RUJUKAN

Ahmad Riduan Ismail. (2013). Kajian kes strategi kepimpinan guru besar cemerlang. Diperolehi
dari
http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwP2/Ahmad%20Riduan%20Bin%20Is
mail.TP.pdf

Azizi Yahaya. (2010). Gaya kepimpinan guru besar dan hubungannya dengan faktor-faktor
kepimpinan di sekolah penerima anugerah sekolah cemerlang di negeri Melaka.
Diperolehi dari http://eprints.utm.my/10134/2/ukm.pdf

Haji Mohd Nor. (2004). Kepemimpinan pengajaran guru besar, komitmen dan kepuasan kerja
guru. Diperolehi dari
http://eprints.usm.my/3567/1/Kepemimpinan_pengajaran_guru_besar%2C_komitmen_d
an_kepuasan_kerja_guru_-Haji_Mohd_Nor_bin_Jaafar-Pendidikan-LB2831.926.M2_-
Microfiche_7415.pdf

Hussein Mahmood. (1993). Kepimpinan dan keberkesanan sekolah. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka

Hussein Mahmood. (2008). Kepimpinan dan keberkesanan sekolah (edisi kedua). Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Munirah Mustaffa. (2010). Mengurus pembangunan professional di sekolah. Kuala Lumpur:
Institut Terjemahan Negara Malaysia

Ulin Tabor. (1998). Gaya kepimpinan guru besar dengan keberkesanan sekolah. Diperolehi dari
http://ir.unimas.my/3682/1/Gaya%20Kepimpinan%20Guru%20Besar%20Dengan%20Ke
berkesanan%20Sekolah%20Kajian%20Di%20Daerah%20Saratok%2C%20Sarawak.pdf

ESEI .

RUJUKAN .