EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Kumakanta

Pinagsanib na Aralin sa EsP at Musika Tumutugtog ng Piyano/Organo/Lira/Tambol
Unang Markahan
Unang Linggo IV. Pagtataya:
(Unang Araw)
Magkaroon ng kunwa-kunwariang Talent
I. Layunin:
Search ng mga mag-aaral. Hayaang
Nasusuri ang sariling kakayahan.
magpagalingan ang mga bata sa pagpapakita
- mga gawaing hilig gawin
ng kanilang mga talento.
- talentong taglay
II. Paksang Aralin
V. Takdang-aralin
Aralin: Ako ay Natatangi pah. 2
Gumupit ng larawan na kaya mong gawinat
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12
idikit ito sa iyong kwaderno.
Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13
Magpatulong sa magulang sa paggupit.
Teaching Guide ph. 4
ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. 2-4
Kagamitan: larawan ng bata, tsart
Puna:
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa
1. Balik-aral kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na
Anong bagay ang makakatulong sa iyo para bahagdan ng pagkatuto ng aralin.
makita ang sarili mo?
Natutuwa ka ba kapag nakikita ang sarili mo?
2. Pagganyak:
Itanong: Ano ang pangalan mo?
Bigyan ng panahon ang mga bata na
magkakilala at magkamustahan.
Ipaawit: Kamusta Ka

B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Iparinig ang kwento tungkol kay Aya at
Buboy.
2. Pagtalakay
1. Anu-ano ang hilig ni Aya?
2. Ano ang paboritong gawin ni Buboy?
3. Bakit sila mahal ng kanilang pamilya?
C. Pangwakas na Gawain
1. Paglalahat:
Kagaya din ba kayo ni Aya at Buboy?
Anu-anong mga gawain ang hilig ninyo?

2. Paglalapat
Kulayan ang mga larawan ng mga gawaing hilig mo.

Nagbabasketbol
Naggigitara
Nagbabasa
Nagsasayaw

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO C. Pangwakas na Gawain
Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art 1. Paglalahat:
Unang Markahan Lahat ba ng bata ay may kahinaan?
Unang Linggo Ano kaya ang mabuting gawin upang maging
(Ikalawang Araw) kakayahan din ito?

I. Layunin: 2. Paglalapat
Nasusuri ang sariling kahinaan. Iguhit ang mukha ni Piolo habang siya ay
- mga gawaing hindi kayang gawin papunta sa harap ng klase.
II. Paksang Aralin
Aralin: Ako ay Natatangi pah. 2 IV. Pagtataya:
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Pasalita
Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13 A. May pinaguguhit sa inyong larawan ang
Teaching Guide ph. 4 inyong guro ngunit hindi mo ito kaya,
ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. 5-6 ano ang gagawin mo?
Kagamitan: larawan ng bata, tsart B. Nahihirapan ka sa takdang-aralin na
ibinigay ng inyong guro, Ano ang
III. Pamamaraan: gagawin mo?
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral V. Takdang-aralin
Anu-ano ang mga gawaing kaya ninyong gawin? Magtala ng mga bagay na kayang-kaya
2. Pagganyak: mong gawin at mga gawaing nahihirapan kang
Gusto ninyo bang makapanood ng isang papet gawin sa iyong kwaderno.
show?
B. Panlinang na Gawain Puna:
1. Paglalahad
Ipakilala ang papet gamit ang medyas at _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa
kamay.magkwento tungkol dito. kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na
Ito Piolo. Isinali siya sa isang paligsahan sa bahagdan ng pagkatuto ng aralin.
pagtula. Habang papunta si Piolo sa harap ng
klase, nakaramdam siya ng kaba at takot, Parang
ibig na niyang bumalik sa kanyang upuan. Para
siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa
kahihiyan.Subalit ganun pa man pinilit pa rin
niyang makatula sa harap ng kanyang mga
kamag-aaral.
2. Pagtalakay
1. Sino ang nakasali sa paligsahan?
2. Ano ang nadama niya habang papunta sa
harap ng klase?
3. Bakit kaya takot ang nadama ni Piolo?

C. Pangwakas na Gawain
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 1. Paglalahat:
Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Anu-ano ang iba’t ibang damdamin ng tao?
Unang Markahan
Unang Linggo 2. Paglalapat
(Ikatlong Araw) Ipagawa ang Gawain 3 (pah.9 Pupil’s Activity
I. Layunin: Sheets)
Nasusuri ang sariling damdamin/emosyon. Ano kaya ang madarama mo sa mga sitwasyong
Natutuwa, nagagalit, nalulungkot, natatakot ito? Iguhit mo ang iyong mukha sa loob ng
II. Paksang Aralin bilog.
Aralin: Ako ay Natatangi pah. 2
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 1. Sumali ka sa paligsahan at nanalo ka.
Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13 2. Malapit ka ng tawagin upang tumula.
Teaching Guide ph. 4 3. Hindi ka nanalo sa pag-awit.
ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. 7-9 4. Dumating ang iyong pinsan, pinilit ng iyong
Kagamitan: larawan ng bata, tsart nanay na sumayaw ka.
5. Namatay ang alaga mong aso.
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain IV. Pagtataya:
1. Balik-aral Iguhit ang O O O O O upang ipakita ang iyong
Ang sabi natin, kapag hindi mo alam, damdamin sa mga sumusunod na mga sitwasyon.
matutulungan ka ng iba. Alin sa mga sumusunod ____Pupunta kayo sa Star City.
ang makakatulong sa iyo upang mapahusay ang ____Nasira ang bago mong laruan.
iyong nalalaman? ____Nawala ka habang namamasyal
- Nagtatanong sa nanay kapag hindi alam. kayo.
- Nagtatago sa kwarto kapag nagkakamali. ____Nahiwa ka habang nagbabalat ng
- Nagpapatulong sa ate o kuya kung nahihirapan sibuyas.
sa gawain ____Mataas ang nakuha mong marka.
2. Pagganyak:
Naranasan ninyo na bang mamasyal kasama ang V. Takdang-aralin
inyong pamilya? Gamit ang lumang paper plate. Gumawa ng
B. Panlinang na Gawain mukha na nagpapakita ng iba’t ibang damdamin.
1. Paglalahad
Iparinig ang kwento tungkol sa mag-anak. Puna:
Ang Masayang Mag-anak
Isang araw ng Linggo, pagkatapos _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa
magsimba ng mag-anak ni Mang Caloy at kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na
Aling Mila, sila ay nagtungo sa SM Mall. bahagdan ng pagkatuto ng aralin.
Namili sila ng mga damit at gamit sa bahay.
Kumain din sila sa Jollibee. Tuwang-tuwa
ang bunsong si Bobet dahil binilhan pa siya
ng bagong laruan ngnanay.

2. Pagtalakay
1. Saan nagtungo ang mag-anak?
2. Ano ang ginawa nila sa mall?
3. Ano ang naramdaman ni Bobet ng
bilhan siya ng bagong laruan?
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art 3. Ipasa sa iba ang gawaing para sa iyo ay may
Unang Markahan kahirapan.
Unang Linggo 4. Magtago para makaiwas sa pagpapakita ng
(Ika-apat naAraw) galing.
I. Layunin: 5. Maniwala sa sariling kakayahan.
Napahahalagahan ang kasiyahang naidudulot ng
pagpapamalas ng kakayahan. V. Takdang-aralin

II. Paksang Aralin Isaulo.
Aralin: Ako ay Natatangi pah. 2
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Ako ay natatangi. Ang bawat batang katulad ko ay
Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13 may kakayahan. Pauunlarin ko ang aking sarili.
Teaching Guide ph. 4
ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. 7-9 Puna:
Kagamitan: larawan ng bata, tsart
_____na bilang ng mga mag-aaral mula sa
III. Pamamaraan: kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na
A. Panimulang Gawain bahagdan ng pagkatuto ng aralin.
1. Balik-aral
Ipakita ang masayang mukha kung
kakayahan
at malungkot na mukha kung kahinaan.
----pag-iyak kung hindi magawa ang gawain
__pagtugtog ng gitara nang buong husay
2. Pagganyak:
Ano ang kailangang gawin upang mas
mapahusay pa ang iyong kakayahan?
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Magkaroon ng maikling palatuntunan.
Hayaang maipakita ng mga bata ang
kanilang kakayahan sa pag-awit, pagtula,
pagsayaw atbp.
2. Pagtalakay
Ano ang nadama mo habang ipinakikita mo
ang iyong talento?
C. Pangwakas na Gawain
1. Paglalahat:
Anong damdamin ang dapat mong taglayin
habang ipinakikita ang iyong kakayahan?
2. Paglalapat
Maglaro Tayo Gawain 2 sa pah. 8 ng Pupils’
Activity Sheets
IV. Pagtataya:
Sagutin: Tama o Mali
1. Umiyak kung makita ang maraming taong
manonood.
2. Gawin nang buong husay ang iniatas na
gawain.

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 4. Paglalapat
Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ipagawa ang Isabuhay sa pah. 12 ng Pupils’
Unang Markahan Activity Sheets
Unang Linggo
(Ikalimang Araw)
I. Layunin: IV. Pagtataya:
Nagagawa ang mga bagay na kinakailangan upang Ano ang gagawin mo kung ikaw ang batang
mapaunlad pa ang mga kakayahan at maiwasto ang tinutukoy?
mga kakulangan o kahinaan. Bilugan ang letra ng kilos na iyong gagawin.
II. Paksang Aralin 1. Mahilig kang umawit.
Aralin: Ako ay Natatangi pah. 2 Nais mong iparinig ito sa iyong lolo at lola.
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 A. Hindi ako kakanta. Nahihiya ako.
Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13 B. Aawitan ko sila.
Teaching Guide ph. 4 2. Maliksi ka sa larong takbuhan.
ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. 10-13 Pero minsan, nadapa ka sa pagtakbo.
Kagamitan: larawan ng bata, tsart A. Iiyak ako at uuwi na lang.
B. Pipilitin kong tumayo. Kung may sugat ako,
III. Pamamaraan: hihingi ako ng tulong.
A. Panimulang Gawain 3. Gusto mong gumawa ng saranggola.
1. Balik-aral Pero hindi mo alam kung paano.
Gamit ang plaskard ng mga ibat-ibang A. Magpapaturo ako.
damdamin, ipakita ang mukha na nagsasaad B. Hindi na lang ako gagawa ng guryon.
ng ipinahihiwatig na damdamin.
Kaarawan mo V. Takdang-aralin
Napagalitan ka ng nanay mo Isaulo.
2. Pagganyak:
Awit: Himig: The farmer in the Dell Ako ay natatangi. Ang bawat batang katulad ko ay
Ano ang Kaya Mo? (pah. 7 EsP Teaching may kakayahan. Pauunlarin ko ang aking sarili.
Guide)
B. Panlinang na Gawain Puna:
1. Paglalahad
Ngayon ay alam mo na. Ikaw ay isang _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa
natatanging bata. Tuklasin mo kung ano ang kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na
kaya mong gawin. Pahusayin mo pa ang iyong bahagdan ng pagkatuto ng aralin.
nalalaman. Kung mayroon ka naming gustong
gawin na parang hindi mo kaya, magtanong
ka,magpatulong ka,Sa ganito, matututo ka.

2. Pagtalakay
Anong uri ng bata ka?
Ano ang dapat mong tuklasin sa iyong
sarili?
Ano ang dapat mong gawin sa mga bagay
na nahihirapan kang gawin?
C. Pangwakas na Gawain
3. Paglalahat:
Paano mo mapapahusay ang iyong kakayahan?
Paano mo magagawa ang mga bagay na
nahihirapan kang gawin?

Nakakatamad maligo lalot malamig. Malinis. Panimulang Gawain 5. Pagganyak Puna: Iparinig ang Tugma: Kalinisan _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Batang malinis sa katawan kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Araw-araw pinaliliguan bahagdan ng pagkatuto ng aralin. 13 IV.Pupils’ Activity Sheets pah. Pangwakas na Gawain Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art 1. (Isang malusog at isang sakitin) Sino sa palagay ninyo ang mas magiging mahusay? Bakit kaya? Iparinig ang awit: Tayo nang maligo. Pakiramdam ko. 2. talento? 2. Paglalapat I. Pamamaraan: 4. Minsan isang linggo lamang tayo dapat maligo. Balik-aral Ano ang dapat gawin sa ating mga V. Mabango ako. para laging presko. 3. Naliligo araw-araw ___sabon ___bimpo II. III. Mabango ang pakiramdam ng bagong paligo. 4 Sagutin: Tama o mali ESP. Paglalahat: Unang Markahan Paano mo mapangangalagaan ang iyong sarili? Ikalawang Linggo Kailan ka dapat maligo? (Unang Araw) 2. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO C. Takdang-aralin kahinaan? Iguhit ang mga bagay na ginagamit mo sa Paano mo mapagyayaman ang iyong iyong paliligo. Gumagamit ng sabon at shampoo sa paliligo. Paksang Aralin ___lapis Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. Pagtalakay Ano ang dapat natin gawing araw-araw? Bakit dapat tayong maligo? Ano ang pakiramdam ng bagong paligo? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO . 1. A. Pagtataya: Teaching Guide ph. Ano ang pakiramdam ng batang bagong paligo? B. Kagamitan: larawan ng bata. Paglalahad Magpakita ng larawan ng dalawang bata. tsart 2. 14-16 ___tubig Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 9-15 1. Lilinis ka kapag ikaw ay naligo. magaan ang pakiramdam Malayo sa sakit at karamdaman. pakiramdam ko. Layunin: Lagyan ng / ang mga gamit mo sa iyong Nagagawa nang mahusay ang mga gawaing paliligo nakapagdudulot ng kalinisan at kalusugan ___aklat . Panlinang na Gawain 1.

Paglalahat: Dapat bang palitan ang mga kasuotang panloob? Kailan? Tandaan: Magpalit ng kasuotang panloob nang madalas at kung kinakailangan. Pagtataya: Sagutin: Tama o mali 1. Ikalawang Linggo 3. 14-16 V. ESP. Takdang-aralin Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Lutasin: Edukasyon sa Pagpapakatao pah. panloob. Ipatukoy ang ngalan ng bawat isa. Ugaliing lagging malinis ang isusuot na (Ikalawang Araw) kasuotang panloob. Umiyak Kagamitan: larawan ng bata. I. Magpalit ng sando pagkatapos maligo EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO . Magsisigaw III. bestida IV. Sando Palda Polo Brief Panty. Magpalit agad ng damit-panloob. A. Balik-aral Puna: Kailan ka dapat maligo? 2. II. Magpalit ng kasuotang panloob tuwing Nagagawa nang mahusay ang mga gawaing makalawang araw. Pangwakas na Gawain 1. Layunin: 4. tsart B.Pupils’ Activity Sheets pah. 2. kamison. Pagtalakay Sinu-sino ang mga magkakapatid? Ano ang nakaugaliang gawin ng magkakapatid? C. 4 Ano ang dapat niyang gawin. Panimulang Gawain 1. Panlinang na Gawain 1. Paglalapat Kulayan ang mga kasuotang panloob. Paglalahad Iparinig ang kwento sa pahina 5 ng Sulo ng Buhay 2. 9-15 A. 13 Napaihi ang batang lalaki sa kanyang pantalon. nakapagdudulot ng kalinisan at kalusugan 5. Paksang Aralin Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. Hindi na kailangang magpalit araw-araw ng . B. Teaching Guide ph. Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art 2. Pagganyak _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Magpakita ng mga larawan ng kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na kasuotang bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Babae lamang ang dapat na magpalit ng Unang Markahan kasuotang panloob. Pamamaraan: C.Nagpapalit ng kasuotang panloob kasuotang panloob dahil hindi ito nakikita.

Pagtalakay Sino ang nagsasalita sa kwento? Anu-ano ang mga kagamitang pansarili na nabanggit? Mayroon ka din ban g mga gamit na iyon? C. Gawain 2 Lagyan ng / kung mayroon kang gamit na katulad ng nasa ibaba. 2. Pamamaraan: A. Pangwakas na Gawain 1. Pagtataya: Ikalawang Linggo Ikahon ang mga pansariling gamit na iyong (Ikatlong Araw) ginagamit sa paglilinis sa iyong katawan. Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Unang Markahan IV. aklat Gumagamit ng kagamitang pansarili 4. sepilyo nakapagdudulot ng kalinisan at kalusugan 3. suklay Nagagawa nang mahusay ang mga gawaing 2. panyo II. Panimulang Gawain _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa 1. Panlinang na Gawain 1. Takdang-aralin Edukasyon sa Pagpapakatao pah. tuwalya Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. Layunin: 1. I. Paglalahad Iparinig ang kwento sa pahina 9 ng Sulo ng Buhay 2. Balik-aral kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Kailan ka dapa magpalit ng damit. Sabon Panyo Sipilyo Tuwalya suklay . 9-15 Kagamitan: larawan ng bata. 13 Iguhit sa iyong kwaderno ang mga pansariling Teaching Guide ph. Pagganyak Awit: This is the (Brush My Teeth) B.Pupils’ Activity Sheets pah. 4 gamit. 10 ng Sulo ng Buhay B. Paglalapat A. Paglalahat: Anu-ano ang mga pansariling gamit? Bakit hindi natin ito maaring ipahiram kahit sa kaibigan o kaanak man? Tandaan: Dapat ingatan ang pansariling gamit at hindi ito maaring ipahiram. panloob? 2. tsart Puna: III. ESP. 14-16 Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 V. Paksang Aralin 5. Ipagawa ang Gawain 1 sa pah. bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

nakapagdudulot ng kalinisan at kalusugan Pagiging malinis at maayos sa Gawain sa V. tsart III. Pamamaraan: A. Huwag kumibo kung hindi. 13 ng Sulo ng Unang Markahan Buhay Ikalawang Linggo (Ika-apat na Araw) IV. Paglalapat Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ipagawa ang Gawain 1 sa pah. pagkakamaling nagawa sa mga sulatin.sepilyo lapis 2. II. Iwasang gamitin ang daliri sa pagbubura. 13 kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Teaching Guide ph. --aklat suklay . ESP.Pupils’ Activity Sheets pah. Pagtataya: I. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Paano natin mapapanatili na malinis ang ating gawing sulatin? Ano ang dapat nating gamitin sa pagbubura? Tandaan: Magdala lagi ng pambura. Balik-aral Pumalakpak kung ang babanggiting gamit ng guro ay pansarili. 14-16 Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 9-15 Kagamitan: larawan ng bata. 4 bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Pagganyak: Magpakita ng isang malinis at maayos na gawa ng bata sa Art. Panlinang na Gawain 1. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2. Panimulang Gawain 1. Pagtalakay Ano mayroon sa klase ni Bb Rosas? Ilang bata ang nagkamali? Ano ang ginamit ng isang bata para burahin ang gawa niya? C. . Paglalahad Iparinig ang kwento sa pahina 12 ng Sulo ng Buhay 2. Layunin: Ipagawa ang Gawain 2 sa pah. Takdang-aralin pamamagitan ng paggamit ng pambura kung Ugaliing gumamit ng pambura kung may kinakailangan. 14 ng Sulo ng Nagagawa nang mahusay ang mga gawaing Buhay. Paksang Aralin Puna: Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. Ano ang masasabi ninyo sa gawa na ito? B.

Pamamaraan: A. Panlinang na Gawain 1. 13 Teaching Guide ph. Layunin: Nagagawa nang mahusay ang mga gawaing nakapagdudulot ng kalinisan at kalusugan Naiiwasang malukot o marumihan ang gawain II. Paksang Aralin Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. Ikalawang Linggo (Ika-limang Araw) I. 14-16 Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Edukasyon sa Pagpapakatao pah. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Unang Markahan bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Pagtalakay Ano ang ipinagawa ng guro sa mga bata? Para kanino ang Valentine’s Card? Bakit masaya si Carla? C. tsart III. Paglalahat: Paano natin mapapanatili na malinis ang ating gawing sulatin? Tandaan: Paano mo maiiwasang malukot o marumihan ang iyong gawain? 2. Balik-aral Ano ang dapat mong gamitin kung ikaw ay nagkamali sa iyong gawain? 2. Pagganyak Kailan ipinagdiriwang ang Araw ng mga Puso? B. 4 ESP. Paglalapat Ipagawa ang Gawain 1 sa pah. Panimulang Gawain 1. 9-15 Kagamitan: larawan ng bata. Pangwakas na Gawain 1. Takdang-aralin Gawin ang Gawain2 sa pah. 17. 16 ng Sulo ng Buhay IV. V.Pupils’ Activity Sheets pah. Pagtataya: Gumuhit ng isang pusong malaki at kulayan ng pula. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Puna: Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art . Paglalahad Iparinig ang kwento sa pahina 15 ng Sulo ng Buhay 2.

gawain Ano ang dapat gawin kung narumihan ang isinusulat? Ilan beses dapat magpalit ng damit-panloob? 2. Panimulang Gawain 1. Paglalahad Iparinig ang kwento sa pahina 18 ng Sulo ng Buhay 2. Paglalapat Bilugan ang mga pagkaing kailangan natin. 9-15 pagkain? Bakit? Kagamitan: larawan ng bata. Natutukoy ang mga pagkaing mainam sa 2. Pamamaraan: Puna: A.Pagtataya: Sagutin: Tama o mali I. anong pagkain ang Teaching Guide ph. B.Pagkain ng tamang uri at dami 3. Kumain ng gulay araw-araw. 14-16 Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 V. Layunin: 1. 2. Kumain sa tamang oras. Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. Paksang Aralin 5. Pagtalakay Anu-anong pagkain ang nakapagpapalusog sa atin? Alin sa dalawang bata ang kumakain ng tamang uri at dami? C. Pangwakas na Gawain 1. 13 Kung papipiliin ka ng pagkain. Pagganyak Kumain ba kayo bago pumasok sa paaralan? Isa-isang tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang kinain. kayang ubusin. Unang Markahan Isda gatas kendi chiz curl pisbol Ikatlong Linggo (Unang Araw) IV. 4. . Takdang-aralin Edukasyon sa Pagpapakatao pah. (Gumamit ng mga larawan ng pagkain) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art .Pupils’ Activity Sheets pah. 4 gusto mo? Iguhit ito. Panlinang na Gawain 1. tsart III.Tama ba ang napili mong ESP. Kumuha lamang ng tamang dami ng pagkain na kalusugan. Ubusin ang pagkain hangga’t mayroon. Paglalahat: Paano natin mapapanatili namalusog ang ating katawan? Tandaan: Dapat tayong kumain ng tamang uri at dami ng pagkain. Kailangan natin ng wastong pagkain II. Balik-aral _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Muling talakayin ang mga paraan ng kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na pagiging malinis sa katawan at anumang bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

pag-akyat sa puno . Pagpapaulan.Huwag magpabaya.Pupils’ Activity Sheets pah. 24 Pupils’ Activity EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Sheet Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Unang Markahan . Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay. Layunin: 1. (nakapagpapaunlad. Kasunduan: III. 4 9. Hal.Kumain ng tama. paglalaro sa init. 14-16 6. Edukasyon sa Pagpapakatao pah. pagtatampisawsa baha. Matulog nang maaga. Maglaro sa tubig-baha. Kagamitan: larawan ng bata. Ang kalusugan ay ___ n gating kakayahan. Paglalahat: Anu-ano ang mga gawaing makasasama sa ating kalusugan? Tandaan: Dapat Alagaan ang sarili. Balik-aral Kumain ng gulay upang humaba ang (kamay. Teaching Guide ph. tsart V. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 7. Nakaranas na ba kayong maglaro sa ulan? Puna: B. Magpalit ng damit kapag napawisan. 3. Panimulang Gawain Ang kalinisan ay daan sa ( kagandahan. Maglaro sa buong maghapon. C. Uminom ng kape sa umaga. 9-15 10. nakakasira) Masama ang sopdrink sa kalusugan. Magsepilyo ng ngipin matapos kumain. Panlinang na Gawain 1. 13 8. Pagtalakay Pag-usapan ang mga pagkaing mainam para sa katawan. Pamamaraan: Buuin ang tugma. Maging malinis. ulan pantay kawayan Bagyo. Mayroon din naming masama bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Maglaro sa gitna ng matinding init ng araw. Puro karne lang dapat ang iulam. 4. II. Unang Markahan IV. Isa-isa itong talakayin sa klase.Nakikilatis ang mga gawaing maaring 2. 2. 2. ESP. atbp. Paksang Aralin 5. Pangwakas na Gawain 3. Pagtataya: Ikatlong Linggo Isulat ang T kung mabuti para sa ating (Ikalawang Araw) kalusugan At M kung mali. . A. Kumain ng gulay. I. Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. Mag-ehersisyo palagi. makasama sa kalusugan. Pagganyak Tugma: Ulan. Paglalapat Ipagawa ang Gawain 3 sa pah. bagyo pantay kabayo. Sumunod pag-usapan ang mga gawaing nakasasama sa kalusugan. Paglalahad _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Sabihin: May mga gawaing mabuti para sa kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na ating katawan. Sagutin: Tama o Mali buhay) Kumain kung gusto lang ang ulam. para sa ating kalusugan. kalinisan) 1. 4.

Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. Maging malinis. Pagkain ng prutas at gulay .Nakikilatis ang mga gawaing maaring makabuti 5. Unang Markahan . Pagtalakay Pag-usapan ang mga gawaing mainam para sa katawan. Paglalapat Ipagawa ang Gawain 3 sa pah.Kumain ng tama. . Layunin: 4. 2. Pamamaraan: kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na A. Pagkain kung masarap lang ang ulam. Paksang Aralin Buuin ang tugma.Pupils’ Activity Sheets pah. Kasunduan: II. Pagganyak Awit: Mag-exercise tayo Ano ang inyong pakiramdam pagkatapos ninyong mag-ehersisyo? B. Balik-aral Magbigay ng mga gawaing maaring makasama sa ating kalusugan.Huwag magpabaya. 2. 2. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Pagtulog maghapon I. tsart _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa III. Panimulang Gawain bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Isa-isa itong talakayin sa klase. (Ikatlong Araw) 1. Paglalaro ng basketbol 3. Ikatlong Linggo Lagyan ng X ang hindi. Pangwakas na Gawain 1.. 4 ESP. 13 Teaching Guide ph. 2. sa kalusugan. Paglalahad Sabihin: May mga gawaing mabuti para sa ating katawan. Panlinang na Gawain 1. Pagtataya: Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Lagyan ng / ang mga gawing mabuti sa kalusugan. Pag-eehersisyo Pagtulog nang maaga. 9-15 Puna: Kagamitan: larawan ng bata. V. Paglalahat: Anu-ano ang mga gawaing mabuti sa ating kalusugan? Tandaan: Dapat Alagaan ang sarili. Pagpupuyat gabi-gabi. 14-16 Ang kalusugan ay ___________. 1. C. 24 Pupils’ Activity Sheet EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO IV. Pag-inom ng 8 o higit pang baso ng tubig Pagkain sa takdang oras..

isa siya sa ipinagmamalaking mag- aaral. Pagsalitain ang mga gulay na hindi kinakain o madalang kainin ng mga bata. _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa B. mahina) Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 3. 27 Pupils’ Activity (Ika-apat na Araw) Sheet I. 1. Pagtataya: pangangalaga sa sarili sa paglinang ng mga Bilugan ang wastong sagot sa loob ng panaklong.Huwag magpabaya. Ako ay (makapaglalaro. Layunin: . 14-16 Ako ay magiging (masigla. Paglalahat: Paano nakatutulong ang wastong pangangalaga sa sarili sa pagpapaunl. 2. Kumain ng gulay upang humaba ang (kamay. Ampalaya: Hu hu hu Kalabasa: Ampalaya bakit ka umiiyak? Puna: Ampalaya: Nalulungkot ako. Ano ang mangyayari kung ikaw ay laging Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Iparinig ang isang maikling kwento. Balik-aral Buuin ang tugma.Sa paaralan. Ano ang buting dulot ng pagiging malusog? Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. Ano ang buting dulot ng pagiging malinis? Ako ay magiging (payat. kakayahan. 9-15 hindi mabuti) Kagamitan: larawan ng bata. Paglalapat Ikatlong Linggo . Hindi kasi ako kinakain ng mga bata. Ang kalusugan ay ___ ng ating kakayahan. Pamamaraan: A.Mahilig siyang kumain ng gulay at prutas. Pangwakas na Gawain 3. Panlinang na Gawain kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na 1. nakakasira) Magpakita ng isang papet show sa mga bata. Magbigay ng mga gawaing masama sa ating buhay) kalusugan. Paksang Aralin 2. Ikatlong Linggo Ipagawa ang Isabuhay sa pah.Pupils’ Activity Sheets pah. Pagganyak (nakapagpapaunlad. ESP. malusog) II. Panimulang Gawain V. Magbigay ng mga gawaing mabuti para sa Ang kalinisan ay daan sa ( kagandahan. Maging Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art malinis.Napahahalagahan ang ugnayan ng wastong IV.ad ng kakayahan? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Tandaan: Dapat Alagaan ang sarili. hindi makapaglalaro) III. 4 Ako ay makapag-aaral nang (mabuti. Ito si Ana. 2.Malinis palagi ang kanyang katawan kaya naman madalang siyang magkasakit. Ako ay (magkakasakit. tsart 4. hindi magkakasakit) 5. Unang Markahan 4. Kasunduan: 1. 13 masigla? Teaching Guide ph. Hal. Pagtalakay Sino ang batang malinis? Bakit kaya isa siya sa ipinagmamalaking mag-aaral sa paaralan? C. kalinisan) ating kalusugan. Kumain ng tama. Paglalahad bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

V. 2. Paksang Aralin Para makamit ang malusog na katawan. 2.Pupils’ Activity Sheets pah. Paglalahat: Dapat bang magkaroon ng disiplina sa sarili? Tandaan: Dapat Alagaan ang sarili. III. 9-15 _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Kagamitan: larawan ng bata. .(disiplina) Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Edukasyon sa Pagpapakatao pah. II. Balik-aral Ano ang mabuting naidudulot ng pagiging malinis? 2. 28 Pupils’ Activity Sheet IV. Mabuti na ang maging matakaw para laging Unang Markahan busog. Pagtalakay Ano ang maaring mangyari kung hindi natin lilinisin ang mga bahagi ng ating katawan tulad ng ilong/ tenga? C. Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art 3. Paglalahad Ipakita ang iba’t ibang mga kagamitan sa paglilinis ng sarili. Manghiram na lamang ng pansariling gamit I. tsart kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Panlinang na Gawain 1.Huwag magpabaya. 14-16 _____sa sarili ang kailangan. Ipasabi ang bahagi ng katawan na nililinis nito. 5. Pagtataya: Sagutin : Tama o Mali 1. Paglalapat Ipagawa ang Subukin sa pah. Pamamaraan: A. Layunin: upang makatipid. 13 Puna: Teaching Guide ph. Dapat maging maingat sa pagpili ng mga EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO kinakain . Di na kailangan maligo kung maginaw. 2.Nalilinang ang wastong pag-uugali hinggil sa pangangalaga sa sariling kalusugan. Ang taong tamad ay malinis din. Panimulang Gawain 1. Pangwakas na Gawain 1. Aralin: Inaalagaan ko ang Aking Sarili pah. 4 ESP. Maging malinis. Pagganyak Awit: Sampung mga Daliri Lagi bang malinis ang inyong mga kamay? B. Kasunduan: Buuin ang tugma. (Ika-limang Araw) 4. Ika-apat na Linggo .Kumain ng tama.

Sasabihing mali ang kwentuhan nila. sumama po tayo sa kanila. mamamasyal kami sa Luneta Park sa Linggo. Hindi tamang sumasali ang bata sa usapan dahil hindi naman ikaw ang tinatanong.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos Dapat bang magkaroon ng disiplina sa sarili? na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t Ano ang dapat mong tandaan kung may nag- ibang sitwasyon. Belen: Kahit na. Pagtalakay Sino ang nakaupo sa salas? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Ano ang ping-uusapan ba? Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art . 1. V. Kasunduan: dulaan? (Ipaliwanag na ito ay parang Isaulo: maikling palabas sa telebisyon. Samantalang naglalaro sa kanilang harapan si Bobet.16 ESP. Maghapong maglalaro sa parke ang mga bata. Mila: Belen. Gusto ko lang po talagang sumama sa palaruan. Layunin: 1. 2. nakaupo sa mahabang sopa bahagdan ng pagkatuto ng aralin. (Unang Araw) B. Balik-aral A. Hindi dapat sumasali ang bata sa usapan ng ( Gumamit ang guro ng iba’t ibang boses para sa matatanda. Makikinig lamang sa nag-uusap. maliban kung siya ay Pag-iwas sa Pagsali sa Usapan hinihingan ng paliwanag o kasagutan. Puna: Panlinang na Gawain 1. Bobet: Hindi na po ako uulit inay. pasensiya nap o kayo. 14 Pumili ng ilang bata at ipasakilos ang dula-dulaan. Kumain ng gulay upang humaba ang _____. ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang sasali sa usapan ng matatanda. Belen: Bobet. 2. tsart Narinig mong nagkukuwentuhan ang nanay at III. Pangwakas na Gawain I. Teaching Guide ph. napanood mo din ang pinag-uusapan A. Pagganyak Nais ninyo bang makapanood ng isang dula. Paksang Aralin: Dula-dulaan Tandaan: Hindi dapat sumali ang bata sa usapan Aralin: Mga Tuntunin sa Tahanan ng matatanda. uusap na matatanda? II.. Paglalahat: . Pamamaraan: kumare niya. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 2. ang magkapatid na Belen at Mila. Gusto mo bang sumama? (Biglang sumali sa usapan si Bobet) Bobet: Sige poi nay. mga tauhan). Panimulang Gawain nilang palabas sa telebisyon kaya ______. 31 IV.Pupils’ Activity Sheets pah. Bigla kang sasagot at ikukuwento ang palabas Buuin ang tugma: B. Paglalapat Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Paglalahad _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Iparinig ang dula-dulaan : kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Sa salas ng bahay. Lutasin: Kagamitan: larawan ng bata. Bobet: Inay. C. Pagtataya: Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon pah.

Iwasang mag-ingay lumakad nang marahan.. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Ano ang gagawin mo? Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Paglalapat Ika-apat na Linggo Ipasakilos ng pangkatan ang sitwasyon. Pangwakas na Gawain 1. Pagganyak bahagdan ng pagkatuto ng aralin. tsart III. Iwasang mag-ingay lumakad nang Unang Markahan marahan. Gusto mong manood ng TV kaya lang tulog na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t ang beybi mong kapatid.Pupils’ Activity Sheets pah. Tulog ang nanay ng dumating ka galing sa I. Layunin: paaralan at nais mong humingi ng meryenda. Panimulang Gawain Puna: 1. ibang sitwasyon. Pagtataya: II. . Itanong: Ano ang ginagawa ng lolo? Bakit kaya siya nakahiga sa kama? B. Kagamitan: larawan ng bata. Biglang Paglakad Nang Marahan Kung May Nagpapahinga nagsigawan ang mga kalaro mo sa labas ng bahay. Paksang Aralin: Huwag Maingay Lutasin: Aralin: Mga Tuntunin sa Tahanan Nagpapahinga ang lola mong maysakit. Pamamaraan: A.16 V. Balik-aral Bakit napagsabihan si Bobet ng nanay _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa niya? Tama ba ang ginawa niya? kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na 2. 2. Paglalahat: Dapat bang magkaroon ng disiplina sa sarili? Ano ang dapat mong tandaan kung may natutulog o nagpapahinga sa inyong tahanan? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Tandaan: Kung may nagpapahinga sa ating Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art tahanan. IV. Kaya maingat siyang lumakad para kuhanin ang kanyang bola malapit sa tinutulugan ng kanyang lolo. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at sumama sa mga kalaro matapos makuha ang kanyang laruan. Paglalahad Iparinig. Ika-apat na Linggo . Unang Markahan 2. Pagtalakay Sino ang nakahiga sa kama? Ano ang ginawa ni Lito sa silid ng lolo? Paano siya lumakad at kinuha ang bola? B. (Ikalawang Araw) A.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos B. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon pah. 31 Kung may nagpapahinga sa ating tahanan. Kasunduan: Isaulo: ESP. Panlinang na Gawain 1. Dumating si Lito kasama ang kanyang mga kalaro. 14 Teaching Guide ph. Naabutan niyang nakahiga sa kama at natutulog ang kanyang lolo. Ipakita ang larawan ng lolo na nasa kama.

. (Ikatlong Araw) Gustong-gusto mo ang palabas sa TV. Paano tayo laging makakasagot sa klase? Kailan lamang kayo maglalaro? B. nagpapahinga sa ating tahanan? 2. Pagganyak Anong oras kayo pumapasok sa paaralan? Puna: Naranasan na ninyong nahuli sa pagpasok? Bakit? B. Teaching Guide ph. Iuutos sa iba ang gawain para makapaglaro. Pagtataya: ibang sitwasyon. Tatapusin muna ang gawain saka maglalaro. Panimulang Gawain May oras na ditto ay iniuukol. Ang batang nagpupuyat sa TV Sa pagpasok laging nahuhuli. 1. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon pah.Pupils’ Activity Sheets pah. Balik-aral _______ay dapat pairalin. Ano ang dapat gawin kung may Upang umunlad ang buhay natin. 2. Pamamaraan: Gawain ay may takdang-panahon. Paglalahad kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Iparinig ang tugma sa mga bata: bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Paglalahat: Dapat bang magkaroon ng disiplina sa sarili? Tandaan: Dapat bang magkaroon ng disiplina sa lahat ng gawain? Bakit? 2. A.. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Ano ang iyong gagawin? Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Ang batang maagang natutulog Di nahuhuli sa pagpasok. 14 A. ESP. Sa paglalaro ako’y makikita Kung gawaing bahay ay natapos ko na. kaya I. Paksang Aralin: Disiplina Walang pasok sa paaralan. Kasunduan: Buuin: III. Panlinang na Gawain _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa 1. 31 C. Pagtalakay Ano ang kabutihan ng maagang pagtulog? Ano ang mangyayari kung tayo ay magpupuyat sa panonood ng TV. Lutasin: II. Tatakas para makapaglaro. Ibig mong maglaro Aralin: Mga Tuntunin sa Tahanan ngunit may gawain ka pa sa bahay na dapat tapusin. Paglalapat EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Lutasin: Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Unang Markahan .16 B. Ang batang may oras sa pag-aaral Sa klase ay laging ikinararangal. Kagamitan: larawan ng bata. Layunin: lang di mo pa nagagawa ang iyong assignments. tsart V.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos Ano ang gagawin mo? na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t IV. Pangwakas na Gawain 1.

“Kumuha ka muna ng kahoy at wala na akong panggatong. Ano ang gagawin mo? Tama o Mali A.26-38 IV. “Po” ang sagot kaagad ni Renato at mabilis _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa na pumasok ng bahay. maya-maya. Noon din ay kumuha si Renato ng kahoy na panggatong at dinala sa kanyang ina sa kusina 2. klase. Panimulang Gawain Paborito mo ito. A. na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t Iwasang magdabog ibang sitwasyon. O kaya’y sumusimangot II. “Bakit po. Inay?” ang tanong ni bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Ano ang iyong Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon gagawin? pah. Layunin: Sumusunod kaagad . “Renato! Renato! ang tawag ng Puna: ina. Panlinang na Gawain Sumusunod kaagad 1.16 Maganda ang binabasa mong aklat pero ESP. Maya-maya nakarinig si Renato Sagot sa inuutos. Pagtataya: Kagamitan: larawan ng bata..” “Opo. Ika-apat na Linggo Tandaan: Kapag ikaw ay inuutusan (Ika-apat na Araw) Ipakita ang paggalang I.” sagot ni Renato. Pagtalakay Sumagot ba agad si Renato sa tawag ng ina? Sumunod baa gad siya sa utos ng ina? Anong uri ng bata si Renato? B. 2. tsart Lutasin: III. Inay. Paglalahat: Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Dapat bang magkaroon ng disiplina sa sarili? Unang Markahan . Sino sa inyo ang laging nauutusan sa bahay? Kapag ikaw ay inuutusan Sumusunod ka ba kaagad? Ipakita ang paggalang B. Hindi mo siya papansinin aralin. Paglalahad Sa utos ng nanay.Pupils’ Activity Sheets pah. 31 tinatawag ka ng nanay para utusan. Naiwan ang kalarong kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na si Rogelio. 14 Lutasin: Teaching Guide ph.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos Sa utos ng nanay. Kasunduan: Isaulo at isapuso. Aawayin ang ate Maglaro muna bago gawin ang mga takdang B. Pamamaraan: Maganda ang palabas na kartun sa TV. Paglalapat Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Pangwakas na Gawain EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 1. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 2. C. Susunod kaagad at saka na lang itutuloy ang Matulog ng maaga para hindi mahuli sa pinanonood na palabas. Iparinig ang kwento: Iwasang magdabog Ulirang Bata O kaya’y sumusimangot Sina Renato at Rogelio ay naglalaro sa Madaling pagsunod bakuran. Paksang Aralin: Ulirang Bata Madaling pagsunod Aralin: Mga Tuntunin sa Tahanan Sagot sa inuutos. tinawag ka ng ate at 1. Balik-aral may ipinakukuha sa iyo. ng boses. Renato. Pagganyak V.

. Pamamaraan: 3. ___Sumunod s utos ng nakangiti. Layunin: 1. Awit: “ Ang Pipit” A Palagi B. Mahina pa 4. Pagganyak Sagutan ang tseklis sa bahay. Aralin: Mga Tuntunin sa Tahanan Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 IV. bumagsak. V. tsart mo ang utos ng nanay nakangiti kang sumunod. Antok na Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon antok ka pa kaya nagdabog ka. ipinagbabawal sa akin. Mabilis ang kanyang pag-alis sa pugad. Sumasagot ba ako kaagad kapag tinatawag? Iparinig ang kwento: 2.Pupils’ Activity Sheets pah. III. Balik-aral 4. “Hindi pa muna. 31 1. Naghingi ka pa ng pera bago ka sumunod. nagbingi-bingihan ka. May isang munting ibon sa pugad. May inuutos sa iyo ang kuya sa tindahan. kaya siya ay _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa bumagsak sa lupa. ___Humingi ng bayad bago sumunod sa 5.Madalas C. Panimulang Gawain Bigla kang nag-iiyak. Puna: Biglang-bigla. pah. Ngunit talagang mahina pa ang kanayang pakpak.Paminsan- B.26-38 2. Pagtalakay bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Tinatawag ka ng lolo para ipaabot ang salamin Wasto o di-wasto. May binabasang aklat si Ana. Sinasaway ka ng ate mo sa paglalaro ng tubig. Baka ikaw ay kapag inuutusan. di natin sapitin. niya. Paksang Aralin: Ang Munting Ibon nanay. (Ika-limang Araw) 2. Paglalahat: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Dapat bang magkaroon ng disiplina sa sarili? Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Tandaan: Unang Markahan Tayo’y makinig sa nanay na bilin Ikalimang Linggo . Pangwakas na Gawain 1. ibang sitwasyon. kalooban? anak” ang sabi ng inang Ibon. Panlinang na Gawain minsan 1. Iniiwasan kong gawin ang mga Nagpilit din sa paglipad ang munting ibon. Paglalahad 1. Tinawag siya ng II. 14 Lagyan ng / kung wasto ang gawain at X kung Teaching Guide ph. Pagtataya: Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Sumusunod ba ako nang maulwag sa Ibig na niyang lumipad. A. Paglalapat: Tama o Mali I. Mahirap sumalok ng tubig kaya lang ng marinig Kagamitan: larawan ng bata..16 hindi. 2. Naglalaro ang mga bata ng apoy sa siga.” 5.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos Sinaway sila ni Aling Marta pero hindi pa rin sila na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t tumigil. Ano ang nais gawin ng munting ibon? Bakit ayaw pumayag ng inang ibon? Sinunod ba niya ang bilin ng inang ibon? Anong aral ang nakuha mo sa kwento? B. utos. ESP. Sumusunod ba ako kaagad sa anumang Ang Munting Ibon ipinag-uutos. kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na 2. Itinatabi ko muna ang anumang gawain ang iyong mga pakpak. Pero hindi siya sumunod. Ika-apat na Linggo Upang kapahamakan. 1. ___Magreklamo kapag madalas mautusan. 3. Tinatawag ka ng nanay para maligo na. Kasunduan: 2.

Ibig ni Liza 2. A. Huwag isabay sa pagkain ang lola dahil Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon mabagal nang kumain. 31 __2.pag-alaalala sa mga kasambahay A. Halikan at yakapin ang lolo at lola.naipadarama ang pagmamahal sa mga kasapi ng Matanda na ang Lola ni Bea kaya paulit-ulit na mag-anak sa pamamagitan ng paggawa nang lang ang sinasabi nito.121 __3. Sinusulsihan ng Lola ang mga sirang damit at _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa medias nina Rico. Pauwiing mag-isa ang lola. Sigawan kung may nasisirang kagamitan. Si Rico ang tagasuot ng sinulid kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na sa karayom ng Lola. Teaching Guide ph. mabuti. I. Sigawan kung kakausapin siya. Kagamitan: larawan ng bata. Pamamaraan: paaralan. Pagtataya: Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Lagyan ng / ang nagpapakita ng pagmamalasakit Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Magpakita ng giliw sa pakikipag-usap sa Miyembro ng Pamilya kanya para malibang. tsart __4. . 121 sa lola/lolo. Sisihin ang lola dahil sumama-sama pa siya. Panimulang Gawain __5. nananahi pa rin ang lola. Kasunduan: pangyayari sa kwentong . Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya IV. Paano kaya siya dapat itatrato ng pamilya? . Kahit matanda na at Puna: malabo ang mata. Pagtalakay Anong ugali ang ipinakita ni Rico? Mahal kaya niya ang kanyang Lola? May malasakit kaya siya sa kanyang Lola? C.16 __1. Pagbigyan ang matanda at manood na lang sa Iparinig ang kwento: ibang pagkakataon. Kwentuhan ng mga masasayang kaganapan sa III. Pagganyak na manood sila ng sine. bahay? (Hayaang ibahagi ng mga bata ang Ano ang dapat gawin ni Liza? kanilang karanasan) A. Muling pag-usapan ang mahahalagang V. Paglalahat: Paano ninyo maipakikita ang malasakit sa inyong Lola? Lolo? Tandaan: Lolo at Lola’y mahalin EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Lagi silang alalahanin Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art . Pangwakas na Gawain 1. ESP. II.Pupils’ Activity Sheets pah. pah. 2. Gusto naman ng Lola Sinu-sino ang iba pang kasapi ng mag-anak? niya na umuwi na ng bahay para Sino sa inyo ang kasama ang lola sa kanilang makapagpahinga. B. Huwag na lang kausapin ang lola. Tulungan sa pagtayo at paglakad kung nang 1. bahagdan ng pagkatuto ng aralin. X kung hindi. Ang Lola ni Rico Masipag ang lola ni Rico. Balik-aral hihina. Panlinang na Gawain B. 1. “Ang Munting Ibon” Lutasin: Bakit napahamak ang munting ibon? Kasama ni Liza ang kanyang Lola. (Unang Araw) Iwasang saktan kanilang damdamin Sapagkat sila’y may pusong maramdamin. Paglalapat: Lutasin: . Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat C. Layunin: 2. Paglalahad C.(lolo at Lola) B.

4. sa tatay/nanay. Pagtataya: ipakita ang mga bata ang kanilang damdamin sa Lagyan ng / ang nagpapakita ng pagmamalasakit mga sumusunod na sitwasyon. __1. Pinaupo Ikalimang Linggo naman ito ni Lena at ipinagtimpla ng kape. 2. magulang nila? . Inaalalayan sa paglakad ang matanda.Maya-maya.119 2. Pinagbabalat ng prutas ang lolong maysakit. Hindi pinapansin ang lolang nanghihingi ng __2. 1. __5. Paglalapat: Lutasin: Kagamitan: larawan ng bata. Pagganyak Tula: Mahal ko si Ama V. 2.naipadarama ang pagmamahal sa mga kasapi ng Saan galing ang magkapatid? mag-anak sa pamamagitan ng paggawa nang Paano nila ipinakita ang malasakit sa mga mabuti. Pawis na pawis ito pero III. Pagtalakay I. Tuwang- (Ikalawang Araw) tuwa ang nanay at tatay sa kanilang mga anak. Paglalahad: ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin. 5. Pagdatingsa bahay naabutan ng magkapatid na abala ang nanay sa mga gawaing bahay. Sinisigawan kung mahina ang pandinig. Unang Markahan Agad iniabot ni Toni ang tsinelas ng ama. Pamamaraan: hindi makatayo dahil sa dami ng mga damit na A.pag-alaalala sa mga kasambahay (nanay at tatay) Kaya ninyo ba silang gayahin? C. Balik-aral mo sa kanya? Gamit ang Tama o Mali plaskard hayaang IV. __3. Sundin ang anumang utos ng magulang. Pangwakas na Gawain II. pagkain. pah. magmalasakit Teaching Guide ph.Pupils’ Activity Sheets pah. 2.. 31 Kung tunay na sila’y Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon Ating minamahal. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Nagmano ang magkapatid at sinalubong ang ama. B. Sumulat ng 3 paraan kung paano mo ipinakikita Gayundin si Ate na mahal at may malasakit ka sa iyong tatay at At saka si Kuya Sa aming pamilya nanay. Layunin: Sinu-sino ang mga bata sa kwento? . Panimulang Gawain nilalabhan. Mag-aral na mabuti para matuwa angb 3. magulang. __4. 121 Tumulong. tsart Naglalaba ang nanay. Paglalahat: Miyembro ng Pamilya Paano ninyo maipakikita ang malasakit sa Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya inyong nanay at tatay? Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Tandaan: Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Malambing na kinakausap. Iparinig ang kwento: Galing sa paaralan si Lena at Toni. Paano mo maipapakita ang malasakit 1.16 Sa mga magulang ESP. Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalimang Linggo . Dumabog kung hindi naibili ng laruan. Labanan ang magulang kung napapagalitan. Tulungan sa mga gawaing bahay. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat 1. Kasunduan: Mahal ko si Ina . Agad tinulungan ng magkapatid ang ina para ito ay makapagpahinga. Panlinang na Gawain _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na 1. Kami’y maligaya Dahil sama-sama Puna: Sa tuwi-tuwina. X kung hindi. dumating ang tatay.

Kasunduan: Paano mo naipapakita ang pagmamalasakit sa Lutasin: iyong nanay? tatay? Nakita mo na inaaway ng mga bata ang kaklase 2. A. Puna: Iparinig ang kwento: Kadadating pa lamang ng Tatay ni Alvin _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa galing sa Saudi. X kung hindi. Si Ben na kalaro niya ay nakatingin lang.pag-alaalala sa mga kapwa-bata Dapat tayong magpakita ng malasakit sa ating . Tulungan kung nangangailangan.Agad ipinagmalaki niya ito sa mga kalaro niya. Natuwa ang tatay ni Ben sa ipinakitang ugali ng anak. Balik-aral V. Isali sa mga laro at kasayahan. Layunin: 1. Kagamitan: larawan ng bata. Panlinang na Gawain 1. Wala kasi siyang mga laruan na katulad ng kay Alvin. inaya niya ito. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon ___1. Pamamaraan: ___5. Pagtalakay Sinu-sino ang mga bata sa kwento? Saan galing ang tatay ni Alvin? Ano ang pasalubong niya? Bakit nakatahimik lang ang kalaro niya? Paano napasaya ni Alvin si Ben? Anong ugali ang ipinakita niya? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO . (Ikatlong Araw) C. Ano ang ginagawa ninyo kung walang pasok? Ano ang gagawin mo? Marami ba kayong kalaro? B. Pangwakas na Gawain I. III. Pagganyak mo. Panimulang Gawain 1. Tuksuhin kung natatalo sa laro. Iwasan kung mahirap lang. May mga pasalubong itong mga kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na laruan sa kanya.Pupils’ Activity Sheets pah. Isang robot na maganda at bahagdan ng pagkatuto ng aralin.119 ___2.(kalaro/kamag-aaral) mga kalaro.16 Lagyan ng / ang nagpapakita ng pagmamalasakit ESP. Pagtataya: Teaching Guide ph. Pagtaguan ng pagkain. Ano ang gagawin Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya mo? Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Tandaan: . tsart ___3. Paglalahat: .Ng Makita ni Alvin ang kalaro. 31 sa kalaro /kamag-aaral. 2. ___4. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat Nakita mo na umiiyak ang kaklase mo dahil Miyembro ng Pamilya wala siyang baon pagkain. malaki. Paglalahad . Ipinahiram din niya ang bago niyang laruan. 2. 121 IV. Paglalapat: Lutasin: II.naipadarama ang pagmamahal sa mga kasapi ng Paano ninyo maipakikita ang malasakit sa mag-anak sa pamamagitan ng paggawa nang inyong kalaro? mabuti. pah.

Bantayan ang kapatid para hindi mahulog. Pamamaraan: A. . Paglalahad Iparinig ang kwento: Puna: Nag-aaral ng kanilang leksiyon sina Michael. Kasunduan: 1.Pupils’ Activity Sheets pah. Panimulang Gawain V. Layunin: inyong nakababatang kapatid? . iyak ito nang iyak at 2. 121 Lagyan ng / ang nagpapakita ng kanais-nais na Teaching Guide ph. Sumang- ayon si Michael at Edward. 31 ___1.16 gawi at X ang hindi. 1. Paglalahat: (Ika-apat na Araw) Paano ninyo maipakikita ang malasakit sa I. tsart ___4. Pakikipaglaro sa kapatid. Pagtalakay Sinu-sino ang mga bata na nag-aaral ng kanilang leksiyon sa kwento? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Nasaan ang ina ng mga bata? Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Bakit umiyak ang batang si Eugene? Ikalimang Linggo Nakatulong ba sila sa kanilang nanay? (Ika-limang Araw) . Paano mo Miyembro matutulungan ang iyong ina na abala sa ng Pamilya paglalaba? Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 IV. Pangwakas na Gawain Ikalimang Linggo 1. Sa kusina. “Kami na po. Sino ang pinakabunso sa inyo? B. Mama. Lilibangin o lalaruin mo siya para tumigil sa B. 128 ___3. Pagganyak hinahanap ang nanay.naipadarama ang pagmamahal sa mga kasapi ng Tandaan: mag-anak sa pamamagitan ng paggawa nang Dapat tayong magpakita ng malasakit sa ating mabuti. Balik-aral Lutasin: Paano mo naipapakita ang pagmamalasakit sa Namalengke ang nanay. ___5. ESP. Ano ang gagawin mo? Ilang kayong magkakapatid sa inyong pamilya? A.” ang wika ni Mae. Kagamitan: larawan ng bata. II. Hayaang umiyak ang kapatid. kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Narinig nila ang pag-iyak ng kanilang bunsong bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Ipagtitimpla naming ng gatas si Eugene at aalagaan namin siya. Awit: Ang Mag-anak C. Paglalapat: Lutasin: Nanonood ka ng paborito mong palabas sa TV. Mae at Edward. mga nakababatang kapatid. Panlinang na Gawain kakaiyak. Wala pa siya nang iyong kalaro? kamag-aaral? magising si Bunso. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat Tulog sa duyan ang kapatid mo. Pagtimpla ng gatas ang nagugutom na Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon kapatid. Papaluin mo siya. iasa lang ang bata sa yaya. pah.119 ___2.. Waring nagugutom na ito. III. abala naman sa _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa pagluluto ang ina. Pagtataya: Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Makikisabay ka sa pag-iyak niya.pag-aalaga sa nakababatang kapatid 2. 2. kapatidna si Eugene sa kanyang kuna. Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art C. Sulo ng Buhay pah.

Pagtalakay Bakit walang pasok sina Miguel at Miradel? Sino ang maysakit? Ano ang iniwasan nilang gawin at bakit? Paano nila ipinakita ang pagmamahal at paggalang sa lolo nila? C. Paglalahat: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Paano ninyo maipakikita ang malasakit sa Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art inyong Ika-anim na Linggo . 87 3. 31 kasambahay. Pangwakas na Gawain 1.naipadarama ang pagmamahal sa mga kasapi ng Tandaan: mag-anak sa pamamagitan ng paggawa nang Iiwasan ko ang paglikha ng ingay kapag may mabuti.119 2. Balik-aral Paano mo naipapakita ang pagmamalasakit sa iyong nakababatang kapatid? . B. Puna: 2. A. natutulog ang lolo nilang maysakit. Walang pasok sa paaralan ang magkapatid na Miguel at Miradel. III.16 inilalahad kapag mayroong maysakit na ESP. Kagamitan: larawan ng bata. Layunin: kasambahay na maysakit ? .pag-aalaga sa kapamilyang maysakit 2. . Ilapag nang marahan ang mga gamit. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat May lagnat ang ate mo kaya hindi niya magawa Miyembro ang gawaing bahay na ipinagagawa sa kanya. Lumakad nang marahan. Magsalita nang mahina. Panlinang na Gawain 1. Ayaw nilang magambala ang pagtulog nito. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon 1. pah. Paglalahad Iparinig ang kwento: Araw ng Sabado. Sulo ng Buhay pah. Paglalapat: Lutasin: II. ng Pamilya Ano ang gagawin mo? Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 IV. Pamamaraan: 5.Pupils’ Activity Sheets pah. kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Itanong: Ano sa palagay ninyo ang bahagdan ng pagkatuto ng aralin. kaya iniwsan nila ang paggawa ng ingay o paglalaro na maaring makagising sa kanilang lolo. mahal na mahal nina Miguel at Mirdel ang kanilang lolo. Pagganyak Magpakita ng larawan ng matandang _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa maysakit na nakahiga sa kama. Pagtataya: Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Panimulang Gawain 1. tsart 4. 121 Iguhit ang O kung tama at O kung mali ang asal na Teaching Guide ph. Maghabulan sa bahay.I. 2. Lakasan ang radio o telebisyon. natutulog o maysakit sa bahay. dinaramdam ng taong ito? Hayaang magbigay ng kanilang kuro-kuro ang mga bata.

Layunin: Tandaan: . Aking ama at aking ina Isulat sa ibaba. 121 Teaching Guide ph. Pagtalakay Anu-anong mga pangyayari ang dapat natin pag-usapan upang maging Masaya an gating pamilya? C. Sama-samang namamasyal tuwing Linggo A. tsart ng masayang mag-anak. Kasunduan: (Tono: Manang Biday) Magdikit ng larawan ng iyong pamilya sa notbuk.Pupils’ Activity Sheets pah.pagkukuwento tungkol sa masayang karanasan Mapapasaya natin ang ating mga kaanak sa o pangyayari sa araw-araw. pamilya. II.napahahalagahan ang pagkakaroon ng Masaya ang batang kabilang sa masayang masayang pamilya. Si kuya at si ate naman _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Ako ay inaalagaan kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Pamilya nami’y maliit man bahagdan ng pagkatuto ng aralin. nagkwento si Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya Dina tungkol sa pag-aaway nila ng kaklase niya. maipapakita sa kanya ang iyong ____5. (Unang Araw) Mahalaga ba ang pagkakaroon ng masayang pamilya? Bakit? I. 2. 134 ____1. Itanong: Anong uri ng pamilya ang nabanggit sa awit? Masaya rin ba ang inyong pamilya? B. Paano mo nanay na lamang ang magpapasyal sa mga anak. Masaya at nagmamahalan. Masyadong abala ang tatay sa barkada kaya Maysakit ang lola mo. 31 Sagutin: Tama o Mali Sulo ng Buhay pah. ____2. Pagganyak Awit: Aking Ama at Aking Ina V. Panlinang na Gawain 1.16 IV. Puna: Pumapasok sa opisina. Paglalapat: Lutasin: Miyembro ng Pamilya Habang kumakain ang mag-anak. Pangwakas na Gawain 1. III. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat 2. pamamagitan ng pagkukuwento ng masasayang karanasan sa araw-araw. 2. Balik-aral _____4. Panimulang Gawain ang pamilya ni Ben. Paglalahat: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art . Pagtataya: ESP. Sabay-sabay kumakain ang buong mag- pagmamalasakit? anak. Pamamaraan: ____3. . Masarap ang pakiramdam ng mga kasapi Kagamitan: larawan ng bata. 1. Nag-aaway araw-araw ang tatay at nanay. Paglalahad Pag-usapan ang mga masasayang karanasan ng mga bata sa kani-kanilang pamilya. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Tama ba iyon? Bakit? Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Ang Aking Masayang Pamilya Sa trabaho ay tulong sila Nagluluto at naglalaba .

2. dumalaw ang lolo at lola nina Aya bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Masayang nagkakatipon ang mga mag-anak. Pagtataya: aaway. Ika-anim na Linggo 2. (Hayaang magbahagi ang mga bata ng kanilang karanasan) B. Layunin: Paano napasaya ng magkapatid ang kanilang . Pagganyak Sino sa inyo ang may mga lolo at lola sa V. Nahilingan ka ng isang tula. Paglalahat: ng Pamilya Mahalaga ba ang pagkakaroon ng masayang Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya pamilya? Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Paano ka makapag-aambag ng kasiyahan sa Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Pagtalakay (Ikalawang Araw) Sinu-sino ang dumating na panauhin? Saan sila galing? I. Paglalahad _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Iparinig ang maikling kwento : kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Minsan. Ano ang 1. Kasunduan: malayong probinsiya? Iguhit ang sarili habang ginagawa ang kakayahang Dinadalaw ba nila kayo o kayo ang nais mong maiambag upang mabigyan ng kasiyahan dumadalaw sa kanila? ang iyong pamilya. Paglalapat: Lutasin: III. 2. Kaysaya nila. 34-35 Ang pagpapamalas ng kakayahan ay nakapag- Kagamitan: larawan ng bata. 121 iyong pamilya? Teaching Guide ph.16 Tandaan: ESP. Upang lalong mapasaya. Lola? Bakit kaya sila mahal ng kanilang pamilya? II. Puna: 1. Pamamaraan: Dumating ang mga pinsan mo galing sa ibang A. Kaarawan ng lolo mo kaya nagdatingan lahat ___Ang mag-anak na masaya ay nakasisiya. Pangwakas na Gawain Miyembro 1. IV. ang mga pinsan mo. ___Masaya ang mag-anak na laging nag. Panlinang na Gawain . Panimulang Gawain bansa. Si Buboy naman ay nagpakitang gilas din sa pagsayaw.Nakapag-aambag ng kasiyahan sa pamilya sa lolo pamamagitan ng pagpapamalas ng kakayahan. Balik-aral gagawin mo? Hep-hep kung tama at Hurrey kung mali. Ano ang magkahiwalay ang mga magulang. gagawin mo para makapag-ambag ka ng iyong ___Ang masayang pamilya ay may panahon kakayahan? para sa isat-isa. tsart aambag ng kasiyahan sa ating pamilya. May ginayak na palatuntunan ___Masaya ang mga anak kung para lalong maging masaya ang pagtitipon. Tuwang-tuwa ang dalawang matanda sa pag-awit ng apo.Pupils’ Activity Sheets pah. naghandog ng isang awit si Aya na natutuhan niya sa paaralan. at Buboy galing sa probinsiya. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat C. Tuwang-tuwa ang mag-anak. Ako ay ___________________________. Niyakap nila ito. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO .

Panimulang Gawain ___3. Si Rona ay nagdadabog habang nagwawalis. Paglalahad Simulan ng Linggo hanggang Sabado. 1. Madaling natatapos ang mga gawain Nagkakaroon sila ng maraming panahon sa pahinga. May mahihirap na gawain at may madali rin naman. 1. Pagganyak Tumutulong ka ba sa mga gawain sa V. 2. X ang hindi. Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Mahalaga ba ang pagkakaroon ng masayang Ika-anim na Linggo pamilya? (Ikatlong Araw) Paano ka makapag-aambag ng kasiyahan sa iyong pamilya? I. 2. Masipag si Alex magpunas ng mesa matapos Paano natin mapapasaya ang ating kumain. nakapag-aambag ng kasiyahan sa ating pamilya. Balik-aral ___4.Pupils’ Activity Sheets pah. pamilya? ____5. Layunin: Tandaan: . Kasunduan: bahay? Isulat ang mga gawaing naitulong mo sa iyong B. Paglalapat: Lutasin: II. Ano ang gagawin mo? Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Edukasyon sa Pagpapakatao pah.16 Lagyan ng / ang kapamilyang nakapag- ESP. Si ate ay maagang gumigising at nagluluto ng Kagamitan: larawan ng bata. Pagtataya: Teaching Guide ph. Nakakapanood sila ng TV. Maagang namamalengke si nanay. Pagtalakay Sino ang gumagawa ng mga gawaing-bahay? Paano nila ginagawa ang mga gawaing ito? Ano pa ang maari nilang gawin bukod sa mga gawaing bahay? C. Lahat ay may ginagawa upang mapagaan ang gawaing- bahay.Nakapag-aambag ng kasiyahan sa pamilya sa Ang pagtulong sa mga gawaing-bahay ay pamamagitan ng pagtulong sa mga gawain. Panlinang na Gawain pamilya sa araw-araw. A. Pamamaraan: naman sumusunod. Iparinig ang maikling kwento : Maraming gawin sa bahay. Si Kuya ay palaging inuutusan pero hindi III. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat Naglalaro kayo ng mga kapatid ninyo nang bigla Miyembro ng Pamilya kayong bigyan ng nanay ng kanya-kanyang Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya gawain. 2. 121 IV. Nakakapamasyal din sila. Masaya ang mag-anak. 34-35 aambag ng kasiyahan sa kaanak. ___2. bahagdan ng pagkatuto ng aralin. tsart almusal. 131 ___1. Paglalahat: Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art . Ulirang Mag-aaral pah. Pangwakas na Gawain EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 1. Ayon Puna: sa ating kakayahan ay inaatasan tayo n _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa gating mga magulang na tumulong ayon sa kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na mga gawain.

Ano ang iyong gagawin? II. ang pinapanood mo sa TV. Ubusin lahat ang ulam. Ano ang gagawin mo? 188 a. Pakiabot nga po ng kanin Teaching Guide ph. Ipagtabi ng pagkain ang tatay. Paano mo ito sasabihin sa kung kumain? Bakit? nanay? a. 34-35 2. Magdadabog at di na kakain. Pagtataya: Miyembro ng Pamilya Bilugan ang titik ng tamang sagot. Masarap ang inyong ulam. Paglalahad c. Paglalapat: Lutasin: nagpapasaya sa tahanan gaya ng: Gutom na gutom ka na pero magdarasal pa . 121 b. Panimulang Gawain b. ESP. 1. kumain? Ano ang ugaling ipinakita ng mag-anak? C. b. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat IV. Paggalang sa isat-isa Ang pamilyang sabay-sabay kumain ay palaging___. Paglalahat: Anong gawain ang nakapagpapasaya sa pamilya? Ano ang dapat gawin bago at matapos kumain? Tandaan: . Panlinang na Gawain b.pagsasama-sama sa pagkain muna bago kumain. Hindi pa dumarating ang tatay pero gabing-gabi na nagagampanan mo? kaya pinauna na kayong kumain. Ilakas ang pagnguya. Pamamaraan: 3. 1. Pahingi ng kanin. Kasunduan: Huwaran ng mabuting pagtingin Bilugan ang angkop na salita upang matapos ang tugma. Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya Ano ang iyong sasabihin? Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 a. Pagtalakay Puna: Saang silid naroon ang mag-anak? _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na Ano ang kanilang ginagawa bago at matapos ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin. uulanin. Ano ang ginagawa ng mag-anak? c. Ang mag-anak ninyo rin ba ay sabay-sabay 5. Tinatawag ka na para kumain. 2. 1. Pagganyak gawin? Ipakita ang larawan ng mag-anak sa a. Hihigupin nang malakas ang tunog. Anu-ano ang mga gawain sa tahanan na 4. (pagpapalain.Pupils’ Activity Sheets pah. Kagamitan: larawan ng mag-anak na kumakain b. B. Tirahan ng kaunting pagkain ang tatay. A. Pagkain ng Mag-anak Ang mag-anak na salu-salo sa pagkain V. Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Pangwakas na Gawain 1. . Nais mong kumuha ng kanin pero ito’y malayo sa iyo. Layunin: Bago at matapos kumain. Hihigupin nang bigla. Ano ang dapat ninyong 2. III. Hoy! Kanin nga. Ika-anim na Linggo Iwasang papaghintayin (Ika-apat na Araw) Sa mesa ang pagkain Sama-sama tayong manalangin I.16 c. Sasabay sa pamilya sa pagkain. kaya lang hindi pa tapos Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. walang uulamin) Ipinadarama sa tuwina. c. Hihigupin nang dahan-dahan. Purihin ang nanay at sabihin na masarap ang niluto Iparinig ang maikling tula : niya. Balik-aral c. ubusin ng lahat ang pagkain. kakain sa harap ng TV.naisasagawa ang mga kilos at gawain na 2. hapag-kainan. Mainit ang sabaw. Paano mo ito hihigupin? a.

Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat 2. . Tinatawag si Roy para sa pagdarasal ng 181 orasyon. Ano ang Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 iyong gagawin? Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Pamamaraan: ___3. III. nagdarasal? Ano ang ginagawa ng mag-anak? V. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa A. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. Balik-aral Biyayang ibinibigay niya.16 IV. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Anong gawain ang nakapagpapasaya sa Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art pamilya? Ika-anim na Linggo Bakit mahalaga ang pagdarasal? (Ikalimang Araw) Tandaan: Ang orasyon ay pagdarasal ng mag-anak tuwing I. Pagtataya: ESP. Panimulang Gawain mga 1. Kasunduan: Ang mag-anak ninyo rin ba ay sabay-sabay Sumulat ng isang maikling panalangin ng kung magdasal? pasasalamat sa Diyos. Paglalahat: . Pagganyak ___5.Pupils’ Activity Sheets pah. Ang pagdarasal ay pakikipag-usap sa Diyos. 121 Teaching Guide ph. Pagtalakay Sinu-sino ang mga nasa larawan? Ano ang kanilang ginagawa? Ano ang kanilang ipinagdarasal? Bakit? Ano ang orasyon? C. 2. Paglalahad Puna: Iparinig ang maikling tula : Mag-anak na sama-sama sa pagdarasal _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Pinakikinggan ng Maykapal kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Ang taimtim nilang panalangin bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Paglalapat: Lutasin: Miyembro Tinatawag ka ng lolo mo para makiisa sa ng Pamilya pagdarasal ng orasyon kasabay pa naman nito Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya ang paborito mong palabas sa TV. Layunin: sasapit ang ika-anim ng gabi. . ___1. Nakaabot sa Kanyang paningin. II. Kagamitan: larawan ng mag-anak na nagdarasal ___2. Nagkunwaring tulog na siya. 2. Panlinang na Gawain 1. 34-35 Sagutin ng Tama o Mali. Pangwakas na Gawain 1.naisasagawa ang mga kilos at gawain na Dapat tayong makiisa sa pagdarasal ng ating nagpapasaya sa tahanan gaya ng: pamilya. Tumigil na sa pagdarasal kapag matagal kumain? makuha ang hinihiling sa Diyos. B. Ano ang dapat mong gawin bago at matapos ___4.pagsasama-sama sa pagdarasal Sumama tayo sa pagpapasalamat sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Magdasal bago matulog at pagkagising sa Ipakita ang larawan ng mag-anak na umaga.

Linga nang linga sa loob ng simbahan. Miyembro 2. Ang pamilya ba ninyo ay sama-sama ring nagsisimba? Bakit? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO C. Pagtalakay Sinu-sino ang mga nasa larawan? Saan sila papunta? Anong araw kaya iyon? Bakit sila magsisimba? . Pagtataya: Lagyan ng / ang mabuting kaasalan habang III. ay ____5. 121 b. Kasunduan: Ipakita ang larawan ng mag-anak na Magtala ng 2 gawain kung paano ka makakatulong papunta sa simbahan. gusto niyang tabihan ka para ESP. 1. Layunin: Bakit mahalaga ang sama-samang pagsisimba ng . Buuin ang tugma: ____3.pagsasama-sama sa pagsisimba Ang sama-samng pagsisimba ng buong miyembro ng pamilya ay isang likas na II. Natutulog sa loob ng simbahan.Pupils’ Activity Sheets pah. Balik-aral ____2. bahagdan ng pagkatuto ng aralin. _______ng Maykapal. Ang mag-anak na sama-samang nagdarasal ____4. Paglalapat: Lutasin: ng Pamilya a.naisasagawa ang mga kilos at gawain na buong pamilya? nagpapasaya sa tahanan gaya ng: Tandaan: . sa pagpapanatili na malinis ang inyong simbahan.16 simbahan. Ginigising ka ng iyong ina para Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya magsimba. Pamamaraan: nagsisimba. Iniiwasang mahuli sa pagsisimba. gagawin mo? 185 Kagamitan: larawan ng mag-anak at simbahan IV.(pinagpapala) 2. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Ano ang iyong gagawin? Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Itanong: Saan patungo ang mag-anak? Sinu-sino sila? B. Panimulang Gawain ___1. Hindi ba tunay na maganda Kung tayo ay sama-sama? 2. Panlinang na Gawain 1. May nakita kang kaklase mo sa loob ng Teaching Guide ph. A. Paglalahad Puna: Iparinig ang maikling tula : Pagsisimba ng Mag-anak _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Ano’t ibig humiwalay pa? kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Kung ang patutunguha’y pagsisimba. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat kaugalian na kinikilala sa ating bayan. Pangwakas na Gawain Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art 1. Pagganyak V. 34-35 kayo ay magkwentuhan. Kumakain sa loob ng simbahan. Ano ang Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. Pero. Nakikiisa sa pag-awit at pagdarasal. antok na antok ka pa. Paglalahat: Ikapitong Linggo Anong gawain ang nakapagpapasaya sa (Unang Araw) pamilya? I.

Paglalahad Ipakita ang larawan ng mag-anak na masayang namamasyal. Panimulang Gawain namamasyal. Pagtalakay Sinu-sino ang mga nasa larawan? Saan sila papunta? Bakit sila masaya? Ano ang ginawa ng mga bata? C. Layunin: Ipasadula nang pangkatan ang pamamasyal ng . Nag-aaway at nag-aagawan sa see-saw Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 ang magkapatid habang sila ay nasa palaruan. 2. Sa parke. ESP. nagpapasaya sa tahanan gaya ng: . Magpabili nang magpabili ng mga III.16 namamasyal. B. Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya ______2. Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Pagtataya: Iguhit ang masayang mukha kung tama at malungkot II. Namamasyal sila.Pupils’ Activity Sheets pah. Paglalapat: I. nagbisikleta si Aya. Bakit mahalaga ang sama-samang pamamasyal ng buong pamilya? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Tandaan: Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ang sama-samang pamamasyal ng buong Ikapitong Linggo miyembro ng pamilya ay nakakapagpatibay ng (Ikalawang Araw) kanilang samahan. Balik-aral Anong araw ang pagsisimba ng mag-anak? V. 31-32 ______4. ______5. Tuwang-tuwa sila. Pupunta ang mag-anak sa mall kaya ng Pamilya masaya silang lahat.naisasagawa ang mga kilos at gawain na mag-anak. 1.pagsasama-sama sa pamamasyal. Sundin ang mga babala sa pook-pasyalan Kagamitan: larawan ng mag-anak na namamasyal na pinupuntahan. 2. Paglalahat: Anong gawain ang nakapagpapasaya sa pamilya? . Nagpalipad naman ng saranggola si Buboy. Pati na rin ang kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na kanilang mga magulang na sina Aling Nene bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Panlinang na Gawain 1. Ang sasaya ng mga _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa batang sina Aya at Buboy. Pangwakas na Gawain 1. Pamamaraan: nakikitang pagkain kahit busog na habang A. Humiwalay sa magulang habang Teaching Guide ph. Kasunduan: Bakit mahalaga ang sama-samang pagsisimba Magtala ng 2 gawain kung paano ka makakatulong ng pamilya? sa pagpapanatili na malinis ang inyong simbahan. Miyembro ______1. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat na mukha kung mali. IV. Puna: Sabihin: Ito ang pamilya ni Mang Edwin. 121 ______3. at Mang Edwin.

Kumain sa loob ng simbahan.16 ESP. Puna: 2. Pangwakas na Gawain Ikapitong Linggo 1. V. Pamamaraan: ____binyagan A. Pagtalakay Anu-anong kasayahan ang dinaluhan ng mag-anak? . Panimulang Gawain ____pagbabasbas ng bahay 1.Humanda sa kakilala. Panlinang na Gawain 1. 34-35 IV.Pupils’ Activity Sheets pah.naisasagawa ang mga kilos at gawain na mag-anak sa mga kasayahan? nagpapasaya sa tahanan gaya ng: Tandaan: . Paglalahad Iparinig ang maikling tugma : Pagdalo sa Kasayahan Sa bertdey. 121 Bakit? Teaching Guide ph. Lagyan ng / ang mga kasayahang nadaluhan mo na 191 kasama ang iyong pamilya: Kagamitan: larawan ng mag-anak _____bertdey _____kasalan III.pagsasama-sama sa pagdalo sa kasayahan Kaibiga’y ating kailangan Sa hirap at ginhawa ng buhay II. Pagtataya: Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. Magdala ng isang larawan na nagpapakita ng iyong Magpalinga-linga para makahanap ng pagdalo sa isang kasayahan. Kasunduan: Makiisa sa pagdarasal. Balik-aral ____ reyunion ng pamilya Tama o Mali Makipagkwentuhan sa loob ng simbahan. B. 2. pagkukuwento tungkol dito. kasal o binyagan Nakikiisa ang pamilya sa pagdiriwang Lipos ng saya at sigla Nakikita sa mukha nila.) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Masaya ba ang mag-anak? Paano mo nasabi? Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art C. (Hayaang magkwento ang mga bata ng kagayang karanasan. ng Pamilya 2. Layunin: Bakit mahalaga ang sama-samang pagdalo ng . Paglalahat: (Ikatlong Araw) Anong gawain ang nakapagpapasaya sa pamilya? I. Magpupumilit ka bang sumama? Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat Tayo’y kanilang matutulungan Miyembro Sa oras ng kagipitan. Paglalapat Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya Dadalo sa isang kasalan ang iyong Tatay at Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 nanay. Magsuot ng maayos na damit kung magsisimba. Pagganyak Anu-anong okasyon ang nadaluhan nyo _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa na kasama ang inyong pamilya? kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Naging Masaya ba kayo? Bakit? bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Pagtalakay Saan nagpunta ang mag-anak? Saan sila naroroon? Anu-ano ang kanilang mga dala? . Matutuwa ka Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Miyembro ng Pamilya 2. itlog.Pupils’ Activity Sheets pah.naisasagawa ang mga kilos at gawain na Tandaan: nagpapasaya sa tahanan gaya ng: Kaanak. Pamamaraan: 2.pagsasama-sama sa pagdalaw sa kaanak Loob nila’y palakasin Sakit nila’y gagaling din II. 2. Panimulang Gawain upang sila ay lumakas. Panlinang na Gawain pagkamasipag. Pagganyak 4. at gatas kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Upang sila ay lumakas. 121 ba? Teaching Guide ph. Pagtataya: 193 Ikahon ang tamang sagot. Layunin: pamilya sa kaanak sa malalayong lugar? . malimit na dinadaluhan ng buong pamilya? kinaiinggitan) natin sila. Dumadalaw tayo sa kaanak na maysakit para sila ay ( takutin. paninda) A. Kasunduan: Kaanak sa malalayong lugar. Nalaman mong maysakit ang lola mo sa probinsiya. Atin silang dinadalaw Ano ang gagawin mo para maipakita na mahal mo Sila’y di nalilimutan siya? Pagkat sila’y minamahal. pagalitin. Galit) ang mag-anak na Mayroon ba kayong kamag-anak sa sama-samang dumadalaw sa kaanak. atin silang dalawin. Malungkot. IV. 1. Nagdadala tayo ng mga (pagkain. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat Halina. Anu-anong mga kasayahan o okasyon ang kinaiinisan. Iparinig ang maikling tula: Pagdalaw sa Kaanak V. malalayong lugar? 5. Para ano/saan ang mga ito? Ano ang ugaling kanilang ipinakita? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO C. 2. Ang mag-anak na dumadalaw sa kaanak ay Paano ninyo sila nakikita o nakukumusta? nagpapakita ng ugaling(maalalahanin. Paglalapat Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya Sinabi ng nanay na dadalaw kayo sa pinsan Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 mong maysakit sa lalawigan. sariwang gulay _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa May prutas. kaibiga’y alalahanin . damayan). damit. (Masaya. III. bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Puna: Atin silang dinadalhan Ng pagkain. 1. 34-35 Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. Di natin sila kinalilimutan dahil( mahal. B. Pangwakas na Gawain Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art 1. Kagamitan: larawan ng mag-anak 1. Paglalahat: Ikapitong Linggo Anong gawain ang nakapagpapasaya sa (Ika-apat na Araw) pamilya? Bakit mahalaga ang sama-samang pagdalaw ng I. Paglalahad pagkamatapat). Balik-aral 3.16 Bakit? ESP.

121 Teaching Guide ph. Kagamitan: larawan ng mag-anak _____2. II.16 IV. Paglalapat Miyembro Isinasama ka ng nanay mo sa lalawigan ng Pamilya dahil may kaanak kayong namatay. 2. Pagtataya: ESP. Nagbibigay ng abuloy o tulong na Nililibang ko ba ang maysakit? pinansiyal. Nanginginain lamang ng mais at butong A. Pangwakas na Gawain EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 1. Sagutin: Oo o Hindi _____5. naglalamay Ugaling Pilipino. Nag-aabuloy. 1. Kasunduan: Masasaya ba ang aking sinasabi? Nasa lamayan kayo ng pamilya mo. May nakita Pinalalakas ko ba ang kanilang loob? kang kaklase mo at inaaya ka niyang maglaro ng 2. Sasama Aralin: Mahal ko ang Aking Pamilya ka ba? Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Bakit? Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Anong ugaling Pilipino ang kanilang ipinakita? C. Layunin: Tandaan: . Panimulang Gawain pakwan. Pagganyak habulan. 34-35 Sagutin: Tama o Mali Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. Balik-aral _____4. Paksang Aralin: Pagmamahal sa Bawat 2. ang pagtutulungan. Nag-aabot ba ako ng kanilang kailangan? Masaya ba ako sa pakikipag-usap? V.Pupils’ Activity Sheets pah. Pamamaraan: _____3. Pagtalakay Saan naroon ang mag-anak? Anu-ano ang nakikita sa lamayan? Anu-ano ang ginagawa sa lamayan? Ano ang abuloy? . Nakikiisa sa gawain sa lamayan tulad ng pagdarasal. Masayang nakikisali sa pagsusugal.pagsasama-sama sa pakikiramay sa kaanak Sa ating kasawian Sila rin ang karamay. . Panlinang na Gawain 1. _____1. Nakasama na ba kayo sa inyong mag-anak Ano ang gagawin mo? sa isang lamayan? B. Paglalahad Puna: Iparinig ang maikling tula: Lamayan _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Kung may kaanak na namatay kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Buong pamilya’y dumadalaw bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Paglalahat: Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Anong gawain ang nakapagpapasaya sa Ikapitong Linggo pamilya? (Ikalimang Araw) Bakit mahalaga ang sama-samang pakikiramay sa kaanak? I.naisasagawa ang mga kilos at gawain na Sa ating pagsasaya nagpapasaya sa tahanan gaya ng: Mag-anak ang kasama. III. Sama-samang nakikiramay sa kaanak ang 195 pamilya upang makipagsaya sa namatayan.

14. Pakikipagtalo ating mga kaanak na namamatayan? 2. Panlinang na Gawain Puna: 1. III. Paksang Aralin: Katotohanan Ikaw ay nakapagsasalita. Paglalahat: Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang tao? . Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Pang-uuto 1. kanyang ulo. Maliit kong dila. Kasunduan: Ipatukoy sa mga bata ang iba’t ibang bahagi ng Gumuhit ng isang dila. 2. Panlalait A. Paglalapat . 34-35. Layunin: 2. X ang hindi. gawin ng hayop? . Mahal ko ang aking bayan. Tandaan: Ang tao ay nakapagsasalita. pagkatuto ng aralin. Pangwakas na Gawain 1.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos Ano ang kaibhan ng tao sa hayop? na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t Ano ang kayang gawin ng tao na hindi kayang ibang sitwasyon. Alin-alin ang maari Aralin: Magaling Ako mong gawin upang magamit ang iyong kakayahan Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 sa pagsasalita. Paninira sa iba. 81 ___4. Pilipinas ang aking bayan. 121 ___1. Anu-ano ang iba’t ibang bahagi ng iyong ulo? Nang hindi ka makasakit ng kapwa. mag-ingat lagi sa pagsasalita. Balik-aral ___9. Pag-awit pah. Wastong Pag-uugali sa Makabagong ___3. Pagganyak V. (Unang Araw) I. Paglalahad Iparinig ang maikling tula: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang Kilala mo ba Ako? bilang na ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng Ako ang batang si Jose Rizal.Nakapagsasalita IV. Pagpuri sa magandang ginawa ng kapwa ___6. Laguna. Panimulang Gawain ___8. Pagtalakay Sino ang bata sa maikling kwento? Saan siya isinilang? Ano ang kanyang bansa? Anong kakayahan ang ipinakita niya? C. Pagmumura sa kapwa Panahon I pah. Ano ang nasa loob ng ating bibig? Bakit kaya tayo mayroong dila? B. Pamamaraan: ___7. Pagtula Kagamitan: larawan ng bata ___5. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Sabihin ang iyong nais Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ipaliwanag ang iyong panig. Pagtataya: II. Pananalangin Paano natin ipinakikita ang ating pakikiramay sa ___10. Isulat sa ibaba. Pagtsitsismis Teaching Guide ph. Isinilang ako sa Calamba. ESP. Lagyan ng /. Ikawalong Linggo Magsalita upang malaman ang katotohanan.Pupils’ Activity Sheets ___2.

ni Jose Rizal noong siya ay bata pang katulad b. Tinatawag ka ng nanay mo.“Naawa po kasi ako sa batang umiiyak at tinutukso ng mga . Kasunduan: .Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos Ano ang isinagot ng bata? Paano siya sumagot? na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t ibang sitwasyon.Tore o simboryo V. Sinabi ng katabi mo na ikaw. 2. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. Paglalahat: Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang II.nakasasagot 1. Paglalahad 3. Pangwakas na Gawain .” ang aking sagot. Inakyat ko iyon at ibinigay sa bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Andiyan na po nanay. Ano ang iyong sasabihin? III. Binibigyan ka ng kendi ng iyong kalaro. Opo Lolo saranggola? 2. Paano ka sasagot? Ano ang inyong naramdaman? a.Pupils’ Activity Sheets pah. Pagtalakay Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Sino ang batang nagsasalaysay sa kwento? Ikawalong Linggo Saan siya umakyat? (Ikalawang Araw) Bakit siya umakyat sa tore? I. Hindi ako. Balik-aral IV. Hawanin muna ang mga balakid: . c. Pagtataya: Ano ang kakayahan ng tao na hindi kayang Bilugan ang tamang sagot. Layunin: Ano ang sinabi ng pari sa kanya? . Paglalapat 82 Lutasin: Kagamitan: larawan ng bata Masakit ang iyong ngipin. 121 Sabihin ang iyong nais Teaching Guide ph. Siguro si __. kanya.” “Bakit ka nangahas na umakyat sa tore ng simbahan?” ang tanong sa akin ng pari. Paksang Aralin: Katotohanan tao? Aralin: Magaling Ako Tandaan: Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Ang tao ay nakasasagot. 2. kapwa bata dahil hindi makuha ang saranggola. May umutot. Tinatanong ka ng lolo kung kumain ka na. Ano ba gusto mo sa akin? B. 1.14 Ipaliwanag ang iyong panig. Edukasyon sa Pagpapakatao pah. kanina pa c. Ano Iparinig ang maikling kwento: ang sasabihin mo? Ngayon ay maririnig ninyo ang isang karanasan a. Pagganyak Ano ang isasagot mo? Naranasan na ninyong magpalipad ng a. gawin ng mga hayop? 1. 34-35 Sumagot upang malaman ang katotohanan. Panlinang na Gawain c. ESP. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2. Pamamaraan: Tatanggapin mo ba ang kendi?Bakit? A. oo b. Ang Saranggolang Nasabit “Isang bata ang nakita kong umiiyak dahil Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa nasabit ang kanyang saranggola sa tore o simboryo kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na ng simbahan. Bakit ka tawag nang tawag? b. Baka ikaw tanga! ninyo.nangahas Laging gumamit ng po at opo sa pagsagot. C. Panimulang Gawain 1.

Paglalahad na. Alamin natin kung niya. Pamamaraan: katotohanan sa bawat sitwasyon. Pinatutulog ka na ng kuya mo kaya lang hindi ka Ngayon ay maririnig ninyo ang isa pang pa tapos sa paggawa ng mga assignments karanasan ni Jose Rizal noong siya ay bata pang mo.___________________________________ maginhawa Ang Barong Sinamay V.Pupils’ Activity Sheets pah. Layunin: 1. Kasunduan: Isinuot ni Jose ang damit na seda sa halip na Mangatwiran nang maayos kung kinakailangan. Pangwakas na Gawain I. Paksang Aralin: Katotohanan Ipaliwanag ang iyong panig. 5.____________________________________ katulad ninyo.Katulad ninyo si Jose ay nakaranas 4.nangangatwiran Ang tao ay nakapangangatwiran. Pagganyak na. ang damit na sinamay?” ang tanong ng kanyang ina. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 2. Pinalo siya ng kanyang ina nang ayaw niyang hubarin ang damit Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na sedang pansimba. Pagtataya: Mangatwiran nang maayos upang ipakita ang III. 34-35 kaklase mo ikaw iyon. Panimulang Gawain 1. Paglalapat Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Busog ka pa pero pinipilit ka ng ate mo na B. Bakit napalo ng kanyang ina si Jose? Bakit ayaw niyang isuot ang sinamay? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Paano niya ipinahiwatig ang kanyang pagtutol sa Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art pagsusuot ng ayaw niyang damit? Ikawalong Linggo Maayos ba siyang nangatwiran? (Ikatlong Araw) C. mangangatwiran sa iyong guro? 82 Kagamitan: larawan ng bata IV. Sabi ng katabi mo sa guro kinopya mo ang sagot din mapalo ng kanyang ina. Pagtalakay . 121 Lutasin: Teaching Guide ph. “Makati pos a balat ang damit na sinamay.____________________________________ Iparinig ang maikling kwento: 3.“Bakit ba ayaw mong isuot na ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin. barong sinamay na pambahay.__________________ ano ang dahilan. Sabihin ang iyong nais II. Paglalahat: . Tandaan: . Balik-aral 1. Panlinang na Gawain kumain 1.” ang katwiran ni Jose 2. Aralin: Magaling Ako Mangatwiran upang malaman ang katotohanan. Inuutusan ka ng nanay mo na Paano ka dapat sumagot sa tawag o tanong? maligo ka 2. sinamay siya.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t tao? ibang sitwasyon.14 May nagtapon ng kalat sa sahig. Sabi ng ESP. May sinat ka. A. Hindi naman totoo. Paano ka Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah.____________________________________ Napalo ka na ba ng nanay o tatay mo? Bakit? 2. Nanalo ka sa laro pero sabi ng kalaban dinaya mo Hawanin ang balakid: seda. Ang seda po ay maginhawa.

Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos Sinu-sino ang nagkwento sa kanya? na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t Saan siya nakinig ng mga kwento? ibang sitwasyon. kapre. Pamamaraan: bago ninyong aralin. Bastos na salita sa paligid? ___2. Magagandang kwento makarinig? ___4. Upang maragdagan ang kaalaman. Paglalapat Kagamitan: larawan ng bata Lutasin: Nagpapaliwanag ang iyong guro tungkol sa III. Pagganyak Lagyan ng / ang mga dapat mo lamang na Aling bahagi ng iyong katawan ang tumutulong pakinggan. huni ___1. Pangwakas na Gawain II. yaya Sa Asotea Si Jose ay mahilig making ng mga kwento. sa iyo upang marinig ang mga tunog . V. ingay. (Ika-apat na Araw) 2. makinig sa mga kwento. Panimulang Gawain gawin? Bakit? 1. “Little ears be careful what you 1. Paglalahat: Aralin: Magaling Ako Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 tao? Edukasyon sa Pagpapakatao pah.Katulad ninyo si Jose ay mahilig din bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Pagmumura kwento? Awit: Little ears be careful what you hear. si Jose ay nakinig sa mga Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art kwento tungkol sa aswang.Pupils’ Activity Sheets pah. tiyanak. 82 2. Awitin Paano kaya kung wala kang kakayahang ___3. Panlinang na Gawain ng iyong drawing. Pagtalakay I. Iparinig ang maikling kwento: Ngayon ay maririnig ninyo ang isa pang Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa karanasan ni Jose Rizal noong siya ay bata pang kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na katulad ninyo. Kasunduan Iguhit ang iyong dalawang tenga.Nakinig siya sa mga kwento ng kanyang nanay at yaya. Hawanin ang balakid: asotea. 34-35 Ang pakikinig ay isang paraan Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah.14 Ang tao ay may kakayahang makinig. at mga Ikawalong Linggo diwata. Layunin: Ano ang hilig gawin ni Jose? . Paksang Aralin: Katotohanan 1. Anu-anong mga kwento ang kanyang kinahiligan? . 121 Tandaan: Teaching Guide ph. Ano ang dapat mong A. Balik-aral Paano ka dapat mangatwiran? IV. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Sa kanilang asotea. Tula Masisiyahan ka kaya sa pakikinig sa mga ___5.Isulat sa ibaba B.nakikinig C. ESP. Paglalahad hear. Pagtataya: 2. . X ang hindi.

Kasunduan: Isaulo ang tandaan. Mabilis ba akong Bakit kayo nag-aaral? sumulat? Anu-ano ang mga ibig ninyong matutuhan sa 3. magbasa at magsulat. tao? . Paksang Aralin: Katotohanan magsulat.14 Lutasin: ESP. Layunin: pagsulat? . Ang kanyang ina ang una niyang guro. . Inaaaya kang maglaro 86 ng kalaro mo.Katulad ninyo si Jose ay mahilig din V.Pupils’ Activity Sheets pah. Paano madaragdagan ang iyong kaalaman? Lagyan ng / ang iyong sagot. bumasa. Sumulat siya ng mga tula. Nakatatapos ba ako 1. Pagganyak 2. Panimulang Gawain IV. Ano ang dapat mong gawin kung may Palagi Minsan Gagawin 1. 121 4. Ang Manunulat Maliit pa lamang si Jose ay marunong na siyang sumulat. at mga kwento sa wikang Tagalog at Kastila. Ano ang gagawin mo? Kagamitan: larawan ng bata B. Paglalahad sa takdang oras? Iparinig ang maikling kwento: 5. ang iyong guro. Nais pa niyang magbasa kaysa maglaro. Ano ang gagawin mo para III. Tama ba ang aking mga Ngayon ay maririnig ninyo ang isa pang gawa? karanasan ni Jose Rizal noong siya ay bata pang katulad ninyo. Paglalapat Teaching Guide ph. Ang Batang Palabasa Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Si Jose ay mahilig magbasa. 2. Pagtalakay: Ano ang hilig ni Jose? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Ilan taon siya nang matutong bumasa? Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Sino ang kanyang unang guro? Ikawalong Linggo Anu-ano ang hilig niyang isulat? (Ikalimang Araw) Anu-anong wika ang gamit niya sa I. Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Balik-aral Sagutan ang tseklis.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos 3. May pinababasa sa inyong babasahin Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. 34-35 A. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanyang bumasa. Dinadaldal ka ng katabi mo. Panlinang na Gawain 4. dula-dulaan. Aralin: Magaling Ako Ang pagbabasa at pagsusulat ay mga paraan Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Upang maragdagan ang kaalaman. Tatlong taong kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na gulang pa lamang siya ay marunong na siyang bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Pamamaraan: matapos ka sa itinakdang oras ng guro? A. Paglalahat: na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang ibang sitwasyon. Nagbabasa ba ako nagpapaliwanag o nagsasalita? ng aking aklat? 2.Nakababasa at nakasusulat Tandaan: Ang tao ay may kakayahang magbasa at II. Maayos at malinis paaralan? ba ang aking pagsulat? B. May sulatin kayo. Pagtataya: 1.

2. Kasunduan: Isaulo ang tula. Pagkaumaga bago siya pumasok sa paaralan ay humahalik naman siya sa kanila habang nagpapaalam. mano po.Nagmamano o humahalik bilang pagbati IV.” halos sabay na wika ng kanyang ama at bahagdan ng pagkatuto ng aralin. III. Paksang Aralin: Pagkakabuklod ng Pamilya Lutasin: Aralin: Pagmamano/Paghalik bilang Pagbati A. Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa “Kaawaan ka ng Diyos. Itay. Paano mo sila Edukasyon sa Pagpapakatao pah. ano naman ang ginagawa niya? .Pupils’ Activity Sheets pah. Pagtalakay: Ano ang ginagawa ni Mae pagdating niya mula sa paaralan? Ano ang sagot sa kanya ng kanyang mga magulang? Bago siya umalis ng bahay. Inay.14 kanila. Paglalapat na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t Ipakita sa klase ang iba pang paraan ng ibang sitwasyon. Makabayan I Ano ang gagawin mo? pah.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos 4. Panimulang Gawain Humanda sa pagtula sa harap ng klase bukas. . ESP. Nasa handaan kayo. Panlinang na Gawain 1. Mabuti ba ang kaugaliang ginagawa ni Mae? 3. Paglalahad Iparinig ang maikling kwento: “Mano po. Layunin: paraan ng pagbati na dapat nating ugaliin. 1. Nakita mo doon ang tita mo. 121 babatiin upang ipakita na nasasabik din kayo sa Teaching Guide ph. 90-91 Kagamitan: larawan V. B.” pagbati ni Mae pagdating niya galing sa paaralan. . Balik-aral Mga magulang ay batiin. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Sabik na sabik sila na makita kayo. Pagganyak At paghalik sa kamay Paano ninyo binabati ang inyong magulang Tanda ng batang kung dumarating kayo sa bahay? Tunay na magalang. Magpapakabait ka kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na sana. paaralan? Ang pagpapaalam 2. Paglalahat: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Paano mo ipakikita ang iyong paggalang sa Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art iyong magulang? Ika-siyam Linggo Tandaan: (Unang Araw) Ang pagmamano o paghalik ay magalang na I. ina. Dumalaw kayo sa lolo at lola mo sa probinsiya. Pagtataya: II. pagbati sa magulang/nakatatanda. 34-35 B. Pamamaraan: A. Ulirang Mag-aaral Makadiyos. Anu-ano ang mga natutuhan ninyo sa Sa umaga pagkagising.

kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na “Hello. May gawain ka pa sa Kagamitan: larawan bahay.Nagsasabi/humihingi ng pahintulot kung aalis Paano mo ipakikita ang iyong paggalang sa ng bahay.” wika ng kanyang itay. nagpapaalam ka ba sa tatay at nanay na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t mo bago ka umalis ng bahay? ibang sitwasyon. Anak. Paglalapat Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Pangkatang Pagsasadula ng Dayalogo. 121 Teaching Guide ph. Inaanyayahan kita. Makabayan I Kinukumbida o inaanyayahan ka ng kaklase pah.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos Ikaw.14 IV. “Salamat sa paanyaya mo. Hayaan mo’t magpapaalam ako sa inay at itay ko. 2. magulang/nakatatanda? Pinababalik ka ng iyong guro sa paaralan 2. Layunin: bata? . iyong magulang? Tandaan: II. Balik-aral V. Ano ba ang maipaglilingkod ko sa iyo?” sagot ni Mark. “May kaunting salu-salo sa bahay mamayang hapon pagkatapos ng klase.” ang narinig sa telepono. Pagtalakay: Sino ang tumawag sa telepono? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Ano ang pakay ng tumawag? Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ano raw ang mayroon kina Ian? Ika-siyam Linggo Ano ang nagging sagot ni Mark? (Ikalawang Araw) Ano ang masasabi mo sa ugali ng dalawang I. 34-35 Lutasin: Ulirang Mag-aaral Makadiyos. Sino ito? bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Kriiing. Paglalahad Iparinig ang maikling kwento: Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa “Kring. Paglalahat: . Pagtataya: ESP. Pamamaraan: kung aalis ka ng bahay? A. Nagpapaalam ka ba kung may nais kang Paano ka magpapaalam sa iyong magulang? puntahan? Bakit? B. Ihahatid kita at susunduin. Aalis ng Bahay 4. Nagpaalam nga si Mark sa kanyang itay at inay. ikaw pala. .” wika ni Ian. Kasunduan: Paano ninyo babatiin ang inyong Isulat ang iyong sagot. Edukasyon sa Pagpapakatao pah. magandang umaga . “Mag-iingat ka lamang. Panimulang Gawain 1. Paksang Aralin: Pagkakabuklod ng Pamilya Magsabi/humingi ng pahintulot kung aalis Aralin: Pagsabi/Paghingi ng Pahintulot Kung ng bahay. 92-93 mo sa kanyang kaarawan. Panlinang na Gawain 1.Pupils’ Activity Sheets pah. Paano ka magsasabi o hihingi ng pahintulot III. Pagganyak upang tumulong sa paglilinis ng silid-aralan. 3. Ah.

punongbayan at iba pang panauhin na dumadalaw sa kanila. Sabay-sabay na tumayo ang mga bata at magalang na nagsabi. Makabayan I 2. 4. 94-95 nilang sabihin? Kagamitan: larawan 3. Paglalahad Iparinig ang maikling kwento: Isang araw. Pagtataya: Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Lutasin: Edukasyon sa Pagpapakatao pah.” nakangiting sagot ng panauhin. Pamamaraan: A. pumasok ang punungguro sa silid-aralan ng mga batang nasa unang baitang. Aralin: Pagtayo Kapag May Panauhin sa Silid- Aralan IV. Abalang-abala sa pagbabasa ang mga bata nang Teaching Guide ph.Tumatayo kapag may panauhin sa silid-aralan panauhing pumapasok s silid-aralan. Pinaupo sila ng panauhin . Panlinang na Gawain 1. Ano ang dapat mong gawin bago ka umalis ng bahay? Bakit mahalaga na magpaalam bago umalis? 2. Ano ang ginawa ng mga bata pagkakita sa panauhin? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Natuwa kaya sa kanila ang panauhin? Bakit? Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ano ang mabuting kaugalian na ipinakita ng Ika-siyam Linggo mga mag-aaral sa unang baitang? (Ikatlong Araw) 3.Ano ang dapat gawin ng mga bata? Ulirang Mag-aaral Makadiyos.14 biglang dumating si Dr. Tumayo bilang paggalang kung may . Paglalapat II. Kinamusta sila. Pagtalakay: Sino ang pumasok sa silid-aralan? .” “Magandang umaga naman. Paksang Aralin: Pagkakabuklod ng Pamilya Pangkatang Pagsasadula . Edna Santos ESP.Pupils’ Activity Sheets pah. Paglalahat: I. Ano kaya ang dapat pah. Salonga. Balik-aral Isaulo ang Tandaan. B. “Magandang umaga po Gng. 2. “Kumusta kayo mga bata? Ano ang dapat nilang isagot? III. Panimulang Gawain V.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos panauhin? na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t Tandaan: ibang sitwasyon. Layunin: Paano mo ipakikita ang iyong paggalang sa . Gayon ang ginagawa ng mga bata kapag may dumadating na magulang. 34-35 Zerrudo. 121 1. Pagganyak Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa May bumibisita ba sa inyong silid-aralan? kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Ano ang ginagawa ninyo? bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Kasunduan: 1.

ng “po” at “Opo” 4. Paglalahad 4.” ang sabi ni Liza. wala b. Hindi pa. III. 1. naroroon po sa kusina at nagluluto. lang aralan? 2. “Tuloy po kayo. bakit? Isang umaga. 96-97 Natutuwa ako na bigkas-bigkasin Kagamitan: larawan Ang po at Opo ng buong paggiliw. Pagganyak a. Opo. nagpunta si Aling Cely sa 5. II. akin yan Paano ka makipag-usap sa matanda sa iyo? 3. ng guro.Pupils’ Activity Sheets pah.14 ESP. “Salamat. Anu-anong magagalang na salita ang ginamit ni Liza? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Gayon ka rin ba kapag nakikipag-usap? Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ano ang iyong nadarama? Ika-siyam Linggo Ano kaya ang madarama ng iyong kausap? (Ika-apat na Araw) 3. Ako nga. 2. b. Layunin: Paano mo ipakikita ang iyong paggalang sa . hindi pa bakit? b. Gumamit ng magagalang na pananalita tulad . bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Panimulang Gawain Bilugan ang titik ng tamang sagot. 121 Sa lahat ng lugar sa lahat ng dako. wika ni Liza. Isaulo ang tula na “Po at Opo” Sandali lamang po at tatawagin ko. “ paanyayang a. Oo. Opo. Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa “Inay! Inay! May bisita po kayo. Paglalahat: I.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos nakatatanda sa iyo? na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t Tandaan: ibang sitwasyon. Ben? B. kakain ko panauhin na dumadalaw sa inyong silid. Tapos na ba kayong kumopya sa pisara? Tanong bahay nina Liza. May kapatid ka ba. Liza. tapos na c. Narito po kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na si Aling Cely. Nariyan ba ang Ma’am. Ulirang Mag-aaral Makadiyos. Ma’am b. Pamamaraan: IV. Kasunduan: “Opo. Oo nga c. Paksang Aralin: Pagkakabuklod ng Pamilya Ang Po at Opo Aralin: Paggamit ng Magagalang na Pananalita Ang bilin sa akin ng ama’t ina ko Tulad ng Po at Opo Maging magalangin mamumupo ako.” ang sabi ni Liza. Opo b. Meron po. c Bakit mo tinatanong? 1.” ang tanong ng lolo. nanay mo?” tanong ni Aling Cely. Opo c. Teaching Guide ph. Paano mo ipakikita ang paggalang sa a.Gumagamit ng magagalang na pananalita tulad ng po at opo bilang paggalang. V. Pagtataya: A. Makabayan I Na dapat igalang at dapat pupuin pah. Paglalapat Pagbigkas sa Tula. Panlinang na Gawain a. Sa iyo ba ang payong na ito. oo. Hindi c. Ikaw ba ang nagtapon ng basura? Iparinig ang maikling kwento: a. Jilliane? 2. Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Kapag kinakausap ng matandang tao Edukasyon sa Pagpapakatao pah.Balik-aral 1. 34-35 Pag ang kausap ko’y matanda sa akin. Akin yan. Aling Cely. “ Kumain ka na ba Kevin. Pagtalakay: Sino ang pinatuloy ni Liza? Sino ang kailangan niya? Ano ang ginawa ni Liza? .

A. V. Sinabi niya. Makabayan I Kung ikaw si Jay.14 ESP. 34-35 IV.”Tumakbo siyang pauwi. Panlinang na Gawain 1. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ika-siyam Linggo (Ikalimang Araw) I. “Pasensiya na po. tutulungan ko na po kayo. Nakita niya ang kanyang inang abalang-abala. “ magalang na sabi ni Jay. Paano kang sumasagot kung may tumatawag sa iyo? B.Naisasagawa nang may katapatan ang mga kilos 3. Paksang Aralin: Pagkakabuklod ng Pamilya 4. Panimulang Gawain 1. Pagtalakay: Ano ang ginagawa ni Jay nang tawagin ng nanay niya? Bakit siya tinatawag ng nanay? Ano ang ginawa ni Jay? Tama ba ang ginawa ni Jay? Bakit? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO .Pupils’ Activity Sheets pah. Paglalahad Iparinig ang maikling kwento: Nasa kasarapan ang pakikipaglaro ni Jaysa kanyang mga kaibigan. Paglalapat Aralin: Pagsagot nang Katamtamang ang Boses Magkunwaring tinatawag sa laruan ang Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 bawat mag-aaral. Inay. Maya-maya’y… Jay! Jay! Nasaan ka? Kailangan kita rito. 98 ina? Isagawa Kagamitan: larawan .Balik-aral Anong magagalang na pananalita ang Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa ginagamit sa pakikipag-usap sa nakatatanda? kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na 2. 121 Paano kayo sasagot? Teaching Guide ph. paano mo ssagutin ang iyong pah. 2. Pamamaraan: Isaulo ang tandaan. Paglalahat: na nagpapakita ng disiplina sa sarili sa iba’t Paano mo ipakikita ang iyong paggalang sa ibang sitwasyon. Pagtataya: Ulirang Mag-aaral Makadiyos. Pagganyak bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Kasunduan: III. Layunin: .Sumasagot nang katamtamang ang boses Tandaan: Sumagot sa katamtamang boses. iyong magulang? Paano ka sasagot sa tawag? . II.

2. Iparinig ang maikling kwento: 2. Edukasyon Ano sa palagay mo ang naramdaman ni Tepen ng sa Pagpapakatao pah. Teaching Guide ph. Sulo ng Buhay siya na mabango? sa Landas ng Kabataan I pah. maligo tayo nang bumango ka. ang ate mo ang kayumanggi Pagkatapos maligo.” 5. 4. ate.“Opo.” Sabi c. Kasunduan: Lutasin: Ano ang ginawa kay Tepen ng ate niya? Nabangga ka ng nagtatakbuhang mga bata. Mag-iiyak ka.14. sasabihan mo na baluga siya. Natalo sa paligsahan sa Matematika ang ate mo.“Ganyan nga. ang balat. Panlinang na Gawain b. ESP. anak. Paglalapat mag-anak. Pagganyak ang damdamin ng kasapi ng pamilya? Bilugan ang titik Naranasan mo na bang magtampo o sumama ang ng tamang sagot loob sa kapatid o sa magulang mo? 1. “Sumigaw ka at umiyak” Ganito ang kanyang nakita at narinig. Sabi ng ate. “Waa! Waa! b.”Ang Pilipino. wika ng nanay. Waa!“Halika. Bakit daw mabaho si Tepen? V. a. Isusumbong kay nanay. pah. ate.” ang sabi ng ate. Pagtatawanan mo siya. Pinunit ng kapatid mong maliit ang aklat mo. “Ang bango mo na Tepen. “Beh. Layunin: Dulot ay problema sa atin. Panimulang Gawain kasapi ng pamilya? 1. . Pagtalakay: a. Bakit umiiyak si Tepen? b. c. sabihan siya ng ate na mabaho? Pupils’ Activity Sheets pah. 121. Sasabihan na huwag ng ulitin ang kanyang ginawa. Tepen! Di ka yata naliligo. Pinuntahan niya b. Paglalahat: Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang Paano mo maiiwasan na makasakit ng damdamin bilang na ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng iyong kaanak? ng aralin. Ginamit ng kuya mo ang krayola mo sa proyekto niya. ng ate. naman.” niya ang malakas na iyak ni Tepen. 45. sasabihin mong pagbutihin na lang sa susunod. sisihin mo siya 1. Napalo si Ramon ng Tiya Lorie mo. Ano ang sasabihin Tena. Sasabihin mong “Pakialamero siya” Sino ang nagsabi na mabaho siya? c. Tandaan: Ang dila ay hindi tabak Subalit nakakasugat Kaya dapat na maingat Ng sa damdami’y di maitarak. Iwasan mo c. Paksang Aralin: Pagdama sa Damdamin ng Iba Tama ba na sabihin kay Tepen na mabaho siya? Aralin: Pag-iwas sa Pananakit ng Damdamin Bakit? Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12.“Opo.” Ang sagot ni Tepen. B. Ulirang Mag-aaral Ano naman ang naramdaman niya nang sabihan Makadiyos. inay tatandaan kop o lagi. Wala ka kaya din a niya naipagpaalam sa iyo. Sa inyong magkakapatid. Maligo Tayo mo? Nagluluto sa kusina si Aling Mercy nang marinig a.Nakaiiwas sa pananakit ng damdamin ng kasapi ng 4. maligo ka lagi. Pagtataya: Paano ka dapat sumagot kung tinatawag ka? Ano ang dapat gawin upang maiwasang masaktan 2. Pamamaraan: Paano maiiwasang masaktan ang damdamin ng A. buti nga. Lalong lumakas ang iyak ni Tepen. 144-145. Balik-aral IV. Ano ang ginawa mo? a. 175-177 Bakit hindi dapat saktan ang damdamin ng isang Kagamitan: larawan kasapi ng pamilya? III. okey lang kuya gamitin mo kung kailangan mo. Ano ang nangyari pagkatapos paliguan si Tepen? Ano ang gagawin mo? Sisigawan mo ba sila? Bakit? 3. Salamat a.“Opo. Pagpasiyahan mo: II.Natuwa si Aling b. Paglalahad c. sasabihin mong pinaglihi kasi siya sa uling Mercy sa narinig. Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Salitang nasabi na natin Ika-sampung Linggo Hindi na pwedeng bawiin (Unang Araw) Lalo at masakit ang dating I. Itapon ang aklat. sasabihin mong iyon ang tunay na kulay ng mga sana na makasakit ng damdamin ng kapatid mo. ha?” ang sabi naman ni Tepen. .“Ang baho mo 3. Makabayan I. “Huwag ka na lang uulit ha?” ito sa sala upang tingnan kung ano ang nangyari. ha?” sabi ng ate.

Nakaiiwas sa pananakit ng damdamin ng iba 3. Sinabihan mong mabaho ang lola dahil hindi ang pinsan niya. ___3. 2. Panimulang Gawain 1. ESP.Teaching Kaya dapat na maingat Guide ph. 1. 4. Sinabihan mo ng “tanga” ang kapatid mo sinuman. Layunin: tularan? Bakit? . “Sige na. 45 Ng sa damdami’y di maitarak. Napagalitan ng tatay ang kuya. Laging pinipintasan ni Ben ang mga gawa ng tinukso mo siya. siya naliligo. Mahirap lamang si gagawin mo? Clara kaya nakatira ito sa kanila.” ang pagtanggi ni Clara. Isang araw. Balik-aral IV. nang matapon ang hawak na tinapay. ___5. Pinagtatawanan ni Loida pag nagkakamali 4. Subalit ngayon ay huwag mo na akong hatian. Nakakuha ng sero sa test ang ate mo kaya ___1. Busog pa ako. Laging tinutukso ni Ana ang kapatid na payat 5. kasapi ng pamilya mo. ___4. ate niya. 144-145. A. tanggapin mo na ang tinapay na ito. Paksang Aralin: Pagdama sa Damdamin ng Iba Tandaan: Aralin: Pag-iwas sa Pananakit ng Damdamin Ang dila ay hindi tabak Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12. Ulirang Mag-aaral Makadiyos. Makabayan I Salitang nasabi na natin pah.” “Salamat sa mga inihahati mong pagkain sa akin. Panlinang na Gawain 1. 144-145. . Dinilaan mo ___2. Nag-iingat si Charo sa pagsasalita dahil ayaw pa siya. Hindi siya Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa makapagdala ng baon para sa rises. niyang masaktan ang damdamin ng 3. Iniiwasan mong saktan ang damdamin ng at sakitin. Pagganyak Beth para hindi siya makasakit ng Awit: Little Tongue Be Careful What You Say damdamin B. Magagandang salita lamang ang sinasabi ni 2. kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na ayaw niyang tanggapin ang ipinipilit ni Mara na bahagdan ng pagkatuto ng aralin. 2. Paglalahad V. Sulo ng Buhay sa Landas ng Hindi na pwedeng bawiin Kabataan I pah. Pagtalakay: Mabait bang bata si Mara? Bakit mo nasabi? EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Bakit kaya noong araw na yaon ay ayaw Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art tanggapin ni Clara ang ibinibigay ni Mara? Ika-sampung Linggo Sino sa dalawa ang dapat mong gayahin o (Ikalawang Araw) I. 175-177 Lalo at masakit ang dating Kagamitan: larawan Dulot ay problema sa atin. Paano mo maiiwasan na makasakit ng damdamin ng iyong kaanak? II.14. Pagtataya: Sagutin: Tama o Mali Lagyan ng / kung wastong gawi at X kung hindi.Pupils’ Activity Sheets pah. Talagang dinala ko ito para sa iyo. hatian siya ng kanyang baon. Subalit nakakasugat Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Paglalahat: pang kasapi ng mag-anak. Ano ang ang pinsan niyang si Clara. Pamamaraan: Ipasadula ang usapan nina Mara at Clara. Paglalapat III. Kasunduan: Lutasin: Iparinig ang maikling kwento: Nakita mo na tinutukso at pinagtatawanan ng Laging magkasabay sa pagpasok si Mara at mga kaklase mo ang isang batang pilay.

Pagtalakay: Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Bakit itinigil ng guro ang kanilang laro? Ika-sampung Linggo Tama ba ang ginawa ni Kevin? (Ikatlong Araw) Ano ba ang mahigpit na ipinagbilin ng guro na I. Paglalapat 177 Ipasadula ang kwento sa mga mag-aaral. Kagamitan: larawan IV. Hindi makasagot ang katabi mo pero Paglakad ng kuya alam mo ang sagot. Paa mo’y natapakan. Nakaranas ka na bang makasali sa isang Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa paligsahan tulad ng pabilisan sa pagsagot? kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Masaya ba ang naging karanasan mo? Bakit? bahagdan ng pagkatuto ng aralin.Magkalaban ang pangkat ng mga lalaki at mga babae. Nagalit ang guro sa ginawa ni Kevin at itinigil ang laro. 175. Pagtataya: III. Nagsimulang magtanong ang guro subalit ng hindi masagot ng kasama ni Kevin sa pangkat ang tanong ng guro. Paglalahad Iparinig ang maikling kwento: Isang paligsahan ang idinaos ng guro sa unang baitang. Makabayan I Tandaan: pah. 45 Sasagot ka ba kung hindi ka naman tinatawag? Ulirang Mag-aaral Makadiyos. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 4. Ano ang gagawin mo? Magagalit ka ba sa kuya mo? Magbibitiw ka ba ng mga masasakit na salita V. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Lutasin: Tinawag ng guro ang katabi mo para sagutin ang 1. Nasaktan kaya ni Kevin ang damdamin ng .Iniiwasang sumagot kung hindi tinatawag kanyang guro? Bakit? II. Kasunduan: dahil nasaktan ka? Bakit? Hintayin muna na tawagin ang iyong pangalan 2. Bago simulan ang kontes ay mahigpit na ipinaalala ng guro na walang magtuturo o magbibigay ng sagot mula sa mga batangmanonood. B.Nakaiiwas sa pananakit ng damdamin ng huwag gagawin ng mga manonoood? kapwa. Layunin: .Pupils’ Activity Sheets pah. 144-145 Iwasan ang sumagot kung hindi tinatawag. 144-145 Teaching Guide ph. Balik-aral Di sinasadya tanong niya tungkol sa aralin na itinuro niya Ikaw ay nasaktan kahapon. Pagganyak bago sumagot nang hindi makasakit ng kapwa mo. Paglalahat: Paano mo maiiwasan na makasakit ng Edukasyon sa Pagpapakatao pah. . 6. Tumawag siya ng dalawang manlalaro sa mula sa dalawang pangkat ng mga mag-aaral. bigla siyang sumigaw at sinabi ang tamang sagot. Sulo ng Buhay sa Landas ng Kabataan I pah. Panlinang na Gawain 3.14 damdamin ng iyong kapwa? ESP. Paksang Aralin: Pagdama sa Damdamin ng Iba Anong ugali ang ipinakita ni Kevin? Aralin: Pag-iwas sa Pananakit ng Damdamin Gagayahin ninyo ba siya? Bakit? Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 5.

Makabayan I Paano kayo gagawa nang hindi nakaaabala sa pah. Kasunduan: Isaulo ang Tandaan. Paglalahat: . Kagamitan: larawan III.Pupils’ Activity Sheets pah. Pamamaraan: Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa A. 144-145 Lutasin: Teaching Guide ph. Leny at Tina. Panlinang na Gawain 2. Layunin: . Pagganyak Sino ang tumutulong sa iyo kung mayroong kang mga takdang-aralin? Nakagagawa ka bang mag-isa? Paano? B. Balik-aral kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na Paano mo maiiwasang masaktan ang bahagdan ng pagkatuto ng aralin.14 Binigyan kayo ng inyong guro ng pangkatang ESP. 175- 177 V. Ulirang Mag-aaral Makadiyos. 45 gawain. Paglalapat II. Panimulang Gawain 1. Gumawa nang tahimik upang hindi . Pagtalakay: Sinu-sino ang mga bata sa kwento? Saan sila gumagawa ng kanilang takdang- aralin? Bakit tahimik na ginawa ni Tina ang kanyang mga gawain? Tama ba ang ginawa niya? Sa palagay mo ba nakatulong siya sa mga kapatid niya? 4.Nakaiiwas sa pananakit ng damdamin ng kasapi Tandaan: ng pamilya. 3. Aralin: Pag-iwas sa Pananakit ng Damdamin IV. Pagtataya: Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 5. 144-145 ibang kasapi ng ibang pangkat? Sulo ng Buhay sa Landas ng Kabataan I pah. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Paano mo maiiwasan na makasakit ng Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art damdamin ng iyong kapwa? Ika-sampung Linggo Paano ka gagawa upang hindi makaabala sa (Ika-apat na Araw) iba? I. Paksang Aralin: Pagdama sa Damdamin ng Iba Ipasadula ang kwento sa mga mag-aaral.Gumagawa nang tahimik upang hindi makaabala sa iba. Gumagawa sila ng kanilang mga takdang-aralin sa paaralan. Paglalahad Iparinig ang maikling kwento: Magkakasama sa silid ang magkakapatid na Liza. Si Tina na pinakabunso sa magkakapatid ay pinilit na tahimik niyang gawin mag-isa ang kanyang mga gawain dahil alam niyang abala sa pag-aaral ang kuya at ate para sa kanilang pagsusulit. makaabala sa iba. damdamin ng kapwa mo? 2.

Paglalahat: . Pagtalakay: . damdamin ng iyong kapwa? Paano ka mag-uutos sa iyong kasambahay? II. Hindi agad nakasunod ang kasambahay III. Sino sa inyo ang may yaya? Paano kayo natutulungan ng inyong yaya? Iginagalang ba ninyo ang inyong yaya? Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa Bakit? kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na B. Balik-aral kanyang ginawa? Bakit? Paano ka gagawa nang hindi nakakaabala sa iba? V. Paglalapat ESP. Lutasin: 177 Nanonood ng TV si Lorie.Iniiwasang sigawan ang kasambahay o katulong Paano mo maiiwasan na makasakit ng sa bahay. 1. Inutusan niya ang Kagamitan: larawan kasambahay na si Chary na ikuha siya ng merienda. Kasunduan: 2. Tama ba ang 1. narinig siya ng kanyang ate at pinagsabihan siya na mali ang kaasalang ipinakikita niya sa kanilang kasambahay. Ulirang Mag-aaral Makadiyos. Paksang Aralin: Pagdama sa Damdamin ng Iba Tandaan: Aralin: Pag-iwas sa Pananakit ng Damdamin Iwasang sigawan ang kasambahay o katulong Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 dahil sila man ay may damdamin ding marunong Edukasyon sa Pagpapakatao pah. Makabayan I pah. Matanda na si Aling Belen pero kung utusan at sigawan ito ni Ellen ay akala mo kasing-edad lamang niya ito. Paglalahad Iparinig ang maikling kwento: Mayaman ang pamilya ni Ellen.Pupils’ Activity Sheets pah. Sinu-sino ang mga bata sa kwento? Paano itrato ni Ellen ang kanilang EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO kasambahay? Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Tama ba ang ginagawa niya sa matanda? Ika-sampung Linggo Anong ugali ang ipinakita ni Ellen? (Ikalimang Araw) Gagayahin ba ninyo siya? Bakit? I. Biglang A. 46 Ipasadula ang kwento sa mga mag-aaral. Mayroon silang kasambahay na si Aling Belen. Teaching Guide ph.14 4.Nakaiiwas sa pananakit ng damdamin ng damdmin ni Aling Belen sa pagsigaw niya dito? kapwa. 2. Nagalit pa si Ellen sa ate niya at sinabi na “katulong lamang naman kasi si Aling Belen”. Pamamaraan: dahil abala siya sa ginagawa niya. Layunin: Sa palagay mo ba nasasaktan ni Ellen ang . Malaki ang kanilang bahay. Panimulang Gawain sinigawan ni Chary si Lorie. Panlinang na Gawain bahagdan ng pagkatuto ng aralin. Maganda ang trabaho ng kanyang ama at ina. Pagganyak Isaulo ang Tandaan. 144-145 IV. Minsan. Pagtataya: Sulo ng Buhay sa Landas ng Kabataan I pah. 3. 144-145 masaktan. 175.