N f.

rrg";i*r, Pernlagaan Penggal 2 STPM Bab 2 Aspek Perundangan Perniagaan

Eil
Ei
E]
E'
W
Nyatakan dua jenis khilaf.
(e) Khilaf
Keadaan yang menyebabkan kontrak batal kerana khilaf adalah
seperti berikut:
(i) Kedua-dua pihak khilaf mengenai satu perkara mustahak
dalam perjanjian.
(i0 Khilaf satu pihak mengenai satu perkara penting di dalam
kontrak dan khilaf ini diketahui oleh pihak yang lain.
Sekiranya sesuatu kontrak mengandungi mana-mana fakta di atas,
maka kontrak itu boleh menjadi kontrak boleh batal.

{l$Tffi} Pelepasan Kontrak
Sesuatu kewajipan di bawah kontrak itu dianggap telah dilepaskan
apabila pihak berkenaan tidak lagi dikehendaki melaksanakan
kewajipan itu.
Pelepasan kontrak Cara-cara di mana kontrak itu boleh dilepaskan:
o Dengan persetujuan pihak (a) Pelepasan dengan persetujuan pihak yang berkontrak
.
yang berkontrak
Pelaksanaan syarat-syarat
Oleh kerana pihak-pihuk y*g berkontrak telah bersetuju
kontrak untuk mengikat hubungan berasaskan kontrak, maka mereka
. Kemungkiran kontrak juga boleh melepaskan diri daripada kewajipan di bawah
. Dengan kekecewaan kontrak
. Dengan kuatkuasa undang-
kontrak melalui persetujuan.
undang (b) Pelepasan pelaksanaan syarat-syarat kontrak
Suatu kontrak boleh dilepaskan apabila setiap pihak berkontrak
melaksanakan sepenuhnya tanggungjawab dan hak masing-
masing mengikut syarat-syarat di dalam kontrak. fika satu
pihak sahaja yafig melaksanakan tanggungjawab, pelepasan
tidak dapat dilaksanakan.
(c) Kemungkirankontrak
Sekiranya satu pihak dalam kontrak enggan melaksanakan
kontrak seperti yang telah dipersetujui, pihak yang satu lagi
boleh menamatkan kontrak dan melepaskan diri.
(d) Pelepasan dengan kekecewaan kontrak
Sesuatu kontrak yang pada mulanya sah dan boleh dilaksanakan
dikatakan kecewa apabila berlaku keadaan-keadaan yang
menjadikan mustahil untuk dilaksanakan.
(e) Pelepasan dengan kuatkuasa undang-undang
Sesuatu kontrak dilepaska4 apabila tempoh pelaksanaan
kontrak itu tamat.

Remedi
I Apabila berlaku kemungkiran kontrak, remedi-remedi berikut dapat
dibuat:
(a) Ganti rugi
Pihak yang mengalami kerugian boleh menuntut ganti rugi
berdasarkan nilai pelaksanaan. Tujuan utama memberi
ganti rugi kepada pihak yang tidak bersalah bukanlah untuk
, j, '
- ., ,. 1.. l"i' ,