ns[k dchjk jks;k Hwfedk vks'ks dh iz'alk eX dqN Hh dg ikuk vlaHo lk yxrk g,4 ?we fGj dj nks gh 'çnkX ij yk,I vkuk i\Lrk g, fd vks'ks vuwOs gT] os viwoZ gT4 ;k mudh iz'alk ds fyS mu 'çnkX dks †;kX dk ®;kX j[ nsuk pkfgS tks mügkXus Α<] cq0 ;k dchj ds fyS dgs gT4 iz¬rqr iq¬rd eX Hkjr dh le¬;kvkX ls tq\Ls vks'ks ds fopkj vka[X [ksy nsus okys gT4 ftl Hh lksp7fopkj okys ø;fDr us bl izKkiqQ" ds fopkj lqus ;k i\Ps gT og Sd gh ckj eX ur e¬rd gks x;k4 mudk gh gks dj jg x;k4 os dQuk tWjh g, fd dk,u lh ?Iuk dke dj jgh g, vk,j pwafd eTus dgk fd xka/h ds ckn u;k ;qx izkjaH gksrk g,] blfyS xka/h ls gh fopkj djuk tWjh g,493 38xka/hoknh dgrs gT fd ml ij fopkj ugC djuk g,4 tks mügkXus dgk g, mls o,ls gh eku ysuk g,4 ;g ckr bruh va/h vk,j [rjukd g, fd vxj bu lkjh ckrkX dks blh rjg eku fy;k x;k rks xka/h dh vk®ek Hh vkdk' eX dgC gksxh rks jksSxh] D;kXfd xka/h [qn viuh Vtnxh eX gj o"Z viuh HwykX dks ¬ohdkj djrs jgs vk,j ekurs jgs fd tks HwyX gks xbD mügX Nks\L nsuk g,4 vxj xka/h Vtnk gksrs rks bu chl o"k˜ eX mügkXus cgqr lh HwyX ¬ohdkj dh gksrC4 ysfdu xka/hoknh dgrs gT fd vc dksB Hwy ij ÷;ku ugC nsuk g,4 tks dgk x;k g, mls pqipki eku ysuk g,4 ;g va/kiu cgqr eagxk lkfcr gqvk4 cq0 vk,j egkohj dks va/k eku ysus ls] va/kiu eku ysus ls bruk uqdlku ugC gks ldrk g,] D;kXfd cq0 vk,j egkohj us ø;fDrxr euq‘; ds vk®eks®d"Z dh ckr dh g,4 Vgnq¬rku eX xka/h Sd igys gh ø;fDr Fs] ftügkXus lkekftd m®d"Z dk Hh fopkj fd;k g,4 cq0 vk,j egkohj dks eku ysus ls Sd7Sd ø;fDr HId ldrk g,] xka/h dks va/siu ls eku ysus ls iwjs lekt dk Hfo‘; HId ldrk g,] iwjk ns' HId ldrk g,] blfyS xka/h ij fopkj dj ysuk cgqr tWjh g,49 jkst7jkst va/dkj dh vksj c\Prs gqB bl ns' ds nqHkZ≈; ij fdS xS vks'ks ds fopkjkX us vka/h yk nh4 Sd fopkj izf∂;k 'qW gks xB4 jktuhfrK cpko dh eq–k eX vk xS38;g fcydqy ¬okHkfod g,4 tks eT dg jgk gwa] cgqr ls ü;¬r7¬okFk˜ ds foijhr dg jgk gwa] tks eT dg jgk gwa] cgqr ls iafLrkX] iqjksfgrkX vk,j oknkX ds foijhr dg jgk gwa4 tks eT dg jgk gwa] tks iqjkuk g,] mlds foijhr dg jgk gwa4 rks iqjkuk viuh j{k ds mik; djsxk4 ysfdu esjh le> ;g g, fd tc Hh dksB fopkj j{k dh] fLGXl dh gkyr eX vk tkrk g,] rks mldh ek,r djhc g,4 tc Hh dksB fopkj fLGXflo gks tkrk g, vk,j j{k djus yxrk g, rc mldh ek,r djhc vk tkrh g,4 vk,j tc fopkj thoar gksrk g,] rc og vk∂ked gksrk g, vk,j tc ejus yxrk g,] rc og j{k®ed gks tkrk g,4 blfyS esjs fygkt ls og lc y{< gT4 vxj Sd vkneh dks ü;wI≠ykbt djus ds fyS] nks lky esgur djuh i\Ls rks os c\Ls lky Hj y\LkB pykuh i\Lrh gks] rks ;s c\Ls 'qH y{< gT4 lk/kj< y{< ugC gT4 c\Ls 'qH y{< gT4 eryc ;g g, fd Sd ckr mudh le> eX vk xB g, fd os fLGXl eX gT4 8nwljh ckr ;g g, fd tks eT dg jgk gwa] vk,j tks og dg jgs gT] ge nksukX ds cy vyx gT4 vyx dk esjk eryc ;g g, fd esjk cy Hfo‘; eX g,] vkus okyh ih\Ph eX g,6 mudk cy vrhr eX g,] tkus okyh ih\Ph eX g,4 mudk tks cy g,] og tkus okyh ih\Ph eX g, vk,j vrhr eX g,4 mudk cy Lwcrs gqS lwjt eX g,4 esjk cy mxrs gqS lwjt eX g,4 Page 1 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k 8blfyS eq>s mudh dksB cgqr Vprk ysus t,lh ckr ugC g,4 vxj chl lky os blh rjg xqtkjrs gT] rks Hh vki ns[Xxs fd mudk lwjt Lwc tkSxk4 D;kXfd ftudk mudks cy g,] os chl lky eX fonk gks tkSaxs] ftudk esjk cy g,] os chl lky eX 'fDr'kyh gks tkSaxs4 blfyS y\LkB vkt Hyk Sslh dqN yx ldrh g, fd eT dqN dg dj tkrk gwa] fGj lky7Ng eghus eX mlds yhi7iksr fn;k tkrk g,] ysfdu Sslk foæokl ds lkF ugC dgk tk ldrk g,4 vk,j c\Ls ets dh ckr ;g g, fd tc eq>s xyr fl0 djus eX] ;k eT tks dg tkMa mls yhi7iksr Lkyus eX mudks lkjh rkdr yxkuh i\L jgh g,] rks os dqN ns ugC ikSaxs vk,j chl lky eX mudk dke flGZ bruk gh jg tkSxk] t,lk fd ?j eX lqcg uk,dj ?j dks lkG djrk gks] dpjk lkG djrk g,] mlls †;knk mudk ew¥; ugC jg tkSxk4 os f∂SfIo nsus dh gkyr eX dqN Hh ugC gT4 8eT mudh Vprk ugC ysrk4 eq>s tks dguk g,] og eT dgs pyk tkMaxk4 eq>s tks Ohd yxrk g,] og eT nksgjkS pyk tkMaxk4 eq>s tks vπNk yxrk g,] mls eT cukS pyk tkMaxk4 esjk Hjkslk bruk ugC g, fd os D;k dj jgs gT] eT muls tw>us tkMa] D;kXfd eT ekurk gwa fd os gkjh gqB ckth y\L jgs gT4 blfyS mudh Vprk ysus dh tWjr ugC g,4 8vk,j fGj Sd ckr g, fd dqN phtX gT] tks ej pqdh gT3flGZ dqN ¬okFZ g,] mudks Vtnk j[us dks3yk'X gks pqdh gT4 edku fxj pqdk g,6 ysfdu dqN yksx cf¥y;ka yxkS gqS légkys [\Ls gT4 D;kXfd mudk lkjk ¬okFZ mleX g,4 vk,j ge brus c\Ls la∂e< ds le; eX gT] bruk c\Lk I≠kalGke∆'u djhc g,] mrus tksj ls lkjh nqfu;k cny jgh g, fd fcf¥y;ka cgqr †;knk nsj ugC jksdh tk ldrC4 vk,j u cgqr †;knk bl eqn∆ dks vc Vtnk j[k tk ldrk g,4 og rks fxjsxk493 tks iqjkuk g, og tkSxk4 tks e1r g, og fxjsxk4 D;kXfd /eZ;q0 Ns\L fn;k g, vks'ks us4 vk,j ;g /eZ;q0 /eZ dh thr rd] /eZ dh ¬Fkiuk rd pyus okyk g,4 ;g ;q0 dksB nks ns'kX ds chp dk ;q0 ugC g, fd bleX dksB le>k,rk gks tkS4 ;g rks var rd pyus okyk g,4 vk,j varrA /eZ thrsxk] l®; thrsxk] ;g laü;klh ;ks0k thrsxk4 ;g r; g,4 ysfdu bl ;q0 dks bruk yack ugC pyuk pkfgS Fk4 bl ;q0 dks thr fy;k tkuk pkfgS Fk D;kXfd bl le; bl i1ƒoh ij Hxoku ds fopkjkX dks dksB rks\L ugC g,4 fdlh eX lkeƒ;Z ugC g,4 bl /eZ;q0 ds fN\Ls djhc chl o"Z gks xS gT] bl rjg fglkc yxkrs gT rks dHh7dHh nqVæprk gksrh g, fd vc rd rks yxHx vk/h euq‘;rk dks [cj yx tkuh pkfgS Fh fd ;g laü;klh ;ks0k gekjk '_q ugC cf¥d ije fe_ g,4 ;g gekjh csf\L;ka dkIus okyk eqfDrnkrk g,4 bl [cj u yxus ls c\Lk vfgr gqvk g,4 euq‘;7tkfr ds bl vfgr ds fyS ftéesnkj gT os yksx tks lapkj ek÷;ekX ij dqaLyh ekjs c,Os gT4 lapkj ek÷;e dks bl /eZ;q0 eX lat; dh Hwfedk fuHkuh pkfgS Fh6 t,lh egkHkjr ds ;q0 eX fuHkB Fh fu‘i{ Hwfedk4 ;q0 {s_ eX D;k gks jgk g,] flGZ bldh [cj nsuk4 vks'ks ds iz[j fopkjkX us] vkst¬oh okh ls Hjh gqB g,493 Page 2 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k vks'ks us gekjs ns' dks fopkj dh ∂kafr eX ys tkus dh dksf'' dh g,4 tks fd bl ns' dh Sdek_ tWjr g,4 mügkXus gj rjg ls ps‘Ik djds] o,pkfjd 'kŒDl ns djds uCn rks\Lus dh dksf'' dh g, rkfd bl ns' dk fopkj tx lds4 mügkXus Sd7Sd vkneh dh vk¬Fk dh tehu [Cp yh4 mügkXus xka/hokn ij cksy dj xka/hokfn;kX dks vkBuk fn[k fn;k4 lektokn vk,j iwathokn dh lgh ø;k“;k djds jktu,frd ¬okFk˜ dks uaxk dj fn;k38ugC] fdlh Hh rjg dk ncko vVglk®edk ugC g,4 lc ncko ok;yXl g,] ncko Vglk g,4 vk,j blfyS xka/h ds l®;kxzg vk,j vu'u dk ifj rks ;g g, fd Vgnq¬rku dks ipkl lky lqfu;ksftr iwathokn dh tWjr g,] îyTL d,fiIfy†e dh tWjr g,4 Vgnq¬rku ipkl lky eX bruh laifR i,nk djus eX lay≈u gks fd ckaI lds4 Vgnq¬rku ds fyS lektokn dh ckr ipkl lky ckn vFZ dh gksxh] vk,j vHh vk®e?krh g,] lqlkbLy g,4 vHh geus ckr dh fd ejs4 vk,j vxj geus vHh lektokn id\Lokus dh fyS jkth dj jgk g,49 gks ldrk g, vks'ks us Hw[s xjhckX dks iaxr eX fcOk dj dHh [kuk u f[yk;k gks ij ftl fu/Zu dks Hh muds fopkjkX us Nw fy;k og vius vk®e7vklu ij c,O dj ckn'kg gks x;k4 ;g Hh lp g, fd mügkXus dksB v¬irky] /eZ'kyk ;k î;kM ugC cukS] ysfdu muds crkS ÷;ku vk,j lekf/ ds iz;ksxkX us laiws ;g [;ky g, fd dqN yksx ;g vkokt lqu yXxs4 vk,j vxj vkokt eX dksB l®; gksxk rks ;g vkokt QdokB ugC tk ldrh] ;g xkao7xkao] dksus7dksus] Sd7Sd vkneh rd tWj igqap tkSxh4 vxj ijek®ek dh ;g etñ gksxh fd Hkjr l®; ds izdk' eX tkxs rks ;g dg dj jgsxk4 bls dksB Hh jksd ugC ldrk g,49 Page 3 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k vks'ks dh chl o"Z iwoZ nh gqB vkokt yk[kX fnykX rd igqaph gT] yk[kX yksxkX rd igqap jgh g,4 u;s euq‘; ds tüe dh r,;kjh gks pqdh g,4 vkt ugC rks dy ge vks'ks dh gh mif¬Ffr eX thou ds ije lk,Hk≈; dh o"kZ ns[Xxs4 vk,j rc ;g vHkxu chloC lnh ftlds ekFs ij nks foæo;q0kX dk dyad yxk g, blfyS '◊enk g, rks dy vius bl lk,Hk≈; ij xoZ djsxh fd ;g vks'ks t,ls egkekuo dh tüenk_h lnh g,4 ;g vHkoxz¬r ns' Hkjr tks vkt ifæpe ds fnS gqS nku vk,j lgk;rk ds SglkukX rys nck flj >qdkS [\Lk g,] dy xoZ ls ls ifæpe dks crkSxk fd geus rqégX vks'ks t,lk vuwOk migkj fn;k g,4 vk'dj< ikOd @*] dkfydk fuokl] usgW jks\L lkark∂qt -iwoZ= cacB7%% Jh vk'dj< vIy gk¬;7ø;ax ds izfl0 ;qok dfo gT4 loZFk ek,fyd vk,j vuwOs Pax ds4 lkF gh lkF vki nwjn'Zu ds fyS vusd lhfj;y vk,j Ghpj7fG¥ekX ds ys[d Soa fuekZrk7fun∆'d gT4 bügC fnukX vkidks o,|jkt nhf{r iqj¬dkj ls léekfur fd;k x;k g,4 vkius vks'ks ds thou7n'Zu ij vk/kfjr dkø; dk jliw dj mRj nsuk4 8gka9 vk,j 8u9 eX mRj nsuk gh ugC4 tgka rd cu lds] mRj nsus ls cpus dk iz;®u djuk6 vü;Fk vesfjdk eX vkrs gh ijs'kuh 'qW gks tkSxh4 iksi t,ls gh gokB vÒs ij mrjk] o,ls gh i_dkjkX us mls ?sj fy;k vk,j Sd i_dkj us mlls iwNk] oqL ;w ykbd Iq foftI Suh ü;qfL¬I dTi] okby bu ü;w;kdZ` D;k rqe dksB fnxacj Dyc] dksB u≈u jgus okys yksxkX ds Dyc eX ü;w;kdZ eX jgrs le; tkuk ilan djksxs` iksi us lkspk] gka vk,j u eX mRj nsuk [rjukd gks ldrk g,4 8gka9 dgus dk eryc gksxk fd eT tkuk pkgrk gwa ns[us4 8u9 dgus dk eryc gksxk tkus ls Ljrk gwa4 mRj nsus ls cpus ds fyS mlus myIk izæu iwNk4 mlus iwNk] b\t ns;j Suh ü;qfL¬I Dyc bu ü;w;kdZ` ü;w;kdZ eX uaxs yksxkX dk dksB Dyc g,` fGj ckr nwljh py i\Lh4 mlus lkspk fd NqIdkjk gqvk4 ysfdu nwljs fnu lqcg v[ckjkX eX igys gh i1‘O ij c\Ls7c\Ls v{jkX eX [cj Nih Fh4 [cj Fh fd egkefge ijeiw†; iksi us gokB vÒs ij mrjrs gh i_dkjkX ls igyh ckr ;g iwNh] b\t ns;j Suh ü;qfL¬I Dyc bu ü;w;kdZ` uaxs yksxkX dks dksB Dyc g, ü;w;kdZ eX` mrjrs gh ;g igyh ckr i_dkjkX ls egkefge iksi us iwNh4 dqN Sslk gh ekeyk esjs vk,j i_dkjkX ds chp Hh gks x;k4 ysfdu esjs laca/ eX vk,j i_dkjkX ds chp eX vk,j iksi vk,j i_dkjkX ds chp eX gqB ckr eX Fks\Lk GdZ g,4 Sd GdZ ;g g, fd eTus 8gka9 vk,j 8u9 eX mRj fnS4 eT dksB jktuhfrK ugC gwa fd mRj nsus ls cpus dh dksf'' dWa4 ?qeko7fGjko ls eq>s dksB ukrk vk,j laca/ ugC g,4 tks ckr eq>s Ohd yxs vk,j t,lh yxs o,lh gh dg nsus dks eT drZø; le>rk gwa4 esjs mRj rd rks Ohd Fk] ysfdu mu mRjkX dks bl rjg fcxk\L djds] foÎr djds v/wjs izlax ds ckgj mif¬Fr fd;k x;k4 eT rks ;gka ugC Fk] iatkc eX Fk4 yk,Ik rks ;gka ns[ dj cgqr g,jkuh ekywe i\Lh vk,j vkæp;Z ekywe i\Lk fd phtX bl jax eX Hh is' dh tk ldrh gT4 ysfdu fe_ rks ?cjkS gqS Fs4 eT izlU gqvk4 eTus dgk] bleX ?cjkus dh ckr ugC4 Sd fygkt ls i_dkjkX us c\Lh Îik dh g, vk,j Hfo‘; eX Hh Sslh gh Îik djrs jgXxs rks vπNk gksxk4 cgqr yksxkX rd Page 5 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k [cj igqap xB] ckr igqap xB4 dksB fG∂ ugC fd xyr Pax ls igqaph4 ysfdu og eq>s lquus vk ldXxs rks mügX Ohd ckr dk cks/ gks ldsxk4 dB ckj dqN yksx ftu ckrkX dks lksprs gT fd vfH'ki cu tkSaxh] os gh ckrX ojnku Hh cu ldrh g,4 eT jktdksI x;k] ogC ls yk,Ik vkt4 ogka fe_ cgqr ?c\LkS gqS Fs4 ysfdu ifjs lqurs Fs] ogka chl gtkj yksxkX us eq>s lquk4 os le>rs xS vk,j vkæp;Z djrs xS fd phtkX dks ;g jax vk,j Wi Hh fn;k tk ldrk g,4 esjh n1f‘I eX Hkjr ds nqHkZ≈;kX eX ls Sd nqHkZ≈; ;g jgk g, fd ge vius egkiqQ"kX dh vkykspuk djus eX leFZ ugC gks ikrh] mlds laca/ eX nks gh ckrX dgh tk ldrh gT4 Sd rks ;g fd og vius egkiqQ"kX dks bl ;ks≈; ugC le>rh fd mudh vkykspuk dh tk lds ;k vius egkiqQ"kX dks bruk detksj vk,j lk/kj< le>rh g, fd vkykspuk eX os fId ugC ldXxs4 eT xka/h ds laca/ eX ;s nksukX gh ckrX ekuus dks r,;kj ugC gwa4 esjh le> eX xka/h dksB dkxth egkiqQ" ugC gT fd vkykspuk dh o"kZ vkSxh vk,j mudk jax7jksxu cg tkSxk4 xka/h dks eT nqfu;k ds mu Fks\Ls ls egkiqQ"kX eX ls Sd ekurk gwa] tks i®Fj dh izfrekvkX dh rjg gT] ftu ij o"kZ gksrh g, vk,j /wy cg tkrh g,] izfrek vk,j fu[j dj izdI gksrh g,4 xka/h dksB dπps egkiqQ" ugC gT4 ysfdu xka/h ds ihNs vuq;kf;;kX dks tks oxZ g,] og 'k;n ¬o;a dπpk g,4 blfyS xka/h dks Hh dπpk eku ysrk g,4 [qn ds H; gh ge vius egkiqQ"kX ij vkjksfir dj nsrs gT4 gekjh viuh gh detksfj;ka ge vius egkiqQ"kX ij vkjksfir dj nsrs gT4 gekjh viuh gh detksfj;ka ge vius egkiqQ"kX ij Hh Fksi nsrs gT4 xka/h dh vkykspuk fufæpr gh dh tkuh pkfgS4 D;kXfd xka/h dh vkykspuk ls xka/h dks rks dqN fcx\Lus okyk ugC g,] gekjk tWj dqN fgr gks ldrk g,4 ;g ckr v®;ar vizk,\P vk,j rdZ'wü; izrhr gksrh g, fd ge vius egkiqQ"kX dh flGZ iwtk djX vk,j dHh dksB l1tuk®ed vkykspuk djX4 ;g Hh dqN H; ekywe gksrk g, ihNs fd dgC gekjs egkiqQ" dh fdlh _qfI dk ¬ej< u vk tkS4 ¬ej< j[uk pkfgS fd i1ƒoh ij Sslk dksB euq‘; dHh ugC gqvk g, ftlls HwyX u gksrh gkX4 Sd ckr dk varj gksrk g,3NksIs yksx NksIh HwyX djrs gT] egkiqQ" c\Lh HwyX djrs gT4 egkiqQ" NksIh Hwy ugC djrs4 ysfdu i1ƒoh ij dksB euq‘; dHh ugC gksrk ftlls Hwy u gksrh gks4 ftlls Hwy ugC gksrh g, mls eks{ izkîr gks tkrk g,4 mls i1ƒoh ij vkus dh dksB vkoæ;drk gh ugC gksrh g,4 ysfdu gekjs eu eX ;g ?c\LkgI jgrh g, fd gekjs egkiqQ" dh dksB Hwy] dksB _qfI ÷;ku eX u vkS4 blfyS iwtk djks] izkFZuk djks] mikluk djks] ysfdu dHh fopkj er djuk4 D;kXfd ÷;ku jgs t,ls gh fopkj 'qW gksxk] vkykspuk izkjaH gksrh g,4 fcuk vkykspuk ds fopkj dHh gksrk gh ugC g,4 iwtks gks ldrh g,] ¬rqfr gks ldrh g,] iz'alk gks ldrh g,4 ysfdu og fopkj ugC g,4 vk,j tks dk,e vius egkiqQ"kX ij fopkj ugC djrh] mlds egkiqQ"kX dk thou ø;FZ gks tkrk g,] mlds dke eX gh ugC vk ikrk g,4 ge rhu7pkj gtkj o"k˜ ls ;gh dj jgs gT2 egkohj gT] cq0 gT] Α< gT] jke gT4 geX mudh iwtk djuh g,] fopkj mu ij dHh ugC djuk g,` ÷;ku jgs] ftu ij ge fopkj ugC djrs gT] mudk gekjs thou ij dksB la¬i'Z] gekjs thou dk ifjorZu djus okyk dksB Hh izHko dHh ugC i\Lrk g,4 iwtk ls ge Wikarfjr ugC gksrs gT] fopkj ls ge Wikarfjr gksrs gT4 vk,j iwtk2 gks ldrk g, flGZ gekjh rjdhc gks egkiqQ" ls cp tkus dh4 Page 6 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k vk,j eq>s Sslk yxrk g, fd ftlls ge cpuk pkgrs gT] mlh dks Hxoku cuk dj eafnj eX fcOk nsrs gT4 fGj gekjh >a>I lekîr gks tkrh g,4 dHh nks Gwy p\Pk vkrs gT] dHh ekyk iguk vkrs gT] dHh ¬rqfr dj ysrs gT] dHh tüe7fnu euk ysrs gT vk,j gels mldk fGj dksB laca/ ugC jg tkrk2 ftl egkiqQ"kX dks geX ø;FZ djuk gks] mldh geus rjdhc fudky yh g, fd ge mldh iwtk djXxs] ¬rqfr djXxs] ysfdu ml ij fopkj djXxs4 D;kXfd fopkj djus dk ifjrs gT fd 'jhj fxj x;k xka/h dk rks xka/h ej xS4 vc mudh vkykspuk ugC djuh pkfgS4 Page 7 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ;g ckr Ohd g, fd NksIs7NksIs yksxkX ds ckcr fd tc os ej tkSa rks geX mudh iz'alk gh djuh pkfgS] D;kXfd ejs gqS vkneh dh D;k vkykspuk djuh g,2 Sd cqjk vkneh Hh xkao eX ej tkrk g, rks mldh dcz ij yksx dgrs gT fd c\Lk vπNk vkneh Fk4 NksIs vknfe;kX ds lkF ;g Ohd g, fd mu cspkjkX ds ikl D;k g, tks muds ejus ds ckn cp jgsxk2 ysfdu xka/h t,ls egkiqQ"kX ds lkF ;g vü;k; g, fd ge le>X fd og ej xS4 eT xka/h dks] muds izHko dks] vHh Vtnk ekurk gwa vk,j muds lkF Sd Vtnk vkneh dk ø;ogkj djuk pkgrk gwa] Sd ejs gqS vkneh dk ugC4 ysfdu xka/hoknh dgrs gT fd os ej xS4 vc mudh ckr ugC djuh pkfgS4 'k;n vkius lquk gks] lqdjkr dh ftl fnu ek,r gqB] mls tgj fn;k x;k4 tgj nsus ds igys mlds fe_ mlds ikl xS vk,j mlds Sd f'‘; ∂sIks us mlls iwNk fd lka> vkidks tgj fn;k tkSxk rks vki geX crk nX dc ge nGukSaxs fdl rjg vkidks] fdl fof/ ls] fdl ekxZ ls] xk\LX] tykSa ;k D;k djX4 vki jk¬rk crk nX] o,lk ge djX4 lqu dj lqdjkr galus yxk vk,j mlus ∂sIks ls dgk] 8ikxy tks esjs nqæeu le>rs gT fd eq>s tgj ns dj ekj LkyXxs ogh rqe le>rs gks fd 'jhj ds ejus ls eT ej tkMaxk vk,j rqe nGukus dk fopkj djus yxs gks4 eT rqégX dgrk gwa ∂sIks fd rqe lc ej tkvksxs] rqe lc nGuk fnS tkvksxs] rc Hh eT Vtnk jgwaxk4 vkt PkB gtkj lky gks xS] lqdjkr vHh Vtnk g,4 ∂sIks dk uke flGZ geX blfyS ;kn g, fd lqdjkr us og uke fy;k Fk4 ∂sIks dHh dk ej pqdk g,4 os lkFh ej pqds] ftügkXus lkspk gksxk fd lqdjkr dks nGuk jgs gT] ysfdu lqdjkr Vtnk g,4 egku ø;fDr dk Sd gh vFZ gksrk g, fd og 'jhj ds ikj mO x;k4 vc 'jhj ds feIus ls mlds feIus dh dksB laHkouk ugC g,4 eT xka/h dks Sd Vtnk vkneh eku dj ø;ogkj djuk pkgrk gwa vk,j eq>s yxrk g, fd vHh xka/h dks xka/hoknh nGukus dh ckr u djX rks cgqr vπNk g,4 bruk t¥nh ejk gqvk ekuus dh tWjr ugC g,4 ysfdu os H;Hhr gT fd dksB vkykspuk u dh tkS vk,j eTus vkykspuk D;k dh g,` esjh vkykspuk xka/h ds fojks/ eX ugC g,] ysfdu xka/hokn ds fojks/ eX g, vk,j esjh n1f‘I g, fd lp ckr rks ;g g, fd xka/hokn t,lh dksB pht xka/h dh d¥iuk eX Fh gh ugC4 xka/h ugC ekurs Fs fd mudk dksB okn g,4 ekurs Fs fd tks mudh varn1Zf‘I dks Ohd ekywe i\Lrk g,] og iz;ksx djrs pys tkrs gT4 mudk dksB js[kc0 okn ugC g,] ysfdu xka/h ds ihNs tks fxjksg bdØk gqvk] mlus 8xka/hokn9 [\Lk dj j[k g,4 nqfu;k eX ges'k vuq;k;h iaF] laiznk; vk,j okn [\Lk djrs gT vk,j iaF] laiznk; vk,j okn ftrus etcwr gksrs tkrs gT] mruk gh gekjs vk,j gekjs egkiqQ"kX ds chp Sd i®Fj dh nhoky [\Lh gks tkrh g, ftldks ikj djuk eqfædy gks tkrk g,4 xka/h dk dksB okn ugC g, bu vFk˜ eX] ysfdu xka/h us thou Hj tks fd;k g,] tks lkspk g,] tks fopkjk g, og g, vk,j ml ij geX cgqr ¬i‘I fukus dk le; ugC g,4 vanj c,O tkvks] fGj rqégX le>kSaxs4 xk\Lh tkus ds djhc g,49 tcjn¬rh ml vkneh dks Hhrj ys xS] ysfdu og vkneh ;gh fp¥ykrk jgk fd tc mrjuk gh g, rks c,Ous dh tWjr D;k g,4 fGj gfj}kj vk x;k] fGj lkjh xk\Lh eX nwljh vkokt vkus yxh fd mrjks] lkeku mrkjks] uhps mrjks] t¥nh mrjks] dgC xk\Lh u NwI tkS4 og fe_ mldks fGj le>k jgs gT fd uhps mrjks4 og dgrk g, fd tc p\P gh xS rc mrjuk D;k4 igys gh eTus dgk Fk p\Pks er] vxj mrjuk gks4 vc tc p\P gh xS rc mrjuk gh D;k] rc Hh og gfj}kj ugC igqap ikSxk4 nksukX gkyr eX gfj}kj pwd tkSxk4 esjh viuh n1f‘I ;g g, fd le1f0 dh Sd ;k_k g, thou eX4 fufæpr gh Sd fnu le1f0 Nks\L nsus t,lh vo¬Fk vk tkrh g,] ysfdu og le1f0 dh ;k_k ls gh vkrh g,4 vk,j nfj– vkneh vxj ;g lksps fd tc egkohj7cq0 t,ls yksx Nks\L dj vk jgs gT rks fGj eq>s ijs'ku gksus dh tWjr D;k g,] rks ÷;ku j[X] mldh nfj–rk ve1rlj dh nfj–rk gksxh] gfj}kj dh ugC4 Page 10 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Vgnq¬rku ds bu /uh f'{dkX ds dkj< ;g c\Lh vthc i,jksLkfDldy ckr Hh geeX ?j dj xB g,4 /uh f'{dkX ds dkj< Vgnq¬rku us nfj–rk ds n'Zu dks fodflr dj fy;k g, vk,j nfj– us viuh nfj–rk ¬ohdkj dj yh4 tc mlus ns[k fd jktegykX dks yksx Nks\L dj vk jgs gT rks fGj Ohd g, eq>s] vk,j jktegykX dh rjG tkus dk loky D;k g,4 vk,j tc nfj–rk Sd ckj ¬ohÎr gks tkrh g, rks laifR ds m®iknu dk izæu gh lekîr gks tkrk g,4 ;g ns' blhfyS xjhc g,4 dkmaI dsljVyx Vgnq¬rku ls yk,Ik rks mlus Lk;jh eX Sd okD; fy[k4 eT i\P jgk Fk rks cgqr g,jku gqvk4 eq>s yxk fd Nkis[kus dh Hwy gksuh pkfgS4 mlus Sd okD; fy[k38eT Vgnq¬rku x;k] ogka ls yk,Ik gwa rks Sd vthc urhtk ys dj vk;k gwa] urhtk ;g g, fd] bafL;k b\t S fjp daI≠h] øgs;j iqvj fiiqy fyo93Vgnq¬rku Sd /uh ns' g, tgka xjhc yksx jgrs gT4 eT cgqr g,jku gqvk fd ;g okD; d,lk g,2 vxj /uh ns' g, rks xjhc yksx d,ls jgrs gkXxs vk,j xjhc yksx jgrs gT rks /uh ns' d,ls g,` dksB Nkis dh Hwy g,] ysfdu vkxs i\Pus ij eq>s irk pyk fd og etkd dj jgk g,4 og ;g dg jgk g, fd ns' rks cgqr /uh g,] ysfdu jgus okys ew\P gT] os xjhc cus gqS gT] ns' rks cgqr /u i,nk dj ldrk gwa] ysfdu jgus okykX dh thou7n1f‘I nfj– jgus dh g,] blfyS os laifR i,nk ugC dj ikrs4 Vgnq¬rku dh nfj–rk ugC feIsxh] tc rd ge laifR ds izfr Hh Sd ¬o¬F Q[ ysus dks jkth u gkX4 gekjk laifR ds izfr v®;ar Q≈< Q[ g,4 Sd rjG rks ;g g, fd ge laifR dk fojks/ djrs gT vk,j nwljh rjG Hhrj laifR dh ykylk Hh djrs gT] D;kXfd nfj–rk ds Hhrj ;g vlaHo g, fd vki lp eX larq‘I gks tkSa4 d,ls larq‘I gks ldrs gT` tcjn¬rh Fksi dj vius Mij larks" ds di\Ls igu yXxs] ysfdu larq‘I gks d,ls ldrs gT` Hhrj vlarks" dh vkx tyrh gh jgsxh] blfyS Mij ls dgXxs] fd dqN eryc ugC g, geX] vk,j Hhrj ykylk] B‘;kZ vk,j yksH lc dke djrs jgXxs4 eT laü;klh ds ikl ;gh cacB eX dksB ikap7lkr lky igys feyus x;k4 Sd eqfu gT4 cgqr muds f'‘; gT] cgqr yksx ogka bdØs gks xS] eT feyus vk;k gwa] dqN ckr gksxh4 ml eqfu us eq>s Sd xhr lquk;k xqtjkrh eX4 mldk vFZ eq>s le>k;k4 lquus okys c,O dj flj fgykus yxs vk,j dgus yxs] okg2 okg22 eX cgqr g,jku gqvk] D;kXfd ml xhr dk eryc ;g Fk fd rqe vius jktegy eX [q' gks] jgks] ge viuh /wy eX gh vkuan eX gT4 rqe ¬os dgus yxs] 8d,lk yxk`9 eTus dgk fd eT cgqr g,jku gqvk4 eT blfyS g,jku gqvk fd vxj vkidks jktegykX ls dksB eryc ugC rks mudh ;kn D;kX vkrh g,` muds xhr D;kX fy[rs gT` eTus lezkI dks dHh Sslk xhr fy[rs ugC ns[k] ugC lquk fd mlus dgk gks fd ge vius ¬ok jgk g,4 nwljs ds cgkus og viuh gh oks ;kn ugC4 D;kXfd tc ls esjs Hhrj ls okluk mO xB] rc ls esjs Hhrj dk iqQ" ej x;k] rc ls ckgj dh ¬_h ml rjg ugC fn[kB i\Lrh] t,ls igys fn[kB i\Lrh Fh4 ;g cq07t,lk vkneh ¬_h dks ujd dk }kj d,ls dgsxk` ugC] tks ¬_h dks ujd dk }kj dg jgk g,] mlds Hhrj ¬_h dk vkd"Z< rst g,4 tks laifR dks xkyh ns jgk g,] mlds laifR dk vkd"Z< rst g,4 tks dg jgk g, fd lksuk feÈh g,] og vius dks le>k jgk g, fd lksuk vHh iwjh rjg lksuk g, vk,j izkls dgk fd ifæpe ds yksx c\Ls Hk,frdoknh gT4 flok; [kus7ihus ds] flok; ukp7xkus ds bügX dqN Hh ekywe ugC] Sdne Hk,frdoknh gT4 tc Hh eT x;k] eq>s os ;gh dgrs Fs4 jkr ckjg cts rd ukprs jgrs gT4 cl] [kuk vk,j ihuk vk,j ukpuk3;gh Vtnxh g,4 fGj Sd ckj muds ?j eX Ogjk4 Mij 'kafr Fh] rks eTus iwNk fd D;k os yksx pys xS` ?j dh x1fgs dqN ns xS` mlus dgk] eq>s ns ugC xS D;kXfd mügkXus lkspk gksxk] buds ikl rks lc g,] 'k;n ;s ysus ls budkj dj nX4 rks rsjs ikl dksB fu'kuh ugC g,` Page 12 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k mlus dgk] Sd fu'kuh g,] og Sd j¬lh ca/h gqB Nks\L xS Fs] og eT [ksy ykB gwa di\Ls Ikaxus dh j¬lh Fh] ysfdu j¬lh îykf¬Id dh g, vk,j cgqr vπNh g,] og Hj eT [ksy ykB gwa] og Hj fu'kuh jg xB g,4 ;g ¬_h jkst eafnj tkrh g,] jkst lqcg mO dj HDrkécj7Ûksr i\Prh g,] ;g c\Lh /k√ed g,] miokl Hh djrh g, vk,j lksprh g, fd eT Hk,frdoknh ugC gwa vk,j os yksx tks ukprs Fs] vk,j xhr xkrs Fs] os bls Hk,frdoknh ekywe i\Lrs Fs4 os bls Hk,frdoknh D;kX ekywe i\Lrs Fs` blds Hhrj Hh ukpus dk] xhr xkus dk vk,j laifR dk eksg g,4 og [Cprk g, fd dk'] ;g lc mlds ikl Hh gksrk] ;g lc og Hh djrh4 ysfdu ugC7ugC] larks" j[uk g,4 bu ckrkX eX ugC i\Luk g,] ;s ckrX cgqr cqjh gT] blfyS xkyh nsrh g,] Vunk djrh g,] daLse djrh g,] vius eu dks le>k ysrh g, vk,j ihNs ls Sd j¬lh Hh [ksy dj ys vkrh g,4 v÷;k®eoknh gT ge2 Sd vejhdu ;k_h dh eT fdrkc i\P jgk Fk4 og fn¥yh ds ¬Is'u ij mrjk vk,j Sd ljnkj us tk dj mldk gkF id\L fy;k g, vk,j dgk g, fd eT vkidk Hfo‘; crkMaxk4 mlus dgk] ysfdu eq>s Hfo‘; iwNuk ugC g,4 ge viuk Hfo‘; [qn cukrs gT4 Hfo‘; dgC g, ;g ge ekurs ugC4 ij ljnkj th us rks crkuk 'qW dj fn;k4 og rks gkF tksj ls id\Ls gqS g,4 vc og vkneh cspkjk f'‘Ikpkj eX flGZ gkF id\LkS gqS g,] Nks\L ugC jgk g,4 Ohd g,] og dg jgk g, fd eq>s iwNuk ugC g,] eq>s dqN tkuuk ugC g,] ysfdu ljnkj th us rks crkuk 'qW dj fn;k g, fd ;g gksxk] ;g gksxk4 fGj mlus vkneh us dgk] eq>s tkus nhftS4 rks ljnkj th us dgk] esjh Ghl` esjs nks Qi;s Ghl ds gks xS4 ml vkneh us dgk] Ohd g,4 gkykafd eT euk dj jgk Fk vk,j vkius tcjn¬rh crk;k g,] ysfdu fGj Hh vkius bruk Je fd;k g,] ;s nks Qi;s vki ys yX4 ysfdu nks Qi;s ys dj ljnkj th us gkF Nks\Lk ugC g,4 og vk,j crkus yxs gT4 mlus dgk] nsf[S] vc gkF Nks\L nhftS] D;kXfd fGj vkidh Gh gks tkSxh4 ysfdu ljnkj th crkS pys tk jgs gT4 rks mlus dgk] eq>s tkuk g,4 tcjn¬rh gkF Nq\Lk;k rks ljnkj th us dgk fd nks Qi;s esjh Ghl vk,j gks xB4 ml vkneh us dgk] vc eT nks Qi;s ugC nwaxk4 ;g rks tcjn¬rh dh ckr g,4 rks ljnkj th us D;k dgk` ljnkj th us dgk] 8;w e,Ihfj;fy¬I93nks Qi;s ds fyS ejs tkrs gks] Hk,frdoknh gks] nks Qi;s eX tku fudy tkrh g,2 ml vkneh us vius la¬ej< eX fy[k g, fd eT rks nax jg x;k4 Hk,frdoknh dk,u Fk` eT Fk Hk,frdoknh` lkjh i1ƒoh ij gels †;knk Hk,frdoknh yksx [kstus eqfædy gT] D;kXfd nfj– vkneh dHh Hh Hk,frdokn ls Mij ugC mO ldrk g,4 le10 vkneh gh Hk,frdokn ls Mij mO ldrk g,] D;kXfd le1f0 dks ik dj mls irk pyrk g, fd dqN Hh ugC g, le1f0 eX4 /u ik dj fn[kB i\Lrk g, fd /u eX dqN Hh ugC g, vk,j ftl fnu /u fu¬lkj fn[kB i\Lrk g,] vlkj fn[kB i\Lrk g,] ml fnu Hk,frdokn ls vkneh Mij mOrk g,4 laifR dk Sd gh c\Ls ls c\Lk ew¥; g, fd laifR ls vkneh eqDr gks tkrk g,4 /u dk Sd gh vk÷;kf®ed ew¥; g, fd /u ds miyç/ gksus ls vkneh /u ls eqDr gks ldrk g,4 fu/Zu vkneh /u ls eqDr ugC gks ikrk g,4 /uh vkneh /u ls eqDr gks ldrk g,4 ;g ns' nfj–rk rks ¬ohdkj djus ds dkj< /uh ugC gks ik;k4 /uh ugC gks ikus ds dkj< /u ls eqDr ugC gks ik;k6 ysfdu ge FksFh ckrX vius Mij Fksis pys tkrs gT vk,j fcydqy gh thou vk,j eu ds foijhr dke fdS pys tkrs gT4 Mij ls dqN] vk,j Hhrj ls dqN gqS pys tkrs gT4 lkjk ø;fDr®o /ks[k gks x;k g,4 vk,j eTus blfyS dgk fd xka/h dh nfj–rk dh f'{k fGj [rjukd g,] fGj og iqjkuh f'{k dk gh Gy g,4 fGj og iqjkuh f'{k fGj ls iquQfDrdj< g,4 Page 13 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ugC] xka/h cgqr î;kjs vkneh gT] xka/h cgqr vnHqr vkneh gT6 ysfdu muds nfj–rk ds n'Zu dks vxj Hkjr us ¬ohdkj fd;k rks Hkjr dHh le10 ugC gks ldsxk Hkjr dHh /k√ed Hh ugC gks ldrk g,4 esjh n1f‘I eX /k√ed gksus ds fyS le10 gksuk v®;ar vkoæ;d g,4 nfj– vkneh d,ls /k√ed gks ldrk g,` ftldh jksIh dh tWjrX iwjh ugC gksrC og ijek®ek dh tWjr i,nk gh d,ls dj ldrk g,` ijek®ek euq‘; dh vafre tWjr g,] yk¬I uslsflIh g,4 tc thou dh lkjh izkFfed tWjrX iwjh gks tkrh gT] rks vafre tWjr dk [;ky vkrk g, vk,j ge bl ns' eX xjhc vkneh dks ijek®ek dh f'{kSa fnS pys tkrs gT4 xjhc vkneh dks ijek®ek dh f'{k nsuk vü;k; g, vk,j xjhc vkneh vxj ijek®ek dh ckrX lquus Hh vkrk g, vk,j ijek®ek ds eafnj eX izkFZuk Hh djus tkrk g,] rks vki ;g er lkspuk fd og ijek®ek ds ikl tk jgk g,4 tc og ijek®ek ds lkeus gkF tks\L dj [\Lk gksrk g,] rc Hh mlds eu eX ;gh izkFZuk gksrh g, fd dy eq>s jksIh fey ldsxh u` esjk cπpk chekj g,] og Ohd gks ldsxk u` esjk dke NwI x;k g,] eq>s dke fey ldsxk u` og ijek®ek ds ikl Hh jksth7jksIh ds fyS gh igqaprk g,] ijek®ek ds fyS ugC igqap ldrk g,4 og ijek®ek ds ikl tkrk g, rks cqfu;knh dkj< mldk Hk,frd gksrk g,] vk÷;kf®ed ugC gks ldrk g,4 vk÷;kf®ed thou dh tWjr] thou dh lkekü; f¬Ffr] lqfo/k miyç/ gksus ij gh i,nk gks ldrh g,4 tc Hkjr Fks\Lk le10 Fk rks Hkjr /k√ed Fk4 b/j nks gtkj o"Z ls og fujarj nfj– vk,j nfj– gksrk pyk tkrk g,4 vkt og nfj–rk ds x∏s eX [\Lk g,4 og /k√ed ugC gks ldrk g,4 mlds /k√ed gksus dk dksB mik; ugC g,4 bl ckr dh laHkouk g, fd vkus okys ipkl o"Z eX vesfjdk /k√ed gks lds] Wl /k√ed gks lds] ysfdu Hkjr ds /k√ed gksus dh dksB laHkouk ugC4 vesfjdk dks /k√ed gksuk i\Lsxk] Wl dk /k√ed gksuk i\Lsxk] D;kXfd t,ls gh Vtnxh dh lkekü; tWjrX iwjh gks tkrh gT] t,ls gh 'jhj dh tWjrX iwjh gks tkrh gT] igyh ckj vkneh dh vka[X ml rjG mOrh gT tks 'jhj ds Mij g,4 'jhj dh >a>I t,ls gh NwI tkrh g,] 'jhj ls vkneh vk®ek dh rjG müeq[ gksrk g,4 'k;n vkius dHh [;ky Hh u fd;k gksxk4 i,j eX Sd NksIk lk dkaIk x\L tkS rks lkjs izk< mlh dkaIs ds vkl7ikl ?weus yxrs gT4 flj eX Fks\Lk lk nnZ gks rks vk®ek ox,jg lc Hwy tkrh g,] flj dk nnZ gh jg tkrk g,4 tgka ih\Lk gksrh g,] izk< ogC vId tkrs gT4 Hw[s isI ds izk< isI ds vkl7ikl gh vIds jgrs gT] mlds Mij ugC mO ldrs4 ysfdu ge Sd cgqr ew\Prkiw rd flxjsI ih jgk g,] 'jkc ih jgk g,4 Vtnxh eX dksB Sslk c\Lk Hkjh izHko ugC g,4 uk,djkuh ls xyr laca/ g,] uktk;t y\Lrk i,nk gks x;k g,] ekDlZ dh Vtnxh eX dqN Hh ugC g,4 NksIh lh ckr eX ∂ks/ ls Hj tkrk g,4 cgqr Bxksb¬I g,] cgqr B‘;kZyq g,4 ysfdu ekDlZ us lekt ds fyS tks foæys"< fn;k g, og l®; g,4 xka/h cgqr vπNs vkneh gT] u flxjsI ihrs gT] u fdlh uk,djkuh ls dksB xyr laca/ g,] u dksB uktk;t cπpk i,nk gqvk g,4 thou Sdne dFk g,4 thou Sd 'qHz dFk g,] ysfdu xka/h us tks foæys"< fn;k g, lekt dk og vo,Kkfud g,] vk,j xyr g,4 xka/h t,ls vkneh pkfgS] ysfdu lekt ekDlZ t,lk pkfgS4 xka/h dk lekt dk foæys"< vo,Kkfud g,4 ysfdu xka/hoknh dgrs gT fd eT bl ij ckr gh u dWa4 os dgrs gT] bl ij ckr gh er dfjS4 bl ij ckr u djus dk eryc g, fd ns' eX vkx yx jgh gks] ge c,O dj ns[rs jgX4 xka/hoknh eq>s dgrs gT] vki rks /k√ed vkneh gT] vki D;kX bu ckrkX eX i\Lrs gT` Sd /k√ed vkneh fudyrk g, vk,j Sd edku eX vkx yxh gks vk,j fp¥yk dj dg ns fd edku eX vkx yxh g,] ikuh ys vkvks rks mlls vki dgXxs fd vki rks /k√ed vkneh gT] vki bl >a>I eX dgka i\Lrs gT4 yxus nX vkx4 vki viuk Htu7dhrZu djX4 Jh eksjkj th HkB us esjs laca/ eX ckr djrs gqS jktdksI eX ijlkX dgk fd igys rks jktuhfrd vk,j vk√Fd yksx xka/h th dh vkykspuk djrs Fs4 vc vk÷;kf®ed yksx Hh mudh vkykspuk djus yxs2 t,ls fd vk÷;kf®ed vkneh dk xka/h dh vkykspuk djuk vfuok;ZWis< dksB vijk/ g,4 eT Jh eksjkj th HkB dks dguk pkgrk gwa] xka/h th dks jktuhfrd vk,j vk√Fd yksx rks le> gh ugC ldrs] vkykspuk D;k djXxs4 xka/h dks rks vk÷;kf®ed yksx gh le> ldrs gT vk,j fopkj dj ldrs gT] D;kXfd xka/h ewyrA jktuhfrd ugC g,] u vk√Fd fopkjd gT4 xka/h ewyrA Sd u,frd lar gT4 xka/h ds vklikl tks jktuhfrK bdØs gks xS gT] mügkXus gh xka/h dks cckZn fd;k g,4 vk,j xka/h ds ikl tks jktuhfr dk tky [\Lk gks x;k g,] ml tky u gh xka/h dh izfrek dks og ftruh lqanj gks ldrh Fh] ftruh ifo_ gks ldrh Fh] mldh ifo_rk vk,j lqanjrk eX Hh deh dh4 xka/h ewyrA Sd u,frd ø;fDr gT4 jktuhfr ls mudk dksB cqfu;knh laca/ ugC g,4 jktuhfr Sd vkin7/eZ Fh] Sd etcwjh Fh4 eq¥d eX Sd vkx Fh] xqykeh Fh4 mls nwj djus dks mügX dwn i\Luk i\Lk4 ysfdu ewyrA os l®; dh [kst eX tkus okys Sd u,frd lk/d gT vk,j mu ij vk÷;kf®ed yksx fopkj u djX] Sslk vxj Jh eksjkj th HkB lksprs gkX rks cgqr xyr lksprs gT4 xka/h ij Vgnq¬rku ds vk÷;kf®ed VprdkX dks ckj7ckj fopkj djuk i\Lsxk] D;kXfd xka/h us vk÷;kf®ed thou vk,j lkekü; thou ds chp Sd lsrq fu√er djus dk iz;kl fd;k g,4 ysfdu bldk eryc ;g ugC g, fd xka/h u,frd ø;fDr gT] blfyS tks Hh dgXxs og l®; gksxk4 gekjh iqjkuh /kjrs gT fd egkohj dks pwafd vk®eKku feyk] ijek®ek dk vuqHo gqvk] blfyS egkohj tks Hh dgXxs og lp gksxk] ;g xyr ckr g,4 egkohj dk lc dgk gqvk lp ugC gks ldrk4 cq0 dk lc dgk gqvk lp ugC gks ldrk4 xka/h dk lc dgk gqvk Hh lp ugC gks ldrk] cf¥d ;g Hh gks ldrk g, fd xka/h ls cgqr de g,fl;r dk dksB fopkjd fdlh fn'k eX rks ckr dgs] pkgs mlds ikl ø;fDr®o gks pkgs u gks] og Hh lp gks ldrk g,4 ;g eTus dgk fd xka/h ds eqdkcys dksB ø;fDr®o ugC g, ekDlZ dk4 ysfdu ekDlZ dk lekt dk tks foæys"< g, og xka/h dh tks Page 16 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k lekt7jpuk dh d¥iuk g,] og d¥iuk vo,Kkfud g,] vkfne g,] fizfefIo g,] fiN\Lh gqB g,] vk,j mlds vk/kj ij py dj bl ns' ds lk,Hk≈; dk mn; ugC gks ldrk g,4 eT ekurk gwa fd ;g vkykspuk vk,j fopkj fd;k tkuk tWjh g,4 ugC] eT ;g ugC dgrk gwa fd eT tks dgrk gwa og lgh gksuk gh pkfgS4 ;g eT dHh Hh ugC dgrk gwa4 ;g eT ugC dgrk gwa fd eTus tks dgk og l®; g,4 og eT dHh ugC dgrk gwa4 ;g Hh eT ugC dgrk fd esjh ckr vkidks eku ysuh pkfgS4 eT bruk gh dgrk gwa fd eT tks dgrk gwa ;g fopkjs yksxkX us dgk fd Jh banqyky ;kfKd us dgk g,] esjk cfg‘dkj djXxs xqtjkr eX4 ugC vkus nXxs4 eTus dgk] vxj xqtjkr ikxy gksrk rks Jh banqyky th dh ckr ekusxk4 xqtjkr ikxy ugC g,4 vkg2 d,lk etk g,2 os cfg‘dkj djXxs esjk2 vxj eT xka/h ds Mij dqN fopkj dWaxk rks esjk cfg‘dkj fd;k tkSxk4 rks xka/h dh vk®ek dgC Hh gksxh rks Jh banqyky th dks ns[ dj jks jgh gksxh fd ;s esjs xka/hoknh gT2 bügC yksxkX ds fyS eTus y\Lkb;ka y\Lh gT] bügC ds fyS thou dqckZu fd;k g,] bügC ds fyS cckZn gqvk4 xka/hoknh dks vxj Fks\Lh Hh le> gks rks eq>s rks mls mls xkao7xkao cqyk dj ys tkuk pkfgS fd eT xka/h ds ckcr ckr dWa vk,j xka/h ds ckcr fopkj i,nk dWa4 ysfdu og dgrk g, fd ugC fdlh dks esjh [cj ugC igqapuh pkfgS4 esjh lHk ugC gksuh pkfgS4 jktdksI eX ftrus e,nku xka/hokfn;kX ds gkF eX Fs mügkXus dgk fd ugC2 ;gka ge lHh ugC gksus nXxs4 ¬dwy muds gkF eX g,4 lHk ugC gksus nXxs4 muds gkF eX rks lHh dqN g,4 ysfdu blls D;k GdZ i\Lrk g,` blls D;k lHk gksxh` ysfdu bl Hkafr jksd dj os D;k crkrs gT` os crkrs gT fd fdruk le>s xka/h dh vVglk dks] fdruk le>s xka/h dh u,frdrk dks] fdruk le>s xka/h ds fopkj dks] ;gh le>s` fn¥yh eX cksyk4 nwljs fnu gh eq>s Sd i_ vk;k4 fdlh xka/hoknh us i_ fy[k vk,j eq>s fy[k fd egk'; vkidks Gk,ju lXI≠y tsy Hst fn;k tkuk pkfgS4 eTus vka[ can djds xka/h dks /ü;okn fn;k vk,j dgk fd esjh mez de Fh] blfyS vkids l®lax dks ek,dk ugC feyk] ugC rks vkids l®lax eX tsy tkuk gh i\Lrk4 ysfdu vkæp;Z] vki ej xS4 fGj Hh izHko vkidk dkGh g,4 tjk vkius nks¬rh fn[kB] vkidh ckr dh fd tsy tkus dh ckr gksus yxh4 xka/h vxj Vtnk gksrs rks bl ckr ds lk, eX ls lk, ek,ds gT fd xka/hokfn;kX ds tsy eX mudks l\Luk i\Lrk4 ;s xka/hoknh mudks tsy eX tWj Hstrs4 xka/h cqfu;knh Wi ls Sd fo–ksgh Fs4 og eq¥d dks ujd eX ys tkrs vius f'‘;kX dks ugC ns[ ldrs Fs4 os ;g ugC lksprs fd ;s f'‘; esjs gT] blfyS buls cxkor d,ls dWa4 cxkor dh dgkuh 'qW xB Fh4 xka/h ds gkF ls t,ls gh lRk muds vuq;kf;;kX dks fey xB] o,ls gh xka/h dks yxus yxk fd eT [ksIk flDdk gks x;k gwa4 esjk dksB pyu ugC jgk4 esjh dksB lqurk ugC4 xka/h ds f'‘;kX dks Hh yxrk Fk fd bl cq∏s ls vc NqIdkjk gks tkS rks vπNk g,4 D;kXfd ;g >a>IX [\Lh djsxk vk,j xksLls us ekywe gksrk g, xka/h dks bügC dh izkFZukSa lqu dj xksyh ekj nh4 xksLls us xka/hokfn;kX dk gh t,ls dke dj fn;k4 xka/hoknh ls †;knk xka/h dk '_q vk,j dksB ugC g,4 okn eX cka/rs gh xka/h dh e1®;q g,4 eT xka/h dks okn ls eqDr j[uk pkgrk gwa] rkfd os lnk thoar jgX4 okn dh dcz eX mügX d,n ugC djuk g,4 fujarj fu‘i{ fopkj ls gh ;g gks ldrk g,4 fopkj blfyS lrst j[uk g,4 ;gh esjk fuosnu g,4 ns[ dchjk jks;k nwljk izopu Sd vk,j vlgefr Page 17 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k eT dksB jktuhfrK ugC gwa vk,j u gh eTus viuh fdlh fiNys tüe eX Ssls dksB vijk/ fdS gT fd eq>s jktuhfrK gksuk i\Ls4 blfyS jktuhfrK eq>ls ijs'ku us gkX vk,j u gh Vpfrr gkX4 mügX H;Hhr gksus dh Hh dksB vkoæ;drk ugC g,4 eT mudk izfr}a}h ugC gwa] blfyS vdkj< eq> ij jks" Hh izdI u djX4 ysfdu Sd ckr tWj dg nsuk pkgrk gwa4 gtkjkX o"Z rd] Hkjr us u,frd ø;fDr us thou ds izfr mis{k dk Hko xzg< fd;k Fk4 xka/h us Hkjr dh u,frd ijaijk eX ml mis{k ds Hko dks vkewy rks\L fn;k g,4 xka/h ds ckn Hkjr dk u,frd ;k /k√ed ø;fDr thou ds vk,j mlds igyqvkX ds izfr mis{k ugC dj ldrk g,4 xka/h ds igys rks ;g d¥iuk Ohd Fh fd dksB /k√ed ø;fDr thou dh le¬;k ij pkgs og jktuhfr gks] pkgs og vFZ gks] pkgs ifjokj gks] pkgs lsDl gks3bu lkjh phtkX ij dksB ¬i‘I n1f‘Idks< u j[s4 /k√ed vkneh dk dke Fk lnk ls thou thuk fl[kuk ugC] thou ls eqDr gksus dk jk¬rk crkuk4 /k√ed vkneh dk ¬i‘I dk;Z Fk yksxkX dks eqfDr dh fn'k eX xfreku djuk4 yksx fdl Hkafr vkokxeu ls eqDr gks ldX] ;gh /k√ed n1f‘I dh mins'uk Fh4 bl mins' dk ?krd ifjsyuk i\Lk4 eks{ g,] bl thou ds ckn vk,j thou Hh g, vk,j ;g thou vkus okys thoukX ls tq\Lh gqB vfuok;Z d\Lh g,4 tks bl thou dh vis{k djrk g,] og vkus okys thou ds fyS uCo ugC j[rk4 og vkus okys thou dks Hh u‘I djus dk izkjaH djrk g,4 bl thou ds izfr mis{k ugC pkfgS4 /eZ us vc rd mis{k dh Fh] vc /eZ vis{k ugC dj ldrk g,] D;kXfd /eZ dh mis{k dk ;g ifjuk tWjh g, fd dk,u lh ?Iuk dke dj jgh g, vk,j pwafd eTus dgk fd xka/h ds ckn u;k ;qx izkjaH gksrk g,] blfyS xka/h ls gh fopkj djuk tWjh g,4 xka/h Sd /k√ed ø;fDr Fs ysfdu xka/h dks vkl7ikl tks yksx bdØs gqS Fs os /k√ed ugC Fs vk,j blls Vgnq¬rku ds Hk≈; ds fyS Sd [rjk i,nk gks x;k4 xka/h jktuhfrK ugC Fs4 xka/h ds fyS jktuhfr vkin /eZ Fh] r®dky vkoæ;drk Fh4 xka/h dk ewy ø;fDr®o u,frd Fk4 foo'rk Fh fd os jktuhfr eX [\Ls Fs] ysfdu ml jktuhfr eX Hh muds izkwOh gh lgh] ysfdu vuq;k;h ds vkl7ikl u,frdrk dh Sd irZ Fh vk,j >wOh gh lgh] xka/h ds vkl7ikl jktuhfr dk Sd vkoj< Fk4 bl dkj< chp eX Sd lsrq Fk] Sd laca/ Fk4 lRk vkus ij ;g lsrq IwI x;k vk,j bl lsrq dk IwI tkuk xka/h dks Hh fn[kB i\L x;k4 vk,j xka/h us dgk] vc dkaxzsl dh dksB Hh tWjr ugC4 mls yksd lsod ny eX ifjo√rr gks tkuk pkfgS4 D;kXfd xka/h dh i,uh vka[kX ls ;g fn[kB i\Luk dfOu ugC gqvk fd vc ;g tks jktuhfrd la¬Fk [\Lh jg tkSxh] rks ;g jk‘I≠ dks ujd dh ;k_k djk nsxh4 chl lky eX mlus ujd dh ;k_k djk nh g,4 xka/h] ftldh vkokt ge pkyhl o"k˜ ls lqurs Fs] vpkud lRk Wikarfjr gks tkus ij] lRk g¬rkarfjr gks tkus ij vuqHo djus yxs fd esjh vkokt ugC lqurk g,4 eT Sd [ksIk flDdk gks x;k gwa4 esjk vc pyu ugC jgk4 xka/h us ;g dgk fd igys eT Sd lk, iπphl o"Z thuk pkgrk Fk] ysfdu vc esjh bπNk og Hh ugC jg xB4 ;g Fks\Lk fopkjs †;knk thus dh bπNk ugC gksrh3D;k ;g xksLls ls Hh c\Lh g®;k ugC g,` xksLls us tks xksyh ekjh og tks ijek®ek dh bπNk ds fcuk xksLls ugC ekj ldrk Fk4 vk,j 'k;n xka/h dks blls lqanj e1®;q fey Hh ugC ldrh Fh4 ysfdu xka/h ds ihNs pyus okys yksxkX us xka/h dks ftl cqjh rjg ls fujk' vk,j grk' fd;k] og vfr vkæp;Ztud g,4 vk,j os gh lkjs yksx xka/h ds ej tkus ds ckn chl o"k˜ ls xka/h dk t;7t; xku vk,j xka/h dk xqs irk pyk g, fd eghus Hj ls flok; blds dksB vk,j ckr ugC g, i_kX eX] ppkZvkX eX] ?j eX] xkaokX eX4 Sd gh ckr g,4 bruh vkrqjrk ls mlus m®lqdrk D;kX yh g,` og bruh rhozrk ls esjs Mij D;kX IwI i\Lk` mldk dkj< ¬i‘I g,4 xka/h dh vkykspuk varrA xka/hoknh dh vkykspuk cu tkSxh4 vk,j xka/h rks vkykspuk ds ckn vk,j fu[j dj fudy vkSaxs] t,ls lksuk vkx ls fudy vkrk g,4 ysfdu xka/hoknh ds izk< fudy tkus okys gT4 og ugC cp ldrk g,4 mlds izk< dks [rjk g,] xka/h dks dksB [rjk ugC g,4 xka/h dks D;k [rjk gks ldrk g,` xka/h t,ls lπps vkneh dks [rjs dk dksB loky ugC4 vkykspuk ls [rjk lnk >wOs vknfe;kX dks gksrk g, vk,j mu >wOs vknfe;kX dh drkj xka/h ds uke ij [\Lh gks xB g,4 ges'k tgka lRk gksrh g,] tgka in gksrk g, ogka csBekuh vk,j pksjkX dh drkj bdØh gks tkrh g,4 ;g gks gh tkSxh4 xka/h ds lkF tks yksx Fs vktknh dh y\LkB eX] og /hjs7/hjs fc[j dj vyx gksrs pys xS4 uB 'dyX ihNs ls vkuh 'qW gks xbD4 ;s tks u;s yksx vkS Fs mu u;s yksxkX dks lRk ls izse Fk4 os lRk ds fyS vkS Fs vk,j ns' dgka tk jgk g, vk,j dgka tkSxk4 mudks Sd gh ckr dh Vprk g, fd mudh lRk] mudk in] mudk léeku] mudh Page 19 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k 'fDr fdl rjg cuh jgs4 os blh fopkj eX Vpfrr] yhu] vk,j ijs'ku gT4 lkjs ns' dk D;k gks jgk g, blls dksB eryc ugC g,] c\Lk loky vius7vius in dks cpk j[us dk g,4 xka/h us dHh d¥iuk Hh ugC dh gksxh fd ftl lsuk dks mügkXus [\Lk fd;k Fk og bl rjg dh /ks[sckt lkfcr gks ldrh g,4 ysfdu og /ks[sckt lkfcr gks xB4 vk,j mleX Sd Hwy xka/h dh Hh Fh vk,j og Hwy le> ysuk tWjh g,] vü;Fk ge ml Hwy dks vkxs Hh nksgjk ldrs gT4 og Hwy ;g Fh fd xka/h u dHh bl ckr dh Vprk u dh fd ;s tks yksx gekjs vkl7ikl bdØs gT] buds thou eX dksB /k√ed fdj< mrjh g,` buds thou eX dksB ijek®ek dk ¬i'Z g,` buds thou eX l®; dh Hh dksB xgjh vkdka{k i,nk gks jgh g,` buds thou eX dksB ÷;ku g,] dksB lekf/ g,` buds thou eX vk®ek ls tq\Lus dk dksB ekxZ] dksB }kj [qy x;k g,` ugC] bldh mügkXus Vprk ugC dh4 os dsoy l®; vk,j vVglk dh o,pkfjd ckrX djrs jgs4 muds vkl7ikl dk vkneh l®; vk,j vVglk dks fopkjiwoZd ¬ohdkj djrk jgk] ysfdu tks fopkjiwoZd ¬ohdkj gksrk g,] og tWjh Wi ls vk®ek eX izfo‘I ugC gks tkrk g,4 fopkj ckgj gh jg tkrs gT] Hhrj ugC vkrs4 Hhrj rks fu√opkj tkrk g,4 fopkj Hhrj ugC tkrk4 fopkj rks ckgj jg tkrk g,4 xka/h le>kus dh dksf'' djrs jgs l®; vπNk g,] vVglk vπNh g,] vifjxzg vπNk g,4 og lc le>krs jgs4 tks mügX vπNk fn[kB i\Lrk Fk] mügkXus yksxkX dks le>k;k vk,j ftügkXus le>k mügkXus lquk4 Ohd le> eX vk;k vk,j mügkXus Fks\Lk7cgqr ml rjg dk vkpj< djus dh iz;kl Hh fdS6 ysfdu ÷;ku jgs Sd vkpj< vk®ek ls i,nk gksrk g,] Sd vkpj< ckgj ls Fksik tkrk g,4 tks vkpj< ge Mij ls Fksirs gT] og vkjksfir tks gksrk g,4 o,lk ø;fDr®o] vfHu; tks gksrk g,] og Mij ls Fksik gqvk gksrk g,4 og izkwO dh ygj mOrh jgrh g,4 la;eh vkneh ftls ge dgrs gT] u,frd vkneh] og Mij dqN gksrk g,] Hhrj Ohd myIk gksrk g,4 vk,j vxj izfrdwy f¬Ffr vk tkS rks tks Hhrj g, ogh lπpk lkfcr gksxk4 tks ckgj g, og lπpk lkfcr gksus okyk ugC g,4 ckgj cgqr detksj phtX gT] Hhrj vlyh izk< g,4 /k√ed euq‘; Hhrj ls Wikarfjr gksrk g,] u,frd euq‘; ckgj ls4 blfyS u,frd euq‘; ds gkF eX lRk igqap tkuk ges'k [rjukd g,4 xka/h vk,j xka/hoknh u,frd gT4 vk,j bl jg¬; dks ugC le> ikus ds dkj< ns' vfuok;ZWis< Sd Sslh _qfI eX i\L x;k] ftlls NqIdkjk gksus eX cgqr le; yx ldrk g,4 bl ns' dks] bl ns' ds izk ysuk pkfgS] vü;Fk dy ge ftls fGj 'fDr nXxs] fGj lRk nXxs] fGj ge u,frd vknfe;kX dks lRk ns ldrs gT4 lRk eX igqapus ls gj rjg dk u,frd vkneh pkgs og fdlh ikIñ dks gks] blh rjg dk fl0 gksxk ftl rjg xka/h dk vkneh fl0 gqvk4 bleX varj ugC i\Lsxk4 pkgs og lektoknh gks] pkgs og lké;oknh gks4 vxj mldk lkjk vkpj< Mij ls Fksik gqvk g, vk,j mlds izks dgrk Fk fd vesfjdk eX dqN eukso,KkfudkX us Sd v÷;;u fd;k4 mügkXus v÷;;u fd;k fd Sd ifr ;fn vius thou eX vkO f¬_;kX dks rykd ns nsrk g, ;k Sd i®uh vius thou eX vkO ifr;kX dks rykd ns dj cnyrh g, rks gj ckj mls igys ls csgrj ifr ;k i®uh feyrh g, ;k ugC4 vk,j v÷;;u ls Sd vthc urhts ij igqap4 og bl urhts ij igqaps fd tks ifr igyh i®uh dks [kst dj ykuk g,] nks lky ckn mls rykd nsrk g,] nwljh ¬_h dks [kst dj ykrk g,] eghus nks eghus eX ikrk g, fd mlus fGj igyh ¬_h dks okil [kst yh4 i®uh cnyrh g, ifr dks Vtnxh eX vkO ckj] ysfdu gj ckj ;g vuqHo gksrk g, fd gj vkneh iqjkuk t,lk gh ifr fl0 gksrk g,4 Fks\Ls fnu rd uB jk,ud jgrh g,] fGj iqjkuk vkneh mlds Hhrj ls izdI gks tkrk g,4 rks eukso,Kkfud bl urhts ij igqaps4 \ ;g izæu ø;fDr;kX ds cnyus dk ugC g,4 tc rd Sd i®uh vius eu dks ugC cny ysrh rks ftl eu ls mlus igys ifr dks pquk Fk4 mlh eu ls og nwljs ifr dks pqusxh vk,j rc bl ckr dh laHkouk g, fd nwljk ifr Hh mUhl7chl Sd t,ls ifr pqu ysxh4 ifr rks cny tkSaxs] ysfdu pquko djus okyk eu] pquko djus okyk ef¬r‘d rks ogh g,4 vxj Hkjr ds lekt dks uB n1f‘I vk,j u;k ekxZ nsuk gks] rks Vgnq¬rku eX tks yksx lRkf/dkfj;kX dks pqurs gT] muds eu dk cny tkuk tWjh g,] vü;Fk ge jkst iqjkus t,ls yksx pqu yXxs4 fGj u;s di\Ls gkXxs] uB 'DyX gkXxh] u;k >aLk gksxk] u;s ukjs gkXxs] ysfdu fGj ogh vkneh pqu yXxs t,ls geus igys pqus Fs4 vk,j t,ls gh lRk eX os yksx tkSaxs] os fGj iqjkus vkneh lkfcr gkXxs4 mueX dksB varj ugC i\Lus okyk g,4 xka/h dk u,frd vkanksyu lGy ugC gks ldk4 vktknh feyh4 ¬ora_rk miyç/ gqB] ysfdu ¬ora_rk ls tks geus pkgk Fk] tks liuk ns[k Fk] og liuk iwjk ugC gks ik;k4 gka] dqN yksxkX dk liuk iwjk gqvk4 c1gRj Hkjr dk liuk iwjk ugC gqvk4 vaxzst iwathifr ds gkF ls lRk Hkjrh; iwathifr ds gkF eX pyh xB4 Hkjrh; iwathifr dk liuk tWj iwjk gqvk4 ysfdu Hkjrh; iwathifr Hkjr ugC g,4 nwljs iwathifr iNrkrs gkXxs fd tc xka/h Vtnk Fs rks geus Hh lsok D;kX ugC dj yh4 muds Sd f'‘; iwathifr ds ikl] Hkjr tc vktkn gqvk rks eTus lquk] laifR rhl djks\L Fh4 chl lky vktknh ds ckn muds ikl laifR rhu lk, rhl djks\L dh g,4 chl o"k˜ eX rhu lk, rhl djks\L` 'k¬_kX eX fy[k g, l®lax dk Gy gksrk g,4 blls fl0 gksrk g, fd l®lax dk Gy gksrk g,4 eq>s igys 'd gksrk Fk fd l®lax ls Gy gksrk g, fd ugC4 vc 'd ugC gksrk4 rhl djks\L Qi;s ls rhu lk, djks\L chl o"k˜ eX2 laHorA nqfu;k ds bfrgkl eX fdlh Sd ifjokj us brus Fks\Ls le; eX bruk /u laxzg ugC fd;k g,4 iz®;sd o"Z ia–g djks\L Qi;s2 iz®;sd eghus lok djks\L Qi;s2 iz®;sd fnu pkj vk,j ikap yk[ Qi;s2 iwjs chl o"Z2 ysfdu c1gRj Hkjr xjhc ls xjhc gksrk pyk x;k4 Sd rjG laifR bdØh gksrh pyh xB] nwljh rjG nhurk vk,j ghurk c\Prh pyh xB g,4 Vgnq¬rku ds xkao ds xjhc ls iwNks] og dgrk g, dqN GdZ ugC i\Lk4 blls rks fczfI' jk†; vπNk Fk4 dksB ugC dguk pkgrk ;g fd xqykeh vπNh Fh] ysfdu tc dksB xjhc dgrk g, fd blls xqykeh vπNh Fh rks mldh ih\Lk ge le> ldrs gT4 xjhc Hh ¬ora_ gksuk pkgrk g,4 ysfdu ¬ora_rk mlds fyS dqN Hh ugC ykB4 mlus Hh lius cka/s Fs] mlus Hh d¥iukSa dh FC] mlus Hh xksyh [kB Fh] og Hh tsy x;k Fk] ysfdu mls irk ugC Fk fd ;g ¬ora_rk Sd rjg ds iwathifr ds gkF ls nwljh rjg ds iwathifr ds gkF eX g¬rkarfjr gks tkSxh4 xka/h dks Hh ;g d¥iuk ugC Fh4 xka/h Hh lksprs Fs fd iwathifr dk Ôn; ifjorZu gks tkSxk4 vπNs vkneh ges'k vπNh ckrX lksprs gT] ysfdu lHh vπNh ckrX lgh fl0 ugC gksrC4 xka/h Hys vkneh Fs4 Hys vkneh dks dksB cqjk vkneh ugC fn[kB i\Lrk g,] ysfdu ÷;ku jgs cqjs vkneh dks dksB Hyk vkneh ugC fn[kB i\Lrk g,4 cqjs vkneh dks lc cqjs vkneh fn[kB i\Lrs gT] Hys vkneh dks lc Hys vkneh fn[kB i\Lrs gT4 ysfdu bu nksukX dh n1f‘I;ka Page 22 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k v/wjh gT vk,j _qfIiws chekj u dj nX4 og ¬ok¬ƒ; dk lq[ ugC ys ikSxk] pkjkX rjG Ih~ch~] dTlj vk,j ?ko Hjs yksx ?we jgs gkX4 Sd xkao ls lkjs yksx l\Ld ij lks jgs gkX vk,j Sd vkneh egy cuk ys rks egy eX vkjke ls lks ldsxk` d,ls lks ldsxk` }kj ij igjsnkj j[uk i\Lsxk4 igjsnkj ds Mij igjsnkj j[uk i\Lsxk] D;kXfd igjsnkj Hh jkr dks ?ql ldrk g, egy eX vk,j Nqjk HkXd ldrk g,4 d,ls lks ldsxk vkjke ls2 vk,j bruh nhurk] nfj–rk mlds vkl7ikl G,y tkS rks mlds fpR ij dksB ifjs jkr Hj uCn ugC vkrh49 D;k gks x;k rqégX] uCn D;kX ugC vkrh` bruh vπNh xfY;ka rqégkjs ikl gT4 bu ij rks fdlh dks uCn ugC vkrh g,` os dgus yxs] 8uCn] uCn eq>s cgqr o"k˜ ls ugC vkrh g,4 cl fnu7jkr Vprk gh Vprk4 vkt bl G,DIjh eX x\Lc\L g,4 dy ml G,DIjh eX x\Lc\L g,4 ogka dé;qfu¬I mi–o dj jgs gT] ogka lks'fy¬I mi–o dj jgs gT] ogka Mij ljdkj x\Lc\L fdS pyh tkrh g,] ;gka uhps lc x\Lc\L eX d,ls uCn vkS`9 Page 24 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k bldks vki le> jgs gT] ;g vkneh cgqr lq[ eX g,4 ;g iwathifr cgqr lq[ eX g, rks vki Hwy eX gT] fcydqy Hwy eX gT4 laifR lq[ yk ldrh Fh] ysfdu iwathokn ds dkj< laifR Hh nq[ g,4 ghurk rks nq[ g, gh] laifR Hh vHh nq[ g,4 laifR ftl fnu forfjr gksxh vk,j lekt eX tc nhu7ghu] Q≈< vk,j vikfgt dk oxZ foyhu gksxk vk,j tc euq‘; euq‘; dh Hkafr Sd lekurk ds ry ij [\Lk gksxk] tc lekt ls csBekuh feIsxh] pksjh feIsxh] xqaLkxnñ feIsxh] ugC rks ugC feI ldrh g,4 ;g lkjh dh lkjh lekt7ø;o¬Fk tks geX fn[kB i\Lrh gT] ;g ckb7izksLDI g,] 'ks"< dh] SDlîyk;Is'u dh vk,j Mij ds usrk fp¥ykS pys tkrs gT fd le>kvks cπpkX dks4 cπps d,ls uhfr le>Xxs` ugC le> ldrs] ysfdu os nyhy nsrs gT fd xka/h th dgrs Fs Ôn;7ifjorZu djuk g,] blfyS dksB tksj tcjn¬rh ugC djuh g,4 ysfdu rqe g,njkckn eX iqfyl7SD'u ys ldrs gks] rqe jtok\LkX dks feIkus ds fyS tksj tcjn¬rh dj ldrs gks4 rc rqégX [;ky ugC vk;k fd jktkvkX dk Ôn;7ifjorZu djuk pkfgS] ysfdu 'ks"< ds ekeys eX Sdne Ôn;7ifjorZu vk,j vVglk dh Maph7Maph ckrX ;kn vkus yxrh gT4 bldk eryc g, dqN tWj4 rqe cksyrs tWj gks] ij okwOh tcku dks xka/hokn dk uke ns dj lqanj] l®; fn[ykuk pkgrk g,4 ugC] pkgs xka/h th us dgk gks] pkgs fdlh us Hh dgk gks fd Ôn;7ifjorZu ls dqN gksxk] og ugC gks ldrk g,4 xka/h th ds pkyhl lky dk vuqHo ;g dgrk g, fd og ugC gks ldrk g, vk,j vc rks xka/h t,lk ø;fDr Hh gekjs ikl ugC g, tks Ôn;7ifjorZu ds fyS tksj Lky lds4 vc dk,u cnysxk Ôn;] d,ls cnysxk` fouksck us b/j dksf'' dh Fh Sd4 xka/h ds ihNs xka/h ls feyrk7tqyrk dksB vkneh Fk] rks ogh g,4 mügkXus dksf'' dh Fh4 cgqr Je fd;k] ysfdu dksB ifjXxs fd ge lc pkgs xjhc] pkgs vehj] Sd gh 'ks"<7ra_ ds ijs'ku vk,j ihf\Lr vax gT vk,j 'ks"< ds ra_ dks gIk nsuk g, rHh dqN gks ldsxk4 lok∆n; ls lekt ugC vkSxk] ysfdu lektokn ls lok∆n; vk ldrk g,4 lektokn ds ckn gh lok∆n; vk ldrk g,] D;kXfd lok∆n; dk vFZ g, lcdk mn;] lcdk fgr4 lcdk fgr rHh gks ldrk g, tc lcdk fgr leku gks4 vHh xjhc vk,j vehj dk fgr leku ugC g,4 blfyS lok∆n; ugC gks ldrk g,4 muds fgr izfrdwy gT] fojks/h gT] '_q ds fgr gT4 muds fgr eX lekurk ugC g,] blfyS vHh leku fgr dk mn; ugC gks ldrk4 vHh loZeaxy ugC gks ldrk4 lok∆n; ls lektokn ugC vkSxk4 lok∆n; dh ftruh ckrX pyXxh] lektokn ds vkus eX mruh nsj gksxh4 mruk le; tk;k gksxk4 ysfdu lektokn vkS rks lok∆n; fufæpr vk tkSxk4 lok∆n; lektokn dh Nk;k g,4 t,ls gh 'ks"< dk ra_ IwIrk g,] rc lcdk leku fgr jg tkrk g,4 rc oxñ; fgr ugC jg tkrs4 tc JsaLs fn[kS vk,j ukjk yxk;k fd 8xka/hokn eqnkZckn49 xka/h eap ij Fs] ekbd ij Fs4 mügkXus mRj eX dgk fd ÷;ku jgs] xka/h ej tkSxk] ysfdu xka/hokn vej jgsxk4 eT muls dguk pkgrk gwa] xyr ckr dg nh mügkXus4 ysfdu vc rks dksB mik; ugC4 muls 'çn cnyokus dk] ysfdu fGj Hh fuosnu rks dj nsuk pkfgS4 esjk o' gksrk rks muls eT dgrk] ysfdu vkt rks dg nsuk pkfgS4 eT dguk pkgrk gwa] xka/h vej jgXxs] xka/hokn ugC4 xka/h dh izfrHk] xka/h dk ø;fDr®o] Page 26 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k xka/h dh dQksi\LkX eX ej tkrs gkXxs vk,j i,nk ugC gks ikrs gkXxs4 fdrus cq0 vk,j egkohj 'w–kX ds ?j eX tüers gkXxs vk,j d [ x Hh ugC lh[ ikrs gkXxs4 fdrus +f" vk,j eqfu i,nk ugC gks lds] D;kXfd tgka os i,nk gqS ogka Kku dh dksB [cj] dksB gok ugC igqap ldh4 gtkjkX o"Z ls Hkjr 'w– gT4 Sd 'w– cq0 dh g,fl;r dks miyç/ gqvk` Sd 'w– jke cuk` Sd 'w– Α< cuk` Sd 'w– iratfy cuk` ugC cu ldk4 D;k 'w– ds ?j vk®ekSa i,nk ugC gksrC] izfrHkSa i,nk ugC gksrC` vaxzstkX dh Îik Fh4 Sd LkDIj vacsndj igyh ckj gqvk4 Sd dher dk vkneh 'w–kX eX4 Sd vkneh iwjs bfrgkl eX4 ;g Hh i,nk ugC gksrk4 bls ek,dk feyk blfyS i,nk gqvk4 fdruh vk®ekvkX dks ek,dk ugC feyk] tks i,nk gks ldrh FC4 fdruk vuar midkj gqvk g, txr dk4 dqN Fks\Ls ls yksx volj ikrs gT4 mu Fks\Ls ls yksxkX ds Fks\Ls ls cπps vkxs c\P ikrs gT4 vk,j lc rks l\Lrk g,] ej tkrk g,4 mlds thou eX us dksB MapkB i,nk gksrh] u dksB f'[j Nwrk] u dksB laxhr cprk] u dksB izHq ds eafnj dh ?aIh lqukB i\Lrh g,4 ;g dc rd pysxk` yksx le>rs gT fd lektokn /eZ dk fojks/h g,4 xyr g, ;g ckr4 lektokn ls †;knk /k√ed vk,j dksB vkanksyu txr eX ugC g,4 yksx le>rs gT fd lektokn Bæoj dk fojks/h g,4 xyr g, ;g ckr4 tc tehu ij iwjk lektokn gksxk rHh ge igyh nGk Bæoj dh rjG mO ldXxs] Bæoj dh rjG vka[ mOk ldXxs4 lektokn ds ckn gh /k√ed thou dk Ohd7Okd leqfpr fodkl gksrk g,4 ysfdu xka/h th ds lkeus ¬ora_rk dk loky c\Lk Fk4 lektokn dk loky c\Lk ugC Fk4 ¬oHkorA ifjf¬Ffr ugC Fh4 xka/h th ds lkeus loky ¬ora_rk dk loky c\Lk Fk4 lektokn dk loky c\Lk ugC Fk4 ¬oHkorA ifjf¬Ffr ugC Fh4 xka/h th ds lkeus loky Fk fd ns' ijns'h xqykeh ls d,ls eqDr gks4 vxj os Vtnk jgrs rks 'k;n os vk√Fd xqykeh ls] ns'h xqykeh ls Hh eqDr djus ds fyS dksB iz;kl djrs4 ysfdu os Vtnk ugC jgs4 vktknh tWjh Fh ml oDr4 blfyS mügkXus tks Hh Vpru vk,j fopkj fodflr fd;k] og ewyrA ¬ora_rk dks ÷;ku eX j[ dj Fk4 mudk Vpru lekurk dks ÷;ku eX j[ dj leqfpr Wi ls fodflr ugC gks ldk4 ysfdu mu ij gh ge Qd tkSaxs ;k vkxs c\PXxs` ¬ora_rk vk xB4 t,lh Hh lef>S Dyho] béiksIXI] v/wjh] t,lh Hh vk xB4 vc bl ¬ora_rk ds volj dk mi;ksx D;k gks ldrk g,` Sd gh mi;ksx gks ldrk g, fd lekurk Hh vkS vk,j ÷;ku jgs tc rd lekurk iwjh rjg u vkS rc rd ¬ora_rk flGZ /ks[k gksrh g,] dkepykM gksrh g,] D;kXfd ftuds ikl isI eX jksIh Hh ugC g,] muds fyS ¬ora_rk dk D;k vFZ g,] D;k mi;ksx g,] D;k iz;kstu g,` ftuds ikl o¬_ Hh ugC gT muds fyS ¬ora_rk 'çn lqukB rks i\Lrk g,] ysfdu mldk dqN vFZ] iz;ksx ugC gksrk fd ¬ora_rk ;kuh D;k g,4 tc rd vk√Fd lekurk u gks rc rd jktuhfrd ¬ora_rk vk®eoapuk g,4 ls¥G fLlsî'u g,4 ysfdu xka/h ds lkeus og loky ugC Fk4 gekjs lkeus og loky g, vk,j geX xka/h ds vkxs lkspuk gksxk] vkxs fopkj dks ys tkuk gksxk4 ns' us Sd vktknh dh Page 27 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k y\LkB y\Lh Fh4 vc ns' dks fGj Sd y\LkB y\Luh g, lekurk dh4 ugC fdlh vk,j ls y\Luh g,] y\Luh g, vius gh ra_ ls] vius gh 'ks"< dh ø;o¬Fk ls4 ugC fdlh ø;fDr ls] lekt dh ø;o¬Fk ls4 vk,j ;g ø;o¬Fk cnyX rks gh xka/h dh vk®ek izlU gks ldrh g,4 ysfdu xka/hokfn;kX us xka/h dks dgka7dgka fcOk j[k g,] irk g,` iqfylFkus eX] gsL dka¬Iscy ds ihNs xka/h dh r¬ohj yxh g,4 iqfylFkus eX c,Ok g, gsL dka¬Iscy] eka7cgu dh xkfy;ka ns jgk g, vk,j ihNs jk‘I≠firk dh r¬ohj yxh g,4 vnkyr eX tgka lc rjg dh csBekuh py jgh g,] fjæor[ksjh py jgh g, ogka xka/h dh r¬ohj yxh g,4 rqeus xka/h dks dksB iape tktZ le> j[k g,` rqe xka/h ds lkF vπNk lywd dj jgs gks` rqeus xka/h dks dgka fcOk fn;k g,` ysfdu rqégX xka/h ls dksB eryc ugC4 rqégX ¬o;a ls eryc g,4 rqe xka/h dh r¬ohj [\Lh djds vius dks fNikus dh dksf'' dj jgs gks4 ysfdu fdruh nsj rd bl ns' dh turk dks /ks[k fn;k tk ldsxk` rqe rks ugC fNi ldksxs4 [rjk ;g g, fd xka/h dk léeku lekîr u gks tkS4 xka/hokfn;kX ls xka/h dks cpk ysuk cgqr tWjh g,] vü;Fk xksLls mudks ugC ekj ik;k] xka/hoknh mudks ekj Lky ldrs gT4 ns[ dchjk jks;k rhljk izopu vrhr ds ej?I ls eqfDr vkt gh Sd i_ eX eq>s ¬okeh vkuan dk Sd oDrø; i\Pus dks feyk4 vk,j cgqr vkæp;Z Hh gqvk] cgqr g,jkuh Hh gqB4 ¬okeh vkuan ls fdlh us iwNk fd eT tks dqN xka/h th ds laca/ eX dg jgk gaw muds laca/ eX vkids D;k [;ky gT` ¬okeh vkuan us r®dky dgk] ml laca/ eX eT dqN Hh ugC dguk pkgrk gaw4 f'‘Ikpkj o'] pkgs muds eqag ls Sslk fudy x;k gks] D;kXfd ;g dgus ds ckn os Qds ugC vk,j tks dguk Fk og dgk4 Mij ls gh dg fn;k gksxk fd dqN ugC dguk pkgrk gwa] Vdrq Hhrj vkx mcy jgh gksxh og ihNs ls fudy vkB] rks Qdh ugC4 vkæp;Z yxk eq>s fd igys dgrs gT fd dqN Hh ugC dguk pkgrk vk,j fGj dgrs Hh gT2 vkneh Sslk gh >wOk vk,j izoapd g,4 'çnkX eX dqN g,] Hhrj dqN g,4 dguk dqN g,] dguk dqN vk,j pkgrk g,4 mügkXus tks dgk og vk,j Hh g,jkuh dk g,4 ¬okeh vkuan eq>ls HyhHkafr ifjfpr Fs4 ysfdu] Sslh tkudkjh Hh mudh gksxh] ;g eq>s irk ugC Fk4 mügkXus dgk] ugC dqN dguk pkgrk gwa vk,j fGj dgk] fd vxj Sd dk,vk ef¬tn ij c,O dj vius dks eq¥yk le>us yxs] rks bleX dqN dgus ds ckr ugC4 ¬okeh vkuan ls eT ifjfpr gwa4 ysfdu eq>s bldk ifjp; ugC Fk fd mudk dk,vkX ls ifjp; g,4 dk,os ef¬tn ij c,O dj D;k lksprs gT` ¬okeh vkuan fdlh tüe eX] vxj dk,vk u jgs gkXxs] fdlh ef¬tn ds Mij c,O dj eq¥yk gksus dh lksph gksxh4 vü;Fk dk,os D;k lksprs gT] d,ls irk yxk ldrs gT` dk,vk dh cqf0 eq¥yk gksus ls Mij tk Hh ugC ldrh4 dk,vkX dks Nks\L dj 'k;n gh dksB vk,j eq¥yk gksuk pkgrk gks4 tks eq¥yk gT os dk,os dh cqf0 ls †;knk ugC gksrs4 vk,j fGj eq¥yk gksus dk ¬okeh vkuan dks irk ugC fd eq¥yk gksuk dc laHo gksrk g,4 tc dksB fdlh iaF dks ekurk gks] laiznk; dks ekurk gks] okn dks ekurk gks] fdlh xqQ dks ekurk gks rks eq¥yk gks ldrk g,4 u rks eT fdlh iaF dks ekurk jgk] u fdlh okn dks ekurk jgk] u fdlh laiznk; dks ekurk jgk4 esjk eq¥yk gksuk fcydqy eqfædy g,4 ysfdu ¬okeh vkuan eq¥yk gT vk,j dguk pkfgS dOeq¥yk gT4 xka/h th ds Sd /eZ cukus dh dksf'' dh tk jgh g,4 xka/hokn dks Sd ppZ cukus dh dksf'' dh tk jgh g,4 xka/h ¬o;a Vtnxh Hj ;g fp¥yk7fp¥yk dj dgrs jgs xS fd esjh ew√r;ka er cuk nsuk] esjk eafnj u cuk nsuk] ysfdu ;g lkft' tkjh g,] mudh ew√r;ka cukB tk jgh gT4 vHh esjs Sd fe_ us xka/h7iqjk< Hh fy[ Lkyk g,4 vk,j mleX bl ckr dh ø;o¬Fk dh g, fd t,ls vk,j iqjk< gT] fo‘s xyr crkSa] le>kSa4 ysfdu] lquus ls mleX ∂ks/ dh D;k tWjr g,` ∂ks/ ogka vkrk g, tgka os¬IsI baI≠s¬I gkX4 tgka ü;¬r dksB ¬okFZ gks rc ∂ks/ vkrk g,] vü;Fk ∂ks/ dh D;k tWjr g,` vü;Fk ;g fp¥ykus dh D;k tWjr g, fd esjh fdrkckX dks vkx yxk nks4 ;g dgus dh D;k tWjr g, fd eq>s vkus er nks] lHk er gksus nks4 ;s lHh ckrX lqu dj] eq>s nknk /ekZf/dkjh Sd ?Iuk lqukrs Fs] og ;kn vkB4 os dgrs Fs fd iatkc eX Fk vk,j iatkc ds ljnkjkX dh lHk eX c\Lk 'ksjxqy gksrk Fk4 tgka nknk dks ckssyus ds fyS cqyk;k Fk4 tks v÷;{ gT mügkXus LaLk mOk dj Iscy ij iIdk vk,j dgk] pqi gksrs gks fd ugC4 LaLs ls flj rks\L nwaxk4 pqi gks tkvks4 og lHk Sdne pqi gks xB4 fGj LaLk ctk dj mügkXus dgk fd vc lquks4 vc nknk /ekZf/dkjh vVglk ij Hk"< nXxs4 rks nknk dgrs Fs] eTus viuh [ksi\Lh OkXd yh vk,j eTus dgk] D;k [kd Hk"< nwaxk4 vVglk ij4 LaLk crk dj dgrk g, og vkneh pqi gks tkvks] ugC rks [ksi\Lh rks\L nXxs vk,j vVglk ij Hk"< gksrk g,4 c\Lk lgh vVglkoknh jgk gksxk4 xka/h dh vkykspuk djds vVglkokfn;kX dh vlfy;r dk eq>s Hh igyh nGk irk pyk g,4 fd mudh vlfy;r D;k g,2 gkF eX muds LaLs gT vk,j vxj vVglk dh ckr ugC ekuXxs vki] rks LaLs ls vkidks vVglk dh ckr le>kSaxs4 ysfdu] ;g ns' vc cgqr fnu bl rjg ds /ks[s eX ugC j[k tk ldrk g,4 cgqr yach dFk g,] blds /ks[s dh4 cgqr yach ;k_k g, blds nqHkZ≈; dh4 fopkj ds fyS vkt rd bl ns' eX ifjiw ys fd lc gks pqdk] vc ml ij dksB fopkj ugC djuk g,] vkxs dqN u;k fopkj gks ugC ldrk] rks ml dk,e dh vxj izfrHk u‘I gks tkS rks bleX D;k vkæp;Z2 Hkjr ds ikl vnHqr izfrHk Fh4 vkt Hh izfrHk g,] lksB gqB g,4 ysfdu mldk u;k vorj<] u;k fodkl] u;k M÷oZxeu ml izfrHk dk ugC gks ikrk g,] D;kXfd gekjh /kj g,4 ge mldh ukle>h dks cnkZær Fks\Ls gh djrs gT2 ge viuh [ksi\Lh Page 30 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ihNs dh rjG eks\L dj] ihNs dh rjG ykbI gksxh4 pyuk vkxs gT] og rks Ohd g,] ysfdu ns[uk rks ihNs g,4 tgka m\Lrh /wy jg tkrh g,] mls ns[uk g,4 tgka ls jF xqtj xS] mudh m\Lrh /wy jg tkSxh4 jke dj jF fudy pqdk] egkohj dk jF fudy pqdk] xka/h dk jF fudy pqdk4 dc rd ge ml /wy dk ns[rs jgXxs` dc rd ml /wy dks iwtrs jgXxs` vkxs ugC c\Puk g,` vk,j ÷;ku jgs] thou tkrk g, lnk vkxs dh rjG4 thou dHh ihNs dh rjG ugC yk,Irk g,] ugC yk,I ldrk g,4 dksB ekxZ ugC g, ihNs] ihNs flGZ ¬e1fr g,4 dksB ekxZ ugC g, ihNs4 ge ;kn dj ldrs gT] ihNs tk ugC ldrs4 le; eX Sd {< Hh rks ihNs ugC yk,Ik tk ldrk4 Sd dne Hh rks ge ihNs ugC tk ldrs4 tks le; dk {< chr x;k] mleX ge vc dHh Hh ugC tk ldrs4 og lnk7lnk dks chr x;k4 mleX yk,Ius dks dksB mik; gh ugC g,4 og lsrq fxj x;k] og ekxZ u‘I gks x;k4 ogka ge dHh ugC tk ldrs4 ik¬I eX] vrhr eX tkus dk dksB }kj gh ugC g, vk,j tc vrhr eX ge tk ugC ldrs rks ge Sd dke dj ldrs gT4 vrhr dh ¬e1fr dj ldrs gT] ;kn dj ldrs gT4 ysfdu ÷;ku jgs] ftruh gekjh MtkZ vrhr dh ¬e1fr eX vk,j ;kn eX u‘I gksrh g,] mruh MtkZ Hfo‘; eX tkus ds fyS de i\Lrh tkrh g,4 ftruh gekjh n1f‘I vrhr ls ca/ tkrh g,] mruk gh ge vkxs dh rjG ns[us eX vleFZ gks tkrs gT4 vk,j ;g Hh ÷;ku jgs] pyuk vkxs g, vk,j ns[uk vxj ihNs jgk] rks x∏s eX fxjs fcuk dksB mik; ugC jgsxk4 x∏s eX fxjuk i\Lsxk4 Hkjr l,d\LkX ckj x∏s eX fxjrk jgk g,4 gtkj ckj x∏s eX fxjk g,4 nq?ZIuk dh gekjh yach dFk eX vk,j D;k g,` fdruh xqykeh3fdruh nhurk3fdruh nfj–rk2 ysfdu gekjh vknr ihNs ns[us dh dk;e3cjdjkj3g,4 ihNs ns[rs gT4 vkxs pyrs gT4 fxjXxs ugC rks vk,j D;k gksxk` Sd †;ksfr"h ;wuku eX SFXl ds ikl Sd xkao ls xqtjrk Fk4 lka> Fh4 pkan mxk gksxk4 vkdk' eX og pkan dks ns[rk Fk] rkjkX dks ns[rk Fk rks Sd x∏s eX fxj i\Lk4 vkdk' dh rjG ns[ jgk Fk4 tehu dk x∏k ugC fn[kB i\Lk Fk4 Sd cw\Ph vk,jr us mls x∏s ls ckgj fudkyk4 mlds nksukX i,j IwI xS Fs4 mlus cw\Ph vk,jr dks /ü;okn fn;k vk,j dgk fd eka] cgqr7cgqr /ü;okn2 eT rsjh D;k lsok dj ldrk gwa4 bruk eT dgrk gwa] 'k;n rq>s irk ugC gksxk] eT ;wuku dk lcls c\Lk †;ksfr"h gwa4 vxj rq>s pkan7rkjkX ds laca/ eX dqN tkuuk gks rks esjs ikl vk tkuk4 ml cw\Ph vk,jr us dgk] ikxy eX rsjs ikl pkan7rkjkX ds laca/ eX iwNus vkMaxh` ftls vHh tehu ds x∏s ugC fn[kB i\Lrs gT mlds pkan7rkjs dks ns[us dk dksB Hjkslk g,` mldk dksB foæokl fd;k tk ldrk g,` igys] csIs2 tehu ds x∏s ns[us lh[ks] fGj vkdk' ds pkan7rkjs ns[uk4 Ohd gh dgk ml cw\Ph vk,jr us4 vHh tehu dk x∏k fn[kB ugC i\Lrk gks rks pkan7rkjkX ds Kku dk Hjkslk D;k g,` ftügX vkxs gkF7i,j fn[kB ugC i\Lrk os gtkjkX ehy ihNs dh ;k_k dh dFkSa nksgjk jgs gT4 bfrgkl dh /wy3chr xS jFkX ds pDdkX ds fp„ mügC ij ge Qds gT4 nqHkZ≈; g,] blfyS Hfo‘; eX jkst Idjk tkrs gT4 blfyS Hfo‘; dks ge fu√er ugC dj ikrs4 Hfo‘; dk {< vk tkrk g, vk,j ge fcydqy vutku] csgks' [\Ls jg tkrs gT4 tc {< vkdj id\L ysrk g,] rc ge pkTd dj [\Ls gks tkrs gT4 gekjh le> eX ugC vkrk fd D;k djX` gekjs [;ky eX ugC vkrk4 tc rd ge lksp ugC ikrs rc rd le; chr tkrk g,4 le; fdlh dh izrh{k djrk g,` le; Qdk ugC jgrk g,4 tks mldh igys ls r,;kjh djrs gT] os ml le; dk mi;ksx dj ikrs gT4 tks mlds lkeus c,Os jgrs gT] tc le; vk tkrk g,4 ge ml rjg ds yksx gT fd ?j eX vkx yx tkrh g, rc ge dqvka [ksnus c,O tkrs gT4 ge dgrs gT vkx yxh g,] vc dqvka [ksnuk pkfgS4 tc rd ge dqvka [ksn ikrs gT] rd rd ?j dHh dk ty dj jk[ gks tkrk g,4 ?j eX vkx yxh gks rks dqvka r,;kj gksuk pkfgS] rc vkx cq>kB tk ldrh g,4 ysfdu geX Gqjlr dgka fd ge Hfo‘; ds dqSa fu√er djX` geX Gqjlr dgka] geX ÷;ku dgka` gekjh d¥iuk ugC tkrh] ogka rd4 cl] ihNs vk,j ihNs2 xka/h us iquA ihNs dh n1f‘I ge id\Lk nh4 xka/h dgus yxs] jkejk†; pkfgS4 c\Lh vthc ckr g,4 jke cgqr î;kjs gT] ysfdu jkejk†;` jkejk†; fcydqy nwljh ckr g,4 xka/h dks jke ls cgqr izse Fk] mfpr gh g,4 jke t,ls ø;fDr dks izse fd;k tk ldrk g,4 izse Hkjh jgk gksxk4 muds jx7jx eX] jkse7jkse eX Hj x;k Fk4 xksyh yxh xksLls dh] rks] u rks Page 31 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k eka dh ;kn vkB] u firk dh ;kn vkB] u xka/hokfn;kX dh ;kn vkB4 ;kn vkB jke dh4 jke2 izk ysuh pkfgS rkfd ge vkxs u dj ldX4 nks gtkj lky ckn u rks eq>s dksB ;kn j[sxk] u vkidks dksB ;kn j[sxk4 ysfdu xka/h ;kn jg tkSaxs4 nks gtkj lky ckn yksx lkspXxs3fdruk egku ø;fDr Fk xka/h] fd brus egku yksx xka/h ds lekt ds jgs gkXxs4 ge rks Hwy tkSaxs4 gekjh rks dksB Wijs[k Hh ugC NwI tkSxh4 gekjs rks dksB infp„ dgC Hh fn[kB ugC i\LXxs4 gekjh rks dksB vkÎfr dgC ugC jg tkSxh4 ge d,ls thrs Fs4 ge fdu oklukvkX ls Hjs gqS Fs] fdu ∂ks/kX ls] fdu ?1wOk g,4 jke cgqr î;kjs gT] jke dk lekt ugC4 cq0 cgqr î;kjs gT] cq0 dk lekt ugC4 ∂kb¬I cgqr î;kjs jgs gkXxs] ∂kb¬I dk lekt ugC4 Sd7Sd ø;fDr;kX ds vk/kj ij iwjs lekt dk fu ysuk tWjh g, fd xka/h brus c\Ls egkiqQ" fn[kB i\Lrs gT4 egkiqQ"] tks bruk c\Lk fn[kB i\Lrk g,] og gekjh {q–rk ds vuqikr eX fn[kB i\Lrk g,4 ftl fnu egku euq‘;rk i,nk gksxh] ml fnu egkiqQ"kX dk ;qx lekîr le> ysuk pkfgS4 euq‘;rk {q– g,] nhu7ghu g, blfyS egkiqQ" fn[kB i\Lrs gT4 egkiqQ" rks ges'k i,nk gksrs jgXxs] ysfdu egku euq‘; ds chp mudk dksB irk yxkuk vklku ugC jg tkSxk4 rks] eT dgrk gwa fd jke fn[kB i\Lrs gT] D;kXfd lekt jke ls Hh foijhr jgk gksxk4 cq0 fn[kB i\Lrs gT D;kXfd cq0 ls foijhr lekt jgk gksxk4 cq0 dh lGsn m††oy js[k fdlh dkys lekt ds çy,d7cksLZ ds flok; fn[kB ugC i\L ldrh4 fGj ;g Hh ÷;ku j[ ysuk tWjh g, fd vxj ge cq0 dh] egkohj dh] jke dh] Α< dh] ykvks®ls dh] tjFq¬_ dh] da©;qf';l dh f'{kvkX dks ns[X] rks mu f'{kvkX ls cgqr7dqN urhts fyS tk ldrs gT4 Sd c\Ls ets dh ckr g,] ftl ij ge dHh ÷;ku gh ugC nsrs4 egkohj lqcg ls 'ke rd yksxkX dks le>krs gT3Vglk er djks] Vglk er djks4 vVglk7vVglk4 blls D;k eryc g,` blls eryc g, fd yksx Vgld Fs4 ;fn yksx vVgld Fs rks egkohj ikxy Fs tks mudks le>k jgs Fs fd Vglk er djks4 cq0 lqcg ls lka> rd le>k jgs gT fd pksjh er djks] >wO er cksyks vk,j csBekuh er djks] ij ¬_h dk xeu er djks4 fdldks le>k jgs gT` yksx vxj vπNs Fs] lekt vxj 'q0 Fk rks os f'{kSa fdlds fyS gT4 ;s f'{kSa crkrh gT fd vkneh d,ls jgs gkXxs4 ftudks ;s f'{kSa nh tk jgh FC os vkneh d,ls jgs gkXxs` os gh f'{kSa geX vkt nsuh i\L jgh gT4 tks f'{kSa rhu gtkj o"Z igys ykxw FC] Page 32 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k os gh vkt Hh ykxw gT4 blls fl0 g, fd lekt t,lk vkt g,] rhu gtkj o"Z igys Sslk gh Fk4 lekt Mapk ugC Fk4 lekt eX cqfu;knh dksB GdZ ugC i\L x;k4 ysfdu gekjs [;ky eX ugC vk ikrk fd f'{kSa fdügX nsuh i\Lrh gT] fdlfyS nsuh i\Lrh gT` Sd ppZ eX Sd Gdhj cksyus x;k4 ppZ ds yksxkX us dgk Fk mls fd l®; ds laca/ eX geX le>kvks4 ml Gdhj us dgk] l®; ds laca/ eX` ysfdu ;g rks ppZ g,] ;gka l®; ds laca/ eX le>kus dh tWjr D;k g,` ;gka rks l®;oknh yksx gh vkS gqS gT] D;kXfd eafnjkX eX] ppk˜ eX l®;oknh gh vkrs gT4 ysfdu yksx ugC ekus4 mügkXus dgk] ugC7ugC] vki rks l®; ds laca/ eX geX le>kbS4 og Gdhj [\Lk gqvk4 mlus eap ij [\Ls gksdj iwNk fd blds igys fd eT dqN dgwa] eT Fks\Lk tkap7ij[ dj ysuk pkgrk gwa4 eT rqels ;g iwNrk gwa fd fe_ks2 rqe lc ckbfcy i\Prs gks` mu lcus gkF feyk;k fd gka] ge ckbfcy i\Prs gT4 ml Gdhj us iwNk fd rc eT rqégX crk naw fd ¥;wd dk mugRjoka v÷;k; t,lk dksB ckbfcy eX g, gh ugC vk,j rqe lc dgrs gks fd gka i\Pk g,4 rc lc Ohd g,4 fGj l®; ds laca/ eX cksyus ds dqN lkj g,] ysfdu ml Gdhj u dgk fd ;g tks vkneh lkeus c,Ok g,] ;g c\Lk vnHqr vkneh ekywe i\Lrk g,4 vkæp;Z2 esjs nks¬r2 rqe ppZ eX vk d,ls xS` D;kXfd ppZ eX /k√ed vkneh 'k;n gh tkrs gkX` rqeus gkF D;kX ugC mOk;k` ml vkneh us dgk] egk';] tjk tksj ls cksfyS] eq>s de lqukB i\Lrk g,4 D;k vki dgrs gT mugRjoka v÷;k; ¥;wd dk` jkst i\Prk gwa] i\Prk ugC] jkst ikO djrk gwa4 eT le>k ugC] blfyS pqipki jgk fd dksB >a>I eX u i\L tkMa4 lekt dh f'{kSa lekt dh [cj ykrh gT fd d,ls yksx gkXsxs4 f'{kSa mügX nsuh i\Lrh gT tks f'{kvkX ds izfrdwy gksrs gT4 ftl fnu nqfu;k ij /eZ vk tkSxk ml fnu /eZ dh f'{kvkX dks nsus dh vkoæ;drk de gks tkSxh4 ftl xkao eX ejht de gkXxs ogka LkDIj clus dh dksf'' ugC djXxs4 ftl xkao eX ¬ok¬ƒ; gks ml xkao eX fpfd®ld dh D;k tWjr gksxh` ge cgqr xk,jokafor gksrs gT ;g ckr lqu dj] fd nqfu;k fd rhFDdj] cq0 vk,j vorkj gekjs ;gka gh i,nk gksrs gT4 Fks\Lk le>7lksp dj bleX xk,jo vuqHo djuk g,4 ;g bl ckr dk lcwr g, fd gekjk lekt Sd v/k√ed lekt g,] tgka /k√ed f'{d dks ckj7ckj i,nk gksus dh tWjr i\Lrh g,4 ;g lcwr xk,jo dk ugC g,4 fdlh ?j eX jkst7jkst LkDIj vkrk gks rks eqg¥ys eX ugC dg ldrs gT fd ge c\Ls ¬o¬F yksx gT4 gekjs ;gka LkDIj jkst vkrk g,4 /eZxqQvkX dh bruh yach drkjX bl ckr dh [cjX gT fd ;g lekt v/k√ed lekt g, vk,j vxj ge ihNs yk,Ius dh ckr djrs gT rks ge eq¥d dks vk®eg®;k] ¬;wlkbL fl[k jgs gT4 eq¥d ej tkSxk ihNs yk,Ius dh ckrkX eX4 D;kXfd] igys rks yk,I ugC ldrs] yk,Ius dh dksf'' eX vk,j ukle>h ds iz;kl eX og vkxs ugC tk ldsxk tgka og tk ldrk Fk4 ugC] jkejk†; ugC pkfgS] pkfgS Hfo‘; dk lekt4 yk,Ik gqvk] chrk gqvk] x;k gqqvk lkearoknh lekt ugC pkfgS] pkfgS 'ks"< ls eqDr oxZfoghu vkxs dk lekt] Hfo‘; dk lekt4 yk,Iuk ugC g, ihNs] tkuk g, vkxs4 ysfdu] gekjh lkjh izo1fR] gekjk lkjk Vpru] gekjh lkjh cqf0] gekjs ø;fDr®o dk lkjk fuekZ<] gekjh daLh'Vux] gekjs lkjs la¬dkj ihNs ys tkus okys gT3vkxs ys tkus okys ugC4 blfyS Hkjr eX dksB ∂kafr ugC gks ikr g,4 ∂kafr dk eryc gksrk g, vkxs tkuk4 tks vkxs tkuk gh ugC pkgrk g, og ∂kafr d,ls djsxk` blfyS Hkjr ds ikl ikap gtkj o"k˜ eX ∂kafr dk dksB Hh m¥ys[ ugC g,4 brus lar] brus egk®ek] brus fopkjd2 yssfdu fo–ksg` fo–ksg fcydqy Hh ugC4 jsoks¥;w'u t,lh pht gh ugC4 fo–ksg rks os djrs gT tks vkxs tkuk pkgrs gT4 tks vkxs tkuk pkgrs gT mügX vrhr dks budkj djuk i\Lrk g,4 tks vkxs tkuk pkgrs gT] mügX ihNs t\LkX dks dkIuk i\Lrk g,4 tks vkxs tkuk pkgrs gT mügX ihNs dk eksg Nks\Luk i\Lrk g,4 ysfdu ge] vxj gekjk o' pys rks ge viuh eka ds xHZ eX gh jg tkSa] ogka ls Hh ckgj u fudyX4 vxj dksB cπpk lπpk Hkjrh; gks rks mls budkj dj nsuk pkfgS fd eT eka ds xHZ ds ckgj ugC vkrk4 eka ds xHZ eX c\Lh 'kafr ls th jgk gwa] larks" ls4 bruk lq[ dgka feysxk` feyrk Hh ugC4 fdruk gh vπNk edku crkSaxs] fdruh vπNh dksp cukSaxs] fdrus gh vπNs xYs vk,j rfdS yxkSa] eka ds isI eX tks déGIZ] tks lq[] tks lqfo/k] tks 'kafr g, og dgka feysxh` Page 33 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k eukso,Kkfud rks dgrs gT fd eka ds isI eX cπpk tks lq[ tku ysrk g,] mlh lq[ ds dkj< og mlh rjg dh phtX cukrk pyrk g,4 ;s brus edku] vπNs xYs] rfdS] dkjX] bl lcds Hhrj [kst ;g py jgh g, fd eka ds xHZ eX t,lh 'kafr vk,j lq[ feyrk Fk] o,lk fey tkS] ysfdu cπps dks eka ds isI ds ckgj vkuk i\Lrk g,4 c\Lh 8jsoks¥;w'u9 gks tkrh g,] c\Lh ∂kafr gks tkrh g,] lkjk thou v¬r7ø;¬r gks tkrk gksxk] D;kXfd u ogka [kus dh fG∂ Fh] u uk,djh dh] u baîykbeXI9 dh] u dksB vk,j >a>I Fh4 ogka lkjk thou pqipki pyrk Fk vk,j pk,chl ?aIs ra–k eX] fu–k eX lksus dk vkuan Fk4 og dksB nq[ u Fk] lc lq[ Fk4 eukso,Kkfud dgrs gT fd eks{ dk [;ky xHZ ds vuqHo ls gh i,nk gqvk Fk4 ogka lc dqN Fk] dqN deh u Fh4 ogh eu eX] dgC ¬e1fr eX euq‘; dh] xgjs eX xwatrk jgrk g, fd dksB Sd Sslh txg gksuh pkfgS tgka lc lq[ gksxk] dksB nq[ u gksxk4 dksB Sd Sslk ¬Fku gksuk pkfgS tgka lc 'kafr gksxh] dksB v'kafr ugC gksxh4 dksB Sd ¬Fku gksuk pkfgS tgka dqN Hh ugC djuk i\Lsxk vk,j lc gks tkSxk4 ogh dgC chp eX fNih gqB ¬e1fr eka ds xHZ dh g,4 yssfdu cπpk vxj dg ns fd ugC tkrk ;k_k ij thou dh] rks D;k gksxk mldk vFZ` eka dks mls Nks\Luk i\Lrk g,] eka ls vyx [\Lk gksuk i\Lrk g,4 Fks\Ls fnu eka ls fpiIk jgrk g,] fGj vius i,j ls pyus yxrk g,] fGj /hjs7/hjs eka vk,j mlds chp Gklyk c\Prk pyk tkrk g,4 fGj dy vk,j ¬_h mlds thou eX vkSxh vk,j 'k;n eka dks Hh Hwy tkSxk4 og viuh ;k_k ij tk pqdk tgka og eka ls iwjh rjg ¬ora_ gks x;k g,4 thou dh ;k_k vkxs dh rjG g,3vkxs dh rjG] jkst vkxs dh rjG4 fiNyk Nks\L nsuk i\Lrk g,] pkgs fdruk gh lqfo/kiwsyuh i\Lrh gT rkfd ge vk,j uB lqfo/kvkX ds thou dks miyç/ gks ldX4 igyk fdruk gh vπNk ?j jgk gks] mls Nks\L nsuk i\Lrk g, rkfd vutku vk,j u;s ?j ge cuk ldX4 thou dh [kst fujarj vrhr ls eqDr gksus dh [kst gT4 vk,j] Hkjr ds fyS Vprk djus t,lh ckr g,4 Hkjr vrhr ls fpiIk gqvk g,4 mldk eu ogC j[k jg x;k g,4 mlus tksj ls id\L fy;k g, vrhr dks4 og eka ds xHZ dks id\Ls g, vk,j dgrk g, fd ugC] ge ;gka ls vkxs ugC tkSaxs4 bl otg ls ge fldq\L xS gT] bl otg ls gekjh MtkZ {h< gqB g,] bl otg ls gekjh izfrHk u‘I gqB g,] bl otg ls ge ck,us gks xS gT] bl otg ls ge flj mOk dj vKkr dh ;k_k ij tkus dks H;Hhr gT] Lj yxrk g, vutku eX] ?c\LkgI yxrh g,4 vius ?j eX jgks] ;g izo1fR g,4 ;g Hkjr dks Vgnq¬rku ds Hhrj d,n dj fn;k4 Hkjr ugC tk ldk fo¬rkj ij4 ysfdu] vius dks le>kus dh ge cgqr gksf';kjh dh ckrX lksprs gT4 ge dgrs gT] ge vk∂e< ugC djuk pkgrs gT] blfyS ge vius ?j eX c,Os jgrs gT4 ge vVgld gT blfyS ge dgC ugC tkuk pkgrs4 ysfdu vVgld ls vVgld vkneh dks tjk lk mdlk nks vk,j mlds Hhrj ls [wa[kj vkneh [\Lk gks tkrk g,4 vVgld vkneh dks tjk lk dqN dg nks mlds Hhrj ls ∂ks/ mcyus yxrk g,4 ;g d,lk vVgld vkneh g,` d,lh g, ;g vVglk` phu dk geyk gqvk] ikfd¬rku dk geyk gqqvk vk,j vVgld vkneh dks vki ns[ ysrs fd vVglk dgka xB4 og ckgj gh g, lkjh dh lkjh] Hhrj dqN Hh ugC g,4 Vgnq¬rku eX dfo dforkSa djus yxs fd VlgkX dks Ns\Lks er] ge cçcj 'sj gT4 ysfdu ?j ds ckgj dfork lquk jgs gT yksxkX dks] dgC tk ugC jgs gT4 lkjk Vgnq¬rku dfork dj jgk g, t,ls fd dforkvkX ls dksB ;q0 thrs tkrs gT4 nqfu;k eX Sslk dforkvkX dk cq[kj] tquwu dHh ugC vk;k gksxk t,lk Vgnq¬rku eX vk;k g,4 xkao7xkao eX dfo i,nk gks xS gT] t,ls cjlkr eX eXPd i,nk gks tkrs gT vk,j os lc dgus yxs fd ge 'sj gT] lksrs gqS 'ssj dks er Ns\Lks4 rqégkjh dfork ls rqe 'sj fl0 gks tkvksxs` rqégkjh ;g cgknqjh] rqe dforkvkX ls tks crk jgs gks vk,j dfo7léesyu ds eap ij gkF7i,j GXdrs gks] blls dqN gks tkSxk` ugC] Vglk rks Hhrj cgqr g,] ysfdu lkgl Hh ugC g, ckgj tkus dk4 rks og Vglk dforkvkX eX fudyrh g,] dgC ckrphr eX fudyrh g,] {q–rk eX fudyrh g,4 ysfdu] ckgj ge ugC xS bl ns[ ds4 mldk dkj< ;g g, fd ge id\Lrs gT] Qdrs gT4 xkao Qd tkrk g,4 fdlh rjg blh eX xqtj dj yXxs] dgka tkSa] dk,u >a>I ys] dk,u vutku] vifjfpr eX mrjs` lkjh nqfu;k fodflr gqB] og blfyS fd og vutku eX pys tkSaxs4 vk,j geX] etcwjh eX gh tkuk i\Ls rks ckr nwljh] tgka rd gekjh lkeƒ;Z pysxh ge tkus7ekus dks Nks\L dj vutku eX pys tkSaxs4 vk,j geX] etcwjh eX gh tkuk Page 34 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k i\Ls rks ckr nwljh3ihNs yk,I dj id\Lrs gT4 vxj eT dksB ckr dgwa rks vki dgXxs] ;g vkneh vutkuk g,] irk ugC ;g vkneh dk,u g,] D;k g,` bldh ckr ekuuh Ohd g, D;k` vius Α< dh ckr Ohd g,] rhu gtkj lky ls lqurs gT] ogh Ohd gksuh pkfgS4 vk,j blfyS] vxj Vgnq¬rku eX fdlh dks uB ckr Hh dguh gks rks mldks Sd >wO dk vkLacj igukuk i\Lrk g,4 mls dguk i\Lrk g,] tks eT dg jgk gwa ;gh xhrk eX Hh dgk gqvk g,] rc dgC og ckr ¬ohÎr gksxh] ugC rks ugC4 vthc csBekfu;kX djokuk pkgrs gT4 tc og igys ;g fl0 djs fd ;g xhrk eX dgk gqvk g, rc dksB lquus dks jkth gksxk4 rc Ohd g,] rc cksyks] rc iqjkuk ifjfpr gh cksy jgk g,] fGj dksB Lj ugC g, rqels4 blhfyS Vgnq¬rku eX izkphu xzaFkX dh gtkjkX IhdkSa gks xB g,4 xhrk dh dksB Sd Ihdk dh Hh tWjr ugC g,4 xhrk bruh lkG fdrkc g,] bruh ¬i‘I] fd xhrk dh fdlh Ihdk dh tWjr ugC g,4 Ihdkdkj] vk,j /qvka i,nk dj nsxk4 xhrk dks le>kus ds fyS Ihdkdkj dh tWjr g,` Α< us bruh ¬i‘I ckr dgh g,] bruh lh/h] fd vc IhdkdkjkX dh D;k tWjr g,` ysfdu Sd gtkj IhdkSa gT vk,j gtkj eryc okyh4 blls D;k fl0 gksrk g,` blls nks gh ckrX fl0 gksrh gT3;k rks Α< dk fnekx [jkc jgk gksxk fd Sd gh ckr eX gtkj eryc jgs gkXxs] rks dksB eryc gh u jgk] eryc ;g jgk4 gtkj eryc ftl ckr ds gkX mleX dksB eryc gh u jgk4 vk,j ;k fGj] ;s gtkj Ihdk dkj D;k dg jgs gT4 ;s tks dguk pkgrs gT os mldks tcjn¬rh cspkjs Α< ds Mij Fksi jgs gT] blfyS gtkj IhdkSa i,nk gks xB gT4 ugC rks gtkj IhdkvkX dh D;k tWjr g,` tks bügX dguk g,] lh/k ugC dg ldrs4 D;kXfd ;g eq¥d lqusxk gh ugC] ;g u;s dks lquus dks jkth ugC4 mldks xhrk eX izos' djds vk,j mlds xhrk dh 'dy eX ykdj [\Lk djuk i\Lsxk4 tc og fcydqy xhrk dh ckr tapus yxsxh rc dksB ekusxk4 vk,j bleX xhrk ds lkF tks g®;k gks jgh g,] tks v®;kpkj gks jgk g,] og pysxk4 xhrk dh tks 'qf0 g, og u‘I gksxh4 vHh esjs f[ykG bu yksxkX us b/j dqN i_ fy[s gT4 mügkXus D;k fy[k` mügkXus dgk fd xka/h th fouez Fs4 os dHh ;g ugC dgrs Fs fd ;g eT dg jgk gwa4 os dgrs Fs ;g xhrk eX fy[k g,] ;g egkohj us dgk g,] ;g Iky¬Ik; dgrk g,] ;g jf¬du dgrk g,] ;g Jhen.jktpa– dgrs gT4 eT rks ogh dg jgk gwa4 ;g fouezrk ugC g,] ;g bl eq¥d ds cqfu;knkX jksxksX eX ls Sd jksx g,4 tks eT dg jgk gwa] og eq>s dguk pkfgS fd eT dg jgk gwa] pkgs xyr gks] pkgs lgh gks4 eT tks dg jgk gwa mls Α< ds Mij Fksiuk v®;kpkj g,4 ;g fcydqy ∂kbe g, fd eT dgwa fd og Α< dj jgs gT4 eq>s D;k irk fd Α< D;k dg jgs gT` Α< ds vfrfjDr vk,j dksB nkok ugC dj ldrk g, bl ckr ds dgus dk fd Α< D;k dg jgs gT2 dk,u nkok djsxk` Α< dh psruk ftlds ikl u gks] og d,ls tkusxk fd Α< D;k dg jgs gT` D;kX fGtwy Α< ds Mij lokjh djrs gks` D;kX fdlh ds da/s ij lokj gksrs gks` vius nks NksIs i,jkX ls gh [\Ls gks tkvks4 ysfdu ugC] ;g vgadkj g,2 vius i,jkX ls [\Ls gksuk vgadkj g, vk,j Α< ds da/kX ij [\Ls gks tkuk vgadkj ugC g,4 Α< ds da/kX ij [\Ls gksdj vklkuh ls vki †;knk Mapk fn[kB i\LXxs] vius i,jksX ij [\Ls gksdj mrus gh Maps fn[kB i\LXxs ftrus vki gT4 vgadkj fdlls †;knk fl0 gksxk` ijaijk dk lgkjk vgadkj dh iqf‘I ds fyS yk;k tk ldrk g,4 vk,j ;k fGj] yksx brus ukle> gT fd os lquus ds Hh jkth ugC u;s dks4 blfyS iqjkuh 'jkc dks cksry eX uB 'jkc Hj dj fiykuh i\Lsxh4 ugC] eT budkj djrk gwa bl ckr dks D;kXfd ;g iwjs eq¥d dh izfrHk dks uqdlku igqapkus dh rjdhc g,4 eT vkils ;g dguk pkgrk gwa fd geX Bekunkjh ls] ¬i‘Irk ls ;g dguk pkfgS fd ;g eT lksprk gwa4 og xyr gks ldrk g,] og lgh gks ldrk g,,4 ;g ew¥;oku ugC g,] ysfdu ew¥;oku ;g g, fd ge vius rB lkspuk 'qW djX4 ge dc rd Α< vk,j egkohj vk,j cq0 dks lrkrs jgXxs4 vxj os dgC eks{ eX gkXxs rks cgqr ijs'ku gks xS gkXxs4 jkst mudh Ikax [Cpks vk,j mudks tehu ij ykvks4 mudh gq†tr gks xB gksxh] ?c\Lk xS gkXxs fd dgka ds nq‘I ds eq¥d eX i,nk gks x;k fd lqcg ls lka> ijs'ku fdS jgrs gT4 ugC] ijs'ku gks xS gkXxs vk,j fdrus g,jku gksrs gkXxs fd D;k7D;k 'dy cukB tk jgh g, mudh ckrkX dh4 tks mügkXus dHh Hh ugC dgk gksxk] og gtkj lky eX muds uke ij Fksi fn;k x;k4 tks mügkXsus Page 35 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k lkspk Hh ugC gksxk og mudh okx\Ls gT4 æosrkacj dgrs gT fd 'knh gqB] y\Ldh gqB] nkekn Fk4 fnxacj dgrs gT] ;g dHh gqvk gh ugC4 rhFDdj t,lk vkneh vk,j 'knh djsxk] cky cz‰pkjh4 rks cky cz‰pkjh dh ftldh /kjs dqN Hh irk ugC g,4 ge ogh le> ldrs gT] tks gekjh f¬Ffr g,4 Sd fnu] Sd jkr cq0 izopu djrs Fs4 izopu ds ckn jkst dk mudk fu;e Fk fd og fH{qvkX dks lksus ds igys dgrs fd vc tkvkss jkf_ dk vafre dk;Z djks4 os nl gtkj fH{q muds lkF gksrs Fs vk,j jkf_ dk vafre dk;Z ÷;ku Fk4 lksus ds igys ÷;ku djks] fGj lks tkvks4 rks jkst7jkst dgus dh ;g tWjr u Fh fd ÷;ku djks4 rks os bruk dgrs fd tkvks] jkf_ dk vafre dk;Z djks4 ml fnu dksB pksj Hh vk;k Fk lka> dks] Sd osæ;k Hh vkB Fh4 pksj us lquk fd tkvks vk,j jkf_ dk vafre dk;Z djks vk,j mlus dgk] cgqr jkf_ gks xB] pkan fdruk p\P x;k g,4 tkMa viuk /a/k dWa4 o,ls jkr Hj xaok nwaxk /eZ eX] rks eqfædy gks tkSxh4 /eZ eX Fks\Lk7cgqr oDr xaok;k tk ldrk g,] fGj /a/k djus tkuk gh i\Lrk g,] pkgs pksj gks] pkgs lkgwdkj gks4 osæ;k us lquk fd jkf_ gks xB g,] vafre dk;Z djks4 osæ;k cksyh] vjs] xzkgd vk pqds gkXxs] eT tkMa2 cq0 us Sd gh ckr dgh4 fH{q ÷;ku djus pys xS] pksj pksjh djus pyk x;k] osæ;k viuh nqdku ij pyh xB4 cq0 us tks dgk Fk] og Sd Fk] ysfdu ø;k“;kSa rhu gks xbD4 tks dgk tkrk g, og Sd gT] ftrus yksx lqurs gT ø;k“;kSa mruh gks tkrh gT4 ysfdu] Îik djds viuh ø;k“;k dks fdlh ds Mij u FksiX] bruk gh dgX] Sslk eT le>rk gwa4 ysfdu] bl eq¥d eX Fksik tk jgk g,] fujarj Fksik tk jgk g,4 bl eq¥d eX dksB xhrk dh Ihdk u fy[s rks og Kkuh gh ugC g,4 dksB xhrk dh Ihdk fy[s rHh Kkuh gks ldrk g,4 vk,j vxj dHh Hh dgC vnkyr gksxh] eks{ eX] rks ;s xhrk ds Ihdkdkj Sd7Sd ca/s gqS utj vkSaxs] D;kXfd Α< bu ij eqdnek pykSaxs fd l†tu] rqe esjs ihNs D;kX i\Ls Fs` eq>s tks dguk Fk og eTus dg fn;k Fk] rqe Îik djrs4 eTus dg nh Fh ckr] iwjh rjg4 esjh ckr lkG Fh4 rqe d,ls vFZ le>kus xS chp eX] fd bldk ;g vFZ g,4 ;g tks izkphuokfnrk] ;g tks izkphu dk eksg] ;g tks vrhr dks td\L dj id\L ysuk] ;g ge dc rks\LXxs` D;k gedks fn[kB ugC i\Lrk fd lkjk txr vkxs c\Prk pyk tk jgk g,] Hfo‘;ksüeq[ g,` ge vrhr ds eksg eX ej tkSaxs] ej gh xS gT] djhc7djhc ej xS gT4 bdcky us xk;k g, fd 8dqN ckr g, fd g¬rh feIrh ugC gekjh9 vc bdcky rks ej pqds vü;Fk muls fey dj dgrk fd egk';] dqN Hh ckr ugC g,4 ckr dqy bruh g, fd g¬rh cgqr igys feI pqdh] rks ge feIX Hh rks feIX D;k` [kd` feIus ds fyS g¬rh pkfgS us igys` vkneh Vtnk gks rks ej ldrk g, vk,j ej gh x;k gks rks vc D;k djsxk` ejus ds fyS Hh Vtnxh pkfgS4 ejk gqvk vkneh fGj ugC ejrk4 Sd nGk ej x;k] Page 36 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k fGj rks ejrs gh ugC4 ;g dk,e blfyS ugC fd gekjh dksB c\Lh [wch g, ftlls gekjh g,fl;r ugC feIrh4 gekjh [wch ;g g, fd g,fl;r ge [ks pqds] vrhr ds lkF4 gekjh dksB ek,twnk g,fl;r ugC g,] gekjh dksB orZeku izfrHk ugC g,] gekjh lkjh izfrHk vrhr eX [ks pqdh g,4 vkt D;k g, gekjs ikl` vHh D;k g,` orZeku laifR D;k g, gekjs ø;fDr®o dh] og gekjh [ks pqdh blfyS feIus dks dqN cpk ugC4 ysfdu ;g nq[n g, vk,j xka/h dh Vpru fGj iqjkru dh rjG ys tkus okyk g,4 ns' dks ys tkuk g, vkxs] jkst7jkst vkxs4 jkst Hwyrs tkuk g, mldks] tks chr x;k g,4 Sd xkao eX Sd iqjkuk ppZ Fk4 og dgkuh dg dj vk,j Fks\Lh lh ckrX dg djds eT viuh ckr iwjh dWaxk4 Sd xkao eX Sd ppZ Fk4 Sd cgqr iqjkuk xkao vk,j cgqr iqjkuk ppZ4 og ppZ bruk iqjkuk Fk fd gokSa pyrh FC rks mldh nhokyX fgyrh FC fd vc fxjC] rc fxjC4 ckny xjtrs Fs rks yxrk Fk fd fxj x;k ppZ] fctyh pedrh Fh rks yxrk fd fxjsxh ppZ ij4 Ssls ppZ eX dk,u izkFZuk djus tkSxk` dksB izkFZuk djus ugC tkrk Fk4 izkFZuk djus okys thou dks nkao ij yxk dj rks izkFZuk djus tkrs ugC4 lqfo/k gksrh g, rks tkrs gT4 ftudks lqfo/k gksrh g, os †;knk tkrs gT] ftudks de lqfo/k gksrh g, os de tkrs gT4 ysfdu] ogka] rks tku dks [rjk Fk] ogka dk,u izkFZuk djus tkrk4 ppZ [kyh i\Lk Fk4 ppZ ds laj{dkX dh desIh feyh4 mügkXus dgk c\Lh eqfædy g,4 og desIh Hh ckgj feyh] og Hh dksB Hhrj ugC feyh] D;kXfd usrk ges'k vuq;kf;;kX ls †;knk gksf';kj gksrs gT4 tgka vuq;k;h ugC tkrs ogka usrk tkrs gh ugC4 vki bl [;ky eX er jguk fd usrk vuq;kf;;kX ds vkxs tkrs gT4 ;g flGZ Hze g, v[ckj eX4 usrk ges'k vuq;kf;;kX ds ihNs tkrs gT vk,j GkŒyks djrs gT GkŒyksvj dks4 tc ns[ ysrs gT fd vuq;k;h ;gka tk jgk g, rc os mpd dj Hkx dj lkF gks tkrs gT4 rks vkidks vkxs fn[kB i\Lrs gT] os gksrs gT ges'k ihNs4 igys irk yxk ysrs gT fd vuq;k;h D;k ekurk g,] D;k foæokl djrk g,] ogh dgrs gT tks vki ekurs gT4 tks vki ekuXxs ogh ckr djrs gT vk,j mlh rjg thrs gT4 rks] og Hh cspkjs usrk Fs] dg dkgs ds fyS Hhrj tkrs tgka vuq;k;h ugC tkrs Fs4 os Hh ckgj feys] nwj daikmaL ls fd dgC dksB nhoky fxj u tkS4 mügkXus ogka r; fd;k fd yksx c\Ls [jkc gks xS gT] dksB eafnj eX vkrk gh ugC] yksx fcydqy ukf¬rd gks xS gT] yksx fcydqy v/k√ed gks xS gT vk,j lcus flj fgyk;k fd ckr lp g,4 gkykafd mueX ls Hh dHh dksB Hh ugC vkrk Fk4 ysfdu] Sd toku vkneh igqap x;k Fk4 mlus dgk fd egk';ks] flGZ yksxkX dks nks" er nks] ppZ bruk iqjkuk gks x;k g, fd mleX tkuk [rjukd g,4 ns[X] ge Hh viuh desIh dh c,Od ckgj dj jgs gT] pyX ge Hhrj4 os yksx ckssys fd ;g rks lp g,] ppZ cgqr iqjkuk gks x;k g,4 D;k djuk pkfgS` rks desIh us Sd iz¬rko ikl fd;k fd vc cgqr gks xB izrh{k4 rc fGj vc iqjkus ppZ eX dksB ugC tkSxk4 rks ge loZ léefr ls Sd iz¬rko ikl djrs gT fd iqjkuk ppZ fxjk fn;k tkuk pkfgS4 mügkXus nwljk iz¬rko Hh ikl fd;k vk,j iqjkus dks fxjk dj geX Sd u;k ppZ cukuk g,4 ;g Hh loZléefr ls ikl gks x;k vk,j rhljk iz¬rko ikl fd;k fo¬rkj ls vk,j mleX fy[k fd ge u;k ppZ o,lk gh cukSaxs t,lk iqjkuk Fk] Ohd iqjkus t,lk4 o,lk gh edku] mlh uCo ij] uCo iqjkuh jgsxh] ppZ u;k jgsxk] u;s njokts ugC4 Ohd iqjkus ppZ t,lk gh] iqjkuh txg ij gh] iqjkuh nhokykX ds vuqdwy nhokyX] iqjkuh uCo ij uB nhokyXX] Sslk ge ppZ cukSaxs4 bls Hh loZléefr ls ¬ohdkj fd;k vk,j fGj pk,Fk iz¬rko ¬ohdkj fd;k fd tc rd u;k ppZ u cu tkS] rc rd iqjkuk fxjkSaxs ugC4 og ppZ vHh rd [\Lk gqvk g,4 og dc fxjsxk` og dHh ugC fxjsxk4 tks iqjkus dks fxjkus dh lkeƒ;Z ugC j[rs os u;s dk fuekZ< djus dh lkeƒ;Z [ks nsrs gT4 tks iqjkus dks ÷oal djus dh fgéer j[rs gT dsoy os gh u;s dk l1tu dj ikrs gT4 tks iqjkus dh ek,r ns[rs gT os gh dsoy u;s dks tüe ns ldrs gT4 vk,j ge iqjkus dh e1®;q ns[us eX vleFZ gks xS gT4 ge iqjkus dks u‘I djus eX vleFZ gks xS gT] blfyS u;s dk tüe ugC gks ik jgk g,4 ysfdu ÷;ku jgs] thou u;s ds lkF g,] iqjkus ds lkF ek,r g,4 vxj ej gh tkuk gks fcydqy] rks iqjkus dks dl dj id\L ysuk pkfgS4 ?j eX eka ej tkrh g,] firk ej tkrs gT] cgqr î;kjs gT] ysfdu fGj ejrs gh yk' dks ?j eX ugC j[rs4 fGj ;g ugC dgrs fd eka cgqr î;kjh Fh4 ge yk' dks d,ls ?j ds ckgj ys tkSa] ge d,ls ej?I ys tkSa4 ge Page 37 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k rks blh ls fpids gqS c,Os jgXxs4 ugC] fGj yk' dks ys tkuk i\Lrk g,] nq[ eX] ih\Lk eX4 ej?I ij vkx yxkuh i\Lrh g,] tykuk i\Lrk g, ml eka dks ftlls bruk izse fd;k Fk] ftlls tue ik;k Fk] tks lc dqN Fh4 og ej xB rks mügX Hh ej?I ij ys tkuk i\Lrk g,] etcwjh eX tykuk i\Lrk g,4 jksrs gT] ysfdu tyk dj okil yk,I vkrs gT4 vxj fdlh ?j eX yksx ikxy gks tkSa vk,j ftrus cw\Ps yksx ejrs tkSa mudh yk' bdØh dj yX rks ml ?j dh vki lksprs gT] D;k gkyr gksxh` ml ?j eX u;s cπps i,nk gksus ds igys budkj dj nXxs fd {ek dfjS] bu yk'kX ds bl Psj eX ge tue ugC ysuk pkgrs4 vk,j] u;s cπps i,nk Hh gks tkSaxs rks i,nk gksrs gh ikxy gks tkSaxs] D;kXfd ftl ?j eX bruh yk'X gT ogka u;s cπps ikxy gksus fd flok; vk,j dqN ugC gks ldrs4 ysfdu ugC] yk'X ge tyk vkrss gT4 ysfdu] bfrgkl dh yk'X ge latksrs pys tkrs gT] ef¬r‘d ij j[rs pys tkrs gT4 bfrgkl Hh dHh tyk nsus t,lk gks tkrk g,] bfrgkl Hh dHh Hwy tkus t,lk gks tkrk g,] vrhr Hh dHh ej?I ij igqapkus t,lk gks tkrk g,] rkfd 'fDr vk,j MtkZ u;s ds tüe dh fn'k eX vxzlj gks lds4 ugC] /eZ ugC dgrk g, fd ihNs tkvks4 /eZ rks dgrk g, vkxs vk,j vkxs4 vk,j var eX vuuksu] vKkr] ijek®ek g,] ogka pyuk g,4 fudyrh g, xaxk fgeky; ls] xaxks_h ls Hkxrh g,4 xaxks_h ij Qd ugC tkrh4 vutku igk\LkX eX] ?kfI;kX eX] okfn;kX eX Hkxrh] nk,\Lrh g,] i®FjkX ls Idjkrh g,4 u ekywe fdrus jk¬rs gT4 jk¬rs eX u dksB iqfylokyk mls feyrk g,] ftlls iwN ys fd lkxj dgka g,] u dksB iqjksfgr feyrk g, fd iwN ys fd lkxj dgka gT4 dksB ugC feyrk] dksB xkbL ugC] dksB ekxZn'Zd ugC] Hkxrh pyh tkrh g,4 vius Hkxus ij Hjkslk g,4 Hkxrh g,] vutku Hkxrh jgrh g, vk,j Sd fnu lkxj ds ikl igqap tkrh g,4 xaxks_h eX Qd tkrh rks lkxj ugC gks ldrh Fh4 xaxks_h eX ugC Qdh] Hkxh] rks xaxks_h eX {h< lh /kjk Fh] lkxj ds ikl igqap dj fojkI gks xB vk,j lkxj eX fxjrs gh rks lkxj gks xB4 tkuk g, vuar rd] tkuk g, vkxs vk,j vkxs Hfo‘; eX ogka tgka vuar dk lkxj g,4 tks ihNs Qd xS gT] mügkXus vius gkF ls vius i,jkX ij dq¥gk\Lh ekj yh g,4 eT Hfo‘; dks] ml vkus okys lwjt dks tks mxsxk] ml Hou dks tks ge cukSaxs] mlds fyS dkeuk txkuk pkgrk gaw] mlds fyS vkdka{k vk,j vHhîlk txkuk pkgrk gaw4 ysfdu] gekjs lkjs f'{d iqjkus ls ca/s gT] gekjs lkjs f'{d izfrxkeh gT] gekjs lkjs f'{d fjSD'ujh gT] gekjs lkjs f'{d dgrs gT] og tks Fk] ogh Ohd Fk4 Sd ckj bl ns' dks fu dgk fd xka/hth ;a_] fodflr rduhd ds fojks/ eX Fs4 Page 38 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k xka/h dh mUhl lk, ikap ls ysdj mUhl lk, v\Lrkyhl rd dh Vpruk dks ge ns[Xxs rks bleX cgqr GdZ gksrk gqvk ekywe i\Lrk g,4 os cgqr ltx fujh{d Fs4 os jkst jkst] mügX tks xyr fn[kB i\Lrk] mls Nks\L nsrs gT] tks Ohd fn[kB i\Lrk mls ¬ohdkj fyS gT4 /hjs7/hjs mudk ;a_7fojks/ de gqvk Fk] ysfdu lekîr ugC gks x;k Fk4 mUhl lk, iTrkyhl eX iafLr usgW dks fy[s fdlh i_ eX mügkXus dgk g, fd mUhl lk, ikap eX fy[h xB fdrkc 8Vgn ¬ojk†;9 ls eT vHh Hh v{j'A lger gwa4 ml fdrkc eX mügkXus ;a_kX ds laca/ eX cgqr vo,Kkfud n1f‘I izdI dh g,4 jsy] IsyhGksu] IsfyxzkG lHh ds izfr '_qrk izdI dh g,4 blfyS ;a_kX dk fojks/ ckn eX os 'k;n izdI rks de djrs Fs] ysfdu og muds Hhrj HyhHkafr ek,twn Fk vk,j feI gh ugC x;k Fk4 fGj Hh vk'k dh tk ldrh g, fd ;fn os chl o"Z Hh thfor jgrs rks 'k;n mudk ;a_7fojks/ vk,j Hh de gks x;k gksrk4 ysfdu os thfor ugC jgs vk,j gekjk nqHkZ≈; lnk ls ;g g, fd tgka gekjk egkiqQ" ejrk g, ogC mldk thou7Vpru Hh ge nGuk nsrs gT4 egkiqQ" rks lekîr gks tkrs gT4 mudh thou7Vpruk vkxs c\Prh jguh pkfgS4 tgka egkiqQ" lekîr gksrs gT ogC mudk thou7n'Zu lekîr ugC gks tkuk pkfgS4 egkiqQ" dk 'jhj lekîr gks tkrk g,] mldk thou7Vpru ns' dks vkxs c\Pkrs jguk pkfgS4 ysfdu ge brus H;Hhr gT] ge brus Ljs gqS yksx gT fd ge Vpru dks vkxs ys tkuk ugC pkgrs] ge Vpru dks ogC OkXddj jksd nsuk pkgrs gT] mlds gh fojks/ eX eT dg jgk gwa4 ;g izæu xka/hth dk gh ugC g,4 bl iwjs ns[ dh Vpruk ;a_7fojks/h jgh g,4 ;a_7fojks/h gekjh psruk ugC gksrh rks geus ;a_ cgqr igys fodflr dj fyS gksrs4 gekjs ikl cqf0 dh deh ugC Fh4 Vgnq¬rku eX brus cqf0eku vkneh i,nk gqS gT ftruk dksB Hh ns' xk,jo ugC dj ldrk g,4 cq0 vk,j egkohj] ukxktqZu vk,j /eZdh√r] olqca/q vk,j fn≈uku] 'adj vk,j jkekuqt] o¥yH vk,j fuéckdZ gekjs ikl vnHqr cqf0eku yksxkX dk yack flyflyk g,4 brus cqf0eku yksx i,nk gqS] ysfdu Sd vkba¬Ihu vk,j Sd ü;wIu geus i,nk ugC fd;k4 rhu gtkj o"Z ds bfrgkl eX gekjs ikl Sd ü;wIu] Sd vkba¬Ihu dgus t,lk ugC g,4 vkba¬Ihu vk,j ü;wIu ls Hh eg®oiw] †;knk vos;jusl] †;knk gks'] †;knk dka'lusl j[uh i\Lrh g,] gekjs ef¬r‘d dks mruh pquk,rh feyrh g, vk,j ef¬r‘d mlh vuqikr eX fodflr gksrk g,4 ftu dk,ekX us NksIs ;a_kX ;k ;a_kX ds fcuk dke pyk;k] mudh lkekftd psruk vk,j ef¬r‘d ds fodkl eX vojks/ i\Lk g,4 igyh nGk tks canj tehu ij [\Lk gqvk gksxk nks i,j ls] ckdh canj ml ij gals gkXxs fd ;g fcydqy ukle> g,] ysfdu Lk√ou dgrk g, fd og canj tks nks i,j ls [\Ls gks xS3igys rks canj gals gkXxs vk,j mügkXus le>k gksxk fd ;g ikxy g,4 og vkŒdoLZ Hh yxk gksxk fd nks i,j ls [\Ls gqvk2 lc canj pkj i,j ls pyus okys Fs] ysfdu tks canj nks i,j ls [\Lk gks x;k mlus IsDuksykŒftdy jso¥;w'u dks tüe ns fn;k4 mlus rduhd ds fodkl dh igyh lh\Ph j[ nh4 mlus ;g dgk g, fd tks dke nks i,j ls gks ldrk g, mldks pkj gkF7i,j ls djuk xyr g,4 rduhd 'qW gks x;k4 mlus nks gkF eqDr dj fyS vk,j nks ls pyus dk dke djus yxk4 D;k vkidks irk g,] vxj ml canj us nks gkF eqDr dh ugC fdS gksrs rks euq‘; dh dksB l˙;rk dk dHh tüe ugC gksrk4 ;s tks nks gkF eqDr gks xS] mu nks [kyh gkFkX us euq‘; dh lkjh l˙;rk fodflr dh g,4 canj gh Qd xS gT pkj gkF7i,j ls pyus okys4 nks gkF7i,j ls pyus okys canj us tehu7vkleku dk GdZ i,nk dj fy;k4 vkt dksB dgs fd canj vk,j ge Sd gh tkfr ds gT] rks gekjk eu ekuus dks jkth ugC gksrk gekjs vk,j canj ds chp bruk Gklyk i\L x;k] ysfdu ;g Gklyk Sd IsDuksykŒftdy GdZ ls i\Lk fd dqN canjkX us nks gkF eqDr dj fyS4 nks gkF [kyh gks xS ¬ora_ gks xS dke djus dks4 nks i,j ls dke pyus yxk vk,j mu nks ¬ora_ gkFkX us lkjh l˙;rk] edku] eafnj] rkt] ef¬tn] lkfg®;] laxhr] /eZ] bu lcdh fG∂ dh4 Page 40 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k cgqr 'h?z laHkouk g, fd euq‘; le¬r ;a_kX dks ¬opkfyr fu√er dj ysxk4 os dgrs gT fd vkusokys ipkl o"k˜ eX gekjs lkeus lcls c\Lk loky ;g gksxk fd ge ;a_kX ls lc i,nk dj yXxs4 euq‘; ds Je dh dksB tWjr u jg tkSxh4 euq‘; [kyh gks tkSxk4 og [kyh euq‘; D;k djsxk] ;g gekjs lkeus loky g,4 vxj lkjs ;a_ ¬opkfyr gks xS vk,j euq‘; dk Je muls eqDr gks x;k rks esjh n1f‘I eX euq‘; dh psruk eX vkewyHwr ifjorZu gks tkSxk] D;kXfd igyh nGk psruk i1ƒoh ls iwjh rjg eqDr gks tkSxh3Je ls vk,j ml Je ls 'wü; vo¬Fk eX tks [kst] tks ;k_k psruk dh gksxh] og mügX fdl yksd eX ys tkSxh dguk dfOu g,4 'k;n vkidks irk ugC fd txr dh lkjh la¬Îfr fy\tj] foJke ls i,nk gqB g,4 txr dk lkjk l®; ystj] foJke ls i,nk gqvk g,4 txr eX tks Hh Js‘Ore miyfç/ gqB g, og mu yksxkX ls miyç/ gqB g, tks Je ls fdlh Hkafr eqDr gks xS4 SFXl eX ftruh la¬Îfr fodflr gqB] og blfyS fodflr gks ldh fd SFXl eX Sd oxZ] xqykekX ds oxZ us lkjk Je fd;k vk,j nwljs vfHtkr oxZ us] cqtqZvk us dksB Je ugC fd;k4 os Hh Jeghu yksx Fs4 os Hh rks dqN djXxs thus ds fyS4 mügkXus fGyklGh fy[h4 mügkXus lk∂sIht] vj¬rw vk,j îysIks dks tüe fn;k4 Hkjr eX Hh czk‰syh ugC4 ges'k 'ksjxqy] vkokt] jkr lksrs gT rc Hh ckgj vkoktX py jgh gT] muds ef¬r‘d dks vknr i\L xB g,4 ef¬r‘d muls daLh'aL gks x;k g,4 varfj{ eX tkus ij mldks irk pyk fd ef¬r‘d rks GI tkSxk4 bruh 'kafr dks lguk eqfædy g,4 rks Wl ls vk,j vesfjdk eX mügkXus Îf_e ?j cukS gT ftueX bruh 'kafr i,nk djus dh dksf'' dh g, ftruh varfj{ eX gT4 ogka ;k_h dks igys I≠sVux nh tkSxh] ysfdu ml dejs eX c,O dj vk/s ?aIs] ia–g feuI eX ?c\Lk dj vkneh ckgj vk tkrk g, fd ogka ?c\LkgI gksrh g,] ysfdu /hjs7/hjs ml 'wü; dks lgus dh lkeƒ;Z mldh fodflr gks tkSxh4 mldk vFZ vki le>rs gT` mldk vFZ ;g g, fd tks yksx varfj{ ;ku eX ;k_k djXxs muds ef¬r‘d dh cukoI eX cqfu;knh GdZ Page 41 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k gks tkSxk mruh 'kafr dks lgus ds dkj< vk,j ;g gks ldrk g, fd Sd fcydqy nwljs rjg ds euq‘; dk tüe gks tkS ftldh geX dksB d¥iuk Hh ugC gks ldrh4 thou vk,j m®iknu ds lk/u] okgu7dé;qfuds'u ds lk/u varrA psruk eX ifjorZu ykrs gT4 vius ns[k] tks taxy eX vkfnoklh jgrk g,] ml vkfnoklh us dksB lk∂sIht i,nk fd;k` dksB cq0 i,nk fd;k` dksB egkohj i,nk fd;k` dksB xka/h i,nk fd;k` og d,ls i,nk djsxk` mlds m®iknu ds lk/u brus vkfne gT fd mu vkfne m®iknukX ds lkF ef¬r‘d bruh Mapkb;ka ugC ys ldrk g, ftruh Mapkb;ka fodflr lk/u ds lkF yh tl ldrh gT4 vkidks [;ky g,] vkt Hh Vgnq¬rku eX Jh jk/kΑ ysuk vki Ohd ls fd vxj ipkl o"Z eX ifæpe eX lc ¬opkfyr ;a_ gks xS] varfj{ dh ;k_k 'qW gqB rks bl ckr dk Lj g, fd ifæpe eX Sd uS euq‘; dk] Sd uB ÍwesfuIh dk tüe gks tkS vk,j iwjc ds yksxkX eX vk,j ifæpe ds yksxkX eX bruk Gklyk i\L tkS gtkj nks gtkj o"k˜ eX] ftruk canj vk,j vkneh ds chp Gklyk i,nk gks x;k g,4 ysfdu geX dksB cks/ ugC g, bl ckr dk4 ge dgXxs] ge rks ¬okoyacu dh ckrX dj jg gT4 ge ges'k ls bl rjg dh ckr dj jgs gT3ges'k uqdlku mOkrs jgs gT] ysfdu ge tkuus dks Hh jkth ugC gksuk pkgrs4 Vgnq¬rku Sd gtkj lky ls xqyke Fk vk,j gtkjkX lky ls fujarj gkjrk jgk g,] thr dk mlus dHh dksB liuk ugC ns[k] thr dk dHh ek,dk ugC ik;k4 ge D;kX gkjrs jgs` dHh vkis lkspk` ge gkjrs blfyS jgs gT fd tc Hh nqæeu gekjs Mij vk;k] mlds ikl ;q0 dh fodflr IsDuksykŒth Fh4 gekjs ikl fodflr IsDuksykŒth u Fh4 fldanj vk;k og ?ks\Ls ij lokj gksdj vk;k4 iksjl fldanj ls detksj vkneh ugC Fk vk,j mlds cgknqj l,fud Fs] ysfdu iksjl ds ikl IsDuksykŒth tks Fh og vfodflr Fh4 og gkfF;kX ij y\Lus x;k Fk4 gkFh dksB ;q0 dk v¬_ ugC g,4 gkFh ckjkr fudkyuh gks rks cgqr Ohd g,] ysfdu ;q0 ds e,nku ij gkFh fiN\Lk gqvk lk/u g, ?ks\Ls ds eqdkcys4 ?ks\Lk rst g,] gkFh ls Kkuoku g,] †;knk papy g,4 gkFh txg ?sjrk g,] ?ks\Lk rsth ls xfr djrk g,4 fldanj ds eqdkcys ikjl ds gkFh ejs4 fldanj ls ikjl ugC gkjk g, vk,j gkFh tc ?c\Lk xS ;q0 eX rks mügkXus viuh lsukvkX dks dqpy Lkyk4 ckcj Vgnq¬rku vk;k4 ckcj ds ikl ckWn Fh4 gekjs ikl ckWn dk dksB mRj u Fk4 ckWn ls gkjus ds flok; dksB jk¬rk u Fk4 ge ckcj ls ugC gkjs] ge ckWn ls gjs4 ckcj eX geX gjkus dh fgéer u Fh] ysfdu gekjs ikl dksB IsDuhd u Fh4 vaxzst Vgnq¬rku eX vkS] gekjs ikl canwdX FC vaxzst ds ikl fodflr rksiX FC4 ge vaxzstkX ls ugC gkjs] canwdX rksikX ls gkjXxh gh] blds flok; dksB jk¬rk ugC g,4 vk,j tc ge fGj ogh ckrX fd;s pys tk jgs gT fd IsDuksykŒth ugC] c\Ls ;a_kX dk D;k djuk g,] c\Ls fodkl dk D;k djuk g,] pj[k7rdyh ls pykuk g,] mlh ls pyk jgs gT ge ikap gtkj o"k˜ ls vk,j jkst ekr [krs jgs gT4 jkst tehu pkIrs jgrs g,] geX cgqr 'h?z chl o"k˜ eX lkjh nqfu;k ds lkeus [\Ls gks tkuk g, vü;Fk ge dgC fd ugC jg tkSaxs rks ge mlds fojks/ eX IwI i\LXxs fd gekjs egkiqQ"kX dh vkykspuk gks xB4 ;g egkiqQ" dh vkykspuk dk loky ugC g,] eq¥d dh Vtnxh dk loky g,4 Page 42 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k eT tks fodflr IsDuhd ds i{ eX cksy jgk gwa og blfyS ugC fd eq>s pj[s ls dksB nqæeuh g,] u rdyh ls eq>s nqæeuh g,] u eT bl [;ky dk gwa fd pj[k rdyh pyus can gks tkus pkfgS4 tc rd dksB mik; ugC g, og pys] ysfdu etcwjh gks mudk pykuk] gekjk fl0kar ugC4 ;gh GdZ le> ysuk tWjh g,4 foo'rk gks gekjh] ge etcwj gT] blfyS dqN ugC dj ik jgs gT rks pyk jgs gT ysfdu t,ls gh ek,dk feysxk ge muds eqDr gks tkSaxs4 ;g gekjh n1f‘I gks] os gekjs izrhd u cu tkSa4 gekjh detksjh ds izrhd gkX] ge ugC fodflr dj ikS blds izrhd gkX4 mudks ge Nkrh dk ÿk1axkj u cuk yX vk,j ;g u ?ks"s dqN [kuk cuk dj f[ykrh g,] gks ldrk g, gksIy ds jlksbS csgrj cukrs gkX] ysfdu gksIy ds jlksbS ds [kus ls eq>s esjh eka dk [kuk vπNk yxsxk4 ysfdu eT ;g dHh ugC dgwaxk fd ;g Lk;Ihf';u ds fglkc ls †;knk csgrj [kuk g,4 eT bruk gh dgwaxk fd ;g esjh eka ck,j esjk Sd izse g, vk,j Sd yxko g, blfyS ;g eq>s vπNk yx jgk g,4 bldk laca/ GhVyx ls gqvk] LkbI dh n1f‘I ls Mapk gksrk g, rks fGj eT x\Lc\L eX i\L x;k4 rks fGj eT dfOukB eX i\L x;k4 [knh Sd S¬FsfId ew¥; j[rh g,4 ftügX izhfrdj gks [knh igu ldrs gT] ftügX izhfrdj gks pj[k pyk ldrs gT4 fdlh dks QdkoI Lkyus dh dksB tWjr ugC] ysfdu [knh dks vk√Fd la;kstu dk] bdksukŒfed y◊ux dk fg¬lk ugC le>k tk ldrk vk,j [knh dks vk√Fd fl0kar ugC ekuk tk ldrk4 eT [qn [knh igurk gwa4 eq>s [qn nwljs ds di\Ls ds ctk; ;fn †;knk iksbfId] †;knk dkø;k®ed ekywe iLrh g,4 eq>s [qn [knh eX †;knk ifo_rk] †;knk ¬oπNrk] †;knk lGsnh ekywe i\Lrh g,] ysfdu ;g esjh ø;fDrxr ilan gqB4 ;g gkŒch fd fyS eagxs ;s eagxk [pZ djuk i\Lrk g,3lks [knh dkGh eagxh gkŒch g,4 tks /ksrh nl Qi;s eX fey ldrh g, fey dh o,lh [knh ipkl Qi;s eX feysxh vk,j og ipkl eX Hh flGZ blfyS feyrh g,] iguus okys dks ia–g Qi;s ljdkj ns jgh g,4 ;g g,jkuh dh ckr g,4 ftldks 'k,d gks og iTlO] lRj] v¬lh [pZ djs4 ysfdu tks [knh ugC igurk g, mlls] ia–g Qi;s mldh tsc eX ls fudky dj eq>s [knh igukB tkS ;g le> ds ckgj g,4 bldk dksB vFZ ugC] ;g [rjukd ckr g,4 ysfdu ge fopkj djus dks jkth gksus dks jkth ugC gT4 ge lkspus dks Hh jkth ugC gT4 blls D;k irk pyrk g,` lkspus ls bruk H;Hhr gksus dk eryc D;k gksrk g,` bldk lkG eryc ;g gksrk g, fd cgqr HyhHkafr tkurs gT fd bu phtkX ij lkspk rks lkspus eX phtX cg tkSaxh] ;s cp ugC ldrh4 tc vkneh Ljrk g, fd ftu phtkX ds lkspus ls phtX ds feI tkus dk Lj g,] vudka'lyh og vuqHo djrk g, fd geus lkspk fd ;s xB] rks og lkspus ls H;Hhr gks tkrk g,4 fGj og dgrk g, fd lkspks er] tks g, og Ohd g,] vka[ can j[ks4 vka[ can djus dk eryc ;g g, fd vki tkurs gT fd vka[ [qyrs gh tks fn[kB i\Lsxk og ogh ugC gksus okyk g,] tks vki le>rs jgs4 og rƒ; nwljk g, tks vka[ [qyus ls fn[kB i\Lsxk4 blfyS detksj yksx vka[ can djuk 'qW dj nsrs gT] ysfdu vxj i,j eX ih\Lk g, vk,j mls fNik yX vki rks ¬o¬F ugC gks tkrs vk,j vxj dksB dgs fd tjk vki di\Lk mOkbS vk,j vki dgX fd D;kX di\Lk mOkMa] rqeus esjh di\Lk mOkus dh ckr dh rks mlls Hh vki ¬o¬F ugC gks tkrs] cf¥d vkidh ;g ?c\LkgI crkrh g, fd di\Ls ds ihNs dqN vki fNik;s gT ftls vki tkurs Hh gT vk,j ugC Hh tkuuk pkgrs gT6 ftls vki igpkurs Hh gT ysfdu igpkuuk Hh ugC pkgrs gT] eq¬dqjkuk pkgrs gT] ihO Gsj ysuk pkgrs gT4 Page 43 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k tc Hh dksB dk,e fopkj djus ls Ljus yxrh g, rks le> ysuk fd ml dk,e us dqN csodwfG;ka iky j[h gT ftudh otg ls og fopkj djus ls Ljrh g,4 l®; dHh Hh fopkj djus ls H;Hhr ugC gksrk g,] vl®; ges'k fopkj djus ls H;Hhr gksrk g,4 gekjs egkiqQ" vl®; gT ;k l®;] vxj mu ij fopkj djus ls H; ekywe gksrk g, rks rqe le> ysuk fd rqe cgqr Hhrj eu eX tkurs gks fd ;s egkiqQ" gekjs cukS gqS gT] ;s vlyh egkiqQ" ugC g,4 ysfdu vxj rqe fopkj djus dh fgéer dj ldrs gks rks gh irk pyrk g, fd rqe us ¬ohdkj fd;k g, fd egkiqQ"kX eX cy g,4 gekjs fopkj djus ls og u‘I gks tkus okyk ugC g,4 tks ø;FZ gksxk og ty tkSxk4 ge lksus dks vkx eX Lkyus ls Ljrs ugC] D;kXfd tks dpjk gksxk og ty tkSxk vk,j tks lksuk g, og cp dj ckgj fudy tkSxk4 ysfdu dpjk gh dpjk ikl eX gks rks mldks fGj ge vkx eX Lkyus ls cgqr LjXxs4 eT xka/h dks vkx eX Lkyus ls ugC Ljrk gwa] D;kXfd eT tkurk gwa fd mueX cgqr dqN lksuk g,4 dpjk ty tkSxk vk,j lksuk fu[j dj ckgj vk tkSxk4 ysfdu muds HDr cgqr H;Hhr gksrs gT4 muds HDr D;k Ljrs gT fd xka/h ty tkSaxs mu ij fopkj djus ls` muds Sd HDr us vHh fpØh fy[h g, fd eT vk,j dqN Hh dWa] de ls de xka/h dks flGZ xka/h u dgk dWa4 mügkXus lykg nh g, fd eT xka/h dks 8egk®ek xka/hth9 dgwa4 ;g Fks\Lk lkspus t,lk g, fd ge xka/h dks xka/hth dgX] bleX †;knk vknj g, ;k xka/h dgus eX †;knk vknj g,4 ijek®ek ds lkF ge th ugC yxkrs fd ijek®ek th4 ijek®ek dks ge dgrs gT ijek®ek4 ijek®ek dks ge dgrs gT rw4 vki vkbSxk rks eT vkils dgwaxk vki4 ijek®ek dks ge dgrs gT rw] gs ijek®ek rw2 rw vuknj ugC g, vk,j xka/h vuknj g,` bruk izse g, esjs eu eX fd th yxkus ls eq>s ugC yxrk g, fd xka/hth dh b†tr de gksrh g,4 th ge muds lkF yxkrs gT ftuds lkF yxkus t,lk Hhrj dqN Hh ugC] ckgj ls th yxk dj b†tr tks\L nsrs gT4 egkohj dks eT egkohj dgrk gwa] mudks egkohj th dgus ls Sslk yxsxk fd dksB fdjkus dh nqdku ds ekfyd gT4 xk,re cq0 dks eT cq0 dgrk gwa4 cq0 th yxkus ls os vksNs vk,j NksIs i\L tkSaxs4 tgka vkneh vki ls Mij mOrk g, vk,j rw eX izfo‘I gks tkrk g,4 blfyS eT th ox,jg ugC yxkMaxk vk,j u egk®ek dgwaxk] ysfdu ;g ?cjkrs d,ls gT yksx fd th ugC yxk;k rks eqfædy gks xB4 ls viuh gh cqf0 ls lksprs gT4 ftruh mudh g,fl;r g,4 vxj muls dksB th u yxk;k vk,j vki u dgX rks og csp,uh eX iL tkSxk4 ;s cspkjs viuh gh 'Dy eX egkiqQ"kX dks Hh lksprs jgrs gT4 ugC] eT ugC yxkMaxk vk,j vki yxkrs gT rks vkils dgwaxk fd er yxkuk] viekutud] bulV¥Ix g,4 ge vius egkiqQ"kX dks rks brus izse ls iqdkj ldrs gT] chp eX th vk,j vknj lc yxkus dh tWjr ugC g,4 'k;n vkidks [;ky u gks fd ge tc vknj izdI djrs gT rks ge D;kX izdI djrs gT` tc ge 'çnkX eX vknj crkrs gT rks D;kX crkrs gT` 'çnkX eX vknj blfyS crkuk i\Lrk g, fd vxj 'çn eX u crkSa rks vk,j rks dksB vknj gekjs ikl ugC g,4 'çn gh vknj g,4 tc Ôn; eX vknj gksrk g, rks 'çnkX eX ge fopkj ugC djrs] fG∂ ugC djrs vk,j tc Ôn; eX vknj ugC gksrk rks ge 'çnkX dh cgqr fG∂ djrs g, fd D;k dgX D;k ugC dgX] dk,u7lk 'çn mi;ksx fd;k] dk,u lk ugC fd;k4 cukZLZ 'k dh Sd ?Iuk eq>s ;kn vkrh g,4 mldk laf{îr uke Fk ts~ch~Sl~ D;kX ugC fy[rs gks vc` mlus dgk fd flGZ esjh eka Fh ftldk esjs Mij bruk izse Fk tks eq>s tktZ dgrh Fh4 og pyh xB nqfu;k ls4 vc mruk izse esjs Mij fdlh dk Hh ugC g, fd dksB eq>s tktZ dgs4 og lc eq>s cukZLZ ;k dgrs gT4 cukZLZ ;k mruk î;kjk uke ugC g,4 esjh eka mO xB nqfu;k ls4 mldk izse mruk Fk fd eq>ls tktZ dgrh Fh4 og tktZ eTus vyx dj fn;k4 vc dksB eq>s ml uke ls cqykSxk ugC4 dksB tktZ ugC dgsxk4 cukZLZ 'k us dgk fd esjh eka ds ejus ls eT igyh nGk c\Pk gks x;k gwa4 esjh eka Vtnk Fh rks eT cw\Pk ugC Fk4 eq>s yxrk Fk fd eT Hh cπpk gwa] D;kXfd eq>s tktZ dgdj cqykrh Fh4 bruk izse Fk mldk4 vc eT cw\Pk gks x;k] vc esjh ek,r djhc vkus yxh4 vc eq>s yxrk g, fd bruk izse dksB Hh eq>s ugC djrk g,4 Page 44 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k izse ds vius jk¬rs gksrs gT] J0k ds vius jk¬rs gT4 ysfdu tks u izse tkurs gT] u J0k tkurs gT flGZ FksFk f'‘Ikpkj tkurs gT] mu cspkjkX dks izse vk,j J0k ds jk¬rs dk dksB irk ugC gksxk4 os f'‘Ikpkj eX gh lc dqN le>rs gT ftuds chp izse ugC g,4 ftuds chp izse gT muds chp f'‘Ikpkj lekîr gks tkrk g,4 egkiqQ" ge mls dgrs gT ftlds ikl lekt dk f'‘Ikpkj lekîr gks x;k g,] mlls ge lh/h7lh/h ckr dj ldrs gT4 blfyS eT {ek ugC ekaxwaxk fd eT xka/hth ugC dgrk ;k egk®ek ugC yxkrk4 ugC] dHh ugC yxkMaxk] yxkus dh dksB tWjr ugC g,4 dqN fe_kX us iwNk g, fd xka/h us] xka/h ds fopkj us ns' dks vktknh fnykB4 eT euk ugC djrk4 ;g Hh eT euk ugC djrk fd mügkXus ns' ds fyS fdruk dke fd;k g,4 'k;n bl ns' ds iwjs bfrgkl eX fdlh Sd euq‘; us ns' ds fyS bruk dke ugC fd;k g,] ysfdu bldk ;g vFZ ugC g, fd ge muds izfr va/s gks tkSa4 os Hh ilan ugC djXxs fd ge muds izfr va/s gks tkS] os Hh ilan ugC djXxs fd ge muds izfr lkspuk7fopkjuk can dj nX4 mudk gekjs Mij +< cgqr †;knk g,4 blfyS rks eT lksprk gwa fd mu ij geX ckj7ckj fopkj djuk pkfgS4 mu ij ckj7ckj fopkj djus dk vFZ gh ;gh gksrk g, fd eT ekurk gwa fd mudk +< gekjs Mij cgqr †;knk g, vk,j ml +< gksus dk Sd gh jk¬rk g, fd ge fujarj lkspX] fu[kjs muds fopkj dks vk,j muds fopkj eX tks Js‘Ore g, mlds vuqdwy ns' dks ys tk lds4 ysfdu Js‘Ore dk irk d,ls pysxk` Sd c\Lh Vtnxh cgqr c\Lh Vtnxh D;k g, Js‘O] D;k Hfo‘; ds ;ks≈;] D;k ø;FZ gks x;k] D;k vizklafxd gks x;k] D;k le; ds ckgj gks x;k3;g lc lkspuk i\Lrk g,4 egkiqQ" Hh ipkl o"Z] lkO o"Z] lRj o"Z thrk g, rks lRk o"Z eX gtkjkX ?IukSa ?Irh gT4 os lkjh dh lkjh ?IukSa ns' ds Hfo‘; ds fyS mi;ksxh ugC gksrh4 ugC gks ldrh gT4 mueX ls D;k gT] NkaI ysuk gT] ysfdu ge Ssls va/s yksx gT fd tc ge fdlh dks egkiqQ" dgrs gT rks mlds lc dqN dks egkiqQ" eku ysrs gT4 blls cqfu;knh Hwy i,nk gks ldrh g,4 egkiqQ" tks djrk g,] egkiqQ" ftl le; eX thrk g,] ftl lkef;d izlaxkX ij pquk,rh >syrk g, mleX ls cgqr7lk mlh fnu ø;FZ gks tkrk g,4 mleX ls cgqr7lk ckn eX ø;FZ gks tkrk g,4 'kæor cgqr Fks\Lk jg tkrk g,4 vf/dre rks daIXizsjh izkŒçye gksrk g,] bIjuy izkŒçye rks cgqr de gksrk g, vk,j xka/h ds thou eX cq0 vk,j egkohj ds ctk; daIXizsjh izkŒçye †;knk gksrk g,4 blfyS egkohj vk,j cq0 dh ckr eX lukru izæu †;knk g,] D;kXfd mügkXus lekt vk,j thou ds jkstejkZ ds izæukX dks Nqvk gh ugC4 xka/h us thou vk,j lekt ds jkstejkZ ds izæukX dks Nqvk g,4 xka/h ds ø;fDr®o vk,j fopkj eX] xka/h ds deZ eX vk,j thou eX uçcs izfr'r lkef;d g,] nl izfr'r lukru g,4 ml lkef;d ls gedks NqIdkjk ikuk gksxk vk,j lukru dh [kst djuh i\Lsxh] fy[k ugC g, fd D;k lukru g, vk,j D;k lkef;d g,] [kst djuh i\Lsxh] lksp djuk i\Lsxk] dkaI7NkaI djuh i\Lsxh4 tks xka/h ø;rhr gks xS] vrhr gks xS] mügX gIk nsuk gksxk4 tks xka/h vkxs Hh lkF ds gkXxs] dy Hh lkFZd gkXxs] mudks cpk ysuk gksxk4 varrA fu[jrs ogh lw_ 's" jg tkSaxs tks lukru gT] ftudk le; ls dksB laca/ ugC g,] ftudk euq‘; ds 'kæor thou ls laca/ g,4 rc ge xka/h dks fu[kj ikSaxs4 ysfdu HDr va/k gksrk g,] oknh va/k gksrk g,4 og djrk g, fd ge iwjk ekuXxs ;k fcydqy ugC ekuXxs4 og nks gh ckrX ekurk g,4 ;k rks ikxy vuqxeu ;k ikxy fojks/4 thou eX bl rjg gka vk,j uk mRj ugC gksrs4 thou cgqr tfIy g,4 thou dksB bdØk gka vk,j ugC g, fd geus dg fn;k uk4 HDr dgrk g, fd ;k rks ge dgXxs uk] dgXxs fd ugC ekurk xka/h dks ;k dgXxs fd ekurs gT rks iwjk ugC ekurs gT4 ;s nksukX gh n1f‘I;ka xyr gT4 lkspuk gksxk] vius foosd ls [kstuk gksxk] ns[uk gksxk] ij[uk gksxk] tkap djuh gksxh] iz;ksx djus gkXxs vk,j rc tks foosd ls vuqdwy cprk tkSxk ogh 'kæor gksrk pyk tkSxk4 's" le; dh ifjf/ eX [ksrk pyk tkSxk4 [ks gh tkuk pkfgS4 le; ds lkF gh og [ks tkuk pkfgS ftls le; us i,nk fd;k Fk4 ysfdu ge vius ikxyiu eX mls cpkdj j[uk pkgrk gT4 mlls gekjs egkiqQ" dks Gk;nk ugC gksrk] uqdlku gksrk g,] D;kXfd egkiqQ" jkst7jkst u;k ugC gks ikrk] rktk ugC gks ikrk4 cklh i\L tkrk g,] iqjkuk i\L tkrk g,4 og tks7tks cklh i\L tkrk g, mls dkI nsus dh tWjr g, rkfd u;k rktk jkst fu[j dj Page 45 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ckgj vkrk pyk tkS vk,j ftls geus izse fd;k gks] ftls geus J0k nh gks og gekjs fyS lukru lkFh cu lds4 ysfdu ge ftl rjg ø;ogkj djrs gT] ml rjg ls ;g ugC gks ldrk g,4 eT ugC dgrk gwa fd xka/h dk gekjs Mij +< ugC g,] dksB ikxy gksxk tks Sslk dgsxk4 +< mudk egku g, ysfdu ml +< ds dkj< brus er nc tkuk fd xka/h dk tks lkef;d r®o g, og geX lukru l®; t,lk ekywe i\Lus yxs4 ;g mfpr ugC g,4 fdlh fe_ us iwNk g, fd ge rks xka/h ftrus c\Ls ugC g, fd rk,yk tk lds fd dk,u c\Lk g, vk,j dk,u NksIk4 dksB rjktw nqfu;k eX vkt rd fodflr ugC gqvk fd ge rk,y ldX fd dk,u c\Lk g,] dk,u NksIk g,4 lp ckr rks ;g g, fd Sd7Sd vkneh vius7vius t,lk g,4 daisfjtu dh dksB laHkouk ugC g,4 xka/h dh fdlh ls rqyuk ugC gks ldrh4 vkidh Hh fdlh ls rqyuk ugC gks ldrh4 Sd lk/kj< ls lk/kj< vkneh Hh vuwOk vk,j vf}rh; g,4 u fdlh ls NksIk g, dk,u c\Lk] ysfdu geeX ls iz®;sd vius t,lk g,3nwljs t,lk g, gh ugC] blfyS NksIs7c\Ls dks rk,yus dh] dais;j djus dh dksB lqfo/k ugC g,4 xka/h dks tc vkids gkF ls rqy xS4 fGj dy dksB nwljk fey ldrk g,] og dgsxk egkohj vk,j c\Ls gT] cq0 vk,j c\Ls gT4 ;gh ikxyiu rks gtkjkX lky ls py jgk g,4 t,u dgrs gT fd egkohj ls c\Lk dksB Hh ugC] ck,0 dgrs gT cq0 ls c\Lk dksB Hh ugC g,4 eqlyeku dgrs gT eqgéen ls c\Lk dksB Hh ugC g,] BlkB dgrs gT thll ls c\Lk dksB Hh ugC g,4 blh ikxyiu ls lkjh euq‘; tkfr dI xB vk,j u‘I gks xB4 fGj ogh tkjh j[ksxs fd dk,u c\Lk g,] dk,u NksIk` d,ls r; djksxs] dk,u r; djsxk` dk,u g, fuksi\Ls eX mOk4 ml pekj dk uke Fk lqnkl4 mOk] >ksi\Ls ds ihNs NksIh lh Sd xanh ry,;k Fh4 mOk lqcg rks ns[k fd mleX Sd dey dk Gwy f[yk g,4 fcuk ek,le dk Gwy Fk] vHh ek,le ugC Fk Gwy dk4 og lqnkl cgqr g,jku gqvk4 fGj cgqr [q' gqvk4 Gwy rks\L dj Hkxk cktkj dh rjG fd dksB u dksB tWj Qi;s nks Qi;s bl Gwy dk ns nsxk4 Gwy c\Lk Fk] lqanj Fk] csek,le dk Fk4 tWj blds i,ls fey tkSaxs4 og cktkj dh rjG Hkxk pyk tk jgk g, fd uxj dk tks /uifr Fk] uxj lsO] og jF ij c,Ok gqvk vk jgk Fk4 og mlds ikl tkdj [\Lk gks x;k4 ml /uifr us dgk] fdruk yksxs bl Gwy dk` lqnkl us dgk] tks Hh vki ns nXxs] vkidh Îik4 mlus vius lkjFh ls dgk fd ikap Qi;s bls ns nks4 lqnkl rks g,jku gqvk] D;kXfd ikap cgqr †;knk Fs3og lksprk Fk fd Sd Hh fey tkS rks cgqr g,4 og Sdne g,jku gqvk4 mlus dgk] ikap Qi;s2 ;g ckr gh pyrh Fh fd ihNs ls othj2 ea_h ?ks\Ls ij lokj vk x;k4 mlus dgk fd cspuk er Gwy4 Gwy eTus [jhn fy;k4 /uifr ftruk nsrs gT mlls ikap xquk eT ns nwaxk4 og rks ekax c\Prh pyh xB vk,j lqnkl Hk,pDdk4 og Ogjko eqfædy gks x;k rHh jktk dk jF Hh vk x;k vk,j ml jktk us dgk fd Gwy [jhn fy;k x;k4 tks Hh nke rw ekaxsxk] eqagekaxk nke ns nwaxk4 lqnkl dgus yxk fd vki lc ikxy gks xS gT4 bl Gwy dh dksB dher ugC g,4 gtkjkX dher rks c\P pqdh g, vk,j vki dgrs gT fd eqagekaxk nXxs4 ckr D;k g, lezkI` lezkI us dgk] 'k;n rq>s irk ugC] cq0 dk vkxeu gks jgk g, Page 46 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k xkao eX4 ge muds ¬okxr dks tkrs gT4 csek,le dk Gwy muds pjs cspuk ugC g,4 tc cq0 vkrs gT xkao eX rks Gwy eT p\Pk nwaxk4 ij os dgus yxs] lqnkl rw ikxy g, D;k` ftruk i,lk pkgs ys ys] rsjh pekjh feI tkS lnk] xjhch feI tkS lnk dks4 rsjs tüe7tüe vkxs ds cπps dks Hh lq[ gks tkSxk4 ftruk pkgs ys ys4 lqnkl us dgk] ugC] vc i,ls dk D;k djXxs] eT gh p\Pk nwaxk cq0 dks4 ugC cspk Gwy4 lezkI ugC [jhn lds xjhc dk Gwy] Sd pekj dk4 lezkI rks jF ij igqap xS igys] uxj lsO igqap x;k] othj igqap x;k4 mügkXus cq0 dks tkdj ;g dgk fd vkt Sd vnHqr ?Iuk ?I xB4 ;g xjhc vkneh] ftldh dksB g,fl;r ugC] ftlds ikl dy dk [kuk ugC gksrk mlus yk[kX Qi;s ij ykr ekj nh vk,j dgrk g,] Gwy eT gh p\PkMaxk4 lqnkl vk;k ihNs i,ny pyrk gqvk4 cq0 ds pjs Gwy csp nsuk Fk4 lqnkl us dgk] Hxou] laifR gh lc dqN ugC g,4 laifR ls Hh c\Lk dqN g, vk,j vkids i,jkX eX Gwy j[ dj eq>s tks dey x;k og eq>s fdruh Hh laifR ls dHh ugC fey ldrk4 cq0 us vius fH{qvkX ls dgk] fH{qvkX] ns[ks] bl lqnkl dks4 Sd lk/kj< ls tu eX Hh] Sd lk/kj< ls euq‘; eX Hh ijek®ek dk bruk izdk' i,nk gks ldrk g,4 lqnkl xkao dk pekj] Sd nhu ghu g,] ysfdu brus izse dh laHkouk] bruh J0k dh laHkouk] bl lqnkl eX4 cq0 dgus yxs fd eT ?werk gwa o"k˜ ls xkao7xkao] fdrus7fdrus yksx feys4 ugC lqnkl] rw vf}rh; g,4 rsjk t,lk ø;fDr rw gh g,4 dk,u dgsxk] dk,u g, c\Lk] dk,u g, NksIk` dk,u dgsxk] fdlds Hhrj ls D;k izdI gks ldrk g,` rks dk,u tkurk g, dk,u lk cht fdruk c\Lk Gwy cusxk` ysfdu t¥nh ls rk,yus dh gekjh bπNk c\Lh rhoz gksrh g,4 ugC dksB tWjr g, rk,yus dh4 xka/h xka/h gT] eT eT gwa] vki7vki gT4 rk,yus dk dksB mik; Hh ugC g,4 ysfdu ;g xka/h dks c\Lk dgus dkj< D;k gks ldrk g, fGj` vxj ge rk,y ugC ldrs] leFZ ugC rk,yus eX rks ;g dgus dk dkj< D;k gks ldrk g, fd xka/h egku gT` 'k;n vkidks lh∂sI dk dksB irk u gks] ;g Sd c\Lk jkt g,4 tc Vgnw ;g dgrk g, fd Vgnw /eZ egku g, rks vki le>rs gT fd mldk eryc D;k g,` og ;g dgrk g, fd Vgnw /eZ egku g, vk,j eT Vgnw gwa] eT egku gwa ;g rdZ ljy ugC g,4 tc Sd vkneh dgrk g, fd Hhrj i1ƒoh ij lcls egku ns' g, rks eryc vki tkurs gT D;k dgrk g,` og ;g dg jgk g, fd Hkjr lcls c\Lk ns' gT fd c\Lk gwa rks c\Lh eqfædy ckr g,4 og dgrk g, esjk xqQ c\Lk g, vk,j c\Ls xqQ dk eT c\Lk psyk gwa4 eTus lquk g,] Ìkal eX Sd n'Zu7'k¬_ dk izksGslj Fk4 isfjl ds foæofo|ky; eX og n'Zu7'k¬_ dk v÷;{ Fk4 og Sd fnu lqcg7lqcg vk;k vk,j vius Dykl ds fo|k√F;kX ls dgus yxk fd rqégX irk g,] eT nqfu;k dk lcls c\Lk vkneh gwa4 mlds fo|k√F;kX us dgk] vki` cspkjk xjhc f'{d Fk] GIs di\Ls igus gqS Fk4 le> xS mlds fo|kFñ]gks xS ikxy4 nk'ZfudkX ds ikxy gks tkus dh laHkouk jgrh gh g,] fnekx budk ckgj gks x;k g, ekywe gksrk g,4 Sd fo|kFñ us iwNk] egk'; vki vius ckcr dg jgs gT fd vki nqfu;k ds lcls c\Ls vkneh gT` mlus dgk] gka] eT dg jgk gwa fd eT nqfu;k dk lcls c\Lk vkneh gwa4 u dsoy eT dg jgk gwa] eT rdX 'k¬_ dk v÷;kid gwa] eT fl0 Hh dj ldrk gwa4 mlds fo|k√F;kX us dgk] c\Lh Îik gksxh] ;fn vki fl0 dj ldXxs4 mlus N\Lh mOkB] vk,j uD's ds ikl x;k tgka nqfu;k dk uD'k Iaxk Fk Dykl eX4 mlus dgk] esjs cπpkX] eT rqels iwNrk gwa fd bl lkjh c\Lh i1ƒoh ij lcls egku vk,j lcls Js‘O ns' dk,u lk g,` os lHh Ìkal ds jgus okys Fs4 Page 47 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k mu lcus dgk] fufæpr gh Ìkal g,] bleX dksB lansg g,` ;g rks fufæpr g, fd Ìkal ls egku dksB Hh ns' ugC g,4 mlus dgk] rc Sd ckr r; gks xB fd Ìkal lcls egku g, blfyS ckdh nqfu;k dh fG∂ Nks\L nks4 vc vxj eT fl0 dj ldwa fd Ìkal eX lcls egku gwa rks ekeyk gy gks tkSxk4 fo|kFñ rc Hh ugC le>s fd rdZ dgka tkSxk4 fGj mlus dgk fd Ìkal eX lcls egku vk,j Js‘O uxj dk,u lk g,` fo|k√F;kX us dgk fd isfjl4 os lHh isfjl ds jgus okys Fs mlus dgk rc Ìkal dh fG∂ Nk\sL nks4 vc loky flGZ isfjl dk jg x;k4 vxj eT fl0 dj nwa fd isfjl eX eT lcls egku gwa rks ckr [®e gks tkSxh4 rc fo|k√F;kX dks 'd i,nk gqvk fd ;g ekeyk c\Lk vthc g,] ;g dgka ys tk jgk g, vkneh vk,j rc ml izksGslj us iwNk fd vk,j isfjl eX lcls Js‘O ¬Fku dk,u lk g,` ;qfuo√lIh] foæofo|ky;] fo|k dk dX–] eafnj4 fo|k√F;kX us dgk ;g rks Ohd g,4 foæofo|ky; gh lcls ifo_e vk,j Js‘Ore ¬Fku g,4 rc mudk rdZ pqdk Fk3ml izksGslj us dgk] rc eT rqels iwNrk gwa] isfjl dks tkus nks] jg x;k ;wfuo√lIh dk dTîl4 ;qfuo√lIh ds bl dTîl eX lcls Js‘Ore fo"; vk,j fLikIZeXI dk,u lk g,` os lHh fo|kFñ fGyklGh ds fo|kFñ Fs4 mügkXus dgk fGyklGh4 vk,j mlus dgk] vc rqe le>s fd eT fGyklGh dk gsL vkŒG nh fLikIZeXI gwa3 bruk ysxk rdZ bl NksIs ls 8eT9 dks fl0 djus ds fyS g,4 ysfdu vkneh dh pkykfd;ka] dVuxusl igpkuuk cgqr eqfædy g,4 og dgrk g,] Hkjr egku ns' g, vk,j mlds Hhrj tkdj iwNks mlds izkk tkSxk4 cukZLZ ;k dks yksxkX us iwNk fd vki D;k dg jgs gT4 rhu lk, lky igys yksx Sslk tWj ekurs Fs fd lwjt i1ƒoh dk pDdj yxkrk g,4 ysfdu vc rks ;g fl0 gks pqdk g, fd i1ƒoh lwjt dk pDdj yxk ldrh g,` vlaHo g,4 ;gh g, lXIj o¥LZ dk4 ;gh i1ƒoh lkjs txr dk dX– g,4 lkjk txr bldk pDdj yxkrk g,4 i1ƒoh dk dX– eT gwa tktZ cukZLZ 'k4 gj vkneh dk rdZ ;gh g,4 Hkjrh; dgrk g,] Hkjrh; egku g,] phuh dgrs gT phu egku g,] rqdñ dgrk g, rqdZ egku g,4 ekeyk D;k g,` Vgnw dgrk g, Vgnw egku g,] eqlyeku dgrk g, eqlyeku egku g,4 t,u dgrk g,] egkohj egku gT] BlkB dgrk g, thll egku gT4 ekeyk D;k g,` ekfDlZ¬I dgrk g, ekDlZ egku g,] Sd xka/hoknh dgrk g, xka/h egku gT4 ekeyk D;k g,2 u xka/h ls fdlh dks eryc] u ekDlZ ls fdlh dks eryc] u egkohj ls fdlh dks eryc] u Hkjr ls fdlh dks eryc] u phu ls fdlh dks eryc4 eryc mleX ls g, fd eT tgka gwa ftl dX– ij] ml dX– ls lacaf/r lc egku g,] D;kXfd eT egku gwa4 ugC] xka/h dks ugC rk,yrs gT vki] u rks egkohj dks] u cq0 dks4 rjdhc ls vius dks rk,y jgs gT vk,j vius dks dX– ij [\Lk dj jgs gT4 ;s rjdhcX c\Lh vifo_ gT4 ysfdu budk geX gks' Hh ugC vkrk g,4 cI≠˜L jlsy us Sd fdrkc fy[h vk,j ml fdrkc eX mlus Hwfedk eX ;g ckr fy[h fd esjh fdrkc dks i\Pus okys vki rks l†tu gT] vius jhLj dks] vius ikOd dks lacksf/r fd;k fd esjs fiz; ikOd vki ftl ns' eX i,nk gqS gT ml ns' ls egku dksB Hh ns' ugC g,4 mldks dB eq¥dkX ls i_ igqaps] D;kXfd cI≠˜L jlsy dh fdrkcX lkjh nqfu;k eX i\Ph tkrh g,4 iksyTL ls Sd ¬_h us fy[k fd rqe igys vkneh gks ftlus iksyTL dh egkurk dks ¬ohdkj fd;k g,4 teZuh ls fdlh us fy[k fd 'kck' rqeus ¬ohdkj dj fy;k fd teZuh egku g,4 Vdrq mlus etkd fd;k Fk4 og etkd dksB Hh Page 48 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ugC le>k4 os le>s fd gekjs eq¥d dh iz'alk dh tk jgh g,4 gekjs eq¥d dh iz'alk ugC] gekjh iz'alk] esjh iz'alk vk,j tks vkidks H; ekywe i\Lrk g, fd xka/hth dj vkykspuk er djks] cq0 dh vkykspuk er dks] eqgéen dh vkykspuk er djks3ugC rks nXxs gks tkSaxs4 og vkidk eqgéen] cq0 vk,j xka/h ds izfr izse ugC g,4 mudh vkykspuk ls vkids vgadkj dks Osl igqaprh g,4 mldh otg ls vki ihf\Lr gT vk,j ijs'ku gksrs gT4 ;g ;ks≈; ugC g,] ;g fgrdj ugC g,] ;g d¥;k g,] le>rk ugC] mez de g,4 ;g mez dh nyhy cgqr iqjkuh g,4 ysfdu mez de gksus ls u dksB xyr gksrk g, vk,j u mez †;knk gksus ls dksB lgh gksrk g,4 mez ls cqf0eRk dk dksB Hh laca/ ugC g,4 dkdk dkysydj ;g dg jgs gT fd vxj thll ∂kb¬I v¬lh lky rd thrs rks †;knk cqf0eku gks tkrs4 ;s ;g dg jgs gT fd thll ∂kb¬I rTrhl lky dh mez ds Fs blfyS eafnj eX ?ql xS vk,j eafnj eX ç;kt [kus okys nqdkukX ds r“r myI fn;s vk,j dks\Lk mOk dj mügkXus cgqrkX dks ekj dj eafnj ls ckgj fudky fn;k4 vxj thll †;knk mez ds gksrs rks Sslh ukle>h dHh ugC gks ldrh Fh4 dkdk dkysydj mudh txg gksrs rks bl rjg dh ukle>h os dHh ugC djrs4 mudh mez †;knk g,] ysfdu mez †;knk gksus ls cqf0eRk ugC c\P tkr g,4 mez †;knk gksus ls pkykdh vk,j dVuxusl Hys c\P tkS] ysfdu cqf0eRk dk mez ls Sslk dksB ukrk ugC g,4 eT Hh tkurk gwa fd eTus xka/h dh vkykspuk dh] mlh fnu lqcg nks fe_kX us eq>s vkdj dgk fd vki ;g ckr gh er dfjS] D;kXfd xqtjkr ljdkj ukjxksy eX NA lk, Sd\L tehu nsrh g, vkids vkJe dks4 og mldk fopkj gh can dj nsxh] ugC nsxh4 vHh ckr er dfjS] igys tehu fey tkus nhftS] fGj vkidks tks dguk g, dguk4 os dgus yxs] vkidh mez vHh de g,4 vkidks irk ugC tehu [ks tkSxh4 eTus muls dgk] Hxoku djs esjh mez bruh gh ukle>h dh cuh jgs rkfd l®; eq>s laifR ls ges'k ew¥;oku ekywe i\Ls4 og tehu tkS] tkus nks4 eq>s tks Ohd yxrk g,] eq>s dgus nX4 Hxoku u djs] bruk pkykd eT gks tkMa fd laifR l®; ls †;knk ew¥;oku ekywe i\Lus yxs4 eq>s Hh fn[kB i\Lrk g,]dkdk dkysydj dks gh fn[kB i\Lrk g, Sslk ugC4 eq>s Hh fn[kB i\Lrk g, fd xka/h dh vkykspuk djds xkyh [kus ds flok; vk,j D;k feysxk4 va/k ugC gwa] bruh mez rks de ls de g, fd bruk fn[kB i\L ldrk g, fd xkyh feys4 ysfdu dqN yksx] vxj lekt eX xkyh [kus dh fgéer u tqIk ikS rks lekt dk fopkj dHh fodflr ugC gksrk g,4 dqN yksxkX dks ;g fgéer tqIkuh gh pkfgS fd os xkyh [kSa4 iz'alk izkîr djuk cgqr vklku g,] xkyh [kus dh fgéer tqIkuk cgqr dfOu g,4 Jh Pscj HkB us eq>s mRj nsrs gqS fdlh ehVIx eX vHh dgk g, fd eT xka/h th dks le> ugC ldk gwa] blfyS Sslh ckrX dj jgk gwa4 esjk muls fuosnu g, fd iz'alk rks fcu le>s dh tk ldrh g,] vkykspuk djus ds fyS cgqr tWjh gksrk g,4 iz'alk rks dksB Hh iwaN fgyk dj tkfgj dj nsrk g,] mlds fyS dksB cgqr cqf0eRk dh tWjr ugC g,4 ysfdu vkykspuk ds fyS lkspuk tWjh g,] fgéer tqIkuk tWjh g, vk,j vius dks nkao ij yxkuk Hh tWjh g,4 vc xka/h ls esjk >x\Lk D;k gks ldrk g,] xka/h ls >x\Lk dj eq>s Gk;nk D;k gks ldrk g,` v[ckj esjh [cj ugC NkiXxs] xkaokX eX esjh lHk gksuh eqfædy gks tkSxh4 vVgld yksx i®Fj GXd ldrs gT] ;g lc gks ldrk g,4 blls eq>s D;k Gk;nk gks tkSxk` ysfdu eq>s yxrk g, fd pkgs fdruk gh uqdlku gks] tks geX l®; fn[kB i\Lrk gks mls geX dguk gh pkfgS] tks geX Ohd ekywe i\Lrk gks] pkgs mlds fyS fdruh gh g,jkuh mOkuh i\Ls] og geX dguk gh pkfgS4 bl nqfu;k dks mügC Page 49 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Fks\Ls ls yksxkX us vkxs fodflr fd;k g,] ftügkXus lekt dh ekü; ijaijkvkX dh vkykspuk dh g,] ftügkXus lekt ds ca/s gqS i{ikrkX dks rks\Lus dh fgéer dh g,4 ftügkXus lekt eX fo–ksg fd;k g, os gh Fks\Ls ls yksx bl thou vk,j txr dks fodflr dj ikSa gT4 txr dks mügkXus fodflr ugC fd;k g, tks va/7foæoklh gT4 foæokl ugC] fopkj fodkl dk }kj g,4 cacB] fnukad # fnlacj !(^* ns[ dchjk jks;k ikapoka izopu rks\Lus dk Sd vk,j mi∂e Sd fe_ us iwNk g,] egkiqQ"kX dh vkykspuk dh ctk; mfpr gksxk fd l1tuk®ed Wi ls eT D;k nsuk pkgrk gwa ns' dks] lekt dks] ml laca/ eX dgwa4 ysfdu vkykspuk ls H;Hhr gksus dh D;k ckr g,4 D;k ;g o,lk ugC g, fd ge dgX fd iqjkus edku dks rks\Lus ds ctk; u;s edku dks cukuk mfpr g,` iqjkus dks rks\Ls fcuk u;s dks cuk;k Hh rks ugC tk ldrk g,4 fo÷oal Hh jpuk dh izf∂;k dk fg¬lk g,4 vrhr dh vkykspuk Hfo‘; eX xfr djus dk igyk pj< g, vk,j tks yksx vrhr dh vkykspuk ls H;Hhr gksrs gT] os gh yksx gT tks Hfo‘; eX tkus dh lkeƒ;Z Hh ugC fn[k ldrs4 ysfdu bruk H; D;k g, l1tuk®ed vkykspuk ls` D;k gekjs egkiqQ" brus NksIs gT` mudh vkykspuk ls geX H;Hhr gksus dh tWjr g,4 vxj os brus NksIs gT rc rks mudh vkykspuk tWj gh gksuh pkfgS] D;kXfd muls gekjk NqIdkjk gks tkSxk vk,j vxj os brus NksIs ugC g, rks vkykspuk ls mudk dqN Hh fcx\Lus okyk ugC g,4 nksukX gkyr eX vkykspuk dksB uqdlku ugC igqapk ldrh g,4 ysfdu gekjk iwjk ns' gh vkykspuk ls H;Hhr gks x;k g, vk,j tks lekt vius vrhr dh vkykspuk ugC djrk] og Hfo‘; ds fyS fu bruk gks tkrk g, fd mlds uhps nc dj ej ldrs gT4 ml vrhr ds da/s ij [\Ls gksdj Hfo‘; dh vksj mO ugC ldrs4 Hkjr dk vrhr gekjk pquk gqvk vrhr ugC g,3og rks Sd e1r cks> dh Hkafr gekjs flj ij j[k gqvk g,4 mleX rjg7rjg dh ckrX c,Oh gqB gT4 mleX ¬o7fojks/] ls¥G daI≠kfLD'u c,Os gqS gT vk,j mu lcdks ge >sy jgs gT vk,j mu lcds lkF ge thus dh dksf'' dj jgs gT4 blfyS Hkjr eX bruk da©;wtu g,] bruk foHze g,4 gekjh tkfr ds ikl dksB ¬i‘I fu gksuh pkfgS4 u dksB xka/h dk ew¥; g,] u egkohj dk] u Α< dk4 ew¥; g, bl ns' ds Hfo‘; dk4 vxj c\Ls ls c\Ls egkiqQ" dks Hfo‘; ds fyS Nks\Luk i\Ls rks Nks\Lus dh r,;kjh gksuh pkfgS4 loky ;g ugC g, fd ge Nks\L nX] loky ;g g, fd bl ns' dk Hfo‘; eg®oiwk tkrk g,4 ;g gekjh {q– cqf0 dk lcwr g,4 bldk eryc ;g dh ge Vunk djus dks gh vkykspuk le>rs gT ;k vkykspuk djus dks Vunk le>rs gT4 xka/h dh vkykspuk] xka/h dh Vunk ugC g,4 esjh ckr dh vki vkykspuk djX og esjh Vunk ugC g,] cf¥d esjh ckr dh vkykspuk djus ls vki [cj nsrs gT fd vkius esjh ckr dks ew¥; fn;k4 bl ;ks≈; le>k fd vki ml ij lksp jgs gT4 ugC] vkykspuk Vunk ugC g,] vkykspuk léeku g,4 ge vkykspuk gj fdlh dh ugC djus c,Os tkrs gT] dksB Ssjs7x,js dh vkykspuk djus lkjk eq¥d ugC c,O tkSxk4 ftldh ge vkykspuk djus c,Os gT] ge ;g ekudj pyrs gT fd ml ø;fDr dh vkykspuk ;k ml ø;fDr dk fopkj ns' ds fgr ;k vfgr eX eg®oiws tkrs Fs tks ukf¬rd Fs] tks dgrs Fs fd Bæoj ugC g,4 eT dgrk gwa fd ukf¬rd fGj Hh Bæoj dks vknj nsrs Fs] D;kXfd os Bæoj dks fopkja>I eX ugC i\Luk pkgrs4 dgrs gT Ohd g,] gksxk] tWj gksxk] gksuk gh pkfgS4 ysfdu ukf¬rd izkrk g, fd fcuk lksps dke py tkS rks cgqr vπNk g,4 ia–g lk, lky IDdj ysuh i\Lh ef¬r‘d dks] Je djuk i\Lk4 rks vkneh us lkspk] vc Nks\Lks fG∂] 'adj ij foæokl dj yks4 'adj ij foæokl dj fy;k4 gtkj lky ls vkykspuk fGj can gks xB] fGj Vgnq¬rku eX gtkj lkykX eX ml rjg ds yksx i,nk u gks lds fd ukxktqZu] cq0 ;k egkohj i,nk gks ldrs gkX4 ugC i,nk gks lds4 vc Hkjr dk iqutkZxj< dk ;qx vk;k4 ns' ¬ora_ gqvk4 vxj bl ¬ora_rk ds lkF Hkjr ds ef¬r‘d eX vkykspuk dh 'fDr ugC txrh g, rks Vgnq¬rku dh izfrHk dk tüe ugC gksxk] ;g eT vkils dg nsuk pkgrk gwa4 pkfgS rhoz vkykspuk fd Vgnq¬rku eX iπphl rhoz vkykspd i,nk gkX tks Vgnq¬rku dh t\Ls fgyk nX4 mlds ef¬r‘d dks fgyk nX4 rks ge vkus okyh lnh eX fGj cq0 vk,j egkohj vk,j 'adj t,ls yksx i,nk dj ldXxs4 ugC rks ge i,nk ugC dj ldXxs4 Page 52 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ysfdu ge fcydqy uiqald] baiksIXI gks xS gT4 gekjh tku fudyrh g, tjk lk fopkj djus eX] tjk lk fopkj] tjk vkykspuk dh fd gekjs izk< dkairs gT4 bruh detksj dk,e izfrHk i,nk ugC dj ldrh] bruh detksj dk,e d,ls izfrHk i,nk djsxh` izfrHk rks Sd lk/uk g,] izfrHk rks Sd Je g,4 vkidks irk g, fd rhu lk, o"k˜ eX ;wjksi eX tks Hh fodkl gqvk g, og fdu yksxkX dh otg ls gqvk g,` vkf¬rdkX dh otg ls` J0k djus okykX dh otg ls` daG√e¬I yksxkX dh otg ls` vkFk∆LkDl yksxkX dh otg ls` Wf\Pxz¬r yksxkX dh otg ls` Wf\Pxz¬r yksxkX dh otg ls nqfu;k dk dHh fodkl ugC gqvk4 fdlds }kjk fodkl gqvk g,` mu fo–ksfg;kX dh otg ls ftügkXus lkjh Wf\P rks\Lus dh fgéer dh] ftügkXus lansg fd;k] foæokl ugC4 ftügkXus vkykspuk dh] vk¬Fk ugC4 rhu lk, o"Z ds mu ok¥rs;j] Wlks] uh®'s] Ìk;L] vk,j ekDlZ Ssls yksxkX dh otg ls ifæpe dh izfrHk dks >d>ks\L feyk4 izfrHk pkTd xB4 mRj [kstuk tWjh gks x;k4 ;k rks i{ eX ;k foi{ eX gksuk i\Lsxk4 dksB fod¥i ugC jgk fd vki pqipki viuh lq¬rh eX vk,j mis{k eX c,Os jgX4 vc uh®'s dks lqfuSxk rks mlds i{ vk,j foi{ eX] dgC u dgC vkidks gksuk i\Lsxk4 vki ;g ugC dg ldrs fd Ohd g,] lqu fy;k4 vkidks ;g dguk i\Lsxk fd uh®'s Ohd g, ;k xyr g,4 nks ds vfrfjDr rhljk dksB fod¥i ugC g,4 vk,j tc vkidks fdlh ds Ohd ;k xyr ds fyS lkspuk i\Lrk g, rks vkidh izfrHk eX vadqj vkus 'qW gksrs gT4 ysfdu tc vki dgrs gT vkykspuk djuh gh ugC g, fd vkykspuk fo÷oald g,] geX rks dguk g, og dguk pkfgS4 rks nqfu;k ds lHh Js‘O fopkjd fo÷oald Fs] ysfdu ckn eX geX ;kn Hh ugC jg tkrk fd os fdrus c\Ls vkykspd jgs gkXxs vk,j fdlh rhoz vkykspuk dh gksxh4 ge rks le>rs gT vkykspuk ;kuh xkyh7xyk,t gks xB4 ;g tks gekjh vkt dh /kjx\Luk] fgéer ls gels y\Luk4 vxj rqégkjs foosd dks ¬ohdkj gks rks ekuuk4 vxj ge bruh fgéer fn[kSaxs rks Vgnq¬rku dh izfrHk fodflr gksxh] vü;Fk ugC fodflr gks ldrh4 D;k dWa` vkidh ckr eku ywa] vkykspuk ugC djuh pkfgS` ;k fd ;g ns[wa fd vkus okys eq¥d dk Hfo‘; vkykspuk ls gh i,nk gks ldrk g,` eTus dy 'k;n dgk fd Jh jk/kΑs dguk ugC pkfgS ;g dk,u lh ckr gqB` eq>s tks yxrk g, og eq>s dguk pkfgS4 eq>s yxrk g, Jh jk/kΑs fdlfyS c,Ok;k gqvk g,` rks Hxoku us cq0 dks vorkj fn;k g, fd rqe tkdj yksxkX dks Hz‘I djks rkfd os ujd tk ldX4 rks 'adj xyr dg jgs gT` 'adj xyr dg jgs gT ;k lgh dg jgs gT ;g lkspus dh ckr g,4 ysfdu 'adj dks dgus dk gd g,4 tks mls Ohd yxrk g, og dg jgs gT4 mls yxrk g, fd cq0 us yksxkX dks Hz‘I fd;k4 ml cq0 us] ftuds fyS ge lksprs gT muds t,lk egkiqQ" txr eX dksB i,nk ugC gqvk4 ysfdu 'adj dgrs gT fd Hz‘I fd;k g,4 vk,j 'adj dh mez fdruh g,` 'adj us tc ;g ckr dgh rc mldh mez rhl lky Fh4 ysfdu vπNs yksx jgs gkXxs4 'adj dh ckr Hh mügkXus lquh4 u rks i®Fj ekjs] u dgk fd cfg‘dkj dj nXxs4 'adj ds le; rd cq0 rks Hxoku gks pqds Fs4 vk,j Sd xjhc ?j ds Nksdjs us dguk 'qW dj fn;k fd ugC] ;g vkneh Hz‘I djus dks i,nk gqvk g,4 blus nqfu;k dks cuk;k ugC] fcxk\Lk4 fgéeroj yksx Fs4 tc bruh fgéer gksrh g, rks fopkj fodflr gksrk g,4 geus lkjh fgéer [ks nh g,4 vk,j fGj ge pkgrs gT fd ge fopkj'hy gks tkS4 ge fopkj'hy ugC gks ldXxs4 fopkj dk tüe gksrk g, lansg ls] fopkj dk tüe gksrk g, la?"Z ls] fopkj dk tüe gksrk g, vkykspuk ls4 blfyS ;g er dgX eq>ls fd eT vkykspuk u dWa2 eT rks vkykspuk dWaxk vk,j ftruk vki dgXxs mruk [kst7[kst dj dWaxk4 vk,j Sd7Sd egkiqQ" dk ihNk dWaxk fd eq>s tWjr ekywe gksrh g,] eq>s vkoæ;drk yxrh g, fd bl ns' ds fyS lcls c\Lh tWjr vxj dqN g, rks og ;g g, fd bl ns' dk gtkjkX lky ls Qdk gqvk fopkj dk voQ0 izokg mO tkS] cgus yxs gekjh lfjrk dk4 fGj ls ge lkspus yxX] fGj ls ge iwNus yxX] fGj ls baDok;jh i,nk gks tkS4 d,ls vnHqr yksx jgs gkXxs4 [kstrs Fs fdruh nwj7nwj rd] fdruh nwj7nwj rd ;k_k djrs Fs4 ukyank eX nl gtkj fo|kFñ Fs4 lkjs Vgnq¬rku ds dksus ls Vgnq¬rku ds ckgj ls vGxkfu¬rku ls vk,j cekZ ls vk,j phu ls gtkjkX ehy dh i,ny ;k_k djrs vkrs Fs lansg lh[us] rdZ lh[us] iwNus] ftKklk djus4 SFXl eX tgka fopkj dk tüe gqvk ;wjksi eX] Fks\Ls ls fnukX eX Sd vkneh us fopkj dks tüe fnyk fn;k3lk∂sIht us4 D;k fd;k lk∂sIht us` lk∂sIht us Vtnxh ds lkjs elys fGj ls mOk fnS4 Sd7Sd izæu fGj ls [\Lk dj fn;k4 Sd7Sd izæu dks tks ge le>rs Fs gy gks x;k fGj ls Vtnk cuk fn;k4 tc lkjs izæu Vtnk gks xS rks lkspuk etcwjh gks xB4 ml lkspus ls vj¬rw i,nk gqvk] îysIks i,nk gqvk] îysIhusl i,nk gqvk4 os lkjs yksx i,nk gqS] lkjs ;wjksi dh fopkj/kjk i,nk gqB] Sd lk∂sIht ls4 D;kXfd mlus izæukoyh i,nk dj nh4 mlus Sd Hh mRj dks fu‘izæu ugC jgus fn;k4 Page 54 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k v¬r7ø;¬r dj fnS lkjs mRj3vrhr us tks Hh mRj fnS Fs lc x\Lc\L dj fnS3vk,j vkneh dks ogka [\Lk dj fn;k tgka og iwNs D;k g, l®;4 lk∂sIht ls yksx dgrs gT fd rqe mRj nks4 rqe rks crkvks l®; D;k g,4 og dgrk] ;g esjk dke ugC4 esjk dke ;g g, crkuk fd l®; D;k ugC g,4 l®; D;k g, bldh rks rqégkjs Hhrj ftKklk i,nk gks tkSxh4 ;g rks rqe [kst yksxs4 vl®; D;k g, og eT crk nwa4 esjk dke iwjk gks tkSxk4 lk∂sIht us dgk] eT rks Sd feLokbG] Sd nkB dh rjg gwa4 esjk dke cπpkX dk tüekuk ugC g,] dsoy cπpkX ds fyS }kj ns nsuk g, fd og tüe tkS4 cπpk rks rqels i,nk gksxk4 eT cπpk ugC i,nk dj ldrk4 lk∂sIht us dgk] eT rks lansg i,nk dWaxk4 lk∂sIht ls yksx Ljrs Fs4 vxj jk¬rs ij fey tkS rks ue¬dkj djus eX Ljrs Fs4 D;kXfd mlls ue¬dkj fd;k dh dksB >a>I [\Lh u gks tkS4 rks eTus ue¬dkj fd;k rks og Gk,ju iwNsxk fd vkius ue¬dkj D;kX fd;k4 vc vki dqN rks dgXxs] vki dqN dgXxs vk,j Lk;ykx 'qW gks tkSxk4 lk∂sIht ls yksx cpus yxs4 os ;g ns[ ysrs fd og vk jgk g, rks os nwljh xyh ls fudy tkrs4 ysfdu ml vdsys vkneh us l®; dh vkx yxk nh bldk gh cnyk fy;k g, SFXl ds yksxkX us mlls4 ge ml vkneh ls cnyk ysrs gT tks gekjs vKku dks izdI dj nsrk g,4 D;kXfd og gekjs vgadkj dks pksI igqapk nsrk g,4 ftl ckr dks ge le>rs Fs fd ge rks tkurs gT og vkdj crk nsrk g, fd ugC tkurs4 cgqr xq¬lk vkrk ml vkneh dks fd ge rks eku c,Os Fs fd ge rks tkurs Fs] fufæpr gks xS Fs] [kst iwjh gks xB Fh4 bl vkneh us fGj >a>I [\Lh dj nh4 blus Sslh ckrX mOk nC ftlls 'd i,nk gksrk g, fd ge tkurs gT ;k ugC4 xq¬lk vkrk g, ml vkneh ij4 Ssls vkneh ls geus ges'k cnyk fy;k g,4 lkjs SFXl ds yksx ijs'ku gks xS] D;kXfd lk∂sIht us lkjs iqjkus Kku dks H¬ehHwr dj fn;k] iqjkus Hou dks fxjk fn;k] Sd7Sd vkneh dh vk¬Fk dh tehu [Cp yh] Sd7Sd vkneh va/sjs eX yId x;k vk,j Sd7Sd vkneh ;g dgus yxk] ;g vkneh cgqr [rjukd g,4 bl vkneh ls NqIdkjk pkfgS4 ;g geX 'kafr ls ugC thus nsxk4 lk∂sIht ij mügkXus eqdnek pyk;k vk,j dgk fd ;g lk∂sIht yksxkX dk fnekx [jkc djrk g,4 ;g gekjs ;qodkX dk fnekx fcxk\Lrk g,4 bl vkneh dks Gkalh gksuh pkfgS4 bldks tgj fiykuk pkfgS4 lk∂sIht ls vnkyr ds v÷;{ us dgk] D;kXfd lk∂sIht cgqr î;kjk vkneh Fk4 eft¬I≠sI us mlls dgk fd lk∂sIht vxj rqe ;g opu ns nks dh vkxs ls rqe l®; dh ckrX ugC djksxs rks ge rqégX Nks\L ldrs gT4 lk∂sIht us dgk fd og rks esjk /a/k g, l®; dh ckrX djuk4 vxj og /a/k gh NwI tkS rks eT dj Hh D;k ldwaxk` lk∂sIht ls og v÷;{ dg jgk g, vnkyr dk fd rqe l®; dh ckrX vk,j ftKklk vk,j izæu [\Lk u djksxs4 lk∂sIht ogC vnkyr eX iwNrk g, fd egkuqHo D;k eT iwN ldrk gwa] l®; D;k g,` rks iDdk gks tkS igys fd l®; D;k g, rks fGj eT lkspwa Hh fd mls Nks\Luk g, fd ugC Nks\Luk g,4 l®; dk vFZ D;k g,` l®; dgka g,` og v÷;{ cksyk fd ;gh rks ge dgrs gT fd ;g lc dke iwNus dk rqe Nks\L nks4 lk∂sIht us dgk fd eT Vtnxh Nks\L nwaxk] ysfdu ;g ugC NksLwaxk4 D;kXfd l®; ls †;knk î;kjk dqN Hh ugC g,4 vk,j l®; dh [kst eX ftls tkuk g,] mls >wOs Kku dks Nks\L nsuk i\Lrk g,4 yksx eq>ls ukjkt gks xS gT4 D;kXfd eTus muls >wOk Kku Nhu fy;k g, vk,j lπps Kku ij tkus ds fyS os fgéer vk,j lkgl ugC tqIk ik jgs gT4 blfyS Sd o,D;we] Sd 'wü; i,nk gks x;k g,4 ysfdu eT ;g 'wü; i,nk djrk jgwaxk ;k ej tkMa ;k Vtnk jgwaxk rks l®; cksyrk jgwaxk4 l®; ds fcuk eT d,ls th ldrk gwa` ml vkneh us ej tkuk ilan fd;k] ysfdu ml vkneh us SFXl dh la¬Îfr dks vkdk' rd mOk fn;k4 ml vdsys vkneh us ftldk [wu fd;k x;k] ftldks tgj fiyk;k c;k ml vkneh dh otg ls ifæpe dh lkjh la¬Îfr dh xaxk i,nk gqB4 mldh xaxks_h lk∂sIht eX g,4 Page 55 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Vgnq¬rku eX lk∂sIht] lqdjkr t,ls yksxkX dh tWjr g, rkfd gtkjkX lky dk ca/k gqvk izokg IwI tkS] eqDr gks lds4 Vgnq¬rku fGj lksp lds] fGj fopkj dj lds4 geX [;ky gh ugC] ge ftruk foæokl dj ysrs gT mruk gh fopkj djuk eqfædy gks tkrk g,4 foæokl fopkj dh g®;k g,4 ftruk ge foæokl djrs gT mruk fopkj dh dksB tWjr ugC jg tkrh4 folkj dh tWjr rks rc i,nk gksrh g, tc ge foæokl ugC djrs4 tc ge eku ysrs gT fd xka/h egk®ek gT] dke [®e gks x;k4 cπps ls geus dg fn;k fd og egk®ek gT] ckr [®e gks xB4 cπpkX dks iwNuk pkfgS fd egk®ek og d,ls gT] D;kX gT4 ogh egk®ek D;kX gT] vk,j dksB egk®ek D;kX ugC g,` Sslh ckr D;k g, ftls ge egk®ek ekuX` ysfdu cki dgsxk fd ugC] bruh ckrphr dh tWjr ugC g,4 ge tks dgrs gT og ekuks4 ges'k iqjkuh ih\Ph uB ih\Ph ls ;gh dgrh g, fd ge tks dgrs gT og ekuks4 ;g iqjkuh ih\Ph dh detksjh crkrh g,] rkdr ugC4 D;kXfd tc Hh dksB vkneh dgrk g,] eT tks dgrk gwa ekuks] rks og crk nsrk g,] og detksj vkneh g,4 mldks viuh ckr euokus ds fyS foosd dks txkus dk foæokl og ugC dj ldrk4 og LaLs ds cy ij dg jgk g, fd eT tks dgrk gwa og ekuks4 ekuuk i\Lsxk4 esjh mez †;knk g,4 esjk vuqHo †;knk g,4 eTus Vtnxh ns[h g,4 ns[h gksxh Vtnxh vkius4 ysfdu tks Vtnxh vkius ns[h] ;s cπps ml Vtnxh dks dHh ugC ns[ ldXxs4 ;s nwljh Vtnxh ns[Xxs4 Îik djds viuh Vtnxh dk Kku budh Nkrh ij er FksiX4 budks eqDr djks rkfd ;s tks uB Vtnxh ns[Xxs mldks ns[ ldX4 ysfdu ugC ge H;Hhr yksx dgC Kku u [ks tkS] dgC vk¬Fk u [ks tkS] dgC foæokl u [ks tkS] dgC J0k u [ks tkS] dgC lc u [ks tkS vk,j g, gekjs ikl dqN Hh ugC4 lc [ks;k gqvk g,4 flGZ /qvka7/qvka g,4 dqN Hh ugC g, gekjs ikl4 eTus lquh g, Sd dgkuh4 Sd lezkI ds njckj eX Sd vkneh us vkdj dgk Fk fd eT ¬oxZ ls o¬_ yk ldrk gwa rqégkjs fyS4 ml lezkI us dgk] ¬oxZ ds o¬_` lqus ugC dHh] ns[s ugC dHh4 ml vkneh us dgk] eT ys vkMaxk] ns[ Hh ldXxs] igu Hh ldXxs4 ysfdu cgqr [pkZ djuk i\Lsxk4 dB djks\L Qi;s [pZ gks tkSaxs4 D;kXfd fjæor dh vknr nsorkvkX rd igqap xB4 tc ls ;s fn¥yh ds jktuhfrK ej7ej dj ¬oxZ igqap xS gT rc ls fjæor dh vknr ogka igqap xB4 ogka Hh fjæor pyrh g,4 ogka rks djks\LkX ls uhps dh ckr ugC gksrh4 D;kXfd nsorkvkX dk yksd g,4 lezkI us dgk] dksB gtkZ ugC] ysfdu /ks[k nsus dh dksf'' er djuk4 djks\LkX Qi;s nXxs rqégX] ysfdu Hkxus dh dksf'' er djuk4 eqfædy eX i\L tkvksxs4 mlus dgk] Hkxus dk loky ugC g,4 egy ds pkjkX rjG igjk dj fn;k tkS] eT egy ds Hhrj gh jgwaxk4 D;kXfd nsorkvkX dk jk¬rk l\LdkX ls gksdj ugC tkrk og rks varfj{ ;k_k g, vanj dh4 ogC ls] vanj ls dksf'' dWaxk4 vki ?cjkb;s er4 ryokjX uaxh yxk nh xB4 ml vkneh us NA eghus dk le; ekaxk vk,j NA eghus eX dB djks\L Qi;s lezkI ls ys fyS4 njckjh g,jku Fs vk,j Vpfrr Fs4 ysfdu lezkI us dgk] ?cjkgI D;k g,4 tkSxk dgka Qi;s ysdj egy ds ckgj4 NA eghus iwjs gksus ij lkjh jkt/kuh eX gtkjkX yksx bdØs gks xS ns[us dks4 og vkneh Ohd le; ckjg cts Sd cgqew¥; isIh fyS egy ds ckgj vk x;k4 vc rks dksB 'd dh ckr u Fh4 og iwjk tqywl jktegy igqapk4 nwj7nwj ds jktk] lezkI] /uifr njckj eX bdØs Fs ns[us dks4 ml vkneh us isIh ogka j[h vk,j dgk] egkjkt ;g ys vk;k4 ;s o¬_ vk xS4 vc vki esjs ikl vk tkSa4 eT nsorkvkX ds o¬_ ns nwa4 vki igu yX4 egkjkt us viuh ix\Lh nh4 mlus ix\Lh ml isIh eX Lky nh4 ogka ls [kyh gkF ckgj fudkyk vk,j dgk] egkjkt ;g ix\Lh fn[kB i\Lrh g,4 gkF eX dqN Hh u Fk4 egkjkt us xk,j ls ns[k4 ml vkneh us dgk] [;ky jgs4 nsorkvkX us pyrs oDr eq>ls dgk Fk ;g ix\Lh vk,j ;s di\Ls mlh dks fn[kB i\LXxs tks vius gh cki ls i,nk gqvk gks4 ml lezkI us dgk] gka] fn[kB i\Lrk g,4 D;kX fn[kB ugC i\Lsxk` c\Lh lqanj ix\Lh g,4 Sslh ix\Lh u rks dHh ns[h] u lquh4 njckfj;kX us lquk4 fdlh dks Hh ix\Lh fn[kB ugC i\Lrh Fh4 ix\Lh gksrh rks fn[kB i\Lrh4 ysfdu njckfj;kX us ns[k fd bl oDr ;g dguk fd ugC fn[kB i\Lrh g,] ø;FZ vius ejs gqS cki ij 'd i,nk djokus ls D;k Gk;nk g,4 Page 56 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ix\Lh ls gedks ysuk7nsuk D;k g,4 vius cki dks cpkvks] ix\Lh ls iz;kstu D;k g,4 os Hh rkfy;ka ctkus yxs vk,j dgus yxs] /ü; egkjkt] /ü;2 i1ƒoh ij Sslk volj dHh ugC vk;k4 Sslh ix\Lh dHh ugC ns[h xB4 Sd7Sd vkneh vius eu eX lksp jgk Fk fd c\Lh x\Lc\L ckr g,4 ysfdu mlus ns[k fd lkjs yksx dgrs gT fd ix\Lh g, rks mlus lkspk fd vius cki x\Lc\L jgs gkX] ysfdu ;g Hh fdlh ls dgus dh ckr ugC g,4 vius Hhrj tku fy;k] ;g Ohd g,4 viuk jkt vius ?j eX j[ks4 tc lkjs yksx dgrs gT rc Ohd gh dgrs gkXxs4 gekjh ;gh nyhy g, fd lkjs yksx dgrs gT rks Ohd dgrs gkXxs4 tc iwjk Vgnq¬rku dgrk g, fd Gyka vkneh egkohj Hxoku g,] Gyka vkneh cq0 vorkj g,] Gyka vkneh eqgéen i,xacj g, rks Ohd gh dgrk gksxk4 lc yksx dgrs gkXxs rks Ohd gh dgrs gkXxs4 vdsys D;kX >a>I eX i\Luk3mu yksxkX us lkspk4 viuh >a>I dk ftldks ftruk Lj yxk og mruh ckj vk x;k vk,j dgus yxk vgk egkjkt /ü; gT4 D;kXfd mls yxk fd dgC eTus /hjs7/hjs dgk rks vklikl ds yksxkX dks 'd u gks tkS fd ;g vkneh Fks\Lk /hjs7/hjs cksyrk g,4 ftrus pksj gksrs gT nqfu;k eX mrus tksj ls fp¥ykrs gT fd pksjh fdlus dh g,4 pksj dks id\Lks4 os pksj fp¥ykrs gT ;s ckrX rkfd fdlh dks 'd u gks tkS fd ;g vkneh dqN Hh ugC fp¥ykrk4 dgC pksj u gks4 fjæor[ksj fp¥ykrs gT fd eq¥d ls fjæor can gksuh pkfgS] csBeku usrk eq¥d ds lkeus Hk"< nsrs gT vk,j dgrs gT Hz‘Ikpkj u‘I djuk g,4 vk,j ftrus tksj ls eap ij fp¥ykrs gT fd Hz‘Ikpkj u‘I djuk g,] turk le>rh g, ;g cspkjk rks de ls de Hz‘Ikpkjh ds f[ykG cksyuk gh i\Lrk g,4 lezkI us ns[k fd tc lkjk njckj dg jgk g, rks le> x;k og fd vius firk x\Lc\L jgs gT4 vc dqN cksyuk Ohd ugC g,4 tks dqN gT di\Ls gT ;k ugC] ¬ohdkj dj ysuk Ohd g,4 ix\Lh igu yh mlus tks Fh gh ugC4 dksI igu fy;k mlus tks Fk gh ugC4 Sd7Sd o¬_ mlds fNuus yxs] og uaxk gksus yxk4 vkf[jh o¬_ jg x;k rc og ?c\Lk;k fd ;g rks c\Lh eqfædy ckr g,4 dgC di\Ls ekywe ugC gksrs4 cl] vkf[jh vaLjfo;j jg x;k4 vc ;g Hh tkrk gT4 vk,j ml vkneh us dgk] egkjkt ;g vaLjfo;j nsorkvkX dks igfuS] bldks fudkfyS4 vc og tjk ?c\Lk;k4 ;gka rd rks xuher Fh4 vk,j njckjh gT fd rkyh ihIs tk jgs gT fd egkjkt fdrus lqanj ekywe i\L jgs gT bu o¬_kX eX vki4 vk,j egkjkt fcydqy uaxs gks xS gT4 os uaxs [\Ls gks xS gT4 os uaxs [\Ls gqS gT4 ml vkneh us /hjs ls dgk egkjkt ?c\LkbS er4 lcdks vius cki dh fG∂ g,4 fcydqy fudkfyS] ugC rks >a>I gks tkSxh] yksxkX dks irk py tkSxk4 mügkXus t¥nh vaLjfo;j fudky fn;k] D;kXfd ;g rks ?c\LkgI dk ekeyk Fk4 os fcydqy u≈u [\Ls gks xS vk,j njckjh rks ukp jgs gT [q'h eX fd /ü; gT egkjkt vk,j Sd7Sd vkneh dks jktk uaxk fn[kB i\L jgk g,4 ysfdu vc dksB mik; ugC g,4 jkuh Hh ns[ jgh g, fd jktk uaxk g,] ysfdu dqN dg ugC ldrh4 og Hh rkyh ihI jgh g,4 dg jgh g, egkjkt] brus lqanj vki dHh ugC fn[kB i\Ls4 vk,j tc ml vkneh us dgk fd egkjkt nsorkvkX us eq>ls dgk Fk fd tc ;g o¬_ egkjkt igus ys rks mudh 'ksHk7;k_k dk] izksls'u fudkyk tkuk pkfgS4 jkt/kuh eX gtkjkX yksx izrh{k dj jgs gT] jk¬rkX ds fdukjs ij4 yk[kX yksx [\Ls gT4 os dgrs gT fd ge egkjkt ds n'Zu djXxs4 jF r,;kj g,] vki Îik djds jF ij lokj gksb;s4 vki ckgj pfyS4 vc egkjkt vk,j Hh ?cjkS4 vHh rd rks de ls de njckjh Fs] vius gh fe_ Fs] ifjfpr Fs] ?j ds yksx Fs4 ;g >a>I4 ml vkneh us jktk ds dku eX dgk] vki ?cjkb;s er] vkids jF ds igys LqxLqxh fiIrh pysxh vk,j [cj dh tkSxh fd ;g o¬_ mlh dks fn[kB i\LXxs tks vius cki ls i,nk gqvk g,4 vki ?c\Lkb;s er4 t,ls vkneh ;s Hhrj gT o,ls gh vkneh ckgj gT4 lc rjG Sd ls csodwG vkneh gT4 vki ?cjkb;s er vk,j vxj vkius budkj fd;k fd ckgj ugC tkrk gwa rks yksxkX dks 'd gks tkSxk vkids firk ij4 jktk us dgk] pyks HkB4 Page 57 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Sd nGk vkneh >wO eX Gal tkS rks fGj dgka Qds ;g cgqr eqfædy gks tkrk g,4 tks vkneh >wO ds igys gh dne ij Qd tkrk g, og Qd ldrk g,4 tks nl7ikap dne vkxs py x;k g, fGj cgqr eqfædy gks tkrh g,4 yk,Iuk Hh eqfædy4 vkxs tkuk Hh eqfædy4 ml cspkjs xjhc lezkI dk uaxk tkdj jF ij [\Lk gksuk i\Lk4 mlds lkeus gh LqxLqxh fiIus yxh fd ;s o¬_ nsorkvkX ds o¬_ gT4 ;s o¬_ mügC dks fn[kB i\LXxs tks vius gh cki ls i,nk gqS gT vk,j lcdks o¬_ fn[kB i\Lus yxs4 Sdne iz'alk gksus yxh4 xkao eX [cj rks igys gh igqap xB fd lc yksx r,;kj gksdj vkS Fs fd vius cki dh j{k djuh g, vk,j o¬_ ns[us Fs4 o¬_ rks fn[kB ugC i\Lrs Fs4 jktk uaxk Fk ysfdu tulewg dgus yxk fd Ssls lqanj o¬_ liukX eX Hh ugC ns[s] ysfdu dqN cπps vius ckikX ds da/kX ij p\P dj vk xS Fs4 os vius cki ls dgus yxs] firkth] jktk uaxk g,4 muds firkth us dgk] pqi ukle>] vHh rsjk Kku D;k g,] vHh rsjh mez D;k g,4 ;s ckrX vuqHo ls vkrh gT] ;s c\Lh xgjh ckrX gT4 tc esjh mez dk gks tkSxk] vuqHo fey tkSxk rks o¬_ fn[kB i\Lus yxXxs4 ;s ckrX vuqHo ls fn[kB i\Lrh gT4 tks cπps pqi ugC gqS muds eka7cki eqag can djds Hh\L ds ihNs f[ld xS] D;kXfd cπpkX dk D;k Hjkslk` vkl7ikl ds yksx lqu yX fd bl vkneh ds y\Lds us ;g dgk g,2 ges'k Hh\L ds H; ds dkj< ge vl®;kX dks ¬ohdkj fd;s c,Os jgrs gT] Hh\L dk H;] fG;j vkŒG ∂kmL4 ftldks ge l®; eku dj c,OX gT og l®; g,` ;k flGZ Hh\L dk H; g, fd pkjkX rjG ds yksx D;k dgXxs` pkjkX rjG ds yksx ftldks ekurs gT mldks ge Hh ekurs gT4 Sslk vkneh l®; dh [kst eX dHh Hh ugC tk ldrk g,] tks Hh\L dks ¬ohdkj dj ysrk g,4 l®; dh [kst Hh\L ls eqDr gksus dh [kst g,4 og tks ifçyd vksihfu;u g,] og tks Hh\L dk er g, mldks id\L dj tks c,O tkrk g, og vkneh l®; dh ;k_k eX Sd dne Hh ugC mOk ldrk] D;kXfd Hh\L Sd7nwljs ls H;Hhr g,4 vki ftuls H;Hhr gT os vkils H;Hhr gT] ;g é;qpqvy fG;j g,] blls NqIdkjk cgqr eqfædy g,4 vk,j yksx D;k dgXxs nqfu;k D;k dgsxh` tc lc yksx Sslk ekurs gT rks Ohd gh gksxk4 l®; dh ;s /kja>I eX i\Ls4 Ohd g, gekjs Hxoku gT] os dgrs gT vk,j tks Hxoku dks eku ysxk gekjs Hxoku dks] D;kXfd Hxoku cgqr izdkj ds gT4 Hxoku dk dksB Sd izdkj ugC g,] dksB Sd DokfyIh ugC] cgqr Hsn gT] cgqr lh osjkbIht gT Hxoku dh4 eqlyeku dk Hxoku vyx rjg dk g,] Vgnw dk vyx rjg dk g,] BlkB dk vyx rjg dk g,4 ftrus rjg ds yksx gT mrus rjg ds Hxoku gT4 os lc dgrs gT fd gekjs Hxoku ds flok vxj nwljs ds Hxoku dks ekuksxs rks fGj rqe le> ysuk] ujd ds flok; dksB jk¬rk ugC jg tkSxk] D;kXfd vkf[j eX thll ∂kb¬I gh cpkSaxs] BlkB dgrs gT4 eqlyeku Page 58 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k dgrk g, tc eqgéen dks id\Lks rc ogh cpkSaxs dksB vk,j cpkus okys ugC g,4 rks ÷;ku j[uk] vxj eqgéen ls cps rks xS nkst[ eX] vxj thll ls cps rks tyuk i\Lsxk vuar dky rd vf≈u eX4 gka] vk,j tks thll dks ekusxk] eqgéen dks ekusxk mlds fyS ¬oxZ eX lkjh lqfo/kvkX dk bartke g,4 muds fyS ogka lqanj egy gT vk,j ¬oxZ] irk g, vkidks` ;gka rks vki Sdk/ dejs dks S;jdaLh'u dj ikrs gT] ¬oxZ iwjk dk iwjk S;jdaLh'u g,] 'hry ean c;kj ogka cgrh g, lnk4 ogka lwjt fudyrk g, ysfdu rki ugC gksrk g, flGZ izdk' gksrk g,4 ogka o1{ dHh dqégykrs ugC] Gwy dHh eqj>krs ugC] ogka iRs dHh ihys ugC i\Lrs] ogka dHh cq\Pkik ugC gksrk4 f¬_;kX dh mez ogka lksyg o"Z ij Qd tkrh g,] Sslk lqanj ¬oxZ g,4 ogka o1{ gT d¥io1{] ftuds uhps c,O dj tks Hh vki dkeuk djX og dkeuk djrs gh iwjh gks tkrh g,4 Sslk ugC fd fGj mlds fyS dksB Je djuk i\Lrk gks] Sslk ugC fd fdlh ls dguk i\Lrk gks4 vki o1{ ds uhps c,O xS vk,j vkius dgk fd Sd nsoh ek,twn gks tkS] nsoh ek,twn gks tkSxh4 vkius dgk iyax vk tkS] iyax vk tkSxh] vka[ [qyh vk,j iyax lkeus ek,twn4 og dkeuk dh vk,j iwjh gks tkrh g, Ssls d¥io1{ gT4 tks gekjs Hxoku dks ekusxk mldks Ssls d¥io1{ feyXxs] tks ugC ekusxk mldks ujd eX Lky fn;k tkSxk4 bl H; ds vk/kj ij vkneh dks dqN Hh eukus dh dksf'' dh tkrh g,4 fGj Hh\L dk H;] ftuds lkF thuk g, muds vuqdwy u jgks rks cgqr eqlhcr gks tkrh g,] os eqlhcr eX Lky nXxs] thuk eqfædy dj nXxs4 y\Ldh dk fookg gksuk eqfædy gks tkSxk] lekt fd Vtnxh dfOu gks tkSxh4 mlds H; ls ekurs pyks tks yksx dgrs gT4 Hh\L ds H; dks eku yks4 Hh\L ftldks dgs Hxoku mldks ekuus okys ø;fDr dHh Hh vk®ek ds fodkl dks miyç/ ugC gksrs4 vk®ek ds fodkl dks os miyç/ gksrs gT tks l®; dh lrr ps‘Ik djrs gT [kst dh] tks l®; ds fyS dqN Hh [ksus dks r,;kj gksrs gT] tks l®; ds fyS lc dqN nkao ij yxkus dk lkgl tqIkrs gT os yksx l®; dks miyç/ gksrs gT4 ysfdu bl ns' us rks l®; dks ikus dh lkeƒ;Z vk,j vkdka{k gh [ks nh g,4 og dgrk g, vkykspuk gh er djuk] og dgrk g, fopkj gh er djuk4 ugC eT vkils izkFZuk dWaxk] fopkj djuk] lansg djuk] vkykspuk djuk4 vkids egk®ek vk,j vkids egkiqQ" bruh dπph feÈh ds ugC g, fd vkidh vkykspuk vk,j vkids fopkj ls u‘I gks tkSaxs4 os cpXxs vk,j fu[j dj cpXxs t,ls ¬os [;ky vk x;k rks eT Sd7Sd egkiqQ" ij ckr djus dk fopkj djrk gwa vk,j Sd7Sd egkiqQ" ij fopkj djuk i\Lsxk4 eq¥d dh izfrHk dks txkuk tWjh g,4 eq¥d ds [ksS izks cgqr v/dpjh blfyS yxrh g, D;kXfd iwkadus ij eq>s vpaHk lk gksrk g, xka/hth vÌhdk eX cksj ;q0 eX ¬o;alsod dh rjg lféefyr gqS4 cksj viuh vktknh dh y\LkB y\L jgs Fs vk,j xka/hth xksjkX dh vktknh dh y\LkB dks nckus ds fyS] tks lkezk†;'kgh iz;kl dj jgh Fh ml lkezk†;'kgh dh vksj ls ¬o;alsod dh rjg Hjrh gqS4 xka/h th igys egk;q0 eX vaxzstkX ds StXI dh rjg Hkjr eX yksxkX dks Gk,t eX Hjrh djokus dk dke djrs jgs4 ;g cgqr vpaHs dh ckr ekywe i\Lrh g, fd igys egk;q0 eX xka/h us yksxkX dks Gk,t eX Hjrh gksus vk,j ;q0 eX tw>us dh izsjkXd dj] mlls gkF lXds tk ldX4 xksj[kX dh Iqd\Lh us Sd vnHqr Ssfrgkfld dk;Z fd;k4 xksj[kX fd Iqd\Lh us eqlyeku c¬rh ij] eqlyeku yksxkX ij] eqlyeku yksxkX ij xksyh pykus ls badkj dj fn;k4 os canwdkX dks tehu ij Isd dj [\Ls gks xS vk,j mügkXus dgk] ge vius Hkb;kX ij xksyh ugC pykSaxs4 ;g c\Lh vnHqr vk,j c\Lh vVglk®ed ?Iuk Fh4 mu Iqdf\L;kX us viuh tku ckth ij yxkdj xksyh pykus ls badkj dj fn;k4 mügkXus tkdj viuh canwdX Nkouh eX tek djok nC vk,j tkdj leiZ< dj fn;k vk,j dgk fd ge xksyh pykus ls badkj djrs gT] pkgs tks Hh ltk nh tkS] ge vius Hkb;kX ij xksyh ugC pyk ldrs4 ge rks lksp ldrs Fs fd xka/hth bu l,fudkX dh iz'alk djXxs4 ysfdu xka/hth us bu l,fudkX dh Vunk dh4 ba≈yTL eX tc xka/hth ls iwNk x;k fd vkæp;Z dh ckr g, fd vkius vVgld gksrs gqS bu l,fudkX dh Vunk dh] ftügkXus canwdX pykus ls badkj fd;k4 rks xka/hth us D;k dgk] vkidks irk g,2 xka/hth us dgk] eT l,fudkX dks vKkghurk ugC fl[k ldrk gwa D;kXfd dy tc ns[ vktkn gks tkSxk vk,j lRk gekjs lkF eX vk tkSxh rks bügC l,fudkX ds lgkjs geX 'klu djuk g,4 ;g fdl izdkj dh vVglk g,` ;g Fks\Lk fopkjuk g,4 os l,fud Hh nax jg xS gkXxs4 vxj xka/hth us bu yksxkX dh iz'alk dh gksrh rks Vgnq¬rku Hj dk l,fud ;g fgéer tqIk ldrk Fk] og gj Vgnq¬rkuh pkgs og fdlh Hh laiznk; dk gks] ij xksyh pykus ds fyS badkj dj nsrk4 ysfdu xka/hth us bu l,fudkX dh Vunk dh] vkKkghurk ds vk/kj ij vk,j dgk fd vVglk dks rks\Luk mfpr ugC g,4 l,fudkX dks drZø; g, fd os vkKk ekuX4 D;kX` D;kXfd dy tc xka/hth ds yksxkX ds gkF eX ns' tkSxk rks bügC l,fudkX ds lgkjs 'klu pykuk g,4 vc ge iz®;{ ns[ jgs gT fd ckBl o"Z dh vktknh ds bfrgkl eX] xka/hth ds ihNs pyus okys yksxkX ds gkF eX tc ls lRk vkB g,] 'klu dk neu c\Prk gh x;k g,] xksfy;kX vk,j laxhukX ds vk/kj ij 'klu pyk tk jgk g,4 ;s xksfy;ka lRk ds pykS tkus ds dke eX ykB tk jgh gT4 vc lRk xka/hokfn;kX ds gkF eX gT4 vaxzstkX us Hh dHh Vgnq¬rku eX bruh xksfy;ka ugC pykB FC ftruh fd ftldks ge viuk 'klu dgrs gT] mügkXus pykbD vk,j ftl ∂wjrk ls xksyh pykB vk,j ftrus yksxkX dh g®;k dh2 ;g cgqr vkæp;Z dh ckr g,4 ysfdu ;g Hh lkF eX le> ysuk tWjh g, fd xka/hth vVglk®ed Wi ls tks vkanksyu pykrs Fs og vkanksyu gh ncko Lkyus ds fyS Fk vk,j esjh n1f‘I eX tgka ncko g, ogka Vglk g,4 pkgs ncko dgC ls Lkyk tkS] pkgs vkids ?j ds lkeus vkdj vu'u djds c,O tkMa vk,j dgwa fd eT ej tkMaxk vxj esjh ckr ugC ekuksxs4 ;g ncko gh Vglk g,4 ncko ek_ Vglk g,4 ncko Lkyus ds Pax vVglk®ed gks ldrs gT ysfdu ncko [qn Vglk g,4 vxj eT viuh ckr euokus ds fyS viuh tku nkao ij yxk nwa vk,j dgwa fd eT ej tkMaxk rks ftldks ge Page 60 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k l®;kxzg dgrs gT vk,j vu'u dgrs gT og D;k g,` og vk®eg®;k dh /edh g, vk,j og /edh Vglk g,4 pkgs nwljs dks ekjus dh /edh gks] pkgs vius dks ekjus dh /edh gks4 /edh lnk Vglk®ed g,4 blls dksB GdZ ugC i\Lrk fd og /edh vius fyS g, ;k nwljs ds fyS g,4 dB ckj ;g Hh gks ldrk g, fd eT vkidks ekjus ds fyS /edh nwa rks vki esjk eqdkcyk dj ldrs gT] ysfdu tc eT vius dks ekjus dh /edh nsrk gwa rks vkidks fug®Fk dj nsrk gwa] vki eqdkcyk ugC dj ldrs gT4 ;g Vglk †;knk lw”e g, vk,j cgqr fNih gqB g,4 bldk irk pykuk cgqr eqfædy g,4 vxj vVglk®ed l®;kxzg fdlh dks djuk gks rks u rks [cj djuh pkfgS] u turk dks irk pyuk pkfgS] u ftl vkneh ds Ôn;7ifjorZu ds fyS dksf'' dj jgk gwa mldks [cj djuh pkfgS4 ek,u] Sdkar eX eT vius dks 'kar dWa vk,j ÷;ku¬F gks tkMa] lekf/7e≈u gks tkMa] vius dks ifo_ dWa vk,j Ôn; eX os fopkj Hh gkX tks nwljs ø;fDr dks ifjo√rr djrs jgX rc rks ;g vVglk gqB4 ysfdu ;fn v[ckjkX eX izpkj gks] Hh\LHk\L dks irk py tkS] esjh tku dks cpkus okys yksx [q' gks tkSa vk,j ftl vkneh dks cnyuk pkgrk gwa fd mlds njokts ij c,O tkMa vk,j dgwa fd eT ej tkMaxk4 ;g vVglk ugC g,4 ;g lc Vglk g,4 ;g Vglk dk Wikarj< g,] ;s Vglk ds gh Js‘Ore Wi gT4 eTus Sd etkd lquk g,4 eTus lquk g,] Sd ;qod Sd ;qorh ls izse djrk Fk vk,j mlds izse eX nhokuk Fk] ysfdu bruk detksj Fk fd fgéer Hh ugC tqIk ikrk Fk fd fookg djds ml y\Ldh dks ?sj ys vkS] D;kXfd y\Ldh dk cki jkth ugC Fk4 fGj fdlh le>nkj Kkuh us mls lykg nh fd vVglk®ed l®;kxzg D;kX ugC djrk` detksj dk;j] og Ljrk Fk4 mldks ;g ckr tap xB4 dk;jkX dks vVglk dh ckr Sdne tap tkrh g,3blfyS ugC fd vVglk Ohd g,] cf¥d dk;j brus detksj gksrs gT fd dqN vk,j ugC dj ldrs4 xka/hth dh vVglk dk tks izHko bl ns' ij i\Lk og blfyS ugC fd os yksxkX dks vVglk ekywe i\Lh4 yksx gtkjkX lky ds dk;j gT vk,j dk;jkX dks ;g ckr le> eX i\L xB g, Ohd g,] bleX ekjus dk Lj ugC g,] ge vkxs tk ldrs gT4 ysfdu fryd xka/hth dj vVglk ls izHkfor ugC gks lds] lqHk" Hh izHkfor ugC gks lds4 HxrVlg Gkalh ij yId x;k vk,j Vgnq¬rku eX Sd i®Fj ugC GXdk x;k mlds fojks/ eX2 vkf[j D;kX2 mldk dqy dkj< ;g Fk fd Vgnq¬rku tüetkr dk;jrk eX iksf"r gqvk g,4 HxrVlg Gkalh ij yId jgs Fs] xka/hth okbljk; ls le>k,rk dj jgs Fs vk,j ml le>k,rs eX Vgnq¬rku ds yksxkX dks vk'k Fh fd 'k;n HxrVlg cpk fy;k tkSxk] ysfdu xka/hth us Sd 'rZ j[h fd esjs lkF tks le>k,rk gks jgk g, ml le>k,rs ds vk/kj ij lkjs d,nh Nks\L fnS tkSaxs ysfdu flGZ os gh d,nh tks vVglk®ed d,nh gh flGZ Nks\Ls tkSaxs4 HxrVlg dks Gkalh yx xB4 ftl nhu Vgnq¬rku eX HxrVlg dks Gkalh gqB ml fnu Vgnq¬rku dh tokuh dks Hh Gkalh yx xB4 mlh fnu Vgnq¬rku dks bruk c\Lk /Ddk yxk ftldk dksB fglkc ugC4 xka/h dh Hh[ ds lkF Vgnq¬rku dk cq\Pkik thrk] HxrVlg dh ek,r ds lkF Vgnq¬rku dh tokuh ejh4 D;k Hkjrh; ;qok ih\Ph us dHh bl ij lkspk g,` ml ;qod dks fdlh us lykg nh] rw ikxy g,] rsjs ls dqN vk,j ugC cu ldsxk] vVglk®ed l®;kxzg dj ns4 og tkdj ml y\Ldh ds ?j ds lkeus fc¬rj yxkdj c,O x;k vk,j dgk fd eT Hw[k ej tkMaxk] vkej< vu'u djrk gwa] esjs lkF fookg djks4 ?j ds yksx cgqr ?cjkS] D;kXfd og vk,j dqN /edh nsrk rks iqfyl dks [cj djrs ysfdu mlus vVglk®ed vkanksyu ugC g, vk,j izse eX Hh vVglk®ed vkanksyu gksuk gh pkfgS4 ?j ds yksx cgqr ?cjkS4 fGj cki dks fdlh us lykg nh fd xkao eX tkvks fdlh jpuk®ed] fdlh lok∆n;h] fdlh le>nkj ls lykg yks fd vu'u eX D;k fd;k tk ldrk g,4 cki xS] gj xkao eX Ssls yksx gT ftuds ikl vk,j dksB dke ugC g,4 os jpuk®ed dke ?j c,Os djrs gT4 cki us tkdj iwNk] ge D;k djX c\Lh eqfædy eX i\L xS gT4 vxj og Nqjh ysdj /edh nsrk rks gekjs ikl bartke Fk] gekjs ikl canwd g,] ysfdu og ejus dh /edh nsrk g,] vVglk ls4 ml vkneh us dgk ?cjkvks er] jkr eT vkMaxk] og Hkx tkSxk4 og jkr dks Sd cw\Ph osæ;k dks id\L yk;k ml osæ;k us tkdj ml y\Lds ds lkeus fc¬rj yxk fn;k vk,j dgk fd vkej< vu'u djrh gwa] rqels fookg djuk pkgrh gwa4 og jkr fc¬rj ysdj y\Ldk Hkx x;k4 Page 61 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k xka/hth us vVglk®ed vkanksyu ds uke ij] vu'u ds uke ij] tks izf∂;k pykB Fh] Hkjr ml izf∂;k ls cckZn gks jgk g,4 gj rjg dh ukle>h bl vkanksyu ds ihNs py jgh g,4 fdlh dks vka/z vyx djuk gks rks vu'u dj nks] dqN Hh djuk gks] vki ncko Lky ldrs gT vk,j Hkjr dks Iqd\Ls7Iqd\Ls fd;k tk jgk g,] Hkjr dks u‘I fd;k tk jgk g,4 og Sd ncko fey x;k g, vkneh dks nckus dk4 er tkSaxs] vu'u dj nXxs] ;g flGZ Vglk®ed Wi gT] vVglk ugC g,4 tc rd fdlh vkneh dks tkj tcjn¬rh ls cnyuk pkgrk gwa pkgs og tksj fdlh Hh rjg dh gks] mldk Wi dqN Hh gks] rc rd eT Vglk®ed gwa4 eT xka/hth dh vVglk ds i{ eX ugC gwa3mldk ;g eryc u yX fd eT vVglk ds i{ eX ugC gwa4 v[ckj ;gh Nikrs gT fd eT vVglk ds i{ eX ugC gwa4 eT xka/hth dj vVglk ds i{ eX ugC gwa D;kXfd eT vVglk ds i{ eX gwa4 ysfdu mldks eT vVglk ugC ekurk blfyS eT i{ eX ugC gwa4 xka/hth dh vVglk pkgs xka/hth dks irk gks ;k u gks] Vglk djsxh4 ;g Vglk c\Lh lw”e gt4 Sd vkneh dks ekj Lkyuk Hh Vglk g, vk,j Sd vkneh dks viuh bπNk ds vuqdwy Pkyuk Hh Vglk g,4 tc Sd xqQ nl7iπphl f'‘;kX dh Hh\L bdØh djds mudks Pkyus dh dksf'' djrk g, vius t,lk cukus dh] t,ls di\Ls iguks] tc eT mOrk gwa cz‰ eqgwrZ eX rc rqe mOks] tks eT djrk gwa ogh rqe djks3rks geX irk ugC g,] ;g fpR c\Lh lw”e Vglk dh ckr lksp jgk g,4 nwljs vkneh dks cnyus dh ps‘Ik eX] nwljs vkneh dks vius t,lk cukus dh ps‘Ik eX Hh vkneh Vglk djrk g,4 tc Sd cki vius csIs dks vius t,lk cukus dh dksf'' djrk g, rks cki dks irk g,] ;g Vglk g,4 tc cki csIs ls dgrk g, fd rw esjs t,lk cuuk rks nks ckrX dke dj jgh gT4 Sd rks cki dk vgadkj vk,j nwljs fd esjs csIs dks eT vius t,lk cukdj NksLwaxk4 ;g izse ugC g,4 lkjs xqQ yksxkX dks vius t,lk cukus ds fyS iz;®u'hy jgrs gT4 ml iz;®u eX ø;fDr Vglk djrk g,4 tks vkneh vVgld g, og dgrk g, fd rqe vius gh t,lk cu tkvks cl ;g dkGh g,] esjs t,ls cuus dh dksB tWjr ugC g,4 dksB vVglk®ed ø;fDr fdlh dks viuk vuq;k;h ugC cuk ldrk g,] D;kXfd vuq;k;h cukuk lw”e Vglk g,4 dksB vVgld ø;fDr fdlh dks viuk f'‘; ugC cuk ldrk g, D;kXfd xqQ cuus t,lh Vglk [kstuh nqfu;k eX cgqr eqfædy g,4 ysfdu ;s lw”e VglkSa gT tks fn[kB ugC nsrh vk,j ;g Hh ÷;ku jgs fd tc dksB vkneh nwljs ds lkF Vglk djuk can dj nsrk g, rks Vglk dh izo1fR u‘I gks tkrh] Vglk dh izo1fR ¬o;a ij yk,I vkrh g,4 vius lkF Vglk djuk 'qW dj nsrk g,4 ftldks ge riæp;kZ dgrs gT] ri dgrs gT] ®;kx dgrs gT] lk, eX fuü;kucs ek,ds ij vius ij yk,Ih gqB Vglk ds ;s nwljs uke gT vk,j dqN Hh ugC4 Sd vkneh nwljs dks lrkuk pkgrk g,4 vaxzsth eX Sd 'çn l,fL¬I g,] tks vkneh nwljs dks lrkuk pkgrk g, mldks os dgrs gT l,fL¬I] mls os dgrs gT ijih\Luoknh4 Sd nwljk 'çn g, e,lksfp¬I] tks vkneh vius dks lrkus eX yx tkrk g, mldks dgk tkrk g, e,lksfp¬I] vk®eih\Luoknh4 ge nwljkX dk lrkus okys dks rks Vgld dgrs gT] ysfdu [qn dks lrkus okys dks Vgld ugC dgrs gT vk,j etk ;g g, fd nwljs dks lrkus eX rks nqfu;k ck/k Lky ldrh g, ij ¬o;a dks lrkus eX dksB ck/k ugC Lky ugC ldrk g,4 ¬o;a dks lrkus eX iz®;sd vkneh eqDr g,4 ;g tks riæp;kZ djus okys yksx gT] ;s dkaIkX eX [\Ls yksx gT] /wi eX [\Ls yksx gT] Hw[ vk,j miokl djus okys yksx gT3budh iwjh dFk vki le>X4 buds vkfo‘dkjkX dk irk yxkSa fd d,ls7d,ls vius dks lrkus ds vk®eih\Lk ds mik; fudkyrs gT4 d,ls mudks lk/q dgX tks viuh tuuXf–; dkI ysrs jgs` Ssls lk/q Hh jgs gT ftügkXus viuh vka[X Gks\L yC vk,j va/s gks xS vk,j Ssls lk/q Hh jgs gT tks i,j ds twrs eX dhyX yxkrs jgs rkfd i,j eX ?ko curs jgX4 dej eX iÈs cka/rs jgs vk,j dhyX yxkrs jgs rkfd dej eX ?ko curs jgX4 'jhj dks lc rjg ls dks\Ls ekjus okys lk/q lqcg ls mO dj dks\Ls ekj jgs gT vk,j tks ftrus †;knk dks\Ls ekjsxk mruk c\Lk lk/q gks tkSxk4 ;s lkjs ds lkjs yksx Vgld yksx gT] ;s vVgld yksx ugC gT] dsoy varj bruk g, fd budh Vglk nwljs ij u tkdj ¬o;a ij yk,I vkB g,4 mlus okil yk,Iuk izkjaH dj fn;k g, vVglk cgqr vnHqr ckr g,] ysfdu Vglk ls cpuk cgqr eqfædy g,4 Vglk dks cny ysuk cgqr vklku g,] Vglk uS WikX eX [\Lh gks tkrh g,4 nwljkX dks cnyus dh Vprk] Page 62 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k nwljkX dks cnyus dk ncko] nwljkX dks vius t,lk cukus dh lkjh dksf'' Vglk g, vk,j nqfu;k ds lkjs xqQvkX dks nqfu;k ds bu lkjs yksxkX dks tks vuq;kf;;kX dh Hh\L bdØh djrs gT] tekrX [\Lh djrs gT] vk,j viuh 'Dy ds vkneh i,nk djrs gT6 mu lcdks eT Sd drkj eX Vgld ekurk gwa4 vVgld ø;fDr nwljh ckr gT4 vVgld dk eryc g, Sslk ø;fDr] tks fdlh ij Hh fdlh rjg dk ncko Lkyus dh dkeuk ls eqDr gks x;k g,] D;kXfd ncko Lkydj ge nwljs ls Js‘O gks tkrs gT vk,j vkius dHh [;ky fd;k g,] Nqjk crkdj vki nwljs ls Js‘O ugC gksrs ysfdu vu'u djds vki nwljkX ls Js‘O gks tkrs gT4 uh®'s us Sd ckr dgh g, etkd eX thll ds f[ykG4 dgk g, fd thll us dgk g, fd dksB xky ij rqégkjs pkaIk ekjs rks nwljk xky Hh mlds lkeus dj nsuk4 uh®'s us dgk g,] blls †;knk vieku nwljs vkneh dk vk,j D;k gks ldrk g,` rqeus mls vkneh gh ugC ekuk] vius cjkcj Hh ugC ekuk4 fdlh us pkaIk ekjk rqégkjs xky ij] rqeus nwljk xky dj fn;k4 ml nwljs vkneh ls nsork gks x;k] og tehu dk fdl gks x;k4 uh®'s us etkd eX dgk g, fd nwljs vkneh dk blls c\Lk vieku vk,j D;k gks ldrk g, vk,j ;g gks ldrk g, fd dksB vkneh izse ds dkj< nwljk xky u djs] flGZ blfyS nwljk xky dj ns fd ns[ yks] rqe gks tehu ds dh\Ls ge gT Gfjærs ge gT nsork4 nwljs ls Mapk gksus dh rjdhc bruh ckjhd g, fd Sd vkneh nwljs ls Mapk gks ldrk g, Vlgklu ij c,O dj vk,j Sd vkneh nwljs ls Mapk gks ldrk g, ®;kx djds4 ysfdu nwljs ls Mapk gksus dh dkeuk Vglk eX ys tkrh g,] vVglk eX ugC4 tc Hh ge nwljs ls Mapk gksus dh dkeuk eX lay≈u gks tkrs gT] pkgs geX Kkr u gks] pkgs geX dka'lyh irk gks vk,j pkgs vudka'l ekbaL dke dj jgk gks] pkgs vpsru eu dke dj jgk gks vk,j geX irk u gks] ysfdu nwljs dks cnyus dh dksf'' eX ¬o;a gh Js‘Ork Hhrj vuqHo gksuh 'qW gks tkrh g,4 eT bl lcds cqfu;knh Wi ls f[ykG gwa4 eT ekurk gwa fd ø;fDr izkFZuk dj ldrk g,] ÷;ku dj ldrk g,] ø;fDr varl dks 'q0 dk ldrk g, vk,j mlds varl dh 'qf0 ds dkj< mlds pkjkX rjG ds nckokX eX ifjorZu 'qW gks tkSxk4 ysfdu og ifjorZu ml ø;fDr dh ps‘Ik ugC g,] ml ø;fDr dk iz;kl ugC g,4 egkohj vk,j cq0 Hh vVgld Fs4 xka/h dh vVglk ls eT mudh vVglk dks Js‘Orj vk,j 'q0rj ekurk gwa4 xka/h ds vk,j cq0 ds chp ge dqN ckrX vk,j djX rks irk pysxk4 egkohj vk,j cq0 fdlh dks cnyus ds fyS dksB vVgld vkanksyu ugC dj jgs gT] ysfdu Hhrj vk®ek izfo‘I gqB g,] mldh fdjs fn[kB ugC i\Lrh gks ml Vglk ls eT jkth ugC gks ldrk gwa4 Sd nwljs fe_ us blh laca/ eX iwNk g, fd vki dgrs gT fd ∂kafr vVgld gh gks ldrh g,] ysfdu Sd fe_ us iwNk g, fd ∂kafr rks lnk Vgld gksrh g,] vVgld ∂kafr rks dHh ugC gksrh4 ftl ∂kafr eX Vglk g, mls eT ∂kafr ugC dgrk4 og ∂kafr ugC g,] flGZ mi–o g,4 mi–o vk,j ∂kafr eX cgqr GdZ g,4 ftl ds lkF tq\L xB og ∂kafr [re gks xB4 Vglk ls ∂kafr [®e g, D;kXfd ∂kafr dk vafre vFZ D;k g,` ∂kafr dk vafre vFZ g, vkf®ed ifjorZu] gk√nd ifjorZu]yksxkX dh psruk dk cny tkuk vk,j tc ge yksxkX dh psruk dks ugC cny ikrs gT] tc yksxkX dh psruk ugC cnyrh g, rc ge Vglk ij mrkW gks tkrs gT4 ysfdu tks vkneh Vglk ij mrkW gks tkrk g, og yksxkX dh psruk cny ldsxk` bl laca/ eX Sd djks\L yksxkX dh de ls de g®;k dh xB4 djks\L yksxkX dh g®;k djds Hh D;k fdlh ø;fDr dh psruk dks cnyk tk ldk] fdlh dks Wikarfjr fd;k tk ldk` fgIyj us Hh djhc v¬lh yk[ yksxkX dh g®;k dh] ysfdu D;k Wikarj< gks x;k` dk,u lh ∂kafr gks xB` lkeku ckaI fn;k x;k] Page 63 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k laifR ø;fDrxr u jgh] tks Sd djks\L yksxkX dks fcuk ekjs Hh gks ldrk Fk vk,j Sd djks\L yksxkX dks ekjus ds dkj< tks ifjorZu gqvk og bruk rukoiwqdko g,] ;|fi tks vVglk®ed ugC g, cqfu;kn eX] og Hh vlGy gks xB g,4 ckBl lky dh vktknh ds ckn dh nq[n dFk crkrh g, fd xka/h dh ∂kafr vlGy gks xB g,4 xka/h dh ∂kafr vlGy gks tkrh g,] D;kXfd esjk ekuuk g, fd ncko g,] cnyus dh rhoz vkdka{k g,4 rks fGj ysfuu vk,j ¬I,fyu vk,j ekvks dh ∂kafr d,ls lGy gks ldrh g,` nqfu;k izrh{k djrh Fh Sd ∂kafr dh tks ∂kafr psruk dh vk,j vVglk dh ∂kafr gksrh] ysfdu ∂kafr dh r,;kjh eX lcls c\Lh ck/k D;k g,` lcls c\Lh ck/k Vglk eX vk¬Fk g,4 ftu yksxkX dh Vglk eX vk¬Fk g, os yksx nqfu;k ds fpR dks cnyus ds vVglk®ed fo/ku eX dwnrs Hh ugC] fopkj Hh ugC djrs] Vprk Hh ugC djrs4 ml fn'k eX dksB dke ugC djrs4 geX ;g [;ky gh ugC g,4 Sd xkao eX Sd gtkj Page 64 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k yksx] ipkl yk[ yksxkX eX ls Sd gtkj yksx Hh vxj vVglk®ed gkX rks ipkl yk[ yksxkX ds fpR eX cqfu;knh Wikarj< 'qW gks tkSxk] ysfdu geX bldk dqN irk ugC4 vHh Wl eX Sd o,Kkfud G;knkso us Sd iz;ksx fd;k g,4 G;knkso Wl dk Sd eukso,Kkfud g, vk,j pwafd iz;ksx Wl eX gqvk g, blfyS eg®oiwkf\L;kX eX fNis mlds fe_ us Gk,ju Gksu djds dgk fd ;g lks x;k g, tWj4 rqeus dgk] rhu feuI eX lks tkvks rks rhu feuI eX lks x;k4 ysfdu ;g la;ksx Hh gks ldrk g,4 vc mls Ohd ikap feuI ds Hhrj mOk nks rks ge le>Xxs4 G;knkso fGj lq>ko Hstrk g, fd mOks] mOks] mOks] tkx tkvks] Ohd ikap feuI eX tkx tkvks4 og vkneh ikap feuI eX vka[ [ksy dj c,O tkrk g,4 fe_ mlds ikl tkdj iwNrs gT fd vkidks dqN vthc lk rks ugC yxrk4 og vkneh dgrk g,] vthc lk ls eryc` eT tc vk;k rks dqN foJke djus yxk rks esjs iwjs izk< dg jgs gT ds lks tkvks4 eT jkr vπNh rjg lks;k gwa] Fdk7ekank ugC gwa3iwjk ø;fDr®o dgrk g, fd lks tkvks4 fGj eT lks x;k4 ysfdu vHh {< Hj igys nwj ls Sd vkokt vkB fd mOks] Sdne tkx tkvks4 eT cgqr g,jku gqvk fd ;g D;k gqvk4 rks] Sd gtkj ehy nwj Hh fopkj la∂fer gks ldrk g,4 vHh vejhdk dh Sd iz;ksx'kyk eX Sd vk,j vnHqr iz;ksx gqvk tks eT vkils dguk pkgwaxk4 og iz;ksx Hh cgqr cgqew¥; g, vkusokys Hfo‘; eX4 varfj{ eX fdS tkus okys iz;ksx Hh blds eqdkcys de ew¥; ds fl0 gkXxs4 SIe vk,j gkbL≠kstu ds iz;ksx Hh de ew¥; ds fl0 gkXxs4 og iz;ksx cgqr vnHqr g,4 Sd iz;ksx'kyk eX mügkXus fopkj dk fp_ igyh ckj fy;k Fk4 fopkj dk fp_] tks fopkj vkids Hhrj pyrk g, ml fopkj dk] vkidk ugC4 Sd vkneh dks cgqr Ohd ls d,ejs ds lkeus fcOk;k x;k4 cgqr gh laosnu'hy fG¥e yxkB xB g, vk,j ml vkneh ls dgk x;k g, fd Sd fopkj ij lkjs fpR dks Sdkxz dj lksprk jg] cl Sd gh fp_ ij lksprk jg vk,j ml fp_ dks GksIks dh fG¥e ds Hhrj id\L fy;k4 bldk D;k eryc` bldk eryc g, fd fopkj eX tks fp_ Fk Hhrj] mldk laizs"<] mldh fdj g,] og vc rd cks> cnyX gT] cks> feIk;k ugC] vkneh ds lekt dks Wikarfjr ugC fd;k] vkneh ds lekt dks iqjkus xOu eX u;k Pax ns fn;k g,4 fGj Vtnxh vkuk 'qW gks tkrh g,4 uS lius ns[rh g,4 Wl eX ∂kafr gqB] 'k;n lcls eg®oiw cny tkrs gT] flGZ 'Dy cny tkrh g,] uke cny tkrs gT] lekt iqjkuk dk iqjkuk gh tkjh jgrk g,4 ikap gtkj o"Z ds yacs iz;ksxkX ds ckn Hh geX fn[kB ugC i\Lrk fd Vglk ls dksB ∂kafr ugC gks ldh4 vkxs Hh ugC gks ldsxh vk,j vxj vkneh Vglk ls tkx tkS fd Vglk ls dqN Hh ugC gks ldrk] ncko ls dqN Hh ugC gks ldrk vk,j vkneh dh vk®ek izse pkgrh g, vk,j vkneh dh vk®ek Wikarfjr gksuk pkgrh g,] ysfdu mu yksxkX ds }kjk tks Wikarfjr djus ds fyS m®lqd] vkrqj ugC gT] ftudk dksB vkxzg ugC g,] tks thrs gqS l®; gT] tks thrs gqS izse gT vk,j muds thus ds dkj< nwljs eX G,yrs gT] muls Wikarj< gksrk g,4 Page 66 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Ssls Wikarj< dh izrh{k euq‘;rk dks g,4 Sslh ∂kafr vVglk®ed gh gks ldrh g,4 ;g cgqr ¬i‘I Wi ls esjh ckr le> ysuk tWjh g,4 eT Vglk ds fcydqy] fojks/ eX gwa4 Vglk ds dk,u i{ eX gks ldrk g,` dk,u cqf0eku] dk,u fopkj'hy ø;fDr Vglk ds i{ eX gks ldrk g,` Vglk ds i{ eX gksus dk eryc g, vkneh eX cqf0 ugC g,4 D;kXfd ykOh os gh yksx mOkrs gT ftuds ikl cqf0 ugC gksrh4 ftuds ikl cqf0 gksrh g, mügX ykOh ij mrjus dh tWjr ugC i\Lrh4 tks yksx gkF dh rkdr eX vk,j ryokj dh rkdr eX foæokl ugC djrs gT] os euq‘; ls uhps nt∆ ds euq‘; gT] muds Hhrj ikih ek,twn g,] i'q gh Vglk eX foæokl djrk g,4 vkneh Vglk eX d,ls foæokl dj ldrk g, vk,j i'qvkX ds gkF eX cgqr ckj lRk nh xB g, vk,j vkneh us gj ckj Hksxk g,4 vkxs Hh i'qvkX ds gkF eX lRk ugC tkuh pkfgS] ik'fod gkFkX eX] Vglk®ed gkFkX eX lRk ugC tkuh pkfgS4 blfyS vkneh ftruk ltx gks] ftruk vVglk ds lkj dks le>s] ftruk vVglk ds jg¬; dks le>s mruk vπNk g,4 vVglk dk lkj g,] Sd 'çn eX3izse] 'q0 izse4 vVglk 'çn cgqr xyr g,] D;kXfd udkjk®ed g,4 mlls irk pyrk g, Vglk dk] og 'çn vπNk ugC g,4 'çn g, ok¬rfod izse4 D;kXfd izse ikftfIo g,] izse fo/k;d g,4 tc ge dgrs gT vVglk] rks mlls eryc g, Vglk ugC djXxs4 ysfdu Vglk ugC djuk g, blls ;g fl0 ugC gksrk g, fd izse djuk g,4 Vgnq¬rku eX /k√edkX dh Sd yach drkj g,4 og lc vVglk dks ekurs gT4 mudh vVglk dk eryc g,3ikuh Nku dj ihuk] mudh vVglk dk eryc g,3jkr [kuk ugC [kuk g,] mudh vVglk dk eryc g,3fdlh dks pksI ugC igqapkuk4 ysfdu Sslh vVglk c\Lh vVglk ugC g, tks fd flGZ nwljs dks nq[ igqapkus ls cprh g,4 vlyh vVglk ogh g, tks nwljs dks lq[ igqapkuk pkgrh g,4 nwljs dks nq[ ugC igqapkuk g,4 ;g Ohd g,] ysfdu ;g dkGh ugC g,4 og cgqr ypj] v/dpjh vVglk g,4 nwljs dks lq[ igqapkuk g, vk,j D;kX igqapkuk g,4 nwljs dks lq[ blfyS fd eks{ tkuk g,] blfyS fd ¬oxZ ikuk g,4 tks vkneh nwljs dks blfyS nq[ ugC ns ikrk g, D;kXfd ¬oxZ tkuk g,] eks{ tkuk g, og vkneh gn nt∆ dk pkykd g,] og vkneh gn nt∆ dk fglkch7fdrkch g,4 ml vkneh dks nwljs ls dksB eryc ugC g,4 og nwljs dks] nwljs dh vVglk dks lhf\P;ka cuk jgk g, vius ¬oxZ tkus dh4 eTus lquk g,] phu ds xkao eX Sd cgqr c\Lk esyk yxk gqvk Fk4 Sd dqvka Fk esys ds ikl ftl ij ikI ugC Fk vk,j Sd vkneh Hwy ls ml dqSa ds Hhrj fxj x;k4 og vkneh tksj7tksj ls fp¥ykus yxk4 Vdrq esys eX cgqr Hh\L Fh] dk,u mldh lqurk4 Sd ck,0 fH{q dqSa ikl ikuh ihus dks Qdk4 uhps ls vkneh fp¥yk;k fd fH{q th] eq>s cpkbS4 ml fH{q us dgk] ikxy fdl7fdl dks cpk;k tk ldrk g,] lkjk lalkj dqSa eX i\Lk g,4 thou gh nq[ g,4 Hxoku us dgk g,] thou nq[ dk ewy g,4 ge lHh Lwc ejXxs] ge fdldks cpk ldrs gT4 ml vkneh us dgk] Kku dh ckrX] igys eq>s fudky yX] fGj ihNs djuk] D;kXfd Kku dh ckrX dqSa eX fxjs vkneh dks vπNh ugC ekywe i\Lrh4 Îik djks] eq>s ckgj fudkyks4 fH{q us dgk] ikxy] dk,u fdldks fudky ldrk g,4 viuk gh viuk laHky ys vkneh rks dkGh g,] D;kXfd Hxoku us dgk g,] dksB fdlh dk lgkjk ugC g,] vius lgkjs jgks4 mlus dgk] og eT le>rk gwa ysfdu vHh eT viuk lgkjk PwaP jgk gwa4 r,juk ugC tkurk gwa4 eq>s fdlh rjg ckgj fudky yks rks rqégkjk 'k¬_ Hh lquwaxk] rqégkjk izopu Hh lquwaxk4 ml fH{q us dgk] 'k;n rqégX irk ugC fd Hxoku us 'k¬_ eX ;g Hh dgk g, fd vxj eT rq>s cpk ywa vk,j dy rw g®;k dj ns] pksjh dj ys] rks eT Hh rsjs deZ dk Hkxh gks tkMaxk4 eT vius jk¬rs ij] rw vius jk¬rs ij4 Hxoku rsjk Hyk djs4 og fH{q pyk x;k4 'k¬_kX dks ekuus okys yksx [rjukd gksrs gT4 mudk 'k¬_ gh eg®oiwkad dj ns[k4 og vkneh fp¥yk;k fd eq>s cpkvks] eT ej jgk gwa4 cl esjh f¬Ffr g,] lkalX IwIh tkrh gT] fgéer ugC j[ tkrh g,4 du©;wf';l ds f'‘; us dgk] ns[ rsjs fxjus ls lkfcr gks x;k fd du©;wf';l us tks fy[k g, ogh lgh g,4 mlus Page 67 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k fy[k g, fd gj dqSa ij ikI gksuh pkfgS vk,j ftl dqSa ij ikI ugC gksxh vk,j ftl jk†; eX dqSa ij ikI ugC gksrh og jk†; Ohd ugC g,4 rw ?cjk er] ge vkanksyu djXxs vk,j dqSa ij ikI cuok dj jgXxs4 ml vkneh us dgk fd cusxk] ysfdu eT rks x;k4 vkanksyu djus okys dks vkneh ls dksB eryc ugC g,4 mügX vkanksyu ls eryc g,4 os vkanksyu djXxs4 vk,j og tks vkneh Lwc jgk g,] og x;k4 og cgqr fp¥yk;k ysfdu vkanksyu dkjh fdlh dh lqurs gT` og tkdj eap ij [\Lk gks x;k vk,j esys eX yksxkX dks le>kus yxk fd ns[ks] du©;wf';l us tks fy[k g, Ohd fy[k g,4 lcwr` og dqvka lcwr g,4 gj dqSa ij ikI gksuk pkfgS4 tc rd dqSa ij ikI ugC g, rc rd jk†; lqjk†; ugC g,4 mlds ihNs gh Sd BlkB fe'ujh ogka vk;k4 mlus Hh >kaddj ns[k4 og vkneh fp¥yk Hh ugC ik;k fd mlus viuh >ksyh ls j¬lh fudkyh vk,j dqSa eX Lkyh vk,j dqSa ds uhps x;k4 ml vkneh dks fudky dj ckgj yk;k4 ml vkneh us dgk] vki gh Sd Hys vkneh ekywe i\Lrs gT4 ysfdu vkæp;Z fd vki >ksyh eX j¬lh igys ls gh j[s gqS Fs4 mlus dgk] ge lc bartke djds fudyrs gT D;kXfd lsok gh gekjk dk;Z g, vk,j geX igys ls irk jgrk g, fd dksB u dksB rks dqSa eX fxjsxk vk,j thll us dgk g, ds vxj eks{ tkuk g,] vxj ¬oxZ dk jk†; ikuk g, rks yksxkX dh lsok djks4 lsok ds fcuk dksB eks{ ugC tk ldrk4 ge eks{ dh [kst dj jgs gT4 rqeus c\Lh Îik dh tks fd dqSa eX fxjs4 vius cπpkX dks Hh le>k tkuk rkfd os dqSa eX fxjrs jgX vk,j gekjs cπps mudks fudkyrs jgX4 ;g tks vkneh g,] ;g tks eks{ eX tkus ds fyS yksxkX ds dqSa eX fxjus dh izrh{k dj jgk g,] ;g tks vkneh gn nt∆ dk ikih g,4 bügX u dksf\P;kX ls eryc g,] u chekjkX ls4 ;s lcdks lhf\P;ka cuk dj viuk eks{ [kst jgX gT4 ;g vkt rd tks yksx vVglk dh ckr djrs gT] muds fyS vVglk Hh Sd lh\Ph g,4 ugC] vVglk tks lh\Ph curh g, og vVglk ugC g,4 vVglk 'çn Ohd ugC g,4 'çn rks Ohd g, izse] †oyar izse vk,j izse dk eryc g, nwljs dks lq[ nsus dh dkeuk4 ysfdu D;kX` blfyS ugC fd eks{ tkSaxs] blfyS ugC fd iq≤; gksxk] cf¥d flGZ blfyS fd tks vkneh ftruk nwljs dks lq[ ns ikrk g, mruk gh izfr{< lq[h gks tkrk g,] r®{<] vkxs ihNs ugC] dHh Hfo‘; eX ugC4 tks vkneh ftruk nwljs dks nq[ nsrk g,] r®{< nq[h gks tkrk g,4 thou eX tks ge nwljs ds fyS djrs gT ogh ge ij okil yk,I vkrk g,4 Vtnxh Sd c\Lh izfr÷ofu g,] Sd bdks ikŒbaI g,4 eT Sd igk\L ij x;k Fk4 dqN fe_ esjs lkF Fs4 ml igk\L ij Sd 8bdks ikŒbaI9 Fk tgka vkokt dh tkrh rks ckj7ckj okil yk,Irh Fh ge yksxkX ds chp4 ogka tks fe_ esjs lkF Fs os dqRs dh vkokt djus yxs4 lkjk igk\L dqRkX dh vkokt ls xwat x;k4 eTus muls dgk] Qdks Hh4 vxj vkokt gh djuh g, rks dks;y dh djks ;k dksB xhr xkvks4 dqRs dh vkokt djus ls D;k Gk;nk4 ;g fe_ xhr xkus yxs izse dk4 mügkXus dks;y dh vkokt dh vk,j igkf\L;ka dks;y dh vkokt ls xwat xB4 fGj ge yk,Is rks og fe_ dqN lkspus yxs vk,j mnkl gks xS vk,j jk¬rs eX dgus yxs fd dgC Sslk rks ugC fd vkius b'kjk fd;k gks fd ;g tks ?kIh g,] ;g tks bdks ikŒbaI g, og Hh izrhd g, Vtnxh dk4 Vtnxh dk gh og Sd Wi g,4 Vtnxh eX Hh tks dqRs dh GXdrk g,] pkjkX rjG dqRs HkXdus yxrs gT4 Vtnxh eX tks xhr xkrk g, pkjkX rjG xhr dh 'gukb;ka ctus yxrh gT4 Vtnxh eX tks ge GXdrs gT Vtnxh dh rjG ogh ge ij okil yk,Iuk 'qW gks tkrk g,3gtkj7gtkj xquk gksdj4 izse tks ftruk ckaIrk g, mruk izfr÷ofur gksdj mlds Mij cjlus yxrk g,4 Sd NksIh lh dgkuh vk,j viuh ckr eT iwjh dj nwaxk4 joC–ukF us Sd xhr fy[k g,4 cgqr î;kjk xhr g, vk,j ml xhr eX fy[k g, fd Sd fH[eaxk lqcg7lqcg mOk g, Hh[ ekaxus ds fyS4 viuh >ksyh fudky dj da/s ij Lkyh g,4 vkt ®;k,gkj dk fnu g, vk,j Hh[ feyus dh vk'k g,4 Sslk ekywe gksrk g, fd ®;k,gkjkX dh Btkn fH[eaxkX us gh dh gksxh] [kst mügkXus dh gksxh4 >ksyh da/s ij Lky dj mlus viuh i®uh ls dqN vukt pkoy ds nkus >ksyh eX Lkyus ds fyS dgk4 tc Hh dksB fH[eaxk vius ?j ls fudyrk g,] pkykd fH[eaxk] D;kXfd fH[eaxkX eX Hh ukle> fH[eaxs gksrs gT] le>nkj Hh gksrs gT4 lc rjg dh nqdkukX eX le>nkj] ukle> lHh rjg ds yksx gksrs gT4 fH[eaxkX dh Hh Sd nqdku g,4 mlus dqN nkus ?j ls Lky fyS gT vk,j fH[eaxs dqN nkus Lky dj fudyrs gT rkfd ftlds lkeus >ksyh Page 68 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k G,ykSa mls fn[kB i\Ls fd Hh[ igys Hh nh tk pqdh g,4 budkj djus eX eqfædy gksrh g, vxj Hh[ igys nh tk pqdh gks] D;kXfd vgadkj dks pksI yxrh g, fd fdlh nwljs vkneh us nku dj fn;k g, vk,j vxj ge ugC djrs gT rks ml vkneh ds lkeus NksIs gks tkrs gT4 blfyS fH[eaxs i,ls gkF eX ctkrs gqS fudyrs gT4 og fH[eaxk jk¬rs ij] jktiF ij vkdj [\Lk gh gqvk Fk] dqN lksprk Fk fd fdl fn'k eX tkMa] fd ns[k fd lkeus ls lwjt fudyrk g, vk,j jktk dk ¬oksyh G,yk nwaxk vk,j Hh[ ls NqIdkjk tüe7tüe ds fyS fey tkSxk4 fGj vkxs Hh[ ugC ekaxuh i\Lsxh4 blh lius eX] d¥iuk eX Fk vk,j fH[eaxkX ds ikl flok; lius ds vk,j dqN Hh ugC gksrk4 lius eX gh thuk i\Lrk g,] D;kXfd ftuds ikl dqN Hh ugC g, os lius eX gh thus dk jk¬rk lksp ysrs gT4 og egykX eX fuokl djus yxk lius eX vk,j rHh jF vkdj [\Lk gks x;k4 lkjs lius IwI xS vk,j g,jku gks x;k fH[kjh4 jktk uhps mrjk vk,j jktk us viuh >ksyh fH[kjh ds lkeus G,yk nh4 fH[kjh us dgk] D;k dj fn;k` jktk us dgk] {ek djuk4 v'ksHu g,] ysfdu †;ksfrf";kX us dgk g, fd jk†; ij [rjk g, nqæeu dk vk,j dgk g, fd vxj eT vkt ®;k,gkj ds fnu tks igyk vkneh eq>s fey tkS mls Hh[ ekax ywa rks jk†; [rjs ls cp ldrk g,4 rqégX igys vkneh gks] nq[h u gksvks] rqeus dHh fH{k nh u gksxh] blfyS c\Lh eqfædy i\Lsxh nsus eX4 ysfdu dqN Hh Fks\Lk7lk ns nks] badkj er dj nsuk] iwjs jk†; ds Hk≈; dk loky g,4 fH[eaxk fdruh dfOukB eX i\L x;k gksxk` mlus ges'k ekaxk Fk] fn;k dHh ugC Fk4 nsus dh vknr u Fh4 >ksyh eX gkF Lkyrk g, vk,j [kyh gkF ckgj fudky ysrk g,4 badkj Hh dj ugC ldrk4 lkeus †;ksfrf";kX us dgk g, fd vxj igys vkneh us badkj dj fn;k rks ladI fufæpr g,4 rks Sd nkuk gh ns nks4 fH[kjh us ckeqfædy Sd pkoy dk nkuk fudky dj jktk dh >ksyh eX Lky fn;k4 jktk vius jF ij c,Ok vk,j pyk x;k4 /wy m\Lrh jg xB4 fH[kjh ds lc di\Ls /wy ls Hj xS4 myIk feyk rks dqN Hh ugC] ikl ls dqN pyk x;k4 mldk nq[ vki tkurs gT` fnu Hj Hh[ ekaxh] cgqr feyh ml fnu Hh[4 bruh dHh ugC feyh ysfdu eu izlU ugC gqvk] D;kXfd rks feyrk g, mlls izlU gksrk g, eu4 tks NwI tkrk g, mlls nq[h gksrk g,4 Sd nkuk [Idrk jgk tks fn;k Fk4 lcds eu dh ;gh gkyr g,] D;kXfd lc NksIs7eksIs fH[kjh gT4 tks NwI tkrk g, og [Idrk jgrk g,4 tks fey tkrk g, mldk irk ugC pyrk4 fH[kjh ds eu dk y{< ;g g,4 tks fey tkS mldk irk u pys] tks u feys] tks NwI tkS] mldh ih\Lk dldrh jgs4 og ?j igqapk g, jkr] >ksyh iId fn;k] i®uh rks ikxy gks xB4 bruk dHh u feyk Fk4 >ksyh [ksyus yxh4 ifr rks mnkl nh[rk Fk4 mnkl gT vki` ifr us dgk] rq>s rks irk ugC g, ikxy] >ksyh eX Fks\Lk de gT4 vkt Fks\Lk nsuk Hh i\Lk g,4 Sslk Vtnxh eX dHh ugC fd;k vkt og djuk i\Lk i®uh us >ksyh [ksyh] nkus fc[j xS vk,j ifr Nkrh ihI dj jksus yxk4 vc rd mnkl Fk] vkalqvkX dh /kjk cgus yxh4 i®uh us iwNk] D;k gqvk` ifr us uhps ds nkus mOkS vk,j Sd nkuk lksus dk gks x;k Fk4 Sd pkoy dk nkuk lksus dk gks x;k g,4 fp¥ykus yxk fd Hwy gks xB] volj fudy x;k4 eTus vxj lkjs nkus ns fnS gksrs rks lc lksuk gks x;k gksrk4 ysfdu vc dgka [kstwa ml jktk dks] dgka feysxk og jF4 volj pwd x;k g, og4 eq>s irk ugC] ;g dgkuh dgka rd lp g,] ysfdu ;g eq>s irk g, fd Vtnxh ds var eX vkneh us tks fn;k g, ogh lksus dk gksdj okil yk,I vkrk g,4 tks fn;k g, ogh ¬o ds ckgj g,4 iafLr usgW us Hh dgC fy[k g, fd xka/h dh cgqr lh ckrX esjh le> eX ugC vkrh4 ;g nfj– ukjk;< 'çn esjh le> eX ugC vk ldk g,4 ;g 'çn Ohd ugC g,4 nfj– dks rks feIkuk g,] nfj– dks rks lekîr djuk g,] nfj– dks rks cpus ugC nsuk g,4 vk,j mls tc ge ukjk;< t,lh eg®oiwXxs] blds jkt dks] rks ;g le>uk tWjh g, fd iz®;sd euq‘; ijek®ek g,4 pkgs og nfj– gks] pkgs le10 gks] pkgs chekj gks] pkgs ¬o¬F gks] pkgs dkyk gks] pkgs xksjk gks] pkgs ¬_h gks] pkgs iqQ" gks4 iz®;sd ø;fDr ijek®ek g,4 fdlh Hh oxZ fo's" dks ijek®ek dk uke nsuk mls efgekeafLr djuk g,4 eT tkurk gaw fd xka/h dh etcwjh Fh4 Sd izfrf∂;k eX] Sd fojks/ ds fyS mügkXus Sd ckr pquh gksxh4 ysfdu vc pkyhl7ipkl lky ds xkn ml 'çn dks r®dky Nks\L nsuk tWjh g,4 vc ml 'çn dks id\L fyS tkuk Ohd ugC g,4 vk,j ;g Hh ÷;ku jgs fd nfj– dks u rks efgek nsuh g, vk,j u nfj– ds lkF lgkuqHwfr izdI djuh g,4 ;g Hh ÷;ku jgX] nfj– ds lkF lgkuqHwfr] n;k [rjukd ckr g,4 nfj– ds lkF n;k ugC djuh g,4 nfj–rk dks feIkuk g, rkfd nfj– u jg tkS4 nfj– ds lkF n;k djus ls nfj–rk feIrh ugC g,4 nfj– ds lkF n;k djus ls nfj–rk iyrh g,] iksf"r gksrh g,4 fH[eaxs dks ge jksIh ns nsrs gT] blls fH[eaxkiu ugC feIrk4 fH[eaxs dks nh xB jksIh fH[eaxsiu dks nh xB jksIh fl0 gksrh g,4 og jksIh fH[eaxs ds isI eX igqap tkrh g,4 vk,j fH[kjhiu thrk g, vk,j etcwr gksrk g,4 fH[kjh dks feIkuk g,4 n;k i;kZîr ugC g,] n;k cgqr rjdhc dh ckr g,4 'ks"d lekt us gtkjkX o"k˜ eX n;k dk vkfo‘dkj fd;k g,] nku vk,j n;k dk4 ;s rjdhcX gT ftlls uhps ds ihf\Lr g, mldks Sslk u yxs fd eq>s fcydqy Nks\L fn;k x;k g,4 rkfd mls yxs fd ugC n;k dh tWjr g,] nku fd;k tkrk g,] /eZ fd;k tkrk g,4 ;g n;k] nku vk,j /eZ xjhc dk vieku g,4 vk,j ftl lekt eX n;k /eZ dh tWjr i\Lrh g, og lekt ¬o¬F lqanj lekt ugC g,] og lekt Q≈< g,4 vk,j tc rd nqfu;k eX n;k] nku vk,j lgkuqHwfr dh tWjr ge i,nk djrs jgXxs] rc rd ge vπNs euq‘; dks i,nk ugC dj ldXxs4 Page 71 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Sd Sslk lekt pkfgS tgka dksB n;k ekaxus ds fyS nhu u gks4 Sd Sslk lekt pkfgS tks Ssls yksxkX dks i,nk u djs] ftudks vkidh lgkuqHwfr dh tWjr i\Ls4 dHh vkius [;ky fd;k g, ftl ij vki n;k djrs gT og n;k vkids vgadkj dks etcwr dj ikrh g, fd eT dqN gwa] eTus dqN fd;k` vk,j ftl ij vki n;k djrs gT mldk eu iæpkRki] ≈ykfu vk,j pksI ls Hj tkrk g, fd esjk vieku fd;k x;k g,4 vki ÷;ku j[uk] ftl ij vkius n;k dh mldks vkius cgqr xgjs eX viuk '_q cuk fy;k g,] fe_ ugC4 og vkils cnyk ysxk] D;kXfd dksB Hh vkneh viekfur gksrk g,] tc mls n;k ekaxuh i\Lrh g,4 ihf\Lr gksrk g,] Mij ls eq¬dqjkdj dgrk g, fd Hxoku rqégX [q'h j[X] ysfdu og tkurk g,] og HyhHkafr tkurk g, fd mls gkyr eX dk,u ys vk;k g,4 d,ls og bl gkyr eX vk x;k g,4 Mij ls /ü;okn nsrk g,4 ysfdu Hhrj` Hhrj mlds Hh B‘;kZ iyrh g, vk,j vieku iyrk g,4 ugC] n;k ds vk/kj ij nks ø;fDr;kX ds chp e,_h dHh i,nk ugC gksrh4 blfyS vDlj yksx dgrs lqus tkrs gT fd eTus ml vkneh ds lkF Hyk fd;k vk,j og esjs lkF cqjk dj jgk g,4 usdh dk Gy cnh ls fey jgk g,4 ges'k feysxk4 D;kXfd usdh vieku djrh g, fdlh dk] vk,j usdh rqégkjs vgadkj dks etcwr djrh g, vk,j nwljs euq‘; dks ihf\Lr djrh g,4 ugC] vc n;k vk,j /eZ ij ugC th ldrs gT4 vk,j u thus dh tWjr g,4 vc rks geX le>uk gksxk fd nfj– D;kX i,nk gksrk g,` nfj–rk dgka ls tüe ysrh g,` ml t\L dks dkI nsuk tWjh gksxk4 Sd rjG t\L dks etcwr fdS pys tkrs gT vk,j 'k[kvkX vk,j ifR;kX dks dkIrs gT] ;g d,lk ikxyiu g,4 Sd vkneh jkst ikuh nsrk gks Sd o1{ eX4 vk,j fGj iRkX dkIrk gks vk,j jkst ikuh nsrk gks o1{ eX4 ge tks dj jgs gT lc fey dj mlls nfj– i,nk gks jgk gT4 fGj Sd7Sd nfj– dks ge fH{k nsrs gT] /eZ'kyk cuokrs gT] vk,"/ky; [ksyrs gT4 b/j Mij ls ge ;g ø;o¬Fk djrs gT vk,j tks ge dj jgs gT lkjk lekt fey dj mlls nfj– i,nk gks jgk g,4 ;g c\Lh vthc ckr g, fd lkjk lekt feydj] jksx i,nk djs vk,j jksx ds bykt ds fyS v¬irky [ksys4 ;g dqN le> eX vkus t,lh ckr ugC g,4 ysfdu vc rd geX le> eX ugC vkrh Fh] D;kXfd geus iz®;sd ø;fDr dks vius dek˜ dk Gy le>k gqvk Fk4 ;g ckr xyr g,4 tüe dek˜ ds Gy gT] iqutZüe g,] ysfdu laifR dek˜ ds Gy ls miyç/ ugC4 laifR lekt ds forj< dh ø;o¬Fk ij fuHZj g,4 ysfdu vc rd gekjh /kjrs gT os Hh xjhc gT vius deZGy ds dkj<4 vehj vehj g, vius deZGy ds dkj<4 ge nksukX ds chp dksB laca/ ugC g,4 vius7vius deZGykX ds laca/ gT4 ;g rjdhc cgqr gksf';kjh dh lkfcr gqB4 blls esjs fiNys tüekX ls eq>s tks\L fn;k x;k g,4 ysfdu lekt ls eq>s rks\L fn;k x;k g,4 lekt ds Mij esjh xjhch vehjh dk dksB loky u jgk dksB izæu u jgk4 /eZ dh bl /kjXxs fd ge lcdk gkF g,] rc rd bl 'ks"< dh ø;o¬Fk dks ugC cny ldXxs4 vxj iwathifr dk gkF g, rks iwathifr dks le>k7cq>k dj mldh laifR caIok nks rks dksB GdZ i\Lsxk` laifR caI tkSxh vk,j nwljk iwathifr [\Lk gks tkSxk] D;kXfd ø;o¬Fk dke dj jgh g,4 ml ø;o¬Fk ls lkjh phtX i,nk gks jgh gT4 blfyS tks lektoknh iwathifr ds izfr ?1 ysuk tWjh g, vk,j ftl fnu ge ;g le> ldXxs dh iwathokn ds f[ykG gekjh y\LkB g,] iwathifr ds f[ykG ugC] rks iwathifr Hh bl y\LkB eX lkFh vk,j lg;ksxh gksxk4 lektokfn;kX dh bl xyr /kjrs gT fd iwath4 ugC] loky ewyrA ;g ugC fd lc vkneh dks cjkcj ru“okg fey tkS4 ru“okg dk ew¥; ugC g,] ew¥; bl ckr dk g, fd iz®;sd ø;fDr dks thou dk leku volj fey tkS4 vc ?j eX Sd vkneh eksIk g, vk,j Sd vkneh nqcyk g, rks leku jksIh f[ykus ls c\Lh >a>I i,nk gks tkSxh4 lektokn dk eryc ;g ugC g, fd lc yksxkX dks cjkcj jksIh [kuh i\Lsxh4 vc Sd eksIk vkneh g,] mldh de jksIh eX tku fudy tkSxh vk,j nqcys vkneh dks †;knk jksIh f[ykus ls tku fudy tkSxh4 ;g eryc ugC g,4 ysfdu iz®;sd vkneh dks thou dk leku volj miyç/ gks lds] thou ds fodkl dk] ijek®ek rd igqapus dk] laxhr rd] lkfg®; rd] /eZ rd thou dh lqfo/k dk leku volj fey lds vk,j ftrus nwj rd ;g laHo gks lds] ftrus nwj rd ;g mfpr gks lds mrus nwj rd oxk˜ dk Gklyk fujarj de7ls7de gksrk pyk tkS4 vc Vgnq¬rku eX Sd vkneh Sd Qi;k dek ugC ik jgk g, jkst vk,j nwljk vkneh jkst ikap yk[ Qi;s dek jgk g,4 ;g Gklyk` ;g ?cjk nsus okyk Gklyk g,4 ;g vekuoh; g, vk,j ge dgrs gT fd ge /k√ed yksx gT2 /k√ed yksx ge gksrs rks brus vekuoh;] brus v/k√ed Gklys lg ldrs Fs` ysfdu gekjk /eZ bleX g, fd ge ekyk Gsjrs gT4 vHh Sd cgu us vkdj dgk fd fdlh /k√ed dks og lkF eX yk;h gkXxh4 mügkXus dgk] vjs] ;g rks cz‰ dh dksB ckr gh ugC dj jgs gT] ;g rks lc lalkj dh gh ckrX dj jgs gT4 cz‰ dh ckrkX ls yksx le>rs gT /k√ed gks xS] cz‰ dh ckr dj yh rks /k√ed gks xS4 cz‰ dh ckr djus ls /k√ed dksB ugC gks ldrk4 /k√ed gksrk g, bl txr eX cz‰ dks mrkjus dh laHkouk c\Pkus ls4 bl txr eX cz‰ vorfjr gks4 cz‰ dh cdokl rks xzaFkX eX cgqr fy[h g,] ifjHk"kSa cgqr fy[h gT vk,j dksB Hh ew\P tu mügX ;kn dj ldrk g, fd cz‰ l®; g, vk,j txr feƒ;k g,4 bldks ;kn djus eX dksB cgqr cqf0ekuh dh tWjr ugC g,] ysfdu cz‰ l®; dks dgka ik;k g,4 txr gh l®; cuk gqvk g,4 cz‰ rks fcydqy vl®; g,4 cz‰ l®; gks ldrk g, tc ge bl txr eX cz‰ ds fodkl dh vf/dre lqfo/k vk,j leku lqfo/k tqIk ldXxs4 rHh cz‰ l®; gksxk vk,j txr feƒ;k g,] gekjs fyS 'jhj gh l®; g, vk,j vk®ek feƒ;k g,4 lw_ jIus ls dqN Hh ugC gksxk] cf¥d ge lw_ jIrs gT fd ftl vkneh dks ;g irk py pqdk gks fd cz‰ l®; g, vk,j txr feƒ;k] og jkst lqcg mO dj vka[ can djds ;g dgsxk fd cz‰ l®; txr feƒ;k] cz‰ l®; txr feƒ;k` irk py x;k gks rks ikxy gks x;k gksxk] mldks dgus dh tWjr` Sd iqQ" ds dksus eX c,O dj dgs fd eT iqQ" gwa] eT iqQ" gwa rks lcdks 'd gks tkSxk fd ;g vkneh iqQ" ugC g,4 rqe iqQ" gks ;g rqégX irk g,] ckr [®e gks xB4 vc bldks jkst7jkst nksgjkus dh vk,j l®lax djus dh tWjr ugC le>us tkus ds fyS fd eT iqQ" gwa ;k ugC4 tc rd lansg g, rc rd bl rjg dh ckrkX dh iquQfDr g,4 tks yksx lqcg mO dj nksgjkrs gT cz‰ l®; txr feƒ;k] mudks txr l®; fn[kB i\Lrk g,] cz‰ feƒ;k fn[kB i\Lrk g,4 bl f¬Ffr dks myIkus ds fyS cspkjk tksj7tksj ls mls jI jgk g, fd ugC txr vl®; g,] cz‰ l®; g,4 tks fn[kB i\L jgk g, mldks feIk Lkyus ds fyS] ikXN Lkyus ds fyS] myIk djus ds fyS ;s lkjh ckrX dj jgs gT4 bu ckrkX ls cz‰Kku dk dksB laca/ ugC g,4 cz‰Kku dk laca/ cz‰ dh ppkZ ls ugC g,4 bl txr eX cz‰ dh d,ls vorkjXxs dh i1ƒoh cz‰ dh rjG tk jgh g,4 ysfdu ge vius ns' eX ;g Hze fyS gqS c,Os gT fd ge lc /k√ed yksx gT vk,j brus Gklys gT thou eX2 ugC eT ;g dgrk gwa fd lkjs Gklys vkt IwI ldrs gT4 yacs vFk˜ eX Sd fnu lkjs Gklys Hh IwI ldrs gT] ysfdu vkt Gklyk ge ftruk de dj ldX mruk euq‘;rk dk iquQ®Fku gksxk] mruh euq‘;rk dh vk,j mO ldrh g,4 blfyS tks ckrX eT dj jgk gwa] dksB Hwy ;g u le> ys fd eT lalkj dh ckrX dj jgk gwa4 lalkj dh ckrX djus dh eq>s lqfo/k ugC] GqlZr ugC g,4 eT tks ckrX dj jgk gwa og /eZ dh gh ckr dj jgk gwa] eT tks ckr dj jgk gwa og cz‰Kku dh gh ckr dj jgk gwa] lalkj dh ckr djus dh eq>s Qfp ugC g, vk,j tks lalkj g, gh ugC mldh ckr dh Hh d,ls tk ldrh g,4 cz‰ gh g,] mlh dh ckr dh tk ldrh g, vk,j cz‰ c\Lh eqfædy eX i\Lk g, vk,j iwathokn us cz‰ dks cgqr >a>I eX Lky j[k g,4 bl iwathokn ls cz‰ dk NqIdkjk gksuk tWjh g,4 ;g tks gekjh n1f‘I g,] og jgs fd ugC` lalkj vlkj g,] mldh ckr ugC djuh g,4 ;g ckr ugC djuh g,4 ;g ckr iwathokn ds cgqr i{ eX g,4 iwathokn pkgrk g, fd lk/q7lar le>krs lgX fd lalkj vlkj g,4 bleX dqN Hh eryc ugC g,4 og xjhc` vjs lg yks] bleX dqN Hh lkj ugC g,4 xjhch7vehjh lc cjkcj gT4 Hw[ lg yks] vdky lg yks] nfj–rk lg yks] larks" j[ks] lka®ouk j[ks] ;g lc liuk g,4 iwathokn ilan djrk g, fd ;g ckr] lg tgj] ;g ik;\tu] yksxkX ds fnekx eX Lkyk tkrk jgX fd lc rks vlkj g,] bldh fG∂ er djks4 Sd vkneh vkidks ywI jgk g, vk,j Sd Kkuh vkidks le>k jgk g,] ?cjkvks er] ywIrs jgks] ;g lc vlkj g,] ysfdu og ywIus okyk fcydqy ugC lqurk] og ywIrk pyk tkrk g,] mleX vlkj ls dksB GdZ ugC i\Lrk4 ;g ywIus okyk lqu ysrk g, fd vlkj g, vk,j [\Lk jgrk g,4 og ywIrk g,] og ywIus okyk izlU gksrk g,4 ywI eX ls Fks\Lk fg¬lk og Kkuh dks Hh ns nsrk g,] D;kXfd og tkurk g,4 ;g vkidks irk g,` og ywI eX ls Fks\Lk fg¬lk mldks nsrk g,4 lkjs iafLr] lkjs Kkuh] lkjs lk/q7laü;klh ml ywI eX fg¬lsnkj gksrs gT vk,j ml fg¬ls eX gksus dh otg ls os cspkjs fujarj gh ;g dgrs jgrs gT fd lc vlkj g,] lc vlkj g,] dksB lkj ugC g,4 ;g lc ek;k g,] ;g lc liuk g,] tks pkjkX rjG py jgk g,` vk,j vxj ;g liuk g, rks Kkuh Nks\Ldj D;k Hkxrk g,] vxj i®uh liuk g, rks i®uh ls Hkxus dh tWjr vk,j /u vxj liuk g, rks /u ls Hkxus dh tWjr` vk,j vxj thou liuk g, rks ®;kx fdldk djrs gks` lius ds ®;kx fdS tk ldrs gT` ugC] ysfdu Nks\Lus vk,j Hkxus ds fyS Kkuh ekurk g, fd liuk ugC g,4 ysfdu ;g tks py jgh g, lekt dh ø;o¬Fk] ;g tks lekt dh lukru ø;o¬Fk py jgh g, ;g cny tkS] blds cnyus dh ckr dWaxk4 og dgsxk] dgka lalkj dh vk,j ek;k dh ckrX djrs gks] mls irk ugC dh vk,j lalkj dks Page 76 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k mldh ckrX lqj{k ns jgh gT4 bl ek;k vk,j lalkj dks rks\Lk tk ldrk g,] bl i1ƒoh dks ijek®ek dh [kst dk Sd viwoZ lalkj cuk;k tk ldrk g,] ysfdu vkt rd euq‘; us tks lekt fu√er fd;k g, ml lekt eX vf/dre yksxkX dh thou7MtkZ jksIh tqIkus eX] 'jhj dh ø;o¬Fk djus eX gh u‘I gks tkrs g,4 og dHh Hh blds Mij ugC mO ikrh g,4 blds fc;kaL] blds vrhr ugC tk ikrh4 Sd lekt pkfgS laifR'kyh] Sd Sslk lekt pkfgS le1f0'kyh] Sd Sslk lekt pkfgS leku volj okyk] Sd Sslk lekt pkfgS tgka iwath dX– u gks] ijek®ek dX– gks] tgka ge thou eX thSa flGZ blfyS fd thou vk,j Mij tk lds4 Sd o,lk lekt ftl fnu nqfu;k eX gksxk ml fnu /eZ dk tüe gksxk] ml fnu cz‰ gekjs fudI vk ldsxk4 vHh 'jhj ds vfrfjDr] inkFZ ds vfrfjDr gekjs fudI dqN Hh ugC g,4 Sd vü; izæu] fGj eT viuh ckr iwjh dWa4 Sd cgu uw iwNk g,3cgqr gh etsnkj ckr iwNh g,4 esjs lk/uk f'fojkX ds vHh v[ckjkX us dqN GksIks Nki fnS gT4 Sd cgu esjs xys ls vkdj yxh gqB g,] v[ckjkX us Sslk Hh Sd GksIks Nki fn;k g,4 mügkXus og GksIks ns[ fy;k gksxk rks mügkXus eq>ls iwNk g, fd f'foj eX vki f¬_;kX ds lkF c\Lk nqø;Zogkj djrs gT4 xka/hth us rks Sslk nqø;oZgkj dHh ugC fd;k2 vxj f¬_;kX ds lkF izseiwk g,] lk/q7larkX us mls dh\Ls7edks\LkX ls cnrj crk;k g,4 lk/q7larkX us mls lkai7fcπNw ls [rjukd le>k g,4 lk/q7larkX dk vxj og i,j Hh Nw ys rks lk/q7lar vifo_ gks ldrs gT vk,j mügX miokl djds iæpkRki djuk i\Lrk g, vk,j ;s lk/q7lar ¬_h ls i,nk gksrs gT4 budh lkjh nsg ¬_h ls gh fu√er gksrh g,4 budk [wu ¬_h dk] budh gÒh ¬_h dh] buds thou dh lkjh MtkZ ¬_h ls vkrh g, vk,j og ¬_h udZ dk }kj gks tkrh g,2 euq‘;7tkfr tc rd f¬_;kX ds lkF Sslk vléekuiwrk g,2 ¬_h dks nh xB xkfy;ka] ;s vieku] ;s v'ksHu 'çn vc rd lnø;ogkj le>s xS gT vk,j ¬_h bruh ew\P g, fd iqQ" dh bu nq‘Irkiwrs gT] rks eT f¬_;kX ds lkF Sslk lnø;ogkj djus ls budkj djrk gwa4 ysfdu c\Ls ets dh ckr g,] c\Ls vkæp;Z dh fd Sd cgu us iwNk g,] fdlh iqQ" us iwNk gksrk esjh le> eX vk ldrk Fk4 ;g cgu c\Lh enkZuh gksxh4 bldh cqf0 iqQ"kX ds 'k¬_kX ls tks fu√er g,2 og dTi eX tks cgu vkdj esjs Ôn; ls yx xB] ml {< mldh izkFZuk] mldk izse] mldk vkuan] mldh ifo_rk vnHqr Fh vü;Fk gtkj yksxkX ds lkeus og esjs Ôn; ls vkdj tq\L tkus dj fgéer Hh ugC dj ldrh Fh4 mldk ifr cxy eX [\Lk Fk4 og ?cjkrk jgk] vHh muds ifr eq>s feys vk,j dgus yxs fd eTus mlls iwNk fd ikxy rwus ;g D;k fd;k2 mlus dgk fd eq>s irk ugC Fk4 ;g rks tc eT vyx gI xB rc eq>s [;ky vk;k fd yksx D;k lkspXxs] ysfdu ml {< eq>s lks7fopkj Hh ugC Fk4 ml {< eq>s yxk fd dksB nwj dh iqdkj eq>s [Cp jgh g, vk,j eT ikl pyh xB4 mlh ¬_h dks eT /Ddk ns nwa bl [;ky ls fd dksB v[ckj dk fjiksIZj] GksIks ugC mrkj yX4 mls dg nwa fd ugC nwj] mls nwj dgdj flGZ eT bruk fl0 dWaxk fd esjs Hhrj Hh okluk mYke osx ls [\Lh g,] vü;Fk H; D;k g,] vü;Fk Lj D;k g,] vü;Fk Vprk D;k g,] og ¬_h dgC dksB Sdkar va/sjs dksus eX eq>ls xys vkdj ugC feyh Fh4 vk,j feyrh rks Hh eT rks euk djus okyk u Fk4 gtkj7gtkj yksx pkjkX rjG [\Ls Fs] ogka GksIks mrkjs tk jgs Fs4 eq>eX Hh Fks\Lh cqf0 rks g,] ysfdu bl fucqZf0 lekt ds lkeus Sslk yxrk g, fd pkgs dqN Hh lguk i\Ls] tks Ohd gT] tks lgh g,] pkg vuknj lguk i\Ls] pkgs vieku lguk i\Ls3tks Ohd g,] lgh g, ogh djuk g,] ogh fdS pys Page 78 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k tkuk g,4 eq>s ugC yxrk fd dksB iqQ" izse ls tc xys vkdj feyrk g, rc mls eT ugC jksdrk rks Sd ¬_h dks eT d,ls jksd ldrk gwa4 tc eX fdlh iqQ" dks ugC jksd ldrk rks Sd ¬_h dks d,ls jksd ldrk gwa vk,j ¬_h vk,j iqQ" ds chp bruk Gklyk djus dh tWjr D;k g,] iz;kstu D;k g,` D;k geX 'jhj ds vfrfjDr dHh dqN fn[kB gh ugC i\Lrk` ftl GksIksxzkGj us og fp_ mrkjk gksxk vk,j ftl laiknd us Nkik gksxk og GksIks esjs vk,j ml ¬_h ds ckcr de] ml GksIksxzkGj vk,j laiknd ds laca/ eX †;knk crkrs gT4 mldh cqf0 ogC vId jgh g,4 ml ?aIs Hj ds ÷;ku ds ckn mls ;gh fn[kB i\Lk] bruk gh fn[kB i\Lk4 mu cgu us ;g Hh iwNk fd xka/hth rks Sslk nqø;Zogkj dHh f¬_;kX ds lkF ugC djrs Fs rks 'k;n cgu dks xka/h dk dqN irk ugC4 xka/h bl nqø;Zogkj dks 'qW djus okys igys u,frd egkiqQ" gT4 Vgnq¬rku eX xka/h us igyh ckj ¬_h dks og léeku fn;k g,4 Vgnq¬rku us u,frd egkiqQ"kX eX ¬_h dks xka/h dh Hkafr léeku nsus okyk dksB nwljk ø;fDr gh ugC gqvk4 gka] /k√ed vk,j vk÷;kf®ed ø;fDr tWj gqS gT4 t,ls Α<] ysfdu mudh ckr vyx g,4 vk,j 'k;n blhfyS Hkjr ds dqN uhfrokfn;kX us Α< dks ujd rd eX Lky j[k g,4 Α< dks le>uk vfr dfOu g,] D;kXfd mudk Vpru vk,j psruk ;k,u7dXf–r fcydqy ugC g,4 egkohj us tc f¬_;kX dks laü;kl dh nh{k nh] rks rc Hh uhfroknh Vpfrr gqS gkXxs4 egkohj ds fH{q Fs dsoy ckjg gtkj vk,j fH{qf<;ka FC pkyhl gtkj4 u ekywe fdrus yksxkX us egkohj ij Srjkt fd;k gksxk6 fd pkyhl gtkj f¬_;kX ls f?jk gqvk g, ;g vkneh] tWj Srjkt fd;k gksxk D;kXfd vkneh lnk ge gh t,ls ges'k ls Fs4 gels Hh cnrj vk,j 'k;n cq0 us bu ukle>kX ds dkj< gh f¬_;kX dks nh{k nsus eX lksp7fopkj fd;k Fk4 ∂kb¬I ij yksxkX us 'd fd;k fd esjh es≈nfyu uke dh osæ;k blds pj ikS os flGZ4 xka/h us rks cgqr fgéer dh4 f¬_;kX dks xka/h Vgnq¬rku ds ?jkX ls igyh nGk ckgj ykS] f¬_;kX dks iqQ"kX ds lkF [\Lk fd;k4 vkidks 'k;n irk ugC gksxk] og esjh gh GksIks Ni xB g,] Sslk ugC] eTus lquk g, fd xka/h dh Sd GksIks ;wjksi vk,j vesfjdk eX [wc izpkfjr dh xB Fh4 Sd GksIks rks mudh og izpkfjr dh xB ftleX og vius gh ?j cfπp;kX ds] ukrh7iksfr;ka gkXxh] muds da/s ij gkF j[s gqS fn[kS xS gT4 og GksIks ges'k ls Nkius okys yksx jgs gT vk,j jgXxs4 viuh cqf0 ds vuqdwy gh os dqN dj ldrs gT] blls †;knk djus dk mik; Hh rks ugC g,4 mu ij ukjkt gksus dk dkj< Hh rks ugC g, vk,j 'k;n ml cgu dks irk ugC gksxk fd xka/h viuh vafre mez eX] cq\Pkis eX] Sd chl o"Z dh ;qorh dks ysdj Ng eghus rd fc¬rj ij lksrs jgs4 rc mudks irk pysxk4 mruk nqø;Zogkj vHh eTus fdlh rjg ls ugC fd;k g,4 Ng eghus rd Sd ;qorh ds lkF xka/h fc¬rj ij lksrs jgs] fdlfyS` ¬ofpR eX fNih okluk ds ijh{< ds fyS4 vk,j ml ;qorh dh fgéer dh nkn nsuh pkfgS4 vk,j xka/h dh Sslk iz;ksx djus dh fgéer dks Hh4 og Hh thou Hj dh u,frdrk dh neuoknh /kjk eX cgus ds ckn` blfyS eX dgrk gwa fd xka/h eX /k√ed ∂kafr dh c\Lh laHkoukSa FC4 fGj t¥nh urhts ysuk Ohd ugC g,4 Vtnxh cgqr xgjh g, vk,j le>us dks g,4 tgka ge [\Ls gT Vtnxh ogC ugC g,] Vtnxh vk,j vkxs g,4 ge feÈh ds nh;s gT] Vtnxh Page 79 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k dh †;ksfr feÈh ds nh;s ls cgqr dh Mij tkrh g,4 ftudks Mij dh †;ksfr ugC fn[kB i\Lrh] mügX flGZ feÈh ds nh;s gh fn[kB i\Lrs gT4 xka/h ds mi;qZDr iz;ksx dks ysdj Hh [wc ckrX pyC4 iDds xka/hokfn;kX us fojks/ Hh fd;k4 jkr eX igjs Hh fnS4 [qn xka/h ds i_kX us xka/h ds ø;Drø; ugC Nkis4 vk,j fGj ml ?Iuk dks yhi7iksr dj ikXN Lkyus dh Hh ps‘Ik dh fd dgC muds egk®ek feÈh eX u fey tkSa4 ysfdu xka/h ds bl iz;ksx ij cgqr ÷;ku fn;k tkuk pkfgS~~~D;kXfd blls mudh neuoknh izo1fR;kX ls fcydqy foijhr Sd u;s vk;ke dk mn?kIu gksrk g,4 xka/h dk ;g iz;ksx ewyrA rkaf_d g,4 blls thou Hj dh u,frdrk vk,j la;e dh Hh xgjh Ihdk gks xB g,4 esjh n1f‘I eX rks xka/h neu ls tks eqfDr ugC ik lds] og eqfDr mügX ml rkaf_d iz;ksx ls feyh4 ysfdu bls ¬ohdkj djuk xka/hoknh ds fyS rks cgqr eagxk i\L ldrk g,] D;kXfd rc xka/h ds thou Hj ds la;eoknh Q[ vk,j mins'kX dk D;k gksxk` neu vk,j rFkdfFr la;e dh rks bl iz;ksx us vlGyrk gh fl0 dj nh g,4 blhfyS bl ?Iuk dks xka/hoknh nq?ZIuk ls †;knk ugC ekuuk pkgrk g,4 vk,j ml ij pqîih lk/s gqS g,4 ;s xka/hoknh xka/h ds lkeus Hh tkdj ml ?Iuk ds Mij xans b'kjs djrs Fs vk,j xanh galh galrs Fs4 'k;n mudk [;ky jgk gksxk fd cq∏k geX /ks[k ns jgk g,2 ns[ dchjk jks;k uoka izopu xka/h dk Vpru vo,Kkfud g, esjs fiz; vk®eu.2 xka/hth ds laca/ eX esjh tks n1f‘I g,] ml ij ge fopkj djXxs4 Vtnk vkneh dks ekj Lkyks vk,j ejs gqS vkneh dh iwtk djks6 ;s nks rjdhcX gT4 ;s NwIus ds jk¬rs gT] ;s cpus ds jk¬rs gT4 fGj iwtk Hh ge mlh dl djrs gT] ftls geus cgqr lrk;k g,4 iwtk ekufld Wi ls iæpkRki g,4 og izk;fæpR g,4 ftu yksxkX dks ge thrs th lrkrs gT] muds ejus ds ckn iwjk lekt mudh iwtk djrk g,6 Ssls izk;fæpR djrk g,4 og tks ih\Lk nh g,] og tks vijk/ fd;k g,] og tks iki g, Hhrj] ml iki dk izk;fæpr pyrk g,4 rks gtkjkX lky rd iwtk pyrh g,4 ;g iwtk fdS xS vijk/ dk izk;fæpR g,4 ysfdu og Hh vijk/ dk gh nwljk fg¬lk g,4 xka/h dks Vtnk jgrs lrkSaxs] u lquXxs mudh] ysfdu ej tkus ij ge gtkjkX lky rd iwtk djXxs4 ;g fx¥Ih dka'l] ;g vijk/h fpR dk fg¬lk g, ;g iwtk4 vk,j fGj bl iwtk vkidks ge lqurs Fs] vc rhljh ckj vkS gT ;gka4 rks nks ckr dk gekjs ij vlj jgk fd vki Sd rks cqf0fu‘Ok dh fgek;r djrs gT] fopkjfu‘Ok] cqf0fu‘Ok dh ckr djrs gT vki4 Sd rks ;g fd tc Hh vki dqN viuh ckr dgrs gT rks lkF gh ;g Hh dgrs gT fd esjh ckr dks vki eku er ysuk tc rd fd og vkidks tap u tkS4 vki ;g Hh dgrs gT fd t,lh esjh n1f‘I g,] og eT vkidks dg jgk gwa] bl ij vki fopkj djuk] vk,j fopkj djds vxj vkidks Ohd yxs] rHh ekuuk4 ysfdu lkF gh lkF3bu fn lse czsF3vki ;g Hh dgrs gT fd bl ns' eX ipkl lky rd fLDIsIjf'i gksuh pkfgS] vfuok;Z larfr7fu;eu gksuk pkfgS4 Page 80 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k rks bu nksukX ckrkX eX rkyesy ge ugC fcOk ikrs4 rks vki bu nksukX ckrkX eX d,ls rkyesy ns[rs gT] ;g le>us dh gekjh m®daOk g,4 eT rks bruk g,jku gwa fd tks [cjX esjs ckcr igqapkB tkrh gT] os bruh rks\L7ejks\L dj] bruh fcxk\L dj igqapkB tkrh gT fd tc eq>s vki dgrs gT rks eq>s g,jkuh gks tkrh g,2 og tks i_dkjkX dh ftl dkaÌXl eX ;g ckr gqB] muls flGZ etkd eX eTus ;g dgk fd bldks rqe yksdra_ dg jgs gks` bl yksdra_ ls rks csgrj gks fd ipkl lky ds fyS dksB rkuk'kg c,O tkS4 ;g flGZ etkd eX dgk4 vk,j mudh csodwGh dh lhek ugC g, fd bldks mügkXus] fd eT ipkl lky ds fyS ns' eX rkuk'kgh pkgrk gwa4 ugC] vkius jktdksI eX Hh dgk fd~~~4 c\Lk etk ;g g,] eT tks dg jgk gwa~~~Sslk gh mueX ls fdlh us dgk fd vki tks ckrX dgrs gT] bleX rks dksB vkidks xksyh ekj ns rks D;k gks` rks eTus flGZ etkd eX dgk] ;g rks fGj c\Lk gh vπNk gks tkSxk] xka/h ls eqdkcyk gks tkSxk4 mügkXus lcus Nki fn;k fd eT xka/h ls eqdkcyk djuk pkgrk gwa4 vc bu lcds fyS D;k fd;k tk ldrk g,` Íwej dks le>us dh {erk Hh gekjh [ksrh pyh tk jgh g,] ge etkd Hh ugC le> ldrs4 vk,j fGj vki lc yksx gT fd mudh [cj ij vki lc [aLu7oaLu Hh 'qW dj nsrs gT4 eT ugC2 eT vkids fyS ugC dg jgk gwa4 esjk eryc ;g g,~~~4 ugC] vkius jktdksI eX tks dgk Fk~~~4 jktdksI eX tks dgk gwa og rks ;g dgk gwa] esjk dguk ;g g, fd tks yksdra_ vk√Fd Wi ls lekurk ugC ykrk] og flGZ /ks[s dk yksdra_ g,] og yksdra_ ugC g,4 yksdra_ flGZ jktu,frd lekurk dh ckr djs rks og yksdra_ fcydqy /ks[s dk g,4 D;kXfd jktu,frd lekurk varrA vk√Fd lekurk ij fuHZj gksrh g,] vk,j vxj vk√Fd vlekurk g, rks jktu,frd lekurk dk dksB eryc ugC gksrk4 og ftuds ikl vFZ g, mügC ds fyS eryc gksrk g,] ckdh ds fyS dksB vFZ ugC gksrk4 rks ogka rks eT ;g dgk gwa fd vxj lπpk yksdra_ ykuk g, ns' eX] vxj lp eX gh Lseks∂slh i,nk djuh g,] rks ;g tks FksFh Lseks∂slh ftldks rqe Page 81 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k le>s pys tk jgs gks] ;g Lseks∂slh dke ugC djsxh4 vk√Fd lekurk ykS fcuk dksB Lseks∂slh [\Lh ugC gks ldrh2 vk,j vk√Fd lekurk ykus ds fyS vxj rqe flGZ Lseks∂sfId ckrX djrs pys tkrs gks] rks ;s Lseks∂slh dh ckrX vk√Fd lekurk ykus eX ck/k curh ekywe i\Lrh gT4 tks eTus ogka dgk og flGZ bruk dgk] ;g tks lkjh nqfu;k eX Lseks∂slh dh ftruh ckr pyrh g,3Lseks∂slh lks'fyf¬Id Hh gks ldrh g, vk,j d,fiIfyf¬Id Hh gks ldrh g,4 yssfdu dksB eq¥d eX lks'fy¬I ;k dé;qfu¬I ;k~~~4 og eT vkils vyx ckr dj ywaxk] igys eT iwjh lkG7lkG dWa4 eq>s vankt g, vkidk fd D;k vkils eq>s ckr djuh i\Lsxh4 ysfdu vkidk tks ¬IsIeXI g,] og rks g, gh] og vki fLukB ugC dj ldrs4 u7u] fLukB rks eT dc dWaxk] fLukB dk rks loky gh ugC g,4 fLukB dk rks loky gh ugC g,4 jktdksI eX vkius vHh dgk Hh fd esjh Fhfll D;k g,] rks dé;qfu†e ©yl xkŒL4 gka7gka] fcydqy dgk gwa u] bleX dk,u euk dj jgk g,4 dé;qfu†e g, rks rkuk'kgh g, gh4 u] ;g tWjh ugC g,4 D;kXfd dé;qfu†e dh D;k ifjHk"k dWaxk] ;g eq> ij fuHZj g,4 dksB ekDlZ us Osdk ugC ys fy;k g, dé;qfu†e dh ifjHk"k dk4 ;g rks dksB loky ugC g, fd dé;qfu†e eTus dg fn;k rks dksB Osdk g, ekDlZ dk4 ;g loky ugC g,4 dai¥ljh Gsfeyh îykVux dks vki ekurs gT` fcydqy dai¥ljh ekurk gwa4 rks fGj fopkjfu‘Ok dgka gqB` Page 82 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k esjh ckr le> yX Fks\Lh lh4 eT dai¥ljh ekurk gwa] mldk eryc ;g ugC fd eT dai¥ljh dj nwaxk4 dai¥ljh dk eryc dqy bruk g, fd eT vkids fopkj dks vihy djrk gwa fd ;g dai¥ljh gks tkus t,lh pht g,4 vk,j vxj eq¥d dh estkfjIh r; djrh g, rks dai¥ljh gksxk4 dai¥ljh dk eryc dksB ekbukfjIh Fks\Ls gh eq¥d ds Mij r; dj nsxh4 ysfdu esjk dguk ;g g, fd vxj Sd vkneh Hh budkj djrk g, eq¥d eX] rks Hh dai¥ljh g, og4 vxj Vgnq¬rku ds pkyhl djks\L yksxkX eX Sd vkneh Hh dgrk g, fd eT larfr7fu;eu ekuus dks r,;kj ugC gwa vk,j pkyhl djks\L yksx dgrs gT fd ekuuk i\Lsxk] rks Hh dai¥ljh g,4 vki vHh dai¥ljh Stqds'u ns jgs gT cπpkX dks] vk,j ;g ugC dgrs fd ;g rkuk'kgh gks xB4 ge dgrs gT fd gj cπps dks f'{k ysuh i\Lsxh6 ge fdlh cπps dks vf'f{r ugC Nks\LXxs4 vk,j vxj eku yhftS nl cπpkX ds eka7cki ;g dgrs gT fd ge vius cπpkX dks vf'f{r j[uk pkgrs gT4 ;g rks Lseks∂slh dh g®;k gks jgh g,2 D;kXfd ge vius cπpkX dks f'{k ugC nsuk pkgrs4 vk,j vki d,lh Lseks∂slh dh ckr djrs gT` vki dgrs gT] dai¥ljh Stqds'u2 vxj dai¥ljh Stqds'u gks ldrk g, vk,j Lseks∂slh eX dksB gtkZ ugC gksrk] rks dai¥ljh cFZ7daI≠ksy D;kX ugC gks ldrk` ;g rks loky yksdekul dks r,;kj djus dk g,4 rks dkaf';al g, tks~~~4 gka] dkaf';al dks txkus dh ckr g,4 rks eT ;g Fks\Ls gh dg jgk gwa4 eT ;g ugC dg jgk gwa] eT ;g ugC dg jgk gwa fd eT dgrk gwa blfyS dai¥ljh gks tkS4 eT blfyS dgrk gwa fd eq>s ;g ckr dai¥ljh gksus t,lh yxrh g,4 t,ls dai¥ljh Stqds'u eq>s yxrh g, fd dai¥ljh gksuh pkfgS4 fdlh cki dks ;g gd ugC gks ldrk g, fd og fdlh cπps dks vf'f{r j[us dk nkok djs4 vk,j djsxk rks eq¥d bldh fGdj djsxk fd ;g ugC pysxk4 rks fGj vki ;g ugC dgrs fd esjh ckr vxj vkidks le> eX vkS rks gh ekuX` ogh dg jgk gwa u eT rks] eT ;g rks ugC dg jgk~~~4 dai¥ljh ;kuh fd ekuuh gh i\Lsxh4 vki esjh ckr gh ugC le> ik jgs u] esjh ckr gh ugC le> ik jgs4 vxj Sd vkneh bl xkao eX g,tk ds dhIkk ldrk gwa] blls †;knk vk,j D;k dj ldrk gwa2 ugC] og ¬IsIeXI vkidk tc vkius csuhoksyXI fLDIsIjf'i dh ckr dgh] mlds lkF gh vk;k g, ;g izæu4 gka7gka] fcydqy4 og lkjk etk ;g g,] ge 'çnkX dks rks~~~'çnkX ds lkF rks gekjs izk< bl rjg tq\Ls gqS gT fd 'çn~~~csuhoksyXI fLDIsIjf'i dgus dk eryc gksrk g, fd fLDIsIjf'i xB vk,j dé;qfu†e ds lkF xkŒL tks\Lus dk eryc gksrk g, fd dé;qfu†e x;k4 vki bldks Fks\Lk le>us dh dksf'' djX2 vkidh dksB Hh gqdwer] fdlh Hh rjg dh gqdwer varrA fLDIsIjf'i g,4 D;kXfd varrA og dai¥'u g, fdlh u fdlh rjg ls4 fdlh Hh rjg dh gqdwer] ¬IsI tgka rd g, ogka rd fLDIsIjf'i g,4 dksv'Zu jgsxk4 gka] dksv'Zu jgsxk4 rks ¬IsI St lp dksv'Zu g,4 rks ¬IsI rks fdlh Hh rjg dh gks og dksv'Zu g,4 vc loky ;g g, fd og †;knk ls †;knk csuhoksyXI gks4 bruk gh ge dj ldrs gT ¬IsI ds jgrs gqS4 ugC rks iwjh ¬IsI tkuh pkfgS4 Ohd Lseks∂slh dk eryc rks gksxk uks ¬IsI4 vk,j blfyS tc rd ¬IsI g, rc rd lc ¬IsI csuhoksyXI fLDIsIjf'i g,4 og fdl ek_k eX csuhoksyXI g,] ;g loky g,4 ;kuh bleX ek_k eX Hsn gkXxs fd Sd fcydqy gh fLDIsIksfj;y g,] dksB csuhoksyXI ugC g, ogka6 Sd cgqr csuhoksyXl g,] fLDIsIksfj;y ugC g, og4 ysfdu esjk rks~~~4 DokfyIsfIo pXt gks tkrk g, rks ifjHk"k Hh cny tkrh g,4 cnysxh u] fcydqy cnysxh4 Page 84 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k vki ifjHk"k ogh j[rs gT vk,j vFZ cnyrs gT4 eT ugC cnyrk] ifjHk"k~~~4 t,ls vkius vHh dgk] igys gh dgk fd esjk ekuuk ;g g, fd dé;qfu¬I îyl Bæoj] Sslk eT ekurk gwa4 ysfdu fGj dgk fd bl fglkc ls ;g rks ugC g, fd ekDlZokn dks eTus ekuk4 dé;qfu¬I dk rks eT vius fny ls vFZ djrk gwa4 gka7gka] eT vius fny ls gh dWaxk u4 vki djrs gT] Ohd g,] vkids fny ls4 ysfdu yksx rks dé;qfu¬I dk tks vFZ g, og rks tks ekDlZokn ls gksdj vc rd fudyk g,] ogh muds eu eX lksp7fopkj g,4 vkids eu dks rks os le> ugC ldrs gT4 nsf[S] Fks\Lk lef>S4 yksxkX dh le>~~~Fks\Lk lef>S~~~dé;qfu†e ds iπphl Wi gT de ls de4 lkbeu dk Hh dé;qfu†e g,] dqjh;s dk Hh g,] vksosu dk Hh g,] ekDlZ dk Hh g,] cukZLZ 'k dk Hh g,] lkjh nqfu;k eX iπphl Wi gT4 vk,j esjk Hh dé;qfu†e gks ldrk g, vk,j vkidk Hh gks ldrk g,4 dé;qfu†e dk dksB Osdk ugC g, fdlh dk4 ugC] Osdk dk loky ugC g,4 ysfdu lkekü; Wi ls] lkekü; lksp ls yksx tks le> ldrs gT] ogh rks yksx id\Lrs gT u4 ¬i‘Irk ugC gksrh g, rks yksx ogh le>Xxs vkidh ckr ls4 eT tks ckrX dg jgk gwa] eT rks pkgrk gwa fd ¬i‘Irk u gks] DosæpVux i,nk gks] baDok;jh gks] eq>ls tokc ekaxs tkSa] eT tokc nsus dks r,;kj gwa4 eT rks esjk iwjk dke ;g g, fd igys izæu i,nk dj tkrk gwa] fGj tokc nsus vkuk i\Lrk g,4 ugC] t,lk vkidk dé;qfu†e gks ldrk g, o,lk xka/h vk,j fouksck dk Hh gks ldrk g,4 vkt lqcg mldks vkius iwathokn dgk4 dk,u euk djrk g,4 eT mldks iwathokn dgwaxk] D;kXfd eT ftls dé;qfu†e dgrk gwa] vxj og mlds foijhr i\Lrk g, rks eT mls iwathokn dgwaxk4 og xka/h7fouksck dk dé;qfu†e gksxk] blls eq>s D;k ysuk7nsuk2 esjk dé;qfu†e vkidks iwathokn ekywe i\L ldrk g,] bleX D;k >x\Ls dh ckr g,2 ;g rks Page 85 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k gekjs fopkj djus dh ckr gqB4 eT tks Hh dg jgk gwa] os bldks D;k uke nsrs gT] blls cgqr GdZ ugC i\Lrk4 mlds Hko gksrs gT4 gka] uke nsus ls dqN GdZ ugC i\Lrk4 loky] vki tks uke nsrs gT] blls gh i,nk gksrk g,4 ugC rks eT le> ldrk gwa fd vkidk Sd [;ky g, fd lekt d,lk gksuk pkfgS4 vk,j og dé;qfu†e dk Sd [;ky vk;k g, pyrk gqvk ekDlZ ls ysdj ¬I,fyu rd dk vk;k g,] ekvks rd dk vk;k gqvk g,] vk,j Iqçyh vkfI dk Hh vk;k gqvk g,4 rks fGj vHh tc ge ;gh 'çn b¬rseky djrs gT] rks rdyhG gksrh g,4 'çn dk rks Hksxhyky HkB Sslk ekeyk g,] 'çn dk Sslk ekeyk g, fd 'çn ge ges'k ckls mi;ksx djrs gT] lc2 lc 'çn2 Bæoj 'çn dk Hh mi;ksx dfjS rks gtkj yksx mi;ksx dj pqds gT] gtkj rjg ls mi;ksx dj ldrs gT4 vk,j gtkj rjg ls mi;ksx fd;k x;k g,4 vk,j vkt tc vki mldk mi;ksx dfjSxk rks mlds ihNs gtkjkX LsfGuh'al [\Lh gqB gT4 vki Sd Hh 'çn dk Sslk mi;ksx ugC dj ldrs tks fd gtkj rjg ls mi;ksx ugC fd;k tk pqdk g,4 'çn rks ges'k cklk g,4 fGj Hh tc vki dksB nwljh pht vkxs j[uk pkgrs gT] dksB u;k vkbfL;k g, vkids ikl~~~4 gka] rks fLGkbu geX djuk i\Lsxk4 rks vkidks ;g fLGkbu djuk pkfgS fd ftlls yksxkX ds fnekx eX igys ;g gks tkS fd ;g tks iqjkuh pht g,] ;g ckr ;g ugC g,4 ;g iqjkuk dé;qfu†e ugC g,] Dykl ¬I≠xy dk dé;qfu†e ugC g,] e,Ihfj;fyf¬Id baIjfizIs'u dk dé;qfu†e ugC g,4 eT le>k vkidh ckr4 eT ogh dj jgk gwa4 esjs lkF dfOukB rks ;g g, u fd esjs ikl u rks dksB ¬IkG g, fd tks lkjk fglkc7fdrkc j[rk gks4 vdsyk vkneh gwa4 tks cksyrk gwa mlls DosæpVux [\Lh gksrh g,] rks fLGkbu djrk gwa4 LsfGuh'u ls DosæpVux [\Lh gksrh g,] rks mldks fLGkbu djrk gwa4 pysxk nks7pkj] nl lky ckrphr djus ds ckn lkG gks ldsxk vkidks fd eT D;k dg jgk gwa4 blls t¥nh lkG ugC gks ldrk4 Page 86 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k 'k;n izkslsl Fks\Lk ljy gks ldrk g,4 t,ls vkids gh~~~eTus rks cgqr ugC lquk] eT lqcg Hh ugC vk;k vk,j igys Hh Sdk/ nGk lquk vkidks4 vkt vk,j dy eTus tks lquk] rks eq>s ;g [;ky vk;k fd vki] tks vfu‘I g, lekt eX] tks naH py jgk g,] tks Mij7Mij dk Sd Wi g,] mlds Mij vki izgkj djrs gT4 og Ohd gh g,4 bleX rks dksB ckr ;g ugC g, fd tks pyrk g, ogh Ohd g,] djds dksB ckr djs] Sslk rks ge ugC pkgrs gT4 vk,j ;g pkgrs gT fd tgka naH i\Lk gqvk g, mldks [qyk djuk g,] blds fyS dqN †;knk tksj djds Hh cksyuk i\Lrk g,4 fGj Hh D;k gksrk g, fd vki tc Sd gh pht j[rs gT3t,lk vkt vkius vkf[j eX dgk fd dy eT nwljh ckr crkMaxk4 ysfdu dy rks vki D;k crkSaxs ;g rks eT ugC tkurk4 ysfdu esjs [;ky eX tks dy lquk vk,j vkt lquk blls Sd loky i,nk gqvk] ;g gqvk fd vki Sd ckr dgs fd l®; tks g,] izse g,] cz‰p;Z g,] mudk nks Wi gks ldrk g,5 Sd naH dk Hh gks ldrk g, vk,j Sd l®; dk Hh gks ldrk g,4 lπpk cz‰p;Z Hh gks ldrk g,] lπpk izse Hh gks ldrk g,] lπph vVglk Hh gks ldrh g, vk,j naHh vk,j fn[kos dh Hh nwljh gks ldrh g,4 ysfdu vkidk tks cksyus dk rjhdk ;g jgrk g, fd cgqr ls eklsl ds fyS tks vkt vkrs gT vk,j rkyh ctkrs gT] os rks fcydqy rkyh ctkrs gT] os ;g ugC id\Lrs gT fd vki D;k pkgrs gT4 vki tc dIk{ djrs gT] rks os [q' gks tkrs gT] og îysbax fn x,yjh t,lk gks tkrk g,4 vk,j blfyS tks lhfj;lusl vkidh g,] og vkrh ugC g,4 vk,j fGj djhc7djhc ;g bl rjhds ls pyrk g, fd t,ls fd vki iwjs7iwjs l®; dks] vVglk dks] cz‰p;Z dks] ftrus c\Ls vkbfL;¥l gT mu lcdks vki budkj dj jgs gT4 vk,j vkf[j eX yksxkX dks ;g yxrk g, fd ;g rks c\Lk ∂kafrdkjh vk;k g,4 rks bl rjg ls Sd tks baizs'u i,nk gksrh g, vk,j blls tks~~~lksp dj rks ugC vkrs] †;knk yksx rks Ssls gh vkrs gT4 vki viuh ckr dfjS2 dk,u lksp dj vkrk g, ;k ugC vkrk g,] ;g vki fglkc er yxkbS4 D;kXfd og dk,u >wOh rkyh ctk jgk g,] dk,u [q' gksdj ctk jgk g,] ;g vki fglkc er yxkbS4 og rks irk yxkuk eqfædy g,4 og rks fcydqy eqfædy g, fd dk,u vkneh D;k dj jgk g,4 og rks cgqr eqfædy g, ekeyk4 vki cl viuh ckr dhftS2 eq>s ;g yxrk g, fd vki tc ;g dgrs gT] rks ;g pht dy dh ckr tks vkius crkB fd ckgj dk tks jgrk g,] tks ge crkus ds fyS tks djrs gT vk,j tks vanj dh ckr g,3vanj pys tkvks] vanj ns[ks] vanj dk D;k g,] og vanj fNik dj er j[ks tks vki ckr dj jgs gT4 rks ;g pht gksrh g, fd tks lar gT] tks HDr gks xS gT] +f" gks xS gT] /ekZ®ek tks gks xS gT] mu lcdks Sd lkF ge ugC ns[ ldrs gT4 bleX Hh vπNs7cqjs jgXxs] dksB ∂ks/h gksxk vk,j dksB ugC Hh ∂ks/h gksxk] vk,j dksB Ssls Hh gkXxs tks lpeqp vius thou Page 87 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k dks ifjorZu djus ds fyS iz;®u] dksf'' dj jgs gT4 rks ;g nksukX dh 'qH7v'qH tks pyrh g,] ftldks ge dgX fd Sd vklqjh; vk,j n,oh; tks pyrh g, izÎfr] og nksukX pyrh gT4 vkt vki ns[rs gT vk,j eT ns[rk gwa vk,j cgqr yksx ns[rs gT fd vklqjh; †;knk g,] v'qH †;knk g,~~~4 ges'k ls †;knk g,] vkt †;knk ugC gks xB g,4 ~~~rks izgkj djrs gT4 ysfdu nwljh pht tks g, og lp g,] vk,j vkt~~~4 ;g ges'k ls †;knk g,] vkt †;knk ugC gks xB g,4 ges'k ls vkt †;knk g,] vki dgrs gT4 u] u] u4 ;g ges'k ls gh †;knk g,] ges'k ls gh †;knk g,4 vk,j vkt 'k;n de g,4 lr;qx eX Hh gksxk4 lr;qx7or;qx dHh jgk ugC g,4 lr;qx ox,jg dHh jgk ugC g,4 vk,j ftu +f"7eqfu;kX dh vki cgqr ckrX djrs gT] ftu +f"7eqfu;kX dh vki cgqr ckrX djrs gT mueX ls lk, eX ls fuü;kucs ijlXI ljklj /ks[k g,4 og Nksf\LS fdrus ijlXI~~~4 esjk eryc ;g g, dgus dk] esjk eryc ;g g, dgus dk fd +f"7eqfu dk Hh Pkapk r,;kj g,4 vk,j Pkaps eX tks fGI gks tkrk g,] lks +f"7eqfu gks tkrk g,4 vk,j dksB +f" t,u ds Pkaps eX +f" ekywe u i\Lsxk vk,j ogh Vgnw ds Pkaps dk +f" t,u ds Pkaps eX +f" ugC ekywe i\Lsxk4 Α< dks t,u ujd Hst nsrs gT fd ;g vkneh Vglk djokrk g,] egk;q0 djokrk g, egkHkjr dk4 vk,j Vgnw mldks Hxoku] ije vorkj~~~4 og NksIkiu~~~4 esjk eryc ugC le> jgs gT vki4 esjk dgus dk eryc ;g g, fd fdldks vki +f" dgrs gT] fdldks eqfu dgrs gT] ;g vkidh ifjHk"kvkX dh ckrX gT] bueX dksB cgqr lkj ugC g,] bueX dksB cgqr vFZ ugC g,4 esjk tksj bl ckr ij g, fd vc rd +f"7eqfu dks Hh rk,yus dk vkidk Pax ckgj ls gh g,4 vk,j lp ckr rks ;g g, fd Hhrj ls rks rk,yk ugC tk ldrk4 vk,j Page 88 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k blfyS esjh n1f‘I ;g g, fd tks +f"7eqfu rqy tkrs gT vkidh ifjHk"kvkX eX] os vDlj blhfyS rqy tkrs gT fd ugC gT4 vxj vkneh gks] rks vkidh rk,y eX vkuk cgqr eqfædy g, mldk4 og d,ls vki~~~4 esjk dguk ;g g,] esjk dguk ;g g, fd gekjh tks lkslkbIh g,] tks iwjh dh iwjh /kjk g, gekjh rk,yus dh] gekjs rks ∂kbIsfj;u ca/s gqS gT4 vk,j ∂kbIsfj;u eX tks c,O tkrk g,] lks +f" gks tkrk g, gekjs fyS4 vk,j esjh viuh le> ;g g, fd tks Hh ∂kbIsfj;u eX vkids c,Ous dks jkth gksrk g,] vkids ∂kbIsfj;u eX c,Ous dks tks jkth gksrk g, ;k vkids ∂kbIsfj;u eX c,Ous dh ps‘Ik djrk g,] ml vkneh ds ikl vkFXfId ø;fDr®o gh ugC g,4 ugC rks vkids ∂kbIsfj;u eX c,Osxk ugC og4 vk,j vxj c,Osxk rks ejus ds gtkj] nks gtkj lky yx tkSaxs] rc vkids ∂kbIsfj;u eX c,Osxk] tc rd fd vki mlds ;ks≈; ∂kbIsfj;u [\Lk dj yXxs4 t,ls thll vxj Vtnk g, rks +f" ekywe ugC i\Lsxk6 vkokjk ekywe i\Lsxk Vtnk eX rks4 lqdjkr Vtnk eX vkokjk vk,j 'jkjrh ekywe i\Lsxk4 vk,j yxsxk fd pfj_ fcxk\L jgk g,] yksxkX dks [jkc dj jgk g,4 ejus ds ckn +f"7eqfu cu ikSxk4 ejus ds ckn og le> eX vk;k4 yksxkX dks le> eX vk;k4 le>7oe> eX ugC vk;k4 le> eX vk tkrk rc rks nqfu;k vc rd lqdjkr gks xB gksrh4 le> eX ugC vk;k g,] le> eX dqN ugC vk;k g,4 ejs gqS vkneh ij Pkapk fcOkyus eX vkidks lqfo/k g,4 og vkidk vjXt g,] eT ;g le> x;k4 eT vkidks ;g dgrk gwa fd D;k le> xS vki lqdjkr dks` lekt D;k le> x;k lqdjkr dks` eT vkils ;g dgrk gwa] lqdjkr vHh Hh i,nk gks rks ogh v\Lpu vki [\Lh djXxs tks ml fnu [\Lh dh6 tjk Hh GdZ ugC i\Lsxk2 eT vkils ;g iwNrk gwa fd lqdjkr3le> yhftS] vkidks mnkgj< ds fyS dgrk gwa3lqdjkr vHh [\Lk gks tkS] rks lkslkbIh S≈tsDI ogh v\Lpu [\Lh djsxh tks ml fnu [\Lh dh mlus4 mleX tjk Hh GdZ ugC i\Lsxk4 ;g ckr Ohd g,4 bleX vki D;k djXxs fd tks vkFXfId SfD>¬IXl g,] tks lπpk tks vf¬r®o vkneh dk g,] mldh ew¥; ugC gksrh g,4 tks >wOk ;k Page 89 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Mij ls yknk gqvk ;k I≠sLh'u ls pyk gqvk g,] mldh vki vkykspuk dfjS4 ogh eT dg jgk gwa4 ogh tks eT dg jgk gwa vk,j ftl Pax ls eT dg jgk gwa~~~4 ysfdu vki ;g ugC dgXxs fd og lqdjkr naHh g,4 vki ;g ugC dgXxs fd ;h'q naHh g,4 bldks Fks\Lk lef>S] bldks Fks\Lk lef>S4 naHh gksrk rks vkidks lwyh7owyh yxkus dh tWjr u i\Lrh4 vki rks +f"7eqfu eku dj iwtk 'qW dj nsrs] naHh gksrk rks4 og rks vklku g,4 ysfdu ftl fnu ls vkius iwtk 'qW dh g,] ml fnu ls thll dh vkius nwljh 'Dy cuk yh tks mldh dHh Fh ugC4 mldh 'Dy dks rks vki lwyh gh yxkrs4 ftl 'Dy dks vki iwt jgs gT og fcydqy >wOh vk,j vkidh [\Lh dh gqB g,4 ;kuh esjk eryc le> jgs gT u2 esjk vki eryc le> jgs gT` esjh vki ckr le> jgs gT` eT ;g dg jgk gwa fd thll t,lk vkneh Fk] mldh rks dHh vkius iwtk dh ugC4 vk,j thll vHh [\Lk gks tkS rks og thll dk tks rxek yxkS ?we jgk g, og Hh mldh iwtk djus dks vHh Hh jkth ugC g,4 Sd cgqr etsnkj ?Iuk2 nks¬rkso¬dh dk Sd miü;kl g,3cznlZ dekZ\tkso4 mleX Sd cgqr vnHqr ?Iuk mlus df¥ir dh g, fd thll vOkjg lk, o"Z ckn okil yk,Irs gT3;g ns[us fd vc rks lkjh nqfu;k eX esjs ppZ cu xS gT vk,j lkjs yksx esjh iwtk dj jgs gT] vc rks esjk ¬okxr gksxk2 vc rks yksx eq>s fjd≈ukbt dj yXxs fd eT D;k gwa2 rks os tsQlye eX] Sd fnu lqcg ppZ ls yksx vk jgs gT] jfookj dk fnu g,] vk,j os Sd >k\L ds uhps [\Ls gks xS4 os ppZ ds yksx fudys rks mügkXus dgk fd vjs ;g dk,u vkneh cu7Ou dj fcydqy thll cuk gqvk [\Lk g,` dk,u cnek' g,` dk,u 'jkjrh vk x;k g,` dqN Hh\L vk xB ikl] mügkXus dgk fd rqe dk,u gks HkB` fcydqy Ssls cu dj [\Ls gks fd fcydqy thll ekywe i\L jgs gks2 mügkXus dgk fd eT thll gwa2 rc rks mu yksxkX us dgk fd iDdk Ox ekywe i\Lrk g,4 D;kXfd thll rks Sd nGk gks pqdk] vc nqckjk ugC gks ldrk4 rks thll us dgk] vjs rqe esjh gh iwtk djds ppZ ls yk,Irs gks vk,j eq>dks ugC igpkus` [,j] rqe ugC igpkus] rqégkjs ppZ dk iknjh rks vkrk gksxk4 vkpZ izh¬I g, lcls c\Lk] og vkrk gksxk4 og vkpZ izh¬I vk;k rks yksxkX us mlds fyS jk¬rk Nks\L fn;k4 ml vkpZ izh¬I us mls ns[k vk,j nks yksxkX ls dgk fd bl cnek' dks id\L dj uhps mrkjks4 ;g gekjs thll dh udy dj jgk g,4 thll us dgk fd eT thll gwa] Page 90 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k udy ugC dg jgk gwa2 rqe eq>s igpkurs ugC` fdruh rqeus izkFZuk7iwtk dh] eT vk x;k gwa4 mlus dgk] cnek'] uhps mrj2 mldks ys tkdj Sd dksOjh eX can dj fn;k4 jkr nks cts og iknjh vk;k njoktk [ksy dj] i,j id\L fyS vk,j dgk fd eT igpku x;k Fk4 ysfdu rqe eqnkZ gh vπNs yxrs gks] rqe Vtnk cgqr [rjukd gks] cgqr fL¬I◊cx gks4 rqégkjh dksB tWjr ugC4 geus rqégkjk lc dke vπNh rjg tek j[k g,] lc /a/k fcydqy Ohd ls py jgk g,4 rqégkjs okil yk,Ius dh dksB tWjr ugC g,4 vk,j cktkj eX ge rqégX ugC igpku ldrs4 vk,j vxj rqeus x\Lc\L dh rks geX ogh djuk i\Lsxk tks ;gwnh iknfj;kX dks rqégkjs lkF djuk i\Lk Fk4 ge gkykafd rqégkjs iknjh gT] ysfdu gedks djuk ogh i\Lsxk4 eT tks dg jgk gwa] eT tks dg jgk gwa og ;g fd thll dh ftl 'Dy dks vki iwt jgs gT~~~4 vkidh ckr eT le>rk gwa4 tks b¬I,fçy'eXI g,] og vki dgrs gT ogh djsxh vk,j djrh Fh vk,j ges'k djsxh4 ysfdu ge tks yksx gT og b¬I,fçy'eXI dh Sd gh pht ugC ns[rs gT4 nks pht gksrh gT5 b¬I,fçy'eXI ds lkeus y\Lus okys] blls ckgj jgus okys] vkmIlkbLj ftldks vki Hh dgXxs4 os vkmIlkbLj Hh jgrs gT vk,j blls Sd7Sd vkneh eX dksB Sslh pht jgrh g, fd tc og Hh pkgrk g, fd b¬I,fçy'eXI tks g, og cqjh g,] blds ckgj jg dj dqN dj ldrs gT4 djuk pkfgS4 vkidk iwjk Sd tks vI,d jgrk g, og b¬I,fçy'eXI ds Mij ugC jgrk g,] iwjk ftruk vkt rd dk~~~4 esjk lc ij g, vI,d4 og xyr u le>X vki4 esjk lc ij g,4 esjk dguk ;g g,] esjh ckr le> yX] esjk vI,d lc ij g,4 vk,j tks esjs vI,d ls cp tkrk g,3n,I føgp fjeXl3mldks eT dgrk gwa og lp g,3D;kXfd ml ij vI,d fd;k gh ugC tk ldrk4 esjk vki eryc le> jgs gT u` ;kuh ftl ij Hh vI,d fd;k tkrk g, vk,j fd;k tk ldrk g,] ml ij esjk vI,d g,4 tks 's" jg tkrk g,3dqN tWj g, ftl ij dksB vI,d ugC gks ldrk] tks lp g,4 mldks vkidks [kstuk i\Lsxk4 esjh rks iwjh izkslsl fuxsfIo g,4 eT rks dgrk gwa3;g ugC g,] ;g ugC g,6 usfr7usfr g,6 fd ;g Hh ugC g,] ;g Hh ugC g,4 ysfdu fGj esjk dguk g, fd tks 's" jg tkrk g,3vk,j 's" cgqr jg tkrk g,3tks 's" jg tkrk g, ogh vkFXfId g,4 vk,j esjk dguk ;g g, fd~~~4 ysfdu ;g vki dgrs ugC gT] vki Nks\L nsrs gT4 Page 91 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k u] u] u4 eT dgwaxk Hh ugC4 eT dgwaxk Hh ugC] eT Nks\L gh nwaxk4 dqN vkids fyS Hh Nks\Luk pkfgS u4 ugC rks fGj c\Lk eqfædy gks tkSxk] vxj eT gh eT iwjk dg nwa4 og tks tWjh g, og eT tWj Nks\L nsrk gwa4 vk,j Nks\Luk v®;ar vkoæ;d g,4 D;kXfd t,ls gh mldks ikftfIo dgk] b¬I,fçy'eXI 'qW gqvk4 ;g tks ekeyk g, lkjk dk lkjk] tc rd eT ;g dgrk gwa fd ;g xyr g,] rc rd b¬I,fçy'eXI ugC gksrk4 vk,j tc eT dgrk gwa] ;g lgh g,] vk,j b¬I,fçy'eXI 'qW gksrk g,4 lkjk b¬I,fçy'eXI ikftfIo ds lXIj ij [\Lk gksrk g,4 lkjk ba¬IhIÚw'u] vkxZukbts'u] la¬Fk] laiznk; ikftfIo ds Mij [\Lk gksrk g,4 vk,j esjh viuh n1f‘I ;g g, fd vkneh eX tks ∂kafr vkrh g,] og ikftfIo ls dHh ugC vkrh] og ges'k ok;k fuxsfIo ls vkrh g,4 rks esjh rks lkjh izkslsl fuxsfIo g,4 ikftfIo eX ifjo√rr gksrh g,4 ikftfIo 's" jg tkrk g,4 ikftfIo eX ifjo√rr7ofjo√rr ugC gksrh g,4 og rks tks xyr g, mldks ge dkI Lkyrs gT vk,j tks ugC dI ldrk og 's" jg tkrk g,4 t,ls geus lksus dks Lky fn;k vkx eX4 rks tks dpjk g, og ty tkrk g,] tks ugC tyrk og lksuk g,4 og cp tkrk g,4 rks D;k vki [aLu gh djrs jgXxs` fcydqy [aLu djrk jgwaxk4 fcydqy [aLu djrk jgwaxk4 csuhoksyXI fLDIsIj dks vkius tks ikftfIo b¬I,fçy' fd;k~~~4 tjk Hh ugC fd;k] tjk Hh ugC fd;k4 esjh tks lkjh ckrphr g,] esjh ckrphr eX D;k rdyhG gksrh g,] og rdyhG D;k gksrh g, fd tc Hh eT [aLu dj jgk gwa] rks vkf[j 'çnkX dk gh mi;ksx dWaxk4 vk,j ge lcds ekbaL ikftfIo ds lkF bl cqjh rjg ca/s gT fd Gk,ju ikftfIo dks fudky ysrs gT] fuxsfIo dh fGdj Nks\L nsrs gT4 os ikftfIo dks Gk,ju fudky ysrs gT4 Sdne gekjk ekbaL tks g, u] ekbaL dh vke o◊dx tks g, og ikftfIo ds fyS g,4 vk,j esjk dguk ;g g, fd ogh ekbaL Mij tkrk g, ftldh o◊dx fuxsfIo gks tkrh g,4 ugC] ukŒu7düGjfe¬I SIhIÚwL ikftfIo jgrk g,4 Page 92 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k og rks jgsxk gh2 ikftfIo tks g, u] ikftfIo tks g, og rks tks fjesVux g, og ges'k ikftfIo g,4 rks vkidks tks tWjr g, og tWjr g, fd vki fdrus ekbaL dks fuxsfIo cuk ldrs gT4 ekbaL dk fdruk fuxs'u vki dj ldrs gT] rkfd ogh jg tkS n,I føgp d,u ukI ch fuxsIsL4 n,I b\t ikftfIo] n,I føgp d,u ukI ch fuxsIsL4 vk,j GdZ D;k g,` ge le>rs gT fd ikftfIo fuxsfIo dk foijhr g,4 fuxsfIo ikftfIo dk foijhr ugC g,4 ikftfIo tks g, og fuxs'u dk foijhr ugC g,] ukI fuxs'u vkŒG fn fuxs'u4 ikftfIo dk og eryc ugC gksrk4 ikftfIo dk eryc g, fd n,I føgp fjeXl vk©Ij fn fuxs'u4 og foijhr ugC g,4 esjk vki eryc le> jgs gT u` ;kuh daîyhI fuxs'u gks gh ugC ldrk4 gka] daîyhI fuxs'u dHh ugC gks ldrk] dHh ugC gks ldrk4 ysfdu tks fuxs'u gks tkSxk rks tks 's" jg tkSxk og ikftfIo g,4 vk,j blfyS nks jk¬rs gT4 og 's" dk Hh dqN vanktk yksxkX dks vius vki feyrk g,4 vanktk fcydqy feyrk g,] fcydqy feyrk g,4 vk,j vkids t,ls tks jgrs gT os Hh dqN mldks crk ldrs gT4 os ikftfIo b'kjk ugC dj ldrs4 b'kjk Hh ugC dj ldrs` u7u] os lc fuxsfIo b'kjk djXxs4 os dgXxs] ukI fnl] ukI n,I4 vk,j rc tks 's" jg tkSxk3bl b'kjs eX vki pyXxs u lkF] rks 's" jg tkSxk dqN3ml 's" dh rjG vkidks gh b'kjk gksxk4 og b'kjk dksB ugC djsxk4 D;kXfd t,ls gh geus b'kjk fd;k] og Gk¥l gqvk] og Gk¥l gqvk] VDyVxx 'qW gqB4 gekjk eu pkgrk g, fd b'kjk dksB t¥nh ls dj ns4 og pkgrk g, fd fuxsfIo ckr er djks] vki ;g crkvks fd ikftfIo D;k g,2 D;kXfd mldks ge id\L yX vk,j fuVæpr gks tkSa4 nks SDlI≠hél gT4 Sd ¬iwu GhVLx djrs gT Stqds'u eX] Sd7Sd pht crkrs gT cπpkX dks fd ;g djks] ;g djks] ;g u djks] Gykuk4 vk,j nwljh SDlI≠he ;g jgrh g, fd cπpkX dks Nks\L gh nsrs gT4 mudks dqN djuk g,] Page 93 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k la¬dkj nsuk g,] dqN Mij ykuk g,] dqN fl[kuk g,] og eka7cki ugC djrs4 nks SDlI≠hél jgrs gT4 vki nwljh SDlI≠he ij pyrs gT4 u] u] u4 eT SDlI≠he dh ckr gh ugC dj jgk4 eT rks ;g dg jgk gwa] eT SDlI≠he dh ckr ugC dj jgk] eT ;g ugC dg jgk fd eT dqN ugC dj jgk gwa] eT rks cgqr dj jgk gwa4 ysfdu tks Hh dj jgk gwa] tks le>us dh ckr g, dqy tek og ;g g,] eT ;g dg jgk gwa fd l®; dh rjG3tks g,] mldh rjG3ftrus Hh b'kjs gT] os b'kjs ges'k fuxsfIo gT] os dHh ikftfIo ugC gks ldrs4 os dHh gks gh ugC ldrs ikftfIo4 rks vkt rd txr eX ftügkXus Hh ml rjG dksB Hh Je fd;k g,] og lc fuxsfIo g,4 pkgs mifu"n dk gks] pkgs cq0 dk gks] pkgs ykvks®ls dk gks] pkgs >su ds GdhjkX dk gks4 usfr7usfr ls vkxs~~~4 og usfr7usfr ls vkxs ugC tkrk] og tk gh ugC ldrk4 uVFxusl] tks SfD>¬IXf';y fGyklGh g,4 gka] rks og vkidks uVFxusl rd ys tkdj Nks\Lk tk ldrk g,4 mlds ckn dqN~~~ml rd vkidks ;k_k djuh i\Lsxh4 ysfdu ogka blXl dh ckr vkrh gh g,4 og SfD>¬IXf';fy¬I.l dh vkrh gksxh] muls eq>s eryc ugC g,4 ugC7ugC] dksB Hh fGyklGh gks4 vki 'wü;okn eX tkbS~~~4 u] u] u4 ogka ugC vkSxh4 vxj ukxktqZu ds lkF pyus dh fgéer gks] rks ugC vkSxh4 ukxktqZu ds lkF pyus ds fyS c\Lh fgéer pkfgS4 D;kXfd og rks [aLu gh [aLu djrk pyk tkSxk4 ;kuh og vkf[j eX vki mlls iwNksxs] vki [aLu rks dj jgs gks de ls de2 og dgsxk] eT [aLu Hh ugC dj jgk gwa4 og Sd vkf[jh [aLu ;g djsxk fd eT og Hh ugC dj jgk gwa4 vki mlls dgksxs] vkius bruk rks dgk fd 'wü; g,2 og dgsxk] eTus dc dgk` eTus ;g Hh ugC dgk4 ykvks®ls dks~~~ykvks®ls us Vtnxh Hj ugC fy[k dqN Hh4 tc cw\Pk gks x;k v¬lh lky dk] rks phu Nks\L dj Hkx jgk Fk4 mldks id\L fy;k Sd iks¬I ij4 vk,j phu ds jktk us [cj Hsth fd ykvks®ls tk jgk g, phu Nks\L Page 94 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k dj] rks og gekjk lc Kku fyS tk jgk g, tks mlus ik;k g,4 og mlls okil j[ok yks2 rks ykvks®ls us fdrkc fy[h4 bl fdrkc dh Hwfedk eX tks 'çn fy[s] os cgqr gh vnHqr gT4 nqfu;k dh fdlh Hwfedk eX ugC gks ldrs4 ykvks®ls us fy[k fd eT etcwjh eX fy[ jgk gwa4 vk,j ;g igys dg nsuk pkgrk gwa fd tks Hh dgk tk ldrk g, og l®; ugC gksxk4 tks Hh fy[k tk ldrk g, og l®; ugC gksxk4 rqeus fy[k fd vl®; gqvk6 rqeus dgk fd vl®; gqvk4 vk,j rqe eq>s etcwj dj jgs gks] blfyS eT fy[ jgk gwa4 ysfdu bldks le> dj fdrkc dks i\Puk5 tks Hh dgk tk ldrk g, og l®; ugC gks ldrk4 esjk eryc vki le> jgs gT u` og tks dg jgk g,] vc tks rqe i\Pks bls le> dj i\Puk4 ;g tks ekbaL g,] ;g tks gekjk ekbaL g,~~~4 og rks ;wfDyL dh ø;k“;k pkgs ftruh djks4 ;wfDyL dh ø;k“;k dk loky ugC g, ;gka4 ukŒu7;wfDyfL;u tkuus ds fyS Fks\Ls gh vki ;gka gT4 ;gka ;wfDyL dk ekeyk ugC g,4 ;g fcydqy ukŒu7;wfDyfL;u g,4 ;wfDyL ls fcydqy myIk ekeyk g,4 ;wfDyL rks ifjHk"kSa dj jgk g, mudh ftudh ifjHk"kSa ugC gks ldrh gT4 vk,j ;gka rks ekeyk ;g g, fd mudh ckr dh tk jgh g, ftudh ifjHk"k dHh gqB gh ugC vk,j dHh gks Hh ugC ldrh4 vk,j mudh ckr djuh tWjh g, ftudh ckr ugC dh tk ldrh4 vc fGj jk¬rk D;k g,` rks jk¬rk fGj flGZ ;g g, fd ftudh ckr dh tk ldrh g, mudks dgk tkS fd ;g ugC g,] ;g ugC g,4 vk,j v¥IhesIyh ml txg ys tk;k tkS tgka ekbaL dh lkjh VDyVxx NwI tkrh g,4 D;kXfd Sd7Sd pht ge Nhurs pys tkrs gT gkF ls] fd ;g Hh ugC g,] vk,j Nhurs pys tkrs gT4 vkf[j Nhuuk ml txg igqaprk g, fd gkF eX dqN Hh ugC cp tkrk4 fGj Nks\L nsrs gT ml vkneh dks fd ;g g,2 vk,j vc vxj ;g vkneh brus fuxs'u eX pyus dh fgéer j[rk gks] rks tWj ogka igqap tkrk g, tgka g,4 ysfdu ugC rks ugC igqap ikrk4 vk,j gekjh tks lkjh I≠sVux g, BfFdy ekbaL dh og ikftfIo g,4 og dgrk g, fd cz‰p;Z dh lk/uk crkbS4 eT dgrk gwa] lsDl ugC g,] ogka cz‰p;Z g,4 ysfdu cz‰p;Z dh dksB lh/h ifjHk"k vkius crkB fd vkneh mldks lk/uk 'qW djrk g,4 vk,j lk/us dk dqy ifjkbS] vk,j lsDl dks fuxsI djus dh f¬Ffr rd ekbaL dks ys tkbS4 vk,j tgka lsDl fuxsI gks tkSxk] ogka tks 's" jg tkSxk og cz‰p;Z g,4 vk,j mldh dksB ckr ugC dh tk ldrh4 Page 95 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ysfdu og izkslsl rks vki le>kSaxs u2 eT lkjh fujarj ps‘Ik dj jgk gwa u] lkjh ps‘Ik dj jgk gwa4 fdlh dTi eX vki Fks\Lk oDr fudkfyS] tgka fd Fks\Lh xgjh ckr gks ikrh g,4 ugC] vki dgrs gT rks tWj djrs gkXxs4 ysfdu t,lk fd vkt lqcg dgk Fk vkius fd xka/h th us fdrus cz‰pkjh i,nk fdS` cgqr cz‰p;Z dk mügkXus izpkj ox,jg fd;k2 Sslk dqN mldk vkidk vk'; Fk4 ugC] vki rks tks dg jgh gT ;g eTus 'k;n gh dgk gks] gjcy HkB lqurs gT4 Ohd g,] le> yX fd dksB Hh ugC gqS4 vHh dy vkius dgk fd yksxkX dks ckgj ls vareqZ[ gksuk pkfgS4 dy nl lky ds ckn vkidks dksB iwN ldrk g, fd fdrus vareqZ[ gqS` gtkjkX Hh gks ldrs gT] dksB Hh ugC gks ldrk g,4 ysfdu tks ckr vkius dgh fd vareqZ[ gksuk pkfgS ;k xka/h us tks dgk] og tks ewy ckr g, og rks lπph g, u2 mldk ifj yhftS v] c] l] fdlh us dgk fd vareqZ[ gksuk ;k cz‰p;Z dk] l®; dk ikyu djuk] rks mlds vanj tks l®; g,] ml ckr eX tks l®; g,] ml pht eX] og rks jgrh g, u2 og gks ;k u gks] ;g vyx ckr g,4 eTus D;k dgk] mldks vki lqu yX iwjk] eTus D;k dgk4 eTus ;g ugC dgk fd cz‰p;Z ugC lk/k tk ldrk4 eTus dgk] cz‰p;Z lk/k tk ldrk g,4 ysfdu cz‰p;Z dh lk/uk okys vxj larfr7fu;eu ds fojks/ dh ckr djrs gkX rks ukle>h dh ckr djrs gT4 esjh vki ckr le> yX4 lqcg tks eTus dgk mldks vkius le> fy;k u iwjk2 vxj eT ;g dgwa fd varn1Zf‘I lk/h tk Page 96 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ldrh g,] ysfdu varnZ1f‘I lk/ yh fGj larfr7fu;eu dh dksB tWjr ugC g,] rks fGj eT >a>I dh ckrX dj jgk gwa4 fGj eq>ls iwNk tk ldrk g, fd fdrus yksx varn1Zf‘I lk/ dj cz‰p;Z dks miyç/ gkXxs` vk,j ;s cπps i,nk gksrs tkSaxs] budk ftéek dk,u ysxk` ysfdu eT ;g dg ugC jgk gwa4 eT ;g dg jgk gwa fd ftudks varn1Zf‘I lk/uh g, os lk/X] lk/h tk ldrh g,4 ftudks cz‰p;Z lk/uk g, os cz‰p;Z lk/X] og Hh lk/k tk ldrk g,] og Hh l®; g,4 ysfdu eT dg ;g jgk gwa] bldk baîyhds'u vki larfr7fu;eu dh jksd dh ckrX er dfjS4 ;g fcydqy gh SçlLZ ckr g,4 bldk baîyhds'u ;g ugC gks ldrk4 larfr7fu;eu dk vyx iz;kstu vk,j vFZ g,4 vk,j c1gRj lewg ds fyS ogh lkFZd vk,j vFZiwuX brus izæu ugC mOrs4 vkids eu eX izæu mO jgs gT esjh ckr ds dkj< ugC] vki dqN ckr id\Ls c,Oh gqB gT mlds dkj<4 ;g ckr vki er dgX4 ugC7ugC] esjs ikl vki gh Fks\Lh vkrh gT] esjs ikl nwljs yksx Hh vkrs gT eq>s lqu dj ftuds eu eX ;g izæu ugC mOrk] rks eT tkurk gwa4 Sd txg eT cksyrk gwa rks vki gh rks ugC vkS gT eq>ls feyus] cπpw HkB Hh feyus dks c,Os gqS gT] LkDIj Hh feyus dks c,Os gqS gT4 ysfdu vki tks izæu ysdj vkB gT] og LkDIj izæu ysdj ugC vkrs4 rks mldk eryc ;g g, fd izæu esjs cksyus ls ugC mOrk g,] vkidh id\L ls mOrk g,4 LkDIj dk nwljk mOrk g,4 vkidk rhljk mOrk g,4 eT rks Sd gh ckr cksyrk gwa] ysfdu rhu vkneh rhu izæu ysdj vkrs gT4 os vkidh id\L ls vkrs gT4 my>u tks vkrh g, og vkidh id\L ls vk jgh g,4 vk,j vkidh dksB id\L u gks rks dksB my>u ugC g,4 vk,j vkidh dksB id\L u gks rks le>uk Sdne vklku vk,j lh/k g,4 gks ldrk g, esjh ckr xyr gks] rks og Hh le>uk vklku i\Lsxk4 my>u ugC i,nk gksxh4 vxj esjh ckr xyr g, vk,j vkidh dksB id\L ugC g,] rks vkidks bruk lkG fn[kB i\L tkSxk fd ;g ckr xyr g,4 my>u fGj Hh i,nk ugC gksxh4 ckr [®e gks xB4 o,D;we rks dksB gks gh ugC ldrk g,4 o,D;we gks ldrk g,4 ogh rks gekjk vtŒe'u g,4 ugC rks fuxs'u dk loky gh ugC g,4 geus tks dqN lkspk] dqN Hh i\Pk] lkspk fnekx ls] cqf0 ls] ;k varj ls Hh tks dqN fudyk] bldk tks dqN g, og Sd ViL g,4 og ViL vyx7vyx Page 98 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k g, blfyS vyx7vyx fjSD'u gksrk g,4 ysfdu og ViL ls tkapk tkrk g, fd ;g Ohd g, ;k ugC Ohd g,4 ml ViL ls vxj tkaprs gT rks vki dHh ugC tkap ikrs gT4 ;gh rks] ;gh lkjk >x\Lk g,4 ;g ViL cnyrk jgsxk4 bldks Fks\Lk le> yhftS] bldks Fks\Lk lef>S4 ;g ViL tks iqjkuk g,~~~4 u7u] ;g loky ugC g, iqjkus7u;s dk4 vkt tks esjk g, og ViL cnyrk jgsxk] cnyrk g,4 rks ViL g,] vc le>us ds nks jk¬rs gT3Sd rks ok;k ViL4 ViL ;kuh dka'lusl4 ugC] daLh'Vux vkidh2 dka'lusl7oka'lusl dgka j[h g,4 daLh'Vux2 ViL dk D;k eryc gksrk g,` ;kuh esjk lkekftd tks~~~4 lkekftd ugC] vkids Mij ftrus Hh la¬dkj gT] vkids ekbaL ds ftrus Hh la¬dkj gT] lc daLh'Vux g,4 gka] ftrus Hh gT4 la¬dkj vk,j blls p,rü; dk tks vkfoHkZo gj Sd euq‘; eX tks gn rd gqvk g,] ogh ¬oWi dh ckr g,4 ;g tks vkfoHkZo tks g, u~~~blls vkfoHkZo ugC gksrk] blls vkfoHkZo Padrk g,4 ogh rks lkjk >x\Lk g,4 vki tks vHh dg jgs gT fd ;g vkfoHkZo dks Padrk g,] og fdl fglkc ls dg jgs gT` Page 99 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k bldks Fks\Lk le> yX4 og tks gekjh daLh'Vux g,3tks geus lquk g,] i\Pk g,] lkspk g,] le>k g,3og tks gekjs ekbaL dh daLh'Vux g,] rks vc esjh ckr vxj vki lqu jgs gT rks nks rjg ls lqu ldrs gT] nks rjg ls4 o,D;we rks vki ugC gksrs] og rks eT tkurk gwa4 og rks v¥IhesI ckr g, fd o,D;we gks tkSa] rks eq>s lquus vkus dh tWjr ugC g,4 vk,j vkidks dgus dh Hh tWjr ugC g,4 ugC] eq>s dgus dh tWjr gks ldrh g,4 d,ls` og nwljh ckr g,4 le>kbS vki4 bldks le> ysus nhftS iwjk] fGj vkils ckr dj ywaxk4 eq>s dgus dh tWjr gks ldrh g,4 ugC rks cq0 dks] egkohj dks] fdlh dks dgus dh dksB tWjr ugC g,4 ysfdu eT rks ugC lqu ldwaxk o,D;we ls4 mldh ckr lqu yhftS iwjh] vHh o,D;we dks le> yhftS Fks\Lk4 ;g tks daLh'Vux g,] bldks nks rjg ls vki lqu ldrs gT4 Sd rks jk¬rk ;g g, fd daLh'Vux esjs cksyrs oDr] vkids lqurs oDr chp eX gks3daLh'Vux chp eX gks4 rks ugC le> ikSaxs4 gka] ogh eT dg jgk gwa4 daLh'Vux Sd dksus ij eseksjh eX i\Lh gks vk,j vki Ìs' vk,j behftSI lh/k dkaI,DI dj jgs gkX] rks le>uk vklku gksxk4 o,D;we dk vHh rks bruk gh eryc gks ldrk g,3vHh3fd daLh'Vux tks g, og chp eX c,fj;j dh rjg [\Lh u gks4 ysfdu og [\Lh gksrh g, vkerk,j ls] cgqr dfOu g, mldks Hh Sd rjG gIkuk] Sd rjG fdukjs djuk4 D;kXfd vxj eTus xka/h ds fyS dqN Hh dgk] rks vki mldks Sslk gh ugC lqu jgs gT t,lk eT ∂kb¬I ds laca/ eX dqN dgwaxk rks lquXxs4 lquuk pkfgS2 Page 100 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k lquuk pkfgS] og rks g,4 og rks g,] og rks g,4 vxj eT egkohj ds laca/ eX dqN dg jgk gwa rks t,u o,ls gh ugC lqurk t,lk fd v7t,u lqu ysrk g,4 v7t,u ds fyS dksB daLh'Vux ugC g,4 og pqipki ns[rk g, fd Ohd g,] egkohj ds fyS dqN dgrs gT4 lqurk g, og] ;g mldh Lk;jsDI fylVux gks tkrh g,4 t,u rks csp,u gks x;k3fd egkohj ds fyS2 esjs Hxoku ds fyS2 vc ;g ekeyk egkohj dk ugC jgk] ;g bldk Hh gks x;k vk,j ;g chp eX [\Lk gks x;k4 ;g tks chp eX [\Lk gks tkuk g,] ;g uçcs izfr'r du©;wtu rks ;g i,nk djrk g,4 fGj ge dqN tks ugC dgk x;k] og Hh lqu ysrs gT4 dqN tks ugC dgk x;k] og vFZ Hh fudky ysrs gT4 vk,j og geX bruk lgh ekywe i\Lrk g, fd geus lquk] fd geX d¥iuk eX Hh ugC gks ldrk g, fd ;g ugC dgk x;k] ;g ugC lquk x;k4 dqN NwI tkrk g,] dqN tq\L tkrk g,] ;g lc i,nk gks tkrk g,4 bl ekbaL dks eT dgrk gwa fd ;g ekbaL fylVux ugC dj jgk g,4 ;g uqdlkunk;d g,4 vk,j blls du©;wtu dh lkjh rkdr i,nk gksrh g,4 ;g tks eseksjh g, gekjh] og eseksjh eX gksuh pkfgS] og jgsxh] tkSxh ugC vkt4 ysfdu tc eT lqu jgk gwa] tc Hh eT lqu jgk gwa] rc og chp7chp eX [\Lh ugC gks tkuh pkfgS3Sd ckr4 vk,j og tks vki dgrs gT u] o,D;we tks g,~~~Sd ?Iuk vkidks dgwa mlls [;ky eX vkSxk4 Gjhn Fk eqlyeku Gdhj4 og x;k ;k_k ij4 rks og lkjs eqlyekukX ds GdhjkX dh etkjX ?we jgk Fk4 dchj ds xkao ds ikl ls fudyk4 rks Gjhn ds lkF dksB lk, yksx Fs4 mügkXus dgk fd dchj dk vkJe vkrk g,] vxj ;gka Qd tkSa vk,j dchj ls Fks\Lh vkidh ckrphr gksxh rks geX c\Lk vkuan gksxk fd D;k ckr gksrh g,2 Gjhn us dgk fd Qd rks tWj tkSaxs] ysfdu ckr gksuh eqfædy g,4 m/j dchj dks Hh] fe_kX dks irk pyk vkJe eX fd Gjhn xqtjus okyk g,] dgk fd jksd yks Gjhn dks4 dchj ls dgk fd c\Lk vkuan vk tkSxk] nks fnu vkidh ppkZ gks tkSxh] ge lqu yXxs4 dchj us dgk fd ppkZ cgqr eqfædy g,4 jksd yks rks tWj jksd yks4 c,OXxs] galXxs] ppkZ cgqr eqfædy g,4 iwNk] ppkZ D;kX eqfædy g,` mügkXus dgk] og rks tc vkSxk Gjhn rks rqégX le> eX vk tkSxk4 Gjhn vk;k4 dchj ysus xS] xys feys] os vkdj c,Os4 nks fnu jgs lkF] gals] xys yxs] pyrs oDr vkalw cg xS nksukX dh vka[kX ls] ysfdu ckr ugC gqB4 NwIrs gh ls f'‘; rks lc ?cjk xS nksukX ds2 nks fnu eX cksLZe gks xB fcydqy] fd ;g D;k ikxyiu gks x;k2 c,Os gT] c,Os gT2 vk,j mu nksukX dh otg ls nwljs Hh u cksy ikSa fd os D;k lkspXxs4 t,ls gh NwIs rks Gjhn ls fe_kX us iwNk fd ;g D;k ikxyiu fd;k fd rqe pqi gh jg xS] cksys ugC2 Page 101 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Gjhn us dgk] tks cksyrk og ukle> fl0 gks tkrk4 Gjhn us dgk fd eT cksyrk rks eT cq0w gks tkrk] D;kXfd og vkneh 'wü; gks x;k g,4 dgk] ij dchj D;kX ugC cksyk` rks Gjhn us dgk fd dchj tkurk g, fd eT 'wü; gks x;k gwa4 nks 'wü; D;k cksy ldrs gT] cksyus dks dqN Hh ugC cprk2 rks Gjhn ds fe_ iwNus yxs] ysfdu gels rks vki cksyrs gT2 Gjhn us dgk] tWj cksyrk gwa] D;kXfd rqe 'wü; ugC gks4 vk,j rqe rHh rd lqu jgs gks tc rd rqe 'wü; ugC gks4 ftl fnu rqe 'wü; gks tkvksxs] u rqe lquksxs~~~4 nks 'wü; [\Ls gkX rks cksyuk vk,j lquuk can gks tkSxk4 ysfdu Sd 'wü; dk cksyuk py ldrk g,4 Sd 'wü; dk cksyuk py ldrk g,] og Sd varjø;Fk g, mldh] fd tks mls fn[kB i\L x;k g,] tks mlus tku fy;k g,] tks mls gks x;k g,] mldh lkjh r\Li g, fd og d,ls gks tkS fdlh dks2 mldh lkjh r\Li eX og dB nGs vkidks cgqr †;knk nq‘I Hh ekywe i\Lsxk4 mldh lkjh r\Li eX og dB nGs Sslk yxsxk fd gekjh cgqr ekü;rk dks rks\L fn;k g,] gekjs fny dks nq[ igqapk fn;k g,] geX pksI dj nh g,2 vk,j mldh ih\Lk dks rqe ugC le> ldrs gks fd og tku ;g jgk g, fd ftruh rqégkjh id\L IwI tkS] ftruk rqe [kyh gkF gks tkvks] mruh gh og ?Iuk ?I tkS] og g,iVux gks tkS] ftldh fd Vprk g,4 ;g fcydqy Ohd g, fd ge Sdne 'wü; gksdj ugC lqu ldrs gT4 ysfdu ge djhc7djhc 'wü; gksdj lqu ldrs gT4 vk,j djhc7djhc 'wü; gksus dk eryc ;g g, fd og chp eX ugC gksuk pkfgS4 og tks vki dgrh gT u] og vki fcydqy Ohd dgrh gT fd esjh ckr ls cgqr lh Vprk] cgqr lk fopkj] cgqr ls izæu [\Ls gks tkrs gT4 tWj esjh ckr dqN Sslh g, fd mlls Sslk gksxk4 ysfdu og mruk gh ugC g, dkj<] mlls Hh †;knk dkj< ;g g, fd gekjs lcds eu dh viuh id\L g,4 ml id\L ij dgC Hh Hsn i\Lrk g,] pksI i\Lrh g,] ¬okHkfod g, fd izæu [\Lk gks tkS4 vk,j eT pkgrk gwa fd [\Lk gks tkS4 eT pkgrk Hh gwa fd [\Lk gks tkS] D;kXfd [\Lk gks tkS rks Lk;ykx 'qW gksrk g,4 rks ge lksprs gT] fopkj djrs gT] ckr djrs gT4 vkt ugC dy3y\LXxs] >x\LXxs] dqN gksxk3ysfdu mlls dqN jk¬rk cusxk4 vxj dqN jk¬rk mlls curk g, vk,j vxj y\Lus7>x\Lus] lkspus7fopkjus ds ckn vxj ge Fks\Lh lh Hh †;knk vaLj¬ITVLx eX NwIrs gT3tWjh ugC g, fd esjh ckr lgh gks tkSxh mlls6 ysfdu esjk ekuuk ;g g, fd ml izkslsl ls xqtjus ij Hh vaLj¬ITVLx c\Prh g,3pkgs esjh ckr xyr fl0 gks ;k lgh fl0 gks] blls dksB GdZ ugC i\Lrk4 gfjo¥yH th vk,j eT vxj nks ?aIs ckrphr djX] vk,j flGZ y\L Hh yX ckrphr eX] rks Hh ge nks vkneh nks ?aIs ds ckn †;knk le>nkj yk,Irs gT4 esjk eryc ;g g, fd vxj ml izkslsl ls xqtjus dh Fks\Lh Hh bπNk gks rks ge mlls le>nkj yk,Irs gT4 Page 102 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ij Vgnq¬rku eX Sslk gks x;k g, fd Vgnq¬rku eX] Hksxhyky th] Lk;ykx t,lh pht gh ugC jg xB g,4 fcydqy Lk;ykx ugC g,2 vk,j blfyS Sslh g,jkuh ekywe i\Lrh g, fd Lk;ykx rks ugC g,] †;knk ls †;knk xkyh7xyk,t gks ldrh g,4 vxj dksB †;knk gh dksB ckrphr djks rks xkyh7xyk,t Gk,ju gks tkrh g,] Lk;ykx7ok;ykx ugC gks ikrk4 ;kuh Sslk laHo gh ugC jg x;k g, fd ge c,OX] ge ppkZ djX] eq¥d eX gok pys ckr djus dh] xkao7xkao eX vÒs gkX] tgka yksx Vtnxh ds c\Ls elykX ij dqN ckr djrs gkX] y\Lrs7>x\Lrs gkX] i{7foi{ djrs gkX4 og lc [®e gks x;k2 vk,j Sslh fiIh7fiIkB gkyr gks xB g, fd tks geus id\L fy;k] lks nksgjkS pys tkrs gT jkst7jkst mldks4 u mldks dksB budkj djrk~~~4 ;kuh eq>s rks dB nGs Sslk yxrk g, fd vki fcydqy Ohd dg jgs gks rks Hh yxrk g, fd budkj dj nks bl vkneh dks6 D;kXfd Fks\Lh ckrphr rks gks4 eq>s dB nGs Sslk yxrk g, fd vki fcydqy Ohd dg jgs gT] ysfdu eq>s yxrk ;g g, fd ;g Ohd dgk gqvk dgC flGZ id\Lk gh gqvk rks ugC g,2 vxj id\Lk gh gqvk g, rks cdokl eX fxj tkSxk vk,j ugC id\Lk gqvk g, rks fId tkSxk4 gtkZ D;k g,2 ;kuh esjk dguk ;g g,~~~rks eq>s rks yxrk ;g g, fd bl oDr Sd7Sd pht ij geyk dj nsus t,lh gkyr g,4 og ekü; g,] og iwjh dh iwjh ckr ekü; g,4 ysfdu Sd tks rhljk otg gksrk g, du©;wtu dk] vki tks ftl rjg ls j[rs gT u] og vksoj VliyhGkB djrs gT4 tks pht bruh dkaîyhdsIsL g,] mldks ;s tks dFkud gksrs gT vk,j SuDLksI.l gksrs gT og bruk nsrs gT vk,j bl rjg ls nsrs gT fd mldk Sd nwljk gh Wi] tks lhfj;l pht g,] tks le>us ds fyS yksxkX dks vanj PwaPuk i\Lsxk~~~4 vki Sslk lksprs gT Hksxhyky th] ysfdu esjh le> ;g g, fd tks SuDLksI eT dgrk gwa] mldks vki Vliy Hh le> ldrs gT vk,j cgqr dkaîysDl Hh4 ;s tks Hh SuDLksI eT dgrk gwa ;k tks Hh NksIh dgkuh dgrk gwa~~~4 bleX daI≠kfLD'u Hh cgqr vkrs gT4 os vkSaxs4 daI≠kfLD'u vkus dh D;k fGdj djrs gT2 og rks ckrphr dh] fn ekseXI ;w vlIZ] nsvj b\t daI≠kfLD'u4 og rks vki cksys] vk,j daI≠kfLD'u vkus okyk g,4 SuDLksI.l dk gh ¬oHko g, fd og dHh Hh iwjk7iwjk~~~4 Page 103 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k iwjk rks dksB pht ugC dg ldrh4 Hk"k gh ugC dgrh] Sd SuDLksI D;k dgsxk2 ysfdu SuDLksI tks g, og bruk dgrk g,] Sd nks feuI dk SuDLksI] ftruk nks ?aIs dh ckr ugC dgrh vk,j nks ?aIs dh dksB fGyklGh dh I≠hIkbt ugC dg ldrh4 vk,j ;g Hh vkidk [;ky Ohd ugC g, fd og mldh xaHhjrk de djrk g,4 og rks vkneh xaHhj g, rks mldh xaHhjrk c\Pkrk g, vk,j vkneh xaHhj ugC g, rks mldh xaHhjrk de djrk g,4 ;kuh esjk dguk ;g g, fd og rks vxj vkneh xaHhj g, rks Sd SuDLksI ij lkspus ds fyS ?aIkX yxk nsxk4 vk,j vxj vkneh xaHhj ugC g,] vxj vkneh xaHhj ugC g,] rks vki mldks xhrk ds opu lqukbS vk,j og le>sxk fd dksB fG¥eh xkus xk jgs gks4 ;g loky ugC g,4 og rks vkneh ds Mij fuHZj g,4 cq0 us viuh Js‘Ore lkjh ckrX~~~4 ysfdu vki mudks †;knk ø;a≈; dh rjg ysrs gT rks vksoj VliyhGkB gks tkSxk u2 eq>s rks fG∂ ugC g, vksoj VliyhGkB dh4 eT rks dgrk gwa fd l®; bruk Vliy g, fd mleX ls vksoj VliyhGkB dj ugC ldrs4 Sslk rks fGj nksukX phtX dg ldrs gT Sd lkF3fd bruk dkaîyhdsIsL Hh g, vk,j bruk Vliy Hh g,4 Sd gh ckr g,] Sd gh eryc g,4 vk,j blfyS fdl rjg ge~~~ge fdl rjg~~~vf/dre yksxkX ds fyS lkspuk d,ls laHo gks tkS] og esjh n1f‘I g,4 vk,j esjh n1f‘I ;g Hh jgrh g, fd tks vafre g, ogka] mlds Hh [;ky eX vk lds] tks izFe g, mlds gh [;ky eX ugC4 og tks iπphl yksx c,Os gT] rks mleX tks vafre g,] mlds Hh [;ky eX dqN vk lds4 og Hh fcydqy [kyh gkF ogka ls ugC tkuk pkfgS4 ugC rks izFe ds [;ky ds fyS rks cgqr fdrkcX gT] vki mudks if\PS ets ls4 vk,j esjh viuh n1f‘I ;g g, fd nqfu;k eX vc rd ftruh Hh dfOu ls dfOu ckr dgh xB g, og ljy ls ljy dgkfu;kX eX dgh xB g,4 pkgs thll us] pkgs cq0 us] pkgs du©;wf';l us~~~4 blls budkj ugC g,4 ysfdu vkids dgus dh tks dFk g,] tks i0fr g,] og i0fr dk gh eq>s dksB nks" ekywe gksrk g, fd blls ;g SuDLksI.l dh xaHhjrk ugC jgrh g,] eT rks ;g crkuk pkgrk gwa4 og gks ldrk g,4 eT rks xaHhjrk pkgrk Hh ugC4 xaHhjrk dh eq>s bπNk Hh ugC g, tjk Hh4 xaHhjrk eT pkgrk Hh ugC] xaHhjrk dks eT jksx gh ekurk Page 104 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k gwa] jksrs gqS vknfe;kX dk y{< ekurk gwa4 og eT pkgrk Hh ugC cgqr4 esjh rks viuh le> ;g g,] esjh rks le> ;g g, fd fdruk ljy vk,j fdruk lgt vk,j fdruk ogka ls] tgka vkneh ds Ôn; eX izos' djrk g, fdlh }kj ls] esjh viuh~~~-v¬i‘I= vki xka/h dks iwathoknh ekurs gT` xka/h dks` ugC] xka/h dks eT iwathoknh ugC ekurk4 ysfdu xka/hth dh iwjh Vpruk dh fof/ iwathokn dh leFZd g,4 xka/h dks iwathoknh ugC ekurk4 vk,j xka/h iwathoknh fpR ls gT Hh ugC] vk,j mudk Hko Hh ugC g, iwathoknh gksus dk4 ysfdu blls dksB GdZ ugC i\Lrk4 xka/h ds thou dh fof/] xka/h ds lkspus dk Pax iwathoknh g,] cqtqZvk g,4 rks bleX GdZ D;k gqvk` xka/h dk lkspus dk Pax iwathoknh g, vk,j xka/h iwathoknh ugC gT2 gka7gka] cgqr GdZ g,] cgqr GdZ g,4 xka/hth dka'l ugC gT bl ckr ds fyS4 vk,j blfyS xka/h dh uh;r ij eT dHh nks" ugC nsrk4 ;kuh eT Sd ckr dg ldrk gwa] eT Sd ckr dg ldrk gwa u] eT Sd ckr dg ldrk gwa ftleX esjh dksB uh;r fdlh dks uqdlku igqapkus dh ugC g,] vk,j uqdlku igqap ldrk g,4 vkidks uqdlku igqapkus dh esjh dksB uh;r ugC g,] vkidks Gk;nk gh igqapkus dh esjh uh;r g,] vk,j uqdlku vkidks igqap ldrk g,4 esjk dguk g, fd xka/h dh uh;r ds ckcr dksB 'd djus dk loky ugC mOrk4 ysfdu xka/h dh Ohd uh;r Hh tks dj jgh g, og iwathokn dk leFZu g,4 og rhl lky igys tks dé;qfu¬I dg jgs Fs] og vki dg jgs gT4 vc iwjh nqfu;k cny xB g,] fopkj cny x;k g,~~~4 eq>s irk ugC] dé;qfu¬I D;k dgrs Fs dc vk,j dc ugC dgrs Fs4 eq>s irk ugC4 eq>s rks irk g,4 og rks vki cny xS gkXxs rks nqfu;k cny xB yxrk g,4 Page 105 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ysfdu vHh Hh lqcg vkius tks ckr dgh] rks xka/h iwathoknh Fk] Sslk gh vki izfrikfnr dj jgs Fs4 og rhl djks\L vk,j rhu lk, rhu djks\L okyh ckr dg jgs Fs4 eTus ;g ugC dgk4 eTus ;g dgk fd xka/h ds l®lax ls Gk;nk feyk mldks4 xka/h dks Gk;nk ugC fey x;k4 og fc\Lyk dks feyk Fk4 gkykafd og ckr lgh ugC g,4 xka/h us mlds fyS lj iqQ"ksRe nkl] Okdqj nkl] lj Ghjkst 'kg vk,j lsOuk dh ckr djds og dgh Fh fd tks ckr ge vaxzstkX ds lkF djXxs ogh gekjs ns' ds Hh iwathifr;kX~~rks og vkius lquk g,4 og eq>s ekywe g,4 og rks dfOukB ugC g,4 og rks nwljs oDrø; Ssls j[s tk ldrs gT t,lk vki j[ jgs gT4 ftleX mügkXus mRjizns' ds teCnkjkX dh desIh muls feyh] vk,j mügkXus dgk fd rqégkjs Mij vü;k; gksxk vxj teCnkjh Nhuh xB] eT yLwaxk rqégkjs fyS4 bleX D;k eryc g,` bl oDrø; eX D;k eryc g,` xka/h dh Vtnxh eX rks brus daI≠kfLDIjh oDrø; gT fd dqN Hh fl0 dj ldrs gks4 blfyS fdrkcX7forkcX ugC ykuk pkfgS] bueX dksB eryc ugC g,4 ugC] og vki tks xka/h dks crk jgs Fs] og xka/h dks vki fcydqy xyr Pax ls crk jgs Fs4 ;g gks ldrk g,4 bleX >x\Lk ugC g,4 ;g >x\Lk ugC g, esjk4 ;g >x\Lk ugC g,] D;kXfd vkidks iDdk gksxk fd vki lgh Pax ls le> xS gT] rks ckr vyx g,4 og >x\Lk ugC g, esjk4 ugC] og tks xka/h ugC Fs] og vki crk jgs Fs4 eT rks vHh Hh ogh dg jgk gwa] crk ugC jgk Fk4 ugC] fGj Hh og dgus dk tks Pax Fk] mlls Sslk gh lquus okykX dks yxrk g, fd og xka/h iwathoknh Fk4 og fdrus lquus okykX dks yxk` og fdrus lquus okykX dks yxk` vkidh ckr blls ¬i‘I gks tkrh g, fd dgrs gT fd xka/h dh uh;r iwathoknh ugC g,4 Page 106 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k xka/h rks tjk Hh ugC gT4 ysfdu xka/h dk ø;fDr®o] xka/h dh p;kZ] xka/h dk iwjk pkyhl lky dk tks dqN fglkc g,] xka/h dk vkanksyu] og lc iwathokn ds leFZu eX x;k4 bldk rks eryc ;gh gqvk fd xka/h iwathoknh Fk4 ;g nwljh ckr g,4 ;g vki urhtk fudky jgs gT4 ;g eT ugC dgrk4 vki mudh uh;r ij Hh 'd dj jgs gT4 vki uh;r ij Hh 'd dj jgs gT] eT mudh uh;r ij 'd ugC dj jgk gwa4 ;g vkidk urhtk g,] ;g esjk ugC g,4 ugC] vki dgrs Sslk gT] blhfyS mleX ls mldk vFZ Sslk gksrk g,4 u] u] u4 ;g vki fudkyksxs u2 ;g gjcy HkB ugC fudky jgs] Hksxhyky HkB Hh ugC fudky jgs ;g4 ;g vki fudky jgs gks4 og rks Ohd g,] vkidh uh;r ugC g,] fGj Hh vkids djus ls dqN gks ldrk g,4 dqN gks ldrk g,] bleX D;k dfOukB g,2 bleX D;k dfOukB g,2 blfyS ;s nksukX ckrX Sd ugC gT4 vk,j ;gh dfOukB gks jgh g,] ;gh dfOukB gks jgh g,4 yksx le>rs gT fd eT dksB xka/h dks dg fn;k gwa4 xka/h dks eT D;kX dgwaxk` ysfdu tks cksyk tkrk g, og ml rjg ls cksyk tkrk g, fd t,ls xka/h dks rks\Lus ds fyS tks yksx cksyrs Fs] ;g o,ls gh rks\Lus ds fyS cksyk x;k gks4 etk ;g g, fd eT rks lHh dks rks\Lus ds fyS m®lqd gwa] eq>s rks bleX dksB >a>I ugC g,4 rks\LX vki] mudh tks xyr ckr g, mldks rks\LX4 dksB xyr ckr dks j[ dj dqN cukus ls curk ugC g,] Sslk geus ns[ fy;k g,4 rks blfyS xka/h dh tks ckr g, og Ohd fl0 g,] Sslk xka/h dgrk Fk] mlh rjg ls vki ¬IsI djX vk,j mlds ckn rks\LX4 exj og dk,u r; djsxk fd xka/h d,lk dgrk Fk` vki r; djXxh fd eT r; dWaxk` D;kX] tks dksB i\PXxs2 og rks Nks\L x;k g, viuh ckr4 Page 107 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ;g rks cπpkX t,lh ckrX dj jgh gT vki4 ;s blfyS cπpkX t,lh ckrX dj jgh gT] ;g Hksxhyky HkB c,Os gT ;s mldks le> ldrs gT fd ;g dk,u r; djsxk fd xka/h D;k dgrs Fs4 ;g vki r; djXxh fd eT r; dWaxk` esjs fyS eT gh r; dWaxk u] vki rks r; ugC dj ldrC2 fGj Hh bleX rdZ jgsxk4 gka] rdZ jgsxk Hksxhyky HkB vk,j bleX fookn jgsxk4 fookn jgsxk vk,j bleX dksB r; ugC dj ldrk4 vkt Hh etk ;g g, fd cq0 D;k dgrs Fs] ;g cq0 ds Ng laiznk; Ng rjg ls r; djrs gT4 ugC] o,lh ckr ;g ugC g,4 lkjh ckrX Sslh gT egk';2 lkjh ckrX Sslh d,lh gkXxh` t,ls xfh dh Hjh gqB gT] Sd vk,j Sd vfuok;Z Wi ls nks ugC gksrs4 vkidks xf g,] eq>s irk ugC4 Sd vk,j Sd vfuok;Z Wi ls nks ugC gksrs4 vk,j Sd vk,j Sd flGZ blfyS nks gksrs gT fd geus uk, ds fLftI cuk j[s gT4 nl fLftI cuk yX] vk,j ugC gkXxs4 ikap fLftI cuk yX] vk,j ugC gkXxs4 esjk eryc vki le> jgs gT u` esjk eryc ;g g,~~~4 og rks vki gk;j e,FsesfIDl eX tkrs gT4 mlh rjg lkjh ckrX gT4 mldk vFZ Sslk fn[ykus dh dksB tWjr Hh ugC4 ysfdu D;k esjs dgus dk rk®i;Z vki ugC le>s fd eT D;k dguk pkgrh gwa` dB phtX rks Sslh tWj gksrh gT ftls vki Hh Sd gh rjg ls r; djXxs vk,j eT Hh Sd gh rjg ls r; dj ldrh gwa4 Sd pht Sslh ugC gksrh4 Page 108 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Sd gksrh g,4 ugC rks Lk;ykx gh ugC gks ldrk g,4 gksrh g,] lc eX Sd gksrh g,4 nsf[S] blh ij Sd ugC gks ik jgh g, u2 vkids ikl Lk;ykx ds fyS gh rks vkrs gT ge4 geus dqN ugC id\Lk gqvk g,] fGj Hh ge vkrs gT blhfyS fd blds ckjs eX dqN ysuk g,4 rks fGj ge vkids lkF d,ls Lk;ykx djX` fcydqy vkbS] fcydqy vkbS4 ysus dh fG∂ eX er vkbS4 b/j dqN Nks\L tkuk g,] rks dqN etk vk ldrk g,4 ysus7osus eX] esjs ikl dqN g, gh ugC] nwaxk D;k vkidks2 ugC g, dqN] fGj Hh vki fGj jgs gT dqN nsus ds fyS gh4 Nhuus ds fyS2 ugC] Hksxhyky HkB] dqN ugC nsrk4 og rks Ohd g,] og izse dk laca/ Sslk gh gksrk g,4 Nhu ywa dqN] bruk gh [;ky jgrk g,4 bleX Nhuuk vk,j nsuk og Sd gh pht gksrh g,4 vπNk gqvk] vπNk gqvk~~~4 ysfdu ckr ;g g, fd Lk;ykx ds fyS dksB Hwfedk ykuh pkfgS fd tks vkneh iz;®u djds Hh ikl c,O lds] ckr dj lds4 eT rks yk jgk gwa Hwfedk4 ugC] vki dg jgs gT fd vki ugC le>Xxs] D;kXfd vkius dqN id\Lk gqvk g,4 eT ;g ugC dg jgk gwa4 tks id\Lus okyk g,] mldks Hh og /hjs7/hjs Nks\Ls] bl rjg ls vki dgX4 Page 109 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k ogh dksf'' pyrh g,] ogh dksf'' pyrh g,4 dksB Nks\Lrk Hh g,] dksB ugC Hh Nks\Lrk4 dksB /hjs Nks\Lrk g,] dksB yacs Nks\Lrk g,4 vc mldk fglkc Hh ugC j[uk i\Lrk fd dk,u Nks\Lrk g, fd ugC Nks\Lrk4 dke esjk gks x;k] dg fn;k] ckr [®e gks xB4 ugC] vkils Lk;ykx blfyS ugC gks ldk fd vki lcdks dgrs gT fd daLh'aL gT] dka'l dksB g, ugC4 lc daLh'aL gT] Sslk vki dgrs gT] rks Lk;ykx d,ls gks ldrk g,` vki ekurs gT fd lc yksx daLh'aL gT4 gT gh4 bleX ekuus dk D;k loky g,` og rks gT] ysfdu fGj Hh Lk;ykx gksrk g,] D;kXfd vkneh nwljs dks le>us dh Hh dksf'' djrk g,] flGZ tks g, og crkus dh dksf'' ugC djrk g,4 fcydqy gh] fcydqy gh] rHh Lk;ykx gksrk g,4 ysfdu Lk;ykx eX ck/k~~~4 Sd7nwljs dks le>s fcuk vkneh dqégykrk Hh g,4 mldks Sslk yxrk g, fd eq>s nwljs dks le>uk pkfgS4 fcydqy] vxj Sslk yxs rks Lk;ykx gks tkrk g,4 ysfdu ekeyk D;k g,] cgqr eqfædy ls ge bl dksf'' eX gksrs gT fd nwljk D;k g,] bls le>X4 vanWuh dksf'' ;g gksrh g, fd D;k ge gT] ;g nwljs dks le>kSa4 blfyS Lk;ykx eX rdyhG gksrh g,] ugC rks Lk;ykx eX bruh rdyhG ugC g,4 esjk eryc vki le>s u2 Lk;ykx rks ges'k gh py ldrk g,4 vk,j pyrk g,4 ysfdu og tks gekjh dksf'' gksrh g, cgqr Hhrjh] og vxj le>us dh g, rc rks cgqr vklku gks tkrk g,] le>kus dh g, rc cgqr eqfædy gks tkrk g,4 og rks nksukX gksrh gT4 le>kus dh Hh jgrh g,] le>us dh Hh jgrh g,4 ysfdu~~~4 dkafr HkB us tc dgk rks vkius dgk fd xka/hth us dgk Fk fd teCnkjkX dh rjG ls eT yLwaxk3;kuh dqN G,DI dks csl cuk;k tk ldrk g,] mldks ysdj eT dg jgk gwa3rks og fcydqy vkidk Ohd Fk dguk4 mügkXus dgk Fk fd eT teCnkjkX dh rjG ls yLwaxk vk,j l®;kxzg dWaxk4 mlh xka/h us iTrkyhl eX vkxk [ku ls fudyus ds ckn ;g dgk fd eT ekurk gwa fd vc Page 110 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k teCnkjkX dks daiuls'u Hh u fn;k tkS vk,j teCnkjh [®e dh tkS4 ;s G,DI.l gT vk,j bleX muds fopkjkX eX fodkl gqvk g,4 rks bu fopkj7ijaijk dks vk,j fodkl7ijaijk dks Hh dqN ÷;ku eX geX ys djds~~~4 bleX Sslk ekeyk g, u] Sslk ekeyk g, fd bleX gh xka/h dks vxj iwjk mOk dj ge ns[us pyX] rks Sslk eq>s ekywe i\Lrk g, fd xka/h eX dksB bdgjk ø;fDr®o fodflr gks jgk g,] ;g Hh eq>s ugC fn[kB i\Lrk4 xka/h eX eq>s cgqr ø;fDr®o fn[kB i\Lrs gT] xka/h dk eq>s Sd ø;fDr®o fn[kB ugC i\Lrk4 eq>s e¥Ihlkbfdd ekywe i\Lrs gT4 vk,j dB /kjkSa mueX fodflr gks jgh gT4 vk,j dB ekeykX eX os ihNs Hh fxjrs gT] vkxs Hh c\Prs gT4 cgqr lk ekeyk g,4 ogh geX fn[k vkidh ckrkX eX ml fnu4 gka] rks ;g tks cgqr lk ekeyk g,] ;g tks cgqr lk ekeyk g,] bldks ftruh le>nkjh ls ge le>us dh dksf'' djX] ml dksf'' eX xka/h dh iwtk vk,j gkfu o Vunk dk dksB loky ugC g,4 loky dqy bruk g, fd xka/h ds ø;fDr®o dks vk/kj cuk dj vxj ge le>us dh dksf'' djX rks eq¥d ds vkus okys ø;fDr®o dks cukus ds fyS dqN jk¬rs fudy ldrs gT4 ysfdu nks rjg dh ckrX gT5 ;k rks dksB vkneh xka/h dks xkyh nsus dh o1fR eX i\L tkrk g,] rc cgqr eqfædy gks tkrk g,6 vk,j ;k fGj dksB iwtk djus dh ftn eX i\L tkrk g,] rc Hh cgqr eqfædy gks tkrk g,4 vk,j vxj dksB vkneh nksukX ds chp eX] ftldks dgX f∂fIdy VFVdx dj jgk gks] rks nksukX rjG ds vkneh /Dds nsdj mldks dgrs gT fd rqe fdlh dksus ij [\Ls gks tkvks4 ;kuh t,lk fd vki dgrs gT eq>ls fd ;k rks vki vc ;g Hh dgks fd xka/h dh uh;r xyr g,] rks fGj ge le> yX vkidh ckr4 vk,j og nwljk tks vkneh vkrk g, og eq>ls dgrk g, fd rqe vxj dgrs gks fd mudh uh;r Ohd g,] rks ;g Hh dgks fd mudk fopkj Hh Ohd g,4 vc esjh rdyhG vki le>rs gT u2 esjh rdyhG D;k gks tkrh g,] u eT i{ eX gwa fdlh ds] u eT fdlh ds foi{ eX gwa4 eq>s i{7foi{ dk vFZ gh ugC ekywe i\Lrk4 eq>s rks ;g ekywe i\Lrk g, fd xka/h t,lk eg®oiwX~~~ysfdu ;g le>us eX D;k rdyhG gksrh g,] i{ okyk pkgrk g, fd le>ks rks iwtk dh ckr djks] foi{ okyk pkgrk g, fd le>ks rks fojks/ dh ckr djks4 eT nksukX ckr ugC djuk pkgrk] blfyS eT nksukX ds lkF fnDdr eX gwa4 b/j esjh tks dfOukB gks xB g,4 ukf¬rd esjs ikl vkrk g, rks og le>rk g, fd ;g vkneh vkf¬rd g,4 vkf¬rd vkrk g, rks og le>rk g, fd ;g vkneh ukf¬rdrk dh ckrX dj jgk g,4 vk,j eq>s u vkf¬rdrk ls dksB iz;kstu g,] u ukf¬rdrk ls iz;kstu g,4 dé;qfu¬I esjs ikl vkrk g, rks og le>rk g, fd eT SaIh7dé;qfu¬I ckrX dj jgk gwa4 xka/hoknh vkrk g, rks og le>rk g, fd eT SaIh7xka/hoknh ckrX dj jgk gwa4 vk,j esjh gkyr ;g gks xB g, fd pwafd eT iz®;sd ij fopkj djus dk vkxzg djuk pkgrk gwa vk,j fopkj dk eryc gh ;g gksrk g, fd og vkykspuk 'qW gksrh g,4 vxj vki xka/hoknh gksdj esjs ikl vkS gT rks eq>ls vkidh tks ckr gksxh mleX xka/h dh vkykspuk gks tkSxh4 vxj vki ekDlZoknh gksdj vkS gT rks ekDlZ dh vkykspuk gks tkSxh4 og ekDlZoknh ;g [;ky ysdj tkSxk fd eT ekDlZ dk nqæeu gwa vk,j xka/hoknh ;g [;ky ysdj tkSxk fd eT xka/h dk nqæeu gwa4 eq>s fdlh dh nqæeuh ls dqN ysuk7nsuk ugC g,4 rks esjh tks iksth'u g, mldks rks oDr yx tkSxk fd eT mldks lkG dj ldwa4 D;kXfd og iksth'u o,lh txg ij g, tgka fd lkG djus eX Fks\Lk oDr yx ldrk g,4 ikap feuI †;knk ysdj ;gh iksth'u tks ekDlZ SaL xkŒL] ;g tks pht g, mls Sd Fks\Ls y©tkX eX vki dg ldrs gT` gka] ogka tks eTus dgk] mügkXus eq>ls iwNk fdlh us izsl dkaÌXl eX3'k;n jktdksI ;k lw;Zuxj eX3fd D;k vki Sslk ekurs gT fd lké;okn ± Bæoj] Sslh vkidh ekü;rk g,` eTus dgk] bleX eT gka Hj ldrk gwa4 esjh n1f‘I ;g g, fd lké;okn] lekt dh ø;o¬Fk dh n1f‘I ls rks mlus Sd varn1Zf‘I nh g,] lké;okn us4 ysfdu og varn1Zf‘I v/wjh g,] D;kXfd og euq‘; dk tks vkarfjd g,] mldks dgC Hh ¬i'Z ugC djrh g,4 ;k euq‘; ds tks vrhr g,] mldks Hh dgC ¬i'Z ugC djrh g,4 v®;ar vkaf'd g,4 vk,j vkaf'd ckr dks iws ;g ckr Ohd yxh] bldks gka Hjk tk ldrk g,4 ysfdu vkt tc xkŒL vk,j ekDlZfl†e ;k dé;qfu†e dgrs gT] rks dé;qfu†e dk Hh og iqjkuk Pkapk g, vk,j xkŒL dk Hh iqjkuk Pkapk g,] blfyS~~~4 Page 113 of 114 http://www.oshoworld.com ns[k dchjk jks;k Pkapk gh cuk gqvk g, lc dk4 nksukX ds gh Pkaps gT4 ogh fnDdr gks tkrh g,4 Ssls gh tks yksx jgrs gT u] f∂fæp;u dé;qfu¬I dgrs gT] f∂fæp;u ekDlZfl¬I dgrs gT] rks Sslk [;ky vk tkrk g, fd vki D;k Sslk rks ekuus okys gT ugC~~~4 Ssls dB nGs Hksxhyky th [;ky vkSaxs] ysfdu fdlh [;ky eX i\Luk er vki4 eT dksB ugC gwa4 vc vkf[jh feuI vkidh ckr dj yX2 ;g ge vkidks b®ehuku fnyk ldrs gT fd tks vkius ;g cgl 'qW dj nh g,] xka/h 'rkçnh ds o"Z eX Hkjr vk,j Hkjr ds ckgj Hh xka/h dh c\Lh rkjhG Hh gksxh vk,j mlds dkekX ds ckjs eX lkspk Hh tkSxk4 ml oDr Sd vkykspuk®ed rI¬F n1f‘I ls vkius tks fopkj7ijaijk 'qW dh g,] mldk gekjs t,ls cgqr lkjs yksx tks gT lok∆n; fopkj eX vk,j dke djus eX] os mldk ¬okxr djrs gT4 ;g eT vkidks~~~pkgs ge dqN Hh vkids f[ykG fy[X] mldk eryc ;g gksxk fd tks vki pkg jgs gT og ge dj jgs gT4 vki dj jgs gT] fcydqy vki dj jgs gT4 vk,j tc fy[k Fk] rc Hh og Hh fy[k Fk fd Sslh vkykspuk gksuh pkfgS4 fcydqy cf\P;k g,] fcydqy gfjo¥yH HkB4 rks ;g flGZ vkidks vkf[jh feuI eX b®ehuku fnykMaxk fd fy[k Hh g,] 'k;n vk,j Hh fy[Xxs] blls tksjnkj fy[Xxs4 vk,j vkidks blds fyS fy[us ds fyS vkokfgr djXxs fd vk,j †;knk lkbafIfGd vk,j eqefdu g, fd xka/h 'rkçnh ds o"Z eX gh vkidh Qfp g, mldk o,Kkfud Wi fu[j vkS tks vki pkgrs gT vk,j ge pkgrs gT4 vk,j ge rks pkgrs gT fd vki Hh dqN fy[X4 vki lc cksyrs gT vk,j fGj mleX dqN x\Lc\Lh Hh gks tkrh g,4 x\Lc\Lh epkuk g,2 x\Lc\Lh epkuk g, HkB~~~4 vπNh ckr g,] vkuan jgk] vki lc vkS4 Page 114 of 114 http://www.oshoworld.com