeniu oparcia slychac klikni~-
cie, kt6re swiadczy 0 jego prawidlowym
rozlozeniu.
Zabezpieczanie ladunk6w, zobacz str. 155.
Nie ma potrzeby wymiany zagt6wk6w
Zagl6wki SAHR, w przypadku lekkiego uderzenia
w tyt samochodu.
Sport Sedan i SportCombi
Wysokosc zagt6wk6w foteli przednich i tyl-
nych mozna regulowac.
• Podnoszenie: chwyc zagt6wek z obu
stron i pociqgnij w g6r~.
&UWAGA • Opuszczanie: pchnij zagt6wek do przodu
i wcisnij w d6t.
• Ustaw wysokosc zagt6wka, tak aby
gtowa byta jak najlepiej oparta. Pozwoli Dla poprawienia widocznosci do tytu
to ograniczyc ryzyko urazu kr~g6w zagt6wki mozna catkowicie obnizyc, jezeli
szyjnych w razie ewentualnej kolizji . nikt nie podr6Zuje na danym siedzeniu.

• Unies zagt6wki na miejscach zaj~tych


przez pasazer6w.

Przednie fotele Sq wyposazone w aktywne


zagt6wki typu SAHR (Saab Active Head
Restraint). System ten ogranicza ryzyko
urazu kr~g6w szyjnych, w przypadku ude-
rzenia samochodu od tytu.
SAHR jest uktadem mechanicznym, uru-
chamianym pod wptywem ci~zaru ciata.
Mechanizm jest wbudowany w g6rnq
cz~sc oparcia fotela, gdzie tqczy si~
z zagt6wkiem.
W momencie uderzenia w tyt samochodu
ciato zostaje wcisni~te w oparcie fotela.
Nacisk na mechanizm powoduje przesuni~-
cie zagt6wka do przodu i w g6r~, co ogra-
nicza ruch gtowy do tytu.
26 Bezpieczer'lstwo

Bezpieczenstwo dzieci &UWAGA &UWAGA

&UWAGA • Nigdy nie zostawiaj w samochodzie Chron dzieci przed zamkni~ciem


dzieci bez nadzoru, nawet na kr6tkq w bagazniku
• Dzieci jadqce w samochodzie mUSZq chwil~ . • Naucz dzieci, ze nie wolno bawic si~
byc zawsze przypi~te pasem bezpie- - Dzieci i zwierz~ta mogq w kr6tkim czasie w samochodzie, ani dookofa niego.
czenstwa. doznac udaru sfonecznego, nawet ze
skutkiem smiertelnym. • Podczas wkfadania lub wyjmowania
• NIGDY NIE WOLNO instalo- bagazu zawsze zwracaj szczeg61nq
~. wac fotelika dzieci~cego na - Dzieci mogq uruchomic samoch6d i
uwag~ na dzieci, aby przypadkiem nie
przednim fotelu, jezeli samo- zrobic krzywd~ sobie lub spowodowac zamknqc ich w bagazniku.
~
ch6d jest wyposazony obrazenia u os6b trzecich.
• Zawsze zamykaj samoch6d.
w PODUSZK~ POWIETRZNA. • Podczas tankowania, wyjmij kluczyk Przechowuj kluczyki w miejscu niedo-
pasazera. ze stacyjki.
st~pnym dla dzieci .
• Istnieje ryzyko odniesienia • Nie pozw61 dzieciom wspinac si~ na
• Pilnuj, aby oparcia tylnych foteli byfy
POWAlNYCH, a nawet SMIERTEL- samoch6d, ani chowac si~ pod nim. zawsze zablokowane, co uniemozliwi
NYCH obrazen.
• Podczas cofania, np. wyjezdzajqc dzieciom przedostanie si~ z wn~trza
Samochody z odl~czon~ poduszk~ z garazu lub na podjetdzie, zawsze samochodu do bagaznika.
powietrzn~ pasazera (tylko niekt6re upewnij si~, czy za samochodem nie
rynki europejskie): ma bawiqcych si~ dzieci.

Fotelik6w dzieci~cych, instalowanych na • Nigdy nie zostawiaj samochodu z pra-


fotelu pasazera w samochodach cujqcym silnikiem wgarazu, zewzgl~du
z odl~czon~ poduszkq powietrznq na ryzyko zatrucia tlenkiem w~gla.
pasazera, nie wolno mocowac do dtwigni • Podczas mycia samochodu zawsze
regulatora przesuwania fotela. W razie zwracaj szczeg61nq uwag~ na dzieci.
kolizji, fotel moze si~ przesunqc, powo- Wystarczy kilka minut, by mafe dziecko
dujqc poluzowanie mocowania fotelika. si~ utopifo, nawet w niewielkiej ilosci
Fotelik dzieci~cy nalezy zamocowac do wody.
uchwyt6w w punktach mocowania fotelika,
zobacz str. 28.
Og61ne informacje na temat Zawsze post~puj zgodnie z instrukcj~ Sport Sedan
bezpieczenstwa dzieci montazu, dof~czon~ do fotelika. W razie koniecznosci zainstalowania fote-
Saab zaleca, aby dzieci mozliwie jak lika dzieci~cego na przednim fotelu pasa-
Sezpieczenstwo dzieci podr6tujqcych
najdtuzej, a minimum do ukonczenia tera nalety najpierw odlqczyc poduszk~
samochodem jest tak samo watne, jak bez-
3 roku zycia (masa ciata ok. 15 kg), powietrznq. Zaleca si~ kontakt z autoryzo-
pieczenstwo dorostych.
podr6zowaty w fotelikach instalowa- wanq stacjq obslugi Saaba, zobacz str. 42.
Zapi~te pasy bezpieczenstwa Sq najlep- nych tytem do kierunku jazdy. Uzywaj Mocowanie fotelika dzieci~cego instalowa-
szym zabezpieczeniem dzieci podczas fotelika dzieci~cego, posiadaj~cego nego tylem do kierunku jazdy na tylnej
jazdy w samochodzie. Spos6b zabezpie- atest dla wagi ciata podr6zuj~cego w nim kanapie, zobacz str. 28.
czenia dziecka zaleZy od jego wzrostu i dziecka, zobacz str. 29.
masy. Dzieci do 6 roku Zycia wlqcznie zawsze Kabriolet
Przed wyposateniem samochodu muszq podr6Zowac w foteliku dzieci~cym. Poduszki powietrznej pasatera nie motna
w odpowiedni fotelik dzieci~cy, siedzisko Saab zaleca korzystanie z fotelika at do odlqczyc.
lub poduszki zabezpieczajqce, zaleca si~ ukonczenia przez dziecko 10 lat.
Mocowanie fotelika dzieci~cego instalowa-
kontakt z autoryzowanym przedstawicielem
handlowym Saaba.
Sprawdz przepisy reguluj~ce w Twoim
Foteliki dzieci~ce Saaba *
W ofercie autoryzowanych przedstawicieli
nego tylem do kierunku jazdy na tylnej
kana pie, zobacz str. 28.
kraju zasady przewozenia dzieci Zawsze post~puj zgodnie z instrukcj~
handlowych Saaba znajdujq si~ foteliki montazu, dof~czon~ do fotelika.
w samochodzie. dzieci~ce specjalnie dostosowane do Two-
Foteliki dzieci~ce, oferowane przez autory- jego samochodu. Foteliki te posiadajq atest
zowanych przedstawicieli handlowych Saab Automobile AS i zostaty skonstruo-
Saaba, posiadajq atest Saab Automobile wane tak, aby zapewnic dzieciom ochron~
AS i Sq mocowane za pomocq standardo- r6wnie skutecznq, jak w przypadku
wego trzypunktowego pasa bezpie- dorostych pasater6w.
czenstwa, stanowiqcego wyposatenie Foteliki dzieci~ce Sq dost~pne w dw6ch
samochodu. r6Znych wersjach, zaletnie od masy ciala
Niekt6re modele fotelik6w dzieci~cych, dziecka: patrz tabela.
instalowane tylem do kierunku jazdy, Sq Foteliki dla matych dzieci w wieku do
wyposatone w dodatkowe, dolne pasy 9 miesi~cy motna doposatyc w specjalne
mocujqce. Pasy te nalety zamocowac do akcesoria, zapewniajqce lepszq powierzch-
uchwyt6w pod przednim fotelem. ni~ oparcia dziecka. Zaleca si~ kontakt
z autoryzowanym przedstawicielem
handlowym Saaba.
28 Bezpieczenstwo
Samochody z poduszkct Tylna kanapa - instalowanie
powietrznct przed fotelem fotelika dzieci~cego
pasazera Foteliki dzieciE;lce instalowane tyfem do kie-
runku jazdy, wyposazone w dolne pasy
mocujqce, nalezy mocowac w punktach
&.UWAGA mocowania pod fotelem kierowcy i fotelem
pasazera, w spos6b pokazany na ilustracji .
• NIGDY NIE WOLNO instalo- Mocowanie fotelika zgodnego z normq
wac fotelika dzieciE;lcego na ISOFIX, zobacz str. 32.
przednim fotelu, jezeli samo-
ch6djestwyposazony Sport Sedan i SportCombi
w PODUSZK~ POWIETRZNA Przymocuj kazdy z dolnych pas6w
pasazera. mocujqcych do najblizszego uchwytu
• Istnieje ryzyko odniesienia mocujqcego. Uchwyty do zaczepienia dolnych pas6w
POWAZNYCH, a nawet SMIERTEL- mocu)qcych fotelika dziecif?cego
NYCH obrazen. Kabriolet
1 Przymocuj zewnE;ltrzny dolny pas
Przed umieszczeniem fotelika dzieciE;lcego mocujqcy do zewnE;ltrznego uchwytu
na fotelu pasazera nalezy odfqczyc fotela znajdujqcego siE;lprzed fotelikiem.
poduszkE;l powietrznq, zobacz str. 42. 2 Przymocuj wewnE;ltrzny dolny pas Fotelik dziecif?cy zainstalowany na tylne)
Kabriolet: Poduszki powietrznej pasazera mocujqcy do wewnE;ltrznego uchwytu kanapie, Kabriolet
nie mozna odfqczyc. drugiego fotela przedniego, w spos6b
pokazany na i1ustracji.
Saab zaleea stosowanie fotelik6w dzieei~eyehSaaba *
na wszystkieh
miejseaeh siedza.eyeh w samoehodzie.
Dopuszezalne sa. nast~puja.eelokalizaeje:
Masa Fotel pasazera *) Miejsea Miejsee srodkowe
(wiek) nie dotyezy zewn~trznena na
wzrost Kabrioleta tylnej kanapie tylnej kanapie,
nie dotyezy
Kabrioleta
0-10 kg Fotelik zalecany Fotelik z atestem Fotelik zalecany
(O-ok. 9 mies.) przez Saaba uniwersalnym przez Saaba
0-13 kg Fotelik zalecany Fotelik z atestem Fotelik zalecany
Przyklad rozmieszczenia fotelik6w (O-ok. 2 lat) przez Saaba uniwersalnym przez Saaba
dziecil?cych na tylnej kanapie
9-18 kg Fotelik zalecany Fotelik z atestem Fotelik zalecany
(ok. 9 mies.-4lat) przez Saaba uniwersalnym przez Saaba
15-36 kg Fotelik zalecany Fotelik z atestem Fotelik zalecany
(ok.3-12Iat) przez Saaba uniwersalnym przez Saaba
ponizej wzrostu 150 em
*) Samoehody z odlqezonq poduszkq powietrznq (tylko niekt6re rynki europejskie), zobaez str. 42.
Jeteli samoeh6d jest wyposatony w poduszkl? powietrznq pasatera, na przednim fotelu pasatera
nie mogq podr6towa6 dzieei ponitej 140 em wzrostu.
Masa
(wiek)
Foteliki dzieei~ee * zaleeane przez Saaba, posiadaja, atest
zgodny z ECE R44.03
wzrost
0-10 kg Saab Child Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab)
(O-ok. 9 mies.) z wkladkq dla niemowlqt
0-13 kg Saab Child Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab)
(O-ok. 2 lat) z wkladkq dla niemowlqt
9-18 kg Saab Child Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab)
(ok. 9 mies.-4lat)
15-25 kg Saab Child Seat (Fotelik dzit;:lciecy Saab),
(ok. 3-6 lat) na fotelu pasazera, z odlqczonq poduszkq powietrznq
15-36 kg Saab Belt Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab, wykorzystujqcy pasy
(ok. 3-12 lat) bezpieczenstwa samochodu)
ponizej wzrostu 150 em
15-36 kg Saab Booster Cushion (Siedzisko)
(ok. 3-12 lat)
ponizej wzrostu 150 em
Samochody z odfC\czonC\ • W przypadku wi~kszych fotelik6w dzie-
poduszkC\ powietrznC\ przed
fotelem pasazera *
Instalowanie fotelika dzieci~cego
ci~cych instalowanych tylem do kie-
runku jazdy nalezy zadbac 0 to, by
oparcie fotelika opieralo si~ 0 tablice
rozdzielczq. Post~puj dokladnie
Poduszki powietrznej pasatera w Kabriole- zgodnie z instrukcjq montatu,
cie nie motna odlqczyc. dolqczonq do fotelika dzieci~cego.

,&UWAGA • Bardzo watne jest sprawdzenie, czy


dolne pasy mocujqce fotelika Sq wlasci-
wie napi~te. Pasy nie mogq byclutne .
• Fotelik6w dzieci~cych, instalowanych
Tylko bardzo stabilnie zamocowany
na fotelu pasatera w samochodach
fotelik zapewni dziecku wlasciwq
z odlqczonq poduszkq powietrznq
ochron~.
pasatera, nie wolno mocowac do Uchwyty do zaczepienia dolnych pas6w
dtwigni regulatora przesuwania fotela. mocujqcych fotelika dziecifi!cego
W razie kolizji, fotel mote si~ przesu- W samochodach z odlqczonq poduszkq (samochody z odlqczonq poduszkq
nqc, powodujqc poluzowanie mocowa- powietrznq przed fotelem pasazera, przed powietrznq pasatera)
nia fotelika. Fotelik dzieci~cy nalezy fotelem znajdujq si~ dwa uchwyty mocu-
zamocowac do uchwyt6w w punktach jqce. Uchwyty te slutq do zaczepiania
mocowania fotelika, w spos6b dolnych pas6w mocujqcych fotelika dzie-
pokazany na ilustracji . ci~cego wyposazonego w takie pasy.
• Niekt6re foteliki dla niemowlqt i dzieci
do 10 kg wymagajq zachowania co
najmniej 20 cm odleglosci pomi~dzy
fotelikiem a tablicqrozdzielczq, zobacz
instrukcja mocowania fotelika dzieci~-
cego. Aby zapewnic zachowanie tej
odleglosci, odsuri fotel pasatera
calkowicie do tylu (nie dotyczy fotelik6w
dzieci~cych Saaba).
32 Bezpieczenstwo
ISOFIX
Dla ulatwienia montazu fotelik6w dzieci~-
cych, w samochodzie znajduja.. si~ punkty
mocowania, zgodne z norma.. ISOFIX.
ISOFIX to standardowy system mocowania
fotelik6w dzieci~cych, obowia..zuja..cy
w przemysle motoryzacyjnym. Zgodnie
z norma.. ISOFIX, punkty mocowania fote-
lika znajduja.. si~ przy zewn~trznych
miejscach tylnej kanapy.
Punkty mocowania to dwa zaczepy dla
kazdego fotelika. Wolno ich uzywae tylko ze
specjalnymi fotelikami dzieci~cymi. Punkty
mocowania znajduja.. si~ pomi~dzy
poduszka.. siedzenia a oparciem. Dla latwiej-
szej lokalizacji punkt6w mocowania,
dokladnie nad zewn~trznymi zaczepami Zawsze post~puj zgodnie z instrukcja..
umieszczone zostaly male wszywki z mate- montazu, dola..czona..do fotelika ISOFIX.
rialu.
Dost~pnose fotelik6w dzieci~cych ISOFIX
Mocowanie fotelika zgodnego z norma.. moze bye ograniczona.
ISOFIX
Punkty mocowania ISOFIX w modelu
1 Umiese fotelik na siedzeniu. Kabriolet, zobacz str. 33.
2 Wsun uchwyty fotelika pomi~dzy
oparcie a poduszk~ siedzenia.
3 Docisnij uchwyty fotelika do siedziska.
4 Pchnij fotelik w kierunku punkt6w moco-
wania, az zablokuja.. si~ zaczepy.
5 Pociqgnij za fotelik, by sprawdzic, czy
jest dobrze zamocowany i czy oba
punkty mocowania fotelika zablokowaly
si~ w swoich zaczepach.
Uzywaj wyla..cznie pasa, stanowia..cego
wyposazenie fotelika ISOFIX.
/
~/

------------0
---------
34 Bezpieczer'lstwo

POdU5Zka powietrzna Elementy systemu poduszek Poduszki powietrzne w kierownicy i przed


fotelem pasazera to tzw. poduszki dwu-
powietrznych
••••• • Przednia poduszka powietrzna
stopniowe. Oznacza to, ze system dziala
z uwzgl~dnieniem, mi~dzy innymi, sHy
I'~ w kierownicy. uderzenia.
• Przednia poduszka powietrzna przed Watne!
&.UWAGA fotelem pasazera. Reakcja czujnika zalezy od tego, czy
• Boczne poduszki powietrzne zainstalo- zapi~te Sq pasy bezpieczenstwa kierowcy i
wane w bokach oparcia foteli przednich pasazera na przednim fotelu. W zwiqzku
Aby zmniejszyc ryzyko odniesienia
Kabriolet: boczna poduszka powietrzna z tym w przypadku niekt6rych kolizji moze
obrazen:
po mag a r6wniez chronic glow!;!. nastqpic wyzwolenie tylko jednej poduszki
• Zawsze zapinaj pas bezpieczenstwa. powietrznej. Mogq wystqpic r6wniez takie
• Kurtyny powietrzne zainstalowane
• Zawsze tak ustaw sw6j fotel, aby byl wzdluz bok6w sufitu (mi!;!dzy slupkiem kolizje, podczas kt6rych nie nastqpi wyzwo-
mozliwie najbardziej cofni!;!ty, ale przednim a slupkiem tylnym) (tylko model lenie poduszek powietrznych, natomiast
r6wnoczesnie zapewnial wygodny Sport Sedan i SportCombi). zadzialajq napinacze pas6w bezpie-
dost!;!p do kierownicy, pedal6w oraz czenstwa.
• Pirotechniczne napinacze pas6w bez-
przelqcznik6w na tablicy rozdzielczej. pieczenstwa foteli przednich Jesli w momencie kolizji, poduszka napelni
Kabriolet: dotyczy r6wniez dw6ch si~ w stopniu I, II stopien napelnienia
• Jesli samoch6d jest wyposazony poduszki nastqpi automatycznie z pewnym
w poduszk!;! powietrznq pasazera, siedzen kanapy tylnej.
op6Znieniem, co ma na celu zneutralizo-
dzieci ponizej nizsze niz 140 cm System poduszek powietrznych i pirotech- wanie generatora gazowego poduszki
powinny zawsze podr6zowac na tylnej nicznych napinaczy pas6w bezpieczenstwa powietrznej.
kanapie. stanowi uzupelnienie standardowych
• Nigdy nie instaluj fotelika dzieci!;!cego pas6w bezpieczenstwa i ma za zadanie
na przednim fotelu pasazera. zwi~kszyc bezpieczenstwo pasazer6w
o wzroscie powyzej 140 cm.
Zadzialanie systemu w momencie zderze-
nia czolowego powoduje gwaltowne
wypelnienie si~ poduszki powietrznej,
a nast!;!pnie opr6znienie przez otw6r znaj-
dujqcy si~ z tylu poduszki. Wyzwolenie
poduszki powietrznej trwa ok. 0,1 sekundy,
czyli kr6cej niz mrugni~cie oka.
To, kt6re zespoly systemu poduszek
powietrznych zostanq wyzwolone zalezy
od r6i:nych czynnik6w, jak np. sila uderze-
nia oraz miejsce, w kt6re zostal uderzony
samoch6d.
Jezeli czujniki zderzeniowe zarejestrujq
op6tnienie, odpowiadajqce zderzeniu przy
bardzo duzej szybkosci (II stopien wyzwole-
nia poduszek powietrznych), wyzwolone
zostanq r6wniez kurtyny powietrzne
(Sport Sedan i SportCombi), zobaczstr. 40.
Wyzwolenie poduszek powietrznych powo-
duje odlqczenie dodatniego zacisku aku-
mulatora (dotyczy samochod6w z silnikiem
Wyzwolona poduszka powietrzna Wyzwolone obie przednie poduszki V6), zobacz str. 237.
(po stronie kierowcy). powietrzne
W razie usterki w ukladzie poduszek
Wyzwolenie i opr6tnienie poduszki
powietrznych podczas jazdy zapali si~
powietrznej trwa ok. 0,1 sekundy
lampka ostrzegawcza Airbag w zestawie
wskaznik6w, ana wyswietlaczu SID pokaze
Poduszka powietrzna w kierownicy oraz W g6rnej cz~sci przedniego zderzaka, pod si~ nast~pujqcy komunikat:
poduszka powietrzna przed fotelem pasa- lakierowanym poszyciem, znajdujq si~ dwa
zera zostajq wyzwolone w razie silnych czujniki zderzeniowe. Czujniki te rejestrujq
kolizji czolowych. Nie napelniajq si~ nato- zderzenie w bardzo wczesnym stadium.
Na podstawie informacji z czujnik6w zde-
••••• Airbag malfunction .
Contact service.
miast w przypadku mniejszych stluczek
czolowych, uderzen z tytu, z boku lub rzeniowych oraz czujnika centralnego
I'~ (Awaria ukladu poduszek
powietrznych Airbag. Skontak-
wywr6cenia i dachowania samochodu. w module sterujqcym, modul sterujqcy
tuj si~ ze stacjq serwisowq.)
ukladu decyduje 0 ewentualnym wyzwole-
niu poduszek powietrznych. Modul steru-
jqcy decyduje r6wniez 0 aktywacji pozosta-
Iych zespol6w systemu poduszek powietrz-
nych: pirotechnicznych napinaczy pas6w
bezpieczenstwa, kurtyn powietrznych
(Sport Sedan i SportCombi) oraz palqk6w
ochronnych (Kabriolet).
System poduszek powietrznych W oznaczonych obszarach dzialania
1 Kierownica z poduszkq powietrznq poduszek powietrznych nie wolno monto-
2 Poduszka powietrzna pasazera wac tadnych akcesori6w i dodatkowego
3 Boczne poduszki powietrzne wyposatenia
4 Kurtyna powietrzna (Sport Sedan i
SportCombi)
5 Czujniki przednie, w zderzaku
6 Czujnik systemu zabezpieczenia przy
uderzeniach bocznych
7 Czujnik systemu zabezpieczenia przy
uderzeniach bocznych (Sport Sedan i
SportCombi)
8 Elektroniczny modul sterujqcy z czujnikiem
centralnym
• Plecy na ca+ej d+ugosci powinny spo- • Jesli lampka ostrzegawcza uk+adu
&UWAGA czywac na oparciu fotela, a fotel nalezy poduszek powietrznych flj na tablicy
odsunqc mozliwie najdalej do ty+u. wskaznik6w nie zgasme po uruchomle-
• Wszyscy pasazerowie, znajdujqcy si~
W przeciwnym razie, osoba podr6Zu- niu silnika lub w+qczy si~ podczas jazdy,
w samochodzie, powinni byc zawsze
jqca samochodem moze zostac odrzu- samoch6d nalezy bezzw+ocznie spraw-
przypi~ci pasami, nawet, jesli samo-
cona na oparcie w momencie wyzwole- dzic. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq
ch6d jest wyposazony w poduszkl
nia poduszki powietrznej i odniesc stacjq obs+ugi Saaba. Zapalona lampka
powietrzne.
obrazenia, nawetsmiertelne. Poduszka ostrzegawcza poduszki powietrznej
• Pami~taj, ze poduszka powietrzna powietrzna potrzebuje miejsca, aby Sl~ AIRBAG oznacza, ze system moze nie
nap~nia si~ i opr6znia bardzo .szybko, nape+nic. zadzia+ac w razie kolizji lub moze samo-
zatem nie chroni podczas kolejnych czynnie wyzwolic poduszki powietrzne.
uderzen w czasie tego samego • Nie wolno mocowac zadnych dodatko-
wypadku. Dlatego, zawsze zapinaj pas wych element6w na kole kierownicy,
bezpieczenstwa. tablicy rozdzielczej, ani na s+upkach
dachowych - wszelkie dodatkowe ele-
• Gaz wype+niajqcy wyzwolonq
menty mogq spowodowac obrazenia
poduszk~ powietrznqjest gorqcy.
twarzy w momencie wyzwolenia
W pewnych okolicznosciach moze spo-
poduszki powietrznej. To samo dotyczy
wodowac lekkie oparzenia ramion pod-
przedmiot6w trzymanych w ustach pod-
czas opr6zniania poduszki.
czas jazdy, np. fajek.
• Podczas wyzwalania poduszki
• Nigdy nie trzymaj rqk lub przedramion
powietrznej wytwarza si~ dym, b~dqcy
na srodkowej cz~sci ko+a kierownlcy,
produktem zachodzqcej reakcji che-
gdzie zamontowana jest poduszka
micznej.
powietrzna.
Powierzchni~ sk6ry w miejscach
podraznionych nalezy mozliwie naj-
szybciej przemyc wodq I +agodnym
myd+em. .
W razie podraznienia oczu, nalezy je
p+ukac w czystej wodzie, przez co naj-
mniej 20 minut. . " .
W razie utrzymujqcych Sl~dolegliwoscl,
nalezy skontaktowac si~ z lekarzem.
Oziafanie poduszki powietrznej Przedni fotel pasazera
w kierownicy podczas zderzenia • Nie pozw61, aby dzieci stafy przed
Zasada dziafania poduszki powietrznej przednim fotelem pasazera lub sie-
czofowego
przed fotelem pasazera jest taka sama, jak dziafy na kolanach osoby podrozujqcej
w przypadku poduszki przed fotelem w tym fotelu, poniewaz w razie kolizji
kierowcy. wyzwolona poduszka powietrzna moze
Ukfady sqzintegrowane i majq wsp61nq spowodowae u dziecka powazne, a
lampk~ ostrzegawczq. Poduszka . nawet smiertelne obrazenia.
powietrzna pasazera znajduje si~ w tabllcy • Schowek w tablicy rozdzielczej
rozdzielczej nad schowkiem i jest ozna- powinien bye podczasjazdy zamkni~ty.
Czujniki wykryly op6i- czona "AIRBAG".
nienie i wysylajq Otwarty schowek moze, w razie kolizji,
sygnal poprzez cen- W razie zderzenia czofowego wyzwolone spowodowae obrazenia u pasazer6w.
tralny modul sterujqcy zostanq obie poduszki powietrzne, nawet,
• Opieraj nogi na podfodze, a nie na
do generatora gazo- jesli przedni fotel pasazera nie jest zaj~ty.
wego napelniajqcego tablicy rozdzielczej, fotelu, ani nie
wystawiaj ich przez okno.
poduszk~.
it.. UWAGA • Nie trzymaj zadnych przedmiot6w na
• NIGDY NIE WOLNO insta- kolanach .
Poduszka dotyka lowaefotelika dzieci~cego na
kierowcy • Nie kfadt, ani nie mocuj zadnych przed-
przednim fotelu, jezeli samo- miot6w na tablicy rozdzielczej lub przed
ch6djestwyposazony fotelem. Jest to niebezpieczne dla
w PODUSZK~ POWIETRZNA pasazer6w i moze zakf6cie dziafanie
pasazera.
poduszki powietrznej. Nie montuj na
• Istnieje ryzyko odniesieni? tablicy rozdzielczej zadnych akce-
Poduszka jest POWAlNYCH, a nawet SMIERTEL- sori6w.
calkowicie napelniona. NYCH obrazen.
• Dzieci nizsze niz 140 cm nie mogq
siedziee naprzeciw poduszki
powi etrzn ej .

Poduszka zaczyna si~


opr6inia6.
System ochrony glow pasazerow System zabezpieczenia przy Boczne poduszki powietrzne foteli przed-
Poszycie stupk6w i sufitu (nie dotyczy uderzeniach bocznych nich, kt6rych zadaniem jest chronic tut6w
dachu sktadanego w Kabriolecie) zostato osoby podr6zujqcej samochodem
(w Kabriolecie chroniona jest r6wniez
wytozone materiatem pochtaniajqcym
gtowa), Sq wbudowane w zewn~trzne boki
energi~, kt6ry amortyzuje uderzema g.t?Wq.
oparc przednich foteli. W modelach
Po ewentualnej kolizji nalezy wymtenlc
Sport Sedan oraz SportCombi system
wszystkie cz~sci poszycia w obr~bie .
miejsc, na kt6rych siedzieli pasazerowle.
&,UWAGA zabezpieczenia przy uderzeniach bocz-
nych obejmuje r6wniez kurtyny powietrzne,
Na poszyciu stupk6w i sufitu nie wolno • Nie zaktadaj zadnych dodatkowych zobacz str. 40.
montowac zadnych dodatkowych akce- pokrowc6w na siedzenia. Nie zastoso-
sori6w, poniewaz mogtoby to ograniczyc . Boczne poduszki powietrzne Sq tak
wanie si~ do tego wymogu moze spo- skonstruowane, ze zostajq wyzwolone tylko
skutecznosc dziatania kurtyny powletrznej wodowac wadliwe zadziatanie bocznej
(Sport Sedan i SportCombi). przy niekt6rych kolizjach bocznych, gdy .
poduszki powietrznej, w wyniku, czego
spetnione Sq pewne warunkl dotyczqce Slty
nie zapewni ona wymaganej ochrony. i kqta uderzenia oraz pr~dkosci i miejsca
• Nigdy nie umieszczaj zadnych przed- uderzenia samochodu.
miot6w w obszarze dziatania bocznej Po obu stronach samochodu znajdujq si~
poduszki powietrznej. po dwa czujniki. Przedni czujnik znajduje
• Dla petnego bezpieczenstwa, siedz si~ w tylnej cz~sci progu drzwi przedmch,
prosto, z prawidtowo zapi~tym pasem natomiast tylny czujnik jest umieszczony
bezpieczenstwa. w dolnej cz~sci tylnego stupka dachowego.
System bezpieczenstwa bocznego .
• System zabezpieczenia przy uderze- zadziata tylko z tej strony samochodu, ktora
niach bocznych jest wyzwalany zostata uderzona w czasie kolizji. Napi-
wytqcznie przy kolizjach bocznych, nacze pas6w bezpieczenstwa zadziatajqpo
natomiast nie jest wyzwalany w przy- obu stronach.
padku uderzenia w tyt lub da~howania Kabriolet: Kabriolet posiada dwa czujniki
samochodu, System zabezpleczema systemu zabezpieczenia przy uderzeniach
przy dachowaniu, Kabriolet, zobacz
bocznych, po jednym z kazdej strony .
str.78. samochodu. Sq one umieszczone w tylnej
• Uszkodzenia lub przetarcia tapicerki cz~sci prog6w.
lub szw6w fotela w obszarze umiejsco-
wienia bocznych poduszek powietrz-
nych nalezy bezzwtocznie naprawic.
Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq
stacjq obstugi Saaba.
&.UWAGA

• Zadaniem kurtyny powietrznej jest


wypelnienie przestrzeni pomi~dzy
oknem a glowq. Dlatego wazne jest,
aby w czasie jazdy nie opierac glowy
o szyb~ bocznq. W przeciwnym razie,
kurtyna powietrzna moze nie zapewnic
wymaganej ochrony.
• Na haczykach tylnych uchwyt6w nalezy
wieszac wylqcznie lekkq odziez. Ubra-
Wyzwolona boczna poduszka powietrzna Wyzwolona boczna poduszka powietrzna
nia nie mogq zawierac ci~zkich akce-
i kurlyna powietrzna, Sporl Sedan i z zabezpieczeniem glowy, Kabriolet
sori6w, ani element6w 0 ostrych kra-
SporlCombi
w~dziach. Nie uzywaj wieszak6w.

• Nigdy nie umieszczaj zadnych oslon


przeciwslonecznych, itp. wobszarze
dzialania kurtyny powietrznej.

• Nie wolno przykr~cac ani montowac


zadnych akcesori6w na suficie,
slupkach drzwiowych ani w poszyciu
bocznym. W przeciwnym razie, system
bezpieczenstwa bocznego moze nie
zapewnic wymaganej ochrony.

• Podczas pakowania, zwr6c uwag~, aby


wysokosc bagazu nie zakl6cala
dzialania kurtyny powietrznej w razie
wystqpienia kolizji.
Kurtyny powietrzne, kt6rych zadaniem jest
chronic gtow~, Sq wbudowane wzdtuz bocz-
nych kraw~dzi sufitu (na catej dtugosci
pomi~dzy przednimi i tylnymi stupkami
dachowymi).
Kurtyny powietrzne Sq wyzwalane r6wno-
czesnie z bocznymi poduszkami powietrz-
nymi w fotelach przednich. System zadziata
w przypadku uderzenia bocznego.
Kurtyny powietrzne zmniejszajq ryzyko
uraz6w gtowy u pasazer6w, podr6zujqcych
na zewn~trznych siedzeniach. Kurtyny
powietrzne wypetniajq obszar pomi~dzy
przednimi i tylnymi stupkami dachowymi
wzdtuz okien. Wyzw%na kurtyna powietrzna, Na i/ustracji pokazano, w jaki spos6b nie
Sport Sedan wo/no siedziec, Sport Sedan i SportCombi
Jesli uktad poduszek powietrznych zareje-
struje op6Znienie, odpowiadajqce czoto-
wemu zderzeniu przy bardzo duzej pr~d- Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa
kosci (II stopien wyzwolenia poduszek nie nalezy siedziec zbyt blisko drzwi. Nalezy
powietrznych w kierownicy i przed fotelem o tym pami~tac zwtaszcza podczas np.
pasazera), wyzwolone zostanq r6wniez drzemki w czasie jazdy. Kurtyna powietrzna
kurtyny powietrzne. rozwija si~ od sufitu i zastania prawie cate
szyby boczne, az do tapicerki drzwi.
42 Bezpieczenstwo
Lampka ostrzegawcza systemu Przegl(\d systemu poduszek Odf(\czanie poduszki powietrznej
poduszek powietrznych powietrznych
System powinien bye sprawdzany zgodnie
przed fotelem pasazera
Sport Sedan i SportCombi
*
it. UWAGA z programem przeglqd6w. Poza tym,
system nie wymaga dodatkowych czyn-
W razie ewentualnej potrzeby od~qczenia
poduszki powietrznej pasazera, nalezy
nosci serwisowych. zawsze skontaktowae siE;lze stacjq obs~ugi.
Jesli lampka ostrzegawcza systemu podu-
Zaleca siE;lkontakt z autoryzowanq stacjq
szek powietrznych Jli na tablicy wskaz- obs~ugi Saaba. Od~qczenie poduszki
nik6w nie zgasnie po uruchomieniu silnika powietrznej przed fotelem pasazera moze
lub zapali siE;lpodczas jazdy, system moze bye uzaleznione m.in. od regulacji
nie zadzia~ae w razie kolizji lub moze prawnych obowiqzujqcych w danym kraju.
wyzwolie poduszki powietrzne samo- Zaleca siE;lkontakt z autoryzowanq stacjq
czynnie. Samoch6d nalezy bezzw~ocznie obs~ugi Saaba.
sprawdzie. Zaleca siE;lkontakt z autoryzo-
Nie trzeba od~qczae poduszki bocznej fotelu
wanq stacjq obs~ugi Saaba. Zobacz
pasazera. Poduszka ta pozostanie pod~q-
str. 89. czona r6wniez po od~qczeniu poduszki
powietrznej przed fotelem pasazera.

Kabriolet
Poduszki powietrznej pasazera nie mozna
od~qczye.
Bezpieczenstwo 43
Prace zwiClzane z wymianCllub • W sk~ad systemu ochrony pojazdu
Najcz~stsze pytania dotyczClce
kasacjCl poduszki powietrznej przed uderzeniami wchodzi szereg ele- dzialania poduszek
oraz pirotechnicznych napinaczy ment6w zabezpieczajqcych, takich jak: powietrznych
pas6w bezpieczenstwa poduszki powietrzne, pasy bezpie- Czy zapinanie pas6w bezpieczeflstwa
czenstwa, kierownica, siedzenia oraz w samochodzie wyposatonym w poduszki
deska rozdzielcza. Elementy te Sqwza- powietrzne jest konieczne?
.ffi. UWAGA jemnie skoordynowane, aby zapewnic
optymalnq ochronEilw przypadku kolizji,
Tak, zawsze! Poduszki powietrzne sta-
dlatego nigdy nie nalezy przeinstalowy- nowiqjedynie uzupe~nienie podstawowego
• Nie wolno dokonywac zadnych przer6- systemu bezpieczenstwa w samochodzie.
bek kierownicy, ani instalacji elektrycz- wac poduszki powietrznej z jednego
Poduszka dzia~a jedynie w przypadku
nej uk~adu poduszek powietrznych. pojazdu do innego.
silnego zderzenia czo~owego. Nie zapewnia
Nie ma w6wczas gwarancji, ze zadzia~a
• Podczas spawania nalezy od~qczyc i ona zadnej ochrony w razie mniejszych
ona w~asciwie w momencie zderzenia.
zabezpieczyc oba przewody akumu- kolizji, uderzenia od ty~u lub w razie dacho-
latora. • Prace zwiqzane z wymianq lub kasacjq wania .
poduszki powietrznej oraz napinaczy Pasy bezpieczenstwa mogq zapobiec
• Przed przystqpieniem do osuszania
pas6w bezpieczenstwa muszq bye ewentualnym obrazeniom lub smierci
lakierowanej powierzchni w poblizu
wykonywane przez stacjEilobs~ugi. pasazer6w, spowodowanych uderzeniem 0
modu~u elektronicznego, nalezy zabez-
Zaleca siEilkontakt z autoryzowanq elementy wyposazenia wnEiltrza lub wyrzu-
pieczyc jego punkty uziemienia i
stacjq obs~ugi Saaba. ceniem z samochodu.
przewody.
Pasy zapewniajq takze w~asciwq pozycjEil
• Poduszka powietrzna i pirotechniczne cia~a wzglEildem poduszki powietrznej
napinacze pas6w muszq zostac wyz- w razie zderzenia czo~owego, tzn. przodem
wolone przed z~omowaniem samo- do poduszki. W przeciwnym razie, jej
chodu, a takze przed demontazem obu dzia~anie bEildziemniej skuteczne.
uk~ad6w w celu kasacji. Poduszki lub Poduszka powietrzna nie chroni podczas
napinacze, kt6re zadzia~a~ w czasie kolejnych uderzen w czasie tego samego
kolizji, muszq zostac wymienione na wypadku, dlatego zawsze zapinaj pas bez-
nowe. pieczenstwa.
Nie siedi zbyt blisko poduszki powietrznej,
gdyz poduszka potrzebuje miejsca, aby siEil
nape~nic.
Poduszka powietrzna nape~nia siEilbardzo
szybko i z duzq si~q, aby zdqzyc zabezpie-
czyc osobEildoros~qprzed skutkami nag~ego
zderzenia czo~owego.
Kiedy zadziala poduszka powietrzna Czy napelnianiu poduszki powietrznej Czy motna insta/owa6 fote/ik dzieci~cy na
w kierownicy iprzed fote/em pasatera? towarzyszy halas? przednim fote/u, jesli samoch6d jest
Poduszki powietrzne zadziafajq tylko Napefnienie poduszki wywofuje kr6tko- wyposatony w poduszk~ powietrznq
w okreslonych warunkach, w czasie silnego trwafy gfosny huk, kt6ry nie powoduje pasatera?
zderzenia czofowego. Wyzwolenie uszkodzenia sfuchu. Chwilowo mozna Nie, w zadnym wypadku! Poduszka
poduszek jest uzaleznione od czynnik6w doswiadczyc szumu lub pisku w uszach. wypelnia siEiltak szybko i z takq sifq, ze fote-
takich jak: sifa i kqt uderzenia, prEildkosc WiEilkszoscludzi, kt6rzy tego doswiadczyli, lik zostaje gwattownie odrzucony do tyfu, co
samochodu oraz podatnosc uderzonego nie pamiEilta huku, jaki powstaje podczas moze spowodowac powazne, a nawet
obiektu na zgniatanie. wyzwalania poduszki powietrznej, lecz smiertelne obrazenia u dziecka.
System poduszek powietrznych moze pamiEilta hafas towarzyszqcy samemu
zadziafac tylko raz w czasie tego samego zderzeniu. Sport Sedan i SportCombi
wypadku. Odfqczanie poduszki powietrznej przed
Po wyzwoleniu poduszki powietrznej fotelem pasazera, zobacz str. 42.
w samochodzie, nie pr6buj nim dalej
jechac, nawet gdyby byfo to mozliwe. Kabriolet
Poduszki powietrznej pasazera nie mozna
odfqczyc.
Kiedy poduszka nie zadziala?
Nie wszystkie zderzenia czofowe powodujq
wyzwolenie poduszek powietrznych. Jesli Co zrobi6, gdy zapali si~ /ampka ostrze-
samoch6d uderzy w podatnq przeszkodEil gawcza A/RBAG w zestawie wskainik6w?
(np. zasPEilsnieznqlubw krzaki) lubw obiekt Funkcja diagnostyczna systemu poduszek
sztywny, ale z mafq prEildkosciq, poduszka powietrznych wykryfa usterkEil. System nie
powietrzna nie musi zadziafac. gwarantuje wyzwolenia poduszek lub moze
je wyzwolic bez przyczyny. Bezzwfocznie
odprowadz samoch6d do stacji obsfugi.
Zaleca siEilkontakt z autoryzowanq stacjq
obsfugi Saaba.
Czy wytwarzajqcy si~ kurz/dym jest
niebezpieczny?
Wi~kszosc ludzi, przebywajqcych przez
kilka minut w samochodzie 0 sfabej lub nie
dziafajqcej wentylacji, zwykle doznaje jedy-
nie lekkiego podraznienia oczu lub gardfa.
Unikaj w miar~ mozliwosci kontaktu sk6ry
z kurzem, gdyz istnieje ryzyko
podraznienia.
W razie utrzymujqcych si~ dolegliwosci,
skontaktuj si~ z lekarzem.
Osoby cierpiqce na astm~ mogq dostac
ataku dusznosci i powinny w6wczas post~-
powac zgodnie z zaleceniami swojego
lekarza. Po opuszczeniu miejsca wypadku,
powinny zgfosic si~ do lekarza.
46 Bezpieczenstwo
(T~ stron~ celowo pozostawiono pustq).
Zamki i alarm antywlamaniowy
Drzwi 48
Zamki 48
Alarm antywtamaniowy * 56
R~czne otwieranie
pokrywy wlewu paliwa_ 62

* Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest


montowane we wszystkich samochodach
(moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika,
specyfikacji dla danego rynku, opcji lub
wyposazenia dodatkowego).
Wewnqtrz pilota znajduje si~ mechaniczny
kluczyk rezerwowy, nazywany w dalszej
Aby otworzyc drzwi, pociqgnij klamk~. cz~sci Instrukcji tradycyjnym kluczykiem .
Jesli drzwi nie b~dqprawidlowo zamkni~te, .&.UWAGA Sluzy on do zamykania lub otwierania drzwi
na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~- kierowcy od zewnqtrz w sytuacjach awa-
pujqcy komunikat (komunikat zostanie Zablokowanie zamk6w drzwi na czas ryjnych, zobacz str. 51. Kluczyk ten nie
wyswietlony dopiero, gdy pr~dkosc samo- jazdy zmniejsza ryzyko: pasuje do stacyjki.
chodu przekroczy 25 km/godz., a drzwi Do samochodu dolqczony jest kod klu-
nadal pozostanq otwarte): • wypadni~cia pasazer6w, a w szczeg61- czyka, kt6ry nalezy podac w razie zamawia-
nosci dzieci, wwyniku przypadkowego nia dodatkowego tradycyjnego kluczyka
otwarcia drzwi. (tego, kt6ry znajduje si~ wewnqtrz pilota).
I~\ Close doors. (Zamknij drzwi.)
I~\
• wtargni~cia intruz6w do samochodu Przechowuj kod kluczyka w bezpiecznym
podczas wolnej jazdy lub postoju. miejscu.
Pami~taj jednak, ze w razie wypadku, Wewnqtrz pilota zapisany jest elektroniczny
zablokowane drzwi mogq utrudnic udzie- kod Twojego samochodu. Po wlozeniu
lenie pomocy z zewnqtrz. pilota do stacyjki nast~puje sprawdzenie
kodu. Jesli kod jest poprawny, samoch6d
mozna uruchomic.
Pilot Wraz z samochodem dostarczane Sq
Pilot i kluczyk zaplonowy do stacyjki tworzq 2 piloty. W danym samochodzie mozna
jeden zespolony modul, nazywany jednoczesnie zaprogramowac maksymal-
w dalszej cz~sci Instrukcji pilotem. nie 5 pilot6w. W przypadku zgubienia
jednego z pilot6w, mozliwie najszybciej
zam6w nowego pilota. Zaleca si~ kontakt
z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.
W momencie zaprogramowania nowego
pilota w samochodzie, zgubiony pilot zosta-
nie automatycznie wyprogramowany.
Wazne!
Przy programowaniu nowego zamowio- Przy- 1 nacisnifilcie Przytrzymaj
nego dodatkowo pilota, musisz posiadac co cisk przycisk
najmniej jeden egzemplarz oryginalny, aby wcisnifilty przez
co najmniej
modul sterujqcy centralnego zamka mogl 2 sekundy
"nauczyc si~" go rozpoznawac. Po zapro-
gramowaniu nowego pilota w samochodzie,
stary, zgubiony pilot przestanie dzialac.
Dlatego, zwlaszcza podczas dlugich
podr6Zy, zabieraj ze sobq dodatkowego
m Zamknifilcie zamk6w
wszystkich drzwi, pokrywy
wlewu paliwa i bagaznika.
Nie mozna otworzyc drzwi
od wewnqtrz.
Zdalne zamyka-
nie, zobacz
str.136.

Otwarcie zamk6w Zdalne otwiera-


pilota i przechowuj go osobno.
6 wszystkich drzwi, pokrywy nie, zobacz

=
wlewu paliwa i bagaznika. sIr. 135.
Otwarcie pokrywy _
bagaznika.
Pilot Sprawdzenie liczby zapro-
Pilot zawiera delikatne cz~sci elektro- 1 Zamykanie gramowanych pilot6w,

=
niczne. zobacz str. 54.
2 Odblokowanie zamk6w i wlqczenie oswietle-
nia wn~trza. VV1qczenie swialel Samochody
• Chron go przed wilgociq. zewnfillrznych i oswiellenia z alarmem
3 Otwarcie pokrywy bagaznika.
wnfillrza *) (pozoslajq anlywlamanio-
• Obchodz si~ z nim ostroznie. Sprawdzenie liczby zaprogramowanych
zapalone przez wym: alarm
pi/ot6w, zobacz str. 54. 30 sekund) lub wylqczenie antynapadowy
• Nie kladz go w miejscu narazonym na 4 Wlqczenie swiatel zewn~trznych i oswietle- swialel zewnfillrznych i (manualne
dzialanie wysokiej temperatury, np. na nia wn~trza. oswiellenia wnfillrza. wyzwolenie
tablicy rozdzielczej. Wlqczenie funkcji alarmu antynapadowego Wylqczenie alarmu anly- aiarmu).
(samochody z alarmem antywlamaniowym) napadowego
• Jesli pilot ulegnie bardzo silnemu
schlodzeniu, mogq wystqpic zaklo- *) swiatla pozycyjne, boczne swiatla kie-
cenia w dzialaniu systemu. Ogrzej runkowskazow, swiatla tylne i oswietlenie
pilota w dloni przez kilka minut. tablicy rejestracyjnej.
Model 9-3 SportCombi posiada rowniez
• Wymiana baterii, zobacz str. 54. boczne swiatla obrysowe.
Funkcja alarmu antynapadowego wyst~-
puje wylqcznie w samochodach wyposa-
zonych w alarm antywlamaniowy (moznajq
wybrac jako opcj~ w samochodach bez
alarmu antywlamaniowego - zaleca si~
kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi
Saaba), zobacz str. 59.
Zamykanie/otwieranie Aktywacja blokady TSL * Zdalne otwieranie zamk6w
samochodu Blokada TSL (Theft Security Lock) ozna-
cza, ze drzwi mozna otworzyc tylko za
m-
Nacisnij przycisk pilota zamki
wszystkich drzwi, pokrywy wlewu paliwa i
pomocqpilota. Lewe drzwi przednie mozna
bagaznika zostanq odblokowane.
&UWAGA otworzyc za pomocq tradycyjnego klu-
czyka, zobacz str. 51. SwiaUa kierunkowskaz6w migajq dwa razy.
Po zablokowaniu zamk6w, nie mozna Jezeli znajdujesz si~ w samochodzie SID, zobacz str. 96.
Jesli zdalne otwieranie nie dziata, zobacz
samochodu jest aktywna *.
otworzyc drzwi od wewnqtrz. Blokada TSL z wtqczonq blokadq TSL, mozesz jq wytq-
czyc, wktadajqc kluczyk do stacyjki.
Samoch6d pozostanie jednak nadal
str. 51.
Nigdy nie zamykaj samochodu, jesli
zamkni~ty.
w srodku Sq pasazerowie.
Jezeli chcesz zamknqc samoch6d bez
Funkcja zdalnego zamykania/otwierania wtqczania blokady TSL, to zamykajqc
zamk6w samochodu r6wniez wtqcza i samoch6d pilotem, zostaw jedne z drzwi
wytqcza alarm antywtamaniowy, jesli pasazer6w otwarte, a nast~pnie zatrzasnij
samoch6d jest w niego wyposazony. otwarte drzwi.
Po zablokowaniu zamk6w, drzwi nie mozna
otworzyc od wewnqtrz.

Zdalne zamykanie zamk6w

1iI-
Nacisnij przycisk pilota zamki
wszystkich drzwi i bagaznika zostanq
zablokowane. Blokada TSL samochodu
jest aktywna.
Zablokowanie zamk6w jest potwierdzane
jednorazowym migni~ciem swiatet kie-
runkowskaz6w.
Aby mozna byto wtqczyc blokad~ TSL,
przed zamkni~ciem zamk6w samochodu
trzeba zamknqc wszystkie drzwi oraz
pokryw~ bagaznika w modelu SportCombi.
W przeciwnym razie samoch6d zostanie
zamkni~ty bez blokady TSL.
Przejsciowe zakf6cenia w dziafaniu Jesli zdalne otwieranie nie dziafa
Niekiedy mogq wystqpi6 przejsciowe
zakt6cenia w dziataniu pilota, jesli w otocze-
niu znajdujq si~ urzqdzenia pracujqce na tej
Wyjmij tradycyjny kluczyk znajdujqcy
si~ w pilocie, naciskajqc emblemat z tytu
pilota (ten kluczyk pasuje wytqcznie do
1.r~
samej cz~stotliwosci, co pilot. W razie zamka w lewych przednich drzwiach).
wystqpienia zakt6cen, spr6buj ponownie 2 Otw6rz drzwi za pomocq tradycyjnego
otworzy6/zamknqc samoch6d z innego kluczyka.
miejsca dookota samochodu lub skieruj
pilota bezposrednio na odbiornik znajdu- Wai:ne: Jezeli samoch6d jest wyposazony
jqcy si~ przy kierownicy. w alarm antywtamaniowy, spowoduje to
jego wyzwolenie. Alarm wytqczy si~ jednak /:~
po wtozeniu kluczyka do stacyjki i przekr~-
ceniu go w potozenie ON.
I ~ ~
§

Zamykanie/otwieranie lewych przednich


drzwi za pomacE!. tradycyjnego kluczyka
1 Zamykanie
2 Otwieranie
Zamykanie samochodu przy Bagaznik
rozladowanym akumulatorze Odblokowanie zamka bagatnika nast~puje
Aby blokada kolumny kierownicy zadzialala jednoczesnie z odblokowaniem zamk6w
(zablokowanie/odblokowanie kierownicy), w drzwiach samochodu.
konieczne jest odpowiednie napi~cie aku- Do otwarcia pokrywy bagatnika sluty
mulatora. Jesli napi~cie akumulatora klamka nad miejscem na tablic~ rejestra-
spadnie ponitej okreslonego poziomu cyjnq.
podczas, gdy kluczyk znajduje si~ w sta- Sport Sedan: Zamek pokrywy bagatnika
cyjce, nie b~dzie motna go wyjqc. motna ponadto odblokowac, a pokryw~
Jesli zajdzie koniecznosc pozostawienia bagatnika otworzyc za pomocq przycisku
samochodu, zr6b tak:
Zamknij zamki wciskajqc przyciski blokad
c::J na pilocie.
SportCombi: Zamek pokrywy bagatnika
w drzwiach. Zamknij lewe przednie drzwi od motna ponadto odblokowac za pomocq
zewnqtrz za pomocq tradycyjnego kluczyka
(zobacz str. 51). Samoch6d zostanie
zamkni~ty. Jesli samoch6d jest wyposa-
przycisku c::J na pilocie.
Samochody wyposazone w alarm
tony w alarm antywlamaniowy, alarm nie antywfamaniowy: Czujnik ruchu i czujnik
zostanie uzbrojony. przechylu wewnqtrz samochodu Sq teraz
Przelqczniki w drzwiach
wylqczone. kierowcy
Wazne! Po zatrzasni~ciu pokrywy bag at- Zamek centralny motna obslugiwac
nika jego zamek nie jest zablokowany. Aby r6wniet z wn~trza samochodu za pomocq
go zablokowac, nacisnij przycisk iii na
przelqcznika, znajdujqcego si~ obok klamki
w drzwiach kierowcy.
pilocie. Jeteli samoch6d jest wyposatony
w alarm antywlamaniowy, zostanie on
ponownie uzbrojony.
Zamki i alarm antywtamaniowy
• Po zamkniEilciu samochodu za pomocq Zabezpieczenie przed otwarciem
pilota, przclqcznik w drzwiach przednich drzwi przez dzieci
nie dziala.
Tylne drzwi posiadajq blokady zabezpie-
• Jesli siedzqc w samochodzie zablokujesz
czajqce przed otwarciem drzwi od
zamki za pomocq pilota, wlqczy siEilblo-
wewnqtrz, np. przez dzieci. Blokady te
kada TSL. Oznacza to, ze przelqcznik
wlqcza siEilza pomOCq malego przclqcznika
w drzwiach przednich nie bEildziedzialac,
w zamku drzwi.
a samoch6d bEildziemozna otworzyc tylko
pilotem. Po wlozeniu pilota do stacyjki, WI6i: srubokrEilt lub tradycyjny kluczyk
blokada TSL zostanie wylqczona i (znajdujqcy siEilw pilocie) i przekrEilc
przelqcznik w drzwiach przednich znowu przelqcznik 0 45°.
bEildziedzialac. Drzwi jednak nie bEildzie Po wlqczeniu blokady zabezpieczajqcej
mozna otworzyc od zewnqtrz. przed otwarciem drzwi od srodka, drzwi
W przypadku pozostawienia otwartych bEildziemotna otworzyc jedynie od
zewnqtrz. B/okada zabezpieczajqca przed
drzwi w samochodzie, oswietlenie
otwarciem drzwi przez dzieci
wewnEiltrzne wylqczy siEilautomatycznie po
20 minutach, aby zapobiec rozladowaniu
akumulatora. R6wniez przestanie dzialac
elektryczna regulacja foteli.
Zmiana oprogramowania funkcji Wymien bateriE;!pilota jak najszybciej, aby
uniknqc zakl6cen w dzialaniu ukladu.
centralnego zamka
Typ baterii: Aby uzyskac optymalne
Niekt6re funkcje centralnego zamka mozna
przeprogramowac. Zaleca siE;!kontakt
&UWAGA dzialanie w r6Znych temperaturach oraz
trwalosc baterii, zaleca siE;!stosowanie
z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba,
Dopilnuj, aby dzieci nie bawily siE;!bate- baterii litowych Sony lub Panasonic
zobacz str. 304.
riami, ani innymi drobnymi elementami CR2032,3V.
pilota. Przy normalnym uzytkowaniu, trwalosc
Sprawdzenie liczby
baterii wynosi ok. 4 lata.
zaprogramowanych pilot6w
Oznaczenie typu baterii mozna znaletc
Aby sprawdzic, ile pilot6w zostalo zaprogra- wewnqtrz pilota. Unikaj dotykania palcami
mowanych dla Twojego samochodu: plaskich bok6w baterii.
Podzespoly elektroniczne w pilocie Sq
1 WI6z kluczyk do stacyjki i przekrE;!c wrazliwe na ladunek elektrostatyczny.
w polozenie ON. Nieprawidlowa obsluga podczas wymiany
2 Nacisnij przycisk C2 na pilocie na
co najmniej 2 sekundy w ciqgu
baterii moze spowodowac uszkodzenie
pilota. Dlatego unikaj bezposredniego
dotykania elektronicznych podzespol6w
30 sekund po przekrE;!ceniu kluczyka
pilota.
w stacyjce w polozenie ON.
3 Na wyswietlaczu SID pokaze siE;!liczba
kluczyk6w zaprog ramowanych Gdy napiE;!ciebaterii pilota spadnie ponizej
w Twoim samochodzie oraz numer klu- okreslonego poziomu, na wyswietlaczu SID
czyka (1-5), kt6rego aktualnie uzywasz. pokaze siE;!nastE;!pujqcy komunikat:
Przyklad komunikatu na wyswietlaczu SID: +-~ Remote control battery

2: standard key
0: valet key
D u-v low. Replace battery.
(Niskie napiE;!ciebaterii w pilo-
cie. Wymien bateriE;!.)
Key No: 1
(2: kluczyk6w standardowych
0: kluczyk6w serwisowych
Nr. kluczyka: 1)
3 Wymien bateri~. WI6z jq w taki sam
spos6b, w jaki umieszczona byla stara
bateria, tzn. biegunem + w d61.
4 ZI6z pol6wki pilota razem i docisnij
(unikaj naciskania na przyciski), az
uslyszysz kilka klikni~c. Umiesc
z powrotem tradycyjny kluczyk
w pilocie.
5 Po zainstalowaniu nowej baterii w pilo-
cie, przed utratq synchronizacji z samo-
chodem mozliwa jest jedynie ograni-
czona liczba operacji wykonanych za
pomocq pilota. W zwiqzku z tym po
wymianie baterii nie naciskaj przy-
Nacisnij emb/emat, aby wyjqC tradycyjny cisk6w pilota zbyt wiele razy. Wymien bateri~, a nast~pnie z/6t po/6wki
k/uczyk Otw6rz samoch6d i wl6Z kluczyk do sta- pi/ala
cyjki, aby dokonac synchronizacji pilota
i samochodu.
Jezeli po wymianie baterii centralny zamek
1 Aby wyjqC tradycyjny kluczyk, nacisnij nie dziala, a samoch6d jest zamkni~ty, zr6b
emblemat z tylu pilota. tak:
2 WI6z konc6wk~ kluczyka w mniejszy 1 Otw6rz tradycyjnym kluczykiem lewe
otw6r i przekr~c kluczyk, aby rozdzielic przednie drzwi. Jesli samoch6d jest
pol6wki pilota. wyposazony w alarm antywlamaniowy,
otwarcie drzwi spowoduje wzbudzenie
alarmu.
2 Otw6rz drzwi i wl6z kluczyk do stacyjki.
Jesli samoch6d jest wyposazony
w alarm antywlamaniowy, alarm zosta-
nie wylqczony. Pilot i odbiornik w samo-
chodzie zostaly zsynchronizowane.
56 Zamki i alarm antywtamaniowy
Immobilizer W razie problemu podczas sprawdzania Alarm
(Elektroniczna blokada silnika)
Wewnqtrz pilota zapisany jest elektroniczny
kod Twojego samochodu ..Po w~ozenlu klu
elektronicznego kodu kluczyka w stacyjce,
na wyswietlaczu SID pokaze siE;!nastE;!-
pujqcy komunikat:
antywlamaniowy *
Alarm antyw~amaniowy jest dostE;!pny
czyka do stacyjki nastE;!puje sprawdzen.le w dw6ch wersjach - z czujnikiem przechy~u
Key not accepted.
kodu, dioda miga podw6jnymi b~skaml lub bez. Alarm antyw~amaniowy z czujni-
~ Contact service.
przez 3 sekundy. Jesli kod i~st poprawny, kiem przechy~u posiada oddzielnq syrenE;!.
g-v (Niew~asciwy kluczyk. Skontak-
Alarm antyw~amaniowy bez czujnika prze-
samoch6d mozna uruchomlc. tuj siE;!ze stacjq serwisowq.)
Za kazdym razem, po wXjE;!ciukluczyka ze chy~u wykorzystuje sygna~ dZwiE;!kowy
stacyjki w~qcza siE;!funkCJa Immobllizera. samochodu.
Odprowadz samoch6d do autoryzowan.ej
Dioda miga podw6jnymi b~skaml przez
3 sekundy, a zap~on zostaje zablokowany.
W razie w~ozenia do stacyjki nieprawid~o-
stacji obs~ugi Saaba, celem sprawdzenJa
uk~adu i dokonania naprawy. .&. UWAGA
wego kluczyka (kluczyka do innego samo- Nigdy nie zostawiaj ma~ch dzieciani
chodu), funkcja immobilizera pozo~tanle zwierzqt bez opieki w samochodzle.
w~qczona (dioda nie zamiga podwojnyml. W upalnq pogodE;!temperatura wewnqtr~
b~skami przez 3 sekundy) I samochodu nle samochodu iw bagazniku mozewzrosnqc
bE;!dziemozna uruchomic. do 70-80°C.
W razie awarii uk~adu immobilizera, na
wyswietlaczu SID pokaze siE;!nastE;!pujqcy
Alarm antyw~amaniowy uzbraja siE;!
komunikat:
w momencie zablokowania zamk6w drzwi
samochodu za pomocq pilota.
Immobiliser failure.
Try starting again. ZamkniE;!cie samochodu za pomocq trady-
Contact service. cyjnego kluczyka nie spowoduje uzbrojenia
(Awaria immobilizera. Spr6buj alarmu antyw~amaniowego, zobacz str. 51.
ponownie uruchomic. Skontak- Alarm monitoruje wszystkie drzwi oraz
tuj siE;!ze stacjq serwisowq.) maskE;!silnika i pokrywE;!bagaznika.
W momencie wykrycia ruchu wewnqtrz
samochodu, np. gdy ktos wsunie rE;!kE;!do
srodka po stluczeniu szyby, czujnik ruchu
wzbudzi alarm.
Zamki i alarm antywtamaniowy
Przed uzbrojeniem alarmu antywlamanio- Aby uniknqc falszywych alarm6w nalezy Co powoduje wzbudzenie
wego nalezy zamknqc wszystkie okna. dopilnowac, aby wszyscy uzytkownicy alarmu?
W przeciwnym razie, czujnik ruchu moze samochodu byli zaznajomieni z systemem
zinterpretowac przejscie przypadkowego blokad zamka centralnego oraz dzialaniem Alarm zostanie wzbudzony w razie:
przechodnia jako pr6b~ wlamania. alarmu antywlamaniowego.
• otwarcia drzwi, maski silnika lub pokrywy
Alarm uzbraja si~ po uplywie 11 sekund od Jezeli alarm zostanie wzbudzony po ostat- bagaznika
zamkni~cia samochodu pilotem. nim zablokowaniu drzwi, na wyswietlaczu
SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat: • zarejestrowania ruchu wewnqtrz
W czasie op6Znienia aktywacji, dioda pali samochodu przez czujnik
si~ swiatlem ciqglym, a nast~pnie miga co
• zarejestrowania przez czujnik przechylu
3 sekundy. Dioda znajduje si~ na g6rze Alarm has been triggered
zmiany kqta pochylenia samochodu
tablicy rozdzielczej. since being armed.
Uezeli alarm antywlamaniowy jest
Jesli drzwi, maska silnika lub pokrywa (Wyzwolenie alarmu podczas
wyposazony w czujnik przechylu)
bagaznika pozostanq otwarte w momencie ostatniego okresu czuwania.)
• pr6by manipulowania przy syrenie
zablokowania zamk6w drzwi samochodu
W przypadku awarii alarmu antywlamanio- alarmu
za pomocq pilota, to dioda b~dzie migac
3 razy/sekund~ przez 11 sekund, infor- wego, na wyswietlaczu SID pokaze si~ • pr6by zmostkowania stacyjki
mujqc w ten spos6b 0 nieprawidlowosci. nast~pujqcy komunikat: • odlqczenia akumulatora samochodu.
Sprawdi, czy drzwi, maska silnika i
pokrywa bagaznika Sq zamkni~te. Theft protection failure. Sygnaly alarmowe
Jesli mimo to, dioda nadal szybko miga, Contact service. Wzbudzeniu alarmu towarzyszq nast~-
skontaktuj si~ ze stacjq obslugi, celem (Awaria alarmu antywlamanio- pujqce sygnaly:
sprawdzenia ukladu i ewentualnej naprawy. wego. Skontaktuj si~ ze stacjq
serwisowq.) • wszystkie swiatla kierunkowskaz6w
Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq
migajq przez 5 minut.
obslugi Saaba.
Zablokowanie zamka pokrywy Uzbrojenie alarmu • rozlega si~ sygnal dZwi~kowy/sygnal
syreny alarmu trwajqcy 30 sekund
bagaznika: W przypadku odblokowania Alarm uzbraja si~ po zablokowaniu zamk6w
co 10 sekund, (maks. 10 razy).

=
zamka pokrywy bagaznika/otwarcia za pomocq pilota, jesli wszystkie drzwi,
pokrywy bagaznika z zewnqtrz za pomocq maska silnika i pokrywa bagaznika Sq Sygnaly mog~ r6Znic si~ nieco w posz-
zamkni~te. czegolnych krajach, w ktorych sprzeda-
przycisku na pilocie, pozostanie on wany jest samochod, ze wzgl~du na
odblokowany po zatrzasni~ciu pokrywy. roznice w przepisach prawnych i/lub
Zablokuj zamek, naciskajqc przycisk iii wymagania towarzystw ubezpiecze-
niowych.
na pilocie. Jezeli samoch6d posiada alarm
antywlamaniowy, zostanie on ponownie
uzbrojony.
WytClczanie wzbudzonego alarmu
P:by wytqczyc wzbudzony alarm (migajq
Czujnik ruchu *
Czujnik ruchu monitoruje wn~trze samo-
sWlatia klerunkowskaz6w i rozlega si~ chodu. W momencie wykrycia ruchu
• Przypadkowe nacisni~cie przycisku
sygnat dzwi~kowy) nacisnij jeden z przycis- wewnqtrz samochodu, np. gdy ktos wsunie
otwierania zamk6w na pilocie, gdy
k6w na pilocie lub Uesli siedzisz w samo- r~k~ do .srodka po stluczeniu szyby, czujnik
samoch6~ znajduje si~ w jego zasi~gu,
chodzie) przekr~c kluczyk w stacyjce do wzbudzl alarm.
spowoduJe wytqczenie alarmu i otwar-
potozenia ON, patrz ponizej.
cie samochodu. Kabriolet: Czujnik ruchu zostaje automa-

m Sygnaty swietlne i dZwi~kowe


zostanq wytqczone. Zamki zostanq
odblokowane.
• Zamykajqc samoch6d na silnym mrozie
sprawdz, czy zamki zostaty prawidtowo
tycznie wytqczony po ztozeniu sktadanego
dachu.
Watne: Na dziatanie czujnika ruchu
zablokowane. Przyciski blokad drzwi
powinny znajdowac si~ w swoim wptywa r6wniez praca oddzielnego
Sygnaty swietlne i dZwi~kowe
iii zostanq wytqczone. Zamki dolnym potozeniu.
Jesli tak nie jest, otw6rz i ponownie
podgrzewacza wn~trza samochodu. Aby
uniknqc fatszywego alarmu podczas
pozostanq zablokowane.
zamknij samoch6d. korzystania z podgrzewacza wn~trza
Sygnaty swietlne i dZwi~kowe samochodu, koniecznie wytqcz czujnik
C zostanq wytqczone. Zamek ruchu zgodnie z instrukcjqzamieszczonq
pokrywy bagaznika zostanie na str. 59.

*
=
odblokowany.
Sygnaty swietlne i dZwi~kowe
Czujnik przechytu
~o~tanq wytqczone. WtqCZq si~ Czujnik przechytu monitoruje kqt pochyle-
sWlatia zewn~trzne i oswietlenie n1asamochodu. Jesli kqt pochylenia
wn~trza. Zamki pozostanq samochodu ulegnie zmianie w stosunku do
zablokowane. pochyl~ni~ samochodu w momencie jego
zamknl~cla, np. podczas podnoszenia
Jesli siedzisz w samochodzie: samochodu na podnosniku, czujnik
przekr~c kluczyk w stacyjce wzbudzi alarm.
w potozenie ON.
Wyl~czanie czujnika ruchu i czujnika Objasnienie opcji menu Full theft alarm Funkcja alarmu
pochylenia (Alarm antywtamaniowy z petnym zakre- antynapadowego - alarm
Jezeli zostawiasz w samochodzie np. psa, sem funkcji) i Door alarm only (Alarm tylko
parkujesz samoch6d na promie samocho- na drzwi). w przypadku niebezpieczenstwa
dowym lub podtqczasz podgrzewacz Alarm antywtamaniowy samochodu
wn~trza samochodu, wytqcz czujniki Full theft alarm (Alarm antywlamaniowy posiada r6wniez funkcj~ dodatkowq, kt6rq
w ponizszy spos6b: z pelnym zakresem funkcji): mozna tatwo wtqczyc w razie niebezpie-
czenstwa.
1 Wejdi do menu Profiler, naciskajqc Alarm zostanie wzbudzony w razie
przycisk CUSTOMIZE, zobacz r6wniez Funkcj~ alarmu antynapadowego mozna
stluczenia jednej z szyb i pr6by wtqczyc wytqcznie, gdy samoch6d stoi.
str. 96. wyciqgnifi)cia czegos z samochodu. Po Alarm wytqczy si~, jesli samoch6d ruszy.
2 Przekr~caj pokr~t1o INFO, az pokaze si~ wlqczeniu ustawienia Full theft alarm
Theft Alarm (Alarm antywtamaniowy). (Alarm antywlamaniowy z pelnym Sygnaty swietlne i diwi~kowe alarmu
zakresem funkcji), wszystkie szyby i antywtamaniowego pozostajq wtqczone
3 Wcisnij pokr~t1o INFO. przez 3 minuty lub do momentu nacisni~cia
4 Wybierz Door alarm only (Alarm tylko na ewentualnie otwierany dach muszq bye
jednego z przycisk6w na pilocie.

=
zamknif?te w momencie zablokowania
drzwi). Aby wtqczyc alarm:
zamk6w drzwi samochodu.
5 Aby potwierdzic wyb6r, nacisnij pokr~t1o
INFO. Door alarm only (Alarm tylko na drzwi): • Nacisnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy przycisk na pilocie lub,
I Theft Alarm (Alarm antywtamaniowy) W tym ustawieniu czujnik ruchu i
ewentualny czujnik przechylu jesli siedzisz w samochodzie ...
Full theft alarm (Alarm antywtama- pozostajq wylqczone. Jest to szczeg61- • Nacisnij i przytrzymaj przez co najmniej
niowy z petnym zakresem funkcji) nie przydatne, np. jesli chcesz zostawie
w zamknifi)tym samochodzie psa lub
2 sekundy jeden z przycisk6w m lub
Door alarm only (Alarm tylko na drzwi)
podczas parkowania na promie. iii w drzwiach kierowcy.
Aby wytqczyc alarm:
Czujnik ruchu oraz ewentualny czujnik
przechytu zostanq automatycznie wtqczone • Nacisnij jednokrotnie jeden z przycisk6w
przy nast~pnym uruchomieniu samochodu. na pilocie lub, jesli siedzisz w samocho-
Mozna je wtqczyc r~cznie przed ponownym
uruchomieniem samochodu w spos6b
dzie, jeden z przycisk6w
w drzwiach kierowcy.
m lub iii
opisany powyzej. W punkcie 4 wybierz
wtedy Full theft alarm (Alarm antywtama-
niowy z petnym zakresem funkcji).
60 Zamki i alarm antywtamaniowy
Funkcje, przeglCld
Zamykanie/ SWiatla kierunkowskaz6w migajqjeden raz. Pilot Zasi~g pilota wynosi zwykle 5-15 metr6w.
uzbrajanie W sprzyjajqcych warunkach pilot moze mie6
znacznie wi~kszy zasi~g.
Otwieranie/ SWiatla kierunkowskaz6w migajq dwa razy.
rozbrajanie
Przy zdalnym sterowaniu elektrycznymi
podnosnikami szyb/otwieranym dachem
/dachem skladanym zasi~g pilota jest ogra-
*
Otwieranie/ SWiatla kierunkowskaz6w migajq trzy razy.
rozbrajanie niczony mniej wi~cej do polowy normalnego
pokrywy zasi~gu.
bagaznika Bateria pilota Trwalos6 baterii wynosi zwykle ok. 4 lat.
Alarm SWiatla kierunkowskaz6w migajq przez 5 minut. Bateri~ nalezy wymieni6, gdy na wyswietlaczu
wzbudzony Rozlega si~ sygnal dZwi~kowy trwajqcy SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:
30 sekund co 10 sekund, maks. 10 razy lub do Remote control battery
momentu, gdy nacisnieszjeden z przycisk6w low. Replace battery.
pilota lub przekr~cisz kluczyk w stacyjce do (Niskie napi~cie baterii w pilocie. Wymien
polozenia ON. bateri~.)
Zobacz Wymiana baterii, str. 54.
Czujnik ruchu Czujnik ruchu wzbudzi alarm w momencie
wykrycia ruchu wewnqtrz samochodu, np. gdy Akumulator Jesli alarm jest uzbrojony, to zostanie wzbu-
ktos wsunie r~k~ do srodka po stluczeniu szyby. dzony po odlqczeniu akumulatora.
Kabriolet: Czujnik ruchu zostaje automatycznie Niekt6re funkcje alarmu antywlamaniowego i sygnal6w mozna
wylqczony po zlozeniu skladanego dachu. przeprogramowa6. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq
Czujnik Czujnik przechylu wzbudzi alarm, jesli kqt obslugi Saaba w celu uzyskania szczeg6lowych informacji,
przechylu pochylenia samochodu ulegnie zmianie zobacz tez str. 304.
w stosunku do pochylenia samochodu
w momencie jego zamkni~cia.
Stan uzbrojenia Dioda Komunikaty SID Przyczyna/post~powanie
Uzbrajanie (czas op6Znienia SWieci przez 11 sekund. Key not accepted. Po wtozeniu kluczyka do
aktywacji) Contact service. stacyjki zostat zarejestrowany
(Niewtasciwy kluczyk. Skontak- btqd.
Alarm uzbrojony Kr6tkie migniE;lcie co tuj siE;lze stacjq serwisowq.)
3 sekundy.
Remote control battery Nalezy wymieni6 bateri~, zob-
Rozbrojenie Gasnie. low. Replace battery. acz str. 54.
Alarm nie uzbrojony Nie pali siE;l. (Niskie napiE;lciebaterii w pilocie.
Wymien bateriE;l.)
Drzwi, maska silnika lub pokrywa Szybkie miganie przez
bagaznika Sq otwarte lub zosta~ 11 sekund, potem kr6tkie 2: standard key Sprawdzenie liczby pilot6w
otwarte w czasie uzbrajania. miganie co 3 sekundy. 0: valet key zaprogramowanych w Twoim
Key No: 1 samochodzie, zobacz str. 54.
Funkcja immobilizera wtqczona Nie pali siE;l. (2: kluczyk6w standardowych
ale samoch6d nie jest zamkniE;lty. 0: kluczyk6w serwisowych
Miganie podw6jnymi btyskami Nr. kluczyka: 1)
Zmiana statusu uktadu immobili-
zera, wtasciwy kluczyk zostat przez 3 sekundy. Alarm has been triggered Po ostatnim zablokowaniu
wtozony lub wyjE;ltyze stacyjki. since being armed. zamk6w drzwi nastqpHo
(Wyzwolenie alarmu podczas wyzwolenie alarmu.
ostatniego okresu czuwania.)
Immobiliser failure. Podczas sprawdzania kod6w
Try starting again. immobilizera zostat zarejestro-
Contact service. wany btqd.
(Awaria immobilizera. Spr6buj
ponownie uruchomi6. Skontaktuj
si~ ze stacjq serwisowq.)

Saab Automobile AB oswiadcza niniejszym, ze oryginalne wyposazenie


pilota, zamk6w i alarm6w oraz wyposazenie do dekodowania immobilizera
silnika jest zgodne z podstawowymi wymogami normy R& TTE oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady numer 1999/5/UC z dnia
9 marca 1999, dotyczqcych urzqdzeri radiowych i telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania w/w urzqdzeri.
Pilot, odbiornik i immobilizer Sq obj~te licencjq numer CLBT/C221 12002.
62 Zamki i alarm antywtamaniowy

R~czne otwieranie
pokrywy wlewu
paliwa *
Sport Sedan
Jesli zamek pokrywy wlewu paliwa, stero-
wany funkcjqzamka centralnego, nie zosta-
nie odblokowany, zr6b tak:
Sprawdt bezpiecznik 7 w skrzynce, znaj-
dujqcej siE2w sciance tablicy rozdzielczej,
zobacz str. 259. jesli jest przepalony lub
przepali siE2ponownie powymianie, motesz
rE2cznieodblokowac pokrywE2wlewu paliwa.
Zr6b tak:
1 Otw6rz pokrywE2 po prawej stronie
bagatnika. Odblokuj plastikowq
zapinkE2,wciskajqc jej srodek nie wiE2cej
nit 3 mm. NastE2pnie chwyc za kolnierz
zapinki i wyjmij jq, zobacz tet str. 250.
2 Poluzuj obie sruby (nie wyjmuj ich) i
podwat je, a nastE2pniewycisnij je.
Teraz motesz otworzyc pokrywE2wlewu
paliwa.
RE2czneotwieranie pokrywy wlewu paliwa,
Kabriolet, zobacz str. 81.
Saab 9-3 Kabriolet 63

Saab 9-3 Kabriolet


Porady, dotyCZClceobsfugi System zabezpieczenia
dachu skfadanego __ 64 przy dachowaniu 78
Manewrowanie dachem Elektryczne podnosniki
skfadanym 65 szyb 79
R~czne rozkfadanie dachu Oswietlenie wn~trza 80
skfadanego 70 R~czne otwieranie
Ostrzezenia i komunikaty, pokrywy wlewu paliwa,
jakie mogClsi~ pojawic Kabriolet 81
na wyswietlaczu SIO__ 73 R~czne odblokowanie
"Easy-entry" (funkcja zamka pokrywy
fatwego wsiadania) __ 75 bagaznika 82
Zagfowki 76 Umieszczenie dwoch toreb
Pasy bezpieczetistwa, golfowych w bagazniku_ 83
tylna kanapa, Kabriolet _ 77
\\
'\

* Gwiazdka oznacza: wyposatenie nie jest


montowane we wszystkich samochodach (mote to
zalezec od wersji modelu, wersji silnika,specyfikacji dla
danego rynku, opcji lub wyposazenia dodatkowego).
Porady,dotycz~ce • Na oslonie systemu zabezpieczenia przy
dachowaniu nie mogq lezec zadne przed- .&. UWAGA
obslugi dachu mioty, gdyz moze to spowodowac mniej
skuteczne dzialanie systemu. • Podczas skladania lub rozkladania
skladanego • Dopilnuj, by do komory dachu sklada- dachu nie dotykaj jego zawias6w i
nego nie przylegal zaden bagaz, prowadnic oraz g6rnej belki przedniej
• Zanim ruszysz z miejsca po rozlozeniu szyby.
poniewaz mogloby to zakl6cic jego
dachu, powinienes zawsze sprawdzic,
skladanie i rozkladanie. • Nie skladaj/rozkladaj dachu, jezeli
czy jest on wlasciwie zablokowany na
belce przedniej szyby. • Skladanie/rozkladanie dachu skladanego w bezposrednim sqsiedztwie samo-
nalezy doprowadzic do samego konca, chodu znajdujq si~ jakies osoby.
• Zanim ruszysz z miejsca po zlozeniu
czyli do momentu pojawienia si~ sygnalu
dachu, sprawdz, czy jego pokrywa jest
o zakonczeniu tej czynnosci na wyswiet-
zablokowana.
laczu SID. Nie pozostawiaj dachu sklada-
• Nie manewruj dachem, gdy temperatura nego w stanie cz~sciowego rozlozenial
zewn~trzna spadnie ponizej -5°C. zlozenia. W przypadku pozostawienia
• Pami~taj, ze niekt6re automatyczne dachu skladanego w polozeniu posred-
myjnie samochodowe mogq spowodo- nim, opusci si~ on stopniowo po uplywie
wac uszkodzenie dachu skladanego. 20 sekund, aby chronic nap~d dachu
Dotyczy to myjni, kt6re wykorzystujq przed przeciqzeniem.
mechaniczne czujniki ksztaltu nadwozia. • Piel~gnacja dachu skladanego, zobacz
Saab odradza mycie Kabrioleta w auto- str. 280.
matycznych myjniach samochodowych.
• Po umyciu lub deszczu dach skladany
musi calkowicie wyschnqc zanim zosta-
nie on zlozony. skladanie mokrego lub
wilgotnego dachu moze spowodowac
uszkodzenie element6w wn~trza samo-
chodu przez wod~ oraz powstanie plam
plesni na powierzchni dachu skladanego.
• Na dachu skladanym nie wolno mocowac
bagaznika ani wspornik6w do przewozu
nart.
• Nie wolno pod zadnym pozorem umiesz-
czac przedmiot6w w komorze dachu (pod
oslonq), gdyz mogq one uniemozliwiac
jego zlozenie.
Saab 9-3 Kabriolet 65

Manewrowanie dachem Zanim zaczniesz manewrowac dachem


skladanym, przeczytaj rozdzial "Porady,
skladanym dotyczqce obslugi dachu skladanego" na
str.64.
Do manewrowania dachem skladanym
&UWAGA sluzy przelqcznik na tablicy rozdzielczej.
Przelqcznik ten nalezy trzymac w zqdanym
• Aby uniknqc przytrzasni~cia cz~sci
polozeniu przez caly czas, gdy dach znaj-
ciala, nie dotykaj zawias6w i prowadnic
duje si~ w ruchu.
dachu podczas jego skladania.
• Nie skladaj/rozkladaj dachu, jezeli
a zakonczeniu skladania/rozkladania
dachu informuje sygnal dZwi~kowy.
w bezposrednim sqsiedztwie samo-
Na str. 73 zamieszczono komunikaty i infor-
chodu znajdujq si~ jakies osoby.
maCJe 0 usterkach, kt6re mogq si~ pojawic
• Po zlozeniu dachu skladanego naSID.
Prze/qcznik do manewrowania dachem
sprawdz, czy jego oslona zostala pra-
skladanym
widlowo zablokowana.
a Rozkladanie
• Po rozlozeniu dachu skladanego
sprawdz, czy zostal on prawidlowo b Skladanie
zamocowany w g6rnej kraw~dzi przed-
niej szyby.

Jezeli ruszysz z miejsca podczas sklada-


nia lub rozkladania dachu, operacja
skladania/rozkladania zostanie przer-
wana po przekroczeniu pr~dkosci
30 km/godz. Pr~dkosc t~ mozna zapro-
gramowac (w zakresie 0-30 km/godz.).
Jezeli pr~dkosc ta ma zostac zmieniona,
zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq
obslugi Saaba. Ruch samochodu i p~d
powietrza mogq spowodowac powazne
uszkodzenie komponent6w ukladu dachu
skladanego.
Sktadanie Jezeli przytrzymasz przelqcznik w polo-
zeniu dolnym po sygnale zakonczenia ope-
Aby mozna bylo zlozye dach skladany,
racji skladania dachu, po kr6tkiej przerwie
muszq bye spelnione ponizsze warunki:
otworzq si~ wszystkie okna.
• Pr~dkose samochodu nie moze prze-
kraczae 30 km/godz. Zdalne sktadanie dachu *
• Napi~cie akumulatora musi bye wyzsze Dach skladany mozna zlozye, znajdujqc si~
niz 10 V. poza samochodem. W tym celu nalezy
• Temperatura zewn~trzna powinna bye nacisnqe i przytrzymae przycisk otwierania
wyzsza niz -5°C.
• Pokrywa bagaznika musi bye zabloko-
It) na pilocie, zobacz tez str. 135.
wana.
• W bagazniku musi bye wystarczajqca
przestrzen na dach skladany.

Uruchom silnik i pozostaw na biegu


jalowym. Wymagana wolna przestrzen
przy manewrowaniu dachem sklada-
nym: wysokose min. 2,2 m od podloza,
wolna przestrzen za samochodem
min. 5 cm.
2 Przesun w d61i przytrzymaj przelqcznik
dachu skladanego az do calkowitego
zlozenia dachu i zamkni~cia jego
pokrywy. 0 zakonczeniu skladania
informuje sygnal dZwi~kowy. W przy-
padku wystqpienia usterki, na wyswiet-
laczu SID pojawi si~ komunikat
tekstowy, zobacz str. 73.
Podczas manewrowania dachem nie
naciskaj zadnego innego przycisku w tej
cz~sci tablicy rozdzielczej, w kt6rej
znajduje si~ przelqcznik dachu sklada-
nego, gdyz spowoduje to zatrzymanie
dachu i jego opuszczenie po uplywie
ok. 20 sekund. .
Podniesienie tylnej szyby. Roztotenie
worka daehu skladanego w bagatniku.
2 Otwareie pokrywy.

a 2,2 m
b 5 em
Rozktadanie Wszystkie szyby boczne opUSZCZqsiEil
nieco w celu zabezpieczenia uszczelek
Aby mozna byte rozlozye dach skladany,
podczas rozkladania dachu.
muszq bye spelnione ponizsze warunki:
Sprawdz, czy zaczepy dachu sklada-
• PrEildkose samochodu nie moze prze- nego zamocowary dach do g6rnej belki
kraczae 30 km/godz. przedniej szyby.
• NapiEilcie akumulatora musi bye wyzsze Jezeli przytrzymasz przelqcznik w polo-
niz 10 V. zeniu g6rnym po sygnale zakonczenia ope-
• Pokrywa bagaznika musi bye zabloko- racji rozkladania dachu, po kr6tkiej przerwie
wana. zamknq siEilwszystkie okna.
Jesli w przedziale bagazowym majq bye
przewozone bagaze, itp., patrz str. 84.

Uruchom silnik i pozostaw na biegu


jalowym. Wymagana wolna przestrzen
przy manewrowaniu dachem sklada-
nym: wysokose min. 2,2 m od podloza,
wolna przestrzen za samochodem
min. 5 cm.
2 Przesun w g6rEili przytrzymaj przelqcz-
nik dachu skladanego az do calkowitego
rozlozenia dachu i zamkniEilcia jego
pokrywy. 0 zakonczeniu rozkladania
informuje sygnal dtwiEilkowy. W przy-
padku wystqpienia usterki, na wyswiet-
laczu SID pojawi siEilkomunikat
tekstowy, zobacz str. 73.
Podczas manewrowania dachem nie
naciskaj zadnego innego przycisku w tej
cZEilscitablicy rozdzielczej, w kt6rej
znajduje siEilprzelqcznik dachu sklada-
nego, gdyz spowoduje to zatrzymanie
dachu ijego opuszczenie po uprywie ok.
20 sekund.
3 Zamkni~eie pokrywy.
4 Opuszezenie tylnej szyby.

a 2,2 m
b 5 em
70 Saab 9-3 Kabriolet

R~czne rozkladanie
dachu skladanego
.,&,UWAGA

Korzystanie zfunkcji r~cznego rozkladania


dachu skladanego jest dozwolone
wylqcznie w sytuacjach awaryjnych
(na przyklad w razie awarii instalacji elek-
trycznej).
Podczas r~cznego rozkladania dachu nie
uzywaj jednoczesnie przelqcznika do
manewrowania dachem na tablicy roz-
dzielczej. Moze to spowodowac obrazen ia
ciala u os6b oraz uszkodzenie mecha-
nizmu dachu skladanego.
1 Wet klucz do k61, klucz do srub z gniaz-
Po r~cznym rozlozeniu dachu niewolno go dem szesciokqtnym oraz srubokr~t.
r~cznie skladac, gdyz moze to spowodo- 2 Zdejmij dwie oslony z bocznej tapicerki
wac uszkodzenie mechanizmu dachu RozmieszGzenie narz~dzi pod pod/agEl..
bagaznika, po prawej i po lewej stronie.
skladanego. bagatnika
Jezeli operacj~ mogq wykonac dwie osoby,
to powinny one stanqc po obu stronach
R~czne rozlozenie dachu skladanego jest samochodu i wsp61nie wykonac czynnosci
mozliwe najwczesniej po uplywle opisane w punktach 3-6 oraz 9-10.
20 sekund od zakonczenia normalnego 3 Odblokuj pokryw~ dachu skladanego,
skladania dachu (po tym czasie w ukladzie przesuwajqc do przodu dwa palqki,
hydraulicznym zanika cisnienie). znajdujqce siE;!po prawej i po lewej
W przypadku braku napi~cia, pokryw~ stronie.
bagaznika trzeba odblokowac r~cznie,
zobacz str. 82.
4 Zamknij pokryw~ bagaznika, by ostona 7 Przed podniesieniem dachu nalezy
dachu sktadanego nie zaczepHa si~ ~UWAGA odtqczy6 dwa zaczepy znajdujqce si~
o niq. na jego przedniej kraw~dzi. Wejdz na
• Podczas rozktadania dachu nie doty- tylnq kanap~ i wyjmij srubokr~tem
5 Otw6rz pokryw~ dachu sktadanego, kaj jego zawias6w i prowadnic.
pociqgajqc w g6r~ i do tytu. zatyczk~ (zatyczka znajduje si~
• Nie zblizaj rqk do g6rnej belki przed- posrodku ostony mi~dzy zaczepami).
6 Pochyl do przodu oparcia przednich
niej szyby. Za pomocq narz~dzi obr66 w prawo az
foteli.
do otwarcia zaczep6w.
• W przeciwnym razie wyst~puje ryzyko
StojqC na tylnej kana pie, podnies dach i
przycj~cia.
pociqgnij gow kierunku przedniej szyby.
Manewrowanie dachem sktadanym
wymaga wolnej przestrzeni nad samo-
chodem 0 wysokosci 2,2 m, mierzqc od
podtoza.
Zamocowanie dachu skfadanego do belki
przedniej szyby

8 Usiqdt na jednym z przednich foteli i 9 Podnies tylnq szyb~ catkowicie i przy- 11 Teraz musisz docisnqc tylnq szyb~ do
przymocuj dach sktadany do belki szyby trzymaj jq w tym potozeniu. Zamknij ostony dachu. Usiqdt na tylnej kanapie
przedniej za pomocq klucza do k6t oraz pokryw~ dachu sktadanego. Przy r~cz- i wt6Z klucz (ten sam klucz, kt6ry wyko-
klucza do srub z gniazdem szescio- nym rozktadaniu dachu, pokrywy nie rzystates do zamocowania dachu do
kqtnym. Wykonajok.1/4 obrotuwlewo. mozna zablokowac. belki przedniej szyby) w szesciokqtny
Sprawdt, czy nastqpito zamocowanie otw6r mechanizmu dachu sktadanego.
dachu, naciskajqc w g6r~ jego przedniq Wykonaj ok. 1/4 obrotu w lewo z prawej
kraw~dt. Dach nie moze si~ przesunqc strony dachu oraz w prawo z lewej
w g6r~. Aby uniknqc uszkodzenia lakieru na strony dachu. Podczas czynnosci bloko-
pokrywie dachu sktadanego i pokrywie wania powinienes patrzec w kierunku
bagaznika, nalezy zachowac ostroznosc pokrywy dachu. Tylna szyba powinna
podczas zamykania ostony dachu sktada- przylegac szczelnie do pokrywy dachu.
nego. Mechanizm dachu sktadanego powinien
zostac niezwtocznie sprawdzony i napra-
wiony. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq
10 Docisnij maksymalnie tylnq cz~sc stacjq obstugi Saaba.
dachu do pokrywy.
Saab 9-3 Kabriolet 73

Ostrzezenia i komunikaty, jakie mogq siQ pojawic na wyswietlaczu SID


SID moze wyswietlic nizej wymienione komunikaty, zwiqzane ze sterowaniem dachem (rozlega si~ r6wniez sygnal dZwi~kowy):

Przyczyna Post~powanie
Automatyczne zamocowanie dachu • Jezeli samoch6d stoi na stromym wzniesie-
Soft top front not locked.
skladanego do przedniej szyby nie niu, przestaw go winne, plaskie miejsce.
Try again.
powiodlo si~. • Przesun przelqcznik dachu skladanego
(Przednia kraw~dz dachu skladanego
~ nie jest zamocowana. Cofnij dach i w dOl, az dach zacznie si~ odsuwac od
spr6buj ponownie.) przedniej szyby. Przerwij skladanie dachu i
zamknij go ponownie.
Soft top power pack Komunikat ten jest wyswietlany w przy- Odczekaj 6 minut, az pompa hydrauliczna
overheated. padku ciqglego manewrowania dachem ostygnie.
~ Allow to cool. (Silnik dachu skladanego skladanym przez czas dluzszy niz
przegrzal si~. Poczekaj, az ostygnie.) 3 minuty.
Open boot. Usun przedmioty uniemozliwiajqce manewro-
Move goods away from wanie dachem skladanym.
~ top storage area. (Otw6rz pokryw~
bagaznika. Usun bagaz z miejsca
przechowywania dachu skladanego.)
Soft top may be Komunikat ten pojawia si~, gdy dach jest
damaged if operated skladany przy temperaturze zewn~trznej
~ at low temperature. (Dach skladany ponizej - 5°C.
moze ulec uszkodzeniu przy mane-

~,
wrowaniu w temperaturze ponizej
zera.)
Only manual
operation possible.
Contact service. (Mozliwe jest tylko
r~czne manewrowanie dachem
skladanym. Skontaktuj si~ ze stacjq
obslugi.)
Soft top cover not locked.
Try again.
~ (Ostona dachu sktadanego nie zam-
kneta siEi'.Cofnij dach i spr6buj
ponownie.)
Battery low. NapiEi'cie akumulatora samochodu jest
(Niski poziom natadowania akumula- zbyt niskie do manewrowania dachem
~ tora.) sktadanym.
Soft top obstructed.
Clear obstacles and
~ try again. (Prawdopodobienstwo kolizji
dachu sktadanego. Usun przeszkody i
spr6buj ponownie.)
Open/close soft top Zakoncz manewrowanie dachem sktadanym.
completely to open boot.
~ (A by otworzyc pokrywEi' bagaznika,
rozt6i:/zt6z dach sktadany do konca.)
Open/close soft top Zakoncz manewrowanie dachem sktadanym.
completely before driving.
~ (Zanim rozpocznieszjazdEi', rozt6i:1zt6z
dach sktadany do konca.)
Zamknij pokrywEi' bagaznika.
Close boot.
~.... (Zamknij pokrywEi' bagaznika.)

Oparcie fotela nie jest zablokowane. Przesun oparcie fotela catkowicie do tytu
Driver seat unlocked.
~J (Fotel kierowcy nie jest zablokowany.)
w potozenie zablokowane, zobacz str. 75.

Passenger front seat Oparcie fotela nie jest zablokowane. Przesun oparcie fotela catkowicie do tytu
~J unlocked. (Fotel pasazera nie jest
zablokowany. )
w potozenie zablokowane, zobacz str. 75.
"Easy-entry" (funkcja
latwego wsiadania)

&UWAGA
• Zawsze sprawdz, czy oparcie fotela
zostato zablokowane po przywr6ceniu
go do poprzedniej pozycji .
• Sprawdz, czy mozliwose przesuwania
fotela do przodu/do tytu zostata zablo-
kowana. Zar6wno oparcie fotela, jak i
caty fotel muszq bye zablokowane.
W przeciwnym razie podczas hamo-
wania lub kolizji moze dojse do obrazen
ciata. Dotyczy to w szczeg61nosci
sytuacji, gdy za oparciem fotela jest
zamocowany fotelik dzieci~cy instalo-
wany tytem do kierunku jazdy.
regulowany elektrycznie *
Funkcja "Easy-entry" (funkcja latwego wsiadania). Na ilustracji pokazano fotel

R~cznieregulowane fotele przednie Elektrycznie regulowane fotele *


Dla utatwienia wsiadania na tylnq kanap~ 1 Pociqgnij w g6r~ uchwyt obok zagt6wka 1 Pociqgnij w g6r~ uchwyt obok zagt6wka
oraz wysiadania z niej mozliwe jest fotela. fotela.
przesuni~cie przednich foteli do przodu.
2 Przesun oparcie fotela do przodu i 2 Przesun oparcie fotela do przodu.
popchnij do przodu fote!. 3 Fotel przesunie si~ w swoje przednie
Powr6t do poprzedniego potozenia: polozenie.
1 Przesun oparcie fotela do tytu. Powr6t do poprzedniego potozenia:
2 Cofnij fotel do zqdanego potozenia. 1 Przesun oparcie do tytu w potozenie
Sprawdz, czy oparcie i fotel Sq zabloko- normalne.
wane. 2 Pociqgnij uchwyt w g6r~ i przytrzymaj go
w tej pozycji, az fotel powr6ci do swo-
jego poprzedniego potozenia.
Zagf6wki
,LhUWAGA

Ustaw wysokos6 zag~6wka, tak aby g~owa


by~ajak najlepiej oparta. Pozwoli to ogra-
niczy6 ryzyko urazu kr~g6w szyjnych
w razie ewentualnej kolizji.

Przednie fotele Sq wyposazone w aktywne


zag~6wki typu SAHR (Saab Active Head
Restraint). System ten ogranicza ryzyko
urazu kr~g6w szyjnych, w przypadku ude-
rzenia samochodu od ty~u.
SAHR jest uk~adem mechanicznym, uru-
chamianym pod wp~wem ci~zaru cia~a.
Mechanizm jest wbudowany w g6rnq
cz~s6 oparcia fotela, gdzie ~qczy si~
z zag~6wkiem.
W momencie uderzenia w ty~samochodu
cia~o zostaje wcisni~te w oparcie fotela.
Nacisk na mechanizm powoduje przesuni~-
cie zag~6wka do przodu i w g6r~, co ogra-
nicza ruch g~owy do ty~u.
Wysokos6 zag~6wk6w foteli przednich i tyl-
nych mozna regulowa6.
• Podnoszenie: chwy6 zag~6wek z obu
stron i pociqgnij w g6r~.
• Obnizanie: pchnij zag~6wek do przodu i
w d6~.
Dla poprawienia widocznosci do ty~u
zag~6wki mozna ca~kowicie obnizy6, jezeli
nikt nie podr6Zuje na danym siedzeniu.
Pasy bezpieczenstwa,
tylna kanapa, Kabriolet
R6wniez dwa miejsca na tylnej kanapie
majq zainstalowane trzypunktowe,
bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa.
Spokojnie wyciqgnij pas, przet6z go
w poprzek ciata i wt6z zaczep do zamka.
Sprawdz, czy zaczep zostat prawidtowo
zablokowany w zamku.
Chwyc nast~pnie pas barkowy przy zamku
i pociqgnij w kierunku barku, aby naciqgnqc
pas biodrowy. Pas biodrowy powinien przy-
legac do bioder.
Pas barkowy powinien przebiegac po
ramieniu mozliwie najblizej szyi, lecz nie
powinien jej ocierac.
Aby odpiqc pas, nacisnij czerwony przycisk
w zamku pasa.
it. UWAGA
Sprawdzanie dziatania pas6w bezpie- • Jesli musisz umiescic bagaz najednym
czenstwa, czyszczenie, itp., zobacz z siedzen, zabezpiecz go starannie za
str. 278. pomocq pasa bezpieczenstwa. Ogra-
niczy to ryzyko przemieszczenia si~
bagazu i spowodowania obrazen
w razie nagtego hamowania lub ewen-
tualnej kolizji.
• Zabezpiecz pas przed ostrymi kraw~-
dziami.
• Sprawdz, czy uzywasz wtasciwego
zamka pasa.

Zamocowanie bagazu na tylnej kanapie,


zobacz str. 19.
78 Saab 9-3 Kabriolet

System zabezpieczenia
przy dachowaniu
,&UWAGA

• System zabezpieczenia przy dacho-


l~I;~
LL}
waniu posiada mocne spr~zyny, kt6re
wypychajq palqki w razie wypadku.
Jezeli nie Sq one zablokowane, moze
to spowodowac obrazenia ciala .
• Jezeli palqki zostanq wcisni~te r~cznie I ~
w swoje polozenie wyjsciowe, nie b~dq
Zwolnienie blokady pa/qka ochronnego
one juz w stanie spelniac swojej funkcji
ochronnej w razie wypadku.

System zabezpieczenia przy dachowaniu Jezeli palqki ochronne zostanq wyzwolone


jest elementem systemu bezpieczeristwa z innego powodu, mozna je schowac
biernego samochodu i sklada si~ z dw6ch r~cznie. Wtym celu nalezy zwolnic blokady
palqk6w ochronnych, znajdujqcych si~ za przy obu palqkach.
zagl6wkami miejsc na tylnej kanapie, ramy Przy rozlozonych palqkach ochronnych nie
szyby przedniej oraz napinaczy pas6w bez- wolno manewrowac dachem skladanym.
pieczeristwa.
1 Zwolnij blokad~ i zdecydowanym
Palqki ochronne i napinacze pas6w bez- ruchem wcisnij palqk ochronny w d61,
pieczeristwa zostajq wyzwolone automa- tak aby zostal zablokowany.
tycznie, jezeli podczas wypadku dojdzie do
2 Zamocuj obie oslony.
dachowania samochodu. Ich wyzwolenie
nast~puje r6wniez w przypadku zderzenia Jezeli palqki ochronne zostaly schowane
czolowego lub kolizji bocznej. r~cznie, konieczne jest ich niezwloczne
sprawdzenie. Zaleca si~ kontakt z autoryzo-
wanq stacjq obslugi Saaba.
Elektryczne podnosniki Zamykanie
Dach skladany rozlozony - Oknami steruje
szyb si~ niezaleznie od siebie.
Dach skladany zlozony - Oba okna boczne
po jednej stronie zamyka si~ przyciskiem
&UWAGA
przedniego okna.
Podczas podnoszenia szyb bocznych, Automatyczne zamykanie przednich
pami~taj 0 ryzyku przytrzasni~cia palc6w okien bocznych: Podnies przycisk do
lub innych cz~sci ciala. Nieuwaga n:oze konca i puse go. Tylne okna boczne muszq
bye przyczynq powaznych a nawet smler- bye calkowicie zamkni~te. Przed~ie okna
telnych obrazen. boczne posiadajq funkcj~ zabezpleczenla
• Wychodzqc z samochodu, zawsze
przed przyci~ciem *-
Dodatkowe informacje na temat elektrycz-
wyjmij kluczyk ze stacy]kl, aby za~o-
biec przypadkowemu uruchomlenlu nych podnosnik6w szyb, zobacz str. 135.
elektrycznych podnosnik6w szyb, np.
przez bawiqce si~ dzieci.
OdlC\czenie elektrycznego
Otwieranie podnosnika szyby w drzwiach
• Osoba uruchamiajqca elektryczny pod-
nosnik szyb, przed rozpocz~ciem pod- pasazera
Dach skladany rozlozony - Okna otwiera si~
noszenia szyby, ma obowiqzek upew- niezaleznie od siebie. Wlqcznikiem ~ w drzwiach kierowcy
nie si~, ze nikt, a w szczeg6lnosci . Dach skladany zlozony - Oba okna boczne
dzieci, nie trzyma glowy, rqk lub palcow mozna odlqczye przelqcznik elektrycznego
po jednej stronie otwiera si~ przyciskiem podnosnika szyby w drzwiach pasazera.
w otworach okien.
przedniego okna.
Kolor podswietlenia wlqcznika zmienia si~
Otwieranie automatyczne: Wcisnij przy- z zielonego na pomaranczowy (przelqcznlk
cisk do konca i puse go. Jezeli dach zablokowany).
skladany jest rozlozony, otworzy si~
r6wniez tylne okno boczne.
Kalibracja przednich Oswietlenie wn~trza
elektrycznych podnosnik6w Oswietlenie wnEiltrza sklada siEilz przedniej
szyb z zabezpieczeniem przed
przyci~ciem *
Elektryczne podnosniki szyb trzeba skali-
lampy sufitowej, dw6ch lamp punktowych
z przodu, oswietlenia przestrzeni na nogi
oraz oswietlenia wejscia w drzwiach.
browae, gdy nie dziala funkcja automatycz- Wylqczniki oswietlenia znajdujq siEilna
nego zamykania lub jezeli miala miejsce konsoli sufitowej.
awaria zasilania. Zabezpieczenie przed Oswietlenie wnEiltrza zapali siEilpo:
przyciEilciem nie bEildziedzialae bez kali-
• Otwarciu drzwi, jesli zaplon jest
bracji.
wylqczony.
Aby mozna bylo przeprowadzie kalibracjEil,
WyjEilciu kluczyka ze stacyjki.
muszq bye spelnione ponizsze warunki:
Oswietlenie wnEiltrza zgasnie po:
1 Dach skladany powinien bye rozlozony. Oswietlenie wn(ftrza z przodu - Kabriolet
2 Drzwi i tylne okna boczne powinny bye • ZamkniEilciu zamk6w samochodu. 1 Lewa lampa punklowa
zamkniEilte. • Wlqczeniu zaplonu. 2 Lampa 5ufilowa
3 Prawa lampa punklowa
3 Silnik powinien pracowae na biegu • Uplywie ok. 20 sekund od zamkniEilcia
jalowym. drzwi.
4 Przesun przelqcznik dachu skladanego Gaszenie oswietlenia odbywa siEilw spos6b
w g6rEil,az rozlegnie siEilsygnal goto- plynny. Oswietlenie schowka w tablicy rozdzielczej
wosci (gong). Jezeli drzwi pozostanq otwarte przy wylq- zapala siEilprzy otwarciu i gasnie przy zamy-
Podczas kalibracji wszystkie cztery czonym zaplonie, oswietlenie wnEiltrza kaniu schowka.
szyby zostanq kilkakrotnie podniesione zgasnie automatycznie po uplywie 5 min., Wymiana zar6wek, zobacz str. 252.
i opuszczone. by nie doszlo do rozladowania akumulatora.
Jezeli kalibracja nie powiedzie siEildwa razy Oswietlenie wnEiltrza mozna calkowicie
z rZEildu,samoch6d powinien zostae wylqczye.
sprawdzony i naprawiony. Zaleca siEilkon-
1 Otw6rz drzwi kierowcy.
takt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.
2 WylqcZ oswietleniewnEiltrza samochodu
Tymczasowe wyt~czenie zabezpiecze-
srodkowym przyciskiem.
nia przed przyci~ciem, zobacz str. 137.
Oswietlenie powr6ci w tryb wlqczenia przy
otwartych drzwiach, z chwilq nastEilpnego
wlqczenia zaplonu lub zamkniEilcia
samochodu pilotem.
Saab 9-3 Kabriolet 81
Oslona przeciwsloneczna R~czne otwieranie
W ostonie przeciwstonecznej znajduje siE;l
lusterko, kt6rego oswietlenie zapala siE;l pokrywy wlewu paliwa,
przy otwieraniu a gasnie przy zamykaniu
klapki.
Kabriolet
Jesli zamek pokrywy wlewu paliwa, stero-
Oswietlenie bagaznika ~any funkCJC\.zamkacentralnego, nie zosta-
me odblokowany, zr6b tak:
Oswietlenie bagaznika zapala siE;li gasnie
odpowiednio przy otwieraniu i zamykaniu SP.rawdibez~i~cznik 7 w skrzynce, znaj-
pokrywy. dUJC\.ceJ
SIE;lw sClance tablicy rozdzielczej,
zobacz str. 259. Jesli jest przepalony lub
Aby zapobiec roztadowaniu akumulatora
przepali siE;lbezposrednio po wymianie,
oswie:tlenie bagaznika wytC\.czasiE;lautom'a-
mozesz rE;lcznieodblokowac pokrywE;l
tycznle po 20 minutach, jesli pokrywa
wlewu paliwa. Zr6b tak:
bagaznika pozostanie otwarta.
Wymiana zar6wek, zobacz str. 254. 1 Odkryj dwa otwory wyciE;ltew tapicerce
po prawej stronie bagaznika.
2 Poluzuj obie sruby (nie musisz ich
wyjmowac).
3 Wysun sruby z otwor6w. PokrywE;l
wlewu paliwa mozna teraz otworzyc od
zewnC\.trz.

paliwa *,
RE;lczneotwieranie pokrywy wlewu
zobacz str. 62.
R~czne odblokowanie
zamka pokrywy
bagaznika
.&. UWAGA
Jezeli pokrywa bagaznika nie zostanie W niekt6rych wersjach na pokrywie
odblokowana przez zamek central ny, bagaznikajest zamontowany spojler. Przy
mozna jq odblokowac r~cznie. zamykaniu pokrywy zachodzi ryzyko przy-
ci~cia palc6w mi~dzy spojlerem a btotni-
1 Wyjmij tradycyjny kluczyk znajdujqcy
kiem tylnym.
si~ w pilocie, naciskajqc emblemat z tytu
pilota, zobacz str. 51.
2 Odsur'l ostroznie okrqgtq oston~. Uzyj Owiewka*
paznokcia i plastikowej karty (np. karty Jako wyposazenie dodatkowe dost~pna
kredytowej), aby nie uszkodziclakieru. R~czne odblokowanie zamka pokrywy jest owiewka. Post~puj doktadnie zgodnie
3 Otw6rz zamek tradycyjnym kluczykiem. bagatnika z instrukcjq montazu, dotqczonq do
Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq owiewki.
obstugi Saaba w celu sprawdzenia systemu
centralnego zamka.

Jezeli elementy bagaznika na narty


Cargo Wing poluzujq si~, konieczna jest
jak najszybsza naprawa. Zaleca si~
kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi
Saaba. W przeciwnym razie bagaznik na
narty moze si~ odtqczyc podczas jazdy.
Umieszczenie dw6ch
toreb golfowych
w bagazniku
W bagakniku Kabrioleta jest miejsce na
dwie torby golfowe. Zr6b tak:
1 Najpierw wsun w~kszq cz~sc pierwszej
torby w prawo.
2 W+6k ca+qtorb~. Obr6c jq w taki spos6b,
by jej najszersza cz~sc by+askierowana
w d6+ i przesun torb~ do przodu pod
worek sk+adanego dachu, w spos6b
pokazany na ilustracji.
3 W+6k drugq torb~ podobnie jak
pierwszq, kierujqc jednak jej najw~kszq
cz~sc w d6+,w spos6b pokazany na
ilustracji.
Zkfadanie schowka na dach
skfadany *
Po opuszczeniu dach spoczywa w schowku
powyzej przedzialu bagazowego. Kiedy
dach zostanie podniesiony, schowek
mozna zlozyc. Dzi~ki temu zwi~ksza si~
wysokosc przedzialu bagazowego,
umozliwiajqc przewozenie bagaz6w, itp.
W podlodze schowka umieszczona jest
tarcza z uchwytem z tylu.
ZI6z schowek w nast~pujqcy spos6b:
1 Otw6rz przedzial bagazowy.
2 Zlap za uchwyt, po czym wcisnij tarcz~,
jednoczesnie nieznacznie jq pod-
noszqc.
3 Zablokuj tarcz~ w g6rnym polozeniu
wciskajqc jq do blokady (blokada nie jest
widoczna, ale w momencie zaskoczenia
dysku slyszalne b~dzie klikni~cie).
Gdy nast~pnie dach zostanie opuszczony,
blokada automatycznie zwolni tarcz~ i
schowek otworzy si~, aby mozna bylo scho-
wac dach.
Przyrzctdy i urzctdzenia sterujctce
Lampki kontrolne i
ostrzegawcze 86
Przyrzctdy 91
Wyswietlacz informacyjny
na tablicy wskai:nik6w_ 94
SID (Saab Information
Display} 96
PrzEHctczniki 105
Wycieraczki i
spryskiwacze 110
Panel r~cznego sterowania
klimatyzacjct * 114
Panel automatycznego

(ACC) *_____
sterowania klimatyzacjct
119

* Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest


montowane we wszystkich samochodach
(moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika,
specyfikacji dla danego rynku, opcji lub
wyposazenia dodatkowego).
86 Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
Tablica wskaznik6w Lampki kontrolne i
ostrzegawcze
Wyswietlane komunikaty i informacje
zalezq od wersji silnika i wyposazenia.

[en))
-
Lampka ostrzegawcza,
uktad ASS
Lampka swieci w razie usterki ukladu ASS.
Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~-
pujqcy komunikat:

Antilock brake malfunction.


(Q\ Contact service.
\0) (Awaria ukladu zapobiegajqce
go zablokowaniu hamulc6w.
Tablica wskainik6w Skontaktuj si~ ze stacjq ser-
1 Obrotomierz 5 Wskaznik temperatury silnika
2 PrE;!dkosciomierz 6 Wyswietlacz informacyjny wisowq.)
*
3 Wskaznik cisnienia
4 Wskaznik poziomu paliwa
7 Przycisk zerowania Iicznika przebiegu
dziennego Hamulce dzialajq nadal, jednak bez wspo-
magania ze strony ukladu ASS.

[-1 Lampka ostrzegawcza


braku tadowania
Lampka pali si~, gdy akumulator nie jest
ladowany przez alternator. Jezeli zapali si~
ona podczas jazdy, jak najszybciej zatrzy-
maj samoch6d i zgas silnik.
Sprawdz paski nap~dowe, zobacz str. 237.
Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce 87

I'IIJ Lampka ostrzegawcza, Lampka ostrzegawcza, Lampka zapala si~, gdy w uktadzie pali-
wowym lub zaptonowym wystqpi usterka.
_ cisnienie oleju awaria silnika Mozliwa jest ostrozna jazda samochodem,
silnikowego (CHECK ENGINE) jednak osiqgi silnika Sq ograniczone,
zobacz str. 167.
Lampka swieci, gdy cisnienie oleju w silniku
jest zbyt niskie. Jesli lampka zacznie migac Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~-
lub wtqczy si~ podczas jazdy, natychmiast ,&UWAGA pujqcy komunikat *:
zatrzymaj w bezpiecznym miejscu samo- Engine malfunction.
ch6d, wytqcz silnik i sprawdt poziom oleju,
zobacz str. 226.
Lampka ostrzegawcza CHECK ENGINE
swieci w razie usterki silnika. Jazda
z wtqczonq lampkq ostrzegawczq
I

Contact service. (Awaria sil-
nika. Skontaktuj si~ ze stacjq
CHECK ENGINE jest nadal mozliwa, serwisowq. )
jednak samoch6d nalezy bezzwtocznie
poddac przeglqdowi. Zaleca si~ kontakt
W zadnym wypadku nie wolno jechac z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.
samochodem, gdy lampka ostrzegawcza
Aby uniknqc uszkodzenia silnika, samo-
swieci. Niskie cisnienie oleju moze spowo- Jesli usterka nie zostanie usuni~ta, moze ch6d nalezy bezzwtocznie poddac
dowac powazne uszkodzenie silnika. dojsc do powaznych uszkodzen w samo- przeglqdowi. Zaleca si~ kontakt z autory-
chodzie, co utrudni dalszqjazd~. Wtakiej zowanq stacjq obstugi Saaba.
Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~- sytuacji, kierowca musi byc przygotowany
pujqcy komunikat: do natychmiastowego podj~cia odpo-
wiednich dziatan (np. delikatnie wyhamo-

~
Oil pressure low.
Make a safe stop.
Turn off engine. (Niskie cisnie-
nie oleju. Zatrzymaj samoch6d
wac pojazd, wytqczyc bieg, zatrzymac
samoch6d w bezpiecznym miejscu,
wytqczyc zapton itp.).
II Lampka kontrolna,
swiatla drogowe
Lampka swieci, gdy wtqczone Sq swiaUa
w bezpiecznym miejscu. drogowe, zobacz str. 105.
Wytqcz silnik.)

Ze wzgl~d6w bezpieczenstwa, zatrzymaj
Przednie 5wiatta Lampka ostrzegawcza, samoch6d i sprawdz poziom ptynu hamul-
•• przeciwmgielne * hamulec gt6wny cowego w zbiorniku, zobacz str. 233.
Jesli poziom jest w normie, nacisnij mocno
Lampka swieci, gdy wtqczone Sq przednie Lampka swieci, gdy poziom ptynu hamulco- pedat hamulca dwa, trzy razy. Nast~pnie,
swiaUa przeciwmgielne, zobacz str. 108. wego w zbiorniku jest zbyt niski, zobacz ponownie sprawdz poziom ptynu hamulco-
str. 233. wego w zbiorniku. Jesli poziom nadal jest
Lampka kontrolna, tylne Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~- w normie, mozesz - przy zachowaniu duzej
• 5wiatto przeciwmgielne pujqcy komunikat: ostroznosci - odprowadzic samoch6d
do najblizszej stacji obstugi, celem spraw-
Lampka swieci, gdy wtqczone jest tylne Brake fluid level low. dzenia uktadu hamulcowego. Zaleca si~
swiaUo przeciwmgielne, zobacz str. 107.
Tylne swiaUo przeciwmgielne gasnie auto-
(Q) Make a safe stop.
Contact service.
kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi
Saaba.
matycznie po wytqczeniu silnika. W celu (Niski poziom ptynu hamulco-
Uktad hamulcowy jest wyposazony
wtqczenia swiaUa po uruchomieniu silnika, wego. Zatrzymaj samoch6d
w funkcj~ (EBD = Electronic Brakeforce
musisz ponownie wcisnqc wtqcznik tylnego w bezpiecznym miejscu. Skon- Distribution), kt6ra rozdziela sit~ hamowa-
swiaUa przeciwmgielnego. taktuj si~ ze stacjq obstugi.) nia mi~dzy hamulcami k6t przednich a
hamulcami k6ttylnych w optymalny spos6b,
aby uzyskac jak najlepszq skutecznosc
&.UWAGA hamowania, niezaleznie od obciqzenia.

• Nie jedz, jesli obie lampki swiecq


jednoczesnie z uwagi na ryzyko awarii
hamulc6w.
• Jesli poziom ptynu hamulcowego
w zbiorniku znajduje si~ ponizej ozna-
czenia MIN, samoch6d nalezy odholo-
wac na lawecie do najblizszej autory-
zowanej stacji obstugi Saaba.
• Nalezy bezzwtocznie dokonac
przeglqdu uktadu hamulcowego.
Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq
stacjq obstugi Saaba.

W razie awarii funkcji EBD swiecq nas!E;l-
pujqce lampki II, Elli g. Jednoczesnie Lampka ostrzegawcza, Lampka ostrzegawcza
na wyswietlaczu SID pokaze siE;lnastE;lpu- hamulec r~czny poduszki powietrznej
jqcy komunikat:
Lampka swieci, gdy dtwignia hamulca Lampka swieci w razie usterki w systemie
Brake malfunction. rl;lcznego jest zaciqgnil;lta, zobacz str. 190. poduszek powietrznych.
11i"'\ Make a safe stop. Hamulec rE;lcznyjest mechaniczny i dziala Na wyswietlaczu SID pokaze siE;lnastE;l-
\\VJ Contact service. (Awaria ukladu na tylne kola. pujqcy komunikat:
hamulcowego. Zatrzymaj
samoch6d w bezpiecznym Airbag malfunction.
miejscu. Skontaktuj siE;lze ~UWAGA Contact service.
stacjq serwisowq.) (Awaria ukladu poduszek
• Podczas parkowania zawsze uzywaj powietrznych Airbag. Skontak-
W takiej sytuacji, zachowaj szczeg61nq hamulca rE;lcznego. tuj siE;lze stacjq serwisowq.)
ostroznosc podczas dalszejjazdy i mozliwie
najszybciej skontaktuj siE;lze stacjq obslugi. • Przed wyjE;lciem kluczyka ze stacyjki
Zaleca siE;lkontakt z autoryzowanq stacjq zawsze zaciqgnij hamulec rE;lczny.
obslugi Saaba. Zobacz Lampka ostrze-
~UWAGA
• Nie uzywaj hamulca rE;lcznego, gdy
gawcza, hamulec gl6wny, str. 88, Lampka samoch6d jest w ruchu, zobacz • Sygnalizacja usterki oznacza, ze
ostrzegawcza, uklad ABS, str. 86 i Lampka
kontrolna, TCS OFF lub ESP® OFF
str. 95.
*. str. 190. system poduszek powietrznych moze
nie zadzialac.
• Samoch6d nalezy bezzwlocznie
Lampka ostrzegawcza, odprowadzic do stacji obslugi w celu
dokonania przeglqdu systemu. Zaleca
•• ~ pasy bezpieczenstwa sil;l kontakt z autoryzowanq stacjq
Lampka swieci, jesli kierowca nie zapiql obslugi Saaba.
pasa bezpieczenstwa.
Lampka swieci przez ok. 4 sekundy po
przekrl;lceniu kluczyka w stacyjce do
polozenia "START" lub "ON".
I~
~
•••
Lampka kontrolna
niskiego poziomu paliwa
Lampka swieci, gdy ilosc paliwa w zbiorniku
jest mniejsza niz ok. 10 litr6w. Zobacz tez
funkcja D.T.E. na str. 97.
••
Lampka kontrolna,
tempomat *
Lampka swieci, gdy uk~adjest w~qczony.

Dodatkowe lampki kontrolne


w samochodach z silnikiem wysoko-
prflznym
•••
••0
JlI
~ampka kontrolna, 5wiece
Jazda do ca~kowitego wyczerpania paliwa
moze spowodowac zassanie powietrza do
ffftl
1!6!1 zarowe
uk~adu paliwowego, co moze doprowadzic
(samochody z silnikiem
do przegrzania katalizatora, tak, ze moze wysokopr~i:nym)
on ulec uszkodzeniu.
Lampka swieci po przekr~ceniu kluczyka
w stacyjce do po~ozenia ON, jesli tempera- Samodiagnostyka lampek
Samochody z silnikiem wysoko-
tura p~nu ch~odzqcego jest nizsza niz Powyzsze lampki ostrzegawcze i kontrolne
pr~znym: Post~powanie w przypadku
+5°C. W~qCZsilnik, gdy lampka zgasnie, powinny zaswiecic si~ po przekr~ceniu
ca~kowitego wyczerpania paliwa, zobacz
zobacz str. 165. kluczyka w stacyjce w po~ozenie ON.
str.173.
Lampki powinny zgasnqc po ok .
4 sekundach od uruchomienia silnika lub
• La~pka. kontrol~a, 5wiatta pomyslnego zakonczenia samodiagnostyki
_ gtowne I PozycYJne poszczeg61nych system6w/funkcji.
Lampka swieci, gdy w~qczone Sq swiaHa
g~6wne lub pozycyjne.
Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce 91
Przycisk zerowania
Przycisk zerowania znajduje si~ z lewej
strony obok pr~dkosciomierza.
000000 0,0 • Zaplon wlqczony:
jednorazowe nacisni~cie - zerowanie
licznika przebiegu dziennego .
• Zaplon wylqczony:

D
jednorazowe nacisni~cie - odczyt wska-
zania licznika kilometr6w i przebiegu
000,0 dziennego.

000000
Samochody z automatycznq skrzyniq
bieg6w
Przyrz~dy
Licznik kilometr6w i licznik
Obrotomierz przebiegu dziennego
Obrotomierz wskazuje pr~dkosc obrotowq Licznik kilometr6w podaje odleglosc w kilo-
silnika w tysiqcach obrot6w na minut~ metrach, a licznik przebiegu dziennego
(obr.lmin.). w kilometrach i setkach metr6w.
Funkcja bezpieczenstwa (odci~cie doptywu
paliwa) ogranicza obroty silnika w czerwo-
nym polu skali obrotomierza.
Jesli pomimo takiego postt;!powania,
wskaz6wka wskaznika wejdzie na czer-
wone pole, zatrzymaj w bezpiecznym
miejscu samoch6d i pozostaw silnik na
biegu jalowym. Jesli wskaz6wka nadal
wchodzi na czerwone pole, wylqcZ silnik.

Jesli wskaz6wka wielokrotnie wchodzi


w czerwone pole, zatrzymaj bezzwlocznie
samoch6d w bezpiecznym miejscu i
sprawdz poziom plynu chlodzqcego,
zobacz str. 231 .
PrQdkosciom ierz Wskaznik temperatury
Prt;!dkosciomierz wskazuje prt;!dkosc Wskaznik pokazuje temperaturt;! plynu &UWAGA
samochodu w kilometrach na godzint;! chlodzqcego w silniku. W normalnych
(km/godz.). PrEildkosciomierz otrzymuje warunkach, wskaz6wka powinna znajdo- Zachowaj szczeg61nq ostroznosc pod-
informacje z czujnik6w prEildkosci obrotowej wac sit;! posrodku skali. czas odkrEilcania korka zbiornika wyr6w-
k6l ukladu ASS. Jesli wskaz6wka przesunie sit;! w kierunku nawczego, gdy silnikjest rozgrzany.
czerwonego pola (moze sit;!to zdarzyc przy Odkrt;!caj korek powoli i nigdy nie otwieraj
wysokiej temperaturze powietrza na go do korica! Nadcisnienie panujqce
zewnqtrz samochodu lub przy duzym w ukladzie chlodzenia moze spowodowac
obciqzeniu silnika), staraj sit;!jechac na uwolnienie gorqcej pary i plynu
mozliwie najwyzszym biegu przy mozliwie chlodzqcego.
najnizszych obrotach silnika i unikaj reduko-
wania bieg6w.
Jesli wskaz6wka wielokrotnie przesuwa si~
w czerwone pole, a jednoczesnie silnik traci
moc w wyniku ograniczenia cisnienia
doladowania przez uklad zabezpieczajqcy,
bezzwlocznie skontaktuj si~ ze stacjq
obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq
stacjq obs{ugi Saaba.
Jesli pr~dkosc samochodu przekroczy
230 km/godz. nastqpi ograniczenie wzrostu
pr~dkosci poprzez redukcj~ cisnienia dola-
dowania. Wskainik cisnienia przemieszcza
si~ wtedy w kierunku srodka bialego pola,
co informuje 0 zmniejszeniu mocy silnika, a
w rezultacie r6wniez obnizeniu pr~dkosci
samochodu.
Wskaznik cisnienia Wskaznik poziomu paliwa
doladowania *
Wskainik cisnienia dcnadowania pokazuje
Gdy ilosc paliwa jest mniejsza niz ok.
10 litr6w, w{qcza si~ lampka kontrolna na
ilosc powietrza zuzywanego w czasie spa- tablicy wskainik6w.
lania, co odpowiada obciqzeniu silnika. Tankowanie, zobacz str. 171.
Przy mafym obciqzeniu oraz podczas
hamowania silnikiem wskaz6wka znajduje
si~ w bialym polu.
W pewnych warunkach cisnienia powietrza,
wskaz6wka moze przesunqc si~ na
poczqtek czerwonego pola, co nie oznacza
awarii.
Wyswietlacz Samochody z automatycznq Symbol komunikatu.
informacyjny na tablicy skrzyniq bieg6w:
D Przeczytaj komunikat

1_- D wyswietlony na SID


wskaznik6w 000,0 Symbol swieci, gdy na SID wyswietlony jest
Pod pr~dkosciomierzem znajduje si~ komunikat informacyjny lub ostrzegawczy.
okienko wyswietlacza, w kt6rym pokazy- 000000 ~ Wskainik pofozenia
wane Sq r6Zne informacje. Rodzaj infor-
macji zalezy od tego, czy samoch6d jest • Po lewej stronie wyswietlane Sq wskaza- .:. dzwigni zmiany bieg6w
wyposazony w r~cznq, czy w automatycznq nia licznika kilometr6w i licznika prze- (samochody
skrzyni~ bieg6w. biegu dziennego. z automatyczni\ skrzynii\
• W srodku wyswietlane Sq r6zne komuni- bieg6w)
Samochody z manualnq skrzyniq katy informacyjne i ostrzegawcze.
Po prawej stronie okienka wyswietlacza
Ibiegow: • Po prawej stronie wyswietlana jest infor-
macja 0 aktualnym polozeniu dzwigni informacyjnego pokazywana jest infor-
zmiany bieg6w. macja 0 aktualnym polozeniu dZwigni
zmiany bieg6w.

000000 0,0 W przypadku r~cznej zmiany bieg6w


podswietla si~ litera M (manualna zmiana
bieg6w) i numerwlqczonego biegu, zobacz
• Po lewej stronie wyswietlane Sq wskaza- str. 180.
nia licznika przebiegu samochodu.
• W srodku wyswietlane Sq r6zne komuni-
katy informacyjne i ostrzegawcze.
• Po prawej stronie wyswietlane Sq wska-
zania licznika przebiegu dziennego.
W przypadku awarii uk+adu na wyswietlaczu
•• Lampka kontrolna, •• Lampka kontrolna, SID ukaze si~ ponizszy komunikat:
Ilia TCS lub ESP® * ~ TCS OFF lub ESP® OFF * Traction control failure.
Contact service.
(Awaria systemu kontroli trakcji.
&UWAGA &UWAGA Skontaktuj si~ ze stacjq ser-
wisowq.)
Przy normalnej jezdzie, uk+ad poprawia Przy normalnej jezdzie, uk+ad poprawia
komfort i bezpieczenstwo jazdy, lecz nie komfort i bezpieczenstwo jazdy, lecz nie lub
nalezy tego traktowac, jako zach~ty do naleZy tego traktowac, jako zach~ty do Stability control failure.
nadmiernego zwi~kszania pr~dkosci. nadmiernego zwi~kszania pr~dkosci. Contact service.
Wchodzqc w zakr~ty lub jadqc po sliskiej Wchodzqc w zakr~ty lub jadqc po sliskiej ~ '<' (Awaria systemu stabilizacji
nawierzchni, zawsze zachowuj szcze- nawierzchni, zawsze zachowuj szcze- jazdy. Skontaktuj si~ ze stacjq
g61nq ostroznosc, zobacz str. 185 1 187. g61nq ostroznosc, zobacz str. 185/187. serwisowq. )
Samoch6d nalezy wtedy odprowadzic do
Lampka swieci, gdy uk+ad dzia+a. Lampka swieci w razie wy+qczenia uk+adu
stacji obs+ugi w celu dokonania przeglqdu
Zadzia+anie funkcji uk+adu TCS/ESP® za pomocq przycisku TCS/ESP@ systemu. Zaleca si~ kontakt z autoryzo-
oznacza, ze zosta+a przekroczona granica W razie usterki uk+adu, lampki nie da si~ wanq stacjq obs+ugi Saaba.
przyczepnosci mi~dzy oponami a nawi- wy+qczyc naciskajqc na przycisk Zobacz tez rozdzia+ System Kontroli Trakcji
erzchniq, w zwiqzku z czym nalezy zacho- TCS/ESp®. (TCS), str. 185/Elektroniczny system stabi-
wac szczeg61nq ostroznosc podczas jazdy.
lizacji toru jazdy (ESp®) *, str. 187.
96 Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

SID (Saab Information Liczba ukfad6w/system6w, kt6re zostanq


wyswietlone na SID, zalezy od wyposa-
Display) zenia samochodu. Ponizej pokazano
przykfadowe ukfady/systemy, kt6re mogq
Na SID wyswietlane Sq r6znego rodzaju
znajdowae si~ w Twoim samochodzie.
komunikaty: ostrzezenia, wskazania, infor-
macje funkcji komputera podr6Znego oraz
informacje systemu Infotainment.
I Theft Alarm (Alarm antywtamaniowy),
str.56.
Komunikaty i informacje, wyswietlane na
SID, zostaty opisane na str. 305. Full theft alarm (Alarm antywfama-
niowy z pefnym zakresem funkcji)
Jezeli do wyswietlenia jest wi~cej niz jeden
komunikat SID, to po lewej stronie tekstu Door alarm only (Alarm tylko na drzwi)
pierwszego komunikatu widoczny jest znak
plus. Kazdy komunikat jest wyswietlany I ParkHeater (Ogrzewacz postojowy),
przez 10 sekund. str.309.
Nacisnij przycisk CLEAR, aby potwierdzie Manual Control (Regulacja r~czna)
komunikat SID - spowoduje to znikni~cie
Set Timers (Ustaw czasy zafqczenia)
tekstu i symbolu albo samego tekstu.
Potwierdzony komunikat, kt6rego przy-
czyna nie zostanie usuni~ta, b~dzie
Profiler
Opcje ustawien Profiler Sqwprowadzane za
Istr.309.
Block Heater (Ogrzewacz silnika),

wyswietlony ponownie przy nast~pnym pomocq przycisk6w funkcyjnych, znajdujq-


uruchomieniu samochodu. cych si~ pomi~dzy tablicq wskaznik6w a Manual Control (Regulacja r~czna)
Po wyfqczeniu silnika wyswietlane Sq te panelem radioodbiornika. Set Timers (Ustaw czasy zafqczenia)
komunikatylinformacje, kt6re Sq nadal
aktywne. Ma to na celu przypominanie kie-
1 Aby wejse do menu Profiler, nacisnij
przycisk CUSTOMIZE.
IPark Assistance (Uktad pomocy
parkowaniu), str. 194.
przy
rowcy 0 ich wystqpieniu. Przy tej okazji Sq 2 Przekr~caj pokr~tfo INFO, azpokazesi~
r6wniez wyswietlane komunikaty/infor- nazwa tego ukfadu/systemu, kt6rego SPA on (SPA wfqczone)
macje, kt6re zostaty wczesniej potwier- ustawienia chcesz zmienie.
dzone przyciskiem CLEAR. SPA off (SPA wyfqczone)
3 Aby potwierdziewyb6r, nacisnij pokr~tfo
Niekt6re z system6w wyposazenia samo- INFO. I Clock I Alarm (Zegar I Alarm), str. 101.
chodu, np. zegar, alarm antywfamaniowy i
klimatyzacja, umozliwiajq programowanie Po zakonczeniu ustawien wybierz Exit Set Clock (Ustaw zegar)
wfasnych opcji ustawien przez uzytkownika (Zakoncz).
Set Alarm 08:30 (Ustaw alarm)
samochodu, Sq to tzw. Profiler (Ustawienia
uzytkownika).
Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce 97

IRain Sensor (Czujnik deszczu), str. 111. Funkcje komputera podr6znego Wersja z komputerem podr6i:nym
r6wniez takie funkcje:
* ma
wSID
High (Wysoki)
Odleg+osc do celu podr6i:y.
Medium (Sredni)
.ffi. UWAGA Ta funkcja moze r6wniez
zast~powac licznik przebiegu
Low (Niski)
dziennego
Istr.
Climate System
129.
(Uktad klimatyzacji), Poszczeg61ne funkcje komputera
podr6i:nego nalezy ustawiac, gdy Przewidywany czas dotarcia
samoch6d stoi, aby nie odrywac uwagi od do celu podr6zy
Rear Defroster (Odmrazanie tylnej sytuacji na drodze.
szyby) Speed 0 Srednia pr~dkosc jazdy

Heated Seats (Ogrzewanie siedzen) SID jest dost~pny w dw6ch wersjach. Speed W Ostrzezenie 0 przekroczeniu
Wersja podstawowa ma nast~puj~ce zadanej pr~dkosci
Fan Settings (Ustawienia wentylatora) unkcje:
Air Distribution (Rozprowadzenie Po uruchomieniu silnika wyswietlane s~ te
powietrza) Temp Temperatura zewn~trzna funkcje, kt6re zostaty wybrane przed
AlC Mode (Tryb AlC) D.T.E. Szacunkowa odleg+osc, jak~ wy+~czeniem silnika, z wyj~tkiem:
mozesz przejechac na paliwie,
Dual/Single Zone (Regulacja • Temp pokazuje si~, jezeli temperatura
znajduj~cym si~ w zbiorniku.
jedno/dwustrefowa) zewn~trzna miesci si~ w przedziale
Gdy mozliwa do przejechania
od -3°C do +3°C.
odleg+osc spadnie ponizej
Default Settings (Ustawienia • D.T.E. pokazuje si~, jezeli wartosc ta
fabryczne) 30 km, zostanie wyswietlony
komunikat Refill fuel now. wynosi 50 km lub mniej.
ISystem Settings
(Ustawienia systemowe), str. 103.
(Zatankuj paliwo)
Srednie zuzycie paliwa od
Language (Wersja j~zykowa) ostatniego wyzerowania odczytu
Unit (Uk+ad jednostek) Data
Speed Scale Ilium. (Podswietlenie
skali pr~dkosciomierza)
Service Info (Informacja serwisowa)
Wprowadzanie ustawien Zerowanie ustawien poszczeg61nych
funkcji
1 Za pomocqpokr~Ua INFO, wybierz
it. UWAGA jednq z funkcji.
• Speed W (zaprogramowana na
1 Za pomocq pokr~Ua INFO, wybierz
funkcj~, kt6rq chcesz wyzerowae':.
Pami~taj, ze jezdnia moze bye':pokryta 90 km/godz.) • Fuel 0
lodem, nawetjesli temperatura powietrza • Dist (zaprogramowana na 100 km, • Speed 0
przekracza +3 °C, zwtaszcza na mostach jezeli nie zostata zmieniona) • Trip (Dist uzywana jako licznik prze-
i w miejscach zacienionych. • Speed 0 biegu dziennego)
• Arriv 2 Wcisnij przycisk CLEAR i przytrzymaj
Funkcja Temp wtqcza si~ zawsze (nawet 2 Wcisnij pokr~Uo INFO i przytrzymaj, az przez ok. 1 sekund~.
w potozeniu NIGHTPANEL), gdy w wyniku rozlegnie si~ sygnat. Wybrana funkcja zostanie wyzerowana.
wzrostu lub spadku temperatury zewn~trz-
3 Przekr~e': pokr~Uo INFO, aby zmienie':
nej b~dzie si~ ona miescie': w przedziale Zerowanie ustawien komputera
wartose':. (Wartose': mozna wyzerowae':
od -3°C do +3°C. podr6znego
przyciskiem CLEAR).
Jezeli czujnik temperatury, kt6ry znajduje
4 Aby zakonczye': ustawienia, nacisnij 1 Za pomocq pokr~Ua INFO, wybierz
si~ pod przednim zderzakiem, zostanie
pokr~Uo INFO. jednq z funkcji.
pokryty sniegiem, wskazanie temperatury
b~dzie niepewne. • Fuel 0 (wartose': zostaje ponownie
Uzywanie funkcji Dist jako Iicznika ustawiona na 1,0 1/10 km)
przebiegu dziennego
Ustawianie roku, miesiClca i dnia, zobacz • Speed 0
Zegar, str. 101. 1 Wybierz Dist za pomocq pokr~Ua INFO. • D.T.E. (wartose': zostaje ponownie usta-
2 Wcisnij przycisk CLEAR i przytrzymaj wiona na odlegtose': mozliwq do przeby-
przez ok. 1 sekund~. cia na pozostajqcej reszcie paliwa, jesli
Po prawej stronie wyswietlacza pokaze si~ zuzycie wynosi 1,01/10 km; nizsze
strzatka, informujqca 0 wtqczeniu licznika zuzycie oznacza, ze mozna przebye':
przebiegu dziennego. dtuzszy dystans)
• Arriv
• Trip (Dist uzywana jako licznik prze-
biegu dziennego.)
2 Wcisnij przycisk CLEAR i przytrzymaj,
az rozlegnie si~ sygnat dzwi~kowy
(ok. 3 sekund).
Ostrzezenie 0 przekroczeniu zadanej Obliczanie przewidywanego czasu Podobnie, aby sprawdzic w czasie jazdy,
pr~dkosci dotarcia do celu jaka odleglosc zostala jeszcze do pokona-
Funkcja jest wst~pnie ustawiona na (Kiedy b~d~ na miejscu, jesli wiem, ile nia, wybierz funkcj~ Dist.
90 km/godz. Wartosc mozna ustawiac musz~ przejecha6?) Kiedy odleglosc do celu podr6zy osiqgnie
w zakresie 0-250 km/godz. T~ funkcj~ nalezy ustawi6 przed rozpocz~- zero km, Dist zaczyna funkcjonowac jako
ciem podr6Zy. licznik przebiegu dziennego (zobacz
1 Wybierz Speed W za pomocq pokr~Ha
Do obliczenia przewidywanego czasu Uzywanie funkcji Dist jako licznika
INFO.
przebiegu dziennego). Jako wartosc
2 Wcisnij pokr~Ho INFO i przytrzymaj, az dotarcia do celu podr6zy konieczne jest
poczqtkowa licznika przebiegu dziennego
rozlegnie si~ sygnal. podanie odleglosci.
zostaje przyj~ta ustawiona ostatnio wartosc
3 Za pomocq pokr~Ha INFO, wprowadz 1 Za pomocq pokr~Ha INFO, wybierz funkcji Dist.
zqdanq pr~dkosc. funkcj~ Dist. Przyklad: Funkcja Dist zostala ustawiona
4 Aby zatwierdzic ustawienia, nacisnij 2 Wcisnij pokr~Ho INFO i przytrzymaj, az na 100 km. Gdy zadana odleglos6 zmaleje
kr6tko pokr~Ho INFO. rozlegnie si~ sygnal. do 0 km, funkcja Dist zacznie dzialac jak
° wlqczeniu funkcji ostrzezenia 0 przekro-
czeniu pr~dkosci informuje symbol
3 Przekr~cajqc pokr~Ho INFO, wprowadz
odleglosc do celu podr6zy.
licznik przebiegu dziennego. Licznikwlqczy
si~ z wartosciq poczqtkowq 100 km.
gwiazdki po prawej stronie wyswietlacza. 4 Aby zakonczyc ustawienia, nacisnij
W momencie przekroczenia zadanej pr~d- pokr~Ho INFO.
kosci rozlegnie si~ ostrzegawczy sygnal Wybranie Arriv w czasie trwania podr6zy
dzwi~kowy. pokazuje przewidywany czas dotarcia do
Aby wylqczyc funkcj~ wcisnij przycisk celu, obliczony w oparciu 0 sredniq pr~d-
CLEAR. Aby ponownie wlqczyc funkcj~ kosc jazdy od momentu nastawienia funkcji
musisz posluzyc si~ pokr~Hem INFO. Dist. Czas przerwy w podr6zy (postoju)
zostanie dodany do obliczonego wczesniej
czasu dotarcia do celu.
PrzyrzqdY~lrzqdzen ·~sterujqce
Obliczanie przewidywanego czasu Obliczanie sredniej pr~dkosci przejazdu NIGHTPANEL
dotarcia do celu, gdy zadana jest (Z jakq sredniq pr~dkosciq musz~ jechae, Dla poprawienia widocznosci podczas
pr~dkosc srednia aby dotrzee do celu w okreslonym czasie?) jazdy nocq motna wykorzystae funkcj~
(Kiedy b~d~ na miejscu, jesli wiem, ile T~ funkcj~ nalety ustawie przed rozpocz~- NIGHTPANEL. Funkcja ta ogranicza liczb~
musz~ przejechae oraz, z jakq sredniq ciem podr6ty. podswietlonych wskaznik6w i lampek kon-
pr~dkosciq b~d~ jechae?) Do obliczenia sredniej pr~dkosci przejazdu trolnych. Widoczne Sq tylko informacje
T~ funkcj~ nalety ustawie przed rozpocz~- konieczne jest podanie odlegtosci. potrzebne w danej chwili.
ciem podr6Zy. Najpierw wprowadz odlegtose w funkcji Po nacisni~ciu przycisku NIGHTPANEL
Najpierw wprowadz odlegtose w funkcji Dist. pozostaje podswietlony tylko pr~dkoscio-
Dist. mierz.
1 Nast~pnie wybierz funkcj~ Arriv za
1 Nast~pnie wybierz funkcj~ Speed 0 za pomocqpokr~Ua INFO. Pozostate wskazniki i symbole gasnq, a
pomOCq pokr~t+a INFO. wskaz6wki przechodzq w stan czuwania.
2 Wcisnij pokr~Uo INFO i przytrzymaj, at
2 Wcisnij pokr~t+o INFO i przytrzymaj, at rozlegnie si~ sygnat. Wazne! Wszystkie przyrzqdy i wskazniki
rozlegnie si~ sygnat. dziatajq w zwykty spos6b i w razie potrzeby
3 Przekr~cajqc pokr~Uo INFO, wprowadz podswietlajq si~ automatycznie.
3 Przekr~cajqc pokr~t+o INFO, wprowadz przewidywany czas dotarcia do celu
sredniq pr~dkose przejazdu. podr6Zy. Funkcje Temp (gdy temperatura
4 Aby zakonczye ustawienia, nacisnij zewn~trzna osiqgnie wartose mieszczqcq
4 Aby zakonczye ustawienia, nacisnij
pokr~t+o INFO. si~ w przedziale -3°C do +3°C) oraz D.T.E.
pokr~Uo INFO. (gdy poziom paliwa w zbiorniku spadnie do
Przewidywany czas dotarcia do celu jest Wartose obliczonej sredniej pr~dkosci jazdy poziomu, przy kt6rym motliwe jest prze-
aktualizowany podczas podr6Zy w oparciu (Speed 0) jest pokazywana przez jechanie jeszcze tylko ok. 50 km) wtqczajq
o sredniq pr~dkose jazdy od momentu 10 sekund. si~ automatycznie nawet w pototeniu
nastawienia wartosci w Dist (pr~dkose Obliczona wartose b~dzie aktualizowana NIGHTPANEL.
samochodu powinna bye wytsza nit w czasie jazdy.
20 km/godz.).
Wybierajqc Dist podczas podr6ty, motna
odczytae, ile jeszcze zostato do przeje-
chania.
Po osiqgni~ciu przez funkcj~ Dist wartosci
o km Dist dziata jako licznik przebiegu
dziennego, kt6ry rozpoczyna w takim przy-
padku swoje dziatanie od nastawionej
wczesniej wartosci.
W Profiler motesz wybrae, jaki zakres skali Zegar Ustawianie za pomoc~ funkcji RDS:
prl?dkosciomierza ma pozostae podswiet- Ustawienia godziny, roku, miesiqca i dnia
Zmiana opcji ustawien jest dost~pna
lony po wygaszeniu oswietlenia tablicy motna r6wniet dokonae za pomocq
w Profiler. Aktualny czas motna ustawie
rozdzielczej przyciskiem NIGHTPANEL; sygnalu RDS (wykorzystujqC funkcjl? RDS
automatycznie za pomocq sygnal6w RDS
cala skala (0-260 km/h (0-260 km/godz.)), Adjust (Regulacja RDS)) pod warunkiem,
lub rl?cznie.
czy tet tylko jej cZl?se (0-140 km/h te sygnal RDS z danego nadajnika zawiera
(0-140 km/godz.)). 1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby te informacje. Dostl?pnose takiego sygnalu
wejse do menu Profiler. jest r6tna w zaletnosci od stacji radiowej i
1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby
wejse do menu Profiler. 2 Za pomocq pokrl?t1a INFO, wybierz kraju.
Clock / Alarm (Zegar / Alarm).
2 Za pomocq pokrl?t1a INFO, wybierz
3 Wcisnij pokr~t1o INFO. IClock I Alarm (Zegar I Alarm)
System Settings
(Ustawienia systemowe). 4 Wybierz Set Clock (Ustaw zegar). ISet Clock (Ustaw zegar)
3 Wcisnij pokrl?t1o INFO. 5 Wybierz RDS Adjust (Regulacja RDS)
RDS Adjust (Regulacja RDS)
4 Wybierz Speed Scale ilium. (Podswiet- lub Manual (Regulacja rl?czna).
(wylqcznie samochody
lenie skali prl?dkosciomierza) Wybierz Manual (Regulacja rl?czna), aby wyposatone w radioodbiornik
Wybierz 0-260 km/h (0-260 km/godz.) lub ustawie godzinl?, rok, miesiqc i dzien. z funkcjq RDS)
0-140 km/h (0-140 km/godz.).
Ustawianie r~czne: Manual (Regulacja rl?czna)
System Settings 1 Przekr~e pokrl?t1o INFO, aby zmienie Clock (Zegar)
(Ustawienia systemowe) wartose. 11:30
Speed Scale ilium. (Podswietlenie 2 Nacisnij jeden raz pokrl?t1o INFO po Year (Rok)
skali prl?dkosciomierza) ustawieniu katdego elementu (godziny, 2003
roku, miesiqca i dnia), aby potwierdzie
0-260 km/h (0-260 km/godz.) wybranq wartose. Month (Miesiqc)
0-140 km/h (0-140 km/godz.) Po ustawieniu wlasciwego dnia i nacisnil?- Dec (Gru)
ciu pokrl?t1a INFO procedura ustawiania Day (Dzien)
zegara zostaje zakonczona i zaczyna on 1 Mon (Pon)
pokazywae nowe wartosci.
Nacisnij jeden raz przycisk CLEAR, aby
Jeteli kluczyk jest wyjl?ty ze stacyjki, zegar
cofnqe si~ 0 jeden krok w procedurze rE~CZ-
motna wlqczye na ok. 5 sekund, naciskajqc
nego ustawiania godziny, roku, miesiqca i
pokrl?t1o INFO.
dnia.
Nacisnij jeden raz przycisk CUSTOMIZE,
aby przerwae procedurl? rl?cznego usta-
wiania.
Alarm
Set Clock (Ustaw zegar) Zmiana opcji ustawien jest dost~pna Set Alarm 08:30 (Ustaw alarm)
w Protiler.
RDS Adjust (Regulacja RDS): Set Alarm Off (Ustaw alarm):
1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby
Ustawianie godziny. wejse do menu Protiler. Motesz ustawie nowy czas alarmu.
Radio musi bye wlqczone i nasta- 2 Za pomocq pokr~t!a INFO, wybierz Wcisnij pokr~tlo INFO. Nastaw
wione na odbi6r stacji na falach Clock I Alarm (Zegar / Alarm). godzin~, przekr~cajqc pokr~tlo
FM. INFO. Nast~pnie wcisnij pokr~tlo
3 Wcisnij pokr~t!o INFO.
Saab Automobile AB nie ma INFO, by uaktywnie alarm.
4 Wybierz SetAlarm 08:30 (Ustaw alarm).
kontroli nad informacjami RoS Po wlqczeniu si~ sygnalu alarmu
Jezeli alarm jest uaktywniony, zostanie
nadawanymi przez stacje motna go wylqczye naciskajqc
wyswietlona godzina alarmu.
radio we. przycisk CLEAR.
Jezeli alarm nie jest uaktywniony: doko-
Jeteli nastawiona stacja radiowa
naj ustawienia pokr~t!em INFO. Set Alarm 08:30 (Ustaw alarm):
nie nadaje niezb~dnych in for-
Jezeli alarm jest uaktywniony: wybierz
macji, ustawienie roku, miesiqca i Czas alarmu jest wst~pnie usta-
Alarm on (Alarm wtqczony) lub Alarm off
dnia nalety przeprowadzie zgod- wiony. Wybierz Alarm on (Alarm
(Alarm wytqczony).
nie z opisem w punkcie Manual wlqczony) lub Alarm off (Alarm
(Regulacja r~czna). Clock / Alarm (Zegar / Alarm) wylqczony).
Manual (Regulacja r~czna): Set Alarm Off (Ustaw alarm)
00 r~cznego ustawiania godziny, Alarm
roku, miesiqca i dnia sluty 09:40
pokr~tlo INFO.
Set Alarm 08:30 (Ustaw alarm)
Alarm on (Alarm wtqczony)
Alarm off (Alarm wytqczony)

Po uaktywnieniu alarmu pod zegarem na


wyswietlaczu SID pojawia si~ maty symbol
zegara.
Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce 103
System Settings
ISystem Settings (Ustawienia systemowe)
I Service Info (Informacja serwisowa)
(Ustawienia systemowe)
Language (Wersja jEilzykowa)
I Service Data (Dane serwisowe)
To menu umozliwia zmian~ ustawien syste-
mowych, np. j~zyka, jednostek oraz komu- (Ilose dost~pnych wersji j~zykowych Oil quality: xxx %.
nikat6w serwisowych. moze r6Znie si~ w poszczeg61nych kra- xxxx days to service. (Jakose
jach, w kt6rych sprzedawany jest oleju: xxx %. Pozostalo xxxx dni
1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby samoch6d.) do serwisu.)
wejse do menu Profiler.
2 Za pomocq pokr~Ua INFO, wybierz English (Angielski) I Service Type (Rodzaj przeglqdu)
System Settings French (Francuski) Time for intermediate service.
(Ustawienia systemowe). (Czas na przeglqd okresowy.)
German (Niemiecki)
3 Wcisnij pokrEilUoINFO.
Time for main and
4 Za pomocq pokrEilUaINFO, wybierz Italian (Wloski)
intermediate service. (Czas na
zqdanq pozycjEil menu.
Spanish (Hiszpanski) przeglad gl6wny i miedzyokre-
5 Wcisnij pokrEilUoINFO. sowy.)
Swedish (Szwedzki)
Time for service. (Czas na
Unit (Uklad jednostek) serwis.)
Metric (Metryczny)
Time for main service. (Czas na
Imperial (Angielski) przeglqd gI6wny.)

US J.Reset Service Ind. (Zerowanie


wskaznika serwisowego)
I Speed Scale ilium. (Podswietlenie
skali prEildkosciomierza) Are you sure? (Czy jestes
pewien?)
0-260 km/h (0-260 km/godz.) Yes (Tak) No (Nie)
0-140 km/h (0-140 km/godz.)
Objasnienie poszczeg61nych opcji Zerowanie wskainika przegla,d6w
Service Info (Informacja serwisowa)
ustawieri w System Settings Zerowanie wskaznika przeglqd6w nalezy
(Ustawienia systemowe). Service Data (Dane serwisowe): przeprowadzie w nast~pujqcy spos6b:
Language (Wersja j~zykowa) Jest tu wyswiet/ana liczba dni, jakie 1 Przekr~e kluczyk w stacyjce w po+o-
pozostafy do nast£?pnego przeg/qdu zenie ON - silnik powinien bye
Wybierz tqdanq wersj£?j£?zykowq. okresowego. Wyswietlana jest r6w- wy+qczony.
Liczba dost£?pnych wersji j£?zykowych niet wariosc procentowa, kt6ra w 2 Wcisnij peda+ hamulca (tylko samo-
mote r6tnic si£?w poszczeg6/nych kra- przyb/iteniu odpowiada stanowi chody z silnikiem wysokopr~znym).
jach, w kt6rych sprzedawany jest o/eju si/nikowego. Wariosc 100%
samoch6d. 3 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE.
odpowiada swietemu o/ejowi si/ni-
kowemu. 4 Za pomocq pokr~Ua INFO,
Unit (Uktad jednostek) wybierz System Settings
Licznik dni i wariosc procentowa,
Wybierz tqdany system jednostek. okres/ajqca stan o/eju mogq nie- (Ustawienia systemowe). Wcisnij
zaletnie od siebie wfqczyc wskai- pokr~Uo INFO.
Speed Scale ilium. (Podswietlenie skali nik przeglqd6w. 5 Wybierz Service Info (Informacja ser-
pr~dkosciomierza) wisowa). Wcisnij pokr~Uo INFO.
Service Type (Rodzaj przeglqdu):
Wybierz, jaki zakres ska/i pr£?dkoscio- 6 Wybierz Reset Service Ind. (Zerowanie
mierza ma pozostac podswietlony po Gdy przyjdzie czas na wykonanie wskaznika serwisowego). Wcisnij
wygaszeniu oswietlenia tab/icy roz- przeglqdu, wyswietlony zostanie pokr~Uo INFO.
dzie/czej przyciskiem N/GHTPANEL. typ wymaganego przeglqdu. 7 Na pytanie Are you sure? (Czy jestes
Reset Service Ind. (Zerowanie wskaz- pewien?)
nika serwisowego): odpowiedz Tak.
8 Zwolnij pedal hamulca (tylko samo-
Stan wskainika przeglqd6w na/ety chody z silnikiem wysokopr~znym).
zero wac wyfqcznie po przeprowa-
dzeniu przeglqdu.
PrzelClczniki

_ SWiatla wyfCiczone
SwiaUa zewn~trzne wylqczone.
Dziala kr6tki sygnal swiatel drogowych.

&I SWiatla pozycyjne


SwiaUa pozycyjne mozna wlqczye nieza-
leznie od polozenia kluczyka w stacyjce.
Jesli przelqcznik znajduje si~ w polozeniu Przelqcznik swiatel drogowych/mijania
wlqczenia swiatel pozycyjnych, po otwarciu 1 Kr6tki sygnal 5wiatel drogowych
drzwi kierowcy rozlegnie si~ sygnal dtwi~- 2 Swiatla drogowe i mijania - przelqczanie
kowy, przypominajqcy 0 koniecznosci ich
wylqczenia. _ Reflektory przednie
Nie jetdt z wlqczonymi tylko swiaUami Swiatfa drogowe i mijania-
pozycyjnymi. SwiaUa mijania wlqczajq si~ po przekr~- przef",czanie
Mozesz uzywae swiatel pozycyjnych pod- ceniu kluczyka w stacyjce do polozenia ON,
Aby przelqczye swiaUa drogowe na swiaUa
czas jazdy z wlqczonymi przednimi a gasnq po przekr~ceniu kluczyka z powro-
tem do polozenia LOCK. mijania, przesun dtwigienk~ przelqcznika
swiaUami przeciwmgielnymi, jesli widocz- maksymalnie w kierunku kierownicy,
nose jest bardzo ograniczona, zobacz w polozenie krancowe.
str. 108.
Wlqczenie swiatel drogowych jest potwier-
dzane podswietleniem II
na tablicy
wskatnik6w.

Kr6tki sygnaf 5wiatef drogowych


Aby "mignqe" swiaUami drogowymi,
przesun dtwigienk~ przelqcznika w kie-
runku kierownicy w polozenie posrednie.
SwiaUa drogowe b~dq swiecie, dop6ki nie
zwolnisz dtwigienki.
Funkcja "Follow Me Home"
(Oswietlenie drogi do domu)
Po wtqczeniu funkcji "Follow Me Home"
-I
(Oswietlenie drogi do domu) swiaHa mijania
i swiaHa cofania pozostanq wtqczone przez
ok. 30 sekund, od momentu zamknililcia I
drzwi kierowcy.
1 Wyjmij kluczyk ze stacyjki.
2 Otw6rz drzwi kierowcy.
3 Przesun dtwigienklil przetqcznika
swiatet drogowych/mijania w kierunku
kierownicy, w potozenie krancowe.
Funkcja pozostaje wtqczona przez
30 sekund po zamknililciu drzwi.
Regulacja ustawienia

Podswietlenie wskaznik6w
reflektor6w *
Uktad umozliwia ustawienie wtasciwego
Mozesz regulowac natlilzenie podswietlenia zasililgu swiatet, w zaleznosci od aktual-
tablicy rozdzielczej kr6tkimi nacisnililciami nego obciqzenia samochodu.
przycisku. Przekrlilc pokrlilHOwtqcznika swiatetw lewo,
w zqdane potozenie. Wafne: pokrlilHa nie
mozna przekrlilcic poza potozenie 3!
Uktad jest wyposazony w silniczki
nastawcze, po jednym przy kazdym reflek-
torze oraz regulator na tablicy rozdzielczej.
Ustawienie reflektor6w nalezy regulowac
przy wtqczonym zaptonie.
Do podstawowej regulacji ustawienia
reflektor6w swiatet niezblildny jest Sprzlilt
specjalistyczny.
Trzy potozenia regulatora odpowiadajq
nastfilpujqcym wariantom obciqzenia
Samochody z lampami ksenonowymi *
Samochody z lampami ksenonowymi
samochodu:

Poto- Liczba Obciqzenie


*.
posiadajq automatycznq reg ulacjfil ustawie-
nia reflektor6w Uktad ten jest kalibro-
wany po kazdym uruchomieniu silnika.
zenie pasazer6w W razie awarii automatycznego uktadu
1 2-3 osoby na Maks. 30 kg. regulacji, wiqzka swiaUa zostanie obnizona,
tylnej kanapie i aby uniknqc oslepiania innych uzytkow-
ewentualnie 1 nik6w drogi. Dostosuj prfildkosc do zaist-
na przednim niatej sytuacji, gdyz zakres widocznosci ule-
fotelu. gnie zmniejszeniu. Sprawdi bezpiecznik 20
w skrzynce bezpiecznik6w, znajdujqcej sifil
2 2-3 osoby na 40-80 kg
w komorze silnika, zobacz str. 262.
tylnej kanapie. w bagazniku.
W razie awarii uktadu, na wyswietlaczu SID
3 1-2 Maksymalnie Sprawdi przepisy regulujetce w Twoim
pokaze sifil nastfilpujqCY komunikat:
zatadowany kraju uzywanie tylnych 5wiatet przeciw-
bagaznik. ,. Headlight levelling mgielnych.
:::::0 malfunction.
lub
1-4 Maksymalnie
=;. Contact service. &,UWAGA
(Awaria regulacji ustawienia
zatadowany reflektor6w. Skontaktuj sifil ze
bagaznik i przy- W warunkach pogorszonej widocznosci
stacjq serwisowq.)
czepa kempingowa unikaj jazdy w bliskiej odlegtosci od
lub bagazowa. poprzedzajqcego pojazdu. Jezeli zaha-
Tylne swiatfo przeciwmgielne muje on gwattownie, moze dojsc do
Aby wtqczyc tylne swiaUo przeciwmgielne, wypadku i obrazeri ciata.
wcisnij wtqcznik na tablicy rozdzielczej.
SwiaUa gt6wne lub przednie swiaUa
przeciwmgielne muszq byc wtqczone.
Tylne swiaUo przeciwmgielne gasnie auto-
matycznie po wytqczeniu silnika. W celu
wtqczenia swiaUa po uruchomieniu silnika,
musisz wcisnqc wtqcznik tylnego swiatta
przeciwmgielnego. Tylne swiaUo przeciw-
mgielne pozostanie wtqczone, jesli silnik
zostanie ponownie uruchomiony w ciqgu
30 sekund.
Ustalanie priorytetu informacji
dzwi~kowych
Sygnaly dtwi~kowe emitowane przez rMne
funkcje samochodu, np. kierunkowskazy,
uklad pomocy przy parkowaniu, czy sygna-
lizacj~ niezapi~tych pas6w bezpie-
czeristwa, pochodzq z tego samego zr6dla
dzwi~ku, tzn. systemu audio samochodu.
Jezeli dwie lub wi~cej sposr6d wspomnia-
nych funkcji jest aktywnych jednoczesnie,
priorytet otrzymuje ta z nich, kt6ra w danym
momencie jest najwazniejsza.
Jezeli na przyklad w momencie wlqczenia
Kierunkowskazy biegu wstecznego aktywny jest kierunko-
Przednie swiatta 1 Prawy wskaz, to zamiast dtwi~ku kierunkowskazu

przeciwmgielne *
Niekt6re wersje samochodu majq przednie
2 Lewy b~dzie slyszalny sygnal dzwi~kowy ukladu
pomocy przy parkowaniu (0 ile samoch6d
jest wyposazony w ten uklad). Po wylqcze-
swiaHa przeciwmgielne wbudowane Kierunkowskazy niu biegu wstecznego rozlegnie si~ ponow-
w przedni spojler. Uzywaj przednich swiatel nie dtwi~k kierunkowskazu, 0 ile jest on
Kierunkowskazy zostajq wlqczone juz
przeciwmgielnych tylko przy slabej widocz- nadal wlqczony.
w pozycji lekkiego wychylenia dzwigienki
nosci.
(polozenie samopowrotne). Jest to
SWiatia przeciwmgielne gasnq automatycz- pomocne podczas zmiany pasa ruchu lub
nie po wylqczeniu silnika. W celu wlqczenia przy wyprzedzaniu. Ponadto, dtwigienka
swiatel po uruchomieniu silnika, musisz ma polozenia stale, w kt6rym pozostaje.
wcisnqc wlqcznik swiatel przeciwmgiel- Dzwigienka wraca do polozenia srodko-
nych. Swiatla przeciwmgielne pozostanq wego automatycznie w momencie powrotu
wlqczone, jesli silnik zostanie ponownie kola kierownicy do polozenia do jazdy na
uruchomiony w ciqgu 30 sekund. wprost.
Sprawdi przepisy regulujl:lce w Twoim W razie uszkodzenia jednej z lamp kierun-
kraju uzywanie przednich swiatet kowskaz6w, cz~stotliwosc migania ulega
przeciwmgielnych. podwojeniu.
Cz~stotliwosc migania ulega podwojeniu
takze w razie uszkodzenia lampy kierun-
kowskazu przyczepy.
Tr6jkctt ostrzegawczy *
Tr6jkqt ostrzegawczy jest przechowywany
w bagazniku.

&.. UWAGA
Tr6jkqt ostrzegawczy nalezy ustawi6 na
skraju pobocza, w odlegtosci
50-100 metr6w za samochodem, aby
odpowiednio wczesnie ostrzec zblizajqce
si~ pojazdy. Przy pogorszonej widocz-
nosci, na wzniesieniach lub w podobnych
sytuacjach, odlegtos6 nalezy odpo-
wiednio zwi~kszy6. Przycisk wyposatenia dodatkowego,
SWiatla awaryjne np. dodatkowych swiatef
Przycisk wtqcznika swiatet awaryjnych Swiatla cofania
znajduje si~ na panelu klimatyzacji.
SwiaUa cofania wtqczajq si~ automatycznie
Po wcisni~ciu przycisku migajq wszystkie w momencie wtqczenia biegu wstecznego. Przycisk wyposazenia
swiaUa kierunkowskaz6w oraz symbol
w przycisku. dodatkowego *
Przycisk ten stuzy do obstugi wyposazenia
W razie uszkodzenia jednej z lamp kierun-
kowskaz6w, cz~stotliwos6 migania ulega dodatkowego, np. dodatkowych swiatet.
podwojeniu.
Swiatet awaryjnych nalezy uzywa6
wytqcznie w przypadku, gdy, z powodu
kolizji lub awarii, samoch6d stanowi
zagrozenie lub przeszkod~ dla innych
uzytkownik6w drogi.
110 Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

Wycieraczki i
spryskiwacze
Wycieraczki szyby przedniej
Polozenie 1 to polozenie samopowrotne,
w kt6rym wycieraczki szyby przedniej
wykonujq pojedynczy ruch.
Za pomocqregulatora na koncu dzwigienki,
ustaw zqdane tempo przerywanego cyklu
pracy wycieraczek. Cz~stotliwosc pracy
wycieraczek mozna wybrac z posr6d
5 nastaw w zakresie pomi~dzy 2 a
15 sekund. Wycieraczki szyby przedniej Regulator przerywanego cyklu pracy
Po wylqczeniu zaplonu, wycieraczki auto- a Wylqczone wycieraczek
matycznie wracajq w polozenie spoczyn- 1 Wycieraczki szyby przedniej: pojedynczy ruch
2 Przerywany cykl pracy
kowe. 3 Wolna praca wycieraczek. pierwszenstwo dzialania wycieraczek
Jesli chcesz, aby wycieraczki zatrzymaly 4 Szybka praca wycieraczek.
si~ pionowo na szybie przedniej, zr6b tak: *
5 Spryskiwacze szyby przedniej i reflektor6w
szyby przedniej. Jednoczesnie na SID
pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:
1 WylqcZ silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. .'v', Washer fluid level low.
2 Przesun dzwigienk~ w d61w ciqgu
16 sekund, aby uruchomic wycieraczki. Spryskiwacze
O. Refill.
(Niski poziom plynu spryski-
Po ponownym wlqczeniu zaplonu musisz Aby wlqczyc spryskiwacze, pociqgnij wacza. Uzupelnij plyn.)
przesunqc dzwigienk~ jeden raz w d61, aby dZwigienk~ w kierunku kierownicy.
wycieraczki powr6cily w polozenie spoczy- Po wlqczeniu spryskiwaczy, wycieraczki Podczas spryskiwania przedniej szyby,
nkowe. wykonajq 3, 41ub 5 ruch6w, w zaleznosci od recyrkulacja powietrza moze zostac auto-
Wymiana pi6r wycieraczek, zobacz czasu wlqczenia spryskiwaczy. Jesli pr~d- matycznie wlqczona, aby zapobiec prze-
str. 239. kosc samochodu jest mniejsza niz dostawaniu si~ zapachu plynu spryski-
20 km/godz., wycieraczki wykonajqjeszcze waczy do wn~trza samochodu. W takim
jeden dodatkowy ruch po uplywie ok. przypadku symbol recyrkulacji powietrza
8 sekund. nie zostanie wyswietlony. Funkcj~ t~ mozna
Gdy poziom plynu w zbiorniku spadnie wybrac jako opcj~ - skontaktuj si~ ze stacjq
ponizej 1 litra, spryskiwacze reflektor6w obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq
zostanq wylqczone, aby zapewnic stacjq obslugi Saaba.
Spryskiwacze reflektor6w *
Jesli wtqczone Sq swiaUa gt6wne, spryski-
wacze reflektor6w wtqCZq si~ automatycz-
nie wraz ze spryskiwaczami szyby przed- &UWAGA
niej. Spryskiwacze reflektor6w wtqczajq si~
po uptywie 0,6 sekundy od wtqczenia Aby uniknqc ewentualnych obrazen pod-
spryskiwaczy szyby przedniej. czas czyszczenia oraz usuwania sniegu i
lodu z przedniej szyby przy wtqczonym
Spryskiwacze reflektor6w wtqczajq si~ przy
zaplonie, wytqcz czujnik deszczu.
co 5-m spryskiwaniu szyby przedniej lub
gdy od ostatniego uruchomienia spryski-
waczy szyby przedniej uptyn~ty ponad
2 minuty.
Spryskiwacze reflektor6w nie wtqCZq si~ WylqcZ czujnik deszczu przed korzysta-
przy pr~dkosci powyzej 200 km/godz. niem z myjni automatycznej, aby uniknqc Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem
uszkodzenia wycieraczek. deszczu
o Wylqczone
Czujnik deszczu automatycznie reguluje 1 Wycieraczki szyby przedniej: pojedynczy
ruch
prac~ wycieraczek szyby przedniej. Czujnik 2 AUTO - czujnik deszczu aktywny
znajduje si~ na przedniej szybie, obok 3 Wolna praca wycieraczek
lusterka wstecznego. 4 Szybka praca wycieraczek
W zaleznosci od intensywnosci opad6w,
uktad dostosowuje prac~ wycieraczek i reflektor6w*
5 Spryskiwacze szyby przedniej i

przelqcza pomi~dzy pojedynczym ruchem


a statym cyklem pracy wycieraczek.
Aby wlqczyc czujnik deszczu, przesun W razie awarii ukladu, po przesuni~ciu
dZwigienk~ w polozenie AUTO. Wycie- dZwigienki w polozenie AUTO, wycieraczki
raczki wykonajqjeden kontrolny cykl b~dq pracowaty z malq pr~dkosciq.
roboczy, podczas kt6rego czujnik ustali
ilosc wody lub sniegu na przedniej szybie.
Jezeli dZwigienka pozostanie w polozeniu
AUTO w momencie wylqczenia silnika, to
w celu ponownego wlqczenia czujnika
nalezy jq(przy nast~pnym uruchomieniu sil-
nika) przesunqc w polozenie 0 lub 3 i
z powrotem w potozenie AUTO.
Regulacja poziomu czutosci czujnika Objasnienia poszczeg61nych poziom6w
Zmiana opcji ustawien poziomu czulosci czulosci czujnika deszczu.
czujnika jest dostE;lpna w Profiler. Po
podwyzszeniu poziomu czulosci czujnika, High (Wysoki)
wycieraczki wykonujqjeden kontrolny cykl Wysoki poziom czulosci czujnika.
roboczy. Wycieraczki wlqczajq sifi!jut przy
1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby niewielkiej ilosci wody na przedniej
wejsc do menu Profiler. szybie.
2 Za pomocqpokrE;ltla INFO, wybierz Rain Medium (Sredni)
Sensor (Czujnik deszczu).
Czulosc czujnikajest normalna. Jest to
3 Wcisnij pokrE;ltlo INFO.
element ustawienia Default Settings
4 Wybierz zqdany poziom czulosci czuj- (Ustawienia fabryczne).
nika.
5 Aby potwierdzic wyb6r, nacisnij pokrE;ltlo Low (Niski)
INFO. Niski poziom czulosci czujnika.
IRain Sen$or (Czujnik deszczu)
High (Wysoki)
Medium (Sredni)
Low (Niski)

Czulosc czujnika zalezy r6wniez od natE;l-


zenia swiatla dziennego (dzien/noc).
W nocy czulosc czujnika wzrasta. To usta-
wienie jest automatyczne.
Wycieraczka tylnej szyby,
Saab 9-3 SportCom bi
Aby uzyskac:
• pojedynczy ruch: przesun przefqcznik w
kierunku potozenia 2, przefqcznik wraca
samoczynnie w potozenie spoczynkowe.
• przerywany cykl pracy, 6 sekund:
przesun przetqcznik w potozenie 2.
Jezeli wtqczone Sq wycieraczki przedniej
szyby, to po wtqczeniu biegu wstecznego
przy uruchomionym silniku wycieraczka
tylnej szyby przejdzie automatycznie na
przerywany cykl pracy.
Wycieraczka tylnej szyby,
• spryskiwanie i prac~ wycieraczki: Saab 9-3 SportCombi
przesun przefqcznik w potozenie 3. 1 Wylqczone
Przetqcznik wraca w potozenie spoczyn- 2 Przerywany cykl pracy
kowe. Po zakonczeniu spryskiwania 3 Spryskiwanie i praca wycieraczki
wycieraczka wykona jeszcze 3 ruchy.
Jezeli w momencie zakonczenia spryski-
wania pr~dkosc samochodu jest nizsza Gdy poziom ptynu w zbiorniku spadnie
nit 40 km/godz., wycieraczka wykona ponizej 1 litra, spryskiwacz tylnej szyby
dodatkowy ruch po uptywie 5 sekund, aby zostanie wytqczony, aby zapewnic
usunqc ewentualne resztki ptynu spryski- pierwszenstwo dziatania spryskiwaczy
wacza. szyby przedniej. Jednoczesnie na SID
Po wytqczeniu zaptonu, wycieraczka auto- pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:
matycznie wraca w potozenie spoczyn- ,·v·, Washer fluid level low.
kowe.
Dysza spryskiwacza nie daje si~ regulowac.
0.: Refill.
(Niski poziom ptynu spryski-
Wymiana pi6r wycieraczek, zobacz wacza. Uzupetnij ptyn.)
str. 239.
114 Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

Panel r~cznego
sterowania
klimatyzacjCl *
Wlot swiezego powietrza znajduje si~ przy
dolnej kraw~dzi przedniej szyby. Powietrze
przeplywa przez filtr, po czym uktad klima-
tyzacji rozprowadza je we wn~trzu samo-
chodu. Na tylnej p6tce znajdujq si~ otwory
odprowadzajqce powietrze z wn~trza
samochodu. Stqd powietrze jest odprowa-
dzane na zewnqtrz poprzez wyloty po lewej
i prawej stronie przy tylnym zderzaku.
Wlatujqce powietrze jest uzdatniane
w trzech etapach. Najpierw jest oczysz-
czane przez filtr powietrza, nast~pnie osu-
szane i ochtadzane, a na koncu, jesli trzeba, Panel regulacji, rl'j!czny uk/ad sterowania klimatyzacjq
1 Temperatura 6 Elektryczne ogrzewanie tylnej szyby i
ogrzewane. 2 Pr~dkosc wentVlatora lusterek zewn~trznych
Aby zapewnic najbardziej efektywne 3 Rozprowadzenle powletrza . 7 SWiatia awaryjne
dziatanie klimatyzacji, nalezy zamknqc 4 Podgrzewanle prawe~o przednlego fotela 8 Uklad klimatyzacji Ale
okna oraz ewentualnie otwierany dach, jesli 5 Zamknl~ty obleg powletrza 9 Podgrzewanie lewego przedniego fotela
samoch6d jest w niego wyposazony.
Aby zmniejszyc ryzyko parowania Regulacja temperatury
wewn~trznych powierzchni szyb, nalezy je ~ Wentylator
czyscic plynem do mycia szyb. Cz~stosc Regulator temperatury umozliwia plynnq
Szybkosc wymiany powietrza we wn~trzu regulacj~ temperatury powietrza naply-
mycia szyb zalezy od czystosci powietrza.
samochodu zalezy od ustawienia regula- wajqcego do wn~trza samochodu.
Jesli w samochodzie pali si~ papierosy,
szyby trzeba myc cz~sciej. tora wentylatora nawiewu.
Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce 115
Rozprowadzenie powietrza Ustawienia przy duzym mrozie
Regulator rozprowadzania powietrza s~uzy do kierowania nap~a- Podczas uruchamiania zimnego silnika, prze~qCZregulatorwentyla-
jqcego powietrza na przedniq szyb~, do wylot6w w tablicy rozdziel- tora nawiewu w po~ozenie 2 lub 3, W~qCZmaksymalne ogrzewanie a
czej oraz dysz przypod~ogowych. regulator rozprowadzenia powietrza przekr~c w po~ozenie nawiewu
Regulator mozna ustawiac r6wniez w po~ozeniach posrednich na przedniq szyb~. W ten spos6b najszybciej nagrzejesz wn~trze
pomi~dzy trzema g~6wnymi kierunkami nawiewu: samochodu i usuniesz par~ z przedniej szyby.
Gdy silnik rozgrzeje si~ na tyle, ze wskaz6wka wskaznika tempera-
• przednia szyba i nawiew przypod~ogowy t!J tury przesunie si~ w g6r~, mozesz prze~qczyc wentylator nawiewu

• nawiew z dysz tablicy rozdzielczej i przypod~ogowych e


• przednia szyba, nawiew z dysz w tablicy rozdzielczej i dysz przy-
na 4 stopien. Po odparowaniu szyb mozesz ustawic regulator roz-
prowadzenia powietrza w po~ozenie t!J.
Jesli pasazerowie, podr6zujqcy na tylnych fotelach ZYCZqsobie
pod~ogowych (ustaw pokr~tlo w po~ozeniu "na godzinie 11")
wi~cej ciep~ego nawiewu na stopy, mozesz przekr~cic regulator roz-
Aby uniknqc uczucia zimnego ciqgu od przednich szyb bocznych po prowadzenia powietrza 0 jeden stopien w kierunku zgodnym z kie-
w~qczeniu odmrazacza lub nawiewu przypod~ogowego, ilosc runkiem ruchu wskaz6wek zegara.
powietrza kierowana do zewn~trznych dysz wylot6w w tablicy roz-
Czas nagrzewania si~ silnika zalezy od stylu jazdy. Podczas jazdy
dzielczej jest mniejsza.
w miescie na wysokim biegu i ma~ej pr~dkosci obrotowej, silnik roz-
Dla zwi~kszenia komfortu, w okresie zimowym zaleca si~ grzewa si~ d~uzej, niz w przypadku jazdy na trasie, gdy pr~dkosc
przekr~cenie pokr~tla regulatora rozprowadzenia powietrza obrotowa silnika jest wi~ksza.
w po~ozenie t!J. Nie w~qczaj regulatora wentylatora nawiewu w po~ozenie 5,
poniewaz to po~ozenie jest przeznaczone przede wszystkim do
szybkiego sch~adzania wn~trza samochodu w okresie letnim.
Ustawienia dla
roznych
warunkow
pogodowych

Pod+oga

~B?~O o~
tf~j$ls{D
000 000
Odmrazanie, tablica rozdzielcza, pod+oga
Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqCe
Skropliny
_ UkJad klimatyzacji (A/C) Podczas pracy sprE;)zarkiuk~adu klimaty-
zacji AlC nastE;)pujeosuszenie nap~wajq-
Uk~ad klimatyzacji jest zintegrowany z kon-
cego powietrza. Powoduje to kondensacjE;)
wencjonalnym uk~adem wentylacji i ogrze-
pary wodnej w skraplaczu. Skroplona para
wania samochodu, a jego w~qczenie nastE;)-
wodna jest odprowadzana przez wylot
puje po wcisniE;)ciu przycisku __ , pod drenazowy, znajdujqcy siE;)pod samo-
warunkiem, ze regulator wentylatora chodem.
nawiewu znajduje siE;)w po~ozeniu 1-5.
Stqd tez, po zaparkowaniu samochodu
Wlatujqce powietrze jest uzdatniane mozesz zauwazye, ze z wylotu drenazo-
w trzech etapach. Najpierw jest oczysz- wego kapie woda. 1m wyzsza temperatura i
czane przez filtr powietrza, nastE;)pnieosu- wilgotnose powietrza, tym wiE;)cejskroplin
szane i och~adzane, a na kor'lcu, jesli trzeba, powstaje.
ogrzewane.
Jesli temperatura p~nu ch~odzqcego silnika
nadmiernie wzrosnie, sprE;)zarka uk~adu kli-
matyzacji AlC zostanie wy~qczona. WcisniE;)cie przycisku •• odcina dop~w
Dysze wylot6w powietrza Kabriolet: Przy z~ozonym dachu lub przy powietrza z zewnqtrz. Wtym po~ozeniu,
Dysze wylot6w na tablicy rozdzielczej Sq otwartych wszystkich oknach w warunkach obieg powietrza we wnE;)trzusamochodu
ruchome, co umozliwia zmianE;)kierunku wysokiej temperatury i wilgotnosci zaleca jest wymuszany przez uk~ad wentylacji.
strumienia powietrza. Na przyk~ad, w okre- siE;)wY~qczenie uk~adu klimatyzacji, aby ZamkniE;)ty obieg powietrza jest przydatny
sie zimowym moze okazae siE;)konieczne oszczE;)dzae paliwo. W~qczenie uk~adu kli- np. jesli chcesz szybko sch~odzie wnE;)trze
skierowanie dysz wylot6w zewnE;)trznych na matyzacji moze ponadto spowodowae samochodu w upalne dni, gdy temperatura
boczne szyby w drzwiach, aby przyspieszye powstawanie skroplin na zimnych otoczenia jest szczeg61nie wysoka. Uk~ad
ich osuszenie. powierzchniach, na przyk~ad we wlotach klimatyzacji (AlC) musi bye w6wczas
powietrza. w~qczony.
IIose powietrza nap~wajqcego przez posz-
czeg61ne wyloty mozna regulowae oddziel- ZamkniE;)ty obieg powietrza mozna r6wniez
nie za pomocq pokrE;)Uaprzy danym wylo- w~qczye, aby zapobiec przedostawaniu siE;)
cie. Aby zmniejszye ilose nap~wajqcego nieprzyjemnych zapach6w do wnE;)trza
powietrza, zamknij dyszE;)wylotu, najpierw samochodu.
do p~owy.
118 Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
Gdy temperatura zewn~trzna spadnie Elektryczne ogrzewanie
ponizej +10°C, nie wtl;lczaj zamkni~tego
obiegu powietrza, chyba, ze na kr6tko,
__ Ogrzewanie tylnej 5zyby 1_&_1 przednich foteli *
aby np. zapobiec przedostawaniu si~ Przycisk znajduje si~ pod regulatorem Fotele przednie majq ogrzewane zar6wno
nieprzyjemnych zapach6w do wn~trza prE2dkosciwentylatora nawiewu. siedziska jak i oparcia.
samochodu. Recyrkulacja powietrza WY~C\Gzajzawsze ogrzewanie tylnej szyby, Ogrzewanie jest regulowane termostatycz-
sprzyja osadzaniu si~ paryllodu na jak tylko szyba zostanie odszroniona i nie i jest nastawione na oko~o 40°C.
wewn~trznej powierzchni szyb. zniknie z niej para. Ogrzewanie wY~qcza siE2
WY~qCZogrzewanie, gdy fotel si~ nagrzeje.
automatycznie po up~wie 12 minut.
Nie umieszczaj zadnych ostrych przedmio-
t6w na tylnej p6ke, gdyz mogq one uszko-
dzic przewody grzewcze w tylnej szybie.
Kabriolet: ogrzewanie elektryczne nie
w~qcza si~, gdy sk~adany dach jest z~ozony.
Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce 119

Panel automatycznego
sterowania klimatyzacjCl
(ACC) *
Wlot powietrza znajduje sil;l przy dolnej kra-
Wl;ldzi przedniej szyby. Powietrze prze-
ptywa przez wydajny filtr powietrza, po
czym uktad klimatyzacji rozprowadza je we
wnl;ltrzu samochodu. Wtylnej p6tce znaj-
dujq sil;l otwory odprowadzajqce powietrze
z wnl;ltrza samochodu. Stqd powietrze jest
odprowadzane na zewnqtrz poprzezwyloty
po lewej i prawej stronie przy tylnym zde-
rzaku.
ACC (Automatic Climate Control) automa-
tycznie utrzymuje zqdanq temperaturl;l we
Panel regulacji, ACC
wnl;ltrzu samochodu, niezaleznie od
1 Regulacja temperatury: lewa strona 9 Podgrzewanie prawego przedniego fotela
zewnl;ltrznych warunk6w atmosferycznych. 2 R~czna regulacja rozprowadzenia powietrza 10 R~czne zwi~kszanie pr~dkosci wentylatora
Uktad samoczynnie wybiera najszybszy 3 Zamkni~ty obieg powietrza nawlewu
spos6b uzyskania zqdanej temperatury. 4 Funkcja AUTO: automatyczna regulacja 11 Swiatla awaryjne
ukladu 12 R~czne zmniejszanie pr~dkosci wentylatora
Pami~taj, ze nagrzanie/schtodzenie 5 Ale nawiewu
wn~trza samochodu nie nastClpi 6 Wyb6r funkcji odmrazania 13 Podgrzewanie lewego przedniego fotela
szybciej, jesli nastawisz temperatur~ 7 Ogrzewanie tylnej szyby
wyZszCl!nizszClod zCldanej. 8 Regulacja temperatury: prawa strona
Aby zapewnie najbardziej wydajne dzia-
Wlatujqce powietrze jest uzdatniane Aby zmniejszye ryzyko parowania
tanie klimatyzacji, zamknij okna oraz ewen-
tualnie otwierany dach, jesli samoch6d jest w trzech etapach. Najpierw jest oczysz- wewnl;ltrznych powierzchni szyb, nalezy je
czane przez filtr powietrza, nastl;lpnie osu- czyscie ptynem do mycia szyb. CZl;lstose
w niego wyposazony. Dysze wylot6w
szane i ochtadzane, a na koncu, jesli trzeba, mycia szyb zalezy od czystosci powietrza.
powietrza na tablicy rozdzielczej muszq bye
otwarte. ogrzewane. Jesli w samochodzie pali sil;l papierosy,
szyby trzeba mye cZl;lsciej.
Regulacja temperatury • Zazwyczaj stosowane ustawienie tempe-
ratury wynosi 19-23°C, w zaleznosci od
Kabina jest podzielona na dwie strefy regu-
osobistych preferencji i noszonego
lacji temperatury:
ubrania.
1 strefa kierowcy • Zmieniaj ustawienie temperatury
2 strefa pasazera na przednim fotelu stopniowo co 1°C.
Temperatura na tylnych fotelach jest • Podczas ochtadzania wn~trza samo-
wypadkowq temperatur z obu stref. chodu przy wysokich temperaturach na
Po wybraniu regulacji jednostrefowej, cate zewnqtrz, upewnij si~, czy wyloty
wn~trze samochodu b~dzie traktowane powietrza na tablicy rozdzielczej Sq
jako jedna strefa. Jesli wybierzesz regulacj~ otwarte.
dwustrefowq, temperatura powietrza
b~dzie regulowana osobno dla strefy W potozeniu HI:
kierowcy i osobno dla strefy pasazera na • Maksymalne ogrzewanie.
przednim fotelu. • Powietrze jest kierowane na przedniq
Wyb6r opcji regulacji jedno- lub dwustrefo- szyb~ i podtog~.
wej jest dost~pny w Profiler, zobacz • Wentylator pracuje z duzq pr~dkosciq
str. 129. (wyswietlane 6 stupk6w nat~zenia Dysze wylot6w powietrza
Temperatur~ wn~trza mozna regulowac nawiewu). Dysze wylot6w na tablicy rozdzielczej Sq
w przedziale 15-2JCC. Ponadto, mozliwe ruchome, co umozliwia zmian~ kierunku
jest wtqczenie potozen HI (maksymalne W potozeniu LO: strumienia powietrza. Na przyktad, w okre-
ogrzewanie i duza pr~dkose wentylatora Maksymalne chtodzenie. sie zimowym moze okazac si~ konieczne
nawiewu) oraz LO (maksymalne chtodzenie skierowanie dysz wylot6w zewn~trznych na
Powietrze jest kierowane do wylot6w na
i maksymalna pr~dkose wentylatora boczne szybywdrzwiach, aby przyspieszye
tablicy rozdzielczej.
nawiewu). Potozenia HI i LO dla strefy ich osuszenie.
pasazera na przednim fotelu Sq dost~pne Wentylator pracuje z najwyzszq pr~d-
kosciq (wyswietlane 8 stupk6w nat~zenia Ilose powietrza naptywajqcego przez posz-
tylko wtedy, gdy zostaty one wybrane
nawiewu). czeg61ne wyloty mozna regulowae oddziel-
w strefie kierowcy.
nie za pomocq pokr~tta przy danym wylo-
Temperatura wskazywana na wyswietlaczu Wtqcza si~ zamkni~ty obieg powietrza
cie. Aby zmniejszye ilose naptywajqcego
nie jest faktycznq temperaturq wewnqtrz (w zaleznosci od temperatury
powietrza, zamknij dysz~ wylotu, najpierw
samochodu. Odpowiada ona temperaturze zewn~trznej).
do potowy.
odczuwanej, z uwzgl~dnieniem czynnik6w Niekt6re wersje samochod6w posiadajq
panujqcych w danej chwili we wn~trzu dysz~ wylotu powietrza w tylnej cz~sci
samochodu, jak szybkose przeptywu
konsoli podtogowej.
powietrza, wilgotnosc, promieniowanie
stoneczne, itp.
System wykorzystuje informacje z nast~-
puj~cych tr6de!:
• Czujnik temperatury zewn~trznej
• Czujnik temperatury wewn~trznej
• Czujnik naslonecznienia (intensywnose,
wysokose slorica oraz k~t padania pro-
mieni slonecznych)
• Czujnik temperatury powietrza
wychodz~cego z zespolu grzewczego
• Pr~dkosciomierz
Czujnik naslonecznienia znajduje si~ na
g6rze posrodku tablicy rozdzielczej.

Wazne!
Zakrycie czujnika naslonecznienia powo-
duje niewlasciwe dzialanie klimatyzacji,
zwlaszcza przy silnym naslonecznieniu.

Skropliny
Podczas pracy spr~zarki ukladu klimaty-
zacji AlC nast~puje osuszenie naplywaj~-
cego powietrza. Powoduje to kondensacj~
pary wodnej w skraplaczu. Skroplona para
wodna jest odprowadzana przez wylot
drenazowy, znajduj~cy si~ pod samo-
Czujnik naslonecznienia i czujnik tempe- Czujnik naslonecznienia i czujnik tempe-
chodem.
ratury wewnf;!trznej, Sport Sedan i ratury wewnf;!trznej, Kabriolet
St~d tez, po zaparkowaniu samochodu SportCombi 1 Czujnik naslonecznienia
mozesz zauwazye, ze z wylotu drenazo- 1 Czujnik naslonecznienia 2 Czujnik temperatury wewn~trznej
wego kapie woda. Jest to zjawisko 2 Czujnik temperatury wewn~trznej
normalne. 1mwyzsza temperatura i wilgot-
nose powietrza, tym wi~cej powstaje
skroplin.
122 Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
Funkcje
Automatyczna regulacja ukladu nie obejmuje funkcji wybranych
r~czme.
?iMJ
Aby wylqczyc wybrane r~cznie funkcje, nacisnij jeden raz przycisk Przycisk AC sluzy do r~cznego wlqczania i wylqcza-
AUTO. I I nia spr~zarkiukladu klimatyzacji NC.
Wlqczanie i wylqczanie spr~zarki jest mozliwe jedy-
Regulacja zadanej temperatury odbywa si~ zawsze automatycznie.
me przy wlqczonym silniku.
Funkcja ma dwa stany:
• AC - uklad ochladza i osusza powietrze
naplywajqce. Symbol AC nie pokazuje si~ na
Temperatura, rozprowadzenie powietrza, pr~dkosc
I I wentylatora nawiewu oraz sterowanie recyrkulacjq
wyswietlaczu.
• AC-OFF - spr~zarka ukladu klimatyzacji NC jest
powietrza w obiegu zamkni~tym Sq regulowane
automatycznie. wylqczona, naplywajqce powietrze nie jest
W razie spadku temperatury, spr~zarka ukladu kli- schladzane, ani osuszane, zobacz tez Profiler,
matyzacji NC zostanie wylqczona przy ok. 0 ac. str. 129.
W razie wzrostu temperatury, spr~zarka ukladu
klimatyzacji NC wlqczy si~ przy ok. +5ac.
Jesli temperatura zewn~trzna podczas urucha-
miania samochodu wynosi 0 - +5 ac, to spr~zarka
ukladu klimatyzacji NC zostanie wlqczona automa-
tycznie.
Nacisni~cie przycisku AUTO kasuje wszystkie
wybrane r~cznie ustawienia.
Podczas uruchamiania silnika, uklad sterowania
klimatyzacjq pracuje w trybie AUTO, pod warun-
kiem, ze w Profilernie zostala zaprogramowana
opcja rozprowadzania powietrza, str. 129.
Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce 123

W trybie OFF:
I OFF ; I • Wentylator nawiewu i spr~zarka uk+adu klimaty-
zacji AlC sC\.wy+C\.czone.
Aby przejsc do trybu OFF, musisz nacisnC\.ci przy-
trzymac (Iub nacisnC\.ckilka razy pod rzC\.d)przycisk • Zostaje wy+C\.czoneogrzewanie (0 % grzania).
r~cznego zmniejszania pr~dkosci wentylatora • Kierunek rozprowadzenia powietrza zostaje
nawiewu tak, aby wentylator wy+C\.czy+ si~. zablokowany w aktualnym po+ozeniu.
Nast~pnie pusc przycisk i nacisnij go jeszcze raz. • Mozna w+C\.czyczamkni~ty obieg powietrza.
Spr~zarka uk+adu klimatyzacji AlC wy+C\.czysi~. Aby
ponownie w+C\.czycklimatyzacj~, wcisnij jeden
z nast~pujC\.cych przycisk6w:
I . Spr~tarka ukladu klim a tyz a cji AlC
wlqcza si~ ponownie, jesli byla
Elektryczne ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
wczesniej wlqczona; rozprowadze-
nie powietrza i prf?dkosc wentylatora nawiewu Sq I I zewn~trznych jest regulowane r~cznie lub automa-
regulowane w trybie AUTO. tycznie, zobacz Profiler.
I. Zwi~kszanie pr~dkosci wentyla-
Wy+C\.czajzawsze ogrzewanie tylnej szyby, jak tylko
szyba zostanie odszroniona i zniknie z niej para.
tora nawlewu
Ogrzewanie wy+C\.czasi~ automatycznie po upfywie
Sprf?tarka ukladu klimatyzacji AlC
12 minut.
wlqcza si~ ponownie, jesli byfa wczesniej
Nie umieszczaj zadnych ostrych przedmiot6w na
wfqczona, rozprowadzenie powietrza wraca do
tylnej p6ke, gdyz mogC\.one uszkodzic przewody
poprzedniego ustawienia, zwif?ksza si~ prf?dkos6
grzewcze w tylnej szybie.
went yla tora nawiewu.
I. Odmrazanie
Sprf?zarka ukfadu kllmatyzacji AlC
wfqcza si~ ponownie, jesli byla
wczesniej wylqczona, rozprowadzenie powietrza
jest przefqczane w tryb odmratania, zwif?ksza sif?
prf?dkosc wentylatora nawiewu (na wyswietlaczu
widac 6 sfupk6w, przy najwytszej pr~dkosci
wentylatora nawiewu widac 8 slupk6w).
]
ZamkniE;lty obieg powietrzajest regulowany rE;lcznie.
I W momencie uruchamiania silnika, zamkniE;lty
Po wlqczeniu funkcji odmrazania, nastqpi osusze-
obieg powietrza jest wylqczony (tryb nawiewu
swiezego powietrza). nie szyby przedniej poprzez:
• Zwirtkszenie prrtdkosci wenty/atora nawiewu
• Skierowanie powietrza do wylot6w na przedniq
szybrt
] • Norma/nq regu/acjrt temperatury
• Wy/qczenie zamknirttego obiegu powietrza

I I Nacisnij&llub (j] ,aby zmniejszy6lub zwiE;lkszy6 • Wlqczenie e/ektrycznego ogrzewania ty/nej


prE;ldkos6wentylatora nawiewu. Wentylator pracuje szyby i /usterek zewnrttrznych.
z ustalonq prE;ldkosciq (ustawienie natE;lzenia Funkcja odmrazania pozostanie wlqczona, dop6ki
nawiewu jest symbolicznie pokazywane na
wyswietlaczu). nie nacisniesz przycisku I Nt. II ]Iub
Sprawdt r6wniez w Profiler mozliwos6 zaprogramo-
wania wiE;lkszej/mniejszej prE;ldkosci automatycznej
pracy wentylatora. Dystrybucja powietrza jest regulowana za pomocq trzech przycis-
k6w rozprowadzenia powietrza. Przyciski mozna wlqcza6 osobno
lub razem. Wcisnij ten przycisk lub przyciski, kt6re odpowiadajq
zqdanemu kierunkowi rozprowadzenia powietrza. Dwukrotne
nacisniE;lcie tego samego przycisku spowoduje przelqczenie
ukladu w tryb AUTO. Automatycznq regulacjE;l rozprowadzenia
powietrza mozesz tez wlqczy6 przyciskiem AUTO.
W Profiler mozesz wybra6 zqdany kierunek rozprowadzenia
powietrza podczas uruchamiania silnika, zobacz str. 129.
I I
Post~powanie w ekstremalnych warunkach
pogodowych
Parowanie i zamarzanie szyb zdarza si~ zwykle tylko w ekstre-
[ I malnych warunkach pogodowych, na przyklad podczas jazdy
w ulewnym deszczu, czy podczas mrozu wyst~pujqcego w polqcze-
I I niu z wysokq wilgotnosciq powietrza, wzgl~dnie, gdy osoby
podr6i:ujqce samochodem Sq spocone lub przemoczone. W przy-
padku problem6w z parowaniem lub szronieniem szyb w opisanych
powyzej sytuacjach, zaleca si~ nast~pujqce post~powanie:
1 Wybierz 1-.\11•.-1 i ustaw temperatur~ na 21 °c.
2 Wybierz 1-'11'-1, a jesli to nie wystarczy ...
3 Zwi~ksz pr~dkos6 wentylatora nawiewu, a jesli to nie
wystarczy ...
4 Ustaw wYZSZq temperatur~.

Szyba przednia - tablica rozdzielcza - podloga


(prz6d i tyl)
Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqCe

I-!!V-I Elektry~zne og~ewanie Kalibracja Wskaz6wki


przedmch fotell * Kalibracja ukladu klimatyzacji odbywa si~ w
sposob automatyczny przy co 5-ym urucho-
(Zanim skontaktujesz si~ ze stacjq obslugi.
Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq
Fotele przednie majq ogrzewane zarowno mieniu silnika, jezeli zaplon byl wylqczony obslugi Saaba.)
siedziska jak i oparcia. przez dluzej niz 2 godziny lub jezeli byl
Ogrzewanie jest regulowane termosta- odtqczony akumulator. • Jezeli uwazasz, ze uklad klimatyzacji nie
tyczni~. funkcjonuje w sposob zadowalajqcy,
Programowanie mozesz wybrac "Default Settings (Usta-
Ogrzewanie jest regulowane r~cznie. wienia fabryczne)" w opcji Prof Her,
Mozliwe jest wybranie regulacji automa- Niektore funkcje umozliwiajq programowa- zobacz str. 129.
tycznej, zobacz Profiler, str. 129. nie wlasnych opcji ustawien przez uzytkow-
• Podczas spryskiwania przedniej szyby,
Ogrzewanie posiada trzy stopnie. Po nlka samochodu. Opcje ustawien Sq
recyrkulaCja powietrza moze zostac auto-
pierwszym nacisni~ciu przycisku uzyskuje dost~pne w Profiler, zobacz str. 129. Dodat-
matycznie wlqczona, aby zapobiec prze-
si~ najwyzszq moc ogrzewania. Po 4-ym kowe programowanie funkcji mozna wyko-
dostawaniu si~ zapachu plynu spryski-
nacisni~ciu przycisku ogrzewanie zostaje nac w stacji obslugi. Zaleca si~ kontakt
waczy do wn~trza samochodu. Wtakim
wytqczone. z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.
przypadku symbol recyrkulacji powietrza
· III = najwyzsza moc. nie zostanie wyswietlony. Funkcj~ t~
mozna wybrac jako opcj~ - skontaktuj si~
·II= srednia moc. ze stacjq obslugi. Zaleca si~ kontakt

· ra = najnizsza moc.
z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Uzytkowanie i programowanie Park


Heater (Ogrzewacz postojowy) i Block
Heater (Ogrzewacz silnika), zobacz
str.308.
128 Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

ACC - Kabriolet
Po zlozeniu dachu skladanego uklad klima-
tyzacji przelqcza si~ na r~cznq regulacj~
temperatury. Dost~pnych jest jedenascie
stopni ustawienia temperatury, 0-10.
Uklad nastawia si~ w nast~pujqcy spos6b:
• gasnie napis AUTO
• ogrzewanie, rozprowadzanie powietrza i
pr~dkos6 wentylatora pozostajq bez Wyswietlacz ACC przy zlotonym dachu
zmian skladanym
• zamkni~ty obieg powietrza oraz ogrzewa-
nie tylnej szyby zostajq wylqczone
• spr~zarka ukladu klimatyzacji AlC zostaje
wylqczona (abywlqczy6jqr~cznie, nacis-
nij przycisk AC).
Wszystkie ustawienia r~czne Sq mozliwe,
za wyjqtkiem ogrzewania tylnej szyby i
funkcji odmrazania.
Po rozlozeniu (uniesieniu) dachu uklad
powraca do trybu pracy AUTO i poprzednio
ustawionej temperatury.
Uwaga! Przy zlozonym dachu lub przy
otwartych wszystkich oknach w warunkach
wysokiej temperatury i wilgotnosci r~czne
wlqczenie ukladu klimatyzacji moze spowo-
dowa6 powstawanie skroplin na zimnych
powierzchniach, na przyklad na wylotach
powietrza.
Profiler NC Mode (Tryb NC)
Niekt6re funkcje uk+adu klimatyzacji ACC
I Climate System (Uk+ad klimatyzacji)
mozna dopasowae indywidualnie. Iszyby)
:Rear Defroster (Odmrazanie tylnej
Auto (Regulacja automatyczna)

1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby NC off (NC wy+C\.czone)


wejse do menu Profiler. Auto (Regulacja automatyczna) Dual/Single Zone (Regulacja
2 Za pomocC\.pokr~Ua INFO, wybierz jedno/dwustrefowa)
Manual (Regulacja r~czna)
Climate System (Uk+ad klimatyzacji).
3 Wcisnij pokr~Uo INFO. I Heated Seats (Ogrzewanie siedzen)
Dual zone (Regulacja jednostre-
fowa)
4 Wybierz Rear Defroster (Odmrazanie Auto (Regulacja automatyczna)
tylnej szyby), Heated Seats (Ogrzewa- Single zone (Regulacja dwu-
nie siedzen), Fan Settings (Ustawienia Manual (Regulacja r~czna) strefowa)
wentylatora), Air Distribution (Rozpro-
wadzenie powietrza), NC Mode (Tryb
IFan Settings (Ustawienia wentylatora) Default Settings (Ustawienia
fabryczne)
NC), Dual/Single Zone (Regulacja High speed (Duza pr~dkose)
jedno/dwustrefowa) lub Default Settings Are you sure? (Czy jestes
Medium speed (Srednia pr~d-
(Ustawienia fabryczne). pewien?)
kose)
5 Aby potwierdziewyb6r, nacisnij pokr~Uo Yes (Tak) No (Nie)
INFO. Low speed (Ma+a pr~dkose)
Zmiany opcji ustawien uk+adu ACC Itir Distribution (Rozprowadzenie
w Profiler sC\.sygnalizowane w+C\.czeniem powietrza)
CUSTOMIZE na wyswietlaczu ACC.
Auto (Regulacja automatyczna)
Manual (Regulacja r~czna)
Windshield (Szyba przednia)
Panel (Tablica rozdzielcza)
Floor (Pod+oga)
Objasnienia opcji funkcji programowanych Heated Seats (Ogrzewanie Fan Settings (Ustawienia wentylatora)
w Profiler dla uk~adu ACC. siedzen) High speed (Duza pr~dkose):
Rear Defroster (Odmrazanie tylnej Auto (Regulacja automatyczna): Wyb6r tej opeji powoduje nieeo
szyby) Podgrzewanie przednieh foteli jest wytszq od Medium speed (Srednia
Auto (Regulacja automatyczna): regulowane automatyeznie. prfi!dkosc) prfi!dkosc praey wentyla-
Kolejne naeisnifi!eia odpowiednieh tora, ale zaehowuje tryb automatyki.
Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek przyeisk6w na panelu ACC
zewnfi!trznyeh jest regulowane auto- Medium speed (Srednia pr~dkosc):
zafqezajq poszezeg61ne stopnie
matyeznie. Jest to ustawienie opeji Podstawowa, regulowana automa-
moey ogrzewania: 2 strzafki na
Default Settings (Ustawienia tyeznie, prfi!dkosc praey wentyla-
symbolu = standard; 3 strzafki =
fabryezne). tora. Jest to ustawienie opeji Default
duta moe ogrzewania; 1 strzafka =
Manual (Regulacja r~czna): Settings (Ustawienia fabryezne).
mafa moe ogrzewania. Wybrany
Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek stopien moey ogrzewaniajest zapa- Low speed (Ma~a pr~dkosc):
zewnfi!trznyeh wfqeza sifi! po naeis- mifi!tywany po wyfqezeniu silnika. Wyb6r tej opeji powoduje nieeo
nifi!eiu przyeisku na panelu ACC. Watne: Symbol na panelu ACC wytSZq od Medium speed (Srednia
Kabriolet: ogrzewanie tylnej szyby nie zgasnie, jesli system uzna, te prfi!dkosc) prfi!dkosc praey wentyla-
moze bye w~C\.czoneprzy z~ozonym dachu. ogrzewanie nie jest jut konieezne. tora, ale zaehowuje tryb automatyki.
Manual (Regulacja r~czna): Kabriolet: pr~dkosc wentylatora nie jest
Zobaez Elektryczne ogrzewanie regulowana automatycznie przy z~ozonym
przednich foteli, str. 127. dachu.
Jest to ustawienie opeji Default
Settings (Ustawienia fabryezne).
Air Distribution (Rozprowadzenie AlC Mode (Tryb AlC) Dual/Single Zone (Regulacja
powietrza) Auto (Regulacja automatyczna): jedno/dwustrefowa)
Auto: Automatyczne w/Etczanie i wylEtcza- Dual zone (Regulacja jednostrefowa):
Uk/ad ACC reguluje temperaturft nie sprfttarki ukladu klimatyzacji Indywidualna regulacja temperatury
powietrza ijego rozprowadzenie AlC. Jest to ustawienie opcji Default dla katdej strefy, zobacz str. 120.
stosownie do aktualnie panujEtcych Settings (Ustawienia fabryczne). Uk/ad zapamifttuje ustawienia po
warunk6w. Jest to ustawienie opcji AlC off (AIC wY~qczone): wy/qczeniu silnika. Jest to ustawie-
Default Settings (Ustawienia nie Default Settings (Ustawienia
Sprfttarka ukladu klimatyzacji AlC
fabryczne). fabryczne).
jest wy/Etczona, zobacz tet str. 122.
REi!czna: Podczas jazdy, sprfttarkft uk/adu Single zone (Regulacja dwustrefowa):
Windshield (Szyba przednia): AlC motna w/Etczyc tymczasowo Wsp61ne ustawienie temperatury
Uk/ad ACC kieruje wiftkszosc przyciskiem AC lub AUTO, jeteli w momencie uruchomienia silnika.
nawiewanego powietrza na temperatura zewnfttrzna jest Jeteli ustawienie temperatury po
przedniEt szybft. wytsza nit +5°C. Przy nastftpnym stronie pasatera zostalo zmienione,
uruchomieniu silnika, jeteli by/ on uk/ad przechodzi do opcji Dual zone
Panel (Tablica rozdzielcza):
wy/Etczony d/utej nit 2 godziny, (Regulacja jednostrefowa). Przy
Uk/ad ACC kieruje wiftkszosc sprfttarka bftdzie wy/qczona. nastftpnym uruchomieniu silnika,
nawiewanego powietrza do jeteli bylon wY/Etczony przez d/utej
Kabriolet: SprEi!tarka uk~adu klimatyzacji
wylot6w na tablicy rozdzielczej. nit 2 godziny, ponownie obowiqzuje
AlC zostaje wy~qczona po z~oteniu dachu.
Floor (Pod~oga): Dalsze uslawienia lej funkcji mogq bye Single zone (Regulacja dwu-
Uk/ad ACC kieruje wiftkszosc wykonane przez autoryzowanq stacjEi! strefowa).
nawiewanego powietrza na obs~ugi Saaba.
podlogft· • Istnieje motliwose, by sprEi!tarka
Trzy powytsze opcje motna r6w- uk~adu klimalyzacji AlC by~aw~qczona
niet ~qczye ze sobq. r6wniet przy z~otonym dachu.
Kabriolet: rozprowadzanie powietrza nie • Istnieje r6wniet motliwosc, by
jest regulowane automatycznie przy sprEi!tarka uk~adu klimalyzacji AlC
z~otonym dachu. przechodzi~a w ten tryb dzia~ania. kl6ry
by~w~qczony przy poprzednim
z~oteniu dachu.
132 Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
(T~ stron~ celowo pozostawiono pustq.)
Wyposazenie wn~trza
Regulacja potozenia
kierownicy 134
Elektryczne podnosniki
szyb 135
Lusterka wsteczne --- 138
Otwierany dach * 140
Oswietlenie wn~trza __ 143
Uchwyt na napoje * __ 144
Popielniczki* 145
Schowki 146
-------
Bagaznik 148

* Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest


montowane we wszystkich samochodach
(moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika,
specyfikacji dla danego rynku, opcji lub
wyposazenia dodatkowego).
134 Wyposazenie wn~trza

Regulacja polozenia
kierownicy
&,UWAGA

Regulacj~ potozenia kierownicy nalezy


wykonywae wytqcznie podczas postOJU,
aby nie odrywae uwagi od sytuacji na
drodze. '-'- j i

,~/- /~~-
Potozenie kota kierownicy mozna zmieniae
w prz6d/tyt oraz w g6r~/d6L
Diwignia blokady regulacji polotenia
Dzwignia blokady znajduje si~ pod kolumnq kierownicy
kierownicy. Sygnal dzwi~kowy
Wtqczniki klaksonu znajdujq si~ w trzech
1 Pociqgnij dZwigni~ do siebie, aby
punktach na kierownicy.
zwolnie blokad~.
2 Wyreguluj potozenie kierownicy.
3 Aby zablokowae kierownic~ w zqdanym
potozeniu, przesun dZwigni~ od siebie,
az do zatqczenia blokady.
Przy przesuwaniu dzwigni z powrotem
w potozenie blokady moze bye konieczna
drobna korekta ustawienia kierownicy, by
mechanizm zablokowat je w prawidtowym
potozeniu.
Blokada kolumny kierownicy, zobacz
str. 164.
Elektryczne podnosniki
szyb

LhUWAGA
Podczas podnoszenia szyb bocznych,
pami~taj 0 ryzyku przytrzasni~cia palc6w
lub innych cz~sci ciala. Nieuwaga moze
bye przyczynq powaznych a nawet smier-
telnych obrazen.
• Wychodzqc z samochodu, zawsze
wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec
Prze/qcznik podnosnika szyby w drzwiach
przypadkowemu uruchomieniu
tylnych
elektrycznych podnosnik6w szyb, np.
przez bawiqce si~ dzieci.
• Osoba uruchamiajqca elektryczny pod-
nosnik szyb, przed rozpocz~ciem pod-
W przypadku okien z funkcjq automatycz-
nego zamykania (opcja), mozesz nimi
manewrowae, dop6ki nie zamkniesz
Zdalne otwieranie *
Funkcja umozliwia zdalne otwieranie
noszenia szyby, ma obowiqzek upew- samochodu, jednak nie dluzej, niz przez zamkni~tych okien i ewentualnie otwiera-
nie si~, ze nikt, a w szczeg6lnosci 20 minut po wyj~ciu kluczyka ze stacyjki. nego dachu.
dZieci, nie trzyma glowy, rqk lub palc6w Kabriolet: Zdalne skladanie dachu, zobacz
w otworach okien. Otwieranie str.66.
• Podczas jazdy nie wolno wystawiae Nacisnij przedniq kraw~dz przelqcznika - Nacisnij przycisk na pilocie, sluzqcy do
rak, glowy, itp. przez otwarte okno. pierwszy stopien. odblokowania zamk6w i przytrzymaj, az
Opuszczanie szyby zostanie przerwane okna i ewentualnie dach otwierany zacznq
Do obslugi elektrycznych podnosnik6w automatycznie, gdy okno otworzy si~ si~ otwierae (ok. 2 sekund), puse przycisk.
szyb sluzq przelqczniki w podlokietnikach calkowicie lub, gdy puscisz przelqcznik. Przy zdalnym sterowaniu elektrycznymi
na drzwiach. Otwieranie automatyczne: Wcisnij podnosnikami szyb/otwieranym dachem
Aby podnosniki szyb dzialaly, kluczyk w sta- przelqcznik calkowicie (drugi stopien) i (opcja)/dachem skladanym zasi~g pilota
cyjce musi znajdowae si~ w potozeniu ON. puse. jest ograniczony mniej wi~cej do polowy
normalnego zasi~gu.
Po zakonczeniu jazdy i wyj~ciu kluczyka ze
stacyjki mozesz nadal zamykae i otwierae
okna, tak dlugo, dop6ki nie otworzysz
przednich drzwi.
136 Wyposazenie wn~trza
Zamykanie Zdalne zamykanie
Sport Sedan i SportCombi
*, Kabriolet: Zamykanie za pomocq pilota
dotyczy tylko elektrycznie sktadanych
lusterek zewn~trznych (opcja).
it. UWAGA
Zachowaj szczeg61nq ostroznosc podczas
it. UWAGA Blokada tylnych podnosnik6w
5zyb
zamykania okien. Uwazaj, aby czegos nie Przed wtqczeniem funkcji zdalnego zamy-
przyciqc. kania okien i ewentualnie otwieranego Za pomocq wtqcznika ~ w drzwiach kie-
dachu, upewnij si~, ze w poblizu samo- rowcy, mozesz zablokowae przetqczniki
chodu nie ma os6b trzecich, aby uniknqe podnosnik6w szyb w tylnych drzwiach.
Unies przedniq kraw~dz przetqcznika -
pierwszy stopien. ewentualnych obrazen, spowodowanych Kolor podswietlenia wtqcznika zmienia si~
uruchomieniem funkcji. z zielonego na pomaranczowy (prze-
Podnoszenie szyby zostanie przerwane
tqczniki zablokowane).
automatycznie, gdy okno zamknie si~
catkowicie lub gdy puscisz przetqcznik. Funkcja zdalnego zamykania szyb przed- Zabezpieczenie przed
Zamykanie automatyczne *: Unies nich za pomocq elektrycznych podnosni-
k6w umozliwia zamykanie otwartych okien i przyci~ciem *
przetqcznik catkowicie (drugi stopien) i
puse. Jesli szyba nie podniesie si~ automa- ewentualnie otwieranego dachu oraz W niekt6rych wersjach samochod6w, pod-
tycznie, zobacz Kalibracja str. 137. sktadanie lusterek zewn~trznych. nosniki szyb przednich Sq wyposazone
Nacisnij przycisk na pilocie, stUZqcy do w funkcj~ zabezpieczenia przed przyci~-
zablokowania zamk6w i przytrzymaj, az ciem. Funkcja ta wtqcza si~, jesli podczas
zamykanie/sktadanie zostanie zakonczone zamykania okna pomi~dzy szybq a ramq
(zamykanie rozpocznie si~ po ok. okna pojawi si~ przeszkoda. Szyba
2 sekundach). Drzwi muszq bye zamkni~te. zatrzyma si~ i opusci nieco.
Przy zdalnym sterowaniu elektrycznymi
podnosnikami szyb/otwieranym
dachem */dachem sktadanym (Kabriolet)
zasi~g pilota jest ograniczony mniej wi~cej
do potowy normalnego zasi~gu.
Pomyslne zakonczenie zamykania jest
sygnalizowane jednorazowym migni~ciem
swiatet kierunkowskaz6w. Jesli kierunko-
wskazy nie mignq, zamykanie nie zostato
wykonane. Przyczynq mogq bye otwarte
drzwi lub koniecznosc.kalibracji szyb.
Jesli, z powodu zalegajqcego brudu, lodu, Kalibracji dokonuje si~ w nast~pujqcy
itp. dzialanie podnosnik6w szyb przednich spos6b:
b~dzie utrudnione do tego stopnia, ze spo- 1 Zamknij drzwi.
woduje to wlqczenie funkcji zabezpieczenia
przed przyci~ciem (okno nie daje si~ 2 Samoch6d powinien pozostawae na
zamknqe), mozesz chwilowo wylqczye biegu jalowym. Podczas kalibracji do
funkcj~, aby zamknqe okno. akumulatora samochodu nie moze bye
podlqczony prostownik.
1 Upewnij si~, ze zaplon jest wlqczony
3 Otw6rz okno do konca - trzymaj przycisk
(ON). wcisni~ty przez caly czas.
2 Nacisnij przelqcznik ~ w drzwiach 4 Zamknij okno do konca - trzymaj przy-
kierowcy i przytrzymaj go (przelqcznik cisk uniesiony przez caly czas i jeszcze
musi bye wcisni~ty przez caly czas pod- przez ok. 1 sekund~ po zamkni~ciu
czas zamykania okna). okna.
W/qcznik zablokowania tylnych podnos- 3 Zamknij dane okno. 5 Otw6rz okno do konca - trzymaj przycisk
nik6w szyb oraz funkcji zabezpieczenia wcisni~ty przez caly czas ijeszcze przez
przed przycificiem podnosnik6w Funkcja zabezpieczenia przed przyci~ciem
wlqczy si~ automatycznie przy kolejnym ok. 1 sekund~ po calkowitym otwarciu
uzyciu podnosnik6w szyb. okna.
6 Zamknij okno do konca, przytrzymujqc
przycisk uniesiony az do momentu
Tymczasowe wyll:lczenie zabezpiecze-
potwierdzenia kalibracji gongiem.
nia przed przyci~ciem
Powt6rz kroki 3-6 dla tych okien, kt6re
~UWAGA wymagajq kalibracji.
~UWAGA
Po awarii zasilania, funkcja zabezpiecze-
Jesli funkcja zabezpieczenia przed przy- nia przed przyci~ciem zacznie dzialae,
ci~ciem jest wylqczona, dopilnuj, aby pod- dopiero po skalibrowaniu podnosnik6w
czas zamykania nic ani nikt nie znajdowal szyb.
si~ w otworze okna.
Elektryczne podnosniki szyb przednich
trzeba skalibrowae, gdy nie dziala funkcja
automatycznego zamykania lub jezeli miala

przed przyci~ciem
kalibracji.
*
miejsce awaria zasilania. Zabezpieczenie
nie b~dzie dzialae bez
138 WyposazeniE' -'fn~trza

Lusterka wsteczne
Lusterka zewn~trzne
Regulacja
Lusterka zewnE;!trzne s~ elektrycznie regu-
lowane i podgrzewane. Przel~cznik regu-
lacji lusterek znajduje siE;!na drzwiach kie-
rowcy:
1 G6rnym przyciskiem, wybierz z~dane
lusterko zewnE;!trzne.
2 Przel~cznikiem ustaw z~dane
polozenie lusterka.
Ustawienie szyby lusterka mozesz tez regu- 1 Przelqcznik wyboru lusterka
lowac rE;!cznie,delikatnie naciskaj~c j~ 2 Przelqcznik regulacji lusterek
w z~danym kierunku. 3 Elektryczne skladanie lusterek
zewn~trznych
Ogrzewanie lusterek zewnE;!trznych wl~cza 4 Elektryczna regulacja ustawienia szyby
siE;!automatycznie wraz z ogrzewaniem lusterka wstecznego przy cofaniu
tylnej szyby.
Jesli samoch6d jest wyposazony w elek- Sktadanie, elektryczne * Regulacja ustawienia szyby lusterka
wstecznego przy cofaniu *
trycznie sterowany fotel kierowcy z funkcj~
pamiE;!ci,to pamiE;!cfotela obejmuje r6wniez
Nacisnij przycisk Ell pod przel~cznikiem SzybE;!lusterka wstecznego po stronie
regulacji lusterek. Funkcja elektrycznego pasazera mozna ustawic w taki spos6b, aby
ustawienia lusterek, zobacz str. 22.
skladania lusterek dziala przy prE;!dkosci pokazywalo one tylne kolo, co ulatwia cofa-
ponizej 30 km/godz. Gdy prE;!dkoscwzros-
Sktadanie r~czne
nie ponad 30 km/godz.,lusterka rozloz~siE;! 1!1
nie. Nacisnij przycisk pod przel~czni-
Pod wplywem duzej sily, np. pchniE;!cia automatycznie. FunkcjE;!mozesz uruchomic kiem regulacji lusterek, patrz ilustracja.
przez osobE;!przechodz~c~ obok Lusterko wr6ci do poprzedniego ustawie-
samochodu, lusterka zewnE;!trzne skladaj~
siE;!.Lusterka mozesz tez zloZyc r~cznie.
zobacz Zdalne zamykanie
SportCombi str. 141.
*,
r6wniez z zewn~trz, za pomoc~ pilota,
Sport Sedan i nia, gdy ponownie nacisniesz przycisk lub
automatycznie, gdy przejedziesz ok.
Jest to przydatne podczas manewrowania 20 metr6w do przodu.
na ograniczonej przestrzeni, np. na pro-
mach samochodowych. Nie zapomnij
rozlozyc lusterek przed rozpoczE;!ciem
jazdy.
WewnQtrzne lusterko wsteczne
z funkcjct automatycznego
przyciemniania
przeciwodblaskowego *
Aby wtqczye funkcj~ automatycznego przy-
ciemniania lusterka, nacisnij przycisk 2.
Lusterko wsteczne ma dwa czujniki, jeden
skierowany do przodu, a drugi do tytu.
Przedni czujnik rozpoznaje, czy na
zewnqtrz jest ciemno, czy wid no.
Czujnik skierowany do tytu reaguje na inten-
sywnose swiaUa, gdy np. samoch6d jadqcy
Oiwignia przestawiania lusterka wstecz- ztytu nie zmieni swiatet na mijania. Lusterko Czujnik, kt6ry mierzy nat~zenie swiatla
nego w pozycif? przeciwodblaskowq ulegnie przyciemnieniu, aby zmniejszye z przodu
1 Polozenie normalne odblask swiaUa. Przyciemnianie nast~puje 2 Funkcja automatycznego przyciemniania
2 Polozenie przeciwodblaskowe ptynnie. lusterka wstecznego wlqczona/wylC\czona
3 Czujnik, kt6ry mierzy nat~zenie swiatla z tylu
Gdy ir6dto silnego swiaUa zniknie, lusterko
WewnQtrzne lusterko wsteczne wraca do stanu wyjsciowego.
Wewn~trzne lusterko wsteczne moze bye Funkcja wytqcza si~ w momencie wtqczenia
ustawione w pozycji przeciwodblaskowej. biegu wstecznego.
Do przestawienia potozenia lusterka stuzy Podczasjazdy zwysokqprzyczepq, funkcja
dzwignia u dotu lusterka. Niekt6re wersje nie dziata, poniewaz swiaUa jadqcego z tytu
samochod6w Sq wyposazone w automa- samochodu nie dosi~gajq czujnika na
tycznq funkcj~ przyciemniania lusterka. lusterku wstecznym.
Podczas regulacji lusterka, dtwignia
powinna znajdowae si~ w zwyktym Lusterka zewn~trzne z funkcjq
automatycznego przyciemniania
potozeniu.
przeciwodblaskowego *
W niekt6rych modelach istnieje mozliwose
wyboru funkcji automatycznego przyciem-
niania lusterek bocznych. Sq one przyciem-
niane w taki sam spos6b jak lusterka
wsteczne.
140 Wyposai:enie wn~trza

Otwierany dach *
it. UWAGA
Podczas zamykania elektrycznie stero-
wanego otwieranego dachu, pamiEiltaj 0
ryzyku przytrzasniEilcia palc6w lub innych
cZEilscicia~a. Nieuwaga moze bye przy-
czynq powaznych a nawet smiertelnych
obrazen.
• Wychodzqc z samochodu, zawsze
wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapo-
biec przypadkowemu uruchomieniu
elektrycznego sterowania otwieranego Przelqcznik sterowania otwieranym dachem
dachu, np. przez bawiqce siEildzieci. 1 Otwieranie r~czne 4 Zamykanie automatyczne
2 Otwieranie automatyczne 5 Wietrzenie
• Osoba uruchamiajqca elektryczne ste- 3 Zamykanie r~czne
rowanie otwieranego dachu, przed roz-
poczEilciem zamykania dachu, ma
Otwierany dach bez funkcji
obowiqzek upewnie siEil,ze nikt, a
automatycznego otwierania
w szczeg61nosci dzieci, nie trzyma
g~owy, rqk lub palc6w w otworze dachu. Przesun prze~qcznik do ty~u w po~ozenie 1
Otwieranie r~czne (patrz ilustracja). Dach otwierany zatrzyma
• Podczas jazdy nie wolno wystawiae SIEil,gdy puscisz prze~qcznik lub gdy dach
rak, g~owy, itp. przez otwarty dach. Przesun prze~qcznik do ty~u w pierwsze
otworzy siEilca~kowicie.
po~oi:enie. Dach otwierany zatrzyma siEil,
Do sterowania otwieranym dachem s~uzy gdy PUSCISZprze~qcznik. Jesli przytrzymasz
prze~qcznik na konsoli sufitowej. Aby elek- przelqcznik, dach otworzy siEildo polozenia
tryczne sterowanie otwieranego dachu po~~edniego. Aby szerzej otworzyc dach,
dziala~o, kluczyk w stacyjce musi znajdo- pusc prze{qczmk, a nastEilpnie przesun go
wac siEilw po~ozeniu ON. jeszcze raz do tylu.
Jesli samoch6d jest wyposazony w okna Otwieranie automatyczne
z funkcjq automatycznego zamykania,
mozesz zamykac i otwierae dach tak d~ugo, Przesun przelqcznik do ty~uw drugie polo-
dop6ki nie zamkniesz samochodu, jednak zenie i pusc. Dach otworzy siEildo polozenia
nle d~uzej niz przez 20 minut po wyjEilciu posredniego. Aby szerzej otworzyc dach,
kluczyka ze stacyjki. przesun przelqcznik jeszcze raz do ty~u.
Wietrzenie (uchylenie tylu dachu Dach nie otworzy si~, jesli jest ustawiony
otwieranego) w poloz:eniu wietrzenia.

it. UWAGA • Otwieranie - przesun przelctcznik w g6r~.


• Zamykanie - przesun przelctcznik do
Kabriolet: Zdalne skladanie dachu, zobacz
str. 66.

Zachowaj szczeg61nct ostroz:nosc podczas


zamykania otwieranego dachu. UwazaJ,
przodu w drugie poloZ:enie.
Poloz:enie wietrzenia moz:esz wlctczac
Zdalne zamykanie
Sport Sedan i SportCombi
*'
aby czegos nie przycictc. nawet, gdy dach jest otwarty, wciskajctc
w tym celu przelctcznik. Dach otwierany
Zamykanie r~czne
zamknie si~ automatycznie. Po ponownym
wcisni~ciu przycisku przelctcznika, dach
it. UWAGA
Przesun przelctcznik do przodu w pierwsze otworzy si~ w poloz:enie wietrzenia.
poloZ:enie. Dach otiNierany zatrzyma Sl~, Przed w1ctczeniem funkcji zdalnego zamy-
Aby otworzyc calkowicie dach, ustawiony kania okien i ewentualnie otwieranego
gdy puscisz przelctcznlk. w poloz:eniu wietrzenia, musisz najpierw go dachu, upewnij si~, z:e w pobliz:u samo-
Zamykanie automatyczne * zamknctc (przesun prze1ctcznik do przodu).
Nast~pnie przesun przelctcznik do tylu.
chodu nie ma os6b trzecich, aby uniknctc
ewentualnych obraz:en, spowodowanych
Przesun prze!ctcznik do pr:-:odu w drugie. Dach otwierany posiada r6wniez: uruchomieniem funkcji.
poloz:enie i pusc. Dach otwlerany zamknle
wewn~trznq, przesuwanct r~cznie oslon~
si~ calkowicie.
przeciwslonecznct·
Funkcja zabezpieczenia przed przyci~ciem Funkcja zdalnego zamykania szyb przed-
przerywa zamykanie i automatycznle. . nich za pomocct elektrycznych podnosni- .
Otwierany dach bez funkcji
otwiera dach, jesli w otworze dachu pOJawl
si~ przeszkoda.
automatycznego zamykania * k6w umoz:liwia zamykanie otwartych oklen I
ewentualnie otwieranego dachu oraz
• Otwieranie - przesun przelctcznik w g6r~. skladanie lusterek zewn~trznych.
Otwierany dach bez funkcji • Zamykanie - przesun przelctcznik do Nacisnij przycisk na pilocie, sluz:ctcy do
automatycznego zamykania * przodu w poloz:enie 3. zablokowania zamk6w i przytrzymaj, az:
zamykanie/skladanie zostanie zakonczone
Przesun przelctcznik do przodu w poloz:enie
3 (patrz ilustracja). Dach otwierany . Zdalne otwieranie * (zamykanie rozpocznie si~ po ~k.
2 sekundach). Drzwi muszct byc zamknl~te.
.
zatrzyma si~, gdy puscisz prze!ctcznlk lub Funkcja umoz:liwia zdalne otwieranie
gdy dach zamknie si~ calkowlcle. zamkni~tych okien i ewentualnie otwiera-
nego dachu.
Nacisnij przycisk na pilocie, sluz:ctcydo
odblokowania zamk6w i przytrzymaj, az
okna i ewentualnie dach otwierany zacznct
si~ otwierac (ok. 2 sekund), pusc przycisk.
142 Wyposazenie wn~trza
Zabezpieczenie
przyci~ciem * przed

.LL UWAGA
Jesli funkcja zabezpieczenia przed przy-
ci~ciem jest wyfqczona, dopilnuj, aby
podczas zamykania nic ani nikt nie znaj-
dowaf si~ w otworze dachu.

Dach otwierany jest wyposazony w funkcj~


zabezpieczenia przed przyci~ciem.
Funkcja ta wfqcza si~, jesli podczas zamy- Wlqcznik tymczasowego zablokowania
kania dachu pojawi si~ przeszkoda. Szyba funkcji zabezpieczenia przed przyci~ciem Awaryjne otwieranie/zamykanie
dachu zatrzyma si~ i cofnie nieco. przez otwierany dach
dachu
Tymczasowe wyt~czenie Dach mozna otworzyc/zamknqc za pomOCq
zabezpieczenia przed przyci~ciem srubokr~tu (np. w przypadku awarii
Jesli, z powodu zalegajqcego brudu, lodu, Funkcja zabezpieczenia przed przyci~ciem instalacji elektrycznej).
itp. dziafanie otwieranego dachu b~dzie wfqczy si~ automatycznie przy kolejnym Zdejmij klosz lampy w konsoli sufitowej.
utrudnione do tego stopnia, ze spowoduje otwarciu dachu otwieranego. Wcisnij srubokr~tem kofek w rowku
to wfqczenie funkcji zabezpieczenia przed posrodku wafka silniczka i wf6z srubokr~t.
przyci~ciem (szyba dachu zatrzymuje si~ i W celu zamkni~cia dachu, znajdujqcego si~
cofa), mozesz chwilowo wyfqczyc funkcj~, w pofozeniu wietrzenia - kr~c srubokr~tem
aby zamknqc dach. zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek
1 Upewnij si~, ze zapfon jest wfqczony zegara.
(ON). W celu zamkni~cia dachu, znajdujqcego si~
w pofozeniu otwartym - kr~c srubokr~tem
2 Nacisnij przefqcznik ~ w drzwiach przeciwnie do kierunku ruchu wskaz6wek
kierowcy i przytrzymaj go (przefqcznik zegara.
musi byc wcisni~ty przez cafy czas pod-
czas zamykania okna).
3 Zamknij dach za pomocq przefqcznika
na konsoli sufitowej.
Oswiet/enie tylne
1 Oswietlenie wn~trza wylqczone 1 Lampy punktowe
2 Oswietlenie wn~trza wlqcza/wylqcza si~ po otwarciu/zamkni~ciu drzwi 2 Lampa sufitawa
3 Oswietlenie wn~trza wlqczone, niezalei:ne ad drzwi

Jesli wtqcznik oswietlenia wn~trza znajduje Jesli wtqcznik oswietlenia jest ustawiony
Oswietlenie wn~trza si~ w potozeniu srodkowym (oswietlenie w potozeniu 2 lub 3 to, w razie pozostawie-
Oswietlenie wn~trza samochodu sktada si~ wtqczone przy otwartych drzwiach), nia otwartych drzwi po wytqczeniu zaptonu,
z jednej lampy sufitowej z przodu i jednej oswietlenie wtqczy si~, po: oswietlenie wn~trza wytqczy si~ automa-
z tytu, oswietlenia przypodtogowego i tycznie po 20 minutach, aby zapobiec
oswietlenia wejscia w drzwiach (w niekt6- • odblokowaniu zamk6w samochodu roztadowaniu akumulatora.
rych wersjach). Wtqcznik oswietlenia • otwarciu kt6rychkolwiek drzwi Oswietlenie schowka w tablicy rozdzielczej
wn~trza znajduje si~ na konsoli sufitowej • wyj~ciu kluczyka ze stacyjki. zapala si~ i przy otwieraniu i gasnie przy
przy lusterku wstecznym. Oswietlenie wn~trza zgasnie po: zamykaniu schowka.

• zamkni~ciu samochodu
• wtqczeniu zaptonu
• uptywie ok. 20 sekund od zamkni~cia
drzwi.
Gaszenie oswietlenia odbywa si~ w spos6b
ptynny.
Oswietlenie bagai:nika
Oswietlenie bagaznika wtqcza si~ / wytqcza
Uchwyt na napoje *
samoczynnie przy otwarciu/zamkni~ciu
pokrywy bagaznika. .&. UWAGA
Aby zapobiec roztadowaniu akumulatora,
oswietlenie bagaznika wytqcza si~ automa- • W uchwytach na napoje nie nalezy sta-
tycznie po 20 minutach, jesli pokrywa wiae kubk6w z porcelany lub szkta,
bagaznika pozostanie otwarta. gdyz w razie ewentualnej kolizji
mogtyby spowodowae obrazenia.
• Uzywaj tylko papierowych kubk6w,
plastikowych butelek lub aluminiowych
puszek.
• Unikaj rozlewania, szczeg61nie
gorqcych ptyn6w.
• Kierowca nie powinien uzywae
uchwytu na napoje podczas jazdy.
Osfona przeciwsfoneczna
W ostonie przeciwstonecznej znajduje si~
lusterko, kt6rego oswietlenie zapala si~ i
gasnie przy otwieraniu i zamykaniu klapki.
Korzystajqc z uchwytu na napoje, uwazaj,
by nie rozlae zadnego ptynu na radio, sta-
cyjk~, itp. Szczeg61nie napoje gazowane
mogq bye przyczynq usterek.

Uchwyty na napoje znajdujq si~ w tablicy


rozdzielczej, w schowku w konsoli srodko-
wej pomi~dzy przednimi fotelami i
w srodkowym siedzeniu tylnej kanapy
(Sport Sedan i SportCombi). Wktad
z uchwytem na napoje, znajdujqcy si~
w schowku pomi~dzy przednimi fotelami
mozna ztozye, jesli chcesz wykorzystae
schowek w innym celu.
Wyposazenie wn~trza 145

Popielniczki *
W samochodach wyposazonych w popiel-
niczki jedna popielniczka znajduje si~ przed
dtwigniqzmiany bieg6w, a druga w tylnej
sciance konsoli srodkowej.
Aby otworzyc przedniq popielniczk~, nacis-
nij lekko jej pokrywk~. Aby wyjqC wklad
popielniczki chwyc popielniczk~ z obu stron
i pociqgnij do g6ry. Aby z powrotem
zamocowac wklad popielniczki, po prostu
wl6i: go i wcisnij.
Aby otworzyc tylnq popielniczk~, pociqgnij
delikatnie jej g6mq kraw~dz ukosnie w d61.

*
Uchwyt na napoje w schowku mi~dzy
przednimi fote/ami
Abywyjqc popielniczk~, otw6rzjqnajpierw,
a potem pociqgnij do g6ry. Aby z powrotem
zamocowac popielniczk~, wl6z jq i wcisnij.
Gniazdo zasilania w schowku * pod podlo-
kietnikiem mi~dzy przednimi fotelami
mozna wykorzystac np. jako zr6dlo zasila-
nia dla telefonu kom6rkowego. Aby zapo-
*
Uchwyty na napoje w srodkowym
siedzeniu ty/nej kanapy biec uszkodzeniu przewodu po zamkni~ciu
pokrywy schowka, po obu stronach znaj-
dujq si~ naci~cia, przez kt6re mozna
przelozyc przew6d.

,&,UWAGA

Maksymalny pob6r mocy z gniazda zapal-


niczki wynosi 240 W (20 A). Gniazdo
w schowku pomi~dzy fotelami ma takq
samq moc. Przeciqzenie moze byc przy-
czynq stopienia si~ element6w gniazda i
pozaru.
&UWAGA
Schowek w tablicy rozdzielczej powinien
bye zamkni~ty podczas jazdy, zwlaszcza
w samochodach wyposazonych
w poduszk~ powietrznq pasazera. W prze-
ciwnym razie, pokrywa schowka moze
spowodowae obrazenia ciala pasazera
podczas ewentualnej kolizji.

Schowki znajdujq si~ r6wniez pod przedniq


popielniczkq i w drzwiach.
Do otwierania schowka sluty przycisk przesuwana k/apka w schowku w tab/icy
z /ewej strony /istwy ozdobnej.
Kabrio/et posiada schowek w tab/icy roz-
dzie/czej zamykany na zamek, obslugi-
chlodnego powietrza *
rozdzie/czej, slutCJ.cado otwarcia doplywu
Pozwa/a to na
przechowywanie np. czeko/ady nawet
wany tradycyjnym k/uczykiem, zobacz w ciepfe dni.
str. 55.
148 Wyposazenie wn~trza

Bagaznik
Skfadanie oparcia tylnej kanapy, Sport Sedan
Kabriolet: Oparcie tylnej kanapy nie jest skladane .

.&. UWAGA
• Nie jedz, jesli oparcia tylnej kanapy nie SC\.prawidlowo zabloko-
wane. ZwiE;lksza to ryzyko odniesienia obrazeri w razie naglego
hamowania lub ewentualnej kolizji.
• Nigdy nie zostawiaj dzieci lub zwierzC\.tbez opieki w samocho-
dzie. W upalnC\.pogodE;ltemperatura w samochodzie moze
osiqgnC\.c70-80°C. Male dzieci mogC\.doznac udaru
slonecznego.
• Podczas regulacji ruchomych element6w, pamiE;ltaj 0 ryzyku
przytrzasniE;lcia palc6w lub innych cZE;lsciciala.
• Nigdy nie kladz ciE;lzkich przedmiot6w na tylnej p6lce, gdyz
w razie naglego hamowania lub kolizji mogC\.one przemiescic
siE;ldo przodu i spowodowac obrazenia, zobacz tez str. 209.
• Po podniesieniu oparcia, upewnij siE;l,ze jest one prawidlowo
zablokowane po obu stronach. Jest to bardzo wazne, gdyz
w razie naglego hamowania lub kolizji, przedmioty znajdujC\.ce
siE;lw bagazniku mogC\.przemiescic siE;ldo wnE;ltrza samochodu.
• PamiE;ltaj, aby przed jazdC\.wyregulowac wysokosc zagl6wk6w
odpowiednio dla pasazer6w na tylnej kanapie.
Dla zwi~kszenia elastycznosci, oparcie tylnej kanapy podzielono
tak, aby kazdq z cz~sci, wqskq i szerokq, mozna by~o rozk~adac
osobno.
W bagazniku, dok~adnie przy zawiasach, znajdujq si~ uchwyty,
s~uzqce do zwalniania blokady oparc tylnej kanapy.
Sk~adanie jest ~atwiejsze, gdy podczas sk~adania oparcia tylnej
kanapy fotele przednie nie sqza bardzo cofni~te.
1 Aby odblokowac danq cz~sc oparcia tylnej kanapy, pociqgnij za
odpowiedni uchwyt w bagazniku.
2 Pochyl oparcie do przodu.
Uwaga! Po podniesieniu oparcia, upewnij si~, ze zosta~o one
prawid~owo zablokowane. Sprawdz tez, czy pas bezpie-
czenstwa nie zosta~ zakleszczony.
Jesli lewe oparcie nie zostanie zablokowane, na wyswietlaczu SID
pokaze si~ nast~pujqcy komunikat (podobny komunikat pokaze si~, Otw6r bagazowy, Sport Sedan
jesli nie zostanie zablokowane prawe oparcie): Kabriolet: Kabriolet nie posiada otworu bagazowego w tylnej
Rear left seat backrest kanapie.
c!I ~ unlocked.
(Oparcie tylnego lewego fotela
Otw6r bagazowy w oparciu tylnej kanapy s~uzy do przewozenia
w samochodzie dlugich, wqskich przedmiot6w.
odblokowane. ) Podczas ~adowania lub wyjmowania z samochodu d~ugich przed-
miot6w, wy~qCZsilnik i zaciqgnij hamulec r~czny. W przeciwnym
Awaryjne otwieranie wClskiej cz~sci oparcia tylnej razie, jesli niechcqcy uderzysz w dZwigni~ zmiany biegow,
kanapy, Sport Sedan, zobacz str. 151. samoch6d moze ruszyc z miejsca.
• Roz~6i: pod~okietnik i otw6rz pokryw~ otworu, pociqgajqc uchwyt
do g6ry.
Z ty~u pokrywy otworu bagazowego znajduje si~ blokada. Przekr~c
pokr~tlo blokady, aby zamknqc/otworzyc pokryw~.
Zamykanie: otworz pokryw~ i przekr~c pokr~tlo blokady w po~o-
zenie zamkni~cia. Zamknij pokryw~. Pokrywa jest zablokowana.
Otwieranie: z~ozszerszq cz~sc oparcia i przekr~c pokr~tlo blokady
w po~ozenie otwarcia. Pokryw~ mozesz tez ewentualnie odbloko-
wac od strony bagaznika.
L:t. UWAGA Oswietlenie bagaznika
Oswietlenie bagaznika zapala siE;!przy
otwarciu i gasnie przy zamykaniu pokrywy
• Zawsze solidnie mocuj bagaz, na bagaznika.
przyklad za pomocq srodkowego pasa
bezpieczenstwa. Ograniczy to ryzyko Aby zapobiec rozladowaniu akumulatora
przemieszczenia siE;!bagazu i spowo- oswietlenie wylqcza siE;!automatycznie p;
dowania obrazen w razie naglego 20 minutach, jesli pokrywa pozostanie
otwarta.
hamowania lub kolizji .
• Nie przekraczaj maksymalnej ladow-
nosci samochodu, gdyz zmienia to
wlasciwosci jezdne, zobacz str. 288.

Uchwyty mocujqce, Sport Sedan


W bagazniku znajdujq siE;!uchwyty mocu-
Jqce, sluzqce do zabezpieczania bagazu.
Umies6 bagaz mozliwie najnizej i najglE;!biej
wewnqtrz bagaznika.
Lt,.UWAGA • Podniesione oparcie tylnej kanapy
to podstawowy warunek zabez-
pieczenia bagazu przed przemiesz-
• Ci~zki bagaz zawsze ktadz na
czeniem si~ w razie kolizji.
podtodze. Na nim umiesc mniejsze i
Izejsze bagaze. • Nie przekraczaj maksymalnej tadow-
• Ci~zki i duzy bagaz mocuj zawsze do nosci samochodu, gdyz zmienia to " -~- /f;-;;'-'~
znajdujqcych si~ w bagazniku uchwy- wtasciwosci jezdne, zobacz str. 288. ---!/ /

t6w mocujqcych. Ograniczy to ryzyko . .I -'

• Dostosuj pr~dkosc i spos6b jazdy do .,.


przemieszczenia si~ bagazu i spowo-
dowania obrazen w razie nagtego aktualnego obciqzenia samochodu.
hamowania lub kolizji. Umieszczenie bagazu w tylnej cz~sci f / '
samochodu moze spowodowaczmian~ . " I ~
• Jesli oparcie tylnych foteli jest opusz- charakterystyki jazdy ze wzgl~du na
czone, przymocuj takze mniejsze przesuni~cie srodka ci~zkosci Oslana maskujqca przycisku awaryjnega
przedmioty, aby zapobiec ich ewentual- samochodu. otwierania na p61ce tylnego okna
nemu przemieszczeniu i spowodowa-
niu obrazen.
• Siatka ochronna na bagaz *
jest przez-
naczona wylqcznie do zabezpieczenia Awaryjne otwieranie wC\skiej
lekkich przedmiot6w przed przemiesz- cz~sci oparcia tylnej kanapy,
czeniem si~ podczas jazdy. Sport Sedan
• Nigdy nie przeciqzaj siatki ochronnej. Istnieje mozliwosc awaryjnego otwarcia
Elastyczne tasmy mogq spowodowac wqskiej cz~sci oparcia tylnej kanapy w razie
obrazenia ciala w przypadku zerwania awarii zasilania w samochodzie (otwarcie
si~. Nie uzywaj siatki ochronnej, bagaznika nie b~dzie w6wczas mozliwe),
noszqcej slady zuzycia. jesli musisz wyjqC cos z bagaznika, np.
tr6jkqt ostrzegawczy .
• Zdejmij oston~ maskujqcq i nacisnij z6tty
przycisk do przodu.

Narz~dzia i dojazdowe kolo


zapasowe, zobacz str. 267
152 Wyposazenie wn~trza
Skfadanie oparcia tylnej kanapy, SportCombi

.&. UWAGA
• Nie jedz, jesli oparcia tylnej kanapy nie Sq prawid~owo zabloko-
wane. Zwi~ksza to ryzyko odniesienia obrazen w razie nag~ego
hamowania lub ewentualnej kolizji.
• Nigdy nie zostawiaj dzieci lub zwierzqt bez opieki w samocho-
dzie. W upalnq pogod~ temperatura w samochodzie moze
osiqgnqe 70-80°C. Ma~e dzieci mogq doznae udaru
s~onecznego.
• Podczas regulacji ruchomych element6w, pami~taj 0 ryzyku
przytrzasni~cia palc6w lub innych cz~sci cia~a.
• Po podniesieniu oparcia, upewnij si~, ze jest one prawid~owo
zablokowane po obu stronach. Jest to bardzo wazne, gdyz Dla zwi~kszenia elastycznosci, oparcie tylnej kanapy podzielono
w razie nag~ego hamowania lub kolizji, przedmioty znajdujqce tak, aby kazdq z cz~sci, wqskq i szerokq, mozna by~o rozk~adae
si~ w bagazniku mogq przemiescie si~ do wn~trza samochodu. osobno.
• Pami~taj, aby przed jazdq wyregulowae wysokose zag~6wk6w Sk~adanie jest ~atwiejsze, gdy podczas sk~adania oparcia tylnej
odpowiednio dla pasazer6w na tylnej kanapie. kanapy fotele przednie nie Sq za bardzo cofni~te.
1 Aby odblokowae danq cz~se oparcia tylnej kanapy, pociqgnij
odpowiedni uchwyt do przodu. Odblokowanie oparcia jest
sygnalizowane czerwonym symbolem przy uchwycie.
2 Pochyl oparcie do przodu.
Po podniesieniu oparcia, upewnij si~, ze zosta~o one prawid~owo
zablokowane. Czerwony symbol przy uchwycie nie moze bye
widoczny. Sprawdz tez, czy pas bezpieczenstwa nie zosta~ zaklesz-
czony.
&. UWAGA
• Ci~zki bagaz zawsze kiadz na podiodze. Na nim umies6 mniej-
sze i Izejsze bagaze.
• Nigdy nie przeciqzaj siatki ochronnej. Elastyczne tasmy mogq
spowodowa6 obrazenia ciaia w przypadku zerwania si~. Nie
uzywaj siatki ochronnej, noszqcej slady zuzycia.
• Ci~zki i duzy bagaz mocuj zawsze do znajdujqcych si~
w bagazniku uchwyt6w mocujqcych. Ograniczy to ryzyko prze-
mieszczenia si~ bagazu i spowodowania obrazen w razie
nagiego hamowania lub kolizji.
• Jesli oparcie tylnych foteli jest opuszczone, przymocuj takze
mniejsze przedmioty, aby zapobiec ich ewentualnemu prze-
mieszczeniu i spowodowaniu obrazen.
• Nie przekraczaj maksymalnej iadownosci samochodu, gdyz
zmienia to wlasciwosci jezdne, zobacz str. 288.
154 Wyposazenie wn~trza
Otwor bagazowy, SportCombi
Otwor bagazowy w oparciu tylnej kanapy sfuzy do przewozenia
w samochodzie dfugich, wqskich przedmiotow.
Podczas fadowania lub wyjmowania z samochodu dfugich przed-
miotow, wyfqcz silnik i zaciqgnij hamulec r~czny. W przeciwnym
razie, jesli niechcqcy uderzysz w dZwigni~ zmiany biegow,
samochod moze ruszyc z miejsca .
• Rozf6i: podfokietnik i otworz pokryw~ otworu, pociqgajqc uchwyt
do gory.

~ UWAGA
• Zawsze solidnie zamocuj bagaz, na przykfad przy pomocy srod-
kowego pasa biodrowego, aby zapobiec jego przemieszczaniu
si~ i ryzyku spowodowania obrazen ciafa podczas hamowania
lub kolizji .
• Nie przekraczaj maksymalnej fadownosci samochodu, gdyz
zmienia to wfasciwosci jezdne, zobacz str. 288.
Wyposazenie wn~trza 155

Uchwyty mocujClce, SportCombi Zabezpieczanie fadunk6w


W przedziale bagazowym zainstalowano
uchwyty do zabezpieczania bagazu. WI6z
bagaz mozliwie jak najblizej przodu &.UWAGA
pojazdu.
Jazda z otwartq pokrywq bagaznika, • Ci~zki bagaz nalezy umieszczae jak
najnizej i jak najblizej przodu bagaz-
zobacz str. 209.
nika, to znaczy zaraz za oparciem tylnej
kanapy.

• Nigdy nie nalezy umieszczae bagazu


tak wysoko, zeby jakas jego cz~se
wystawala ponad kraw~dz oparcia, 0 ile
nie uzywa si~ kraty zabezpie-
czajqcej*-
• Bagaz musi bye zawsze przymoco-
wany w taki spos6b, aby w razie
wypadku lub przy gwaftownym hamo-
waniu nie zostal przerzucony do
przodu.

• Nie zabezpieczony ci~zki bagaz


zwi~ksza ryzyko odniesienia obrazen
w przypadku gwaftownego hamowa-
nia, szybkiego wymijania lub wypadku.

• Dla jak najlepszego zabezpieczenia


ladunku wykorzystuj uchwyty mocujqce
i odpowiednie tasmy mocujqce *-
• Obciqzenie uchwyt6w mocujqcych
musi bye r6wnomierne. Nigdy nie mocuj
wi~cej nit jednej tasmy do jednego
uchwytu.
• Aby uniknqe uszkodzenia tasm
mocujqcych nalezy zabezpieczye ostre
kraw~dzie.
~UWAGA
• Przy przewozeniu ci~zkiego bagazu
nalezy, jesli to tylko mozliwe, unikae
jazdy z opuszczonq tylnq kanapa, czajqcej *.
• Nigdy nie przeciqzaj siatki zabezpie-
Elastyczne tasmy mogq
spowodowae obrazenia ciala w przy-
poniewaz wtedy trudniej zabezpieczye
go przed przesuwaniem si~. Podnie- padku zerwania si~. Nie uzywaj siatki
siona kanapa to podstawowy waru- ochronnej, noszqcej slady zuzycia.
nek dobrego zabezpieczenia bagazu • Nie wolno nigdy uzywae elastycznych
przed przesuniQciem w razie kolizji. siatek w bagazniku po opuszczeniu
tylnej kanapy. Te siatki stUZqwytqcznie
• Zapi~cie zewn~trznych pas6w bezpie- do zabezpieczania lekkich przedmio-
czenstwa zwi~ksza bezpieczenstwo. t6w, a nie do zabezpieczania bagazu.
Sprawdz, czy nie jest widoczny czer-
wony wskaznik przy kazdym uchwycie. • tadunek, przewozony w bagazniku,
Jesli jest widoczny, oznacza to, ze musi bye dobrze zabezpieczony.
oparcie fotela nie zostalo zablokowane! Zastosowanie siatki zabezpieczajqcej
nie moze bye uznane za zabezpiecze-
• Dostosuj pr~dkose i spos6b jazdy do nie ladunku.
aktualnego obciqzenia samochodu.
• Jedynym zadaniem siatki zabezpie-
Umieszczenie bagazu w tylnej cz~sci
czajqcej jest zapobieganie wyrzuceniu
samochodu moze spowodowae zmian~
lekkich przedmiot6w do przodu w kabi-
charakterystyki jazdy ze wzgl~du na
nie przy gwattownym hamowaniu.
przesuni~cie srodka ci~zkosci
samochodu.

• Przedmiot wazqcy 25 kg odpowiada


masie 1000 kg w przypadku zderzenia
czolowego przy 50 km/godz.

• Dostosuj obciqzenie samochodu


(pasazerowie i ladunek) tak, aby nie
przekroczye dopuszczalnej masy
calkowitej lub maksymalnego nacisku
na os samochodu, zobacz str. 288.
Siatka zabezpieczaj~ca,pionowa,
Saab 9-3 SportCombi
Zat6Z siatk~ za oparciem tylnej kanapy.
1 Zdejmij tylne ostony w suficie.
2 Zamocuj g6me uchwyty siatki w dw6ch
tylnych punktach zamocowania na
suficie.
3 Zamocuj haczyki siatki w dw6ch uchwy-
tach mocujqcych, znajdujqcych si~
najblii:ej tylnej kanapy. Naciqgnij tasmy.
Siatk~ zabezpieczajqcq motna r6wniet
zamocowac za fotelami przednimi po
ztoteniu catej tylnej kanapy.
Montai siatki zabezpieczajqcej Siatka zabezpieczajqca zamontowana
1 Zdejmij przednie ostony w suficie. w punktach zamocowania na suficie w przednim uchwycie mocujqcym
2 Zamocuj g6me uchwyty siatki w dw6ch
przednich punktach zamocowania na
suficie.
3 Przedtut tasmy za pomocq dotqczo-
nych tasm dodatkowych. Zamocuj hac-
zyki w dw6ch zewn~trznych uchwytach,
znajdujqcych si~ na koncu w tylnej
cz~sci szyn foteli przednich przy
podtodze. Odnosnie lokalizacji uchwy-
t6w, zobacz str. 28. Naciqgnij tasmy.
Przechowywanie
Siatk~ zabezpieczajqcq, gdy nie jest IF--f--:
utywana, nalety przechowywac w przez- !\ ,', !
naczonym do tego pokrowcu. Pokrowiec \\- '!
Ii ~
nalety umiescic na podtodze bagatnika, jak
najblitej oparcia tylnej kanapy i zamocowac
go do przednich uchwyt6w mocujqcych za
pomocq tasm z rzepem.
Skfadanie oparcia fotela
pasazera *
Lt. UWAGA
Nikt nie powinien siedziec na tylnej kana-
pie za przednim fotelem pasazera, gdy
oparcie fotela jest zlozone do przodu.

Dla ulatwienia przewozenia dlugich,


wqskich przedmiot6w oparcie fotela
pasazera mozna Zlozyc do przodu.
Siatka zabezpieczajqca, montowana na 1 Opusc zagl6wek w jego najnizsze Oparcie fotela pasatera zfotone do
podfodze, Saab 9-3 SportCombi polozenie. przodu
1 Zamocowanie g6me. Uwazaj, by nie skr~cic 1 Dzwignia do skladania oparcia do przodu
tasm gumowych 2 Przesun fotel do tylU, tak aby oparcie
2 Dolny punkt mocowania mozna bylo Zlozyc calkowicie bez
SportCombi z osobnym glosnikiem: zamoco- zaczepiania 0 tablicE;lrozdzielczq.
wac tasmy siatki w dolnym odcinku na dw6ch 3 Podnies dtwigniE;l po zewnE;ltrznej stro-
wkr~tach zabezpieczajqcych glosnik nisko-
tonowy.
nie oparcia i zl6Zje do przodu. Oparcie
zostaje zablokowane w calkowicie
zlozonym polozeniu.

Siatka zabezpieczaj~ca,montowana na Rozktadanie


podtodze, Saab 9-3 SportCombi
Odblokuj oparcie za pomocq dzwigni,
1 Podnies podlogE;l.Umiesc brzeg podlogi znajdujqcej siE;lpo jego zewnE;ltrznej
w wyciE;lciach w elementach bocznych. stronie.
2 Umiesc torbE;lna dolnej podlodze i 2 Po rozlozeniu oparcia siychac klikniE;l-
zamocuj haczyki siatki do uniesionej cie, kt6re swiadczy 0 jego prawidlowym
podlogi. rozlozeniu.
Zabezpieczanie ladunk6w, zobacz str. 155.
Zaslona bagaznika
Saab 9-3 SportCombi
*,

Nie umieszczaj zadnych przedmiot6w na


rozwiniE2tejzastonie bagaznika. Jedynym
zadaniem zastony jest uniemozliwienie
zagletdania do bagaznika i nie stanowi
ona p6tki do przechowywania r6Znych
przedmiot6w.

Montaz
Montat zaslony bagatnika
• Chwyc kasetE2w taki spos6b, aby CZE2SC 1 Kolek do zamontowania kasety
wyciqgana byta skierowana do tytu. 2 Uchwyt do demontazu kasety

• Umiesc kasetE2nad kotkiem (1) po lewej i


prawej stronie. Wcisnij kasetE2w d6t i
przekrE2clekko do przodu, az rozlegnie Demontaz przesuwanie zastony bagaznika
siE2"klikniE2cie". ZastonE2mozna przesuwac w celu utatwie-
• Pozw61, by zastona bagaznika zwinE2ta
• Sprawdz zamocowanie, pociqgajetc nia zatadunku bagaznika.
siE2do kasety.
kasetE2pionowo w g6rE2.Powinna trzymac
• Pociqgnij uchwyt (2) do tytu i lekko unies • Otw6rz pokrywE2bagaznika .
siE2mocno.
kasetE2.Powt6rz tE2czynnosc po przeciw- • Nacisnij w d6t tylnet CZE2SC
zastony, na
nej stronie. przyktad tokciem. Zastona przesunie siE2
&UWAGA w6wczas w g6rE2wzdtuz rowk6w w poszy-
ciu stupk6w tylnych, utatwiajetc w ten
Nieprawidtowo zamontowana kaseta spos6b zatadunek.
moze siE2odczepic i spowodowac • Przesun zastonE2w jej dolne potozenie w
obrazenia w razie zderzenia, nagtego rowkach i sprawdz, czy jest dobrze zac-
hamowania lub podobnej sytuacji. zepiona.
160 Wyposazenie wn~trza
(TEi!stronEi!celowo pozostawiono pustq.)
Rozruch i jazda 161

Rozruch i jazda
Stacyjka 162 DzwiQkowy ukfad pomocy
Blokada kolumny przy parkowaniu * __ 192
kierownicy 164 OszczQdna jazda 195
Uruchamianie silnika 164 Jazda w niskich
Wazne informacje temperaturach 197
dotyczqce jazdy 167 Jazda w upalne dni 199
Tankowanie 171 Jazda z przyczepq * 200
Docieranie samochodu 174 Przewozenie fadunku na
Manualna skrzynia biegow 174 dachu 207
Automatyczna skrzynia Jazda z fadunkiem 209
biegow* 175 Jazda z otwartq pokrywq
Tempomat* 181 bagaznika 209
Hamowanie 183 Jazda przez gfQbokq
wodQ 209
Hill Start Assist (funkcja
pomocy przy ruszaniu Jazda nocCl 210
pod gorQ) * 185 Holowanie 210
System Kontroli Trakcji Rozruch wspomagany
(TeS) 185 z dodatkowego
Elektroniczny system akumulatora 214
stabilizacji toru jazdy Przed dalekq podrozq __ 216
* Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest
montowane we wszystkich samochodach
(ESP)®* 187
(moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika, Hamulec rQczny 189
specyfikacji dla danego rynku, opcji lub
wyposazenia dodatkowego). Parkowanie 190

~- ---
162 Rozruch i jazda

Stacyjka .&. UWAGA


Stacyjka znajduje siEilw srodkowej konsoli
miEildzy przednimi fotelami. W samocho-
• Zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki,
dach z automatycznq skrzyniq bieg6w, gdy zostawiasz w samochodzie dzieci.
kluczyk mozna wyjqC ze stacyjki tylko
wtedy, gdy diwignia bieg6w jest ustawiona • Przed wyjEilciem kluczyka ze stacyjki
w polozeniu P. zawsze zaciqgnij hamulec rEilczny.
• Nigdy nie wyjmuj kluczyka ze stacyjki,
jesli samoch6d jest w ruchu. Wlqczy
siEilblokada kolumny kierownicy, co
Brud, resztki jedzenia i rozlane napoje uniemozliwi dalsze kierowanie
mogq spowodowac uszkodzenie stacyjki. samochodem.
Unikaj stawiania jakichkolwiek przed-
miot6w na srodkowej konsoli.
Snieg z odziezy zewnEiltrznej moze spasc
na stacyjkEil i spowodowac jej zamarzniEil-
cie. Dlatego przed wejsciem do samo-
chodu strzqsnij snieg z odziezy.
Aby poszczeg61ne uklady samochodu zare-
Polozenie LOCK (blokada)
jestrowaly obecnose kluczyka w stacyjce,
Mozesz wlqczye swiatla pozycyjne, swiatla awaryjne i oswietlenie wn~trza.
nie przekr~caj go przed uplywem ok.
Samochody z automatyczn~ skrzyni~ bieg6w: Ustaw dtwigni~ bieg6w
0,5 sekundy ad wlozenia.
w pozycji P. Dtwignia bieg6w jest zablokowana. Tylka w tym potozeniu
mozna wyjqe kluczyk ze stacyjki.
Samochody z manualn~ skrzyni~ bieg6w: Kluczyk mozna wyjqe ze
stacyjki niezaleznie ad polozenia dtwigni zmiany bieg6w.
Polozenie OFF (wyl~czony)
Cz~se instalacji elektrycznej jest wlqczona. Nie pozostawiaj kluczyka
w polozeniu wyl~czonym (OFF), gdy silnik nie pracuje, poniewaz spo-
woduje to rozladowanie si~ akumulatora w ci~gu kilku godzin.
Samochody z automatyczn~ skrzyni~ bieg6w: Dtwignia bieg6w nie jest
zablokowana, zobacz tez str. 175.
Jezeli kluczyk zostanie przekr~cony z polozenia ON w potozenie OFF,
zanim samoch6d si~ zatrzyma, przekr~cenie go w polozenie LOCK maze
bye niemozliwe. W takiej sytuacji przekr~e kluczyk w polozenie ON do
momentu zgasni~cia lampki kontrolnej ukladu ASS - ok. 2 sekundy, a
nast~pnie przekr~e go ponownie w polozenie OFF.
Polozenie ON (wl~czony)
Cala instalacja elektryczna jest wlqczona. Nie pozostawiaj kluczyka
w polozeniu wl~czonym (ON), gdy silnik nie pracuje.
Po przekr~ceniu kluczyka w stacyjce w polozenie ON zapalajq si~ lampki
ostrzegawcze i kontrolne na tablicy wskaznik6w. Lampki powinny zgasnqe
po ok. 3 sekundach.
Samochody z silnikiem wysokopr~znym: Jesli temperatura plynu
chlodzqcego jest nizsza niz +5°C, wlqczq si~ swiece zarowe. Zanim urucho-
misz silnik, poczekaj az lampka kontrolna DiU zgasnie.
Polozenie ST
Wlqcza si~ rozrusznik silnika (samochody z automatycznq skrzyniqbieg6w:
dtwignia bieg6w musi bye ustawiona w polozeniu P lub N). Gdy puscisz
kluczyk, powraca on samoczynnie do polozenia ON.
Samoch6d jestwyposazony w elektronicznq blokad~ ponownego rozruchu.
Jesli rozruch si~ nie powiedzie, musisz najpierw przekr~cie kluczyk
z powrotem w potozenie pomi~dzy OFF i LOCK, zanim spr6bujesz ponow-
nie uruchomie silnik.
164 Rozruch i jazda
W razie awarii, kt6ra moze miec wptyw na
Blokada kolumny dziatanie blokady kolumny kierownicy, na
kierownicy wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy
komunikat:
Blokada kolumny kierownicy jest sterowana &UWAGA
elektrycznie i wtqcza si~ w momencie wyj~- Steering lock malfunc.
cia kluczyka ze stacyjki. Blokada wytqcza Make a safe stop. • Podczas uruchamiania silnika:
si~ po wtozeniu kluczyka do stacyjki. Przy Contact service. - Usiqdt w fotelu kierowcy.
wtqczaniu i wytqczaniu blokady rozlega si~ (Awaria blokady kolumny kie- - Wcisnij pedat sprz~gta do oporu. Jesli
klikni~cie rownicy. Zatrzymaj samoch6d dtwignia zmiany bieg6w nie znajduje
Jezeli przednie koto zaparkowanego w bezpiecznym miejscu. Skon- si~ w potozeniu neutralnym, pedat
samochodu dotyka np. kraw~znika, moze taktuj si~ ze stacjq serwisowq.) sprz~gta musi byc wcisni~ty do oporu,
si~ zdarzyc, ze podczas wktadania kluczyka w przeciwnym razie samoch6d moze
do stacyjki b~dzie trzeba przekr~cic lekko Jesli awaria funkcji blokady kolumny kie- skoczyc w prz6d lub w tyt, powodujqc
kierownic~, aby zwolnic blokad~. Jesli rownicy nastqpi w momencie, gdy kluczyk wypadek.
pierwsza pr6ba si~ nie powiedzie, musisz znajduje si~ w stacyjce, moze si~ zdarzyc, - Nigdy nie uruchamiaj silnika b~dqc na
wyjqC kluczyk ze stacyjki, zanim spr6bujesz ze blokada nie wtqczy si~ w momencie zewnqtrz samochodu, np. przez
ponownie. Przekr~c kierownic~ i wt6i: kluc- wyj~cia kluczyka lub po wytqczeniu silnika opuszczone okno. Moze to spowodo-
zyk do stacyjki. nie b~dzie mozna go ponownie uruchomic. wac powazne uszkodzenia ciata.
Jesli blokada kolumny kierownicy nie zosta- Jezeli musisz opuscic samoch6d, zamknij
• Tlenek w~gla (CO) jest bezbarwnym,
nie zwolniona, przekr~cenie kluczyka w sta- go, wciskajqc przyciski zamykania
bezwonnym gazem trujqcym. Pami~taj
cyjce nie b~dzie mozliwe. w drzwiach. Lewe przednie drzwi zamknij
o tym, uruchamiajqc silnik w garazu.
Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~- od zewnqtrz tradycyjnym kluczykiem
Zawsze upewnij si~, ze drzwi garazu
pujqcy komunikat: (zobacz str. 51). Samoch6d jest teraz
Sq otwarte.
zamkni~ty. Jezeli samoch6d jest wyposa-
Steering lock engaged. • R6wniez nieszczelny uktad wyde

Bl Pull out key, turn steering


wheel. Try again.
(Zatqczona blokada. Wyjmij
zony w alarm antywtamaniowy, nie b~dzie
on uzbrojony. chowy moze doprowadzic do zatrucia
t1enkiem w~gla.

kluczyk, przekr~c koto kierow- Podczas wymiany oleju i1lub filtra oleju
nicy. Spr6buj ponownie moze dojsc od zapowietrzenia uktadu sma-
uruchomic.) rowania. Moze si~ to zdarzyc takze, gdy
samoch6d nie byt uzywany przez dtuzszy
czas.
Wtakim przypadku hydrauliczne regulatory
luzu zaworowego mogq "stukac" przez
okres ok. 15 minut. Nie swiadczy to 0 awarii.
Samochody z automatycznct. skrzynict.
bieg6w wysokopr~inym *
Samochody z silnikiem

Przy duzym mrozie, rozrusznik moze praco-


1 Upewnij siEil,ze dtwignia bieg6w jest
Do momentu zanikniEilcia tego dtwiEilku, ustawiona w polozeniu P lub N. wac nawet do 60 sekund.
staraj siEiljednak nie przekraczac 2 Nacisnij pedal hamulca. Pozw61 pracowac silnikowi na biegu
3000 obr.lmin. Wainer Po uruchomieniu silnika pedal jalowym przez ok. 10 sekund. Nie wciskaj
hamulca lekko ustqpi, co jest zupelnie pedalu przyspieszenia do oporu, co najm-
Uruchamianie silnika normalnym objawem. niej przez 2-3 minuty od uruchomienia
Unikaj gwaltownego przyspieszania lub 3 Uruchom silnik. Pusc kluczyk w stacyjce silnika.
obciqzania silnika, dop6ki siEilnie rozgrzeje. i pozw61, aby samoczynnie wr6cil do Dla ulatwienia rozruchu silnika, gdy tempe-
Nie rozpoczynaj jazdy, zanim nie zgasnq poprzedniego polozenia niezwlocznie ratura plynu chlodzqcego jest niska,
lampki ostrzegawcze i kontrolne. po uruchomieniu silnika. a takze, aby zmniejszyc emisjEilspalin,
Silnik jest wyposazony w automatyczne Pozw61 pracowac silnikowi na biegu kazdy cylinder jest wyposazony w swiecEil
urzqdzenie rozruchowe na wypadek jalowym przez ok. 10 sekund. Nie wciskaj zarowq. Jesli temperatura plynu chlodzq-
zimnego rozruchu. Podczas uruchamiania pedalu przyspieszenia do oporu, co naj- cego jest nizsza niz +5°C, po przekrEilceniu
zimnego silnika postEilpuj nastEilpujqCo: kluczyka w stacyjce w polozenie ON, zapala
mniej przez 3 minuty od uruchomienia
silnika. siEillampka kontrolna "Lampka kontrolna,
Samochody z manualnct. skrzynict. swiece zarowe (samochody z silnikiem
bieg6w wysokoprEilznym)", zobacz str. 90.
1 Upewnij siEil,ze hamulec rEilcznyjest Czas dzialania swiec zarowych zalezy od
zaciqgniEilty. temperatury plynu chlodzqcego. Przy
temperaturze +4°C swiece Sq wlqczone
2 Nacisnij pedal sprzEilgla i pedal hamulca.
przez ok. 1 sekundEil, a przy -20°C przez
Nie dotykaj pedalu przyspieszenia.
10 sekund.
Waine! Po uruchomieniu silnika pedal
hamulca lekko ustqpi, co jest zupelnie
normalnym objawem.
3 Uruchom silnik. Pusc kluczyk w stacyjce
i pozw61, aby samoczynnie wr6cil do
poprzedniego polozenia niezwlocznie
po uruchomieniu silnika.
Pozw61 pracowac silnikowi na biegu
jalowym przez ok. 10 sekund. Nie wciskaj
pedalu przyspieszenia do oporu, co naj-
mniej przez 3 minuty od uruchomienia
silnika.
Rozruch w niskich temperaturach (silnik Porady dotyczqce rozruchu,
wysokopr~zny) silniki benzynowe
Przy dlugo utrzymujqcych si~ niskich
W razie kolejnych nieudanych pr6b urucho-
temperaturach zaleca si~ utywanie pod-
mienia silnika przy dutym mrozie, zr6b tak:
grzewacza silnika.
Przy szczeg61nie niskich temperaturach 1 Przekr~c kluczyk w stacyjce w polo-
(ponitej -25°C), rozrusznik powinien praco- tenie ON Uest bardzo watne, aby prze-
wac tak dlugo, at silnik sam podejmie prac~ kr~cic kluczyk w stacyjce w polotenie
z pr~dkosciq ok. 1000 obr.lmin. ON zanim wcisniesz pedal przyspie-
szenia).
Nawet, jesli jut po kilku sekundach wydaje
si~, te nastqpil zaplon, mote si~ okazac, te 2 Wcisnij do oporu pedal przyspieszenia i
rozrusznik musi pracowac znacznie dlutej, uruchom rozrusznik na 5-10 sekund
zanim silnik podejmie samodzielnq prac~. aby zapobiec nadmiernemu wZboga~
Konieczna mote si~ okazac praca rozrusz- ceniu mieszanki podawanej do silnika
nika nawet przez ok. 60 sekund, zobacz tet (wcisni~cie pedalu przyspieszenia do
"Jazda w niskich temperaturach" str. 197. oporu powoduje odci~cie doplywu
paliwa do silnika).
3 Nast~pnie uruchom silnik w zwykly
spos6b. Nie wciskaj pedalu
przyspieszenia.
Jeteli silnik zgasnie natychmiast po rozru-
chu (np. w wyniku zbyt szybkiego zwolnie-
nia pedalu sprz~gla), nie wciskaj pedalu
przyspieszenia przy ponownym urucha-
mianiu silnika.
Jesli samoch6d jest wyposatony w pali-
wowy podgrzewacz postojowy (wyposa-
tenie dodatkowe), zostanie on wlqczony
automatycznie po uruchomieniu silnika,
o ile temperatura plynu chlodzqcego b~dzie
nitsza od 84°C. Spowoduje to szybszy
wzrost temperatury silnika i szybsze
nagrzanie wn~trza samochodu.
2 Wylqczanie silnika. • Pojedyncze przypadki spalania stuko-
Wazne informacje wego zdarzajq si~ zwlaszcza przy
• Nie zwi~kszaj pr~dkosci obrotowej
dotyczClcejazdy silnika tuz przed jego wylqczeniem - zasilaniu benzynq 0 niskiej liczbie okta-
w momencie wylqczenia silnik nowej. Takie kontrolowane spalanie
Samochody z silnikiem benzynowym stukowe wywolujqce obnizenie cisnie-
z turbodoladowaniem powinien pracowac na biegu jalowym.
nia doladowania swiadczy 0 dzialaniu
3 Regulacja cisnienia doladowania.
1 Uruchamianie i jazda. ukladu regulacyjnego i nie powoduje
• Uklad pracuje optymalnie jesli uszkodzenia silnika.
• Nie wciskaj pedalu przyspieszenia do uzywana jest benzyna 0 LO 95. Zaletq
oporu, dop6ki silnik si~ nie rozgrzeje, regulacji cisnienia doladowania jest
aby uniknqc nadmiernego zuzycia. mozliwosc uzywania benzyny r6wniez
Jesli wskaz6wka wskainika cisnienia o nizszej liczbie oktanowej, jednak nie
doladowania b~dzie wielokrotnie mniejszej niz LO 91, bez narazania • Jesli odglos pracujqcego silnika nie
wchodzic w czerwone pole, silnik moze silnika na uszkodzenie. Jednak moc jest normalny, moglo dojsc do awarii.
gwaltownie tracic moc w wyniku ogra- silnika ulega pewnemu ograniczeniu, Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq
niczenia cisnienia doladowanla przez dlatego nalezy unikac duzych obciqzen stacjq obslugi Saaba.
uklad zabezpieczajqcy. Zaleca si~ i jazdy na wysokich biegach przy malej • Stosowanie paliwa 0 zbyt niskiej
bezzwloczny kontakt z autoryzowanq pr~dkosci obrotowej. Dla uzyskania liczbie oktanowej moze spowodowac
stacjq obslugi Saaba. mozliwie najlepszych osiqg6w silnika, powazne uszkodzenie silnika.
• W pewnych warunkach cisnienia nalezy uZywac paliwa zalecanej
powietrza (wysoka temperatura jakosci.
zewn~trzna i/lub duza wysokosc), • Maksymalne cisnienie doladowania
wskaz6wka moze przesuwac si~ na jest regulowane automatycznie,
poczqtek czerwonego pola, co nie zaleznie od tendencji silnika do spala-
oznacza awarii.
nia stukowego. Kr6tkotrwale spalanie
• Funkcja zabezpieczajqca (odci~cie stukowe jest calkowicie normalne i
doplywu paliwa) ogranicza pr~dkosc moze wyst~powac przy pr~dkosci
obrotowq silnika. silnika rz~du 3000 obr.lmin., i duzym
obciqzeniu, a jego zakres zalezy od
rodzaju stosowanego paliwa.
168 Rozruch i jazda
Limp-home Jesli uklad diagnostyczny wykryje usterk~
w ukladzie sterowania silnikiem, na tablicy
(awaryjny tryb dzialania)
wskaznik6w wlqczy si~ lampka kontrolna
Uklad sterowania silnikiem jest wyposa-
zony w funkcj~ diagnostycznq, kt6ra moni- awarii silnikaII "Lampka ostrzegawcza, Jezeli lampka kontrolna II "Lampka
toruje pewnq liczb~ jego wewn~trznych awaria silnika (CHECK ENGINE)", zobacz ostrzegawcza, awaria silnika
funkcji. Jesli uklad sterowania wykryje str. 87. Samoch6d nalety bezzwlocznie (CHECK ENGINE)" miga (sygnalizujqc na
odprowadzic do stacji obslugi w celu doko- tyle duze problemy z zaplonem, ze katali-
usterk~ przepustnicy, zostanie ona
przelqczona w awaryjny tryb dzialania nania przeglqdu. Zaleca si~ kontakt zator moze ulec uszkodzeniu), zmniejsz
(Limp-Home). Spowoduje to: z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. nieco nacisk na pedal przyspieszenia.
Lampka moze zgasnqc lub zapalic si~
• pogorszenie pracy silnika na biegu ciqglym swiatlem. Jezeli mimo zmniejsze-
jalowym (bieg jalowy b~dzie nier6wno- nia nacisku na pedal przyspieszenia
mierny ze wzgl~du na regulacj~ zaplonu i lampka b~dzie nadal migac, mozesz
doplywu paliwa) kontynuowac jazd~, jednakze zaleca si~
• ograniczenie mocy silnika prowadzenie samochodu na tyle delikat-
nie, na ile pozwala sytuacja, panujqca na
• wylqczenie tempomatu
drodze. Samoch6d powinien zostac jak
• zmniejszenie wydajnosci spr~zarki najszybciej sprawdzony przez stacj~
ukladu klimatyzacji AlC. obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzo-
wanq stacjq obslugi Saaba.
Wazne informacje, dotyczC\ce • Samoch6d musi byc utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i obstugi-
samochod6w z silnikiem
wany zgodnie z programem przeglqd6w.
benzynowym • Zwracaj uwag~, czy silnik pracuje r6wno
Katalizator spalin jest urzqdzeniem zmniej- na wszystkich cylindrach, czy nie traci
szajqcym emisj~ szkodliwych gaz6w mocy, a takze obserwuj wszystkie
spalinowych i jest zainstalowany w uktadzie symptomy, kt6re mogtyby swiadczyc 0
wydechowym. Element aktywny ma postac gorszej pracy silnika. Przy pierwszej
rdzenia 0 strukturze kom6rkowej, kt6rego oznace niesprawnosci, zmniejsz pr~d-
scianki zostaty pokryte stopem metali kosc jazdy i udaj si~ bezzwtocznie do
szlachetnych. stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt z autory-
zowanq stacjq obstugi Saaba.
W przypadku trudnosci z uruchomieniem
silnika, np. przy duzym mrozie lub gdy
Uzywaj wytqcznie benzyny bezotowiowej. roztaduje si~ akumulator, samoch6d Uk/ad sterowania silnikiem
Benzyna otowiowa powoduje zanieczysz- mozna popchnqc (tylko samochody z katalizatorem
1 Modul sterujqcy pracq silnika
czenie katalizatora i czujnika t1enu, co z manualnq skrzyniq bieg6w) lub urucho- 2 Czujnik tlenu (sonda Lambda)
powaznie ostabia dziatanie katalizatora. mic z drugiego akumulatora. Jednak po 3 Katalizator
uruchomieniu silnika muszq pracowac
Aby zapewnic prawidtowe dziatanie i wszystkie cylindry. Jesli tak nie jest,
pozostaw silnik na biegu jatowym przez • Nie parkuj samochodu na suchej trawie
uniknqc uszkodzenia katalizatora oraz ani na innym tatwopalnym podtozu, gdyz
zwiqzanych z nim uktad6w, nalezy 5 minut, aby dac mu czas na podj~cie
ptynnej pracy. Jesli po tym czasie silnik gorqcy katalizator moze spowodowac
przestrzegac nast~pujqcych zasad: pozar.
nadal nie pracuje r6wnomiernie, wytqcz
go, aby uniknqc powaznego uszkodzenia • Nigdy nie rozpoczynaj jazdy, gdy silnik
katalizatora. Zaleca si~ kontakt z autory- pracuje nier6wnomiernie!
zowanq stacjq obstugi Saaba w celu • W przypadku uruchamiania juz rozgrza-
uzyskania wskaz6wek. nego silnika poprzez holowanie, silnik
musi podjqc prac~ od razu na wszystkich
cylindrach. Jesli silnik nie zapali, natych-
miast przerwij holowanie.
Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spo-
wodowac uszkodzenie katalizatora i zwiq-
zanych z nim zespot6w, a w rezultacie
utrat~ gwarancji.
Wazne informacje, dotyczctCe Informacje, dotycza,ce samochod6w
samochod6w z silnikiem z silnikiem wysokopr~znym,
wyposazonych w filtr cza,stek statych
W razie calkowitego wyczerpania rezerwy wysokopn~znym
Filtr cZqstek stalych jest cZE?sciqukladu
paliwa, istnieje ryzyko zassania wraz
wydechowego. W spalinach oleju napE?do-
z paliwem powietrza, kt6re dostajqc siE?do
wego wystE?pujqmale cZqstki stale, kt6re Sq
katalizatora, moze spowodowae znaczny
zatrzymywane przez filtr. Filtr jest regenero-
wzrostjego temperatury, a nastE?pniejego
• Stosuj wylqcznie olej napE?dowy.Silniki wany w regularnych odstE?pach czasu
uszkodzenie.
wysokoprE?zne muszq bye napE?dzane (nastE?Pujespalenie cZqstek stalych). Rege-
olejem napE?dowym, kt6ry spelnia neracja odbywa siE?automatycznie. Czas
wymagania normy europejskiej od jednej regeneracji do drugiej zalezy od
it. UWAGA EN590. Nie nalezy stosowae paliwa
RME, czasami zwanego rzepakowym
sposobu eksploatacji samochodu. OdstE?PY
Sq najdluzsze w przypadku jazdy poza
olejem napE?dowym, poniewaz powo- miastem. Regeneracja moze trwae do
Podczas badania samochodu na 8 minut.
duje one uszkodzenie podzespol6w
hamowni, do komory silnika i pod
ukladu paliwowego Regeneracja rozpoczyna siE?od podania
samoch6d nalezy doprowadzie dodat-
kowe zr6dlo nadmuchu powietrza, aby • Zawartose benzyny w paliwie powo- przez uklad sterujqcy silnika dodatkowej
wymusie przeplyw powietrza i chlodzenie duje uszkodzenie ukladu paliwowego. ilosci paliwa, co powoduje wzrost tempera-
w stopniu zblizonym do naturalnych Jezeli przez pomylkE?zatankujesz tury w filtrze do wartosci, w kt6rej nastE?Puje
benzynE?, nie kontynuuj jazdy. Caly spalanie cZqstek stalych.
warunk6w przy danej prE?dkoscijazdy.
uklad paliwowy musi zostae Podczas regeneracji filtra mozliwe jest
opr6Zniony i przeplukany olejem odczucie tymczasowego oslabienia silnika.
napE?dowym. Na przyklad podczas jazdy miejskiej mozna
odczue, ze silnik reaguje z opMnieniem
• Nie stosuj zadnych dodatk6w.
w przypadku dodania gazu poprzedzonego
• Mimo ze samoch6d posiada filtr paliwa hamowaniem silnikiem. Zjawisko to jest
z oddzielaczem wody, nalezy unikae najmniej zauwazalne podczas jazdy poza
stosowania oleju napE?dowego, miastem.
w kt6rym moze wystE?Powaeduza ilose
wody. Nalezy r6wniez unikae wysokiej
zawartosci siarki w paliwie.
• Podczas regeneracji wzrasta tempera-
tura w catym uktadzie wydechowym.
it. UWAGA • Nie tankuj paliwa do petna (tzn. wypet-
niajqc rur~ wlewu). Paliwo musi miee
W zwiqzku ztym nie parkuj nigdywtaki miejsce na wypadek zwi~kszania
spos6b, by tatwopalne materiaty mogty Opary benzyny grozq eksplozjq. Pami~taj: obj~tosci, np. podczas upalnej pogody.
si~ zetknqe z uktadem wydechowym. • Nigdy nie pal podczas tankowania. • Stosowanie paliwa 0 zbyt niskiej liczbie
• Wat.ne jest utrzymywanie uktadu • Nigdy nie uzywaj benzyny do innych oktanowej moze spowodowae
wydechowego w dobrym staniem. cel6w niz jako paliwo silnikowe. powazne uszkodzenie silnika.
W przypadku nieszczelnosci uktadu
• Benzyna jest tatwopalna i moze spo-
wydechowego gorqce spaliny mogq Dla uzyskania najlepszych osiqg6w silnika,
wodowae powazne oparzenia. Nigdy
si~ kontaktowae z podwoziem zaleca si~ uzywanie:
nie uzywaj otwartego ognia w poblizu
samochodu, powodujqc uszkodzenia.
benzyny. • Silniki benzynowe - LO 95.
• Stosuj oryginalny uktad wydechowy
• Nie uzywaj telefonu kom6rkowego • Silnikiwysokopr~zne-olej nap~dowy
Saaba, kt6ry jest skonstruowany w taki
podczas tankowania. o liczbie cetanowej co najmniej 45. Silniki
spos6b, by byt odporny na wzrost tem-
wysokopr~zne muszq bye nap~dzane
peratury podczas regeneracji filtra. • Jesli samoch6d jest wyposazony
olejem nap~dowym, kt6ry spetnia wyma-
w podgrzewacz zasilany paliwem,
gania normy europejskiej EN590.
wytqcz go na czas tankowania.

Uzywaj paliwa znanych marek.


Wszystkie silniki benzynowe Saaba mogq
pracowae na benzynie od LO 91 do LO 98
(LO = Liczba Oktanowa).
Uktad sterowania pracq silnika rejestruje
przebieg spalania w silniku i dopasowuje si~
automatycznie do rodzaju uzywanego
paliwa.
Pami~taj, aby uzywae odpowiedniego rod-
zaju paliwa: benzyny bezotowiowej
LO 91-98.
W sk~adzie paliwa mogq wyst~powae 4 Zakoricz tankowanie po pierwszym
substancje zawierajqce tlen. Zazwyczaj zatrzymaniu pompy.
paliwo zawiera pochodne alkoholu lub
eteru. Maksymalna zawartose tlenu w pali-
wie okreslona jest przez przepisy w posz-
czeg61nych krajach. Nie tankuj paliwa do pe~na (tzn. wype~-
W przypadku alkoholi, maksymalna zawar- niajqc rur~ wlewu). Paliwo musi miee
tose metanolu dopuszczalna przez Saab miejsce na wypadek zwi~kszania
wynosi 5 %, a etanolu 10 % obj~tosci. obj~tosci, np. podczas upalnej pogody.
Najcz~sciej wyst~pujqCq odmianq eteru jest
eter MTBE (eter tetrametylobutylowy),
Najlepszym sposobem unikni~cia konden-
kt6rego zawartose nie moze przekraczae
15 % obj~tosci. sacji wody w zbiorniku (a w konsekwencji
ryzyka awarii) jest utrzymywanie wysokiego
W1ew paliwa znajduje si~ po prawej stronie stanu paliwa.
w tylnym ~otniku samochodu. Korek wlewu paliwa zdj~ty przed
tankowaniem Dodawanie spirytusu denaturowego do
paliwa, zobacz str. 197.
Korek wlewu paliwa
Korek wlewu paliwa jest gwintowany.
Przekr~e korek powoli w lewo (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskaz6wek zegara).
Zamykanie korka wlewu paliwa: Przekr~caj
Lt.. UWAGA
korek w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu
Jezeli podczas tankowania wybuchnie
wskaz6wek zegara), az us~yszysz trzy
pozar, nie wyjmuj koric6wki pompy
klikni~cia.
z wlewu paliwa. Odetnij dop~w paliwa i

paliwa *,
R~czne otwieranie pokrywy wlewu
zobacz str. 62.
R~czne otwieranie pokrywy wlewu paliwa,
poinformuj obs~ug~ stacji, po czym
natychmiast opuse zagrozony rejon.

Kabriolet, zobacz str. 81.


1 Wy~qCZsilnik.
2 Otw6rz korek wlewu paliwa.
3 Wsuri koric6wk~ pompy w otw6r wle-
wowy opierajqc pierwszy znacznik
(pierscieri, wyst~p odlewu lub pierwszy
zw6j spr~zyny) na ko~nierzu wlewu
paliwa. Nie wyjmuj koric6wki w czasie
pracy dystrybutora.
Rozruch i jazda 173
Samochody z silnikiem
* Nalewanie paliwa do kanistra
Woda w paliwie
wysokopr~znym Mi~dzy zbiornikiem paliwa a silnikiem
paliwo przechodzi przez filtr. Jezeli w pali-
Stosuj wylqcznie olej nap~dowy przezna-
czony do silnik6w wysokopr~znych. Silniki
wie znajduje si~ woda, moze ona zatrzymae &UWAGA
si~ w filtrze. Gdy ilose wody w filtrze b~dzie
wysokopr~zne muszq bye nap~dzane
zbyt duza, na wyswietlaczu SID pokaze si~ Nigdy nie nalewaj paliwa do kanistra,
olejem nap~dowym, kt6ry spelnia wymaga-
nast~pujqcy komunikat: stojqcego w samochodzie. tadunki
nia normy europejskiej EN590. Nie wolno
elektrostatyczne z kanistra mogq spowo-
stosowae oleju opalowego, oleju do sil- Water in fuel. dowae zapalenie si~ opar6w benzyny,
nik6w okr~towych, itp. Liczba cetanowa Contact service. w wyniku czego mozesz doznae poparzen
oleju nap~dowego powinna wynosie co (Woda w paliwie. Skontaktuj i spowodowae uszkodzenie samochodu.
najmniej 45. si~ ze stacjq obslugi.) Aby uniknqe szk6d:
Nie wolno dodawae do oleju nap~dowego
substancji poprawiajqcych jego plynnose Wtakim przypadku skontaktuj si~ ze stacjq • Stosuj wylqcznie kanistry z atestem.
lub podobnych. Nie nalezy tankowae z dys- obslugi w celu usuni~cia usterki. Zaleca si~
• Nigdy nie nalewaj paliwa do kanistra,
trybutor6w oleju nap~dowego przeznaczo- kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi stojqcego w samochodzie, w bagaz-
nych dla samochod6w ci~zarowych, gdyz Saaba. niku lub na innym podlozu niz ziemia.
majq one zbyt duzq wydajnose, co powo- W przypadku calkowitego wyczerpania
paliwa • Przed rozpocz~ciem nalewania paliwa
duje tworzenie si~ piany, a tym samym
dotknij wlewu kanistra konc6wkq
przedwczesne wylqczanie pompy. W przypadku calkowitego wyczerpania pompy, kt6ra powinna si~ stykae
Zakoncz tankowanie po pierwszym zatrzy- paliwa w samochodzie z silnikiem wysoko- z kanistrem przez caly czas
maniu pompy. pr~znym post~puj w nast~pujqcy spos6b: tankowania.
• Wlej do zbiornika co najmniej 5 litr6w
paliwa. Jezeli samoch6d stoi na pochylej • Nie pal papieros6w podczas
WAi:NE tankowania.
powierzchni, wymagana jest wi~ksza
Nie tankuj paliwa do pelna (tzn. wypel- ilose paliwa.
niajqc rur~ wlewu). Paliwo musi miee • Uruchom silnik w normalny spos6b.
miejsce na wypadek zwi~kszania • Nie wciskaj pedalu przyspieszenia.
obj~tosci, np. podczas upalnej pogody.

W niskiej temperaturze z oleju nap~dowego


moze si~ wytrqcie parafina, co moze bye
przyczynq klopot6w z uruchomieniem Nie uruchamiaj bez potrzeby rozrusznika
silnika. na zbyt dlugo, jezeli w zbiorniku nie ma
paliwa. Moze to spowodowae uszkodze-
nie pompy wysokiego cisnienia w ukladzie
paliwowym.
174 Rozruch i jazda

Docieranie samochodu Manualna skrzynia


Ttoki, cylindry i panewki potrzebuj.'=l.~z~su, bieg6w
aby dotrzee si~ i uzyskae gtadkle I nlescle-
ralne powierzchnie. Podczas zmiany bieg6w, wcisnij pedat
sprz~gta do oporu, a nast~pnie delikatnie
W przypadku nadmiernegoobciqzania .
go puse. Nie jest wskazane prowadzenle
nowego silnika, proces docleranla b~dzle
samochodu z r~kq opartq na dtwigni .
nieprawidtowy, co skr6ci zywotnos? PO?-.
zmiany bieg6w, gdyz zwi~ksza to zuzycle
zespot6w samochodu, a w szczegoinosci
skrzyni bieg6w.
silnika.
Zanim wtqczysz bieg wsteczny R, musisz
Samochody zsilnikiem benzynowym: przez
podniese pierscien blokady pod gatkq
pierwsze 2000 km nie nalezy przekraczae
dzwigni zmiany bieg6w.
5000 obr.lmin.
Samochody z silnikiem wysokopr~znym:
WA.ZNE Polotenia bieg6w, 5-biegowa skrzynia
przez pierwsze 5000 km nie nalezy prze-
kraczae 4000 obr.lmin. biegow
Podczas wtqczania biegu wstecznego a Silnik benzynowy z turbodotadowaniem
Przez pierwsze 3000 km nie jezdz z catko-
samoch6d musi stae, a pedat przyspie-
wicie otwartq przepustnicq (petny gaz), b Silnik wolnossqcy
szenia musi bye zwolniony.
z wyjqtkiem bardzo kr6tkich moment6w.

Docieranie nowych klock6w Polotenia bieg6w, 6-biegowa skrzynia


hamulcowych biegow
Okres docierania nowych klock6w hamul-
cowych wynosi ok.150 km w ruchu miej-
skim lub ok. 500 km poza miastem.
Aby przedtuzye zywotnose oktadzin
ciernych, unikaj w tym czasle gwattownego
hamowania.
Automatyczna skrzynia
bieg6w* 898,61
012988
1 D
&.UWAGA
• Podczas przekladania dZwigni bieg6w Lampki kontro/ne bieg6w na wyswiet/aczu
z potozenia P lub N, zawsze wcisnij tab/icy wskainik6w
pedal hamulca do oporu.
• Nigdy niewlqczaj potozenia P, R lub N,
gdy samoch6d jest w ruchu. Moze to Blokada dzwigni zmiany bieg6w
spowodowac wypadek lub uszkodze- Skrzynia bieg6w posiada dodatkowe
nie automatycznej skrzyni bieg6w zabezpieczenie, tzw. Park Brake Shift Lock.
Diwignia bieg6w
w momencie ponownego wlqczenia Aby przesunqc dZwigni~ bieg6w z polo-
1 Polozenie rE;lcznejzmiany bieg6w
pOlozenia biegu jazdy. zenia P lub N, musiszwcisnqc i przytrzymac
• Nigdy nie parkuj samochodu pedal hamulca ijednoczesnie wcisnqc przy-
z dZwigniq bieg6w w polozeniu jazdy, Tylko w polozeniu P mozna wyjqC kluczyk cisk zwalniania blokady na dZwigni bieg6w.
nawet gdy hamulec r~czny jest ze stacyjki.
zaciqgni~ty. Silnik mozna uruchomic tylko wtedy, gdy
• Jesli zostawiasz samoc;h6d z wlqczo- dZwignia bieg6w znajduje si~ w polozeniu P
nym silnikiem, ustaw dZwigni~ w polo- lub N.
zeniu Pi zaciqgnij hamulec r~czny. Podczas przelqczania dZwigni bieg6w
z jednego polozenia w drug ie, gdy samo-
ch6d stoi, silnik powinien pracowa6 na
Automatyczna skrzynia bieg6w jest stero-
biegu jalowym. W przeciwnym razie moze
wana modulem elektronicznym, kt6ry
dojsc do uszkodzenia skrzyni bieg6w.
zbiera informacje 0 polozeniu przepustnicy
oraz pr~dkosci samochodu. Na podstawie
m.in. tych danych, modul sterujqcy reguluje
cisnienie hydrauliczne w skrzyni bieg6w,
aby zapewnic plynnq zmian~ przefozen. Po wlqczeniu polozenia jazdy, poczekaj
zanim wcisniesz pedal przyspieszenia,
az bieg si~ wlqczy (samoch6d zaczyna
"ciqgnq6").
Funkcja adaptacji zmiany Zabezpieczenie przed
przetozen przegrzaniem skrzyni bieg6w
Adaptacja zmiany przetozen jest funkcjq Jesli temperatura oleju w skrzyni bieg6w
skrzyni bieg6w, kt6ra umozliwia dostoso- przekroczy 150°C, moment obrotowy sil-
wanie zmiany przetozen do aktualnych nika zostanie ograniczony do 200 Nm.
warunk6w jazdy. Modul sterujqcy skrzyniq Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~-
bieg6w wyczuwa stopien obciqzenia pujqcy komunikat:
silnika, pr~dkose jazdy oraz temperatur~
Gearbox too hot.
w skrzyni bieg6w i automatycznie wybiera
jeden z dost~pnych program6w zmiany
przetozen, aby uniknqe niepotrzebnej
Q)~ Make a safe stop.
Open hood to cool down.
zmiany bieg6w i niekorzystnego dla skrzyni (Temperatura skrzyni bieg6w
bieg6w wzrostu temperatury. za wysoka. Zatrzymaj samo-
W niekt6rych wersjach, podczas pierw- ch6d w bezpiecznym miejscu.
szych minut po uruchomieniu zimnego Otw6rz mask~ silnika i prze-
silnika, wykorzystywany jest specjalny wietrz, aby schtodzie.)
Przelozenie dZwigni bieg6w pomi~dzy program zmiany przetozen, kt6ry umozliwia
niekt6rymi polozeniami wymaga wcisni~cia szybsze osiqgni~cie temperatury roboczej Po wyswietleniu powyzszego komunikatu,
przycisku zwalniania blokady dZwigni. katalizatora. zatrzymaj samoch6d w najblizszym dogod-
nym miejscu i zostaw silnik na biegu jato-
Podczas przekladania dzwigni bieg6w
wym. Poczekaj, az komunikat zniknie.
z polozenia P lub N, pedal hamulca musi
DZwignia zmiany bieg6w musi bye usta-
bye wcisni~ty do oporu.
wiona w polozeniu P.
Rozruch i jazda 177
Funkcja lock-up (blokada) Jazda w terenach gorzystych Jazda z gory
Przemiennik momentu obrotowego w auto- z duzym obci,\zeniem Jezeli pr~dkosc samochodu ulega zwi~k-
matycznej skrzyni bieg6w posiada tzw. Olej w skrzyni bieg6w moze zostac prze- szeniu przy jetdzie zg6ry, pomimo ze pedat
funkcj~ lock-up (blokady). Oznacza to, ze grzany, gdy zostanie ona poddana duzym przyspieszenia nie jest wcisni~ty, modut
przemiennik momentu obrotowego jest blo- obciqzeniom, np. podczas jazdy z przy- sterujqcy wtqczy nizszy bieg. Jezeli zalezy
kowany na danym biegu, co powoduje czepqpo stromych zboczach i na niewtasci- nam na mocniejszym hamowaniu silnikiem,
redukcj~ pr~dkosci obrotowej silnika, a tym wym biegu. Aby tego uniknqc, dtwignia nalezy wybrac r~cznie nizszy bieg, zobacz
samym zuzycia paliwa. zmiany bieg6w powinna znajdowac si~ str. 180.
w potozeniu D, umozliwiajqc tym samym
Przyspieszona redukcja biegu aktywacj~ programu adaptacji zmiany Limp-home
(Kick-down) przetozen. (awaryjny tryb dziafania)
Gdy pedat przyspieszenia zostanie wcis- Wysoka temperatura powietrza lub uszko-
ni~ty do oporu, nastqpi redukcja biegu, dzenie chtodnicy oleju mogq r6wniez spo-
pozwalajqca uzyskac maksymalne przy- wodowac przegrzanie oleju. Zbyt wysoka
spieszenie, np. podczas wyprzedzania. temperatura oleju pogarsza jego trwatosc.
W przypadku wtqczenia awaryjnego trybu
wtqczenie wyzszego biegu nast~puje dziatania (Limp-home) jazda z przyczepq
dopiero przy optymalnej pr~dkosci obroto- jest zabroniona.
wej silnika, 0 ile pedat przyspieszenia nie
&UWAGA
zostanie zwolniony zanim silnik osiqgnie t~ Pami~taj, aby podczas dtugich i1lub stro- W razie awarii skrzyni bieg6w, modut ste-
pr~dkosc obrotowq. mych zjazd6w wykorzystywac mozliwosc rujqcy wtqczy funkcj~ awaryjnego dziatania
hamowania silnikiem (bieg 1, 2 lub 3). automatycznej skrzyni bieg6w (Limp-
Pozwoli to oszcz~dzac hamulce. home). Moze to w r6Znym stopniu wptywac
Przegrzanie hamulc6w moze spowodo- na jazd~ samochodu.
wac ich awari~! Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~-
pujqcy komunikat:
Holowanie Gearbox malfunction.
Holowanie samochod6w z automatycznq
skrzyniq bieg6w, zobacz str. 210.
(1). Limited performance.
Contact service.
(Awaria skrzyni bieg6w. Ogra-
niczenie osiqg6w. Skontaktuj
si~ ze stacjq serwisowq.)
Samochody z 5-biegowa, skrzynia, Blokada dzwigni zmiany bieg6w
bieg6w
Skrzynia bieg6w posiada dodatkowe
W tym potozeniu mozna uzywac wyletcznie zabezpieczenie, tzw. Park Brake Shift Lock.
21ub 5 biegu. Wybierz 2 bieg podczas jazdy Aby przesunetc dtwigni~ bieg6w z polo-
z nisket pr~dkosciC\.. a 5 bieg przy wyzszej zenia P lub N, musiszwcisnetc i przytrzymac
pr~dkosci. Bieg 2 wybiera si~ r~cznie, a pedal hamulca i jednoczesnie wcisnetc przy-
bieg 5 mozna wybrac r~cznie lub ustawiajetc cisk zwalniania blokady na dtwigni bieg6w.
dtwigni~ zmiany bieg6w w polozeniu D,
zobacz str. 180. Chwilowe wyta,czanie funkcji
Moze si~ zdarzyc, ze z powodu usterki
Samochody z 6-biegowa, skrzynia,
instalacji elektrycznej nie b~dzie mozna
bieg6w* przesunetc dtwigni zmiany bieg6w z pozycji
• Samoch6d moze sprawiac wrazenie P. Jesli tak si~ stanie i zajdzie koniecznosc
calkowicie pozbawionego mocy. Wtakim przemieszczenia samochodu, np. odholo- Chwilowe wylqczanie funkcji Park Brake
przypadku nalezy go odholowac do stacji wania na kr6tkim odcinku, zr6b tak: Shift Lock
obslugi w celu dokonania naprawy. 1 Zaciqgnij hamulec r~czny.
• Samoch6d moze sprawiac wrazenie 2 Podnies gumowq wykladzin~
pozbawionego mocy, lecz mozna nim w schowku przed dtwigniq bieg6w. Sprawdz bezpiecznik 6 w skrzynce bez-
ostroznie dojechac do stacji obslugi
3 Pod podloget w schowku znajduje si~ piecznik6w w komorze silnika. Jesli bez-
w celu dokonania naprawy.
z6lta plastikowa dtwigienka. Za piecznik nie jest przepalony, moze rozla-
• Zachowanie samochodu podczas jazdy pomocq wqskiego narz~dzia, np. srubo- dowal si~ akumulator. Zaleca si~ kontakt
moze si~ wydawac prawie niezmienione. kr~tu wcisnij z6ltq dtwigienk~ i przytrzy- z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba
Niezaleznie od tego, jakie wrazenie sprawia maj. Jednoczesnie przesun dzwigni~ w celu sprawdzenia ukladu i dokonania
samoch6d podczas jazdy, trzeba go oddac bieg6w z polozenia P do N. naprawy.
do stacji obslugi, celem dokonania 4 Usun narz~dzie.
przegletdu i naprawy.
5 Zwolnij hamulec r~czny, jesli samoch6d
ma byc holowany od razu; w przeciw-
nym razie hamulec powinien pozosta6
zaciqgni~ty.
Pofozenia dzwigni zmiany bieg6w N
Aby przesunqc dtwigniE;) bieg6w z pofozenia N,
p
musisz wcisnqc pedaf hamulca.
Dtwignia bieg6w i skrzynia bieg6w Sq mecha- W pofozeniu N silnik i przekfadnia Sq rozfqczone i
nicznie zablokowane. nie przenoszq mocy. Mozesz uruchomic silnik.
Mozesz uruchomic silnik. Zaciqgnij hamulec rE;)czny,aby samoch6d nie
Aby przesunqc dtwigniE;) bieg6w z pofozenia P, zaczqf siE;)toczyc.
musisz wcisnqc pedaf hamulca i wcisnqc przycisk Mozesz wfqczac pofozenie N, aby zapobiec prze-
zwalniania blokady w dtwigni bieg6w. grzewaniu siE;)silnika i skrzyni bieg6w podczas
Pofozenie P mozna wfqczyc jedynie, gdy samo- dfuzszych postoj6w z pracujqcym silnikiem
ch6d stoi. (np. w korkach).
StojqC na swiaHach, zostaw dtwigniE;) zmiany
R
Pofozenie R mozna wfqczyc jedynie, gdy samo- bieg6w w pofozeniu D.
ch6d stoi. Aby przefozyc dtwigniE;) bieg6w w to o
pofozenie, musisz wcisnqc przycisk zwalniania Pofozenie D sfuzy do normalnej jazdy do przodu.
blokady. Skrzynia bieg6w automatycznie wybiera
Zanim wcisniesz pedaf przyspieszenia, poczekaj odpowiedni bieg. Moment zmiany przefozenia
chwilE;),az bieg wsteczny siE;)wfqczy. zalezy m.in. od aktualnego pofozenia pedafu przy-
spieszenia oraz prE;)dkosci.
Zanim wcisniesz pedaf przyspieszenia, poczekaj
chwilE;),az bieg siE;)wfqczy.
[II
Sentronic, r~czna zmiana bieg6w
Aby m6c r~cznie zmieniac biegi, przel6i: dtwigni~
w polozenie M (w lewo od polozenia D).
Aby wlqczyc wyzszy bieg, przesun dtwigni~
do przodu, aby wlqczyc nizszy bieg, przesun
dtwigni~ do tylu. Po kazdorazowej zmianie biegu,
dtwignia bieg6w wraca w polozenie M.
R~czna zmiana bieg6w moze okazac si~ przy-
datna, np. podczas wyprzedzania lub jesli chcesz
dluzej jechac na nizszym biegu.
Na sliskiej nawierzchni mozesz ruszac z 2 lub
3 biegu, aby uniknqc buksowania k6l.
Podczas stromych zjazd6w. zmien bieg na nizszy,
Przyciski na kierownicy do rl'tcznej
aby wykorzystac efekt hamowania silnikiem.
Oszcz~dzisz hamulce. zmiany bieg6w *
Informacja 0 wlqczeniu r~cznej zmiany bieg6w jest wyswietlana na
tablicy wskaznik6w. Na wyswietlaczu pokazuje si~ litera M i numer
aktualnie wybranego biegu. Niekt6re modele Sq wyposaz~ne: r6wniezw przyciski na kierownicy,
sluzqce do r~czneJ zmlany blegow. Wtych modelach zmiana
W polozeniu M, silnik reaguje szybciej na nacisni~cie pedalu
przelozen jest wykonywana zar6wno za pomocq dZw'igni bieg6w
przyspieszenia, niz w polozeniu D. Kierowca inaczej odczuwa
jak i przycisk6w na kierownicy. Przyciski na kierownicy Sq aktyw~e
reakcje silnika.
tylko wtedy, gdy dzwignia bieg6w znajduje si~ w polozeniu M.
W przypadku redukcji bieg6w mozesz wybrac zqdany bieg
Aby wlqczyc wyzszy bieg, nacisnij prawy przycisk. Aby wlqczyc
odpowiednio wczesniej, a skrzynia bieg6w zmieni przelozenie na
nizszy bieg nacisnij lewy przycisk.
nizszy bieg dopiero, gdy pr~dkosc obrotowa silnika spadnie do
wlasciwego poziomu. Ma to na celu zabezpieczenie zespolu nap~-
dowego przed nadmiernq pr~dkosciq obrotowq.
Tempomat* Po przesuni/?ciu przefqcznika w pofozenie
ON, na tablicy wskainik6w wfqcza si~
(uktad utrzymywania statej pr~dkosci lampka kontrolna CRUISE. Jesli w momen-
jazdy - tempomat) cie wyfqczenia silnika, ukfad pozostanie
w pofozeniu ON, to po ponownym urucho-
mieniu silnika, ukfad b~dzie wfqczony.
.&UWAGA
Ustawianie pr~dkosci
Nie uzywaj tempomatu podczas jazdy po
mokrych lub sliskich nawierzchniach, 1 Przesun przefqcznik w pofozenie ON.
w duzym ruchu lub na kr/?tych drogach. 2 Po osiqgni~ciu przez samoch6d zqda-
nej pr~dkosci, przekr~6 regulator
Ze wzgl~d6w bezpieczenstwa w pofozenie SET/+ lub SET/- (powyzej
(prawidtowe dziatanie uktadu hamulco- 25 km/godz.).
wego), przed wt~czeniem tempomatu
musisz raz wcisn~c pedat hamulca. Zwi~kszanie zadanej pr~dkosci
Na wyswietlaczu SID pokaze si/? nast/?- Aby zwi~kszy6 zadanq pr~dkos6, zr6b tak:
pujqcy komunikat: Przefqcznik tempomatu ma nast/?pujqce
funkcje: Przyspiesz do zqdanej pr~dkosci.
tilt') Tap brakes lightly before
using cruise control. 1 ON: wfqczanie
Przekr~6 regulator na kr6tko w pofozenie
SET/+ lub SET/-.
(Przed wfqczeniem tempomatu 2 OFF: wyfqczanie Przekr~6 na kr6tko regulator w pofozenie
nacisnij lekko pedaf hamulca.) 3 SET/+: ustawianie zqdanej pr/?dkosci SET/+, zadana pr~dkos6 zwi~kszy si~
oraz zwi/?kszanie pr/?dkosci zadanej o 1,6 km/godz. (1 mph) Uesli tempomat
4 SET/-: ustawianie zqdanej pr~dkosci i jest juz aktywny).
zmniejszanie pr~dkosci zadanej Przytrzymaj regulatorw pofozeniu SET/+,
5 RESUME: ponowne wfqczenie az do osiqgni~cia zqdanej pr~dkosci Uesli
poprzednio zadanej pr~dkosci tempomat jest juz aktywny).
182 Rozruch i jazda
Zmniejszanie zadanej pr~dkosci Chwilowe zwi~kszanie pr~dkosci Ponowne wf~czenie
Aby zmniejszye zadanq pr~dkose, zr6b tak: Nacisnij pedal przyspieszenia, ale nie zmie- Przesun przelqcznikw polozenie RESUME.
niaj biegu (samochody z manualnqskrzyniq Samoch6d podejmie jazd~ z nastawionq
• Przyhamuj do zqdanej pr~dkosci. bieg6w), np. podczas wyprzedzania. Gdy wczesniej prfildkosciq. Pr~dkose samo-
Przekr~e regulator na kr6tko w polozenie puscisz pedal przyspieszenia, samoch6d chodu powinna bye wyzsza niz 25 km/godz.
SET/+ lub SET/-. zwolni do poprzednio zadanej prfildkosci.
• Przekr~e na kr6tko regulatorw polozenie Wyf~czanie
SET/- zadana prfildkose zmniejszy si~ Chwilowe wyf~czenie Tempomat wylqczy si~, gdy:
o 1,6 km/godz. (1 mph).
Przesun przelqcznik w lewo w kierunku
• Przytrzymaj regulatorw polozeniu SET/- polozenia OFF, ale tylko na tyle, aby • Nacisniesz pedal hamulca lub pedal
az do osiqgni~cia zqdanej pr~dkosci. wylqczyla si~ funkcja utrzymywania stalej sprz~gla (samoch6d z r~cznq zmianq
pr~dkosci jazdy. Przelqcznik powr6ci bieg6w).
samoczynnie do polozenia wyjsciowego. • Przesuniesz przelqcznik w polozenie
Chwilowe wylqczenie.
• Przesuniesz przelqcznik w polozenie
OFF.
• Wlqczy si~ tryb regulacji TCS/ESP@
• Przelozysz dzwigni~ bieg6w w polozenie
N (samochody z automatycznq skrzyniq
bieg6w).
Rozruch i jazda 183
HamulcezABS
&UWAGA
Dobrym zwyczajem jest, aby w czasie jazdy
od czasu do czasu sprawdzac dzialanie Podczas hamowania przy wylqczonym &UWAGA
hamulcow. Jest to szczegolnie wazne silniku, np. podczas holowania, naciskajqc
w przypadku jazdy w ulewnym deszczu, po pedal hamulca musisz uzyc oketo 4 razy laden uklad ABS nie zmieni praw natury.
duzych kaluzach, podczas jazdy po sniegu wiE;?cejsily. Pedal hamulca wydaje siE;? PamiE;?taj,ze zwiE;?kszonebezpieczeristwo
lub po wymieszanych z solq roztopach. wtedy oporny i twardy. Dotyczy to rowniez jazdy, jakie zapewnia uklad ABS, nie
W takich warunkach moze dojsc do chwilo- ukladu kierowniczego. Kierowanie samo- oznacza, ze mozesz bezkarnie przekra-
wego op6inienia w dzialaniu hamulcow. chodem wymaga wowczas duzej sily. czac bezpiecznq prE;?dkosc.
Aby ograniczycto zjawisko, osusz hamulce,
kilkakrotnie wciskajqc lekko pedal hamulca. Radzimy nie stosowac w okresie Aby osiqgnqc mozliwie najkrotszq drogE;?
Osusz hamulce rowniez po umyciu samo- zimowym obrE;?czykol z duzymi otworami, hamowania i zatrzymac samochod bez
chodu lub przy bardzo wysokiej wilgotnosci gdyz elementy ukladu hamulcowego Sq utraty przyczepnosci na suchej, mokrej lub
powietrza. wtedy bardziej narazone na dzialanie sliskiej nawierzchni, zawsze silnie i do
bIota posniegowego i soli sypanej na oporu nacisnij pedat hamulca, wcisnij
Aby uniknqc przegrzania hamulcow, np.
drogi. pedat sprz~gta i ewentualnie omi.,
podczas jazdy w terenie 0 duzej r6Znicy
poziomow, wlqcZ nizszy bieg i wykorzystaj
przeszkod~.
Przegrzanie hamulcow moze spowodo-
efekt hamowania silnikiem. Jesli samochod
wac ich awariE;?! Uklad ABS (Anti lock Braking System) regu-
jest wyposazony w automatycznq skrzyniE;?
biegow, wybierz bieg 1 lub 2. luje automatycznie silE;?hamowania posz-
Mozesz ograniczyc zuzycie hamulcow, czegolnych kol. Sila tajest zmniejszana tuz
planujqc sposob jazdy tak, aby unikac przed zablokowaniem kola, po czym rosnie,
dlugich hamowari, a raczej hamowac krocej az do momentu, gdy kolo ponownie
i efektywniej. zaczyna siE;?blokowac. Modul elektroniczny
ukladu hamulcowego odbiera sygnaly
z czujnikow kol, co 10 cm przejechanej
drogi. Informacje te Sq ciqgle analizowane,
aby regulacja sily hamowania byla mozliwie
najbardziej precyzyjna. Sila hamowaniajest
regulowana do 12 razy na sekundE;?
Uk~ad hamulcowy jest wyposazony
w funkcj~ ESD (Electronic Srakeforce
Distribution), kt6ra rozdziela sH~ hamowa-
nia mi~dzy hamulcami k& przednich i tyl-
nych w optymalny spos6btak, aby osiqgnqc
mozliwie najlepszq skutecznosc hamowa-
nia, niezaleznie od pr~dkosci i obciqzenia
samochodu.
Uk~ad ASS ma wbudowanq funkcj~ diag- /

nostycznq, kt6ra w~qcza lampk~ ostrze- ,',


gawczq w razie awarii uk~adu, zobacz .',//" c.~
.
r ' •.C d

str. 86. //\>J/::~~


W razie awarii uk~adu, na wyswietlaczu SID
pokaze si~ nast~pujqcy komunikat
(na tablicy wskainik6w zapali si~ tez odpo- Hamowanie z ABS.
wiedni symbol): Gdy dziala ABS, pedal hamulca pulsuje i
slycha6 charakterystyczne "tykanie".
Antilock brake malfunction.
(@) Contact service.
(Awaria uk~adu zapobiegajqce
Nigdy nie puszczaj pedatu hamulca,
go zablokowaniu hamulc6w.
dop6ki samoch6d si~ nie zatrzyma lub
Skontaktuj si~ ze stacjq ser-
nie ustanie zagroi:enie!
wisowq.)
To jest bardzo wazne.
Uk~ad ASS nie skraca drogi hamowania na Jesli nawierzchnia drogi jest sliska, ASS
nawierzchni pokrytej Zwirem, sniegiem lub b~dzie si~ w~qcza~nawet przy lekkim nacis-
lodem, jednak zapobiegajqc zablokowaniu ni~ciu peda~u hamulca. Wykonujqc tego
k6~, umozliwia zachowanie lepszej ste- rodzaju hamowanie kontrolne, mozesz si~
rownosci pojazdu. zorientowac, jaki jest stan nawierzchni i
Gdy dzia~a ASS, peda~ hamulca pulsuje i dostosowac do niego spos6b jazdy.
s~chac charakterystyczne "tykanie". Jest to Dobrze jest wypr6bowac dzia~anie ASS
zupe~nie normalne zjawisko. np. na torze do nauki jazdy po sliskiej
nawierzchni.
Nacisnij peda~ hamulca z petnClsitCl(nie
jestes w stanie wcisnqc peda~u zbyt
mocno), wcisnij peda~ sprz~g~a i omir'l
przeszkod~.
Hill Start Assist (HSA) * System Kontroli Trakcji
(TCS)
Uktad TCS wykorzystuje informacje przeka-
zywane przez czujniki uktadu ASS i spraw-
dza, czy kota przednie (nap~dzane) nie
(Funkcja pomocy przy ruszaniu pod obracajq si~ szybciej niz kota tylne. Jesli
g6r~) Ukfad przeciwposlizgowy kota nap~dzane obracajq si~ szybciej niz
Funkcja ta utatwia ruszanie pod g6r~. kota tylne, moment obrotowy (gaz) silnika
Po zwolnieniu hamulca r~cznego i zdj~ciu LhUWAGA zostaje zmniejszony az do ustania bukso-
stopy z pedatu hamulca zwolnienie wania k6t.
hamulc6w nast~puje po uptywie ok. Przy normalnej jezdzie, uktad TCS Zalety uktadu TCS Sq widoczne najwyraz-
1,5 sekundy. Nacisni~cie w tym czasie pomaga zwi~kszyc stabilnosc kierunkowq niej, gdy przyczepnosc przednich k6t do
pedatu przyspieszenia powoduje zwolnie- samochodu, lecz nie nalezy tego trakto- nawierzchni jest tak mata, ze jedno z nich
nie hamulc6w. wac, jako zach~ty do nadmiernego lub oba tracqjq, co zdarza si~ np.:
zwi~kszenia pr~dkosci. Wchodzqc
• Podczas ruszania lub przyspieszania
w zakr~ty lub jadqc po sliskiej
w sytuacji, gdy kota przednie stojq na
nawierzchni, zawsze zachowuj
nawierzchniach 0 r6Znej przyczepnosci.
ostroznosc.
Uktad dziata w6wczas jak elektroniczna
blokada mechanizmu r6Znicowego i
Zasada dzialania ukladu powoduje, ze oba przednie kota obracajq
Zadaniem uktadu TCS jest zapobieganie si~ zjednakowqpr~dkosciq. Uktad dziata
buksowaniu k6t. Umozliwia to zachowanie r6wniez podczas cofania.
przyczepnosci k6t do nawierzchni, a tym • Na zakr~tach, jesli wewn~trzne koto
samym optymalne wykorzystanie mocy przednie obraca si~ szybciej niz
silnika oraz poprawienie stabilnosci pozostate kota.
samochodu.
Lampka kontrolna res WylC\czanie ukladu res
Po przekr~ceniu kluczyka w stacyjce Uklad TCS wlqcza si~ automatycznie pod-
w polozenie ON, lampka swieci przez ok. czas uruchamiania silnika.
4 sekundy, podczas, gdy uklad wykonuje Uklad mozesz wylqczyc r~cznie przycis-
test. kiem TCS (na tablicy wskainik6w wlqczy
Lampka kontrolna II pod pr~dkoscio-
mierzem wlqczy si~, gdy uklad TCS roz-
si~ wtedy lampka m), jednak nie jest to
mozliwe przy pr~dkosci samochodu prze-
pocznie dzialanie, tzn. gdy kolo lub kola kraczajqcej 60 km/godz.
zacznq tracic przyczepnosc. Wylqczenie ukladu moze si~ okazac
Wlqczenie si~ ukladu TCS oznacza, ze konieczne, np. jesli samoch6d ugrzqzl.
zostala przekroczona granica przyczep- Nacisnij przycisk TCS, aby ponownie
nosci mi~dzy oponami a nawierzchniq, wlqczyc uklad.
w zwiqzku z czym nalezy zwi~kszyc W razie awarii ukladu ASS, TCS wylqczy si~
ostroznosc podczas jazdy. automatycznie.
Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pu-
jqcy komunikat:
res OFF (wylC\czony) Traction control failure.
Lampka kontrolna m pod pr~dkoscio-
mierzem wlqczy si~, gdy:
Contact service.
(Awaria systemu kontroli trakcji.
Skontaktuj si~ ze stacjq ser-
• nastqpi awaria ukladu, przez co zostanie wisowq.)
on wylqczony
• nastqpi awaria ukladu ASS Dzialanie ukladu TCS powoduje wylqczenie
• uklad TCS zostanie wylqczony r~cznie. tempomatu.
Rozruch i jazda 187

Elektroniczny system Zasada dzialania ukladu ESp®


Uk~ad ESP® moze przyhamowac jedno lub
stabilizacji toru jazdy
(ESP®) *
Uktad przeciwposlizgowy
kilka k6~, niezaleznie od dzia~ar'1kierowcy,
aby zapobiec wpadni~ciu w poslizg. Moze
on r6wniez ograniczyc moment obrotowy
silnika, aby zapobiec ewentualnemu posliz-
gowi przednich k6~.W samochodzie znaj-
.,&UWAGA dujq si~ czujniki pr~dkosci obrotowej k6~,
kqta odchylenia kierunkowego, przyspie-
szenia bocznego, kqta skr~cenia kierow-
Przy normalnej jetdzie, uk~ad ESP®
nicy oraz si~ hamowania. Na podstawie
pomaga zwi~kszyc stabilnosc kierunkowq
danych z tych czujnik6w obliczany jest
samochodu, lecz nie nalezy tego trakto-
aktualny kierunek ruchu samochodu, kieru-
wac, jako zach~ty do nadmiernego
nek jazdy zamierzony przez kierowc~ i
zwi~kszenia pr~dkosci. Wchodzqc
ewentualnie potrzeba w~qczenia regulacji
w zakr~ty lub jadqc po sliskiej
ESP@
nawierzchni, zawsze zachowuj
ostroznosc. Obliczony kierunek ruchu samochodu jest
Na ilustracji przedstawiono, w jaki spos6b nast~pnie por6wnywany z kierunkiem
uklad hamuje kola/kola, aby zmniejszyc zamierzonym, wynikajqcym z ustawienia
ESP® (Electronic Stability Program) wyko- kierownicy. Jesli kierunki te nie pokrywajq
rzystuje funkcje uk~ad6w ABS (Anti lock ryzyko poslizgu
si~, w~qcza si~ uk~ad ESP@
Braking System) oraz TCS (Traction
Control System). ESP® jest uk~adem, kt6ry Dzi~ki uk~adowi ESP® kierowca ma
pomaga kierowcy zachowac panowanie wi~ksze szanse na utrzymanie samochodu
nad pojazdem w nieprzewidzianych i nie- pod kontrolq w krytycznych sytuacjach na
bezpiecznych sytuacjach na drodze, kt6re drodze.
w przeciwnym razie mog~by byc trudniej-
sze do opanowania.
Lampka kontrolna, ukfad ESp® W razie awarii uk+adu, na wyswietlaczu SID
pokaze si~ nast~pujqcych komunikat:
Po przekr~ceniu kluczyka W stacyjce
W po+ozenie ON, lampka swieci przez ok. Stability control failure.
4 sekundy, podczas, gdy uk+ad wykonuje
test.
IX.. Contact service.
~.) (Awaria systemu stabilizacji
jazdy. Skontaktuj si~ ze stacjq
Lampka kontrolna • pod pr~dkoscio-
serwisowq.)
mierzem w+qczy si~ na kr6tko, gdy uk+ad
ESP® rozpocznie dzia+anie.
Zadzia+anie uk+adu ESP® spowoduje
W+qczenie si~ uk+adu ESP® oznacza, ze wy+qczenie tempomatu.
zosta+a przekroczona granica przyczep-
nosci mi~dzy oponami a nawierzchniq,
w zwiqzku z czym nalezy zwi~kszyc
ostroznosc podczas dalszej jazdy.
Zmiany w zawieszeniu np. wymiana k6+,
WyfClczanie ukfadu ESp® amortyzator6w lub spr~zyn, mogq miec
wptyw na dzia+anie uk+adu ESP@
Uk+ad mozesz wy+qczyc r~cznie przycis-
ESp® OFF (wyfClczony)
kiem ESP® (w+qczy si~ wtedy lampka R Przed ewentualnq wymianq cz~sci
Lampka kontrolna R pod pr~dkoscio- pod pr~dkosciomierzem), jednak nie jest to
zawieszenia zaleca si~ kontakt z autory-
zowanq stacjq obs+ugi Saaba.
mierzem w+qczy si~, gdy: mozliwe przy pr~dkosci samochodu prze-
kraczajqcej 60 km/godz. Jednoczesnie
• nastqpi awaria uk+adu i zostanie on wy+qczy si~ uk+ad TCS.
wy+qczony
• uk+ad zostanie wy+qczony r~cznie. Podczas hamowania uk+ad ESP® jest
zawsze aktywny, nawetjesli zosta+ uprzed-
nio wy+qczony za pomocq przycisku ESP@
Hamulec rQczny o ile pozwalajq na to okolicznosci, przy
zaciqganiu hamulca r~cznego pedaf
hamulca nie powinien bye wcisni~ty lub bye
wcisni~ty tylko na tyle, by zapobiec stacza-
LhUWAGA
niu si~ samochodu.
• Podczas parkowania zawsze uzywaj Dla ufatwienia zwolnienia hamulca r~cz-
hamulca r~cznego. Jesli samoch6d ma nego, wcisnij pedaf hamulca. Jest to zale-
pozostae zaparkowany przez dfuzszy cane szczeg61nie w przypadku postoju na
czas, zobacz str. 191. pochyfosci.
Jesli hamulec r~czny b~dzie zaciqgni~ty
• Przed wyj~ciem kluczyka ze stacyjki
w czasie jazdy, na wyswietlaczu SID
zawsze zaciqgnij hamulec r~czny.
pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:
• Nie uzywaj hamulca r~cznego podczas
jazdy. ((';;\\ Release parking brake.
• Zawsze chwytaj dtwigni~ hamulca \\Ell (Zwolnij hamulec postojowy.)
r~cznego w taki spos6b, aby uniknqe
przyci~cia palc6w podczas zwalniania Dtwignia hamulca r~cznego znajduje si~
dtwigni hamulca. pomi~dzy przednimi fotelami. Hamulec
dziafa na tylne kofa. Po zaciqgni~ciu
hamulca r~cznego wfqcza si~ lampka
kontrolna II na tablicy wskaznik6w.
Aby zwolnie hamulec, pociqgnij dzwigni~
nieco w g6r~ i wcisnij przycisk, znajdujqcy
si~ pod spodem dzwigni. Nast~pnie opuse
dtwigni~.
190 Rozruch i jazda

Parkowanie Parkowanie na pochyfosci


terenu
Lt. UWAGA Nie zostawiaj niczego w samochodzie
pamililtaj 0 tym, ze:
i Przy duzym spadku terenu, na kt6rym
parkujesz Skrlilc przednie kola tak, aby
Nigdy nie nalezy pozostawiac warto- samoch6d zatrzymal silil na krawlilzniku,
o Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierzqt o
w razie, gdyby zaczql silil toczyc.
bez opieki w samochodzie. W upalnq sciowych przedmiot6w, takich jak tele-
pogodlil temperatura wewnqtrz fon kom6rkowy, aparat fotograficzny, Jezeli przednie kolo zaparkowanego
samochodu i w bagazniku moze komputer, itp. w widocznym miejscu samochodu dotyka np. krawlilznika, moze
wzrosnqc do 70-80°C. w samochodzie. silil zdarzyc, ze podczas wkladania kluczyka
do stacyjki blildzie trzeba przekrlilcic lekko
o Parkuj tak, aby samoch6d nie zagra- o Odziez, paczki i torby przyciqgajq kierowniclil, aby zwolnic blokadlil kolumny
dzal drogi i nie stwarzal zagrozenia dla zlodziei.
kierownicy.
innych uczestnik6w ruchu drogowego. o Nie wolno pozostawiac drobnych
o Nie parkuj samochodu na suchej przedmiot6w, jak np. plyt CD, oku-
trawie ani na innym latwopalnym lar6w, monet, itp.
podlozu, gdyz gorqcy katalizator moze o Nalezy parkowac w mozliwie dobrze
spowodowac pozar. oswietlonym i wyznaczonym do tego
o Zaciqgnij hamulec rlilczny, wyjmij miejscu.
kluczyk ze stacyjki i zamknij o Zlodziej wlamuje silil i kradnie cokol-
samoch6d. wiek, gdy tylko nadarzy silil okazja.
Dtugotrwafy post6j samochodu
Jesli samoch6d nie b~dzie uzywany przez
ok. 3-4 miesiqce, zaleca si~ wykonanie
nast~pujqcych czynnosci:
• Opr6znij zbiornik ptynu spryskiwacza
oraz jego przewody.
• Umyj i nawoskuj samoch6d oraz zabez-
piecz glicerynq uszczelki gumowe maski
silnika, bagaznika i drzwi.
• Po umyciu samochodu osusz tarcze
hamulcowe poprzez kilkakrotne zahamo-
wan ie, aby zapobiec korozji. CD
• Napetnij zbiornik paliwa, aby zapobiec
powstawaniu skroplin. Parkowanie na pochy- 2 Parkowanie na pochy- 3 Parkowanie na
tosci przodem w dOl tosci przodem do gory pochytej drodze bez
• Uzupetnij ptyn chtodzqcy i sprawdt, czy
z wykorzystaniem z wykorzystaniem kraw~znika. Skr~e kota
ma on wystarczajqcq odpornose na
kraw~znika. Skr~e kota kraw~znika. Skr~e kota przednie w kierunku
zamarzanie w czasie zimy.
w kierunku kraw~znika i w kierunku przeciwnym pobocza, aby samoch6d
• Zaparkuj samoch6d w zadaszonym, podjedt powoli tak, aby do kraw~znika i cofnij nie wjechat na srodek
suchym pomieszczeniu, wyposazonym koto lekko dotkn~to powoli tak, aby koto lekko jezdni, w razie, gdyby
w sprawnq wentylacj~. Nie zaciqgaj kraw~znika. dotkn~to kraw~znika. zaczqt si~ toczye.
hamulca r~cznego!
• Kabriolet: Podczas dtugotrwatego
postoju samochodu dach sktadany
powinien bye roztozony.
Uchyl nieco okna i nakryj samoch6d
• W razie potrzeby wt6z klocki pod kota. pokrowcem. Pokrowiec nie moze byewyko-
• Odtqcz przew6d ujemny akumulatora. nany z tworzywa sztucznego.
Jezeli temperatura spadnie ponizej zera,
wyjmij akumulator i wstaw do pomiesz-
czenia 0 dodatniej temperaturze.
• Jesli nie masz mozliwosci ustawienia
samochodu na podp6rkach, zwi~ksz cis-
nienie w oponach do ok. 3 bar6w (43 psi).
192 Rozruch i jazda

Dzwi~kowy ukfad
pomocy przy
parkowaniu *
(Saab Parking Assistance)

&. UWAGA
Za manewr cofania zawsze odpowie-
dzialny jest kierowca .
• DZwi~kowy uktad pomocy przy parko-
waniu utatwia parkowanie i cofanie
samochodu. Obszar dziafania Gzujnik6w widziany Obszar dziafania Gzujnik6w widziany
zboku z g6ry
• Pami~taj, ze uktad pomocy przy parko-
waniu moze nie zarejestrowae np.
lezqcych na ziemi dzieci i/lub matych W przypadku, gdy samoch6d jest ci~zko Uklad wlqcza si~ automatycznie po wlqcze-
przedmiot6w, np. stupk6w. zatadowany, moze si~ zdarzye, ze uktad niu biegu wstecznego. Rozlega si~ wtedy
b~dzie wskazywat przeszkod~ w obszarze sygnat dZwi~kowy, ana wyswietlaczu SID
pomiaru, nawet jesli faktycznie jej tam nie pojawia si~ nast~pujqcy komunikat:
Dzwi~kowy uktad pomocy przy parkowaniu
b~dzie. Dzieje si~ tak dlatego, ze czujniki Sq
utatwia parkowanie i cofanie samochodu.
skierowane nieco w d61, gdyz obciqzenie Parking assistance active.
W tylnym zderzaku znajdujq si~ cztery
bagazem powoduje obnizenie tytu (Uklad pomocy przy parkowaniu
czujniki, kt6re rejestrujq przedmioty znaj-
samochodu. wlqczony.)
dujqce si~ za samochodem w odlegtosci
1,8 metra. Uktad dziata w oparciu 0 ultradzwi~ki,
wysytane przez cztery czujniki, umiesz- Jezeli w momencie wlqczenia wstecznego
czone w tylnym zderzaku. Fale dZwi~kowe, biegu na wyswietlaczu SID znajduje si~
po odbiciu od przedmiot6w znajdujqcych ostrzezenie, np. 0 nie zapi~tych pasach
si~ za samochodem, wracajq do czujnik6w. bezpieczenstwa, sygnaty dZwi~kowe
Dlatego tez, uktad nie zawsze jest w stanie ukladu pomocy przy parkowaniu nie b~dq
wykrye mate i/lub wqskie przedmioty, np. styszalne, poniewaz ostrzezenia majq
wystajqcq rur~, gdyz ich powierzchnia odbi- wyzszy priorytet.
cia moze bye zbyt mala.
Gdy czujniki wykryjq przedmiot w obr~bie Samoehody z hakiem holowniezym
obszaru ich dziatania rozlegnie si~ przery- Jezeli samoch6d posiada hak holowniczy,
wany sygnat ostrzegawczy (- - - - -). kt6rego instalacja elektryczne jest pra-
W miar~ zblizania si~ do przedmiotu za Aby zapewnic prawidtowe dziatanie czuj-
widtowo podtqczona do instalacji elektrycz-
samochodem, cz~stotliwosc dtwi~k6w nik6w, utrzymuj je w czystosci. L6d, snieg
nej samochodu, dtwi~kowy uktad pomocy
wzrasta. i brud pogarszajq ich dziatanie.
przy parkowaniu uwzgl~dni poprawk~ na
Jezeli zatrzymasz samoch6d przy wtqczo- Duza ilosc sniegu lub biota na czujnikach odleglosc, na jakq hak wystaje poza obrys
nym biegu wstecznym, sygnat dtwi~kowy moze sprawic, ze uklad pomocy przy samochodu.
ustanie po uptywie 2 sekund. Jezeli pono- parkowaniu nie b~dzie w stanie zidentyfi- Podczas jazdy z przyczepq uklad zostanie
wisz cofanie, sygnat pojawi si~ zn6w. Jezeli kowac zadnego przedmiotu. automatycznie wytqczony, jezeli instalacja
samoch6d zacznie toczyc si~ do przodu Myjqc samoch6d, uwazaj, aby nie kiero- elektryczna haka holowniczego jest pra-
przy wlqczonym biegu wstecznym, sygnal wac strumienia wody pod cisnieniem bez- widlowo podlqczona do instalacji elektrycz-
ustanie. posrednio na czujniki, gdyz mogq one ulec nej samochodu.
Gdy odlegtosc do przedmiotu jest uszkodzeniu. Aby chwilowo wytqczyc uktad pomocy przy
mniejsza nii: ok. 30 em, dzwi~ki przery- parkowaniu, zr6b tak:
wane przeehodz"l w ei"lgty ton.
Cofanie wzdtuz seiany
Gdy przedmiot znajdzie si~ w odlegtosci ok. • Po wlqczeniu biegu wstecznego, nacisnij
Jezeli odleglosc przedmiotu od czujnika przycisk CLEAR na panelu prze-
90 cm od samochodu, charakterystyka
naroznego nie ulega zmniejszeniu przez tqcznik6w SID.
dtwi~k6w ulega wyratnej zmianie (cz~sto-
2 sekundy, np. podczas cofania wzdtuz
tliwosc dtwi~k6w wzrasta). Jesli chcesz Uklad b~dzie znowu aktywny po ponownym
sciany, uklad przejdzie w tryb monitorowa-
otworzyc bagaznik, aby go rozladowac lub wtqczeniu biegu wstecznego.
nia tylko w linii prostej do tylu. Jesli
zaladowac, koniecznie pozostaw ok. 90 cm
odleglosc od sciany ulegnie zmniejszeniu,
wolnej przestrzeni za samochodem. Informaeje 0 usterkaeh
zostanie to natychmiast wykryte i wskazane
przez uklad. W razie awarii ukladu, na wyswietlaczu SID
pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:
Parking assistance
malfunction.
Contact service.
(Awaria ukladu pomocy przy
parkowaniu. Skontaktuj si~ ze
stacjq serwisowq.)
W razie zewn~trznych zak~6cen dzia~ania Objasnienie opcji menu SPA on (SPA
uk~adu, na wyswietlaczu SID pokaze si~ w~qczone) i SPA off (SPA wy~qczone).
nast~pujqcych komunikat:
SPA on (SPA w~~czone)
Parking assistance sensor
P4'A-. I interference.
(Zak~6cenia czujnika uk~adu
Uklad pomocy przy parkowaniu w/qcza
si~ automatycznie po w/qczeniu
pomocy przy parkowaniu.) wstecznego biegu i podczas catania
ostrzega w razie zblitania si~ do jakie-
W razie pojawienia si~ tego komunikatu gas przedmiotu.
nalezy oczyscic czujniki. Czujniki znajdujq Po podlqczeniu przyczepy, uklad
si~ w czarnej listwie ozdobnej na tylnym wy/qczy si~ automatycznie, aile z/qcze
zderzaku. przyczepy zostanie prawidlowo
Opcja wY~qczenia uk~adu pomocy przy podlqczone do gniazda haka holowni-
parkowaniu jest dost~pna w Profiler. czego. Motliwe jest r6wniet chwilowe
wy/qczenie ukladu, po w/qczeniu biegu
1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby wstecznego, gdy uk/ad jest aktywny.
wejsc do menu Profiler. W tym celu nacisnij przycisk CLEAR.
2 Za pomocqpokr~Ha INFO, wybierz Park
Assistance (Uk~ad pomocy przy parko- SPA off (SPA wy.~czone)
waniu). Uklad pomocy przy parkowaniu jest
3 Wcisnij pokr~Ho INFO. wy/qczony.
4 Wybierz SPA on (SPA w~qczone) lub
SPA off (SPA wy~qczone).
5 Aby potwierdzicwyb6r, nacisnij pokr~Ho
INFO.

Park Assistance (Uk~ad pomocy przy


parkowaniu)
SPA on (SPA w~qczone)
SPA off (SPA wY~qczone)
Spos6b odczytywania wykresu (podane
Oszcz~dna jazda przyklady dotyczq samochod6w z silnikiem
(%)
200

18.
benzynowym):
Czynniki wptywajct.ce na zuzycie 16.
Jesli zuzycie paliwa przy rozgrzanym silniku
paliwa wynosi ok. 10 1/100 km, to rzeczywiste spa- 14.

Zuzycie paliwa zalezy w duzym stopniu lanie po przejechaniu 5 km od rozruchu 12.

od warunk6w jazdy, pogody, stanu zimnego silnika wyniesie oketo: 100

nawierzchni drogi, stanu technicznego - 12 1/100 km przy temperaturze zewn~trz- ,.


samochodu, pr~dkosci, techniki jazdy, itd. nej +20°C (wzrost 0 20 %). 6.

- 16 1/100 km przy temperaturze zewn~trz- 4. -20"C(-4"F)


Docieranie nej DoC (wzrost 0 60 %). 2.
O°C{JrF)

Podczas docierania silnika (przez pierwsze - 20 1/100 km przy temperaturze zewn~trz-


+20"C (68"F)

5000-7000 km) zuzycie paliwa moze bye nej -20°C (wzrost 0 100 %).
wyzsze niz podano w specyfikacji.
Jakwynika zwykresu, dlugose pokonanego
odcinka po rozruchu zimnego silnika oraz Procentowy wzrost zutycia paliwa przy
Warunki pogodowe temperatura zewn~trzna majq duzy wplyw rozruchu zimnego silnika w por6wnaniu
W lecie zuzycie paliwa moze bye 0 ok. 10 % na zuzycie paliwa. z silnikiem rozgrzanym w r6tnych
nizsze niz zimq. W niskich temperaturach temperaturach
Jezeli samoch6d jest uzywany gl6wnie na
zuzycie paliwa jest wyzsze, gdyz czas kr6tkich odcinkach 5-8 km, np. dojazd do
potrzebny na rozgrzanie silnika, ukladu miejsca pracy, srednie zuzycie paliwa jest Technika jazdy
nap~dowego i lozysk k61jest dluzszy. 60-80 procent wyzsze niz normalnie.
Zuzycie paliwa zalezy r6wniez od odleg- • Dla osiqgni~cia mozliwie najlepszych
losci: na odcinkach kr6tszych niz 5-8 km parametr6w eksploatacji samochodu,
silnik nie rozgrzewa si~ do prawidlowej zar6wno pod wzgl~dem zuzycia paliwa,
temperatury. R6wniez sila wiatru moze jak i zuzycia samochodu, konieczne jest
miee znaczny wplyw na zuzycie paliwa. regularne dokonywanie przeglqd6w.
• Jazda z duzq pr~dkosciq, cz~ste przys-
pieszanie, hamowanie, cz~sta zmiana
bieg6w to czynniki podwyzszajqce
zuzycie paliwa.
• Cz~sta zmiana bieg6w podczas jazdy
w ruchu miejskim, rozruch zimnego
silnika, uzywanie opon z kolcami,
bagaznika dachowego lub holowanie
przyczep wplywa na zwi~kszenie zuzycia
paliwa.
• Nie rozgrzewaj silnika na postoju.
Na biegu jatowym rozgrzanie silnika it. UWAGA Podgrzewacz silnika *
Uzywanie elektrycznego podgrzewacza
zabiera duzo wi~cej czasu. Zuzycie
silnika jest korzystne zar6wno dla samo-
silnika jest najwi~ksze podczas fazy Nigdy nie wytqczaj silnika podczas jazdy,
chodu, jak i dla srodowiska. oto kilka zalet
rozgrzewania. Dlatego ruszaj od razu po gdyz powoduje to zmniejszenie sku-
stosowania tego urzqdzenia:
wtqczeniu silnika, ale unikaj wysokich tecznosci hamowania i wspomagania
obrot6w silnika. kierownicy. • Mniejsze zuzycie paliwa.
• W miar~ mozliwosci, staraj si~ jezdzie • Zmniejszone zuzycie silnika.
r6wnomiernie i przewidywae sytuacje
Warunki drogowe • Szybsze nagrzewanie wn~trza
mogqce si~ pojawie na drodze. Dopasuj samochodu.
styl i tempo jazdy do aktualnych warun- Mokra nawierzchnia drogi powoduje
k6w drogowych. zwi~kszenie zuzycia paliwa. Jazda po • Zmniejszenie emisji spalin przy jezdzie
drodze pokrytej zwirem powoduje takze na kr6tkich odcinkach.
• Jazda na nizszym biegu powoduje
wl~ksze zuzycie paliwa, nizjazda po r6wnej Podgrzewacz silnika dziata efektywnie przy
wi~ksze zuzycie paliwa, ze wzgl~du na
wyzsze obroty silnika przy danej pr~d- drodze asfaltowej. Zuzycie paliwa wzrasta temperaturze zewn~trznej do +15 - +20°C.
kosci, nizjazda na biegu wyzszym. Z tego podczas jazdy w bardzo g6rzystym terenie. 1m cieplej na zewnqtrz, tym kr6cej powinien
Ilose paliwa, kt6rqzaoszcz~dzisz pracowae podgrzewacz. Praca podgrze-
powodu staraj si~ jak najszybciej zmienie
zjezdzajqc z g6ry, jest mniejsza, niz jego wacza przez czas dtuzszy niz 1,5 godziny
bieg na mozliwie najwyzszy i - 0 ile
warunki drogowe na to pozwalajq - jechae ilose zuzyla dodatkowo podczas jazdy pod jest nieoptacalna.
na nim jak najdtuzej. g6r~. Nie zamontowany na state elektryczny
• Sprawdzaj cisnienie w oponach, przynaj- podgrzewacz wn~trza samochodu,
mniej razw miesiqcu. Niewtasciwe cisnie- powinien bye - gdy nie jest uzywany -
nie w oponach skraca ich zywotnose. przechowywany w bagazniku.
Lepiej, aby cisnienie byto nieco za wyso-
kie niz za niskie. Ponadto, zbyt niskie
cisnienie zwi~ksza zuzycie paliwa.
• Sprawdzaj regularnie zuzycie paliwa.
Zwi~kszone zuzycie paliwa moze wska-
zywae na istnienie jakiejs usterki i samo-
ch6d nalezy w6wczas sprawdzie w stacji
obstugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzo-
wanq stacjq obstugi Saaba.
Praktyka wskazuje, ze stosowanie si~ do
powyzszych rad, pozwala uzyskae znaczne
oszcz~dnosci w zuzyciu paliwa.
Jazda w niskich Wstaw w6wczas samoch6d do cieptego
pomieszczenia, by spowodowae rozto-
Samoch6d jest wyposazony w opony
zapewniajqce optymalnq przyczepnose
tern peratu rach pienie si~ grudek lodu. Przy nast~pnym zar6wno na mokrej, jak i na suchej
tankowaniu dolej spirytusu denaturo- nawierzchni. Z tego powodu ich przyczep-
Przy niskiej temperaturze zewn~trznej, nie wego. nose na sniegu lub lodzie jest troch~ nizsza.
zapomnij: Kondensacja jest spowodowana zmia- Do regularnej zimowej jazdy najlepiej
• Sprawdzie, czy pi6ra wycieraczek nie nami temperatury zewn~trznej lub nadajq si~ opony zimowe. Opony takie
przymarzty do szyby. naprzemiennym parkowaniem samo- majq nieco stabszq przyczepnose na
chodu pod gotym niebem i w garazu. nawierzchni niepokrytej sniegiem lub
• USUnqe snieg z wlot6w powietrza do
systemu ogrzewania mi~dzy maskq Samochody z silnikiem wysoko- lodem.
silnika i przedniq szybq. pr~znym: Upewnij si~, ze paliwo spetnia Najlepszq przyczepnose na oblodzonych
wymagania stawiane paliwom zimowym. drogach zapewniajq specjalne opony
• W razie potrzeby, wlae do zamka olej Przy bardzo niskich temperaturach zimowe, w szczeg61nosci te wyposazone
zapobiegajqcy zamarzaniu. Stosuj olej, . zewn~trznych w paliwie mogq powsta-
z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2). Jesll w kolce.
wac krysztatki parafiny, kt6re osadzajqc
zamek zamarznie, zachowaj szczeg61nq Sprawdz, jakie przepisy dotyczClce uzy-
si~ w filtrze paliwa, b~dq utrudniae prze- wania r6znego rodzaju opon zimowych
ostroznose podczas jego otwierania dostawanie si~ paliwa do silnika. Wstaw
(otwieranie r~czne), aby nie ztamae oraz fancuch6w snieznych, obowiClzujCl
samoch6d do cieptego pomieszczenia,
kluczyka. Rozgrzej kluczyk lub uzyj w Twoim kraju. W niekt6rych krajach
aby krysztatki si~ roztopity, zobacz r6w-
srodka do rozmrazania zamk6w. zabronione jest uzywanie opon z kol-
niez "Samochody z silnikiem
• Gdy drogi Sq sliskie, bardzo wazny jest
dobry stan opon i hamulc6w.
wysokopr~znym *" str. 173.
• Kabriolet: Unikaj manewrowania
cami. Jesli uzywasz opon zimowych,
pami~taj, ze muszq bye one zatozone na
wszystkie cztery kota. Skontaktuj si~
• Sprawdzanie poziomu ptynu zabezpie- sktadanym dachem w temperaturze z najblizszq stacjq obstugi, posiadajqcq
czajqcego przed zamarzaniem w ukta- ponizej -5°C. aktualne informacje na temat opon odpo-
dzie chtodzenia, zobacz. str. 231. wiednich dla Twojego samochodu. Zaleca
• Przed rozpocz~ciem okresu zimowego, si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi
kilkakrotnie dolae do paliwa spirytusu Saaba.
denaturowego, aby zapobieczamarzaniu
skroplin wody w zbiorniku paliwa i zakt6-
ceniom w doptywie paliwa do silnika.
Tankowanie do petna zmniejsza ryzyko
kondensacji wody.
Gdy temperatura zewn~trzna spadnie
ponizej zera, a samoch6d jest parkowany
na zewnqtrz, dodatki do paliwa nie
spetniqjuz swego zadania, poniewaz
woda w zbiorniku paliwa zamarznie.
Pami~taj, ze opony si~ starzejq. Przed roz-
pocz~ciem okresu zimowego moze zajsc
Jazda z fancuchami snieznymi
tancuchy sniezne mozna zakfadac jedynie
*
potrzeba wymiany opon na nowe, nawet,
na obr~cze k6f i opony 0 odpowiednich roz-
jesli stare jeszcze si~ nie zuzy+y, poniewaz
miarach, wedfug zalecen w rozdziale "Dane
przyczepnosc gumy zmniejsza si~ z up+y-
techniczne", zobacz str. 287.
wem czasu.
Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq
Przy poslizgu k61przednich w samochodzie
obsfugi Saaba w celu uzyskania szczeg6-
z r~cznq skrzyniq bieg6w najlepiej wyko-
fowych informacji 0 fancuchach snieznych
rzystac tzw. zasad~ toczenia swobodnego.
dopuszczonych do uzywania.
Wcisnij w tym celu sprz~gfo (kofa nie nap~-
dzajq i nie hamujq samochodu) i ostroznie
skr~caj kolami w kierunku, w kt6rym chcesz
jechac.
it.UWAGA
Jesli samoch6d jest wyposazony w automa- • Podczas jazdy z zafozonymi fancu-
tycznqskrzyni~ bieg6w, zwolnij nieco pedaf chami snieznymi nie przekraczaj
przyspieszenia i skr~caj kofami w kierunku, 50 km/godz.
w kt6rym chcesz jechac. • tancuchy sniezne powodujq pogor-
Przy poslizgu k6Hyinych skr~caj w kierunku szenie przyczepnosci bocznej
poslizgu, czyli w kierunku zarzucania tyfu samochodu.
samochodu.
• Nie zakladaj fancuch6w snieznych na
tylne kofa.

• Sprawdzaj regularnie stan fancuch6w


snieznych.
• Sprawdz, czy przy pefnym skr~ceniu
kofa kierownicy lancuchy nie ocierajq
o nadkola.
• Zobacz rozdzial Dane techniczne,
str. 287, odnosnie dopuszczalnych
rozmiar6w opon przy jezdzie z fancu-
chami snieznymi.
3 Odprowadz samochod do stacji obsfugi
Jazda w upalne dni 2 Jesli wskazowka zacznie opadac, pod-
czas gdy silnik pracuje na biegu jafo- w celu dokonania przegletdu ukfadu
Przed wyruszeniem w drog~, sprawdz wym, zanim wyfetczysz silnik, odczekaj, chfodzenia. Zaleca si~ kontakt z autory-
poziom plynu chfodzetcego. Gdy silnik jest az wskazowka wskaze normalnet zowanet stacjet obsfugi Saaba.
zimny, poziom plynu nie moze przekraczac temperatur~ (mniej wi~cej posrodku Samochody z silnikiem wysoko-
oznaczenia KAL T/COLD (Iinia podziafu skali). Jesli trzeba dolac plynu, odkr~c pr~inym: Silnik jest zabezpieczony
pomi~dzy gornet i dolnet cz~sciet zbiornika ostroinie korek zbiornika wyrownaw- przed przegrzaniem specjalnet funkcjet
wyrownawczego). czego. realizowanet przez jego sterownik. Jesli
Po zakonczeniu jazdy pozostaw silnik na Dolej mieszaniny plynu zapobiegajet- temperatura silnika b~dzie tak wysoka,
biegu jafowym przez 2-3 minuty, zanim go cego zamarzaniu i czystej wody w pro- ze wskazowka wskaznika temperatury
wyfetczysz. porcji 1:1. Uzywaj plynu zapobiegajet- osiqgnie czerwone pole, moc silnika
Jesli wskazowka wskaznika temperatury cego zamarzaniu zatwierdzonego przez zostanie zredukowana.
wejdzie w czerwone pole, na wyswietlaczu Saaba.
SID pokaze si~ nast~pujetcy komunikat:
Hot engine. &.UWAGA

-~-
- Make a safe stop.
Run engine on idle.
(Temperatura silnika za
• Zachowaj szczegolnet ostroznosc pod-
czas otwierania maski silnika, gdy plyn
wysoka. Zatrzymaj samochod chfodzetcy zostanie przegrzany. Nie
w bezpiecznym miejscu. odkr~caj nigdy korka zbiornika wyrow-
Zostaw silnik pracujetcy na nawczego, gdy silnik jest goretcy.
biegu jafowym.) • W ukfadzie chfodzenia panuje nadcis-
nienie. Z ukfadu moze wydostac si~
Zatrzymaj samochod, lecz nie wyfetczaj goretcy plyn chfodzetcy i para. Moget
silnika. Nie otwieraj korka zbiornika one spowodowac uszkodzenie wzroku
wyrownawczego ukfadu chfodzenia, i oparzenia. Dlatego zachowaj szcze-
nawet jesli zbiornik jest pusty. Tempera- golnet ostroznosc podczas odkr~cania
tura silnika powinna zaczetc spadac. korka zbiornika wyrownawczego i
Jesli okaze si~, ze temperatura rosnie odkr~caj korek powoli, aby stopniowo
nawet na biegu jafowym, wyfetcz silnik. zmniejszyc cisnienie w ukfadzie.
200 Rozruch i jazda

Jazda z przyczepCl * Hak holowniczy *


Hak holowniczy jest wyposazeniem dodat-
.L:t. UWAGA kowym samochodu. Jest on przystosowany
do holowania przyczep 0 maks. masie
• Stosuj wy~qcznie hak holowniczy
dopuszczony do uzytku w Twoim
1600 kg, w przypadku Saaba 9-3 TiD 8v samochodzie. Zaleca sif? zlecenie
• Nie ciqgnij przyczepy po drogach, na obowiqzuje wartose 1500 kg a 1400 kg montazu haka holowniczego autoryzo-
kt6rych wystf?pujq wzniesienia 0 w przypadku modelu 9-3 1.8i. wanej stacji obs~ugi Saaba, gdzie
nachyleniu wif?kszym niz 15 %. Nacisk W skrzynce bezpiecznik6w po lewej stronie mozna r6wniez uzyskae informacje na
na ko~a napf?dzane (przednie) bf?dzie
tak ma~, ze moze to powodowae ich
slizganie sif? i uniemozliwi dalszq
tryczne *
bagaznika znajduje sif? gniazdko elek-
do wyprowadzenia przy~qcza
haka holowniczego oraz slot do wpif?cia
temat masy przyczepy, itd. Personel
autoryzowanej stacji obs~ugi Saaba
posiada informacje na temat sposobu
jazdf? modu~u przyczepy. montazu haka holowniczego oraz wie,
• Ponadto, hamulec rf?czny moze nie Jezeli samoch6d jest wyposazony w orygi- czy konieczne jest wykonanie innych
bye wystarczajqcy do utrzymania nalne 13-stykowe z~qcze elektryczne czynnosci, kt6re mogq miee wp~w na
samochodu z przyczepq w miejscu. Saaba, przyczepf? towarowqlkempingowq uk~ad ch~odzenia lub inne
Ko~a mogq sif? zaczqe zeslizgiwae po mozna wyposazye w tylne swiaUa przeciw- wyposazenie.
pod~ozu. mgielne i swiaUa cofania. Przyczepa kem-
pingowa moze tez miee zapalone oswietle- • Zaleca sif? kontakt z autoryzowanq
• Zawsze zaciqgaj hamulec postojowy stacjq obs~ugi Saaba w celu otrzyma-
nie wnf?trza i swiaUa zewnf?trzne nawet przy
przyczepy, gdy jq od~qczasz od samo- nia informacji 0 haku holowniczym,
wy~qczonym zap~onie samochodu.
chodu. W przeciwnym razie moze kt6ry pasuje do Twojego samochodu
dojse do obrazen cia~a lub uszkodzenia
Pami~taj, by nie obcia,zac akumulatora
zbyt dlugo, gdyz jego rozladowanie oraz 0 prawid~owym pod~qczeniu insta-
zderzaka, gdyby przyczepa zaczf?~a lacji elektrycznej haka holowniczego.
uniemozliwi uruchomienie samochodu.
sif?toczye.
Napif?cie jest dostf?pne w przyczepie kem-
pingowej r6wniez podczas jazdy, co
Sprawdz, jakie przepisy obowia,zuja, pozwala na przyk~ad na~adowaeakumulator
w Twoim kraju odnosnie dozwolonej przyczepy.
pr~dkoscijazdy, ci~zaruprzyczepy, Aby mozna by~o pod~qczye przyczepf? ze
ukladu hamulcowego przyczepy oraz
z~qczem 7-stykowym, wymagany jest
uprawnien do kierowania pojazdami
z przyczepa,.
adapter *-
Jesli samoch6d jest wyposazony w dzwif?-
kowy uk~ad pomocy przy parkowaniu to,
w razie uzywania oryginalnego gniazda
elektrycznego Saaba, pod~qczenie przy-
czepy spowoduje wY~qczenie uk~adu
pomocy przy parkowaniu.
Rozruch i jazda 201

• Jezeli przyczepa posiada dodatkowe


Zalecenia dla samochod6w
wyposazenie elektryczne, opr6cz z automatycznq skrzyniq bieg6w
zwyktych swiatel zewn~trznych (np. Ograniczenie czasu jazdy z uwagi na
oswietlenie wn~trza, wentylator lub wydajnose ukladu chlodzenia przy wysokiej
ladowanie oddzielnego akumulatora) i temperaturze zewn~trznej ok. +30°C.
jezeli jest ona podlqczona do samo-
chodu za posrednictwem zlqcza przy- Stopien Maks. masa Maksymalny
czepy, musi bye ona wyposazona nachylenia, przyczepy, czas
w 13-stykowe zlqcze, zainstalowane % kg w minutach
zgodnie z normq ISO 11446, kt6re 6-8 1500 nieograni-
zapewni jej oddzielne zasilanie. czony
• Nalezy zachowae szczeg61nq 9-11 1400 maks. 15
ostroznose podczas jazdy po nier6w-
nej nawierzchni oraz wjezdzania na 12-14 1200 maks. 15
kraw~znik, jesli samoch6d jest ci~zko maks.15 1000 maks.15
zaladowany lub ciqgnie przyczep~.
Dotyczy to zwlaszcza samochod6w
z kolami 18". Podczas pokonywania dlugich podjazd6w
samochodem z automatycznq skrzyniq
bieg6w, wazne jest, aby pami~tae, ze:
Jesli podnosi si~ temperatura ptynu chlo-
dzqcego, informacja 0 tym pojawia si~ na
wskazniku temperatury na tablicy wskaz-
nik6w.
W miar~ wzrostu temperatury silnika, moze
r6wniez nastqpie:
• Zmiana programu adaptacyjnego doboru
przelozen skrzyni bieg6w
• Wylqczenie spr~zarki ukladu klimatyzacji
NC
• Ograniczenie maksymalnego momentu
obrotowego silnika
W razie przegrzania oleju w skrzyni bieg6w, Zalecenia dla samochod6w
na wyswietlaczu SID pokaze silil nastlilPu- z manualn~ skrzyni~ bieg6w
jqcy komunikat:
Jesli podnosi silil temperatura ptynu
Gearbox too hot. ch+odzqcego, informacja 0 tym pojawia silil
(j)~ Make a safe stop.
Open hood to cool down.
na wskazniku temperatury na tablicy
wskaznik6w.
(Temperatura skrzyni bieg6w Gdy wskaz6wka wskaznika zblizy silil do
za wysoka. Zatrzymaj samo- czerwonego pola, nastqpi wy+qczenie
ch6d w bezpiecznym miejscu. sprlilzarki uk+adu klimatyzacjiNC i, zaleznie
Otw6rz masklil silnika i prze- od wersji silnika, ograniczenie maksymal-
wietrz, aby sch+odzie.) nego momentu obrotowego silnika.
Podczas dalszej jazdy, w+qCZniski bieg, na
Po wyswietleniu powyzszego komunikatu, kt6rym prlildkose obrotowa silnika utrzyma
zatrzymaj samoch6d w najblizszym dogod- silil na poziomie maks. 3500 obr./min. Rozlotenie ladunku w przyczepie
nym miejscu i zostaw silnik na biegu ja+o- kempingowej
wym. Poczekaj, az komunikat zniknie.
D:zwignia zmiany bieg6w musi bye usta- Lt. UWAGA a tadunek
b tadunek
lekki
sredniej masie
wiona w po+ozeniu P. 0

Podczas dalszej jazdy, w+qCZrlilcznie niski Pamililtaj, aby wykorzystywae efekt hamo- c tadunek cililZki
bieg, na kt6rym prlildkose obrotowa silnika wania silnikiem (bieg 1, 2 lub 3), podczas
utrzyma silil na poziomie maks. d+ugich i/lub stromych zjazd6w. Pozwoli to Rozk+ad +adunku powinien bye taki, aby
3500 obr./min., zobacz str. 180. oszczlildzae hamulce. nacisk na hak holowniczy wynosH
50-75 kg. Nacisk ten nalezy wliczyc
Przegrzanie hamulc6w moze spowodo-
w dopuszczalne obciqzenie samochodu,
Lt. UWAGA wae ich awarilil!
moze wililC zachodzic potrzeba odpo-
wiedniego zmniejszenia ilosci bagazu
Pamililtaj, aby wykorzystywae efekt hamo- Obci~zenie haka holowniczego w bagazniku.
wania silnikiem (bieg M1, M21ub M3),
Rozk+ad cililzaru w przyczepie jest bardzo
podczas d+ugich i/lub stromych zjazd6w.
waznym czynnikiem, wptywajqcym na ste-
Pozwoli to OSzczlildzae hamulce. rownose zestawu. W przyczepach jedno-
Przegrzanie hamulc6w moze spowodo- osiowych, +adunek nalezy umieszczae nad
wae ich awarilil! ko+ami. tadunek powinien bye umiesz-
czony jak najnizej.
Czynnosci kontrolne przed jazdC\. • Dopilnuj, aby linki zabezpieczajqce przy- Cofanie
czepy zosta+y prawid+owo zamocowane
Dopilnuj, aby samoch6d i przyczepa Popros, aby ktos pom6g+ Ci podczas cofa-
w odpowiednim miejscu.
przechodzi+y regularne przeglqdy. Jest to nia i sprawdza+ wolnq przestrzen za przy-
bardzo wazne, poniewaz jazda z przyczepq czepq, poniewaz lusterka wsteczne nie
Jazda zawsze zapewniajq wystarczajqcq
zwiEilksza obciqzenie samochodu.
Zawsze zachowuj szczeg61nq ostroznose widocznose.
• Sprawdt i, w razie potrzeby, wyreguluj podczas jazdy z przyczepq, poniewaz
cisnienie w oponach w samochodzie i w+asciwosci jezdne samochodu zmieniajq Regulacja ustawienia
przyczepie. siEil,a zdolnose hamowania ulega pogorsze- reflektor6w
• Upewnij siEil,czy wszystkie sruby k6+Sq niu. Uk+ad hamulcowy przyczepy, zawie-
odpowiednio dokrEilcone. szenie i amortyzatory majq duzy wp+yw na Po za+adowaniu samochodu, wyreguluj
w+asciwosci jezdne, zobacz tez "Jazda ustawienie swiate+ g+6wnych, aby uniknqe
• Upewnij siEil,czy mechanizm +qCZqcy
z +adunkiem", str. 209. oslepiania kierowc6w jadqcych z naprze-
samoch6d z przyczepqjest odpowiednio
ciwka, zobacz str. 106. Nie dotyczy to
zablokowany i wyregulowany. Zachowaj ostroznose w nastEilpujqcych
samochod6w ze swiaUami ksenonowymi,
• Upewnij siEil,czy przewody przy+qcza sytuacjach:
w kt6rych ustawienie swiate+ jest regulo-
elektrycznego Sq prawid+owo zamoco- • podczas zjezdzania z g6ry wane automatycznie.
wane. Przewody nie mogq zwisae ani
ocierae siEil0 nawierzchniEil drogi, nie • na drogach 0 nier6wnej nawierzchni
mogq tez bye za kr6tkie, ze wzglEildu na • na przejazdach kolejowych
ryzyko ich zerwania podczas zakrEilcania. • przy mijaniu duzych pojazd6w
• Sprawdt wszystkie zar6wki. Wprzypadku samochod6w zautomatycznq
• Sprawdt dzia+anie hamulc6w samo- skrzyniq bieg6w, na stromych podjazdach
chodu i przyczepy. zawsze w+qczaj bieg M1. Ten sam bieg
• Upewnij siEil,czy wszystkie przedmioty, nalezy w+qczae takze podczas zjezdzania
znajdujqce siEilna lub w przyczepie Sq z duzych pochy+osci.
odpowiednio zamocowane.
• Upewnij siEil,czy ko+owspierajqce przy-
czepy jest podniesione i zablokowane.
• Sprawdt, czy obciqzenie +adunkiem jest
r6wnomiernie roz+ozone pomiEildzy
samochodem a przyczepq.
• Sprawdt, czy ustawienie lusterek wstecz-
nych zapewnia mozliwie najlepszq
widocznose.
204 Rozruch i jazda
Instrukcja uzywania • Nie dotykaj pokrEilUapodczas monto-
Przygotowanie przed
zdejmowanego haka zamontowaniem
holowniczego * wania gtowicy.

• Przechowuj gtowicEilw pokrowcu, pod


1 PokrEilUopowinno bye wcisniEilte i usta-
wione poziomo.
it. UWAGA
podtogq bagaznika obok kota zapaso-
wego. Gtowica nie powinna lezee
lui:no, poniewaz w razie ewentualnej
2 Kluczyk powinien znajdowae siEil
w zamku.
Aby hak holowniczy dat siEilzawsze bez- kolizji mogtaby wpase do wnEiltrza GtowicEil bEildziemozna zamontowae tylko
piecznie zamontowae, nalezy przestrze- samochodu. po prawidtowym wykonaniu powyzszych
gae nastEilpujqcych zalecen: czynnosci. Jesli gtowica nie jest odpowied-
nio przygotowana do montazu:
• Gniazdo, w kt6rewktadanajestgtowica
haka musi bye zawsze utrzymywana • Wcisnij i przekrEile pokrEilUozgodnie z kie-
w czystosci. runkiem ruchu wskaz6wek zegara do
• Po zdjEilciu haka holowniczego nalezy poziomu.
zawsze zatozye ostonEil.

• Hak holowniczy powinien zawsze


tatwo i ptynnie przemieszczae siEil
w gniei:dzie zar6wno przy montazu jak
i demontazu.

• Zawsze, po zamontowaniu, hak holow-


niczy nalezy zablokowae kluczykiem.

• Po zamontowaniu gtowicy haka holow-


niczego, we wskai:niku ztqcza powi-
nien bye widoczny tylko zielony kolor.
Sprawdi:, czy hak holowniczy jest
zablokowany, pokrEilUonie powinno
dae siEilprzekrEilcie.

• Podczas podtqczania przyczepy,


zamocuj linki zabezpieczajqce
w otworze zaczepu na haku
holowniczym.
Punkty mocowania linek
z abezpiecz ajqcych
Montaz Kontrola:

1 Wt6t. gtowic~ w gniazdo haka i wcisnijjq. • W naci~ciu na pokr~tle powinien bye


Blokada powinna zaskoczye automa- widoczny tylko zielony kolor.
tycznie. Nie dotykaj pokr~Ua. • Pokr~Uo nie moze bye wcisni~te.
2 Aby zablokowae gtowic~, przekr~e klu- • Chwye gtowic~ i mocno pociqgnij.
czyk 0 ewiere obrotu przeciwnie do kie- Gtowica nie moze ruszae si~ wzgl~dem
runku ruchu wskaz6wek zegara. Wyjmij wspornika.
kluczyk.
Jesli nie mozesz wyjqe kluczyka,
gtowica jest nieprawidtowo
zamontowana. Nie uzywaj haka, jesli kt6rykolwiek
z warunk6w kontrolnych nie jest
spetniony.
CD
it. UWAGA
Saab 9-3 SportCombi:
Aby gfowica haka holowniczego nie
wpadfa do wn~trza samochodu w przy-
padku ewentualnego zderzenia lub
nagfego hamowania, nalety jq
przechowywae w nast~pujqcy spos6b:
Samochody bez gtosnika niskotono-
wego (subwoofer) (A): Zdemontowana
gfowica powinna bye przypi~ta do uch-
wytu w lewym tylnym narotniku komory
kcia zapasowego.
Samochody z gtosnikiem niskoto- 3 Wl6t glowic~ do pokrowca i schowaj
nowym (subwoofer) (8): Zdemonto- obok kola zapasowego.
wanq gfowic~ nalety przechowywae w 4 Zamocuj oslon~ gniazda haka Samochody bez gfosnika niskotonowego
lewym narotniku komory kola zapaso- w samochodzie. (subwoofer) (A)
wego. Glosnik niskotonowy musi bye Samochody z gfosnikiem niskotonowym
dokr~cony. (subwoofer) (B)

WI6Z kluczyk. Aby odblokowae glowic~,


przekr~e kluczyk 0 ewiere obrotu zgod-
nie z kierunkiem ruchu wskaz6wek
zegara.
2 Chwye mocno gfowic~ lewq r~kq. Wcis-
nij pokr~tlo i przekr~e zgodnie z kierun-
kiem ruchu wskaz6wek zegara, at do
oporu. Przytrzymaj pokr~tlo w tym
poloteniu i pociqgnij glowic~ do g6ry i na
zewnqtrz.
Po zdemontowaniu glowicy nie b~dzie
motna wyjqe kluczyka.
Przewozenieladunku na
dachu Sport Sedan i SportCombi bez
bagaznika dachowego

it. UWAGA 1 Otw6rz cztery pokrywki maskujqce


w dachu samochodu.
• Podczas jazdy z ladunkiem na dachu 2 W kazdej stopce wspornika stelaza
zmienia si~ srodek ci~zkosci samo- dachowego zamocuj srub~ z podkladkq.
chodu oraz jego aerodynamika. Zal6z uszczelk~ na kazdq ze srub.
Nalezy wziqe to pod uwag~ podczas 3 Sprawdz oznaczenia belek i ustal, kt6ra
skr~cania, jazdy po lukach oraz przy z nich ma bye z przodu, a kt6ra z tylu.
silnym wietrze bocznym. 4 Przykr~e belki stelaza dachowego do
• Dlatego nalezy dostosowae pr~dkose wspornik6w w dachu .
do panujqcych warunk6w. 5 Sprawdz, czy stelaz dachowy jest pra-
widlowo zamocowany.
Maksymalne dopuszczalne obciqzenie
dachuwynosi 100 kg. Pami~taj, zeladunek
obciqzajqcy dach samochodu wlicza si~ do
maksymalnej dopuszczalnej ladownosci i
obciqzenia osi samochodu.

dachowe *
Do nabycia Sq wytrzymale stelaze
skonstruowane specjalnie dla
Twojego samochodu. Zaleca si~ kontakt
z autoryzowanym przedstawicielem hand-
lowym Saaba. tadunek musi bye dobrze
przymocowany.
208 Rozruch i jazda
Montowanie stelaza dachowego

SportCombi z bagaznikiem dachowym


1 Przeczyse relingi na dachu.
2 Zwroe uwag~ na oznaczenia listew
mocujqcych i ustal, ktora z nich ma bye
z przodu, a ktora z tylu.
3 Umiese listwy poprzecznie na relingach.
Listwy nalezy oprzee rownoczesnie na
obu relingach, przy czym nie nalezy
mocowae ich zbyt blisko koncow relin-
gow. Odleglose mi~dzy listwami
powinna wynosie co najmniej 700 mm.
Jezeli planujemy zalozenie pojemnika
bagazowego, musimy tak rozmiescie
listwy, aby klapa bagaznika przy
otwieraniu nie uderzala w pojemnik.
4 Wcisnij kciukiem uchwyty Iistew tak,
aby opart}' si~ 0 zewn~trznq cz~sc
relingu. Zwroe uwag~ na to, by oslony
gumowe lezaly po srodku uchwytow i
mialy dobry kontakt z relingiem.
PodciCillnij troch~ wewn~trznq cz~se
uchwytu w kierunku relingu.
5 Ustaw listwy tak, aby konce wystajqce
po obu stronach relingow mialy rownq
dlugose.
6 Dokr~e uchwyty r~cznie. Zwroe uwag~
na to, aby galka byla w pozycji pionowej
po dokr~ceniu listew.
7 Sprawdz, czy listwy Sq mocno przymo-
cowane do relingow.
Rozruch i jazda 209

Jazda z otwart~ Jazda przez g.~bok~


Charakterystyka trakcyjna samochodu pokryw~ bagaznika wod~
zalezy od tego, jak samoeh6d jest
zatadowany. Unikaj jazdy z cz~sciowo lub catkowicie
otwartq pokrywq bagaznika, gdyz taka
• Najci~zszy bagaz umieszczaj mozliwie, jazda umozliwia zassanie spalin do wn~trza
jak najnizej i jak najblizej przodu samoehodu. Nie wjezdzaj w katuze, gt~bsze niz 20 em
bagaznika. Jesli jednak taka jazda jest konieczna, i szybciej niz z pr~dkosciq biegu jatowego.
• Zamoeuj dobrze tadunek do zaezep6w, zamknij wszystkie okna i ewentualnie dach W przeciwnym razie moze dojs6 do
zobacz str. 150. otwierany i wtqcz wentylator nawiewu na zassania wody do silnika. Jesli woda prze-
• Ci~zki tadunek powoduje przesuni~cie maksymalnq pr~dkos6. dostanie si~ do uktadu dolotowego silnika,
srodka ci~zkosci samoehodu do tytu, ulegnie on powaznemu uszkodzeniu.
w wyniku, czego samoch6d bardziej si~
przeehyla podczas szybkich manewr6w.
• Nigdy nie przekraczaj dopuszczonego
obciqzenia bagaznika dachowego
nawet jesli bagaznik moze pomiesei6
*.
wi~eej.
• Sprawdi, czy cisnienie w oponaeh jest
prawidtowe -Iepiej, aby cisnienie byto
nieco za wysokie niz za niskie. Zobacz tez
str. 264 i 301.
• Samoch6d przewozqcy tadunek ma
zawsze dtuzszq drog~ hamowania, dla-
tego zachowaj odpowiednio wi~kszy
odst~p od pojazdu jadqcego z przed
Tobq.
• Dobierz tadunek samochodu tak, aby nie
przekroczy6 dopuszczalnej masy
eatkowitej samochodu lub obciqzenia osi,
zobacz str. 288.
• Przewozenie tadunku na dachu moze
spowodowa6 pogorszenie jakosci
potqczen telefonieznych.
210 Rozruch i jazda

Jazda nocC\
Pami~taj, zwlaszcza podczas jazdy nOCq:
• Musisz zachowae zwi~kszonq koncen- LhUWAGA LhUWAGA
tracj~.
• Pami~taj, ze jesli silnik nie pracuje, • Upewnij si~, ze przedni uchwyt liny
• Nie spiesz si~. Licz si~ z nieco dluzszym
konieczny b~dzie znacznie wi~kszy holowniczej jest mocno dokr~cony.
czasem podrMy.
nacisk na pedal hamulca, poniewaz Gwint uchwytu jest lewoskr~tny!
• W nocy zwi~ksza si~ prawdopodo-
nie dziala wspomaganie ukladu • Uchwyt holowniczy zostal zaprojekto-
bienstwo napotkania kierowc6w prowa-
hamulcowego. wany wylqcznie do holowania samo-
dzqcych pojazdy pod wplywem alkoholu
lub srodk6w odurzajqcych. • To samo dotyczy wspomagania kie- chodu po drodze; nie wolno wyko-
rownicy. Bez wspomagania, kierowa- rzystywae go do wyciqgania samo-
• Nie patrz w reflektory jadqcego z naprze-
nie b~dzie wymagalo duzej sily. chodu np. z rowu.
ciwka samochodu.
• Unikaj jazdy nocq, jesli masz problemy ze • Pojazd holujqcy powinien bye ci~zszy • Dopilnuj, by osoby postronne staly
wzrokiem. Czulose oka na widzenie nocq od pojazdu holowanego. w bezpiecznej odleglosci, na wypadek
zmniejsza si~ wraz z wiekiem. urwania uchwytu lub zerwania si~ liny
• Nigdy nie przewoz pasazer6w w holo- holowniczej. Urwany uchwyt lub lina
• Reflektory, okna, lusterka i ewentualnie wanym samochodzie. mogq uderzye kogos i spowodowae
okulary muszq bye czyste.
powazne obrazenia.
• Odpocznij, zanim ruszysz w drog~. Co • W razie potrzeby wyciqgni~cia lub pod-
dwie godziny zr6b sobie przerw~ na niesienia samochodu, wezwij pomoc • Nigdy nie jedz z uchwytem holowni-
odpoczynek. drogowq. czym zamontowanym w przednim
zderzaku. Umiese go z powrotem
• Zjedz lekki posilek. Ci~zkie jedzenie • W razie potrzeby holowania samo- w odpowiednim miejscu.
powoduje zm~czenie. chodu z wylqczonym silnikiem, sta-
• Dzikie zwierz~ta Sq bardziej aktywne po cyjka musi znajdowae si~ w polozeniu
zmierzchu i 0 swicie. ON.
• Sprawdz ustawienie reflektor6w, zobacz
str. 106. • Przed rozpocz~ciem holowania trzeba
zwolnie blokad~ kolumny kierownicy.

• Po wlozeniu kluczyka do stacyjki, blo-


kada kolumny kierownicy zostanie
wylqczona, 0 ile napi~cie w akumula-
torze b~dzie wystarczajqce.
Przedni uchwyt holowniczy jest przechowy-
wany razem z kolem zapasowym. Z prawej
strony zderzaka znajduje sil;l oslona, pod
kt6rq znajduje sil;l gniazdo mocowania
uchwytu.
1 Aby otworzyc oslonl;l, nacisnij wystajqcy
element w g6rnej cZl;lsci oslo ny,
pociqgajqc jednoczesnie za jej dolnq
CZl;lsc.
2 Przykrl;lc uchwyt holowniczy. Gwint
uchwytu jest lewoskr~tny!
3 WI6Z rqczkl;l klucza do k61w otw6r
zaczepu i dokrl;lc go solidnie.
Ponowne zatozenie ostony: najpierw w16i: Zamontowany przedni uchwyt holowniczy
g6rny brzeg oslony, a nastl;lpnie wcisnij Gwint uchwytu jest lewoskr~tny!
kolejno naroi:niki jej dolnego brzegu, co
spowoduje jej zatrzasnil;lcie.

Tylny uchwyt holowniczy


Tylny uchwyt holowniczy jest zamontowany
na stale pod zderzakiem.
Do holowania moi:esz tei: wykorzystac hak
holowniczy, jesli samoch6d jest w niego
wyposai:ony.
Samochody z automatycznq skrzyniq
bieg6w:

Nigdy nie uzywaj uchwyt6w holowniczych


• Nie wolno holowac samochodu tylem
do podnoszenia lub wyciqgania samo-
do kierunku jazdy.
chodu z rowu.
• Jesli samoch6d jest holowany na tyl-
nych kolach, zwolnij hamulec rl;!czny.
Ustaw dtwignil;! zmiany bieg6w w polozeniu
"Iuz" (w samochodach z automatycznq
skrzyniq bieg6w, ustaw dtwignil;! bieg6w Nalezy przestrzegac obowiqzujqcego
w polozenie N). Wlqcz swiatla pozycyjne. w danym kraju ograniczenia prl;!dkosci przy
Jedz ostroznie i nie przekraczaj ograni- holowaniu pojazd6w. Jednak niezaleznie
czenia pr~dkosciobowiqzujqcego pod- od przepis6w, maksymalna prl;!dkosc holo- Nigdy nie utywaj uchwyt6w holowniczych
czas holowania pojazd6w. wania nie moze przekraczac 50 km/godz. do podnoszenia lub wyciqgania samo-
Najwil;!ksza dopuszczalna odleglosc holo- chodu z rowu.
Staraj sil;! utrzymac linl;! holowniczqnapil;!tq,
wania to 50 km. Jesli konieczne jest holo-
by unikac szarpnil;!c. Mozna to osiqgnqc
wanie na wil;!kszq odleglosc, wezwij pomoc
poprzez wyhamowywanie holowanego
drogowq.
samochodu w razie potrzeby.
Nie mozna uruchomic silnika przez holowa-
nie lub popychanie. W przypadku awarii
silnik mozna uruchomic zgodnie z opisem
w rozdziale: "Rozruch wspomagany
z dodatkowego akumulatora", zobacz
str.214.
Rozruch i jazda 213

WyciClganie lub Jazda na dojazdowym


pod noszen ie kole zapasowym
samochodu Zobacz str. 267.

W razie potrzeby odtransportowania samo- Zestaw do naprawy przebitych


chodu na platformie samochodowej, samo-
ch6d nalezy zabezpieczy6 odpowiednimi
zamocowaniami. Punkty mocowania znaj-
opon *
Na niekt6rych rynkach dojazdowe koto
dujq si~ w podwoziu samochodu. Punkty zapasowe zostato zastqpione zestawem do
mocowania to podtuzne otwory, specjalnie naprawy opon, kt6ry pozwala naprawi6 i
wzmocnione, aby wytrzyma6 obciqzenia i napompowa6 opon~ bez koniecznosci
napr~zenia, jakie powstajq podczas tego demontowania kota, zobacz str. 273.
rodzaju transportu.

Podczas przewozenia na innym pojezdzie


samochodu z obnizonym zawieszeniem
(zawieszenie sportowe), nalezy zachowa6
szczeg61nq ostroznos6, aby nie uszkodzi6
spojlera i/lub innych cz~sci pod spodem
samochodu.
214 Rozruch i jazda

Rozruch wspomagany 1 WylqcZ zaplon i wszystkie odbiorniki


prqdu (oswietlenie, ogrzewanie tylnej
z dodatkowego szyby, itd.).
2 WylqcZ silnik w samochodzie
akumulatora zasilajqcym.
3 Rozpocznij od polqczenia zacisku
dodatniego dodatkowego akumulatora
~UWAGA
z dodatnim zaciskiem akumulatora
• Podczas prac przy akumulatorze rozladowanego.
istnieje ryzyko wytworzenia si~ latwo- 4 Nast~pnie polqcZ zacisk ujemny
palnegogazu. Wrazie powstania iskry, dodatkowego akumulatora z zaciskiem
moze dojse do zaplonu gazu wok61 ujemnym akumulatora rozladowanego.
akumulatora. Dlatego, pracujqc 5 Wlqcz silnik w samochodzie
w poblizu akumulatora unikaj iskrzenia Rozruch wspomagany z dodatkowego zasilajqcym.
i nie zblizaj si~ z otwartym ogniem. akumulatora 6 Nast~pnie uruchom silnik samochodu
• Akumulator zawiera rozcienczony z rozladowanym akumulatorem, pocze-
kwas siarkowy 0 wlasciwosciach kaj chwil~, aby silnik popracowal, a
zrqcych. Podczas pracy przy akumula- Podlqczajqc dodatkowy akumulator, np. nast~pnie odlqcz dodatkowy akumula-
torze, zawsze zakladaj mask~ przy rozruchu wspomaganym, zwr6e tor, rozlqczajqc przewody polqczeniowe
ochronnq lub okulary ochronne. uwag~ na prawidlowe podlqczenie przewo- w odwrotnej kolejnosci.
d6w polqczeniowych, aby nie spowodowae Uwaga! Jezeli napi~cie rozladowanego
• Jesli kwas akumulatorowy dostanie si~ iskrzenia. akumulatora jest bardzo niskie, przed
do oczu, na sk6r~ lub ubranie, natych-
uruchomieniem samochodu konieczne
miast splucz to miejsce duzq ilosciq
moze bye odczekanie kilka minut
wody. Jesli kwas akumulatorowy trys-
z podlqczonymi przewodami polqcze-
nie bezposrednio w oczy lub w duzych niowymi.
Przekr6j przewod6w polqczeniowych
ilosciach rozleje si~ na sk6r~, natych-
miast zglos si~ do lekarza. powinien wynosie co najmniej 16 mm2 Jezeli rozrusznik nie zadziala przy
w przypadku samochod6w z silnikiem pierwszej pr6bie, odczekaj 3-5 minut
benzynowym i co najmniej 25 mm2 w przy- przed ponowieniem pr6by uruchomienia
padku samochod6w z silnikiem wysoko- samochodu.
pr~znym.
Dlugose przewod6w nie moze prze-
kraczae 3 m.
Korzystanie z prostownika
urzC\dzenia do wspomagania
*'
rozruchu
Aby uniknqe uszkodzenia instalacji elek-
trycznej i ukfad6w elektronicznych samo-
chodu, przy korzystaniu z prostownikal
urzqdzenia do wspomagania rozruchu
przestrzegaj ponizszych zasad.
• Jezeli urzqdzenie daje si~ nastawiae na
r6zne wartosci napi~cia
(6V/12V/18V/24V), stosuj wyfqcznie
napi~cie 12 V.
• Korzystaj z urzqdzenia zgodnie
z instrukcjqjego producenta.
• Podczas ladowania/rozruchu wspoma-
ganego do samochodu nie mogq bye
podlqczone zadne urzqdzenia korzysta-
jqce z sieci elektrycznej lub uziemione.
• Prostownik/urzqdzenie do wspomagania
rozruchu nie moze w zadnym trybie pracy
wytwarzae napi~cia, kt6re przekracza:
• 16V w trybie pracy ciqglej
• 18V przez 60 minut
• Jezeli charakterystyka prostownika nie
jest dokfadnie znana, przed podfqcze-
niem urzqdzenia do akumulatora odfqcz
jego zacisk dodatni.
216 Rozruch i jazda

Przed dalekq podr6zq


Saab European Service Guide *-
Firma Saab wydata specjalnq broszur~ -
zawie-
rajqcq porady i wskaz6wki, dotyczqce dale-
kich podr6zy. Zamieszczono tam r6wniez
adresy autoryzowanych stacji obstugi
Saaba w Europie. Zaleca si~ kontakt
z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.
Przed rozpocz~ciem dalekiej podr6zy
zaleca si~ oddanie samochodu do prze-
glqdu w stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt
z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.
Zabierz ze sobq przydatne cz~sci zapa-
sowe, jak np. zar6wki, pi6ra wycieraczek, Samochody z lewostronnym uk/adem Samochody z prawostronnym uk/adem
bezpieczniki, wielorowkowy pasek klinowy. kierowniczym i swiatfami halogenowymi: kierowniczym i swiat/ami halogenowymi:
Przekr~6 pokr~t/o przeciwnie do kierunku Przekr~6 pokr~t/o zgodnie z kierunkiem
Przed podr6zq mozesz samemu sprawdzic,
ruchu wskaz6wek zegara, aby przelqczy6 ruchu wskaz6wek zegara, aby przelqczy6
czy:
reflektory swiatel mijania z ruchu prawo- reflektory swiatel mijania z ruchu lewo-
• Nie wyst~pujq wycieki oleju lub paliwa stronnego na ruch lewostronny stronnego na ruch prawostronny
z silnika i skrzyni bieg6w. Regulator znajduje si~ przy tar6wce Regulator znajduje si~ przy tar6wce
• Wielorowkowy pasek klinowy jest swiatel mijania. Utyj klucza do srub swiatel mijania. Utyj klucza do srub
w dobrym stanie. Jesli wyglqda na zuzyty, z gniazdem szesciokqtnym 5 mm. z gniazdem szesciokqtnym 5 mm.
wymien go.
• Akumulator jest naladowany. • Znasz maksymalnq dozwolonq pr~dkosc • W samochodzie jest tr6jkqt ostrze-
dla opon Twojego samochodu podczas gawczy. Sprawdi, jakie przepisy,
• Stan bieznika i cisnienie w oponach Sq
jazdy w krajach bez ograniczenia pr~d- dotyczqce uzywania tr6jkqta ostrzegaw-
prawidtowe. Nie zapomnij 0 kole zapa-
sowym. Zalecane cisnienie w oponach, kosci, zobacz rozdzial "Oznakowanie czego, obowiqzujq w kraju, do kt6rego si~
opon" sir. 265. udajesz.
zobacz str. 301.
• Zabrates z sobq dodatkowy kluczyk, kt6ry • Hamulce Sq sprawne.
powinienes przechowywac w oddzielnym • Wszystkie zar6wki dzialajq.
miejscu. • Masz w samochodzie odpowiedni zestaw
narz~dzi.
• Jazda zimq: sprawdi, czy w kraju, do
kt6rego si~ udajesz, wolno uzywac opon
zimowych z kolcami.
Samochody z lewostronnym ukladem Samochody z prawostronnym ukladem
kierowniczym i swiat/ami ksenonowymi: kierowniczym i swiat/ami ksenonowymi:
przesun regulator w d61, aby przelqczy6 przesun regulator w d61, aby przelqczy6
reflektory swiatel mijania z ruchu prawo- reflektory swiatel mijania z ruchu lewo-
stronnego na ruch lewostronny stronnego na ruch prawostronny
218 Rozruch i jazda
(T~ stron~ celowo pozostawiono pustq.)
Piel~gnacja samochodu 219

PielQgnacja samochodu
Maska silnika 220 Bezpieczniki 257
Silnik
-------- 221 Kola
-------- 264
Silnik benzynowy z Kolo zapasowe 267
turbodoladowaniem _ 223 Zmiana k61 270
Silnik wysokopr~i:ny
Olej silnikowy
*_ 225
226
Pasy bezpieczenstwa __ 278
Tapicerka 279
Filtr powietrza 231 Dywaniki tekstylne 279
Olej przekladniowy Komora silnika 281
w skrzyni bieg6w __ 231 ----
Mycie samochodu___ 279
Plyn chlodzqcy 231
Woskowanie i
Plyn hamulcowy/plyn polerowanie 281
sprz~gla i klocki
Zaprawki lakiernicze__ 281
hamulcowe
----- 233
Zabezpieczenie
Wspomaganie ukladu
antykorozyjne____ 282
kierowniczego____ 234
Program przeglqd6w __ 283
Akumulator
----- 235
Odzyskiwanie material6w 284
Pasek nap~dowy 237
Uklad klimatyzacji (A/C) _ 284
Wycieraczki i
spryskiwacze 239
Pi6ra wycieraczek 239
* Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest
Wymiana i:ar6wek 241
montowane we wszystkich samochodach. .
(moze to zalezec od wersji modelu,.wersJI sllnlka,
specyfikacji dla danego rynku, OpCJIIub
wyposazenia dodatkowego).
220 Piel~gnacja samochodu

Maska silnika
Dtwignia zwalniania maski silnika znajduje
si~ pod tablieq rozdzielezq po stronie kie-
rowey. Mask~ silnika otwiera si~ w nast~-
pujqey spos6b:
1 PoeiCl9nij dtwigni~.
2 Maska odskoezy i otworzy si~ do
I=-~
~-=:::-._._------

/ ~

po+ozenia, w kt6rym przytrzymuje jq


umieszezona z przodu blokada.
3 Naeisnij j~zyezek blokady w g6r~ i pod-
nies mask~.
Aby zamknqc mask~ silnika, pusc jq na
wysokosei ok. 30 em. Nie pr6buj doeiskac
maski.
Piel~gnacja samochodu 221
Silnik benzynowy, V6 Silnik wysokopr~zny *
Silnik benzynowy wolnoss~cy
Jest to silnik poprzeczny, rz~dowy,
* Silnik V6 jest silnikiem 0 ukladzie widlastym
z turbodoladowaniem, wykonanym calko-
wicie z aluminium, 0 kqcie rozchylenia
Silnik wysokopr~zny jest silnikiem
poprzecznym, rz~dowym, 4-cylindrowym.
Silnik wysokopr~zny jest dost~pny
rz~d6w cylindr6w wynoszqcym 60°, w 2 wersjach: 8-mio zaworowy zjednym
4-cylindrowy, z dwoma walkami rozrzqdu
z 4 zaworami na cylinder i 2 walkami walkiem rozrzqdu w glowicy oraz 16-sto
w glowicy i 16 zaworami.
rozrzqdu na rzqd cylindr6w. zaworowy z dwoma walkami rozrzqdu
Skrzynia bieg6w znajduje si~ po lewej stro- w glowicy.
Walki rozrzqdu Sqnaplildzane za posrednic-
nie silnika i, wraz z nim, stanowi integralnq
twem lancucha. Silnik jest wyposazony Skrzynia bieg6w znajduje si~ po lewej stro-
cz~se zespolu nap~dowego.
w turbodoladowanie, kt6rego turbina nie silnika i, wraz z nim, stanowi integralnq
pobiera cisnienie spalin z obu rz~d6w cz~se zespolu nap~dowego.
Silnik benzynowy cylindr6w.
z turbodotadowaniem Dla uzyskania dobrych osiqg6w oraz
Jest to silnik poprzeczny, rz~dowy, niskiego zuzycia paliwa i poziomu emisji
4-cylindrowy, z dwoma walkami rozrzqdu silnik zostal wyposazony w uklad CVCP
w glowicy i 16 zaworami. (Continuous Variable Cam Phasing).
Silnik ma dwa walki wyr6wnowazajqce, Oznacza to, ze walki dolotowe silnika mogq
kt6re zmniejszajq drgania silnika. bye regulowane w celu uzyskania jak
Walki Sq nap~dzane lancuchem i obracajq najlepszego dzialania. Regulatory Sq stero-
si~ z pr~dkosciq dwukrotnie wi~kszqniz wal wane hydraulicznie.
korbowy. R6wnowazq one sily i momenty,
pochodzqce od t1ok6w i korbowod6w. Efekt
ten wyst~puje dwukrotnie na kazdy obr6t
walu korbowego. W rezultacie, drgania
pochodzqce od cz~sci ruchomych silnika
zostajqzredukowane, a niepozqdany halas
silnika zmniejszony.
Skrzynia bieg6w znajduje si~ po lewej stro-
nie silnika i, wraz z nim, stanowi integralnq
cz~se zespolu nap~dowego.
222 Piel~gnacja samochodu
Silnik benzynowy wolnossC\cy *
1 Zbiornik ptynu wspomagania ukladu
kierowniczego
2 Zbiornik wyr6wnawczy ptynu
chlodzqcego
3 Wsp61ny zbiornik ptynu hamulcowego i
ptynu sprz~gla
4 Akumulator
5 Bezpieczniki
6 Zbiornik ptynu spryskiwacza
7 Miarka poziomu oleju, silnik
8 Korek wlewu oleju

\\. ,
1 Korek wlewu oleju
2 Zbiornik wyr6wnawczy plynu
ch+odzqcego
\
\ \
\,\ r, (-)
3 Wsp61ny zbiornik plynu hamulcowego
plynu sprz~g+a
i

\\ q '~~----.-,=----~~'---
4 Akumulator
\!--.
5 Bezpieczniki
6 Zbiornik plynu spryskiwacza
7 Zbiornik plynu wspomagania uk+adu
kierowniczego
8 Miarka poziomu oleju, silnik

\
'",----
224 Piel~gnacja samochodu
Silnik benzynowy, V6

1 Zbiornik plynu wspomagania uktadu


kierowniczego
2 Zbiornik wyr6wnawczy plynu
chtodzqcego
3 Wsp61ny zbiornik p1ynu hamulcowego i
plynu sprz~gla
4 Akumulator
5 Bezpieczniki
6 Zbiornik plynu spryskiwacza
7 Korek wlewu oleju
8 Miarka poziomu oleju, silnik
Piel~gnacja samochodu

1 Korek wlewu oleju


2 Zbiornik wyr6wnawczy pfynu
ch~odzC\.cego
3 Wsp61ny zbiornik pfynu hamulcowego i
pfynu sprz~g~a
4 Akumulator
5 Bezpieczniki
6 Zbiornik pfynu spryskiwacza
7 Zbiornik pfynu wspomagania uk~adu
kierowniczego
8 Miarka poziomu oleju, silnik

~~~\\

.~-,,~---- ",,-.--~--
226 Piel~gnacja samochodu

Olej silnikowy
Sprawdzanie poziomu oleju
Sprawdzaj regularnie poziom oleju
silnikowego.
1 Zaparkuj samoch6d na r6wnej
nawierzchni.
2 Wyta...czsilnik i poczekaj 2-5 minut
i;~:--T
(silnik wysokopr~zny 5 minut). Silnik
powinien bye ciepty. ~
3 Wyjmij miark~ i, przed sprawdzeniem
poziomu oleju, wytrzyj ja...czysta...
szmatka.... Korek wlewu oleju i miarka poziomu, silnik Korek wlewu oleju i miarka poziomu, silnik
Poziom oleju nie moze znajdowae si~ wolnossqcy benzynowy z turbodoladowaniem
ponizej znaku MIN na miarce. Jednoczes-
nie, poziom oleju nie powinien przekraczae
znaku MAX, poniewaz moze to prowadzie 2.0 Turbo (210 KM): Po kazdym urucho- 1.9TiD oraz V6: Silnik jest wyposazony
do nadmiernego zuzywania oleju. mieniu silnika nast~puje sprawdzenie w czujnik poziomu oleju silnikowego. Po
poziomu oleju silnikowego. Jezeli poziom kazdym uruchomieniu silnika nast~puje
Odst~p pomi~dzy oznaczeniem MIN a MAX
oleju jest zbyt niski, na wyswietlaczu SID sprawdzenie poziomu oleju. Jezeli poziom
odpowiada obj~tosci ok. 1,0 litra oleju.
pokazuje si~ nast~puja...cykomunikat: oleju jest zbyt niski, na wyswietlaczu SID
pokazuje si~ nast~puja...cykomunikat:
Low engine oil level.
~ Fill oil now. (Niski poziom oleju Low engine oil level.
Zbyt wysoki poziom oleju moze spowodo- AAAA. silnikowego. Uzupetnij ~ Fill oil now. (Niski poziom oleju
wae uszkodzenia silnika. bezzwtocznie olej.) AAAA. silnikowego. Uzupetnij
Wtakiej sytuacji nalezy najpierw sprawdzie bezzwtocznie olej.)
poziom oleju. Jezeli poziom jest zbyt niski, Wtakiej sytuacji nalezy najpierw sprawdzie
nalezy uzupetnie olej. poziom oleju. Jezeli poziom jest zbyt niski,
nalezy uzupetnie olej.
Piel~gnacja samochodu 227
Wymiana oleju silnikowego

.Lh UWAGA
• Cz~sty i dfugotrwafy kontakt z olejem
silnikowym jest szkodliwy i moze powo-
dowae choroby sk6ry, nie wyfqczajqc
zagrozenia rakiem sk6ry.
• Unikaj kontaktu oleju ze sk6rq. Jesli to
nastcwi, dokfadnie zmyj olej wodq
z mydfem.
• Przechowuj olej w miejscu niedost~p-
Korek wlewu oleju i miarka poziomu, silnik nym dla dzieci.
wysokoprf;lzny • Nie dotykaj turbospr~zarki i/lub kolek-
tora wylotowego. Po jezdzie mogq bye
Zalecany gatunek oleju, zobacz str. 291. bardzo gorqce.
Po ewentualnym dolaniu oleju, upewnij si~,
czy korek wlewu oleju jest prawidfowo • Nie rozlewaj oleju na gorqce cz~sci
zakr~cony, ze wzgl~du na ryzyko wystcwie- silnika, gdyz moze to spowodowa6
nia zakf6cen w dziafaniu silnika. pozar. Przepracowany olej silnikowy
jest szczeg61nie fatwopalny.
Zuzywanie pewnej ilosci oleju jest nor-
maine, dlatego zwykle wymagane jest • Chron srodowisko naturalne. Nie wyle-
uzupefnienie jego poziomu r6wniez waj oleju na ziemi~ ani do kanalizacji.
w okresach pomi~dzy przeglqdami. Dopilnuj, aby resztki oleju i filtra zostafy
Dlatego regularnie sprawdzaj poziom oleju poddane odpowiedniej utylizacji,
w silniku. w spos6b nieszkodliwy dla srodo-
wiska.
Podczas docierania silnika (ok. 5000 km),
podczas szybkiej jazdy oraz jazdy z przy-
czep't zUZycie oleju moze bye wi~ksze.
Podczas wymiany oleju, silnik powinien bye
cieply. Samoch6d powinien stae na r6wnej
nawierzchni.
• Nie uruchamiaj silnika przy zbyt niskim
poziomie oleju. Odkr~e korek spustowy na spodzie
miski olejowej i pozw61, aby olej sciekal
• Wymien olej silnikowy oraz filtr olejowy do odpowiedniego naczynia przez
zgodnie z planem serwisowym. co najmniej 10 minut. Zachowaj
• Uzywaj wylqcznie zalecanego typu ostroznose, olej moze bye gorqcy.
oleju. 2 Wkr~e korek spustowy z nowq
Przestrzegaj trzech powyzszych punkt6w, uszczelkq.
aby uniknqe powaznego uszkodzenia 3 Po spuszczeniu oleju, wymien filtr oleju,
silnika. zobacz str. 229.
W celu zapoznania si~ z zalecanymi 4 Wlej nowy olej.
typami olej6w, zobacz str. 291. 5 Sprawdi poziom oleju po rozgrzaniu
silnika, zobacz str. 226.
Samochody z silnikiem wysoko-
pr~znym: Jezeli samoch6d jest eksplo-
atowany w jednej lub kilku z ponizszych
sytuacji zaleca si~ cz~stSZq wymian~
oleju silnikowego oraz filtra oleju niz to
wynika z programu przeglqd6w: Korek spustowy, silnik benzynowy
• Silnik pracuje cz~sto na biegujalowym. z turbodofadowaniem
• Samoch6d cz~sto zatrzymuje si~ i
rusza, np.: samoch6d jest uzywany
cz~sto lub gl6wnie w ruchu miejskim.
• Samoch6d jest eksploatowany na kr6t-
kich trasach przy niskiej temperaturze
zewn~trznej, a silnik rzadko osiqga
normalnq temperatur~ roboczq.
Wymiana filtra, silnik benzynowy
wolnossctcy
1 Po spuszczeniu oleju silnikowego,
odkr~c filtr oleju.
2 Nanies troch~ nowego oleju silnikowego
na uszczelk~ nowego filtra.
3 Przykr~c nowy filtr oleju (r~cznie).
230 Piel~gnacja samochodu
Wymiana filtra, silnik benzynowy
z turbodoladowaniem i silnik
wysokopr~zny
1 Odkrl;)c pokrywkl;) filtra oleju.
• Unies nieco pokrywkl;) i podwaz
ostroznie, aby pokrywka odskoczyta
z obudowy filtra .
• Zdejmij pokrywkl;) filtra.
2 Wyjmij filtr. Miej pod rl;)kC\.
przygotowany
papier lub szmatl;), poniewaz z filtra
bl;)dzie kapac olej.
3 Wt6Z nowy filtr.
4 Wymien o-ring w pokrywce. Zwilz go
nowym olejem silnikowym. Filtr oleju, silnik benzynowy
z turbodoladowaniem
5 Przykrl;)c pokrywkl;). Prawidtowy
moment dokrl;)cania wynosi 25 Nm.
Wymiana filtra, V6
1 Odkrl;)c pokrywkl;) filtra oleju. Miej pod
rl;)kC\.przygotowany papier lub szmatl;),
poniewaz z filtra bl;)dzie kapac olej.
2 Zdejmij pokrywkl;) i wyjmij filtr.
3 Wymien o-ring w pokrywce. Zwilz go
nowym olejem silnikowym.
4 Wt6Z nowy filtr.
5 Przykrl;)c pokrywkl;). Prawidtowy
moment dokrl;)cania wynosi 25 Nm.
Filtr powietrza Plyn chlodzClCy Plyn chlodzC\.cy zachowuje swoje wlasci-
wosci przez caly okres efektywnej trwalosci
uzytkowej samochodu. StC\.dtez, nie ma
it. UWAGA it. UWAGA potrzeby wymiany plynu chlodzC\.cego.
Plyn chlodzC\.cy zawiera 45 % plynu zapo-
Aby miec pewnosc wlasciwego dzialania, • Zachowaj szczeg6lnC\. ostroznosc pod- biegajC\.cego zamarzaniu i korozji. Taki sto-
stosuj filtr powietrza zalecany przez Saab czas otwierania maski silnika, gdy sunek zapewnia najlepszy efekt chlodze-
Automobile AS. Zaleca si~ kontakt silnik zostanie przegrzany. Nie odkr~- nia. Nalezy unikac nizszej koncentracji
z autoryzowanC\. stacjC\.obslugi Saaba. caj nigdy korka zbiornika wyr6wnaw- mieszanki, z uwagi na ryzyko korozji.
czego, gdy plyn chlodzC\.cyjest gorC\.cy. Stosowanie plyn6w chlodzC\.cych innych
marek moze miec szkodliwy wplyw na
Olej przekladniowy • W ukladzie chlodzenia panuje nadcis-
nienie. Z ukladu moze wydostac si~ dzialanie silnika i ukladu chlodzenia. Dla-
tego zaleca si~ stosowanie plynu
w skrzyni bieg6w gorC\.cyplyn chlodzC\.cy i para. MogC\.
chlodzC\.cego zatwierdzonego przez Saaba.
one spowodowac uszkodzenie wzroku
Manualna skrzynia bieg6w i oparzenia. W razie dolewania plynu do pustego zbior-
Olej w skrzyni bieg6w nalezy wymieniac nika wyr6wnawczego, po wlaniu plynu
zgodnie z programem obslugi technicznej. • Podczas wlewania plynu chlodzC\.cego, wlC\.czsilnik, poczekaj, az rozgrzeje si~ do
zachowaj szczeg6lnC\. ostroznosc, normalnej temperatury roboczej, po czym
Automatyczna skrzynia bieg6w poniewaz w kontakcie z rozgrzanC\.
uzupelnij plyn w zbiorniku do odpowied-
powierzchniC\. moze on spowodowac niego poziomu.
Olej w skrzyni bieg6w nalezy wymieniac
pozar.
zgodnie z programem obslugi technicznej.

W ukladzie chlodzenia panuje nadcisnienie.


W zwiC\.zkuz tym temperatura plynu Zanim wlejesz plyn zapobiegajC\.cy zamar-
chlodzC\.cego moze chwilowo przekraczac zaniu do ukladu, zawsze najpierw wymie-
100°C. szaj go w r6wnej proporcji z wodq, najle-
Jesli poziom plynu chlodzC\.cego b~dzie za piej destylowanC\..
niski, na wyswietlaczu SID pokaze si~
Jesli dodasz czystego plynu zapobie-
nast~pujC\.cy komunikat:
gajC\.cegozamarzaniu, zachodzi ryzyko,

l::J Coolant level low.


Refill.
(Niski poziom plynu
chlodzC\.cego. Uzupelnij plyn.)
ze silnik zamarznie, poniewaz plyn nie
zdC\.zywymieszac si~ z plynem chlo-
dzC\.cymwystarczajC\.co szybko, przed
otwarciem obiegu przez termostat.
Zbiomik wyrownawczy plynu Zbiomik wyrownawczy plynu Oznaczenia poziomu, silnik V6
chlodzqcego, silnik 4-cylindrowy chlodzqcego, silnik V6 1 MAX
2 MIN

Samochody z silnikiem 4-cylindrowym: Samochody z silnikiem V6: Zbiornik


Zbiornik wyrownawczy jest przezroczysty, wyrownawczy nie jest przezroczysty. Aby
co ulatwia sprawdzanie poziomu plynu. mozna bylo sprawdzic poziom plynu, trzeba
Gdy silnik jest zimny, poziom plynu nie odkrlilcic korek. Po odkrlilceniu korka
powinien przekraczac oznaczenia widoczne Sq dwa oznaczenia poziomu -
KAL T/COLD (zimny) (Iinia podzialu MIN oraz MAX.
pomilildzy gornq i dolnq CZlilSciq zbiornika
wyrownawczego, zobacz na ilustracji).
W razie potrzeby dolej mieszaninlil (pol na
pol) skoncentrowanego plynu chlodzqcego
i wody. Stosuj jedynie plyn zalecany przez
Saaba. Zaleca silil kontakt z autoryzowanq
stacjq obslugi Saaba.
Plyn hamulcowy/plyn Poziom plynu obniza si~ nieco w miar~
zuzywania si~ klock6w hamulcowych.
sprz~g.ai klocki Poziom MAX w zbiorniku odpowiada pozio-
mowi plynu wymaganemu przy nowych
hamulcowe klockach hamulcowych. Jesli poziom
obniza si~ w niewielkim zakresie na skutek
Sprawdzanie poziomu normalnego zuz:ywania si~ klock6w, dole-
Plyn hamulcowy nalezy wymienia6 zgodnie wanie plynu nie jest konieczne.
z programem obslugi technicznej, zobacz Wymiana ptynu hamulcowego powinna
w ksiqzce gwarancyjno-serwisowej bye wykonana w stacji obstugi. Zaleca
pojazdu. si~ kontakt z autoryzowan~ stacj~
Wsp61ny zbiornik plynu hamulcowego i obstugi Saaba.
plynu sprz~gla jest przezroczysty, co
ulatwia sprawdzanie poziomu plynu.
Poziom plynu powinien znajdowa6 si~
pomi~dzy oznaczeniami MAX i MIN.
Jesli poziom plynu b~dzie za niski, na
wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy
komunikat:
Brake fluid level low.
11i\\ Make a safe stop.
\\VJ Contact service.
(Niski poziom plynu hamulco-
wego. Zatrzymaj samoch6d
w bezpiecznym miejscu. Skon-
taktuj si~ ze stacjq obslugi.)
W razie potrzeby, uzupelnij plynem hamul-
cowym DOT 4. Nie uZywaj plynu DOT 5.
Do uzupelniania, stosuj tylko nowy plyn,
przechowywany w szczelnie zamkni~tym
pojemniku.
Hamulec gl6wny i hamulec r~czny wypo-
sazone Sq w automatycznq regulacj~.
Wspomaganie ukladu
Stqd tez, nie jest mozliwe rozpoznanie, czy kierowniczego
klocki hamulcowe Sq zuzyte i wymagajq Poziom plynu w zbiorniku wspomagania
wymiany, po samym tylko skoku pedalu lub kierownicy nalezy sprawdzae regularnie,
dzwigni. Dlatego wazne jest regularne zgodnie z programem przeglqd6w.
sprawdzanie grubosci okladzin ciernych,
zgodnie z programem przeglqd6w. Podczas sprawdzania, kola samochodu
powinny bye ustawione do jazdy na wprost.
Zanim odkr~cisz korek, wytrzyj do sucha
powierzchni~ dookola. Wytrzyj miark~. Aby
sprawdzie poziom zakr~e calkowicie korek i
Unikaj rozlewania plynu hamulcowego na
odkr~e ponownie.
powierzchnie lakierowane, poniewaz on
moze uszkodzie powlok~ lakieru. Poziom oleju powinien znajdowae si~
pomi~dzy oznaczeniami MAX i MIN, gdy Zbiornik plynu, wspomaganie ukladu
temperatura oleju wynosi ok. +20°C. Jesli kierowniczego, silnik wolnossqcy i silnik
Wymiana klock6w hamulcowych olej jest zimny, to jego poziom moze bye wysokopr€?zny
powinna bye wykonana w stacji obstugi. nizszy, natomiast przy wyzszej tempera-
Zaleca si~ kontakt z autoryzowana, stacja, turze poziom moze bye wyzszy.
obstugi Saaba.
Do uzupelniania uzywaj: "Plynu do wspo-
magania ukladu kierowniczego CHF 11S" Zbiornik plynu, wspomaganie ukladu
lub "CHF 202". kierowniczego, silnik benzynowy
z turbodoladowaniem
&UWAGA
• Podczas prac przy akumulatorze
istnieje ryzyko wytworzenia siE;!latwo-
palnego gazu. W razie powstania iskry,
moze dojsc do zaplonu gazu wok6l
akumulatora.
Dlatego, pracujqc w poblizu akumula-
tora unikaj iskrzenia i nie zblizaj siE;!
z otwartym ogniem.
Zbiornik plynu, wspomaganie ukladu • Akumulator zawiera rozcienczony Sprawdzanie poziomu elektrolitu
kierowniczego, silnik V6 kwas siarkowy 0 wlasciwosciach w akumulatorze.
zrqcych. Podczas pracy przy akumula- Ciemna barwa wskainika poziomu
torze, zawsze zakladaj maskE;! oznacza, te poziom jest prawidlowy.
ochronnq lub okulary ochronne. Jeteli wskainik jest jasny, akumulator
• Jesli kwas akumulatorowy dostanie siE;! nalety wymieni6
do oczu, na sk6rE;!lub ubranie, natych-
miast splucz to miejsce duzq ilosciq
wody.
Jesli kwas akumulatorowy trysnie bez-
posrednio w oczy lub w duzych ilos-
ciach rozleje siE;!na sk6rE;!,natychmiast Rozladowany akumulator moze
zglos siE;!do lekarza. zamarznqc i ulec uszkodzeniu. Dlatego
zawsze przechowuj akumulatorw cieplym
pomieszczeniu.
Sprawdzaj regularnie poziom elektrolitu i
stopien naladowania akumulatora.
Jesli samoch6d jest uzywany do jazdy na
kr6tkich trasach, akumulator moze potrze-
bowac dodatkowego doladowania za
pomocq prostownika lub poprzez przeje-
chanie kilkudziesiE;!ciu kilometr6w.
Jesli akumulator nie b~dzie ~adowany pod-
czas gdy silnikjest uruchomiony, na
wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy
komunikat:
Battery not charging.
Make a safe stop.
Contact service.
(Akumulator nie ~aduje. Zatrzy-
maj samoch6d w bezpiecznym
miejscu. Skontaktuj si~ ze
stacjq serwisowq.)

Sprawdz paski nap~dowe, zobacz str. 237.


W razie uszkodzenia paska nap~dowego przekrf?c oba uchwyty 0 cwierc obrotu,
moze dojsc do przegrzania silnika, braku aby odblokowac pokrywf? akumulatora.
~adowania akumulatora, wY~qczenia Model1.9TiO z podgrzewaczem
spr~zarki uk~adu klimatyzacji NC a paliwowym jest wyposatony w wif?kszy
w samochodach z silnikiem wysoko- akumulator i dlatego nie posiada pokrywy
pr~znym takze wY~qczenia wspomagania nad akumulatorem. WAZNE
kierownicy. Uwaga: Zacisk bieguna dodatniego (czer-
wony) nalety zawsze zalotyc z powro- • Zawsze podtl:lczaj dodatni (czerwo-
Zawsze pod~qczaj dodatni (czerwony) prze-
tem, tak aby caly zacisk wystawal poza ny) przew6d do dodatniego zacisku
w6d do dodatniego zacisku akumulatora
dlutszy bok akumulatora. akumulatora (+), a przew6d ujemny
(+), a przew6d ujemny (czarny) do zacisku
(czarny) do zacisku ujemnego (-).
ujemnego (-). Podczas szybkiego ~ado-
wania akumulatora, od~qcZ oba jego • Uk/ad elektryczny samochodu moze
przewody. zostac powaznie uszkodzony, jesli,
kt6rys z kabli akumulatora lub alterna-
tora zostanie od~qczony w czasie pracy
silnika.
• Samochody z silnikiem benzynowym:
Zachowaj szczeg61nq ostroznosc pod-
czas od~qczania i pod~qczania zacisku

*.
bieguna dodatniego, aby nie uszkodzic
g~6wnego wY~qcznika akumulatora
Piel~gnacja samochodu 237
Samoch6d ze standardowym wyposa-
zeniem i w pelni naladowanym akumulato-
Pasek napQdowy
rem moze stac nie uzywany przez okres do
40 dni i wcietz b~dzie go mozna uruchomic.
&UWAGA
Wyposazenie dodatkowe, np. alarm, tele-
fon kom6rkowy, itp., moze ograniczyc ten
• Podczas pracy silnika trzymaj r~ce i
okres do ok. 15 dni.
luzne cz~sci ubrania z dala od paska
nap~dowego.
Gfowny wyfC\cznik
akumulatora * • Zawsze, przed sprawdzaniem
nap~dowego, wy1etcz silnik.
paska

• Wentylator chlodnicy jest urzetdzeniem


&UWAGA elektrycznym i moze si~ wletczyc
samoczynnie, nawet po wyletczeniu
Jesli gl6wny wyletcznik akumulatora GI6wny wylqcznik akumulatora silnika.
odletczyl zasilanie, nie wolno go ponownie z przyciskiem zerujqcym
wletczac, zanim instalacja elektryczna
samochodu nie zostanie wzrokowo
sprawdzona. W razie widocznych uszko-
dzen, nie wolno wletczac gl6wnego
wyletcznika akumulatora, zanim uklad Uklad elektryczny samochodu moze
elektryczny samochodu nie zostanie zostac powaznie uszkodzony, jesli, kt6rys
Samochody z silnikiem benzynowym: z kabli alternatora zostanie odletczony w
sprawdzony w stacji obslugi. Zaleca si~
Zachowaj szczeg61net ostroznosc pod- czasie pracy silnika.
kontakt z autoryzowanet stacjet obslugi
Saaba. czas odletczania i podletczania zacisku
bieguna dodatniego, aby nie uszkodzic
Alternator znajduje si~ po prawej stronie
W razie kolizji moze dojsc do zwarcia gl6wnego wyletcznika akumulatora.
silnika. Jest on nap~dzany paskiem wielo-
w alternatorze illub rozruszniku. Przy rowkowym z kola pasowego walu
zacisku bieguna dodatniego akumulatora korbowego.
znajduje si~ gl6wny wyletcznik akumulatora,
kt6ry odcina zasilanie alternatora i rozrusz-
nika. Odci~cie zasilania nast~puje
w momencie wyzwolenia poduszek
powietrznych.
Luzny lub p~kni~ty wielorowkowy pasek
klinowy moze powodowac:
• niedostateczne chtodzenie silnika
(samochody z silnikiem wysokopr~znym)
niedostateczne tadowanie akumulatora
• nie dzialanie spr~zarki uktadu klima-
tyzacji Ale
brak wspomagania kierownicy (samo-
chody z silnikiem wysokopr~znym).
Bardzo wazne jest prawidtowe napi~cie
paska. Pasek jest napinany automatycznie
przez napinacz.
Pasek nap~dowy, silnik benzynowy
z furbodofadowaniem
Wycieraczki i
spryskiwacze
Pi6ra wycieraczek
Regularnie sprawdzaj i czysc pi6ra wycie-
raczek. Zaleca si~ czyszczenie pi6r ptynem
do spryskiwaczy.
Jesli jakosc czyszczenia szyby przez
wycieraczki jest niezadowalajqca, uzyj
plynu do spryskiwaczy. Jest to szczeg61nie
wazne po myciu samochodu w myjni auto-
matycznej, poniewaz stosowane tam pre-
paraty woskowe mogq pozostawia6 osad
na szybie przedniej. Szyba przednia Szyba tylna,
Jesli wycieraczki nadal niedostatecznie
1 Wcisnij zatrzask (1) Saab 9-3 SportCombi
oczyszczajq szyb~, wymien pi6ra wycie-
raczek. 2 Pociqgnij cafe pi6ro w d6f, aby zeszfo 1 Zdejmij pi6ro z ramienia naciskajqc
z ramienia wycieraczki. Wysun pi6ro obsad~ pi6ra od doh
z ramienia. 2 Zaf6z nowe pi6ro wciskajqc trzon pi6ra
w obsad~ ramienia.
Dysza spryskiwacza, znajdujqca si~ obok
g6rnego swiatfa stopu, nie daje si~
regulowac.
240 Piel~gnacja samochodu
Spryskiwacze
Zbiornik ma pojemnosc 5,8 litra.
Gdy poziom pfynu w zbiorniku spadnie
ponizej 1 litra, spryskiwacze reflektor6w
zostanq wytqczone, aby zapewnic
pierwszenstwo dzialania wycieraczek
szyby przedniej. Jednoczesnie na SID
pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:
,'v', Washer fluid level low.
O. Refill.
(Niski poziom piynu spryski- L..-
wacza. Uzupetnij piyn.) // //.~,~

Spryskiwacze reflektor6w Sq dost~pne tylko


na niekt6rych rynkach/w niekt6rych Dysze spryskiwaczy
wersjach. Podczas spryskiwania przedniej szyby, Dysze spryskiwaczy mozesz regulowac.
Aby zapobiec zamarzaniu i uzyskac recyrkulacja powietrza moze zostac auto- W razie potrzeby przeczysc je szpilkq.
najlepszy efekt czyszczenia, uzywaj piynu matycznie wlqczona, aby zapobiec prze-
do spryskiwaczy i wody w ilosciach zaleca- dostawaniu si~ zapachu piynu spryski-
nych w tabeli na opakowaniu, zobacz tez waczy do wn~trza samochodu. Wtakim
str.110. przypadku symbol recyrkulacji powietrza
nie zostaniewyswietlony. Funkcj~ t~ mozna

it. UWAGA wybrac jako opcj~ - skontaktuj si~ ze stacjq


obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq
stacjq obslugi Saaba.
Piyn spryskiwacza moze zawieraclatwo-
paine skladniki np. alkohol i w kontakcie
z rozgrzanymi powierzchniami moze spo-
wodowac pozar.
Wymiana zar6wek Saab 9-3 SportCombi
SwiaHa tylne i swiaHa hamulcowe sk~adajq si~ z diod swiecqcych.
Jezeli ok. 3/4 diod swiecqcych po jednej stronie ulegnie uszkodze-
.Lh.. UWAGA niu na wyswietlaczu SID pojawi si~ komunikat, informujqcy 0 tym
fakcie.
Przed rozpocz~ciem wymiany zar6wek w komorze silnika, wY~qCZ
W razie uszkodzenia zar6wki swiat~ hamulcowych
silnik. Mozesz zranic palce lub r~ce 0 poruszajqce si~ cz~sci
w komorze silnika. Saab 9-3 Sport Sedan: Jesli zar6wka swiate~ hamulcowych ulegnie
uszkodzeniu, to ze wzgl~du na bezpieczenstwo ruchu drogowego,
Wentylator ch~odnicy moze si~ W~qczyc samoczynnie, nawet pO zar6wka swiate~ pozycyjnych tylnych, znajdujqca si~ najblizej
wY~qczeniu silnika. uszkodzonego swiaHa, przejmie jego funkcje i zacznie dzia~ac jak
swiaHo hamulcowe. Wymien uszkodzonq zar6wk~ przy najblizszej
okazji.
WAZNE Zar6wki wszystkich zewn~trznych swiate~ tylnych Sq tego samego
Zanim wymieniszjakqkolwiek zar6wk~, wY~qCZzap~on, ze typu i majqmoc 21 W. Jedynie oswietlenie tablicy rejestracyjnej ma
wzgl~du na ryzyko zwarcia. zar6wki innego typu, 0 mocy 5 W.

Uzycie nieprawid~owejzar6wki
Samodiagnostyka lampek W razie zainstalowania zar6wki 0 zbyt duzej mocy w reflektorach
Stan zar6wek swiate~, kt6re majq najwazniejsze znaczenie dla swiate~drogowych i swiate~ mijania, na wyswietlaczu SID pokaze si~
bezpieczenstwa ruchu drogowego, jest monitorowany przez uk~ad komunikat 0 uszkodzeniu zar6wki (zbyt duza moc zar6wki moze
elektryczny samochodu. W razie uszkodzenia jednej z tych spowodowac uszkodzenie reflektora).
zar6wek, na wyswietlaczu SID (Saab Information Display) pokaze Jesli pokaze si~ powyzszy komunikat, a zar6wka swieci, znaczy to,
si~ nast~pujqcy komunikat. ze zainstalowana zar6wka najprawdopodobniej jest nieprawid~owa.
Przyk~adowy komunikat na wyswietlaczu SID:

';;:1,.; ';:;l( Right main beam failure.


-UJ.- Left dipped beam failure. -UJ.- (Awaria prawego swiaHa drogowego.)
(Awaria lewego swiaHa mijania.) ; I '
; I '

Wazne!
Uk~ad kontroli nie obejmuje nast~pujqcych swiate~: swiaHa posto-
jowe, przednie swiaHa przeciwmgielne, swiaHa cofania, oswietlenie W razie wymiany, uzywaj zar6wek tego samego typu
tablicy rejestracyjnej i boczne kierunkowskazy. (np. Long-Life), co zar6wka uszkodzona.
242 Piel~gnacja samochodu
SwiaUa ksenonowe, drogowe i mijania *
.ffi. UWAGA

Lampa reflektora ksenonowego pracuje pod bardzo wysokim


napi~ciem. Z tego wzgl~du, wszystkie czynnosci, wtqcznie
z wymianq zar6wek powinny bye wykonywane w autoryzowanej
stacji obstugi.

SwiaUo lamp ksenonowych jest mniej wi~cej dwa razy mocniejsze


od lamp halogenowych. Ponadto, lampy ksenonowe majq 0 wiele
dtuzszq zywotnose, niz lampy halogenowe.
Lampa ksenonowa to lampa wytadowcza zawierajqca gaz ksenon. W razie potrzeby wymiany tar6wki lampy
Po wtqczeniu lampy, pod wptywem bardzo wysokiego napi~cia ksenonowej, zaleca si~ kontakt
powstaje tuk elektryczny. Po kr6tkiej chwili. lampa osiqga petnq moc z autoryzowanq sfacjq obslugi Saaba.
swiecenia.
Samochody wyposazone w lampy ksenonowe posiadajq automa-
tycznq regulacj~ ustawienia reflektor6w. Uktad regulacji jest
wyposazony w dwa czujniki, po jednym na przedniej i tylnej osi, oraz
modut sterujqcy, znajdujqcy si~ obok skrzynki bezpiecznik6w
w komorze silnika. Zasi~g swiatet regulowany jest automatycznie,
w zaleznosci od obciqzenia samochodu, aby zapobiec oslepieniu
samochod6w jadqcych z naprzeciwka.
W razie awarii uktadu, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pu-
jqcych komunikat:

,.
::::CD
Headlight levelling
malfunction.
:::;:.
•• Contact service .
(Awaria regulacji ustawienia
reflektor6w. Skontaktuj si~ ze
stacjq serwisowq.)
3 Wymien zar6wk~, ale nie dotykaj palcami szklanej banki. Wf6z
SWiatla mijania, halogenowe oprawk~ zar6wki w obudow~ reflektora i przekr~c zgodnie z kie-
runkiem wskaz6wek zegara, az do zablokowania.
Lewa strona
4 Zaf6z pokryw~ z tyfu reflektora.
1 Odsun przew6d, biegnqcy wzdfuz jednej z dfuzszych kraw~dzi
pokrywy akumulatora. Lewa strona
2 Poluzuj oba uchwyty pokrywy na przedniej kraw~dzi (0 cwierc 5 Zamocuj rur~ powietrznq na przedniej kraw~dzi skrzynki
obrotu w kierunku przeciwnym do wskaz6wek zegara) i zdejmij akumulatora.
pokryw~. 6 Zamocuj rur~ wlewu pfynu do spryskiwaczy.
3 Pociqgnij i wyjmij rur~ wlewu pfynu do spryskiwaczy.
7 Zamocuj pokryw~ akumulatora oraz przew6d.
4 Odfqcz rur~ powietrznq w przedniej kraw~dzi skrzynki
akumuatora.
5 Podnies skrzynk~ bezpiecznik6w przed akumulatorem
(w niekt6rych wersjach), zobacz str. 263. Nie instaluj zar6wek 0 mocy wi~kszej niz 55W, poniewaz reflektor
i instalacja elektryczna samochodu nie Sq przystosowane do
Obie strony wi~kszej mocy.
1 Zdejmij pokryw~ z tyfu reflektora.
2 Przekr~c oprawk~ zar6wki lekko w kierunku przeciwnym do
wskaz6wek zegara i wyjmij oprawk~ z obudowy reflektora.
SwiaUa drogowe, halogenowe 3 Wymien zar6wk~, ale nie dotykaj palcami szklanej banki. Wt6t
oprawk~ zar6wki w obudow~ reflektora i przekr~6 zgodnie z kie-
Lewa strona runkiem wskaz6wek zegara, az do zablokowania.
1 Odsun przew6d, biegnqcy wzdtuz jednej z dtuzszych kraw~dzi 4 Zat6Z pokryw~ z tytu reflektora.
pokrywy akumulatora.
2 Poluzuj oba uchwyty pokrywy na przedniej kraw~dzi (0 6wier6 Lewa strona
obrotu w kierunku przeciwnym do wskaz6wek zegara) i zdejmij 5 Zamocuj rur~ powietrznq na przedniej kraw~dzi skrzynki
pokryw~. akumulatora.
3 Pociqgnij i wyjmij rur~ wlewu ptynu do spryskiwaczy. 6 Zamocuj rur~ wlewu ptynu do spryskiwaczy.
4 Odtqcz rur~ powietrznq w przedniej kraw~dzi skrzynki 7 Zamocuj pokryw~ akumulatora oraz przew6d.
akumulatora.
5 Podnies skrzynk~ bezpiecznik6w przed akumulatorem
(w niekt6rych wersjach), zobacz str 263.
Nie instaluj zar6wek 0 mocy wi~kszej niz 55W, poniewaz reflektor
Obie strony i instalacja elektryczna samochodu nie Sq przystosowane do
1 Zdejmij pokryw~ z tytu reflektora. wi~kszej mocy.
2 Przekr~6 oprawk~ tar6wki lekko w kierunku przeciwnym do
wskaz6wek zegara i wyjmij oprawk~ z obudowy reflektora.
'--/
iel~gnacl
'--/
lamochodu
Obie strony:
1 Zdejmij pokrywlil z tylu reflektora.
2 Wyjmij oprawklil zar6wki z obudowy.
3 Wymien zar6wklil.
4 Zal6Z pokrywlil z tylu reflektora.

Lewa strona:
5 Zamocuj rurlil powietrznq na przedniej
krawlildzi skrzynki akumulatora.
6 Zamocuj rurlil wlewu plynu do spryski-
waczy.
7 Zamocuj pokrywlil akumulatora oraz
przew6d.
SwiaUa pozycyjne Przedni kierunkowskaz
Zar6wka swiatel postojowych znajduje silil Lewa strona:
w tym samym reflektorze, co zar6wka
Odsun przew6d, biegnqcy wzdluz
swiatel drogowych.
jednej z dluzszych krawlildzi pokrywy
akumulatora.
Lewa strona:
2 Poluzuj oba uchwyty pokrywy akumula-
Odsun przew6d, biegnqcy wzdluz tora na przedniej krawlildzi i zdejmij
jednej z dluzszych krawlildzi pokrywy pokrywlil·
akumulatora.
3 Pociqgnij i wyjmij rurlil wlewu plynu do
2 Poluzuj oba uchwyty pokrywy akumula- spryskiwaczy.
tora na przedniej krawlildzi i zdejmij
4 Odlqcz rurlil powietrznq w przedniej kra-
pokrywlil· wlildzi skrzynki akumulatora.
3 Pociqgnij i wyjmij rurlil wlewu plynu do
spryskiwaczy.
4 Odlqcz rurlil powietrznq w przedniej kra-
Wlildzi skrzynki akumulatora.
Obie strony
1 Oprawka ma bagnetowy zacisk. Prze-
kr~c oprawk~ zar6wki lekko w kierunku
przeciwnym do wskaz6wek zegara i
wyjmij zar6wk~.
2 Zar6wka r6wniez ma zacisk bagnetowy.
Wcisnij lekko zar6wk~ i przekr~c w kie-
runku przeciwnym do wskaz6wek
zegara.
3 Wymien zar6wk~.
4 Wymiana zar6wki b~dzie latwiejsza,
jesli podczas jej wkladania b~dziesz
patrzec od przodu reflektora. Sprawdi:.
czy nowa zar6wka jest prawidlowo
wlozona. Kierunkowskaz boczny przednie 5wiatfa
Lewa strona: 1 Przesun oprawk~ lampy do przodu tak,
aby mozna bylo wyjqC jej tylnq cz~sc.
przeciwmgielne *
5 Zamocuj rur~ powietrznq na przedniej
kraw~dzi skrzynki akumulatora. 2 Przekr~c oprawk~ zar6wki lekko w kie-
runku przeciwnym do wskaz6wek &UWAGA
6 Zamocuj rur~ wlewu plynu do spryski-
waczy. zegara i wyjmij z obudowy. Wymien
• Nigdy nie wchodi: pod samoch6d, gdy
zar6wk~.
7 Zamocuj pokryw~ akumulatora oraz opiera si~ on jedynie na podnosniku.
przew6d. 3 Podczas montowania lampy. najpierw Zawsze uzywaj podp6rek.
wl6z oba zaczepy w tylnej kraw~dzi obu-
dowy w otw6r. Potem nacisnij przedniq • Zobacz informacje dotyczqce pod nos-
kraw~di: obudowy tak. aby zaczep nika na str. 270 i 271.
spr~zynowy zablokowal si~ 0 plasti-
kowq kraw~di:.
1 OdkrE;lcsrubE;lw nadkolu. Odchyl osfonE;l
wlotu powietrza i wymien zarowkE;l.
2 Zdejmij pokrywkE;l. Odhacz dwa zaciski
sprE;lzyste, ktore przytrzymujq zarowkE;l.
3 Rozfqcz przewod.
4 Wymien zarowkE;l. Uwazaj, aby nie
dotknqc palcami szklanej banki.
Do regulacji wysokosci ustawienia swiatef
uzyj srubokrE;lt, ktory wloz w otwor, znajdu-
jqcy siE;lpod dolnq kratq atrapy, obok
soczewki lampy.

Sport Sedan Kabriolet


1 Kierunkowskazy 1 Kierunkowskazy
2 $wiaUa tylne/swiaUa hamulcowe 2 $wiaUa tylne/swiaUa hamulcowe
3 $wiaUa cofania 3 $wiaUa cofania
4 Tylne swiaUo przeciwmgielne (Iewa strona) 4 Tylne swiaUo przeciwmgielne (Iewa strona)
5 G6me swiaUo stopu 5 G6me swiaUo stopu

Saab 9-3 Sport Sedan: Jesli zarowka


swiatef hamulcowych ulegnie uszkodzeniu,
to ze wzglE;ldu na bezpieczenstwo ruchu
drogowego, zarowka swiatel pozycyjnych
tylnych, znajdujqca siE;lnajblizej
uszkodzonego swiatfa, przejmie jego funk-
cje i zacznie dzialac jak swiatfo hamulcowe.
Wymien uszkodzonqzarowkE;l przy
najblizszej okazji.
SWiatfa hamulcowe, tylne swiatfa
pozycyjne i kierunkowskazy,
Sport Sedan
1 Otw6rz klapklil w obiciu w poblizu lampy.
Prawa strona: Odblokuj plastikowq
zapinklil, wciskajqc jej srodek nie wililcej
niz 3 mm. Nastlilpnie chwyc za kotnierz
zapinki i wyjmij jq, zobacz tez str. 250.
2 Zwolnij plastikowy zatrzask na obudo-
wie, kt6ry przytrzymuje oprawklil
zar6wek.
3 Wyjmij ostroznie calq oprawklil z obu-
dowy. Wymien zarowklil.
SportCombi
1 Kierunkowskazy 4 WI6z z powrotem oprawklil. Nacisnij
2 Swiatla tylne/swiatla hamulcowe oprawklil przy plastikowym zatrzasku,
3 Swiatla cofania aby zatrzask zaskoczyl.
4 Tylne swiatlo przeciwmgielne (Iewa strona)
5 G6me swiatlo stopu
Swiatfa hamulcowe, tylneswiatla
pozycyjne i kierunkowskazy,
Kabriolet
1 Zdejmij oslon~.
2 Wyjmij opraw~ z przepalonq zar6wkq.
Zar6wka ma zacisk bagnetowy.
3 Wymien zar6wk~.
4 Zamocuj oprawk~ zar6wki i oslon~.

Kierunkowskazy, swiatfa cofania


i tylne swiatlo przeciwmgielne,
SportCombi
1 Zdejmij oslon~.
2 Wyjmij opraw~ z przepalonq zar6wkq.
Zar6wka ma zacisk bagnetowy.
3 Wymien zar6wk~.
4 Zamocuj oprawk~ zar6wki i oslon~.
250 Piel~gnacja samochodu
Swiatfa cofania i tylne swiatfa
przeciwmgfowe, Sport Sedan
Zdejmowanie tapicerki pokrywy
bagaznika
1 Wykrlic dwie sruby, kt6re przytrzymujq
wewnlitrznq klamkli na pokrywie
bagaznika.
2 Odblokuj plastikowe spinki, wciskajqc
ich srodek nie wilicej niz 3 mm. NastliP-
nie chwyc za kolnierz zapinki i wyjmij jq.
Do odblokowania plastikowych zapinek
mozna wykorzystac trzpien, znajdujqcy sili
na uchwycie srubokrlita, stanowiqcego
Wymiana zarowek
wyposazenie samochodu.
1 Wcisnij plastikowy zatrzask w oprawce
zar6wki.
2 Wyjmij ostroznie calq oprawkli z obu-
dowy. Wymien zar6wkli.
3 WI6Z z powrotem oprawkli. Wcisnij
plastikowy zatrzask, aby zaskoczyl.

Zaktadanie tapicerki pokrywy bagaznika


1 Wyjmij srodkowy rdzen spinki.
2 Dopasuj tapicerkli pokrywy.
3 Zamocuj spinki. Wcisnij rdzenie spinek
tak, aby zr6wnaly sili z kolnierzami.
Swiatta cotania i tylne 5wiatta
przeciwmgtowe, Kabriolet
Zdejmowanie tapicerki pokrywy
bagaznika
1 Odblokuj plastikowe spinki, wciskajqc
ich srodek nie wi~cej niz 3 mm. Nast~p-
nie chwyc za kotnierz zapinki i wyjmij jq.
Do odblokowania plastikowych zapinek
mozna wykorzystac trzpien, znajdujqcy si~
na uchwycie srubokr~ta, stanowiqcego
wyposazenie samochodu.

Wymiana zar6wek
1 Wyjmij opraw~ z przepalonqzar6wkq.
Zar6wka ma zacisk bagnetowy.
2 Wymien zar6wk~.
3 Wt6Z z powrotem oprawk~.

Zaktadanie tapicerki pokrywy bagaznika


1 Wyjmij srodkowy rdzen spinki.
2 Dopasuj tapicerk~ pokrywy.
3 Zamocuj spinki. Wcisnij rdzenie spinek
tak, aby zr6wnaty si~ z kotnierzami.
(J~
t

Otwarcie pokrywy w celu wymiany


Oswietlenie sufitowe, przednie, Oswietlenie sufitowe, Kabriolet srodkowej tar6wki
Sport Sedan i SportCombi 1 Pociemnij ca+q opraw~ w d6+za tylnq
1 Pociemnij tylnq kraw~dz obudowy. kraw~dz.
2 Wymien zar6wk~. 2 W przypadku wymiany srodkowej
zar6wki otw6rz pokryw~ zar6wek.
3 Dopasuj zaczepy w przedniej kraw~dzi i Na ilustracji pokazano tyf oprawy Strzafki
Wyjmij zar6wk~ z jej oprawy.
wcisnij obudow~ lampy. wskazujq tar6wki skrajne.
W przypadku wymiany jednej z zar6wek
skrajnych obr66 ca+qopraw~. Zar6wki te
majqzacisk bagnetowy i wymienia si~ je
od ty+u.
3 Dopasuj prz6d oprawy i docisnij jq
w g6r~ w kierunku belki.
Oswietlenie sufitowe, tylne,
Sport Sedan i SportCombi
Oswietlenie tablicy rozdzielczej Oswietlenie schowka *
1 Wykr~c obie sruby i zdejmij klosz 1 Poluzuj obudow~ za pomocq kr6tkiego
1 Zdejmij cat}' panel sufitowy. Najpierw obudowy. srubokr~ta.
poluzuj tylnq kraw~dz, a potem boki 2 Wymien zar6wk~. 2 Wymien zar6wk~.
przedniej cz~sci obudowy. 3 Upewnij si~, ze uszczelka przylega pra- 3 Podczas montazu, najpierw wsun
2 Wymien zar6wk~. widtowo do klosza obudowy. konektor a nast~pnie wt6Z lamp~.
4 Przykr~c klosz obudowy dwoma
srubami.
Oswietlenie bagai:nika, Oswietlenie bagai:nika, Kabriolet Oswietlenie bagai:nika,
Sport Sedan 1 Poluzuj tyl obudowy zar6wki. SportCombi
Obudowa lampy znajduje si~ pod tylnq 2 Wymien zar6wk~. 1 Pociqgnij obudow~ zar6wki lekko do
p6lkq. 3 Podczas montazu, najpierw wsun przodu i wyjmij jq za przedniq kraw~dz
1 Aby zdjqc obudow~ lampy, pociqgnij za konektor a nast~pnie wl6z lamp~. 2 Wymien zar6wk~. Zar6wka jest wcis-
jej kr6tszy bok. ni~ta w oprawk~.
2 Wymien zar6wk~. 3 Najpierw wsun przedniq kraw~di obu-
3 Podczas montazu, najpierw wsun dowy zar6wki, a nast~pnie wcisnij tylnq
konektor a nast~pnie wl6z lamp~. kraw~dz.
Pozostate zar6wki
W razie potrzeby wymiany jakichkolwiek
innych zar6wek, udaj si~ do stacji obstugi.
Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq
obstugi Saaba.

Oswietlenie w drzwiachl
oswietlenie podtogi *
1 Poluzuj jednq kraw~dz obudowy za
pomocq srubokr~ta.
2 Wymien zar6wk~.
3 Podczas montazu, najpierw wsun
konektor a nast~pnie wt6z lamp~.
1 5
Nr Nazwa Mac
(wat)

~@ <e:5> ®
1
2
H7
H3
55
55
Reflektory
Przednie swiaUa przeciwmgielne *
3 P21W 21 SwiaUa cofania; tylne swiaUo przeciw-
2 6 mgielne; swiaUa hamulcowe, swiaUa
tylne
4 PY21W 21 Kierunkowskazy przednie i tylne

~ ill <e:5> ® 5 R10W 10 Tylne oswietlenie sufitowe; oswietlenie


wejscia w drzwiach *; oswietlenie
schowka w tablicy rozdzielczej;
?swietlenie bagaznika, Kabriolet

3 7 6 R5W 5 Oswietlenie tablicy rejestracyjnej;


oswietlenie bagaznika, Sport Sedan
7 T4W 4 Lampa punktowa, tyl

Gu
~::~' 0 @ @U ~ 8 WY5W/
W5W
5 Kierunkowskazy boczne (z6Ite);
swiaUa pozycyjne; przednie oswietle-
nie sufitowe

4 8

Nie wymieniaj zar6wek na zar6wki 0 mocy innej niz zalecana

~ @ ~ @ w instrukcji, poniewaz mozesz uszkodzi6 instalacj~ elektrycznq


lub uklady elektroniczne samochodu.

f
Bezpieczniki Sq umieszczone w trzech
Bezpieczniki skrzynkach: pierwsza znajduje si~ pod
pokrywq w sciance tablicy rozdzielczej po
Lh. UWAGA lewej stronie, druga w komorze silnika
(w niekt6rych wersjach jedna mniejsza
skrzynka znajduje si~ r6wniez przed aku-
Aby uniknqc zwarcia/pozaru instalacji
mulatorem), a trzecia w bagazniku po lewej
elektrycznej samochodu, stosuj si~ do
stronie. W skrzynce bezpiecznik6w, @
ponizszych zalecen:
umieszczonej w sciancetablicy rozdzielczej
• Przed modyfikacjq lub podlqczeniem znajduje si~ miejsce na kilka bezpiecznik6w Bezpiecznik caly/bezpiecznik spa/any
jakiegokolwiek urzqdzenia elektrycz- zapasowych.
nego zaleca si~ kontakt z autoryzo-
wanq stacjq obslugi Saaba. Niepra-
widlowe podlqczenie moze dopro-
Bezpiecznik jest przepalony, jesli jego
wadzic do uszkodzenia instalacji elek-
drucik jest stopiony. Aby stwierdzic, czy
trycznej.
bezpiecznik si~ przepalil, musisz go wyjqc.
• Nigdy nie instaluj bezpiecznika 0
wi~kszym amperazu, niz podane,
zobacz str. 259. Kolor bezpiecznika
wskazuje jego amperaz.
• Jesli ten sam bezpiecznik cz~sto si~
przepala, samoch6d nalezy odpro-
wadzic do stacji obslugi w celu spraw-
dzenia instalacji elektrycznej. Zaleca
si~ kontakt z autoryzowanq stacjq
obslugi Saaba.
• Jesli przepali si~ bezpiecznik gl6wny
typu MAXI, oznacza to powaznq
awari~ w instalacji elektrycznej
samochodu. Samoch6d nalezy odpro-
wadzic do stacji obslugi w celu spraw-
dzenia instalacji. Zaleca si~ kontakt
z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.
Bezpieczniki MAXI
Wi~ksze bezpieczniki Sq nazywane MAXI.
Zadaniem bezpiecznik6w MAXI jest zabez-
pieczenie przed powaznym uszkodzeniem
instalacji elektrycznej. Kazdy bezpiecznik
MAXI ochrania kilka obwod6w i funkcji elek-
trycznych, dlatego bezpieczniki te majq
wyzszq"liczb~ amper6w", niz pozostale.
W samochodzie nie ma zapasowych bez-
piecznik6w tego typu.

Skrzynka bezpiecznik6w w sciance tab/icy Jesli przepali si~ bezpiecznik gl6wny typu
rozdzie/czej MAXI, oznacza to powaznq awari~
w instalacji elektrycznej samochodu.
Bezpieczniki najlatwiej wyjmuje si~ za Samoch6d nalezy odstawie do stacji
pomocq szczypiec, znajdujqcych si~ obslugi w celu sprawdzenia. Zaleca si~
w pokrywie scianki po lewej stronie tablicy kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi
rozdzielczej. Chwye bezpiecznik szczyp- Saaba.
cami i pociqgnij do siebie.
Niekt6re bezpieczniki i przekazniki zamon-
towane w samochodzie mogq nie bye
podlqczone do jego instalacji elektrycznej.
30 Gniazdo przytqcza przyczepy *;
gniazdo
elektryczne w schowku miE?dzyfotelami
15 Gniazdo ztqcza diagnostycznego
15 Oswietlenie wnE?trzaoraz oswietienie schowka
w tablicy rozdzielczej
30 Wyposazenie dodatkowe
20 Radio, system nagtosnienia I *;
panel
przetqcznik6w, System Infotainment
30 Modut sterujqcy w drzwiach kierowcy

7,5 Optata za przejazd *


7,5 Klimatyzacja sterowana rE?cznie;wentylator;
Skrzynka bezpiecznik6w W sciance tablicy ogrzewanie postojowe *
rozdzielczej
7,5 Przetqcznik, rE?cznaregulacja potozenia
Nr Amp. Funkcja
reflektor6w *
1 15 Blokada kolumny kierownicy 7,5 Zestaw gtosnom6wiqcy *;
stycznik pedatu
2 5 Obudowa kolumny kierownicy; stacyjka hamulca; klimatyzacja sterowana rE?cznie;stycznik
3 10 Zestaw gtosnom6wiqcy *;
odtwarzacz CD *1 pedatu sprzE?gta
zmieniarka CD *w tablicy rozdzielczej; SID 30 Zapalniczka *
4 10 Tablica wskainik6w; klimatyzacja sterowana 40 Wentylator kabiny
rE?cznie;klimatyzacja automatyczna (ACC) * 7,5 Modut sterujqcy, poduszka powietrzna
5 7,5 Moduty sterujqce w drzwiach przednich; Park Brake
Shift Lock (samochody z automatycznq skrzyniq
bieg6w)
6 7,5 Wtqcznik swiatet hamulcowych
7 20 Skrzynka bezpiecznik6w w tablicy rozdzielczej;
pokrywa wlewu paliwa
8 30 Modut sterujqcy w przednich drzwiach pasazera
9 10 Skrzynka bezpiecznik6w w tablicy rozdzielczej
Nr Amp. Funkcja
1-5 MAXI -
6 30 Modut sterujqcy w tylnych lewych drzwiach
7 30 Modut sterujqcy w tylnych prawych drzwiach
8 20 Przyczepa
9
10 30 SwiaUo hamulcowe, lewe; kierunkowskaz, prawy
tylny; swiaUo tylne, prawe; swiaUo cofania, prawe;
game swiaUo stopu; oswietlenie przyczepy
11
12
13
~ 14 15 Wycieraczka tylnej szyby *
~
15 15 Elektrycznie ogrzewany fotel, lewy *
16 15 Elektrycznie ogrzewany fotel, prawy *
17 7 ,5 Wewn~trzne lusterko wsteczne z funkcjq automa-
tycznego przyciemniania przeciwodblaskowego *;
czujnik deszczu *;
otwierany dach *
18 15 Otwierany dach *
19 7,5 Telematyka *
20 7,5 Odtwarzacz DVD *
21 7 ,5 DZwi~kowy uklad pomocy przy parkowaniu (SPA) *;
moduty sterujqce, drzwi tylne
22 30 Wzmacniacz, system nagtosnienia III *
23
24 10 Czujnik ruchu *, czujnik przechyfu
antywfamaniowy *); zmieniarka pfyt CD
*, syrena (alarm

w bagazniku *
25 30 Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcjq
pami~ci *
26 30 SWiatfo hamulcowe, prawe tylne; kierunkowskaz,
lewy tylny, swiatfo tylne, lewe; tylne swiatfo przeciw-
mgielne; swiatfo cofania, lewe; oswietlenie tablicy
rejestracyjnej; oswietlenie bagaznika; oswietlenie
przyczepy
27 10 Podparcie odcinka l~dZwiowego w elektrycznie
regulowanym fotelu kierowcy *
28 15 Telematyka *
29
11
12 10 Pompka plynu spryskiwacza szyby tylnej *
13 10 Spr~zarka uktadu klimatyzacji NC, silnik wysoko-
pr~zny
14
15 30 Pompka spryskiwaczy *. reflektory
16 30 SwiaUo pozycyjne, prawe przednie; kierunkowskaz,
prawy przedni; kierunkowskaz boczny, prawy i lewy;
swiaUo drogowe, prawe; swiatlo mijania, lewe; swiatlo
przeciwmgielne, lewe przednie
17 30 Silnik wycieraczek szyby przedniej, mata pr~dkosc
18 30 Silnik wycieraczek szyby przedniej, duza pr~dkosc
19 20 Podgrzewacz parkingowy *; dodatkowy
podgrzewacz *
20 10 Regulacja ustawienia reflektor6w *
21
22 30
23
24 20 SwiaUa dodatkowe *
25 20 Wzmacniacz, system naglosnienia II *
26 30 Kierunkowskaz, lewy przedni; swiatlo pozycyjne, lewe
przednie; swiatlo przeciwmgielne, prawe przednie;
swiaUo mijania, prawe; swiatlo drogowe, lewe
27 MAXI
-37
przekainiki
R 1 Pompka spryskiwaczy, szyba przednia
R 2 Spr~zarka uk+adu klimatyzacji AlC, silnik wysokopr~zny
R 3 -
R 4 Filtr paliwa, silnik wysokopr~zny (podgrzewanie)
R 5 SwiaUa dodatkowe
R 6 Sygnal diwi~kowy
R 7 Modu+ sterujqcy silnikiem, silnik wysokopr~zny; wtrysk
paliwa, silnik wysokopr~zny
R 8 Rozrusznik
R 9 Wlqcznik wycieraczek szyby przedniej ON/OFF (WUWyl.)
R10 Pompka spryskiwacza, szyba tylna *
R11 Zap+on +15
Nr Amp. Funkcja
R12 Wycieraczki szyby przedniej, duza/mala
R13 -
pr~dkos(;
1 60 Pompa powietrza wt6rnego *
R14 Pompka spryskiwaczy *, reflektory
2
3
20
10
Pompa paliwowa; podgrzewanie,
Spr~zarka ukladu klimatyzacji AlC
czujniki tlenu

R15 -
4 30 G+6wny przekainik, uklad sterowania silnikiem
R16 -
Przekainiki
1 Pompa powietrza wt6rnego *
2 Spr~zarka ukladu klimatyzacji AlC
3 Podgrzewanie, czujniki t1enu
4 Przekainik gl6wny, silnik (ECM/EVAP/wtryskiwacze)
264 Piel~gnacja samochodu

Kola Alternatywne tyPY opon i


obr~czy k6f
Przed dokonaniem zmiany rozmiaru
k61/opon zaleca si~ zasi~gni~cie informacji
&. UWAGA
Szerokie obr~cze k6t i/lub nisko profilo- na temat istniejqcych mozliwosci. W celu
Sprawdzaj cisnienie w oponach przy-
wane opony mogq spowodowac: sprawdzenia dost~pnych alternatyw zaleca
najmniej raz w miesi~cu oraz przed
si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi
• uszkodzenie opon i obr~czy k6t na dtuzszym wyjazdem/urlopem. Zbyt niskie
Saaba, zobacz tez str 298.
wyboistych drogach itp. cisnienie powietrza w oponach moze
Nie zalecane przez Saaba zestawy obr~czy powodowac:
• przeciqzenie spr~zyn, amortyzator6w, k6t i opon mogq negatywnie wptynqc na
przyczepnosc k61,sterownosc samochodu i • przebicie opony
tozysk k61 i element6w mocowania
zawieszenia. zdolnosc hamowania, zar6wno na suchej, • nier6wne zuzycie bieznika opon
jak i mokrej nawierzchni.
• zniszczenie bocznych powierzchni
• ocieranie opon 0 elementy zawiesze- Obr~cze i opony zostaty starannie dobrane opon
nia i nadwozia. do charakterystyki samochodu i w istotnym
stopniu warunkujq doskonate wlasciwosci • uszkodzenie obr~czy kat, podczas
• nieprawidtowe dzialanie Elektronicz- jezdne Saaba. jazdy po ztych nawierzchniach dr6g
nego systemu stabilizacji jazdy
Nie zakladaj, ze zestaw obr~czy k6//opon • pogorszenie wlasciwosci jezdnych
(ESP®). b~dzie dobrze funkcjonowal, tylko dlatego, samochodu.
ze daje si~ go zamontowac w samochodzie.
Nie wolno przekraczac dopuszczalnego
obciqzenia i pr~dkosci jazdy opon, zobacz W przypadku zmiany rozmiaru k61,
str.265. konieczne jest przeprogramowanie pr~d-
kosciomierza - inaczej nie b~dzie on
Nie wolno montowac obr~czy k6t doktadny. Zaleca si~ kontakt z autoryzo-
wi~kszych niz 18". Maksymalny dozwo- wanq stacjq obstugi Saaba.
lony offset wynosi 41 mm.
Piel~gnacja samochodu 265
Wazne! Zbyt niskie cisnienie powietrza w Oznakowanie opon
oponach powoduje nadmierne zuzywanie
Dla przykladu symbol opony:
SIE;)opon I wzrost zuzycia paliwa.
195/60 R 15 88V oznacza:
Dostosuj cisnienie w oponach do przewo- ,&UWAGA
zonego ladunku i aktualnej prE;)dkoscijazdy, 195 szerokosc opony, mm
zobacz str. 301. Przy zakladaniu tylko jednej pary nowych 60 wzglE;)dnawysokosc profilu tj. sto-
Zaleca~e wartosci dotyczqzimnych opon. opo~, nalezy je zalozyc na tylne kola, sunek miE;)dzywysokosciq a szero-
Prz.ez zlmne opony rozumie siE;)opony ponlew~~ samoch6d prowadzi siE;)lepiej, kosciq wyrazony w procentach
maJqce temperaturE;) otoczenia. gdy mnleJ zuzyta para opon znajduje siE;)
z tylu (np. przy hamowaniu/poslizgu). R opasanie radialne
W r~zgrzanych oponach (np. podczas szyb-
CZE;)sciowozuzyte, tylne opony nalezy 15 srednica obrE;)czy15 cali mierzona
kleJJazdy autostradev, cisnienie wzrasta 0
przelozyc na prz6d. Opony nalezy zawsze na kolnierzu
ok. 0,3 bara (4 psi). Jesli temperatura
zakladac po tej samej stronie samochodu 88 indeks nosnosci opony
opony zmieni siE;)0 10°C, cisnienie zmieni
siE;)0 ok. 0,1 bara (2 psi). (tzn. lewa tylna na lewy prz6d, a prawa
V indeks prE;)dkosci
tylna na prawy prz6d).
Nie zmniejszaj nigdy cisnienia w rozgrza-
nych oponach. Sprawdzajqc cisnienie Indeks nosnosci opony
w rozgrzanych oponach, wolno je tylko Poniewazsamoch6d ma napE;)dna przednie 91 dopuszczalne maksymalne
zwiE;)kszycjesli zachodzi potrzeba. kola, Ich opony zuzywajq siE;)szybciej, niz obciqzenie opony 615 kg
opony tylne. Nowe opony nalezy zakladac
Zbyt niskie cisnienie powoduje wiE;)ksze 93 maks. 650 kg
parami tak, aby opony na jednej osi byly
zuzycie opon, niz, gdy cisnienie jest nieco 94 maks. 670 kg
w tym samym stanie.
za wysokie.
Podczas zamiany opon np. zimowych na 95 maks. 690 kg
Jesli zaw6r opony jest nieszczelny (na
letnie, odpowiednio oznacz zdjE;)teopony 97 maks. 730 kg
przyklad po kontroli cisnienia) mozna go
latwo wykrE;)cici wymienic. (np. L-Ie:wa, P-prawa), aby po ponownym
zalozenlu obracaly SIE;)w tym samym kie- Indeks prfldkosci
Wazne! Nie zapomnij wyregulowac cisnie- runku. Opony w lepszym stanie zal6z na Q dopuszczalna maksymalna
nia powietrza w oponach zgodnie z zale- tylne kola. prE;)dkoscopony 160 km/godz.
ceniami, jesli obciqzenie lub prE;)dkoscjazdy
Przechowuj kola w pozycji lezqcej lub S maks. 180 km/godz.
ulegnq znacznej zmianie.
WISZqCeJ,mgdy w stojqcej.
T maks. 190 km/godz.
H maks. 210 km/godz.
V maks. 240 km/godz.
W maks. 270 km/godz.
Y maks. 300 km/godz.
Kod daty opony
Opony stosunkowo szybko tracq swoje
w+asciwosci. W miar~ up+ywu czasu, guma
staje si~ twardsza, a tym samym pogar-
szajq si~ w+asciwosci jezdne opon. Jest to
szczeg61nie widoczne w przypadku opon
zimowych.
Na oponach znajduje si~ kod daty produkcji.
Pierwsze dwie cyfry oznaczajq numer
tygodnia, a ostatnie dwie rok.
Na przyk+ad: kod daty 3701 oznacza, ze
opona zosta+a wyprodukowana w 37 tygod-
niu 2001 roku.

Wskazniki zuzycia
Na oponach znajdujq si~ tzw. wskazniki
zuzycia w postaci g+adkich, pozbawionych
rzezby, poprzecznych pask6w, kt6re stajq
si~ widoczne, gdy pozostanie tylko 1,6 mm
bieznika. Opony nalezy w6wczas wymienic.
Upewnij si~, czy jest to zgodne z krajo-
wymi przepisami 0 dopuszczalnej mini-
malnej gt~bokoscibieznika, a takze, czy
znasz aktualnie obowiC\zujC\ce zasady
uzywania opon zimowych.
Piel~gnacja samochodu 267

Kolo zapasowe
&.UWAGA

Dojazdowe kolo zapasowe lub przebite


kolo nalezy przechowywae w odpowied-
nim miejscu pod podlogq w bagazniku,
zabezpieczone nakr~tkq mocujqcq.

Dojazdowe kolo zapasowe


Dojazdowe kolo zapasowe moze bye
uzywane jedynie, gdy standardowe kolo
uleglo uszkodzeniu. Jego maksymalna
zywotnose wynosi 3500 km.
Dojazdowe kolo zapasowe, narz~dzia i
podnosnik z korbkq (na niekt6rych rynkach
dojazdowe kolo zapasowe zostalo zastq-
Aby uniknqe uszkodzeri obr~czy kola pione zestawem do naprawy opon) znaj-
wykonanej ze stopu lekkiego w wyniku dujq si~ pod wykladzinq bagaznika.
obtarcia, mozna chwilowo umiescie prze- ZI6z wykladzin~ do przodu, aby ulatwie wyj-
bite kolo stronq zewn~trznq do g6ry mowanie narz~dzi i kola.
w komorze kola zapasowego, ale tylko Na rqczce srubokr~tu znajduje si~ "przy-
w czasie jazdy do najblizszego warsztatu cisk", sluzqcy do demontazu dwucz~s-
samochodowego. ciowych spinek plastikowych. Zapinki te
Podstawowqzasadqjest, ze wszelki trzeba wyjqe w razie wymiany zar6wki
ci~zki bagaz powinien bye dobrze w bagazniku (Sport Sedan i Kabriolet) i
zamocowany w przestrzeni bagazowej, w prawym swietle tylnym (Sport Sedan),
zobacz str. 250.
zobacz str. 150.
Piel~gnacja samochodu 269
Jazda na dojazdowym kole
zapasowym
Tr6jkqt ostrzegawczy *
Przechowuj tr6jkqt ostrzegawczy po prawej
Podczas jazdy na dojazdowym kole zapa- stronie w bagazniku.
sowym pami~taj: Jesli bagaznikjest za+adowany, mozesz
z+ozyc W~ZSZqcz~sc oparcia tylnych foteli i
• Nie jedz na dojazdowym kole zapasowym wyjqC tr6jkqt z tej strony. Sk+adanie oparcia
dalej, nizto konieczne, poniewazjest one tylnej kanapy, Sport Sedan, zobacz
obliczone maksymalnie na ok. 3500 km. str. 148.
• D6z ko+ostandardowe, jak tylko b~dzie to
mozliwe.

&.UWAGA

Jadqc z za+ozonym ko+em zapasowym Jesli samoch6d jest wyposazony w kompu-


nie nalezy przekraczac pr~dkosci ter podr6Zny, mozesz wykorzystac funkcj~
80 km/godz., poniewaz istnieje ryzyko "Ostrzezenie 0 przekroczeniu zadanej
przegrzania opony i pogorszenia pr~dkosci", aby nie przekraczac pr~dkosci
sprawnosci jazdy. 80 km/godz.

Cisnienie w oponie powinno wynosic Zestaw do naprawy przebitych


4,2 bara (60 psi).
opon *
Na niekt6rych rynkach dojazdowe ko+o
Jadqc na dojazdowym kole zapasowym,
zapasowe zosta+o zastqpione zestawem do
pami~taj:
naprawy opon, kt6ry pozwala doraznie
Przeswit pod podwoziem jest mniejszy. naprawic i napompowac opon~ bez
Nie wolno jechac samochodem z zamon- koniecznosci demontowania ko+a, zobacz
towanym wi~cej, nizjednym dojazdowym str.273.
ko+em zapasowym.
Unikaj wjezdzania na kraw~zniki.
Nie uzywaj +ancuch6w snieznych.
Nie zak+adaj ko+paka, gdyz zas+oni on
napis ostrzegawczy na kole.
270 Piel~gnacja samochodu

Zmiana kat • Nigdy nie uruchamiaj silnika, gdy


samoch6d stoi na podnosniku.

LhUWAGA • Podnosnik musi stae na twardej i


r6wnej powierzchni.
• Podnosnik jest przeznaczony do uzy-
wania wytqcznie w razie awaryjnej • Podnosnik nalezy przechowywae we
wymiany kota lub zaktadania tancu- wtasciwy spos6b w schowku bagaz-
chOw snieznych. Nie wolno uzywac nika. Podnosnik nie powinien lezee
podnosnika do wykonywania czyn- luino w bagazniku, poniewaz w razie
nosci obstugowych i napraw. ewentualnej kolizji m6gtby wpasc do
wn~trza samochodu i spowodowac
• Nigdy nie wchodz pod samoch6d, gdy obrazenia u os6b znajdujqcych si~
opiera si~ on jedynie na podnosniku. w samochodzie.
Zawsze uzywaj podp6rek.
• Podnosnik, kt6ry znajduje si~ na
• Nalezy zachowae szczeg61nq ostroz- wyposazeniu samochodu, jest przez-
nose na pochytosciach. naczony tylko do Saaba 9-3.
Uwaga! Podktadaj klocki zabezpie-
czajqce pod kota. • Jesli w ciqgu kilku ostatnich lat uzy-
wane byty tylko obr~cze k6t ze stop6w
• Podt6Zjeden klin z przodu i drugi z tytu metali lekkich, w gt~bi otwor6w piast k6t
pod koto po przekqtnej wzgl~dem kota mogty si~ osadzie piasek, s61 i rdza.
wymienianego. W takim przypadku, przed zatozeniem
k6t z obr~czami stalowymi, kt6re Sq
• Jesli zmieniasz koto na drodze, wtqcz ciensze nalezy oczyscie gwinty
swiatta awaryjne. w otworach srub w piastach k6t.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko, ze
• Zaciqgnij r~czny hamulec. W samocho- nie uzyskamy odpowiedniej sity
dach z r~cznq skrzyniq bieg6w, wtqcz
docisku, nawet jesli sruby k6t zostanq
pierwszy lub wsteczny bieg. W przy-
dokr~cone prawidtowym momentem.
padku automatycznej skrzyni bieg6w
ustaw dZwigni~ bieg6w w potozeniu P.

• Zanim podniesiesz samoch6d na pod-


nosniku, upewnij si~, ze w srodku
samochodu nikogo nie ma.
Aby podniesc samoch6d, nalezy zamoco-
wac podnosnik w jednym z czterech
punkt6w podparcia (z przodu lub z tytu),
znajdujqcych si~ pod progami.
Jesli ma byc uzyty tzw. podnosnik warszta-
towy, konieczne jest zamocowanie plat-
formy podnoszqcej w jednym ze standar-
dowych punkt6w podparcia dla podnosnika,
kt6re pokazano na ilustracji, zobacz
str. 272. Podnosnik mozna tez umiescic
pod hakiem holowniczym, jesli samoch6d
jest w niego wyposazony.

Zamocuj podnosnik w jednym z punkt6w


zaznaczonych w nadwoziu.
Zaciqgnij hamulec r~czny wlqcZ 3 Nie ma potrzeby zdejmowania kolpaka
pierwszy lub wsteczny bieg. W przy- kola.
padku automatycznej skrzyni bieg6w Jednak w razie koniecznosci jego zdj~-
ustaw dZwigni~ bieg6w w polozeniu P. cia, nalezy chwycic kolpak za
2 Podkr~c podnosnik na odpowiedniq zewn~trznq kraw~dz i pociqgnqc.
wysokosc, zanim umiescisz go pod Odkr~c sruby k61 0 p61 obrotu.
punktem podparcia. Kazdy z punkt6w
podparcia podnosnika jest oznaczony
strzalkq na progu (patrz ilustracja).
Upewnij si~, ze podnosnik prawidlowo
opiera si~ pod belkq progowq, a stopa
podnosnika stoi pewnie na r6wnej
nawierzchni. Podnosnika nie wolno
ustawiac na sniegu, lodzie i tym podob-
nych nawierzchniach.
Podnos samoch6d do momentu, gdy
kolo oderwie si~ od podloza.
Punkty podparcia podnosnika Oczys6 z brudu i rdzy powierzchnie przy-
warsztatowego legania pomi~dzy obr~czq kola a tarczq
hamulcowq

4 Podnies samoch6d tak, aby kofo nie 6 Zaf6z kofo i wkr~c sruby kofa, w kolej-
dotykafo podfoza. Odkr~c sruby i zdejmij nosci jak na rysunku.
kofo. Dokr~c sruby na tyle, aby obr~cz i sruby
przyj~1y prawidfowe pofozenie. • Nie dokr~caj zbyt mocno srub kluczem
5 Oczysc z brudu i rdzy powierzchnie udarowym, poniewaz moze dojsc do
przylegania pomi~dzy obr~czq kofa a 7 Opusc samoch6d i dokr~c sruby kofa uszkodzenia kofa, a takze okazac si~
tarczq hamulcowq. Nie wycieraj smaru odpowiednim momentem dokr~cania niemozliwe odkr~cenie ich kluczem
w srodku kofa. (w kolejnosci jak na rysunku). z wyposazenia samochodu.
Moment dokr~cania:
Obr~cze ze stop6w lekkich: 110 Nm. • Zakfadajqc po zmianie kofa kofpak,
Obr~cze stalowe: 110 Nm. sprawdz, czy wentyl zaworu powietrz-
nego znajduje si~ w oznaczonym
otworze kO+paka.
Piel~gnacja samochodu 273
Zestaw do naprawy przebitych
opon *
ill. UWAGA
Dla unikni~cia powaznych obrazen ciata
uwazaj, aby podczas naprawy opony nikt
nie miat dost~pu np. do dtwigni zmiany
bieg6w, poniewaz silnik musi wtedy pra-
cowa6 na biegu jatowym.
Nie uzywaj zestawu do naprawy opon,
jezeli:
Nasmaruj oznaczone powierzchnie cienkq • uszkodzenie opony jest wi~ksze niz
warstwq smaru 4mm
• uszkodzona zostata obr~cz kota.
8 Dokr~6 kontrolnie sruby k6t po kilkudzie- W przypadku zmiany rozmiaru k6t, moze si~ Jezeli jedna z opon samochodu zostata
si~ciu kilometrach jazdy. okaza6 konieczne przeprogramowanie naprawiona za pomocq zestawu do
Moment dokr~cania: pr~dkosciomierza tak, aby jego wskazania naprawy opon, pr~dkos6 jazdy nie moze
Obr~cze ze stop6w lekkich: 110 Nm. byty mozliwie najbardziej doktadne. Zaleca przekroczy6 80 km/godz.
Obr~cze stalowe: 110 Nm. si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi
Saaba.
Radzimy nie stosowa6 w okresie zimowym
obr~czy k6t z duzymi otworami, gdyz
zespoty uktadu hamulcowego Sq wtedy
Jazdazfancuchamisniei:nymi
zobacz str. 198
*, Jak najszybciej wymien przebitq opon~.
bardziej narazone na dziatanie btota
posniegowego i soli sypanej na drogi. Zestaw do naprawy opon mozna uzu-
petni6 w stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt
z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.
Pojemnik ze srodkiem uszczelniajqcym
nalezy wymienia6 co cztery lata, patrz
data na opakowaniu.
Jezeli spr~zarka wydaje nienormalne
Moze to miee negatywny wptyw na cha- dZwi~ki lub nadmiernie si~ nagrzewa,
rakterystyk~ trakcyjnq samochodu. wylqczjqna co najmniej 30 minut.
Jazda ze zbyt niskim cisnieniem lub Chron spr~zark~ przed zamoczeniem.
z przebitq oponq moze spowodowae Pojemnik ze srodkiem uszczelniajqcym
uszkodzenia opony, kt6rych nie da si~ moze zostae uzyty tylko jeden raz. Wyko-
naprawie srodkiem uszczelniajqcym. rzystany pojemnik mozna wymienie w stacji
obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq
stacjq obslugi Saaba.
Zestaw do naprawy opon zast~puje dojaz-
dowe kolo zapasowe. Zestaw ten pozwala Zestaw do naprawy opon moze bye uzy-
doraznie naprawie i napompowae opon~ wany w temperaturze do -30°C. W niskich
bez koniecznosci zdejmowania kola. temperaturach srodek uszczelniajqcy staje
Zestaw umozliwia dorazne naprawienie si~ g~stszy i gorzej uszczelnia nieco
mniejszych uszkodzen opony, na przyklad wi~ksze uszkodzenia.
spowodowanych wbiciem si~ ciala obcego W przypadku naprawy opony za pomocq 1 Pozostaw silnik na biegu jalowym.
w opon~. Nie usuwae ciala obcego z opony. zestawu obowiqzujq nast~pujqce zasady: 2 Wyjmij zestaw do naprawy opon
Uszkodzenia wi~ksze niz 4 mm lub uszko- z bagaznika.
• Pozostaw silnik na biegu jalowym.
dzenia bocznej powierzchni opony nie dajq
Spr~zarka b~dzie potrzebowae energii.
si~ naprawie za pomocq zestawu do
naprawy opon. • Zaciqgnij hamulec r~czny.
Post~puj dokladnie wedlug instrukcji, • Wlqcz swiatla awaryjne.
dolqczonej do zestawu. • Ustaw tr6jkqt ostrzegawczy, aby ostrzec
innych uczestnik6w ruchu.
Zestaw do naprawy opon znajduje si~ pod
wykladzinq bagaznika.
3 Wyjmij przew6d elektryczny i w~zyk 4 Podtqcz w~zyk spr~zarki do ztqcza na 7 Podtqcz w~zyk pojemnika do zaworu
z przegr6dek, znajdujqcych si~ na pojemniku. powietrznego opony.
spodzie spr~zarki. 5 Wsun pojemnik w zagt~bienie spr~zarki. 8 Wytqcznik spr~zarki musi si~ znajdowac
6 Odkr~c kapturek zaworu powietrznego w potozeniu o.
przebitej opony. 9 Podtqcz przew6d elektryczny spr~zarki
do gniazda 12 V (gniazdo zapalniczki)
w samochodzie.
14 Zt6Z zestaw do naprawy opon i odt6Z go
na miejsce w samochodzie.
15 Wytrzyj ewentualne slady srodka
MAX
uszczelniajqcego szmatq.
10 min
16 Schowaj tr6jkqt ostrzegawczy.
17 Przyklej zatqczonq naklejk~, infor-
mujqcq 0 maksymalnej dozwolonej
pr~dkosci, w miejscu widocznym
z fotela kierowcy.
18 Wzn6w jazd~ bez zwtoki, aby umozliwic
r6wnomierne rozprowadzenie srodka
uszczelniajqcego w oponie.

Jezeli wtasciwe cisnienie nie zostanie


10 Wtqcz spr~zark~. uzyskane w ciqgu 10 minut, oznacza to, ze
11 Podczas opr6Zniania pojemnika uszkodzenie opony jest zbyt duze, by
ze srodkiem uszczelniajqcym (ok. mozna je byto naprawic srodkiem uszczel-
30 sekund) manometr spr~zarki pokaze niajqcym. Zaparkuj samoch6d w odpowied-
kr6tkotrwaty wzrost cisnienia nawet do nim miejscu i wezwij pomoc drogowq.
6 bar6w. P6zniej cisnienie obnizy si~. Jezeli cisnienie b~dzie zbyt wysokie, mozna
12 Po opr6znieniu pojemnika nalezy je obnizyc, naciskajqc przycisk, umiesz-
napompowac opon~ do zalecanego czony obok manometru spr~zarki.
cisnienia (zobacz. str. 301). Pojemnika Nie wtqczaj spr~zarki na dtuzej niz
nie trzeba odtqczac. 10 minut.
13 Zalecane cisnienie powinno zostac
osiqgni~te w ciqgu 10 minut. Po uzyska-
niu wtasciwego cisnienia wytqcz
spr~zark~.
19 Zatrzymaj si~ po przejechaniu ok. 10 km
(najp6zniej po uplywie 10 minut) i
sprawdz cisnienie w oponie. Wtym celu
podlqcz w~zyk spr~zarki bezposrednio
do zaworu powietrznego opony.
Jezeli cisnienie jest wyzsze niz 1,3 bara
(19 psi), nalezy je doprowadzie do zale-
canej wartosci, zobacz str. 301. Przed
dotarciem do stacji obslugi konieczne
moze bye kilkakrotne sprawdzenie
cisnienia.
Jezeli cisnienie spadnie ponizej
1,3 bara (19 psi), nalezy przerwaejazd~
i wezwae pomoc drogowq.
Spadek cisnienia wynika prawdopodob- Na spodzie spr~zarki znajdujq si~ cztery
nie z tego, ze uszkodzenie opony jest r6zne przylqcza, kt6re pozwalajq wyko-
zbyt duze, by mozna je bylo naprawie za rzystae jq do pompowania opon rowero-
pomocq zestawu do naprawy opon. wych, materacy, pilek, itp.
20 Odl6Z zestaw do naprawy opon na jego
miejsce w samochodzie.
278 Piel~gnacja samochodu
Sprawdzaj regularnie stan pas6w bezpie-
Od ksztafcen ie Pasy bezpieczenstwa czenstwa. Post~puj w nast~pujqcy spos6b:
(spfaszczenie) bieznika • Chwye i mocno pociqgnij za pas ramie-
Wszystkie opony nagrzewajq si~ w czasie LhUWAGA niowy. Pas powinien si~ zablokowac.
jazdy, szczeg61nie podczas d+ugich Punkty mocowania przy pod+odze nie mogq
podr6zy lub przy szybkiej jeidzie. Po zapar- Nie wolno dokonywae zadnych zmian ani bye skorodowane.
kowaniu samochodu, gdy opony ostygnq, napraw pas6w bezpieczenstwa we
w+asnym zakresie. Nalezy to zlecie stacji Pasy 0 przetartej tasmie nalezy wymienie.
moze wystqpie efekt sp+aszczenia. Ten sam
efekt moze wystqpie, gdy samoch6d nie by+ obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzo- Pasy nie powinny stykae si~ z substancjami
uzywany przez d+ugi czas. wanq stacjq obs+ugi Saaba. chemicznymi, olejem czy srodkami
polerskimi. Jezeli pasy zabrudzq si~, umyj
Powierzchnia opony stykajqca si~ z pod+o- Po kazdej kolizji pasy bezpieczenstwa,
je myd+em i ciep+q wodq lub wymien.
zem ulega sptaszczeniu, co moze objawiae napinacze pas6w i wszystkie zwiqzane
si~ drganiami kierownicy, podobnymi do z nimi zespoty muszqzostae sprawdzone
tych, jakie wyst~pujq, gdy ko+a nie Sq przez stacj~ obs+ugi. Zaleca si~ kontakt
wywazone. z autoryzowanq stacjq obs+ugi Saaba.
Sptaszczenia znikajq po nagrzaniu opon,
zwykle po przejechaniu 20-25 km z duzq
pr~dkosciq. Jesli temperatura zewn~trzna
jest nizsza, trzeba przejechae d+uzszy odci-
nek.
Piel~gnacja samochodu 279

Tapicerka Czyszczenie i konserwacja Dywaniki tekstylne


Aby usunqc pylki lub wlosy z tapicerki foteli
tapicerki sk6rzanej *
Sk6r~ piel~gnuje si~ przede wszystkim
Dywaniki nalezy regularnie odkurzac.
podlokietnik6,,:, na drzwiach lub z sufitu, uZYJ Mozna je r6wniez czyscic, uzywajqC
odkurzacza, nle pozostawiajqcej wl6kien po to, aby wyeksponowac jej elegancki szczotki lub gqbki i szamponu.
wilgotnej sciereczki lub specjalnego walka wyglqd, ale r6wniez, aby zapewnic jej Z~ wzg,l~d6w bezpieczenstwa nie nalezy
do usuwania pylk6w z tkaniny. Wszelkie ochronnq powlok~. Zuzycie i brud mogq uzywac odkurzaczy bez uziemienia.
plam~ i za~rud~enia usun za pomocq scie- spowodowac zmian~ barwy sk6ry, zwlasz-
reczkl zwllzonej w wodzie z mydlem. ~z,a.wprzypadku jasnych jej odcieni. Nawet, Mycie samochodu
Uzywaj letniej wody. jesh nle wplywa to na odpornosc sk6ry na
usz~09zenia - polysk wywolany przez Na?~ozie nalezy myc cz~sto. Gdy samo-
W przypadku wywabiania piam za pomocq c~od J~st nowy, myj nadwozie r~cznie,
odplamlacza, zawsze czysc plam~ od tarcle jest nawet pozqdany - brudna
powierzchnia psuje wrazenie, jakie zapew- u~yw~j9.c wylqc~nie zimnej wody i czystej,
zewnqtrz do srodka zabrudzenia, aby nie ml~kklej SZCZOtkl,kt6ra umozliwi swobodny
pozostawiac slad6w. Jesli pomimo to, nla tapicerka sk6rzana.
przeplyw wody. W poczqtkowym okresie
pozostame plama lub pierscien brudu, DO,brzejest oczyscic i poddac renowacji
unikaj myjni automatycznych ze szczot-
zwykle mozna go zmyc letniq wodq skorzanq taplcerk~ podczas wiosennego i
kaml. Po 5-6 miesiqcach, powloka lakier-
z mydlem lub samq letniq wodq. jeslennego przeglqdu samochodu (dwa
nicza twardnieje. Aby ulatwic usuwanie
Wilgotne plamy pozostawione przez roz- razy do roku). W bardzo cieplych i suchych
brudu~ mozesz dodawac do wody odpo-
lane napoje lub olej nalezy natychmiast warunkach pogodowych konieczna jest
wlednl szampon samochodowy. Uzywaj
wytrzec do sucha za pomocq dobrze ~z~stsza r~nowacja. Stosuj tradycyjne
tylko letniej wody.
wchlaniajqcego materialu, np. r~cznika srodkl do plel~gnacji sk6ry, post~pujqC
zgodnie z instrukcjq na opakowaniu. Odchody ptak6w nalezy zmywac mozliwie
paplerowego, a nast~pnie zmyc srodkiem naj~zybciej, poniewaz mogq one spowodo-
czyszczqcym. Nie uzywaj gorqcej wody ani srodk6w pole-
wac odbarwlenla, trudne do usuni~cia za
Do czyszczenia plam z tluszczu lub oleju rUjqcych, rozpuszczalnik6w, plyn6w
pomocq past polerskich. Przykryj plam~
zaleca si~ uzywac rozpuszczalnika benzy- w ~prayu i mydel, kt6re moglyby porysowac
mokrq chusteczkq papierowq i zostaw na
nowego. Mozna wykorzystac srednio skor~.
okolo mlnut~. Potem plama powinna latwo
twardq szczoteczk~. zejsc w myciu.
Smol~ usuwaj szmatkq zamoczonq
~ benzynie lakierniczej. Unikaj uzywania
sllnych srodk6w myjqcych, gdyz mogq
zniszczyc lakier.
280 Piel~gnacja samochodu
Szyby nalezy myc od wewnqtrz piynem do • Nie uzywaj zadnyeh wysuszajqeyeh
myeia okien. Jest to szezeg61nie wazne substaneji ehemieznyeh ani srodk6w
w nowyeh samoehodaeh, w kt6ryeh impregnujqeyeh.
Nie stosuj zadnyeh srodk6w ezyszezqeyeh wykladziny i tapieerka wyposazenia majq • Unikaj myeia samoehodu w myjni auto-
zawierajqeyeh alkohol do myeia szkiet tendenej~ do poeenia si~. matyeznej.
przednieh i tylnyeh lamp, gdyz mogq one
Utrzymywanie szyb w ezystosei pomaga • Jezeli samoeh6d posiada stalq anten~
powodowac p~kanie soezewek.
zapobiegac ieh zaparowaniu. radiowq, to przy wykr~eaniu anteny
Lusterka boezne nalezy zlozyc w przy- Do zewn~trznego myeia szyb uzywaj piynu nalezy r6wniez zdjqc oslon~ stopy
padku korzystania z automatyeznej myjni do spryskiwaeza. Jest to szezeg61nie ante ny, aby nie dopuseic do jej utraty.
samoehodowej. I wazne po myeiu samoehodu w myjni auto-
matyeznej, poniewaz stosowane tam pre-
Takze podwozie samoehodu nalezy myc paraty woskowe mogq pozostawiac osad
regularnie. Jest to szezeg61nie wazne po na szybie przedniej i tym samym wpiywac • Po umyeiu samoehodu nalezy spraw-
zakonezeniu zimy. Jesli w automatyeznej na jakosc ezyszezenia szyby przez dzic ezy hamulee dzialajq prawidlowo.
myjni nie ma stanowiska do myeia podwo- wycieraezki. Mokre tareze hamuleowe mogq pogor-
zia, umyj je r~eznie. szyc skuteeznosc hamowania.
Samoehodu nie nalezy myc, ani pozosta-
wiac do wysehni~eia na sloneu. Aby na • Przed umyeiem samoehodu w myjni
• Skladany daeh nalezy myc od zewnqtrz i
lakierze nie powstaiy plamy i zaeieki, osusz automatyeznej, zdejmij zamoeowane
od wewnqtrz letniq wodq z dodatkiem
samoeh6d bezposrednio po umyeiu irehq. anteny, np. telefonu kom6rkowego.
lagodnego mydla. Mozesz do tego eelu
wykorzystac szezotk~ do rqk. Ruehy • Samoehody z dtwi~kowym ukladem
szezotkq wykonuj zgodnie z kierunkiem pomoey przy parkowaniu: uwazaj, aby
przebiegu wl6kien tkaniny, a nie nie kierowac strumienia wody pod eis-
w poprzek wl6kien. nieniem za blisko ezujnik6w (mini-
• W przypadku myeia samoehodu strumie- malna odleglosc to 20 em), gdyz mogq
niem wody pod wysokim eisnieniem one ulee uszkodzeniu.
obowiqzujq nast~pujqee zasady:
• dolna ez~sc samoehodu (do wysokosci
klamek drzwi): maks. eisnienie
100 bar6w z odleglosei nie mniejszej
niz 20 em .
• g6rna ez~sc samoehodu: maks. eisnie-
nie 100 bar6w z odleglosei nie mniej-
szej niz 80 em.
Komora silnika Zaprawki lakiernicze Po wyschni~ciu, nal6Z kilka cienkich warstw
lakieru powierzchniowego tak, aby
Do mycia komory silnika uzywaj detergentu Uszkodzenia lakieru nalezy bezzwlocznie powierzchnia uszkodzonego miejsca
do mycia silnik6w i sptukuj komor~ gorqcq oczyscie i zabezpieczye. Gwarancja anty- zr6wnata si~ z powierzchniq otaczajqcego
wodq. Zaston reflektory. Nie uzywaj myjek korozyjna nie obejmuje przypadk6w rdzy lakieru.
wysokocisnieniowych. Omijaj komponenty i spowodowanej przez nie usuni~te uszko- Farba gruntowa i lakier zaprawkowy nalezy
ztqcza elektryczne. dzenia lakieru. 1mwczesniej uszkodzenie dobrze rozmieszae przed uzyciem. Pozw61
Nie uzywaj benzyny jako srodka myjqcego zostanie usuni~te, tym mniejsze jest ryzyko kazdej warstwie wyschnqe, zanim
lub rozcienczalnika przy naprawach lub korozji. przystqpisz do nalozenia nast~pnej.
obstudze samochodu. Saab zaleca uZywa- Uszkodzenia lakieru powstale podczas
nie srodk6w przyjaznych dla srodowiska kolizji Sq z reguty tak duze, ze, dla uzyska- Lakiery dwuwarstwowe
naturalnego. nia dobrego efektu, ich naprawa musi bye
Lakiery dwuwarstwowe Sq nakladane
wykonywana w profesjonalnym zakladzie dwoma warstwami. Pierwsza warstwa
Woskowanie i lakierniczym.
bazowa zawiera m.in. pigment, cZqsteczki
polerowanie Drobne odpryski lakieru, spowodowane
przez kamienie oraz niewielkie zadrapania
metalu oraz spoiwo. Druga warstwa sklada
si~ z przezroczystego lakieru, zapewnia-
Przez pierwsze 3-4 miesiqce nie wolno mozesz naprawie we wlasnym zakresie. qcego potysk powlok lakierniczych i
woskowae nowego samochodu. Polerowa- Niezb~dne narz~dzia i materiaty, np. chroniqcego warstw~ bazowq przed
nie nie jest konieczne do czasu, az lakier p~dzle, farby gruntowe i lakier zaprawkowy wilgociq i zanieczyszczeniami atmosfe-
ulegnie utlenieniu i zmatowieje. Uzywanie Sq dost~pne w handlu. Zaleca si~ kontakt rycznymi.
past zawierajqcych materiaty scierne z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.
w nowym samochodzie jest dopuszczalne Odpryski spowodowane przez kamienie
Jesli uszkodzenie nie spowodowalo lakieruje si~ nastl?pujqCo:
tylko w wyjqtkowych przypadkach. Przed odsloni~cia metalu i zostala zachowana
przystqpieniem do woskowania i polerowa- Starannie oczyse miejsce uszkodzenia i
warstwa farby, mozesz polozye lakier
nia nalezy starannie umye powierzchnie nal6z grunt, potem warstw~ bazowq i na
zaprawkowy bezposrednio na uszkodzony koncu emalil? wierzchniq. Aby zapewnie
lakierowane. lakier. Najpierw musisz jednak zeskrobae najlepszy efekt wykonczenia, nal6Z grunt
czubkiem noza ewentualne zabrudzenia. w dw6ch lub trzech warstwach.
Jesli pojawiq si~ slady rdzy, spowodowane
np. przez kamienie uderzajqce 0 nadwozie,
musisz najpierw czubkiem noza zeskrobae
calq warstw~ rdzy. Jesli to mozliwe, caty
obszar uszkodzenia powinno si~ oczyscie
do gotego metalu. Nast~pnie, za pomocq
p~dzla pokryj metal dwoma cienkimi
warstwami farby gruntowej (primer).
282 Piel~gnacja samochodu
Po umyciu i wysuszeniu, nal6z antykoro-
Zabezpieczen ie zYJne preparaty ochronne na uszkodzone
antykorozyjne lub zuzyte powierzchnie. Uzyj preparatu
w aerozolu lub nal6i: preparat p~dzlem.
W trakcie produkcji, cafy samoch6d jest
fa~rycznie zabezpieczany przed korozjq, R6wniez po wygasni~ciu gwarancji na
m.ln. poprzez elektrolityczne malowanie zabezpieczenie antykorozyjne, nalezy
zanurzeniowe, stosowanie powlok na bazie sprawdzac i konserwowac powloki antyko-
PVC, kt6re chroniq przed korozjq i kamie- rozYJne, aby unlknqc korozji w przyszlosci.
niami, oraz wtryskiwanie do przestrzeni Pokryte lakierem polqczenia nadwozia,
zamkni~tych rozrzedzonych oleistych zwlaszcza na drzwiach i we wn~kach Sq
substancji penetrujqcych. szczeg61nie narazone na korozj~ ,
Opr6cz tradycyjnego zabezpieczenia anty- zewn~trznq wywotanq przez pyl i s61oraz
korozYJnego w postaci lakieru oraz zabez- wewn,~trznq korozj~ spowodowanq przez
pieczenia podwozia i przestrzeni zamkni~- wllgoc I skropllny. Utrzymuj te polqczenia
w czystosci i przy pierwszych objawach Struktura powlok lakierniczych
tych, wi~kszosc blach nadwozia jest cynko- 1 Blacha nadwozia
wana (np. maska silnika, drzwi, podwozie korozji~ pokrywaj zagrozone miejsca anty-
2 Powloka cynkowa (na niekt6rych cZE;!5ciach)
ltd.). korozYJnym preparatem ochronnym. Uzyj 7,51Jm
preparatu w aerozolu lub nal6z preparat 3 Fosforanowanie 3-5 IJm
Powloki antykorozyjne podwozia i wn~k k61 4 Powloka katodowa ED 23 IJm
p~dzlem. Zaleca si~ kontakt z autoryzo-
Sq szczeg61nie narazone na zuzycie i 5 Powloka uszczelniajqca 35 IJm
wanq stacjq obslugi Saaba.
uszkodzenie, w zaleznosci od warunk6w 6 Baza metalizowana 11 IJm
jazdy. Pryskajqce bloto, lecz przede 7 Przezroczysta emalia 45 IJm
wszystkim s61 uzywana na drogach w okre-
sle zlmowym, mogq stworzyc warunki
sprzyjajqce powstawaniu korozji.
W zwiqzku z tym pami~taj, aby regularnie
splukiwac podwozie i sprawdzac stan
zabezpieczen antykorozyjnych. Fakt, ze
samoch6d jest obj~ty gwarancjq antykoro-
zyjnq, nie zwalnia uzytkownika z obowiqzku
sprawdzania i konserwacji powtok antyko-
rozYJnych, a w razie potrzeby ich naprawy.
Warunki gwarancji wymagajq, aby
Program przegl~d6w przeglqdy byty wykonywane przy okreslo-
nym stanie licznika przebiegu w autoryzo-
PrzeglCldy okresowe wanej stacji obstugi. Ponadto rzetelne
Kazdy samoch6d wymaga regularnych przestrzeganie programu przeglqd6w
przeglqd6w i obstugi, jezeli ma zapewnie zwililksza wartose Twojego samochodu
bezproblemowqjazdlil. Program przy odsprzedazy.
przeglqd6w przygotowany dla Twojego Oddajqc samoch6d do przeglqdu, zabierz
samochodu obejmuje wszystkie czynnosci, z sobq ksiqzklil gwarancyjno-serwisowq.
kt6re Sq niezblildne i muszq bye wykonane Przy odbiorze samochodu sprawdz, czy
w okreslonych odstlilpach czasu. ksiqzka zostata podstemplowana w odpo-
Program przeglqd6w zostat opracowany wiednim miejscu.
tak, aby zapewnie wtasciwq obstu9lil Zakres i poszczeg61ne punkty programu
technicznq Twojego samochodu przy mini- przeglqd6w mogqpodlegae modyfikacjom.
mum zwiqzanych z tym koszt6w. Zaleca silil kontakt z autoryzowanq stacjq
obstugi Saaba, kt6ra zawsze dysponuje
aktualnymi informacjami 0 zmianach
dotyczqcych Twojego modelu samochodu.
Przerwy milildzy przeglqdami dobranotak, Kiedy przyjdzie czas na wykonanie
by zagwarantowae bezpieczenstwo przeglqdu, na wyswietlaczu SID pokaze silil
ruchu, niezawodnose i ekonomicznq nastlilpujqcy komunikat:
eksploatacjlil, jak r6wniez spetnienie prze-
pis6w 0 emisji spalin. Time for service.
(Czas na serwis.)
284 Piel~gnacja samochodu

Odzyskiwanie Uklad klimatyzacji (Ale)


material6w
Informacje na temat zlomowania i odzysku
.L::t.. UWAGA
material6w samochodowych mozna zna-
lete pod adresem www.saab.com. • Wszelkie naprawy i regulacje obiegu
powietrza i klimatyzacji muszq bye
przeprowadzone przez stacj~ obslugi,
kt6ra posiada wykwalifikowany perso-
nel i specjalistyczne narz~dzia. Zaleca
si~ kontakt z autoryzowanq stacjq
obslugi Saaba.
• W ukladzie klimatyzacji panuje nadcis-
nienie. Nie rozlqczaj zadnych przy-
Iqczy ukladu AlC.
• Wydostajqcy si~ gaz moze spowodo-
wac uszkodzenia wzroku lub inne
obrazenia.

• Uklad klimatyzacji AlC w samochodzie


jest przystosowany do czynnika
chlodniczego R134a.
• Wymiana i osuszanie czynnika
chlodniczego wymaga zastosowania
specjalnych narz~dzi i procedur.
• Nigdy nie mieszaj czynnika chlodni-
czego R 134a z innymi czynnikami.
Wykrywanie usterek Nie wolno zakfadae siatki, ani innego
rodzaju osfon przed chfodnicq, gdyz zmnie-
W razie awarii ukfadu klimatyzacji, mozesz
samodzielnie dokonae kontroli, wedlug jszy to drastycznie jej wydajnos~. W przy-
ponizszych punkt6w. Jesli dzialanie ukf.a~u
WAZNE padku szczeg61nie duzych mrozow I n1sklch
temperatur zewn~trznych, uzycie osfony
nadal nie jest zadowalajqce, skontaktuj Sl~ Nie uzywaj myjek cisnieniowych do czysz-
ze stacjq obsfugi. Zaleca si~ kontakt chlodnicy jest dopuszczalne.
czenia skraplacza i chfodnicy ze wzgl~du
z autoryzowanq stacjq obsfugi Saaba. na ryzyko ich uszkodzenia. • W okresie zimowym, nalezy uruchamiae
Wai:ne! klimatyzacj~ (dotyczy to ukfadu z r~cz-
Podczas pracy spr~zarki ukfadu klimat~- nym sterowaniem) 1~2 razy w ':I:leSlqCU
• Pasek nap~dowy spr~zarki nalezy
zacji AlC nast~puje osus~enie naplywajq- sprawdzae podczas regularnego
a
na 5-1 minutw czasle dluzszej jazdy, ale
cego powietrza. Powoduje to kondensaCJ~ dopiero po rozgrzaniu silnika.
przeglqdu samochodu. Ma to na celu zabezpieczenie uszczelek
pary wodnej w skraplaczu. Skroplona para
wodna jest odprowadzana przez wylot • Skraplacz i chfodnica muszq bye oczysz- spr~zarki przed uszkodzeni~m. .
drenazowy, znajdujqcy si~ pod samocho- czane z owad6w i innych zanieczysz- Spr~zarka jest smarowana srodklem
demo Stqd tez, po zaparkowaniu samo- czen. Podczas mycia samochodu, spfucz smarnym znajdujqcym si~ w obJegu czyn-
chodu mozesz zauwazye, ze z wylotu do czysta chlodnic~ i skraplacz (przed nika chfodniczego.
drenazowego kapie woda, tworzqc pod chfodnicaj, kierujqc strumien wody
samochodem niewielkie kafuze. 1mwyzsza zar6wno przez krat~ atrapy wlotu Wai:ne!
temperatura i wilgotnose powietrza, tym chfodnicy, jak i od wewnqtrz komory Klimatyzacji nie mozna wfqczye przy
wi~cej powstaje skroplin. silnika. Nie uzywaj myjek cisnieniowych. temperaturze zewn~trznej ponizej aoc.
Uwaga: Nie spfukuj, gdy silnik jest Wstaw samoch6d do ogrzewanego
Gdy chfodzenie jest gora,cy.
pomieszczenia i wfqcz klimatyzacj~ ..
niewystarczajqce Najprosciej jest wcisnqe przycisk AC .1
zostawie wcisni~ty, w6wczas ukfad klrmaty-
a Sprawdi, czy regulatory temperatury i zacji AlC wfqczy si~ automatycznie przy
rozprowadzenia powietrza Sq pra~ odpowiedniej temperaturze.
widlowo ustawione, zobacz rozdzlal

klimatyzacjq *"
"Panel r~cznego sterowania
str. 114.
b Sprawdi, czy skraplacz (zamontowany
przed chfodnicaj nie jest zapchany
brudem lub owadami.
c Sprawdi, czy pasek nap~dowy
spr~zarki nie slizga si~, str. 237.
d Sprawdi, czy nie przepalily si~ bezpiecz-
niki wentylator6w i spr~zarki, str. 259.
286 Piel~gnacja samochodu
(T~ stron~ celowo pozostawiono pustq.)
Dane techniczne
Dane og61ne 288 Tabliczki i etykietki 302
Silnik 290 Programowalne funkcje _ 304
Olej silnikowy 291 Komunikaty i informacje,
Paliwo 292 wyswietlane na SID _ 305
Podgrzewacz silnika i
Wersje silnika
Instalacja elektryczna_
293
294 wn~trza*
Punkty montowania
308
Paski nap~dowe 295
oryginalnego haka
Manualna skrzynia
bieg6w 296
holowniczego Saaba * 310
Indeks 311
Automatyczna skrzynia
bieg6w 296
Zawieszenie k6t 297
Uktad kierowniczy 297
Uktad hamulcowy __ 297
Obr~cze k6t i opony _ 298

* Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest


montowane we wszystkich samochodach
(moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika,
specyfikacji dla danego rynku, opcji lub
wyposazenia dodatkowego).
Dopuszczalna masa
calkowita
Catkowita dtugosc, tqcznie ze zderzakami:
Masa dopuszczalna
Sport Sedan i Kabriolet _ 4635 mm zestawu
(= dopuszczalna masa
SportCombi _ 4654 mm calk. + dop. masa
Calkowita szerokosc, tqcznie z lusterkami 2038 mm przyczepy)

Catkowita wysokosc _ 1539 mm Maks. obciqzenie osi,


przod
Rozstaw osi _ 2675 mm
Rozstaw: Maks. obciqzenie osi, tyl

k61 przednich 1524 mm Nie wolno przekraczac maksymalnie dozwolonego obcia,zenia osi przedniej i tylnej.
Dozwolone obcia,zenie ladunkiem (bez kierowcy) = dopuszczalna masa calkowita-
k61tylnych _ 1506 mm masa wlasna.
Przeswit przy dopuszczalnej masie Masa wlasna samochodu (masa samochodu gotowego do jazdy + masa kierowcy
catkowitej _ ok. 75 kg) i maksymalna dopuszczalna ladownosc sa, podane w dokumentach reje-
stracyjnych.
Liczba miejsc (z kierowcq):
Tabliczka z numerem identyfikacyjnym nadwoziaNlN
Sport Sedan _
Kabriolet _ Dtugosc bagaznika, Sport Sedan:
SportCombi _ tylne fotele uniesione _ 1036 mm
tylne fotele roztozone _ 1774mm
Srednica zawracania, zewnEEtrzna
Dtugosc bagaznika, Kabriolet _ 740 mm
samochody z silnikiem V6 _ 12,2 m
Dtugosc bagaznika, SportCombi:
inne 11,4 m
tylne fotele uniesione _ 1013 mm
tylne fotele roztozone _ 1777mm
Pojemnos6 bagaznika (wedtug VDA):
Sport Sedan _ 4251itr6w
Kabriolet, dach sktadany roztozony __ 3521itry
Kabriolet, dach sktadany zlozony _ 2351itr6w
SportCombi _ 4191itr6w
SportCombi z obnizonym tylnym
siedzeniem _
Masa samochodu gotowego do jazdy
(z pelnym zbiornikiem paliwa, plynu .ffi. UWAGA
spryskiwacza, narz~dziami i kolem
zapasowym): Nigdy nie wolno przekracza6 dopuszczalnej masy calkowitej i
Sport Sedan _ 1440-1705 kg obciqzenia osi. Wyposazenie dodatkowe Uak np. hak holow-
Kabriolet _ 1650-1825 kg niczy, zmieniarka CD) odpowiednio zmniejsza dopuszczalnq
~adownos6 samochodu.
SportCombi _ 1475-1765 kg
Przewozqc ladunek upewnij si~, czy jest on nalezycie zamoco-
Dopuszczalna masa calkowita:
wany. Jest to szczeg61nie wazne w samochodach ze zlozonymi
Sport Sedan _ 1910-2080 kg tylnymi fotelami.
Kabriolet _ 2020-2130 kg
SportCombi _ 1970-2140 kg
Maks. obciqzenie osi: Przyczepy i obci~:ienia:
Sport Sedan, prz6d _ 1125 kg Przyczepa z hamulcami _ maks. 1600 kg
Sport Sedan, tyl _ 1010 kg Dla 1.9TiD 8v -- --- --
maks. 1500 kg
Kabriolet, prz6d _ 1150 kg Dla 1.8i _ maks. 1400 kg
Kabriolet, ty~ _ 1050 kg Przyczepa bez hamulc6w _ maks. 750 kg
SportCombi, prz6d _ 1125 kg Dla 1.8i _ maks. 720 kg
SportCombi, tyl _ 1100 kg Maksymalny nacisk na zaczep _ 50-75 kg
Rozk~ad mas:
Maks. dopuszczalna pr~dkos6 (przyczepa
Sport Sedan i Kabriolet, z hamulcami) _
masa wlasna, prz6d/tyl _
Podczas jazdy z podlqczonq przyczepq
Sport Sedan i Kabriolet, nalezy zwi~kszy6 cisnienie w tylnych
dopuszczalna masa calkowita, prz6d/tyl_ oponach 0 0,2 bara (3 psi).
Maks. dopuszczalne obciqzenie dachu, Powyzsze ograniczenia masy i pr~dkosci odnoszq si~ do zalecen
Sport Sedan i SportCombi _ producenta, Saab Automobile AS.
Maks. obciqzenie bagaznika: Zwr66 uwag~ na ograniczenia dotyczqce pr~dkosci jazdy i masy
Sport Sedan _ 80 kg przyczep, jakie obowiqzujq w Twoim kraju, zobacz str. 200.
Kabriolet _ 80 kg
SportCombi _ 80 kg
290 Dane techniczne
Silnik Srednica cylindra:

Rodzaj: Silnik benzynowy, 1,8 I (1.8i) _ 80,5 mm


Silnik benzynowy, 1,8 1 (1.8i) _ 4-cylindrowy, Silnik benzynowy, 2,0 1 _ 86mm
z dwoma watkami Silnik benzynowy, V6 _ 89mm
rozrzqdu w gtowicy, Silnik wysokopr~zny _ 82mm
16 zaworami
Skok Uoka:
Silnik benzynowy, 2,0 1 (1.8t, 2.0t i
2.0Turbo) _ 4-cylindrowy, Silnik benzynowy, 1,8 I (1.8i) _ 88,5 mm
z dwoma watkami Silnik benzynowy, 2,0 1 _ 86mm
rozrzqdu w gtowicy,
Silnik benzynowy, V6 _ 74,8 mm
16 zaworami, dwoma
watkami wyr6wno- Silnik wysokopr~zny _ 90,4 mm
wazajqcymi, niekt6re Pojemnosc skokowa:
wersje posiadajq
dwumasowe koto Silnik benzynowy, 1,8 1 (1.8i) _ 1,796 dm3
zamachowe Silnik benzynowy, 2,0 1 _ 1,998 dm3
6-cylindrowy, z czte- Silnik benzynowy, V6 _ 2,792dm3
rema watkami Silnik wysokopr~zny _ 1,910dm3
rozrzqdu w gtowicy,
24 zaworami, kqt roz- Pr~dkosc obrotowa biegu jatowego:
chylenia rz~d6w Silnik benzynowy _ 720obr./min.
cylindr6w 60° Przy wzroscie
4-cylindrowy, obciqzenia, np. gdy
z jednym watkiem obracana jest kie-
rozrzqdu w gtowicy, rownica, pr~dkosc
8 zaworami, dwuma- obrotowa biegu
sowym kotem zama- jatowego zwi~ksza
chowym si~ do 900 obr./min.
4-cylindrowy, 850 obr./min., pr~d-
z dwoma watkami kosc obrotowa
rozrzqdu w gtowicy, zimnego silnika jest
16 zaworami, dwu- nieco wyzsza
masowym kotem Zalecany przez
zamachowym Saaba
Pojemnosc uktadu chtodzenia: 4-cyl.
silnik 4-cyl. 4-cyl.
Silnik benzynowy _ 7,1 I
benzy- silnik silnik
Silnik benzynowy, V6 _ 9,0 I nowy benzy- silnik wysoko-
Silnik wysokopr~zny _ 7,21 (Turbo) nowy V6 pr~zny
Saab Turbo Oil OW-30 fully
Synthetic Long Life,
Mobil1 OW-40 lub
inny catkowicie syntetyczny olej
Gatunek oleju:
silnikowy 0 lepkosci OW-30 lub
Aby spetnic wymagania zwiqzane ze zmniejszeniem cz~stotli- OW-40, spetniajqcy wymagania
wosci przeglqd6w przez Saaba, wszystkie silniki Sq fabrycznie normy GM-LL-A025 X X
napetniane specjalnym syntetycznym olejem silnikowym. Olej
Saab Turbo Oil OW -30 Long Life,
ten zostat wybrany z uwzgl~dnieniem trwatosci, zuzycia paliwa i
Mobil1 OW-40 lub
uciqzliwosci dla srodowiska. Stosowanie 0lej6w dopuszczonych inny syntetyczny olej silnikowy,
przez Saaba pozwala zminimalizowac tworzenie si~ szlamu. Ma spetniajqcy wymagania normy
to na celu ochron~ uktadu smarowania przed powstawaniem GM-LL-A025 X
osad6w, kt6re mogtyby uszkodzic komponenty silnika.
Saab Long Life Diesel Oil 5W-40
Przegletdy/wymiana oleju Mobil1 OW-40 lub
Aby mozliwe byto dotrzymanie zalecanej cz~stotliwosci inny syntetyczny olej silnikowy,
przeglqd6w, wymagane jest stosowanie dopuszczonego oleju spetniajqcy wymagania normy
silnikowego. Stosuj wytetcznie oleje dopuszczone dla silnika GM-LL-B025 X
w Twoim samochodzie, zgodnie z ponizszet tabelet. Przestrze- Aby mozliwe bylo przestrzeganie zalecanej cz~stotliwosci przeglqd6w, olej
gaj zalecanej cz~stotliwosci przeglqd6w, aby zagwarantowac wlewany podczas przeglqdu lub mi~dzy przeglqdami musi bye dopusz-
czony zgodnie z podanq w tabeli klasyfikacjq dla poszczeg61nychsilnik6w.
optymalnq sprawnosc silnika przez catv okres jego eksploatacji. . .
W przypadku nieprzestrzegania tego wymagania Saab Automo- U autoryzowanych przedstawlcleh handlowych Saaba dost~pne
bile AB nie bierze na siebie zadnej odpowiedzialnosci z tytutu Sq oleje Saab lub Mobil. Wsr6d nich znajdziesz oleje opracowa-
ne specjalnie z myslq 0 silniku Twojego Samochodu. Skonsultuj
gwarancji.
si~ z przedstawicielem Saaba, by wybrac sposr6d nich odpo-
wiedni olej silnikowy.
R6wniez inne koncerny petrochemiczne oferujq oleje silnikowe,
spetniajqce wymagania Saaba. Oleje te Sq cz~sto okreslane
jako syntetyczne. Trzeba jednak zaznaczyc, ze nie wszystkie
syntetyczne oleje silnikowe spetniajq nasze wymagania.
Powinienes wybierac tylko te oleje silnikowe, kt6re spetniajq
wymagania, okreslone dla silnika Twojego samochodu.
Zalecana lepkosc: Stosowanie odpowiedniego oleju silnikowego jest rzeczq
Lepkose jest miarq g~stosci oleju w r6Znych temperaturach i jest niezwykle waznq, by funkcjonowanie takiego harmonogramu
podawana wedlug klasyfikacji SAE. Ma ona wplyw mi~dzy przeglqd6w byte mozliwe.
innymi na zuzycie paliwa oraz na wlasciwosci podczas urucha- Po pojawieniu si~ komunikatu 0 koniecznosci wykonania
miania zimnego silnika. przeglqdu, jak najszybciej oddaj samoch6d do przeglqdu do
Aby mozliwe byte uzyskanie optymalnych osiqg6w, Saab zaleca: autoryzowanej stacji obslugi Saaba.
Silnik benzynowy (Turbo): SAE OW-30 lub OW-40. Po wykonaniu przeglqdu autoryzowana stacja obsfugi Saaba
Nie wolno stosowae oleju 0 lepkosci innej niz OW-30 lub OW-40. wyzeruje stan wskaznika przeglqd6w.
Silnik benzynowy (wolnossC\.cy): SAE OW-30 lub OW-40.
Mozna stosowae olej 0 innej lepkosci. Pojemnose miski olejowej, wlqcznie z filtrem (przy
Silnik wysokopr~zny: SAE OW-30, 5W-30, OW-40 lub 5W-40. wymianie oleju):
Niekt6rzy dostawcy oferujq oleje silnikowe, kt6re spelniajq nasze Silnik benzynowy, 1,8 I (1.8i)_____ 4,25 I
wymagania jakosciowe (GM-LL-A025, GM-LL-B025), jednak Silnik benzynowy, 2,0 I 6,0 I
majq innqlepkose niz zalecana. Stosowanie tych 0lej6w jest Silnik benzynowy, V6 6,0 I
r6wniez dopuszczalne, lecz nie do 4-cylindrowego silnika benzy- Silnik wysokopr~zny 4,3 I
nowego (Turbo) i silnika V6, gdzie musi bye stosowany calko-
wicie syntetyczny olej silnikowy 0 lepkosci OW-30 lub OW-40.
Dodatki do olej6w silnikowych
Nie dodawaj niczego do oleju silnikowego. Zalecane oleje silni- Silnik benzynowy:
kowe Sq najlepsze dla silnika Twojego samochodu.
Pojemnose zbiornika paliwa _ 581
Kiedy trzeba wymienic olej?
Zalecana liczba oktanowa Benzyna
Tw6j samoch6d posiada wyswietlacz (SID), na kt6rym b~dzie bezolowiowa LO 95
podawana informacja 0 terminie przeglqdu. Czas pojawienia si~
tego komunikatu zalezy od przebiegu oraz warunk6w eksploata- Silnik wysokopr~zny:
cji samochodu. W zwiqzku z tym, okresy mi~dzy przeglqdami Pojemnose zbiornika paliwa_____ 58 I
mogq si~ znacznie mi~dzy sobq r6znie, zaleznie od sposobu Stosuj wylqcznie olej nap~dowy przeznaczony do silnik6w
eksploatacji samochodu oraz warunk6w zewn~trznych, takich wysokopr~znych. Silniki wysokopr~zne muszq bye nap~dzane
jak pora roku, itp. W przypadku samochod6w z silnikiem wyso- olejem nap~dowym, kt6ry spefnia wymagania normy europej-
kopr~znym cz~stotliwose przeglqd6w jest stala. skiej EN590. Nie wolno stosowae oleju opalowego, oleju do sil-
nik6w okr~towych, itp. Liczba cetanowa oleju nap~dowego
powinna wynosie co najmniej 45.
2.8 V6 (230) Ecopower
Moc, EGG przy 5500 obr.lmin. _
1.8i silnik wolnossqcy
Maksymalny moment obrotowy,
Moc, EGG przy 5600 obr./min. __ EGG przy 2250 obr.lmin. _ 330 Nm (33,7 kgfm)
Maksymalny moment obrotowy, Stopien sprEilzania. _ 10,0:1
EGG przy 3800 obr./min. _ 167 Nm (16,9 kgfm)
Stopien sprEilzania _ 10,5:1
2.8 V6 (250) Ecopower
Moc, EGG przy 5500 obr.lmin. _
1.8t Ecopower
Maksymalny moment obrotowy,
Moc, EGG przy 5500 obr.lmin. _ EGG przy 2250 obr.lmin. _ 350 Nm (35,7 kgf m)
Maksymalny moment obrotowy, Stopien sprEilzania _ 10,0:1
EGG przy 2000 obr./min. _ 240 Nm (24,5 kgfm)
Stopien sprEilzania _ 9,5:1
1.9 TiO 8v
Moc, EGG przy 4000 obr./min. _
2.0t Ecopower
Maksymalny moment obrotowy,
Moc, EGG przy 5500 obr.lmin. _ EGG przy 2000 obr.lmin. _ 280 Nm (28,5 kgfm)
Maksymalny moment obrotowy, Stopien sprEilzania _ 18,0:1
EGG przy 2500 obr.lmin .. _ 265 Nm (26,9 kgfm)
Stopien sprEilzania _ 9,5:1
1.9 no 16v
Moc, EGG przy 4000 obr.lmin. _
2.0 Turbo Ecopower
Maksymalny moment obrotowy,
Moc, EGG przy 5300 obr.lmin. _ EGG przy 2000 obr.lmin. _ 320 Nm (32,5 kgf m)
Maksymalny moment obrotowy, Stopien sprEilzania _ 17,5:1
EGG przy 2500 obr.lmin. _ 300 Nm (30,5 kgfm)
Stopien sprEilzania _ 9,5:1
Kolejnosc zaplon6w:
Silnik benzynowy, 4-cylindrowy _ 1-3-4-2
Napi~cie _ 12V
Silnik benzynowy, V6 _ 1-2-3-4-5-6
Pojemnosc akumulatora: _ 60, 70 lub 85 Ah
zaleznie od wersji Swiece zaplonowe:
silnika Silnik benzynowy, 1,8 I (1.8i)
Rozrusznik: Oznaczenie _ FLR8LDCU
Silnik benzynowy, 1.8i _ 1,4kW Przerwa mi~dzy elektrodami _ 0,9-1,1 mm
Silnik benzynowy, 1.8t, 2.0t i 2.0 Turbo _ 1,8 kW Moment dokr~cania _ 25 Nm
Silnik benzynowy, V6 _ 1,4kW Silnik benzynowy, 2,0 I
Silnik wysokopr~zny, 1.9 TiD _ 1,8 kW Oznaczenie _ NGK PFR6T-10G
Alternator - maksymalny prqd/napi~cie Przerwa mi~dzy elektrodami _ 0,9-1,0 mm
tadowania: Moment dokr~cania _ 28Nm
Silnik benzynowy, 1.8i _
Silnik benzynowy, V6
Silnik benzynowy, 1.8t, 2.0t i 2.0 Turbo Oznaczenie _ PLFR6C 10G
z manualnq skrzyniq bieg6w _
Przerwa mi~dzy elektrodami _ 0,9-1,0 mm
Silnik benzynowy, 1.8t, 2.0t i 2.0 Turbo
z automatycznq skrzyniq bieg6w _ Moment dokr~cania _ 28 Nm
140 Al14 V
Silnik benzynowy, V6 _ 155A114V
Silnik wysokopr~zny, 1.9 TiD _ 130Al14V
dtugosc
zewn~trzna
Silnik benzynowy, 1,81 (1.8i) _ 1212 mm
Silnik benzynowy, 2,0 I _ 1028 mm
Silnik benzynowy, V6 _ 2120 mm
Silnik wysokopr~i:ny _ 1410 mm
Pasek nap,?dowy, silnik Pasek nap,?dowy, silnik
benzynowy, 1,81 (1. 8i) benzynowy, 2,0 I

Pasek nap,?dowy, silnik


wysokopr,?zny

Pasek nap,?dowy, silnik


benzynowy, V6
Manualna skrzynia bieg6w Automatyczna skrzynia bieg6w
Rodzaj _ Catkowicie synchro- Rodzaj:
nizowana, 5-biegowa _ 5-biegowa, stero-
z przektadniq wan a elektronicznie
gt6wnq i mechaniz- przektadnia automa-
mem r6znicowym tyczna z hydraulicz-
Rodzaj oleju (przy uzupetnianiu) _ Saab MTF 0063 nym przetwornikiem
momentu, z prze-
Ilose oleju: ktadniq planetarnq i
5-biegowa _ 1,81 (do korka zintegrowanq prze-
ontroli poziomu) ktadniq gt6wnq.
6-biegowa _ 3,0 I Funkcja lock-up
w potozeniu biegu 3,
Pr~dkose (km/godz.) przy 1000 obr.lmin. 4 i 5.
na najwyzszym biegu 6-biegowa, stero-
skrzynia 5-biegowa) _ wana elektronicznie
Pr~dkose (km/godz.) przy 1000 obr.lmin. przektadnia automa-
na najwyzszym biegu tyczna z hydraulicz-
(skrzynia 6-biegowa) _ nym przetwornikiem
momentu, z prze-
ktadniq planetarnq i
zi nteg rowa nq
przektadniq gt6wnq.
Funkcja lock-up
(blokady) na biegach
1-6.
Potozenia dtwigni zmiany bieg6w _ P, R, N, D, M
Typ sprz~gta _ Hydrauliczne
sprz~gta tarczowe,
hamulcowe tas-
mowe, wolne kola
Pr~dkose (km/godz.) przy 1000 obr.lmin. na
najwyzszym biegu:
5-biegowa _ 47-49
6-biegowa _ 53-66
8pr~Zyny, prz6d i ty+ _ Hydrauliczne
Maksymalne ugi~cie spr~zyn: hamulce tarczowe ze
wspomaganiem pod-
k6+ przednich _ 178 mm cisnieniowym,
k6+tylnych _ 212 mm 2-obwodowy uk+ad
diagonalny, wentylo-
Amortyzatory, prz6d i ty+ _ Gazowe
wane tarcze
hamulcowe przy
przednich ko+ach
(niekt6re wersje Sq
Z~batkowy ze wyposazone r6wniez
wspomaganiem, w wentylowane
kolumna kierownicy tarcze z ty+u).
teleskopowa Funkcja EBD, zob-
Liczba obrot6w kierownicy mi~dzy acz str. 184.
skrajnymi pO+ozeniami _ 3,0 Hamulec r~czny _ Dzia+a na tylne ko+a
Rodzaj oleju _ Pfyn wspomagania Pfyn hamulcowy _ Wg spec. DOT 4.
uk+adu kierowni- Nie uzywaj DOT 5.
czego CHF 118 lub
CHF 202
Srednica tarcz: Hydrauliczny zespof manewrowania skfadanym
k6f przednich _ 285 mm **) dachem, Kabriolet
kef przednich * *) _ 300 mm **)
1I0se oleju _ 0,6litra
kef tylnych _ 278 mm
kef tylnych * *) _ 290 mm **)
Rodzaj oleju _ CHF 118

Cafkowita powierzchnia cierna klock6w


hamulcowych:
k6f przednich _ Opony letnie:
k6f przednich (w niekt6rych wersjach) _ 6,5 x 15 _ 195/65 R15 91 H
kef tylnych _ 6,5 x 15 _ 215/60 R15 94 V
*) W tych wersjach nie wolno montowae 6,5x 16 _ 215/55 R16 93 V
obr~czy k6f 15-calowych stalowych oraz 7 x 17 225/45 R17 94 W
16-calowych aluminiowych, poniewaz nie RF/XL
pozwala na to srednica tarcz hamul-
235/45 R17 94WI
cowych
225/45 R17 94W
**) wentylowane RF/XL
225/45 R18 95 W
RF/XL
Przed dokonaniem zmiany rozmiaru k6f/opon zaleca si~
zasi~gni~cie informacji na temat istniejqcych mozliwosci.
W celu sprawdzenia dost~pnych alternatyw zaleca si~ kontakt
z autoryzowanq stacjq obsfugi 8aaba.
Opony zimowe:
6,5 x 15 _ 195/65 R15 91 Q
M+S lub lancuchy sniei:ne:
205/65 R15 94 Q
tancuchy sniezne wolno stosowac wylqcznie dla ponizszych
215/55 R16 93 Q kombinacji k6tlopon:
M+S
Obr~cz kola Opony
225/45 R17 94 Q
RF/XL M+S 6,5 x 15 195/65 R15 M+S lub 195/65 R15

235/45 R17 94 Q 6,5 x 16 215/55 R16 M+S lub 215/55 R16


M+S Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba w celu
Kolo zapasowe dojazdowe: * uzyskania szczeg610wych informacji 0 obr~czach k610dpowied-
nich do opon zimowych. Niekt6re wersje samochod6w majq
Obr~cz kota _ 4 x 16 wi~ksze tarcze hamulcowe, kt6re nie pozwalajq zamontowac
Opony _ 125/85 R16 99 M pewnych obr~czy k6l.
Cisnienie _ 4,2 bar (60 psi) Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba w celu
Maksymalny przebieg _ 3500 km uzyskania szczeg610wych informacji 0 odpowiednich lancuchach
snieznych.
Pr~dkosc maksymalna _ 80 km/godz.
Kolo zapasowe: * Maksymalna pr~dkosc z zalozonymi lancuchami snieznymi:
50 km/godz.
Obr~cz kola _ 6,5 x 15
Nie wolno zakladac lancuch6w snieznych na obr~cze k61wi~ksze
Opony _ 195/65 R15 91H niz 16".
lub
Nie wolno zakladac lancuch6w snieznych na tylne kola.
215/60 R15 94V
Obr~cz kola _ 6,5 x 16
Opony _ 215/55 R16 93V
Cisnienie i pr~dkosc maksymalna __ patrz tabela cisnie- Nie wolno montowac obr~czy k610 srednicy wi~kszej niz 18"
nia w oponach,
Nalezy zachowac szczeg61nq ostroznosc podczas jazdy po
str. 301.
nier6wnej nawierzchni oraz wjezdzania na kraw~znik, jesli
samoch6d jest ci~zko zaladowany lub ciqgnie przyczep~. Dotyczy
to zw!aszcza samochod6w z ko!ami 18".
Offset obr~czy k6! powinien wynosic 41 mm.
195/65R1591 H x x x - - - x -
215/60 R15 94 V x x x - - - x x
215/55 R16 93 V x x x - x x x x
225/45 R17 94 W RF/XL x x x x - - x x
235/45 R17 94 W - - - - x x - -
225/45 R18 95 W RF/XL x x x x x x - -

195/65 R15 91 Q *) x x x - - - x x
205/65 R15 94 Q x x x - - - x x
215/55 R16 93 Q x x x x x x x x
225/45 R17 94 Q RF/XL x x x x x x x x
235/45 R17 94 Q - - - - x x - -

6,5 x 15, stalowe i aluminiowe x x x - - - x x


6,5 x 16, stalowe x x x x x x x x
6,5 x 16, aluminiowe x x x - x x x x
7 x 17, aluminiowe x x x x x x x x
7,5 x 17, aluminiowe x x x x x x x x
7,5 x 18, aluminiowe x x x x x x - -
*) Nie za/ecane w po/qczeniu z zawieszeniem sportowym.
RFIXL = Opony typu Reinforced (Iub Extra Load).
Rozmiar opon tadunek/pr~dkosc Prz6d Tyl 195/65 R15 91 Q 1-30soby/0-160 2,4/35 2,4/35
km/godz. bar/psi bar/psi opony zimowe 4-5 os6b/0-160 2,8/41 2,8/41
195/65 R15 91 H 1-30soby/0-160 2,3/33 2,3/33 205/65 R15 94 Q 1-30soby/0-160 2,4/35 2,4/35
4-5 os6b/0-160 2,3/33 2,3/33 opony zimowe 4-5 os6b/0-160 2,8/41 2,8/41
1-50s6b/160- 2,6/38 2,6/38 215/55 R16 93 Q 1-30soby/0-160 2,4/35 2,4/35
Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 2,6/38 2,6/38 opony zimowe 4-50s6b/0-160 2,8/41 2,8/41
215/60 R15 94 V 1-30soby/0-160 2,4/35 2,2/32 225/45 R17 94 Q 1-30soby/0-160 2,5/36 2,5/36
4-50s6b/0-160 2,4/35 2,2/35 RF/XL 4-50s6b/0-160 2,9/42 2,9/42
1-5 os6b/160- 2,8/41 2,6/38 opony zimowe
Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 2,8/41 2,6/38 235/45 R17 94 W 1-30soby/0-160 2,4/35 2,4/35
215/55 R16 93 V 1-30soby/0-160 2,2/32 2,2/32 opony zimowe 4-50s6b/0-160 2,8/41 2,8/41
4-5 os6b/0-160 2,2/32 2,2/32 125/85 R16 99 M * Maks.80 4,2/60 4,2/60
1-5 os6b/160- 2,6/38 2,6/38 opona kola zapaso-
Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 2,6/38 2,6/38 wego
225/45 R17 94 W 1-30soby/0-190 2,4/35 2,4/35 195/65 R15 91H * Jezeli samoch6d posiada opony w tym
RF/XL 4-50s6b/0-190 2,4/35 2,4/35 215/60 R15 94V* samym rozmiarze, obowiqzujq takie same
1-50s6b/190- 2,8/41 2,8/41 215/55 R16 93V* dane dotyczqce ladunku/pr~dkosci, jak dla
opona kola zapaso- opon oryginalnych.
Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 2,8/41 2,8/41
wego
235/45 R17 94 W 1-30soby/0-190 2,4/35 2,4/35
2,4/35 2,4/35 Przez zimne opony rozumie si~ opony majqce temperatur~
4-50s6b/0-190
otoczenia.
1-5 os6b/190- 2,8/41 2,8/41
Wtabeli podano wartosci cisnienia powietrza przy temperaturze
Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 2,8/41 2,8/41 otoczenia 20°C.
225/45 R18 95 W 1-30soby/0-190 2,4/35 2,4/35
Cisnienie powietrza w oponach wzrasta wraz ze wzrostem tempe-
RF/XL 4-5 os6b/0-190 2,4/35 2,4/35
ratury opon (np. w czasie szybkiej jazdy autostradq), i spada z jej
1-50s6b/190- 2,8/41 2,8/41 spadkiem.
Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 2,8/41 2,8/41 Jesli temperatura opony zmieni si~ 0 10 stopni, cisnienie wzrasta,
wzgl~dnie spada 0 0,1 bara (10 kPa, 2 psi).
Indeks pr~dkosci podany w tabeli jest najnizszym zalecanym.
Indeks pr~dkosci, zobacz str. 265.
Tabliczki i etykietki
Gdy kontaktujesz si~ ze stacjq obstugi,
czasem niezb~dna mote okazac si~ znajo-
mosc numeru nadwozia, numeru silnika i
skrzyni bieg6w.
1 Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN,
po wewn~trznej stronie przedniej szyby
2 Numer skrzyni bieg6w
3 Numer silnika
4 Etykietka: cisnienie w oponach i kody
kolor6w (tapicerki i nadwozia)
5 Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN
wraz z numerem homologacji UE
6 Numer identyfikacyjny nadwozia (wybity
w nadwoziu).
pozycja: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

e.·.t_·_.
--
-
SAAB AUTOMOBILE

_
_
kg
kg
AB

numer nadwozia:
I I I I I I I I I I
Y S 3 F D 4 5 S X 6
I I
1 016584

--
1-_ kg
2-_ kg

I I I I I
2 3 4 5 6 = kody identyfikacyjne niekt6rych cZEilscizawieszenia

1 Rejon geograficzny _ Y = Europa POtnocna 8 Wersja silnika B = 1.8i


2 Kraj _ S = Szwecja F = 1.8t
S = 2.0t
3 Producent _ 3 = Saab Automobile AB Y = 2.0 Turbo
4 Model samochodu F = 9-3 M = 2.8 (230 KM)
5 Seria _ U = 2.8 (250 KM)
B = 9-3 Linear
V = 1.9 wysokoprEilzny, 8-zaworowy
D = 9-3 Arc
W = 1.9 wysokoprEilzny, 16-zaworowy
F = 9-3 Vector
H = 9-3 Aero 9 Znak kontrolny __ 0-9 lub X
4 = 4 drzwi 10 Model roku 6 = 2006
5 = 5 drzwi 11 Miejsce produkcji _ 1 = Trollhatlan
7 = Kabriolet 6 = Graz
5 = Manualna, 5-biegowa 12 Numer seryjny __ 000001-999999
6 = Manualna, 6-biegowa
9 = Automatyczna, 5-biegowa Do samochodu dolqczony jest Certyfikat Zgodnosci UE (EEC
1 = Automatyczna, 6-biegowa Certificate of Conformity), zawierajqcy dokladniejszqspecyfikacjEil
Twojego samochodu.
Programowalne funkcje • Automatyczne odblokowanie zamk6w Panel automatycznego sterowania
Niekt6re funkcje i uk+ady w samochodzie
drzwi po zatrzymaniu samochodu i wyj~-
ciu pilota ze stacyjki.
klimatyzacja, (ACC) *
mozna przeprogramowae i dostosowae do • Podczas spryskiwania przedniej szyby,
Twoich wymagan w zakresie uzytkowania • Zablokowanie zamka pokrywy bagaznika
recyrkulacja powietrza moze zostae auto-
samochodu. po rozpocz~ciu jazdy lub 30 sekund po
matycznie w+C\.czona,aby zapobiec prze-
zamkni~ciu.
Zaleca si~ kontakt z autoryzowanC\. stacjC\. dostawaniu si~ zapachu ptynu spryski-
obs+ugi Saaba. • D+ugose potwierdzenia dZwi~kowego i waczy do wn~trza samochodu. W takim
swietlnego mozna zmienie. przypadku symbol recyrkulacji powietrza
• Mozna wybrae, czy pokrywa bagaznika nie zostanie wyswietlony. Funkcj~ t~
Centralny zamek
ma zostae odblokowana przy otwarciu mozna wybrae jako opcj~ - skontaktuj si~
Niekt6re funkcje nie mogC\.zostae przepro- drzwi, tak/nie. ze stacjC\.obslugi. Zaleca si~ kontakt
gramowane, gdyz by+oby to niezgodne z autoryzowanC\. stacjC\.obs+ugi Saaba.
z obowiC\.zujC\.cymiprzepisami prawa. Funkcja "Follow Me Home" (Oswiet