PAARALAN PAARALANG ELEMENTARYA NG FAMY Republic of the Philippines ANTAS/PANGKAT I-LLAMES

Department of Education
GURO MILDRED G. LLAMES Region IV - A CALABARZON ASIGNATURA MATHEMATICS
Division of Laguna
PETSA/ORAS HULYO 22-29, 2016 District of Famy - Mabitac MARKAHAN UNANG MARKAHAN

GRADE I TO 12 PANG-ARAW-ARAW NA TALA SA PAGTUTURO
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
I.LAYUNIN
Demonstrate Demonstrate Demonstrate understanding Demonstrate understanding of Demonstrate understanding
understanding of whole understanding of whole of whole numbers up to 100, whole numbers up to 100, ordinal of whole numbers up to
numbers up to 100, numbers up to 100, ordinal numbers up to 10th, numbers up to 10th, money up to 100, ordinal numbers up to
A. Pamantayang Pangnilalaman ordinal numbers up to ordinal numbers up to money up to PhP100 and PhP100 and fractions ½ and 1/4. 10th, money up to PhP100
10th, money up to 10th, money up to fractions ½ and 1/4. and fractions ½ and 1/4.
PhP100 and fractions ½ PhP100 and fractions ½
and 1/4. and 1/4.

1. is able to recognize, 1. is able to recognize, 1. is able to recognize, 1. is able to recognize, represent, 1. is able to recognize,
represent, and order represent, and order represent, and order whole and order whole numbers up to represent, and order whole
whole numbers up to 100 whole numbers up to 100 numbers up to 100 and 100 and money up to PhP100 in numbers up to 100 and
and money up to PhP100 and money up to PhP100 money up to PhP100 in various forms and contexts. money up to PhP100 in
in various forms and in various forms and various forms and contexts. various forms and contexts.
contexts. contexts. 2. is able to recognize, and
B. Pamantayang Pagganap 2. is able to recognize, and represent ordinal numbers up to 2. is able to recognize, and
2. is able to recognize, 2. is able to recognize, represent ordinal numbers up 10th, in various forms and represent ordinal numbers
and represent ordinal and represent ordinal to 10th, in various forms and contexts. up to 10th, in various forms
numbers up to 10th, in numbers up to 10th, in contexts. and contexts.
various forms and various forms and
contexts. contexts.

C .Mga Kasanayan sa Pagkatuto visualizes, represents, visualizes, represents, visualizes, represents, and visualizes, represents, and orders visualizes and counts by 2’s
and compares two sets and compares two sets orders sets from least to sets from greatest to least. through 100.
using the expressions using the expressions ”as greatest.
”more than.” many as.”

Isulat ang code ng bawat M1NS-Id. Panturo larawan plastik na straw. PAMAMARAAN A. Math Lesson Guide in Elem. 27-32 p. Balik-aral sa nakaraang Pasasagutan sa mga bata. 40-44 Math p. Karagdagang Kagamitan Mula Sa Portal Ng Learning Resource B. Mga Pahina Sa Gabay Ng Lesson Guide in Elem. 23-27 p.6 M1NS-Ie-7 M1NS-Ie-7 M1NS-Ie-8. Iba Pang Kagamitang Kutsara. Math Lesson Guide in Elem. Lesson Guide in Elem. Totoong bagay(bola. tinidor. cut-outs.pocket chart stick. Mga Pahina Sa Teksbuk 3. popsickle outs. Larawan. 44-48 p. Math Guro Math p. Set ng mga bagay Totoong bagay(takip ng bote.D. larawan tsart. NILALAMAN Numbers and Number Numbers and Number Numbers and Number Sense Numbers and Number Sense Numbers and Number Sense Sense Sense KAGAMITANG PANTURO A. cut. Paghambingin Anong kataga ang gagamitin Ayusin ang set ng bagay simula Ayusin ang set mula aralin at/ o pagsisimula sa kung ang dalawang set ay kaunti –paparami marami-papaunti bagong aralin magkapareho? (magkasindami) _____ _____ ____________________ .1 kasanayan II.cut-outs. 76-79 1. larawan III.6 M1NS-Id. holen). dahon) cut-outs. Lesson Guide in Elem. Mga Pahina Sa Kagamitang Pang-mag-aaral 2.

larawan ng Indian) aso sasabihin na sundin ang Ipahambing sa mga bata Itanong: 7 maliit. 3maliit. 2.Tumawag ng 7 bata Itapat ang babae sa lalaki. Mag-grupo ng 2 na mas Itanong: Ang bilang ba ng Indian sa Sa anong bilang tayo nag- konti ng isa ang kabilang Ang bawat isa ba ay may tsart ay kagaya ng bilang na umpisa? (10) grupo. itatanong hanggang 1.Maglatag ng 2 2 babae sa unahan ng “Sampung Maliit na Indian” “Sampung Maliit na Aso” kuneho? peryodiko sa sahig. Ang kuneho ay palundag- halimbawa sa layunin ng aralin grupo? (3 po at 4) Ang bilang ng lalaki ay Ang bilang ng Indian sa tsart Anong bilang ang unang lundag kung gumalaw.B. 4. sampu. ng babae. 9. inawit? 1 maliit na aso. mga bata. 5. Muling magtatanong ang guro.6 na maliit. kagaya din ng ating anong kasunod? (9) tungkol sa pagbilang ng awit. nakaayos? (Opo) Paano nakaayos ang mga bilang? (simula po sa marami-papaunti) Ano ang ginawa natin? . 3. 2 maliit na aso Hal. Ang kasindami ng bilang ng ay nagsimula sa isa hanggang binanggit? (10) ating aralin ngayon ay babae. 5 maliit na aso sasabihin ng guro. (Opo) C. katapat o kapartner? binanggit sa awit? (Opo) Ang mga bilang ba ay nakaayos? Ang bilang ba ng lalaki ay (Maaaring magkaroon ng mas marami kaysa bilang magkakaibang sagot ang mga ng babae? (Hindi po) bata) Ang bilang ba ng babae Muling aawitin ang “Sampung ay mas marami sa bilang Maliit na Aso” ng lalaki?(Hindi po) Sa pagkakataong ito maaaring Magkasindami ba ang gumamit ang guro ng larawan ng bilang ng lalaki sa babae? 10.9 na maliit. palundag-lundag o patalon- Masasabi mo ba na ito ay talon kagaya ng kuneho. ang bilang lalaki at bilang Tungkol saan ang ating 4 na maliit. 1 aso. 7. 6. klase. 8. Paghahabi sa layunin ng Laro: Magpatayo ng 2 lalaki at Awit: Awit:( tono ng Ten Little Indians) Nakakita na ba kayo ng aralin . (Gumamit ng tsart na may 10 maliit. Pag-uugnay ng mga Ilan ang bata sa bawat Tama. Magaling mga bata. 8 maliit na Paano ito gumalaw? .

Itanong: Ipakumpara sa mga bata 3 aklat.8.5. kutsara ay mas kaunti “magkasindami” (Nagdadagdag po ng 1) 20 22 24 kaysa tinidor” at ang Ang set ng mga ____ay “tinidor ay mas marami kasindami ng set ng ____. Pagtalakay ng bagong Ano ang ginagamit ninyo Magpakita ng set ng mga Maglahad ng totoong bagay Magpapakita ang guro ng 55 bola.2. sa mesa kagaya ng: Hahatiin niya ito sa sampung bata larawan ng kuneho at mga bagong kasanayan #1 (kutsara at tinidor po) (Maaaring gumamit ng 1 takip ng bote. Magpakita ng set ng 2 larawan o cut-outs) plastic. kutsara at 3 tinidor. Magpapakita ang guro ng konsepto at paglalahad ng kung kayo ay kumakain? bagay. (Binabawasan po ng isa ang bawat bilang) D.7. kaysa kutsara” 30 26 28 Gagawa ang guro ng ganitong larawan hanggang 100.3. Itanong: Paano nakarating ang kuneho sa ika 100 bato? ( tumalon po siya sa mga bato) .4. 4 na bola. Hal. “ang gamit ang katagang susunod na bilang? matapos ito. 2 straw ng na may set na 1. Palulundagin ng guro ang kuneho kasabay ng pagbigkas ng mga bata ng bilang hanggang 100. bag. Bigyan ng pamimilian ang mga bata kung binabawasan o dinadagdagan upang mas mabilis ang pagtukoy sa sagot. 3 Ilang takip ng bote ang Tanungin hanggang matapos lahat isa-isa.6. 6 na papel nakikita ninyo? (1) ng bata.10 bato na may mga bilang. 4 na Itanong: Ilan ang nakuha mong bola? ang kutsara at tinidor ng lapis. dahon. 6 na payong. 2 4 6 Alin ang mas kaunti? Itanong: Ilang plastic na straw? (2) Sino ang nakakuha ng (2 kutsara po) Aling set ng mga bagay Ilang popsickle stick? (3) pinakamaraming bola? 8 10 12 Alin ang mas marami? ang kasindami ng aklat? Ilang dahon? (4) Isusulat ng guro sa pisara ang 0 (3 tinidor po) Igabay at ipaulit sa mga Ilan ang idinadagdag natin pangalan ng bata katapat ang Gabayan ang mga bata na bata ang kanilang sagot upang makapunta tayo sa bilang ng bola hanggang sa 14 16 18 masabi nila na. 3 popsickle stick.9. 4 na pambura.

sino ang pagbilang ay “Pagbilang ng pangkat sa pagsasabi ng Ano ang ginawa nila sa bukid? nakakita ng pinakamaraming Dalawahan” pik. “kasindami ng -Bigyan ng pagkakataon ang lima”. 1 lang.boom. Pak. 2 giraffe.pak.pak. Tama mga bata. Bigyan sila ng iba. si Alice ay 1 gamit ang katagang “mas mga bagay ayon sa mangga. Kung tama ang -Ipabilang ang mga mangga larawang ipinakita. si nagsimula? (sa dalawa po) bagay na kanilang binuo magpapakita ng set ng Si Dan ay nakakuha ng3 Matet ay 3 leon. Si Mary ay nakakita ng Sa anong bilang ka paghambingin ang mga Bawat pangkat ay upang manguha ng mangga. . sa bukid ng kanilang lolo mag-aaral. Hayaan silang miyembro. ng larawan na kasindami (Gabayan ng guro. bilangin ang upuan ng bagong kasanayan #2 sa 3. sila kung ito ay nakaayos na. pamamasyal. naman ang mag (1-2-3-4-5) pik. si Jona ay 5 ibon.) ng 5. Tumalon ang kuneho sa mga bato na may bilang na dalawahan. - katagang. Hal. Pangkatin ang mga bata pamamagitan ng larawan) Si Ginang Mabait ay nagpunta sa dalawahan.) 5 daliri at sasabihin ang manggang kanilang nakuha.boom. Paano natin inayos ang mga mangga? (Nagsimula po sa kaunti na bilang-paparami) Sabihin ng guro: Maari nating ayusin ang mga bagay simula kaunti hanggang paparami para mas maayos at magandang tingnan kagaya din ng pag-aayos natin ng mga bagay sa ating bahay. Ilang bata ang pumunta sa Kung aayusin ninyo ang mga Ang tawag natin sa ganung Mauuna ang unang bukid? hayop na kanilang nakita. Ang Ilang mangga ang nakuha ni hayop? sino ang kasunod? miyembro na nagsabi ng Dan? Paul? Simon? Raul? Joy? (tanungin hanggang sa maibigay boom ay magpapakita ng -Iaayos natin ang mga lahat ng bilang.Ang kasunod na mga bata na maiayos ang mga grupo sa kanan ay kukuha larawan. Boom (Ilahad ang sitwasyon sa ang guro. E. ibang cut-outs ng mga sa pangkat na may tig -3 Nagpunta ang magpipinsan zoo kasama ang kanyang mga bagay. si Paul ay 5. Simon ay ostrich at si Andrea ay 4 na tigre. Pagtalakay ng bagong Pangkatang Gawain: Pangkatang Gawain: Sitwasyon: Maglalahad ng maikling kuwento Tumawag ng bata upang konsepto at paglalahad ng Pangkatin ang mga bata Laro: Pik. Raul ay 2 at ang kay Joy ay Sila ay tuwang-tuwa sa kanilang upuan? (dalawahan po) pangkat. Paano mo binilang ang marami kaysa” sasabihin ng bawat 4.

) (Maaaring maghanda ang guro ng 5 aytem na kagaya nito) G. sa pisara simula marami-papaunti. simula kaunti-paparami ito aayusin? ng ipit mo? ang halagang ito gamit Nagpunta sila sa bahay ng ang katagang “ mas lola ni Lota upang marami kaysa”. Ilang cut-outs ang kaysa idinadagdag natin? ( 2 po) Paano natin babasahin ang (Maaaring dagdagan ng b. nakalagay sa mga baso. . Paglalapat ng aralin sa pang. matapos ang siyang panalo. 3 kay Mona. ang aralin. Ilan kaya lahat bang paghambingin mo Ara. ito. Ulitin hanggang makarating mas marami Bigyan ng GOOD JOB Yell ang sa 10. mga bilang? (dalawahan po) guro ng kaparehong gawain upang mas lalong maunawaan ng mga bata c. Mona at Lota. Bigyan ng mga set ng bagay ang guro at ilagay ito sa ginamit. simula 1-10. Maaari magkakaibigan sina Tina. Itanong: a. ay binigyan din ng May apat na Maaari mo bang iayos ang Ipinaayos ni nanay ang paso sa iyo Apat na set ng ipit na halagang P45. 5 ( Salamat po) kay Tina at 6 kay Lota. bagong mga ipit sa buhok.F. mga kendi na nasa baso mula marami-papaunti. Sitwasyon: Sitwasyon: Sitwasyon: Sitwasyon: Sitwasyon: araw-araw na buhay Binigyan ka ng tiyo mo ng Ilahad sa pamamagitan Meron kang mga kendi na Nakita mong nag-aayos si nanay Ibinili ka ng nanay mo ng halagang P20 at si kuya ng larawan/cut-outs. nasa kaliwa. bawat pangkat. 1. kumuha ng santol Kung kayo ay binigyan ng sapagkat paborito nila kahit na anong bagay. Tumawag muli ng bata para Ang pangkat na maunang kumuha muli ng 2 cut-outs. Magpakita ng 2 cut-outs (Tungo sa Formative Test) tama para sa katagang larawan na kasindami ng kaunti-paparami. ng bulaklak sa bawat paso. Paano mo dalawahan. Paglinang sa Kabihasaan Gumuhit ng bagay na Bilugan ang titik ng Iayos ang mga larawan mula Pangkatin ang mga bata sa 2. Hayaang ipaskil ito pocket chart. Nakakuha si Ara ng 6 ano ang inyong sinasabi? na santol.

hindi. Ang pagbilang ng ( “mas marami kaysa”) (“magkasindami”) dalawahan ay nagsisimula sa 2 at nagdadagdag ng nagdadagdag ng 2. A B a 2. Paglalahat ng Aralin Anong kataga ang Anong kataga ang Paano natin iniayos ang mga Paano natin inayos ang mga Ano ang ginawa natin sa gagamitin kung nauna gagamitin kung ang set ng bagay? (Iniayos po bilang ngayon? (Inayos po natin mga bagay? Binilang po ng ang mas maraming dalawang set ay natin simula sa kaunti. 20 3. Pagtataya ng Aralin A. Isulat ang titik sa marami-papaunti at ekis (X) kung B. 1. (Ang santol ni Lota ay kasindami ng santol ni Ara) H. guhit. 42. 36 . Sino ang may magkasindaming bilang ng santol? Ipaulit ang sagot. ang mga bilang mula marami. 6. 14. dalawahan. 30 (Gagawa pa ang guro ng 4 aytem b na kagaya nito) 4. 30. 1. 52 2. 5. 44. set o bilang? magkapareho ang bilang? paparami) papaunti. 32. 2. bagay. _______1. 18. 46 50. 28. 22. 26. I. kaysa kasindaming set na nasa paparami. Magtanong ng tungkol sa kuwento hanggang tumungo ang tanong sa. ang mga bagay ay nakaayos ng nawawalang bilang. Kulayan ang mga Panuto: Iugnay ng guhit Panuto: Iayos ang mga set ng Panuto: Lagyan ng tsek (√) kung Panuto:Isulat ang bagay na mas marami ang set na nasa A sa bagay simula kaunti. 34. 16. 4.

c _____ _____ _____ (Gagawa pa ang guro ng 4 aytem na kagaya nito) B. ________________ . Isulat ang katagang dapat gamitin. ________________ 4. ___________________ 5. 3.

Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C.J. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. PAGNINILAY A. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin. MGA TALA V. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. marami-papaunti. IV. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong kagamitang panturo ang aking naidibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? . D. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Karagdagang gawain para sa Gumuhit ng 2 set ng mga Panuto: Gumuhit ng set Panuto: Gumuhit ng 3 set ng Panuto: Gumuhit ng 3 set ng mga takdang-aralin at remediation bagay na nagpapakita ng na kasindami ng nasa mga bagay na nakaayos bagay na nakaayos simula “mas marami kaysa” larawan. simula kaunti-paparami.