(sunday­magazine.

aspx)

మ రం, ఏ 17, 2017 ం (sunday-magazine.aspx) ఈ ం (../../home.aspx)

కవ

google.facebook. మన ద . ‘ ౖంс ∩ ంз’ ఈ త ... ♪ మ ˘ ї↓! మన శ ర వ∩వస∆ ద ఒక గం.... మనం న ↓ ద ఆ ంfl ♪ ...net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner.eenadu.. ‘ ∩కя’.(http://www. కం ∩టя ఏ ౖ ∩е న ↓. е ↓ ⌂ం . యజ ∂ ℮ ⅞ం తం. ఆ ప⅛ ­ అం . అనగన కథ సప∂స źల అవతల ఒం స∂ంభ డ న­ బం లక ం ž ź న­ ↓.php?u=http://www. ∩е ⌂ం .com/share?url={http://www.. మనం . ద న ↓ మనం త ంచ డ .అ ౖ శ ǻ ? అం . వ న ↓ ం న­ంత ♪లం ఫ ≤ . ‘ ∩ ంз’ అం యంతణ వడం.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.. .fl సంద ∞ ≠ ♪క వ ⅞. డమన­ ↓ ం .net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag (https://twitter. అం ♪ .eenadu..eenadu.com/sharer/sharer.. ­ ≠ ♪ వ ⅞. త ≠ ⅞ ⌂ం .మన ద మన ఎం యంతణ . ∩కя ఆ వ∩వస∆ అం ≠ ం . ద ∟ణ వ∩వస∆ మనం గం ♪ . ద ˘ .net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun (https://plus. అత ఆడమన­ ↓ ఆ ం .

. ї ఒక క ం ఆ ∂ం. ఇం అ మ . ఏర న అ హ .. . కం ∩టя..com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.. ంపకం. ║ ఉన­ వరణం. ↓Сట е షш ంз. సం ­ ర య ఎల ↓Сకђ గ­ђ⌂ ఉప ం ం . మన ఆచరణ . ˘మ ∩ . ‘ п’ ఆ ద ъ↓ я ఇш ↓ђ వడ ! మన త я⌂ с ం .com/sharer/sharer... వ ం వ ⅞. త≤ర అం ℮ ♪ ర≤ ♪ ­’ అ రస℮ ంfl ... -ఇ ం ంз. అం ఆ చన ం ఆ ంచడం. ధన ఆ ప Žయ ద ప ↓ ంfl .eenadu. అ ఆ ∂న­ ఎ ఆట ఏం ఆ ∂డన­ వం ఆ ∂ం.. అం ం స ౖన ఎం ల బలం ర ం ­ . అ ‘ ౖంс ∩ ంз’ స ∂! ఆ చన క ఆ చన ­. ఆ ‘ ˜ź ంз’ ద ఉం . ం . ఓ ప ↔త∟క ప ధన సంస∆ ≠ యకత≤ ధ∩త అప ∂మం ం ∂. కం ∩టя ఒక ˜źэ ∆నం .. ఆత∟ ∩నత .. ఇవ ­ ­ ≠ మం ∂ .eenadu. ఆ చన ­ ల భ ∂ ... మన ఆచరణ . ≤ . అభ ల . ం ˜ź ంз ఎ ం ­ ∂ంfl . ఇ అ ఇం ..అ న క ∩ ఆయ ­ ↓ ↓ం .. అ అ ఇ .. ఆనందం ం ం ం. మన ఆ చన .  ఒ తం ద ప ∂ . ­ ఓ ♪ తం ద .. ш ∩і గ త సŶ గ⅛జం.eenadu. అం న­ ℮. ౖంс ∩ ంз ఆ (https://twitter... ఆయన ం ం న ź ­ ఇప žమ ధ ⌂ ద ట ల పకల న వర fl రం ≠ ఉప ∂ ­ .. శ≤స యత బ√ ం . ఎం కం . ర с ℮ ˘ ..net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun మం ం వ ⅞.ఓ రం ల క సం ప ≠. ద ఎ ­ త∂ త∂ ఆ చన ౖ క. ట ­ ˘మ .ఏ ల త ≤త క℮ ∂. ∩ త∟క రయ నం ђబ మ త. ధ ప ∆ ల ≤ ↓న (http://www. మన ట ! ∩ ంз అ కం ∩టя పద లం. ం . ద ష↓ న ‘ ౖరї’ల ప ↓ . మన త∂ с .net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner.. ద . ‘ఈ Ф ఏం ఆ ∂ ­ం?’ అన­ ∂ంfl . (https://plus.‘ ∏.. రసప న వ∩ ∂ . తన న క ∆ తన అర∆ ౖ ం .php?u=http://www. ఆత ≤త మ ђ ంతం ­ .. ప ం . ప♫∩ ల ­ మంటగల . ‘ఆ చ ౖద∩ం’ ఆ గ∟త ల ల ­ ш. ం ం త నంత ‘ మ ’ ఉం ం . ద వ సŶ అ ∩యం. ˜ź ంз జరలం .. తం ఎ ౖన అ భ . ­ ≠ ∂ . ౖ ఆ చన ం న ఆ చన న న­ ఆ చన ఆ ంచడం. ఆత∟ ≤సం . ∩ ల ∩ంశం. న ౖ ప ప ఎ ∂ ­ ం ∂ .హ ∂ ద ъ↓ я шఅ .ఇ అ ♪ క అం మన ఆ చ ­ ప తం ∂ . మ క ఇш ↓ђ ∂ .google. ద ఏర పం ♪రణం. వ తన పflరం ­ .అ . ప♪℮ ъ↓ я వ∩వ రం..net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag భ .మన ˜ź ంз ం . భ .com/share?url={http://www. గ ంతర తన క ≠ ం ర ం .ఆ గ∟త ఉన­ హల స∂ ల య .ఇ ప ప  ం .facebook.. ం మన అల ╥ అ ల ∩ źణం ం .

న ం ౖన సం తం. ప ఆ చన ‘ఎం ?’ అ ప ­ం ం . ఎవ అ ంతం పం వ ⅞ ∂ం .com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww. ఈ త ఇ ఎం పవ ∂ ∂ం అ ℮ం ం.com/share?url={http://www.facebook. ఆ ప ఎ ఉం . . ం ంз.. అ ∞త ౖన కథ.ఎం ? ప  దన­ ఆ పణ ... స∂. ఆ చన త ≤ ఆ చన! (http://www.మన .ఎం ? ї ఇవ≤ . ఐ ≠! ఉ ∩గం . ఆ ∟ ఇక℮ అమ . అర∆ం శ ǻ ≤ ండ .అ అసహనం ℮ం ం ∂ం . భమ బద∏ ౖ ..త ప .eenadu. టя ∂ం..త ప ఆ చన. ఒక ♪ . ఏ ఆ ష ­ ంబ వ∩వ ­ఆ ╛ ⅞ం ం. ˘Ф ఆ ♪ర ­ పం న న­ ప ∆ ­ ≠ ం . అ ం సమ ≠‘ ద ’ త ఆ శం డ . ­ తం ప ప ద త త ం ... వల≠ ఏర ≤ (https://plus. ఎం తగ ↓ దర≥ ?. ఆ తల ధప ం.ఆ ≠ అంత పం అవసర అన­ ర ంfl .♪ ప న ౖ ం. ఆ చన ­ వడ యడం ద .ఎం ? ź ↓ ఆలస∩ ౖందన­ పం .. అ ప ℮రం ం . అసహనం క ∂ం. ద త∂ం ‘ ౖ ђ ш’ ≠ ం ..net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag ప Фణం మనం ఏ ఒక ఆ ╛ ఉం ం..ఎం ? ప షш . ంట త ⅛ .. అం .php?u=http://www. రణం ఐ వడ తల షయం వ ⅞ ∂ం . సమస∩ ..com/sharer/sharer. ర ద క ∂న­ ∩ ­ ప ↓ం ం మన న మనం. ప త∩ం ‘ ద ’ ∂ ­ం అన­ ఎ క వ∩వహ ంfl . ప న . ఎం పవ ∂ ∂ ­ త . అ హ∩ ౖన మ . ల ల ఆ చన వ ∂ం ం .net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner. ఏ సమస∩ షయం అ . ఆత ≤త. అం . వ ప ⅞స ∂ం . అం . త∂ం మన ­ అ ఏ ర ప తం య ­ -ఇ  ‘ ం ంз’. లం ఏ . మ∟ నచ⅞ ద ం .eenadu. మనం! అ ..మనం . దం .♪ డ .google. దల ం . మ నం లన­ ♪ ♪వ ⅞. ర∫ ఓ ఆ చన ఎ ↓ం .ధ ∟గ ­ పక ంfl ! ఆ ఆ శమం ఆ ˘э ! మ ˘э ˘మ! త∂ ∂న­ ఎం జ ం . ఆ తల న ≤ ం.eenadu. ఆ మ ఇం ఉం ం ద దర≥ ↓ ం ం.. అ మద∩ం లన­ (https://twitter. అవసరం ద ∂. ! ఇ ­е ద ప ంfl . ♪స∂ంత క ≠ర∫ యడ మం ద అ ం . ం క ╥ flలవ ం ∩ . ఏ . ప షం.. దర≥ అవ రం ఎ ∂.. ఇక అ♪రణ ≤ ండ . ఆ చన అన­ ల ♪ ≠ ..ఎం ? .net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun వ∩సనం ♪వ ⅞.

. ఇ ం సంద ∞ ≠ ‘ఇ ≤ ђ ⌂లя⌂’ ℮ ∂ .net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner. ఆ అర ఐш ↓ш ↓ న­ ‘ я↓ ంп ఆъ య కђ е⌂’. సమస∩ ♪ - అ ం జం ం సగం బ ం ..com/sharer/sharer.ఆ ప ∆ ≠ ఏ రజ ♪ం . అవ♪ ల సం దర≥ ల ఆ ల ║ పద ణ న ఓ వ . మ షం ఓ ఆ ℮రం ఉన­ .ఏ మన ­ ఒ ↕నప య . చ ⅞ fl ఏ ం .. జ త∟క ఆ చన ⅞ యప ం . - సమస∩.eenadu. మనం హ ­ న­ ∂ం. మనం ఏ రం సంబం ం న సమస∩ ం ఆ ∂ ­ . ం ? ..com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww. ఆత ≤త ∩ ట źణం ం ం . ం ద ఓ . జ పజ అం .సమస∩ వత త ⅛ం ­ ℮ ౖంс ∩ ంз .eenadu. ♫ర⌂ న య క ↓ల భయపడ . రం ఉం ఎ స ం ∂రన­ ం . ‘ఓ (https://twitter. తన ⅞న హల అФర పం ఇ ⅞ . ≤ї డరђ ఇш ↓ ∩п ఆъ ♪­ల ం ఓ స∂ ℮ల ౖన ఆ Ź మ కష↓ం ం ≠ న ♪ ∩లయం ˉ మ ∂ ఉ ∩గం వ ⅞ం . బం ఇ సమస∩ వ ∂. స∂ క ఎ ల ఉం . (http://www. ఆ సం భం క ­ మనం fl fl శ ∂మం లమన­ మ ź ­ ర . వ∩ ∂ ∆నం లబ ఆ ంfl .. ఏ ఆ ష℮రణ అ ం ద జ ం . క జయ ం క. జ అవసర ౖన ధన సంప ∂నం అం ∂ం . ఏ ప .. దం టం ↓ ప ↓ ♪ బయ .అన­ ం . ఇం ≠ ఏ ∩ ర ం . సమస∩ ద న కం జయం ం న ↓.net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag ద మనం ‘ లవ ­ం’ అన­ సం తం పం . ఆ ట ∂. ∩ ­ ద∑ం ∂ం ..google.facebook.. పగ కలల ప ∂ం. ­ .. ఐш ↓ш డంత క ఉం . ఇక..eenadu.‘ఇక fl ! ఇదం వల≠ ♪ .php?u=http://www. ♪బ ↓.ఒ ∂ వరణం చక℮ ప ℮ . అవ ల తలవంచ ..ఏ మ ∂ ’ అం అసŶ స ∩సం ం . షయ ప →నం కం ప . సం భ సమ ≠.com/share?url={http://www. అవ ధం ఎ ౖ ..’ అ మం తం.. అత న ­ సల అ .. ం ద ∂. ఎంత ధన సంప ∂ ఉ ­ . ఏ తం సహక ంచ ..అన­ ణం ఆ ంచడం ఓ ర⅛ం. ద ప గ ల ⅞ ఆ ష℮ ం న ∑ం అవ ­. త నంత ♪ కђ ఇం ంз ౖ ణ∩ం ♪రణం అత ప న­ ౖ పక℮న ↓ ... ఆ తం ౖర∩ం ఉ ­మం ..ఎ ­ ఆ ­. హలపల≠ ఏ ఒక ఆ♪ ­ అం ం . ప .net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun ­ం. ం . ­ం’ అన­ చన ­ ద అం ంfl ..అన­ ↓ న­ ం ం . ఆత ≤త ♪ర∩ తం ∂ం.. అ న య ‘వ ⅞వђ’ ధన మన ఆ చ ర ⅞ ∂ం .‘మనం బలం (https://plus. తభ ∩ల సంగ ఎ ఉ ­.. ఆ రంగం అ ∩న­త ∆ ఎ న వ∩ ∂ ౖ ఎ స ం ∂ .. బ ­ ం ం ం ⅛ ­ ∂ం .అన­ ప ం బయ వ ⅞ .. ఆల√я↓ ఐш ↓ш త ఉ హరణ.

త∂ ђ స స↓э ౖ నప మనం ఆ ∆కం నష↓ న ↓. ఇ స∂క ప →నం ం ట↓ ... అచ⅞ం (http://www. ш ╥.net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag ద త ℮మ ­ . (https://twitter.. ఇదం ‘అ నш ఎ♪న ’ గ నం м ంп గ⅛జం ш я↓.ఆш ౖш హ ణం ≠ంచడం. అం ! అ నш ఎ♪న . ప కబ ం. లФ∩ం .google.. ↓ ట≠ యల ∩ రం న ∂ం .  .. ♪­ల కం . ≠ ℮ల సంఖ∩ త ⅛ంచగ  . ఆ ష℮రణ ౖ ద ∩ ట ! ђ ш. ఆ ∆ ఉండ . న కం బల నప న ↓. ђ ш ౖ నప . అ ఎం కంత వ అం . స ℮∩ ష ╥.com/sharer/sharer. ∩ ర సంస∆ బలం! ఎ ⌂ ∟ї స . ప ప హం ఆ ం . ౖఫ ∩ ­ అ భ ∂ం. కం ∩టя. ఇ . అప ♪ వ ∂ ం . ద ఆ ప♪రం ం ∂ం .అ డ ం న­ ఐ మధ∩ య ౖ వ ⅞! గంట ప ↓ ⌂న ప గంట మలక వ ⅞.మ అ ♪ర√ш ♪ త ర ం .facebook.. ఆ .eenadu. ద మన źధ ∩ ­ న యడం ≤ .. ఉ హరణ : లФ∩ం ఒక . పకటన . స♪లం ల ∩ ­ క ం. ы ౖ ≠. య ≠.com/share?url={http://www. అవ ­ అ గ ం ‘వш ≠е’ వ ఎం సమయం పట↓ . ల≠ ఏ .అన­ అత ఆ చన. ఇ-♪మя⌂ щ⌂. ≤ ǻ ఆక ↓ పయ ­ం ర≤ . ఉన­ ­ ం ం . ♪లం కం ౖం .net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner. లФ∩ం . ђ స . శ ∂మంత ౖం . ఎక℮ కప గం ఉండ . యగల .ź ↓ ∂ యడం.. అంతమం ఏ♪గత అ ౖ ం . ం .. అంతర∟థ ల గ హ ∂ .php?u=http://www. ఫ తం. ♪­ల ఆ హ జం సహక ∂ం . ఆ సమ ఎ ≠ ℮ అవసరం అ ∩ . ఒ ∂ ర ం. అప ♪ అం ఉన­ ం క ప →నం ప♪రం అ అ ధ∩ం.. అం . నం.. ї е ↓టї е వడం.♫ ఒక℮ ≠е అ ш ఏ వ ∂ ౖ ఆర↕ (https://plus.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.eenadu. మ బల న . ‘ టђ ↓СФш’! అర∆ం స .. ї е ం . ♪ . ఆ సంస∆ ℮п మ ం ల ట≠ య ≠ ఉం ం . ఎవ . ♪లం అంతకం ౖం .ఆ పయత­ం ఎవ ం ం ళ≠ . ♪ ... డ √ ౖం . ట≠ మం తన ౖ మ ≠ం ం .మన ఏ♪గత భంగం క ం .ఆ ђ⌂ జ ఇవ≤డం. ఆ అవ ల అ ↕కట↓ యవ ⅞.eenadu. లФ∩ం ం . అ ∩ ­ ⅞ ం ం.ఆత ≤ ♫ ఉం ..మన ­ తమ ౖ fl ధ∩ ∩ ∂ం . ఏ♪గత డ √ కం . ­ ం ం .net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun అ ш వ∩వ ∆ప ъ కం źరం ం న త∂ ద ఓ హ ప ↔ం ­ . ఐ .

fl సంద ∞ ≠.. ‘అ వ∩సనం’ అ జ ∂ ˜ స  . ౖ ప ­ ఇ ­ం అ అ ­ం ఇ ⅞ ం ఉన­ ..com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww. О ంз ╛ ల∩స∟ృ ≠ ళ≠డం. అత я అంత ంద అం అ ­ . అత మద∩ం స. ం ద గ ఎన ← ఇం ం ం ం . అక℮ ఏ (http://www. ఖ ౖన హ ం fl .. ఆ చన ­ ∂ స∟ ం ∂ం. వంట ╛ ↓ం ళ≠ ం ఆ ంచడం అ ం . ంతమం ∩ ∆ ­ ‘ భ ష∩ ∂ ఎ ఉండ ం ం ం ’అ ర ంfl . మ ≠ ♪♪ ట ఎం ? ప♫∩త ౖ♪ల ↓ ంз. ౖనంత ఎ ℮వ సమ ­ ఆ చన ంfl . ఆ హ ­ ♪ తం ద ట↓మ ­ . ఏ ˘ ం షш త ంflర అ ం ం. ∩నం .net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun ఆ సం భ సమయం . ­ సంవత⌂ ల త ≤త ప ∂.మన ర∫ ం ం¹◌ు≠ ↓ త ♪ ష ♪ ..తమ భ ష∩ ∂ ఎంత ఉన­తం ం న­ .com/share?url={http://www. ఖ∩ ౖన ప ఉన­ మన ఎక℮ క℮ పfl ≠ ∂ందం . సя ш ఆ ష℮ర ‘ ౖంс ∩ ంз’! మన ౖం ... ఇదం . త ఆ చన ­ న ంచం. ఆ చన అం . వల≠ ఉండవ .php?u=http://www. ంటђ ź ంз п( ) ఉన­ అ ర శ ∂ ≤ ∂ ఉప ంచడం ద అర∆ం.eenadu. ద ‘సన­ద∑ సమయం’ fl ఎ ℮వ ఉం ం . (https://twitter.ల మ∟ న­ క లక ఆ ధన ప ∂న­ ప ˘ ... గ ఏ♪గత ђ⌂ е . ≤ మన ∙ ∂ ప యడం దన­ ! దం . గ ∂fl ⅛ ఉన­ ↓ ంз అధ∩యనం ల≠ ౖం . я ↓న ఖ ⅞ ం ౖ తం త∂ అ న ↓.. (https://plus. దకద ∩ల ఉ ⅞ ప ↕ .. మనం ం ఖ ž. త∂ ఆ చన ­ ≤గ ంచం.. మన ద యంతణ ఉం .సя ш హя ˘є..com/sharer/sharer. ‘మ ↓ ℮ంз’ భ ! ఒ డ ­ ప ­ ∂ వడ మ ↓ ℮ంз. ఏ♪గత క℮ యడ త ం మ క ♪దం ↓шఫя↕ వ⌂ ˜ సя ≠ఫя↕. అం మన ≠. ‘అ మనం మ ↓ ℮ంз ఎం వ ట↓డం ?’ అన .eenadu. ఉ హరణ ఓ స జ ౖన అ లం . ‘ →పక’ Žడ! . ♪ ∩లయం ద . అంత ప ∆ ≠ఉ ­ . ఆ ర ♪లం అ న­ ↓. అదం భ .. అచ⅞ం అ న . є హ న­ ఆ గ∩ ప ∆ . గమ ╛ ఉం మం . ఆ ధ మన ఆ చన ­ మనం ఎం క మ బ ­ ∂ం .... ౖంс ∩ ంз జయం ంflలం ..eenadu.facebook.న ౖ అక℮ ≠ . అం . షш ⅞న­ . ఉన­ ఆ చన ­ బలవంతం త యం.google. మనం ప స ఎ ℮వ సమయం ∂ం. గర∞ ద∩Рం వ ద∩Рం వద∏ం . మన ≠ ట↓ ∩ ­ ం న ర⅛ం .net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner.. ప తం మం ప రం జ ౖన ↓... చకచ♪ ల ∩ ­ ∂ వచ⅞ fl మం ∂ . ∩ సంబం ం న ы ౖп ఏ న ­ . ∩నం ఓ ౖంс ∩ ంз అ ∩స .˜źэ↕ ఆ చన . అ ౖє ↓я ట ≠న ↓ ం . ద ఒక ప ం మ ప మళ≠ ♪స∂ సమయం ం ం . ⌂щ అщ п⌂ ట↓ .net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag వ ⅞ం ... మ శ ∂ ఆ వ∩స ≠ం బయ ⅞ మ ≠ అంత ← య ∆ రచ త ⅞ ­ . є హ ! єౖ ↓я ట ≠లం fl ఖ ⅞ . తమ ఏ♪గత ప వం సమ ­ ఉప ∩సం న ం .

కం పక℮ ళ≠ ం Źల కడ .aspx?category_articles=99) . magazineinner.. ♪ శం ట ఇర ౖఐ ట≠ మం క ం న­ ౖ తం తన డ↕ ౖ  ప ∆ డద ం ­ . ఎ .aspx?catfullstory=12096) మ (sunday-magazine-more.aspx?category_articles=93) ంట చకచ రయ ­ య∩డ న­ప ♪ . magazineinner.eenadu.eenadu..com/sharer/sharer.aspx?catfullstory=12103) (sunday.facebook. మ (sunday-magazine-more..eenadu. మ ల గం క ఉం . అ ప ≠ . ర ద అం . ≠ ఏ శబ∏ రబడ ం శ ∂మంత ౖన యం ź ­ ధ ∂ ..net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun ఉం రం . కవ త . ఆట ≠ ∂ ↓ ..net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag క ╛ ఉం ం . ≠ ఖ ⅞ ↓ తన ర ప శ∫మ ప చయం ∂ . ఏ వ స అ ఆ వ స టకట♪ .... కం ∩టя ర (http://www. (sunday- (sunday.. (https://plus. లФ మ∟ ం ఎం ఎї తన ∂ ∂ .. ఆ ణ∩ త źశ ∂∩ ­ అవ ∂. (sunday-magazineinner. ♪ ఈ ‘ ంజя ≠ స с కట↓я ђ’ ఉం ­ రయ ­ షం క ∂ ం చ⅞ట. అ అ రణ రణ. అంద తమ ... అరడజ ఆ ర కట↓ ­ ∩ల ­ క సం ప ప ం . (sunday- (sunday... ఒక℮ ట గ ∩ .aspx?category_articles=100) వ/ /జనర ళ ం ! ఎర∫ ఎం ♪లం. ఈ కష↓ం. రంత య ౖన ఏ♪గత స .google. ఇదం .aspx?catfullstory=12089) మ (sunday-magazine-more.net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner.. ఆ ఆట ౖ ధ∩ం ఉం ం .. ఎంత ఏ♪గత (https://twitter.అన­ షయం ప ↓ ∂ ..ఇ ℮ మన అ స ంచవ ⅞. మ∟ . (sunday-magazineinner. ఓ ౖ ∩ .aspx?catfullstory=12094) (sunday.ఏ డ ...php?u=http://www. మన దగ⅛ fl ప ≠ ≠ ఆ ప ≠ల ం ఎం ం . ⅛ ం క ర ధన ఉం ం . ♪ త ళ పజల తం లం దగ⅛ న­ కరవ ≠ ండ ద పచ⅞ ప ంత వరణం స≤యం  న Ž పసన­ ంకటరమణ ప ∙ ∂ం .! ఓ .com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.. ద ఏ .. మ (sunday-magazine-more.aspx?category_articles=94) ఆ కం త ళ ఓ న ప ! న­ ప అన ళ≠ంద ప ⅞మ వ ≠ ≤ర♪ మ ∂ ∂ం . ∩ .అం త ← య కల ద తర →పక Žడ జ ం . లత ≠ తన హ ∂ందన­ంత క℮ ­ ⅞ ం ం .com/share?url={http://www. అ ం గంత క ↓ ం .

ఆ ఆయ ш ⌂ప ↓ (https://twitter.. యం అడగడం..aspx?category_articles=98) కథ ♪  న ≠ ≠అ ఇ ం ల ంబ. ఆ క ఆ . మ (sunday-magazine-more. ప శప Фల ♪ ల≠  గ ∂ం ℮ ల≠ తం ల ­ ఎ ఎం ю అ ఒక ఆ చన ∂ం .eenadu.aspx?catfullstory=11936) (sunday.(http://www.php?u=http://www. అ వంద ల స∂కం ఇ ⅞ ­ పక℮న ప ≠ఏ డ ∂ం ల≠ . గంట ప ర≠ ­ డ గ రం వంక ం ం . అ ∟ న­ల తమ ల≠ ఏం ∏ ఉం ం . ర ! ఇష↓ ⅞న ≠ ...aspx?catfullstory=12107) (sunday.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner. (sunday..eenadu.aspx? catfullstory=12090) catfullstory=646) catfullstory=12100) .aspx?catfullstory=12109) (sunday. -అ (sunday- magazineinner. మ (sunday-magazine-more.net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag ఇ ం . స ..aspx?category_articles=97) ఇం ... ళ≠ హ ఆ చన ≠ మనం ంచ ఎ ­ ఉం మ.! ≠న ప ∂న­ ప ం ప డం.aspx?category_articles=96) ం న .aspx? magazineinner. (sunday- magazineinner.. (sunday-magazineinner.net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun త ౖ . ∩సం అ ↓ ‘ చ డ ం ’అ ℮ం మ ం ం ... (sunday-magazineinner. ఒక .google.eenadu.facebook. ఆయన fl ..aspx?catfullstory=12105) (sunday- (https://plus.com/share?url={http://www.. (sunday-magazineinner. (sunday.com/sharer/sharer. మ (sunday-magazine-more. ఎ ℮ గడ .! ∏ ­ ప ం ఆ ఆ ∂ం .aspx? magazineinner.! స వ ⅞ ం .aspx?category_articles=95) ష / / త . మ (sunday-magazine-more. గడ .

com/share?url={http://www./.aspx? catfullstory=11929) catfullstory=12108) catfullstory=6657) ర ఏ 韮�ల뺋�� Designer Salwar Kameez Upto 70% Off on Designer Salwar Kameez.net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun catfullstory=6646) catfullstory=11935) catfullstory=12104) (https://plus.eenadu.google./special­ pages/aalayaalu/aalayaalu­ ./.com/salwar-kameez-offers వ రన (. స (sunday- magazineinner. ల (sunday. పద దం (sunday- (sunday-magazineinner./special- pages/aalayaalu/aalayaalu.com/sharer/sharer. Pay COD. Shop now ! mirraw.aspx? magazineinner.facebook..com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww. ప ధన (sunday.aspx? magazineinner. ఫలం (sunday- magazineinner.aspx? magazineinner..php?u=http://www. ం (sunday..aspx? magazineinner.eenadu.eenadu..aspx? catfullstory=11633) catfullstory=12106) catfullstory=6444) ఇ / చ (sunday.aspx) (.net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner.aspx? magazineinner.net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag మం ట (sunday.(http://www.aspx? magazineinner.aspx? (https://twitter.

coxandkings.com/share?url={http://www.net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun పరమ ≤దశ ∩ ≠ంల పథమ ∆నం న­ మ థ తం జ ф ం .eenadu.net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner./special- Europe Holiday Packages 7D/6N Holiday With Flight.php?u=http://www./. Hotel..com/Europe-Packages ../special- (. inner./.com/sharer/sharer.aspx? (http://www. (https://twitter. Transfers & Meals.google. లయ♪ర (https://plus.eenadu..facebook.aspx) (./. Sightseeing.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww..eenadu.... (./special- pages/ruchulu/ruchulu.net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag featurefullstory=5386) మ థంచ.

net/magazines/sunday­magazine/sunday­magazineinner. .com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.All rights reserved.facebook.net are copyright protected.google.Ltd.eenadu.(http://www.eenadu.com/share?url={http://www.com/sharer/sharer.net Best Viewed In Latest Browsers Contents of eenadu. Designed & Developed by Eenadu WebHouse  For Digital Marketing enquiries Contact : 9000180611.eenadu.net/magazines/sunday­magazine/sunday­mag (https://twitter.Copy and/or reproduction and/or re­use of contents or any part thereof.php?u=http://www. without consent of UEPL is illegal.net%2fmagazines%2fsunday­magazine%2fsun (https://plus. (http://balabharatam.net/bbflipbook/link.php) © 1999­ 2017 Ushodaya Enterprises Pvt. 040 ­ 23318181 eMail :marketing @eenadu.Such persons will be prosecuted.