દપતયી આદે ળ

તા ૧૫ ભી ઓગસ્ટના યાજ્મકક્ષાના ધ્લજલંદન સભાંયબ અન્લમે તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૭ ના યોજ
઩ોરો ગ્રાઉન્ડ, લડોદયા ખાતે ભાનનીમ મખ્ુ મભંત્રીશ્રીના લયદ હસ્તે ટે બ્રે ટ વલતયણ તે ભજ સાંસ્કવૃ તક
ુ ફ કાભગીયીની લહેચણી કયલાભાં
કામયક્રભ ભાટે ભંડ઩ તથા અન્મ કાભગીયી ભાટે નીચે જણાવ્મા મજ
આલે ર છે . સો઩ે ર કાભગીયી સંપ ૂણય જલાફદાયીપ ૂલયક કયલાની યહેળે.

અન.ં ુ નં અવધકાયીશ્રીન ં ુ નાભ, ભોફાઈર નંફય કાભગીયીની વલગત
૧ શ્રી ધલર ઩ાઠક  સાંસ્કવૃ તક કામયક્રભ સ્ટે જ, સાંસ્કવૃ તક કામયક્રભ ભંડ઩
(૯૯૭૮૯૭૭૨૦૧) તથા અન્મ જનયર કાભગીયી
૨ શ્રી કણ
ૃ ાર ખટાલ ખટાલ  ટે બ્રે ટ વલતયણ સ્ટે જ, ટે બ્રે ટ વલતયણ ભંડ઩,
(૯૪૨૮૯૭૪૦૬૧) તે ભજ અન્મ જનયર કાભગીયી
૩ શ્રી મતીન લસાલા  ગ્રીન રૂભ (સાંસ્કૃવતક પ્રોગ્રાભ)
(૯૮૭૯૬૩૩૮૨૬)
૪ શ્રી વલક્રભ યાઠલા  ગ્રીન રૂભ (ટે બ્રે ટ વલતયણ પ્રોગ્રાભ)
(૯૬૩૮૩૮૧૯૩૮)
૫ શ્રી ઩ાથય ઉ઩ાધ્મામ  એપ્રોચ યોડ, ભંડ઩ એન્રી ગે ટ તથા લયસાદી
(૯૭૧૪૩૫૫૧૬૬) ઩ાણી વનકાર ગટય ની કાભગીયી
૬ શ્રી જૈભીન ળાહ  ભંડ઩ભાં પરોરયિંગ, સોપા તથા ખયુ ળીની ગોઠલણ
(૯૯૦૪૯૯૬૦૫૧) ની કાભગીયી
૭ શ્રી ભમંક અધડુક  ફે યીકે ટીંગ, તથા ઩બ્બ્રક ટોમરે ટની વ્મલસ્થા
(૭૦૦૨૩૬૨૧૯૪) કાભગીયી

ઉ઩યોક્ત કાભગીયી કામય઩ારક ઈજને ય શ્રી આઈ.લી.઩ટે ર (૯૭૨૬૩૯૫૯૪૯) તથા નામફ
કામય઩ારક શ્રી એસ.એચ.઩ટે ર (૯૮૭૯૨૪૮૯૫૪) ના ઩યાભળયભાં યહીને કયલાની યહેળે.

કામય઩ારક ઈજને ય
યાજ઩ી઩રા (ભા અને ભ) વલબાગ,
યાજ઩ી઩રા.

ય ુ લડોદયા. તયપ જાણ સારૂં.
નકર યલાના : પ્રવત અવધક્ષક ઈજને ય શ્રી, ભા.ભ. લર્઱