Teori Albert Bandura

Sosial-Kognitif

Albert Bandura merupakan seorang tokoh psikologi yang menyokong pendapat Skinner bahawa tingkah laku adalah dipelajari. Namun demikian, beliau mengkritik teori Skinner kerana menjalankan uji kaji terhadap seekor tikus dan bukan ke atas manusia sendiri. Pendekatan yang digunakan oleh Albert Bandura dikenali sebagai observational learning atau pun pembelajaran melalui pemerhatian ke atas tingkah laku orang lain. Bandura percaya proses pemikiran boleh mempengaruhi pembelajaran melalui pemerhatian dan teori Bandura juga dikenali sebagai Teori Sosial-Kognitif. Dari sudut efikasi diri pula, Bandura percaya bahawa kita boleh mengawal perbuatan dengan menilai labih awal atau membayangkan akibat dan kesannya walaupun kita balum mengalaminya. Sebagai contoh, seorang pelajar terpaksa belajar dengan lebih tekun untuk memperolahi kejayaan dalam peperiksaan. Hal ini kerana, sekiranya pelajar tersebut tidak belajar dia akan memperolehi kegagalan.

Teori ini adalah kurang ekstrim dari sudt tingkah laku jika dibandingkan dengan teori Skinner. Albert bandura banyak memberi penekanan kepada peranan proses pemerhatian terhadap tingkah laku orang lain sebagai satu proses pembelajaran yang melibatkan proses kognitif. Kajian Bandura lebih tertumpu kepada manusia dalam konteks hubungan sosial daripada menggunakan tikus yang hanya dikurung di dalam sangkar.

1

Prinsip Peniruan

Peniruan atau lebih dikenali sebagai modeling ialah satu teknik modifikasi tingkah laku yang melibatkan pemerhatian terhadap tingkah laku orang lain yang dinamakan model dan meniru perbuatan tersebut. Albert Bandura telah menjalankan satu kajian dimana beberapa orang kanak-kanak prasekolah telah ditunjukkan satu tingkah laku daripada orang dewasa yang memukul patung yang digelar Bobo. Setelah itu, kanakkanak tersebut dibiarkan seketika dengan patung tadi, mereka telah memukul patung tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa tadi dan kadar tingkah laku agresif antara orang dewasa dan kanak-kanak adalah sama.

Bandura percaya kebanyakan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang individu sama ada baik atau buruk, normal atau tidak normal adalah dipelajari daripada tingkah laku orang lain dengan menirunya. Daripada bayi sehinggalah dewasa, bermula dengan ibubapa sebagai model, manusia belajar bahasa dan pergaulan dengan cara yang diterima pakai oleh sesuatu masyarakat. Seseorang individu yang mempunyai tingkah laku negatif dan terpesong daripada norma masyarakat seperti merompak, membunuh dan sebagainya telah mempelajari tingkah laku tersebut seperti mana orang lain. Perbezannya adalah mereka telah meniru nilai tingkah laku yang tidak diterima pakai dalam masyarakat. Banyak contoh tingkah laku yang tidak baik ditunjukkan melalui media elektronik dan juga media cetak yang telah dijadikan tingkah laku sesetengah individu walaupun pada hakikatnya ia hanya semata-mata lakonan dan juga hiburan.

2

Peneguhan Kendiri

Melalui pendekatan Bandura, kendiri bukan satu agen dalaman yang dapat menentukan sesuatu tingkah laku tetapi ia merupakan satu proses dan juga struktur kognitif yang melibatkan pemikiran dan persepsi seseorang individu. Kita selalunya meletakkan standard tertentu bagi sesuatu tingkah laku dan pencapaian dan ganjaran atau hukuman kerana berjaya atau sebaliknya dalam mencapai standarad yang diletakkan. Peneguhan kendiri mungkin dalam bentuk yang boleh dilihat seperti makanan, rumah, kereta baru atau pun ia mungkin dalam bentuk perasaan seperti kepuasan dan juga kebanggaan. Pengalaman yang lepas boleh menjadi rujukan kepada kita dalam menilai perkara yang berlaku dan menjadi insentif untuk peningkatan pada masa depan.

Apabila kita telah mencapai tahap pencapaian tertentu, ia tidak akan lagi mencabar, memotivasi dan memberi kepuasan. Oleh itu, kita akan meletakkan tahap standard yang lebih tinggi. Kegagalan untuk mencapainya kemungkinan akan memperuntukkan kita untuk menurunkan tahap yang lebih tinggi ke tahap yang lebih feslistik. Tahap standard boleh dipelajari daripada tingkahlaku model, contohnya ibubapadan juga orang-orang yang berada disekeliling kita. Apabila kita berjaya menyesuaikan diri dengan standard model tersebut, kita telah memulakan suatu proses yang berpanjangan dalam membandingkan antara tingkah laku kita dangan standard tersebut.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful