INFOTEH-JAHORINA Vol. 16, March 2017.

Analiza uticaja obnovljivih izvora energije koristeći
probabilističke tokove snaga

Jelena Stojković, Jovan Mikulović
Katedra za elektroenergetske sisteme
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Beograd, Srbija
jstojkovic@etf.rs, mikulovic@etf.rs

Sažetak—Sve veća zastupljenost obnovljivih izvora energije ima istraživača. Autori u [4, 5] se bave problemom pronalaska
veliku uticaj na planiranje i eksploataciju elektroenergetskih optimalne lokacije i kapaciteta distribuiranih izvora energije.
sistema. U ovom radu se koristi skup tehničkih parametara Objektivna funkcija može biti različita, najćešće je to
kojima se kvantifikuje njihov efekat na prenosnu mrežu. Ovi minimizacija gubitaka ili bolje naponske prilike.
indeksi mere uticaj obnovljivih izvora na gubitke aktivne i
reaktivne snage, naponske prilike i opterećenje vodova i mogu II. METODOLOGIJA
biti koristan alat operatoru pri planiranju kao i pri eksploataciji
elektroenergetskog sistema. Da bi se pravilno sagledao njihov A. Probabililstički proračuni tokova snaga
efekat potrebno je uvažiti stohastičnu prirodu obnovljivih izvora Proračuni tokova snaga predstavljaju jako koristan alat koji
energije koja je u analizi obuhvaćena kroz Monte Carlo daje informacije o stanju elektroenergetskog sistema. Rezultat
simulacije. Modelovanje i sumulacije različitih scenarija su proračuna su promenljive stanja, amplitude i fazni uglovi
izvršene u MATLAB-u na primeru standardne IEEE 9 mreže. napona na sabirnicama. Međutim, deterministički proračuni
tokova snaga daju promenljive stanja u specifičnom scenariju,
Ključne riječi- obnovljivi izvori energije; Monte Carlo pod određenim opterećenjem i proizvodnjom. Nesigurnosti
simulacije; tehnički parametri performansi;
koje postoje u potrošnji i proizvodnji iz OIE se ne razmatraju
I. UVOD pri detereminističkim proračunima tokova snaga. Kako
rezultati proračuna tokova snaga predstavljaju bitne ulazne
Povećanje emisije CO2 i ograničenost rezervi fosilnih promenljive za donošenje odluka u sistemu, efikasno
goriva nametnuli su obnovljive izvore energije(OIE) u prvi uključivanje neizvesnosti je od vitalnog značaja. Probabilistički
plan. Evropska unija je postavila jako ambiciozne ciljeve, do proračuni tokova snaga mogu pružiti više informacija o
2050. godine, u pogledu smanjenja emisije CO2 ispod 80% mogućim budućim stanjima u elektroenergetskom sistemu[6,
nivoa koji je bio zastupljen 1990.[1] Obnovljivi izvori energije 7]. U probabilističkih proračunima tokova snaga, ulazne i
postaju sve više zastupljeni u proizvodnji električne energije i izlazne promenljive sistema se posmatraju kao slučajne
zamenjuju izvore koji su zaslužni za emisiju CO2. Na taj način promenljive i na taj način je moguće dobiti različita moguća
oni doprinose dekarbonizaciji budućih elektroenergetskih stanja EES-a.
sistema(EES). Penetracija obnovljivih izvora energije, naročito
vetra, u stalnom je porastu. Ukupni proizvodni kapacitet iz U literaturi su izloženi razni pristupi probabilističkim
obnovljivih izvora energije iznosio je preko 2240 GW u 2016. proračunima tokova snaga. Predložene metoda mogu se svrstati
godini. Stalni pad cena tehnologije za obnovljive izvore može u tri glavne kategorije: metode bazirane na Monte Carlo
dovesti do njihove još veće zastupljenosti. [2] simulacijama (MCS)[8, 9], analitičke metode[10, 11] i metode
bazirane na aproksimacijama[12, 13]. Metode bazirane na
Pored ekološkog faktora koji je bio glavna motivacija za MCS ne zahtevaju aproksimaciju problema tokova snaga i
investiranje u OIE, integracija OIE je donela mnoge benefite za predstavaljaju iterativni proces. Glavni nedostatak ove metode
EES. Jedna od prednosti jeste što se zahtevima potrošnje može je potreba za velikim brojem simulacija koje su vremenski
odgovoriti na lokalnom nivou, čime se smanjuje potreba zahtevne. Međutim, s razvojem efikasnih alata i savremenim
prenosa električne energije na velika rastojanja. Direktna računarima ovaj nedostatak je prevaziđen i MCS se koriste
posledica decentralizovane proizvodnje iz OIE je smanjenje često pri probabilističkim proračunima tokova snaga. Ova
opterećenja vodova i gubitaka aktivne i reaktivne energije u metoda predstavlja iterativan proces gde se u svakoj iteraciji
sistemu[3, 4]. Na ovaj način se smanjuje verovatnoća biraju slučajne vrednosti za svaku od stohastičkih promenljivi
preopterećenja vodova i povećanjava se sigurnost EES-a. sistema (potrošnja i proizvodnja iz OIE) na osnovu navedene
Istovremeno, operator prenosnog sistema je odgovoran za funkcije gustine raspodele. Zatim se vrši proračun optimalnih
gubitke energije u njegovoj mreži tako da smanjenjem gubitaka tokova snaga za svaki set ulaznih slučajnih promenljivih.
ima ekonomski benefit. Rezultat svakog proračuna optimalnih tokova snaga se pamti i
Analiza uticaja integracije obnovljivih izvora energije u proces se ponavlja. Postupak se ponavlja sve dok se ne
elektroenergetski sistem je predmet istraživanja velikog broja zadovolji uslov za prekid algoritma. Najčešće se kao izlazni

- 73 -

Da bi se benefit je dodatna motivacija za investiranje u decentralizovanu pouzdano procenio uticaj solarnih elektrana na sistem proizvodnju iz OIE. Indikatori naposkih prilika u mreži nije rađeno već su usvojene vrednosti α=3. Korelacija između ovih Stohastična priroda potrošnje i proizvodnje iz OIE zahteva veličina biće predmet budućih istraživanja. Njihova Г( + ) matematička formulacija data je formulama (5) i (6): ( )= 1− (1) Г( )Г( ) gde r i rm predstavljaju trenutnu i maksimalnu solarnu =1− (5) iradijaciju na nekom vremenskom intervalu. sve proračunavaju funkcije gustine verovatnoće izlaznih promenljive su međusobno nezavisni). Za kvantifikaciju uticaja OIE koriste se posebno definisani indeksi kojima se upoređuje A. Parametri normalne raspodele kojom je modelovana Prema tome.kriterijum korsiti maksimalni broj iteracija i to je izabrano u potrošnja najbolje je dobiti iz istorijskih podataka o potrošnji ovom radu. Tehnički pokazatelj IND se odnosi na Svako opterećenje je modelovano preko normalne raspodele maksimalno odstupanje napona između sabirnica mreže. Visoki tokom nekog vremenskog intervala. Međutim. odgovarajuće probabilističke tehnike kojima se može pouzdano proceniti ukupni uticaj integracije obnovljivih izvora energije. Parametri Beta =1− (6) raspodele solarne iradijacije se mogu dobiti iz srednje vrednosti Sγ se odnosi na ukupne gubitke aktivne snage za slučaj kada solarne iradijacije μ i varijanse σ tokom nekog vremenskog perioda: postoje OIE dok se Sγ0 odnosi na ukupni gubitke snage osnovnog scenarija (scenario bez OIE). solarna iradijacija se može približno aproksimirati Beta Tehnički pokazatelji gubitaka aktivne i reaktivne snage raspodelom čija funkcija gustine verovatnoće ima sledeći (ILp i ILq) upoređuju ukupne gubitke aktivne i reaktivne snage oblik[14]: u scenarijima sa OIE i baznim scenarijima bez OIE.σ2) sa parametrima μ=1 i σ=0. odnoso tokova snaga i naponskih prilika. a Г je Gama funkcija. odstupanje napona i opterećenje vodova. U određenom periodu. tako da Г( )Г( ) gde Rm predstavlja maksimalnu izlaznu snagu solarne elektrane niski naponi otežavaju startovanje ovakve vrste motora. uvedena aproksimacija ne utiče mnogo na tačnost dobijenih rezultata.029 kW/m2. naponi ubrzavaju staranje izolacije i mogu da oštete elektronske uređaje.74 - . [14] elektroenergetskog sistema. kako je cilj rada tokava snaga već smanjuje broj estimacionih tačaka uz pomoć da se pokaže primena tehnike probabilističkih tokova snaga na nekoliko tehnika.j. način za smanjenje ukupnih gubitaka u sistemu. Instaliranjem proizvodnih kapaciteta koji neophodno je uspostaviti odgovarajući model za procenu su bliži potrošačkim područjima smanjuje se potreba za proizvodnje iz fotonaponskih panela. Maksimalna dozvoljena odstupanja napona su precizno dobiti i izlazna snaga solarne elektrane. aspekta: gubici snage. prenosom električne energije na velike udaljenosti. U ovom radu akcenat je dat na uticaju solarnih elektrana Pokazalo se da strateška integracija OIE predstavlja efikasan koje su priključene na mrežu u potrošačkim čvorovima. Održavanje napona u prihvatljivom opsegu omogućava pouzdan i siguran prenos Kada je poznata Beta funkcija za solarnu iradijaciju može se snage. Indikatori gubitaka aktivne i reaktivne snage početno stanje sistema (bazni scenario) sa scenarijom koji Operatori prenosnog sistema treba uvek da imaju u vidu uključuje obnovljive izvore energije. Paremetri Beta raspodele se dobijaju na osnovu merenja iradijacije na nekom vremenskom intervalu ali u ovom radu to B.299 i Vrednosti napona su od ključnog značaja za rad maksimalna solarna iradijacija rm=1. To je slučaj sa asinhronim motorima kod ( )= 1− (4) kojih je polazni moment srazmeran kvadratu napona. odnosno sunčeve iradijacije. [14]. β=2. Ova pretpostavka nije u promenljivih. III. potpunosti opravdana zato što potrošnja zavisi od vremenskih Aproksimativna metoda ne zahteva linearizaciju jednačina prilika. jednačine tokova snaga su karakteristika. Vrednosti ovog indeksa (1 − ) između 1 i 0 ukazuju na pozitivne efekte. α i β su parametri obilka Beta raspodele. linearizovane sa ciljem da se lakše radi sa funkcijama gustoće verovatnoće. Funkcija gustine definisana Grid Code-om.034. analizu uticaja integracije OIE. na dužem vremenskom intervalu. Ovakav Solarna iradijacija je intermitentna i stohastična. Ova metoda koristi funkciju gustine verovatnoće Ovde treba napomenuti da se smatra da su sva opterećenja i ulaznih stohаstičnih promenljivih pomoću kojih se proizvodnja iz solarnih elektrana nekorelisane veličine (t. pri čemu veća = −1 (2) vrednost ovog parametra pokazuje na veći uticaj (smanjenje (1 − ) gubitaka) kada postoji penetracija OIE.07 u relativnim jedinicama Ujednačen profil napon je obično poželjan u radu sistema. Najčešće se uzima da je odstupanje verovatnoće proizvodnje je isto opisana Beta raspodelom ± 5% ili ± 10% od nominalnog napona prihvatljivo. pozitivne vrednosti IND ukazuju na ujednačen . Posmatraju se tri tehnička tehnički i ekonomski uticaj gubitaka kako tokom planiranja. N(μ. Neki forme: potrošači su naročito osetljivi na vrednosti napona van Г( + ) predviđenih granica. dok negativne = (1 − ) −1 (3) vrednosti upućuju na povećanje gubitaka snage. Ovi parametri bi bili različiti za različite potrošačke čvorove zavisno od njihove strukture i Kod analitičkog pristupa. TEHNIČKI POKAZATELJI UTICAJA OBNOVLJIVH IZVORA Stohastički proračuni tokova snaga predstavaljaju efikasan ENERGIJE NA PRENOSNU MREŽU način da se pristupi ovom problemu. tako i tokom eksploatacije elekroenergetskog sistema.

Proizvodnja je modelovana preko Beta ulaganja koja se odnose na postavljenje novih prenosnih raspodele sa parametrima α=3. dok bi negativne proizvodnja iz OIE. 1 je prikazan celokupan algoritam. Opterećenja su modelovana preko normalne . povećava se brojač trenutne iteracije za 1 i Ovaj indeks služi kao sredstvo za utvrđivanje da li ponavljaju se koraci od Korak 3 do Korak 8. Konkretno. dok negativne vrednosti znače šire odstupanje raspodele N(μ.2). parametre mreže (sa granicama u Pored toga.σ2) sa parametrima μ=1 i σ=0. broj trenutne iteracije manji od max_iter. generatora predstavljenja kvadratnom funkcijom. SRm je granično opterećenje Korak 8: Provera kriterijuma za izlaz iz algoritma. Korak 6: Pokretanje proračuna optimalnih tokova snaga i Stoga. Usvajanje kriterijumu minimalnih ukupnih troškova proizvodnje parametara Monte Carlo simulacija . U matematičkim terminima elektrana. dok su Vmax0 i Vmin0 snaga generisanja na generatorskim čvorovima pri maksimalni i minimalni napon u baznom scenariju. Objektivna funkcija koju treba Tehnički parametar IPV se odnosi na nivo opterećenja minimizovati je suma troškova proizvodnje svih dalekovoda u sistemi. Test sistem algoritma za izračunavanje tehničkih kvantifikatora baziran na Algoritam predložen u prethodnoj sekciji je testiran na probabilističnim proračunima tokova snaga. odlaganja investicija kako u prenosnu tako i u distributivnu Korak 5: Generisanje slučajnih promenljivih za proizvodnju mrežu[15]. u integracija OIE podiže ili smanjuje nivo opterećenja suprotnom se nastavlja na Korak 9. Korak 10: Prikaz rezultata i kraj algoritma. Optimalna raspodela snaga vršena je prema aktivne i reaktivne snage u čvorovima. standardnom IEEE 9-sabirničkom sistemu za proračune tokova Korak 1: Priprema baze podataka za generatore (gornje i snage (Sl. U matematičkim terminima indeks je izražen pomoću relativnim jedinicama. dok je srednje opterećenje 315 MW. sistem se sastoji od tri konvencionalna donje granice u pogledu aktivnih i reaktivnih generatora koji snadbevaju tri potrošačka područja. kvantifikatora na osnovu rezultata pojedinačnih Povećanje nivoa opterećenja najopterećenijeg voda ukazuje na iteracija MCS. gde se SL0m i SLm redom odnose na opterećenje voda m za bazni scenario i scenario sa OIE. Ovaj indeks indirektno upućuje na potrebne algoritam je implementiran u MATLAB-u i primenjen je na investicije u nove prenosne kapacitete. Zadatak optimalnih tokova Vmax i Vmin redom predstavljaju maksimalnu i minimalnu snage predstavlja nalaženje raspodele aktivnih vrednost napona u scenarijima sa OIE. potrebu nadogradnje određenog dalekovoda u budućnosti. Ona takođe može da utiče na smanjenje troškova iz OIE. smanjenja opterećenja vodova predstavlja efikasan način Iz ovog koraka se dobija stanje u sistemu. vodova koji su neophodni zbog rasta opterećenja u sistemu. D. u slučajevima kada se nivo opterećenja najopterećenijeg voda Korak 9: Proračun srednje vrednosti tehničkih smanji tada je postignut pozitivan efekat i vod je relaksiran. OPIS SCENARIJA U ovom poglavlju je opisan korak po korak predloženog A. kojoj se dostiže minimum objektivne funkcije uz zadovoljenje fizičkih i tehničkih ograničenja C.Maksimalni generatora pri čemu je kriva troškova proizvodnje jednog broj iteracija (max_iter= 1000). Rezultat ovog koraka je stanje vrednosti značile da integracija OIE dovodi do većeg koje egzistira kada postoji proizvodnja iz solarnih opterećenje vodova u sistemu. pozitivne vrednosti indeksa IPV ukazuju na to da su naponskih prilika za slučaj kada postoji smanjeni tokovi snaga po vodovima. indeks se može izraziti kao: Korak 7: Proračun tehničkih kvantifikatora prema = max − max (8) navedenim formulama uvažavajući bazni slučaj i slučaj sa OIE. formule (7): Korak 4: Pokretanje proračuna optimalnih tokova snaga i =( − )− − (7) naponskih prilika za bazni slučaj kada ne postoji proizvodnja iz OIE. standardnu mrežu IEEE 9. najopterećenijih vodova prenosnog sistema. koeficijenti troškova kapacitet iznosi 820 MW. Implementacija algoritma IV. Strateška integracija OIE sa ciljem upravljivih izvora u elektroenergetskom sistemu. Stoga.034 i β=2. Instalisani snaga generisanja. Ako je voda m dok je NL broj vodova u sistemu. pretpostavlja se da u potrošačkim čvorovima amplitudama napona čvorova i prividnim snagama postoje solarne elektrane čiji ukupni instalisani kapacitet iznosi koje se prenose kroz vodove) kao i potrošnje 100 MW. Dakle. proizvodnje). Predloženi budućnosti. Korak 2: Postavlja se brojač trenutne iteracije na vrednost 1 (tren_iter=1) Korak 3: Generisanje slučajnih promenljivih za potrošnju.07 u napona.75 - . Indikatori preopterećenja vodova mreže. smanjenje/povećanje opterećenja vodova direktno utiče na sposobnost sistema da prihvati povećanje potrošnje u Na Sl.profil napona.299.

Uticaj integracije OIE na naponske prilike u EES-u jako zavisi od postojanja izvora reaktivne energije u blizini opterećenja (šant kondenzatora. Indikator gubitaka aktivne snage tren_iter ≤max_iter Proračun parametara ILp. ILq. reaktora). REZULTATI SIMULACIJA Priprema ulaznih podataka Tehnički pokazatelji IGp i IGq pokazuju da uvođenjem disperzovanih solarnih elektrana koje se nalaze u blizini potrošačkih centara dolazi do smanjenja gubitaka aktivne i reaktivne snage zbog smanjena prenosa snage vodovima. IVD. V. IO Slika 3. 3. IEEE 9-sabirnički test sistem . Na Sl. iz tog razloga. IO Kraj Slika 4.76 - . Proračun optimalnih tokova snaga Osim toga. Generisanje slučajnih promenljivih za proizvodnju iz OIE Proračun optimalnih tokova snaga za slučaj sa OIE Proračun parametara ILp. tren_iter=1 Decentralizovana proizvodnja može. ILq. su dati uređeni grafici ovih veličina. Indikator naponskog profila Slika 2. IVD. Naime.- 6. dok su u Tabeli I date tren_iter= tren_iter+1 osnovne karakteristike. Indikator gubitaka reaktivne snage Slika 1. činjenica da postoje tri mašine koje mogu pružiti reaktivnu podršku u sistemu direktno utiče na efekte integracije solarnih elektrana na naponske prilike. otperećenje vodova se takođe smanjilo zato što je za bazni slučaj potrošnja delimično lokalno napajana od strane solarnih elektrana koje se nalaze na potrošačkim sabirnicama. doprineti smanjenju troškova gubitaka energije. Algoritam proračuna tehničkih parametara performansi Slika 5. vrednosti tehničkog pokazatelja Generisanje slučajnih IVD nisu tako glatke kao pokazatelji IGp i IGq zbog specifične promenljivih za potrošnju topologije test sistema. Baš iz tog razloga.

and H. 2007. González-Longatt. pp. LITERATURA [1] E. In this paper. Tande. P. and R. Soleimanpour and M. 8th International Conference On. 20. "Minimizing energy losses: Optimal accommodation and smart operation of renewable distributed generation. 1146-1151. [8] P. Indikator opterećenja vodova placement methods of distribution generation sources. 3747-3755. Wang. Hajian.1667 1652-1662. VI. iz tog razloga. 2539-2546. comparing maximum entropy and Gram-Charlier probability density function reconstructions. Harrison. Commissie. and M. Atwa. 1998. M. Mohammadi. Paris. M. 752-759. integracija u postojeće sisteme je vrlo kompleksan zadatak [13] N. Max 0. "Impact of distributed generation over power losses on distribution system. vol. Ovaj zaključak je opravdan jer The increasing penetration of renewable energy sources integracijom solarnih elektrana koje lokalno napajaju potrošnju (RES) has a great influence on the planning and operation of dolazi do rasterećenja vodova i samim tim do smanjenja power systems. Christensen. "Probabilistic load-flow computation using point estimate method." IEEE elektrana na gubitke snage.0015 0. M." in 9th International Conference on Electrical Power Quality and Utilization. 2013. P. [9] M. 2013. 1998. kada nema Power Apparatus and Systems. Ovom minimization. and R. Ovom analizom je. obuhvaćen samo [10] R. it is included in the analysis through okviru Projekta III 42009 Inteligentne energetske mreže. Ochoa. Majid.0009 0. S. vol." IEEE Transactions on Power Systems.0106 calculation using Monte Carlo techniques for distribution network with wind turbines. [3] F. D.77 - . Tehnički pokazatelji [7] J. T." in Harmonics and Quality of Power Proceedings. 28. F. Hassan. Tech. Brussel. W. 2010. Salama. 2011." Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. "DG impact on investment deferral: Network planning and security of supply.2607 0. odstupanje napona i opterećenje Transactions on Power Systems." Europese Commissie. "Probabilistic load flow Min 0. 2010. "Probabilistic load flow. pp. L. Rep." IEEE Transactions on Power Delivery. E." IEEE proizvodnja iz solarnih elektrana samo kada postoji sunčeva Transactions on Power Systems. vol. pp. it is necessary to take into account their stochastic razvoj Republike Srbije koje je omogućilo izradu ovog rada u nature. Međutim. Committee. Seethapathy. STATISTIČKA ANALIZA DOBIJENIH TEHNIČKIH [6] B." in Power and Energy (PECon). vol. J. "A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. Harrison." IEEE Transactions on Power Systems." IEEE Transactions on Power ove analize je da se istraži uticaj OIE na prenosnu mrežu čime Systems.0032 -0. pp. 198-205. "Evaluation methods and accuracy in probabilistic load flow solutions." IEEE Transactions on Power POKAZATELJA Apparatus and Systems.-L.0523 Proceedings. Su. Prosek 0. pp. 2013. 26. 272-280. 1843-1851. proizvodnje iz solarnih elektrana. proizvodnje iz OIE u sistemu.0815 -0. Rosehart. Jorgensen. pp. vol. [5] K. . Zaključak rada je da integracijom OIE dolazi do smanjenja gubitaka aktivne i reaktivne snage. Sexauer and S. "Probabilistic load flow modeling identično stanju koje bi egzistiralo da nema OIE. 360- metodom se uključuje stohastičko ponašanje potrošnje i 370. vodova. To properly estimate effect of the renewable power Drugi autor zahvaljuje Ministarstvu za nauku i tehnološki sources.-C. vol. Cilj nonparametric density estimators. Allan.3656 0. pp. 2010 IEEE International Conference on. Povećana emisija CO2 i klimatske promene dali su OIE [12] C. This paper defines a set of technical indexes gubitaka u mreži. vol. 1550-1559.0094 0. 712-716. Monte Carlo simulations. Da Silva. 1974. pp.0023 -0. "Probabilistic power flow Ovde treba naglasiti da se Beta raspodelom modeluje by Monte Carlo simulation with Latin supercube sampling. "Voltage quality assessment in a distribution system with distributed generation—A probabilistic load IGp IGq IVD IPV flow approach. Tokom noći. and G. Borkowska. 2010. prednost u odnosu na konvencionalne izvore. Global Status Report. mogu imati različit uticaj na naponske prilike u mreži. vol.1235 0. Zaključci ovog rada se u velikoj meri renewable resources mix for distribution system energy loss oslanjaju na koncept probabilističkih tokova snaga. Williams and C. 2011. "Optimal naškoditi sistemu. iradijacija. bi se izbegle nepoželjne situacije koje bi potencijalno mogle [14] Y. 1134-1141. pp. Crawford. M." IEEE Transactions on Power Systems. "Probabilistic load flow by using najviše zbog njihove stohastične i intermitentne prirode. F. "A review on optimal Slika 6. [2] R. pp. OIE 2005. El-Saadany. Još jedan zaključak ove studije je da OIE that quantify impact of RES on the transmission network. A. Burchett. 28. 2013. Zareipour. Posmatran je uticaj solarnih [15] D. Mohagheghi. Abookazemi. pp. 28. L. pp. "Renewables 2013. and J. TABELA I. stanje u EES-u je apsolutno [11] T. 2013." IEEE Transactions on period dana kada ima sunca. kao i do ABSTRACT smanjenja opterećenja vodova. 25. 1981. Modelling and simulations were implemented in MATLAB and tested on standard 9-bus IEEE network. ZAKLJUČAK 28. [4] L. loadings and can be a useful tool for operator during the ZAHVALNICA planning as well as during the exploitation of the power system. Ochoa and G. voltage deviation and lines reaktivne podrške u blizini potrošačkih centara. 25. Ovo je These indexes measure the impact of renewable sources on direktna posledica da naponi u mreži dominatno zavise od losses of active and reactive power." IEEE Transactions on Power Systems.

78 - . ANALYSIS OF THE IMPACT OF RENEWABLE Jelena Stojković. Jovan Mikulović ENERGY SOURCES BY USING PROBABILISTIC POWER FLOW .