SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK BERSIH DAN SIHAT

TAHUN 4 Gigih

MINGGU Minggu 8

HARI / TARIKH Rabu / 25.2.2015
MASA 8.30-9.30 pagi
STANDARD Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
PENGAJARAN pelbagai bahan untuk memberi respons yang betul
2.4

Pada akhir pengajaran, murid dapat:
STANDARD 1. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat
PEMBELAJARAN dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian
2.4.2 dengan betul.

1. Murid dan guru bersoal jawab.
2. Murid membaca risalah dalam petikan buku teks.
3. Murid memberikan respons terhadap soalan yang diberikan guru.
4. Murid dan guru membincangkan jawapan.
5. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang
diberikan.
6. Guru menghubungkaitkan isi pembelajaran dengan kehidupan
AKTIVITI seharian.

Pemulihan
Murid membina frasa dan ayat
Pengayaan
Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan perkataan yang
diberikan.

Ilmu : Sains
Nilai : Bekerjasama, Beringat
PENGISIAN
EMK : kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Menjana Idea, Mengecam
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks.
BELAJAR
PENILAIAN
PENGAJARAN Murid dapat menjawab soalan kefahaman berdasarkan risalah yang
DAN terdapat di dalam buku teks.
PEMBELAJARAN

REFLEKSI Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
TAJUK BERSIH DAN SIHAT
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 8

HARI / TARIKH Khamis / 26.2.2015
MASA 9.30-10.00, 10.20-10.50 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.
3.5

STANDARD Pada akhir pengajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN
1. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat
3.5.2 carta daripada pelbagai sumber.

1. Murid dan guru bersoal jawab.
2. Murid membaca keratan ensiklopedia dalam buku teks.
3. Murid memberikan respond terhadap soalan yang diberikan guru.
4. Murid mengeluarkan maklumat daripada petikan berdasarkan
soalan yang diberikan oleh guru.
5. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang
diberikan.
AKTIVITI
6. Guru menghubungkaitkan isi pembelajaran dengan kehidupan
seharian.
Pemulihan
Murid menyusun maklumat berdasarkan urutan dengan bimbingan guru.
Pengayaan
Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan perkataan dan frasa yang
terdapat dalam petikan ensiklopedia.

Ilmu : Sains
Nilai : Bekerjasama, Beringat
PENGISIAN
EMK : kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Menjana Idea, Mengecam
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

Proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan keranan
sekolah mengadakan program sambutan Mauludur Rasul. Proses
REFLEKSI pengajaran dan pembelajaran dakan dilaksanakan dalam kelas yang akan
datang.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
TAJUK BERSIH DAN SIHAT
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 9

HARI / TARIKH Ahad / 1.3.2015
MASA 8.30-9.30 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.
3.5

STANDARD Pada akhir pengajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar,
3.5.2 ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa
yang gramatis.

1. Murid mendengar guru membaca info berkaitan makanan yang
seimbang.
2. Murid mencatat nota isi penting.
3. Murid menyenaraikan makanan yang telah disebutkan oleh guru
berkenaan makanan seimbang.
4. Murid membina ayat ulasan tentang makanan yang disebutkan
AKTIVITI dengan gramatis
5. Guru menghubungkaitkan isi pembelajaran dengan kehidupan
seharian.
Pemulihan
Murid membina ayat berdasarkan jenis makanan yang telah disenaraikan.
Pengayaan
Murid mencari dan menyenaraikan kosa kata istilah.

Ilmu : Sains
Nilai : Bekerjasama, Beringat
PENGISIAN
EMK : kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Menjana Idea, Mengecam
BCB : Mencatat maklumat

BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN 1. Murid menulis dua isi penting berdasarkan info yang dibacakan.
DAN 2. Murid dapat melengkapkan ulasan makanan seimbang.
PEMBELAJARAN

1. Seramai enam orang murid mengambil masa yang agak lama
untuk membina ayat.
REFLEKSI
2. Latihan membina ayat diberikan.
3. Guru memberikan galakan moral kepada murid.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA SENTIASA SELAMAT
TAJUK SENTIASA AWASI DIRI
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 9

HARI / TARIKH Isnin 2.3.2015

MASA 8.30 – 9.30 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut
konteks.
5.1

STANDARD Pada akhir pengajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat
5.1.5 dengan betul mengikut konteks.

1. Murid membaca dialog yang terdapat dalam buku teks
2. Murid menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam dialog..
3. Murid diberi penerangan kata penguat.
4. Murid menyenaraikan kata penguat + kata adjektif.
5. Murid membina ayat berdasarkan kata penguat + kata adjektif yang
dijumpai..
AKTIVITI 6. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini
dengan kehidupan seharian.
Pemulihan
Murid menyenaraikan kata adjektif yang mereka tahu.
Pengayaan
Murid membina ayat berdasarkan kata penguat + kata adjektif yang
diberikan oleh guru.

Ilmu : kesihatan
Nilai : menjaga kebersihan diri
PENGISIAN
EMK : kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Mengingat, memahami.
BCB : Mencatat maklumat

BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN 1. Murid dapat membina empat ayat dengan menggunakan kata
DAN penguat + kata adjektif dengan betul.
PEMBELAJARAN

1. Enam orang murid yang masih lemah dalam membina ayat
REFLEKSI
dibimbing oleh guru.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA SENTIASA SELAMAT
TAJUK DATUKKU TOKOH SILAT
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 9

HARI / TARIKH Selasa / 3.3.2015

MASA 8.30 – 9.30 pagi
STANDARD Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
PENGAJARAN daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara
1.4 bertatasusila.
STANDARD Pada akhir pengajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang
1.4.2 sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
1. Murid melakonkan dialog.
2. Murid mengenal pasti penggunaan gelaran yang terdapat dalam
dialog yang ujarkan.
3. Murid diberi penerangan tentang penggunaan gelaran yang betul.
4. Murid membina ayat yang terdapat gelaran dan mengujarkannya di
dalam kelas.
5. Murid lain menyatakan penggunaan gelaran yang terdapat dalam
ayat betul atau salah.
AKTIVITI 6. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran hari ini dengan
kehidupan seharian.
Pemulihan
Murid menyenaraikan contoh-contoh gelaran yang pernah mereka dengar
dengan bantuan guru.
Pengayaan
Murid membina bina ayat dengan menggunakan gelaran yang diberikan
oleh guru.

Ilmu : Agama
Nilai : Hormat menghormati
PENGISIAN
EMK : kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Menjana Idea, Mengecam
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis.
BELAJAR

PENILAIAN 1. Murid membaca dialog secara yang mempunyai gelaran dengan
PENGAJARAN lancar.
DAN 2. Murid membina ayat berdasarkan gelaran yang disenaraikan oleh
PEMBELAJARAN guru.

1. Enam orang murid dibantu oleh guru untuk membina ayat.
REFLEKSI 2. Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA SENTIASA SELAMAT
TAJUK BIAR LAMBAT ASAL SELAMAT
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 9

HARI / TARIKH Rabu / 4.3.2015
MASA 8.00 – 9.00 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.
2.5

STANDARD Pada akhir pengajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat
2.5.1 daripada bahan prosa dengan betul.

1. Murid membaca prosa yang terdapat pada muka surat 43 di dalam
buku teks.
2. Murid menyatakan secara lisan perkara yang perlu dilakukan
apabila loceng balik dibunyikan.
3. Murid diberikan soalan terbuka berkaitan dengan prosa untuk
mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat.
4. Murid murid menjawab soalan di dalam buku tulis dengan bantuan
AKTIVITI guru.
5. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini
dengan kehidupan seharian.
Pemulihan
Murid menulis semula prosa di dalam buku tulis
Pengayaan
Murid menyenaraikan aktiviti lain yang boleh dilakukan selepas loceng
balik dibunyikan.

Ilmu : Kesedaran Sivik
Nilai : Hormat menghormati
PENGISIAN
EMK : kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Mengingat, memahami,
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN 1. Murid dapat menyenaraikan 3 maklumat tersurat dan tersirat
DAN berdasarkan prosa dengan bantuan guru.
PEMBELAJARAN

REFLEKSI 1. Enam orang murid diberikan latihan menulis semula prosa

20 – 10. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN 1.4. 5. memahami.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Menulis imlak dengan tepat. 1. 10. 4. buku tulis. 3. Murid dapat menuliskan semula lima ayat yang dibacakan oleh DAN guru dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Murid diterangkan oleh guru tentang perkataan berimbuhan pinjaman. PEMBELAJARAN 1. Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman 3. Pemulihan Murid menyalin semula ayat yang dibaca oleh guru.00.4 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman.2 dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.30 – 10. Ilmu : Kesedaran Sivik Nilai : Hormat menghormati PENGISIAN EMK : kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman yang diberikan oleh guru. . Enam orang murid diberikan latihan menulis semula ayat yang REFLEKSI dibaca oleh guru. Murid mendengar info yang dibacakan oleh guru berkaitan dengan ‘Keselamatan Penggunaan Lif’ 2.3. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. Murid menulis ayat yang dibacakan oleh guru di dalam buku tulis. BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. AKTIVITI 6. 3. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK KESELAMATAN PENGGUNAAN LIF TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 9 HARI / TARIKH Khamis / 5.2015 MASA 9. Murid menyenaraikan imbuhan pinjaman yang terdapat di dalam buku teks.

2. Pemulihan Murid menyenaraikan kata nama khas bukan hidup yang mereka tahu dan dibantu oleh guru. memahami.2015 MASA 8..30 – 9. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 5. Murid membina ayat berdasarkan kata nama khas bukan hidup. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK BERJALAN DENGAN BERWASPADA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 10 HARI / TARIKH Ahad / 9.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Murid diterangkan tentang kata nama khas tidak hidup yang terdapat dalam teks. Ilmu : Bertolak ansur Nilai : Hormat menghormati PENGISIAN EMK : kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3. Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan kata nama khas bukan manusia yang diberikan oleh guru.2 betul mengikut konteks. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. buku tulis. 1.1. BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid membaca teks ‘Berjalan Dengan Berwaspada’ yang terdapat dalam buku teks muka surat 45. 5. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan 5. Murid menyenaraikan kata nama khas bukan hidup yang boleh ditemui di dalam teks 4.3.1 STANDARD Pada akhir pengajaran.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT .

3. Murid murid menulis ayat yang diperdengarkan di dalam buku tulis. Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman yang diberikan oleh guru. Murid diberi penerangan tentang imbuhan pinjaman.2015 MASA 9.3. TAJUK SENTIASA AWASI DIRI TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 9 HARI / TARIKH Khamis / 5. 1. Ilmu : Kesedaran Sivik Nilai : Hormat menghormati PENGISIAN EMK : kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 5. BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 10. AKTIVITI 6. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . murid dapat: PEMBELAJARAN 1.30-10.4 STANDARD Pada akhir pengajaran. Pemulihan Murid menulis imlak ayat yang dibaca oleh guru.4. Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman.2 dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan pinjaman yang terdapat dalam teks.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Menulis imlak dengan tepat.20-10. buku tulis. Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman 3. 4. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. memahami. mengaplikasi. 2.00. 3. Murid mendengar ayat yang disebutkan oleh guru..

4.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Menulis imlak dengan tepat.3. 1. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK SENTIASA AWASI DIRI TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 9 HARI / TARIKH Khamis / 5.. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian.4 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid murid menulis ayat yang diperdengarkan di dalam buku tulis. AKTIVITI 6.4.2015 MASA 9. Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman yang diberikan oleh guru. BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Ilmu : Kesedaran Sivik Nilai : Hormat menghormati PENGISIAN EMK : kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.20-10. memahami.2 dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.00.30-10. buku tulis. Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 5. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan pinjaman yang terdapat dalam teks. Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman 3. Murid diberi penerangan tentang imbuhan pinjaman. Pemulihan Murid menulis imlak ayat yang dibaca oleh guru. 3. 3. 10. 2. Murid mendengar ayat yang disebutkan oleh guru. mengaplikasi.

buku tulis. 2.3.2015 MASA 9.1.1 STANDARD Pada akhir pengajaran.00. Murid diberi penerangan tentang kata nama khas tak hidup. PENGISIAN EMK : kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.30-10. Murid mencari kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam teks prosa. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati. Pemulihan Murid membina ayat berdasarkan kata nama khas bukan hidup dengan bantuan guru. Pengayaan Murid menyenaraikan kata nama khas bukan hidup yang mereka pernah dengar dan bina ayat.20-10.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 10. bertanggungjawab. Murid membaca teks prosa yang bertajuk ‘Berjalan Dengan Berwaspada’. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan 5. 5. 4.2 betul mengikut konteks. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK SENTIASA AWASI DIRI TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 10 HARI / TARIKH Khamis / 12. 1. 3. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. AKTIVITI 5. Murid membina ayat dengan menggunakan kata nama khas tak hidup yang dijumpai.

5. Murid dapat membina ayat dengan bantuan dan rangsangan guru. Murid membaca dialog yang bertajuk ‘Mari. REFLEKSI . buku tulis. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.30 – 9. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. Selamatkan Mereka!’. Murid membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat dalam dialog.1. Murid membina ayat yang mempunyai kata adjektif dan kata penguat AKTIVITI 6. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK SENTIASA AWASI DIRI TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 11 HARI / TARIKH Ahad / 22. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati. Enam orang murid masih lemah dalam kemahiran mengeja dengan betul. 3.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5 dengan betul mengikut konteks 1. Pemulihan Murid membina ayat berdasarkan kata penguat yang diberikan dengan bantuan guru. bertanggungjawab. DAN 2. Pengayaan Murid membina tiga ayat lengkap berdasarkan kata adjektif dan kata penguat yang diberikan oleh guru. Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN 1. Murid mencari kata penguat yang terdapat yang mempunyai kata dalam dialog. Murid diberi penerangan tentang kata adjektif dan kata penguat.3. 2. 4. PEMBELAJARAN 1.2015 MASA 8. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat 5. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 5.1 STANDARD Pada akhir pengajaran.

Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara PENGAJARAN daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara 1. Pengayaan Murid menyenaraikan kata ganti diri orang yang diketahui dan membina tiga ayang lengkap.3 situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid melengkapkan dialog yang terdapat dalam buku teks dengan kata ganti diri orang yang sesuai. Pemulihan Murid membina ayat berdasarkan kata ganti diri orang dengan bantuan guru.2015 MASA 8. Murid melakonkan dialog yang telah dilengkapkan dengan nada dan intonasi yang sesuai AKTIVITI 5. CUTI PERMAHKOTAAN SULTAN JOHOR . memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.3. 2. Murid membaca dialog yang terdapat dalam buku teks muka surat 47 yang bertajuk berbasikal dengan selamat ‘Berjalan Dengan Berwaspada’.30 – 9. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI 1.30 pagi STANDARD Bertutur. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 11 HARI / TARIKH Isnin / 23. 3.4. Murid diberi penerangan kata ganti diri orang. 1. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam 1.4 bertatasusila Pada akhir pengajaran. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. buku tulis. 4. bertanggungjawab.

2. Murid membaca dialog yang terdapat dalam buku teks muka surat 47 yang bertajuk berbasikal dengan selamat ‘Berjalan Dengan Berwaspada’. Enam orang murid menghadapi kesukaran untuk melakonkan dialog dengan lancar. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 11 HARI / TARIKH Selasa / 24.20 – 12.3. Pengayaan Murid menyenaraikan kata ganti diri orang yang diketahui dan membina tiga ayang lengkap. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. bertanggungjawab.3 situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Pemulihan Murid membina ayat berdasarkan kata ganti diri orang dengan bantuan guru. PEMBELAJARAN 1. Murid mendapat maklumat melalui soal jawab.20 pagi STANDARD Bertutur. Murid melengkapkan dialog yang terdapat dalam buku teks dengan kata ganti diri orang yang sesuai.4 bertatasusila Pada akhir pengajaran. Murid melakonkan dialog yang telah dilengkapkan dengan nada dan intonasi yang sesuai AKTIVITI 5. buku tulis. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam 1. Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.4.2015 MASA 11. Murid diberi penerangan kata ganti diri orang. 3. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. REFLEKSI 2. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara PENGAJARAN daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara 1. Murid dapat berbual dengan menggunakan kata ganti diri dengan PENGAJARAN intonasi yang baik. 1. BELAJAR PENILAIAN 1. . DAN 2. 4. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati.

Pemulihan Murid menyalin teks laporan. AKTIVITI 6. Guru melaksanakan ujian SEGAK dan tidak dapat masuk ke kelas. 3. Murid melengkapkan rajah dengan isi tersurat dan tersirat. Pengayaan Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat yang terdapat di dalam teks. 1. Murid diminta menyatakan maklumat tersirat yang diperoleh melalui pembacaan awal. 5. 2. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan 2. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 11 HARI / TARIKH Rabu / 25. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.5 STANDARD Pada akhir pengajaran. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian.00 – 9.2 tersirat daripada bahan prosa dengan bantuan guru. REFLEKSI Proses pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam kelas yang berikutnya.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca. Membaca. buku tulis. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati.3. 2. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid membaca teks ‘Laporan Ceramah Menangani Kebakaran’. Murid diminta untuk menyatakan maklumat yang terdapat di dalam laporan secara lisan. . memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Murid melengkapkan dialog yang terdapat dalam buku teks dengan kata ganti diri orang yang sesuai. 4.5. bertanggungjawab.2015 MASA 8.

Murid membaca teks ‘Laporan Ceramah Menangani Kebakaran’. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati. AKTIVITI 6. Pengayaan Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat yang terdapat di dalam teks. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.3. 5. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian.00. 4. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 11 HARI / TARIKH Khamis / 26. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Guru melaksanakan ujian SEGAK dan tidak dapat masuk ke kelas. 3.20 – 10. Proses pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam REFLEKSI kelas yang berikutnya. 2.5 STANDARD Pada akhir pengajaran. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca.2015 MASA 9.5. 2. Murid diminta untuk menyatakan maklumat yang terdapat di dalam laporan secara lisan. . Murid diminta menyatakan maklumat tersirat yang diperoleh melalui pembacaan awal. Murid melengkapkan dialog yang terdapat dalam buku teks dengan kata ganti diri orang yang sesuai. Membaca. bertanggungjawab. buku tulis. 1. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Murid melengkapkan rajah dengan isi tersurat dan tersirat. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan 2. Pemulihan Murid menyalin teks laporan.2 tersirat daripada bahan prosa dengan bantuan guru.30 – 10. 10.

buku tulis. Murid diminta untuk menyatakan maklumat yang terdapat di dalam laporan secara lisan. Murid melengkapkan rajah dengan isi tersurat dan tersirat. 2.9. 2.2 tersirat daripada bahan prosa dengan bantuan guru. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 12 HARI / TARIKH AHAD / 29.3. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Pemulihan Murid menyalin teks laporan.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati. Pengayaan Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat yang terdapat di dalam teks. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan 2.5.5 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid membaca teks ‘Laporan Ceramah Menangani Kebakaran’. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 4.30 . Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. Murid diminta menyatakan maklumat tersirat yang diperoleh melalui pembacaan awal. AKTIVITI 6. Membaca. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2015 MASA 8. bertanggungjawab. 5. Murid melengkapkan dialog yang terdapat dalam buku teks dengan kata ganti diri orang yang sesuai. 3.

30 . DAN 2. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati.4 betul 1.2015 MASA 8. Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan grafik. 5. bertanggungjawab.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid cuba mengisikan rajah dengan rangka karangan dengan batuan guru.3. frasa dan ayat yang betul 2. Pemulihan Murid menyalin semula kerangka karangan yang telah dilengkapkan di dalam buku tulis. Murid membaca buku teks muka surat 50. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK KEMBARA DENGAN SELAMAT TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 12 HARI / TARIKH Isnin / 30. REFLEKSI 2. Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan 2. Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Guru membantu murid dengan mengajukan pelbagai soalan terbuka.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membina dan menulis perkataan. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pengayaan Murid membina kerangka karangan yang lain. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN 1.9. buku tulis. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 6 orang murid masih lemah dalam kemahiran mengeja dan menulis dan memerlukan bantuan dari guru. . 12 orang muri memerlukan bantuan untuk membina ayat dengan gramatis.3. 2. 10 orang murid dapat membina ayat dengan tepat. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini AKTIVITI dengan kehidupan seharian. 3. PEMBELAJARAN 1. 4. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.

Murid membaca sajak di dalam buku teks muka surat yang bertajuk ‘Ingat Pesan’.4 STANDARD Pada akhir pengajaran.3. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 4. AKTIVITI 6. Guru membantu murid dengan mengajukan pelbagai soalan terbuka. Pengayaan Murid menyalin semula sajak dan menjawab soalan kefahaman yang diberikan. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK INGAT PESAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 12 HARI / TARIKH Selasa / 31.2015 MASA 8. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.30 . Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati. Pemulihan Guru membantu murid untuk menjawab soalan kefahaman yang diberikan. Sebilangan besar murid masih lemah dalam kemahiran membaca REFLEKSI dan memerlukan banyak latihan. 10 orang murid dapat membaca dengan lancar. .1 jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut 1. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. 5. BELAJAR PENILAIAN 1. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 3. intonasi masih DAN boleh diperbaiki. Murid dan guru bersoal jawab tenang mesej yang ingin disampaikan melalui sajak yang telah mereka baca. bertanggungjawab. 4. Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan 4.9. Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. buku tulis. Murid menjawab soalan kefahaman yang diberikan oleh guru.4. Murid mendengar sajak yang dibacakan oleh guru 2. PENGAJARAN 2. PEMBELAJARAN 1.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. DAN 3.2015 MASA 11. Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan kata hubung yang diberikan oleh guru. . SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK MEMBONCENG DENGAN SELAMAT TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 12 HARI / TARIKH Rabu / 1. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian.1. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. PENGAJARAN 2. Murid mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti soal jawab. Memahami dan menggunakan kata bantu. Sebilangan besar murid masih lemah dalam kemahiran menulis dan REFLEKSI memerlukan bantuan guru. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati.1 STANDARD Pada akhir pengajaran.4. bertanggungjawab. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. buku tulis.12. 1.20 . 6. Guru membantu murid dengan mengajukan pelbagai soalan AKTIVITI terbuka. 4. 10 orang murid dapat membina ayat dengan kata bantu dengan PEMBELAJARAN tepat. Pemulihan Guru membantu murid ayat tunggal yang lengkap. BELAJAR PENILAIAN 1. 3. 5. Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. 5.7 pemeri dengan betul mengikut konteks. kata perintah dan kata 5. Murid berkongsi pengalaman mereka membonceng motosikal. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. Murid mendengar penerangan guru tentang cara yang selamat dilakukan semasa dan selepas membonceng. 2.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan mengikut konteks. Murid membaca teks prosa yang bertajuk ‘Membonceng dengan Selamat’ di dalam buku teks muka surat 52.

intonasi masih boleh PENGAJARAN dibaiki. 4. DAN 3. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati. Guru membetulkan intonasi dan sebutan murid. 6.4. Murid dapat membaca dialog dengan lancar. Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan kata ganti diri yang telah diberikan oleh guru. 10 orang muri dapat membina ayat dengan menggunakan kata PEMBELAJARAN ganti nama dengan betul. Pada akhir pengajaran.20 – 10. Sebilangan besar murid masih lemah dalam kemahiran membaca dan REFLEKSI menulis dan memerlukan bantuan guru. 2. STANDARD Bertutur. Murid cuba melengkapkan dialog. 1.2015 MASA 9. 5.00 pagi. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara PENGAJARAN daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara 1.4 bertatasusila. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK BERINGAT SEBELUM KENA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 12 HARI / TARIKH Khamis / 2. Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.3 formal dan tidak formal secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti diri tanya dengan betul dalam situasi 1. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. bertanggungjawab. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3. PENILAIAN 2. . Murid melakonkan dialog yang telah dilengkapkan. Murid dan guru berbincang untuk melengkapkan dialog tersebut. 10.4.30 – 10. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid membaca dialog yang terdapat dalam buku teks muka surat 53. buku tulis. BELAJAR 1. Pemulihan Murid menyalin semula dialog yang telah dilengkapkan di dalam buku tulis. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini AKTIVITI dengan kehidupan seharian.50 pagi.

Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan kata permintaan yang telah diberikan oleh guru.30 pagi STANDARD Bertutur. 4. Murid membaca dialog yang terdapat dalam buku teks muka surat 54. 5. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK KESELAMATAN WANG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 13 HARI / TARIKH Ahad / 5. Murid cuba melengkapkan dialog. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. Guru membetulkan intonasi dan sebutan murid. Murid dan guru berbincang untuk melengkapkan dialog tersebut. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 tidak formal secara bertatasusila. AKTIVITI 6.4 bertatasusila. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid melakonkan dialog yang telah dilengkapkan bersama dengan bahasa badang yang sesuai. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati.4. Pada akhir pengajaran. Pemulihan Murid menyalin semula dialog yang telah dilengkapkan di dalam buku tulis. buku tulis. 2. Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi 1. 1. 3. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara PENGAJARAN daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara 1.2015 MASA 8.4.30 – 9. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. bertanggungjawab.

pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati.4.30 – 9. buku tulis.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca. memahami dan menaakul bahan prosa untuk 2. AKTIVITI 6. Murid mendeklamasikan sajak. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK KESELAMATAN WANG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 13 HARI / TARIKH Ahad / 6. Pemulihan Murid menyalin sajak yang telah dilengkapkan di dalam buku tulis. 4.5. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid melengkapkan sajak berdasarkan teks prosa. Murid membaca prosa yang bertajuk ‘Kelab Keselamatan Jalan Raya’ di dalam buku teks muka surat 54. bertanggungjawab. 3. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 1. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.3 memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul. 5. Murid dan guru berbincang untuk mendapatkan maklumat.5 STANDARD Pada akhir pengajaran. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2015 MASA 8. Membaca. 2. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. Guru membetulkan intonasi dan sebutan murid. 2. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.

2 dengan menggunakan bahasa yang santun. 5. Murid dibimbing oleh guru untuk melengkapkan maklumat yang telah diberi di dalam buku teks. buku aktiviti BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .6. Murid dan guru berbincang untuk mendapatkan maklumat. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati. laporan PEMBELAJARAN dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK LATIHAN KESELAMATAN DI SEKOLAH TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 13 HARI / TARIKH Selasa / 7.20 pagi – 12. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.6 Pada akhir pengajaran. 2.4. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 1. menulis untuk menyampaikan maklumat 3. Murid menyalin perenggan yang telah dilengkapkan di dalam buku AKTIVITI tulis. 4. menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terhad. 6. buku tulis. Murid murid melengkapkan perenggan laporan dengan maklumat yang telah dibincangkan. 3. 2. Pemulihan Murid membina tiga ayat berdasarkan setiap grafik yang terdapat di dalam buku teks. murid dapat: STANDARD 1. 3. Tahap penguasaan: 2. bertanggungjawab. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. Murid membaca bahan grafik yang terdapat dalam muka surat 56 buku teks. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat.2015 MASA 11.

Murid diberi penerangan tentang kata bantu. 5.1. Pemulihan Murid dibimbing untuk memperkukuhkan kemahiran mengeja. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3. memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat. berkomunikasi secara bertatasusila dengan 5. dan mengemukakan pendapat pada tahap yang sesuai. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. kata perintah dan kata STANDARD pemeri dengan betul mengikut konteks. 4. Murid murid diberikan contoh-contoh kata bantu. Memahami dan menggunakan kata bantu. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 2. buku aktiviti BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .4. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. Murid murid membina ayat lengkap berdasarkan kata bantu yang telah diberikan. murid dapat: 1.1 Pada akhir pengajaran. 5. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati.00 pagi – 9. 1. AKTIVITI 6. buku tulis. bertanggungjawab. PEMBELAJARAN 2.2015 MASA 8.7 menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan. Tahap penguasaan: 3. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid membaca teks dan bahan grafik yang terdapat dalam muka surat 57 buku teks.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK LATIHAN KESELAMATAN DI SEKOLAH TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 13 HARI / TARIKH Rabu / 8.

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat 5. 5. 2. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .1 STANDARD Pada akhir pengajaran.50 pagi. 4. Murid diberi penerangan tentang kata adjektif dan kata penguat. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. buku tulis. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.4. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. Murid mencari kata adjektif yang ada penambahan kata penguat di dalam teks. Pemulihan Murid menyalin semula teks sambil menyebut dengan jelas perkataan yang ditulis.00 pagi. bertanggungjawab. 3. 7. Murid memadankan kata adjektif dan kata penguat yang sesuai.2015 MASA 9. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Ilmu : Keselamatan Nilai : Hormat menghormati. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK AWASI POKOK HIASAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 13 HARI / TARIKH Khamis / 9. 6. 10.20 – 10. 1. Murid teks berkenaan pokok hiasan yang terdapat di dalam buku teks. Murid membina ayat berdasarkan kata adjektif dan kata penguat AKTIVITI yang telah dipadankan.30 – 10. STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.1.5 dengan betul mengikut konteks. 5.

buku tulis.2015 MASA 11. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid dibimbing oleh guru untuk mencari setiap maksud rangkap sajak dan pantun. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. 4. Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati. 5. 3. Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat.20 pagi – 12. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai 2. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 14 HARI / TARIKH Selasa / 14. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .20 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Murid diberi penerangan tentang bentuk pantun. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Pemulihan Murid menyalin semula sajak sambil menyebut dengan jelas perkataan yang ditulis. bertanggungjawab. 2. Murid mendeklamasikan sajak dan pantun.1 untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif 1.6 STANDARD Pada akhir pengajaran. 2.4.6.

murid dapat: STANDARD 1.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Membina dan menulis perkataan. TP 3: menulis jawapan pemahaman. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. Murid dibimbing untuk mendapatkan jawapan berdasarkan kata kunci yang diberikan. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.3 Pada akhir pengajaran. 4. 6. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Pemulihan Murid menyalin semula soalan dan jawapan pemahaman. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan PEMBELAJARAN betul.2015 MASA 8. frasa dan ayat dengan betul.4. mencatat maklumat. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku tulis. 3. bertanggungjawab. Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati. 1. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.00 pagi – 9. 5. Murid membaca dan meneliti bahan grafik yang terdapat di dalam buku teks muka surat 64. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 14 HARI / TARIKH Rabu / 15. 2. 3. 3. Murid membina jawapan pemahaman. 2.3.4 membina kerangka dan menulis ulasan dengan betul pada tahap yang sesuai. Murid dibimbing untuk menulis sepucuk surat kepada rakan untuk AKTIVITI bercerita tentang karnival tersebut.

20 pagi – 10.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 5. buku tulis. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . bertanggungjawab.00 pagi. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. TP 2: menyampaikan cerita dengan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap yang sesuai.30 pagi – 10. buku aktiviti. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK PROGRAM RAKAN SEBAYA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 14 HARI / TARIKH Khamis / 16. 6. 1. 3.1 Pada akhir pengajaran. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.2015 MASA 9. Murid membaca dan meneliti bahan grafik yang terdapat di dalam buku teks muka surat 67. Pemulihan Murid membina ayat dengan melengkapkan jadual. Murid dibimbing untuk membina ayat yang gramatis berdasarkan bahan grafik dan frasa kata. Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton STANDARD dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul PEMBELAJARAN menggunakan ayat yang mengandungi wacana. 2. Murid membina ayat yang gramatis 5. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 4. Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati.4. Murid dibimbing untuk menulis karangan pendek berdasarkan AKTIVITI bahan grafik. 2. 10. murid dapat: 1.

bertanggungjawab. 3. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.7 2. 4.1 Pada akhir pengajaran.1. Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati. 5. Pemulihan Murid membina ayat yang mengandungi kata perintah dengan melengkapkan jadual. buku aktiviti. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti.30 pagi – 9.4. Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan kata perintah yang diberikan. murid dapat: STANDARD 1. AKTIVITI 5. 2. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. TP 4: memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh. Memahami dan menggunakan kata perintah dengan betul PEMBELAJARAN mengikut konteks. Murid dibimbing untuk melengkapkan ayat yang pada petak tertentu dengan kata perintah yang sesuai. Murid membaca dan meneliti bahan grafik yang terdapat di dalam buku teks muka surat 67. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. buku tulis. Murid bermain dam ular. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK PROGRAM RAKAN SEBAYA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 15 HARI / TARIKH Ahad / 19. 5.2015 MASA 8.

Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. 3. Murid membaca dan meneliti bahan grafik yang terdapat di dalam buku teks muka surat 69. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. buku tulis.30 pagi – 9. bertanggungjawab. Murid dibimbing untuk menyatakan nilai murni yang terdapat di dalam bahan grafik. 4. 2.4. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk PEMBELAJARAN mengenal pasti nilai murni.6.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 2. Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati. buku aktiviti. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. 2.2 2. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.6 Pada akhir pengajaran.2015 MASA 8. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK PROGRAM RAKAN SEBAYA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 15 HARI / TARIKH Ahad / 20. murid dapat: STANDARD 1. TP 3: membaca dan memindahkan maklumat dan mengenap pasti nilai murni pada tahap yang sesuai. Murid diberikan latihan bertulis. AKTIVITI 5. 1. Pemulihan Murid membina ayat yang mengandungi nilai murni. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.

Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian.7 2. TP 3: memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap yang sesuai. Murid membaca dan meneliti bahan grafik yang terdapat di dalam buku teks muka surat 71. Murid meneliti format dan berbincang tentang gambar.4. 5. bertanggungjawab. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. 1. murid dapat: STANDARD 1.1 Pada akhir pengajaran. 3. 4. 2. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.00 pagi – 9. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. buku aktiviti. Murid melengkapkan berita berdasarkan gambar 5.2015 MASA 8. 5. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK PROGRAM RAKAN SEBAYA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 15 HARI / TARIKH Rabu / 22. buku tulis. Memahami dan menggunakan pemeri dengan betul mengikut PEMBELAJARAN konteks. Pemulihan Murid membina ayat yang mengandungi kata pemeri Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA MASYARAKAT PENYAYANG
TAJUK SKUAD PRIHATIN
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 15

HARI / TARIKH Khamis / 23.4.2015

MASA 9.30 pagi – 10.00 pagi, 10.20 pagi – 10.50 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan sepat secara bertatasusila.
1.6

Pada akhir pengajaran, murid dapat:
STANDARD 1. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat
PEMBELAJARAN tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
2. TP 3: berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan dan
1.6.1
menyampaikan maklumat dan mengemukakan pendapat pada
tahap yang sesuai.
1. Murid membaca dan meneliti bahan grafik yang terdapat di dalam
buku teks muka surat 73.
2. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.
3. Murid meneliti format dan berbincang tentang gambar.
4. Murid dibimbing untuk menyatakan isi tersirat daripada bahan grafik.
5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran
AKTIVITI dengan kehidupan seharian.
Pemulihan
Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan bahan grafik.
Pengayaan
Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti.

Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Hormat menghormati, bertanggungjawab.
PENGISIAN
EMK : Kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Mengingat, memahami
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis, buku aktiviti.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

REFLEKSI

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA MASYARAKAT PENYAYANG
TAJUK SKUAD PRIHATIN
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 16

HARI / TARIKH Khamis / 26.4.2015
MASA 8.30 pagi – 9.30 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik hibur.
4.2

Pada akhir pengajaran, murid dapat:
1. Mengujarkan idea yang tepat menggunakan bahasa yang indah
STANDARD dan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa
PEMBELAJARAN bercerita secara didik hibur.
4.2.2 2. TP 3: menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang
mengandungi wacana dengan betul sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1. Murid membaca prosa di dalam buku teks muka surat 74 dan 75.
2. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.
3. Murid berbincang dan mengenal pasti idea dalam cerita..
4. Murid dibimbing bercerita tentang cerita yang telah dibaca dengan
bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai..
5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran
AKTIVITI dengan kehidupan seharian.
Pemulihan
Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan cerita.
Pengayaan
Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti.

Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Hormat menghormati, bertanggungjawab.
PENGISIAN
EMK : Kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Mengingat, memahami
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis, buku aktiviti.
BELAJAR
PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

REFLEKSI

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA MASYARAKAT PENYAYANG
TAJUK CARA MENJAGA KEMUDAHAN AWAM
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 16

HARI / TARIKH Isnin / 27.4.2015
MASA 8.30 pagi – 9.30 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.
2.2

Pada akhir pengajaran, murid dapat:
STANDARD 1. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi imbuhan apitan
PEMBELAJARAN daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
2. TP 3: membaca dan memahami ayat yang mengandungi imbuhan
2.2.3
apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada
tahap yang sesuai.
1. Murid membaca prosa di dalam buku teks muka surat 76.
2. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.
3. Murid berbincang dan mengenal pasti perkataan berimbuhan apitan.
4. Murid menyenaraikan imbuhan apitan di dalam buku tulis dan
menuliskan maksudnya.
5. Murid membina ayat yang gramatis dengan menggunakan imbuhan
apitan yang disenaraikan.
AKTIVITI 6. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan kehidupan seharian.
Pemulihan
Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan perkataan berimbuhan
apitan dengan bimbingan guru.
Pengayaan
Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti.

Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Hormat menghormati, bertanggungjawab, berdisiplin.
PENGISIAN
EMK : Kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Mengingat, memahami
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis, buku aktiviti.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

REFLEKSI

PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.20 pagi STANDARD PENGAJARAN Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Murid bahan grafik di dalam buku teks muka surat 77. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan STANDARD menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan PEMBELAJARAN kesantunan bahasa. TP 3: menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun.4. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. AKTIVITI 6. bertanggungjawab. 3.6 Pada akhir pengajaran. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. Murid membina ayat yang gramatis bagi setiap idea utama dengan bantuan guru.6. 2.2015 MASA 11. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 3. buku aktiviti. sayangkan haiwan. buku tulis. 1.20 pagi – 12. Pemulihan Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan frasa yang diberikan dengan bimbingan guru. menghasilkan kerangka penulisan yang kreatif dengan betul pada tahap yang sesuai. Murid menulis pengumuman di dalam buku tulis. Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan bantuan guru.1 2. 4. 3. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK CARA MENJAGA KEMUDAHAN AWAM TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 16 HARI / TARIKH Selasa / 28. Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. murid dapat: 1. 5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.

2. Murid membaca bahan grafik dalam buku teks muka surat 78. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. 4. -kan. menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA MASYARAKAT PENYAYANG TAJUK CARA MENJAGA KEMUDAHAN AWAM TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 16 HARI / TARIKH Selasa / 29.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi yang betul. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat tentang imbuhan. sayangkan haiwan. buku tulis. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. TP 3: menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. Pemulihan Murid memberikan imbuhan yang bersesuaian dengan perkataan yang diberikan dengan bimbingan guru.1 2. Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an. 5. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.2015 MASA 8. Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati. Murid membina ayat yang gramatis bagi perkataan berimbuhan dengan bantuan guru.2 Pada akhir pengajaran.00 pagi – 9.2. AKTIVITI 5. STANDARD imbuhan apitan pada kata kerja. -i.4. 3. murid dapat: 1. Murid mengenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat di dalam teks. kata nama dan kata adjektif serta PEMBELAJARAN imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. bertanggungjawab. buku aktiviti. 5. 1.

Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. buku tulis. Murid mengenal pasti maklumat penting. bertanggungjawab. Pemulihan Murid memberikan imbuhan yang bersesuaian dengan perkataan yang diberikan dengan bimbingan guru.30 pagi – 10. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid membaca teks dalam buku teks muka surat 78.2 kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan maklumat yang tepat dan mengemukakan pendapat pada tahap yang sesuai. buku aktiviti. 5.00 pagi. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 10. 3. Murid dan guru bersoal jawab untuk mengeluarkan maklumat yang terdapat dalam teks. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. 1.20 pagi – 10. 2. TP 3: berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan 1. sayangkan haiwan. 1. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada STANDARD media.4. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK TUMBUK KALANG WARISAN BANGSA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 16 HARI / TARIKH Khamis / 30.6. 4.2015 MASA 9. Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati.6 Pada akhir pengajaran. murid dapat: 1.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. PEMBELAJARAN 2. Murid memindahkan maklumat ke dalam bentuk teks pengumuman.

buku aktiviti. buku tulis. Murid membaca teks perbualan dalam buku teks muka surat 84 secara senyap.2015 MASA 11. Pemulihan Murid teks yang diberi secara kuat Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK TUMBUK KALANG WARISAN BANGSA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 17 HARI / TARIKH Selasa / 5. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Hormat menghormati. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. 2. TP 3: membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap yang sesuai. 2. 3. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat STANDARD secara mekanis dengan lancar. 1.5. sebutan yang jelas dan intonasi PEMBELAJARAN yang betul. Murid mengenal pasti jenis ayat dengan bimbingan guru. bertanggungjawab.3 Pada akhir pengajaran. Murid melakonkan dialog yang dibaca.20 pagi – 12. murid dapat: 1. 4.1 2. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.

00 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK Pengalaman Manis dalam Majlis Perkahwinan TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 17 HARI / TARIKH Rabu / 6. AKTIVITI 6. Ilmu : Kkesenian dan kebudayaan. kata nama dan kata adjektif serta PEMBELAJARAN imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. murid dapat: 1. Murid membina ayat lengkap dengan menggunakan perkataan berimbuhan tersebut.1 2. buku aktiviti. Nilai : Hormat menghormati. Murid murid menyatakan jenis imbuhan secara lisan. bertanggungjawab. 4. 1. 5. STANDARD imbuhan apitan pada kata kerja.2015 MASA 8. -kan.5. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . TP 4: menulis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap kukuh.2 Pada akhir pengajaran. Murid melengkapkan dialog perbualan dengan menggunakan imbuhan yang bersesuaian. -i. 3. Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an. 2. Pengayaan Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid mengenal pasti imbuhan yang terdapat di dalam teks. 5. Pemulihan Murid menuliskan perkataan berimbuhan yang mereka ketahui dan mengelaskan imbuhan. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.00 pagi – 9.2. buku tulis. Murid membaca teks perbualan dalam buku teks muka surat 86 secara senyap. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.

Murid mengenal pasti maklumat tersirat yang terdapat dalam dialog perbualan. 10. 1. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.2015 MASA 9. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK TEPAK SIRIH ATAU PUAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 17 HARI / TARIKH Khamis / 7. Murid menuliskan semula isi tersirat yang diperoleh melalui perbincangan. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.30 pagi – 10. 4. 3. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. AKTIVITI 5.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. bertanggungjawab. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Ilmu : Kemasyarakatan. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.6 Pada akhir pengajaran. murid dapat: STANDARD 1.6. 1.00 pagi. 2.5. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat PEMBELAJARAN tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.20 pagi – 10. 1. Murid membaca dialog perbualan dalam muka surat 87. buku tulis. TP 4: Membaca. Pemulihan Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan.1 2. buku aktiviti. menaakul. memindahkan maklumat dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sesuai.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA KENALI WARISAN BANGSA
TAJUK GULAU ENAU ATAU GULA KABUNG
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 18

HARI / TARIKH Ahad / 10.5.2015

MASA 8.30 pagi – 9.30 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
1.6
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
STANDARD 1. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat
PEMBELAJARAN tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
1.6.1 2. TP 4: Membaca, menaakul, memindahkan maklumat dan
mengenal pasti nilai murni pada tahap sesuai.
1. Murid membaca dialog perbualan dalam muka surat 88.
2. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.
3. Murid mengenal pasti maklumat tersirat yang terdapat dalam dialog
perbualan.
4. Murid menuliskan semula isi tersirat yang diperoleh melalui
perbincangan.
AKTIVITI 5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan kehidupan seharian.
Pemulihan
Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan.
Pengayaan
Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.

Ilmu : Kemasyarakatan, kesenian dan kebudayaan
Nilai : Hormat menghormati, bertanggungjawab.
PENGISIAN
EMK : Kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Mengingat, memahami
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis, buku aktiviti.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

REFLEKSI

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA KENALI WARISAN BANGSA
TAJUK GULAU ENAU ATAU GULA KABUNG
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 18

HARI / TARIKH Isnin / 11.5.2015
MASA 8.30 pagi – 9.30 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.
2.3
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
1. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan
STANDARD ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar,
PEMBELAJARAN sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.3.2 2. TP 4: membaca dan memahami ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan betul pada tahap sesuai.
1. Murid membaca teks muka surat 89.
2. Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk.
3. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.
4. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan bertumpu dan bercapah yang disediakan oleh guru.
5. Murid menjawab soalan dengan bimbingan guru.
AKTIVITI 6. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan kehidupan seharian.
Pemulihan
Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan.
Pengayaan
Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.

Ilmu : Kemasyarakatan, kesenian dan kebudayaan
Nilai : Hormat menghormati, bertanggungjawab.
PENGISIAN
EMK : Kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Mengingat, memahami
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis, buku aktiviti.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

REFLEKSI

SUBJEK BAHASA MALAYSIA

TEMA KENALI WARISAN BANGSA
TAJUK GULAU ENAU ATAU GULA KABUNG
TAHUN 4 Gigih
MINGGU Minggu 18

HARI / TARIKH Selasa / 12.5.2015
MASA 8.30 pagi – 9.30 pagi
STANDARD
PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.
2.3
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
1. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan
STANDARD ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar,
PEMBELAJARAN sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.3.2 2. TP 4: membaca dan memahami ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan betul pada tahap sesuai.
1. Murid membaca teks muka surat 89.
2. Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk.
3. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.
4. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan bertumpu dan bercapah yang disediakan oleh guru.
5. Murid menjawab soalan dengan bimbingan guru.
AKTIVITI 6. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan kehidupan seharian.
Pemulihan
Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan.
Pengayaan
Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.

Ilmu : Kemasyarakatan, kesenian dan kebudayaan
Nilai : Hormat menghormati, bertanggungjawab.
PENGISIAN
EMK : Kreativiti dan inovatif
KURIKULUM
KB : Mengingat, memahami
BCB : Mencatat maklumat
BAHAN BANTU
Buku teks, buku tulis, buku aktiviti.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

REFLEKSI

Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. 1. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. buku aktiviti. TP 4: membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sesuai. Murid menjawab soalan dengan bimbingan guru.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan STANDARD ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. murid dapat: 1.2 2. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 2.3 Pada akhir pengajaran.3. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Pemulihan Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid membaca teks muka surat 89. 5. bertanggungjawab. buku tulis. 2.2015 MASA 11. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.20 pagi – 12. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah yang disediakan oleh guru. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK GULAU ENAU ATAU GULA KABUNG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 18 HARI / TARIKH Rabu / 13. PEMBELAJARAN sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Ilmu : Kemasyarakatan.5. 3. AKTIVITI 6. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK GULAU ENAU ATAU GULA KABUNG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 18 HARI / TARIKH Khamis / 14. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah yang disediakan oleh guru. murid dapat: 1. 10. 4. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .3. 2. 3. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan STANDARD ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. 1. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.00 pagi.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.20 pagi – 10.2015 MASA 9. 5. PEMBELAJARAN sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 2. 2. Pemulihan Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan. buku tulis. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. bertanggungjawab. AKTIVITI 6. Murid membaca teks muka surat 89. buku aktiviti.3 Pada akhir pengajaran.5. Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Murid menjawab soalan dengan bimbingan guru. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.30 pagi – 10. TP 4: membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sesuai. Ilmu : Kemasyarakatan.

AKTIVITI 6. 5.5. 2. 1. Murid menjawab soalan dengan bimbingan guru. bertanggungjawab. Pemulihan Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan.2015 MASA 8. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan STANDARD ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk.30 pagi – 9. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 2.2 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. buku tulis. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK GULAU ENAU ATAU GULA KABUNG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 19 HARI / TARIKH Ahad / 17. TP 4: membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sesuai. buku aktiviti. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. 4.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.3 Pada akhir pengajaran. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid membaca teks muka surat 89. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah yang disediakan oleh guru. PEMBELAJARAN sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Ilmu : Kemasyarakatan. murid dapat: 1. 2.

2. 1. 2. 4.3. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan STANDARD ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. PEMBELAJARAN sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.30 pagi – 9. AKTIVITI 6. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .2 2. TP 4: membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sesuai. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. buku tulis. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pemulihan Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan. buku aktiviti. 5. bertanggungjawab. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.3 Pada akhir pengajaran.5. Murid membaca teks muka surat 89. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK GULAU ENAU ATAU GULA KABUNG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 19 HARI / TARIKH Isnin / 18. Ilmu : Kemasyarakatan.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Murid menjawab soalan dengan bimbingan guru. 2. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah yang disediakan oleh guru. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. murid dapat: 1. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. 3.2015 MASA 8.

Murid membaca teks muka surat 89.5. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. PEMBELAJARAN sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah yang disediakan oleh guru. 1. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.2015 MASA 8. 2.30 pagi – 9. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK GULA ENAU ATAU GULA KABUNG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 20 HARI / TARIKH Ahad / 24. 3. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid menjawab soalan dengan bimbingan guru. 2. TP 4: membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sesuai. 2. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. 5. buku aktiviti. AKTIVITI 6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. murid dapat: 1.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3. bertanggungjawab.2 2.3 Pada akhir pengajaran. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan STANDARD ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Ilmu : Kemasyarakatan. buku tulis. Pemulihan Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan.

2 2.30 pagi – 9.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.5. buku aktiviti. Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. 2. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. buku tulis. 2.3 Pada akhir pengajaran. AKTIVITI 6.2015 MASA 8. 1. Murid membaca teks muka surat 89. TP 4: membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sesuai. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK GULA ENAU ATAU GULA KABUNG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 20 HARI / TARIKH Isnin / 25.3. 4. 5. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 2. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. bertanggungjawab. Ilmu : Kemasyarakatan. PEMBELAJARAN sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah yang disediakan oleh guru. Pemulihan Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dan petikan. Murid menjawab soalan dengan bimbingan guru. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. murid dapat: 1. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan STANDARD ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar.

AKTIVITI 5. 1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Mendengar.2015 MASA 11. Ilmu : Kemasyarakatan. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5. 2. Murid memberikan tindak balas yang tepat kepada permintaan yang diujarkan rakan. 1. soalan dan pesanan yang didengar. Pemulihan Murid membina dialog berkenaan dengan kesenian makyung. 4.50 pagi – 12. buku tulis. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid membaca teks muka surat. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK KESENIAN MAKYUNG TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 20 HARI / TARIKH Ahad / 24. Murid diterangkan tentang tindak balas yang sepatutnya berdasarkan situasi tertentu.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Mendengar. 3.1 berdasarkan ayat perintah mengikut intonasi yang betul. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. bertanggungjawab. Murid melakon kan watak.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. memahami dan memberikan respons terhadap arahan 1. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.3.

Ilmu : Kemasyarakatan.4. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.2015 MASA 11. 4.4 Pada akhir pengajaran. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 1. Membaca dan memahami maklumat tersurat untuk mengenal pasti idea dan sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan 2. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.20 pagi – 12. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 2. bertanggungjawab. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenali isi utama. AKTIVITI 5. buku aktiviti. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 2. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.5. buku tulis. Murid murid menyatakan secara lisan dan bertulis maklumat penting dan sampingan yang diperoleh melalui pembacaan dan perbincangan yang dilaksanakan. 3. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK SENI KRAF LOGAM TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 20 HARI / TARIKH Selasa / 26.1 dengan tepat. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid dibimbing oleh guru untuk mencari maklumat penting dan sampingan melalui pembacaan. Murid membaca teks muka berkaitan seni kraf logam.

1. TENGKOLOK ATAU DESTAR TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 20 HARI / TARIKH Khamis / 28. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid bersoal jawab dengan murid untuk mengenal pasti kesalahan kata dan ejaan. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK TANJAK.00 pagi. Ilmu : Kemasyarakatan. bertanggungjawab. Pemulihan Murid dibimbing untuk kesalahan ejaan. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. imbuhan dan struktur ayat. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .8 STANDARD Pada akhir pengajaran. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. buku aktiviti. 3. Murid menuliskan semula kesalahan ejaan dan kata di dalam buku tulis. 3.8. buku tulis. 2.20 – 10.2015 MASA 9. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.30 pagi – 10. Murid dibimbing oleh guru untuk mencari kesalahan ejaan dan kata di dalam teks. 4.2 tanda baca. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid membaca teks di dalam buku muka surat 90. 10. AKTIVITI 5. penggunaan kata. 3.5. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.

. 1.50 pagi – 11. Ilmu : Kemasyarakatan. 5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 2.2 tanda baca. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. buku aktiviti. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid mengedit dan memurnikan teks di dalam buku tulis. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.8 STANDARD Pada akhir pengajaran.5. bertanggungjawab. sebutan yang jelas dan intonasi AKTIVITI yang betul. buku tulis. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 4.8. 3.2015 MASA 10. kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. Pemulihan Murid dibimbing untuk kesalahan ejaan dan penggunaan kata. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. Murid membaca teks Kesenian Kain Samping di dalam buku teks muka surat 98. 3. Murid dibimbing oleh guru untuk mengenal pasti kesalahan ejaan dan kata di dalam teks. Murid bersoal jawab untuk mengenal pasti kesalahan ejaan dan kata. 3. 6. Murid membaca dengan lancar.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK KESENIAN KAIN SAMPING TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 20 HARI / TARIKH Khamis / 28.

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. 3. 1.30 pagi – 9. AKTIVITI 5.8 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid bersoal jawab dengan murid untuk mengenal pasti kesalahan kata dan ejaan. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3. Murid dibimbing oleh guru untuk mencari kesalahan ejaan dan kata di dalam teks. TENGKOLOK ATAU DESTAR TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 21 HARI / TARIKH Ahad / 14. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku aktiviti.2015 MASA 8. Murid menuliskan semula kesalahan ejaan dan kata di dalam buku tulis. Murid membaca teks di dalam buku muka surat 90. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Ilmu : Kemasyarakatan.2 tanda baca. penggunaan kata. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK TANJAK.6. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Pemulihan Murid dibimbing untuk kesalahan ejaan. bertanggungjawab. buku tulis. imbuhan dan struktur ayat. 4.8. 2. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 3. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.

Pemulihan Murid dibimbing tentang cara untuk mendapatkan maklumat dan menyampaikan maklumat dengan cara penyoalan. 1.2015 MASA 10. 2. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.6.1 dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. bertanggungjawab.50 pagi – 11. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 4. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat 1. Murid dibimbing oleh guru untuk mengenal pasti maklumat yang terdapat di dalam teks. buku aktiviti.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Ilmu : Kemasyarakatan. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 21 HARI / TARIKH Khamis / 14. 5. Murid teks prosa pada muka surat 68-69. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.6 STANDARD Pada akhir pengajaran. AKTIVITI 6. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 1. Murid melakonkan dialog yang dibina di dalam kelas. 3. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku tulis.6. Murid membina dialog berdasarkan maklumat. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid bersoal jawab tentang maklumat yang terdapat dalam muka surat 68 berkaitan dengan cara semut menghasilkan makanan.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK PENCAK SILAT WARISAN BANGSA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 21 HARI / TARIKH Isnin / 15. Murid membina ulasan berdasarkan pendapat yang disenaraikan dengan bantuan guru. bertanggungjawab.2 yang gramatis secara bertatasusila.7. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. buku tulis.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3. Murid membaca maklumat di dalam buku muka surat 93. Murid murid menyenaraikan pendapat rakan yang lain. 5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Murid dibimbing oleh guru untuk mengeluarkan maklumat. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat 1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 4. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.2015 MASA 8. buku aktiviti.6. Ilmu : Kemasyarakatan. 1. Murid dirangsang dengan soalan-soalan yang berkaitan untuk mengeluarkan pendapat.7 Pada akhir pengajaran. Pemulihan Murid dibimbing untuk menyatakan pendapat. 2. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 1. AKTIVITI 6.30 pagi – 9.

50 pagi – 11. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. buku aktiviti. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk 2. Murid membaca bahan bukan sastera untuk mencari frasa baru. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid mencari makna bagi frasa baru.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6 STANDARD Pada akhir pengajaran. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. 2. Ilmu : Kemasyarakatan. 2. AKTIVITI Pemulihan Murid diterangkan tentang maksud frasa dan membina ayat berdasarkan frasa tersebut. bertanggungjawab. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 21 HARI / TARIKH Isnin / 14. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3.2 memperkaya laras bahasa 1.2015 MASA 10. buku tulis. Murid teks prosa pada muka surat 70 untuk memperkaya laras bahasa.6.6. 4. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .

bertanggungjawab. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1. Murid menuliskannya di dalam buku tulis. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid membaca teks muka surat 97.5 dengan betul mengikut konteks.2015 MASA 7. Murid dibimbing oleh guru untuk mencari kata penguat dan kata adjektif yang terdapat di dalam teks. 5. 2.30 pagi – 8. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK PENGLIPUR LARA AWANG BATIL TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 21 HARI / TARIKH Selasa / 16. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Murid mencari kata penguat dan kata adjektif yang terdapat di dalam buku cerita. buku aktiviti. 4. Ilmu : Kemasyarakatan. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal kata adjektif dan menyenaraikan di dalam buku tulis. 5.6.1. buku tulis. AKTIVITI 6. 3. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid murid menyenaraikan kata penguat dan kata adjektif yang terdapat di dalam teks secara bertulis. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.1 STANDARD Pada akhir pengajaran. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat 5. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .

6. buku aktiviti.2 bahasa yang santun. 1.2015 MASA 10. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. 3. 3. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 4.6 Pada akhir pengajaran.6. Ilmu : Kemasyarakatan. Pemulihan Murid dibimbing untuk menghasilkan perenggan berdasarkan bahan grafik dan maklumat.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Murid diminta untuk menyatakan isi bagi setiap perenggan. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK MINGGU SUKARELAWAN MUDA TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 21 HARI / TARIKH Selasa / 16.50 pagi – 11. buku tulis. Murid menghasilkan satu teks ucapan berdasarkan bahan grafik dan maklumat yang telah diberikan. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. Murid teks ucapan di dalam buku teks muka surat 71. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid meneliti bahan grafik dan maklumat. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 5. ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan 3. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. bertanggungjawab. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 2.

00 pagi – 9. 2. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. buku tulis. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Ilmu : Kemasyarakatan. AKTIVITI 5. 4. Pemulihan Murid dibimbing untuk mencari idea sampingan di dalam teks. Murid murid menyenaraikan idea sampingan yang diperoleh.6. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. Murid membaca teks muka surat 94.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca dan memahami pelbagai maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .4. 1. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat 2. Murid menuliskan idea utama dan idea sampingan di dalam buku tulis. 2.1 ramalan dengan tepat.4 Pada akhir pengajaran. bertanggungjawab. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK SENI UKIRAN KAYU KAUM IBAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 21 HARI / TARIKH Rabu / 17. Murid dibimbing oleh guru untuk mencari idea sampingan yang terdapat di dalam teks.2015 MASA 8. buku aktiviti.

Murid menyenaraikan dan membina ayat menggunakan kata adjektif yang terdapat dalam teks. Pemulihan Murid diberi galakkan supaya melakonkan dialog dengan intonasi dan gaya badan yang bersesuaian. Murid membaca teks dialog di dalam buku teks muka surat 72. 1. Murid melakonkan dialog dengan intonasi dan gaya badan yang bersesuaian mengikut kumpulan. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. buku tulis.2015 MASA 11. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. buku aktiviti.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.50 pagi – 12. 4. bertanggungjawab. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.3 Pada akhir pengajaran. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 3. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK BERSATU TEGUH.1 lakonan. 2. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. AKTIVITI 5. Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui 4.3. Murid diminta menyatakan secara lisan dapatan daripada pembacaan. Ilmu : Kemasyarakatan.6.BERCERAI TEGUH TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 21 HARI / TARIKH Rabu / 17.

Ilmu : Kemasyarakatan. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.7 STANDARD Pada akhir pengajaran. 4. Murid bersoal jawab tentang idea utama dan idea sampingan. Murid dibimbing oleh guru untuk mencari idea sampingan yang terdapat bahan grafik. 3. Pemulihan Murid dibimbing untuk mencari idea sampingan di dalam teks.30 pagi – 9. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.7. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif 3. Murid membaca teks muka surat 95. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3. Murid meneliti bahan grafik dan maklumat. 2. buku tulis. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK SENI UKIRAN KAYU KAUM IBAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Ahad / 21. 5.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid murid menyenaraikan idea sampingan yang diperoleh. bertanggungjawab.2 dengan betul. buku aktiviti.6. AKTIVITI 6.2015 MASA 8.

bertanggungjawab.6 Pada akhir pengajaran. buku tulis.50 pagi – 11. Ilmu : Kemasyarakatan. Murid murid membaca ayat secara mekanis dengan bimbingan guru. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 2. Pemulihan Murid diberi bimbingan untuk membaca ayat dengan intonasi yang betul. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.6. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KEMASYARAKATAN BULAT AIR KERANA PEMBENTUNG. Murid melakonkan dialog untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan ayang yang mengandungi peribahasa. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 1.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid meneliti dan memahami teks dialog. Murid membaca teks dialog di dalam buku teks muka surat 74.6. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. buku aktiviti. 1. AKTIVITI 5.2 mengandungi peribahasa secara bertatasusila.2015 MASA 10. BULAT KATA KERANA TAJUK MUAFAKAT TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Ahad / 21. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang 1. 3. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4.

3. bertanggungjawab. TENGKOLOK ATAU DESTAR TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Isnin / 22. 3. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. buku aktiviti. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 3.2 tanda baca. penggunaan kata. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .8.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 2. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. buku tulis. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK TANJAK. imbuhan dan struktur ayat.30 pagi – 9. Pemulihan Murid dibimbing untuk kesalahan ejaan. Murid bersoal jawab dengan murid untuk mengenal pasti kesalahan kata dan ejaan.8 STANDARD Pada akhir pengajaran. AKTIVITI 5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Ilmu : Kemasyarakatan. 4. Murid dibimbing oleh guru untuk mencari kesalahan ejaan dan kata di dalam teks. Murid membaca teks di dalam buku muka surat 90.6. Murid menuliskan semula kesalahan ejaan dan kata di dalam buku tulis. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.2015 MASA 8. 1.

6. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 3. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 1.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Membaca dan memahami perkataan.2. murid dapat: STANDARD 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. bertanggungjawab.2015 MASA 10. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan PEMBELAJARAN berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan 2. Murid membaca teks di dalam buku teks muka surat 75. buku tulis. BULAT KATA KERANA TAJUK MUAFAKAT TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Isnin / 22.20 pagi – 11. 5.2 Pada akhir pengajaran. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Ilmu : Kemasyarakatan. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 2. Murid memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman. Murid diberikan contoh perkataan berimbuhan pinjaman yang lain AKTIVITI berserta maksud. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid bersoal jawab tentang perkataan berimbuhan pinjaman yang dijumpai. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.3 yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. buku aktiviti. Pemulihan Murid diberi bimbingan untuk membaca ayat dengan intonasi yang betul. 4. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KEMASYARAKATAN BULAT AIR KERANA PEMBENTUNG. 2.

BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid bersoal jawapan untuk mendapatkan maklumat berkaitan imbuhan apitan. AKTIVITI 5. 4. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 5. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid dibimbing oleh guru mengenal imbuhan apitan.2. buku aktiviti.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi yang betul. Pemulihan Murid dibimbing mengenali imbuhan apitan dan kata dasar.30 pagi – 8. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. TENGKOLOK ATAU DESTAR TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Selasa / 23. Murid mencari imbuhan apitan yang terdapat dalam buku cerita dan menuliskannya di dalam buku tulis. Murid membaca teks di dalam buku muka surat 90. buku tulis. Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja. 1. Ilmu : Kemasyarakatan.2015 MASA 7. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK TANJAK.1 kata nama dan kata adjektif dengan betul dalam pelbagai situasi. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. bertanggungjawab.2 STANDARD Pada akhir pengajaran.6. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. 2. 3. 5.

BULAT KATA KERANA TAJUK MUAFAKAT TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Selasa / 23. buku aktiviti.6. AKTIVITI 6.6. Murid membina teks pidato. 2. 5.6 STANDARD Pada akhir pengajaran.2015 MASA 11. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 1. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Ilmu : Kemasyarakatan. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid membaca teks pidato di dalam buku teks muka surat 76-77.20 pagi – 12. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .2 pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. 3. Pemulihan Murid diberi bimbingan tentang struktur pidato. buku tulis. Murid diberikan rangka pidato.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara degan menggunakan bahasa yang santun. Murid diberi penerangan tentang struktur pidato. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KEMASYARAKATAN BULAT AIR KERANA PEMBENTUNG. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk 3. 3. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. bertanggungjawab. 4.

bertanggungjawab. Murid mencari kata ganda separa yang terdapat dalam teks. 5.6. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid membaca teks di dalam buku muka surat 98. 3. Pemulihan Murid dibimbing mengenali imbuhan apitan dan kata dasar. buku aktiviti. Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul 5. Murid dibimbing oleh guru mengenal kata ganda separa. 1.2015 MASA 8. Murid bersoal jawapan untuk mendapatkan maklumat berkaitan kata ganda separa. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian.2. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku tulis. 2. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.2 dalam pelbagai situasi. 5. Ilmu : Kemasyarakatan. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK RUMAH SERAMBI PAHANG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Rabu / 24. 4.2 STANDARD Pada akhir pengajaran.00 pagi – 9. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi yang betul. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.

2015 MASA 11. bertanggungjawab. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.6. BULAT KATA KERANA TAJUK MUAFAKAT TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Rabu / 24. Murid diberikan rangka pidato.2 pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 4. 3. buku aktiviti. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid membaca teks pidato di dalam buku teks muka surat 76-77. 3. Murid diberi penerangan tentang struktur pidato. 1. 2.20 pagi – 12. AKTIVITI 6. Pemulihan Murid diberi bimbingan tentang struktur pidato. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KEMASYARAKATAN BULAT AIR KERANA PEMBENTUNG. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk 3. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara degan menggunakan bahasa yang santun. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 5. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.6 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Ilmu : Kemasyarakatan.6. buku tulis. Murid membina teks pidato.

4.9 STANDARD Pada akhir pengajaran. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 2. Ilmu : Kemasyarakatan. Murid dibimbing oleh guru untuk mengenal pasti kebaikan permainan catur cina. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. ditonton atau dibaca dengan betul. AKTIVITI 5. Murid dibimbing menulis ulasan tentang kebaikan permainan catur cina. 3. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pemulihan Murid dibimbing mendapatkan maklumat daripada bahan grafik. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.1 jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 1. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KENALI WARISAN BANGSA TAJUK PERMAINAN CATUR CINA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Khamis / 25. buku tulis.6.2015 MASA 8. Murid membaca teks di dalam buku muka surat 96. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .00 pagi – 9.9. buku aktiviti. Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang dibaca dengan 3. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 3. bertanggungjawab. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan permainan Catur Cina.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera yang didengar.

Ilmu : Kemasyarakatan. Murid diberi penerangan tentang struktur ayat tunggal. Murid diberikan penerangan tentang peluasan subjek dalam ayat tunggal. BULAT KATA KERANA TAJUK MUAFAKAT TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 22 HARI / TARIKH Khamis / 25. buku tulis. Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan 5. 3. 2.3.1 peluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid membaca dan memahami teks dalam muka surat 78. 1. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid membina ayat tunggal dengan peluasan subjek berpandukan gambar dan frasa. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. 5. buku aktiviti. 4.50 pagi – 11.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi 5. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.2015 MASA 10.6. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KEMASYARAKATAN BULAT AIR KERANA PEMBENTUNG.3 STANDARD Pada akhir pengajaran.. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . AKTIVITI 6. Pemulihan Murid diberi bimbingan untuk membina ayat tunggal dengan peluasan subjek. bertanggungjawab.

Murid dibimbing untuk mengenali ayat perintah.2015 MASA 11. Murid melakonkan dialog yang terdapat dalam buku teks.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat 1. 6. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 1.6.1 perintah dengan betul. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Mendengar. 2. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK PRODUK SERAI TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 23 HARI / TARIKH Ahad / 28. Murid membaca dialog di dalam buku muka surat 102. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. buku tulis. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenali ayat perintah. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Mendengar. 3.3 Pada akhir pengajaran. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.50 pagi – 12. Murid menyenaraikan ayat perintah. buku aktiviti. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 4. bertanggungjawab. Ilmu : Kemasyarakatan. 5. Murid dibimbing menulis respons kepada arahan yang diberikan. 1.

2015 MASA 10.7. 3. Pemulihan Murid diberi bimbingan untuk membina ayat tunggal dengan peluasan subjek. Murid membina aktif dan pasif berdasarkan perkataan yang AKTIVITI diberikan. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 6. bertanggungjawab. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid diberikan contoh ayat aktif dan pasif.. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.20 pagi – 11. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat. 1. buku tulis. buku aktiviti. 5.2 ayat yang gramatis secara bertatasusila. BERAT LAGI BAHU YANG MEMIKUL. 7. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1.7 Pada akhir pengajaran. Murid diberi penerangan tentang struktur ayat aktif dan ayat pasif. Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan 1. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK BERAT MATA MEMANDANG.6. Murid membaca dan memahami teks dan bahan grafik dalam muka surat 80 2.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 23 HARI / TARIKH Ahad / 28. 4. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid diterangkan tentang kata kerja aktif dan kata kerja pasif. 1. Ilmu : Kemasyarakatan.

Murid menuliskan jawapan pemahaman dalam buku tulis. Murid membaca kuat teks dengan intonasi yang betul. 5. 3. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Ilmu : Kemasyarakatan. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Murid membaca teks di dalam buku muka surat 103. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk 2. Murid dibimbing menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks.2 menjalani idea dengan betul.4 STANDARD Pada akhir pengajaran. 1. bertanggungjawab.4. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.6. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku aktiviti. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Pemulihan Murid dibimbing mencari maklumat bagi menjawab soalan pemahaman. 2.30 pagi – 9. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. 2. 4. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 6. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK PETAI BELALANG TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 23 HARI / TARIKH Isnin / 29. buku tulis.2015 MASA 8.

PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid membaca dan memahami teks dan dialog dalam muka surat 82. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK RAKAN COP TAHUN 5 Bestari MINGGU Minggu 23 HARI / TARIKH Selasa / 30. Murid menulis rangka karangan dalam buku tulis.7 STANDARD Pada akhir pengajaran. isi dan penutup dalam 3. 3. 1.1 penulisan kreatif dengan betul. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. buku aktiviti. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat 4. buku tulis.20 pagi – 12. Murid diminta menyatakan idea pendahuluan dan isi secara lisan. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Menghasilkan draf perenggan pendahuluan. Murid membaca dan memahami teks. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.2015 MASA 11. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . bertanggungjawab.7.6. Pemulihan Murid diberi bimbingan untuk mencari idea berdasarkan bahan grafik. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 2.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Ilmu : Kemasyarakatan. AKTIVITI 6. 5. 3.

Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah 5. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.7.2015 MASA 8.3 mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. buku tulis.2 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid murid membina ayat dengan menggunakan kata majmuk. 1. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.00 pagi – 9. buku aktiviti.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4. Murid membaca teks dialog dalam muka surat 106 2. Murid diminta mencari kata majmuk yang telah mantap di dalam teks dialog secara berkumpulan. bertanggungjawab. Ilmu : Kemasyarakatan. AKTIVITI 6. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid membaca kuat teks dialog dengan intonasi yang betul. 3.2. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK PENANAMAN HALIA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 23 HARI / TARIKH Rabu / 1. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Murid diterangkan oleh guru tentang kata majmuk yang telah mantap. 5. 5. Pemulihan Murid dibimbing mencari kata majmuk.

BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Pemulihan Murid dibimbing mencari maklumat bagi menjawab soalan pemahaman. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Murid secara berkumpulan menyenaraikan ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah dalam teks.2015 MASA 11.3. 2. buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.7. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. buku tulis. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan cakap pindah 5. 1. 5. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.50 pagi – 12.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. 4. 5.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK PROGRAM KHIDMAT BANTU DI RUMAH TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 23 HARI / TARIKH Rabu / 1. AKTIVITI 6. 3. bertanggungjawab.2 dengan betul dalam pelbagai situasi. Murid diterangkan tentang ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah. Murid menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah dan ayat cakap pindah kepada ayat cakap ajuk. Murid membaca kuat teks dengan intonasi yang betul. Murid membaca teks di dalam buku muka surat 84 dan 85. Ilmu : Kemasyarakatan.

murid dapat: PEMBELAJARAN 1. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid diterangkan oleh guru tentang bentuk soalan tanpa kata tanya. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK KAMBING TENUSU BIOTEKNOLOGI TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 23 HARI / TARIKH Khamis / 2.2015 MASA 8. 4. Murid membaca teks dialog dalam muka surat 107 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 1. buku tulis.3. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Ilmu : Kemasyarakatan.2 tanpa kata tanya secara lisan. bertanggungjawab. Murid dibimbing mengajukan soalan tanpa kata tanya dengan intonasi yang betul AKTIVITI 6.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.30 pagi – 9. Mendengar. 1.7. Murid diminta mencari soalan tanpa kata tanya yang ada dalam teks.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. Pemulihan Murid dibimbing menyatakan soalan tanpa kata tanya dengan intonasi yang betul. 5. Murid membaca kuat teks dialog dengan intonasi yang betul. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. memahami dan memberikan respons terhadap soalan 1. buku aktiviti. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 3.

Ilmu : Kemasyarakatan. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK PROGRAM KHIDMAT BANTU DI RUMAH TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 23 HARI / TARIKH Khamis / 2. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 yang indah dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa 4. Pemulihan Murid dibimbing untuk mencari idea berdasarkan bahan.7. Murid mengujarkan dialog dengan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai. buku aktiviti. Murid menyenaraikan idea berdasarkan bahan grafik. 1. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid membina dialog berdasarkan idea yang telah diperoleh.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.50 pagi – 12.2015 MASA 11. 4.3 Pada akhir pengajaran. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .3. AKTIVITI 5. 2. buku tulis. Murid memerhati teks dan bahan grafik dalam buku teks muka surat 83. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. 3. bertanggungjawab. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 4.

Murid diminta mencari soalan tanpa kata tanya yang ada dalam teks. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.7. buku aktiviti. bertanggungjawab. Ilmu : Kemasyarakatan.2015 MASA 11. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK KAMBING TENUSU BIOTEKNOLOGI TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Ahad / 5. Pemulihan Murid dibimbing menyatakan soalan tanpa kata tanya dengan intonasi yang betul. Mendengar.3 STANDARD Pada akhir pengajaran.2 tanpa kata tanya secara lisan. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. buku tulis. 4. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. memahami dan memberikan respons terhadap soalan 1. 1. Murid dibimbing mengajukan soalan tanpa kata tanya dengan intonasi yang betul AKTIVITI 6. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.50 pagi – 12.3. 5. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 3. Murid membaca teks dialog dalam muka surat 107 2. Murid diterangkan oleh guru tentang bentuk soalan tanpa kata tanya.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Murid membaca kuat teks dialog dengan intonasi yang betul. 1. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.

2015 MASA 10. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. bertanggungjawab. 2. Ilmu : Kemasyarakatan. Murid menyenaraikan ayat tunggal dan majmuk dalam buku tulis. 4. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pemulihan Murid dibimbing untuk mencari idea berdasarkan bahan. Murid membaca kuat petikan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.20 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK UPACARA MINUM TEH TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Ahad / 5. AKTIVITI 5. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis 2. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 1. 3. 2. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Pada akhir pengajaran. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .7. Murid diminta menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam teks. Murid membaca dan memahami teks di dalam buku muka surat 93. buku aktiviti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.20 pagi – 11.2 dengan lancar. buku tulis.3. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.

2. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. Murid membaca kuat teks dengan intonasi yang betul.30 pagi – 9. Pemulihan Murid dibimbing menyatakan maklumat tersurat. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK BURUNG UNTA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Isnin / 6. 2. 3. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian 2.4.3 dengan betul. Murid membaca teks tentang burung unta dalam muka surat 108 dan 109. buku tulis. 1. 5. buku aktiviti. Ilmu : Kemasyarakatan. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.4 Pada akhir pengajaran. bertanggungjawab. 4. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid dikehendaki melengkapkan rajah. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.2015 MASA 8.7.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

Mendengar. mengecam dan menyebut buni bahasa.6 struktur binaan ayat yang betul dan tepat. suku kata.20 pagi – 11. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenali struktur ayat pasif. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK SIRIH JUNJUNG ADAT DISANJUNG TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Isnin/ 6. Murid mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif yang terdapat dalam petikan.7. buku tulis. 3. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.20 pagi STANDARD PENGAJARAN Mendengar. bertanggungjawab. buku aktiviti. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. frasa dan ayat dengan betul. Murid menyebutkan ayat aktif dan ayat pasif yang terdapat dalam teks.2015 MASA 10. Murid membaca dan memahami teks di dalam buku muka surat 90. 2. iaitu abjad. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .2 STANDARD Pada akhir pengajaran. perkataan. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. AKTIVITI 6.memahami dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan 1. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 1. Murid diterangkan tentang struktur ayat aktif dan ayat pasif. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Ilmu : Kemasyarakatan. 5. 4. 1. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat.2.

4.30 pagi – 8. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. buku tulis.3 dengan betul.2015 MASA 7. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 2. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK BURUNG UNTA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Selasa / 7.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid dikehendaki melengkapkan rajah. 5. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 2. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian 2. 3. buku aktiviti.7.4. Pemulihan Murid dibimbing menyatakan maklumat tersurat. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid membaca kuat teks dengan intonasi yang betul. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.4 Pada akhir pengajaran. Ilmu : Kemasyarakatan. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1. bertanggungjawab. Murid membaca teks tentang burung unta dalam muka surat 108 dan 109.

3. 3. 4. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 5. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. buku aktiviti.7 STANDARD Pada akhir pengajaran. Pemulihan Murid dibimbing mencari isi untuk membina karangan. Murid murid berbincang untuk membina rangka karangan.7.20 pagi STANDARD PENGAJARAN Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.20 pagi – 12. Murid membaca dan memahami brosur dan bahan grafik di dalam buku muka surat 92 dan 93. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. 2. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif 3. Ilmu : Kemasyarakatan. buku tulis. Murid menyatakan secara lisan maklumat yang diperoleh. Murid membina karangan imaginatif berdasarkan kerangka.2015 MASA 11.2 menggunakan ayat gramatis dengan betul 1. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK SIRIH JUNJUNG ADAT DISANJUNG TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Selasa / 7. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. bertanggungjawab. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.7. AKTIVITI 6.

bertanggungjawab.7 STANDARD Pada akhir pengajaran. Pemulihan Murid dibimbing untuk membina ayat lengkap berdasarkan maklumat. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif 3. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Murid membaca kuat teks dengan intonasi yang betul. Murid dibimbing membina karangan berdasarkan maklumat dan bahan.7. 3.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4. buku tulis.2 dengan betul 1.7. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid membaca teks tentang ayam belanda dalam muka surat 110. buku aktiviti. 3.2015 MASA 8.30 pagi – 9. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK PENTERNAKAN AYAM PIRU ATAU AYAM BELANDA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Rabu / 8. 5. 2. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Ilmu : Kemasyarakatan. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.

kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.7. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.2015 MASA 11. AKTIVITI 6.2 menggunakan ayat gramatis dengan betul 1. 2. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.50 pagi – 12.7 STANDARD Pada akhir pengajaran. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 4. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.7. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. bertanggungjawab. Murid menyatakan secara lisan maklumat yang diperoleh. Murid murid berbincang untuk membina rangka karangan. Pemulihan Murid dibimbing mencari isi untuk membina karangan. 3. Murid membaca dan memahami brosur dan bahan grafik di dalam buku muka surat 92 dan 93. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif 3. 3. Murid membina karangan imaginatif berdasarkan kerangka. 5. buku tulis. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. Ilmu : Kemasyarakatan. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku aktiviti. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK SIRIH JUNJUNG ADAT DISANJUNG TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Rabu / 8.

bertanggungjawab.3 Pada akhir pengajaran.30 pagi – 9. 4. Murid melakonkan teks dialog dengan intonasi yang betul. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 yang sesuai. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI .2015 MASA 8. buku aktiviti. 1. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti perbuatan yang mempunyai nilai murni. Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan 4. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid dibimbing mencari aktiviti yang menunjukkan nilai murni di dalam dialog berdasarkan nilai murni yang disenaraikan. 3. buku tulis.7. 5.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Murid membaca teks dialog Cerita Rusa dalam muka surat 111. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 4.3. Ilmu : Kemasyarakatan. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK PENTERNAKAN AYAM PIRU ATAU AYAM BELANDA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Khamis / 9. 2.

Murid membina ayat berdasarkan kata nama tersebut. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. buku aktiviti. buku tulis. 6. 4. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. 2. 1. Murid diterangkan tentang kata nama am tidak hidup bukan institusi. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan 5.1 betul.50 pagi – 11. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 3. Murid berbincang untuk mencari kata nama am daripada teks. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.7. bertanggungjawab. Murid mengelaskan kata nama.1 Pada akhir pengajaran. 5.1. Ilmu : Kemasyarakatan.2015 MASA 10. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK SIRIH JUNJUNG ADAT DISANJUNG TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 24 HARI / TARIKH Khamis / 9. 5.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Pemulihan Murid dibimbing mencari kata nama am tidak hidup bukan institusi Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid membaca dan memahami teks muka surat 95. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1.

Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti ayat tunggal. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat 4. Murid membaca teks dan dialog bertajuk baja Organik Cacing. Murid mencari ayat tunggal yang terdapat dalam teks. 3. bertanggungjawab. Ilmu : Kemasyarakatan. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 5.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.2015 MASA 11. buku tulis. Murid menyenaraikan ayat tunggal dalam buku tulis. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 1. buku aktiviti.7. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek 5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid diterangkan tentang ayat tunggal. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 6.1 dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK BAJA CACING ORGANIK TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Ahad / 12. 5.3 STANDARD Pada akhir pengajaran.50 pagi – 12. 2.3.

3. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 5. Pemulihan Murid dibimbing untuk menunjukkan respons yang bertepatan dengan arahan yang diberikan.2015 MASA 10. Murid memberikan respons secara lisan dan gerak laku terhadap arahan yang diberikan. Murid membaca dan memahami teks muka surat 96.20 pagi STANDARD PENGAJARAN Mendengar. 3.20 pagi – 11. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Murid melakonkan dialog. Murid membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang predikat dan subjek. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . bertanggungjawab. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 1. 4. buku tulis.1 berdasarkan ayat perintah mengikut intonasi dengan betul.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. 1.7. Mendengar. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. memahami dan memberikan respons terhadap arahan 1. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK KESENIAN MAKYUNG TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Ahad / 12. Ilmu : Kemasyarakatan. buku aktiviti. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.

buku tulis. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat 10.1 dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti ayat tunggal. buku aktiviti.7. 12. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek 5.2015 MASA 11. Murid mencari ayat tunggal yang terdapat dalam teks.50 pagi – 12. 9.3. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 5. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 8. Murid diterangkan tentang ayat tunggal.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. murid dapat: PEMBELAJARAN 2. Ilmu : Kemasyarakatan.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. bertanggungjawab. Murid menyenaraikan ayat tunggal dalam buku tulis. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid membaca teks dan dialog bertajuk baja Organik Cacing. 11. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK BAJA CACING ORGANIK TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Ahad / 12. 7.

1.3. memahami dan memberikan respons terhadap arahan 1. 4.2015 MASA 10. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. 5. Pemulihan Murid dibimbing untuk menunjukkan respons yang bertepatan dengan arahan yang diberikan. bertanggungjawab. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Murid membaca dan memahami teks muka surat 96. Ilmu : Kemasyarakatan. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.20 pagi STANDARD PENGAJARAN Mendengar.1 berdasarkan ayat perintah mengikut intonasi dengan betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. buku tulis. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. buku aktiviti. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Mendengar. Murid memberikan respons secara lisan dan gerak laku terhadap arahan yang diberikan. Murid melakonkan dialog. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 3. 1. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK KESENIAN MAKYUNG TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Isnin / 13.7. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Murid membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang predikat dan subjek. 2.20 pagi – 11.

30 pagi – 9. Ilmu : Kemasyarakatan. Murid diterangkan tentang ayat tunggal. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 6. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK BAJA CACING ORGANIK TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Isnin / 13. buku tulis. 5. Murid membaca teks dan dialog bertajuk baja Organik Cacing. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek 5.2015 MASA 8. 2. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. 1. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti ayat tunggal. 5. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat 4. buku aktiviti. Murid mencari ayat tunggal yang terdapat dalam teks.7.3 STANDARD Pada akhir pengajaran.3.1 dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. bertanggungjawab. Murid menyenaraikan ayat tunggal dalam buku tulis.

2 daripada bahan prosa dengan betul. 5. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA HASIL SERBA GUNA TAJUK IKAN HARUAN TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Selasa / 14. 3. Murid diminta menyenaraikan kelebihan ikan haruan. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 4. 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat 2. AKTIVITI 6. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.7.2015 MASA 7. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. buku aktiviti.5 STANDARD Pada akhir pengajaran. buku tulis.5. bertanggungjawab. 1. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. Murid menyalin peta minda berkaitan ikan haruan dalam buku tulis. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti maklumat. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.30 pagi – 8. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid membaca teks tentang bertajuk Ikan Haruan dalam muka surat 113. Ilmu : Kemasyarakatan. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 2.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca.

7. 2.4. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.20 pagi – 12. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. buku aktiviti. 5. Ilmu : Kemasyarakatan. Murid meramalkan perkembangan seni kraf pada masa akan datang. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat 2. 3. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK SENI KRAF LOGAM TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Selasa / 14. 1. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid membaca dan memahami teks dan bahan grafik dalam muka surat 97. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid mengenal pasti idea utama dan sampingan.4 Pada akhir pengajaran. 4. Murid menyatakan secara lisan idea utama dan lisan. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. bertanggungjawab. 2.2015 MASA 11. buku tulis.1 ramalan dengan tepat. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal idea utama dan sampingan. AKTIVITI 6.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA HASIL SERBA GUNA TAJUK KACANG TANAH TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Rabu / 22. 1. 2.1 formal. AKTIVITI 6. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Bertutur. Murid diminta menyenaraikan kelebihan kacang tanah. Murid membaca maklumat dan bahan grafik yang bertajuk kacang tanah dalam muka surat 114. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Murid mengujarkan ayat secara bertatasusila. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 1.4 Pada akhir pengajaran. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 5.2015 MASA 8. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . bertanggungjawab. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi tidak 1. 4. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3.4.00 pagi – 9. buku aktiviti. buku tulis. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti maklumat dan mengujarkannya. Ilmu : Kemasyarakatan.7. Murid menulis ayat dalam perenggan berdasarkan rangkai kata yang diberi. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

4. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid mengenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca.7. kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK KESENIAN KAIN SAMPING TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Rabu / 22. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 3.8. 5. 2.2015 MASA 11.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Ilmu : Kemasyarakatan. buku tulis. 1. 6. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. Murid dibimbing murid untuk memurnikan hasil penulisan. AKTIVITI 7.8 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid menulis semula hasil penulisan yang telah dimurnikan. dan kosa kata. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . tanda baca. 3. bertanggungjawab. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti kesalahan ejaan. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. 3. buku aktiviti. Murid membaca dan memahami teks dan bahan grafik dalam muka surat 98. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.2 tanda baca. Murid menyatakan dapatan. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.50 pagi – 12.

frasa dan ayat dengan betul.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membina dan menulis perkataan. bertanggungjawab. Ilmu : Kemasyarakatan. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan 3. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 1.2015 MASA 8.3.3 bertumpu dan bercapah dengan betul. buku tulis. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 2. 4. 3.7.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku aktiviti. 3.30 pagi – 9. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA HASIL SERBA GUNA TAJUK TIRAM MUTIARA INDAH DI MATA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Khamis / 23. AKTIVITI Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti maklumat dan membina jawapan soalan pemahaman. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. Murid membaca teks dan bahan grafik yang “Tiram Mutiara Indah di Mata” dalam muka surat 115. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.

1. buku aktiviti. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 5.2 memahami syair tersebut. 2. Membina syair secara terkawal dan melagukannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta 4. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid membaca dan memahami frasa. Murid melagukan syair dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.50 pagi – 11. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. bertanggungjawab. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 4. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.4.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2015 MASA 10. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK KESENIAN KAIN SAMPING TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 25 HARI / TARIKH Khamis / 22. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. Murid membina syair secara terkawal dengan bimbingan guru.7. 4.4 Pada akhir pengajaran. 3. Pemulihan Murid dibimbing untuk menyusun syair. buku tulis. Ilmu : Kemasyarakatan.

50 pagi – 12. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. 4.2015 MASA 11. ditonton atau dibaca dengan betul. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. Murid membaca teks yang bertajuk “Buah Manggis Seribu Rahsia” dalam muka surat 116. 1. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang 3. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.3 Pada akhir pengajaran. buku tulis. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA HASIL SERBA GUNA TAJUK BUAH MANGGIS SERIBU RAHSIA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 26 HARI / TARIKH Ahad / 26. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Murid menyatakan secara lisan produk yang dapat dihasilkan daripada manggis berdasarkan pembacaan. buku aktiviti. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 2.1 gramatis. 1. bertanggungjawab. AKTIVITI 5.7. Murid membina dan menulis ulasan dengan bimbingan guru. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti maklumat penting.9. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Ilmu : Kemasyarakatan.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera yang didengar. 3.

6. buku aktiviti. bertanggungjawab.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Mendengar.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. dan kosa kata. Murid mengenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. tanda baca.20 pagi – 11. buku tulis.2 1. AKTIVITI 7. Ilmu : Kemasyarakatan. 2. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK PULUT KUNING WARISAN BERZAMAN TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 2 HARI / TARIKH Ahad / 26. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Mendengar. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3. Murid membaca dan memahami teks dan bahan grafik dalam muka surat 98.2015 MASA 10. Murid menulis semula hasil penulisan yang telah dimurnikan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan 1. 1. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.3. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti kesalahan ejaan. Murid dibimbing murid untuk memurnikan hasil penulisan. Murid menyatakan dapatan.7. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. 5. 4.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA HASIL SERBA GUNA TAJUK BUAH MANGGIS SERIBU RAHSIA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 26 HARI / TARIKH Isnin / 27. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Ilmu : Kemasyarakatan. Murid membina dan menulis ulasan dengan bimbingan guru. AKTIVITI 5. Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang 3. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti maklumat penting. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. bertanggungjawab.30 pagi – 9. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.1 gramatis. Murid menyatakan secara lisan produk yang dapat dihasilkan daripada manggis berdasarkan pembacaan.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera yang didengar. 3. buku aktiviti. ditonton atau dibaca dengan betul. 2. buku tulis.9. Murid membaca teks yang bertajuk “Buah Manggis Seribu Rahsia” dalam muka surat 116. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 4.2015 MASA 8. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 3.7. 1. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.9 Pada akhir pengajaran.

buku tulis. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal pasti maklumat penting untuk membuat keputusan. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. 2. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 2. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK TEMPAT WARISAN TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 26 HARI / TARIKH Isnin / 27. AKTIVITI 5. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Ilmu : Kemasyarakatan. bertanggungjawab. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid murid membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diperoleh. memahami dan 2.20 pagi – 11. buku aktiviti. Mendengar. 3.2 1.2015 MASA 10. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 4. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian.7. Murid berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara.4. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid membaca dan memahami teks dan bahan grafik dalam muka surat 103.4 STANDARD Pada akhir pengajaran.

Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.1. Ilmu : Kemasyarakatan. 1. kata perintah dan kata pemeri dalam buku teks/ 5. Murid menyatakan secara lisan kebaikan bahagian pokok durian belanda. kata perintah dan kata AKTIVITI pemeri yang ditemui. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. 6.1 STANDARD Pada akhir pengajaran. kata perintah. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 2. bertanggungjawab. 5.2015 MASA 7. Memahami dan menggunakan kata bantu. 4.30 pagi – 8. Murid membaca teks yang bertajuk “Durian Belanda Khasiat Berganda” dalam muka surat 118. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA HASIL SERBA GUNA TAJUK DURIAN BELANDA KHASIAT BERGANDA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 26 HARI / TARIKH Selasa / 28. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku aktiviti. 3.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7 pemeri dengan betul mengikut konteks.7. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. buku tulis. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal kata bantu. kata perintah dan kata 5. Murid membina ayat berdasarkan kata bantu. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Murid mencari kata bantu.

9 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. 2. 3. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. buku aktiviti. 3. 4.20 pagi – 11. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian.7. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 5. Menulis ulasan tentang bahan sastera yang didengar. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK ASAL NAMA KUALA KANGSAR TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 26 HARI / TARIKH Selasa / 28. ditonton atau dibaca dengan betul.1 dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis 1.9. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. ditonton atau 3. bertanggungjawab. Murid menulis ulasan tentang cerita yang dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis. Murid memahami cerita.2015 MASA 10. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.20 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. Murid membaca dan memahami teks dan bahan grafik dalam muka surat 104 -105. Ilmu : Kemasyarakatan. buku tulis. Pemulihan Murid dibimbing untuk menulis ulasan tentang cerita yang dibaca dengan jelas.

murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Ilmu : Kemasyarakatan. 6.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata bantu. kata perintah dan kata pemeri dalam buku teks/ 5. 4. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. kata perintah dan kata 5. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA HASIL SERBA GUNA TAJUK DURIAN BELANDA KHASIAT BERGANDA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 26 HARI / TARIKH Rabu / 29. 5. kata perintah. buku tulis. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenal kata bantu. bertanggungjawab.2015 MASA 8.00 pagi – 9.7 pemeri dengan betul mengikut konteks.7.1. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. Murid menyatakan secara lisan kebaikan bahagian pokok durian belanda. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. buku aktiviti. Murid membaca teks yang bertajuk “Durian Belanda Khasiat Berganda” dalam muka surat 118. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid membina ayat berdasarkan kata bantu. kata perintah dan kata AKTIVITI pemeri yang ditemui. 2. 1. 3.1 STANDARD Pada akhir pengajaran. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid mencari kata bantu.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK NOBAT WARISAN ISTANA TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 26 HARI / TARIKH Rabu / 29. 5. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 1. Murid membaca dan memahami teks dalam muka surat 107. Murid mencari kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif di dalam teks.50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata 5. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. buku tulis. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.1 STANDARD Pada akhir pengajaran. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.1. 2. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenali kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. buku aktiviti. bertanggungjawab. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Murid diterangkan tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Ilmu : Kemasyarakatan. 4. Murid membina ayat berdasarkan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif AKTIVITI 6.50 pagi – 12. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.7. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.2015 MASA 11. 3.4 kerja pasif mengikut konteks dengan betul. 5.

30 pagi STANDARD Bertutur. Murid mencari gelaran yang terdapat dalam dialog yang dituturkan. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Ilmu : Kemasyarakatan. Pemulihan Murid dibimbing untuk membaca dialog dengan situasi yang betul. 3.2 sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.30 pagi – 9. buku aktiviti. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. AKTIVITI 6. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA POTRET MALAYSIA TAJUK PEKERTI MULIA AMALAN KITA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 26 HARI / TARIKH Khamis / 30.. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 5. 2. Murid membaca bahan grafik dalam muka surat 122. Murid diminta menyatakan gelaran lain yang mereka ketahui. 4. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara PENGAJARAN daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara 1.2015 MASA 8. bertanggungjawab.4 bertatasusila. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. buku tulis. STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid melakonkan dialog dalam buku teks muka surat 122 dengan nada dan intonasi yang betul.4.7. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang 1. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.

50 tengah hari STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2. bertanggungjawab. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 5. buku aktiviti. AKTIVITI 6. 3.1. Ilmu : Kemasyarakatan. 4.5 mengikut konteks dengan betul 1. Murid diterangkan tentang kata adjektif dan kata bantu. Murid mencari adjektif dan kata bantu yang terdapat dalam buku teks. Murid membina ayat kata adjektif dan kata bantu. buku tulis. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu 5. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.1 STANDARD Pada akhir pengajaran. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA WARISAN BANGSA TAJUK TARIAN KUDA KEPANG TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 26 HARI / TARIKH Khamis / 30. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.2015 MASA 10.7. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Murid membaca dan memahami teks dalam muka surat 108. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengenali kata adjektif dan kata bantu.50 pagi – 11. 5. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. pasif.

5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. 2. Murid menyatakan secara lisan amalan baik yang terdapat dalam ucapan dan bahan grafik. Pemulihan Murid dibimbing untuk menyatakan amalan baik berdasarkan situasi yang diberikan. 4.50 pagi – 12. Ilmu : Kemasyarakatan. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Membaca. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA POTRET MALAYSIA TAJUK PEKERTI MULIA AMALAN KITA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 27 HARI / TARIKH Ahad / 2. Murid membaca secara imbas teks ucapan bahan grafik dalam muka surat 123. Murid membaca ucapan dengan nada dan intonasi yang betul.2 tersirat daripada bahan prosa dengan betul. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. buku tulis. 2. 3.2015 MASA 11. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 5. bertanggungjawab. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan 2.8. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati.5 STANDARD Pada akhir pengajaran. buku aktiviti. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. 1.

2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. buku tulis.3.3 menggunakan laras bahasa yang betul. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.8. Murid menyatakan urutan menghasilkan buku skrap berdasarkan bahan grafik dalam buku teks 4. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK GETAH PENJANA EKONOMI TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 27 HARI / TARIKH Ahad / 2. pesanan yang didengar dengan betul. Murid membaca imbas dialog dan bahan grafik dalam muka surat 112. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat.20 pagi STANDARD PENGAJARAN Mendengar. 1. Murid murid menulis langkah penghasilan buku skrap dalam buku tulis.3 Pada akhir pengajaran. Murid dibimbing membina ayat yang lengkap untuk proses penghasilan buku skrap. bertanggungjawab. Ilmu : Kemasyarakatan. AKTIVITI 5.20 Pagi – 11. Mendengar. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pelbagai pesanan mengikut urutan dengan 1. buku aktiviti.2015 MASA 10. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. 1. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Pemulihan Murid dibimbing untuk membina ayat untuk menyampaikan pesanan mengikut urutan.

Murid membaca ucapan dengan nada dan intonasi yang betul. 1. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.5 STANDARD Pada akhir pengajaran.5.2 tersirat daripada bahan prosa dengan betul. Murid menyatakan secara lisan amalan baik yang terdapat dalam ucapan dan bahan grafik.2015 MASA 8.30 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Membaca. 4. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan 2. buku tulis. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat.30 pagi – 9. 5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Pemulihan Murid dibimbing untuk menyatakan amalan baik berdasarkan situasi yang diberikan. Ilmu : Kemasyarakatan. bertanggungjawab. 3. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA POTRET MALAYSIA TAJUK PEKERTI MULIA AMALAN KITA TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 27 HARI / TARIKH Isnin / 3. 2. Murid membaca secara imbas teks ucapan bahan grafik dalam muka surat 123. 2. buku aktiviti. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.8.

3 Pada akhir pengajaran. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. Murid murid menulis langkah penghasilan buku skrap dalam buku tulis. pesanan yang didengar dengan betul.3 menggunakan laras bahasa yang betul. Mendengar. buku aktiviti. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK GETAH PENJANA EKONOMI TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 27 HARI / TARIKH Isnin / 3. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3. 1. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid dibimbing membina ayat yang lengkap untuk proses penghasilan buku skrap. 1.3. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. bertanggungjawab. AKTIVITI 5.2015 MASA 10. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pelbagai pesanan mengikut urutan dengan 1.20 pagi STANDARD PENGAJARAN Mendengar. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.8. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . buku tulis. Murid menyatakan urutan menghasilkan buku skrap berdasarkan bahan grafik dalam buku teks 4.20 Pagi – 11. 2. Ilmu : Kemasyarakatan. Murid membaca imbas dialog dan bahan grafik dalam muka surat 112. Pemulihan Murid dibimbing untuk membina ayat untuk menyampaikan pesanan mengikut urutan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.

Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Murid meneliti bahan grafik yang terdapat dalam muka surat 124. Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan 3.4 betul. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.8. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat. buku tulis. 1.30 pagi – 8. 4. Pemulihan Murid dibimbing membina ayat bagi melengkapkan perenggan karangan. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. Murid menyenaraikan cara-cara menghormati guru yang diperoleh melalui pemerhatian dan perbincangan. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. Ilmu : Kemasyarakatan. 3.3.30 pagi STANDARD PENGAJARAN membina dan menulis perkataan.2015 MASA 7. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. AKTIVITI 5. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA POTRET MALAYSIA TAJUK CARA-CARA MENGHORMATI GURU TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 27 HARI / TARIKH Selasa / 4. frasa dan ayat dengan betul 3. 2. bertanggungjawab. buku aktiviti.3 STANDARD Pada akhir pengajaran. Murid membina rangkap karangan berdasarkan setiap cara menghormati guru dengan bimbingan guru.

Ilmu : Kemasyarakatan. 2. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks.4 Pada akhir pengajaran. murid dapat: STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . AKTIVITI Pemulihan Murid dibimbing untuk mencari menuliskan maklumat tersirat yang terdapat dalam teks. Murid dibimbing untuk menuliskan maklumat tersirat dan ulasan bagi setiap maklumat tersurat.4. bertanggungjawab. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan 2. buku tulis. 4.2015 MASA 10. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat tersurat. 3. buku aktiviti.20 pagi STANDARD PENGAJARAN Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.8. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK PENANAMAN KOKO DI MALAYSIA TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 27 HARI / TARIKH Selasa / 4. Murid membaca teks berkaitan koko dalam muka surat 113.20 Pagi – 11. 2.3 yang betul.

Murid diterangkan tentang kata adjektif dan kata penguat. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat 5.1 STANDARD Pada akhir pengajaran. 5.5 dengan betul mengikut konteks. buku tulis. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti.8. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA POTRET MALAYSIA TAJUK TANGGUNGJAWAB SEORANG MURID TAHUN 4 Gigih MINGGU Minggu 27 HARI / TARIKH Rabu / 5. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian. murid dapat: PEMBELAJARAN 1.00 pagi – 9. AKTIVITI 6. Ilmu : Kemasyarakatan. buku aktiviti. 2.1. Pemulihan Murid dibimbing untuk mengesan kata adjektif berserta kata penguat. bertanggungjawab. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . Murid membaca imbas teks prosa dalam buku teks muka surat 125.00 pagi STANDARD PENGAJARAN Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1. 3. 4. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat.2015 MASA 8. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. Murid diminta untuk mencari kata adjektif berserta kata penguat yang terdapat dalam teks. Murid membina ayat lengkap berdasarkan kata adjektif dan kata penguat yang telah disenaraikan. 5.

50 Pagi – 12.2. PENGISIAN EMK : Kreativiti dan inovatif KURIKULUM KB : Mengingat. 3. buku aktiviti. bertanggungjawab. Murid diminta untuk mendeklamasikan pantun. murid dapat: PEMBELAJARAN 1. BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI . 3. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Ilmu : Kemasyarakatan. 2.2 STANDARD Pada akhir pengajaran. Pengayaan Murid diberikan latihan di dalam buku aktiviti. 5.50 pagi STANDARD PENGAJARAN Menulis huruf. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI dengan kehidupan seharian. Murid berbincang untuk mendapatkan maklumat tersurat. SUBJEK BAHASA MALAYSIA TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK PADI SEGENGGAM JADI SEPIKUL TAHUN 5 BESTARI MINGGU Minggu 27 HARI / TARIKH Rabu / 5. perkataan. Murid membaca imbas rangkap pantun dalam buku teks muka surat 114. suku kata. Pemulihan Murid dibimbing untuk mencari menuliskan maklumat tersirat yang terdapat dalam teks.8. buku tulis. 4. Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.2015 MASA 11. Murid menulis rangkap pantun dengan kemas. kesenian dan kebudayaan Nilai : Hormat menghormati. memahami BCB : Mencatat maklumat BAHAN BANTU Buku teks. 3.6 1.