PRAVDA

SOBOTA

POUZE
ZA DVA
PENÍZE

LEHKO NA CVIČIŠTI
TĚŽKO NA BOJIŠTI?
R edaktorka PRAVDY navštívila výcvikové středisko kadetů městské hlídky, aby
udělala rozhovor s novici mezi městkou hlídkou. Ovšem jaké bylo překvapení, když
cvičiště zelo prázdnotou a seržant Navážka trénoval pouze trávu, která na louce rostla.

NIKDO NÁM NEDIKTUJE O ČEM SMÍME PSÁT

Z de jste si mohli přečíst PRAVDIVÝ a jako vždy objektivní článek o naší městské hlíd-
ce, avšak k výše uvedeným faktům tu zůstává prázdné místo stejně jako na Elániově
cvičišti.
2 ČTĚTE PRAVDU!!!

SKANDÁL!!! Další a další zjištění ohledně ubohé městské hldíky!

Hlídka pařila na tanečním večeru až do rána
Slašinka Péťová sobě někteří ob- A to není všechno.
Redaktorka yvatelé města tulili Jak uvádí očití
více než přikazují svědci, jejichž jmé-

N
jako
a taneční
zábavě jsme
redaktoři
dobré mravy, na-
víc v nesezda-
ném stavu. Avšak
no redakce nezná:
„Strážníci tancovali
až do rána a dělali
PRAVDIVÝCH nejskandálnější od- u toho pěkný bor…
novin nemo- halení, které vám ehm nepořádek
hli samozřejmě přináší exkluzivně (poznámka redak-
chybět a dobře naše PRAVDA je, ce). V nočních hodi-
jsme udělali, ji- že nešlo jen o ob- nách se potulovali
nak bychom vám yvatele města, ale i městem a schválně
nemohli přinést desátníky městské rušili poklidně spí-
reportáž z největší hlídky, kteří byli cí obyvatelstvo městská hlídka? Tihle
události této se- přistiženi na gauči vířením kamen- nám mají jít příkladem? A
zóny. Párty jela ve v tanečním sále ných cest. Navíc co si o tom myslí sir Elá-
vysoké hlasitosti až při situaci, jakou si u toho hlasitě nius? Byť jsme se ho nep-
do rána a při páro- se i my stydíme prozpěvovali.“ A tali, jsme si jistí, že by nám
vých tancích se k detailněji popsat. tohle má být naše na otázku neodpověděl.

TAKHLE VYPADÁ VÝKVĚT HLÍDKY
Vždy vaše Slašinka Péťová!
Lenoši
P okud se vám milí čtenáři zdá,
a flákači
že jsme si vzali na paškál sira
Elánia, opak je PRAVDOU. Naše
!
redakce se pouze snaží přinášet
kvalitní a zajímavé informace jako
třeba, že do města zavítá známá
zpěvačka, městské lázně zejí prázd-
notou či že socha lorda Vetinariho
docela smrdí. Za redakci PRAVDY
doporučujeme městské hlídce,
aby zajistili místní průvodkyni a
ona tak k  sochám přestala vodit tými, které pak utratili za falešné párky
turisty a dělat tak městu ostudu. v rohlíku. Místo toho, aby řešili zločiny,
Ovšem vrcholem návštěvy města tak podporují nelicencovaný obchod
byli strážnící městké hlídky, kteří ve městě, a ještě redaktorce při tomto
dokázali nemožné – zajistit sami činu s radostí zapózovali. Nechceme vás
sebe. Jste tím překvapeni? My niko- navádět milí čtenáři, tak vám necháme
liv. Dva strážnici městské hlídky prostor, abyste si sami zodpověděli na odpověděli na otázky kladně, předplaťte
se tvářili, že zajistli místo činu, následující otázky. Elánius je zkázou pro si PRAVDU, opravdové noviny pro opra-
avšak zajistili sami sebe, a ještě se město? Městská hlídka nedělá svou prá- vdové lidi a dostanete párek v  rohlíku
nechali uplatit, každý dvěma zla- ci a najímá hloupé strážníky? Pokud jste zdarma. Vždy s  vámi vaše redaktorka.