You are on page 1of 324

Saab93

. Instrukcja Obstugi

In-car safety

W Twoim samochodzie znajduje siE;)broszura, In-car safety & QuickGuide

(Bezpieczer'lstwo w samochodzie i Przewodnik), zawierajqca

innymi watne informacje na temat bezpieczer'lstwa.

Dopilnuj , aby broszura ta byla latwo dostE;)pna dla wszystkich os6b

w samochodzie.

miE;)dzy

r

- -

,

© Saa b Au t omobile AS 2005 Servic e Read i ness , S a ab A uto m o b ile A S , T r ollhat t an , S w e d e n Printed in Sweden

Instrukcja Obslugi Saab 9-3 M2006

Bezpieczenstwo

13

Zamki i alarm antywlamaniowy 47

Saab 9-3 Kabriolet

63

Przyrz(ldy i urz(ldzenia steruj(lce

85

Wyposazenie wnQtrza 133

Rozruch i jazda 161

PielQgnacja samochodu

219

Dane techniczne

287

Indeks 311

Wst~p

Niniejsza instrukcja obslugi zaw i era prak- tyczne porady dotyczqce prowadzenia i obslugi Twojego Saaba . Instrukcja Obslugi opisuje najwazniejsze r6Znice pomiEildzy wersjami , nie zawiera jednak szczeg6lowych danych , dotyczq- cych specyfikacji poszczeg61nych modeli. N iekt6re r6znice mogq r6wniez wynikac z regulacji prawnych w poszczeg61nych krajach.

/ "", , - W Instrukcji Obslugi zamieszczone zostaly wazne teksty ostrzegawcze, kt6rych nalezy zawsze
/ "", , -
W Instrukcji Obslugi zamieszczone zostaly
wazne teksty ostrzegawcze, kt6rych nalezy
zawsze przestrzegac:
W r az z samochodem dostarczana j (
.&. UWAGA
rancji.
~
Tekst ostrzegawczy pod haslem UWAGA
przestrzega przed niebezpieczenstwem
odniesienia obrazen ciala , w razie nie -
przestrzegania zalecen .
fikacji i zmian specyfikacji w czasie pro-
Tekst ostrzegawczy pod haslem WAtNE
przestrzega przed niebezpieczenstwem
uszkodzenia samochodu, w razie nie-
przestrzegania zalecen.

Zaleca siEildokladne przeczytanie Instrukcji Obslugi przed pierwszqjazd q i przechowy- wanie jej w samochodzie . Znalezienie poszczeg61nych informacji ulatwiajq tablice , zamieszczone na piEilciu stronach informacyjnych (str. 3-8). Na poczqtku kazdego rozdzialu podany jest spis tresci , a na koncu Instrukcji Obslugi znajduje siEilalfabetyczny skorowidz.

ksiqzka gwarancyjno-serwisowa , kt6ra sluzy do rejestracji przeglqd6w technicz- nych samochodu i zawiera wazne infor - macje 0 obowiqzujqcych warunkach gwa-

Poniewaz zasadq Saab Automobile I est stale ulepszanie swych wyrob6w, zastrze- gamy sobie prawo do wprowadzania mody-

dukcji bez wczesniejszego uprzedzenia . * Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest

montowane we ws z ystkich samochodach (moze to zalezec od wersji modelu , wersji silnika , specyfikacji dla danego rynku , opcji lub wyposazenia dodatkowego).

Jesli maszjakies pytania dotyczqce dzialania samochodu , wyposazenia , warunk6w gwarancji itp ., autoryzowany przedstawiciel handlowy Saaba z przyjem- nosciq udzieli Ci nie z bEildnych informacji.

Z najlepszymi zyczeniami ,

Saab Automobile AB

Saab Automobile AS nie ponosi zadnej o '~ ' wiedzialnosci za uszkodzenia, kt6re mog" powstac w wyniku uzycia cz~sci zamiennych , cz~sci regenerowanych lub wyposazenia dodatkowego nie zatwierdzonych do uzytku przez Saab Automobile AS.

Zawarte w Instrukcji Obslugi specyfikacje, dane

konstrukcyjne oraz ilustracje mogq ulec zmianom.

nie Sq wi qZ2r-o .,

3

T,, ~ lica rozdzielcza

Wskaznik poziomu

paliwa

93

Pr~dkosciomierz Wskaznlk cisnienia doladowania Wskaznik temperatury silnika Lampki ostrzegawcze i kontrolne_ Obrotomierz

92

93

92

86

91

Zegar

101

Licznik kilometr6w i licznik przebiegu dziennego

Profiler

96

91

SID

96

Kierunkowskazy Tempomat Przeletcznik , swiatla drogowe/mijania

108

181

105

 

Wymiana pi6r wycieraczek_ 239

Spryskiwacze/wycieraczki _ 110

Tylne swiatlo przeciwmgielne Przednie swiatla przeciw- mgielne

107

Plyn spryskiwacza

240

108

SWiatia drogowe/mijania _ 105

 

Wymiana zar6wek Regulacja ustawienia

241

reflektor6w

106

Pane l automatycznego sterowan i a klimatyzacjet _ Panel r~cznego sterowania klimatyzacjq

 

SWiatia pozycyjne SWiatia do jazdy dziennej _

105

119

105

 

114

P

i el~gnacja i obsluga

 

~

echniczna

284

 

Sterowanie ogrzewaniem fotel i

118

 

Popielniczka

145

Sterowanie ogrzewaniem foteli , ACC SWiatia awaryjne

127

109

Zapalniczka

145

4

~

Elementy zewnQtrzne

Maksymaln i e dopuszczalne obciqzenie Otwo r y do montazu bagaznika dachowego tadunek na dachu

 

288

Kabriolet Nadwozie Zaprawki lak i e r nicze Zabez ; pieczenie antykorozyjne Program przeglqd6w

63

207

281

207

281

282

283

Otwierany

dach

140

Mycie

samochodu

279

Woskowanie i polerowanie _ 281

 

$wiaUa tylne

248

SwiaUa hamowania

248

Wymiana zar6wek

241

Przefqczniki swiatef

105

148

Bagaznik Oswietlen i e

248

Skfadanie tylnych foteli O t w6r bagazowy

Kofo zapasowe Narz~dzia

148

149

151

151

Hamowanie

Opony

183

264

Cisnienie w oponach Obr~cze k6f Zmiana kofa

301

 

298

270

Kofo zapasowe

267

Holowanie Uchwyty holown i cze Jazda z przyczepq

210

Jazda zimq

197

210

200

Maska silnika

L20

Mycie komory siln i ka

281

43

SwiaUa przednie K i erunkowskazy

108

Wymiana za r 6wek

241

Regulacja ustawienia refle k tor6w

106

Przefqcznik , swiaUa drogowe/mija n ia

105

Przefqc z nik , swiaUa gf6w n e

105

Spryskiwacze reflektor6w _

240

Zamek centralny

48

Zamek pok r ywy bagaznika_

52

Przyciski zamykan i a

48

Blokada zabezp i eczajqca przed otwarciem drzw i przez dzieci

53

32

Rodzaj paliwa Wskazn i k poziomu paliwa

93

Oszc z ~dnajazda

-

195

Pok r ywa wlewu paliwa

171

T an k owanie

171

/ ~ ,

 

~

V, ,~trze

 

Wewn~trzne lusterko wsteczne

139

Oswietlenie wn~trza , wymiana

 
 

Lusterko w oslonie

zar6wek

255

przeciwslonecznej

144

Oswietlenie

wn~trza , wtqczniki

143

Lusterka zewn~trzne

138

Otwierany dach

 

140

Pouuszka powietrzna

34

Poduszka powietrzna

34

Regulacja kierownicy

134

Foteliki dzieci~ce

26

Uktad kierowniczy

297

Pasy bezpieczenstwa

14

 

Pasy bezpieczenstwa , obstuga

278

Blokada zabezpieczajqca przed otwarciem drzwi przez dzieci

53

Schowek w tablicy rozdzielczej

_

146

Schowki

146

Automatyczna skrzynia

 

bieg6w

 

175

Manualna skrzynia bieg6w _

174

Zmiana bieg6w

174

T

y

kanapa

148

Docieranie

_

174

   

26

 

197

 

_

Foteliki dZieci~ce Pasy bezpieczenstwa

 

14

Jazda w mrozne/upalne dni Parkowanie ---------

 

190

Sktadanie tylnych foteli

148

Uruchamianie silnika

_

164

Tapicerka , czyszczenie

279

Stacyjka

_

162

Rep.lJlacja ustawienia foteli

20

Hamulec r~czny

_

189

O~ wanie foteli

118 ,

127

6

Komora silnika, silnik wolnossClCY *

Silnik , opis Wymiana oleju silnikowego Olej silnikowy , uzupelnianie Gatunek oleju , lepkosc Dane techniczne, silnik

221

Plyn chlodzqcy , sprawdzanie poziomu/uzupelnianie Jazda w upalne dni Chlodnica Wskaznik temperatury silnika

 

226

231

226

199

 

291

290

290

92

Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN Kod koloru Numer silnika Napisy ostrzegawcze Numer skrzyni bieg6w

 

Watne informacje dotyczqce jazdy _ 167

 

~

302

Uklad ABS

183

302

Klocki hamulcowe

233

302

Uklad hamulcowy

297

10

Plyn hamulcowy

233

302

Kontrola emisji spalin Pasek nap~dowy Wykrywanie prostych usterek (AlC, ACC) Alternator Swiece zaplonowe Uklad zaplonowy

169

Wymiana bezpiecznik6w _ Bezpieczniki Przekazniki Spis bezpiecznik6w

257

237

257

262

284

262

237

294

294

 

Przelqcznik spryski-

Wspomaganie ukladu kierowniczego Plyn, sprawdzanie poziomu/uzupelnianie

 

waczy/wycieraczek

110

234

Uzupelnianie plynu

? 40

Dysze spryskiwaczy

40

234

Plyn spryskiwacza

240

Automatyczna skrzynia bieg6w Manualna skrzynia bieg6w

 

175

Akumulator Stan naladowania akumulatora Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora

235

174

r -- ')35

Skrzynia bieg6w , dane techniczne _ 296

 
 

214

Komora silnika,

Silnik, . opis

221

ptyn chtodzqcy , sprawdzanie

silnik benzynowy

Wymiana oleju silnikowego

226

poziomu/uzupetnianie

231

Olej silnikowy , uzupetnianie

226

Jazda w upalne dni

199

z turbodotadowaniem

Gatunek oleju, lepkosc

291

Chtodnica

~

290

Dane techniczne, silnik

290

Wskaznik temperatury silnika

92

Wat.ne informacje dotyczqce jazdy _ 167

 

Numer identyfikacyjny

Uktad ABS

183

nadwoziaNIN

302

Klocki hamulcowe

233

Kod koloru

302

Uktad hamulcowy

297

Numer silnika

302

ptyn hamulcowy

233

Napisy ostrzegawcze

10

Numer skrzyni bieg6w

302

 

Wymiana bezpiecznik6w _

257

Kontrola emisji spalin

169

Bezpieczniki

257

Paseknap~dowy

237

Przekazniki

262

Wykrywanie prostych

Spis bezpiecznik6w

262

usterek (AlC , ACC)

284

Alternator

237

Wskaznik cisnienia dotadowania

93

Swiece zaptonowe

294

294

 

Przetqcznik spryski-

waczy/wycieraczek

110

Uktad zaptonowy

Uzupetnianie ptynu

240

 

Dysze spryskiwaczy

240

Olej silnikowy , sprawdzanie poziomu

226

Ptyn spryskiwacza

240

Automatyczna skrzynia bieg6w

175

Wspomaganie uktadu kierowniczego 234

Akumulator

235

Manualna skrzynia bieg6w

174

Ptyn, sprawdzanie

Stan natadowania akumulatora

235

Skrzynia bieg6w , dane techniczne _ 296

poziomu/uzupetnianie

234

Rozruch wspomagany

 

z dodatkowego akumulatora

214

8

Komora silnika,

Silnik, opis

224

Uklad chlodzenia , pojemnosc

290

silnik benzynowy V6

Wymiana oleju silnikowego

227

Plyn chlodzqcy, sprawdzanie

Olej silnikowy, uzupelnianie

226

poziomu/uzupelnianie

231

 

Gatunek oleju, lepkosc

291

Jazda w upalne dni

199

Dane techniczne, silnik

290

Wskaznik temperatury silnika

92

Wspomaganie ukladu

Watne informacje dotyczqce jazdy _ 167

 

kierowniczego

_

Uklad ABS

183

Plyn, sprawdzanie

Klocki hamulcowe

233

poziomu/uzupelnianie

Uklad hamulcowy

297

Plyn hamulcowy

233

Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN

_

Kod koloru

_

Numer silnika

 

_

 

Wymiana bezpiecznika

257

Napisy ostrzegawcze

Bezpieczniki

257

Numer skrzyni bieg6w

Przekazniki

262

Spis bezpiecznik6w

262

Kontrola emisji spalin Paseknap~dowy Wykrywanie prostych usterek (AlC, ACC)

_

Przelqcznik spryskiwaczyl

   

wycieraczek

110

 

_

Alternator Wskaznik cisnienia

 

Uzupelnianie plynu

239

doladowania

93

Dysze spryskiwaczy

240

Swiece zapfon-o-w-e-_-_-_-_-_-

294

Plyn spryskiwacza

240

Uklad zaplonowy

294

Automatyczna skrzynia bieg6w

 

175

Akumulator

235

Manualna skrzynia bieg6w

174

Stan naladowania akumulatora

235

Skrzynia bieg6w, dane techniczne _ 296

 

Rozruch wspomagany

 

z dodatkowego akumulatora

214

Komora silnika, silnik wysokopf(~zny *

Numer identyf i kacyjny nadwoziaNIN

302

Kod koloru

302

Numer silnika

302

Napisy ostrzegawcze

10

Numer skrzyni bieg6w

302

169

Kont r ola emisj i spalin Paseknap~dowy

23 7

Wykrywan i e prostych uster ek ( AlC , ACC )

284

Alternator

237

Olej silnikowy , sprawdzanie poziomu

226

174

Sk r zynia bieg6w , dane techniczne _ 296

Manualna skrzyn i a bieg6w

Siln i k , opis

221

Plyn chtodzqcy , sprawdzanie

Wymiana oleju s il nikowego

226

poziom u/ uzupetn i anie

231

Olej si l n i kowy , uzupetn i an i e

226

Jazda w upalne dn i

199

Gatune k oleju , lep k osc

291

Chtodn ic a

290

Dane techniczne , silnik

290

Wskazn i k tempera t ury s i lnika

92

Wat.ne i nfo r macje dotyczqce jazdy _ 1 67

 

Uktad ABS

183

Klocki hamulcowe

233

Uktad hamulcowy

297

Plyn hamulcowy

233

 

257

 

Wy m iana bezpieczn i k6w _ Bezpieczniki

257

Prze k aznik i

262

Spis bezpiecznik6w

262

Przetqcznik spryskiwaczyl wycieraczek

110

Uzupetnianie plynu

240

Dysze sprysk i waczy

240

Plyn spryskiwacza

240

235

Wspomaganie uktadu kie r owniczego 234 Plyn , sprawdzanie

Akumulato r Stan natadowan i a akumulatora

235

poziomu/uzupetnianie

234

Rozruch wspomagany

 

z dodatkowego

214

Napisy ostrzegawcze

Wentylator chtodnicy:

Uwaga, wentylator chlodnicy moze wlqczyc si~ samoczynnie, nawet po wylqczeniu silnika.

Uktad klimatyzacji Ale:

Czynnik chlodniczy pod cisnieniem.

Nie wolno rozlqczac/demontowac zadnych przylqczy w ukladzie klimatyzacji bez wczesniejszego opr6znienia go. Niewlasciwa obsluga moze spowodo- wac obrazenia. Prace przy ukladzie klimatyzacji mogil bye wykonywane wylilcznie przez przeszkolony pe r sonel. Wskaz6wki dotyczqce serwisu Sq zawarte w informacjach dla stacji obslugi .

Uklad klimatyzacji odpowiada normie SAE J639.

Czynnik chlodniczy: 680 9 R134a.

Olej spr~zarki: PAG Oil SP-10 IUb. Saab 4759106.

Akumulator:

Zakaz iskrzenia , uzywania otwartego ognia i palenia Zawsze chronic oczy , gazy latwopalne mogq trwale uszkodzic wzrok Kwas siarkowy moze spowodowac slepot~ i powazne oparzenia W razie wypadku nalezy natychmiast przeplukac oczy wod q i zglosic si~ do lekarza Nie wolno przechylac, ani nie otwierac akumulatora

ZAKAZ ISKRZENIA, UZYWANIA OTWARTEGO OGNIA I PALENIA UZYWAC OKULAROW OCHRONNYCH PRZECHOWYWAC W MIEJSCU NIEDOSTE;PNYM DLA DZIECII KWAS PATRZ INSTRUKCJA OBStUGI GAZ tATWOPALNY

••

Podgrzewacz paliwowy *:

WylqcZ ogrzewacz podczas tankowania .

~

~

Ptyn chtodzqcy:

U w aga , nie wolno otwierac , gdy

temperatura plynu chlodzqcego jest wysoka !

.• • h _ g~o~~:~~~;e~~I;ih~IISsupported DrAnI., ,.,. _ onlybyaJack useveh clesupporl stands ~, . a
.•
• h
_
g~o~~:~~~;e~~I;ih~IISsupported
DrAnI.,
,.,.
_
onlybyaJack
useveh clesupporl stands
~, . a
.
_AlI I O fl I
===-
ouv
.
=~~-=:.~
"
• •
--
-
----
~ E#
1 * I ~ i E g : .
NIG D Y N IE WOLNO instalowa c foteli k a
dziecificego na przed n im fo t elu , jezeli
samoc h 6djestwyposazo n yw P OD U SZKE;
---
1'ttJ.
[ o
Ja c k p ! l1
No . 127& 5 778
P OWI E T R ZNA p asazera .
Zm ia n a k 6 / :

I stnieje ryzyko o dnies ie n ia P O WAZ NYC H , a n awet SM IERTEL NYC H obraze ri .

W razie potrzeby w y miany

zar6wki lampy kse n o -

nowej *, za l eca s i fi ko n takt

z au t oryzowanq sta cjq obslugi Saaba .

Uzywac podnosnika wylqcz ni e do podanego modelu. Maks y mal n ie dopuszczalne obciqze n ie

p o dn o snika wy nos i 1100 kg . Podnosni k nalez y

usta wi a c wy lqcz n ie na r 6w n e j , u tw a r dz o nej na wie rzchn i . Ni e w chodzi c p od sa moc h6d

p o d ni es i on y na podnosni k u , uz y w ac podp 6 re k . W pod n i es iony m s amoch o dz i e nie mogq

p rzeb yw a c za dne o sob y .

Zakaz iskrzenia, uzywania otwartego ognia i palenia

Szczeg6lowe

®

~

Zapiqc pasy

bezpie-

czenstwa

Poduszka

I'~

~

powietrzna

Zakaz instalo-

wania na tym fotelu fotelika dzieci~cego,

skierowa-

nego tylem do

kierunku jazdy

IElektryczne

m informacje

znajdziesz

I w Instrukcji

Obslugi

~

Uzywac

okular6w

~ ochronnych

@

Prz~chowy-

wacw mreJscu ••• podnosniki niedost~p- szyb nym dla dzieci Akumulator ~IBlokada tylnych & -=-. zawiera
wacw mreJscu
•••
podnosniki
niedost~p-
szyb
nym dla dzieci
Akumulator
~IBlokada
tylnych
& -=-.
zawiera kwas
~
siarkowy
szyb
Uwaga!
fA ~
Ryzyko
I!1zamek
powstania
t
central ny,
latwopalnego
zamykanre

podnosnik6w

gazu

mzamek

t

=Odblokowa-

_

otwreranre

niezamka

pokrywy

bagaznika

centraln~,

~D

¢¢>

Reflektory

przednie

Kierun-

kowskazy

~D(]~

cyjne

SwiaHa pozy-

~

$D

SwiaHa awa-

ryjne

Przednie

swiaHa przeci-

wmgielne

0$ Tylne swiaHo

przeciw-

mgielne

\\/ Wycieraczki

szyby

przedniej

,"V·,

Q

\W

CUP

Spryskiwacze

szyby

przedniej

Odmrazacz

Ogrzewanie

tylnej szyby

[41 Wentylator

kabiny

Temperatura

p1ynu

-~-

-

chlodzqcego

E3

(CD)

W

Brak

ladowania

akumulatora

Hamulec

gl6wny

Poziom plynu

chlodzqcego

~

Cisnienieoleju

• silnikowego

(e) Uklad ABS

TCS/ESP®

~

Diijzarowe

••

Swiece

(samochody

z srlnrkrem

wysoko-

pr~znym)

~

i1

Wentylator

chlodnicy

Paliwo

* Gwiazdka oznacza : wyposazenie nie jest montowane we wszyst k ich samochodach

Bezpieczenstwo

Pasy bezpieczenstwa _

14

Fotele

20

Zagf6wki

25

Bezpieczenstwo dzieci _

26

Poduszka powietrzna _

34

14

Bezpieczenstwo

Pasy bezpieczenstwa

.&. UWAGA

Zapnij i wyreguluj pas bezpieczenstwa przed jazd q , aby nie odrywac uwagi od sytuacji na drodze.

• Wszyscy pasazerowie, znajdujqcy si~

w samochodzie, powinni zawsze

zapiqc pasy bezpieczenstwa. Bezpie-

czenstwo dzieci, zobacz str. 26.

• Sprawdz, czy zaczep pasa zostat pra- widtowo zablokowany w zamku .

Jezeli pasazerowie, podr6zujqcy na

tylnym siedzeniu, nie majq zapi~tych pas6w, zostanq oni w razie wypadku rzuceni na oparcia przednich foteli.

W ten spos6b sity, dziatajqce na osoby,

kt6re siedz q z przodu oraz na ich pasy bezpieczenstwa, ulegajq zwielokrotnie- niu, co moze spowodowac obrazenia ciata lub smierc wszystkich os6b , podr6zujqcych samochodem.

Wszystkie siedzenia w samochodzie Sq wyposazone w trzypunktowe pasy bezpie- czeilstwa z automatycznymi zwijaczami . Testy wykazaty , ze jazda na tylnych fote-

lach z nie zapi~tymi pasami jest r6wnie nie -

bezpieczna, jak na fotelach

Pami~taj, ze w niekt6rych krajach obo- wiqzuje przepis nakazujqcy uzywanie pas6w przez wszystkie osoby znajdujqce si~ w samochodzie.

przednich.

Sygnalizacja niezapi~tych pas6w bezpieczenstwa

Jesli kierowca nie zapiqt pasa bezpie- czenstwa , to po wtqczeniu zaptonu na tablicy wskaznik6w wtqczy si~ kontrolka sygnalizacji niezapi~tych pas6w bezpie- czenstwa. Informacja przypominajqca 0 zapi~ciu pas6w bezpieczenstwa przez pasazera, jest wyswietlana na SID.

~

PASS.

Dotyczy kierowcy i ewentualnie pasazera na przednim fotelu: Jesli pasy bezpieczenstwa nie zostanq zapi~te przed rozpocz~ciem jazdy , to po przekroczeniu pr~dkosci 25 km/godz. pojawi si~ dodat- kowa informacja, przypominajqca 0 zapi~- ciu pas6w,

Sygna/izacja niezapifi!tych pas6w bezpieczeilstwa kierowcy

Przypomnienie pokazuje si~ na wyswiet- laczu SID w formie komunikatu:

Use your seatbelt. (Zapnij pas bezpieczenstwa.) Jesli pasy bezpieczenstwa nadal nie zostanq zapi~te , po kolejnych 30 sekundach rozlegnie si~ sygnat ostrze- gawczY"ding-dong " . Komunikat widoczny na wyswietlaczu SID mozna skasowac przyciskiem CLEAR, znajdujqcym si~ na panelu przet q cznik6w SID.

Prawidtowa pozycja z zapi~ t ymi pasami bezpieczens t wa

& UWAGA

• Jesli podczas kolizji osoba podr6Zujqca wysunie silil z pasa bezpieczenstwa , to biodrowa CZlilSCpasa moze wc i qc silil

w brzuch i spowodowac obrazen i a.

Dlatego , upewnij silil , ze biod r owa CZlilSCpasa jest odpowiednio naciqg nililta.

• Uzywanie tego samego pas a bezpie- czenstwa przez dw6ch pasazer6w jednoczesnie jest n i edopuszczalne . W razie wypadku , pasazerow i e zostanq scisnililci , co moze spowodo- wac obrazenia .

Nigdy n i e przekfadaj pasa ramienio- wego za plecy , ani nie zsuwaj go

z barku i nie umieszczaj pod ramieniem.

Przef6z pas b i odrowy tak , aby sc i sle przy-

egal do bioder i tak n i s k o , aby prawie dotykaf ud . Pas barkowy powinien prze- biegac po ramieniu mozliwie najblizej

l

szyi , lecz nie powinien jej ocierae .

Sprawdz , czy pas nie jest skrlilcony lub

c

z y nie ociera 0 ostre krawlildzie .

Pas nie powinien bye luzny . Nac i qgnij prawidlowo pas , zwracajqc uwaglil na jego nap i lilc i e , zwfaszcza , gdy nosisz grubq odzie z w i erzchni q .

Nie odchylaj zbytnio oparc i a fotela . Pas bezpieczenstwa jest tak zaprojektowany , ze chroni najlepie j , gdy siedzisz w nor - malnej, wyprostowanej pozycji .

Kazdy z pas6w bezpieczenstwa moze zabezpieczac wy f qcznie jednq osoblil.

P

r zez wil i lkszosc czasu uzywania p asa

be z pieczenstwa , blilben zwijacza pozostaje zwolniony , umozliw i ajqc pasazerom swobodne poruszanie silil. Zwijacz blokuje silil automatycznie, gdy tasma pasa zostanie szarpnililta , podczas silnego przechylenia s i lil samochodu , gwaftownego hamowan i a lub w momen- cie k olizj i .

Dz i eci do 6 roku zycia w f qcznie zawsze

m

uszq pod r 6zowac w fote li ku dziecilil-

cym . Saab za l eca korzystan i e z fotelika az do ukonczenia przez dziecko 10 lat.

Dzieci , kt6re wyrosfy z fotelika dziecilil- cego , powinny bye zapililte w standar- dowe , trzypunktowe pasy bezpie- cze n s t wa .

P rz ednie pasy bezpieczens tw a

Spokojnie wyciqgnij pas , przef6Z go

w poprzek ciafa i wf6Z zaczep do zamka .

Sprawdz, czy zaczep zostaf prawidfowo

zablokowany w zamku. Pas biodrowy powinien przylegac do bioder.

Chwyc pas barkowy przy zamku i pociqgnij

w kierunku barku, aby napiqc pas biodrowy.

Aby odpiqc pas , na c isnij czer w ony przycisk w zamku pasa

Pas barkowy powin i en przeb i egac po ram i eniu mozliw i e najblizej szyi , lecz nie powinien je j ocie r ac. Aby odpiqc pas , nacisn i j czerwony przycisk w zamku pasa . Dolne punkty mocowania przedn i ch pas6w bezpieczenstwa znajdu j q si~ przy fotelach i podczas regulacji fotel i przesuwajq si~ wraz znimi. Sprawdzanie dziafania pas6w bezpie- czenstwa , czyszczenie , itp . , zobacz str.278 .

Pro w adnica pasa bezpie c zensf w a , prz6d , Sport Sedan i SportCombi

Prowadnica pasa bezpieczenstwa , Sport Sedan i SportCombi

Prowadnice przednich pas6w bezpie- cz e nstwa mozna ustawiac na r6Znej wyso - kosci. N i e dotyczy to Kabrio l eta . Ustaw pas bezpiec z enstwa mozliwie najwy z ej. W przypadku os6b niskiego

w zrostu mozna , z zachowaniem pefnego

bezpieczenstwa , obnizyc p r owadnic~ , aby

tasma pasa n i e dotyka f a szyi.

Aby ustawi c prowadniclil pasa wyzej , przesun jq w 96rlil do zqdane j wysokosci. Aby obnizyc prowadniclil pasa , wcisn i j przy -

cisk

wadniclil w d61 . Sprawdz , czy prowadnica zostala zablokowana w nowym polozeniu .

blokady i jednoczesnie przesun pro-

/

Kobiety w ciClZy

Kobiety w ciqzy pow i nny zapinac pas bez- pieczenstwa tak , aby nie powodowal ucisku na b r zuch . Pas bi odrowy nalezy prze - ciqgnqc mozliw i e na j nizej przy m i edn i cy.

18

Bezpieczer'istwo

Napinacze pas6w bezpieczenstwa

& UWAGA

Po kazdej kolizji pasy bezpieczenstwa,

napinacze pas6w i wszystkie

zwiqzane

z

nimi zespoly mUSZq zostac

sprawdzone

przez stacj~ obslugi. Zaleca si~ kontakt

z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani napraw pas6w bezpieczenstwa we wlasnym zakresie . Zaleca si~ kontakt

z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Sport Sedan i SportCombi: Pasy bezpie- czenstwa foteli przednich Sq wyposazone w automatyczne napinacze i ograniczniki sil, Mechanizm uruchamia si~ w przypadku silnego zderzenia czolowego lub kolizji bocznej. Napinacze pas6w bezpie- czenstwa zadzialajq wylqcznie pod warun- kiem, ze pasy sqzapi~te. Napinacze pas6w nie zadzialajq w przy- padku dachowania samochodu. Napinacze pas6w ograniczajqruch ciala do przodu napinajqc tasmt;! pasa. Ograniczniki sil zmniejszajq nacisk na cialo luzujqc nieco napit;!cie tasmy pasa tak, aby w mozliwie najdelikatniejszy spos6b dopasowac naciqg do ruchu ciala.

Kabriolet: Pasy bezpieczenstwa foteli przednich oraz tylnej kanapy Sq wyposa- zone w automatyczne napinacze i ogranicz- niki sil. Mechanizm uruchamia sit;! w przy- padku silnego zderzenia czolowego , kolizji bocznej, najechania z tylu lub dachowania samochodu. Napinacze pas6w bezpie- czenstwa foteli przednich zadzialajq wylqcznie pod warunkiem, ze pasy Sq zapit;!te. Napinacze pas6w ograniczajq ruch ciala do przodu napinajqc tasmt;! pasa . Ograniczniki sil zmniejszajq nacisk na cialo luzujqc nieco napit;!cie tasmy pasa tak , aby w mozliwie najdelikatniejszy spos6b dopasowac naciqg do ruchu ciala.

Pasy bezpieczenstwa, tylna kanapa, Spor t Sedan i Spo r tCombi

Pasy bezpieczens t wa, ty lna kanapa , Kabriolet, zobacz str. 7 7

Lt UWAGA

• Sprawdi , czy przy sk+adaniu lub

rozk+adaniu oparcia tylnej kanapy pasy

n i e zosta+y p r zytrzasni~te , zobacz str. 148 .

Jesli mus i sz umiescic bagaz na jednym

z siedzen , zabezpiecz go starannie za pomocq pasa bezpieczenstwa . Ogra- niczy to ryzyko przemieszczenia si~ bagazu i spowodowania obrazen

w razie nag+ego hamowania lub ewen-

tualnej kolizji.

Zabezpiecz pas przed ostrymi kraw~- dziami.

• Sprawdi, czy uzywasz w+asciwego zamka pasa . Zamki pas6w bezpie- czenstwa lewego i srodkowego mie j sca

na tylnych fotelach znajdujq si~ obok

siebie .

Wszystkie t r zy miejsca na tylnej kanap i e Sq wyposazone w trzypunktowe pasy bezpie- czenstwa z automatycznymi zwi j aczami. Spokojnie wyciqgnij pas , prze+6z go

w poprzek cia+a i w+6Z zaczep do

zamka.

Sprawdi , czy zaczep zosta + p r aw i d+owo zablokowany w zamku . Chwyc nast~pnie pas barkowy przy z amku i pociqgnij w kierunku barku , aby naciqgnqc pas biodrowy . Pas biodrowy pow i nien przy- legac do bioder. Pas barkowy powinien przebiegac po r amieniu mozliwie najblizej szyi , lecz nie powinien jej ocierac . Aby odpiqc pas , nacisnij czerwony przycisk w zamku pasa. Sprawdzanie dzia+ania pas6w bezpie- czenstwa , czyszczenie , i tp ., zobacz

s tr . 278 .

20

Bezp i eczenstwo

Fotele

&

UWAGA

N ie wolno regulowac ustawienia f otela

kier owcy w czasie jazdy .

RQcznie regulowane fotele przednie

A by zapewnic wygodnq pozycjEil w czasie jazdy, mozesz regulowac nastEilpujqce usta- wienia fo t ela :

• Wysokosc *

• Odleglosc od kokpitu

• Pochylenie oparcia

I~dzw i owego *

• Twardosc podparcia odcinka

• Wysokosc zaglowka

Zaleca siEilwykonywanie regulacji ustawie- nia fotela k i erowcy w nas t Eilpujqcej ko l ej- no s ci:

1

Wysokosc

2 Odlegtosc od kokpitu

3 Pochylenie oparcia

4 Wysokosc z agt6 w ka

Na koncu wyreguluj ustawienie kota kierow- nicy , zobac z str . 1 34.

Elektryczn i e regulowane fotele przedn i e*

Z obacz str. 22.

E l ektryczne ogrzewanie przedn i ch

fotel i * Zobacz str. 1 18 / 127 .

Na ilustracji po k a z ano fotel kierowcy w modelu Sport Sed a n i SportCombi

Wysokosc*

Do r egulacji wysokosci fotela stuzy dtwignia , znajdujqca siEilpo zewnEil t rznej stronie fotela . Aby podniesc fotel , pociqgn i j kilkakrotni e

d t wigniEil . Nacisnij dtwigniE i l kilkakrotnie , aby fo t el obn i zyc.

&

UWAGA

Po ustawieniu fotela , upewnij si~ , czy fotel zosta+ zablokowany w nowym po+ozeniu .

W przeciwnym razie , fotel moze przesunqe

si~ w czasie jazdy i w razie ewentualnego wypadku przyczynie si~ do powstania obrazen .

Do regulacji odleg+osci fotela od kokpitu

s+uzy dZwignia , znajdujqca si~ z przodu

fotela .

&

UWAGA

Podczas jazdy oparcie fotela powinno bye ustawione pionowo , gdyz wtedy pas bez- pieczenstwa, poduszka powietrzna i opar- cie zapewniajq najlepszq ochron~ w razie gwa+townego hamowania lub ewentualnej kolizji , a w szczeg61nosci w r azie uderze- nia z ty+u.

Regulacja podparcia odcinka Ili!di w io w ego

Podparcie odcinka I ~dzwiowego *

Aby wyregulowae napi~cie podparcia odcinka l~dZwiowego nalezy przekr~cie pokr~Uo .

Aby wyregulowae pochylenie oparcia fote l a nalezy przekr~cie pokr~Uo.

22

Bezpieczenstwo

Elektrycznie regulowane fotele przednie *

& UWAGA

• Do regulacji ustawienia foteli zastoso- wane silniki elektryczne 0 znacznej mocy. Podczas regulacji fotela zacho- waj ostroznosc, aby czegos nie uszko- dzic lub nie zgniesc .

• PamiE;?taj,ze dzieci mogC\.ulec obraze- niom w wyniku zabawy elektrycznie regulowanymi fotelami.

• Dlatego

tez, wychodzC\.c z samochodu,

zawsze wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec ewentualnym obrazeniom os6b trzecich, spowodowanych elektrycznie regulowanymi fotelami, np. w wyniku zabawy dzieci. Elektrycznie regulowany fotel z funkcjC\. pamiE;?ci, zobacz str. 23.

Ze wzglE;?d6wbezpieczenstwa, elektryczna regulacja foteli dziala tylko przy wlC\.czonym zaplonie (ON). Aby ulatwic wsiadanie do samochodu, polozenie obu foteli mozna regulowac, gdy kt6rekolwiek z przednich drzwi sc\.otwarte. Oba fotele mozna r6wniez regulowac przez 2 minuty po zamkniE;?ciuobu drzwi (dotyczy to wylC\.cznie samochod6w bez funkcji

przed przyciE;?ciemdla pod-

zabezpieczenia

nosnik6w szyb i otwieranego dachu).

Regulacja wysokosci i pochylenia siedziska

Do regulacji wysokosci fotela sluzy tylna CZE;?SCprzedniego przelC\.cznika. Do regulacji pochylenia siedziska fotela sluzy przednia CZE;?SCprzedniego przelC\.cznika.

Regulacja odleglosci od kokpitu

Do regulacji odleglosci od kokpitu sluzy przedni przelC\.cznik.

Regulacja podparcia odcinka I~diwiowego Na ilustracji pokazano fotel kierowcy w modelu Sport Sedan i SportCombi

&.

UWAGA

Podczas jazdy oparcie fotela powinno bye ustawione pionowo , gdyz wtedy pas bez- pieczenstwa , poduszka powietrzna i opar - cie zapewniajq najlepszq ochron~ w razie gwatlownego hamowania lub ewentualnej kolizji , a w szczeg61nosci w razie uderzenia z tylu .

Do regulacji pochylenia oparcia fotela sluzy tylny przelqcznik.

Podparcie odcinka I~dzwiowego *

Aby wyregulowae napi~cie podparcia odcinka l~dZwiowego nalezy przekr~cie pokr~tlo. Kabriolet: Elektrycznie regulowany fotel kierowcy posiada podparcie odcinka l~dZwiowego ustawiane za pomocqpompki pneumatycznej . Przelqcznik znajduje si~ po zewn~trznej stronie fotela .

&.

UWAGA

Odleglose od kokpitu elektrycznie regulo- wanego fotela kierowcy z funkcjq pami~ci mozna regulowae zawsze , niezaleznie od tego , czy kt6res z przednich drzwi Sq otwarte , czy tez nie. Polozenie kluczyka w stacyjce r6wniez nie ma tu zadnego znaczenia .

Po wlqczeniu zaplonu dzialajq wszystkie

ustawienia fotela. Po otwarciu drzwi, a przed wlozeniem kluczyka do stacyjki, fotel mozna regulowac przez 20 minut.

Funkcja pami~ci obejmuje r6wniez ustawie- nia lusterek zewn~trznych .

Zapami~tywanie i wywotywanie ustawien

Ustaw fotel i lusterka zewn~trzne. Funkcja pami~ci nie obejmuje regulacji podparcia odcinka l~dZwiowego kr~goslupa.

2 Wcisnij i przytrzymaj przycisk M i r6wno- czesnie wcisnij jeden z przycisk6w pami~ci 1, 2 lub 3 . Zapisanie ustawien zostanie potwierdzone sygnalem dzwi~- kowym .

Aby wywolac zapami~tane ustawienia, nacisnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk pami~ci. Poczekaj, az fotel i lusterka ustawi q si~ w zapami~tanym polozeniu. Funkcja pami~ci obejmuje r6wniez ustawie- nia lusterek zewn~trznych.

W celu ulatwienia np. cofania, mozna zmie-

nic kqt pochylenia szyby lusterka zewn~trz- nego po stronie pasazera, zobacz str. 138.

Skfadanie oparcia fotela pasazera *

.&. UWAGA

Nikt nie powinien siedziec na tylnej kana- pie za przednim fotelem pasazera, gdy oparcie fotela jest zlozone do przodu.

Dla ulatwienia przewozenia dlugich, wqskich przedmiot6w oparcie fotela pasazera mozna zlozyc do przodu.

1 Opusc zagl6wek w jego najnizsze polozenie.

2 Przesun fotel do tylu, tak aby oparcie mozna byte zlozyc calkowicie bez zaczepiania 0 tablic~ rozdzielczq .

3 Podnies dZwigni~ po zewn~trznej stro- nie oparcia i zl6z je do przodu . Oparcie zostaje zablokowane w calkowicie zlozonym polozeniu.

Rozktadanie

1 Odblokuj oparcie za pomocq dZwigni, znajdujqcej si~ po jego zewn~trznej stronie.

2 Po rozlozeniu oparcia slychac klikni~- cie, kt6re swiadczy 0 jego prawidlowym rozlozeniu. Zabezpieczanie ladunk6w, zobacz str. 155.

Oparcie fotela pasatera skfada sifi! do przodu

1 Diwignia do skladania oparcia do przodu

Zagl6wki

Spo rt Sedan i Spo rt Combi

& UWAGA

Ustaw wysokosc zagt6wka, tak aby gtowa byta jak najlepiej oparta . Pozwoli to ograniczyc ryzyko urazu kr~g6w szyjnych w raz i e ewentualnej kolizji .

Unies zagt6w k i na miejscach zaj~tych przez pasazer6w.

Przednie fotele Sq wyposazone w aktywne zagt6wki typu SAHR (Saab Active Head Restraint). System ten ogranicza ryzyko urazu kr~g6w szy j nych , w przypadku ude- rzenia samochodu od tytu . SAHR jest uktadem mechanicznym , uru- chamianym pod wptywem ci~zaru ciata. Mechanizm jest wbudowany w g6 r nq cz~sc oparcia f otela , gdzie tqczy si~ z zagt6wkiem . W momencie uderzenia w t yt samochodu ciato zostaje wcisni~te w oparcie fotela. Nacisk na mechanizm powoduje przesuni~- cie zagt6wka do przodu i w g6r~ , co ogra- nicza ruch gtowy do tytu .

Nie ma pot r zeby wym i any zagt6 w k6w

SAHR , w przypadku lek k i ego ude r zen i a

w tyt samochodu .

Wysokosc zagt6wk6w foteli przednich i tyl- nych mozna regulowac .

Podnoszenie : chwy c zagt6we k z obu s tr on i poc i qgnij w g6r~ . Opuszczanie : pchnij zagt6we k do przodu i wcisnij w d6 t .

Dla popraw i enia widocznosci do t ytu zag t 6w ki mozna catkow i cie obni z yc , jezeli

ni k t n i e podr6Zuje na danym s i edzeniu .

26

Bezpieczer'lstwo

B ez p i ec ze nstwo dzi e ci

& UWAGA

Dzieci jadqce w samochodzie mUSZq byc zawsze przypi~te pase m bezpie- czenstwa.

~.

NIGDY NIE WOLNO instalo- wac fotelika dzieci~cego na

~ przednim fotelu , jezel i samo - ch6d jest wyposazony w PODUSZK~ POWIETRZNA. pasaze r a .

Istn i eje r y z yko odn i esien i a POWAlNYCH , a nawet SMIERTEL - NYCH o b razen.

S

p o w ie trzn~ p asaze ra (tyl ko n iekt 6r e ry n k i eu r op e j skie ) :

Fotelik6w dzieci~cych , instalowanych na fotelu pasazera w samochodach

z odl ~c z o n~ poduszk q powietrznq pasa z e r a , nie wol n o mocowac do d t wigni

r egula t o r a przesuwania fotela . W r a zi e

k olizji , fote l mo z e s i ~ przesunqc , powo-

dujqc poluzowanie mocowan i a fotelika. Foteli k dz i ec i ~cy nalezy zamocowac do uchwyt6w w p u nk t ach mocowan i a f oteli k a , zobacz str. 28 .

a mochody z o d l~ czon~ p o du s zk~

& UWAGA

Nigdy nie zos t awiaj w samoc h od zi e dzieci bez n adzor u , nawet na k r 6t k q chwil~ .

-

Dzieci i zwierz~ t a mogq w k r6t k i m czasie doznac uda r u sfonecznego , nawet z e

s

k utkiem smiertelnym .

-

Dzieci mogq uru c homic samoch6d i

r obic krzywd~ sobie lub spowodowac obrazenia u os6b trzecich .

z

Podczas tankowan i a , wyjmi j k l ucz y k

z

e stacy j k i .

N

i e pozw61 dzieciom ws p inac s i~ na

samoc h 6d , an i cho w ac si~ pod nim .

Podczas co f an i a , np . wyje z d z a j qc

garaz u lub na podje t d zi e , zaws z e upewnij si ~ , czy z a samochodem nie ma baw i qcych s i ~ dziec i .

z

Nigdy n i e zostawiaj samochodu z pra- cujqcym silnikiem w garazu , zewzgl~du

n

a ryzyko zatrucia tlenkiem w~gla .

Podczas myc i a samochodu zaw sze

z

w r acaj szczeg 61 n q u wag~ na d z ieci.

&UWAGA

Chron dz i e ci prz e d z a mkni~ciem w ba g azniku

• N a u c z dziec i , ze n i e wolno bawic si~ w samochodzie , ani doo k ofa niego .

Podczas wkfadania lub wyjmo w ania bagazu zawsze zwracaj szczeg61nq

uwag~ na dziec i , aby przypadkiem nie

z amknqc ich w bagazniku.

Zawsze zamy k aj samoch6d .

P rz ec h owuj kl uczyki w m ie jscu niedo-

st~pnym dla dz i eci .

P i l n uj , aby oparc i a t ylnych f o t eli by f y

z awsze zab l o k owane , co un i emo z l i w i

d zie ciom p rz edos t anie si~ z wn~t rz a samochodu do bagazni k a .

Wystarczy ki l k a mi n ut , b y ma f e dz i ec k o

s i ~ ut opi f o , nawe t w n i ewiel ki ej i lo s ci

w ody.

Og61ne informacje na temat bezpieczenstwa dzieci

Sezpieczenstwo dzieci podr6tujqcych samochodem jest tak samo watne , jak bez- pieczenstwo dorostych . Zapi~te pasy bezpieczenstwa Sq najlep- szym zabezpieczeniem dzieci podczas jazdy w samochodzie . Spos6b zabezpie- czenia dziecka zaleZy od jego wzrostu i masy . Przed wyposateniem samochodu w odpowiedni fotelik dzieci~cy , siedzisko lub poduszki zabezpieczajqce , zaleca si~ kontakt z autoryzowanym przedstawicielem hand l owym Saaba . Sprawdz przepisy reguluj~ce w Twoim kraju zasady przewozenia dzieci w samochodzie . Fotel i k i dziec i ~ce , oferowane przez autory - zowanych przedstawicie li handlowych Saaba , posiadajq atest Saab Automob i le AS i Sq mocowane za pomocq standardo- wego trzypunktowego pasa bezpie- czenstwa , stanowiqcego wyposatenie samochodu . N i ekt6re modele fotelik6w dzieci~cych , instalowane tylem do kierunku jazdy , Sq wyposatone w dodatkowe , dolne pasy mocujqce . Pasy te nalety zamocowac do uchwyt6w pod przednim fotelem .

Zawsze post~puj zgodnie z instrukcj~ montazu , dof~czon~ do fotelika. Saab zaleca, aby dzieci mozliwie jak najdtuzej , a minimum do ukonczenia 3 roku zycia (masa ciata ok . 15 kg), podr6zowaty w fotelikach instalowa- nych tytem do kierunku jazdy. Uzywaj fotelika dzieci~cego, posiadaj~cego atest dla wagi ciata podr6zuj~cego w nim dziecka, zobacz str. 29. Dziec i do 6 roku Zycia wlqcznie zawsze muszq podr6Zowac w foteliku dzieci~cym . Saab zaleca korzystanie z fotelika at do ukonczen i a przez dziecko 10 lat.

Foteliki dzieci~ce Saaba *

W ofercie autoryzowanych przedstaw i cieli handlowych Saaba znajdujq si~ foteliki dzieci~ce specjalnie dostosowane do Two - jego samochodu . Fotel i k i te pos i adajq ates t Saab Automobile AS i zostaty s k onstruo- wane tak , aby zapewnic dzieciom ochron~ r6wnie skutecznq , jak w przypadku dorostych pasater6w . Fotel i k i dz i eci~ce Sq dost~pne w dw6ch

r 6Znych wersjach , zaletn i e od masy ciala

dziecka: patrz tabela. Foteliki dla matych dzieci w wieku do 9 miesi~cy motna doposatyc w specjalne akcesoria , zapewn i a j qce lepszq powierzch- ni~ oparcia dziecka . Zaleca s i ~ kontak t z autoryzowanym przedstaw i cielem handlowym Saaba .

Sport Sedan W razie koniecznosc i zainsta l owania fote- lika dzieci~cego na przednim fotelu pasa- tera nalety najpierw odlqczyc poduszk~ powietrznq . Za l eca si~ konta kt z autoryzo- wanq stacjq obslugi Saaba , zobacz str. 42 . Mocowanie fote l ika dzieci~cego instalowa- nego tylem do kierunku jazdy na tylnej kanapie , zobacz str. 28 .

Kabriolet Poduszki powietrznej pasatera nie motna odlqczyc . Mocowan i e fotelika dzieci~cego instalowa- nego tylem do kie r un k u jazdy na ty l nej kana pie , zobacz str . 28 . Zawsze post~puj zgodnie z instrukcj~ montazu , dof~czon~ do fotelika.

28

Bezpieczenstwo

Samochody z poduszkct powietrznct przed fotelem pasazera

& . UWAGA

• N IGDY NIE WOLNO instalo- wac fotelika dzieciE;lcego na przednim fo t elu , jezeli samo -

ch6djestwyposazony

w PODUSZK~ POWIETRZNA pasazera .

Istnieje ryzyko od ni esienia POWA ZNY CH , a nawet SMIERTEL- NYCH obrazen.

Przed umieszczeniem f otelika dzieciE;lcego na fotelu pasazera nalezy odfqczyc poduszkE;l powietrznq, zobacz str . 42. Kabriolet: Poduszki powi etrznej pasazera nie mozna odfqczyc.

Tylna kanapa - instalowanie fotelika dz i eci~cego

Foteliki dzieciE;lce instalowane tyfem do kie -

r unku jazdy , wyposazone w dolne pasy

mocujqce , nalezy mocowac w punktach mocowania pod fotelem kierowcy i fotelem pasaze r a , w spos6b pokazany na ilustracji .

Mocowanie fotelika zgodnego z normq ISOFIX , zobacz str. 32 .

Sport S e dan i SportCombi Przymocuj kazdy z dolnych pas6w mocujqcych do najblizszego uchwytu mocujqcego.

Kabriolet

1 Przymocuj zewnE;ltrzny dolny pas mocujqcy do zewnE;ltrznego uchwytu fo t ela znajdujqcego siE;lprzed fotelikiem .

2 Przymocuj wewnE;ltrzny dolny pas mocujqcy do wewnE;ltrznego uchwytu drugi e go fotela przedniego , w spos6b pokazany na i1ustracji.

Uchwyty do zaczepienia dolnych pas6w mocu)qcych fotelika dziecif?cego

Fotelik d z iecif?cy zainstalo w any na tylne) kanapie , Kabriolet

Prz yk lad roz mies z czenia fotelik6 w dziecil?cych na tylnej kanapie

 
 

Saab zaleea stosowanie fotelik6w dzieei~eyehSaaba * na wszystk i eh miejseaeh siedza.eyeh w samoehodzie. Dopuszezalne sa. nast~puja.eelokalizaeje:

Masa

Fote l pasazera * ) nie dotyezy Kabrioleta

 

Miejsea

Miejsee s rodkowe na

(wiek)

zewn~trzne na

wzrost

t

ylnej kanapie

t

ylnej kanapie, nie do t yezy

   
 

K

ab ri o l e t a

0-10 kg (O-ok. 9 m i es . )

Fo t eli k zale c any przez Saaba

Fotel ik z a t estem uniwersalnym

Fotel i k zalecany przez Saaba

0-13 k g (O-ok. 2 la t )

Foteli k zalecany pr z e z Saaba

Fotelik z atestem uni wersalny m

Fotelik zalecany

 

przez Saaba

9-

1 8 kg

Fo t el ik zalecan y pr z ez Saaba

Foteli k z a t es t em un i we r sa l nym

Fo t e l i k z alecany

(ok . 9 mies.-4lat)

 

p

rzez Saaba

15-36 kg

Fotelik zalecany

Fotelik z ates t em

Fo t elik z alecany

(ok.3-12Iat)

przez Saaba

 

u

n i wersalny m

 

p

rzez Saaba

pon i zej wzros t u 1 50 em

   

*) Sa m oehody z odlqezonq pod u szk q po w ietr znq ( tylk o niekt6re r y nki e u r o pejskie) , zob ae z str . 42.

J et eli s am oe h6d jest wypos at ony w pod uszk l? pow i et r z n q pasa t era , na p r ze dnim f o telu pa s a te ra

ni e mogq pod r 6to w a6 dziee i ponite j 140 e m w zros t u .

Foteliki dzieei~ee * zaleeane przez Saaba, posiadaja, atest zgodny z ECE R44.03

Masa

 

(wiek)

wzrost

0-10 kg (O-ok. 9 mies.)

Saab Child Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab)

z

wkladk q dla niemowlqt

0-13 kg (O-ok. 2 lat)

Saab Child Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab)

z

wkladk q dla niemowlqt

9-18 kg (ok. 9 mies.-4lat)

Saab Child Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab)

15-25 kg (ok. 3-6 lat)

Saab Child Seat (Fotelik dzit;:lciecy Saab), na fotelu pasazera, z odlqczonq poduszk q powietrznq

15-36 kg (ok. 3-12 lat) ponizej wzrostu 150 em

Saab Belt Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab, wykorzystujqcy pasy bezpieczenstwa samochodu)

15-36 kg (ok. 3-12 lat) ponizej wzrostu 150 em

Saab Booster Cushion (Siedzisko)

Samochody z odfC \ czon C\

poduszkC \ powiet r znC \ p rz ed

fotelem pasazera *

Instalowanie fotelika dzieci~cego Poduszki powietrznej pasatera w Kabriole- cie nie motna odlqczyc.

, & UWAGA

Fotelik6w dzieci~cych , instalowanych

na fotelu pasatera w samochodach

z odlqczonq poduszk q powietrznq

pasatera , nie wolno mocowac do dtwigni regulatora przesuwania fotela .

W razie kolizji , fotel mote si~ przesu-

nqc , powodujqc poluzowanie mocowa- nia fotelika . Fotelik dzieci~cy nalezy zamocowac do uchwyt6w w punktach mocowania fotelika , w spos6b pokazany na ilustracji .

Niekt6re foteliki dla niemowlqt i dzieci do 10 kg wymagajq zachowania co najmniej 20 cm odleglosci pomi~dzy fotelik i em a tablicqrozdzielczq, zobacz instrukcja mocowania fotelika dz i eci~ - cego . Aby zapewnic zachowanie tej odleglosci , odsuri fotel pasatera calkowicie do tylu ( nie dotyczy fotelik6w dzieci~cych Saaba ) .

W przypadku wi~kszych fotelik6w dzie- ci~cych instalowanych tylem do kie- runku jazdy nalezy zadbac 0 to , by

oparcie fo t el i ka opieralo si~ 0 tablice

r ozdzie l czq . Post~pu j dokladnie

zgodnie z inst r ukcjq montatu , dolqczonq do fotelika dzieci~cego.

Bardzo watne jest sprawdzen i e , czy

dolne pasy mocujqce fote l i ka Sq w l asci-

w i e nap i ~te . Pasy n i e mogq byclutne .

Tylko bardzo stabilnie zamocowany

fotelik zapewni dziecku wlasciwq ochron~ .

W samochodach z odlqczonq poduszk q powietrznq przed fotelem pasazera , przed fotelem znajdujq si~ dwa uchwyty mocu- jqce . Uchwyty t e slut q do zaczepiania dolnych p as6w moc u jqcych fote li k a dz i e- ci~cego wyposa z onego w t akie pasy .

U c h w y t y do z ac z epienia doln y ch pa s 6 w

mo c ujqc yc h fo t elika d z iecifi ! cego

( samo c hod y z odl qcz onq podus z k q powiet r znq pasatera)

32

Bezpieczenstwo

ISOFIX

Dla ulatwienia montazu fotelik6w dzieci~- cych, w samochodzie znajduja si~ punkty mocowania , zgodne z norma ISOFIX. ISOFIX to standardowy system mocowania

fotelik6w dzieci~cych, obowia

w przemysle motoryzacyjnym. Zgodnie z norma ISOFIX , punkty mocowania fote- lika znajduja si~ przy zewn~trznych miejscach tylnej kanapy . Punkty mocowania to dwa zaczepy dla kazdego fotelika. Wolno ich uzywae tylko ze specjalnymi fotelikami dziec i ~cymi. Punkty mocowania znajduja si~ pomi~dzy poduszka siedzen i a a oparciem. Dla latwiej- szej lokalizacji punkt6w mocowania , dokladnie nad zewn~trznymi zaczepami umieszczone zostaly male wszywki z mate- rialu. Mocowanie fotelika zgodnego z norma ISOFIX

zuja cy

1 Umiese fotelik na siedzeniu.

2 Wsun uchwyty fotelika pomi~dzy oparcie a poduszk~ siedzenia.

3 Docisnij uchwyty fotelika do siedziska .

4 Pchnij fotelik w kierunku punkt6w moco- wania, az zablokuja si~ zaczepy .

5 Pociqgnij za fotelik, by sprawdzic, czy jest dobrze zamocowany i czy oba punkty mocowania fotelika zablokowaly si~ w swoich zaczepach.

Uzywaj wyla

cznie

pasa, stanowia

cego

wyposazenie fotelika ISOFIX.

Zawsze post~puj zgodnie z instrukcja

montazu , dola

Dost~pnose fotelik6w dzieci~cych ISOFIX moze bye ograniczona . Punkty mocowania ISOFIX w modelu Kabriolet , zobacz s t r. 33.

czona do

fotelika ISOFIX.

~ /

/

------------0

---------

34 Bezpieczer'lstwo POdU5Zka powietrzna ••••• I'~ &. UWAGA Aby zmniejszyc ryzyko odniesienia
34
Bezpieczer'lstwo
POdU5Zka powietrzna
•••••
I'~
&. UWAGA
Aby zmniejszyc ryzyko odniesienia
obrazen:
Zawsze zapinaj pas bezpieczenstwa .
Zawsze tak ustaw sw6j fotel, aby byl
mozliwie najbardziej cofni!;!ty, ale
r6wnoczesnie zapewnial wygodny
dost!;!p do kierownicy , pedal6w oraz
przelqcznik6w na tablicy rozdzielczej.
• Jesli samoch6d jest wyposazony
w poduszk!;! powietrznq pasazera,
dzieci ponizej nizsze niz 140 cm
powinny zawsze podr6zowac na tylnej
kanapie.
Nigdy nie instaluj fotelika dzieci!;!cego
na przednim fotelu pasazera.

Elementy systemu poduszek powietrznych

• Przednia poduszka powietrzna

w kierownicy.

• Przednia poduszka powietrzna przed fotelem pasazera.

• Boczne poduszki powietrzne zainstalo- wane w bokach oparcia foteli przednich Kabriolet: boczna poduszka powietrzna

po mag a r6wniez chronic glow!;!.

• Kurtyny powietrzne zainstalowane

wzdluz bok6w sufitu (mi!;!dzy slupkiem

przednim a slupkiem tylnym) (tylko model

Sport Sedan i SportCombi). Pirotechniczne napinacze pas6w bez- pieczenstwa foteli przednich Kabriolet: dotyczy r6wniez dw6ch siedzen kanapy tylnej.

System poduszek

nicznych napinaczy pas6w bezpieczenstwa

powietrznych i pirotech-

stanowi uzupelnienie standardowych pas6w bezpieczenstwa i ma za zadanie zwi~kszyc bezpieczenstwo pasazer6w

o wzroscie powyzej 140 cm.

Zadzialanie systemu w momencie zderze- nia czolowego powoduje gwaltowne wypelnienie si~ poduszki powietrznej,

a nast!;!pnie opr6znienie przez otw6r znaj-

dujqcy si~ z tylu poduszki. Wyzwolenie poduszki powietrznej trwa ok. 0,1 sekundy, czyli kr6cej niz mrugni~cie oka.

Poduszki powietrzne w kierownicy i przed

fotelem pasazera to tzw. poduszki dwu- stopniowe. Oznacza to , ze system dziala

z uwzgl~dnieniem, mi~dzy innymi, sHy uderzenia. Watne!

Reakcja czujnika zalezy od tego , czy zapi~te Sq pasy bezpieczenstwa kierowcy i pasazera na przednim fotelu. W zwiqzku

z tym w przypadku niekt6rych kolizji moze

nastqpic wyzwolenie tylko jednej poduszki powietrznej. Mog q wystqpic r6wniez takie kolizje, podczas kt6rych nie nastqpi wyzwo- lenie poduszek powietrznych , natomiast zadzialajq napinacze pas6w bezpie- czenstwa.

Jesli w momencie kolizji , poduszka napelni si~ w stopniu I, II stopien napelnienia poduszki nastqpi automatycznie z pewnym op6Znieniem , co ma na celu zneutralizo- wanie generatora gazowego poduszki powietrznej.

Wy z wolona poduszka po w ietrzna (po stronie kierowcy) . Wyzwolenie i opr6tnienie poduszki powietrznej trwa ok. 0 , 1 sekundy

Poduszka powietrzna w k i erown i cy oraz poduszka powietrzna przed fotelem pasa- zera zostajq wyzwolone w razie silnych kolizji czolowych . Nie napelniajq si~ nato- miast w przypadku mniejszych stluczek czolowych , uderzen z tytu , z boku lub wywr6cenia i dachowania samochodu .

Wyz w olone obie przednie poduszki powietrzne

W g6rnej cz~sc