ฯ ศฺรคี เณศาย นมะ ฯ

ฯ ตสฺไม ปาณินเย นมะ ฯ

๚ ปานินียธาตุปาฐสฺย สูจะิ นิสฺสฺวรา ๚
๚ อถ ธาตุปาฐสูจี ๚

อํส (อํสฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ อํส สมาฆาเต ๑๐.๔๖๐ ๚
อํหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อหิ คเตา ๑.๗๒๒ ๚
อํหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ อหิ- [[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๓๒๘ ๚
อกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อก(มฺ)- [กุฏลิ ายํา คเตา] ๑.๙๐๑ ๚
อกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อกฺษู วฺยาปฺเตา ๑.๗๔๒ ๚
อคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อค(มฺ) กุฏลิ ายํา คเตา ๑.๙๐๒ ๚

องฺก (องฺกฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ องฺก ปเท ลกฺษเณ จ ๑๐.๔๗๓ ๚
องฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อกิ ลกฺษเณ ๑.๙๒ ๚
องฺค (องฺคฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ องฺค [ปเท ลกฺษเณ] จ ๑๐.๔๗๔ ๚
องฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อคิ- [คตฺยรฺถะ] ๑.๑๕๕ ๚
องฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อฆิ- [คตฺยาเกฺษเป ฯ คเตา คตฺยารมฺเภ เจตฺยปเร]
๑.๑๑๕ ๚
อจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อจุ [คเตา ยาจเน จ] อิตฺเยเก ๑.๙๙๙ ๚
อชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อช คติกฺษปนโยะ ๑.๒๖๒ ๚
อญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อจิ [คเตา ยาจเน จ] อิตฺเยปเร ๑.๑๐๐๐ ๚
อญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อญฺจุ คเตา ยาจเน จ ๑.๙๙๘ ๚
อญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อญฺจุ คติปชู นโยะ ๑.๒๑๕ ๚
อญฺจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ อญฺจุ วิเศษเณ ๑๐.๒๖๖ ๚
อญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ อชิ- [[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๓๑๖ ๚
อญฺชฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อญฺชู วฺยกฺตมิ ฺรกฺษณกานฺ ตคิ ติษุ (วฺยกฺตมิ รฺษณกานฺ ตคิ ติษุ)
๗.๒๑ ๚
อฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อฏ- [คเตา] ๑.๓๓๒ ๚
อฏฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อฏฺฏ อติกฺรมณหิสํ นโยะ (อติกฺรมหิสํ โยะ) ๑.๒๘๗ ๚
อฏฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ อฏฺฏ- [อนาทเร] ๑๐.๓๗ ๚
อฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อฑ อุทฺยเม ๑.๔๑๔ ๚

อฑฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อฑฺฑ (อทฺฑ) อภิโยเค ๑.๔๐๓ ๚
อณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อณ- [ศพฺทารฺถะ] ๑.๕๑๒ ๚
อณฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อณ ปฺราณเน ๔.๗๑ ๚
อณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อฐิ คเตา ๑.๒๙๔ ๚
อตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อต สาตตฺยคมเน ๑.๓๘ ๚
อทฺ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ อท ภกฺษเณ ๒.๑ ๚
อทฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อฑฺฑ (อทฺฑ) อภิโยเค ๑.๔๐๓ ๚
อธี ฯ อธิ-อิ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ อิงฺ อธฺยยเน (นิตฺยมธิปรู ฺวะ) ๒.๔๑ ๚
อธี ฯ อธิ-อิ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ อิกฺ สฺมรเณ (อยมปฺยธิปรู ฺวะ) ๒.๔๒ ๚
อนุรธุ ฺ ฯ อนุ-รุธฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ อโนรุธ กาเม ๔.๗๐ ๚
อนฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อน จ [ปฺราณเน] ๒.๖๕ ๚
อนฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อน [ปฺราณเน] อิตฺเยเก ๔.๗๒ ๚
อนฺ ตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อติ- [พนฺ ธเน] ๑.๖๓ ๚
อนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อทิ พนฺ ธเน ๑.๖๔ ๚
อนฺ ธ (อนฺ ธฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ
อนฺ ธ ทฺฤษฺฏฺยปุ ฆาเต ฯ อุปสํหาร อิตฺยนฺ เย ๑๐.๔๗๑ ๚
อภฺรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อภฺร- [คตฺยรฺถะ] ๑.๖๓๗ ๚
อมฺ ฯ [น] อมิ- [มิตฺ] ๑.๙๕๐ ๚
อมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อม คตฺยาทิษุ (คเตา ศพฺเท สมฺภกฺเตา จ) ๑.๕๓๖ ๚

๓.๕๔๖ ๚ อยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ (อย คเตา) ๑.๔๔๘ ๚ อยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อย.[อรฺชเน] ๑.๓๔๐ ๚ อรฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อรฺช.๗๔) ฯ อรฺจ ปูชายามฺ ๑๐.๓.๓๖๕ ๚ อรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อรฺพ.๒๓๒ ๚ อรฺจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[[ศพฺเท] กฺวจิตฺปฐฺยเต] ๑.๓.๓.๓.๑๘๕ ๚ อรฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อรฺจ ปูชายามฺ ๑.๔๔๗ ๚ อรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อรฺท คเตา ยาจเน จ ๑.๒๕๗ ๚ อรฺหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ อม โรเค ๑๐.๗๔) ฯ อรฺห ปูชายามฺ ๑๐.[หิสํ ายามฺ] ๑.๖๖๗ ๚ อรฺหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อรฺห ปูชายามฺ ๑.๔๓๘ ๚ อมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อภิ.๘๔๑ ๚ อรฺหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.อมฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ อรฺช ปฺรติยตฺเน (สมฺปาทเน จ) ๑๐.๕๗ ๚ อรฺทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ อรฺท (อรฺท) หิสํ ายามฺ ๑๐.๑๐๓๑ ๚ อรฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๔๕ ๚ อมฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อพิ ศพฺเท ๑.๓.๒๕๖ ๚ อรฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ อรฺห ปูชายามฺ ๑๐.[คเตา] ๑.๗๔) ฯ อรฺก สฺตวเน ๑๐.๑๔๕ ๚ อรฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ (อรฺฆ มูลฺเย) ๑.๒๕๐ ๚ อรฺถ (อรฺถฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อรฺถ อุปยาจฺญายามฺ ๑๐.๓๖๗ ๚ .๔๘๑ ๚ อรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อรฺว.[คเตา] ๑.

๕๙๓ ๚ อวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อว รกฺษณคติกานฺ ตปิ รฺ ตี ติ ฺ ฤปฺตฺยวคมปฺรเวศศฺรวณ- สฺวามฺยรฺถยาจนกฺรเิ ยจฺฉาทีปตฺ ฺยวาปฺตฺยาลิงฺคนหิสํ า- ทานภาควฺฤทฺธษิ ุ ๑.๒๙ ๚ อากฺรนฺ ทฺ ฯ อางฺ-กฺรนฺ ทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๖ ๚ อหฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อห วฺยาปฺเตา ๕.๗๔) ฯ อางะ กฺรนฺ ท สาตตฺเย ๑๐.อลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ (อุ๐) ฯ อล (อล) ภูษณปรฺยาปฺตวิ ารเณษุ ๑.๑๐๒๙ ๚ อสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อส ภุวิ ๒.๓.๓.๑๖ ๚ อาศํสฺ ฯ อางฺ-ศํสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อางะ ศสิ อิจฺฉายามฺ ๑.๓๗๖ ๚ อาปฺ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ อาปฺฦ วฺยาปฺเตา ๕.๗๔) ฯ อางะ ษท ปทฺยรฺเถ ๑๐.๒๓๗ ๚ อาปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๕๙ ๚ อษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อษ [คติทปี ตฺ ฺยาทาเนษุ] อิตฺเยเก ๑.๓๖๘ ๚ .๗๑๖ ๚ อาศาสฺ ฯ อางฺ-ศาสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อางะ ศาสุ อิจฺฉายามฺ ๒.๑๐๓๐ ๚ อสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อส คติทปี ตฺ ฺยาทาเนษุ ๑.๖๘๔ ๚ อศฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อศู วฺยาปฺเตา สงฺฆาเต จ ๕.๒๕๒ ๚ อาญฺฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อาฉิ อายาเม ๑.๑๒ ๚ อาสทฺ ฯ อางฺ-สทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ อาปฺฦ (อาปฺฦ) ลมฺภเน ๑๐.๖๐ ๚ อสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อสุ เกฺษปเน ๔.๒๐ ๚ อศฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อศ โภชเน ๙.

๗๘ ๚ อิษฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิษ อาภีกฺษฺณฺเย ๙.๑๖๓ ๚ อิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิฏ.[คตฺยรฺถะ] ๑.๓๘ ๚ อีกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อีกฺษ ทรฺศเน ๑.๘๔ ๚ อิษฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิษ [อีษ] คเตา ๔.๗๔) ฯ อิล เปฺรรเณ ๑๐.๖๕ ๚ อินฺธฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ญิ-อินฺธี ทีปเฺ ตา ๗.๓๕๗ ๚ อินฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิท ิ ปรไมศฺวรฺเย ๑.๓.๑๔๙ ๚ อิงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิค-ิ [คตฺยรฺถะ] ๑.๔๑ ๚ อิ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ อิกฺ สฺมรเณ ฯ อยมปฺยธิปรู ฺวะ ๒.๔๐ ๚ อิขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิข.อาสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อาส อุปเวศเน ๒.[คเตา] ๑.๑๖๗ ๚ อิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิล สฺวปฺนเกฺษปนโยะ ๖.๑๑ ๚ อิ ฯ อ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ อิงฺ อธฺยยเน ฯ นิตฺยมธิปรู ฺวะ ๒.๑๔๘ ๚ อิงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิข-ิ [คตฺยรฺถะ] ๑.๔๒ ๚ อิ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ อิณฺ คเตา ๒.๑๑ ๚ อินฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิวิ วฺยาปฺเตา ๑.๑๕๐ ๚ .๖๗๐ ๚ อิลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๙๔ ๚ อีขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อีข-ิ [คตฺยรฺถะ] ๑.๒๒ ๚ อิษฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อิษ (อิษุ) อิจฺฉายามฺ ๖.๖๑ ๚ อี ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ อีงฺ คเตา ๔.

๕๘๗ ๚ อีรฺษฺยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อีรฺษฺย อีรฺษฺยารฺถาะ ๑.๘ ๚ อีรฺกฺษฺยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อีรฺกฺษฺย.[ศพฺเท] ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๕๘๘ ๚ อีศฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อีศ ไอศฺวรฺเย ๒.๓๔๒ ๚ อีรฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อีร คเตา กมฺปเน จ ๒.๑๓๖ ๚ อุงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุข-ิ [คตฺยรฺถะ] ๑.[อีรฺษฺยารฺถะ] ๑.๑๓๕ ๚ อุฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุฉี วิวาเส ๑.๑๘๓ ๚ อีฑฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อีฑ สฺตุเตา ๒.๑๐ ๚ อีษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อีษ คติหสิํ าทรฺศเนษุ ๑.อีงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อีข-ิ [คตฺยรฺถะ] ๑.๑๑๐๒ ๚ อุกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุกฺษ เสจเน ๑.๖๙๕ ๚ อีษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อีษ อุญฺเฉ ๑.๗๘๐ ๚ อีหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อีห เจษฺฏายามฺ ๑.๒๐๘ ๚ อีฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙ ๚ อีรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔๕ ๚ อุขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุข.๗๑๙ ๚ อุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ อุงฺ.๓.๒๔๔ ๚ .๗๔) ฯ อีร เกฺษเป ๑๐.๒๐๗ ๚ อีญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อีช ิ [คติกุตฺสนโยะ] อิตฺเยเก ๑.๗๔) ฯ อีฑ สฺตุเตา ๑๐.๑๓๗ ๚ อุจฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุจ สมวาเย ๔.๑๕๑ ๚ อีชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อีช คติกุตฺสนโยะ ๑.

๗๔) ฯ กฐิ โศเก ฯ ปฺราเยโณตฺปรู ฺว อุตฺกณฺฐาวจนะ ๑๐.๒๗๑ ๚ อุนฺทฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุนฺท ี เกฺลทเน ๗.๖๕๐ ๚ อุษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุษ ทาะ เอ ๑.๒๔ ๚ อุธฺรสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๔ ๚ อุฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อุฐ อุปฆาเต (ปฺรติฆาเต) ๑.๓.(อุทฺฌ) อุตฺสรฺเค ๖.๒๐ ๚ อุรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุรฺว-ี [หิสํ ารฺถะ] ๑.๗๔) ฯ อุฆฺรส [อุญฺเฉ] อิตฺเยเก ๑๐.๘๕๒ ๚ อุฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุฐ [อุปฆาเต] อิตฺเยเก ๑.(อุทฺฌ) อุตฺสรฺเค ๖.๓.๒๔ ๚ อุญฺฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุฉิ อุญฺเฉ ๑.๒๓ ๚ อุภฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุภ.๓๙๑ ๚ .๒๐ ๚ อุพฺชฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุพฺช อารฺชเว ๖.อุฉฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุฉี วิวาเส ๖.๓๘๕ ๚ อุทฺฌฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุชฺฌ.๗๙๒ ๚ อุหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุหริ ฺ อรฺทเน ๑.[ปูรเณ] ๖.๓๙๒ ๚ อุตฺกณฺฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๕ ๚ อุรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อุรฺท มาเน กฺรฑี ายํา จ ๑.๔๔ ๚ อุมฺภฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุมฺภ ปูรเณ ๖.๒๔๓ ๚ อุญฺฉฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุฉิ อุญฺเฉ ๖.๘๔๐ ๚ อูฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อูฐ อุปฆาเต ๑.๑๕ ๚ อุชฺฌฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุชฺฌ.

[ภรฺชเน] ๑.๑๖ ๚ ฤชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฤช คติสฺถานารฺชโนปารฺชเนษุ ๑.๒๗ ๚ ฤผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฤผ.๗๗๙ ๚ อูหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อูห วิตรฺเก ๑.๓๘ ๚ ฤจฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฤจ สฺตุเตา ๖.๕ ๚ ฤธฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฤธุ วฺฤทฺเธา ๔.อูน (อูนฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๓๐ ๚ อูยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ อูย ี ตนฺ ตุสนฺ ตาเน ๑.๓.๔๑ ๚ ฤษฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฤษี คเตา ๖.๗๓๕ ๚ ฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ฤ คติปรฺ าปณโยะ ๑.[คเตา] ๓.๒๓ ๚ อูรฺณุ ฯ อ๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อูรฺณุญฺ อาจฺฉาทเน ๒.๑๖๐ ๚ ฤธฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฤธุ วฺฤทฺเธา ๕.๗๔) ฯ อูน ปริหาเณ ๑๐.[หิสํ ายามฺ] ๖.๑๐๘๖ ๚ ฤ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ฤ.๗ ๚ .๕๕๖ ๚ อูรฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๑๗ ๚ ฤ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฤ [หิสํ ายามฺ] [อิตฺเยเก] ๕.๒๐๑ ๚ ฤณฺ ฯ ต๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ฤณุ คเตา ๘.๒๒ ๚ ฤฉฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฤฉ คตีนฺทฺรยิ ปฺรลยมูรฺตภิ าเวษุ ๖.๓๔ ๚ อูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อูษ รุชายามฺ ๑.๒๐๐ ๚ ฤญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฤชิ.๗๔) ฯ อูรฺช พลปฺราณนโยะ ๑๐.๔๐ ๚ ฤมฺผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฤมฺผ หิสํ ายามฺ ๖.

๘๙๓ ๚ กคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กเค(มฺ) โนจฺยเต ฯ กฺรยิ าสามานฺ ยารฺถตฺวาตฺ ฯ อเนการฺถตฺวาทิตฺยนฺ เย ๑.๗๐๕ ๚ โอขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โอขฺฤ.๗๔) ฯ โอลฑิ [อุตฺเกฺษปเน] อิตฺเยเก ๑๐.๒๖๗ ๚ เอฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เอฐ จ [วิพาธายํา] ๑.[โศษณาลมรฺถฺโยะ] ๑.๙๕ ๚ กขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กข หสเน ๑.๓.๒ ๚ เอษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เอษฺ ฤ [ปฺรยตฺเน] อิตฺเยเก ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๗๐๑ ๚ เอษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เอษฺ ฤ.๑๒๘ ๚ กขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กเข(มฺ) หสเน ๑.๙๐๐ ๚ กงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กกิ.๑๙๒ ๚ กชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กช มเท อิตฺเยเก ๑.๑๔ ๚ กกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กก เลาลฺเย ๑.๑๒๙ ๚ โอณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โอณฺ ฤ อปนยเน ๑.[ทีปเฺ ตา] ๑.๓๐๐ ๚ เอธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เอธ วฺฤทฺเธา ๑.๓๒ ๚ เอชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เอชฺฤ.๒๖๕ ๚ .ฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฤๅ คเตา ๙.๑๔ ๚ กํสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กสิ คติศาสนโยะ ๒.๕๒๓ ๚ โอลณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๐๓ ๚ เอชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เอชฺฤ กมฺปเน ๑.[คเตา] ๑.๙๙ ๚ กจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กจ พนฺ ธเน ๑.

๑๐๘ ๚ กฑฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฑฺฑ (กทฺฑ) การฺกศฺเย ๑.๓๘๕ ๚ กฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฑ มเท ๑.๕๑๗ ๚ กณฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ศพฺทารฺถะ] ๑.๔๑๘ ๚ กณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๐๓ ๚ กณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กณ.๔๕๖ ๚ กตฺถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กตฺถ ศฺลาฆายามฺ ๑.๔๕๖ ๚ .๓.๗๔) ฯ กตฺร (กตฺตฺร) ไศถิลฺเย ๑๐.๒๔๐ ๚ กณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฐิ โศเก ๑.๔๐๔ ๚ กณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กณ(มฺ).๓.๓๑๖ ๚ กณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฑิ [มเท] อิตฺเยเก ๑.๒๙๗ ๚ กณฺฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ กตฺร (กตฺตฺร) ไศถิลฺเย ๑๐.๓.๔๑๗ ๚ กฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฑ มเท ๖.[คเตา] ๑.๗๔) ฯ กณ นิมลี เน ๑๐.๓๓๐ ๚ กฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฐ กฺฤจฺฉฺรชีวเน ๑.๖๗ ๚ กตฺตฺร (กตฺตฺรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ กฑิ ขณฺฑเน (เภทเน) ๑๐.๓๘๕ ๚ กณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฑิ มเท ๑.๓.๗๔) ฯ กฐิ โศเก ฯ ปฺราเยโณตฺปรู ฺว อุตฺกณฺฐาวจนะ ๑๐.กญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กจิ.๓.๑๙๓ ๚ กฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฏี คเตา ๑.๓๕๙ ๚ กฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กเฏ วรฺษาวรณโยะ ๑.๓๗ ๚ กตฺร (กตฺรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ทีปตฺ พิ นฺ ธนโยะ] ๑.

[อาะวาเน โรทเน จ] ๑.๕๓๑ ๚ กนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กทิ(มฺ).[ไวกฺลวฺเย ฯ ไวกลฺย อิตฺเยเก] ๑.๓๘๙ ๚ กทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กท(มฺ).[[ไวกฺลวฺเย ฯ ไวกลฺย อิตฺเยเก] อิตฺยนฺ เย] ๑.๓.๔๐๔ ๚ กนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กนี ทีปตฺ กิ านฺ ตคิ ติษุ ๑.๓.กถ (กถฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๘๘๑ ๚ กทฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฑฺฑ (กทฺฑ) การฺกศฺเย ๑.๕๑๑ ๚ กมฺ ฯ น กมิ.๙๔๙ ๚ กมฺป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กปิ จลเน ๑.๔๗๐ ๚ กรฺต (กรฺตฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๓ ๚ กปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กป(มฺ) [กฺฤปายํา คเตา จ] อิตฺยนฺ เย ๑.๔๘๖ ๚ .๗๔) ฯ กถ วากฺยปฺรพนฺ เธ (วากฺยปฺรพนฺ ธเน) ๑๐.๗๔) ฯ กรฺต อิตฺยปฺเยเก ๑๐.[มิตฺ] ๑.๖๑ ๚ กรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กรฺพ.๒๖๐ ๚ กรฺณ (กรฺณฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.๓.๔๔๐ ๚ กมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กมุ กานฺ เตา ๑.๘๗๗ ๚ กพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กพฺฤ วรฺเณ ๑.๗๔) ฯ กรฺณ เภทเน (อิติ ธาตฺวนฺ ตรมิตฺยปเร) ๑๐.๔๓๕ ๚ กรฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กรฺช วฺยถเน ๑.๘๗๘ ๚ กนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กทิ.๔๕๗ ๚ กรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กรฺท กุตฺสเิ ต ศพฺเท ๑.

๖๖๔ ๚ กล (กลฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๙๖ ๚ กสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กส [คติศาสนโยะ] อิตฺเยเก ๒.[ทรฺเป] ๑.๓.๕๗๐ ๚ กลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.๗๘๑ ๚ กสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กส คเตา ๑.๓.๑๕ ๚ กางฺกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กากฺษ-ิ [กางฺกฺษายามฺ] ๑.๕๘ ๚ กาสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กาสฺฤ ศพฺทกุตฺสายามฺ ๑.กรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กรฺว.๗๔) ฯ กล.๕๗๑ ๚ กศฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กศ [คติศาสนโยะ] อิตฺยนฺ เย (อิตฺยปิ ) ๒.๓๕๘ ๚ กิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กิฏ.๙๓ ๚ กลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กลฺล อวฺยกฺเต ศพฺเท ฯ อศพฺท อิตฺเยเก ๑.๑๖ ๚ กษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กษ.๓๓๘ ๚ .๒๐ ๚ กิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กิฏ.๗๓๔ ๚ กาศฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กาศฺฤ ทีปเฺ ตา ๔.๗๔) ฯ กาล [กาโลปเทเศ] จ ฯ อิติ ปฺฤถคฺธาตุรติ ฺเยเก ๑๐.๓.[ตฺราเส] ๑.๔๐๔ ๚ กลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กล ศพฺทสงฺขฺยานโยะ ๑.๗๔) ฯ กล คเตา สงฺขฺยาเน จ ๑๐.[เกฺษเป] ๑๐.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๑๙๔ ๚ กาล (กาลฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๖๐ ๚ กาญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กาจิ ทีปตฺ พิ นฺ ธนโยะ ๑.๗๑๐ ๚ กิ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กิ ชฺญาเน ๓.๔๒๒ ๚ กาศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กาศฺฤ ทีปเฺ ตา ๑.

๗๔) ฯ กุศ-ิ [ภาษารฺถะ] ๑๐.๒๑ ๚ กิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กิล ศฺไวตฺยกฺรฑี นโยะ (ศฺไวตฺเย) ๖.๒๙๔ ๚ กุสํ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุสํ [สํเศฺลษเณ (เศฺลษเณ)] อิตฺยนฺ เย ๔.[อาทาเน] ๑.๙๕ ๚ กุชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุช-ุ สฺเตยกรเณ ๑.๒๙๖ ๚ กุศํ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุศํ [สํเศฺลษเณ (เศฺลษเณ)] อิตฺยปเร ๔.๘๐ ๚ กีฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ กุส-ิ [ภาษารฺถะ] ๑๐.๑๒๘ ๚ กุสํ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๑๐๓ ๚ กุ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กุ ศพฺเท ๒.๙๖ ๚ กุจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุจ ศพฺเท ตาเร ๑.๒๕๕ ๚ .๒๒๖ ๚ กุญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุญฺจ.๑๑๔๘ ๚ กิตฺ ฯ ชุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ (กิต [ชฺญาเน] จ) ๓.[เกาฏิลฺยาลฺปีภาวโยะ] ๑.๓๗ ๚ กุ ฯ ตุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กุงฺ ศพฺเท ๖.๒๑๒ ๚ กุญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุช ิ อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.๙๙๓ ๚ กุจฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุจ สงฺโกจเน ๖.๑๓๖ ๚ กุกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กุก.๒๑๑ ๚ กุจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุจ สมฺปรฺจนเกาฏิลฺยปฺรติษฺฏมฺภวิเลขเนษุ ๑.๓.๓.[ศพฺเท] ๑.๓.กิตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กิต นิวาเส โรคาปนยเน จ ๑.๗๔) ฯ กีฏ วรฺเณ (วรเณ) ๑๐.๑๔๒ ๚ กีลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กีล พนฺ ธเน ๑.๑๒๗ ๚ กุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ กุงฺ.๖๐๒ ๚ กุศํ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

๓๔ ๚ กุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุฑ พาลฺเย ๖.๓๙๗ ๚ กุณฺฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๓๕ ๚ กุณฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุณ ศพฺโทปกรณโยะ (ศพฺโทปตาปโยะ) ๖.๗๔) ฯ กุฏฺฏ เฉทนภรฺตฺสนโยะ ๑๐.๗๐ ๚ กุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กุฑ ิ ทาเะ ๑.๑๑๓ ๚ กุณ (กุณฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๕ ๚ .๖๑ ๚ กุณฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุฏิ [ไวกลฺเย] อิตฺเยเก ๑.๗๔) ฯ กุฑ ิ [อนฺ ฤตภาษเณ] อิตฺยปเร ๑๐.๒๒๖ ๚ กุฏฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๓ ๚ กุฏฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กุฏฺฏ ปฺรตาปเน ๑๐.๒๒๒ ๚ กุฏฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุฏ เกาฏิลฺเย ๖.๗๔) ฯ กุทฺฤ [อนฺ ฤตภาษเณ] อิตฺเยเก ๑๐.๑๒ ๚ กุทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๓๐๓ ๚ กุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุฑ ิ ไวกลฺเย ๑.๗๔) ฯ กุฐิ [[รกฺษเณ] เวษฺฏเน (จ) ฯ รกฺษณ อิตฺเยเก] อิตฺยนฺ เย ๑๐.๖๘ ๚ กุตฺสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กุตฺส อวเกฺษปเน ๑๐.๓.๓.๓๖๓ ๚ กุณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุฐิ จ [คติปรฺ ติฆาเต (ปฺรติฆาเต) อิตฺเยเก] ๑.๙ ๚ กุณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ กุณ.๓๖๒ ๚ กุณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๒๐ ๚ กุถฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุถ ปูตภี าเว ๔.๓.๓.[อามนฺ ตฺรเณ] ๑๐.๘ ๚ กุนฺถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุถ-ิ [หิสํ าสงฺเกฺลศนโยะ] ๑.๗๔) ฯ กุฑ ิ รกฺษเณ ๑๐.กุฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กุฏ [เฉทเน] อิตฺเยเก ๑๐.

๓.๓๑๐ ๚ กุป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุป โกฺรเธ ๔.๑๒๕ ๚ กุสฺมฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กุสฺม นามฺโน วา ฯ กุตฺสสิ ฺมยเน ๑๐.๒๕๔ ๚ กูฏ (กูฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๓๗ ๚ กูชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กูช.๔๑๘ ๚ กุมฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุพ ิ อาจฺฉาทเน (ฉาทเน) ๑.๔๔๓ ๚ กู ฯ ตุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กูงฺ [ศพฺเท] อิตฺเยเก ๖.๕๔ ๚ กุสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุส สํเศฺลษเณ (เศฺลษเณ) ๔.๓.๕๐ ๚ กุนฺทฺรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๒๖ ๚ กุษฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุษ นิษฺกรฺเษ ๙.๓.๔๓๒ ๚ .๗๔) ฯ กุพ ิ อาจฺฉาทเน (ฉาทเน) ๑๐.๓.๗๔) ฯ กุป.๓.๖๗ ๚ กุรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กุรฺท.[อวฺยกฺเต ศพฺเท] ๑.๒๑ ๚ กุลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุล สํสฺตฺยาเน พนฺ ธษุ ุ จ ๑.๑๕๗ ๚ กุมฺภฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[กฺรฑี ายาเมว] ๑.(กฺฤป-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๗๔) ฯ กุมาร กฺรฑี ายามฺ ๑๐.๗๔) ฯ กูฏ ปริตาเป ฯ ปริทาะ อิตฺยนฺ เย ๑๐.๙๗๖ ๚ กุศฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุศ [สํเศฺลษเณ (เศฺลษเณ)] อิตฺเยเก ๔.๗ ๚ กุป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๕๘ ๚ กุรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุร ศพฺเท ๖.๗๔) ฯ กุภิ [อาจฺฉาทเน (ฉาทเน)] อิตฺเยเก ๑๐.๔๙๒ ๚ กุมฺพฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.กุนฺถฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กุนฺถ สํเศฺลษเณ ๙.๒๓๖ ๚ กุห (กุหฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กุห วิสฺมาปเน ๑๐.๑๔๖ ๚ กุมาร (กุมารฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ กุทฺร ิ อนฺ ฤตภาษเณ ๑๐.๓.

๗๔) ฯ กฺฤเปศฺจ [อวกลฺกเน ฯ มิศฺรกี รณ อิตฺเยเก ฯ จินฺตน อิตฺยนฺ เย] ๑๐.๒๑๑ ๚ กูลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กูล อาวรเณ ๑.กูฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กูฏ อปฺรทาเน ฯ อวสาทน อิตฺเยเก ๑๐.๑๗๑ ๚ กฺฤตฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺฤตี เวษฺฏเน ๗.๑๔๐ ๚ .๘๗๕ ๚ กฺฤปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺฤปู สามรฺถฺเย ๑.๑๐ ๚ กฺฤป (กฺฤปฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๒๒๕ ๚ กูณ (กูณฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๐๘ ๚ กฺฤปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺฤป(มฺ) [กฺรป(มฺ) กป(มฺ)] กฺฤปายํา คเตา จ ๑.[เทารฺพลฺเย] ๑๐.๓.๑๑๒ ๚ กฺฤณฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺฤวิ หิสํ ากรณโยศฺจ ๑.๗๔) ฯ กูณ [ศฺราวเณ นิมนฺ ตฺรเณ จ] สงฺโกจเน-ปิ ๑๐.๔๓๘ ๚ กูณฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กูณ สงฺโกจเน ๑๐.๖๐๓ ๚ กฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ (กฤญฺ กรเณ) ๑.๘๖๖ ๚ กฺฤปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗ ๚ กฺฤ ฯ ต๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ฑุกฺฤญฺ กรเณ ๘.๖๘๒ ๚ กฺฤตฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺฤตี เฉทเน ๖.๑๐๔๘ ๚ กฺฤ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ กฺฤญฺ หิสํ ายามฺ ๕.๗๔) ฯ กฺฤป.๒๗๘ ๚ กฺฤศฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺฤศ ตนูกรเณ ๔.๑๐ ๚ กฺฤฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺฤฑ ฆนตฺเว ๖.

[หิสํ ารฺถะ] ๑.๙๓๙ ๚ กฺนู ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ กฺนูญฺ ศพฺเท ๙.๗ ๚ กฺนสฺ ฯ กฺนสุ.๗๔) ฯ กฺฤๅต สํศพฺทเน ๑๐.[จลเน] ๑.๑๔๕ ๚ กฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ กฺฤๅญฺ หิสํ ายามฺ ๙.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๓.[[กมฺปเน] จ] ๑.๑๐๖๔ ๚ กฺนถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺนถ(มฺ).๔๒๖ ๚ เกลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เกลฺฤ.๖๑๖ ๚ เกวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เกวฺฤ [เสวเน] อิตฺยปฺเยเก ๑.๗๔) ฯ เกต ศฺราวเณ นิมนฺ ตฺรเณ จ ๑๐.กฺฤษฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กฺฤษ วิเลขเน ๑.๕๕๘ ๚ กฺมรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺมร หูรฺฉเน ๑.๖ ๚ กฺฤๅ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺฤๅ วิเกฺษเป (นิเกฺษเป) ๖.๓๑ ๚ กฺฤๅตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[มิตฺ] ๑.๙๑๑ ๚ กฺนสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺนสุ หฺวรณทีปตฺ ฺโยะ ๔.๑๑๔๕ ๚ กฺฤษฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ กฺฤษ วิเลขเน ๖.๓.๑๕๕ ๚ กฺฦปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺฤปู สามรฺถฺเย ๑.๖๓๖ ๚ กฺรถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺรถ(มฺ).๕๘๓ ๚ ไก ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไก.๑๘ ๚ กฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺฤๅ หิสํ ายามฺ ๙.๑๒ ๚ กฺนูยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺนูย ี ศพฺท อุนฺเท จ ๑.๔๓๗ ๚ เกปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เกปฺฤ.๙๑๒ ๚ .[ศพฺเท] ๑.๘๖๖ ๚ เกต (เกตฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

๘๗๙ ๚ กฺรนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺรทิ.[อาะวาเน โรทเน จ] ๑.๒๑๓ ๚ กฺรฑ ุ ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺรฑ ุ .๘๘๓ ๚ กฺลนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺลทิ(มฺ) ไวกฺลวฺเย ฯ ไวกลฺย อิตฺเยเก อิตฺยนฺ เย ๑.[ไวกฺลวฺเย ฯ ไวกลฺย อิตฺเยเก] ๑.๑ ๚ กฺรฑี ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺรฑี ฺฤ วิหาเร ๑.๓.๗๕ ๚ กฺลปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔ ๚ กฺรปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺรป(มฺ) [กฺฤปายํา คเตา จ] อิตฺเยเก ๑.๘๖ ๚ กฺรศุ ฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กฺรศุ อาะวาเน โรทเน จ ๑.๔๐๕ ๚ กฺรญ ุ ฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺรญ ุ ฺจ เกาฏิลฺยาลฺปีภาวโยะ ๑.๘๗๖ ๚ กฺรมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺรมุ ปาทวิเกฺษเป ๑.๗๔) ฯ กฺลป [วฺยกฺตายํา วาจิ] อิตฺเยเก ๑๐.[นิมชฺชเน อิตฺเยเก] ๖.๕๔๕ ๚ กฺร ี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ฑุกฺรญ ี ฺ ทฺรวฺยวินิมเย ๙.[[ไวกฺลวฺเย ฯ ไวกลฺย อิตฺเยเก] อิตฺยนฺ เย] ๑.๘๘๒ ๚ กฺรนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺรทิ(มฺ).๙๙๒ ๚ กฺลถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺลถ(มฺ) หิสํ ารฺถาะ ๑.๘๘๐ ๚ กฺลนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺลทิ อาะวาเน โรทเน จ ๑.๙๑๓ ๚ กฺลทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺลท(มฺ) [ไวกฺลวฺเย ฯ ไวกลฺย อิตฺเยเก] อิตฺยนฺ เย ๑.กฺรทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺรท(มฺ).๑๖๒ ๚ .๑๒๘ ๚ กฺรธุ ฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กฺรธุ โกฺรเธ (โกเป) ๔.

๙๘๑ ๚ กฺษญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺษชิ(มฺ) คติทานโยะ ๑.๑๐๔ ๚ กฺลทิ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺลทิ ู อาทฺรภี าเว ๔.๑๕ ๚ กฺลนิ ฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺลทิ ิ ปริเทวเน ๑.๖๙๑ ๚ กฺวณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺวณ.กฺลมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺลมุ คฺลาเนา ๔.๕๗ ๚ กฺลศิ ฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ เวฏฺ ป๐ ฯ กฺลศิ ู วิพาธเน ๙.๓ ๚ กฺษป (กฺษปฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๑๐ ๚ กฺษมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ เวฏฺ ป๐ ฯ กฺษมู สหเน ๔.๙๓๕ ๚ กฺษมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺษมูษฺ สหเน ๑.๔๘๗ ๚ กฺษปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ -กฺษปยศฺจ [มิตฺ] [อิติ โภชะ] ๑.๑๕๗ ๚ กฺลนิ ฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺลทิ ิ ปริเทวเน ๑.[ศพฺทารฺถะ] ๑.๑๑๑๓ ๚ เกฺลศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เกฺลศ อวฺยกฺตายํา วาจิ ฯ พาธน อิตฺยนฺ เย (อิติ ทุรฺคะ) ๑.๗๖ ๚ กฺลศิ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺลศิ อุปตาเป ๔.๘๗๓ ๚ กฺษญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๑๓ ๚ กฺษณฺ ฯ ต๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ กฺษณุ หิสํ ายามฺ ๘.๑๐๓ ๚ .๔๔๑ ๚ กฺลุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ กฺลุงฺ [คเตา] อิตฺเยเก ๑.๓.๕๑๘ ๚ กฺวถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺวเถ นิษฺปาเก ๑.๗๔) ฯ กฺษชิ กฺฤจฺฉฺรชีวเน ๑๐.๕๘ ๚ กฺลพี ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺลพี ฺฤ อธารฺษฺฐฺเย ๑.๗๔) ฯ กฺษป เปฺรรเณ ๑๐.๓.

๖๔๘ ๚ กฺษี ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษี [หิสํ ายามฺ] อิตฺเยเก ฯ กฺษริ ฺภาษายามิตฺเยเก ๕.๕ ๚ กฺษวิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษวิ ุ.๒๗๐ ๚ กฺษพี ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺษพี ฺฤ มเท ๑.(กฺษวี ุ-) [นิรสเน] ๑.๓.๔๔๓ ๚ กฺษษี ฺ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กฺษษี ฺ หิสํ ายามฺ ๙.กฺษมฺป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔ ๚ กฺษปิ ฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กฺษปิ เปฺรรเน ๔.๑๔๓ ๚ กฺษณ ิ ฺ ฯ ต๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ กฺษณ ิ ุ [หิสํ ายามฺ] จ ๘.๓๑ ๚ กฺษุทฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ กฺษุทริ ฺ สมฺเปฺรษเณ ๗.๘๗ ๚ กฺษุภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺษุภ สญฺจลเน ๑.๓๓ ๚ กฺษิ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กฺษิ นิวาสคตฺโยะ ๖.๗๔) ฯ กฺษล เศาจกรฺมณิ ๑๐.๑๑๒ ๚ กฺษรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษร สญฺจลเน ๑.๘๖ ๚ กฺษิ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กฺษิ กฺษเย ๑.๖ ๚ กฺษุธฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ กฺษุธ พุภุกฺษายามฺ ๔.๘๕๔ ๚ .๓.๒๖๙ ๚ กฺษิ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษ-ิ [กฺษ-ี ] [หิสํ ายามฺ] ฯ กฺษริ ฺภาษายามิตฺเยเก ๕.๑๕ ๚ กฺษปิ ฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ กฺษปิ เปฺรรเณ ๖.๔๒ ๚ กฺษุ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฏุกฺษุ ศพฺเท ๒.๗๔) ฯ กฺษปิ กฺษานฺ ตฺยามฺ ๑๐.๙๘๖ ๚ กฺษลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๙ ๚ กฺษชี ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษชี อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.๔๔๒ ๚ กฺษวี ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺษวี ฺฤ [มเท] อิตฺเยเก ๑.

[จลเน] ๑.๑๐๖๑ ๚ โกฺษฏ (โกฺษฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ โกฺษฏ เกฺษเป ๑๐.๖๑๘ ๚ ขจฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขจ ภูตปฺราทุรฺภาเว ๙.๕๙๘ ๚ กฺษฺวทิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ญิกฺษฺวทิ า [สฺเนหนโมจนโยะ (คาตฺรปฺรสฺรวเณ) ฯ สฺเนหนโมหนโยริตฺเยเก] เจตฺเยเก ๑.กฺษุภฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษุภ สญฺจลเน ๔.๕๕๙ ๚ กฺษฺมลี ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษฺมลี นิเมษเณ ๑.[กฺษเย] ๑.๖๗ ๚ ขชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขช มนฺ เถ ๑.๑๕๔ ๚ กฺษุภฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษุภ สญฺจลเน ๙.๓๔๖ ๚ .๘๔๖ ๚ กฺษฺวทิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ญิกฺษฺวทิ า อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.๖๔๙ ๚ ไกฺษ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไกฺษ.๕๕ ๚ กฺษุรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษุร สญฺจเย ๑.๒๖๔ ๚ ขญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขชิ คติไวกลฺเย ๑.๓๒ ๚ กฺษฺมายฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ กฺษฺมายี วิธนู เน ๑.๑๑๓๓ ๚ กฺษฺวทิ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ญิกฺษฺวทิ า สฺเนหนโมจนโยะ ๔.๔๑๖ ๚ กฺษฺณุ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษฺณุ เตชเน ๒.๓.๗๐ ๚ เกฺษวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เกฺษวุ นิรสเน ๑.๙๘๗ ๚ กฺษุรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษุร วิเลขเน ๖.๑๕๙ ๚ กฺษฺเวลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ กฺษฺเวลฺฤ.๒๖๖ ๚ ขฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขฏ กางฺกฺษายามฺ ๑.

[ทรฺเป] ๑.๖๖๕ ๚ ขลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขล [สญฺจลเน] สญฺจเย (จ) ๑.๑๒๗ ๚ ขฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ขฏฺฏ สํวรเณ ๑๐.๓.๒๖๑ ๚ ขรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขรฺท ทนฺ ทศูเก ๑.๖๘ ๚ ขษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขษ.๓๓๙ ๚ ขิทฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ขิท ไทนฺ เย ๔.๑๒ ๚ ขุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ขุงฺ.๓.๓๑๗ ๚ ขณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ขฏฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.[ศพฺเท] ๑.๖๒ ๚ ขรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขรฺพ.[ขณฺฑเน (เภทเน)] ๑๐.๕๒ ๚ ขนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ขนุ อวทารเณ ๑.[ขณฺฑเน (เภทเน)] ๑๐.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๖๖ ๚ ขิทฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ขิท ปริฆาเต (ปริฆาตเน) ๖.๑๐๒๐ ๚ ขรฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขรฺช [วฺยถเน] ปูชเน จ ๑.๑๑๐๔ ๚ .๖๖ ๚ ขทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขท สฺไถรฺเย หิสํ ายํา จ ๑.[คเตา] ๑.๑๗๒ ๚ ขิทฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ขิท ไทนฺ เย ๗.๗๔) ฯ ขฑิ.๗๘๒ ๚ ขาทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขาทฺฤ ภกฺษเณ ๑.๔๘๗ ๚ ขรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขรฺว.๖๒๖ ๚ ขวฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขว [ภูตปฺราทุรฺภาเว] อิตฺเยเก ๙.๖๕ ๚ ขณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ขฑิ มนฺ เถ ๑.๗๔) ฯ ขฑ.๕๑ ๚ ขิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขิฏ ตฺราเส ๑.

๑๔๙ ๚ คญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คชิ.๒๘๐ ๚ คฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฑ(มฺ) เสจเน ๑.๖๓๓ ๚ โขลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โขลฺฤ.๕๕ ๚ คชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คช.[[เสวเน] อิตฺยปฺเยเก] ๑.๒๒ ๚ เขฏ (เขฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ คช.[ศพฺทารฺถะ] ๑.[คติปรฺ ติฆาเต] ๑.๔๑๓ ๚ เขฑ (เขฑฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๑๔ ๚ เขลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เขลฺฤ.ขุชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขุชุ สฺเตยกรเณ ๑.๗๔) ฯ คณ สงฺขฺยาเน ๑๐.๑๐๖๐ ๚ โขฏ (โขฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ เขฑ [ภกฺษเณ] อิตฺเยเก ๑๐.๓๙๑ ๚ .๖๓๒ ๚ ขฺยา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ขฺยา ปฺรกถเน ๒.๓.๓.๓.๓.๓.[จลเน] ๑.๖๘ ๚ ขุรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ขุรฺท.๒๒๗ ๚ ขุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขุฑ.[[สํวรเณ] อิตฺเยเก] ๖.๗๔) ฯ เขฏ ภกฺษเณ ๑๐.๖๑๗ ๚ เขวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เขวฺฤ.[ศพฺทารฺถะ] ๑.๒๗๙ ๚ คชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๑๕ ๚ โขรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โขรฺฤ คติปรฺ ติฆาเต ๑.๘๘๖ ๚ คณ (คณฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.[ศพฺทารฺถะ] ๑๐.๗๔) ฯ โขฏ [ภกฺษเณ] อิตฺยนฺ เย ๑๐.[กฺรฑี ายาเมว] ๑.๗๒ ๚ ขุรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ขุร เฉทเน ๖.๗๔) ฯ ขุฑ ิ ขณฺฑเน ๑๐.๕๘๑ ๚ ไข ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไข ขทเน ๑.๑๑๙ ๚ ขุณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

๒๒๓ ๚ คลฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คลฺภ ธารฺษฺฏฺเย ๑.๗๔) ฯ ครฺธ อภิกางฺกฺษายามฺ ๑๐.[คเตา] ๑.๕๔ ๚ คนฺ ธฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คนฺ ธ อรฺทเน ๑๐.๗๔) ฯ คที เทวศพฺเท ๑๐.๔๔๙ ๚ ครฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ครฺว ทรฺเป ๑.๖๖๖ ๚ ครฺหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ครฺห.๑๗๗ ๚ ครฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ครฺท ศพฺเท ๑.๓.[คเตา] ๑.๔๕๗ ๚ .๑๗๘ ๚ ครฺธฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๒๓ ๚ ครฺหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๘๘ ๚ ครฺว (ครฺวฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ครฺว มาเน ๑๐.๓.๔๑๙ ๚ คณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฑิ วทไนกเทเศ ๑.๑๑๓๗ ๚ ครฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ครฺช ศพฺเท ๑.๑๗๙ ๚ ครฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ครฺพ.[ศพฺเท] ๑๐.[กุตฺสายามฺ] ๑.๗๔) ฯ ครฺช.๓๘๓ ๚ คลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คล อทเน (ภกฺษเณ สฺราเว จ) ๑.๓.๒๐๔ ๚ คมฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ คมฦ.๒๕๘ ๚ ครฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๘ ๚ คท (คทฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๒๗ ๚ คลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คล สฺรวเณ ๑๐.๓.๕๙ ๚ ครฺทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ครฺห วินินฺทเน ๑๐.๓.คณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฑิ วทไนกเทเศ ๑.๓๙๙ ๚ คทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คท วฺยกฺตายํา วาจิ ๑.๗๔) ฯ ครฺท ศพฺเท ๑๐.

๓.๗๒๔ ๚ คเวษ (คเวษฺ ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๖ ๚ คุญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุช ิ อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.[อวฺยกฺเต ศพฺเท] ๑.๗๓๖ ๚ คุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ คุงฺ อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.๗๔) ฯ คุฐิ [[รกฺษเณ] เวษฺฏเน (จ) ฯ รกฺษณ อิตฺเยเก] อิตฺยปเร ๑๐.๒๓๐ ๚ คุชฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุช ศพฺเท ๖.๗๔) ฯ คเวษ มารฺคเณ ๑๐.๑๑๐๑ ๚ คา ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ คา สฺตุเตา ๓.๓.๗๑ ๚ คุณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๒๕ ๚ คา ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ คางฺ คเตา ๑.๑๑๐๕ ๚ คุ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ คุ ปุรโี ษตฺสรฺเค ๖.๑๑๐๐ ๚ คุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ คุงฺ.๓.๔๓๖ ๚ คุณฺฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔ ๚ คาหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คาหู วิโลฑเน ๑.๑๓๔ ๚ คุชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุช.คลฺหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คลฺห กุตฺสายามฺ ๑.๓.[ศพฺเท] ๑.๖๙ ๚ คุทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คุท กฺรฑี ายาเมว ๑.๗๔) ฯ คุณ จามนฺ ตฺรเณ ๑๐.๙๗ ๚ คุณ (คุณฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๖ ๚ คาธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คาธฺฤ ปฺรติษฺฐาลิปสฺ โยรฺคฺรนฺ เถ จ ๑.๒๔ ๚ .๗๔) ฯ คุฑ ิ [รกฺษเณ] เวษฺฏเน (จ) ฯ รกฺษณ อิตฺเยเก ๑๐.๒๓๑ ๚ คุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุฑ รกฺษายามฺ ๖.

๑๔ ๚ คุธฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุธ โรเษ ๙.๗๔) ฯ คุป.๔๖๑ ๚ คุป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๑๗ ๚ คูรฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คูร ี หิสํ าคตฺโยะ ๔.๓.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๔๙ ๚ คูหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คฺฤหู คฺรหเณ ๑.[ศพฺทารฺถะ] ฯ คช มทเน จ ๑.๔๒ ๚ คุมฺผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุมฺผ คฺรนฺ เถ ๖.๑๐๘๗ ๚ คฺฤชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺฤช.[กฺรฑี ายาเมว (คุฑกฺรฑี ายาเมว)] ๑.๑๐๔๓ ๚ คูรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คูร อุทฺยมเน ๑๐.๖๕๕ ๚ คุหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ คุหู สํวรเณ ๑.๑๓๑ ๚ คุรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คุรฺท.๒๘๒ ๚ .๒๓ ๚ คุรฺทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ คุรฺท ปูรฺวนิเกตเน ฯ นิเกตเน อิตฺยนฺ เย ๑๐.๒๘๑ ๚ คฺฤญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺฤชิ.คุธฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุธ ปริเวษฺฏเน ๔.๑๔๗ ๚ คุผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุผ.๑๑๒๕ ๚ คุป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุปู รกฺษเณ ๑.[คฺรนฺ เถ] ๖.[ศพฺทารฺถะ] ๑.๗๓๗ ๚ คฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ คฺฤ.๓๐๒ ๚ คุป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุป วฺยากุลตฺเว ๔.๓.๑๘๐ ๚ คุรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คุรฺวี อุทฺยมเน ๑.๕๓ ๚ คุป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คุป โคปเน ๑.[เสจเน] ๑.๔๓ ๚ คุรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คุร ี อุทฺยมเน ๖.

๗๑๗ ๚ คฺรสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๙ ๚ คฺรสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คฺรสุ.๓๗๕ ๚ คฺรนฺ ถฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺรนฺ ถ สนฺ ทรฺเภ ๙.๓.๓.๓๓ ๚ เคป ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เคปฺฤ.๔๑๗ ๚ โคษฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โคษฺฏ.๕๗๕ ๚ เคษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เคษฺ ฤ อนฺ วจิ ฺฉายามฺ ๑.๒๓๑ ๚ คฺฤๅ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺฤๅ นิครเณ ๖.๒๙๐ ๚ คฺรนฺ ถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คฺรถิ เกาฏิลฺเย ๑.๑๔๖ ๚ คฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺฤๅ ศพฺเท ๙.๗๔) ฯ คฺรนฺ ถ สนฺ ทรฺเภ ๑๐.๓๖๒ ๚ คฺรนฺ ถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.[สงฺฆาเต] ๑.[[กมฺปเน] จ] ๑.[เสวเน] ๑.๗๑ ๚ คฺราม (คฺรามฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๒๗ ๚ เควฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เควฺฤ.๑๖๑ ๚ คฺฤห (คฺฤหฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คฺฤห คฺรหเณ ๑๐.๗๔) ฯ โคม อุปเลปเน ๑๐.[อทเน] ๑.๒๗๙ ๚ คฺรหฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ๐ อุ๐ ฯ คฺรห อุปาทาเน ๙.คฺฤธฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺฤธุ อภิกางฺกฺษายามฺ ๔.๓๖ ๚ คฺรนฺ ถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[อามนฺ ตฺรเณ] ๑๐.๑๐๖๕ ๚ โคม (โคมฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๓๔ ๚ .๗๔) ฯ คฺรส คฺรหเณ ๑๐.๖๙๘ ๚ ไค ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไค ศพฺเท ๑.๔๔๑ ๚ คฺฤๅ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คฺฤๅ วิชฺญาเน ๑๐.๗๔) ฯ คฺรนฺ ถ พนฺ ธเน ๑๐.๓.๗๔) ฯ คฺราม.

๑๗๙ ๚ ฆฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆฏ(มฺ) เจษฺฏายามฺ ๑.๑๐๕๑ ๚ ไคฺล ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺลา.๒๒๕ ๚ คฺลุญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺลุญฺจ.๕๗๖ ๚ เคฺลษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เคฺลษฺ ฤ [อนฺ วจิ ฺฉายามฺ] อิตฺเยเก ๑.๙๔๕ ๚ คฺลุจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺลุจุ.๒๙๒ ๚ ฆฏฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๓.๗๔) ฯ ฆฏฺฏ จลเน ๑๐.๔๒๔ ๚ เคฺลวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เคฺลวฺฤ.๘๖๗ ๚ ฆฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ฆฏ.๗๑๘ ๚ คฺลหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คฺลห [คฺรหเณ] จ (อปาทาเน) ๑.สฺเตยกรเณ ๑.๙๔๕ ๚ ฆคฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฆคฺฆ [หสเน] อิตฺเยเก ๑.๒๔๘ ๚ ฆฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๙๗ ๚ ฆฏฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆฏฺฏ จลเน ๑.๖๙๙ ๚ ไคฺล ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไคฺล.[เสวเน] ๑.คฺรจุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ คฺรจุ ุ.[คเตา] ๑.๓.๗๓๘ ๚ คฺลา ฯ คฺลา.๗๔) ฯ ฆฏ สงฺฆาเต ฯ หนฺ ตฺยรฺถาศฺจ ๑๐.สฺเตยกรเณ ๑.๑๘๐ ๚ ฆฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฆฆ หสเน ๑.๔๒๘ ๚ เคฺลปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เคฺลปฺฤ ไทนฺ เย ๑.๒๒๘ ๚ เคฺลปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เคฺลปฺฤ จ [กมฺปเน] ๑.๒๒๔ ๚ คฺลสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ คฺลสุ อทเน ๑.[[อนุปสรฺคาทฺวา] จ] [มิตฺ] ๑.[หรฺษกฺษเย] ๑.๑๒๕ ๚ .[[อนุปสรฺคาทฺวา] จ] [มิตฺ] ๑.๓.

๖๕ ๚ ฆฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ฆฺฤ เสจเน ๑.๕๐๓ ๚ ฆุรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฆุร ภีมารฺถศพฺทโยะ ๖.[ภฺรมเณ] ๑.๗๓๙ ๚ ฆุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ฆุงฺ.๘๔๘ ๚ ฆุฏฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฆุฏ ปฺรติฆาเต ๖.ฆณฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ฆฏิ.๕๐๒ ๚ ฆุษํ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆุษิ กานฺ ตกิ รเณ ๑.๗๔๑ ๚ ฆุษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๔ ๚ ฆุณฺณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆุณ-ิ [คฺรหเณ] ๑.๘๑๒ ๚ ฆิณฺณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆิณ-ิ [คฺรหเณ] ๑.๕๐๕ ๚ ฆุณฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฆุณ.[ภฺรมเณ] ๖.๕๐๖ ๚ ฆูรฺณฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฆูรฺณ ภฺรมเณ ๖.๗๔) ฯ ฆุษริ ฺ วิศพฺทเน ๑๐.๒๙๘ ๚ ฆษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆษ [กานฺ ตกิ รเณ] อิติ เกจิตฺ ๑.๕๐ ๚ ฆูรฺณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆูรฺณ ภฺรมเณ ๑.๗๔) ฯ ฆฺฤ ปฺรสฺรวเณ ฯ สฺราวณ อิตฺเยเก ๑๐.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๑๑๐๖ ๚ ฆุฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆุฏ ปริวรฺตเน ๑.๑๐๘๘ ๚ ฆฺฤ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ศพฺเท] ๑.๓.๓.๒๕๑ ๚ ฆูรฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆูร-ี [หิสํ าวโยหนฺ โยะ] ๔.๗๔๐ ๚ ฆสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฆสฦ อทเน ๑.๗๑ ๚ ฆุษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฆุษริ ฺ อวิศพฺทเน ฯ ศพฺท อิตฺยนฺ เย เปฐุะ ๑.๑๑๕ ๚ ฆุณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆุณ.๓.๑๕๒ ๚ .

๑๕ ๚ ฆฺฤณฺ ฯ ต๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ฆฺฤณุ ทีปเฺ ตา ๘.[[คเตา] ทาเน จ] ๑.๗๕ ๚ จตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ จเต.๓๑๒ ๚ จณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๙ ๚ จกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ จก ตฺฤปฺเตา ปฺรติฆาเต จ ๑.ฆฺฤ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ฆฺฤ กฺษรณทีปตฺ ฺโยะ ๓.๘๐๕ ๚ ฆฺรา ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ฆฺรา คนฺ โธปาทาเน (ฆฺราเณ) ๑.๗ ๚ ฆฺฤณฺณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฆฺฤณิ คฺรหเณ ๑.[วฺยถเน] ๑๐.๘๔ ๚ จกฺษฺ ฯ อ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ จกฺษงิ ฺ วฺยกฺตายํา วาจิ ฯ อยํ ทรฺศเน-ปิ ๒.๓๓๑ ๚ จฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ จฏ.๓.๒๑๗ ๚ จฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จเฏ [วรฺษาวรณโยะ] อิตฺเยเก ๑.๙๐๕ ๚ จณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ จฑิ โกเป ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๐๗๕ ๚ ฆฺราฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ธฺราฆฺฤ [สามรฺถฺเย] อิตฺยปิ เกจิตฺ ๑.๓.๑๐๐๓ ๚ .๑๒๑ ๚ งุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ งุงฺ ศพฺเท ๑.๕๐๔ ๚ ฆฺฤษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฆฺฤษุ สงฺฆรฺเษ ๑.๒๔๖ ๚ จณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จณ(มฺ).[เภทเน] ๑๐.๗ ๚ จญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จญฺจุ.๗๔) ฯ จกฺก.๗๔) ฯ จฑิ โกเป ฯ จณฺฑ อิตฺยนฺ เย ๑๐.๓.[[ปริภาษเณ] ยาจเน (จ)] ๑.๙๘ ๚ จกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จก(มฺ) ตฺฤปฺเตา ๑.๘๙๒ ๚ จกฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๑๐๗ ๚ จกาสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จกาสฺฤ ทีปเฺ ตา ๒.

[ปริภาษณภรฺตฺสนโยะ] ๖.๑๒๑ ๚ จมฺ ฯ [น] -จมามฺ [มิตฺ] ๑.[คเตา] ๑.๙๕๑ ๚ จมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จมุ.๙๑๔ ๚ จนฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ จน ศฺรทฺโธปหนนโยริตฺเยเก ๑๐.๗๔) ฯ จร สํศเย ๑๐.๑๐๐๔ ๚ จนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จน(มฺ) จ [หิสํ ารฺถะ] ๑.๖๖๐ ๚ .๗๑ ๚ จปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จป สานฺ ตฺวเน ๑.๖๔๐ ๚ จรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๕๐ ๚ จรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จร คตฺยรฺถาะ ฯ จรติรฺภกฺษณรฺโถ-ปิ (จร ภกฺษเณ จ) (จรติรฺภกฺษเณ-ปิ) ๑.จทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ จเท [ปริภาษเณ] ยาจเน (จ) ๑.๒๗๔ ๚ จรฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จรฺจ.๗๔) ฯ จป(มฺ) [ปริกลฺปเน] อิตฺเยเก ๑๐.๑๙ ๚ จรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จรฺพ คเตา ฯ จรฺพ อทเน จ ๑.[อทเน] ๑.๗๔) ฯ จรฺจ อธฺยยเน ๑๐.๓๑ ๚ จมฺป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๓๗ ๚ จรฺจฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จรฺจ.[ปริภาษณหิสํ าตรฺชเนษุ] ๑.๗๔) ฯ จปิ คตฺยามฺ ๑๐.๔๙๑ ๚ จรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จรฺว อทเน ๑.๕๔๐ ๚ จมฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จมุ ภกฺษเณ ๕.๓.๓.๑๑๑ ๚ จยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ จย.๓.๔๖๕ ๚ จปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๗๘ ๚ จนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จทิ อาหฺลาเท ทีปเฺ ตา จ ๑.๓.๓.๘๑๔ ๚ จรฺจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

จลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จล กมฺปเน ๑.๙๖๖ ๚
จลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จล ภฺฤเตา ๑๐.๙๗ ๚
จลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จล วิลสเน ๖.๘๓ ๚
จลฺ ฯ กมฺปเน จลิะ [มิตฺ] ๑.๙๒๔ ๚
จษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ จษ ภกฺษเณ ๑.๑๐๓๔ ๚
จห (จหฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จห ปริกลฺกเน ๑๐.๔๐๕ ๚
จหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จห ปริกลฺกเน ๑.๘๓๐ ๚
จหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จห(มฺ) ปริกลฺปเน ๑๐.๑๒๐ ๚
จายฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ จายฺฤ ปูชานิศามนโยะ ๑.๑๐๒๓ ๚
จิ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จิ- (ชุจิ ชิว)ิ
[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๓๒๕ ๚
จิ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จิญฺ(มฺ) จยเน ๑๐.๑๒๔ ๚
จิ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ จิญฺ จยเน ๕.๕ ๚
จิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จิฏ ปรไปฺรษฺเย (ปรเปฺรษฺเย) ๑.๓๕๓ ๚
จิตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จิตี สญฺชฺญาเน ๑.๓๙ ๚
จิตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ จิต สญฺเจตเน ๑๐.๑๙๒ ๚
จิตฺร (จิตฺรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ
จิตฺร จิตฺรกี รเณ ฯ กทาจิทฺทรฺศเน ๑๐.๔๕๙ ๚
จินฺตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จิติ สฺมฺฤตฺยามฺ ๑๐.๒ ๚

จิร ิ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จิร-ิ [หิสํ ายามฺ] ๕.๓๔ ๚
จิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จิล วสเน ๖.๘๒ ๚
จิลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จิลฺล ไศถิลฺเย ภาวกรเณ จ ๑.๖๑๑ ๚
จีกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จีก [อามรฺษเณ] จ ๑๐.๓๖๔ ๚
จีพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ จีพฺฤ [อาทานสํวรณโยะ] อิตฺเยเก ๑.๑๐๒๒ ๚
จีพฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จีว- (จีพ-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๓๐๕ ๚
จีภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ จีภฺฤ จ [กตฺถเน] ๑.๔๔๖ ๚
จีวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ จีวฺฤ อาทานสํวรณโยะ ๑.๑๐๒๑ ๚
จีวฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จีว- (จีพ-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๓๐๕ ๚
จุกฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จุกฺก วฺยถเน ๑๐.๘๕ ๚
จุจฺยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จุจฺย [อภิษเว] อิตฺเยเก ๑.๕๙๑ ๚
จุฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จุฏ เฉทเน ๑๐.๑๐๓ ๚
จุฏฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จุฏ- [เฉทเน] ๖.๑๐๔ ๚
จุฏฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จุฏฺฏ อลฺปีภาเว ๑๐.๓๖ ๚
จุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จุฑ- [สํวรเณ] ๖.๑๒๖ ๚
จุฑฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จุฑฺฑ (จุทฺฑ) ภาวกรเณ ๑.๔๐๒ ๚
จุณฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จุฏิ เฉทเน ๑๐.๑๖๔ ๚
จุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จุฑ ิ อลฺปีภาเว ๑.๓๖๘ ๚
จุทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จุท สญฺโจทเน ๑๐.๘๑ ๚

จุทฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จุฑฺฑ (จุทฺฑ) ภาวกรเณ ๑.๔๐๒ ๚
จุป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จุป มนฺ ทายํา คเตา ๑.๔๖๙ ๚
จุมฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จุพิ วกฺตฺรสํโยเค ๑.๔๙๕ ๚
จุมฺพฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จุพิ หิสํ ายามฺ ๑๐.๑๓๐ ๚
จุรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จุร สฺเตเย ๑๐.๑ ๚
จุลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จุล สมุจฺฉฺราเย ๑๐.๙๑ ๚
จุลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จุลฺล ภาวกรเณ ๑.๖๐๙ ๚
จูรฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ จูร ี ทาเะ ๔.๕๓ ๚
จูรฺณฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จูรฺณ เปฺรรเณ ๑๐.๒๖ ๚
จูรฺณฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จูรฺณ สงฺโกจเน ๑๐.๑๔๓ ๚
จูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จูษ ปาเน ๑.๗๖๗ ๚
จฺฤตฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จฺฤตี หิสํ าคฺรนฺ ถนโยะ ๖.๔๙ ๚
จฺฤปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จฺฤป- [สนฺ ทปี เน (อิตฺเยเก)] ๑๐.๓๕๓ ๚
เจลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เจลฺฤ- [จลเน] ๑.๖๑๕ ๚
เจษฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เจษฺฏ เจษฺฏายามฺ ๑.๒๘๙ ๚
จฺยุ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จฺยุ หสเน ฯ สหเน เจตฺเยเก ๑๐.๒๗๕ ๚
จฺยตุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ จฺยตุ ริ ฺ อาเสจเน ๑.๔๐ ๚
ฉญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ฉชิ [กฺฤจฺฉฺรชีวเน] อิตฺเยเก ๑๐.๑๑๔ ๚
ฉท (ฉทฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ฉท อปวารเณ ๑๐.๔๘๑ ๚

๑๒๐ ๚ ฉุป ฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ฉุป สฺปรฺเศ ๖.๓.๔๑ ๚ .๓๕๒ ๚ ฉฺ ฤทฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อุฉฺฤทิรฺ ทีปตฺ เิ ทวนโยะ ๗.๓.๗๘ ๚ ฉษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ฉษ หิสํ ายามฺ ๑.๗๔) ฯ ฉฺ ฤที สนฺ ทปี เน ๑๐.๓.๘ ๚ ฉฺ ฤปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๖๒ ๚ ฉมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฉมุ.๔๖๙ ๚ ฉุฏฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฉุฏ เฉทเน ๖.๗๔) ฯ ฉรฺท (ฉฺ ฤท) วมเน ๑๐.๔๘๐ ๚ โฉ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ โฉ เฉทเน ๔.๓.๑๐๕ ๚ ฉุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฉุฑ [สํวรเณ] อิตฺเยเก ๖.๗๔) ฯ เฉท ทฺไวธีกรเณ ๑๐.๗๔) ฯ ฉท สํวรเณ ๑๐.๓๕๔ ๚ เฉท (เฉทฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ฉฺ ฤป.๗๔) ฯ ฉิทฺร กรฺณเภทเน ฯ กรณเภทน อิตฺเยเก ๑๐.๙๙ ๚ ฉฺ ฤทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ฉท อปวารเณ ๑๐.[อทเน] ๑.๓.๓.๓๕๙ ๚ ฉทฺ ฯ ฉทิรฺ อูรฺชเน [มิตฺ] ๑.ฉทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๔๑ ๚ ฉรฺทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๒๕ ๚ ฉนฺ ทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ฉทิ สํวรเณ ๑๐.๓๗๐ ๚ ฉทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[สนฺ ทปี เน (อิตฺเยเก)] ๑๐.๑๐๓๕ ๚ ฉิทฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ฉิทริ ฺ ทฺไวธีกรเณ ๗.๓ ๚ ฉิทฺร (ฉิทฺรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๕๔ ๚ ฉุรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฉุร เฉทเน ๖.๓.

๘๑๓ ๚ .[มิตฺ] ๑.๒๗๕ ๚ ชญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชชิ ยุทฺเธ ๑.๔๕๓ ๚ ชมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชมุ.๓.๓๔๒ ๚ ชนฺ ฯ ชุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชน ชนเน ๓.๒๔๑ ๚ ชรฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชรฺตฺส.ชํสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๖ ๚ ชชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชช.๔๖๓ ๚ ชภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ชภี.๒๗๖ ๚ ชฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชฏ.๑๘ ๚ ชรฺตฺสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชรฺตฺส.[วฺยกฺตายํา วาจิ] ฯ ชป มานเส จ ๑.๘๑๓ ๚ ชรฺชฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชรฺช.๗๔) ฯ ชภิ นาศเน ๑๐.(ชรฺช.ชรฺจ-) [ปริภาษณหิสํ าตรฺชเนษุ] ๑.๓.[คาตฺรวินาเม] ๑.๒๕ ๚ ชนฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ชนี ปฺราทุรฺภาเว ๔.(ชรฺช.[ยุทฺเธ] ๑.๙๓๗ ๚ ชปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชป.[ปริภาษณภรฺตฺสนโยะ] ๖.๗๔) ฯ ชสิ รกฺษเณ ฯ โมกฺษณ อิตฺเยเก ๑๐.ชรฺจ-) [ปริภาษณหิสํ าตรฺชเนษุ] ๑.๑๘๒ ๚ ชกฺษฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชกฺษ ภกฺษฺยหสนโยะ ๒.ชรฺจ-) [ปริภาษณหิสํ าตรฺชเนษุ] ๑.๕๔๒ ๚ ชมฺภฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๔ ๚ ชนฺ ฯ ชนี.[อทเน] ๑.(ชรฺช.[สงฺฆาเต] ๑.๘๑๓ ๚ ชรฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชรฺตฺส.

๙๖๗ ๚ ชลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ จิ.๑๐๙๖ ๚ ชิ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ชลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชล ฆาตเน ๑.๓.[เสจเน] ๑.๗๔) ฯ ชล อปวารเณ ๑๐.๑๕ ๚ ชลฺป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชลฺป วฺยกฺตายํา วาจิ ๑.๒๔๓ ๚ ชสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๗ ๚ ชิ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ชิ ชเย ๑.[หิสํ ารฺถะ] ๑.[คเตา] ๑.๖๗๘ ๚ ชินฺวฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๗๘๔ ๚ ชสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ชสุ หิสํ ายามฺ ๑๐.๔๖๔ ๚ ชษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชษ.๖๔๒ ๚ ชิ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ชิ.๓.๑๘๔ ๚ ชสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชสุ โมกฺษเน ๔.๓๒๔ ๚ ชินฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชิวิ ปฺรณ ี นารฺถาะ ๑.[อภิภเว] ๑.๗๔) ฯ ชิ.๑๐๘ ๚ ชาคฺฤ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชาคฺฤ นิทฺรากฺษเย ๒.๖๔๓ ๚ ชุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ชุงฺ.๓๒๕ ๚ ชิมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชิมุ [อทเน] อิติ เกจิตฺ ๑.๓.๗๙๓ ๚ ชีวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชีว ปฺราณธารเณ ๑.๗๔) ฯ ชสุ ตาฑเน ๑๐.๑๑๑๐ ๚ .๓๕ ๚ ชิษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชิษุ.๓.๕๔๔ ๚ ชิร ิ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชิร-ิ [หิสํ ายามฺ] ๕.(ชุจิ ชิว)ิ [[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.

๗๔) ฯ ชฺฤๅ วโยหาเนา ๑๐.๓๒ ๚ ชุนฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชุน [คเตา] อิตฺเยเก ๖.๑๗๖ ๚ ชุญฺจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓๔๖ ๚ ชฺฤๅ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชฺฤๅษฺ.[วโยหาเนา] ๔.๓.๒๕ ๚ ชฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชฺฤๅ วโยหาเนา ๙.๘ ๚ ชูรฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ชูร ี หิสํ าวโยหนฺ โยะ ๔.๑๐๗ ๚ ชุฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๙๘ ๚ ชุงฺคฺ? ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชุค-ิ [วรฺชเน] ๑.๗๗๖ ๚ ชฺฤมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ชฺฤภิ คาตฺรวินาเม ๑.๗๔) ฯ จิ.๕๒ ๚ ชุษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๖ ๚ ชุตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ชุตฺฤ ภาสเณ ๑.๗๔) ฯ ชุษ ปริตรฺกเน ฯ ปริตรฺปณ อิตฺยนฺ เย ๑๐.๓๗๑ ๚ ชุษฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ชุษี ปฺรตี เิ สวนโยะ ๖.๑๔๘ ๚ ชุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชุฑ คเตา ๖.(ชุจิ ชิว)ิ [[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๓๒๕ ๚ ชุฏฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชุฏ [พนฺ ธเน] อิตฺเยเก ๖.๕๑ ๚ ชุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชุฑ พนฺ ธเน ๖.๔๕๔ ๚ ชฺฤๅ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.[มิตฺ] ๑.๓.๒๗ ๚ ชฺฤๅ ฯ ชฺฤๅษฺ .๗๔) ฯ ชุฑ เปฺรรเณ ๑๐.ชุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ชุ อิติ เสาโตฺร ธาตุะ คตฺยรฺถะ ๑.๕๑ ๚ ชูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชูษ จ [หิสํ ายามฺ] ๑.๙๓๘ ๚ .

๓.๑๐๖๒ ๚ ชฺญปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๑๐๙ ๚ ชฺยตุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชฺยตุ ริ ฺ ภาสเน ๑.๓๔๓ ๚ .๔๓ ๚ ชฺร ิ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ชฺร ิ อภิภเว ๑.[กฺษเย] ๑.๑๐๙๗ ๚ ชฺร ิ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.[คเตา] ๑.๗๔) ฯ ชฺญป(มฺ) [ชฺญป] ชฺญานชฺญาปนมารณโตษณนิศานนิศามเนษุ ๑๐.๓.๙๒๓ ๚ ชฺยา ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ชฺยา วโยหาเนา ๙.๒๕๘ ๚ ชฺญา ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ชฺญา อวโพธเน ๙.๙๔๑ ๚ ฌฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฌฏ สงฺฆาเต ๑.๗๐๓ ๚ เชหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เชหฺฤ.๑๑๘ ๚ ชฺญา ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.เชษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เชษฺ ฤ.๓.[อนุปสรฺคาทฺวา] [มิตฺ] ๑.๗๓๑ ๚ ไช ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไช.๘๘๕ ๚ ชฺวลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชฺวล ทีปเฺ ตา ๑.๗๔) ฯ ชฺร ิ [วโยหาเนา] จ ๑๐.[ปฺรยตฺเน] เชหฺฤ คตาวปิ ๑.๓๔ ๚ ชฺยุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ชฺยงุ ฺ.๙๑๖ ๚ ชฺวลฺ ฯ ชฺวล.๗๔) ฯ ชฺญา นิโยเค ๑๐.๙๖๕ ๚ ชฺวลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชฺวล(มฺ) ทีปเฺ ตา ๑.๓๔๗ ๚ ชฺวรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ชฺวร(มฺ) โรเค ๑.๔๓ ๚ ชฺญา ฯ มารณโตษณนิศามเนษุ ชฺญา [มิตฺ] ฯ มารณโตษณนิศาเนษฺวติ ิ ปาฐานฺ ตรมฺ ๑.

๒๘ ๚ ฏงฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๙๖ ๚ ฑิป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฑิป สงฺฆาเต ๑๐.๑๙๗ ๚ ฑิป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๘๕ ๚ ฌฺฤๅ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฌฺฤๅษฺ วโยหาเนา ๔.[คตฺยรฺถะ] ๑.๒๖ ๚ ฌฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฌฺฤๅ [วโยหาเนา] อิตฺเยเก ๙.๗๔) ฯ ฑิป เกฺษเป ๑๐.[คตฺยรฺถะ] ๑.ฌมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฌมุ อทเน ๑.๙๘ ๚ .๙๖๙ ๚ ฑปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฑป.๑๐๘ ๚ ฏีกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฏีกฺฤ.๘๑๕ ๚ ฌรฺฌฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฌรฺตฺส (ฌรฺฌ ฌรฺช) ปริภาษณหิสํ าตรฺชเนษุ ๑.๘๑๕ ๚ ฌรฺฌฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฌรฺฌ ปริภาษณภรฺตฺสนโยะ ๖.[ไวกลฺเย] ๑.[สงฺฆาเต] ๑๐.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๒๐ ๚ ฌรฺตฺสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฌรฺตฺส (ฌรฺฌ ฌรฺช) ปริภาษณหิสํ าตรฺชเนษุ ๑.๑๘๙ ๚ ฑิป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฑิป เกฺษเป ๔.๑๓๕ ๚ ฏลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฏล.๑๐๓๖ ๚ ฌษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฌษ.๓.๑๔๕ ๚ ฑิป ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฑิป เกฺษเป ๖.๓.๗๔) ฯ ฏกิ พนฺ ธเน ๑๐.๘๑๕ ๚ ฌษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ฌษ อาทานสํวรณโยะ ๑.๑๐๙ ๚ ฏฺวลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฏฺวล ไวกลฺเย ๑.๙๖๘ ๚ ฏิกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฏิกฺฤ.๕๔๓ ๚ ฌรฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฌรฺตฺส (ฌรฺฌ ฌรฺช) ปริภาษณหิสํ าตรฺชเนษุ ๑.

๑๕๘ ๚ ตญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตญฺจุ.๓๗๗ ๚ ตนฺ ฯ ต๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ตนุ วิสฺตาเร ๘.๗๔๓ ๚ ตงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตกิ กฺฤจฺฉฺรชีวเน ๑.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.[คตฺยรฺถะ] ๑.๗๔) ฯ ตนุ ศฺรทฺโธปกรณโยะ ฯ อุปสรฺคาจฺจ ไทรฺฆฺเย ๑๐.๑๐๓ ๚ ตํสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตสิ อลงฺกาเร ๑.๓.๒๒ ๚ ตฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฏ อุจฺฉฺราเย ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๑๒๓ ๚ ฑี ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ (โอ)ฑีงฺ วิหายสา คเตา ๔.๓๐ ๚ เฒากฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เฒากฺฤ.๓.๒๑๘ ๚ ตญฺจฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตญฺจู สงฺโกจเน ๗.๒๕๔ ๚ ตกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตก หสเน ๑.๑ ๚ .๓๓๒ ๚ ตนฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ตฑ.๓.๑๒๔ ๚ ตกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตกฺษ ตฺวจเน ๑.๓.๓๔๕ ๚ ตฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ตฑ อาฆาเต ๑๐.๗๗๘ ๚ ตํสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ฑี ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฑีงฺ วิหายสา คเตา ๑.๗๕๖ ๚ ตกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตกฺษู.[ตนูกรเณ] ๑.๓๑๔ ๚ ตณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[อลงฺกาเร] ๑๐.๗๔) ฯ ตสิ.[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๒๕ ๚ ตงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตคิ.๖๔ ๚ ตณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตฑิ ตาฑเน ๑.

๔๒๐ ๚ .๗๔) ฯ ตรฺก.๕๖๒ ๚ ติกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ติกฺฤ.๙๙ ๚ ตยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตย.๑๕๔ ๚ ติป ฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ติปฤฺ .๑๐๙ ๚ ตายฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตายฺฤ สนฺ ตานปาลนโยะ ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๓๕๐ ๚ ตปฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ตป [ทาเะ] ไอศฺเวรฺเย วา ๔.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๑๑๔๐ ๚ ตปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[กฺษรณารฺถะ] ๑.๓.๕๕๑ ๚ ตรฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[[อาสฺกนฺ ทเน] คเตา จ] ๕.๒๒ ๚ ติคฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ติค [อาสฺกนฺ ทเน] คเตา จ ๕.๒๓ ๚ ติชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ติช นิศาเน ๑.๖๐ ๚ ตลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ตล ปฺรติษฺฐายามฺ ๑๐.๑๑๐ ๚ ติกฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ติก.๗๔) ฯ ติช นิศาเน (นิศาตเน) ๑๐.๗๔) ฯ ตป ทาเะ ๑๐.๒๐๑ ๚ ตรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตรฺท หิสํ ายามฺ ๑.๑๙๘ ๚ ตปฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ตป สนฺ ตาเป ๑.๓.๓.[สนฺ ตรฺชเน (ตรฺชเน)] ๑๐.๕๔ ๚ ตมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตมุ กางฺกฺษายามฺ ๔.๘๗ ๚ ตสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตสุ อุปกฺษเย ๔.๒๕๙ ๚ ตรฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตรฺช.๓.๓๑๑ ๚ ตรฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตรฺช ภรฺตฺสเน ๑.๑๑๒๖ ๚ ติชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ตนฺ ตฺรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตตฺร ิ กุฏุมฺพธารเณ ๑๐.[คเตา] ๑.

๔๔ ๚ ตุญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุช ิ ปาลเน ๑.๓.[คตฺยรฺถะ] ๑.๓.ติมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ติม.๔๐๖ ๚ ตุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุฑ โตฑเน ๖.๒๗๘ ๚ ตุญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๑๓ ๚ ตีกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตีกฺฤ.๘๑ ๚ ติลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ติลฺล [คเตา] อิตฺเยเก ๑.[สฺเถาลฺเย] ๑.๔๕๔ ๚ ตีวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตีว.๑๐๓ ๚ ตุฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุฑฺฤ โตฑเน ๑.๙๖ ๚ ติลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ติล สฺเนหเน (สฺเนเห) ๖.๓.๔๕ ๚ ตุฏฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุฏ กลหกรฺมณิ ๖.๑๗ ๚ ติลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ติล คเตา ๑.๗๔) ฯ ตุช-ิ [ภาษารฺถะ] ๑๐.๑๘ ๚ ตีร (ตีรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[หิสํ าพลาทานนิเกตเนษุ] ๑๐.๖๔๖ ๚ ตุ ฯ อ๐ เสฏฺ (อนิฏฺ) ป๐ ฯ ตุ (ตุ) คติวฺฤทฺธหิ สิํ าสุ (วฺฤทฺธฺยรฺถะ) ฯ อิติ เสาโตฺร ธาตุะ ๒.๗๔) ฯ ตุช.๒๙ ๚ ตุชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุช หิสํ ายามฺ ๑.๒๗๗ ๚ ตุชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๑๒ ๚ ติลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ตุช-ิ [หิสํ าพลาทานนิเกตเนษุ] ๑๐.๓.[อารฺทฺรภี าเว] ๔.๑๑๖ ๚ .๗๔) ฯ ตีร กรฺมสมาปฺเตา ๑๐.[อารฺทฺรภี าเว] ๔.๒๘๕ ๚ ตุญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๑๑๑ ๚ ตีมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตีม.๗๔) ฯ ติล สฺเนหเน ๑๐.

[หิสํ ายามฺ] ๖.๓๕ ๚ ตุมฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุพ ิ อรฺทเน ๑.๔๙๔ ๚ ตุมฺพฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ (ตุฑ-ิ [เปฺรรเณ]) ๑๐.๑๖๖ ๚ ตุตฺถ (ตุตฺถฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ตุพ ิ อทรฺศเน ฯ อรฺทน อิตฺเยเก ๑๐.๓๐๙ ๚ ตุณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๗๔ ๚ ตุผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุผ.๑๕๖ ๚ ตุภฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุภ หิสํ ายามฺ ๙.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๘๕๖ ๚ ตุภฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุภ หิสํ ายามฺ ๔.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๓๓ ๚ ตุมฺผฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุมฺผ.๕๘ ๚ ตุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตุฑ ิ โตฑเน ๑.๔๗๑ ๚ ตุมฺป ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุมฺป.๑๖๐ ๚ ตุรฺ ฯ ชุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุร ตฺวรเณ ๓.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๓๒ ๚ ตุผฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุผ.๓๔ ๚ ตุภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตุภ หิสํ ายามฺ ๑.๕๗ ๚ ตุมฺป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุมฺป.[หิสํ ายามฺ] ๖.๒๒ ๚ .๓.ตุณฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุณ เกาฏิลฺเย ๖.๔๗๐ ๚ ตุป ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุป.๓.๑ ๚ ตุป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุป.[หิสํ ายามฺ] ๖.๔๘๙ ๚ ตุทฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ตุท วฺยถเน ๖.๔๗๕ ๚ ตุมฺผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุมฺผ หิสํ ายามฺ ๖.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๓.๗๔) ฯ ตุตฺถ อาวรเณ ๑๐.

๓.๙ ๚ ตฺฤปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๘๑ ๚ ตุสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุส.[อรฺทเน] ๑.๘๓๘ ๚ ตูฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตูฑฺฤ [โตฑเน] อิตฺเยเก ๑.[สนฺ ทปี เน (อิตฺเยเก)] ๑๐.๔๕ ฯ รธาทิ๐) ป๐ ฯ ตฺฤป ปฺรณ ี เน ๔.๔๐๗ ๚ ตูณฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตูณ ปูรเณ ๑๐.๓.๙๒ ๚ ตฺฤปฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤป ปฺรณ ี น อิตฺเยเก ๕.๒๘ ๚ .๖๐๕ ๚ ตูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตูษ ตุษฺเฏา ๑.๘๐๗ ๚ ตุหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุหริ ฺ.๗๗ ๚ ตฺฤกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤกฺษ.[ตฺฤปฺเตา] ๖.๘๘ ๚ ตุษฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ตุษ ปฺรเี ตา ๔.ตุรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตุรฺว-ี [หิสํ ารฺถะ] ๑.[คเตา] ๑.๓๕๕ ๚ ตฺฤปฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ เวฏฺ (๗.๓๕๑ ๚ ตฺฤปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ศพฺเท] ๑.๗๕๐ ๚ ตฺฤณฺ ฯ ต๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ตฺฤณุ อทเน ๘.๗๖๘ ๚ ตฺฤหํ ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤหํ ู หิสํ ารฺถาะ ๖.๖ ๚ ตฺฤทฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อุตฺฤทิรฺ หิสํ านาทรโยะ ๗.๗๔) ฯ ตฺฤป ตฺฤปฺเตา ฯ สนฺ ทปี น อิตฺเยเก ๑๐.๒๑๒ ๚ ตูรฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตูร ี คติตฺวรณหิสํ นโยะ ๔.๗๔) ฯ ตุล อุนฺมาเน ๑๐.๒๘ ๚ ตฺฤปฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤป.๓.๒.๖๕๑ ๚ ตุลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๗ ๚ ตูลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตูล นิษฺกรฺเษ ๑.๗๔) ฯ ตฺฤป.

[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๐๒ ๚ ตฺรงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรคิ.๗๔๘ ๚ ตฺรขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรข.๑๑๒๔ ๚ เตชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เตช ปาลเน ๑.[คตฺยรฺถะ [อิตฺยปิ เกจิตฺ]] ๑.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๒๖๓ ๚ เตปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เตปฺฤ.ตฺฤผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤผ.๓๐ ๚ ตฺฤมฺป ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤมฺป.[คตฺยรฺถะ] ๑.๕๗๒ ๚ ตฺยชฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ตฺยช หาเนา ๑.[[ตฺฤปฺเตา] อิตฺเยเก] ๖.๓.๑๘ ๚ ตฺฤๅ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤๅ ปฺลวนตรณโยะ ๑.๑๔๑ ๚ ตฺฤหฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤหู.[คเตา] ๑.๗๒ ๚ ตฺรปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตฺรปูษฺ ลชฺชายามฺ ๑.๗๕ ๚ ตฺฤหฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤห หิสํ ายามฺ ๗.๓๑ ๚ ตฺฤษฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ญิตฺฤษ (ญิตฺฤษา) ปิปาสายามฺ ๔.[มิตฺ] [อิติ โภชะ] ๑.๔๓๔ ๚ ตฺรปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรปิ .๒๙๒ ๚ ตฺรกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรกฺษ.๒๙ ๚ ตฺฤมฺผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺฤมฺผ [ตฺฤปฺเตา] อิตฺเยเก ๖.๙๓๔ ๚ .[หิสํ ารฺถะ] ๖.[เทวเน] ๑.๗๔) ฯ ตฺรสิ.[กฺษรณารฺถะ] ฯ เตปฺฤ กมฺปเน จ ๑.๑๑๔๑ ๚ ตฺรสํ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ตฺฤปฺเตา ๖.๔๒๑ ๚ เตวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เตวฺฤ.๑๖๐ ๚ ตฺรนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรทิ เจษฺฏายามฺ ๑.๑๗๒ ๚ ตฺรงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตฺรกิ.

๔๗๗ ๚ ไตฺร ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ไตฺรงฺ ปาลเน ๑.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๑๑๕๖ ๚ ตฺสรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺสร ฉทฺมคเตา ๑.๖๓๕ ๚ .ตฺรสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๒๑ ๚ ตฺรฏุ ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรฏุ เฉทเน ๖.๘๘๔ ๚ ตฺวษิ ฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ตฺวษิ ทีปเฺ ตา ๑.[คตฺยรฺถะ] ฯ ตฺวคิ กมฺปเน จ ๑.๒๖๙ ๚ ตฺรสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรสี อุทฺเวเค ๔.๔๗๖ ๚ ตฺรมุ ฺป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรมุ ฺป.๑๕๙ ๚ ตฺวจฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺวจ สํวรเณ ๖.[คตฺยรฺถะ] ๑.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๔๗๒ ๚ ตฺรผุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรผุ .๑๐๒ ๚ ตฺรปุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรปุ .๑๐๔ ๚ ตฺวกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺวกฺษู ตนูกรเณ ๑.๒๑๙ ๚ ตฺวรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ญิตฺวรา(มฺ) สมฺภฺรเม ๑.๑๑ ๚ ตฺรงิ ฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรขิ -ิ [คตฺยรฺถะ [อิตฺยปิ เกจิตฺ]] ๑.๑๗๓ ๚ ตฺรฏุ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ตฺรฏุ เฉทเน ๑๐.[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๑๒๐ ๚ เตฺรากฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เตฺรากฺฤ.๔๗๓ ๚ ตฺรมุ ฺผฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺรมุ ฺผ หิสํ ารฺถาะ ๑.๗๔๔ ๚ ตฺวงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺวคิ.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๒๑ ๚ ตฺวญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ตฺวญฺจุ.๗๔) ฯ ตฺรส ธารเณ ฯ คฺรหณ อิตฺเยเก ฯ วารณ อิตฺยนฺ เย (ธารณคฺรหณวารเณษุ) ๑๐.๓.

๗๔) ฯ ทศิ.[สํวรเณ] ๖.๓๑๗ ๚ ทกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทกฺษ วฺฤทฺเธา ศีฆฺรารฺเถ จ ๑.๒๖ ๚ ทยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทย ทานคติรกฺษณหิสํ าทาเนษุ ๑.๑๗ ๚ ทธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทธ ธารเณ ๑.๑๑๔๔ ๚ ทํศฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทศิ ทํศเน (ทรฺศนทํศนโยะ) ๑๐.๓.๓.ถงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ (ถกิ-) [คตฺยรฺถะ [อิตฺยปิ เกจิตฺ]] ๑.๑๑๗ ๚ ถุรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ถุรฺว-ี [หิสํ ารฺถะ] ๑.๓๐ ๚ ทงฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฆิ ปาลเน ๑.๗๔) ฯ ทสิ.๗๔) ฯ ทณฺฑ ทณฺฑนิปาเต ๑๐.๖๙๒ ๚ ทกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทกฺษ(มฺ) คติหสิํ นโยะ (คติศาสนโยะ) (วฺฤทฺเธา ศีฆฺรารฺเถ จ) ๑.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๘ ๚ ทมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทมุ อุปศเม ๔.๑๙๓ ๚ ทํศฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๕๒ ๚ ทํศฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทํศ ทศเน ๑.๑๐๐ ๚ ทมฺภฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทมฺภุ ทมฺภเน (ทมฺเภ) ๕.๕๕๓ ๚ .๒๙๕ ๚ ทํสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทสิ ทรฺศนทํศนโยะ ๑๐.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๑๖๗ ๚ ถุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ถุฑ.๑๙๔ ๚ ทํสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๘๑ ๚ ทณฺฑ (ทณฺฑฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๔๗๒ ๚ ททฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทท ทาเน ๑.๘๗๔ ๚ ทฆฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฆ ฆาตเน ปาลเน จ ๕.

๙๒๙ ๚ ทลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๗๙ ๚ ทา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทาปฺ ลวเน ๒.๑๑๔๖ ๚ ทา ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทาณฺ ทาเน ๑.๖๘ ๚ ทลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทล วิศรเณ ๑.๕๔ ๚ ทา ฯ ชุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ฑุทาญฺ ทาเน ๓.๗๔) ฯ ทล วิทารเณ ๑๐.๑ ๚ .๑๙๕ ๚ ทสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทสุ จ [อุปกฺษเย] ๔.๖๗๖ ๚ ทิวฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทิวุ ปริกชู เน ๑๐.๒๘๑ ๚ ทศฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทาศ.๑๐๒๕ ๚ ทาสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ทาสฺฤ ทาเน ๑.๒๓๐ ๚ ทิวฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ทิวุ มรฺทเน ๑๐.๑๑๔๙ ๚ ทาศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ทาศฺฤ ทาเน ๑.[มิตฺ] [อิติ โภชะ] ๑.๒๔๙ ๚ ทิวฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทิวุ กฺรฑี าวิชคิ ษี าวฺยวหารทฺยตุ สิ ฺตุตโิ มทมทสฺวปฺนกานฺ ตคิ ติษุ ๔.๑๑๐ ๚ ทหฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทะ ภสฺมกี รเณ ๑.๑๐๔๑ ๚ ทินฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทิว-ิ [ปฺรณ ี นารฺถะ] ๑.ทริทฺรา ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทริทฺรา ทุรฺคเตา ๒.๓.๓๖ ๚ ทสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทส [ทรฺศนทํศนโยะ] อิตฺยปฺเยเก ๑๐.๖๒๙ ๚ ทลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทลิ.[หิสํ ายามฺ] ๕.๑๐ ๚ ทานฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ทาน ขณฺฑเน (อวขณฺฑเน) ๑.๓.

[อรฺทเน] ๑.๔๕ ฯ รธาทิ๐) ป๐ ฯ ทฺฤป หรฺษโมหนโยะ ๔.๙๓ ๚ .๒๙ ๚ ทีกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทีกฺษ เมาณฺฑฺเยชฺโยปนยนนิยมวฺรตาเทเศษุ ๑.๒.๗๔) ฯ ทฺฤป สนฺ ทปี เน [อิตฺเยเก] ๑๐.๘๓๕ ๚ ทฺฤ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ทฺฤงฺ อาทเร ๖.๕ ๚ ที ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ (โอ)ทีงฺ กฺษเย ๔.๓ ๚ ทิหฺ ฯ อ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ทิะ อุปจเย ๒.๒๘ ๚ ทฺฤหํ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤหิ.๓.๗๔) ฯ ทุะข ตตฺกฺรยิ ายามฺ ๑๐.[วฺฤทฺเธา] ๑.๗๔) ฯ ทุล อุตฺเกฺษเป ๑๐.๓๕๖ ๚ ทฺฤปฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ เวฏฺ (๗.๑๔๗ ๚ ทฺฤปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๙๔ ๚ ทุ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ฏุทุ อุปตาเป ๕.๖๕๓ ๚ ทุลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๙๓ ๚ ทีธี ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทีธงี ฺ ทีปตฺ เิ ทวนโยะ ๒.๗๑ ๚ ทีป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทีปี ทีปเฺ ตา ๔.๘๙ ๚ ทุษฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทุษ ไวกฺฤตฺเย ๔.๔๕ ๚ ทุะข (ทุะขฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ทิศฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ทิศ อติสรฺชเน ๖.๓.๔๗๖ ๚ ทุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทุ.๘๓๙ ๚ ทุหฺ ฯ อ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ทุะ ปฺรปูรเณ ๒.๓.๘๒ ๚ ทุหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทุหริ ฺ.๔ ๚ ทู ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ (โอ)ทูงฺ ปริตาเป ๔.๑๑ ๚ ทุรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทุรฺว-ี [หิสํ ารฺถะ] ๑.[คเตา] ๑.

๓๕๗ ๚ ทฺฤภฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤภี คฺรนฺ เถ ๖.๒๖ ๚ เท ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ เทงฺ รกฺษเณ ๑.ทฺฤปฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤป.๑๐๗๓ ๚ โท ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ โท อวขณฺฑเน ๔.๓๖ ๚ ทฺฤผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤผ.๓๗ ๚ ทฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤๅ วิทารเณ ๙.๓๕๘ ๚ ทฺฤภฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๙ ๚ ทฺฤศฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤศิรฺ เปฺรกฺษเณ ๑.๔๘ ๚ ทฺฤมฺป ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤมฺป อุตฺเกฺลเศ ๖.๘๔๒ ๚ ทฺไย ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทฺไย นฺ ยกฺกรเณ ๑.๓๕ ๚ ทฺยตุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทฺยตุ ทีปเฺ ตา ๑.๗๔) ฯ ทฺฤภ สนฺ ทรฺเภ ๑๐.๓๗ ๚ ทฺฤมฺผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤมฺผ [อุตฺเกฺลเศ] อิตฺเยเก ๖.๑๐๕๓ ๚ .๘๓๔ ๚ ทฺฤๅ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤๅ(มฺ) ภเย ๑.๑๑๑๗ ๚ เทวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เทวฺฤ เทวเน ๑.๔๓ ๚ ทฺยุ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทฺยุ อภิคมเน ๒.๑๑๔๓ ๚ ทฺฤหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤห.[อุตฺเกฺลเศ] ๖.[[อุตฺเกฺลเศ] อิตฺเยเก] ๖.๗๔) ฯ ทฺฤภี ภเย (คฺรนฺ เถ) ๑๐.๓.๓.๙๒๐ ๚ ทฺฤๅ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺฤๅ หิสํ ายามฺ ๕.๕๗๓ ๚ ไท ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไทปฺ โศธเน ๑.๓๘ ๚ ทฺฤภฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[วฺฤทฺเธา] ๑.

๓๒๒ ๚ ทฺราหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทฺราหฺฤ นิทฺรากฺษเย ฯ นิเกฺษป อิตฺเยเก ๑.๔๙ ๚ ทฺราขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺราขฺฤ.[โศษณาลมรฺถฺโยะ] ๑.๙๔ ๚ ทฺรู ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ทฺรญ ู ฺ หิสํ ายามฺ ๙.๕๒๒ ๚ ธนฺ ฯ ชุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธน ธานฺ เย ๓.[วิศเรเณ] ๑.๒๔ ๚ ธนฺ วฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธวิ คตฺยรฺถาะ ๑.๑๓ ๚ เทฺรกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เทฺรกฺฤ.๑๓๒ ๚ ทฺราฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทฺราฆฺฤ สามรฺถฺเย ฯ [ทฺราฆฺฤ อายาเม จ] ๑.๗๔) ฯ ธกฺก นาศเน ๑๐.๓ ๚ ทฺวฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทฺวฺฤ สํวรเณ (วรเณ) ๑.๘๓ ๚ ไทฺร ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไทฺร สฺวปฺเน ๑.๗๓๓ ๚ ทฺรุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทฺรุ คเตา ๑.๗๖๓ ๚ ทฺราฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ทฺราฑฺฤ.๕๓๗ ๚ ทฺรา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ทฺรา กุตฺสายํา คเตา ๒.๒.๑๐๘๓ ๚ ธกฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๕๔ ๚ ทฺวษิ ฺ ฯ อ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ทฺวษิ อปฺรเี ตา ๒.๑๐๙๕ ๚ ทฺรณ ุ ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺรณ ุ หิสํ าคติเกาฏิลฺเยษุ ๖.๘๓ ๚ ธณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธณ [ศพฺทารฺถะ] อิตฺยปิ เกจิตฺ ๑.[ศพฺโทตฺสาะโยะ] ๑.ทฺรมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺรม.๑๒๐ ๚ ทฺรางฺกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ทฺรากฺษ-ิ [[กางฺกฺษายามฺ] โฆรวาสิเต จ] ๑.๖๘๑ ๚ .๖๓ ๚ ทฺรหุ ฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ เวฏฺ (๗.๔๕ ฯ รธาทิ๐) ป๐ ฯ ทฺระุ ชิฆาํ สายามฺ ๔.๓.[คเตา] ๑.

[ธุป-] [ภาษารฺถะ] ๑๐.๓.๑๔๒ ๚ ธิกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ธิกฺษ สนฺ ทปี นเกฺลศนชีวเนษุ ๑.๗๔) ฯ ธูญฺ กมฺปเน ๑๐.๒๓ ๚ ธี ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ (โอ)ธีงฺ อาธาเร ๔.[สนฺ ทปี นเกฺลศนชีวเนษุ] ๑.๑๑ ๚ ธาวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ธาวุ คติศุทฺธฺโยะ ๑.ธา ฯ ชุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ฑุธาญฺ ธารณโปษณโยะ ฯ ทาน อิตฺยปฺเยเก ๓.๖๗๗ ๚ ธิษฺ ฯ ชุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธิษ ศพฺเท ๓.๖๘๕ ๚ ธิ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ธิ ธารเณ ๖.๒๐ ๚ ธูป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธูป สนฺ ตาเป ๑.๔๘ ๚ .๓๗๒ ๚ ธู ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ธูญฺ [กมฺปเน] อิตฺเยเก ๕.๓.(ธุป-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๑๓๓ ๚ ธุกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ธุกฺษ.๖๕๔ ๚ ธู ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๐๓ ๚ ธุรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธุรฺวี หิสํ ารฺถาะ ๑.๖๘๗ ๚ ธินฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธิว-ิ [ปฺรณ ี นารฺถะ] ๑.๙ ๚ ธุ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธู (ธุ) วิธนู เน ๖.๓๑ ๚ ธุ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ธุญฺ กมฺปเน ๕.๑๓๓ ๚ ธู ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ธูญฺ กมฺปเน ๙.๓๐๓ ๚ ธูรฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ธูร-ี [หิสํ าคตฺโยะ] ๔.๖๘๖ ๚ ธุป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ธูป.๔๖๒ ๚ ธูป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐ ๚ ธู ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธู (ธุ) วิธนู เน ๖.๗๔) ฯ ธูป.๓.

๗๔) ฯ ธูศ [กานฺ ตกิ รเณ] อิตฺยปเร ๑๐.๑๐๕๖ ๚ ธฺรชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺรช.๑๔๐ ๚ ธูสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ธูศฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.๓.๒๔๙ ๚ ธฺฤญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺฤชิ.๒๔๕ ๚ .๓.๔๓๓ ๚ โธรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โธรฺฤ คติจาตุรฺเย ๑.๒๕๐ ๚ ธฺฤษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๔๘ ๚ ธฺฤชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺฤช.๖๓๔ ๚ ธฺมา ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ธฺมา ศพฺทาคฺนิสโํ ยคโยะ ๑.๗๔) ฯ ธูส กานฺ ตกิ รเณ ๑๐.๓๘๘ ๚ ธฺฤษฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ญิธฺฤษา ปฺราคลฺภฺเย ๕.๑๔๑ ๚ ธูษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.๒๙ ๚ เธ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ เธฏฺ ปาเน ๑.๗๔) ฯ ธฺฤษ ปฺรสหเน ๑๐.๒๕ ๚ ธฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺฤๅ [วโยหาเนา] อิตฺยนฺ เย ๙.๗๖๖ ๚ ธฺไย ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ธฺไย จินฺตายามฺ ๑.๑๑๑๕ ๚ ธฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ธฺฤญฺ ธารเณ ๑.๑๐๗๖ ๚ ธฺมางฺกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺมากฺษิ [[กางฺกฺษายามฺ] โฆรวาสิเต จ] อิตฺเยเก ๑.๗๔) ฯ ธูษ [กานฺ ตกิ รเณ] อิตฺเยเก ๑๐.๓.๓.[คเตา] ๑.๑๓๙ ๚ ธฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ธฺฤงฺ อวธฺวสํ เน ๑.๑๐๕๐ ๚ เธปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เธปฺฤ จ [คเตา] ๑.๑๐๔๗ ๚ ธฺฤ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ธฺฤงฺ อวสฺถาเน ๖.

๔๓๑ ๚ ธฺวนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺวน ศพฺเท [มิตฺ] ๑.[คเตา] ๑.๗๔) ฯ ธฺวน ศพฺเท ๑๐.๒๕๒ ๚ ธฺวณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺวณ ศพฺทารฺถาะ ๑.๒๗๐ ๚ ธฺรสฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ อุธฺรส อุญฺเฉ ๙.๕๒๙ ๚ ธฺรสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๔๖ ๚ ธฺรณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺรณ.๒๕๑ ๚ ธฺวญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺวชิ คเตา ๑.๙๖๒ ๚ .ธฺรญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺรชิ.๘๕๘ ๚ ธฺวชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺวช.๓.๑๐๕๕ ๚ ธฺวสํ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ธฺวสํ ุ.๑๓๓ ๚ ธฺรางฺกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺรากฺษ-ิ [[กางฺกฺษายามฺ] โฆรวาสิเต จ] ๑.๑๓๕ ๚ เธฺรกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เธฺรกฺฤ ศพฺโทตฺสาะโยะ ๑.[คเตา] ๑.๗๔) ฯ อุธฺรส [อุฆฺรส] อุญฺเฉ ๑๐.๙๒๘ ๚ ธฺวนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺวน ศพฺเท ๑.๓.๗๖๔ ๚ ธฺราฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ธฺราฑฺฤ วิศเรเณ ๑.๘๔ ๚ ไธฺร ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไธฺร ตฺฤปฺเตา ๑.๒๕๓ ๚ ธฺรุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ธฺรุ สฺไถรฺเย ๑.ศพฺเท ๑.[อวสฺรสํ เน] ฯ ธฺวสํ ุ คเตา จ ๑.๖๐ ๚ ธฺราขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺราขฺฤ โศษณาลมรฺถฺโยะ ๑.๕๒๑ ๚ ธฺวน (ธฺวนฺ ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๒๓ ๚ ธฺรชิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ (ธฺรชิ [คเตา] จ) ๑.๑๐๙๓ ๚ ธฺรุ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ธฺรุ คติสฺไถรฺยโยะ ฯ ธฺรวุ อิตฺเยเก ๖.

๕๖ ๚ นมฺ ฯ -นมามนุปสรฺคาทฺวา [มิตฺ] ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๙๔๔ ๚ .๓.๑๘ ๚ นฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๕๕ ๚ นภฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณภ.[มิตฺ] [อิติ โภชะ] ๑.๓๔๗ ๚ นฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณฏ(มฺ) นฺ ฤตฺเตา ฯ นตาวิตฺเยเก ฯ คตาวิตฺยนฺ เย ๑.ธฺวนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺวนิ.๓๒๒ ๚ นฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๐ ๚ นภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ณภ.๓.๓๐๙ ๚ นทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณท อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.๓.๑๐๘๙ ๚ นกฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๔๓ ๚ นฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณฏ (นฏ) นฺ ฤเตา ๑.[หิสํ ายามฺ] ๔.๗๔) ฯ นกฺก.๗๖๕ ๚ ธฺวฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ธฺวฺฤ หูรฺฉเน ๑.๘๙๐ ๚ นฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๖ ๚ นนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฏุนทิ สมฺฤทฺเธา ๑.๗๕๒ ๚ นขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณข.๘๒ ๚ นกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณกฺษ คเตา ๑.๗๔) ฯ ณฑ.[ภาษารฺถะ] ๑๐.[นาศเน] ๑๐.หิสํ ายามฺ [อภาเว-ปิ] ๑.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.[หิสํ ายามฺ] ๙.๘๕๕ ๚ นภฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณภ.๓.๑๔๒ ๚ นงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณขิ.๗๔) ฯ นฏ.๙๓๓ ๚ ธฺวางฺกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ธฺวากฺษิ [ธฺมากฺษ]ิ [กางฺกฺษายามฺ] โฆรวาสิเต จ ๑.๗๔) ฯ นฏ อวสฺยนฺ ทเน ๑๐.

๗๑๒ ๚ นิสํ ฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ณิส ิ จุมฺพเน ๒.๖๙ ๚ นินฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณิวิ เสจเน ฯ เสจเน เจตฺเยเก ๑.นมฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ณม ปฺรหฺวตฺเว ศพฺเท จ ๑.[ยาจฺโญปตาไปศฺวรฺยาศีษฺษุ] ๑.๑๗ ๚ นิกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณิกฺษ จุมฺพเน ๑.๗๔) ฯ นล [ภาษารฺถะ] จ ๑๐.๑๒ ๚ นิญฺชฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ณิช ิ ศุทฺเธา ๒.๒.๑๑๓๖ ๚ นยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ณย คเตา ฯ ณย รกฺษเณ จ ๑.๓.[กุตฺสาสนฺ นิกรฺษโยะ] ๑.[ศพฺเท] ๑.๖๗๓ ๚ นิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณิล คหเน ๖.๕๘ ๚ นลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณล คนฺ เธ ฯ พนฺ ธน อิตฺเยเก ๑.๗ ๚ นาธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ นาธฺฤ.๗๔๗ ๚ นิชฺ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ณิชริ ฺ เศาจโปษณโยะ ๓.๙๗๒ ๚ นลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖ ๚ นาสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ณาสฺฤ.๔๕ ฯ รธาทิ๐) ป๐ ฯ ณศ อทรฺศเน ๔.[ศพฺเท] ๑.๑๐๑๒ ๚ นินฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณิท ิ กุตฺสายามฺ ๑.๓๓๓ ๚ นศฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ เวฏฺ (๗.๗๑๔ ๚ นหฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ณะ พนฺ ธเน ๔.๕๕๒ ๚ นรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ นรฺท.๖๒ ๚ นาถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ นาถฺฤ ยาจฺโญปตาไปศฺวรฺยาศีษฺษุ ๑.๑๘ ๚ นิทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ณิทฺฤ.๘๗ ๚ .๙๑ ๚ นสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ณส เกาฏิลฺเย ๑.

๓.๗๐๔ ๚ ปํศฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.นิวาส (นิวาสฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๑๐๑๓ ๚ เนษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เณษฺ ฤ.๒ ๚ นุทฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ณุท เปฺรรเณ ๖.๗๔) ฯ ปสิ [นาศเน] อิตฺเยเก ๑๐.๖๔๗ ๚ นุ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณุ สฺตุเตา ๒.๔๒๗ ๚ นิศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณิศ สมาเธา ๑.๘๒๓ ๚ นิษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณิษุ เสจเน ๑.๓๐ ๚ นุ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณู (ณุ) สฺตุเตา ๖.๖๐๐ ๚ นีวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณีว สฺเถาลฺเย ๑.๗๙๖ ๚ นิษฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ นิษฺก ปริมาเณ ๑๐.๗๔) ฯ นิวาส อาจฺฉาทเน ๑๐.๑๐๔๙ ๚ นีลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณีล วรฺเณ ๑.๑๐๗ ๚ .๓.๓๐ ๚ เนทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เณทฺฤ กุตฺสาสนฺ นิกรฺษโยะ ๑.๑๐ ๚ นฺ ฤๅ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ นฺ ฤๅ(มฺ) นเย ๑.๑๖๒ ๚ นู ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ณู (ณุ) สฺตุเตา ๖.๒๐๙ ๚ นี ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ณีญฺ ปฺราปเณ ๑.๑๓๒ ๚ นุทฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ณุท เปฺรรเณ ๖.๑๓๒ ๚ นฺ ฤตฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ นฺ ฤตี คาตฺรวิเกฺษเป ๔.๗๔) ฯ ปสิ นาศเน ๑๐.[คเตา] ๑.๑๐๘ ๚ ปํสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๒๑ ๚ นฺ ฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ นฺ ฤๅ นเย ๙.

๓๙๔ ๚ ปฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฏ คเตา ๑.๑๕๓ ๚ ปฏ (ปฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๑๐๖ ๚ ปต (ปตฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปฑิ.๗๔) ฯ ปจิ วิสฺตารวจเน ๑๐.๕๐๗ ๚ ปณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปฑิ คเตา ๑.๗๔) ฯ ปกฺษ ปริคฺรเะ ๑๐.๖๕ ๚ .๑๙๘ ๚ ปญฺจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓๘๑ ๚ ปณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปณ วฺยวหาเร สฺตุเตา จ ๑.๓.๗๔) ฯ ปฏ.๓๑๕ ๚ ปณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๕๗ ๚ ปกฺษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๗๔) ฯ ปต [เทวศพฺเท] คเตา (วา) ฯ วาทนฺ ต อิตฺเยเก ๑๐.๒๘๒ ๚ ปฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฐ วฺยกฺตายํา วาจิ ๑.๓.๙๗๙ ๚ ปถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปเถ คเตา ๑.๑๑๕๑ ๚ ปญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปจิ วฺยกฺตกี รเณ ๑.๓.๙๘๒ ๚ ปถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปฏ.[คฺรนฺ เถ] ๑๐.๓.ปกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปกฺษ ปริคฺระ อิตฺเยเก ๑.๒๔ ๚ ปจฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ฑุปจษฺ ปาเก ๑.๒๙ ๚ ปท (ปทฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปท คเตา ๑๐.[นาศเน] ๑๐.๗๔) ฯ ปถ [ปฺรเกฺษเป] อิตฺเยเก ๑๐.๓๓๓ ๚ ปฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๐๐ ๚ ปตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปตฦ คเตา ๑.๔๔๐ ๚ ปทฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ปท คเตา ๔.

๓.๖๕๘ ๚ ปลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปล คเตา ๑.๓.๔๕๓ ๚ ปาลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๗๓ ๚ ปลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๙ ๚ ปลฺยลู (ปลฺยลู ฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปาล รกฺษเณ ๑๐.๗๔) ฯ ปล [รกฺษเณ] อิตฺเยเก ๑๐.๗๔) ฯ ปาร.๖๐ ๚ ปยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปย.๒๙ ๚ ปรฺป ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปรฺป.๕๐๘ ๚ ปนฺ ถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๘๒ ๚ ปรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปรฺว.๔๐๑ ๚ ปา ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปา ปาเน ๑.ปนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปน จ [วฺยวหาเร สฺตุเตา จ] ๑.๓.๔๒๓ ๚ ปลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เปลฺฤ.๓.๓.๖๒๑ ๚ ปศฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.๓.[ปูรเณ] ๑.๒๙๓ ๚ .๙๘ ๚ ปิํสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๔๘๕ ๚ ปรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปรฺท กุตฺสเิ ต ศพฺเท ๑.๓.๓.๒๔๔ ๚ ปษ (ปษฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.๗๔) ฯ ปษ อนุปสรฺคาตฺ (คเตา) ๑๐.[คเตา] ๑.๔๗๘ ๚ ปรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปรฺพ.๗๔) ฯ ปลฺยลู ลวนปวนโยะ ๑๐.๕๑ ๚ ปาร (ปารฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปศ พนฺ ธเน ๑๐.๗๔) ฯ ปถิ คเตา ๑๐.๑๐๗๔ ๚ ปา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปา รกฺษเณ ๒.๗๔) ฯ ปรฺณ หริตภาเว ๑๐.๕๔๘ ๚ ปรฺณ (ปรฺณฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.(ปลฺล-) [คเตา] ๑.๗๔) ฯ ปิส-ิ [ภาษารฺถะ] ๑๐.[กรฺมสมาปฺเตา] ๑๐.

๓.ปิ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปิ คเตา ๖.๕๐ ๚ ปี ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ปีงฺ ปาเน ๔.๗๔) ฯ ปิช-ิ [หิสํ าพลาทานนิเกตเนษุ] ๑๐.๑๘๖ ๚ ปิณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปิฑ ิ สงฺฆาเต ๑.๔๖ ๚ ปิญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปิฑ ิ สงฺฆาเต ๑๐.๒๘๗ ๚ ปิญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๗๔) ฯ ปิส คเตา ๑๐.๓๖ ๚ .๓.๓๔๘ ๚ ปิฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปิฐ หิสํ าสงฺเกฺลศนโยะ ๑.๓.[คเตา] ๑.๔๗ ๚ ปิญฺชฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปิช ิ วรฺเณ ฯ สมฺปรฺจน อิตฺเยเก ฯ อุภยนฺ เนตฺยนฺ เย ฯ อวยว อิตฺยปเร ฯ อวฺยกฺเต ศพฺท อิตตี เร ๒.๑๘๕ ๚ ปินฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปิว-ิ [เสจเน ฯ เสจเน เจตฺเยเก] ๑.๓.๓.๗๔) ฯ ปิช.๑๔๑ ๚ ปิฉฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๐๗ ๚ ปิณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๑ ๚ ปิชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปิฉ กุฏฺฏเน ๑๐.๑๕ ๚ ปิสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปิสฺฤ.๑๗๓ ๚ ปิษฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปิษฦ สญฺจรู ฺณเน ๗.๓๙๓ ๚ ปิณฺฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๗๑ ๚ ปิศฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[หิสํ าพลาทานนิเกตเนษุ] ๑๐.๘๑๖ ๚ ปิสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปิฐิ [สงฺฆาเต] อิตฺเยเก ๑๐.๒๐ ๚ ปิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปิฏ ศพฺทสงฺฆาตโยะ ๑.๗๔) ฯ ปิศ [นาศเน] ๑๐.๑๐๕ ๚ ปิศฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปิศ อวยเว ฯ อยํ ทีปนายามปิ ๖.๓.๗๔) ฯ ปิช-ิ [ภาษารฺถะ] ๑๐.

๓.๗๔) ฯ ปุํส อภิวรฺธเณ ๑๐.๓๐๖ ๚ ปุถฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุถ หิสํ ายามฺ ๔.๓.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๗๔) ฯ ปุฏ สํสรฺเค ๑๐.๑๑๔ ๚ ปุณฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๔๔ ๚ ปุํสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๓ ๚ ปุนฺถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุถ-ิ [หิสํ าสงฺเกฺลศนโยะ] ๑.๓.๒๘๓ ๚ ปุฏฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุฏ สํเศฺลษเณ ๖.๑๓๔ ๚ ปุฏ (ปุฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปุฏ-ิ [[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.ปีฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๕๕ ๚ ปุฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุฏ [มรฺทเน (ปฺรมรฺทเน)] อิตฺเยเก ๑.[ภาษารฺถะ] ๑๐.[สฺเถาลฺเย] ๑.๗๔) ฯ ปุถ.[อลฺปีภาเว] ๑๐.๗๔) ฯ ปุฏฺฏ.๗๔) ฯ ปุฏ.๗๔) ฯ ปุณ [สงฺฆาเต] อิตฺยนฺ เย ๑๐.๗๒ ๚ .๗๔) ฯ ปีฑ อวคาหเน ๑๐.๓.๓.๕๙ ๚ ปุณฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๒๓ ๚ ปุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุฑ ิ [ขณฺฑเน] เจตฺเยเก ๑.๓๕ ๚ ปุฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุฑ [ปุฏ] มรฺทเน (ปฺรมรฺทเน) ๑.๑๓๓ ๚ ปุณฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุณ กรฺมณิ ศุเภ ๖.๓๖๕ ๚ ปุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุฑ อุตฺสรฺเค ๖.๓.๓.๕๙๙ ๚ ปีวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปีว.๓.๓๖๗ ๚ ปุฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๗ ๚ ปีลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปีล ปฺรติษฺฏมฺเภ ๑.๓๗๐ ๚ ปุถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๔ ๚ ปุฏฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๖ ๚ ปุรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุร อคฺรคมเน ๖.

๓.(ปูรฺว-) [ปูรเณ] ๑.๓.๑๖ ๚ ปุสฺตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปุล มหตฺตฺเว ๑๐.๓.๗๔) ฯ ปูรฺว นิเกตเน อิตฺยนฺ เย ๑๐.๑๑๒๑ ๚ ปู ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ปูญฺ ปวเน ๙.๑๒๑ ๚ ปุษฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุษ ปุษฺเฏา ๙.๖๕๗ ๚ ปุลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุล มหตฺตฺเว ๑.๙๐ ๚ ปุษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุษ ปุษฺเฏา ๑.๑๘๑ ๚ .๕๕๗ ๚ ปูรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ปุษ ธารเณ ๑๐.(ปูรฺว-) [ปูรเณ] ๑.๗๙ ๚ ปุษฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุษ [วิภาเค] จ [อิติ เกจิตฺ] ๔.๓.๔๖ ๚ ปูรฺณฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๘๐ ๚ ปุษฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปุษ ปุษฺเฏา ๔.๗๔) ฯ ปุสฺต.ปุรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุรฺว.๗๔) ฯ ปูร ี อาปฺยายเน ๑๐.๗๔) ฯ ปูรฺณ [สงฺฆาเต] อิตฺเยเก ๑๐.[อาทรานาทรโยะ] ๑๐.๓.๓๓๔ ๚ ปูรฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปูร ี อาปฺยายเน ๔.๙๗๕ ๚ ปุลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๖๕๗ ๚ ปูรฺวฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๓๒ ๚ ปูรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุรฺว.๑๔ ๚ ปูชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๙ ๚ ปู ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปูงฺ ปวเน ๑.๗๙๗ ๚ ปุษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๔๔ ๚ ปูยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปูย ี วิศรเณ ทุรฺคนฺ เธ จ ๑.๗๔) ฯ ปูช ปูชายามฺ ๑๐.๖๕ ๚ ปุษฺป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปุษฺป วิกสเน ๔.

ปูลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปูล สงฺฆาเต ๑.๖๐๖ ๚
ปูลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ปูล สงฺฆาเต ๑๐.๑๓๑ ๚
ปูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปูษ วฺฤทฺเธา ๑.๗๖๙ ๚
ปฺฤ ฯ ชุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺฤ [ปาลนปูรณโยะ] อิตฺเยเก ๓.๕ ๚
ปฺฤ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปฺฤ ปฺรเี ตา ๕.๑๓ ๚
ปฺฤ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ปฺฤงฺ วฺยายาเม ๖.๑๓๘ ๚
ปฺฤจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ปฺฤจ สํยมเน ๑๐.๓๓๙ ๚
ปฺฤจฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปฺฤจี สมฺปรฺจเน (สมฺปรฺเก) ๒.๒๔ ๚
ปฺฤจฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺฤจี สมฺปรฺเก ๗.๒๕ ๚
ปฺฤญฺชฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปฺฤชิ [วรฺเณ ฯ สมฺปรฺจน อิตฺเยเก ฯ อุภยนฺ เนตฺยนฺ เย ฯ
อวยว อิตฺยปเร ฯ อวฺยกฺเต ศพฺท อิตตี เร] อิตฺเยเก ๒.๒๑ ๚
ปฺฤฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺฤฑ [สุขเน] จ ๖.๕๔ ๚
ปฺฤณฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺฤณ ปฺรณ
ี เน ๖.๕๕ ๚
ปฺฤถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ปฺฤถ ปฺรเกฺษเป ๑๐.๒๘ ๚
ปฺฤษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺฤษุ- [เสจเน หิสํ าสงฺเกฺลศนโยศฺจ] ๑.๘๐๒ ๚
ปฺฤๅ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ปฺฤๅ ปูรเณ ๑๐.๒๒ ๚
ปฺฤๅ ฯ ชุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺฤๅ ปาลนปูรณโยะ ๓.๔ ๚
ปฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺฤๅ ปาลนปูรณโยะ๙.๒๒ ๚
เปลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เปลฺฤ- (ปลฺล-) [คเตา] ๑.๖๒๑ ๚

เปวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เปวฺฤ- [เสวเน] ๑.๕๗๗ ๚
เปษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เปษฺ ฤ ปฺรยตฺเน ๑.๗๐๐ ๚
เปสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เปสฺฤ- [คเตา] ๑.๘๑๗ ๚
ไป ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไป- [โศษเณ] ๑.๑๐๖๙ ๚
ไปณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ไปณฺ ฤ คติเปฺรรณเศฺลษเณษุ ๑.๕๒๗ ๚
ปฺยายฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โอปฺยายี วฺฤทฺเธา ๑.๕๖๑ ๚
ปฺยษุ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺยษุ - [วิภาเค] [อิติ เกจิตฺ] ๔.๑๑๙ ๚
ปฺยสุ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺยสุ - [วิภาเค] [อิติ เกจิตฺ] ๔.๑๒๐ ๚
ปฺไย ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ปฺไยงฺ วฺฤทฺเธา ๑.๑๑๑๙ ๚
ปฺรฉฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปฺรฉ ชฺญปี สฺ ายามฺ ๖.๑๔๙ ๚
ปฺรถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปฺรถ(มฺ) ปฺรขฺยาเน ๑.๘๖๙ ๚
ปฺรถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ปฺรถ ปฺรขฺยาเน ๑๐.๒๗ ๚
ปฺรสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปฺรส(มฺ) วิสฺตาเร ๑.๘๗๐ ๚
ปฺรา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปฺรา ปูรเณ ๒.๕๖ ๚
ปฺร ี ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ปฺรญ
ี ฺ ตรฺปเน ๑๐.๓๗๓ ๚
ปฺร ี ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ปฺรงี ฺ ปฺรเี ตา (ปฺรณ
ี เน) ๔.๓๙ ๚
ปฺร ี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ปฺรญ
ี ฺ ตรฺปเน กานฺ เตา จ ๙.๒ ๚
ปฺรุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ปฺรงุ ฺ- [คเตา] ๑.๑๑๑๑ ๚
ปฺรษุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺรษุ ุ- [ทาเะ] ๑.๘๐๐ ๚

ปฺรษุ ฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺรษุ - [สฺเนหนเสวนปูรเณษุ] ๙.๖๓ ๚
เปฺรษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เปฺรษฺ ฤ คเตา ๑.๗๐๖ ๚
ไปฺรณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ไปฺรณฺ ฤ อิตฺยปิ [คติเปฺรรณเศฺลษเณษุ] ๑.๕๒๘ ๚
โปฺรถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ โปฺรถฺฤ ปรฺยาปฺเตา ๑.๑๐๐๕ ๚
ปฺลกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ปฺลกฺษ จ [อทเน] ๑.๑๐๔๐ ๚
ปฺลหิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ปฺลหิ คเตา ๑.๗๒๙ ๚
ปฺล ี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปฺล ี คเตา ๙.๓๙ ๚
ปฺลุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ปฺลุงฺ คเตา ๑.๑๑๑๒ ๚
ปฺลุษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺลุษุ ทาเะ ๑.๘๐๑ ๚
ปฺลุษฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺลุษ จ [ทาเะ] ๔.๙ ๚
ปฺลุษฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺลุษ ทาเะ ๔.๑๒๒ ๚
ปฺลุษฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ปฺลุษ สฺเนหนเสวนปูรเณษุ ๙.๖๔ ๚
เปฺลวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เปฺลวฺฤ- [[เสวเน] อิตฺยปฺเยเก] ๑.๕๘๒ ๚
ปฺสา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ปฺสา ภกฺษเณ ๒.๕๐ ๚
ผกฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ผกฺก นิไจรฺคเตา ๑.๑๒๓ ๚
ผณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ผณ(มฺ) คเตา (คติทปี ตฺ ฺโยะ) ๑.๙๕๕ ๚
ผลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ญิผลา วิศรเณ ๑.๕๙๔ ๚
ผลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ผล นิษฺปตฺเตา ๑.๖๐๘ ๚
ผุลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ผุลฺล วิกสเน ๑.๖๑๐ ๚

[วิภาชเน] อิตฺเยเก ๑.๓๗๘ ๚ พทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พท สฺไถรฺเย ๑.(วรฺห-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๓.๔๘๔ ๚ พรฺหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พรฺห.๓.๗๒๕ ๚ พรฺหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ปฺราธานฺ เย] ๑.๗๔) ฯ พล(มฺ) ปฺราณเน ๑๐.๗๔) ฯ พรฺห หิสํ ายามฺ ๑๐.๗๒๖ ๚ พลฺหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๐๑ ๚ .๓.[วฺฤทฺเธา] ๑.๗๔) ฯ พลฺห.๗๔) ฯ พรฺห.๖๒๒ ๚ พํหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พหิ.๓.๔๔ ๚ พภฺรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วภฺร.๑๗๓ ๚ พรฺหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ พนฺ ธ [สํยมเน] อิติ จานฺ ทฺราะ ๑๐.๓๐๐ ๚ พลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พล ปฺราณเน ธานฺ ยาวโรเธ จ (ธานฺ ยาวโรธเน จ) ๑.๓.๗๒๐ ๚ พฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พฐ [สฺเถาลฺเย] อิตฺเยเก ๑.(พภฺร-) [คตฺยรฺถะ] ๑.๑๑๒๘ ๚ พธฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.(วลฺห-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๕๓ ๚ พธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พธ พนฺ ธเน ๑.๓๘๓ ๚ พณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พณ [ศพฺเท] อิตฺยปิ เกจิตฺ ๑.๕๓๐ ๚ พณฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พฏิ.๒๑ ๚ พนฺ ธฺ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ พนฺ ธ พนฺ ธเน ๙.๙๗๔ ๚ พลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๐ ๚ พนฺ ธฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.เผลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เผลฺฤ.๑๒๓ ๚ พลฺหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พลฺห ปฺราธานฺ เย ๑.[คเตา] ๑.๖๓๘ ๚ พรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พรฺพ.๗๔) ฯ พธ สํยมเน ๑๐.

๗๔) ฯ พษฺก ทรฺศเน ๑๐.๗๓๒ ๚ พิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พิฏ อาโกฺรเศ ๑.๒๓๘ ๚ พุงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พุคิ วรฺชเน ๑.[อรฺทเน] ๑๐.๓.๒๐๓ ๚ พาฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พาฑฺฤ อาปฺลาวฺเย ๑.๑๗๗ ๚ พุธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ พุธริ ฺ โพธเน ๑.๑๑๒ ๚ พสฺตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พสฺต.๙๙๔ ๚ พุธฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ พุธ อวคมเน ๔.๓.๓.พษฺก (พษฺ กฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ พุกฺก ภาษเณ ๑๐.[[กตฺถเน] จ] ๑.๙๕ ๚ พิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พิล เภทเน ๖.๗๔) ฯ พิล เภทเน ๑๐.[คเตา] ๑.๑๐๑๖ ๚ พุธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พุธ อวคมเน ๑.๕ ๚ พาหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พาหฺฤ.๘๒๐ ๚ พิสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วิส เปฺรรเณ ๔.๓๕๕ ๚ พินฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พิท ิ อวยเว ๑.๘๖ ๚ พิสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พิส.๑๒๖ ๚ พุกฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๒๐ ๚ พาธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พาธฺฤ โลฑเน (วิโลฑเน) ๑.๑๒๓ ๚ พีภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พีภฤ.๔๕๘ ๚ พสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พสุ [สฺตมฺเภ] อิตฺเยเก ๔.๔๔๕ ๚ พุกฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พุกฺก ภษเณ ๑.๖๘ ๚ .๖๖ ๚ พิลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.(วาหฺฤ) ปฺรยตฺเน ๑.

๑๑๖ ๚ พฺรณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺรณ.๗๔) ฯ พฺฤหิ.๗๔) ฯ พฺรสู .(พฺรณ-) [ศพฺทารฺถะ] ๑.๗๓๐ ๚ พฺยสุ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พฺยสุ [วิภาเค] อิตฺยนฺ เย ๔.๓๓ ๚ ภชฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ภช เสวายามฺ ๑.๑๑๗ ๚ พุสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พุส อุตฺสรฺเค ๔.๑๐๓๙ ๚ ภกฺษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๙๙ ๚ พฺฤหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พฺฤห.๘๓๖ ๚ พฺฤหฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พฺฤหู [อุทฺยมเน] อิตฺเยเก ๖.๓.๗๔ ๚ เพสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เพส คเตา ๑.๓๙ ๚ พฺรสู ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๘๐ ๚ พฺฤหํ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พฺฤหิ (วฺฤหิ) วฺฤทฺเธา ฯ พฺฤหิ (วฺฤหิ) ศพฺเท จ ๑.(วฺฤห-) [วฺฤทฺเธา] ฯ พฺฤหิรฺ (วฤหิรฺ) [วฺฤทฺเธา [ศพฺเท จ]] อิตฺเยเก ๑.๓.(เพหฺฤ-) [ปฺรยตฺเน] ๑.๓.พุนฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อุพุนฺทริ ฺ นิศามเน ๑.๕๑๙ ๚ พฺรู ฯ อ๐ เสฏฺ (อนิฏฺ) อุ๐ ฯ พฺรญ ู ฺ (พฺรญ ู ฺ) วฺยกฺตายํา วาจิ ๒.๑๑๕๓ ๚ .๓๘ ๚ ภกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ภกฺษ [อทเน] อิติ ไมเตฺรยะ ๑.๓.๑๒๙ ๚ พุสฺตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[หิสํ ายามฺ] ๑๐.(วฺฤหิ-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๑๐๑๗ ๚ พุสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พุส [วิภาเค] อิตฺยปเร ๔.๘๓๗ ๚ พฺฤหํ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๘๒๑ ๚ เพหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เวหฺฤ.๗๔) ฯ ภกฺษ อทเน ๑๐.๑๗๒ ๚ พฺล ี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ พฺล ี [วรเณ] อิตฺเยเก ๙.๗๔) ฯ พุสฺต อาทรานาทรโยะ ๑๐.

๒๙๐ ๚ ภญฺชฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ภญฺโช อามรฺทเน ๗.๕๑๕ ๚ ภณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภฑิ ปริภาษเณ ๑.๕๖๙ ๚ ภษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภษ ภรฺตฺสเน ๑.๖๖๒ ๚ ภรฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภรฺภ [หิสํ ายามฺ] อิตฺยนฺ เย ๑.๗๙๑ ๚ ภสฺ ฯ ชุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภส ภรฺตฺสนทีปตฺ ฺโยะ ๓.๘๘๙ ๚ ภณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภณ.๗๔) ฯ ภช วิศฺราณเน ๑๐.๒๐๒ ๚ ภรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภรฺพ [หิสํ ายามฺ] อิตฺเยเก ๑.๑๒ ๚ ภรฺตฺสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภรฺตฺส สนฺ ตรฺชเน (ตรฺชเน) ๑๐.๒๕๙ ๚ ภญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๐๖ ๚ ภณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๔๔ ๚ ภฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฏ(มฺ) ปริภาษเณ ๑.๖๖๑ ๚ ภลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภล.๑๙ ๚ ภสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภสุ [สฺตมฺเภ] อิติ เกจิตฺ ๔.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๖๖๓ ๚ ภรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภรฺว หิสํ ายามฺ ๑.๑๑๓ ๚ .[ศพฺทารฺถะ] ๑.๓.ภชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ภฑิ กลฺยาเณ ๑๐.๕๖๘ ๚ ภลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภล อาภณฺฑเน ๑๐.๗๔) ฯ ภชิ.๗๗ ๚ ภนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภทิ กลฺยาเณ สุเข จ ๑.๑๖ ๚ ภฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฏ ภฺฤเตา ๑.๒๒๔ ๚ ภลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภลฺล ปริภาษณหิสํ าทาเนษุ ๑.(พล-) [ปริภาษณหิสํ าทาเนษุ] ๑.๓.

๑ ๚ ภู ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๙๐ ๚ ภิทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ญิมทิ า สฺเนหเน ๑.๓.๗๔) ฯ ภูษ อลงฺกาเร ๑๐.๘๔๔ ๚ ภิทฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ภิทริ ฺ วิทารเณ ๗.๓.๗๔) ฯ ภาช ปฺฤถกฺกรฺมณิ ๑๐.๔๑๑ ๚ ภามฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภาม โกฺรเธ ๑.๔๖ ๚ ภาช (ภาชฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ภาม โกฺรเธ ๑๐.๒๕๕ ๚ .๒ ๚ ภุชฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ภุโช เกาฏิลฺเย ๖.๗๔) (อา๐) ฯ ภู ปฺราปฺเตา ๑๐.๔๒๘ ๚ ภาม (ภามฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๗ ๚ ภี ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ญิภี ภเย ๓.๑๗ ๚ ภู ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภู สตฺตายามฺ ๑.๓.๗๑๑ ๚ ภิกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภิกฺษ ภิกฺษายามลาเภ ลาเภ จ ๑.ภา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ภา ทีปเฺ ตา ๒.๗๗๗ ๚ ภูษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ภุโว-วกลฺกเน ฯ มิศฺรกี รณ อิตฺเยเก ฯ จินฺตน อิตฺยนฺ เย ๑๐.๒๗๗ ๚ ภูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภูษ.๕๐๙ ๚ ภาษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภาษ วฺยกฺตายํา วาจิ ๑.๒ ๚ ภินฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภิท ิ [อวยเว] อิตฺเยเก ๑.๑๕๓ ๚ ภุชฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ภุช ปาลนาภฺยวหารโยะ ๗.๓.๓๘๒ ๚ ภู ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๙๖ ๚ ภาสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภาสฺฤ ทีปเฺ ตา ๑.[อลงฺกาเร] ๑.

[อทเน] ๑.๓๑๘ ๚ ภฺฤศํ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฺฤศํ ุ.๑๒๙ ๚ ภฺฤศฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฺฤศุ.๑๐๒ ๚ ภฺรสฺชฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ภฺรสฺช ปาเก ๖.[ศพฺทารฺถะ] ๑.[อธะปตเน] ๔.๖ ๚ ภฺฤชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภฺฤชี ภรฺชเน ๑.๓.๑๓๗ ๚ ภฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ภฺฤญฺ ภรเณ ๑.๗๑๕ ๚ ภฺรศํ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภฺรศํ ุ [อวสฺรสํ เน] อิตฺยปิ เกจิตฺ ๑.ภฺฤศํ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๓๘ ๚ ภฺรสํ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภฺรสํ ุ อวสฺรสํ เน ๑.๕๒๐ ๚ ภฺรมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฺรมุ จลเน ๑.๘๕๙ ๚ ภฺรกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ภฺรกฺษ.๑๓๖ ๚ ภฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฺฤๅ ภรฺตฺสเน ฯ ภรเน-ปฺเยเก ๙.๗๔) ฯ ภฺฤศิ.[อธะปตเน] ๔.๑๐๔๕ ๚ ภฺฤ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ฑุภฺฤญฺ ธารณโปษณโยะ ๓.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๑๐๒๖ ๚ ภฺยสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภฺยส ภเย ๑.๔ ๚ .๒๐๒ ๚ ภฺฤฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฺฤฑ นิมชฺชเน อิตฺเยเก ๖.๔ ๚ ภฺรณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฺรณ.๒๔ ๚ เภษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เภษฺ ฤ ภเย ฯ คตาวิตฺเยเก ๑.๑๐๓๗ ๚ ภฺรชฺชฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ภฺรสฺช ปาเก ๖.๙๘๕ ๚ ภฺรมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฺรมุ อนวสฺถาเน ๔.๘๖๐ ๚ ภฺรศํ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ภฺรศํ ุ อธะปตเน ๔.

๗๔) ฯ มหิ [ภาษารฺถะ] จ ๑๐.[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๕๗ ๚ มงฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มฆิ คตฺยาเกฺษเป ฯ คเตา คตฺยารมฺเภ เจตฺยปเร ฯ มฆิ ไกตเว จ ๑.๑๔๑ ๚ มงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มคิ.๒๑๓ ๚ เภฺรชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เภฺรชฺฤ.[คเตา] ๑.๔๑ ๚ ภฺรณ ู ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภฺรณ ู อาศาวิศงฺกโยะ (อาศายามฺ) ๑๐.๑๐๒๘ ๚ มํหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มหิ วฺฤทฺเธา ๑.๙๕๙ ๚ เภฺลษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เภฺลษฺ ฤ คเตา ๑.๓.๑๐๒๗ ๚ ภฺลกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ภฺลกฺษ อทเน ๑.๗๒๑ ๚ มํหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๐๔ ๚ เภฺรษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เภฺรษฺ ฤ.๙๕๗ ๚ ภฺราชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ภฺราชฺฤ ทีปเฺ ตา ๑.๑๔๐ ๚ มงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มกิ มณฺฑเน ๑.๓๓๐ ๚ มขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มข.๙๔ ๚ มงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มขิ.๙๕๘ ๚ ภฺร ี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ภฺร ี ภเย ฯ ภรณ อิตฺเยเก ๙.[คตฺยรฺถะ] ๑.ภฺราชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฏุภฺราชฺฤ.๒๐๕ ๚ ภฺราศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฏุภฺราศฺฤ.[ทีปเฺ ตา] ๑.[ทีปเฺ ตา] ๑.[ทีปเฺ ตา] ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๐๓๘ ๚ ภฺลาศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฏุภฺลาศฺฤ ทีปเฺ ตา ๑.๑๘๓ ๚ .๑๑๗ ๚ มงฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฆิ มณฺฑเน ๑.

๑๙๗ ๚ มฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฐ มทนิวาสโยะ ๑.๔๔ ๚ .๒๒๙ ๚ มทฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มที หรฺเษ ๔.๕๑๖ ๚ มณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มฐิ.๒๓๓ ๚ มนฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ มน ชฺญาเน ๔.๑๙๕ ๚ มชฺชฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ฏุมสฺโช ศุทฺเธา ๖.๔๘ ๚ มนฺ ถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มนฺ ถ วิโลฑเน ๑.๑๐๕ ๚ มทฺ ฯ มที หรฺษเคฺลปนโยะ [มิตฺ] ๑.๙ ๚ มนฺ ตฺรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มตฺร ิ คุปตฺ ปริภาษเณ ๑๐.[โศเก] ๑.๗๖ ๚ มถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มเถ วิโลฑเน ๑.๑๙๙ ๚ มนฺ ถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มถิ หิสํ าสงฺเกฺลศนโยะ ๑.๓.๙๒๗ ๚ มนฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มาน สฺตมฺเภ ๑๐.๑๕๑ ๚ มญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มจิ ธารโณจฺฉฺรายปูชเนษุ ๑.[กลฺกเน ฯ กถน อิตฺยนฺ เย] ๑.มจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มจ.[ศพฺทารฺถะ] ๑.๓๘๔ ๚ มณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มณ.๙๘๓ ๚ มทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มท ตฺฤปฺตโิ ยเค ๑๐.๒๙๖ ๚ มณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มฑิ จ [วิภาชเน] ๑.๓๖๑ ๚ มณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๓ ๚ มนฺ ฯ ต๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มนุ อวโพธเน ๘.๗๔) ฯ มฑิ ภูษายํา หรฺเษ จ ๑๐.๓๐๕ ๚ มณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฑิ ภูษายามฺ ๑.

[คเตา] ๑.๑๕๑ ๚ มรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มรฺพ.๗๔) ฯ มรฺจ [ศพฺทารฺถะ] จ ๑๐.[ธารเณ] ๑.๕๘๕ ๚ มศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มศ ศพฺเท ๑.๔๐๖ ๚ มหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มห ปูชายามฺ ๑.๑๐๗ ๚ มสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มสี ปริมาเน ๔.๕๔๙ ๚ มรฺจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ มห ปูชายามฺ ๑๐.๑๕๑ ๚ มห (มหฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.(มษฺก) [คตฺยรฺถะ] ๑.[คเตา] ๑.๑๓๑ ๚ มสฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มสฺก.๔๗ ๚ มนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มทิ สฺตุตโิ มทมทสฺวปฺนกานฺ ตคิ ติษุ ๑.๖๕๙ ๚ มลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มล.๗๘๘ ๚ มษฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มสฺก.มนฺ ถฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มนฺ ถ วิโลฑเน ๙.๑๐๗ ๚ มสฺชฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ฏุมสฺโช ศุทฺเธา ๖.๓.๖๓๙ ๚ มยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มย.(มษฺก) [คตฺยรฺถะ] ๑.๖๘๓ ๚ มวฺยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มวฺย พนฺ ธเน ๑.๕๖๗ ๚ มวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มว พนฺ ธเน ๑.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๘๓๑ ๚ .๓.๕๖๖ ๚ มลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มลฺล ธารเณ ๑.๘๒๕ ๚ มษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มษ.๑๓ ๚ มภฺรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มภฺร.๔๘๕ ๚ มรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มรฺว ปูรเณ ๑.

๓.๑๐๔๒ ๚ มิ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ฑุมญ ิ ฺ ปฺรเกฺษปเน ๕.๑๑ ๚ .๓.๗๔) ฯ มิท [สฺเนหเน] อิตฺเยเก ๑๐.๑๐๐๖ ๚ มิทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๑๒๗ ๚ มานฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มน [สฺตมฺเภ] อิตฺเยเก ๑๐.๓.๓๗ ๚ มางฺกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มากฺษิ กางฺกฺษายามฺ ๑.๑๕๐ ๚ มาหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ มาหฺฤ มาเน ๑.๗๔) ฯ มิช-ิ [ภาษารฺถะ] ๑๐.๕๗ ๚ มา ฯ ชุ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ มางฺ มาเน ศพฺเท จ ๓.๑๗ ๚ มิญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓๘๑ ๚ มารฺคฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๘๖ ๚ มิถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ มิถฺฤ.๔ ๚ มิฉฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มิฉ อุตฺเกฺลเศ ๖.[[เมธาหิสํ นโยะ] อิตฺเยเก] ๑.๑๐๑๐ ๚ มินฺทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๓๔ ๚ มานฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ มาน ปูชายามฺ ๑๐.๗๔) ฯ มิท ิ สฺเนหเน ๑๐.๑๒ ๚ มิทฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ญิมทิ า สฺเนหเน ๔.๗๔) ฯ มารฺช ศพฺทารฺเถา ๑๐.มา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ มา มาเน ๒.๑๐๐๘ ๚ มิทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ มิทฺฤ.๗๖๒ ๚ มานฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มาน ปูชายามฺ ๑.๗๔) ฯ มารฺค อนฺ เวษเณ ๑๐.[เมธาหิสํ นโยะ] ๑.๓๘๔ ๚ มารฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗ ๚ มา ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ มางฺ มาเน ๔.๑๕๘ ๚ มิธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ มิธฺฤ [เมธาหิสํ นโยะ] อิตฺยนฺ เย ๑.

๓.๗๔) ฯ มิศฺร สมฺปรฺเก ๑๐.[ศพฺเท] ๑.๒๘๓ ๚ .๓๒ ๚ มี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ มีญฺ หิสํ ายามฺ (พนฺ ธเน) (มาเน) ๙.๗๔) ฯ มุจ ปฺรโมจเน โมทเน จ (ปฺรโมจนโมทนโยะ) ๑๐.[นิเมษเณ] ๑.๓.๑๖๕ ๚ มิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มิล เศฺลษเณ ๖.๑๖๖ ๚ มุชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุช.๙๑ ๚ มิศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มิศ.มินฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มิว-ิ [เสจเน ฯ เสจเน เจตฺเยเก] ๑.๓๖๑ ๚ มี ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ (โอ)มีงฺ หิสํ ายามฺ ๔.๑๑๔๗ ๚ มี ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔ ๚ มีมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มีมฺฤ คเตา ฯ มีมฺฤ ศพฺเท จ ๑.[สฺเถาลฺเย] ๑.๖๗๒ ๚ มิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ มิล สงฺคเม (สงฺคมเน) ๖.๘๒๔ ๚ มิศฺร (มิศฺรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๖๖ ๚ มุจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ศพฺทารฺถะ] ๑.๕๓๙ ๚ มีลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มีล.๗๔) ฯ มี คเตา ๑๐.๒๗๒ ๚ มุจฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ มุจฦ โมกฺษเณ (โมจเน) ๖.[เสจเน] ๑.๗๙ ๚ มิหฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ มิะ เสจเน ๑.๔๖๖ ๚ มิษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มิษุ.๖๔๕ ๚ มุงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ (มุข-ิ ) [คตฺยรฺถะ [อิตฺยปิ เกจิตฺ]] ๑.๕๙๕ ๚ มีวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มีว.๓.๗๙๕ ๚ มิษฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มิษ สฺปรฺธายามฺ ๖.

๗๔) ฯ มุฏ สญฺจรู ฺณเน ๑๐.๑๒๖ ๚ มุหฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ เวฏฺ (๗.๗๔) ฯ มุสฺต สงฺฆาเต ๑๐.๑๓๐ ๚ มุสฺตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๐ ๚ มุณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มุฐิ ปาลเน ๑.๖๕๖ ๚ มุษฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุษ สฺเตเย ๙.๗๔) ฯ มุท สํสรฺเค ๑๐.๓๐๘ ๚ มุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุฑ ิ ขณฺ ฑเน ๑.๓.๒๙๘ ๚ มุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มุฑ ิ มารฺชเน ๑.๙๕ ๚ .[มรฺทเน (ปฺรมรฺทเน)] อิตฺเยเก ๑.๓๖๖ ๚ มุฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒.๑๐๑ ๚ มุฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุฑ.๒๖๘ ๚ มุรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุร สํเวษฺฏเน (สญฺเจษฺฏเน) ๖.๖๙ ๚ มุรฺฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุรฺฉา โมหนสมุจฺฉฺรายโยะ ๑.๒๔๐ ๚ มุรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุรฺวี พนฺ ธเน ๑.๖๖ ๚ มุสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุส ขณฺฑเน ๔.๓.๑๖ ๚ มุทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๘๔ ๚ มุฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุฏ.๓๖๙ ๚ มุทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มุท หรฺเษ ๑.๓๖๔ ๚ มุณฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุณ ปฺรติชฺญาเน ๖.๑๙๖ ๚ มุญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุช ิ ศพฺทารฺถาะ ๑.[มุฏ-] [มรฺทเน (ปฺรมรฺทเน)] ๑.๑๐๔ ๚ มุฏฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มุฏ อาเกฺษปปฺรมรฺทนโยะ ๖.๔๕ ฯ รธาทิ๐) ป๐ ฯ มุะ ไวจิตฺตฺเย ๔.๓.มุญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มุจิ กลฺกเน ฯ กถน อิตฺยนฺ เย ๑.

๓.๑๐๑๕ ๚ มฺฤศฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ มฺฤศ อามรฺศเณ ๖.๗๕๔ ๚ มฺฤค (มฺฤคฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มฺฤค อนฺ เวษเณ ๑๐.๕๗ ๚ มฺฤณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๔๒ ๚ มฺฤชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๐๗ ๚ มูลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๕๑ ๚ มูลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มูล ปฺรติษฺฐายามฺ ๑.๑๖๑ ๚ มฺฤษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺฤษุ เสจเน ฯ มฺฤษุ สหเน จ ๑.มู ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มูงฺ พนฺ ธเน ๑.๕๓ ๚ มฺฤฑฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺฤฑ (โกฺษเท) สุเข จ ๙.๑๕ ๚ มูตฺร (มูตฺรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๘๐๔ ๚ .๕๑ ๚ มฺฤธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ มฺฤธุ อุนฺทเน ๑.๗๔) ฯ มฺฤชู เศาจาลงฺการโยะ ๑๐.๑๖๕ ๚ มฺฤทฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺฤท โกฺษเท ๙.๑๓๙ ๚ มฺฤกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺฤกฺษ สงฺฆาเต ๑.๓.๓๘๖ ๚ มฺฤชฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺฤชู [มฺฤชูษฺ] ศุทฺเธา ๒.๗๔) ฯ มูล โรหเน ๑๐.๗๔) ฯ มูตฺร ปฺรสฺรวเณ ๑๐.๙๒ ๚ มูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มูษ สฺเตเย ๑.๕๒ ๚ มฺฤณฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺฤณ หิสํ ายามฺ ๖.๓.๓.๑๑๒๒ ๚ มู ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ มูญฺ พนฺ ธเน ๙.[เปฺรรเณ]) ๑๐.๗๔) ฯ (มฺฤฑิ.๖๑ ๚ มฺฤฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺฤฑ สุขเน ๖.๗๗๐ ๚ มฺฤ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ มฺฤงฺ ปฺราณตฺยาเค ๖.

๓.๑๐๐๙ ๚ เมทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เมทฺฤ เมธาหิสํ นโยะ ๑.๗๔) ฯ มฺรกฺษ เฉทเน ๑๐.๑๐๐๗ ๚ เมธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เมธฺฤ [เมธาหิสํ นโยะ] อิตฺยนฺ เย ฯ เมธฺฤ สงฺคเม จ ๑.๑๐๗๘ ๚ มฺรกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺรกฺษ [สงฺฆาเต] อิตฺเยเก ๑.๓.๒๒๒ ๚ มฺรญ ุ ฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺรญ ุ ฺจุ.๖๐ ๚ มฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺฤๅ หิสํ ายามฺ ๙.๗๔) (อา๐) ฯ มฺฤษ (มฺฤษ) ติตกิ ฺษายามฺ ๑๐.๓.๔๒๙ ๚ เมวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เมวฺฤ.๘๗๑ ๚ มฺรจุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺรจุ ุ.๗๔) ฯ โมกฺษ อาสเน (อสเน) ๑๐.๗๔) ฯ มฺรฉ [เมฺลจฺฉเน] อิตฺเยเก ๑๐.[เสวเน] ๑.๒๕๖ ๚ มฺนา ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ มฺนา อภฺยาเส ๑.๑๗๑ ๚ มฺรกฺษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๒๐ ๚ .๗๔) ฯ มฺรกฺษ เมฺลจฺฉเน ๑๐.๑๑๑๖ ๚ เมถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เมถฺฤ [เมธาหิสํ นโยะ] อิตฺเยเก ๑.๑๖๙ ๚ มฺรทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ มฺรท(มฺ) มรฺทเน ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๓๘๗ ๚ มฺฤษฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ มฺฤษ ติตกิ ฺษายามฺ ๔.๗๕๕ ๚ มฺรกฺษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๖๘ ๚ มฺรฉฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๑๑ ๚ เมปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เมปฺฤ.๓.[คตฺยรฺถะ] ๑.มฺฤษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๕ ๚ เม ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ เมงฺ ปฺรณิทาเน ๑.๓.๕๗๘ ๚ โมกฺษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.

๑๗๐ ๚ เมฺลฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เมฺลฏฺฤ [อุนฺมาเท] อิตฺเยเก ๑.๒๓๓ ๚ เมฺลฉฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[เฉทเน] ฯ เมฺลฉ อวฺยกฺตายํา วาจิ ๑๐.๙๕๓ ๚ .๒๒๓ ๚ มฺลุญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺลุญฺจุ.๑๐๕๒ ๚ ยกฺษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ยกฺษ ปูชายามฺ ๑๐.๓.๕๗๙ ๚ ไมฺล ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไมฺล หรฺษกฺษเย ๑.๒๒๑ ๚ เมฺลฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เมฺลฉ อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.๗๔) ฯ ยตฺร ิ สงฺโกจเน ๑๐.๓.๑๑๙ ๚ ยมฺ ฯ ยโม-ปริเวษเณ [มิตฺ] ๑.[อุนฺมาเท] ๑.๓.๑๑๓๕ ๚ ยมฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ยม อุปรเม ๑.เมฺรฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เมฺรฏฺฤ.๓๒๘ ๚ มฺลุจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ มฺลุจุ คตฺยรฺถาะ ๑.๓๐ ๚ ยตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๒๗ ๚ เมฺรฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เมฺรฑฺฤ อุนฺมาเท ๑.๑๑๕๗ ๚ ยตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ยตี ปฺรยตฺเน ๑.๗๔) ฯ เมฺลฉ.๑๑๓๙ ๚ ยมฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ยม(มฺ) [ยม] จ ปริเวษเณ ฯ จานฺ มติ ฺ ๑๐.๓ ๚ ยภฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ยภ ไมถุเน (วิปรีตไมถุเน) ๑.๓๒๙ ๚ เมฺลวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เมฺลวฺฤ เสวเน ๑.๗๔) ฯ ยต นิกาโรปสฺการโยะ ๑๐.๒๑๕ ๚ ยชฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ยช เทวปูชาสงฺคติกรณทาเนษุ ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๓.๒๖๑ ๚ ยนฺ ตฺรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

๑๐๐๑ ๚ ยุ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ยุ ชุคุปสฺ ายามฺ ๑๐.ยสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ยสุ ปฺรยตฺเน ๔.๗๐๒ ๚ เยาฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เยาฏฺฤ พนฺ เธ ๑.๒๓๕ ๚ ยุ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ยุ มิเศฺรเณ-ภิศฺรเณ จ ๒.๗๔ ๚ ยุชฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ยุชริ ฺ โยเค ๗.๓๑ ๚ ยุธฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ยุธ สมฺปรฺ หาเร ๔.๓๓๘ ๚ ยุชฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ยุช สมาเธา ๔.๓๒๖ ๚ รํหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รหิ คเตา ๑.๓๒๙ ๚ .๔๔ ๚ ยาจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ฏุยาจฺฤ ยาจฺญายามฺ ๑.๘๓๓ ๚ รํหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๗๕ ๚ ยุฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ยุฉ ปฺรมาเท ๑.๗๔) ฯ ยุช.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๗ ๚ ยุตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ยุตฺฤ.๗๗๕ ๚ เยษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เยษฺ ฤ [ปฺรยตฺเน] อิตฺยนฺ เย ๑.๓.๓.๖๙ ๚ ยุป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ยุป.[วิโมหเน] ๔.๑๑ ๚ ยุงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ยุค-ิ [วรฺชเน] ๑.๒๗ ๚ ยุ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ยุญฺ พนฺ ธเน ๙.[สํยมเน] ๑๐.๗๔) ฯ รหิ.๑๔๘ ๚ ยูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ยูษ หิสํ ายามฺ ๑.[ภาสเณ] ๑.๒๔๒ ๚ ยุชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๗ ๚ ยา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ยา ปฺราปเณ ๒.

๗๔) ฯ รฆ [อาสฺวาทเน] อิตฺเยเก ๑๐.[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๔๔ ๚ รคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รเค(มฺ) ศงฺกายามฺ ๑.๒๖๒ ๚ รกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รกฺษ ปาลเน ๑.๒๖๕ ๚ รฆฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๔๖๒ ๚ รฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รฏ [ปริภาษเณ] อิตฺเยเก ๑.๓.๗๔) ฯ รก.๓๒๖ ๚ รจ (รจฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๖๔ ๚ รงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รขิ.๗๔) ฯ รจ ปฺรติยตฺเน ๑๐.๓๘๗ ๚ รฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รฏ ปริภาษเณ ๑.๑๕๓ ๚ รงฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ รฆิ.[อาสฺวาทเน] ๑๐.๗๔) ฯ รค [อาสฺวาทเน] อิตฺยนฺ เย ๑๐.๙๔๐ ๚ รญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ รญฺช ราเค ๑.๗๔) ฯ รฏ ปริภาษเณ ๑๐.๓.๓๓๔ ๚ รฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รฐ ปริภาษเณ ๑.๗๔) ฯ รงฺค คเตา ๑๐.รกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๘๙๔ ๚ รคฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๓ ๚ รฏ (รฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๓.[คตฺยรฺถะ] ๑.๓๘๖ ๚ .๓.๓.๔๐๓ ๚ รญฺชฺ ฯ -รญฺโช-มนฺ ตาศฺจ [มิตฺ] ๑.๑๔๕ ๚ รงฺค (รงฺคฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๑๒ ๚ รงฺฆฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๗๔) ฯ รฆิ.๑๑๕๔ ๚ รญฺชฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ รญฺช ราเค ๔.๓๙๗ ๚ รงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รคิ.๗๔๖ ๚ รขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รข.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.

๙๘๙ ๚ รมฺผฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รผิ.๙๐ ๚ รปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รป.๙๐๔ ๚ รณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รณ.[มิตฺ] [อิติ โภชะ] ๑.๗๔) ฯ รส อาสฺวาทนสฺเนหนโยะ ๑๐.๕๕๔ ๚ รส (รสฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ศพฺเท] ๑.๑๒๒ ๚ .๕๕ ๚ รธฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ เวฏฺ (๗.๔๓๖ ๚ รมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ รภิ [ศพฺเท] กฺวจิตฺปฐฺยเต (อิตฺเยเก) ๑.[วฺยกฺตายํา วาจิ] ๑.๔๘๐ ๚ รมฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ รพิ.๔๕ ฯ รธาทิ๐) ป๐ ฯ รธ หิสํ าสํราทฺธฺโยะ ๔.๔๔๙ ๚ รยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ รย คเตา ๑.๓.๗๔) ฯ รห ตฺยาเค ๑๐.๒.รณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รณ(มฺ) คเตา ๑.๔๗๙ ๚ รภฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ รภ ราภสฺเย ๑.๘๑๐ ๚ รห (รหฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๘๐ ๚ รทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รท วิเลขเน ๑.๓.๓.๙๓๒ ๚ รณฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รวิ.๔๗๗ ๚ รสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รส ศพฺเท ๑.๑๑๒๙ ๚ รมฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ รมุ กฺรฑี ายามฺ ฯ รม อิติ มาธวะ ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.[คเตา] ๑.[คเตา] ๑.[ศพฺทารฺถะ] ๑.๔๖๗ ๚ รผฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รผ.๗๔) ฯ รห(มฺ) ตฺยาเค ๑๐.๓๙๖ ๚ รหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รห ตฺยาเค ๑.๘๓๒ ๚ รหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๑๓ ๚ รณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รณิ.

๔ ๚ ริณฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ริว-ิ [คตฺยรฺถะ] ๑.๗๔) ฯ ริจ วิโยชนสมฺปรฺจนโยะ ๑๐.[โศษณาลมรฺถฺโยะ] ๑.๑๓๐ ๚ ราฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ราฆฺฤ.[คตฺยรฺถะ [อิตฺยปิ เกจิตฺ]] ๑.๗๑๓ ๚ ริ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ริ.๑๖๔ ๚ ริจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๖๙ ๚ ริงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ริค-ิ [คตฺยรฺถะ] ๑.๕๒ ๚ ราขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ราขฺฤ.รา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ รา ทาเน ๒.๑๔๔ ๚ .๓๒ ๚ ริ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ริ.๓.๑๖๘ ๚ ริงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ริข-ิ [คตฺยรฺถะ [อิตฺยปิ เกจิตฺ]] ๑.[สํสทิ ฺเธา] ๕.[คเตา] ๖.๒๖ ๚ ริศฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ริศ หิสํ ายามฺ ๖.[สามรฺถฺเย] ๑.[ฤ-] [หิสํ ายามฺ] ๕.๗๗ ๚ ราธฺ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ราธ.๑๑๘ ๚ ราชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ราชฺฤ ทีปเฺ ตา ๑.๖๗๙ ๚ ริผฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ริผ กตฺถนยุทฺธนินฺทาหิสํ าทาเนษุ ๖.๑๔๐ ๚ ริขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ริข.๓๔๘ ๚ ริจฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ริจริ ฺ วิเรจเน ๗.๑๕๖ ๚ ริษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ริษ หิสํ ารฺถาะ ๑.๗๙๐ ๚ ริษฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ริษ หิสํ ายามฺ ๔.๙๕๖ ๚ ราธฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ราโธ-กรฺมกาทฺวฺฤทฺธาเวว ๔.๑๘ ๚ ราสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ราสฺฤ ศพฺเท ๑.

๓๓๕ ๚ รุชฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ รุโช ภงฺเค ๖.๗๔) ฯ รุศ-ิ [[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๓๗๑ ๚ รุณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุฐิ [คเตา] ๑.๓๕ ๚ รุศํ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ รุส-ิ [[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๓.๖๒ ๚ .๓.๓.[อุปฆาเต] ๑.๒๗ ๚ รี ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ (โอ)รีงฺ ศฺรวเณ ๔.๑๑๑๔ ๚ รุ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุ ศพฺเท ๒.๓๗๕ ๚ รุทฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุทริ ฺ อศฺรวุ โิ มจเน ๒.[อุปฆาเต (ปฺรติฆาเต)] ๑.๘๔๗ ๚ รุชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ รุฏ.๓๒๑ ๚ รุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ รุงฺ คติโรษณโยะ ๑.๒๘ ๚ รุจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ รุจ ทีปตฺ าวภิปรฺ เี ตา จ ๑.๘๔๙ ๚ รุฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๑๔ ๚ รุฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุฐ.๑๕๒ ๚ รุฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ รุฏ.๗๔) ฯ รุช หิสํ ายามฺ ๑๐.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๓.๓๑๙ ๚ รุสํ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ริหฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ริห [กตฺถนยุทฺธนินฺทาหิสํ าทาเนษุ] อิตฺเยเก ๖.๔๐๐ ๚ รุณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุฐ-ิ [[สฺเตเย] อิตฺเยเก] ๑.๓๘๙ ๚ รุณฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุฏ-ิ [สฺเตเย] ๑.๓๓ ๚ รี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ รี คติเรษณโยะ ๙.๓.๑๘๘ ๚ รุฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๗๓ ๚ รุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุฑ-ิ [[สฺเตเย] อิตฺยปเร] ๑.๗๔) ฯ รุฏ [โรเษ] อิตฺเยเก ๑๐.

๓.๑๐๕๗ ๚ โรฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โรฑฺฤ.๔๔๗ ๚ เรวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เรวฺฤ ปฺลวคเตา ๑.๑๔๓ ๚ รุหฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ รุะ พีชชนฺ มนิ ปฺราทุรฺภาเว จ ๑.๔๕๒ ๚ รูป (รูป)ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๘๕ ๚ เรชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ (เรชฺฤ ทีปเฺ ตา) ๑.๗๗๒ ๚ เรกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เรกฺฤ ศงฺกายามฺ ๑.[วิโมหเน] ๔.๒๐๖ ๚ เรฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เรฏฺฤ ปริภาษเณ ๑.๑๐๐๒ ๚ เรปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เรปฺฤ.๗๘๙ ๚ รุษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑ ๚ รุป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุป.๓.๔๓๐ ๚ เรภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เรภฺฤ ศพฺเท ๑.[หิสํ ารฺถะ] ๑.[อวฺยกฺเต ศพฺเท] ๑.๙๙๕ ๚ รูกฺษ (รูกฺษฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ รุษ โรเษ ๑๐.[คเตา] ๑.๔๑๒ ๚ .๑๔๙ ๚ รุศฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ รุศ.๔๗๙ ๚ รูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รูษ ภูษายามฺ ๑.๑๘๗ ๚ รุษฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุษ [หิสํ ายามฺ] (โรเษ) ๔.[หิสํ ายามฺ] ๖.๗๔) ฯ รูป รูปกฺรยิ ายามฺ ๑๐.๗๐๗ ๚ ไร ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไร ศพฺเท ๑.[อุนฺมาเท] ๑.๕๘๔ ๚ เรษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เรษฺ ฤ.๑๕๕ ๚ รุษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ รุษ.รุธฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ รุธริ ฺ อาวรเณ ๗.๗๔) ฯ รูกฺษ ปารุษฺเย ๑๐.

๗๔) ฯ ลช ปฺรกาศเน ๑๐.[คตฺยรฺถะ] ๑.เราฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เราฑฺฤ อนาทเร ๑.๗๔) ฯ ลชิ [ปฺรกาศเน] อิตฺเยเก ๑๐.๒๙๑ ๚ ลฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลฉ.๑๑๓ ๚ ลงฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลฆิ โศษเณ (ภาษายํา ทีปเฺ ตา สีมาติกฺรเม จ) ๑.๗๔) ฯ ลช [อปวารเณ] อิตฺเยเก ๑๐.๓.[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๘๒ ๚ ลงฺฆฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๖๓ ๚ ลงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลขิ.๒๑๙ ๚ ลกฺษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๖ ๚ ลชฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โอลชี.๑๑ ๚ ลญฺชฺ (ลญฺชฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๖๕ ๚ .๒๗๑ ๚ ลชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖ ๚ ลขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลข.[วฺรฑี ายามฺ (วฺรเี ฑ)] ๖.๑๕๔ ๚ ลงฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลฆิ คตฺยรฺถะ ฯ ลฆิ โภชนนิวฺฤตฺตาวปิ ๑.๗๔) ฯ ลกฺษ ทรฺศนางฺกนโยะ ๑๐.๓.๑๐ ๚ ลชฺชฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โอลสฺช ี วฺรฑี ายามฺ (วฺรเี ฑ) ๖.๒๓๔ ๚ ลช (ลชฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๗๔) ฯ ลฆิ.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๑๔๗ ๚ ลงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลคิ.[ลกฺษเณ] ๑.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.[คตฺยรฺถะ] ๑.๓.๗๔) ฯ ลค อาสฺวาทเน ๑๐.๗๔) ฯ ลฆิ.[ภรฺชเน] ๑.๔๑๑ ๚ ลกฺษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลกฺษ อาโลจเน ๑๐.๘๙๕ ๚ ลคฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๔๖๓ ๚ ลชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลช.๑๔๖ ๚ ลคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลเค(มฺ) สงฺเค ๑.๓๒๗ ๚ ลงฺฆฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

๗๔) ฯ ลฑ อุปเสวายามฺ ๑๐.๓.๓.[คเตา] ๑.๔๓๗ ๚ ลมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลภิ จ [[ศพฺเท] กฺวจิตฺปฐฺยเต] ๑.๑๐ ๚ ลฑฺ ฯ ชิหฺโวนฺ มถเน ลฑิะ [มิตฺ] ๑.๒๗๒ ๚ ลญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๕๕๕ ๚ ลรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลรฺพ.๙๒๖ ๚ ลณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๘๓ ๚ ลลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลล [วิลาเส] อิตฺเยเก (อีปสฺ ายามฺ) ๑.๔๑๕ ๚ ลฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๘ ๚ ลฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลฏ พาลฺเย ๑.๔๓๙ ๚ ลมฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลพิ.๓๑๕ ๚ ลญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ลชิ.[หิสํ าพลาทานนิเกตเนษุ] ๑๐.๑๓ ๚ ลณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๑๓๐ ๚ ลมฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลพิ [ศพฺเท] อวสฺรสํ เน (จ) ๑.๒๑๐ ๚ .๔๑๖ ๚ ลลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลล อีปสฺ ายามฺ ๑๐.ลญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลชิ ภรฺชเน ๑.๗๔) ฯ โอลฑิ [โอลฑิ] อุตฺเกฺษปเน ฯ อุลฑิ อิตฺยนฺ เย ๑๐.๓๓๕ ๚ ลฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลฑ วิลาเส ๑.[ศพฺเท] ๑.๓.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๔๖๘ ๚ ลภฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ฑุลภษฺ ปฺราปฺเตา ๑.๓.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๓๓๑ ๚ ลปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลป วฺยกฺตายํา วาจิ ๑.๗๔) ฯ ลฑิ.๗๔) ฯ ลชิ.๔๕๐ ๚ ลยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลย จ [คเตา] ๑.

[คตฺยรฺถะ [อิตฺยปิ เกจิตฺ]] ๑.๒๓๕ ๚ ลาญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลาชิ [ภรฺชเน] ภรฺตฺสเน จ ๑.๓.๑๖๙ ๚ ลิศฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ลิศ อลฺปีภาเว ๔.๗๔) ฯ ลส ศิลฺปโยเค ๑๐.๑๑ ๚ ลา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ลา อาทาเน (ทาเน) ๒.๑๗๑ ๚ ลิงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลิคิ คตฺยรฺถาะ ๑.๗๔) ฯ ลาภ เปฺรรเณ ๑๐.๕๓ ๚ ลาขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลาขฺฤ.[โศษณาลมรฺถฺโยะ] ๑.๒๕๓ ๚ ลสฺชฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โอลสฺช ี วฺรฑี ายามฺ (วฺรเี ฑ) ๖.๒๘๘ ๚ ลิป ฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ลิป อุปเทเะ ๖.๑๐๓๓ ๚ ลสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลส [ศพฺเท] เศฺลษณกฺรฑี นโยะ (จ) ๑.๒๖๗ ๚ ลิญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ลิคิ จิตฺรกี รเณ ๑๐.๓.๒๗๓ ๚ ลาญฺฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลาฉิ ลกฺษเณ ๑.๑๓๑ ๚ ลาฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลาฆฺฤ.๘๑๑ ๚ ลสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๗๔ ๚ ลาภ (ลาภฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๖๕ ๚ ลิงฺคฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[[ภรฺชเน] ภรฺตฺสเน จ] ๑.๑๗๐ ๚ ลิขฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลิข อกฺษรวินฺยาเส ๖.๗๖ ๚ .[สามรฺถฺเย] ๑.๙๒ ๚ ลิงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลิข-ิ [คตฺยรฺถะ [อิตฺยปิ เกจิตฺ]] ๑.๔๘๒ ๚ ลิขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลิข.๗๔) ฯ ลิช-ิ [ภาษารฺถะ] ๑๐.๓.ลษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ลษ กานฺ เตา ๑.๑๑๙ ๚ ลาชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลาช.๓.

๖ ๚ ลี ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[อุปฆาเต (ปฺรติฆาเต)] ๑.๓.๓.๔๙ ๚ ลุญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ลุฏ.๗๔) ฯ ลุช ิ หิสํ าพลาทานนิเกตเนษุ ๑๐.๓๕๒ ๚ ลุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฑ [สํเศฺลษเณ] อิตฺยนฺ เย ๖.๓.๘๕๑ ๚ ลุฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฐ.๓๔ ๚ ลี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ลี เศฺลษเณ ๙.๗๔) ฯ ลี ทฺรวีกรเณ ๑๐.๑๐๙ ๚ ลุฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลุฐ [อุปฆาเต (ปฺรติฆาเต)] ๑.ลิศฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ลิศ คเตา ๖.๒๘๔ ๚ ลุฏฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฏ วิโลฑเน ๔.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๓.๑๓๓ ๚ ลุฏฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฏ สํเศฺลษเณ ๖.๓๖ ๚ ลุญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุญฺจ อปนยเน ๑.๓๙๐ ๚ ลุฐฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฐ [วิโลฑเน] อิตฺเยเก ๔.๑๓๔ ๚ ลุฐฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฐ [สํเศฺลษเณ] อิตฺเยเก ๖.๑๑๑ ๚ .๘๕๐ ๚ ลุฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฏ วิโลฑเน ๑.[อุปฆาเต] ๑.๒๘๙ ๚ ลุฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ลุฏ.๓๕๑ ๚ ลุฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๑๐ ๚ ลุฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฑ [วิโลฑเน] อิตฺเยเก ๑.๑๕๗ ๚ ลิหฺ ฯ อ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ลิะ อาสฺวาทเน ๒.๗๔) ฯ ลุช-ิ [ภาษารฺถะ] ๑๐.๒๑๔ ๚ ลุญฺชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๔๓ ๚ ลี ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ (โอ)ลีงฺ เศฺลษเณ ๔.

๑๖๗ ๚ ลุภฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุภ คารฺทฺธฺเย (คารฺธฺนฺเย) ๔.๒๕ ๚ ลุมฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุพ-ิ [อรฺทเน] ๑.๔๗ ๚ ลุป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุป วิโมหเน ๔.๓๗๔ ๚ ลุณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฐิ อาลสฺเย ปฺรติฆาเต จ ๑.๘๐ ๚ .๓.๗๔) ฯ ลุณฺฏ สฺเตเย ๑๐.๓.๔๙๓ ๚ ลุมฺพฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๙ ๚ ลุณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฐิ [สฺเตเย] อิตฺเยเก ๑.[ภูษายามฺ] ๑.๔๐๑ ๚ ลุณฺฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๗๑ ๚ ลูษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ลุพ-ิ [อทรฺศเน ฯ อรฺทน อิตฺเยเก] ๑๐.๔๐ ๚ ลุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฑ ิ [สฺเตเย] อิตฺยปเร ๑.๓๙๘ ๚ ลุณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฐิ คเตา ๑.๓.ลุณฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุฏิ สฺเตเย ๑.๑๖ ๚ ลูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลูษ.๔๓๑ ๚ โลกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โลกฺฤ ทรฺศเน ๑.๓๗๒ ๚ ลุณฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ลูษ หิสํ ายามฺ ๑๐.๑๐๐ ๚ เลปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เลปฺฤ คเตา ๑.๑๕๐ ๚ ลุป ฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ลุปฦ เฉทเน ๖.๑๕๓ ๚ ลุภฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุภ วิโมหเน ๖.๓.๑๕๙ ๚ ลู ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ลูญฺ เฉทเน ๙.๗๔) ฯ ลุณฺฐ [สฺเตเย] อิติ เกจิตฺ ๑๐.๓๗๖ ๚ ลุนฺถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ลุถ-ิ [หิสํ าสงฺเกฺลศนโยะ] ๑.

๕๘ ๚ วชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วช.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๓.๓.๓๙๕ ๚ .[ภาษารฺถะ] ๑๐.๑๓๘ ๚ วงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วกิ เกาฏิลฺเย ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๔๑๓ ๚ โลษฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โลษฺฏ สงฺฆาเต ๑.๗๔) ฯ วฏ คฺรนฺ เถ ๑๐.๓๐๗ ๚ โลจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โลจฺฤ ทรฺศเน ๑.๒๙๑ ๚ วกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วกฺษ โรเษ ฯ สงฺฆาต อิตฺเยเก ๑.๙๓ ๚ วงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วกิ.[คตฺยรฺถะ] ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.๒๒๗ ๚ วฏ (วฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๓๙ ๚ วงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วคิ.๓๘๐ ๚ วจฺ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ วจ ปริภาษเณ ๒.๗๔) ฯ โลกฺฤ.๓.[คตฺยรฺถะ] ๑.๗๔) ฯ โลจฺฤ.[คตฺยาเกฺษเป ฯ คเตา คตฺยารมฺเภ เจตฺยปเร] ๑.๓.๗๕๓ ๚ วขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วข.๒๘๕ ๚ วญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วญฺจุ.๓๐๘ ๚ โลฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โลฑฺฤ อุนฺมาเท ๑.[คเตา] ๑.๒๑๖ ๚ วญฺจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วญฺจุ ปฺรลมฺภเน ๑๐.๑๕๖ ๚ วงฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฆิ.๗๔) ฯ วจ ปริภาษเณ ๑๐.๑๘๘ ๚ โลจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๑๖ ๚ วจฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๐ ๚ วงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วขิ.[คตฺยรฺถะ] ๑.โลกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

๓.๘๘๘ ๚ วฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฐ สฺเถาลฺเย ๑.[สมฺภกฺเตา] ๑.๗๓ ๚ วณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฐิ เอกจรฺยายามฺ ๑.๗๔) ฯ วฏ วิภาชเน ๑๐.๓๗๗ ๚ วณฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๔๖๑ ๚ วฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฏ เวษฺฏเน ๑.๓.๔๖๔ ๚ วณฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฏิ.๕๓๓ ๚ วนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วน.[ศพฺทารฺถะ] ๑.๗๔) (อา๐) ฯ วท (วท) สนฺ เทศวจเน ๑๐.[[อนุปสรฺคาทฺวา] จ] [มิตฺ] ๑.๙๔๗ ๚ .๓๗๙ ๚ วนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วน ศพฺเท ๑.๗๔) ฯ วฏิ วิภาชเน ๑๐.๒๙๕ ๚ วณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฑิ วิภาชเน ๑.๗๔ ๚ วทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วท วฺยกฺตายํา วาจิ ๑.๗๔) ฯ วฑิ [วิภาชเน] อิตฺเยเก ๑๐.๓.๙๑๕ ๚ วนฺ ฯ ต๐ เสฏฺ อา๐ (ป๐) ฯ วนุ (วนุ ) ยาจเน ๘.[[ปฺรกาศเน] อิตฺเยเก] ๑๐.๓๐๔ ๚ วณฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๓๗ ๚ วฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฏ(มฺ).๓๘๒ ๚ วณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วณ.๕๓๔ ๚ วนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วนุ (มฺ) จ โนจฺยเต (โนปลภฺยเต) ๑.๗๔) ฯ วฏิ.๑๑๖๔ ๚ วทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๑๔ ๚ วณฺฏฺ (วณฺฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.วิภาชเน ๑.๘ ๚ วนฺ ฯ วนุ.[ปริภาษเณ] ๑.๓.วฏ (วฏฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

๕๔ ๚ .[เปฺรรเณ] ฯ วรฺณ วรฺณน อิตฺเยเก ๑๐.๗๒๗ ๚ วรฺหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๙๘๔ ๚ วยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วย.๓.๑๗๕ ๚ วลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วล.๕๔๗ ๚ วร (วรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ วรฺห [หิสํ ายามฺ] อิตฺเยเก ๑๐.วนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วทิ อภิวาทนสฺตุตฺโยะ ๑.[คเตา] ๑.๙๔๘ ๚ วมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฏุวม อุทฺคริ เณ ๑.๑๕๖ ๚ วรฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วรฺษ สฺเนหเน ๑.๗๔) ฯ วรฺณ วรฺณกฺรยิ าวิสฺตารคุณวจเนษุ ฯ พหุลเมตนฺ นทิ รฺศนมฺ (อิตฺเยเก) ๑๐.๓.๓.(พล-) [สํวรเณ สญฺจลเน จ] ๑.๔๘๔ ๚ วรฺณฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๙๗ ๚ วรฺหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วรฺห.๑๑ ๚ วปฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ฑุวป (ฏุวป) พีชสนฺ ตาเน ฯ เฉทเน-ปิ ๑.๑๑๕๘ ๚ วภฺรฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วภฺร.๑๘๖ ๚ วรฺณ (วรฺณฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ วรฺณ.๗๔) ฯ พรฺห.(วรฺห-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๒๕ ๚ วรฺธฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๙๐ ๚ วรฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วรฺจ ทีปเฺ ตา ๑.๗๔) ฯ วร อีปสฺ ายามฺ ๑๐.[ปริภาษณหิสํ าจฺฉาทเนษุ] ๑.[มิตฺ] [อิติ โภชะ] ๑.๙๓๐ ๚ วลฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ วรฺธ เฉทนปูรนโยะ ๑๐.๖๓๘ ๚ วมฺ ฯ -วมํา [อนุปสรฺคาทฺวา] จ [มิตฺ] ๑.๓.๓๐๐ ๚ วรฺหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.(พภฺร-) [คตฺยรฺถะ] ๑.๓.๗๔) ฯ วลฺก ปริภาษเณ ๑๐.๕๖๔ ๚ วลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วลิ.

๗๕ ๚ วษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วษ.๑๓ ๚ วสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วสุ สฺตมฺเภ ๔.๒๓๖ ๚ .๑๐๖ ๚ วสฺตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วสฺต [อรฺทเน] อิตฺเยเก ๑๐.๗๒๘ ๚ วลฺหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๕๒ ๚ วลฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วลฺภ โภชเน ๑.๗๔) ฯ พลฺห.[คตฺยรฺถะ] ๑.๑๑๖๐ ๚ วสฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.วลฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วลฺค.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๓.๔๕ ๚ วางฺกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วากฺษ-ิ [กางฺกฺษายามฺ] ๑.๓.๑๑๑ ๚ วสฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วสฺก.๗๔) ฯ วส สฺเนหจฺเฉทาปหรเณษุ ๑๐.(วษฺก-) [คตฺยรฺถะ] ๑.๗๘๗ ๚ วษฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วสฺก.๓.๑๑๕๙ ๚ วา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ วา คติคนฺ ธนโยะ ๒.๔๘๘ ๚ วสฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ วส นิวาเส ๑.๑๐๖ ๚ วส (วสฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๖๕ ๚ วลฺหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วลฺห ปริภาษณหิสํ าจฺฉาทเนษุ ๑.(วษฺก-) [คตฺยรฺถะ] ๑.(วลฺห-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๓๐๑ ๚ วศฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วศ กานฺ เตา ๒.๒๐๕ ๚ วหฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ วะ ปฺราปเณ ๑.๔๕๖ ๚ วลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วลฺล สํวรเณ สญฺจลเน จ ๑.๗๔) ฯ วส นิวาเส ๑๐.๒๗๓ ๚ วสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วส อาจฺฉาทเน ๒.๗๖๑ ๚ วาญฺฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วาฉิ อิจฺฉายามฺ ๑.

[ภาษารฺถะ] ๑๐.๔๒๔ ๚ วาวฤตฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วาวฺฤตุ [วรเณ (วรฺตเน)] อิติ เกจิตฺ ๔.๑๕๙ ๚ วิชฺ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ วิชริ ฺ ปฺฤถคฺภาเว ๓.๓๕๔ ๚ วิถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วิถฺฤ.๓.๓๒๑ ๚ วาต (วาตฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๕๖ ๚ วาศฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วาศฺฤ ศพฺเท ๔.๕๙ ๚ วิทฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ วิท สตฺตายามฺ ๔.(วาหฤ) ปฺรยตฺเน ๑.[ยาจเน] ๑.๖๗ ๚ วิทฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ วิทฦ ลาเภ ๖.๔๒๖ ๚ วาหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ พาหฺฤ.๙ ๚ วิชฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โอวิช ี ภยจลนโยะ ๗.๓.๗๓๒ ๚ วิจฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ วิจริ ฺ ปฺฤถคฺภาเว ๗.๑๖๘ ๚ วิทฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ วิท วิจารเณ ๗.๒๓ ๚ วิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วิฏ ศพฺเท ๑.วาฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วาฑฺฤ [อาปฺลาวฺเย] อิตฺเยเก ๑.๕ ๚ วิฉฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ วาต สุขเสวนโยะ ๑๐.๑๓ ๚ .๑๓ ๚ วิชฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โอวิช ี ภยจลนโยะ ๖.๓๓ ๚ วิทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วิท เจตนาขฺยานนิวาเสษุ ๑๐.๗๔) ฯ วิฉ.๓๐๔ ๚ วิฉฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วิฉ คเตา ๖.๕๙ ๚ วาส (วาสฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๓๒ ๚ วิทฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วิท ชฺญาเน ๒.๗๔) ฯ วาส อุปเสวายามฺ ๑๐.

[เสจเน] ๑.๔๓ ๚ วีชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ (วีช คเตา) ๑.วิธฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วิธ วิธาเน ๖.๖๒ ๚ วิษฺก (วิษฺกฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ พฺฤหิ.๓.๑๖๐ ๚ วิษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วิษุ.๘๕ ๚ วิศฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ วิศ ปฺรเวศเน ๖.(วฺฤหิ-) [ภาษารฺถะ] ๑๐.๗๔) ฯ วิล เกฺษเป ๑๐.๒๐๙ ๚ วีร (วีรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วีร วิกฺรานฺ เตา ๑๐.๓.๙๔ ๚ วิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วิล สํวรเณ ๖.[เกฺษเป] เจตฺเยเก ๑๐.๘๑๘ ๚ วิสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พิส [เปฺรรเณ] อิตฺเยเก ๔.๔๘๖ ๚ วิษฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วิษฺก หิสํ ายามฺ ๑๐.๗๔) ฯ วิษฺก ทรฺศเน ๑๐.๑๒๔ ๚ วี ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ วี คติปรฺ ชนกานฺ ตฺยสนขาทเนษุ ๒.๓.๒๐๗ ๚ วิสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วิส.๗๔) ฯ วิป.๑๑๘ ๚ วฤํหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พฺฤหิ (วฺฤหิ) วฺฤทฺเธา ฯ พฺฤหิ (วฺฤหิ) ศพฺเท จ ๑.๑๓๘ ๚ วิลฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.๓.๘๓๗ ๚ วฤํหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๐ ๚ วิป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๔ ๚ วิษฺ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ วิษ วิปรฺ โยเค ๙.๗๙๔ ๚ วิษฺ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ วิษฦ วฺยาปฺเตา ๓.๒๙๙ ๚ .๑๗๘ ๚ วุสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วุส [วิภาเค] อิติ เกจิตฺ ๔.๔๔๕ ๚ วุงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วุคิ [วรฺชเน] อิตฺเยเก ๑.

๗๔) ฯ วฺฤตุ.๒๔ ๚ วฺฤญฺชฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺฤชิ [วรฺชเน] อิตฺเยเก ๒.๘๖๒ ๚ วฺฤตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๖ ๚ วฺฤตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺฤตุ วรฺตเน ๑.๓๔๕ ๚ วฺฤ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ วฺฤญฺ วรเณ ๕.๖๘๘ ๚ วฺฤชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ภาษารฺถะ] ๑๐.๓๑๓ ๚ วฺฤศฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺฤศ วรเณ ๔.(วฺฤห-) [วฺฤทฺเธา] ฯ พฺฤหิรฺ .๓.๒๒ ๚ วฺฤชฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺฤชี วรฺชเน ๗.วฺฤ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๔๔ ๚ วฺฤชฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺฤชี วรฺชเน ๒.๘ ๚ วฺฤ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺฤงฺ สมฺภกฺเตา ๙.[เสจเน หิสํ าสงฺเกฺลศนโยศฺจ] ๑.๒๒๘ ๚ วฺฤหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ พฺฤห.๓.๒๓ ๚ วฺฤณฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺฤณ จ [ปฺรณ ี เน] ๖.๗๔) ฯ วฺฤชี วรฺชเน ๑๐.๓๑๒ ๚ วฺฤตฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺฤตุ วรเณ (วรฺตเน) ๔.๘๖๓ ๚ วฺฤธฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๙๗ ๚ วฺฤกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺฤกฺษ วรเณ ๑.๓.๗๔) ฯ วฺฤญฺ อาวรเณ ๑๐.๑๓๙ ๚ วฺฤษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺฤษุ.๘๐๓ ๚ วฺฤษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺฤษ ศกฺตพิ นฺ ธเน ๑๐.๔๕ ๚ วฺฤกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺฤก อาทาเน ๑.๕๕ ๚ วฺฤธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺฤธุ วฺฤเธา ๑.๗๔) ฯ วฺฤธุ ภาษารฺถาะ ๑๐.

๗๔) ฯ เวล กาโลปเทเศ ๑๐.๗๓ ๚ วฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ วฺฤๅญฺ วรเณ ๙.๘๑๙ ๚ เวหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เวหฺฤ.๑๙ ๚ วฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺฤๅ วรเณ ฯ ภรณ อิตฺเยเก ๙.๗๓๐ ๚ เวหฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เวลฺล (เวหฺล) จลเน ๑.[คเตา] ๑.(วฤหิรฺ) [วฺฤทฺเธา [ศพฺเท จ]] อิตฺเยเก ๑.๓๔ ๚ เวนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เวนฺ ฤ [คติชฺญานจินฺตานิศามนวาทิตฺรคฺรหเณษุ] อิตฺเยเก ๑.๑๐๗๐ ๚ .๓.๖๒๐ ๚ ไว ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ โอไว โศษเณ ๑.๑๑๖๑ ๚ เวณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ เวณฺ ฤ คติชฺญานจินฺตานิศามนวาทิตฺรคฺรหเณษุ ๑.๖๑๙ ๚ เววี ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เววีงฺ เวตินา ตุลฺเย ๒.๔๒๑ ๚ เวลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เวลฺฤ.๑๐๑๙ ๚ เวปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ฏุเวปฺฤ กมฺปเน ๑.(เพหฺฤ-) [ปฺรยตฺเน] ๑.๔๒๕ ๚ เวล (เวลฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๘๘ ๚ เวสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เวส.๖๑๔ ๚ เวลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เวลฺล (เวหฺล) จลเน ๑.[จลเน] ๑.๗๒ ๚ เวษฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เวษฺฏ เวษฺฏเน ๑.๒๓ ๚ เว ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ เวญฺ ตนฺ ตุสนฺ ตาเน ๑.๘๓๖ ๚ วฺฤหฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺฤหู อุทฺยมเน ๖.๑๐๑๘ ๚ เวถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เวถฺฤ ยาจเน ๑.

วฺยจฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺยจ วฺยาชีกรเณ ๖.๑๓ ๚
วฺยถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ วฺยถ(มฺ) ภยสญฺจลนโยะ ๑.๘๖๘ ๚
วฺยธฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ วฺยธ ตาฑเน ๔.๗๘ ๚
วฺยปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ วฺยป เกฺษเป ๑๐.๑๓๖ ๚
วฺยย (วฺยยฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ วฺยย วิตฺตสมุตฺสรฺเค ๑๐.๔๗๘ ๚
วฺยยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ วฺยย คเตา ๑.๑๐๒๔ ๚
วฺยยฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ วฺยย- [เกฺษเป [จตฺเยเก]] ๑๐.๑๓๗ ๚
วฺยษุ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺยษุ ทาเะ ๔.๘ ๚
วฺยษุ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺยษุ วิภาเค ๔.๑๑๔ ๚
วฺยสุ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ วฺยสุ [หสเน ฯ สหเน เจตฺเยเก] อิตฺเยเก ๑๐.๒๗๖

วฺยสุ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺยสุ [วิภาเค] อิตฺเยเก ๔.๑๑๕ ๚
วฺเย ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ วฺเยญฺ สํวรเณ ๑.๑๑๖๒ ๚
วฺรชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ (วฺรช-) [คเตา] ๑.๒๔๗ ๚
วฺรชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺรช คเตา ๑.๒๘๖ ๚
วฺรชฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ วฺรช มารฺคสํสฺการคตฺโยะ ๑๐.๑๐๙ ๚
วฺรญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ (วฺรชิ-) [คเตา] ๑.๒๔๘ ๚
วฺรณ (วฺรณฺ ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ วฺรณ คาตฺรวิจรู ฺณเน ๑๐.๔๘๓ ๚
วฺรณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺรณ- (พฺรณ-) [ศพฺทารฺถะ] ๑.๕๑๙ ๚

วฺรศฺจฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โอวฺรศฺจู เฉทเน ๖.๑๒ ๚
วฺร ี ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ (โอ)วฺรงี ฺ วฺฤโณตฺยรฺเถ ๔.๓๕ ๚
วฺร ี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ วฺร ี วรเณ ๙.๔๐ ๚
วฺรฑี ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺรฑี โจทเน ลชฺชายํา จ ๔.๒๑ ๚
วฺรฑ
ุ ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ วฺรฑ
ุ สํวรเณ ๖.๑๒๗ ๚
วฺรษู ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ วฺรษู [หิสํ ายามฺ] อิตฺยนฺ เย ๑๐.๑๗๖ ๚
วฺรสู ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ วฺรสู - [[หิสํ ายามฺ] อิตฺเยเก] ๑๐.๑๗๔ ๚
วฺล ี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ วฺล ี วรเณ ๙.๓๗ ๚
ศํสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศํสุ สฺตุเตา ฯ ทุรฺคตาวปีตฺเยเก (อิติ ทุรฺคะ) ๑.๘๒๙ ๚
ศกฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ศก วิภาษิโต มรฺษเณ ๔.๘๔ ๚
ศกฺ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ศกฦ ศกฺเตา ๕.๑๗ ๚
ศงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศกิ ศงฺกายามฺ ๑.๙๑ ๚
ศจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศจ วฺยกฺตายํา วาจิ ๑.๑๘๙ ๚
ศฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฏ รุชาวิศรณคตฺยวสาทเนษุ ๑.๓๓๖ ๚
ศฐ (ศฐฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ศฐ- [สมฺยควภาษเณ] ๑๐.๓๙๒ ๚
ศฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฐ [หิสํ าสงฺเกฺลศนโยะ] ไกตเว จ ๑.๓๙๔ ๚
ศฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฐ ศฺลาฆายามฺ ๑๐.๒๑๔ ๚
ศฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ศฐ- [อสํสฺการคตฺโยะ] ๑๐.๔๑ ๚
ศณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศณ(มฺ)- [[คเตา] ทาเน จ] ฯ

ศณ คตาวิตฺยนฺ เย ๑.๙๐๖ ๚
ศณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฑิ รุชายํา สงฺฆาเต จ ๑.๓๑๓ ๚
ศทฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ศทฦ ศาตเน ๑.๙๙๑ ๚
ศทฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ศทฦ ศาตเน ๖.๑๖๔ ๚
ศปฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ศป อาโกฺรเศ ๑.๑๑๕๕ ๚
ศปฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ศป อาโกฺรเศ ๔.๖๔ ๚
ศพฺทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ศพฺท [ภาษเณ]
(ศพฺทกฺรยิ ายามฺ ฯ) อุปสรฺคาทาวิษฺกาเร จ ๑๐.๒๓๙ ๚
ศมฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศม- [อาโลจเน] ๑๐.๒๑๘ ๚
ศมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศมุ อุปศเม ๔.๙๘ ๚
ศมฺ ฯ ศโม ทรฺศเน [มิตฺ] ๑.๙๕๒ ๚
ศมฺพฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ศมฺพ [สมฺพนฺ ธเน] จ ๑๐.๓๑ ๚
ศรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศรฺพ- [คเตา] ๑.๔๘๙ ๚
ศรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศรฺว- [หิสํ ายามฺ] ๑.๖๖๘ ๚
ศลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศล จลนสํวรณโยะ ๑.๕๖๓ ๚
ศลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศล- [คเตา] ๑.๙๗๗ ๚
ศลฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศลฺภ กตฺถเน ๑.๔๕๕ ๚
ศวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศว คเตา ๑.๘๒๖ ๚
ศศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศศ ปฺลุตคเตา ๑.๘๒๗ ๚

๑๗๔ ๚ ศิงฺฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศิฆ ิ อาฆฺราเณ ๑.๘๙ ๚ ศิษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศิษ.๗๘๓ ๚ ศิษฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๔ ๚ ศี ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศีงฺ สฺวปฺเน ๒.๑๘๔ ๚ ศิญฺชฺ ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศิช ิ อวฺยกฺเต ศพฺเท ๒.๖๘๙ ๚ ศิงฺขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศิข ิ [คตฺยรฺถะ] อิตฺยปิ เกจิตฺ ๑.[อนาทเร] ๑.[วฺยาปฺเตา] ๑.๗๘ ๚ .๗๐ ๚ ศิ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ศิญฺ นิศาเน ๕.๓๔๐ ๚ ศิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศิล.๓ ๚ ศิกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศิกฺษ วิทฺโยปาทาเน ๑.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๕๒ ๚ ศาสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศาสุ อนุศษิ ฺเฏา ๒.ศษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศษ.๑๙ ๚ ศิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศิฏ.๓.๗๔) ฯ ศิษ อสรฺโวปโยเค ๑๐.๗๘๖ ๚ ศสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศสุ หิสํ ายามฺ ๑.๒๖ ๚ ศีกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศีกฺฤ เสจเน ๑.๓.๑๓๔ ๚ ศาฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศาฑฺฤ ศฺลาฆายามฺ ๑.๘๒๘ ๚ ศาขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศาขฺฤ.[อุญฺเฉ] ๖.๓๒๔ ๚ ศานฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ศาน เตชเน (อวเตชเน) ๑.๗๔) ฯ ศานฺ ตฺว [สามปฺรโยเค] อิตฺเยเก ๑๐.๓๔๙ ๚ ศิษฺ ฯ รุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ศิษฦ วิเศษเณ ๗.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๑๑๕๐ ๚ ศานฺ ตฺวฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

๗๔) ฯ ศีก.[[ภาษารฺถะ] จ] ๑๐.๓๙๕ ๚ ศุฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๖๙ ๚ ศุภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศุภ ทีปเฺ ตา ๑.๖๐๑ ๚ ศุกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุก คเตา ๑.๓.๔๑๙ ๚ ศีลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศีล สมาเธา ๑.๑๔๗ ๚ ศุธฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ศุธ เศาเจ ๔.ศีกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ศุนฺธ เศาจกรฺมณิ ๑๐.๖๒ ๚ ศุนฺธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุนฺธ ศุทฺเธา ๑.๘๕๓ ๚ .๖๑ ๚ ศุจฺยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุจฺย อภิษเว ๑.๒๑๐ ๚ ศุจฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ อีศุจริ ฺ ปูตภี าเว ๔.๘๘ ๚ ศุนฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุน คเตา ๖.๓๒๐ ๚ ศีภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศีภฺฤ [[กตฺถเน] จ] ๑.๗๗ ๚ ศุนฺธฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ศุฐ อาลสฺเย ๑๐.๑๒๗ ๚ ศุจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุจ โศเก ๑.๓.๗๔) ฯ ศีล อุปธารเณ ๑๐.๔๔๔ ๚ ศีล (ศีลฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๖๓ ๚ ศีกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๑๔๖ ๚ ศุณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุฐิ [คติปรฺ ติฆาเต (ปฺรติฆาเต)] อิตฺเยเก ๑.๕๙๐ ๚ ศุฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุฐ คติปรฺ ติฆาเต (ปฺรติฆาเต) ๑.๓.๗๔) ฯ ศุฐิ โศษเณ ๑๐.๓.๗๔) ฯ ศีก อามรฺษเณ ๑๐.๓.๓๙๙ ๚ ศุณฺฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๙๖ ๚ ศุณฺฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุฐิ โศษเณ ๑.

[โศภารฺเถ] ๖.๓.๘๐ ๚ ศูร (ศูรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศูร.๓.๒๖๐ ๚ ศฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺฤๅ หิสํ ายามฺ ๙.๓.๔๖ ๚ ศุมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุมฺภ ภาษเน ฯ ภาสน อิตฺเยเก ฯ หิสํ ายามิตฺยนฺ เย ๑.๑๐๒ ๚ ศูลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศูล รุชายํา สงฺฆาเต จ ๑.๗๗๓ ๚ ศฺฤธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺฤธุ ศพฺทกุตฺสายามฺ ๑.[ภาษเน ฯ ภาสน อิตฺเยเก ฯ หิสํ ายามิตฺยนฺ เย] ๑.๑๐๑๔ ๚ ศฺฤธฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ศุภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุภ.๖๐๔ ๚ ศูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศูษ ปฺรสเว ๑.๗๔) ฯ ศุลฺก อติสรฺชเน (อติสฺปรฺศเน) ๑๐.๘๖๔ ๚ ศฺฤธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ศฺฤธุ.๑๐๑ ๚ ศุษฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ศุษ โศษเณ ๔.๗๔) ฯ ศุลฺพ มาเน ๑๐.๑๑๐ ๚ ศุลฺพฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[วิกฺรานฺ เตา] ๑๐.๕๐๐ ๚ ศุภฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุภ.[อุนฺทเน] ๑.๓.๔๗ ๚ ศุลฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๔๔ ๚ ศูรฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศูร ี หิสํ าสฺตมฺภนโยะ (หิสํ สฺตมฺภโยะ) ๔.๗๔) ฯ ศฺฤธุ ปฺรสหเน ๑๐.๕๒ ๚ ศูรฺป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๐๑ ๚ ศุมฺภฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศุมฺภ โศภารฺเถ ๖.๖๒๓ ๚ .๗๔) ฯ ศูรฺป จ [มาเน] ๑๐.๒๑ ๚ เศลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เศลฺฤ คเตา ๑.

๘๙ ๚ ศฺรงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรคิ.๔๐ ๚ โศณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โศณฺ ฤ วรฺณคตฺโยะ ๑.๓.[หิสํ ารฺถะ] ๑.[คเตา] ๑.เศวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เศวฺฤ.๓.๖๓ ๚ ศฺรถ (ศฺรถฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๒๔ ๚ เศาฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เศาฏฺฤ ครฺเว ๑.๑๖๑ ๚ ศฺรณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรณ(มฺ) [คเตา] ทาเน จ ๑.๓๒๕ ๚ ศฺจุตฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺจุตริ ฺ [อาเสจเน] อิตฺเยเก ๑.๑๑๑๘ ๚ ศฺรศํ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺรสํ ุ.๙๐๙ ๚ ศฺมลี ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺมลี .ษฺวคิ-) [คตฺยรฺถะ] ๑.๘๕๗ ๚ ศฺรงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺรกิ.(ศฺวคิ.(ศฺรสํ ุ.๕๙๖ ๚ ศฺยนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺยนฺ ทู ปฺรสฺรวเณ ๑.๕๘๐ ๚ ไศ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไศ.[[เสวเน] อิตฺยปฺเยเก] ๑.[ปาเก] ๑.๗๔) ฯ ศฺรณ ทาเน ๑๐.๔๒ ๚ ศฺนถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺนถ(มฺ).๘๕๗ ๚ ศฺรสํ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺรสํ ุ.๘๖๕ ๚ ศฺยุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ จฺยงุ ฺ.๑๑๐๘ ๚ ศฺไย ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ศฺไยงฺ คเตา ๑.ศฺรศํ ุ-) [อวสฺรสํ เน] ๑.[นิเมษเณ] ๑.[คเตา] ๑.ศฺรศํ ุ-) [อวสฺรสํ เน] ๑.๙๐๗ ๚ ศฺรณฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.(ศฺรสํ ุ.๔๑ ๚ ศฺจฺยตุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺจฺยตุ ริ ฺ กฺษรเณ ๑.๗๔) ฯ ศฺรถ เทารฺพลฺเย ๑๐.๑๐๖๖ ๚ โศ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ โศ ตนูกรเณ ๔.๔๐๙ ๚ .

๓๖๐ ๚ ศฺรนฺ ถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺรถิ ไศถิลฺเย ๑.ศฺรถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรถ(มฺ).๔๘ ๚ ศฺร ิ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ศฺรญ ิ ฺ เสวายามฺ ๑.๗๔) ฯ ศฺรนฺ ถ.๓.๑๙ ๚ ศฺรถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๔๔ ๚ ศฺรษิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรษิ ุ.๙๐ ๚ ศฺลงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺลคิ.๑๐๑ ๚ ศฺรมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺรมฺภุ ปฺรมาเท ๑.๙๒๒ ๚ ศฺรา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ศฺรา ปาเก ๒.๔๘ ๚ ศฺรมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรมุ ตปสิ เขเท จ ๔.๑๐๙๒ ๚ ไศฺร ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไศฺร ปาเก ๑.๓ ๚ ศฺรุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ศฺรุ ศฺรวเณ ๑.๑๐๖๗ ๚ โศฺรณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โศฺรณฺ ฤ สงฺฆาเต ๑.[คตฺยรฺถะ] ๑.[ทาเะ] ๑.[หิสํ ารฺถะ] ๑.[สนฺ ทรฺเภ] ๙.๔๕๘ ๚ ศฺรา ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรา(มฺ) ปาเก ๑.๓.๓๗๔ ๚ ศฺรนฺ ถฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรนฺ ถ วิโมจนปฺรติหรฺษโยะ ๙.๓๕ ๚ ศฺรนฺ ถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๖๒ ๚ .๗๔) ฯ ศฺรถ โมกฺษเณ ฯ หิสํ ายามิตฺเยเก ๑๐.๕๒๕ ๚ ศฺลงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺลกิ คเตา (คตฺยรฺถะ) ๑.๓.[สนฺ ทรฺเภ] ๑๐.๗๙๘ ๚ ศฺร ี ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ศฺรญ ี ฺ ปาเก ๙.๔๖ ๚ ศฺรนฺ ถฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรนฺ ถ.๙๐๘ ๚ ศฺรถฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ศฺรถ ปฺรยตฺเน ฯ ปฺรสฺถาน อิตฺเยเก ๑๐.

๓.๑๑๕ ๚ ศฺวลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺวล.๑๙๑ ๚ ศฺวฐ (ศฺวฐฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๓ ๚ .๑๖๑ ๚ ศฺวจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺวจ.๔๒ ๚ ศฺวณฺฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.ษฺวคิ-) [คตฺยรฺถะ] ๑.ศฺลถฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺลถ(มฺ).๓.๗๔) ฯ ศฺวลฺก.(ศฺวคิ.๗๔) ฯ ศฺวรฺต คตฺยามฺ ๑๐.๑๑๗ ๚ ศฺวรฺตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ศฺวภฺร [คตฺยามฺ] จ ๑๐.๑๐๑ ๚ ศฺวงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรคิ.๗๔) ฯ ศฺวฐ อสํสฺการคตฺโยะ ๑๐.๗๔) ฯ ศฺวฐ สมฺยควภาษเณ ๑๐.๓.๕๒๖ ๚ ศฺวงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺวกิ.[ทาเะ] ๑.๑๓๕ ๚ ศฺลาฆฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺลาฆฺฤ กตฺถเน ๑.๗๔) ฯ ศฺวฐิ [อสํสฺการคตฺโยะ] อิตฺเยเก ๑๐.[อาศุคมเน] ๑.๖๓๐ ๚ ศฺวลฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ ศฺลษิ เศฺลษเณ ๑๐.๘๑ ๚ โศฺลณฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โศฺลณฺ ฤ จ [สงฺฆาเต] ๑.๓.[คตฺยรฺถะ] ๑.๕๙ ๚ ศฺลษิ ฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ศฺลษิ อาลิงฺคเน ๔.๔๓ ๚ ศฺวภฺรฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ปริภาษเณ] ๑๐.๓๙๓ ๚ ศฺวฐฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[คเตา] ๑.๓.๓.๘๓ ๚ โศฺลกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โศฺลกฺฤ สงฺฆาเต ๑.๑๙๐ ๚ ศฺวญฺจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺวจิ คเตา ๑.๓.๗๙๙ ๚ ศฺลษิ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๑๐ ๚ ศฺลาขฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺลาขฺฤ วฺยาปฺเตา ๑.๑๒๒ ๚ ศฺลษิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺลษิ ุ.[หิสํ ารฺถะ] ๑.

๘๔๓ ๚ ศฺวนิ ฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺวทิ ิ ศฺไวตฺเย ๑.๑๘๗ ๚ สจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ษจ สมวาเย ๑.๗๔) ฯ สงฺเกต.๑๑๔๒ ๚ .๑๐๕๙ ๚ ษฺฐวิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฐวิ ุ นิรสเน ๑.๘๙๘ ๚ สงฺเกต (สงฺเกตฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๓๑ ๚ ศฺวสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺวส ปฺราณเน ๒.๑๐๕ ๚ สํสฺตฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษสฺติ (สสฺต)ิ สฺวปฺเน ๒.๔๖๗ ๚ สจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษจ เสจเน เสวเน จ ๑.๓.๑๐ ๚ ษฺฏฺไย ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏฺไย ศพฺทสงฺฆาตโยะ ๑.[อามนฺ ตฺรเณ] ๑๐.๖๔๑ ๚ ษฺฐวิ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฐวิ ุ นิรสเน ฯ เกจิทเิ ะมํ น ปฐนฺ ติ ๔.ศฺวลฺลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺวลฺล อาศุคมเน ๑.(ษฺวษฺก-) [คตฺยรฺถะ] ๑.๑๐๕ ๚ ษฺวสฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺวสฺก.๔๓๓ ๚ สงฺคฺราม (สงฺคฺรามฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ (อุ๐) ฯ สงฺคฺราม ยุทฺเธ ฯ อยมนุทาตฺเตตฺ ๑๐.(ษฺวษฺก-) [คตฺยรฺถะ] ๑.๒๒๙ ๚ สญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษญฺช สงฺเค ๑.๑๑๕๒ ๚ สชฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ อา๐ ฯ ษสฺช (ษสฺช) คเตา ๑.๖๔ ๚ ศฺวิ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฏฺโวศฺว ิ คติวฺฤทฺธฺโยะ ๑.๑๑๖๕ ๚ ศฺวติ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ศฺวติ า วรฺเณ ๑.๔ ๚ ษฺวษฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺวสฺก.๗๔ ๚ สคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษเค(มฺ).[สํวรเณ] ๑.

๑๖๓ ๚ สธฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฆ หิสํ ายามฺ ๕.๑๒๘ ๚ สตฺตฺร (สตฺตฺรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สตฺร (สตฺตฺร) สนฺ ตานกฺรยิ ายามฺ ๑๐.[หิสํ ายามฺ] ๑๐.๒๔ ๚ สนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษน สมฺภกฺเตา ๑.๔๔๘ ๚ สตฺร (สตฺรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สตฺร (สตฺตฺร) สนฺ ตานกฺรยิ ายามฺ ๑๐.๓.๔๔๘ ๚ สทฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษทฦ วิศรณคตฺยวสาทเนษุ ๑.๒ ๚ สปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษป สมวาเย ๑.(สร-) [เทารฺพลฺเย] ๑๐.[อไวกลฺเย (ไวกลฺเย) ๑.๑๓๒ ๚ สมฺพฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๗๔) ฯ ษมฺพ สมฺพนฺ ธเน ๑๐.๒๕๗ ๚ .๙๖๓ ๚ สมฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สมี [ปริมาเน] อิตฺเยเก ๔.๗๔) ฯ ษฏฺฏ.๓.๕๓๕ ๚ สนฺ ฯ ต๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ ษนุ ทาเน ๘.๔๐๗ ๚ สรฺกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษรฺกฺษ [อาทเร] อิติ เกจิตฺ ๑.๗๔) ฯ สภาช ปฺรตี ทิ รฺศนโยะ ฯ ปฺรตี เิ สวนโยริตฺเยเก ๑๐.๗๔) ฯ สาร.๗๕๙ ๚ สรฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษรฺช อรฺชเน ๑.๔๖๖ ๚ สมาช (สมาชฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๙๐ ๚ สทฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษทฦ วิศรณคตฺยวสาทเนษุ ๖.สฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฏ อวยเว ๑.๓๐ ๚ สร (สรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๕๐ ๚ สฏฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๒๙ ๚ สมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษม.

[สฺวปฺเน] ๒.๗๔) ฯ สามฺพ [สมฺพนฺ ธเน] อิตฺเยเก ๑๐.๔๙๐ ๚ สรฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษรฺว หิสํ ายามฺ ๑.๗๔) ฯ สาร.๓.๖๒๘ ๚ สสฺ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษส.๒๓ ๚ สาธฺ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สาธ สํสทิ ฺเธา ๕.๕ ๚ สิจฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ษิจ กฺษรเณ ๖.[จกฺยรฺเถ] ๔.๔๒๐ ๚ สามฺพฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๐๗ ๚ สิ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ษิญฺ พนฺ ธเน ๕.(สร-) [เทารฺพลฺเย] ๑๐.๓.๖๖๙ ๚ สลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษล คเตา ๑.๓.๗๔) ฯ ษห มรฺษเณ ๑๐.๗๓ ๚ สสฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ อา๐ ฯ ษสฺช (ษสฺช) คเตา ๑.[คเตา] ๑.๕๑ ๚ สาม (สามฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๗๔) ฯ ษานฺ ตฺว สามปฺรโยเค ๑๐.๔๙ ๚ .๒ ๚ สิ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ษิญฺ พนฺ ธเน ๙.๓๔๑ ๚ สิธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษิธ คตฺยามฺ ๑.๙๘๘ ๚ สหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓๒ ๚ สาร (สารฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๒๙ ๚ สหฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษห มรฺษเณ ๑.สรฺพฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษรฺพ.๑๙ ๚ สานฺ ตฺวฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ สาม สานฺ ตฺวปฺรโยเค ๑๐.๓.๑๗๐ ๚ สิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษิฏ อนาทเร ๑.๓๔๑ ๚ สหฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษห.

๒๗ ๚ สู ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษู เปฺรรเณ ๖.๒๔ ๚ สู ฯ อ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษูงฺ ปฺราณิครฺภวิโมจเน ๒.๑๐๙๑ ๚ สุ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษุ ปฺรสไวศฺวรฺยโยะ ๒.๑๔๔ ๚ สูจ (สูจฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๐ ๚ สิวฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษิวุ ตนฺ ตุสนฺ ตาเน ๔.๗๔) ฯ ษุฏฺฏ อนาทเร ๑๐.๑ ๚ สุข (สุขฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๕๐ ๚ สิธฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษิธุ สํราทฺเธา ๔.๔๙๘ ๚ สิมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษิมฺภุ [หิสํ ารฺถะ] อิตฺเยเก ๑.๖๗๔ ๚ สิภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษิภ-ุ [[หิสํ ารฺถะ] อิตฺเยเก] ๑.๒ ๚ สีกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สีกฺฤ [เสจเน] อิตฺเยเก ๑.๗๔) ฯ สุข.๓.๓.๔๗๕ ๚ สุฏฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.สิธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษิธู ศาสฺเตฺร มางฺคลฺเย จ ๑.๘๙ ๚ สินฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษิวิ [เสจเน] อิตฺเยเก ฯ เสวน อิติ ตรงฺคณ ิ ฺยามฺ ๑.๓๘ ๚ สุรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษุร ไอศฺวรฺยทีปตฺ ฺโยะ ๖.[ตตฺกฺรยิ ายามฺ] ๑๐.๗๙ ๚ สุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษุ ปฺรสวไสศฺวรฺยโยะ ๑.๓๖ ๚ สุ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ษุญฺ อภิษเว ๕.๒๕ ๚ สู ฯ ทิ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ (โอ)ษูงฺ ปฺราณิปรฺ สเว ๔.๖๖ ๚ สุหฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษุห จกฺยรฺเถ ๔.๗๔) ฯ สูจ ไปศุนฺเย ๑๐.๔๙๙ ๚ สิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษิล อุญฺเฉ ๖.๓.๔๑๒ ๚ .

๕๘๖ ๚ สูษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สูษ [ปฺรสเว] อิตฺเยเก ๑.๓.๗๗๔ ๚ สฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺฤ คเตา ๑.๑๘ ๚ สฺฤชฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ สฺฤช วิสรฺเค ๔.๒๔๒ ๚ สูรฺกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สูรฺกฺษ อาทเร ๑.(สูรฺกฺษฺย-) [อีรฺษฺยารฺถะ] ๑.๑๐๘๕ ๚ สฺฤ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺฤ คเตา ๓.๔๕๐ ๚ สูทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษูท กฺษรเณ ๑.๑๕๐ ๚ สฺฤปฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺฤปฦ คเตา ๑.[เสวเน] ๑.๗๔) ฯ สูตฺร เวษฺฏเน ฯ วิโมจน อิตฺยนฺ เย ๑๐.[คเตา] ๑.๗๕๘ ๚ สูรฺกฺษฺยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษูรฺกฺษฺย.๗๕ ๚ สฺฤชฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺฤช วิสรฺเค ๖.๓.๒๕ ๚ สูทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๖๒๔ ๚ เสวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เษวฺฤ.๗๔) ฯ ษูท กฺษรเณ ๑๐.๔๒ ๚ .๕๗๔ ๚ ไส ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไษ กฺษเย ๑.๑๑๓๘ ๚ สฺฤภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฤภุ.[หิสํ ารฺถะ] ๑.๔๙๖ ๚ สฺฤมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฤมฺภุ หิสํ ารฺเถา ๑.๔๙๗ ๚ เสกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เสกฺฤ.๑๐๖๓ ๚ โส ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ โษ อนฺ ตกรฺมณิ ๔.๘๖ ๚ เสลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เษลฺฤ [คเตา] อิตฺเยเก ๑.สูตฺร (สูตฺรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.

๓.๙๓๑ ๚ สฺตกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏก(มฺ) ปฺรติฆาเต (ปฺรตีฆาเต) ๑.๒๑ ๚ สฺตปิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺฏปิ ฤฺ .๔๕๑ ๚ สฺตมฺภฺ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺตมฺภุ.๘๗๒ ๚ สฺขทฺ ฯ สฺขทิรฺ อวปริภฺยาํ จ [มิตฺ] ๑.สฺกนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺกนฺ ทริ ฺ คติโศษณโยะ ๑.๙๗๐ ๚ สฺตฆิ ฺ ฯ สฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺฏฆิ อาสฺกนฺ ทเน ๕.๗๔) ฯ สฺตน.๑๐ ๚ สฺขทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺขท(มฺ) สฺขทเน ๑.[มิตฺ] [อิติ โภชะ] ๑.๑๑๓๔ ๚ สฺกมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺกภิ ปฺรติพนฺ เธ ๑.๙๖๔ ๚ สฺตมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺฏภิ.[กฺษรณารฺถะ] ๑.๔๕๒ ๚ สฺกมฺภฺ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺกมฺภุ.๙ ๚ สฺกุมฺภฺ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺกุมฺภุ โรธน อิตฺเยเก ฯ ธารณ อิตฺยนฺ เย ๙.๘๙๑ ๚ สฺตน (สฺตนฺ ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๔๒๒ ๚ .[ปฺรติพนฺ เธ] ๑.[เทวศพฺเท] ๑๐.๓๙๘ ๚ สฺตนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏน.[โรธน อิตฺเยเก ฯ สฺตมฺภ อิติ มาธวะ] ๙.[ศพฺเท] ๑.๖๒๕ ๚ สฺขลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺขลิ.๖ ๚ สฺกุนฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺกุทิ อาปฺรวเณ ๑.๙ ๚ สฺกุ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ สฺกุญฺ อาปฺรวเน ๙.๗ ๚ สฺตลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฐล สฺถาเน ๑.๕๓๒ ๚ สฺตมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏม อไวกลฺเย (ไวกลฺเย) ๑.๙๕๔ ๚ สฺขลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺขล สญฺจลเน ๑.[โรธน อิตฺเยเก ฯ สฺตมฺภ อิติ มาธวะ] ๙.

[คเตา] ๑.[อารฺทฺรภี าเว] ๔.๓.[โรธน อิตฺเยเก ฯ นิษฺโกษเณ อิตฺยนฺ เย] ๙.๓๘ ๚ สฺตุจฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺฏุจ ปฺรสาเท ๑.๔๓๙ ๚ สฺเตปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺเฏปฺฤ กฺษรณารฺถะ ๑.๑๙๑ ๚ สฺตูป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏปู [สมุจฺฉฺราเย] อิตฺเยเก ๔.๓.๓.[ศพฺทสงฺฆาตโยะ] ๑.๑๗ ๚ สฺเตน (สฺเตนฺ ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ สฺเตน เจารฺเย ๑๐.๑๕๑ ๚ สฺตุภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺฏุภุ สฺตมฺเภ ๑.๒๐ ๚ สฺตุ ฯ อ๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ ษฺฏุญฺ สฺตุเตา ๒.๗๕๑ ๚ สฺตฺฤหฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺตฺฤหู.๖ ๚ สฺตฺฤกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏฺฤกฺษ.๑๕๒ ๚ สฺตฺฤ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ สฺตฺฤญฺ อาจฺฉาทเน ๕.๔๖๘ ๚ สฺตฺไย ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺตฺไย.๗๖ ๚ สฺตฺฤๅ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ สฺตฺฤๅญฺ อาจฺฉาทเน ๙.๘ ๚ สฺตูป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๙๐ ๚ สฺตุป ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏุป สมุจฺฉฺราเย ๔.๔๖๐ ๚ สฺตุมฺภฺ ฯ กฺรฺยา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺตุมฺภุ.๗๔) ฯ ษฺฏุป [ษฺฏปู ] สมุจฺฉฺราเย ๑๐.๑๙๙ ๚ สฺตุป ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[เวษฺฏเน ฯ โศภายํา เจตฺเยเก] ๑.๗๔) ฯ ษฺฏปู [สมุจฺฉฺราเย] อิตฺเยเก ๑๐.๔๒๓ ๚ สฺไต ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษฺไฏ.๑๐๕๘ ๚ .๗๔) ฯ สฺโตม ศฺลาฆายามฺ ๑๐.๑๐๗๑ ๚ สฺโตม (สฺโตมฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.สฺตมิ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏมิ .๑๙ ๚ สฺตนี ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏมี อารฺทฺรภี าเว ๔.๓.[หิสํ ารฺถะ] ๖.

๑๐๗๒ ๚ สฺปนฺ ทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺปทิ กิญฺจจิ ฺจลเน ๑.[[อนุปสรฺคาทฺวา] จ] [มิตฺ] ๑.๑๐๗๗ ๚ สฺถุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺถุฑ สํวรเณ ๖.๗๔) ฯ ษฺณหิ สฺเนหเน ๑๐.๓.๑๐๓๒ ๚ สฺปศฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺปศ คฺรหณสํเศฺลษณโยะ ๑๐.๒๐๐ ๚ สฺปฤฺ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺปฤฺ ปฺรตี ปิ าลนโยะ ฯ ปฺรตี จิ ลนโยริตฺยนฺ เย ๕.๓๓ ๚ สฺนุสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺณุสุ อทเน ฯ อาทาน อิตฺเยเก ฯ อทรฺศน อิตฺยปเร ๔.๙๖ ๚ สฺไน ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษฺไณ เวษฺฏเน ฯ โศภายํา เจตฺเยเก ๑.๕๕ ๚ สฺนิหฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ เวฏฺ (๗.๙๔๖ ๚ สฺนิหฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒.๗๔๙ ๚ สฺถคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฐเค(มฺ) สํวรเณ ๑.๕ ๚ สฺนุหฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ เวฏฺ (๗.๔๔๖ ๚ สฺนสฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺณสุ นิรสเน ๔.๑๔ ๚ .๔๕ ฯ รธาทิ๐) ป๐ ฯ ษฺณะิ ปฺรเี ตา ๔.๑๑๘ ๚ สฺถูล (สฺถูลฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺถูล ปริพฤํหเณ ๑๐.๔๗ ๚ สฺนา ฯ สฺนา.๘๙๙ ๚ สฺถา ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษฺฐา คตินิวฺฤตฺเตา ๑.[คเตา] ๑.๙๗ ๚ สฺนุ ฯ อ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺณุ ปฺรสฺรวเณ ๒.สฺตฺรกฺษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ษฺฏฺรกฺษ.๔๕ ฯ รธาทิ๐) ป๐ ฯ ษฺณุะ อุทฺคริ เณ ๔.๓ ๚ สฺปศฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ สฺปศ พาธนสฺปรฺศนโยะ ๑.๖ ๚ สฺนา ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษฺณา เศาเจ ๒.๑๔ ๚ สฺปรฺธฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺปรฺธ สงฺฆรฺเษ ๑.๒.

๑๒๙ ๚ สฺผฏุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺผฏุ วิกสเน ๑.๗๔) ฯ สฺผฏุ ิ อิตฺยปิ [ปริหาเส] ๑๐.๑๒๓ ๚ สฺผลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺผล [สญฺจลเน] อิตฺยนฺ เย ๖.๕ ๚ สฺผณ ุ ฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ (สฺผฑ ุ ิ วิกสเน) ๑.๓๘๐ ๚ สฺผณ ุ ฺฏฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.[[สญฺจลเน] อิตฺยนฺ เย] ๖.๓.๗๔) ฯ สฺผฑ ุ ิ ปริหาเส ๑๐.๗๔) ฯ สฺผฏิ ฺฏ.[สํวรเณ] ๖.๑๒๕ ๚ สฺผณ ุ ฺฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺผฏุ ิ [วิศรเณ] อิตฺยปิ เกจิตฺ ๑.๔๑๐ ๚ สฺผรฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺผร.๒๔๑ ๚ สฺผลุ ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺผลุ สญฺจลเน ๖.๗๔) ฯ สฺผฏิ [สฺเนหเน] อิตฺเยเก ๑๐.[สญฺจลเน] ฯ สฺผุร สฺผรุ ณ อิตฺเยเก ๖.๔ ๚ สฺผรุ ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺผรุ .๓๗๙ ๚ สฺผฏุ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ สฺปฤฺ ห อีปสฺ ายามฺ ๑๐.๓.๗๔) ฯ สฺผฏุ เภทเน ๑๐.สฺปฤฺ ศฺ ฯ ตุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺปฤฺ ศ สํสฺปรฺศเน ๖.๑๐๐ ๚ สฺผฑ ุ ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺผฑ ุ .๑๒๑ ๚ สฺผรุ ฺฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺผรุ ฺฉา วิสฺตฺฤเตา ๑.๑๒๒ ๚ .[หิสํ ายามฺ] ๑๐.๒๙๓ ๚ สฺผฏุ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺผฏุ ริ ฺ วิศรเณ ๑.๓๑๑ ๚ สฺผณ ุ ฺฑฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๕๖๐ ๚ สฺผฏิ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๒๔๗ ๚ สฺผฏุ ฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺผฏุ วิกสเน ๖.๓.๕๖ ๚ สฺผฏิ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๕๘ ๚ สฺปฤฺ ห (สฺปฤฺ หฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๒๔ ๚ สฺผายฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺผายี.[วฺฤทฺเธา] ๑.

๘๖๑ ๚ สฺรวิ ฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺรวิ ุ คติโศษณโยะ ๔.[นิเมษเณ] ๑.๒๑๖ ๚ สฺรสํ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺรสํ ุ.๑๐๘๒ ๚ สฺมฺฤ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺมฺฤ(มฺ) อาธฺยาเน ๑.๕๗ ๚ สฺมลี ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺมลี .๗๔) ฯ ษฺมงิ ฺ [อนาทเร] อิตฺเยเก ๑๐.[คเตา] ๑.๙๖๐ ๚ สฺยมฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺยม วิตรฺเก ๑๐.๑๕ ๚ สฺยมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺยมุ.สฺผรู ฺชฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ฏฺโวสฺผรู ฺชา วชฺรนิรฺโฆเษ ๑.๑๐๖๘ ๚ .๕๘ ๚ สฺมฏิ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.[ศพฺเท] ๑.(ศฺรสํ ุ.๘๗ ๚ ไสฺร ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ไสฺร [ปาเก] อิติ เกษุจติ ฺปาฐะ ๑.๓.๕๙๗ ๚ สฺมฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺมฺฤ จินฺตายามฺ ๑.๑๐๙๐ ๚ เสฺรกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เสฺรกฺฤ.๗๔) ฯ สฺมฏิ อนาทเร ๑๐.๔๕๙ ๚ สฺรมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺรมฺภุ วิศฺวาเส ๑.๓.๘๕๗ ๚ สฺรงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺรกิ.[คเตา] ๑.ศฺรศํ ุ-) [อวสฺรสํ เน] ๑.๙๑๙ ๚ สฺมฺฤ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺมฺฤ [ปฺรตี ปิ าลนโยะ ฯ ปฺรตี จิ ลนโยริตฺยนฺ เย] อิตฺเยเก ๕.๓ ๚ สฺรุ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺรุ คเตา ๑.๒๖๘ ๚ สฺม ิ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ษฺมงิ ฺ อีษทฺธสเน ๑.๑๐๙๙ ๚ สฺม ิ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๘๘ ๚ สฺรมฺภฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺรมฺภุ [ปฺรมาเท] อิตฺเยเก ๑.

๙๖๑ ๚ สฺวปฺ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ญิษฺวป ศเย ๒.๔๐๒ ๚ สฺวรฺตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๗๔) ฯ สฺวรฺต [คตฺยามฺ] อิตฺเยเก ๑๐.๑๐๕ ๚ สฺวาทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺวาท อาสฺวาทเน ๑.๓๓๖ ๚ สฺวนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺวน อวตํสเน [มิตฺ] ๑.๓.๑๑๖ ๚ สฺวรฺทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ สฺวรฺท อาสฺวาทเน ๑.๖๓ ๚ สฺวร (สฺวรฺ) ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๙๓๖ ๚ สฺวนฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ สฺวน.[อาสฺวาทเน] ๑.๗๔) ฯ สฺวาท [อาสฺวาทเน] อิตฺเยเก ๑๐.(ษฺวษฺก-) [คตฺยรฺถะ] ๑.๑๖๑ ๚ สฺวญฺชฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ ษฺวญฺช ปริษฺวงฺเค ๑.๑๑๓๑ ๚ สฺวทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺวท.[ศพฺเท] ๑.๑๑๔ ๚ สฺวงฺคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ ศฺรคิ.๗๔) ฯ สฺวร อาเกฺษเป ๑๐.ษฺวคิ-) [คตฺยรฺถะ] ๑.๑๐๕ ๚ สฺวสฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺวสฺก.๑๙ ๚ สฺวษฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ษฺวสฺก.โสฺรกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โสฺรกฺฤ [สงฺฆาเต] อิติ ปาฐานฺ ตรมฺ ๑.๘๒ ๚ สฺวงฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ [ษฺวกิ [คตฺยรฺถะ] อิตฺเยเก] ๑.๗๔) ฯ ษฺวท อาสฺวาทเน ๑๐.๘๔๕ ๚ สฺวทิ ฺ ฯ ทิ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ ษฺวทิ า คาตฺรปฺรกฺษรเณ ฯ ญิษฺวทิ า อิตฺเยเก ๔.๒๘ ๚ สฺวาทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๘๕ ๚ .๑๘ ๚ สฺวทฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๓.๓.๓๓๗ ๚ สฺวทิ ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ ญิษฺวทิ า สฺเนหนโมจนโยะ (คาตฺรปฺรสฺรวเณ) ฯ สฺเนหนโมหนโยริตฺเยเก ๑.(ศฺวคิ.(ษฺวษฺก-) [คตฺยรฺถะ] ๑.๓.

๗๔) ฯ หิส ิ หิสํ ายามฺ ๑๐.๑๑๓๒ ๚ หนฺ ฯ อ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ หน หิสํ าคตฺโยะ ๒.๓๘๘ ๚ หทฺ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อา๐ (ป๐) ฯ หท (หท) ปุรโี ษตฺสรฺเค ๑.๙๙๗ ๚ หิฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หิฏ [อาโกฺรเศ] อิตฺเยเก ๑.๑๙ ๚ หิ ฯ สฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ หิ คเตา วฺฤทฺเธา จ ๕.๘ ๚ หา ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ โอหากฺ ตฺยาเค ๓.๕๙๒ ๚ หลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หล วิเลขเน ๑.๙๗๑ ๚ หสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หเส หสเน ๑.๓.๒๐๖ ๚ หา ฯ ชุ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ โอหางฺ คเตา ๓.สฺวฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ สฺวฺฤ ศพฺโทปตาปโยะ ๑.[คเตา] ๑.๑๒ ๚ หิกฺกฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อุ๐ ฯ หิกฺก อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.๓๔๙ ๚ หฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฐ ปฺลุตศิ ฐตฺวโยะ ฯ พลาตฺการ อิตฺยนฺ เย ๑.๕๘๙ ๚ หยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หรฺย คติกานฺ ตฺโยะ ๑.๓๖๖ ๚ หิสํ ฺ ฯ รุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หิส ิ หิสํ ายามฺ ๗.๓๕๖ ๚ หิณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ หิฑ ิ คตฺยนาทรโยะ ๑.๒ ๚ หมฺมฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หมฺม.๓๐๑ ๚ .๙ ๚ หิสํ ฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๐๘๑ ๚ หฏฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฏ [ศพฺทสงฺฆาตโยะ] ทีปเฺ ตา (จ) ๑.๘๒๒ ๚ หสฺตฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ หสฺต [อรฺทเน] อิตฺยนฺ เย ๑๐.๕๓๘ ๚ หยฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หย คเตา ๑.

๓๑๐ ๚ หุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ หุฑ ิ สงฺฆาเต ๑.๙๘๐ ๚ หุลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หุล.๔๐๘ ๚ หุฑฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ (หุฑ สงฺฆาเต) ๖.๙๗๘ ๚ หูฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หูฑฺฤ.๘๘ ๚ หิษฺกฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อา๐ ฯ หิษฺก [หิสํ ายามฺ] อิตฺเยเก ๑๐.หินฺวฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หิว-ิ [ปฺรณ ี นารฺถะ] ๑.๑ ๚ หุฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หุฑฺฤ.[คเตา] ๑.๘๐๘ ๚ เหฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เหฐ วิพาธายามฺ ๑.๓๐๒ ๚ หุรฺฉฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หุรฺฉา เกาฏิลฺเย ๑.๑๓๐ ๚ หุณฺฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ หุฑ ิ วรเณ ฯ หรณ อิตฺเยเก ๑.[คเตา] ๑.[คเตา] ๑.๔๐๙ ๚ หฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ หฺฤญฺ หรเณ ๑.๒๐๘ ๚ หุ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ หุ ทานาทนโยะ ฯ อาทาเน เจตฺเยเก ฯ ปฺรณ ี เน-ปีติ ภาษฺยมฺ ๓.(หฺฤส-) [ศพฺเท] ๑.๑๔๒ ๚ หฺฤสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺรส.๑๖ ๚ หฺฤษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺฤษุ อลีเก ๑.๖๗๕ ๚ หิลฺ ฯ ตุ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หิล ภาวกรเณ ๖.๘๐๖ ๚ หฺฤษฺ ฯ ทิ๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺฤษ ตุษฺเฏา ๔.๑๐๔๖ ๚ หฺฤ ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ หฺฤ ปฺรสหฺยกรเณ ๓.๒๓๙ ๚ หุลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หุล หิสํ าสํวรณโยศฺจ (หิสํ ายํา สํวรเณ จ) ๑.๒๙๙ ๚ .

๓.[สํวรเณ] ๑.๓ ๚ หฺรฉี ฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺรฉี ลชฺชายามฺ ๑.๖๙ ๚ เหฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เหฑฺฤ.๗๔) ฯ หฺรป [วฺยกฺตายํา วาจิ] อิตฺยนฺ เย ๑๐.๗๖ ๚ หฺมลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺมล(มฺ) สญฺจลเน (จลเน) ๑.[อนาทเร] ๑.๓๑๙ ๚ โหฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ โหฑฺฤ คเตา ๑.[อวฺยกฺเต ศพฺเท] ๑.๒๖ ๚ หฺร ี ฯ ชุ๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ หฺร ี ลชฺชายามฺ ๓.๗๐๙ ๚ .เหฐฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ (เหฐ วิพาธายามฺ) ๑.๗๐๘ ๚ โหฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ โหฑฺฤ อนาทเร ๑.๙๔๓ ๚ หฺรคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺรเค(มฺ).จ [คเตา] ๑.๓๑๘ ๚ เหฑฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เหฑ(มฺ) เวษฺฏเน ๑.๔๑๐ ๚ หฺนุ ฯ อ๐ อนิฏฺ อา๐ ฯ หฺนุงฺ อปนยเน ๒.(หฺฤส-) [ศพฺเท] ๑.๘๙๖ ๚ หฺรปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๒๓๘ ๚ เหฺรษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เหฺรษฺ ฤ อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.๓๖๐ ๚ เหฐฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เหฐ [เหฒ] จ [ภูตปฺราทุรฺภาเว] ๙.๘๘๗ ๚ เหฒฺ ฯ กฺรฺยา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ เหฒ [จ] [ภูตปฺราทุรฺภาเว] อิตฺเยเก ๙.[อนุปสรฺคาทฺวา] [มิตฺ] ๑.๔๓๒ ๚ เหษฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เหษฺ ฤ.๘๐๘ ๚ หฺราทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ หฺราท อวฺยกฺเต ศพฺเท ๑.๗๐ ๚ เหปฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ เหปฺฤ.๙๑๘ ๚ หฺมลฺ ฯ หฺมล.๑๖๓ ๚ หฺรสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺรส.

หฺลคฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺลเค(มฺ).๙๑๗ ๚ หฺวลฺ ฯ หฺวล.๙๔๒ ๚ หฺวฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ หฺวฺฤ [สํวรเณ (วรเณ)] อิตฺเยเก ๑.[ศพฺเท] ๑.[สญฺจลเน (จลเน)] ๑.๑๐๘๐ ๚ หฺเว ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ อุ๐ ฯ หฺเวญฺ สฺปรฺธายํา ศพฺเท จ ๑.๗๔) ฯ หฺลป วฺยกฺตายํา วาจิ ๑๐.๒๗ ๚ หฺวลฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺวล(มฺ).[อนุปสรฺคาทฺวา] [มิตฺ] ๑.[สํวรเณ] ๑.๘๐๙ ๚ หฺลาทฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ อา๐ ฯ หฺลาที [อวฺยกฺเต ศพฺเท] สุเข จ ๑.๘๙๗ ๚ หฺลปฺ ฯ จุ๐ เสฏฺ อุ๐ (๑.๑๖๑ ๚ หฺลสฺ ฯ ภฺวา๐ เสฏฺ ป๐ ฯ หฺลส.๑๐๘๔ ๚ หฺวฺฤ ฯ ภฺวา๐ อนิฏฺ ป๐ ฯ หฺวฺฤ เกาฏิลฺเย ๑.๓.๑๑๖๓ ๚ .