You are on page 1of 20

TI LIU HNG DN S DNG TEMS

DISCOVERY PHN TCH LOGFILE 3G

1
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

1 Gii thiu b ch tiu nh gi cht lng mng 3G WCDMA


Bng 1-1. B ch tiu c bn nh gi cht lng mng 3G WCDMA

Thit b
TT Tn tham s Din gii Khuyn ngh (tham kho)
o
95% s mu c
1 CPICH RSCP RSCP trn knh CPICH Scanner
CPICH Ec/Io -10dB
95% s mu c
2 CPICH Ec/Io Ec/Io trn knh CPICH Scanner
CPICH RSCP -95dB
T l chuyn giao mm thnh
3 Soft Handover Success Rate 98% UE
cng
T l thit lp cuc gi thnh
4 CS Call Setup Success Rate cng 98% UE
(min CS)
5 CS Dropped Call Rate T l cuc gi rt (min CS) 1,5% UE
Thi gian thit lp cuc gi Ti thiu 95% s mu cuc gi
6 CS Call Setup Time UE
(min CS) c Call Setup Time 9s
T l thit lp phin Data
7 HSDPA Access Success Rate 98%
HSDPA thnh cng Card
+ UE cat 5, 6 (DL 3.6Mpbs):
HSDPA_ Ave_Throughput
HSDPA Average Throughput Thng lng HSDPA trung bnh 1200kbps; Data
8
(DT) (Driving test) + UE cat 7, 8 (DL 7.2Mpbs): Card
HSDPA_ Ave_Throughput
2400kbps.
T l chuyn giao 3G-2G
9 iRAT Handover Successs Rate 95% UE
thnh cng

1.1 Cc tham s nh gi cht lng vng ph

02 tham s chnh thng c s dng nh gi cht lng vng ph sng 3G WCDMA l


CPICH RSCP, CPICH Ec/Io.

CPICH RSCP: RSCP vit tt t thut ng Received Signal Code Power, l nng lng
tnh trn mi chip thu c trn knh CPICH ca mt cell xc nh. RSCP cn c gi
l Ec (dng tnh ton t s Ec/Io).
CPICH Ec/Io: l t s gia nng lng tnh trn mi chip thu c trn knh CPICH v
tng mt cng sut nhn c (bao gm c knh CPICH hin ti).

1.2 Cc tham s min CS

1) Call setup success rate (CSSR)


nh ngha: T l cuc gi thnh cng v thit lp RAB i vi dch v thoi.
Cng thc tnh:

2
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

CSSR (%) = (S cuc gi thit lp thnh cng/ Tng s yu cu thit lp)*100%

2) Dropped call rate (DCR)


nh ngha: T l cuc gi thoi khng kt thc thnh cng, b ngt khi ang trong thi
gian s dng dch v.
Cng thc:

DCR (%) = ( Tng s cuc gi b ri sau khi thit lp RAB thnh cng / Tng s cuc
gi thit lp RAB thnh cng ) * 100%

3) Soft Handover success rate (SHSR)


nh ngha: T l chuyn giao mm thnh cng.
Cng thc:

SHSR (%) = (S ln chuyn giao mm thnh cng / Tng s yu cu chuyn giao mm) *
100%

4) Call Setup Time


nh ngha: Thi gian thit lp cuc gi thnh cng
Cng thc:

Call Setup Time [s] = Thi im nhn bn tin CC Alerting (MOC) thi im nhn bn
tin RRC Connection Request (MOC)

1.3 Cc tham s min PS

1) HSDPA Access Success Rate


nh ngha: T l thit lp thnh cng phin HSDPA
Cch tnh:

HSDPA Access Success Rate [%] = (Tng s phin HSDPA thit lp thnh cng/ Tng s
phin HSDPA thit lp)*100%

2) HSDPA Average Throughput


nh ngha: Thng lng trung bnh ca phin HSDPA (tnh trn ton tuyn o Driving-
test)

3
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Lu : Gi tr ny ph thuc vo phin bn HSDPA ti thit b u cui v nng cp ti


NodeB.

1.4 iRAT Handove Success Rate

nh ngha: T l chuyn giao gia 3G-2G thnh cng


Cch tnh:

Inter-RAT HSR [%] = (S ln chuyn giao Inter-RAT thnh cng/Tng s ln thc hin
chuyn giao Inter-RAT) *100%

4
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

2 S dng TEMS Discovery x l v phn tch Logfile 3G

Lu : Cc thao tc c bn (To Project mi, to bn , LoadLogfile, ghp Logfile thnh


Composite) c thc hin tng t ging nh i vi phn tch LogFile 2G.

2.1 To Cell file cho phn tch LogFile 3G

To cell file l bc u tin trong phn tch v x l LogFile. Cell file dng cho TEMS
Discovery c th to ra bng 2 cch:

1) S dng cell file trn cng c o Driving-test TEMS Investigation.


2) To ra cell file (.cel) t cc file c nh dng khc (c s d liu NodeB t pha nh
mng hoc t cell file Nemo Outdoor).

Hnh 2-1 minh ha cc trng c bn c s dng khi to cell file mng 3G.

Hnh 2-1. V d v Cellfile TEMS mng 3G (m bng phn mm MS Excel)

Cc trng (field) s dng trong Cell file 3G:

CELL: l tn ca tng cell trong mt site, thng khc nhau k t cui cng (c
nh du A-B-C hoc 1-2-3 ty thuc nh mng).

5
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

LAT / LON: v tr ta ca Site.


ANT_DIRECTION: hng antenna ca mi sector.
UARFCN: tn s s dng (khc nhau i vi mi nh mng, trong hnh trn 10562 l tn
s s dng ca 3G Mobifone).
C-ID: Cell ID.
SC: Scrambling Code, c phn b cho mi cell (tng ng vi chui m Gold, phn
bit cc UE trn ng Uplink v cc cell trn ng Downlink).
Cc trng h tr dng trong trng hp x l s c: LAC, CPICH Power,

2.2 Ch thch (Legend) cho cc tham s hin th trn bn

Ch thch (Legend) c cc di gi tr c quy nh ty theo mc ch bi o v ty


thuc vo mi nh mng.
Bng di y trnh by Legend c s dng cho CPICH RSCP v CPICH Ec/Io (c
tnh cht tham kho).

Bng 2. Di gi tr tham kho s dng cho CPICH RSCP v Ec/Io

Di RSCP (dBm) Colour Di Ec/Io (dB) Colour


0 > x >= -70 0 > x >= -6
-70 > x >= -80 -6 > x >= -9
-80 > x >= -95 -9 > x >= -12
-95 > x >= -100 -12 > x >= -18
x < -100 x < -18

2.3 Phn tch cht lng vng ph 3G WCDMA

Cht lng vng ph sng 3G WCDMA c c trng bi 02 tham s chnh: CPICH RSCP,
CPICH Ec/Io. Vic nh gi v phn tch cc tham s trn c da trn 2 phng php c bn:

S dng bn trc quan: Cc tham s c hin th y trn bn ti cc tuyn


ng thc hin o kim. Khi , cc vng c cht lng km c th hin trc quan,
t c th a ra cc bin php ci thin.

6
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

S dng th thng k trn ton khu vc o: S liu o kim c th hin phn b


theo th da theo cc gii gi tr cho trc. T vic quan trc trn th c th a ra
ci nhn tng quan v phn b cht lng trn ton khu vc.

Thng thng, vic phn tch nh gi cht lng vng ph sng mng 3G WCDMA c thc
hin trn mt tn s UARFCN xc nh. Tn s ny l khc nhau i vi mi nh mng.

2.3.1 CPICH RSCP

Trch xut d liu CPICH RSCP t LogFile c thc hin theo cc bc sau:

Bc 1: Chn WCDMA PSC Scanning UARFCN Sc Aggr Ec (dBm)

Hnh 2-2. S dng TEMS Discovery trch xut CPICH RSCP

Bc 2: Click chut phi v chn Send to Map view

7
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Hnh 2-3. CPICH RSCP quan st trn bn

Da vo hnh v, c th thy c mt s khu vc c mc thu tn hiu CPICH RSCP cha tt


(mu vng).

Bc 3: Quan st thng k trn th

8
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Hnh 2-4. CPICH RSCP thng k trn th

2.3.2 CPICH Ec/Io

9
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Bc 1: Chn WCDMA PSC Scanning - UARFCN Sc Aggr Ec/Io (dB)

Hnh 2-5. S dng TEMS Discovery trch xut CPICH Ec/Io

Bc 2: Quan st trn bn

10
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Hnh 2-6. Quan st CPICH Ec/Io trn bn

Bc 3: Quan st trn th

Bng 3. Thng k CPICH Ec/Io trn th

11
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

2.3.3 Mt s vn lin quan n phn tch/nh gi cht lng vng ph sng mng 3G
WCDMA

2.3.3.1 u cho Feeder

1) Hin tng

Vng ph ca mt sector b ngc so vi hng thit k ca antenna.

Hnh 2-7. V d v hin tng cho Feeder (i vi cc sector 323, 327 v 331)

2) X l
- Kim tra c s d liu.
- Trng hp feeder b lp t sai thit k, cn ngt trm v iu chnh li i vi cc cell
b sai lch.

2.3.3.2 Pilot Pollution

1) Hin tng

12
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Ti mt khu vc, UE nhn c qu nhiu knh pilot c cht lng tn hiu tng ng nhng
khng c knh no phc v chnh (main pilot). Thng thng, khi s lng pilot vc qu 3
(tng ng vi kch thc tp Active Set) th khu vc c coi l b Pilot Pollution.

{ CPICH_RSCP > -95dBm } v { ( CPICH_RSCP1st CPICH_RSCP4th) < 5dB}

Hnh 2-8. V d v hin tng Pilot Pollution

2) X l
- iu chnh gc antenna azimuth v tilt ca cc trm gy nh hng n vng ph sng
ca Cell phc v chnh.
- Gim cng sut pht knh CPICH cc cell lin quan.

2.3.3.3 Vng ph c mc thu CPICH RSCP km

1) Hin tng
- Mc thu CPICH RSCP cao hn mc truy nhp ti thiu nhng nh hn mc ngng cho
php truy nhp dch v (thoi, data, )

13
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Hnh 2-9. V d v CPICH RSCP km

2) X l

Hng x l i vi trng hp CPICH RSCP km ph thuc vo a hnh v phn b dn c


ca khu vc .

- i vi khu vc ng dn c, th:
o Kim tra phn cng ca cc trm lin quan.
o iu chnh antenna azimuth, tilt tng cng ph sng cho khu vc.
- i vi khu vc ngoi thnh, i ni:
o Mt s khu vc c a hnh phc tp, b che chn, cn khuyn ngh lp t thm
trm mi.

14
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

2.4 Cc tham s min CS


Bng 4. Cng thc tnh cc tham s min CS tng ng trn TEMS Discovery

Tn tham s Trch xut s liu - TEMS Discovery


( Radio Addition Link + Radio Removal Link +Radio Replacement)/(Radio Addition Link
Soft Handover Success Rate + Radio Removal Link +Radio Replacement+Radio Addition Link Failure + Radio
Removal Link Failure +Radio Replacement Failure)]*100
CS Dropped Call Rate [MO CS Call Dropped / MO CS Call Setup Success]*100%
[MO CS Call Setup Success/ (MO CS Call Setup Success+ MO CS Call Setup
CS Call Setup Success Rate
Failure)]*100%
CS Call Setup Time Delay_MOC_rrcRequest_n_to_Alerting_Seconds Average

1) Call setup success rate (CSSR)


2 tham s dng tnh CSSR (MO CS Call Setup Success v MO CS Call Setup Failure)
c trch xut t Discovery_Events Call Setup Results (CS) nh hnh v di y.

Hnh 2-10. Trch xut s liu CSSR

2) Dropped call rate (DCR)

15
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Tham s MO CS Call Dropped c trch xut t Discovery_Events Call Ending


(CS) nh hnh v di y.

Hnh 2-11. Trch xut s liu DCR

3) Soft Handover success rate


Cc tham s dng tnh ton t l chuyn giao mm thnh cng bao gm:
- Radio Addition Link
- Radio Removal Link
- Radio Replacement
- Radio Addition Link Failure
- Radio Removal Link Failure
- Radio Replacement Failure

16
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Cc tham s trn c trch xut t Discovery_Events Handover - Soft

Hnh 2-12. Trch xut s liu Soft Handover Success Rate

2.5 Cc tham s min PS


Bng 5. Cng thc tnh cc tham s min PS tng ng trn TEMS Discovery

Tn tham s Trch xut s liu - TEMS Discovery


(MO PS Call Setup Success + MT PS Call Setup Success) / (MO PS Call Setup Success +
HSDPA Call setup Success Rate
MT PS Call Setup Success + MO PS Call Setup Fail + MT PS Call Setup Fail )
HSDPA Average Throughput HS DSCH Throughput Total (kbps) Average

1) HSDPA Call Setup Success Rate (HSDPA CSSR)


2 tham s dng tnh HSDPA CSSR (MO PS Call Setup Success v MO PS Call Setup
Failure) c trch xut t Discovery_Events Call Setup Results (PS) nh hnh v
di y.

17
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Hnh 2-13. Trch xut s liu HSDPA CSSR

2) HSDPA Average Throughput


Thng lng trung bnh HSDPA trn ton tuyn o c trch xut t HSDPA
Throughput HS-DSCH Throughput Total (kbps) nh hnh v di y

18
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

Hnh 2-14. Trch xut s liu HSDPA Throughput

19
Ti liu hng dn s dng TEMS Discovery phn tch 3G

2.6 iRAT Handover Success Rate


Bng 6. Cng thc tnh iRAT Handover Success Rate tng ng trn TEMS Discovery

Tn tham s Cng thc tnh (TEMS Discovery)


iRAT Handover Successs (UTRAN-to-GSM Handover Success/UTRAN-to-GSM Handover
Rate Start)*100

2 tham s dng tnh ton iRAT Handover Success Rate UTRAN-to-GSM Handover
Success v UTRAN-to-GSM Handover Start c trch xut t Discovery Events
IRAT CS nh hnh v di y

Bng 7. Trch xut s liu iRAT

20