ЗАКОН

ОСРЕДЊОЈШКОЛИ
("Сл. гласникРС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 -
испр., 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон,
72/2009 - др. закони 55/2013 - др. закон)

Чл. 1-22*

(Престалодаважи)

ИИИШКОЛОВАЊЕ
1. Наставнипланипрограм

Члан 23

Основазадоношењенаставногпланаипрограмастручнеиуметничкешколејеобразовнипрофи
л.

Образовнипрофил, усмислуовогзакона,
обухватаопштеистручнесадржајезаснованенадостигнућиманауке, технологије,
културеиуметностинеопходнезаобављањепословаодређеногстепенасложеностиуоквируп
одручјарада, односнозадаљешколовање.

Члан 24*

Наставнипланипрограмдоносиминистарпросвете.

Члан 25*

(Престаодаважи)

Члан 26

Наставнипланипрограмсадржиобавезне, изборнеифакултативнеобликеобразовно-
васпитнограда.

Наставнимпланомутврђујусенаставнипредмети,
седмичниигодишњибројчасовазасвакипредметињиховраспоредпоразредима.

Чл. 27-125*

(Престалодаважи)

50/92. 23/2002. гласник РС". односнопочеводшколске 2013/2014. осимодредабачлана 23. гласник РС". престаједаважиЗакон о средњојшколи ("Сл.. године. закон и 72/2009 .испр. закона. члана 24.НАПОМЕНА * ДаномпочеткаприменеЗакона о средњемобразовању и васпитању ("Сл. став 1. 101/2005 . закон). 67/93. др. бр. 64/2003 .др. 48/94. 24/96. 62/2003 .др. . закон. ичлана 26. бр. којесепримењујудодоношењановихнаставнихпланова и програма у складусазакономкојимсеуређујуосновесистемаобразовања и васпитања. 25/2002 - испр.др. 55/2013). 53/93.