N r"rrg";t.

o perniagaan penggat 2 STPM Bab 2 Aspek Perundangan perniagaan

Kes berkaitan dengan keupayaan untuk berkontrak:

"Leha bt. |usoh vs Awang Iohari b. Hashim (tg7S) I MLI ZOZ,,
Dalam kes ini, responden seorang kanak-kanak pada masa
urusan yang dipertikaikan itu berlaku, telah membuat perjanjian
untuk membeli sebidang tanah yang dimiliki dan estet yang
ditadbirkan oleh pihak perayu.
Di Mahkamah Tinggi, hakim memutuskan bahawa perjanjian Kon
itu batal dan kemudiannya mengatakan oleh sebab wang belian
telah dibayar sepenuhnya dan pihak responden dibenarkan I
memasuki tanah itu, maka satu kepercayaan konstruktif telah
terbentuk.
Perayu mengemukakan kes ra).uan di Mahkamah persekutuan.
Mahkamah telah memutuskan bahawa atas dasar seksyen 66,
Akta Kontrak 1950, mahkamah mengarah pera)tr membayar
balik RXrI5 000 harga belian dan responden dikehendaki keluar
daripada tanah tersebut.

"Section 66 - lf there is no contract, the person who benefited out
of the deal must pay back."
Semua pihak yang membuat kontrak mesti mempunyai
kelayakan untuk berkontrak dan jika seorang belum dewasa, ia
tidak boleh membuat kontrak.

*asfl 2.1.2 Syarat-syarat Kontrak
Menerangkan syarat-
syarat kontrak termasuklah Kontrak terbahagi k"padu figa jenis kontrak, iaitu
kontrak sah, kontrak (a) Kontrak sah C') rot,t O{r
tidak sah, kontrak batal,
pelepasan kontrak, dan
(b) Kontrak batal
remedi. (c) Kontrak boleh batal
l{l P(rqp0san t"o61rf-,
Kontrak sah Kontrak Sah
Kontrak yang boleh
dikuatkuasakan oleh undang- I Kontrak sah ialah(kontrak yang boleh dikuatkuasakan oreh
undang dan mematuhi elemen undang-undur$ lit u ia (remaiuhielemen-elemen asad (rawaran,
sepefti tawaran, penerimaan,
balasan, niat, ketentuan, dan penerimaan, balasan, niat, ketentuan, dan keupayaan untuk
keupayaan. berkontrak).

i: ,:s.xfyqft Batal (Void ab initio)
Kontrak batal
Kontrak yang tidak mematuhi
I Kontrak yang batal dari awtrl, tidak boleh dikuatkuasakan oleh
elemen asas kontrak. undang-undang| Kontrak yang tiada kesemua elemen-elemen asas
kontralt seperti l"awaran, penerimaan. ba[asan, niat, ketentua-i, dan
keupayaan untuk berkontrak.
2 Balasan atau tujuan perjanjian adalah sah kecuali:
(a) Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang (kontrak
perjanjian melalui perjudian atau pertaruhan).

78