2016.

01

Icon
MT91
MT921
MT91 13
MT621 MT922
MT921 13
MT652
MT621 MT922 13
MT653
MT652 MT925 13
MT653 MT925 13
12 13
12 MT955 11
13 MT955 11
MT111 15 MT961 11
15 MT191 15 MT963
MT961
15 15 MT815
12 MT817
MT362 15 MT817K
15
MT372 15 MT818
15
12
12
11
11
11
MT583 15 11
12
MT912 12

60 phút
L1853 L1453 DC1851
(196981-5) (195355-7)

9.6V 60 phút 30 phút
DC1850 (193879-7) DC1852

1850 1450 1250
Ni-Cd (193818-7) (193816-1) (193711-5)

1.3 DC1251 DC1450 (195981-2)
9050 7050
-7) (193959-9)

1852 1452 1251
(195997-7) (195995-1) (195993-5)

2

Cordless Driver Drill Cordless Driver Drill MT070E MT071E Cordless Hammer Cordless Hammer Driver Drill Driver Drill MT080E MT081E Thép Máy khoan Cordless Drill MT066SK2N 3 .

5mm 64 MT653 6.3 dùng Driver Drill 1.3 dùng Driver Drill 1.0m Drill Máy khoan Drill MT60 10mm 64 MT605 10mm 10mm(3/8") 85 350W 450W Thép:10mm Thép: 10mm 3.000 v/p 2.3 MT062SK2N 10mm MT063SK2N 10mm Thép: 10mm Thép: 10mm Cordless Cordless dùng Driver Drill 1.500 v/p 200x63x164mm 2.0m 2.5mm 85 230W 230W Thép: 6. Cordless Cordless Cordless dùng Driver Drill Driver Drill 1.0m 2.3 MT064SK2N 10mm MT065SK2N 13mm Thép: 10mm Thép:13mm High Speed Drill High Speed Drill MT652 6.5mm Thép: 6.5mm 4.0m 4 .

000 v/p 229x64x175mm 234x64x175mm 2.0m / Drill MT621 13mm 303 800W Thép : 13mm 0-700 v/p 267x86x388mm 2.0m MT621 5 .0m 2.Máy khoan / Drill Máy khoan / Drill MT606 10mm 85 MT607 10mm 85 450W 450W Thép: 10mm Thép: 10mm : 25mm : 25mm 0-3.000 v/p 0-3.

800 v/p 255x72x193mm 2.2.0m 6 .0m MT660X Máy dùng cho Hammer Drill MT817 85 430W 0 . / Mixer MT660X 303 800W 0-700 v/p M12 280x86x388mm 2.

Máy khoan búa / Hammer Drill Máy khoan búa / Hammer Drill MT817K 13mm 85 MT817KSP 13mm 85 430W 430W Máy khoan búa / Hammer Drill MT818 13mm 85 430W Máy khoan búa / Hammer Drill MT814 16mm 85 Máy khoan búa / Hammer Drill Máy khoan búa / Hammer Drill MT814KSP 16mm 85 MT815 16mm 85 7 .

ˉ¹ / Hammer Drill M 500W / Hammer Drill M 500W 8 .

Rotary Hammer MT870 22mm 459 710W 1.9J hông i Demolition Hammer MT860 105 900W MT860 n 9 .

000 v/p Máy mài góc / Angle Grinder Máy mài góc / Angle Grinder MT955 411 MT960 459 710W 720W 11.000 v/p 10 .000 v/p 12.000 v/p 12.000 v/p Máy mài góc / Angle Grinder Máy mài góc / Angle Grinder MT961 411 MT954 411 570W 570W 11.000 v/p 12.Máy mài góc / Angle Grinder Máy mài góc / Angle Grinder MT90 459 MT91A 459 540W 540W 12.000 v/p Máy mài góc / Angle Grinder MT963 411 570W 11.

MT904 MT905 MT904: 125mm MT905: 150mm Angle Grinder Angle Grinder MT904 125mm 303 MT905 150mm 303 1.500 v/p 6.600 v/p 11 .000W 2.050W 1.000W 8.000 v/p Angle Grinder Angle Grinder MT902 180mm 204 MT903 230mm 204 2.000 v/p 10.050W 11.

250W / Portable Cut-off MT241 203 2.200W 1. / Cutter / Cutter MT413 303 MT412 303 1.000W Máy mài khuôn / Die Grinder Máy mài khuôn / Die Grinder MT910 411 MT912 411 260W 12 .

000 v/p 24.000 v/p 13 .000 v/p 12. / Belt Sander MT941 153 940W Máy chà nhám / Finishing Sander MT925 419 180W 14.000 v/p / Random Orbit Sander / Random Orbit Sander MT924 419 MT922 419 240W 240W 12.000 v/p / Finishing Sander MT921 64 180W 12.

/ Recipro Saw MT450 303 1010W MT450 / Jig Saw / Jig Saw MT430 411 MT431 64 450W 450W 14 .

0m 2.900 v/p 255mm 284x243x231mm 4.000 v/p 0-42mm 82x90x199mm 35.200 v/p 610x485x515mm 2.000 v/p 18.0m 2.0m 2.000 v/p 285x157x160mm 390x175x140mm 2.500W 1050W 75x130mm 185mm 75x90mm 4. / Compound Miter Saw / Circular Saw MT230 255mm 500 MT583 185mm 303 1.000 82x90x199mm 2.000 v/p 8.0m 15 .5m Máy bào / Power Planer Máy bào / Power Planer MT191 411 MT111 82mm 303 580W 750W 82mm 82mm 2mm 3mm 16.0m Router Blower MT362 1/2" 203 MT401 85 1.0m 2.0m Trimmer Trimmer MT370 1/4" 411 MT372 1/4" 411 530W 530W 35.650W 530W 160x148mm 37-87m/s 22.000 v/p 284x148x300mm 427x161x212mm 2.500-16.

CB-64 191627-8 MT652 MT60 MT431 MT921 MT653 MT817 MT814KSP MT605 MT817KSP MT401 MT814 MT80B CB-85 191998-3 MT606 MT817K MT815 MT607 MT818 MT80A MT870 MT91A CB-459 194722-3 MT90 MT960 MT413 MT583 MT450K MT621 MT904 CB-303 191963-2 MT412 MT111 MT402 MT660 MT905 MT241 CB-203 191953-5 MT362 MT954 MT955 MT910 MT191 MT372 CB-411 191940-4 MT961 MT963 MT912 MT370 MT430 MT902 CB-204 191957-7 MT903 CB-153 181044-0 MT941 MT925 MT922 CB-419 191962-4 MT924 CB-500 MT230 CB-105 181038-5 MT860 16 .

makita. V .Makita Vietnam Member Card 000001 Phone: 0650 362 8338 Website: www.vn 005041 000001 CÔNG TY ABC 000001 CÔNG TY ABC 000001 CÔNG TY TA T P P P TP.com.

Cao B ng. TP. i C: 192 Tr n Ph…. Ninh B˜nh T: 0281 387 0229 / 0903288409 T: 0313 838 138/0919 258 500 | Fax: 0313 838 158 C HæNG NG NG C úNG B c Ninh H’a B˜nh i H nh. Th ch Th t. TP. T. T: 0240 387 3196/0985 197 016 | Fax: 02403 873 196 T: 0912 347 942 | Fax: 0313 632 681 T: 0380 842 961 / 0912 288 929 CúNG TY TNHH TM T NG H P BúN PHøNG C HæNG I N MçY QU NG LèM B cK n C: 9 Nguy c. H Giang L ng S n T: 043 786 8088/043 786 8089 | Fax: 043 786 8087 CúNG TY C PH N PHONG LI N C HæNG I N MçY HÿNG VèN C HæNG TH SINH H’a B˜nh. ng S n. Block 18. H i D ng. Ninh B˜nh. P. ng Phong. TP. T: 0313 838 605 / 0169 880 8888 T: 0383 563 890/0913 312 394 | Fax: 0383 563 890 C HæNG I N MçY TOæN O NH CúNG TY CP V T T C: T 6. T: 0241 383 5513 / 0937 262 688 / 0934 212 007 T: 0946 084198 | Fax: T: 0303 873 149 / 0913 384 958 C HæNG MINH C C: c Ninh. T. ng Th ng. BG. H N i. C: 98 Kh i 2. Qu c T ng a. D ng Kinh. Ph• Ch n. C c L u. H iD ng C: Khu . Th Tr n L nh. N i. KCN. H N i. T S n. TP. Nam H . Thanh B˜nh. Nam nh. TX. C: T n Quang. Lai Ch u. H Giang. Xu n Tr ng. T: 0438 212 179/0982 531 970 | Fax: 043 976 4304 T: 0351 387 1404/0912 065 034|Fax: 0350 387 1404 T: 01674 673 859 C HæNG I N MçY PHONG THU CúNG TY TNHH I N MçY HOæNG NH C HæNG I N MçY NG NG C: 91 C ng Gi ng. Nam nh T: 043 378 3832/0915 306 616 | Fax: 043 378 3832 T: 039 388 1657/0915 166 836 | Fax: 039 388 1657 CúNG TY TNHH XNK & CN H NG PHçT C HæNG I N MçY TH NH NGO N C: 605 Minh Khai. H ng S n. T n H ng. Tr n Ph…. T: 0438 215 570/0912 466 423 | Fax: 043 976 3014 T: 0219 382 7405/0976 571 945|Fax: 02193 827 405 T: 0962 681 668/ 0912 681 668 CúNG TY TNHH I N MçY VI T LINH C: 13 Ph Hu . B c H ng o. T. C: 57 H T“n M c. C: Ph Ch u. H T nh. T. TP. C: S nh 486. TX. L o Cai. T: 0438 215 620/0909 608 896 | Fax: 043 976 5554 T: 0230 392 7328 | Fax: 0230 392 4128 T: 0231 379 1424 / 0915 910 424 CúNG TY TNHH N KH NG C: 206 Tr n Duy H ng. C: Th Tr n V nh Tr . TP. HPh’ng. TP. V nh Tr i. HPh’ng. T. HPh’ng. H N i. H. Ninh B˜nh. B c Ninh C: Ki. H N i. Nguy n C“ng Tr . Q. Xu n Tr ng. Vinh. P. Hai B Trung. B c Giang. C: 69 Tr n Ph…. TT. C: 10 P. L o Cai. B c Quang. P. Nam nh. T: 043 732 1122 | Fax: 0437 325 968 T: 0320 385 9702/0912 117 733| Fax: 0320 383 5223 T: 0350 384 6583/0912 283 254|Fax: 0350 386 3726 C HæNG I N MçY L TU N NH B c Giang H i Ph’ng C: TT. L o Cai. L o Cai. N i. H N i. TP.t 58 Ch TT TX. H u B ng. Hi p H’a. X. L ng S n. H Nam L o Cai T: 0438 212 232/0903 281 007 | Fax: 043 976 4485 CúNG TY TNHH TM S N L C HæNG I N MçY TU N VèN C HæNG CHINH TòNH N i. T: 0350 388 5679 / 0979 314 909 C HæNG KIM KHó I N MçY TR NG S N C HæNG I N MçY TR N M NH C: 22 Ng“ Gia T . Lai Ch u. T: 043 636 9955/0989 836 222 | Fax: 043 636 9912 T: 0350 395 3813/0982 106 192|Fax: 0350 395 3813 CúNG TY TNHH TH NG M I TH NH D NH C HæNG I N MçY TH NH TH C HæNG KIM KHó I N MçY H NG VINH C: 25 P. B c K n. Ngh n T: 0987 888 368 | Fax: 0240 382 4578 T: 031 383 1012 / 0912 446 033 TRUNG TèM I N MçY PH NG úNG C HæNG I N MçY TR NG TRUNG CTY CP TH THI T B I N MçY MINH HI N C: Th“n ng S n. T. Cao B ng. Thanh B˜nh. H T nh C: 116 ng Nh c S i. M i. H u Ti n. H ng B ng. TP. TP. o n Th i m. H Nam. TX. C: 99 Ng“ Quy n. ng VSIP 6. Nam nh. C: T 1 .Mi n B c Cao B ng H CHI NHçNH CTY TNHH M KIT VN T I MI N B C Kho 5. KP. TP. T: 0985 018 684 18 . Ngh n. 1. B c Ninh. T: 0303 881 281 / 0913 292 452 CúNG TY TNHH PH NG H I C HæNG D NG TH NG C HæNG TH MINH C: N i Tr˜. B c K n. T S n. c Xu n. H i Th nh. C: 06 Ph m H ng B ng. H T: 0241-3765942 Fax: 0241-3765941 T: 0917 304 170 | Fax: 0263 588 296 T: 0986 721 992 / 03213 884 258 H N i i Lai Ch u CTY TNHH THI T B PH TÿNG QU NG MINH DO NH NGHI P TM T NHèN V SOçI C HæNG I NH C: 40 D2 T p Th . P. Trung Ngh a. ng V Nam. H’a B˜nh C: 51 Thanh S n. s 1. Vinh. C: 238 Ng.“ th -DV C HæNG I N MçY H O NGUY N C HæNG I N MçY QU NG TR NG VSIP B c Ninh. TP. P. C: 02 Ph m H i Ph’ng. T: 0433 854 773/0972 293 678 | Fax: 043 378 3772 T: 0203 825 436 | Fax: 0203 825 436 C HæNG I C HæNG KI U VINH C: 135 Ph Ga. TP. H N i. T: 0343 672 771 / 0943 979 575 T: 0915 428 900 T: 020 383 5602/0986 032 000 | Fax: 0240 382 4578 CúNG TY TNHH SX-TM-DV VI T HÿNG C HæNG I N MçY C NG XUèN C: 115 Ph Ga. Nam Thanh. Ngh n. C: 21 H’a n. TP. TP.

T. H. TP. TP. c. I NT I N L NH DèN D NG TH Y CúNG C: 230 Nguy n T t Th . TP. C: 24 Tr T: 0373 720 043/0903 260 299 | Fax: 0373 720 043 T: 0593 828 116 / 0983 723 292 C HæNG C CHó C: 83 Nguy n T t Th nh. C: 207 Ho C: 136 Quang Trung. P. H Long. T: 0905 841 141/0914 28 29 28 | Fax: 056 3941 181 CúNG TY CP I N MçY GI NG NG C C: 18 P. H u. n. S n La. Qu ng Tr . uN V ng. Thanh H‚a. S n La. ng H ng B˜nh. P. Quy Nh n. KV 9. “ng H . T. M c Ch u. TT. TP. Ph… Th . Tr u. Th T: 0511 3868 218/0979 024 030 | Fax: 0511 3868 219 C HæNG I N MçY TU N HO DNTN I NC L QU NG C: 04 Tr n Nh n T“ng. Kon Tum. Qu Mi n Trung T: 0333 626 224/0912 289 499 | Fax: 0333 629 290 CHI NHçNH CTY TNHH M KIT VN T I TP æ N NG C HæNG L úN uN V ng. N ng. T: 022 3858 890/0982 557 007 | Fax: 0223 858 890 T: 0511 3619 666/0907 511 152 | Fax: 0511 3720 922 T: 0533 525 666/0917 601 559 | Fax: 0533 852 777 CúNG TY TNHH TH NG M I TU C: 204 Ho ng. T: 0223 844 311 / 0988 553 899 / 0987 389 589 T: 0914 162 885 T: 0533 525 666/0914 079 038 | Fax: 0533 853 902 CúNG TY TNHH I N MçY NGú HÿNG CHI NHçNH CúNG TY CP H U TOæN CúNG TY TNHH TèM TH u. Th . TP. TP. TQuang. TP. T n Quang. Kon Tum. T: 0333 740 152/0915563225 | Fax: 0333 740 152 T: 0511-3525079/3525179 Fax: 0511-3525479 T: 0510 3865 655/0905 164 000 | Fax: 0510 3865 666 I NC TI N S N .. H u. TP. N“ng Tr ng. T 24. Quy Nh n. QTr . N ng. Huy n. TP. H u. Ph… Th . S n La. n. TX. H u. C m Ph . B . B . Lam S n. Qu C: 235 Quang Trung. Hoa L T: 0593 823 028/0913 408 412 | Fax: 0593 823 582 CúNG TY TNHH MTV TM NG C H NG C: 165 Quang Trung. uN V ng. “ng L . Qu ng Nam. T: 0935 464 890 C HæNG I N MçY NHI BI N CHI NHçNH CTY TNHH TM DV NGH PHçT C: Km 70. T: 02103 820 975 / 0166 831 2800 T: 0293 862 809/0914 867 574 | Fax: 0293 862 809 T: 0523 823 588 / 0935 301 167 CH. TP. T: 0904 535 533 | Fax: 0363 834 859 T: 0542 851 243 / 01288 659 288 CúNG TY TNHH TM & DV L NGUY N C: T 6. T: 0273 851 259 | Fax: 0273 851 259 T: 0602 212 133/0905 30 33 66 | Fax: 0602 212 133 V CúNG TY TNHH MTV KIM L C CúNG TY TNHH D NG C I N TH NH TRó C: T n Ph C“ng B˜nh. TP. C: 02 Nguy n V n Tr n “ng. T: 0223 869 760 / 0912 324 731 T: 0511 386 8188 | Fax: 0511 386 8188 CúNG TY TNHH I N MçY HUèN LI N CúNG TY TNHH TM DV HÿNG S C HæNG H NG LINH C: Km 19 TT HŸt L‚t. TP. “ng H .L i T: 0293 542 777 | Fax: 0293 845 602 C HæNG I N MçY H NG HI N CTY TNHH MTV TM DV SONG THæNH HUY HOæNG C: 91 C m Trung. TT. Qu ng Nam. N ng. Qu n C HæNG NG C PH C C: 27 Ph H u. TP. T: 0917 361 464/0987 197 199 | Fax: 0273 827 015 C HæNG I N MçY HI N MINH I NC I N CúNG NGHI P VINH DUY C: Trung T m 1. T. Ph ng H u 2. Hu . TP. P. Trung Th C:773 Tr n H ng ng Phong. Qu ng Ng T: 0333 714 999/0946 614 999 | Fax: 0333 714 999 T: 0914 158 135 | Fax: 0553 717 674 CTY TNHH MTV I N MçY S N TH Y C: 82-84 Cao Th ng. Thanh L C: 17 Nguy T: 0211 386 6590/0168 390 1479 | Fax: 02113 866 590 T: 0573 822 697 | Fax: 0905 822 697 19 . V nh L C: 129 B u.Ph… Th C HæNG I N MçY H I M C HæNG I N MçY TR NG XUY N C HæNG I N MçY BòNH B I C: 30 Ph… B˜nh. T: 0280 383 3870/0912 042 380 | Fax: 02803 833 870 T: 0563 815 029/0983 815 029 | Fax: 0563 815 029 Gia Lai CúNG TY TNHH B C H I C HæNG B O TH NG C: 02 C a T . S n La. a.

B C: 103 Th ng Nh a. TP. TP. N“ng. C: 54 Sinh Trung. C Mau C: 405 Tr n H ng o. T: 08. V ng T u. T n Th nh. T: 07 813 821 134 | Fax: T: 0633 841 044 / 0913 667 122 I NC çNH SçNG C: 32 Phan ˜nh Ph•ng. H. T: 0977 054 468 T: 067 3870 808 | Fax: CúNG TY TNHH I NC NH H I C HæNG I NC HÿNG C: 157 ng Th…c V nh. 1/18 H’a L n. C Chi. BR-VT. HCM B˜nh Thu n C: 126 CMT8. Q1. KCN VSIP II. V n Th nh. 18L1-2 ng s 3. P. P. TP. P. T. KP2. T n B˜nh. n. T: 0643 6000 666/0907 410 345|Fax: 0643 057 3389 T: 0710 3739 255 / 0913 783 693 T: 0583 825 466/0936 543 535 | Fax: 0583 825 477 I NC . I NC NGæN M KIT L C NH P. Ph… M . P. Ninh Ki u. P. T: 0839 712 412/0908 374 035 | Fax: 0839 716 899 T: 0939 835 835 C HæNG V NH TóN n Giang C: 6B L› B“n. HCM. T 2. P. C: B˜nh Giao. C: 184 . KP. H‚c M“n. Nha Trang. T. TP. Q. k Mil. Thu n Giao. 02. B˜nh Thu n. D ng “ng. T: 0838 535 323/0983 270 351 | Fax: 0838 563 809 T: 0650 3764 850/0908 388 043 | Fax: 0650 3764 851 T: 0903 673 202 CúNG TY TNHH TM DV NGH PHçT C: 60 M c C u. Ngh a Th nh.t S 2. BR-VT. TP. BR . k L k. KP. Thu n n. HCM. TP. TP. VT u. 01. C: 579 Tr n H ng o. M C n Th C: 53 Ph m V n ng. L ng. TP. Thu n n. P. c Tr ng. T: 083 984 3984 / 0903 390 350 T: 0650 3746 591/0650 3746 588 | Fax: 0650 3746 496 T: 0123 6122 355 | Fax: 0613 881 417 CúNG TY TNHH KIM MINH CL CTY CP V T T THI T B CN THI N PHçT C HæNG TóN THæNH C: 95B Tr nh Ho i c. 5 . CTh . C n Th . TP. ng Nai T: 0907 992 357 T: 0913 933 695 CúNG TY THHH TM-DV-SX L N NH CúNG TY C PH N H U TOæN C HæNG NG C KHçNH C: 76 Quang Trung. QL 1 ng Nai. TP. TP. Ninh Ki u. 2. C Mau. 08. 3. Thu n Giao. Ea r ng. ng ThŸp. C: 148 Nguy n Hu . P. C: 31B ng 2/4. P. TP. C Mau. kL k C: 21 Tr n Ph….VT. I N CúNG NGHI P HU NH C HæNG TH NH HOæNG C: 99 B ch ng. KhŸnh H’a T: 0780 383 1111/0919 135 790 | Fax: 0780 3835 599 C HæNG L TH NH I NC TH NH D NG C: 247 Tr n H ng o. 03. Q. C: 34 Tr n Ph…. B˜nh Th nh. Ph c Trung. “ng Th nh. 1 . P. C: ng H•ng V ng.Mi n Nam B n Tre k N“ng CúNG TY TNHH M KIT VI T N M Kho 06. Ph… Qu c. TP. TT. TT. 13. ng ThŸp. TP. B R a. H’a Ph…. 5. T 1. B˜nh Ph c ng ThŸp T: 083 855 0661 | Fax: 083 950 8862 CúNG TY TNHH TR NG HU NH NH C HæNG KIM KHó I N MçY D NG S C HæNG B Y KOHLER C:178 Nguy n ThŸi B˜nh. Cam Thu n. HCM. HCM. HGiang. C Chi. Xu n KhŸnh. B n Tre. BR . TP. TP. C: 138 ng 3/2. Block 16. P. BP. L m ng. B˜nh D ng. TP. T n n. C: 62/7C. p 7. p Ng c H . Cam Ranh. TP. T: 0935 59 55 59 CTY TNHH TM DV BçCH KHO POWER TOOLS CTY TNHH TM-DV I NC HUY C: 98 B•i H u Ngh a. P. T: 0643 893 257 / 0643 876 159 T: 0500 222 1931/0905 083 193|Fax: 0500 377 7722 T: 0908 646 665 | Fax: 072 3836 757 C HæNG V N NH B C: 88 i t. T: 0766 250 020/0918 760 026 | Fax: 0766 253 051 T: 0583 6260 258/0914 019 779 | Fax: 0583 6260 258 CúNG TY TNHH MTV NG C M C HæNG TèN QU NH B R a . C: 990/992 Ph… Ri ng . KP. TT. NT B˜nh. C: 121B/4. C: 87 Phan ˜nh Ph•ng. T. Cao L nh. Th D u M t. V Thanh. Phan Thi t. B˜nh D ng. KhŸnh H’a. k L k. Cao L nh. k N“ng. L m ng T: 0500 3844 877/0943 749 777|Fax: 0500 3854 647 C HæNG V NH KHI M C HæNG MINH KŒ C: S 16 Phan Ng c Hi n. T n Thi n. CTh . R T: 0643 513 478 | Fax: 0643 533 707 T: 0773 867 790 / 0918 323 423 DNTN TMTH QU NH V MET L M RT (C HæNG S T) C HæNG THçI PH NG C: S 3/3. T: 0913 658 851 | Fax: 0563 794 625 20 . ng Xo i. TP. C: 14 Nguy n T t Th nh. HCM. L t. TP. n Ph…. 1. 13. 1. P. 10. 08. C: 113 Nguy n Tr i. Nha Trang.V ng T u C: 190 Nguy n n Ninh. P2. P. BD ng. G’ V p. 05. TP. T: 0650-3628338 Fax: 0650-3628339 T: 0753 826 861 / 0918 228 738 T: 0501 6283 183/0943 34 20 20 | Fax: 0501 374 1111 I NC MINH T TP HCM B˜nh D ng C: T D n Ph 1. B n Tre. Gia Ngh a. Q. P. TP. P. C: Ki.VT. T. T: 0710 3814 743/0933 757 579| Fax: 0710 3814 743 T: 0583 813 856/0903 590 872 | Fax: 0583 827 793 C HæNG DI M DI M CúNG TY TNHH TèN TI N C HæNG TU N VèN C: 204 Th ng Nh t. 02. TP. T: 0943 698 317 | Fax: 0643 827 787 T: 0710 3815 843 / 0903 692 823 CúNG TY TNHH DV TM QU C H NG C HæNG TM SçU I P C: 168 Tr ng C“ng nh.38213324 T: 0651 3881 344/0902 307 307 | Fax: 0651 3881 266 T: 0977 268 679 I NC V N LŒ C HæNG HOæNG DUY C: T nh l 8. H u Giang T: 0837 115 812/0919 047 193 | Fax: 08 3711 5812 T: 062 246 0077/0918 510 332 | Fax: 062 372 0906 DO NH NGHI P T NHèN C HæNG TóN Hø C: 1244 L c Long Qu n. Kh‚m 2. T Nai. BD. Ninh Ki u. H.

TP. Ti n Giang. 02. 02. TP. M Tho. KP 1.ThŸp Ch m T: 0683 832 015 / 0913 839 260 S‚c Tr ng C HæNG TR N LI N H NG 2 C: 95 ng 3/2. T: 0733 883 577/0977 374 333 | Fax: 0733 977 059 Tr Vinh CúNG TY TNHH MTV NGú THæNH L I C: 07 Tr n Ph…. 06. Kh‚m 6. P. T: 0743 856 569/0916 343 254 | Fax: 0743 856 745 V nh Long DNTN NGUY N D NG PHçT C: 64 L u V n Li t. 01. T y Ninh. T y Ninh. V nh Long. Tr Vinh. T: 0733 585 985/0945 235 135 | Fax: 0733 882 200 C HæNG HÿNG VèN C: 11 L› C“ng U n. T: 066 3626 488 | Fax: 066 3626 499 Ti n Giang C HæNG V NH H NG C: 123 Tr ng Tr c. Tr ng B ng.TP.Ph… H . H.ThŸp Ch m T: 0683 821 944/0913 899 170 | Fax: 0683 833 696 C HæNG HÿNG L I C: 352 Th ng Nh t. TX. T y Ninh.Ph… H . T y Ninh. T: 0723 836 757 / 0903 188 999 Ninh Thu n C HæNG NH V 3 C:166 Th ng Nh t. T: 0703 820 137/0918 556 289 | Fax: 070 3863 066 21 . 4. n T nh. TP. Tr Vinh. T. TT. Ti n Giang. VLong. TP. T: 0793 821 436/0965 155 490 | Fax: 0793 821 438 T y Ninh I NC XUèN DUY N C: 35/11 KP 1.TP. Phan Rang. T. TP. T: 0663 842 030/0982 842 030 | Fax: 0663 831 565 I NC CúNG T C: p n B˜nh. M Tho. H’a Th nh. S‚c Tr ng. P. P. P.Long n C HæNG VI T TRUNG 2 C: 51 Qu c l 62. X. S‚c Tr ng. TP. T n n. P. 01. H. T. H’a Th nh. Phan Rang. Long n. 01. P. T: 066 3899 604 | Fax: CúNG TY TNHH TM-DV-XNK DUY PHçT C: 754 CMT8. P.

http://english.com xxxx xxxx xxxx the result of querring is xxxxxx’s products being search are authorized 0241-3765942 0511-3525179 0650-3628338 .t3315.

.

Fax Fax Fax .