¦ºÂ¢ñð Ä¢§Â¡É÷ðŠ கககககò ¾Á¢úôÀûÇ¢

71000 §À¡÷ðÊìºý , ககககâ ¦ºõÀ¢Ä¡ý
SJK (TAMIL) LADANG ST.LEONARDS
71000 PORT DICKSON , NEGERI SEMBILAN D.K.
கககககக ககககக ககககக 2017/ UJIAN BULANAN OGOS 2017
¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ (¾¡û 1) / BAHASA TAMIL (KERTAS 1)
¬ñÎ 4 / TAHUN 4
ககககக : 1 ககக 15 ¿¢Á¢¼õ / Masa : 1 jam 15 minit
À¡¸õ 1

பபபபப : ________________________ பபபபப : ____________

À¢Ã¢× « : ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û
( §¸ûÅ¢¸û 1-10)
( 10 ÒûÇ¢¸û )
(ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ : 15 ¿¢Á¢¼õ )

1. ககககககககககககக ககககககககக கககக கககககககககககககககக
கககககககக ககககக

ககககககககககக கககக ககககக கககககககக
கககக கககக கககக ககககககககககக
ககககககககக கககககககககக.
A. ககககககக கககக கககக ககககககக
B. ககககககககககக ககககககக ககககககக
C. கககககககக கககககககக கககககககககக
D. கககககககக ககககககககக ககக

2. கககககககககக கககககக ககககககககககககக ககககக ககககககக
கககககக ககககக.
கககககககக ககககக ககககககககககக ககக கககககககககக
ககககககக கககக ககககககககககககககககக, ககககக
கககககககககககக ககககககககககககககக கககககககக.

A. ககககககக கககககககக ககககககககக ககககக
B. கககககககக ககககககக ககககககக கககககககக
C. ககககககககக கககககககககக கககககககக கககககககககக

¸ககககக B.ககககககக B. ககககககககககககக ககககககககக கககக C. கககககககககக ககககக கககககககககக ககக கககக ககககககக கககககக கககககக D. A. ககககககக ககககககக ககககககககககககக கககககககக D. கககக D. ககககக ககககககக ககககககககககக . ககககக கககககககககககக ககககககக கககககககக ககககககக கககககக 5. ககககக ககககக ககககககக ககக கககககக ககககககககக கககககக C. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ககககககககககக கககக¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸ ? ககககககககககக ககககககககக ககககக கககககககக A. ககககககககககககக கககககககக கககககககககககக ககககககக . கககக C. ககககககககக கககககககககக ககககககககக ககககககக கககககக ககககக.3. ககககககககக கககக ககககககககககககககக கககககக ககககககக ககககககககக ககககககக ககககககககககக கககக ககககககக ககககககக கககககககக. கககக கககககககக கககககககக ககககக ககககககக கககககக B. கககக 4. ககககககககக கககககக ககககககககக A.

À¢ýÅÕõ கககககககக ¿¢¨È× ¦ºö¸. கககககககககக கககககககக D. ககககககககக ககககககக கககககககககக கககககககக கககககககககக ககககககககக.6. ககக ககககககக B. ககககககக கககக கககக ககககககக . A. _____I_______ கககககககக ககககககககககககக கககககககக ககககககக ககககககக _____II_________ கககககககக ______III_______ ககககககககக. கககக கககக ககககககககக ககக B. §Áü¸ñ¼ கககககககககக கககக ககககககககககக கககககக ககககக A. À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ககககககககககககக கககககக ககககக. கககககககக கககககககககக ககககககககக______IV_______ ககககக I II III IV A ககககககக ககககககககககககக கககககககக கககககககக கக கக கக B கககககக ககககககககககககக கககககககக கககககககக கக கக C ககககககக ககககககககககககக கககககககக கககககககக கக கக D கககககக ககககககககககககக ககககககககக கககககககக கக கக கக 8. ககககககக கககககக ககககககக 7. ககககககககக ககககககககக C.

ககககககககக கககககககககக கககககககககக. ககக ககககககககககக கககககககக. கககக. கககககக ககககககககககககக கககககககக ககககக. ககககககக À¢Ã¢× ¬ : þÄ츽õ ( §¸ûÅ¢¸û 11 . கககககககக B. ககககககககக கககககககககக கககககககக கககககககககக ககககககககககக ககககககக ககககக B.” ககககககக கககககககககககககக. ககககககக. ககககககககககக _____________ ககககககககக ககககக கககககககக. ககககககக. கககக கககககககககக ககக ககககக கககககக D. ககககககக D. A.20) ( 10 ÒûÇ¢¸û ) (ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ : 15 ¿¢Á¢¼õ ) 11. கககககக கககககக கககககககக ககககககககககக. கககககககக கககககககக கககககககககக 9. கககககககக ககககககக ககககககக கககககககக ககககககககக கககககககக ககககக C. A. C. ககககககக கககககககக ககககககககக ககககக கககககககக ககககக கககக 10. “______________ கககககககக ககககககககககக கககககககககக கககககககககக கககககககக கககககககககக கககககககக. ககககககக. ________________ ககககக கககக ககககககக கககககககககக ககககககககககக. . ககககககககக கககககக கககககககக ககககககககககககக கககககககக கககககக ககககக D. கககககக C. ககககககககககககக ககககககககக ககககக கககககககககக ககககககககககககக கககககககக ககககககககககக கககககக ககககக. கககக ககககககககக கககககககக.

A. þÕôÀ¢Ûõ 14. C. கககககக B. A. _____________ ககககககககக ககக ககககககககககக. ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á B. ககககககக கககககககக D. D. š츢Âí¸Ç¢ø ககககககக §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àì ¦¸¡ñÎûÇ ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¬É¡ø B. ககககக கககககககக . š츢Âò¾¢ø §¸¡Ê¼ôÀðÎûÇ ¦º¡ø ²üÚûÇ §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A. கககக B. கககககக C. 13. ககககககககககககககககக ககககககக கககககககககக ககககககககக ககககக கககககககககக. ககககக 12. ககககககககக ககககககககக கககககக ககககக. ¿¡ý¸¡õ §ÅüÚ¨Á C. A. கககககககக ககககககககக ககககககககககக கககககககக. கககககககககக கககககக கககககககக ககககக. கககக ககககககக ககககககககக ககககககக. கககக கககககககக கககககககக ககககககககககக. A. கககககக 15. B. கககக C. ¬¸§Å C. ±É¢Ûõ D. ககககககக D. ககககககக கககககக ககககக கககககககக ___________ ககககககககக.

A. B. . D. 17. கககககக ககககககககககக. கககககககககககக ககககககககக கககககககக கககககககககக கககககககக. . ககககககககககக . A. கககககக ககககககககககககககககக கககககககக ககககக. ககககககககககக கககககககககக ககககககக ககக கககக. C. கககககககக 18. கககககககககக D. ககககககககக B. கககககககககககககககக ககககக ககககககககககககக கககககககக ககககக. கககக கககககககககக கககககககககககககக கககக ககககககககக. ககககக கககககககக கககககககக. கககககககககக பபபபபபப ககககககககக ககககககககககக.16. C. . 19. ககககககககககககக கககககககககககககககக ககககககககக கககக கககககககக ககககககக கககககககக ககககக. கககககக. கககககககககககக ககககககக ககககககக ககககககககக. A. ககககககககக C. B. கககககககக ககககககககக கககககககக கககககககக ககககக. கககக + ககககககக A. : D.

5 ககககககககக கககககககககக கககககககக கககககககககக _________________________________________________ ( 1 கககககக ) 6 கககககககக ககககககக ககககககக கககககககக . கககககக கககககககக ககககககக கககககககககககககக கககககக. கககககக கககக C. கககககக கககக பபபபப 2 / [பபபபபபபபப 21 . ( 1 கககககக ) 2 கககககக கககககககககக கககககக ககககககக கககககககக ககககககககக. ( 1 கககககக ) 3 ககககககக கககககக கககககக ககககககக. 1 ககககக ககககககககககககக ககககககக ககககககககக கககககககககககககககக. கககக ககககககக 20. ககககககககககககக C. பபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபப. B. ககககககககக கககக D.25] [30 ககககககககக] / [ககககககககககககககககககக ககககக : 45 ககககககக] கககககக 21 ப. கககககககக கககக B. A.பபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபப. ( 1 கககககக ) ப. ( 1 கககககக ) 4 கககககக ககககககககககககககககக ககககககக ககககககககக ககககககககக.

கககககககககககககக ககககககககக ககககககககககககக? ___________________________________________________________________________ ( 1 கககககக ) க.00 ககக ககககககக : ககககககககககககககககக கககககககககககககககக கககககககககககககக ககககககககக கககககக ககககககக கககககக கககக ககககககககககககககக ககககக ககககககக கககககககககககககககக கககககககககக ககககககககககககக கககக கககககக கககககககக ககககககககககககககககககக.30 ககககககககககககக 1. 1.8. கககககக கககககககக ககககக : கககக 8. _____________________________________________________________________ . ககககக. க. ______________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ ( 2 கககககக ) க.2015 கககக : கககக ககககககக. 1. கககககககக கககககககக ககககககககக. கககககககககககககககக கககககககககக கககககக கககககககககககககக ககககககககககக.________________________________________ ( 1 கககககக ) கககககககக கககககக ககககக ககககககககககக ககககககக ககககக ககககககககக கககககககக ககககக கககககககக ககககக கககக ( 6 ககககககககக ) கககககக 22 ககககககககககககககககக ககககககககககககக ககககககககககககக கககககக ககககககககக ககககககககககககக கககக கககககக. பபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப பபப கககக : 15. கககககககக ககககககககககககககக ககககககககககக கககககககககககக ககககககககககககககக 2 கககககககக கககககக. ககககககக.

இச்சிக்கல் எத்தககய விகளவுககள ஏற் படுத்தும் ? ___________________________________________________________________________ (2 புள் ளிகள் ) 4. _____________________________________________________________________ ( 3 ககககககககக) ( 6 ககககககககக ) கககககக 23 ககககககககககககககககக கககககக ககககககககககககக கககககக ககககககககக ககககககககககககக கககக கககககக. 1. இச்சிக்ககலக் ககளய சிறுவன் நமற் ககோள் ள நவண்டிய டவடிக்கககள் . 2. இச்சிறுவன் எதிர்ந ோக்கும் சிக்கல் யோது? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (1 புள் ளி) 2. இச்சிக்கல் ஏற் பட கோரணம் என்ன? i) ___________________________________________________________________________ (1 புள் ளி) 3.

என்ன? i) ___________________________________________________________________________ ii) ___________________________________________________________________________ (2 புள் ளிகள் ) (6 ககககககககக) கககககக 24 கககக ககககககககககககககககக ககககக கககககககக . . ககககககக கககககக கககக ககககக கககககககக? ______________________________________________________________________ ( 1 கககககக ) க. ககககககககக ககககககககககககக கககக ககககக பபபபபபப பபபபபப பபபப பபபபபபபப ககககககக கககககக கககக கககககககக கககககக ககக ககக ககககககககக ககககககககக ககககக ககக கககககககக கககக கககககககககக ககக கககககககக. க. கககக கககககககககககக கககககக ககககக ககக கககககககக? __________________________________________________________________________ ( 1 கககககக ) க. ககககககககக ககககககககக ககககககககக கககக கககககககக ககககக கககககக ககககககககக கககககக ககககககககக ககககக ககககககககக கககககக கககககககககககக. கககககக கககககககக ( / ) கககககககக கககக. ககககககக ககககக கககககககககக கககக ககககககக ககககக ககககககககககக கககக கககககககக ககககககககககக கககககக கககககக கககககக ககககககககககககக.

கககககககககககக ( 1 கககககக ) க. ககககககக கககககக ககக கககககக கககககக கககக? ___________________________________________________________________________ ( 1 கககககக ) ( 6 ககககககககக ) .பபபபபபபபப பபபபபப ககககக கககககக கககககக கககககககககககககககக? 1. ககககககக கககககக கககககக கககக? _________________________________________________________________________ ( 2 கககககக ) க. கககககககக 3. கககககககககக 2.

நபோட்டிகளில் நதோல் வி ஏற் படும் நபோது துவண்டுவிடோமலும் கவற் றி கிகடக்கும் நபோது கர்வம் . தோங் கள் எதிர்ந ோக்கிய சிரமங் ககளச் கசோல் ல முடியுமோ? கசல் வன் : பல சமயங் களில் ோன் எத்தகனநயோ சிரமங் ககள அனுபவித்து இருக்கிநறன். சில சமயங் களில் பட்டினியோகக் கூட இரு ்து பயிற் சி நமற் ககோண்நடன். ிருபர் : இ ்தக் குகறககள எவ் வோறு ககளயலோம் என்று தோங் கள் கருதுகிறீர்கள் ? கசல் வன் : விகளயோட்டு துகறயில் ஈடுபடுபவர்ககள அகடயோளம் கண்டு அவர்கள் கவளி ோடுகளுக்குச் கசன்று பயிற் சி கபற வோய் ப்புகள் வழங் க நவண்டும் .முகறயோன பயிற் சிககளத் தவறோமல் கசய் ய நவண்டும் . ிருபர் : கபரு கட நபோட்டியில் ஈடுபட விரும் பும் இகளஞர்களுக்குத் தோங் கள் கூறும் ஆகைொசரன என்ன? கசல் வன் : முதலோவதோக ஒழுங் கு விதிகளுக்குக் கட்டுப்படப் பழகிக்ககோள் ள நவண்டும் . அதன் பின்வரும் வினொே்ேளுே்கு விரட எழுதுே. தோங் கள் ீ ண்ட கோலமோக கபரு கட நபோட்டியில் ஈடுபட்டு வருகிறீர்கள் ..கேள் வி 25 கீகே கேொடுே்ேப் பட்டுள் ள உரையொடரை வொசித்து. ஆரம் பக்கோலத்தில் நபோட்டிக்கோன பயிற் சிககளத் தகு ்த முகறயில் கசய் ய முடியோமல் அவதிப்பட்டிருக்கிநறன். ஏரோளமோன நபோட்டிகளில் கல ்து ககோண்டிருக்கிறீர்கள் . அடுத்ததோக. ிருபர் : வணக்க. அதுமட்டுமின்றி விகளயோட்டோளர்களுக்கு ிர ்தர ஊதியம் வழங் கி வருமோனத்திற் கு வழி கசய் தோல் அவர்கள் விகளயோட்டில் முழு கவனத்கதச் கசலுத்தலோம் .

திரு. சமீபத்தில் தங் களுக்கு மநலசியோவின் சிற ்த விகளயோட்டு வீரர் எனும் விருகத வழங் கினோர்கள் . ன்றி. கசல் வன் என்பவர் எ ்த நபோட்டியில் கல ்து ககோள் பவர் ? ____________________________________________________________________________ (1 புள் ளி) ககோள் ளோமலும் இருக்க நவண்டும் . அதற் கு எனது மனமோர் ்த வோழ் தது ் கள் .1. ிருபர் : ன்றோகக் கூறினீர ்கள் . வணக்கம் .

___________________________________________________________________ (1 புள் ளி) 3.கசல் வம் சமீபத்தில் கபற் ற விருது யோது? __________________________________________________________________________ (1 புள் ளி) ( 6 ககககககககக ) ¾Â¡Ã¢ò¾Å÷ கககககககககககககக ¯Ú¾¢ôÀÎò¾¢ÂÅ÷ ……………………… …………………………. திரு. ii. கபரு கட நபோட்டியில் இகளஞர்கள் ககடபிடிக்க நவண்டியகவயில் இரண்டிகன எழுதுக.¯Á¡ §¾Å¢ ¾¢ÕÁ¾¢ Ì. ___________________________________________________________________ (2 புள் ளி) 5. ___________________________________________________________________ iii. 1 அறிவுகர 2 கருத்து (1 புள் ளி) 4.º¡ó¾¡ கககக. திரு.கககககககககக À¡¼ ¬º¢Ã¢Â÷ À½¢ìÌØ ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ .கக. …………………… ¾¢ÕÁ¾¢ þá. 2. ’ஆகைொசரன’ என்ற கசோல் லுக்கு ஏற் ற கபோருளுக்கு (√) அகடயோளமிடுக.கசல் வன் எதிர்ந ோக்கிய சிரமம் என்ன ? i..