Ordonanta pentru modificarea si completarea

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art......... din Legea nr. ......privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Art. I. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Titlul I Dispozitii generale

1. Pct. 21, alin. (1) al art. 7 va avea urmatorul cuprins:

persoane afiliate - o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul
dintre urmatoarele cazuri:

a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt rude pana la gradul al III-lea inclusiv;

b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect,
inclusiv detinerile persoanelor afiliate minimum 25% din valoarea sau numarul titlurilor de participare sau al
drepturilor de vot detinute la persoana juridica, ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;

c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin: (i) prima persoana juridica
detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea sau
numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica, ori daca
controleaza in mod efectiv persoana juridica, sau (ii) a doua persoana detine, in mod direct sau indirect,
inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea sau numarul titlurilor de participare
sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica sau (iii) o persoana juridica terta detine, in mod
direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea sau numarul
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica cat si la cea de-a doua.

d) In intelesul acestei definitii, o asociere fara personalitate juridica se considera persoana juridica.

2. Pct.27, alin. (1) art. 7 va avea urmatorul cuprins:

proprietate imobiliara - orice teren, clădire sau altă construcţie ridicată ori încorporată într-un teren;

3. Art.7 se completeaza cu un nou pct. 33 cu urmatorul continut:

"33. valoarea fiscala reprezinta:

a) pentru active si pasive - valoarea de intrare in patrimoniu;

b) pentru titlurile de participare - valoarea de achizitie sau de aport, nediminuata cu evaluarile ulterioare,
utilizata pentru calculul castigului sau pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit.

c) pentru mijloace fixe - costul de achizitie, productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe la data
intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale;

d) pentru provizioane si rezerve - valoarea deductibila la calculul profitului impozabil;

4. Art. 11 va avea urmatorul cuprins:

(1) Tranzactiile intre persoane afiliate, inclusiv sediile permanente ale acestora se fac in conditiile stabilite
sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi
independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate, inclusiv a sediilor permanente ale acestora, se
au in vedere principiile elaborate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica privind
preturile de transfer.

(2) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in intelesul prezentului cod, autoritatile fiscale pot sa nu ia in
considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reincadra forma unei tranzactii pentru a reflecta
continutul economic al tranzactiei.

(3) In cadrul unei tranzactii intre persoane afiliate, inclusiv sediile permanente ale acesteia, autoritatile fiscale
pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta
pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al
tranzactiilor intre persoane afiliate, inclusiv sediile permanente ale acestora, se foloseste cea mai adecvata
dintre urmatoarele metode:

a) metoda compararii preturilor, prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite altor persoane
care vand bunuri sau servicii comparabile catre persoane independente;

b) metoda cost-plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin
tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzatoare;

c) metoda pretului de revanzare, prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de revanzare al bunului
sau serviciului vandut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vanzarea, alte cheltuieli ale
contribuabilului si o marja de profit;

d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru
Cooperare si Dezvoltare Economica.

Titlul II Impozit pe profit

5. Litera b) a alineatului 1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:

“b) instituţiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi
utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, precum si institutiile de interes public, dacă legea nu
prevede altfel;"

6. Alineatul (1) al articolului 15 se completeaza cu o noua litera k) care va avea urmatorul continut:

" k) Banca Nationala a Romaniei."

7. Articolului 17 va avea urmatorul cuprins:

"(1) Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 19%, cu exceptiile prevazute la
art. 33 si art. 38."

ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor. participarea la târguri şi expoziţii. biblioteci. În cadrul acestei limite pot fi deduse şi cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori ai salariaţilor. cazinourilor sau pariurilor sportive.debitorul este lichidat fara succesor legal. ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele. cluburilor de noapte. potrivit normelor. baze sportive. Art. editarea de materiale informative proprii." . ajutoarele pentru înmormântare. 3. 9. pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora. cantine." 12. Litera c) a alineatului (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins: "c) cheltuielile sociale. cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor. promovarea pe pieţe existente sau noi. 2. precum şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe. creşe. cămine de nefamilişti. 18 va avea urmatorul cuprins: "Art 18.debitorul se confrunta cu dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.8. muzee. discotecilor." 10. precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. Intră sub incidenţa acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru naştere. costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă. servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi ale accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară. pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie. aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 4. cluburi. Litera j) a alineatului (2) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "j) cheltuielile de cercetare precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil. la misiuni de afaceri. Litera i) a alineatului (2) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins: "i) cheltuielile pentru marketing. inclusiv transportul. inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere şi la care impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate. în limita unei cote de până la 2%. 11. închiderea procedurii de faliment a debitorilor. Litera n) a alineatului (2) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins: "n) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate. studiul pieţei. daca indeplinesc urmatoarele conditii: 1.debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitorii legali. ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament. Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte.

potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor. confiscările. Litera o) a alineatului (4) al articolului 21 va avea urmatorul curprins: "o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu neîncasate. contribuabilii. În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public. În această situaţie. pentru partea neacoperită de provizion. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri. schimburilor de specialişti. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente. ." 15." 14. Litera k) a alineatului (3) a articolului 21 va avea urmatorul cuprins: "k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate. Litera i) a alineatului (4) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins: i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. cu excepţia celor prevăzute la art. achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice. Litera b) a alineatului (4) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins: "b) dobanzile/majorarile de intarziere. în scopul construcţiei de localuri. Litera j) a alineatului (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins: " j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat. al căror regim este reglementat prin convenţiile de evitare a dublei impuneri. Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat. burse de specializare. amenzile. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal. sunt obligaţi să comunice în scris acestora scoaterea din evidenţă a creanţelor respective. 17. Litera p) a alineatului (4) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins: p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate potrivit legii. participarea la congrese internaţionale. dobanzile. la schemele facultative de pensii ocupationale. dotărilor. din impozitul pe profit datorat. şi penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române. 20 lit." 18. penalităţile sau majorările datorate către autorităţi străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente în România şi/sau autorităţi străine sunt cheltuieli nedeductibile. finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor. care scot în evidenţă clienţii neîncasaţi. potrivit prevederilor legale." 16. după caz. potrivit art. d). 22. Amenzile. b) nu depăşesc mai mult de 20%. cu excepţia majorărilor. în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare.13.

precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului articol. după caz. amortizarea se calculează în baza valorii rămase neamortizate. Articolul 22 se completeaza cu un nou alineat. Alineatul (10) al articolului 24 va avea urmatorul continut: "(10) Cheltuielile aferente achiziţionării de brevete.22 alin. e) nu au fost constituite provizioane deductibile fiscal. Cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. c) au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului. alineatul (8). în aceleaşi condiţii." 21. societăţile de leasing." 22." .19. care reprezintă valoarea fiscală de intrare a mijloacelor fixe. Litera j) a alineatului (1) al articolului 22 se abroga. pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie. Pentru brevetele de invenţie se poate utiliza metoda de amortizare degresivă sau accelerată. menţionate în norme. b) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului. diminuată cu amortizarea fiscală. până la deductibilitatea integrală a acestora. şi cele care sunt garantate de stat. mărci de comerţ sau fabrică şi alte valori similare. daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) nu sunt garantate de alta persoana. Alineatul (15) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins: "(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile. deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă şi orice reevaluare contabilă a acestora. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilă evidenţiată în sold la 31 decembrie 2003. Alineatul (4) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins: "(4) Dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar. 20. licenţe. cooperativele de credit. Alineatul (2) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins: "(2) Cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar nedeductibile se reportează în perioada următoare." 24.c). care va avea urmatorul cuprins: "(8) Provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor inregistrate de catre contribuabili inainte de 1 ianuarie 2004. în legătură cu împrumuturile obţinute direct sau indirect de la bănci internaţionale de dezvoltare şi organizaţii similare. sucursalele băncilor străine.Valoarea ramasa neamortizata este deductibila la calculul profitului impozabil in situatia in care mijloacele fixe sunt vandute prin persoane specializate sau prin licitatie." 23. sunt deductibile in limitele prevazute la art. precum si imprumuturile obtinute de la societăţile comerciale bancare române sau străine. drepturi de autor. societăţile de credit ipotecar şi de la persoanele juridice care acordă credite potrivit legii. Câştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea sau din scoaterea din funcţiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora. folosind metodele de amortizare aplicate până la această dată. d) creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului.(1) lit.

pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se plateste venitul. are obligaţia de a plăti impozit pe profit. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins: "(2) Profitul impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite în capitolul II al prezentului titlu. in contul impozitului pe profit anual. (4) Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice. 31 se abroga. societăţile comerciale bancare. pomicultură şi viticultură au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual.(1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata. 28. numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) contribuabilul a deţinut proprietatea imobiliară sau titlurile de participare pe o perioadă mai mare de doi ani.25. cu exceptiile din prezentul articol. în următoarele condiţii: a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ în veniturile impozabile. este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "(1) Contribuabilii au obligatia de a plati impozit pe profit anual." 27. Alineatul (8) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins: "(8) Prezentul articol se aplică în cazul proprietăţilor imobiliare sau titlurilor de participare. plati anticipate in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani. (3) Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual. b) numai cheltuielile efectuate în scopul obţinerii acestor venituri se includ în cheltuielile deductibile. Alineatul (4) si alineatul (5) ale art. b) persoana care achiziţionează proprietatea imobiliară sau titlurile de participare nu este persoană afiliată contribuabilului. (5) In contul impozitului pe profit anual. persoane juridice române. 35 . fara a datora plati anticipate. până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. intra sub incidenta prevederilor alin." 26. (2) Persoana juridica străina care obţine veniturile prevăzute la art. şi sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine au obligaţia de a efectua lunar. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Alineatul (4) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins: "(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului. cu plati anticipate efectuate in cursul anului. (6) Prin derogare de la alin.(5). contribuabilii au obligatia de a efectua trimestrial plati anticipate in suma de 1/4 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent. până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. fara a datora plati anticipate. 30. exceptie facand platile anticipate pentru primele ." 29.

potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 31 decembrie 2004.(5) si alin. 30.trei luni ale anului respectiv care se vor efectua. (13) Regularizarea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2004 se realizează. pe baza caruia se determina platile anticipate. respectiv luna. contribuabilii nou infiintati. Ca excepţie. (7) Prin derogare de la alin. (11) Prin derogare de la prevederile alin. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se distribuie rezultatul asocierii. respectiv luna. precum şi cele datorate de societăţile comerciale în care consiliile locale şi/sau judeţene sunt acţionari majoritari sunt venituri ale bugetelor locale respective. acesta poate opta sa modifice valoarea platilor anticipate in concordanta cu estimarea efectuata. 34 alin. persoanele juridice straine care obtin veniturile prevazute la art." . (12) Persoanele juridice care încetează să existe au obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit pana la data depunerii situatiilor financiare la Registrul Comertului. precum si cei care in anul precedent au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata . Alineatul (2) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins: "(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 15% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română.(1). la nivelul platii anticipate datorata pentru luna decembrie a anului precedent. au obligatia de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata al impozitului pe profit. (10) Prin derogare de la prevederile alin. (3) si (4).(6). (9) Impozitul pe profit pentru anul precedent. Alineatul (1) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins: "(1) Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit. (8) In cazul asocierilor fara personalitate juridica impozitul datorat si retinut de catre persoana juridica responsabila se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra partii din profiturile asocierii care este atribuibila fiecarui asociat.(5) si (6). contribuabilii care s-au infiintat in cursul anului precedent. până la data de 25 aprilie a anului urmator. optiunea se comunica la organul fiscal teritorial pana la termenul la care contribuabilul era obligat la respectiva plata anticipata. din momentul comunicarii optiunii la organul fiscal teritorial. In cursul anului fiscal.(5) si (6). pentru fiecare luna. acesta poate opta sa nu mai efectueze plata anticipata stabilita pentru acel trimestru. impozitul pe profit pentru anul precedent reprezinta impozitul pe profit datorat pentru anul 2004. in situatia in care un contribuabil inregistreaza pierdere contabila la sfarsitul unui trimestru. Persoana responsabila are obligaţia de a plăti impozitul pe profit. 31. recalculat cu cota de 19% . dobânzile/majorările de întârziere şi amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene. 30 alin. Pentru calculul platilor anticipate ale anului 2005. impozitul pe profit. inclusiv. in situatia in care un contribuabil estimeaza ca impozitul pe profit anual va fi cu cel putin 20% mai mic sau cu cel putin 20% mai mare decat cel aferent anului precedent. cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor. (14) Obligaţiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat. este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent.

În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale.000.001 .000 41.(5) al art. avand ca baza de calcul baremul anual de mai sus este: .000.000 4. Articolul 42 se completeaza cu o noua litera z) si va avea urmatorul cuprins: “z) prima de stat acordata in conformitate cu prevederile Legii privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.(1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2005.352.000 32. impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 31 decembrie a anului respectiv.000 + 38% pentru ceea ce depaseste suma de 174. 43 .400.000 + 26% pentru ceea ce depaseste suma de 32.000 lei peste 174.400. Alin.536.000.000 lei Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins: “Barem de impunere Art. pentru calculul platilor anticipate este prevazut in urmatorul tabel: Impozitul anual Venit anual impozabil (lei) (lei) pana la 32.400.” 35." 33. 14% 174. Alineatul (3) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins: "(3) Impozitul care trebuie reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.32. 36 se abroga TITLUL III Impozitul pe venit 34.

(4) Incepand cu anul fiscal 2006. exprimate in lei. 43 alin. se stabilesc conform procedurii prevazute la art.000 lei pe luna.700. va avea urmatorul cuprins: “a) in cazul veniturilor descrise la alin. a). dupa caz. Lit.”. (3) Incepand cu anul fiscal 2006. (3).500. alineatul (4) articolul 49 va avea urmatorul cuprins: “c) să respecte regulile privind amortizarea. a) . 36. cu rata inflatiei realizate pe anul 2005 diminuata cu ˝ din rata inflatiei prognozate pe acest an. Articolul 46.” 39. Aceste baremuri se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.200. se stabilesc potrivit procedurii prevazute la art.000 + 26% pentru ceea ce depaseste suma de 2. (2) Incepand cu anul fiscal 2006 sumele fixe.000 3.(1) corectat.” 41. 40. va avea urmatorul cuprins: “c) împrumuturi nerambursabile si diferenţa favorabilă dintre dobanda preferentiala si dobânda de referinţă definita conform normelor metodologice pentru credite si depozite. alineatul (1) si (2) va avea urmatorul cuprins: “(1) Deducerea personala de baza lunara.”. alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: “(2) Deducerea personala de baza incepand cu luna ianuarie 2005 este fixata la suma de 2. baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.000 2. c). pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luandu-se in calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv. corectat cu variatia ratei inflatiei realizate fata de cea prognozata pe perioada impozabila. articolul 50 se va elimina. Alineatul (7). pe baza baremului anual prevazut la alin. precum si celelalte sume fixe. altele decat deducerea personala de baza. articolul 53.446.000 378. baremul anual.000 lei (2) Pentru anul 2005. impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevazut la alin. (1) lit. Impozitul lunar Venit lunar impozabil (lei) (lei) pana la 2. respectiv lunar.” .000 + 38% pentru ceea ce depaseste suma de 14.octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie . alineatul (2). prin ordin al ministrului finantelor publice.700.decembrie ale anului precedent. Lit. 14% 14.e). exprimate in lei. aplicand o cota de impunere de 14% la venitul brut.”.500. 43. Lit.001 . 37. (3).500. alineatul (3) articolul 56. c). Articolul 45. 38. aplicata la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie . prevăzute în titlul II.000 lei peste 14.700.

se completeaza cu un nou alineat 6 si va avea urmatorul cuprins: “6) “venitul impozabil realizat din lichidare/ dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. costul prestatiilor pentru tratament si odihna inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase. Articolul 70. daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget. cu ocazia Pastelui.”. în tară si în străinătate. articolul 56 va avea urmatorul cuprins:(REFORMULARE) “a) ajutoarele de inmormantare. Lit.000 lei. in comitetul de directie şi în comisia de cenzori. j). k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in . astfel cum este prevazut in contractul de munca. pentru salariatii din institutiile publice. articolul 69 se completeaza cu o noua litera c) si va avea urmatorul cuprins: “c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza legii privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ. a). se impun cu o cota de 10% din suma acestora. alineatul (2). Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor.”. în interesul serviciului.” 43. articolul 69 se completeaza cu o noua litera e) si va avea urmatorul cuprins: “e) venituri din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice. i). alineatul (2). zilei de 1 iunie. 47. ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale. ajutoarele pentru bolile grave si incurabile. j) si k) si va avea urmatorul cuprins: “j) indemnizatia administratorilor precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor. acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane. 45.”. Alineatul (1). Lit. cadourile oferite salariatelor. articolul 71 va avea urmatorul cuprins: “(1) Veniturile sub forma de dividende inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii.500. articolul 56 va avea urmatorul cuprins: “f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor. în consiliul de administraţie. Alineatul (2). alineatul (4). Alineatul (1). Lit. precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile. contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului.”. in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane.42. nu depaseste 1. veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor. realizate de persoane fizice. peste limita de 2. ajutoarele pentru nastere. Lit. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati.5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primită pe perioada delegării si detasării în altă localitate.” 44. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile veniturile de natura celor prevazute mai sus. articolul 56 va avea urmatorul cuprins: “i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entităti neplătitoare de impozit pe profit.” 46. articolul 56 se inlocuieste cu lit. cu orice ocazie din cele de mai sus. alineatul (2). f) . 48. 49.

Lit. Dupa litera c). articolul 83 dupa lit. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins: “Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc (1)Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri altele decât cele prevăzute la art.”. intocmite de lichidatori.cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare. Transcrierea dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau valorilor mobiliare. 73. e) impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului din transferul titlurilor de valoare. In cazul dividendelor distribuite. in bani si/sau in natura. c) si lit.care se face plata. altele decât cele realizate la jocuri de tip cazino si maşini electronice cu câştiguri.000.” 54. g) impozitul calculat şi reţinut la sursă. (6) al art. 53. Alineatul (1). .Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 9. articolul 81 va avea urmatorul cuprins: “(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins: “Stabilirea venitului impozabil din pensii Art. si va avea urmatorul cuprins: .000 ) lei. d) si e) alineatul (3). 55. operaţiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat. e). e). 50. potrivit lit. 52. la registrul comerţului sau în registrul acţionarilor. termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este până la 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. d) se introduce lit. de la acelasi organizator sau platitor. Termenul de virare a impozitului este pana la data depunerii situatie financiare finale la Oficiul Registrului Comertului. 70.000. precum si din operatiuni de vanzare. sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 5. dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil. articolul 71 se inlocuiesc cu literele d) la g) si vor avea urmatorul cuprins: “d) in cazul venitului impozabil obtinut din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice. se virează la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut.000 ( 4. (2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc.”. impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote ………% ( 1%). 42. Alineatul (4).”. inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice. alineatul (3). se completeaza cu urmatorul text ce cuprinde: “In situatia in care partile contractante convin ca plata partilor sociale sau a valorilor mobiliare sa se faca esalonat.000. după caz. termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. cu excepţia lit. d). pentru fiecare castig realizat.” 51. f) in cazul venitului impozabil definit la alin.000 lei din venitul din pensii. articolul 71. obligatia calcularii si retinerii impozitului revine beneficiarului de venit. intr-o singura zi.

Calculul impozitului si termenul de plata (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retine la sursa de catre platitorii de venituri. Alin. Litera i). până la punerea în functiune a obiectivului de mai sus. 119 se elimina 63.“e) veniturile realizate in baza unor contracte/conventii civile in cazul prestarilor de servicii in agricultura si silvicultura. care au obligatia să retină la sursă impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din România. Fac exceptie veniturile prevazute la art.(2). Titlul V “Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania” 59. Litera b).". 60. Alineatul (1) .84. 1. pot fi impozitate potrivit prevederilor acestui capitol. in conditiile in care contribuabilul opteaza pentru acest mod de impunere. Alin. Articolul 102 se abroga. 52. . de banci si alte institutii financiare care actioneaza in calitate de agent al Guvernului roman. din activităti desfăsurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-Unitatea 2. 50. 88. 57.119 va avea urmatorul cuprins: “ Plătitorii de venituri. cu conditia ca aceste instrumente/titluri sa fie emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei. 56.115 va avea urmatorul cuprins: “i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultantă din orice domeniu. 61. articolul 84 va avea urmatorul cuprins: “Art. 83 alin. Art.121 va avea urmatorul cuprins: "Veniturile obtinute de partenerii contractuali externi. (1) lit. Banca Nationala a Romaniei. art. art. La Articolele 49. precum si dobanda aferenta emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital. in mod ocazional. alin. contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni. sintagma: “contabilitate in partida simpla” se va inlocui cu “evidenta contabila in partida simpla”. 78. 58.”. a) pentru care cota de impunere este de 40% la venitul brut. persoane fizice si juridice nerezidente si de contractorii independenti ai acestora. art.”.”. trebuie să depună o declaratie la autoritatea fiscală competentă până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul. art. prin aplicarea unei cote de 14% asupra venitului brut. 62. dacă aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România”. (1). sunt scutite de impozitul prevăzut în prezentul Capitol. 77. 117 va avea urmatorul cuprins: "b) dobanda la instrumentele/creditele (imprumuturile) externe/titlurile de creanta reprezentand credite externe. 66. precum si in cazul veniturilor realizate de personalul asociatilor de proprietari/chiriasi. consiliile locale.

case memoriale. c) alin. d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară. b) livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora.(5). Titlul VI . c) livrarile de produse ortopedice. de divertisment şi furnizarea de servicii de învăţământ la distanţă. (2) .Taxa pe valoarea adaugata 64. (3) Cota redusă a taxei pe valoarea adăugată de 9% se aplică asupra bazei de impozitare.” 66. grădini zoologice şi botanice. 11. Pct. sunt considerate servicii furnizate pe cale electronică: furnizarea şi conceperea de site-uri informatice. cu exceptia celor destinate exclusiv publicitatii. culturale.software . mentenanţă la distanţă a programelor şi echipamentelor. inclusiv jocuri de noroc. ştiinţifice. furnizarea de muzică. sportive. transmiterea şi difuzarea de emisiuni şi evenimente politice. Atunci când furnizorul de servicii şi clientul său comunică prin curier electronic. cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. artistice. pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei. in conditii stabilite prin norme. de mecenat. art. 135 alin. de protocol sau pentru alte destinatii prevazute de lege. pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri: a) dreptul de intrare la castele.şi actualizarea acestora. c) medicamente de uz uman şi veterinar. furnizarea de programe informatice . (4). (2) Cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata sunt de 9% si 5%." 65. expoziţii. muzee. punerea gratuita la dispozitia altor persoane a acestor bunuri si/sau prestarea de servicii în mod gratuit. de texte şi de informaţii şi punerea la dispoziţie de baze de date. 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Nu constituie prestari de servicii cu plata operatiunile constand in utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile. monumente istorice. 133 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "11. cu exceptia celor destinate exclusiv publicitatii. . 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "140. (5) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator al taxei pe valoarea adăugată. serviciile furnizate pe cale electronică.(1) Cota standard a taxei pe valoarea adăugată este de 19% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru orice operaţiune impozabilă care nu este scutită de taxa pe valoarea adăugată sau care nu este supusă cotei reduse a taxei pe valoarea adăugată. (4) Cota redusa a taxei pe valoarea adaugata de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele livrari de bunuri: a) livrarea de manuale scolare si carti. b) livrarea de ziare si reviste. efectuate in cadrul actiunilor de sponsorizare. cu exceptia protezelor dentare. monumente de arhitectură şi arheologice. furnizarea de imagini. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. Alin. Art.(2) art. (5) şi art. lit. 134 alin. de filme şi de jocuri. târguri. . aceasta nu înseamnă în sine că serviciul de curierat este un serviciu electronic. precum si aceleasi operatiuni efectuate in scopuri publicitare sau in scopul stimularii vanzarilor.

respectiv. art. 138 lit. informaţiile şi valorile corecte." 72. fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă. respectiv de cumpărări. informaţiile din documentul iniţial. subpozitia tarifara sau codul tarifar.146 va avea urmatorul cuprins: "(3) Persoanele impozabile care se încadrează în prevederile alin. dacă baza de impozitare se majorează. art. (4). art. şi vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor şi. cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se diminuează sau. 155 va avea urmatorul cuprins: “(2) Pentru livrări de bunuri factura fiscală se emite la data livrării de bunuri. respectiv.(6) În cazul schimbărilor de cote. valorile cu semnul minus. numărul şi data documentului corectat. La art.168 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins: "(4) Prevederile alin. pentru perioada în care a avut loc corectarea:". alin. art.163 va avea urmatorul cuprins: "h) Codul NC reprezinta pozitia tarifara. Alin. 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări. pe de altă parte. fără semnul minus. . pentru perioada fiscală în care s-a efectuat ajustarea. art. 138. se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii. pentru care regularizarea se efectuează aplicând cota în vigoare la data exigibilităţii taxei." 73. până la data de 25 februarie. Alin. (5).173 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins: "(2) Sunt exceptate de la plata accizelor tuica si rachiurile de fructe fabricate de persoana fizica si consumate de catre aceasta si membrii familiei sale cu consitia sa nu fie vandute". conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import al Romaniei valabil in anul 2004. de beneficiar. Alin. 160 va avea urmatorul cuprins: “(2) În situaţiile prevăzute la art.h). şi vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor şi. 70.” 67.(1) si (2) nu se aplica pentru tuica si rachiurile naturale destinate consumului propriu al gospodariilor individuale.Accize 71. b). furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi fiscale sau alte documente legal aprobate. iar. pe de o parte.” 69. de beneficiar. (7) Cota aplicabilă pentru un import de bunuri este cea aplicată în interiorul ţării pentru livrarea aceluiaşi bun. cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. beneficiarii nu au obligatia ajustarii taxei deductibile. Lit. 135 alin. (2).(2). Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări. La art. care vor fi transmise şi beneficiarului. 134 alin.(1). respectiv de cumpărări. Lit. după caz. (2) au obligaţia de a depune la organele fiscale teritoriale. pentru operaţiunile prevăzute la art.” 68. in conditiile stabilite prin norme. (3).d). iar pentru prestări de servicii cel mai târziu până la finele lunii in care prestarea a fost efectuată. fie se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat. o declaraţie în care să menţioneze cifra de afaceri din anul precedent. Pentru operatiunile prevazute la art." Titlul VII .

00 .73 + 31% 7 Tigari si tigari de foi 1.1.) 0 1 2 3 Bere 0.M. spumoase 30.176 va avea urmatorul cuprins: "Art.60 1 din care: hl/1 grad Plato1) 1. Denumirea produsului sau a grupei de produse U. linistite hl de produs 0 3.176. Vinuri spumoase 30. altele decat bere si vinuri 3 3.00 5 Alcool etilic hl alcool pur 2) 280.000 bucati 9.1.1 Bere produsa de producatorii independenti cu o capacitate de productie anuala ce nu depaseste 200 mii hl 0. Art.(1) Nivelul accizelor pentru urmatoarele produse este: Acciza Nr.2.00 Produse din tutun 6 Tigarete 1.000 tigarete 5. Vinuri linistite hl de produs 0 2.00 Bauturi fermentate.M.74.00 4 Produse intermediare hl de produs 45. crt.38 Vinuri 2 2.2. (echivalent euro/U. .

pacurei si a gazului metan. 1) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame. 00 16 Benzen. 3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate. 00 9 Benzine cu plumb 1000 litri 319.00 Uleiuri minerale tona 414. continuta in 100 g de solutie masurata la origine." 4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza.00 8 8.00 14 Gaz metan tona 0." . la Capitolul 10 – Impozitarea. 00 13. cu exceptia motorinei. (2) Pentru uleiurile minerale utilizate drept combustibil pentru incalzit. toluen.00 tona 353. cu concentratia de 100% alcool in volum.1 Tutun destinat rularii in tigarete kg 17. distribuite in butelii tip aragaz. in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana. nivelul accizelor este 21 euro/tona. din care: tona 100. 00 10 Benzine fara plumb 1000 litri 272.00 12 Pacura tona 0. xileni si alte amestecuri de tona 414.00 13 Gaze petroliere lichefiate. continut intr-o cantitate data de produs alcoolic. 2) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat.1 Utilizate in consum casnic 3) tona 0. la temperatura de 20 0 C. 00 11 Motorine 1000 litri 207. 00 hidrocarburi aromatice * Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual incepand cu data de 1 iulie.00 15 Petrol lampant (inclusiv kerosen) 4) tona 414.00 tona 245. la temperatura de 200 / 40 C. Tutun destinat fumatului din care : kg 17.5 litri. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de pana la maxim 12.

acces propriu. despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar. in conditiile prevazute de norme." 81. La sfarsitul fiecarui trimestru Ministerul Finantelor Publice va aduce la cunostinta publica pentru trimestrul urmator. imbutelierea.(3) cu urmatorul cuprins: "(3) In intelesul prezentului titlu. . art. Prin Hotarare de Guvern. (3) bauturile alcoolice supuse sistemului de marcare.75. art.numai cu acordul autoritatii fiscale competente.180 va avea urmatorul cuprins: “b) Locul este amplasat." 80. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare. Alin. in functie de grupa de produse depozitata. pot valorifica produsele inregistrate in stoc . ambalarea.a).i1) cu urmatorul cuprins: " i1) sa instiinteze autoritatea fiscala competenta.180 va avea urmatorul cuprins: “a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea. indiferent de modul de organizare si forma de proprietate a acestuia" 82. Locul trebuie sa fie strict delimitat . primirea. construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor. art. ale accizei ad valorem sau ale pretului aferent clasei de tigarete cea mai vanduta. (8) Antrepozitarii autorizati carora le-a fost revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data anularii sau revocarii autorizatiei. Lit. cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 5 ani de la data anularii. in termen de 15 zile de la data inregistrarii modificarii. in conditiile prevazute de norme." 79.178 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins: "(7) Fac exceptie de la prevederile alin.iar activitatea ce se desfasoara in acest loc sa fie independenta de alte activitati desfasurate de societatea care solicita autorizarea ca antrepozit fiscal." 78. nivelul accizei minime poate fi modificat ori de cate ori intervin modificari ale accizei specifice. depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. semifabricate. art. Dupa lit. La art.183 se introduce lit. art. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad-valorem este mai mica decat acciza minima. la propunerea Ministerului Finantelor Publice.i). aceasta cantitate poate fi diferentiata. Pentru bauturile alcoolice supuse marcarii. acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad-valorem.b). se plateste acciza minima.000 euro." 76.185 se introduc alineate (7). Lit. pretul aferent clasei de tigarete cea mai vanduta. Dupa alineatul (3). La art.177 va avea urmatorul cuprins: "(1) Pentru tigarete. detinerea.177 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins: "(31) Acciza minima este egala cu 70% din suma accizei specifice si a accizei ad valorem datorata pentru categoria de pret aferenta clasei de tigarete cea mai vanduta. Locul trebuie sa beneficieze de utilitati individuale . prin vanzarea afacerii se intelege schimbarea proprietarilor majoritari ai persoanei juridice autorizate ca antrepozitar.184 se introduce alin. Conform prevederilor din norme." 77.000 euro. La art. imprejmuire . (8) si (9) cu urmatorul cuprins: "(7) In cazul anularii autorizatiei. aceasta limita este de 20.materii prime.apa si energie electrica.(1). produse finite . cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea pentru care suma accizelor potentiale este de 5.

prin derogare de la alin. cu conditia ca in fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8. art.(1) Sunt scutite de la plata accizelor. (1). Alin. art. atunci cand sunt: a) complet denaturate. alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. conform prescriptiilor legale.200 va avea urmatorul cuprins: "Art.193 va avea urmatorul cuprins: "(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat.201. . altele decat aviatia turistica in scop privat. 86. f) utilizate in scop medical in spitale si farmacii. 84. d) utilizate pentru producerea de medicamente. Termenul de plata al accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila". j) utilizate pentru producerea unui element care nu este supus accizei". destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice. c) utilizate pentru producerea otetului. Alin.201 va avea urmatorul cuprins: "Art. i) utilizate in procedee de fabricatie. art.(1).(1).(9) Intreruperea activitatii pentru o perioada mai mare de 6 luni va fi adusa la cunostinta autoritatii fiscale emitente a autorizatiei in termen de 15 zile de la intreruperea efectiva a activitatii. de catre proprietarul sãu sau de catre persoana fizica sau juridica care o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu. Alin." 85. g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fara crema. art.(1). h) esantioane pentru analiza sau teste de productie necesare sau in scopuri stiintifice. e) utilizate pentru producerea de arome alimentare ce au o concentratie ce nu depaseste 1.162.2% in volum. . Alin.(1) Sunt scutite de la plata accizelor: a) uleiurile minerale folosite in orice alt scop decat drept combustibil pentru incalzit sau carburant. momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.200 . b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman.(2). care nu este plasat intr-un regim suspensiv sau intr-un regim vamal de import cu exceptarea de la plata tuturor sumelor aferente drepturilor de import.193 va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul importului unui produs accizabil.5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia altor produse." 83. in alte scopuri decat cele comerciale si in special altele decat transportul de persoane sau de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice. cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool. b) uleiurile minerale livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru aeronave. Prin aviatie turistica în scop privat se intelege utilizarea unei aeronave.

în alte scopuri decât cele comerciale şi în special altele decât transportul de persoane sau de mărfuri ori prestări de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autorităţilor publice. destinat utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul. se predau de catre organul care a dispus confiscarea. altele decât navigaţiile de agrement în scop privat. acciza este egala cu echivalentul in lei a 650 euro pe tona. art. in proprietatea privata a statului.206 ." 90. (2) In cazul cafelei prajite.208 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins: . art 206 va avea urmatorul cuprins: "Art. Prin navigaţie de agrement în scop privat se înţelege utilizarea oricărei ambarcaţiuni. antrepozitarilor autorizati pentru productia de produse din tutun a caror cota de piata reprezinta peste 5%. inclusiv al cafelei cu inlocuitori. antrepozitarilor autorizati pentru productia de produse din tutun sau importatorilor de astfel de produse. g) uleiurile minerale care intra in Romania in rezervorul standard al unui autovehicul cu motor. conform prevederilor din norme. i) uleiurile minerale utilizate drept combustibil neconventional (bio-diesel). fiind acordat gratuit in scop de ajutor umanitar. dupa cum urmeaza: a) sortimentele care se regasesc in nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarilor autorizati sau in nomenclatorul de import al importatorilor se predau in totalitate acestora. inclusiv al amestecurilor cu cafea solubila." 87." 89. (2) si (3). h) orice ulei mineral care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare.208 se modifica astfel: "Art. de către proprietarul său sau de către persoana fizică sau juridică care o deţine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu. acciza este egala cu echivalentul in lei a 1200 euro pe tona.205 se modifica si va avea urmatorul cuprins" "(5) Contravaloarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun. ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal. Alin. precum si contravaloarea banderolelor pentru marcarea bauturilor alcoolice se asigura de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente acestor produse. art.c) uleiurile minerale livrate în vederea utilizării drept carburant pentru navigaţia maritimă internaţională şi pentru navigaţia pe căile navigabile interioare. f) uleiurile minerale injectate in furnale sau in alte agregate industriale in scop de reducere chimica.75 euro pe kilogram. Alineatele (1). d) uleiurile minerale utilizate in cadrul productiei de electricitate si in centralele electrocalogene. Alin.208 .(5). (3) In cazul cafelei solubile. sau intrate potrivit legii in proprietatea privata a statului. La art. b) sortimentele care nu se regasesc in nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarilor autorizati sau in nomenclatorul de import al importatorilor se predau in custodie. produsele din tutun confiscate sau intrate potrivit legii. e) uleiurile minerale utilizate in scopul testarii aeronavelor si vapoarelor. acciza este egala cu echivalentul in lei a 4.(1) Prin derogare de la prevederile in vigoare care reglementeaza modul si conditiile de valorificare a bunurilor confiscate." 88. de catre organele care au procedat la confiscare. pentru distrugere.(1) In cazul cafelei verzi.(1).

(4) Bauturile alcoolice livrate de agentii economici distribuitori si comerciantii angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului.(2). provenite din zacaminte de gaze naturale. La art. (4) si (5) cu urmatorul cuprins: "(3)Agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala si sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare. din zacaminte de gaze cu condensat si din zacaminte de titei. alin. nou sau rulat la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import". Alin.241. din care sa rezulte ca marca ii apartine. (1). importului si circulatiei unor produse accizabile 93. 250 va avea următorul cuprins: . b) sa aibe inscrise in obiectul de activitate potrivit codului CAEN activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice."(8) In cazul contractelor de leasing. in conditiile prevazute de norme. art.180 lit.239 se introduce alin. Articolul 242 va avea urmatorul cuprins: "Art. accizele se calculeaza in functie de starea autovehiculului. se face prin birourile vamale de control si vamuire la frontiera. (5) Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de bauturi alcoolice raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute si sunt obligati sa verifice autenticitatea facturilor primite. stabilite prin decizia autoritatii vamale.243 se introduc alineatele (3).221 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins: "(4) Pentru antrepozitarii deja autorizati. 91.242 .b) este de 31 martie 2005." 95." TITLUL VIII Masuri speciale privind supravegherea productiei. pot fi cedate sau vandute numai in vederea prelucrarii si numai catre un antrepozit fiscal de productie.(1) toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare. care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei." 94. aferente uleiurilor minerale prevazute la art.(2) cu urmatorul cuprins: "(2) Prin exceptie de la prevederile alin. in proprietate sau cu chirie.Efectuarea formalitatilor vamale de import. Neindeplinirea acestor conditii atrage dupa sine revocarea autorizatiei." 92. 1. La art. Pct." TITLULUI IX IMPOZITE SI TAXE LOCALE 96. 215 va avea urmatorul cuprins: "(2) Impozitul pentru gazele naturale din productia interna. art. termenul limita de indeplinire a conditiilor prevazute la art. Partea I. se plateste la bugetul de stat de catre agentul economic autorizat potrivit legii in domeniu prin care se realizeaza livrarea acestor produse catre consumatorul final. in alte locatii decat antrepozitele fiscale de productie. La art.

g). geodezie şi cadastru. 257 se modifică şi va a avea următorul cuprins: „orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului. (1). alin. precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. Lit. alin. terenurile aferente infrastructurii portuare. orice terenuri de navigaţie. precum şi prin radio şi televiziune. Alin. inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora. art. j). (6). 270 se introduce un nou alineat (1') cu următorul cuprins: „Prin publicitate realizată prin mijloace de informare în masa scrise şi audiovizuale. după caz. .” 102. 267 va a avea următorul cuprins: „Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism. în limitele prevăzute în tabelul următor:” 101. cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. d) valorificarea nisipului ori a pietrişului din albia râurilor. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit normelor contabile şi pentru care cota impozitului pe clădiri este cea prevăzuta la alin. cota impozitului pe clădiri este stabilită de consiliul local între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii. din cariere sau alte locuri asemănătoare.” 98.„Clădirile instituţiilor publice şi clădirile care fac parte din domeniul public şi privat al statului sau unităţilor administrativ – teritoriale. este egală cu suma stabilită de consiliul local sau judeţean. 257 va a avea următorul cuprins: „orice teren aferent unei clădiri a unei instituţii publice sau unei clădiri care face parte din domeniul public sau privat al statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale. înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. art. create în interesul persoanelor fizice şi juridice. în mediul urban. dat de Direcţia judeţeană de cartografie.” 97. (1). în sensul legii. După alin. sunt următoarele: a) colectarea deşeurilor de orice fel. art. după caz. 253 se completează şi va avea următorul cuprins: „În cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 1998 şi care după această dată nu a fost reevaluată. Alin. 283 se modifică şi se introduce un nou alineat (3) care vor avea următorul cuprins: „(2) Domeniile în care consiliile locale.” 99. exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice. b) prestarea serviciilor de vidanjare. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (1). se regăsesc activităţile agenţilor de publicitate prevăzute la clasa de publicitate din codul CAEN. art. (2). (1). respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri. pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale. art. Lit. canalelor navigabile.” 100. art. până la data primei reevaluări. alin. (2). c) verificarea şi întreţinerea reţelei în domeniul apei potabile.

000. taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se aplică pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele invalide de gradul I sau II. După art. orăşeneşti şi municipale. g) iluminatul public (3) Taxele speciale pot fi stabilite în sumă de până la 1. PRIM . 285 se introduce un nou art. impozitul pe teren. cu excepţia celor folosite în scop economic.e) folosirea pajiştilor comunale.” 103.000 lei/an. f) servicii de salubrizare.” 104.MINISTRU ADRIAN NASTASE . (4). Alin. 285 ' cu următorul conţinut: „Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se datorează de către oricare unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Apărării Naionale şi Agenţia Naţională pentru Sport. II. art. 284 va a avea următorul cuprins: „Impozitul pe clădiri.” Art. Prezenta ordonanta intra in vigoare la 1 ianuarie 2005.