BAB 4 PENUTUP

4.1

KESIMPULAN

Islam memperuntukkan jalan bagaimana sesebuah perkahwinan itu perlu ditadbir agar keharmonian hidup berkeluarga dapat dipelihara. Namun begitu, apabila rumah tangga sudah tidak aman lagi, bahkan gagal menepati objektif dan fungsi perkahwinan, maka Islam membenarkan agar ikatan tersebut ditamatkan. Pada dasarnya perpisahan dan penceraian bukanlah pilihan yang disukai dalam Islam tetapi demi kebaikan semua pihak, ada ketikanya ia diharuskan. Menepati dengan sabda Nabi Muhammad dalam hadisnya iaitu: Rasulullah SAW bersabda:

:
Maksudnya:

88

Daripada Ibn Umar bahawasanya Nabi s.a.w bersabda: ³Sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah adalah altalak.´ (Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah)

88

Sunan Abi Daud. Bab al-Karahiyat al-Talaq. Al-Juzu¶6. No. Hadis 1863. Hlm. 91.

73

Penceraian secara talak adalah jalan terbaik yang dianjurkan iaitu suami dan isteri berpisah secara makruf dan suami melafazkan talak secara baik. Namun begitu, dalam beberapa keadaan terutama apabila talak secara baik tidak dapat diperolehi, Islam memberikan beberapa jalan untuk mencari keadilan dan keluar daripada ikatan perkahwinan dengan menggunakan kuasa mahkamah. Ini boleh berlaku dalam banyak keadaan contohnya apabila suami enggan menceraikan isteri atau suami menghilangkan diri ataupun apa-apa sebab lain yang wajar pada pandangan Syarak. Keharusan ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga kebajikan semua pihak khususnya kaum wanita daripada dizalimi dan berada dalam penderitaan hasil daripada hubungan perkahwinan yang tidak bahagia. Perkara yang diputuskan oleh mahkamah ialah dengan pembubaran perkahwinan secara fasakh.

Fasakh

mempunyai

pelbagai

takrifan

dan

konsep

yang

digunakan

dalam

mensabitkannya dengan hukum syarak. Telah diterangkan fasakh dari sudut bahasa dan istilahnya dan konsep penggunaan konsep fasakh dalam pembubaran perkahwinan. Pelbagai pandangan ulama diketengahkan dalam pensabitan pembubaran perkahwinan secara fasakh. Pandangan-pandangan melalui mazhab dapat mengenalpasti lagi cara serta penggunaan konsep fasakh mengikut mazhab masing-masing. Jika diteliti, pelbagai alasan-alasan yang digunakan dalam membolehkan pensabitan hukum fasakh terhadap perkahwinan tersebut. Alasan-alasan ini kebanyakannya digunakan oleh si isteri dalam membuktikan serta membolehkan perkahwinan itu difasakhkan.

74

Secara umumnya kita dapat rumuskan bahawa sememangnya terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan fuqaha tentang alasan-alasan fasakh tersebut. Ada yang tidak bersetuju dengan satu alasan tetapi bersetuju denagn alasan yang lain beserta hujah masing-masing. Begitu juga ada yang mengatakan penceraian kerana sesuatu alasan adalah fasakh dan ada yang mengatakan ianya adalah talak akan tetapi apa yang paling penting ialah berdasarkan prinsip keadilan Islam, sekiranya ada isteri yang terlibat dengan salah satu faktor tersebut, maka beliau berhak mengajukan permasalahannya kepada pihak berwajib untuk mencari penyelesaiannya sama ada memohon perkahwinan dibubarkan ataupun sebaliknya. Konsep pembubaran perkahwinan secara fasakh ini dipraktikkan disetiap negeri-negeri di Malaysia dengan peruntukan untuk setiap negeri masing-masing.

Latihan ilmiah ini menumpukan kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004. Peruntukan ini digunakan kerana kajian ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Peruntukan di dalam enakmen ini diambil daripada pelbagai pendapat mazhab dan juga ijtihad oleh para fuqaha dan penggubal baru untuk tujuan kemaslahatan ummah. Peruntukan yang terbuka dengan menerima pakai pelbagai pendapat mazhab juga dilihat sebagai satu langkah penting dan positif kerana apa yang menjadi keutamaan adalah mengambil kira pendapat yang lebih hampir kepada keadilan. Bahkan apa yang ingin dicapai dalam urusan kekeluargaan ini adalah memberi hak kepada sesiapa yang berhak dan menyelamatkan mana-mana pihak yang teraniaya dalam kehidupan yang menderita.

75

Kesemua tindakan ini bertujuan untuk melahirkan satu undang-undang yang terbaik dan membawa kemaslahatan kepada semua pihak, sama ada kepada pihak isteri mahupun pihak suami. Di dalam enekmen ini terdapat peruntukan yang berkaitan fasakh iaitu berdasarkan seksyen 53. Terdapat pelbagai alasan-alasan yang telah diperuntukkan dalam seksyen ini. Seksyen ini bukan sahaja melibatkan satu pihak sahaja tetapi melibatkan kedua-dua belah pihak iaitu suami dan isteri untuk menentukan pensabitan pembubaran perkahwinan secara fasakh. Alasan-alasan yang terkandung dalam enakmen ini semuanya menepati Hukum Syarak yang telah ditetapkan. Seseorang itu boleh mengemukakan alasan-alasan yang terkandung dalamnya serta mesti

membuktikannya agar penghakiman yang dilakukan dapat berjalan lancar dan dihakimi dengan adil. Jika seseorang itu mengemukakan alasan-alasan yang terdapat di dalam seksyen ini, maka ianya perlu mengemukakan pelbagai bukti-bukti bagi mengukuhkan segala keterangnnya. Ini dibuktikan dalam setiap contoh kes-kes yang terdapat dalam kajian ilmaiah ini. Setiap kes-kes tersebut melalui proses yang lama bagi membuktikan kesemua alasan-alsan yang dikemukakan untuk pensabitan fasakh. Didapati bahawa, setiap kes yang dikemukakan mengambil masa yang lama serta memerlukan kesungguhan dalam menguatkan segala kenyataan yang dibuat semasa perbicaraan.

Kes-kes yang berkaitan fasakh di Mahkamah Syariah Bukit Mertajam ini kebanyakan menagmbil masa untuk mensabitkan hukum serta kebanyakannya sabit fasakh bagi kes yang dikemukakan. Penulis telah mengenal pasti pelbagai maslahah umum yang digunakan dalam mensabitkan pembubaran perkahwinan secara fasakh. Maslahah

76

umum yang digunakan dalam penghakiman pembubaran perkahwinan secara fasakh menepati µMaqasid Syariah¶. Maslahah umum yang digunakan seperti µmaslahah daruriyyah¶ iaitu keperluan asas, iainya meliputi µdaruriyyah al-din¶, µdaruriyyah alnafs¶, µdaruriyyah al-aql¶, µdaruriyyah al-nasl¶ dan µdaruriyyah al-mal¶. Maslahah lain ialah µmaslahah hajiyyah¶ dan µmaslahah tahsiniyyah¶. Jika diteliti hampir kesemua maslahah ini digunakan dalam penghakiman kes fasakh ini. Hakim banyak menggunakan µmaslahah daruriyyah¶ dalam penghakimannya agar tiada pihak yang teraniaya serta menjaga kebajikan pihak-pihak yang terbabit. µMaslahah daruriyyah¶ digunakan menepati dengan hadis Rasulullah s.a.w iaitu: Sabda Rasulullah s.a.w:

.
Maksudnya:

89

:

³ Daripada Abi Said Al-Khuzri r.a bahawasanya Nabi s.a.w bersabda : ³Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.´ (Riwayat Ibn Majah dan al-Daraqtani)

Perkara ini adalah penting bagi memastikan segala penghakiman yang dijalankan adil lagi saksama dengan bukti-bukti dan keterangan daripada pihak-pihak yang terbabit.

Sunan Ibn Majah. Bab man bana fi hakh¶kihi ma yadhurru bi jarihi. Al-juzu¶7. No. Hadis 2331. Hlm. 143.

89

77

Perkara seterusnya dapat dilihat ialah statistik kes fasakh yang terdapat di Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam. Statistik menunjukkan bahawa kebanyakan kes diluluskan dengan sempurna serta ada juga kes yang ditangguhkan mahupun terus dibatalkan. Berdasarkan statistik juga didapati banyak kes yang berbaki untuk setiap bulan kerana pelbagai masalah serta proses perbicaraan yang mengambil masa yang lama.

4.2

SARANAN

Penulis memberikan beberapa saranan untuk mengatasi masalah kes-kes yang berlarutan dalam perbicaraan serta mengurangkan berlakunya permohonan Pembubaran

Perkahwinan secara fasakh di mahkamah. Antara saranannya ialah:

1. Pihak-pihak yang bertelagah iaitu suami isteri haruslah mencari penyelesaian yang terbaik bagi menyelamatkan institusi keluarga itu jika wujud faktor-faktor yang boleh membawa kepada Pembubaran Perkahwinan secara fasakh.

2. Pihak-pihak terbabit juga haruslah memikirkan tentang akibat yang akan berlaku sekiranya mereka terus ingin memohon pembubaran perkahwinan secara fasakh. Berfikir tentang kehidupan selepasnya serta anak-anak yang akan menjadi mangsa akibat perlakuan ibu bapanya sendiri.

78

3. Sekirannya pihak-pihak perkahwinan yang terbabit memang tidak boleh diselamatkan maka permohonan fasakh boleh dibuat tetapi haruslah memberi kerjasama kepada pihak mahkamah agar proses perbicaraan berjalan lancar tanpa masalah.

4. Pihak mahkamah juga haruslah menimbangkan segala bukti-bukti serta kenyataan pihak-pihak terbabit dengan baik agar proses perbicaraan berjalan lancar serta dapat mengurangkan kes-kes yang tertangguh.

5. Masa bagi proses perbicaraan dapat dikurangkan dengan persediaan daripada pihak-pihak terbabit seperti datang pada setiap kali perbicaraan dijalankan serta peguam bagi pihak-pihak terbabit mengemukakan fakta kes dengan cepat tanpa melengahkan masa.

6. Peranan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri (JKSN) diperlukan dalam mengadakan sesi penerangan berkenaan konsep pembubaran perkahwinan secara fasakh ini kepada masyarakat. Penerangan ini juga penting terutamanya kepada isteri sekiranya ianya dalam keadaan teraniaya. Perkara ini adalah inisiatif dalam menyelamatkan dirinya serta mencegah daripada berlakunya kezaliman terhadapnya. Dengan penerangan yang diberikan dapat membuka mata masyarakat tentang konsep fasakh bagi menyelamatkan hubungan kekeluargaan agar tidak hancur disebabkan hanya beberapa perkara kecil yang berlaku.

79

7. Penggunaan konsep maslahah dalam pengahakiman kes-kes pembubaran perkahwinan secara fasakh haruslah dipraktikkan dengan lebih meluas agar kebajikan pihak-pihak yang terbabit dapat dijaga dan tiada yang teraniaya.

8. Konsep maslahah dalam sesuatu penghakiman bukan sahaja boleh digunakan dalam kes-kes yang berkaitan fasakh malah boleh digunakan dalam semua keskes syarie berlaraskan Maqasid Syariah Islam.

Saranan ini diharapkan dapat mengurangkan penangguhan kes-kes fasakh serta mengurangkan permohonan kes ini di Mahkamah sekiranya perlu sahaja baru dibuat permohonan di Mahkamah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful