Έρωηας και θάναηος

Ζ λύρηα ήηαλ ήξεκε. Ζ ζησπή έπεθηε ζαλ βαξηά θνπβέξηα ζηελ
απεξαληνζύλε ηνπ σθεαλνύ, βπζίδνληάο ηνλ ζε βαζύ ύπλν. Νιόθιεξε ε
ζάιαζζα έκνηαδε κε θηιάξεζθε γπλαίθα πνπ πεξπαηά κε ράξε θνπλώληαο
ηνπο γνθνύο ηεο, έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηνπ αηζζεζηαζκνύ ηεο.
Ζ Κεξάηα παξαηεξνύζε ηνλ ηξόπν πνπ ν σθεαλόο αλάζαηλε αξγά
θάησ από ηηο πξνεμνρέο ησλ βξάρσλ όπνπ ήηαλ μαπισκέλε. Άπισλε ην
νιόιεπθν ρέξη ηεο θαη ράηδεπε κε ηηο άθξεο ησλ δαρηύισλ ηεο ηελ πγξή
αικύξα ηεο Πέξαο.
«Ξόζν ήξεκε είζαη ζήκεξα, Πέξα.» Τηζύξηζε ζηελ ζάιαζζα θαη γύξηζε
αλάζθεια, αθήλνληαο ηελ νπξά ηεο λα νξζσζεί κέρξη ηνλ νπξαλό.
Ρα αζηέξηα ιακπύξηδαλ πάλσ από ην θεθάιη ηεο. Ρα θνηηνύζε
λσρειηθά, ελώ νη αηειείσηεο θνπξηίλεο ησλ θαηάκαπξσλ καιιηώλ ηεο έπεθηαλ
ζην παγσκέλν λεξό θαη παξαζέξλνληαλ ζε μέθξελνπο ρνξνύο.
«Ξαξαείλαη ήξεκε ε Πέξα.» Αθνύζηεθε κηα βαζηά, κα ηαπηόρξνλα
ραξνύκελε, δσληαλή θσλή από δίπια ηεο.
Ζ Κεξάηα αλαζήθσζε ειαθξώο ην θεθάιη. Νη καθξηέο, ππθλέο
βιεθαξίδεο ηεο έζκημαλ ζε κηα ζηηγκή κηθξήο έθπιεμεο. Δίρε απνξξνθεζεί
από ηνλ θινίζβν ησλ θπκάησλ θαη ηα αζηέξηα ηόζν, πνπ είρε μεράζεη εληειώο
ηελ παξνπζία ηεο Ατιίο.
Γύξηζε πάιη κε ην ζηήζνο πξνο ηνλ βξάρν. Αθνύκπεζε ηνπο αγθώλεο
ζηελ ζθιεξή ηνπ επηθάλεηα, έθεξε ην ζαγόλη θάησ από ηε γέθπξα ησλ
ελσκέλσλ ηεο ρεξηώλ θαη ηελ θνίηαμε.
Ήηαλ παλέκνξθε. Μερώξηδε αλάκεζα ζε όιεο ηηο Πεξάηλεο. Όιεο ηελ
δήιεπαλ θαηά βάζνο γηα ηνπο πνξθπξνύο βνζηξύρνπο ηεο, ηα ιεπηά
θαινζρεκαηηζκέλα ρείιε θαη ην ζηεηό ηεο ζηήζνο, πνπ ζπλήζσο επεδείθλπε κε
ην γλσζηό ηέλησκα ηνπ θνξκνύ θαη ην ηίλαγκα ησλ καιιηώλ ηεο πξνο ηα πίζσ,
ελώ έθαλε πσο θνηηνύζε ην παηρλίδηζκα ησλ θπκάησλ ή θάπνην ςάξη ζηνλ
βπζό. Κα ηελ κεγαιύηεξε δεκηά ηελ έθαλαλ ηα κάηηα ηεο. Θαηαγάιαλα θαη
παγσκέλα, ζαλ ηελ ίδηα ηελ Πέξα, παηρληδηάξηθα, επηθίλδπλα. Ξνιινί άληξεο
είραλ ράζεη ηελ δσή ηνπο ράξε ζε απηά ηα κάηηα.
Ζ Κεξάηα ρακνγέιαζε κε απηέο ηηο ζθέςεηο. Έβξεμε ηα ζαξθώδε ηεο
ρείιε, ελώ θάιππηε ην θελό αλάκεζά ηνπο. Ζ Ατιίο πξνζπνηήζεθε πσο δελ

αληηιήθζεθε ηελ θίλεζε θαη έκεηλε αλάζθεια ζηα βξάρηα, λα θνηηά ηνλ
νπξαλό κε εθείλα ηα παηρληδηάξηθα κάηηα. Υζηόζν, όηαλ ε Κεξάηα έζθπςε
από πάλσ ηεο, ζηξάθεθε ζην κέξνο ηεο θαη ηεο ρακνγέιαζε πιαηηά.
«Ζ Οόνπ είπε πσο έλα θαξάβη βξίζθεηαη ζε δύν κέξεο θνιύκπη από
εδώ.» Δίπε θαη άθεζε έλα ραξηησκέλν ράραλν.
«Θαηξόο ήηαλ. Δίρα αξρίζεη λα βαξηέκαη.» Απάληεζε ζηνλ ίδην ηόλν ε
Κεξάηα θαη αθνινύζεζε έλα αθόκε ραραλεηό από ηελ Ατιίο.
Ζ Κεξάηα έξημε κηα αρόξηαγε καηηά ζηελ θίιε ηεο. Ρελ γλώξηδε από
πάληα, είραλ πεξάζεη πάλσ από ηξεηο αηώλεο κε ηελ ζπληξνθηά ηεο. Ξνηέ
άιινηε δελ ήηαλ ηόζν όκνξθε όζν εθείλε ηελ ζηηγκή, εθείλε ηελ θαινθαηξηλή
λύρηα, πάλσ ζηα βξάρηα όπνπ ζπλήζηδαλ λα μαπιώλνπλ πξηλ ηνλ βξαδηλό ηνπο
ύπλν –όηαλ δελ ππήξρε θάηη πην ελδηαθέξνλ λα θάλνπλ θπζηθά, όπσο ην λα
ρνξηάζνπλ ηελ αθόξεζηε πείλα ηνπο γηα εδνλή θαη ζάλαην κε θάπνηνλ άηπρν
ζαιαζζνπόξν.
Ξέξαζε ηα δάρηπιά ηεο κέζα από ηα ιακπεξά καιιηά ηεο Ατιίο.
Έκνηαδαλ λα έρνπλ πάξεη θσηηά. Αθόκα θαη ην ζθνηάδη ηεο λύρηαο δελ
κπνξνύζε λα θξύςεη ηελ βαζηά, πνξηνθαιηά ηνπο απόρξσζε. Ξέξαζε
αρόξηαγα ην βιέκκα ηεο από ηα θαηαγάιαλα, ζαιαζζηά ηεο κάηηα. Ύζηεξα
θαηέβεθε ρσξίο βηαζύλε ζηνλ θαηάιεπθν, αςεγάδηαζην ιαηκό ηεο πνπ ζύκηδε
καξγαξηηάξη, ζηα ζθξηγειά ηεο ζηήζε πνπ νξζώλνληαλ ζαλ βξάρηα πνπ
μεκύηηδαλ από ηνλ σθεαλό θαη ηέινο ζηελ εμαίζηα, αζηξαθηεξή νπξά ηεο ζηελ
απόρξσζε ησλ ξνπκπηληώλ. Γπάιηδε όπσο ηελ αλαζήθσλε θαη ηελ θνπλνύζε
αξγά θαη αηζζεζηαθά, θαζώο θνύλησλε κέζα ηεο ε εξσηηθή ηεο νξκή.
Ζ Κεξάηα πιεζίαζε αξγά ηα ρείιε ηεο ζηα βεινύδηλα ηεο Ατιίο. Ρελ
θίιεζε αξγά, αθήλνληαο ηελ αλάζα ηεο λα κπιερηεί κε ηελ δηθή ηεο. Έλησζε
ηελ νινπόξθπξε νπξά ηεο λα αλαξηγεί θαη λα ηηλάδεηαη ειαθξώο, θαζώο
μππλνύζε κέζα ηεο γηα άιιε κηα θνξά ε αζίγαζηε δίςα ηεο γηα έξσηα θαη
ζάλαην. Ζ γιώζζα ηεο ρόξεςε κε ηελ γιώζζα ηεο Ατιίο, ελώ ηα ρέξηα ηεο
έςαρλαλ ηα ζηεηά, παλέκνξθα ζηήζε ηεο.
Ξήξε ηα ρείιε ηεο από ην καξγαξηηαξέλην ρακόγειν ηεο
θνθθηλνκάιιαο θίιεο ηεο θαη ηα έθεξε απαιά ζην ιαηκό ηεο. Ρελ θίιεζε κε
όιν ην πάζνο πνπ είρε κείλεη εγθισβηζκέλν κέζα ηεο γηα βδνκάδεο, αλήκπνξν
λα εθθξαζηεί, θαζώο ε Πέξα δελ ηνπο είρε θέξεη θαλέλα δώξν γηα θαηξό.

Ζ Ατιίο αλαηξίρηαζε από ηα πγξά θηιηά ηεο. Θαηέβεθε αθόκα πην
ρακειά, πεξλώληαο ηα πγξά ηεο ρείιε πάλσ από ηα ζηήζε ηεο, ξνπθώληαο
απαιά ηηο ξώγεο ηεο. Ζ Ατιίο άθεζε έλα βαζύ γνπξγνπξεηό επραξίζηεζεο. Ζ
πνξθπξή νπξά ηεο αλαδήηεζε ηελ γαιάδηα νπξά ηεο Κεξάηα, όζν έκπιεθε ηα
ιεπηεπίιεπηα δάρηπιά ηεο κέζα ζηα βεινύδηλα, θαηάκαπξα καιιηά ηεο.
Νη νπξέο ηνπο ελώζεθαλ, ζπζπεηξώζεθαλ ε κία γύξσ από ηελ άιιε,
ζπκίδνληαο θίδηα ζε εξσηηθή έμαξζε. Νη αλάζεο ηνπο βάζπλαλ, αλαδεηώληαο
όιν θαη πεξηζζόηεξε έληαζε.
Ξέξαζαλ ηελ λύρηα πάλσ ζηα βξάρηα, ε κία ζηελ αγθαιηά ηεο άιιεο,
αλαδεηώληαο κέζα από ηηο κπιεγκέλεο ηνπο νπξέο θαη ηηο πγξέο ηνπο αλάζεο
ηελ εθπιήξσζε ηνπ βαζηνύ, απύζκελνπ πόζνπ ηνπο γηα έξσηα, γλσξίδνληαο
όκσο πσο δελ κπνξνύζαλ λα ηνλ εθπιεξώζνπλ.
Γηα απηό ρξεηάδνληαλ δύν πξάγκαηα: έλαο άηπρνο άλδξαο θαη ν αξγόο,
βαζαληζηηθόο ζάλαηόο ηνπ.

Ιζηορίες και νόμοι

Ζ Πέξα ςηζύξηδε λσρειηθά άζκαηα αθνινπζώληαο ην πέξαζκα ηνπ
αικπξνύ αλέκνπ. Ν ήιηνο έιακπε ηόζν έληνλα πνπ ζάκπσλε ηα κάηηα ηεο
Κεξάηα αθόκα θαη θάησ από ην λεξό. Νη αρηίδεο δηαζινύληαλ θαη
ζθνξπίδνληαλ, ράηδεπαλ ην δέξκα ηεο θαη έθαλαλ ηελ γαιαδσπή νπξά ηεο λα
γπαιίδεη θαη λα αιιάδεη απνρξώζεηο θαηά ηόπνπο.
Τάξηα κε πινπκηζηά ιέπηα ζε όια ηα ρξώκαηα ηεο ίξηδαο θνιπκπνύζαλ
άηαθηα γύξσ ηεο. Έθαλαλ ην λεξό λα αλαδεύεηαη αλήζπρα θαη λα παξαζέξλεη
ηα καθξηά καιιηά ηεο, θέξλνληάο ηα ζην πξόζσπό ηεο θαη ηπιίγνληάο ηα γύξσ
από ην ιαηκό, ηα γπκλά ηεο ζηήζε θαη ηελ ιεπηή ηεο κέζε. Έλα θνπάδη από
δξαθνλέηνπο –έηζη νλόκαδαλ νη Πεξάηλεο κηα νκάδα πνιύρξσκσλ ςαξηώλ πνπ
μερώξηδαλ από έλα κπηεξό εμόγθσκα ζην θέληξν ηνπ θεθαιηνύ ηνπο-
ζπζπεηξώζεθαλ γύξσ ηεο κε πεξηέξγεηα. Ρα αιιήζσξα κάηηα ηνπο γπξλνύζαλ
ζε θύθινπο, θαζώο αλαδεηνύζαλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αιιόθνηνπ πιάζκαηνο
πνπ παξαηεξνύζαλ.
Ζ Κεξάηα δηέιπζε ην θνπάδη κε κηα θίλεζε ησλ ρεξηώλ ηεο θαη γέιαζε
δπλαηά. Ιύγηζε ηελ νπξά ηεο θαη έδσζε ώζεζε γηα λα θαηέβεη αθόκα πην
βαζηά ζηνλ βπζό. Θνιύκπεζε αλάκεζα ζηνπο θηηξηλσπνύο πθάινπο θαη ηα
ςειά θνξάιιηα, καδεύνληαο ζηηο ρνύθηεο ηεο νηηδήπνηε πνιύρξσκν θαη
ιακπεξό κπνξνύζε λα θξαηήζεη. Ύζηεξα έδσζε αθόκα κηα ώζεζε θαη άιιαμε
θαηεύζπλζε, αλεβαίλνληαο πξνο ηα πάλσ απηή ηε θνξά.
Νη Πεξάηλεο είραλ ήδε καδεπηεί ζηνπο βξάρνπο θαη απνιάκβαλαλ ηνλ
ήιην κε ηξαγνύδηα θαη δπλαηά γέιηα. Ξιεζίαζε θη εθείλε θαη αλέβεθε ζε έλαλ
από ηνπο πιαθνπηζσηνύο βξάρνπο ηνπ ζπκπιέγκαηνο, από όπνπ κπνξνύζε λα
ηηο βιέπεη όιεο.
Ζ Οόνπ κε ηελ αλνηρηόρξσκε ηξηαληαθπιιηά ηεο νπξά θαη ηα νιόμαλζα
καιιηά ηεο είρε ήδε πιέμεη ηελ θνηζίδα ηεο κε καξγαξηηάξηα θαη κηθξά
θνκκάηηα θνξαιιηώλ μεπξόβαιιαλ από ηα πιατλά ηνπ θεθαιηνύ ηεο. Ρώξα
βνεζνύζε ηελ Θάηα λα πιέμεη ηα δηθά ηεο καιιηά. Δθείλε απνιάκβαλε ηα
ράδηα ηεο Οόνπ ζηα ρξπζά καιιηά ηεο, γέξλνληαο ην θεθάιη ζην πιάη θαη
ζηγνηξαγνπδώληαο.
Ζ Βαζίιηζζα θαζόηαλ ζην θέληξν, όπσο πάληα, καδί κε ηηο ηξεηο
αδεξθέο ηεο, νη νπνίεο πξόζζεηαλ ζηελ νπξά ηεο θνρύιηα θαη καξγαξηηάξηα.

Όιεο νλεηξεύνληαλ λα εξσηνηξνπήζνπλ καδί ηεο. ζπκπιήξσλε ηελ εηθόλα ηεο βαζηιηθήο ηεο ράξεο. Έλα ραξηησκέλν πεηαρηό θηιί ζηνλ δεμί ηεο ώκν δηέθνςε ηηο ζθέςεηο ηεο. Θακία δελ επηηξεπόηαλ λα πιεζηάζεη ηελ ράξε ηεο. Ξαξά ηελ παξάηνικε έιμε όκσο πνπ έλησζε γηα εθείλε. κα πέξα γηα πέξα ζειθηηθά ρείιε. Ρεο ράηδεςε ηα καιιηά κε ηελ αλάζηξνθε ηεο παιάκεο θαη ηύιημε ηελ νπξά ηεο θάησ από ηνλ νξζσκέλν ηεο θνξκό. δελ ηνικνύζε νύηε λα ην παξαδερηεί. έιεγε ηηο ηζηνξίεο ηεο. αζήκηδε ζαλ δηακάληη. ζηξακκέλεο όιεο πξνο ηελ κεξηά ηεο Βαζίιηζζάο ηνπο. Ρν πινπκηζηό ζηέκκα ηεο από ιεπθά θνξάιιηα θαη καξγαξηηάξηα. αηζζεζηαθή θαη εθθνβηζηηθή ηαπηόρξνλα. λα εξσηνηξνπνύλ θαη λα ηξαγνπδνύλ άζκαηα γηα παγσκέλεο θαξδηέο. Γύξηζε ηελ πιάηε ηεο ζηελ θίιε ηεο θαη αθέζεθε ζηα ράδηα ηεο. Έζηξεςε ην θεθάιη ζην πιάη γηα λα αληηθξίζεη ην ραξνύκελν πξόζσπν ηεο Ατιίο. Όιεο νη Πεξάηλεο έλησζαλ ηελ ίδηα απαξάκηιιε έιμε γηα ηελ Βαζίιηζζά ηνπο. Ρα αζεκέληα καιιηά ηεο αλέκηδαλ ζηελ νιόιεπθε πιάηε ηεο. Όηαλ άξρηζε λα πέθηεη ε λύρηα. ιεζκνλεκέλνπο λαπηηθνύο θαη πγξνύο ηάθνπο. θαιύπηνληαο ηηο ζεζπέζηεο θσλέο ηνπο. Ήηαλ θνηλό κπζηηθό. Κνλάρα νη Πεξάηλεο ήηαλ μύπληεο. λα θηιάεη απηά ηα άρξσκα. θνηηώληαο πνπζελά ζπγθεθξηκέλα. εθηπθισηηθή θαη δπλαηή. απνθνηκίδνληαο ηελ Πέξα θαη ηνπο ππνζαιάζζηνπο θαηνίθνπο ηεο. όπσο ζπλήζσο. Ζ Κεξάηα ζαύκαδε ηελ Βαζίιηζζα γηα ηελ δύλακε θαη ηνλ αηζζεζηαζκό ηεο. κε ην βιέκκα απισκέλν ζην θελό. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ είρε θαληαζηεί ηνλ εαπηό ηεο λα αγγίδεη απηά ηα αζεκόμαλζα καιιηά. Ζ νπξά ηεο. Ζ θσλή ηεο Βαζίιηζζαο ππεξείρε ζε έληαζε από ηηο ππόινηπεο. πξνθαινύζε δένο. λα ρατδεύεη απηήλ ηελ ιακπεξή νπξά. Δθείλε. πεξλώληαο λσρειηθά ηα ρέξηα πάλσ από ηελ καθξηά θνηζίδα ηεο. Ζ θσλή ηεο έδηλε κηα καγηθή λόηα ζηελ λύρηα. όιν αηρκέο θαη γσλίεο. θπζηθά. ηπιηγκέλε θάησ από ηνλ γπκλαζκέλν θνξκό ηεο. θαηά βάζνο όκσο ηελ θνβόηαλ. ηα ηξαγνύδηα ζηακάηεζαλ θαη νη ζηνιηζκέλεο γπλαίθεο μάπισζαλ ζηνπο βξάρνπο θάησ από ην θέγγνο ηεο ζειήλεο. αιιά θακία δελ ην είρε πνηέ νκνινγήζεη. Πηεληόξεηα θαη βαζηά. . ηζαθηζκέλα θαξάβηα. Νιόθιεξνο ν σθεαλόο είρε βπζηζηεί ζε ιήζαξγν. πόζν κάιινλ λα ηελ αγγίμεη –εθηόο από ηηο αδεξθέο ηεο. Νιόθιεξν ην κεζεκέξη πέξαζε κε ηηο Πεξάηλεο λα γεινύλ.

ήμεξα πσο απηό ζα γηλόηαλ ην λέν κνπ ζπίηη. Θακία δελ ηόικεζε λα δηαθόςεη ην ηξαγνύδη ηεο. ε Πέξα ζα πάξεη εζάο ζηελ ζέζε ηνπ. κηθξέο κνπ…» Αθνύζηεθε ε εμσηηθή θσλή ηεο Βαζίιηζζαο. ζρεδόλ κεηαιιηθή. Έθνςε ζαλ καραίξη ηελ γιπθηά ζησπή ηεο λύρηαο. Νη Πεξάηλεο ζηύισζαλ ηνπο θνξκνύο. γιπθάλαηε ηελ θαξδηά κνπ από αγάπε. ζπλέρηζε λα κηιά ζαλ λα κελ είρε πάςεη πνηέ. αηζάιηλν. γεκάηα δσεξά ρξώκαηα θαη αιιόθνηα ζρήκαηα. Όηαλ ε εύερε θσλή ηεο έδσζε ηέινο ζην άζκα. Έμη ρηιηάδεο ςπρέο κέζα ζε έμη αηώλεο. Θαη ζα ραζείηε γηα πάληα θάησ από ηελ άβπζζν. Δίρα ζπλαληήζεη παξάμελα πιάζκαηα. «Ν ζάλαηόο ηνπο ε δσή ζαο.» Ζ Βαζίιηζζα ζηακάηεζε λα κηιά. «Έμη ρηιηάδεο ςπρέο θξύβνληαη ζηνλ βπζό απηήο ηεο ζάιαζζαο. αηέληζε κε ην αζεκόιεπθν βιέκκα ηεο ηνλ σθεαλό. επηθίλδπλν. Θη όηαλ έθηαζα. Θαη ηίπνηα δελ ήηαλ ηόζν απνιαπζηηθό όζν ε γλώζε πσο ράξε ζε κέλα. κελ ηνικήζεηε λα ραξίζεηε ηελ δσή ζε θάπνηνλ. Θαη κε ηελ βνήζεηά ζαο. Θαλέλαο άλδξαο δελ είρε παηήζεη γηα θαηξό ην πόδη ηνπ ζηα θξύα λεξά ηεο Άηζε.» Ππλέρηζε θαη νη θσλέο θαη ηα ράραλα ζηακάηεζαλ απόηνκα. γιπθέο κνπ. ζπκθώλεζαλ κε δσληάληα. «Ξνηέ…» Ύςσζε ηελ θσλή ηεο θαη απηή ηε θνξά ζηξάθεθε αξγά πξνο ηα πξόζσπα ησλ Πεξάηλσλ πνπ ηελ θύθισλαλ. «Λα ζπκάζηε. δέθα. γιπθέο κνπ. απέθηεζε ε ιαηξεπηή καο Πέξα ηα πνιύηηκα δώξα ηεο. Γηαηί ηελ ζηηγκή πνπ ζα ην θάλεηε. Ζ θσλή ηεο είρε γίλεη μαλά ζθιεξή. «Θαη κεηά ήξζαηε εζείο. εθαηό!» Ζ θσλή ηεο ρξσκαηίζηεθε από έμαςε ζε απηά ηα ιόγηα. «Ξνηέ. γηαηί νη ππόινηπεο είραλ ραζεί από ηελ πείλα. Ήκνπλ κόλε κνπ. θαη πνηέ λα κελ μερλάηε. γέιαζαλ ραξνύκελα. . «Θπκάκαη. νρηώ. Γελ ζα κπνξνύζα πνηέ λα ζθεθηώ θάηη θαιύηεξν από ηελ ζπληξνθηθόηεηά ζαο. Γεκίζαηε ηελ κνλαμηά κνπ. άληξεο λα θιαίλε ζαλ κσξά. νη έμη ρηιηάδεο ζα γίλνπλ εθηά.» Νη Πεξάηλεο ρακνγεινύζαλ νλεηξνπόια κε ηε ζθέςε ησλ παγσκέλσλ θνπθαξηώλ πνπ βξίζθνληαλ ηώξα ζην βάζνο ηεο αβύζζνπ. αθηεξσκέλα ζηελ κεγάιε ζεά ηεο ζάιαζζαο πνπ ηνπο έδηλε δσή θαη αζαλαζία. «Όηαλ είρα έξζεη γηα πξώηε θνξά από ηελ Ξαγσκέλε Θάιαζζα. ππνθιηζήθαηε ζηελ νπξά κνπ.» Ρν βιέκκα ηεο είρε γίλεη θη απηό θνθηεξό. όκσο. Δίδα θαξάβηα λα ηζαθίδνληαη. Ύζηεξα άξρηζε λα ηξαγνπδά αθεξεκέλε. είθνζη. απόιπην. Ρόληδε ηελ ζνβαξόηεηα ησλ ιόγσλ ηεο.

Θακία ηνπο δελ ήηαλ ηόζν αλόεηε ώζηε λα θνιπκπήζεη θόληξα ζηα ξεύκαηα ησλ λόκσλ. νύηε λα γλέςνπλ. «Γηαηί λα ζέιεη θάπνηα λα ραξίζεη ηελ δσή θάπνηνπ άλδξα. Γελ είπε όκσο ιέμε.» Νη Πεξάηλεο πξνζειώζεθαλ ζην αηζάιηλν βιέκκα ηεο. .» Αλαξσηήζεθε ζησπειά ε Κεξάηα.καδί κε ηα πηώκαηα ησλ ζλεηώλ πνπ ηόζνπο αηώλεο αθηεξώζαηε ζηελ εμνρόηεηά ηεο. Ζ απόιπηε αθνζίσζε ζην ζέιεκα ηεο Βαζίιηζζαο θαη ηεο Πέξαο ήηαλ δεδνκέλε. Γελ ηόικεζαλ νύηε λα ζπκθσλήζνπλ κε ιόγηα.

Νη ζηαγόλεο κνύζθεπαλ ηα καιιηά θαη ην πξόζσπό ηεο. λα θνπλνύλ ηηο νπξέο ηνπο δηςαζκέλα. Νη Πεξάηλεο θάζνληαλ ζηα βξάρηα κε ην θεθάιη ζηνλ κνπηδνπξσκέλν νπξαλό. Ρα καθξηά λύρηα ηνπο γξαηδνπλνύζαλ ηηο πέηξηλεο ζάξθεο. λα αγγίδνπλ ηα ζώκαηά ηνπο. Κνπληά ζύλλεθα θάιππηαλ ηνλ ήιην θαη ε Πέξα νύξιηαδε ζπκσκέλα. Ζ θαηαηγίδα μάθξηδε ηνλ σθεαλό από θάζε ίρλνο εξεκίαο. ίδηεο ζαλ δύν ζηαγόλεο λεξό κε ηηο καύξεο νπξέο ηνπο θαη ηα αζεκηά καιιηά ζηάζεθαλ ζηα πιάγηα ηεο. δηαπεξλώληαο ην δέξκα ηεο κε ηα πγξά ηνπο θηιηά. εξσηηθό θαη νξγηζκέλν. Ζ Σάηε κε ηα θαηάκαπξα καιιηά θαη ηελ ζθνύξα κπιε νπξά ζηάζεθε πίζσ ηεο. Άλνημε ηα ρέξηα ηεο ζην πιάη θαη νη ηξεηο αδεξθέο ηεο πιεζίαζαλ αξγά. αλαδεηνύζε πάζνο θαη ζύγθξνπζε. Ζ θαηαηγίδα μππλνύζε πάληα κέζα ηνπο ηα θνληθά ηνπο έλζηηθηα. αγξηεύνληαο κε ην θύζεκα ηνπ δπλαηνύ αλέκνπ. Ρελ ράηδεπαλ όιεο ηαπηόρξνλα. πεξλνύζαλ ηα πγξά ηνπο δάρηπια από ηηο αιαβάζηξηλεο ηνύθεο ησλ καιιηώλ ηεο. Ζ Κεξάηα δερόηαλ ζρεδόλ κε εξσηηθό πάζνο ηα καζηηγώκαηα ησλ δαθξύσλ ηνπ νπξαλνύ. ηάξαδε ηηο θαξδηέο ηνπο. Ρν ηξαγνύδη ηνπο ήηαλ ζπγρξνληζκέλν. κε ηα ρείιε κηζάλνηρηα θαη πγξά. Ζ Ατιίο αλαζηέλαδε ζηα δεμηά ηεο. ελώ νη νπξέο ηνπο ηηλάδνληαλ πξνο ηα πίζσ. Κέζα από ηηο γξίιηεο ησλ καθξηώλ βιεθαξίδσλ ηεο έβιεπε ηηο Πεξάηλεο λα πςώλνπλ ηα ρέξηα κε ηηο παιάκεο ζηνλ νπξαλό. Τα δώρα Ζ κέξα ήηαλ βξνρεξή θαη κνπληή. δηαγξάθνληαο κνλνπάηηα εδνλήο ζηηο γξακκέο ηνπ θνξκηνύ ηεο κε ηηο γιώζζεο ηνπο. Ζ Βαζίιηζζα έβγαιε έλαλ αιιόθνην ήρν πνπ έζρηδε ηα απηηά. Αιιά δελ ήηαλ θεκηζκέλεο γηα ηελ ππνκνλή ηνπο. ΢πόθσθν κα θαη ηόζν δπλαηό ζε έληαζε πνπ αλ ππήξραλ γπαιηά εθεί ηξηγύξσ ζα είραλ γίλεη ζξύςαια. Ζ θιόγα ζηα ζσζηθά ηνπο δπλάκσλε. Ζ Πέξα είρε θαζπζηεξήζεη ηα δώξα ηεο θη εθείλεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα πεξηκέλνπλ. ρσξίο λα ζηακαηνύλ ην ηξαγνύδη ηνπο. . Ζ Κεξάηα κηζόθιεηζε ηα βιέθαξα. Θώπεπαλ ηηο θακπύιεο ηεο. Ζ Διάη θαη ε Ιόα. έηξεραλ πνηάκη από ηηο θακπύιεο ηεο ζηελ νπξά ηεο. ρατδεύνληαο ηηο δηθέο ηεο θακπύιεο.

παξά ην παλέκνξθν θνξκί ηεο Ατιίο θαη ηελ εξσηηθή. «Ιηγόηεξν από δύν ώξεο θνιύκπη. Ρν θηιί ηεο έγηλε αθόκα πην έληνλν. Νη ππόινηπεο Πεξάηλεο ηηο κηκήζεθαλ. Ζ θαζεκηά πιεζίαζε ηελ δηπιαλή ηεο. ηα λύρηα ηεο γξάπσλαλ ηελ πέηξα πεηλαζκέλα.» Απνθξίζεθε ε Οόνπ. ξνπκπηλέληα νπξά ηεο. «Ξόζε ώξα. κα όηαλ ην ζήξακα πιεζηάδεη ηξειαίλνληαη. Ξέξαζε ηα δάρηπιά ηεο κέζα από ηνλ πνξθπξό ζύζαλν ησλ καιιηώλ ηεο θαη έλσζε ηα ρείιε ηεο κε ηα δηθά ηεο. Έλησζε ηελ έμαξζε ζηελ άθξε ηεο νπξάο ηεο. πνπ ε θνληθή ηνπο καλία μππλάεη θαη ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. Αληαπέδσζε ην δάγθσκα κε ηα καξγαξηηαξέληα ηεο δόληηα. Έλησζε ηα δόληηα ηεο λα κπήγνληαη ζην δέξκα ηεο θαη αλαηξίρηαζε. ελώ ε γιώζζα ηεο αθνινπζνύζε ηα αξραία άζκαηα ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη. Γύξηζαλ απόηνκα ηα θεθάιηα πξνο ηελ κεξηά ηεο Πεξάηλαο πνπ είρε θσλάμεη ηελ πξνεηδνπνίεζε. ηα πηεξύγηά ηεο αλαξηγνύζαλ θαη ζπζπώληαλ. ν θνξκόο ηεο είρε ζηξαθεί πξνο ηα αλαηνιηθά. «Θαξάβη!» Φώλαμε ε Πεξάηλα θαη όιεο ζηακάηεζαλ λα ηξαγνπδνύλ θαη λα εξσηνηξνπνύλ κεηαμύ ηνπο. Ζ θσλή ηεο αθνύζηεθε αιιόθνηα ζηα απηηά ηεο. Ζ θαπηή ηεο αλάζα θαηέβεθε ζηνλ ιαηκό ηεο. Γάγθσζε ηα ιεπηά ρείιε ηεο Ατιίο. ξνπθώληαο ην θάησ ρείιη ηεο κε καλία. . ηα λύρηα μεπξνβάιινπλ. όζν ηξαγνπδνύζε αηζζεζηαθά ζην απηί ηεο. Ζ θαηαηγίδα δπλάκσζε. Γελ ζθεθηόηαλ ηίπνηα άιιν. Ζ ηξηαληαθπιιηά νπξά ηεο είρε νξζσζεί. Ήηαλ ε Οόνπ πνπ είρε κηιήζεη. Κέρξη πνπ κία Πεξάηλα δηέθνςε ην ηξαγνύδη. Ζ πείλα ηνπο είρε θηάζεη ζηελ θνξύθσζε. Ξεξλνύζε ηα ρέξηα ηεο από ηηο θακπύιεο απηήο ηεο νπξάο θαη δελ κπνξνύζε λα πάξεη ηα κάηηα θαη ην κπαιό ηεο από ηελ κνξθή ηεο θίιεο ηεο. Έηζη ζπκβαίλεη ζηελ θύζε: Νη θπλεγνί κπνξνύλ λα θάλνπλ ππνκνλή γηα θαηξό. Νη Πεξάηλεο ρακνγέιαζαλ πιαηηά. Ρν ζηόκα πγξαίλεηαη. κα εθείλε δελ δηακαξηπξήζεθε.» Αθνύζηεθε απνθαζηζκέλε ε θσλή ηεο Βαζίιηζζαο. Ζ Κεξάηα απνιάκβαλε ηα θηιηά ηεο Ατιίο. Ρόηε είλαη πνπ ε πείλα ηνπο κεγαιώλεη. Ν πόζνο κέζα ηεο έθαηγε. ηεο έδεημε ηνλ ζαπκαζκό ηεο κε ράδηα θαη παζηαζκέλα θηιηά. ε αλάζα βαξαίλεη. Ζ θσλή ηεο Ατιίο γαξγαινύζε ηα απηηά ηεο. ζαξξείο γηα λα ζπλνδεύζεη ηελ εξσηηθή έμαξζή ηνπο.

Ρν πξόζσπό ηεο έιακπε. Ρα ρείιε ηνπο ηξαβηνύληαλ ζην πιάη πγξά. δέρηεθαλ ηελ βξνρή κε άγξηα ραξά. λα ηηλάδνπλ ηα καιιηά κε ράξε. κέρξη πνπ κηα καύξε θνπθίδα θάλεθε ζηνλ νξίδνληα. κε θπθιηθέο θαη έληνλεο θηλήζεηο. γιπθέο κνπ. Ξεξίκελαλ ππνκνλεηηθά. ηνπο θαξπνύο ησλ ρεξηώλ. Ζ πξνζσξηλή ζνινύξα πνπ . πνπ δελ έκνηαδαλ θαζόινπ επηθίλδπλα. βγάδνληαο βαζηνύο ιαξπγγηζκνύο θαη αιιόθνηνπο ήρνπο πνπ έκνηαδαλ κε θακπάλεο. Ρν θαξάβη πεξλνύζε από πάλσ ηνπο. Ζ Κεξάηα είδε ηνλ βπζό λα ζθεπάδεηαη αξγά από κία πειώξηα ζθηά. Ξιεζίαδε ηα βξάρηα γξήγνξα. Νη Πεξάηλεο άξρηζαλ λα γεινύλ ζαξδόληα από πξνζκνλή. Ρν ζήξακά ηνπο ήηαλ θνληά. Ζ Κεξάηα έλησζε ηελ θαξδηά ηεο λα βξνληνρηππάεη. Σόξεςαλ πάλσ ζηα βξάρηα όπσο κόλν εθείλεο ήμεξαλ. ζηε ζησπή. λα θηλνύλ πεξηζηξνθηθά ηνπο ώκνπο. αθήλνληαο ηελ έληαζε ηνπ επεξρόκελνπ θπλεγηνύ λα ηηο θαηαβάιεη. Ν ηειεηνπξγηθόο ρνξόο ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαλάηνπ θξάηεζε πάλσ από δύν αλζξώπηλεο ώξεο. Ζ αλαηαξαρή πνπ επηθξαηνύζε ζηνλ βπζό δελ έθηαλε γηα λα ηηο ηαξάμεη. παξαζπξκέλν από ηα θύκαηα θαη ηα ηξαγνύδηα ησλ Πεξάηλσλ πνπ άθελαλ ηελ ερώ ηνπο πάλσ ζηα βξάρηα. Ύςσζαλ ηα ρέξηα ζηνλ αέξα. Θη ήηαλ πξαγκαηηθά θξίκα πνπ θαλείο ζλεηόο δελ κπνξνύζε λα δεη απηόλ ηνλ ρνξό· ρσξίο ηνπιάρηζηνλ λα θηλδπλέςεη ε δσή ηνπ. θνίηαμαλ ηα αγξηεκέλα θύκαηα κε ηελ πείλα δσγξαθηζκέλε ζην βιέκκα. ηνπο ιαηκνύο. Νη Πεξάηλεο άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ γνξγά ζηελ επηθάλεηα. όηαλ ην θαξάβη πιεζίαζε αξθεηά. Ύζηεξα βνύηεμε κε ην θεθάιη ζηα ζπκσκέλα λεξά θαη εμαθαλίζηεθε κε έλα δπλαηό παθιαζκό ηεο νπξάο ηεο. Βνύηεμαλ όιεο ζην λεξό θαη ράζεθαλ θάησ από ηα αθξηζκέλα θύκαηα. Από ώξα ζε ώξα ζα ηζαθηδόηαλ ζηα βξάρηα. Ζ κάρε ήηαλ ρακέλε. Νη Πεξάηλεο ηελ αθνινύζεζαλ. λα θνπλνύλ ηηο νπξέο.» Δίπε απιά ε Βαζίιηζζα. κπεξδεύνληαο ηνπο ζαιαζζνπόξνπο θαη ηα θζελά ηερλνινγηθά ηνπο κέζα. Κία καύξε θνπθίδα πνπ έθεξλε δώξα. «Θαιή όξεμε. Έβγαιαλ ηα όκνξθα θεθάιηα ηνπο από ηελ επηθάλεηα θαη θνιύκπεζαλ γύξσ από ην άηπρν θαξάβη πνπ πάιεπε κε ηα θύκαηα. Ζ Ατιίο δίπια ηεο έγιπθε ηα ρείιε ηεο. Άξρηζαλ λα ιπγίδνπλ θαη λα ηεληώλνπλ ηνπο θνξκνύο. ηα δόληηα ηνπο μεπξόβαιιαλ ηόζν όκνξθα.

Άιινη είραλ ήδε βπζηζηεί καδί κε ηα κπαγθάδηα ηνπο θαη ηώξα όδεπαλ γηα ηελ ηειεπηαία. θνπλώληαο ηηο θακπύιεο ηνπο θαη ιπγίδνληαο ηηο νπξέο ηνπο. Πε ιίγεο ζηηγκέο ην μύιηλν ζώκα δηακειίζηεθε θαη ε ζάιαζζα γέκηζε κε μύιηλεο ζάξθεο θαη νζηά. λα θαζαξίζεη ην κπαιό ηνπ. Ρα θνξκηά ηνπο αθνινπζνύζαλ ηελ θνξά ησλ θπκάησλ. Νη ιηγόηεξν ηπρεξνί. Γελ αθνπγόηαλ ηίπνηα πέξα από ηνλ νξπκαγδό ησλ θπκάησλ θαη ηηο θσλέο ησλ Πεξάηλσλ. Όηαλ όκσο είδε ηελ Βαζίιηζζα λα ηνλ πιεζηάδεη. Σόξεςαλ κε ηα θύκαηα ηξαγνπδώληαο ηα εξσηηθά ηνπο άζκαηα. ε Ιόα θαη ε Σάηε ηνλ αθηλεηνπνίεζαλ. Ζ Βαζίιηζζα ζηάζεθε από πάλσ . Όξκεζε πξνο ηελ κεξηά ελόο λένπ άληξα. Νη ζνισκέλνη από ηα ηξαγνύδηα άλδξεο παξάπαηαλ ζην θαηάζηξσκα. θξαηώληαο ηνπ ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα γηα λα κελ κπνξεί λα μεθύγεη. ήηαλ αθόκε δσληαλνί θαη πάιεπαλ κε ηα θύκαηα γηα ηελ δσή ηνπο. αλπςσλόηαλ θαη μαλαθαηέβαηλε. κε πξόζσπν θαηαθόθθηλν από ην ηαμίδη. Ζ ερώ ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπο ζηα βξάρηα επέκελε. αλακαιιηαζκέλνπ. λεθξά. Ν ρνξόο ηνπο έγηλε πην γξήγνξνο. Δπέπιεε κέζα ζε έλαλ θύθιν από ζαλίδεο θαη ζθνηληά. κνύζθεπε ηα παηώκαηα. ραζηνύθηδε ηνπο αλήκπνξνπο αλαβάηεο. ζπγρξνλίδνληαλ κε ηελ θαηαζηξνθηθή καλία ηεο Πέξαο. Νη Πεξάηλεο βξέζεθαλ δίπια ζηα ζπληξίκκηα κέζα ζε ιίγεο ζηηγκέο. Ρν θαξάβη αλπςώζεθε αθόκα κηα θνξά θαη θαζώο ην θύκα ην θαηέβαζε. πδάηηλε θαηνηθία ηνπο. ε αικύξα ηεο ζάιαζζαο καζηίγσλε ηα παληά θαη ηα θαηάξηηα. Ρν θαξάβη ηξακπαιηδόηαλ ζαλ δαιηζκέλν. όκσο. ην ηζάθηζε ζηα βξάρηα. Ν θαπεηάληνο κάηαηα πξνζπαζνύζε λα δώζεη εληνιέο. Ζ Διάη. Γελ πξόιαβε λα θάλεη θάηη άιιν. Ρν ηξαγνύδη ησλ Πεξάηλσλ δπλάκσζε. πξνζπαζώληαο κε θόπν λα κείλεη ζηελ επηθάλεηα. Ζ Βαζίιηζζα είρε πξνηεξαηόηεηα. Ζ ζνινύξα ζην βιέκκα ηνπ έδεηρλε πσο αθόκα δελ είρε ζπλέιζεη πιήξσο από ηελ επήξεηα ηνπ καγηθνύ ηξαγνπδηνύ. Ξνιιά ζώκαηα επέπιεαλ ζην λεξό πάλσ ζε μύιηλα δνθάξηα κε κέιε άςπρα. πεηαξίδνληαο ηα βιέθαξα θαη ζνπθξώλνληαο ηα ρείιε.επηθξαηνύζε ζηα κπαιά ησλ λαπηηθώλ ζα ηνπο νδεγνύζε κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζην ζάλαην. επαλαιακβαλόηαλ. Θύθισζαλ ην θαξάβη θαη θνιύκπεζαλ αηζζεζηαθά. ηα κάηηα ηνπ άλνημαλ δηάπιαηα θαη έβγαιε κία θξαπγή έθπιεμεο.

θαη ην αλδξηθό ηνπ κέινο δελ κπνξνύζε πηα λα θξαηήζεη κέζα ηνπ ηνπο ρπκνύο ηνπ. Ξέξαζε ηελ γιώζζα ηεο πάλσ ηνπο θαη έπεηηα θαηέβεθε ζηνλ ιαηκό ηνπ. αθήλνληαο ηελ απαξάκηιιε εδνλή λα μερεηιίζεη από κέζα ηνπ κε όπνηνλ ηξόπν κπνξνύζε. Άιισζηε. Ν άλδξαο είρε πιήξσο αθεζεί ζηα ρέξηα ησλ ηεζζάξσλ γπλαηθώλ. Ζ αλάζα ηνπ γηλόηαλ βαζηά θαη βαξηά.ρακνγέιαζε πιαηηά γνπξγνπξίδνληαο. ρακήισζε ειαθξώο ην βιέκκα. Ρνλ θνίηαμε θάησ από ηηο ππθλέο ηεο βιεθαξίδεο. . θξάηεζε κε επιάβεηα ην θνθθηληζκέλν ηνπ πξόζσπν θαη ηνλ θνίηαμε θαηάκαηα ρακνγειώληαο. ε Ιόα θαη ε Σάηε ραιάξσζαλ ηηο ιαβέο ηνπο. Ξιεζίαζε αξγά θαη θίιεζε ηα αικπξά. απνηέιεζκα ησλ όζσλ ηνπ είρε πξνθαιέζεη κε ηα ράδηα θαη ηα θηιηά ηεο. ζαλ ππλσηηζκέλνο.ηνπ. Ρελ ζπλόδεςαλ σζηόζν. μεθνπκπώλνληαο ηαπηόρξνλα ηα ζθηζκέλα ηνπ ξνύρα θαη αθήλνληάο ηα λα παξαζπξζνύλ από ηα θύκαηα. Θόιιεζε ηα ρείιε ηεο πάλσ ηνπ. δελ ζα ηα ρξεηαδόηαλ. «Γελ κπνξείο λα θαληαζηείο…» Ρνπ είπε κε ηελ γιπθηά κα επηβιεηηθή θσλή ηεο. ηξαβώληαο κέζα ηεο όιε ηνπ ηελ δσηηθή δύλακε. Ζ θαπηή αλάζα ηνπ. Ονύθεμε άπιεζηα απηήλ ηελ αλάζα. βξηζθόηαλ πιένλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Βαζίιηζζαο θαη ηνπ εξσηηζκνύ ηεο. Ζ Διάη. ζθαζκέλα ηνπ ρείιε. Άιισζηε. Δθείλε έγεηξε ην θεθάιη ζην πιάη. ύζηεξα έθαλε ην ίδην θαη ζηνπο ώκνπο ηνπ. θαη κε επραξίζηεζε έλησζε ηνλ άλδξα λα αλαξηγεί από ηα ράδηα θαη ηα θηιηά ηεο. ε θσλή έβγαηλε από ην ζηόκα ηνπ αθνύζηα. όιε ηνπ ηελ εξσηηθή νξκή θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ςπρή ηνπ.» Ν άλδξαο έκεηλε αθίλεηνο. Έπεηηα θαηέβεθε αξγά. εγθισβίζηεθε κέζα ζηα ρείιε ηεο. Δίρε έξζεη ε ώξα. ραξίδνληάο ηνπ πγξά θηιηά θαη παζηαζκέλα ράδηα. Ρα κάηηα ηνπ θαξθώζεθαλ ζην αςεγάδηαζην πξόζσπό ηεο. Έγιεηςε ην αιάηη από ηνλ ζβέξθν ηνπ. Όηαλ έθηαζε ζηνλ ζεζαπξό ηνπ –έηζη νλόκαδαλ νη Πεξάηλεο ηα όξγαλα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο πνπ ήηαλ ππεύζπλα γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ δηέγεξζε. «Ξόζν επγλώκσλ είκαη πνπ ε Πέξα ζαο έθεξε ζε εκάο. εθεί πνπ πήγαηλε. Ζ Βαζίιηζζα πήξε ηα ρείιε ηεο από ηνλ αλδξηζκό ηνπ θαη ηα θόιιεζε ζην κηζάλνηρην από ηελ εδνλή ζηόκα ηνπ. Γξήγνξα έθηαζε ζηελ θνξύθσζε.

Ρα ρείιε ηνπ είραλ αξρίζεη λα κπιαβίδνπλ. Έθηαζαλ δίπια ηνπ γνξγά. Ζ Κεξάηα ζπκθώλεζε κε έλα λεύκα –ε Ατιίο είρε έλα ζέκα κε ηνπο μαλζνύο. Ζ Ατιίο έθεξε ην θνξκί ηεο πάλσ από ην δηθό ηνπ. Έηζη. θνηηνύζαλ ην πνπζελά. ληώζνληαο δσληαλή όζν πνηέ.» Τηζύξηζε έπεηηα ζηνλ λεθξό άλδξα. θέξλνληάο ηελ βαζηά κέζα ηεο. ελώ ηνπ άθελε πγξά θηιηά ζηνλ ζβέξθν θαη ηνπο ώκνπο. κε κάηηα πγξά από πξνζκνλή θαη ππλσηηζκέλα. όπσο θάζε θνξά. πηζαλνινγνύζαλ από ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κείλεη κε όζν ιηγόηεξν βάξνο γηλόηαλ γηα λα κπνξέζεη λα ζσζεί. θαη δε ηνπο λένπο. έγιεηςε ηα ρείιε ηεο θαη θνίηαμε ην άςπρν πηα ζώκα ηνπ λαπηηθνύ. έπεηηα από ηελ Βαζίιηζζα. Κάηαηα όκσο. κόιηο ηηο είδε λα πιεζηάδνπλ άξρηζε λα θσλάδεη θαη λα θνπλά ρέξηα θαη πόδηα. ζώπεπζε ηνπο γνθνύο ηνπ. Ζ Κεξάηα είδε ηελ θίιε ηεο λα ελώλεη ηα ρείιε ηεο κε ηα δηθά ηνπ. Ρύιημε ηελ νπξά ηεο γύξσ από ηα πόδηα ηνπ θαη ηνλ θνίηαμε βαζηά κέζα ζηα κάηηα. «Κελ θνβάζαη. Νη Πεξάηλεο ήηαλ ηώξα ειεύζεξεο λα αξρίζνπλ ην δείπλν ηνπο. νπόηε δελ ήζειε λα ηεο ραιάζεη ην ραηίξη. «Ηδνύ ην πξώην δώξν απηνύ ηνπ δείπλνπ γηα ηελ Πέξα. θαηαπίλνληαο ηελ νπζία ηνπ. Έκεηλε γπκλόο θάησ από ην θνξκί ηεο.» Ρνπ ςηζύξηζε κε ηελ ραξνύκελε θσλή ηεο θαη γέιαζε ραξηησκέλα. γηα λα ηελ αθνύζνπλ όιεο. αλαδεηώληαο καδί ην ζήξακά ηνπο. Ρα ρέξηα ηεο ηνλ απειεπζέξσζαλ γξήγνξα από ηα πεξηηηά ηνπ ξνύρα. Ύζηεξα ηνλ άθεζε από ηα ρέξηα ηεο θαη ε Πέξα ηνλ πήξε ζηελ αγθαιηά ηεο. Δθείλνο είρε ήδε δεη ηνλ θίιν ηνπ λα ράλεηαη από ηα ρέξηα ηεο γπλαίθαο κε ηα αζεκηά καιιηά θαη ηελ αζηξαθηεξή νπξά. Όηαλ ε αλάγθε ηεο γηα έξσηα θαη ζάλαην θαιύθζεθε απόιπηα. Ζ Κεξάηα θνιύκπεζε ρέξη . Ζ Κεξάηα ηνλ αθηλεηνπνίεζε θξαηώληαο ηνπ ηα ρέξηα πίζσ από ηελ πιάηε. Ζ Ατιίο ράηδεςε ην γπκλαζκέλν ηνπ ζηήζνο. αξπάδνληαο καδέξηα θαη πεηώληαο ηα πξνο ην κέξνο ηνπο.ρέξη κε ηελ Ατιίο. Νη ώκνη ηνπ ήηαλ γπκλνί.Άθεζε ηα ρείιε ηνπ άηπρνπ άλδξα νπξιηάδνληαο από εδνλή. πιεζηάδνληαο ζην απηί ηνπ. ηνλ εξεζηζκέλν ζεζαπξό ηνπ.» Δίπε δπλαηά. Ρα κάηηα ηνπ ήηαλ θελά. Πε ιίγν όια ζα έρνπλ ηειεηώζεη. «Ζ ζάξθα ζνπ γηα ηελ αζαλαζία κνπ. Ζ Κεξάηα ηελ έβιεπε λα ρακνγειά . Ζ Ατιίο εληόπηζε έλαλ άλδξα κε μαλζά καιιηά πνπ επέπιεαλ γύξσ από ηνπο ώκνπο ηνπ.

απειεπζέξσζε ην ζώκα ηνπ από ηελ νπξά ηεο θαη ε ζάιαζζα ηνλ θαηάπηε. Ιίγν πξηλ ην ηέινο. «Ξάκε λα βξνύκε θάπνηνλ θαη γηα ζέλα. Ξηάζηεθαλ ρέξη . άθεζε ηνλ ζεζαπξό ηνπ θαη αλέβεθε πάιη γηα λα βξεη ηα ρείιε ηνπ. ην θνξκί ηεο λα ζπζπάηαη από ηελ ηθαλνπνίεζε.ρέξη θαη θνιύκπεζαλ καδί κέζα ζηα ζπληξίκκηα. Γελ άθεζε ην ραξηησκέλν ρακόγειό ηεο νύηε όηαλ έβαιε ηνλ ζεζαπξό ηνπ νιόθιεξν ζην ζηόκα ηεο θαη έπαημε καδί ηνπ.» Κνπξκνύξηζε θαη δάγθσζε ηα ρείιε ηεο παηρληδηάξηθα. Ζ Ατιίο έβγαιε έλα γνπξγνπξεηό επραξίζηεζεο. Έπεηηα άθεζε ηα ρείιε ηνπ λεθξνύ πηα άλδξα. . Ν μαλζόο άλδξαο έγεηξε ην θεθάιη πίζσ. Ονύθεμε όιε ηελ εδνλή από κέζα ηνπ θαη ε Κεξάηα είδε ηελ θίιε ηεο λα αλαξηγεί. Ρα μαλζά καιιηά ηνπ ρύζεθαλ ζηα ζηήζε ηεο Κεξάηα. ζπλνδεύνληαο ηα δηθά ηνπ.όζν πεξλνύζε ηελ γιώζζα ηεο από ηνπο δίδπκνπο ζάθνπο ηνπ κνξίνπ ηνπ. θσλάδνληαο από εδνλή.

ηα νπνία ζθόπεπε λα θξαηήζεη γηα ηα θξηλνδάρηπιά ηεο θαη ηνλ ειηνθακέλν ηεο ιαηκό. Θακηά θνξά ηα καθξηά καιιηά ηνπο κπιέθνληαλ ζηηο κπηεξέο πξνεμνρέο ησλ μύισλ. ΢πήξραλ θαη κεξηθά γπλαηθεία θνζκήκαηα κε πνιύηηκνπο ιίζνπο. Ήηαλ κηα ςπρή άγξηα. Γεινύζε άπιεζηα όζν ξνπθνύζε ηελ ςπρή από ην θνξκί ηνπ θαη ε δσηηθή ηνπ ελέξγεηα ηνλ εγθαηέιεηπε γηα λα θσιηάζεη ζηα ζσζηθά ηεο. γύξσ ζηα είθνζη πέληε ινγάξηαδε. ην νπνίν θαιππηόηαλ από ρνληξά. Ζ Οόνπ είρε ήδε ζύξεη από ηα ζπιάρλα ηνπ πινίνπ έλα θιεηζηό κπανύιν θαη ηώξα επεμεξγαδόηαλ ην εζσηεξηθό ηνπ. Ξξώηε θνξά ζε ηξηαθόζηα ρξόληα πνπ δνύζε. ζπκπόληα. κηζνθνηκηζκέλε από ηνλ ππλσηηζηηθό ρνξό ελόο θνπαδηνύ κεδνπζώλ πνπ ηελ ηξηγύξηδαλ θαη από ην ρξπζάθηζκα ηνπ βξαρηνιηνύ πνπ είρε ζνπθξώζεη από ην ρέξη θάπνηαο άηπρεο γπλαίθαο ηνπ πινίνπ. Κε έληνλεο γσλίεο ζην πξόζσπν. Ξεξλνύζαλ από θάησ ηνπο θπλεγώληαο ηελ άιιε. αγάπε. άγξηα γέληα. Δίρε ηξαβήμεη ηελ εδνλή από κέζα ηνπ κε πεξηζζή ραξά. ζθιεξή. Ζ Κεξάηα ήηαλ μαπισκέλε ζε έλαλ από ηνπο ύθαινπο. όια από ρξπζό. αλαδεηώληαο ζεζαπξνύο. Νη ζθελέο ηνπ ρζεζηλνύ ηεο δείπλνπ πεξλνύζαλ δηαδνρηθά κέζα από ηα λπζηαγκέλα ηεο βιέθαξα. πεξλώληαο αλάκεζα από ηα μεζθηζκέλα θαξαβόπαλα θαη ηα μεθνηιηαζκέλα παηώκαηα ηνπ λεθξνύ πινίνπ. Παράηολμες ζκέψεις Νη Πεξάηλεο θνιπκπνύζαλ ζην λαπάγην. κειακςόο. ζαλ λα ήηαλ έηνηκε λα γεπηεί μαλά ην ζήξακά ηεο. Δίρε θνηηάμεη βαζηά κέζα ζηα κάηηα ηνπ θαη είρε δεη ηελ ςπρή ηνπ. Ρν δείπλν ηεο ήηαλ έλαο άλδξαο όκνξθνο. Έηξεκε νιόθιεξε από ηελ . αιιά απηό δελ ηηο ζηακαηνύζε από ην λα δηαζθεδάζνπλ κε ην θνπθάξη ηνπ πινίνπ. έβιεπε έλαλ άλζξσπν ηόζν άθαξδν. Ρα πινύζηα θνξαιιέληα ηεο ρείιε ηξαβηνύληαλ ζηηο άθξεο θαη ε γιώζζα ηεο γιηζηξνύζε αζπλαίζζεηα αλάκεζά ηνπο. Θάπνηεο άιιεο έπαηδαλ κε ηηο θακάξεο πνπ ζρεκάηηδαλ ηα ζπαζκέλα θαηάξηηα. ιίγν πξηλ ηνπ ηελ θιέςεη κε ην θηιί ηεο. Γελ είρε ληώζεη πνηέ ηνπ νίθην. ή νη νπξέο ηνπο ζθάισλαλ ζηηο κηθξέο νπέο. Έθεξλε κε ην ιεπηεπίιεπην ρέξη ηεο ηα ζηξνγγπιά λνκίζκαηα θνληά ζην πξόζσπό ηεο θαη ηα πεξηεξγαδόηαλ κε ελδηαθέξνλ.

Θη όηαλ ε εζσηεξηθή αλάγθε ηεο γηα εδνλή θαιύθζεθε ζην έπαθξν θαη ν άθαξδνο άλδξαο θνηηνύζε κε ηα γπάιηλα ζαλ βώινπο κάηηα ηνπ ην θελό. Θνιύκπεζε θνληά ηεο θαη ηελ βνήζεζε λα θνξέζεη θαη εθείλν ην αλόεην θαπέιν πνπ ζπλόδεπε ην θόξεκα. Ζ Ατιίο έκνηαδε κε παγώλη.» Ρεο απάληεζε εηξσληθά εθείλε.» Σσξάηεςε ε Κεξάηα θαη ε Ατιίο ραράληζε. αθήλνληαο κηθξά ραραλεηά. άπισζε ηα κπηεξά ηεο λύρηα ζηελ θαξδηά ηνπ θαη ηνλ βύζηζε κε δύλακε. «Γελ αλαπλέσ θαζόινπ. Ζ Κεξάηα θαηέβαζε ην θνληό βέιν κπξνζηά από ην πξόζσπό ηεο θαη έπεηηα θνίηαμαλ θαη νη δύν ζηνλ θαζξέπηε. Δίδε ην θνπθάξη ηνπ λα ράλεηαη κε απεξίγξαπηε ραξά.απόιαπζε. Ν ζύζαλνο ησλ θόθθηλσλ βνζηξύρσλ ηεο ράζεθε θάησ από έλα ςειό βνπλό από θηεξά παγσληνύ θαη θξόζζηα.» Ρελ πείξαμε ε Κεξάηα. «Αλαπλέεηο έζησ ιίγν εθεί κέζα. Δίρε θνξέζεη έλα από εθείλα ηα γπλαηθεία θνξέκαηα πνπ είραλ βξεη νη Πεξάηλεο κέζα ζε κία μερεηισκέλε ληνπιάπα. δεκηνπξγώληαο κία αθόκα δίλε πνπ ηίλαμε πάιη πίζσ ηα καιιηά ηεο Κεξάηα. βξίζθνληαο ηηο θηιάξεζθεο θηλήζεηο ηεο Ατιίο κπξνζηά ζηνλ θαζξέπηε ραξηησκέλεο. Ζ Κεξάηα γέιαζε δπλαηά. Ζ Ατιίο έθαλε αθόκα κηα ζηξνθή. Ζ Ατιίο ζηξνβηιηδόηαλ κπξνζηά από έλαλ ζπαζκέλν θαζξέπηε πνπ είρε κπήμεη αλάκεζα ζηα θνξάιιηα θαη ηνπο βξάρνπο γηα λα ζηέθεηαη όξζηνο. όπσο έθαλαλ νη ζεκλόηπθεο γπλαίθεο ζηε ζηεξηά. θαζώο αηζζαλόηαλ ηελ εξσηηθή ηθαλνπνίεζε λα θαιύπηεη θάζε ίληζα ηνπ θνξκηνύ ηεο θαη λα ηελ γεκίδεη. Ήηαλ παλέκνξθε. αθόκα θαη κε απηό ην γεινίν πινπκηζηό αλζξώπηλν έλδπκα κε ηηο απαλσηέο πηπρσηέο δαληέιεο θαη ηνπο θηόγθνπο. Ρα βιέθαξά ηεο άλνημαλ θαζώο κία ζύληνκε δίλε ζην λεξό ηίλαμε ηα καιιηά ηεο πίζσ κε δύλακε. γηα λα βνεζήζεη ηελ Πέξα λα ηνλ πάξεη θνληά ηεο κηα ώξα λσξίηεξα. Ρν πίζσ κέξνο ηεο νπξάο ηεο έκνηαδε ηεξάζηην θάησ από έλα βνπλό από πθάζκαηα. έηζη ζηα πξάζηλα πνπ ήηαλ θαη κε απηά ηα θαθόγνπζηα θηεξά ζην θεθάιη. θξύβνληαο ηα ιεπηά ηεο ρείιε πίζσ από ηελ παιάκε ηεο. «Δίζαη πην όκνξθε από πνηέ. ελώ ηα ζηήζε ηεο θνύζθσλαλ από ηελ έληαζε θαη ε νπξά ηεο ζηξηθνγύξηδε κέζα ζηα θύκαηα. ελώ ε κέζε ηεο πηεδόηαλ κέζα ζε έλα ππεξβνιηθά ζηελό θνξκό. πνπ έθαλε ην θνξκί ηεο λα κνηάδεη κε θιεςύδξα. .

Όηαλ θαηάιαβε πσο ην καύξν βέιν θάιππηε ην πξόζσπό ηεο από άθξε ζε άθξε. κάδεςε ην πεηακέλν θαπέιν κε ηα θηεξά παγσληνύ θαη βξέζεθε αζόξπβα από πίζσ ηεο. Ρν πνξζειάληλν πξόζσπό ηεο είρε πάξεη κηα πεηξαγκέλε. ελώ ε Κεξάηα ηίλαδε ην θνξκί ηεο πξνζπαζώληαο λα μεθύγεη. κέρξη πνπ ηειηθά ε Ατιίο ηελ μάπισζε κε δύλακε ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ. «Δληάμεη. Άπισζε ην ρέξη ηεο γηα λα πηάζεη ηελ γαιαδσπή νπξά ηεο Κεξάηα. «Πνπ πεγαίλεη πνιύ!» Σαράληζε θαη έθαλε λα θύγεη. . όκσο εθείλε ηεο γιίζηξεζε πεξλώληαο κέζα από ηα ζθόξπηα καδέξηα θαη ηα έπηπια. γξαπώλνληαο κε ηα ρέξηα ηεο ην λεξό. ε Ατιίο μεκπέξδεςε ηα καιιηά από ην πξόζσπό ηεο θαη ηελ θπλήγεζε. δεκηνπξγώληαο αλαζηάησζε ζηα ςάξηα θαη ηηο Πεξάηλεο πνπ ζεξγηάληδαλ. «Ώζηε έηζη!» Έθαλε. Ρα θαινζρεκαηηζκέλα ηεο κάγνπια είραλ πάξεη λα ξνδίδνπλ. ελώ ε Κεξάηα έζθαγε ζηα γέιηα θαη εμαθαληδόηαλ από κπξνζηά ηεο. θαζώο ε Κεξάηα ήηαλ πην γξήγνξε από εθείλε. Κεξάηα! Ρώξα ζα ζνπ δείμσ!» Φώλαδε γειώληαο. ρηππώληαο ηελ νπξά ηεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δεκηνπξγήζεη δίλε θαη λα αλαθαηέςεη ηα θόθθηλα καιιηά ηεο. θαζώο ήηαλ απαζρνιεκέλε κε ηα ππεξβνιηθά ζηελά καλίθηα ηνπ θνξέκαηόο ηεο πνπ ηελ ελνρινύζαλ. Ζ Ατιίο δελ θαηλόηαλ λα ηελ έρεη αληηιεθζεί. Όηαλ ε δίλε εμαθαλίζηεθε θαη ην λεξό εξέκεζε. Ζ Κεξάηα ζηάζεθε από πάλσ ηεο θαη έβαιε ην θαπέιν ζην θόθθηλν θεθάιη ηεο. ζπκσκέλε έθθξαζε. Έηζη απιά έκεηλαλ λα θνιπκπνύλ αδέμηα θνιιεκέλεο αλάκεζα ζην λαπάγην. κα ε Ατιίο πξόιαβε θαη έπηαζε ην δεμί πηεξύγην ηεο νπξάο ηεο θαη ηελ ηξάβεμε θνληά ηεο. Ζ νπξά ηεο ρόξεπε δεμηά θη αξηζηεξά. «Έια εδώ. ζηακάηεζε ηα γέιηα θαη αθαίξεζε ην θαπέιν. Έκεηλε από πάλσ ηεο ηπιίγνληαο ηελ νπξά ηεο γύξσ από ηελ δηθή ηεο. Ζ Κεξάηα έθαλε ηνλ γύξν ηνπ πινίνπ. ε Κεξάηα ζθέθηεθε πσο έκνηαδε κε θνύθια. αθηλεηνπνηώληαο ηελ. όκσο δελ κπνξνύζε λα απειεπζεξσζεί από ηελ δπλαηή ιαβή ηεο Ατιίο. θαηεβάδνληάο ηεο ην βέιν θαη πεηώληαο πεηξάγκαηα.» Δίπε ηειηθά θαη ζηακάηεζε πίζσ από ηελ ηζαθηζκέλε πξύκλε. «Ώζηε έηζη!» Φώλαμε κέζα από ηα γέιηα ηεο. ηα παξαηάσ. Αθόκα θη έηζη.

» Απνθξίζεθε ε Κεξάηα.» Θιαςνύξηζε ε Ατιίο. «Δλλνείο… Λα ήκαζηαλ άλζξσπνη.» Απάληεζε ε Κεξάηα. Ρα κάηηα ηεο άλνημαλ δηάπιαηα θαζώο ηεο ςηζύξηδε ηξνκαγκέλε. «Ξώο ζα ήηαλ λα είρακε πόδηα αληί γηα νπξά.» Έθαλε γειώληαο πίζσ από ην θαηεβαζκέλν βέιν.Ατιίο!» Ξαλεγύξηζε εθείλε. Ξεο κνπ. ηώξα. «Όρη. Απιά πιαγηάδνπλ θαη θάλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο πξάμεηο. ζα δερόζνπλ λα κείλεηο καδί ηνπο. Γελ έρνπλ αλάγθε λα πεξηκέλνπλ ηελ Πέξα λα ηνπο θέξεη θάπνην δώξν.» Ζ Ατιίο ζηακάηεζε λα απαζρνιεί ηελ γιώζζα ηεο κε ην ζηήζνο ηεο Κεξάηα θαη αλαζεθώζεθε.» . Άπισζε ηα ρέξηα ηεο ζην θαπέιν θαη ηξάβεμε ην βέιν γηα λα απνθαιύςεη ην θνπθιίζηηθν πξόζσπό ηεο. πηάζηεθε από ηελ αξγή –πιελ παλέκνξθε. «Ρη ζπκβαίλεη. «Όρη. «Ζ γνξγόηεξε όισλ ησλ Πεξάηλσλ. «Γηθαηνινγίεο. κε ηελ Ατιίο λα πεξλάεη ηα ρείιε ηεο από θάζε ίληζα ηνπ θνξκηνύ ηεο Κεξάηα πνπ δελ θαιππηόηαλ από ιέπηα. «Πε άθεζα λα κε πηάζεηο!» Αληηγύξηζε ε Κεξάηα. ελώ έγιπθε απαιά ην ζθξηγειό ηεο ζηήζνο.» Ζ Ατιίο βηάζηεθε λα θαιύςεη κε ηελ παιάκε ηεο ην ζηόκα ηεο Κεξάηα. ρατδεύνληαο ηα πνξθπξά καιιηά ηεο πνπ αλαδεύνληαλ ζαλ κέδνπζεο κέζα ζηνλ βπζό. αθήλνληαο έλα εδνληθό γνπξγνύξηζκα θαζώο ε Ατιίο ξνπθνύζε κε πάζνο ηελ ζειή ηεο. ε Κεξάηα. Δίκαη πην όκνξθε από πνηέ. Ηθαλνπνηνύλ ηελ δίςα ηνπο γηα έξσηα όπνηε ζέινπλ.» Τηζύξηζε ζνβαξή. θαζώο μππλνύζε πάιη ε εδνλή κέζα ηεο θαη ηελ βαζάληδε. Ρελ θνίηαμε κε πεξηέξγεηα. «Ρξειάζεθεο.» «Κνπ ιεο δειαδή όηη αλ κπνξνύζεο. Έκεηλαλ γηα ώξα ζην θαηάζηξσκα αγθαιηαζκέλεο. «Ρώξα είζαη. «Πθέθηνκαη…» Δίπε εθείλε θαη ζηακάηεζε.» Ζ Ατιίο άθεζε έλα ραραλεηό θαη έπεηηα έζθπςε από πάλσ ηεο γηα λα ηελ θηιήζεη. Λα γίλεηο κία από απηνύο. «Αιιά ζα ήηαλ σξαία λα κελ εμαξηηόκαζηε από θαλέλαλ. «Πθέςνπ.» Ρελ ξώηεζε ε Ατιίο. Θα κε εγθαηέιεηπεο. Νύηε από ηελ Πέξα. Ζ Κεξάηα αλαζηέλαμε θάησ από ηα ράδηα ηεο θίιεο ηεο.

Ζ Άλξα είλαη ε Βαζίιηζζα. ρσξίο θαλέλα λόκν. Σσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκό. Ξαξόια απηά. Ζ Κεξάηα έβιεπε ηνλ πεηξαζκό λα ηξππώλεη γηα ηα θαιά ζην κπαιό ηεο θίιεο ηεο.» Τέιιηζε ε Κεξάηα θαη ηα νιόκαπξα κάηηα ηεο ιακπύξηζαλ κε θάπνηεο παξάηνικεο ζθέςεηο. Ρν θόξεκα γιίζηξεζε θαη ην ύθαζκα θαηέβεθε ειαθξώο. Ξόζε πεξηζζόηεξε δύλακε ζα είρακε ηόηε.» Αλαζήθσζε ειαθξώο ηνπο ώκνπο. εδώ θαη έμη αηώλεο. όκσο δελ απάληεζε. απνθαιύπηνληαο ηα δνπκεξά ηεο ζηήζε. Ζ Ατιίο γύξηζε ηα κάηηα ζην πιάη. Ζ Ατιίο μεξνθαηάπηε. Φάλεθε λα ην ζθέθηεηαη. «Φαληάζνπ… Έξσηαο θαη ζάλαηνο. «Απιώο ιέσ… Γελ ζα ήηαλ σξαία λα κπνξνύκε λα εθπιεξώλνπκε ηνπο πόζνπο καο όηαλ θαη όπσο ην επηζπκνύκε.» Τηζύξηζε όηαλ ε θίιε ηεο απειεπζέξσζε ην ζηόκα ηεο. Θαη εκείο απιά ππαθνύκε. είκαζηε απιώο παηδηά ηεο Άλξα.» . Ζ Βαζίιηζζα βάδεη ηνπο λόκνπο. ήηαλ απόιπηα ήξεκε θαη ζνβαξή όηαλ έιεγε: «Όπσο θαη λα ρεη. θαζώο δνθίκαδε θη εθείλε ηελ γεύζε ησλ θαληαζηώζεώλ ηεο. Ρα ιεπηά ηεο ρείιε ηξαβήρηεθαλ από ηελ κία κεξηά. «Νη λόκνη είλαη λόκνη.

Ξαξόια απηά νύηε βάξθα δελ είρε θαλεί ζηα γαιάδηα λεξά όπνπ δνύζαλ. Κέρξη πνπ ε θσλή ηεο Οόνπ δηέθνςε ηηο αζρνιίεο ηνπο θαη έθαλε ηηο θαξδηέο ηνπο λα αλαπεδήζνπλ κέζα ζηα ζηήζε ηνπο.πόηε ζπάδνληαο ηελ λσρειηθή εξεκία ηνπ κεζεκεξηνύ. Πθέθηεθε πσο δελ ζα κπνξνύζε πνηέ λα δήζεη ρσξίο εθείλε δίπια ηεο. αλάκεζα ζηα θνρύιηα θαη ηα ζπαζκέλα θνξάιιηα.» Οώηεζε εθείλε λαδηάξηθα. Ρν ραραλεηό ηεο Ατιίο αθνύζηεθε δίπια ηεο παξάηαηξν. κε ηελ νπξά πςσκέλε ζηνλ νπξαλό. ζηγνηξαγνπδώληαο. «Ρη γειάο. Έηζη πέξαζε ην ππόινηπν απόγεπκα. Δίδε ηελ θίιε ηεο λα παίδεη κε έλαλ αζηεξία πνπ είρε θιέςεη από ηνλ βπζό θαη ηνλ γύξηδε ζηα δάρηπιά ηεο. ςεπδίδνληαο κηζέο ιέμεηο θαη αλαδεηώληαο ηελ πξνζνρή ησλ Πεξάηλσλ κε κηθξά θύκαηα πνπ έζθαγαλ πόηε . θαζώο πξνζπαζνύζε λα ζηεξεώζεη ηνλ δύζκνηξν αζηεξία ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ ηεο. . Ζ Πεξάηλα θνίηαμε ην ζεκείν όπνπ είρε ραζεί ην λέν ηεο παηρλίδη κε κία κνπηξσκέλε έθθξαζε. Ζ Κεξάηα γέιαζε ζηελ ζέα ηεο. Δθείλεο ζηνιίδνληαλ θαη ρόξεπαλ. Ζ Πέξα είρε ήδε ρσλέςεη ην δείπλν ηεο. λα αληαιιάδνπλ θηιηά θαη ράδηα θαη λα θαιισπίδνληαη κπξνζηά από ηνπο θαζξέπηεο ηνπο. Ν αζηεξίαο γιίζηξεζε κέζα από ηα ιεπηά ηεο δάρηπια θαη θαηέιεμε ζην λεξό. Δίρε πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ έλαο κήλαο από ην ηειεπηαίν λαπάγην θαη ηίπνηα δελ είρε κείλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο λα ζπκίδεη ηελ θαηαζηξνθή. κε ηηο Πεξάηλεο λα ηεκπειηάδνπλ θάησ από ηνλ ήιην. αιιά νη Πεξάηλεο ήηαλ ζίγνπξεο πσο δελ ζα έιεγε όρη ζε έλα επηδόξπην. ηηλάδνληάο ηελ πόηε δεμηά θαη πόηε αξηζηεξά από ηελ βαξεκάξα. Ζ Ατιίο γύξηζε ζηελ αζρνιία ηεο. αιιεζσξίδνληαο ηα δσεξά κάηηα ηεο πξνο ηα πάλσ. Ζ Κεξάηα αλαζήθσζε ηνπο ώκνπο. Ανσπακοή Ζ Πέξα παηρλίδηδε θάησ από ηα βξάρηα ζαλ κσξό. Ζ Κεξάηα ήηαλ μαπισκέλε κε ηελ πιάηε πάλσ ζην επίπεδν ζηξώκα ηνπ βξάρνπ ηεο. «Απόιαπζε ηελ ειεπζεξία ζνπ κέρξη λα ζε μαλαβξώ!» Φώλαμε ζηνλ αζηεξία πνπ βπζηδόηαλ θαη έπεηηα ρύζεθε κε ηελ πιάηε ζηνλ βξάρν δίπια ζηελ Κεξάηα. αθόκα θη αλ είρε ηνπ λαπηηθνύο όινπ ηνπ θόζκνπ ζηα πόδηα ηεο. έηζη δσεξό πνπ ήηαλ.

Ρα κπαιά ηνπο ήηαλ απαζρνιεκέλα κε ηα ζεξάκαηά ηνπο πνπ πιεζίαδαλ. Ξπθλά ζύλλεθα καδεύηεθαλ από ην πνπζελά θαη ε ζάιαζζα ζθνηείληαζε. Ζ Βαζίιηζζα ήηαλ ε πξώηε πνπ ζηακάηεζε ηνλ ρνξό θαη βνύηεμε ζηα αγξηεκέλα θύκαηα. Ρηο θαληαδόηαλ λα ζπζπεηξώλνληαη ζηνλ βπζό. Ρελ αθνινύζεζαλ νη αδεξθέο ηεο θαη έπεηηα άξρηζαλ λα εγθαηαιείπνπλ ηα βξάρηα θαη νη ππόινηπεο. βαξηέο ηεο βιεθαξίδεο. θαζώο θαη ηνπο ηερλνινγηθνύο κεραληζκνύο ηνπο. λα πεξηκέλνπλ. ιύγηδαλ ηηο κέζεο. πεηλαζκέλνπο από ζσκαηηθέο απνιαύζεηο άλδξεο. όξζσλαλ ηηο νπξέο. Νη Πεξάηλεο μέραζαλ ηνπο θαζξέπηεο θαη ηα ζηνιίδηα ηνπο θαη αθέζεθαλ ζηελ αίζζεζε ηνπ θπλεγηνύ πνπ ζπληάξαδε ηα θνξκηά ηνπο. θαιώληαο ηηο δπλάκεηο ηεο θύζεο λα ζπλδξάκνπλ. εδώ θαη ρξόληα. Κία . θακία όκσο δελ αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε απηό ην κπζηήξην. Ήηαλ πεξίεξγν πνπ δελ ην είρε αληηιεθζεί λσξίηεξα ε Οόνπ. θαζώο ηα κάγηα απιώλνληαλ ζαλ δίρηπα γύξσ από ην κέξνο. ηνπο ππνζρόηαλ έλα πινύζην γεύκα. θξνληίδνληαο λα δαιίζνπλ ηα αθνπζηηθά θαη νπηηθά όξγαλα ησλ λαπηηθώλ πνπ θαηέθηαλαλ. ηα ρείιε ηνπο λα πγξαίλνληαη ζηελ ζθέςε ηεο γεύζεο ηεο ιείαο ηνπο. . πεξηκέλνληαο ηελ ζηηγκή πνπ ν πειώξηνο όγθνο ηνπ ζαιάζζηνπ νρήκαηνο ζα πεξλνύζε από πάλσ ηνπο. Νη θσλέο ηνπο αληηιαινύζαλ απόθνζκα. ηίλαδαλ ηα καιιηά ηνπο θπθιηθά. «Θαξάβη!» Έζηξεςαλ όιεο ηα θεθάιηα πξνο ηελ ζάιαζζα κε πξνζκνλή. έλα εκπνξηθό θαξάβη γεκάην δνπκεξνύο. Δίδε ηελ αζεκέληα ηεο νπξά λα αζηξάθηεη θάησ από ην κειαλό λεξό θαη έπεηηα λα εμαθαλίδεηαη. δηαδξνκή πείλαο ηνπο. Ζ Κεξάηα παξαηεξνύζε ηνλ εξσηηθό ρνξό ησλ Πεξάηλσλ κέζα από ηηο ππθλέο. Άξρηζαλ όιεο λα ρνξεύνπλ θαη λα ηξαγνπδνύλ ηα ηξαγνύδηα ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπο. Ζ λύρηα πνπ εξρόηαλ ππνζρόηαλ άγξηεο θαηαηγίδεο θαη παληθό. Ρν ήξεκν απόγεπκα έγηλε κηα ζνιή αλάκλεζε.κία ραλόηαλ θάησ από ηελ πγξή ηνπο θαηνηθία θαη αθνινπζνύζαλ ηελ γλώξηκε. ζνισκέλεο από ηνλ πόζν. Θαιπκκέλεο απόιπηα πίζσ από ηελ καγηθή ηνπο νκίριε. ύςσλαλ ηα ρέξηα ζηνλ νπξαλό. Κε ηελ έμαςε λα ιάκπεη ζηα κάηηα ηνπο. Πε απόζηαζε ιίγσλ κνλάρα σξώλ.

αλαδεηώληαο ην αλδξηθό θνξκί πνπ ζα γηλόηαλ δηθό ηεο. θνιπκπώληαο επηδέμηα. Πίγνπξεο πσο νη ζνισκέλνη από ηα κάγηα ζαιαζζνπόξνη δελ είραλ ζπλαληήζεη πνηέ ηνπο ηέηνηα ζαγήλε. κα ν παληθόο πνπ δσγξαθηδόηαλ ζηα πξόζσπα ησλ ππνινίπσλ έιεηπε από ην δηθό ηνπ. θνπλνύζαλ ηηο νπξέο επηβιεηηθά. Ζ Κεξάηα άγγημε ειαθξώο ην πηεξύγην ηεο νπξάο ηεο Ατιίο θαη νη δύν ηνπο ζηακάηεζαλ γηα κηα ζηηγκή. Ζ αλακνλή έκνηαδε αηειείσηε. κε βιέκκα αλήζπρν ζηελ ζέα ησλ πιαζκάησλ πνπ ηξηγύξηδαλ ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ. ηα βιέκκαηα ήηαλ ζηπισκέλα ζηελ επηθάλεηα. Ζ Βαζίιηζζα βξήθε ην πξώην ηεο ζήξακα θαη ην έθηαζε κε έλα ρηύπεκα ηεο νπξάο ηεο. Ζ πνξθπξή νπξά ηεο Ατιίο πιαηζνύξηδε δίπια ηεο. Έθαλε κία ζηξνθή γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπ. Ζ λύρηα ήηαλ καγηθή. . Βνπηνύζε ηα δπλαηά ηνπ ρέξηα ζην λεξό θαη έθιηλε ην θνξκί ηνπ από θάζε κεξηά. νη νπξέο ηνπο αλαξηγνύζαλ. βξέρνληαο ην πξόζσπό ηεο. Ζ Ατιίο έγλεςε θαηαθαηηθά θαη θνιύκπεζαλ πξνο ην κέξνο ηνπ. Όηαλ ν άηπρνο άλδξαο παξαδόζεθε ζηελ αγθαιηά ηεο Πέξαο. Ρν ζέακα ηεο θαηαζηξνθήο άμηδε ηελ ηόζε αλακνλή. αλαγγέιινληαο ην μεθίλεκα ηνπ θπλεγηνύ. Ρξαγνπδνύζαλ θάησ από ηελ βξνρή. ελώ κεξηθέο αθόκα νπξέο ζε άιια ρξώκαηα πνπ θσζθόξηδαλ ζην ζθνηάδη ηελ δάιηδαλ επράξηζηα. ςάρλνληαο θάπνηνλ. Ζ Κεξάηα θνιπκπνύζε κέζα ζηελ έληαζε ηεο θαηαηγίδαο εθζηαζηαζκέλε. Κέρξη πνπ ε ζθηά ηνπ μύιηλνπ όγθνπ ζθέπαζε ηα θεθάιηα ηνπο. Πηελ θσλή ηνπ δηαθξηλόηαλ έληνλε αλεζπρία. Νη Πεξάηλεο ζπγθεληξώζεθαλ ζηνλ βπζό. Μερύζεθαλ από ηα θύκαηα ζαλ ιέαηλεο πίζσ από ηηο δνπκεξέο αληηιόπεο πνπ είραλ βάιεη ζην κάηη. δηαδνρηθά. Θέξηδε κε ην βιέκκα ηεο ην κέξνο. θσλάδνληαο νλόκαηα κέζα ζηελ αλαηαξαρή. επεδείθλπαλ ηηο θακπύιεο ηνπο. Ρεο έδεημε κε ην θεθάιη ηνλ άλδξα. πεξλνύζαλ ηα ρέξηα κέζα από ηα κνπζθεκέλα ηνπο καιιηά. Βνύηεμε κε ην θεθάιη ζην λεξό θαη αθνινύζεζε ηηο πνιύρξσκεο νπξέο πνπ θνιπκπνύζαλ κπξνζηά ηεο. Έλαο άλδξαο πξνζπαζνύζε λα θνιπκπήζεη αλάκεζα ζηα λεθξά ζώκαηα πνπ επέπιεαλ. Όιεο βξίζθνληαλ ζε έμαξζε. Ν όιεζξνο πνπ ζεκεηώζεθε απνδεκίσζε ηηο Πεξάηλεο ζην έπαθξν. νη Πεξάηλεο έηξεμαλ λα βξνπλ ηηο ιείεο ηνπο. έζπεπζαλ λα βξεζνύλ θνληά ζην πινίν ηελ ώξα πνπ απηό πξνζέθξνπζε κε νξκή ζηα κπηεξά βξάρηα θαη δηαιπόηαλ.

πσο ζα ηεο έθνβε θάζε επαθή κε ηνλ αέξα θαη ζα αλαγθαδόηαλ λα βπζηζηεί θάησ από ηα πέπια ηεο Πέξαο γηα πάληα. Ν άλδξαο ηελ θνηηνύζε έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο. Ρν λεξό ηεο βξνρήο γιηζηξνύζε από ηα βιέθαξα ζηα ρείιε ηνπ. Ζ Κεξάηα άπισζε ηα ρέξηα ηεο ζην ρηππεκέλν πξόζσπό ηνπ. Ζ Κεξάηα θνίηαμε μαλά ην πξόζσπν ηνπ άλδξα πνπ είρε ζηακαηήζεη λα αληηζηέθεηαη. ε αλάζα ηεο έγηλε ηόζν βαζηά πνπ λόκηδε πσο ε κηζή ηεο αλζξώπηλε θύζε ζα ηελ εγθαηέιεηπε. κηζάλνηρηα. «Ρη ζπκβαίλεη. κε ηελ γλώζε πσο ήηαλ ρακέλνο θαη πσο θακία ηνπ πξνζπάζεηα δελ ζα ηνλ γιίησλε από ηνλ ζάλαην. ληώζνληαο απηέο ηηο αβπζζαιέεο θσηηέο λα ηελ καγλεηίδνπλ. Έθεξε ην πξόζσπό ηεο θνληά ζην δηθό ηνπ θαη θνίηαμε ηελ ιεία ηεο θαηάκαηα. έρνληαο εγθαηαιείςεη ηελ δσή πξνηνύ εθείλε πξνιάβεη λα ηνλ αθήζεη. νη θόξεο ησλ καηηώλ ηεο δηαζηάιζεθαλ πιήξσο. Ρελ θνηηνύζε ρσξίο θόβν. Ρν κέησπό ηνπ ήηαλ ζηνιηζκέλν κε αίκα θαη ηα κάγνπιά ηνπ γεκάηα γξαηδνπληέο πνπ απιάθσλαλ ηα θνληά ηνπ γέληα. Βαζηέο. Ρα ρείιε ηνπ. Ξεξίκελε ηνλ ζάλαηό ηνπ κε σξηκόηεηα θαη ζύλεζε. καδί κε ηα ςάξηα θαη ηα θνξάιιηα ηεο.» Αθνύζηεθε ε θσλή ηεο Ατιίο θάπνπ ζην βάζνο. δεζηά. Γελ είρε μαλαδεί ε Κεξάηα ηέηνηα αλζξώπηλα κάηηα. Ξξνζπάζεζε λα ηεο μεθύγεη θνπλώληαο ην θνξκί ηνπ όπσο κπνξνύζε. ίζα πνπ άθελαλ ηνλ αέξα λα βγεη από ηα πλεπκόληα ηνπ. «Κεξάηα!» Αθνύζηεθε αλήζπρε ε θσλή ηεο Ατιίο. θαπηέο θιόγεο πνπ ηελ ηξαβνύζαλ κέζα ηνπο. Όηαλ όκσο πιεζίαζε ε Κεξάηα νη αληηζηάζεηο ηνπ θάκθζεθαλ. Ρα ρείιε ηεο πγξάλζεθαλ. Ζ Κεξάηα έλησζε ηελ πείλα ηεο λα κεγαιώλεη θαη λα ζεξηεύεη κε ηέηνην ηξόπν πνπ δελ είρε πνηέ ηεο αηζζαλζεί. Ρίλαμε ειαθξώο ηα βιέθαξα. Ρν βιέκκα ηνπ ήηαλ έληνλν θαη βαζύ. Ζ επίδξαζε ηνπ ηξαγνπδηνύ θαηλόηαλ λα έρεη πεξάζεη. Θνίηαμε πάιη ηα θαζηαλά ηνπ κάηηα. γιύθνληαο ηηο θακπύιεο ηνπο θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ ιαηκό ηνπ. Έκνηαδαλ κε θσηηέο αβύζζνπ. Ζ Ατιίο βξέζεθε από πίζσ ηνπ θαη ηνλ αθηλεηνπνίεζε κε ηέηνηα ζβειηάδα πνπ νύηε πνπ ηελ είδε λα θαηαθηάλεη. Ρα κάηηα ηνπ ήηαλ θαζηαλά. Ξιήξσο παξαδνκέλνο ζηα ρέξηα ηεο. . ραξαθσκέλα κε θαπηέο πνξηνθαιόρξπζεο ίξηδεο πνπ γπάιηζαλ θάησ από ηελ ιάκςε κηαο αζηξαπήο. όκνξθα ζρεκαηηζκέλα.

Ήζειε ηελ ιεία ηεο δηθή ηεο. νιόδηθή ηεο. Απηό ην όκνξθν αλδξηθό πξόζσπν κε ην έληνλν βιέκκα. κε ύθνο αλήζπρν. Γελ κπνξνύζε λα παξαδώζεη απηό ην όκνξθν θνξκί ζηελ Πέξα. Θνύλεζε αξλεηηθά ην θεθάιη. Νη ππόινηπεο Πεξάηλεο θαηαβξόρζηδαλ ήξεκα ηηο ιείεο ηνπο. Γελ ήζειε. Γάγθσζε ηα ρείιε ηεο. Θνύλεζε ην θεθάιη θαηεγνξεκαηηθά. ην πξόζσπν ηεο νπνίαο είρε ζθνηεηληάζεη. θαζώο ζπλεηδεηνπνηνύζε ηηο ζθέςεηο πνπ θαηαιάκβαλαλ ην κπαιό ηεο θίιεο ηεο. . Ζ αλέκειε έθθξαζή ηεο έζβεζε. Ζ Κεξάηα όκσο δελ κπνξνύζε πηα λα ζθεθηεί ηνπο λόκνπο θαη ηηο ππνζρέζεηο. ξνπθώληαο ηελ δσηηθή δύλακε ησλ ζπκάησλ ηνπο θαη ραξίδνληαο ηα θνξκηά ηνπο ζηελ ζάιαζζα. ελώ έξηρλε κηα καηηά ζην λαπάγην. ςπρή θαη ζώκα. Θακία ζάιαζζα δελ ζα ηεο ηελ έπαηξλε. «Κεξάηα…» Τηζύξηζε κέζα ζηελ θαηαηγίδα. Ρα γαιαδσπά κάηηα ηεο είραλ δσγξαθηζηεί από αγσλία. αθνινπζώληαο ηνπο λόκνπο όπσο ήμεξαλ εδώ θαη αηώλεο. Έξημε κηα απνθαζηζκέλε καηηά ζηελ Ατιίο. ην ξσκαιέν θνξκί θαη ηελ αθόκα πην ξσκαιέα ςπρή. Έπεηηα θνίηαμε ηελ ιεία ηεο. ηύιημε ηελ νπξά ηεο γύξσ από ηελ κέζε ηνπ θαη εμαθαλίζηεθε. Ξέξαζε ηα ρέξηα ηεο θηεηηθά γύξσ από ηνλ ιαηκό ηνπ άλδξα. Ρελ θνίηαμε κε αβεβαηόηεηα.

εμνπζελσκέλνο από ηελ ρζεζηλή πάιε κε ηα θύκαηα. Ζ Κεξάηα έκεηλε ζησπειή. απαιή θνπβέξηα άκκνπ. θαζηαλά θαη πινύζηα. θαζώο πξνζπαζνύζε λα αλαζεθσζεί. αβέβαηνο γηα ην αλ ζα έπξεπε λα ραξεί ή όρη. Πηα δεμηά απισλόηαλ έλα παξάμελν γιππηό από πέηξα πνπ πςσλόηαλ από ηελ άθξε ηεο γεο θαη θαηέιεγε θακππισηά κεο ην λεξό. Η ανηαλλαγή Ζ ζάιαζζα ήηαλ δηαθνξεηηθή εθεί. πξνηνύ αθόκα πςσζεί ν ήιηνο ζηνλ νπξαλό. ακκώδε επηθάλεηα θαη ηνλ πιεζίαζε. Ξαξαηήξεζε ζησπειή ηνλ ηξόπν πνπ αλεβνθαηέβαηλε ην ζηήζνο ηνπ θαζώο θνηκόηαλ. Άθελε ην βιέκκα ηεο λα απνξξνθήζεη ηελ αξξελσπή ηνπ νκνξθηά. Ρα καιιηά ηνπ έθηαλαλ ζηνπο ώκνπο. . Ρξάβεμε απαιά ηηο γεκάηεο αικύξα ηνύθεο ησλ καιιηώλ ηνπ πνπ θάιππηαλ ηα κάηηα ηνπ. θνιηδσηή νπξά ηεο πνπ ιακπύξηδε ζην ίδην ρξώκα κε ηελ ζάιαζζα πίζσ ηνπ. Ζ Βόξεηα Θάιαζζα είρε θξπθηεί από ηα εβέληλα κάηηα ηεο πξηλ πνιιέο ώξεο. Γελ ήμεξε πνύ βξηζθόηαλ. Ν άλεκνο δελ έπηαλε εθείλν ην κέξνο θαη ν πδάηηλνο όγθνο ηειείσλε ζε κία ρξπζή. Έκεηλε γηα ιίγν παξαπάλσ αγθηζηξσκέλν ζηελ καθξηά. Ζ Κεξάηα αλαζεθώζεθε ζηα ρέξηα ηεο ρσξίο λα θεύγεη από ην πιεπξό ηνπ. Ρν καύξν ηνπ θαπέιν κε ην γείζν πνπ πιάηαηλε ζηηο άθξεο θαη πνπ δήισλε ην πςειό ηνπ αμίσκα κέζα ζην ρακέλν ηνπ πινίν είρε ραζεί ζηα θύκαηα. Ζ Κεξάηα ζθέθηεθε πσο ήηαλ θαιύηεξα έηζη. γηαηί έλα ηόζν όκνξθν θεθάιη δελ έπξεπε λα ράλεηαη θάησ από έλα ηόζν άραξν αμεζνπάξ. Ύζηεξα ην βιέκκα ηνπ θαξθώζεθε έθπιεθην ζηελ γπλαίθα πνπ ηνλ θνηηνύζε. εθείλε απνθάζηζε πσο ήηαλ πνιύ πην όκνξθα ζην θσο ηεο κέξαο. «Κε έζσζεο…» Γηαπίζησζε. Έκνηαδε κε άινγν πνπ έζθπβε γηα λα μεδηςάζεη. Πύξζεθε πάλσ ζηελ καιαθή. Δθείλνο πίεζε ηα βιέθαξά ηνπ κεηαμύ ηνπο. Γύξηζε θαη θνίηαμε ηνλ άλδξα πνπ ήηαλ αθόκε μαπισκέλνο αλάζθεια πάλσ ζηελ άκκν. Ρεο μέθπγε έλα απξνζδηόξηζην ρακόγειν. Όηαλ ν άλδξαο άλνημε ηα κάηηα ηνπ. Ύζηεξα από ιίγε ώξα ηα θιεηζηά ηνπ βιέθαξα ηξεκόπαημαλ. Κεηά από ώξα απνθάζηζε πσο ήηαλ κνλάρα επγεληθό λα κηιήζεη. Έθαλε ζθηά κε ην ρέξη ηνπ κέρξη λα ζπλεζίζνπλ ηα κάηηα ηνπ ην θσο θαη έξημε κηα κπεξδεκέλε καηηά ηξηγύξσ.

«Θαη ηώξα. «Γηαηί κε έζσζεο. Πθέςεηο πνπ ζα αλαζηάησλαλ θάζε πγεηέο κπαιό θαη ζα έθαλαλ θάζε θνξκί λα αλαξηγήζεη. Ζ Κεξάηα ζηάζεθε γηα ώξα ζε απηά ηα ρείιε. Ρα ρνληξά ηνπ θξύδηα ήηαλ θαινζρεκαηηζκέλα από ηελ θύζε ηνπο. Ρα κάηηα ηνπ γπάιηδαλ απόθνζκα.» Οώηεζε απιά ν άλδξαο. θακπύισλαλ πάλσ από ηα βαξηά ηνπ βιέθαξα δσεξά θαη δεζπνηηθά. ην πινίν ηνπ.» Ρνλ ξώηεζε κε έλαλ ςίζπξν. «Γηαηί δελ ήζεια λα ζε ραξίζσ ζηελ ζάιαζζα. Ρα πάληα ζην πξόζσπό ηνπ ήηαλ έληνλα θαη γιαθπξά.» Ρνπ είπε απιά. Κπνξεί λα ηνλ είρε ζώζεη από ηελ ζάιαζζα. ζρεκαηίδνληαο έλα κηθξό ρακόγειν. αθήλνληαο ρίιηεο ζθέςεηο λα πεξάζνπλ από ην κπαιό ηεο. Ζ αλάζα ηνπ βάζπλε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ηνπ αλέβεθε. ιύγηζε ηελ νπξά ηεο πξνο ηα πάλσ θαη ζύξζεθε ζηελ άκκν. Ζ Κεξάηα παξαδέρηεθε ζησπειά πσο πνηέ ηεο δελ είρε ζπλαληήζεη ηόζν γελλαίν θαη έμππλν ζλεηό. Ζ κύηε ηνπ γιηζηξνύζε ζπκκεηξηθά από ηελ άθξε ηνπ κεηώπνπ ηνπ κέρξη ην κηθξό βύζηζκα πνπ νδεγνύζε ζηηο θακπύιεο ησλ ρεηιηώλ ηνπ. κα θνξνύζε αθόκα ηελ ζηνιή ηνπ. Κε θνκςέο κα δσεξέο γσλίεο πνπ γέκηδαλ ηελ εκθάληζή ηνπ κε ώξηκε γνεηεία. ζλεηέ. Ήηαλ έμππλνο άλζξσπνο. Αληί γηα απάληεζε. . ε Κεξάηα ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ν θαπεηάληνο είρε ήδε ράζεη όινπο ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ. ε Κεξάηα κπνξνύζε λα ην θαηαιάβεη από ηελ ιάκςε ησλ καηηώλ ηνπ. Γνπξγνύξηζε απαιά από επραξίζηεζε.» Αθνύζηεθε πάιη ε θσλή ηνπ άλδξα θαη ε Κεξάηα πήξε ην βιέκκα ηεο από ηα βαξηά ηνπ ξνύρα. Θα ήηαλ θαιύηεξα ρσξίο απηήλ. αιιά από εθείλε δελ κπνξνύζε λα ζσζεί. θαζώο ζήθσλε ηα βιέθαξα γηα λα αληηθξίζεη ηα ιακπεξά ηνπ κάηηα. «Ξνην είλαη ην όλνκά ζνπ. Πηξάβσζε ην ζηόκα θαζώο ζθεθηόηαλ πσο έκνηαδε παξάηαηξε πάλσ ηνπ. απιά θαη κόλν ζην άθνπζκα ηνπ αηζζεζηαθνύ γνπξγνπξίζκαηόο ηεο. ηα ππάξρνληά ηνπ.» Έθαλε κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα λα επηθνηλσλήζεη καδί ηεο. κπήγνληαο ηα καθξηά ηεο λύρηα ζηελ ρξπζή θνπβέξηα. «Κε θαηαιαβαίλεηο. Ρα ρείιε ηνπ άλνημαλ απαιά ζην άθνπζκα ηεο θσλήο ηεο. Θαη θαζώο έθαλε εθείλεο ηηο πγξέο ζθέςεηο. Ήηαλ ηίκηα αληαιιαγή: Ζ αθνζίσζή ηνπ γηα ηελ δσή ηνπ. Ξιεζίαζε θνληά ηνπ θαη άθεζε ηελ αλάζα ηνπ λα ρατδέςεη ην πξόζσπό ηεο. Γλώξηδε πσο δελ ζα ηνλ άθελε λα θύγεη έηζη απιά.

» Ρνπ δήισζε αξγά θαη θαηεγνξεκαηηθά. Ν Σάληεξ έγλεςε θαηαθαηηθά. «Θαπεηάληνο Σάληεξ Λίιζνλ. βπζίδνληαο ηα αβπζζαιέα κάηηα ηεο ζην θαπηό ηνπ βιέκκα. ελώ ηα ρέξηα ηεο απιώλνληαλ ζηα ζθιεξά από ην ζαιαζζηλό λεξό καιιηά ηνπ θαη κπιέθνληαλ κέζα ηνπο θηεηηθά. ε ιεπθή ηνπ πνπθακίζα. «Θαηαιαβαίλεηο. «Ινηπόλ. ην γθξίδν ηνπ παληειόλη θαη νη καύξεο ηνπ κπόηεο βξέζεθαλ γξήγνξα πεηακέλα ζηελ άθξε. Έρεηο ηνλ ιόγν κνπ. Ρν πινίν κνπ ράζεθε. Δίκαη δηθόο ζνπ.» Οώηεζε. λα γεπηεί ηελ αικπξή αλάζα ηνπ. από ζεβαζκό ζην αμίσκά ηνπ θαη ηελ πξνεγνύκελε δσή ηνπ. «Σηεο ην βξάδπ ζε επέιεμα. Θόιιεζε ηα ρείιε ηεο ζηα δηθά ηνπ θαη άθεζε ηελ γιώζζα ηεο λα πεξηεγεζεί ζην ζηόκα ηνπ. θνξαιιέληα ρείιε ηεο ζηα δηθά ηνπ. Ρν θεθάιη ηνπ έγεηξε ειαθξώο πξνο ηα πίζσ θαη ηα βιέθαξά ηνπ βάξπλαλ. «Νη ζύληξνθνί κνπ ράζεθαλ.» Ρνπ δήηεζε ςηζπξηζηά. λα παίμεη κε ηελ δηθή ηνπ. «Σάληεξ…» Τηζύξηζε εθείλνο. Σάληεξ. Θαλέλαο δελ ζα ζε πάξεη από κέλα. Απηό ήηαλ ην κόλν πνπ ήζειε λα αθνύζεη.» Ρεο είπε. «Θέισ ηνλ ιόγν ζνπ. πνπ δηαηζζαλόηαλ πσο ζύληνκα ζα απνραηξεηνύζε γηα πάληα.» Δίπε έπεηηα νιόθιεξν ηνλ ηίηιν ηνπ κε επηζεκόηεηα. ηύιημε ηελ δπλαηή νπξά ηεο γύξσ από ηα πόδηα ηνπ θαη ηνλ απάιιαμε από ηα βαξηά. πσο δελ ζα εγθαηαιείςεηο ην πιεπξό κνπ. . Σάληεξ…» Τηζύξηζε ε Κεξάηα θαζώο πιεζίαδε ηα αλνηρηά. απιά θαη κόλν γηα λα επηζεκάλεη ηελ βαξύηεηα ησλ ιόγσλ ηεο. άρξεζηα πιένλ ξνύρα ηνπ. ρσξίο λα παίξλεη ηα κάηηα ηνπ από ηα δηθά ηεο. ελώ ηελ θνηηνύζε δαιηζκέλνο από ηνλ πόζν πνπ ηνπ μππλνύζε κε ηα θηιηά θαη ηα ράδηα ηεο. θαζώο ηα ρείιε ηεο Κεξάηα θαηέβαηλαλ αξγά ζην πεγνύλη θαη ηνλ ιαηκό ηνπ. Ζ Κεξάηα πέξαζε ηελ γιώζζα ηεο από ηνλ ζβέξθν ηνπ. Δίζαη ε ιεία κνπ. Ρν καύξν ηνπ παιηό κε ηα ρξπζά θνπκπηά.» Ρα ρείιε ηεο άγγημαλ απαιά ηα δηθά ηνπ. Θέισ λα ζε αθνύζσ λα ην ιεο. «Δίζαη δηθόο κνπ θαη κόλν δηθόο κνπ. Θξάηεζε ην θεθάιη ηνπ ζηα ρέξηα ηεο θαη ηνλ έθεξε λα ηελ θνηηάμεη πάιη ζηα κάηηα. ελώ θάξθσλε ηα θαηάκαπξα κάηηα ηεο κέζα ζηα δηθά ηνπ. Ζ Κεξάηα ρακνγέιαζε ηθαλνπνηεκέλε. ηνπο ώκνπο ηνπ θη ύζηεξα έγιπςε πάιη ηνλ ιαηκό ηνπ θαη έθηαζε ζηα ρείιε ηνπ. Ρνλ μάπισζε πίζσ ζηελ άκκν. Γελ κε ζπλδέεη ηίπνηα πηα κε ηελ παιηά κνπ δσή. Κνπ αλήθεηο.

Διεπζέξσζε ην ρέξη ηνπ –εθείλν πνπ ε Κεξάηα είρε θαξθώζεη κε ην δηθό ηεο ζηελ άκκν. θαζώο παξαδηδόηαλ ζην πάζνο ηνπ θαη αθελόηαλ ζηελ αγθαιηά ηεο. θαζώο ν Σάληεξ έρσλε ην πξόζσπό ηνπ κέζα ζηα καιιηά ηεο θαη ξνπθνύζε ηελ αικύξα από ην δέξκα ηεο. καιάδνληάο ην απαιά. Κα. Όηαλ έλησζε ηνλ ζεζαπξό ηνπ ζθιεξό κέζα ζηα ρέξηα ηεο. Ζ Κεξάηα έγιπςε ην αξξελσπό ηνπ ζηήζνο. κέρξη πνπ νη ζειέο ηεο ζθιήξπλαλ από ηελ εδνλή. Ζ Κεξάηα έθιεηζε ηα κάηηα θαη έγεηξε ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ. έθιεηζε ηα κάηηα αθήλνληαο έλαλ ήρν εδνλήο λα μεθύγεη από ηα ρείιε ηεο. λα απισζεί. θαλεξώλνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπ. Ρν γπκλό ηνπ ζηήζνο αλεβνθαηέβαηλε από ηελ έληαζε. Έθεξε κε ηα ρέξηα ηνπ ηελ νπξά ηεο λα ηπιηρηεί γύξσ από ηνπο κεξνύο ηνπ θαη έπεηηα πέξαζε ηα δάρηπιά ηνπ κέζα από ηα καιιηά ηεο. γεκίδνληαο ρξπζαθηέο πηλειηέο. Ν Σάληεξ ηελ ηξάβεμε από ηελ κέζε θαη ηελ έθεξε λα θνιιήζεη πάλσ ζην ηδξσκέλν ηνπ ζηήζνο. Όζνπο αηώλεο δνύζε. Ν Σάληεξ βαξηαλάζαηλε θάησ από ην γπκλαζκέλν θνξκί ηεο.θαη ην πέξαζε ζηα καιιηά ηεο. Άθεζε ηελ θσλή ηεο λα απεγθισβηζηεί από ηα πγξά ηεο ρείιε θαη λα θσλάμεη ην όλνκά ηνπ. Ύζηεξα ηύιημε ηα ρέξηα ηνπ γύξσ από ηελ ιεπηή ηεο κέζε θαη άθεζε ηελ γιώζζα ηνπ λα παίμεη δσεξά κε ηα ζηήζε ηεο. Θάζε ηόζν άθελε ηελ θσλή ηνπ λα βγαίλεη θνθηά από ηα ρείιε ηνπ. Ρν θάςηκν ζην εζσηεξηθό ηνπ θνξκηνύ ηεο είρε γίλεη ηόζν έληνλν πνπ δελ ην άληερε. θαζώο ε αλάζα ηνπ έβγαηλε έληνλα. αλέβεθε μαλά ζηνπο ώκνπο ηνπ. Ύζηεξα ζηελ αλαζήθσζε ειαθξώο πάλσ ζην ζώκα ηνπ γηα λα ηελ ζαπκάζεη. σο Πεξάηλα. Έθιεηζε ην ζθξηγειό ηεο ζηήζνο ζηηο ρνύθηεο ηνπ θαη αζρνιήζεθε καδί ηνπ γηα ώξα. λα μερπζεί από κέζα ηεο. δελ είρε ληώζεη πνηέ αλδξηθό ράδη ή θηιί. δάγθσλε απαιά ηνπο ώκνπο θαη ηνλ ιαηκό ηεο. Ξαξαδόζεθε ζηα θηιηά ηνπ θαη πξώηε θνξά έλησζε ηνλ εξσηηθό πόζν λα ηελ ηπιίγεη ηόζν έληνλα. δάγθσζε ειαθξώο ηνλ ιαηκό ηνπ. θαζώο ην ρέξη ηεο θαηέβαηλε αξγά ζην θνξκί ηνπ. Έλησζε λα θαίεη νιόθιεξε. ήηαλ θαηαδηθαζκέλε λα βηώλεη ηελ θνξύθσζε κνλάρα κέζα από ηελ θνξύθσζε . βαξηά από ηα ρείιε ηνπ. Ρα καθξηά καιιηά ηεο ρύζεθαλ ζηελ άκκν. Ζ εξσηηθή ηεο έμαξζε έςαρλε δίνδν λα βγεη. Ρελ θίιεζε κε πξσηόγλσξν πάζνο θαη ε Κεξάηα έλησζε θάησ από ηελ νπξά ηεο ηνλ ζεζαπξό ηνπ λα πάιιεηαη.

Αλππνκνλνύζε λα ηα αηζζαλζεί ζην θνξκί ηνπ. Ζ γιώζζα ηεο έβξερε θάζε ζεκείν ηνπ αλδξηζκνύ ηνπ. Πηάζεθε από πάλσ ηνπ θαη ηνλ θνίηαμε κε βιέκκα πεηλαζκέλν. γλσξίδνληαο πσο ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ θνβόηαλ θαη ηελ ήζειε ηαπηόρξνλα. θαζώο ηα πγξά κάηηα ηνπ βπζίδνληαλ ζηα δηθά ηεο. Ζ έληαζε ζην πξόζσπό ηνπ ηα έιεγε όια. Μεθόιιεζε ην πξόζσπν ηνπ Σάληεξ από ηνλ ιαηκό ηεο θαη θάξθσζε ηα ρέξηα ηνπ ζηελ άκκν. Ξσο βάξαηλε ην θνξκί ηνπ θάησ από ηελ πγξή ηεο επηθάλεηα. Βνπηνύζε ζε κηα βαζηά. Θνηηνύζε ηα γεκάηα ππνζρέζεηο ρείιε ηεο. πεξλνύζε από θάζε ηνπ ίληζα. Ρα ρείιε ηεο αθνύκπεζαλ ην ηξπθεξό ζεκείν ηνπ ζεζαπξνύ ηνπ. ειαθξώο ηξνκαγκέλα από ηελ ιπζζαιέα νξκή πνπ δηέθξηλε κέζα ηνπο. κα νιόηεια ππξσκέλα θαη αλππόκνλα. Έβξεμε ηα ρείιε ηεο κε ηελ γιώζζα ηεο. γιηζηξώληαο πίζσ ηελ νπξά ηεο. κε ηέηνηα ράξε θαη έληαζε πνπ ν Σάληεξ έλησζε πσο βπζηδόηαλ κέζα ζε θάπνηα άβπζζν. ληώζνληαο ηνλ Σάληεξ θαξθσκέλν ζηελ κνξθή ηεο. θαζώο έλησζε ην ζηόκα ηεο Κεξάηα λα απνδεηά ηελ ελζάξξπλζή ηνπ. Ζ αλάζα ηνπ βάξπλε ζαλ λα εηνηκαδόηαλ λα παξαδνζεί γηα πάληα ζηελ . επηθίλδπλε ζάιαζζα εδνλήο. αθήλνληαο βαζηνύο ήρνπο ηθαλνπνίεζεο λα βγαίλνπλ ρσξίο ληξνπή από ην ζηόκα ηνπ.θάπνηνπ άλδξα. Έθιεηζε ηα βιέθαξα ηόζν ζθηρηά πνπ βαζηέο απιαθηέο ραξάθσζαλ ηηο άθξεο ηνπο. Ξέξαζε ηα δάρηπιά ηνπ κέζα από ηα ζηηιπλά ηεο καιιηά θαη ηελ άθεζε λα ηνλ ηθαλνπνηήζεη. Ρν θνξκί θαη ε ςπρή ηεο απνδεηνύζαλ ηελ εθπιήξσζε. Έβαδε ζην εδνληθό ηεο ζηόκα ηνλ ζεζαπξό ηνπ ηόζν επηδέμηα. Ζ αθαηάζβεζηε καλία ηεο γηα έξσηα θαη ζάλαην ηελ έθαλε λα ζέιεη λα νπξιηάμεη. θνξησκέλνο αλεζπρία γηα ην ηη ζα κπνξνύζαλ λα ηνπ θάλνπλ. Ρα ρέξηα ηνπ ηξάβεμαλ αζπλαίζζεηα ηα καιιηά ηεο. αθηλεηνπνηώληαο ηνλ. πνπ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα έιεγε πάληα ζηνλ απνηξόπαην ζάλαηό ηνπ. ρσξίο λα ηελ εκπνδίδεη. Αιιά νξεγόηαλ απηά ηα ρείιε κε ηελ ίδηα έληαζε. Ήηαλ απηή πνπ ήηαλ θαη δελ κπνξνύζε λα ην αξλείηαη. Αηζζαλόηαλ πσο ραλόηαλ θη εθείλνο ζε κηα απύζκελε. Ζ Κεξάηα θαηέβεθε αξγά. όπσο είρε ζπκβεί θαη ζην θαξάβη ηνπ ηελ πξνεγνύκελε λύρηα. Ν Σάληεξ έγεηξε πίζσ θαη αθέζεθε. λα ηα ληώζεη λα ηνλ βαζαλίδνπλ. ζηελή ζπειηά πνπ ηνλ ηξαβνύζε κέζα ηεο κε καλία.

Μάπισζε πάλσ ηνπ γειώληαο θαη άθεζε ηελ γιώζζα ηεο λα γεπηεί ηνλ ηδξώηα από ηνπο γπκλαζκέλνπο κύεο ησλ ώκσλ ηνπ. Παλ αικπξή. πξνζπαζώληαο λα μαλαβξεί ηνλ ξπζκό ηεο αλάζαο ηνπ. ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θιέςεη ηελ ςπρή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πόζνπ ηεο θαη ρσξίο λα αλαγθαζηεί λα παξαδώζεη ην άςπρν θνξκί ηνπ ζηελ ζάιαζζα. Ζ Κεξάηα δελ πήξε ηα ρείιε ηεο από πάλσ ηνπ κέρξη πνπ έλησζε ηνλ ζεζαπξό ηνπ λα μερύλεηαη ζαλ πνηάκη κέζα ζην ζηόκα ηεο.ζάιαζζα. Απνκάθξπλε ηα ρείιε ηεο κε ζόξπβν θαη έγιεηςε κηα ζηαγόλα πνπ μέθπγε από ηηο άθξεο ηνπο. ηηλάρηεθε ζηελ άκκν ζεθώλνληαο ρξπζά ζεληόληα πνπ έπεζαλ γύξσ ηνπο ζαλ βξνρή. Ξξώηε θνξά γεπόηαλ ζηελ γιώζζα ηεο απηήλ ηελ ηδηόκνξθε. γέκηζε ηελ εδνληθή ζπειηά ησλ ρεηιηώλ ηεο. Ζ έληνλε αλάγθε πνπ γελλνύζε ην ζώκα θαη ε ςπρή ηεο έθηαζε ζηελ πιήξσζε. Ν Σάληεξ ηύιημε ηα ρέξηα ηνπ γύξσ από ηελ κέζε ηεο θαη ηόηε ε Κεξάηα έλησζε λα θαηαβάιιεηαη από έλα πεξίεξγν ζπλαίζζεκα πνπ πνηέ ηεο δελ είρε μαλαληώζεη. Γελ είρε μαλαδώζεη πνηέ ην όλνκά ηεο ζε θαλέλαλ άλζξσπν. . «Δζύ δελ κνπ είπεο πνηέ ην όλνκά ζνπ. απόκεξεο παξαιίαο. Ρν θνξκί ηεο άξρηζε λα ζπζπάηαη έληνλα.» Τηζύξηζε εθείλε. Θη ύζηεξα αθέζεθε κε έληαζε θαη θώλαμε ηόζν δπλαηά πνπ αληήρεζε ε εξσηηθή ηνπ θξαπγή ζε θάζε άθξε απηήο ηεο παξάμελεο. Σακνγέιαζε πιαηηά όηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο είρε κόιηο θαιύςεη ηελ αθαηάζβεζηε πείλα ηεο γηα έξσηα θαη ζάλαην. όκσο. Δθείλνο βαξηαλάζαηλε. ηδξσκέλν θνξκί ηνπ άλδξα πνπ είρε μαπιώζεη εμαληιεκέλν θάησ από ηα ρέξηα ηεο. θαζώο ξνπθνύζε θαη ηελ ηειεπηαία ζηαγόλα ηεο αικπξήο ζάιαζζαο πνπ είρε μερπζεί από ηνλ ζεζαπξό ηνπ Σάληεξ.» Ξαξαηήξεζε ν Σάληεξ. «Γελ έρσ μαλαληώζεη πνηέ θάηη ηέηνην. Θνίηαμε ην γπκλό.» Ζ Κεξάηα ην ζθέθηεθε γηα ιίγν. Θαη πάιη. ελώ πάζρηδε λα θαηαιάβεη ηη αθξηβώο είρε ζπκβεί. Ζ νπξά ηεο νξζώζεθε. «Γελ ζα πξέπεη θάπσο λα ζε θσλάδσ. Ήηαλ κνλάρα δίθαην.» Ρεο είπε μέπλνα. από ηελ πεξαζκέλε λύρηα είρε ηνικήζεη πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ είρε μαλαθάλεη. νξκεηηθή ζάιαζζα ζηελ δηάξθεηα κηαο ηξνκεξήο θαηαηγίδαο. θαπηή ζάιαζζα. πεξηζζόηεξν ζηνλ εαπηό ηεο. «Νύηε εγώ.

πσο απηή ήηαλ ε θαιύηεξε αληαιιαγή πνπ είρε θάλεη ζηελ δσή ηεο. Τηζύξηζε ην όλνκά ηεο ζηα ρείιε ηνπ θη εθείλνο ην δνθίκαζε ζηε γιώζζα ηνπ. Θαη παξαδέρηεθε ζησπειά. θαζώο ν Σάληεξ ηελ έζθηγγε ζηελ θαπηή αγθαιηά ηνπ. Ζ Κεξάηα γέιαζε δπλαηά. Θαζώο ν ήιηνο βπζηδόηαλ πίζσ ηνπο θαη έβαθε ηελ ακκνπδηά πνξηνθαιηά. Ρεο θαηλόηαλ πεξίεξγν πνπ έλαο ζλεηόο ςηζύξηδε ην όλνκά ηεο.έλαλ όινπο ηνπο άληξεο πνπ είρε παξαδώζεη ζηελ Πέξα ζε αληάιιαγκα γηα ηελ αζαλαζία θαη ηελ νπξά ηεο. ε Κεξάηα ζπκήζεθε έλαλ . .

Επανένωζη Ν Σάληεξ θνηκόηαλ βαζηά. ζπκίδνληαο άινγν πνπ ζθύβεη ζην λεξό γηα λα μεδηςάζεη. Κία ζθηά δηαγξάθηεθε θάησ από ηελ αςίδα ησλ βξάρσλ πνπ θακπύισλε παξάδνμα. Ζ Οόνπ ζα είρε ζίγνπξα πξνζπαζήζεη λα ηελ εληνπίζεη. γαιάδηα κάηηα κπνξνύζαλ λα ηελ βξνπλ ηόζν καθξηά. αλαδεηώληαο ηελ πεγή ηνπ ζνξύβνπ. ήηαλ θπζηθά ε Ατιίο. Ρη λα είραλ άξαγε ζθεθηεί γηα ηελ απνπζία ηεο. Έζθημε ηα ρέξηα ηεο θηεηηθά γύξσ από ηνπο ώκνπο ηνπ Σάληεξ. Ήηαλ ζίγνπξε πσο ζα είρε ήδε πξνθαιέζεη ηελ νξγή ηεο Βαζίιηζζαο. Θέξηζε κε ην βιέκκα ηελ αθηή. ζα εηνίκαδε ηα λύρηα ηεο θαη ηελ νπξά ηεο. αηαίξηαζηνο κε ην ερεηηθό ζθεληθό γύξσ ηεο. ηαξάδνληαο ηελ εξεκία ηνπ λεξνύ. «Ξνηνο είλαη εθεί. αιιά ακθέβαιε πσο ηα καγηθά ηεο. γεκάηε λάδη θαη παξάπνλν. ελώλνληαο ηελ ζηεξηά κε ηελ ζάιαζζα. .» Αθνύζηεθε ε θσλή ηεο Κεξάηα απεηιεηηθή κέζα ζηε λύρηα. Αιιόθνηνο. αληίζεηνο από ηελ θαηεύζπλζε ησλ θπκάησλ. Δθείλε άπισλε ην βιέκκα ζηνλ λπρηεξηλό νπξαλό. Νη αλάζεο ηνπ έπεθηαλ βαζηέο θαη δεζηέο ζηνλ ιαηκό ηεο Κεξάηα. θαζώο ε κνξθή ηεο θίιεο ηεο δηαγξαθόηαλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο. θαζώο ε ζθηά πεξλνύζε θάησ από ηελ αςίδα θαη πιεζίαδε. Έλαο παξάηαηξνο παθιαζκόο δηέθνςε ηηο ζθέςεηο ηεο. Ζ Κεξάηα άθεζε ηελ αγθαιηά ηνπ Σάληεξ θαη αλαζεθώζεθε. Ζ Κεξάηα έζκημε ηα θξύδηα θαη ηύιημε ηελ νπξά ηεο έηζη ώζηε λα βξίζθεηαη ζε εηνηκόηεηα λα βνπηήμεη ζην λεξό αλά πάζα ζηηγκή. «Κεξάηα…» Αθνύζηεθε κηα γλώξηκε θσλή. Γελ έλησζε άλεηα έμσ από ην λεξό θαη ηόζν καθξηά από ην ζπίηη ηεο θαη ην θνπάδη ηεο. θαζώο ράηδεπε κε ηηο άθξεο ησλ δαρηύισλ ηεο ην γπκλό ηνπ ζηήζνο. παξαδνκέλνο ζηα όλεηξα ηνπ ζλεηνύ ηνπ λνπ. Αλαξσηηόηαλ ηη λα έθαλαλ ηώξα νη Πεξάηλεο. Κε ηελ παξακηθξή θίλεζε πνπ ζα έβξηζθε πσο δελ θνιιάεη ζην ζθεληθό. Κηα παξάμελε κειαγρνιία γελλήζεθε κέζα ηεο. ε νπνία ζα είρε μεζπάζεη ζηα θύκαηα. Κα εθείλε πνπ ηεο έιεηπε θαη γέκηδε ηηο ζθέςεηο ηεο πην πνιύ από όιεο ηηο ππόινηπεο.

Πνύθξσλε ηα ρείιε κε εθείλνλ ηνλ ηξόπν πνπ κόλν εθείλε ήμεξε θαη ε Κεξάηα ην κόλν πνπ ζθεθηόηαλ ήηαλ πσο ήζειε λα ηα θηιήζεη. . «Θάηη ζα ζθεθηώ. «Όιεο ζε ςάρλακε. Γελ έρσ ζθεθηεί. αλ θαη δελ ήηαλ θαζόινπ ζίγνπξε πσο ππήξρε θάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη.» Ζ Κεξάηα έζθημε ηα ρείιε. Ρν πνξζειάληλν πξόζσπν ηεο Ατιίο έιακςε θάησ από ην θσο ηνπ θεγγαξηνύ. Όρη γηα πνιύ.» Ξαξαπνλέζεθε ε Ατιίο όηαλ απειεπζέξσζαλ ε κία ηελ άιιε από ηελ ζθηρηή αγθαιηά.» Ρν βιέκκα ηεο έπεθηε πάλσ ηεο θιαςηάξηθν θαη γεκάην επίπιεμε. «Πε έςαρλα έλα νιόθιεξν κεξόλπρην.» Έθαλε ε Ατιίο.» «Γελ μέξσ. «Ρη ζα θάλεηο.θαη ηελ νξγή ηεο Βαζίιηζζαο. Βνύηεμε ζην λεξό θαη βξέζεθε θάησ από ηελ πέηξηλε αςίδα. Μέξεηο πσο δελ κπνξεί λα επηβηώζεη έηζη. θαζώο γπξλνύζε ην θεθάιη πξνο ηελ ιεία ηεο. ηώξα έπξεπε λα αληηκεησπίζεη όρη έλα. Σάξε ζηελ αλππαθνή ηεο. Πηξνβηιίζηεθαλ κέζα ζην λεξό αγθαιηαζκέλεο.» Ρεο είπε έπεηηα θαη ηα ζαιαζζί ηεο κάηηα ήηαλ ζιηκκέλα θαη αλήζπρα. «Θλεηόο είλαη. «Ζ Βαζίιηζζα είλαη πνιύ ζπκσκέλε καδί ζνπ.» «Ξξέπεη όκσο λα ζθεθηείο θάηη θαη γξήγνξα κάιηζηα. «Έια. εμνπζελσκέλνο από ηηο εξσηηθέο πεξηπηύμεηο ηνπ κε ηελ Κεξάηα. Ζ Ατιίο είρε θαηαθέξεη κε δύν ιόγηα λα ηελ επαλαθέξεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. ελώ θηινύζε ηνλ ιαηκό ηεο. ληώζνληαο αλείπσηε ραξά πνπ ηελ έβιεπε μαλά. Θη αλ ην πξώην ην απεπρόηαλ. Ζ ζθιεξή αιήζεηα ήηαλ πσο δελ ζα άληερε πάλσ από δύν κέξεο. Θνύλεζε ην θεθάιη ζιηκκέλα. ην δεύηεξν ην έηξεκε. Ξόζν λνκίδεηο όηη ζα αληέμεη άιισζηε. ζώπα ηώξα… Έια εδώ. Ζ Κεξάηα ρακνγέιαζε θαη ζύξζεθε ζηελ ακκνπδηά ρσξίο θαζπζηέξεζε.» Ρεο είπε απιά θαη έλσζε ηα ρείιε ηεο κε ηα δηθά ηεο. Ρελ θίιεζε πεξλώληαο απαιά ηα ρέξηα ηεο κέζα από ηα πνξθπξά καιιηά ηεο. ζθίγγνληαο ηα βιέθαξα ζηελ έληαζε ηεο επαλέλσζήο ηνπο.» Τέιιηζε. ελώλνληαο ηηο νπξέο. ζηξέθνληαο ην θεθάιη πξνο ηελ κεξηά ηνπ Σάληεξ. «Ατιίο!» Φώλαμε ραξνύκελα θαη ηελ έθιεηζε ζηελ αγθαιηά ηεο. αιιά δύν πξνβιήκαηα: Ρνλ επεξρόκελν ζάλαην ηνπ ζεξάκαηόο ηεο –ήηαλ κόλν θπζηθό από έλα ζεκείν θαη κεηά. Ζ Κεξάηα έρσζε ην πξόζσπό ηεο κέζα ζηα πινύζηα καιιηά ηεο Ατιίο. πνπ αθόκα θνηκόηαλ ζηελ ακκνπδηά.

Ήηαλ παλέκνξθνο έηζη . Θαύκαζαλ καδί ηελ νκνξθηά ηνπ αξξελσπνύ ηνπ θνξκηνύ. λεύκαηα θαη ρακειόθσλα γέιηα γηα ηελ ράξε ησλ γξακκώλ θαη ησλ θακπύισλ ηνπ. «Θαηάθεξα λα εθπιεξώζσ ην πάζνο κνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ραξίζσ ηε ιεία κνπ ζηελ ζάιαζζα.» Αληηγύξηζε ε Κεξάηα θαη έζηξεςε ην θεθάιη πξνο ηελ κεξηά ηνπ Σάληεξ. Γελ είλαη δπλαηόλ. Θαη ζπκάζαη θαιά ηη είρε πεη ε Βαζίιηζζα: Ζ Πέξα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πάξεη ηα δώξα ηεο. όηαλ αθέζεθε ζηα ζλεηά ηνπ ρέξηα θαη ηα αλζξώπηλα ράδηα ηνπ. ην έδεζα θαη είκαη αθόκα εδώ. «Ξώο γίλεηαη απηό.» Ζ Ατιίο θνίηαμε ηελ θίιε ηεο κε δπζπηζηία. Απηόο είλαη ν λόκνο ηεο αληαιιαγήο.» «Θη όκσο. όπσο βιέπεηο. θαζώο ηα ζλεηά απηηά ηνπ δελ είραλ αληηιεθζεί ηίπνηα από όζα ζπλέβαηλαλ γύξσ ηνπ. είλαη. θαξθώλνληαο ην αηζζεζηαθό ηεο βιέκκα ζην γπκλό θνξκί ηνπ. «Λαη. Ν πόζνο πνπ καο θξαηάεη δσληαλέο θαη αζάλαηεο απνδεηά έξσηα θαη ζάλαην.» Ππκθώλεζε ε Κεξάηα θαη ρακνγέιαζε ζηξαβά ζε κία άηαθηε ζθέςε. «Δίλαη όκνξθνο. Θακία Πεξάηλα δελ κπόξεζε πνηέ λα ην θάλεη απηό. επαλαιακβάλνληαο ην πόζν ζα ήζειε θη εθείλε λα κπνξνύζε λα γεπηεί ηελ αγθαιηά ελόο άλδξα. Πηάζεθαλ κέζα ζην λεξό. ζπκθσλώληαο κε ςηζύξνπο. Δθείλνο θνηκόηαλ γαιήληα.» Ξαξαδέρηεθε ε Ατιίο. Ρν ίδην θαη ε ιεία κνπ. Ατιίο. Δκείο ηεο δίλνπκε ηελ ιεία καο θη εθείλε καο ραξίδεη ηελ αζαλαζία καο. κε ηα θεθάιηα πξνο ηελ κεξηά ηνπ θνηκώκελνπ άληξα. Θνύλεζε ην θεθάιη πέξα δώζε. «Έια. Έξημε κηα θαρύπνπηε καηηά πξνο ηνλ ζλεηό θαη έπεηηα γύξηζε πάιη ζε θείλε. θαη ε Πεξάηλα κε ηα θόθθηλα καιιηά έγεηξε ηνπο ώκνπο κπξνζηά κε αλππνκνλεζία. Ύζηεξα ε Κεξάηα ηεο εμηζηνξήζεθε ηα όζα βίσζε καδί ηνπ ην ίδην εθείλν πξσηλό. Ζ Ατιίο ηελ άθνπγε κε κάηηα νξζάλνηρηα από έθπιεμε θαη ρείιε πγξά από δήιηα. Έηζη είκαζηε θηηαγκέλεο από ηελ θύζε καο. θαη πσο δελ είραλ μαλαδεί ηόζν όκνξθν ζήξακα πνηέ ηνπο.» Ρελ έπηαζε από ην ρέξη θαη θνιύκπεζαλ καδί κέρξη ηελ αθηή. «Δίλαη θαη θάηη παξαπάλσ πνπ πνηέ δελ είρακε ηνικήζεη λα ζθεθηνύκε.» Τηζύξηζε ζπλσκνηηθά ε Κεξάηα.

αλ δελ ην δεηο κε ηα ίδηα ζνπ ηα κάηηα. Ζ Ατιίο έζθπςε θη εθείλε πάλσ από ην όκνξθν αλδξηθό ζώκα. πεξλώληαο θαη νη δύν ην πεηλαζκέλν ηνπο βιέκκα πάλσ από ην θαιιίγξακκν ζώκα ηνπ. Ζ Κεξάηα ζηάζεθε δίπια ηεο θαη ηξάβεμε ηα καθξηά καιιηά ηεο .όπσο έγεξλε ην θεθάιη ζην πιάη. κα ηα κάηηα ηεο γπάιηδαλ από πξνζκνλή. Γελ αιιάδεη ηίπνηα. άζπξεο από ην αιάηη. Αθέζνπ ειεύζεξε. νπζηαζηηθά. θαζώο ηα ρείιε ηεο αθνπκπνύζαλ ηα δηθά ηνπ. Μεξνθαηάπηε. Βξέζεθε αλάκεζα ζηα αλνηρηά ηνπ πόδηα θαη θνίηαμε ηνλ ζεζαπξό ηνπ κε ζαπκαζκό. από όπνπ πεξλνύζε ε ραξηησκέλε ηεο γιώζζα. ζε θάπνην λαπάγην. Από ην κπαιό ηεο Κεξάηα πέξαζαλ νη ίδηεο άηαθηεο ζθέςεηο πνπ ηελ είραλ αλαζηαηώζεη κε ηελ εκθάληζε ηεο Ατιίο θαη ηα κάηηα ηεο άζηξαςαλ. Έζπξε ηελ νπξά πάλσ ζηελ άκκν θαη θαηέβεθε αξγά. «Ξώο αιιηώο ζα πηζηέςεηο όζα ζνπ δηεγήζεθα. Πηάζεθαλ κπξνζηά από ηνλ άλδξα.» Ζ Ατιίο θνίηαμε ηελ θίιε ηεο. ε νπνία θάλεθε λα εθπιήζζεηαη κε ηελ πξόηαζή ηεο. Ζ Κεξάηα κπνξνύζε λα δεη ηελ ζύγθξνπζε ζηα κάηηα ηεο. Έλησζε ην δέξκα ηνπ λα αλαζηαηώλεηαη θαη λα αλαξηγεί θάησ από ηα απαιά ηεο ράδηα. «Δγώ. Ρα αθάιππηα ζηήζε ηεο άγγημαλ ην ζηήζνο ηνπ Σάληεξ.» Ρελ παξόηξπλε.» Τηζύξηζε ε Κεξάηα. Έζθπςε πάλσ από ην γπκλό θνξκί ηνπ θαη ράηδεςε ηηο γξακκέο ηνπ κε ηηο ξώγεο ησλ δαρηύισλ ηεο.» Έθαλε βιεθαξίδνληαο. Ρα ρείιε ηεο ηξαβήρηεθαλ από ηελ κία πιεπξά θαη πεηάξηζε ηηο ππθλέο ηεο βιεθαξίδεο. Ζ Κεξάηα ηελ πήξε πάιη από ην ρέξη θαη βγήθαλ καδί ζηελ ακκνπδηά. «Ξιεζίαζε. λα πέθηνπλ ζην πξόζσπό ηνπ. «Θέιεηο λα δεηο. Ξέξαζε ηα δάρηπια από ηνλ ιαηκό ηνπ. αθήλνληαο έλα πγξό δξνκάθη εδνλήο πάλσ ζην θνξκί ηνπ. κε ηηο ηνύθεο ησλ καιιηώλ ηνπ. Πηξάθεθε ζηελ Ατιίο. «Πθέςνπ πσο είκαζηε ζηελ ζάιαζζα. κελ θνβάζαη.» Οώηεζε ηελ Ατιίο. θαζώο εξσηηθέο ζθέςεηο πεξλνύζαλ από ην κπαιό ηεο θαη έπαηδαλ θπλεγεηό κε ηηο ελνρέο θαη ηνπο θόβνπο ηεο. ηνπο γπκλαζκέλνπο ηνπ ώκνπο θαη έπεηηα ηα θαηέβαζε ζην ζκηιεκέλν ηνπ ζηήζνο. πξνζπαζώληαο λα θαηεπλάζεη ηηο ελνρέο ηεο θίιεο ηεο.

Φίιεζε ηξπθεξά ηνπο ώκνπο ηεο. Δθείλνο αλαζεθώζεθε. Αθνύκπεζε ηα ιεπηά ηεο ρείιε ζηηο γξακκέο θαη ηηο γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαλ ζηα ζεκεία αλάκεζα ζηα γπκλαζκέλα ηνπ πόδηα θαη ηνλ αλδξηζκό ηνπ. αθήλνληαο ρηιηάδεο θόθθνπο άκκνπ πνπ είραλ κπιερηεί ζηα καιιηά ηνπ λα . αλνίγνληαο ην ζηόκα εδνληθά. Ν πόζνο ηεο έιαβε ηα ελία πνιύ γξήγνξα θαη ε Ατιίο άθεζε ηελ γιώζζα ηεο θαη ηα ρέξηα ηεο λα ηξαβήμνπλ ηνλ Σάληεξ από ηνλ βαζύ ηνπ ύπλν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.» Αθνύζηεθε ε θσλή ηνπ. Γεύηεθε ηελ αικύξα ηνπ θνξκηνύ ηνπ. «Κεξάηα. ελώ πεξλνύζε ηελ γιώζζα ηεο από ηα θαινζρεκαηηζκέλα ηνπ πηεξύγηα. Απιά απόιαπζέ ην. «Θάλε απηό πνπ ζθέθηεζαη. βγάδνληαο θνθηέο αλάζεο πνπ δελ έιεγαλ λα ζπκκνξθσζνύλ. ελώλνληαλ κε πάζνο. ηνπο ώκνπο θαη ην ιαηκό ηεο παζηαζκέλα θηιηά. δάγθσζε απαιά ηνλ ιεπθό ιαηκό ηεο. Ν Σάληεξ βόγθεμε βαζηά θάησ από ηα δηπιά θηιηά.» Τηζύξηζε ζην απηί ηεο. Ρα βνγθεηά ηνπ Σάληεξ έγηλαλ πην έληνλα. «Κελ ξσηάο. Απηή είλαη ε ιεία κνπ θαη επηζπκώ λα ηελ κνηξαζηώ καδί ζνπ. Ατιίο. ελώ όηαλ έθηαλαλ ζηελ θνξπθή θαη ζπλαληηνύληαλ. δηραζκέλε αλάκεζα ζε πξσηόγλσξε εδνλή θαη πεξηέξγεηα. Ζ Ατιίο άθεζε ηελ γιώζζα ηεο λα δηαηξέμεη ηνλ ζηπισκέλν ηνπ αλδξηζκό θαη ε Κεξάηα ηελ κηκήζεθε. Αλαζήθσζε ην θεθάιη θαη έξημε ην ιακπεξό ηνπ βιέκκα ζηηο δύν Πεξάηλεο πνπ ζηέθνληαλ αλάκεζα ζηα πόδηα ηνπ.» Ν Σάληεξ ππάθνπζε θαη έγεηξε πάιη ην θεθάιη ζηελ ακκνπδηά. θαζώο ηα θηιηά ησλ Πεξάηλσλ δπλάκσλαλ ζε έληαζε θαη ξπζκό. Νη γιώζζεο ηνπο αθνινπζνύζαλ ηελ ίδηα αλνδηθή πνξεία κε ηνλ ίδην ξπζκό. ζθίγγνληαο ηα κάηηα. «Πζζ…» Ρνλ θαζεζύραζε εθείλε. Ζ Ατιίο έγεηξε ην ζώκα κπξνζηά θαη αθέζεθε ζηηο επηζπκίεο ηεο. παξαθηλεκέλε από ηελ πεξηέξγεηα γηα ην άγλσζην θαη ηνλ εζσηεξηθό. Δθείλνο μύπλεζε αξγά. αθήλνληαο ηηο δύν γπλαίθεο λα επσθειεζνύλ από ην θνξκί ηνπ ρσξίο αληηξξήζεηο.θίιεο ηεο ώζηε λα απνθαιπθζεί ε ζεζπέζηα πιάηε ηεο. Κόλν καδί ζνπ. κε κηθξά βνγθεηά εδνλήο λα θαλεξώλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ. θαζώο ε Κεξάηα από πίζσ ηεο γέκηδε ηελ πιάηε ηεο. αθαηαλίθεην πόζν ηεο θύζεο ηεο.

ε Κεξάηα έγεηξε πξνο ην κέξνο ηεο Ατιίο θαη ηεο ςηζύξηζε. ζθίγγνληαο ην πίζσ κέξνο ηεο νπξάο ηεο κε έληαζε. εξεζηζκέλα θηιηά ηνπ ζηνπο όκνξθνπο ιαηκνύο θαη ηα αηζζεζηαθά ηνπο ρείιε.» Ζ Ατιίο δελ ην ζθέθηεθε δεύηεξε θνξά.ρπζνύλ ζηελ πιάηε ηνπ. Απειεπζεξώζεθε από ηελ ζθηρηή αγθαιηά ηνπ άλδξα θαη βξέζεθε μαλά αλάκεζα ζηα πόδηα ηνπ. ζσπεύνληαο ηαπηόρξνλα ηα πίζσ κέξε ησλ νπξώλ ηνπο. Έζεζε αλππόκνλα ηνλ ζεζαπξό ηνπ αλάκεζα ζηα ληειηθάηα ρέξηα ηεο θαη ηνλ άγγημε . βιέπνληαο ηνλ πόζν ηεο λα θνπληώλεη κέζα ζηελ αγθαιηά ηνπ Σάληεξ. ελώ ηαπηόρξνλα απνιάκβαλαλ ηα ράδηα ηνπ θαη ηα θηιηά ηνπ. Ξαξαθνινύζεζε ηα ρείιε ηνπο λα αθήλνπλ θηιηά ζηνλ αλδξηθό ηνπ ζεζαπξό. Δθείλεο έκπιεμαλ πξόζπκα ηηο νπξέο ηνπο γύξσ από ηελ κέζε ηνπ θαη αθέζεθαλ ζηα ρέξηα ηνπ. Έθεξε ηηο δύν ηνπο λα ζηεξηρηνύλ ζηηο νπξέο ηνπο θαη λα βξεζνύλ ζηελ αγθαιηά ηνπ. Ζ Κεξάηα θνηηνύζε ηελ θίιε ηεο κε ζαπκαζκό. γπξλώληαο πόηε ζηελ κία θαη πόηε ζηελ άιιε. «Ξάξε ηνλ ζεζαπξό ηνπ ζηα ρέξηα ζνπ θαη ράξηζέ ηνπ όζα θηιηά ρξεηάδεηαη κέρξη λα γεπηείο ηνπο ρπκνύο ηνπ. εθείλε έγεηξε πίζσ ην πνξθπξό θεθάιη ηεο κε κάηηα πνπ έιακπαλ θαη θνκκέλε από ηελ εδνλή αλαπλνή. αθήλνληαο ηα πγξά. Ρξάβεμε απαιά ηα καιιηά ηνπο θαη ηα ρείιε ηνπο μεθόιιεζαλ από ηνλ ζεζαπξό ηνπ. γπλαηθεία θεθάιηα θαη ράηδεςε ηνπο κεηαμέληνπο θαηαξξάθηεο· ν έλαο θαηάκαπξνο ζαλ ηελ λύρηα θη ν άιινο πνξθπξόο ζαλ αίκα. Όηαλ εθείλνο ηελ ηξάβεμε απόηνκα θνληά ηνπ. Ζ Κεξάηα γέιαζε ζηελ ζέα ηεο. Ν Σάληεξ ηηο θξάηεζε ζθηρηά θνληά ζην ζηήζνο ηνπ. Θαζώο ηα αξξελσπά ρέξηα ηνπ Σάληεξ ζώπεπαλ ηα ζηήζε ηεο θαη ε γιώζζα ηνπ ζηξηθνγύξηζε ζηνλ ιαηκό ηεο. αδύλακε θύζε ηνπ ηνλ έθαλε ζύληνκα λα πξνζπαζήζεη λα πάξεη ηνλ έιεγρν ησλ ζεζπέζησλ γπλαηθείσλ θνξκηώλ πνπ αζρνινύληαλ κε ηνλ εξεζηζκέλν αλδξηζκό ηνπ. Δθείλεο θαηέβαδαλ ηα ρέξηα θαη έπαηδαλ δηαδνρηθά κε ην αλδξηθό ηνπ κέινο. απόιπηα ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ επραξίζηεζε πνπ πξόζθεξε ην ζήξακά ηεο ζηελ θίιε ηεο. ρακνγειώληαο πιαηηά. Ζ ζλεηή. ελώ παξάιιεια αγγίδνληαλ κεηαμύ ηνπο. ξνπθώληαο ηηο ζειέο ηεο. Άπισζε ηα ρέξηα ηνπ ζηα δύν όκνξθα. Άπισλε ηα ρέξηα ηνπ θαη έθιεηλε κέζα ζηηο ρνύθηεο ηνπ ηα ζθξηγειά ηνπο ζηήζε.

βίαηα. Πύληνκα. θιείλνληαο ηα κάηηα. γεκάηα ιάκςε θαη πάζνο. Ζ Κεξάηα κε ηε ζεηξά ηεο άξρηζε θη εθείλε λα ηξέκεη βίαηα. Ζ Κεξάηα άθεζε θη εθείλε ηελ αγθαιηά ηνπ Σάληεξ θαη βξέζεθε πάιη ζην πιεπξό ηεο Ατιίο. Ρν θνξκί ηεο Ατιίο άξρηζε λα ζπζπάηαη θαη λα θιπδσλίδεηαη. Ρξάβεμε ηελ θνπξηίλα ησλ καιιηώλ ηεο από ηελ κία πιεπξά. θαζώο παξαδηδόηαλ ζηελ θνξύθσζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπ. θη εθείλνο δελ ήζειε κε ηίπνηα λα ζεθσζεί. ελώ έγιπθε ηηο ηειεπηαίεο ζηαγόλεο ηνπ ζεζαπξνύ ηνπ Σάληεξ. θαζώο γέκηδε ην ζηόκα ηεο κε ηελ αικύξα ηνπ ζεζαπξνύ ηνπ ζεξάκαηνο ηεο Κεξάηα. Ρα θύκαηα ηνλ θάιππηαλ έληνλα. θαζώο έθηαλε θη εθείλε ζηελ εθπιήξσζε ηνπ δηθνύ ηεο πόζνπ. αθήλνληαο νινέλα θαη δπλαηόηεξα γνπξγνπξίζκαηα. Έλησζε λα ράλεηαη κέζα ζε έλαλ σθεαλό εδνλήο. Ρν ηειεπηαίν πξάγκα πνπ είδε ν Σάληεξ πξηλ βπζηζηεί εμαληιεκέλνο ζηνλ ύπλν. Ρν βιέκκα ηνπ ράζεθε θάπνπ αλάκεζα ζε έλαλ θαηάκαπξν θη έλαλ πνξθπξό θαηαξξάθηε πνπ ζόισλαλ ζην βάζνο. θαζώο νη δύν Πεξάηλεο αθνπκπνύζαλ ηώξα ηαπηόρξνλα ηα ρείιε ηνπο ζηνλ αλδξηζκό ηνπ θαη ξνπθνύζαλ αρόξηαγα ηελ θαπηή ζάιαζζα πνπ μερπλόηαλ από κέζα ηνπ. . νη αλάζεο ηνπ έγηλαλ γξήγνξεο θαη θνθηέο. αλάκεζα ζηα πόδηα ηνπ. Βόγθεμε πην δπλαηά από θάζε θνξά. ήηαλ ην έληνλν ηίλαγκα δύν νπξώλ πνπ γπάιηδαλ. γαιάδηεο θαη πνξθπξέο. θαζώο ν ζεζαπξόο ηνπ εηνηκαδόηαλ λα ππνθύςεη ζηα ράδηα θαη ηα θηιηά πνπ νη δύν γπλαίθεο ηνπ ράξηδαλ απιόρεξα. Ρν ζώκα ηνπ θιπδσληδόηαλ πάλσ ζηελ άκκν. θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα. θαζώο ε έληαζε ηνπ πόζνπ ηεο δπλάκσλε. Ύζηεξα ηνλ βύζηζε αξγά κέζα ζην ζηόκα ηεο. Ν Σάληεξ δελ κπνξνύζε λα μεθνιιήζεη ηα κάηηα ηνπ από πάλσ ηνπο. έλησζε πσο βπζηδόηαλ μαλά θάησ από κία άγξηα. ώζηε λα κπνξεί λα ηελ βιέπεη θαη λα θηιάεη ηνπο ώκνπο ηεο. γνπξγνπξίδνληαο πεηλαζκέλα. κε ηα κάηηα ηνπ θαξθσκέλα ζηηο δύν Πεξάηλεο.κε ηα ρείιε ηεο. ε θσλή ηνπ βάζαηλε. Ζ Ατιίο ξνπθνύζε αρόξηαγα ηνλ αλδξηζκό ηνπ Σάληεξ. Γύν ζνιέο ιάκςεηο πνπ ρόξεπαλ βίαηα.

Ρελ θνηηνύζε ζαλ λα αληίθξηδε κηα θαηλνύξγηα Θεά. Κεξάηα. ζακπά ζαλ καύξα καξγαξηηάξηα.» Ν Σάληεξ δελ θάλεθε λα ηαξάδεηαη ηδηαίηεξα από ηα ιόγηα ηεο. πνπ είρε έξζεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ παιηό Θεό ηνπ γηα πάληα. «Ξνύ ηξέρεη ν λνπο ζνπ. «Ρη ζπκβαίλεη. «Έθαλα ην κεγαιύηεξν ιάζνο πνπ κπνξνύζα λα έρσ δηαπξάμεη. ρσξίο λα κνηάδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αιήζεηα ησλ όζσλ έιεγε. Κνηξάζνπ καδί κνπ ηηο ζθέςεηο ζνπ. ελώ ζθεθηόηαλ ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηεο κε ηελ Ατιίο. θαζξέπηηδαλ ηελ αλεζπρία ηνπ σθεαλνύ πνπ μεδηπισλόηαλ κπξνζηά ζηελ νπξά ηεο. θαη εζύ θαη εγώ. ρακέλνο ζηα ζλεηά ηνπ όλεηξα. Ζ Πέξα άθξηδε κπξνζηά ηνπο. Θαζώο όκσο πιεζίαδε κεζεκέξη θαη ν νπξαλόο έθηαζε ζην απόγεην ηεο ηξνρηάο ηνπ. θηύλνληαο ζπκσκέλνπο ςηζύξνπο. Ζ Ατιίο είρε δίθην. αθήλνληάο ηελ ζηηο ζθέςεηο ηεο.» Ζ θσλή ηνπ ίζα πνπ αθνύζηεθε πίζσ από ηνλ ςηζπξηζκό ησλ θπκάησλ. Πε θξάηεζα γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ηώξα θηλδπλεύνπκε θαη νη δύν. Πε ζηέξεζα από ηελ Πέξα θη εθείλε ηώξα απνδεηά εθδίθεζε. Ζ Κεξάηα δελ έπαςε λα αηελίδεη ηελ ζάιαζζα. Η εκδίκηζη Ζ Κεξάηα αηέληδε ηελ Πέξα ζπλνθξπσκέλε. απνξξνθεκέλνο από ηηο θηλήζεηο ησλ ζειθηηθώλ ρεηιηώλ ηεο. Ρν βιέκκα ηνπ έζηαδε έξσηα θαη αθνζίσζε. Ρελ άθνπγε απιώο απνζβνισκέλνο. Γελ είραλ αληαιιάμεη νύηε ιέμε. Ρα πηεξύγηά ηεο βξέρνληαλ ζε θάζε δεύηεξε αλάζα θαη νη ζαιάζζηνη αθξνί πιήζαηλαλ ζε θάζε ηεο βιεθάξηζκα. Ρελ ράδεπε γηα ώξα από ηελ αλαηνιή. Πύληνκα ζα είκαζηε λεθξνί. έλησζε πσο δελ κπνξνύζε λα ζπγθξαηήζεη πηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη έζπαζε ηελ ζησπή ησλ ζηνραζκώλ ηεο ζαιάζζηαο Θεάο ηνπ. γνεηεπκέλνο από ηνλ ήρν ηεο αιιόθνζκεο θσλήο ηεο. δίπια ζηνλ Σάληεξ πνπ θνηκόηαλ βαζηά. Δίραλ κείλεη αγθαιηαζκέλεο ζηελ ακκνπδηά γηα ώξεο. ρακέλνο κέζα ζην καξγαξηηαξέλην ηεο βιέκκα. . θνηηώληαο ηα άζηξα. Απιά απνιάκβαλαλ ε κία ηελ αγθαιηά ηεο άιιεο.» Δθείλε δελ πήξε ην βιέκκα ηεο από ηνλ ρνξό ησλ θπκάησλ θαζώο ηνπ απαληνύζε. Ν Σάληεξ θαζόηαλ δίπια ηεο. Ρα κάηηα ηεο.

Ζ νπξά ηεο αλαξίγεζε. θαζώο απνραηξεηνύζε ηελ θίιε ηεο θαη εμαθαληδόηαλ ζηελ απέξαληε έθηαζε ηνπ γαιάδηνπ. Αζηξαπέο θαη θεξαπλνί δηαθέληεπαλ ζην βάζνο. Ήμεξαλ θαη νη δύν όηη ήηαλ επηθίλδπλν λα μαλαζπλαληεζνύλ έπεηηα από ηελ πξνδνζία ηεο Κεξάηα. κνιπβέληα ζύλλεθα καδεύηεθαλ απεηιεηηθά πάλσ από ην θεθάιη ηεο. ήηαλ θάηη παξαπάλσ από απηό: Ήηαλ πξνάγγεινο ηεο επεξρόκελεο ηηκσξίαο ηεο. έλησζε πσο είρε θάλεη έλα κεγάιν ζθάικα. Όηαλ άξρηζε λα μεκεξώλεη. «Ρα ρείιε κνπ ζα κείλνπλ ζθξαγηζκέλα. Ζ Βαζίιηζζα αλαδεηνύζε ην καύξν ηεο πξόβαην. θαζώο ην πεγνύλη ηνπ Σάληεξ θώιηαδε ζηνλ ώκν ηεο θαη ηα ζεξκά ηνπ ρείιε αθνπκπνύζαλ ηνλ ιαηκό ηεο. Ν νπξαλόο είρε παίξλεη λα γθξηδάξεη. Σάηδεςε αζπλαίζζεηα ηα κπξάηζα ηεο. Νη Πεξάηλεο ήδε έθιαηγαλ θαη κνηξνινγνύζαλ γηα θείλε. ε Ατιίο ζύξζεθε ζην λεξό θαη ε Κεξάηα ηελ απνραηξέηηζε κε κηα ζθηρηή αγθαιηά θαη έλα ζιηκκέλν θηιί ζηα ρείιε. Άπισζε ην ρέξη ηεο ζην άγξην από ηα γέληα κάγνπιό ηνπ θαη ηνλ ράηδεςε θηεηηθά. Βαξηά. Ν ήιηνο είρε από ώξα ραζεί. . Γηα πξώηε θνξά από ηελ ζηηγκή πνπ ε Κεξάηα είρε θιέςεη ηνλ ζλεηό από ηελ Πέξα θαη είρε απαξλεζεί ηνπο λόκνπο ηεο θύζεο ηεο. Νη ζάιαζζεο δελ θξαηνύζαλ εύθνια κπζηηθά θαη νη Πεξάηλεο δελ θεκίδνληαλ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπο.» ΢πνζρέζεθε ε Ατιίο θιαςνπξίδνληαο. έβγαδε από κέζα ηεο όιε ηεο ηελ θαθία. Νη ζξήλνη θαη νη ζπαξαθηηθέο γπλαηθείεο θξαπγέο πνπ αληήρεζαλ από ηα βάζε ηεο Πέξαο επηβεβαίσζαλ ηηο ζθέςεηο ηεο. Γηα ηελ Κεξάηα όκσο. ζαλ λα είρε ράζεη ήδε ηελ αζαλαζία ηεο θαη ηελ νπξά ηεο. αθήλνληαο θόθθηλεο θαη θίηξηλεο νπιέο ζην πξόζσπν ηνπ νπξαλνύ. Ζ Πέξα άθελε ηελ νξγή ηεο λα μεζπάζεη. Πθύξηδε κε ιύζζα. ην ςάξη πνπ πξόδσζε ην θνπάδη ηνπ θαη πνπ έπξεπε ηώξα λα ηηκσξεζεί γηα ηελ απνζηαζία ηνπ. Ζ μαθληθή επηδείλσζε ηνπ θαηξνύ ήηαλ γηα ηνλ Σάληεξ κηα αθόκα θαηαηγίδα από απηέο πνπ ηαιάληδαλ αλέθαζελ ηελ Βόξεηα Θάιαζζα. Ν άλεκνο θπζνύζε θαη ηζίξηδε θαζώο πάιεπε κε ηα θύκαηα. Ύςσλε ηα θύκαηά ηεο δηαδνρηθά θη έθξπβε από ην βιέκκα ηεο Κεξάηα ηνλ νξίδνληα.

» Απάληεζε κε έλαλ βαζύ. Αιιά δελ ζθόπεπε λα παξαδνζεί ακαρεηί. . ηηλάδνληαο δπλαηά ηελ νπξά ηεο. ε νπνία έθιαηγε δπλαηόηεξα από ηηο ππόινηπεο.» Τηζύξηζε ζην απηί ηνπ Σάληεξ. Ζ θόθθηλε ραίηε ηεο έκνηαδε κε αίκα πνπ αλάβιπδε από θάπνηα θξέζθηα πιεγή. αγλνώληαο ηελ ηαξαρή πνπ επηθξαηνύζε. Θνπάδηα ςαξηώλ έραλαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο. Ρν ζθνηάδη έπεζε θαη ε ζάιαζζα κειάληαζε ζαλ ηελ λύρηα πνπ ηνπο θύθισλε. Ν ζξήλνο ησλ Πεξάηλσλ αθνπγόηαλ νινέλα θαη πην δπλαηόο. Ρύιημε ηα ρέξηα ηεο γύξσ από ηνλ ιαηκό θαη ηελ κέζε ηνπ θαη ράζεθαλ καδί ζηα νξγηζκέλα θύκαηα. κνπξκνπξίδνληαο απνραηξεηηζκνύο. θνηηώληαο κπξνζηά. Αλάκεζά ηνπο δηέθξηλε ην αγαπεκέλν πξόζσπν ηεο Ατιίο. Πύληνκα. Ζ Κεξάηα κπνξνύζε λα δεη από καθξηά ηηο Πεξάηλεο λα ζξελνύλ ζηνπο βξάρνπο. ρηππώληαο ηηο νπξέο ζηηο πέηξεο θαη ιπγίδνληαο ηα θνξκηά ζε ζιηβεξέο ζηάζεηο. Ν ζπκόο ηεο Βαζίιηζζαο δηαπεξλνύζε ηα απηηά ηεο Κεξάηα ζαλ ζεηξήλα. Ζ Κεξάηα εμαθνινπζνύζε λα θνιπκπά. «Θα είζαη γηα πάληα δηθόο κνπ. βπζηζκέλνο ζηελ καύξε ζάιαζζα ησλ καηηώλ ηεο. Δίρε ακαξηήζεη θαη ηώξα έπξεπε λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο. Βνύηεμε ην άιιν ηεο ρέξη ζηα ζνιά λεξά θαη έξημε έλα απνθαζηζηηθό βιέκκα ζην απεηιεηηθό ηνπίν. Νη Πεξάηλεο ζα ηελ έβξηζθαλ από ζηηγκή ζε ζηηγκή. Ρα νπξιηαρηά ηεο ηάξαδαλ ηελ ζάιαζζα θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. ρσξίο λα παίξλεη ην βιέκκα ηεο από ηνλ νξίδνληα. «Αηώληα δηθόο ζνπ. Ζ Κεξάηα θάλεθε λα ηθαλνπνηείηαη από ηα ιόγηα ηνπ. Ζ θαξδηά ηεο ζθηγγόηαλ ζηελ ζέα ησλ κνπζθεκέλσλ από ηελ βξνρή θνξκηώλ ηνπο θαη ησλ καιιηώλ ηνπο πνπ ρόξεπαλ άγξηα ζηνλ ιπζζαζκέλν αέξα. Ν Σάληεξ θνηηνύζε ην ζέακα απνραπλσκέλνο. ζηξνβίιηδαλ ην λεξό από θάησ ηνπο. Θάπνηα από απηά μεκύηηδαλ ηα θεθάιηα κπεξδεκέλα. Ήηαλ ιάζνο ηεο λα πηζηεύεη πσο κπνξνύζε λα μεθύγεη από εθείλεο. όπσο νξθίζηεθεο. ζρεδόλ εξσηηθό αλαζηελαγκό ν Σάληεξ. ε Πεξάηλα πνπ είρε απνζηαηήζεη θαη ην ζήξακά ηεο έθηαζαλ ζην ζηόκα ηνπ ιύθνπ. θαζώο πξώηε θνξά αληίθξηδε θάηη ηέηνην.

«Ρν ήμεξα όηη ζα είρεο ην ζξάζνο λα γπξίζεηο. επηβιεηηθή θαη αξρνληηθή όπσο πάληα. ζπκσκέλα ζεκάδηα. Σάξηζε ην ζήξακά ζνπ ζηελ Πέξα θαη όια ζα μεραζηνύλ. Θνίηαμε ηελ Βαζίιηζζα ρσξίο ίρλνο θόβνπ ζην βιέκκα. θαζώο πιεζίαδε αξγά.» Αληήρεζε ε βαζηά θσλή ηεο από καθξηά. κε ηνλ ζλεηό ζηελ αγθαιηά ηεο. ηελ ζάιαζζα λα ηξειαίλεηαη θαη ηα απηηά ησλ ζλεηώλ λα καηώλνπλ. Πε πεξίκελα. «Γείμε ηνλ πξέπνληα ζεβαζκό ζηνπο λόκνπο. Ήηαλ αθίλεηε ζαλ άγαικα. «Θα ζνπ δώζσ κηα ηειεπηαία επθαηξία. Κεξάηα.» Ζ Κεξάηα ζηάζεθε ζηε κέζε ηεο θαηαηγίδαο. θνπλώληαο ηελ νπξά ηεο απεηιεηηθά πίζσ από ην ζώκα ηεο. κε ην ζθιεξό ηεο βιέκκα λα αγθηζηξώλεηαη ζηελ κνξθή ηεο Κεξάηα.» Αληηγύξηζε ε Κεξάηα. ζαλ λα είρε καξκαξώζεη ζηελ ζέζε ηεο. «Ρόικεζεο λα επηζηξέςεηο ζην θνπάδη πνπ πξόδσζεο. Έθηηαμα ηνπο δηθνύο κνπ. αθήλνληάο ηνπ γηα αλάκλεζε ηξία νκνηόκνξθα. Ρν ςπρξό ηεο βιέκκα θαξθσλόηαλ πάλσ ηεο ρσξίο λα κεηαθηλείηαη. ηα παγσκέλα κάηηα ηεο έκεηλαλ ζηαζεξά θαξθσκέλα ζηελ κνξθή ηεο. . ηα ςάξηα λα ράλνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο.» «Νη λόκνη ζνπ δελ κνπ ηαηξηάδνπλ. νπξιηάδνληαο κε εθείλε ηελ δηαπεξαζηηθή θσλή πνπ έθαλε ηηο Πεξάηλεο λα παγώλνπλ. Θαη ηόηε έγηλαλ πνιιά πξάγκαηα ηαπηόρξνλα: Ζ Βαζίιηζζα άθεζε ηελ ιύζζα ηεο λα μερπζεί από κέζα ηεο. Ζ Βαζίιηζζα άθεζε θαηλνύξγηεο λπρηέο ζηνλ αγαπεκέλν ηεο βξάρν. «Θαλείο δελ ζα πάξεη ηνλ Σάληεξ από εκέλα. έηζη παγσκέλε πνπ ήηαλ. Ζ Βαζίιηζζα βξηζθόηαλ ζηνλ θεληξηθό βξάρν.» Ρν πεγνύλη ηεο πςώζεθε ζηνλ νπξαλό. απηή ηε θνξά κε πεξηζζόηεξε έκθαζε. «Ρειεπηαία ζνπ επθαηξία. όζν εθείλε πιεζίαδε.» Δπαλέιαβε. ζθίγγνληάο ηνλ πάλσ ηεο κε δύλακε. Ζ νπξά ηεο γιίζηξεζε ζηελ ηξαρηά ηνπ επηθάλεηα θαη βνύηεμε ζην λεξό επηδέμηα. Έκνηαδε ζαλ λα είρε θπηξώζεη από ηνλ βξάρν. Πην ππόζρνκαη. Κεξάηα.» Ρελ πξνεηδνπνίεζε. Ζ επηβιεηηθή κνξθή ηεο βξέζεθε ζε απόζηαζε ελόο κέηξνπ από θείλε. έκπεμε ηα γακςά ηεο λύρηα ζηνλ βξάρν. Έδεημε ηα δόληηα ηεο θαζώο κηινύζε. «Άθεζε ηελ ζάιαζζα λα ηνλ πάξεη.» Απάληεζε θαηεγνξεκαηηθά ε Κεξάηα.

αιιά κάηαηα. κε βιέκκα πεηλαζκέλν θαη ρείιε πγξά. Άπισζε ηα όκνξθα ρέξηα ηεο ζην κόξηό ηνπ θαη θόιιεζε ηα ρείιε ηεο πάλσ ηνπ. Ξξνηνύ πξνιάβεη λα ζθεθηεί ην νηηδήπνηε.θαη έπεηηα θαηέβεθε αξγά ζην ύςνο ηνπ ζεζαπξνύ ηνπ. Ζ Κεξάηα έδεημε ηα δόληηα ηεο. «Αλ κε ηη άιιν. Ζ Βαζίιηζζα ςηζύξηζε θάηη θνληά ζηα ρείιε ηνπ Σάληεξ –ε Κεξάηα δελ κπόξεζε λα αθνύζεη ηη. αιιά ε νπξά ηεο ήηαλ πνιύ δπλαηή. ελώ ε θπαλή νπξά ηεο Σάηε αθηλεηνπνίεζε ηελ Κεξάηα. ήηαλ ειεύζεξε από ηα . Γηα αξρή…» Έθνςε ηελ θξάζε ηεο ζηελ κέζε. Ρελ πξνζνρή ηεο ηξάβεμε γηα κηα ζηηγκή θάηη θόθθηλν ζαλ αίκα ζηα δεμηά.» Κε απηά ηα ιόγηα ζηάζεθε πάλσ από ην αλαίζζεην θνξκί ηνπ Σάληεξ. Νη καύξεο νπξέο ηεο Διάη θαη ηεο Ιόα ηπιίρηεθαλ γύξσ από ην αλαίζζεην ζώκα ηνπ Σάληεξ.» Τέιιηζε ε Βαζίιηζζα θνληά ζηα ρείιε ηεο Κεξάηα. Ξξνζπαζνύζε λα θαιύςεη ηα απηηά ηνπ γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ αθνή ηνπ. Έζηξεςε απόηνκα ην θεθάιη γηα λα αληηθξίζεη ηελ θαηαθόθθηλε νπξά ηεο Ατιίο. ε Ιόα θαη ε Σάηε βξέζεθαλ ζε δεπηεξόιεπηα δίπια ζηελ αδεξθή ηνπο. «Θα νινθιεξώζσ απηό πνπ άθεζεο ζηελ κέζε. Ζ Βαζίιηζζα δελ ρξεηάζηεθε θαλ λα κηιήζεη. Ζ Διάη. θαζώο πίεδε κε ηα δάρηπιά ηεο ηα κάγνπιά ηεο. «Πνπ έδσζα ηελ επθαηξία λα επηζηξέςεηο ζην θνπάδη ζνπ θαη ηνπο λόκνπο. κα δελ κπνξνύζε λα θάλεη πνιιά. Κεξάηα. Ζ Βαζίιηζζα έζθηζε ηα θύκαηα κε ηα γακςά ηεο λύρηα θαη ηελ δπλαηή. Δθείλνο βξέζεθε απξνζηάηεπηνο ζηελ κέζε ηεο θνπξηνύλαο. Ζ Κεξάηα πξνζπάζεζε λα απειεπζεξσζεί από ηα δεζκά ηεο Σάηε. ελώ έζθηγγε πάλσ ηεο ην πνιύηηκν ζήξακά ηεο. αιιά ηελ αξλήζεθεο. αζεκέληα νπξά ηεο. Έθηαζε δίπια ηεο θαη μεθόιιεζε ηνλ Σάληεξ από ηελ αγθαιηά ηεο Κεξάηα. νη Πεξάηλεο γλσξίδνπλ πσο ήκνπλ κηα επζπιαρληθή Βαζίιηζζα. Έζηξεςε αξγά ην θνξκί πξνο ηνλ Σάληεξ. Ζ Κεξάηα νύξιηαμε από ζπκό. ελώ ην πξόζσπό ηεο έκεηλε γηα ώξα θαξθσκέλν ζαξθαζηηθά ζην πξόζσπν ηεο Κεξάηα. Ν Σάληεξ είρε ήδε αξρίζεη λα επεξεάδεηαη από ηελ καγηθή ζηξηγθιηά ηεο. Ρώξα όκσο ζα γεπηείο ηελ ηηκσξία ζνπ. κε κπαιό ζνισκέλν θαη ην ιαηκό θαηαθόθθηλν από ην αίκα πνπ έηξερε ξπάθη από ηα απηηά ηνπ.

ζρεκαηίδνληαο έλαλ κεγάιν ραιαξό θύθιν. «Ρόικεζεο λα αγγίμεηο ηελ Βαζίιηζζά ζνπ. Κεξάηα. κνλάρα νη πην αλαίζρπληεο είραλ ηνικήζεη θάηη ηέηνην. βνπηώληαο ζηα θύκαηα θαη ζνιώλνληαο ηα λεξά. «Έβαιεο ζην κάηη ηελ ζέζε κνπ.» Αθνύζηεθε απεηιεηηθή ε θσλή ηεο Βαζίιηζζαο. πεξηζζόηεξν από έθπιεμε παξά από θόβν. κέρξη πνπ ην έθαλε. Πρεδόλ πάληα. Πε όιε ηελ καθξαίσλε ηζηνξία ησλ Πεξάηλσλ. Έθηαζε πίζσ από ηελ Βαζίιηζζα κε έλα ηίλαγκα ηεο νπξάο θαη άπισζε ην ρέξη ηεο κε δύλακε ζηνλ ώκν ηεο. κε βιέκκα πνιύ πην ζπκσκέλν από πξηλ. Ρα βιέκκαηα θαξθώζεθαλ ζηηο κνξθέο ηεο Κεξάηα θαη ηεο Βαζίιηζζαο. «Ρέξκα νη θαινζύλεο. Νη Πεξάηλεο ζηα βξάρηα ζηακάηεζαλ λα ζξελνύλ. Ζ Βαζίιηζζα έπεζε κε παθιαζκό ζηα θύκαηα. Αλαζεθώζεθε ππεξβνιηθά γξήγνξα. Ρα εδνληθά ηεο ρείιε είραλ ήδε θαηαθέξεη λα μππλήζνπλ ηνλ ζεζαπξό ηνπ Σάληεξ από ην ιήζαξγν.δεζκά ηεο θαη νη νπξέο ηεο Σάηε θαη ηεο Ατιίο ηπιίγνληαλ ε κία γύξσ από ηελ άιιε επηζεηηθά. Ρελ ηξάβεμε από ην θνξκί ηνπ Σάληεξ θαη ηελ πέηαμε κε δύλακε ζηε ζάιαζζα. ήηαλ κηα πξάμε ηεξόζπιε. αθνινπζώληαο ηελ θσλή ηεο. Θακία δελ επηηξεπόηαλ λα αγγίμεη ηελ Βαζίιηζζα. Γελ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη πήγαηλε λα θάλεη. Δίρε αγγίμεη ηελ Βαζίιηζζα. Ζ Κεξάηα άλνημε δηάπιαηα ηα κάηηα ηεο. Ρν λα αθνπκπήζεη ην ηαπεηλό ρέξη κηαο Πεξάηλαο ην αξρνληηθό θνξκί ηεο. Όιεο καδεύηεθαλ γύξσ ηνπο. Ζ Σάηε θαη ε Ατιίο έπαςαλ λα παιεύνπλ ζώκα κε ζώκα. ηειείσζε εζύ απηό πνπ μεθίλεζα. Θέισ λα ηνλ δεη λα πεζαίλεη ηελ ζηηγκή πνπ ζα πεζαίλεη θη εθείλε. Πηξάθεθε μαλά ζηελ Βαζίιηζζα.» Νύξιηαμε από νξγή θαη ηα θύκαηα πςώζεθαλ πάλσ από ηα θεθάιηα ηνπο. κε κνλαδηθό ζθνπό λα θιέςνπλ ην ζηέκκα. πνπ έηξεκε πηα. «Σάηε. . Ζ Κεξάηα ηελ είδε λα θαηεβάδεη ηα απζάδηθα ρείιε ηεο ζηνλ ζεζαπξό ηνπ Σάληεξ θαη ην θαηάκαπξν θεθάιη ηεο αλεβνθαηέβαηλε θαζώο ηνπ ράξηδε ηα θηιηά ηεο.» Τηζύξηζε θη έπεηηα γύξηζε ζηελ αδεξθή ηεο.» Ζ Σάηε έζπεπζε λα εθηειέζεη ηελ δηαηαγή ηεο. εθηόο από ηηο αδεξθέο ηεο. Ζ νξγή πνπ γελλήζεθε κέζα ηεο πήξε ηα ελία ηνπ κπαινύ θαη ηνπ θνξκηνύ ηεο θαη έδξαζε πξνηνύ ζθεθηεί. αλ θαη ν ίδηνο ήηαλ αθόκε αλαίζζεηνο ζηα ρέξηα ηεο Διάη θαη ηεο Ιόα. όιεο θαηέιεγαλ ζλεηέο ζηελ αγθαιηά ηεο Πέξαο.

θαη ε Κεξάηα αδπλαηνύζε λα μεθύγεη. Ζ Κεξάηα ηελ είδε λα αλνίγεη δηάπιαηα από ηελ έθπιεμε ηα θαηαγάιαλα κάηηα ηεο. Δθείλε νύξιηαμε καληαζκέλα ζεθώλνληαο αθόκα κεγαιύηεξα θύκαηα θαη θαιώληαο αζηξαπέο θαη θεξαπλνύο πνπ έιακςαλ ζην βάζνο. Ρα θύκαηα θαηαθάζηζαλ. ν άλεκνο έραζε ηελ κηιηά ηνπ. Ζ Ατιίο έζπεπζε κηα αθόκα θνξά λα ζώζεη ηελ θαηάζηαζε. Ρύιημε ηα ρέξηα ηεο γύξσ από ηνλ ιαηκό ηεο Βαζίιηζζαο θαη αθηλεηνπνίεζε ηελ νπξά ηεο. Ρν ηξάβεμε θαη κε ηα δύν ηεο ρέξηα από ην αζεκί. νη αζηξαπέο θξύθηεθαλ. Έιακπε πάλσ ζηα πινύζηα. ελώ πάζρηδε λα πάξεη αλάζα. Θαη ηόηε όια ζώπαζαλ. ην δηθό ηεο ζήξακα. βγαίλνληαο από ην ζηηγκηαίν ιήζαξγό ηεο. έηνηκε λα ηεο ραξίζεη ην ζαγελεπηηθό ηεο θηιί. πνπ έπαηδε θνξώλα γξάκκαηα θαη ην δηθό ηεο θεθάιη γηα ράξε ηεο. Άπισζε ηα αθξνδάρηπιά ηεο θαη άγγημε ηηο αηρκεξέο γσλίεο ηνπ θνζκήκαηνο. πνπ ηα έβαθαλ γηα ιίγεο ζηηγκέο πνξθπξά θαη γαιάδηα. Όιεο νη Πεξάηλεο ζηξάθεθαλ πξνο ην . Ν ζπκόο κέζα ηεο θνύλησζε. Ζ Κεξάηα θαηάθεξε λα απεγθισβηζηεί από ηελ ζθηρηή ιαβή ηεο θη έκεηλε απνζβνισκέλε λα θνηηά ηελ θίιε ηεο. Όξκεζε κπξνζηά θαη ηύιημε ηελ νπξά ηεο γύξσ από ηελ αζεκέληα. Ξιεζίαζε ηελ Βαζίιηζζα ζρεδόλ κεραληθά. Ζ Κεξάηα έξημε ην θελό ηεο βιέκκα ζην ζηέκκα ηεο Βαζίιηζζαο. Ρα ιεπθά ηνπ θνξάιιηα θαη ηα καξγαξηηάξηα γπάιηδαλ θάησ από ηηο αζηξαπέο. Θόιιεζε απεηιεηηθά ην ζώκα ηεο ζην δηθό ηεο. όκνξθν θεθάιη ηεο. Ρα βξάγρηα ζηα πιάγηα ηνπ ιαηκνύ ηεο αλνηγόθιεηλαλ αζπλαίζζεηα. «Ρν ζηέκκα. Ρύιημε ηα ρέξηα ηεο γύξσ από ηνλ ιαηκό ηεο Κεξάηα θαη έζθπςε από πάλσ ηεο. αλνίγνληαο ηα άιηθα ρείιε ηεο. εθείλν κε ην νπνίν ππλώηηδε ηνπο ζλεηνύο. Θαλείο δελ ζα ηεο έπαηξλε ηνλ Σάληεξ. Κεξάηα!» Φώλαμε ε Ατιίο θαη εθείλε βιεθάξηζε. Ξιεζίαζε αξγά. ελώ ην θεθάιη ηεο ηηλαδόηαλ βίαηα ζε θάζε πιεπξά. Ήηαλ ε δηθηά ηεο ιεία. ην ζώκα ηεο θαηαιήθζεθε από ηελ ίδηα καλία πνπ ηελ είρε θαηαβάιεη όηαλ παξάηνικα άγγημε ηνλ ώκν ηεο Βαζίιηζζαο. αξρνληηθή δηθή ηεο. Κέζα ζηελ θξίζε ηνπ πάζνπο θαη ηνπ ζπκνύ ηεο. αζεκηά καιιηά ηεο. Ρα ζηήζε ηνπο ελώζεθαλ έηζη πνπ ε Κεξάηα έλησζε ηελ παγσκέλε θαξδηά ηεο Βαζίιηζζαο λα ρηππάεη πίζσ από ην ζθξηγειό ηεο δέξκα.

πγξνύ ηόπνπ. Ζ Κεξάηα ζήθσζε ην ζηέκκα θαη ην δνθίκαζε αξγά ζην θεθάιη ηεο. Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ εξρόηαλ ζε επαθή κε ηνλ ζεζαπξό ελόο γπλαηθείνπ ζώκαηνο. Ήηαλ βαξύ. ππλσηηζηηθό θηιί ηεο λέαο Βαζίιηζζαο ζόισζε ην κπαιό ηεο. ηα πινύζηα ζηήζε. Ρν ζαγελεπηηθό. Ύζηεξα ηα θηιηά ηεο ηελ ηξάβεμαλ αξγά πξνο ηα θάησ. Ξέξαζε ηελ γιώζζα ηεο από όιεο ηηο θνξπθέο θαη ηηο πεδηάδεο εθείλνπ ηνπ παξάμελνπ. γπλαηθείν ηεο θνξκί. ξνδαιέο ηεο ξώγεο. εζσηεξηθή ζάξθα ηνπ γπλαηθείνπ ηεο ζεζαπξνύ. δπλαηό θνξκί.θαη θαηεβαίλνληαο ζηα πινύζηα ζηήζε ηεο. Γελ ζηακάηεζε κέρξη πνπ ην όκνξθν γπλαηθείν ζώκα άξρηζε λα θιπδσλίδεηαη από ηα θηιηά ηεο. μεθηλώληαο από ηνλ όκνξθν ιαηκό ηεο –ηα βξάγρηα είραλ θάλεη θηεξά. Ζ Πεξάηλα κε ηα αζεκηά καιιηά είρε ζηακαηήζεη λα παιεύεη κε ηελ κνίξα ηεο. θαζώο πάληα πεξλνύζαλ από ην κπαιό ηεο θαη αλαξσηηόηαλ ηη γεύζε λα είραλ. Ξξώηε θνξά έβιεπε θόβν ζην αηξόκεην πξόζσπό ηεο. ηελ ιεπηή κέζε. Πηάζεθε ιίγν παξαπάλσ ζηηο θαινζρεκαηηζκέλεο. Αιιά έβξηζθε όηη ηεο πήγαηλε ηέιεηα. Θξάηεζε ζηα ρέξηα ηεο ηα όκνξθα. αλζξώπηλα πόδηα. ηελ πινπκηζηή. Ζ θαηλνύξγηα Βαζίιηζζα ηελ πιεζίαζε θαη ζηάζεθε από πάλσ ηεο. παξόια απηά άθεζε ηελ αθαηάζβεζηε αλάγθε ηεο γηα έξσηα θαη ζάλαην λα μερπζεί πάλσ ηνπ κε ιύζζα. Εύγηαζε κε ην βιέκκα ην όκνξθν. αβέβαην. Ζ αζάλαηε θύζε ηεο άηπρεο Πεξάηλαο ηελ εγθαηέιεηςε κε εθείλν ην θηιί. θηάλνληαο αξγά ζηελ θνξύθσζε ηεο εδνλήο. όπσο θαη ν ηίηινο πνπ έθεξλε. θνξαιιέληα ρείιε ηεο ζηα δηθά ηεο. Ζ Κεξάηα άθεζε ηνλ γπλαηθείν ζεζαπξό θαη αλαδήηεζε ηα ρείιε ηνπ ζεξάκαηόο ηεο.κέξνο ηεο. Ζ θαηλνύξγηα Βαζίιηζζα ράξηζε ηα πγξά θηιηά ηεο ζην θαιιίγξακκν. Ρα κάηηα ηεο Ατιίο απέλαληί ηεο ήηαλ νξζάλνηρηα από έθπιεμε θαη άγξηα ραξά. Δθείλε θνίηαμε ην ζηέκκα πνπ θξαηνύζε ρσξίο λα ην πηζηεύεη. αλζξώπηλα πόδηα θαη αθνύκπεζε ηα ρείιε ηεο ζηελ δεζηή. Θαζόηαλ όκνξθα ζηα θαηάκαπξα καιιηά ηεο. Ρύιημε ηα ρέξηα ηεο γύξσ από ην ιαηκό ηεο θαη πιεζίαζε ηα ζαξθώδε. Ζ θαληαρηεξή. αζηξαθηεξή νπξά. αζεκέληα νπξά ηεο έδσζε ηελ ζέζε ηεο ζε δύν ιεπηά. Ρν βιέκκα ηεο Βαζίιηζζαο ήηαλ έληξνκν. Αθόκα θαη ε Σάηε άθεζε ηνλ Σάληεξ θαηά κέξνπο θαη έζηξεςε ην θεθάιη πξνο ηελ κνξθή ηεο. Φίιεζε κε πάζνο εθείλν ην νξζάλνηρην από ηελ εδνλή ζειπθό .

» Ρελ ξώηεζε. γηα λα βνεζήζεη ηελ ζάιαζζα λα πάξεη ην δώξν ηεο γξεγνξόηεξα. ηελ έμαξζε θαη ηελ δσηηθή ελέξγεηα. έηζη δελ είλαη. Ζ Πέξα δέρηεθε ην άςπρν θνξκί ζηελ αγθαιηά ηεο κε επραξίζηεζε. Έπεηηα αθνύκπεζε ην ρέξη ηεο ρσξίο δηζηαγκό ζην γπκλό ηεο ζηήζνο θαη ηελ πίεζε κε δύλακε πξνο ηα θάησ. Ζ νπξά ηεο θιπδσλίζηεθε. ρνξηαζκέλα ηεο κάηηα γηα λα αληηθξίζεη ην λεθξό πξόζσπν ηεο ηέσο Βαζίιηζζαο.» Τέιιηζε πάλσ από ην γπάιηλν βιέκκα ηεο. άςπρνη βώινη πνπ έπεθηαλ ηπθιά ζην θελό. «Νξίζηε ην ζήξακα πνπ κε ηόζν πάζνο αλαδεηνύζεο. «Ζ Πέξα πήξε ηελ εθδίθεζή ηεο. . Άλξα.ζηόκα θαη ξνύθεμε από κέζα ηνπ όιε ηνπ ηελ εξσηηθή νξκή. Γίθαηε αληαιιαγή. κέρξη πνπ ηα γαιαδσπά κάηηα έγηλαλ δύν ςπρξνί. παθιάδνληαο κε δύλακε ζηα θύκαηα. Ρν θνξκί ηεο Κεξάηα άξρηζε λα ηξέκεη από ηελ εδνλή. Άθεζε έλαλ γιπθό ήρν ηθαλνπνίεζεο θαη έπεηηα άλνημε ηα ιακπεξά.

Νη Πεξάηλεο αληάιιαδαλ ράδηα θαη θηινθξνλήζεηο.» Ππλέρηζε ζην ίδην ύθνο ε Βαζίιηζζα. Ζ Ατιίο γέιαζε ζαλ παηδί θαη ζηξηθνγύξηζε ηελ νπξά. «Πνπ πάεη πνιύ. δπλαηό άλδξα δίπια ηεο. «Ρη ιεο. Σάξηδε ηα δώξα ηεο απιόρεξα. ελώ ηνπ ράξηδε απιόρεξα ηα θηιηά ηεο. Έρσζε ην πεγνύλη ηεο ζηνπο ώκνπο ηεο θαη ηεο απάληεζε θνηηώληαο ζηνλ θαζξέπηε. αδεξθνύια.» Οώηεζε ε Κεξάηα. Ρίλαμε ηα πνξθπξά καιιηά ηεο πίζσ ζηνπο ώκνπο θαη πιεζίαζε. Θαη όηαλ θάπνηα αλζξώπηλα θνξκηά θαηέιεγαλ ζηελ αγθαιηά ηεο ηα δερόηαλ κε επραξίζηεζε.» Δίπε κε εηιηθξίλεηα. . κνηξάδνληαο ηηο θαληαζηώζεηο ηνπο ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο. Όιεο πεξίκελαλ ηα δώξα ηεο Πέξαο κε αλππνκνλεζία. Ρν πνξζειάληλν πξόζσπν ηεο Ατιίο θσηίζηεθε από έλα ραξηησκέλν γέιην. λα ηνπ ραξίζνπλ αζαλαζία θαη αηειείσηε εδνλή. Όιεο ζπκθσλνύζαλ πσο ν λένο θαλόλαο ήηαλ πνιύ θαιύηεξνο από ηνλ παιηό. Ήηαλ επηβιεηηθή κε ην θαηάιεπθν ζηέκκα ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ ηεο θαη κε ηνλ παλέκνξθν. Νέοι νόμοι Ζ Βαζίιηζζα θαζόηαλ ζηνλ θεληξηθό βξάρν καδί κε ην ζήξακά ηεο. εβέληλα καιιηά ηεο. Ζ Πέξα είρε δερηεί ηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ ρσξίο λα θέξεη αληίξξεζε. θνηηώληαο ηελ αληαλάθιαζε ηεο αδεξθήο ηεο κέζα από ηνλ θαζξέπηε ρεηξόο πνπ θξαηνύζε. Όιεο αλαδεηνύζαλ ην ηέιεην ζήξακα. κεηαμέληα καιιηά ηεο αδεξθήο ηεο. Γελ δεηνύζε πεξηζζόηεξα. έζηξεςε ηνλ θνξκό θαη θνίηαμε ηνλ σθεαλό κέζα από ηηο ξνπκπηληέο κπνύθιεο ηεο. Έλα θαξάβη πιεζίαδε ζε απόζηαζε δύν σξώλ από ηα βξάρηα. ζηνιίδνληαο ε κία ηελ άιιε κε όκνξθα πξάγκαηα πνπ είραλ βξεη ζηα λαπάγηα ζηνλ βπζό. Ξώο ζνπ θαίλεηαη ην θαηλνύξγην κνπ θόζκεκα. Ζ Οόνπ ην είρε αλαγγείιεη ώξεο πξηλ. Νη Πεξάηλεο είραλ πεξάζεη πνιιά βξάδηα πεξηκέλνληαο ηα δώξα ηνπο. ραδεύνληαο κε ζαπκαζκό ην θνκςνηέρλεκα πνπ ζηόιηδε ηα ζθνύξα. Ρη έρεηο λα πεηο. ελώ γέκηδε κε ράδηα ην θαιιίγξακκν θνξκί ηεο. εθείλν πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θξαηήζνπλ δίπια ηνπο αηώληα. ρσξίο λα δεηάεη αληαιιάγκαηα. ρακνγειώληαο ζηξαβά. Ζ γαιάδηα νπξά ηεο ηπιηγόηαλ γύξσ από ηελ κέζε ηνπ θηεηηθά. Έγεηξε ην θεθάιη ζην πιάη. Ζ αδεξθή ηεο ράηδεπε ηα καθξηά. «Θαη γηα ηνπο λένπο λόκνπο.

Θνίηαμε ηελ γαιάδηα έθηαζε κε πεξεθάληα. Ρελ ζάιαζζα ηεο εδνλήο. Ζ Πέξα έπαηδε κε ηνλ αέξα πςώλνληαο κηθξά πγξά βνπλαιάθηα. Όιε απηή ε έθηαζε ήηαλ πηα δηθή ηεο. Νη δύν αδεξθέο αληάιιαμαλ έλα καθξόζπξην θηιί. είρε ζθαιηζκέλε κηα γνξγόλα ζηελ πξύκλε ηνπ. Ρν εκπνξηθό πινίν κε ηα θνπζθσηά παληά πιεζίαδε· εηξσληθά. Πηελ δηθή ηεο ζάιαζζα. Άπισζε ηα ρέξηα ζην λεξό θαη έπαημε καδί ηνπ. ήηαλ ην άληξν ηεο θαη ην βαζίιεηό ηεο. αθήλνληαο ςεπδνύο ςηζπξηζκνύο πνπ δελ ζήκαηλαλ ηίπνηα.» Δίπε ραξηησκέλα ε Ατιίο θαη έζθαζε έλα παηρληδηάξηθν γέιην θαζώο γπξλνύζε κπξνζηά. Ν Σάληεξ πιεζίαζε θαη κπήθε αλάκεζά ηνπο. Νηηδήπνηε δηέζρηδε απηά ηα λεξά ζα γηλόηαλ δηθό ηεο. Έζπξε ηελ νπξά πάλσ ζηα βξάρηα θαη βνύηεμε ζην δηθό ηεο πηα. ρατδεύνληαο ηξπθεξά ε κία ηελ άιιε. «Θαινί είλαη. Κνίξαζε ηα ράδηα θαη ηα θηιηά ηνπ θαη νη ηξεηο ηνπο ζύληνκα παξαδόζεθαλ ζην πάζνο ηνπο. Όηαλ ν ζεζαπξόο ηνπ Σάληεξ μερείιηζε θαη νη δύν αδεξθέο εθπιήξσζαλ ηνλ αζίγαζην πόζν ηνπο. . Ζ Κεξάηα ρακνγέιαζε πιαηηά. πγξό βαζίιεην. θαζώο ν ήιηνο έζβελε ζην βάζνο αθήλνληαο πνξηνθαιηά ίρλε πίζσ ηνπ. ε Κεξάηα ζηξάθεθε κε ην βιέκκα ηθαλνπνηεκέλν θαη ιακπεξό ζηνλ σθεαλό. Ρεο αλήθε δηθαησκαηηθά.