begin group groupe_repondant

text prenom_chef_menage
text nom_chef_menage
integer telephone_menage
select_one statut_matrimonial statut_matrimonial_chef_menage
select_one education niveau_education_chef_menage
select_one education niveau_education_conjoint_chef_menage
select_multiple occupation occupation_chef_menage
text autre_occupation_chef_menage
select_one sexe sexe_chef_menage
decimal age_chef_menage
select_one religion religion_chef_menage
text autre_religion_chef_menage
select_one oui_non_prr connaissance_de_GOAL
select_one oui_non_prr status_beneficiare_de_GOAL
end group
begin group PM
integer Taille_du_menage
integer effectif_mm_moins_5ans
integer effectif_mm_entre_5ans_et_17ans
integer effectif_mm_entre_18ans_et_29ans
integer effectif_mm_entre_30ans_et_44ans
integer effectif_mm_entre_45ans_et_59ans
integer effectif_mm_60ans_plus
integer effectif_perssonne_ecole
integer effectif_fe
integer effectif_fa
integer effectif_handicape_physique
integer effectif_handicape_psychique
integer effectif_handicape_sensoriel

integer effectif_malade_grave_ou_chronique

end group

begin group GRD_KONESANS

select_one oui_non_prr citer_menaces_plus_frequente

select_one menaces_plus_frequente menaces_plus_frequente_1
text autre_menaces_plus_frequente_1
select_one menaces_plus_frequente menaces_plus_frequente_2
text autre_menaces_plus_frequente_2
select_one menaces_plus_frequente menaces_plus_frequente_3
text autre_menaces_plus_frequente_3

select_one perception_risque perception_risque

select_multiple action_entreprendre_zone_risque action_a_entreprendre_cas_zone_a_risque

text autre__a_entreprendre
select_one origine_menaces origine_menaces
text autre_origine
select_multiple zone_dangereuse zone_dangereuse
text autre_zone_dangereuse

select_multiple precautions_avant_cyclone precautions_avant_cyclone

text autre_precautions_avant_cyclone

select_multiple precautions_pendant_cyclone precautions_pendant_cyclone

text autre_precautions_pendant_cyclone
select_multiple precautions_apres_cyclone precautions_apres_cyclone
text autre_precautions_apres_cyclone
select_multiple mesure_red_impact_tdt mesure_red_impact_tdt

text autre_mesure_red_impact_tdt

select_multiple prec_pdt_tdt_interieur prec_pdt_tdt_interieur

text autre_prec_pdt_tdt_interieur

select_multiple prec_pdt_tdt_exterieur prec_pdt_tdt_exterieur

text autre_prec_pdt_tdt_exterieur

select_multiple prec_apres_tdt prec_apres_tdt

text autre_prec_apres_tdt

select_multiple message_bbb message_bbb

text autre_message_bbb

select_multiple prec_glissement_terrain prec_glissement_terrain

text autre_precautions_glissement_terrain
select_multiple precautions_inondation precautions_inondation
text autre_precautions_inondation
select_one oui_non connaissance_tsunami

select_one oui_non_nsp_prr formation_grd

select_multiple source_information source_information
text autre_source_information

select_one oui_non reception_map

select_multiple source_information source_info_map
select_multiple canal_communication canal_com_map
select_one accord accord
select_one oui_non connaissance_def_sap
select_one oui_non connaissance_couleur_alerte
select_multiple signification_couleur_alerte signification_couleur_alerte
select_one oui_non_nsp_prr preparation_kit_urgence

select_multiple source_info source_info_preparation_kit_urg

text autre_source_info_preparation_kit_urg
select_multiple canal_com canal_com_preparation_kit_urg
text autre_canal_com_preparation_kit_urg

select_multiple elements_kit_urgence elements_kit_urgence

text autre_elements_kit_urgence
select_one oui_non dispo_kit_urg
select_one oui_non obs_dispo_kit_urg

select_one organisation_oui_non_nsp_prr organisation_formation_grd

select_multiple type_organisation type_organisation
text autre_type_organisation
select_one oui_non_nsp_prr role_clpc
select_one oui_non_nsp_prr facon_contacter_clpc

select_one oui_non_nsp_prr role_eic

select_one oui_non_nsp_prr facon_contacter_eic

select_one oui_non_nsp_prr realisation_activite_preparation_grd

select_multiple type_activite_preparation_grd type_activite_preparation_grd

text autre_type_activite_preparation_grd
select_one oui_non si_participation_activite_realise_grd

select_multiple type_activite_preparation_grd type_activite_preparation_participe

text autre_type_activite_preparation_participe_grd

end group

begin group attitudes_desastres_grd

select_one degre_accord facilite_connexion_voie_acces

select_one degre_accord facilite_connexion_voie_acces_desastre

select_one degre_accord action_communaute

select_one degre_accord plan_evacuation

select_one degre_accord perception_risque_inexistant

select_one degre_accord non_evacuation

select_one degre_accord participation_activite_grd

select_one degre_accord annonce_map_pc_clpc

select_one degre_accord activite_sensibilisation

select_one degre_accord activite_mitigasyon

select_one degre_accord integration_femme_a_structure_pc

select_one degre_accord resp_perso_cas_desastre

end group

begin group declaration_action_preparation_desastre

select_one oui_non preparation_plan_urgence

select_one oui_non observation_plan_urgence

select_one oui_non deja_sensibiliser_sur_grd

select_one oui_non participation_dans_simex

select_one oui_non disponibilite_kit_premier_soin
select_one oui_non observation_disponibilite_kit_premier_soin

select_one oui_non participation_formation_premier_soin

select_one oui_non mesure_conservation_document_important

select_one oui_non disponibilite_lampe_de_poche
select_one oui_non observation_disponibilite_lampe_de_poche
select_one oui_non disponibilite_liste_contact_cas_urgence

select_one oui_non observation_disponibilite_liste_contact_cas_urgence

select_one oui_non identification_abri_urgence

select_one oui_non disponibilite_materiel_communication
select_one oui_non observation_disponibilite_materiel_communication

select_one oui_non participation_formation_preparation_desastre

select_one oui_non dispo_fonds_urg_perso
select_one oui_non predisposition_nourriture_pour_urgence

select_one oui_non connaissance_lieu_evacuation

select_multiple connaissance_endroits_aller lieu_evacuation
text autre_lieu_evacuation

select_one moyen_evacuation moyen_evacuation

text autre_moyen_evacuation
end group
KARAKTERISTIK MENNAJ LA
Non Chèf Kay la
Siyati Chèf Kay la
Nimewo telefon Chèf Kay
Eta sivil (Estati matrimonyal) chef kay la
Nivo Etid chef kay la
Nivo etid madanm/mari chef kay la?
Okipasyon (aktivite lap fe/mennen) chef kay
Lòt (espesifye)
Sèks chef kay la
Laj chef kay la
Ki relijyon chef kay la?
Lòt (espesifye)
Eske w konn tande pale de GOAL?
Eske w se (te) oubyen yon benefisyè yon pwojè GOAL?

PROFIL MENNAJ
Ki kantite moun kap viv nan kay la?
Ki kantite moun kap viv nan kay la ki poko gen 5 an?
Ki kantite moun kap viv nan kay la ki gen ant 5 e 17 zan?
Ki kantite moun kap viv nan kay la ki gen ant 18 e 29 an?
Ki kantite moun kap viv nan kay la ki gen ant 30 e 44 an?
Ki kantite moun kap viv nan kay la ki gen ant 45 e 59 zan?
Ki kantite moun kap viv nan kay la ki gen 60 an ou plis?
Ki kantite moun kap viv nan kay la ki toujou lekol?
Konbyen fanm ansent kap viv nan kay la?
Konbyen fanm kay bay timoun tete kap viv nan kay la?
Konbyen moun nan kay la ki gen andikap fizik?
Konbyen moun nan kay la ki gen andikap sichik?
Konbyen moun nan kay la ki gen andikap sansoryel
Konbyen moun nan kay la ki soufri maladi grav oswa rabi tankou sik,
tansyon, ke, kanse, etc. ?

CONNAISSANCE DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES ET DES
SYSTEMES DE GESTION DES RISQUES
Eske ou ka di nou ki 3 pi gwo menas (male pandye) ki konn pase pi souvan
e ki afekte (frape) kominote ou a plis?
Ki premye male pandye ki touche/afekte kominote ou plis?
Lòt (espesifye)
Ki dezyem male pandye ki touche/afekte fanmi ou plis?
Lòt (espesifye)
Ki twazyem male pandye ki touche/afekte fanmi ou plis?
Lòt (espesifye)
Nan ki nivo ou panse ke ou menm oswa fanmi ou kapab viktim de youn
nan dezas sa yo?
Ki aksyon ou abitye poze pou pwoteje lavi w ak lavi fanmi w fas a menas sa
yo?
Lot (spesifye)
Ki orijin menas sa yo ki abitye frape kominote kote wap viv la?
Lot (spesifye)
Daprè nou ki zòn ki reprezante danje pandan sezon siklon?
Lot (spesifye)
Eske ou ka di nou ki prekosyon ou dwe pran avan yon siklòn pase (Eske w
ka di nou kisa ou dwe fe pou prepare yon sezon siklon)?
Lòt (espesifye)

Eske ou ka di nou ki prekosyon ou dwe pran pandan yon siklòn pase?

Lòt (espesifye)
Ki prekosyon ou dwe pran apre yon siklòn pase?
Lòt (espesifye)
Selon ou menm, ki sa ki ka fèt pou pa gen anpil dega lè gen tranbleman’n
tè?
Lòt (espesifye)
Kisa ou kapab fe pou pwoteje tet ou ak fanmi w siw andedan kay pandan
yon tranbleman’n tè pase?
Lòt (espesifye)
Kisa ou kapab fe pou pwoteje tet ou ak fanmi w siw deyo kay pandan yon
tranbleman’n tè pase?
Lòt (espesifye)
Kisa ou kapab fe pou pwoteje tet ou ak fanmi w apre yon tranbleman’n
tè pase?
Lòt (espesifye)
Eske ou ka di nou pou pi piti twa (3) bagay ou dwe konsidere le wap fe yon
bon konstwiksyon solid ki ka koresponn ak tranblemandetè (TDT) ak
siklon?
Lòt (espesifye)
Kisa ou ta dwe fe pou pa gen twop dega le gen deboulonay te ak glisman
teren?
Lòt (espesifye)
Ki prekosyon ou ka pran pou anpeche inondasyon fè twop dega?
Lòt (espesifye)
Eske ou konn tande pale de sounami nan kominote ou a?
Eske gen yon moun nan kay la ki resevwa fomasyon sou rediksyon risk ak
desas?
Si Wi, nan men kiyes nou resevwa fomasyons sa?
Lòt (espesifye)
Le siklon ERIKA te menase frape peyi a, eske ou te resevwa mesaj (anons)
alet yo?
Nan men kiyes ou te resevwa mesaj alet yo?
Pa ki mwayen ou te resevwa mesaj alet yo?
Eske w panse ke mesaj alet yo itil le gen siklon?
Eske ou ka di nou kisa yon SAP ye?
Eskew konnen kisa chak koule alet yo vle di
Kisa koule alet yo vle di menm?
Eske ou konn koman pou ou prepare yon kit dijans?
Si Wi, nan men kiyes ou te resevwa enfomasyons sou koman yo prepare
yon kit dijans?
Lot (spesifye)
Pa ki mwayen ou te resevwa enfomasyon sa yo?
Lot (spesifye)
Eske ou ka di nou pou piti 5 bagay ki enpotan pou w prepare yon kit
dijans?
Lot (spesifye)
Eske ou gen yon kit ijans (prepare/tout fet) nan kay la?
Eske li posib pou nou we kit la?
Èske ou konnen yon òganizasyon, komite, asosyasyon oswa group nan
kominote a ki konn ede kominote a prepare oswa fè fas ak yon dezas
(oswa ki te swiv fòmasyon pou yo ka ede kominote a prepare oswa fè fas
ak yon dezas)?
Ki òganizasyon, komite, asosyasyon oswa group yo ye?
Lot (spesifye)
Eske ou konnen wol ak responsablite CLPC a nan kominote a?
Eske w konn kijan pou jwenn/kontakte CLPC a?
Eske ou konnen wol ak responsablite ekip entevansyon ijans la nan
kominote a?
Eske w konn kijan pou jwenn/kontakte ekip sa a?
Eske konn abitye gen aktivite preparasyon ak jesyon dezas ki mennen nan
kominote a pandan 3 dènye ane sa yo?

Si wi, di nou ki kalite aktivite yo konn reyalize nan kominote a konsa?

Lot (spesifye)
Èske ou menm oubyen yon lòt moun nan menaj la konn abitye patisipe
nan omwens yonn nan aktivite sa yo?
Si Wi, nan kiyès nan aktivite sa yo ou menm oubyen yon lòt manb nan
fanmi an te patisipe?

Lot (spesifye)

ATTITUDES VIS À VIS DES RISQUES DE CATASTROPH ES NATURELLES ET
DES SYSTEMES DE GESTION DES RISQUES

Vwa akse (wout, korido, eskalye, pasrel, etc.) ki genyen nan kominote an
pemet yon koneksyon fasil ak lot katye/kominote ki pi pwoch yo.

Si gen dezas nan kominote a, m panse ke vwa akse (wout, korido, eskalye,
pasrel, etc.) ap pemet moun yo evakye facilman pou ale nan yon lot
kominote
Move aksyon yon kominote sou anviwonman kapab fe kominote sa pi
vilnerab.
Gen yon plan evakyasyon banm konfyans le gen menas (male pandye) sou
kominote a.
Le gen menas, mwen pa enkyete, se toujou menm bagay la, anyen pa
janm rive.
M pap deplase kite kay mwen menm le yo ta anons gwo danje nan zon
kote map viv la.
Mwen pre pou m patisipe nan aktivite Jesyon risk ak dezas
(Sansibilizasyon, Fomasyon, etc.) nan kominote ou a
M panse sa itil le pwoteksyon sivil anonse yon mesaj alet
M panse aktivite sansibilizasyon se yon bon bagay nan kesyon preparasyon
dezas.
M panse aktivite mitigasyon se yon bon bagay nan kesyon preparasyon
dezas.
Patisipayon fanm nan tout aktivite preparasyons risk ak dezas se yon bon
bagay.

Souvan dega pesonel ke nou sibi le gen dezas depann de ere nou.

PRATIQUES VIS À VIS DES RISQUES DE CATASTROPH ES NATURELLES ET
DES SYSTEMES DE GESTION DES RISQUES

Èske ou prepare yon plan ijans pou pwoteje fanmi w si gen yon dezas?

Eske li posib pou nou we plan sa?
Èske ou konn patisipe (touche) nan aktivite sansibilizasyon soujesyon risk
ak dezas nan kominote a ou?

Èske ou konn patisipe nan aktivite similisasyon deja nan kominote ou a?

Èske ou gen yon kit premye swen nan kay la nan moman an?
Eske li posib pou nou we kit premye swen an?
Èske ou menm oubyen yon lòt moun nan fanmi ou te suiv yon fòmasyon
premye swen deja?
Èske ou prepare yon valiz ki genyen dokiman enpòtan, bagay ki gen valè ak
medikaman?
Eske w gen yon flach nan kay la ki bon ki ka sevi?
Eske li posib pou nou we flash la?
Ou genyen lis nimewo ou ka rele si gen ijans?

Eske li posib pou nou we lis la?

Èske ou idantifye yon kote ki sekirize pou ou evakye si gen ijans ?
Èske ou gen yon radyo oubyen nenpòt lòt materyel kominikasyon (ki pa
telefon) ki ka pèmèt ou konnen lè gen yon dezas?
Eske li posib pou nou we radyo ak lot materyel kominikasyon ou genyen
yo?

Èske ou menm oubyen yon lòt manb nan fanmi ou te gen chans patisitpe
nan yon fòmasyon sou kòman yo prepare pou yon dezas deja?

Èske ou gen lajan ou mete sou kote pou lè gen ijans sèlman?
Èske ou toujou gen manje ou konsève pou lè gen ijans?
Si ou rive ou nan sitiyasyon kote ou oblije evakye tout moun nan kay la,
eske ou konn kibo (ki kote) pou ale?
Si Wi, kibo (ki kote) sa?'
Lot (spesifye)

Koman ou tap fe pou ale kote sa (pa ki mwayen ou ta prale kote sa)?

Lot (spesifye)
list_name
oui_non
oui_non

oui_non_prr
oui_non_prr
oui_non_prr

oui_non_qqf
oui_non_qqf
oui_non_qqf

oui_non_NSP
oui_non_NSP
oui_non_NSP

oui_non_ps
oui_non_ps
oui_non_ps

oui_non_NSP_prr
oui_non_NSP_prr
oui_non_NSP_prr
oui_non_NSP_prr

oui_non_qqf_NSP
oui_non_qqf_NSP
oui_non_qqf_NSP
oui_non_qqf_NSP

liste_nom_enqueteurs
liste_nom_enqueteurs
liste_nom_enqueteurs
liste_nom_enqueteurs
liste_nom_enqueteurs
liste_nom_enqueteurs
liste_nom_enqueteurs
liste_nom_enqueteurs

groupe_age_repondant
groupe_age_repondant

religion
religion
religion
religion
religion
religion
religion
religion
religion
religion
religion

communes
communes

sections_communales
sections_communales
sections_communales
sections_communales

localites
localites
localites
localites
localites
localites
localites
localites
localites
localites
localites
sexe
sexe

statut_maternite
statut_maternite
statut_maternite
statut_maternite
statut_maternite

relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente
relation_parente

statut_matrimonial
statut_matrimonial
statut_matrimonial
statut_matrimonial
statut_matrimonial
statut_matrimonial
statut_matrimonial

handicap
handicap
handicap
handicap
handicap
handicap
handicap
handicap
handicap
handicap

maladie
maladie
maladie
maladie
maladie
maladie
maladie
maladie

education
education
education
education
education
education
occupation
occupation
occupation
occupation
occupation
occupation
occupation
occupation
occupation
occupation
occupation
occupation

raison_absence
raison_absence
raison_absence
raison_absence
raison_absence
raison_absence
raison_absence
raison_absence

acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants
acteurs_protection_enfants

preneur_decision_menage
preneur_decision_menage
preneur_decision_menage

menaces_connues
menaces_connues
menaces_connues
menaces_connues
menaces_connues
menaces_connues
menaces_connues
menaces_connues
menaces_connues
menaces_connues
menaces_connues

menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente
menaces_plus_frequente

frequence_connaissance_tsunami
frequence_connaissance_tsunami
frequence_connaissance_tsunami
frequence_connaissance_tsunami

origine_menaces
origine_menaces
origine_menaces
origine_menaces
origine_menaces

zone_dangereuse
zone_dangereuse
zone_dangereuse
zone_dangereuse
zone_dangereuse
zone_dangereuse
zone_dangereuse
zone_dangereuse
zone_dangereuse

precautions_cyclone
precautions_cyclone
precautions_cyclone
precautions_cyclone

precautions_cyclone
precautions_cyclone
precautions_cyclone

precautions_cyclone

precautions_cyclone
precautions_cyclone
precautions_cyclone

precautions_cyclone
precautions_cyclone
precautions_cyclone
precautions_cyclone
precautions_cyclone

precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme

precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme

precautions_seisme

precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
precautions_seisme
prec_pdt_tdt_interieur

prec_pdt_tdt_interieur

prec_pdt_tdt_interieur

prec_pdt_tdt_interieur

prec_pdt_tdt_interieur
prec_pdt_tdt_interieur
prec_pdt_tdt_interieur
prec_pdt_tdt_interieur
prec_pdt_tdt_interieur
prec_pdt_tdt_interieur

prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur
prec_pdt_tdt_exterieur

prec_apres_tdt
prec_apres_tdt

prec_apres_tdt

prec_apres_tdt

prec_apres_tdt

prec_apres_tdt
prec_apres_tdt

prec_apres_tdt

prec_apres_tdt
prec_apres_tdt
prec_apres_tdt
prec_apres_tdt

prec_apres_tdt
prec_apres_tdt
prec_apres_tdt
prec_apres_tdt
prec_apres_tdt

mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt

mesure_red_impact_tdt

mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt
mesure_red_impact_tdt

message_bbb
message_bbb
message_bbb
message_bbb
message_bbb

message_bbb
message_bbb

message_bbb
message_bbb
message_bbb
message_bbb

prec_glissement_terrain
prec_glissement_terrain
prec_glissement_terrain
prec_glissement_terrain
prec_glissement_terrain
prec_glissement_terrain

precautions_inondation
precautions_inondation
precautions_inondation
precautions_inondation
precautions_inondation
precautions_inondation
precautions_inondation
precautions_inondation

action_entreprendre_zone_risque
action_entreprendre_zone_risque
action_entreprendre_zone_risque
action_entreprendre_zone_risque
action_entreprendre_zone_risque
action_entreprendre_zone_risque
action_entreprendre_zone_risque
action_entreprendre_zone_risque
action_entreprendre_zone_risque

type_organisation
type_organisation

type_organisation
type_organisation
type_organisation
type_organisation
type_organisation
type_organisation
type_organisation
type_organisation
signification_couleur_alerte

signification_couleur_alerte

signification_couleur_alerte

signification_couleur_alerte

elements_kit_urgence
elements_kit_urgence

elements_kit_urgence

elements_kit_urgence

elements_kit_urgence

elements_kit_urgence
elements_kit_urgence
elements_kit_urgence
elements_kit_urgence
elements_kit_urgence
elements_kit_urgence

elements_kit_urgence

elements_kit_urgence

elements_kit_urgence

elements_kit_urgence

elements_kit_urgence

elements_kit_urgence

elements_kit_urgence
elements_kit_urgence
elements_kit_urgence
elements_kit_urgence

connaissance_endroits_aller
connaissance_endroits_aller
connaissance_endroits_aller
connaissance_endroits_aller
connaissance_endroits_aller
connaissance_endroits_aller

degre_accord
degre_accord
degre_accord
degre_accord
degre_accord

type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd

type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd
type_activite_preparation_grd

source_information
source_information
source_information
source_information
source_information
source_information
source_information
source_information
source_information
source_information
source_information
source_information
source_information
Canal_communication
Canal_communication
Canal_communication
Canal_communication
Canal_communication
Canal_communication
Canal_communication
Canal_communication
Canal_communication

precautions_avant_cyclone

precautions_avant_cyclone

precautions_avant_cyclone

precautions_avant_cyclone

precautions_avant_cyclone
precautions_avant_cyclone
precautions_avant_cyclone
precautions_avant_cyclone
precautions_avant_cyclone

precautions_avant_cyclone

precautions_avant_cyclone

precautions_pendant_cyclone
precautions_pendant_cyclone

precautions_pendant_cyclone

precautions_pendant_cyclone

precautions_pendant_cyclone
precautions_pendant_cyclone
precautions_pendant_cyclone

precautions_apres_cyclone
precautions_apres_cyclone
precautions_apres_cyclone
precautions_apres_cyclone

precautions_apres_cyclone
precautions_apres_cyclone

precautions_apres_cyclone

precautions_apres_cyclone
precautions_apres_cyclone
precautions_apres_cyclone

lieu_evacuation
lieu_evacuation
lieu_evacuation
lieu_evacuation
lieu_evacuation
lieu_evacuation
lieu_evacuation
lieu_evacuation
lieu_evacuation

moyen_evacuation
moyen_evacuation
moyen_evacuation
moyen_evacuation
moyen_evacuation
moyen_evacuation
moyen_evacuation

frequence_collecte_eau_pluie
frequence_collecte_eau_pluie
frequence_collecte_eau_pluie
frequence_collecte_eau_pluie

utilisation_eau_pluie_collectee
utilisation_eau_pluie_collectee
utilisation_eau_pluie_collectee
utilisation_eau_pluie_collectee
utilisation_eau_pluie_collectee
utilisation_eau_pluie_collectee

recipient_eau
recipient_eau
recipient_eau
recipient_eau
recipient_eau
recipient_eau
recipient_eau

methode_epargne
methode_epargne
methode_epargne
methode_epargne
methode_epargne
methode_epargne
methode_epargne

point_eau_communautaire
point_eau_communautaire
point_eau_communautaire
point_eau_communautaire
point_eau_communautaire

type_contribution
type_contribution

type_de_maison
type_de_maison
type_de_maison
type_de_maison
type_de_maison
type_de_maison

qualite
qualite
qualite

perception_risque
perception_risque
perception_risque
perception_risque
perception_risque
perception_risque
name
Oui
Non

Oui
Non
PRR

Oui
Quelques_fois
Non

Oui
Non
NSP

Oui
Pas_sur
Non

Oui
Non
NSP
PRR

Oui
Quelques_fois
Non
NSP

Defonce_Marie_Christella
Francois_Elzar
Joseph_Jean_Stanley
Marcelin_Johnny
Moline_Yvenson
Phane_Isaac
Diane_Chrislande_Atus
Rosemyth_Registre

16_ans_et_plus
Moins_de_16_ans

Vodou
Catholique
Temoin_de_Jehovah
Adventiste
Disciple
Musulman
Pentecotiste
Methodiste
Baptiste
Autre
Aucun

Pòtoprens
Gressier

Morne-à-Bateau
Morne_Chandelle
Petit-Boucan
Martissant

Grande_Saline
Mariana
Merger
Collin
Sous_Fort
Garde_Gendarme
Bord_de_Mer
Nan_Reserve
La_Colline
haut-fontamara
Bas-Fontamara
Masculin
Feminin

Femme_enceinte
Femme_allatainte
Femme_ni_enceinte_ni_allatainte
NSP
PRR

Chef_menage
Epoux/Epouse
Enfant
Beau-fils/Belle_fille
Petit-fils
Mere/Pere
Seure/Frere
Beau_Pere/Belle_Mere
Grand-mere/Grand-pere
Tante/Oncle
Niece/Neveu
Cousin/Cousine
Enfant_adopte/Enfant_hors_union
Aucune_relation
Amis
Autre_relation
NSP

Celibataire
Marie
Veuf/Veuve
Divorce
Separe
Concubinage
PRR

Handicap_physique
Handicap_mental
Handicap_intellectuel
Handicap_sensoriel_auditif
Handicap_sensoriel_visuel
Handicap_sensoriel_gout
Handicap_sensoriel_auditif
Handicap_sensoriel_touche
Aucun_handicap
PRR

Tension
Diabetique
Cholesterol
Asthme
Mal_de_tete
Autre
Aucune_maladie
PRR

Universitaire/Plus_eleve
Vocationnelle
Secondaire
Primaire
Aucune
NSP
Salarie/Employe
Journalier
Servante/Gardien
Petit_commercant
Businessman
Travailleur_autonome
Cultivateur
Eleveur
Femme_au_foyer
Eleve/Etudiant
Autre
Aucune

Etude
Mariage
Travail_(dans_le_pays)
Travail_a_l_etranger
Touriste_local
Touriste_a_l_etranger
Soin_sante
Autre

les_parents
les_enfants
le_ecoles
acteurs_religieux
associations_locales
ong_internationales
medias
autorites_locales
brigage_protection_mineurs
Institut_du_bien_etresocial
NSP
autres_

Mari
Femme
mari_et_femme

Seisme
Inondation
Forte_pluie
Glissement_de_terrain
Cyclone_Tempete_Ouragan
Fort_Vent
Tsunami
Cholera
Ras_de_Maree
Aucune
Autre

Seisme
Secheresse
Inondation
Forte_pluie
Glissement_de_terrain
Cyclone_Tempete_Ouragan
Fort_Vent
Tsunami
Cholera
Delinquance/Insecurite
Incendies
Ras_de_Maree
Perte_de_travail
Autre
NSP
PRR

Rarement
Parfois
Souvent
Toujours

Humaine
Naturelle
Mysterieuse
NSP
Autre

Pres_des_ravines
A_proximite_des_rivieres
Pres_de_la_mer
Pres_des_maisons_fissurees
Pres_des_arbres
Pres_instal_electriques
Autre
NSP
PRR

Verifier_maison_securise
Suivre_conseils_sur_cyclones
Debrancher_les_arbres
Approvisionner_eau_nourriture

Medicaments_premiers_soins
Documents_en_lieux_surs
Deplacer_les_animaux

Eloigner_zones_risques

Materiels_comm_eclairages
Ne_pas_traverser_rivieres
Sortir_de_la_maison

Aller_chez_amis_abri_prov
Suivre_consignes_avant_sortir
Autre
NSP
Rien

Respect_normes_construct
Eviter_maisons_plusieurs_etages
Etat_controle_construct
Eviter_endroits_risque_sismique
Plus_ciments_fers_construct
Eviter_maisons_fissurees
Eviter_abattage_arbres
Eviter_maisons_betons
Chercher_bonne_voie_Evacuation

Chercher_Endroit_sure_maison
Bien_fixer_objets_contre_tete
Suivre_conseils_sur_seisme
Conserver_eau_nourriture

Materiels_comm_eclairages

Medicaments_premiers_soins
Abriter_Endroit_Sure_Maison
Proteger_Tete_Contre_Objet
Eviter_escalier_ascenseur
Sortir_maison_si_possible
Autre
NSP
Rien
restez_calme_et_calmer_ entourage

Réfugier_sous_struct_portantes_meubl_robust

Proteger_tete_bras_contre_objet_en_chute

Eviter_escaliers_ascenseurs_balcon

Rester_loin_fenetre_miroir
Sortir_en_vitesse_si_possible
Autre
NSP
PRR
Rien

Rien
Diriger_vers_lieu_écart_éboulement
Rester_loin_constructions
Rester_loin_lignes électriques
Rester_loin_grands_arbres
Eviter_prendre_voiture
Rester_dans_la_rue
Proteger_tete_contre_objet_en_chute
Rester_calme
Autre
NSP
PRR

Evacuer_batiment_arret_secousses
Eloignez_bâtiment

Emporter_objets_première_nécessité

Cas_ensevelissement_se_manifester

Apres_sortir_ensevelissement_eviter_boire_eau

Couper_réseau_electricite_eau
Mefiez-vous_repliques

Secourir_victimes_vulnerables

Examiner_si_blessures
Ecouter_radio
Utiliser_telephone_extreme_urgence
Attention_lignes_electriques_tombees

Rentrer_maison_ss_autorisation
Autre
NSP
PRR
Rien

Rien
Eviter_construire_zone_risque_sismique
Respect_normes_constructions
Eviter_maisons_plusieurs_etages
Etat_controle_constructions
Laisser_zones_a_risques_tdt
Mettre_plus_ciment_fer
Eviter_maisons_fissurees
Ne_pas_abattre_arbres
Eviter_constructions_en_beton
Verifier_voies_evacuation_maison
Verifier_endroits_surs_maison
Bien_fixer_objets_maison
Suivre_conseils_seisme
Mettre_eau_nourriture_maison
Mettre_materiels_commm_maison
Mettre_medic_kits_soins

sceller_meubles_haut_aux_murs

Eviter_placer_objet_lourd_meubl_haut

Predisposer_kit_urgence
Autre
NSP
PRR

Site votre maison en toute sécurité
Utiliser_mains_oeuvre_qualifiees
Utiliser_materiaux_bonne_qualite
Faire_bon_beton
Construire sur des bases solides

arrimage de bas en haut/Utilisez fortes articulations
Une forme simple vous garder en sécurité

Maisons avec etages plus risques
Une bonne maison a besoin d'un bon toit
Autre
NSP

Eviter_const_flanc_montagne
Eviter_const_zone_interdite
Eviter_couper_arbre
Autre
NSP
Rien

Eviter_endroits_dessus_mer
Pas_habiter_pres_mer_riv_rav
Nettoyer_canaux
Nettoyer_ravines
Ne_pas_couper_les_arbres
Autre
NSP
Rien

Se_preparer_au_desastre
Laisser_zone
Sensibiliser_membre_communaute
Preparer_plan_urgence_familiale
Predisp_stok_conting_familial
Rester_vigilent
Autre
NSP
Rien

Gouvernement
CLPC

EIC
Croix_Rouge
Un_groupe_communautaire
Ecole
Un_groupe_de_menages
Un_groupe_Eglise
Autre
NSP
Vert_Aucun_danger

Jaune_risque_moyen

Orange_risques_importants

Rouge_Severe_danger_imminent

Conserver_eau
Nourriture_conservable

Nourriture_spec_pour_enf_viellards

Articles_spec_pour_pers_vulner

Articles_toilettes

Autres_articles_importants
Lampes_de_poches_batteries
Radio_horloge_batteries
Telephone_recharge_minutes
Allumettes
Bougie

Papiers_importants

Sachets_pour_dechets
Insecticides
Sifflet_en_cas_dangers

Double_cles_maison_vehicules

Kits_de_premiers_soins

Medicaments

Materiels_spec_handic_viellards
Autres_elements
Ne_sais_pas
PRR

Dans_un_abri_provisoire
Dans_une_zone_non_a_risque
Chez_un_ami_voisin_famille
Autre
NSP
PRR

Totalement_en_desaccord
En_desaccord
Neutre
D_accord
Totalement_d_accord

Mise_en_place_et_Gestion_SAP
Formation_en_premiers_soins
Formation_sur_la_GRD
Formation_sur_la_carte_de_risque
etude_vulnerabilite_capacite
Dev_plans_contingence
Exercices_de_simulation
Rencontre_communautaire
Elaboration_plan_evacuation
Activites_de_mitigation

Activite_sensibilisation
Autre
Ne_se_souvient_pas
PRR
Aucun

DPC/CLPC
Croix Rouge
EIC
La_Police
Autorite_locale/Gouvernement
OCB/Groupe_Organise
Eglise
Voisin/Ami/Famille
GOAL
ONG
Signes_naturels
Autre
NSP
Radio
Television
Siflet_Sirene_Megaph_Speak
Les_drapeaux
Telephone_(SMS,_appel)
Bouche_a_oreille
Internet
Autre
NSR

Renforcer_maison

Chercher_endroits_surs

Connaitre_adresse_abri_prov

Verifier_securite_maison
Suivre_conseils_cyclones
Debrancher_arbres
Predisposer_kit_urgence
Deplacer_animaux_pres_zones_risques

Si_menace_imminent_zone_risque_evaquer

Rester_vigilant_exposition_risque
Couper_electricite_maison
Suivre_infos_radios

Abriter_endroits_surs_maisons

Solidarite_refugies
Autre
NSP
PRR

Informer_etat_membres_famille
Evaluer_etat_maison
Evaluer_risques
Evaluer_degats
Suivre_ordre_avant_retabli_courant

Participer_reponses_communautaires
Participer_actions_secours

Bien_gerer_matieres_fecales

Autre
NSP
PRR

Ecole
Eglise
Chez_famille_ou_ami
Place_publique
Lieu_en_hauteur
Rester_chez_soi
Dans_un_camp
Autre
NSP

A_pied
A_bicyclette
A_moto
En_voiture
En_transport_public
Autre
NSP

Toujours
Souvent
Parfois
Rarement

Boir
Faire_nourriture
Faire_les_vesselles
Faire_les_lessives
Se_baigner
Autre

Gallon
Boquite
Cruche
Drum
Marmite
Jar
Autre

Banque_
Cooperative
Microcredit
Tontine(sabotage,sol)
Groupe_solidarite
Maison
Autre

Kisk_eau
Tuyau_publique
Reservoir
Fontaine_publique
Autre

Financiere
En nature

Logement_en_beton
Logement_en_tole
Tente
Logement_en_paille
Taudis
Autre

Bon
Moyen
Mauvais

Très_élevé
Élevé
Moyen
Faible
Très_faible
NSP
label
Wi
Non

Wi
Non
Pa reponn/Refi

Wi
Defwa
Non

Wi
Non
Pa konnen

Wi
Pa si
Non

Wi
Non
Pa konnen
Pa reponn/Refize

Wi
Defwa
Non
Pa konnen

Defonce Marie Christella
Francois Elzar
Joseph Jean Stanley
Marcelin Johnny
Moline Yvenson
Phane Isaac
Diane Chrislande Atus
Rosemyth Registre

Pou pi piti 16 zan
Mwens ke 16 zan

Vodou
Katolik
Temwen Jewova
Advanstis
Disip
Mizilman
Pannkotis
Metodis
Batis
Lòt
Okenn

Pòtoprens
Gressier

Morne-à-Bateau
Morne Chandelle
Petit-Boucan
martissant

Grande Saline
Mariana
Merger
Collin
Sous Fort
Garde Gendarme
Bord de Mer
Nan Reserve
La Colline
Haut-Fontamara
Bas-Fontamara
Gason
Fanm

Fanm Ansent
Fanm kap bay tete
Ni fanm ansent ni fanm kap bay tete
Pa konnen
Pa reponn/Refi

Chèf kay la
Madanm/ Mari
Pitit
Bo gaso/bel fi
Pitit pitit
Manman/Papa
Sè/Frè
Bo pè/bèl mè
Grann/Granpa
Matant/Tonton
Neve/Nyès
Kouzin/ Kouzen
Adopte/ Timoun sou kote
Pa gen lyen parante/ Nou pa fanmi
Zanmi
Lòt
Pa konnen

Selibatè
Marye
Vèf
Divose
Separe
Plase
Pa reponn/Refize

Andikap fizik
Andikap sichik
Andikap entèlektyèl
Andikap sansoryèl oditif
Andikap sansoryèl vizyon
Defisyans sansoryèl gou
Defisyans sansoryèl odè
Defisyans sansoryèl touche
Okenn andikap
Pa reponn/Refize

Tansyon
Sik (Dyabèt)
Kolestewòl
Asmatik
Tèt fè mal
Lòt
Okenn
Pa reponn/Refize

Inivesite/Pi wo
Pwofesyonèl
Segondè
Primè
Okenn (pa janm ale lekol)
Pa konnen
Salarye/Anplwaye
Jounalye (Mannèv/Ouvriye/Atizan)
Sèvant/Gadyen
Ti Machann
Biznisman
Travay ak tèt li
Agrikilti
Elvaj
Fanm kay
Elèv/Etidyan
Lòt
Okenn

Etid
Maryaj
Travay (nan peyi)
Lavi miyo lòtbò dlo
Touris lokal
Touris lòtbò dlo
Lasante
Lòt

Paran yo
Timoun yo
Lekòl yo
Moun legliz yo (Pè, Pastè yo, ougan,manbo,etc)
Asosyasyon lokal yo
Òganizasyon entènasyonal yo
Medya yo
Otorite lokal yo
Brigad pwoteksyon timoun (BPM)
Enstiti byennèt sosyal ak rechèch (IBESR)
Mwen pa konnen
Lòt ankò

gason
fanm
tou lè de

Tranbleman te
Inondasyon
Gwo lapli
Deboulonnay tè
Siklonn-Tanpet-Ouragan
Gwo Van
Sounami
Kolera
Monte nivo lanmè a
Okenn
Lòt

Tranbleman te
Sechres
Inondasyon
Gwo lapli
Deboulonnay tè
Siklonn-Tanpet-Ouragan
Gwo Van
Sounami
Kolera
Delenkans/Ensekirite
Dife
Monte nivo lanmè a
Pedi travay
Lòt
Mwen pa konnen
Pa gen repons/refi

Yon le konsa
Pa fwa (Pa souvan)
Toutan (Souvan)
Toujou

Imèn
Natirèl
Se Mistè
Mwen pa konnen
Lòt

Bo ravin yo ou nan ravin
Bò rivyè yo
Bò lanmè
Bò kay ki fann yo
Bò pye bwa yo
Bò enstalasyon elektrik yo
Lòt (presize)
Mwen pa konnen
Pa gen repons

Gade si kay ou an sekirite
Swiv konsèy sou siklòn
Koupe branch bwa yo
Mete manje ak dlo nan kay la

Mete medikaman ak materyèl premye swen nan kay la
Mete papye enpòtan nou yo an sekirite
Mete bèt yo yon kote ki asire
Pa rete kote ki danjere yo (bò rivyè, bò lanmè ak bò
ravin)
Mete bagay ki bay limyè ak materyèl kominikasyon nan
kay la (Flach, gaz, pil, radio )
Pa travese rivye/dlo kap desann
Pa rete nan kay ki nan zon a risk
Deplase ale kay yon pwoch ou nan yon abri pwovizwa si
ou nan zon a risk
Rete tann konsiy yo avan ou soti deyo
Lòt (presize)
Mwen pa konnen
Anyen

Respekte règ konstriksyon yo
Pa bati kay yo ak anpil etaj
Leta dwe kontwole konstriksyon yo
Sòti nan zòn ki menase pa tranbleman’n tè
Mete plis siman ak fè lè nap bati
Pa rete nan kay ki fann yo
Pa koupe pye bwa yo
Pa bati kay yo ak beton
Gade anvan ki fason ki pi bon pou ka kite kay la
Gade anvan ki kote andedan kay la ki pi asire pou
abrite’w
Byen ranje tout sa ki andedan kay la
Toujou swiv tout konsèy sou tranblemann tè
Mete manje ak dlo ki ka konsève nan kay la
Mete materyèl kominikasyon yo nan kay la (radyo ak
selilè)

Mete nan kay la medikaman ak materyèl premye swen
Abrite’w kote ki pi asire andedan kay la
Pwoteje tèt ou kont bagay kap tonbe yo
Pa monte ni sou eskalye, ni nan asansè
Sòti andedan kay si gen posibilite
Lòt (Presize)
Mwen pa konnen
Anyen
Rete kalm e kalme mou ki bo kotew yo
Abrite’w kote ki pi asire andedan kay la (bo yon mi, bo
yon kolon, oswa anba yon meb solid tankou tab, biwo,
kabann, etc.)
Pwoteje tèt ou kont bagay kap tonbe yo

Pa monte ni sou eskalye, ni nan asansè, ni sou balkon

Si w anndan pa rete bo fenêt, pot, glas ak meb ki wo e
ki lou
Kouri vit sòti andedan kay si gen posibilite
Lòt
M pa konnen
Pa gen repons/refi
Anyen

Anyen
Ale yon kote ki pa gen risk deboulonay te
Rete lwen batiman
Rete lwen fil kouran/ otansyon
Rete lwen gwo pye bwa
Evite pran machin, bis, etc.
Rete nan lari, kote ki vid
Pwoteje tèt ou kont tout bagay ki ka frape’w
Rete kalm
Lòt
MPK
PGR

Kouri kite batiman apre te a fin tranble
Rete lwen kay/batiman
Pran tout bagay ki pi nesesite (tout bagay ki ka konpoze
yon kit ijans)
Si w anba dekonb, bay sin ki konnen w la (fe gwo bri de
tanzantan avek tout sa ke jwenn)
Le yo fin metew deyo pinga w bwe dlo tou swit menmsi
w swaf
Koupe kouran ak dlo nan kay la si posib
Fe atansyon avek replik yo, rete vijilan

Pote sekou ak tout moun ki an difikilte, espesyalman
moun ki pi vilnerab yo (vye gran moun, andikape,
timoun, elatriye)
Gade pou we siw pa blese
Tande radyo
Itilize telefon selman si gen gwo ijans
Fe atansyon avek fil kouran e poto elektrik ki tombe
Pa rantre lakay san otorizasyon otorite yo
Lot
M pa konnen
Pa gen repons/refi
Anyen

Anyen
Pa konstwi nan zon ki gen gwo risk tranblemandete
Respekte règ konstriksyon yo
Pa bati kay yo ak anpil etaj
Leta dwe kontwole konstriksyon yo
Sòti nan zòn ki menase pa tranbleman’n tè
Mete plis siman ak fè lè nap bati
Pa rete nan kay ki fann yo
Pa koupe pye bwa yo
Pa bati kay yo ak beton
Gade anvan ki fason ki pi bon pou ka kite kay la
Gade anvan ki kote andedan kay la ki pi asire pou abrite’w
Byen ranje tout sa ki andedan kay la
Toujou swiv tout konsèy sou tranblemann tè
Mete manje ak dlo ki ka konsève nan kay la
Mete materyèl kominikasyon yo nan kay la (radyo ak selilè)
Mete nan kay la medikaman ak materyèl premye swen
Byen fikse meb ki wo yo nan mi pou evite ke yo pa
tonbe
Pa mete bagay lou sou meb ki wo tankou ofis, amwa,
pandri, elatriye
Mete kit ijans nan kay la
Lòt
M pa konnen
Pa gen repons/refi

Byen chwazi kote w pral konstwi
Itilize mannev ki kalifye (bos ki byen fome)
Itilize bon kalite materyo
Tout melanj (beton, mòtye) dwe fèt ak mezi
Fondasyon kay la dwe solid

Asire ke tout kote kay la byen mare/ Mete yon senti
beton sou fondasyon an/ mete bann sismik oswa
chenay entemedye chak fwa nou kanpe masonry a
(pou pi piti chak 6 ranje blok) / Chenay nivo siperye
(senti) ak chenay aplon (poto)
Kay ki gen fòm senp (kare ou byen rektang) reziste pi
byen
Plis kay la wo, plis li gen danje
Mete twati solid e leje sou kay la
Lot
Pa konnen

Pa bati nan flan mòn yo
Pa bati nan zòn kote leta pa otorize yo
Pa koupe pye bwa yo
Lòt (Presize)
Mwen pa konnen
Anyen

Rete kote ki pi wo nivo lanmè ak rivyè
Pa rete bò lanmè, larivyè ak ravin yo
Netwaye kanal yo
Netwaye ravin yo
Pa koupe pye bwa yo
Lòt (Presize)
Mwen pa konnen
Anyen

Prepare m ak fanmi mwen
Deplase kite zon nan (kay la)
Infome ak sansibilize lot moun
Travay sou plan dijans familial
Mete an plas nan yon stock kontinjans familial
Rete vijilan
Lòt (Presize)
Mwen pa konnen
Anyen

Gouvènman
DPC/CLPC

Ekip Entevansyon Kominote (Brigad entevansyon ijans)
Kwa Wouj
Gwoup kominotè / OKB (oganizasyon lokal)
Lekòl
Yon gwoup menaj
Gwoup legliz
Lòt
Mwen pa konnen
Vèt/pa gen danje : Alet la leve, pa gen danje anko, nou
ka soti poun vake nan aktivite nou yo
Jòn/pa gen gwo risk : Li posib pou gen menas nan jou
kap vini yo, prepare nou, enfome nou
Orange/gen gwo risk : Nou anba menas prepare nou,
rete pi vijilan, ranfose kay nou
Rouj/Sevè : Nou andanje, rete vijilan, respekte konsin
yo

Dlo an kantite sifizan
Manje ki pap gate
Manje espesyal pou timou ak granmoun: manje tou
kwit, let, sereyal…
Atik espesyal pou ti bebe, fanm ak granmoun: Kouchet
an plastik (daype), sevyet ijyenik
Atik twalet: savon, pat, bowsdan, deyodoran, papye
ijyenik

Lot atik enpotan: Kle (pou ouvri boutey, mamit); recho
ak gaz, asyet katon, plastik ak aliminyon, gode plastik ak
aliminyom, kiye, napkin
Flach ak pil rezev
Radyo ak revey ki mache ak pil
Telefon ki gen ka epi ki byen chaje
Alimet
Balen

Tout papye enpotan: batiste, ak maryaj, ekstre, paspo,
papye te, kane bank, preskripsyon medikaman … Mete
yo yon kote ki asire pou pwoteje yo
Gwo sache pou mete fatra
Ensektisid
Siflet pou si ou an danje
Doub kle kay ou ak doub kle machin oswa moto ou, si
ou genyen

Kit premye sekou: Boul koton, twal gaz esteril, dlo
oksijee, betadin, pomad antibyotik, pomad kotizon 1%,
gan, sizo,…

Medikaman: remed pou doule (analjezik), remed pou
lafyev, siwo, grenn, sewom oral, medikaman dokte
preskri ou, aquatab, elatriye

Materyel espesyal pou moun andikape ak granmoun ki
gen difikilte pou mache: chez woulant, beki, linet,
baton, …
Lot espesifye
M pa konnen
Pa reponn/refi

Nan yon abri pwovizwa
Nan yon zon ki pa riske (ki si e ki an sekirite)
Nan lakay yon vwazin oubyen yon fanmi
Lot
Mwen pa konnen
Pa gen repons

Pa dakò ditou
Pa dakò
Ni youn ni lòt
Dakò
Dakò nèt

Mete an plas ak jere yon SAP
Fòmasyon nan premye swen
Fòmasyon jesyon risk ak dezas
Kat risk yo
Etid vilnerabilite ak kapasite
Devlòpman oswa revizyon plan kontenjans
Egzèsis similasyon
Rankont kominotè
Plan evakyasyon
Aktivite mitigasyon
Aktivite sansibilizasyon (kanpay, fowom, mach, karavan,
pot ak pot, etc.)
Lòt (Espesifye)
Mwen pa sonje
Pa gen repons
Anyen

DPC/CLPC
Kwa Wouj
EIC
Lapolis
Otorite lokal
Oganizasyon de baz
Leglis
Vwazen/Zanmi/Fanmi
GOAL
ONG
Siy natirèl yo
Lot
M pa konnen
Radyo
Televizyon
Siflè, Sirèn, Megafòn, Spikè (opalè, baf)
Drapo
Telefon
Bouch/Zorey
Entenet
Lot
Mwen pa sonje

Ranfose kay ou (tet kay la, fenet yo, pot yo, etc)
Chache konnen ki jan pou nou pare anvan siklon nan
rive
Chache kote ki solid pou pare siklon nan ak tout fanmi
w

Chache konnen ki wout ou ka pran pou rive kote sa
Gade si kay ou an sekirite
Swiv konsèy sou siklòn
Koupe branch bwa yo

Mete bèt yo yon kote ki asire
Depi w tande danje aveti prese ale nan kote ki solid si
kay ou pa solid oswa si ou rete kote ki danjere yo (bò
rivyè, bò lanmè ak bò ravin)

Veye tout sa ki ka yon danje pou fanmi w ak vwazen w,
tankou pye bwa ki ka dechouke, poto kouran ki ka
tonbe, zouti, elatriye ke fos van ka voye jete
Koupe kouran nan kay la
Koute tout enfomasyon radyo bay

Chache yon kote ki solid nan kay la pou nou kache. Pa
rete tou pre pot ak fenet an vit oswa anba do kay ki pa
solid
Si w ap pare move tan ak plizye lot moun, pote kole
nan pwopte ak nan lot bagay
Lot
M pa konnen
Pa gen repos/refi

Chache we si tout fanmi w anfom
Kontwole eta kay la
Chache we kisa ki ka yon danje nan zon ou ye a.
Make tout dega ki fet.
Tann modod anvan w remete kouran an pou ka si pa
gen danje
Pote kole nan zafe kominote a apre dezas la
Pote sekou ak moun ki nan traka oswa tet chaje
Fouye two mete tout matye fekal moun, bet, elatriye
pou yo pa pote vye maladi
Lot
M pa konnen
Pa gen repos/refi

Lekol
Legliz
Ale lakay yon fanmi/zanmi
Plas/Jaden piblik
Yon kote ki wo
Rete lakay la
Nan yon kan
Lot
Mwen pa konnen

A pye
Ak bisiklet
A moto
Nan machin
Nan transpo piblik
Lot
Mwen pa konnen

Toujou
Souvan
Pafwa
Yon le konsa

Bwe
Fè manje
Lave veso
Lave rad
Benyen
Lòt

Galon
Bokit
Krich
Droum
Bonm
Ja/Kannari
Lòt

Labank
Kowoperativ
Mikwokredi
Sol/Sabotay
Group solidarite (AVEK, MUSO, FONSOL, etc.)
Lakay (bwat sekrè, etc.)
Lòt

Pwen/Kyos dlo nan kominote a
Tiyo piblik/kominote
Rezevwa
Bon fontèn piblik
Lot

Lajan
Travay, konsey, etc.

Kay an beton
Kay an tòl
Tant
Kay an pay
Mazi kay
Lòt

Bon
Mwayen
Move

Tre elve
Elve
Mwayen
Feb
Tre feb
M pa konnen
commune
Gressier
Gressier
Gressier
Pòtoprens

Gressier
Gressier
Gressier
Gressier
Gressier
Gressier
Gressier
Gressier
Gressier
Pòtoprens
Pòtoprens
pou abrite’w

adyo ak selilè)
section_communale
Morne-à-Bateau
Morne-à-Bateau
Morne-à-Bateau
Morne_Chandelle
Morne_Chandelle
Morne_Chandelle
Morne_Chandelle
Petit-Boucan
Petit-Boucan
Martissant
Martissant
Mete bagay ki bay limyè ak materyèl kominikasyon nan kay la (Flach, gaz, pil, radio )

Lòt (presize)

MPK

PGR
form_title form_id style
Etude KAPB pour le projet UE "Menm Katye Lot Vizaj" DIPECHO-HPP15_KAPBtheme-grid
media::image default_language id_string submission_url public_key instance_name
GOAL.png French