INFOTEH-JAHORINA Vol. 16, March 2017.

IoT sistem za prikupljanje podataka o prehrambenim
proizvodima

Nikola Đukić, Branislav Tejić, Srđan Tegeltija, Gordana Ostojić, Stevan Stankovski
Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju / Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad, Srbija
nikoladj@uns.ac.rs, tejic@uns.ac.rs, srkit@uns.ac.rs, goca@uns.ac.rs, steva@uns.ac.rs

Sažetak—Praćenje prehrambenih poljoprivrednih proizvoda od Krajnji korisnik ili kupac na taj način može imati tačnu
same proizvodnje, pa do samog korisnika je od velike važnosti. informaciju o proizvodu. Proveriti da li je proizvod skladišten i
Kvalitet proizvoda u velikoj meri zavisi od uslova mikro-klime tranportovan na odgovarajući način.
(temperatura i vlažnost vazduha) i hemijskog sastava vazduha
(koncentracije kiseonika, azota i ugljen-dioksida) u kom se Podaci se prikupljaju preko IoT sistema koji je našao svoju
proizvod nalazi, kroz čitav svoj životni ciklus. U ovom radu je primenu gotovo u svakom aspektu čovekovog života.
opisan i realizovan sistem koji omogućava jednostavno praćenje Generalno govoreći termin Internet of Things (IoT) se odnosi
parametara od interesa za prehrambeni proizvod kroz čitav na međusobno umrežene svakodnevne uređaje, koji poseduju
životni ciklus proizvoda (tzv. “od njive, do trpeze”). Prikupljeni sopstvenu inteligenciju (upravljački program) [1]. Ti uređaji
podaci se skladište lokalno i, ukoliko je moguće, sinhronizuju sa mogu imati direktan ili indirektan pristup internetu. U
online bazom podataka. Prikupljene podatke može da koristi najvećem broju slučajeva uređaji IoT predstavljaju
krajnji korisnik, proizvođač, prodavac ili osobe koje vrše svakodnevne uređaje kao što su RFID (Radio Frequency
transport i skladištenje proizvoda, kako bi unapredili kvalitet Identifiers) tagovi, senzori, aktuatori, mobilni telefoni, itd. koji
proizvoda. međusobno komuniciraju i sarađuju kako bi postigli zajednički
cilj [2]. IoT ima uticaj na gotovo svaki aspekt čovekovih
Ključne riječi – IoT; Cloud; agriculture; product tracking; aktivnosti: zdravstvo [3-6], kućna automatika [7-10], transport
WSN;
[11-14], pametni gradovi [15-18], industrija [18-20].

I. UVOD Posebno bitan aspekt ICT (Information and
Communication Technolgies), zauzima u poljoprivredi.
Kvalitet prehrambenih poljoprivrednih proizvoda je od Najbitniji deo ICT-a u poljoprivredi se koristi IoT. Gde se
velike važnosti, kako se ti proizvodi intezivno koriste u najčešće koristi kako bi se pratili parametri tokom razvoja
ljudskoj ishrani. Ukoliko se proizvod ne proizvede na poljoprivrednih proizvoda tzv. pametna poljoprivreda (smart
odgovarajući način ili ukoliko se skladišti ili transportuje na agriculture). ICT se koristi u poljoprivredi kako bi proizvođači
neodgovarajući način, to može da ima značajan uticaj na povećali prinose i kvalitet svojih proizvoda [21-25].
kvalitet, cenu i ispravnost poljoprivrednog prehrambenog
proizvoda. Sa druge strane, ukoliko bi imali informaciju o Ovaj rad je koncipiran u 4 poglavlja. Posle uvoda, poglavlje
uslovima u kojima se nalazio poljoprivredni prehrambeni 1, u poglavlju 2, idejno rešenje, predstavljeni su zahtevi za
proizvod tokom čitavog svog puta “od njive, do trpeze”, mogli sistem koji je trebalo implementirati. U poglavlju tri,
bi sa relativno velikom pouznanošću da damo informaciju o implementirano rešenje, opisana je implementacija rešenja.
očekivanom stanju proizvoda. Objašnjeno je iz kojih delova se sistem sastoji, dat je opis
implementacije za svaki od delova sistema. Poslednje poglavlje
Parametri koji u značajnoj meri utiču na kvalitet 4, čini zaključak gde je dat osvrt na implementirano rešenje,
poljoprivrednih prehrambenih proizvoda su: temperatura, kao i planovi za budući razvoj sistema.
relativna vlažnost vazduha, koncentracija kisonika u vazduhu,
koncentracija ugljen-dioksida u vazduhu, vibracije... Kako bi se
svi parametri od značaja pratili i čuvali, razvijen je IoT baziran II. IDEJNO REŠENJE
sistem za praćenje parametara poljoprivrednih prehrambenih Za potrebe praćenja stanja poljoprivrednih prehrambenih
proizvoda tokom čitavog procesa od branja, skladištenja, proizvoda potrebno je bilo razviti sistem koji bi omogućavao
prevoza i prodaje istog. Informacije o proizvodu su dostupne jasnu identifikaciju jedinice poljoprivrednog prehrambenog
putem razvijenog veb servisa. Informacije se mogu proizvoda i uvođenje proizvoda u sistem. Nakon što je
prezentovati krajnjem korisniku preko odgovarajuće aplikacije proizvod uveden u sistem, potrebno je pratiti stanje proizvoda
(veb aplikacija, mobilna aplikacija...). kroz kompletan životni vek proizvoda “od njive, do trpeze”.
Kako bi praćenje bilo omogućeno, potrebno je postaviti

- 26 -

Sinhronizacija se vrši u jednom smeru samo. Rasberry Pi 3 model B+ je prikazan na Sl. koristeći Visual Studio 2015 u C# jeziku. pored Ethernet porta Rasbperry PI ima mogućnost i bežične komunikacije Slika 2. koje istovremeno koristi i za potrebe serijskih komunikacija (SPI. Centralna jedinica Centralnu jedinicu čini Raspberry Pi 3 model B+ računar. A. Algoritam rada centralne jedinice je veb servis. Za skladištenje podataka komore (svaka komora ima zasebne parametre mikro-klime). koja radi na 900 MHz. Slika 1. SQLite predstavlja bazu podataka za koju nije da internet veza nije dostupna tokom celog perioda. Sistem za prikupljanje podataka treba da ukoliko je internet Na Raspberry Pi 3 se nazalazi instaliran Microsoft veza dostupna da pošalje izmerene podatke o mikro-klimi na Windows 10 IoT operativni sistem. 2.5 Ukoliko internet veza nije dosutpna iz nekog razloga framework. Za potrebe eksperimenta bilo je potrebno razviti sistem koji I2C. Camera Serial Interface Senzorska ploča treba da prati minumum četiri nezavisne (CSI) i Display Serial Interface (DSI). poljoprivrednog prehrambenog proizvoda. Za skladištenje se šalju. U slučaju baza podataka.0 porta. Četiri USB 2. Aplikacija je razvijena odgovarajući veb servis. Za povezivanje sa uređajima za prikaz slike. Raspberry PI poseduje i Ethernet port (brzina do 100 Mbit/s).NET 4. Raspberry Pi 3 model B+ Na računaru se nalazi četvorojezgarni ARM Cortex-A53 procesor na 1200 MHz. koja su povezana na jedno peto-portno USB čvorište na ploči (jedan port se koristi za Ethernet vezu). podaci se potreban server tzv.4 GHz 802. audio-video port. 3. četiri USB 2. Kada iskoristili prednosti koje nosi . koristeći . 1. Računar poseduje 1 GB LPDDR radne memorije. Takođe računar poseduje i Bluetooth adekvatna mesta tokom svih faza životnog ciklusa 4. analizirati ili ručno poslati na ograničenim resursima. se koristi odgovarajuća microSD memorijska kartica. senzorske jedinice sa pripadajućim senzorima i veb servis za pristup veb bazi podataka. Računar je napravljen oko Broadcom BCM2837 SoC (System on Chip). Windows 10 IoT platforma je odabrana kako bi izemereni parametri mikro-klime se čuvaju lokalno. UART). Pored toga poseduje i HDMI. III.1 classic i Bluetooth Low Energy bežičnu komuniaciju. Raspberry PI koristi HDMI i TRRS konektore.11n. IMPLEMENTIRANO REŠENJE Implementirano rešenje sastoji se od centralne jedinice koju čini Rasberry Pi 3 model B+ računar i pripadajući uređaji. u smislu internet veza postane dostupna ponovo podaci koji nisu poslati raspoloživih biblioteka i funkcionalnosti. prikazan na Sl. GPU čini Broadcom VideoCore IV. Poseduje GPIO heder sa 40-pinova raznih namena).NET framework.5 mm analogni se bazira na Rasberry PI računaru uz senzorsku ploču. serverless baza podataka. Algoritam rada centralne jedinice .odgovarajuće IoT elemente sa odgovarajućim senzorima na preko 2. odnosno vrši se sinhronizacija lokalne baze i baze na podataka lokalno na Rasberry Pi računaru korišćena je SQLite serveru. SQLite baza mogu preuzeti u csv formatu. pomoću USB prenosive podataka se pokazala kao idealno rešenje za sisteme za memorije i nakon toga obraditi.0 porta.27 - . Radna memorija se deli sa GPU (Graphics Processing Unit).

što se opsega merenja tiče. N. U ovom radu opisan je sistem za prikupljanje parametara o B. Object Notation). očitava merenja sa senzora koji su povezani na senzorsku jedinicu. na odgovarajući način. Opisano rešenje pokazalo je da se sistem C. . koji će u modifikovanoj bazi na serveru Veb servis je razvijen koristeći php i MySQL bazu čuvati odgovarajuća merenja. P – statusi odgovarajućih senzora (0 – lancu snabdevanja. centralne jedinice i više senzorskih jedinica. na koji su povezani senzori. podaci se šalju putem UART komunikacije na centralnu jedinicu. Za budući rad predviđena je nabavka senzora za merenje FF – Kraj poruke. skup pojedinačnih merena (bulk insert).A B. M.F – vlažnost vazduha 3.G H. a samim ukoliko je sve u redu. Servis praćenje proizvoda pomoću RFID ili 2D bar koda i na taj način implementira sve standardne operacije nad bazom podataka će se u svakom trenutku znati gde se trenutni proizvod nalazi u tzv.B.B – vlažnost vazduha 1. CRUD (Create Read Update Delete).H I J K L M N O P vrati veliki broj zapisa. predviđen je i akcelerometar. O. Dva tipa senzora se koriste: analogni senzori čija vrednost se očitava putem A/D konvertora na samom mikrokontroleru i digitalni senzori čija vrednost se očitava putem digtalne komunikacije (I2C. kupaca.B C.D – vlažnost vazduha 2. kojim će se meriti vibracije tokom transporta Sve izmerene vrednosti se šalju kao niz bajtova u proizvoda. Pristup MySQL bazi ide kroz REST servis. Nakon čitanja vrednosti sa senzora. Takođe. ukupan broj Gde su: zahteva i trenutni indeks stranice sa zapisima.C – temperatura vazduha 2. Takođe. prodavaca. Nakon izvršene dijagnostike i očitane vrednosti sa svih senzora. vrednost različita od nule ukoliko je tim i skuplji proizvod.28 - .A – temperatura vazduha 1. Senzorska jedinica podataka i odgovarajuće tabele u phpMyAdmin panelu je Senzorska jedinica sa pripadajućim senzorima periodično prikazan na Sl. Prikupljni podaci su dostupni za analizu od strane poljoprivrednih proizvođača.D E. Pored toga pojedini REST servis prihvata i vraća JSON objekte (Java Script digitalni senzori nude i mogućnost autodijagnostike senzora. mogu se utvrditi mesta u životnom ciklusu proizvoda gde se proizvod ne skladišti ili transportuje H. J. zatim izmereni podaci sa senzora i na kraju vreme merenja. poljoprivrednim prehrambenim proizvodima korišćenjem Internet of things. odgovrajući način. Za digtalne senzore važi isti princip. Analizom F. 3.E – temperatura vazduha 3. Pri vraćanju velikog broja stranica FF servis daje informaciju o broju zapisa po stranici. se može utvrditi da li je proizvod skladišten i transportovan na G. došlo do neke greške). koncentracije kiseonika i ugljen-dioksida.G – temperatura vazduha 4. moguće je preuzeti i čitavu tabelu ili kao merenja u jedinica šalje podatke na centralnu jedinicu u sledećem okviru jednog perioda vremena gde se u okviru zahteva šalju formatu: vreme od kada i vreme do kada se žele merenja. Na senzorskoj jedinici nalazi se Atmel Atmega 32 mikrokontroler.F G.E F.C D. Za svaki od analognih senzora se definiše opseg merenja i ukoliko je izmerena vrednost van opsega šalje se Slika 3. E. itd. senzorska jedinica vrši i proveru stanja senzora. REST servis omogućava straničenje (pagination) u slučaju da servis treba da FE A. Podatke  Temperatura vazduha i u bazu je moguće ubacivati kao pojedinačna merenja ili kao  Vlažnost vazduha. Izgled veb baze podataka u phpMyAdmin-u odgovarajuća greška za dati senzor. moguće je obezbediti kvalitetniji. Pored toga planirano je i podataka. prehrambenih proizvoda. Pored toga biće obezbeđena bežična mreža između heksadecimalnom formatu putem UART komunikacije. L. Pored merenja potrebno je izmerenu veličinu konvertovati u odgovarajuće standardne jedinice.H – temperatura vazduha 5. ZAKLJUČAK A. Takođe podatke iz baze je moguće uzimati kao pojedinčni zapis (pojedinačno Nakon izvršenog merenja i dijagnostike senzora senzorska merenje). K. gde su kolone: ID kolone. Dalji planovi predviđaju da svaka senzorska jedinica ima svoj jedinstveni C. Rešavanjem problematičnih mesta u I. može uspešno koristiti za prikupljanje podataka o mikro-klimi D. FE – početak poruke. Veb servis identifikacioni broj. Izgled mySql baze lancu snabdevanja kao i koliko vremena je proveo i pod kojim uslovima tokom svake karike u lancu snabdevanja. 1-wire i SPI). Baza je implementirana za potrebe Za potrebne testiranja korišćene su sledeći senzori: eksperimenta kao jedna tabela.

Prasad and R. "From wireless sensors to field mapping: Anatomy of an application for precision agriculture. 1 (2007): 25-36. Management. Feb. L. [6] S. no. 2013. Volume 54. Branislav Tejić. Quality and price of [11] W. Changsha. C. Li. Darianian and M. Mylonas and I. 102-111. vol. System Based on IoT. R. Kwak. for food of Things for Smart Cities." in IEEE Internet of Things Journal." IISA 2013. Bristol. A. Doukas and I. Bandar Sunway. A. 2014. 572– been gathered is stored locally on IoT system and if internet 580). and V. Issue 15. pp. vol. Marusic and M. 1587-1595. 1-6. "Developing an IoT International Journal of Communication Systems. Castellani. D. He." in IEEE Communications Magazine. 2. 9. Liu. agricultural food product. 2012. no. Zhou and C. Yan and L. Phuket. 2012. Chennai. Islam. pp." 2011 2nd Service System. L. I." 2012 Sixth International Conference on of precision agriculture. T. Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing. no. Internet of Things: International Workshop. 28 October 2010. and P. Theodoridis. "Intelligent transportation based on the Internet of Things. Mukhopadhyay. 2011. Catarinucci et al. concentration of oxygen in air. 1 (2005): 7-23. vol. B. 5-11. Ancev. 25. 2233- Computer Networks.". vol. A. for people who conducts trasportation of no. "Precision agriculture and food security. 22-32. 1-6. 2012. for buyers. Yan-e. W. Vinel. Proceedings (pp. "Smart Home Mobile RFID-Based Internet-of-Things Systems and Services. At the end analysis of collected data [15] J. and D. Xu. Lung. 678-708. pp. "An Information can lead to better quality of agricultural food product. "Enabling smart cities through a cognitive management framework for the internet of things. no. Bouma. producers. Ordieres and G. no. pp. concetration of carbondioxide in the air… In this paper is doi: 10. Design and Research of Urban relevant parameters of micro-climate of agricultural product Intelligent Transportation System Based on the Internet of Things. H. N. Chatzigiannakis. Cheng. and J. Adamchuk. 317-320. Hamouda. J. Parameters that [12] L. "Smart factories in Industry 4. R. 6. no. Xu. Yichang. Stevan Stankovski . "A cooperative Internet of Cloud Computing and Internet of Things-Based Cloud Manufacturing Things (IoT) for rural healthcare monitoring and control. Precision Agriculture 6. 2013. vol. vol. LP IEEE Access. K. vol. 112-121. pp. S. 1435-1442. 2015. Palaniswami. H. "Internet of Things". "Future directions towards Pervasive Healthcare. C. connection is available.. August 17-19. pp.". 3846-3853. N. Hirakawa. Communications and Networks (CECNet). ISSN 1389-1286 [19] F. 116-120.. Suryadevara and S. 1101-1102. Li. 5967 (2010): 828-831. "Bringing IoT and Cloud Computing [21] A. D. pp. 2011. Wang and A. The Internet of Things: A survey. 1. 1. 2. Srđan Tegeltija. LITERATURA [16] P. 6. 1045-1049." in IEEE Internet of Things Journal. [10] M. Xia. no. Abiodun. 10. Zhou. Xu. Y. Internet of Things: Ubiquitous Home Control and Guangdong. Michael. Yang. June 2013. 4. Maglogiannis." in [23] A. [18] L. Chunli. Piraeus. no. "An IoT-Aware Architecture for Smart Healthcare production based on the Internet of Things paradigm. data is synchronized with online [14] A. 697-701. Miragliotta. 10. [1] F. 1. International Conference on Wireless Communication. Atzori. pp. H. 2015. T. [17] E. Gebbers." 2008 International ABSTRACT Conference on Advanced Computer Theory and Engineering. Smart City framework. Shenzhen. Home: Integrating Internet of Things with Web Services and Cloud Computing. G.". International Journal of Internet of Things. "Smart Technology. "CCIoT-CMfg: [3] V. L. the Implementation of IoT for Environmental Condition Monitoring in Homes. L. Camilli. Collected data is available for end-users. vol. no. T. Jin. N. "Internet database. 2787. Gubbi. "Developing Vehicular Data Cloud Services in the IoT Environment. M.2008.1109/ICACTE. J. Shrouf." 2011 Fourth International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation. J. [24] Ji-chun Zhao. 922-926. 2012. pp. 360-362. IoT system for collecting data of food products Nikola Đukić. M. Palermo. April 2014. D. Vol. A. pp. China. D. S. 13. Monitoring System using Android based Smart Phone. 2243. T. R." in IEEE Transactions on Industrial Informatics. Morabito. Zhang and B. "Internet of Things in Industries: A Survey. 1. Corrêa. B. no. "Towards Agriculture 58. Oct. pp. pp. [22] R. relative humidity of air.180 described system that allows easily tracking and recording of [13] H. 2010. Rohokale.29 - . farm to end-buyer is of great importance. "Design of Intelligent Agriculture Management Information Computing Technology and Science. Hossain and K. Jun-feng Zhang. He and S." 2014 IEEE Systems. in IEEE Transactions on Industrial Informatics. Prasad. McBratney. pp. 2012 2nd International Conference on Consumer Electronics. 2014. Chengdu. no. Bui. P. Information Theory and Aerospace & Electronic Systems Technology (Wireless VITAE)." 2010 3rd International Conference on Computer Science and Information [8] M. 2805. Zanella. Whelan. 2. M. 2014." in IEEE Sensors Journal. Kabir. Tracking agricultural products from their production at 2008." 2013 IEEE 5th International Conference on Cloud [25] D. L. "The Internet of Things for Health Care: A Comprehensive Survey. Soliman." [2] L. 2 No. Kwak. [5] C. G. 10." in IEEE Internet of Things Journal. International Conference on Industrial Engineering and Engineering Dec." in IEEE Transactions on Industrial product greatly depends on state of micro-climate where Informatics. D. Computers and Electronics in [7] S. pp. Iera and G. 462-465. Zorzi. "The study 2013. Vehicular 10. Tao. and application of the IOT technology in agriculture. no. Yu Feng and Jian-xin Guo. Cugnasca. Technology. Wang. 515-526. pp. In Y. vol. pp. Saraiva. 51. Gordana Ostojić. Data that has Wang & X. pp. pp.). M. 2013. agricultural product spent it’s lifetime. 3. pp. [9] Rajeev Piyare. Framework for Creating a Smart City Through Internet of Things." influence quality of agricultural product are: air temperature. IOT 2012. Vangelista and M. [20] F.0: A review of the concept and of energy management approached in [4] L. May 2014. 2. M. . pp. through its complete lifespan (from field to fork). Vlacheas et al. Kelly. Nov. Science 327. E. vol. pp. Zhang (Eds.